You are on page 1of 1

บันทึกข้ อความ

ส่ วนราชการ

โรงเรี ยนสตรี วดั ระฆัง

ที่

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

เรื่อง

ลากิจ

เรี ยน รองผูอ้ านวยการบริ หารวิชาการ
เนื่ องด้ ว ยข้ า พเจ้ า นายภานุ วัฒ น์ ใช้ พ านิ ช และ นางสาวพิ ช ญ์ สิ ริ ตั๊ ง วิ บู ล ย์ ชั ย
นิ สิ ต ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ ค รู ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศ รี น ค ริ น ท ร วิ โ ร ฒ
ต้องเข้าร่ วมการสัมนาหลังฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู และ ปฐมนิ เทศการฝึ กประสบการณ์ ครั้ งที่ 2
ในวันที่ 17 , 20-21 กันยายน พ.ศ. 2555 จึงไม่สามารถมาปฏิ บตั ิหน้าที่ที่โรงเรี ยนสตรี วดั ระฆังได้
ในวันเวลาดังกล่าว

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ลงชื่อ...................................................
( นายภานุวฒั น์ ใช้พานิช )
นิสิตฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ