You are on page 1of 1

1. Lu tr ngoi trn mng bm 2. Thut ton t mu th 3. p dng thut ton quay lui gii quyt bi ton sukudo 4.

4. Phng php m ho Huffman 5. Phng php m ho Run_length 6. Phng php m ho Fourrier 7. Phng php m ho Cosine 8. Cc phng php sp xp trong 9. Cc phng php sp xp ngoi 10. Nhn hai s nguyn ln vi gii thut chia tr 11. Chia hai s nguyn ln vi gii thut chia tr 12. Bi ton xp lch thi u bng vi gii thut chia tr 13. Bi ton di chuyn ca Robot 14. Bi ton ci ti 15. Tm ng i ngn nht vi thut ton Bellman-Ford 16. Bi ton tr chi car 17. Bi ton ng i ca ngi giao hng vi thut ton nhnh cn 18. Thut ton cy Steiner 19. Bi ton ng i trong m cung 20. Bi ton xp lch qua cu cho n ngi vi tng thi gian nh nht 21. Thut gii suy din tin 22. S dng thut ton quay lui gii bi ton m i tun 23. ng dng thut ton Dijstra tm ng i ngn nht trn bn thnh ph 24. Cy ph nh nht