You are on page 1of 1

7

8.
3
=
M

H=

7.

26

30
2.
6
=
V

7.
2
=
M

H=

6.

40

0

3
32
8.
2
=
V

15
2.
64

M

8

=
M

H=

72
.8

2

35
3.
8
=
V

M

=
M

H=

72
.8

2

4

15
2.
64

Reaksi

15
2.
64

V, H, M untuk Pondasi

=
M

H=

72
.8

2

4

N
132.31
84.88
118.44

L
118.44
144.46
354.14

M

Reaksi

35
4.
1

M.lap
225.97
63.3
64.94

Reaksi

=

M.tump
269.92
164.63
269.92

V, H, M untuk Pondasi
Reaksi
M

V

N
120.64
44.07
77.07
N
125.26
54.76
80.96
N
132.31
84.62
118.44
N
132.31
84.88
118.44

35
4.
1

Balok Atap 35/50
Balok Lantai 35/50
Kolom 40/40

Gaya Dalam (KNm)
M.lap
L
217.48
77.07
11.88
84.33
64.79
302.6
M.lap
L
225.97
80.96
16.46
87.36
64.69
328.23
M.lap
L
211.2
118.44
61.21
89.78
64.94
250.68
M.lap
L
211.07
32.31
63.3
144.46
63.94
354.14

=

Maksimum

M.tump
199.29
49.76
199.29
M.tump
207.34
57.64
207.34
M.tump
269.79
163.75
269.79
M.tump
269.92
164.63
269.92

V

Arah X
1.4 DL
Balok Atap 35/50
Balok Lantai 35/50
Kolom 40/40
1.2 DL + 1.6 LL
Balok Atap 35/50
Balok Lantai 35/50
Kolom 40/40
1.2 DL + LL + EQ
Balok Atap 35/50
Balok Lantai 35/50
Kolom 40/40
1.2 DL + LL - EQ
Balok Atap 35/50
Balok Lantai 35/50
Kolom 40/40