SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Oleh : AHMAD BIN AHMAD RUSDI

1

Pendidikan Sebelum Kedatangan Inggeris
  


Sekolah pondok Sejarah Ciri-ciri Kurikulum Sumbangan

2

SISTEM PENDIDIKAN
1730 an. – Sekolah Pondok  2. 1786 – Inggeris menakluk Pulau Pinang  3. 1816 – Sek. Ren. Cina pertama di Melaka oleh Persatuan Pendakwah London  4. 1816 – Penang Free School
3

 

5. 1819 – Inggeris menakluk Singapura 6. 1821 – Sekolah Melayu Gelugor, Penang 7. 1826 – Melaka Free School

4


 

8. 1850 – 1940: Kedatangan Cina beramai-ramai ke Tanah Melayu 1900 – 1940 – 12 juta, menetap 2.5 juta 9. 1856 – Sekolah Rendah Melayu Bayan Lepas,Pulau Pinang Sekolah Rendah Teluk Belanga, Singapura 10. 1858 – Sekolah Melayu Melaka 11. 1884 – Sekolah Rendah Perempuan Teluk Belanga 12. 1872 – Sekolah dua sesi ,Pagi akademik,petang agama
5

  

 

13. 1889 – Sekolah Rendah Perempuan Pulau Pinang 14. 1894 – Victoria Institution, Kuala Lumpur 15. 1901 – Bilangan orang Cina di Tanah Melayu 299,739 orang Bilangan orang Melayu di Tanah Melayu – 2895,202 orang 16. 1903 – R.J. Wilkinson memperkenalkan tulisan dan ejaan Jawi di sekolah melayu untuk memudahkan penerbitan surat rasmi kerajaan. 17. 1904 – Malay College Kuala Kangsar (MCKK) 18. 1906 – King Edward Taiping

6

 


19. 1907 – Madrasah Al- Iqbal di Singapura 20. 1907 – Maktab Perguruan Melaka (lelaki). Calon tamat darjah 4. 21. 1913 – Maktab Perguruan di Matang,Perak 22. 1916 – Winstedt – Timbalan Pengarah Pendidikan memperkenalkan kurikulum vokasional seperti pertanian,bakul,tikar, jaring,masakan (calon drj.4) 23. 1917 – Sek. Agama Al- Hadi di Melaka 24. 1919 – Madrasah Al- Masyhor, Pulau Pinang 25. 1922 – Sultan Idris Teachers College (SITC)
7

 


 

26. 1929 – Raffles College di Singapura 27. 1930 – Special Malay Class (SMC) 28. 1935 – Maktab Perguraun Perempuan Melayu Melaka (MPPMM) 29. 1935 – Sekolah Menengah Atas (Cina) di Kuala Lumpur 30. 1942 – 1945 – Zaman Jepun 31. 1948 – Pembentukan Tanah Melayu 32. 1949 – JK Pusat Penasihat Pelajar (Central Advisory Committee On Education) mencadangkan Bahasa Inggeris menjadi bahasa pengantar di sekolah (ditentang)
8

PERKEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA
Pendidikan Sebelum Kemerdekaan - Pelajaran kanak-kanak Melayu  Sekolah Melayu  Sekolah Agama - Pendidikan Cina  Berasaskan pengetahuan klasik konfusius – berorientasikan negara China - Pendidikan India  Menggunakan bahasa Tamil dan berorientasikan India

9

Zaman Penjajahan Inggeris

Amalkan dasar pecah dan perintah dan prinsip laissez faire dalam pendidikan - Sekolah Vernakular – membenarkan kewujudan 3 jenis sekolah ikut bahasa pengantar dan kurikulum berbeza – natijahnya = perpecahan Penyata Barnes(1950)
10

Laporan Barnes 1951
 

 

Membentuk satu bangsa pelbagai kaum Sek Vernakular dibubar & diganti dengan sekolah kebangsaan Bahasa pengantar BM & BI Pendidikan rendah percuma sahaja

11

 

Sek. Men. Dalam BI Sek. Ren. ditadbir oleh Penguasa Pelajaran Tempatan dan kerajaan -Laporan ini ditentang oleh pemukapemuka/organisasi kaum Cina

12

Laporan Fenn-Wu 1951


Org Cina perlu diberi peluang membentuk kebudayaan negara Bahasa Cina diajar di sekolah yg ada pelajar Cina – sek. Cina perlu kekal Galakan untuk pelajar Cina belajar BM & BI Dasar pendidikan untuk membentuk warganegara Malaya – setuju kurikulum berorientasikan Kemalayaan
13

Laporan J/K Mengkaji L.F.Wu

Suatu hubungan yg. Berbentuk kerjasama secara aman diadakan berdasarkan kepentingan masyarakay w/pun wujud perbezaan budaya Bahasa pengantar BM & BI tetapi bahasa lain boleh diajar jika ada permintaan Penggunaan teknik & Kaedah berlatar belakang kehidupan T.Melayu
14

Matlamat pendidikan & bukan matlamat politik dijadikan tumpuan dlm. Menentukan kewangan dan subsidi yang diberikan oleh kerajaan Buku teks berorientasikan TM

15

Sek. berasal pelbagai kaum bercorak kebangsaan untuk perpaduan Pendidikan sekolah dasar percuma (6 tahun) berorientasi kehidupan Malaya

16

Ordinan Pelajaran 1952

 

Penubuhan sekolah kebangsaan yg. menyediakan pend. Rendah percuma Pembahagian sek. Ren, Men, & Tinggi Sekolah Cina dan sekolah Tamil bukan sistem persekolahan kebangsaan Bahasa Cina & Tamil boleh diajar sebagai bahasa ketiga ( pelajar lebih 15 orang)
17

 

Sekolah Inggeris dikekalkan Sek. Men. Vokasional dimajukan

18

Laporan Razak 1956

Dasar
Untuk perpaduan semua kaum melalui pendidikan yang menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama secara beransur-ansur

19

Penyusunan semula struktur umum sistem pend. keangsaan
  

Sek. Rendah Umum (BM) Sek. Ren. Bukan Umum (BI, BC & BT) BC dan BT boleh diajar di sekolah

Kurikulum sama – L/Belakang tempatan

20

  

Satu jenis sekolah menengah Peperiksaan akhir sama Jemaah Nazir Persekutuan Penubuhan pihak berkuasa pendidikan setempat Guru – kelulusan minima LCE

21

PENDIDIKAN SESUDAH MERDEKA
 

Mencapai Perpaduan Nasional Perubahan daripada aliran Inggeris kepada Bahasa Melayu Penyelarasan Peperiksaan

22

Ordinan Pelajaran 1957

 

Pelajar dididik mengikut kehendak ibu bapa Tugas dan tanggung jawab Menteri Pelajaran Pembentukan Kem. Pelajaran Pend. Rendah ditawarkan oleh sekolah rendah, sek. Perdagangan dan pusat lanjutan
23

Penggunaan surat cara pengelolaan sekolah Pendaftaran sekolah diwajibkan

24

Laporan Rahman Talib 1960


    

Sek. Ren. Kebangsaan Sek. Ren. Jenis Kebangsaan Sek. Men. bebas Penggunaan sukatan & kurikulum sama Had umur persekolahan perketatkan 12 – 15 tahun Sek. Pelajaran Lanjutan Tingkatan Peralihan Sek. Men. – Pep. Dlm. BM & BI
25

AKTA PELAJARAN 1961
  


Pend. Rendah Pen. Menengah rendah Pen. Menengah atas Pendidikan tinggi Menteri boleh ubah status SJK kpd SK

26

  

Pengajaran Ag. Islam dan Sivik Yuran sek. ren. dihapuskan Jemaah Nazir Negeri ditubuhkan Kenaikan sek. men. - automatik

27

Laporan J/K Perancangan Pelajaran Tinggi 1967
  

Memupuk minat dlm. Teknik Pendidikan Vokasional –Kerja Pendidikan Umum ada unsur teknik Implikasi:
 

Maktab Mara -1965 ITM -1967

28

     

ITM - 1967 KTAR - 1969 USM - 1969 Politeknik Ungku Omar -1969 UKM - 1970 ITK(UTM) - 1972

29

Laporan Keciciran 1973(Laporan Murad)
Pengerusi –Pengarah Pendidikan  Meninjau sebab keciciran:

Faktor kemiskinan  Taraf Pendidikan Keluarga  Lokasi sekolah  Etnik

30

Taraf kemajuan negeri  Jantina

31

 

1971 – Akta Universiti & Kolej 1978 – Universiti Merdeka ditolak (Pengantar Bahasa Cina)

32

Laporan J/K Kabinet 1979 (Pengerusi = Dr. Mahathir)
o

o

o

Tujuan – Mengkaji sistem pendidikan yang ada Sama ada dapat memenuhi matlamat negara –perpaduan Cadangan:
o

Kurikulum perlu bersifat asas, bukan umum (akademik)
33

o o

o

Penekanan kepada 3M Pendidikan pemulihan sebab kenaikan automatik Natijah : KBSR (1982/83) KBSM (1988/89)

34

PENDIDIKAN SELEPAS 1980

   

Berdasarkan Laporan Jawatan kuasa Kabinet Mencapai perpaduan nasional Hasilkan tenaga kerja berkualiti Mencapai pendemokrasian pendidikan Menanam nilai-nilai positif
35

1988 Falsafah Pendidikan Negara FPN/FPK dilancarkan

memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan

36

melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara

37

PENDIDIKAN SELEPAS 1990
 

 

Wawasan 2020 Matlamat utamanya mencapai perpaduan negara Dasar Pembangunan Nasional Jun 1991 Lanjutan DEB

38

 

Akta Pendidikan 1996 Kepentingan pendidikan untuk pembangunan negara dan bangsa megambil kira situasi global Mempastikan Malaysia menuju negara maju. Institusi Pengajian Tinggi

39

   


  

1949 1959 1965 1966 1969 1969 1969 1970

-

UM Singapura UM KL Maktab Mara ITM USM KTAR Politeknik Ungku Omar UKM
40


   

1971 1972 1978 1992 1997 1999

- UPM - ITK(UTM) – Universiti Merdeka(Ditolak – UUM, UNIMAS, UMS – UPSI - UiTM

41

 

Akta Pendidikan Tinggi Swasta 1996 Akta Majlis Pendidikan Tiggi Negara 1996 Akta Lembaga Akreditasi Negara 1996

42

AKTA PENDIDIKAN 1996
  


Pendidikan prasekolah Pendidikan sek. Ren. Pend. Menengah Pendidikan lepas menengah Pendidikan tinggi

43

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful