You are on page 1of 69

ĐH LƯƠNG THẾ VINH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan : Bài khóa luận tốt nghiệp “Giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Hà Nội” là công trình nghiên cứu của riêng em. Các số liệu trong bài thực tập được sử dụng trung thực. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong bài thu hoạch thực tập này chưa từng được công bố tại bất kỳ công trình nào khác.

Nam Định, tháng 6 năm 2011 Người thực hiện Nguyễn Thị Mai Anh

SV: Nguyễn Thị Mai Anh

1

Lớp: TCNH ID _ K4

ĐH LƯƠNG THẾ VINH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian thực tập cũng như viết bài khóa luận này em đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người, nhờ đó mà bài khóa luận tốt nghiệp của em có kết quả này. Trước tiên, em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo các bộ môn, cùng toàn thể ban giám hiệu trường ĐH Lương Thế Vinh – TP. Nam Định đã tận tình truyền đạt kiến thức cũng như tạo điều kiện tốt cho em trong suốt quá trình học tại trường. Em cũng xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo cùng toàn thể công nhân viên tại NHNo & PTNT Hà Nội đã nhiệt tình giúp đỡ và cung cấp số liệu trong thời gian em thực tập tại ngân hàng. Em cũng xin chân thành cảm ơn người thân, gia đình và bạn bè đã luôn bên cạnh và chia sẻ với em trong suốt thời gian qua. Cuối cùng em xin cảm ơn thầy giáo TS.Bùi Huy Nhượng đã hướng dẫn tận tình, giúp đỡ em những phần kiến thức để hoàn thiện bài khóa luận.

Nam Định, tháng 6 năm 2011 Nguyễn Thị Mai Anh

SV: Nguyễn Thị Mai Anh

2

Lớp: TCNH ID _ K4

ĐH LƯƠNG THẾ VINH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt NHTM NHNN NH DNVVN DN KH TNHH NHNo&PTNT

Diễn giải Ngân hàng Thương mại Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ Doanh nghiệp Khách hàng Trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

SV: Nguyễn Thị Mai Anh

3

Lớp: TCNH ID _ K4

thu nợ của chi nhánh Hà Nội qua các năm Bảng 2.6 : Tình hình dư nợ xấu của chi nhánh Bảng 2.4 : Kết quả cho vay.1 : Sơ đồ tổ chức của NHNo&PTNT Hà Nội Bảng 2.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP DANH MỤC BẢNG BIỂU Hình 2.2 : Cơ cấu TD theo loại tiền vốn huy động Bảng 2.3 : Kết quả tài chính Bảng 2.1 : Phân loại nguồn vốn huy động tại chi nhánh Hà Nội năm 2008–2010 Bảng 2.7 : Dư nợ tín dụng DNVVN tại chi nhánh Hà Nội qua các năm Bảng 2.5 : Cơ cấu đầu tư qua các năm phân theo thành phần kinh tế Bảng 2.8 : Dư nợ tín dụng phân theo thời gian và loại tiền SV: Nguyễn Thị Mai Anh 4 Lớp: TCNH ID _ K4 .

Với tầm quan trọng và qui mô lớn. Được tìm hiểu những chủ trương chính sách của NHNo&PTNT Việt Nam và được thực tập tại chi nhánh NHNo&PTNT Hà Nội đã cho em hiểu rõ hơn tính đúng đắn của chính sách mở rộng tín dụng DNVVN. hiện đại hoá đất nước.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LỜI NÓI ĐẦU Thành công của một ngân hàng phụ thuộc vào năng lực xác định các dịch vụ tài chính mà xã hội có nhu cầu. Vậy tại sao chi nhánh Hà Nội không đẩy mạnh hơn nữa để tăng doanh số cho vay với đối tượng khách hàng này? Với những trăn trở đó em đã chọn đề tài: “Giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHNo&PTNT Hà Nội” làm khóa luận tốt nghiệp với mong muốn có cơ hội tìm hiểu hơn nữa về hoạt động tín dụng DNVVN. phản ánh đặc trưng của NHTM. Tiềm năng của khối DN này đang là hướng đầu tư trọng điểm của các NHTM. hoạt động này được thực hiện theo một chính sách rõ ràng được xây dựng và hoàn thiện qua nhiều năm. Thời gian vừa qua chi nhánh Hà Nội đã có được những bước tiến đáng kể trong cho vay DNVVN. nhưng chưa khai thác hết được những khả năng của chi nhánh. Tín dụng là loại tài sản chiếm tỷ trọng lớn nhất ở phần lớn các NHTM. đóng góp một số ý kiến giúp mở rộng tín dụng tới đối tượng khách hàng này được tốt hơn. SV: Nguyễn Thị Mai Anh 5 Lớp: TCNH ID _ K4 . DNVVN có một tầm quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội và quá trình công nghiệp hoá. thực hiện các dịch vụ đó một cách có hiệu quả. Với sự gia tăng liên tục về số lượng và tính năng động của mình các DNVVN đã góp phần quan trọng đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế và chương trình xoá đói giảm nghèo cũng như giải quyết các vấn đề xã hội khác. Nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp là rất lớn và không ngừng tăng lên do mỗi năm có hàng ngàn DNVVN ra đời.

Giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng tín dụng DNVVN tại NHNo&PTNT Hà Nội Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHNo&PTNT Hà Nội Phạm vi nghiên cứu: Đó là các vấn đề tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHNo&PTNT Hà Nội trong những năm gần đây.Thực trạng tín dụng DNVVN tại NHNo&PTNT Hà Nội . sử dụng phương pháp duy vật biện chứng. luận văn gồm 3 chương Chương 1: Hoạt động tín dụng DNVVN của NHTM. thống kê. phân tích. Phương pháp nghiên cứu Dựa trên các lý thuyết kinh tế kết hợp với thực tế. Chương 2: Thực trạng tín dụng DNVVN tại NHNo&PTNT Hà Nội Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng tín dụng DNVVN tại NHNo&PTNT Hà Nội SV: Nguyễn Thị Mai Anh 6 Lớp: TCNH ID _ K4 .Hoạt động tín dụng DNVVN của NHTM.… để làm rõ vấn đề nghiên cứu. Nhiệm vụ nghiên cứu . . so sánh. lựa chọn.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là đánh giá thực trạng tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng nông nghiệp Hà Nội và đề xuất giải pháp nhằm mở rộng tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng nông nghiệp Hà Nội. Kết cấu của chuyên đề Ngoài phần mở đầu và kết luận.

Víi nh÷ng u ®iÓm cña m×nh thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ®¨ thu hót c¸c th¬ng gia göi tiÒn nhiÒu h¬n. tríc ®ã cã thÓ ®· lµm nghÒ cho vay nÆng l·i.1. Do yªu cÇu cÊt tr÷ tiÒn cña c¸c l·nh chóa. Thùc hiÖn cÊt tr÷ hé lµm t¨ng thu nhËp. NghÒ ng©n hµng b¾t ®Çu víi nghiÖp vô ®æi tiÒn hoÆc ®óc tiÒn cña c¸c thî vµng. ®æi tiÒn. Hä thêng cã kÐt tèt ®Ó cÊt gi÷ ®¶m b¶o an toµn.TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1. thùc hiÖn kinh doanh tiÒn tÖ b»ng c¸ch ®æi ngo¹i tÖ lÊy b¶n tÖ vµ ngîc l¹i. c¸c nhµ bu«n.1. nhiÒu ngêi lµm nghÒ ®æi tiÒn thùc hiÖn lu«n c¶ nghiÖp vô cÊt tr÷ hé. Ngêi lµm nghÒ ®óc tiÒn. sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng ng©n hµng trë thµnh ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸.. t¨ng qui m« tµi s¶n cña ngêi kinh doanh tiÒn tÖ. Ngêi lµm nghÒ ®æi tiÒn thêng lµ ngêi giµu. t¨ng kh¶ n¨ng ®a d¹ng ho¸ lo¹i tiÒn.1. SV: Nguyễn Thị Mai Anh 7 Lớp: TCNH ID _ K4 .. ViÖc lu hµnh nh÷ng ®ång tiÒn riªng cña mçi quèc gia hoÆc vïng l·nh thæ kÕt hîp víi th¬ng m¹i vµ giao lu quèc tÕ t¹o ra yªu cÇu ®óc vµ ®æi tiÒn t¹i c¸c cöa khÈu hoÆc trung t©m th¬ng m¹i. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ kinh tÕ lµ ®iÒu kiÖn vµ ®ßi hái sù ph¸t triÓn cña ng©n hµng. ®Õn lît m×nh. ViÖc cÊt tr÷ hé nhiÒu ngêi kh¸c lµ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn thanh to¸n hé vµ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. Lîi nhuËn thu ®îc lµ chªnh lÖch gi¸ mua-b¸n.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNVVN CỦA NHTM 1.

VÊn ®Ò lµ ë chç c¸c yÕu tè trªn ®ang kh«ng ngõng thay ®æi. c¸c dÞch vô hoÆc vai trß mµ chóng thùc hiÖn trong nÒn kinh tÕ. Ho¹t ®éng cho vay t¹o lªn lîi nhuËn lín cho ng©n hµng. Do tÝnh chÊt v« danh cña tiÒn. LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông cña níc Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ghi “ Ho¹t ®éng ng©n hµng lµ ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ vµ dÞch vô ng©n hµng víi néi dung thêng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi SV: Nguyễn Thị Mai Anh 8 Lớp: TCNH ID _ K4 .ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP C¸c ng©n hµng ®Çu tiªn dïng vèn tù cã ®Ó tµi trî cho ho¹t ®éng cña hä. C¸c ng©n hµng cã thÓ ®îc ®Þnh nghÜa qua c¸c chøc n¨ng. ng©n hµng lµ mét lo¹i h×nh tæ chøc quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ. Tõ ho¹t ®éng thùc tiÔn. VÝ dô. C¸ch tiÕp cËn thËn träng nhÊt lµ cã thÓ xem xÐt c¸c tæ chøc nµy trªn ph¬ng diÖn nh÷ng lo¹i h×nh mµ chóng cung cÊp. chñ ng©n hµng cã thÓ sö dông t¹m thêi mét phÇn tiÒn göi cña kh¸ch ®Ó cho vay. Tãm l¹i. xong tÊt c¶ ngêi göi ®Òu kh«ng cïng rót tiÒn mét lóc nªn ®· t¹o ra sè d thêng xuyªn ë ng©n hµng. Ng©n hµng lµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh cung cÊp danh môc c¸c dÞch vô tµi chÝnh ®a d¹ng nhÊt ®Æc biÖt lµ tÝn dông. thanh to¸n vµ thùc hiÖn nhiÒu chøc n¨ng tµi chÝnh nhÊt so víi bÊt kú tæ chøc kinh doanh nµo trong nÒn kinh tÕ. Mét sè ®Þnh nghÜa dùa trÖn c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu. do vËy c¸c ng©n hµng ®Òu t×m c¸ch më réng thu hót tiÒn göi ®Ó cho vay b»ng c¸ch tr¶ l·i cho ngêi göi tiÒn. B»ng c¸ch cung cÊp c¸c tiÖn Ých kh¸c nhau mµ ng©n hµng huy ®éng ®îc ngµy cµng nhiÒu tiÒn göi. nhng ®iÒu ®ã kh«ng kÐo dµi. c¸c chñ ng©n hµng nhËn thÊy thêng xuyªn cã ngêi göi tiÒn vµo vµ cã ngêi lÊy tiÒn ra. lµ ®iÒu kiÖn ®Ó më réng cho vay vµ h¹ l·i suÊt cho vay.

Như vậy ngân hàng không chỉ làm trung gian giữa người gửi tiền và người vay tiền mà còn làm trung gian giữa người đầu tư và người vay vốn trên thị trường. đòi hỏi sự tiếp xúc với hai loại cá nhân và tổ chức trong nền kinh tế: (1) các cá nhân và tổ chức tạm thời thâm hụt chi tiêu. Nếu không thì đó là quan hệ cấp phát hoặc hùn vốn.Chức năng của ngân hàng thương mại 1. dịch vụ và do vậy họ có tiền để tiết kiệm. Sự tồn tại hai loại cá nhân và tổ chức trên hoàn toàn độc lập với ngân hàng. Như vậy trung gian tài chính làm tăng thu nhập cho người tiết kiệm.2. Tạo phương tiện thanh toán Tiền vàng có một chức năng quan trọng là làm phương tiện thanh toán. Các ngân hàng đã không tạo được tiền kim loại. Cùng với sự phát triển của thị trường tài chính ngân hàng thương mại còn có thể làm trung gian giữa các công ty (khi phát hành cổ phiếu) với những nhà đầu tư: chuyển giao mệnh lệnh trên thị trường chứng khoán. 1. Như vậy thu nhập gia tăng là động lực tạo ra mối quan hệ tài chính giữa hai nhóm.1. Giấy nhận nợ do ngân SV: Nguyễn Thị Mai Anh 9 Lớp: TCNH ID _ K4 .1. các ngân hàng tạo phương tiện thanh toán khi phát hành giấy nhận nợ với khách hàng. tức là chi tiêu cho tiêu dùng và đầu tư vượt quá thu nhập và vì thế họ là những người cần bổ sung vốn và (2) các cá nhân và tổ chức thặng dư trong chi tiêu. Nếu dòng tiền di chuyển với điều kiện phải quay trở lại với môt lượng lớn hơn trong một khoảng thời gian nhất định thì đó là quan hệ tín dụng. đảm nhiệm việc mua bán trái phiếu công ty.2. tức là thu nhập hiện tại của họ lớn hơn các khoản chi tiêu cho hàng hoá.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP vµ sö dông sè tiÒn vay nµy ®Ó cÊp tÝn dông vµ cung cÊp c¸c dÞch vô thanh to¸n. Chức năng trung gian tài chính Ngân hàng là một tổ chức trung gian tài chính với hoạt động chủ yếu là chuyển tiền tiết kiệm thành đầu tư.2. đồng thời giảm phí tổn tín dụng cho người đầu tư từ đó mà khuyến khích đầu tư.2. từ đó mà khuyến khích tiết kiệm. điều tất yếu là tiền sẽ chuyển từ nhóm thứ (2) sang nhóm thứ (1) nếu cả hai cùng có lợi. 1.1.1.

tiền gửi có kỳ hạn… Khi ngân hàng cho vay số dư tiền gửi của khách hàng trên tài khoản tiền gửi thanh toán tăng lên. Như vậy ban đầu các ngân hàng đã tạo ra phương tiện thanh toán thay cho tiền kim loại dựa trên số lượng tiền kim loại đang nắm giữ.3. tiền gửi trên các tài khoản tiền gửi tiết kiệm. nó trở thành tiền giấy. các khách hàng nhận thấy nếu họ có số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán họ có thể chi trả để có được hàng hoá và các dịch vụ theo yêu cầu. do đó bằng việc cho vay các ngân hàng đã tạo ra phương tiện thanh toán.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP hàng phát hành với ưu điểm nhất định đã trở thành phương tiện thanh toán rộng rãi được nhiều người chấp nhận.2. đồng thời với nhu cầu có đồng tiền quốc gia duy nhất đã dẫn đến việc Nhà nước tập trung quyền lực phát hành tiền giấy vào một tổ chức hoặc Bộ Tài Chính hoặc là Ngân hàng Trung ương. Thay mặt khách hàng. số dư trên tài khoản tiền gửi giao dịch của khách hàng tại các ngân hàng. khách hàng có thể dùng để mua hàng và dịch vụ.1. Toàn bộ hệ thống ngân hàng cũng tạo ra phương tiện thanh toán khi các khoản tìền gửi được mở rộng từ ngân hàng này đến ngân hàng khác trên cơ sở cho vay. Với nhiều ưu thế dần dần giấy nợ của ngân hàng đã thay thế tiền kim loại làm phương tiện lưu thông và phương tiện cất giữ. ngân hàng thực hiện thanh toán giá trị hàng hoá và dịch vụ. Trong điều kiện phát triển thanh toán qua ngân hàng. 1. đại lượng tiền tệ bao gồm nhiều bộ phận: tiền trong lưu thông. Việc in tiền mang lại lợi nhuận rất lớn. Theo quan điểm hiện đại. từ đó chấm dứt việc các ngân hàng thương mại tạo ra giấy bạc của riêng mình.Chức năng trung gian thanh toán Ngân hàng trở thành trung gian thanh toán lớn nhất hiện nay ở hầu hết các quốc gia. Khi khách hàng tại một ngân hàng sử dụng khoản tiền vay để chi trả thì sẽ tạo nên một khoản thu (tức là tăng số dư tiền gửi) của một khách hàng khác tại một ngân hàng khác từ đó tạo ra các khoản cho vay mới. Để việc thanh toán nhanh chóng thuận tiện và tiết kiệm chi phí ngân hàng đưa ra cho khách hàng nhiều hình thức thanh toán như thanh toán bằng SV: Nguyễn Thị Mai Anh 10 Lớp: TCNH ID _ K4 .

tỉnh…). Khi doanh nghiệp và người tiêu dùng phải thanh toán các khoản mua hàng hoá và dịch vụ. Các khoản tín dụng của ngân hàng cho Chính phủ (thông qua mua các chứng khoán của Chính phủ) là nguồn tài chính quan trọng để đầu tư phát triển. Vai trò của ngân hàng thương mại Ngân hàng là tổ chức thu hút tiết kiệm lớn nhất trong hầu hết mọi nền kinh tế. Hàng triệu cá nhân.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP séc. SV: Nguyễn Thị Mai Anh 11 Lớp: TCNH ID _ K4 . cá nhân. các tổ chức kinh tế xã hội đều gửi tiền tại ngân hàng. Vì vậy công nghệ thanh toán hiện đại qua ngân hàng thường được các nhà quản lý tìm cách áp dụng rộng rãi. Công nghệ thanh toán qua ngân hàng càng đạt hiệu quả cao khi quy mô sử dụng công nghệ đó càng được mở rộng. 1.3. Các ngân hàng còn thực hiện thanh toán bù trừ với nhau qua Ngân hàng Trung ương hoặc thông qua các trung tâm thanh toán. Ngân hàng là tổ chức cho vay chủ yếu đối với các doanh nghiệp. kết nối các quỹ và cung cấp tiền giấy khi khách hàng cần. Ngân hàng là một trong những tổ chức trung gian tài chính quan trọng nhất. hộ gia đình và các doanh nghiệp. phục vụ đắc lực cho nền kinh tế toàn cầu. Các trung tâm thanh toán quốc tế được thiết lập đã làm tăng hiệu quả của thanh toán qua ngân hàng. uỷ nhiệm thu.1. thẻ tín dụng hay tài khoản điện tử…Và khi họ cần thông tin tài chính hay lập kế hoạch tài chính họ thường đến các ngân hàng để nhận được lời tư vấn. uỷ nhiệm chi. biến ngân hàng trở thành trung tâm thanh toán quan trọng và có hiệu quả. Thu nhập từ ngân hàng là nguồn thu nhập quan trọng của nhiều hộ gia đình. Nhiều hình thức thanh toán được chuẩn hoá góp phần tạo tính thống nhất trong thanh toán không chỉ giữa các ngân hàng trong một quốc gia mà còn giữa các ngân hàng trên thế giới. họ thường sử dụng séc. Đối với các doanh nghiệp ngân hàng thường là tổ chức cung cấp tín dụng để phục vụ cho việc mua hàng hoá dự trữ hoặc xây dựng nhà máy mua sắm trang thiết bị. Ngân hàng thực hiện các chính sách kinh tế đặc biệt là chính sách tiền tệ. các loại thẻ…cung cấp mạng lưới thanh toán điện tử. Ngân hàng đóng vai trò là người thủ quỹ của toàn xã hội. hộ gia đình và một phần đối với nhà nước ( thành phố. uỷ nhiệm chi.

Để thực thi chính sách tiền tệ phải sử dụng các công cụ như: lãi suất. nã cã thÓ ®îc vay cho nh÷ng sinh ho¹t c¸ nh©n.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP vì vậy là một kênh quan trọng trong chính sách kinh tế của chính phủ nhằm ổn định kinh tế. c¶i tiÕn vµ biÕn ®æi kü thuËt. Phân loại các hình thức tín dụng TÝn dông cho vay tån t¹i díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau ®Ó ph©n chia tÝn dông ng©n hµng. Díi ®©y lµ mét sè c¸ch phíi rÊt nhiÒu h×nh thøc. dự trữ bắt buộc. mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh. c¨n cø vµo mét sè c¸c tiªu thøc ph©n chia mµ Ng©n hµng thêng sö dông khi ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸. nhiÒu tªn gäi. lo¹i tÝn dông nµy thêng dïng ®Ó cung cÊp. tái chiết khấu. .1. hạn mức tín dụng.  Ph©n lo¹i theo thêi h¹n tÝn dông . Lo¹i tÝn dông nµy dïng ®Ó cung cÊp vèn cho x©y dùng c¬ b¶n nh: §Çu t x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp míi. Tuy nhiªn. thị trường mở…Chính các ngân hàng thương mại là chủ thể chịu sự tác động trực tiếp của các công cụ này và đồng thời đóng vai trò cầu nối trong các tác động của chính sách tiền tệ đến khu vực phi ngân hàng và đến nền kinh tế.TÝn dông trung h¹n: lµ kho¶n tÝn dông cã thêi h¹n tõ 1-3 n¨m. c¶i tiÕn vµ më réng s¶n xuÊt cã quy m« lín  Ph©n lo¹i theo môc ®Ých SV: Nguyễn Thị Mai Anh 12 Lớp: TCNH ID _ K4 . . më réng vµ x©y dùng c«ng tr×nh nhá cã thêi h¹n thu håi vèn nhanh.TÝn dông dµi h¹n: lµ kho¶n tÝn dung cã thêi gian tõ 3 n¨m trë lªn. c¸c c«ng tr×nh thuéc c¬ së h¹ tÇng. 1.4.TÝn dông ng¾n h¹n: lµ kho¶n tÝn dông díi 1 n¨m vµ ®îc sö dông ®Ó bæ sung sù thiÕu hôt t¹m thêi vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp. với vai trò thực thi chính sách tiền tệ.

. bÊt ®éng s¶n trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp th¬ng m¹i vµ dÞch vô. ViÖc cho vay chØ dùa trªn uy tÝn. thuèc trõ s©u..Cho vay c¸ nh©n: lµ lo¹i cho vay ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu tiªu dïng nh mua s¾m c¸c vËt dông ®¾t tiÒn. . gièng c©y trång. §èi víi kh¸ch hµng kh«ng cã uy tÝn cao ®èi víi Ng©n hµng. .Cho vay cã b¶o ®¶m: lµ lo¹i cho vay ®îc Ng©n hµng cung cÊp víi ®iÒu kiÖn ph¶i cã tµi s¶n thÕ chÊp hoÆc cÇn cã b¶o l·nh cña bªn thø ba. con gièng. qu¶n trÞ cã hiÖu qu¶ th× Ng©n hµng cã thÓ cÊp tÝn dông mµ kh«ng ®ßi hái nguån thu nî bæ xung. trung thùc trong kinh doanh. cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh m¹nh. . Sù b¶o ®¶m nµy c¨n cø ph¸p lý ®Ó Ng©n hµng cã thªm mét nguån SV: Nguyễn Thị Mai Anh 13 Lớp: TCNH ID _ K4 . cÇm cè hoÆc sù b¶o l·nh cña ngêi thø ba.Thuª mua vµ c¸c lo¹i tÝn dông kh¸c. . nhµ ë. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng tèt. khi vay vèn ®ßi hái ph¶i cã b¶o ®¶m. . .Cho vay kh«ng b¶o ®¶m: lµ lo¹i cho vay kh«ng cÇn tµi s¶n thÕ chÊp.Cho vay N«ng nghiÖp: lµ lo¹i cho vay ®Ó trang tr¶i c¸c chi phÝ s¶n xuÊt nh ph©n bãn. lao ®éng.Cho vay bÊt ®éng s¶n: lµ lo¹i cho vay liªn quan ®Õn viÖc mua s¾m vµ x©y dùng bÊt ®éng s¶n.  Ph©n lo¹i theo c¨n cø ®¶m b¶o. Ngµy nay Ng©n hµng cßn cho vay ®Ó trang tr¶i c¸c kho¶n chi phÝ th«ng thêng cña ®êi sèng th«ng dông díi tªn gäi lµ tÝn dông tiªu dïng vµ ph¸t hµnh thÎ tÝn dông lµ mét vÝ dô.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP . ®Êt ®ai.Cho vay c«ng nghiÖp vµ th¬ng m¹i: lµ cho vay ng¾n h¹n ®Ó bæ xung vèn lu ®éng cho c¸c doanh nghiÖp trong lÜnh vùc nµy..

C¸ch thø nhÊt lµ tr¶ mét lÇn c¶ vèn gèc vµ l·i khi ®Õn h¹n.TÝn dông lu ®éng: lo¹i nµo ®îc cÊp ph¸t ®Ó h×nh thµnh vèn lu ®éng cña c¸c tæ chøc kinh tÕ nh cho vay ®Ó dù tr÷ hµng ho¸ ®èi víi xÝ nghiÖp. Hai lµ kho¶n tiÒn vay sÏ ®îc tr¶ lµm nhiÒu lÇn theo nhiÒu kú. cho vay chi phÝ s¶n xuÊt.TÝn dông ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh.TÝn dông vèn cè ®Þnh: lµ lo¹i tÝn dông ®îc cÊp ph¸t ®Ó h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh. më réng s¶n xuÊt. víi thêi h¹n cho vay lµ ng¾n h¹n. .  Ph©n lo¹i theo ®èi tîng tÝn dông . Lo¹i nµy thêng ®îc ®Çu t ®Ó mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh. th¬ng nghiÖp. Ph©n lo¹i theo h×nh thøc gi¸ tù cã : Mét lµ cho vay b»ng tiÒn. .ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP thø hai.  Ph©n lo¹i theo ph¬ng thøc hoµn tr¶ tiÒn vay: Theo c¸ch nµy th× kho¶n cho vay cã thÓ ®îc hoµn tr¶ theo hai c¸ch. Ph©n lo¹i theo thµnh phÇn kinh tÕ. SV: Nguyễn Thị Mai Anh 14 Lớp: TCNH ID _ K4 . bï ®¾p vèn lu ®éng thiÕu hôt t¹m thêi.Hai lµ cho vay b»ng tµi s¶n lo¹i nµy ®îc ¸p dông phæ biÕn díi h×nh thøc tµi trî thuª mua. x©y dùng c¸c c«ng tr×nh míi. ®©y lµ lo¹i cho vay chñ yÕu cña c¸c ng©n hµng ®îc thùc hiÖn b»ng c¸c kü thuËt kh¸c nhau. Thêi h¹n cho vay ®èi víi lo¹i nµy lµ trung vµ dµi h¹n. c¶i tiÕn vµ ®æi míi kü thuËt. Chia lµm 2 lo¹i : + Cho vay dù tr÷ hµng ho¸. bæ xung cho nguån thu nî thø nhÊt thiÕu ch¾c ch¾n nh»m bï l¹i kho¶n tiÒn vay trong trêng hîp ngêi vay kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî. + Cho vay ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nî díi h×nh thøc chiÕt khÊu kú phiÕu.

góp phần ổn định xã hội. điều đó thể hiện ở những vai trò quan trọng sau đây: Thứ nhất: DNVVN tạo công ăn việc làm cho người lao động. góp phần ổn định xã hội là vấn đề quan tâm hàng đầu tại bất cứ quốc gia nào: xã hội ổn định thì kinh tế mới phát triển mạnh được.1. hợp tác xã. Thứ hai: DNVVN góp phần quan trọng tạo nên sự phát triển cân đối giữa các vùng trong một quốc gia.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP . có vốn kinh doanh không quá 10 tỷ đồng họăc số lao động trung bình hàng năm không quá 300 người ” bao gồm các doanh nghiệp Nhà nước. 1.2. Vai trò của DNVVN DNVVN đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển và ổn định nền kinh tế. doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp. Khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ Tại Việt Nam theo nghị định số 90/2001/NĐ-CP ban hành ngày 23/11/2001 quy định “ DNVVN là cơ sở sản xuất kinh doanh độc lập. con số này ở khu vực kinh tế nhà nước chỉ xấp xỉ 22%. Đây là một trong những vai trò hết sức quan trọng của DNVVN vì tạo công ăn việc làm. Ý NGHĨA CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DNVVN 1.2. do đó xét trên góc độ giải quyết công ăn việc làm DNVVN luôn đóng vai trò hết sức quan trọng. 1. DNVVN với ưu thế là dễ thành lập với số vốn ban đầu không lớn.2.TÝn dông ®èi víi thµnh phÇn kinh tª ngoµi quèc doanh. hộ kinh tế cá thể. Như đã nói ở trên DNVVN có một mạng lưới rộng khắp trải đều các vùng miền. đã đăng ký kinh doanh theo pháp luật hiện hành. Các doanh nghiệp lớn SV: Nguyễn Thị Mai Anh 15 Lớp: TCNH ID _ K4 . Thực tế chứng minh có khoảng gần 66% tổng số lao động được trả lương từ khu vực kinh tế tư nhân.2. đây là một ưu thế so với các doanh nghiệp lớn. dễ thích nghi với sự thay đổi của thị trường do có sự phân bố rộng khắp tại các vùng miền trong cả nước nên tuy sử dụng ít nhân công hơn so với các doanh nghiệp lớn nhưng số lượng các DNVVN là rất lớn vì vậy theo quy luật số đông các DNVVN tạo ra một khối lượng công ăn việc làm lớn trong xã hội.

giữa các ngành và vùng lãnh thổ và có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. đa dạng. nơi có cơ sở hạ tầng phát triển. Các DNVVN với đặc điểm là số lượng các doanh nghiệp rất lớn nên khối lượng hàng hoá do mỗi doanh nghiệp tạo ra có thể không lớn nhưng tổng khối lượng hàng hoá do loại hình doanh nghiệp này tạo ra phục vụ cho đời sống thì lại là con số đáng kể và vô cùng phong phú. Phần lớn các DNVVN thuộc thành phần kinh tế tư nhân. giữa các vùng trong một quốc gia. điều này gây ra tình trạng mất cân đối về trình độ kinh tế xã hội. thị trường tiêu thụ rộng. Mặt khác một trong những ưu thế của các DNVVN đó là tính linh hoạt vượt trội hơn so với các doanh nghiệp lớn giúp cho các doanh nghiệp này có khả năng nhanh chóng thay đổi cơ cấu sản xuất. góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế giữa các thành phần kinh tế. rất quan trọng đối với đời sống nhân dân.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP thường được xây dựng ở các vùng đô thị. thị trường tiêu thụ chủ yếu là tại địa phương và thường là chỉ giới hạn trong quốc gia. miền núi…tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu theo vùng lãnh thổ. Các DNVVN góp phần quan trọng trong việc tạo lập sự cân đối trong phát triển giữa các vùng. nơi dân cư đông đúc. mặt khác một bộ phận các DNVVN được thành lập mang tính chất doanh SV: Nguyễn Thị Mai Anh 16 Lớp: TCNH ID _ K4 . Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp mỗi năm loại hình DNVVN cũng đóng góp ước tính 35% giá trị tổng sản lượng công nghiệp hàng năm. thay đổi mặt hàng kinh doanh sao cho phù hợp với nhu cầu của thị trường. Thứ tư: DNVVN góp phần thu hút vốn đầu tư trong dân cư và sử dụng các nguồn lực địa phương. Thứ ba: DNVVN cung cấp một khối lượng sản phẩm phong phú. do các doanh nghiệp này thường sản xuất các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. tận dụng được tối đa các tiểm lực sẵn có dù là ở các vùng kém thuận lợi như nông thôn. được phân bổ rộng khắp ở các vùng miền và với vốn đầu tư ban đầu tương đối thấp loại hình doanh nghiệp này giúp thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư vào sản xuất. Các DNVVN dễ dàng được tạo lập ở mọi vùng miền. văn hoá giữa thành thị và nông thôn.

các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu… phục vụ tiêu dùng trong nước và một phần xuất khẩu (đặc biệt là ở các ngành nghề thủ công mỹ nghệ). Để làm được điều đó các doanh nghiệp phải tự tích luỹ vốn. nâng cao vị thế của các sản phẩm truyền thống. họ hàng người thân… Sử dụng tối đa các nguồn lực địa phương cũng là một vai trò quan trọng của loại hình DNVVN: đất nước ta là một đất nước mà công nghiệp chưa phát triển. Gia tăng nguồn trong cung ứng hàng hoá cho xã hội đồng nghĩa với doanh thu của doanh nghiệp tăng lên và số nộp ngân sách Nhà nước cũng tăng lên. từng bước phát triển kinh tế. là cơ sở để hình thành các doanh nghiệp. kinh nghiệm tạo được uy tín với khách hàng. tập đoàn kinh tế lớn mạnh trong quá trình phát triển kinh tế thị trường. DNVVN là cơ sở để hình thành các tập đoàn kinh tế lớn bởi ngay từ khi thành lập không một doanh nghiệp nào có đủ năng lực tài chính để lập tức trở thành tập đoàn hùng mạnh.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP nghiệp gia đình nên còn giúp thu hút được nguồn vốn từ bạn bè. là một nước nông nghiệp vì vậy việc phát triển các doanh nghiệp nhỏ sản xuất các ngành nghề thủ công. Ngoài ra các DNVVN với ưu thế năng động một số đã mạnh dạn tham gia vào các ngành sản xuất kỹ thuật cao. DNVVN chính là khởi nguồn cho sự hình thành phát triển các loại hình doanh nghiệp lớn trong xã hội. đầu tư mua sắm các máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến làm hàng xuất khẩu. các ngành nghề truyền thống nhằm sử dụng tối đa các nguồn lực sẵn có là một hướng đi đúng đắn. Thứ năm: DNVVN góp phần tăng nguồn hàng xuất khẩu và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. cải thiện đời sống nhân dân. Như đã nói ở trên DNVVN tận dụng các tiềm năng về lao động. Thứ sáu: DNVVN hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp lớn. Sự phát triển của các DNVVN qua đó đã góp phần tăng nguồn hàng xuất khẩu. về nguyên liệu phục vụ sản xuất các mặt hàng: thủ công truyền thống. SV: Nguyễn Thị Mai Anh 17 Lớp: TCNH ID _ K4 .

Rd.Rd +Cr. Vai trò đó thể hiện trên các mặt sau: Tín dụng ngân hàng tạo vốn kinh doanh cho dịch vụ với chi phí thấp. Rr : tương ứng là tỉ lệ sử dụng vốn cổ phần và vốn vay. Ca : Giá vốn bình quân của DN. gia tăng khả năng hoạt động của các doanh nghiệp trên thị trường. nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Mặt khác một bộ phận các DNVVN là các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm đầu vào. tỉ lệ vốn vay sẽ ảnh hưởng đến giá vốn bình quân. Tuy nhiên thực tế cho thấy.2.3. Cr : Chi phí huy động vốn hay lãi suất tiền vay.Rr Vì lãi suất tiền vay không phụ thuộc thu nhập tính thuế. Thì ta có: Ca = Cd. Với khả năng có thể tập trung được các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế với khối lượng lớn tín dụng ngân hàng có vai trò thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế nói chung cũng như đối với các DNVVN.1. một DN thông thường kết hợp hai nguồn vốn: vốn tự có (hoặc vốn cổ phần) và vốn đi vay.3. Ý nghĩa của tín dụng ngân hàng đối với DNVVN 1. điều đó giúp tạo mối liên kết chặt chẽ giữa các loại hình doanh nghiệp. Nếu gọi: Cd : Giá vốn cổ phần thể hiện bằng mức lợi nhuận mà người sở hữu cổ phần được hưởng với tư cách người góp vốn. Để thực hiện các quyết định đầu tư. Trong nền kinh tế hiện nay hiếm có DN nào chỉ sử dụng vốn tự có để hoạt động kinh doanh. các DNVVN thường lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính và luôn thiếu vốn do đó việc cung cấp vốn cho các DN này đang là một vấn đề được quan tâm nhiều.2. Đối với DNVVN Sự phát triển của DNVVN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế đất nước bởi vì mô hình DNVVN phù hợp với nền kinh tế hàng hoá. cho phép khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng và nguồn lực trong nền kinh tế: vốn – lao động – tài nguyên và công nghệ. Với lợi thế của bộ phận lãi suất không phải SV: Nguyễn Thị Mai Anh 18 Lớp: TCNH ID _ K4 . 1. các linh kiện cần thiết cho hoạt động của các doanh nghiệp lớn.

Sự sẵn có của các khoản cho vay khiến các DN yên tâm hơn về vốn lưu động. các ngân hàng thông qua nghiệp vụ bảo lãnh. Tín dụng ngân hàng có thể góp phần hình thành được cơ cấu vốn tối ưu cho DN. giá sau thuế của vốn vay càng giảm dẫn đến giá vốn bình quân giảm theo công thức: Ca = Cd . Rr Trong đó. ngân hàng giúp các DN thu hồi vốn. Như đã nói ở trên. Do vậy DN cần xây dựng một cơ cấu vốn tối ưu. cơ sở hạ tầng. Cr . còn khi DN là nhà nhập khẩu máy móc thiết bị. nhu cầu vốn khác nhau thì sự trợ giúp ngân hàng là một điều kiện quan trọng. Tín dụng ngân hàng tạo điều kiện cho DNVVN mở rộng sản xuất kinh doanh. Rd + ( 1-T ) . mở thư tín dụng tạo điều kiện cho DN hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi. thậm chí có thể vay dài hạn để đầu tư vào tài sản cố định. T: tỉ lệ thuế thu nhập DN. DN chỉ có thể tính đến chuyện mở rộng hoạt động khi kinh doanh đã có lãi và có SV: Nguyễn Thị Mai Anh 19 Lớp: TCNH ID _ K4 . Thêm vào đó lượng vốn được phép vay của DN còn phụ thuộc vào tài sản thế chấp và phương án kinh doanh của DN. Mặc dù giá vốn cổ phần có thể tăng lên nhằm bù đắp sự tăng lên của rủi ro tài chính nhưng mức tăng của nó nhỏ hơn sự giảm đi của giá vốn vì mức rủi ro này đã được bù đắp bởi các lợi thế về thuế. Với các ngành nghề đa dạng. vốn ngân hàng là một nguồn vốn không thể thiếu của hầu hết các DNVVN.Cr thay cho Cr]. tức là sự kết hợp các nguồn vốn tài trợ cho kinh doanh của một DN nhằm mục đích tối đa hoá giá trị thị trường của DN tại mức giá vốn bình quân rẻ nhất.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP tính thuế. vì khi vốn vay vượt quá mức nào đó giá vốn vay sẽ cao lên và làm tăng chi phí vốn. Sử dụng càng nhiều vốn vay công ty càng lợi dụng được nguồn vốn đang rẻ đi do ảnh hưởng của chính sách thuế [(1-T). Khi DN là người xuất khẩu. Tuy vay vốn có nhiều lợi thế nhưng không phải DN muốn vay bao nhiêu tuỳ ý. tỉ lệ vốn vay càng lớn.

có hiệu quả hơn. Tín dụng ngân hàng giúp các DN tổ chức sản xuất. Tín dụng ngân hàng được thực hiện trên cơ sở có hiệu quả kinh tế. trước khi cho vay. quản lí có hiệu quả. Tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy nhanh quá trình cổ phần hoá các DN. đã buộc các DN phải thực hiện nghiêm chỉnh chế độ hạch toán kế toán. phẩm chất đạo đức. góp phần quản lí giám sát nền kinh tế. vừa giúp cho DN hoạt động hiệu quả hơn. tạo uy tín tiếp tục vay vốn. Tuy nhiên ngân hàng đóng vai trò người cho vay nên phải chủ động giám sát chặt chẽ tiến độ và mục đích sử dụng vốn của người đi vay. lành mạnh hoá môt trường kinh doanh. chứ không phải là vốn cấp phát. Điều đó tạo sức ép đối với DN trong việc thực hiện hạch toán kinh doanh. tài trợ. Trong nền kinh tế thị trường. kiếm được lợi nhuận. giúp các DN đi theo đúng hướng đã chọn nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận cao nhất. chế độ sổ sách. ngân hàng luôn đòi hỏi người vay phải có chế độ hạch toán rõ ràng. kinh doanh.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP tiềm lực tương đối. Thật vậy. yêu cầu trình bày dự án kinh doanh… Khi đã cho vay. thông qua kiểm tra giám sát của ngân hàng. nhu cầu tập trung vốn đã đưa đến sự hình thành các Công ty cổ phần. hơn nữa sự hình thành các công ty cổ phần đã thu hút mạnh mẽ SV: Nguyễn Thị Mai Anh 20 Lớp: TCNH ID _ K4 . Đó là hoạt động theo phương thức hai bên cùng có lợi: Ngân hàng thu đủ vốn và có lãi. người vay phải làm vốn vay sinh lãi bù đắp chi phí. Chính việc làm đó của ngân hàng đã góp phần giúp các DN làm ăn nghiêm túc. vừa giúp cho Nhà nước trong khâu quản lí. Sự ra đời và phát triển của các Công ty cổ phần là một xu hướng tất yếu. minh bạch và định kì chuyển cho ngân hàng các tài liệu báo cáo hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn vay. Điều này có thể được giải quyết bằng các khoản tín dụng ngân hàng. để có lãi hoàn trả ngân hàng. ngân hàng luôn chú ý tới tiểu sử của khách hàng về khả năng tài chính. Như vậy.

sau đó ngân hàng bán lại cổ phiếu của DN trên thị trường thứ cấp và thu hồi vốn. các DNVVN có thể yên tâm phần nào trong quá trình cổ phần hoá nhất là trong điều kiện thị trường thứ cấp của nước ta mới đang ở giai đoạn sơ khai. dịch vụ bảo lãnh …Đa dạng hoá được đối tượng khách hàng làm giảm thiểu rủi ro cho Ngân hàng. Mở rộng theo chiều sâu. công nghệ và thị trường. chính điều đó cũng làm tăng lợi nhuận cho Ngân hàng. là một yếu tố giúp khai thác và vận dụng các nguồn lực trong nền kinh tế một cách hiệu quả. Một trong những phương thức tiến hành công tác này là phát hành cổ phiếu.3. ngân hàng sẽ cho DN vay vốn có giá trị tương đương với giá trị cổ phiếu phát hành và coi cổ phiếu đó như vật đảm bảo. trái phiếu. 1. nếu xét thấy đủ an toàn và có lợi nhuận. đấu thầu cho đến khi các DN này chính thức được thành lập và đi vào hoạt động.2. Điều này muốn thực hiện được phải có sự giúp đỡ của các ngân hàng từ khâu chuẩn bị tính toán số lượng cổ phiếu phát hành. Tín dụng ngân hàng không chỉ giúp các DN trong quá trình phát hành cổ phiếu mà ngân hàng còn cho vay đối với các DN này với chính sách ưu đãi hơn. Ngân hàng thương mại có thể giúp các DN bán cổ phiếu trên thị trường thứ cấp và trong trường hợp khách hàng cần vốn. tức làm thay đổi tỷ trọng khoản vay trung SV: Nguyễn Thị Mai Anh 21 Lớp: TCNH ID _ K4 . Đối với Ngân hàng Làm tăng doanh thu và lợi nhuận từ lãi vay và phí dịch vụ khác: Mở rộng cho vay có thể theo chiều rộng hoặc theo chiều sâu.2. Với hình thức tín dụng này của ngân hàng. Theo chiều rộng tức là số dư nợ tăng lên hoặc số doanh nghiệp được vay vốn tăng lên…Khi số dư nợ tăng lên sẽ là cơ sở để tăng doanh thu và lợi nhuận.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP các nguồn vốn đầu tư. Khi Ngân hàng không gặp rủi ro lớn từ các khoản vay này thì chắc chắn doanh thu và lợi nhuận sẽ tăng lên cùng với khoản thu từ lãi là các khoản thu từ dịch vụ như : dịch vụ thanh toán. Việc thành lập công ty cổ phần hay cổ phần hoá DN giúp cho DN tận dụng được những thuận lợi về vốn. Điều đó giúp các DN làm ăn có hiệu quả hơn.

việc mở rộng được đối tượng khách hàng còn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao uy tín cũng như sức cạnh tranh của Ngân hàng trên thị trường. Là cầu nối giữa tiết kiệm và đầu tư. khẳng định và nâng cao uy tín của mình cũng như có điều kiện. xoá đói giảm nghèo. thực hiện ổn định tiền tệ.2.3. đồng thời tăng trưởng chất lượng hoạt động tín dụng sẽ giảm thiểu lượng tiền trong lưu thông. cho quốc gia. từng nghành kinh tế.Đối với nền kinh tế Mở rộng tín dụng tạo đà cho việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh. phát huy và làm sống lại nhiều nghành nghề truyền thống. tăng uy tín cho Ngân hàng. điều đó không chỉ giải quyết mối quan hệ cung cầu về vốn trong nền kinh tế mà còn tạo điều kiện để mở rộng tín dụng. 1. SV: Nguyễn Thị Mai Anh 22 Lớp: TCNH ID _ K4 . số vốn một lần vay ít vì thế giúp tránh cho Ngân hàng tập trung một khoản vay lớn vào một khách hàng. cơ hội tiếp cận với những khách hàng mới có tiềm năng. tín dụng với sự đa dạng về hình thức và chủng loại sẽ góp phần điều hoà vốn trong nền kinh tế. Như vậy thu hút thêm nhiều khách hàng đã tạo cho Ngân hàng nhiều cơ hội thuận lợi trong hoạt động kinh doanh của mình. Càng có nhiều khách hàng giao dịch với Ngân hàng. mở rộng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. khơi dậy các tiềm năng phát triển kinh tế địa phương. từng địa phương.3. Nâng cao uy tín: Không chỉ tăng thêm về thu nhập. từ đó tiết kiệm chi phí lưu thông cho xã hội. Mở rộng tín dụng góp phần quan trọng thực hiện các quy hoạch. Ngân hàng càng dễ dàng mở rộng thị phần. của từng vùng. mà lãi suất trung và dài hạn cao hơn lãi suất của ngắn hạn do đó thu lãi tăng. tăng thu nhập cho người lao động. chương trình phát triển kinh tế của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Góp phần giải quyết việc làm.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP và dài hạn tăng. Điều này sẽ phân tán được rủi ro cho các Ngân hàng. đồng thời góp phần kiềm chế và đẩy lùi lạm phát. Phân tán được rủi ro: Các DNVVN với số lượng lớn.

tăng thu nhập cho người lao động…Mở rộng tín dụng sẽ góp phần mở rộng sản xuất và lưu thông hàng hóa. linh hoạt nhằm đảm bảo hiệu quả. có lãi dẫn đến nhu cầu đầu tư mới.3. ổn định và phát triển nền kinh tế… Như vậy xét cho cùng. tiền vốn…để tăng cường năng lực sản xuất.1. nâng cao sức cạnh tranh. Để mở rộng cho vay với DNVVN thì ngân hàng cần có chính sách tín dụng đúng đắn. lãi suất cho vay. phương thức trả gốc và lãi. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DNVVN 1. 1. DN làm ăn có hiệu quả. cung cấp ngày càng nhiều sản phẩm cho xã hội. mà quan trọng nhất là chính sách tín dụng. đảm bảo sự phát triển cân đối giữa các nghành. đạt được hiệu quả tốt trong kinh doanh tín dụng. lao động. ngân hàng kích thích được hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. mục tiêu cho vay của ngân hàng không chỉ đơn thuần là để thu lãi mà thông qua nguồn vốn đó. tăng hiệu qủa sản xuất xã hội. thời hạn cho vay. nhằm khai thác khả năng tiềm tàng về tài nguyên. phù hợp với những tình hình sản xuất kinh doanh đặc trưng của các DNVVN và mang lại lợi nhuận cho ngân hàng. mở rộng phát triển quy mô và lại có nhu cầu tín dụng mới. Cứ như thế. hạn mức cho vay.Các nhân tố thuộc về ngân hàng thương mại Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay đối với DNVVN đến từ phía ngân hàng. phù hợp với từng đối tượng khách hàng thì ngân hàng mới có khả năng thu hút được khách hàng. tạo cơ sở cho sự phát triển của nền kinh tế. điều kiện về đảm bảo tiền vay…cần xây dựng một chính sách tín dụng mềm dẻo. Chính sách tín dụng quy định tất cả các yếu tố của một khoản vay như: hình thức cho vay. an toàn và phát triển bền vững. Tuy nhiên một thực tế là trong nhiều trường hợp các DNVVN thường chịu thiệt thòi hơn các SV: Nguyễn Thị Mai Anh 23 Lớp: TCNH ID _ K4 . tình hình huy động vốn.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Thông qua sự phân tích đánh giá khả năng phát triển để đối tượng định đầu tư để có những quyết sách đầu tư đúng đắn. cả DN và ngân hàng cùng phát triển trong sự phát triển chung của nền kinh tế. giải quyết việc làm.3. quy trình tín dụng. các vùng trong cả nước.

Quy trình tín dụng. Bên cạnh đó mỗi ngân hàng thương mại đều áp dụng nhiều phương thức cho vay như cho vay từng lần. giúp các doanh nghiệp sử dụng tiền vốn đi vay một cách tối ưu. dẫn đến lãi suất cho vay của ngân hàng phải cao hơn (trong hầu hết các trường hợp) so với mức lãi suất huy động để bù đắp chi phí và mang đến lợi nhuận.3.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP doanh nghiệp lớn về lãi suất. như vậy các ngân hàng đều cần có một nguồn vốn huy động ổn định đáp ứng được các yêu cầu hoạt động khác của ngân hàng..2. phù hợp với các điều kiện của DNVVN.Các nhân tố thuộc về DNVVN Khó khăn lớn nhất là trở ngại cho các DNVVN khi vay vốn các ngân hàng thương mại đó là không có đủ tài sản thế chấp và phương án sản xuất kinh doanh sử dụng vốn vay và công tác kế toán của doanh nghiệp. Đặc trưng của các ngân hàng thương mại là những trung gian tài chính trong nền kinh tế. cho vay theo hạn mức…và việc lựa chọn phương thức cho vay phù hợp với từng DNVVN cũng là nhân tổ ảnh hưởng quan trọng đến kết quả cho vay giúp ngân hàng thu hồi được vốn và lãi đúng hạn. 1. Như đã biết để có thể vay vốn của các ngân hàng thì các doanh nghiệp SV: Nguyễn Thị Mai Anh 24 Lớp: TCNH ID _ K4 . Quy trình tín dụng của ngân hàng cần gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ.. mặt khác quy trình tín dụng cần phải quy định chặt chẽ các bước sao cho giúp ngân hàng lựa chọn được các dự án vay vốn khả thi.do đó ảnh hưởng đến hoạt động cho vay đối với các DNVVN. thời hạn các khoản vay. Một thực tế là nếu ngân hàng không huy động được vốn thì không thể cho vay vì vốn chủ sở hữu của các ngân hàng chỉ chiếm phần trăm rất nhỏ trong tổng nguồn. Do đó ngân hàng cần có một mức lãi suất huy động đủ hấp dẫn để khách hàng gửi tiền vào. các ngân hàng “đi vay để cho vay” do đó tình hình huy động vốn đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động cho vay của ngân hàng nói chung và cho vay đối với các DNVVN nói riêng là rất lớn. giảm thiểu tối đa các rủi ro. Do đó vấn đề mở rộng cho vay đối với DNVVN cũng chịu ảnh hưởng của nhân tố này. phương thức cho vay. công nghệ ngân hàng…cũng là những nhân tố khác ảnh hưởng đến mở rộng cho vay DNVVN.

Nếu doanh nghiệp có khả năng thanh toán càng cao hay nói cách khác là có tài chính càng ổn định thì khả năng vay được vốn của ngân hàng sẽ nhiều hơn. tuy nhiên các chính sách đó đôi khi lại không đồng bộ thiếu nhất quán gây ảnh hưởng đến việc cho vay.3. Phương án sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp đưa ra phải dự trù được đầy đủ các chi phí cũng như các khoản thu để qua đó ước tính được lợi nhuận mà phương án đem lại. chính sách của nhà nước… Chính sách. Nếu tài sản đảm bảo là điều kiện cần thì phương án sản xuất kinh doanh khả thi và có hiệu quả là điều kiện đủ. các quy chế của nhà nước là nhân tố ảnh hưởng chung đến các DNVVN. Đối với các DNVVN thì luôn bị hạn chế về mặt tài chính nên việc đáp ứng điều kiện này đối với nhiều doanh nghiệp là hết sức khó khăn. mặt khác có những vấn đề mà tự bản thân các doanh nghiệp không thể tự giải quyết được nếu không có các chính sách của nhà nước SV: Nguyễn Thị Mai Anh 25 Lớp: TCNH ID _ K4 . dẫn đến nhiều doanh nghiệp không thể vay vốn của ngân hàng dù có một phương án sản xuất kinh doanh tốt. tài sản đảm bảo là điều kiện quan trọng. điều kiện cần để các ngân hàng xem xét hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp vì trong trường hợp doanh nghiệp không đủ khả năng chi trả cho khoản vay thì đây là nguồn thu nhằm giảm thiểu rủi ro cho các ngân hàng. Vì vậy việc hoàn thiện các chính sách quy chế của nhà nước là vấn đề cần thiết.3. Các nhân tố khác Như : môi trường. phương án sản xuất kinh doanh không tốt thì các doanh nghiệp rất khó có thể vay được vốn từ các ngân hàng thương mại. là đối tượng trực tiếp mà ngân hàng thẩm định và đưa ra quyết định cho vay. Nhà nước ta hiện nay đang rất khuyến khích sự phát triển đa dạng của các loại hình kinh tế trong đó có DNVVN vì thế ngày càng có nhiều chính sách ưu đãi cho vay của nhà nước đối với các doanh nghiệp này. 1.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP phải thoả mãn các điều kiện mà ngân hàng đề ra. Ngoài ra năng lực tài chính và khả năng quản lý của các DNVVN cũng là những nhân tố từ phía các doanh nghiệp ảnh hưởng đến việc mở rộng cho vay của các ngân hàng. Do đó đây cũng là một trong những thuận lợi để mở rộng cho vay đối với các DNVVN.

Gia Lâm. KHÁI QUÁT VỀ NHNo&PTNT HÀ NỘI 2. Lịch sử hình thành và phát triển của NHNo & PTNT Hà Nội Tên gọi : Chi nhánh NHNo & PTNT Hà Nội Tên giao dịch quốc tế : The Branch for Agriculture and Rural Development Bank of Hanoi City Trực thuộc : NHNo & PTNT Việt Nam Trụ sở đặt tại : số 77 Lạc Trung. Tiếp theo đó thực hiện mô hình hai cấp từ tháng 10/1995 NHNo&PTNT Hà Nội đã bàn giao 5 Ngân hàng Sóc Sơn. từ tháng 11 năm 2004 đến nay tiếp tục bàn giao các chi nhánh Chương SV: Nguyễn Thị Mai Anh 26 Lớp: TCNH ID _ K4 . Ba Vì. Hà Nội Được thành lập theo quyết định số 51-QĐ/NH/QĐ ngày 27/6/1988 của Tổng Giám đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nay là Thống đốc NHNN Việt Nam) Chi nhánh Ngân Hàng Phát triển Nông Nghiệp Thành phố Hà Nội (nay là NHNo&PTNT Hà Nội) trên cơ sở 28 cán bộ cùng với 21 Công ty. Phúc Thọ. Tháng 9 năm 1991. quận Hai Bà Trưng. quận Hai Bà Trưng.1. môi trường kinh doanh. CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TÍN DỤNG CHO DNVVN TẠI NHNO & PTNT HÀ NỘI 2. giao thông. xí nghiệp thuộc lĩnh vực Nông. 7 Ngân hàng huyện thị: Mê Linh.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP như vấn đề về cơ sở hạ tầng. thị xã Sơn Tây được bàn giao về Vĩnh Phúc và Hà Tây.1. Lâm. Đông Anh. Thạch Thất. Hà Nội. Từ Liêm.1. Ngư nghiệp được điều động từ Ngân hàng Công-Nông-Thương thành phố Hà Nội và 12 chi nhánh Ngân hàng phát triển nông nghiệp huyện được đổi tên từ các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước đã hội tụ về trụ sở chính tại số 77 Lạc Trung. Đan Phượng. Thanh Trì. Hoài Đức.

tỷ lệ chiếm 2. làm việc tại các phòng ban tổ chức như sau: .Phòng KTKSNB: 3 người. Hiện nay NHNo & PTNT Hà Nội gồm Hội sở và 17 PGD trải đều khắp các quận nội thành cũ.14 % . Cầu Giấy. bộ máy nhân sự của NHNo&PTNT Hà Nội gồm 187 người trong đó : nam 75 người. chiếm tỷ lệ 1. sự phát triển không ngừng của của hệ thống NHNo&PTNT Việt nam nói chung.02 % SV: Nguyễn Thị Mai Anh 27 Lớp: TCNH ID _ K4 . Với sự nỗ lực vươn lên mạnh mẽ của Chi nhánh NHNo&PTNT Hà Nội nói riêng.Phòng kinh doanh ngoại hối: 22 người.Phòng hành chính nhân sự: 10 người. lúc này NHNo&PTNT Hà Nội lại đứng trước một thử thách mới đó là mang tên Ngân hàng nông nghiệp nhưng lại phục vụ các thành nghiệp kinh tế không mang dáng dấp cả sản xuất nông nghiệp giữa nội đô Thành phố Hà Nội.16 % . nữ 112 người.Ban giám đốc: 4 người. tỷ lệ 10.76 % .35 % . 2. Thanh Xuân về Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam.000 doanh nghiệp và hơn 80.1.2.000 cá nhân.1: Sơ đồ tổ chức của NHNo&PTNT Hà Nội Hiện nay. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của NHNo & PTNT Hà Nội Hình 2. tỷ lệ 5.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Dương và Tây hồ.Phòng dịch vụ và marketing: 15 người chiếm tỷ lệ 8.60 % . hệ thống khách hàng đa dạng bao gồm trên 3.Phòng kế toán và ngân quỹ : 19 người. chiếm tỷ lệ 11.

thực hiện phương châm: “ Tăng cường khai thác nguồn vốn nhàn rỗi của các tổ chức kinh tế và dân cư”.Các phòng giao dịch: 77 người. NHNo&PTNT Hà Nội đã không ngừng khơi tăng nguồn vốn của mình để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.1. Nguồn vốn là cơ sở để Ngân hàng tổ chức các hoạt động kinh doanh.74% .267 tỷ đồng. chiếm tỷ lệ 3. luôn nâng cao chất lượng phục vụ. đổi mới tác phong giao dịch… Xây dựng hệ thống giao dịch thuận tiện. SV: Nguyễn Thị Mai Anh 28 Lớp: TCNH ID _ K4 .69% .3. Khái quát hoạt động của NHNo & PTNT Hà Nội trong thời gian qua Hoạt động cơ bản của bất kỳ một Ngân hàng thương mại nào cũng gồm hai phần cơ bản là huy động vốn và cho vay. chiếm tỷ lệ 5. Tầm quan trọng của các nghiệp vụ này quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi Ngân hàng. Kết quả huy động vốn của NHNO&PTNT Hà Nội qua các năm như sau: Tổng nguồn vốn đến 31/12/2010 đạt 1. NHNo&PTNT Hà Nội đã tổ chức thực hiện tốt công tác huy động vốn. kết hợp với việc đẩy mạnh hiện đại hóa công nghiệp hóa Ngân hàng. dành cho khách hàng những thuận lợi nhất khi giao dịch”. tỷ lệ 41. giảm 598 tỷ so với cùng kỳ năm 2009. nó quyết định tới quy mô hoạt động của Ngân hàng nói chung và quy mô hoạt động nói riêng và là tiền đề để mở rộng hay thu hẹp quy mô tín dụng.Phòng tín dụng: 20 người.18 % 2. phục vụ khách hàng với phương châm : “ tất cả vì sự thành đạt của khách hàng. Tằng cường nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công nhân viên chức. cơ sở vật chất hiện đại.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP . nó được ví như hai cánh tay của một con người.Phòng KHTH:10 người.Phòng điện toán: 7 người. Từ đó.35% .xã hội và dân cư trên địa bàn thành phố thông qua việc đa dạng hóa về hình thức huy động. chiếm tỷ lệ 10. Nhận thức được vấn đề này. thường xuyên kiểm tra giám sát các hoạt động một cách chặt chẽ. tích cực thu hút mọi nguồn vốn nhàn rỗi của các tổ chức kinh tế .

nguồn tiền gửi từ tổ chức tài chính – tín dụng giảm chủ yếu do bất khả kháng hoặc so chi nhánh chủ động cơ cấu lại. + Ngoại tệ 14. song nguồn tiền gửi dân cư vẫn tăng 22 % so với năm 2009.30 15.Nguồn vốn phân theo thời hạn .TGKKH và TGCKH<12 tháng .6 7.5 17. phát huy các mối quan hệ… -Tổng nguồn vốn huy động tại các thời điểm Bảng 2.71 2009 Số tiền 1858 964 600 294 1858 372 14 1472 Tỷ trọng 100 51. Coi công tác nguồn vốn giữ vai trò tiên quyết. đồng thời tích cực khai thác phát triển khách hàng mới trên cơ sở kết nối dịch vụ cung cấp.Huy động từ dân cư 2.2010 Đơn vị: tỷ đồng 2008 Chỉ tiêu 1. tiền gửi dân cư vẫn tăng so với năm 2009 ( nội tệ +22%.6 -449.2 Chênh lệch 2010/2009 Số Tỷ tiền Trọng -598 -234.04 9.75 79.4 100.33 100 35.23 Số tiền 1267 729.9 34.554 triệu USD.3 18.TGCKH > 24 tháng Số tiền 508 293 0 215 508 178 47 283 Tỷ trọng 100 57.85 73.6 -1086 -32.3 143 -598 -76.1 -4.33 -74.TGCKH từ 12 – 24 tháng .45 32. ngoại tệ +99% ) và chiếm tỷ trọng khoảng 35% tổng nguồn vốn.Nguồn vốn phân theo TPKT .2 20.02 0. tăng 161% so với năm 2009.Huy động từ TCTD . đạt 48% so với kế hoạch giảm 44% so với năm 2009.67 0 42.9 2010 Tỷ Trọng 100 57.18 -24. đạt 99% KH.Huy động từ TCKT .25 55.88 32.8 SV: Nguyễn Thị Mai Anh 29 Lớp: TCNH ID _ K4 .88 48.64 32.5 100 64.1: Phân loại nguồn huy động tại chi nhánh Hà Nội năm 2008 . Tính chung .1 385.7 437 1267 695 186.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Trong đó: + Nội tệ: 989 tỷ.82 100 20. chi nhánh thường xuyên chỉ đạo sâu sát với hàng loạt các biện pháp – giải pháp linh hoạt theo hướng quan tâm chăm sóc giữ khách hàng truyền thống.

Dư nợ nội tệ tăng so với năm 2009 và chiếm tỷ trọng 77. . tăng 377 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2009.78 (Nguồn: Báo cáo tổng kết HĐKD của chi nhánh năm 2008-2010) Chỉ tiêu Nhận xét : Ta có thể thấy tổng dư nợ tăng đều theo các năm.18 212 54 Dư nợ ngoại tệ 38 14. Cơ cấu nguồn vốn của chi nhánh 3/4 là nguồn vốn từ các tổ chức KT – XH và các tổ chức tín dụng nên không ổn định . Tính chung .44 620 88.Cơ cấu TD theo loại tiền huy động Bảng 2.2: Cơ cấu TD theo loại tiền vốn huy động Đơn vị: tỷ đồng 2010/2009 Số Số Số % % Số tiền % % tiền tiền tiền Dư nợ nội tệ 223 85.54 246 22. giảm 598 tỷ so với cùng kỳ năm 2009. tiền gửi dân cư vẫn tăng so với năm 2009 ( nội tệ +22%. Nhu cầu thanh toán cuối năm lớn. Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Chênh lệch SV: Nguyễn Thị Mai Anh 30 Lớp: TCNH ID _ K4 . năm 2010 tổng dư nợ là 1078 tỷ đồng. làm giảm nguồn tiền gửi không kỳ hạn của một số đơn vị tổ chức kinh tế có nguồn vốn lớn. Dư nợ ngoại tệ có chiều hướng tăng mạnh và đã thay đổi cơ cấu giữa dư nợ nội tệ và dư nợ ngoại tệ đáng kể và chiếm tỷ trọng khoảng 23% tổng dư nợ. nhất là các tổ chức tín dụng ngoài quốc doanh.45 832 77. Nguồn tiền gửi dân cư vẫn tăng 22 % so với năm 2009. Nguyên nhân chủ yếu khiến tình hình huy động vốn như vậy là: Nguồn tiền gửi từ tổ chức tài chính – tín dụng giảm chủ yếu do bất khả kháng hoặc so chi nhánh chủ động cơ cấu lại.56 81 11.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (Nguồn: Báo cáo tổng kết HĐKD của chi nhánh năm 2008-2010) Tổng nguồn vốn đến 31/12/2010 đạt 1.82 165 203 Tổng dư nợ 261 100 701 100 1078 100 377 53. ngoại tệ +99% ) và chiếm tỷ trọng khoảng 35% tổng nguồn vốn.267 tỷ đồng. Lãi suất huy động của một số ngân hàng khác hệ thống cao hơn.18% tổng dư nợ.

720 75.794 14.154 161.430 12. nội địa ) .749 14.344 (Nguồn: Báo cáo tổng kết HĐKD của chi nhánh năm 2008-2010) Tổng thu đạt 216.602 127.167 101.609 119. 2.134 Thu dịch vụ 1.59 47.993 119. SV: Nguyễn Thị Mai Anh 31 Lớp: TCNH ID _ K4 . Cụ thể: +Thu ròng kinh doanh ngoại tệ : 1. đảm bảo an toàn .180 Chi trả lãi 26.118 Trả phí 64. bằng 3. từng bước góp phần tăng doanh thu. kinh doanh ngoại tệ.Chi 12.1. Các hoạt động dịch vụ khác Các dịch vụ ngoài tín dụng : Dịch vụ bảo lãnh.4.133 216.572 tỷ +Thu ròng bảo lãnh: +Thu ròng thanh toán quốc tế + WU + Thu ròng dịch vụ chuyển tiền trong nước +Thu ròng điều tiết nội bộ +Thu ròng dịch vụ khác . dịch vụ thanh toán (quốc tế.384 202. tăng trưởng cao so với năm trước. . Tuy nhiên về lâu dài mảng dịch vụ ngoài tín dụng cần có biện pháp thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa để phù hợp vơi xu thế phát triển.122 Chi khác 3.27 Tổng chi 94.12 Thu nhập khác 0 2.5 lần so với năm 2009 ( tỷ lệ thu ngoài tín dụng đạt 22% ).ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP -Về kết quả tài chính: Bảng 2.437 23.3: Kết quả tài chính (Đơn vị: Triệu đồng) Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Tổng thu 107. Trong đó : thu ngoài tín dụng đạt 11.524 tỷ đồng. dịch vụ thẻ… đều phát triển.Tổng chi 202.524 Thu lãi 105.117 tỷ đồng.94 Thu .620 8.648 2.Hoàn thành kế hoạch tài chính và đảm bảo thu nhập cho người lao động theo quy định của trung ương.671 7.039 132.180 tỷ đồng tăng so với năm 2009 69%. tăng so với năm 2009 64%.

n«ng nghiÖp 14%. Trong bèi c¶nh c¹nh tranh quèc tÕ ®ang diÔn ra gay g¾t trong lÜnh vùc khoa häc c«ng nghÖ th× tr×nh ®é khoa häc kü thuËt cña phÇn lín doanh nghiÖp võa vµ nhá ViÖt Nam ®Òu sö dông c«ng nghÖ l¹c hËu tõ 20-50 n¨m so víi c¸c níc trong khu vùc. tiÕp cËn thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ cña SV: Nguyễn Thị Mai Anh 32 Lớp: TCNH ID _ K4 . trong mét ph¹m vi kh«ng gian rÊt nhá nªn tr×nh ®é qu¶n lý. THỰC TRẠNG TÍN DỤNG DNVVN TẠI CHI NHÁNH HÀ NỘI 2. Mçi khi cã sù thay ®æi vÒ m«i trêng kinh doanh. Trong ®ã. bé phËn doanh nghiÖp nµy sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n ®Ó thÝch øng. Do vËy s¶n phÈm lµm ra thêng cã gi¸ trÞ c«ng nghiÖp thÊp. lÜnh vùc x©y dùng 14%.2.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 2. V× vËy kh¶ n¨ng lËp kÕ ho¹ch kinh doanh tæ chøc vµ triÓn khai ho¹t ®éng s¶n xuÊt cßn mang tÝnh chÊt tù ph¸t. qu¶n trÞ doanh nghiÖp thêng kh¸ yÕu kÐm.2. doanh nghiÖp Nhµ níc chiÕm 3. hµm lîng chÊt x¸m Ýt. Kü n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu dùa vµo kinh nghiÖm b¶n th©n hoÆc gia ®×nh. Thùc tr¹ng c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá Doanh nghiÖp võa vµ nhá ë níc ta hiÖn nay chiÕm kho¶ng 96% tæng sè doanh nghiÖp trªn toµn quèc víi gÇn 120. cßn l¹i chñ yÕu lµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh chiÕm xÊp xØ 97%. do h¹n chÕ vÒ vèn nªn kh¶ n¨ng qu¶ng b¸. gi¸ trÞ th¬ng m¹i vµ søc m¹nh c¹nh tranh kÐm so víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cña c¸c quèc gia trong khu vùc còng nh thÕ giíi.5%. Bªn c¹nh ®ã. cßn l¹i 55% sè doanh nghiÖp nµy ho¹t ®éng trong lÜnh vùc dÞch vô.1. PhÇn lín c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá hiÖn nay thêng ho¹t ®éng víi môc tiªu híng néi.000 doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp chiÕm 17%.

. mÆt b»ng s¶n xuÊt. Nh»m th¸o gì nh÷ng khã kh¨n vÒ vÊn ®Ò nµy. Nh÷ng nguån th«ng tin vÒ thÞ trêng ®Çu vµo nh thÞ trêng vèn. nh÷ng th«ng tin vÒ m«i trêng kinh doanh nh hÖ thèng ph¸p luËt. hÖ thèng th«ng tin thÞ trêng. §Çu tiªn ph¶i kÓ ®Õn lµ vÉn cßn sù ph©n biÖt ®èi xö gi÷a c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau. Bªn c¹nh nh÷ng yÕu kÐm tõ phÝa chñ quan cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. vay vèn. bé tµi chÝnh ®· cã nhiÒu v¨n b¶n nh»m hç trî tµi chÝnh cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá th«ng SV: Nguyễn Thị Mai Anh 33 Lớp: TCNH ID _ K4 . cßn ph¶i kÓ ®Õn nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan k×m h·m sù ph¸t triÓn cña bé phËn doanh nghiÖp nµy. thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm còng cha ®îc cËp nhËt nªn dÉn tíi hËu qu¶ lµ nhiÒu doanh nghiÖp võa vµ nhá s¶n xuÊt kinh doanh theo kiÓu “thÇy bãi xem voi” nªn bá lì nhiÒu c¬ héi kinh doanh..ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n.. VÊn ®Ò vèn hiÖn nay ®îc coi lµ bøc xóc nhÊt. Bªn c¹nh ®ã.. ®Æc biÖt lµ th«ng tin kinh doanh. thÞ trêng nguyªn vËt liÖu. thÞ trêng lao ®éng. c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn doanh nghiÖp võa vµ nhá. PhÇn lín ®Òu thiÕu th«ng tin. PhÇn lín cha x¸c lËp ®îc kªnh b¸n hµng nªn c¸c s¶n phÈm lµm ra võa ph¶i c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp lín trong níc võa ph¶i c¹nh tranh víi c¸c hµng hãa nhËp khÈu. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®Òu cã nhu cÇu vay vèn ®Ó ®Çu t trang thiÕt bÞ khoa häc kü thuËt nhng ®Òu víng ph¶i nh÷ng hµng rµo khã vît qua vÒ tµi s¶n thÕ chÊp nªn rÊt khã tiÕp cËn c¸c nguån vèn vay. C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá chñ yÕu thuéc thµnh phÇn kinh tÕ t nh©n ë nhiÒu n¬i vÉn cßn bÞ ®èi xö bÊt b×nh ®¼ng trong c¸c quan hÖ giao dÞch vÒ ®Êt ®ai.

VÒ vÊn ®Ó mÆt b»ng s¶n xuÊt. ban hµnh th«ng t sè 42/2002/TT-BTC ngµy 7/5/2002 híng dÉn mét sè ®iÓm quy chÕ thµnh lËp tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña quü b¶o l·nh tÝn dông.. Tuy nhiªn cho ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay. Nh ë Hµ Néi. ®Ó cã mÆt b»ng kinh doanh. Theo b¸o c¸o ®iÒu tra cña viÖn nghiªn cøu qu¶n lý kinh tÕ trung ¬ng. tõ n¨m 1994- SV: Nguyễn Thị Mai Anh 34 Lớp: TCNH ID _ K4 . theo ®iÒu tra cña ban qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp vµ chÕ xuÊt Hµ Néi. c¸c tæ chøc tÝn dông nµy còng Ýt quan t©m ®Õn viÖc tham gia ®ãng gãp ®Ó h×nh thµnh 70% quü b¶o l·nh tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña quü b¶o l·nh tÝn dông.. diÖn tÝch ®Êt Nhµ níc cã ®Ó cho thuª thêng qu¸ Ýt so víi nhu cÇu ë mét sè tØnh thµnh phè tËp trung nhiÒu doanh nghiÖp.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP qua quü b¶o l·nh tÝn dông nh tr×nh thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 193/2001/Q§-TTg vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ thµnh lËp. MÆt kh¸c. ng©n hµng còng kh«ng mÆn mµ víi viÖc gãp vèn vµo quü b¶o l·nh tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá do kh«ng ®ñ hÊp dÉn vÒ lîi Ých. doanh nghiÖp ph¶i “mua l¹i” ®Êt cña ngõ¬i kh¸c bao gåm c¶ tiÒn ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng. tù san lÊp mÆt b»ng kinh doanh. thuª l¹i mÆt b»ng ®· mua víi c¸c c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn. Së dÜ xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng nµy lµ do hÇu hÕt c¸c ®Þa ph¬ng ®Òu kh«ng huy ®éng ®îc nguån vèn ®Ó ®ãng gãp 30% vèn ®iÒu lÖ h×nh thµnh quü b¶o l·nh tÝn dông. Do v©y.. MÆt kh¸c. hiÖn nay ®¹i ®a sè c¸c doanh nghÞªp d©n doanh vÉn ®ang ph¶i tù xoay xë t×m kiÕm ®Êt ®ai lµm mÆt b»ng s¶n xuÊt kinh doanh. quü b¶o l·nh tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá hÇu nh cha ®îc triÓn khai thµnh lËp ë c¸c ®Þa ph¬ng.. lµm t¨ng chi phÝ ®Çu t cña doanh nghiÖp.

2.... §iÒu quan träng nhÊt lµ nhËn thøc cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá vÒ viÖc t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cßn rÊt h¹n chÕ. trî gióp ®µo t¹o nguån nh©n lùc. C¸c ch¬ng tr×nh trî gióp th«ng tin. trongkhi ®ã. NÕu c¸c doanh nghiÖp nµy kh«ng nhanh chãng chuyÓn ®æi th× sÏ kh«ng b¾t kÞp víi qu¸ tr×nh héi nhËp. thu nợ của chi nhánh Hà Nội qua các năm đơn vị: tỷ đồng SV: Nguyễn Thị Mai Anh 35 Lớp: TCNH ID _ K4 . 2.... NÕu cã ®Êt ®Ó cho thuª th× gi¸ l¹i qu¸ cao. Tín dụng cũng là hoạt động sinh lời lớn nhất song cũng có rủi ro cao nhất của NHTM. chØ riªng 10 th¸ng ®Çu n¨m 2002 ®· cã thªm Ýt nhÊt 400 doanh nghiÖp cã nhu cÇu thuª ®Êt. trî gióp xóc tiÕn xuÊt khÈu. chØ cã 376 doanh nghiÖp d©n doanh thuª ®îc ®Êt cña Nhµ níc ®Ó lµm mÆt b»ng kinh doanh. cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá còng ®· ®îc c¸c Bé ngµnh. Trong năm 2010 doanh số cho vay. ®Þa ph¬ng tæ chøc triÓn khai nhng nh×n chung kÕt qu¶ ®¹t ®îc cßn rÊt khiªm tèn.2. Bảng 2. Thực trạng hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Hà Nội Tín dụng là hoạt động tài trợ của ngân hàng cho khách hàng. cã nguy c¬ tôt hËu. ph¶i tr¶ tiÒn mét lÇn cho thêi gian dµi tõ 10-60 n¨m vît qu¸ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá.4: Kết quả cho vay. doanh số thu nợ của chi nhánh bị giảm sút so với năm 2009.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 2002.

4 0 100 96.5: Cơ cấu đầu tư qua các năm phân theo thành phần kinh tế đơn vị : tỷ đồng Chỉ tiêu Tổng dư nợ Theo thành phần kinh tế 1.9 89 1.76 58.16 0.1 SV: Nguyễn Thị Mai Anh 36 Lớp: TCNH ID _ K4 .3 0 174.9 99 2. Kết quả không mấy khả quan của năm 2010 dẫn đến dư nợ tín dụng năm 2010 giảm mạnh so với năm 2009.2 1.3 0 100 96. do tăng trưởng tín dụng năm 2009 tăng rất mạnh và nợ phải thu hồi năm 2010 lớn nên trong năm 2010 ngân hàng phải tập trung nhiều vào việc kiểm tra giám sát và thu hồi nợ đến hạn.1 4 0 Năm 2010 Số tiền 101.8 Năm 2009 Số tiền 101.1 58 Năm 2010 Số Tỷ tiền trọng 1078 100 346 626 33.7 1.2 0 Tỷ trọng (%) 100 98.6 Năm 2009 Số Tỷ tiền trọng 701 100 225 407 32. Bảng 2. Thực trạng này do hai nguyên nhân chính sau: Thứ nhất.2 0.3 145 34 55.7 6.DNNN 2. môi trường kinh doanh có nhiều biến động không thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng dẫn đến nhu cầu vay vốn của khách hàng giảm.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Năm 2008 Chỉ tiêu Số tiền Doanh số cho vay Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn Doanh số thu nợ Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn 90.9 168.74 157 151 5.6 0 Tỷ trọng (%) 100 97 2. Thứ hai.5 0 (Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động tín dụngcủa chi nhánh Hà Nội) Nhận xét: Ta thấy kết quả doanh số cho vay của năm 2009 tăng mạnh so với năm 2008.3 6.5 100. Công việc này đã làm cho việc tìm kiếm khách hàng và xét duyệt cho vay mới bị ảnh hưởng.5 0 175 168.Doanh nghiệp ngoài quốc Năm 2008 Số Tỷ tiền trọng 261 100 89. nhưng năm 2010 lại giảm chút so với năm 2009.5 3.

4 0 69 0 9. Tỷ trọng dư nợ của doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng nhanh đặc biệt là của công ty cổ phần. Hộ sản xuất và cá nhân 4. Cụ thể : Thương mại và dịch vụ là ngành được các DNVVN đầu tư mạnh nhất và dư nợ tín dụng của ngành này cũng chiếm lớn nhất trong tổng dư nợ tín dụng của các DNVVN. số lượng các công ty cổ phần được thành lập mới cũng tăng mạnh.82 triệu đồng Cùng với đà tăng trưởng của đất nước lĩnh vực thương mại và dich vụ. đó là do chi nhánh hoạt động trên địa bàn thành phố phục vụ chủ yếu cho nhu cầu vốn của các doanh nghiệp và các doanh nghiệp vừa và nhỏ là những khách hàng có qua hệ lâu năm với Ngân hàng. Doanh số cho vay. Năm 2008 dư nợ của DNVVN chiếm tới 60%. Bên cạnh việc tăng nhanh số lượng các công ty cổ phần thì cổ phần hóa cũng làm tình hình tài chính của công ty cổ phần được minh bạch hơn. chúng ta cũng chỉ thấy là tỷ trọng này giảm dần qua các năm. sẽ là những ngành có tốc độ tăng trưởng cao. Sau đây là dư nợ tín dụng của một số ngành nghề chủ yếu theo báo cáo tín dụng năm 2010: .ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP doanh 3. hoạt động được hiệu quả hơn nên việc xem xét cho vay cũng dễ dàng hơn. năm 2010 loại hình doanh nghiệp này chỉ còn chiếm 44%. năm 2009 giảm còn 49%. trái ngược với đó là sự giảm sút mạnh mẽ của thành phần kinh tế tư nhân. dư nợ của loại hình doanh nghiệp này ngày càng tăng.9 0 106 0 9.Công nghiệp và xây dựng: 262 triệu đồng . việc ra nhập dễ dàng trong các ngành này càng làm sự cạnh tranh thêm quyết liệt.7 0 10. Tuy nhiên.Ngành khác: 111. Và không ít những doanh nghiệp sẽ bị thất bại trong cạnh tranh.8 (Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng của chi nhánh Hà Nội) Nhận xét : xem xét cơ cấu dư nợ của chi nhánh ta thấy là dư nợ của các doanh nghiệp Nhà nước chiếm tỷ trọng cao nhất. xây dựng.Thương mại và dịch vụ :704 tỷ đồng . Hợp tác xã 26. Tình trạng này là do những năm gần đây Nhà nước chủ trương đẩy mạnh việc cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước. Thực tế này đòi hỏi cán bộ tín dụng SV: Nguyễn Thị Mai Anh 37 Lớp: TCNH ID _ K4 .

3 Dư nợ xấu/Tổng dư nợ 2.6: Tình hình dư nợ xấu của chi nhánh : (đơn vị: triệu đồng) Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Tổng dư nợ 701 1077. chiếm 83% dư nợ xấu.14% (Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng) Đánh giá chất lượng tín dụng: -Nợ nhóm 1: 808. do sự khủng hoảng nền kinh tế nói chung.5% tổng dư nợ. hạn chế rủi ro cho ngân hàng.6 tỷ đồng -Nợ nhóm 2: 159. Năm 2010.5% tổng dư nợ. các doanh nghiệp. chiếm 5 % dư nợ xấu. Nhưng nguyên nhân là do số dư nợ chuyển nhóm lớn.3% dư nợ xấu. hộ sản xuất đều rất khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Do vậy việc trả nợ SV: Nguyễn Thị Mai Anh 38 Lớp: TCNH ID _ K4 .8 Dư nợ xấu 15. bên cạnh đó lãi suất cho vay của ngân hàng trong những tháng đầu năm liên tục tăng cũng góp phần tạo nên những khó khăn cho các doanh nghiệp.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP phải rất cẩn trọng trong cho vay.2 % tổng dư nợ.9 tỷ đồng ( bao gồm 35 khách hàng ) -Nợ nhóm 3: 91. -Nợ nhóm 4: 12.7 tỷ đồng ( bao gốm 5 khách hàng ). chiếm 0. hoặc do lý do bất khả kháng.2 tỷ đồng ( bao gồm 8 khách hàng ). có dư nợ là 1.4 tỷ đồng ( bao gồm 9 khách hàng ).22% 10. chiếm 8. Mặc dù số thu hồi nợ xấu của chi nhánh trong năm 2010 cao hơn so với kế hoạch. 5. cấp tín dụng cho đúng đối tượng. -Nợ nhóm 5. chiếm 1.56 109. Bảng 2. Tính đến thời điểm 31/12/2010 DNVVN đang có quan hệ tín dụng với chi nhánh Hà Nội là 56 doanh nghiệp . chiếm 12. hộ sản xuât.078 tỷ đồng Trong việc đầu tư tín dụng các doanh nghiệp ngoài quốc doanh việc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của khác hàng vay là khó khăn nhất nên cũng phần ảnh hưởng tới mở rộng tín dụng của loại hình doanh nghiệp này.

quán triệt đến các CBTD về việc tận thu lãi.948 tỷ. + Thường xuyên rà soát những khoản nợ có tiềm ẩn rủi ro. Xử lý Tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu để thu hồi nợ. Về trích lập dự phòng rủi ro: Số trích lập dự phòng tính đến ngày 31/12/2010 là 15. + Chi nhánh cũng khai thác. +Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo điều hành của NHNo Việt Nam về tỷ lệ tăng trưởng TD dựa trên cơ sở tăng nguồn vốn đảm bảo đúng tỷ lệ quy định.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP của các doanh nghiệp. khai thác và cho vay khách hàng mới có hiệu quả. xuất khẩu tam nông theo đúng chỉ thị của Chính phủ. NHNN & NHNo Việt Nam. + Thực hiện lãi suất cho vay đảm bảo chênh lệch thu chi. làm nợ xấu tại các NHTM nói chung cũng như NHNo Hà Nội nói riêng tăng lên. xuất khẩu tam nông theo đúng chỉ thị của Chính phủ. để từ đó đưa ra những biện pháp kịp thời. một mặt tích cực tìm mọi cách để thu nợ khi đến hạn. thu nợ sau xử lý rủi ro là 2. Ban lãnh đạo NHNo&PTNT Hà Nội đã kịp thời chỉ đạo linh hoạt trong điều hành. đẩy mạnh các khoản cho vay các khách hàng xuất khẩu để thu hút nguồn ngoại tệ bán lại cho Chi nhánh. Chính vì vậy. NHNN và NHNo Việt Nam. Trong năm số nợ được xử lỹ rủi ro là 9. những khoản nợ quá hạn. hạn chế đến mức tối đa nợ xấu. dự án khả thi. chọn lọc những khách hàng có phương án. gốc đến hạn. kinh doanh thương mại. hộ sản xuất khi đến hạn không đúng tiến độ đã cam kết. Từ nhận định tình hình chung đó. tập trung vào xản xuất. Hạn chế cho vay theo bất động sản và chưa đầu tư kinh doanh chứng khoán.278 tỷ. năm 2010 dư nợ tại Chi nhánh NHNo Hà Nội tăng mạnh so với năm 2009. cần có biện pháp tận thu hiệu quả số nợ này nhằm giảm bớt khó khăn SV: Nguyễn Thị Mai Anh 39 Lớp: TCNH ID _ K4 .227 tỷ đạt 169% so với năm kế hoạch và tăng 193% so với năm 2009. môt mặt tích cực tìm kiếm. Dư nợ chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tập trung vào sản xuất. tìm các biện pháp khắc phục tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Nó bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố khách quan mà doanh nghiệp không thể kiểm soát được.6 44 15.8 tỷ đồng.2.1 344 100.5 53 (Nguồn: báo cáo kết quả hoạt động tín dụng của chi nhánh Hà Nội ) Nhận xét:để duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và đều đặn qua các năm là một vấn đề khó đối với các doanh nghiệp và ngân hàng cũng không ngoại lệ. nhưng tỷ trọng này vẫn thấp hơn so với các doanh nghiệp. Tốc độ tăng này lớn hơn tốc độ tăng dư nợ cho vay doanh nghiệp lớn cho thấy su hướng dịch chuyển tín dụng đang nghiêng về phía các DNVVN. SV: Nguyễn Thị Mai Anh Lớp: TCNH ID _ K4 40 .8 % 40.6 18. và vay ngắn hạn chi trả trong năm nên tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng không nhanh.7 60 7. 15 hộ và 153 cá nhân có dư nợ là 1077. Tuy nhiên. Chi nhánh Hà Nội đang có quan hệ tín dụng với 56 DNVVN.3 166 1077.7: Dư nợ tín dụng DNVVN tại chi nhánh Hà Nội qua các năm (Đơn vị: tỷ đồng) Năm 2008 Chỉ tiêu Số tiền DN lớn DNVVN Cho vay khác Tổng dư nợ 85. Nhìn vào bảng số liệu ta thấy : tỷ trọng dư nợ DNVVN trên tổng dư nợ tăng qua các năm. tăng cường năng lực và lành mạnh hóa tài chính trong các năm tiếp theo.2 100 Năm 2009 Số tiền 256.8 % 71 42 64.9 261 % 32.6 49 14.5 156. Dư nợ tín dụng DNVVN tại chi nhánh Hà Nội Tình hình dư nợ tín dụng đối với DNVVN tại chi nhánh Hà Nội trong 3 năm gần đây được thể hiện qua bảng sau : Bảng 2.24 tỷ đồng tương ứng tăng 54 %.1.2.4 100 Chênhlệch 2010/2009 Số tiền 166.9 701 % 36.8 144. Dư nợ tín dụng đối với DNVVN năm 2010 tăng so với năm 2009 là 144. Mặc dù số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ được cấp tín dụng nhiều gấp nhiều lần các doanh nghiệp lớn nhưng đa số các món vay nhỏ.4 100 Năm 2010 Số tiền 438 474.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP trong việc thực hiện kế hoạch thu – chi. các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn giữ một vị trí quan trọng trong hoạt động tín dụng của chi nhánh Hà Nội.24 65.1 376. 2.

với vai trò đi vay để cho vay . Tổng kết những kết quả đạt được của chi nhánh cho thấy chi nhánh không chỉ liên tục về tín dụng tuy năm 2010 có giảm song đó là do điều kiện môi trường kinh tế mà chi nhánh muốn cơ cấu lại hoặc do bất khả kháng. uy tín cho mình mà còn tạo ra một kênh cung cấp vốn lớn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chi nhánh cũng đã cố gắng mở rộng thị phần và tiếp cận những cơ hội mới ( mở thêm phòng giao dịch mới ). Chi nhánh Hà Nội cùng với hệ thống NHNO&PTNT Việt Nam xây dựng một chính sách khách hàng dựa trên những tiêu chí sau: Bảng 2. Chi nhánh luôn đề cao chức năng của mình là một trung gian tài chính trong nền kinh tế.2. Bằng sự nỗ lực của mình Ngân hàng không chỉ tăng thu nhập. Đây là kết quả tốt vì khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là khu vực phát triển tương đối nhanh nhạy. nhu cầu vay vốn chủ yếu là ngắn hạn. Nguyên nhân của những kết quả đạt được NHNo&PTNT Hà Nội đạt được kết quả trên là do đóng góp lỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trong chi nhánh. 2. bên cạnh đó còn bao gồm rất nhiều nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan.8: Dư nợ tín dụng phân theo thời gian và loại tiền SV: Nguyễn Thị Mai Anh 41 Lớp: TCNH ID _ K4 .ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP -Về dư nợ phân theo thành phần kinh tế và thời hạn vay: tỷ trọng dư nợ trong khu vực ngoài quốc doanh tuy chưa phải là chiếm ưu thế song cũng ngày càng tăng cao. cho vay đối với doanh nghiệp này góp phần nâng cao dư nợ ngắn hạn và giảm rủi ro thời hạn vay ngắn hạn. giúp các doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu cấp thiết về vốn cho sản xuất gián tiếp tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động.3. do đó khách hàng là gốc rễ cho sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Một trong những nguyên nhân quan trọng là chi nhánh đã xây dựng một chính sách khách hàng tương đối hợp lý và linh hoạt. vì thế nếu không có người gửi tiền ngân hàng sẽ không có nguồn để huy động và nếu không có khách hàng vay tiền thì Ngân hàng sẽ khó khăn trong việc sử dụng vốn. do đó một chính sách khách hàng linh hoạt là điều cần thiết với mọi Ngân hàng.

2. Nội tệ 297 1395 451 2. Nội tệ 167 302 640 2. Các số liệu này cho thấy tín dụng trung và dài hạn của các DNVVN có xu hướng đựoc cải thiện rõ rệt.8 Ngắn hạn 178 374 695 1.3. vay ngoại tệ chỉ chiếm khoảng dưới 10% tổng dư nợ.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Tổng dư nợ 261 701 1077. thường lớn hơn 60%. Tuy vậy cho vay trung. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNVVN TẠI NHNo&PTNT HÀ NỘI 2. dài hạn 330 1486 572 1. Ngoại tệ 11 72 55 Trung. Ưu điểm Với sự lỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ và lãnh đạo NHNo&PTNT chin nhánh Hà Nội. chi nhánh đã đạt được những kết quả sau : SV: Nguyễn Thị Mai Anh 42 Lớp: TCNH ID _ K4 . Năm 2008 dư nợ tín dụng ngắn hạn chiếm 68%. Các ngân hàng thường đòi hỏi phải có tài sản thế chấp để đảm bảo cho những khoản vay trung và dài hạn. bởi số doanh nghiệp hoạt động kinh doanh liên quan tới xuất nhập khẩu không nhiều. Một thực tế là nhiều DNVVN do qui mô vốn chủ sở hữu thấp.4%. DNVVN chủ yếu là vay nội tệ. dài hạn thường là những món vay có giá trị lớn.3. Ngoại tệ 33 91 121 (Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng của chi nhánh Hà Nội) Nhận xét: Tỷ trọng tín dụng ngắn hạn trong tổng dư nợ của NHTM bao giờ cũng chiếm tỷ lệ cao. năm 2010 tăng lên 64. Khi nền kinh tế càng phát triển thì nhu cầu vay vốn dài hạn để mở rộng sản xuất kinh doanh càng tăng lên. Nếu doanh nghiệp cải thiện được những vướng mắc trên thì dư nợ tín dụng trung và dài hạn sẽ tăng trưởng hơn nữa. thời gian dài nên có rủi ro cao hơn là cho vay ngắn hạn.1. phương án sản xuất kinh doanh còn chưa đựơc xây dựng chặt chẽ nên ngân hàng không dám cấp vốn.5%. năm 2009 tỷ lệ này là 53.

Tỷ trọng dư nợ trong khu vực ngoài quốc doanh tuy chưa phải là chiếm ưu thế song ngày càng tăng cao. Hoạt động tín dụng đã góp phần tăng lợi nhuận uy tín. Đây là kết quả tốt vì khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là khu vực phát triển tương đối nhanh nhạy. . giúp các doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu cấp thiết về vốn cho sản xuất và gián tiếp tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động. Bằng việc cấp tín dụng cho các DNVVN chi nhánh đã góp phần khích lệ khối kinh tế tư nhân phát triển. Bên cạnh đó vốn vay bằng ngoại tệ tuy chiếm tỷ trọng nhỏ xong cũng có xu hướng tăng. ngày càng thu hút được nhiều DNVVN có quan hệ tín dụng với chi nhánh. uy tín cho mình mà còn tạo ra một kênh cung cấp vốn lớn cho các DNVVN.Dư nợ bằng VND vẫn giữ vị trí nòng cốt và liên tục phát triển. cũng như ưu thế cạnh tranh của chi nhánh trên thị trường phù hợp với chính sách của Nhà nước về hỗ chợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. nhu cầu vay vốn chủ yếu là ngắn hạn. những khách hàng mới. cho vay đối với các doanh nghiệp này góp phần nâng cao dư nợ ngắn hạn và giảm rủi ro do thời hạn vay ngắn.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Cơ cấu cho vay đối với DNVVN tại chi nhánh có chiều hướng gia tăng. Bằng sự nỗ lực của mình ngân hàng không chỉ tăng thu nhập. Điều đó được thể hiện rất rõ ràng qua tỷ lệ dư nợ năm 2008 là 261 tỷ đồng đến năm 2009 là 701 tỷ đồng tăng tương đương 168% và năm 2010 là 1078 tỷ đồng tương đương là 54 % so với năm 2009. SV: Nguyễn Thị Mai Anh 43 Lớp: TCNH ID _ K4 . Đây là kết quả đáng khích lệ. Tổng kết những kết quả đạt được của chi nhánh cho thấy chi nhánh không chỉ liên tục tăng trưởng về dư nợ tín dụng mà qua đó cho thấy uy tín của chi nhánh ngày càng được nâng cao. . Đây là những thành quả nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ NHNo&PTNT. ngày càng dễ mở rộng thị phần và tiếp cận những cơ hội. đẩy mạnh mức dư nợ tín dụng đối với DNVVN.

Tỷ trọng cho vay DNVVN đã nâng dần lên qua các năm nhưng là còn hạn chế chưa tạo được bước tăng đáng kể năm 2008 dư nợ cho vay DNVVN đạt 156. điều này được thể hiện rất rõ qua bảng báo cáo kết quả kinh doanh của chi nhánh như đã trình bày ở trên.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 2.2 Những hạn chế Mặc dù số dư nợ tín dụng của chi nhánh đã tăng trưởng tốt tuy nhiên bên cạnh đó chi nhánh vẫn còn có những hạn chế nhất định chưa vượt qua được : Huy động cho vay chưa tương xứng với huy động vốn của chi nhánh. kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của DN. Điều đó cho thấy một thực tế là tâm lý cho vay an toàn đối với các DNNN vẫn còn tồn đọng trong chi nhánh.6 tỷ tương đương 60% tổng dư nợ.85% tổng nguồn huy động được. trong khi số lượng DNVVN khu vực tư nhân lại lớn hơn rất nhiều so với DNVVN khu vực Nhà nước. Nguyên nhân của những hạn chế * `Nguyên nhân chủ quan: Trong công tác thẩm định: Một số trường hợp cán bộ thẩm định không có sự hiểu biết sâu sắc về đặc điểm kinh tế. năm 2009 là 38% và năm 2010 là 85%. Về phương thức cho vay còn hạn chế chi nhánh cần mở rộng hơn nữa các phương thức cho vay nhằm tạo thuận tiện cho hoạt động của các DNVVN và tạo điều kiện thuận lợi cho chính bản thân chi nhánh trong việc theo dõi. thực tế năm 2008 là 51 %.3. Cơ cấu cho vay của chi nhánh còn nhiều điểm chưa hợp lý: trong tín dụng đối với DNVVN thì số lượng các DNVVN khu vực Nhà nước có số lượng vay lớn hơn so với DNVVN khu vực tư nhân. Về hình thức tín dụng trung và dài hạn trong năm 2010 có tăng lên tuy nhiên còn rất xa mới đáp ứng được hết các nhu cầu vay vốn trung và dài hạn của các DNVVN (chỉ đáp ứng được khoảng 12% trên tổng nhu cầu thực tế).3. Qua bảng báo cáo kết quả kinh doanh đó thì dư nợ tín dụng qua các năm chỉ chiếm khoảng từ 38% . kỹ thuật của từng ngành từng lĩnh vực SV: Nguyễn Thị Mai Anh 44 Lớp: TCNH ID _ K4 .3. 2. đến năm 2009 đạt 344tỷ tương đương 49% tổng dư nợ và năm 2010 đạt 474 tỷ tương đương 44%.

ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP sản xuất kinh doanh nên trong quá trình thẩm định phải có sự tìm hiểu dẫn đến thời gian thẩm định bị kéo dài và khó đánh giá hết được những hiệu quả cũng như những khó khăn của dự án. Vì vậy trong khâu lập báo cáo nghiên cứu nghiên cứu khả thi của dự án không tránh khỏi những thiếu sót. c¸c doanh nghiÖp kh«ng thùc hiÖn hoµn tr¶ vèn ®Çy ®ñ cho ng©n hµng khi ®Õn h¹n. Vµ kÕt qu¶ cuèi cïng. các thủ tục điều kiện cần thiết của ngân hàng. l¹c hËu. Trong công tác tìm kiếm mở rộng khách hàng: ngân hàng hiện nay khá thụ động trong công tác tìm kiếm khách hàng mới và có tâm lý chờ đời khách hàng tìm đến với mình. Sự thụ động của ngân hàng lại dẫn đến tâm lý không mạnh dạn cho các doanh nghiệp khi có nhu cầu vay vốn do không nắm bắt được đầy đủ thông tin. thiÕu kinh nghiÖm x©y dùng dù ¸n ®Çu t. ph¬ng ph¸p lµm viÖc. Nhiều doanh nghiệp vì muốn vay được vốn ngân hàng nên đã thiếu trung thực trong báo cáo tài chính gửi đến ngân hàng. NhiÒu trêng hîp c¸c Ng©n hµng ph¶i vËn dông gia h¹n nî. * Những nguyên nhân khách quan: Tuy DNVVN có nhiều ưu thế như linh hoạt. trốn thuế. trang thiÕt bÞ cßn rÊt yÕu kÐm. dẫn đến khả năng vay vốn của doanh nghiệp bị hạn chế đồng thời các ngân hàng cũng không nắm bắt được một cách rõ ràng về lợi ích mà phương án đầu tư mang lại nên rất khó ra quyết định cho vay. n¨ng lùc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cßn h¹n chÕ. vèn lu ®éng chñ yÕu dùa vµo tÝn dông ng©n hµng. Bên cạnh đó vẫn tồn tại các doanh nghiệp làm ăn phi pháp. vì thế giữa giấy tờ và trên thực tế có những khác biệt. năng động nhưng lại yếu về trình độ quản lý. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp cã vèn tù cã rÊt nhá. cha thùc sù chñ ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. lừa đảo… đây là những nhân tố buộc ngân hàng phải thận trọng SV: Nguyễn Thị Mai Anh 45 Lớp: TCNH ID _ K4 . C¬ së h¹ tÇng. thu hút nguồn nhân lực có tay nghề cao. thÞ trêng ho¹t ®éng cha æn ®Þnh. đồng thời tâm lý tạo ra việc quá chú ý đến tài sản bảo đảm có thể dẫn đến các quyết định thiếu chính xác.

1.1. Một hạn chế khác của chi nhánh bắt nguồn từ cơ cấu cho vay chưa hợp lý. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNo & PTNT HÀ NỘI 3. cho vay ngắn hạn còn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ. CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG DNVVN TẠI NHNO&PTNT CHI NHÁNH HÀ NỘI 3. cho vay đối với các DNNN lớn.1. Một số nguyên nhân bắt nguồn từ: hạn hán. dịch bệnh.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP trong công tác thẩm định khách hàng. chỉ số giá tăng đột biến (giá vàng). cũng như phương án sử dụng vốn dẫn đến kéo dài thời gian thẩm định ảnh hưởng đến hoạt động cho vay. Mục tiêu của chi nhánh SV: Nguyễn Thị Mai Anh 46 Lớp: TCNH ID _ K4 .

* Nhiệm vụ trọng tâm. lợi nhuận trước thuế. CAR. toàn hệ thống tập trung. Thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp gắn với nâng cao giá trị cổ phiếu nhằm tối ưu hoá lợi ích Nhà nước. . . tạo đột phá. nắm bắt thời cơ thực hiện hội nhập sâu rộng để tạo nền tảng cho toàn hệ thống phát triển vững chắc.Tạo bước chuyển căn bản từ tư duy đến hành động trong chuyển đổi mô hình quản trị điều hành. trích DPRR. khai thác và ứng dụng các công nghệ tiên tiến và nguồn lực sẵn có đảm bảo chất lượng và hoạt động kinh doanh theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. đào tạo và bổ nhiệm cán bộ của hệ thống và từng đơn vị thành viên. tác nghiệp gắn liền với đầu tư.Ngay từ ngày đầu. liên tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2011. đáp ứng các yêu cầu theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế. chất lượng. vượt trội trong tăng trưởng dịch vụ. ROA. .Tập trung khai thác nguồn lực. tháng đầu. tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo lại. và sức mạnh cạnh tranh của chi nhánh trên thị trường trong và ngoài nước. . phấn đấu đạt chuẩn mực quốc tế về các tỷ lệ nợ xấu. đồng thời khẳng định vị thế. đảm bảo tuân thủ pháp luật. Quyết tâm đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên gia theo chương trình đào tạo quốc tế. nỗ lực. thí điểm triển khai mô hình mạng lưới kinh doanh ngân hàng bán lẻ. cơ cấu tổ chức và vận hành có hiệu quả mô hình chuyển đổi. thương hiệu. đào tạo mới để tạo bước chuyển đổi về chất lượng trong quy hoạch. . .Tăng tốc vươn lên khẳng định ưu thế cạnh tranh.Tập trung hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ cổ phần hoá trong toàn hệ thống. hiệu quả tăng trưởng theo mục tiêu kế hoạch. ROE trước thời điểm phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng . tiếp tục duy trì quy mô.Tạo bước chuyển cách mạng trong hoạt động kinh doanh từ tư duy đến hành động. SV: Nguyễn Thị Mai Anh 47 Lớp: TCNH ID _ K4 .ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP * Mục tiêu tổng quát : . trong quản trị.Đoàn kết đồng tâm đồng lòng thực hiện tốt nhất nhiệm vụ cổ phần hoá toàn hệ thống theo đề án được duyệt.

Tập trung vào các ngành như điện tử. phát triển các công nghệ ngân hàng mới vào phục vụ công tác tín dụng. Sức thu hút của một ngân hàng là do chính sản phẩm của ngân hàng thoả mãn được nhu cầu của khách hàng. Mở rộng và tổ chức các dịch vụ nhằm hỗ trợ phát triển hoạt động tín dụng như thanh toán chuyển tiền điện tử nhanh. 3.1. nâng cao chất lượng tín dụng để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi trong hội nhập quốc tế và khu vực. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNVVN TẠI NHNo&PTNT HÀ NỘI Ngân hàng là một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ. Năm SV: Nguyễn Thị Mai Anh 48 Lớp: TCNH ID _ K4 . Phát triển tín dụng tập trung vào các doanh nghiệp. khách hàng ngày càng có nhiều lựa chọn ngân hàng để tài trợ cho các hoạt động của họ. Hoạt động trong một môi trường có tính cạnh tranh ngày càng cao.phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.2. chế biến. lợi nhuận và an toàn của khách hàng và tuân theo quy định của pháp luật. Định hướng phát triển về hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT Hà Nội Tăng trưởng tín dụng phải đảm bảo nhu cầu và lợi ích của khách hàng. chú trọng phát triển chất lượng tín dụng. thu chi tiền mặt và trả lương tại đơn vị. Tăng cường đổi mới công nghệ. vận tải…. đồng thời nỗ lực tìm kiếm các khách hàng mới có tiềm năng.2. khách hàng làm ăn có hiệu quả cao. các khách hàng truyền thống có uy tín. Không ngừng nâng cao trình độ thẩm định tín dụng và bảo lãnh. Mở rộng tín dụng đối với các khu vực kinh tế vừa và nhỏ với lãi suất phù hợp. Số lượng DNVVN rất đông đảo và hoạt động ngày càng hiệu quả sẽ là nhóm khách hàng chủ yếu của NHTM trong thời gian tới.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 3. Tăng trưởng tín dụng luôn đi đôi với việc đảm bảo chất lượng tín dụng của ngân hàng.

Do đó các ngân hàng thương mại cần có một chính sách khách hàng hợp lý và linh hoạt hơn nữa nhằm phù hợp với những biến đổi mạnh mẽ đó. Nhưng thực tế mở rộng tín dụng cho nhóm đối tượng khách hàng DNVVN vẫn chưa tương xứng với khả năng của chi nhánh. thu hót nhiÒu kh¸ch hµng míi. tăng lợi nhuận cho ngân hàng và cho toàn bộ nền kinh tế. biết tìm kiếm các khách hàng chiến lược. .N¾m b¾t tèt t×nh h×nh l·i suÊt trªn thÞ trêng ®Ó ®iÒu chØnh l·i suÊt cho vay. sự làm ăn có hiệu quả của khối doanh nghiệp tư nhân (trong đó chủ yếu là các DNVVN) cùng với xu hướng cổ phần hoá các DNNN đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ trong những năm qua thì các DN khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng trở nên vô cùng quan trọng trong nền kinh tế. SV: Nguyễn Thị Mai Anh 49 Lớp: TCNH ID _ K4 .Tæ chøc ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp.Tæ chøc tèt héi nghÞ kh¸ch hµng. Sau đây là một số giải phát để tăng cường hoạt động tín dụng đối với các DNVVN tại NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Hà Nội.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 2010. . tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ t¹o uy tÝn vµ vÞ thÕ. . t¨ng thÞ phÇn trong kh¸ch hµng truyÒn thèng. . .1 Xây dựng chính sách khách hàng linh hoạt Cùng với việc phát triển mạnh mẽ. . 3. ph©n lo¹i kh¸ch hµng ®Ó cã c¬ chÕ u ®·i phï hîp ®ång thêi tr¸nh nh÷ng rñi ro trong kinh doanh.2.Xây dựng chiến lược sản phẩm hấp dẫn. làm ăn có hiệu quả. . huy ®éng phï hîp. NHNo&PTNT đã có văn bản hướng dẫn đẩy mạnh tăng cường cho vay DNVVN tới các chi nhánh.Nghiên cứu nhu cầu của khách hàng.Ph¶i lu«n chó träng vµo më réng ®Þa bµn ho¹t ®éng.Xây dựng một hình ảnh ngân hàng mới năng động.

TÝch cøc tiÕp cËn kh¸ch hµng míi thiÕt lËp quan hÖ tÝn dông vµ thanh to¸n ®Æc biÖt lµ víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. . có tình hình sản xuất tốt. cho vay theo dự án đầu tư. Phương thức cho vay này tỏ ra không hoàn toàn thích hợp.2 Đa dạng hóa các hình thức cho vay. đôi khi đẩy các khách hàng đến với các tổ chức cho vay khác đang ngày càng phát triển và là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ đối với các ngân hàng như: quỹ tín dụng nhân dân. các ngân hàng thương mại cổ phần… Hình thức cho vay theo hạn mức tín dụng rất phù hợp với khách hàng là các DNVVN bởi DNVVN là các đơn vị có khối lượng vốn tương đối thấp. Đối với các doanh nghiệp có nhu cầu vay thường xuyên. 3. xây dựng kỳ hạn cho vay phù hợp với các DNVVN Hiện nay ngân hàng có rất nhiều hình thức cho vay như: cho vay từng lần. cho vay trả góp. Ngân hàng cần triển khai rộng rãi hình thức cho vay này đối với các DNVVN phù hợp vì nếu tiếp tục theo phương thức cho vay từng lần sẽ tạo tâm lý e ngại cho các khách hàng.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP . më thªm c¸c ®iÓm giao dÞch ®Ó t¨ng cêng huy ®éng vèn vµ cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®¹t kÕt qu¶ cao. vòng luân chuyển vốn không trùng khớp với vòng luân chuyển của hàng hoá nên không phải lúc nào doanh nghiệp cần vốn là có thể thu hồi ngay từ hoạt động SV: Nguyễn Thị Mai Anh 50 Lớp: TCNH ID _ K4 . nó chỉ phù hợp với các khách hàng mới.2. do thủ tục khá phức tạp nhất là về tài sản thế chấp.Lµm tèt c«ng t¸c tæ chøc kh¶o s¸t. cho vay theo hạn mức thấu chi…nhưng đối với các DNVVN thì phần lớn ngân hàng đều áp dụng phương thức cho vay từng lần. cho vay theo hạn mức tín dụng. có nhu cầu vay vốn không thường xuyên. có uy tín trong quan hệ tín dụng với ngân hàng. và có năng lực tài chính thì phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng là một trong những phương thức tạo điều kiện thụân lợi nhất cho các doanh nghiệp. cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.

Các DNVVN do khả năng về vốn sở hữu nhỏ dẫn đến gặp nhiều khó khăn về tài sản thế chấp cho các khoản vay.2. mà ngân hàng thường không tài trợ cho các trường hợp khoản nợ lớn hơn vốn chủ sở hữu. Từ thực tế cho thấy có sự trái ngược về lợi ích và mong muốn về vấn đề lãi suất giữa ngân hàng và khách hàng. 3.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP sản xuất kinh doanh. Khách hàng luôn mong muốn được vay ở mức lãi suất thấp nhất có thể nhằm làm giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. cùng thời hạn tuỳ thuộc vào từng đối tượng khách hàng khác nhau sao cho phù hợp SV: Nguyễn Thị Mai Anh 51 Lớp: TCNH ID _ K4 . Bên cạnh việc đa dạng hoá các hình thức cho vay thì việc mở rộng quy mô và xây dựng kỳ hạn cho vay phù hợp với nhu cầu của DNVVN cũng là một giải pháp cần thiết. Do đó xây dựng một chính sách lãi suất phù hợp. Ngân hàng có thể xây dựng nhiều mức lãi suất khác nhau cho những khoản vay cùng khối lượng.3 Chính sách tín dụng ưu đãi và lãi suất phù hợp cho các DNVVN DNVVN là loại hình doanh nghiệp đang được khuyến khích phát triển trong nền kinh tế. là khối doanh nghiệp giải quyết công ăn việc làm lớn nhất trên thị trường do đó áp dụng một chính sách tín dụng ưu đãi với lãi suất phù hợp là một giải pháp cần thiết. tạo cơ hội và tăng khả năng vay vốn của loại hình doanh nghiệp này thì ngân hàng bên cạnh yếu tố tài sản đảm bảo cần phải xem xét cả khía cạnh về hiệu quả sản xuất kinh doanh. thời hạn từng khoản vay dẫn đến gây khó khăn cho ngân hàng trong công tác quản lý và thu nợ. giải quyết hài hoà lợi ích. tuy nhiên hình thức cho vay này lại không tách bạch các lần vay. Xây dựng chính sách lãi suất phù hợp với từng khách hàng: Lãi suất của mỗi khoản vay là nguồn thu đối với ngân hàng nhưng lại là chi phí đối với khách hàng. Để khuyến khích các DNVVN phát triển. trong khi đó ngân hàng cần một mức lãi suất thoả đáng để bù đắp chi phí huy động vốn và mang lại lợi nhuận cho ngân hàng. tính khả thi và hiệu quả của phương thức xin vay vốn . mặt khác phù hợp với quy chế pháp luật là hết sức cần thiết. Vì vậy ngân hàng cần hoàn thiện phương thức cho vay theo hạn mức để nó thực sự tạo thuận lợi cho cả ngân hàng và khách hàng.

tăng doanh số cho vay. Muốn thu hút được khách hàng trước hết chi nhánh phải tiếp cận được với doanh nghiệp cho họ biết ngân hàng có những sản phẩm gì. việc ngân hàng tái thẩm định. Như đối với các DNVVN thường vay các khoản vay nhỏ. Việc tuyển chọn cán bộ tín dụng cần phải đáp ứng được SV: Nguyễn Thị Mai Anh 52 Lớp: TCNH ID _ K4 .4 Đơn giản hoá các thủ tục cho vay Hiện nay NHNO&PTNT đang áp dụng quy trình cho vay bao gồm 6 bước được coi là khá chặt chẽ và đã có nhiều sửa đổi trong những năm gần đây nhằm ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu phục vụ khách hàng. nâng cao chất lượng phục vụ trước. Ví dụ như ưu đãi lãi suất cho các khách hàng truyền thống.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP nhất. làm tăng chi phí trong thẩm định của ngân hàng. Tăng cường cán bộ tín dụng là một việc cần phải được làm ngay để mở rộng cho vay DNVVN. Cách thức này đòi hỏi cán bộ tín dụng phải có kỹ năng giao tiếp và khả năng đánh giá tình hình tốt. 3. các ngân hàng có thể lấy đó làm một căn cứ để đưa ra các hình thức lãi suất khác nhau phù hợp. tăng dư nợ DNVVN thì Chi nhánh Hà Nội phải đẩy mạnh công tác khuếch trương. tìm kiếm khách hàng. những lợi ích mà doanh nghiệp sử dụng sản phẩm đó.2. Vì vậy. Tuy nhiên trong quy trình tín dụng đó vẫn còn nhiều điểm nên rút gọn nhằm tiết kiệm thởi gian và tiền của. có uy tín tốt với ngân hàng trong vấn đề trả nợ… Các DNVVN có rất nhiều nhu cầu vay vốn với kỳ hạn rất đa dạng. đáp ứng được nhu cầu. Cử cán bộ trực tiếp dến các doanh nghiệp là một biện pháp tốn ít chi phí nhưng lại đem lại hiệu quả cao. Biện pháp này cũng đòi hỏi lực lượng cán bộ phải đông đảo và am hiểu tình hình. để gia tăng khác hàng. phân tích khả năng tài chính đối với các khách hàng truyền thống và có uy tín đôi khi là không cần thiết. nguyện vọng cũng như khả năng tài chính của khách hàng mà vẫn đảm bảo doanh thu cho ngân hàng. của cả ngân hàng và khách hàng. trong và sau khi cho vay. đặc điểm của sản phẩm ấy ra sao. Cán bộ tín dụng vừa đánh giá sơ bộ ban đầu về doanh nghiệp vừa giới thiệu đựơc sản phẩm cho doanh nghiệp. những tiện ích kèm theo.

không đủ trình độ đánh giá khách hàng hoặc đánh giá không tốt.5.6. phân tích tài chính..ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP cả về trình độ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp. 3. Nhưng thực tế cho thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng chưa thực sự quan tâm nhiều tới. cử cán bộ cũ trực tiếp hướng dẫn kèm cặp cán bộ mới khi thẩm định cho vay. việc sử dụng tiền mặt trong thanh toán vẫn là phổ biến. dich vụ thông tin theo nhu cầu.2. Chất lượng cán bộ kém. từ đó đáp ứng nhanh nhu cầu của khách hàng để giảm chi phí và thời gian thẩm định cho vay... tiếp tục đào tạo.) để nâng cao nghiệp vụ cho vay hoặc đào tạo chuyên môn hoá để nắm được quy trình công nghệ của các ngành. chi hộ. Chất lượng nhân viên ngân hàng bao gồm trình độ và đạo đức nghề nghiệp là yếu tố quan trọng nhất quyết định chất lượng của sản phẩm tín dụng. tính cạnh tranh trong kinh doanh càng gia tăng các doanh nghiệp sẽ thấy sử dụng các dich vụ của ngân hàng sẽ đem lại nhiều thuận tiện và cắt giảm nhiều chi phí giao dịch cho họ. thu hộ. Tăng cường các phương thức tài trợ SV: Nguyễn Thị Mai Anh 53 Lớp: TCNH ID _ K4 . 3. cố tình làm sai. cho đi tham quan học tập. Sắp xếp lại cán bộ tín dụng.. là một trong những nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng. Bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ tín dụng Cán bộ tín dụng là những người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. thu thập thông tin và phân tích thông tin để ra quyết định cho vay hay không cho vay. một phần vì doanh nghiệp chưa thấy hết được những lợi ích của những sản phẩm đó phần nữa là doanh nghiệp không có nhiều nghiềp vụ phát sinh với các đối tác nước ngoài.2. Nhưng khi nền kinh tế càng phát triển.. đào tạo lại ( cử cán bộ đi học các lớp ngắn hạn về thẩm định dự án. Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng Trong thời gian qua nhiều ngân hàng đã tiến hành tăng cường thêm một số phương thức cho vay mới và gắn thêm tiện ích cho sản phẩm tín dụng. Và họ chính là hình ảnh của ngân hàng trong mắt khách hàng. Ví dụ như: tư vấn..… Cũng đã triển khai thêm một số phương thức tài trợ cho khách hàng.. Đồng thời có chính sách động viên khuyến khích cán bộ tín dụng giỏi như khen thưởng.

công ty chứng khoán NHNo&PTNT Việt Nam) là rất quan trọng để mở rộng tín dụng đối với các DNVVN. Hiện nay nhiều doanh nghiệp cứ cần vốn là đến vay ngân hàng.2. không bỏ qua một khách hàng tốt. hoặc có nghĩ tới nhưng không mạnh dạn làm. Nhưng cán bộ tín dụng phải đặt ra câu hỏi: Họ áp dụng quy trình đã đúng cho đối tượng khách hàng đó chưa ? Khách hàng là DNVVN với tính đa dạng. các DNVVN không đủ điều kiện tài sản thế chấp để vay vốn cho đầu tư mới dây truyền sản xuất. xây dựng phương án sản xuất kinh doanh Mặc dù các NHNo&PTNT đã có nhiều cải cách trong thủ tục hồ sơ vay vốn cho các khách hàng và thái độ phục vụ cũng đã được cải thiện rất nhiều. Nếu xét thấy phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có tính khả thi cao. Hỗ trợ DNVVN trong việc xây dựng hồ sơ. Nhưng vẫn có rất nhiều doanh nghiệp phàn nàn về thủ tục vay vốn ngân hàng và họ bị yêu cầu sửa đổi.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP mới cho doanh nghiệp sẽ dần tạo ra thói quen cho doanh nghiệp. Do đó sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các bộ phận của ngân hàng. và doanh nghiệp cũng sẽ nhận thấy sự tiên phong của ngân hàng trong việc triển khai các dich vụ hỗ trợ. bổ xung qúa nhiều để được cấp vốn. 3. Cán bộ tín dụng cần phối hợp với doanh nghiệp để tìm ra phương thức tài trợ hợp lý nhất cho hoạt động của khách hàng. đôi khi có những phương thức tài trợ hiệu quả hơn phù hợp với doanh nghiệp hơn nhưng khách hàng lại không nghĩ tới. giữa chi nhánh và các công ty thành viên của NHNo (công ty cho thuê tài chính. thiết lập quan hệ với khách hàng. nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho họ. Sự nhiệt tình và tận tâm phục vụ của nhân viên ngân hàng sẽ là sức mạnh thu hút khách hàng sử dụng các dich vụ ngân hàng. Cán bộ phòng tín dụng cần kết hợp với các nhân viên của công ty cho thuê Tài chính của NHNo&PTNT để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Để đảm bảo an toàn thì cán bộ tín dụng phải thực hiện đúng quy trình cho vay là hợp lý. thì việc sử dụng dịch vụ cho thuê tài chính có thể là giải pháp tốt để hỗ trợ cho doanh nghiệp. tính linh hoạt SV: Nguyễn Thị Mai Anh 54 Lớp: TCNH ID _ K4 . Chẳng hạn do đặc điểm hạn chế về tài chính.7. nâng cao uy tín của ngân hàng.

Khả năng thu thập. lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài các thông tin do khách hàng cung cấp thì cán bộ còn phải thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Cán bộ tín dụng giúp doanh nghiệp xây dựng phương án sản xuất kinh doanh sẽ tiết kiệm được thời gian . Cán bộ ngân hàng phải là người hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc hoàn tất những phần còn không hợp lý đó. các kênh cung cấp thông tin không nhiều. từ các đối tác làm ăn của khách hàng hoặc từ các chủ nợ cũ của doanh nghiệp. Xây dựng mạng lưới thông tin.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP vốn có. Vì vậy không phải trong ttrường hợp nào cán bộ tín dụng cũng áp dụng một phương pháp theo một lối mòn. cung cấp thông tin kịp thời: Thông tin có chính xác.. họ có thể sẽ không giống với những khách hàng là các doanh nghiệp lớn. Nhiều doanh nghiệp khi đến xin vay vốn ngân hàng lần đầu chưa có kinh nghiệm xây dựng phương án sản xuất kinh doanh. Một trong những nguyên nhân của tình trạng nợ xấu gia tăng là do cán bộ tín dụng không có các tiêu chuẩn để so sánh với thực tế doanh nghiệp xin vay.chi phí và giảm bớt những khó khăn cho khách hàng. Ngân hàng cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin về các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho các ngành nghề. đánh giá tiềm năng phát triển của các ngành nghề trên địa bàn… SV: Nguyễn Thị Mai Anh 55 Lớp: TCNH ID _ K4 . Cán bộ tín dụng cần tìm hiểu về khách hàng trước khi yêu cầu khách hàng điền các thông tin cần thiết để trách làm mất thời gian của khách hàng. có ý tưởng tốt nhưng tính toán chưa hợp lý dẫn đến mất nhiều thời gian xét duyệt. từ thị trường. phân tích thông tin của cán bộ tín dụng bị nhiều hạn chế. vận dụng linh hoạt các quy định đối với các khách hàng truyền thống. Tuy nhiên các thông tin từ các nguồn chính thức lại thường không đựoc cập nhật và không sát thực tế gây khó khăn cho cán bộ tín dụng.. cập nhật thì việc đưa ra quyết định mới nhanh chóng an toàn. từ trung tâm thông tin kinh tế thương mại và phòng ngừa rủi ro của hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam. Để giúp mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng đối với DNVVN.

Dù có nhiều khó khăn như vậy. tuy làm tăng thêm rủi ro cho ngân hàng. nhưng vẫn phải làm và phải làm kịp thời để nâng cao dư nợ tín dụng và giảm tổn thất ngân hàng. Làm được như vậy mới đảm bảo an toàn cho ngân hàng và đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Việc này liên quan đến chính sách khách hàng của ngân hàng. Khi định giá tài sản đảm bảo cần tham khảo thông tin giá cả thị trường và dự đoán tình hình biến động của nó ứng với thời hạn của khoản vay. SV: Nguyễn Thị Mai Anh 56 Lớp: TCNH ID _ K4 . uy tín của doanh nghiệp đó. Các tiêu chí để xếp loại doanh nghịêp sẽ quyết định thứ hạng. hay đảm bảo bằng tài sản riêng của chủ doanh nghiệp. Việc xếp loại doanh nghiệp cần được làm một cách nghiêm túc và thận trọng. Ví dụ như: sẽ quyết định một doanh nghiệp có đựơc cấp tín dụng theo hình thức tín chấp hay không. Với những DNVVN chưa có đủ điều kiện về tài sản thế chấp. Nhưng khi áp dụng hình thức đảm bảo không nên cứng nhắc. những ưu đãi cho doanh nghiệp có đựơc uy tín và những biện pháp can thiệp nếu khách hàng bị xếp loại yếu kém. nhưng lại giúp doanh nghiệp có điều kiện vay đựơc vốn.8. ngân hàng cần phải có quá trình theo dõi thường xuyên những tài sản đã được đem ra là bảo đảm… để có thể xử lý kịp thời khi có sai phạm. Thực hiện tốt cơ chế đảm bảo tín dụng. thường xuyên phân loại khách hàng Bảo đảm tín dụng tuy không phải là điều kiện tiên quyết song hiện nay nó là một yêu cầu bắt buộc đối với các DNVVN chưa được sự tín nhiệm của ngân hàng. Đây là việc làm khó vì hầu hết các báo cáo tài chính của doanh nghiệp chưa đựơc kiểm toán nên số liệu chưa đáng tin cậy nhiều doanh nghiệp gửi báo cáo còn không đúng thời điểm yêu cầu. Việc đảm bảo bằng chính tài sản hình thành từ vốn vay. áp đặt.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 3. Trong những trường hợp này. hay đất đai chưa đựoc cấp sổ đỏ.2.… có thể tạo điều kiện chấp nhận bảo lãnh của bên thứ ba.

. nhiệm vụ phù hợp với năng lực. quan tâm hơn nữa về việc đào tạo thường xuyên để nâng cao kiến thức chuyên môn cho cán bộ nhân viên ngân hàng. Để có thể thực hiện chiến lược tiếp cận và cung cấp trọn gói tất cả các dịch vụ ngân hàng đối với một khách hàng.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 3. tạo điều kiện cho cán bộ yên tâm công tác. SV: Nguyễn Thị Mai Anh 57 Lớp: TCNH ID _ K4 .giá cả những vật tư mặt hàng. trình độ của họ sẽ khuyến khích được cán bộ phát huy được khả năng của họ.3. trong các lĩnh vực.1. Cho cán bộ tín dụng đi học hỏi kinh nghiệm ở trong nước và nước ngoài. NHNo& PTNT Việt Nam cần đẩy mạnh tăng cường số lượng. Đối với NHNo&PTNT Việt Nam NHNo&PTNT Việt Nam là cơ quan quản lý cấp trên của chi nhánh Hà Nội. sắp xếp cán bộ cũng cần được xem xét cẩn trọng. chất lượng các dịch vụ ngân hàng không chỉ riêng sản phẩm tín dụng. Các quy định và văn bản hướng dẫn của Ngân hàng ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động không chỉ của chi nhánh Hà Nội mà là cả toàn toàn hệ thống. Việc tuyển dụng.. Để mở rộng cho vay DNVVN thì lãi suất cho vay cần phải đảm bảo tính cạnh tranh so với các ngân hàng khác.3. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cần xem xét lại về lãi xuất cho vay. NHNo&PTNT cần duy trì tổ chức thi cán bộ tín dụng giỏi. ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp . Vị trí. điều chuyển. KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNVVN TẠI NHNo&PTNT HÀ NỘI 3. NHNo&PTNT cần xây dựng một hệ thống thông tin đầy đủ và cập nhật về các tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật. nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro cho ngân hàng.. tài sản mà doanh nghiệp dùng làm tài sản đảm bảo khi vay vốn tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ tín dụng rút ngắn thời gian thẩm định và nâng cao chất lượng tín dụng. đặc biệt là vay ngắn hạn.

ĐH LƯƠNG THẾ VINH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

3.3.2. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Cản trở lớn nhất là ngân hàng không có đủ thông tin tin cậy về người vay và không có khả năng thu hồi kịp thời các khoản nợ xấu do hệ thống văn bản pháp luật chưa hoàn thiện, ý thức của người vay trong việc thực hiện cam kết với ngân hàng không cao. Để cho đồng vốn ngân hàng đến được với doanh nghiệp một cách nhanh chóng, kịp thời thì doanh nghiệp cần sửa chữa một số tồn tại hạn chế sau: - Doanh nghiệp phải tuân thủ chế độ hạch toán kế toán hiện hành. Ghi chép sổ sách kế toán đầy đủ, rõ ràng theo đúng quy định. Báo cáo tài chính cần được lập đúng thười điểm, cung cấp kịp thời cho ngân hàng các thông tin khi được yêu cầu. - Chủ doanh nghiệp cần phải nâng cao trình độ quản lý của mình, nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân viên, sử dụng công nghệ phù hợp. Ngân hàng chỉ tin tưởng cấp vốn cho những doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, mà hiệu quả của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn và tài năng của lãnh đạo doanh nghiệp. - Việc tăng vốn chủ sở hữu cho doanh nghiệp sẽ tăng thêm lòng tin từ các đối tác kinh doanh và từ ngân hàng, do vậy doanh nghiệp cần có các biện pháp tăng vốn hợp lý như thực hiện cổ phần hoá, bán cổ phần cho nhân viên của công ty ... - Hình thức bảo lãnh của bên thứ ba cũng là một biện pháp mà các doanh nghiệp không đủ điều kiện về tài sản thế chấp sử dụng khi họ đã xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh có tính khả thi. Bên thứ ba nà có thể là đối tác của doanh nghiệp, hay chính tài sản của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc cũng có thể là bảo lãnh của một tổ chưc hỗ trợ doanh nghiệp... Để có được điều đó thì doanh nghiệp phải luôn coi trọng chữ tín, có thái độ hợp tác tốt đối với cán bộ tín dụng cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời.

3.3.3. Đối với cơ quan quản lý Nhà nước SV: Nguyễn Thị Mai Anh 58 Lớp: TCNH ID _ K4

ĐH LƯƠNG THẾ VINH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Đối với Ngân hàng Nhà nước

Quyết định của Ngân hàng Nhà nước sẽ có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới các đối tượng tham gia thị trường tài chính. NHNN là cơ quan quản lý trực tiếp đối với hệ thống NHTM. Để tạo điều kiện cho hoạt động tín dụng của các NHTM được an toàn và hiệu quả ngân hàng nhà nước cần bổ xung, sửa đổi những qui định theo kịp với những biến động của thị trường tài chính – tền tệ. Ngân hàng Nhà nước quản lý thị trường tiền tệ thông qua các công cụ chủ yếu là quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất tái chiết khấu và quy định về lãi suất cho vay, quy định về vốn chủ sở hữu tham gia dự án... Một khi các NHTM khả năng thanh toán gặp khó khăn thì các đối tượng khách hàng nhỏ, khách hàng mới sẽ không được quan tâm và nhiều dự án giải ngân cũng không đúng tiến độ được phê duyệt. Do vậy để tăng cường cho vay DNVVN thì ngân hàng Nhà nước cần có những quy định phù hợp, kịp thời hỗ trợ các ngân hàng trong lúc gặp khó khăn về vốn. ♦ Đối với cơ quan nhà nước - Nhà nước tạo hành lang pháp lý an toàn cho DNVVN hoạt động. Các văn bản pháp quy, các chính sách, chủ trương phải nhất quán, hợp lý, tạo sân chơi bình đẳng cho các loại hình doanh nghiệp. Có như vậy, doanh nghiệp mới yên tâm hoạt động, các nhà đầu tư và ngân hàng mới yên tâm rót vốn vào các dự án của doanh nghiệp. - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính Nhà nước một cách triệt để. Thực hiện cải thiện hệ thống đăng ký kinh doanh và cấp phép hiện hành cho các DNVVN. Đơn giản hoá các thủ tục hành chính, giảm bớt phiền hà trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và công trình…. Hoàn thiện các quy định về đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho phù hợp với các giao dịch đảm bảo hiện nay để các doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ pháp lý đủ điều kiện vay vốn ngân hàng.

SV: Nguyễn Thị Mai Anh

59

Lớp: TCNH ID _ K4

ĐH LƯƠNG THẾ VINH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

- Các cơ quan Nhà nước tăng cường kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp, đảm bảo các doanh nghiệp này hoạt động đúng pháp luật, thực hiện đúng pháp lệnh kế toán thống kê. Nhà nước nên có chủ trương thành lập và nhanh chóng đưa vào hoạt động các cơ quan chuyên trách quản lý Nhà nước đối với các DNVVN với chức năng chủ yếu: + Giúp Nhà nước hoạch định chiến lược phát triển DNVVN, cung cấp thông tin về chính sách, thị trường, công nghệ, lao động, nắm bắt tình hình nguyện vọng và xu hướng phát triển của các doanh nghiệp nay. +Thực hiện chương trình hỗ trợ về các mặt như: chuyển giao công nghệ, giúp chủ doanh nghiệp nâng cao trình độ quản lý, lập phương án sản xuất kinh doanh bằng các chương trình đào tạo quy mô lớn. +Giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tìm kiếm đối tác kinh doanh trong và ngoài nước, chống hàng nhái hàng giả bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp. - Nhà nước cần có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức hỗ trợ các DNVVN thành lâp và hoạt động. Chính phủ đã quyết định thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng cho các DNVVN từ năm 2002, nhưng cho đến nay quỹ này vẫn chưa thể đi vào hoạt động vì lý do nguồn vốn chưa đủ. Cần nhanh chóng đưa quỹ này vào hoạt động để trợ giúp cho doanh nghiệp tiếp cận được vốn ngân hàng.

SV: Nguyễn Thị Mai Anh

60

Lớp: TCNH ID _ K4

më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ SV: Nguyễn Thị Mai Anh 61 Lớp: TCNH ID _ K4 . Ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng lµ vÊn ®Ò mang tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn ho¹t ®éng cña ng©n hµng do ®ã vÊn ®Ò më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông lu«n ®ù¬c ng©n hµng quan t©m hµng ®Çu vµ coi ®ã môc tiªu quan träng cÇn ®¹t ®îc. Trong thêi gian tíi cïng víi sù chØ ®¹o s¸t sao cña NHNo&PTNT ViÖt Nam vµ nç lùc cña chÝnh b¶n th©n. hoµn thiÖn kÞp thêi ®Ó kh«ng ngõng më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ®èi víi c¸c kháan tÝn dông nãi chung vµ c¸c kho¶n tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá nãi riªng. vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. Bªn c¹nh ®ã th× còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng tån t¹i vµ thiÕu sãt mµ Chi nh¸nh cÇn tËp trung gi¶i quyÕt ®Ó n©ng cao uy tÝn vµ vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ trêng. V× chÊt lîng cña c¸c kho¶n tÝn dông ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp còng nh cña ng©n hµng. mÆt kh¸c tÝn dông cã t¸c ®éng trùc tiÕp trong viÖc kÝch thÝch nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Chi nh¸nh sÏ hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®îc giao. Trong nh÷ng n¨m ho¹t ®éng NHNo&PTNT Hµ Néi ®· nç lùc ®æi míi. gãp phÇn ®Èy nhanh tiÕn tr×nh x©y dùng ®Êt níc b»ng c¸ch t¹o ®iÒu kiÖn gióp c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng ngµy cµng cã hiÖu qu¶.ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KÕT LUËN Më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông khi cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ vÊn ®Ò quan t©m cña hÇu hÕt c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i nãi chung vµ NHNo&PTNT Hµ Néi nãi riªng.

HĐQT – TD của chủ tịch Hội đồng quản trị NHNo&PTNT Việt Nam. Cẩm nang quản lý tín dụng ngân hàng. Hà Nội 5. 7. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. 4. hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc. Nghị định của Chính phủ số 90/2001/NĐ . (2002) Tài liệu tập huấn về chế độ tín dụng trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam. tập 1 quyển 1. 2.CP ngày 23/11/2001 về trợ giúp phát triển DNVVN. 3. Viện Nghiên cứu ngân hàng (1998).ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP nhá gãp phÇn thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp ®ã ph¸t triÓn ®ång thêi ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa. Nghị định của Chính phủ số 90/2001/NĐ . Quyết định số 72/ QĐ .CP ngày 23/11/2001 về trợ giúp phát triển DNVVN. 6. tập 1 quyển 2. SV: Nguyễn Thị Mai Anh 62 Lớp: TCNH ID _ K4 . Hệ thống các văn bản hiện hành liên quan đến công tác tín dụng trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh tín dụng của NHNo&PTNT Hà Nội năm 2008-2010.

...........................1..... CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DNVVN..... Lịch sử hình thành và phát triển của NHNo & PTNT Hà Nội...........26 Tên gọi : Chi nhánh NHNo & PTNT Hà Nội...........................3.23 CHƯƠNG 2.....26 Trực thuộc : NHNo & PTNT Việt Nam.....26 THỰC TRẠNG TÍN DỤNG CHO DNVVN TẠI.......................26 2..............26 Được thành lập theo quyết định số 51-QĐ/NH/QĐ ngày 27/6/1988 của Tổng Giám đốc ngân hàng Nhà SV: Nguyễn Thị Mai Anh 63 Lớp: TCNH ID _ K4 ..........1.................................26 NHNO & PTNT HÀ NỘI........ Hà Nội ............26 Trụ sở đặt tại : số 77 Lạc Trung....ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP MỤC LỤC 1...................................26 Tên giao dịch quốc tế : The Branch for Agriculture and Rural Development Bank of Hanoi City..................... KHÁI QUÁT VỀ NHNo&PTNT HÀ NỘI...................... quận Hai Bà Trưng.........26 2..................1......................................................

.. Trong năm 2010 doanh số cho vay..........................................................................27 Tín dụng là hoạt động tài trợ của ngân hàng cho khách hàng............40 (Nguồn: báo cáo kết quả hoạt động tín dụng của chi nhánh Hà Nội )....ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP nước Việt Nam (nay là Thống đốc NHNN Việt Nam) Chi nhánh Ngân Hàng Phát triển Nông Nghiệp Thành phố Hà Nội (nay là NHNo&PTNT Hà Nội) trên cơ sở 28 cán bộ cùng với 21 Công ty....7: Dư nợ tín dụng DNVVN tại chi nhánh Hà Nội qua các năm................ Hà Nội.40 Nhận xét:để duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và đều đặn qua các năm là một vấn đề khó đối với các doanh nghiệp và ngân hàng cũng không ngoại lệ.............. xí nghiệp thuộc lĩnh vực Nông..................... doanh số thu nợ của chi nhánh bị giảm sút so với năm 2009................. Tín dụng cũng là hoạt động sinh lời lớn nhất song cũng có rủi ro cao nhất của NHTM.....35 Tình hình dư nợ tín dụng đối với DNVVN tại chi nhánh Hà Nội trong 3 năm gần đây được thể hiện qua bảng sau : ............................. quận Hai Bà Trưng................................... Nhìn vào bảng số liệu ta thấy : tỷ trọng dư nợ DNVVN trên SV: Nguyễn Thị Mai Anh 64 Lớp: TCNH ID _ K4 ............. Lâm...26 ......... Nó bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố khách quan mà doanh nghiệp không thể kiểm soát được............40 Bảng 2.......... Ngư nghiệp được điều động từ Ngân hàng Công-Nông-Thương thành phố Hà Nội và 12 chi nhánh Ngân hàng phát triển nông nghiệp huyện được đổi tên từ các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước đã hội tụ về trụ sở chính tại số 77 Lạc Trung.............

8 tỷ đồng. và vay ngắn hạn chi trả trong năm nên tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng không nhanh.. Dư nợ tín dụng đối với DNVVN năm 2010 tăng so với năm 2009 là 144.... các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn giữ một vị trí quan trọng trong hoạt động tín dụng của chi nhánh Hà Nội........ Mặc dù số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ được cấp tín dụng nhiều gấp nhiều lần các doanh nghiệp lớn nhưng đa số các món vay nhỏ. Tốc độ tăng này lớn hơn tốc độ tăng dư nợ cho vay doanh nghiệp lớn cho thấy su hướng dịch chuyển tín dụng đang nghiêng về phía các DNVVN.. nhu cầu vay vốn chủ yếu là ngắn hạn....40 -Về dư nợ phân theo thành phần kinh tế và thời hạn vay: tỷ trọng dư nợ trong khu vực ngoài quốc doanh tuy chưa phải là chiếm ưu thế song cũng ngày càng tăng cao. cho vay đối với doanh nghiệp này góp phần nâng cao SV: Nguyễn Thị Mai Anh 65 Lớp: TCNH ID _ K4 ..24 tỷ đồng tương ứng tăng 54 %.. nhưng tỷ trọng này vẫn thấp hơn so với các doanh nghiệp.. Chi nhánh Hà Nội đang có quan hệ tín dụng với 56 DNVVN.. 15 hộ và 153 cá nhân có dư nợ là 1077....... Tuy nhiên..... Đây là kết quả tốt vì khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là khu vực phát triển tương đối nhanh nhạy..ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP tổng dư nợ tăng qua các năm..

........................41 Chi nhánh cũng đã cố gắng mở rộng thị phần và tiếp cận những cơ hội mới ( mở thêm phòng giao dịch mới )......... bên cạnh đó còn bao gồm rất nhiều nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan................................................................2...............41 SV: Nguyễn Thị Mai Anh 66 Lớp: TCNH ID _ K4 .............41 2......41 Tổng kết những kết quả đạt được của chi nhánh cho thấy chi nhánh không chỉ liên tục về tín dụng tuy năm 2010 có giảm song đó là do điều kiện môi trường kinh tế mà chi nhánh muốn cơ cấu lại hoặc do bất khả kháng........................41 Bằng sự nỗ lực của mình Ngân hàng không chỉ tăng thu nhập........ Nguyên nhân của những kết quả đạt được............................... .... uy tín cho mình mà còn tạo ra một kênh cung cấp vốn lớn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ........................... giúp các doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu cấp thiết về vốn cho sản xuất gián tiếp tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động........................41 NHNo&PTNT Hà Nội đạt được kết quả trên là do đóng góp lỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trong chi nhánh...........................3.......... .....ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP dư nợ ngắn hạn và giảm rủi ro thời hạn vay ngắn hạn.........................................................

.........42 2....1........ vì thế nếu không có người gửi tiền ngân hàng sẽ không có nguồn để huy động và nếu không có khách hàng vay tiền thì Ngân hàng sẽ khó khăn trong việc sử dụng vốn..ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Một trong những nguyên nhân quan trọng là chi nhánh đã xây dựng một chính sách khách hàng tương đối hợp lý và linh hoạt..........3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNVVN TẠI NHNo&PTNT HÀ NỘI.......................... Ưu điểm...... với vai trò đi vay để cho vay ....... do đó khách hàng là gốc rễ cho sự tồn tại và phát triển của ngân hàng..... Chi nhánh luôn đề cao chức năng của mình là một trung gian tài chính trong nền kinh tế..........42 Cơ cấu cho vay đối với DNVVN tại chi nhánh có chiều hướng gia tăng.... chi nhánh đã đạt được những kết quả sau :...42 Với sự lỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ và lãnh đạo NHNo&PTNT chin nhánh Hà Nội........ do đó một chính sách khách hàng linh hoạt là điều cần thiết với mọi Ngân hàng......3... Chi nhánh Hà Nội cùng với hệ thống NHNO&PTNT Việt Nam xây dựng một chính sách khách hàng dựa trên những tiêu chí sau:. ngày càng thu hút được nhiều SV: Nguyễn Thị Mai Anh 67 Lớp: TCNH ID _ K4 ...41 2........

............... cũng như ưu thế cạnh tranh của chi nhánh trên thị trường phù hợp với chính sách của Nhà nước về hỗ chợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.......53 3................2.. đẩy mạnh mức dư nợ tín dụng đối với DNVVN......................3. Mục tiêu của chi nhánh.....44 Mặc dù số dư nợ tín dụng của chi nhánh đã tăng trưởng tốt tuy nhiên bên cạnh đó chi nhánh vẫn còn có những hạn chế nhất định chưa vượt qua được :........5...............43 2........................................................ xây dựng phương án sản xuất kinh doanh .... Hỗ trợ DNVVN trong việc xây dựng hồ sơ........... PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNo & PTNT HÀ NỘI................1...........2 Những hạn chế...............................................46 NHNO&PTNT CHI NHÁNH HÀ NỘI.........54 SV: Nguyễn Thị Mai Anh 68 Lớp: TCNH ID _ K4 ...............3... Nguyên nhân của những hạn chế...........2....... Bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ tín dụng.7...................ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP DNVVN có quan hệ tín dụng với chi nhánh..............2...................46 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG DNVVN TẠI...43 Bằng việc cấp tín dụng cho các DNVVN chi nhánh đã góp phần khích lệ khối kinh tế tư nhân phát triển..............................46 3..........53 3....... Nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng .......6..............43 Hoạt động tín dụng đã góp phần tăng lợi nhuận uy tín..............46 3..... ........3.......44 2....................46 3.....................1.....1..........................44 CHƯƠNG 3....

61 SV: Nguyễn Thị Mai Anh 69 Lớp: TCNH ID _ K4 .....58 KÕt luËn........56 3............... Đối với cơ quan quản lý Nhà nước...... thường xuyên phân loại khách hàng...3.....3..57 3............. Đối với NHNo&PTNT Việt Nam....3.....58 3......1.............57 3......3....ĐH LƯƠNG THẾ VINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 3..... Thực hiện tốt cơ chế đảm bảo tín dụng..........2..2..............3. KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNVVN TẠI NHNo&PTNT HÀ NỘI.....................8.................... Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ..