Chương IV: Các định luật bải toàn Tiết 45: Định luật bảo toàn động lượng A- Mục Tiêu

1. Kiến thức: _ Hệ kín _ Định nghĩa động lượng, đặc điểm, biểu thức, đơn vị _ Nội dung ĐLBT động lượng và điều kiện áp dụng 2. Kỹ năng _ Học sinh vận dụng làm các bài tập động lượng _ Tộng hợp vecto B- Chuẩn bị 1. Giáo viên _ Hệ thống kiến thức _ Kiểm tra *** 2. Học sinh Ôn lại các khái niệm _ Biểu thức _ Biểu diễn vecto và tổng hợp vecto C- Bài mới

Hs đọc SGK rút ra k/n hệ kín

Gv: Thế nào là các ĐLBT

Gv: hướng hs vào ý nghĩa

I. Hệ kín 1. K/n: hệ kín là hệ tương tác chỉ có nội lực mà k có ngoại lực 2. Chú ý: Trong thực thế không có hệ vật gọi là tuyệt đối kín mà k/n này chỉ mang tính tương đối II. Các định luật bảo toàn 1. K/n: Là các định luật nghiên cứu cho hệ kín 2. NX: Khi các vật trong hệ kín tương tác thì 1 số các đại lượng được bảo toàn và nghiên cứu đại lượng nào thì định luật mang tên đại lượng đó 3. Ý nghĩa các ĐLBT _ Là các đinh luật tổng quát nhất, là thước đo cho các đại lượng vật lý khác _ Là phương tiện giải quyết bài toán nhanh hơn _ Đối với các bải toán khi không biết lực hoặc lực tác dụng biến thiên thì P2 ĐLBT là duy nhất III. Động lượng ( )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful