BOŽIDAR RADIŠIČ KOBILJE 33 F 9227 KOBILJE M. SOBOTA, 5.11.

2012 OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI PREDSEDNIK SENATA PREDSEDNIK OKROŽNEGA SODIŠČA V MURSKI SOBOTI G. Branko Palatin

II K 47924/2012

ZADEVA: Prošnja za takojšnjo odpravo pripora zaradi grobega kršenja določil ZKP pri izreku sklepa o podaljšanju pripora Senata okrožnega sodišča v Murski Soboto II K 47924/2012 z dne 19.10.2012 in neupoštevanja moje pritožbe zoper isti sklep Senata Okrožnega sodišča v Murski Soboti, podanega 24.10.2012 na Višje sodišče v Mariboru Spoštovani! Vljudno Vas prosim, da mi v zadevi II K 47924/2012 TAKOJ odpravite pripor, ki mi je bil odrejen s sklepom senata OSMS z dnem 21.9.2012 od 15.18 ure naprej in sicer na podlagi sklepa preiskovalnega sodnika Stanislava Juga opr. št. Kpd 47924/2012 z dne 23. Septembra 2012 s katerim mi je bil odrejen pripor v trajanju do 1 (enega) meseca. Navedeni sklep sva oba z zagovornikom izpodbijala s pritožbo na senat okrožnega sodišča v Murski Soboti in z Zahtevo za varstvo zakonitosti na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Senat Okrožnega sodišča v Murski Soboti mi je pripor podaljšal s sklepom št. II K s 47924/2012-88 z dne 19.10.2012. Ker je moj zagovornik Danilo Hari sklep prejel 22.10.2012 je skrajni rok za vložitev pritožbe 3 dni od prejema, se pravi 25.10.2012. Zoper navedeni sklep senata OSMS sva oba z zagovornikom vložila pravočasno pritožbo na Višje sodišče v Mariboru in sicer moj zagovornik Danilo Hari dne 22.10.2012 in jaz 24.10.2012. V ponedeljek 29.10.2012 ob 11.30 sem prejel sklep Višjega sodišča v Mariboru, s katerim je le-to zavrnilo pritožbo, s katero se je dne 22.10.2012 moj zagovornik na Višje sodišče v Mariboru pritožil zoper sklep Senata Okrožnega sodišča v Murski Soboti v zadevi I Ks 47924/2012 z dne 19.10.2012. Svojo pritožbo sem pazniški službi ZPKZ Maribor, Oddelek v Murski Soboti predal v sredo 24.10.2012 ob 16.05, pazniška služba pa je mojo pritožbo na Okrožno sodišče v Murski Soboti posredovala v četrtek 25.10.2012. Tako se šteje, da sem pritožbo podal 24.10.2012, kar je v skladu z ZKP, saj se šteje dan predaje zavodu za dan oddaje na pošto. Tako bi Višje sodišče v Mariboru mojo pritožbo moralo obravnavati znotraj 48 urnega roka, se pravi najkasneje do petka 26.10.2012. Pazniki so tako svoje delo opravili korektno in v skladu s tozadevno zakonodajo. Moj zagovornik Danilo Hari je sklep Senata Okrožnega sodišča v Murski Soboti prejel v ponedeljek 22.10.2012, pritožbo pa je osebno predal na Okrožno sodišče v Murski Soboti še isti dan okrog 14.00 ure. Njegovo pritožbo je senat VSMB obravnaval na svoji seji dne 24.10.2012 in jo kot neutemeljeno zavrnil.

1

Vseeno pa ostaja dejstvo, da Višje sodišče v Mariboru moje pritožbe do danes dne 5.11.2012 ni obravnavalo, oziroma do danes še nisem prejel sklepa senata VSMB, čeprav je 48 urni rok za izdajo sklepa senata VSMB potekel 26.10.2012. Iz podatkov ZPKZMB, ODDMS je namreč razvidno, da je Okrožno sodišče v Murski Soboti sklep prejelo 25.10.2012. Višje sodišče bi mojo pritožbo moralo obravnavati enakopravno pritožbi mojega zagovornika. V moji pritožbi sem poleg nešteto utemeljevanj zakaj menim, da SKLEP Senata Okrožnega sodišča o podaljšanju pripora ni zakonit navedel tudi, da je SKLEP izrecno v nasprotju s 5. odstavkom 39. člena ZKP, ki decidirano navaja:
Zakon o Kazenskem Postopku IZLOČITEV 39. člen Sodnik oziroma sodnik porotnik ne sme opravljati sodniške dolžnosti: 5) če je v isti zadevi sodeloval pri izdaji odločbe nižjega sodišča ali je pri istem sodišču sodeloval pri izdaji odločbe, ki se izpodbija s pritožbo ali z zahtevo za varstvo zakonitosti;

Iz sklepa Senata Okrožnega sodišča v Murski Soboti z dne 19.10.2012 je namreč več kot očitno, da je okrožni sodnik Stanislav Jug v tej isti zadevi opravljal funkcijo preiskovalnega sodnika, ki mi je odredil pripor z dnem 21.9.2012. Tako na podlagi zgoraj navedenega člena na podlagi 39/5 člena ZKP ne bi smel opravljati funkcije predsednika Senata, saj je nedopustno, da mi je isti sodnik najprej pripor odredil, nato mi ga je pa še podaljšal! Proti sklepu preiskovalnega sodnika sva se namreč tako jaz, kot tudi moj zagovornik pravočasno pritožila na Senat Okrožnega sodišča v Murski Soboti. Ker mi je senat pritožbo kot neutemeljeno zavrnil, sem dne 2.10.2012 na Vrhovno sodišče Republike Slovenije vložil tudi Zahtevo za preiskus zakonitosti. Vsa ta dejstva sem navedel tudi v pritožbi zoper sklep Senata Okrožnega sodišča v Murski Soboti! Vendar pa je več kot očitno, da Višje sodišče moje pritožbe ni obravnavalo v zakonitem 48 roku, saj bi v tem primeru sklep senata VSMB moral prejeti najkasneje do 27.10.2012. Prav tako pa je iz samega izreka sklepa razvidno, da je senat VSMB imel sejo, na kateri je obravnaval pritožbo mojega zagovornika dne 24.10.2012 in moje pritožbe ni mogel niti obravnavati, saj jo je OSMS prejelo šele 25.10.2012, se pravi en dan po seji senata VSMB. Tako menim, da je sklep senata OSMS o podaljšanju pripora izdan absolutno v nasprotju z določili ZKP in Ustave RS! Neobravnavanjemoje pritožbe pomeni tudi grobo kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin! V moji pritožbi sem poleg tega, da sem predlagal odpravo pripora, podredno predlagal vsaj odreditev hišnega pripora, ki je glede na »težo« dejanja in glede na moje stanje zadosten ukrep, ki zagotavlja mojo navzočnost. Prav tako sem v pritožbi navedel, da bi za samo navzočnost na obravnavah po mojem mnenju bila zadosti tudi obljuba, da ne bom zapustil prebivališča ali kakorkoli drugače oviral postopka, saj ga nenazadnje nisem niti do sedaj in sem se vseh narokov v drugih zadevah udeležil brez enega samega opravičila. Na podlagi 1. odstavka 199.a člena ZKP nameč sodišče lahko izreče hišni pripor: »Če obstajajo razlogi iz 1. do 3. točke prvega odstavka 201. člena tega zakona, vendar odreditev pripora ni neogibno potrebna za varnost ljudi ali potek kazenskega postopka, lahko sodišče zoper obdolženca odredi hišni pripor. Sklep o odreditvi, podaljšanju ali odpravi hišnega pripora se vselej pošlje tudi policijski postaji, na območju katere se izvaja ukrep.« Menim tudi, da pripor ni sorazmeren ne s težo očitanega mi dejanja in ni sorazmeren niti z odreditvijo pripora, ki ga izrekajo druga sodišča, saj sem tudi pritožbi s katero sem se pritožil zoper sklep senata OSMS z dne 19.10.2012 priložil tudi izrezke iz časopisov, kjer okrožna sodišča ne izrekajo pripora že obsojenim povratnikom in to za bistveno nevarnejša oz. hujša kazniva dejanja! Te izrezke si lahko ogledate v spisu.

2

Ker v celotnem spisu ni zaslediti niti ene same navedbe Policije ali ODTMS, da bi naj kadarkoli, komurkoli prodal ali ponujal naprodaj in s tem kakorkoli ogrožal varnost ljudi, saj sem v vsaki moji izjavi izrecno navajal, da konopljo uporabljam izključno za lastne potrebe in za potrebe samozdralvjenja. Konoplja je nenazadnje mednarodno priznano zdravilo, registrirano tudi na področju Evropske skupnosti. Ker v spisu tudi ni navedb, da bi kadarkoli tudi v preteklosti oviral potek kazenskega postopka menim, da je pripor bistveno hujši poseg v moje človekove pravice in temeljne svoboščine, kot ga za tovrstno KD predvideva ZKP in bi že odreditev hišnega pripora bil zadosten (po mojem mnenju pa je tudi to pretiran ukrep) ukrep, tako za varnost ljudi ali potek kazenskega postopka. Zaradi navedenega vas naprošam in kar utemeljujem z določilom 2. in 3. odstavka 200. člena ZKP, da mi kot predsednik senata pripor odpravite, ali mi ga vsaj nadomestite s hišnim priporom.
200. člen (2) Pripor sme trajati najkrajši potrebni čas. Dolžnost vseh organov, ki sodelujejo v kazenskem postopku, in organov, ki jim dajejo pravno pomoč je, da postopajo posebno hitro, če je obdolženec v priporu. (3) Pripor se v kateremkoli času med postopkom odpravi, brž ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil odrejen.

Zato vas prosim, da mi na podlagi 2. in 3. odstavka 192. člena ZKP, ter 2. in 3. odstavka 200. člena ZKP pripor nemudoma odpravite, ali mi ga nadomestite z milejšim ukrepom (hišni pripor), ki bo prav tako dosegel isti cilj kot sam pripor. Prav tako pa ne obstajajo več nobeni priporni razlogi. Še enkrat zatrjujem, kar nenazadnje potrjujejo sodne odločbe Višjega sodišča v Ljubljani: VSL sodba PRp 35/2010 z dne 14.01.2010, VSL sodba I Kp 288/2005 z dne 28.9. Višjega sodišča v Mariboru: VSM sodba I Kp 558/2007 z dne 9.1.2008, Višjega sodišča v Celju: VSC sklep Kp 305/2003 z dne 14.11.2003, ki vse po vrsti navajajo, da sama posest konoplje, ali katerekoli druge droge ob odsotnosti enega samega dokaza o prodaji ali vsaj namenu prodaje ne predstavlja izvršitvene oblike kaznivega dejanja po 186. členu KZ-1B. Ker tudi v moji obtožbi niso nikjer navedena pravno relevantna dejstva, ki pomenijo ali bi pomenila izvršitveno obliko kaznivega dejanja in tako kaznivo dejanje, ki mi ga očita ODTMS dejansko ni kaznivo dejanje! Tako sama posest katerekoli droge za lastne potrebe ali gojenje in posest konopljene za lastne potrebe, ne more in ne sme biti nikakršna osnova za pregon po KZ-1B. Tako gojenje konoplje in posest katere koli droge sama po sebi ne predstavlja kaznivega dejanja, ampak prekršek na podlagi Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD), ki ga je Državni zbor Republike Slovenije v letu 1999 sprejel prav z namenom, da naj se kazensko ne preganja uporabnikov drog, ampak preprodajalce! Prav zaradi tega mora za obravnavo po KZ-1B nujno biti izkazana preprodaja ali njen namen! KZ-1B namreč izrecno določa: in to je bistvo sodnih odločb in na kar opozarjam že leta:
186. člen (1) Kdor neupravičeno proizvaja, predeluje, prodaja ali ponuja naprodaj ali zaradi prodaje kupuje, hrani ali prenaša ali posreduje pri prodaji ali nakupu ali kako drugače neupravičeno daje v promet rastline ali substance, ki so razvrščene kot prepovedane droge ali nedovoljene snovi v športu, ali predhodne sestavine, ki se uporabljajo za izdelavo prepovedanih drog, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

3

ZPPPD namreč določa:
ZAKON O PROIZVODNJI IN PROMETU S PREPOVEDANIMI DROGAMI (ZPPPD) SPLOŠNE DOLOČBE 1. Člen Ta zakon določa pogoje, pod katerimi sta dovoljena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami ter posest prepovedanih drog. 2. Člen Prepovedane droge so rastline ali substance naravnega ali sintetičnega izvora, ki imajo psihotropne učinke ter lahko vplivajo na telesno in duševno zdravje ali ogrožajo primerno socialno stanje ljudi in so opredeljene v seznamu iz tretjega odstavka tega člena. Razvrstitev prepovedanih drog sprejme Vlada Republike Slovenije, na predlog ministra, pristojnega za zdravstvo (v nadaljnjem besedilu: minister). Seznam iz prejšnjega odstavka mora vsebovati za vse substance mednarodno nezaščiteno ime v latinski verziji ali drugo priznano ime ter kemijsko ime, empirično formulo in molekulsko težo. 3. člen Za proizvodnjo prepovedanih drog se štejejo vsi postopki, kjer se pridobivajo substance iz 2. Člena tega zakona, vključno z gojenjem, predelavo in njihovo končno izdelavo. Za promet s prepovedanimi drogami se po tem zakonu štejejo uvoz, izvoz, tranzit prodaja in vsak drug način dajanja prepovedanih drog v promet. 6. člen Za prepovedane droge se ne štejejo substance, ki se v skladu s posebnimi predpisi uporabljajo kot zdravila. 25. člen Ministrstvo za notranje zadeve vodi evidenco o številu in vrsti kaznivih dejanj in prekrškov v zvezi s proizvodnjo in prometom prepovedanih drog in količini zaseženih prepovedanih drog. 33. člen Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 150.000 tolarjev ali z zaporom do 30 dni se kaznuje za prekršek, kdor ima v posesti prepovedane droge v nasprotju z določbami tega zakona. Z denarno kaznijo od 10.000 tolarjev do 50.000 tolarjev ali z zaporom do 5 dni se kaznuje za prekršek, kdor ima v posesti manjšo količino prepovedane droge za enkratno lastno uporabo. Skladno z določbami zakona o prekrških se sme mileje kaznovati tisti storilec prekrška iz prvega odstavka tega člena, ki ima v posesti manjšo količino prepovedane droge za enkratno lastno uporabo in storilec prekrška iz prejšnjega odstavka, če prostovoljno vstopi v program zdravljenja uživalcev prepovedanih drog ali socialno varstvene programe, ki jih potrdita zdravstveni svet ali svet za droge.

Iz izreka ZPPPD je tako več kot očitno, da se gojenje in posest za lastno uporabo mora obravnavati po ZPPPD, če tistemu, ki ravna v nasprotju ZPPPD ni dokazana preprodaja prepovedanih drog ali njen namen. Prav v mojem primeru se Policija, ODT in OSMS sklicujejo na golo posest z namenom preprodaje, ki pa je v ničemer ne konkretizirata in ne dokazujeta. Sama posest in gojenje se tako MORA obravnavati na podlagi ZPPPD in nikakor na podlagi KZ-1B, saj je Republika Slovenija prav z namenom razlikovanja med uporabniki in preprodajalci, saj je nedopustno, da je kot preprodajalec 4

obravnavan uporabnik, ki ima prepovedane droge v posesti za lastno uporabo in mu ni dokazana preprodaja. Prav to je tisti, na kar opozarjam že nekaj let, saj se na področju PUMS (kar sovpada z ODTMS in OSMS) izvaja nesluteno in nezakonito kriminalizacijo uporabnikov drog in ne preprodajalcev. Prav to je tisto nedopustno ravnanje, na kar opozarja »GLOBALNA KOMISIJA ZA DROGE« in s čemer se hvali Republike Slovenija, saj je kot sem že omenil uradno naznanila, da v Republiki Sloveniji ni mogoče izreči kazni zapora za posest katere koli prepovedane droge, če tistemu, ki jo ima v posesti, ni izrecno dokazana preprodaja! Prav to pa je smisel razlikovanja med uporabniki po ZPPPD in preprodajalci po KZ-1B. Prav tako pravzaprav sploh ne vem na podlagi česa oz. kakšnih dokazov razen z golo posestjo mi ODTMS dokazuje preprodajo ali njen namen, saj se vedno sklicuje samo na golo posest, ki pa kot že povedano ne more in ne sme biti razlog za kazenski pregon na podlagi 186. člena KZ-1B. Mojih navedb namreč ODTMS ni ovrglo z niti eno navedbo, dokazom, sumom ali vsaj indicem o prodaji ali vsaj nameravani prodaji, kar bi lahko pomenilo izvršitveno obliko kaznivega dejanja! Prav tako jepo mojem mnenju nedopustno, da ODTMS in OSMS moj aktivizem in zagovarjanje pravice do uživanja in posledično samozdravljenja, zamenjujeta s tem, da naj ne bi bil kritičen do uporabe. Svoboda govora je v Republiki Sloveniji še vedno osnovna človekova pravica in me to spominja na neke druge čase, ko je v veljavi še bil t.i. VERBALNI DELIKT! Ker sem še vedno prepričan, da je moj pripor odrejen nezakonito sem tudi trdno odločen, da z mojo gladovno stavko nadaljujem do konca, saj je tako kriminaliziranje mene in vse ostalih po krivem preganjanju uporabnikov konoplje na področju Pomurja NEDOPUSTNO in NEZAKONITO, na kar nenazadnje opozarjam odgovorne na PUMS, ODTMS in OSMS že leta! Naloga PUMS in ODTMS ter nenazadnje OSMS ni, da si preprodajalce izmišljajo in po nepotrebnem in protizakonito preganjajo uživalce drog, ampak bi naj raje svoje delo usmerili v pregon preprodajalcev! Drugega mi očitno ne preostane. Mogoče pa se bo šele POTEM kaj premaknilo na tem področju tudi v Pomurju! Sam za takšen grob poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine ne vidim drugega razloga, kot da me je treba UTIŠATI, da ne bom več mogel opozarjati na vse navedene nepravilnost! Da je ravnanje organov pregona in pravosodja na področju prepovedanih drog v Pomurju nedopustno in da namesto, da bi preganjali preprodajalce, pravzaprav preganjajo uporabnike ponovno dokazujem s prilogo na koncu te prošnje, katere nedvomno potrjujejo moje trditve, saj je nedopustno, da ima Pomurje v obdobju 2002-2011 kar 70 % kaznivih dejanj (KZ-1B) in le 30 % prekrškov (po ZPPPD) s področja drog, medtem ko je slovensko povprečje v istem obdobju le 30 % kaznivih dejanj in 70 % prekrškov! Evropsko povprečje je 10 % kaznivih dejanj in 90 % prekrškov. To kaže le na dejstvo, da si organi pregona in nenazadnje pravosodni organi v Pomurju umetno zvišujejo svojo »učinkovitost« na hrbtih uporabnikov drog, kar pomeni grobo kršenje tozadevne zakonodaje in nedopustno kriminaliziranje, stigmatiziranje in marginaliziranje uporabnikov drog. O tem sem že obvestil Varuhinjo človekovih pravic in jo zaprosil, da o tem obvesti tudi predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, predsednika Višjega sodišča v Mariboru, predsednika Ustavnega sodišča in Ministra za pravosodje. Prav tako sem o tem nedopustnem ravnanju obvestil tudi EMCDDA, predsednika Vlade RS, predsednika Državnega zbora RS in predsednika Republike RS. Ker menim, da je zaradi dejstva, da je senat OSMS izdal sklep izrecno v nasprotju z določili 5. odstavka 39. člena ZKP in ker Višje sodišče moje pritožbe ni obravnavalo znotraj 48 urnega zakonitega roka in ker do danes 5.11.2012 do 10.00 ure sklepa senata VSMB o ugoditvi ali zavrnitvi moje pritožbe še nisem prejel Vas vljudno prosim, da kot predsednik Okrožnega sodišča v Murski Soboti in predsednik senata v predmetni zadevi ukrenete vse potrebno, da se mi pripor čim prej odpravi, ali vsaj nadomesti s hišnim priporom, saj mi je s tem, ko mi je pripor podaljšal pravzaprav 5

preiskovalni sodnik, ki mi ga je tudi odredil in ker senat VSMB sploh ni obravnaval moje pritožbe, pripor dejansko nezakonito podaljšan! Pravzaprav pa dejstva, da senat VSMB moje pritožbe ni obravnaval znotraj zakonskega roka v ničemer ne spremeni tudi, če bom sklep senata dobil po izteku tega roka. V tem primeu je sklep prav tako nezakonit,kot če sploh ne bi bil izdan! Prav tako pa je po mojem mnenju nedopustno, da OSMS prejudicira, da bom za golo posest prepovedanih drog obsojen na zaporno kazen, saj pripor ne pomeni nič drugega, kot predhodno izrečena zaporna kazen, in nikakor ni namenjen za kaznovanje prekrškov na podlagi ZPPPD. Razen če sodišče že vnaprej prejudicira, da bom za očitano mi kaznivo dejanje obsojen na zaporno kazen. V dokazilo in potrditevmojih navedb Vam prilagam tudi sodbe višjih in Vrhovnega sodišča RS, ki zatrjujejo prav to, kar ves čas zatrjujem tudi sam. Kot predsednika Okrožnega sodišča v Murski Soboti Vas pozivam, da končate tako nedopustno kriminaliziranje uporabnikov drog v Pomurju! Nenazadnje vsi postopki proti uporabnikom, ki bi morali biti obravnavani po ZPPPD, pomenijo nedopustno in neupravičeno porabo proračunskega denarja. Lep pozdrav! V vednost: - Predsednik Vrhovnega sodišča RS - Predsednik ustavnega sodišča RS - Predsednik Višjega sodišča v Mariboru - Minister za pravosodje RS - Varuhinja človekovih pravic RS - Mediji Božidar Radišič

Priloge: 1. Statistika kaznivih dejanj in prekrškov s področja drog v RS v letih 2002-2011
Analiza tekstualnih in podatkovnih delov poročil na področju drog na kaže na nenormalno velika odstopanja po vseh kriterijih. PU M. Sobota v vseh poročilih izpostavlja problematiko drog kot tisto, kateri policisti in kriminalisti PU M. Sobota posvečajo največjo pozornost. Tako velika večina dela na SKP PU MS odpade na področje drog (povzeto iz poročil PUMS). PUMS namreč v svojih poročilih navaja, da kar 70 % svojega dela namenja drogam, od tegaverjetno najmanj 80-90 % konoplji! PU M.Sobota vsako leto poudarja, da se razmere na področju drog poslabšujejo, čeprav podatki govorijo ravno nasprotno. To je navadno zavajanje, saj podatki PUMS kažejo na dejstvo, da je število KD s področja drog od leta 2008, koje PUMS beležila 270 kaznivih dejanj do leta 2011 ko je bilo v PUMS le nekaj čez 30 kaznivih dejanj, padlo število Kdpo KZ-1 kar za skoraj 10 krat! S takim nedopustnim in nezakonitim početjem je PUMS v 10 letih uničila ali vsaj zelo prizadela najmanj 1.000 uporabnikov drog in posledično njihove družine in nezakonito povzročila na milijone € škode z neupravičeno porabo proračunskih sredstev! Na območju PU se ob analizi podatkov o številu kaznivih dejanj in prekrškov s področja drog kaže nekaj nenavadnih gibanj na območju PU M. Sobota. Tako imamo na območju PU M. Sobota največ policistov na število prebivalcev v Sloveniji! Slovensko povprečje je 333, na območju PU M. Sobota pa je to število kar 160! Se pravi, da imamo v Pomurju za 50 % več policistov na število prebivalcev kot je slovensko povprečje! Ob tem je zanimivo to, da ima PU MS daleč najmanjše število kaznivih dejanj in prekrškov s področja drog na policista v Sloveniji!

6

Graf št. 1 - POVPREČNO ŠTEVILO KAZNIVIH DEJANJ IN PREKRŠKOV S PODROČJA DROG NA POLICISTA 2003-2010

Ob tem najbolj izstopa dejstvo, da imamo na področju PU M.Sobota najmanjše število prekrškov po ZPPPD v Sloveniji! Slovensko povprečje je 30 % kaznivih dejanj in 70 % prekrškov, medtem, ko je v PUMS razmerje absurdno in sicer 70 % kaznivih dejanj in le 30 % prekrškov. Primerjava podatkov vseh PU v RS kaže na to, da je PUMS najbolj neučinkovita na področju preprečevanja prometa s prepovedanimi drogami v RS. S tem si PUMS umetno zvišuje uspešnost tako, da policisti in kriminalisti PUMS kot kaznivo dejanje obravnavajo tudi tiste primere, ki bi jih pravzaprav morali obravnavati po ZPPPD! To je razvidno iz grafa št. 3, kjer je več kot očitno izstopanje PUMS od vseh ostalih PU v RS. Umetno zviševanje uspešnosti je razvidno iz grafa št. 4, ki nam kaže da imamo na območju PUMS najvišje število kaznivih dejanj na 1000 prebivalcev in daleč najnižje število prekrškov po ZPPPD v RS.

Graf št. 2 - Razmerje prekrškov in kaznivih dejanj s področja drog PUMS 2002-2010

7

Graf št. 3 - RAZMERJE MED STORJENIMI KAZNIVIMI DEJANJI IN PREKRŠKI 2003-2010 V %

Graf št. 4 - ŠTEVILO KAZNIVIH DEJANJ IN PREKRŠKOV NA 1000 PREBIVALCEV 2003-2010 Modra KZ-1, rdeča ZPPPD Tabela 1. Podatki PUMS
PU M.SOBOTA ŠTEVILO POLICISTOV IN KRIMINALISTOV ŠTEVILO PREBIVALCEV ŠTEVILO PREBIVALCEV NA ENEGA POLICISTA ŠTEVILO KD 2002-2011 ŠTEVILO PREKRŠKOV PO ZPPPD 2002-2011 SKUPAJ KD IN ZPPPD 2002-2011 ŠTEVILO KD 2002-2011 / 1000 PREBIVALCEV ŠTEVILO PREKRŠKOV PO ZPPPD 2002-20011 / 1000 PREBIVALCEV SKUPAJ KD NA 1 POLiCISTA SKUPAJ PREKRŠKOV PO ZPPPD NA 1 POLICISTA 616 100.000 162 1.290 604 1.894 13 6 2,09416 0,98052 SLOVENIJA 5.996 1.994.978 333 9.408 22.020 31.428 5 11 0,00472 3,67245

8

Tabela 2. Število kaznivih dejanj in prekrškov v PUMS 2002-2011
2002 KZ-1 ZPPPD SKUPAJ KZ-1 % ZPPPD % SKUPAJ % 166 115 281 59 41 100 2003 94 91 185 51 49 100 2004 121 43 164 74 26 100 2005 86 86 100 100 2006 209 55 264 79 21 100 2007 191 61 252 76 24 100 2008 209 61 270 77 23 100 2009 83 66 149 56 44 100 2010 97 77 174 56 44 100 2011 34 35 69 49 51 100 SKUPAJ 1.290 604 1.825 70 30 100

Graf št. 5 - ŠTEVILO KAZNIVIH DEJANJ IN PREKRŠKOV PUMS 2002-2011 PUMS v vseh poročilih od leta 2002 naprej navaja, da se problematika drog na območju PUMS zaostruje in da število kaznivih dejanj iz leta v leto narašča, zato je bila tudi ustanovljena posebna skupina v SKP PUMS. To so absolutno zavajajoči podatki, saj je iz grafa razvidno, daje bilo povišanje v letu 2006 nenormalno in sovpada s prej omenjenim, da je PUMS veliko večino deliktov iz področja drog pričela obravnavati kot kazniva dejanja, namesto kot prekrške po ZPPPD. Ne glede na to umetno zviševanje števila kaznivih dejanj s področja drog pa nam tendenca gibanj kaže na to, da število kaznivih dejanj in prekrškov pada že od leta 2008 in to od leta 2008 skoraj za 10 x! Prav tako pa je NEVERJETNO, da PUMS v letu 2005 ne beleži niti enega samega prekrška s področja drog! Da PUMS grobo krši tozadevno zakonodajo je več kot razvidno iz podatkov o številu KD in prekrškov na število policista in ki še posebej nazorno kaže, da so stvari postavljene na glavo lahko razberemo iz podatka, da je število KD na policista v PUMS kar 2,09416 medtem, ko je slovensko povprečje 0,00472 in da je število prekrškov po ZPPPD na policista v PUMS 0,98052 in da je slovensko povprečje 3,67245 prekrškov na policista! TO JE HIPOKRIZIJA, UZURPACIJA IN ZLORABA TOZADEVNE ZAKONODAJE, KI JE NE BI SMELO PODPIRATE NE ODTMS, ŠE MANJ PA OSMS, SAJ TO NI NAMEN PRAVOSODJA!

9

Priloga št. 2 – možnost izreka zapornih kazni – uradna poročila članic EU za letno poročilo EMCDDA za leto 2011

Uradno poročilo EMCDDA za leto 2011, stran 24!

10

2.

Sodbe višjih sodišč o nedopustnosti izreka kazni zapora oz. obravnave po KZ-1B zaradi posesti drog, ob odsotnosti dokazov o preprodaji ali nameravani preprodaji

a. Višje sodišče v Celju, VSC sklep Kp, 305/2003 JEDRO: Iz količine zaseženega mamila (172,09 g marihuane), ki ob zasegu ni bilo pripravljeno za prodajo, pač pa shranjeno v posušenih listih, ob odsotnosti drugih dokazov o nameravani prodaji, še ni mogoče sklepati, da je bilo namenjeno prodaji. b. Višje sodišče v Ljubljani, VSL sodba I Kp 288/2005, 28.9.2005 JEDRO: Zatrjevanje v obtožnem aktu: "da je obtoženec hranil in prenašal substance, ki so mamila (konoplja) za uživanje" ne pomeni nobene od izvršitvenih oblik kaznivega dejanja po I. odst. 196. čl. KZ ali 197. čl. KZ, saj ne očita obt. z namenom prodaje ali omogočanja uživanja drugim. IZREK: Ob reševanju pritožbe zagovornice obtoženega se izpodbijana sodba po uradni dolžnosti spremeni tako, da se obtoženi J. C. po čl. 358 Zakona o kazenskem postopku (ZKP) o p r o s t i o b t o ž b e , da je neupravičeno zaradi prodaje kupil, hranil in prenašal substance, ki so razglašene za mamila, s tem, da je dne 4.7.2003 okoli 21,50 ure na prireditev "Rock Otočec 2003" v Prečno pri Novem mestu, potem, ko je pred tem od neugotovljenega prodajalca kupil konopljo in hašiš kot produkta konoplje (Canabis Sativa L.), ki sta po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD) in odločbi o seznamu mamil razglašena za mamilo, z namenom uživanja prepovedanih drog, prinesel na javno prireditev v plastični vrečki med prtljago shranjene zavitke mamil: - zavitek z 9,05 grami za uživanje pripravljene konoplje (Canabis Sativa L.), ki je razglašena za mamilo; - zavitek z 8,61 grami za uživanje pripravljene konoplje (Canabis Sativa L.), ki je razglašena za mamilo; - zavitek z 8,96 grami za uživanje pripravljene konoplje (Canabis Sativa L.), ki je razglašena za mamilo; - zavitek z 8,78 grami za uživanje pripravljene konoplje (Canabis Sativa L.), ki je razglašena za mamilo; - zavitek z 8,72 grami za uživanje pripravljene konoplje (Canabis Sativa L.), ki je razglašena za mamilo; - zavitek z 8,97 grami za uživanje pripravljene konoplje (Canabis Sativa L.), ki je razglašena za mamilo; - zavitek z 8,35 grami za uživanje pripravljene konoplje (Canabis Sativa L.), ki je razglašena za mamilo; - zavitek z 39.69 grami za uživanje pripravljene konoplje (Canabis Sativa L.), ki je razglašena za mamilo; 11

- zavitek z 42,82 grami za uživanje pripravljene konoplje (Canabis Sativa L.), ki je razglašena za mamilo; - zavitek z 6.02 grami za uživanje pripravljene konoplje (Canabis Sativa L.), ki je razglašena za mamilo; - zavitek z 2,28 grami grudaste snovi - hašiša, kot produkta (Canabis Sativa L.), ki je razglašena za mamilo; - zavitek z 1,61 grami grudaste snovi - hašiša kot produkta (Canabis Sativa L.), ki je razglašena za mamilo; torej kupil, hranil in prenašal skupno 149.97 gramov za uživanje pripravljene konoplje in 2 zavitka hašiša kot produkta konoplje s skupno težo 4,43 gramov, kar je skušal mimo varnostnikov pretihotapiti na prireditveni prostor, pa so mu to preprečili policisti z zasegom mamil. S tem naj bi storil kaznivo dejanje neupravičenega prometa z mamili po I. odst. 196. čl. Kazenskega zakonika. Stroški kazenskega postopka iz 1. do 5. točke II. odst. 92. čl. ZKP, potrebni izdatki obtoženca ter potrebni izdatki in nagrada njegove zagovornice bremenijo proračun. V skladu z določilom čl. 498. čl. ZKP se obdolžencu odvzema 149,97 gramov konoplje in 4,43 gramov hašiša. d. Višje sodišče v Mariboru, VSM sodba I Kp 558/2007, 9.1.2008 mamilo - nedovoljeno gojenje konoplje - kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa z mamili nadaljevano kaznivo dejanje KZ člen 196, 196/1, 196, 196/1. ZKP člen 92, 92/2-1, 92/22, 92/2-3, 92/2-4, 92/2-5, 96, 96/1, 98, 98/1, 358, 358-3, 383, 383/1, 391.

Institut:

Zveza:

JEDRO: Nedovoljeno gojenje konoplje sicer pomeni izvršitev kaznivega dejanja po prvem odstavku 196. člena KZ, vendar mora biti pri tem obdolženemu dokazano, da je konopljo gojil z namenom, da se proda kot mamilo. IZREK: Pritožba okrožnega državnega tožilca se zavrne kot neutemeljena in potrdi sodba sodišča prve stopnje. Stroški pritožbenega postopka bremenijo proračun.

12

e. Odločba: Sodišče: Oddelek: Datum seje senata: Področje:

VSM sodba I Kp 558/2007 Višje sodišče v Mariboru Kazenski oddelek 09.01.2008 kazensko materialno pravo mamilo - nedovoljeno gojenje konoplje kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa z mamili - nadaljevano kaznivo dejanje KZ člen 196, 196/1, 196, 196/1. ZKP člen 92, 92/2-1, 92/2-2, 92/2-3, 92/2-4, 92/2-5, 96, 96/1, 98, 98/1, 358, 358-3, 383, 383/1, 391.

Institut:

Zveza:

JEDRO: Nedovoljeno gojenje konoplje sicer pomeni izvršitev kaznivega dejanja po prvem odstavku 196. člena KZ, vendar mora biti pri tem obdolženemu dokazano, da je konopljo gojil z namenom, da se proda kot mamilo. IZREK: Pritožba okrožnega državnega tožilca se zavrne kot neutemeljena in potrdi sodba sodišča prve stopnje. Stroški pritožbenega postopka bremenijo proračun.

13