裬󂰮 è‹ð¡ èöèŠ ðõ÷ Mö£¬õ 冮

è‹ð¡ îI› ÝŒ¾ ¬ñò‹ ï숶‹

àôèˆîI› ð¡ù£†´ ÝŒ¾‚ 輈îóƒè‹
“è£ô‰«î£Á‹ è‹ð¡”

WORLD TAMIL RESEARCH CONFERENCE
“KAMBAN FOR ALL TIMES”

: 23& 24 񣘄, 2013
Þì‹: è‹ð¡ ñE ñ‡ìð‹, 裬󂰮 - 630 001

ORGANISED BY KAMBAN TAMIL RESEARCH CENTRE
KARAIKUDI - 630 001
e-mail: kambantamilcentre@gmail.com
Mobile: +91 94450 22137
blog: (õ¬ôŠÌ) http://kambantamilcentre.blogspot.in/

â¡Áº÷ ªî¡îI› Þò‹H Þ¬ê ªè£œ«õ£‹!

   

 
 - 630001

îI›ï£´, Þ‰Fò£

Ph# +91 4565 237600 mobile: +91 94450 22137 / e-mail: kambantamilcentre@gmail.com/
Blog: kambantamilcentre.blogspot.in

àôèˆ îI› ð¡ù£†´ ÝŒ¾‚ 輈îóƒè‹

“è£ô‰«î£Á‹ è‹ð¡”
񣘄 23 & 24, 2013

«ð

󡹬ìf˜,

õí‚è‹. 1939Ý‹ ݇´ è‹ðù®Šªð£® ê£. è«íêù£ó£™
ªî£ìƒèŠ ªðŸø 裬󂰮‚ è‹ð¡ èöè‹, â‰î å¼ Þô‚Aò ܬñŠH¡
êKˆFóˆF½‹ G蛉Fó£î õ‡í‹, ªî£ì˜‰¶ â¿ðˆF ° ݇´èœ
èM„ê‚èóõ˜ˆF è‹ð¡ F¼ï£¬÷‚ ªè£‡ì£® è¡Qˆ îI› õ÷˜ŠðF™ î¡
«ê¬õ¬ò„ ªêŒ¶ õ‰¶œ÷¶ ñ£ªð¼‹ ê£î¬ùò£°‹.
1989™ G蛉î è‹ð¡ F¼ï£œ ªð£¡Mö£¬õ 冮 F™LJL¼‰¶ ºî¡
ºîL™ îIöèˆFŸ° ê£AˆFò Ü裪îIJù¬ó ܬöˆ¶ õ‰¶ ÜAô Þ‰Fò
Þó£ñ£òí ñ£ï£´ å¡Á ªõŸPèóñ£è Þó‡´ ï£†èœ ï¬ìªðŸø¶.
2013 ñ£˜„ ñ£î‹ 21à ºî™ 27à õ¬ó ªõ° MñK¬êò£è Gèö àœ÷ è‹ð¡
F¼ï£O¡ å¼ õ£ó ðõ÷ Mö£¬õ 冮 “è£ô‰«î£Á‹ è‹ð¡” â¡ø àôèˆ
îI› ð¡ù£†´ ÝŒ¾‚ 輈îóƒè‹ å¡P¬ù ïìˆî F†ìIìŠ ªðŸÁ
ãŸð£´èœ ï¬ìªðÁA¡øù.
ºˆîI›ˆ ¶¬øJ™ º¬ø «ð£Aò îIöè ÜPë˜èœ, è¬ôë˜èœ, õ™½ù˜èœ
Þ‹ºòŸCJ¬ù õ£›ˆF õó«õŸÁ Ýîó¾‚ èó‹ ï™A»œ÷ù˜. ÞŠ ð¡ù£†´‚
輈îóƒè‹ CøŠð£è G蛉F쾋, è‹ð¡ ¹è› 𣮂 è¡Qˆ îI› õ÷˜ˆ¶
î‹ ÝŒ¾ º®¾è÷£™ ªê‰îI›Š ðEJ™ ðƒ«èŸÁ ªê‹ªñ£Nˆ îI¬ö„
Y󣆮쾋, àôªèƒA½‹ àœ÷ îI›Š «ðó£CKò˜èœ, ÝŒõ£÷˜èœ,
ݘõô˜èœ, ²¬õë˜èœ ♫ô£¬ó»‹ Þ¼ èó‹ ÊH ÞQŠ¹ì¡ îI› ÃP
õó«õŸA«ø£‹; õ‰¶ èô‰¶ ñA›‰¶, ñA›Mˆ¶ è‡ì¬ùò, ñ‡´ ¹è›,
õ‡ìI›Š ðE ÝŸP´è! î‡ìI› î¬öˆFì„ ªêŒF´è!
裬󂰮
15.10.2012

îI›Š ðEJ™,
àƒèœ ðE¾œ÷,
è‹ð¡ îI› ÝŒ¾ ¬ñòˆFù˜
• è‹ðQ¡ Þó£ñ£õî£ó‚ 裊Hòˆî£™ ªðK¶‹ ߘ‚èŠ ªðŸÁ
裬󂰮J™ 1939 ãŠó™ 2, 3 ÝAò èO™ óCèñE ®.«è.C
î¬ô¬ñJ™ è‹ð¡ ¹è› 𣮂 è¡Qˆ îI› õ÷˜‚°‹ î‹ õ£›ï£œ
«õœM¬òˆ ªî£ìƒAù£˜ ê£.è«íê¡ â‹ 裉Fò®èO¡
ªî£‡ì˜. Ü¡PL¼‰î¶ ªî£ì˜‰¶, 裬󂰮JL¼‰¶ 30
è™ ªî£¬ôM™ àœ÷ ìóꡫ裆¬ìJ™ àœ÷ è‹ð¡
êñ£F‚ «è£J™ õ÷£èˆF™ è‹ð¡ èMòóƒ«èŸPò ðƒ°Q
Üˆîˆ F¼ï£O½‹, Ü º‰Fò Í¡Á è÷£ù ðƒ°Q
ñè‹, Ìó‹, àˆFó‹ ÝAò èO™ 裬󂰮J½‹ è‹ð¡
F¼ï£¬÷‚ ªè£‡ì£®ù£˜.
• è‹ð¡ Hø‰î ÷  ÜPò„ ꣡Á 㶋 A¬ì‚è£î,
Üõ¡ î¡ Þó£õî£ó‚ 裊Hòˆ¬î Üóƒ«èŸPòî£èˆ îQŠ
ð£ì™ å¡P¡ ¶¬íò£™ ÜPò «ï˜‰î ÷«ò (A.H
886, ªðŠ¼õK 23à ¹î¡Aö¬ñ) è‹ð¡ èM„ê‚èóõ˜ˆFò£è
ފ̾ôA™ ÜõîKˆî ï£÷£è‚ ªè£‡´ ªè£‡ì£® õ‰î£˜.
• ݇´ îõø£¶ 44 ݇´èœ ªî£ì˜‰¶ î‹ õ£›ï£œ õ¬ó
(1982) ªè£‡ì£®ù£˜. 1983 ºî™ Üõ˜ M¼‹Hòõ‡í«ñ
Üõ˜î‹ î¬ôñ£í£‚èó£ù è‹ð¡ ܮ٬ò ªêòô£÷£ó£è‚
ªè£‡´ Ü«î º¬øJ™ ªî£ì˜‰¶ 30 ݇´è÷£è ïìˆF õ‰¶
2013™ è‹ð¡ F¼ï£œ ðõ÷ Mö£ ªè£‡ì£ìŠ ªðø àœ÷¶.
• àôA™ ⃰‹, ⋪ñ£N‚°‹ Þ™ô£îî£ù ªñ£N‚è£ù
«è£Jô£è îI›ˆ  F¼‚«è£J¬ô îI›ˆ , ÜèˆFò˜,
ªî£™è£ŠHò˜,
è‹ð¡,
F¼õœÀõ˜,
Þ÷ƒ«è£õ®èœ,
åLˆî£Œ, õKˆî£Œ ÝA«ò£K¡ Cô£ õ®õƒè«÷£´ ÜÁ«è£í
ܬñŠHô£ù è™ F¼ŠðEˆ F¼‚«è£Jô£è îIöè ÜóC¡
Ýîó«õ£´ è‹ð¡ ñEñ‡ìð õ÷£èˆF™ GÁMù£˜. îI›ˆ
, åLˆî£Œ, õKˆî£Œ ÝA«ò£¼‚° ºî¡ ºîL™, î‹
õ÷˜Š¹ ¬ñ‰îó£ù ‘CŸð °¼’, õ£v¶ M…ë£Q ¬õ. èíðF
vîðF¬ò‚ ªè£‡´ õ®õ¬ñˆî ªðŸPò˜.
• 1968™ G蛉î Þó‡ì£‹ àôèˆ îI› ñ£ï£†®™ è¬ô‚
è‡è£†C‚
°¿MŸ°
ºî™õ˜,
«ðóPë˜
܇í£M¡
«õ‡´îô£™ î¬ô¬ñ«òŸÁ, 臫죪ó™ô£‹ Mò‚°‹
õ‡í‹ è¬ô‚裆C¬ò ïìˆFò«î£´, “¬è«ò´” â¡ø
輈¶‚ è¼×ôˆ¬î»‹ ðFŠHˆî£˜èœ.Hœ¬÷ò£˜ð†®ˆ îô
õóô£Á, Þó£üó£ü¡, îI›ˆ F¼ñí‹, Some Iconographic Concepts, 膴¬ó‚ è÷…Cò‹ ÝAòù Üõ˜î‹ Hø ÝŒ¾ Ë™èœ.

• c‡ì è÷£è Íô ð£ì‹ Þ™ô£F¼‰î °¬ø¬òŠ «ð£‚è, Cô
îI› ÜPë˜èO¡ ¶¬í«ò£´ è‹ðó£ñ£òíˆFŸ°„ êKò£ù
Íô ð£ì‹ å¡P¬ù â‡íŸø ㆴ„ ²õ®èœ, ðö‹ªð¼‹
ðFŠ¹è¬÷ Ý󣌉¶ º®‰î Ü÷MŸ°Š ð£ì «ðîñŸø,
è™ô£î£¼‹ âOF™ ¹K‰¶ 𮂰‹ ð®ò£è„ ê‰F HKˆ¶
ªð£¼œ ñ£¬ô»ì¡, îù å¼ ðFŠH¬ù î‹ ï‡ð˜ ñ˜«ó
âv ó£ü‹ àîM»ì¡ ÝÁ 裇ìƒè¬÷»‹ îQˆ îQò£èŠ
ðFŠHˆî£˜èœ.
• ê£F, ñî, ðîM, ÜóCò™ ꣘¹ «ðîñŸÁ îIöèˆF¡ î¬ô
Cø‰î ÜPë˜èœ ♫ô£¼‹ ðƒ«èŸø îI› Þô‚Aò Mö£
Þçªî£¡«ø.
• Þ÷‰î¬ôº¬øJù¬ó Þùƒè‡´ ÷ò ÜPë˜è÷£è
à¼õ£‚°‹
õ‡í‹,
îIöè‹
º¿¶ºœ÷
è™ÖK
ñ£í£‚è˜èÀ‚è£ù è‹ðó£ñ£òí‹, F¼‚°øO™ «ð„²,
膴¬óŠ «ð£†®èœ ݇´ «î£Á‹ ïìˆîŠ ªðÁA¡øù;
Ü´ˆî î¬ôº¬øŠ «ð„ê£÷˜èœ à¼õ£A õ¼A¡ø£˜èœ.
• ݇´«î£Á‹ Þó‡´ è‹ðó£ñ£òíˆF™ ¹Fò ÃÁ 塬øŠ
ðŸP Üø‚ è†ì¬÷ ÝŒ¾Š ªð£N¾èœ Gè›ˆîŠ ªðÁA¡øù;
å¡Á ͈î ÜPë˜è¬÷‚ ªè£‡´‹, ñŸªø£¡Á Þ÷‰
î¬ôº¬øŠ «ðó£CKò˜è¬÷‚ ªè£‡´‹. Þ¶õ¬ó 
ù ÜPò£î...., è‹ðQ¡ ñùõ÷‹, è‹ðQ™ â‡íº‹
õ‡íº‹, è‹ðQ™ ñ¬ø, è‹ð˜ 裆´‹ àø¾‹ ‹,
è‹ð˜ «ð£ŸPò èMë˜, è‹ð¡ 裂°‹ àô°, è‹ð õ£Qò™
â¡ðù Ë™è÷£‚èŠ ªðŸÁ ܉î ܉î ݇«ì ªõOJìŠ
ªðŸÁœ÷ù.
• ñ£î‰«î£Á‹ ºîŸ êQ‚ Aö¬ñèO™ î‚è ÜPë˜ å¼õ«ó£´,
ñ£í£‚è˜ / Þ÷‰î¬ôº¬øJù˜ å¼õ¬ó‚ ªè£‡´‹ ¹Fò
«è£íƒèO™ è‹ð¡ è£Mò‹ ðŸPò ªê£Ÿªð£N¾èœ G蛈î
ªðŸÁ, ܬõ Ü„C™ õó ªî£°‚èŠ ªðŸÁ õ¼A¡øù.
• è‹ð¡ àœO†ì ªî£™è£ŠHò˜ ºî™ è‡íî£ê¡ õ¬óJô£ù
Þô‚Aò õ÷ƒè¬÷ èŸè æ˜ ÝŒ¾ «ñŸ«è£œ Ëôè‹ ãŸð´ˆF,
ÜõŸ¬ø‚ èŸH‚辋, ÝŒ¾ G蛈¶«õ£¼‚è£ù ðEJì õêF
ªêŒ¶, ªïPŠð´ˆF, ªê‹ªñ£Nˆ îI› ÝŒ¾è¬÷ á‚èŠ
ð´ˆî¾‹ ºòŸCèœ ªî£ìƒA ï¬ì ªðŸÁ õ¼A¡øù.
• Þ‹ºòŸCJ¡ å¼ Ãø£èˆî£¡ ÞŠ«ð£¶ ÞŠð¡ù£†´‚
輈îóƒè‹ ãŸð£´ ªêŒòŠ ªðŸÁœ÷¶; ªî£ì˜‰¶ Þó‡´
݇´èÀ‚° 强¬ø
Þˆî° è¼ˆîóƒèº‹, Þ¬ìJ†ì
݇®™ Þô‚AòŠ ðJôóƒèº‹ ïìˆîŠ ªðÁ‹.

• è‹ð‹
Høªñ£NŠ
ð¬ìŠð£÷˜èÀ‹
â¡Aø
ªð£¼‡¬ñJ™
«û‚vHò˜,ªû™L, I™ì¡, «î, ªõ˜T™ «ð£¡ø Hø´ ï™ôPë˜
裊Hòƒè«÷£´‹ / èM¬îè«÷£´‹ è‹ð¬ù‚ 裊Hò «ï£‚A½‹,è¬îò
¬ñŠH½‹,ð£ˆFóŠð¬ìŠH½‹ Þ¡«ù£ó¡ù «è£íƒèO½‹ à혈¶‹
¹Fòù 致 裆´‹ - 膴¬óèÀ‹ , Üšõ£«ø Þ‰Fòˆ F¼ï£†®¡ Hø
ªñ£N / îI›Š ð¬ìŠ¹èœ, ð¬ìŠð£÷˜è«÷£´‹ åŠð£Œ¾‚ 膴¬óèœ
îIN«ô£ / ݃AôˆF«ô£ õöƒèô£‹; ܬõ õó«õŸèŠªðÁ‹.

Ëô£CKò˜èœ / ðFŠð£÷˜èœ èõùˆFŸ°:
2011 Ý‹ ݇´ êùõKˆ Fƒèœ ªî£ìƒA 2012 Ý‹ ݇´
Fê‹ð˜ FƒèÀ‚°œ ªõOJìŠ ªðŸø è‹ð¡ / è‹ðó£ñ£òí‹
°Pˆî îI›/ ݃Aôªñ£N ÝŒ¾ Ë™èO¡ ÝCKò˜èœ/
ðFŠðèˆî£˜, ËL¡ Í¡Á HóFè¬÷ 05-01-2013 Ý‹ ï£À‚°œ
A¬ì‚°‹ð® 裬󂰮 è‹ð¡ îI› ÝŒ¾ ¬ñòˆFŸ°
“KAMBAN TAMIL RESEARCH CENTRE” â¡ø ªðò¼‚°
ðF¾‚è†ìí‹ Ï. 100/ ($10/-)‚è£ù õƒA õ¬ó«õ£¬ô»ì¡
ÜŠHˆ î‰î£™, Þèùˆ ެꉶœ÷ îI› ÍîPë˜
°¿Mùó£™ «î˜‰ªî´‚èŠ ªðÁ‹ Þ¼ Ë™èO¡ ÝCKò˜‚°‹,
ðFŠð£÷˜‚°‹ º¬ø«ò Ï 5,000/= / Ï 2500/= CøŠ¹Š ðKê£è
õöƒèŠ ªðŸÁ, 輈îóƒA™ ð£ó£†´‹ ªêŒòŠªðÁ‹.

“In the Ramayana of Kamban the world possesses an epic which can challenge comparison not merely with the Iliad and Aeneid, paradise Lost, and Mahabharatha but with
its original itself, namely, the Ramayana of Valmiki.”
V.V.S.IYER
“There must be something timeless about a poet who has gripped the attention of the
people for over a millennium. Kamban can never become out of date, because he speaks
to us and to the whole world with the voice of tomorrow.”
Justice S. MAHARAJAN
“It is through the exaltation of poetic song that Kamban achieves what all the world’s
great poetry attempts to achieve - a marriage of the divine and timeless with the earthly
and experiential.”
Prof. EDWARD LEUDERS, University of Utah, U S A

ÝŒ¾ˆ î¬ôŠ¹èœ
𰊹 1: è‹ð¡ - «ïŸÁ

è‹ðQ™ îI›
è‹ðQ™ ªñ£NJò™
è‹ðQ™ Þ싪ðÁ‹ àˆFèœ
è‹ðQ™ Üè ñó¹èœ
è‹ðQ™ ¹ø ñó¹èœ
è‹ðQ™ ò£Š¹ ïô‹
è‹ðQ™ C‰¶‹ ê‰îïò‹
è‹ðQ™ ¬èò£÷ŠªðÁ‹ õ‡íƒèœ
è‹ðQ™ ²†ìŠªðÁ‹ ê샰èœ/ êÍè ï‹H‚¬èèœ
è‹ðQ™ è£íô£°‹ èM¡ è¬ôèœ
è‹ðQ™ ÜPòô£°‹ ÜPMò™ ܼ¬ñèœ
è‹ðQ™ ¹ôŠð´‹ õN𣆴 ñó¹èœ
è‹ðQ™ ð™A´‹ ðöªñ£Nèœ
è‹ðQ™ CˆFK‚芪ðÁ‹ CŸPô‚Aò‚ ÃÁèœ
è‹ðQ™ ªê£™ô£‚èƒèœ
è‹ðQ™ êƒè Þô‚Aòˆ èƒèœ
è‹ðQ™ ¹ôù£°‹ «ð£˜‚è¬ô
è‹ðQ™ õ®‚芪ðÁ‹ õ£›Mò™
è‹ðQ™ ðKñO‚°‹ ä‰F¬í õ÷ƒèœ
è‹ðQ™ ¶ôƒA´‹ ÞòŸ¬è âN™
è‹ðQ™ è¬î‚ 膴‚«è£Š¹
è‹ðQ™ è£ô‚ «è£ôƒèœ
è‹ðQ™ ðóˆ¬îò˜ 𣡬ñ
è‹ð¡ - âî£õªî£¼ êƒèŠ ¹ôõ˜ Þ¬ì«ò ¹ô¬ñ ïò åŠð£Œ¾
è‹ð‚° º¡ ¹öƒAò Þó£ñ£òí‚ è¬î‚ ÃÁèœ
è‹ð¡ è¬îŠ«ð£‚«è£´ Þ¬ò»‹ Hø 裊Hòƒèœ
è‹ð¡ ð£ˆFóƒè«÷£´ 𣃰Á‹ Hø 裊HòŠ ð£ˆFóƒèœ
è‹ð¡ ¬õíõù£?
è‹ð¡ â‹ è¬î ªê£™L
𰊹 2: è‹ð¡ - Þ¡Á

è‹ðQ¡ Þ¼ð ËŸø£‡´ à¬óò£CKò˜èœ àò˜ïô‹
è‹ðQ™ è¬ó‰î ‘óCèñE’ ®.«è.C
è‹ð¡ ‘Ü®¬ñ’ è‹ð¡ Ü®Šªð£® ê£. è«íê¡
è‹ð¡ ‘è¬ôG¬ô’ è‡ì èMó£üð‡®î ªüèió𣇮òù£˜
è‹ð «ï£‚A™ ñ裡ÜóM‰î˜
è‹ð ‘CˆFó Þó£ñ£òí’ H.ÿ. Ý„ê£Kò£
è‹ð¡ è£ô, è£Mò Ý󣌄C ÜPë˜ âv. ¬õò£¹KŠ Hœ¬÷
CPòù C‰Fò£î âv. ó£ñA¼wí¡ (âv.ݘ.«è.)
è‹ð¡ è£Mò M÷‚° Ü.YQõ£êó£èõ¡
è‹ð «ñ¬ì‚ è¬ô Mˆîè˜ õ£Kò£¼‹- Wó‹
è‹ð ‘èô£GF’ A.õ£.üè‰ï£î¡
è‹ð¡ ݃Aô åŠð£Œ¾ ÜPë˜ õ.«õ.².äò˜
è‹ð ‘Ü«ê£èõù’ ÝŒõPë˜ Ý.ºˆ¶Cõ¡

‘è‹ð¡ è¬ô’ Mˆîè˜ Ü.ê.ë£ùê‹ð‰î¡
è‹ð ‘ñ£Qì¡’ ð.põ£ù‰î‹
è‹ð¬ù ݃Aô Ý‚è‹ ªêŒî âv.ñèó£ü¡
è‹ð ‘ó£ñóˆù£’ º º Þvñ£f™
è‹ð¡ ‘èM‚ ªè£‡ì™’ è.°.«è£î‡ìó£ñ¡
è‹ð ‘õ£í˜’ Ü.ܼíAK
è‹ðQ¡ î£‚è‹ - îŸè£ô‚ èM¬îèO™
è‹ðQ¡ î£‚è‹ - îŸè£ô„ CÁè¬îèO™
è‹ðQ¡ î£‚è‹ - îŸè£ôŠ ¹FùƒèO™
è‹ðQ¡ î£‚è‹ - «ñ¬ì‚ è¬ôJ™
è‹ð¡ ¹è› ðóŠHò Þ¼ð ËŸø£‡´ Þò‚èƒèœ
è‹ð¡ ¹è› ðF¾ªêŒ è‹ð¡ èöèƒèƒèO¡ ðEèœ, èì¬ñèœ
è‹ð¡ Mö£‚èœ õ÷˜ˆî îI›
è‹ð¡ ‘ñ¼†ð£’ ð£®ò Þò‚èƒèœ - å¼ ñÁ õ£CŠ¹
è‹ð¡ °Pˆî Þ¡¬øò ÝŒ¾èœ - å¼ eœ 𣘬õ
è‹ð¡ - «î£ò£ˆ ¶¬øJô£ˆ «î£¡ø™
è‹ð¡ - ï£ìè ÜE‚ªè£¼ ï£î¡
è‹ð¡ - èŸð¬ùˆ Fø‹ðô èMˆî èM«òÁ
è‹ð¡ - M¿Šªð£¼œ M…Cò M¹î¡
è‹ð¡ - è™MJ™ ªðKò èì™
è‹ð¡ - å¿‚è‹ «ðEò àˆîñŠ ¹ôõ¡
è‹ð¡ - 輈¶Š ¹ó†C‚ èMë¡
è‹ð¡ - MFõL à혈Fò ñFõô¡
è‹ð¡ - êñó‹ 裆ìL™ êñQL
è‹ð¡ - êñò «ï£‚AQ™ êñóê¡
è‹ð¡ - ð£ˆFó‹ ²¬õ ªêŒ ð£õô¡
è‹ð¡ - õœÀõ ªïP ªê™ õœ÷™
è‹ð¡ - îI›Š ð‡ð£†®¡ 
è‹ð¡ - M¼ˆî‚ èM «õ‰î¡
è‹ð¡ - ºˆîI›ˆ ¶¬ø Mˆîè¡
𰊹 3:

è‹ð¡ - ÷

è‹ðQì‹ èŸèˆî° Þô‚Aò‚ ÃÁèœ
è‹ðQì‹ èŸèˆî° õ£›‚¬èŠ ð£ìƒèœ
è‹ðQì‹ èŸèˆî° ÜóCò™ Üøƒèœ
è‹ðQì‹ èŸèˆî° êºî£ò ªïPèœ
è‹ðQ™ ޡ‹ G蛈îˆî° ÝŒ¾Š ðEèœ
è‹ð¡ èöèƒèœ âF˜ªè£œ÷ «õ‡®ò ðEèœ
è‹ð¬ùŠ ðóŠðŠ ð™è¬ô‚ èöèƒèO¡ ðEèœ
è‹ð¡ ⡪ø£¼ ñ£Qì¡.......?
è‹ð¡ ⡪ø£¼ «ñô£‡¬ñˆ Føù£÷¡
è‹ð¡ ⡪ø£¼ àôè «ïò¡
è‹ð¡ ⡪ø£¼ ꈰ¼
è‹ð¡ ⡪ø£¼ ªñŒ…ë£Q
è‹ð¡ ⡪ø£¼ Þô‚Aò„ Cˆî˜
è‹ð¡ å¼ è£Mò‹
è‹ð¡ «ð²‹ ªð‡Eò‹

ªïPº¬øèœ
• ð™è¬ô‚èöè‹, è™ÖK, GÁõù‹ ꣘‰î «ðó£CKò˜èœ îƒèœ ÝŒ¾‚
膴¬ó»ì¡, è™ÖK / GÁõù º¿ ºèõK, ªî£¬ô«ðC ⇠/ Ü…ê™
°Pf†´ ⇠Mõóƒè¬÷ ެ툫î ÜŠH àîM´è.
• «ñŸ°Pˆî è™M GÁõù‹ âî¬ù»‹ ê£ó£î îI› ݘõô˜èÀ‹ / Þô‚Aò„
²¬õë˜èÀ‹, è‹ð«ïò˜èÀ‹ àœÙ˜ è™ÖKˆ îI›Š «ðó£CKò˜
å¼õK¡ Ü™ô¶, è‹ð¡ èöèˆ î¬ôõK¡ / ªêòô£÷K¡ ºˆF¬ó»ì¡
îò ðK‰¶¬ó«ò£´ 膴¬óè¬÷ ÜŠðô£‹; 膴¬óèœ ÜŠð£î
Þô‚Aò„ ²¬õë˜èœ ñ å¼ ²¬õëó£è ÜKò è†ìí‹
ªê½ˆFŠ ðF¾ ªêŒ¶ ޼èÀ‹ ðƒ«èŸÁ ñAöô£‹; Þ¡îI›„
²¬õ ð¼A ãŸøI° îI› õ÷˜ˆî ªð¼¬ñ ªðøô£‹.
• ÝŒ¾‚ 膴¬óèœ ºŸP½‹ «ðó£÷£˜èO¡ ªê£‰îŠ ð¬ìŠð£è«õ
Þ¼ˆî™ «õ‡´‹. 臮Šð£èŠ Hø˜ ð¬ìŠ¹‚è¬÷ˆ î¿Mòî£è«õ£,
¬èò£®òî£è«õ£ Þ¼ˆî™ Ã죶. ÃøŠªðÁ‹ ÝŒ¾‚ 輈¶‚èœ/
º®¾èÀ‚° 膴¬óò£÷«ó ªð£ÁŠð£õ£˜.
• ÝŒ¾ ñ£í£‚è˜èœ î‹ ªïPò£÷˜ ðK‰¶¬ó»‹ ðF¾Š ð®õº‹ Þ™ô£î
ÝŒ¾‚ 膴¬óèœ ãŸèŠ ªðø£.
• ÝŒ¾‚ 膴¬óèœ ã4 î£O™ Þ¼õK Þ¬ìªõO»ì¡, 750 ºî™
800 ªê£Ÿèœ Ü÷Mù, ð£IQ ⿈¶¼M™ 䉶 ð‚èƒèÀ‚°
Iè£ñ™, èEQ õN åOò„² ªêŒ¶, I¡ù…ê™ õN / °Áõ†´ õ®M™
ÜŠð «õ‡´‹. º®‰î Ü÷¾ Høªñ£N‚ èôŠðŸø Þ¼ˆî™
«õ‡´‹.¬èªò¿ˆ¶Š ð®èœ 臮Šð£Œ ãŸèŠ ªðø£.
• ÝŒ¾‚ 膴¬óèœ ñFŠH´ õ™½ù˜ / ÜPë˜ °¿M¡ ãŸH¬ùŠ
ªðŸÁ, è‹ð¡ îI› ÝŒ¾‚ «è£¬õò£è Ë™ õ®M™ ISBN ⇵ì¡
Ü„CìŠ ªðŸÁ 輈îóƒA™ «ðó£÷˜ 嚪õ£¼õ¼‚°‹ å¼ HóF
õöƒèŠªðÁ‹. Þó‡ªì£¼ ÜFèŠHóF «õ‡´«õ£˜ º¡ Æ®«ò
ðF¾ ªêŒ¶ ªè£‡´ ÜKò ªî£¬èJ¬ù„ ªê½ˆF¡ Üšõ‡í‹
ªðøô£‹.
• «î˜‰ªî´‚èŠ ªðŸø 膴¬óèO™ Üˆî° õ™½ù˜ /ÜPë˜ °¿M¡
CøŠ¹Š ðK‰¶¬ó/ ºˆF¬ó ªðÁ‹ ðˆ¶‚ 膴¬óò£÷˜‚°„ CøŠ¹Š
ðK²èœ 輈îóƒA™ õöƒèŠ ªðŸÁ ªè÷óM‚èŠ ªðÁõ˜.
• 輈îóƒAŸ° «ïK™ õ¼‹ «ðó£÷˜‚° ñ†´«ñ Þšõ£Œ¾‚ «è£¬õŠ
HóF»‹, Hø ªõOf´èÀ‹, Þ¡ùHø ðò¡î¼ ªð£¼†èÀ‹ õöƒèŠ
ªðÁ‹.
• «ðó£÷˜‚° ޼èÀ‹ àí¾‹, ªð£¶ˆ Iì 𴂬è õêF»‹
ªè£´‚èŠ ªðÁ‹. îQܬø/ ðA˜Ü¬ø õêF «õ‡´«õ£˜, º¡Ã†®«ò
ªîKMˆ¶ ÜKò è†ìí‹ ªê½ˆF¡ ÜšõêF ªêŒ¶ îóŠ
ªðÁ‹.Ü«î«ð£™ º¡«ù, H¡«ù îù  îƒè M¼‹¹«õ£¼‹ º¡
Æ®«ò ªîKMˆ¶, àKò è†ìí‹ ªê½ˆF¡ õêF ªêŒ¶ îóŠ ªðÁ‹.

• «ðó£÷˜èœ, Ü…ê™ °Pf†´ ⇵ìù£ù î‹ º¿ ºèõK, ¬è
«ðC â‡, I¡ù…ê™ Þ¼ŠH¡ Ü‹ºèõK, ÝAòùõŸ¬øˆ ªîKM‚è
«õ‡´A«ø£‹. 輈îóƒ° °Pˆî ܬöŠ¹, Üõêó„ ªêŒFèœ, °Á…
ªêŒFè÷£è ¬è«ðC / I¡ù…ê™ õNò£è ñ†´«ñ ÜÂŠðŠ ªðÁ‹.
• «ñŸ«è£œ ð£ì™èO¡ â‡¬í»‹, Ü®è¬÷»‹ / Hø ¶¬í G¡ø
Ë™èO¡ Mõó, ð‚è Ü®‚°PŠ¹è¬÷»‹ ÜõCò‹ ݃裃«è °PŠHì
«õ‡´‹; Üšõ£Á ªêŒòŠ ªðø£î ð£ì™èœ / ð°Fèœ º¿õ¶ñ£è
c‚èŠ ªðÁ‹.
• «î˜‰ªî´‚èŠ ªðø£î 膴¬óŠ HóFèœ â‚è£óíƒ ªè£‡´‹ F¼ŠH
ÜŠªðø£. «î˜‰ªî´‚èŠ ªðø£‚ 膴¬óèÀ‚°Kò «ðó£÷˜ è†ìí
õ¬ó«õ£¬ôèœ 31. 01-.- 2013‚°œ àKòõ˜‚°ˆ F¼ŠH ÜÂŠðŠ ªðÁ‹.

«ðó£÷˜ è†ìí‹
àœï£†´Š «ðó£CKò˜ («ðó£÷˜)
ÝŒ¾ ñ£í£‚è˜

Ï.500/-

( Students registered for M.Phil / Ph.D programmes)(«ðó£÷˜)

Ï.350/-

²¬õë˜ (膴¬ó ÜŠ¹«õ£¼‹/ÜŠð£«î£¼‹)

Ï.250/-

ªõO´Š «ðó£÷˜
²¬õë˜

(ܪñK‚è)

$50/-

(ܪñK‚è)

$25/-

Þ‚è†ìíƒèœ 裬󂰮J™ ñ£Ÿøˆ î‚è (Crossed Bank Demand Draft)
°Á‚°‚ «è£®†ì õƒA õ¬ó«õ£¬ôò£è “KAMBAN TAMIL RESEARCH
CENTRE” â¡ø ªðò¼‚° Registered Post / Speed Post / Courier Mail Íôñ£è ÜŠH
àîMì «õ‡´A«ø£‹.

ðF¾Š ð®õº‹, ÝŒ¾‚ 膴¬ó»‹, è†ìíº‹
15-12-2012‚°œ 裬󂰮 ܽõôèˆFŸ° õ‰î¬ìò «õ‡´‹.

àôèˆ îI› ð¡ù£†´ ÝŒ¾‚ 輈îóƒè‹
“è£ô‰«î£Á‹ è‹ð¡”

ðF¾Š ð®õ‹
1.
ªðò˜: îIN™ :
݃AôˆF™ (in CAPITAL Letters)

:

( ܬìò£÷ ܆¬ìJ½‹, ÝŒ¾‚ «è£¬õJ™ 膴¬óò£÷˜ ªðòó£è¾‹ âŠð®‚ °PŠHì «õ‡´«ñ£ ÜŠð®«ò)

2.
è™Mˆ î°F :
3.
ð£¬îò ðE :
4.

ðEJì º¿ ºèõK

:

Ü.°.⇠:

5.

ñ£õ†ìŠ ªðò˜

:

ᘂ °Pf†´(STD) â‡

:

Þ™ô º¿ ºèõK

:

:

ªî£.«ð.â‡:

Ü.°.⇠:
ñ£õ†ìŠ ªðò˜ : :

ᘂ °Pf†´(STD)â‡
:
¬è«ðC ⇠:

e-mail id (I¡ù…ê™)
:

ªî£.«ð. â‡:

..........................................................................................................................

ÝAò 

.................................................................................................................................................................
â¡Â‹ î¬ôŠH™ ð¬ìˆ¶œ÷ ÝŒ¾‚ 膴¬ó¬ò‚ 輈îóƒè ï£O™
«ïK™ õ‰¶ êñ˜ŠH‚è Þ¬êõOˆ¶, «ðó£÷˜ è†ìí õ¬ó«õ£¬ô¬ò»‹
ެ툶

ÜŠH»œ«÷¡;

輈îóƒè

MFº¬øè¬÷ˆ

îõø£ñ™

è¬ìŠH®Š«ð¡ â¡Á‹ àÁF ÜO‚A¡«ø¡.
6. è†ìíˆ ªî£¬è

:

:

õ¬ó«õ£¬ô õƒAJ¡ ªðò˜

õ¬ó«õ£¬ô ⇠:

 :

¬èªò£Šð‹:

«ðó£÷˜ è†ìíˆF¬ù “Kamban Tamil Research Centre” â¡ø ªðò¼‚°
裬󂰮‚° õƒA õ¬ó«õ£¬ôò£è â´ˆ¶ ÞíˆF´è.
(ð®õˆF¬ù ð®èœ â´ˆ¶‹ ÜŠðô£‹)
ºèõK: è‹ð¡ îI› ÝŒ¾ ¬ñò‹, è‹ð¡ ñE ñ‡ìð‹, 裬󂰮-630 001
I¡ù…ê™: kambantamilcentre@gmail.com, ¬è«ðC: +91 94450 22137
õ¬ôŠÌ(blog) : kambantamilcentre.blogspot.in

KAMBAN TAMIL RESEARCH CENTRE
KAMBAN MANI MANDAPAM
KARAIKUDI – 630 001

Tamilnadu, India
Ph# +91 4565 237600 mobile: +91 94450 22137 / e-mail: kambantamilcentre@gmail.com/
Blog: kambantamilcentre.blogspot.in

WORLD TAMIL RESEARCH CONFERENCE
“KAMBAN FOR ALL TIMES”
MARCH 23 & 24, 2013

D

ear Friends:

We have great pleasure to extend an Invitation to the International
Research Conference organized by us at Karaikudi,Tamilnadu on
March 23 & 24, 2013.This is being organized by us to commemorate
the week long Platinum Jubilee of the Kamban Festival celebrated by
Karaikudi Kamban Academy from March 21 to 27, 2013.

We solicit your positive response and active participation and we
are sure this will go a long way in the annals of Tamil Literary Research.

We are furnishing below the details of the conference. We eagerly
look forward to seeing you at Karaikudi.

Yours in Tamil Literary Service
Kamban Adisoodi
Kamban Tamil Research Centre
(Secretary: Kamban Academy)

• Tamil Savant Late Kamban Adippodi Saw.Ganesan founded Kamban Academy
in 1939 to propagate the greatness of Tamil Poet Kavichakravarthi Kamban and
his Tamil work “Ramavatharam” (known as Kamba Ramayanam).To achieve
this he started celebrating Kamban Thirunal (Festival) annually at Karaikudi
for three days and at the Samadhi of Kamban at Nattarasankottai (about 30
kms away from Karaikudi) on the fourth day. Rasikamani T K C inaugurated
the festival in 1939 and from then on he celebrated it till his life time (1982) for
44 years continuously. From 1983 the mantle was passed on his senior disciple
Kamban Adisoodi Pala Palaniappan as per the wish of the founder. Kamban
Adisoodi continues the celebration for the past 30 years. A weeklong Platinum
Jubilee (75th year) Kamban Festival will be celebrated from March 21 to March
27, 2013 in a grand manner.
• This is the only literary association celebrating the Platinum Jubilee by
conducting annual festival during particular days every year without any break.
• Kamban Adippodi built a traditional six sided (shatkona) stone temple for the
Goddess of Tamil language along with statutes for Tholkappiar, Agaththyar,
Thiruvalluvar, Ilango Adikal, Kambar, Oliththai and Variththai. Sirpa Guru Dr
V Ganapathi Sthapathi helped saw Ganesan in crystallizing the idols. This is
the one and the only temple, in the world, built for Goddess of a Language.
• He also brought out, with the help of his friend Murray S Rajam and a few
other scholars,the complete text of Kamba Ramayanam, with a separate book
for each canto,after extensive and deligent analysis of old editions and ancient
palm leaf manuscripts.The poems were printed with each word spelt separately
so that they could be read and understood by ordinary people.
• Two endowment research lectures are being held every year in January and
June in Kamba Ramayana and they are brought out in the same year in book
form.
• Oratorical and essay competitions are also conducted for college students all
over Tamilnadu in Kamba Ramayanam and Thirukkural and the prize awarded students are trained and given chances to speak in the Kamban Festival,
thereby creating a second line of scholars.
• Literary Meeting is conducted every month on the evening of the first Saturday
with an eminent speaker and one such young orator.
• Arrangements are being made to compile a research oriented library for Tamil
Literature to facilitate research scholars and to start a school of scholar students encouraging post graduate students and public in the study of Tamil Literature study.
• As a part of these attempts, international conferences will be held once in two
years commencing from the ensuing 2013 conference and literary workshops
in between years.

FOR THE ATTENTION OF
TAMIL LITERARY AUTHORS AND PUBLISHERS

T

hree copies of research writings/books on Kamban and/or Kambaramayanam, written either in Tamil or English and published between
01-01-2011 and 31-12-2012, may please be sent to Kamban Tamil
Research Centre on or before 05-01-2013 with the entry fee of Rs. 100 / $10
(as the case may be, a bank demand draft payable at Karaikudi in the name
of “Kamban Tamil Research Centre”).
A panel of senior most Tamil Savants will select one best work in each
language and the cash awards of Rs. 5,000/- and Rs. 2,500/respectively to the author and the publisher will be given during the conference.

REGULATIONS
• Teaching faculty members/ student research scholars should send their papers
along with the registration form and fees not later than 15-12-2012, with their
full address for communication, including pin code, mobile phone number and
e-mail id. This is a must since registration confirmation, conference invitation
and such other relevant communications will be sent from the centre only by
sms or e-mail.
• Papers can be in Tamil or English, but should be original thoughts of the delegate and in any case not copied and/or translated / embraced /adopted versions
and should be forwarded with the approval of the guiding Professor with his
name and seal and also the full name and address of the Institution in which
they study / have undertaken the research / project.
• Public interested in literature study/project can also send their research papers
forwarded by a local college / university Tamil Professor or President / Secretary
of local Kamban Kazhakam along with registration form and delegate fee.
• Those Tamil Professors and Public interested in literature , who do not submit
a Paper , but would like to enjoy the conference proceedings are also welcome
to register themselves as delegates by sending the registration form and the delegate fee noted against their category.

• Papers should be with double line space, in about 750 to 800 words, in Bamini
script if in Tamil, not exceeding 5 pages in A4 size paper sent via e-mail or in CD
not later than 15-12-2012. This must be followed with the registration form and
the delegate fee before that date. Manuscripts will not be accepted.
• Delegates are requested to give footnotes for poems quoted and/or passages
referred and those without such reference footnotes will be deleted from the
article for print.
• Papers not accepted for registration will not be returned, but the delegate fee
bank draft will be returned before 31-01-2013.
• Those who wish to present power point presentation should inform the centre
while sending the registration itself.
• Delegates will be intimated immediately after their Papers are selected by a panel
of Professors and such Papers to be read in the conference will be compiled
in a book form known as “KAMBAN TAMIL AAYVUKKOVAI” and will be
published with ISBN number in the conference.
• Each delegate will be given a copy of the same, free of charge, along with conference kit, if they attend the conference and read their paper in person. Those who
wish to obtain one or two extra copies of the book can buy the same at cost with
prior intimation to the centre.
• TEN PAPERS WILL BE SELECTED BY THE PANEL FOR A SPECIAL AWARD
BASED ON THEIR SPECIAL NATURE AND NEW APPROACH. THE DELEGATES WHO AUTHOURED THOSE PAPERS WILL BE AWARDED PRIZES
AND HONOURED IN THE CONFERENCE VENUE.
• There will be separate sessions, for paper presentation, panel / group discussion
and guest lecture, with provision for floor participation. Entertainment programmes will be held in the evenings followed by dinner.
• Delegates will be provided with free campus accommodation and food for those
two days. Those who wish to have individual / twin sharing room accommodation will be given, on prior intimation to the centre and payment of charges.

REGISTRATION FEES:
• Teaching Faculty Delegates from India: Rs 500/=; Other Countries: U S A $ 50.
(with or without Paper presentation)
• Research Student Delegates from India: Rs 350/=; Other Countries: U S A $ 25
• Public Interested in literature from India: Rs 250/=; Other Countries: U S A $ 25.
(With or without Paper presentation)

MODE OF PAYMENT:

P

ayment should be by Crossed Bank Demand Draft payable at any of the banks at Karaikudi in the
name of “Kamban Tamil Research Centre” and sent through Registered Post/ Speed Post /Courier
mail / FedEx Mail to Kamban Tamil Research Centre, Kamban Mani Mandapam, Karaikudi 630 001,
Tamilnadu, India. Intimations of mailing payment to be sent by sms to mobile phone: +91 94450 22137 or by
e-mail to kambantamilcentre@gmail.com

LOCATION AND ROUTE:
Karaikudi is a municipal town on the South-Eastern fringe of Tamilnadu in the District of Sivaganga and
easily reachable by air, road and train. It is about 80kms from the airports of both Tiruchirappalli, the Rock
Fort / BHEL city, and Madurai, the temple city..
Two Express Trains daily connect Chennai Egmore and Karaikudi (via Tiruchirappalli):
Train No.

Name

Dep.
Chennai

16701

Rameswaram Express

21.40

16702

Chennai Express

16713

Rameswaram Express

16714

Chennai Express

17.00

Arr.
Karaikudi
07.10

Dep.
Karaikudi

Arr.
Chennai

20.30

06.30

23.35

08.20

00.35

There are also a number of overnight as well as day buses (both private and State owned) from Chennai
to Karaikudi and back. (Approximate running time: 9 hours)

SIGHT SEEING:

Karaikudi is surrounded by the architectural splendors of many temples like Pillayarpatti (the first and biggest bass relief, monolithic Vigneswara idol in South India in a rock
cave temple), Kunrakudi (one of the beautiful temples of Lord Karthikeya) and Thirukkottiyur (Ashtanga Vimana of three tier structure for Lord Mahavishnu). There are the captivating palatial and traditional Chettinad houses, well known for their intricate wood carving
and exquisite old world architectural beauty. The traditional bazaars still prevail and retain
their ageless charm.

Sightseeing will be conducted between 8am and 9.30am on March 23 to nearby
temples like Pillayarpatti/ Kunrakudi and an old type shandy; and in the evening between 5pm and 6.30pm to Chettinad Heritage Museum at Kanadukathan Village. On
March 24, between 8am and 9.30am to Heritage Chettinad buildings and in the evening between 5pm and 6pm to a few ancient nagarathaar temples endowed with rich
sculpture heritage.

PLATINUM JUBILEE CELEBRATIONS OF KAMBAN ACADEMY:

The 75th Annual Kamban Festival will be celebrated in the same venue at
Karaikudi daily between 5.30pm and 8.30pm from March 21 to 26 and at Samadhi
temple of Kavichakkaravarthi Kamban at Nattarasankottai (near Sivaganga). The delegates wishing to attend the celebrations will be provided with campus accommodation
and food at cost. Interested delegates must inform the centre well in advance and in
any case not later than 15-02-2013.

“In the Ramayana of Kamban the world possesses an epic which can challenge comparison not merely with the Iliad and Aeneid, paradise Lost, and Mahabharatha but with
its original itself, namely, the Ramayana of Valmiki.”
V.V.S.IYER
“There must be something timeless about a poet who has gripped the attention of the
people for over a millennium. Kamban can never become out of date, because he speaks
to us and to the whole world with the voice of tomorrow.”
Justice S. MAHARAJAN
“It is through the exaltation of poetic song that Kamban achieves what all the world’s
great poetry attempts to achieve - a marriage of the divine and timeless with the earthly
and experiential.”
Prof. EDWARD LEUDERS, University of Utah, U S A

裬󂰮

WORLD TAMIL RESEARCH CONFERENCE
“KAMBAN FOR ALL TIMES”
REGISTRATION FORM

(PLEASE TYPE OR WRITE IN CAPITAL LETTERS ONLY)

NAME: In TAMIL :
In ENGLISH:

«ðó£/º¬ù/F¼/F¼ñF......................................................................
Prof. /Dr/ Mr. /Ms...............................................................................

EDUCATIONAL QUALIFICATION :

PRESENT DESIGNATION / OCCUPATION

:

ADDRESS OF INSTITUTION

:

Pin Code

:

District/ State

:

STD Code

:

Tele. Number

:

Country :

Mailing Address:
Pin Code:

District/State :

Country :

STD Code:

Tele. Number :

Mobile #

I(name)...........................................................................hereby
declare that the Research Paper(research topic) ..........................................
................... sent by me is an original thought of mine and I will be presenting
the same at the conference at Karaikudi on March 23 / 24, 2013. I also assure
that I will adhere to the conference regulations stipulated. I am enclosing the
bank demand draft for
Rs/ $ ……………………No: ……………………….
dated ……………………
Payable at Karaikudi on ………………………………………….. (Bank).

Date:

Signature:

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.