J e n i s K e r a j a a n K u a s a P e m e r i n t a h a n C o n t o h N e g a r a Kerajaan Kesatuan •Kerajaan Pusat menguasai pentadbiran dan perundangan•Kerajaan Negeri mengikut segala peraturan yang ditetapkan olehKerajaan

Pusat•Great Britain• New Zealand•Malayan Union(tahun 1946) KerajaanKonfederasi •Kerajaan Negeri menguasai pentadbiran dan perundangan•Kuasa Kerajaan Pusat sangat terhad• Negeri-negeriSelatan AmerikaSyarikat KerajaanPersekutuan •Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri bergabung melaksanakan pentadbiran negara•India•Malaysia•Amerika Syarikat•AustraliaKerajaan PusatKerajaan Negeri Jenis-jenis Kerajaan JenisjenisKerajaanC i r i c i r i C o n t o h Monarki •Kuasa Penuh terletak di tangan raja•Raja sangat berkuasa dan membuat keputusansendiri•Raja mempunyai kata putus•Tiada parti politik •Brunei Darussalam Autokrasi •Diperintah oleh individu atau badan politik •Penduduk diperintah secara dan dihukum jika tidak menurut perintah Negara Komunis•Cuba•Korea Utara Totalitarian •Pemilihan pemimpin bagi mengekalkanideologinya•Mempunyai banyak tanah jajahan•Arahan pemimpin tidak boleh ditentang•Pemimpin mempunyai kuasa mutlak Sosialis •Bersifat kemasyarakatan (mengutamakan rakyat jelita terutama golongan berpendapatan rendah)•Tidak mementingkan hak perorangan tetapi milik negara•Kegiatan ekonomi terhad•Algeria•Laos Repulik •Mempunyai presiden•Tiada raja yang memerintah negara•Mengamalkan doktrin pengasingan kuasa•Perdana Menteri dilantik untuk mrntadbir negara•India•Singapura

Komunis •Semua anggota masyarakat adalah sama daripadaaspek sosial•Tiada percaya akan kewujudan Tuhan•Menghalalkan kekerasan untuk mencapai tujuan•Ekonomi dimiliknegarakan untuk kepentingan bersama•Korea Utara DemokrasiBerparlimen •Pemimpin dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya•Setiap rakyat mempunyai persamaan hak •Menegakkan konsep kerajaan rakyat, oleh rakyatdan untuk rakyat•Raja ialah ketua negara•Perdana Menteri ialah ketua kerajaan•Mempunyai kebebasan bersuara•Terdapat juga negara yang mempunyai ketuaeksekutif yang bergelar Presiden•Malaysia•Thailand Pengasingan Kuasa •Merupakan ciri utama demokrasi – pengamalan doktrin pengasingan kuasa•Doktrin pengasingan kuasa dikemukakan oleh Montesquieu, seorang ahli falsafahPerancis yang mengutarakan pembahagian kuasa kepada tiga badan bebas, iaitu badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman•Ketiga-tiga badan ini hanya melaksanakan bidang kuasanya dan tidak menjalankankuasa badanbadan lain.•Tujuan – untuk mengelakkan pemusatan kuasa pada sesuatu pihak tertentu sahaja Doktrin Pengasingan Kuasa di Malaysia •Berbeza dengan doktrin asal kerana menekankan kuasa secara relatiF antara ketiga-tiga badan yang bebasCiri-ciri saling kebergantungan (relatif) antara ketigatiga badan tersebut:•Yang di-Pertuan Agong ialah ketua negara yang berkuasa dalam badan perundangan, badan kehakiman•Perdana Menteri dan Kabinetnya melaksanakan fungsi eksekutif di samping menjadiahli Parlimen yang terlibat dalam membuat dan menggubal undang-undang•Penguam Negara turut diberi kuasa istimewa oleh Parlimen dalam hal-ehwal pemerintahan dan perundangan•Di peringkat negeri pula, raja, sultan atau Yang Dipertua Negeri menjadi ketua negeridalam tiga badan berkenaan•Menteri Besar atau Ketua Menteri serta Majlis Mesyuarat Kerajaan merupakan ahlidewan Undangan Negeri

Pembahagian Kuasa Badan Perundangan(Legislatif)Badan Pentadbiran(Eksekutif)Badan Kehakiman(Judisiari) •Pada peringkat persekutuanialah Majlis Parlimen yangterdiri daripada Dewan Negara dan Dewan Rakyat•Pada peringkat negeri ialahDewan Undangan Negeri(DUN)•Berperanan untuk membuatdan menggubal undang-undang•Pada peringkat persekutuanialah Kabinet (jemaahMenteri) yang melaksankandasar kerajaan melaluiJabatan Perdana Menteri,kementerian, jabatan, agensikerajaan dan badan awam•Pada peringkat negeri ialahMajlis Mesyuarat

Kerajaan Negeri(MMKN) yangmelaksanakan dasar kerajaanmelalui Pejabat SetiausahaKerajaan Negeri, kementerian(di Sabah dan Sarawak)•Berperanan untuk merumuskan danmelaksasnakan dasar-dsar kerajaan•Pada peringakat persekutuandan negeri dibahagikankepada Mahkamah Atasan,Mahkamah Bawahan,Mahkamah Khas serta badan pengadilan atau tribunal•Berperanan untuk menyemak undang-undang,melaksankankeadilan, membatalkanundang-undang yang bertentangan denganPerlembagaan Persekutuandan Perlembagaan Negeriserta mengistiharkan undang-undang yang bercanggahdengan Perlembagaan Negerisebagai tidak sah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful