B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C C N THƠ

ð CƯƠNG CHI TI T H C PH N

Tên h c ph n Giáo d c h c (Pedagogy) Mã s : XH009 S Tín ch : 3 (45 ti t) + Gi lý thuy t: 23 + Gi th o lu n/th c hành/ñánh giá: 22 1. Thông tin gi ng viên Tên gi ng viên: TS-GVC Bùi Th Mùi Tên ngư i cùng tham gia gi ng d y: ThS-GVC Bùi Văn Ngà, Nguy n Th Bích Liên, và Tr n Lương. ðơn v : T chuyên ngành Giáo d c h c, B môn Tâm lý-Giáo d c, Khoa Sư ph m ði n tho i: 071 738 713 E-mail: btmui@ctu.edu.vn 2. H c ph n tiên quy t: Tâm lý h c ñ i cương, Tâm lý h c sư ph m 3. N i dung Bao g m Bài m ñ u, Giáo d c h c ñ i cương và Giáo d c h c sư ph m 3.1. M c tiêu: 3.1.1. Tri th c: N m v ng h th ng tri th c cơ b n v giáo d c con ngư i nói chung và h th ng tri th c v công tác sư ph m trong nhà trư ng. 3.1.2. K năng: Ti p t c rèn luy n k năng tìm tòi tra c u thông tin ñ th c hi n các nhi m v h c t p và các k năng h c t p ñ i h c khác; bư c ñ u hình thành và rèn luy n các k năng sư ph m thông qua cách th c t ch c h c t p và th c hành h c ph n. 3.1.3. Thái ñ : Có thái ñ ñúng ñ n trong h c t p và v n d ng h th ng tri th c giáo d c h c ñ i cương và giáo d c h c sư ph m trong quá trình h c t p môn h c. 3.2. Phương pháp gi ng d y: Các phương pháp d y h c ch y u trên l p: Thuy t trình, th o lu n, giao nhi m v h c t p, hư ng d n trên l p bài m ñ u, ph n Giáo d c h c ñ i cương (2 TC) và Lý lu n d y h c ñ i cương c a ph n Giáo d c h c sư ph m (1 TC). Các n i dung còn l i (Lý lu n và phương pháp giáo d c, lý lu n và phương pháp ño lư ng, ñánh giá trong giáo d c, công tác ch nhi m l p và t ch c các ho t ñ ng giáo d c) ña s sinh viên các chuyên ngành sư ph m ph i t h c. 3.3. ðánh giá môn h c: S d ng ñi m h s 10 ñ ñánh giá h c ph n, bao g m: ðánh giá thư ng xuyên (40 % ñi m s ). Căn c ñánh giá thư ng xuyên: S chuyên c n (10%); ý th c, thái ñ tham gia trong quá trình h c t p (10%) và bài ki m tra ho c s n ph m (20 %); ñánh giá cu i kỳ (60 % ñi m s ). Hình th c ñánh giá: thi h t h c ph n ho c các s n ph m h c t p thay th . 4. ð cương chi ti t:

3.2. PHÁT TRI N NHÂN CÁCH S S ti t 2 TI T (3 t/bu i) Lý Th/lu n thuy t Th/hành ð/giá 2 5 3 2 5 3 2 .2.3.2.4.1. Tính quy ñ nh c a xã h i ñ i v i giáo d c 1.5. GIÁO D C H C ð I CƯƠNG Chương 1.3.5. C u trúc c a giáo d c h c 1.1.4.1.1. Nhân cách 2. XU TH VÀ ð NH HƯ NG PHÁT TRI N GIÁO D C TH K TH XXI 1.1.2.2. Con ngư i 2. Các khái ni m cơ b n c a Giáo d c h c 1. TRA C U THÔNG TIN Ph n 1.1. S PHÁT TRI N NHÂN CÁCH 2.N I DUNG BÀI M ð U I. M C TIÊU III.2.2. C U TRÚC VÀ M I QUAN H C A GIÁO D C H C V I CÁC KHOA H C KHÁC 1. M i quan h c a giáo d c h c v i các khoa h c khác 1. VAI TRÒ C A CÁC Y U T S HÌNH THÀNH.5.1.1. Nhi m v nghiên c u giáo d c h c 1. Phương pháp nghiên c u giáo d c h c 1.4. Ý NGHĨA C A VI C NGHIÊN C U GIÁO D C H C II. Nh ng ch c năng xã h i c a giáo d c 1. GIÁO D C LÀ M T HI N TƯ NG XÃ H I.2. Xã h i hi n ñ i và nh ng thách th c ñ t ra cho giáo d c 1. Xu th phát tri n giáo d c 1. ð i tư ng nghiên c u giáo d c h c 1. GIÁO D C H C LÀ M T KHOA H C 1.2.2.3. S phát tri n nhân cách NH HƯ NG ð N 2.2.1. GIÁO D C VÀ S PHÁT TRI N NHÂN CÁCH 2. PHƯƠNG PHÁP GI NG D Y VÀ H C T P V.4.1.1. ð I TƯ NG.1.1. HƯ NG D N SINH VIÊN H C T P B NG TÌM TÒI. ð nh hư ng phát tri n giáo d c th k XXI Chương 2.1. M T NHU C U S NG CÒN C A CON NGƯ I 1. N I DUNG IV.3. CÁC KHÁI NI M CƠ B N C A GIÁO D C H C 1.1. Sơ lư c l ch s phát tri n c a giáo d c h c 1.3. NHI M V VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U GIÁO D C H C 1. Giáo d c là m t hi n tư ng xã h i 1.

1. qu n lý. Khái ni m 3. Nhà trư ng 5.5 . Giáo d c lao ñ ng-hư ng nghi p 3.1.4.1. NGƯ I GIÁO VIÊN VÀ NGƯ I H C SINH 5. NGUYÊN LÝ.2.2.2.2.2. NHI M V GIÁO D C 3. phương th c ho t ñ ng 4.4. Các lo i hình trư ng l p.1. Khái ni m 3.3.4. M c ñích giáo d c-ph m trù cơ b n c a giáo d c h c 3.5 3.2. Tìm hi u h th ng giáo d c qu c dân c a m t s nư c trên th gi i và trong khu v c 4.2. Vai trò c a y u t ho t ñ ng cá nhân 2. Ngư i giáo viên 5.4.1.3. Khái quát chung v v n ñ t ch c. Giáo ñ c ñ o ñ c-ý th c công dân 3. Ngư i h c sinh 5.3.5.1.3. M T S V N ð CƠ B N V NHÀ TRƯ NG.2.2.2.3. So sánh h th ng giáo d c qu c dân c a m t s nư c trên th gi i và trong khu v c Chương 5.4. Các con ñư ng giáo d c Chương 4. Vai trò c a y u t giáo d c Chương 3. CÁC CON ðƯ NG GIÁO D C 3. Cơ c u khung c a h th ng giáo d c nư c ta trong giai ño n hi n nay 4. KHÁI QUÁT CHUNG V H TH NG GIÁO D C QU C DÂN 4.4.3.2. M C ðÍCH. M C ðÍCH GIÁO D C 3.4.3. Nguyên t c xây d ng h th ng giáo d c qu c dân 4. lãnh ñ o trong nhà trư ng Ph n 2.5 3. Khái ni m 4.1. H TH NG GIÁO D C QU C DÂN C A M T S NƯ C TRÊN TH GI I VÀ TRONG KHU V C 4.5 4 2 2 7 3.2. N i dung và phương hư ng quán tri t nguyên lý giáo d c 3. GIÁO D C H C SƯ PH M 7 3.2. H TH NG GIÁO D C QU C DÂN 4.1. NHI M V VÀ CÁC CON ðƯ NG GIÁO D C 3.3.2. di truy n 2.1.3.1.2.1. Vai trò c a y u t b m sinh. NGUYÊN LÝ GIÁO D C 3. Giáo d c th m m 3.3.2.1. Giáo d c th ch t 3.1.2. Vai trò c a y u t môi trư ng 2.2.1. Giáo d c trí tu 3. M c ñích giáo d c Vi t Nam 3.1.1.2.

2.2.2.2. LÝ LU N D Y H C ð I CƯƠNG 1.3.1 Khái ni m quá trình giáo d c 2. phương ti n.1.1.2.1.3.5. Hình th c t ch c ho t ñ ng ngo i khóa Chương 2.2.2. Các phương pháp d y h c s d ng tình hu ng có v nñ 1.3.1. Quá trình d y h c 1.2.Chương 1. ð ng l c c a quá trình giáo d c 2.1. Khái quát v n i dung d y h c 1.1. Hình th c lên l p 1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP&HÌNH TH C T CH C D YH C 1. Các phương pháp d y h c khác 1. Nh ng ñ c ñi m c a quá trình giáo d c 2.2.7.2.6. QUÁ TRÌNH GIÁO D C 2. Các phương pháp d y h c s d ng ngôn ng nói 1.3.2.1.2.2. Khái quát v m c ñích và nhi m v d y h c 1.2.2.2. Hình th c tham quan 1. Hình th c h c nhóm 1.1.2. Các phương pháp ki m tra.3.2.1.2.1. Thi t k chương trình d y h c môn h c 1. Phân tích tình hình 1.3.3.3.3.3.2. Các phương pháp d y h c angôrit hóa và chương trình hóa 1.7.4.1.4.2. ñánh giá trong d y h c 1. C u trúc c a quá trình giáo d c 2. Phương pháp thi t k chương trình d y h c 1.2. Logic c a quá trình giáo d c 2.1. N I DUNG GIÁO D C 6 3 3 9 5 4 0 0 0 .4.1.5.1. Hình th c t h c 1.6.2.2.1. hình th c t ch c d y h c 1.2.2.1. B n ch t c a quá trình giáo d c 2. Khái quát v phương pháp. Các hình th c t ch c d y h c 1.2.1.2. LÝ LU N GIÁO D C 2.7.6.2. Quy lu t và nguyên t c d y h c 1.5.3. Các phương pháp d y h c 1.1. Quy lu t c a quá trình giáo d c 2.1.1.2.3.4.3. Hình th c giúp ñ riêng 1.2. Các phương pháp d y h c tr c quan 1. Xây d ng m c tiêu d y h c 1. Khái ni m 2. NGUYÊN T C GIÁO D C 2.2. Các phương pháp d y h c th c ti n 1.1.2.1. NH NG V N ð CƠ B N C A LÝ LU N D Y H C 1. Hình th c th o lu n 1.2.5.2.2. H th ng các nguyên t c giáo d c 2.3.1.2.

1.2. Chương trình ho t ñ ng giáo d c hư ng nghi p Trung h c 4.1.3. Vai trò c a giáo viên ch nhi m l p 4.3.2. HO T ð NG GIÁO D C NGOÀI GI LÊN L P 4.1. Các nguyên t c xây d ng n i dung giáo d c 2. PHƯƠNG PHÁP GIÁO D C 2. ðÁNH GIÁ TRONG GIÁO D C 3. Tài li u c a h c ph n: 0 0 0 0 0 0 . H th ng các phương pháp giáo d c 2.1.2.2. Nhi m v và quy n h n c a giáo viên ch nhi m l p 4.3.2. HO T ð NG GIÁO D C HƯ NG NGHI P 4.4.1.1. CÔNG TÁC CH NHI M L P 4.1. S l a ch n và v n d ng các phương pháp giáo d c Chương 3. T CH C HO T ð NG GIÁO D C 4.2. Quy trình ñánh giá và các yêu c u ñ i v i ñánh giá.2.4.1. Khái ni m chung 2. XÂY D NG CÔNG C ðO LƯ NG VÀ ðÁNH GIÁ GIÁO D C 3.2.2. VĂN B N PHÁP QUY V ðÁNH GIÁ TOÀN DI N H C SINH Chương 4.4.3. Các khái ni m cơ b n 3.1. Nh ng thành ph n cơ b n c a n i dung giáo d c 2. N i dung và phương pháp công tác ch nhi m l p 4.2.2.1.1. M t s hình th c ñánh giá trong giáo d c 3.3.3.1.1.1. Khái ni m ho t ñ ng giáo d c hư ng nghi p 4.1. S phân lo i phương pháp ñánh giá trong giáo d c 3. 3.Yêu c u v ñ giá tr và ñ tin c y c a ñánh giá trong giáo d c 3.2. Nh ng n i dung giáo d c m i 2. Xây d ng công c ño lư ng và ñánh giá giáo d c 3.3.2.3. Chương trình ho t ñ ng giáo d c ngoài gi lên l p Trung h c 4.2.3.2.3.3.4.2. K THU T VÀ PHƯƠNG PHÁP ðÁNH GIÁ TRONG GIÁO D C 3. Các k thu t và phương pháp ñánh giá trong giáo d c 3.2. Khái ni m chung 2.1.2. Quy trình và phương pháp t ch c ho t ñ ng giáo d c ngoài gi lên l p theo ch ñ 4. M c ñích ñánh giá trong giáo d c 3.3. Quy trình và phương pháp t ch c ho t ñ ng giáo d c hư ng nghi p theo ch ñ 5.4.3.2. 4.4.2.1. NH NG V N ð CHUNG V ðÁNH GIÁ TRONG GIÁO D C 3. Khái ni m ho t ñ ng giáo d c ngoài gi lên l p 4.

2. Hà N i. Phương pháp d y h c Toán h c trư ng ph thông THCS. 7. Nxb Pearson. ñánh giá vi c h c t p c a h c sinh. Chi n lư c phát tri n giáo d c 2001-2010 (2002). V giáo viên. Hà N i.B giáo d c và ðào t o.. V n ñ ñ t câu h i c a giáo viên ñ ng l p-Ki m tra. 24. Louis Cohen và các tác gi (2005). vi n nghiên c u và phát tri n giáo d c (2002).1. 4. Giáo d c h c ñ i cương 2. 16. 17. Hoàng Chúng (1995). 21. Nxb Giáo d c. Lu t Giáo d c(2005). 3. 13. Quy n 1. ð ng Thành Hưng (2002). Nxb Lao ñ ng-Xã h i. Nguy n Ng c B o (1995). H Ng c ð i (1985). 28. 14. 12. Nguy n H u Dũng (1995). Lecne I. (1977). 27. Chi n lư c phát tri n giáod c trong th k th XXI. B Giáo d c& ðào t o (2006). Công báo t s 5-58. Sách BDTX chu kỳ hè 1997-2000 cho giáo viên PTTH và THCB. 11. 19. Giáo trình hư ng d n th c hành giáo d c h c. 20. Nxb Th ng kê Hà N i. Bùi Hi n&Các tác gi khác (2001). 2. Nxb ð i h c sư ph m.Ia. Tr n Bá Hoành (1995). Nhà trư ng trung h c và ngư i giáo viên trung h c. Nxb ð i h c qu c gia. Hà N i. 6. Hà N i. Hà N i. Phát tri n tính tích c c. Nxb Giáo d c. 22. Tô Xuân Giáp (1998). 15. Tài li u BDTX chu kỳ hè 1993-1996 cho GV PTTH. ðánh giáo giáo d c. Nxb ð i h c sư ph m. Bài h c là gì. Nguy n Kỳ (1995). Nxb Giáo d c. Nguy n ðình Ch nh (1995). 5. 25. Nxb Giáo d c. Nguy n ðình Ch nh (1995). 26. Giáo d c h c ñ i cương 1. Bùi Th Mùi (2004). Các văn b n pháp lu t hi n hành v Giáo d c-ðào t o. Debbie Candau và các tác gi (2003). Hà N i 9. B Giáo d c và ðào t o (2001). Nguy n Ng c B o-Ngô Hi u (1995). T ñi n Giáo d c h c. Hà N i. Chương trình giáo d c ph thông. C n Thơ. Nxb T ñi n Bách Khoa. Tình hu ng sư ph m trong công tác giáo d c h c sinh trung h c ph thông. D y h c hi n ñ i. B Giáo d c và ñào t o. Nxb Giáo d c. Hà N i. Phương pháp giáo d c tích c c l y ngư i h c làm trung tâm. 3. 10. Th ñi tìm nh ng phương pháp d y h c hi u qu . Giáo trình Lý lu n d y h c. M t s v n ñ cơ b n v giáo d c ph thông trung h c. T ch c ho t ñ ng d y h c trư ng trung h c. ð ng Vũ Ho t-Hà Th ð c (1995). Phương ti n d y h c. Bùi Th Mùi (2007). Nguy n H u Dũng (1998). Lê Nguyên Long (1998). Chương trình d y h c cho tương lai c a Intel 8. D y h c nêu v n ñ . Nxb Giáo d c. Bùi Th Mùi (2000). C m nang th c hành gi ng d y. . Th c hành v giáo d c. tính t l c c a h c sinh trong quá trình d y h c. Nxb Giáo d c. James H McMillan (2001). ðHCT. 23. Nguy n Sinh Huy-Nguy n Văn Lê (1995). 18. Nxb Giáo d c. ðánh giá l p h c. Nxb Chính tr qu c gia.

38. Nxb T ng h p Tp HCM.. Công tác giáo viên ch nhi m trư ng ph thông trung h c. Problem-Based Learning: How to Gain the Most f rom PBL. Nxb Giáo d c. 44. Nhà xu t b n chính tri qu c gia (2004). Nxb ð i h c sư ph m. Nxb ð i h c sư ph m. Bùi Văn Ngà. Trư ng cán b qu n lý giáo d c Hà N i. Thái Duy Tuyên (2004).J.3-12. London. Nh ng cơ s c a vi c d y h c nêu v n ñ . T ch c ho t ñ ng giáo d c. and Sawyer R. (1997). 42. Hà Nh t Thăng (2000). Johnson D. (1994). 34. Qu n lý. p 57-62. D y h c và phương pháp d y h c trong nhà trư ng. Nxb ð i h c qu c gia Hà N i. 46. Kogan Page London. R. Tâm lý h c l a tu i và tâm lý h c sư ph m. C i cách và ch n hưng giáo d c. 41. lãnh ñ o nhà trư ng hi u qu .I. Giáo trình Giáo d c h c ñ i cương 2. Giáo d c h c hi n ñ i. . 48. Nxb Giáo d c. Nxb Giáo d c. Handbook of College TeachingTheory and Applications. Vũ Văn T o-Tr n Văn Hà (1996). Nxb ð i h c sư ph m. Marzano R. 52. 49. Thái Duy Tuyên (1998). 37. Nxb Giáo d c. Gibbs G. Nhà trư ng hi n ñ i trên th gi i. Nxb Giáo d c.G. 35. Prichard K. Giáo d c h c. (1992). Association For Supervision and Curriculum Development Alexandria Virgnia. and Feletti G. Student-Centred Education. Ooms Ir. Giáo d c h c (2000). (1995). D y-h c gi i quy t v n ñ :M t hư ng ñ i m i trong công tác giáo d c. Nxb Giáo d c. Phan Tr ng Ng (2005). Woods D. and Jenkirs A. The challenge of Problem-Based Learning. Greenwood Press Westport. Hoàng T y ch biên (2005). T1&2 32. “What is Problem-Based Learning?”. p. Hà N i. (1982).29. Association For Supervision and Curriculum Development AlexandriaVirgnia. Hà N i. 31. A Defferent Kind of Classroom Teaching with Dimension of Learning. ñào t o.J. Nguy n C nh Toàn (1998). Universitaire Pers Maastricht. Teaching Large Classes in Higher Education. 43. Hoàng ð c Nhu n (1995). 51. Ph m Vi t Vư ng. How Students Learn in a Problem-Based Curriculum?. Nguy n Th Bích Liên (2007). Maastricht. Hà Th Ng -ð ng Vũ Ho t (1986-1988). 40. Okôn V (1976). (1994). (1997).G. Tr n Th Tuy t Oanh ch biên (2006) Giáo d c h c T1&2. Holubec E. David Boud D. Educational Support Staff Department for Education and Student Affairs Wageningen University. 45. 36. V. 33. Pêtrôpski A. 50. Roger T. “Descripsion of Problem-Based Learning”. Hà Nh t Thăng. Bùi Th Mùi. Stirling (USA).H. Connecticut.W. 39. Dolmans D. Cooperative Learning in the Classroom. Kogan Page. (2000). hu n luy n. (1994). 47. Nh ng v n ñ chung c a Giáo d c h c. ðHCT 30. (1994). Johnson. Quá trình d y-t h c.M..

Duy t c a Khoa Duy t c a ñơn v Ngư i biên so n Bùi Th Mùi . Website http://www . cdu/pbl 2002).53.udcl.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful