لولا ةبطلا

لإ ولإ ل نأ دهشأو ،تاعاطلا لإ ةعراسلا ىلع مهثحو ،تايلا لعفب هدابع رمأ ،تايطعلاو معنلا بىاو ل دملا
لا دبع ادمل انديس نأ دهشأو ،ريدق ءىش لك ىلع وىو تييو يي دملا ولو كللا ول ،ول كيرش ل هدحو لا
لا ىلص وئاعد نم ناك ،ولوسرو ملسو ويلع «: تاريخلا لعف كلأسأ ينإ مهللا » دمل انديس ىلع لص مهللاف
موي لإ ناسحإب مهعبت نم ىلعو ،وباحصأو ولآ ىلعو تابيطلا تايحتلا ىكزأ ويلع كرابو ملسو تاولصلا لضفأ
نيدلا .
:دعب امأ لجو زع لا لاق ،لاعت لا ىوقتب يسفنو لا دابع مكيصوأف : ( نيذلا اهيأ اي رظنتلو لا اوقتا اونمآ
نولمعت امب ريبخ لا نإ لا اوقتاو دغل تمدق ام سفن )
:نونمؤملا اهيأ ( :لجو زع لاقف حلفلا بابسأ نم اببس ولعجو يلا لعفب لاعت لا رمأ مكلعل ريخلا اولعفاو
نوحلفت
ٌ
رمأ يلا عنصو )
ّ
بر لا لاعفلا نم وىو ،ةيملسإ ةليضفو ةيعرش ةضيرفو نا ،،فنلا ال ننمطت يلا ةنس
(:وناحبس لاق ،مهيلإ لاعت لا اىاحوأ يلا ءايبنلا ةلاسر نم ءزج ونإو ،ناسحتسلاو اضرلا ىلع ثعبيو مىانلعجو
نيدباع انل اوناكو ةاكزلا ءاتيإو ةلصلا ماقإو تاريخلا لعف مهيلإ انيحوأو انرمأب نودهي ةمئأ )
Wahai sekalian hadirin yang beriman, Allah taala perintahkan kita melakukan kebaikan kerana ia
adalah sebab kejayaan kita di akhirat. Allah taala berfirman dlm surah Al-Hajj ayat 77 :
اوُل
َ
عْ فا
َ
و
َ
ر
ْ
ي
َ
خْلا
ْ
م
ُ
ك
ّ
ل
َ
عَل
َ
نو
ُ
ح
ِ
ل
ْ
ف
ُ
ت
dan buatlah kebaikan semoga kamu semua berjaya mendapat syurga.
Melakukan kebaikan adalah arahan Allah, satu kewajipan yang disyariatkan, dan satu kebajikan Islam, ia
adalah perbuatan, kelakuan yang baik sehingga hati terasa tenang, membangkit rasa redha dan
mengharapkan kebaikan daripada balasan baik daripada Allah. Berbuat baik adalah salah satu misi para
nabi yang diwahyukan Allah. Firman Allah :
¯ª÷_4L·UE¬E_4Ò LOO©j*Ò¡ ¬]Ò÷³¯g4³
4^@O^`Ò) .4L^1EOuÒÒ¡4Ò ¯ª)_^O·¯)³
ºu¬g· gª4O¯OEC^¯- 4¬·~)³4Ò jE_OÞUO¯-
47.4C)³4Ò jE_Oº±EO¯- W W-O+^~E4Ò
E4·¯ 4ׯg³)l4N ^_@÷
dan Kami jadikan mereka ketua-ketua ikutan, yang memimpin (manusia ke jalan Yang benar)
Dengan perintah kami, dan Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan, dan
mendirikan sembahyang, serta memberi zakat; dan mereka pula sentiasa beribadat kepada kami.

Muslimin siding jumaat yang dimuliakan,
Sama-sama kita memahami dan menghayati satu hadis Rasulullah s.a.w:
َ لا
َ
ق
ٍ
ك
ِ
لا
َ
م ِ ن
ْ
ب
ِ
س
َ
نَأ
ْ
ن
َ
ع :
َ
م
ّ
ل
َ
س
َ
و
ِ
و
ْ
يَل
َ
ع
ُ
و
ّ
للا ى
ّ
ل
َ
ص
ِ
و
ّ
للا ُ لو
ُ
س
َ
ر َ لا
َ
ق (( :
َ
حي
ِ
تا
َ
ف
َ
م
ِ
ساّنلا
ْ
ن
ِ
م
ّ
ن
ِ
إ
ِ
ر
ْ
ي
َ
خْ ل
ِ
ل
ِ
ساّنلا
ْ
ن
ِ
م
ّ
ن
ِ
إ
َ
و
ّ
رّ شل
ِ
ل
َ
قي
ِ
لا
َ
غ
َ
م

ْ
ن
َ
م
ِ
ل
ٌ
ل
ْ
ي
َ
و
َ
و
ِ
و
ْ
ي
َ
د
َ
ي ىَل
َ
ع
ِ
ر
ْ
ي
َ
خْلا
َ
حي
ِ
تا
َ
ف
َ
م
ُ
و
ّ
للا
َ
ل
َ
ع
َ
ج
ْ
ن
َ
م
ِ
ل ى
َ
بوُط
َ
ف
ِ
ر
ْ
ي
َ
خْ ل
ِ
ل
َ
قي
ِ
لا
َ
غ
َ
م
ّ
رّ شل
ِ
ل
َ
حي
ِ
تا
َ
ف
َ
م
ِ
و
ْ
ي
َ
د
َ
ي ىَل
َ
ع
ّ
رّ شلا
َ
حي
ِ
تا
َ
ف
َ
م
ُ
و
ّ
للا
َ
ل
َ
ع
َ
ج ))
نسح ثيدح وجام نبا هاور
“Sesungguhnya di kalangan berkata, telah bersabda Rasulullah s.a.w: R.a bin Malik ari Anas D
gan enutup keburukan. Dan di kalan p kunci pembuka kebaikan dan - manusia ada yang menjadi kunci
kunci pembuka keburukan dan penutup kebaikan. Maka - manusia ada pula yang menjadi kunci
- kunci kebaikan di tangannya dan celakalah bagi orang - beruntunglah orang yang Allah jadikan kunci
Hadis Hasan - Majah, kunci keburukan di tangannya”.[ Ibnu - orang yang Allah jadikan kunci
Di kalangan kita, ada manusia yang jenisnya seumpama kunci yang membuka pintu kebaikan dan ada
yang seperti kunci yang membuka pintu kejahatan. Maka disini ada dua benda yang berlawanan, baik
gan yakni balasan syurga untuk mereka yang membuka dan buruk. Juga dua akibatnya iaitu keuntun
kebaikan dan celaka atau neraka wail bagi mereka yang membuka pintu kejahatan. Kaedah yang begitu
nak faham. Jadi nabi bgtahu ini bukan sekadar nabi bagitahu sahaja tetapi nabi nak kita kita mudah
kunci yang membuka pintu kebaikan dan menutup pintu kejahatan. menjadi
, maka tunjuklah jalan yang lurus, ,pensyarah, instructor, motivator, penceramah Jika kita sebagai guru
d kita betul, benar, kepada anak murid kita. Arahkanlah mereka kepada kebaikan. Semoga semua muri
Jika kita guru tunjukkan kejahatan yang dilakukan, maka tidak mustahil ia mengikut apa yang baik.
diambil contoh oleh yang belajar.
Jika kita seorang bapa, maka pandulah anak kepada kebaikan. Zahirkanlah kepada mereka sifat yang
bapa pada seorang islam. Tunjukkanlah diri kita sebagai seorang bapa yang hebat, mulia yang perlu ada
- yang baik, bapa yang mentaati Allah. Maknanya kalau kita mengaji agama, maka ajaklah sama anak
anak, ini jalan Islam, jalan yang betul, jgn nak ikut jalan - Anjurkan kepada anak anak mengaji agama.
Tunjukkanlah cara berpakaian menurut syariat, cara makan menurut islam, cara selain daripada Islam.
sunnah nabi dsb. - bergaul menurut Islam, sunnah
maka ajaklah isteri ke arah kebaikan. Nasihatilah dia supaya menurut jalan Jika kita seorang suami,
bukannya lawa didepan umum, - suruh pakai lawa Allah, bukannya memaksanya membuka aurat,
mi Malah sua memaksa dia bekerja sehingga dia bergaul mesra dengan lelaki yang tidak sepatutnya.
adalah orang yang menjaga isterinya, mendidiknya dengan sebaik didikan, menyuruhnya mentaati
perintah Allah dan Nabinya.
masyarakat, pemimpin rakyat maka hendaklah syarikat, satu komuniti Jika kita seorang pemimpin
ng dipimpin, juga sentiasa menganjurkan kebajikan bukannya tunjukkan contoh yang betul kepada ya
menunjukkan rakyat kepada kejahatan, menggalakkan maksiat, berlaku zalim dan sebagainya. Jika
pemimpin yang jahat itu dipilih sehingga merosakkan agama dan negara, maka yang memilih itu
ana mengangkat seorang pemimpin yang tidak menegakkan agama Allah. Sifirnya mudah berdosa ker
terasa pasti ahat dalam melakukan kejahatan dan maksiat. Kejahatan itu sahaja. Ia seperti bersub
embang. Sehingga jika ia berkuasa ke atas kita sehingga menyempitkan agama untuk berk bahangnya
Maka ia seperti menurut hukum sekular, menyebabkan ahli agama dan syariat Islam tersisih jauh.
memisahkan agama daripada pemerintahan negara. Apalah ertinya sebuah negara yang hebat tetapi
i mendaulatkan Islam sebagai payung negara, rakyatnya jauh daripada agama? Ayuhlah kita kembal
sama mencurahkan - sama kita gembeling tenaga, tak kiralah muda mudi, tua remaja, untuk sama - sama
masa dan tenaga demi agama, demi dakwah, demi perjuangan menegakkan syariat Allah swt.
memilih Presiden Mesir kelima iaitu Muhammad Mursi yang bukan hanya Contohilah rakyat Mesir yang
juga malah isteri dan lima anaknya Quran - hebat dlm bidang keduniaan malah seorang penghafaz Al
Allahu akbar! Quran. - menghafaz al
nunjuk kemaksiatan. - yang menunjuk Kita bimbang kerana sekarang ini, sudah semakin ramai orang
Berbangga dengan kejahatan yang dilakukan. Menunjukkan auratnya dinikmati khalayak ramai, minum
wam, mengacau wanita dijalanan dan seumpamanya. terangan ditaman, berzina ditempat a - arak terang
tutup pintu kejahatan ini, agar kejahatan tidak merebak, merosakkan kita tuan semua, kita - Ayuh tuan
sama buka pintu kebaikan, zahirkan kebaikan dalam - , dan ayuh sama dan anak cucu kita umat Islam
rumahtangga, masyarakat dan negara.
Muslimin yang dirahmati Allah sekalian,
: nya, antara cara kita menjadi kunci yang membuka kebaikan ialah Kesimpulan
• Hendaklah kita mengajar kebaikan kepada orang lain, samada ajar kawan dgn nasihat dan ilmu,
didik anak dan isteri, menyuruh pekerja bawahan supaya menjaga solat dan aurat dll.
• Senantiasa mempelajari dan mengkaji kebaikan, dengan membeli buku-buku agama, majalah-
majalah yang berunsurkan agama dan motivasi, bagi mendapat panduan mcmana nak jadi baik dan
berbuat baik.
• Sentiasa mengamalkan kebaikan dalam kehidupan seharian. Hari-hari bangun pagi fikirkan apa yang
perlu dilakukan untuk agama.
• Sentiasa mendukung proses belajar dan mengajar pelbagai bidang kebaikan. Sentiasa cuba
menghadiri majlis-majlis ilmu agama di mana-mana sahaja.
• Memberikan bantuan atau kemudahan kepada sesiapapun yang hendak mengamalkan kebaikan.
Kalau orang nak buat masjid, kita hulurkan derma, nak buka sekolah tahfiz kita bagi bantuan.
• Menjadi penggembira dan memperlihatkan sikap bersahabat kepada penyeru kebaikan. Yang seru
kepada kejahatan kita jadikan ia seteru, nasihati dia supaya kembali taat beragama.

Firman Allah :
نارمع لا )401(
َ
نو
ُ
ح
ِ
ل
ْ
ف
ُ
مْلا
ُ
م
ُ
ى
َ
ك
ِ
ئَلوُأ
َ
و
ِ
ر
َ
ك
ْ
ن
ُ
مْلا ِ ن
َ
ع
َ
ن
ْ
و
َ
ه
ْ
ن
َ
ي
َ
و
ِ
فو
ُ
ر
ْ
ع
َ
مْلا
ِ
ب
َ
نو
ُ
ر
ُ
مْأ
َ
ي
َ
و
ِ
ر
ْ
ي
َ
خْلا ىَل
ِ
إ
َ
نو
ُ
ع
ْ
د
َ
ي
ٌ
ة
ّ
مُأ
ْ
م
ُ
ك
ْ
ن
ِ
م
ْ
ن
ُ
ك
َ
تْل
َ
و.
هورفغتساو مكبر لإ اودوع ميحرلا روفغلا وى ونإ
ةيناثلا ةبطخلا

ِ
ل
ُ
د
ْ
م
َ
لا
َ
ءا
َ
ي
ِ
ل
ْ
وَأ
ِ
ن
ْ
ى
َ
ولا
َ
و
ِ
فـ
ْ
عّ ضلا
ِ
ن
َ
ع ى
َ
ه
َ
ـن
َ
و ،
َ
ي
ِ
ن
ِ
م
ْ
ؤ
ُ
لا
ُ
ه
َ
دا
َ
ب
ِ
ع
ِ
ة
ّ
و
ُ
قلا
ِ
با
َ
س
ِ
ت
ْ
كا
ِ
ب
َ
ر
َ
مَأ ،
ِ
ي
ِ
ت
َ
لا
ِ
ة
ّ
و
ُ
قلا ي
ِ
ذ ،
َ
ي
ِ
قـّت
ُ
لا
ُ
ه
َ
و َأ
ْ
ش
َ
ه
ُ
د َأ
ّ
ل ن
ِ
إ
َ
ول

ِ
إ
ّ
ل
ُ
لا
َ
كي
ِ
ر
َ
ش
َ
ل
ُ
ه
َ
د
ْ
ح
َ
و ،
ُ
و
َ
ل َأ
َ
م
َ
ر
ِ
ب
ُ
ك

ل
َ
م
ْ
َ
ي ا ـ
َ
ف
ُ
ظ
ِ
ل
ِ
ل
ْ
ن
َ
س
ِ
نا
ُ
ـق
ّ
و
َ
ت
ُ
و
َ
و ،
ُ
ـي
َ
ث
ُ
ر

م
ِ
ف
َ
لا
ِ
ْ
ي
ُ
ق
ْ
د
َ
ر
َ
ت
ُ
و
َ
و ، َأ
ْ
ش
َ
ه
ُ
د َأ ّ ن
َ
ُ
ل
ّ
م
ً
د
َ
ع ا
ْ
ب
ُ
د
ِ
لا
َ
و
َ
ر
ُ
س
ُ
لو
ُ
و ،

َ
ن
َ
ـتعا
ِ
ب
ِ
ص
ّ
ح
ِ
ة
ِ
لا
ْ
ن
َ
س
ِ
نا
َ
و ،
َ
ج
َ
ع
َ
ل
ِ
ر
َ
ع
َ
ـيا
َ
ـت
َ
ه
ِ
م ا
ْ
ن
ُ
ش
َ
ع
ِ
ب
ِ
لا
َ
ي
ِ
نا
َ
و ،
ِ
م
ْ
ن
ُ
ض
ُ
ر
ِ
بو
ِ
لا
ْ
ح
َ
س
ِ
نا ،
َ
و
َ
ع
َ
ل
ِ
ولآ ى
َ
و
َ
ص
ْ
ح
ِ
ب
ِ
و َلا
ْ
ت
ِ
ق
ِ
ءاي
َ
و ،
َ
ع
َ
ل ى

َ
ت
ِ
با
ِ
ع
ِ
هي
ْ
م
ِ
م
َ
ن
ّ
صلا
ِِ
لا
َ
ي َلا
ْ
س
ِ
و
ِ
ءاي .

َ
لا او
ُ
قّ ـتا
َ
ف ،
ُ
د
ْ
ع
َ
ـب ا
ّ
مَأ -
ِ
لا
َ
داب
ِ
ع -
َ
لا
َ
ع
َ
ـت
َ
لا
َ
ق ،
َ
ني
ِ
ر
ِ
خلا
َ
و
َ
ي
ِ
ل
ّ
وَل
ِ
ل
ِ
لا
ُ
ة
ّ
ي
ِ
ص
َ
و ى
َ
و
ْ
قّ ـتلا ّ ن
ِ
إ
َ
ف ، :

ّ
ن
ِ
إ
َ
و
ّ
للا
ُ
و
َ
ت
َ
ك
ِ
ئ
َ
ل
َ
م
َ
و
َ
نو
ّ
ل
َ
ص
ُ
ي ىَل
َ
ع
ّ
ي
ِ
بّنلا ا
َ
ي ا
َ
ه
ّ
يَأ
َ
ني
ِ
ذ
ّ
لا او
ُ
ن
َ
مآ او
ّ
ل
َ
ص
ِ
و
ْ
يَل
َ
ع او
ُ
م
ّ
ل
َ
س
َ
و ا
ً
مي
ِ
ل
ْ
س
َ
ت

ِ
د

ي
َ
س ى
َ
ل
َ
ع
َ
ت
ْ
م
ّ
ل
َ
سو
َ
ت
ْ
ي
ّ
ل
َ
ص ا
َ
م
َ
ك ،
ٍ
د
ّ
م
َ
ُ
ل ا
َ
ن
ِ
د

ي
َ
س
ِ
لآ ى
َ
ل
َ
ع
َ
و
ٍ
د
ّ
م
َ
ُ
ل ا
َ
ن
ِ
د

ي
َ
س ى
َ
ل
َ
ع
ْ
م

ل
َ
سو

ل
َ
ص
ّ
م
ُ
ه
ّ
للا
َ
س
ِ
لآ ى
َ
ل
َ
ع
َ
و
َ
م
ْ
ي
ِ
ىا
َ
ر
ْ
ـب
ِ
إ ان ان
ِ
د

ي

َ
ر
ْ
ـب
ِ
إ ا
َ
ن
ِ
د

ي
َ
س ى
َ
ل
َ
ع
َ
ت
ْ
ك
َ
را
َ
ب ا
َ
م
َ
ك ،
ٍ
د
ّ
م
َ
ُ
ل ا
َ
ن
ِ
د

ي
َ
س
ِ
لآ ى
َ
ل
َ
ع
َ
و
ٍ
د
ّ
م
َ
ُ
ل ا
َ
ن
ِ
د

ي
َ
س ى
َ
ل
َ
ع
ْ
ك
ِ
را
َ
ب
َ
و ،
َ
م
ْ
ي
ِ
ىا
َ
ر
ْ
ـب
ِ
إ
ِ
ف ،
َ
م
ْ
ي
ِ
ىا
َ
ر
ْ
ـب
ِ
إ ان
ِ
د

ي
َ
س
ِ
لآ ى
َ
ل
َ
ع
َ
و
َ
م
ْ
ي
ِ
ىا

ْ
ن
َ
ع
ّ
م
ُ
ه
ّ
للا
َ
ض
ْ
را
َ
و ،
ٌ
د
ْ
ي
ِ
َ
ل
ٌ
د
ْ
ي
ِ
َ
ح
َ
كّن
ِ
إ
َ ْ
ي
ِ
م
َ
لا
َ
علا
ُ
لا ا
َ
ف
َ
ل ء
ِ
ة
َ
با
َ
ح
ّ
صلا
ِ
ر
ِ
ئا
َ
س
ْ
ن
َ
ع
َ
و ،
َ ْ
ي
ِ
ن
ِ
م
ْ
ؤ
ُ
لا
ِ
تا
َ
ه
ّ
مُأ
ِ
و
ِ
جا
َ
و
ْ
زَأ
ْ
ن
َ
ع
َ
و ،
َ
ن
ْ
ي
ِ
د
ِ
شا
ّ
رلا

ّ
رلا
َ
م
َ
ح
ْ
رَأ ا
َ
ي
َ
ك
ِ
ت
َ
ْ
ح
َ
ر
ِ
ب
ْ
م
ُ
ه
َ
ع
َ
م اّن
َ
ع
َ
و ،
ِ
ن
ْ
ي دلا
ِ
م
ْ
و
َ
ـي
َ
ل
ِ
إ
ِ
تا
َ
ن
ِ
م
ْ
ؤ
ُ
لا
َ
و
َ ْ
ي
ِ
ن
ِ
م
ْ
ؤ
ُ
لا
ْ
ن
َ
ع
َ
و ،
َ ْ
ي
ِ
ع
َ
ْ
جَأ
َ ْ
ي
ِ
ِ
حا .

ِ
ا ا
َ
ن
ّ
ـب
َ
ر
ّ
م
ُ
ه
ّ
للا
ّ
ز
ِ
عَأ
َ
و ا
َ
ن
َ
ـنا
َ
ط
ْ
وَأ
ْ
ظ
َ
ف
ْ
ح
ِ
د
ْ
ىاو ا
َ
ن
َ
ـنا
َ
ط
ْ
ل
ُ
س نيدلا حلص موحرلا نبا جالا هاش ،يردإ نيدلا فرش ناطلسلا
جالا هاش زيزعلا دبع
َ ْ
ي
ِ
م
َ
لا
َ
علا
ّ
ب
َ
ر ا
َ
ي
ّ
ق
َ
ْ لا
ِ
و
ِ
ب
ْ
د

يَأ
َ
و

ق
َ
ْ لا
ِ
ب
ُ
ه
ْ
د

يَأ
َ
و .

ِ
تا
َ
ن
ِ
م
ْ
ؤ
ُ
مْلا
َ
و
َ ْ
ي
ِ
ن
ِ
م
ْ
ؤ
ُ
م
ْ
ل
ِ
ل
ْ
ر
ِ
ف
ْ
غا
ّ
م
ُ
ه
ّ
للا
ُ
ب
ْ
ي
ِ
ُ
ل
ٌ
ب
ْ
ي
ِ
ر
َ
ق
ٌ
ع
ْ
ي
ِ
َ
س
َ
كّن
ِ
إ ،
ِ
تا
َ
و
ْ
مَلا
َ
و
ْ
م
ُ
ه
ْ
ـن
ِ
م
ِ
ءا
َ
ي
ْ
حَلا ،
ِ
تا
َ
م
ِ
ل
ْ
س
ُ
مْلا
َ
و
َ ْ
ي
ِ
م
ِ
ل
ْ
س
ُ
مْلا
َ
و ،

ِ
ءا
َ
عّ دلا .
َ
ن
ِ
غلا
َ
و
َ
فا
َ
ف
َ
علا
َ
و ى
َ
قّ ـتلا
َ
و ى
َ
د
ُ
ْ لا
َ
ك
ُ
لَأ
ْ
س
َ
ن اّن
ِ
إ
ّ
م
ُ
ه
ّ
للا .
ng benar dan sentiasa berzikir, Wahai Tuhan Maha Pemberi Rezeki, berilah setiap kami, lidah ya
hati yang khusyu’ takut dan sentiasa bertaubat, amalan yang soleh lagi murni, ilmu yang
bermanfaat lagi tinggi, iman yang kental dan kukuh, keyakinan yang benar dan ikhlas, rezeki yang
muliaan. Ya Allah, dan ke enuh kehebatan yang p halal, suci lagi luas, Engkaulah Tuhan
muliakanlah Islam dan sekalian muslimin, satukanlah saf mereka, himpunkanlah suara mereka
pastikanlah keselamatan dan pada menyatakan hak, patahkanlah duri mereka yang zalim, dan
keamanan untuk seluruh hambamu yang beriman.

ُ
مْلا ،
ِ
را
َ
هّ ـنلا
َ
و
ِ
ل
ْ
ي
َ
للا ف
َ
ك
َ
ل
َ
ن
ْ
ي
ِ
ر
ِ
كا
ّ
ذلا
َ
ن
ِ
م ا
َ
ن
ْ
ل
َ
ع
ْ
جا
َ
و ،
ِ
را
َ
ر
ْ
د
ِ
مْلا
َ
ك
ِ
ض
ْ
ي
َ
ـف
ْ
ن
ِ
م ا
َ
ن
ِ
ق
ْ
سا ا
َ
ن
ّ
ـب
َ
ر
ّ
م
ُ
ه
ّ
للا

ي
ِ
ِ
َ
عْلا
ِ
ب
َ
ك
َ
ل
َ
ن
ْ
ي
ِ
ر
ِ
ف
ْ
غ
َ
ـت
ْ
س

ِ
را
َ
ح
ْ
سَلا
َ
و .
ّ
للا
ُ
ز
َ
و ا
َ
ن
ِ
را
َ
ِ
ث ف ا
َ
ن
َ
ل
ْ
ك
ِ
را
َ
ب
َ
و ،
ِ
ض
ْ
رَلا
ِ
تا
َ
ر
ْ
ـي
َ
خ
ْ
ن
ِ
م ا
َ
ن
َ
ل
ْ
جِ ر
ْ
خَأ
َ
و ءا
َ
م
ّ
سلا
ِ
تا
َ
ك
َ
ر
َ
ـب
ْ
ن
ِ
م ا
َ
ن
ْ
ـي
َ
ل
َ
ع ْ ل
ِ
ز
ْ
نَأ
ّ
م
ُ
ه ا
َ
ن
ِ
قا
َ
زرَأ

ل
ُ
كو ا
َ
ن
ِ
ع
ْ
و
ُ
ر

ِ
ما
َ
ر
ْ
ك
ِ
لا
َ
و
ِ
ل
َ
ل
َ
ْ لا ا
َ
ذ ا
َ
ي .
َ
و
ً
ة
َ
ن
َ
س
َ
ح
ِ
ة
َ
ر
ِ
خلا ف
َ
و
ً
ة
َ
ن
َ
س
َ
ح ا
َ
ي
ْ
ـن ّ دلا ف ا
َ
ن
ِ
تآ ا
َ
ن
ّ
ـب
َ
ر
ِ
راّنلا
َ
با
َ
ذ
َ
ع ا
َ
ن
ِ
ق .

ِ
لا
َ
دا
َ
ب
ِ
ع :
ِ ي
ْ
غ
َ
ـبْلا
َ
و
ِ
ر
َ
ك
ْ
ن
ُ
مْلا
َ
و
ِ
ءا
َ
ِ
ْ
ح
َ
فْلا
ِ
ن
َ
ع ى
َ
ه
ْ
ـن
َ
ـي
َ
و
َ
ب
ْ
ر
ُ
قلا ي
ِ
ذ
ِ
ءا
َ
ت
ْ
ـي
ِ
إ
َ
و
ِ
نا
َ
س
ْ
ح
ِ
لا
َ
و
ِ
ل
ْ
د
َ
عْلا
ِ
ب
ُ
ر
ُ
مْأ
َ
ي
َ
لا ّ ن
ِ
إ
َ
ن
ْ
و
ُ
ر
ّ
ك
َ
ذ
َ
ت
ْ
م
ُ
ك
ّ
ل
َ
ع
َ
ل
ْ
م
ُ
ك
ُ
ُ
ِ
ع
َ
ي .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful