P. 1
BNM 2011-1

BNM 2011-1

|Views: 616|Likes:

More info:

Published by: Camera Nationala a Cartii on Nov 06, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/12/2013

ISSN 1857-0550 (Print) ISSN 1857-3266 (CD

)

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Nr 1 2011

CNCM Chişinău 2011

MINISTRY OF CULTURE NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of Moldova
Books. Abstracts. Thesis. Magazine and newspaper articles

Published from 1958 Issued once a month

2011 Nr 1

NBCM Chişinău 2011

MINISTERUL CULTURII CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a Moldovei
Cărţi. Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare Se editează din anul 1958 Apare lunar

2011 Nr 1

CNCM Chişinău 2011

Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ Renata COZONAC Olesea ZABIACO Claudia BÂGU Efimia MACRINICI Nina MICHERIN Ludmila CORGHENCI Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC
DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2011 (Valinex SA). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8 Nr 1, 2011. – 2011. – 186 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-49-062-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-077-1 (CD). 015(478)

Prefaţă – Vezi Nr 1  Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova, 2011

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

PREFAŢĂ
"Bibliografia Naţională a Moldovei", fiind parte integrantă a sistemului bibliografic naţional, are drept scop informarea operativă a cercetătorilor, specialiştilor practici, studenţilor şi altor persoane interesate asupra producţiei editoriale curente din ţară. Este un instrument indispensabil activităţii bibliotecilor, centrelor de informare şi documentare. "Bibliografia Naţională a Moldovei" are periodicitate lunară şi cuprinde următoarele compartimente : 1. "Cronica cărţii"; 2. "Cronica publicaţiilor de note"; 3. "Cronica publicaţiilor de artă plastică"; 4. "Cronica articolelor de revistă"; 5. "Cronica articolelor de gazetă"; 6. "Cronica recenziilor"; 7. "Cronica resurselor electronice"; 8. Indice "Materiale bibliografice ". Notiţele bibliografice includ:  numărul de ordine;  vedeta notiţei bibliografice;  descrierea bibliografică cu adnotarea (când titlul nu dezvăluie conţinutul publicaţiilor descrise);  numărul de inventar din Registru-inventar de Stat al Camerei Naţionale a Cărţii;  indexul CZU;  descriptorii. Descrierea bibliografică este realizată în baza normelor ISBD şi efectuată în limba originalului documentului descris. Întreg materialul este grupat conform "Ordonării notiţelor bibliografice în bibliografii bazată pe ClasificăreaClasificarea Zecimală Universală" ( elaborată de CNC, Chişinău, 2002). În interiorul compartimentelor notiţele bibliografice sunt redate în ordinea alfabetică a titlurilor sau numelor de familie a autorilor, întâi cele cu caractere latine, urmate de cele cu caractere chirilice. În fiecare număr, la sfârşitul "Cronicilor ..." sunt incluşi indecşi auxiliari cu referinţă la numărul de ordine a notiţelor bibliografice. Indexul de nume include toate numele de persoane: autori, redactori, traducători, prefaţatori, pictori, fotografi, recenzenţi precum şi persoane cărora le sunt închinate lucrările. Numerele cu referire la personalia se dau în paranteze rotunde. Numerotarea notiţelor bibliografice în cadrul fiecărei "Cronici ..." este continuă pe tot parcursul anului. Pe foaia de titlu a fiecărei cronici în paranteze rotunde se indică numărul notiţelor bibliografice incluse în numărul respectiv. Înscriind informaţii privind diferite genuri de publicaţii "Bibliografia Naţională a Moldovei" are o structură complexă, iar compartimentele ei se deosebesc atât după caracterul materialului selectat, cât şi după metoda alcătuirii lor. În "Cronica cărţii" sunt descrise cărţile, broşurile, precum şi culegerile periodice şi cele în serii (de tipul "Anale" ş. a, care au o denumire proprie, albume cu lucrări de artă plastică, publicaţii de note muzicale, însoţite de texte explicative, literatura socialpolitică, ştiinţifică, literatura de popularizare a ştiinţei, manuale şi materiale didactice,
5

Prefaţă ≡ Preface

enciclopedii, dicţionare, literatura artistică, diferite ghiduri, bibliografii fundamentale.) publicate în Moldova. Albumele cu lucrări de artă plastică şi lucrările de cercetări în domeniul muzicii sunt oglindite şi în cronicile respective - în "Cronica publicaţiilor de artă plastică" şi în "Cronica publicaţiilor de note". "Cronica cărţii" nu include literatură îngust departamentală, ce ţine de reglementarea ordinii interne a unei organizaţii; retipăriri ale materialelor instructive; foi de informaţie tehnică, publicaţii tehnice de producţie, ce se referă la unele procese tehnologice; instrucţiunii ce prevăd folosirea unor articole industriale; publicaţii mărunte de reclamă şi informaţie; unele publicaţii de literatură tehnică specială - standarde, prescripţii tehnice, liste de preţuri cu amănuntul şi cu ridicata la unele articole, proiecte-tip de construcţie. Publicaţiile cu un volum mai mic de 4 pagini în "Cronica cărţii" nu sunt oglindite. Autoreferatele disertaţiilor sunt incluse la sfârşitul "Cronicii cărţii". La descrierea culegerilor de opere artistice se dezvăluie conţinutul, se indică autorii şi traducătorii lor. "Cronica cărţii" este însoţită de indecşii auxiliari de nume şi de titluri. "Cronica publicaţiilor de note", care apare de două ori pe an în Nr 6 şi 12, include publicaţii ale operelor din folclorul muzical, publicaţii ale operelor de muzică vocală, instrumentală, culegeri mixte de opere de muzică vocală şi instrumentală, publicaţii de opere vocale simfonice şi muzica de scenă, opere complete, publicaţii metodice cu note la disciplinele muzical-istorice şi teoretice, solfegii şi dictări, lucrări muzicale în publicaţii de muzicologie şi metodice muzicale, note muzicale din reviste, culegeri şi publicaţii periodice apărute în Republica Moldova. Cronica este însoţită de indexul auxiliar de nume. În "Cronica publicaţiilor de artă plastică", apare de 2 ori pe an (Nr 6, Nr 12), sunt descrise placardele, materialele didactice intuitive, portretele, reproducţiile, albumele, ilustratele prezentate artistic. În cronică nu sunt oglindite : cărţile ilustrate în care predomină textul; cataloage de proiecte a diferitor construcţii, desene tehnice; prospecte de reclamă editate fără plată de organizaţiile cu drept editorial; buclete şi foi volante cu caractere de reclamă; semne de carte; gazete de perete; cărţi poştale cu timbru şi loc pentru adresă; albume de modă; formulare pentru diplome de onoare. Ca regulă, ediţiile se descriu la titlu, numele pictorului se indică în menţiunea de responsabilitate. Reproducţiile, gravurile şi culegerile unui pictor se descriu la numele lui. În descriere este indicată metoda de imprimare. Publicaţiile de artă plastică se sistematizează după schema de clasificare a graficii imprimate, elaborată de Camera Naţională a Cărţii. "Cronica articolelor de revistă" (lunară) include selectiv informaţia despre articole, materiale documentare, opere artistice, publicate în paginile revistelor, culegerilor, publicaţiilor periodice continue editate de Academia de Ştiinţe a Moldovei şi institutelor ei, organizaţiile, instituţiile superioare de invăţământînvăţământ, bibliotecile mari, muzee. Selecţia articolelor se efectuează în baza instrucţiunii " Alcătuirea "Cronicii articolelor de revistă" elaborată de Camera Naţională a Cărţii. La sfârşitul fiecărui număr al "Cronicii articolelor de revistă" se anexează lista revistelor a căror articole au fost fişate pentru numărul dat şi indexul de nume. "Cronica articolelor de gazetă" (lunară) include selectiv informaţia despre articole, materiale documentare, opere literare, materiale publicistice şi de critică literară, publicate în paginile gazetelor republicane.

6

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Materialele oficiale şi articolele, publicate în ziarele ce apar paralel în limbile română şi rusă ("Capitala", "Comunistul", "Curierul de seară", "Dreptul", "Vocea poporului") se descriu în limba română, iar sursele în limba rusă se adaugă la descrierea în limba română. Operele artistice sunt descrise separat. Cu scopul de a evidenţia materialele consacrate evenimentelor importante din viaţa politică, economică şi culturală a republicii, evenimentelor de pe arena internaţională, aniversărilor unor oameni de vază, unor organizaţii ş. a. în cadrul subdiviziunilor pe ramuri sunt introduse rubrici temporare. La sfârşitul fiecărui număr al "Cronicii articolelor de gazetă" se anexează lista gazetelor a căror articole au fost fişate în numărul respectiv şi indexul auxiliar de nume. În "Cronica recenziilor" (apare trimestrial, în Nr 3, 6, 9, 12) sunt oglindite recenziile publicate în ziare şi reviste. Descrierea bibliografică e alcătuită din două părţi – în prima parte se descrie lucrarea recenzată, în a doua parte – informaţii referitoare la recenzie. Dacă una şi aceeaşi lucrare are mai multe recenzii, ele se descriu în ordine alfabetică după numele de familie al recenzenţilor, iar dacă acestea lipsesc - după titlurile recenziilor. În fiecare număr al "Cronicii recenziilor" este inclus indexul de nume al autorilor, redactorilor, traducătorilor, recenzenţilor. Indicele "Materiale bibliografice" apare o dată în trimestru (în Nr 3, 6, 9, 12) şi include date despre materialele bibliografice apărute în republică. El cuprinde bibliografii fun damentale, bibliografii pe subiecte, ediţii bibliografice periodice, liste bibliografice, liste şi treceri în revistă bibliografice publicate în cărţi şi reviste, treceri în revistă istoriografice. Indicele nu include : liste de literatură citată din cărţi şi articole, liste de literatură ce nu se referă la tema lucrării descrise, liste de literatură cu mai puţin de 10 titluri, liste în programe şi lucrări metodice, în materiale didactice şi în manuale pentru şcoala de cultură generală, în notele de subsol a cărţilor. În subdiviziuni pe primul loc se află lucrările bibliografice fundamentale, listele de literatură publicate în cărţi, reviste consacrate personalităţilor şi operelor lor, apoi – despărţite prin semnul (------), urmează listele de literatură indicată la sfârşitul cărţilor şi articolelor din reviste. "Cronica Resurselor electronice" iniţiată în ianuarie 2003, apare anual şi include informaţii despre CD-ROM-uri, dischete, imprimate pe suport electronic Cronica este însoţită de indexul de nume şi de titluri. La sfârşitul fiecărui număr al "Bibliografiei Naţionale a Moldovei" se dă cuprinsul în limba română. Cuprinsul e alcătuit conform compartimentelor de bază a schemei de clasificare folosită în bibliografie. Opiniile şi sugestiile sunt binevenite pe adresa : CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA bl. Ştefan cel Mare 180, MD-2004, Chişinău, Moldova Tel. : 29 57 46, 29 59 16 Fax : 29 58 60 email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.com ISSN.Moldova@gmail.com www.bookchamber.md

7

Prefaţă ≡ Preface

PREFACE
"National Bibliography of Moldova" – the index of current national bibliography serves to libraries, information services, and press workers, researchers, teachers, students, specialists and other readers. "National Bibliography of Moldova" included: “Book annals", “Musical notes annals", “Fine arts publication annals", “Magazine review annals", “Newspaper review annals" and index “The Bibliographical materials of Republic of Moldova". Publications included in "National Bibliography of Moldova", are described according to the rules of the International Standard Bibliographic Description (ISBD). The heading of the bibliographic record is presented in it's original form and original script in cases, when the software allows to do this. Materials are classified according to the Universal Decimal Classification (UDC). Annals, as their titles indicate, differ in the material contained and in some methods of their compiling. Book Annals (is issued monthly) cover books and booklets, continued and periodical collections, musical publications with explanatory text and fine and imitative arts albums issued in Moldova. Book Annals do not present narrow departmental material, reprints of instructions, technical information leaflets, technical publications on separate technological processes of production, informative advertising publications, various exhibition catalogues, poster-like exhibition prospecting publications, programs, some publications of special technical character: standards specifications, technical conditions, retail and wholesale price-lists, typical construction projects. In Book Annals, author's abstracts of dissertations are registered. They are included without selection and bear continuous Book Annals numeration. Musical Notes Annals (issued twice on year) cover both notes issued in separate publications and notes printed in books and periodicals. Musical notes with commentaries and other texts are presented both in Musical Notes Annals and in Book Annals. Fine Arts Publication Annals (is issued twice on year) cover posters, portraits, reproductions and albums, postcards, postcard sets, picture books and periodicals. Advertising posters of narrow departmental character and regulation of various festivals, anniversaries and other events are not registered in the Annals. Prints and collections of works of one artist are described by artist's name. Other are related to their title. Magazine Article Annals (is issued monthly) cover articles, documentary materials and literary works published in magazines and periodical and continued collections. Each number of Magazine Article Annals is supplied with a list of publications (magazines, periodical and continued collections) and index. Newspaper Article Annals (is issued monthly) cover articles, documentary materials and literary works published in newspaper. Each number is supplied with a list of newspaper and index. Review Annals (issued quarterly) cover reviews on books and periodicals published in republican press. It consists from two parts: in first part is described the work, the second part has information about reviews. If the same work has many reviews, they are alphabetically organized. Review Annals is issued quarterly.
8

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index "The bibliographic materials of Republic of Moldova" is issued quarterly, i. e. in No 3, 6, 9 and 12. Index cover the bibliographic et lists bibliographic publications and books et serials. The "Electronic resources annals" starting in 2003, is issued annually and included information on CD-ROM, floppy disk, documents on electronic support. Each number contests the summary of publications. The principal compartments organize the summary. The National Book Chamber asks readers to send their comments and further suggestions to the address: NATIONAL BOOK CHAMBER OF REPUBLIC OF MOLDOVA 180 Ştefan cel Mare bl., MD-2004, Chişinău, Moldova Tel. : 29 57 46, 29 59 16 Fax : 29 58 60 email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.com ISSN.Moldova@gmail.com www.bookchamber.md

9

Cronica cărţii Nr 1-2011 ≡ Book annals Nr 1-2011

CRONICA CĂRŢII
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 IANUARIE 2011 NR 1 (1-182)

BOOK ANNALS
PUBLISHED FROM 1958 JANUARY

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII 001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1. Programul Cadrul 7 al Comunităţii Europene pentru cercetarea, dezvoltarea tehnologică şi activităţii demonstrative (2007-2013) = Seventh Framework Programme : Ghidul aplicantului din Rep. Moldova / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; coord. Elena Severin. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 55, [1] p. : tab. ; 22 cm. 600 ex. ISBN 978-9975-67-738-7. [2011-7]. - - 1. Cercetare ştiinţifică – Dezvoltare.
001.891

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
2. Chicu, Olga Limbajul HTML : [pentru uzul studenţilor] / Olga Chicu ; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Ch. : Evrica, 2011 (Tipogr. AŞM). – 99, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm. – (Seria Teorie Economică, Matematică şi Informatică). Bibliogr.: p. 83 (9 tit.). – 150 ex. ISBN 978-9975-941-65-5. [2011-139]. - - 1. Limbajul HTML.
004.43(075.8)

Proceedings of the Conference "Matematics & Information Technologies: research and education" (MITRE 2008-2009). – Vezi Nr 88. 3. Videomodelare asistată de calculator : Designul proiectelor arhitecturale în sistemul grafic Adobe® Photoshop : Indicaţie metodică / aut.: R. Andronic, I. Niţă, M. Traci [et al.] ; coord.: V. Lupaşcu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra "Arhitectura". – Ch. : UTM, 2010. – 21 cm. Pt. 1-a. – 2010. – 48, [1] p. : fig. – Bibliogr.: p. 48 (8 tit.). – 150 ex. – [2011-58]. - - 1. Grafică pe calculator.
004.92(076.5)

10

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

006 Standardizare şi standarde
4. Arsene, Igor Metrologia sportivă : (suport de curs) : Material didactico-referativ pentru studenţii USEFS : (întrebări şi răspunsuri) : În ajutorul studentului / Igor Arsene ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : "Valinex" SRL, 2011. – 112 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 86-90 (86 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-68-159-9. [2011-126]. - - 1. Metrologie sportivă.
006.91:796.01(075.8)

5. Codreanu, Constantin Bazele metrologiei, standardizării şi măsurărilor electrice : [pentru uzul studenţilor] / Constantin Codreanu ; ref. şt.: Valentin Musteaţă, Emil Vremeră, Radu Munteanu [et al.]. – Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2010 (Tipogr. or. Iaşi). – 339 p. : fig. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 339 (30 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-63-308-6. [2011-48]. - - 1. Metrologie. 2. Măsurări electrice.
006.91:621.31(075.8)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres
6. Дымченко, Н. В. Культурное пространство Приднестровья: истоки, реалии, тенденции : [монография] / Н. В. Дымченко, Р. Р. Кожухаров, С. Л. Распопова ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Ин-т яз. и лит., Каф. рус. и зарубежной лит. [и др.]. – Тирасполь : Б. и., 2010 (ГУИПП "Бендер. тип. "Полиграфист"). – 222, [2] p. : fot. color ; 20 cm. Bibliogr. în note la sfârşitul cap. – În red. aut. – 200 ex. ISBN 978-9975-4141-5-9. [2011-142]. - - 1. Cultură – Transnistria – Republica Moldova (rusă).
008(478-24)

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
7. Grigore Vieru : [poet] : Biobibliografie / Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă" ; alcăt.: Maria Ilievici, Tamara Maleru ; ed. îngrijită de Claudia Balaban. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. : F.E.-P. "Baştina-Radog" SRL, 2010. – 565 p. : tab. ; 22 cm. Apare cu sprijinul financiar al "Baştina-Radog" SRL, dir. Alexandru Rusu. – 1000 ex. ISBN 978-9975-9878-8-2. [2011-111]. - - 1. Literatură română din Republica Moldova – Indici bibliografici. 2. Vieru, Grigore, 1935-2009, poet – Biobibliografie.
016:[821.135.1(478).09+929 Vieru]

11

Cronica cărţii Nr 1-2011 ≡ Book annals Nr 1-2011

02 BIBLIOTECONOMIE
8. Biblioteca Municipală – bibliotecă inovantă / aut.: Lidia Kulikovski, Larisa Câşlaru, Tatiana Coşeri [et al.] ; Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu". – Ch. : "Magna-Princeps" SRL, 2010. – 135 p. : il., tab., fot. color ; 22 x 25 cm. – (Calea ta spre cunoaştere). Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 100 ex. ISBN 978-9975-4132-4-4. [2011-67]. - - 1. Biblioteci municipale.
027.52

070 Ziaristică. Presă
9. Bohanţov, Alexandru Jurnalismul de televiziune : (note de curs) / Alexandru Bohanţov ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Lb. Străine şi Ştiinţe ale Comunicării, Catedra Jurnalism şi Comunicare Publică. – Ch. : ULIM, 2010. – 80 p. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 69-74, 77-79 (119 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-101-30-1 (în cop. tare). [2011-3]. - - 1. Jurnalism – Televiziune.
070:654.19(075.8)

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
10. "Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, promovarea şi cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii academice", conf. şt. (2010 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică "Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, promovarea şi cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii academice" dedicată aniversării 64 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova : Şt. reale şi exacte : Rez. comunicărilor, 5 mai 2010 / com. org. : Mihail Revenco, Gheorghe Avornic, Maria Bulgaru [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2010. – 147, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Antetit.: Univ. de Stat din Moldova. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 80 ex. ISBN 978-9975-71-019-0. [2011-35]. - - 1. "Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, promovarea şi cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii academice" – Conferinţă ştiinţifică (rom., engl., rusă).
082:[378+001.891](478)=135.1=111=161.1

087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
11. Abecedarul creştin-ortodox / col. red.: P. S. Dorimedont (episcop), Pavel Borşevschi (prot.), Liliana Creţu [et al.] ; consultant de specialitate Elena Prisăcaru. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. – 71 p. : il. color ; 25 cm. 25 000 ex. ISBN 978-9975-80-391-5. [2011-11]. - - 1. Abecedarul creştin-ortodox.
087.5:27

12

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

12. Winx club : [carte de colorat]. – Ch. : "Prag-3" SRL, 2010. – [20] p. : il. ; 29 cm. F. f. de tit. – 1000 ex. ISBN 978-9975-77-141-2. [2011-39]. - - 1. Cărţi de colorat.
087.5

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie Буймистру, Татьяна. Цвет – ключ к здоровью и долголетию. – Vezi Nr 98.

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
13. Antonina Lucinschi : [pedagog, soţia celui de-al doilea preşedinte al Rep. Moldova Petru Lucinschi] : In memoriam / comanditar: Petru Lucinschi ; resp. de ed.: Alexandru Rusu. – Ch. : F.E.-P. "Baştina-Radog" SRL, 2010. – 127, [1] p. : fot., fot. color ; 30 cm. Text paral.: lb. rom., rusă. – 500 ex. ISBN 978-9975-4154-0-8 (în cop. tare). [2011-108]. - - 1. Lucinschi, Antonina, 1940-2005, pedagog, soţia celui de-al doilea preşedinte al Republicii Moldova Petru Lucinschi.
177.7+342.511.8(092)=135.1=161.1

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
14. Educaţie creştin-ortodoxă : man. pentru cl. a 2-a / col. red.: P. S. Dorimedont (episcop), Pavel Borşevschi (prot.), Liliana Creţu [et al.] ; consultant de specialitate Elena Prisăcaru. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. – 84 p. : fig. color ; 25 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-80-392-2. [2011-13]. - - 1. Educaţie creştin-ortodoxă – Manuale.
27(075.2)

15. Minuni din vremea noastră : viaţă după moarte. – Ch. : "Cu drag" SRL, 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 119, [1] p. ; 20 cm. 150 ex. ISBN 978-9975-9814-8-4. [2011-10]. - - 1. Viaţă după moarte.
27-29

16. Oazele duhovniceşti ale Mitropoliei Basarabiei din Protopopiatul Chişinău. – Ch. : "Cu drag" SRL, 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 52 p. : fot. color ; 24 cm. 200 ex. ISBN 978-9975-80-399-1.
13

Cronica cărţii Nr 1-2011 ≡ Book annals Nr 1-2011

[2011-12]. - - 1. Mitropolia Basarabiei.
271.2(478)

28 ISLAM
17. Coranul / trad. din arabă: Silvestru Octavian Isopescul ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 11-a. – Ch. : Cartier, 2011 (Combinatul Poligr.). – 379 p. ; 21 cm. – (Colecţia C(art)ier / coord. de Igor Mocanu). 1800 ex. ISBN 978-9975-79-669-9 (în cop. tare). [2011-151]. - - 1. Coran.
28-24

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale 18. Cojocaru, Natalia Cercetarea calitativă : Curs univ. / Natalia Cojocaru ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra Psihologie Aplicată. – Ch. : CEP USM, 2010. – 173, [1] p. : tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 133-137. – 50 ex. ISBN 978-9975-71-050-3. [2011-133]. - - 1. Cercetare – Metodologie.
303.4:316.6(075.8)

19. Migranţii moldoveni în Federaţia Rusă în condiţiile crizei financiare globale : St. sociologic / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Sociologie şi Asistenţă Socială, Catedra Sociologie ; echipa de implementare. Maria Bulgaru, Oleg Bulgaru, Artiom Maister [et al.] ; coord.: Diana Cheianu-Andrei. – Ch. : CEP USM, 2010. – 159, [1] p. : scheme, tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 156-159 (57 tit.) şi în notele de subsol. – 350 ex. ISBN 978-9975-71-052-7. [2011-134]. - - 1. Migraţiune – Studiu sociologic.
303.4:314.7

20. Percepţiile populaţiei din Republica Moldova privind fenomenul discriminării: st. sociologic / Fundaţia Soros Moldova ; elab. de Ludmila Malcoci. – Ch. : Cartier, 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 96 p. : diagr. color, tab. ; 29 cm. 500 ex. ISBN 978-9975-79-681-1. [2011-187]. - - 1. Discriminare socială – Republica Moldova – Studiu sociologic.
303.4:323.1(478)

14

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate 314 Demografie. Studiul populaţiei 21. Sainsus, Valeriu Impactul îmbătrânirii demografice asupra sistemului de pensionare. Subtilităţi şi căi posibile de redresare / Valeriu Sainsus ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : Dep. Ed.Poligr. al ASEM, 2010. – 58, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 52-53 şi în notele de subsol. – În red. aut. – Apare cu sprijinul financiar al Grantului ERSTE Fondation. – 60 ex. ISBN 978-9975-75-546-7. [2011-118]. - - 1. Îmbătrânire demografică.
314:364.3

22. Idem în lb. engl. : Population ageing impact on pension system in the Republic of Moldova. Possible righting ways, evolution, trends, socio-demographic effects and mechanisms of reestablishment. – Ch. : ASEM, 2010. – 32 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 30. – Apare cu sprijinul financiar al Grantului ERSTE Fondation. – 60 ex. ISBN 978-9975-75-547-4. [2011-119]. - - 1. Îmbătrânire demografică (engl.).
314:364.3

32 POLITICĂ
323 Politică internă 323(478) Politica internă a Republicii Moldova 23. Puterea politică şi coeziunea socială în Republica Moldova din perspectiva integrării europene / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice ; col. red. Moraru Victor, Roşca Alexandru, Pantelimon Varzari [et al.] ; coord. şt.: Alexandru Roşca ; resp. ed.: Pantelimon Varzari. – Ch. : Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM, 2010 (Tipogr. "Print-Caro" SRL). – 223 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-9742-3-3. [2011-158]. - - 1. Republica Moldova – Politică internă. 2. Politică internă – Republica Moldova.
323(478)

24. Косташ, Ион Дни затмения : хроники необъявленной войны / Ион Косташ. – К. : Б. и., 2011 (Tipogr. Ed. "Universul" ÎS). – 672, [6] p. : fig., [24] p. fot., fot. color ; 21 cm. 2000 ex. ISBN 978-9975-47-049-0 (în cop. tare). [2011-100]. - - 1. Republica Moldova – Politică internă (rusă).
323(478)+351.74 15

Cronica cărţii Nr 1-2011 ≡ Book annals Nr 1-2011

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă Studii Internaţionale. Viziuni din Moldova. – Vezi Nr 25. 327(478) Politică externă a Republicii Moldova 25. Studii Internaţionale. Viziuni din Moldova = International studies. Views from Moldova : Publ. periodică şt.-metodică : [în vol.] / Univ. de Stat din Moldova, Centrul de Informare şi Documentare Privind NATO ; col. red. : V. Teosa (red.-şef), E. Ciobu, C. Eşanu [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2007. – 25 cm. – ISSN 1857-1336. – ISBN 978-9975-70-011-5 Vol. 4 : Nr 3, 2007. – 2007. – 255 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Centrului de Informare şi Documentare privind NATO din Moldova. – 200 ex. – ISBN 978-9975-70-525-7. – [2011-146]. - - 1. Relaţii internaţionale – Republica Moldova – Uniunea Europeană – Alianţa NordAtlantică (NATO) (rom., engl., rusă).
327(478+4)+327.5(082)=135.1=111=161.1

26. Vol. 7 : Nr 2-3, 2008. – 2009. – 295 p. : tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 200 ex. – ISBN 978-9975-70-012-2 (eronat). – [2011-147]. - - 1. Relaţii internaţionale – Republica Moldova – Uniunea Europeană (rom., engl., rusă).
327(478+4)(082)=135.1=111=161.1

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne 27. Ghidul deputatului în Parlamentul Republicii Moldova / Parlamentul Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 80, [1] p. : il. color, tab. ; 23 cm. Apare cu sprijinul financiar al Min. Afacerilor Externe al Danemarcei (DANIDA), al Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare Intern. (SIDA), cofinanţat de Progr. Naţiunilor pentru Dezvoltare (PNUD). [2011-195]. - - 1. Parlamente – Republica Moldova – Ghiduri.
328(478)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
28. Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători (8 ; 2010 ; Chişinău). Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători, Ed. a 8-a, (28-29 apr.) / col. red.: Corneliu Guţu, Eugeniu Gîrlă, Eugenia Feuraş [et al.] ; com. org.: Raboşapca Irina, Rotaru Olesea, Nacu Viorica [et al.]. – Ch. : Ed. ASEM, 2010. – 459, [1] p. : fig., tab. ; 28 cm. Antetit.: Acad. de Studii Econ. din Rep. Moldova. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 30 ex. ISBN 978-9975-75-543-6. [2011-125]. - - 1. Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători (rom., engl., rusă).
33:001.891(082)=135.1=111=161.1

16

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

330 Economie în general. Economie politică 29. Economie aplicată : Man. pentru licee / Junior Achievement Moldova ; coord. ed.: Adela Scutaru, Claudia Tcaciuc. – Ch. : Junior Achievement Moldova, 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 175, [1] p. : diagr., graf., tab. ; 30 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-80-433-2. [2011-186]. - - 1. Economie aplicată.
330(075.3)

30. Trusevici, Ala Culegere de teste şi probleme pentru lecţii practice la disciplina "Teoria economică" / Ala Trusevici, Natalia Branaşco ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Econ., Catedra de Econ. şi Management. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2010 ("Tipogr. din Bălţi" SRL). – 80, [1] p. : tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 80-81 (30 tit.). – 25 ex. ISBN 978-9975-50-026-5. [2011-168]. - - 1. Teorie economică – Teste.
330.1(079)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică 31. Barbaroş, Ecaterina Managementul afacerilor mici şi mijlocii : Man. pentru studii univ., ciclul 2 / Ecaterina Barbaroş, Nadejda Nazar, Ion Barbaroş ; Acad. de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Rep. Moldova. – Ch. : AAP, 2011. – 239 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr. la sfârşitul cap. – 150 ex. ISBN 978-9975-9637-9-4. [2011-159]. - - 1. Afaceri mici şi mijlocii – Management.
334.012.6:005(075.8)

32. Stihi, Liudmila Managementul riscurilor în afaceri : (curs univ.) / Liudmila Stihi ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Management". – Ch. : ASEM, 2010. – 224 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-75-539-9. [2011-120]. - - 1. Afaceri – Management.
334.012.4:005(075.8)

336 Finanţe 33. Amarfii-Răilean, Nelli Culegere de teste şi probleme pentru lecţii practicii la disciplina "Finanţele întreprinderii" : (pentru studenţii Fac. de Econ.) / Nelli Amarfii-Răilean, Cazac Ianina ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Econ., Catedra de Finanţe şi Contabilitate. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2010 ("Tipogr. din Bălţi" SRL). – 48 p. : tab. ; 21 cm.
17

Cronica cărţii Nr 1-2011 ≡ Book annals Nr 1-2011

Bibliogr.: p. 46-48 (56 tit.). – 25 ex. ISBN 978-9975-50-025-8. [2011-167]. - - 1. Finanţele întreprinderii – Teste.
336.64(079)

34. Suhovici, Anna Bazele funcţionării pieţei de capital : (Sinteze şi aplicaţii) / Anna Suhovici (coord.), Nina Munteanu, Marcelina Roşca ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Investiţii şi Pieţe de Capital". – Ch. : Ed. ASEM, 2010. – 62, [1] p. : tab. ; 29 cm. Bibliogr.: p. 60-62 (79 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 50 ex. ISBN 978-9975-75-535-1. [2011-124]. - - 1. Piaţă de capital.
336.76(075.8)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri. 338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova 35. MEGA : Moldova Economic Growth Analysis / Centru Analitic Independent "Expert Grup" ; contributors: Valeriu Prohniţchi, Ana Popa, Alex Oprunenco [et. al]. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. – 28 cm. – ISBN 978-9975-80-302-1. Nr 3. – 2010. – 70 p. : diagr. – Apare cu sprijinul financiar al Black Sea Trust of the German Marchal Fund (Bucharest, Romania), the Think-Tanks Fund of the Open Society Inst. (Budapest, Hungry) and the Konrad Adenauer Foundation. – 70 ex. – ISBN 978-997580-427-1. – [2011-29]. - - 1. Economia Republicii Moldova (engl.).
338(478)

36. MEGA : Moldova Economic Growth Analysis = Analiza Creşterii Economice în Moldova : [trad. din engl.] / Centru Analitic Independent "Expert Grup" ; aut.: Valeriu Prohniţchi, Ana Popa, Alex Oprunenco [et. al]. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2011. – 28 cm. – ISBN 978-9975-80-302-1. Nr 3. – 2011. – 72 p. : fig., tab. color. – Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Tit. şi text paral.: lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul financiar al Black Sea Trust (Bucureşti, România) din cadrul Fundaţiei German marshal, Think Fund din cadrul Open Society Inst. (Budapesta, Ungaria) şi Fundaţiei Konrad Adenauer. – Bibliogr. în notele de subsol. – 170 ex. – ISBN 9789975-80-428-8. – [2011-184]. - - 1. Economia Republicii Moldova (rom., engl.).
338(478)=135.1=111

37. Oportunităţi de Afaceri pentru Beneficiarii de Remitenţe : Analiza regiunii Centru a Rep. Moldova : Proiectul "Încurajarea utilizării inovatoare a remitenţelor în investiţiile rurale productive" / aut.: Viorel Roşcovan, Roman Palanciuc, Veaceslav Zaharia [et. al.] ; Business Consulting Inst., ProRuralInvest, Fundaţia pentru Dezvoltare Econ. şi Integrare Europeană. – Ch. : "MultiArt-SV" SRL, 2010. – 72, [1] p. : fig., tab. color ; 29 cm.

18

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 71-72. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Intern. pentru Dezvoltarea Agriculturii. – 500 ex. ISBN 978-9975-4089-2-9. [2011-79]. - - 1. Economia Republicii Moldova – Remitenţe.
338(478)

38. "Premisele dezvoltării economiei naţionale în contextul crizei economice", conf. şt.-practică intern. (2010 ; Bălţi). Premisele dezvoltării economiei naţionale în contextul crizei economice : Materialele Conf. Şt.-Practice Intern., 28-29 mai 2010 / col. red.: Leonid Babii, Ala Trusevici, Andrei Balînschii [et al.]. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2010 (Tipogr. Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 297, [1] p. : fig., tab. ; 29 cm. Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. ISBN 978-9975-50-022-7. [2011-164]. - - 1. "Premisele dezvoltării economiei naţionale în contextul crizei economice" – Conferinţă ştiinţifică-practică (rom., engl., rusă).
338(478)(082)=135.1=111=161.1

39. Пойсик, Михаил Два десятилетия рыночных реформ в Молдове: мутации и ошибки : (Ст. и очерки) / Пойсик Михаил. – К. : Complexul Ed. IEFS, 2010. – 138 p. ; 21 cm. 300 ex. ISBN 978-9975-4176-0-0. [2011-87]. - - 1. Reforme economice – Republica Moldova (rusă).
338(478)

338.48 Turism. Economia turismului 40. Guţuţui, Veaceslav Nisporeni : destinaţie turistică = tourist destination : ghid turistic / Veaceslav Guţuţui, Viorel Miron ; grupul de consultanţi: Ion Munteanu, Marina Miron, Cornelia Cimbir [et al.] ; foto: Veaceslav Guţuţui, Viorel Miron, Dumitru Mititelu. – Ch. : "Iutastan" SRL, 2010. – 72 p. : _h., fot. color ; 23 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 72 (12 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 1000 ex. ISBN 978-9975-4060-0-0. [2011-47]. - - 1. Nisporeni – Republica Moldova – Turism (rom., engl.). 2. Turism – Nisporeni – Republica Moldova (rom., engl.).
338.48(478)=135.1=111

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială 339.7 Finanţe internaţionale 41. "Rolul investiţiilor în dezvoltarea durabilă a economiei naţionale în contextul integrării europene", conf. şt. intern. (2010 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională
19

Cronica cărţii Nr 1-2011 ≡ Book annals Nr 1-2011

"Rolul investiţiilor în dezvoltarea durabilă a economiei naţionale în contextul integrării europene", 29-30 oct. 2010 / col. red.: Hîncu Rodica, Gumovschi Ana, Bunu Mariana [et al.] ; consiliul şt.: Hîncu Rodica (preşedinte), Buhociu Florin, Ştefănescu Răzvan [et al.]. – Ch. : ASEM, 2010. – 269 p. : fig., fot. color, tab. ; 25 cm. Antetit.: Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Investiţii şi Pieţe de Capital". – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-75-542-9. [2011-123]. - - 1. "Rolul investiţiilor în dezvoltarea durabilă a economiei naţionale în contextul integrării europene" – Conferinţă ştiinţifică internaţională (rom., engl., rusă).
339.727.22:338(478)(082)=135.1=111=161.1

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială 42. Integrarea şi cooperarea economică regională : [monografie] / B. Chistruga, M. Pisaniuc, O. Sîrbu [et al.] ; Boris Chistruga (coord.) ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : ASEM, 2010. – 330, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 321-330 (153 tit.) şi la sfârşitul cap. – 40 ex. ISBN 978-9975-75-545-0. [2011-121]. - - 1. Integrare economică internaţională.
339.922

43. Repere strategice ale pregătirii Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană : [monografie] / Napoleon Pop (coord.), Valeriu Ioan-Franc, Emil Dinga [et al.]. – Ch. : ASEM, 2010. – 154 p. : fig. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 140-149 (172 tit.). – În red. aut. – 50 ex. ISBN 978-9975-75-540-5. [2011-122]. - - 1. Uniunea Europeană – Aderare – Republica Moldova.
339.924

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
44. Obreja, Nicolae Acquérir une culture juridique : (Documents. Renseignements. Statistiques) / Nicolae Obreja ; Acad. "Ştefan cel Mare", Catedra Lb. Moderne. – Ch. : "Acad. Ştefan cel Mare" a MAI, 2010. – 101 p. : tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 101 (12 tit.). – 80 ex. ISBN 978-9975-935-47-0. [2011-85]. - - 1. Cultura juridică (fr.).
34:811.133.1(076.5)

340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare 45. Репида, В. Б.
20

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

История государства и права славян : Учеб. пособие / В. Б. Репида ; ред.-изд. совет: Бабенко О. А., Млечко Т. П., Катан П. И. [и др.] ; Славян. ун-т РМ. – К. : "Valinex" SRL, 2011. – 182, [1] p. ; 29 cm. În red. aut. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex. ISBN 978-9975-68-160-5. [2011-103]. - - 1. Statul şi dreptul – Slavi – Istorie (rusă). 2. Slavi – Stat şi drept.
340.12(=16)(075.8)

341 Drept internaţional 46. Convenţia privind drepturile copilului pe înţelesul tuturor / Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova CIDDC ; text: Daniela Platon, Iosif Moldovanu ; coord.: Cezar Gavriliuc ; des.: Victoria Lungu, Robert Cinciuc. – [Ch.] : CIDDC : "Urma Ta" SRL, 2010 (Tipogr. "Bavat-Print" SRL). – 31, [1] p. de. color ; 21 cm. Apare cu sprijinul financiar al Org. Suedeze "Salvaţi Copiii", Guvernului Statelor Unite ale Americii şui Reprezentanţa UNICES în Moldova. – 10 000 ex. [2011-33]. - - 1. Convenţia privind drepturile copilului. 2. Copii – Drepturi.
341.231.14-053.2

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Antonina Lucinschi. – Vezi Nr 13. 47. Codul contravenţional al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. : MO nr. 191-193/634 din 01.10.2010. – Ch. : "Lavilat Info" SRL, 2011 (Tipogr. "Vite-Jesc" SRL). – 108 p. ; 20 cm. 300 ex. ISBN 978-9975-4151-4-9. [2011-171]. - - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.
342.92(478)(094.4)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova 48. Bordei, Lilia Principiile democraţiei pluraliste în activitatea parlamentară / Lilia Bordei. – Ch. : ULIM, 2010. – 139 p. : tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 133-138 (139 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-101-45-5. [2011-92]. - - 1. Democraţie pluralistă. 2. Parlamente.
342.53(478):321.72

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică 49. Astrahan, Liliana

21

Cronica cărţii Nr 1-2011 ≡ Book annals Nr 1-2011

Ce trebuie să cunoască beneficiarul minor al probaţiunii ? / Liliana Astrahan, Sergiu Ciorbă, Vitalie Popa ; coord.: Sorin Hanganu, Vladimir Popa ; Oficiul central de probaţiune pe lîngă Dep. Instituţiile Penitenciare. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. – 44 p. : tab. : 10 x 15 cm. Aut. sunt indicaţi pe cop. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare Intern. (SIDA). – 1000 ex. ISBN 978-9975-80-410-3 (eronat). [2011-30]. - - 1. Probaţiune.
343.14-053.5

50. Codul de procedură penală al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. : MO nr. 155-158/551 din 03.09.2010. – Ch. : "Lavilat-Info" SRL, 2011 (Tipogr. "Vite-Jesc" SRL). – 179 p. ; 20 cm. 300 ex. ISBN 978-9975-4151-7-0. [2011-174]. - - 1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova.
343.13(478)(094.4)

51. Codul penal al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. : MO nr. 191193/634 din 01.10.2010. – Ch. : "Lavilat-Info" SRL, 2011 (Tipogr. "Vite-Jesc" SRL). – 112 p. ; 20 cm. 300 ex. ISBN 978-9975-4151-6-3. [2011-173]. - - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343(478)(094.4)

52. Codul penal al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : "Prag-3" SRL, 2011. – 170, [2] p. ; 20 cm. – (Nou). 1500 ex. ISBN 978-9975-77-151-1. [2011-83]. - - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343(478)(094.4)

53. Dolea, Igor Comentariu la Legea cu privire la probaţiune / Igor Dolea, Roman Ivanov, Vladimir Popa ; resp. ed.: Vladimir Popa ; coord.: Sorin Hanganu, Vladimir Popa ; Oficiul central de probaţiune pe lângă Dep. Instituţiile Penitenciare. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. – 80 p. : tab. ; 24 cm. Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare Intern. (SIDA). – 200 ex. ISBN 978-9975-80-410-3. [2011-22]. - - 1. Legea cu privire la probaţiune – Comentariu.
343.14(0.072) 22

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

54. Implementarea probaţiunii în privinţa copiilor în conflict cu legea în Republica Moldova : Raport de monitorizare realizat în cadrul proiectului "Reforma sistemului de justiţie juvenilă în Rep. Moldova" / aut.: Victor Zaharia, Igor Dolea, Oleg Trocin [et al.] ; resp. de ed.: Vitalie Popa ; coord.: Sorin Hanganu ; Min. Justiţiei al Rep. Moldova, Oficiul central de probaţiune pe lângă Dep. Instituţiile Penitenciare. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. – 52 p. : fig. ; 24 cm. Aut. sunt indicat pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare Intern. (SIDA). – 100 ex. ISBN 978-9975-80-416-5 (broşată). [2011-17]. - - 1. Probaţiune – Minori. 2. Copii – Justiţie juvenilă.
343.14-053.5

55. Svanidze, Erik Combaterea relelor tratamente şi a impunităţii : Drepturile deţinuţilor şi obligaţiile funcţionarilor organelor de drept: 11 întrebări şi răspunsuri / Erik Svanidze ; trad. de: Glavan Elena ; Directoratul Gen. pentru Drepturile Omului şi Afaceri Juridice, Consiliul Europei. – [Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL)]. – 28 p. ; 15 x 21 cm. Bibliogr.: p. 26-28 şi în notele de subsol. [2011-194]. - - 1. Dreptul la apărare – Deţinuţi.
343.131.5

56. Trocin, Oleg Ghidul consilierului de probaţiune specializat în lucrul cu minorii / Oleg Trocin, Iosif Csatlos-Dima, Vitalie Popa ; coord.: Sorin Hanganu, Vladimir Popa ; Oficiul central de probaţiune pe lângă Dep. Inst. Penitenciare. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. – 138 p. : tab. ; 24 cm. Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare Intern. (SIDA). – 300 ex. ISBN 978-9975-80-409-7. [2011-21]. - - 1. Probaţiune – Minori. 2. Minori – Probaţiune.
343.14-053.5

57. Zaharia, Victor Ghid de implicare comunitară în activitatea de probaţiune în privinţa minorilor / Victor Zaharia, Nicolae Harconiţă, Vladimir Popa ; resp. ed.: Vladimir Popa ; coord.: Sorin Hanganu, Vladimir Popa ; Oficiul central de probaţiune pe lângă Dep. Instituţiilor Penitenciare. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. – 67 p. : tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 65-67 (44 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare Intern. (SIDA). – 300 ex. ISBN 978-9975-80-269-7. [2011-20]. - - 1. Probaţiune – Minori. 2. Minori – Probaţiune.
343.14-053.5

58. Zmarzlik, Jolanta

23

Cronica cărţii Nr 1-2011 ≡ Book annals Nr 1-2011

Copilul meu va depune mărturii în judecată : Informaţii şi sfaturi pentru părinţi, tutori şi alte persoane care însoţesc copiii ce depun mărturii în judecată / aut.: Jolanta Zmarzlik ; adapt. în Moldova: Daniela Sîmboteanu, Rodica Coreţchi-Mocanu, Tatiana Catană ; Centrul Naţ. de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC), Min. Justiţiei şi Procuratura Gen. – Ch. : "Urma Ta" PP SRL, 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 16 p. ; 21 cm. Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei OAK şi Fundaţiei "Nobody's Children". [2011-190]. - - 1. Mărturii în judecată – Copii.
343.14-053.2

347 Drept civil 59. Codul civil al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. : MO nr. 197200/656 din 31.12.2009. – Ch. : "Lavilat-Info" SRL, 2011 (Tipogr. "Vite-Jesc" SRL). – 224 p. ; 20 cm. 300 ex. ISBN 978-9975-4151-8-7. [2011-175]. - - 1. Codul civil al Republicii Moldova.
347(478)(094.4)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar 60. Codul de executare al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : "Prag-3" SRL, 2011. – 139 p. : tab. ; 20 cm. – (Nou). 1000 ex. ISBN 978-9975-77-155-9. [2011-82]. - - 1. Codul de executare al Republica Moldova.
347.91/.97(478)(094.4)

61. Codul de procedura civilă al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. : MO nr. 155-158/551 din 03.09.2010. – Ch. : "Lavilat-Info" SRL, 2011 (Tipogr. "Vite-Jesc" SRL). – 106 p. ; 20 cm. 300 ex. ISBN 978-9975-4151-9-4. [2011-176]. - - 1. Codul de procedura civilă al Republicii Moldova.
347.91/.95(478)(094.4)

349 Ramuri speciale ale dreptului 349.2 Dreptul muncii 62. Codul muncii al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. : MO nr. 160162/586 din 07.09.2010. – Ch. : "Lavilat-Info" SRL, 2011 (Tipogr. "Vite-Jesc" SRL). – 88 p. ; 20 cm. 300 ex. ISBN 978-9975-4151-5-6. [2011-172].
24

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.
349.2(478)(094.4)

63. Codul muncii al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : "Prag-3" SRL, 2011. – 148 p. ; 20 cm. – (Nou). 1500 ex. ISBN 978-9975-77-152-8. [2011-75]. - - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.
349.2(478)(094.4)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică 64. Achiziţiile publice şi implicarea cetăţenilor în verificarea eficienţei valorificării banilor publici : Ghid / Asoc. Presei Independente (API). – Ch. : "Ericon" SRL, 2010. – 48 p. : tab. color ; 21 cm. Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros Moldova. – 600 ex. ISBN 978-9975-4114-3-1. [2011-189]. - - 1. Achiziţii publice.
351.712

65. Elaborarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală: ghid de mobilizare a comunităţii / Progr. Comun de Dezvoltare Locală Integrată ; elab. de Ludmila Malcoci. – Ch. : "Nova-Imprim" SRL, 2010. – 100 p. : tab. color ; 24 cm. Bibliogr.: p. 76-77 (30 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei. – 1000 ex. ISBN 978-9975-4131-7-6. [2011-138]. - - 1. Strategie de dezvoltare locală.
352:316.42(036)

66. Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public : Ghid metodic / Cancelaria de Stat a Rep. Moldova, Direcţia politica de cadre ; [alcăt.] Elena Levinţa-Perciun, Tamara Gheorghiţă, Aurelia Ţepordei [et al.]. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Art Grup Brivet" SRL). – 100 p. : fig. color, tab. ; 25 cm. Bibliogr.: p. 57 (17 tit.). – 4000 ex. ISBN 978-9975-4172-0-4. [2011-86]. - - 1. Funcţionari publici – Evaluare.
354.08(072)

Косташ, Ион. Дни затмения. – Vezi Nr 24.

25

Cronica cărţii Nr 1-2011 ≡ Book annals Nr 1-2011

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale 67. ASITO – Prima alegere în asigurări = Первый выбор в страховании : Manager : Ofertă de asigurare / Compania Intern. de Asigurări "Asito" S.A. – [Ch. : S. n., 2011]. – 21, [1] ; 21, [1] p. : fot. color ; 30 cm. Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Paginaţie paral. – Carte-valet ("перевертыш") – F. f. de tit.. [2011-112]. - - 1. Asigurări sociale – Republica Moldova (rom., rusă). 364.3(478)=135.1=161.1 68. Chisari, Aliona Pensia de la A la Z = Пенсия от А до Я : Ghid / Aliona Chisari, Ludmila Goncear ; Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Bibl. Publică de Drept. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Primex Com" SRL). – 78 ; 84 p. : tab. ; 21 cm. Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Paginaţie paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – Apare cu sprijinul financiar al Ambasadei SUA în Rep. Moldova. – 2000 ex. ISBN 978-9975-4147-0-8. [2011-8]. - - 1. Pensie – Ghiduri.
364.3(036)=135.1=161.1

69. De la concepte la oameni, schimbând destine: oportunităţi mai bune pentru tineri şi femei : Raport de totalizare a rezultatelor proiectului "Oportunităţi mai bune pentru tineri şi femei" la 6 ani de activitate / Guvernul Rep. Moldova, Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), USAID [et al.]. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2011. – 39 p. : tab., scheme, fot. color ; 29 cm. Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 300 ex. ISBN 978-9975-80-424-0. [2011-19]. - - 1. Activităţi sociale.
364.465(047)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie 70. Silistraru, Nicolae Vademecum în pedagogie : (Pedagogia în tabele şi scheme) : Material didactic / Nicolae Silistraru ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Pedagogie şi Psihologie gen. – Ed. a 2-a ad. – Ch. : UST, 2011 (Combinatul Poligr.). – 191, [1] p. : scheme, tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 189-190 (29 tit.). – 4000 ex. ISBN 978-9975-76-049-2. [2011-150]. - - 1. Pedagogie.
37.01(075.8)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

26

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

71. Cartaleanu, Tatiana Limba şi literatura română : Ghidul profesorului : cl. a 9-a / Tatiana Cartaleanu, Mircea Ciobanu, Olga Cosovan ; comisia de evaluare: Larisa Caragi, Aliona Zgardan-Crudu, Ana Galaju [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Tipogr. "ElenaVI" SRL). – 80 p. : tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 80 (18 tit.). – 2050 ex. ISBN 978-9975-67-715-8. [2011-76]. - - 1. Limba română – Metodica predării. 2. Literatură română – Metodica predării.
37.016:[811.135.1+821.135.1.09]

72. Creţu, Liliana Să ne cunoaştem credinţa : Suport pentru cadrele didactice, părinţi şi elevi la disciplina Religie: Cultul ortodox : cl. a 5-a – 9-a / Liliana Creţu. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. – 398, [1] p. ; 24 cm. Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 392-393 (50 tit.). – 4500 ex. ISBN 978-9975-80-393-9. [2011-24]. - - 1. Religie ortodoxă – Metodica predării.
37.016.046:27

73. Limba şi literatura română : Ghidul profesorului : [cl.] a 5-a / Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian [et al.] ; comisia de experţi: Mariana Jitari, Elena Savca, Nicolae Leahu ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa" ; Bucureşti : Humanitas, 2010 (Tipogr. Ed. "Universul" ÎS). – 141, [2] p. : fig., tab. ; 23 cm. Bibliogr.: p. 143 (14 tit.). – 2000 ex. ISBN 978-9975-67-717-2. [2011-32]. - - 1. Limba română – Metodica predării. 2. Literatură română – Metodica predării.
37.016.046:[821.135.1+821.135.1.0]

74. Morel, Maia Educaţie plastică : Ghidul profesorului : cl. a 7-a / Maia Morel, Rodica Mocanu-Nosko, Angela Frumosu ; comisia de evaluare: Teodora Hubencu, Vera Bejuc-Pşeneac, Tamara Tricolici ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Tipogr. Ed. "Universul" ÎS). – 79 p. : fig. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 73-75 şi în notele de subsol. – 2000 ex. ISBN 978-9975-67-716-5. [2011-31]. - - 1. Educaţie plastică – Metodica predării.
37.016.046:73/76

75. Idem în lb. rusă : Художественное воспитание : Пособие для учителя : 7 кл. / trad. din lb. rom.: Alla Uvarova, Oleg Daghi. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 83, [1] p. : fig. ; 24 cm. Bibliogr.: 80-81 (55 tit.) şi în notele de subsol. – 1000 ex. ISBN 978-9975-67-730-1. [2011-78]. - - 1. Educaţie plastică – Metodica predării (rusă).
27

Cronica cărţii Nr 1-2011 ≡ Book annals Nr 1-2011

37.016.046:73/76

76. "Ştiinţa politică în Republica Moldova: realizări şi perspective", conf. şt. intern. (2010 ; Chişinău). Actele conferinţei ştiinţifice internaţionale "Ştiinţa politică în Republica Moldova: realizări şi perspective" : Atelierul 5 "Bazele lingvistice ale optimizării procesului de predare-învăţare a limbilor străine de specialitate", Chişinău 15-16 oct. 2010 / coord. şi red. şt. Maria Cotlău. – Ch. : CEP USM, 2010. – 107, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Relaţii Intern. Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Lb. Străine Aplicate. – Texte: lb. rom., engl., fr. – Rez.: lb. engl., rom. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 50 ex. ISBN 978-9975-71-061-9. [2011-72]. - - 1. "Ştiinţa politică în Republica Moldova: realizări şi perspective: Atelierul 5 "Bazele lingvistice ale optimizării procesului de predare-învăţare a limbilor străine de specialitate" – Conferinţă ştiinţifică internaţională (rom., engl., fr.).
37.016:811'243(082)=135.1=111=133.1

77. Кудрицкая, Светлана Химия : 9-й кл. : Гид для учителя / Светлана Кудрицкая, Надежда Велишко ; пер. с рум.: Иван Погребной ; comisia de evaluare: Maria Bîrcă, Aliona Gandrabur, Vera Moroşan ; red. şt.: Tatiana Litvinova ; М-во просвещения Респ. Молдова. – [Ed. a 2-a]. – К. : Arc, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 102, [2] p. : fig., tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 102 (7 tit.) în notele de subsol. – 1000 ex. ISBN 978-9975-61-603-4. [2011-154]. - - 1. Chimie – Metodica predării (rusă).
37.016.046:54

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară 78. Căldura Cuvântului : Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" [din Chişinău] : 20 de ani : [de activitate] / coord.: Vasile Dombrov, Daniela Vacarciuc, Silvia Cocieru-Strătilă [et al.]. – Ch. : "Cu drag" SRL, 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 163 p. : fot., fot. color ; 24 cm. 500 ex. ISBN 978-9975-4145-5-5. [2011-23]. - - 1. Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" din Chişinău – Istorie.
37.091(478-25)(091)

79. Formarea continuă a cadrelor didactice în contextul educaţiei centrate pe cel ce învaţă / Chicu Valentina, Solovei Rodica, Hadârcă Maria [et al.] ; consultanţi experţi: Guţu Vladimir, Cincilei Cornelia ; coord.: Chicu Valentina ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : CEP USM, 2010. – 78, [1] p. : tab. ; 25 cm. Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 200 ex. ISBN 978-9975-71-058-9. [2011-91]. - - 1. Formarea continuă a cadrelor didactice.
37.091

28

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

80. Reflecţii despre activitatea Consiliului Metodic al Liceului Teoretic "Ion Creangă" mun. Chişinău : ed. 1-a / aut. de proiect: Valentin Guzgan ; au colab.: Nelly Tarlapanu, Lucia Ermurachi, Claudia Gorceag [et al.] ; coord.: Corneliu Solomon. – Ch. : S. n., 2006 (Tipogr. "Valinex" SRL). – 62 p. : fot. color, tab. ; 29 cm. Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Părinţilor "Liceum", Liceul Teoretic "Ion Creangă" mun. Chişinău. ISBN 978-9975-68-161-2. [2011-104]. - - 1. Liceul Teoretic "Ion Creangă" din Chişinău.
37.091(478-25)

81. Reflecţii despre activitatea Consiliului Metodic al Liceului Teoretic "Ion Creangă" mun. Chişinău în anii de studii … : ed. a 3-a / aut. de proiect: Valentin Guzgan ; au colab.: Maria Trifin, Nelly Tarlapanu, Taisia Arseni [et al.] ; coord.: Corneliu Solomon. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Valinex" SRL). – 29 cm. … 2007-2008. – 2008. – 141 p. : fot. color, tab. – Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Părinţilor "Liceum", Liceul Teoretic "Ion Creangă" mun. Chişinău. – ISBN 978-9975-68-162-9. – [2011-105]. - - 1. Liceul Teoretic "Ion Creangă" din Chişinău.
37.091(478-25)

82. … 2008-2009. – 2009. – 190 p. : fot. color, tab. – Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Părinţilor "Liceum", Liceul Teoretic "Ion Creangă" mun. Chişinău. – ISBN 978-9975-68163-6. – [2011-106]. - - 1. Liceul Teoretic "Ion Creangă" din Chişinău.
37.091(478-25)

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală 83. Educaţia ecologică în clasele primare. Centrare pe competenţe : monografie / aut.: Ludmila Ursu (coord.), L. Saranciuc-Gordea, T. Rusuleac [et al.] ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Lab. Şt. Ecoeducaţie. – Ch. : "Garomont-Studio" SRL, 2010. – 227 p. : fig., tab. ; 20 cm. Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 211-224 (168 tit.). – 30 ex. ISBN 978-9975-4104-3-4. [2011-94]. - - 1. Educaţie ecologică.
373.3

84. Education for all – dust track initiative in Moldova : The "Education for All – fast Track Initiative" Project in the Republic of Moldova / Min. of Education of the Republic of Moldova ; ed.: Aurelia Guzun ; contribution: Lia Sclifos. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 32 p. : fot. color ; 24 x 24 cm. – (Ajută-l să crească om mare). Apare cu sprijinul financiar al Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, UNICEF, Băncii Mondiale. [2011-28]. - - 1. Educaţie preşcolară (engl.).
373.2:502/504

29

Cronica cărţii Nr 1-2011 ≡ Book annals Nr 1-2011

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special 85. Catalogul instituţiilor pentru copii şi tineri cu dizabilităţi de pe ambele maluri ale Nistrului = Каталог учреждений для детей и молодёжи с ограниченными возможностями жизнедеятельности с обоих берегов Днестра / Proiectul "Dezvoltarea unei reţele de Centre de reabilitare a copiilor cu dizabilităţi" ; coord.: Tatiana Echim. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2011. – [28] p. : fot. color ; 25 cm. Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 400 ex. ISBN 978-9975-80-432-5. [2011-185]. - - 1. Instituţii pentru copii şi tineri cu dizabilităţi – Cataloage.
376(058.7)=135.1=161.1

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare 86. Bazele teoretice şi aplicative ale proiectării şi implementării conţinuturilor formării psihologilor la ciclul licenţial al învăţământului superior / Ion Negură (coord.), Igor Racu, Maria Pleşca [et al.] ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Lab. de psihologie. – Ch. : UPS "I. Creangă", 2010. – 196 p. : fig., tab. ; 21 cm. Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. ISBN 978-9975-46-083-5. [2011-114]. - - 1. Învăţământ superior – Formarea psihologilor.
378:159.922

87. Termeni şi definiţii în domeniul asigurării calităţii în învăţământul superior : Glosar / Grupul de experţi în reforma învăţământului superior, Oficiul Naţ. Tempus ; sel. Roza Dumbrăveanu. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 60 p. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 60 (9 tit.). – 400 ex. ISBN 978-9975-46-087-3. [2011-115]. - - 1. Învăţământ superior – Terminologie.
378

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
51 MATEMATICĂ
88. "Matematics & Information Technologies: research and education" (MITRE2008-2009), conf. (2008-2009 ; Chişinău). Proceedings of the Conference "Matematics & Information Technologies: research and education" (MITRE 2008-2009) / org. com. : Ciocanu Gheorghe (chair), Perjan Andrei, Damian Florin [et al.] ; ed. by: Valeriu Guţu. – Ch. : CEP USM, 2010. – 177, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Antetit.: Moldova State Univ., Fac. of Mathematics and Computer Science, Centre of Education and Research in Mathematics and Computer Science (CECMI), Mathematical Society of the Rep. of Moldova. – Texte: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 60 ex. ISBN 978-9975-70-995-8. [2011-74].
30

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. "Matematics & Information Technologies: research and education" – Conferinţă (rom., engl.).
[51+004]:37.0(082)=135.1=111

519.2 Probabilitate. Statistică matematică 89. Ciurariu, Gabriela Elemente de matematici aplicate în economie : [pentru uzul studenţilor] / Gabriela Ciurariu. – Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2010 (Tipogr. "PIM", Iaşi). – 192 p. : tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 189-192 (36 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-63-063-4. [2011-49]. - - 1. Matematică aplicată.
519.2/.8(075.8)

53 FIZICĂ
537 Electricitate. Magnetism 90. Nicorici, Andrei Culegere de probleme la fizica semiconductoarelor / Andrei Nicorici, Valentina Nicorici, Dumitru Nedeoglo ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Fizică, Catedra Fizica Aplicată şi Informatică. – Ch. : CEP USM, 2010. – 101, [1] p. : fig. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 100 (9 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-71-051-0. [2011-71]. - - 1. Fizica semiconductoarelor.
537.311.322(076.5)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
547 Chimie organică 91. Chimia organică : Metode de separare şi identificare a compuşilor organici : Îndrumar de lab. / aut.: Mihail Gheţiu, Angela Gurev, Larisa Zadorojnâi [et al.] ; red. resp.: Ana Verejan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Catedra Chimie. – Ch. : UTM, 2010. – 64 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 62 (7 tit.). – 150 ex. [2011-62]. - - 1. Chimie organică.
547(076.5)

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
92. Biostatistica : [pentru uzul studenţilor] / Elena Silitrari, Ion Toderaş, Andrei Silitrari [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Biologie şi Pedologie, Inst. de Zoologie al AŞM. – Ch. : CEP USM, 2010. – 141, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 139-141 (53 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-70-982-8. [2011-36]. - - 1. Biostatistică.
31

Cronica cărţii Nr 1-2011 ≡ Book annals Nr 1-2011

57:311.2(075.8)

59 ZOOLOGIE
93. Manic, Gheorghe Diversitatea şi ecologia pteromalidelor din Republica Moldova : [monografie] / Gheorghe Manic ; des., fot.: Boucek Z., Rasplus J. Y., Graham M. Wr. ; Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva", Rezervaţia Codrii. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). – 247 p. : des., fig., tab., [16] p. fig. color ; 22 cm. Bibliogr.: p. 236-247 (158 tit.). – Ind. speciilor: p. 232-235. – 300 ex. ISBN 978-9975-67-729-5. [2011-77]. - - 1. Pteromalidele din Republica Moldova.
595.79(478)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală 613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică 94. Clivadă, Svetlana Cercetarea comportamentului sexual al comunităţii LGBT / Svetlana Clivadă, Olesea Bucşanu, Veaceslav Mulear ; red. şi consultant şt.: Svetlana Rusnac ; Centru de Informaţii "GenderDoc-M". – Ch. : S. n., 2010 (Combinatul Poligr.). – 54 ; 58, [1] p. : fig., tab. ; 18 cm. Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 53 (9 tit.). – Paginaţie paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – Apare cu sprijinul financiar al Asoc. gaylor şi lesbienilor "COC" (the Netherlands), conducerei şt. a Inst. de Formare şi Cercet. Soc., ULIM. [2011-160]. - - 1. Homosexualitate.
613.885

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Ghicavîi, Victor. Serviciul Farmacologie clinică în instituţia de sănătate publică (curativă). – Vezi Nr 95. 615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie 95. Ghicavîi, Victor Serviciul Farmacologie clinică în instituţia de sănătate publică (curativă) : (Material didactic, normativ şi managerial) / aut.: Ghicavîi Victor ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2010. – 123, [1] p. : tab. ; 21 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 74 (14 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-4163-2-0. [2011-45]. - - 1. Farmacologie clinică.
615+614.2(075.8)

32

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale 96. Aparate auditive: adaptare şi exploatare : Ghid practic / aut.: Ion Ababii, Mihai Maniuc, Sergiu Parii [et al.] ; Spitalul Clinic Rep. pentru Copii "Em. Coţaga", Centrul Rep. Funcţional de Audiologie, Protezare Auditivă şi Reabilitare Medico-Pedagogică, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" [et al.]. – Ch. : CEP "Medicina", 2011. – 32, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 32 (12 tit.). – 60 ex. ISBN 978-9975-913-31-7. [2011-116]. - - 1. Aparate auditive.
615.471:616.28-7(076.5)

97. Idem în lb. rusă : Слуховые аппараты: адаптация и эксплуатация. – К. : Изд.Полигр. Центр "Medicina", 2011. – 37, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 37 (12 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-913-32-4. [2011-117]. - - 1. Aparate auditive (rusă).
615.471:616.28-7(076.5)

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedical 98. Буймистру, Татьяна Цвет – ключ к здоровью и долголетию / Татьяна Буймистру. – К. : "JR-Media" SRL, 2010 (Tipogr. "Metrompaş" SRL). – 25 cm. – ISBN 978-9975-901-26-0. – (Серия "Колористика"). Кн. 2-я. – 2010. – 364 p. : fot. color. – Bibliogr.: p. 346-347. – 300 ex. – ISBN 9789975-4165-0-4 (în cop. tare). – [2011-69]. - - 1. Terapie prin culori (rusă). 2. Percepţia culorilor (rusă).
615.85+159.937.51

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie 617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale 99. Leşco, Andrei "…Ci să împlineşti jurămintele tale…" : Reflecţiile unui chirurg / Andrei Leşco. – Ch. : Arc, 2010 (Combinatul Poligr.). – 297 p. ; 20 cm. 500 ex. ISBN 978-9975-61-602-7. [2011-152]. - - 1. Chirurgie laparoscopică.
617.5-089

618 Ginecologie. Obstetrică 100. Cardaniuc, Corina

33

Cronica cărţii Nr 1-2011 ≡ Book annals Nr 1-2011

Les méthodes d'investigation en gynécologie / Corina Cardaniuc, Valentin Friptu, Constantin Burnusus ; Univ. d'État de Médecine et Pharmacie "Nicolae Testemiţanu", Dép. d'Obstétrique et de gynécologie. – Ch. : CEP "Medicina", 2011. – 44 p. : fig. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 43-44 (22 tit.). – 30 ex. ISBN 978-9975-913-37-9. [2011-145]. - - 1. Ginecologie – Metode de investigaţie (fr.).
618.1-071(076.5)

101. Moşin, Veaceslav Ginecologie reproductivă : [manual] / Veaceslav Moşin. – Ch. : "'Nova-Imprim" SRL, 2010. – 856 p. : fig., tab. ; 25 cm. Datele de pe cop. lipsesc. – Bibliogr.: p. 848-856 (189 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al UNFPA, Fondului ONU pentru Populaţie. – 450 ex. ISBN 978-9975-4131-6-9 (în cop. tare). [2011-137]. - - 1. Ginecologie reproductivă.
618:612

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice. Economie energetică 102. Muntean, Ion Expirarea contractului dintre Gazprom şi Moldovagaz – noi oportunităţi de consolidare a securităţii energetice a Republicii Moldova / Ion Muntean ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul". – Ch. : IDIS "Viitorul", 2010 (Tipogr. "MS Logo" SRL). – 29, [1] p. : fig., ; 29 cm. – (Politici Publice; Nr 9, 2010, ISBN 978-9975-4007-6-3). Bibliogr.: p. 28 (28 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Open Society Inst. (LGI/OSI). – 50 ex. ISBN 978-9975-4156-5-1. [2011-107]. - - 1. Energetică – Republica Moldova.
620.91(478)

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică 621.3 Electrotehnică 103. Alimentarea cu energie electrică : Ciclu de prelegeri : [în vol.] / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică, Catedra Electroenergetica ; elab.: Ion Proţuc, Victor Pogora ; red. resp.: Ion Stratan. – Ch. : UTM, 2010. – 20 cm. Vol. 1. – 2010. – 136 p. : fig. – Bibliogr.: p. 136 (24 tit.). – 150 ex. – [2011-60]. - - 1. Energie electrică – Alimentare.
621.31(075)

621.8 Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice

34

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

104. Certan, Valeriu Mecanisme şi organe de maşini : [pentru uzul studenţilor] / Valeriu Certan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Acad. de Transportul, Informatică şi Comunicaţii. – Ch. : Evrica, 2010 (Tipogr. AŞM). – 607 p. : fig., tab. ; 21 cm. – (Seria: Inginerie, Transport şi Logistică). Bibliogr.: p. 606-607 (35 tit.). – 250 ex. ISBN 978-9975-941-63-1 (în cop tare). [2011-93]. - - 1. Organe de maşini.
621.8(075.8)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură 631 Agricultură în general 631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice 105. Ursu, Andrei Solurile Rezervaţiei "Codrii" / Andrei Ursu, Ecaterina Barcari ; Agenţia "Moldsilva", Rezervaţia "Codrii", Inst. de Ecologie şi Geografie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei [et al.]. – Ch. ; Lozova : S. n., 2011 (Tipogr. AŞM). – 81, [1] p. : foto color, tab. ; 22 cm. Bibliogr.: p. 69-70 (29 tit.). – 500 ex. ISBN 978-9975-62-283-7. [2011-140]. - - 1. Solurile Rezervaţiei "Codrii" – Republica Moldova.
631.4(478)

631.5 Lucrări agricole 106. Bujoreanu, Nicolae Formarea direcţionată a fructelor pentru păstrare îndelungată : monografie / Nicolae Bujoreanu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor. – Ch. : "Magna-Princeps" SRL, 2010. – 255, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 246-255. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic al AŞM. – 500 ex. ISBN 978-9975-4132-1-3 (în cop. tare). [2011-128]. - - 1. Păstrarea fructelor.
631.563:634.1

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor 107. Protecţia plantelor : tehnologii şi mijloace tehnice / Boris Chicu, Galina Lungu, Sergiu Vasilevschi [et. al] ; red. şt.: Ion Hăbăşescu ; resp. ed. Vasile Deleu ; Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Tehnică Agricolă "Mecagro". – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. – 312 p. : fig., fig. color, tab. ; 24 cm.

35

Cronica cărţii Nr 1-2011 ≡ Book annals Nr 1-2011

Aut sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 307-312 (110 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Consiliului Suprem pentru Şt. şi Dezvoltare Tehnologică al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – 200 ex. ISBN 978-9975-80-418-9. [2011-25]. - - 1. Protecţia plantelor – Tehnologii.
632.935

634 Horticultură în general 108. Dadu, Constantin Bazele ştiinţifice ale producerii merelor pentru industrializare în cultură repetată / Dadu Constantin ; Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. AŞM). – 301, [1] p. : fig., tab. ; 22 cm. Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 247-281 (463 tit.). – 300 ex. ISBN 978-9975-62-282-0 (în cop. tare). [2011-38]. - - 1. Pomicultură – Mere.
634.11:663.81

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei 109. Aizenştadt, Constantin 700 de întrebări şi teste (tematice) pentru pregătirea de examenul teoretic si obţinerea permisului de conducere = 700 экзаменационных (тематических) задач для подготовки к теоретическому экзамену на получение водительского удостоверения / aut.: Constantin Aizenştadt, Vasile Onceanu ; design, graf: Serghei Arhanghelschi. – Ed. a 2-a. – Ch. : "ViteJesc" SRL, 2011. – 144 p. : fig. color ; 29 cm. Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 1000 ex. ISBN 978-9975-4155-1-4. [2011-46]. - - 1. Permis de conducere – Examen teoretic – Teste (rom., rusă).
656.091.1(079)=135.1=161.1

656.1 Transport rutier 110. Onceanu, Vasile Regulamentul circulaţiei rutiere = Правила дорожного движение : comentat succint : [manual] / Vasile Onceanu, Constantin Aizenştadt. – Ch. : "Vite-Jesc" SRL, 2011. – 79, [1] p, [24] p. fig., fig. color ; 23 cm. Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 500 ex. ISBN 978-9975-4155-2-1. [2011-170]. - - 1. Regulamentul circulaţiei rutiere (rom., rusă).
656.11.05:351.811(075)=135.1=161.1

656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor 111. Ciobanu, Constantin Gh. Mihai Eminescu în filatelia şi cartofilia universală : Cat. enciclopedic / Constantin Gh. Ciobanu, Maria Godorozea ; Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei, Asoc.
36

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Filateliştilor, Maximafiliştilor şi Cartofiliştilor din Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Combinatul Poligr.). – 119 p. : fig., fig. color ; 21 x 22 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-67-727-1. [2011-155]. - - 1. Filatelie – Mihai Eminescu. 2. Cartofilie – Mihai Eminescu. 3. Eminescu, Mihai, 1850-1889, poet român – Filatelie – Cartofilie.
656.835:821.135.1.09

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
Архитекторы и дизайнеры Республики Молдова, 2010. – Vezi Nr 114.

72 ARHITECTURĂ
112. Andronovici, Diana Tipologia clădirilor : Locuinţa : Indicaţii metodice / Diana Andronovici, Sergiu Tronciu ; red. resp.: Petru Dumitraşcu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură. – Ch. : UTM, 2010. – 27, [1] p. : des. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 27 (9 tit.). – 200 ex. [2011-54]. - - 1. Locuinţe – Arhitectură.
728.1(076.5)

113. Calculul şi alcătuirea elementelor portante ale clădirii industriale multietajate : (elemente prefabricate) : Material didactic / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Construcţii şi Mecanica Structurilor ; elab.: Mihai Ursu, Tudor Sârbu ; red. resp.: Tudor Sârbu. – Ch. : UTM, 2011. – 109, [3] p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 97-98 (20 tit.). – 100 ex. [2011-57]. - - 1. Clădiri etajate – Proiectare.
725.1.012.25(075)

114. Архитекторы и дизайнеры Республики Молдова, … = Architects and Designers of the Republic of Moldova, 2010 / DAS Directory ; [сост.]: Надежда Време, Вячеслав Чеботарь, Виолетта Дарсалия [и др.]. – К. : Б. и., 2010 (Tipogr. "Poliart" SRL). – 247, [1] p. : fot., fot. color ; 29 cm. Tit., text paral.: lb. rusă, engl. – 3000 ex. ISBN 978-9975-4042-1-1 (în cop. tare şi supracop.). [2011-61]. - - 1. Arhitectură – Republica Moldova (rusă). 2. Design – Republica Moldova (rusă).
72+7.05(478)(092)=161.1=111

115. Архитектурное проектирование : Художественный музей : Учеб. пособие по выпол. курсов. проекта по дисциплине "Архитектурное проектирование" : спец. 2401 – "Архитектура" / Техн. ун-т Молдовы, Фак. градостроительства и архитектуры, Каф. "Архитектура" ; сост.: Е. А. Богнибов, Д. Т. Андронович, А. А. Остапов [и др.] ; отв. ред.: В. Лунгу. – К. : ТУМ, 2010. – 50, [1] p. : des., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 50 (12 tit.). – 100 ex.
37

Cronica cărţii Nr 1-2011 ≡ Book annals Nr 1-2011

[2011-64]. - - 1. Arhitectura muzeelor – Proiectare (rusă).
727.7.012(075)

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE 73 ARTE PLASTICE
116. Malcoci, Vitalie Constituirea şi evoluţia prelucrării artistice a pietrei în arta Republicii Moldova / Vitalie Malcoci. – Ch. : "Print-Caro" SRL, 2010. – 46 p. : fig. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 20-21 (43 tit.) şi în note, p.: 14 (11 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-4159-5-8. [2011-157]. - - 1. Prelucrarea artistică a pietrei în Republica Moldova.
736.2(478)

741/744 Desen 117. Pictorii contra corupţiei : chichiţe judecătoreşti / Transparency Intern. Moldova ; pict.: Ion Mâţu. – Ch. : Transparency Intern. Moldova, 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 30 cm. – ISBN 978-9975-80-116-4. [Pt.] a 11-a. – 2010. – [128] p. : des. – Apare cu sprijinul financiar al Oxfam Novig. – 500 ex. – ISBN 978-9975-80-417-2. – Gratuit. – [2011-26]. - - 1. Caricaturi – Corupţie.
741.5:328.185

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design 118. Михайло, Лариса Мир цветов "Дианы" : [флористика клуба "Диана"] / Лариса Михайло. – К. : "Cu Drag" SRL, 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 92 p. : il., il. color ; 24 cm. 300 ex. ISBN 978-9975-4145-6-2. [2011-188]. - - 1. Artă florală (rusă).
745.9

78 MUZICĂ
119. Mamot, Eugen Lia-Ciocârlia : Culeg. de creaţii corale accapela pentru voci egale / Eugen Mamot ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : "Primex Com" SRL, 2010. – 132 p. : fot., n. muz. ; 29 cm. 50 ex. ISMN 979-0-3480-0096-1. ISBN 978-9975-4147-6-0. [2011-81]. - - 1. Muzică corală.
783.8

120. Козлова, Надежда

38

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Вопросы теории, истории и методики преподавания камерного ансамбля : Метод. разработка / Надежда Козлова, Светлана Циркунова ; науч. ред.: В. Аксенов ; Акад. Музыки, Театра и Изобраз. Искусств. – Ch. : Pontos, 2011 (Centrul Ed. al UASM). – 103, [1] p. : n. muz. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 97-103 (156 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-51-214-5. [2011-88]. - - 1. Muzică de cameră – Metodica predării (rusă).
785.7:37.016

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică 121. Două decenii cu Satiricus I. L. Caragiale, 1990-2010 : [din Chişinău] / Teatrul Municipal "Satiricus Ion Luca Caragiale" ; ed. îngrijită de Ion Diviza ; concept, ed. coord.: Victoria Cazacu. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. – 252 p. : fot., fot. color ; 21 cm. – (Colecţia "Teatrul Satiricus I. L. Caragiale " ; 15). Apare cu sprijinul financiar al teatrului Municipal "Satiricus Ion Luca Caragiale", Primăriei municipiului Chişinău. – 1000 ex. ISBN 978-9975-80-419-6. [2011-182]. - - 1. Teatrul Municipal "Satiricus Ion Luca Caragiale" din Chişinău.
792.05(478-25)

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică 122. Clasificaţia sportivă unică a Republicii Moldova : (Anii 2010-2013) / Min. Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova ; alcăt.: Ion Cebanu, Nicolae Andronachi, Constantin Ciorbă [et. al]. – Ch. : CEP USM, 2010. – 167, [1] p. : tab. ; 21 cm. 200 ex. ISBN 978-9975-71-055-8. [2011-70]. - - 1. Sport – Republica Moldova.
796/799(478)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
123. "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european", colocviu intern. (2009 ; Chişinău). Colocviul Internaţional "Filologia modernă: realizări şi perspective în contextul european". Limbă, limbaj, vorbire : (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru), 10-12 noiemb. 2009, Chişinău / coord.: Viorica Răileanu, Nina Corcinschi. – (ed. a 3-a). – Ch. : "Magna-Princeps" SRL, 2010. – 512 p. : h. ; 24 cm. Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie, Acad. de Studii Econ. din Moldova, Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi, Fac. de Litere. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-4132-8-2. [2011-68].
39

Cronica cărţii Nr 1-2011 ≡ Book annals Nr 1-2011

- - 1. "Filologia modernă: realizări şi perspective în contextul european" – Colocviu internaţional (rom., rusă).
801.7/.8(082)=135.1=161.1

811 Limbi individuale 811.111 Limba engleză 124. Business culture: Texts for discussion : Îndrumar metodic / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatica şi Microelectronica, Catedra Informatica Aplicata ; compiler: Maria Anischievici ; chief ed.: Olga David. – Ch. : UTM, 2010. – 71, [1] p. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 71. – 100 ex. [2011-59]. - - 1. Limba engleză – Texte (engl.).
811.111:334.012(076.5)

125. Lupan, Rodica Written translation techniques : (English – Romanian, Romanian – English) : Suport de curs / Rodica Lupan ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra Trad., Interpretare şi Lingvistică Aplicată. – Ch. : CEP USM, 2010. – 159, [1] p. : tab. ; 21 cm. Texte: lb. engl., rom. – Bibliogr.: p. 157-159 (41 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex. ISBN 978-9975-70-966-8. [2011-73]. - - 1. Limba engleză – Tehnici de traducere (engl., rom.).
811.111'25=111=135.1(075.8)

126. Sîlnic, Ina Biology : Suport de curs la lb. engl. pentru Fac. de Biologie şi Pedologie / Ina Sîlnic, Angela Tulei ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra Lb. Germanice. – Ch. : CEP USM, 2010. – 193, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 192-193 (28 tit.) – 50 ex. ISBN 978-9975-71-053-4. [2011-163]. - - 1. Limba engleză (engl.).
811.111:57(075.8)

811.112.2 Limba germană 127. Caraivan, Anna Deutsch als Fremdsprache : Handbuch für die Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen / Caraivan Anna, Cecelnitchi Angelica, Osipov Angela. – Ch. : "Magna-Princeps" SRL, 2011. – 127, [1] p. : tab. ; 25 cm. Bibliogr.: p. 128 (11 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-4075-7-1. [2011-129]. - - 1. Limba germană (germ.).
811.112.2(075.3)

128. Chiseliov, Victor Deutsche Sprachgeschichte : Vorlesungskurs für Fremdsprachenfakultäten der pädagogischen Hochschulen / Victor Chiseliov ; Staatliche Pädagogische Univ. "Ion Creangă",
40

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lehrstuhl Deutsche Philologie. – Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 62, [1] p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 63 (13 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex. ISBN 978-9975-46-056-9. [2011-113]. - - 1. Limba germană (germ.).
811.112.2'36(075.8)

811.131.1 Limba italiană 129. Cazacu, Lidia Compuse şi analitisme metaforice în italiana modernă : Monografie / Lidia Cazacu ; red. resp. Ion Dumbrăveanu ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2011. – 173, [1] p. : tab., diagr. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 159-170 (192 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-71-064-0. [2011-135]. - - 1. Limba italiană – Lexicologie (rom.).
811.131.1'373.4=135.1

811.135.1 Limba română 130. Cercetări asupra graiurilor româneşti de la est de Prut / aut.: Vasile Pavel, Stela Spînu, Elena Onica-Minciuna [et al.] ; red. coord.: Vasile Pavel ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Filologie. – Ch. : "Magna-Princeps" SRL, 2010. – 205 p. : h. ; 20 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 140 ex. ISBN 978-9975-4173-1-0. [2011-66]. - - 1. Limba română – Dialectologie.
811.135.1'28

131. Objelean, Liuba Teste la limba română : pentru cl. a 3-a din instituţiilor de învăţământ preuniv. cu lb. rusă de instruire : evaluare, lectură particulară / Liuba Objelean, Nina Bondarenco. – [Ed. a 2a]. – Ch. : S. n., 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). – 28 p. : fig. ; 24 cm. 1500 ex. ISBN 978-9975-105-47-7. [2011-98]. - - 1. Limba română – Teste.
811.135.1'243(079)

132. Objelean, Liuba Teste la limba română : pentru cl. 4-a din instituţiilor de învăţământ preuniv. cu lb. rusă de instruire : evaluări / Liuba Objelean, Nina Bondarenco. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : S. n., 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). – 28 p. : tab. ; 24 cm. 1500 ex. ISBN 978-9975-105-48-4. [2011-99]. - - 1. Limba română – Teste.
811.135.1'243(079) 41

Cronica cărţii Nr 1-2011 ≡ Book annals Nr 1-2011

133. Şchiopu, Constantin Limba şi literatura română : Man. pentru cl. a 10-a, liceu / Constantin Şchiopu, Marcela Vâlcu-Şchiopu. – Ch. : "Litera AVN" SRL, 2009 (Tipogr. "Universul" ÎS). – 247, [3] p. : fot., tab. ; 26 cm. – (Litera educaţional). ISBN 978-9975-904-90-2. [2011-132]. - - 1. Limba română – Manuale. 2. Literatură română – Manuale. 3. Literatură română din Republica Moldova – Manuale.
811.135.1+821.135.1.09+821.135.1(478).09(075.3)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică 821 Literatura limbilor individuale 134. Антология современной литературы Приднестровья : В 2-х т. на 3-х гос. яз. – рус., молд., укр. / сост.: В. И. Кожушнян ; отв. ред.: Н. А. Елагин ; редкол.: А. Л. Вырвич, Р. Р. Кожухаров, Л. А. Литвиненок [и др.] ; Союз писателей Приднестровья, Респ. Лит. фонд Приднестровья, Лаб. изд. творчества "Енца". – Тирасполь : Лаб. изд. творчества "Енца", 2010 (ГУИПП "Бендер. тип. "Полиграфист"). – 22 cm. – ISBN 978-9975-4141-2-8. Т. 1 : Проза. Драматургия. Эссе. Публицистика. Критика. – 2010. – 444, [4] p. : fot. – Texte: lb. mold., rusă, ucr. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4141-3-5 (în cop. tare). – [2011-4].
821-82=161.1=135.2=161.2

135. Т. 2 : Поэзия. – 2010. – 448 p. – Texte: lb. mold., rusă, ucr. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4141-4-2 (în cop. tare). – [2011-5].
821-82=161.1=135.2=161.2

821.135.1 Literatură română 136. Marafet, Constantin Popas între nori : (versuri) / Constantin Marafet. – Ch. : Ed. pentru Lit. şi Artă, 2010 (Tipogr. Ed. "Universul" ÎS). – 78 p. ; 20 cm. 500 ex. ISBN 978-9975-4148-1-4. [2011-2]. - - 1. Literatura română – Poezie.
821.135.1-1 Marafet

137. Marafet, Constantin Rădăcina înstelată : poezii / Constantin Marafet. – Ch. : "Mesagerul" SRL, 2009. – 64 p. ; 21 cm. ISBN 978-9975-9907-0-7. [2011-102]. - - 1. Literatură română – Poezie.
821.135.1-1 Marafet

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova 138. Balan, Iurie

42

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Practica la braţ cu Gramatica : [reflecţii] / Iurie Balan ; cop.: Anatol Rurac. – Ch. : F. E.P. "Baştina-Radog" SRL, 2010. – 140 p. ; 20 cm. 2000 ex. ISBN 978-9975-4154-3-9. [2011-110]. - - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-9 Balan

139. Berzoi, Ludmila Peisaj autumnal : [versuri] / Ludmila Berzoi. – Ch. : CEP USM, 2011. – 23, [1] p. : fot. ; 11 x 15 cm. 50 ex. ISBN 978-9975-71-070-1. [2011-136]. - - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Berzoi

140. Bivol, Efim Trăim în Ţara lui Păcală : [versuri satirice] / Efim Bivol ; cop. Aurel Guţu. – Ch. : F.E.-P. "Baştina-Radog" SRL, 2010. – 143, [1] p. ; 20 cm. 2000 ex. ISBN 978-9975-4154-2-2. [2011-109]. - - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie satirică.
821.135.1(478)-191 Bivol

141. Borzian, Nicolae Un tren expres : [versuri] / Nicolae Borzian ; conceptul cărţii şi sel. versurilor: Aurelia Borzian ; design şi cop.: Mihaela Iordăchescu. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. – 107, [1] p. : il. ; 21 cm. 100 ex. ISBN 978-9975-80-414-1. [2011-27]. - - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Borzian

142. Calaraş, Igor Piatra înţelepciunii : [versuri] / Igor Calaraş ; prez. graf. Valeria Borziac. – Ch. : "Florile Dalbe" ÎS, 2011. – 60 p. : il. ; 21 cm. – (Debut). 200 ex. ISBN 978-9975-9806-7-8. [2011-65]. - - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Calaraş

143. Cărăuş, Tamara Capcanele identităţii : [eseuri] / Tamara Cărăuş ; cop.: Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2011 (Combinatul Poligr.). – 220 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Rotonda" / coord. de Em. GalaicuPăun). Bibliogr.: p. 212-219 şi în notele de subsol. – 340 ex.
43

Cronica cărţii Nr 1-2011 ≡ Book annals Nr 1-2011

ISBN 978-9975-79-679-8. [2011-153]. - - 1. Literatură română din Republica Moldova – Eseuri.
821.135.1(478)-4 Cărăuş

144. Copacinschi, Angela Lirică / Angela Copacinschi. – Ch. : "Primex Com" SRL, 2010. – 108 p. ; 21 cm. Text: lb. rom., fr., span. şi alte lb. străine. – 50 ex. ISBN 978-9975-4147-4-6. [2011-9]. - - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie (rom., fr., span., alte lb. străine).
821.135.1(478)(059)=00 Copacinschi

145. Dabija, Nicolae Tema pentru acasă : roman / Nicolae Dabija ; cop.: Leonid Popescu. – Ch. : Ed. pentru Lit. şi Artă, 2011 (Tipogr. Ed. "Universul" ÎI). – 406, [1] p. ; 21 cm. 5000 ex. ISBN 978-9975-4148-2-1 (în cop. tare). [2011-169]. - - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-31 Dabija

146. Furdui, Galina Amprente în timp : Dialoguri / Galina Furdui ; postf. de Tudor Palladi. – Ch. : Pontos, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). – 584, [1] p. : fig., fot., n. muz. ; 21 cm. 100 ex. ISBN 978-9975-51-205-3. [2011-90]. - - 1. Literatură română din Republica Moldova – Dialoguri.
821.135.1(478)-83 Furdui

147. Maxian Deladolna, Gheorghe Amintiri şi doruri sacre : divertisment poetic / Gheorghe Maxian Deladolna ; graf.: Valentina Panco-Panuş ; cop.: Tatiana Grigorieva. – Ch. : Pontos, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). – 123, [5] p. ; 20 cm. 100 ex. ISBN 978-9975-51-210-7. [2011-89]. - - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Maxian Deladolna

148. Nicula, Sava Amintiri şi evocări / Sava Nicula ; cuvânt înainte de Vasile Malaneţchi. – Ch. : Atelier, 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 107 p. : fot., [1] f. schema ; 21 cm. 300 ex. ISBN 978-9975-80-420-2 (în cop. tare şi supracop). [2011-16]. - - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-9 Nicula 44

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

149. Palii-Păduraru, Lucia Două lumi : Versuri / Lucia Palii-Păduraru ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). – 56, [4] p. : il. ; 20 cm. 100 ex. ISBN 978-9975-51-208-4. [2011-97]. - - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Palii-Păduraru

150. Urschi, Gheorghe Las-să râdă ţara asta! : monoloage satirice / Gheorghe Urschi ; il. graf., cop.: Sergiu Puică. – Ch. : "Magna-Princeps" SRL, 2011. – 207, [1] p. : il. ; 12 x 17 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-4075-2-6. [2011-127]. - - 1. Literatură română din Republica Moldova – Satiră.
821.135.1(478)-7 Ursachi

151. Vieru, Grigore Albinuţa : [abecedar] / versurile şi muz. Grigore Vieru ; cop. şi il. Lică Sainciuc ; notogr.: Gabriel Andronic. – Ed. nouă, revăz. şi ad., a 8-a. – Ch. : Litera (educaţional), 2010 (Combinatul Poligr.). – 107, [1] p. : il. color, n. muz. ; 23 x 24 cm. Apare cu sprijinul Băncii Comerciale Române. ISBN 9975-74-894-5 (eronat) (în cop. tare) [2011-156]. - - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-1-93 Vieru

152. Vieru, Grigore Cele mai frumoase poezii = Die schönsten gedächte / Grigore Vieru ; transpuse în germ. de Ion Mărgineanu ; concepţia graf.: Andrei Ichim. – Ch. : Cadran, 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 175, [5] p. : il. ; 20 cm. Tit., text paral.: lb. rom., germ. – 1000 ex. ISBN 978-9975-80-366-3. [2011-14]. - - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie (rom., germ.).
821.135.1(478)-1=135.1=112.2 Vieru

153. Vieru, Grigore Lumina de Taină : Pagini alese cu CD : [versuri] / Grigore Vieru ; cop.: Simion Coadă, Mihai Sava ; concepţia graf.: Mihai Sava. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2011. – 305, [3] p. ; 21 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-80-429-5 (în cop. tare). [2011-181]. - - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Vieru

821.14 Literatură greacă (elenă)

45

Cronica cărţii Nr 1-2011 ≡ Book annals Nr 1-2011

154. Din pildele lui Esop : Fabule / concepţie şi realizare: Marcela Mardare ; pict.: Petru Gheţoi. – Ch. : Pontos, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). – 35, [1] p., [8] p. il. color ; 20 cm. 2000 ex. ISBN 978-9975-51-193-3. [2011-96]. - - 1. Literatură greacă – Fabule.
821.14'02-191

821.161.1 Literatură rusă 155. Житнигор, Семён Авторизмы. Аферизмы. Высказывания / Семён Житнигор ; худож. : Татьяна Оленчикова ; Укр. акад. наук, Акад. соц. прогресса и творчества. – Бендеры : "Полиграфист" ; Одесса : Б. и., 2010. – 175, [1] p. ; 11 x 17 cm. – (Серия "Для семейного чтения"). 500 ex. ISBN 978-9975-4141-7-3. [2011-141]. - - 1. Literatură rusă – Aforisme (rusă).
821.161.1-84 Житнигор

82/821-93 LITERATURĂ ARTISTICĂ PENTRU COPII 821-93 Literatură pentru copii 821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova 156. Dansul literelor : [texte literare, povestioare, versuri ale elevilor din Liceul "Litterarum"] / Liceul "Litterarum" ; coord. ed., sel. texte : Badan-Lazarenco Angela ; cop.: Budei Igor. – Ch. : CEP USM, 2011. – 160, [1] p. : fot. ; 21 cm. 100 ex. ISBN 978-9975-71-062-6. [2011-37]. - - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93

157. Filip, Iulian Plăcinţele cu mărar : [poezii pentru copii] ; Nucul cu o singură nucă : [poveste] / Iulian Filip ; il. de Oleg Cojocari. – Ed. a 3-a. – Ch. : Prut Internaţional, [2010]. – 15 ; 17 p. : il. color ; 26 cm. Paginaţie paral. – Carte-valet ("первертыш"). ISBN 9975-69-633-3 (eronat). [2011-1]. - - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezii – Poveşti.
821.135.1(478)-93 Filip

158. Ştirbu, Titus Sub o geană de pădure : [poezii pentru copii] / Titus Ştirbu ; il.: Tatiana Varvariuc. – Ch. : Pontos, 2010 (Tipogr. "EuroPress" SRL). – [20] p. : il. ; 30 cm. F. f. de tit. – 1500 ex. ISBN 978-9975-51-154-4 (eronat). [2011-43].
46

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Ştirbu

159. Ştirbu, Titus Un băiat cu două feţe şi o sută de poveţe : (notiţe ale unei fetiţe) : [poezii pentru copii] / Titus Ştirbu ; il.: Tatiana Varvariuc. – [Ch.] : Pontos, 2010 (Tipogr. "EuroPress" SRL). – 20 p. : il. ; 30 cm. 1500 ex. ISBN 978-9975-51-154-4. [2011-42]. - - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Ştirbu

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii 160. Cimpoi, Mihai Critice / Mihai Cimpoi. – Ch. : "Magna-Princeps" SRL ; Craiova : Fundaţia Scrisul Românesc, 2011. – 20 cm. – ISBN 978-9975-4173-5-8. [Vol. 9] : Identitate şi alteritate. – 2011. – 206 p. – 200 ex. – ISBN 978-9975-4173-6-5 ("Magna-Princeps" SRL). – ISBN 978-973-7864-70-3 (Fundaţia Scrisul Românesc, Craiova). – [2011-130]. - - 1. Literatură – Critică şi interpretare.
821.09

161. Enciu, Valentina Teoria literaturii în 100 de termeni : Pentru elevii de gimnaziu şi liceu / Valentina Enciu. – Ch. : Arc, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 119, [1] p. ; 11 x 17 cm. – (Memorator). Bibliogr.: p. 117-118. – 1000 ex. ISBN 978-9975-61-594-5. [2011-149]. - - 1. Teoria literaturii – Terminologie.
821.09(075.3)

162. "Literatură şi gastronomie", simpoz. interuniv. (2009 ; Chişinău). Literatură şi gastronomie: Simpoz. interuniv., 4-5 dec. 2009 : 40 ani de activitate a Catedrei de Lit. Universală. – Ch. : CEP USM, 2010. – 152, [1] p. ; 21 cm. Antetit.: Univ. de Stat din Moldova. – Texte: lb. rom., span., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. ISBN 978-9975-71-060-2. [2011-34]. - - 1. "Literatură şi gastronomie" – Simpozion interuniversitar (rom., span., rusă).
821.09:392.8(082)=135.1=134.2=161.1

821.111.0 Literatură engleză 163. Crecicovschi, Valentina Joseph Conrad din perspectiva narativităţii : Suport de curs / Ecaterina Crecicovschi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra Lit. Universală. – Ch. : CEP USM, 2011. – 62, [1] p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 58-61 şi în notele de subsol. – 50 ex. ISBN 978-9975-71-067-1.
47

Cronica cărţii Nr 1-2011 ≡ Book annals Nr 1-2011

[2011-162]. - - 1. Literatură engleză – Critică şi interpretare.
821.111.09(075.8)

821.135.1.0 Literatură română Şchiopu, Constantin. Limba şi literatura română. – Vezi Nr 133. 821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova 164. Derescu, Petru Dialogismul stimulativ în creaţia publicistică a lui Efim Josanu / Petru Derescu ; Univ. de Studii Europene din Moldova. – Ch. : "Primex Com" SRL, 2010. – 132 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 131-132 şi în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-4147-5-3. [2011-80]. - - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09

165. Donos, Alexandru Baştina lui Constantin Stere : Evocări, dezvăluiri, precizări / Alexandru Donos ; cop.: Oxana Bejan. – Ch. : Ed. "Universul" ÎS, 2011. – 80 p. : fig., fot. ; 20 cm. În red. aut. – 500 ex. ISBN 978-9975-47-050-6. [2011-101]. - - 1. Stere, Constantin, 1865-1936, politic, jurist, scriitor român. 2. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09+929 Stere

166. Rachieru, Adrian Dinu Poeţi din Basarabia : Un veac de poezie românească / Adrian Dinu Rachieru. – Bucureşti : Ed. Acad. Române ; Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Tipogr. "Grafica 20", Bucureşti). – 677 p. : fot. ; 24 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – 1000 ex. ISBN 978-973-27-1884-1 (Ed. Acad. Române). – ISBN 978-9975-67-694-6 (Î.E.-P. "Ştiinţa") [2011-6]. - - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09

Şchiopu, Constantin. Limba şi literatura română. – Vezi Nr 133.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii 167. Peisajul Cultural Orheiul Vechi / aut.: Gheorghe Postică, Nicolae Boboc, Lazar Chirică [et al.] ; coord. şt.: Gheorghe Postică ; Univ. de Stat din Moldova, Centrul de Cercet. Arheologice din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2010. – 138, [1] p. : fig. color, tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 137-138 (17 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al proiectului 144746TEMPUS-2008-RU-JPR. – 500 ex.
48

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-71-016-9. [2011-161]. - - 1. Orheiul Vechi – Republica Moldova – Arheologie. 2. Arheologie – Orheiul Vechi – Republica Moldova.
902/904(478-21)

908 Monografii ale localităţilor
168. Raionul Ialoveni : [Rep. Moldova : album] / alcăt.: Nicolae Schiţco ; fot.: Andrei Mardari ; prez. graf.: Simion Zamşa. – Ch. : Fundaţia "Draghiştea", 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 64 p. : fot. color ; 22 x 22 cm. Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul financiar al Consiliului Raional Ialoveni. – 1000 ex. ISBN 978-9975-80-425-7 (în cop. tare). [2011-183]. - - 1. Raionul Ialoveni – Republica Moldova – Albume.
908(478-21)(084)

929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Donos, Alexandru. Baştina lui Constantin Stere. – Vezi Nr 165. Grigore Vieru. – Vezi Nr 7.

93/94 ISTORIE

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
169. Гамурарь, Борис О прошлом и настоящим : Заметки про запас / Борис Гамурарь ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – К. : Pontos, 2010. – 21 cm. – ISBN 978-9975-51-118-6 (eronat). Кн. 2-я : Польский период. – 2010. – 191, [1] p., [12] p. fot. color. – 300 ex. – ISBN 978-9975-51-119-3 (eronat). – [2011-40].
94:327(478)(092)

94(=135.1) Istoria românilor 170. Enciu, Nicolae Istoria românilor în 100 de termeni : Pentru elevii de gimnaziu şi liceu / Nicolae Enciu. – Ch. : Arc, 2010 (Combinatul Poligr.). – 122 p. ; 11 x 17 cm. – (Memorator). Bibliogr.: p. 116-118. – 2000 ex. ISBN 978-9975-61-597-6. [2011-148]. - - 1. Istoria românilor – Terminologie.
94(=135.1)

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări 94(478) Istoria Republicii Moldova 171. Ciobanu, Vitalie Sângerei : istorie şi actualitate / aut.: Vitalie Ciobanu, Sergiu Munteanu ; coord. şt.: Demir Dragnev ; imagini şi cop.: Vitalie Iovu, Eduard Bâzgu ; Asoc. de Istorie Militară din Rep.
49

Cronica cărţii Nr 1-2011 ≡ Book annals Nr 1-2011

Moldova, Secţia Cultură a raionului Sângerei. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. – 231, [1] p. : fot. color ; 30 cm. Aut. sunt indicaţi în caseta teh. – Rez.: lb. engl. – 1000 ex. ISBN 978-9975-80-415-8 (în cop. tare). [2011-15]. - - 1. Sângerei – Raioane – Republica Moldova – Istorie.
94(478)-21

172. Ghidirim, Gherasim Minciuna – idee dominantă la români / Gherasim Ghidirim. – Ch. : "Universul" ÎS, 2011. – 20 cm. Vol. 1. – 2011. – 160 p. – Tit. pe cop.: Descântec de farmecul minciunii. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-47-051-3. – [2011-131].
94(478)

173. Parasca, Pavel Politici, forme de guvernare şi relaţii internaţionale în Ţările Române medievale : Curs universitar / Pavel Parasca ; red. şt.: Andrei Galben ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. de Istorie şi Relaţii Intern., Catedra de Istorie. – Ch. : ULIM, 2010. – 266 p. ; 29 cm. Bibliogr.: p. 261-264 şi în notele de subsol. – 200 ex. ISBN 978-9975-101-33-2. [2011-84]. - - 1. Ţările Române medievale – Istorie.
94(478)+94(498)"04/14":[327+342.5](075.8)

174. Tărîţă, Orest Hâjdienii din Stepa Bălţilor : [raionul Glodeni] : file de istorie / Orest Tărîţă. – Ch. : Universul, 2010. – 464 p. : h., diagr., fot. color ; 25 cm. Bibliogr.: p. 442-448 (172 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Primăriei şi Consiliului local Hâjdieni, Consiliului raional Glodeni şi CAP "Câmpia Hâjdienilor". – 500 ex. ISBN 978-9975-47-045-2 (în cop. tare). [2011-18]. - - 1. Hâjdieni – Sate – Raionul Glodeni – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)

94(498) Istoria României
Parasca, Pavel. Politici, forme de guvernare şi relaţii internaţionale în Ţările Române medievale. – Vezi Nr 173.

Autoreferate

Pentru titlul doctor 175. Bezverhni, Zinaida Optimizarea serviciilor prestate de farmaciile comunitare în contextul regulilor de bună practică de farmacie : 15.00.01 – Farmacie : Autoref. tz. de doct. în farmacie / Berzvehni Zinaida ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : "Tipogr.Sirius" SRL, 2011. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 23-26 (34 tit.). – 100 ex.
50

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2011-3 Teze].
615.12:614.27(043.2)

176. Ciobanu, Ina Construirea structurilor algebrice pe compactificările algebrelor topologice : 01.01.04 – Geometrie şi Topologie : Autoref. al tz. de doct. în ştiinţe fizico-matematice / Ina Ciobanu ; Inst. de Matematică şi Informatică al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. din Bălţi SRL). – 26 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 20-23 (52 tit.). – 70 ex. [2011-2 Teze].
515.14(043.2)

177. Dănescu, Emil Integrarea şi interoperabilitatea transportului feroviar în Europa. Implicaţii asupra reţelei din România şi Republica Moldova : Spec. 08.00.14 – Econ. mondială; Relaţii econ. intern. : Autoref. al tz. de doct. în econ. / Dănescu Emil ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2011. – 30, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 26-27 (20 tit.). – 50 ex. [2011-8 Teze].
339.9(498+478)(043.2)

178. Emilciuc, Andrei Rolul portului Odesa în sistemul comerţului european cu cereale : (1794-1853) : Spec. 07.00.03 – Istoria universală : Autoref. tz. de doct. în istorie / Emilciuc Andrei ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2011. – 29, [1] p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 24-25, 29 (51 tit.). – 40 ex. [2011-6 Teze].
94(100)"1794/1853"(043.2)

179. Grigoraş, Maria Marketingul societal ca componentă a responsabilităţii sociale corporative : Spec.: 08.00.06 – Marketing; logistică : Autoref. al tz. de doct. în econ. / Grigoraş Maria ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. Dep. Ed.-Poligr. al ASEM). – 27, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 23-24 (23 tit.). – 50 ex. [2011-7 Teze].
339.138:316.4(043.2)

180. Sambriş, Elena Concertele instrumentale ale lui A. Eshpay: concepţia genului şi problema dialogului : 17.00.01 – Arte audio-vizuale : (arta muzicală) : Autoref. tz. de doct. în st. artelor / Sambriş Elena ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Ch. : Ed. Univ. de Stat "Taras Şevcenco" din Tiraspol, 2011. – 25, [1] p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 21 (12 tit.). – 35 ex. [2011-1 Teze].
785(043.2)

181. Ţugui, Eduard Uniunea europeană în contextul reconfigurării sistemului politic internaţional : Spec. 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; Instituţii şi procese politice : Autoref. al
51

Cronica cărţii Nr 1-2011 ≡ Book annals Nr 1-2011

tz. de doct. în ştiinţe politice / Eduard Ţugui ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2011. – 34, [1] p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 27-31 (83 tit.). – 50 ex. [2011-4 Teze].
327(043.2)

182. Volciuc, Olesea Fabricarea şi studiul structurilor de dimensionalitate redusă în baza GaN : 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor : Autoref. tz. de doct. în tehn. / Volciuc Olesea ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : UTM, 2011. – 23 p. : fig. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 17-18 (25 tit.). – 40 ex. [2011-5 Teze].
621.315.592(043.2)

52

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 1-2011
A Ababii, Ion 96-97 Aizenştadt, Constantin 109-10 Amarfii-Răilean, Nelli 33 Andronachi, Nicolae 122 Andronic, Gabriel 151 Andronic, R. 3 Andronovici, Diana 112 Anischievici, Maria 124 Arhanghelschi, Serghei 109 Arsene, Igor 4 Arseni, Taisia 81-82 Astrahan, Liliana 49 Avornic, Gheorghe 10 B Babii, Leonid 38 Badan-Lazarenco, Angela 156 Balaban, Claudia 7 Balan, Iurie 138 Balînschii, Andrei 38 Barbaroş, Ecaterina 31 Barbaroş, Ion 31 Barcari, Ecaterina 105 Bâzgu, Eduard 171 Bejan, Oxana 165 Bejuc-Pşeneac, Vera 74-75 Berzoi, Ludmila 139 Bezverhni, Zinaida 175 Bivol, Efim 140 Bîrcă, Maria 77 Boboc, Nicolae 167 Bohanţov, Alexandru 9 Bondarenco, Nina 131-32 Bordei, Lilia 48 Borşevschi, Pavel 11, 14 Borziac, Valeria 142 Borzian, Aurelia 141 Borzian, Nicolae 141 Boucek, Z. 93 Branaşco, Natalia 30 Bucşanu, Olesea 94 Budei, Igor 156 Buhociu, Florin 41 Bujoreanu, Nicolae 106 Bulgaru, Maria 19 Bulgaru, Oleg 19 Bunu, Mariana 10, 41 Burnusus, Constantin 100 53 C Calaraş, Igor 142 Caragi, Larisa 71 Caraivan, Anna 127 Cardaniuc, Corina 100 Cartaleanu, Tatiana 71 Catană, Tatiana 58 Cazac, Ianina 33 Cazacu, Lidia 129 Cazacu, Victoria 121 Cărăuş, Tamara 143 Câşlaru, Larisa 8 Cebanu, Ion 122 Cecelnitchi, Angelica 127 Certan, Valeriu 104 Cheianu-Andrei, Diana 19 Chicu, Boris 107 Chicu, Olga 2 Chicu, Valentina 79 Chirică, Lazar 167 Chisari, Aliona 68 Chiseliov, Victor 128 Chistruga, B. 42 Chistruga, Boris 42 Cimbir, Cornelia 40 Cimpoi, Mihai 160 Cincilei, Cornelia 79 Cinciuc, Robert 46 Ciobanu, Constantin Gh. 111 Ciobanu, Ina 176 Ciobanu, Mircea 71 Ciobanu, Vitalie 171 Ciobu, E. 25-26 Ciocanu, Gheorghe 88 Ciorbă, Constantin 122 Ciorbă, Sergiu 49 Ciurariu, Gabriela 89 Clivadă, Svetlana 94 Coadă, Simion 153 Cocieru-Strătilă, Silvia 78 Codreanu, Constantin 5 Cojocari, Oleg 157 Cojocaru, Natalia 18 Copacinschi, Angela 144 Corcinschi, Nina 123 Coreţchi-Mocanu, Rodica 58 Coroban, Vitalie 17, 143 Cosovan, Olga 71 Coşeri, Tatiana 8

Cronica cărţii Nr 1-2011 ≡ Book annals Nr 1-2011

Cotlău, Maria 76 Crecicovschi, Valentina 163 Creţu, Liliana 11, 14, 72 Crişan, Alexandru 73 Csatlos-Dima, Iosif 56 D Dabija, Nicolae 145 Dadu, Constantin 108 Daghi, Oleg 75 Damian, Florin 88 David, Olga 124 Dănescu, Emil 177 Deleu, Vasile 107 Derescu, Petru 164 Dinga, Emil 43 Diviza, Ion 121 Dobra, Sofia 73 Dolea, Igor 53-54 Dombrov, Vasile 78 Donos, Alexandru 165 Dorimedont, P. S. 11, 14 Dragnev, Demir 171 Dumbrăveanu, Ion 129 Dumbrăveanu, Roza 87 Dumitraşcu, Petru 112 E Echim, Tatiana 85 Emilciuc, Andrei 178 Enciu, Nicolae 170 Enciu, Valentina 161 Ermurachi, Lucia 80 Eşanu, C. 25-26 F Feuraş, Eugenia 28 Filip, Iulian 157 Friptu, Valentin 100 Frumosu, Angela 74-75 Furdui, Galina 146 G Galaicu-Păun, Em. 143 Galaju, Ana 71 Galben, Andrei 173 Gandrabur, Aliona 77 Gavriliuc, Cezar 46 Gheorghiţa, Tamara 66 Gheţiu, Mihail 91 Gheţoi, Petru 154 54

Ghicavîi, Victor 95 Ghidirim, Gherasim 172 Gîrlă, Eugeniu 28 Glavan, Elena 55 Godorozea, Maria 111 Goncear, Ludmila 68 Gorceag, Claudia 80 Graham, M. Wr. 93 Grigoraş, Maria 179 Grigorieva, Tatiana 147 Gumovschi, Ana 41 Gurev, Angela 91 Guţu, Aurel 140 Guţu, Corneliu 28 Guţu, Valeriu 88 Guţu, Vladimir 79 Guţuţui, Veaceslav 40 Guzgan, Valentin 80-82 Guzun, Aurelia 84 H Hadârcă, Maria 79 Hanganu, Sorin 53-54, 57 Harconiţă, Nicolae 57 Hăbăşescu, Ion 107 Hîncu, Rodica 41 Hubencu, Teodora 74-75 I Ichim, Andrei 152 Ilievici, Maria 7 Ioan-Franc, Valeriu 43 Iordăchescu, Mihaela 141 Iovu, Vitalie 171 Isopescul, Silvestru Octavian 17 Ivanov, Roman 53 J Jitari, Mariana 73 Josanu, Efim 164 K Kulikovski, Lidia 8 L Leahu, Nicolae 73 Leşco, Andrei 99 Levinţa-Perciun, Elena 66 Litvinova, Tatiana 77 Lucinschi, Antonina 13

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lucinschi, Petru 13 Lungu, Galina 107 Lungu, Victoria 46 Lupan, Rodica 125 Lupaşcu, V. 3 M Maister, Artiom 19 Malaneţchi, Vasile 148 Malcoci, Ludmila 20, 65 Malcoci, Vitalie 116 Maleru, Tamara 7 Mamot, Eugen 119 Manic, Gheorghe 93 Maniuc, Mihai 96-97 Marafet, Constantin 136-37 Mardare, Marcela 154 Mardari, Andrei 168 Maxian Deladolna, Gheorghe 147 Mărgineanu, Ion 152 Mâţu, Ion 117 Miron, Marina 40 Miron, Viorel 40 Mititelu, Dumitru 40 Mocanu, Igor 17 Mocanu-Nosko, Rodica 74-75 Moldovanu, Iosif 46 Moraru, Victor 23 Morel, Maia 74-75 Moroşan, Vera 77 Moşin, Veaceslav 101 Mulear, Veaceslav 94 Muntean, Ion 102 Munteanu, Ion 40 Munteanu, Nina 34 Munteanu, Radu 5 Munteanu, Sergiu 171 Musteaţă, Valentin 5 N Nacu, Viorica 28 Nazar, Nadejda 31 Nedeoglo, Dumitru 90 Negură, Ion 86 Nicorici, Andrei 90 Nicorici, Valentina 90 Nicula, Sava 148 Niţă, I. 3 O Objelean, Liuba 131-32 55

Obreja, Nicolae 44 Onceanu, Vasile 109-10 Onica-Minciuna, Elena 130 Oprunenco, Alex 35-36 Osipov, Angela 127 P Palanciuc, Roman 37 Palii-Păduraru, Lucia 149 Palladi, Tudor 146 Panco-Panuş, Valentina 147 Parasca, Pavel 173 Parii, Sergiu 96-97 Pavel, Vasile 130 Perjan, Andrei 88 Pisaniuc, M. 42 Platon, Daniela 46 Pleşca, Maria 86 Pogora, Victor 103 Pop, Napoleon 42 Popa, Ana 35-36 Popa, Vitalie 49, 54 Popa, Vladimir 49, 53, 56-57 Popescu, Leonid 145 Postică, Gheorghe 167 Prisăcaru, Elena 11, 14 Prohniţchi, Valeriu 35-36 Proţuc, Ion 103 Puică, Sergiu 150 R Raboşapca, Irina 28 Rachieru, Adrian Dinu 166 Racu, Igor 86 Rasplus, J. Y. 93 Răileanu, Viorica 123 Revenco, Mihail 10 Romanciuc, Ruxanda 119, 149, 169 Roşca, Alexandru 23 Roşca, Marcelina 34 Roşcovan, Viorel 37 Rotaru, Olesea 28 Rurac, Anatol 138 Rusnac, Svetlana 94 Rusu, Alexandru 13 Rusuleac, T. 83 S Sainciuc, Lică 151 Sainsus, Valeriu 21-22 Sambriş, Elena 180

Cronica cărţii Nr 1-2011 ≡ Book annals Nr 1-2011

Saranciuc-Gordea, L. 83 Sava, Mihai 153 Savca, Elena 73 Sâmihăian, Florentina 73 Sârbu, Tudor 113 Schiţco, Nicolae 168 Sclifos, Lia 84 Scutaru, Adela 29 Severin, Elena 1 Silistraru, Nicolae 70 Silitrari, Andrei 92 Silitrari, Elena 92 Sîlnic, Ina 126 Sîmboteanu, Daniela 58 Sîrbu, O. 42 Solomon, Corneliu 80-82 Solovei, Rodica 79 Spînu, Stela 130 Stihi, Liudmila 32 Stratan, Ion 103 Suhovici, Anna 34 Svanidze, Erik 55 Ş Şchiopu, Constantin 133 Ştefănescu, Răzvan 41 Ştirbu, Titus 158-59 T Tarlapanu, Nelly 80-82 Tărîţă, Orest 174 Tcaciuc, Claudia 29 Teosa, V. 25-26 Toderaş, Ion 92 Traci, M. 3 Tricolici, Tamara 74-75 Trifin, Maria 81-82 Trocin, Oleg 54, 56 Tronciu, Sergiu 112 Trusevici, Ala 30, 38 Tulei, Angela 126 Ţ Ţepordei, Aurelia 66 Ţugui, Eduard 181 U Urschi, Gheorghe 150 Ursu, Andrei 105 Ursu, Ludmila 83 Ursu, Mihai 113 56

Uvarova, Alla 75 V Vacarciuc, Daniela 78 Vâlcu-Şchiopu, Marcela 133 Varvariuc, Tatiana 158-59 Varzari, Pantelimon 23 Vasilevschi, Sergiu 107 Verejan, Ana 91 Vieru, Grigore (7), 151-53 Volciuc, Olesea 182 Vremeră, Emil 5 Z Zadorojnâi, Larisa 91 Zaharia, Veaceslav 37 Zaharia, Victor 54, 57 Zamşa, Simion 168 Zgardan-Crudu, Aliona 71 Zmarzlik, Jolanta 58 А Аксенов, В. 120 Андронович, Д. Т. 115 Б Бабенко, О. А. 45 Богнибов, Е. А. 115 Буймистру, Татьяна 98 В Велишко, Надежда 77 Време, Надежда 114 Вырвич, А. Л. 134-35 Г Гамурарь, Борис 169 Д Дарсалия, Виолетта 114 Дымченко, Н. В. 6 Е Елагин, Н. А. 134-35 Ж Житнигор, Семён 155

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

К Катан, П. И. 45 Кожухаров, Р. Р. 6, 134-35 Кожушнян, В. И. 134-35 Козлова, Надежда 120 Косташ, Ион 24 Кудрицкая, Светлана 77 Л Литвиненок, Л. А. 134-35 Лунгу, В. 115 М Михайло, Лариса 118 Млечко, Т. П. 45 О Оленчикова, Татьяна 155

Остапов, А. А. 115 П Погребной, Иван 77 Пойсик, Михаил 39 Р Распопова, С. Л. 6 Репида, В. Б. 45 Ц Циркунова, Светлана 120 Ч Чеботарь, Вячеслав 114

57

Cronica cărţii Nr 1-2011 ≡ Book annals Nr 1-2011

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 1-2011
Abecedarul creştin-ortodox 11 Achiziţiile publice şi implicarea cetăţenilor în verificarea eficienţei valorificării banilor publici 64 Actele conferinţei ştiinţifice internaţionale "Ştiinţa politică în Republica Moldova: realizări şi perspective" 76 Alimentarea cu energie electrică 103 Analiza Creşterii Economice în Moldova 36 Antonina Lucinschi 13 Aparate auditive: adaptare şi exploatare 96 Architects and Designers of the Republic of Moldova, 2010 114 ASITO – Prima alegere în asigurări 67 Bazele teoretice şi aplicative ale proiectării şi implementării conţinuturilor formării psihologilor la ciclul licenţial a învăţământului superior 86 Biblioteca Municipală – bibliotecă inovantă 8 Biostatistica 92 Business culture: Texts fot discussion 124 Calculul şi alcătuirea elementelor portante ale clădirii industriale multietajate 113 Catalogul instituţiilor pentru copii şi tineri cu dizabilităţi de pe ambele maluri ale Nistrului 85 Căldura Cuvântului 78 Cercetări asupra graiurilor româneşti de la est de Prut 130 Chimia organică 91 Clasificaţia sportivă unică a Republicii Moldova 122 Codul civil al Republicii Moldova 59 Codul contravenţional al Republicii Moldova 47 Codul de executare al Republicii Moldova 60 Codul de procedura civilă al Republicii Moldova 61 Codul de procedură penală al Republicii Moldova 50 Codul muncii al Republicii Moldova 62-63 Codul penal al Republicii Moldova 51-52 Colocviul Internaţional "Filologia modernă: realizări şi perspective în contextul european". Limba, limbaj, vorbe 123 Conferinţa ştiinţifică "Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, promovarea şi cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii academice" dedicată aniversării 64 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova 10 Conferinţa ştiinţifică internaţională "Rolul investiţiilor în dezvoltarea durabilă a economiei naţionale în contextul integrării europene", 29-30 oct. 2010 41 Convenţia privind drepturile copilului pe înţelesul tuturor 46 Coranul 17 Dansul literelor 156 De la concepte la oameni, schimbând destine: oportunităţi mai bune pentru tineri şi femei 69 Din pildele lui Esop 154 Două decenii cu Satiricus I. L. Caragiale, 1990-2010 121 Economie aplicată 29 Education for all – dust track initiative in Moldova 84 Educaţie creştin-ortodoxă 14 Educaţie ecologică în clasele primare. Centrate pe competenţe 83 Elaborarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 65 Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public 66 Formarea continuă a cadrelor didactice în contextul educaţiei centrate pe cel ce învaţă 79 Ghidul deputatului în Parlamentul Republicii Moldova 27 Grigore Vieru 7 Implementarea probaţiunii în privinţa copiilor în conflict cu legea în Republica Moldova 54 Integrarea şi cooperarea economică regională 42 International studies. Views from Moldova 2526 Limba şi literatura română 73 Literatură şi gastronomie 162 MEGA : Moldova Economic Growth Analysis 35-36 Migranţii moldoveni în Federaţia Rusă în condiţiile crizei financiare globale 19 Minuni din vremea noastră 15 Oazele duhovniceşti ale Mitropoliei Basarabiei din Protopopiatul Chişinău 16 Oportunităţi de Afaceri pentru Beneficiarii de Remitenţe 37 58

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Peisajul Cultural Orheiul Vechi 167 Percepţiile populaţiei din Republica Moldova privind fenomenul discriminării 20 Pictorii contra corupţiei 117 Premisele dezvoltării economiei naţionale în contextul crizei economice 38 Proceedings of the Conference "Mathematics & Informational Technologies: research and education" (MITRE 2008-2009) 88 Programul Cadrul 7 al Comunităţii Europene pentru cercetarea, dezvoltarea tehnologică şi activităţii demonstrative (2007-2013) 1 Protecţia plantelor 107 Puterea politică şi coeziunea socială în Republica Moldova din perspectiva integrării europene 23 Raionul Ialoveni 168 Reflecţii despre activitatea Consiliului Metodic al Liceului Teoretic "Ion Creangă" mun. Chişinău 80 Reflecţii despre activitatea Consiliului Metodic al Liceului Teoretic "Ion Creangă" mun. Chişinău în anii de studii 2007-2008 81 Reflecţii despre activitatea Consiliului Metodic al Liceului Teoretic "Ion Creangă" mun. Chişinău în anii de studii 2008-2009 82

Repere strategice ale pregătirii Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană 43 Seventh Framework Programme 1 Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători, Ed. a 8-a, (28-29 apt.) 28 Studii Internaţionale. Viziuni din Moldova 2526 Termeni şi definiţii în domeniul asigurării calităţii în învăţământul superior 87 Videomodelare asistată de calculator 3 Winx club 12 Антология современной литературы Приднестровья 134-35 Архитекторы и дизайнеры 114 Архитектурное проектирование : Художественный музей 115 Каталог учреждений для детей и молодёжи с ограниченными возможностями жизнедеятельности с обоих берегов Днестра 85 Первый выбор в страховании 67 Слуховые аппараты: адаптация и эксплуатация 97

Index subiecte
Abecedarul creştin-ortodox 11 Achiziţii publice 64 Activităţi sociale 69 Afaceri – Management 32 Afaceri mici şi mijlocii – Management 31 Aparate auditive (rusă) 97 Aparate auditive 96 Arheologie – Orheiul Vechi – Republica Moldova 167 Arhitectura muzeelor – Proiectare (rusă) 115 Arhitectură – Republica Moldova (rusă) 114 Artă florală (rusă) 118 Asigurări sociale – Republica Moldova (rom., rusă) 67 Biblioteci municipale 8 Biostatistică 92 Caricaturi – Corupţie 117 Cartofilie – Mihai Eminescu 111 Cărţi de colorat 12 Cercetare – Metodologie 18 Cercetare ştiinţifică – Dezvoltare 1 Chimie – Metodica predării (rusă) 77 Chimie organică 91 59 Chirurgie laparoscopică 99 Clădiri etajate – Proiectare 113 Codul civil al Republicii Moldova 59 Codul contravenţional al Republicii Moldova 47 Codul de executare al Republicii Moldova 60 Codul de procedura civilă al Republicii Moldova 61 Codul de procedură penală al Republicii Moldova 50 Codul muncii al Republicii Moldova 62-63 Codul penal al Republicii Moldova 51-52 Convenţia privind drepturile copilului 46 Copii – Drepturi 46 Copii – Justiţie juvenilă 54 Coran 17 Cultura juridică (fr.) 44 Cultură – Transnistria – Republica Moldova (rusă) 6 Democraţie pluralistă 48 Design – Republica Moldova (rusă) 114 "Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, promovarea şi cultivarea creativităţii şi a inovării în pro-

Cronica cărţii Nr 1-2011 ≡ Book annals Nr 1-2011

cesul instruirii academice" – Conferinţă ştiinţifică (rom., engl., rusă) 10 Discriminare socială – Republica Moldova – Studiu sociologic 20 Dreptul la apărare – Deţinuţi 55 Economia Republicii Moldova – Remitenţe 37 Economia Republicii Moldova (engl.) 35 Economia Republicii Moldova (rom., engl.) 36 Economie aplicată 29 Educaţie creştin-ortodoxă – Manuale 14 Educaţie ecologică 83 Educaţie plastică – Metodica predării (rusă) 75 Educaţie plastică – Metodica predării 74 Educaţie preşcolară (engl.) 84 Eminescu, Mihai, 1850-1889, poet român – Filatelie – Cartofilie 111 Energetică – Republica Moldova 102 Energie electrică – Alimentare 103 Farmacologie clinică 95 Filatelie – Mihai Eminescu 111 "Filologia modernă: realizări şi perspective în contextul european" – Colocviu internaţional (rom., rusă) 123 Finanţe întreprinderii – Teste 33 Fizica semiconductoarelor 90 Formarea continuă a cadrelor didactice 79 Funcţionări publici – Evaluare 66 Ginecologie – Metode de investigaţie (fr.) 100 Ginecologie reproductivă 101 Grafica pe calculator 3 Hâjdieni – Sate – Raionul Glodeni – Republica Moldova – Istorie 174 Homosexualitate 94 Instituţii pentru copii şi tineri cu dizabilităţi – Cataloage (rom., rusă) 85 Integrare economică internaţională 42 Istoria românilor – Terminologie 170 Îmbătrânire demografică (engl.) 22 Îmbătrânire demografică 21 Învăţământ superior – Formarea psihologilor 86 Învăţământ superior – Terminologie 87 Jurnalism – Televiziune 9 Legea cu privire la probaţiune – Comentariu 53 Liceul Teoretic "Ion Creangă" din Chişinău 8082 Liceul teoretic "Vasile Alecsandri" din Chişinău – Istorie 78 Limba engleză – Tehnici de traducere (engl., rom.) 125 Limba engleză – Text (engl.) 124 60

Limba engleză (engl.) 126 Limba germană (germ.) 127-28 Limba italiană – Lexicologie (rom.) 129 Limba română – Dialectologie 130 Limba română – Manuale 133 Limba română – Metodica predării 71, 73 Limba română – Teste 131-32 Limbajul HTM 2 Literatura română – Poezie 136-37 Literatură – Critică şi interpretare 160 Literatură engleză – Critică şi interpretare 163 Literatură greacă – Fabule 154 Literatură română – Manuale 133 Literatură română – Metodica predării 71, 73 Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare 164-66 Literatură română din Republica Moldova – Dialoguri 146 Literatură română din Republica Moldova – Eseuri 143 Literatură română din Republica Moldova – Indici bibliografici 7 Literatură română din Republica Moldova – Manuale 133 Literatură română din Republica Moldova – Poezie (rom., fr., span., alte lb. străine) 144 Literatură română din Republica Moldova – Poezie (rom., germ.) 152 Literatură română din Republica Moldova – Poezie 139, 141-42, 147, 149, 153 Literatură română din Republica Moldova – Poezie satirică 140 Literatură română din Republica Moldova – Romane 145 Literatură română din Republica Moldova – Satiră 150 Literatură română din Republica Moldova 138, 148 Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie 158-59 Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezii – Poveşti 157 Literatură română din Republica Moldova pentru copii 151, 156 Literatură rusă – Aforisme (rusă) 155 "Literatură şi gastronomie" – Simpozion interuniversitar (rom., span., rusă) 162 Locuinţe Arhitectură 112 Lucinschi, Antonina, 1940-2005, pedagog, soţia celui de-al doilea preşedinte al Republicii Moldova Petru Lucinschi 13 Matematică aplicată 89

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

"Matematics & Information Technologies: research and education" – Conferinţă (rom., engl.) 88 Mărturii în judecată – Copii 58 Măsurări electrice 5 Metrologia sportivă 4 Metrologie 5 Migraţiune – Studiu sociologic 19 Minori – Probaţiune 56-57 Mitropolia Basarabiei 16 Muzică corală 119 Muzică de cameră – Metodica predării (rusă) 120 Nisporeni – Republica Moldova – Turism (rom., engl.) 40 Organe de maşini 104 Orheiul Vechi – Republica Moldova – Arheologie 167 Parlamente – Republica Moldova – Ghiduri 27 Parlamente 48 Păstrarea fructelor 106 Pedagogie 70 Pensie – Ghiduri 68 Percepţia culorilor (rusă) 98 Permis de conducere – Examen teoretic – Teste 109 Piaţă de capital 34 Politică internă – Republica Moldova 23 Pomicultură – Mere 108 Prelucrarea artistică a pietrei în Republica Moldova 116 "Premisele dezvoltării economiei naţionale în contextul crizei economice" – Conferinţă ştiinţifică-practică (rom., engl., rusă) 38 Probaţiune – Minori 54, 56-57 Probaţiune 49 Protecţia plantelor – Tehnologii 107 Pteromalidele din Republica Moldova 93 Raionul Ialoveni – Republica Moldova – Albume 168 Reforme economice – Republica Moldova (rusă) 39 Regulamentul circulaţiei rutiere (rom., rusă) 110

Relaţii internaţionale – Republica Moldova – Uniunea Europeană – Alianţa NordAtlantică (NATO) (rom., engl., rusă) 25 Relaţii internaţionale – Republica Moldova – Uniunea Europeană (rom., engl., rusă) 26 Religie ortodoxă – Metodica predării 72 Republica Moldova – Politică internă (rusă) 24 Republica Moldova – Politică internă 23 "Rolul investiţiilor în dezvoltarea durabilă a economiei naţionale în contextul integrării europene" – Conferinţă ştiinţifică internaţională (rom., engl., rusă) 41 Sângerei – Raioane – Republica Moldova – Istorie 171 Satul şi dreptul – Slavi – Istorie (rusă) 45 Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători (rom., engl., rusă) 28 Slavi – Stat şi drept 45 Solurile Rezervaţiei "Codrii" – Republica Moldova 105 Sport – Republica Moldova 122 Stere, Constantin, 1865-1936, politic, jurist, scriitor român 165 Strategie de dezvoltare locală 65 "Ştiinţa politică în Republica Moldova: realizări şi perspective: Atelierul 5 "Bazele lingvistice ale optimizării procesului de predareînvăţare a limbilor străine de specialitate" – Conferinţă ştiinţifică internaţională (rom., engl., fr.) 76 Teatrul Municipal "Satiricus Ion Luca Caragiale" din Chişinău 121 Teoria literaturii – Terminologie 161 Teorie economică – Teste 30 Terapie prin culori (rusă) 98 Turism – Nisporeni – Republica Moldova (rom., engl.) 40 Ţările Române medievale – Istorie 173 Uniunea Europeană – Aderare – Republica Moldova 43 Viaţă după moarte 15 Vieru, Grigore, 1935-2009, poet – Biobibliografie 7

61

Cronica cărţii Nr 1-2011 ≡ Book annals Nr 1-2011

Index editorilor
AAP 31 Acad. "Ştefan cel Mare"a MAI 44 Arc 77, 99, 161, 170 ASEM 21-22, 28, 32, 34, 41-43 Atelier 148 Baştina-Radog F.E.-P. SRL 7, 13, 138, 140 Bons Offices SRL 11, 14, 35-36, 49, 53-54, 56-57, 69, 72, 85, 107, 121, 141, 153, 171 Cadran 152 Cartier 17, 20, 143 CEP "Medicina" 96, 100 CEP USM 10, 18-19, 25-26, 76, 79, 88, 90, 92, 122, 125-26, 129, 139, 156, 162-63, 167, 178, 181 Complexul Ed. a IEFS 39 Cu drag SRL 15-16, 78, 118 Ed. pentru Lit. şi Artă 136, 145 Ed. Univ. de Stat "Taras Şevcenco" din Tiraspol 180 Ericon SRL 64 Evrica 2, 104 Florile Dalbe ÎS 142 Fundaţia "Draghiştea" 168 Garomond-Studio SRL 83 IDIS "Viitorul" 102 Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice ale AŞM 23 Iutastan SRL 40 JR-Media SRL 98 Junior Achievement Moldova 29 Lavilat-Info SRL 47, 50-51, 59, 61-62 Litera (educaţional) 151 Litera-AVN SRL 133 Magna-Princeps SRL 8, 106, 123, 127, 130, 150, 160 Mesagerul SRL 137 MultiArt-SV SRL 37 Nova-Imprim SRL 65, 101 Pontos 120, 146-47, 149, 154, 158-59, 169 Prag-3 SRL 12, 52, 60, 63 Presa univ. bălţeană 30, 33, 38 Primex-Com SRL 119, 144, 164 Print-Caro SRL 116 Prut Internaţional 157 Ştiinţa Î.E.-P. 1, 71, 73-75, 93, 111, 166 Tehnica-Info SRL 5, 89 Tipogr.-Sirius SRL 175 Transparency Intern. Moldova 117 ULIM 9, 48, 173, 177 Universul ÎS 165, 172, 174 UPS "I. Creangă" 86 Urma Ta SRL 46, 58 UST 70 UTM 3, 91, 103, 112-13, 124, 182 Valinex SA 4, 45 Vite-jesc SRL 109-10 Изд.-Полигр. Центр "Medicina" 97 Лаб. изд. творчества "Енца" 134-35 Полиграфист 155 ТУМ 115

Index ISBN eronate
ISBN 978-9975-70-012-2 26 ISBN 978-9975-80-410-3 49 ISBN 9975-74-894-5 151 ISBN 9975-69-633-3 157 ISBN 978-9975-51-154-4 158 ISBN 978-9975-51-119-3 169

62

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA RESURSELOR ELECTRONICE
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 2006 ANUAL 2011 NR 1 (1-)

ELECTRONIC RESOURCES ANNALS
PUBLISHED FROM 2006 ANUAL

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII 005 Conducere şi organizare. Management
1. Curriculum de la filière francophone gestion et administration des entreprises en base du system européen des crédits transférables (ECTS) : Spéc.: Gestion et Administration des Entreprises (363.1) / Univ. Libre Intern. de la Rep. de Moldova, Fac. "Science econ.", Chair "Management et Marketing" ; coord. : Ana Guţu. – Ch. : ULIM, 2008. – 71 p. 100 ex. ISBN 978-9975-920-87-2. CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Microsoft Word. [RE 2010-4].
[005+334]:378(073.8)

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
2. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2010 (Valinex SA). – ISSN 1857-0550 (Print). – ISSN 1857-3266 (CD). – ISBN 978-9975-9730-3-8. …2005-2009. – 2010. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-49037-5. CD-rom: sd., col. ; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP/Vista, 256 Mb RAM. [RE 2010-48].
015(478)

3. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2010 (Valinex SA). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. Nr 1, 2010. – 2010. – 186 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-997549-024-5 (Print). – ISBN 978-9975-49-033-7 (CD). – [RE 2010-50]. 63

Cronica resurselor electronice Nr 1-2011 ≡ Electronic resources annals Nr 1-2011

Cuprinde: 1. Istoric. 2. Contacte. CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Adobe Reader.
015(478)

4. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2010 (Valinex SA). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. Nr 2, 2010. – 2010. – 164 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-997549-025-2 (Print). – ISBN 978-9975-49-034-4 (CD). – [RE 2010-51]. Cuprinde: 1. Istoric. 2. Contacte. CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Adobe Reader.
015(478)

5. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2010 (Valinex SA). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. Nr 3, 2010. – 2010. – 219 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-997549-026-9 (Print). – ISBN 978-9975-49-035-1 (CD). – [RE 2009-52]. Cuprinde: 1. Istoric. 2. Conferinţe. 3. Contacte. CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Adobe Reader.
015(478)

6. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2010 (Valinex SA). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. Nr 4, 2010. – 2010. – 188 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-997549-027-6 (Print). – ISBN 978-9975-49-036-8 (CD). – [RE 2009-53]. Cuprinde: 1. Istoric. 2. Ziua Bibliotecarului – 23 aprilie 2010. 3. Vizite internaţionale. 4. Contacte CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Adobe Reader.
015(478)

7. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2010 (Valinex SA). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. Nr 5, 2010. – 2010. – 210 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-997549-030-6 (Print). – ISBN 978-9975-49-038-2 (CD). – [RE 2009-55]. Cuprinde: 1. Istoric. 2. Contacte. 64

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Adobe Reader.
015(478)

8. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2010 (Valinex SA). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. Nr 6, 2010. – 2010. – 243 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-997549-031-3 (Print). – ISBN 978-9975-49-041-2 (CD). – [RE 2009-57]. Cuprinde: 1. Istoric. 2. Atestarea cadrelor CNC. 3. Contacte. CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Adobe Reader.
015(478)

9. Publicaţiile Moldovei : 1925 [10-14] – 1927 [1-2] : Lista cărţilor înregistrate în Registrul de Stat şi depozitate în Arhiva Depozitului Legal al CNC : [resursă electronică] / Camera Naţ. a Cărţii din Moldova ; compilare : Renata Cozonac. – Ch. : CNCM, 2010. ISBN 978-9975-49-048-1 CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 32 Mb hard, Acrobat Reader, AcdSee Pro 8.0. [RE 2010-73].
015(478)

10. Publicaţiile Moldovei : 1927 [3-11], 1932 [61-140] : Lista cărţilor înregistrate în Registrul de Stat şi depozitate în Arhiva Depozitului Legal al CNC : [resursă electronică] / Camera Naţ. a Cărţii din Moldova ; compilare : Renata Cozonac. – Ch. : CNCM, 2010. ISBN 978-9975-49-049-8. CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 32 Mb hard, Acrobat Reader, AcdSee Pro 8.0. [RE 2010-74].
015(478)

11. Publicaţiile Moldovei : 1932 [141-194] : Lista cărţilor înregistrate în Registrul de Stat şi depozitate în Arhiva Depozitului Legal al CNC : [resursă electronică] / Camera Naţ. a Cărţii din Moldova ; compilare : Renata Cozonac. – Ch. : CNCM, 2010. ISBN 978-9975-49-050-4. CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 32 Mb hard, Acrobat Reader, AcdSee Pro 8.0. [RE 2010-76].
015(478)

12. Publicaţiile Moldovei : 1932 [195-239] – 1933 [1-56] : Lista cărţilor înregistrate în Registrul de Stat şi depozitate în Arhiva Depozitului Legal al CNC : [resursă electronică] / Camera Naţ. a Cărţii din Moldova ; compilare : Renata Cozonac. – Ch. : CNCM, 2010. ISBN 978-9975-49-051-1. CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 32 Mb hard, Acrobat Reader, AcdSee Pro 8.0. [RE 2010-77]. 65

Cronica resurselor electronice Nr 1-2011 ≡ Electronic resources annals Nr 1-2011

015(478)

13. Publicaţiile Moldovei : 1933 [57-84] : Lista cărţilor înregistrate în Registrul de Stat şi depozitate în Arhiva Depozitului Legal al CNC : [resursă electronică] / Camera Naţ. a Cărţii din Moldova ; compilare : Renata Cozonac. – Ch. : CNCM, 2010. ISBN 978-9975-49-052-8. CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 32 Mb hard, Acrobat Reader, AcdSee Pro 8.0. [RE 2010-78].
015(478)

14. Publicaţiile Moldovei : 1933 [85-121] : Lista cărţilor înregistrate în Registrul de Stat şi depozitate în Arhiva Depozitului Legal al CNC : [resursă electronică] / Camera Naţ. a Cărţii din Moldova ; compilare : Renata Cozonac. – Ch. : CNCM, 2010. ISBN 978-9975-49-053-5. CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 32 Mb hard, Acrobat Reader, AcdSee Pro 8.0. [RE 2010-79].
015(478)

15. Publicaţiile Moldovei : 1933 [122-123] – 1934 [2-77] : Lista cărţilor înregistrate în Registrul de Stat şi depozitate în Arhiva Depozitului Legal al CNC : [resursă electronică] / Camera Naţ. a Cărţii din Moldova ; compilare : Renata Cozonac. – Ch. : CNCM, 2010. ISBN 978-9975-49-054-2. CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 32 Mb hard, Acrobat Reader, AcdSee Pro 8.0. [RE 2010-80].
015(478)

16. Publicaţiile Moldovei : 1934 [78-111] : Lista cărţilor înregistrate în Registrul de Stat şi depozitate în Arhiva Depozitului Legal al CNC : [resursă electronică] / Camera Naţ. a Cărţii din Moldova ; compilare : Renata Cozonac. – Ch. : CNCM, 2010. ISBN 978-9975-49-055-9. CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 32 Mb hard, Acrobat Reader, AcdSee Pro 8.0. [RE 2010-81].
015(478)

17. Publicaţiile Moldovei : 1934 [112-133] : Lista cărţilor înregistrate în Registrul de Stat şi depozitate în Arhiva Depozitului Legal al CNC : [resursă electronică] / Camera Naţ. a Cărţii din Moldova ; compilare : Renata Cozonac. – Ch. : CNCM, 2010. ISBN 978-9975-49-056-6. CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 32 Mb hard, Acrobat Reader, AcdSee Pro 8.0. [RE 2010-82].
015(478)

18. Publicaţiile Moldovei : 1934 [134-152], 1938, 1940 [1-73] : Lista cărţilor înregistrate în Registrul de Stat şi depozitate în Arhiva Depozitului Legal al CNC : [resursă electronică] / Camera Naţ. a Cărţii din Moldova ; compilare : Renata Cozonac. – Ch. : CNCM, 2010. 66

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-49-057-3. CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 32 Mb hard, Acrobat Reader, AcdSee Pro 8.0. [RE 2010-83].
015(478)

19. Publicaţiile Moldovei : 1940 [74-135], 1945, 1947, 1959 : Lista cărţilor înregistrate în Registrul de Stat şi depozitate în Arhiva Depozitului Legal al CNC : [resursă electronică] / Camera Naţ. a Cărţii din Moldova ; compilare : Renata Cozonac. – Ch. : CNCM, 2010. ISBN 978-9975-49-058-0. CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 32 Mb hard, Acrobat Reader, AcdSee Pro 8.0. [RE 2010-84].
015(478)

20. Publicaţiile Moldovei : 1950 [2-15] : Lista cărţilor înregistrate în Registrul de Stat şi depozitate în Arhiva Depozitului Legal al CNC : [resursă electronică] / Camera Naţ. a Cărţii din Moldova ; compilare : Renata Cozonac. – Ch. : CNCM, 2010. ISBN 978-9975-49-059-7. CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 32 Mb hard, Acrobat Reader, AcdSee Pro 8.0. [RE 2010-86].
015(478)

21. Publicaţiile Moldovei : 1950 [16-25] : Lista cărţilor înregistrate în Registrul de Stat şi depozitate în Arhiva Depozitului Legal al CNC : [resursă electronică] / Camera Naţ. a Cărţii din Moldova ; compilare : Renata Cozonac. – Ch. : CNCM, 2010. ISBN 978-9975-49-060-3. CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 32 Mb hard, Acrobat Reader, AcdSee Pro 8.0. [RE 2010-89].
015(478)

050 Publicaţii periodice şi seriale
22. InfoMarket : Buletin informativ / InfoMarket Media SRL ; dir.: Alexandru Burdeinâi. – Ch. : InfoMarket Media SRL, 2010. – ISSN 1857-0887. ...mai 2009. – 2010. – 1000 ex. CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader. [RE 2010-7].
O50

23. ...iunie 2009. – 2010. – 1000 ex. CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader [RE 2010-8].
050

24. ...iulie 2009. – 2010. – 1000 ex. CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. 67

Cronica resurselor electronice Nr 1-2011 ≡ Electronic resources annals Nr 1-2011

Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader [RE 2010-9].
050

25. ...august 2009. – 2010. – 1000 ex. CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader [RE 2010-10].
050

26. ...septembrie 2009. – 2010. – 1000 ex. CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader [RE 2010-11].
050

27. ...octombrie 2009. – 2010. – 1000 ex. CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader [RE 2010-12].
050

28. ...noiembrie 2009. – 2010. – 1000 ex. CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader [RE 2010-13].
050

29. ...decembrie 2009. – 2010. – 1000 ex. CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader [RE 2010-14].
050

30. ...ianuarie 2010. – 2010. – 1000 ex. CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader [RE 2010-15].
050

31. ...februarie 2010. – 2010. – 1000 ex. CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader [RE 2010-16].
050

32. ...martie 2010. – 2010. – 1000 ex. CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader [RE 2010-18].
050

68

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

33. ...aprilie 2010. – 2010. – 1000 ex. CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader [RE 2010-19].
050

34. ...mai 2010. – 2010. – 1000 ex. CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader [RE 2010-26].
050

35. ...iunie 2010. – 2010. – 1000 ex. CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader [RE 2010-36].
050

36. ...iulie 2010. – 2010. – 1000 ex. CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader. [RE 2010-40].
050

37. ...august 2010. – 2010. – 1000 ex. CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader. [RE 2010-43].
050

38. ...septembrie 2010. – 2010. – 1000 ex. CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader. [RE 2010-45]..
050

39. ...octombrie 2010. – 2010. – 1000 ex. CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader [RE 2010-49].
050

40. ...noiembrie 2010. – 2010. – 1000 ex. CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader [RE 2010-54].
050

41. ...decembrie 2010. – 2010. – 1000 ex. CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader [RE 2010-61]. 69

Cronica resurselor electronice Nr 1-2011 ≡ Electronic resources annals Nr 1-2011

050

42. ... ianuarie 2011. – 2011. – 1000 ex. CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader [RE 2010-67].
050

43. Varo. Moldova : Producători de mărfuri şi servicii / manager pentru furnizări de inform. : L. Cernokulskaia, T. Zazuc. – Ch. : "Varo-Inform" SRL, 2010. – ISSN 1857-1255. – ISBN 978-99759856-6-6. …2010. – 2010. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-9856-8-0. CD-rom: sd., col. ; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP/Vista, 256 Mb RAM. [RE 2010-1].
050.8(478)(085.2)

44. Varo. Moldova : Producători de mărfuri şi servicii : Professional / grupul de furnizare a informaţiei : Cernokulskaia L. Iu., conducătorul grupului de marketing, colectare a informaţiei şi publicaţii : Stolbicova S. Gh., conducătorul grupului programare şi compilare : Costin V. V. – Ch. : "Varo-Inform" SRL, 2010. – ISSN 1857-1255. – ISBN 978-9975-9856-6-6. … Spring 2010. – 2010. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-9856-9-7. CD-rom: sd., col. ; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP/Vista, 256 Mb RAM. [RE 2010-20].
050.8(478)(085.2)

45. … Summer 2010. – 2010. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-9557-7-5. CD-rom: sd., col. ; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP/Vista, 256 Mb RAM. [RE 2010-38].
050.8(478)(085.2)

46. … Autumn 2010. – 2010. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-9557-7-5. CD-rom: sd., col. ; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP/Vista, 256 Mb RAM. [RE 2010-46].
050.8(478)(085.2)

47. … Winter 2011. – 2010. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-9856-9-7. CD-rom: sd., col. ; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP/Vista, 256 Mb RAM. [RE 2010-62].
050.8(478)(085.2)

70

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE 316 Sociologie
48. Anuarul statistic al Republicii Moldova … = Статистический ежегодник Республики Молдова = Statistical Yearbook of the Republic of Moldova / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova. – Ch. : Statistica, 2009. – (Statistica Moldovei). … 2009. – 2009. – 576 p. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 550 ex. – ISBN 978-9975-4068-19. CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Microsoft Excel, Acrobat Reader. [RE 2010-2]. - - 1. Dezvoltare socială, 2009 – Republica Moldova – Date statistice. 2. Dezvoltare economică, 2009 – Republica Moldova – Date statistice.
316+338(478)(083.41)=135.1=111=161.1

49. Balanţa de plăţi a Republicii Moldovei,… : [resursă electronică] / Banca Naţ. a Moldovei. – Ch. : BNM, 2010. … 2008. – 2010. CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader. [RE 2010-35].
316+338(478)(083.41)=135.1=111=161.1

50. Banca Naţională a Moldovei : Buletin trimestrial … : [resursă electronică] / Banca Naţ. a Moldovei. – Ch. : BNM, 2010. … Nr 3, 2009. – 2010. CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader. [RE 2010-23].
316+338(478)(083.41)=135.1=111=161.1

51. … Nr 4, 2009. – 2010. CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader [RE 2010-24].
316+338(478)(083.41)=135.1=111=161.1

52. Banca Naţională a Moldovei : Raport anual … : [resursă electronică] / Banca Naţ. a Moldovei. – Ch. : BNM, 2010. … 2009. – 2010. CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader. [RE 2010-25].
316+338(478)(083.41)=135.1=111=161.1

53. Raport de politică monetară : [resursă electronică] / Banca Naţ. a Moldovei. – Ch. : BNM, 2010. 71

Cronica resurselor electronice Nr 1-2011 ≡ Electronic resources annals Nr 1-2011

Nr 1, 2010. – 2010. CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader. [RE 2010-27].
316+338(478)(083.41)=135.1=111=161.1

54. Nr 2, 2010. – 2010. CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader. [RE 2010-28].
316+338(478)(083.41)=135.1=111=161.1

55. Nr 3, 2010. – 2010. CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader. [RE 2010-41].
316+338(478)(083.41)=135.1=111=161.1

56. Nr 4, 2010. – 2010. CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader. [RE 2010-59].
316+338(478)(083.41)=135.1=111=161.1

32 POLITICĂ
323 Politică internă 57. DVD la plic, … / Asoc. "Oberliht", Inst. Cultural Român. – Ch. : S. n., 2010 (Mavr Company). – Supl. al "rev. la Plic" Nr 2, 2010. Nr 2, 2010. – 2010. – Cuprins: 1. MALLdova (2008) (36:33) / Tatiana Fiodorova, Vladimir Us, Vadim Ţigănaş, Denis Bartenev; 2. Portretul lui L. I. Brejnev = Portrait of L. I. Brezhnev (202) (3:50) / Veaceslav Druţă; 3. Lazo (2005) (8:25) / Ştefan Rusu; 4. Torba = The bag (2006 (4:15). 5. 100 secunde (2009) (1:40) / Ghenadie Popescu; 6. Punga la români = Romanians with a bag (2007) (3:47) / Malina Ionescu; 7. În stare de urgenţă = State of emergency(2008) (5:11). 8. Marşul Lupilor = Wolve's March (2010) (17:17) / No Shagga. CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP/Vista, 256 Mb RAM, VOB Player Video-CD [RE 2010-22].
323

58. Nr 3, 2010 : Tranziţia / Transition / curator: Ştefan Rusu. – 2010. – Cuprins: 1. 5 ani = 5 years (2007) (3:18) / Andreea Cârnu ; 2. Harekillin' (2005) (7:28) / Igor Şcerbina ; 3. Da şi nu = Yes & No (2007) (6:28) / Tatiana Fiodorova ; 4. Gomenidan este în viaţă = Gomenidan is alive (2009) (0:60) / Mark Verlan ; 5. Mea = My (2009) (23:47) / Ghenadie Popescu. CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP/Vista, 256 Mb RAM, VOB Player Video-CD [RE 2010-33]. 72

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

323

59. Nr 4, 2010. – 2010. – Cuprins: 1. Auto reflecţie = Self imaging (2009) (1:28) / Aleksandra Acic ; 2. Barza / The stork,(2009), video(3:07) Larisa Sitar 3. Pământ moldovenesc / Moldavian Land,( 2009), lucrare digitală, (2: 01)4. Frizerul / Hairdresser, (2009), video, (2:47) / Tatiana Fiodorova 5.Tărâmul fricii / Territory of Fear (2003), video, (7:12) / Delia Popa 6.Ianuaki Reptilianul Din Mine / Ianuaki the Reptilian inside Me, (2009) instalaţie video(5:17) / Cinty Ionescu; 7. Mâini Oarbe / Blind Hands(2009),video,(5:14) Aleksandra Acic. 8.Nu-i tot una / Not the Same (2010), lucrare VJ, (5:30) / Cinty Ionescu. CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP/Vista, 256 Mb RAM, VOB Player Video-CD. – 500 ex. [RE 2010-42].
323

60. Nr 5, 2010 : Explorarea arhivelor = Hauting the archives / curator: Ştefan Rusu . – 2010. – Cuprins: 1. Weekend-uri = Weekends (2007) (10:05) / Alina Popa, Olivia Olivia Mihălţeanu. 2. Fragmentări = Fragmentation (2007) (4:04) / Liviu Pop. 3. Mark you make believe my dear, yes (2006) (12:33) / John Davis. 4. Delenda Est? (2007) (4:58) / Maxim Cuzmenco. 5. Cafeneaua – O istorie de dragoste obişnuită = Kafana – A simple love story (2007) (11:50) / Zoran Djurkovic. Video CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP/Vista, 256 Mb RAM, VOB Player 500 ex. [RE 2010-47].
323

61. Nr 6-7, 2010 : Scene, protagonişti, simptome : spaţii în schimbare = Scenes, protagonists, symptoms: spaces in the speed of change / sel. de Ştefan Rusu . – 2010. – Cuprins: 1. Lumea magică = Magical world (2005) (video in loop) (6:12) / Johanna Billing. 2. Marea speranţă = Great expectations (2005) (super 16 mm) (17:10) / Renata Poljak. 3. Super Andrija (din ciclul Super Erou / from Super Hero cycle) (2006) (19:38) / Ines Krasić (în colab. cu Tino Turk). 4. 17 istorii = 17 stories (2001) (3:16) / Lal Raščić. 5. Băiatul cu un corn magic = Boy with a magic horn (2007) (15:22) / Damir Očko. Video CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP/Vista, 256 Mb RAM, VOB Player 500 ex. [RE 2010-60].
Com. Nr

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE 336 Finanţe
62. Evsiucova, Raisa Indicaţii metodice la elaborarea şi susţinerea rapoartelor stagiilor de practică efectuată în băncile comerciale de către masteranzii specialităţii "Finanţe şi Bănci" / Raisa Evsiucova, Ana Soltan-Spânu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Catedra "Finanţe, Bănci şi Contabilitate". – Ch. : ULIM, 2010. 100 ex. ISBN 978-9975-101-41-7. CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. 73

Cronica resurselor electronice Nr 1-2011 ≡ Electronic resources annals Nr 1-2011

Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 32 Mb hard, Microsoft Word. [RE 2010-32].
336(076)

63. Indicaţii metodice privind elaborarea şi susţinerea rapoartelor stagiilor de practică petrecută de către studenţii specialităţii "Finanţe şi Bănci", anul 2, 3 cu frecvenţă zi şi 4 - frecvenţă redusă, în cadrul băncilor comerciale, BNM şi în cadrul Bursei de Valori / Raisa Evsiucova, Ana Soltan-Spânu, Ada Ştahovschi [et al.] ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Catedra "Finanţe, Bănci şi Contabilitate". – Ch. : ULIM, 2010. 100 ex. ISBN 978-9975-101-40-0. CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 32 Mb hard, Microsoft Word. [RE 2010-29].
336(076)

64. Евсюкова, Р. Д. Программа практики для магистров очного отделения 2 курса по специальности "Финансы и Банки", в банковских учреждениях и других финансовых учреждениях / Евсюкова Р. Д., Солтан-Спыну А. И. ; Междунар. Независ. Ун-т Молдовы, Фак. "Ştiinţe economice", Каф. "Finanţe, Bănci şi Contabilitate". – К. : ULIM, 2010. 100 ex. ISBN 978-9975-101-42-4. CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 32 Mb hard, Microsoft Word. [RE 2010-31].
336(073)

65. Евсюкова, Раиса Программа практики для студентов очного отделения 2, 3 курса и заочного отделения 4 курса по специальности "Финансы и Банки", в банковских учреждениях и фондовой биржи / Евсюкова Раиса, Солтан-Спыну Анна ; Междунар. Независ. Ун-т Молдовы, Фак. "Ştiinţe economice", Каф. "Finanţe, Bănci şi Contabilitate". – К. : ULIM, 2010. 100 ex. ISBN 978-9975-101-43-1. CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 32 Mb hard, Microsoft Word. [RE 2010-30].
336(073)

398 Folclor 66. Muzică folclorică a găgăuzilor greci pontici din Basarabia = Folk music of gaguses pontic greeks of Bessarabia / produs şi ed. de compozitorul şi muzicologul Mihail Kolsa ; in rom. de Pavel Rusu ; trasnl. : Gennady Sosnin ; performeds : S. Lazarev (1-15) Violi, P. Kara (16-21) Kaval, Pipe, E. Dimova (22-26; 29) Vocal, O. Topal (27) Vocal, V. Yalama (28; 30-34) Vocal, M. Metchkar (35-37) Vocal. – Komrat : S. n., 2009 (Colass Press). – (Muzică-etnike = Ethnomusic, 1979). – ISMN 979-03480-0114-2.

74

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Cuprinde: 1. Slow Dance (2:04). 2. Kadynja (Dance) (1:34). 3. Sister in low's dance (1:12). 4. Joyan (Dance) (0:59). 5. Dressing up of the bride (1:52). 6. Leaping of the bride (1:02). 7. Gift shower for the brid (1:34). 8. A melody of the table (1:32). 9. A youngster's Dance (1:33). 10. Traveller's melody (1:33). 11. Kadinca (Dance) (0:55). 12. Sadich (Dance) (1:25). 13. Gaidor tune (1:20). 14. Alarm cloch tune (1:52). 15. A melodz of the table (1:38). 16. Am Orphan melody (1:13). 17. A melody of the bride (1:26). 18. In front of the door (Dance) (1:15). 19. Side by sidi (Dance) (1:14). 20. Pernely (Sheperd's melody) (1:05). 21. Kadynja (Dance) (1:07). 22. Doua sarpi (1:34). 23. Leana cea frumoasă (4:05). 24. Fetele şi nora (4:04). 25. Cocostârcii (2:01). 26. Strigături (1:02). 27. Domnişoara Marina (3:52). 28. Strigături (1:02). 29. Fetele şi nora dezbat (4:04). 30. Războile nu veniţi (2:35). 31. Logodna Marinei (2:58). 32. Cântecul miresei (1:44). 33. Du-te şi spune tatei (3:27). 34. Strigături (0:27). 35. Am fost tânăr (1:56). 36. Curg tulbure ape (1:29). 37. Hei, fetiţă-trandafir (1:35). Audio-CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Media Player. [RE 2010-63].
398

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
618 Ginecologie. Obstetrică 67. "Zilele neonatologiei Moldave", conf. Moldo-Română (3 ; 2010 ; Ivancea). "Zilele neonatologiei Moldave", 2-3 iul., 2010 Ivancea : Conf. a III-a Moldo-Română / com. org.: Petru Stratulat, Maria Stamatin, Marcela Şoitu [et al.]. – Ch. : Asoc. de Medicină Preventivă din Rep. Moldova, 2010 ("Contezaur" SRL). Antetit.: Asoc. de Medicină Preventivă din Rep. Moldova. – 100 ex. ISBN 978-9975-55-005-5. CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 32 Mb hard, Microsoft Power Point. [RE 2010-37].
618.4(082)=135.1

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice. Economie energetică 68. Problemele energeticii regionale : rev. şt., informaţional-analitică şi inginerească / Inst. de Energetică al AŞM ; col. red.: Postolati V. (acad., red. princ.) [et al.]. – Ch. : Inst de Energetică, 2009 (Tipogr. AŞM). – ISSN 1857-0070. … Nr 1, 2009. – 2009. – Text: lb. rom., rusă. … Nr 2, 2009. – 2009. – Text: lb. rom., rusă. … Nr 3, 2009. – 2009. – Text: lb. rom., rusă. CD-rom: sd., col. ; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP/Vista, 256 Mb RAM, Microsoft Word, Html editor. [RE 2010-21].
620.9

75

Cronica resurselor electronice Nr 1-2011 ≡ Electronic resources annals Nr 1-2011

69. Problemele energeticii regionale : rev. şt., informaţional-analitică şi inginerească / Inst. de Energetică al AŞM ; col. red.: Postolati V. (acad., red. princ.) [et al.]. – Ch. : Inst de Energetică, 2009 (Tipogr. AŞM). – ISSN 1857-0070. … Nr 1, 2010. – 2010. – Text: lb. rom., rusă. CD-rom: sd., col. ; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP/Vista, 256 Mb RAM, Microsoft Word, Html editor. [RE 2010-34].
620.9

687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală 687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică 70. Curriculum disciplinar : Spec.: Servicii (Estetologia) / aut., preş.: Vasile Socolov ; coord. de ed.: Ana Guţu ; Univ. Liberă Intern. din Rep. Moldova, Fac. Medicină. – Ch. : ULIM, 2009. – 99 p. 100 ex. ISBN 978-9975-934-75-6. CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Microsoft Word. [RE 2010-3].
687.5(073.8)

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII
ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

71. Строительство & Оборудование : Электрон. информ. справочник : [resursă electronică] / информ. и реклама: Гоменюк Юлия, Заносьева Ольга, Кирикова Виорика [и др.] ; ред.: Гомон Сергей. – К. : "Victoria Gomon" SRL (www.stroika.md), 2010. Nr 1, весна 2010. – 2010. – 2500 ex. – ISBN 978-9975-4102-0-5. CD-rom : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP/Vista, 256 Mb RAM. [RE 2010-17].
69(478)(036)=135.1=161.1

72. Nr 2, осень 2010. – 2010. – 2500 ex. CD-rom : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP/Vista, 256 Mb RAM. – 2500 ex. [RE 2010-44].
69(478)(036)=135.1=161.1

7 Artă. Recreere. Divertisment. Sport

78 MUZICĂ

73. Dani, Vitalie Când eşti lângă mine... : [culeg. de cântece : resursă electronică] / Vitalie Dani. – Ch. : S. n., 2010. Cuprins: 1. Trandafiri, flori de dor (4:16). 2. Te iubesc (3:17). 3. O soră şi-un frate (duet Anişoara Puică) (4:31). 4. Nu te supăra (3:07). 5. Tu eşti prima mea şi ultima iubire (4:30). 6. Ninge cu dragoste (duet Nelly Ciobanu) (4:54). 7. Vă aştept de ziua mea (3:34). 8. La mulţi ani (3:46). 9. О любви не говори (duet Natalia Gordienco) (3:34). 10. Când eşti lângă mine… (3:34) / muz. şi text: Vitalie Dani. 76

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

11. Leagănul meu e Moldova (4:00) / muz.: Vitalie Dani ; text: Maria Tofan-Bâlici. 12. Trandafiri, flori de dor (karaoke) (4:12). 13. Nu te supăra (karaoke) (3:02). 14. O soră şi-un frate (karaoke) (4:31). 15. Leagănul meu e Moldova (karaoke) (3:58). CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Audio-CD. [RE 2010-5].
784.7(082)

74. Golgota Basarabiei : Dosarele comunismului : Film documentar : [62:00] / scenariu: Victor Vasilache, Ion Chistruga ; regie: Ion Chistruga, Alina Ciutac ; imagine: Ion Chistruga ; red.: Cezara Vasilache ; editor: Alisa Chistruga ; graf.: Anatol Roibu ; sunet: Irina Garbuz ; consultanţi: Elena Postica, Mihai Taşca ; voce: Ion Ungureanu ; coord. de proiect: Ion Şiman ; Serviciul de Informare şi Securitate a Rep. Moldova, Min. Afacerilor Interne, Arhiva Naţ. a Rep. Moldova [et al.]. – Ch. : Moldova-Film, 2010. Sonorizare: lb. rom.

CD-rom : sd., col.; în container, 19 x 14 x 2 cm. Video-CD. [RE 2010-56].
784.7(082)

75. Kolsa, Mihail Cântece în interpretarea compozitorului = Songs : the composer performs himself / muz. : Mihail Kolsa ; digital remaster: B. Balici. – Komrat : S. n., 2009 (Colass Press).– ISMN 979-0-3480-0113-5. Cuprinde: 1. Plai natal = Mother bring / versuri de G. Gaidargi ; trad. de Au. Ciocanu. 2. Izvorul = Spring / versuri şi muzica de M. Kolsa ; trad. de L. Sobietsky. 3. Jocul primăverii = Springs dance / versuri de D. Karacioban ; trad. de Au. Ciocanu. 4. Aurora = Dawn / versuri şi muzica de M. Kolsa ; trad. de L. Sobetsky. 5. Casa părintească = The paternal home / versuri şi muzica de M. Kolsa ; trad. de L. Sobetsky. 6. Dorul = Beloved / versuri de D. Caracioban ; trad. de L. Sobetsky. 7. Greu mă doare inima = Burn with love / versuri de D. Gaidargi ; trad. de I. Circhelan. 8. Maică mea, maicuţă = Ah, my mamma / versuri de T. Arnaut ; trad. de Au. Ciocanu. 9. Sărbătoarea satului = Celebration / versuri de A. Cocanji şi M. Kolsa ; trad. de I. Circhelan. 10. Spune-mi draga mea = Say my dear / versuri de D. Karacioban ; trad. de L. Sobetsky. 11. Ca tine alta nu ştiu = She is the only / versuri de D. Karacioban ; tred. de L. Sobetsky. 12. Ochii tăi = Yours eyes / versuri de N. Hikmet ; trad. de I. Circhelan. 13. Cîntec de nuntă = The wedding song / versuri de M. Chiosea ; trad. de I. Circhelan. 14. Vino dregul meu = Come to me my love / versuri de N. Baboglu ; trad. de I. Circhelan. 15. Tu lumina mea = Youre my light / versuri de D. Karacioban ; trad. de I. Circhelan. 16. Egeea = Aegean… / versuri şi muzica de M. Kolsa ; trad. de L. Sobetsky. 17. Supliment = Sapplement / M. Kolsa : variaţii pentru pian = variations for piano. Audio-CD-rom : sd., col. ; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Media Player. [RE 2010-65].
784.3

76. Kolsa, Mihail Creaţii corale = Choral works : Corul Radio din Moldova / Mihail Kolsa ; red. muz. Teodor Zgureanu ; dirijor: Teodor Zgureanu ; digital remaster: Bora Balici. – Komrat : S. n., 2005 (Colass Press). – ISMN 979-0-3480-0116-6. 77

Cronica resurselor electronice Nr 1-2011 ≡ Electronic resources annals Nr 1-2011

Cuprinde: 1. De ce plâng poienele? (3:10) / versuri populare. 2. Plai natal (4:13) / versuri de G. Gaidarj, Au. Ciocanu. 3. Nicicând… (5:41) / versuri de D. Karacioban, I. Sobietski. 4. Patri (3:07) / versuri de T. Zanet, Au. Ciocanu. 5. Târziu de toamnă (2:25) / versuri de D. Karacioban, Au. Ciocanu. 6. Dimineaţa patriei (3:31) / versuri de A. Roşca. 7. Memorie : Vocaliz (4:07). 8. Primăvara'n prag (2:13). 9. Hulubiţa (2:00). 10. Hei, să fie al meu (2:22). 11. În livadă cu prăsade (2:24). 12. La pădurea verde deasă (1:43). 13. Iapa sură (1:41). 14. Hei, in inişor (2:48) / versuri populare. Audio-CD-rom : sd., col. ; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Media Player. [RE 2010-66].
783.8

77. Moldova ne farmecă din vremuri : Video ghid documentar = Video guide documentary = Documentario video guida = Документальный видео гид / producător general: Dinu Trestianu ; regie: Ion Muntean ; imagine: Petru Jalauc, Fedosii Buşilă, Vladimir Cocoş [et al.] ; fot.: Natalia Jalauc, Ruslan Borozan ; muz.: Marcel Cebotari, Orchestra "Lăutarii ; coord.: Elena Calistru. – Ch. : Ilincas AD SRL, 2010 (www.poligraf.md). Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Sonorizare: lb. rom., engl., it., rusă. – 1000 ex. ISBN 978-9975-55-004-8. CD-rom : sd., col.; în container, 19 x 14 x 2 cm. Video-CD. [RE 2010-6].
784.7(082)

78. Piano compositions arranged for a string orchestra / Arranged, produced and recorded by Mihail Kolsa. – Komrat : S. n., 2009 (Colass Press). – (Muzică-etnike = Ethnomusic, 1979). – ISMN 979-0-3480-0115-9. CD 1. – 2009. – Cuprinde: 1. Prelude and Fugue XVI. 2. Apie scelte / J. S. Bach. 3. Music / H. Purcell. 4. Sarabande / G. F. Handel. 5. Arya / C. Cesarini. 6. Menuetto / J. Haidn. 7. Alla Turca : Sonata A-Dur / V. A. Mozart. 8. Bagatele Es-Dur / L. Beethoven. 9. Serenade / F. Shubert. 10. Grandfather Rfost. 11. Reveries / R. Schumann. 12. Prelude Op. 28 No. 20. 13. Mazurca / F. Shopin. 14. June Barcarola. 15. October Autumn Song / P. Tchaikovsky. 16. Old castle / M. Musorgsky. 17. Merry-Go-Round / A. Dvorjak. 18. Folg Song / E. Grieg. CD 2. – 2009. – Cuprinde: 1. Prelude XXII. 2. Prelude XXIII / C. Debussy. 3. Prelude II / A. Skriabin. 4. Elegy / S. Tachmaninov. 5. Lullaby / Y. Sibelius. 6. Roumanian dance. 7. Evening at the country / B. Bartok. 8. Gavotte / S. Prokofyef. 9. Prelude Nr 16 / D. Shostakovich. 10. Pavane / G. Enescu. 11. A tale / A. Saygun. 12. Chant / P. Vladiguerov. 13. Sacrifice / M. Theodorakis. 14. Memory. 15. Variations for piano / M. Kolsa. Audio-CD-rom : sd., col.; în container, 12 x 14 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Media Player. [RE 2010-64].
786

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
79. Filme produse la studioul "Moldova-Film" în anii…: [resursă electronică]. – Ch. : S. n., 2010. ... 1980-1981. – 2010. – Cuprins: 1. Где ты, любовь (1980). 2. Контемпоранул (1980). 3. Женщина в белом (1981). CD-rom : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm. 78

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Cerinţe sistem: Windows 98/2000/EXP, 64 Mb hard, Windows Media Player. [RE 2010-69].
792.44(478)

80. ... 1981-1984. – 2010. – Cuprins: 1. Переходный возраст (1981). 2. Вам телеграмма (1983). 3. Анна Павлова (1983). 4. Маленькое одолжение (1984). CD-rom : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/EXP, 64 Mb hard, Windows Media Player. [RE 2010-70].
792.44(478)

81. ... 1985-1987. – 2010. – Cuprins: 1. О возвращении забыть (1985). 2. Luceafărul (1986). 3. Tunul de lemn (1986). 4. Floarea albastră (1987). CD-rom : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/EXP, 64 Mb hard, Windows Media Player [RE 2010-71].
792.44(478)

82. ... 1987-1990. – 2010. – Cuprins: 1. Iona (1987). 2. Коршуны добычей не делятся (1988). 3. Черная магия, или Свидание с дьяволом (1990). CD-rom : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/EXP, 64 Mb hard, Windows Media Player. [RE 2010-72].
792.44(478)

83. ... 1991-1996. – 2010. – Cuprins: 1. Год хорошего ребенка (1991). 2. Văleu, văleu nu turna (1992). 3. Transnistria – varianta lui Smirnov (1992). 4. Война 1992 года в Приднестровье (1992). 5. Хроника необъявленной войны – Приднестровье, 1992 (1993). 6. Moş Ion în Cosmos (1993). 7. Air Moldova (1996). 8. Când se stinge lumina. 9. Covorul. 10. Discoteca se amână. 11. Plictis şi inspiraţie. 12. Saşa, Grişa şi Ion. 13. Vânătoarea. 14. Colecţie bancnote "Moldova". CD-rom : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/EXP, 64 Mb hard, Windows Media Player. [RE 2010-75].
792.44(478)

84. ... 1997-2006. – 2010. – Cuprins: 1. Дезертир (1997). 2. Cine arvoneşte, acela plăteşte (1996). 3. Patul lui procust (2001). 4. AgroMafia (2002). 5. Гастарбайтер (2004). 6. Traficul de arme din Transnistria (2005). 7. Vasile Mămăligă (2005). 8. Страны, которых нет – Приднестровье (2005). 9. Serviciul de grăniceri al RM (2006). 10. Rabdă inimă şi taci (2006) CD-rom : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/EXP, 64 Mb hard, Windows Media Player. [RE 2010-85].
792.44(478)

85. ... 2007-2008. – 2010. – Cuprins: 1. Армии двух – серые области (Приднестровье) (2007). 2. Afară roiesc întunerici (2007). 3. Cele mai frumoase locuri ale Moldovei (2007). 4. Un cartuş pentru porumbel (2007). 5. Приднестровье глазами Европы (Торговля оружием) (2007). 6. Casting Miss Moldova 2008 (2008). 7. Puterea iubirii (2008). CD-rom : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/EXP, 64 Mb hard, Windows Media Player. 79

Cronica resurselor electronice Nr 1-2011 ≡ Electronic resources annals Nr 1-2011

[RE 2010-87].
792.44(478)

86. ... 2009. – 2010. – Cuprins: 1. Cine iubeşte Moldova (2009). 2. Deschide ochii – Moldova (2009). 3. Moldova - ţara mea străbună.(Descrierea a 14 localităţi) (2009). 4. Adevărata faţa a preşedintelui RM (2009). 5. Introducere (Produs în Moldova) (2009). 6. Reportaj despre Grigore Vieru (Mesager Moldova 1) (2009). 7. TVR 1 – Ediţie specială. Rezultatele alegerilor parlamentare în Republica Moldova (2009). 8. Planeta Moldova prezintă. 9. Poze Moldova. CD-rom : sd., col. ; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/EXP, 64 Mb hard, Windows Media Player [RE 2010-88].
792.44(478)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
82 LITERATURĂ 82/821 Literatură artistică 821 Literatura limbilor individuale
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova 87. Vieru, Grigore Lumina de taină : Pagini alese [versuri] / Grigore Vieru. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2011. Cuprinde: 1. Făptura mamei (2010) (0:31). 2. Mica baladă (2011) (0:53). 4. Mamă de ai fi o stea (2011) (0:45). 5. Cântec de leagăn pentru mama (2011) (0:45). 6. Ghicitoare fără sfârşit (2011) (0:45). 7. Mamă tu eşti (2011) (0:42). 8. Mama şi feciorul (2011) (1:01). 9. Mâna mamei. (2011) (0:53) 10. Floarea soarelui (2011) (1:25). 11. Nu am moarte cu tine nimic (2011) (1:25). 12. Formular (2001) (1:04). 13. Legământ (2011) (1:06). 14. Casa mea (2011) (2:02). 15. În limba ta (2011) (1:05). 16. De leagăn (2011) (0:57). 17. Cu viaţa cu dorul (2011) (0:32). 18. Acasă (2011) (1:02). 19. Izvorul (2011) (0:58). 20. Doina (2011) (1:32). 21. Ascultaţi mă copii (2011) (3:15). 22. Despre fericire (2011) (1:17). 23. Pădure verde, pădure (2011) (0:53). 24. Cântare scrisului nostru (2011) (5:49). 25. Pe drum alb, pe drum verde (2011) (0:33). 26. Ce tânără eşti (2011) (0:32). 27. Închinare la cântecul popular (2011) (0:44). 28. De acum (2011) (1:20). 29. Sunt (2011) (2:12). 30. Da, sânt naţionalist (2011) (2:30). ISBN 978-9975-80-430-1. Audio CD-rom: sd., col. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP/Vista, 512 Mb RAM. [RE 2010-68].
821.135.1(478)-1

821.51 Literatură în limbi ural-altaice 88. Gagauz literaturasinnan tanişmak / peetcilerin biogr. hem kimi şiirleri okudu procktin ondericisi hem red.: Grajdan Vasilisa. – Ch. : S. n., 2007 (Music Master). [P.] 1 : Proza / şiirleri okudular aktorlar: Jekova Ekaterina, Ivarlak Valeriy, Kösä Saveliy ; rejisör: A. Maksimenko. – 2007. [P.] 2 : Şiirlär / şiirleri okudular aktorlar: Jekova Ekaterina, Marina Yamandi, Valentina Gümüşlü ; rejisör: Olga Şveţ. – 2007. CD-rom : sd., col. ; în container, 12 x 14 cm. 80

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP/Vista, 256 Mb RAM, Media Player. Audio-CD. [RE 2010-39].
821.512.165

82/821-93 LITERATURĂ ARTISTICĂ PENTRU COPII
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova 89. Aramă, Angela Gheralim şi îngerul / Angela Aramă (il.) ; dramatizare şi regie sunet: Victor Buruiană ; studio: Artiom Golikov ; design: Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2010 (Repede Art Studio). Apare cu sprijinul financ. al art studio "Repede". – 100 ex. ISBN 978-9975-79-640-8. CD-rom : sd., col. ; în container, 12 x 14 cm. Audio-CD. [RE 2010-58].
821.135.1(478)-93

81

Cronica resurselor electronice Nr 1-2011 ≡ Electronic resources annals Nr 1-2011

Index de nume la "Cronica resurselor electronice" Nr 1-2011
A Aleyevskaya, I. 44 Andronic, Gabriel 31 Arionescu, Svetlana 26 B Berzan, V. 37-39 Brescanu, Vasile 47-48 Bucov, Emilian 44 Burlacu, N. 20 C Cernokulskaia, L. 14 Ciomâzgă, Cornel 43 Coadă, Ludmila 18 Cojocaru, Inga 4, 7, 9 Corotenco, Elena 8, 10 Coşeriu, Eugeniu (7) Cozonac, Renata 1, 5-6, 11-12 Cruc, Olesea 26 D Didic, Parascovia 46 Dolinţă, Zinaida 4, 7, 9, 42 E Evsiukova, Raisa 20-22, 24, 40 G Galben, Andrei 18 Ghibu, Nicolae 49 Ghimpu Munteanu, Veta 31 Gordon, Aleksandr 45 Gribincea, Alexandru 22, 24 Gurieva, Valentina 10 Guţu, Ana 41 I Ilieva, I. 14 Ilişoi-Lupaşcu, Viorel 43 K Kalik, Mihail 45 L Lachi, Iuliana 20 Lari, Leonida 43 Listrachin, Ludmila 8 Loteanu, Emil 45, 47-48 Lozan, Raisa 10 M Malarciuc, Gheorghe 45 Malcoci, Ludmila 35 Marin, Mariana 28-29 Mitroi, Ştefan 43 Moldovan, Semyon 44 Moscalenco, Sveatoslav (2) Moscalenco, Vsevolod (3) N Nagornii, A. 48 Nikolaeva, Janna 2-3, 8 Noroc-Pînzaru, Lidia (9) Nunu, Constantin 26 O Olărescu, Valentina 30 Ouş, Ludmila 42 P Parasca, Pavel 18 Pascaru, Vasile 46, 48 Pânzaru, Anatol (4) Postolachi, V. 37-39 R Racu, Aurelia 30 Racu, Igor 30 Reabov, G. 48 Remiş, Vladimir 41 Romanciuc, Ruxanda 31 Rusnac, Svetlana 15 S Sârbu, Margareta 43 Sidelnikova, Svetlana 8 Socolov, Vasile 41 Soltan, Natalia 41 Stahovschi, Ada 40 Stîngă, Paul 43 Ş Şcerbanschi, Alexandru 21-22, 24, 40

82

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Şchiopu, Constantin 29 Şit, Mihai 37-39 T Talmaci, Roman 25 Tamazlâcaru, Andrei (31) Ter-Ovenesean, Gheorghi 48 Ţ Ţâcu, Octavian 18 Ţurcanu, Olga 2-3 V Vatamanu, Ion 43 Vicol, Nelu 29 Vodă, Gheorghe 46 Volodarski, Eduard 46 Z Zasaviţchi, Lidia 2-3, 8, 10 Zazuc, T. 14 Б Базелян, Яков 44 Балтер, Борис 45 Бланк, Александр 49 В Вулпе, И. М. 32 Г Гажиу, Валерий 44 Гордон, Александр 46 Горький, Максим 47 И Израилев, Михаил 47 К Калик, Михаил 44-45 Калик, Павел 44 Калинина, Наталья 49 Кирилов, П. В. 32 Кушнерович, Радий 49 Л Лазо, Сергей (45) Лотяну, Эмиль 47

М Масс, Владимир 44 Н Нагорный, Алексей 46 Нагорный, Семен 47 Натансон, Георгий 44 П Павловски, Олег 44 Параджанов, Сергей 44 Р Рыцарев, Борис 44 Рябов, Гелий 46 С Сейчук, В. Н. 32 У Улицкая, Ольга 44 Ф Фадеев, Александр 44 Ч Червинский, Михаил 44 Чехов, Антон 48

83

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958
IANUARIE 2011 NR 1 (1-443)

MAGAZINES ARTICLE ANNALS PUBLISHED FROM 1958
JANUARY

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII 001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1. Bileţchi, Lucia. Repere în procesul de evaluare a cercetării : [în sfera ştiinţei şi inovării a Rep. Moldova] / Lucia Bileţchi // Intellectus. – 2010. – Nr 4. – P. 79-82 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit. 2. Cojocaru, Igor. Sistemul informaţional de evaluare şi selecţie a proiectelor de cercetare ştiinţifică în RM : de la "creion şi hârtie" la tehnologia asistată de calculator / Igor Cojocaru // Intellectus. – 2010. – Nr 4. – P. 62-71 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 21 tit. 3. Porcescu, Sergiu. Fundamentarea exerciţiului de foresight : [pentru sfera de cercetare-inovare din Rep. Moldova] / Sergiu Porcescu, Dan Grosu // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 17-24 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 24 4. Premiile Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru 2010 // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 28. (Vezi de asemenea Nr 70, 73, 82, 153)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
(Vezi Nr 11, 14, 19, 37, 145, 333)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres
5. Buzilă, Varvara. Conferinţa Naţională "Convenţiile UNESCO în domeniul protejării şi valorificării patrimoniului cultural în corelaţie cu legislaţia naţională a Republicii Moldova" : [Chişinău, 08 iun. 2009] / Varvara Buzilă // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Nr 11 : Fasc."Etnografie şi Muzeologie". – P. 344-345. 6. Rezneac, Corina. Aspecte din istoria legislaţiei internaţionale în domeniul protecţiei patrimoniului cultural imaterial / Corina Rezneac // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi
84

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Nr 11 : Fasc."Etnografie şi Muzeologie". – P. 245-252. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 250-252 (28 tit.). 7. Xenofontov, Ion. Patrimoniul cultural al Republicii Moldova în ediţii enciclopedice. Repere teoretice şi metodologice / Ion Xenofontov // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Nr 11 : Fasc. "Etnografie şi Muzeologie". – P. 233-244. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 243-244 (19 tit.). (Vezi de asemenea Nr 157, 162)

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
8. Cotoman, Tamara. O bibliografie jubiliară : [pe marginea vol. Gleb CiaicovschiMereşanu. (1919-1999) ; Biobibliografie ; alcăt. de Vasilisa Nichiforeac [et al.] [Ch., 2009, 274 p.] / Tamara Cotoman // Biblio Polis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 93-95 : fot. 9. Raţă, Valeriu. Exemplu de atitudine civică pentru generaţii : [pe marginea vol. Vlad Pohilă. Biobibliografie / alcăt. de Claudia Tricolici, Chişinău, Grafema Libris SRL, 2010, 288 p.] / Valeriu Raţă // Biblio Polis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 87-89 : fot. 10. Şpac, Ion. Repere cantemireşti : [pe marginea cărţii Neamul Cantemireştilor. Bibliografie ; alcăt. de A. Eşanu, I. Cereteu, V. Eşanu [et al.], Chişinău, Pontos, 2010, 387 p.] // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 178-179 : fot.

02 BIBLIOTECONOMIE
11. Borodatîi, Tatiana. Evaluarea serviciilor on-line ale bibliotecilor publice : cazul Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu" : [din Chişinău] / Tatiana Borodatîi // Biblio Polis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 38-40. 12. Goian, Natalia. Elemente arhitecturale privind funcţionalitatea şi accesibilitatea bibliotecilor publice din Republica Moldova : studii şi cercetări / Natalia Goian, Victoria Bernic // Biblio Polis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 11-21 : tab. – Bibliogr. : 11 tit. 13. Melnic, Raisa. Raisa Melnic : "Salonul Internaţional de Carte este, de la prima sa ediţie, un proiect magistral al Bibliotecii Naţionale…" : interviu cu şefa Dep. progr. culturale la Bibl. Naţ. a Rep. Moldova / consemnare Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 101-104 : fot. 14. Osoianu, Vera. Biblioteca şi comunitatea : tangenţe în spaţiul virtual / Vera Osoianu // Biblio Polis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 22-30. – Bibliogr. în note, p. 30 (6 tit.). 15. Pohilă, Vlad. Biblioteca – o instituţie ideală pentru apropieri culturale : editorial / Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 5-10. 16. Slutu-Grama, Claudia. Devotament şi dăruire profesiei alese : [60 de ani de la naşterea bibliografului Elena Corotenco, ex-dir. a Bibl. Şt. Centrale a Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Claudia Slutu-Grama // Biblio Polis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 118-119 : fot.
85

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

17. Tricolici, Claudia. Conceptul Serviciului Informaţii Comunitare în opinia bibliotecarilor : [de la Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" din Chişinău] / Claudia Tricolici // Biblio Polis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 41-44. 18. Ţurcan, Nelly. Copyright pentru bibliotecari : [pe marginea curriculumului cu acelaşi tit., discutat la Seminarul intern. din 23-24 sept. 2010, Vilnius, Lituania] / Nelly Ţurcan // Biblio Polis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 45-46. 19. Ungureanu, Elena. Referinţa on-line în textul ştiinţific : (sau se caută… un citat pe Internet) : [sistemul on-line de citare a surselor] // Intellectus. – 2010. – Nr 4. – P. 15-25 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 16 tit. (Vezi de asemenea Nr 262, 405, 440)

030 Lucrări de referinţă generale
(Vezi Nr 7, 347)

06 Organizaţii (în general) 061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
(Vezi Nr 262)

069 Muzee
20. Pană, Sergiu. Trainingul naţional UNESCO / ICOM pentru specialiştii din reţeaua muzeală a Republicii Moldova "Managementul muzeal" : [Chişinău, 11-16 mai 2009] / Sergiu Pană // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Nr 11 : Fasc. "Etnografie şi Muzeologie". – P. 346-347.

070 Ziaristică. Presă
21. Danilov, Maria. Difuzarea presei imperiale în Basarabia şi instituţiile de cenzură / Maria Danilov // Destin românesc : ser. nouă. – 2010. – Nr 3/4. – P. 147-155 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 155 (36 tit.). (Vezi de asemenea Nr 342)

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
(Vezi Nr 28)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie

22. Surdu, Alexandru. Isihasmul şi meditaţia transcendentală / Alexandru Surdu // Luminătorul. – 2010. – Nr 5. – P. 29-36 : fot.

86

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

159.9 Psihologie 23. Racu, Igor. Formarea personalităţii la preadolescenţii din familii temporar dezintegrate / Igor Racu // Integrarea psihosocială a copiilor din familii temporar dezintegrate : Materialele Conf. şt. intern., 2009. – Ch., 2009. – P. 55-63. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit. (Vezi de asemenea Nr 43, 150, 208)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
24. Balan, Carmen Cornelia. O mărturie de trăire în istorie : [pe marginea cărţii Mănăstirea Voroneţ : Istorie. Cultură. Spiritualitate de Andrei şi Valentina Eşanu, Ch., Pontos, 2010, 271 p.] / Carmen Cornelia Balan // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 177 : fot. 25. Balmuş, Pavel. Proeuropeanul Sfânt Ierarh Petru Movilă : [Mitropolit al Kievului : (1596-1646/47)] / Pavel Balmuş // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 38-41 : fot. 26. Buburuz, Petru. …Cred doar în Dumnezeu… : [interviu cu prot. P. Buburuz, parohul Bisericii "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel "din Chişinău] / a intervievat : Nadejda Usatîi // Luminătorul. – 2010. – Nr 5. – P. 23-27. 27. Cemârtan, Romeo. Situaţia şi evoluţia vieţii bisericeşti din RSSM în perioada 1945-1962 / Romeo Cemârtan // Destin românesc : ser. nouă. – 2010. – Nr 3/4. – P. 118-130 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 129-130 (76 tit.). 28. Chiaburu, Elena. Însemnările cu blestem – formă spirituală a Cărţii Vechi şi sursă de informaţii istorice / Elena Chiaburu // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Nr 11 : Fasc. "Etnografie şi Muzeologie". – P. 97-117 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 114-116 (91 tit.). 29. Cojocaru, Viorel. "Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Lui" (Ps. 67, 36) : [pe marginea cărţii "Sfântul Nicodim de la Tismana" de Nicolae N. Tomoniu, Parohia MalovăţMehedinţi, Ed. "Cuget Românesc", 2010, 224 p.] / Viorel Cojocaru // Luminătorul. – 2010. – Nr 5. – P. 7-13. 30. Cuviosul Nicodim de la Tismana // Luminătorul. – 2010. – Nr 5. – P. 3-6 : fot.(Sinaxar). 31. Gumenâi, Ion. Modificarea spectrului religios al Basarabiei : (1812-1828) / Ion Gumenâi // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Nr 11 : Fasc. "Etnografie şi Muzeologie". – P. 253-262. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 261-262 (29 tit.). 32. Munteanu, Vitalie. Mănăstirile basarabene sub comunism. Mărturisiri : [pe marginea dialogului cu : Egumena Agnesia, stareţa Mănăstirii Cuşelăuca ; monahia Teoctista, fosta
87

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

stareţă a Mănăstirii Vărzăreşti şi părintele Arhimandrit Mina Dobzeu, născut în Basarabia, călugăr la Mănăstirea "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" din Huşi, România] / Vitalie Munteanu // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 47-52. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit. – (Istorie verbală). 33. Negru, Nina. Raporturile jurisdicţionale şi culturale dintre Episcopia Huşilor şi Arhiepiscopia Chişinăului între anii 1917-1928 / Nina Negru // Luminătorul. – 2010. – Nr 5. – P. 52-64. – Bibliogr. în note, p. 63-64 (18 tit.). 34. Parasca, Pavel. Cele trei secole ale Mănăstirii Hâncu : [pe marginea vol. "Istoria Mănăstirii Hâncu, 1977-2010" de Alexei Aghachi, Chişinău, Pontos, 2010, 245 p.] / Pavel Parasca, Valentin Tomuleţ // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 168-171 : fot. 35. Secrieru, Vasile. Unele aspecte privind misionarismul religios din Basarabia : (1918-1940) / preot Vasile Secrieru // Luminătorul. – 2010. – Nr 5. – P. 46-51. 36. Ţârcomnicu, Emil. Albotina – loc spiritual şi reper identitar pentru românii timoceni din Bulgaria : [Mănăstirea rupestă, săpată în calcar, ce datează din Epoca Medievală şi cele 31 de sate locuite de români] / Emil Ţârcomnicu // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Nr 11 : Fasc. "Etnografie şi Muzeologie". – P. 125-135 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 133-135 (27 tit.). 37. Ungureanu, Elena. Biblia, biblioteca şi "Biblio-netul" ca hipertext / Elena Ungureanu // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 65-70 : fig. – Rez. în lb. engl. (Vezi de asemenea Nr 45, 48, 160, 278, 284, 287)

28 ISLAM
(Vezi Nr 46, 59)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică

38. Pârţachi, Ion. Calitatea statisticilor oficiale în context european = Quality of official statistics in European context / Ion Pârţachi // Economica. – 2010. – Nr 4. – P. 126133. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 133 (6 tit.). – Tit., text paral. : lb. rom., engl. 314 Demografie. Studiul populaţiei 39. Burian, Cristina. Politica migraţională a Republicii Moldova în contextul proceselor de integrare europeană / Cristina Burian // Rev. mold. de drept intern. şi relaţii intern. – 2010. – Nr 3. – P. 11-34. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 30 tit. şi în notele de subsol. 40. Grozav, Adrian. Scăderea natalităţii sub influenţa modernizării şi creşterii gradului de instruire = The decrease of birth rate under the influence of modernization and increase of educational degree : [aspect demografic] / Adrian Grozav // Economica. – 2010. – Nr 4. – P. 44-51 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit. – Tit., text paral. : lb. rom., engl.
88

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

41. Gurschi, Inga. Tendinţe moderne în migraţia internaţională = Modern tendencies on international migration / Inga Gurschi // Economica. – 2010. – Nr 4. – P. 133-140. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 12 tit. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. 42. Ungureanu, Constantin. Populaţia din teritoriul actualei regiuni Cernăuţi : (anul 1774 – începutul sec. XIX) / Constantin Ungureanu // Destin românesc : ser. nouă. – 2010. – Nr 3/4. – P. 106-117 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 117 (51 tit.). (Vezi de asemenea Nr 196, 209) 314/316 Societate 316 Sociologie 316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale (Vezi Nr 50) 316.6 Psihologie socială 43. Losîi, Elena. Aspecte psihosociale ale familiei contemporane / Elena Losîi // Integrarea psihosocială a copiilor din familii temporar dezintegrate : Materialele Conf. şt. intern., 2009. – Ch., 2009. – P. 10-16. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit. (Vezi de asemenea Nr 229) 316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale 44. Tipa, Violeta. Ecranul : cultura audiovizuală : [pe marginea investigaţiilor realizate în cadrul Proiectului Cultura audiovizualului şi rolul ei la formarea tinerei generaţii] / Violeta Tipa // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 74-77. – Rez. în lb. engl.

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice 45. Cemârtan, Romeo. Două simpozioane internaţionale la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, Făgăraş : [România, 22-25 iul. 2010 cu genericul Destine individuale şi colective în comunism şi Calvarul – deportări şi destine] / Romeo Cemârtan // Destin românesc : ser. nouă. – 2010. – Nr 3/4. – P. 281-283 : fot. 46. Elishtain, Jean Bethke. Religie şi democraţie : [Retip. din Journal of Democracy, 2009, Nr 4, p. 5-17] / Jean Bethke Elishtain ; trad. din lb. engl. de Alex Cosmescu // Destin românesc : ser. nouă. – 2010. – Nr 3/4. – P. 341-351 : fot. – Bibliogr. în note, p. 351 (19 tit.). 47. Taşcă, Mihai. Ziua europeană a comemorării victimelor stalinismului şi nazismului marcată la Chişinău : [23 aug. 2010] / Mihai Taşcă // Destin românesc : ser. nouă. – 2010. – Nr 3/4. – P. 284-285 : fot .

89

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

322 Relaţii dintre biserică şi stat 48. Leu, Paul. Răpit de KGB şi condamnat la moarte : [despre primul arhiepiscop al exilului Victor Vasile Leu, reprezentant legal al Bisericii Ortodoxe Române] / Paul Leu // Luminătorul. – 2010. – Nr 5. – P. 27-45. – Bibliogr. în note, p. 44-45 (15 tit.). (Vezi de asemenea Nr 27) 323 Politică internă 49. Drecin, Mihai D. Basarabia în viaţa şi amintirile profesorului Victor Jinga : [economist, om politic român : (1901-1990)] / Mihai D. Drecin // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Nr 11 : Fasc. "Etnografie şi Muzeologie". – P. 289-295. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 294 (19 tit.). 50. Sîli, Vitalie. Consideraţiuni cu privire la unele particularităţi specifice ale activităţii antiteroriste / Vitalie Sîli // Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional : Materialele Conf. şt.-practice intern., 22 dec. 2009. – Ch., 2010. – P. 306-315. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 315 (10 tit.). 51. Tarlapan, Efim. Daniel Ciugureanu, un prim-ministru al neamului nostru şi al neamurilor mele : [martir al Marii Uniri] : (125 de ani de la naştere) / Efim Tarlapan // Destin românesc : ser. nouă. – 2010. – Nr 3/4. – P. 131-142 : fot. – Rez. în lb. engl. – (Figuri basarabene). (Vezi de asemenea Nr 138) 323 (478) Politica internă a Republicii Moldova 52. Căpiţă, Ionel. Limba maternă – Salvarea dintâi! : [31 aug. – Sărbătoarea Limbii Române] / Ionel Căpiţă // Biblio Polis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 81-82 : fot. 53. Dascăl, Mihai. "Limba Română ne-a umplut golul străinătăţii" : [dialog cu M. Dascăl şi Maria Coţ, cuplu de români din New York veniţi la Sărbătoarea Limbii Române de la Chişinău] / a dialogat Ioana Pruteanu // Biblio Polis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 83-86. 54. Enciu, Nicolae. Consideraţii privind particularităţile regimului totalitar comunist din Moldova Sovietică ( 1924-1991) / Nicolae Enciu // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 35-46 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol. 55. Moraru, Victor. Resursele comunicaţionale ale acţiunii politice : [pe marginea cărţii "PR-politic şi comunicarea de criză în Republica Moldova" de Aurelia Peru-Balan, Chişinău, Imona Grup SRL, 2010] / Victor Moraru // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 180 : fot. 56. Negru, Gheorghe. Gheorghe Ghimpu, membru al Frontului Naţional Patriotic : [organizaţie de rezistenţă rom.] // Destin românesc : ser. nouă. – 2010. – Nr 3/4. – P. 8-10. 57. Pohilă, Vlad. O carte al cărei titlu se vrea o realitate palpabilă : [pe marginea vol. Căderea comuniştilor de Vasile Şoimaru, Chişinău, Prometeu, 2010, 160 p.] / Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 135-138 : fot.
90

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 73, 137, 166, 430, 442) 325 Migrare. Colonialism (Vezi Nr 39) 327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă 58. Burian, Alexander. The evolution of the concept of "national security" in the context of transformation and globalizing factors of social development / Alexander Burian, Olyana Kindibalyk // Rev. mold. de drept intern. şi relaţii intern. – 2010. – Nr 3. – P. 70-82. – Rez. în lb. rom., rusă. – Bibliogr. : 67 tit. 59. Grosu, Ruslan. Geneza mişcărilor şi curentelor politice şi confesionale din statele islamice arabe şi non-arabe în geopolitica contemporană / Ruslan Grosu // Rev. mold. de drept intern. şi relaţii intern. – 2010. – Nr 3. – P. 91-99. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 14 tit. şi în notele de subsol. 60. Negru, Gheorghe. Disputa dintre URSS şi RSR privind tratarea istoriei relaţiilor ruso- şi sovieto-române / Gheorghe Negru // Destin românesc : ser. nouă. – 2010. – Nr 3/4. – P. 171-207 : fot., doc. – Rez. în lb. engl. 61. Чодри, Асиф. Асиф Чодри : Посол США в Республике Молдова : [интервью] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2011. – Nr 1. – P. 20-22 : fot. (Vezi de asemenea Nr 62, 81, 99, 443) 327(478) Politica externă a Republicii Moldova 62. Corlăteanu-Granciuc, Silviu. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Republica Moldova în "sistemul-lume" contemporan : evoluţii şi perspective : [Chişinău, 2 iun. 2010] / Silviu Corlăteanu-Granciuc // Destin românesc : ser. nouă. – 2010. – Nr 3/4. – P. 277-280. 329 Partide şi mişcări politice (Vezi Nr 104) 329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova (Vezi Nr 56)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general

63. Dumitraş, Tudor. Despre autonomia şi sterilitatea filosofică ale gândirii economice în viziunea unui economist = La vision d'un économiste sur l'autonomie et la sterilité philosophique de la pensée économique : [actualitatea concepţiei lui J. A. Schumpeter] / Tudor Dumitraş // Economica. – 2010. – Nr 4. – P. 9-20. – Rez. în lb. rom., fr. – Bibliogr. în note, p. 20 (39 tit.). – Tit., text paral. : lb. rom., fr.

91

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii 64. Bîrcă, Alic. Managerul de resurse umane – promotor al schimbărilor = Human resources manager – promoter of changes / Alic Bîrcă // Economica. – 2010. – Nr 4. – P. 5260 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 12 tit. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. (Vezi de asemenea Nr 88) 332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe 65. Bînzari, Angela. Sistemul de creditare ipotecară din Republica Moldova = Mortgage lending system in the Republic of Moldova / Angela Bînzari // Economica. – 2010. – Nr 4. – P. 109-116 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 116 (10 tit.). – Tit., text paral. : lb. rom., engl. 336 Finanţe 66. Litovcenco, Ala. Modificări în modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrarea mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională / Ala Litovcenco, Veronica Vragaleva // Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 1. – P. 5-6 : fig., fot. 67. Захарченко, Ирина. О заполнении Декларации юридического лица о подоходном налоге за 2010 год / Ирина Захарченко // Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 1. – P. 16-44 : fot., tab. 68. Календарь налогоплательщика на февраль 2011 года // Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 1. – P. 93-94 : tab. 69. Республика Молдова. Парламент (2009-2012). Закон о государственном внутреннем финансовом контроле : [Nr 229 от 23 сент. 2010 г.] // Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 1. – P. 107-114. (Vezi de asemenea Nr 65, 76, 112, 123) 338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri 338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova 70. Cernei, Ghenadie. Vom avea sau nu o economie inovaţională? : [dezvoltarea antreprenoriatului inovaţional în Rep. Moldova] / Ghenadie Cernei // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 15-16. – Rez. în lb. engl. 71. Cimpoieş, Liliana. Reglementarea de stat ca premisă a dezvoltării durabile a sectorului agricol în Republica Moldova = Governmental regulation as precondition for Sustainable Development of the Moldovan agricultural sector / Liliana Cimpoieş // Economica. – 2010. – Nr 4. – P. 30-36 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 36 (4 tit.). – Tit., text paral. : lb. rom., engl.
92

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

72. Cucirevii, Vladimir. Evoluţia reformelor structurale în sectorul agrar în 2000-2010 / Vladimir Cucirevii // Agricultura Moldovei. – 2010. – Nr 11/12. – P. 18-20 : tab. – Rez. în lb. engl. – Va urma. 73. Duca, Gheorghe. Revitalizarea economiei, imperativul naţional ce ne uneşte / Gheorghe Duca // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 10-12. – Rez. în lb. engl. 74. Gîrbu, Viorel. Economia Republicii Moldova în lumina recentei crize economice mondiale / Viorel Gîrbu // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 8-9. – Rez. în lb. engl. 75. Golic, Aurelia. Relaţiile economice şi ecologice în contextul unui nou nivel de dezvoltare = Ecological and economic relations in the context of a new level of development : [în Rep. Moldova] / Aurelia Golic // Economica. – 2010. – Nr 4. – P. 36-44 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. 76. Rotaru, Cristian. Identificarea potenţialului de creştere economică a Republicii Moldova prin prisma economisirii şi investirii = Identification of economic growth potential of the Republic of Moldova in terms of saving and investment / Cristian Rotaru // Economica. – 2010. – Nr 4. – P. 91-99 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. (Vezi de asemenea Nr 83) 338.48 Turism. Economia turismului 77. Gribincea, Alexandru. Analiza, evaluarea şi prognozarea activităţii turistice a Republicii Moldova = Analysis, assessment and forecast of tourism activity in the Republic of Moldova / Alexandru Gribincea, Rodica Burbulea, Ecaterina Şveţ // Economica. – 2010. – Nr 4. – P. 21-30 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 30 (4 tit.). – Tit., text paral. : lb. rom., engl. 78. Turcov, Ana. Tendinţe în dezvoltarea turismului mondial contemporan = Contemporary global trends in tourism development / Ana Turcov // Economica. – 2010. – Nr 4. – P. 141-144. – Rez. în lb. rom., engl. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. (Vezi de asemenea Nr 120, 284) 339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială 339.1 Probleme generale. Piaţă (Vezi Nr 267) 339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional 79. Dabija, Tudor. Problemele sistemului de garantare financiară a obligaţiei vamale în cadrul regimurilor vamale suspensive = Financial guarantee system problems of customs liability within suspensive customs regimes / Tudor Dabija // Economica. – 2010. – Nr 4. – P. 100-109. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 109 (4 tit.). – Tit., text paral. : lb. rom., engl.

93

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

339.7 Finanţe internaţionale 80. Arhiliuc, Victoria. Protecţia juridică a investiţiilor străine în contextul protecţiei proprietăţii / Victoria Arhiliuc // Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional : Materialele Conf. şt.-practice intern., 22 dec. 2009. – Ch., 2010. – P. 161-167. – Bibliogr. în note, p. 166-167 (5 tit.). 81. Balcerowicz, Leszek. Criza financiară şi scenarii post criză : [prelegere publică a prof. Leszek Balcerowicz, ex-viceprim-ministru şi ministrul Finanţelor al Poloniei, rostită în cadrul AŞM, 6 noiem. 2010] / Leszek Balcerowicz // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 3-5. – Rez. în lb. engl. 82. Moldovan, Dumitru. Leszek Balcerowicz – un Columb al tranziţiei : [discurs rostit cu prilejul acordării ex-viceprim-ministrului şi ministrului Finanţelor al Poloniei, prof. Leszek Balcerowicz a titlului de Doctor Honoris Causa al ASEM, 6 noiem. 2010] / Dumitru Moldovan // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 6-7. – Rez. în lb. engl. 83. Stratan, Alexandru. Reflecţii asupra problemelor atragerii investiţiilor străine în Republica Moldova / Alexandru Stratan // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 13-14 : fig. – Rez. în lb. engl. (Vezi de asemenea Nr 74, 123)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare (Vezi Nr 132) 341 Drept internaţional

84. Barbăneagră, Alexei. Aplicarea articolului 3 al Convenţiei Europene a drepturilor omului în contextul dreptului de azil / Alexei Barbăneagră, Nina Spataru // Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional : Materialele Conf. şt.-practice intern., 22 dec. 2009. – Ch., 2010. – P. 148-160. – Bibliogr. în note, p. 160 (18 tit.). 85. Bîrgău, Mihail. Protecţia juridică a victimei în actele Consiliului Europei şi ale Uniunii Europene / Mihail Bîrgău, Daniela Railean // Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional : Materialele Conf. şt.-practice intern., 22 dec. 2009. – Ch., 2010. – P. 191-198. – Bibliogr. în note, p. 197-198 (18 tit.). 86. Chirtoacă, Natalia. Evoluţia şi relevanţa actuală a Convenţiei din 1951 privind statutul refugiaţilor / Natalia Chirtoacă, Veronica Spînu // Rev. mold. de drept intern. şi relaţii intern. – 2010. – Nr 3. – P. 50-59. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 26 tit. 87. Chirtoacă, Natalia. Prevenirea şi eradicarea violenţei împotriva femeilor prin prisma reglementărilor internaţionale / Natalia Chirtoacă, Veronica Tarlev // Rev. mold. de drept intern. şi relaţii intern. – 2010. – Nr 3. – P. 134-142. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol.
94

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

88. Cucoş, Diana. The International Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of Their Families : a new human rights instrument / Diana Cucoş // Rev. mold. de drept intern. şi relaţii intern. – 2010. – Nr 3. – P. 35-40. – Rez. în lb. rom., rusă. – Bibliogr. în note, p. 40 (28 tit.). 89. Filip, Cristina. Evoluţia instituţiei recunoaşterii în dreptul internaţional contemporan / Cristina Filip // Rev. mold. de drept intern. şi relaţii intern. – 2010. – Nr 3. – P. 100-104. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 34 tit. şi în notele de subsol. 90. Gamurari, Vitalie. Asigurarea justiţiei la nivel naţional şi internaţional : aspecte privind regimul participării victimelor la procedura Curţii Penale Internaţionale / Vitalie Gamurari // Rev. mold. de drept intern. şi relaţii intern. – 2010. – Nr 3. – P. 60-69. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. 91. Guceac, Ion. Dreptul la viaţă şi fenomenul morţii cerebrale / Ion Guceac // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 78-85. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol. 92. Lazăr, Elena. Respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale / Elena Lazăr // Rev. mold. de drept intern. şi relaţii intern. – 2010. – Nr 3. – P. 83-90. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în note, p. 90 (21 tit.) şi în notele de subsol. 93. Sârcu, Diana. Elaborarea actului jurisdicţional internaţional / Diana Sârcu // Rev. mold. de drept intern. şi relaţii intern. – 2010. – Nr 3. – P. 123-127. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. 94. Smochină, Carolina. Constituţionalizarea Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului / Carolina Smochină, Andrei Smochină // Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional : Materialele Conf. şt.-practice intern., 22 dec. 2009. – Ch., 2010. – P. 126-130. – Bibliogr. în note, p. 130 (7 tit.). 95. Ungurean, Ivan. Dreptul de a nu fi urmărit, judecat sau pedepsit de mai multe ori "non bis in idem"/ Ivan Ungurean // Rev. mold. de drept intern. şi relaţii intern. – 2010. – Nr 3. – P. 128-133. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 12 tit. 96. Тимченко, Леонид. В. М. Корецкий о мотивах решений Международного Суда ООН / Леонид Тимченко, Валерий Кононенко // Rev. mold. de drept intern. şi relaţii intern. – 2010. – Nr 3. – P. 41-49. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în notele de subsol (Vezi de asemenea Nr 39, 41, 99, 101-03, 106, 117-18, 134) 342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ 97. Bantuş, Anatolie. Unele aspecte privind protecţia libertăţii şi siguranţei persoanei în Republica Moldova / Anatolie Bantuş // Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional : Materialele Conf. şt.-practice intern., 22 dec. 2009. – Ch., 2010. – P. 364-367. – Bibliogr. în note, p. 366-367 (9 tit.).
95

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

98. Bîrgău, Mihail. Unele aspecte privind protecţia juridică a drepturilor omului în Republica Moldova / Mihail Bîrgău // Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional : Materialele Conf. şt.-practice intern., 22 dec. 2009. – Ch., 2010. – P. 17-27. – Bibliogr. : 17 tit. 99. Cârnaţ, Teodor. Reforma constituţională din Republica Moldova prin prisma integrării europene / Teodor Cârnaţ // Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional : Materialele Conf. şt.-practice intern., 22 dec. 2009. – Ch., 2010. – P. 174-183. – Bibliogr. în note, p. 183 (4 tit.). 100. Cornea, Sergiu. Antireforma administrativ-teritorială din anul 2003 : cauze şi consecinţe / Sergiu Cornea // Modernizarea administraţiei publice în contextul democratizării sistemului politic şi proceselor integraţioniste : Materiale ale secţiunii a treia din cadrul conf. şt. intern. "Ştiinţa politică în Republica Moldova : realizări şi perspective", consacrată aniversării a XV-a a Fac. Relaţii Intern., Şt. Politice şi Administrative, 15-16 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 59-72. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note. p. 70-72 (21 tit.). 101. Lazari, Constantin. Interferenţa dintre drepturile omului şi dreptul internaţional / Constantin Lazari // Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional : Materialele Conf. şt.-practice intern., 22 dec. 2009. – Ch., 2010. – P. 239-250. 102. Suceveanu, Natalia. Metode şi tehnici de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene / Natalia Suceveanu, Stela Buiuc // Rev. mold. de drept intern. şi relaţii intern. – 2010. – Nr 3. – P. 143-151. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 13 tit. 103. Арутюнян, Гагик. Некоторые деформации в конституционно-правовом развитии постсоветских государств / Гагик Арутюнян // Justiţia Constituţională în Rep. Moldova. – 2010. – Nr 4. – P. 39-41. 104. Беше-Головко, Карин. Конституционная логика многопартийной системы Франции / Карин Беше-Головко // Justiţia Constituţională în Rep. Moldova. – 2010. – Nr 4. – P. 42-48. (Vezi de asemenea Nr 5, 84, 92, 139, 435, 437) 342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova 105. Puşcaş, Victor. Apărarea dreptului constituţional de proprietate şi restrîngerea acestui drept prin prisma jurisprudenţei Curţii Constituţionale / Victor Puşcaş // Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional : Materialele Conf. şt.-practice intern., 22 dec. 2009. – Ch., 2010. – P. 57-67. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 66-67 (31 tit.).

96

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

106. Puşcaş, Victor. Jurisprudenţa Curţii Europene în activitatea jurisdicţională a Curţii Constituţionale : (Coment. la Hotărârile Nr 10 din 16.04.2010 şi Nr 11 din 27.04.2010) / Victor Puşcaş // Justiţia Constituţională în Rep. Moldova. – 2010. – Nr 4. – P. 9-12. 107. Пульбере, Думитру. Конституционный суд Республики Молдова – гарант Конституции и основа демократического развития государства : (Докл. представл. на Междунар. научно-практ. конф. "Конституция – основа демократического государства", посвященная 15-летию Конституции Респ. Казахстан : Астана, 27-28 авг. 2010 г.) / Думитру Пульбере // Justiţia Constituţională în Rep. Moldova. – 2010. – Nr 4. – P. 35-38. – Bibliogr. în note, p. 38 (25 tit.). (Vezi de asemenea Nr 439) 343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică 108. Gheorghiţă, Mihai. Corupţia – o formă a criminalităţii organizate / Mihai Gheorghiţă // Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional : Materialele Conf. şt.-practice intern., 22 dec. 2009. – Ch., 2010. – P. 168173. – Bibliogr. în note, p. 173 (7 tit.). 109. Iustin, Viorel. Analiza juridico-penală a infracţiunilor prevăzute de art. 1852 alin. (1) al Codului penal al Republicii Moldova : [infracţiuni contra drepturilor de proprietate intelectuală] / Viorel Iustin // Intellectus. – 2010. – Nr 4. – P. 42- 50 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 17 tit. 110. Mariţ, Alexandru. Corelaţiuni de apărare a dreptului de proprietate publică şi privată de reglementările legislaţiei penale naţionale după bunele practici europene / Alexandru Mariţ // Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional : Materialele Conf. şt.-practice intern., 22 dec. 2009. – Ch., 2010. – P. 221-238. – Bibliogr. în note, p. 236-238 (32 tit.). 111. Spatari, Mariana. Semne obiective care caracterizează conţinutul constitutiv al variantei-tip a infracţiunii de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe (art. 185/1 alin.(1) C. pen. RM) / Mariana Spatari // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 1. – P. 49-54 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 53-54 (28 tit.). 112. Stati, Vasile. Infracţiunea de dobândire a creditului prin înşelăciune(art. 238 C. pen. RM) : noi tendinţe şi abordări : (Partea 2) / Vasile Stati // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 1. – P. 2-9 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 9 (23 tit.). – Contin. Începutul : Nr 12, 2010. 113. Tănase, Alexandru. Circumstanţele agravante ale infracţiunii de trafic de fiinţe umane (alin.(2) şi (3) art. 165 C. pen. RM) / Alexandru Tănase // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 1. – P. 26-35 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 35 (23 tit.). 114. Timofei, Sorin. Răspunderea pentru infracţiunile în domeniul concurenţei în conformitate cu legislaţia altor state : [concurenţa neloială] / Sorin Timofei // Rev. naţ. de drept. –
97

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

2011. – Nr 1. – P. 36-42. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 42 (21 tit.). – Sfârşit. Începutul : Nr 12, 2010. (Vezi de asemenea Nr 50, 85, 87, 90, 95) 344 Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic 115. Ulianovschi, Xenofon. Cazurile de exonerare a persoanelor care exercită serviciul militar de răspunderea penală pentru infracţiunile militare / Xenofon Ulianovschi // Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional : Materialele Conf. şt.-practice intern., 22 dec. 2009. – Ch., 2010. – P. 73-99. – Bibliogr. în note, p. 98-99 (17 tit.). 346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei (Vezi Nr 69, 114) 347 Drept civil

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general 116. Cuşmir, Marcel. Standarde naţionale şi internaţionale în domeniul asigurării dreptului de proprietate / Marcel Cuşmir, Carolina Cuşmir // Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional : Materialele Conf. şt.-practice intern., 22 dec. 2009. – Ch., 2010. – P. 199-212. – Bibliogr. în note, p. 211-212 (20 tit.). 117. Lungu, Vasile. Unele probleme şi soluţii privind protecţia juridică naţională şi internaţională a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei / Vasile Lungu // Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional : Materialele Conf. şt.-practice intern., 22 dec. 2009. – Ch., 2010. – P. 106-120. – Bibliogr. în note, p. 119120 (15 tit.). 118. Sârcu-Scobioală, Diana. Respectarea dreptului la proprietate în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului / Diana Sârcu-Scobioală // Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional : Materialele Conf. şt.-practice intern., 22 dec. 2009. – Ch., 2010. – P. 258-261. (Vezi de asemenea Nr 6, 80, 105, 110) 347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii 119. Băieşu, Aurel. Executarea silită în natură a obligaţiei contractuale în dreptul comparat şi în dreptul uniform / Aurel Băieşu // Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional : Materialele Conf. şt.-practice intern., 22 dec. 2009. – Ch., 2010. – P. 28-44. – Bibliogr. în note, p. 42-43 (44 tit.). 120. Chibac, Natalia. Clauzele esenţiale ale contractului de servicii turistice / Natalia Chibac // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 1. – P. 43-48 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 48 (20 tit.).

98

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

121. Mihalache, Iurie. Contractul de transport auto de pasageri şi bagaje : [aspect juridic] / Iurie Mihalache // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 1. – P. 19-25. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 24-25 (24 tit.). – Sfârşit. Începutul : Nr 12, 2010. 122. Prisac, Alexandru. Noi concepte privind stingerea obligaţiilor : (finalitatea obligaţiilor, principiilor şi trăsăturilor stingerii obligaţiilor) / Alexandru Prisac // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 1. – P. 55-60. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 60 (20 tit.). 123. Гриник, Татьяна. Лизинг – что год пришедший нам готовит? : [договор. отношения : юрид. и финансовые аспекты] / Татьяна Гриник // Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 1. – P. 82-92 : fot., tab. 347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar 124. Gîsca, Veronica. Drepturile statului asupra succesiunii vacante / Veronica Gîsca // Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional : Materialele Conf. şt.-practice intern., 22 dec. 2009. – Ch., 2010. – P. 330-335. – Bibliogr. în note, p. 335 (9 tit.). 347.7 Drept comercial 125. Ciuş, Doina. Practica judiciară în domeniul PI : litigii referitoare la încălcări ale drepturilor din domeniul mărcilor / Doina Ciuş, Ana Zavalistîi // Intellectus. – 2010. – Nr 4. – P. 127-130. 126. Cocieru, Ludmila. Omonimia mărcilor – motiv relativ şi absolut de refuz la înregistrare / Ludmila Cocieru // Intellectus. – 2010. – Nr 4. – P. 33-38 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit. 127. Fodea, Alina. Managementul proprietăţii intelectuale : realităţi şi perspective / Alina Fodea // Intellectus. – 2010. – Nr 4. – P. 51-57 : des., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în notele de subsol. 128. La Chişinău a fost lansat Proiectul Twinning "Suport pentru implementarea şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova" : [23 noiem. 2010] : editorial / Serviciul de presă AGEPI // Intellectus. – 2010. – Nr 4. – P. 5-7 : fot. 129. Rotaru, Sergiu. Gestionarea colectivă a dreptului de autor şi a drepturilor conexe : (Studiu) (I) / Sergiu Rotaru // Intellectus. – 2010. – Nr 4. – P. 8-14 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 14 tit. – Va urma. 130. Rusanovschi, Vitalie. Noi tehnologii – noi posibilităţi : [de activitate pentru Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep. Moldova (AGEPI)] / Vitalie Rusanovschi, Veaceslav Onişoru, Vladimir Duca // Intellectus. – 2010. – Nr 4. – P. 87-89 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.

99

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

131. Бодюл, Татьяна. Значение и цели зарубежного патентования объектов промышленной собственности / Татьяна Бодюл // Intellectus. – 2010. – Nr 4. – P. 58-61 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. (Vezi de asemenea Nr 1, 18, 109, 111, 253) 347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar 132. Manţiuc, Elena. Conştiinţa juridică, ca factorul subiectiv al eficienţei activităţii de aplicare a dreptului de către organele puterii de stat / Elena Manţiuc, Andrei Negru // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehn.-şt. intern., 11-12 noiem. 2010 : În 2 vol. – Ch., 2010. – Vol. 1 : Teoria şi practica arhitecturii şi urbanismului. Proiectarea, reabilitarea şi consolidarea construcţiilor. Drumuri, materiale şi mecanizarea construcţiilor. – P. 90-94 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit. 133. Negru, Andrei. Expunere de opinii referitoare la reglementările juridice naţionale în domeniul formării şi activităţii Colegiului disciplinar şi al răspunderii disciplinare a judecătorilor / Andrei Negru // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 1. – P. 10-18 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 18 (18 tit.). 134. Захария, Сергей. Роль национального Института Омбудсмена прав человека / Сергей Захария, Светлана Миронова // Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional : Materialele Conf. şt.-practice intern., 22 dec. 2009. – Ch., 2010. – P. 131-140. – Bibliogr. : 7 tit. (Vezi de asemenea Nr 89) 349 Ramuri speciale ale dreptului 349.4 Drept funciar. Drept agrar (Vezi Nr 65)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică

135. Bucataru, Igor. Aspecte privind dezvoltarea regională în Republica Moldova / Igor Bucataru, Vasile Cujbă // Modernizarea administraţiei publice în contextul democratizării sistemului politic şi proceselor integraţioniste : Materiale ale secţiunii a treia din cadrul conf. şt. intern. "Ştiinţa politică în Republica Moldova : realizări şi perspective", consacrată aniversării a XV-a a Fac. Relaţii Intern., Şt. Politice şi Administrative, 15-16 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 98-111. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 70-72 (21 tit.). 136. Ciobanu, Tatiana. Modernizarea administraţiei publice prin aplicarea principiilor deontologiei funcţionarului public din sfera executivă / Tatiana Ciobanu // Modernizarea administraţiei publice în contextul democratizării sistemului politic şi proceselor integraţioniste : Materiale ale secţiunii a treia din cadrul conf. şt. intern. "Ştiinţa politică în Republica Moldova : realizări şi perspective", consacrată aniversării a XV-a a Fac. Relaţii Intern., Şt. Politice şi Administrative, 15-16 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 30-45. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 43-45 (16 tit.).
100

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

137. Negru, Elena. Constituirea şi evoluţia nomenclaturii din RSSM / Elena Negru // Destin românesc : ser. nouă. – 2010. – Nr 3/4. – P. 91-105 : fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 104-105 (53 tit.). 138. Sîmboteanu, Aurel. Determinante conceptual-metodologice şi aplicative între democratizarea sistemului politic şi modernizarea administraţiei publice / Aurel Sîmboteanu // Modernizarea administraţiei publice în contextul democratizării sistemului politic şi proceselor integraţioniste : Materiale ale secţiunii a treia din cadrul conf. şt. intern. "Ştiinţa politică în Republica Moldova : realizări şi perspective", consacrată aniversării a XV-a a Fac. Relaţii Intern., Şt. Politice şi Administrative, 15-16 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 13-29. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 28-29 (16 tit.). 139. Stoianov, Nicolai. Reglementarea juridică a împuternicirilor organelor autoadministrării publice locale = The legal regulations of the responsabilities of the local public selfadministration bodies : [din Rep. Moldova] / Nicolai Stoianov // Economica. – 2010. – Nr 4. – P. 60-68 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. 140. Usturoi, Nicolae. Soroca – o capitală a concordiei : [pe marginea discuţiei cu Victor Său, primarul oraşului] / Nicolae Usturoi // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 72-73 : fot. 141. Usturoi, Nicolae. Tentaţia disciplinei şi fructul interzis : [pe marginea discuţiei cu Vasile Cazacu, şeful Poliţiei Rutiere din Edineţ] / Nicolae Usturoi // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 76-77 : fot. (Vezi de asemenea Nr 238) 355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate 142. Şoltoianu, Alexandru. Oleg Dombrovschi : Înfrângerea unei armate pe câmpul de luptă nu înseamnă şi înfrângerea unui om : [file din biografia fostului ofiţer a Regimentului 25 Artilerie din Huşi, membru al Ligii Române a Veteranilor Necomunişti, originar din or. Orhei] / Alexandru Şoltoianu // Destin românesc : ser. nouă. – 2010. – Nr 3/4. – P. 143-146 : fot. – Rez. în lb. engl.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie 143. Bumbu, Ion. Ecologizarea sistemului educaţional / Ion Bumbu // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehn.-şt. intern., 11-12 noiem. 2010 : În 2 vol. – Ch., 2010. – Vol. 2 : Alimentări cu apă şi canalizare. Protecţia mediului. Alimentări cu căldură şi gaze, ventilare şi protecţia aerului. – P. 38-41 : fig. – Rez. în lb. engl. 144. Eremia, Ion. Evoluţia educaţiei istorice : [pe marginea cărţii "Educaţia istorică între discursul politic şi identitar în Republica Moldova" de Sergiu Musteaţă, Chişinău, Pontos, 2010, 363 p.] / Ion Eremia // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 175-176 : fot. 37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
101

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

145. Duca, Maria. Instruire prin cercetare : [implementarea tehnologiilor inform. în procesul de predare/învăţare] / Maria Duca // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 71-73 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 20 tit. 146. Leahu, Raisa. Lectura şi interpretarea unui prozopoem : [Vînătoarea de Ion Mircea] / Raisa Leahu // Noua Revistă Filologică. – 2010. – Nr 1/2. – P. 128-143. – Rez. în lb. rom., fr. – Bibliogr. : p. 143. 37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară 147. Gulica, Ilie. Consideraţiuni privind literatura didactică basarabeană în anii ′30-′60 ai sec. XIX / Ilie Gulica // Destin românesc : ser. nouă. – 2010. – Nr 3/4. – P. 79-90 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 89-90 (42 tit.). 148. Rogac, Raia. La o aniversare, Ion Daghi în trei ipostaze : [doctor în pedagogie, pictor, scriitor mold. : la 50 de ani] / Raia Rogac // Biblio Polis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 78-80 : fot. 149. Sârghi, Elena. Predarea limbajelor de specialitate : limbajul de specialitate ca disciplină didactică = L'enseignement des langues sur objectifs spécifiques : la langue objet d'apprentissage : [funcţia didactică a lb. fr. de afaceri la Filiera Francofonă a ASEM ] / Elena Sârghi // Economica. – 2010. – Nr 4. – P. 145-149. – Rez. în lb. rom., fr. – Bibliogr. : 5 tit. – Tit., text paral. : lb. rom., fr. (Vezi de asemenea Nr 288, 314) 373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală 150. Раку, Жанна. Особенности развития коммуникативных способностей у детей дошкольного возраста из временно неполных семей / Жанна Раку // Integrarea psihosocială a copiilor din familii temporar dezintegrate : Materialele Conf. şt. intern., 2009. – Ch., 2009. – P. 108-115. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit. 377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii 151. Яногло, И. Г. Производство ждет наших выпускников : [в аграрнотехнический колледж, г. Светлый, АТО Гагаузия] / И. Г. Яногло // Agricultura Moldovei. – 2010. – Nr 11/12. – P. 23. 378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare 152. Balova, Vera. Elaborarea strategiei de marketing în ramura serviciilor educaţionale = Development of the educational marketing strategy : [în învăţământul superior a Moldovei] / Vera Balova // Economica. – 2010. – Nr 4. – P. 74-80 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. 153. Canţer, Valeriu. Doctoratul şi reproducerea potenţialului de cercetare. II. Secvenţe din experienţa Republicii Moldova : [educaţie – ştiinţă – inovare] (3) / Valeriu Canţer, Ion
102

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Holban // Intellectus. – 2010. – Nr 4. – P. 72-78 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 17 tit. – Contin. Începutul : Nr 2. 154. Cemârtan, Claudia. "Pentru noi, un limbaj bogat şi îngrijit era "cartea de vizită" a unui om cult" : [dialog cu C. Cemârtan, decanul Fac. de Litere a Univ. de Stat din Moldova, aut. a man. de Limba Latină] / consemnare de Alex Cosmescu // Destin românesc : ser. nouă. – 2010. – Nr 3/4. – P. 16-20 : fot. 155. Dadu, Constantin. Un centenar în avangardul progresului tehnico-ştiinţific : Către jubileul de 100 ani de la fondarea Inst. de Pomicultură, Viticultură şi Vinificaţie / Constantin Dadu // Agricultura Moldovei. – 2010. – Nr 11/12. – P. 5-9. 156. Eremia, Nicolae. 70 ani de învăţămînt superior şi cercetări ştiinţifice în domeniul zootehniei şi biotehnologiei : [Fac. de Zootehnie şi Biotehnologie a Univ. Agrare de Stat din Moldova] / Nicolae Eremia // Agricultura Moldovei. – 2010. – Nr 11/12. – P. 10-14. (Vezi de asemenea Nr 49, 82, 180, 188, 203, 251-52, 288, 299, 327, 334-37, 438, 441)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
391/395 Etnografie 157. Buzilă, Varvara. Etnografie de urgenţă – răspuns la transformările intervenite în civilizaţia şi cultura tradiţională / Varvara Buzilă // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Nr 11 : Fasc. "Etnografie şi Muzeologie". – P. 8-21. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 19-21 (28 tit.). 158. Ciocanu, Maria. Mobilierul tradiţional din patrimoniul MNEIM : [Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei] / Maria Ciocanu // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Nr 11 : Fasc. "Etnografie şi Muzeologie". – P. 308-325. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 323-325 (61 tit.). 159. Duminică, Ion. Simbolistica tradiţională a romilor europeni în perioada contemporană (I) / Ion Duminică // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Nr 11 : Fasc."Etnografie şi Muzeologie". – P. 149-163 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 157-158 (26 tit.). – Va urma. 160. Gumene, Elena. Încondeierea ouălor – meşteşug reactualizat la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală / Elena Gumene // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Nr 11 : Fasc."Etnografie şi Muzeologie". – P. 326-331 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 331 (2 tit.). 161. Postolachi, Elena. Ţesăturile în ritualul de înmormântare : funcţii şi mesaje simbolice / Elena Postolachi // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Nr 11 : Fasc."Etnografie şi Muzeologie". – P. 65-78. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 77-78 (15 tit.).

103

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

162. Prisac, Lidia. Modele ale interferenţelor etnoculturale în practica Ţărilor Baltice / Lidia Prisac // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Nr 11 : Fasc. "Etnografie şi Muzeologie". – P. 185-192. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 190-192 (30 tit.). 163. Şişcanu, Elena. Nunta ca rit de trecere. Studiu de caz. Nunta cehilor din Moldova / Elena Şişcanu // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Nr 11 : Fasc. "Etnografie şi Muzeologie". – P. 79-96 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 94-96 (93 tit.). 164. Şofransky, Zina. Cromatica tradiţională din arealul carpato-danubiano-pontic în context mondial / Zina Şofransky // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 128-136. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit. 165. Ursu, Mihai. Vasile Grosu – pedagog, cercetător, muzeograf – la 75 de ani / Mihai Ursu // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Nr 11 : Fasc. "Etnografie şi Muzeologie". – P. 339-340. 166. Лукьянец, Ольга. Молдаване о мире и ссорах, о путях преодоления конфликтов / Ольга Лукьянец // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Nr 11 : Fasc. "Etnografie şi Muzeologie". – P. 176-184. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. în note, p. 183-184 (34 tit.). (Vezi de asemenea Nr 27, 36, 172, 260-61) Cercetătorul-etnolog, Victor Cirimpei la 70 de ani 167. Ciocanu, Ion. Etnolog implicat adânc în cunoaşterea istoriei şi lumii / Ion Ciocanu // Philologia. – 2010. – Nr 1/2. – P. 133-135. 168. Duca, Gheorghe. Etnologul Victor Cirimpei la 70 de ani : Alocuţiune de salut : [a preşedintelui Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, 23,02.2010] / Gheorghe Duca // Philologia. – 2010. – Nr 1/2. – P. 132. 169. Filip, Iulian. Pe un tărâm cu ne-nţelesuri multe / Iulian Filip // Philologia. – 2010. – Nr 1/2. – P. 135-136. 170. Pasat, Angela. Victor Cirimpei – ca cercetător al comicului popular / Angela Pasat // Philologia. – 2010. – Nr 1/2. – P. 139-141. 171. Toma, Vasile. Harnicul cercetător-etnolog Victor Cirimpei / Vasile Toma // Philologia. – 2010. – Nr 1/2. – P. 137-138. 398 Folclor 398(=135.1) Folclor românesc 172. Bujduveanu, Tănase. Tradiţii şi obiceiuri ale aromânilor din localitatea Camena, judeţul Tulcea / Tănase Bujduveanu // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie :
104

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ser. nouă. – 2009. – Nr 11 : Fasc. "Etnografie şi Muzeologie". – P. 136-148. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 145-148 (86 tit.). 173. Pluguşorul // "a" MIC". – 2011. – Nr 1. – P. 1. 398(=135.2) Folclor moldovenesc 174. Pavelescu, Gheorghe. Aspecte din spiritualitatea românilor transnistrieni. II. Credinţe şi obiceiuri în legătură cu viaţa omului / Gheorghe Pavelescu // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Nr 11 : Fasc. "Etnografie şi Muzeologie". – P. 22-34. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 33-34 (36 tit.). – Contin. Începutul : Nr 10. 175. Tamazlâcaru, Andrei. Aprindeţi luminile şi-ascultaţi colindele! : [folclorul mold.] / Andrei Tamazlâcaru // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 3-4 : fot. 176. Tamazlâcaru, Andrei. Un mult din care putem lua oricât dorim : [folclorul muzical mold. : etnomuzicologul A. Tamazlâcaru în dialog cu artistul Ion Paulencu] / Andrei Tamazlâcaru, Ion Paulencu // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 52-56 : fot.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător 177. The pollution spectrum of old pesticides storages in Moldova / Gh. Duca, O. Bogdevich, O. Cadocinicov [et al.] // Chemistry journal of Moldova. – 2010. – Vol. 5, Nr 2. – P. 41-46 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit. (Vezi de asemenea Nr 75)

51 MATEMATICĂ
510 Consideraţii fundamentale şi generale ale matematicii 178. Tighineanu, Ion. Membru corespondent al AŞM Mifodie Raţă la 75 de ani : [doctor habilitat în şt. fiz.-mat., domeniul şt. : logica matematică şi teoria algoritmilor] / Ion Tighineanu // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 184 : fot. 519.2 Probabilitate. Statistică matematică 179. Lozovanu, Dmitrii. Markov decision processes and determining nash equilibria for stochastic positional games / Dmitrii Lozovanu // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 98-105 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

53 FIZICĂ
531 Mecanică teoretică. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide 180. Dr. hab. Anatolie Casian la 75 de ani : [fizician, domeniul de cercetare : mecanica teoretică, fizica teoretică, fizica corpului solid, termoelectricitatea, doctor habilitat în şt. fiz.105

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

mat., profesor univ.] / rectoratul Univ. Tehn. a Moldovei // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 190 : fot. 537 Electricitate. Magnetism 181. Collective elementary excitation of two-dimensional magnetoexitations in the bose-Einstein condensation state with wave vector k=0 / S. A. Moskalenko, M. A. Liberman, E. V. Dumanov [et al.] // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2010. – Vol. 9, Nr 1. – P. 16-37 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 36 tit. 182. Nastas, V. Metrological simulators of electrical passive quantities with algorithmic structure / V. Nastas // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2010. – Vol. 9, Nr 1. – P. 83-102 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 33 tit.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
542 Chimie de preparare şi experimentală 183. Dragancea, V. Modified screen-printed carbon electrodes with tyrosinase for determination of phenolic compounds in smoked food / V. Dragancea, R. Sturza, M. Boujtita // Chemistry journal of Moldova. – 2010. – Vol. 5, Nr 2. – P. 47-53 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit. 544 Chimie fizică 184. Catalytic wave of chlorate ions in the prezence of the molybdenum(VI) -2,3dihydroxybenzaldehyde complex / Ludmila Kiriyak, Tatiana Cazac, M. Revenco [et al.] // Chemistry journal of Moldova. – 2010. – Vol. 5, Nr 2. – P. 24-29 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit. 185. Nazarov, M. Raman spectroscopy of double activated YNbO4 : Eu3+and YTaO4 : Eu3+,Tb3+ / M. Nazarov // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2010. – Vol. 9, Nr 1. – P. 5-15 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 26 tit. 186. Observations on the antioxidant activity of novel dihydroxyfumaric acid derivatives / N. Secara, Gh. Duca, L. Vlad [et al.] // Chemistry journal of Moldova. – 2010. – Vol. 5, Nr 2. – P. 59-67 : scheme, tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit. 187. Turtă, Constantin. Magneţii moleculari, una din direcţiile prioritare moderne ale cercetării / Constantin Turtă // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 106-114 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 67 tit. (Vezi de asemenea Nr 275) 546 Chimie anorganică 188. Duca, Gheorghe. Acad. Constantin Turtă la 70 de ani : [savant, domeniul de cercetare : chimia bioanorganică, profesor univ.] / Gheorghe Duca, Tudor Lupaşcu // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 191 : fot.

106

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

547 Chimie organică 189. Bets, Liudmila. The reactions of (+)-2-and (+)-3-carenes with the retention of the bicyclic framework / Liudmila Bets, Liudmila Vlad, Fliur Macaev // Chemistry journal of Moldova. – 2010. – Vol. 5, Nr 2. – P. 6-23. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 159 tit.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie 190. The study of the buffering capacity of several water objects in the Republic of Moldova / Angela Lis, Gheorghe Duca, Elena Bunduchi [et al.] // Chemistry journal of Moldova. – 2010. – Vol. 5, Nr 2. – P. 30-36 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit. (Vezi de asemenea Nr 240)

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie 191. Bumbu, Iacob. Biosfera şi geneza ei / Iacob Bumbu, Rodica Bordianu // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehn.-şt. intern., 11-12 noiem. 2010 : În 2 vol. – Ch., 2010. – Vol. 2 : Alimentări cu apă şi canalizare. Protecţia mediului. Alimentări cu căldură şi gaze, ventilare şi protecţia aerului. – P. 7-10 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit. (Vezi de asemenea Nr 143) 577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică 192. Bumbu, Iacob. Dezvoltarea biogeochimiei ca ştiinţă în Moldova / Iacob Bumbu // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehn.-şt. intern., 11-12 noiem. 2010 : În 2 vol. – Ch., 2010. – Vol. 2 : Alimentări cu apă şi canalizare. Protecţia mediului. Alimentări cu căldură şi gaze, ventilare şi protecţia aerului. – P. 11-16 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 24 tit. 193. Secara, Natalia. Radicalii liberi în sistemele biologice : mecanisme de formare şi de protecţie a celulelor / Natalia Secara, Gheorghe Duca // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 115-118 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 19 tit.

58 BOTANICĂ
194. Bumbu, Iacob. Speciile de plante de stepă din expoziţia Grădinii Botanice / Iacob Bumbu, Eugeniu Cioroi // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehn.-şt. intern., 11-12 noiem. 2010 : În 2 vol. – Ch., 2010. – Vol. 2 : Alimentări cu apă şi canalizare. Protecţia mediului. Alimentări cu căldură şi gaze, ventilare şi protecţia aerului. – P. 23-31 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit. 195. Ioniţă, Olga. Specii noi de Pilosella Hill. (Asteraceae Dumort.) din flora Basarabiei / Olga Ioniţă, Andrei Negru // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 124-127 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.
107

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

(Vezi de asemenea Nr 253)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată 196. Paladi, Gh. Indicatorii principali ai sănătăţii reproductive şi influenţa lor asupra fenomenului demografic în Republica Moldova / Gh. Paladi // Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 173-178 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit. 613 Igienă. Sănătate şi igienă personală 613.3 Băuturi. Băuturi curative 197. Iarovoi, Valentina. Apa în alimentaţie, obiceiuri şi tradiţii / Valentina Iarovoi // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 139-142. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit. 614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor 198. Hotineanu, Vladimir. Realizările sistemului ocrotirii sănătăţii şi perspectivele de dezvoltare / Vladimir Hotineanu // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 86-90. – Rez. în lb. engl. (Vezi de asemenea Nr 91, 214, 219-20, 229) 616 Patologie. Medicină clinică 616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare (Vezi Nr 226) 616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie (Vezi Nr 202) 616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar 199. Sindromul HELP : (diagnostic diferenţial) / V. Cojocaru, M. Borş, Doriana Cojocaru [et al.] // Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 83-87. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit. 200. Stavinscaia, Ludmila. Aspecte clinice dereglărilor funcţiei menstruale la pacientele cu hepatite cronice virale şi metode de recuperare / Ludmila Stavinscaia // Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 244-250 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 26 tit. (Vezi Nr 211,223, 230-31)

108

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular (Vezi Nr 319) 616.8 Neuropatologie. Neurologie

201. Complicaţiile neurologice la gravidele cu sindrom de detresă respiratorie de origine virală A (H1N1) / V. Cojocaru, Doriana Cojocaru, M. Borş [et al.] // Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 87-90 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit. 616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase 202. Gladun, Eugen. Particularităţile statutului imun la femeile cu prolaps genital în postmenopauză pe fondalul infecţiei cu CMV şi Herpes Simplex / E. Gladun, S. Gladun, I. Opalco // Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 135-139 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit. (Vezi de asemenea Nr 207, 228) 617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie 203. Ababii, Ion. Dr. hab. Vladimir Hotineanu la 60 de ani : [doctor habilitat în şt. medicale, chirurg, profesor univ.] / Ion Ababii // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 185 : fot. 204. Ţîbîrnă, Gheorghe. Sub steaua fratelui mai mare : [acad. Constantin Ţîbîrnă, doctor în medicină, chirurg : In memoriam (01.01. 1929 – 07. 10. 2010)] // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 166 : fot. 617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale 205. Eşanu, Taisia. Indicaţii pentru operaţiile cezariene – studiu retrospectiv / Taisia Eşanu, Olga Cerneţchi, I. Dondiuc // Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 111-117 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit. 206. Feghiu, Gh. Tratamentul chirurgical al formelor severe de prolaps genital / Gh. Feghiu / Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 118-119. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit. (Vezi de asemenea Nr 212-13, 216) 618 Ginecologie. Obstetrică 207. Agop, Silvia. Optimizarea conduitei naşterii la gravidele cu herpes genital / Silvia Agop // Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 3-5 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 21 tit.

109

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

208. Bologan, Ludmila. Particularităţi ale afectivităţii gravidelor primipare după 30 ani / Ludmila Bologan, I. Bologan, Svetlana Rusnac // Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 14-17 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 26 tit. 209. Buciuceanu-Vrabie, Mariana. Particularităţi actuale ale comportamentului reproductiv al femeilor de vârstă fertilă din municipiul Chişinău / Mariana Buciuceanu-Vrabie // Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 20-23 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit. 210. Catrinici, Rodica. Managementul sarcinilor supramaturate / Rodica Catrinici // Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 33-38 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit. 211. Cerneţchi, Olga. Aspecte clinice ale sarcinii şi naşterii la gestantele cu AgHBs pozitiv / Olga Cerneţchi, Irina Castraveţ // Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 55-63 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit. 212. Ciobanu, V. Autotransplantarea ovarelor după histerectomie la pacientele cu operaţii ginecologice iterative, rezultate clinice şi experimentale / V. Ciobanu // Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 72-79 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 18 tit. 213. Ciobanu, V. Managementul organomenajant al patologiei de localizare şi inserţie a placentei la pacientele cu operaţii ginecologice iterative / V. Ciobanu // Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 63-71 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit. 214. Erhan, P. Caracteristica medico-socială a naşterilor premature şi factorii de risc care o determină / P. Erhan, Elena Erhan // Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 106-111 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 20 tit. 215. Friptu, V. Sindrom premenstrual / V. Friptu, I. Mazur // Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 124-128. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 14 tit. 216. Guzun, V. Aplicarea sistemelor de scor în diagnosticul apendicitei acute la gravide / V. Guzun, E. Guţu // Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare interna110

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 323-325 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit. 217. Impactul carnetului medical perinatal în serviciul de asistenţă perinatală / I. Bogdan, Tatiana Belousov, Ludmila Bologan [et al.] // Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 8-11 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit. 218. Importanţa CTG externă în monitorizarea fetală intra-partum / R. Cristea, A. Ciulcu, P. Ciulcu [et al.] // Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 100-104 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit. 219. Mihalcean, Luminiţa. Aspecte medico-sociale ale sarcinii stagnate / Luminiţa Mihalcean // Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 151-156 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 22 tit. 220. Monitorizarea şi înregistrarea grafică a perioadei a II-a a naşterii / M. Rotaru, V. Petrov, Valentina Diug [et al.] // Al V-lea congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 218-223 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit. 221. Ostrofeţ, Constantin. Optimizarea tratamentului sterilităţii tubar-peritoneale la pacientele cu laparotomii în antecedente / Constantin Ostrofeţ // Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 163-165. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit. 222. Paladi, Gh. Algoritmul de conduită a pacientelor cu ruperea prematură a pungii amniotice pretermen / Gh. Paladi, Uliana Tabuica // Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 179-185 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 21 tit. 223. Paladi, Gh. Patologia cordonului ombilical / Gh. Paladi, Rodica Tăutu, Ludmila Tăutu // Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 318-322 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit. 224. Particularităţile fluxului sanguin uterin regional în miomul uterin simptomatic / Corina Cardaniuc, M. Surguci, C. Ostrofeţ [et al.] // Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 28-30. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.
111

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

225. Pierderile perinatale între copiii născuţi cu masa extrem de mică : (500-1000gr.) / Gh. Paladi, Olga Cerneţchi, Uliana Tabuica [et al.] // Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 166-169. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 18 tit. 226. Sagaidac, Irina. Rezultatele perinatale la gravidele cu sindrom antifosfolipidic / Irina Sagaidac, Olga Popuşoi // Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 223-226. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit. 227. Sarcina extrauterină : etiologia, tabloul clinic, diagnosticul şi tratamentul la etapa actuală / C. Burnusus, Corina Cardaniuc, Natalia Corolcova [et al.] // Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 23-25. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit. 228. Sârbu, Zinaida. Şocul septic în obstetrică şi ginecologie / Zinaida Sârbu, C. Ostrofeţ // Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 229-234 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit. 229. Şişcanu, D. Problematica medico-socială în perinatologie : aspecte actuale în gestionarea riscurilor psihosociale / D. Şişcanu, C. Eţco // Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 251-256. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit. 230. Tofan-Scutaru, Ludmila. Distrofia lipidică acută hepatică de sarcină şi sindromul HELP / Ludmila Tofan-Scutaru // Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 261-267. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 49 tit. 231. Ţurcanu, Adela. Sladjul biliar în sarcină / Adela Ţurcanu // Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare internaţională "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele congr., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 274-278. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit. (Vezi de asemenea NR 199-02, 205-06)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
(Vezi Nr 131)

112

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice. Economie energetică 232. Spătaru, Leonid. Dezvoltarea energeticii eoliene în Republica Moldova / Leonid Spătaru // Intellectus. – 2010. – Nr 4. – P. 26-32 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit. (Vezi de asemenea Nr 234) 621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată (Vezi Nr 181) (Vezi Nr 183) 621.38 Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X 233. Aculinin, A. Temporal and spatial variability of total ozone content in Moldova : satellite retriev als ground observations / A. Aculinin, V. Smicov // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2010. – Vol. 9, Nr 1. – P. 103-111 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit. 234. Noi materiale semiconductoare şi structuri pentru conversiunea fotovoltaică a energiei solare / Ernest Aruşanov, Leonid Culiuc, Petru Gaşin [et al.] // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 91-97 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 25 tit. 235. Tighineanu, Ion. Acad. Nicolae Andronati la 75 de ani : [doctor habilitat în ştiinţe tehnice, domeniul şt. : informatica, tehnica de calcul şi automatizarea, inginer] / Ion Tighineanu // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 189 : fot. 236. Tronciu, V. Z. Chaos communication using semiconductor lasers subject to different kinds of optical feedback / V. Z. Tronciu // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2010. – Vol. 9, Nr 1. – P. 51-69 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 32 tit. 621.51/.54 Aplicaţii tehnice ale energiei pneumatice (Vezi Nr 232) 621.6 Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor (Vezi Nr 274) 621.8 Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice 621.81/.85 Organe de maşini 621.35 Tehnică electrochimică

113

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

237. Vangheli, M. Cercetările resursei şi a fiabilităţii unor organe de maşini / M. Vangheli, D. Şuvari // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehn.-şt. intern., 11-12 noiem. 2010 : În 2 vol. – Ch., 2010. – Vol. 1 : Teoria şi practica arhitecturii şi urbanismului. Proiectarea, reabilitarea şi consolidarea construcţiilor. Drumuri, materiale şi mecanizarea construcţiilor. – P. 256-260 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit. 625 Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri 625.7/.8 Construcţia căilor rutiere 238. Cadocinicov, A. Evaluarea stării de exploatare a îmbrăcăminţilor de ciment pe baza rezultatelor inspecţiei vizuale / A. Cadocinicov // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehn.-şt. intern., 11-12 noiem. 2010 : În 2 vol. – Ch., 2010. – Vol. 1 : Teoria şi practica arhitecturii şi urbanismului. Proiectarea, reabilitarea şi consolidarea construcţiilor. Drumuri, materiale şi mecanizarea construcţiilor. – P. 198-202 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit. 239. Rubliceanu, Aurelian. Estimarea eficacităţii economice ale sistemelor rutiere din materiale stabilizate cu ciment / Aurelian Rubliceanu, Pantelimon Arnăut, Eugeniu Şoldan // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehn.-şt. intern., 11-12 noiem. 2010 : Culeg. de art. : În 2 vol. – Ch., 2010. – Vol. 1 : Teoria şi practica arhitecturii şi urbanismului. Proiectarea, reabilitarea şi consolidarea construcţiilor. Drumuri, materiale şi mecanizarea construcţiilor. – P. 225-230 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit. 628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat 240. Eliminarea hidrogenului sulfurat din apele subterane: (studiu de caz, or. Ialoveni) / Dumitru Ungureanu, Sergiu Calos, Oxana Briceag [et al.] // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehn.-şt. intern., 11-12 noiem. 2010 : În 2 vol. – Ch., 2010. – Vol. 2 : Alimentări cu apă şi canalizare. Protecţia mediului. Alimentări cu căldură şi gaze, ventilare şi protecţia aerului. – P. 118-127 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 127 (5 tit.). 241. Implementarea proiectului pilot de testare a procesului tehnologic de prelucrare a nămolului la staţia de epurare din mun. Chişinău cu utilizarea geotubelor / Sergiu Calos, Dumitru Ungureanu, Constantin Becciev [et al.] // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehn.-şt. intern., 11-12 noiem. 2010 : În 2 vol. – Ch., 2010. – Vol. 2 : Alimentări cu apă şi canalizare. Protecţia mediului. Alimentări cu căldură şi gaze, ventilare şi protecţia aerului. – P. 57-74 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. 242. Susan, Oleg. Exprimarea matematică în dimensionarea ventilatoarelor de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi provenite din incendiu / Oleg Susan, Constantin Ţuleanu, Valeriu Nicolae Panaitescu // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehn.-şt. intern., 11-12 noiem. 2010 : În 2 vol. – Ch., 2010. – Vol. 2 : Alimentări cu apă şi canalizare. Protecţia mediului. Alimentări cu căldură şi gaze, ventilare şi protecţia aerului. – P. 225-232 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

114

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

243. Tehnologii avansate de epurare biologică a apelor uzate / Dumitru Ungureanu, Ion Ioneţ, Sergiu Calos [et al.] // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehn.-şt. intern., 11-12 noiem. 2010 : În 2 vol. – Ch., 2010. – Vol. 2 : Alimentări cu apă şi canalizare. Protecţia mediului. Alimentări cu căldură şi gaze, ventilare şi protecţia aerului. – P. 131-153 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit. 244. Tonu, Valentin. Alegerea metodei de determinare a coeficienţilor de simultaneitate, utilizaţi la dimensionarea reţelelor de distribuţie gaze / Valentin Tonu, Natalia Andriaş // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehn.-şt. intern., 11-12 noiem. 2010 : În 2 vol. – Ch., 2010. – Vol. 2 : Alimentări cu apă şi canalizare. Protecţia mediului. Alimentări cu căldură şi gaze, ventilare şi protecţia aerului. – P. 233-238 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit. 245. Ţuleanu, Constantin. Consideraţii privind influenţa fenomenelor de suprafaţă la purificarea iono-electronică a mediilor gazoase / Constantin Ţuleanu, Sergiu Ţuleanu // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehn.-şt. intern., 11-12 noiem. 2010 : În 2 vol. – Ch., 2010. – Vol. 2 : Alimentări cu apă şi canalizare. Protecţia mediului. Alimentări cu căldură şi gaze, ventilare şi protecţia aerului. – P. 247-254 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit. (Vezi de asemenea Nr 277) 629 Tehnica mijloacelor de transport 629.3 Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren 246. Andriuţă, M. Cu privire la importanţa practică a regimului de lucru pentru maşinile de ridicat / M. Andriuţă, V. Beleuţă // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehn.-şt. intern., 11-12 noiem. 2010 : În 2 vol. – Ch., 2010. – Vol. 1 : Teoria şi practica arhitecturii şi urbanismului. Proiectarea, reabilitarea şi consolidarea construcţiilor. Drumuri, materiale şi mecanizarea construcţiilor. – P. 175-180 : tab. – Rez. în lb. engl.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură 247. Vereşceaghin, Boris. Diversitatea entomofaunei silvice, căile ei de conservare şi de diminuare a dăunătorilor / Boris Vereşceaghin, Galina Buşmachiu, Svetlana Bacal // Agricultura Moldovei. – 2010. – Nr 11/12. – P. 30-31 : fot. 631/638 Agricultură 631 Agricultură în general (Vezi Nr 141) (Vezi Nr 71-72, 339) 631.1 Conducerea şi organizarea fermelor

115

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice 248. Bratco, Dumitru. Cu privire la consolidarea terenurilor agricole / Dumitru Bratco, Dumitru Balteanschi // Agricultura Moldovei. – 2010. – Nr 11/12. – P. 13-17. 249. Пармакли, Д. М. Соблюдение технологии – фактор повышения эффективности земледелия / Д. М. Пармакли // Agricultura Moldovei. – 2010. – Nr 11/12. – P. 21-23 : tab. – Bibliogr. : 5 tit. 631.5 Lucrări agricole 250. Dr. Valeriu Bujoreanu la 70 de ani : [şeful Lab. Biotehnologii Vegetale, Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor a AŞM] / Administraţia Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 192 : fot. 251. Duca, Gheorghe. Academicianul Ion Popuşoi – un destin asumat : [doctor habilitat în şt. agricole, savant, profesor, ex-dir. al Inst. de Fiziologie şi Biochimie a Plantelor al AŞM] / Gheorghe Duca // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 181-183 : fot. 252. Furdui, Teodor. Dr. hab. Petru Buiucli la 80 de ani : [genetician, domeniul şt. : ameliorarea plantelor, profesor univ.] / Teodor Furdui, Boris Gaina, Vasile Botnari // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 186 : fot. 253. Mistreţ, Silvia. Examinarea tehnică a soiurilor de plante în Republica Moldova : [protecţia juridică a tuturor genurilor şi speciilor botanice, care se cultivă în ţara noastră] / Silvia Mistreţ // Intellectus. – 2010. – Nr 4. – P. 39-41 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 3 tit. (Vezi de asemenea Nr 254-55) 632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor (Vezi Nr 257) 633 Cultura plantelor de câmp 633.1 Cereale. Recolte de grâne 254. Дуктова, Н. А. Использование белковых маркеров для контроля качества гибридов кукурузы в Республике Беларусь / Н. А. Дуктова, С. В. Егоров, Т. В. Кардис // Agricultura Moldovei. – 2010. – Nr 11/12. – P. 24-28 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit. 255. Клименко, О. Влияние пониженной температуры на процесс регенерации растений кукурузы in vitro / О. Клименко, А. Кравченко // Intellectus. – 2010. – Nr 4. – P. 122-126 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.

116

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

634 Horticultură în general 256. Cucu, Ghenadie. Sistemul radicular pomilor plantaţi din containere în livadă / Ghenadie Cucu, Valeriu Cojoharenco // Agricultura Moldovei. – 2010. – Nr 11/12. – P. 28-29 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit. (Vezi de asemenea Nr 155) 634.8 Viticultură 257. Topală, Stefan Gh. The Synthesis of New Genome of Grapevine as a Means to Conquer the Phylloxera (Vireus vitifolii (Fitch. Shimer)) / Stefan Gh. Topală // Intellectus. – 2010. – Nr 4. – P. 109-121 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 21 tit. 636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor,a şeptelului. Înmulţirea animalelor domestice 258. Folosirea raţională a nutreţurilor concentrate – o rezervă importantă în redresarea sectorului zootehnic // Agricultura Moldovei. – 2010. – Nr 11/12. – P. 32-37 : tab. (Vezi de asemenea Nr 156) 636.09 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară (Vezi Nr 259) 636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi

259. Focşa, Valentin. Aplicarea markerilor genetici la crearea tipului de taurine moldovenesc al rasei Bălţata cu negru / Valentin Focşa // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 119-123 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit. 637 Produse ale animalelor domestice(de curte) şi ale vânatului 637.5 Carne. Produse din carne pentru alimentaţie (Vezi Nr 264)

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese 260. Buzilă, Varvara. Valentina Iarovoi – cercetător al tradiţiilor alimentare : (Omagiu la aniversarea a 65-a de ani de la naştere) / Varvara Buzilă // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Nr 11 : Fasc. "Etnografie şi Muzeologie". – P. 341-342 : fot. 261. Iarovoi, Valentina. Tradiţii şi noi componente în alimentaţia moldovenilor / Valentina Iarovoi // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Nr 11 : Fasc. "Etnografie şi Muzeologie". – P. 118-124. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit. şi în note, p. 124 (5 tit.). (Vezi de asemenea Nr 196)

117

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare) (Vezi Nr 44) 655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării 262. Laureaţii Salonului Internaţional de Carte, Ediţia a 19-a, consacrată Anului Eminescu : [31 aug.-3 sept. 2010] // Biblio Polis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 104-107. (Vezi de asemenea Nr 196) 656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei 656.1 Transport rutier (Vezi Nr 121, 141) 656.7 Transport aerian 263. Ciobanu, Sergiu. Partea noastră de zbor : [interviu cu S. Ciobanu, dir. Î.S. Aeroportul Internaţional "Mărculeşti", raionul Floreşti] / consemnare de Nicolae Usturoi // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 74-75 : fot. 657 Contabilitate 264. Mihaila, Svetlana. Evidenţa şi controlul consumurilor pe centre de responsabilitate la întreprinderile prelucrătoare de carne = Monitoring and control of consumptions per responsibility centers at meat processing enterprises : [în ajutorul contabilului] / Svetlana Mihaila // Economica. – 2010. – Nr 4. – P. 117-125 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. 265. Nederiţa, Alexandru. Recomandări practice privind tranziţia la noul mod de ţinere a contabilităţii în organizaţiile necomerciale / Alexandru Nederiţa, Tatiana Prisacar // Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 1. – P. 67-72 : tab. 266. Republica Moldova. Ministerul Finanţelor. Cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale : [Ordin Nr 158 din 06 dec. 2010] // Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 1. – P. 95-106. – An. : Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale : [Aprob. prin Ordinul Nr 158 din 06 dec. 2010] // Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 1. – P. 95-106 : tab. 267. Sochircă, Alexei. Modul de completare a Registrului maşinii de casă şi de control / Alexei Sochircă // Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 1. – P. 7-15 : fig., tab. 268. Недерица, Александр. Особенности бухгалтерского учета запасов в некоммерческих организациях / Александр Недерица, Татьяна Присакар // Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 1. – P. 73-81 : tab.

118

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială 269. Savciuc, Vladimir. Unele propuneri vizând perfecţionarea sistemului de gestiune a valorii întreprinderii = Some proposals regarding the improvement of enterprise value management system / Vladimir Savciuc // Economica. – 2010. – Nr 4. – P. 68-74 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 3 tit. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. 659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul (Vezi Nr 17)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
661 Produse chimice propriu zise (Vezi Nr 177, 186) 662 Explozivi. Combustibili

270. Слюсаренко, Валентин. Современные технологии производства биодизельного топлива / Валентин Слюсаренко, Виктор Ковалев // Intellectus. – 2010. – Nr 4. – P. 90-100 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 14 tit. 663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare 663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului 271. Arpentin, Gheorghe. Cursurile de experţi degustători în vinificaţie : [27 noiem. 2010, Chişinău] / Gheorghe Arpentin, Dumitru Bratco // Agricultura Moldovei. – 2010. – Nr 11/12. – P. 14. 664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor (Vezi Nr 264) 666 Industria sticlei. Ceramică. Ciment şi beton 666.9 Industriile ghipsului, varului şi cimentului 272. Andrievschi, Serghei. Evoluţia organelor de amestecare ale malaxoarelor de construcţie / Serghei Andrievschi // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehn.-şt. intern., 11-12 noiem. 2010 : În 2 vol. – Ch., 2010. – Vol. 1 : Teoria şi practica arhitecturii şi urbanismului. Proiectarea, reabilitarea şi consolidarea construcţiilor. Drumuri, materiale şi mecanizarea construcţiilor. – P. 167-174 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 39 tit. 273. Стойкость дискретных волокон в дисперсно-армированных смесях / В. Н. Деревянко, Л. В. Саламаха, Е. Г. Кушнир [et al.] // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehn.-şt. intern., 11-12 noiem. 2010 : În 2 vol. – Ch., 2010. – Vol. 1 : Teoria şi practica arhitecturii şi urbanismului. Proiectarea, reabilitarea şi consolidarea construcţiilor. Drumuri, materiale şi mecanizarea construcţiilor. – P. 203-215 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.
119

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

667 Industria coloranţilor şi vopsirii 274. Guţul, Vera. Probleme de combatere a noxelor în operaţiile de vopsire : [prin dotarea cu instalaţii de ventilare speciale] / Vera Guţul // Intellectus. – 2010. – Nr 4. – P. 101108 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
677 Industrie textilă (Vezi Nr 164) 678 Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice 275. Comparative kinetics study of the thermal and thermo-oxidative degradation of a polystyrene-clay nanocomposite by TGA and DSC / Ion Dranca, Nicon Ungur, Tudor Lupaşcu [et al.] // Chemistry journal of Moldova. – 2010. – Vol. 5, Nr 2. – P. 68-72 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 28 tit. 276. Gutsanu, Vasile. Metallic compounds in the phase of the reticulated ionic polymers / Vasile Gutsanu, Constantin Turta, George Filoti // Chemistry journal of Moldova. – 2010. – Vol. 5, Nr 2. – P. 73-82 : fig., tab – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 59 tit. 684 Industria mobilei şi industrii înrudite. Fabricarea mobilei. Tapiţerie (Vezi Nr 158) 688 Galanterie şi articole mărunte de modă. Jucării. Articole decorative (Vezi Nr 310)

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.
TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

696/697 Echipament, servicii şi instalaţii în construcţii şi clădiri(sanitare, de gaze, de abur, electrice) 277. Vârlan, Pavel. Principiul de construire a diagramelor pentru determinarea grosimii stratului termoizolant al conductelor reţelelor termice / Pavel Vârlan // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehn.-şt. intern., 11-12 noiem. 2010 : În 2 vol. – Ch., 2010. – Vol. 2 : Alimentări cu apă şi canalizare. Protecţia mediului. Alimentări cu căldură şi gaze, ventilare şi protecţia aerului. – P. 276-279 : fig. – Rez. în lb. fr.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
7.0 Artă în GENERAL 278. Ciobanu, Constantin I. Simetria "ascunsă" a Acatistului de la Arbore : [legătura dintre picturile murale exterioare de la Biserica "Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul din satul
120

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Arbore, judeţul Suceava, Bucovina, România şi icoana Lauda Maicii Domnului de la Catedrala Adormirea Maicii Domnului a Cremlinului, Moscovei, Rusia] / Constantin I. Ciobanu // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 55-64 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
279. Lupaşcu, Valeriu. Dezvoltarea arhitectural-urbanistică a Chişinăului / Valeriu Lupaşcu // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehn.-şt. intern., 11-12 noiem. 2010 : În 2 vol. – Ch., 2010. – Vol. 1 : Teoria şi practica arhitecturii şi urbanismului. Proiectarea, reabilitarea şi consolidarea construcţiilor. Drumuri, materiale şi mecanizarea construcţiilor. – P. 81-89 : fig. – Rez. în lb. fr. 280. Rudic, Otilia. Concepţia dezvoltării, reconstrucţiei şi restaurării a complexului arhitectural-peisagier Ţaul : [r. Donduşeni] / Otilia Rudic, Alexandru Cocin // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehn.-şt. intern., 11-12 noiem. 2010 : În 2 vol. – Ch., 2010. – Vol. 1 : Teoria şi practica arhitecturii şi urbanismului. Proiectarea, reabilitarea şi consolidarea construcţiilor. Drumuri, materiale şi mecanizarea construcţiilor. – P. 149-154 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit. 281. Кочин, Александр. Цаульский усадебно-ландшафтный парк. История создания и перспективы развития : [р-н Дондушень] / Александр Кочин // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehn.-şt. intern., 11-12 noiem. 2010 : În 2 vol. – Ch., 2010. – Vol. 1 : Teoria şi practica arhitecturii şi urbanismului. Proiectarea, reabilitarea şi consolidarea construcţiilor. Drumuri, materiale şi mecanizarea construcţiilor. – P. 45-50. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit. (Vezi de asemenea Nr 286) 719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general (Vezi Nr 431)

72 ARHITECTURĂ

282. Andronovici, Diana. Locuinţa în contextul dezvoltării durabile / Diana Andronovici // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehn.-şt. intern., 11-12 noiem. 2010 : În 2 vol. – Ch., 2010. – Vol. 1 : Teoria şi practica arhitecturii şi urbanismului. Proiectarea, reabilitarea şi consolidarea construcţiilor. Drumuri, materiale şi mecanizarea construcţiilor. – P. 7-10. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 6 tit. 283. Buimistru, Tatiana. Culoarea şi forma tri-demensională a încăperilor / Tatiana Buimistru // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehn.-şt. intern., 11-12 noiem. 2010 : În 2 vol. – Ch., 2010. – Vol. 1 : Teoria şi practica arhitecturii şi urbanismului. Proiectarea, reabilitarea şi consolidarea construcţiilor. Drumuri, materiale şi mecanizarea construcţiilor. – P. 16-20 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit. 284. Munteanu, Ambrozie. Mănăstirile istorice basarabene – cartea de vizită a Republicii Moldova / Arhimandritul Ambrozie Munteanu // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi
121

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Nr 11 : Fasc. "Etnografie şi Muzeologie". – P. 296-298. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 298. 285. Taşcă, Mihai. Morminte răzleţe, grupuri de morminte şi cimitire ale Eroilor dezrobirii Basarabiei în plasa Hânceşti, jud. Lăpuşna / Mihai Taşcă // Destin românesc : ser. nouă. – 2010. – Nr 3/4. – P. 208-240 : fig., fot., tab. – Rez. în lb engl. – Bibliogr. în note, p. 240 (39 tit.). 286. Tronciu, Sergiu. Oraşele fluviale în Republica Moldova (de pe rîul Nistru) / Sergiu Tronciu, Tamara Nesterov // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehn.-şt. intern., 11-12 noiem. 2010 : În 2 vol. – Ch., 2010. – Vol. 1 : Teoria şi practica arhitecturii şi urbanismului. Proiectarea, reabilitarea şi consolidarea construcţiilor. Drumuri, materiale şi mecanizarea construcţiilor. – P. 155-160 : fig. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 7 tit. 287. Ursu, Mihai. Necesitatea cercetării şi muzeificării Complexului Monastic Rupestru Horodişte (Ţâpova, raionul Rezina) / Mihai Ursu // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Nr 11 : Fasc. "Etnografie şi Muzeologie". – P. 300-307 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 307 (16 tit.). 288. Нестеров, Тамара. Роль и место "Архитектурной композиции" в обучении архитектурному проектированию / Тамара Нестеров, Светлана Олейник // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehn.-şt. intern., 11-12 noiem. 2010 : În 2 vol. – Ch., 2010. – Vol. 1 : Teoria şi practica arhitecturii şi urbanismului. Proiectarea, reabilitarea şi consolidarea construcţiilor. Drumuri, materiale şi mecanizarea construcţiilor. – P. 118-123 : fig. – Rez. în lb. engl. (Vezi de asemenea Nr 12, 34, 279-80)

73 ARTE PLASTICE
(Vezi Nr 310) 745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design 289. Buimistru, T. Prezentarea decorativ-artistică a interiorului apartamentului / T. Buimistru, A. Cocin // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehn.-şt. intern., 11-12 noiem. 2010 : În 2 vol. – Ch., 2010. – Vol. 1 : Teoria şi practica arhitecturii şi urbanismului. Proiectarea, reabilitarea şi consolidarea construcţiilor. Drumuri, materiale şi mecanizarea construcţiilor. – P. 21-25. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit. 290. Gâscă, Aliona. Instalaţii tehnice orizontale pentru ţesut de la sudul Moldovei / Aliona Gâscă // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Nr 11 : Fasc. "Etnografie şi Muzeologie". – P. 193-204 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 203-204 (34 tit.). 291. Podlesnaia, Natalia. Consideraţii privind limbajul spaţiului decorativ al ornamenticii Maritÿr : [arta broderiei] / Natalia Podlesnaia // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Mu-

122

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

zeologie : ser. nouă. – 2009. – Nr 11 : Fasc. "Etnografie şi Muzeologie". – P. 164-175 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 174-175 (14 tit.). (Vezi de asemenea Nr 161, 278)

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
292. Buzu, Teodor. Un artist, între aici şi acolo, un om, între acolo şi aici… : (din alocuţiunea la vernisarea expoziţiei jubiliare la Chişinău din 10 aug. 2010) / Teodor Buzu // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 42-46 : fot., il. 293. Kudrna, Miroslav. Cu respect faţă de natură : [despre creaţia pictorului şi graficianui mold. Teodor Buzu, stabilit în Cehia] / Corina Tudose // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 47 : fot. 294. Stavilă, Tudor. Pavel Şilingovski – basarabeanul din inima Rusiei : [pe marginea creaţiei pictorului, originar din Chişinău (16.02.1881-05.04.1942)] / Tudor Stavilă // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 160-164 : fot. – Rez. în lb. engl. 295. Şvitchi, Diana. Un poet al imaginii caligrafice : Valeriu Herţa : [pe marginea expoziţiei personale a graficianului şi designerului la Bibl. Naţ. a Moldovei] / Diana Şviţchi // Biblio Polis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 122-124 : fot., il. 296. Tudose, Corina. Povestea unui baci împlinit : [despre creaţia pictorului mold. Teodor Buzu stabilit în Cehia] / Corina Tudose // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 47 : fot. (Vezi de asemenea Nr 148)

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE
297. Roşca, Nicolae. Atotvăzătorul : [file despre Mihai Potârniche, fotograf] / Nicolae Potârniche // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 96-97 : fot.

78 MUZICĂ
298. Botnaru, Victor. Contribuţii la studierea cobzei / Victor Botnaru // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Nr 11 : Fasc. "Etnografie şi Muzeologie". – P. 216-226 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 225-226 (34 tit.). 299. Dr. hab. Vladimir Axionov la 60 de ani : [membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova, profesor univ.] // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 188 : fot. 300. Slabari, Nicolae. Abordarea clasificării repertoriului pentru vioară din zona folclorică de nord a Republicii Moldova / Nicolae Slabari // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Nr 11 : Fasc. "Etnografie şi Muzeologie". – P. 227-232. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 231-232 (17 tit.).

123

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

301. Кашина, Галина. Галина Кашина : "Молдову и Россию роднит Пушкин" : [интервью с засл. артисткой России, исполнительница рус. муз. фольклора] / записал : Олег Дашевский // Наше поколение. – 2010. – Nr 12. – Р. 20-21 : fot. 302. Москович, Константин. Константин Москович : Я выступал даже за Полярным кругом : [интервью с наистом] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2011. – Nr 1. – P. 24-26 : fot. (Vezi de asemenea Nr 8, 175-76, 306) 780.6 Instrumente muzicale (Vezi Nr 298)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice 303. Jitea, Bogdan-Alexandru. Protocronismul în cinematografie. Cazul Burebista / Bogdan-Alexandru Jitea // Destin românesc : ser. nouă. – 2010. – Nr 3/4. – P. 252-260. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 259-260 (38 tit.). 304. Poiată, Mihai Ştefan. Vlad Ioviţă între sacrul profan şi profanul sacru : [despre regizorul şi scenaristul mold.] / Mihai Ştefan Poiată // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 34-37 : fot. – (Ecranul dintre noi şi noi). (Vezi de asemenea Nr 309) 792 Teatru. Artă scenică 305. A mai apus o stea a teatrului basarabean… : [Artistă a Poporului Eugenia Todoraşcu (11.09.1936- 20.07.2010) : In memoriam] // Biblio Polis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 144-145 : fot. 306. Balan, Maria. Maria Balan : "Am investit mult efort şi mult suflet în rolurile jucate" : [interviu cu actriţa de teatru, film şi interpretă de muzică populară] / consemnare de Raia Rogac // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 85-91 : fot. 307. Constantinov, Eleonora. Nora Chiriţei : [interviu cu Artista Emerită din Moldova E. Constantinov, regizor la Teatrul Naţ. de Operă şi Balet din Chişinău] / consemnare : Nicolae Roşca // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 57-61 : fot. 308. Popescu, Stela. Stela Popescu : "Mă simt mândră că provin din inima Moldovei" : [dialog cu artista Teatrului de Revistă "Constantin Tănase" din Bucureşti, originară din satul Slobozia-Hodorogea, judeţul Orhei] / a dialogat : Tatiana Cojocaru // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 64-71 : fot. 309. Proca, Pavel. Fericirea de a fi nefericit : [file despre viaţa şi creaţia actorului de teatru şi cinema Vasile Zubcu-Codreanu] / Pavel Proca // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 80-84 : fot.
124

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

310. Rocaciuc, Victoria. Scenografia în contextul evoluţiei artelor plastice moldoveneşti / Victoria Rocaciuc // Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehn.-şt. intern., 11-12 noiem. 2010 : În 2 vol. – Ch., 2010. – Vol. 1 : Teoria şi practica arhitecturii şi urbanismului. Proiectarea, reabilitarea şi consolidarea construcţiilor. Drumuri, materiale şi mecanizarea construcţiilor. – P. 143-148 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit. 311. S-a stins un titan al scenei teatrale moldoveneşti : [actorul şi regizorul Petru Baracci (25.VII. 1929 – 21. VII. 2010) : In memoriam] // Biblio Polis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 145-146 : fot. 796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică 312. Botnarenco, Teodor. Studiul valorii medii a vitezei tempoului şi lungimii "pasului" înotătorilor de performanţă / Teodor Botnarenco // Probleme actuale ale metodologiei pregătirii sportivilor de performanţă : Materialele conf. şt. intern., 21-22 oct. – Ch., 2010. –Rez. în lb. engl. – P. 15-18 : tab. – Bibliogr. : 10 tit. 313. Budevici-Puiu, Liliana. Studiu privind responsabilitatea antrenorului şi stilurile de leaderschip în pregătirea sportivilor din prisma competenţelor sale / Liliana Budevici-Puiu // Probleme actuale ale metodologiei pregătirii sportivilor de performanţă : Materialele conf. şt. intern., 21-22 oct. – Ch., 2010. – Rez. în lb. engl. – P. 18-24 : fig. – Bibliogr. : 9 tit. 314. Buftea, Victor. Pregătirea profesională a specialiştilor în educaţia fizică şi sport prin prisma aspectului cognitiv / Victor Buftea // Probleme actuale ale metodologiei pregătirii sportivilor de performanţă : Materialele conf. şt. intern., 21-22 oct. – Ch., 2010. – Rez. în lb. rusă. – P. 24-28 : fig. – Bibliogr. : 5 tit. 315. Diacenco, Eugenia. Cu privire la faza de alunecare în procedeul de înot Craul pe piept / Eugenia Diacenco // Probleme actuale ale metodologiei pregătirii sportivilor de performanţă : Materialele conf. şt. intern., 21-22 oct. – Ch., 2010. – Rez. în lb. engl. – P. 35-38 : tab. – Bibliogr. : 10 tit. 316. Iliin, Grigore. Probleme actuale ale pregătirii fizice specifice a tenismenilor în perioada competiţională / Grigore Iliin // Probleme actuale ale metodologiei pregătirii sportivilor de performanţă : Materialele conf. şt. intern., 21-22 oct. – Ch., 2010. – Rez. în lb. rusă. – P. 47-51 : tab. – Bibliogr. : 4 tit. 317. Postolachi, Alexei. Studiu privind indicii pregătirii tehnice şi fizice speciale a luptătorilor de stil liber / Alexei Postolachi, Ion Andreico, Ivan Mruţ // Probleme actuale ale metodologiei pregătirii sportivilor de performanţă : Materialele conf. şt. intern., 21-22 oct. – Ch., 2010. – Rez. în lb. engl. – P. 75-80 : tab. – Bibliogr. : 4 tit. 318. Tăbîrţă, Vasile. Analiza acţiunilor motrice cu caracter de forţă-viteză în cadrul jocului de rugby la nivel de performanţă / Vasile Tăbîrţă, Constantin Ciorbă // Probleme actuale ale metodologiei pregătirii sportivilor de performanţă : Materialele conf. şt. intern., 21-22 oct. – Ch., 2010. – Rez. în lb. rusă. – P. 100-106 : fig., tab. – Bibliogr. : 6 tit.
125

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

319. Белев, Никодим. Стабилометрия нового поколения – как эффективный инструментальный метод экспресс диагностики двигательных функций спортсменов / Никодим Белев, Петр Демченко, Борис Рышняк // Probleme actuale ale metodologiei pregătirii sportivilor de performanţă : Materialele conf. şt. intern., 21-22 oct. – Ch., 2010. – Rez. în lb. rom. – P. 111-116 : fig. – Bibliogr. : 5 tit. 320. Визитей, Н. О концептуальных и методических проблемах современной теории и практики технической подготовки спортсмена / Н. Визитей // Probleme actuale ale metodologiei pregătirii sportivilor de performanţă : Materialele conf. şt. intern., 21-22 oct. – Ch., 2010. – Rez. în lb. engl. – P. 128-133 : fig. – Bibliogr. : 9 tit. 321. Исследование скоростных и скоростно-силовых способностей спортсменовкадетов в выполнении соревновательных действий в Тхэквондо ВТФ / Людмила Перфилова, Олег Перфилов, Сергей Данаил [et al.] // Probleme actuale ale metodologiei pregătirii sportivilor de performanţă : Materialele conf. şt. intern., 21-22 oct. – Ch., 2010. – Rez. în lb. engl. – P. 214-228. – Bibliogr. : 21 tit. 322. Побурный, П. В. Исследование влияния силовых и технических средств в условиях сопряженности для повышения скорости пловцов в подготовительном периоде тренировки / П. В. Побурный, Г. С. Солоненко // Probleme actuale ale metodologiei pregătirii sportivilor de performanţă : Materialele conf. şt. intern., 21-22 oct. – Ch., 2010. – Rez. în lb. engl. – P. 240-246. – Bibliogr. : 21 tit. 323. Соловьёв, Виктор. К вопросу об определении уровня функциональной подготовленности гимнасток высокой квалификации / Виктор Соловьёв // Probleme actuale ale metodologiei pregătirii sportivilor de performanţă : Materialele conf. şt. intern., 2122 oct. – Ch., 2010. – Rez. în lb. rom. – P. 273-276. – Bibliogr. : 10 tit.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
324. Bortă, Larisa. Столкновение и взаимодействие устной и письменной форм речи. Роль полемики как вида публичной речи в данном процессе / Larisa Bortă // Noua Revistă Filologică. – 2010. – Nr 1/2. – P. 89-94. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 93. 325. Dîrul, Alexandru. Rolul determinărilor raportuale în actualizarea numelui în enunţ : [structura semantică] / Alexandru Dîrul // Philologia. – 2010. – Nr 1/2. – P. 70-78. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 78 (10 tit.). 326. Gmyrya, Lyudmila. Семантична структура двовалентних дiєслiвних предикатiв конкретноï фiзичноï дiï, спрямованоï на об′єкт / Lyudmila Gmyrya // Noua Revistă Filologică. – 2010. – Nr 1/2. – P. 95-104. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 103. 327. Grigorescu, Grigore. Dr. hab. Nicolae Babără la 70 de ani : [filolog, profesor univ.] / Grigore Grigorescu // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 187 : fot.
126

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

328. Lacusta, Elena. Premise ale universalităţii frazeologismelor somatice : studiu de lingvistică / Elena Lacusta // Noua Revistă Filologică. – 2010. – Nr 1/2. – P. 76-81. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 81. 329. Păcuraru, Veronica. Consideraţii privind dezambiguizarea semnelor lexicale polisemantice prin prisma interacţiunii semanticii cu pragmatica / Veronica Păcuraru // Philologia. – 2010. – Nr 1/2. – P. 61-69. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 69 (11 tit.). 330. Procopciuc,Vladimir. Sinergetica lingvistică / Vladimir Procopciuc // Intellectus. – 2010. – Nr 4. – P. 83-86 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit. 331. Sirota, Elena. Особенности языковой репрезентации актуального членения предложения в единицах микро- и макросинтаксиса / Elena Sirota, Nina Mighirina // Noua Revistă Filologică. – 2010. – Nr 1/2. – P. 105-109. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 109. 332. Toma, Alice. Terminologia lexicală şi discursivă în studierea limbajelor specializate din secolul al XIX-lea / Alice Toma // Philologia. – 2010. – Nr 1/2. – P. 102-110. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 110 şi în note, p. 109-110 (13 tit.). 333. Ungureanu, Elena. Text, e-text, intertext şi internet / Elena Ungureanu // Philologia. – 2010. – Nr 1/2. – P. 90-94. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 94 (13 tit.). (Vezi de asemenea Nr 340, 350) In memoriam lingvistului, eminescologului, profesorului universitar, Dumitru Irimia 334. Irimia, Cristina. "Să fii spirit liber, să crezi în adevăr, să te manifeşti cu sinceritate…" : [interviu cu C. Irimia, soţia lui Dumitru Irimia] / consemnare de Maria Şleahitiţchi // Noua Revistă Filologică. – 2010. – Nr 1/2. – P. 31-38 : fot. 335. Milică, Ioan. Domnul Profesor Irimia : [Dumitru : Din Convorbiri literare, 2009, Nr 7, p. 40] / Ioan Milică // Noua Revistă Filologică. – 2010. – Nr 1/2. – P. 27-28. 336. Minuţ, Ana-Maria. Mărcile stilului Dumitru Irimia : [Din Convorbiri literare, 2009, Nr 7, p. 41] / Ana-Maria Minuţ // Noua Revistă Filologică. – 2010. – Nr 1/2. – P. 29-30. 337. Şleahitiţchi, Maria. Urmele de lumină ale Fiinţei : [Dumitru Irimia] / Maria Şleahitiţchi // Noua Revistă Filologică. – 2010. – Nr 1/2. – P. 17-26. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 25-26. 811 Limbi individuale 811.111 Limba engleză 338. Buzea, Oana. Particularităţile lexico-gramaticale ale antonimelor frazeologice în limbile engleză şi română / Oana Buzea // Philologia. – 2010. – Nr 1/2. – P. 111-114. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 114 (7 tit.).

127

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

811.124 Limba latină (Vezi Nr 154) 811.133.1 Limba franceză (Vezi Nr 149) 811.135.1 Limba română 339. Bilavschi, George A. Terminologia românească referitoare la practicile agricole şi pastorale tradiţionale / George A. Bilavschi // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Nr 11 : Fasc. "Etnografie şi Muzeologie". – P. 35-64. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 49-63 (176 tit.). 340. Eremia, Anatol. Reglementarea onomasticii naţionale : [româneşti] / Anatol Eremia // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 143-147. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 18 tit. 341. Eremia, Anatol. Maria Cosniceanu – remarcabil cercetător al onomasticii româneşti / Anatol Eremia, Liliana Stegărescu // Philologia. – 2010. – Nr 1/2. – P. 130-131. 342. Gabinschi, Marcu. Apropo de prezentarea conceptului de alautemie în revista "Limba Română" (Bucureşti) / Marcu Gabinschi // Philologia. – 2010. – Nr 1/2. – P. 79-89. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 88-89 (12 tit.) şi în notele de subsol. 343. Grosu, Elena. Un dicţionar de … surprize : [pe marginea Dicţionarului de dificultăţi şi surprize ale limbii române de Alexei Palii, Chişinău, Epigraf, 2008] / Elena Grosu // Biblio Polis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 130-132 : fot. 344. Pahomi, Tamara. Un plugar al cuvântului Gheorghe Druţă : [doctor în filologie : la 75 de ani] / Tamara Pahomi, Lidia Vrabie // Philologia. – 2010. – Nr 1/2. – P. 142-143. 345. Pavel, Vasile. Centenarul Victor Comarniţchi : [dialectolog de teren (1910-1991) : In memoriam] / Vasile Pavel // Philologia. – 2010. – Nr 1/2. – P. 144-145. 346. Popa, Gheorghe. Din nou despre inoportunitatea reformei ortografice : [româneşti] / Gheorghe Popa // Noua Revistă Filologică. – 2010. – Nr 1/2. – P. 82-88. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 88. 347. Ţăruş, Didina. Aspecte teoretice şi practice în formarea repertoriului terminologic al "Enciclopediei Moldovei" / Didina Ţăruş // Philologia. – 2010. – Nr 1/2. – P. 95-101 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 101 (10 tit.). 348. Udler, Rubin. Amintiri despre colegul şi prietenul Victor Comarniţchi : [dialectolog] / Rubin Udler, Marcu Gabinschi, Albina Dumbrăveanu // Philologia. – 2010. – Nr 1/2. – P. 146-147. (Vezi de asemenea Nr 52-3, 168, 338,350) 811.161.2 Limba ucraineană
128

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

(Vezi Nr 326) 811.172 Limba lituaniană 349. Despre limba lituaniană altfel : Focarul de lituanistică / Vidas Kavaliauskas, Nadejda Morozova, Jolanta Zabarskaité [et al.] // Noua Revistă Filologică. – 2010. – Nr 1/2. – P. 44-49 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 49. 350. Kavaliauskas, Vidas. Lexic comun indo-european în limbile lituaniană şi română / Vidas Kavaliauskas, Ala Sainenco // Noua Revistă Filologică. – 2010. – Nr 1/2. – P. 61-75. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 74-75.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică 821.112.6 Literatură în afrikaans 351. Coroana de Rege : (poveste africană) / des. de Violeta Diordiev // Alunelul. – 2011. – Nr 1. – P. 9. 821.134.3(81) Literatură braziliană 352. Coelho, Paulo. Alchimistul : [roman] / Paulo Coelho ; trad. : Micaela Ghitescu ; il. : Adrian Moraru // Noi. – 2011. – Nr 1. – Supl. : P. 1-8. – Va urma. 821.135.1 Literatură română 353. Arghezi, Tudor. Stupul lor : [versuri] / Tudor Arghezi ; des. de Aurel Guţu // Alunelul. – 2011. – Nr 1. – P. 3. 354. Blaga, Lucian. Gemeni : [versuri] / Lucian Blaga ; des. de Aurel Guţu // Alunelul. – 2011. – Nr 1. – P. 3. 355. Păunescu, Adrian. "Vă văd pe toţi mai buni şi mai umani…" : [versuri] / Adrian Păunescu // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 20-21 : fot. – Cuprins : Rugă pentru părinţi ; Cu voi ; De la un cardiac, cordial. 356. Păunescu, Adrian. Basarabia pe cruce : [versuri] / Adrian Păunescu // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 26 : fot. 357. Păunescu, Adrian. Colindul gutuii din geam : [versuri] / Adrian Păunescu // "a" MIC". – 2011. – Nr 1. – P. 9 : fot. 358. Sfatul tatălui : (poezie populară) / des. de Aurel Guţu // Alunelul. – 2011. – Nr 1. – P. 3.

129

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

359. Влахуцэ, Александру. Справедливость : [стихи] / Александру Влахуцэ ; пер. : А. Ахматова // Наше поколение. – 2010. – Nr 12. – P. a 4-a a cop. 821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova 360. Bivol, Efim. Lupul caratist ; Motănaşul ; Doi cioroi ; Brotăceii ; Hapsânul ; Învăţătura ; Alerguş ; Numărătoarea : [versuri] / Efim Bivol ; des. de Ana Evtuşenco // Alunelul. – 2011. – Nr 1. – P. 12-13. 361. Bivol, Efim. Nenea Păcală ; Întâlnirea ; Cearta cocoşeilor ; Curcanul lăudăros ; Reţeta ; Învăţătură : [epigrame] / Efim Bivol ; cuv. înainte de Gheorghe Postolache // "a" MIC". – 2011. – Nr 1. – P. 4 : fot. 362. Deleanu, Liviu. Dimineţi albastre ; Arghezi ; Acuarelă ; Toamna ; Luna ca o coasă ; Cînd ; Mărturisire ; Desferec fereastra ; Eminescu în toamnă ; Autumnală ; Crochiu : [versuri] / Liviu Deleanu ; il. : Violeta Zăbulică // Noi. – 2011. – Nr 1. – P. 8-9 : fot. 363. Ghelan, Natalia. Izvorul lui Eminescu : [versuri] / Natalia Ghelan // "a" MIC". – 2011. – Nr 1. – P. 15 : fot. 364. Hadârcă, Ion. Ai noştri ani, poeţii : [versuri] / Ion Hadârcă // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 18 : fot. 365. Hadârcă, Ion. Domnul Limbii Române : Grigore Vieru : [versuri] / Ion Hadârcă // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 50 : fot. 366. Hadârcă, Ion. Libertatea : [versuri] / Ion Hadârcă // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 12 : fot. 367. Hadârcă, Ion. Recviem de Doina şi Ion : [versuri] / Ion Hadârcă // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 32 : fot. 368. Hadârcă, Ion. Sonet gentil : [versuri] / Ion Hadârcă // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 78 : fot. 369. Hadârcă, Ion. Sonet tardiv : [versuri] / Ion Hadârcă // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 62 : fot. 370. Lari, Leonida. Din dragoste… : [versuri] / Leonida Lari // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 79 : fot. 371. Lari, Leonida. E magul… : Poetul Gr. Vieru : [versuri] / Leonida Lari // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 51 : fot. 372. Lari, Leonida. Pentru – acest drag popor : [versuri] / Leonida Lari // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 63 : fot.
130

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

373. Lari, Leonida. Rugă de noapte : [versuri] / Leonida Lari // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 19 : fot. 374. Lari, Leonida. Sfera : [versuri] / Leonida Lari // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 13 : fot. 375. Lari, Leonida. Spulber : [versuri] / Leonida Lari // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 33 : fot. 376. Romanciuc, Vasile. Numele : [versuri] / Vasile Romanciuc ; des. de Sergiu Puică // Alunelul. – 2011. – Nr 1. – P. 8. – Cuprins : Numele ; Alin ; Andrei ; Corneliu ; Dan ; Delia. 377. Vangheli, Spiridon. De ce umblă Crăiţa cu bască? : [fragm. din vol. Crăiţa] / Spiridon Vangheli ; des. de Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2011. – Nr 1. – P. 6-7 : il. – Va urma. 821.161.1 Literatură rusă 378. Харламов, Юрий. Поэтический прогноз ; Приколист ; Поэт и туалет ; Слухом – не зреньем : [стихи] / Юрий Харламов // Наше поколение. – 2010. – Nr 12. – Р. 95 : fot. 821.161.1(477) Literatură rusă din Ucraina 379. Волосюк, Иван. "Слово каплей казалось, но в нём мне…" ; "Она так любила подарки…" ; "Я поверил тебе, и теперь мне не спится…" ; "Тяжело мне. На пахнущей гнилью…" ; "Гаснет свечка восковая…" ; "Нет, я не верил, нет, как верят без оглядки…" ; "Тихо моря колышется вымя…" ; "Я нашёл тебя. истина…" ; "Я видел странную картину…" ; "Какая музыка плечей…" ; "Я спросил у неба : "Навсегда ли…" ; "Кто смотрел в эти окна?.." ; "В каждой ветке, в каждой жилочке…" ; "Это слишком опасно…" ; "Встану ровно в пять, встречу солнца луч…" : [стихи] / Иван Волосюк // Наше поколение. – 2010. – Nr 12. – Р. 92-94 : fot. 821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova 380. Бедная, Ольга. Я ухожу ; "Пласла ацеледная асисяй…" ; Уйди, а то нечаянно отдамся! ; "Завяжи мне глаза, отведи к алтарю…" ; Волосы мои пропахли летом ; Но ; Девочка, здравствуй ; "Зря я тебе про любовь объясняла на пальцах…" ; Не режь крылья! ; Умка : [стихи] / Ольга Бедная // Наше поколение. – 2010. – Nr 12. – Р. 86-88 : fot. 381. Иванов-Таганский, Валерий. Грехи шелудивых собак : [повесть] / Валерий Иванов-Таганский // Наше поколение. – 2010. – Nr 12. – Р. 22-45 : fot. – Sfârşit. Începutul : Nr 10. 382. Каюров, Георгий. Азиатский зигзаг : [повесть] / Георгий Каюров // Наше поколение. – 2010. – Nr 12. – Р. 55-77 : fot. 383. Лупашко, Михаил. Скромно, но голубцы на поминках были! ; Страсти по курятнику ; Новогодний альпинист ; Веревочка ; Встреча без галстуков ; Потоп в лесу ;
131

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

Сватовство веника : [рассказы] / Михаил Лупашко // Наше поколение. – 2010. – Nr 12. – Р. 46-54 : fot. 384. Милях, Александр. Новый Год 1973-го ; Признание ; "Мы провожаем Старый Год…" ; Новогодний Невский проспект… ; Новый Год 1975 ; В день рождения… ; Полярная звезда ; Новый, 1976-й, год в спецшколе для трудновоспитуемых ; 31 декабря 1985 г. ; Новый 2002-й год : [стихи] / Александр Милях // Наше поколение. – 2010. – Nr 12. – Р. 8-10 : fot. 385. Огушевич, Александр. Захват ; Кумская проказница : [пьесы] / Александр Огушевич // Наше поколение. – 2010. – Nr 12. – Р. 78-85 : fot. 386. Савостин, Николай. Давнее утро ; Отец ; Война ; Партизанская мать ; Жизнь ;"Приснилось, будто вышел ночью в сенцы…" ; На тихом океане ; Петух ; "И соль не солена, и сахар не сладок…" ; Бога есть!... ; " Вот говорят, что чувства в мире ветхи…" ; "Старею…" ; " Война не кончилась тогда в победный час…" : [стихи] / Николай Савостин // Наше поколение. – 2010. – Nr 12. – Р. 5-7. 387. Хомченко, Игорь. Апельсиновый вальс ; "Прохладу осени хранит…" ; "Опять рвет солнце вены дня…" ; "Июль. Жара. Нерусский взгляд…" ; "Декабрь застыл устало на пороге…" ; "Дождями зацелованная осень…" ; Мама, мама, опять война! ; "Комната, холодная, темная…" ; "Храм ты мой заброшенный…" ; "Росиночками ласково…" ; "Чтото неладно, наверное, с нами…" ; "Под гвалт заливистого лая…" : [стихи] / Игорь Хомченко // Наше поколение. – 2010. – Nr 12. – Р. 89-91 : fot. 821.163.4 Literatură în limba sârbo-croată (Vezi Nr 424) 82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii 388. Cogut, Sergiu. Menippeia – o sursă a romanului poliponic / Sergiu Cogut // Philologia. – 2010. – Nr 1/2. – P. 50-55. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 55 (8 tit.). 389. Melnic, Timotei. Opera literară ca structură / Timotei Melnic // Philologia. – 2010. – Nr 1/2. – P. 44-49. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 49 (21 tit.). – (Teoria literară). (Vezi de asemenea Nr 415) 821.133.1.0 Literatură franceză (Vezi Nr 409) 821.135.1.0 Literatură română 390. Cimpoi, Mihai. Paul Goma : Întoarcere la Ithaka : [prozator rom. şi disident anticomunist : 75 de ani de la naştere] / Mihai Cimpoi // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 150. – Rez. în lb. engl.

132

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

391. Corcinschi, Nina. Paul Goma-75 : [pe marginea lucr. Conf. de omagiere a vestitului prozator şi disident anticomunist, Chişinău, 2 oct. 2010] / Nina Corcinschi // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 148-149 : fot. – Rez. în lb. engl. 392. Diaconu, Mircea A. Cum e cu putinţă istoria literaturii? : [analiza critică a lit. rom. şi resemantizarea trecutului] / Mircea A. Diaconu // Noua Revistă Filologică. – 2010. – Nr 1/2. – P. 120-217. – Rez. în lb. rom., engl. 393. Grati, Aliona. Paul Goma cu altă imagine artistică a basarabeanului : [pe marginea romanului "Din Calidor" de Paul Goma, Ch., 1989] / Aliona Grati // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 151-156. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit. 394. Irimia, Dumitru. Etic-estetic în limbă şi în artă / Dumitru Irimia // Noua Revistă Filologică. – 2010. – Nr 1/2. – P. 5-16 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 16. 395. Redinciuc, Nicoleta. Zahei orbul – ochiul critic faţă cu non-spusul : [receptarea critică a romanului postum al poetului V. Voiculescu] / Nicoleta Redinciuc // Noua Revistă Filologică. – 2010. – Nr 1/2. – P. 154-162. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 162. 396. Oprea, Elena. Tentaţia hamletiană în critica literară română / Elena Oprea // Philologia. – 2010. – Nr 1/2. – P. 56-60. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 59-60 (20 tit.). 397. Pârlea, Gheorghe. Mihail Sadoveanu – "fiul ţărăncii" din Verşenii Mirosloveştilor : eseu / Gheorghe Pârlea // Biblio Polis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 108-117 : fot. – Bibliogr. în notele de subsol. – Va urma. 398. Păunescu, Adrian. Adrian Păunescu : Naşterea mea e definitiv basarabeană : [interviu cu scriitorul] / interlocutor : Raia Rogac // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 24-31 : fot. 399. Petroşel, Daniela. Urmuz. Homo technicus şi homo aestheticus : [avangarda în proza scriitorului rom.] / Daniela Petroşel // Noua Revistă Filologică. – 2010. – Nr 1/2. – P. 149-153. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 153. 400. Vieru, Grigore. "A fost un NATO al românilor…" : Gr. Vieru despre Adrian Păunescu, clasicul poeziei contemporane româneşti : [interviu : După "Flacăra lui Adrian Păunescu", Bucureşti, 2007 : fragm.] / consemnare : rep. rev. // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 22-23 : fot. (Vezi de asemenea Nr 146) 821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova 401. A făcut metafore din piatră… : [poetul Anatol Codru (1.V. 1936 – 17. VIII. 2010): In memoriam] // Biblio Polis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 147-148 : fot.

133

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

402. Apetri, Dumitru. Probleme literare şi de artă în dialogurile lui Serafim Saka / Dumitru Apetri // Philologia. – 2010. – Nr 1/2. – P. 34-37. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 37 (3 tit.). 403. Bahnaru, Vasile. Funcţia poetică a polisemiei în poezia lui Grigore Vieru / Vasile Bahnaru // Philologia. – 2010. – Nr 1/2. – P. 3-11. – Rez. în lb. engl. 404. Beşleagă, Vladimir. În mediul nostru s-a format deja o nouă generaţie literară / Vladimir Beşleagă // Destin românesc : ser. nouă. – 2010. – Nr 3/4. – P. 273-276 : fot. 405. Bulat, Ludmila. Să construim o civilizaţie a iubirii… : [pe marginea lansării în cadrul Bibl. Publ. "Târgu-Mureş" din capitală a cărţii Revelaţii de Valentina Stoica, Chişinău, Ed. "Pontos", 2010] / Ludmila Bulat // Biblio Polis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 72-75 : fot. 406. Burlacu, Alexandru. O panoramă a literaturii române din Basarabia. Anii′ 20-′30 / Alexandru Burlacu // Philologia. – 2010. – Nr 1/2. – P. 19-33. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 33 (13 tit.). 407. Burlacu, Alexandru. Un destin basarabean : Ion Buzdugan : [file despre creaţia poetului] / Alexandru Burlacu // Noua Revistă Filologică. – 2010. – Nr 1/2. – P. 110-115. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 115. 408. Canna, Ion. Ion Canna : "Am fost agitatori, activişti, luptători pentru marile schimbări" : [dialog cu scriitorul : retipărit din "Tinerimea Moldovei", 1977, 20 iul.] / consemnare de Andrei Burac // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 92-95 : fot. 409. Cirimpei, Victor. Dragoste de mamă gen Roland Barthes / Grigore Vieru / Victor Cirimpei // Philologia. – 2010. – Nr 1/2. – P. 12-14. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol. 410. Corcinschi, Nina. Ion Ciocanu, o trilogie critică : [pe marginea cărţilor : Literatura română contemporană din Republica Moldova, Chişinău, 1998 ; Literatura română. Studii şi materiale pentru învăţământul preuniversitar, Chişinău, 2003 ; Scriitori de ieri şi de azi, Chişinău, 2004] / Nina Corcinschi // Philologia. – 2010. – Nr 1/2. – P. 128-129. 411. Dolgan, Mihail. Haralambie Corbu sau conveţuirea criticului cu istoricul literar / Mihail Dolgan // Philologia. – 2010. – Nr 1/2. – P. 125-127. – Bibliogr. în note, p. 127 (12 tit.). 412. Matei, Valeriu. Taina care apără poetul : [opera lui Grigore Vieru] / Valeriu Matei // Philologia. – 2010. – Nr 1/2. – P. 15-18. – Rez. în lb. engl. 413. Moraru, Anatol. Un scurt metraj fără final : [al romanului Frunze de dor de Ion Druţă] / Anatol Moraru // Noua Revistă Filologică. – 2010. – Nr 1/2. – P. 144-148. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 148.

134

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

414. Munteanu, Oxana. Romanul Viaţa unei nopţi, sau Totentanz de Claudia Partole : [apărut la Chişinău, Pontos, 2009, 168 p.] / Oxana Munteanu // Biblio Polis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 138-162 : fot. 415. Pavlicencu, Sergiu. Vasile Coroban : [istoric şi critic literar (1910-1984)] şi literatura universală / Sergiu Pavlicencu // Philologia. – 2010. – Nr 1/2. – P. 118-124. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 124 (8 tit.). 416. Petraş, Irina. Ne-a părăsit Virgil Bulat : [poet, traducător, eseist (24. II. 1940- 20. X. 2010) : In memoriam] / Irina Petraş, Lidia Kulikovschi // Biblio Polis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 1153-154 : fot. 417. Procop, Svetlana. Cavaler al ştiinţei moldave : [acad. Constantin Popovici, critic literar, savant, scriitor, eminescolog : In memoriam (21.05.1924-05.12. 2010)] / Svetlana Procop // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 167 : fot. 418. Răileanu, Vitalie. Femininul şi – ismele : Călina Trifan, Irina Nechit, Cristina Cârstea / Vitalie Răileanu // Philologia. – 2010. – Nr 1/2. – P. 38-43. – Rez. în lb. engl. 419. Savin, Maria. Consfătuire pe marginea unui debut românesc : [pe marginea lansării romanului Tema de acasă de Nicolae Dabija, Iaşi, Princeps Edit, 2009] / Maria Savin // Biblio Polis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 75-78 : fot. 420. Suceveanu, Arcadie. Ieşirea din cercul cu vicii : [interviu cu poetul A. Suceveanu, noul preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova] / interlocutor : Nicolae Roşca // Moldova. – 2010. – Nr 11/12. – P. 14-17 : fot. 421. Vasilache, Ghenadie. Aşa a fost acest scriitor, artist, patriot…: [Simion Ghimpu (24. V. 1939 – 27. VII. 2010) : In memoriam] / Ghenadie Vasilache // Biblio Polis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 151-153 : fot. (Vezi de asemenea Nr 9, 148, 262, 304) 821.161.1.0 Literatură rusă (Vezi Nr 301) 821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova 422. Pohilă, Vlad. O pasăre în grădina literaturii basarabene : [Iurie Grecov (16.IV. 1938- 19. VIII. 2010) : In memoriam] / Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 148-151 : fot. 423. Мариан, Борис. Свой человек в Молдове : [о творчестве Николая Савостина, рус. поэт и переводчик] / Борис Мариан // Наше поколение. – 2010. – Nr 12. – Р. 3-4 : fot. 821.163.2.0 Literatură bulgară
135

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

424. Замлелова, Светлана. Славянский хор : [о сб. болг. и серб. поэзии "Песнь славянства" / пер. : Иван Голубничий, М. : Московская гор. орг. Союза писателей России, 2010] / Светлана Замлелова // Наше поколение. – 2010. – Nr 12. – Р. 11-12 : fot. 9 Geografie. Biografii. Istorie

902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii

425. Анисюткин, Н. К. Среднепалеолитическое дуруиторо-стинковское единство на юго-западе Русской равнины : [средний палеолит, Днестровско-Прутское междуречье] / Н. К. Анисюткин // Stratum plus. – 2011. – Nr 1 : На языке камня : от Днестра до Забайкалья. – P. 237-258 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 257-258. 426. Сапожников, И. В. Каменный век Северо-Западного Причерноморья : моногр. / И. В. Сапожников, Г. В. Сапожникова // Stratum plus. – 2011. – Nr 1 : На языке камня : от Днестра до Забайкалья. – P. 15-149 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 135-149 şi în notele de subsol. 427. Сытник, А. С. Среднепалеолитические комплексы стоянки Кормань IV на Днестре / А. С. Сытник // Stratum plus. – 2011. – Nr 1 : На языке камня : от Днестра до Забайкалья. – P. 203-236 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 235236. (Vezi de asemenea Nr 6, 36, 165, 287, 431)

908 Monografii ale localităţilor
428. Кротевич, Ольга. Дублинская дюжина : [путешествие в Ирландию : заметки] / Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2011. – Nr 1. – P. 104-106 : fot.

913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne 913(478) Geografia Republicii Moldova
429. Coşcodan, Mihai. Prima femeie academician din Republica Moldova : [Tatiana Constantinov, doctor în geografie, dir. al Inst. de Ecologie şi Geografie al AŞM : In memoriam (25.06.1936-14.09.2010)] / Mihai Coşcodan // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 165 : fot.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Balan, Maria. Maria Balan : "Am investit mult efort şi mult suflet în rolurile jucate". – Vezi Nr 306. Buzilă, Varvara. Valentina Iarovoi – cercetător al tradiţiilor alimentare. – Vezi Nr 260. Dolgan, Mihail. Haralambie Corbu sau convieţuirea criticului cu istoricul literar. – Vezi Nr 411.

136

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Drecin, Mihai D. Basarabia în viaţa şi amintirile profesorului Victor Jinga : [economist, om politic român : (1901-1990)]. – Vezi Nr 49. Eremia, Anatol. Maria Cosniceanu – remarcabil cercetător al onomasticii româneşti. – Vezi Nr 341. Irimia, Cristina. "Să fii spirit liber, să crezi în adevăr, să te manifeşti cu sinceritate…" : [interviu cu C. Irimia, soţia lui Dumitru Irimia]. – Vezi Nr 334. Milică, Ioan. Domnul Profesor Irimia : [Dumitru]. – Vezi Nr 335. Minuţ, Ana-Maria. Mărcile stilului Dumitru Irimia. – Vezi Nr 336. Petrencu, Anatol. Ion Buga la 75 de ani. – Vezi Nr 438. Proca, Pavel. Fericirea de a fi nefericit : [file despre viaţa şi creaţia actorului de teatru şi cinema Vasile Zubcu-Codreanu]. – Vezi Nr 309. Suveică, Svetlana. Istoricul şi profesorul Gheorghe Palade la 60 de ani. – Vezi Nr 441. Şleahitiţchi, Maria. Urmele de lumină ale Fiinţei : [Dumitru Irimia]. – Vezi Nr 337. Şoltoianu, Alexandru. Oleg Dombrovschi : Înfrângerea unei armate pe câmpul de luptă nu înseamnă şi înfrângerea unui om : [file din biografia fostului ofiţer a Regimentului 25 Artilerie din Huşi, membru al Ligii Române a Veteranilor Necomunişti, originar din or. Orhei]. – Vezi Nr 142. Tarlapan, Efim. Daniel Ciugureanu, un prim-ministru al neamului nostru şi al neamurilor mele. – Vezi Nr 51. Ursu, Mihai. Vasile Grosu – pedagog, cercetător, muzeograf – la 75 de ani. – Vezi Nr 165. 929.7 Nobilime. Titluri de nobleţe. Demnităţi şi titluri aristocratice (Vezi Nr 10)

93/94 ISTORIE
930.25 Arhivistică. Arhive

430. Taşcă, Mihai. Accesul la arhive în Republica Moldova, cu referire la depozitele speciale de stat din cadrul SIS şi MAI / Mihai Taşcă // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 29-34 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol. 930.85 Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor

137

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

431. Brihuneţ, Emanuil. Monumente comemorative medievale din fostul ţinut Hotin / Emanuil Brihuneţ // Rev. de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Nr 11 : Fasc. "Etnografie şi Muzeologie". – P. 263-288 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 286-287 (55 tit.).

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări 94(477) Istoria Ucrainei (Vezi Nr 42) 94(478) Istoria Republicii Moldova 432. Caşu, Igor. Noi perspective istoriografice asupra anului 1940 în istoria Basarabiei şi a experienţelor imperiale ale românilor : [pe marginea Conf. Intern. Societatea românească între frontiere imperiale, Chişinău, 8-9 oct. 2010] / Igor Caşu, Andrei Cuşco // Destin românesc : ser. nouă. – 2010. – Nr 3/4. – P. 286-290 : fot . 433. Constantinov, Valentin. Ţara Moldovei în timpul domniei lui Constantin Cantemir. Documente interne : (1685-1693) / Valentin Constantinov // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 157-159. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol. 434. Dragnev, Demir. Cum a fost inventat "punctul de vedere al istoriografiei sovietice" asupra istoriei noastre naţionale / Demir Dragnev, Pavel Parasca // Destin românesc : ser. nouă. – 2010. – Nr 3/4. – P. 156-170 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 169-170 (97 tit.). – Contin. Începutul : Nr 2. 435. Dragnev, Demir. Identitatea internaţională a Principatului Moldovenesc : [pe marginea vol."Statutul juridic internaţional al Ţării Moldovei : (de la origini până la începutul sec. al XVI-lea)" de Ion Eremia, Ch., Pontos, 2010, 216 p.] / Demir Dragnev // Akademos. – 2010. – Nr 4. – P. 172-174 : fot. 436. Gorincioi, Tamara. Tăria argumentului istoric împotriva demagogiei neobolşevice : [pe marginea vol. "Victimele terorii comuniste din Basarabia : Documente secrete sovietice. 1944-1954 : Vol. 1" de Alexandru Moraru, apărută la Chişinău, Iulian, 2010, 144 p. : il.] / Tamara Gorincioi // Biblio Polis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 132-134 : fot.. 437. Nazaria, Sergiu. Republica Democratică Moldovenească şi "Unirea" Basarabiei cu România în contextul dreptului internaţional / Sergiu Nazaria, Victor Stepaniuc // Rev. mold. de drept intern. şi relaţii intern. – 2010. – Nr 3. – P. 152-160. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. 438. Petrencu, Anatol. Ion Buga la 75 de ani : [doctor habilitat în ştiinţe istorice, profesor univ., savant] / Anatol Petrencu // Destin românesc : ser. nouă. – 2010. – Nr 3/4. – P. 295-297 : fot .

138

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

439. Popovschi, Valeriu. Biroul de Organizare a Sfatului Ţării : (27 oct. – 21 noiemb. 1917) / Valeriu Popovschi // Destin românesc : ser. nouă. – 2010. – Nr 3/4. – P. 21-36 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit. şi în note, p. 29-36 (139 tit.). 440. Raţă, Valeriu. Basarabia necunoscută la al optulea volum : [pe marginea lansării în cadrul Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu" a vol. cu acelaşi tit. de Iurie Colesnic, Chişinău, Î.E.P. "Ştiinţa", 2010, 311 p.] / Valeriu Raţă // Biblio Polis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. – P. 69-72 : fot. 441. Suveică, Svetlana. Istoricul şi profesorul Gheorghe Palade la 60 de ani / Svetlana Suveică // Destin românesc : ser. nouă. – 2010. – Nr 3/4. – P. 291-294 : fot. 442. Ţăranu, Mariana S. Teroarea comunistă din Basarabia în primul an de ocupaţie sovietică : (1940-1941) / Mariana S. Ţăranu // Destin românesc : ser. nouă. – 2010. – Nr 3/4. – P. 37-68 : fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 66-68 (111 tab.). – Contin. Începutul : Nr 1. (Vezi de asemenea Nr 10, 31-33, 42, 49, 51, 54, 60, 144, 285) 94(498) Istoria României 443. Simon, Alexandru. Puteri moderne – puteri medievale : (istorie română şi maghiară, ideologie şi istoriografie în jurul liniei Carpaţilor în a doua jum. a sec. XV) / Alexandru Simon // Destin românesc : ser. nouă. – 2010. – Nr 3/4. – P. 69-78. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 75-78 (14 tit.). (Vezi de asemenea Nr 33, 51, 285, 303, 432-33, 435, 437)

139

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

Index de nume la " Cronica articolelor de revistă" Nr 1-2011
Bogdevich, O. 177 Bologan, I. 208 Bologan, Ludmila 208, 217 Bordianu, Rodica 191 Borodatîi, Tatiana 11 Borş, M. 199, 201 Bortă, Larisa 324 Botnarenco, Teodor 312 Botnari, Vasile 252 Botnaru, Victor 298 Boujtita, M. 183 Bratco, Dumitru 248, 271 Briceag, Oxana 240 Brihuneţ, Emanuil 431 Buburuz, Petru 26 Bucataru, Igor 135 Buciuceanu-Vrabie, Mariana 209 Budevici-Puiu, Liliana 313 Buftea, Victor 314 Buga, Ion [438] Buimistru, T. 283, 289 Buimistru, Tatiana 283, 289 Buiuc, Stela 102 Buiucli, Petru 252 Bujduveanu, Tănase 172 Bujoreanu, Valeriu 250 Bulat, Ludmila 405 Bulat, Virgil 416 Bumbu, Iacob 191-92, 194 Bumbu, Ion 143 Bunduchi, Elena 190 Burac, Andrei 408 Burbulea, Rodica 77 Burian, Alexander 58 Burian, Cristina 39 Brihuneţ, Emanuil 431 Burlacu, Alexandru 406-07 Burnusus, C. 227 Buşmachi, Galina 247 Buzea, Oana 338 Buzdugan, Ion [407] Buzilă, Varvara 5, 157, 260 Buzu, Teodor 292, [296] C Cadocinicov, A. 238 Cadocinicov, O. 177 Calos, Sergiu 240-41, 243 140

A Ababii, Ion 203 Aculinin, A. 233 Aghachi, Alexei 34 Agop, Silvia 207 Andreico, Ion 317 Andriaş, Natalia 244 Andrievschi, Serghei 272 Andriuţă, M. 246 Andronati, Nicolae 235 Andronovici, Diana 282 Apetri, Dumitru 402 Arghezi, Tudor 353 Arhiliuc, Victoria 80 Arnăut, Pantelimon 239 Arpentin, Gheorghe 271 Aruşanov, Ernest 234 B Babără, Nicolae 327 Bacal, Svetlana 247 Bahnaru, Vasile 403 Balan, Carmen Cornelia 24 Balan, Maria 306 Balcerowicz, Leszek 81-82 Balmuş, Pavel 25 Balova, Vera 152 Baltenschi, Dumitru 248 Bantuş, Anatolie 97 Baracci, Petru 311 Barbăneagră, Alexei 84 Barthes, Roland [409] Băieşu, Aurel 119 Becciev, Constantin 241 Beleuţă, V. 246 Belousov,Tatiana 217 Bernic, Victoria 12 Beşleagă, Vladimir 404 Bets, Liudmila 189 Bilavschi, George A. 339 Bileţchi, Lucia 1 Bivol, Efim 360-61 Bînzari, Angela 65 Bîrcă, Alic 64 Bîrgău, Mihail 85, 98 Blaga, Lucian 354 Bogdan, I. 217

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Canna, Ion 408 Canţer, Valeriu 153 Cardaniuc, Corina 224, 227 Casian, Anatolie 180 Castraveţ, Irina 211 Caşu, Igor 432 Catrinici, Rodica 210 Cazac, Tatiana 184 Cazacu, Vasile 141 Căpiţă, Ionel 52 Cârnaţ, Teodor 99 Cemârtan, Claudia 154 Cemârtan, Romeo 27, 45 Cereteu, I. 10 Cernei, Ghenadie 70 Cerneţchi, Olga 205, 211, 225 Chiaburu, Elena 28 Chibac, Natalia 120 Chirtoacă, Natalia 86-87 Cimpoi, Mihai 390 Cimpoieş, Liliana 71 Ciobanu, Constantin I. 278 Ciobanu, Sergiu 263 Ciobanu, Tatiana 136 Ciobanu, V. 212-213 Ciocanu, Ion 167, 410 Ciocanu, Maria 158 Ciorbă, Constantin 318 Cioroi, Eugeniu 194 Cirimpei, Victor 168, [171], 409 Ciulcu, A. 218 Ciulcu, P. 218 Ciuş, Doina 125 Cocieru, Ludmila 126 Cocin, A. 289 Cocin, Alexandru 280 Codru, Anatol [401] Coelho, Paulo 352 Cogut, Sergiu 388 Cojocaru, Doriana 199, 201 Cojocaru, Igor 2 Cojocaru, Tatiana 308 Cojocaru, V. 199, 201 Cojocaru, Viorel 29 Cojoharenco, Valeriu 256 Colâbneac, Alexei 377 Comarniţchi,Victor 345, [348] Constantinov, Eleonora 307 Constantinov,Tatiana 429 Constantinov, Valentin 433 Corcinschi, Nina 391, 410 Corlăteanu-Granciuc, Silviu 62 141

Cornea, Sergiu 100 Coroban, Vasile 415 Corolcova, Natalia 227 Corotenco, Elena 16 Cosmescu, Alex 46, 154 Cosniceanu, Maria 341 Coşcodan, Mihai 429 Cotoman, Tamara 8 Coţ, Maria 53 Cristea, R. 218 Cucirevii, Vladimir 72 Cucoş, Diana 88 Cucu, Ghenadie 256 Cujbă, Vasile 135 Culiuc, Leonid 234 Cuşco, Andrei 432 Cuşmir,Carolina 116 Cuşmir, Marcel 116 D Dabija, Tudor 79 Dadu, Constantin 155 Daghi, Ion 148 Danilov, Maria 21 Dascăl, Mihai 53 Deleanu, Liviu 362 Diacenco, Eugenia 315 Diaconu, Mircea A. 392 Diordiev, Violeta 351 Diug, Valentina 220 Dîrul, Alexandru 325 Dobzeu, Arhimandrit Mina 32 Dolgan, Mihail 411 Dombrovschi, Oleg 142 Dondiuc, I. 205 Dragancea, V. 183 Dragnev, Demir 434-35 Dranca, Ion 275 Drecin, Mihai D. 49 Druţă, Gheorghe [344] Druţă, Ion 413 Duca, Gheorghe 73, 168, 177, 186, 188, 190, 193, 251 Duca, Maria 145 Duca, Vladimir 130 Dumanov, E.V. 181 Dumbrăveanu, Albina 348 Duminică, Ion 159 Dumitraş, Tudor 63

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

E Elishtain, Jean Bethke 46 Enciu, Nicolae 54 Eremia, Anatol 340-41 Eremia, Ion 144, 435 Eremia, Nicolae 156 Erhan, Elena 214 Erhan, P. 214 Eşanu, Andrei 10, 24 Eşanu, Taisia 205 Eşanu, Valentina 10, 24 Eţco, C. 229 Evtuşenco, Ana 360 F Feghiu, Gh. 206 Filip, Cristina 89 Filip, Iulian 169 Filoti, George 276 Focşa, Valentin 259 Fodea, Alina 127 Friptu, V. 215 Furdui, Teodor 252 G Gabinschi, Marcu 342, 348 Gaina, Boris 252 Gamurari, Vitalie 90 Gaşin, Petru 234 Gâscă, Aliona 290 Ghelan, Natalia 363 Gheorghiţă, Mihai 108 Ghimpu, Gheorghe 56 Ghimpu, Simion [421] Ghitescu, Micaela 352 Gîrbu, Viorel 74 Gîsca, Veronica 124 Gladun, Eugen 202 Gladun, S. 202 Gmyrya, Lyudmila 326 Goian, Natalia 12 Golic, Aurelia 75 Goma, Paul 390-91, [393] Gorincioi, Tamara 436 Grati, Aliona 393 Grecov, Iurie 422 Gribincea, Alexandru 77 Grigorescu, Grigore 327 Grosu, Dan 3 Grosu, Elena 343 Grosu, Ruslan 59 142

Grosu, Vasile 165 Grozav, Adrian 40 Guceac, Ion 91 Gulica, Ilie 147 Gumenâi, Ion 31 Gumene, Elena 160 Gurschi, Inga 41 Gutsanu, Vasile 276 Guţu, Aurel 353-54, 358 Guţu, E. 216 Guţul, Vera 274 Guzun, V. 216 H Hadârcă, Ion 364-69 Herţa, Valeriu [295] Holban, Ion 153, Hotineanu, Vladimir 198, 203 I Iarovoi, Valentina 198, 260, 261 Ioviţă, Vlad [304] Iliin, Grigore 316 Ioneţ, Ion 243 Ioniţă, Olga 195 Irimia, Cristina 334 Irimia, Dumitru [334-37], 394 Iustin, Viorel 109 J Jitea, Bogdan-Alexandru 303 K Kavaliauskas, Vidas 349-50 Kindibalyk, Olyana 58 Kiriyak, Ludmila 184 Kudrna, Miroslav 293 Kulikovschi, Lidia 416 L Lacusta, Elena 328 Lari, Leonida 370-75 Lazari, Constantin 101 Lazăr, Elena 92 Leahu, Raisa 146 Leu, Paul 48 Leu, Victor Vasile 48 Liberman, A. 181 Lis, Angela 190 Litovcenco, Ala 66

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Losîi, Elena 43 Lozovanu, Dmitrii 179 Lungu, Vasile 117 Lupaşcu, Tudor 188, 275 Lupaşcu, Valeriu 279 M Macaev, Fliur 189 Manţiuc, Elena 132 Mariţ, Alexandru 110 Matei, Valeriu 412 Mazur, I. 215 Melnic, Raisa 13 Melnic, Timotei 389 Mighirina, Nina 331 Mihaila, Svetlana 264 Mihalache, Iurie 121 Mihalcean, Luminiţa 219 Milică, Ioan 335 Minuţ, Ana-Maria 336 Mircea, Ion 146 Mistreţ, Silvia 253 Moldovan, Dumitru 82 Moraru, Adrian 413 Moraru, Alexandru 436 Moraru, Anatol 413 Moraru, Victor 55 Morozova, Nadejda 349 Moskalenko, S. A. 181 Mruţ, Ivan 317 Munteanu, Ambrozie Arhimandrit 284 Munteanu, Oxana 414 Munteanu, Vitalie 32 Musteaţă, Sergiu 144 N Nastas, V. 182 Nazaria, Sergiu 437 Nazarov, M. 185 Nederiţa, Alexandru 265 Negru, Andrei 132-33, 195 Negru, Elena 137 Negru, Gheorghe 56, 60 Negru, Nina 33 Nesterov, Tamara 286 Nichiforeac, Vasilisa 8 O Onişoru, Veaceslav 130 Opalco, I. 202 Oprea, Elena 396 143

Osoianu, Vera 14 Ostrofeţ, Constantin 221, 224, 228 P Pahomi, Tamara 344 Paladi, Gh.196, 222-23, 225, 440 Palii, Alexei 343 Panaitescu, Valeriu Nicolae 242 Pană, Sergiu 20 Parasca, Pavel 34, 434 Partole, Claudia 414 Pasat, Angela 170 Paulencu, Ion 176 Pavel, Vasile 345 Pavelescu, Gheorghe 174 Pavlicencu, Sergiu 415 Păcuraru, Veronica 329 Păunescu, Adrian 355-57, 398, [400] Pârlea, Gheorghe 397 Pârţachi, Ion 38 Peru-Balan, Aurelia 55 Petraş, Irina 416 Petrencu, Anatol 438 Petroşel, Daniela 399 Petrov, V. 220 Podlesnaia, Natalia 291 Pohilă, Vlad 13,15, 57, 422 Poiată, Mihai Ştefan 304 Popa, Gheorghe 346 Popescu, Stela 308 Popovici, Constantin 417 Popovschi, Valeriu 439 Popuşoi, Olga 226 Porcescu, Sergiu 3 Postolache, Gheorghe 361 Postolachi, Alexei 317 Postolachi, Elena 161 Potârniche, Mihai 297 Prisac, Alexandru 122 Prisac, Lidia 162 Prisacar, Tatiana 265 Proca, Pavel 309 Procop, Svetlana 417 Procopciuc, Vladimir 330 Pruteanu, Ioana 53 Puică, Sergiu 376 Puşcaş, Victor 105-06 R Racu, Igor 23 Railean, Daniela 85

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

Raţă, Mifodie [178] Raţă, Valeriu 9, 440 Răileanu, Vitalie 418 Redinciuc, Nicoleta 395 Revenco, M. 184 Rezneac, Corina 6 Rocaciuc, Victoria 310 Rogac, Raia 148, 306, 398 Romanciuc, Vasile 376 Roşca, Nicolae 297, 307, 420 Rotaru, Cristian 76 Rotaru, Sergiu 129 Rotaru, M. 220 Rubliceanu, Aurelian 239 Rudic, Otilia 280 Rusanovschi, Vitalie 130 Rusnac, Svetlana 208 S Sagaidac, Irina 226 Sainenco, Ala 350 Saka, Serafim 402 Savciuc, Vladimir 269 Savin, Maria 419 Său, Victor 140 Sârbu, Zinaida 228 Sârcu-Scobioală, Diana 93, 118 Sârghi, Elena 149 Schupeter, J. A. 63 Secara, Natalia 186, 193 Secrieru, Vasile 35 Simon, Alexandru 443 Sirota, Elena 331 Sîli, Vitalie 50 Sîmboteanu, Aurel 138 Slabari, Nicolae 300 Slutu-Grama, Claudia 16 Smicov, V. 233 Smochină, Andrei 94 Smochină, Carolina 94 Sochircă, Alexei 267 Spatari, Mariana 111 Spataru, Nina 84 Spătaru, Leonid 232 Spînu, Veronica 86 Stati, Vasile 112 Stavilă, Tudor 294 Stavinscaia, Ludmila 200 Stegărescu, Liliana 341 Stepaniuc, Victor 437 Stoianov, Nicolai 139 Stoica, Valentina 405 144

Stratan, Alexandru 83 Sturza, R. 183 Suceveanu, Arcadie 420 Suceveanu, Natalia 102 Surdu, Alexandru 22 Surguci, M. 224 Susan, Oleg 242 Suveică, Svetlana 441 Ş Şişcanu, D. 229 Şişcanu, Elena 163 Şleahitiţchi, Maria 334, 337 Şofransky, Zina 164 Şoimaru, Vasile 57 Şoldan, Eugeniu 239 Şoltoianu, Alexandru 142 Şpac, Ion 10 Şuvari, D. 237 Şveţ, Ecaterina 77 Şvitchi, Diana 295 T Tabuica, Uliana 222, 225 Tamazlâcaru, Andrei 175-76 Tarlapan, Efim 51 Tarlev, Veronica 87 Taşcă, Mihai 47, 717, 285 Tăbîrţă, Vasile 318 Tănase, Alexandru 113 Tăutu, Ludmila 223 Tăutu, Rodica 223 Tighineanu, Ion 178, 235 Timofei, Sorin 114 Tipa, Violeta 44 Todoraşcu, Eugenia [305] Tofan-Scutaru, Ludmila 230 Toma, Alice 332 Toma, Vasile 171 Tomoniu, Nicolae N. 29 Tomuleţ, Valentin 34 Tonu, Valentin 244 Topală, Stefan Gh. 257 Tricolici, Claudia 9, 17 Tronciu, Sergiu 286 Tronciu, V. Z. 236 Tudose, Corina 293, 296 Turcov, Ana 78 Turtă, Constantin 187-88, 276

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Ţ Ţăranu, Mariana S. 442 Ţăruş, Didina 347 Ţârcomnicu, Emil 36 Ţîbîrnă, Constantin 204 Ţîbîrnă, Gheorghe 204 Ţuleanu, Constantin 242, 245 Ţuleanu, Sergiu 245 Ţurcan, Nelly 18 Ţurcanu, Adela 231 U Udler, Rubin 348 Ulianovschi, Xenofon 115 Ungur, Nicon 275 Ungurean, Ivan 95 Ungureanu, Constantin 42 Ungureanu, Dumitru 240-41, 243 Ungureanu, Elena 19, 37, 333 Ursu, Mihai 165, 287 Usatîi, Nadejda 26 Usturoi, Nicolae 140, 263 V Vangheli, M. 237 Vangheli, Spiridon 377 Vasilache, Ghenadie 421 Vârlan, Pavel 277 Vereşceaghin, Boris 247 Vieru, Grigore [365], [371], [400], [409], [412] Vlad, Liudmila 186, 189 Vladimir Axionov 299 Voiculescu, V. 395 Vrabie, Lidia 344 Vragaleva, Veronica 66 X Xenofontov, Ion 7 Z Zabarskaité, Jolanta 349 Zavalistîi, Ana 125 Zăbulică, Violeta 362 Zubcu-Codreanu, Vasile [309] А Анисюткин, Н. К. 425 Арутюнян, Гагик 103 Ахматова, А. 359

Б Бедная, Ольга 380 Белев, Никодим 319 Беше-Головко, Карин 104 Бодюл, Татьяна 131 В Визитей, Н. 320 Влахуцэ, Александру 359 Волосюк, Иван 379 Г Голубничий, Иван 424 Гриник, Татьяна 123 Д Данаил, Сергей 321 Демченко, Петр 319 Деревянко, В. Н. 273 Дуктова, Н. А. 254 Дашевский, Олег 301 Е Егоров, С. В. 254 З Замлелова, Светлана 424 Захария, Сергей 134 Захарченко, Ирина 67 И Иванов-Таганский, Валерий 381 К Кардис,Т. В. 254 Кашина, Галина 304 Каюров, Георгий 382 Клименко, О. 255 Ковалев, Виктор 270 Кононенко, Валерий 96 Кочин, Александр 281 Кравченко, А. 255 Корецкий, В. М. 96 Кротевич,Ольга 61, 302, 428 Кушнир, Е. Г. 273 Л Лукьянец, Ольга 166 Лупашко, Михаил 383 145

Cronica articolelor de revistă Nr 1-2011 ≡ Magazines article annals Nr 1-2011

М Мариан, Борис 423 Милях, Александр 384 Миронова, Светлана 134 Москович, Константин 302 Н Недерица, Александр 268 Нестеров, Тамара 288 О Огушевич, Александр 386 Олейник, Светлана 288 П Пармакли, Д. М. 249 Перфилов, Олег 321 Перфилова, Людмила 321 Побурный, П. В. 322 Присакар, Татьяна 268 Пульбере, Думитру 107 Р Раку, Жанна 150

Рышняк, Борис 319 С Савостин, Николай 386, [423] Саламаха, Л. В. 273 Сапожников, И. В. 426 Сапожникова, Г. В. 426 Слюсаренко, Валентин 270 Соловьёв, Виктор 323 Солоненко, Г.С. 322 Сытник, А. С. 427 Т Тимченко, Леонид 96 Х Харламов, Юрий 378 Хомченко, Игорь 387 Ч Чодри, Асиф 61 Я Яногло, И. Г. 151

146

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 1-2011
1. 2. 3. 4. "a" MIC. – 2010. – Nr 1. Agricultura Moldovei. – 2010. – Nr 11/12. Akademos. – 2010. – Nr 4. Al V-lea Congres de obstetrică şi ginecologie cu participare intern. "Actualităţi şi controverse în obstetrică şi ginecologie" : Materialele Cong., 7-8 oct. 2010. – Ch., 2010. – [2010-1948]. Alunelul. – 2011. – Nr 1. Aquarelle. – 2011. – Nr 1. Avocatul poporului. – 2011. – Nr 1. Biblio Polis. – 2010. – Vol. 35, Nr 3. Chemistry journal of Moldova. – 2010. – Vol. 5, Nr 2. Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 1. Destin românesc : ser. nouă. – 2010. – Nr 3/4. Economica. – 2010. –Nr 4. Integrarea psihosocială a copiilor din familii temporar dezintegrate : Materialele Conf. şt. intern., Ch., 2009. – [2010-2202]. Intellectus. – 2010. – Nr 4. Justiţia Constituţională în Republica Moldova. – 2010. – Nr 4. Luminătorul. – 2010. – Nr 5. Micul Prinţ. – 2010/2011. Modernizarea administraţiei publice în contextul democratizării sistemului politic şi proceselor integraţioniste : Materiale ale secţiunii a treia din cadrul conf. şt. intern. "Ştiinţa politică în Republica Moldova : realizări şi perspective" consacrată aniversării a XV-lea a Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative. Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2010. – Vol. 9, Nr 1.
147

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18.

19.

20. Moldova. – 2011. – Nr 1 21. Noi. – 2011. – Nr 1. 22. Noua Revistă Filologică. – 2010. – Nr 1/2. 23. Philologia. – 2010. – Nr 1/2. 24. Probleme actuale ale metodologiei pregătirii sportivilor de performanţă : Materialele Conf. şt. intern. 21-22 oct. 2010. – [2010-2180]. 25. Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehn.-şt. intern., 11-12 noem. 2010 : în 2 vol. – Ch., 2010. – Vol. I : Teoria şi practica arhitecturii şi urbanismului. Proiectarea, reabilitarea şi consolidarea construcţiilor. – [20101940]. 26. Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : Conf. tehn.-şt. intern., 11-12 noem. 2010 : în 2 vol. – Ch., 2010. – Vol. 2 : Alimentări cu apă şi canalizare. Protecţia mediului. Alimentări cu căldură şi gaze, ventilare şi protecţia aerului. – [2010-1941]. 27. Protecţia juridică a proprietăţii, libertăţii şi siguranţei persoanei în dreptul naţional şi internaţional : Materialele Conf. şt. – pract. inter. 22 dec. 2009. – Ch., 2010. – [20101995]. 28. Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale. – 2010. – Nr 3. 29. Revista Naţională de Drept. – 2011. – Nr 1 30. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2009. – Vol. 11. 31. Stratum plus. – 2011. – Nr 1. 32. Наше поколение. – 2010. – Nr 12.

Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2011

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 IANUARIE NR 1 2011 (1-483)

NEWSPAPER ARTICLE ANNALS PUBLISHED FROM 1958 JANUARY

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII 006 Standardizare şi standarde
006.9 Standardizarea greutăţilor, măsurilor şi măsurarea timpului 1. Ciumac, Pavel. Geneza calendarului gregorian din 325 şi sărbătorile Paştelui şi ale Crăciunului / Pavel Ciumac // Lit. şi arta. – 2011. – 13 ian. – P. 7. 2. Damaschin, Simion. Încă o dată despre stilul Vechi şi Stilul Nou / Simion Damaschin // Lit. şi arta. – 2011. – 6 ian. – P.3. 3. Драганча, Виталий. Инвестиции в метрологию должны быть эффективными, понятными и прозрачными : [интервью с генер. дир. Нац. ин-та стандартизации и метрологии В. Драганча] / записала Татьяна Антонович // Экон. обозрение. – 2011. – 28 янв. – Р. 26.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres
4. Ernu, Vasile. Ziua Culturii Naţionale în derivă : [despre infrastructura culturală] / Vasile Ernu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 21 ian. – P. 6. 5. Guran, Petre. 1. "Catedralele socialismului" vor fi foarte greu înghiţite de pământ; 2."Cultura gustului face parte din cultura înaltă" : interviu cu P. Guran, dir. al Inst. Cultural "Mihai Eminescu" din Chişinău / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 14 ian. – P. 15, 21 ian. – P. 16. 6. Лысенко, Елена. Молдова – Россия: курсом взаимодействия : [интервью с зам. руководителя Рос. центра науки и культуры в Кишинэу Е. Лысенко] / записал Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2011. – 27 янв.

148

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

070 Ziaristică. Presă
7. Belâi, Liviu. O istorie scrisă de protagoniştii săi : [pe marginea vol. "30 de întrebări de acasă" : culeg. de interviuri a ziariştilor de la "Cuvântul", Rezina, S. n., 2010] / Liviu Belâi // Lit. şi arta. – 2011. – 6 ian. – P. 7. 8. Cheianu, Constantin. Cât publicăm şi cât ascundem : [mass-media în context soc.pol.] / Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 21 ian. – P. 6. 9. La 8 ianuarie Viorel Ciobanu ar fi împlinit 40 de ani : [in memoriam ziaristului] // Sport plus. – 2011. – 11 ian. – P. 4. 10. Moşin, Octavian. Prot. Octavian Moşin: "Vreau să cred că ne vom putea menţine la acelaşi nivel şi în continuare, avem resurse şi potenţial, ceea ce ne determină să mergem înainte cu suficient entuziasm" : [interviu cu red.-şef al ziarului "Altarul Credinţei"] / a consemnat Nicolae Cârlig // Altarul credinţei. – 2011. – 26 ian. – P. 10. 11. Turcescu, Robert. Robert Turcescu: "Astăzi, fiecare piţipoancă ce apare la televizor..." : [fragm. din interviul cu jurnalistul român: reluat din ziarul "Adevărul"] // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 12 ian. – P. 3.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
12. Ce o aşteaptă pe Republica Moldova în 2011 : [pronostic realizat de echipa de astrologi a Centrului de Cultură şi Cosmologie "Polus Geticus"] // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 6 ian. – P. 17. (Vezi de asemenea Nr 105)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
13. Chifiac, Tudor. Omul este perfect? : [despre om ca o creaţie a lui Dumnezeu] / Tudor Chifiac // Moldova suverană. – 2011. – 20 ian. – Va urma.

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
14. Borşevschi, Pavel. Protoiereul Pavel Borşevschi: "Trebuie să ţinem minte că toate câte le vrea Bunul Dumnezeu, le vrea spre binele nostru" : [interviu cu parohul Bisericii "Sf. M. Mc. Dumitru" din mun. Chişinău] / consemnare : Octavian Moşin // Altarul credinţei. – 2011. – 26 ian. – P. 8. 15. Cocoşilă, Adrian. Botezul Domnului – Boboteaza / Adrian Cocoşilă // Curierul ortodox. – 2011. – 6 ian. – P. 4.

149

Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2011

16. Cristea, Iov. "Botezaţi, în RM, avem vreo 93 de procente, dar creştini adevăraţi nu sunt nici zece la sută" : [dialog cu părintele I. Cristea de la Mănăstirea Curchi] / moderator : Tatiana Corai // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 7 ian. – P. 14, 19. 17. Fuştei, Nicolae. Creştinismul şi islamul referitor la folosirea violenţei în scopul răspândirii credinţei / Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2011. – 6 ian. – P. 7. – (Lecţii de catehizare ; Lecţia 63. 18. Marchel (Episcop de Bălţi şi Făleşti). Sărbătorile sfinte – valori creştineşti / P.S. Marchel, Episcop de Bălţi şi Făleşti // Făclia. – 2011. – 22 ian. – P. 4. 19. Pruteanu, Petru. Despre Crăciunul pe stil nou în Basarabia / Petru Pruteanu // Curierul ortodox. – 2011. – 6 ian. – P. 5. 20. Vladimir (Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove). Pastorala ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, la Naşterea Domnului // Curierul ortodox. – 2011. – 6 ian. – P. 1, 7. (Vezi de asemenea Nr 1, 10)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
316 Sociologie 316.6 Psihologie socială 21. Manolescu, Nicolae. Despre violenţă : [context social] / Nicolae Manolescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2011. – 18 ian. – P. 6.

32 POLITICĂ
22. Caşu, Igor. 2011: o nouă generaţie de politicieni moldoveni / Igor Caşu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2011. – 4 ian. – P. 6. 23. Guţu, Ana. Libertatea, intelectualii şi politica : [art. deputatului în Parlamentul Rep. Moldova] / Ana Guţu // Lit. şi arta. – 2011. – 20 ian. – P. 7. 24. Тодуа, Зураб. "Кульбит" ДПМ и отношения с Россией : геополит. аспекты / Зураб Тодуа // Независимая Молдова. – 2010. – 14 янв. – Р. 2. 323 Politică internă 25. Dabija, Nicolae. Dincoace de dincolo : [pe marginea cărţii "Te iubim, Basarabie" de Vasile Fluturel, Iaşi, ed. "Princeps-Edit", 2010] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2011. – 20 ian. – P. 5.

150

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

26. Eminescu, Mihai. Aceşti netrebnici care ne conduc : [din ciclul "Icoane vechi şi icoane noi", publ. în "Timpul", 1877] / Mihai Eminescu // Flux : ed. de vineri. – 2011. – 28 ian. – P. 5. 27. Paleologu, Theodor. Theodor Paleologu: "Nu imaginea trebuie să ne preocupe, ci realitatea" : [aspecte soc.-pol.: interviu cu omul de cultură şi politic român] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 31 ian. – P. 13. 323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare 28. Bogatu, Petru. Se pregăteşte anihilarea lui Dmitri Medvedev? : [despre evoluţiile politice din Federaţia Rusă] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 18 ian. – P. 7. 29. Damian, George. Cine va lua puterea în Egipt? / George Damian // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 31 ian. – P. 3. 30. Ernu, Vasile. După 20 de ani : lecţia tranziţiei româneşti (2) / Vasile Ernu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 7 ian. – P. 6. – Art. 1 : 31 dec. 2010. 31. Nedelcea, Tudor. Schimbarea Imnului şi a Zilei Naţionale a României / Tudor Nedelcea // Lit. şi arta. – 2011. – 6 ian. – P. 3. 32. Вагабзадэ, Исфандияр. Годовщина трагедии : [о событиях от 20 янв. 1990 г. в Азербайджане : ст. Чрезв. и Полномоч. Посла Азерб. Респ. в Респ. Молдова] / Исфандияр Вагабзадэ // Молд. ведомости. – 2011. – 19 янв. 33. Рахманов, Валентин. Казахстан: референдум вместо выборов : [обществ.полит. контекст] / Валентин Рахманов // Независимая Молдова. – 2011. – 19 янв. 34. Тлили, Мустафа. Куда приведет "жасминовая революция" в Тунисе? : [ст. ученого-исследователя в Ун-те Нью-Йорка] / Мустафа Тлили // Экон. обозрение. – 2011. – 28 янв. – Р. 21. 35. Швед, Владислав. Вильнюсская трагедия и мифы 1991-го : [о трагич. событиях в столице Лит. ССР] / Владислав Швед // Коммерсант plus. – 2011. – 21, 28 янв. – Р. 15. – Продолж. следует. 323(478) Politica internă a Republicii Moldova 36. Beşleagă, Vladimir. KGB-ul este nemuritor, el doar îşi schimbă denumirea : interviu cu scriitorul V. Beşleagă / pentru conformitate : Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2011. – 6 ian. – P. 10, 15. 37. Bogatu, Petru. Nu vom avea o alianţă de centru-dreapta : [aspecte soc.-pol.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 11 ian. – P. 7.

151

Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2011

38. Bogatu, Petru. Scenariul tunisian pentru Republica Moldova : [context soc.-pol.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 28 ian. – P. 7. 39. Bogatu, Petru. Va supravieţui Republica Moldova până în 2012? / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 6 ian. – P. 7. 40. Boţan, Igor. Anul politic 2010 : [în Rep. Moldova] / Igor Boţan // Flux : ed. de vineri. – 2011. – 14 ian. – P. 2. 41. Busuioc, Aureliu. Anul sănătăţii noastre : [context soc.-pol.] / Aureliu Busuioc // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 21 ian. – P. 16. 42. Ciornei, Vsevolod. Catastrofă avantajoasă : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2011. – 28 ian. – P. 2. 43. Ciornei, Vsevolod. Nici pîine, nici jocuri? : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2011. – 21 ian. – P. 2. 44. Ciornei, Vsevolod. Strategia şi tactica : [context soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2011. – 7/14 ian. – P. 2. 45. Damian, George. Racul, broasca şi o ştiucă la guvernare : [pe marginea "Acordului privind constituirea şi funcţionarea Alianţei pentru Integrare Europeană"] / George Damian // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 20 ian. – P. 3. 46. Damian, George. Speţnaz versus KGB la Chişinău : [despre acţiunile sovieticilor în Basarabia] / George Damian // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 19 ian. – P. 3. 47. Dascăl, Valeria. Încredeţi-vă în Republica Moldova! : [aspecte soc.-pol.] / Valeria Dascăl // Lit. şi arta. – 2011. – 13 ian. – P. 3. 48. Dulgheru, Valeriu. AIE – 2. S-a constituit. Să-i fie de bun augur / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2011. – 6 ian. – P. 3. 49. Dulgheru, Valeriu. Doleanţele unui alegător către AIE-2 / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2011. – 13 ian. – P. 3. 50. Dulgheru, Valeriu. Hidra comunistă îşi arată colţii : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2011. – 20 ian. – P. 3. 51. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Orice scenariu este posibil" : [interviu oferit de către primministrul Rep. Moldova postului Radio Europa Liberă] // Săptămîna. – 2011. – 28 ian. – P. 14. 52. Filat, Vlad. Vlad Filat: Instituţiile statului vor fi prompte şi fără nici o ezitare : [interviu acordat de către prim-ministrul Rep. Moldova postului Radio Europa Liberă] // Săptămîna. – 2011. – 21 ian. – P. 14.
152

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

53. Florea, Ioana. De ce se tem aliaţii unii de alţii? : [despre Acordul privind constituirea şi funcţionarea Alianţei pentru Integrare Europeană] / Ioana Florea // Flux : ed. de vineri. – 2011. – 21 ian. – P. 2. 54. Lungu, Eugen. Lupu şi diavolul care se ascunde în detalii : [despre vocabularul politicianului Marian Lupu] / Eugen Lungu // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 14 ian. – P. 18. 55. Muntean, Iurie. Guvernul AIE şi povestea sa haioasă pentru cinovnici plictisiţi : [pe marginea programului de guvernare a Alianţei pentru Integrarea Europeană: alocuţiune a deputatului în Parlament în cadrul şedinţei Parlamentului] / Iurie Muntean // Comunistul. – 2011. – 28 ian. – P. 6. 56. Nanea, Vasile. Un fapt divers : [context soc.-pol.] / Vasile Nanea // Lit. şi arta. – 2011. – 20 ian. – P. 4. 57. Negru, Nicolae. Acordul AIE 2 trebuie revizuit : [pe marginea Acordului privind organizarea şi funcţionarea Alianţei pentru Integrarea Europeană] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 21 ian. – P. 6. 58. Negru, Nicolae. Rusia preferă haosul. Se va sinucide PCRM? : [context soc.-pol.] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 11 ian. – P. 6. 59. Pâslariuc, Virgil. Ştefan cel Mare în bătălia politică din R. Moldova : [aspect ist. controversate] / Virgil Pâslariuc // Ziarul de gardă. – 2011. – 6 ian. – P. 18. 60. Tănase, Constantin. Guvernarea AIE-2 fără opoziţie? / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 18 ian. – P. 3. 61. Tănase, Constantin. R. Moldova va deveni o ţară normală după 2070 / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 28 ian. – P. 7. 62. Tănase, Constantin. Urzicile, Sistemul şi Presa : [aspecte soc.-pol.] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 24 ian. – P. 3. 63. Urechean, Serafim. Serafim Urechean: "Să dea Domnul ca AIE-2 să se menţină măcar un an" : [interviu cu liderul Alianţei "Moldova Noastră"] / interviu realizat de Mariana Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 11 ian. – P. 5. 64. Vieru, Călin. Călin Vieru: "În fiecare businessman de succes se ascunde un Ostap Bender" : [aspecte soc.-pol.: interviu cu ex-deputatul în Parlamentul Rep. Moldova] / moderator : Tatiana Corai // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 21 ian. – P. 14, 19. 65. Андриевский, Виталий. Битва за власть внутри АИЕ-2: Филат или Плахотнюк? / Виталий Андриевский // Коммунист. – 2011. – 21 янв. – Р. 4.

153

Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2011

66. Андриевский, Виталий. Молдова после парламентских выборов : возможные сценарии / Виталий Андриевский // Независимая Молдова. – 2011. – 11 янв. 67. Андриевский, Виталий. Пиррова победа Мариана Лупу : [обществ.-полит. контекст] / Виталий Андриевский // Независимая Молдова. – 2010. – 14 янв. – Р. 7. 68. Астахова, Ирина. Тесные рамки коалиции : [обществ.-полит. аспект] / Ирина Астахова, Ксения Ильина // Кишин. обозреватель. – 2011. – 20 янв. – Р. 1, 3. 69. Василикэ, Валериу. Куда и как идет Молдова? / Валериу Василикэ // Панорама. – 2011. – 28 янв. – Р. 5. 70. Додон, Игорь. Игорь Додон: Голоса граждан обязывают нас участвовать в управлении государством : [интервью с депутатом Парламента Респ. Молдова] / записал Ион Тома // Независимая Молдова. – 2011. – 19 янв. 71. Западинский, Роберт. В ожидании стабильности : [обществ.-полит. аспект] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2011. – 21 янв. – Р. 3. 72. Левицкий, Александр. Кому нужна Молдова? : [обществ.-полит. аспект] / Александр Левицкий // Коммерсант plus. – 2011. – 21 янв. – Р. 8. 73. Мушук, Эдуард. Вектор движения выбран неправильный : [обществ.-полит. контекст: интервью с депутатом Парламента Респ. Молдова Э. Мушук] / записала Людмила Борисова // Коммунист. – 2011. – 28 янв. – Р. 8-9. 74. Нестерова, Оксана. Процесс коалиционного брожения : [обществ.-полит. контекст] / Оксана Нестерова // Экон. обозрение. – 2011. – 21 янв. – Р. 3. 75. Петренко, Григорий. Григорий Петренко: "Молдова находится в заложниках личных амбиций человека, который во что бы то ни стало хочет стать президентом страны" : выступление вице-пред. Партии Европ. Левых, представл. на заседании Парламент. Ассамблеи Совета Европы от группы Объед. европ. левых. 24 янв. 2011 / Григорий Петренко // Независимая Молдова. – 2011. – 25 янв. 76. Поя, Валерий. Свадьба состоится : [обществ.-полит. аспект] / Валерий Поя // Независимая Молдова. – 2011. – 18 янв. 77. Собор, Евгений. Настала пора политики прозрения : [обществ.-полит. аспект] / Евгений Собор // Коммерсант plus. – 2011. – 28 янв. – Р. 8. 78. Соглашение о создании и функционировании Альянса "За Европейскую Интеграцию" : [от 30 дек. 2010 г.] // Коммерсант plus. – 2011. – 21 янв. – Р. 5. 79. Сорочану, Тудор. Отцы и дети демократии : [обществ.-полит. аспект] / Тудор Сорочану // Независимая Молдова. – 2011. – 20 янв.
154

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

80. Тодуа, Зураб. Властители либеральных дум : [об язык. проблеме в обществ.-полит. контексте] / Зураб Тодуа // Независимая Молдова. – 2011. – 25 янв. 81. Тодуа, Зураб. Главное сражение за Молдову – впереди : [обществ.-полит. контекст] / Зураб Тодуа // Независимая Молдова. – 2011. – 11 янв. 82. Тодуа, Зураб. Главное сражение за Молдову – впереди : [обществ.-полит. аспект] / Зураб Тодуа // Коммунист. – 2011. – 21 янв. – Р. 4-5. 83. Филат, Владимир. Владимир Филат: "Мы хотим стратегического партнерства с Россией" : [интервью премьер-министра Респ. Молдова] // Коммерсант plus. – 2011. – 21 янв. – Р. 4. 84. Цырдя, Богдан. Страх, умноженный на подкуп : [обществ.-полит. аспекты : беседа с независ. обозревателем Б. Цырдя] / беседовала Марина Цуркан // Коммунист. – 2011. – 28 янв. – Р. 7. 85. Чубашенко, Дмитрий. Выбор без причины… : [об избрании президента Респ. Молдова : обществ.-полит. контекст] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2011. – 28 янв. – Р. 5. 86. Чубашенко, Дмитрий. Двадцать лет спустя : [обществ.-полит. аспект] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2011. – 14 янв. – Р. 5. 327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă 87. Caşu, Igor. România, Schengen-ul şi Republica Moldova / Igor Caşu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2010. – 11 ian. – P. 6. 88. Damian, George. Ceauşescu şi Basarabia (1-4) ; Ceauşescu şi Basarabia. Câteva concluzii : [despre relaţiile politice româno-sovietice] / George Damian // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 10, 11 ian. – P. 3; 12 ian. – P. 6 ; 13 ian. – P. 3 ; 14 ian. – P. 9. 89. Damian, George. Uniunea Europeană şi lecţia Franţa – Schenghen : [despre aderarea României la spaţiul Schenghen] / George Damian // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 17 ian. – P. 3. 90. Negru, Nicolae. Rusia, preocupată de reunificarea RM cu România / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 28 ian. – P. 6. 91. Patriciu, Dinu. Al patrulea Reich : [aspecte geopolitice: art. omului de afaceri din România] / Dinu Patriciu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2010. – 10 ian. – P. 6. 92. Sibii, Răzvan. 1-3. Care vor fi consecinţele dezvăluirilor Wikileaks? : [art. conf. la Univ. Massachusetts Amherst] / Răzvan Sibii // Săptămîna. – 2011. – 7/14, 21, 28 ian. – P. 3.
155

Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2011

93. Tomac, Eugen. "Avem un vid legislativ în relaţiile României cu românii din afară" : interviu cu E. Tomac, secretar de stat pentru românii de pretutindeni în Guvernul României / consemnare : Angelina Olaru // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 11 ian. – P. 8-9. 94. Адясов, Иннокентий. Что ждет Содружество в 2011 году? : [к 20-летию образования Содружества Независимых Государств : ст. чл. эксперт.-аналит. совета при Ком. по делам СНГ Гос. Думы] / Иннокентий Адясов // Независимая Молдова. – 2011. – 27 янв. 95. Каширин, Василий. Новое звено в одной цепи событий : [о деятельности спец. представителя Евросоюза в Молдове Мирослава Лайчак: ст. эксперта по балк.дунайскому pегиону] / Василий Каширин // Коммерсант plus. – 2011. – 28 янв. – Р. 12. 96. Паттен, Кри. Господин Ху едет в Вашингтон : [о визите пред. КНР Ху Цзиньтао в США , янв. 2011 : ст. почет. ректора Оксфорд. ун-та] / Кри Паттен // Экон. обозрение. – 2010. – 14 янв. – Р. 20. 97. Рихтер, Алексей. Румыния между Шенгеном и Молдовой : [о расширении границ шенген. зоны] / Алексей Рихтер // Кишин. обозреватель. – 2010. – 13 янв. – Р. 4. 98. Сорочану, Тудор. План Козака – 2 : о геополит. влиянии Рос. Федерации / Тудор Сорочану // Независимая Молдова. – 2010. – 14 янв. – Р. 5. 327(478) Politica externă a Republicii Moldova 99. Leancă, Iurie. Iurie Leancă: "Activitatea Ministerului de Externe se va derula sub auspiciile continuităţii" : [interviu cu ministrul de Externe al Rep. Moldova] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 28 ian. – P. 15-16. – (Supl. "Integrarea europeană, pas cu pas", Ian.). 100. Schuebel, Dirk. Dirk Schuebel : Mă tem că nu pot să fiu de acord cu domnul Cantemir : [despre integrarea europeană a Rep. Moldova : interviu cu şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Rep. Moldova] / consemnare : Valeriu Vasilică // Vocea poporului. – 2011. – 14 ian. – P. 9. – Idem în lb. rusă. 101. Вареница, Артем. Куда мы идем? или Кому невыгодно улучшение отношений Молдовы с Россией / Артем Вареница // Коммерсант plus. – 2011. – 28 янв. – Р. 5. 102. Корецкий, Захар. Яблоки раздора и подводные камни : [об европ. интеграции Респ. Молдова] / Захар Корецкий // Молд. ведомости. – 2011. – 12 янв. 103. Косарев, Валерий. Благими ли намерениями … : [об европ. интеграции Респ. Молдова] / Валерий Косарев // Коммерсант plus. – 2011. – 28 янв. – Р. 10.

156

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne 104. Состав Правительства Республики Молдова : [биогр. данные : утв. 14 янв. 2011 г.] // Экон. обозрение. – 2011. – 21 янв. – Р. 20-21. 329 Partide şi mişcări politice 105. Dulgheru, Valeriu. Vladimir Lenin – geniu sau criminal? / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2011. – 27 ian. – P. 3. 106. Rogac, Raia. O nouă carte despre ororile regimului comunist : [pe marginea cărţii "Nouă comentarii despre Partidul Comunist", ed. în lb. rom. a ziarului "The Epoch Times"] / Raia Rogac // Lit. şi arta. – 2011. – 20 ian. – P. 7. 329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova 107. Canţîr, Cristian. Dreapta după 28 noiembrie : [despre rolul Partidului Liberal în cadrul AIE-2] / Cristian Canţîr // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 11 ian. – P. 10. 108. Negru, Nicolae. De ce se victimizează PL? : [despre Partidul Liberal în contextul constituirii AIE-2] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 14 ian. – P. 6. 109. Untilă, Veaceslav. Veaceslav Untilă : "La congres vom lua decizii cardinale" : [interviu cu preşedintele Mişcării "Acţiunea Europeană"] / interviu realizat de Gheorghe Budeanu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 28 ian. – P. 8. 110. Цэрану, Анатолий. Феномен Демпартии Молдовы / Анатолий Цэрану // Коммерсант plus. – 2011. – 21 янв. – Р. 12. (Vezi de asemenea Nr 169)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general 111. Шиллер, Роберт. Народная экономика : [аспекты популяризации экон. знаний : ст. проф. Йел. ун-та] / Роберт Шиллер // Экон. обозрение. – 2011. – 28 янв. – Р. 21. 331.104.44 Sindicate 112. Michalzil, Peter. Dialogul social la nivel sectorial : [din experienţa sindicatelor europene: relatări de P. Michalzik, resp. de implementarea proiectului intern. de promovare a dialogului social în Balcani, Nicolae Suruceanu, secretar confederal al Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova şi Oleg Mârleanu, vicepreşedinte al Federaţiei "Sindicons"] / consemnare : Victor Pavliuc // Vocea poporului. – 2011. – 14 ian. – P. 4. – Idem în lb. rusă. 113. CNSM: totaluri 2010, priorităţi 2011 : [despre activitatea Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova] // Vocea poporului. – 2011. – 28 ian. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

157

Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2011

114. Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova. Declaraţia de principii a Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova // Vocea poporului. – 2011. – 21 ian. – P. 3. – Idem în lb. rusă. 115. Convenţia colectivă (nivel ramural) pe anii 2011-2015 : [semnată între Min. Educaţiei şi Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei] // Vocea poporului. – 2011. – 21 ian. – P. 2-8. – Idem în lb. rusă. – (Supl. "Lumina" ; Nr 1/2). 116. Pleşco, Iurie. Meseria-i brăţară a economiei : [interviu cu Iu. Pleşco, preşedinte al Federaţiei Sindicatelor "Sind-Răut-Maş"] / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2011. – 14 ian. – P. 5. – Idem în lb. rusă. 117. Reformarea mişcării sindicale: intenţii şi realităţi // Vocea poporului. – 2011. – 21, 28 ian. – P. 3. – Idem în lb. rusă. – Cuprins : Cine se fa reforma mai repede, va avea de câştigat : [anchetă cu Dumitru Dubăsaru, preşedinte al Consiliului regional sindical "Moldovabusiness-sind", sectorul Ciocana, Chişinău] ; Să spargem stereotipurile : [anchetă cu Marcel Abras, preşedinte al com. sindical al studenţilor, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu"] ; Libertatea deplină, ca expresie a reformelor sindicaliste / Ion Rabacu ; Între graniţele adevăratei democraţii / Victor Sânchetru ; Este inerentă protejarea valorilor sociale / Ion Chiriac ; Se impun viziuni noi / Elena Butucel. 118. Rufala, Veaceslav. "Creşterea salariilor angajaţilor este o derivată obligatorie a costurilor vieţii" : interviu cu V. Rufala, preşedinte al Com. Sindical Unit în cadrul Î.C.S. "Red Union Fenosa" // Săptămîna. – 2011. – 28 ian. – P. 13. 119. Rusu, Tudor. Lider sindical nepereche – Petru Chiriac : [Preşedinte al Confederaţiei Sindicatelor din Rep. Moldova : 60 de ani de la naştere] / Tudor Rusu // Făclia. – 2011. – 22 ian. – P. 3. 120. Stegari, Iurie. Contractul colectiv de muncă – constituţia colectivului nostru : [art. preşedintelui com. sindical de la "Termocom" SA] / Iurie Stegari // Vocea poporului. – 2011. – 14 ian. – P. 5. – Idem în lb. rusă. 121. Ţurcan, Serafima. Convenţia colectivă (nivel ramural) pe anii 2011-2015 în aplicare : [semnată între Min. Educaţiei şi Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei] / Serafima Ţurcan, Ana Arnaut // Vocea poporului. – 2011. – 21 ian. – P. 1. – Idem în lb. rusă. – (Supl. "Lumina"; Nr 1/2). (Vezi de asemenea Nr 300) 332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe 122. Тимуш, Андрей. Кооперативы помогут крестьянам стать хозяевами : [о реформировании агар. сектора] / Андрей Тимуш // Независимая Молдова. – 2011. – 26 янв.

158

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică (Vezi Nr 143) 336 Finanţe

123. Arvinte, Vitalie. Vitalie Arvinte: În 2011, sistemul financiar-bancar din Moldova îşi va consolida poziţiile : [interviu cu şeful Dep. marketing, comunicare şi comunitate BCR Chişinău SA] / interviu realizat de Tatiana Marcu // Economist. – 2011. – 18 ian. – P. 3. 124. Chirca, Roman. Leul în 2011 – devalorizare previzibilă şi constantă : interviu cu R. Chirca, dir. executiv al Asoc. Oamenilor de Afaceri // Săptămîna. – 2011. – 21 ian. – P. 6. 125. Активы, обязательства и капитал банковской системы Республики Молдова : [за 2010 г.: стат. данные Нац. банка Молдовы] // Экон. обозрение. – 2011. – 28 янв. – Р. 6. 126. Гаина, Виктор. Банковские технологии безопасности / Виктор Гаина // Экон. обозрение. – 2011. – 21 янв. – Р. 27. 127. Негруца, Вячеслав. Вячеслав Негруца: "Молдова обречена на то, чтобы еще 3-5 лет говорить о социальном бюджете" : [интервью с министром финансов Респ. Молдова] / записала Татьяна Шикирлийская // Кишин. обозреватель. – 2011. – 20 янв. – Р. 5. 128. Такий, Александр. Противоречивые результаты : [о результатах деятельности банков. системы в 2010 г.] / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2011. – 21 янв. – Р. 4. 129. Финансовые показатели по банковской системе Республики Молдова : [за 2010 г.: стат. данные Нац. банка Молдовы] // Экон. обозрение. – 2011. – 28 янв. – Р. 6. 130. Шеларь, Галина. Налоговая политика – 2012 : [коммент. исп. дир. Центра стратег. исслед. и реформ Г. Шеларь и эксперта Лилианы Агарковой] / записала Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2011. – 28 янв. – Р. 7. – Продолж. следует. 131. Шикирлийская, Марина. Временная стабильность : [о реализации гос. бюджета 2010-го г.] / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2010. – 14 янв. – Р. 7. 338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri 338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare 132. Грос, Дэниел. Японский миф : [ст. дир. Центра европ. полит. исслед.] / Дэниел Грос // Экон. обозрение. – 2011. – 21 янв. – Р. 29.

159

Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2011

133. Джонсон, Саймон. Были ли бедные причиной кризиса? : [о кризисе 20072009 гг. в США : ст. проф. Шк. бизнеса им. Слоуна при Массачусет. технол. ин-те] / Саймон Джонсон // Экон. обозрение. – 2011. – 28 янв. – Р. 20. 338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova 134. Gotişan, Iurie. Activitatea Agenţiei pentru Protecţia Concurenţei – ca şi inexistentă : [interviu oferit de către Iu. Gotişan, analist economic, postului Radio Europa Liberă] / interviu realizat de Vasile Botnaru // Flux : ed. de vineri. – 2011. – 14 ian. – P. 3. 135. Prognoză economică pesimistă pentru 2011 : [radiografie efectuată de Centrul Analitic Independent Expert-Grup] // Flux : ed. de vineri. – 2011. – 21 ian. – P. 4. 136. Лазэр, Валерий. "Нам придется преодолевать серьезные вызовы" : [о перспективах экономики на 2011 г. : интервью с министром экономики и торговли Респ. Молдова В. Лазэр] // Молд. ведомости. – 2011. – 11 янв. 339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială 339.1 Probleme generale. Piaţă 137. Misiunea – busolă a strategiei unei companii : [despre planificarea strategică de marketing] // Economist. – 2011. – 18 ian. – P. 4. 339.3 Comerţ interior 138. Маценко, Ирина. Принудительное лечение фармацевтического бизнеса / Ирина Маценко // Экон. обозрение. – 2010. – 14 янв. – Р. 24. 139. Микулец, Виктор. Виктор Микулец: "Я надеюсь, что в 2011 году удастся остановить падение на авторынке" : [интервью с пред. Ассоц. авторизов. импортеров автомобилей Молдовы] / записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2011. – 21 янв. – Р. 18. 140. Пойсик, Михаил. Реформирование или очередная кампанейщина на рынке медикаментов? : экон. аспекты / Михаил Пойсик // Независимая Молдова. – 2010. – 14 янв. – Р. 6. 339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional 141. Каленик, Наталья. Таможня будет жить без сборов : [интервью с нач. упр. стратег. менеджмента и междунар. отношений Таможенной службы Респ. Молдова Н. Каленик] / записал Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2011. – 21 янв. – Р. 8. 339.7 Finanţe internaţionale 142. Болбочан, Денис. Есть ли альтернатива доллару? : [интервью с менеджером офиц. партнера АЛЬПАРИ в Кишинэу Д. Болбочан] // Экон. обозрение. – 2011. – 21 янв. – Р. 7.
160

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

143. Кркошка, Либора. "2011-й будет успешнее 2010-го" : [интервью дир. представительства Европ. банка реконструкции и развития в Молдове Л. Кркошки] // Молд. ведомости. – 2011. – 12 янв. 339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială 144. Берглоф, Эрик. Европейские страны с развивающейся рыночной экономикой : [ст. ст. экономиста Европ. банка реконструкции и развития] / Эрик Берглоф // Экон. обозрение. – 2010. – 14 янв. – Р. 21. 145. Кануто, Отавиано. Локомотивы рискованного экономического роста : [ст. вице-президента Всемир. банка по вопр. снижения уровня бедности и экон. роста менеджмента] / Отавиано Кануто // Экон. обозрение. – 2011. – 28 янв. – Р. 20. 146. Най, Джозеф С. Балансирующая Азия : [ст. мл. проф. Гарвард. ун-та] / Джозеф С. Най // Экон. обозрение. – 2011. – 21 янв. – Р. 29. 147. Спенс, Майкл. Пять шагов вперед в 2011 году : [ст. лауреата Нобелев. премии по экономике 2001 г.] / Майкл Спенс // Экон. обозрение. – 2011. – 21 янв. – Р. 28. 148. Стайл, Бен. Сомнительные последствия "количественного послабления" : [ст. дир. oтд. междунар. экономики в Совете по междунар. отношениям] / Бен Стайл // Экон. обозрение. – 2010. – 14 янв. – Р. 20. 149. Стиглиц, Джозеф Е. Надежда на новогодние пожелания : [ст. проф. Калифорн. ун-та] / Джозеф Е. Стиглиц // Экон. обозрение. – 2010. – 14 янв. – Р. 21.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional 150. Самсонов, Сергей. О критериях демократии и демократичности критериев : [об ежегод. докладе междунар. правозащит. орг. FreedomHouse "О свободе и мире"] / Сергей Самсонов // Коммерсант plus. – 2011. – 21 янв. – Р. 13. 151. Тодуа, Зураб. Как победить террористов / Тодуа Зураб // Независимая Молдова. – 2011. – 28 янв. – Р. 3. 342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ 152. Lazăr, Constantin. Imunitatea deputaţilor: un privilegiu sau un paravan? / Constantin Lazăr // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 21 ian. – P. 11. 342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
161

Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2011

153. Guja, Sergiu. Sergiu Guja: "Au fost scutiţi de controlul CC titanii cu activ de miliarde" : [interviu cu membrul Curţii de Conturi] / interviu realizat de Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 28 ian. – P. 8. 343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică 154. Marandici, Ludmila. Ludmila Marandici: "Deţinuţii au nevoie nu de frică, ci de ajutorul nostru" : [interviu cu şefa penitenciarului-spital nr. 16 de la Pruncul] / consemnare : Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 31 ian. – P. 7. – (Supl. "Femeia" ; Nr 4). 155. Зубко, Валерий. Расследование экономических преступлений и коррупции: новая реформа : [интервью с генер. прокурором Респ. Молдова В. Зубко, дир. Центра по борьбе с экон. преступлениями и коррупцией Виорелом Кетрару и зам. прокурора Антикорруп. Прокуратуры Василием Левицким] // Экон. обозрение. – 2011. – 28 янв. – Р. 19. 156. Кириллова, Евгения. "Фантастика" и реальность молдавской киберпреступности / Евгения Кириллова // Молд. ведомости. – 2011. – 21 янв. – Р. 4. 157. Кириллова, Евгения. Насилие над законом : [о применении ст. "Насилие в семье" Уголов. кодекса] / Евгения Кириллова // Молд. ведомости. – 2011. – 14 янв. – Р. 4. 158. Литвиненко, Анна. Борьба с коррупцией "упирается" в суд? / Анна Литвиненко // Молд. ведомости. – 2011. – 14 янв. – Р. 4. 159. Филиппов, Денис. Неподкупная Фемида : [о коррупции в судеб. системе Респ. Молдова] / Денис Филиппов // Панорама. – 2011. – 14 янв. – Р. 4. (Vezi de asemenea Nr 168) 347 Drept civil 347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar 160. Diacov, Ion. Ion Diacov: "Dacă avem procuratură municipală, să avem şi judecătorie municipală" : [interviu cu procurorul mun. Chişinău] / consemnare : Gheorghe Budeanu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 28 ian. – P. 10, 23. 161. Diacov, Ion. Ion Diacov: "Ghimpu nu m-a vrut..." : [interviu cu procurorul mun. Chişinău] / consemnare : Raisa Lozinschi // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 21 ian. – P. 2, 10. 162. Zubco, Valeriu. "Cu certitudine se merită să fii procuror" : interviu cu V. Zubco, Procurorul Gen. al Rep. Moldova / consemnare : Irina Burea // Dreptul. – 2011. – 28 ian. – P. 3-4. 163. Дьяков, Иван. Заказное рассмотрение дел исказило личность многих прокуроров : интервью с прокурором мун. Кишинэу И. Дьяковым / записала Марьяна Табунчик // Экон. обозрение. – 2011. – 28 янв. – Р. 18.
162

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

164. Дьяков, Иван. Иван Дьяков: "Кресло генерального прокурора меня не интересует" : [интервью с прокурором мун. Кишинэу] / записал Алексей Юрин // Кишин. обозреватель. – 2011. – 27 янв. – Р. 5. 165. Дьяков, Иван. Иван Дьяков: "Я горжусь своим именем" : [интервью с прокурором мун. Кишинэу] // Молд. ведомости. – 2011. – 28 янв. – Р. 4. 166. Зубко, Валерий. Валерий Зубко: "Я за комплексный подход и тщательные расследования" : [интервью с генер. прокурором Респ. Молдова] / записала Елена Коломан // Молд. ведомости. – 2011. – 28 янв. – Р. 1, 4. (Vezi de asemenea Nr 158)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică 167. Gheorghiţă, Eugen. Primarul care a aruncat la gunoi "mănuşa roşie" : [despre Dorin Chirtoacă, primar gen. al mun. Chişinău] / Eugen Gheorghiţă // Lit. şi arta. – 2011. – 13 ian. – P. 3. 168. Roibu, Alexei. Uneltele corupţiei: legitimaţia şi uniforma de poliţist : interviu cu ministrul de Interne, A. Roibu / pentru conformitate : Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2011. – 27 ian. – P. 10, 15. 169. Urechean, Serafim. "Chişinăul a fost şi trebuie să redevină un oraş model pentru întreaga Moldovă" : interviu cu S. Urechean, preşedinte al Partidului "Alianţa Moldova Noastră" // Capitala. – 2011. – 28 ian. – P. 5. 170. Павлов, Валерий. Мэрия – не лавка генпримара … : [интервью с главой фракции Партии коммунистов Респ. Молдова в муницип. совете Кишинэу В. Павловым] / беседовала Майя Ионко // Кишин. новости. – 2011. – 21 янв. – Р. 3. 171. Филиппов, Денис. Мы новый МВД построим : [о реформировании М-ва внутр. дел Молдовы] / Денис Филиппов // Панорама. – 2011. – 28 янв. – Р. 6. 172. Яниогло, Валерий. В политике, как и в спорте, побеждает сильнейший : [интервью с перв. зам. башкана АТО Гагауз Ери В. Яниогло] // Коммерсант plus. – 2011. – 28 янв. – Р. 6.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
368 Asigurări

173. Пушкуца, Сергей. Безграничная ответственность или Особенности молдавского рынка страхования : [коммент. пред. Союза страховщиков Респ. Молдова С. Пушкуца] / записала Ольга Швейкина // Кишин. обозреватель. – 2011. – 20 янв. – Р. 9.

163

Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2011

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie 174. Botezatu, Liuba. Pentru o cultură a educaţiei axată pe competenţe versus A fi la timpul prezent / Liuba Botezatu // Făclia. – 2011. – 22 ian. – P. 7. 175. Bucşan, Oxana. Tehnici şi metode de educaţie muzicală : [la Liceul Teoretic "Spiru Haret", mun. Chişinău] / Oxana Bucşan // Univers pedagogic pro. – 2011. – 13 ian. – P. 6. 176. Callo, Tatiana. Recunoştinţă pentru valorile promovate de omul luminii : dialog cu T. Callo, dr. habilitat în pedagogie / interlocutor : Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 5. 177. Casian, Ludmila. Susţinerea copiilor şi părinţilor afectaţi de migraţie / Ludmila Casian // Univers pedagogic pro. – 2011. – 27 ian. – P. 6. 178. Cazacu, Veceslav. Preotul, profesor de religie în şcoală / Veceslav Cazacu // Curierul ortodox. – 2010. – 6 ian. – P. 3. 179. Cristea, Iurie. Primăvara reformelor educaţionale / Iurie Cristea // Făclia. – 2011. – 22 ian. – P. 1-2. 180. Daraban, Ludmila. Competenţe de uz social şi umanitar : [în procesul educaţional] / Ludmila Daraban // Univers pedagogic pro. – 2011. – 13 ian. – P. 7. 181. Găluşcă, Ion. Impostura relativităţii : [aspecte educaţionale] / Ion Găluşcă // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 3. 182. Gîlcă, Aneta. Formarea la elevi a idealului fizic / Aneta Gîlcă // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 11. 183. Guţu, Vladimir. În avanscena pedagogiei normative : [pe marginea cărţii "Şcoala ştiinţifică a pedagogiei transprezente" de Tatiana Callo, Сhişinău, Pontos, 2010, 320 p.] / Vladimir Guţu // Univers pedagogic pro. – 2011. – 20 ian. – P. 2. 184. Nour, Alexandra. Părinte – copil : formarea modului de concepere a lumii / Alexandra Nour // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 11. 185. Ouş, Eremia. Schimbăm ceva în educaţie sau totul rămâne pe vechi? / Eremia Ouş // Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 1-2. 186. Pâslaru, Vlad. Cele bune să se-adune : [perspective ale managementului educaţional] / Vlad Pâslaru // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 7 ian. – P. 23. 187. Pâslaru, Vlad. Legitimarea reciprocă a incompetenţei : [despre reforma educaţională] / Vlad Pâslaru // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 21 ian. – P. 24.
164

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

188. Pâslaru, Vlad. Starea de a nu fi şi educaţia ca o luptă / Vlad Pâslaru // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 14 ian. – P. 13. 189. Portărescu, Raisa. Эстетическое воспитание в кишиневском лицее "Онисифор Гибу" / Raisa Portărescu // Univers pedagogic pro. – 2011. – 20 ian. – P. 8. 190. Rîşcan, Ecaterina. Învăţătorul – o flacără ce luminează calea / Ecaterina Rîşcan // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 12. 191. Rusu, Tudor. Pericolul atitudinii mecaniciste faţă de educaţie / Tudor Rusu // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 1. 192. Rusu, Tudor. Sugestii pentru noul ministru al Educaţiei : [Mihail Şleahtiţchi] / Tudor Rusu // Făclia. – 2011. – 22 ian. – P. 1-2. 193. Samohin, Tamara. Rolul artei în dezvoltarea personalităţii / Tamara Samohin // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 5. 194. Ţurcanu, Ion. Educaţia muzicală : câteva doleanţe / Ion Ţurcanu, Anatolie Jian // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 11. 37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale 195. Alexei, Ştefan. Proprietăţi ale determinanţilor : [în sprijinul predării algebrei] / Ştefan Alexei // Făclia. – 2011. – 22 ian. – P. 9. 196. Arabadji, Tamara. Lecţia de limbă şi literatură română: formă şi conţinut : [despre experienţa prof. de la Liceul Republican cu Profil real, mun. Chişinău] / Tamara Arabadji, Livia Bulicanu // Univers pedagogic pro. – 2011. – 20 ian. – P. 6. 197. Balan, D. "Oscilaţii şi unde mecanice" : [proiect didactic al lecţiei de sinteză : din experienţa prof. de la liceele teoretice "A. Agapie", Pepeni, raionul Sângerei, "L. Damian", Râşcani, "M. Eminescu", Sângerei] / D. Balan, D. Tcacenco, I. Jigău // Univers pedagogic pro. – 2011. – 13 ian. – P. 6. 198. Băbălău, Ion. Investigare experimentală la orele de fizică : [proiect didactic, cl. a 8-a: din experienţa prof. de la Gimnazul Pelinia, raionul Drochia] / Ion Băbălău // Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 6. 199. Băbălău, Ion. Lucrul mecanic. Puterea mecanică. Energia mecanică : [matricea de specificaţii : din experienţa prof. de fizică de la Gimnaziul Pelenia, raionul Drochia] / Ion Băbălău // Făclia. – 2011. – 22 ian. – P. 9. 200. Bîrca, Doina. "Noaptea de iarnă" de Otilia Cazimir : [cl. a 4-a: din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "L. Blaga", mun. Bălţi] / Doina Bîrca // Făclia. – 2011. – 22 ian. – P. 7.
165

Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2011

201. Bîrca, Doina. Frumosul într-o taină din petale : [proiect de lecţie la "Educaţia moral-spirituală", cl. a 4-a: din experienţa învăţătoarei de la Liceul Teoretic "L. Blaga", mun. Bălţi] / Doina Bîrca // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 4. 202. Chiosa, Inga. Communicative interaction in the classroom : [din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "Mircea Eliade", mun. Chişinău] / Inga Chiosa // Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 11. 203. Chistruga, Gheorghe. Pregătirea lotului olimpic : [din experienţa prof. de informatică de la Liceul Teoretic "M. Eminescu", oraşul Drochia] / Gheorghe Chistruga // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 7. 204. Ciobanu, Grigore. Electrizarea corpurilor prin frecare : [poveste: din experienţa prof. de al Liceul Teoretic "Grigore Vieru", Vasilcău, raionul Soroca] / Grigore Ciobanu // Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 6. 205. Ciuciu, Svetlana. Cultura interbelică şi schimbarea mentalităţii : [proiect didactic, cl. a 9-a: din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "Mihai Kogălniceanu", mun. Chişinău] / Svetlana Ciuciu // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 9. 206. Clima, Aurelia. Proiectarea didactică şi calitatea învăţării : [abordare didactică a poeziei "Glossa" de Mihai Eminescu : din experienţa prof. de la Colegiul de Construcţii, mun. Chişinău] / Aurelia Clima // Făclia. – 2011. – 22 ian. – P. 14. 207. Colpajiu, Mircea. Lucrări practice la fizică : [lucrarea practică nr. 18 : din experienţa prof. de la Liceul Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Mircea Colpajiu, Ştefan Grăjdieru, Nicoleta Varzari // Făclia. – 2011. – 22 ian. – P. 6. 208. Creţu, Tatiana. Etapele de viaţă ale omului : [ştiinţe, cl. a 4-a: din experienţa învăţătoarei de la Gimnaziul nr. 102, Brăila, mun. Chişinău] / Tatiana Creţu // Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 5. 209. Cum vor decide tinerii fizicieni soarta lui Apofis, sau Cum vor amâna sfârşitul lumii : [din experienţa prof. de la Liceul Academiei de ştiinţe a Moldovei] / Mircea Colpajiu [et al.] // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 6. 210. Dudnic, Loreta. Ţara Moldovei în perioada domniei lui Ştefan cel Mare : [din experienţa dir. adjunct de la Liceul Teoretic "George Călinescu", mun. Chişinău] / Loreta Dudnic // Univers pedagogic pro. – 2011. – 27 ian. – P. 5. 211. Gasparov, Nina. Planificarea producţiei în întreprinderile de confecţii : [lecţie mixtă : din experienţa prof. de discipline econ. de la Colegiul Tehnologic, mun. Chişinău] / Nina Gasparov // Făclia. – 2011. – 22 ian. – P. 4.

166

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

212. Guţu, Maria. Lectura – un anacronism? : [proiect transdisciplinar în cl. a 10-a: din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "M. Sadoveanu", satul Fîrlădeni, raionul Căuşeni] / Maria Guţu // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 7. 213. Guzun, Ana. Activităţi de învăţare şi evaluare formativă la geografie : [din experienţa prof. de la Şcoala medie Drăsliceni, raionul Criuleni] / Ana Guzun // Univers pedagogic pro. – 2011. – 20 ian. – P. 5. 214. Guzun, Elena. Rezistenţa anticomunistă în România. Fenomenul desidenţei. Prăbuşirea regimului Ceauşescu : [lecţie mixtă în cl. a 12-a: din experienţa prof. de la Liceul Teoretic Măgdăceşti, raionul Criuleni] / Elena Guzun // Făclia. – 2011. – 22 ian. – P. 14. 215. Heghea, Victoria. Jocul didactic la chimie : [din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "N. Iorga", mun. Chişinău] / Victoria Heghea // Făclia. – 2011. – 22 ian. – P. 5. 216. Iaviţa, Tatiana. Moştenirea grupelor sangvine : [proiect de lecţie: la Liceul Teoretic "V. Ioviţă", satul Cocieri, raionul Dubăsari] / Tatiana Iaviţa // Univers pedagogic pro. – 2011. – 27 ian. – P. 7. 217. Jucov, Maria. Simetria formelor : [lecţie demonstrativă la arta plastică, cl. a 5-a : din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "Ştefan Holban", Cărpineni, raionul Hânceşti] / Maria Jucov // Făclia. – 2011. – 22 ian. – P. 14. 218. Lucrări practice la fizică : [lucrarea practică nr. 19 : din experienţa prof. de la Liceul Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Mircea Colpajiu, Sergiu Cîrlig, Ştefan Grăjdieru [et al.] // Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 6. 219. Lungu, Maria. Conţinuturi noi din perspectiva noilor educaţii : [proiect didactic : din experienţa prof. de la Colegiul Ped. "Gh. Asachi", Lipcani] / Maria Lungu // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 7. 220. Macarenco, Nina. Efectul sarcinilor lexicale : [din experienţa învăţătoarei de la Liceul Teoretic "Ginta Latină", mun. Chişinău] / Nina Macarenco // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 11. 221. Manea, Stela. Baticul – mijloc de exprimare creativă : [din experienţa prof. de la Colegiul de Construcţii, mun. Chişinău] / Stela Manea // Univers pedagogic pro. – 2011. – 13 ian. – P. 7. 222. Meleca, Galina. Le role des activites participatives et ludiques dans l’apprentissage du français : [despre experienţa prof. de la Liceul Teoretic Chiştelniţa, Teleneşti] / Galina Meleca // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 10. 223. Melinti, Nicolae. Teză de iarnă la geografia mediului : [cl. a 12-a, profil umanist : din experienţa prof. din Sângerei] / Nicolae Melinti // Făclia. – 2011. – 22 ian. – P. 6.

167

Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2011

224. Melnic, Angela. Caracterul interdisciplinar al lecţiilor de matematică : [din experienţa prof. de la Colegiul Financiar-Bancar, mun. Chişinău] / Angela Melnic / Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 7. 225. Mereacre, Tatiana. Instaurarea monarhiei constituţionale : [cl. a 8-a: din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "George Călinescu", mun. Chişinău] / Tatiana Mereacre // Univers pedagogic pro. – 2011. – 20 ian. – P. 5. 226. Moraru, Vasile. Dezvoltarea competenţelor la lecţia de fizică în baza experimentelor : [din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "O. Ghibu", mun. Chişinău] / Vasile Moraru // Univers pedagogic pro. – 2011. – 13 ian. – P. 8. 227. Munteanu, Stanislav. Rezolvarea problemelor – metodă eficientă de însuşire a fizicii : [din experienţa prof. de la Colegiul Naţ. de Comerţ al Acad. de Studii Econ. din Moldova] / Stanislav Munteanu // Făclia. – 2011. – 22 ian. – P. 6. 228. Pascal, Ion. Călăuza profesorului de educaţie fizică : [tema: Structura lecţiilor de educaţie fizică pentru instruirea elevilor într-o ramură de sport opţională, prevăzută în curriculum la decizia inst. de învăţământ sau în regim extracurricular : din experienţa inspectorului şcolar la Dir. Gen. Învăţământ, Cahul] / Ion Pascal // Sport plus. – 2011. – 18 ian. – P. 4. 229. Popa, Maria. Metode didactice activ-participative la educaţia tehnologică : [din experienţa prof. de la Liceul Teoretic din Grătieşti] / Maria Popa // Univers pedagogic pro. – 2011. – 20 ian. – P. 7. 230. Rabei-Dubeţ, Daniela. English Games in Teaching : [despre experienţa prof. de la Şcoala medie nr. 6, mun. Bălţi] / Daniela Rabei-Dubeţ // Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 14. 231. Rotaru, Alexandra. Methodes et modeles creatifs dans l’etude du francais : [din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "Ştefan Ciobanu", satul Talmaza, raionul Ştefan Vodă] / Alexandra Rotaru // Univers pedagogic pro. – 2011. – 27 ian. – P. 6. 232. Trifan, Aurelia. Jocuri geometrice : [din experienţa dir. Şcolii Primare Călăraşi] / Aurelia Trifan // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 6. 233. Ursu, Nina. Geografia aşezărilor umane. Aşezările rurale : [proiect didactic la geografie, cl. a 9-a: din experienţa prof. de la Liceul Teoretic Gura-Galbenei, raionul Cimişlia] / Nina Ursu // Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 7. 234. Барбиеру, Нина. Тема: Живая и неживая природа : [об опыте учителя нач. классов Теорет. Лицея nr. 2, г. Тараклия] / Нина Барбиеру // Făclia. – 2011. – 22 ian. – P. 12. 235. Берекеля, Екатерина. Гражданином быть обязан : [из опыта преподавателя истории Теорет. Лицея им. И. Вазова, г. Тараклия] / Екатерина Берекеля // Făclia. – 2011. – 22 ian. – P. 11.
168

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

236. Валак, Лариса. Любовная лирика Н.А. Некрасова : [из опыта преподавателя Теорет. Лицея им. М. Греку, мун. Кишинэу] / Лариса Валак // Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 13. 237. Гайдаржи, Марина. Формирование навыков самостоятельной работы по математике : [из опыта учителя сред. шк. nr. 7, г. Комрат] / Марина Гайдаржи // Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 10. 238. Ешану, Лилия. Использование загадок на уроках русского языка : [из опыта учителя сред. шк. Nr. 6, мун. Кишинэу] / Лилия Ешану // Univers pedagogic pro. – 2011. – 20 ian. – P. 8. 239. Киорогло, Тамара. Интерактивная доска на уроке : [об опыте учителя Теорет. Лицея им. М.П. Губогло, г. Чадыр-Лунга] / Тамара Киорогло // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 6. 240. Спатару, Наталья. Сила любви … : [из опыта учителя рус. яз. Теорет. Лицея "Штефан Водэ", г. Штефан Водэ] / Наталья Спатару // Făclia. – 2011. – 22 ian. – P. 11. (Vezi de asemenea Nr 313) 37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară 241. Balan, D. Unitatea de învăţare: "Oscilaţii şi unde mecanice" : [test de evaluare sumativă la fizică, cl. a 10-a, profil real : de la liceele teoretice "A. Agapie", satul Pepeni, raionul Sângerei, "L. Damian", Râşcani, "M. Eminescu", Sângerei] / D. Balan, D. Tcacenco, I. Jigău // Univers pedagogic pro. – 2011. – 20 ian. – P. 7. 242. Boboc, Valentina. Lecţie de Unitate, Adevăr şi Dreptate : [activitate extracurriculară : despre experienţa Liceului Teoretic "Principesa Natalia Dadiani", mun. Chişinău] / Valentina Boboc // Făclia. – 2011. – 22 ian. – P. 13. 243. Bugan, Natalia. Paşi spre educaţia eficientă : [din experienţa Liceului Teoretic "George Călinescu"] / Natalia Bugan // Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 3. 244. Cazacu, Nicolae. Octogenarul Ion Slivciuc – un matematician de excepţie : [pedagog din Edineţ] / Nicolae Cazacu // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 14. 245. Cibuc, Agripina. Agripina Cibuc: "Crezul demnităţii mă-nsoţeşte" : [interviu cu dir. Şcolii Medii din Hădărăuţi, raionul Ocniţa] / consemnare : Valentin Baraliuc // Făclia. – 2011. – 22 ian. – P. 16. 246. Cibuc, Agripina. Chimia şi imaginaţia creativă : [proiectarea săptămânii chimiei în Şcoala Medie Hadărăuţi, raionul Ocniţa] / Agripina Cibuc // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 9; 22 ian. – P. 5.

169

Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2011

247. Cigulea, Vera. "Un prieten face mai mult decât o pungă cu bani" : [ora educativă: despre experienţa învăţătoarei de la Gimnaziul Rădeni, raionul Călăraşi] / Vera Cigulea // Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 5. 248. Ciudin, Vera. "Mă pronunţ pentru autonomia financiară a şcolii" : [interviu cu V. Ciudin, director al Liceului Teoretic Gura Galbenei, Ludmila Casian, dir.- educativ şi Vera Răzmeriţă, dir. adjunct pentru instruire] / consemnare : Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2011. – 20 ian. – P. 3. 249. Dabija, I. "Valorile definesc personalitate" : [oră de dirigenţie în cl. a 10-a la Liceul "Dante Aligheri", mun. Chişinău] / I. Dabija // Făclia. – 2011. – 22 ian. – P. 5. 250. Dan, Ludmila. Excursia la muzeu – activitate conexă lecţiei de istorie : [despre activitatea prof. de la Liceul Teoretic "M. Eminescu", mun. Chişinău] / Ludmila Dan, Mihai Dan // Univers pedagogic pro. – 2011. – 27 ian. – P. 5. 251. Diaconu, Elena. "Au pays des couleurs" : [scenariu al spectacolului muz. la Gimnaziul Ţiganca, raionul Cantemir] / Elena Diaconu // Făclia. – 2011. – 22 ian. – P. 11. 252. Dudnic, Loreta. Stimularea şi dezvoltarea motivaţiei pentru învăţarea istoriei : [despre experienţa dir. adjunct de la Liceul Teoretic "George Călinescu", mun. Chişinău] / Loreta Dudnic // Univers pedagogic pro. – 2011. – 20 ian. – P. 5. 253. Globu, Maria. Învăţătoarea cu zâmbetul de buze : [Nina Mândru, învăţătoare la Gimnaziul "Mihai Eminescu", Orhei] / Maria Globu // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 14. 254. Grati, Angela. "J’aime apprendre le francais" : [scenariu al activităţii extracurriculare la Liceul Teoretic "Dante Aligheri", mun. Chişinău] / Angela Grati // Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 11. 255. Graur, Galina. Dacă nu eşti parte a soluţiei, eşti parte a problemei : [în sprijinul educaţiei ecologice la Gimnaziul Cajba, raionul Glodeni] / Galina Graur // Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 4. 256. Grădinaru, Claudia. Turismul – odihnă, sport, cunoştinţe : [competiţii turistice în Liceul Teoretic "V.Ciobanu", satul Şuri, raionul Drochia] / Claudia Grădinaru // Univers pedagogic pro. – 2011. – 20 ian. – P. 4. 257. Heghea, Victoria. Concurs la chimie: "O călătorie în împărăţia chimiei" : [ la Liceul Teoretic "N. Iorga", mun. Chişinău] / Victoria Heghea // Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 10. 258. Moraru, Diana. Jocul intelectual ca formă de desfăşurare a procesului de predareînvăţare a matematicii : [la Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani", mun. Chişinău] / Diana Moraru // Univers pedagogic pro. – 2011. – 20 ian. – P. 4.

170

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

259. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. La Talinn, după experienţă avansată : [despre vizita de lucru în capitala Estoniei: relatare de T. Nagnibeda-Tverdohleb, dir. gen. al Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău, şi Ana Gheorghiţă, dir. Liceului Teoretic "Principesa Natalia Dadiani"] // Univers pedagogic pro. – 2011. – 13 ian. – P. 4-5. 260. Nicorici, Maria. Modele de structurare a lecţiei (2) / Maria Nicorici // Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 5. – Art. 1 : 4 dec., 2010. 261. Recean, Stela. Ştefan cel Mare – domnitor şi om : [activitate extracurs : concurs la Liceul Teoretic "Ştefan cel Mare", oraşul Drochia] / Stela Recean // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 9. 262. Statii, Tatiana. Promovarea netradiţională a conceptului de alimentaţie sănătoasă în cadrul cercului "Green Way" : [din experienţa Liceului Teoretic "V. Alecsandri", mun. Chişinău] / Tatiana Statii // Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 16. 263. Stoica, Valentina. Cu har divin şi calităţi de excepţie : [despre Ana Galaju, prof. la Liceul "Ion Creangă", mun. Chişinău] / Valentina Stoica // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 14. 264. Toderaşcu, Andrei. Principiul noii formule de finanţare: banii urmează elevul : [despre funcţionarea proiectului "Educaţie de calitate în mediul rural" : interviu cu A. Toderaşcu, şed al Dir. Raionale de Învăţământ Căuşeni] / consemnare : Elena Vorotneac // Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 8-9. 265. Аникьева, Таисия. Таисия Аникьева: "После посещения эстонских школ я осталась хронически восхищенной" : [интервью с дир. лицея им. Н. Гоголя, мун. Кишинэу] / беседовала Майя Ионко // Кишин. новости. – 2011. – 21 янв. – Р. 4. 266. Братунова, Вера. Олимпиады по информатике : [о подборе заданий: в сред. шк. nr. 7, г. Комрат] / Вера Братунова // Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 10. 267. Жуня, Надежда. Интегрированные уроки / Надежда Жуня // Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 12. 268. Мунтян, Алена. Нестандартные уроки : (ввод. урок или урок изучения нов. материала) / Алена Мунтян // Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 14. 269. Северина, Нина. Ура! У нас экскурсия! : [экскурсия как форма и метод в преподавании истории и ведении внекл. работы : из опыта учителя Лицея им. Б.П. Хашдеу] / Нина Северина // Univers pedagogic pro. – 2011. – 13 ian. – P. 8. 270. Спатару, Наталия. Место учителя в учебном процессе / Наталия Спатару // Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 12.

171

Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2011

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală 271. Avram, Maria. Adio, clasa-ntâi! : [activitate extracurriculară, fragm. din scenariu: din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "V. Hanganu", satul Cociulia, raionul Cantemir] / Maria Avram // Univers pedagogic pro. – 2011. – 20 ian. – P. 8. 272. Florean, Aliona. Scrisul caligrafic – vis sau realitate? / Aliona Florean // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 11. 273. Glavan, Tatiana. Concursul "Viitorul planetei depinde de noi" : [în sprijinul educaţiei ecologice: scenariu elab. de educatoarea de la Grădiniţa "Albinuţa", satul Sofia, raionul Drochia] / Tatiana Glavan // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 10. 274. Macarenco, Nina. Atenţia – premisă a succesului şcolar : [în cl. primare] / Nina Macarenco // Făclia. – 2011. – 22 ian. – P. 10. 275. Maniţa, Victoria. Dezvoltarea creativităţii la preşcolari / Victoria Maniţa // Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 5. 276. Nacu, Eudochia. Grădiniţa este împărăţia poeziei : [despre experienţa educatoarei de la Inst. preşcolară nr. 1, oraşul Drochia] / Eudochia Nacu // Făclia. – 2011. – 22 ian. – P. 13. 277. Nour, Eleonora. Gândirea există numai prin creativitate : [cl. primare de la Liceul Teoretic "I.L. Caragiale", Orhei] / Eleonora Nour // Făclia. – 2011. – 22 ian. – P. 13. 278. Şmigon, Ludmila. Familia, cheia spre fericire : [activitate extracurriculară pentru preşcolari: din experienţa educatoarei de la Inst. Preşcolară nr. 1, oraşul Drochia] / Ludmila Şmigon // Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 4. 279. Şmigon, Ludmila. Reguli de aur în educaţia copiilor preşcolari / Ludmila Şmigon // Făclia. – 2011. – 22 ian. – P. 12. 280. Vârlan, Ion. Vă invităm la hram : [scenariu de matineu: din experienţa educatorului muz. de la Şcoala-grădiniţă nr. 120, mun. Chişinuă] / Ion Vărlan // Univers pedagogic pro. – 2011. – 27 ian. – P. 8. 281. Зайцева, Галина. Что такое орфографическая зоркость? / Галина Зайцева // Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 14. 282. Иванникова, Ольга. Готовимся к школе : [о подготовке к процессу обучения] / Ольга Иванникова // Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 13. 283. Тимофти, Людмила. Грамматика строя в подготовительной группе : [из опыта воспитателя ясли-сад nr. 8, мун. Кишинэу] / Людмила Тимофти // Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 13.
172

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special 284. Don, Natalia. Însuşirea limbajului oral – scris de către copiii lipsiţi de auz / Natalia Don // Făclia. – 2011. – 22 ian. – P. 10. 377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii 285. Griza, Ion. Motivarea elevilor în obţinerea performanţelor la însuşirea specialităţii : [despre experienţa prof. de la Colegiul Naţ. de Viticultură şi Vinificaţie, mun. Chişinău] / Ion Griza // Univers pedagogic pro. – 2011. – 20 ian. – P. 6. 286. Raileanu, A. Patru decenii de integrare în circuitul educaţinal european : [despre activitatea Şcolii Profesionale nr. 5, mun. Chişinău] / A. Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2011. – 13 ian. – P. 3. 287. Staver, Vasile. Strategii ale instruirii profesionale : [la şc. profesională nr.4 mun. Bălti] / Vasile Staver // Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 7. 378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare 288. Ciocanu, Mihai. Coleg, prieten, savant şi om de omenie : [60 de ani de la naşterea lui Tudor Grejdianu, prof. univ. la Catedra de sănătate publ. şi management a Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu"] / Mihai Ciocanu // Lit. şi arta. – 2011. – 27 ian. – P. 7. 289. Palanciuc, Mihail. Un om, o viaţă, un destin : [60 de ani de la naşterea lui Tudor Grejdianu, prof. univ. la Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] / Mihail Palanciuc // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 27 ian. – P. 7. 290. Popa, Iulius. Ultimul mohican francez s-a stins la Bălţi: Ecaterina Jitaru : [in memoriam prof. de la Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi] / Iulius Popa // Lit. şi arta. – 2011. – 27 ian. – P. 2. 291. Берил, Степан. Форпост российской науки : [отрывки из кн. ректора Приднестров. гос. ун-та им. Т. Г. Шевченко "Туннельный переход"] / Степан Берил // Коммерсант plus. – 2011. – 28 янв. – Р. 16.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor 292. Colesnic, Iurie. Un destin ca o enigmă nerezolvată... : [despre Iulia DicescuSiminel, promotor al artei şi culturii în Basarabia (1882-1944)] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2011. – 27 ian. – P. 7.

173

Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2011

398 Folclor 293. Tamazlâcaru, Andrei. Folclorul este filozofia vieţii : [interviu cu folcloristul A. Tamazlâcaru] // Florile dalbe. – 2011. – 20 ian. – P. 2-3.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător 294. Buşilă, Radu. Radu Buşilă : Autorităţile municipale ignoră propunerile societăţii civile de depăşire a crizei ecologice : interviu cu preşedintele Coaliţiei pentru o Guvernare Democratică şi Transparentă / a consemnat Nicolae Federiuc // Flux : ed. de vineri. – 2011. – 14 ian. – P. 5. 295. Straton, Cezar. Paradisul din Bucovina: codrul secular Slătioara / Cezar Straton // Natura. – 2011. – Ian. (Nr 1). – P. 6. 296. Жолондковски, Александру. "Зеленые союзники" : [об обществ. орг. "Союз по переработке отходов – за чистую Молдову" : коммент. почет. пред. Союза А. Жолондковски] / записал : Вадим Кетрарь // Экон. обозрение. – 2011. – 21 янв. – Р. 22.

51 MATEMATICĂ
297. Александров, Владимир. Братья Бычковы : [к 100-летию со дня рождения педагогов-математиков, братьев-близнецов, Бориса и Виктора Бычковых] / Владимир Александров // Независимая Молдова. – 2010. – 14 янв. – Р. 17.

53 FIZICĂ
298. Rotaru, Tatiana. Fizicianul Dumitru Ghiţu şi meşterul Manole vizavi de actul de sacrificiu în creaţie : [80 de ani de la naşterea savantului] / Tatiana Rotaru // Lit. şi arta. – 2011. – 20 ian. – P. 6.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor 299. Clişcovschi, Tatiana. Specialiştii avertizează: Antibioticele nu tratează răceala, ci, dimpotrivă, pot agrava starea de sănătate : [interviu cu T. Clişcovschi, vicedir. al Asoc. medical-teritoriale Râşcani] / consemnare : Victoria Cuşnir // Flux : ed. de vineri. – 2011. – 14 ian. – P. 6. 615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
(Vezi Nr 299)

174

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale (Vezi Nr 138, 140)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice. Economie energetică 300. Rufala, Veaceslav. Bunăstarea prestatorilor de servicii depinde de bunăstarea consumatorilor : interviu cu V. Rufala, lider sindical al "Red Union Fenosa" / consemnare : Oleg Carp // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 28 ian. – P. 26. 621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată 301. Arion, Valentin. Valentin Arion: "A venit timpul când Guvernul RM trebuie să investească în Centrala atomoelectrică de la Cernavoda" : [interviu cu şeful Catedrei termotehnică şi management în energetică de la Univ. Tehnică din Moldova] / consemnare : Arcadie Gherasim // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 21 ian. – P. 1, 10.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură 631 Agricultură în general 631.1 Conducerea şi organizarea fermelor 302. Şchiopu, Tamara. Azi mulţi locuiesc în două ţări : interviu cu T. Şchiopu, dir. executiv a Agenţiei de promovare a Produselor Agr. Autohtone, hardwick, Marea Britanie / pentru conformitate : Alina Radu // Ziarul de gardă. – 2011. – 20 ian. – P. 10, 15. 654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare) 303. Iurcu, Vitalie. 2010 – Anul de succes al S.A. "Moldtelecom" : interviu cu V. Iurcu, dir. gen. al S.A. "Moldtelecom" // Ziarul de gardă. – 2011. – 6 ian. – P. 20. 304. Marin-Bănică, Andreea. Andreea Marin-Bănică: "Îmi asum şi bunele, şi relele, ung motorul şi îl fac să meargă" : [interviu cu vedeta de televiziune din România] / consemnare : Silvia Ursu, Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 10 ian. – P. 7. – (Supl. "Femeia" ; Nr 1). 305. Verbeniuc, Rodica. Rodica Verbeniuc: "Nu mă apuc decât de lucruri pe care le simt" : [interviu cu şefa secţiei Comunicări Corporative Moldcell] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 17 ian. – P. 7. – (Supl. "Femeia" ; Nr 2).
175

Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2011

306. Дологан, Ирина. Марат Сафин нес Иру Дологан на руках : [интервью с телеведущей И. Дологан] / записал Олег Дашевский // Молд. ведомости. – 2011. – 14 янв. – Р. 6. 307. Моисеев, Сергей. Ресурсы нумерации для новых услуг [стационар. и мобил. телефон. связь] / Сергей Моисеев // Экон. обозрение. – 2010. – 14 янв. – Р. 14. 656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei 656.1 Transport rutier (Vezi Nr 139) 656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor 308. Ciobanu, Constantin Gh. Mihai Eminescu în filatelia şi cartofilia universală / Constantin Gh. Ciobanu // Lit. şi arta. – 2011. – 13 ian. – P. 5.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală 309. Bolun, Oxana. Oxana Bolun: "Fericirea este posibilă, dacă vrei şi să munceşti pentru asta" : [interviu cu creatoarea de modă] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 24 ian. – P. 7. – (Supl. "Femeia"; Nr 3).

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
310. Taşcă, Mihai. Cimitire ale eroilor români la Hânceşti şi Ialoveni : [despre mormintele ostaşilor români, căzuţi pentru eliberarea Basarabiei 1941-1944] / Mihai Taşcă // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 7 ian. – P. 24.

72 ARHITECTURĂ
(Vezi Nr 479)

73 ARTE PLASTICE

311. Teleman, Ion Nistor. Ultimul cântec în bronz şi piatră al lui Tudor Cataraga : [in memoriam sculptorului] / Ion Nistor Teleman // Lit. şi arta. – 2011. – 6 ian. – P. 6.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
312. Dabija, Nicolae. Arta de a iubi artele : [despre Greta Popescu, colecţionar de tablouri] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2011. – 6 ian. – P. 6.
176

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

313. Manea, Stela. Tehnica picturii în ulei – nobleţea, bogăţia şi căldura expresiei / Stela Manea // Univers pedagogic pro. – 2011. – 27 ian. – P. 7.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE
314. Manega, Miron. Jan Tomas, cehul care a realizat cel mai mediatizat portret a lui Eminescu : [preluat din "Săptămâna Financiară", ian. 2011] / Miron Manega // Flux : ed. de vineri. – 2011. – 21 ian. – P. 7. Creaţia fotografului Mihai Potârniche 315. Căpiţă, Ionel. Alesul / Ionel Căpiţă // Natura. – 2011. – Ian. (Nr 1). – P. 15. 316. Dabija, Nicolae. Fotograful naţiunii / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2011. – 20 ian. – P. 1. 317. Nechit, Irina. Fotografia ca mod de viaţă / Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 11 ian. – P. 11.

78 MUZICĂ

318. Ciobanu, Mihai. Mihai Ciobanu : "Întâlnirea cu Grigore Vieru cred ca a fost dirijată de providenţă ..." : [interviu cu interpretul de muzică populară] / pentru conformitate : Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2011. – 6 ian. – P. 6. 319. Gheorghe, Tudor. Tudor Gheorghe: Mulţi oameni din Ţară cred că eu sunt basarabean : [interviu cu cântăreţul şi compozitorul român] / pentru conformitate : Raia Rogac // Natura. – 2011. – Ian. (Nr 1). – P. 7. 320. Karizma. Karizma: "Niciodată nu am făcut muzică pentru a-mi asigura existenţa" : interviu acordat de vedeta de muzică pop / pentru conformitate : Liliana Proca // Evenimentul zilei. – 2011. – 14 ian. – P. 8. 321. Matcovschi, Vlad. Compozitorul Eugen Mamot la 70 de ani / Vlad Matcovschi // Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 3. 322. Răileanu, Leonid. Dulcea noastră copilărie, legănată de compozitorul Eugen Mamot : [70 de ani de la naştere] / Leonid Răileanu // Lit. şi arta. – 2011. – 27 ian. – P. 6. 323. Severin, Nina. Tradiţia cântecului patriotic la Străşeni / Nina Severin, Anatol Şaptefraţi // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 12. 324. Горчак, Леонид. Очарованные романсом : [о фестивале "Серебряная хризантема", 24-26 февр. 2011, Кишинэу : интервью с зам. нач. упр. культуры мун. Кишинэу Л. Горчаком] / записала Дана Морарь // Молд. ведомости. – 2011. – 21 янв. – Р. 6.

177

Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2011

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică 325. Burlaca, Daniela. "Este un risc asumat şi suntem conştienţi de consecinţe" : [interviu cu D. Burlaca, actriţă la Teatrul "Eugene Ionesco"] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux : ed. de vineri. – 2011. – 21 ian. – P. 8. 326. Caramitru, Ion. Ion Caramitru: "A fi român este o mândrie, nu un complex" : [interviu cu dir. Teatrului Naţ. din Bucureşti] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 21 ian. – P. 13. 327. Ungureanu, Larisa. Teatrul "Satiricus – Ion Luca Caragiale" merită să fie teatru Naţional! : [20 de ani de la înfiinţare] / Larisa Ungureanu // Lit. şi arta. – 2011. – 6 ian. – P. 8. 794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gîndire, perspicacitate şi noroc). 328. Verdi, Gheorghe. Un sport intrat pentru totdeauna în viaţa sa : [despre Sergiu Nicul, preşedinte al Federaţiei raionale a jocurilor de dame Ungheni] / Gheorghe Verdi // Sport plus. – 2011. – 11 ian. – P. 4. 796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică 329. Buzulan, Aliona. Rezistenţa la oboseală în raport cu nutriţia : [despre calitatea motrice a sportivului] / Aliona Buzulan // Sport plus. – 2011. – 11 ian. – P. 7. 330. Dobrovolschi, Igor. Igor Dobrovolschi: "Pe fiecare post trebuie câte un fotbalist de valoare" : [interviu cu antrenorul echipei de fotbal "Dacia"] // Vocea poporului. – 2011. – 14 ian. – P. 16. – Idem în lb. rusă. 331. Funk, Iosif. Sarcina principală a culturii fizice şi sportului – sănătatea poporului [coment. de I. Funk, antrenor emerit al Rep. Moldova] / a înregistrat Pavel Brădescu // Sport plus. – 2011. – 25 ian. – P. 6. 332. Hadei, Vitalie. Criza a întărit fotbalul moldovenesc / Vitalie Hadei // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 6 ian. – P. 22. 333. Банару, Максим. ПФЛ: шоковая терапия для футбола? : [о создании проф. футбол. лиги в Молдове] / Максим Банару // Молд. ведомости. – 2011. – 14 янв. – Р. 5. 334. Бунич, Оксана. Оксана Бунич: "Регби – это часть моей жизни" : [интервью с лидером сборной Молдовы по регби] / записал Эдуард Чобану // Молд. ведомости. – 2011. – 28 янв. – Р. 5. 335. Орбу, Геннадий. Геннадий Орбу: "В футболе нет места расслабленности" : [интервью с нападающим ФК "Дачия"] / записал Эдард Чобану // Молд. ведомости. – 2011. – 21 янв. – Р. 5.

178

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

336. Цуркан, Игорь. Новые вехи развития тенниса : [интервью с президентом Федерации тенниса Молдовы И. Цуркан] / записал Эдуард Чобану // Молд. ведомости. – 2011. – 14 янв. – Р. 5. 337. Шишханов, Адлан. Адлан Шишханов: "Управлять футболом надо посовременному" : [интервью с владельцем футбол. клуба "Дачия"] // Независимая Молдова. – 2011. – 27 янв.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
811 Limbi individuale 811.135.1 Limba română 338. Condrea, Irina. Despre ton şi intonaţie : [aspecte paraverbale] / Irina Condrea // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 21 ian. – P. 24. 339. Condrea, Irina. Pronunţarea (ne)literară : [despre pronunţia regională] / Irina Condrea // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 14 ian. – P. 13. 340. Condrea, Irina. Regionalismele în comunicarea actuală / Irina Condrea // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 7 ian. – P. 23.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică 821.135.1 Literatură română 341. Eminescu, Mihai. Glossă : (fragm.) / Mihai Eminescu // Vocea poporului. – 2011. – 14 ian. – P. 1. 342. Eminescu, Mihai. Rugăciune : [versuri] / Mihai Eminescu // Lit. şi arta. – 2011. – 13 ian. – P. 1. 343. Farago, Elena. Într-o noapte de Crăciun : [versuri] / Elena Farago // Florile dalbe. – 2011. – 1 ian. – P. 4. 344. Paţurcă, Cristian. Imnul Golanilor : [versuri] / Cristian Paţurcă // Flux : ed. de vineri. – 2011. – 21 ian. – P. 7. 345. Păunescu, Adrian. Steaguri albe : [versuri] / Adrian Păunescu // Florile dalbe. – 2011. – 20 ian. – P. 1. 346. Sebastian, Ion. Omul de zăpadă : [versuri] / Ion Sebastian // Florile dalbe. – 2011. – 27 ian. – P. 1. 347. Эминеску, Михай. Наша молодежь : [стихи] / Михай Эминеску // Кишин. новости. – 2011. – 14 янв. – Р. 7.
179

Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2011

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova 348. Anton, Ion. Fulgul : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2011. – 13 ian. – P. 5. 349. Anton, Ion. Necesitatea de-a vorbi : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2011. – 27 ian. – P. 5. 350. Anton, Ion. Speranţe : [versuri] / Ion Anton // Lit. şi arta. – 2011. – 13 ian. – P. 2. 351. Bâlici, Gheorghe. Partidele după alegeri ; Săracul la masa bogaţilor : [epigrame] / Gheorghe Bălici // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 25ian. – P. 15 ; 28 ian. – P. 28. 352. Bâlici, Gheorghe. Unor pui de ţărani ; Unui mire experimentat : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 6 ian. – P. 23. 353. Bâlici, Gheorghe. Vântul sărăciei ; Unui medic scriitor ; "Principii şi valori" ; După ce se ceartă în campania electorală, unele partide acced în Parlament, altele nu : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 18 ian. – P. 15; 21 ian. – P. 23. 354. Bâlici, Gheorghe. Zgârâie-brânză contemporani ; Precizare ; Matrimonială ; Soţiei : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 11 ian. – P. 15; 14 ian. – P. 23. 355. Bârlădeanu, Lucreţia. Şcoala : [povestire : fragm.] / Lucreţia Bârlădeanu // Florile dalbe. – 2011. – 20 ian. – P. 4. 356. Bejan, Renata. Anul Nou : [versuri] / Renata Bejan // Florile dalbe. – 2011. – 13 ian. – P. 1. 357. Bivol, Efim. Părinţi şi copii ; Banii strângătorului ; Unei eleve cochete ; Tendinţe ; La lecţia de muzică ; La lecţia de latină : [epigrame] / Efim Bivol // Florile dalbe. – 2011. – 1 ian. – P. 8. 358. Bivol, Efim. Trăim în ţara lui Păcală ; Greierul şi businessmanul ; Primăvara speranţelor ; Unui pictor începător ; Sfat ; Fotbal basarabean ; Rugă în van ; Educaţie ; Unui fabulist ; Doi câini ; Fabulistică ; Adevăr alegoric : [epigrame] / Efim Bivol // Lit. şi arta. – 2011. – 6 ian. – P. 5. 359. Blănaru, Gheorghe. Versuri noi : [din "Luleaua piticului"] / Gheorghe Blănaru // Florile dalbe. – 2011. – 20 ian. – P. 8. – Cuprins : Vedere slabă ; Paralelă ; Răspuns ; Dialog ciudat ; Tainele cifrei 8 ; Niciodată! ; Toamna bunicului ; Fără jenă ; Scopul soarelui ; Apa mării ; Viceversa ; Unde-i Londra? ; Răspunsul nepotului ; Portarul ; Grabă mare ; Vorbă goală. 360. Borzin, Aurelia. Tangenţă : [versuri] / Aurelia Borzin // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 7 ian. – P. 21.
180

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

361. Burov, Ştefan. Pâinea noastră cea de toate zilele : [eseu] / Ştefan Burov // Lit. şi arta. – 2011. – 6 ian. – P. 8. 362. Cepoi, Jon. Bard măreţ ... : [versuri] / Jon Cepoi // Lit. şi arta. – 2011. – 20 ian. – P. 1. 363. Cojocaru, Sergiu. Rugă ; Favoruri şi metehne ; Familială : [epigrame] / Sergiu Cojocaru // Lit. şi arta. – 2011. – 27 ian. – P. 8. 364. Diviza, Ion. Blestem : [epigramă] / Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 31 ian. – P. 16. 365. Diviza, Ion. Calea cunoaşterii ; Justiţie : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 17, 18 ian. – P. 8. 366. Diviza, Ion. Colindători la primărie ; Compliment burghez : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 12, 13 ian. – P. 8. 367. Diviza, Ion. Crăciun în gubernia Basarabiei ; Revelion la rece: [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 10 ian. – P. 16; 11 ian. – P. 8. 368. Diviza, Ion. Leacul ; Avantaj : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 26, 27 ian. – P. 8. 369. Diviza, Ion. Lui Eugen Gheorghiţă, administrator al BV, cu ocazia jubileului ; Noapte la cazarmă ; Unire, moldoveni! ; Colindul Mioriţei ; Hoţi legali ; Vacanţă parlamentară ; Ciocoiul nou ; Guvernanţii noştri ; Femei în Parlament ; Stânga şi dreapta în democraţie ; Coloana : [epigrame] / Ion Diviza // Lit. şi arta. – 2011. – 27 ian. – P. 8. 370. Diviza, Ion. Mărturisirea unui parlamentar ; Reciprocitate : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 19, 20 ian. – P. 8. 371. Diviza, Ion. Tânguiala unui greier ; Creatorului : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 24 ian. – P. 16 ; 25 ian. – P. 8. 372. Donici, Iurie. Sonetul XI ; Privighetori ; Ecuaţia petalei ; Colocviu ; Aproape primăvara ; Punctum ; Salon de toamnă ; Peisaj de aşteptare ; Licurici ; Mileniul trei : [versuri] / Iurie Donici // Lit. şi arta. – 2011. – 20 ian. – P. 5. 373. Dor de Grigore Vieru : [versuri dedicate poetului] // Lit. şi arta. – 2011. – 13 ian. – P. 2. – Cuprins : Când mi-a fost dorul ... / Elena Băluţă ; Cîntarea românească / Nadejda Usatâi ; O lume-n lacrimi ... / Lidia Olog ; Să ne ierţi ... / Romeo Şcerbina. 374. Drăgan, Grigore. Unui plângăreţ din fire ; Toamna în Moldova ; Să vedeţi ... : [epigrame] / Grigore Drăgan // Lit. şi arta. – 2011. – 27 ian. – P. 8.
181

Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2011

375. Druţă, Ion. Îngerul supravieţuirii : mărturii şi spovedanii / Ion Druţă // Săptămîna. – 2011. – 7/14, 21, 28 ian. – P. 11. – Contin. Începutul : 3 dec. 2010. 376. Grosu, Lidia. Naşterea Domnului : [versuri] / Lidia Grosu // Făclia. – 2011. – 22 ian. – P. 4. 377. Guzun, Elena. Viermii i-au oferit sânii lor calzi şi ... Musca : [versuri] / Elena Guzun // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 28 ian. – P. 25. 378. Hasdeu, Bogdan-Petriceicu. Să vorbim româneşte : [versuri] / BogdanPetriceicu Hasdeu // Lit. şi arta. – 2011. – 27 ian. – P. 1. 379. Holban, Ion. Mozaic din viaţa noastră : [reflecţii] / Ion Holban // Lit. şi arta. – 2011. – 20 ian. – P. 4. 380. Ioviţă, Vlad. La filmare : [fragm. din povestirea cu acelaşi tit.] / Vlad Ioviţă // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 21 ian. – P. 26. 381. Ioviţă, Vlad. XXX : [versuri] / Vlad Ioviţă // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 28 ian. – P. 24. 382. Macovschi, Cristina. Sonet : [versuri] / Cristina Macovschi // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 14 ian. – P. 21. 383. Marafet, Constantin. Bastonul alb ; Acuarelă ; Dogoritor ; Ea ; Ecou ; Dorul dor ; A(Vid) ; Glasul ; Ison ; Tata ; Pată ; Întunecare : [versuri] / Constantin Marafet // Lit. şi arta. – 2011. – 13 ian. – P. 5. 384. Onofrei, Octombrina. Tangou ; Mamă ; Insomnie ; Ai dispărut ... ; Privirea ta ... : [versuri] / Octombrina Onofrei // Lit. şi arta. – 2011. – 27 ian. – P. 5. 385. Plăieşu, Raisa. Brăduţul : [povestire] / Raisa Plăieşu // Florile dalbe. – 2011. – 1 ian. – P. 4. 386. Popov, Dumitru. Extremistul : [epigramă] / Dumitru Popov // Lit. şi arta. – 2011. – 27 ian. – P. 8. 387. Portas, Valentin. Barza şi lupul : [fabulă] / Valentin Portas // Lit. şi arta. – 2011. – 27 ian. – P. 8. 388. Proca, Ion. Din crugul anului terestru : [versuri] / Ion Proca // Florile dalbe. – 2011. – 27 ian. – P. 8. – Cuprins : Moş Crăciun ; Moş Crivăţ ; Moş Brânduş ; Moş Păpădie ; Moş Florar ; Moş Cireşar ; Moş Grânar ; Moş Gustar ; Moş Strugure ; Moş Brumărel ; Moş Brumar ; Moş Andrei.

182

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

389. Răducan, Atena. Coptura sluţită : [povestire] / Atena Răducan // Florile dalbe. – 2011. – 20 ian. – P. 8. 390. Rotaru, Petru. Haotică ; Cetatea Grigore Vieru : [versuri] / Petru Rotaru // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 8. 391. Silvestru, Aurelian. Asul din mânecă : [eseu] / Aurelian Silvestru // Lit. şi arta. – 2011. – 6 ian. – P. 1. 392. Silvestru, Aurelian. Iertarea : [eseu] / Aurelian Silvestru // Lit. şi arta. – 2011. – 20 ian. – P. 1. 393. Silvestru, Aurelian. Patria : [eseu] / Aurelian Silvestru // Lit. şi arta. – 2011. – 13 ian. – P. 1. 394. Silvestru, Aurelian. Povara altuia : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. – 2011. – Ian. (Nr 1). – P. 13. 395. Silvestru, Aurelian. Şansa : [eseu] / Aurelian Silvestru // Lit. şi arta. – 2011. – 27 ian. – P. 1. 396. Suceveanu, Arcadie. Colind pentru Eminescu : [versuri] / Arcadie Suceveanu // Florile dalbe. – 2011. – 13 ian. – P. 4. 397. Tarhon, Petru. 6 iulie 1949 : [versuri] / Petru Tarhon // Lit. şi arta. – 2011. – 20 ian. – P. 2. 398. Tarlapan, Efim. Lumina umbrei mele. Anul 2001-2002 : jurnal / Efim Tarlapan // Lit. şi arta. – 2011. – 6 ian. – P. 8; 13 ian. – P. 6; 20, 27 ian. – P. 8. 399. Tarlapan, Efim. Târg ; Reflux ; Statele ; În vreme ce lui Caragiale i se respingeau operele la premiere, Academia Română îl premia pe Rădulescu-Niger : [versuri] / Efim Tarlapan // Lit. şi arta. – 2011. – 6 ian. – P. 8. 400. Teleucă, Victor. O altă limbă mai frumoasă nu-i : [versuri] / Victor Teleucă // Săptămîna. – 2011. – 21, 28 ian. – P. 12. 401. Vâlcu, Mihai. Pisicuţa şi fulgii ; Iarna : [versuri] / Mihai Vâlcu // Florile dalbe. – 2011. – 20 ian. – P. 4. 402. Vieru, Grigore. Eminescu ; Legământ : [versuri] /Grigore Vieru // Natura. – 2011. – Ian. (Nr 1). – P. 8. 403. Zadnipru, Petru. Moldovenii : [versuri] / Petru Zadnipru // Lit. şi arta. – 2011. – 6 ian. – P. 1.

183

Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2011

404. Реница, Валерий. Молдова: выписка из реестра : памфлет / Валерий Реница // Коммунист. – 2011. – 21 янв. – Р. 11. 821.161.1 Literatură rusă 405. Коммари, Александр. Русский, красный, человек опасный : [рассказ] / Александр Коммари // Коммунист. – 2011. – 21 янв. – Р. 10-11. 821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova 406. Тхоров, Александр. Я впрягаюсь ; Россия, бедная Россия … ; Человек эпохи возраженья … ; В этом гиблой эпохи крошеве … ; Сожженное письмо ; Похмелье сладкое свободы … ; В темнице разума … : [стихи] / Александр Тхоров // Коммерсант plus. – 2011. – 21 янв. – Р. 16. 407. Чиркова, Зинаида. Сказка про охотника / Зинаида Чиркова ; подгот. к публ. и прим. Николай Гибу // Независимая Молдова. – 2011. – 28 янв. – Р. 17. 821.161.2 Literatură ucraineană 408. Iablonskaia, Anna. "... eu beau apă caldă ..." ; Railway industrial ; Eclipsă ; La noroc : [versuri] / Anna Iablonskaia ; trad. de Leo Butnaru // Moldova suverană. – 2011. – 28 ian. 82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii 409. Răileanu, Vitalie. Originile ironiei : [argumentele criticului literar] / Vitalie Răileanu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 28 ian. – P. 25. 821.112.2.0 Literatură germană 410. Galaicu-Păun, Emilian. Herta Muller, Leagănul respiraţiei : [pe marginea romanului scriitoarei germ., Bucureşti, ed. Humanitas, 2010] / Emilian Galaicu-Păun // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 25 ian. – P. 10. 821.135.1.0 Literatură română 411. Cernei, Ion. Adrian Păunescu, aşa cum l-am cunoscut ... : [in memoriam poetului] / Ion Cernei // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 21 ian. – P. 21. 412. Chifiac, Tudor. Ce limbă a vorbit Eminescu / Tudor Chifiac // Comunistul. – 2011. – 21 ian. – P. 12-13. 413. Cimpoi, Mihai. Eu şi celălalt : [meditaţii cu Derrida : despre creaţia poetului Mihai Eminescu] / Mihai Cimpoi // Lit. şi arta. – 2011. – 13 ian. – P. 5. 414. Corcinschi, Nina. Paul Goma: un scriitor care a simţit din plin greul închisorilor / Nina Corcinschi // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 21 ian. – P. 27.
184

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

415. Crudu, Dumitru. Proza erotică a lui Eminescu / Dumitru Crudu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 14 ian. – P. 20. 416. Ernu, Vasile. Fiul Securităţii, sau Lecţia lui Tudoran (1): [despre creaţia lui Dorin Tudoran, scriitor român] / Vasile Ernu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 14 ian. – P. 8. 417. Georgescu, Nae. Cum a murit Eminescu : [fragm. din cartea "Boala şi moartea lui Eminescu"] / Nae Georgescu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 14 ian. – P. 22. 418. Matei, Valeriu. Perimetrul sacru : [omagiu poetului Mihai Eminescu] / Valeriu Matei // Lit. şi arta. – 2011. – 13 ian. – P. 1. 419. Tărâţeanu, Vasile. Poetul naţional, liantul nostru sufletesc : [omagiu poetului Mihai Eminescu : interviu cu V. Tărâţeanu, preşedinte al Fundaţiei Culturale "Casa Limbii Române" din Cernăuţi] / pentru conformitate : Iuliu Laurian Popovici // Flux : ed. de vineri. – 2011. – 21 ian. – P. 9. 821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova 420. Beşleagă, Vladimir. Care sunt romanele basarabene reprezentative apărute după 1992? : [anchetă cu V. Beşleagă, scriitor] / pag. realizată de Dumitru Crudu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 14 ian. – P. 20. 421. Bivol, Efim. Efim Bivol: "Dacă nu cunoşti obiectul despre care vrei să scrii epigrama, nu o mai scrie ..." : [interviu cu epigramistul] / interlocutor : Victor Prohin // Lit. şi arta. – 2011. – 6 ian. – P. 5. 422. Cimpoi, Mihai. Limbajul natural ca "aluat" : [despre opera poetului Grigore Vieru] / Mihai Cimpoi // Lit. şi arta. – 2011. – 13 ian. – P. 4. 423. Ciocanu, Ion. Iarna şi prietenii săi : [pe marginea cărţii "Povestea iernii" de Marcela Mardare, Chişinău, Ruxanda, 2009,16 p.] / Ion Ciocanu // Florile dalbe. – 2011. – 27 ian. – P. 7. 424. Ciocanu, Ion. Poetul în căutarea Luminii : [pe marginea vol. "Pasaj teluric" de Nicolae Bălţescu, Chişinău, 2010] / Ion Ciocanu // Lit. şi arta. – 2011. – 6 ian. – P. 5. 425. Ciocanu, Ion. Traducător de marcă al poeziei baltice : [despre activitatea de traducător al lui Victor Teleucă] / Ion Ciocanu // Lit. şi arta. – 2011. – 20 ian. – P. 4. 426. Corbu, Haralambie. Clopotele de plumb şi de aramă ale lui Victor Teleucă : [pe marginea vol. "Victor Teleucă – un heraclitean transmodern", Chişinău, ed. "Universul", 2010] / Haralambie Corbu // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 13. 427. Crudu, Dumitru. Cum să începi viaţa din nou după o mare dezamăgire : [pe marginea vol. de versuri "Chişinăul e o tabletă de ciocolată" de Aurelia Borzin, Bucureşti, ed. Vinea, 2010] / Dumitru Crudu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 21 ian. – P. 27.
185

Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2011

428. Crudu, Dumitru. Cum te trădează ai tăi şi cum te ajută ai lor : [pe marginea vol. de nuvele "Unde-s zeii popoarelor învinse?" de Vlad Grecu, Chişinău, ed. Arc, 2010] / Dumitru Crudu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 14 ian. – P. 21. 429. Crudu, Dumitru. Lecţie de amor şi de istorie : [pe marginea vol. de nuvele "Lecţie de amor" de Victor Dumbrăveanu, Chişinău, ed. "Bons Offices", 2010] / Dumitru Crudu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 7 ian. – P. 21. 430. Crudu, Dumitru. Un alt Grigore Vieru : [despre valorificarea operei poetului] / Dumitru Crudu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 7 ian. – P. 20. 431. Crudu, Dumitru. Un roman despre sex, alcool şi neocomunism : [pe marginea romanului "Turnătorul de medalii" de Anatol Moraru, Chişinău, ed. "Prut Internaţional", 2008] / Dumitru Crudu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 28 ian. – P. 25. 432. Crudu, Dumitru. Vlad Ioviţă : un mare scriitor nedreptăţit / Dumitru Crudu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 21 ian. – P. 26. 433. Dabija, Nicolae. Fratele nostru, poetul ... : [despre creaţia poetului Constantin Marafet] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2011. – 13 ian. – P. 5. 434. Dinescu, Viorel. "Unde eşti, copilărie? ..." : [pe marginea vol. "101 poeme" de Vasile Căpăţână, Bucureşti, ed. Biodova] / Viorel Dinescu // Lit. şi arta. – 2011. – 13 ian. – P. 4. 435. Dinescu, Viorel. Ultima verbă : [in memoriam poetului Grigore Vieru] / Viorel Dinescu // Lit. şi arta. – 2011. – 27 ian. – P. 4. 436. Erizanu, Gheorghe. Care sunt romanele basarabene reprezentative apărute după 1992? : [anchetă cu Gh. Erizanu, dir. ed. "Cartier"] // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 21 ian. – P. 26. 437. Gheorghiţă, Eugen. Un Trifan Baltă contemporan : [pe marginea cărţii "Lucrurile importante" de Mihai Vâlcu, Chişinău, S. n., 2010] / Eugen Gheorghiţă // Lit. şi arta. – 2011. – 20 ian. – P. 6. 438. Grati, Aliona. Caleidoscop suprarealist : [pe marginea vol. de proză scurtă "S.T.E.P." : (proză universală) de Igor Ursenco, Bucureşti, Hergbenet, 2011] / Aliona Grati // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 14 ian. – P. 21. 439. Lisnic, Maria. Dor de Zadnipru : [in memoriam poetului Petru Zadnipru] / Maria Lisnic // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 3. 440. Marin, Gheorghe. 1-2. Alături de Mateevici : [in memoriam Victor Teleucă, scriitor] / Gheorghe Marin // Săptămîna. – 2011. – 21, 28 ian. – P. 12.
186

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

441. Morăraş, Mihai. Istoria unui destin dramatic : [pe marginea romanului "Printre bărbaţi" de Mihaela Perciun, Chişinău, ed. ARC, 2010] / Mihai Morăraş // Lit. şi arta. – 2011. – 27 ian. – P. 4. 442. Nanea, Vasile. "Frate" – titlu de nobleţe : [in memoriam poetului Grigore Vieru] / Vasile Nanea // Lit. şi arta. – 2011. – 13 ian. – P. 4. 443. Nanea, Vasile. O împărtăşanie : [despre Nicolae Dabija, poet] / Vasile Nanea // Lit. şi arta. – 2011. – 27 ian. – P. 4. 444. Palladi, Tudor. Poetul între artă şi destin : [pe marginea vol. "101 poeme" de Ion Vatamanu, Bucureşti, ed. Biodova, 2009] / Tudor Palladi // Lit. şi arta. – 2011. – 27 ian. – P. 5. 445. Postolachi, Veronica. Victor Teleucă, Răsărit de Luceafăr : [pe marginea poemului cu acelaşi tit.] / Veronica Postoalchi // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 13; 22 ian. – P. 8. 446. Răileanu, Vitalie. Epistoliada lui George Meniuc : [pe marginea vol. "George Meniuc. Pagini de corespondenţă" de Elena Ţau, Chişinău, ed. Grafema Libris, 2010] / Vitalie Răileanu // Lit. şi arta. – 2011. – 27 ian. – P. 5. 447. Răileanu, Vitalie. Scriitor cu vocaţie neconformistă : [pe marginea romanului "Vin chinezii" de Nicolae Esinencu] / Vitalie Răileanu // Lit. şi arta. – 2011. – 13 ian. – P. 4. 448. Roibu, Nicolae. Cartea lui Grigore Vieru : [despre valorificarea operei scriitorului] / Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 21 ian. – P. 32. 449. Scarlat, Cristina. Andrei Patraş şi starea de graţie a poeziei : [pe marginea vol. de poezii "Vis" de Andrei Patraş, Iaşi, ed. Princeps Edit, 2009] / Cristina Scarlat // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 21 ian. – P. 15. 450. Silvestru, Aurelian. Polivalenţa unui talent : [despre creaţia lui Iulian Filip, poet, muzician, pictor] / Aurelian Silvestru // Lit. şi arta. – 2011. – 27 ian. – P. 4. 451. Trifan, Călina. Antidot împotriva uitării : rec. asupra romanului "Noaptea a treia" de Vladimir Beşleagă: (fragm.)/ Călina Trifan // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 28 ian. – P. 24. 452. Ţau, Elena. Cât de puţin îl cunoaştem pe George Meniuc : (fragm. dintr-un studiu introd.] / Elena Ţau // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 7 ian. – P. 21. 453. Vakulovski, Mihai. Noua critică (despre care n-a auzit nimeni) e mai tare decât noua proză : [pe marginea eseului "Noua proză basarabeană între profesionalism şi amatorism" de Mircea V. Ciobanu, publ. în rev. "Sud-Est cultural"] / Mihai Vakulovski // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 14 ian. – P. 20.
187

Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2011

454. Vicol, Mihai Sultana. Numai Dumnezeu nu a venit la patul de suferinţă al lui Grigore Vieru : (doi ani de la moartea poetului] / Mihai Sultana Vicol // Lit. şi arta. – 2011. – 20 ian. – P. 1. 821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova 455. Каюров, Юрий. Каюров и Анти-Каюров : [интервью с писателем Ю. Каюровым] / записала Елена Андреева // Новое время. – 2011. – 28 янв. – Р. 8. 821.161.2 Literatură ucraineană 456. Butnaru, Leo. O vecină, o colegă ucisă în atentatul de la Moscova : [in memoriam Annei Iablonskaia, poetesă din Ukraina] / Leo Butnaru // Moldova suverană. – 2011. – 28 ian.

910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geograf ice. Călătorii
457. Pedagog şi savant : [80 de ani de la naşterea lui Nicolae Râmbu, savant în domeniul geografiei] / Igor Codreanu, Anatol Puţintică, Elena Sochircă [et al.] // Lit. şi arta. – 2011. – 27 ian. – P. 7.

9 Geografie. Biografii. Istorie

929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Chifiac, Tudor. Ce limbă a vorbit Eminescu. – Vezi Nr 412. Rotaru, Tatiana. Fizicianul Dumitru Ghiţu şi meşterul Manole vizavi de actul de sacrificiu în creaţie : [80 de ani de la naşterea savantului]. – Vezi Nr 298. 929.5 Genealogie 458. Stăvilă, Veaceslav. Lupu, get-beget : [despre arborele genealogic, linie paternă, al lui Marian Lupu, preşedinte interimar al Rep. Moldova, preşedinte al Parlamentului Rep. Moldova : interviu cu V. Stavilă, istoric] / consemnare : Mariana Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 18 ian. – P. 8.

93/94 ISTORIE
94(478) Istoria Republicii Moldova 459. Caşu, Igor. Condamnat la moarte pentru că a cerut Unire : [despre Constantin Leancă, fost deputat în Parlamentul României] / Igor Caşu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2011. – 5 ian. – P. 7. 460. Caşu, Igor. Condamnat pentru că "respecta legile României" : [despre Ştefan Draganov, fost primar găgăuz în Basarabia interbelică] / Igor Caşu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2011. – 12 ian. – P. 7.
188

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

461. Cernea, Gheorghe. Proclamarea independenţei Basarabiei la 24 ianuarie 1918 / Gheorghe Cernea // Lit. şi arta. – 2011. – 20 ian. – P. 3. 462. Ciobanu, Ştefan. Când şi cum au apărut catedrala şi grădina publică : [aspecte ist.] / Ştefan Ciobanu // Capitala. – 2011. – 28 ian. – P. 6 ; Capitala=Столица. – 2011. – 28 янв. – P. 5. 463. Ciobanu, Ştefan. Chişinăul după aproape două decenii de la anexarea Basarabiei – impresii ale unor scriitori ruşi : [material semnat în a. 1925] / Ştefan Ciobanu // Capitala. – 2011. – 21 ian. – P. 6 ; Capitala=Столица. – 2011. – 21 янв. – Р. 6. 464. Cucereanu, Radion. Cartea lacrimilor neamului : [pe marginea manuscrisului vol. 1 al trilogiei cu acelaşi tit.: dialog cu R. Cucereanu, aut.] / interlocutor : Vlad Ciubucciu // Făclia. – 2011. – 15 ian. – P. 8. 465. Dabija, Nicolae. Minciuna patentată : [despre deportările basarabenilor] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2011. – 6 ian. – P. 1. 466. Dubrovschi, Anatolie. Moldova – colonie a României? Niciodată : [context ist.] / Anatolie Dubrovschi // Comunistul. – 2011. – 21 ian. – P. 11. 467. Eminescu, Mihai. Eminescu şi problema Basarabiei : fragm. din art. publ. de poet în ziarul "Timpul", în 1878 / Mihai Eminescu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 14 ian. – P. 23. 468. Eşanu Andrei. "Speranţa oamenilor din toate timpurile a fost credinţa în Dumnezeu" : [interviu cu A. Eşanu, Savantul Anului 2010] / a consemnat Maria Gugulan // Altarul credinţei. – 2011. – 26 ian. – P. 9. 469. Hânceşti : [din istoria localităţii : după lucrarea "Localităţile Republicii Moldova", vol. 7] / adapt. de Lucian Soare // Natura. – 2011. – Ian. (Nr 1). – P. 9. 470. Lupaşcu, Nina. Calvarul : (memoria suferinţelor) / Nina Lupaşcu // Lit. şi arta. – 2011. – 20 ian. – P. 2. 471. Mosionjnik, Leonid. Istoria Moldovei pentru copii şi adulţi / Leonid Mosionjnik // Comunistul. – 2011. – 28 ian. – P. 12. – Va urma. 472. Nazaria, Sergiu. Anul 1917 în Basarabia: Partidul Naţional Moldovenesc şi constituirea Sfatului Ţării : [din vol. "Problema basarabeană şi interpretările ei în istoriografie : de la apariţie la Tratatele de la Paris : (1917-1947)", Chişinău, S. n., 2010] / Sergiu Nazaria, Victor Stepaniuc // Moldova suverană. – 2011. – 25 ian. 473. Nazaria, Sergiu. Despre competenţa profesională şi onestitatea româniştilor : [din vol. "Problema basarabeană şi interpretările ei în istoriografie : de la apariţie la Tratatele de la

189

Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2011

Paris : (1917-1947)", Chişinău, S. n., 2010] ] / Sergiu Nazaria, Victor Stepaniuc // Moldova suverană. – 2011. – 27 ian. 474. Nazaria, Sergiu. Problema basarabeană şi realităţile Republicii Moldova : [pe marginea monogr. "Problema basarabeană şi interpretările ei în istoriografie: de la apariţie la Tratatele de la Paris : (1917-1947) " de Sergiu Nazaria şi Victor Stepaniuc, Chişinău, S. n., 2010] / Sergiu Nazaria // Moldova suverană. – 2011. – 21 ian. 475. Şoimaru, Vasile. Turnul Dezrobirii Basarabiei: renaştere necesară ca şi revenirea Basarabiei la Patria-mamă ... : [70 de ani de la inaugurarea monumentului] / Vasile Şoimaru // Lit. şi arta. – 2011. – 27 ian. – P. 3. 476. Taşcă, Mihai. Cărţile de vizită ale deputaţilor Sfatului Ţării / Mihai Taşcă // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 21 ian. – P. 23. 477. Taşcă, Mihai. Etnici maghiari, împuşcaţi de NKVD la Chişinău : [în anii 19441945] / Mihai Taşcă // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 28 ian. – P. 27. 478. Жнецов, Виктор. Гамлетовский вопрос для Молдовы. ХIII. Бессарабия и Румыния. ХIV. "Бессарабия Российская" : [об ист. корнях молдаван] / Виктор Жнецов // Коммерсант plus. – 2011. – 21, 28 янв. – Р. 14. – Продолж. Нач.: 24 сент. 2010. 479. Соловьева, Татьяна. Квартал раритетов : [об ист. памятниках мун. Кишинэу] / Татьяна Соловьева // Кишин. обозреватель. – 2010. – 13 янв. – Р. 14. (Vezi de asemenea Nr 59) 94(498) Istoria României 480. Paraschiv, M. Alexandru Ioan Cuza: Domnitorul Unirii de la 24 ianuarie 1859 / M. Paraschiv // Lit. şi arta. – 2011. – 27 ian. – P. 3. 481. Păsat, Dumitru. Nicolae Iorga : Exponentul cel mai autorizat al spiritualităţii româneşti : [140 de ani de la naştere) / Dumitru Păsat // Lit. şi arta. – 2011. – 27 ian. – P. 3. 482. Păsat, Dumitru. Nicolae Iorga – titan al gândirii naţionale şi universale : (140 de ani de la naştere) / Dumitru Păsat // Făclia. – 2011. – 29 ian. – P. 3. – Va urma. 94(=135.1) Istoria românilor 483. Drachenberg, Constantin. Pagini din istoria poporului român: "Domnul Tudor" : [despre mişcarea revoluţionară din anul 1821, condusă de Tudor Vladimirescu] / Constantin Drachenberg // Lit. şi arta. – 2011. – 20 ian. – P. 3.

190

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 1-2011
A Abras, Marcel 117 Alexei, Ştefan 195 Anton, Ion 348-50 Arabadji, Tamara 196 Arion, Valentin 301 Arnaut, Ana 121 Arvinte, Vitalie 123 Avram, Maria 271 B Balan, D. 197, 241 Baraliuc, Valentin 245 Băbălău, Ion 198-99 Băluţă, Elena 373 Bălţescu, Nicolae [424] Bâlici, Gheorghe 351-54 Bârlădeanu, Lucreţia 355 Bejan, Renata 356 Belâi, Liviu 7 Beşleagă, Vladimir 36, 420, 451 Bivol, Efim 357-58, 421 Bîrca, Doina 200-01 Blănaru, Gheorghe 359 Boboc, Valentina 242 Bogatu, Petru 28, 37-39 Bolun, Oxana 309 Borşevschi, Pavel 14 Borzin, Aurelia 360 427 Botezatu, Liuba 174 Botnaru, Vasile 134 Boţan, Igor 40 Brădescu, Pavel 331 Bucşan, Oxana 175 Budeanu, Gheorghe 109, 160 Bugan, Natalia 243 Bulicanu, Livia 196 Burea, Irina 162 Burlaca, Daniela 325 Burov, Ştefan 361 Busuioc, Aureliu 41 Buşilă, Radu 294 Butnaru, Leo 408, 456 Butucel, Elena 117 Buzulan, Aliona 329 C Callo, Tatiana 176, [183] Canţîr, Cristian 107 Caramitru, Ion 326 Carp, Oleg 300 Casian, Ludmila 177, 248 Caşu, Igor 22, 87, 459-60 Cataraga, Tudor 311 Cazacu, Nicolae 244 Cazacu, Veceslav 178 Cazimir, Otilia 200 Căpăţână, Vasile [434] Căpiţă, Ionel 315 Cârlig, Nicolae 10 Cepoi, Jon 362 Cernea, Gheorghe 461 Cernei, Ion 411 Cheianu, Constantin 8 Chifiac, Tudor 13, 412 Chiosa, Inga 202 Chirca, Roman 124 Chiriac, Ion 117 Chiriac, Petru 119 Chirtoacă, Dorin 167 Chistruga, Gheorghe 203 Cibuc, Agripina 245-46 Cigulea, Vera 247 Cimpoi, Mihai 413, 422 Ciobanu, Constantin Gh. 308 Ciobanu, Grigore 204 Ciobanu, Mihai 318 Ciobanu, Mircea V. 453 Ciobanu, Ştefan 462-63 Ciobanu, Viorel 9 Ciocanu, Ion 423-25 Ciocanu, Mihai 288 Ciocoi, Valeriu 116 Ciornei, Vsevolod 42-44 Ciubucciu, Vlad 464 Ciuciu, Svetlana 205 Ciudin, Vera 248 Ciumac, Pavel 1 Cîrlig, Sergiu 218 Clima, Aurelia 206 Clişcovschi, Tatiana 299 Cocoşilă, Adrian 15 Codreanu, Igor 457 Cojocaru, Sergiu 363 191

Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2011

Colesnic, Iurie 292 Colpajiu, Mircea 207, 209, 218 Condrea, Irina 338-40 Corai, Tatiana 16, 64 Corbu, Haralambie 426 Corcinschi, Nina 414 Corobceanu, Svetlana 153 Creţu, Tatiana 208 Cristea, Iov 16 Cristea, Iurie 179 Crudu, Dumitru 415, 420, 427-32 Cucereanu, Radion 464 Cuşnir, Victoria 299 Cuza, Alexandru Ioan 480 D Dabija, I. 249 Dabija, Nicolae 25, 312, 316, 433, [443] 465 Damaschin, Simion 2 Damian, George 29, 45-46, 88-89 Dan, Ludmila 250 Dan, Mihai 250 Daraban, Ludmila 180 Dascăl, Valeria 47 Diaconu, Elena 251 Diacov, Ion 160-61 Dicescu-Siminel, Iulia [292] Dinescu, Viorel 434-35 Diviza, Ion 364-71 Dobrovolschi, Igor 330 Don, Natalia 284 Donici, Iurie 372 Drachenberg, Constantin 483 Draganov, Ştefan [460] Drăgan, Grigore 374 Druţă, Ion 375 Dubăsaru, Dumitru 117 Dubrovschi, Anatolie 466 Dudnic, Loreta 252 Dulgheru, Valeriu 48-50, 105 Dumbrăveanu, Victor 429 E Eminescu, Mihai 26, [308], 341-42, [413], [418-19], 467 Erizanu, Gheorghe 436 Ernu, Vasile 4, 30, 416 Esinencu, Nicolae [447] Eşanu Andrei 468

F Farago, Elena 343 Federiuc, Nicolae 294 Filat, Vlad 51-52 Filip, Iulian 450 Florea, Ioana 53 Florean, Aliona 272 Funk, Iosif 331 Fuştei, Nicolae 17 G Galaicu-Păun, Emilian 410 Galaju, Ana [263] Gasparov, Nina 211 Găluşcă, Ion 181 Georgescu, Nae 417 Gheorghe, Tudor 319 Gheorghiţă, Ana 259 Gheorghiţă, Eugen 167, [369], 437 Gherasim, Arcadie 301 Ghiţu, Dumitru [298] Gîlcă, Aneta 182 Glavan, Tatiana 273 Globu, Maria 253 Goma, Paul [414] Gotişan, Iurie 134 Grati, Aliona 438 Grati, Angela 254 Graur, Galina 255 Grădinaru, Claudia 256 Grăjdieru, Ştefan 207, 218 Grecu, Dumitru 428 Grejdeanu, Tudor 288-89 Griza, Ion 285 Grosu, Aneta 36, 168 Grosu, Lidia 376 Gugulan, Maria 468 Guja, Sergiu 153 Guran, Petre 5 Guţu, Ana 23 Guţu, Maria 212 Guţu, Vladimir 183 Guzun, Ana 213 Guzun, Elena 214, 377 H Hadei, Vitalie 332 Hasdeu, Bogdan-Petriceicu 378 Heghea, Victoria 215, 257 Holban, Ion 379

192

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

I Iablonskaia, Anna 408, 456 Iachim, Ion 248 Iaviţa, Tatiana 216 Iorga, Nicolae 481-82 Ioviţă, Vlad 380-81 Iurcu, Vitalie 303 J Jian, Anatolie 194 Jigău, I. 197, 241 Jitaru, Ecaterina [290] Jucov, Maria 217 K Karisma 320 L Lazăr, Constantin [459] Leancă, Iurie 99 Lenin, Vladimir 105 Lisnic, Maria 439 Lozinschi, Raisa 161 Lungu, Eugen 54 Lungu, Maria 219 Lupaşcu, Nina 470 Lupu, Marian 54, 458 M Macarenco, Nina 220, 274 Macovschi, Cristina 382 Mamot, Eugen 321-22 Manea, Stela 221, 313 Manega, Miron 314 Maniţa, Victoria 275 Manolescu, Nicolae 21 Marafet, Constantin 383, [433] Marandici, Ludmila 154 Marchel, P.S. 18 Marcu, Tatiana 123 Mardare, Marcela [423] Marin, Gheorghe 440 Marin-Bănică, Andreea 304 Matcovschi, Vlad 321 Matei, Valeriu 418 Mândâcanu, Virgil 176 Mândru, Nina 253 Mârleanu, Oleg 112 Medvedev, Dmitri 28 Meleca, Galina 222 193

Melinti, Nicolae 223 Melnic, Angela 224 Meniuc, George 446, 452 Mereacre, Tatiana 225 Michalzil, Peter 112 Moraru, Anatol 431 Moraru, Diana 258 Moraru, Vasile 226 Morăraş, Mihai 441 Mosionjnik, Leonid 471 Moşin, Octavian 10, 14 Muntean, Iurie 55 Munteanu, Stanislav 227 N Nacu, Eudochia 276 Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 259 Nanea, Vasile 56, 442-43 Nazaria, Sergiu 472-74 Nechit, Irina 5, 317 Nedelcea, Tudor 31 Negru, Nicolae 57-58, 90, 108 Nicorici, Maria 260 Nicul, Sergiu 328 Nour, Alexandra 184 Nour, Eleonora 277 O Olaru, Angelina 93 Olog, Lidia 373 Onofrei, Octombrina 384 Ouş, Eremia 185 P Palanciuc, Mihail 289 Paleologu, Theodor 27 Palladi, Tudor 444 Paraschiv, M. 480 Pascal, Ion 228 Patraş, Andrei [449] Patriciu, Dinu 91 Paţurcă, Cristian 344 Pavliuc, Victor 112 Păduraru, Pavel 154 Păsat, Dumitru 481-82 Păunescu, Adrian 345, 411 Pâslariuc, Virgil 59 Pâslaru, Vlad 186-88 Perciun, Mihaela 441 Plăieşu, Raisa 385 Pleşco, Iurie 116

Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2011

Popa, Iulius 290 Popa, Maria 229 Popescu, Greta [312] Popov, Dumitru 386 Popovici, Iuliu Laurian 419 Popuşoi, Liliana 325 Portas, Valentin 387 Portărescu, Raisa 189 Postolachi, Veronica 445 Potârniche, Mihai 315-17 Proca, Ion 388 Proca, Liliana 320 Prohin, Victor 421 Pruteanu, Petru 19 Puţintică, Anatol 457 R Rabacu, Ion 117 Rabei-Dubeţ, Daniela 230 Radu, Alina 302 Raileanu, A. 286 Raţă, Mariana 63, 458 Răducan, Atena 389 Răileanu, Leonid 322 Răileanu, Vitalie 409, 446-47 Răzmeriţă, Vera 248 Râmbu, Nicolae 457 Recean, Stela 261 Rîşcan, Ecaterina 190 Rogac, Raia 106, 319 Roibu, Alexei 168 Roibu, Nicolai 326, 448 Rotaru, Alexandra 231 Rotaru, Petru 390 Rotaru, Tatiana 298 Rufala, Veaceslav 117, 300 Rusu, Tudor 117, 191-92 S Samohin, Tamara 193 Scarlat, Cristina 449 Schuebel, Dirk 100 Sebastian, Ion 346 Severin, Nina 323 Sibii, Răzvan 92 Silvestru, Aurelian 391-95, 450 Slivciuc, Ion [244] Soare, Lucian 469 Sochircă, Elena 457 Statii, Tatiana 262 Staver, Vasile 287 194

Stăvilă, Veaceslav 458 Stegari, Iurie 120 Stepaniuc, Victor 472-74 Stoica, Valentina 263 Straton, Cezar 295 Suceveanu, Arcadie 396 Suruceanu, Nicolae 112 Ş Şaptefraţi, Anatol 323 Şcerbina, Romeo 373 Şchiopu, Tamara 302 Şleahtiţchi, Mihail [192] Şmigon, Ludmila 278-79 Şoimaru, Vasile 475 Ştefan cel Mare 59, 261 Ştefârţă, Sorina 27, 99, 304-05, 309 T Tamazlâcaru, Andrei 293 Tamazlâcaru, Elena 318 Tarhon, Petru 397 Tarlapan, Efim 398-99 Taşcă, Mihai 310, 476-77 Tănase, Constantin 60-62 Tărâţeanu, Vasile 419 Tcacenco, D. 197, 241 Teleman, Ion Nistor 311 Teleucă, Victor 400, 425-26, 440, 445 Toderaşcu, Andrei 264 Tomac, Eugen 93 Tomas, Jan 314 Trifan, Aurelia 232 Trifan, Călina 451 Tudoran, Dorin [416] Turcescu, Robert 11 Ţ Ţau, Elena 446, 452 Ţurcan, Serafima 121 Ţurcanu, Ion 194 U Ungureanu, Larisa 327 Untilă, Veaceslav 109 Urechean, Serafim 63, 169 Ursenco, Igor [438] Ursu, Nina 233 Ursu, Silvia 728 Usatâi, Nadejda 373

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

V Vakulovski, Mihai 453 Varzari, Nicoleta 207 Vasilică, Valeriu 100 Vatamanu, Ion 444 Vâlcu, Mihai 401 Vârlan, Ion 280 Verbeniuc, Rodica 305 Verdi, Gheorghe 328 Vicol, Mihai Sultana 454 Vieru, Călin 64 Vieru, Grigore 318, 373, 390, 402, [422], 430, 435, 442, 448, 454 Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove 20 Vladimirescu, Tudor 483 Vorotneac, Elena 264 Z Zadnipru, Petru 403, [439] Zubco, Valeriu 162 А Агаркова, Лилиана 130 Адясов, Иннокентий 94 Александров, Владимир 297 Андреева, Елена 455 Андриевский, Виталий 65-67 Аникьева, Таисия 265 Антонович, Татьяна 3 Астахова, Ирина 68 Б Банару, Максим 333 Барбиеру, Нина 234 Берглоф, Эрик 144 Берекеля, Екатерина 235 Берил, Степан 291 Болбочан, Денис 142 Борисова, Людмила 73 Братунова, Вера 266 Бунич, Оксана 334 Бычков, Борис 297 Бычков, Виктор 297 В Вагабзадэ, Исфандияр 32 Валак, Лариса 236 Вареница, Артем 101 Василикэ, Валериу 69 195

Г Гаина, Виктор 126 Гайдаржи, Марина 237 Гибу, Николай 407 Горчак, Леонид 324 Греку, М. 722 Грос, Дэниел 132 Д Дашевский, Олег 306 Джонсон, Саймон 133 Додон, Игорь 70 Дологан, Ирина 306 Драганча, Виталий 3 Дьяков, Иван 163-65 Е Ешану, Лилия 238 Ж Жнецов, Виктор 478 Жолондковски, Александру 296 Жуня, Надежда 267 З Зайцева, Галина 281 Западинский, Роберт 71 Зубко, Валерий 155, 166 И Иванникова, Ольга 282 Ильина, Ксения 68 Ионко, Майя 170, 265 К Калак, Дмитрий 141 Каленик, Наталья 141 Кануто, Отавиано 145 Каширин, Василий 95 Каюров, Юрий 455 Кетрару, Виорел 155 Кетрарь, Вадим 296 Киорогло, Тамара 239 Кириллова, Евгения 156-57 Коломан, Елена 166 Коммари, Александр 405 Корецкий, Захар 102 Косарев, Валерий 103 Кркошка, Либора 143

Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2011

Л Лазэр, Валерий 136 Левицкий, Александр 72 Левицкий, Василий 155 Литвиненко, Анна 158 Лупу, Мариан 67 Лысенко, Елена 6 М Маценко, Ирина 138 Микулец, Виктор 139 Моисеев, Сергей 307 Морарь, Дана 324 Мунтян, Алена 268 Мушук, Эдуард 73 Н Най Джозеф С. 146 Негруца, Вячеслав 127 Некрасова, Н.А. 722 Нестерова, Оксана 74 О Орбу, Геннадий 335 П Павлов, Валерий 170 Паттен, Кри 96 Петренко, Григорий 75 Пойсик, Михаил 140 Поя, Валерий 76 Пушкуца, Сергей 173 Р Рахманов, Валентин 33 Реница, Валерий 404 Рихтер, Алексей 97 С Самсонов, Сергей 150 Сафин, Марат 306 Северина, Нина 269 Сидоров, Дмитрий 6 Смешная, Татьяна 139 Собор, Евгений 77 Соловьева, Татьяна 479 Сорочану, Тудор 79, 98 Спатару, Наталья 240, 270 Спенс, Майкл 147 Стайл, Бен 148 196

Стиглиц, Джозеф Е. 149 Т Табунчик, Марьяна 163 Такий, Александр 128 Тимофти, Людмила 283 Тимуш, Андрей 122 Тлили, Мустафа 34 Тодуа, Зураб 24, 80-82, 151 Тома, Ион 70 Тхоров, Александр 406 Ф Филат, Владимир 83 Филиппов, Денис 159, 171 Ц Цуркан, Игорь 336 Цуркан, Марина 84 Цырдя, Богдан 84 Цэрану, Анатолий 110 Ч Чиркова, Зинаида 407 Чобану, Эдуард 334-36 Чубашенко, Дмитрий 85-86 Ш Швед, Владислав 35 Швейкина, Ольга 173 Шеларь, Галина 130 Шикирлийская, Марина 130-31 Шикирлийская,Татьяна 127 Шиллер, Роберт 111 Шишханов, Адлан 337 Э Эминеску, Михай 347 Ю Юрин, Алексей 164 Я Яниогло, Валерий 172

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în " Cronica articolelor de gazetă" Nr 1-2011
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Adevărul : ed. de Moldova Altarul credinţei Capitala Comunistul Curierul ortodox Dreptul Economist Evenimentul zilei Făclia Florile dalbe Flux european : ed. de vineri Integrarea europeană : pas cu pas Jurnal de Chişinău Literatura şi arta Moldova suverană Natura Nr 1 Săptămâna Sport plus Timpul de dimineaţă Univers pedagogic pro Vocea poporului Ziarul de gardă Голос народа Кишиневские новости Кишиневский обозреватель Коммерсант plus Коммунист Молдавсие ведомости Независимая Молдова Новое время Новости дня Панорама Столица= Capitala Экономическое обозрение

197

Cuprins P R E F A Ţ Ă ................................ ................................ ................................ .......... 5 CRONICA CĂRŢII................................ ................................ ................................ ...... 10 0 GENERALITĂŢI................................ ................................ ................................ .. 10 00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ........................................... 10 001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ......................... 10 004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................. 10 006 Standardizare şi standarde................................ ................................ . 11 008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ .............................. 11 01 Bibliografie. Cataloage .....................................................................11 02 Biblioteconomie ............................................................................... 12 070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ................. 12 08 Poligrafii. Lucrări colective .............................................................. 12 087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori ................................ ....................... 12 1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ .................... 13 17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică .......................................... 13 2 RELIGIE. TEOLOGIE................................ ................................ ........................... 13 27 Creştinism. Religie creştină ............................................................... 13 28 Islam ............................................................................................... 14 3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................ ................................ ............................... 14 30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale .................................14 31 Statistică. Demografie. Sociologie...................................................... 15 32 Politică ........................................................................................... 15 33 Economie. Ştiinţe economice ............................................................. 16 34 Drept. Jurisprudenţă ........................................................................20 35 Administraţie publică. Artă militară ................................................... 25 36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .................................................... 26 37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .........................................26
198

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................ ................................ . 30 51 Matematică ..................................................................................... 30 53 Fizică .............................................................................................. 31 54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ................................................... 31 57 Ştiinţe biologice ............................................................................... 31 59 Zoologie .......................................................................................... 32 6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................ ........................... 32 61 Medicină ......................................................................................... 32 62 Inginerie. Tehnică în general ............................................................. 34 63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice .........................................................................35 7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ ......................... 37 72 Arhitectură ...................................................................................... 37 73/76 Arte plastice. Arte decorative ........................................................ 38 73 Arte plastice .................................................................................... 38 78 Muzică ............................................................................................ 38 79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................................. 39 8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................ ............................. 39 80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ....39 82 Literatură ........................................................................................ 42 9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ ....... 48 908 Monografii ale localităţilor ................................ ............................... 49 929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ .............................. 49 93/94 Istorie ......................................................................................... 49 94 Istorie generală. Istorie universală..................................................... 49 94(498) Istoria României ................................ ................................ ......... 50 Autoreferate ................................ ................................ ............................. 50 Index de nume ................................ ................................ ......................... 53 Index de titluri ................................ ................................ ......................... 58
199

Index subiecte ................................ ................................ .......................... 59 Index editori................................ ................................ ............................. 62 Index ISBN eronate ................................ ................................ ................. 62 CRONICA RESURSELOR ELECTRONICE ................................ ................................ .. 63 0 GENERALITĂŢI................................ ................................ ................................ .. 63 00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ........................................... 63 005 Conducere şi organizare. Management ................................ ............. 63 01 Bibliografie. Cataloage .....................................................................63 050 Publicaţii periodice şi seriale ................................ ............................ 67 3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................ ................................ ............................... 71 31 Statistică. Demografie. Sociologie...................................................... 71 32 Politică ........................................................................................... 72 33 Economie. Ştiinţe economice ............................................................. 73 6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................ ........................... 75 61 Medicină ......................................................................................... 75 62 Inginerie. Tehnică în general ............................................................. 75 69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie. tehnologii şi procedee în construcţii ................................................... 76 7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ ......................... 76 78 Muzică ............................................................................................ 76 79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................................. 78 8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................ ............................. 80 82 Literatură ........................................................................................ 80 Index de nume la "Cronica resurselor electronice" Nr 1-2011................. 82 CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ ................................ ................................ ..... 84 0 GENERALITĂŢI ................................ ................................ ............................ 84 00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ........................................... 84 001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ......................... 84
200

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................. 84 008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ .............................. 84 01 Bibliografie. Cataloage .....................................................................85 02 Biblioteconomie ............................................................................... 85 030 Lucrări de referinţă generale ................................ ............................. 86 06 Organizaţii (în general)................................ ................................ ....... 86 061 Organizaţii. Asociaţii (în general)................................ ..................... 86 069 Muzee ................................ ................................ ............................... 86 070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ................. 86 09 Manuscrise. Bibliofilie ......................................................................86 1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ .................... 86 1/14 Filozofie................................ ................................ ........................... 86 2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................ ................................ ........................... 87 27 Creştinism. Religie creştină ............................................................... 87 28 Islam ............................................................................................... 88 3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................ ................................ ............................... 88 31 Statistică. Demografie. Sociologie...................................................... 88 32 Politică ........................................................................................... 89 33 Economie. Ştiinţe economice ............................................................. 91 34 Drept. Jurisprudenţă ........................................................................94 35 Administraţie publică. Artă militară ................................................. 100 37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .......................................101 39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .................. 103 5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................ ............................... 105 51 Matematică ................................................................................... 105 53 Fizică ............................................................................................ 105 54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ................................................. 106 55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ............................................. 107 57 Ştiinţe biologice ............................................................................. 107
201

58 Botanică ........................................................................................ 107 6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................ ......................... 108 61 Medicină ....................................................................................... 108 62 Inginerie. Tehnică în general ........................................................... 112 63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice .......................................................................115 64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ..................... 117 66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ............................... 119 67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale .............. 120 69 Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. tehnologii şi procedee în construcţii ................................................. 120 7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ...................... 120 71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini ................................................................ 121 72 Arhitectură .................................................................................... 121 73 Arte plastice .................................................................................. 122 75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .......................................123 77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ................................ 123 78 Muzică .......................................................................................... 123 79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ............................................... 124 8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................ ........................... 126 80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ..126 82 Literatură ...................................................................................... 129 9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ ..... 136 902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ................ 136 908 Monografii ale localităţilor ................................ ............................. 136 913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne 136 913(478) Geografia Republicii Moldova ................................ ............... 136 929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ............................ 136
202

93/94 Istorie ....................................................................................... 137 94 Istorie generală. Istorie Universală .................................................. 138 Index de nume la " Cronica articolelor de revistă" Nr 1-2011 ............... 140 Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 1-2011 .. 147 CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ................................ ................................ .... 148 0 GENERALITĂŢI ................................ ................................ .......................... 148 00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .........................................148 006 Standardizare şi standarde................................ ............................... 148 008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ............................ 148 070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ............... 149 1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ .................. 149 1/14 Filozofie................................ ................................ ......................... 149 2 RELIGIE. TEOLOGIE................................ ................................ ......................... 149 27 Creştinism. Religie creştină ............................................................. 149 3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................ ................................ ............................. 150 32 Politică ......................................................................................... 150 33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................... 157 34 Drept. Jurisprudenţă ......................................................................161 35 Administraţie publică. Artă militară ................................................. 163 36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .................................................. 163 37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .......................................164 39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .................. 173 5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................ ............................... 174 51 Matematică ................................................................................... 174 53 Fizică ............................................................................................ 174 6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................ ......................... 174 61 Medicină ....................................................................................... 174

203

62 Inginerie. Tehnică în general ........................................................... 175 63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice .......................................................................175 67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale .............. 176 7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ...................... 176 71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini ................................................................ 176 72 Arhitectură .................................................................................... 176 73 Arte plastice .................................................................................. 176 75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .......................................176 77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ................................ 177 78 Muzică .......................................................................................... 177 79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ............................................... 178 8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................ ........................... 179 82 Literatură ...................................................................................... 179 9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ ..... 188 910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice. Călătorii................................ ................................ ....... 188 929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ............................ 188 93/94 Istorie ....................................................................................... 188 Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 1-2011................. 191 Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în " Cronica articolelor de gazetă" Nr 1-2011 ................................ ................................ .......... 197

204

Bibliografia Naţională a Moldovei Formatul 60 X 84/16 Coli de tipar 11,92 Coli ed. 10,67 Tirajul 50 ex. Com. Nr 12-4/2011 Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202 Chişinău, MD 2004, Republica Moldova Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16 Fax: /3732/ 29 58 60 Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md http://www.bookchamber.md Tipografia "Valinex" SA str. Florilor 30/1A, of. 26B Chişinău, MD 2004, Republica Moldova Tel. /3732/ 43 03 91 Fax: /3732/ 29 58 60 Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

205

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->