ISSN 1857-0550 (Print

)
ISSN 1857-3266 (CD)

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 7
2011

CNCM
Chişinău 2011

MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova
Books. Abstracts. Thesis.
Magazine and newspaper articles

Published from 1958
Issued once a month

2011
Nr 7

NBCM
Chişinău 2011

MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională
a Moldovei
Cărţi. Autoreferate. Teze.
Articole din reviste şi ziare
Se editează din anul 1958
Apare lunar

2011
Nr 7

CNCM
Chişinău 2011

Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ
Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Claudia BÂGU
Nina MICHERIN
Ludmila CORGHENCI
Tatiana DIACONU
Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ
Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII
Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of
Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep.
Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco
[et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2010 (Valinex SA). – ISSN 1857-0550. –
ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 7, 2011. – 2011. – 176 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
– 50 ex. – ISBN 978-9975-49-068-9 (Print). – ISBN 978-9975-49-034-4
(CD).
015(478)

 Camera Naţională a Cărţii
din Republica Moldova, 2011

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII

BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

IULIE

2011
NR 7
(1061-1240)

JULY

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1061. Costaş, Ilie
Tehnologii de procesare a informaţiei economice : [pentru uzul studenţilor] / Ilie Costaş ;
Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : ASEM, 2011. – 282 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 280-281 (17 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-553-5.
[2011-1223].
- - 1. Informaţie economică – Tehnologii de procesare. 2. Tehnologii de procesare – Informaţie economică.
004.65:330.47(075.8)

1062. Elaborarea BD cu ajutorul SGBD Acces : Lucrări de lab. / Nicolae Prodan,
Natalia Apetrii, Claudia Gaidău [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ.,
Catedra Contabilitate şi informatică Econ. – Ch. : CEP USM, 2011. – 102, [1] p. : des., tab. ;
20 cm.
Bibliogr.: p. 101 (22 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-121-0.
[2011-1216].
- - 1. Baze de date (BD) – Proiectare – Creare.
004.65(076.5)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres
1063. Politicile culturale locale ca stimulent al schimbării = Разработка местной
культурной политики: катализатор перемен / European Cultural Foundation ; resp. de ed.:
Diane Dodd. – Ch. : Arc, 2011 (Combinatul Poligr.). – 618 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Tit., text, cuprins paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 243-248 la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-61-611-9.
[2011-1118].
- - 1. Cultură – Republica Moldova – Politici (rom., rusă). 2. Politici culturale – Republica Moldova (rom., rusă).
008(478)=135.1=161.1

5

Cronica cărţii Nr 7-2011 ≡ Book annals Nr 7-2011

1064. Raport de Evaluare a Patrimoniului Cultural Moldova = Heritage Assessment
Report Moldova : Progr. Regional Iniţiativa Kiev : Proiect Pilot 2: "Reabilitarea Patrimoniului
Cultural în Oraşele Istorice" (PP2) / Comisia Europeană, Consiliul Europei ; trad.: Stela
Boţan, Iulia Postică. – Ch. : Pontos, 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). – 53, [1] ; 53, [1] p. : fot.,
tab. ; 22 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Paginaţie paral. – Carte-valet ("перевертыш"). –
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Consiliului Europei, Comisiei
Europene. – 200 ex.
ISBN 978-9975-51-257-2.
[2011-1189].
- - 1. Patrimoniu cultural – Republica Moldova – Reabilitare – Raport (rom., engl.).
008(478)(047)=135.1=111

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1065. Ianoş Ţurcanu : [poet] : Biobibliografie / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Filiala
Transilvania, Centrul de Informare şi Documentare, Chişinău. – Ch. : "Grafema Libris" SRL,
2011. – 184 p. : il., fot. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-52-116-1.
[2011-1245].
- - 1. Ianoş Ţurcanu, 1951-…, poet – Biobibliografie. 2. Literatură română din Republica
Moldova – Indici bibliografici.
016:[821.135.1(478).09+929 Ţurcanu]

1066. Modus cogitandi, modus vivendi. Larisa Cuzneţov Secrieru : Doctor habilitat în
pedagogie, prof. univ. : Biobibliografie / Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Bibl. Şt. ;
elab.: Svetlana Burlacu, Zinovia Russu, Silvia Zaharov ; red. şt.: Tatiana Callo ; red. bibliogr.:
Valentina Chitoroagă ; ed. îngrijită de: Ecaterina Scherlet. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Primex
Com" SRL). – 98 p. : fot., [1] f. portr. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4209-3-8.
[2011-1204].
- - 1. Psihopedagogie – Indici bibliografici. 2. Cuzneţov, Larisa, 1951-…, pedagog – Biobibliografie.
016:[37.015.3+929 Cuzneţov]

1067. Şpac, Ion
Academicianul Constantin Popovici. Savant, scriitor, publicist = Академик Константин
Попович. Ученый, писатель, публицист : Cercetări biobibliogr. şi informative / Ion Şpac ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural, Bibl. Şt. Centrală "A. Lupan". – Ed. a
2-a rev. şi compl. – Ch. : "Elan INC" SRL, 2010 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 308 p., [32] p.
: fot., fot. color ; 21 cm. – (Scrieri alese ; Vol. 15, ISBN 978-9975-66-069-3).
Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte: lb. rom., rusă. – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-173-7 (în cop. tare).
[2011-1240].
- - 1. Popovici, Constantin, 1924-2010, academician, scriitor (rom., rusă).
016:[821.135.1(478).0+929]=135.1=161.1

6

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1068. Şpac, Ion
Constantin Stere scriitorul, publicistul, politicianul, juristul, omul : Biobibliografie-invitaţie
la lecturi şi investigaţii / Ion Şpac ; red. şt.: Harlambie Corbu ; ed. îngrijită de Aurelia Hanganu
; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" a AŞM, Inst. de Filologie al
AŞM. – Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 421, [1] p. ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Addenda (include lucrări ale lui C. Stere): p. 298-419. – Apare cu sprijinul financiar al Univ. de Studii Politice şi Econ. Europene
"Constantin Stere". – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-987-5 (în cop. tare).
[2011-1172].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Indici bibliografici. 2. Stere, Constantin, 1865 – 1936, scriitor, politician – Biobibliografie.
016:[821.135.1(478).09+929 Stere]

02 BIBLIOTECONOMIE
1069. Universitatea Liberă Intern. din Moldova. Symposia Investigatio Bibliotheca :
Anuar / dir. publ.: Andrei Galben ; red. resp.: Ludmila Corghenci ; abstracte în lb. engl.:
Zinaida Sochircă ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Informaţional Biblioteconomic. – Ch.
: ULIM, 2011. – 24 cm.
2011. – 2011. – 107 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-101-69-1. – [2011-1183].
- - 1. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova – Symposia Iinvestigatio
Bibliotheca (rom., engl., rusă).
02:378.4(478-25)(082)=135.1=111=161.1

070 Ziaristică. Presă
1070. Gogu, Nadine
Stimularea gândirii critice a jurnaliştilor : Dileme etice şi editoriale : Studii de caz din
mass-media din Rep. Moldova / Nadine Gogu, Petru Macovei, Ion Bunduchi ; coord.: Dumitru
Lazur. – [Ch. : S. n., 2011] (Tipogr. "Bons Offices"). – 67 p. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Progr. Comun al Uniunii
Europene şi Consiliului Europei "Susţinerea Democraţiei în Moldova". – 1000 ex.
ISBN 978-9975-80-478-3.
[2011-1145].
- - 1. Mass-media – Republica Moldova – Studii de caz.
070(478)

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
1071. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Analele ştiinţifice ale
Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova : [în vol.] / MOLDCOOP, Univ. CooperatistComercială din Moldova ; col. red. Tudor Maleca (red.-şef), Vasile Botnarciuc, Sergiu
Petrovici. – Ch. : UCCM, 2011. – 29 cm. – ISBN 978-9975-4095-0-6. – ISSN 1857-1239.
Vol. 8. – 2011. – 363 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. –
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 60 ex. – ISBN 978-9975-4128-9-6. – [20111107].
- - 1. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova – Anale (rom., engl., rusă).

7

Cronica cărţii Nr 7-2011 ≡ Book annals Nr 7-2011
082:378.633(478-25)=135.1=111=161.1

1072. Vol. 9 : Pt. 1. – 2011. – 337, [1] p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb.
engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-4207-3-0. –
[2011-1104].
- - 1. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova – Anale (rom., rusă).
082:378.633(478-25)=135.1=161.1

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1073. Miroliubov, Trifan
Omul: puterea şi politica : (Omul – subiect al puterii şi obiect al politicii) / Trifan
Miroliubov, Silvia Corlăteanu ; Soc. Şt. "Omul şi universul", Lab. de homologie. – Ch. : "Labirint-Cutasevici" ÎI, 2011. – 171, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Rez.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 165-171 şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-948-51-7.
[2011-1128].
- - 1. Omul şi politica.
1/14+32

1074. Морару, Вячеслав
Хиромантия : (Пособие по толкованию линий рук) / Вячеслав Морару (Черо). – [К. :
Б. и.] ; Дублин : Б. и., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 423 p. : des. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 419-423. – Изд. при фин. поддержке Олега Пиенко. – 1020 ex.
ISBN 978-9975-78-985-1.
[2011-1156].
- - 1. Chiromanţie (rusă).
133.6(075)

Цуркан, И. М. Диалектика становления личности в процессе секуляризации. – Vezi
Nr 1082.

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
1075. Lungu, Viorelia
Etica profesională : Suport de curs / Viorelia Lungu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac.
de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : CEP USM, 2011. –
192, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-71-103-6.
[2011-1210].
- - 1. Etica profesională.
174(075.8)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23 RELIGII INDIENE
1076. Марченаро, Пьер Франко
8

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

САНТ и другие инструкторы : Особенности и задачи подлинного Мастера / Пьер
Франко Марченаро. – Изд. 2-ое. – К. : Pontos, 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). – 42, [1] p.: fot.
; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-255-8.
[2011-1188].
- - 1. Sufletul şi religii indo-europene (rusă).
233-852.5

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1077. White, Ellen G.
Cugetări de pe Muntele Fericirilor / Ellen G. White ; Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea Mişcarea de Reformă. – Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 91 p. 21 cm.
6000 ex.
ISBN 978-9975-78-992-9.
[2011-1160].
- - 1. Isus Cristos – Binecuvântări.
27-788-428:279.1

1078. Idem în lb. rusă: Блаженства изреченные на горе. – К. : Б. и., 2011 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 99 p. ; 21 cm.
7000 ex.
ISBN 978-9975-78-993-6.
[2011-1161].
- - 1. Isus Cristos – Binecuvântări (rusă).
27-788-428:279.1

1079. Морару, Вячеслав
О Боге и отношениях, о вечной жизни по ту сторону тёмного туннеля : (Общение
с Ангелом-Хранителем 2) / Вячеслав Морару (Черо). – [К. : Б. и.] ; Дублин : Б. и., 2010
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 187 p. ; 20 cm.
Изд. при фин. поддержке Олега Пиенко. – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-986-8.
[2011-1157].
- - 1. Existenţa lui Dumnezeu (rusă). 2. Eternitate (rusă).
27-29

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
1080. Bariere de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova : Studiu sociologic / Centrul de Asistenţă Juridică pentru persoane cu Disabilităţi ; elab. de
Parascovia Munteanu ; consultanţi: Nicolae Sadovei, Ion Cibotarică. – Ch. : S. n., 2011
(Tipogr. "Şagius-Grafic" SRL). – 64 p. : fig. color, tab. ; 30 cm.

9

Cronica cărţii Nr 7-2011 ≡ Book annals Nr 7-2011

Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei pentru Dezvoltare
Intern. (USAID) în cadrul Progr. AED Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP). –
100 ex.
ISBN 978-9975-4227-0-3.
[2011-1243].
- - 1. Persoane cu dizabilităţi – Studiu sociologic.
303.425:364.2

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1081. Corcimar, Nadejda
Why not marry an Eastern European woman? / Corcimar Nadejda. – Ch. : [CEP USM],
2011. – 52 p. : des. color, tab. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-71-120-3.
10 euro. – [2011-1246].
316.346.2-055.2

316.6 Psihologie socială
1082. Цуркан, И. М.
Диалектика становления личности в процессе секуляризации / И. М. Цуркан. – К. :
["Cuşnir & Co" SRL], 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 292 p. : tab., [8] p. fot. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 281 (12 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9946-8-2.
[2011-1170].
- - 1. Socializarea personalităţii (rusă).
316.61+130.31

32 POLITICĂ
1083. Encel, Frédéric
Orizonturi geopolitice / Frederic Encel ; trad. din fr. de Adrian Ciubotaru. – Ch. : Cartier,
2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 215 p. ; 21 cm. – (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de
Inga Druţă).
Tit. orig.: Horizons Géopolitiques. – Bibliogr.: p. 203-205 şi în notele de subsol. – Ind.: p.
206-215. – 510 ex.
ISBN 978-9975-79-683-5 (în cop. tare).
[2011-1164].
- - 1. Geopolitică.
32

Mitroliubov, Trifan. Omul: puterea şi politica. – Vezi Nr 1073.
323 Politică internă
1084. Боршевич, Виктор

10

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Молдавский иероглиф : [ст. о соц.-полит. положении Молдовы] / Виктор
Боршевич ; облож.: Д. Топал. – К. : "Stratum Plus" PP, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
644 p. : il., fot. ; 21 cm.
Indice CZU trecut eronat pe carte. – Bibliogr. în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4079-1-5.
[2011-1173].
- - 1. Politică internă – Republica Moldova (rusă).
323/324(478)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
1085. Жосан, Т. И.
Европейский союз: история и современные процессы : Учеб. пособие по спецкурсу для студентов фак. истории и философии / Т. И. Жосан ; Молд. гос. ун-т, Фак. истории и философии, Каф. всеобщей истории. – К. : CEP USM, 2011. – 149, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 143-146 şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-107-4.
[2011-1217].
- - 1. Uniunea Europeană – Istorie (rusă).
327:061UE(075.8)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
1086. Filip, Nelly
Teoria economică : (curs univ.) / Filip Nelly, Olga Sorocean. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr.
"Primex Com" SRL). – 21 cm. – ISBN 978-9975-4209-1-4.
Vol. 2. – 2011. – 341 p. : fig., scheme, tab. – Bibliogr.: p. 340-341 şi în notele de subsol. – 200 ex. – ISBN 978-9975-4209-2-1. – [2011-1203].
- - 1. Teorie economică.
330.81(075.8)

1087. Макаренко, А. В.
Природа экономических взаимоотношений людей : с критикой "Капитала" К. Маркса / А. В. Макаренко. – К. : Б. и., 2011 (Полиграфкомб.). – 338, [1] p. : tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 334-339 (96 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4179-3-8 (în cop. tare).
[2011-1227].
- - 1. Doctrină economică marxistă (rusă).
330.852

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
1088. Necesităţile specifice ale copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijirea membrilor
de familie plecaţi la muncă peste hotare : [studiu] / aut.: Diana Cheianu-Andrei (coord.), Rodica Gramma, Stela Milicenco [et al.] ; Org. Intern. pentru Migraţie (OIM), Agenţia Cehă pentru
Dezvoltare, Fondul ONU pentru Populaţie (UNFPA). – Ch. : CEP USM, 2011. – 251, [1] p. : il.
color, tab. ; 25 cm.
Apare cu sprijinul financiar al UE, Agenţiei Cehă pentru Dezvoltare prin intermediul
Caritas Rep. Cehă şi Fondului ONU pentru Populaţie în Moldova (UNFPA). – 300 ex.
11

Cronica cărţii Nr 7-2011 ≡ Book annals Nr 7-2011

ISBN 978-9975-71-124-1.
[2011-1219].
- - 1. Migraţia forţei de muncă. 2. Ajutor social – Copii – Vârstnici.
331.556.4:364

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
1089. Verejan, Nicolae
Managementul riscurilor în afaceri : (suport metodic) / Nicolae Verejan ; Acad. de
Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Ch. : Evrica, 2011 (Tipogr. AŞM). – 96 p. : fig., tab.
; 20 cm. – (Seria : Management şi Marketing).
Bibliogr.: p. 95-96. – 250 ex.
ISBN 978-9975-941-71-6.
[2011-1194].
- - 1. Afaceri – Managementul riscurilor.
334.012.2(075.8)

1090. Шулянски, София
Первые шаги в бизнесе : Пособие для начинающих предпринимателей / София
Шулянски, Валентина Веверица ; пер.: Елена Акулай, Наталья Виноградова ; Междунар. орг. труда. – Изд. 2-е. – К. : "Garomont Studio" SRL, 2011. – 177, [3] p. : tab. ; 20 cm.
Изд. при фин. поддержке Упр. по мониторингу и борьбе с торговлей людьми
(G/TIP), Гос. Департамента США. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4223-4-5.
[2011-1260].
- - 1. Antreprenoriat (rusă).
334.012(076)

336 Finanţe
1091. Budianschi, Dumitru
Investigarea transparenţei şi eficienţei economice a utilizării Fondurilor Ecologice în
Republica Moldova : Studiu / Dumitru Budianschi, Elena Culiuc, Adrian Lupuşor ; Centrul
Analitic Independent Expert Grup. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2011. – 80 p. : fig., tab. ; 28
cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros Moldova. –
200 ex.
ISBN 978-9975-80-491-2.
[2011-1140].
- - 1. Finanţe – Ecologie – Republica Moldova.
336:502/504

1092. Gestiunea fiscală : Suport de curs / Ludmila Cobzari, Diana Criclivaia, Ina
Brumă [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ., Catedra Finanţe şi Bănci. –
Ch. : CEP USM, 2011. – 246, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 211-215. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-128-9.
[2011-1218].
- - 1. Gestiune fiscală.
336.225(075.8)
12

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1093. Republica Moldova. Serviciul Fiscal de Stat. Planul de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat : pentru anii 2011-2015 / Serviciul Fiscal de Stat al Rep. Moldova. – [Ch. :
"Contezaur" SRL, 2011]. – 51 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
Lista doc.: p. 44-45 (34 tit.). – F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-55-007-9.
[2011-1112].
- - 1. Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova – Plan de dezvoltare, 2011-2015.
336.225.2(478)(083.92)

1094. Idem în lb. engl.: The Development Plan of Moldova State Tax Service : for
2011-2015. – [Ch. : "Contezaur" SRL, 2011]. – 51 p. : fig., tab. color ; 25 cm.
Lista doc.: p. 44-45 (34 tit.). – F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-55-008-6.
[2011-1113].
- - 1. Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova – Plan de dezvoltare, 2011-2015
(engl.).
336.225.2(478)(083.92)

1095. Idem în lb. rusă : План развития Государственной Налоговой Службы : на
2011-2015. – [Ch. : "Contezaur" SRL, 2011]. – 59 p. : fig., tab. color ; 25 cm.
Lista doc.: p. 50-51 (34 tit.). – F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-55-009-3.
[2011-1114].
- - 1. Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova – Plan de dezvoltare, 2011-2015 (rusă).
336.225.2(478)(083.92)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
1096. "Aspecte economico-financiare şi sociale ale economiei Republicii Moldova în contextul transformărilor sistemice şi integrării în spaţiul european", conf. şt.
intern. (2010 ; Chişinău). Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale "Aspecte economico-financiare şi sociale ale economiei Republicii Moldova în contextul transformărilor sistemice şi integrării în spaţiul european", 26-27 noiemb. 2010 / col. red.: Al. Gribincea (red. resp.),
I. Enicov, G. Ulian [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2011. – 709, [1] p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ. – Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 55 ex.
ISBN 978-9975-71-084-8.
[2011-1211].
- - 1. "Aspecte economico-financiare şi sociale ale economiei Republicii Moldova în contextul transformărilor sistemice şi integrării în spaţiul european" – Conferinţa ştiinţifică internaţională (rom., engl., fr., rusă).
338(478)(082)=00

13

Cronica cărţii Nr 7-2011 ≡ Book annals Nr 7-2011

338.48 Turism. Economia turismului
1097. "Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI. Turismul şi biodiversitatea",
conf. şt.-practică intern. (2010 ; Chişinău). Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI.
Turismul şi biodiversitatea : Conf. şt.-practică intern., 27 sept. 2010 / col. red. Al. Gribincea
(red. resp.), Teimuraz Shengelia, S. Maximilian [et al.]. – Ch. : ULIM, 2011 (Tipogr. "PrintCaro" SRL). – 381 p. : diagr., fig., tab. ; 20 cm.
Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Investigaţii Strategice în Econ., Catedra "Econ. şi relaţii econ. intern.". – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr.
la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-101-61-5.
[2011-1249].
- - 1. Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI. Turismul şi biodiversitatea – Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională (rom., engl., rusă).
338.48:[339.9+60](082)=135.1=111=161.1

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
1098. Băieşu, Aurel
Sancţiunile neexecutării contractului în dreptul comerţului internaţional : Monografie /
Aurel Băieşu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Intern. şi Drept al Relaţiilor
Economice Externe. – Ch. : CEP USM, 2011. – 350, [1] p. : scheme ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 332-335 (61 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-112-8.
[2011-1209].
- - 1. Dreptul comerţului internaţional.
341.4:347.44

Ghid în domeniul promovării şi protecţiei drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV. –
Vezi Nr 1145.
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1099. Implementarea normelor dreptului internaţional în legislaţie naţională a Republicii Moldova / Alexandru Burian, Alexandrina Rotaru Bulat, Cristina Burian [et al.] ; red.
coord.: Alexandru Burian ; Inst. de Istorie, Stat şi Drept al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
Cercet. Strategice al Univ. de Studii Europene din Moldova, Asoc. de Drept Intern. din Rep.
Moldova. – Ch. : CEP USM, 2011. – 303, [1] p. : fig., tab. ; 26 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la
sfârşitul cap. şi în notele de subsol. – Cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – 200 ex. (Primul lot
75 ex.).
ISBN 978-9975-71-131-9.
[2011-1215].
- - 1. Legislaţie naţională – Dreptul internaţional – Implementare.
342(478):341

1100. Pupăză, Crisrina

14

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Redobândirea cetăţeniei române de la A la Z : Ghid / Cristina Pupăză. – Ch. : "CivitasPrim" SRL, 2011 (Combinatul Poligr.). – 128 p. : il. ; 10 x 14 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-4232-0-5.
[2011-1254].
- - 1. Cetăţenie română – Ghiduri.
342.71(498)(036)

Проблемы истории и права евреев Молдовы. – Vezi Nr 1225.
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
1101. Ciobanu, Igor A.
Criminologie : [pentru uzul studenţilor] / Igor A. Ciobanu ; Univ. de Stat din Moldova, Catedra Drept Penal şi Criminologie. – [Ch. : S. n., 2011] (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 559, [1]
p. : tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 538-545 şi în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-973-8 (în cop. tare).
[2011-1174].
- - 1. Criminologie.
343.9(075.8)

1102. Hurloiu, Ion Iulian
Managementul activităţilor de prevenire şi combatere a fraudelor fiscale la nivel internaţional / Ion Iulian Hurloiu, Petru Ion Roşca ; red. resp.: Petru Roşca ; Univ. Liberă Intern. din
Moldova. – Ch. : ULIM, 2011 (Tipogr. "Print-Caro" SRL). – 235 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 200-211 (190 tit.). – 35 tit.
ISBN 978-9975-101-71-4.
[2011-1251].
- - 1. Fraude fiscale – Prevenire – Combatere.
343.359.2:339.7

1103. Infracţiuni cu caracter terorist, infracţiuni conexe terorismului şi unele infracţiuni cu caracter de terorizare / Vitalie Sîli, Vitalie Armaşu, Anatolie Donciu [et al.] ; red. resp. şi
coord. de ed.: Vitalie Sîli ; Inst. Naţ. de Informaţii şi Securitate "Bogdan, Întemeietorul Moldovei". – Ch. : "Garomont Studio" SRL, 2011. – 230 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 219-229 (214 tit.) şi în notele de subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-9880-4-9.
[2011-1261].
- - 1. Infracţiuni cu caracter terorist.
343.326

1104. Probaţiunea în Republica Moldova : Raport de monitorizare / Igor Dolea, Victor
Zaharia, Vasile Rotaru [et al.] ; Inst. de Reforme Penale. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2011. –
100 p. : diagr. color ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Apare cu sprijinul financiar al Org. Open Society Inst. – 500
ex.
ISBN 978-9975-80-479-0.
[2011-1130].

15

Cronica cărţii Nr 7-2011 ≡ Book annals Nr 7-2011

- - 1. Probaţiunea în Republica Moldova.
343.14(478)(047)

347 Drept civil
1105. Cebotari, Valentina
Aspecte teoretice şi practice ale prevederilor codului familiei : (Material didacticometodic pentru activităţile practice la disciplina Dreptul familiei) / Valentina Cebotari, Gheorghe Mîţu, Ion Malanciuc ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Civil. – Ch.
: CEP USM, 2011. – 154, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr. în text şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-089-3.
[2011-1212].
- - 1. Dreptul familiei.
347.6(075.8)

1106. Овчинникова, О. В.
Гражданское право : Краткий курс лекций / О. В. Овчинникова ; ред.-изд. совет:
Бабенко О. А., Млечко Т. П., Катан П. И. [и др.] ; Слав. ун-т, Каф. част. права. – К. :
"Valinex" SRL, 2011. – 231, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 225-231 (47 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-178-0.
[2011-1208].
- - 1. Drept civil (rusă).
347(075.8)

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
1107. Volcinschi, Victor
Drepturile reale asupra lucrurilor altuia : [monografie] / Victor Volcinschi, Adrian
Cibotaru. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. UCCM). – 318 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 246-255. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4207-5-4.
[2011-1079].
- - 1. Drepturi reale (drept civil).
347.2

349 Ramuri speciale ale dreptului
1108. Sadovei, Nicolae
Dihotomia raportului juridic de muncă : Studiu monogr. / Nicolae Sadovei ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Dreptul Muncii. – Ch. : ["Garomont Studio" SRL],
2011. – 203 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 189-203 şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4223-0-7.
[2011-1257].
- - 1. Dreptul muncii.
349.2

16

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
1109. Doicov, Ecaterina
Dezvoltarea profesională a personalului din autoritatea publică: instruirea internă : Ghid
metodic / Ecaterina Doicov, Tamara Gheorghiţa ; Cancelaria de Stat a Rep. Moldova, Direcţia
politica de cadre. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 90 p. : fig., tab. color ; 24
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 90 (15 tit.) şi în notele de subsol. – 2500
ex.
ISBN 978-9975-80-477-6.
[2011-1142].
- - 1. Funcţionari publici – Dezvoltare profesională.
35.08

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
368 Asigurări
1110. Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală : [în vol.] / Compania Naţ. de Asigurări în Medicină. – Ch. : [Pontos], 2011 (Tipogr. "Euro-Press" SRL). – 24 cm.
Vol. 5. – 2011. – 104 p. : tab. – 1700 ex. – ISBN 978-9975-51-267-1. – [2011-1247].
- - 1. Asigurarea de asistenţă medicală – Acte normative.
368.9.06(094)

1111. Idem în lb. rusă : Обязательное медицинское страхование. – К. : Pontos,
2011 (Tipogr. "Europres" SRL). – 24 cm.
Том 5. – 2011. – 112 p. : tab. – 300 ex. – ISBN 978-9975-51-268-8. – [2011-1248].
- - 1. Asigurarea de asistenţă medicală – Acte normative (rusă).
368.9.06(094)

1112. Grawe Carat Asigurări AO. Annual Report … / Grawe Carat Asigurări SA. –
[Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL)]. – 30 cm.
… 2010. – 2011. – 11 p. : fot. color. – Texte: lb. rom., engl. – F. f. de tit. – [2011-1144].
- - 1. Grawe Carat Asigurări SA – Raport (rom., engl.).
368(047)=135.1=111

1113. Idem în lb. rusă : Grawe Carat Asigurări AO. Annual Report … = Годовой отчет 2010. – [Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL)]. – 30 cm.
… 2010. – 2011. – 11 p. : fot. color. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Texte: lb. engl., rusă.
– F. f. de tit. – [2011-1143].
- - 1. Grawe Carat Asigurări SA – Raport (engl., rusă).
368(047)=111=161.1

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1114. Déjà Vu : Liceul "Spiru Haret". Promoţia 2011 : Ed. a 4-a. [din Chişinău : album]
/ Liceul Teoretic "Spiru Haret" ; red.: Bajurean Irina, Fortuna Marina, Ştefăneţ Nelly [et al.].–
Ch. : "Elan INC" SRL, 2011 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 144 p. : fot. ; 27 cm.
17

Cronica cărţii Nr 7-2011 ≡ Book annals Nr 7-2011

150 ex.
ISBN 978-9975-66-234-5 (în cop. tare).
[2011-1077].
- - 1. Liceul Teoretic "Spiru Haret" – Chişinău – Promoţia 2011 – Albume.
37.091(478-25)(084.12)

1115. Enciu, Ecaterina
Carte-caiet la dirigenţie : pentru cl. a 4-a / Ecaterina Enciu. – Ed. [a 2-a], rev. şi compl. –
Ch. : Lyceum, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 64 p. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9635-5-8 (eronat).
[2011-1182].
- - 1. Dirigenţie.
37.091(072)

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1116. Carabet, Natalia
Planşe didactice cu sarcini individuale pentru preşcolari : în ajutorul studentului-stagiar
/ Natalia Carabet. – Ch. : ["Garomont Studio" SRL], 2011. – 67 p. : il. ; 21 x 28 cm.
60 ex.
ISBN 978-9975-4223-2-1.
[2011-1259].
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2

1117. Cartea preşcolarului : 6-7 ani / trad. şi adaptare de Anatol Vidraşcu ; il. Alecu
Donici, Serge Samsonov, Marina Andruhina [et al.] ; cop.: Vladimir Zmeev. – [Ch. : S. n.] ;
Bucureşti : Litera Internaţional (mică), 2011 (Combinatul Poligr. din Chişinău). – 158, [2] p. : il.
color ; 28 cm. – (Dezvoltarea timpurie).
ISBN 978-606-600-413-8 (Litera Internaţional, Bucureşti) (în cop. tare).
[2011-1125].
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2

1118. Zglavoci, Valentina
Pe potecile vacanţei / Valentina Zglavoci. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2011 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 48 p. : il. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-109-54-3.
[2011-1175].
373.3

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
1119. Copilu-Copillin, Dumitru
O viaţă de dascăl obişnuit, trăită neobişnuit / Dumitru Copilu-Copillin. – Ch. : Prut Internaţional, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 244 p. : fig., fot., fot. color ; 25 cm.
Bibliogr. în text şi în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4228-4-0.
[2011-1158].
18

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
378(092)

1120. Oweidah, Jamil
Cooperation and export of educational services: world experience / Jamil Oweidah ;
Free Intern. Univ. of Moldova. – Ch. : ULIM, 2011 (Tipogr.: "Print-Caro" SRL). – 152 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 126-137 (198 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-101-70-7 (în cop. tare).
[2011-1250].
- - 1. Învăţământ superior (engl.).
378:339.9

1121. Remember Me… : Academia de Studii Economice din Moldova "ASEM" : Promoţia 2011 : [album] / Acad. de Studii Economice ; fot.: Goncearuc Alexandru, Melnic Ala. –
Ch. : " Elan Inc" SRL, 2011 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 104 p. : fot. ; 27 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-66-230-7 (în cop. tare).
[2011-1076].
- - 1. Academia de Studii Economice din Moldova – Promoţia 2011 – Albume.
378.633(478-25)(084.12)

1122. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Aniversarea a 60-a a organizării învăţământului superior de cultură fizică din Republica Moldova / Univ. de Stat de
Educaţie Fizică şi Sport ; coord.: Veaceslav Manolache ; consultanţi: Petru Demcenco, Boris
Rîşneac ; fot.: Mihai Cozma. – Ch. : [USEFS], 2011 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – [156] p. :
fot. color ; 30 cm.
Text paral.: lb. rom., engl.
[2011-1078].
- - 1. Învăţământ superior de cultură fizică – Istorie.
378.679.6(478-25)(091)

1123. Universitatea de Stat din Moldova = Moldova State University : Facultatea de
Drept : Promoţia 2011 : [album] / Univ. de Stat din Moldova ; coord.: Anatol Roibu. – [Ch. : S.
n., 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL)]. – 68 p. : fot. color ; 31 cm.
Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text paral.: lb. rom., rusă.
În cop. tare.
[2011-1141].
- - 1. Universitatea de Stat din Moldova – Facultatea de Drept – Promoţia, 2011 – Albume (rom., rusă).
378.4(478-25)(084.12)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
398 Folclor
1124. Copilărie-Păpădie : Antologie de texte din folclorul şi lit. pentru copii : [în vol.] /
[aut.-alcăt.] : Stela Cemortan. – Ch. : "Stelpart" SRL, 2011 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 27 cm.
– ISBN 978-9975-4117-0-7.
Vol. 1. – 2011. – 117, [3] p. : il. des. – Bibliogr.: p. 118 (22 tit.). – 1000 ex. – ISBN 9789975-4117-2-1 (în cop. tare). – [2011-1152].

19

Cronica cărţii Nr 7-2011 ≡ Book annals Nr 7-2011

- - 1. Literatură pentru copii.
398.5+821-93(082)

1125. Квилинкова, Е. Н.
Гагаузский песенный фольклор – "Грамматика жизни" : [монография] / Елизавета
Квилинкова ; под ред. Н. Д. Руссева ; АН Молдовы, Ин-т культур. наследия, Ун-т "Высш.
антропол. шк.". – К. : "Elan Inc" SRL, 2011 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 568 p. : fot. ; 21
cm.
Text parţial: lb. găgăuză. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 363-399 şi în notele de subsol. – Изд. при фин. поддержке примэрии г. Чадыр-Лунга, примаром Г. Ф. Марангоз, дир. Торгово-пром. палаты Гагаузии, д-ра истории П. М. Пашалы. – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-238-3 (în cop. tare).
[2011-1235].
- - 1. Folclor găgăuz (rusă).
398.8(=512.165):784.4

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1126. Corobov, Roman
Climate Change Adaptation Policies in the Framework of Sustainable Environmental
Management : An Emphasis on Countries in Transition / Roman Corobov. – Ch. : Eco-TIRAS,
2011 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 649 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 617-648 (706 tit.) şi în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-66-233-8 (în cop. tare).
[2011-1074].
Стратегии адаптации к изменению климата в рамках устойчивого менеджмента
окружающей среды.
- - 1. Climă (engl.).
502/504+551.81

1127. Craciun, Alexandru
Metode de reducere a emisiilor poluante ale motoarelor cu ardere internă : [pentru uzul
studenţilor] / Alexandru Craciun, Gheorghe Duca, Vladimir Ene ; Univ. de Stat din Moldova,
Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică, CCŞ "Chimie Aplicată şi Ecologică". – Ch. : CEP
USM, 2011. – 135, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 129-132 (64 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Consiliului Suprem pentru
Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM. – 70 ex.
ISBN 978-9975-71-126-5.
[2011-1214].
- - 1. Protecţia mediului înconjurător – Emisii poluante.
504.06(075.8)

1128. Reniţă, Alecu
Patrimoniul natural al Moldovei = The natural heritage of Moldova : [album] / fot. & texte:
Alecu Reniţă, Lucian Reniţă ; cuv. introd.: Gheorghe Şalaru ; trad.: Lucian Reniţă ; Min. Mediului al Rep. Moldova. – Ch. : "Continental Grup" SRL, 2011. – 195, [1] p. : fot. color ; 31 cm. –
(Colecţia "Natura").
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 1000 ex.
20

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9810-6-4 (în cop. tare).
[2011-1176].
- - 1. Patrimoniul natural al Moldovei – Albume.
502/504(478)(084)=135.1=111

51 MATEMATICĂ
1129. Călugăriţa, Angelica
Exerciţii şi probleme de matematică : pentru elevii cl. 1-4 / Angelica Călugăriţa. – Ed. a
3-a, rev. şi ad. – Ch. : "Teo-Educaţional" SRL ; Bucureşti : Universal Pan, [2011 (Tipogr.
"Bons Offices" SRL)]. – 392 p. : fig. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 392 (9 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4112-7-1.
[2011-1134].
- - 1. Matematică – Culegere de exerciţii şi probleme.
51(075.3)

Enciu, Ecaterina. Lecţii pentru vacanţă. – Vezi Nr 1177.
1130. Goian, I.
Rezumate la matematică : 5-9 : Pregătire către examenul de capacitate / I. Goian, I.
Marin, V. Marin. – [Ed. rev.]. – Ch. : "Teo-Educaţional", 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). –
103 p. : fig. ; 10 x 13 cm. – (Ediţie nouă).
3000 ex.
ISBN 978-9975-9715-7-7.
[2011-1139].
- - 1. Matematică.
51(075.3)

Marţ, Viorica. Lecţii pentru vacanţă. – Vezi Nr 1184.
Obreja-Mariţ, Viorica. Lecţii pentru vacanţă. – Vezi Nr 1185.

53 FIZICĂ
1131. Marinciuc, Mihai
Fizică : man. pentru cl. a 6-a / Mihai Marinciuc, Mircea Miglei ; comisia de evaluare: Nicolae Balmuş, Ion Albu, Pavel Stratan ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2011 (Combinatul Poligr.). – 107, [1] p. : fig., tab. color ; 24 cm.
41200 ex.
ISBN 978-9975-67-762-2.
[2011-1199].
- - 1. Fizică – Manuale.
53(075.3)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
1132. Sandu, Angela

21

Cronica cărţii Nr 7-2011 ≡ Book annals Nr 7-2011

Rezumate la Chimie : pentru cl. 10-12 / Angela Sandu. – [Ed. rev.]. – Ch. : "TeoEducaţional" SRL, 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 128 p. : tab. ; 10 x 13 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4112-3-3.
[2011-1135].
- - 1. Chimie.
54(075.3)

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
1133. Serviciul Hidrometeorologic de Stat = State Hydrometeorological Service : Raport de activitate, 2010 / Min. Mediului ; elab. : Ilie Boian (coord. principal), Elina Pleşca, Lidia
Treşcilo [et al.] ; trad. : Natalia Efros. – Ch. : "Mediul Ambiant" PP, 2011 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 88, [1] p. : fig., fot. color, tab., diagr. ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ.
[2011-1177].
- - 1. Serviciul Hidrometeorologic de Stat – Republica Moldova – Raport, 2010 (rom.,
engl.).
551.5(478)(047)=135.1=111

551.7/.8 Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie
Corobov, Roman. Climate Change Adaptation Policies in the Framework of Sustainable Environmental Management. – Vezi Nr 1127.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
1134. Cozari, Tudor
Biologie : Man. pentru cl. a 6-a / Tudor Cozari ; comisia de evaluare: Lidia Timuţă, Lidia
Cojocari, Nicolae Morari ; imagini fot.: Tudor Cozari, Andrei Negru, Ovidiu Cosmin [et al.] ;
Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P."Ştiinţa", 2011 (Tipogr. "Serbia" SRL). – 95, [1]
p. : des., fot. color ; 26 cm.
41300 ex.
ISBN 978-9975-67-756-1.
[2011-1147].
- - 1. Biologie – Manuale.
57(075.3)

1135. Idem în lb. rusă : Биология : Учеб. для 6 кл. – К. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2011
(Tipogr. "Serebia" SRL). – 95, [1] p. : des., fot. color ; 26 cm.
11400 ex.
ISBN 978-9975-67-757-8.
[2011-1148].
- - 1. Biologie – Manuale (rusă).
57(075.3)

22

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
1136. Dediu, Ion I.
Tezaurul terminologic al ecologiei : Glosar etimologic român-rus-englez / Ion I. Dediu ;
red. şt.: Nicolae Botnariuc, Alexandru Ciubotaru, Gheorghe Mustaţă ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie, Acad. Oamenilor de Ştiinţă din România [et al.]. – Ch. :
Î.E.-P. "Ştiinţa", 2011 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 282, [1] p. ; 25 cm. – (Probare et probare).
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 269-282. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-67-746-2 (în cop. tare).
[2011-1155].
- - 1. Ecologie – Terminologie (rom., engl., rusă).
574(038)=135.1=161.1=111

577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică
1137. Biochimie : Note de curs : Pentru studenţii UCCM : Spec.: 541.1 Tehnologia şi
managementul alimentaţiei publice ; 541.2 Tehnologia produselor alimentare / MOLDCOOP,
Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM), Catedra Tehnologie şi chimie a mărfurilor ; alcăt.: I. Purice. – Ch. : UCCM, 2010. – 215 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 215 (14 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4128-5-8.
[2011-1106].
- - 1. Biochimie.
577(075.8)

59 ZOOLOGIE
1138. Cozari, Tudor
Insectele : Mică enciclopedie / Tudor Cozari ; fot.: Tudor Cozari. – Ch. : Arc : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2010 (Imprimat în Ungaria). – 175, [1] p. : fot. color ; 20 cm.
Denumirea speciilor paral.: lb. lat., rom., engl., rusă. – Indice în lb. lat., rom., engl, rusă:
p.170-175. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-67-737-0 (Arc). – ISBN 978-9975-61-595-2 (Î.E.-P. "Ştiinţa") (în cop. tare).
[2011-1200].
- - 1. Insecte – Enciclopedii.
595.7(031)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
1139. ICNBME-2011. International Conference on Nanotechnologies and Biomedical
Engineering german-moldovan workshop on Novel Nanomaterials for Electronic, Photonic
and Biomedical Applications, Chisinau, July 7-8, 2011 : Proceedings / resp. for ed. Serghei
Railean. – Ch. : "Elan Inc" SRL, 2011 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 460 p. : fig., tab. ; 30
cm.
Antetit.: Acad. of Sciences of Moldova, Techn. Univ. of Moldova, State Medical and
Pharmaceutical Univ. "Nicolae Testemitanu" of the Rep. of Moldova [et al.]. – Rez.: lb. engl. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – Ind. de aut.: p. 455-459. – Apare cu sprijinul financiar al European
23

Cronica cărţii Nr 7-2011 ≡ Book annals Nr 7-2011

Federation for Medical Informatics, GE Healthcare, Alexander von Humboldt Foundation
(Workshop) [et al.]. – 150 ex.
ISBN 978-9975-66-239-0.
[2011-1075].
- - 1. "Nanotechnologies and Biomedical Engineering german-moldovan workshop on
Novel Nanomaterials for Electronic, Photonic and Biomedical Applications" – International
conference.
61:[57+004](082)=111

1140. Proca, Ion
Jurnal de spital : [file din istoria Spitalului Clinic Municipal "Sfântul Arhanghel Mihail] /
Ion Proca ; pref.: Ion Cuzuioc. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2011. – 135 p. : fot. ; 24 cm.
Sponsori dl. Grigore Filimon, dir. al SA "Recar", Proca Ion, Ion Şarban. – 200 ex.
ISBN 978-9975-52-115-4.
[2011-1244].
- - 1. Spitalul Clinic Municipal "Sfântul Arhanghel Mihail" – Personal medical – Interviuri.
61(047.53)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
1141. Установление целей и целевых показателей в соответствии с протоколом
по проблемам воды и здоровья в Республике Молдова / НПО "Eco-TIRAS" ; подгот.:
Франческа Бернардини, Райнер Эндерляйн, Валериу Гончар [и др.]. – [К. : "Elan Inc"
SRL, 2011] (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 83, [1] p. : diagr., tab. color ; 24 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Изд. при фин. поддержке Швейц. агентством по развитию и сотрудничеству SDC, Европ. Экон. Комис. Орг. Объедин. Наций (ЕЭК ООН). –
500 ex.
ISBN 978-9975-66-240-6.
[2011-1234].
- - 1. Apa şi sănătatea publică – Republica Moldova (rusă).
614.777+614.2(478)

1142. Idem în lb. engl. : Setting Targets and Target Dates under the Protocol on Water and Health in the Republic of Moldova. – [Ch. : "Elan Inc" SRL, 2011] (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 83, [1] p. : diagr., tab. color ; 24cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al United Nations Econ.
Commission for Europe, Swiss Agency for development and Cooperation SDC. – 500 ex.
ISBN 978-9975-66-232-1.
[2011-1236].
- - 1. Apa şi sănătatea publică – Republica Moldova (engl.).
614.777+614.2(478)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
Durnea, Aliona. Efectul nefroprotector al medicaţiei cu araii versus iecaii şi impactul
asupra elasticităţii arteriale în hipertensiunea arterială esenţială. – Vezi Nr 1235.
616 Patologie. Medicină clinică
1143. Цынпеу, И. И.
24

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Спортивная травма, болевой синдром и методы реабилитации : [монография] / И.
И. Цынпеу. – К. : Б. и., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 334, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 331-335 (83 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-78-977-6 (în cop. tare).
[2011-1159].
- - 1. Traume – Sport (rusă).
616.001:796/799

616.1/.9 Patologie specială
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
1144. Gudumac, Eva
Fistulele intestinale la copil. Aspecte clinico-biochimice şi terapeutice : 70 [ani de la naşterea chirurgului-pediatru E. Gudumac] / Eva Gudumac ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2011. – 78 p. ; 20 cm. – (Savanţi-medici
iluştri).
Tit. pe cop.: Eva Gudumac. – Lista lucrărilor şt. publ. de prof. univ., acad. al AŞRM, om
emerit Eva Gudumac: p. 34-78 (383 tit.).
[2011-1072].
- - 1. Boli intestinale la copii – Fistule. 2. Gudumac, Eva 1941-…, chirurg-pediatru – Biografie.
616.34-053.2-089(092)

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase
1145. Ghid în domeniul promovării şi protecţiei drepturilor persoanelor care trăiesc cu
HIV = Руководство по продвижению и защите прав людей, живущих с ВИЧ / aut.: Radu
Danii, Doina Munteanu, Iurie Osoianu [et al.] ; Inst. pentru Drepturile Omului din Moldova. –
Ch. : Cartier, 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 124 ; 130 p. : tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Paginaţie paral. –
Carte-valet ("перевертыш"). – Bibliogr.: p. 119-123, p. 125-129. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-690-3.
Gratuit. – [2011-1153].
- - 1. Persoane infectate cu HIV/SIDA – Drepturile omului (rom., engl.). 2. Drepturile
omului – Persoane infectate cu HIV/SIDA (rom., engl.).
616.98:578.828+341.231.14

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
1146. Bulgac, Maria
Culegere de lucrări aplicative la "Merceologia produselor alimentare de origine animalieră" : (pentru elevii şi studenţii spec. "Merceologie şi Comerţ") / Maria Bulgac, Olga
Tabunscic ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Colegiul Naţ. de Comerţ al ASEM, Catedra
"Comerţ, Merceologie, Tehnologii". – Ch. : ASEM, 2011. – 173, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 172-173 (16 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-556-6.
25

Cronica cărţii Nr 7-2011 ≡ Book annals Nr 7-2011

[2011-1225].
- - 1. Merceologia produselor alimentare.
620.2:664.9(076.5)

1147. Cecan, Ecaterina
Merceologia materiei prime secundare : Note de curs / Ecaterina Cecan ; MOLDCOOP,
Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. – Ch. : UCCM, 2011. – 101 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 99-101 (33 tit.). – 40 ex.
ISBN 978-9975-4207-4-7.
[2011-1105].
- - 1. Merceologie.
620.2(075.8)

1148. Fedorciucova, Svetlana
Merceologia produselor alimentare: miere, zahăr, amidon : Note de curs / Svetlana
Fedorciucova ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. – Ch. : UCCM,
2011. – 72 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 72 (18 tit.). – 70 ex.
ISBN 978-9975-4198-2-6.
[2011-1093].
- - 1. Merceologia produselor alimentare.
620.2:664.1/.2(076.6)

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
1149. Guţu, Valentin
Electrotehnica şi electronica : [pentru uzul studenţilor] / Valentin Guţu ; Min. Educaţiei
al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a, ad.]. – Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 670 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 670 (15 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-63-314-7 (eronat) (în cop. tare).
[2011-1178].
- - 1. Electrotehnică. 2. Electronică.
621.3+621.38(075.8)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

633 Cultura plantelor de câmp
633.4 Culturi de rădăcinoase
1150. "Sfecla de zahăr – cultură strategică în dezvoltarea durabilă a agriculturii
Republicii Moldova", conf. intern. (2011 ; Chişinău). Materialele Conferinţei internaţionale
"Sfecla de zahăr – cultură strategică în dezvoltarea durabilă a agriculturii Republicii Moldova",
Rep. Moldova, Bălţi, 7-8 iul. 2011 / col. red.: Vozian Valeriu, Taran Mihail, Boaghii Ion [et al.].
– Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 319 p. : fig., tab. ; 21 cm.

26

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Antetit.: Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Instituţia Publică Inst. de Cercet. pentru Culturile de Cîmp "Selecţia". – Texte: lb.
rom., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-78-991-2 (în cop. tare).
[2011-1163].
- - 1. "Sfecla de zahăr – cultură strategică în dezvoltarea durabilă a agriculturii Republicii Moldova" – Conferinţa internaţională (rom., rusă).
633.412(082)=135.1=161.1

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea animalelor domestice
1151. Ţurcanu, Ştefan
Dicţionar de termeni fiziologici : (englez-rus, rus-englez) / Ştefan Ţurcanu ; Univ. Agrară
de Stat din Moldova, Catedra Biotehnologii în Zootehnie. – Ch. : [UASM], 2011 (Tipogr. "Print
Caro" SRL). – 218 p.
50 ex.
ISBN 978-9975-64-208-8.
[2011-1252].
- - 1. Fiziologia animalelor domestice – Dicţionare (engl., rusă).
636(038)=111=161.1+636(038)=161.1=111

1152. Ţurcanu, Ştefan
Dicţionar de termeni fiziologici : (rus-francez, francez-rus) / Ştefan Ţurcanu ; Univ.
Agrară de Stat din Moldova, Catedra Biotehnologii în Zootehnie. – Ch. : [UASM], 2011
(Tipogr. "Print Caro" SRL). – 182 p.
15 ex.
ISBN 978-9975-64-209-5.
[2011-1253].
- - 1. Fiziologia animalelor domestice – Dicţionare (fr., rusă).
636(038)=161.1=133.1+636(038)=133.1=161.1

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
1153. Educaţia tehnologică : Man. pentru cl. a 5-a – a 6-a / Angela Eşanu, Ion
Şaragov, Nicolae Onofreiciuc [et al.] ; comisia de evaluare: Iurie Cucuietu, Vasilisa Păscăluţă,
Valeriu Procoavă [et al.] ; red. şt.: Ion Eşanu ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. –
Ch. : Arc, 2011 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 206, [1] p. : des., fot. color ; 24 cm.
Glosar: p. 203-207. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-61-618-8.
[2011-1149].
- - 1. Educaţie tehnologică – Manuale.
64(075.3)

657 Contabilitate
1154. Raport anual al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica
Moldova … / Asoc. Contabililor şi Auditorilor Profesionişti ; coord. ed.: Svetlana Bordian. –
[Ch. : S. n., 2011] (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 30 cm.
27

Cronica cărţii Nr 7-2011 ≡ Book annals Nr 7-2011

…2010. – 2011. – 36, [1] p. : fig., fot., tab. – F. f. de tit. – [2011-1131].
- - 1. Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova – Raport,
2011.
657(478)(047)

1155. Лапицкая, Людмила
Аудит: углублен. курс / Людмила Лапицкая ; Молд. Экон. Акад., Каф. "Бух. учет и
аудит". – [К.] : МЭА, [2011]. – 359, [1] p. : tab. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-75-557-3.
[2011-1226].
- - 1. Audit (rusă).
657.63(075.8)

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
1156. Dragancea, Svetlana
Communiquer mieux : Cursus universitaire / Svetlana Dragancea. – Ch. : ASEM, 2011.
– 269, [1] p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 268-269 (30 tit.). – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-554-2.
[2011-1224].
- - 1. Întreprinderi – Conducere şi administrare – Comunicare (fr.).
658.1:811.133.1(075.8)

1157. Gutium, Tatiana
Economia unităţilor economice: teste şi aplicaţii / Tatiana Gutium, Aliona Balan ; Acad.
de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : ASEM, 2011. – 202 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 200-202 (37 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-551-1.
[2011-1222].
- - 1. Întreprinderi economice – Teste.
658.1(079)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
1158. Taran, Nicolae
Tehnologia vinurilor spumante : Aspecte moderne : [monografie] / Nicolae Taran, Eugenia Soldatenco ; Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. – Ch. : S. n.,
2011 (Tipogr. AŞM). – 303, [1] p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 265-302 (643 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-62-292-9 (în cop. tare).
[2011-1195].
- - 1. Vinuri spumante – Tehnologii.
663.223

28

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM.
PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
1159. Centrul istoric al Chişinăului la începutul secolului XXI-lea : Repertoriul monumentelor de arhitectură / aut., echipa resp.: Boris Gangal, Tamara Nesterov, Eugenia
Râbalco [et al.] ; Asoc. civică Centrul SITe. – Ch. : Arc, 2010 (Imprimat în Ungaria). – 567, [1]
p. : fot., fot. color ; 22 x 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 561-567. – Apare cu sprijinul financiar al
Fundaţiei Soros Moldova, Primăriei Municipiului Chişinău. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-61-599-0 (în cop. tare).
[2011-1202].
- - 1. Monumente de arhitectură – Chişinău, secolul XXI.
719(478-25)"20"(084)

1160. Milea, Alejandro González
Noul oraş din nordul Mexicului : (sec. XIX) / Alejandro González Milea ; trad. din lb.
span.: Valentina Buzilă. – Ch. : Pontos, 2011 (Centrul Ed. al UASM). – 36 p. : planşe ; 21 cm.
Bibliogr. în note: p. 31-36 (51 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-51-252-7.
[2011-1111].
- - 1. Arhitectura oraşelor – Mexic, secolul XIX.
711.4/.6(72)"18"

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
73 ARTE PLASTICE
1161. Samburic, Elena
Educaţia plastică : Man. pentru cl. a 2-a / Elena Samburic, Lilia Prisăcaru : poezii de Arcadie Suceveanu ; comisia de evaluare: Lilia Carp, Eufrosinia Mocan, Lilia Palamari [et al.] ;
Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Arc, 2011 (Combinatul Poligr.). – 95 p. : des., fig.
color ; 24 cm.
28000 ex.
ISBN 978-9975-61-623-2.
[2011-1231].
- - 1. Educaţie plastică – Manuale.
73/76(075.2)

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
1162. Bienala internaţională "Gravură": ed. a 2-a – 2011 / Uniunea Artiştilor Plastici
din Moldova, Secţia Grafică, Direcţia Cultură a Primăriei municipiului Chişinău ; coord. ed.:
Valeriu Herţa ; fot.: Luminiţa Ermurache. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). –
36 p. : fot., reprod. color ; 21 x 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-80-484-4.
[2011-1146].
29

Cronica cărţii Nr 7-2011 ≡ Book annals Nr 7-2011

- - 1. Gravură – Expoziţii.
762.1:061.4

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică
1163. Teatrul "Satiricus Ion Luca Caragiale" : Ed. a 2-a a Festivalul Intern. al Teatrului "Satiricus I. L. Caragiale", 25 mai / 31 mai 2011 / Consiliul Municipal Chişinău, Uniunea
Teatrală din Moldova. – [Ch. : S. n., 2011] (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 20, [1] p. : fot. color
; 20 x 20 cm. – (Colecţia Satiricus Ion Luca Caragiale).
F. f. de tit.
[2011-1132].
- - 1. Teatrul "Satiricus Ion Luca Caragiale" din Chişinău.
792(478-25)

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
1164. Filipenco, E.
Gimnastica : Recomandări metodice pentru studenţii USEFS privind studiul cursului
teoretic programat / E. Filipenco, N. Tomşa ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra de Gimnastică. – Ch. : "Valinex" SRL, 2011. – 78 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-177-3.
[2011-1121].
- - 1. Gimnastică.
796.4(076.5)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1165. Ciobanu, Valerian
AVE numele tău / Valerian Ciobanu. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. AŞM). – 132 p. : fot. ;
20 cm.
Indice de nume AVE: p. 128-129. – 200 ex.
ISBN 978-9975-62-286-8.
[2011-1193].
- - 1. Nume de persoane.
81'373.23

1166. "La linguistique entre recherche et application", Colloque Intern. (2 ; 2010
; Chişinău). La linguistique entre recherche et application = Lingvistica între cercetare şi
aplicare : Actes du Colloque Intern. organisé à l'occasion du 45-ième anniversaire du Dép. de
Philologie Française "Grigore Cincilei" de l'Univ. d'Etat de Moldova, Chişinău le 8 oct. 2010,
Tome 2 / com. scientifique Veronica Păcuraru, Gertruda Romedea, Estelle Variot [et al.] ;
coord.: Ion Guţu, Veronica Păcuraru. – Ch. : CEP USM, 2011. – 350, [1] p. ; 20 cm.
Antetit. : Univ. d' État de Moldova. Fac. des Langues et Lit. Étrangères, Dep. de Philologie Française "Grigore Cincilei". – Texte: lb. rom., fr. – Rez.: lb. rom., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Univ. de Stat din Moldova,
Agence Univ. de la Francophonie, Alliance Française de Moldavie. – 50 ex.
30

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-71-129-6.
[2011-1213].
- - 1. "La linguistique entre recherche et application" – Colloque International (rom., fr.).
81'1(082)=135.1=133.1

811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
1167. Ciuntu, Natalia
Rezumate la Limba Engleză : pentru cl. 10-12 : (creativitatea, civilizaţia şi gramatica) /
Natalia Ciuntu. – [Ed. rev.]. – Ch. : "Teo-Educaţional" SRL, 2011 (Tipogr. "Bons Offices"
SRL). – 136 p. : tab. ; 10 x 13 cm. – (Ediţie nouă).
1500 ex.
ISBN 978-9975-4112-4-0.
[2011-1136].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.3)

1168. Gheorghiţă, Elena
The Craft of Language / Elena Gheorghiţă ; Univ. de Stat din Rep. Moldova, Fac. de
Lb. şi Lit. Străine, Catedra Filologie Engl. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : CEP USM, 2011. – 89, [1] p. :
tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 82-88 şi la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-099-2.
[2011-1221].
- - 1. Limba engleză – Lingvistică (engl.).
811.111'1(076.5)

1169. Test Your English : Test samples for the

forms. Supplementary test
for advanced level students. Debate lessons. Role-playing activities : Ready-made activities
for busy teachers / Ludmila Panuş, Irina Sajina, Valentina Cheptene [et al.] ; resp. ed.: Elena
Stati. – Ch. : Lyceum, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 167, [1] p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 167 (13 tit.). – 3000 ex.
ISBN 978-9975-939-66-9.
[2011-1171].
- - 1. Limba engleză – Teste (engl.).
10th

12th

811.111(079)

1170. "Up-to-Date Techniques and Strategies in Teaching English", conf. (2011 ;
Chişinău). Up-to-Date Techniques and Strategies in Teaching English : APLE Annual Conf.
Materials, April 9, [Chişinău]. – Ch. : CEP USM, 2011. – 213, [1] p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Asoc. Profesorilor de Lb. Engl. – Rez.: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art.
– 50 ex.
ISBN 978-9975-71-130-2.
[2011-1220].
- - 1. "Up-to-Date Techniques and Strategies in Teaching English" – Conferinţă (engl.).
811.111(082)

811.13 Limbi romanice

31

Cronica cărţii Nr 7-2011 ≡ Book annals Nr 7-2011

811.133.1 Limba franceză
1171. Ungureanu, Valentina
Rezumate la Limba Franceză : pentru cl. 10-12 : (creativitatea, civilizaţia şi gramatica) /
Valentina Ungureanu, Viorica Olaru. – [Ed. rev.]. – Ch. : "Teo-Educaţional", 2011 (Tipogr.
"Bons Offices" SRL). – 128 p. : tab. ; 10 x 13 cm. – (Ediţie nouă).
1500 ex.
ISBN 978-9975-4112-6-4.
[2011-1137].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075.3)

811.135.1 Limba română
1172. Bulgăr, Gheorghe
Dicţionar de sinonime / Gheorghe Bulgăr. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2011 (Combinatul
Poligr.). – 271 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Dicţionare şcolare").
5000 ex.
ISBN 978-9975-67-780-6.
[2011-1117].
- - 1. Limba română – Dicţionare. 2. Dicţionar de sinonime.
811.135.1'374.2'373.421

1173. Bulgăr, Gheorghe
Dicţionar de sinonime / Gheorghe Bulgăr. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2011
(Combinatul Poligr.). – 271 p. ; 21 cm. – (Colecţia "Dicţionare şcolare").
5000 ex.
ISBN 978-9975-67-779-0 (în cop. tare).
[2011-1124].
- - 1. Limba română – Dicţionare. 2. Dicţionar de sinonime.
811.135.1'374.2'373.421

1174. Cazacu, Tamara
Dulce grai : Limba şi literatura română : Man. pentru elevii cl. a 9-a din şc. cu instruire
în lb. rusă / Tamara Cazacu, Iulia Maevschi, Galina Stahi ; comisia de evaluare: Tatiana
Gheorghiţă, Nina Pulbere, Sofia Simionca [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a
2-a]. – Ch. : Arc, 2011 (F. E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 280 p. : fot., il. ; 24 cm.
9000 ex.
ISBN 978-9975-61-612-6.
[2011-1168].
- - 1. Limba română pentru alolingvi – Manuale. 2. Literatură română – Manuale.
811.135.1'243+821.135.1.09(075.3)

1175. Cazacu, Tamara
Limba română : Man. pentru elevii cl. a 5-a a şc. cu predare în lb. rusă / Tamara
Cazacu ; comisia de evaluare: Silvia Şilov, Parascovia Petrov, Tatiana Gheorghiţă ; prez.
graf.: Alex Ussow ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Lumina, 2011 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 191, [1] p. : fig. color ; 24 cm. – (Strângeţi piatra lucitoare…).
11500 ex.
ISBN 978-9975-65-176-9.
32

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2011-1167].
- - 1. Limba română pentru alolingvi – Manuale.
811.135.1'243(075.3)

1176. Cazacu, Tamara
Limba română : Man. pentru elevii cl. a 6-a a şc. cu predare în lb. rusă / Tamara
Cazacu, Iulia Iordăchesu, Larisa Guza ; comisia de evaluare: Tatiana Gheorghiţă, Parascovia
Petrov, Silvia Şilov ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Lumina, 2011 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 191, [1] p. : fig. color, tab. ; 24 cm. – (Un pas spre succes).
11400 ex.
ISBN 978-9975-65-177-6.
[2011-1165].
- - 1. Limba română pentru alolingvi – Manuale.
811.135.1'243(075.3)

1177. Enciu, Ecaterina
Lecţii pentru vacanţă : de la cl. a 2-a – la cl. a 3-a / Ecaterina Enciu, Viorica Mariţ. – Ed.
[a 2-a], rev. şi compl. – Ch. : Lyceum, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 104 p. : il. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 9975-9794-5-9 (eronat).
[2011-1180].
811.135.1+51(075.2)

1178. Lazăr, Oana
Rezumate la Limba Română : pentru cl. 5-9 : Gramatica / Oana Lazăr. – [Ed. rev.]. –
Ch. : "Teo-Educaţional" SRL, 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 128 p. : tab. ; 10 x 13 cm.
– (Ediţie nouă).
1500 ex.
ISBN 978-9975-4112-8-8.
[2011-1138].
- - 1. Limba română – Gramatică.
811.135.1'36(075.3)

1179. Limba şi literatura română : Man. pentru cl. a 6-a / Angela Grama-Tomiţă, Livia
State, Liliana Nicolaescu-Onofrei [et al.] ; comisia de experţi: Anatol Moraru, Alexandru
Burlacu, Eleonora Filipovici [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Cartier, 2011
(Combinatul Poligr.). – 193, [2] p. : fig., tab. color ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" /
coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Extrabugetar pentru Manuale. – 41500 ex.
ISBN 978-9975-79-697-2.
[2011-1255].
- - 1. Limba română – Manuale. 2. Literatură română – Manuale.
811.135.1+821.135.1.09(075.3)

1180. Marcu, Florin
Dicţionar de neologisme / Florin Marcu. – Ed. a 3-a, actualizată şi compl. – Ch. : Î.E.-P.
"Ştiinţa", 2011 (Combinatul Poligr.). – 319 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Dicţionare şcolare").
Bibliogr.: p. 318-319. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-67-778-3.
[2011-1123].
33

Cronica cărţii Nr 7-2011 ≡ Book annals Nr 7-2011

- - 1. Limba română – Dicţionare. 2. Dicţionar de neologisme – Limba română.
811.135.1'374.2'373.43

1181. Marcu, Florin
Dicţionar de neologisme / Florin Marcu. – Ed. [a 4-a] actualizată şi compl. – Ch. : Î.E.P. "Ştiinţa", 2011 (Combinatul Poligr.). – 319 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Dicţionare şcolare").
Bibliogr.: p. 318-319 (P. 318-319. (44 tit.). – 5000 ex.
ISBN 978-9975-67-777-6 (în cop. tare).
[2011-1196].
- - 1. Limba română – Dicţionare. 2. Dicţionar de neologisme – Limba română.
811.135.1'374.2'373.43

1182. Marin, Mariana
Limba română : Cl. a 3-a : Teste de evaluare formativă şi sumativă / Mariana Marin, Tatiana Niculcea. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2011 (Combinatul Poligr.). – 36 p. : fig. ; 24 cm. –
(Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
5000 ex.
ISBN 978-9975-79-694-1.
[2011-1197].
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)

1183. Marin, Mariana
Limba română : Cl. a 4-a : Teste de evaluare / Mariana Marin, Tatiana Niculcea . – Ed.
a 2-a. – Ch. : Cartier, 2011 (Combinatul Poligr.). – 35, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia
"Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
8000 ex.
ISBN 978-9975-79-695-8.
[2011-1229].
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)

1184. Marţ, Viorica
Lecţii pentru vacanţă : de la cl. 1 – la cl. a 2-a / Viorica Marţ, Ecaterina Enciu. – Ed. [a
2-a], rev. şi compl. – Ch. : Lyceum, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 72 p. : il. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 9975-9794-5-9 (eronat).
[2011-1181].
811.135.1+51(075.2)

Niculcea, Tatiana. Limba română. – Vezi Nr 1216.
1185. Obreja-Marţ, Viorica
Lecţii pentru vacanţă : de la cl. a 3-a – la cl. a 4-a / Viorica Obreja-Marţ, Ecaterina MăriiEnciu. – Ed. [a 2-a, rev. şi compl.]. – Ch. : Lyceum, 2004 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 108 p.
: il. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 9975-9827-6-X (eronat).
[2011-1179].
811.135.1+51(075.2)
34

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

811.161.2 Limba ucraineană
1186. Кожухар, К. С.
Калинка : Пiдручнiк з украϊнськоϊ мови та читання для 2 кл. / К. С. Кожухар, Т. Г.
Суфтiна ; comisia de evaluare: Albina Liuşnivsika, Oxana Medvedenko, Svetlana Gribovsika
; des.: Ana Evtuşenko ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2011 (Combinatul Poligr.). – 207, [1] p. : des. color ; 24 cm.
1100 ex.
ISBN 978-9975-67-767-7.
[2011-1120].
- - 1. Limba ucraineană – Manuale (ucr.). 2. Literatură ucraineană – Manuale (ucr.).
811.161.2+821.161.2.09(075.2)

1187. Українська мова і література : Підручник для 6 кл. / К. С. Кожухар, М. В.
Туницька, А. I. Нiкiтченко [и др.] ; comisia de evaluare: Albina Liuşnivsika, Svetlana
Gribovsika, Oxana Medvedenko ; des.: E. Evtuşenko ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch.
: Î.E.-P. "Ştiinţa", 2011 (Combinatul Poligr.). – 310 p. : des., tab., [9] p. : des. color ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-67-765-3.
[2011-1150].
- - 1. Limba ucraineană – Manuale (ucr.). 2. Literatură ucraineană – Manuale (ucr.).
811.161.2+821.161.2.09(075.3)

811.163.2 Limba bulgară
1188. Демирева, Кирилка
Български език и литература : за 6. кл. / Кирилка Демирева, Елена Рацеева, Надежда Кара ; comisia de experţi: Nadejda Dermenji, Tamara Kasir, Maria Carnaeva ; М-во
на просветата. – Изд. 3-е, прераб. – К. : Cartier, 2011 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 255 p. : il.
; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
1020 ex.
ISBN 978-9975-79-689-7.
[2011-1151].
- - 1. Limba bulgară – Manuale (bulg.). 2. Literatură bulgară – Manuale (bulg.).
811.163.2+821.163.2.09(075.3)

1189. Димитрова, Иваничка
Родна реч : Български език и читанка : Учеб. за 2. клас / Иваничка Димитрова,
Екатерина Дериволкова ; comisia de evaluare: Maria Grădinar, Ecaterina Petrova ; Min.
Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2011 (Combinatul Poligr.). – 182, [1] p. :
des. color ; 24 cm.
900 ex.
ISBN 978-9975-67-764-6.
[2011-1119].
- - 1. Limba bulgară.
811.163.2(075.2)

35

Cronica cărţii Nr 7-2011 ≡ Book annals Nr 7-2011

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.131.1 Literatură italiană
1190. Impariamo dai proverbi! : Raccolta di proverbi italiani / alcăt.: Cornelia Bujor. –
Ch. : ["Garomont Studio" SRL], 2010. – 188 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 188 (10 tit.). – 20 ex.
ISBN 978-9975-4223-1-4.
[2011-1258].
- - 1. Literatură italiană – Proverbe (it.).
821.131.1-84

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1191. Afanas, Tatiana
Am uitat să uit de tine : versuri / Tatiana Afanas. – Ch. : Ancestrala, 2011 (Tipogr. "Reclama" SA). – 86, [2] p. : il. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4219-0-4.
[2011-1185].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Afanas

1192. Bobână, Lidia
Poveşti adevărate : [povestiri] / Lidia Bobână ; cop.: Dragoş Bobână, Corneliu
Comendant. – Ch. : "Jurnal de Chişinău" SRL, 2011 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 254, [2] p. 10 x
17 cm.
6000 ex.
ISBN 978-9975-4225-0-5.
[2011-1184].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Povestiri.
821.135.1(478)-32 Bobână

1193. Calaraş, Igor
Frământări de suflet : [versuri] / Igor Calaraş ; prez. graf. Calaraş Igor, Victoria Sânic,
Valeria Borziac. – Ch. : "Art Grup Brivet" SRL, 2011. – 98 p. : il., fot. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-4172-1-1.
[2011-1192].
- - 1. Literatura română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Calaraş

1194. Colţun, Gheorghe
Anotimpul înmuguririi cuvintelor : [versuri] / Gheorghe Colţun. – Ch. : ["Moldpres" AÎS],
2011. – 296 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 296. – Apare cu sprijinul financiar al Companiei StarNet. – 250 ex.
ISBN 978-9975-4171-3-6.
36

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2011-1127].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Colţun

1195. Colţun, Gheorghe
Clepsidra cu boabe de lumină : [versuri] / Gheorghe Colţun. – Ch. : ["Moldpres" AÎS],
2011. – 204 p. ; 9 x 14 cm.
Bibliogr.: p. 203-204. – Apare cu sprijinul financiar al Companiei StarNet. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4171-2-9.
[2011-1126].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Colţun

1196. Cobzac, Victor
Întoarcerea stelelor : [versuri : în vol.] / Victor Cobzar ; coord.: Zina Izbaş ; prez. graf.:
Victor Cobzac ; cop.: Oxana Cobzac-Marinescu, Victor Cobzac. – Ch. : "Tehnica-Info" SRL,
2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 20 cm. – (Între pană şi penel). – ISBN 978-9975-63-3277.
Vol. 1. – 2011. – 180 p. : il. – 500 ex. – ISBN 978-9975-63-328-4. – [2011-1166].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Cobzac

1197. Darienco, Claudia
De drag de voi : Despre iubire, dor şi jale : (versuri, eseuri, autografe) / Claudia
Darienco ; pict.: Angela Candu, Veaceslav Fisticanu. – Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL). – 164
p. : il., il. color ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 160-161 (22 tit.). – Ind. de nume: p. 162. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4197-4-1.
[2011-1191].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie – Eseuri – Autografe.
821.135.1(478)-1 Darienco

1198. Dumitraş, Nina
Pasăre deasupra gliei : Versuri / Nina Dumitraş ; pref.: An. Ciocanu ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2011 (Centrul Ed. al UASM). – 103, [1] p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-269-5.
[2011-1263].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Dumitraş

1199. Popovici, Teodor
500 de bancuri cu despre bărbaţi : (în exclusivitate pentru distracţia femeilor şi categoric
interzis bărbaţilor) / Teodor Popovici. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. Ed. "Universul" ÎI). – 216 p.
10 x 14 cm.
2000 ex.
ISBN 9975-9743-9-2 (eronat).
[2011-1115].
- - 1. Bancuri.
821.135.1(478)-36 Popovici
37

Cronica cărţii Nr 7-2011 ≡ Book annals Nr 7-2011

1200. Popovici, Teodor
[Culegere de epigrame] / Teodor Popovici. – [Ch. : S. n.], 2011 (Tipogr. Ed. "Universul"
ÎS). – 40 p. : il. color ; 20 cm.
[2011-1073].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Epigrame.
821.135.1(478)-193.2 Popovici

1201. Postolachi, Doina
Poeme cu Molii / Doina Postolachi. – Ch. : Prometeu, 2011 (Combinatul Poligr.). – 55,
[1] p. ; 20 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-919-86-9.
[2011-1116].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.
821.135.1(478)-1 Postolachi

1202. Silvestru, Aurelian
Fărâme de suflet : [eseuri] / Aurelian Silvestru ; des., cop.: Aurelian Silvestru. – Ch. :
Tocono, 2011 (Combinatul Poligr.). – 370, [1] p. : des. color ; 21 cm.
În cop. tare.
[2011-1262].
- -1. Literatură română din Republica Moldova – Eseuri.
821.135.1(478)-4 Silvestru

1203. Tarlapan, Efim
Scriitorul întrebat : (Dialoguri în anticamera Judecăţii de Apoi) / Efim Tarlapan. – Ch. :
"Labirint-Cutasevici" ÎI, 2011. – 209, [1] p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-948-52-4.
[2011-1129].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Dialoguri.
821.135.1(478)-83 Tarlapan

1204. Ţopa, Tudor
Omul acţiunii : [70 de ani de al naşterea prof. univ. Constantin Eţco] / Tudor Ţopa ;
consultanţi şt.: Gheorghe Ghidirim, Viorel Prisăcaru, Iurie Colesnic ; red.-coord.: Liviu Belîi. –
Ch. : Fundaţia "Draghiştea", 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală") – 316 p. : fot., fot. color, [4] p.
fot. color ; 22 cm.
Rez.: lb. rom., engl., fr., it., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-989-9 (în cop. tare).
[2011-1169].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-32 Ţopa

821.161.2(478) Literatură ucraineană din Republica Moldova
1205. Popovici, Constantin
Scrieri alese : [în 15 vol.] / Костянтин Попович ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniul Cultural. – Ch. : "Elan Inc" SRL, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 21 cm. – ISBN
978-9975-66-069-3.
38

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[Vol.] 10 : На крутих перегонах : Роман. – 2009. – 679 p. – 300 ex. – ISBN 978-997566-200-0. – [2011-1241].
- - 1. Literatură ucraineană din Republica Moldova – Romane (ucr.).
821.161.2(478)-31 Popovici

1206. Харишина, Ольга
22:23 : збiрка / Ольга Харишина ; худож. Анна Третяк. – К. : "Elan Poligraf" SRL,
2011. – 63, [1] p. ; des. ; 14 x 14 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-66-227-7.
[2011-1233].
- - 1. Literatură ucraineană din Republica Moldova – Poezie (ucr.).
821.161.2(478)-1 Харишина

82/821-93 LITERATURĂ ARTISTICĂ PENTRU COPII
821-93 Literatură pentru copii
Copilărie-Păpăfie. – Vezi Nr 1124.
821.14 Literatură greacă (elenă)
1207. Poveşti cu tâlc pentru copii isteţi : După Esop / il.: Marina Andruhina ; cop. şi
concepţia graf.: Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2010 (Imprimat în Ungaria). – 95, [1] p. : il. ; 21
cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-61-583-9.
[2011-1201].
- - 1. Literatură greacă pentru copii – Poveşti.
821.14'01-93

821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
1208. Bolea, Vladimir
Aventurile lui Carabuţel : Pentru Smaranda : [poveste] / Vladimir Bolea ; prez. graf.:
Petru Gheţoi. – Ch. : Cartdidact, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). – 12 p. : des. color ; 25 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4158-5-9.
[2011-1205].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poveşti.
821.135.1(478)-93 Bolea

1209. Cutasevici, Gheorghe
Numărătoare cu ascunzătoare : (Pentru grădiniţele de copii) : [poezii] / Gheorghe
Cutasevici ; pict.: Elena Leşcu, Vadim Rusu, Ion Vătămăniţă. – Ch. : "Labirint-Cutasevici" ÎI,
2011. – 47 p. : des., des. color ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-948-50-0.
[2011-1122].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Cutasevici
39

Cronica cărţii Nr 7-2011 ≡ Book annals Nr 7-2011

1210. Neagu, Manole
Do, Re, Mi lângă izvor : versuri şi muz. pentru copii / versuri: Manole Neagu ; muz.: Anton Pavel ; notogr.: Gabriel Andronic ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2011
("Tipogr. Reclama" SA). – 24 p. : n. muz. ; 20 cm. – Cuprins: Rugă ; Bună dimineaţa! ; Razacălăuză ; Cel mai bunul şi mai bunul ; De cum soarele răsare ; Descântec cu ghiocel ; Veste
ca-m poveste ; Mare-i lumea! ; Casa rândunicii ; Vrăbiuţa ; Zăbavă ; Noi ; Soare pe asfalt ;
Ciocănitoarea-sanitar ; La prăşit ; Învăţătoarea ; Învăţară foarte bine ; Pixul ; Vine vara ; Albinuţa ; Paznicul ; Toamna ; Pastel tomnatic ; Libelula ; Când frunza cade-zboară ; Fulgul ;
Ninge ; Musafirul ; Săniuţa visătoare ; Totuşi iarna e frumoasă ; Doina noastră ; Vântu-aduce
primăvara ; Do, Re, Mi, lângă izvor.
500 ex.
ISMN 979-0-3480-0127-2.
ISBN 978-9975-51-262-6.
[2011-1187].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Versuri melodice.
821.135.1(478)-192-93 Neagu

1211. Neagu, Manole
Ghicitori pe portativ : versuri şi muz. pentru copii / text: Manole Neagu ; muz.: Pavel
Anton ; notogr.: Gabriel Andronic ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2010 ("Tipogr.
Reclama" SA). – 19, [1] p. : n. muz. ; 20 cm. – Cuprins: Greieraşul ; Luna ; Ariciul ; Melcul ;
Vaca şi oaia ; Căţeluşul ; Căluţul ; Trenuţul ; Şoricelul ; Pisica ; Roşia ; Morcovul ; Râma ;
Bouţul ; Vântul ; Somnul ; Câinele ; Veveriţa ; Ceasornicul ; Ghiozdanul ; Pâinea ; Fluturele ;
Cucul ; Rândunica ; Păianjenul ; Gerul ; Leul ; Gâsca ; Aguda ; Prăsada ; Ieduţul ; Mieluţii ;
Furnicarul ; Broasca ţestoasă.
300 ex.
ISMN 979-0-3480-0100-5.
ISBN 978-9975-51-183-4.
[2011-1186].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Versuri melodice.
821.135.1(478)-192-93 Neagu

1212. Podrea, Valentina
Ileana Cosînzeana şi surorile ei : [poveste] / Valentina Podrea ; [pict.] : Gorea
Anişoara. – [Ch. : "Elan Inc" SRL, 2011 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL)]. – 13, [2] p. : des. color
; 30 cm.
F. f. de tit. – 3500 ex.
ISBN 978-9975-66-226-0.
[2011-1237].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poveşti.
821.135.1(478)-93 Podrea

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
1213. Симеонов, Иван
Европейската литературна приказка в контекста на общия литературен процесс :
(XVI-XVIII век) / Иван Симеонов ; Таракл. държавен ун-т "Григорий Цамблак" Реп. Молдова. – К. : "Business-Elita" PP SRL, 2010. – 335 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 327-335 şi în note la sfârşitul cap. – 100 ex.
40

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-4002-9-9.
[2011-1207].
- - 1. Literatură europeană – Critică şi interpretare (bulgară).
821(4).09

1214. Константин Попович. Ступени творчества : [ст., исслед., фрагм. из переписки, отзывы мест. и зарубеж. критиков] / АН Респ. Молдова, Ин-т культур. наследия. –
К. : "Elan INC", 2010 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 296 p., [64] p. fot., fot. color ; 21 cm. –
(Constantin Popovici. Scrieri alese).
Texte: lb. rom., rusă, ucr. – Bibliogr. în notele de subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-212-3 (în cop. tare).
[2011-1239].
- - 1. Popovici, Constantin, 1924-2010, academician, scriitor (rom., rusă, ucr.).
821.09=135.1=161.1=161.2

821.135.1.0 Literatură română
Cazacu, Tamara. Dulce grai. – Vezi Nr 1174.
Limba şi literatura română. – Vezi Nr 1179.
1215. Marin, Mariana
Limba română : cl. a 4-a : Carte de lectură / Mariana Marin, Tatiana Niculcea. – Ed. a 2a. – Ch. : Cartier, 2011 (Combinatul Poligr.). – 125, [3] p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
17000 ex.
ISBN 978-9975-79-696-5.
[2011-1228].
- - 1. Literatură română – Texte. 2. Limba română – Texte literare.
821.135.1.09+811.135.1(075.2)

1216. Niculcea, Tatiana
Limba română : cl. a 3-a : Carte de lectură / Tatiana Niculcea, Mariana Marin. – Ch. :
Cartier SRL, 2011 (Combinatul Poligr.). – Ed. a 2-a. – 124, [4] p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
14000 ex.
ISBN 978-9975-79-693-4.
[2011-1198].
- - 1. Literatură română. 2. Limba română.
821.135.1.09+811.135.1(075.2)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
1217. Vladimir Beşleagă, omul luminat : [scriitor] / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst.
de Filologie ; col. red.: Mihai Cimpoi, Nicolae Bileţchi, Alexandru Burlacu [et al.]. – Ch. : Î.E.P. "Ştiinţa", 2011 (Combinatul Poligr.). – 327 p. : fot. ; 22 cm. – (Personalităţi notorii).
Bibliogr. la sfârşitul art. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-67-786-8 (în cop. tare).
[2011-1256].

41

Cronica cărţii Nr 7-2011 ≡ Book annals Nr 7-2011

- - 1. Beşleagă, Vladimir, 1931- …, scriitor. 2. Literatură română din Republica Moldova
– Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09(092)

821.161.2 Literatură ucraineană
Кожухар, К. С. Калинка. – Vezi Nr 1186.
Украϊнська мова i лiтература. – Vezi Nr 1187.
821.163.2 Literatură bulgară
Демирева, Кирилка. Български език и литература. – Vezi Nr 1188.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne
1218. Geografia continentelor şi oceanelor : Man. pentru cl. a 6-a / Natalia Odoleanu,
Mariana Jioara, Larisa Ungureanu [et al.] ; comisia de evaluare: Vitalie Sochircă, Efrosinia
Rusu, Nicolae Spînu [et al.] ; h.: Vitalie Stelea, Iaroslav Olîinic ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Arc, 2011 (Combinatul Poligr.). – 127 p. : fig., h., tab. color ; 24 cm.
28000 ex.
ISBN 978-9975-61-625-6.
[2011-1230].
- - 1. Geografia continentelor şi oceanelor – Manuale.
913(21/26)(075.3)

929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Ianoş Ţurcanu. – Vezi Nr 1065.
Modus cogitandi, modus vivendi. Larisa Cuzneţov Secrieru. – Vezi Nr 1066.
Şapc, Ion. Academicianul Constantin Popovici. Savant, scriitor, publicist. – Vezi Nr
1067.
Şpac, Ion. Constantin Stere scriitorul, publicistul, politicianul, juristul, omul. – Vezi Nr
1068.

93/94 ISTORIE

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
1219. Petrencu, Anatol
Istoria Universală : Epoca contemporană : Man. pentru cl. a 9-a / Anatol Petrencu, Maia Dobzeu. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2011 (Tipogr. "Serebia" SRL). – 101, [3] p. : il. color ; 26
cm.
42

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

45000 ex.
ISBN 978-9975-67-774-5.
[2011-1154].
- - 1. Istoria universală – Manuale.
94(100)"1914-2005"(075.3)

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
1220. Lisnic, Lidia
Baladă Rezinei : [raionul Rezina] / Lidia Lisnic. – Ch. : Universul, 2011. – 36, [1] p. : fot.
color ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Consiliului orăşenesc Rezina, primar dl Petru Şova, Direcţiei raionale culturală, şefa Varvara Rusu, agenţiilor econ.: Serghei Olaru, dir. FMC [et al.].
– 2500 ex.
ISBN 978-9975-47-056-8.
[2011-1242].
- - 1. Oraşe – Rezina – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)

1221. Olteanu, Ştefan
Comuna Burlacu : [raionul Cahul] : Monografie / Ştefan Olteanu. – Ch. : "Bons Offices"
SRL, 2011. – 551, [1] p. : fot., fot. color, tab. ; 25 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Sponsori: dl Petru Mihov, dir. SRL "Terra Vitis", dl Ion
Zaharia, patronul firmei "Rezana ŞI", dl Serghei Olteanu, patronul firmei SRL "Ganim & Co"
[et al.]. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-454-7 (în cop. tare).
[2011-1133].
- - 1. Burlacu – Sate – Raionul Cahul – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)

1222. Trofaila, Vasile
Comuna Cremenciug : [raionul Soroca] : File de istorie / Vasile Trofaila. – Ed. a 2-a, rev.
şi compl. – Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 208 p., [32] p. : fot., fot. color., n.
muz. ; 21 cm.
Rez.: lb. engl., fr., germ., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al consiliului local Cremenciug şi al primarului Anatolie Pînzaru. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-988-2 (în cop. tare).
[2011-1162].
- - 1. Cremenciug – Sate – Raionul Soroca – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)

1223. Ţopa, Tudor
Zberoaia de pe apa Prutului : [raionul Nisporeni] / Tudor Ţopa, Nadejda Darie ; red. şi
coord.: Liviu Belâi, Olga Belâi. – Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2011. – 187 p. : fot. ; 20 cm.
Rez.: lb. engl., it., fr. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4197-2-7 (în cop. tare).
[2011-1190].
- - 1. Zberoaia – Sate – Raionul Nisporeni – Republica Moldova – Istorie.
43

Cronica cărţii Nr 7-2011 ≡ Book annals Nr 7-2011
94(478-22)

1224. Живая История : К юбилею района : [Чадыр-Лунгa] / Исполком АТО Гагаузия, Администрация Чадыр-Лунгского р-на ; подготовил Михаил Червень. – ЧадырЛунга : ["Elan INC" SRL], 2010 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 135, [1] p. : fot., fot. color ; 25
cm. – К 70-летию Чадыр-Лунгского района.
460 ex.
ISBN 978-9975-66-225-3 (în cop. tare).
[2011-1238].
- - 1. Raionul Ceadâr-Lunga – Republica Moldova – Istorie (rusă).
94(478-21)

94(=411.16) Istoria evreilor
1225. "Проблемы истории и права евреев Молдовы", респ. науч. конф.
(2011 ; Кишинэу). Проблемы истории и права евреев Молдовы : Респ. науч. конф., [2
июня 2011] / редкол.: Аникин В., Костаки Г., Кустрябова С. [и др.]. – К. : [Elan Inc" SRL],
2011 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 136 p. : tab. ; 21 cm.
Antetit.: Judaica Inst. – Introd. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-66-237-6.
[2011-1232].
- - 1. "Проблемы истории и права евреев Молдовы" – Республиканская научная
конференция.
94(=411.16)+342.7(478)(=411.16)(082)

Autoreferate
Pentru titlul doctor
1226. Bădescu, Veronica
Instituţii de tip ombudsman în ţările Uniunii Europene şi în statele limitrofe : Spec.:
12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept :
Autoref. al tz. de doct. în drept / Bădescu Veronica ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2011. – 25, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (27 tit.).
[2011-85 Teze].
342(4)(043.2)

1227. Calughin, Serghei
Perfecţionarea managementului activităţii de marketing în sectorul hotelier : Spec.
08.00.05 Econ. şi Management (în sectorul hotelier) : Autoref. al tz. de doct. în econ. /
Serghei Calughin ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. Dep. Ed.Poligr. al ASEM). – 24, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21 (6 tit.).
[2011-87 Teze].
339.138:640.41(043.2)

1228. Chiperi, Grigore
Poezia basarabeană de la sfârşitul anilor '80 – începutul anilor '90 ai secolului XX : (o
schimbare de paradigmă) : Spec. 10.01.01 – Lit. rom. : Autoref. tz. de doct. în filologie / Gri-

44

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

gore Chiperi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. UPS
"Ion Creangă"). – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26.
[2011-76 Teze].
821.135.1(478).09(043.2)

1229. Chiriţa, Valentin
Analiza juridico-penală şi criminologică a infracţiunii de luare de ostatici : Spec.:
12.00.08 – Drept penal (drept penal, criminologie) : Autoref. tz. de doct. în drept / Chiriţa
Valentin ; Acad. "Ştefan cel Mare". – Ch. : "Primex-Com" SRL, 2011. – 35 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: 31 (19 tit.).
[2011-89 Teze].
343.34(043.2)

1230. Colesnicova, Tatiana
Perfecţionarea reglementării egalităţii de gen în sfera ocupării forţei de muncă în Republica Moldova : Spec. 08.00.05 – Economie şi management (în domeniul ocupării forţei de
muncă) : Autoref. al tz. de doct. în econ. / Colesnicova Tatiana ; Inst. de Econ., Finanţe şi
Statistică al Acad. de Ştiinţei a Moldovei. – Ch. : Complexul Ed. al IEFS, 2011. – 28 p. : fig. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (26 tit.).
[2011-77 Teze].
331.5-055.2(478)(043.2)

1231. Idem în lb. rusă : Совершенствование регулирования гендерного равенства
в сфере занятости в Республике Молдова : Спец. 08.00.05 – Экономика и менеджмент
(в сфере занятости) : Автореф. на соиск. ученой степ. д-ра экон. – К. : Complexul Ed. al
IEFS, 2011. – 28 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (26 tit.).
[2011-78 Teze].
331.5-055.2(478)(043.2)

1232. Cristea, Ion
Răspunderea pentru evaziunea fiscală reglementată de legislaţia penală a României :
Spec.: 12.00.08 – Drept penal (drept penal) : Autoref. al tz. de doct. în drept / Cristea Ion ;
Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2011. – 29, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (34 tit.).
[2011-86 Teze].
343.359.2(043.2)
1233. Damian, Iulia
Analiza reţelelor semimarkoviene de servire în schema operaţiilor de mediere şi a
aproximaţiei difuzionale : 01.01.09 – cibernetică matematică şi cercetări operaţionale :
Autoref. tz. de doct. în ştiinţe fizico-matematice / Damian Iulia ; Univ. de Stat din Moldova. –
Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Ms Logo" SRL). – 27 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (12 tit.).
[2011-81 Teze].
519.872(043.2)

1234. Donica, Natalia
45

Cronica cărţii Nr 7-2011 ≡ Book annals Nr 7-2011

Aspecte fiziologice vizînd aplicarea remediului apifitostimulina în creşterea porcinelor :
03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor : Autoref. tz. de doct. în biologie / Donica Natalia ;
Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2011. – 26, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-23 (32 tit.).
[2011-79 Teze].
612.11/.12.017:636.4 (043.2)

1235. Durnea, Aliona
Efectul nefroprotector al medicaţiei cu araii versus iecaii şi impactul asupra elasticităţii
arteriale în hipertensiunea arterială esenţială : 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (cardiologie) : Autoref. tz. de doct. în medicină / Durnea Aliona ; IMSP Inst. de Cardiologie. – Ch. :
Centrul Ed. a UASM, 2011. – 25, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (26 tit.).
[2011-90 Teze].
616.12-008.331.1+615.2(043.2)

1236. Ghernaja, Geta-Cristina
Responsabilitatea şi răspunderea judecătorilor în exercitarea justiţiei : Spec. 12.00.01
– Teoria generală a dreptului; Istoria statului şi dreptului; Istoria doctrinelor politice şi de drept
: Autoref. tz. de doct. în drept / Ghernaja Geta-Cristina ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : "Cavally Copiers" SRL, 2011. – 36, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 31-33 (22 tit.).
[2011-88 Teze].
347.962:340.1(043.2)

1237. Ghiţiu, Lilia
Managementul pieţei publicitare în condiţiile aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană : Spec.: 08.00.05 – Econ. şi management (în domeniul serviciilor publicitare) :
Autoref. al tz. de doct. în econ. / Ghiţiu Lilia ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Econ.,
Finanţe şi Statistică. – Ch. : Complexul Ed. IEFS, 2011. – 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (15 tit.).
[2011-84 Teze].
659(478):005(043.2)

1238. Iachimova, Tatiana
Aspecte fiziologice a utilizării preparatului apidermin la tratarea animalelor cu leziuni
corporale : 03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor : Autoref. tz. de doct. în biologie /
Iachimova Tatiana ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2011. – 26, [1] p.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (28 tit.).
[2011-80 Teze].
[612+616-001]:636(043.2)

1239. Osmatescu, Angela
Zonele economice libere şi rolul lor în procesul de integrare a economiilor naţionale în
sistemul relaţiilor economice internaţionale : Spec.: 08.00.14 – Econ. mondială; relaţii econ.
intern. : Autoref. al tz. de doct. în econ. / Angela Osmatescu ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Prepress"). – 27, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (13 tit.).
[2011-82 Teze].
46

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
339.92(043.2)

1240. Sîrbu, Lilian
Luminescenţa şi emisia undelor THz ale materialelor nanostructurate în baza compuşilor semiconductori 3-5 : 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor : Autoref. tz. de doct.
în şt. fizico-matematice / Sîrbu Lilian ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : "Totex-Lux" SRL,
2011. – 34 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-30 (39 tit.).
[2011-83 Teze].
621.315.592(043.2)

47

Cronica cărţii Nr 7-2011 ≡ Book annals Nr 7-2011

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 7-2011
Carp, Lilia 1161
Cazacu, Tamara 1174-76
Călugăriţa, Angelica 1129
Cebotari, Valentina 1105
Cecan, Ecaterina 1147
Cemortan, Stela 1124
Cheianu-Andrei, Diana 1088
Cheptene, Valentina 1169
Chiperi, Grigore 1228
Chiriţa, Valentin 1229
Chitoroagă, Valentina 1066
Cibotarică, Ion 1080
Cibotaru, Adrian 1107
Cimpoi, Mihai 1217
Ciobanu, Igor A. 1101
Ciobanu, Valerian 1165
Ciocanu, An. 1198
Ciubotaru, Adrian 1083
Ciubotaru, Alexandru 1136
Ciuntu, Natalia 1167
Cobzac, Victor 1196
Cobzac-Marinescu, Oxana 1196
Cobzari, Ludmila 1092
Cojocari, Lidia 1134-35
Colesnic, Iurie 1204
Colesnicova, Tatiana 1230-31
Colţun, Gheorghe 1194-95
Comendant, Corneliu 1192
Copilu-Copillin, Dumitru 1119
Corbu, Harlambie 1068
Corcimar, Nadejda 1081
Corghenci, Ludmila 1069
Corlăteanu, Silvia 1073
Corobov, Roman 1126
Cosmin, Ovidiu 1134-35
Costaş, Ilie 1061
Cozari, Tudor 1134-35, 1138
Cozma, Mihai 1122
Cozonac, Renata 4
Craciun, Alexandru 1127
Criclivaia, Diana 1092
Cristea, Ion 1232
Cucuietu, Iurie 1153
Culiuc, Elena 1091
Cutasevici, Gheorghe 1209
Cuzneţov Secrieri, Larisa (1066)
Cuzuioc, Ion 1140

A
Afanas, Tatiana 1191
Albu, Ion 1131
Andronic, Gabriel 1210-11
Andruhina, Marina 1117, 1207
Apetrii, Natalia 1062
Armaşu, Vitalie 1103
B
Bacinschi, Mihai 1207
Bajurean, Irina 1114
Balan, Aliona 1157
Balmuş, Nicolae 1131
Bădescu, Veronica 1226
Băieşu, Aurel 1098
Belâi, Liviu 1204
Belâi, Olga 1223
Beşleagă, Vladimir (1217)
Bileţchi, Nicolae 1217
Boaghii, Ion 1150
Bobână, Dragoş 1192
Bobână, Lidia 1192
Boian, Ilie 1133
Bolea, Vladimir 1208
Bordian, Svetlana 1154
Borziac, Valeria 1193
Botnarciuc, Vasile 1071-72
Botnariuc, Nicolae 1136
Boţan, Stela 1064
Brumă, Ina 1092
Budianschi, Dumitru 1091
Bujor, Cornelia 1190
Bulgac, Maria 1146
Bulgăr, Gheorghe 1172-73
Bunduchi, Ion 1070
Burian, Alexandru 1099
Burian, Cristina 1099
Burlacu, Alexandru 1179, 1217
Burlacu, Svetlana 1066
Buzilă, Valentina 1160
C
Calaraş, Igor 1193
Callo, Tatiana 1066
Calughin, Serghei 1227
Candu, Angela 1197
Carabet, Natalia 1116
Carnaeva, Maria 1188

D
Damian, Iulia 1233
48

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Danii, Radu 1145
Darie, Nadejda 1223
Darienco, Claudia 1197
Dediu, Ion I. 1136
Demcenco, Petru 1122
Dermenji, Nadejda 1188
Dobzeu, Maia 1219
Dodd, Diane 1063
Doicov, Ecaterina 1109
Dolea, Igor 1104
Donciu, Anatolie 1103
Donica, Natalia 1234
Donici, Alecu 1117
Dragancea, Svetlana 1156
Druţă, Inga 1083
Duca, Gheorghe 1127
Dumitraş, Nina 1198
Durnea, Aliona 1235

Goian, I. 1130
Goncearuc, Alexandru 1121
Gorea, Anişoara 1212
Grama-Tomiţă, Angela 1179
Gramma, Rodica 1088
Grădinar, Maria 1189
Gribincea, Al. 1096-97
Gribovsika, Svetlana 1186-87
Gudumac, Eva 1144
Gutium, Tatiana 1157
Guţu, Ion 1166
Guţu, Valentin 1149
Guza, Larisa 1176

E

I

Efros, Natalia 1133
Encel, Frédéric 1083
Enciu, Ecaterina 1115, 1177, 1184
Ene, Vladimir 1127
Enicov, I. 1096
Ermurache, Luminiţa 1162
Eşanu, Angela 1153
Eşanu, Ion 1153
Evtuşenko, Ana 1186
Evtuşenko, E. 1187

Iachimova, Tatiana 1238
Iordăchesu, Iulia 1176
Izbaş, Zina 1196

F

L

Fedorciucova, Svetlana 1148
Filip, Nelly 1086
Filipenco, E. 1164
Filipovici, Eleonora 1179
Fisticanu, Veaceslav 1197
Fortuna, Marina 1114

Lazăr, Oana 1178
Lazur, Dumitru 1070
Leşcu, Elena 1209
Lisnic, Lidia 1220
Liuşnivsika, Albina 1186-87
Lungu, Viorelia 1075
Lupuşor, Adrian 1091

H
Hanganu, Aurelia 1068
Herţa, Valeriu 1162
Hurloiu, Ion Iulian 1102

J
Jioara, Mariana 1218
K
Kasir, Tamara 1188

G

M

Gaidău, Claudia 1062
Galben, Andrei 1069
Gangal, Boris 1159
Gheorghiţa, Tamara 1109
Gheorghiţă, Elena 1168
Gheorghiţă, Tatiana 1174-76
Ghernaja, Geta-Cristina 1236
Gheţoi, Petru 1208
Ghidirim, Gheorghe 1204
Ghiţiu, Lilia 1237
Gogu, Nadine 1070

Macovei, Petru 1070
Maevschi, Iulia 1174
Malanciuc, Ion 1105
Maleca, Tudor 1071-72
Manolache, Veaceslav 1122
Marcu, Florin 1180-81
Marin, I. 1130
Marin, Mariana 1182-83, 1215-16
Marin, V. 1130
Marinciuc, Mihai 1131

49

Cronica cărţii Nr 7-2011 ≡ Book annals Nr 7-2011
Marţ, Viorica 1177, 1184
Maximilian, S. 1097
Mării-Enciu, Ecaterina 1185
Medvedenko, Oxana 1186-87
Melnic, Ala 1121
Miglei, Mircea 1131
Milea, Alejandro González 1160
Milicenco, Stela 1088
Miroliubov, Trifan 1073
Mîţu, Gheorghe 1105
Mocan, Eufrosinia 1161
Morari, Nicolae 1134-35
Moraru, Anatol 1179
Munteanu, Doina 1145
Munteanu, Parascovia 1080
Mustaţă, Gheorghe 1136

Postolachi, Doina 1201
Prisăcaru, Lilia 1161
Prisăcaru, Viorel 1204
Proca, Ion 1140
Procoavă, Valeriu 1153
Prodan, Nicolae 1062
Pulbere, Nina 1174
Pupăză, Crisrina 1100
Purice, I. 1137
R
Railean, Serghei 1139
Râbalco, Eugenia 1159
Reniţă, Alecu 1128
Reniţă, Lucian 1128
Rîşneac, Boris 1122
Roibu, Anatol 1123
Romanciuc, Ruxanda 1198, 1210-11
Romedea, Gertruda 1166
Roşca, Petru 1102
Roşca, Petru Ion 1102
Rotaru Bulat, Alexandrina 1099
Rotaru, Vasile 1104
Russu, Zinovia 1066
Rusu, Efrosinia 1218
Rusu, Vadim 1209

N
Neagu, Manole 1210-11
Negru, Andrei 1134-35
Nesterov, Tamara 1159
Nicolaescu-Onofrei, Liliana 1179, 1182-83,
1188, 1215-16
Niculcea, Tatiana 1182-83, 1215-16
O
Obreja-Marţ, Viorica 1185
Odoleanu, Natalia 1218
Olaru, Viorica 1171
Olîinic, Iaroslav 1218
Olteanu, Ştefan 1221
Onofreiciuc, Nicolae 1153
Osmatescu, Angela 1239
Osoianu, Iurie 1145
Oweidah, Jamil 1120

S
Sadovei, Nicolae 1080, 1108
Sajina, Irina 1169
Samburic, Elena 1161
Samsonov, Serge 1117
Sandu, Angela 1132
Sânic, Victoria 1193
Scherlet, Ecaterina 1066
Shengelia, Teimuraz 1097
Silvestru, Aurelian 1202
Simionca, Sofia 1174
Sîli, Vitalie 1103
Sîrbu, Lilian 1240
Sochircă, Vitalie 1218
Sochircă, Zinaida 1069
Soldatenco, Eugenia 1158
Sorocean, Olga 1086
Spînu, Nicolae 1218
Stahi, Galina 1174
State, Livia 1179
Stati, Elena 1169
Stelea, Vitalie 1218
Stere, Constantin (1068)
Stratan, Pavel 1131

P
Palamari, Lilia 1161
Panuş, Ludmia 1169
Pavel, Anton 1210-11
Păcuraru, Veronica 1166
Păscăluţă, Vasilisa 1153
Petrencu, Anatol 1219
Petrov, Parascovia 1175-76
Petrova, Ecaterina 1189
Petrovici, Sergiu 1071-72
Pleşca, Elina 1133
Podrea, Valentina 1212
Popovici, Constantin (1067), 1205
Popovici, Teodor 1199-1200
Postică, Iulia 1064

50

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Suceveanu, Arcadie 1161

Б

Ş

Бабенко, О. А. 1106
Бернардини, Франческа 1141-42
Боршевич, Виктор 1084

Şalaru, Gheorghe 1128
Şaragov, Ion 1153
Şilov, Silvia 1175-76
Şpac, Ion 1067-68
Ştefăneţ, Nelly 1114

В
Веверица, Валентина 1090
Виноградова, Наталья 1090

T

Г

Tabunscic, Olga 1146
Taran, Mihail 1150
Taran, Nicolae 1158
Tarlapan, Efim 1203
Timuţă, Lidia 1134-35
Tomşa, N. 1164
Treşcilo, Lidia 1133
Trofaila, Vasile 1222

Гончар, Валериу 1141-42
Д
Демирева, Кирилка 1188
Дериволкова, Екатерина 1189
Димитрова, Иваничка 1189
Ж

Ţ

Жосан, Т. И. 1085

Ţopa, Tudor 1204, 1223
Ţurcanu, Ianoş (1065)
Ţurcanu, Ştefan 1151-52

К
Кара, Надежда 1188
Катан, П. И. 1106
Квилинкова, Е. Н. 1125
Кожухар, К. С. 1186-87
Костаки, Г. 1225
Кустрябова, С. 1225

U
Ulian, G. 1096
Ungureanu, Larisa 1218
Ungureanu, Valentina 1171
Ussow, Alex 1175

Л

V

Лапицкая, Людмила 1155

Variot, Estelle 1166
Vătămăniţă, Ion 1209
Verejan, Nicolae 1089
Vidraşcu, Anatol 1117
Volcinschi, Victor 1107
Vozian, Valeriu 1150

М
Макаренко, А. В. 1087
Марченаро, Пьер Франко 1076
Млечко, Т. П. 1106
Морару, Вячеслав 1074, 1079

W

Н

White, Ellen G. 1077-78

Нiкiтченко, А. I. 1187

Z

О

Zaharia, Victor 1104
Zaharov, Silvia 1066
Zglavoci, Valentina 1118
Zmeev, Vladimir 1117

Овчинникова, О. В. 1106
П
Попович, Константин (1067), (1214)
Попович, Костянтин 1205

А
Акулай, Елена 1090
Аникин, В. 1225
51

Cronica cărţii Nr 7-2011 ≡ Book annals Nr 7-2011
Р

Ц

Рацеева, Елена 1188
Руссева, Н. Д. 1125

Цуркан, И. М. 1082
Цынпеу, И. И. 1143

С

Ч

Симеонов, Иван 1213
Суфтiна, Т. Г. 1186

Червень, Михаил 1224
Ш

Т

Шулянски, София 1090

Топал, Д. 1084
Третяк, Анна 1206
Туницька, М. В. 1187

Э
Эндерляйн, Райнер 1141-42

Х
Харишина, Ольга 1206

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 7-2011
Analele ştiinţifice ale Universităţii CooperatistComerciale din Moldova 1071-72
Aniversarea a 60-a a organizării învăţământului superior de cultură fizică din Republica
Moldova 1122
Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală
1110
Bariere de incluziune socială a persoanelor cu
dizabilităţi din Republica Moldova 1080
Bienala internaţională "Gravură" 1162
Biochimie 1137
Cartea preşcolarului 1117
Centrul istoric al Chişinăului la începutul
secolului XXI-lea 1159
Copilărie-Păpădie 1124
Déjà Vu 1114
Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI.
Turismul şi biodiversitatea 1097
Educaţia tehnologică 1153
Elaborarea BD cu ajutorul SGBD Acces 1062
Geografia continentelor şi oceanelor 1218
Gestiunea fiscală 1092
Ghid în domeniul promovării şi protecţiei
drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV
1145
Grawe Carat Asigurări AO. Annual Report
2010 1112-13
Heritage Assessment Report Moldova 1064
Ianoş Ţurcanu 1065
ICNBME-2011. International Conference on
Nanotechnologies and Biomedical Engineering german-moldova workshop on

Novel Nanomaterials for Electronic,
Photonic and Biomedical Applications,
Chishinau, July 7-8, 2011 1139
Impariamo dai proverbi! 1190
Implementarea normelor dreptului internaţional în legislaţie naţională a Republicii Moldova 1099
Infracţiuni cu caracter terorist, infracţiuni
conexe terorismului şi unele infracţiuni cu
caracter de terorizare 1103
La linguistique entre recherche et application
1166
Limba şi literatura română 1179
Lingvistica între cercetare şi aplicare 1166
Materialele Conferinţei internaţionale "Sfecla
de zahăr – cultură strategică în dezvoltarea
durabilă a agriculturii Republicii Moldova",
Rep. Moldova, Bălţi, 7-8 iul. 2011 1150
Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
"Aspecte economico-financiare şi sociale
ale economiei Republicii Moldova în contextul transformărilor sistemice şi integrării
în spaţiul european", 26-27 noiemb. 2010
1096
Modus cogitandi, modul vivendi. Larisa
Cuzneţov Secrieru 1066
Moldova State University 1123
Necesităţile specifice ale copiilor şi vârstnicilor
lăsaţi fără îngrijirea membrilor de familie
plecaţi la muncă peste hotare 1088
Planul de dezvoltare a Serviciului Fiscal de
Stat 1093

52

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Politicile culturale locale ca stimulent al
schimbării 1063
Poveşti cu tâlc pentru copii isteţi 1207
Probaţiunea în Republica Moldova 1104
Raport anual al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova
2010 1154
Raport de Evaluare a Patrimoniului Cultural
Moldova 1064
Remember Me…1121
Serviciul Hidrometeorologic de Stat 1133
Setting Targets and Target Dates under the
Protocol on Water and Health in the Republic of Moldova 1142
State Hydrometeorological Service 1133
Symposia Investigatio Bibliotheca 1069
Teatrul "Satiricus Ion Luca Caragiale" 1163
Test Your English 1169
The Development Plan of Moldova State Tax
Service 1094
Universitatea de Stat din Moldova 1123

Up-to Date Techniques and Strategies in
Teaching English 1170
Vladimir Beşleagă, omul luminat 1217
Годовой отчет 2010 1113
Живая История 1224
Константин Попович. Ступени творчества
1214
Обязательное медицинское страхование
1111
План развития Государственной Налоговой
Службы 1095
Проблемы истории и права евреев Молдовы 1225
Разработка местной культурной политики
1063
Руководство по продвижению и защите
прав людей, живущих с ВИЧ 1145
Украϊнська мова i лiтература 1187
Установление целей и целевых показателей в соответствии с протоколом по проблемам воды и здоровья в Республике
Молдова 1141

Index subiecte
Academia de Studii Economice din Moldova –
Promoţia 2011 – Albume 1121
Afaceri – Managementul riscurilor 1089
Ajutor social – Copii – Vârstnici 1088
Antreprenoriat (rusă) 1090
Apa şi sănătatea publică – Republica Moldova (engl.) 1142
Apa şi sănătatea publică – Republica Moldova
(rusă) 1141
Arhitectura oraşelor – Mexic, secolul XIX 1160
Asigurarea de asistenţă medicală – Acte
normative (rusă) 1111
Asigurarea de asistenţă medicală – Acte
normative 1110
Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova – Raport, 2011
1154
"Aspecte economico-financiare şi sociale ale
economiei Republicii Moldova în contextul
transformărilor sistemice şi integrării în
spaţiul european" – Conferinţa ştiinţifică internaţională (rom., engl., fr., rusă) 1096
Audit (rusă) 1155
Bancuri 1199
Baze de date (BD) – Proiectare – Creare 1062

Beşleagă, Vladimir, 1931-…, scriitor 1217
Biochimie 1137
Biologie – Manuale (rusă) 1135
Biologie – Manuale 1134
Boli intestinale la copii – Fistule 1144
Burlacu – Sate – Raionul Cahul – Republica
Moldova – Istorie 1221
Cermenciug – Sate – Raionul Soroca – Republica Moldova – Istorie 1222
Cetăţenie română – Ghiduri 1100
Chimie 1132
Chiromanţie (rusă) 1074
Climă (engl.) 1126
Criminologie 1101
Cultură – Republica Moldova – Politici (rom.,
rusă) 1063
Cuzneţov, Larisa, 1951-…, pedagog – Biobibliografie 1066
Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI.
Turismul şi biodiversitatea – Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională (rom., engl.,
rusă) 1097
Dicţionar de neologisme – Limba română
1180-81
Dicţionar de sinonime 1172-73
53

Cronica cărţii Nr 7-2011 ≡ Book annals Nr 7-2011
Dirigenţie 1115
Doctrină economică marxistă (rusă) 1087
Drept civil (rusă) 1106
Dreptul comerţului internaţional 1098
Dreptul familiei 1105
Dreptul muncii 1108
Drepturi reale (drept civil) 1107
Drepturile omului – Persoane infectate cu
HIV/SIDA (rom., engl.) 1145
Ecologie – Terminologie (rom., engl., rusă)
1136
Educaţie plastică – Manuale 1161
Educaţie tehnologică – Manuale 1153
Electronică 1149
Electrotehnică 1149
Eternitate (rusă) 1079
Etica profesională 1075
Existenţa lui Dumnezeu (rusă) 1079
Finanţe – Ecologie – Republica Moldova 1091
Fizică – Manuale 1131
Fiziologia animalelor domestice – Dicţionare
(engl., rusă) 1151
Fiziologia animalelor domestice – Dicţionare
(fr., rusă) 1152
Folclor găgăuz (rusă) 1125
Fraude fiscale – Prevenire – Combatere 1102
Funcţionari publici – Dezvoltare profesională
1109
Geografia continentelor şi oceanelor – Manuale 1218
Geopolitică 1083
Gestiune fiscală 1092
Gimnastică 1164
Gravură – Expoziţii 1162
Grawe Carat Asigurări SA – Raport (engl.,
rusă) 1113
Grawe Carat Asigurări SA – Raport (rom.,
engl.) 1112
Gudumac, Eva, 1941-…, chirurg-pediatru –
Biografie 1144
Ianoş Ţurcanu, 1951-…., poet – Biobibliografie 1065
Informaţie economică – Tehnologii de procesare 1061
Infracţiuni cu caracter terorist 1103
Insecte – Enciclopedii 1138
Istoria universală – Manuale 1219
Isus Cristos – Binecuvântări (rusă) 1078
Isus Cristos – Binecuvântări 1077
Întreprinderi – Conducere şi administrare –
Comunicare (fr.) 1156
Întreprinderi economice – Teste 1157

Învăţământ preşcolar 1116-17
Învăţământ superior (engl.) 1120
Învăţământul superior de cultură fizică –
Istorie 1122
"La linguistique entre recherche et appliaction"
– Colloque Interational (rom., fr.) 1166
Legislaţie naţională – Dreptul internaţional –
Implementare 1099
Liceul Teoretic "Spiru Haret" – Chişinău –
Promoţia 2011 – Albume 1114
Limba bulgară – Manuale (bulg.) 1188
Limba bulgară 1189
Limba engleză – Lingvistică (engl.) 1168
Limba engleză – Teste (engl.) 1169
Limba engleză 1167
Limba franceză 1171
Limba română – Dicţionare 1172-73, 1180-81
Limba română – Gramatică 1178
Limba română – Teste 1182-83
Limba română – Texte literare 1215
Limba română 1216
Limba română pentru alolingvi – Manuale
1174-76
Limba ucraineană – Manuale (ucr.) 1186-87
Literatură bulgară – Manuale (bulg.) 1188
Literatură europeană – Critică şi interpretare
(bulg.) 1213
Literatură greacă pentru copii – Poveşti 1207
Literatură italiană – Proverbe (it.) 1190
Literatură pentru copii 1124
Literatură română – Manuale 1174, 1179
Literatură română – Texte 1215
Literatură română 1216
Literatură română din Republica Moldova –
Critică şi interpretare 1217
Literatură română din Republica Moldova –
Dialoguri 1203
Literatură română din Republica Moldova –
Epigrame 1200
Literatură română din Republica Moldova –
Eseuri 1202
Literatură română din Republica Moldova –
Indici bibliografici 1065, 1068
Literatură română din Republica Moldova –
Poeme 1201
Literatură română din Republica Moldova –
Poezie – Eseuri – Autografe 1197
Literatură română din Republica Moldova –
Poezie 1191, 1193-96, 1198
Literatură română din Republica Moldova –
Povestiri 1192

54

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Literatură română din Republica Moldova
1204
Literatură română din Republica Moldova
pentru copii – Poezie 1209
Literatură română din Republica Moldova
pentru copii – Poveşti 1208, 1212
Literatură română din Republica Moldova
pentru copii – Versuri melodice 1210-11
Literatură ucraineană – Manuale (ucr.) 118687
Literatură ucraineană din Republica Moldova
– Poezie (ucr.) 1206
Literatură ucraineană din Republica Moldova
– Romane (ucr.) 1205
Mass-media – Republica Moldova – Studii de
caz 1070
Matematică – Culegere de exerciţii şi probleme 1129
Matematică 1130
Merceologia produselor alimentare 1146,
1148
Merceologie 1147
Migraţia forţei de muncă 1088
Monumente de arhitectură – Chişinău, secolul
XXI 1159
"Nanotechnologies and Biomedical
Engineering german-moldovan workshop
on Novel Nanomaterials for Electronic,
Photonic and Biomedical Applications" –
International conference 1139
Nume de persoane 1165
Omul şi politica 1073
Oraşe – Rezina – Republica Moldova – Istorie
1220
Patrimoniul cultural – Republica Moldova –
Reabilitare – Raport (rom., engl.) 1064
Patrimoniul natural al Moldovei – Albume
1128
Persoane cu dizabilităţi – Studiu sociologic
1080
Persoane infectate cu HIV/SIDA – Drepturile
omului (rom., engl.) 1145
Politică internă – Republica Moldova 1084
Politici culturale – Republica Moldova (rom.,
rusă) 1063
Popovici, Constantin, 1924-…, academician,
scriitor (rom., rusă) 1067
Popovici, Constantin, 1924-2010, academician, scriitor (rom., rusă, ucr.) 1214
Probaţiunea în Republica Moldova 1104
Protecţia mediului înconjurător – Emisii poluante 1127

Psihopedagogie – Indici bibliografici 1066
Raionul Ceadâr-Lunga – Republica Moldova –
Istorie (rusă) 1224
Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova
– Plan de dezvoltare, 2011-2015 1093
Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova
– Plan de dezvoltare, 2011-2015 (engl.)
1094
Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova
– Plan de dezvoltare, 2011-2015 (rusă)
1095
Serviciul Hidrometeorologic de Stat – Republica Moldova – Raport, 2010 (rom., engl.)
1133
"Sfecla de zahăr – cultură strategică în dezvoltarea durabilă a agriculturii Republicii
Moldova" – Conferinţa internaţională (rom.,
rusă) 1150
Socializarea personalităţii (rusă) 1082
Spitalul Clinic Municipal "Sfântul Arhanghel
Mihail" – Personal medical – Interviuri 1140
Stere, Constantin, 1865-1936, scriitor, politician – Biobibliografie 1068
Sufletul şi religii indo-europene (rusă) 1076
Teatrul "Satiricus Ion Luca Caragiale" din
Chişinău 1163
Tehnologii de procese – Informaţie economică
1061
Teorie economică 1086
Traume – Sport (rusă) 1143
Uniunea Europeană – Istorie (rusă) 1085
Universitatea Cooperatist-Comercială din
Moldova – Anale (rom., engl., rusă) 1071
Universitatea Cooperatist-Comercială din
Moldova – Anale (rom., rusă) 1072
Universitatea de Stat din Moldova – Facultatea de drept – Promoţia, 2011 – Albume
(rom., rusă) 1123
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova – Symposia Investigatio Bibliotheca
(rom., engl., rusă) 1069
"Up-to-Date Techniques and Strategies in
Teaching English" – Conferinţă (engl.)
1170
Vinuri spumante – Tehnologii 1158
Zberoaia – Sate – Raionul Nisporeni – Republica Moldova – Istorie 1223
"Проблемы истории и права евреев Молдовы" – Республиканская научная конференция 1225

55

Cronica cărţii Nr 7-2011 ≡ Book annals Nr 7-2011

Index editorilor
Ancestrala 1191
Arc 1063, 1153, 1159, 1161, 1174, 1207, 1218
Art Grup Brivet SRL 1193
ASEM 1061, 1146, 1156-57
Bons Offices SRL 1091, 1104, 1221
Business-Elita PP SRL 1213
Cartdidact 1208
Cartier 1083, 1145, 1179, 1182-83, 1188, 1215-16
Cavally Copiers SRL 1236
CEP "Medicină" 1144
CEP USM 1062, 1075, 1081, 1085, 1088, 1092,
1096, 1098-99, 1105, 1127, 1166, 1168, 1170,
1232
Civitas-Prim SRL 1100
Complexul Ed. al IEFS 1230-31, 1237
Contezaur SRL 1093-95
Continental Grup SRL 1128
Cuşnir & Co SRL 1082
Eco-TIRAS 1126
Elan Inc SRL 1067, 1114, 1121, 1125, 1139, 114142, 1205, 1212, 1214, 1224-25
Elan Poligraf SRL 1206
Epigraf SRL 1118
Evrica 1089
Fundaţia "Draghiştea" 1204
Garomont Studio SRL 1090, 1103, 1108, 1116,
1190
Grafema Libris SRL 1065, 1140
Iulian ("Edit-Prest" SRL) 1197, 1223

Jurnal de Chişinău SRL 1192
Labirint-Cutasevici ÎI 1073, 1203, 1209
Lumina 1175-76
Lyceum 1115, 1169, 1177, 1184-85
Mediul Ambiant PP 1133
Moldpres AÎS 1194-95
Pontos 1064, 1076, 1110-11, 1160, 1198,
1210-11
Primex Com SRL 1229
Prometeu 1201
Prut Internaţional 1119
Stelpart SRL 1124
Stratum Plus PP SRL 1084
Ştiinţa Î.E.-P. 1131, 1134-36, 1138, 117273, 1180-81, 1186-87, 1189, 1217,
1219
Tehnica-Info SRL 1149, 1196
Teo-Educaţional SRL 1129-30, 1132,
1167, 1171, 1178
Tocono 1202
Totex-Lux SRL 1240
UASM 1151-52, 1226, 1234-35, 1238
UCCM 1071-72, 1137, 1147-48
ULIM 1069, 1097, 1102, 1120
Universul ÎS 1220
USEFS 1122
Valinex SRL 1106, 1164
МЭА 1155

Index ISBN eronate
ISBN 978-9975-9635-5-8 1115
ISBN 978-9975-63-314-7 1149
ISBN 9975-9794-5-9 1177, 1184
ISBN 9975-9827-6-X 1185
ISBN 9975-9743-9-2 1199

56

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE
REVISTĂ

MAGAZINES ARTICLE
ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

IULIE

2011
NR 7
(2580-3042)

JULY

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2580. Dumitraşco, Marica. Ştiinţa, mobilul economiei / Marica Dumitraşco //
Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 40-42 : fig., fot. – Rez. în lb. engl.
2581. Mîndru, Valeriu. Ştiinţă şi societate : percepţii, estimări, aşteptări / Valeriu
Mîndru // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 31-34 : fig. – Rez. în lb. engl.
2582. Ungureanu, Elena. Peritextul electronic al e-publicaţiei ştiinţifice : clic pe link /
Elena Ungureanu, Irina Cojocaru // Intellectus. – 2011. – Nr 2. – P. 86-98 : fig., fot. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 97-98 (23 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2589, 2638, 2777, 2793, 2815, 2815, 1819, 1822, 2900)
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
2583. Ploteanu, Nicolae. Evaluarea şi prevenirea riscurilor informatice în exploatarea
sistemelor informatice / Nicolae Ploteanu // Evaluarea şi prevenirea riscurilor la care sunt
expuşi colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai altor organe de drept : Materialele conf.
şt.-pract. intern., Chişinău, 26-27 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 222-228 : fig. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2582, 2616, 2632, 2689, 2745, 2826, 2981)
006 Standardizare şi standarde
006.9 Standardizarea greutăţilor, măsurilor şi măsurarea timpului
2584. Aspecte ale colaborării instituţionale şi consolidării potenţialului creativ : [a
UTM şi INSM în domeniul asigurării uniformităţii şi trasabilităţii măsurărilor] / Ilie Nuca, Alexandru Tarlajanu, Andrei Chiciuc [et al.] // Metrologie. – 2011. – Nr 1. – P. 11-13 : fig.
2585. Bejan, Viorica. Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie – realizări şi
perspective / Viorica Bejan // Metrologie. – 2011. – Nr 1. – P. 5-10 : fig., fot., tab. – Rez. în lb.
rom.

57

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011

2586. Stan, V. Unităţi de măsură folosite în timpul domniei Cantemireştilor / V. Stan,
V. Şoimu // Metrologie. – 2011. – Nr 1. – P. 18-24. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
2587. Stan, Victor. Sistemul Internaţional de Unităţi – date istorice / Victor V. Stan //
Metrologie. – 2011. – Nr 1. – P. 14-17. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2903, 2910)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
(Vezi Nr 2588)

02 BIBLIOTECONOMIE

2588. Ţurcan, Nelly. Cultura ştiinţifică şi comunicarea ştiinţifică – valori ale societăţii
cunoaşterii / Nelly Ţurcan // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 35-39. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 35 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2585)
030 Lucrări de referinţă generale
2589. Manolache, Constantin. Ştiinţa enciclopedică, domeniu al cercetării academice / Constantin Manolache, Didina Ţăruş // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 122-125. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
2590. Costachi, Gheorghe. ONG-urile – factor de democratizare a statului / Gheorghe Costachi, Mihail Diaconu // Гражданское общество Молдовы : проблемы и
перспективы : Междунар. науч.-практ. конф., Комрат, 20 янв. 2011. – Ch., 2011. – P. 5867. – Bibliogr. în notele de subsol.
2591. Costachi, Gheorghe. ONG-urile – factor de promovare a democraţiei şi de
dezvoltare a societăţii civile / Gheorghe Costachi // Importanţa instituţiilor democratice în
asigurarea drepturilor omului : Materialele conf. teoretico-şt. intern., Bălţi, 27-28 dec. 2010. –
Ch., 2011. – P. 39-51. – Bibliogr. : 8 tit. şi în notele de subsol.
2592. Влах, Ирина. Волонтерская деятельность как форма участия молодежи в
общественной жизни / Ирина Влах // Гражданское общество Молдовы : проблемы и
перспективы : Междунар. науч.-практ. конф., Комрат, 20 янв. 2011. – Ch., 2011. – P. 1421. – Bibliogr. în notele de subsol.
2593. Сосна, Борис. Деятельность гражданского общества в Молдове / Борис
Сосна, Александр Сосна // Гражданское общество Молдовы : проблемы и перспективы
: Междунар. науч.-практ. конф., Комрат, 20 янв. 2011. – Ch., 2011. – P. 137-143. –
Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2597, 2624, 2667, 2671-72, 2676, 2678-79, 2767)

58

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

070 Ziaristică. Presă
2594. Odoleanu, Vasile. Am revenit la ediţia de altădată = Возвращаемся к
прежнему названию : [rev. de spec. din Moldova : Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia] /
Vasile Odoleanu // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2011. – Nr 3. – P. 2, 23 : fot. – Tit.,
text paral. : lb. rom., rusă.

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
2595. Cereteu, Igor. Cartea românească pe Muntele Athos : [pe marginea vol. Cărţile
româneşti din Biblioteca Mănăstirii athonite Sfântul Pavel de Florin Marinescu şi Vlad
Mischevca, AΟHNA, 2010, 287 p.] // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 163-164 : fot.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
(Vezi Nr 2592, 2681, 2725)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
2596. Eţco, Diana. Unele consideraţii privind înfiinţarea şi activitatea şcolilor lancasteriene din Basarabia şi a şcolilor primare parohiale conform Regulamentului din 1836 /
Diana Eţco // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2010. – Nr 3/4. – P. 129-140. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 140 (31 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2595, 2978)

29 CURENTE CONTEMPORANE RELIGIOASE
(Vezi Nr 2690)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei

(Vezi Nr 2712, 2845, 2850, 3042)
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
2597. Bejan-Volc, Iulia. Societatea civilă şi familia rurală : determinative conceptuale
/ Iulia Bejan-Volc, Elena Balan // Гражданское общество Молдовы : проблемы и
перспективы : Междунар. науч.-практ. конф., Комрат, 20 янв. 2011. – Ch., 2011. – P. 8794. – Bibliogr., p. 94 şi în notele de subsol.

59

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011

2598. Dicusar, Laura. Impactul economic al tehnologiei informaţiei şi al comunicaţiilor asupra evoluţiei societăţii moderne / Laura Dicusar, Ion Dicusar // Intellectus. – 2011. – Nr
2. – P. 71-79 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 25 tit.
2599. Блажко, Владимир. Формирование гражданского общества в Молдове :
(пробл. социал. стратификации) / Владимир Блажко // Гражданское общество Молдовы
: проблемы и перспективы : Междунар. науч.-практ. конф., Комрат, 20 янв. 2011. – Ch.,
2011. – P. 77-81. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2581, 2591, 2659, 2747)
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
(Vezi Nr 2605)

32 POLITICĂ

321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
(Vezi Nr 2658-59, 2674)

323 Politică internă

2600. Caşu, Diana. Problema femeii în ideologia şi propaganda comunistă. Consideraţii preliminare / Diana Caşu // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2010. – Nr 3/4. – P. 200-204. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 204 (12 tit.).
2601. Constantinescu, Emil. Valorile creştine şi politica : [discurs rostit de expreşedintele României cu prilejul acordării tit. de Doctor Honoris Causa al Univ. AŞM, Chişinău, 31 mar. 2011] / Emil Constantinescu // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 55-57. – Rez. în
lb. engl.
2602. Tărâţă, Marius. Aspecte ale instituirii sărbătorilor revoluţionare sovietice. Preliminarii teoretice / Marius Tărâţă // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2010. – Nr 3/4. – P. 278-292.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. şi în note, p. 291-292 (58 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2654, 2661, 2690)
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
2603. Bîzgu, Andrei. Problematica minorităţilor naţionale în Republica Moldova / Andrei Bîzgu, Alexandru Arseni // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P.29-30. –
Bibliogr. în note, p. 30 (4 tit.).
2604. Şevcenco, Ruslan. Evoluţia sistemului politic al RSSM în 1957-1961 / Ruslan
Şevcenco // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2010. – Nr 3/4. – P. 265-277. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. şi în note, p. 274-277 (65 tit.).
2605. Степанов, Вячеслав. Этнокультурные неправительственные организации
– школа воспитания этнического и гражданского начал / Вячеслав Степанов //
Гражданское общество Молдовы : проблемы и перспективы : Междунар. науч.-практ.
конф., Комрат, 20 янв. 2011. – Ch., 2011. – P. 49-51. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2602, 2654, 2675, 2678)
60

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
2606. Gore, Ghenadie. Recurgerea la forţă în relaţiile internaţionale / Ghenadie Gore
// Dreptul internaţional umanitar la 60 de ani de la semnarea Convenţiilor de la Geneva :
Colocviu intern. : Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene : teorie şi
practică, Chişinău, 30-31oct. 2009. – Ch., 2010. – P. 52-57. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
notele de subsol.
2607. Ioviţă, Alexandrina. Principiul distincţiei – reglementări pe plan internaţional şi
naţional / Alexandrina Ioviţă // Dreptul internaţional umanitar la 60 de ani de la semnarea
Convenţiilor de la Geneva : Colocviu intern. : Promovarea drepturilor omului în contextul
integrării europene : teorie şi practică, Chişinău, 30-31oct. 2009. – Ch., 2010. – P. 80-89. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2609, 2647, 2649, 2724, 3034, 3040-41)
327(478) Politica externă a Republicii Moldova
2608. Fortuna, Andrei. Evoluţia orientărilor geopolitice ale Republicii Moldova :
(1991-1995) / Andrei Fortuna // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2010. – Nr 3/4. – P. 293-312. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. şi în note, p. 310-312 (46 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2648)
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne
2609. Boian, Cristina. Rolul Parlamentelor Naţionale în cadrul Uniunii Europene /
Cristina Boian, Natalia Suceveanu // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 6667. – Bibliogr. în note, p. 67 (8 tit.).
329 Partide şi mişcări politice
329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
2610. Zarişneac, Ludmila. Conceptul de formaţiune politică : [partidele politice în societate şi legislaţia Rep. Moldova] / Ludmila Zarişneac, Vladimir Rusu // Rev. naţ. de drept. –
2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 56-57. – Bibliogr. în note, p. 57 (2 tit.).

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general
(Vezi Nr 2580, 2624)
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
2611. Мурса, Любовь. Об организации охраны здоровья и безопасности труда
на предприятии / Любовь Мурса // Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 7. – P. 70-71.
2612. Республика Молдова. Правительство (2009 - ). Об утверждении Плана
мероприятий по сокращению практики выплаты заработной платы "в конвертах" и

61

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011

нелегальной занятости : [Постановление Nr 477 от 28 июня 2011 г.] // Contabilitate şi
audit. – 2011. – Nr 7. – P. 74-77 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 2755)
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de
locuinţe
2613. Dima, Gheorghiţa. Perspective ale dezvoltării regionale în România /
Gheorghiţa Dima // Legea şi viaţa. – 2011. – Nr 7. – P. 37-39. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 3
tit.
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
(Vezi Nr 2736, 2960)

336 Finanţe

2614. Berliba, V. Noţiunea şi conţinutul obligaţiilor fiscale. Caracterizare de ansamblu
// Reformele cadrului legal şi instituţional din Republica Moldova prin prisma practicilor europene : Materialele conf. şt.-pract. intern., Chişinău, 30 apr. 2010. – Ch., 2010. – P. 114-129. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 127-129 (38 tit).
2615. Carta contribuabilului : drepturi şi obligaţii / Inspectoratul Fiscal Principal de
Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor // Monitorul Fiscal. – 2011. – Nr 2. – P. 6-10.
2616. Casîm, Nicolae. Centrul de Asistenţă şi Contact – cartea de vizită a Î. S.
"Fiscservinform" / Nicolae Casîm // Monitorul Fiscal. – 2011. – Nr 2. – P. 90-92 : fig., fot.
2617. Condraţchi, Vitalie. Impozit bancar sau contribuţie solitară / Vitalie Condraţchi
// Monitorul Fiscal. – 2011. – Nr 2. – P. 93-94 : fot.
2618. Despre modificările şi completările sistemului de taxe şi impozite locale realizate prin Legea Nr 48 din 26.03.2011 : (Scrisoarea I.F.P.S. Nr 26-08/3-15-253/3028 din 20.05.
2011) // Monitorul Fiscal. – 2011. – Nr 2. – P. 50-51. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă.
2619. Dolghi, Victoria. Despre procedura de contestare : [a deciziilor organului fiscal]
/ Victoria Dolghi // Monitorul Fiscal. – 2011. – Nr 2. – P. 65-66 : fot
2620. Duca, Procopie. Reforma administrării fiscale / Procopie Duca // Monitorul Fiscal. – 2011. – Nr 2. – P. 71-73 : fot.
2621. Golban, Olga. Unele particularităţi de aplicare a impozitelor / Olga Golban, Maia Caţel // Monitorul Fiscal. – 2011. – Nr 2. – P. 54-57 : fot. – Text şi în lb. rusă.
2622. Griciuc, Petru. Privind criteriile de determinare a statutului de contribuabil mare / Petru Griciuc, Valeriu Severin // Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 7. – P. 39-41 : fot.

62

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2623. Griciuc, Petru. Unele aspecte privind criteriile de determinare a statutului de
contribuabil mare / Petru Griciuc, Tatiana Vieru // Monitorul Fiscal. – 2011. – Nr 2. – P. 62-64
: fot.
2624. Kuciuk, Valeriu. Rolul societăţii civile în reglementarea pieţei de capital din
Republica Moldova / Valeriu Kuciuk, Gheorghe Costachi // Гражданское общество
Молдовы : проблемы и перспективы : Междунар. науч.-практ. конф., Комрат, 20 янв.
2011. – Ch., 2011. – P. 246-255. – Bibliogr. în notele de subsol.
2625. Lupaşco, Oleg. Modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale / Oleg
Lupaşco // Monitorul Fiscal. – 2011. – Nr 2. – P. 58-60 : tab.
2626. Manole, Tatiana. Finanţele publice şi responsabilitatea bugetar-fiscală : comentarii asupra proiectului de lege / Tatiana Manole // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 43-47 :
foto. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 47 (1 tit.).
2627. Privind administrarea impozitului privat : (Scrisoarea I.F.P.S. Nr 26-08/3-15254/3029 din 20.05. 2011) // Monitorul Fiscal. – 2011. – Nr 2. – P. 49. – Tit., text paral. : lb.
rom., rusă.
2628. Privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Nr 474 din 28 aprilie
1998 : (Scrisoarea I.F.P.S. Nr 26-11/3-12-8739/3413 din 09.06. 2011) // Monitorul Fiscal. –
2011. – Nr 2. – P. 52-53 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă.
2629. Raport de activitate a Serviciului Fiscal de Stat pe 5 luni 2011 // Monitorul Fiscal. – 2011. – Nr 2. – P. 82-86.
2630. Republica Moldova. Ministerul Finanţelor. Modul de achitare şi evidenţă a
plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial : [Ordinul Nr 54 din 23 mai 2011] //
Monitorul Fiscal. – 2011. – Nr 2. – P. 11-24 ; 25-39 : tab. – An. Nr 1-7 : Clasificatorul conturilor trezoreriale de încasări ale bugetului de stat ; Clasificatorul conturilor trezoreriale de încasări ale bugetelor raionale, bugetelor municipale Chişinău şi Bălţi, bugetului central al UTA
Găgăuzia şi bugetelor locale ; Codurile beneficiarilor trezoreriale de încasări [et al.]. – Tit.,
text paral. : lb. rom., rusă.
2631. Timofeenco, Aliona. Unele aspecte privind anularea înregistrării contribuabilului TVA, calcularea şi declararea TVA / Aliona Timofeenco // Contabilitate şi audit. – 2011. –
Nr 7. – P. 54-59 : fot., tab.
2632. Агаркова, Лилиана. О налогообложении доходов в форме роялти : (компьютер. программы, базы дан.) / Лилиана Агаркова // Monitorul Fiscal. – 2011. – Nr 2. – P.
74-76 : fot.
2633. Албина, Людмила. Договор имущественного найма (аренды) : налог. аспекты / Людмила Албина // Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 7. – P. 10-17 : fot., tab. –
Bibliogr. în notele de subsol. – Contin. Începutul : Nr 6.
63

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011

2634. Календарь налогоплательщика на август 2011 года // Contabilitate şi audit.
– 2011. – Nr 7. – P.10-17 : tab.
2635. Поп, Михаил. Михаил Поп : об истории, проблемах и достижениях : [Налоговой службы Респ. Молдова : интервью с бывшим нач. ГГНИ] / записала Елена Буюкли // Monitorul Fiscal. – 2011. – Nr 2. – P. 67-70 : fot.
2636. Типовое положение о главных принципах создания и функционирования
налоговых постов : [Утв. Приказом ГГНИ Nr 295 от 26 апр. 2011 г.] // Monitorul Fiscal. –
2011. – Nr 2. – P. 40-48 : tab.
2637. Чебан, Светлана. Налоговое администрирование сквозь призму нововведений, ожидаемых в 2012 году / Светлана Чебан, Александру Мунтяну // Monitorul Fiscal. – 2011. – Nr 2. – P. 79-81 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2639, 2687, 2689, 2714, 2731, 2765, 2961, 2966)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri
(Vezi Nr 2902, 2917)
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
2638. Gaina, Boris. Optimizarea cercetării / dezvoltării în complexul agroindustrial /
Boris Gaina // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 48-49 : fot. – Rez. în lb. engl.
2639. Iliadi, Gheorghe. Abordări teoretice şi practice privind evaluarea şi modelarea
echilibrului financiar în economia naţională / Gheorghe Iliadi // Economie şi sociologie. –
2011. – Nr 2 : Ed. supl. – P. 4-57 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 65 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2642, 2901, 2920)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.3 Comerţ interior
2640. Covalciuc, Tatiana. Condiţiile generale de desfăşurare a comerţului cu ridicata
/ Tatiana Covalciuc, Oxana Voloşenco // Monitorul Fiscal. – 2011. – Nr 2. – P. 61-62 : fot.
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
2641. Paladi, Elena. Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală la frontieră / Elena Paladi // Intellectus. – 2011. – Nr 2. – P. 54-59 : fot. – Rez. în lb. rom., engl.
2642. Planul sectorial de promovare a vinurilor moldoveneşti în 2011 : [la nivel intern.
şi naţ.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2011. – Nr 3. – P. 15 : tab. – Contin. Începutul : Nr 2.

64

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2643. Лупашку, З. Развитие таможни в переходную эпоху от средневековья к
новому периоду / З. Лупашку // Importanţa instituţiilor democratice în asigurarea drepturilor
omului : Materialele conf. teoretico-şt. intern., Bălţi, 27-28 dec. 2010. – Ch., 2011. – P. 83-88.
– Bibliogr. : 10 tit. şi în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2716, 2744, 2962)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
(Vezi Nr 2643, 2657, 2673, 2727, 2729)
341 Drept internaţional
2644. Balan, Oleg. Noţiunea, particularităţile şi formele asistenţei juridico-penale internaţionale / Oleg Balan // Dreptul internaţional umanitar la 60 de ani de la semnarea Convenţiilor de la Geneva : Colocviu intern. : Promovarea drepturilor omului în contextul integrării
europene : teorie şi practică, Chişinău, 30-31 oct. 2009. – Ch., 2010. – P. 557-564. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr în notele de subsol.
2645. Ciocârlan, Gheorghe. Reglementarea cetăţeniei Uniunii Europene / Gheorghe
Ciocârlan // Dreptul internaţional umanitar la 60 de ani de la semnarea Convenţiilor de la
Geneva : Colocviu intern. : Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene :
teorie şi practică, Chişinău, 30-31 oct. 2009. – Ch., 2010. – P. 611-616. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 10 tit.
2646. Corj, Mihai. Importanţa instituţiilor democratice în asigurarea drepturilor omului
/ Mihai Corj // Importanţa instituţiilor democratice în asigurarea drepturilor omului : Materialele conf. teoretico-şt. intern., Bălţi, 27-28 dec. 2010. – Ch., 2011. – P. 73-83. – Bibliogr. în
notele de subsol.
2647. Dorul, Olga. Probleme actuale în aplicarea dispoziţiilor Convenţiilor de la Geneva privind conţinutul statutului de neutralitate al statelor / Olga Dorul // Dreptul internaţional
umanitar la 60 de ani de la semnarea Convenţiilor de la Geneva : Colocviu intern. : Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene : teorie şi practică, Chişinău, 30-31
oct. 2009. – Ch., 2010. – P. 90-98. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.
2648. Galiman, Simona. Realizarea dreptului la autonomie a grupurilor etnice / Simona Galiman // Закон и жизнь. – 2011. – Nr 7. – P. 48-52. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14
tit.
2649. Gamurari, Vitalie. Convenţiile de la Geneva la 60 de ani de la adoptare : interpretare prin prisma sarcinilor dictate de natura conflictelor armate contemporane / Vitalie
Gamurari // Dreptul internaţional umanitar la 60 de ani de la semnarea Convenţiilor de la
Geneva : Colocviu intern. : Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene :
teorie şi practică, Chişinău, 30-31 oct. 2009. – Ch., 2010. – P. 15-31. – Rez. în lb. fr. –
Bibliogr. în notele de subsol.

65

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011

2650. Gamurari, Vitalie. Protocolul adiţional la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 privind adoptarea unui semn distinctiv adiţional (protocolul III) din 08.12.2005, în
vigoare din 14.01.2007 : (prezentare generală) / Vitalie Gamurari // Dreptul internaţional umanitar la 60 de ani de la semnarea Convenţiilor de la Geneva : Colocviu intern. : Promovarea
drepturilor omului în contextul integrării europene : teorie şi practică, Chişinău, 30-31 oct.
2009. – Ch., 2010. – P. 191-194. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în notele de subsol.
2651. Osipov, Vladimir. Noţiunea de tortură tratament inuman şi degradant, pedeapsa inumană sau degradantă în jurisprudenţa CEDO / Vladimir Osipov, Radion Cojocaru //
Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 43-45. – Bibliogr. în note, p. 45 (5 tit.).
2652. Smochină, Carolina. Uniunea Europeană şi ajutorul umanitar prin prisma reglementărilor juridice de ultima oră / Carolina Smochină // Dreptul internaţional umanitar la 60
de ani de la semnarea Convenţiilor de la Geneva : Colocviu intern. : Promovarea drepturilor
omului în contextul integrării europene : teorie şi practică, Chişinău, 30-31 oct. 2009. – Ch.,
2010. – P. 99-104. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
2653. Боршевский, А. Роль ОБСЕ в защите прав национальных меньшинств / А.
Боршевский // Закон и жизнь. – 2011. – Nr 7. – P. 28-35. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.
: 15 tit.
2654. Доди, Корина. К вопросу об унификации правового регулирования внутренних и международных вооруженных конфликтов в международном гуманитарном
праве / Корина Доди // Dreptul internaţional umanitar la 60 de ani de la semnarea Convenţiilor de la Geneva : Colocviu intern. : Promovarea drepturilor omului în contextul integrării
europene : teorie şi practică, Chişinău, 30-31 oct. 2009. – Ch., 2010. – P. 118-133. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
2655. Ковриг, Андрей. Некоторые аспекты, касающиеся имплементации
международного гуманитарного права в Республике Молдова / Андрей Ковриг // Dreptul
internaţional umanitar la 60 de ani de la semnarea Convenţiilor de la Geneva : Colocviu
intern. : Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene : teorie şi practică,
Chişinău, 30-31 oct. 2009. – Ch., 2010. – P. 38-43. – Rez. în lb. rom., engl.
2656. Мильченко, Александр. Юбилей Женевских конвенций / Александр
Мильченко // Dreptul internaţional umanitar la 60 de ani de la semnarea Convenţiilor de la
Geneva : Colocviu intern. : Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene :
teorie şi practică, Chişinău, 30-31 oct. 2009. – Ch., 2010. – P. 47-51. – Rez. în lb. rom., engl.
(Vezi de asemenea Nr 2606-07, 2609, 2659, 2680, 2699, 2701, 2706, 2711, 2717,
2720, 2741, 2756)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
2657. Batin, Irina. Contradicţia dintre dreptul la viaţă şi avort / Irina Batin, Alexandru
Arseni // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 18-21 : fot. – Bibliogr. în note, p.
21 (7 tit.).

66

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2658. Cuşmir, Marcel. Considerente asupra semnificaţiei aplicative a unor tipuri de
comparativism juridico-politic în evaluarea sistemelor constituţionale contemporane / Marcel
Cuşmir // Importanţa instituţiilor democratice în asigurarea drepturilor omului : Materialele
conf. teoretico-şt. intern., Bălţi, 27-28 dec. 2010. – Ch., 2011. – P. 16-24. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 23 tit.
2659. Cuşmir, Marcel. Cu privire la cauzele conservării regimului personalist în spaţiul ex-sovietic / Marcel Cuşmir, Carolina Cuşmir // Importanţa instituţiilor democratice în asigurarea drepturilor omului : Materialele conf. teoretico-şt. intern., Bălţi, 27-28 dec. 2010. –
Ch., 2011. – P. 64-72. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
2660. Cuzneţov, Alexandru. Răspunderea juridică – modalitate social-juridică a realizării dreptului / Alexandru Cuzneţov // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P.
14-17. – Bibliogr. în note, p. 17 (18 tit.).
2661. Deleanu, Ruslan. Noţiunea şi natura politico-juridică a cetăţeniei ca instituţie şi
condiţie juridică a persoanei / Ruslan Deleanu // Закон и жизнь. – 2011. – Nr 7. – P. 39-44. –
Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 20 tit.
2662. Diaconu, Mihai. Esenţa şi rolul controlului exercitat asupra administraţiei publice / Mihai Diaconu // Legea şi viaţa. – 2011. – Nr 7. – P. 54-57. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
21 tit.
2663. Guceac, Ion. Consideraţii doctrinare privitor la procesul de formare a statului
ca formă superioară de organizare a unei societăţi / Ion Guceac // Importanţa instituţiilor
democratice în asigurarea drepturilor omului : Materialele conf. teoretico-şt. intern., Bălţi, 2728 dec. 2010. – Ch., 2011. – P. 8-15. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
2664. Guţuleac, Victor. Unele lacune ale Codului contravenţional al Republicii Moldova privind aplicarea unor măsuri de asigurare a procedurii contravenţionale / Victor
Guţuleac // Legea şi viaţa. – 2011. – Nr 7. – P. 4-8. – Bibliogr. în note, p. 8 (11 tit.).
2665. Jelescu, Petru. Problema dreptului de vot de la vârsta de 16 ani şi posibilitatea
/ imposibilitatea soluţionării ei în condiţiile Republicii Moldova / Petru Jelescu, Raisa Jelescu,
Dumitru Jelescu // Intellectus. – 2011. – Nr 2. – P. 133-138 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 20 tit.
2666. Muruianu, Ion. Respectarea şi realizarea drepturilor şi libertăţilor omului – obligaţie constituţională a statului / Ion Muruianu // Importanţa instituţiilor democratice în asigurarea drepturilor omului : Materialele conf. teoretico-şt. intern., Bălţi, 27-28 dec. 2010. – Ch.,
2011. – P. 209-215. – Bibliogr. : 13 tit. şi în notele de subsol.
2667. Muruianu, Ion. Responsabilitatea puterii publice şi societatea civilă : [în statul
de drept] / Ion Muruianu // Гражданское общество Молдовы : проблемы и перспективы :
Междунар. науч.-практ. конф., Комрат, 20 янв. 2011. – Ch., 2011. – P. 7-13. – Bibliogr. în
notele de subsol.
67

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011

2668. Oglinda, Cristina. Libertatea întrunirilor / Cristina Oglinda, Rodica Nichita //
Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 33-34 : fot. – Bibliogr. în note, p. 34 (8
tit.).
2669. Popa, Victor. Adoptarea şi revizuirea Constituţiei / Victor Popa // Dreptul internaţional umanitar la 60 de ani de la semnarea Convenţiilor de la Geneva : Colocviu intern. :
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene : teorie şi practică, Chişinău,
30-31oct. 2009. – Ch., 2010. – P. 229-233. – Rez. în lb. engl.. – Bibliogr : 5 tit. şi în notele de
subsol.
2670. Railean, Petru. Funcţiile Curţii Constituţionale într-o societate democratică /
Petru Railean // Importanţa instituţiilor democratice în asigurarea drepturilor omului : Materialele conf. teoretico-şt. intern., Bălţi, 27-28 dec. 2010. – Ch., 2011. – P. 199-208. – Bibliogr. :
17 tit. şi în notele de subsol.
2671. Railean, Petru. Interacţiunea dintre justiţie şi societatea civilă – o exigenţă a
democratizării / Petru Railean // Гражданское общество Молдовы : проблемы и
перспективы : Междунар. науч.-практ. конф., Комрат, 20 янв. 2011. – Ch., 2011. – P. 3035. – Bibliogr. în notele de subsol.
2672. Rotaru, Mihail. Reglementarea juridică a constituirii şi dezvoltării societăţii civile în Republica Moldova / Mihail Rotaru // Гражданское общество Молдовы : проблемы и
перспективы : Междунар. науч.-практ. конф., Комрат, 20 янв. 2011. – Ch., 2011. – P. 6876. – Bibliogr. în notele de subsol.
2673. Sacara, Mariana. Poporul – element psihologic al statului / Mariana Sacara,
Doina Cuciurca // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 27-28 : fot. – Bibliogr.
în note, p. 28 (5 tit.).
2674. Smochină, Andrei. O publicaţie ştiinţifică de excepţie : [pe marginea monogr.
"Prin ştiinţă spre un stat de drept" de Gheorghe Costachi, Ch., F.E.-P., "Tipogr. Centrală",
2011, 864 p.] / Andrei Smochină, Viorel Berliba, Irina Iacub // Legea şi viaţa. – 2011. – Nr 7. –
P. 58 : fot.
2675. Staraşciuc, Roman. Problema depăşirii crizei constituţionale în Republica
Moldova / Roman Staraşciuc // Evaluarea şi prevenirea riscurilor la care sunt expuşi colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai altor organe de drept : Materialele conf. şt .- pract.
intern., Chişinău, 26-27 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 254-261. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
notele de subsol.
2676. Аникин, Владимир. Углубление взаимодействия институтов государства
и гражданского общества : реальность и перспективы / Владимир Аникин //
Гражданское общество Молдовы : проблемы и перспективы : Междунар. науч.-практ.
конф., Комрат, 20 янв. 2011. – Ch., 2011. – P. 36-48. – Bibliogr. în notele de subsol.

68

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2677. Иванов, В. Актуальное и своевременное монографическое исследование
: [по материалам кн. "Демократические преобразования общества и власти в переходном периоде", авт. Г. Костаки, В. Новрузов, Chişinău, 2011, 392 с.] / В. Иванов, А. Смокинэ // Закон и жизнь. – 2011. – Nr 7. – P. 57-58.+321
2678. Иванов, Владимир. Правовая регламентация и характеристика неправительственных организаций национальных меньшинств в Молдове / Владимир Иванов,
Андрей Боршевский // Гражданское общество Молдовы : проблемы и перспективы :
Междунар. науч.-практ. конф., Комрат, 20 янв. 2011. – Ch., 2011. – P. 52-57. – Bibliogr. în
notele de subsol.
2679. Костаке, Георге. Гражданское общество как инструмент построения правовой государственности / Георге Костаке // Гражданское общество Молдовы :
проблемы и перспективы : Междунар. науч.-практ. конф., Комрат, 20 янв. 2011. – Ch.,
2011. – P. 152-157. – Bibliogr. în notele de subsol.
2680. Павлишина, Ирина. Европейская Конвенция о защите прав человека и
проблема личных прав в гражданском законодательстве Республики Молдова / Ирина
Павлишина, О. В. Овчинникова // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 104106. – Bibliogr. : 7 tit.
2681. Чхартишвили, Нино. Защита от дискриминации : соотношение норм права и норм морали / Нино Чхартишвили, О. В. Соколова // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr
6/7 : Ed spec. – P. 73-75. – Bibliogr. : 4 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2590, 2603, 2610, 2646, 2648, 2655, 2655, 2683, 2718, 2720,
2734, 2737, 2757, 2761)
342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
2682. Pulbere, Dumitru. Juriştii la înfăptuirea jurisdicţiei constituţionale a Republicii
Moldova / Dumitru Pulbere // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 6-7 : fot.
2683. Миткова, Екатерина. Принцип свободного доступа к правосудию и практика Конституционного суда Республики Молдова / Екатерина Миткова, О. В. Соколова
// Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 76-78. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2666, 2670, 2752)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
2684. Apostol, Pavel. Sinteze de practică judiciară privind traficul de fiinţe umane :
analiza şi caracterizarea / Pavel Apostol, Valentin Chiriţa // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr
6/7 : Ed. spec. – P. 35-36. – Bibliogr. în note, p. 36 (3 tit.).
2685. Balaican, Vasile. Conceptul de omor calificat – caracterizare / Vasile Balaican
// Legea şi viaţa. – 2011. – Nr 7. – P. 27-30. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 30
(9 tit.).
69

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011

2686. Barbăneagră, Alexei. Teze din pledoaria susţinută în instanţa de judecată în
cauza penală de învinuire a dlui C. în săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 327 alin.(1)
CP RM / Alexei Barbăneagră // Dreptul internaţional umanitar la 60 de ani de la semnarea
Convenţiilor de la Geneva : Colocviu intern. : Promovarea drepturilor omului în contextul
integrării europene : teorie şi practică, Chişinău, 30-31 oct. 2009. – Ch., 2010. – P. 179-190.
– Rez. în lb. rom.
2687. Berliba, V. Locul delictelor / delictualităţii fiscale în cadrul infracţiunilor / infracţionalităţii din sfera economică / V. Berliba // Reformele cadrului legal şi instituţional din
Republica Moldova prin prisma practicilor europene : Materialele conf. şt.-pract. intern., Chişinău, 30 apr. 2010. – Ch., 2010. – P. 28-38. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 36-38
(39 tit.).
2688. Bîcu, Vasile. Corpurile delicte / Vasile Bîcu // Закон и жизнь. – 2011. – Nr 7. –
P. 45-47. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
2689. Borş, T. Repere cantitative şi calitative ce nuanţează infracţionalitatea în domeniul cardurilor / T. Borş // Reformele cadrului legal şi instituţional din Republica Moldova
prin prisma practicilor europene : Materialele conf. şt.-pract. intern., Chişinău, 30 apr. 2010. –
Ch., 2010. – P. 109-114. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
2690. Braloştiţianu, Mihai. Conexiunile terorismului islamic cu crima organizată :
[privind traficul intern. de persoane] / Mihai Braloştiţianu // Legea şi viaţa. – 2011. – Nr 7. – P.
21-23. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 23 (8 tit.).
2691. Ceban, Oleg. Analiza juridico-penală a violenţei în familie : (art. 201 1) / Oleg
Ceban, Valentin Chiriţa // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 68-70. –
Bibliogr. în note, p. 70 (3 tit.).
2692. Ciugureanu, Maxim. Violenţa în familie – controverse şi soluţii / Maxim
Ciugureanu, Igor Hadîrcă // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 22-23 : fot. –
Bibliogr. în note, p. 23 (5 tit.).
2693. Cojocari, Elena. Delicvenţa în Basarabia în perioada ţaristă – cauze şi efecte /
Elena Cojocari, Natalia Degrade // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2010. – Nr 3/4. – P. 141-159.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 158-159 (75 tit.).
2694. Cuşmir, Valeriu. Reflecţii asupra fenomenului corupţiei / Valeriu Cuşmir // Importanţa instituţiilor democratice în asigurarea drepturilor omului : Materialele conf. teoreticoşt. intern., Bălţi, 27-28 dec. 2010. – Ch., 2011. – P. 24-39. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
notele de subsol.
2695. Doraş, S. Tactica efectuării cercetării locului faptei în cazul infracţiunilor de dare de mită şi luare de mită / S. Doraş, M. Lupu // Закон и жизнь. – 2011. – Nr 7. – P. 22-28. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
70

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2696. Gladchi, Gheorghe. Tehnici speciale împotriva criminalităţii – risc şi competenţă / Gheorghe Gladchi, Boris Glavan // Evaluarea şi prevenirea riscurilor la care sunt expuşi
colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai altor organe de drept : Materialele conf. şt.pract. intern., Chişinău,26-27 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 66-72. – Bibliogr. : 13 tit.
2697. Golubenco, Gheorghe. Scurtă privire asupra unor lucrări ştiinţifice publicate
recent în ramura expertizei judiciare : [probă în procesul penal] / Gheorghe Golubenco, Ovidiu Neicuţescu // Dreptul internaţional umanitar la 60 de ani de la semnarea Convenţiilor de
la Geneva : Colocviu intern. : Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene :
teorie şi practică, Chişinău, 30-31oct. 2009. – Ch., 2010. – P. 412-423. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr : 7 tit.
2698. Gribincea, Vadim. Violul : [art. 171 CP RM] / Vadim Gribincea, Alexei
Barbăneagră // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 63-65 : fot. – Bibliogr. în
note, p. 65 (5 tit.).
2699. Grosu, Marta. Traficul de fiinţe umane / Marta Grosu, Mariana Vidaicu // Rev.
naţ. de drept. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 61-62 : fot.
2700. Hadji, Ivan. Delimitarea răpirii unei persoane de infracţiunile corelative în legislaţia Republicii Moldova / Ivan Hadji, Valentin Chiriţa // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 :
Ed. spec. – P. 52-53. – Bibliogr. în note, p. 53 (4 tit.).
2701. Macarevici, Ecaterina. Aspecte controversate privind temeiurile de apariţie a
stării de afect prevăzute în articolul 146 : [CPRM] / Ecaterina Macarevici, Vitalie Budeci //
Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 37-39. – Bibliogr. în note, p. 39 (15 tit.).
2702. Macovei, Vera. Confiscarea specială / Vera Macovei, Stanislav Copeţchi //
Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 40-42 : fot.
2703. Malic, Gheorghe. Unele aspecte ale imperfecţiunilor cadrului legal şi impactul
lor asupra ofiţerilor de urmărire penală / Gheorghe Malic // Evaluarea şi prevenirea riscurilor
la care sunt expuşi colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai altor organe de drept : Materialele conf. şt.-pract. intern., Chişinău, 26-27 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 204-211.
2704. Maslov, Stanislav. Reţinerea – măsură de constrângere în procesul penal /
Stanislav Maslov, Iurie Mărgineanu // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 5051. – Bibliogr. în note, p. 51 (3 tit.).
2705. Mărgineanu, Iurie. Acţiunea penală subsidiară / Iurie Mărgineanu // Dreptul internaţional umanitar la 60 de ani de la semnarea Convenţiilor de la Geneva : Colocviu intern.
: Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene : teorie şi practică, Chişinău,
30-31 oct. 2009. – Ch., 2010. – P. 424-430. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr în notele de subsol.

71

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011

2706. Melnic, Violeta. Protecţia minorului victimă a infracţiunii / Violeta Melnic //
Dreptul internaţional umanitar la 60 de ani de la semnarea Convenţiilor de la Geneva : Colocviu intern. : Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene : teorie şi practică, Chişinău, 30-31oct. 2009. – Ch., 2010. – P. 571-584. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr în
notele de subsol.
2707. Mihalache, Daniela. Abordare privind infracţiunile traficului de persoane /
Daniela Mihalache // Legea şi viaţa. – 2011. – Nr 7. – P. 15-21. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. în note, p. 21 (12 tit.).
2708. Popuşoi, Natalia. Riscurile profesionale la efectuarea urmăririi penale, suportate de către organele abilitate cu funcţii de exercitare, conducere şi exercitare a hotărârilor în
materie penală / Natalia Popuşoi, Natalia Livadaru // Evaluarea şi prevenirea riscurilor la care
sunt expuşi colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai altor organe de drept : Materialele
conf. şt.-pract. intern., Chişinău, 26-27 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 229-235. – Bibliogr. : 8 tit.
şi în notele de subsol.
2709. Porubin, Roman. Probleme actuale privind protecţia juridică a drepturilor omului în instituţiile penitenciare / Roman Porubin, Alexandru Zosim // Rev. naţ. de drept. – 2011.
– Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 48-49. – Bibliogr. : 7 tit.
2710. Postica, Doina. Delincvenţa juvenilă / Doina Postica, Mihaela Vidaicu // Rev.
naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 31-32. – Bibliogr. : 7 tit.
2711. Racoviţă, Dumitru. Fenomenul torturii : trecut şi prezent / Dumitru Racoviţă,
Radion Cojocaru // Rev. naţ. de drept. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 46-47. – Bibliogr. în note, p.
47 (8 tit.).
2712. Răilean, M. Probleme controversate la încadrarea infracţiunii de organizare a
migraţiei ilegale / M. Răilean // Reformele cadrului legal şi instituţional din Republica Moldova
prin prisma practicilor europene : Materialele conf. şt.-pract. intern., Chişinău, 30 apr. 2010. –
Ch., 2010. – P. 81-85. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
2713. Rusu, V. Examinarea cauzelor cu privire la minori şi participarea apărătorilor în
cadrul probatoriului conform legislaţiei procesual-penale a Republicii Moldova / V. Rusu //
Reformele cadrului legal şi instituţional din Republica Moldova prin prisma practicilor europene : Materialele conf. şt.-pract. intern., Chişinău, 30 apr. 2010. – Ch., 2010. – P. 64-72. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.
2714. Solomon, Mihai. Infracţiunea de înşelăciune : cecul şi biletul la ordin fără acoperire / Mihai Solomon // Legea şi viaţa. – 2011. – Nr 7. – P. 23-26. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 8 tit.
2715. Taşlîc, Nestor-Artur. Acţiunile organului de urmărire penală în caz de infracţiuni contra integrităţii corporale şi sănătăţii / Nestor-Artur Taşlîc, Anatol Andronache // Rev.
naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 54-55. – Bibliogr. în note, p. 55 (4 tit.).
72

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2716. Văleanu, Gheorghe. Consideraţii privind bunele practici de prevenire şi combatere a corupţiei în cadrul poliţiei de frontieră române / Gheorghe Văleanu // Evaluarea şi
prevenirea riscurilor la care sunt expuşi colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai altor
organe de drept : Materialele conf. şt.-pract. intern., Chişinău, 26-27 oct. 2010. – Ch., 2010. –
P. 124-134. – Bibliogr. în notele de subsol.
2717. Zagnat, Cristian. Traficul de fiinţe umane / Cristian Zagnat, Diana Ioniţă // Rev.
naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 58-60 : fot.
2718. Бужор, В. Иные преступления, посягающие на жизнь и здоровые личности
(ст. ст. 155-163 УК РМ) : коммент. / В. Бужор, В. Гуцуляк // Закон и жизнь. – 2011. – Nr 7.
– P. 4-12. – Rez. în lb. engl. – Sfârşit. Începutul : Nr 3.
2719. Карпов, Трофим. Определенный и неопределенный виды умысла /
Трофим Карпов // Dreptul internaţional umanitar la 60 de ani de la semnarea Convenţiilor de
la Geneva : Colocviu intern. : Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene :
teorie şi practică, Chişinău, 30-31oct. 2009. – Ch., 2010. – P. 406-411. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr : 6 tit.
2720. Копущу, Яна. Предупреждение необоснованных задержаний граждан и
пресечение нарушений режима содержания лиц, подвергшихся аресту за правонарушение, – одно из условий соблюдения прав человека / Яна Копущу, Н. Ф. Бойко // Rev.
naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 79-82. – Bibliogr. : 8 tit.
2721. Седлецки, Ю. Приговор как властный акт завершающий уголовное
производство / Ю. Седлецки, А. Айрапетян // Reformele cadrului legal şi instituţional din
Republica Moldova prin prisma practicilor europene : Materialele conf. şt.-pract. intern., Chişinău, 30 apr. 2010. – Ch., 2010. – P. 6-11. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.
2722. Флоря, В. Уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков в Республике Молдова : (сравн. правоведение) / В. Флоря
// Закон и жизнь. – 2011. – Nr 7. – P. 13-15 : tab. – Bibliogr. în note, p. 15 (6 tit.) şi în notele
de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2651, 2754, 2763)
344 Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic
2723. Ulianovschi, X. Analiza succintă a sistemului justiţiei militare în unele ţări ale
lumii / X. Ulianovschi // Reformele cadrului legal şi instituţional din Republica Moldova prin
prisma practicilor europene : Materialele conf. şt.-pract. intern., Chişinău, 30 apr. 2010. – Ch.,
2010. – P. 39-52. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 52 (17 tit.).
2724. Ulianovschi, Xenofon. Probleme ce apar cu privire la executarea ordinului în
timp de război sau conflicte armate / Xenofon Ulianovschi // Dreptul internaţional umanitar la
60 de ani de la semnarea Convenţiilor de la Geneva : Colocviu intern. : Promovarea drepturi-

73

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011

lor omului în contextul integrării europene : teorie şi practică, Chişinău, 30-31 oct. 2009. –
Ch., 2010. – P. 69-79. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei
(Vezi Nr 2687)

347 Drept civil

2725. Albu, Victoria. Apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale în Republica Moldova / Victoria Albu, Teodor Cârnaţ // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec.
– P. 96-97 : fot. – Bibliogr. în note, p. 97 (4 tit.).
347.1 Generalităţi
2726. Apostol, Călin. Delimitarea răspunderii civile faţă de alte feluri ale răspunderii
juridice / Călin Apostol, Veaceslav Pînzari // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. –
P. 100-101. – Bibliogr. în note, p. 101 (10 tit.).
2727. Buda, Călin. Repere teoretice privind instituţia capacităţii juridice : capacitatea
juridică generală / Călin Buda // Legea şi viaţa. – 2011. – Nr 7. – P. 47-53. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. în note, p. 53 (15 tit.).
2728. Dragomir, Matei. Repararea prejudiciului pentru fapta proprie a persoanei juridice / Matei Dragomir // Legea şi viaţa. – 2011. – Nr 7. – P. 40-43. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 5 tit.
2729. Ţapu, Tatiana. Eroarea – viciu de consimţământ / Tatiana Ţapu, Ion Creţu //
Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 94-95. – Bibliogr. în note, p. 95 (3 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2756)
347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
2730. Botnari, Veaceslav. Consideraţii asupra acţiunii în revendicare / Veaceslav
Botnari, Gheorghe Mîţu // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 115-116. –
Bibliogr. în note, p. 116 (8 tit.).
2731. Tarlapan, Artur. Situaţia juridică a garantului ipotecar în raportul juridic de ipotecă / Artur Tarlapan // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 86-87. – Bibliogr. :
3 tit.
347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
2732. Chişca, Aliona. Contractul de leasing – aspecte particulare / Aliona Chişca,
Dorin Cimil // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 110-112 : fot. – Bibliogr. : 8
tit.
2733. Guigov, Alexandru. Drepturile şi obligaţiile părţilor în cadrul contractului de locaţiune / Alexandru Guigov // Legea şi viaţa. – 2011. – Nr 7. – P. 31-37. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 2 tit. şi în note, p. 36-37 (21 tit.).
74

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2734. Palamarciuc, Vladimir. Dobânda de întârziere şi penalitatea – modalităţi de
reparare a prejudiciului cauzat prin neexecutarea obligaţiei pecuniare / Vladimir Palamarciuc,
Gheorghe Mîţu // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 88-90 : fot. – Bibliogr. în
note, p. 90 (8 tit.).
2735. Rudenco, Mihail. Contractul de jocuri şi pariuri / Mihail Rudenco, Lilia
Mărgineanu // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 91-93. – Bibliogr. : 6 tit.
2736. Scutelnic, Eugen. Franchisingul – una dintre cele mai eficiente metode de
dezvoltare a businessului / Eugen Scutelnic, Natalia Markova // Rev. naţ. de drept. – Nr 6/7 :
Ed. spec. – P. 102-103.
2737. Stanciu, Eugen. Amenda-zi – alternativa pedepsei pecuniare clasice / Eugen
Stanciu, Vladimir Grosu // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 83-84. –
Bibliogr. în note, p. 84 (6 tit.).
2738. Cосна, Б. Правовое регулирование порядка заключения и исполнения договоров залога квартир и жилых домов / Б. Сосна, Б. Слипенский // Закон и жизнь. –
2011. – Nr 7. – P. 35-39. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în note, p. 38-39 (4 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2633, 2729, 2731)
347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar
2739. Grejdieru, Aurelia. Caracteristica generală a relaţiilor patrimoniale dintre soţi /
Aurelia Grejdieru, Natalia Markova // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 107109 : fot. – Bibliogr. în note, p. 109 (11 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2597, 2691-92)
347.7 Drept comercial
2740. Badâr, Iurie. Dimensiuni economice ale dreptului de autor şi drepturile conexe
(1) / Iurie Badâr // Intellectus. – 2011. – Nr 2. – P. 8-14 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. 11 tit. şi în notele de subsol.
2741. Briceac, Andrei. Protecţia drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală oferită de Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor
fundamentale / Andrei Briceac // Intellectus. – 2011. – Nr 2. – P. 67-70 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 10 tit.
2742. Ciocîrlan, Aliona. Dreptul exclusiv al titularului asupra mărcii / Aliona Ciocîrlan
// Intellectus. – 2011. – Nr 2. – P. 47-53 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 20 tit.
2743. Dincă, Mihai. Necesitatea şi importanţa protecţiei juridice a dreptului de proprietate intelectuală / Mihai Dincă // Dreptul internaţional umanitar la 60 de ani de la semnarea
Convenţiilor de la Geneva : Colocviu intern. : Promovarea drepturilor omului în contextul

75

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011

integrării europene : teorie şi practică, Chişinău, 30-31oct. 2009. – Ch., 2010. – P. 657-665. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
2744. Goremîchina, Ludmila. Designul industrial – instrument de promovare a afacerii pe piaţa externă / Ludmila Goremîchina, Alexandru Şaitan, Olga Goremîchina //
Intellectus. – 2011. – Nr 2. – P. 32-42 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.
2745. Guşan, Ala. În cadrul sistemului PCT au fost elaborate noi servicii Online pentru solicitanţi şi mandatari / Ala Guşan // Intellectus. – 2011. – Nr 2. – P. 24-31 : fot. – Rez. în
lb. rom., engl.
2746. Matveev, Maria. Practica judiciară în domeniul PI : Litigii referitoare la mărcile
de produse şi servicii / Maria Matveev, Ana Zavalistîi // Intellectus. – 2011. – Nr 2. – P. 139143.
2747. Perciun, Rodica. Capitalul intangibil, managementul inovaţional şi tehnologiile
– trei elemente esenţiale ale societăţii bazate pe cunoaştere / Rodica Perciun // Intellectus. –
2011. – Nr 2. – P. 60-66 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.
2748. Бодюл, Татьяна. Понятие аудиовизуального произведения, как особого
объекта авторского права / Татьяна Бодюл, Олеся Лукасевич // Intellectus. – 2011. – Nr
2. – P. 15-23 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol.
2749. Надежкина, Наталья. О патентовании новых сортов растений в Республике Молдова / Натадья Надежкина // Intellectus. – 2011. – Nr 2. – P. 43-46 : fot. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2626, 2641, 2714, 2959, 3027)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
2750. Bambuleac, Ion. Instituţia ombudsmanului în Republica Moldova / Ion
Bambuleac, Teodor Cârnaţ // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 24-26 : fot.
– Bibliogr. în note, p. 26 (5 tit.).
2751. Bădescu-Şerbănoiu, Veronica. Instituţia ombudsmanului din Federaţia Rusă
în anii 1992-1998 : constituire şi specific al activităţii / Veronica Bădescu-Şerboiu // Legea şi
viaţa. – 2011. – Nr 7. – P. 9-14. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 14 (21 tit.).
2752. Bădescu-Şerbănoiu, Veronica. Modelele de ombudsman în literatura juridică
de specialitate / Veronica Bădescu-Şerbănoiu // Закон и жизнь. – 2011. – Nr 7. – P. 52-56. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 18 tit.
2753. Notă analitică cu privire la activitatea notarială / Direcţia Gestionarea Datelor,
Î.S. "Fiscservinform" // Monitorul Fiscal. – 2011. – Nr 2. – P. 87-89 : fig., tab.
2754. Osoianu, T. Studiu asupra participării avocatului în procesul penal realizat prin
prisma publicaţiilor unor autori de peste hotare / T. Osoianu, I. Vesco // Reformele cadrului
76

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

legal şi instituţional din Republica Moldova prin prisma practicilor europene : Materialele conf.
şt.-pract. intern., Chişinău, 30 apr. 2010. – Ch., 2010. – P. 53-64. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. :
23 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2660, 2688, 2713, 2726, 2738, 2779-80)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
2755. Сосна, Б. Споры о восстановлении на работе работников, уволенных в
связи с окончанием сезона / Б. Сосна, А. Стахи // Закон и жизнь. – 2011. – Nr 7. – P. 1618. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2611-12)
349.4 Drept funciar. Drept agrar
2756. Nistor, Ana-Maria. Dreptul la respectarea domiciliului persoanei fizice / AnaMaria Nistor, Natalia Markova // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 98-99. –
Bibliogr. în note, p. 99 (7 tit.).
2757. Слипенский, Б. Порядок оплаты жилищных, коммунальных и некоммунальных услуг и порядок взыскания задолженности за эти услуги / Б. Слипенский, О.
Мыца // Закон и жизнь. – 2011. – Nr 7. – P. 19-21. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2732-33)
349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător
2758. Buzdugan, A. Repercusiunea Convenţiei Aarhus asupra reglementării activităţilor nucleare şi radiologice în Republica Moldova / A. Buzdugan // Mediul Ambiant. – 2011. –
Nr 1. – P. 45-47 : fot. – Rez. în lb. engl.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
2759. Bantuş, Igor. Importanţa pregătirii în domeniul evaluării, prevenirii şi administrării riscurilor în OAI / Igor Bantuş // Evaluarea şi prevenirea riscurilor la care sunt expuşi
colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai altor organe de drept : Materialele conf. şt .pract. intern., Chişinău, 26-27 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 30-33. – Bibliogr. : 7 tit.
2760. Bivol, Aliona. Reabilitarea psihologică a colaboratorilor OAI expuşi riscului profesional / Aliona Bivol // Evaluarea şi prevenirea riscurilor la care sunt expuşi colaboratorii
organelor afacerilor interne şi ai altor organe de drept : Materialele conf. şt.-pract. intern.,
Chişinău, 26-27 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 37-43. – Bibliogr. : 12 tit.
2761. Carp, Simion. Victimizarea colaboratorilor de poliţie în urma influenţei factorilor
de risc / Simion Carp, Mariana Carabanov // Evaluarea şi prevenirea riscurilor la care sunt
expuşi colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai altor organe de drept : Materialele conf.
şt .- pract. intern., Chişinău, 26-27 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 15-20.
77

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011

2762. Cuşnir, V. Tipologia subiecţilor activităţii operative de investigaţii / V. Cuşnir, M.
Ciupac // Reformele cadrului legal şi instituţional din Republica Moldova prin prisma practicilor europene : Materialele conf. şt.-pract. intern., Chişinău, 30 apr. 2010. – Ch., 2010. – P.
18-28. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 28 (8 tit.).
2763. Oancea, Iurie. Prevenirea şi contracararea prostituţiei şi proxenetismului de către organele MAI al Republicii Moldova : (factori de risc) / Iurie Oancea // Evaluarea şi prevenirea riscurilor la care sunt expuşi colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai altor organe
de drept : Materialele conf. şt.-pract. intern., Chişinău, 26-27 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 216221. – Bibliogr. în notele de subsol.
2764. Strungaru, Vitalie. Pregătirea efectivului poliţienesc pentru acţiuni în situaţii de
risc / Vitalie Strungaru // Evaluarea şi prevenirea riscurilor la care sunt expuşi colaboratorii
organelor afacerilor interne şi ai altor organe de drept : Materialele conf. şt.-pract. intern.,
Chişinău, 26-27 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 262-268.
(Vezi de asemenea Nr 2626, 2662, 2667, 2696, 2703, 2708, 2716, 2720, 2819, 3031,
3035)
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
(Vezi Nr 2724)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
(Vezi Nr 2592, 2652)
366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului
(Vezi Nr 2757)
368 Asigurări
2765. Гриневич, Ольга. О порядке возврата излишне уплаченных в 2006 году
взносов ОМС / Ольга Гриневич // Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 7. – P. 42 : fot.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2766. Balica, Maria. Educaţia ecologică a tinerilor pomicultori în Centrul Orăşenesc
al Tinerilor Naturalişti : [din Chişinău] / Maria Balica // Modernitate în Învăţămîntul Municipal. –
2011. – Nr 1/2. – P. 41-44.
2767. Rapoport, Anatoli. Civil society in the Republic of Moldova and the need of
new models in citizenship education / Anatoli Rapoport // Гражданское общество Молдовы :
проблемы и перспективы : Междунар. науч.-практ. конф., Комрат, 20 янв. 2011. – Ch.,
2011. – P. 22-29. – Bibliogr. în notele de subsol.

78

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2768. Яз, Наталья. Межпредметные связи в процессе обучения и воспитания
всестороннеразвитой личности / Наталья Яз // Modernitate în Învăţămîntul Municipal. –
2011. – Nr 1/2. – P. 30-33.
(Vezi de asemenea Nr 2596, 2790)
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
2769. Bîrlădeanu, Ala. Microproiectarea didactică. Proiectarea unităţii de învăţare.
Evul mediu timpuriu – secolul V-XI. Geneza lumii medievale / Ala Bîrlădeanu // Modernitate în
Învăţămîntul Municipal. – 2011. – Nr 1/2. – P. 4-19 : fig., fot., tab.
2770. Leahu, Raisa. Lectura şi interpretarea textelor vechi. "O samă de cuvinte" de
Ion Neculce. Legenda XXXVII : [pentru cl. a 10-12-a] / Raisa Leahu // Semn. – 2011. – Nr 2. –
P. 46-60 : fig., tab. – Bibliogr., p. 60.
2771. Караулан, Людмила. Игровые формы уроков русского языка / Людмила
Караулан // Modernitate în Învăţămîntul Municipal. – 2011. – Nr 1/2. – P. 26-29.
(Vezi de asemenea Nr 2776)
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
2772. Mătură, Dina. Unitate în diversitate : (proiect didactic al orei de dirigenţie : din
experienţa Liceului Teoretic "Al. Ioan Cuza" din Chişinău) / Dina Mătură // Modernitate în
Învăţămîntul Municipal. – 2011. – Nr 1/2. – P. 34-37 : tab. – Bibliogr. : 5 tit.
2773. Pădureţ, Nicolae. Valorificarea carierei şi orientarea profesională şcolară prin
activităţile nonformale / Nicolae Pădureţ, Natalia Carabet // Modernitate în Învăţămîntul Municipal. – 2011. – Nr 1/2. – P. 50-54 : tab. – Bibliogr. : 5 tit.
2774. Raileanu, Rodica. "Fii amabil şi fă bine" : (proiect didactic al orei de dirigenţie :
din experienţa Liceului Teoretic "Al. Ioan Cuza" din Chişinău) // Modernitate în Învăţămîntul
Municipal. – 2011. – Nr 1/2. – P. 45-49 : tab.
2775. Sandu, Valentina. Cultura, spiritualitatea şi şarmul personal : (proiect didactic
al orei de dirigenţie : din experienţa Liceului Teoretic "Mircea Eliade" din Chişinău) / Valentina
Sandu // Modernitate în Învăţămîntul Municipal. – 2011. – Nr 1/2. – P. 38-40 : tab.
2776. Sandu, Valentina. Le développement des compétences communicatives dans
une langue étrangère. La formation et le développement des techniques d′expression et de
communication française chez les adolescents / Valentine Sandu // Modernitate în
Învăţămîntul Municipal. – 2011. – Nr 1/2. – P. 20-25 : fig. – Bibliogr. : 8 tit.
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
2777. Canţer, Valeriu. Doctoratul şi reproducerea potenţialului de cercetare. II. Secvenţe din experienţa Republicii Moldova (5) / Valeriu Canţer, Ion Holban // Intellectus. – 2011.
– Nr 2. – P. 80-85 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 16 tit. – Continuare. Începutul
: Nr 2, 2010.
79

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011

2778. Gladchi, Viorica. Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică a USM – tradiţii
şi rezultate ştiinţifice / Viorica Gladchi // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 13-15. – Rez. în lb.
engl.
2779. Palamarciuc, Vladimir. Iniţiative studenţeşti în perspectiva dezvoltării tânărului
jurist : [65 de ani ai Universităţii de Stat din Moldova] / Vladimir Palamarciuc // Rev. naţ. de
drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 11-12 : fot.
2780. Popovici, Tudor. Tradiţii decente pentru tinerii jurişti la 65 de ani ai Universităţii
de Stat din Moldova / Tudor Popovici // Rev. naţ. de drept. – 2011. – Nr 6/7 : Ed. spec. – P. 89 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2584, 2787-89, 2820, 2822, 2883, 2904)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
391/395 Etnografie
2781. Naşterea Sf. Ioan Botezătorul : 24 iunie / 7 iulie : [tradiţii populare legate de
sărbătoarea Sînzienelor] // Realităţi Culturale. – 2011. – Nr 1. – P. 4-6 : fig. – Bibliogr. : 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2605, 2980, 3039, 3042)
398 Folclor
398(=135.1) Folclor românesc
(Vezi Nr 3017)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2782. Chirică, Lazăr. Realizări în domeniul implementării Convenţiei asupra zonelor
umede de importanţă internaţională în special ca habitat al păsărilor acvatice / Lazăr Chirică,
Veronica Josu // Mediul Ambiant. – 2011. – Nr 1. – P. 4-8 : fot. – Bibliogr. : 4 tit.
2783. Dancea, Ion. Şi omul este o verigă a lanţului trofic! = Человек тоже является
звеном трофической цепи! : [ecologia umană şi generozitatea naturii] / Ion Dancea // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. – Nr 7. – P. 3 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. –
2011. – Nr 7. – P. 3 : fot.
2784. Macaev, Fliur. Reciclarea deşeurilor din mase plastice prin procedee
mecanochimice / Fliur Macaev, Serghei Bujor, Aliona Mereuţă // Akademos. – 2011. – Nr 1. –
P. 29-30. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.
2785. Rotaru, Ala. Valorificarea ecosistemelor = Оценка экосистем : [din Rep. Moldova] / Ala Rotaru // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. – Nr 7. – P. 12 : fot. ; Охотник и
Рыболов Молдовы. – 2011. – Nr 7. – P. 12 : fot.

80

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2786. Sava, Ion. Parcul Naţional Orhei : când? = Национальный парк Орхей : будет
ли? / Ion Sava // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. – Nr 7. – P. 13,17 : fot., tab. ;
Охотник и Рыболов Молдовы. – 2011. – Nr 7. – P. 13, 17 : fot., tab.
(Vezi de asemenea Nr 2758, 2766, 2796, 2806, 2810, 2915, 2949, 2952, 2985, 2989)

51 MATEMATICĂ
2787. Grebenicov, Eugen. "Nu mi-am văzut steaua, dar ştiu că străluceşte" : [interviu
cu E. Grebenicov matematician, profesor, dr. hab. în şt. fizico-matematice, membru de onoare al AŞM, laureat al Premiului "Academicianul Constantin Sibirschi"] / a intervievat Viorica
Cucereanu // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 51-53 : fot.
2788. Rotaru, Tatiana. Eugen Grebenicov, laureat al Premiului "Academicianul Constantin Sibirschi" : [matematician, dr. hab. în ştiinţe fizico-matematice, membru de onoare al
AŞM] / Tatiana Rotaru // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 50 : fot.

53 FIZICĂ
2789. Canţer, V. Academicianul Dumitru Ghiţu : [savant fizician, fondator şi şef al Laboratorului de fizică a semimetalelor, AŞM : In memoriam (1931-2008) : 80 de ani de la naştere] / V. Canţer, I. Tighineanu, A. Sidorenko // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 59-60 : fot.
2790. Marele fizician Evghenii Pocotilov : [fizician teoretic, prof. univ. la USM, dr.
hab., membru corespondent al AŞRM. : In memoriam (27.01.1927-01.02.2011)] / P. Gaşin, D.
Nica, V. Gamurari [et al.] // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 60-61 : fot.
537 Electricitate. Magnetism
2791. Пацюк, В. И. Метод конечных объемов для решения трехмерной задачи
электростатики / В. И. Пацюк, Г. А. Рыбакова, В. П. Берзан // Problemele Energeticii Regionale. – 2011. – Nr 1. – P. 31-39 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2912)
539 Structura fizică a materiei
539.1 Fizică nucleară. Fizică atomică. fizică moleculară
(Vezi Nr 2904)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE

2792. Duca, Gheorghe. Chimia la interfaţa timpurilor : [despre dezvoltarea chimiei în
Rep. Moldova : art. preşedintelui AŞM, Preşedintele Soc. de Chimie] / Gheorghe Duca //
Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 4-10. – Rez. în lb. engl. – (2011 Anul Intern. al Chimiei).
2793. Haiduc, Ionel. Paradigme noi în cercetarea chimică : [din România] / Ionel Haiduc // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 11-12 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de
subsol. – (2011 Anul Intern. al Chimiei).

81

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011

542 Chimie de preparare şi experimentală
(Vezi Nr 2778, 2973)
(Vezi Nr 2913)

544 Chimie fizică
546 Chimie anorganică

2794. Bulhac, Ion. Compuşi coordinativi ai unor metale de tip 3d cu activitate biologică / Ion Bulhac, Anastasia Ştefîrţă // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P.19-24 : fig., tab. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 24 tit.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei
550.3 Geofizică
2795. Ilieş, Ion. Sistemul integrat de monitorizare seismică România – Republica
Moldova / Ion Ilieş // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 62-69 : fig., fot. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 14 tit.
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
2796. Gîlcă, Gavril. Aspecte metodologice şi legislative privind funcţionalitatea sistemului de monitoring al calităţii componentelor de mediu în R. Moldova / Gavril Gîlcă // Mediul
Ambiant. – 2011. – Nr 1. – P. 36-44 : fig., fot.
2797. Overcenco, Ala. Summer heat episodes in Czech Republic and Republic of
Moldova : a comparative analysis / Ala Overcenco, Vera Potop // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2011. – Nr 1. – P. 167-178 : fig., tab. – Bibliogr. : 34 tit.
2798. Şalaru, Gheorghe. Realizarea angajamentelor Republicii Moldova în cadrul
Convenţiei privind schimbarea climei / Gheorghe Şalaru // Mediul Ambiant. – 2011. – Nr 1. –
P. 1-3 : fot.
556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
2799. Boboc, N. Evaluarea modului de a activităţilor antropice asupra scurgerii anuale : [în bazinele hidrografice] / N. Boboc, T. Castraveţ, O. Melniciuc // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2011. – Nr 1. – P. 160-166 : fig., tab. – Bibliogr. : 19 tit.
2800. Dinamica indicilor hidrochimici şi calitatea apei râului Prut / Elena Zubcov, Nina
Bagrin, Laurenţia Ungureanu [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. –
2011. – Nr 1. – P. 103- : fig., tab. – Bibliogr. : 4 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2957)

82

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
2801. Lupaşcu, Tudor. Chimia Ecologică : soluţii pentru mediul ambiant / Tudor
Lupaşcu, Maria Gonţa // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 16-18. – Rez. în lb. engl.
2802. Mustaţă, Gh. Enciclopedie de Ecologie : [pe marginea vol. cu acelaşi tit. de Ion
Dediu, Iaşi, 2010, 830 p.] / Gh. Mustaţă // Mediul Ambiant. – 2011. – Nr 1. – P. 48 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2782, 2799, 2814, 2914)
575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie
(Vezi Nr 2929)

577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică

2803. Procedee noi de sporire a nivelului de acumulare a unor bioelemente antioxidante în biomasa microalgei verzi Haematococcus pluvialis / Liliana Cepoi, Vera Miscu,
Ludmila Rudi [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2011. – Nr 1. – P.
121-128 : fig. – Bibliogr. : 15 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2804-05, 2827)
579 Microbiologie
2804. Proprietăţile fizico-chimice ale preparatului enzimatic pectolitic obţinut din lichidul cultural al tulpinii Penicillium viride CNMN FD 04 P / Svetlana Clapco, Alexandra
Ciloci, Janeta Tiurina [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2011. – Nr
1. – P. 144-149 : fig. – Bibliogr. : 13 tit.
2805. Sîrbu, Tamara. Variabilitatea spontană a tulpinii Penicillium funiculosum – producător de catalază / Tamara Sîrbu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. –
2011. – Nr 1. – P. 136-144 : fig., tab. – Bibliogr. : 19 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2800, 2803, 2855, 2871, 2875, 2935)

58 BOTANICĂ
(Vezi Nr 2782, 2916)

59 ZOOLOGIE

2806. Cojan, Constantin. Lista roşie a speciilor de faună sălbatică din zona de graniţă România – Republica Moldova = Красные страницы видов дикой фауны пограничья
Румынии – Республики Молдова / Constantin Cojan, Larisa Bogdea // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2011. – Nr 7. – P. 14 ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2011. – Nr 7. – P. 14.
2807. Tălpeanu, Matei. Lumea sonoră a păsărilor = Мир звуков птиц / Matei
Tălpeanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. – Nr 7. – P. 9 : fot. ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2011. – Nr 7. – P. 9 : fot. – (Ornitologie). – Va urma.

83

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011

2808. Vaculenco, Anatolii. Combaterea ciorii grive = Отстрел серых ворон /
Anatolii Vaculenco // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. – Nr 7. – P. 18 : fot. ; Охотник и
Рыболов Молдовы. – 2011. – Nr 7. – P. 18 : fot.
2809. Vasilaşcu, Natalia. Bizamul = Ондатра : [şobolan de apă - Ondatra zibethica
L.] / Natalia Vasilaşcu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. – Nr 7. – P. 8 : fot. ; Охотник
и Рыболов Молдовы. – 2011. – Nr 7. – P. 8 : fot. – (Mamifere).
2810. Верещагин, Борис. Пути оптимизации энтомофауны в условиях
антропогенной деградации экосистем и многогранного значения насекомых / Борис
Верещагин, Светлана Бакал, Галина Бушмакиу // Mediul Ambiant. – 2011. – Nr 1. – P. 2630 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.
2811. Тома, С. И. Вклад Льва Семеновича (Симоновича) Берга в развитие теории эволюции организмов : [К 135-летию со дня рождения академика (1876-1950)] / С.
И. Тома, В. В. Люленова, А. С. Лупан // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. –
2011. – Nr 1. – P. 190-194. – Bibliogr., p. 194.
(Vezi de asemenea Nr 2785, 2794, 2951, 2955, 2963)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
60 BIOTEHNOLOGIE
(Vezi Nr 2803)

61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată

(Vezi Nr 2718, 2783, 2850, 2878)
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.2 Dietetică
2812. Предпосылки и основные положения санокреатологической теории питания человека. 2. Постулаты санокреатологической теории питания / Ф. И. Фурдуй, В. К.
Чокинэ, В. Ф. Фурдуй [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2011. – Nr
1. – P. 4-14. – Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2819)
613.6 Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii
(Vezi Nr 2760, 2903)
613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
(Vezi Nr 2971)

84

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul
2813. Opiniile referitoare la modul de viaţă şi starea de sănătate ale persoanelor
longevive / Dumitru Tentiuc, Anatol Negară, Tudor Grejdian [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 2. – P. 212-215. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. : 5 tit.
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
2814. Bahnarel, Ion. Contribuţii la monitorizarea radioactivităţii mediului : [aspecte
medico-biologice] / Ion Bahnarel, Liubov Coreţchi // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 77-81 :
fig., fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
2815. Ciobanu, Gheorghe. Activitatea Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2010 / Gheorghe Ciobanu, Igor Mişin, Eduard
Borovic // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 2. – P. 14-20 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă.
2816. Ciobanu, Gheorghe. Algoritmul de triaj medical rapid "TRAMIN" / Gheorghe
Ciobanu, Mihai Pâsla, Radu Ostaficiuc // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2011. – Nr 2. – P. 20-25 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 20 tit.
2817. Ciobanu, Gheorghe. Obiectivele de dezvoltare a asistenţei medicale de urgenţă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015 / Gheorghe Ciobanu // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 2. – P. 7-14. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
2818. Ciobanu, Gheorghe. Traumatismele prin accidente rutiere în Republica Moldova şi măsurile de intervenţie pentru diminuarea consecinţelor acestora / Gheorghe Ciobanu
// Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 2. – P. 25-33 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă.
2819. Contribuţia institutelor ştiinţifice ale Secţiei de Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii a AŞM
pe parcursul anilor 2006-2010 în asigurarea securităţii sănătăţii, alimentare şi ecologice şi
obiectivele de cercetare ştiinţifică pentru următorii 4 ani / T. Furdui, B. Gaina, S. Gropa [et al.]
// Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2011. – Nr 1. – P. 14-23.
2820. Fornea, Iuliana. Profesorul Constantin Eţco – un diamant cu multiple valenţe :
[omagiu omului de ştiinţă, managerului în domeniul medicinei la 70 de ani] / Iuliana Fornea //
Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 2. – P. 260-262 : fot.
2821. Pîsla, M. National System for Preparedness and Response to Public Health
Emergencies / M. Pîsla // Curierul medical. – 2011. – Nr 3. – P. 61-67 : fig. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : 16 tit.
2822. Tofan, Eugenia. Nicolae Testemiţanu (ex-ministru al Sănătăţii, acad., profesor)
şi Grigore Vieru (Scriitor al Poporului) au devenit post-mortem membri titulari ai Academiei de
Ştiinţe a Moldovei / Eugenia Tofan // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 58 : fot.
85

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011

2823. Чобану, Г. К. Медицинская сортировка как ключевой элемент в оказании
медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях / Г. К. Чобану, М. С. Пысла
// Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 2. – P. 239-248 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 12 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2611, 2650, 2838, 2847, 2852, 2858, 2874-75, 2905)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
2824. Ghicavîi, Victor. Măsuri de redresare a situaţiei în domeniul medicamentului :
[produsele farmaceutice autohtone şi de import] / Victor Ghicavîi // Akademos. – 2011. – Nr 1.
– P. 85-89 : fig. – Rez. în lb .engl.
(Vezi de asemenea Nr 2829-30, 2833, 2843, 2851, 2859)
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
2825. Furdui, Teodor. Contribuţia academicianului Victor Lacusta la dezvoltarea
medicinei alternative şi complementare : (la 60 de ani) / Teodor Furdui, Valentina Ciochină,
Lorina Vudu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2011. – Nr 1. – P. 185-189.
(Vezi de asemenea Nr 2812)
616 Patologie. Medicină clinică
2826. Gaindric, Constantin. Sistemele suport pentru decizii : de la speranţe la realizări : [în diagnosticul ultrasonografic SonaRes] / Constantin Gaindric // Akademos. – 2011. –
Nr 1. – P. 82-84. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
2827. Rotaru, Anatol. Un nou mecanism de interacţiune a undelor milimetrice cu
mediile biologice : [despre metoda univ. de tratare a bolilor cu diferite etiologii] / Anatol Rotaru
// Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 100-105 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 18 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2879, 2898)
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
2828. Diaconu, N. Antithrombotic Treatment of Patients with Atrial Fibrillation and Ischemic Stroke / N. Diaconu // Curierul medical. – 2011. – Nr 3. – P. 26-31 : fig., tab – Rez. în
lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 16 tit.
2829. Durnea, A. The Impact of Long Term Medication Ramipril Versus Eprosartane
on Renal Funtion and on Microalbuminuria in Patients with Essential Arterial Hypertension /
A. Durnea // Curierul medical. – 2011. – Nr 3. – P. 12-17 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 13 tit.
2830. Grosu, Victoria. Semnificaţia albuminei modificate de ischemie în diagnosticul
insuficienţei cardiace cronice la copii şi adolescenţi / Victoria Grosu // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2011. – Nr 1. – P. 24-33 : tab. – Bibliogr. : 32 tit.
86

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2831. Hacina, Tamara. Unpublished aspects about the ascending aorta vasa
vasorum / Tamara Hacina // Intellectus. – 2011. – Nr 2. – P. 115-119 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 17 tit.
2832. Mustaţă, V. Aspectele epidemiologice şi manageriale actuale ale leucemiei
mieloide cronice / V. Mustaţă // Curierul medical. – 2011. – Nr 3. – P. 67-71. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 23 tit.
2833. Obţinerea extractului fluid şi a siropului de păducel cu acţiune antihipertensivă /
Igor Casian, Mihai Todiraş, Ana Casian [et al.] // Intellectus. – 2011. – Nr 2. – P. 103-108 : fig.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.
2834. Popovici, I. Unele aspecte patogenetice ale hiperplaziei neointimei în cadrul
restenozei intrastent / I. Popovici // Curierul medical. – 2011. – Nr 3. – P. 55-60 : fig. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 21 tit.
2835. Potenţialul avansat al unui fotopletismograf de construcţie autohtonă pentru
diagnosticul vascular non-invasiv / A. Slobozeanu, I. Zatuşevschii, A. Creţu [et al.] // Curierul
medical. – 2011. – Nr 3. – P. 44-47 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 15 tit.
2836. Vasiliev, Andrei. Accesul vascular permanent pentru hemodializa programată /
Andrei Vasiliev // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 2. – P. 138147 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 52 tit.
2837. Vasiliev, Andrei. Aspecte etiopatogenetice ale stenozelor accesului vascular
permanent pentru hemodializă programată şi evaluarea comparativă a metodelor de corecţie
/ Andrei Vasiliev // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 2. – P.
131-138 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 52 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2873, 2876-77, 2880, 2882)
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
2838. Analiza cauzelor de deces prin pneumonie în Republica Moldova / Doina
Rusu, S. Pisarenco, Victoria Brocovschi [et al.] // Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia,
diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice : Conf. şt. consacrată 80 de ani de la naşterea Medicului Emerit Chiril Draganiuc : culeg. de art., Chişinău,
27 apr. 2011. – Ch., 2011. – P. 79-85 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 20 tit.
2839. Carcinomul bronhopulmonar : dificultăţile de diagnostic / V. Botnaru, Cristina
Toma, Oxana Munteanu [et al.] // Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi
tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice : Conf. şt. consacrată 80 de ani
de la naşterea Medicului Emerit Chiril Draganiuc : culeg. de art., Chişinău, 27 apr. 2011. –
Ch., 2011. – P. 92-98 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 19 tit.+617.5
2840. Cazacu-Stratu, Angela. Particularităţile igienice a condiţiilor habituale ale elevilor cu afecţiuni respiratorii cronice / Angela Cazacu-Stratu, Gr. Friptuleac // Actualităţi în
87

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011

etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice : Conf. şt. consacrată 80 de ani de la naşterea Medicului Emerit Chiril
Draganiuc : culeg. de art., Chişinău, 27 apr. 2011. – Ch., 2011. – P. 152-159 : tab . – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. : 4 tit.
2841. Chesov, D. Pneumoniile la pacienţii cu gripa 2009 A H1N1 / D. Chesov // Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor
pulmonare nespecifice : Conf. şt. consacrată 80 de ani de la naşterea Medicului Emerit Chiril
Draganiuc : culeg. de art., Chişinău, 27 apr. 2011. – Ch., 2011. – P. 66-78 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 75 tit.
2842. Chiril Draganiuc – 80 de ani de la naştere / Soc. de Ftiziopneumologie din
Rep. Moldova // Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice : Conf. şt. consacrată 80 de ani de la naşterea
Medicului Emerit Chiril Draganiuc : culeg. de art., Chişinău, 27 apr. 2011. – Ch., 2011. – P.
3-8 : fot.
2843. Combined Tamiflu and BioR Treatment in Patients with H1N1 Influenza / V.
Pantea, V. Rudic, C. Spînu [et al.] // Curierul medical. – 2011. – Nr 3. – P. 32-35 : tab – Rez.
în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.
2844. Corlăteanu, A. Tratamentul combinat al bronhopneumopatiei cronice obstructive / A. Corlăteanu, V. Botnaru // Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi
tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice : Conf. şt. consacrată 80 de ani
de la naşterea Medicului Emerit Chiril Draganiuc : culeg. de art., Chişinău, 27 apr. 2011. –
Ch., 2011. – P. 180-186 : tab . – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.
2845. Culev, V. Problema tuberculozei la migraţi : (rev. lit.) / V. Culev, Aurelia Ustian
// Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice : Conf. şt. consacrată 80 de ani de la naşterea Medicului Emerit Chiril Draganiuc : culeg. de art., Chişinău, 27 apr. 2011. – Ch., 2011. – P. 48-54. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. : 36 tit.
2846. David, Aliona. Aprecierea calităţii vieţii la pacienţii cu bronhopneumonie cronică obstructivă / Aliona David // Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi
tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice : Conf. şt. consacrată 80 de ani
de la naşterea Medicului Emerit Chiril Draganiuc : culeg. de art., Chişinău, 27 apr. 2011. –
Ch., 2011. – P. 127-132 : tab . – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 23 tit.
2847. Dumitraş, Tatiana. Aspecte de rezistenţă microbiană în cadrul pneumoniilor
comunitare / Tatiana Dumitraş, S. Matcovschi, Natalia Florea // Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice
: Conf. şt. consacrată 80 de ani de la naşterea Medicului Emerit Chiril Draganiuc : culeg. de
art., Chişinău, 27 apr. 2011. – Ch., 2011. – P. 55-60 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
12 tit.

88

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2848. Eficacitatea reglării drenului în tratamentul standard (DOTS) a bolnavilor de
tuberculoză pulmonară / V. Djugostran, V. Antipa, V. Zlepca [et al.] // Actualităţi în etiologia,
patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice : Conf. şt. consacrată 80 de ani de la naşterea Medicului Emerit Chiril Draganiuc : culeg. de art., Chişinău, 27 apr. 2011. – Ch., 2011. – P. 170-179 : tab . – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr. : 3 tit.
2849. Formele de tuberculoză extrarespiratorie la copii : problemele actuale /
Valentina Bolotnicova, C. Iavorschi, Vera Oleinic [et al.] // Actualităţi în etiologia, patogenia,
profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice : Conf.
şt. consacrată 80 de ani de la naşterea Medicului Emerit Chiril Draganiuc , Chişinău, 27 apr.
2011. – Ch., 2011. – P. 40-47 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.
2850. Haidarlî, I. Mortalitatea prin boli nespecifice ale aparatului respirator în anul
2009 în Republica Moldova / I. Haidarlî, V. Botnaru, S. Pisarenco // Actualităţi în etiologia,
patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice : Conf. şt. consacrată 80 de ani de la naşterea Medicului Emerit Chiril Draganiuc : culeg. de art., Chişinău, 27 apr. 2011. – Ch., 2011. – P. 10-23 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr. : 7 tit.
2851. Martîniuc, C. Sildenafil în tratamentul hipertensiunii pulmonare primare : (caz
clinic) / C. Martîniuc // Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul
tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice : Conf. şt. consacrată 80 de ani de la naşterea Medicului Emerit Chiril Draganiuc : culeg. de art., Chişinău, 27 apr. 2011. – Ch., 2011. –
P. 187-192 : tab . – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 13 tit.
2852. Particularităţile morbidităţii prin afecţiuni respiratorii cronice ale copiilor Republicii Moldova / S. Cebanu, Angela Cazacu-Stratu, A. Pistriuga [et al.] // Actualităţi în etiologia,
patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice : Conf. şt. consacrată 80 de ani de la naşterea Medicului Emerit Chiril Draganiuc : culeg. de art., Chişinău, 27 apr. 2011. – Ch., 2011. – P. 24-29 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 4 tit.
2853. Rezultatele supravegherii bolnavilor cu forme cronice de tuberculoză pulmonară în Republica Moldova / C. Iavorschi, O. Emelianov, V. Degteariov [et al.] // Actualităţi în
etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice : Conf. şt. consacrată 80 de ani de la naşterea Medicului Emerit Chiril
Draganiuc : culeg. de art., Chişinău, 27 apr. 2011. – Ch., 2011. – P. 160-164 : tab . – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.
2854. Scaleţchi, Valentina . Toleranţa la efort fizic la bolnavii cu astm bronşic /
Valentina Scaleţchi, C. Martîniuc, D. Chesov // Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia,
diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice : Conf. şt. consacrată 80 de ani de la naşterea Medicului Emerit Chiril Draganiuc : culeg. de art., Chişinău,
27 apr. 2011. – Ch., 2011. – P. 114-118 : tab . – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

89

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011

2855. Studiul comparativ al acţiunii "in vitro" a preparatelor BioR şi BioRZn asupra
conţinutului de limfocite T şi subpopulaţiile lor / S. Ghinda, V. Rudic, Mariana Popa [et al.] //
Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice : Conf. şt. consacrată 80 de ani de la naşterea Medicului Emerit
Chiril Draganiuc : culeg. de art., Chişinău, 27 apr. 2011. – Ch., 2011. – P. 194-198 : tab . –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 3 tit.
2856. The Treatment of Cronic Obstructive Pulmonary Disease / I. V. Butorov, C. A.
Mahmoud, M. Gh. Ţiberneac [et al.] // Curierul medical. – 2011. – Nr 3. – P. 3-9 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.
2857. Unele aspecte ale expertizei medicale a vitalităţii la pacienţii cu astm bronşic,
evoluţie gravă / Ana Moscovciuc, C. Martîniuc, Valentina Scaleţchi [et al.] // Actualităţi în
etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice : Conf. şt. consacrată 80 de ani de la naşterea Medicului Emerit Chiril
Draganiuc : culeg. de art., Chişinău, 27 apr. 2011. – Ch., 2011. – P. 119-126 : tab . – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.
2858. Микробиологическая диагностика туберкулеза в учреждениях противотуберкулезной службы и общей лечебной сети / В. В. Ерохин, В. В Пунга, Л.П. Капков [et
al.] // Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi
afecţiunilor pulmonare nespecifice : Conf. şt. consacrată 80 de ani de la naşterea Medicului
Emerit Chiril Draganiuc : culeg. de art., Chişinău, 27 apr. 2011. – Ch., 2011. – P. 133-144 :
tab . – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 27 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2867)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
2859. Cathepsin D Activity in Experimental Liver Chirrosis and After the
Administration of Copper Coordination Compounds and Bacterian Remedy BioR / O.
Tagadiuc, V. Rivneac, V. Gudumac [et al.] // Curierul medical. – 2011. – Nr 3. – P. 17-21 : fig.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 15 tit.
2860. Chirvas, E. Aspecte noi în imunopatogeneza hepatitei cronice virale B / E.
Chirvas, Iu. Lupaşco // Curierul medical. – 2011. – Nr 3. – P. 48-54 : fig. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : 10 tit.
2861. Gurghiş, Radu. Rolul metodelor instrumentale în diagnosticul şi monitorizarea
leziunilor de ficat şi splină, abordare nonoperator : (revista literaturii) / Radu Gurghiş // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 2. – P. 93-101 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 76 tit.
2862. Hâţu, Dumitru. Tratamentul ortopedic al fracturilor de mandibulă : (curs teoretic) / Dumitru Hâţu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 2. – P.
188-194 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 10 tit.

90

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2863. Markerii pancreatitei acute / Gheorghe Ghidirim, Elena Pleşco, Sergiu Berliba
[et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 2. – P. 70-77 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 53 tit.
2864. Stem Cells in the Future of Dental Care / S. Samson, V. Burlacu, E. Zota [et al.]
// Curierul medical. – 2011. – Nr 3. – P. 35-40 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 20 tit.
2865. Şcerbatiuc, D. Megasialolitiaza / D. Şcerbatiuc, Sofia Lehtman // Bul. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 2. – P. 185-188 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.
2866. The Modification of the Serum Ascites Lymphatic Albumin Gradient in Liver
Cirrhotic Decompensated Patients with Ascitic Syndrom / Gh. Anghelici, V. Moraru, S.
Pisarenco [et al.] // Curierul medical. – 2011. – Nr 3. – P. 9-12 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Bibliogr. : 20 tit.
2867. Tuberculoza intestinală complicată : (Revista literaturii. Caz clinic) / Romeo
Şcerbina, Gheorghe Ghidirim, Eugen Capcelea [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 2. – P. 118-121 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
2868. Uncuţă, Diana. Optimizarea diagnosticului şi tratamentului complex în stomatitele herpetice / Diana Uncuţă, Valeriu Rudic // Intellectus. – 2011. – Nr 2. – P. 123-132 : fig.,
fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 27 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2887-91, 2894-96)
616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale
2869. Rotaru, Valentina. Factorii de risc ce contribuie la apariţia malformaţiilor
renourinare la copil / Valentina Rotaru // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2011. – Nr 2. – P. 147-150 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 10 tit.
2870. Ştefaneţ, Mihail. Morfologia sistemului imunitar al complexului
funiculotesticular la om / Mihail Ştefaneţ, Lilian Globa // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 2. – P. 210-212 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. :
13 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2829, 2836, 2891, 2899)
616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular
2871. Rudic, Valeriu. Influenţa remediului Bior asupra modificărilor ontogenetice ale
conţinutului de Carnozină şi Oxid nitric în muşchii scheletici în stresul oxidativ / Valeriu Rudic,
Veaceslav Popa, Valentin Gudumac // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. –
2011. – Nr 1. – P. 110-115 : tab. – Bibliogr. : 14 tit.
2872. Gherman, Diomid. Vertebroneurologia şi verticalitatea coloanei vertebrale /
Diomid Gherman // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 93-99 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 25 tit.
91

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011

2873. Rolul determinării nivelului de interleukine în prognosticul dezvoltării şi evoluţiei
proceselor inflamatorii la accidentaţii cu politraumatisme : (revista literaturii) / Eduard Borovic,
Victor Zelenschi, Ala Sidorenco [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2011. – Nr 2. – P. 159-162 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 24 tit.
2874. Şavga, Nicolae. Dispozitiv pentru tratamentul diformităţilor scoliotice ale coloanei vertebrale la copii / Nicolae Şavga // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 91-92 : fig. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
2875. Tagadiuc, Olga. Modificările ontogenetice ale nivelului de sulfaţi în ţesutul osos
în condiţii fiziologice, osteopatia exprimentală şi la administrarea unor remedii / Olga
Tagadiuc, Valeriu Rudic, Aurelian Gulea // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. –
2011. – Nr 1. – P. 115-120 : fig., tab. – Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2837, 2881, 2884-86)
616.8 Neuropatologie. Neurologie
2876. Ciobanu, Gheorghe. Syndromes coronariens aigus / Gheorghe Ciobanu // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 2. – P. 248-259. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 24 tit.
2877. Groppa, Stanislav. Evaluarea tratamentului trombolitic intravenos la pacienţii
cu AVC ischemic / Stanislav Groppa, Eremei Zota // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2011. – Nr 2. – P. 47-51. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 19 tit.
2878. Litovcenco, Anatolii. Cerebelul şi funcţiile motorii : (aspecte neurofiziologice) /
Anatolii Litovcenco // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2011. – Nr 1. – P. 3443. – Bibliogr. : 60 tit.
2879. Managementul accidentului vascular cerebral complicat cu sindrom metabolic
asociat cu obezitate / Natalia Catanoi, Natalia Scurtov, Larisa Rezneac [et al.] // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 2. – P. 206-210 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. : 30 tit.
2880. Particularităţile clinico-evolutive la pacienţii cu sindrom coronarian acut, cu
elevarea segmentului ST în perioada de prespital / Olimpia Gherman, Ala Rabovila, Taisia
Dumbrava [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 2. – P.
203-206. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.
2881. Postolache, Roman. Clinica, diagnosticul şi tratamentul pacienţilor cu
politraumatisme craniovertebrale / Roman Postolache // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 2. – P. 194-199 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2828, 2871-72)

92

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase
2882. Ciobanu, Gheorghe. Sepsisul, sepsisul sever şi şocul septic-realităţi şi realizări / Gheorghe Ciobanu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 2.
– P. 33-43 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 59 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2841, 2843, 2860)
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
2883. Un cuplu de savanţi celebri : acad. Eva Gudumac şi prof. univ. Valentin
Gudumac la 70 de ani / Teodor Furdui, Gheorghe Ţîbîrnă, Stanislav Groppa [et al.] //
Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 165-167 : fot.
617.3 Ortopedie
2884. Chirilă,Vitalie. Fracturile induse ale humerusului proximal NEER cu 2 părţi :
proprietăţile biomecanice ale fixatoarelor rigide şi celor elastice, bazate pe evaluarea segmentelor cadaverice / Vitalie Chirilă // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2011. – Nr 2. – P. 218-222 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 6 tit.
2885. Darciuc, Dumitru. Specificul anatomofuncţional al patelei şi valoarea lui în
aprecierea mecanismului de producere a fracturilor acesteia : (revista literaturii) / Dumitru
Darciuc // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 2. – P. 166-170 :
fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 25 tit.
2886. Kusturov, Vladimir. Fixarea oaselor bazinului în leziunile semiinelului posterior
/ Vladimir Kusturov, Petru Croitor, Anna Kusturova // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2011. – Nr 2. – P. 176-179. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.
617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
2887. Corobcean, Nadejda. Pancreatita acută postoperatorie în cancerul gastric /
Nadejda Corobcean // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 2. – P.
222-230 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 19 tit.
2888. Ghidirim, Gheorghe. Inflamaţia apendicelui epiploic – diagnostic chirurgical
neobişnuit / Gheorghe Ghidirim, Igor Mişin, Gheorghe Zastavniţchi // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 2. – P. 51-54 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. : 24 tit.
2889. Ghidirim, Gheorghe. Invaginaţia intestinală la adult / Gheorghe Ghidirim, Igor
Mişin, M. Cernat // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 2. – P. 6267 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 24 tit.
2890. Hemangiomul esofagului / Gheorghe Ghidirim, Igor Mişin, Andrei Dolghii [et
al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 2. – P. 67-70 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 25 tit.

93

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011

2891. Ignatenco, Sergiu. Importanţa examenului tomografic computerizat repetat în
tratamentul gangrenei Fournier : (caz clinic) / Sergiu Ignatenco // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 2. – P. 122-126 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. : 18 tit.
2892. Mişin, Igor. Chistul hidatic pelvian / Igor Mişin, Eugen Gladun, Ana Mişina //
Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 2. – P. 81-85 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 41 tit.
2893. Mişina, Ana. Operaţii organomenajante la pacientele cu miom uterin de dimensiuni avansate / Ana Mişina // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr
2. – P. 126-130 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 18 tit.
2894. Paladii, Irina. Anatomia structurilor retroperitoneale şi căile posibile de răspândire a hemoragiilor retroperitoneale posttraumatice / Irina Paladii // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 2. – P. 108-113 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. : 10 tit.
2895. Varice izolate ale porţiunii proximale a esofagului (Downhill Varices) / Gheorghe Ghidirim, Igor Mişin, Gheorghe Bunic [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2011. – Nr 2. – P. 58-62 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 44
tit.
2896. Zastavniţchi, Gheorghe. Stenul metalic autoexpandabil–alternativă a intervenţiilor de urgenţă în tratamentul ocluziei neoplazice de colon / Gheorghe Zastavniţchi // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2011. – Nr 2. – P. 85-89 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 33 tit.
2897. Чобану, Г. Возможности улучшения результатов лечения пострадавших с
политравмой / Г. Чобану, В. Кустуров, И. Мишин // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2011. – Nr 2. – P. 234-239. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 19 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2836, 2839, 2867, 2881)
618 Ginecologie. Obstetrică
2898. Botnaru, V. Particularităţi în evoluţia şi conduita sarcoidozei în sarcină : rev. lit.
/ V. Botnaru, Diana Calaraş, Oxana Munteanu // Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia,
diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice : Conf. şt. consacrată 80 de ani de la naşterea Medicului Emerit Chiril Draganiuc : culeg. de art., Chişinău,
27 apr. 2011. – Ch., 2011. – P. 99-105 . – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 33 tit.
2899. Macrophage Density Correlates with Severity of Uterine Cervix Neoplasia / V.
Mazuru, L. Şaptefraţi, V. David [et al.] // Curierul medical. – 2011. – Nr 3. – P. 21-25 : fig., tab
– Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.
2900. Un mare savant şi un spirit ales : membrul corespondent al AŞM Eugen
Gladun la 75 de ani : [dr. hab. în medicină, domeniul şt. obstetrică şi ginecologie] / Teodor
94

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Furdui, Gheorghe Ţîbîrnă, Stanislav Groppa [et al.] // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 169170 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2657, 2892-93)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
2901. Моделирование вариантов развития электроэнергетической системы
Республики Молдова с учетом параллельной работы с энергосистемами соседних
стран / В. М. Постолатий, И. В. Голуб, Е. В. Быкова [et al.] // Problemele Energeticii Regionale. – 2011. – Nr 1. – P. 21-31 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
2902. Розен, В. П. Рейтинговая оценка экономического и энергетического
комплекса региона / В. П. Розен, Е. Н. Иншенков, С. М. Мыльниченко // Problemele Energeticii Regionale. – 2011. – Nr 1. – P. 75-79 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2911)
621 Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
621.039 Ştiinţa nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general
2903. Buzdugan, A. Cerinţe generale pentru implementarea pe piaţă a noilor tehnologii nucleare / A. Buzdugan // Metrologie. – 2011. – Nr 1. – P. 28-29. – Rez. în lb. engl.
2904. Diriguitor al materialelor fotovoltaice : academicianul Ernest Aruşanov la 70 de
ani : [dr. hab. în şt. fizico-matematice, prof. univ., mem. cor. şi titular al AŞM] / Colegii de la
Inst. de Fizică Aplicată al AŞM // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 167-168 : fot.
2905. Xenofontov, Ion. Societatea postcernobâl : [25 de ani de la catastrofa nucleară] / Ion Xenofontov // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 70-76 : fot. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2758)
621.1 Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare(maşini) cu abur. Cazane de abur.
2906. Ахрамович, А. П. Автоматизированные электрические системы инфракрасного обогрева / А. П. Ахрамович, Г. М. Дмитриев, В. П. Колос // Problemele Energeticii Regionale. – 2011. – Nr 1. – P. 51-54 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.

95

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011

2907. Берзан, В. П. Аспекты проблемы стимулирования внедрения тепловых
насосов / В. П. Берзан, С. Г. Робу, М. Л. Шит // Problemele Energeticii Regionale. – 2011. –
Nr 1. – P. 79-82. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 3 tit.
2908. Низовцев М. И. Светопрозрачные конструкции с регулируемыми тепловыми характеристиками / М. И. Низовцев, В. И. Терехов // Problemele Energeticii Regionale. – 2011. – Nr 1. – P. 54-68 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 40 tit.
2909. Щинников, П. А. Анализ влияния параметров регулирования теплофикакационных энергоблоков на расход топлива / П. А. Щинников, А. И. Дворцевой // Problemele Energeticii Regionale. – 2011. – Nr 1. – P. 45-51 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. : 4 tit.
621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice.
Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
2910. Ceapa, Serghei. Metoda de etalonare a măsurilor de rezistenţă electrică şi
punte pentru realizarea ei / Serghei Ceapa, Teodor Bîrsa , Vasile Codiţă // Metrologie. –
2011. – Nr 1. – P. 25-27 : fig., fot. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 3 tit.
2911. Erhan, F. Problema optimizării fiabilităţii sistemelor de distribuţie a energiei
electrice / F. Erhan, V. Popescu // Problemele Energeticii Regionale. – 2011. – Nr 1. – P. 3945. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.
2912. Высоковольтные малогабаритные резистивные делители переменного
тока из микропровода / В. П. Берзан, М. Л. Шит, Ю. И. Колпакович [et al.] // Problemele
Energeticii Regionale. – 2011. – Nr 1. – P. 69-74 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. : 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2791, 2906-09)
621.35 Tehnică electrochimică
2913. Совершенствование электрохимических процессов водородной энергетики / О. В. Ковалева, В. В. Ковалев, Г. Г. Дука [et al.] // Problemele Energeticii Regionale.
– 2011. – Nr 1. – P. 7- 20 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : 20 tit.
621.4 Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur)
(Vezi Nr 2906-09)
621.5 Energie pneumatică. Maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură
(Vezi Nr 2913)

96

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
2914. Bulimaga, C. Potenţialul de risc chimic şi contribuţia la încălzirea globală a
nămolurilor staţiilor de epurare a apelor uzate / C. Bulimaga, Lilia Columbeanu, V. Bobeică //
Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2011. – Nr 1. – P. 179-184 : fig., tab. –
Bibliogr. : 4 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2757, 2784, 2799, 2911)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
2915. Postolache, Gheorghe. Aria protejată "Vâşcăuţi" : [Întreprinderea Silvică
Orhei] / Gheorghe Postolache // Mediul Ambiant. – 2011. – Nr 1. – P. 14-18 : fig., fot., tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.
2916. Ţîcu, Lilia. Schimbarea termotoleranţei genotipurilor stejarului pedunculat
(Quercus Robur L.) în funcţie de timpul sezonului de vegetaţie / Lilia Ţîcu // Mediul Ambiant. –
2011. – Nr 1. – P. 31-35 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2786)
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
2917. Jigău, Gheorghe. No-Till – curiculă pentru producătorii agricoli : [Conf. şt.pract. intern. "No-till, 29.06-01.07.2011, Dnepropetrovsk, Ucraina] / Gheorghe Jigău, Alexandru Tatarciuc // Agricultura Moldovei. – 2011. – Nr 6/7. – P. 10-12 : fig., fot., tab.
(Vezi de asemenea Nr 2638)
631.3 Maşini agricole. Echipament şi utilage agricole
2918. Botez, Ilie. Utilizarea dispozitivelor active la efectuarea lucrărilor agricole / Ilie
Botez, Alexei Botez // Intellectus. – 2011. – Nr 2. – P. 120-122 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl.
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
2919. Boincean, Boris. Cernoziomurile Moldovei în atenţia comunităţii ştiinţifice internaţionale : [pe marginea vol. "Cernoziom. Principii ecologice de agricultură durabilă pe
solurile de cernoziom" în lb. engl. de I. A. Krupenikov, B. P. Boincean, Dent David, editată în
Germania, "Springer", 2011] / Boris Boincean // Agricultura Moldovei. – 2011. – Nr 6/7. – P.
16-17 : fot.
2920. Bratco, Dumitru. Consolidarea terenurilor agricole – o necesitate primordială a
economiei de piaţă / Dumitru Bratco, Dumitru Balteanschi // Intellectus. – 2011. – Nr 2. – P.
109-114 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.
97

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011

2921. Fertilizarea şi fertilitatea cernoziomului tipic din Stepa Bălţului / Boris Boincean,
Leonid Nica, Stanislav Stadnic [et al.] // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 110-121 : tab. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.
2922. Solurile halomorfe din Stepa Bălţilor / A. Ursu, A. Overcenco, I. Marcov [et al.]
// Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2011. – Nr 1. – P. 154-160 : fig., tab. –
Bibliogr. : 7 tit.
2923. Ursu, A. Ameliorarea luncilor şi pedogeneza solurilor aluviale / A. Ursu A.
Overcenco, I. Marcov // Mediul Ambiant. – 2011. – Nr 1. – P. 23-25 : fot., tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 6 tit.
2924. Ursu, A. Solurile pădurilor Platoului silvostepei de Nord – rezervaţie de resurse
/ A. Ursu, A. Overcenco // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2011. – Nr 1. –
P. 149-154 : fig., tab. – Bibliogr. : 6 tit.
2925. Ursu, Andrei. Protosolul – pioneratul pedogenezei / Andrei Ursu // Mediul Ambiant. – 2011. – Nr 1. – P. 19-22 : fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.
2926. Ursu, Andrei. Zonalitatea naturală şi realitatea pedogeografică / Andrei Ursu //
Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 106-109 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.
2927. Варламов, Евгений. Черноземы кумуликовые (намытые). Генезис,
состав, свойства, агропроизводственная характеристика / Евгений Варламов // Agricultura Moldovei. – 2011. – Nr 6/7. – P. 12-16 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2917)
631.5 Lucrări agricole
2928. Coreţchi, Liuba. Interacţiuni în fitopatosistemul Glycine max (L.) Merr. x
Fusarium LK. et FR. / Liuba Coreţchi // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. –
2011. – Nr 1. – P. 79-88 : fig., tab. – Bibliogr. : 37 tit.
2929. Furdui, Teodor. Doctorul plantelor : dr. hab. în biologie, conf. cercetător Galina
Lupaşcu la 60 de ani : [şeful Laboratorului de Genetică Aplicată al Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM] / Teodor Furdui // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 171-172 : fot.
2930. Gavriliţa, Lidia. Aplicarea speciilor de Trichogramma SPP. pentru protecţia
biologică a culturilor agricole în Republica Moldova / Lidia Gavriliţa // Mediul Ambiant. – 2011.
– Nr 1. – P. 9-13 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2749, 2811, 2917-18, 2921, 2933-34, 2940)
631.9 Alte întrebări
(Vezi Nr 2944)

98

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia
plantelor
2931. Antrenarea enzimelor peroxidazice în protecţia antioxidativă a plantelor în
condiţie de secetă / Anastasia Ştefîrţă, N. Aluchi, M. Melenciuc [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2011. – Nr 1. – P. 51-62 : fig., tab. – Bibliogr. : 24 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2928, 2930, 2932, 2937, 2941, 2946)
633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
2932. Andronic, Larisa. Polimorfismul proteinelor de rezervă în populaţiile orzului de
primăvară (Hordeum vulgare L.) obţinute în condiţii de infecţie virală / Larisa Andronic, Angela
Rudacova, Alexandru Rotari // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2011. – Nr
1. – P. 73-79 : fig. – Bibliogr. : 28 tit.
2933. Mîrza, V. Sursa "M" de ASC la porumb şi crearea hibrizilor simpli modificaţi pe
bază de androsterilitate / V. Mîrza // Agricultura Moldovei. – 2011. – Nr 6/7. – P. 31-33 : fot. –
Bibliogr. : 9 tit.
633.2/.3 Ierburi de fâneaţă şi păşune. Plante de nutreţ exclusiv ierburile
2934. Potenţialul ecologo-ameliorativ al asolamentelor furajero-cerealiere de rotaţie
scurtă / M. Lupaşcu, M. Lala, N. Bolocan [et al.] // Agricultura Moldovei. – 2011. – Nr 6/7. –
P. 18-22. – Bibliogr. în notele de subsol.
633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu
utilizări industriale
2935. Caractere cantitative, conţinutul şi compoziţia chimică a uleiului esential la genotipuri noi de Ocimum basilicum L. / Maria Goncearuc, Zinaida Balmuş, Elvira Gille [et al.] //
Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2011. – Nr 1. – P. 62-72 : fig., tab. –
Bibliogr. : 24 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2833)
634 Horticultură în general
2936. Donica, Nicolae. Un nou procedeu de tăiere a pomilor de cais în plantaţiile intensive = Новая система обрезки фруктовых деревьев на плодоносящих плантациях /
Nicolae Donica // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2011. – Nr 3. – P. 5-6, 25-26 : fot. –
Tit., text paral. : lb. rom., rusă.
2937. Magher, M. Metode eficiente de protecţie a livezilor contra bolilor şi dăunătorilor = Эффективные методы защиты садов от вредителей и болезней / M. Magher // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2011. – Nr 3. – P. 4-5, 24-25 : fot. – Tit., text paral. : lb.
rom., rusă.
99

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011

2938. Sava, Parascovia. Particularităţi biologice în cultivarea murului / Parascovia
Sava, Cristina Caterenciuc // Agricultura Moldovei. – 2011. – Nr 6/7. – P. 23-25 : fig., fot.–
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
2939. Tăirea pe uscat a pomilor de măr = Сухая обрезка яблоневых деревьев / Ilie
Donica, Constantin Dadu, Mihai Rapcea [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. –
2011. – Nr 3. – P. 6-7, 26-27 : fot., tab. – Bibliogr. : 3 tit. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 2594, 2766)
634.8 Viticultură
2940. Cultivarea soiurilor europene pentru vin şi de selecţie nouă în Republica Moldova = Возделывание в Молдове винных европейских клонов и сортов новой селекции /
M. Cuharschi, T. Olari, A. Botnarenco [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2011. –
Nr 3. – P. 13-14, 33-35 : fot., tab. – Bibliogr. : 5 tit. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – Contin.
Începutul : Nr 2.
2941. Sinteza genomului nou al viţei-de-vie ca mijloc biologic de combatere a filoxerei, bazat pe utilizarea formelor rezistente, obţinute cu participarea SPS V. rotundifolia =
Синтез нового генома винограда, как биологического средства борьбы с филлоксерой
(Viteus vitifolii Shimer-Fitch) / Ştefan Topală, Constantin Dadu, Daniela Ivasişin [et al.] //
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2011. – Nr 3. – P. 11-12, 31-32 : fig. – Tit., text paral. :
lb. rom., rusă. – Contin. Începutul : Nr 2.
2942. Soiuri noi cu excelente calităţi practice : [invenţii ale cercet. de la Inst. Şt.Pract. de Horticultură şi Tehnol. Alimentare din Chişinău] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2011. – Nr 3. – P. 3 : fot.
2943. Starea plantaţiilor viticole şi particularităţile de efectuare a operaţiilor în verde în
anul 2011 = Состояние виноградников и особенности проведения зеленых операций в
2011 году / M. Cuharschi, V. Cebanu, A. Botnarenco [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2011. – Nr 3. – P. 8-10, 28-30 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă.
2944. Влияние экологических условий на товарность столового винограда / М.
Ф. Кисиль, В. К. Даду, С. М. Кисиль [et al.] // Agricultura Moldovei. – 2011. – Nr 6/7. – P. 2627 : fot., tab. – Rez. în lb. engl., rom., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2594, 2964)
635 Plante de grădină. Grădinărit
635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
2945. Ботнарь, В. Ф. Анализ технологических решений в овощеводстве и
эффективность их внедрения в условиях Молдовы / В. Ф. Ботнарь // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2011. – Nr 1. – P. 43-51. – Bibliogr. : 10 tit.

100

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2946. Маковей, М. Д. Доля влияния родительских компонентов скрещивания на
наследуемость устойчивости к температурным стрессам у томатов / М. Д. Маковей //
Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2011. – Nr 1. – P. 88-94 : tab. – Bibliogr. :
11 tit.
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor,a şeptelului. Înmulţirea animalelor domestice
636.5/.6 Păsări
2947. Кудрявец, Н. И. Аэрозольная предынкубационная обработка утиных яиц /
Н. И. Кудрявец // Agricultura Moldovei. – 2011. – Nr 6/7. – P. 34-37 : tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2807)
636.7 Câini
2948. Grosu, Igor. Expoziţia câinilor de vânătoare = Третья экстерьерная : [Chişinău, 21 mai 2011] / Igor Grosu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. – Nr 7. – P. 10 : fot.
; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2011. – Nr 7. – P. 10 : fot.
637 Produse ale animalelor domestice(de curte) şi ale vânatului
637.4 Ouă. Produse de ouă
(Vezi Nr 2947)

639.1 Vânătoare

2949. Bătrânu, Ion. Limita dobânzii = Лимит добычи : [din experienţa Colectivelor
primare de vânători din satul Hagimus, raionul Căuşeni şi din satul Chiţcani, raionul Teleneşti]
/ Ion Bătrânu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. – Nr 7. – P. 2 : fot. ; Охотник и
Рыболов Молдовы. – 2011. – Nr 7. – P. 2 : fot.
2950. Bătrânu, Ion. Talpa vânătorimii din Pecişte = Основа охотничьей гильдии из
Печиште : [raionul Şoldăneşti / Ion Bătrânu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. – Nr
7. – P. 6 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2011. – Nr 7. – P. 6 : fot. – (Dinastii).
2951. Bătrânu, Ion. Vânătorul şi taxidermia = Охотник и таксидермия : [din experienţa lui Pintilie Crăsnăşanu din satul Codreni, raionul Teleneşti, meşter în arta împăiatului
păsărilor şi animalelor patrupede] / Ion Bătrânu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. –
Nr 7. – P. 19 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2011. – Nr 7. – P. 19 : fot.
2952. Goncearenco, Nicolae. Dreptul la vânătoare = Право на охоту / Nicolae
Goncearenco // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. – Nr 7. – P. 24 : fot. ; Охотник и
Рыболов Молдовы. – 2011. – Nr 7. – P. 24 : fot.
2953. Grosu, Igor. Alexandru Cuza de la Călăraşi = Александр Куза из Кэлэрашь :
[din experienţa de vânător] / Igor Grosu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. – Nr 7. – P.
5 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2011. – Nr 7. – P. 5 : fot. – (Vânători longevivi).

101

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011

2954. Şelaru, Neculai. Vânătoarea comercială = Коммерческая охота : [cultura vânătorii în rep.] / Neculai Şelaru // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. – Nr 7. – P. 4 : fot. ;
Охотник и Рыболов Молдовы. – 2011. – Nr 7. – P. 4 : fot. – Va urma.
2955. Zugravu, Daniel. Potenţialul faunei de vânătoare = Потенциал охотничьей
фауны : [din Rep. Moldova] / Daniel Zugravu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. – Nr
7. – P. 13 : tab. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2011. – Nr 7. – P. 13 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 2808-09, 2948, 3018)
639.2/.6 Pescuit. Piscicultură
2956. Bulat, Dumitru. Somnul din apele noastre = Сом в наших водах / Dumitru
Bulat // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. – Nr 7. – P. 11 : fot. ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2011. – Nr 7. – P. 11 : fot.
2957. Ihtiofauna râurilor mici din zona de Nord a Republicii Moldova / Denis Bulat,
Dumitru Bulat, Marin Usatîi [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. – 2011.
– Nr 1. – P. 95-103 : tab. – Bibliogr. : 12 tit.
2958. Vicol, Vasile. La clean cu musca = На головля с мухой / Vasile Vicol // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. – Nr 7. – P. 15 : fot ; Охотник и Рыболов Молдовы. –
2011. – Nr 7. – P. 15 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2811)

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
(Vezi Nr 2812, 2819, 2972)
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
(Vezi Nr 2748)

657 Contabilitate

2959. Cioban, Natalia. Controlul financiar : concept, esenţă şi forme de manifestare /
Natalia Cioban // Legea şi viaţa. – 2011. – Nr 7. – P. 43-46. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 18 tit.
2960. Nederiţa, Alexandru. Corespondenţa conturilor contabile în organizaţiile necomerciale : operaţiuni tipice şi comentarii la acestea / Alexandru Nederiţa, Tatiana Prisacar //
Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 7. – P. 62-69 : fig., fot., tab.
2961. Гриник, Татьяна. О путевых листах в помощь бухгалтеру / Татьяна Гриник
// Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 7. – P. 43-53 : fot.
2962. Гриник, Татьяна. О ценах и себестоимости импортируемых товаров /
Татьяна Гриник // Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 7. – P. 60-61 : fot., tab.
(Vezi de asemenea Nr 2765, 2966)
102

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.1 Industrii microbiologice
2963. Usatîi, Agafia. Cercetări biotehnologice privind obţinerea produselor sterolice
pe bază de drojdii / Agafia Usatîi, Elena Molodoi // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
Vieţii. – 2011. – Nr 1. – P. 128-136. – Bibliogr. : 52 tit.
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
2964. Influenţa portaltoiului asupra calităţii vinurilor albe seci / Nicolae Taran, Eugenia Soldatenco, Victoria Adajuc [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2011. – Nr 3.
– P. 18-19 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., rusă. – Bibliogr. : 3 tit.
2965. Musteaţă, Gh. Variaţia potenţialului oxido-reducător în vinurile roşii / Gh. Musteaţă, V. Popov, S. Ursu // Agricultura Moldovei. – 2011. – Nr 6/7. – P. 28-30 : fig., tab. –
Bibliogr. : 5 tit.
2966. Severin, Valeriu. Unele aspecte privind modul de înregistrare, sigilare şi desigilare a utilajului tehnologic pentru fabricarea alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice tari /
Valeriu Severin, Corneliu Prisăcaru // Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 7. – P. 37-39 : fot.
2967. Studiul compoziţiei minerale a mustului, vinurilor – materie primă şi a distilatelor pentru divinuri = Изучение минерального состава виноградного сусла,
виноматериалов, коньячных спиртов / O. Baev, G. Polzikova, J. Frolova [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2011. – Nr 3. – P. 16-17, 35-36 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb.
rom., rusă. – Contin. Începutul : Nr 2.
2968. Vacarciuc, Liviu. Oenolog cu renume mondial = Энолог с мировым именем :
Valeriu D. Cotea la 85 de ani // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2011. – Nr 3. – P. 2122, 40 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă.
2969. Григоришен, А. И. Вино типа "Айсвайн" в Северном Причерноморье / А.
И. Григоришен // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2011. – Nr 3. – P. 39 : fig., tab. –
Bibliogr. : 4 tit. – Sfârşit. Începutul : Nr 2.
2970. Динамика изменения экстрактивных веществ и ароматических альдегидов
в выдержанных винных дистиллятах / О. Баев, Г. Ползикова, Ж. Фролова [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2011. – Nr 3. – P. 37-38 : fig., tab. – Va urma.
(Vezi de asemenea Nr 2594, 2642)
663.5 Alcool alimentar. Băuturi spirtoase
2971. Gaina, Boris. Acţiunea fiziologică a alcoolului etilic asupra organismului uman /
Boris Gaina // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2011. – Nr 3. – P. 20-21 – Bibliogr. : 10
tit.. – Sfârşit. Începutul : Nr 2.

103

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011

664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor
2972. Разработка новых видов консервов на основе блюд молдавской
национальной кухни / А. Г. Дикина, Г. В. Терентьева, В. Ф. Каражия [et al.] // Agricultura
Moldovei. – 2011. – Nr 6/7. – P. 38-39. – Bibliogr. : 4 tit.
665 Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Răşini
665.1/.3 Uleiuri eterice. Parfumerie. Cosmetică
(Vezi Nr 2935)
665.5 Uleiuri eterice. Parfumerie. Cosmetică
2973. Vlad, Pavel. Ambra cenuşie în parfumerie / Pavel Vlad // Akademos. – 2011. –
Nr 1. – P. 25-28 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
675 Industria pielăriei (inclusiv blănuri şi imitaţii de piele)
(Vezi Nr 2951)

681 Mecanică de precizie. Mecanică fină
681.5 Matematică. Ştiinţe ale naturii

(Vezi Nr 2903)
681.12/.18 Aparate industriale de măsură. Debitmetre
2974. Cernica, Gr. Aspecte de securitate în exploatarea automatelor de joc / Gr.
Cernica // Metrologie. – 2011. – Nr 1. – P. 30-32 : fig., fot. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 3 tit.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
7.0 Artă în general
(Vezi Nr 2786)

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM.
PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
(Vezi Nr 2975)

72 ARHITECTURĂ

2975. Stavilă, Tudor. Tezaurul arhitectural al capitalei : [pe marginea vol. "Centrul istoric al Chişinăului la începutul sec. al XXI-lea. Repertoriul monumentelor de arhitectură",
Chişinău, Arc, 2010, 546 p.] / Tudor Stavilă // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P.161-162 : fot.

104

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

73 ARTE PLASTICE
2976. Lavrente, Irina. Ceramica moldovenească, o artă de tradiţie / Irina Lavrente //
Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 150-157 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.
745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
(Vezi Nr 2951)

78 MUZICĂ

2977. Ghimpu-Munteanu, Veta. Cobzarul Pavel Ţurcan : [profesor de la Colegiul
"Ştefan Neaga"] / Veta Ghimpu-Munteanu // Realităţi Culturale. – 2011. – Nr 1. – P. 26-27 :
fot.
2978. Gribincea, Nicolae. Cîntecul este oglinda sufletului meu, sau De vorbă cu Nicolae Gribincea : [interviu cu interpretul de muzică religioasă] / consemnare : Andrei
Tamazlîcaru // Realităţi Culturale. – 2011. – Nr 1. – P. 22-25 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2807)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans
2979. Bencheci, Ion. Arta coregrafică – modalitate de dezvoltare armonioasă a individualităţii / Ion Bencheci // Realităţi Culturale. – 2011. – Nr 1. – P. 11-13 : fig., fot.
2980. Dica, Zinaida. "Aşa-i jocul din străbuni" : [sărbătoare cu acelaşi tit. a satului
Ineşti, raionul Teleneşti] / Zinaida Dica // Realităţi Culturale. – 2011. – Nr 1. – P. 14-15 : fig.
794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă(jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc).
(Vezi Nr 2735)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
2981. Procopciuc, Vladimir. Traducerea automată : trăsăturile de bază şi terminologia / Vladimir Procopciuc // Intellectus. – 2011. – Nr 2. – P. 99-102 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2982-83)
811 Limbi individuale
811.133.1 Limba franceză
2982. Lungu, Eugen. Images d'Epinal : [expresie din lb. fr.] / Eugen Lungu // Noi. –
2011. – Nr 7. – Supl. : P. 17,19. – (Lumea în cuvinte şi expresii).
(Vezi de asemenea Nr 2776)

105

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011

811.135.1 Limba română
2983. Eremia, Anatol. Gârla Ştiucii = Гырла Штючий : [zootoponimie rom.] / Anatol
Eremia // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. – Nr 7. – P. 2 : fot ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2011. – Nr 7. – P. 2 : fot.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.134.3(81) Literatură braziliană
2984. Coelho, Paulo. Alchimistul : [roman : fragm.] / Paulo Coelho ; trad. : Micaela
Ghitescu ; il. : Adrian Moraru // Noi. – 2011. – Nr 7. – Supl. : P. 49-56. – Contin. Începutul : Nr
1.
821.135.1 Literatură română
2985. Jianu, Eugen. Aduceri aminte basarabene : memorialistică / Eugen Jianu //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. – Nr 7. – P. 20.
2986.
– P. 8.

Lorincz, Iuri Iulian. Gardul : [versuri] / Iuri Iulian Lorincz // Noi. – 2011. – Nr 7.

2987. Mureşan, Ion. Cinci poeme / Ion Mureşan // Semn. – 2011. – Nr 2. – P. 24-25 :
fot. – Cuprins : Poemul alcoolicilor ; Opera unor oameni neîndemînatici ; Poem ocazional ;
Poem de dragoste ; Pahar.
2988. Păunescu, Adrian. Tata şi caii : [versuri] / Adrian Păunescu ; il. : Violeta Zabulică // Noi. – 2011. – Nr 7. – P. 9.
2989. Жиану, Еужен. Воспоминания о Бессарабии : [пер. с рум. яз.] / Еужен
Жиану // Охотник и Рыболов Молдовы. – 2011. – Nr 7. – P. 20-21.
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
2990. Bordeianu, Leo. Bocet : [versuri] / Leo Bordeianu ; il. : Violeta Zabulică // Noi.
– 2011. – Nr 7. – P. 9.
2991.
7. – P. 8.

Busuioc, Aureliu. Sonet cu tata : [versuri] / Aureliu Busuioc // Noi. – 2011. – Nr

2992. Ciubotaru, Adrian. Cărturarii şi antiintelectualismul (3) : [eseu] / Adrian
Ciubotaru // Semn. – 2011. – Nr 2. – P. 26-29 : fot. – Art. 1 : Nr 3, 2010.
2993. Crudu, Dumitru. O pădure neumblată din mijlocul oraşului : [povestire] / Dumitru Crudu // Semn. – 2011. – Nr 2. – P. 35-38 : fot.

106

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2994.

Dudnic, Petru. Scrisorile tatei : [versuri] / Petru Dudnic // Noi. – 2011. – Nr 7. –

P. 8.
2995. Moraru, Anatol. Barul din stînga barului din dreapta : [amintirile scriitorului] /
Anatol Moraru // Semn. – 2011. – Nr 2. – P. 38-39 : fot.
2996. O încercare de satiră în Bălţi : (1842 : versuri) / aut. anonim // Semn. – 2011. –
Nr 2. – P. 2.
2997. Puzdreac, Gheorghe. Adio, tată : [versuri] / Gheorghe Puzdreac // Noi. – 2011.
– Nr 7. – P. 8.
2998. Teleucă, Victor. Portretul tatei : [versuri] / Victor Teleucă ; il. : Violeta Zabulică
// Noi. – 2011. – Nr 7. – P. 9.
2999. Vrăjitoarele : [dramatizare de Leonid Cebotari după piesa lui I. Makarius "Monstru drăguţ" ; versuri : V. Cernei] // Realităţi Culturale. – 2011. – Nr 1. – P. 16-21 : fot.
821.161.1 Literatură rusă
3000. Ананьев, Вячеслав. "Приехал я в Тишково на закате…" ; "На Бутырской,
в салоне, мы спорим, как дети…" ; "Вот и выдохлись все городские облезлые птицы…" ;
"Слышишь, время уходит? Спеши…" ; "Желтеет лист, и дни идут на убыль…" : [стихи] /
Вячеслав Ананьев // Наше поколение. – 2011. – Nr 7. – P. 79-80 : fot.
3001. Крупин, Владимир. Передай по цепи : [повесть] / Владимир Крупин // Наше поколение. – 2011. – Nr 7. – P. 20-46 : fot. – Contin. Începutul : Nr 6.
3002. Ушакова, Ирина. Память о чеченской войне ; "Слава Богу, что сердце
трудится…" ; "Не прельщайся похвалою смелой… " ; "Не знакомы ни скука тебе, ни
безделье…" ; "Как хочется не думать о войне…" ; "Оно ничем не обозначено.." ; "Вот
теперь, когда тишина…" ; "Учит, учит смиряться…" ; На оленинской земле ; "Туманы
лесные клочьями…" ; России ; "Твоя душа – душа родная…" ; "Старой ивы сумрак
бледный…" : [стихи] / Ирина Ушакова // Наше поколение. – 2011. – Nr 7. – P. 89-90 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2771)
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
3003. Акулова, Эмилия. Клоунада ; Слезинка ; Никогда ; Покаянное ; Осеннее
разноцветье ; Забытая роль ; Жизнь-неумеха ; Поздняя осень ; "Гаснут свечи в ночи…"
: [стихи] / Эмилия Акулова // Наше поколение. – 2011. – Nr 7. – P. 81-82 : fot.
3004. Антонов, Кирилл. Длинная дорога : [докум. повесть] / Кирилл Антонов //
Наше поколение. – 2011. – Nr 7. – P. 9-19 : fot.
3005. Арт, Клавдия. Так и быть ; Ой, взошла заря ; Поздно нам что-то спасать ;
Осень ; Лошади ; Снова ты уезжаешь ; Прощайте ; Не говори мне о любви : Женщина ;
107

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011

Судьба ; Давай забудем ; Настанет день ; Я выплачу над озером : [стихи] / Клавдия Арт
// Наше поколение. – 2011. – Nr 7. – P. 95-97 : fot.
3006. Балтажи, Дмитрий. Петухи ; Мышь : [рассказы] / Дмитрий Балтажи // Наше поколение. – 2011. – Nr 7. – P. 98-100 : fot.
3007. Кашель, Григорий. Где же ты, моя любовь! ; Неразделённая любовь ;
Судьбу не переделаешь ; Размышление ; Яд и лекарство : [стихи] / Григорий Кашель //
Наше поколение. – 2011. – Nr 7. – P. 83 : fot.
3008. Левицкий, Александр. Катехон : [роман] / Александр Левицкий // Наше
поколение. – 2011. – Nr 7. – P. 47-75 : fot.
3009. Нягу, Владимир. Инспектор уголовного розыска ; По воле сердца ; Где
обман, там нет порядка ; Девчонка ; Врачи – рвачи : [стихи] / Владимир Нягу // Наше
поколение. – 2011. – Nr 7. – P. 86-88 : fot.
3010. Ступина, Алла. "Змееборцам" всех времён ; Кишинёв–Затока ; Перекрёсток : [стихи] / Алла Ступина // Наше поколение. – 2011. – Nr 7. – P. 84-85 : fot.
821.161.2 Literatură ucraineană
3011. Харишина, Ольга. Короткометражка : [рассказ] / Ольга Харишина // Наше
поколение. – 2011. – Nr 7. – P. 91-94 : fot.
821.163.2 Literatură bulgară
3012. Тельянова, Калина. Столетница ; Старото дърво ; Клюшар ; Телевизия ;
Първи сняг ; Жерави ; Битие ; Приказа ; Изход ; Рудимент ; Споделяне ; Мисия ; Минзухар ; Интуиция ; Чайка ; Призвание ; Поезия ; Демиург : [стихи] / Калина Тельянова //
Наше поколение. – 2011. – Nr 7. – P. 76-78 : fot.
821.353.1 Literatură în limba gruzină
3013. Burciuladze, Zaza. Cei şapte înţelepţi : [fragm. din vol. Kafka Instant în curs de
apariţie la ed. "Cartier"] / Zaza Burciuladze ; trad. din lb. rusă de Dorin Onofrei // Semn. –
2011. – Nr 2. – P. 30-34 : fot. – Bibliogr. : p. 34.
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
3014. Ciobanu, Mircea V. Gîlceava personajelor cu autorul. Moartea autorului / Mircea V. Ciobanu // Semn. – 2011. – Nr 2. – P. 40-45 : fot.
821.124.0 Literatură în limba latină
3015. Colesnic-Codreanca, Lidia. Popellus Tunicatus n-a putut aprecia fineţea lui
Terentius : [din biografia poetului comic latin Publius Terentius Afer (190-159 î. Hr.)] / Lidia
Colesnic-Codreanca // Noi. – 2011. – Nr 7. – P. 17.

108

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

821.135.1.0 Literatură română
3016. Chiper, Grigore. Conceptul de schimbare paradigmatică în literatura română /
Grigore Chiper // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 139-143 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
7 tit. şi în note, p. 143 (9 tit.).
3017. Cocieru, Mariana. Apa – simbol şi transsubstanţiere estetică : [simbolistica
folclorică în literatura rom.] / Mariana Cocieru // Realităţi Culturale. – 2011. – Nr 1. – P. 6-10 :
fig., fot. – Bibliogr. : p. 10.
(Vezi de asemenea Nr 2770)
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
3018. Bătrânu, Ion. Trişti, Budăii vânătorului… = Грустные охотники из Будэй… : [şi
scriitorului Ion C. Ciobanu : amintiri] / Ion Bătrânu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. –
Nr 7. – P. 7 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2011. – Nr 7. – P. 7 : fot. – (Memorie şi
Cultură).
3019. Ciobanu, Mircea V. Explicarea Temei pentru acasă : (note de lectură) : romanul cu acelaşi tit. de Nicolae Dabija) / Mircea V. Ciobanu // Semn. – 2011. – Nr 2. – P. 9-15 :
fot.
3020. Galaicu-Păun, Emilian. Poetul "cărţilor nescrise" – Vladimir Beşleagă la 80 de
ani / Emilian Galaicu-Păun // Semn. – 2011. – Nr 2. – P. 3-4 : fot.
3021. Grati, Aliona. Emilian Galaicu-Păun şi starea de frontieră a literaturii / Aliona
Grati // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 144-149. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.
3022. Lungu, Eugen. De la Lucrarea de control la Monstrul sacru : [despre creaţia
poetului basarabean Teo Chiriac] / Eugen Lungu // Semn. – 2011. – Nr 2. – P. 5-8 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2820, 3016-17)
821.161.1.0 Literatură rusă
3023. Лупашко, Михаил. Александр Радищев – опыт вознесенной посредственности : [рус. писатель, дворянин (1749-1802)] / Михаил Лупашко // Наше поколение. –
2011. – Nr 7. – P. 3-5 : fot.
821.162.1.0 Literatură poloneză
3024. Ţurcanu, Lucia. Andrzej Stasiuk, un scriitor al drumului : [creaţia scriitorului polonez] / Lucia Ţurcanu // Semn. – 2011. – Nr 2. – P. 21-23 : fot.
821.163.4.0 Literatură în limba sârbo-croată
3025. Leahu, Nicolae. Omul cu mască de om : [pe marginea romanului "Dervişul şi
moartea" a scriitorului bosniac Meša Selimovič] / Nicolae Leahu // Semn. – 2011. – Nr 2. – P.
16-20 : fot. – Bibliogr., p. 20. – Va urma.

109

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
3026. Tabuncic, Sergiu. Monumente arheologice şi istorice dintre Prut şi Nistru în însemnările lui Zamfir Arbore din Dicţionarul geografic al Basarabiei (a. 1904) / Sergiu Tabuncic
// Rev. de Istorie a Moldovei. – 2010. – Nr 3/4. – P. 160-193 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în note, p. 189-193 (129 tit.).

91 GEOGRAFIE. EXPLOATAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici(Geografie sistematică). Geografie
teoretică
(Vezi Nr 2926)

929 Ştiinţe biografice şi înrudite

Chiril Draganiuc – 80 de ani de la naştere. – Vezi Nr 2842.
Diriguitor al materialelor fotovoltaice : academicianul Ernest Aruşanov la 70 de ani. –
Vezi Nr 2904.
File de istorie : [despre Ştefan cel Mare şi Sfânt, domn al Moldovei (1457-1504)]. –
Vezi Nr 3036.
Fornea, Iuliana. Profesorul Constantin Eţco – un diamant cu multiple valenţe : [omagiu
omului de ştiinţă, managerului în domeniul medicinei la 70 de ani]. – Vezi Nr 2820.
Furdui, Teodor. Doctorul plantelor : dr. hab. în biologie, conf. cercetător Galina
Lupaşcu la 60 de ani. – Vezi Nr 2929.
Rotaru, Tatiana. Eugen Grebenicov, laureat al Premiului "Academicianul Constantin
Sibirschi" : [matematician, dr. hab. în ştiinţe fizico-matematice, membru de onoare al AŞM]. –
Vezi Nr 2788
Tofan, Eugenia. Nicolae Testemiţanu (ex-ministru al Sănătăţii, acad., profesor) şi Grigore Vieru (Scriitor al Poporului) au devenit post-mortem membri titulari ai Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. – Vezi Nr 2822.
Un cuplu de savanţi celebri : acad. Eva Gudumac şi prof. univ. Valentin Gudumac la 70
de ani. – Vez Nr 2883.
Un mare savant şi un spirit ales : membrul corespondent al AŞM Eugen Gladun la 75
de ani. – Vezi Nr 2900.

110

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Vacarciuc, Liviu. Oenolog cu renume mondial = Энолог с мировым именем : Valeriu
D. Cotea la 85 de ani. – Vezi Nr 2968.
929.6 Heraldică. Blazoane. Steme. Devize pe armoarii
3027. Andrieş-Tabac, Silviu. Identitatea simbolică neoficială a Republicii Moldova :
[pe marginea lucr. "Mesei rotunde" cu acelaşi tit., Ed. a 2-a, organizată de către Comisia Naţ.
de Heraldică, Inst. Patrimoniului Cultural şi Soc. de Genealogie, Heraldică şi Arhivistică "Paul
Gore" a Rep. Moldova, Chişinău, 3 febr. 2011] / Silviu Andrieş-Tabac // Akademos. – 2011. –
Nr 1. – P. 131-138 : fot., tab.
3028. Pâslariuc, Virgil. O lucrare eveniment : [pe marginea vol. Simbolurile naţionale
ale Republicii Moldova, coord. şi red. şt. Silviu Andrieş-Tabac, Chişinău , IP "Enciclopedia
Moldova", 2010, 635 p.] / Virgil Pâslariuc // Akademos. – 2011. – Nr 1. – P. 158-160 : fot. –
Rez. în lb. engl.
929.7 Nobilime. Titluri de nobleţe. Demnităţi şi titluri aristocratice
(Vezi Nr 3032-33, 3038)
929.8 Drapele şi pavilioane. Steaguri. Stindarde
(Vezi Nr 3028)

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală

3029. Xenofontov, Ion. Itinerarul profesorului Pavel Cocârlă în arborele cunoştinţelor
: [pe marginea "Dicţionarului explicativ de istorie medievală" : în 2 vol. Vol. 1, 2 de acelaşi
autor, Chişinău, CEP USM, 2010, 294 ; 331 p.] / Ion Xenofontov // Rev. de Istorie a Moldovei.
– 2010. – Nr 3/4. – P. 314-316 : fot.
94(100)"05/…" Istorie medievală şi modernă în general
(Vezi Nr 2769)
(Vezi Nr 3040)

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(477) Istoria Ucrainei

3030. Gherman, Marin. Aspectul politic al fenomenului politic de imperiu în istoria
Bucovinei Habsburgice / Marin Gherman // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2010. – Nr 3/4. – P.
91-107. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 106-107 (41 tit.).
94(478) Istoria Republicii Moldova
3031. Aramă, Cezar. Integrarea judeţului Bălţi în structura administrativă a României
1918-1925 / Cezar Aramă // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2010. – Nr 3/4. – P. 235-241. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. şi în note, p. 241 (36 tit.).
111

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011

3032. Bacalov, Sergiu. Tangenţe moldoveneşti în istoria neamului Drăculeştilor : Metode de utilizare practică a unor pagini din istoria naţională : (cazul raionului Leova) / Sergiu
Bacalov // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2010. – Nr 3/4. – P. 4-13 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 12-13 (23 tit.).
3033. Candu, Teodor. Serdarii de Orhei de la sfârşitul secolului al XVII – începutul
secolului al XVIII-lea : Darie Donici / Teodor Candu // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2010. – Nr
3/4. – P. 51-59. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 58-59 (78 tit.).
3034. Cernenchi, Eugen. Un document privind relaţiile lui Petru Rareş cu Hanatul din
Crimeea (1537) : [Gramota de la Basalai şi de la Timofei prin Karace…] / Eugen Cernenchi //
Rev. de Istorie a Moldovei. – 2010. – Nr 3/4. – P. 35-42. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,
p. 40-42 (33 tit.).
3035. Ciobanu, Tudor. Contribuţii documentare privitoare la administraţia locală din
Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea / Tudor Ciobanu // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2010. – Nr 3/4. – P. 70-90 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 89-90 (25 tit.).
3036. File de istorie : [despre Ştefan cel Mare şi Sfânt, domn al Moldovei (14571504)] // Realităţi Culturale. – 2011. – Nr 1. – P. 2-3 : fig., fot.
3037. Harabara, Valeriu. Politica autorităţilor ţariste faţă de refugiaţii greci din Basarabia în anii 1821-1829 / Valeriu Harabara // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2010. – Nr 3/4. – P.
108-115. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 115 (31 tit.).
3038. Pânzar, Alexandru. O spiţă de neam din 1819 a boierilor Şeptelici câteva consideraţii despre cum se alcătuiau spiţele de neam în Divanul Domnesc / Alexandru Pânzar //
Rev. de Istorie a Moldovei. – 2010. – Nr 3/4. – P. 60-69 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 65-66 (24 tit.).
3039. Ploşniţa, Elena. Coloniştii germani în Basarabia : [expoziţia "Oameni cuvioşi şi
harnici…"organizată de Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie Naturală, Univ. Liberă din
Berlin, Fund. Friedrich Ebert [et al.], Chişinău 1-31 oct. 2010] / Elena Ploşniţa // Akademos. –
2011. – Nr 1. – P. 126-130 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
3040. Дамьян, Виктор. Украинское казачество в политической истории Молдавского княжества : (вторая половина ХVI в. – начало 80-х гг. ХVII в.) / Виктор Дамьян //
Rev. de Istorie a Moldovei. – 2010. – Nr 3/4. – P. 35-42. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,
p. 40-42 (33 tit.).
(Vezi Nr 2586, 2595-96, 2604, 2693, 3026)
94(498) Istoria României
3041. Constantinov, Valentin. Ideologia politică reflectată în diplomatica actelor medievale româneşti / Valentin Constantinov // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2010. – Nr 3/4. – P.
14-25. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 24-25 (46 tit.).
112

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3042. Lozovanu, Dorin. Megleromânii – evoluţie istorică, etnonimie, răspândire şi
procese etnodemografice / Dorin Lozovanu // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2010. – Nr 3/4. –
P. 205-234 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 54 tit. şi în note, p. 232-233 (19 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2586, 2595, 3030-31, 3034, 3036, 3038, 3040)

113

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 7-2011
Boboc, N. 2799
Bogdea, Larisa 2806
Boian, Cristina 2609
Boincean, Boris 2919, 2921
Bolocan, N. 2934
Bolotnicova, Valentina 2849
Bordeianu, Leo 2990
Borovic, Eduard 2815, 2873
Borş, T. 2689
Botez, Alexei 2918
Botez, Ilie 2918
Botnarenco, A. 2940, 2943
Botnari, Veaceslav 2730
Botnaru, V. 2839, 2844, 2850, 2898
Braloştiţianu, Mihai 2690
Bratco, Dumitru 2920
Briceac, Andrei 2741
Brocovschi, Victoria 2838
Buda, Călin 2727
Budeci, Vitalie 2701
Bujor, Serghei 2784
Bulat, Denis 2957
Bulat, Dumitru 2956-57
Bulhac, Ion 2794
Bulimaga, C. 2914
Bunic, Gheorghe 2895
Burciuladze, Zaza 3013
Burlacu, V. 2864
Busuioc, Aureliu 2991
Butorov, I. V. 2856
Buzdugan, A. 2758, 2903

A
Adajuc, Victoria 2964
Afer, Publius Terentius 3015
Albu, Victoria 2725
Aluchi, N. 2931
Andrieş-Tabac, Silviu 3027-28
Andronache, Anatol 2715
Andronic, Larisa 2932
Anghelici, Gh. 2866
Antipa, V. 2848
Apostol, Călin 2726
Apostol, Pavel 2684
Aramă, Cezar 3031
Arbore, Zamfir 3026
Arseni, Alexandru 2603, 2657
Aruşanov, Ernest 2904
B
Bacalov, Sergiu 3032
Badâr, Iurie 2740
Baev, O. 2967
Bagrin, Nina 2800
Bahnarel, Ion 2814
Balaican, Vasile 2685
Balan, Oleg 2644
Balan, Elena 2597
Balica, Maria 2766
Balmuş, Zinaida 2935
Balteanschi, Dumitru 2920
Bambuleac, Ion 2750
Bantuş, Igor 2759
Barbăneagră, Alexei 2686, 2698
Batin, Irina 2657
Bădescu-Şerbănoiu, Veronica 2751-52
Bătrânu, Ion 2949-51, 3018
Bejan, Viorica 2585
Bejan-Volc, Iulia 2597
Bencheci, Ion 2979
Berliba, Sergiu 2863
Berliba, V. 2614, 2687
Berliba, Viorel 2674
Beşleagă, Vladimir [3020]
Bivol, Aliona 2760
Bîcu, Vasile 2688
Bîrlădeanu, Ala 2769
Bîrsa, Teodor 2910
Bîzgu, Andrei 2603
Bobeică, V. 2914

C
Calaraş, Diana 2898
Candu, Teodor 3033
Canţer, V. 2789
Canţer, Valeriu 2777
Capcelea, Eugen 2867
Carabanov, Mariana 2761
Carabet, Natalia 2773
Carp, Simion 2761
Casian, Igor 2833
Casian, Ana 2833
Casîm, Nicolae 2616
Castraveţ, T. 2799
Caşu, Diana 2600
Catanoi, Natalia 2879
Caterenciuc, Cristina 2938
Caţel, Maia 2621
Cazacu-Stratu, Angela 2840, 2852
114

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Cârnaţ, Teodor 2725, 2750
Ceapa, Serghei 2910
Ceban, Oleg 2691
Cebanu, S. 2852
Cebanu, V. 2943
Cebotari, Leonid 2999
Cepoi, Liliana 2803
Cereteu, Igor 2595
Cernat, M. 2889
Cernei, V. 2999
Cernenchi, Eugen 3034
Cernica, Gr. 2974
Chesov, D. 2841, 2854
Chiciuc, Andrei 2584
Chiper, Grigore 3016
Chiriac, Teo [3022]
Chirică, Lazăr 2782
Chirilă, Vitalie 2884
Chiriţa, Valentin 2684, 2691, 2700
Chirvas, E. 2860
Chişca, Aliona 2732
Ciloci, Alexandra 2804
Cimil, Dorin 2732
Cioban, Natalia 2959
Ciobanu, Gheorghe 2815-18, 2876, 2882
Ciobanu, Ion C. 3018
Ciobanu, Mircea V. 3014, 3019
Ciobanu, Tudor 3035
Ciocârlan, Gheorghe 2645
Ciochină, Valentina 2825
Ciocîrlan, Aliona 2645, 2742
Ciubotaru, Adrian 2992
Ciugureanu, Maxim 2692
Ciupac, M. 2762
Clapco, Svetlana 2804
Cocârlă, Pavel 3039
Cocieru, Mariana 3017
Codiţă, Vasile 2910
Coelho, Paulo 2984
Cojan, Constantin 2806
Cojocari, Elena 2693
Cojocaru, Irina 2582
Cojocaru, Radion 2651, 2711
Colesnic-Codreanca, Lidia 3015
Columbeanu, Lilia 2914
Condraţchi, Vitalie 2617
Constantinescu, Emil 2601
Constantinov, Valentin 3041
Copeţchi, Stanislav 2702
Coreţchi, Liuba 2814, 2928
Corj, Mihai 2646
Corlăteanu, A. 2844

Corobcean, Nadejda 2887
Costachi, Gheorghe 2590-91, 2624, [2674]
Cotea, Valeriu D. 2968
Covalciuc, Tatiana 2640
Creţu, A. 2835
Creţu, Ion 2729
Croitor, Petru 2886
Crudu, Dumitru 2993
Cucereanu, Viorica 2787
Cuciurca, Doina 2673
Cuharschi, M. 2940, 2943
Culev, V. 2845
Cuşmir, Carolina 2659
Cuşmir, Marcel 2658-59
Cuşmir, Valeriu 2694
Cuşnir, V. 2762
Cuza, Alexandru 743
Cuzneţov, Alexandru 2660
D
Dabija, Nicolae [3019]
Dadu, Constantin 2939, 2941
Dancea, Ion 2783
Darciuc, Dumitru 2885
David, Aliona 2846
David, Dent 2919
David, V. 2899
Dediu, Ion 2802
Degrade, Natalia 2693
Degteariov, V. 2853
Deleanu, Ruslan 2661
Diaconu, Mihai 2662
Diaconu, Mihail 2590
Diaconu, N. 2828
Dica, Zinaida 2980
Dicusar, Ion 2598
Dicusar, Laura 2598
Dima, Gheorghiţa 2613
Dincă, Mihai 2743
Djugostran, V. 2848
Dolghi, Victoria 2619
Dolghii, Andrei 2890
Donica, Ilie 2939
Donica, Nicolae 2936
Donici, Darie 3033
Doraş, S. 2695
Dorul, Olga 2647
Draganiuc, Chiril 2838-42, 2844-55, 2857-58
Dragomir, Matei 2728
Duca, Gheorghe 2792
Duca, Procopie 2620
Dudnic, Petru 2994
115

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011
Dumbrava,Taisia 2880
Dumitraş, Tatiana 2847
Dumitraşco, Marica 2580
Durnea, A. 2829

Goncearuc, Maria 2935
Gonţa, Maria 2801
Gore, Ghenadie 2606
Goremîchina, Ludmila 2744
Goremîchina, Olga 2744
Grati, Aliona 3021
Grebenicov, Eugen 2787-88
Grejdian, Tudor 2813
Grejdieru, Aurelia 2739
Gribincea, Nicolae 2978
Gribincea, Vadim 2698
Griciuc, Petru 2622-23
Groppa, Stanislav 2819, 2877, 2883, 2900
Grosu, Igor 2948, 2953
Grosu, Marta 2699
Grosu, Victoria 2830
Grosu, Vladimir 2737
Guceac, Ion 2663
Gudumac, Valentin 2859,2871, 2883
Gudumac, Eva 2883
Guigov, Alexandru 2733
Gulea, Aurelian 2875
Gurghiş, Radu 2861
Guşan, Ala 2745
Guţuleac, Victor 2664

E
Emelianov, O. 2853
Eremia, Anatol 2983
Erhan, F. 2911
Eţco, Diana 2596
Eţco, Constantin 2820
F
Florea, Natalia 2847
Fornea, Iuliana 2820
Fortuna, Andrei 2608
Friptuleac, Gr. 2840
Frolova, J. 2967
Furdui, Teodor 2825, 2883,2900 2929
Furdui, T. 2819
G
Gaina, B. 2819
Gaina, Boris 2638, 2972
Gaindric, Constantin 2826
Galaicu-Păun, Emilian 3020-21
Galiman, Simona 2648
Gamurari, Vitalie 2649-50
Gamurari, V. 2790
Gaşin, P. 2790
Gavriliţa, Lidia 2930
Gherman, Diomid 2872
Gherman, Marin 3030
Gherman, Olimpia 2880
Ghicavîi, Victor 2824
Ghidirim, Gheorghe 2863, 2867, 2888-90,
2895
Ghimpu-Munteanu, Veta 2977
Ghinda, S. 2855
Ghitescu, Micaela 2984
Ghiţu, Dumitru [2789]
Gille, Elvira 2935
Gîlcă, Gavril 2796
Gladchi, Gheorghe 2696
Gladchi, Viorica 2778
Gladun, Eugen 2892, 2900
Glavan, Boris 2696
Globa, Lilian 2870
Golban, Olga 2621
Golubenco, Gheorghe 2697
Goncearenco, Nicolae 2952

H
Hacina, Tamara 2831
Hadîrcă, Igor 2692
Hadji, Ivan 2700
Haidarlî, I. 2850
Haiduc, Ionel 2793
Harabara, Valeriu 3037
Hâţu, Dumitru 2862
Holban, Ion 2777
I
Iacub, Irina 2674
Iavorschi, C. 2849, 2853
Ignatenco, Sergiu 2891
Iliadi, Gheorghe 2639
Ilieş, Ion 2795
Ioniţă, Diana 2717
Ioviţă, Alexandrina 2607
Ivasişin, Daniela 2941
J
Jelescu, Dumitru 2665
Jelescu, Petru 2665
Jelescu, Raisa 2665
Jianu, Eugen 2985
116

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Jigău, Gheorghe 2917
Josu, Veronica 2782

Mihalache, Daniela 2707
Mischevca, Vlad 2595
Miscu, Vera 2803
Mişin, Igor 2815, 2888-90, 2892, 2895
Mişina, Ana 2892-93
Mîndru, Valeriu 2581
Mîrza, V. 2933
Mîţu, Gheorghe 2730, 2734
Molodoi, Elena 2963
Moraru, Anatol 2995
Moraru, V. 2866
Moraru, Adrian 2984
Moscovciuc, Ana 2857
Munteanu, Oxana 2839, 2898
Mureşan, Ion 2987
Muruianu, Ion 2666-67
Mustaţă, Gh. 2802
Mustaţă, V. 2832
Musteaţă, Gh. 2965

K
Krupenikov, I. A. 2919
Kuciuk, Valeriu 2624
Kusturov, Vladimir 2886
Kusturova, Anna 2886
L
Lala, M. 2934
Lavrente, Irina 2976
Leahu, Nicolae 3025
Leahu, Raisa 2770
Lehtman, Sofia 2865
Litovcenco, Anatolii 2878
Livadaru, Natalia 2708
Lorincz, Iuri Iulian 2986
Lozovanu, Dorin 3042
Lungu, Eugen 2982, 3022
Lupaşco, Iu. 2860
Lupaşco, Oleg 2625
Lupaşcu, Tudor 2801
Lupaşcu, M. 2934
Lupu, M. 2695

N
Neculce, Ion 2770
Nederiţa, Alexandru 2960
Negară, Anatol 2813
Neicuţescu, Ovidiu 2697
Nica, Leonid 2921
Nica, D. 2790
Nichita, Rodica 2668
Nistor, Ana-Maria 2756
Nuca, Ilie 2584

M
Macaev, Fliur 2784
Macarevici, Ecaterina 2701
Macovei, Vera 2702
Magher, M. 2937
Mahmoud, C. A. 2856
Makarius, I. 2999
Malic, Gheorghe 2703
Manolache, Constantin 2589
Manole, Tatiana 2626
Marcov, I. 2922-23
Marinescu, Florin 2595
Markova, Natalia 2736, 2739, 2756
Martîniuc, C. 2851, 2854, 2857
Maslov, Stanislav 2704
Matcovschi, S. 2847
Matveev, Maria 2746
Mazuru, V. 2899
Mărgineanu, Iurie 2704-05
Mărgineanu, Lilia 2735
Mătură, Dina 2772
Melenciuc, M. 2931
Melnic, Violeta 2706
Melniciuc, O. 2799
Mereuţă, Aliona 2784

O
Oancea, Iurie 2763
Odoleanu, Vasile 2594
Oglinda, Cristina 2668
Olari, T. 2940
Oleinic, Vera 2849
Onofrei, Dorin 3013
Osipov, Vladimir 2651
Osoianu, T. 2754
Ostaficiuc, Radu 2816
Overcenco, A. 2922-24
Overcenco, Ala 2797
P
Paladi, Elena 2641
Paladii, Irina 2894
Palamarciuc, Vladimir 2734, 2779
Pantea, V. 2843
Pădureţ, Nicolae 2773
Păunescu, Adrian 2988
117

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011
Pânzar, Alexandru 3038
Pâsla, Mihai 2816
Pâslariuc, Virgil 3028
Perciun, Rodica 2747
Pisarenco, S. 2838, 2850, 2866
Pistriuga, A. 2852
Pînzari, Veaceslav 2726
Pîsla, M. 2821
Pleşco, Elena 2863
Ploşniţa, Elena 3039
Ploteanu, Nicolae 2583
Pocotilov, Evghenii 2790
Polzikova, G. 2967
Popa, Mariana 2855
Popa, Veaceslav 2871
Popa, Victor 2669
Popescu, V. 2911
Popov, V. 2965
Popovici, I. 2834
Popovici, Tudor 2780
Popuşoi, Natalia 2708
Porubin, Roman 2709
Postica, Doina 2710
Postolache, Gheorghe 2915
Postolache, Roman 2881
Potop, Vera 2797
Prisacar, Tatiana 2960
Prisăcaru, Corneliu 2966
Procopciuc, Vladimir 2981
Pulbere, Dumitru 2682
Puzdreac, Gheorghe 2997

Rudic, V. 2843, 2855
Rudic, Valeriu 2868, 2871, 2875
Rusu, V. 2723
Rusu, Doina 2838
Rusu, Vladimir 2610
S
Sacara, Mariana 2673
Samson, S. 2864
Sandu, Valentina 2775-76
Sava, Ion 2786
Sava, Parascovia 2938
Scaleţchi, Valentina 2854, 2857
Scurtov, Natalia 2879
Scutelnic, Eugen 2736
Selimovič, Meša Mehmed [3025]
Severin, Valeriu 2622, 2966
Sidorenco, Ala 2873
Sidorenko, A. 2789
Sîrbu, Tamara 2805
Slobozeanu, A. 2835
Smochină, Andrei 2674
Smochină, Carolina 2652
Soldatenco, Eugenia 2964
Solomon, Mihai 2714
Spînu, C. 2843
Stadnic, Stanislav 2921
Stan, V. 2586
Stan, Victor 2587
Stanciu, Eugen 2737
Staraşciuc, Roman 2675
Stasiuk, Andrzej [3024]
Stavilă, Tudor 2975
Strungaru, Vitalie 2764
Suceveanu, Natalia 2609

R
Rabovila, Ala 2880
Racoviţă, Dumitru 2711
Railean, Petru 2670-71
Raileanu, Rodica 2774
Rapcea, Mihai 2939
Rapoport, Anatoli 2767
Rareş, Petru 3034
Răilean, M. 2712
Rezneac, Larisa 2879
Rivneac, V. 2859
Rotari, Alexandru 2932
Rotaru, Ala 2785
Rotaru, Anatol 2827
Rotaru, Mihail 2672
Rotaru, Tatiana 2788
Rotaru, Valentina 2869
Rudacova, Angela 2932
Rudenco, Mihail 2735
Rudi, Ludmila 2803

Ş
Şaitan, Alexandru 2744
Şalaru, Gheorghe 2798
Şaptefraţi, L. 2899
Şavga, Nicolae 2874
Şcerbatiuc, D. 2865
Şcerbina, Romeo 2867
Şelaru, Neculai 2954
Şevcenco, Ruslan 2604
Şoimu, V. 2586
Ştefan cel Mare şi Sfânt [3036]
Ştefaneţ, Mihail 2870
Ştefîrţă, Anastasia 2794, 2931

118

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
T

Vasiliev, Andrei 2836-37
Văleanu, Gheorghe 2716
Vesco, I. 2754
Vicol, Vasile 2958
Vidaicu, Mariana 2699
Vidaicu, Mihaela 2710
Vieru, Grigore 2822
Vieru, Tatiana 2623
Vlad, Pavel 2973
Voloşenco, Oxana 2640
Vudu, Lorina 2825

Tabuncic, Sergiu 3026
Tagadiuc, O. 2859
Tagadiuc, Olga 2875
Tamazlîcaru, Andrei 2978
Taran, Nicolae 2964
Tarlajanu, Alexandru 2584
Tarlapan, Artur 2731
Taşlîc, Nestor-Artur 2715
Tatarciuc, Alexandru 2917
Tălpeanu, Matei 2807
Tărâţă, Marius 2602
Teleucă, Victor 2998
Tentiuc, Dumitru 2813
Testemiţanu, Nicolae 2822
Tighineanu, I. 2789
Timofeenco, Aliona 2631
Tiurina, Janeta 2804
Todiraş, Mihai 2833
Tofan, Eugenia 2822
Toma, Cristina 2839
Topală, Ştefan 2941
Tunicatus, Popellus 3015

X
Xenofontov, Ion 2905, 3029
Z
Zabulică, Violeta 2990, 2998
Zagnat, Cristian 2717
Zarişneac, Ludmila 2610
Zastavniţchi, Gheorghe 2888, 2896
Zatuşevschii, I. 2835
Zavalistîi, Ana 2746
Zelenschi, Victor 2873
Zlepca, V. 2848
Zosim, Alexandru 2709
Zota, E. 2864
Zota, Eremei 2877
Zubcov, Elena 2800
Zugravu, Daniel 2955

Ţ
Ţapu, Tatiana 2729
Ţăruş, Didina 2589
Ţiberneac, M. Gh. 2856
Ţîbîrnă, Gheorghe 2883, 2900
Ţîcu, Lili 2916
Ţurcan, Nelly 2588
Ţurcan, Pavel 2977
Ţurcanu, Lucia 3024

А
Агаркова, Лилиана 2632
Айрапетян, А. 2721
Акулова, Эмилия 3003
Албина, Людмила 2633
Ананьев, Вячеслав 3000
Аникин, Владимир 2676
Антонов, Кирилл 3004
Арт, Клавдия 3005
Ахрамович, А. П. 2906

U
Ulianovschi, Xenofon 2723-24
Uncuţă, Diana 2868
Ungureanu, Elena 2582
Ungureanu, Laurenţia 2800
Ursu, A. 2922-24
Ursu, Andrei 2925-26
Ursu, S. 2965
Usatîi, Agafia 2963
Usatîi, Marin 2957
Ustian, Aurelia 2845

Б
Баев, О. 2970
Бакал, Светлана 2810
Балтажи, Дмитрий 3006
Берг, Лeв Семенович (Симонович) 2811
Берзан, В. П. 2791, 2907, 2912
Блажко, Владимир 2599
Бодюл, Татьяна 2748
Бойко, Н. Ф. 2720
Боршевский, А. 2653

V
Vacarciuc, Liviu 2968
Vaculenco, Anatolii 2808
Vasilaşcu, Natalia 2809
119

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011
Боршевский, Андрей 2678
Ботнарь, В. Ф. 2945
Бужор, В. 2718
Бушмакиу, Галина 2810
Буюкли, Елена 2635
Быкова, Е. В. 2901

Колос, В. П. 2906
Колпакович, Ю. И. 2912
Копущу, Яна 2720
Костакие, Георге 2677, 2679
Крупин, Владимир 3001
Кудрявец, Н. И. 2947
Кустуров, В. 2897

В

Л

Варламов, Евгений 2927
Верещагин, Борис 2810
Влах, Ирина 2592

Левицкий, Александр 3008
Лукасевич, Олеся 2748
Лупан, А. С. 2811
Лупашко, Михаил 3023
Лупашку, З. 2643
Люленова, В. В. 2811

Г
Голуб, И. В. 2901
Григоришен, А. И. 2969
Гриневич, Ольга 2765
Гриник, Татьяна 2961-62
Гуцуляк, В. 2718

М
Маковей, М. Д. 2946
Мильченко, Александр 2656
Миткова, Екатерина 2683
Мишин, И. 2897
Мунтяну, Александру 2637
Мурса, Любовь 2611
Мыльниченко, С. М. 2902
Мыца, О. 2757

Д
Даду, В. К. 2944
Дамьян, Виктор 3040
Дворцевой, А. И. 2909
Дикина, А. Г. 2972
Дмитриев, Г. М. 2906
Доди, Корина 2654
Дука, Г. Г. 2913

Н
Надежкина, Наталья 2749
Низовцев, М. И. 2908
Новрузов, В. 2677
Нягу, Владимир 3009

Е
Ерохин, В. В. 2858
Ж

О

Жиану, Еужен 2989

Овчинникова, О. В. 2680

И

П

Иванов, В. 2677
Иванов, Владимир 2678
Иншенков, Е. Н. 2902

Павлишина, Ирина 2680
Пацюк, В. И. 2791
Ползикова, Г. 2970
Поп, Михаил 2635
Постолатий, В. М. 2901
Пунга, В. В 2858
Пысла, М. С. 2823

К
Капков, Л.П. 2858
Каражия, В. Ф. 2972
Караулан, Людмила 2771
Карпов, Трофим 2719
Кашель, Григорий 3007
Кисиль, М. Ф. 2944
Кисиль, С. М. 2944
Ковалев, В. В. 2913
Ковалева, О. В. 2913
Ковриг, Андрей 2655

Р
Радищев, Александр [3023]
Робу, С. Г. 2907
Розен, В. П. 2902
Рыбакова, Г. А. 2791

120

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
С
Седлецки, Ю. 2721
Слипенский, Б. 2738, 2757
Смокинэ, А. 712
Соколова, О. В. 2681, 2683
Сосна, Александр 2593
Сосна, Борис 2593, 2738, 2755
Стахи, А. 2755
Степанов, Вячеслав 2605
Ступина, Алла 3010
Т
Тельянова, Калина 3012
Терентьева, Г. В. 2972
Терехов, В. И. 2908
Тома, С. И. 2811
У
Ушакова, Ирина 3002
Ф
Флоря, В. 2722
Фролова, Ж. 2970
Фурдуй, В. Ф. 2812
Фурдуй, Ф. И. 2812
Х
Харишина, Ольга 3011
Ч
Чебан, Светлана 2637
Чобану, Г. 2897
Чобану, Г. К. 2823
Чокинэ, В. К. 2812
Чхартишвили, Нино 2681
Шит, М. Л. 2907, 2912
Щ
Щинников, П. А. 2909
Я
Яз, Наталья 2768

121

Cronica articolelor de revistă Nr 7-2011 ≡ Magazine article annals Nr 7-2011

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 7 -2011
1.
Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice : Conf. şt. consacrată 80 de ani de la naşterea Medicului Emerit Chiril
Draganiuc : culeg. de art., Chişinău, 27 apr. 2011. – Ch., 2011. – Actualităţi în etiologia, patogenia,
profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice : Conf. şt. consacrată 80 de ani de la naşterea Medicului Emerit Chiril Draganiuc : culeg. de art., Chişinău, 27 apr. 2011.
– Ch., 2011. – [2011-790].
2.
Agricultura Moldovei. – 2011. – Nr 6/7.
3.
Akademos. – 2011. – Nr 1.
4.
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale – 2011. – Nr 2.
5.
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2011. – Nr 1.
6.
Contabilitate şi audit. – 2011. – Nr 7.
7.
Curierul medical. – 2011. – Nr 3.
8.
Dreptul internaţional umanitar la 60 de ani de la semnarea Convenţiilor de la Geneva : Colocviu
intern. : Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene : teorie şi practică, Chişinău, 3031oct. 2009. – Ch., 2010. – [2011-672].
9.
Economie şi sociologie. – 2011. – Nr 2.
10. Evaluarea şi prevenirea riscurilor la care sunt expuşi colaboratorii organelor afacerilor interne şi
ai altor organe de drept : Materialele conf. şt .- pract. intern., Chişinău, 26-27 oct. 2010. – Ch., 2010. –
[2011-917].
11. Importanţa instituţiilor democratice în asigurarea drepturilor omului : Materialele conf. teoreticoşt. intern., Bălţi, 27-28 dec. 2010. – Ch., 2011. – [2011-703].
12. Intellectus. – 2011. – Nr 2.
13. Legea şi viaţa. – 2011. – Nr 7.
14. Mediul Ambiant. – 2011. – Nr 1.
15. Metrologie. – 2011. – Nr 1.
16. Modernitate în Învăţămîntul Municipal. – 2011. – Nr 1/2.
17. Monitorul fiscal. – 2011. – Nr 2.
18. Noi. – 2011. – Nr 7.
19. Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia . – 2011. – Nr 3.
20. Problemele Energeticii Regionale. – 2010. – Nr 1
21. Realităţi Culturale. – 2011. – Nr 1.
22. Reformele cadrului legal şi instituţional din Republica Moldova prin prisma practicilor europene
: Materialele conf. şt.-pract. intern., Chişinău, 30 apr. 2010. – [2011-836].
23. Revista de Istorie a Moldovei. – 2011. – Nr 3/4.
24. Revista Naţională de Drept. – 2011. – Nr 6/7.
25. Semn. – 2011. – Nr 2.
26. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2011. – Nr. 7.
27. Гражданское общество Молдовы : проблемы и перспективы : Междунар. науч.-практ.
конф., Комрат, 20 янв. 2011. – Ch., 2011. – [2011-985].
28. Закон и жизнь. – 2011. – Nr 7.
29. Наше поколение. – 2011. – Nr 7.
30. Охотник и рыболов Молдовы. – 2011. – Nr 7.

122

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE
GAZETĂ

NEWSPAPER ARTICLE
ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

IULIE

NR 7
2011
(3582-4028)

JULY

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
3582. Cimpoi, Mihai. Academicianul Gheorghe Duca – om, savant, manager şi bărbat al cetăţii : [preşedinte al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Mihai Cimpoi, Vasile Bahnaru // Lit.
şi arta. – 2011. – 14 iul. – P. 7.
3583. Tighineanu, Ion. Ion Tighineanu: "Vrem ca în societatea noastră să existe şi
cultura tehnologică..." : [interviu cu vicepreşedintele Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / consemnare : Nadia Tătaru // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 6 iul. – P. 8.
3584. Дука, Георге. Георге Дука: "В каждом человеке, как носителе высшего разума, обитает божественное существо" : [интервью с президентом Акад. наук Респ.
Молдова] / записала Лариса Веверица // Эксперт новостей. – 2011. – 15 июля. – Р. 7.
3585. Дука, Георге. Президент Академии наук РМ Георге Дука: "Где истина?
Она там, где меньше крайностей" : [интервью] / записала Татьяна Добрынина // Эксперт
новостей. – 2011. – 8 июля. – Р. 2-3.
005 Conducere şi organizare. Management
005.1 Teoria şi practica organizării
3586. Popa, Vitalie. Cele mai bune companii pentru care să lucrezi în 2011, sau De
ce merită să investim în capitalul uman : [pe marginea ed. a 3-a a studiului "Cele mai bune
companii pentru care să lucrezi", efectuat de compania de consultanţă şi training AXA Management Consulting] / Vitalie Popa // Economist. – 2011. – 20 iul. – P. 8-9.
(Vezi de asemenea Nr 3868-69)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
3587. Dobândă, Viorica. Nicolae Milescu Spătarul: cărturar de rezonanţă universală :
(375 de ani de la naştere) / Viorica Dobândă, Dumitru Păsat // Făclia. – 2011. – 9 iul. – P. 4.

123

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2011

3588. Ţarălungă, Antip. Cultura, libertatea şi mintea moldoveanului cea de pe urmă
... : [situaţia din domeniul culturii] / Antip Ţarălungă // Săptămîna. – 2011. – 8 iul. – P. 21.

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
3589. Donos, Alexandru. Eveniment editorial de mare importanţă : [pe marginea
monogr. bibliogr. "Constantin Stere: scriitorul, publicistul, politicianul, juristul, omul", alcăt. Ion
Şpac, Chişinău, 2011] / Alexandru Donos // Săptămîna. – 2011. – 8 iul. – P. 9.
06 Organizaţii (în general)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
(Vezi Nr 3648)

070 Ziaristică. Presă

3590. Conţiu, Mihai. O breaslă fără profesionişti şi de tranziţie spre ... nicăieri! : [ziariştii moldoveni] / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2011. – 20 iul.
3591. Duminica, Lilia. Jurnaliştii din Moldova la straja respectării drepturilor omului :
[pe marginea proiectului "Drepturile omului: Jurnaliştii pentru un public informat", realizat de
Amnesty Intern. Moldova] / Lilia Duminica // Dreptul. – 2011. – 1 iul. – P. 4.
3592. Tănase, Constantin. Despre "presa nouă" şi "presa veche" / Constantin
Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 21 iul. – P. 6.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
3593. Păsat, Dumitru. Motive leibniziene în creaţia eminesciană : (365 de ani de la
naşterea lui Gottfried Wilhelm Leibniz, filosof germ.) / Dumitru Păsat // Lit. şi arta. – 2011. –
14 iul. – P. 8.
3594. Păsat, Dumtiru. Leibniz: întemeietor al iluminismului german : [365 de ani de la
naşterea lui Gottfried Wilhelm Leibniz, filosof germ.] / Dumitru Păsat // Univers pedagogic pro.
– 2011. – 7 iul. – P. 8.
159.9 Psihologie
3595. Gâştemulte, Nelly. Deţinuţii au nevoie de ajutorul psihologilor / Nelly
Gâştemulte // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 8 iul. – P. 26.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
3596. Bogatu, Petru. Arsenie Papacioc: "E timp de unire, e timp de mântuire" : [in
memoriam monahului de la Techirghiol, judeţul Constanţa] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 26 iul. – P. 7.

124

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3597. Danilenko, Vladimir. Patriarhul Kirill, personificarea degradării spirituale a Rusiei : [despre criza bisericii: interviu cu V. Danilenko, scriitor ucr.] // Timpul de dimineaţă. –
2011. – 27 iul. – P. 1, 4-5; Timpul de dimineaţă. – 2011. – 29 iul. – P. 24-25.
3598. Papacioc, Arsenie. Arsenie Papacioc: "România are o mare misiune în lume"
: interviu cu Părintele Arhimandrit de la Mănăstirea "Sfânta Maria, Techirghiol, Constanţa,
România / interviu realizat de Stelian Gombos ; fot. de Cristina Nichituş // Flux : ed. de vineri.
– 2011. – 22 iul. – P. 9.
3599. Stănilă, Moni. Dialogul omului cu Dumnezeu : [despre importanţa rugăciunii în
viaţa creştinului] / Moni Stănilă // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 1 iul. – P. 6.
3600. Stănilă, Moni. Legătura dintre Sfânta Tradiţie şi Sfânta Scriptură / Moni Stănilă
// Timpul de dimineaţă. – 2011. – 22 iul. – P. 12.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
3601. Wyss, Martin. Cine gestionează migraţia în Republica Moldova? : [art. şefului
misiunii Org. Intern. pentru Migraţie] / Martin Wyss // Ziarul de gardă. – 2011. – 21 iul. – P. 19.
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea сa sistem social. Procese sociale
3602. Ernu, Vasile. Despre secret şi societatea secretă : [sinteză pe marginea cărţii
cu acelaşi tit. de sociologul germ. Georg Simmel] / Vasile Ernu // Timpul de dimineaţă. –
2011. – 29 iul. – P. 8.
3603. Petruţi, Doru. Sondajele, ca un horoscop? : interviu cu D. Petruţi, dir. IMAS
Marketing şi Sondaje / pentru conformitate : Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2011. – 21 iul.
– P. 10, 15.

32 POLITICĂ

3604. Muşat, Carmen. 1-2. Redefinind politicul: răul şi frica în lumea contemporană :
[art. eseistului român] / Carmen Muşat // Săptămîna. – 2011. – 22, 29 iul. – P. 3.
3605. Ornea, Zigu. Formule frivole ale americanizării : [art. publicistului român] / Zigu
Ornea // Săptămîna. – 2011. – 8 iul. – P. 3.
3606. Şuteu, Adina. Femei care moştenesc politica lumii / Adina Şuteu // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2011. – 18 iul. – P. 18-19.
3607. Тодуа, Зураб. Об опасности политического авантюризма : Что станет с
Европой и миром, если все государства захотят "ликвидировать последствия" неугод.
ист. событий? / Зураб Тодуа // Независимая Молдова. – 2011. – 15 июля. – Р. 6-7.
125

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2011

322 Relaţii dintre biserică şi stat
3608. Trombiţki, Visarion. Minorităţile religioase şi sexuale vs. tradiţie, cultură şi
continuitate / Visarion Trombiţki // Moldova suverană. – 2011. – 22 iul. – Va urma.
323 Politică internă
3609. Dabija, Nicolae. În Canada, la Câmpul Românesc : (jurnal) / Nicolae Dabija //
Lit. şi arta. – 2011. – 28 iul. – P. 1-2.
3610. Damian, George. Care a fost prima? Româna sau moldoveneasca? : [context
socio-ist., lingvistic] / George Damian // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 29 iul. – P. 8.
3611. Damian, George. Teroristul din Norvegia nu este creştin : [despre actul terorist
întreprins la Oslo de Anders Breivik] / George Damian // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 26
iul. – P. 6.
3612. Eme, Chistophe. Chistophe Eme: "Am venit în Moldova pentru două luni şi am
rămas ... 11 ani!" : [interviu cu cetăţeanul de origine fr., om de afaceri] / consemnare : Ana
Taban // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 14 iul. – P. 5 ; Integrarea europeană, pas cu pas. –
2011. – Iul. (Nr 2). – P. 20.
3613. Josanu, Efim. Trecutul lor şi al nostru : [reflecţii pe marginea eseului "Prezentul
trecutului" de Bernard Schlink, scriitor germ.] / Efim Josanu // Jurnal de Chişinău. – 2011. –
15 iul. – P. 6.
3614. Mămăligă, Gheorghe. Un basarabean, în fruntea mişcării de eliberare naţională din Indonezia : [despre Vasile Mămăligă, originar din satul Paşcani, raionul Hânceşti] /
Gheorghe Mămăligă // Lit. şi arta. – 2011. – 21 iul. – P. 2.
3615. Taşcă, Mihai. Cum colabora Securitatea din România cu KGB (1) / Mihai Taşcă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2011. – 21 iul. – P. 4-5.
3616. Tănase, Constantin. Intelectualii români şi frica de ruşi / Constantin Tănase //
Timpul de dimineaţă. – 2011. – 5 iul. – P.1, 5.
3617. Walt, Stephen M. Regulile naţionalismului : [art. prof. la Univ. Harvard: preluat
din "Foreign Policy"] / Stephen M. Walt // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 29 iul. – P. 27.
323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare
3618. Damian, George. Ucrainei nu îi place libertatea de exprimare : [aspecte soc.pol.] / George Damian // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 19 iul. – P. 6.
3619. Pleşu, Andrei. Totul e foarte simplu : [art. omului politic român] / Andrei Pleşu
// Săptămîna. – 2011. – 15 iul. – P. 3.

126

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3620. Пономарева, Елена. В поисках черного лебедя : [обществ.-полит. контекст в России: интервью с доц. кафедры сравнит. политологии МГИМО МИД России Е.
Пономаревой] // Независимая Молдова. – 2011. – 29 июля. – Р. 5.
3621. Рудь, Борис. Беспарадная независимость : [20 лет со дня провозглашения независимости Украины] / Борис Рудь // Панорама. – 2011. – 29 июля. – Р. 8.
3622. Тоотс, Айн. 20 лет независимости Эстонии: жить стало лучше? : [перепч.
из "Delfi.ee" (Эстония)] / Айн Тоотс // Панорама. – 2011. – 29 июля. – Р. 8.
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
3623. Alexa, Svetlana. Svetlana Alexa: "Nu contează ţara, ci omul care ne face fericite" : [interviu cu fost prof. de engl.] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. –
2011. – 18 iul. – P. 7. – (Supl. "Femeia" ; Nr 24) ; Timpul de dimineaţă. – 2011. – 22 iul. – P.
26.
3624. Antonesei, Liviu. Falanga basarabeană : [context soc.-pol.] / Liviu Antonesei //
Timpul de dimineaţă. – 2011. – 28 iul. – P. 6.
3625. Bogatu, Petru. Doctrina "Sfintei Rusii", ca reeditare a doctrinei Brejnev : [despre vizita preconizată a patriarhului rus Kiril la Chişinău: context soc.-pol.] / Petru Bogatu //
Jurnal de Chişinău. – 2011. – 29 iul. – P. 7.
3626. Bogatu, Petru. Occidentul spune NU mafiotizării AIE : [aspecte soc.-pol.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 1 iul. – P. 7.
3627. Bogatu, Petru. Sudanul de Sud se întrezăreşte la Nistru? : [despre conflictul
transnistrean] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 12 iul. – P. 7.
3628. Canţîr, Cristian. Feminismul şi politica din R. Moldova / Cristian Canţîr // Jurnal
de Chişinău. – 2011. – 26 iul. – P. 7.
3629. Caşu, Igor. De ce comuniştii iniţiază Congresul cetăţenilor? / Igor Caşu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2011. – 19 iul. – P. 6.
3630. Caşu, Igor. Lupta cu naţionaliştii în RSSM (1-2) : [în anii 50, sec. XX] / Igor
Caşu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2011. – 14 iul. – P. 8; 28 iul. - P. 7.
3631. Chivriga, Viorel. Viorel Chivriga: Redarea suveranităţii poporului trebuie să
devină idee naţională : [interviu cu expertul la IDIS "Viitorul"] / consemnare : Constantin
Olteanu // Săptămîna. – 2011. – 15 iul. – P. 7.
3632. Ciobanu, Victor. Deşi tardive, aceste consultări pot fi benefice pentru Republica Moldova : [despre consultările premierului Rep. Moldova Vlad Filat cu reprezentanţii partidelor extraparlamentare: interviu cu V. Ciobanu, preşedinte al Partidului Popular Creştin

127

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2011

Democrat] / a consemnat Nicolae Federiuc // Flux : ed. de vineri. – 2011. – 8 iul. – P. 3.
+329(478)
3633. Ciornei, Vsevolod. Politică artistică : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei //
Săptămîna. – 2011. – 1 iul. – P. 2.
3634. Ciornei, Vsevolod. Reglări şi dereglări : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei
// Săptămîna. – 2011. – 8 iul. – P. 2.
3635. Ciornei, Vsevolod. Tipic moldovenesc : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei
// Săptămîna. – 2011. – 15 iul. – P. 2.
3636. Ciurea, Cornel. Anticomunismul, a fost el oare doar o iluzie pioasă? : [aspecte
soc.-pol.] / Cornel Ciurea // Capitala. – 2011. – 20 iul. – P. 1.
3637. Ciurea, Cornel. Cum salvăm Alianţa : [context soc.-pol.] / Cornel Ciurea // Capitala. – 2011. – 13 iul. – P. 1 ; Capitala=Столица. – 2011. – 13 июля. – P. 1.
3638. Coica, Ala. De ce ruşi nu vor să înveţe româna? : [context soc.-pol.] / Ala Coica
// Timpul de dimineaţă. – 2011. – 26 iul. – P. 4 ; Timpul de dimineaţă. – 2011. – 29 iul. – P.
28.
3639. Colesnic, Iurie. De la politica pentru om – la politica pentru oameni : [pe marginea vol. "Politică pentru Moldova" de Veaceslav Untilă, Chişinău, Ulysse, 2011] / Iurie
Colesnic // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 8 iul. – P. 5.
3640. Corobceanu, Svetlana. Se resetează sau moare AIE? : [context soc.-pol.] /
Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 15 iul. – P. 3.
3641. Cubreacov, Vlad. Baletul lui Filat cu Smirnov şi Voronin : [pe marginea declaraţiei lui Vlad Filat, prim ministru al Rep. Moldova, către cetăţenii ţării, 12 iul. 2011] / Vlad
Cubreacov // Flux : ed. de vineri. – 2011. – 15 iul. – P. 3.
3642. Dabija, Nicolae. "Frunză verde de mesteacăn ..." : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae
Dabija // Lit. şi arta. – 2011. – 21 iul. – P. 1.
3643. Dabija, Nicolae. Păpuşari ai propriilor iluzii : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Dabija
// Lit. şi arta. – 2011. – 7 iul. – P. 1.
3644. Damian, George. Bilingvismul ca armată de ocupaţie / George Damian // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 13 iul. – P. 6.
3645. Druc, Mircea. "E incorect să reproşezi unui om că nu a realizat ceea ce nu era
în puterile sale" : interviu cu M. Druc, ex-premier al Rep. Moldova / consemnare : Angelina
Olaru // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 29 iul. – P. 4.

128

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3646. Dulgheru, Valeriu. Comportamentul "fiului risipitor" al AIE-2 : [aspecte soc.pol.] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2011. – 7 iul. – P. 3.
3647. Dulgheru, Valeriu. Să eliminăm s(c)lavismul din noi (1) : Când a apărut slavismul? / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2011. – 28 iul. – P. 3.
3648. Duminica, Lilia. Societatea civilă – promotorul democraţiei în Moldova : [despre activitatea Consiliului Naţ. al ONG-urilor din Rep. Moldova în ultimii doi ani] / Lilia Duminica // Dreptul. – 2011. – 22 iul. – P. 4.
3649. Dungaciu, Dan. "Dacă nu se schimbă ceva în toamnă, venirea comuniştilor la
putere este inevitabilă" : interviu cu D. Dungaciu, dir. Inst. de Ştiinţe Politice şi Relaţii Intern.
al Acad. Române / interviu realizat de Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 29 iul. – P. 8.
3650. Filat, Vlad. Adresarea Primului-Ministru Vlad Filat către cetăţenii Republicii
Moldova : [Chişinău, 12 iul. 2011] // Săptămîna. – 2011. – 15 iul. – P. 4-5.
3651. Florea, Ioana. Coaliţiile din teritoriu – misiune imposibilă pentru AIE : [despre
extinderea la nivel local a Alianţei pentru Integrarea Europeană] / Ioana Florea // Flux : ed. de
vineri. – 2011. – 1 iul. – P. 3.
3652. Gurin, Corneliu. Corneliu Gurin: " O coaliţie "de stânga-dreapta" nu e posibilă
fără pericolul de anihilare politică a unei componente a acesteia ..." : [interviu cu expertul în
drept constituţional şi procese electorale] / consemnare : Ana Taban // Timpul de dimineaţă. –
2011. – 20 iul. – P. 5.
3653. Herţa, Maria. Problema transnistreană fără soluţii? / Maria Herţa // Lit. şi arta. –
2011. – 28 iul. – P. 1.
3654. Independenţa e sinonimul libertăţii : [20 de ani de la semnarea Declaraţiei de
Independenţă a Rep. Moldova: interviu cu Mihai Munteanu, cântăreţ de operă, Mihai Volontir,
actor, Zinaida Julea, interpretă [et al.] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. –
2011. – 25 iul. – P. 13.
3655. Moraru, Haralambie. Apartenenţa de partid : [aspecte soc.-pol.] / Haralambie
Moraru // Lit. şi arta. – 2011. – 21 iul. – P. 2.
3656. Moraru, Haralambie. ...şi riscul de a spune lucrurilor pe nume : [pe marginea
cărţii "Politică pentru Moldova" de Veaceslav Untilă, Chişinău, ed. "Ulysse", 2010] /
Haralambie Moraru // Lit. şi arta. – 2011. – 7 iul. – P. 7.
3657. Moraru, Haralambie. Străinii : [context soc.-pol.] / Haralambie Moraru // Lit. şi
arta. – 2011. – 28 iul. – P. 3.

129

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2011

3658. Moşanu, Alexandru. "Europa vrea de la Moldova mai mult decât noi" : [interviu
cu A. Moşanu, primul preşedinte al Parlamentului Rep. Moldova] / consemnare : Valentina
Basiul // Adevărul : ed. de Moldova. – 2011. – 26 iul. – P. 4-5.
3659. Moşanu, Alexandru. Alexandru Moşanu: "Cei care se arătau a fi cei mai mari
patrioţi aveau alte misiuni ..." : [interviu cu primul preşedinte al Parlamentului Rep. Moldova] /
consemnare : Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 29 iul. – P. 10, 23.
3660. Negru, Nicolae. Eroarea de formă şi de conţinut a lui Lupu : [context soc.-pol.]
/ Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 1 iul. – P. 6.
3661. Negru, Nicolae. Filat, pe urmele lui Lucinschi? : [context soc.-pol.] / Nicolae
Negru // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 26 iul. – P. 6.
3662. Negru, Nicolae. Lupu are şanse : [despre alegerea preşedintelui Rep. Moldova] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 29 iul. – P. 6.
3663. Stănilă, Moni. Germania sunt eu sau limba paradisului : [comunităţile interetnice în context soc.-pol.] / Moni Stănilă // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 22 iul. – P. 12.
3664. Tănase, Alexandru. Alexandru Tănase: "Avem o democraţie mimată după care se ascunde un sistem cvasi-autoritar" : interviu acordat Agenţiei Infotag de către judecătorul Curţii Constituţionale // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 29 iul. – P. 5.
3665. Tănase, Constantin. "Inocenţii" şi monştrii se închină aceluiaşi Dumnezeu :
[context soc.-pol.] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 7 iul. – P. 6 ; Timpul
de dimineaţă. – 2011. – 8 iul. – P. 11.
3666. Tănase, Constantin. Ah, toamnele R. Moldova, toamnele... : [aspecte soc.pol.] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 28 iul. – P. 6 ; Timpul de dimineaţă. – 2011. – 29 iul. – P. 7.
3667. Tănase, Constantin. Cine va primi parada militară pe 27 august 2011? : [aspecte soc.-pol.] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 13 iul. – P. 6 ; Timpul
de dimineaţă. – 2011. – 15 iul. – P. 8.
3668. Tănase, Constantin. Douăzeci de ani de Independenţă a R. Moldova: cum
arată ea? / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 19 iul. – P. 6.
3669. Tănase, Constantin. E posibilă demisia lui Filat şi o alianţă PCRM-PLDM? :
[aspecte soc.-pol.] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 11 iul. – P. 14.
3670. Tănase, Constantin. Filat, Plahotniuc şi sistemul : [context soc.-pol.] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 1 iul. – P. 24.

130

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3671. Tănase, Constantin. Moldova nu-i nici a lui Filat, nici a lui Voronin, nici a lui ... :
[context soc.-pol.] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 15 iul. – P. 9.
3672. Ţăranu, Anatol. Anatol Ţăranu: "Concilierea începe de la adevăr" : [interviu cu
analistul politic] / moderatoare : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 1 iul. – P.
10, 15.
3673. Ţăranu, Anatol. Eradicarea corupţiei : [interviu cu A. Ţăranu, analist politic] / a
înregistrat V. Mihail // Săptămîna. – 2011. – 1 iul. – P. 10.
3674. Ţurcanu, Ion. Poveşti de succes : [context soc.-pol.] / Ion Ţurcanu // Flux : ed.
de vineri. – 2011. – 15 iul. – P. 6.
3675. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin: "Republica Moldova este un stat care
aparţine poporului şi nu partidelor, oligarhilor sau corupţilor" : [comunicarea preşedintelui
Partidului comuniştilor din Rep. Moldova în cadrul conf. de presă, 13 iul. 2011] // Moldova
suverană. – 2011. – 14 iul.
3676. Vorotneac, Elena. "Occidentizarea" naţiei sau Câteva hibe ale moldovenilor /
Elena Vorotneac // Făclia. – 2011. – 9 iul. – P. 6.
3677. Андриевский, Виталий. "Приватизация Молдовы" : [обществ.-полит. контекст] / Виталий Андриевский // Эксперт новостей. – 2011. – 8 июля. – Р. 9.
3678. Бассо, Андрей. Потомки итальянских гастарбайтеров в Молдове : [коммент. пред. ит. общины Респ. Молдова А. Бассо] / записала Аля Яковук // Панорама. –
2011. – 22 июля. – Р. 4.
3679. Берилэ, Раду. Коэффициент полезного лидерства : [об электор. поддержке политиков] / Раду Берилэ // Молд. ведомости. – 2011. – 20 июля.
3680. Богату, Петру. Черт бы вас побрал, ваше превосходительство : [обществ.полит. контекст] / Петру Богату // Панорама. – 2011. – 22 июля. – Р. 5.
3681. Боршевич, Виктор. Блеск и нищета политико-олигархического лохотрона
в Молдове / Виктор Боршевич // Независимая Молдова. – 2011. – 21 июля.
3682. Ботнарюк, Татьяна. Идею строительства Молдовы как европейской страны предложила Партия коммунистов : [обществ.-полит. аспекты: ст. депутата Парламента Респ. Молдова] / Татьяна Ботнарюк // Независимая Молдова. – 2011. – 21 июля.
3683. Буриан, Александр. Приднестровский конфликт и перспективы его разрешения: взгляд из Кишинева : [ст. дир. Ин-та стратег. исслед. Европ. ун-та Молдовы] /
Александр Буриан // Независимая Молдова. – 2011. – 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 июля.

131

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2011

3684. Воронин, Владимир. Владимир Воронин: "Республика Молдова перестала быть демократическим государством" : [по материалам пресс-конф. пред. Партии
коммунистов Респ. Молдова] / записала Анна Янчева // Независимая Молдова. – 2011.
– 14 июля ; 15 июля. – Р. 2-3.
3685. Гурэу, Виктор. Республика Молдова – страна, которую мы теряем : [ст.
дир. Центра полит. и экон. стратегий "Европейская Молдова"] / Виктор Гурэу // Независимая Молдова. – 2011. – 26 июля.
3686. Канду, Андриан. Андриан Канду: "Нельзя допустить, чтобы кого-то представляли героем, а кого-то – дьяволом" : [обществ-полит. контекст: интервью депутата
Парламента Респ. Молдова информ. порталу AllMoldova] / записал Ион Тома // Новое
время. – 2011. – 8 июля. – Р. 3.
3687. Каюров, Георгий. "Политические качели, или Политика как слепая кляча"
: [обществ.-полит. аспекты] / Георгий Каюров // Эксперт новостей. – 2011. – 8 июля. – Р.
4.
3688. Мазур, Святослав. Государства-паразиты – осколки древнеримской империи : [обществ.-полит. аспекты] / Святослав Мазур // Независимая Молдова. – 2011. –
22 июля. – Р. 3.
3689. Мошану, Александру. Европа хочет даже больше, чем хотим мы : [ст.
перв. спикера парламента Респ. Молдова] / Александру Мошану // Панорама. – 2011. –
29 июля. – Р. 5.
3690. Нестерова, Оксана. Июльские тезисы Владимира Филата : [обществ.полит. контекст] / Оксана Нестерова // Экон. обозрение. – 2011. – 22 июля. – Р. 3.
3691. Проект "Республика Молдова": успехи и провалы : [коммент. полит. лидеров: Мирчи Снегур, перв. президента Респ. Молдова, Вадима Мишина, бывш. вицеспикера парламента, Юрии Рошка, экс-руководителя Нар. фронта [et al.] / записал
Александр Тхорик // Панорама. – 2011. – 29 июля. – Р. 1, 5.
3692. Сорочану, Тудор. Политика вне жизни или жизнь вне политики : [обществ.-полит. контекст] / Тудор Сорочану // Независимая Молдова. – 2011. – 22 июля. –
Р. 2.
3693. Сырф, Константин. "Альянс за мир Республики Молдова" - мир в руках у
молодых" : [интервью с зам. пред. обществ. орг. "Альянс за мир Респ. Молдова" К.
Сырф] / записала Валерия Безушенко // Независимая Молдова. – 2011. – 29 июля. – Р.
7.
3694. Тэнасе, Александру. "Имитация демократии, за которой скрывается квазиавторитарная система" : из интервью агентству "Инфотаг" судьи Конституционного
суда А. Тэнасе // Экон. обозрение. – 2011. – 29 июля. – Р. 17.
132

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3695. Цырдя, Богдан. Конец "молдавского ренессанса"? : [обществ.-полит. аспекты] / Богдан Цырдя // Эксперт новостей. – 2011. – 8 июля. – Р. 10-11.
3696. Цырдя, Богдан. Театр абсурда. Борьба АЕИ-2 против народа : [обществ.полит. контекст] / Богдан Цырдя // Независимая Молдова. – 2011. – 13 июля; Эксперт
новостей. – 2011. – 15 июля. – Р. 8-9.
3697. Чубашенко, Дмитрий. Сработает ли у молдаван инстинкт самосохранения? : [обществ.-полит. аспекты] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2011. – 22 июля. –
Р. 5.
324 Alegeri
3698. Dodon, Igor. Declaraţie referitor la situaţia privind alegerile din municipiul Chişinău : [la funcţia de primar gen. al mun. Chişinău, 6 iul. 2011] / Igor Dodon // Săptămîna. –
2011. – 8 iul. – P. 10.
3699. Sîrbu, Sergiu. Declaraţie pentru presă privind anularea turului doi al alegerilor
pentru funcţia de primar al mun. Chişinău şi importanţa precedentului judiciar de la Căuşeni :
[a deputaţilor din partea Partidului comuniştilor al Rep. Moldova] / Sergiu Sîrbu, Artur
Reşetnicov // Moldova suverană. – 2011. – 5 iul.
3700. Stati, Sergiu. PCRM va sta la straja intereselor alegătorilor : [despre rezultatele
alegerilor locale, iun. 2011: interviu cu S. Stati, deputat în Parlamentul Rep. Moldova] / consemnare : Marina Ţurcan // Comunistul. – 2011. – 1 iul. – P. 8 ; Коммунист. – 2011. – 1
июля. – Р. 6.
3701. Todua, Zurab. Democraţia moldovenească este în pericol : [despre rezultatele
alegerilor turului doi a primarului gen. de Chişinău, 19 iun. 2011] / Zurab Todua // Comunistul.
– 2011. – 1 iul. – P. 6.
3702. Красильникова, Ирина. Черно-белая бухгалтерия местных выборов : [о
фин. расходах партий в ходе местных выборов] / Ирина Красильникова // Молд. ведомости. – 2011. – 6 июля.
3703. Мунтян, Юрий. Молдова: перезагрузка : [о результатах в мест. органы
власти: интервью с исполн. секретарем Партии коммунистов Респ. Молдова] / записал
Дмитрий Каврук // Коммунист. – 2011. – 1 июля. – Р. 2-3.
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
3704. Antonesei, Liviu. O politică externă varză : [politica externă a României: art.
prof. de la Univ. "Al. I. Cuza" din Iaşi] / Liviu Antonesei // Adevărul : ed. de Moldova. – 2011. –
6 iul. – P. 6.
3705. Bogatu, Petru. Rusia închide dosarul transnistrean? : [conflictul transnistrean
în context intern.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 5 iul. – P. 7.
133

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2011

3706. Bradshaw, John C. Spre Sudanul de Sud se abate furtuna : [art. cercetătorilor
amer.] / John C. Bradshaw, Michael A. Newton // Săptămîna. – 2011. – 1 iul. – P. 3.
3707. Chirilă, Victor. Noua Abordate a PEV: mai mult pentru mai mult, dar fără instituţii : [despre Politica Europeană de Vecinătate: art. dir. executiv al Asoc. pentru Politică
Externă] / Victor Chirilă // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2011. – Iul. (Nr 1). – P. 13, 1819. – (Supl. al cotid. "Timpul de dimineaţă").
3708. Chirilă, Victor. Trilaterala Chişinău – Bruxelles – Kiev : [dialog cu V. Chirilă,
dir. executiv al Asoc. pentru Politică Externă, realizat în cadrul emisiunii "Dezbateri şi sinteze
de politică externă" la postul Radio "Vocea Basarabiei"] / interlocutor : Corneliu Rusnac //
Integrarea europeană, pas cu pas. – 2011. – Iul. (Nr 2). – P. 18.
3709. Cristoiu, Ion. Ce mi-e Rusia, ce mi-e URSS : [art. jurnalistului român] / Ion
Cristoiu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2011. – 12 iul. – P. 6.
3710. Cristoiu, Ion. Să nu supărăm Rusia?! : [context intern.] / Ion Cristoiu // Timpul
de dimineaţă. – 2011. – 5 iul. – P. 5-6.
3711. Damian, George. Băsescu, Rusia şi "Marele Război pentru Apărarea Patriei" :
[context intern.] / George Damian // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 5 iul. – P. 5-6.
3712. Damian, George. Cum vrea Rusia să transforme securitatea europeană / George Damian // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 1 iul. – P. 8.
3713. Damian, George. Moscova îl atacă din nou pe Băsescu : [pe marginea declaraţiei preşedintelui României Traian Băsescu privind retrocedarea fostelor teritorii ale României] / George Damian // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 6 iul. – P. 6.
3714. Leo, Stefano De. Stefano De Leo: "Nu văd Moldova ca pe o ţară diferită de
statele Uniunii Europene" : [interviu cu Ambasadorul Italiei la Chişinău] / consemnare Sorina
Ştefârţă // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2011. – Iul. (Nr 3). – P. 15-16. – (Supl. al
cotid. "Timpul de dimineaţă").
3715. Luft, Bogumil. Bogumil Luft: "Ne dorim o Europă deschisă spre colaborare" :
[interviu cu Ambasadorul Poloniei în Rep. Moldova] / consemnare : Ion Macovei // Integrarea
europeană, pas cu pas. – 2011. – Iul. (Nr 1). – P. 15. – (Supl. al cotid. "Timpul de dimineaţă").
3716. Luft, Bogumil. Bogumil Luft: "Vrem ca şi alte ţări să fie invitate în UE" : [interviu
cu Ambasadorul Rep. Polone în Rep. Moldova] / consemnare : Valentina Basiul // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2011. – 4 iul. – P. 4.
3717. Pirojkov, Serghei. După 20 de ani, "mergem spre UE simultan" : [interviu cu S.
Pirojkov, ambasadorul Ucrainei în Rep. Moldova] / consemnare : Virginia Dumitraş // Adevărul : ed. de Moldova. – 2011. – 25 iul. – P. 4-5.
134

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3718. Rompuy, Herman van. Herman van Rompuy: "În ciuda crizei economice, UE
îşi va respecta angajamentele asumate" : [interviu cu preşedintele Consiliului European] /
consemnare : Ion Surdu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 6 iul. – P. 5; Integrarea europeană,
pas cu pas. – 2011. – Iul. (Nr 2). – P. 17.
3719. Schmidt, Helmut. Nu avem o criză a euro, ci o criză a Uniunii Europene : [art.
politicianului social-democrat germ.] / Helmut Schmidt // Integrarea europeană, pas cu pas. –
2011. – Iul. (Nr 1). – P. 19. – (Supl. al cotid. "Timpul de dimineaţă").
3720. Лукьянов, Федор. Эксцентричное партнерство, или Куда ушло российское влияние : [интервью с гл. ред. журнала "Россия в глобальной политике" Ф. Лукьяновым] / записала Наталья Узун // Молд. ведомости. – 2011. – 15 июля. – Р. 2.
3721. Менюк, Николай. Асиф Чодри: "Я не разочарован, желаю Молдове и в
дальнейшем оставаться на пути прогресса!" : [о завершении мандата в Респ. Молдова
амер. дипломата] / Николай Менюк // Новое время. – 2011. – 22 июля. – Р. 2.
3722. Тодуа, Зураб. Об опасности политического авантюризма : [по поводу заявления президента Румынии, Траяна Бэсеску, о присоединении к Румынии Север.
Буковины и Южной Бессарабии] / Зураб Тодуа // Независимая Молдова. – 2011. – 15
июля. – Р. 6-7.
3723. Юлкер, Феррит. Юлкер Феррит: "Отношения между нашими странами
плодотворно развиваются" : [интервью Чрезв. и Полномоч. Посла Турецкой Респ. в
Молдове] / записала Лариса Веверица // Эксперт новостей. – 2011. – 1 июля. – Р. 3.
327(478) Politică externă a Republicii Moldova
3724. Ciobu, Emil. Realizarea politicii externe a statului în viziunea puterii şi a opoziţiei : [din cartea "Puterea şi opoziţia în contextul managementului politic",Iaşi, România] / Emil
Ciobu // Moldova suverană. – 2011. – 7 iul.
3725. Grozavu, Petru. Petru Grozavu : Ostaticii de la Palanca : [despre cedările de
teritoriu Ucrainei] // Flux : ed. de vineri. – 2011. – 15 iul. – P. 7.
3726. Попеску, Нику. Безвизовый режим – вопрос времени : [коммент. эксперта
по европ. проблемам Н. Попеску] // Экон. обозрение. – 2011. – 29 июля. – Р. 8.
3727. Чудак, Александр. Молдову возле Паланки обрезали : [о разрешении
террит. спора на молдо-укр. границе] / Александр Чудак // Кишин. новости. – 2011. – 8
июля. – Р. 2.

135

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2011

329 Partide şi mişcări politice
329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
3728. Canţîr, Cristian. Discursul lui Dodon – o analiză de text : [prez. la plenara Partidului comuniştilor din Rep. Moldova] / Cristian Canţîr // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 22 iul.
– P. 6. – Cuprins : PCRM-ul sub asediu ; PCRM-ul a câştigat "de facto" ; Partidul este infailibil
; Modernizarea, o strategie de marketing ; Lipsă de realism.
3729. Godea, Mihai. Mihai Godea: "PAD nu va permite revenirea sistemului creat de
PCRM şi va lupta cu orice forţă care va încerca perpetuarea acestui sistem sau recrearea
unui sistem similar" : [interviu cu liderul Partidului Acţiunea Democratică] // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 29 iul. – P. 5.
3730. Godea, Mihai. Mihai Godea: "Platforma Alternativa Democratică va vorbi mai
puţin despre ceea ce vom face dacă vom ajunge la guvernare şi mai mult despre ceea ce se
poate face în prezent" : [interviu cu fondatorul Platformei Alternativa Democratică] / consemnare : Andrei Popa // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 1 iul. – P. 5.
3731. Gurin, Corneliu. "Principiul ce stă la baza iniţiativei noastre este caracterul
onest, benevol şi necondiţionat al participării" : interviu cu C. Gurin, expert juridic şi membru
al Platformei Alternativa Democratică / consemnare : Matei Avram // Jurnal de Chişinău. –
2011. – 1 iul. – P. 9.
3732. Gurin, Corneliu. Corneliu Gurin: "Ceea ce lipseşte clasei noastre politice este
anume Acţiunea Democratică, responsabilă, competentă şi orientată spre binele public" :
[interviu cu membrul grupului de iniţiativă pentru crearea Partidului Acţiunea Democratică] /
consemnare : Sanda Mantea // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 29 iul. – P. 9.
3733. Oleinic, Alexandru. Alexandru Oleinic: "Avem nevoie de o forţă politică nouă
pentru gestionarea eficientă a ţării" : [interviu acordat agenţiei Info-Prim Neo de către membrul fostei Alianţe "Moldova Noastră"] // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 22 iul. – P. 10-11.
3734. Oleinic, Alexandru. Alexandru Oleinic: "Societatea aşteaptă o forţă politică reprezentativă, cu adevărat democratică" : [interviu acordat agenţiei Info-Prim Neo de către
membrul fostei Alianţe "Moldova Noastră"] // Săptămîna. – 2011. – 22 iul. – P. 7.
3735. Todua, Zurab. Cine are nevoie de aşa-zisa reformare a PCRM? / Zurab Todua
// Moldova suverană. – 2011. – 15 iul.
3736. Андриевский, Виталий. Еще раз об обновлении ПКРМ : [о модернизации
Партии коммунистов Респ. Молдова: ст. полит. обозревателя] / Виталий Андриевский //
Панорама. – 2011. – 15 июля. – Р. 5.
3737. Дьяков, Дмитрий. Дмитрий Дьяков: "Мы не давали серьезных поводов
для ссор внутри Альянса" : [интервью почет. пред. Демокр. партии Молдовы порталу
AllMoldova] // Новое время. – 2011. – 10 июля. – Р. 2.
136

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3738. Лупу, Мариан. Мариан Лупу: "Симбиоз коммунистов с демократами будет
губителен не только для нашей партии, но и для страны в целом" : [заявление лидера
Демокp. партии Молдовы в программе "Открытая студия" на телеканале "TV-7"] / записал Николай Менюк // Новое время. – 2011. – 1 июля. – Р. 2.
3739. Олейник, Александр. А. Олейник: "Общество готово к появлению новой
политической силы" : [интервью с чл. бывш. Альянса "Молдова Ноастрэ"] / записал
Станислав Борейко // Молд. ведомости. – 2011. – 20 июля.
3740. Тодуа, Зураб. Зураб Тодуа: "К вопросу о реформе (ребрендинге) Партии
коммунистов" // Коммунист. – 2011. – 1 июля. – Р. 12 ; Независимая Молдова. – 2011. –
13 июля; Панорама. – 2011. – 15 июля. – Р. 5.
3741. Тодуа, Зураб. Профессионализм, прагматизм и патриотизм – принципы
модернизации ПКРМ : [ст. политолога] / Зураб Тодуа // Независимая Молдова. – 2011. –
29 июля. – Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 3632, 3702)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
3742. Hurduzeu, Ovidiu. Distributismul – un model economic al viitorului / Ovidiu
Hurduzeu // Flux : ed. de vineri. – 2011. – 1 iul. – P. 9.
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
3743. Martin, Vasile. Piaţa forţei de muncă din Moldova, marcată de migraţia masivă
a populaţiei economic active peste hotare / Vasile Martin // Moldova suverană. – 2011. – 14
iul.
3744. Prohniţchi, Valeriu. Despre munca "la negru" şi salariile "în plic" / Valeriu
Prohniţchi // Flux : ed. de vineri. – 2011. – 1 iul. – P. 8 ; Economist. – 2011. – 6 iul. – P. 10.
3745. Безушенко, Валерия. Рабы 21 века : [о проблеме незакон. миграции] /
Валерия Безушенко // Независимая Молдова. – 2011. – 12 июля.
3746. Ларюшина, Татьяна. Татьяна Ларюшина: "Министерство труда в борьбе с
"зарплатами в конвертах" должны поддержать другие министерства и ведомства" :
[интервью с экспертом Ин-та развития и соц. инициативы "Viitorul"] / записала Ольга
Власова // Новое время. – 2011. – 8 июля. – Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 3792)

137

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2011

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de
locuinţe
3747. Caba, Maria. Piaţa imobiliară îşi revine, este însă nevoie de susţinerea statului
dar şi a băncilor / Maria Caba // Economist. – 2011. – 13 iul. – P. 12.
3748. Şerbănescu, Ilie. Va veni imobiliarul de hac şi Chinei? / Ilie Şerbănescu //
Economist. – 2011. – 20 iul. – P. 10.
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
3749. Arpintin, Veronica. Veronica Arpintin: Consultanţa în afaceri este o practică
nouă la noi dar foarte eficientă companiile care îşi propun să crească : [interviu cu dir. naţ. al
programului BAS-Moldova al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare] / interviu
realizat de Tatiana Marcu // Economist. – 2011. – 20 iul. – P. 12.
336 Finanţe
3750. Krkoska, Libor. Libor Krkoska: În Moldova lucrăm atât cu sectorul public cât şi
cu cel privat şi această practică va continua : [interviu cu reprezentantul în Moldova al Băncii
Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare] / a dialogat Ion Chişlea // Economist. – 2011. –
20 iul. – P. 6.
3751. Mocan, Sergiu. Sergiu Mocan: "Această promoţie îi va da agentului economic
un imbold să analizeze şi să investească în afacerea sa" : [interviu cu şeful Dir. Clienţi Business ProCredit Bank] / consemnare : Ana Taban // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 15 iul. – P.
5.
3752. Ricci, Maurizio. Bătălia Italiei va fi crucială : [despre situaţia financiara : art. reporterului de "La Repubblica"] / Maurizio Ricci // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2011. –
Iul. (Nr 2). – P. 15.
3753. Savva, Alexandru. Cerinţe de adecvare a capitalului : [pe marginea proiectului
Legii privind piaţa de capital] / Alexandru Savva // Economist. – 2011. – 27 iul. – P. 9.
3754. Savva, Alexandru. Pentru ce piaţă optăm – pentru piaţa unică europeană sau
pentru o piaţă internă închisă? : [art. expertului financiar] / Alexandru Savva // Economist. –
2011. – 13 iul. – P. 9.
3755. Ursu, Victor. Top patru bănci ce domină piaţa creditelor şi a depozitelor / Victor
Ursu // Economist. – 2011. – 20 iul. – P. 5.
3756. Активы, обязательства и капитал банковской системы Республики Молдова : [стат. дан. на 30 июня 2011/ Нац. банк Молдовы] // Экон. обозрение. – 2011. – 29
июля. – Р. 7.

138

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3757. Такий, Александр. Максимально надежный выбор : [о валют. резервах
Респ. Молдова] / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2011. – 29 июля. – Р. 4.
3758. Такий, Александр. Рост капитала отстает : [в перв. полугодии 2011 г.] /
Александр Такий // Экон. обозрение. – 2011. – 22 июля. – Р. 4.
3759. Финансовые показатели по банковской системе Республики Молдова :
[стат. дан. на 30 июня 2011 / Нац. банк Молдовы] // Экон. обозрение. – 2011. – 29 июля.
– Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 3790)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
3760. Bumacov, Vasile. Mafia nu poate fi mai puternică decât statul : interviu cu ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare V. Bumacov / pentru conformitate : Olga Bulat //
Ziarul de gardă. – 2011. – 7 iul. – P. 10, 15.
3761. FMI a făcut public memorandumul semnat de executivul de la Chişinău. Iată ce
şi-au asumat guvernanţii : [semnat la 24 mar. 2011] // Economist. – 2011. – 27 iul. – P. 6.
3762. Gârbu, Viorel. Viorel Gârbu: Procesul de dezindustrializare a Republicii Moldova, început odată cu declararea independenţei, a continuat şi pe durata anului trecut : [pe
marginea Rap. Biroului Naţ de Statistică] // Flux : ed. de vineri. – 2011. – 1 iul. – P. 8.
3763. Olteanu, Constantin. Problema zahărului: responsabilitatea factorilor de decizie este esenţială / Constantin Olteanu // Săptămîna. – 2011. – 1 iul. – P. 7.
3764. Кернац, Константин. Молдова: экономические итоги последних двух лет и
где нам следует искать примеры / Константин Кернац // Независимая Молдова. – 2011.
– 19 июля.
3765. Могоряну, Николай. Кто в ответе за энергетический сектор? : [ст. пред.
ассоц. Потребителей энергии Молдовы] / Николай Могоряну // Кишин. обозреватель. –
2011. – 14 июля. – Р. 9.
3766. Пойсик, Михаил. Михаил Пойсик: "Удушающие объятия экономического
роста" // Эксперт новостей. – 2011. – 1 июля. – Р. 9.
3767. Шикирлийская, Татьяна. Парадоксы молдавской экономики : [о возможности экон. кризиса в Молдове] / Татьяна Шикирлийская // Кишин. обозреватель. – 2011.
– 21 июля. – Р. 7.
338.48 Turism. Economia turismului
139

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2011

3768. Кожухарь, Екатерина. У бесхозного молдавского туризма появилась надежда : [о реформе турист. отрасли] / Екатерина Кожухарь // Панорама. – 2011. – 15
июля. – Р. 3.
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.3 Comerţ interior
3769. Чупак, Лилиан. Молдавские товары – на "Южном рынке" : [интервью с
администратором "Южного рынка" мун. Кишинэу Л. Чупак] / записала Ирина Иванова //
Кишин. новости. – 2011. – 15 июля. – Р. 4.
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
3770. Hâncu, Bogdan. Majorarea cotelor la preferinţele comerciale cu UE. Ce obţine
şi ce ratează Republica Moldova? / Bogdan Hâncu // Economist. – 2011. – 6 iul. – P. 5.
3771. Lazăr, Valeriu. Valeriu Lazăr: Creşterea fără precedent a exporturilor demonstrează corectitudinea politicilor promovate : [coment. ministrului Economiei Rep. Moldova pe
marginea datelor statistice privind comerţul exterior pe primele cinci luni ale anului 2011] //
Săptămîna. – 2011. – 15 iul. – P. 6.
3772. Калак, Дмитрий. Рост экспорта за счет соседей : [о внеш.торговле Респ.
Молдова за пять мес. 2011 г.] / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2011. – 22 июля. –
Р. 8.
3773. Лазэр, Валериу. Валериу Лазэр: "Беспрецедентный рост экспорта подтверждает правильный курс министерства экономики" : [коммент. Министра экономики
Респ. Молдова] / записал Николай Павлов // Новое время. – 2011. – 15 июля. – Р. 3.
339.7 Finanţe internaţionale
3774. Куликов, Сергей. Взгляд на евро из России: евро жив, но находится при
смерти / Сергей Куликов // Независимая Молдова. – 2011. – 27 июля.
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie
mondială
3775. Chirovici, Eugen Ovidiu. Elogiul catastrofei : [despre rolul crizelor în dezvoltarea umanităţii] / Eugen Ovidiu Chirovici // Economist. – 2011. – 20 iul. – P. 10.
3776. Decuseară, Ion. Calităţile de negociator ale chinezilor şi preţul gazelor ruseşti /
Ion Decuseară // Economist. – 2011. – 13 iul. – P. 6.
3777. Kallas, Siim. Apropierea Moldovei de Europa printr-un sistem de transport mai
bun : [art. vice-preşedintelui Comis. Europ., resp. pentru sectorul de transport şi al Comisarului Europ. pentru Extindere şi Politică Europ. de Vecinătate] / Siim Kallas, Stefan Fule // Economist. – 2011. – 13 iul. – P. 8.
140

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3778. Stiglitz, Joseph. Criza ideologică a capitalismului occidental : [art. economistului amer.] / Joseph Stiglitz // Moldova suverană. – 2011. – 19 iul.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
3779. Ciubotaru, Hristofor. Agenda homosexuală a UE : [despre legislaţia intern.
privind combaterea discriminării pe bază de orientare sexuală] / Hristofor Ciubotaru // Flux :
ed. de vineri. – 2011. – 15 iul. – P. 8.
3780. Раца, Сергей. Военно-политический роман с опасными последствиями :
откажется ли Молдова от нейтралитета? / Сергей Раца // Независимая Молдова. –
2011. – 29 июля. – Р. 4.
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
3781. Buşilă, Radu. Radu Buşilă: Nu există nici un temei de ordin juridic, politic sau
moral pentru acordarea de drepturi suplimentare homosexualilor : analiza juridică a proiectului de lege privind prevenirea şi combaterea discriminării, aprob. de Guvernul Rep. Moldova
la 17 febr. 2011 // Flux : ed. de vineri. – 2011. – 22 iul. – P. 4.
3782. Duminica, Lilia. Drepturi egale pentru persoanele cu dizabilităţi: realitate sau
vis / Lilia Duminica // Dreptul. – 2011. – 29 iul. – P. 4.
3783. Duminica, Lilia. Maltratarea persoanelor cu dizabilităţi – realitatea dură a Moldovei : [despre lecţia publ. "Rele tratamente discriminatorii în bază de dizabilitate în Moldova"] / Lilia Duminica // Dreptul. – 2011. – 22 iul. – P. 3.
3784. Пушкаш, Виктор. Пляски вокруг Конституции : [интервью с судьей Конституционного суда Респ. Молдова В. Пушкаш] / записала Наталья Силицкая // Молд. ведомости. – 2011. – июля. – Р. 6.
3785. Райлян, Петру. Петру Райлян: "Благодаря КС острые политические проблемы разрешаются в рамках закона" : [интервью с судьей Конституционного суда] /
записал Алексей Истрати // Панорама. – 2011. – 15 июля. – Р. 1, 6.
(Vezi de asemenea Nr 3591)
342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
3786. Урекян, Серафим. Серафим Урекян: "Меня нельзя заставить работать по
заказу или подкупить" : (интервью пред. Счет. палаты агентству "Инфотаг" / записала
Марьяна Табунчик // Эксперт новостей. – 2011. – 15 июля. – Р. 5 ; Кишин. обозреватель.
– 2011. – 21 июля. – Р. 9.

141

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2011

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
3787. Порубина, Наталья. Дети – жертвы насилия и экспертизы / Наталья Порубина // Панорама. – 2011. – 26 июля.
(Vezi de asemenea Nr 3595)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
3788. Gladei, Roger. Arbitraj comercial sau judecătorie de stat / Roger Gladei // Economist. – 2011. – 6 iul. – P. 2.
3789. Grecu, Viorica. Viorica Grecu: "În Moldova, nedreptatea îi afectează şi pe săraci, şi pe bogaţi ..." : [interviu cu avocata] / consemnare : Tatiana Corai // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 25 iul. – P. 7. – (Supl. "Femeia" ; Nr 25).

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
3790. Лазэр, Валериу. Начало реформы госконтроля : [предпринимат. деятельности: коммент. министра экономики Респ. Молдова В. Лазэр] / записала Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2011. – 29 июля. – Р. 6.
351/354 Administraţie publică
3791. Aydin, Murat. Murat Aydin: "Important este ca Primăria Chişinău să vrea colaborarea cu Istanbulul" : [interviu cu primarul de Istanbul] / consemnare : Angelina Olaru //
Jurnal de Chişinău. – 2011. – 22 iul. – P. 19.
3792. Brînzaniuc, Vadim. Vadim Brînzaniuc: Rata dobânzii pentru Programul "Prima
casă" ar putea fi micşorată : [interviu cu şeful Dir. Relaţii Publ. din cadrul Primăriei mun. Chişinău] / interviu realizat de Tatiana Marcu // Economist. – 2011. – 6 iul. – P. 12.
3793. Crudu, Nicolae. Primarul din cântec de pasăre : [interviu cu N. Crudu, primar
de Durleşti] / consemnare : Andrei Moroşanu // Lit. şi arta. – 2011. – 21 iul. – P. 6.
3794. Rogac, Raia. Carol Schmidt, un primar prezent prin fapte : [pe marginea conf.
"Carol Schmidt – primar al Chişinăului, 1877-1903", organizată de Bibl. Municipală "B.P.
Hasdeu"] / Raia Rogac // Natura. – 2011. – Iul. (Nr 7). – P. 7.
3795. Голомоз, Алексей. "Противопожарное общество Молдовы" осваивает евростандарты : [коммент. пред. обществ. ассоц. "Противопожарное общество Республики Молдова" А. Голомоз] / записала Марина Тимотин // Новое время. – 2011. – 29 июля.
– Р. 3.
3796. Грецу, Ефросиния. Ефросиния Грецу: "Наш регион – единственный в
стране, где в районном совете нет оппозиции" : [интервью с пред. совета р-на Леова] /
записал Никоалй Менюк // Новое время. – 2011. – 22 июля. – Р. 1.

142

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3797. Козак, Игорь. Реформа МВД: много слов, мало дел / Игорь Козак // Кишин.
обозреватель. – 2011. – 21 июля. – Р. 4.
3798. Филиппов, Денис. Визовый калейдоскоп : [о визов. формальностях] / Денис Филиппов // Панорама. – 2011. – 22 июля. – Р. 6.
3799. Чебан, Ион. Мы навсегда выведем коррупцию из примэрии и защитим
пенсионеров от грабительских тарифов : [интервью с муницип. советником, Кишинэу, И.
Чебан] / интервью взяла Мария Буинчук // Коммунист. – 2011. – 1 июля. – Р. 7.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
3800. Cercavschi, Eleonora. Românii din stânga Nistrului îşi cer dreptul la educaţie
în limba maternă : [apel al preşedintei Asoc. "Lumina" a pedagogilor transnistreni din Rep.
Moldova către ambasadorii ţărilor membre ale OSCE, acreditaţi în Rep. Moldova, către Guvernul Rep. Moldova, către Biroul pentru Reintegrare] / Eleonora Cercavschi // Timpul de
dimineaţă. – 2011. – 22 iul. – P. 13, 19.
3801. Cojocari, Olga. Gânduri prin imagini desenate : [despre educaţia artisticoplastică la Gimnaziul Zahoreni, raionul Orhei] / Olga Cojocari // Făclia. – 2011. – 9 iul. – P. 5.
3802. Constantin, Carmen. Cum se dă Bacalaureatul în Uniunea Europeană / Carmen Constantin // Adevărul : ed. de Moldova. – 2011. – 8 iul. – P. 17.
3803. Ernu, Vasile. Prăbuşirea sistemului educaţional : [pe marginea rezultatelor
examenului de bacalaureat] / Vasile Ernu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 15 iul. – P. 10.
3804. Mânăscurtă, Diana. Competenţa de comunicare – finalitate de bază / Diana
Mânăscurtă // Univers pedagogic pro. – 2011. – 7 iul. – P. 6.
3805. Mândâcanu, Virgil. Pedagogul creştin în faţa marelui imperativ de a studia şi
înţelege Biblia / Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2011. – 2 iul. – P. 2.
3806. Pogor, Lidia. Congresul I al învăţătorilor din Moldova – for de importanţă istorică incontestabilă / Lidia Pogor // Făclia. – 2011. – 2 iul. – P. 4.
3807. Rusu, Tudor. Un an şcolar s-a încheiat şi altul deja bate la uşă / Tudor Rusu //
Făclia. – 2011. – 9 iul. – P. 3.
3808. Şleahtiţchi, Mihai. "Starea de fapt din învăţământ este una deplorabilă" : [interviu oferit de către M. Şleahtiţchi, ministru al Educaţiei, postului Radio Europa Liberă] /
consemnare : Liliana Barbăroşie // Capitala. – 2011. – 6 iul. – P. 6.

143

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2011

75 de ani de la naşterea pedagogului şi savantului, Virgil Mândâcanu
3809. Berzoi, Ludmila. Profesionalism, omenie, fermitate şi spirit creativ / Ludmila
Berzoi // Făclia. – 2011. – 9 iul. – P. 8-9.
3810. Bolboceanu, Ludmila. Virgil Mândâcanu şi cei 75 de ani stăpâniţi prin muncă
asiduă, cinste şi onoare / Ludmila Bolboceanu // Făclia. – 2011. – 2 iul. – P. 1-2.
3811. Furdui, Galina. Darul karmic de a pune preţ pe înţelepciune / Galina Furdui //
Lit. şi arta. – 2011. – 28 iul. – P. 7.
3812. Mătcaş, Nicolae. Omul cu har de la Dumnezeu / Nicolae Mătcaş // Făclia. –
2011. – 9 iul. – P. 9.
3813. Rusu, Tudor. Virgil Mândâcanu, nume de referinţă în ştiinţa pedagogică / Tudor Rusu // Făclia. – 2011. – 9 iul. – P. 8-9.
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
3814. Andronesco, Nicholas. Fiziografia Eminescu : predând fizica după Eminescu :
[art. prof. din SUA] / Nicholas Andronesco // Lit. şi arta. – 2011. – 28 iul. – P. 6.
3815. Barcari, Lilia. Comunicarea prin imagini : [proiect didactic, cl. a 2-a: din experienţa învăţătoarei de la Şcoala Medie Buţeni, raionul Hânceşti] / Lilia Barcari // Făclia. – 2011.
– 9 iul. – P. 7.
3816. Saviţkaia, Stella. Health and Wellness : [the course of the lesson: din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "N. Gogol", mun. Bălţi] / Stella Saviţkaia // Univers pedagogic
pro. – 2011. – 7 iul. – P. 6.
3817. Бренич, А. Настанет счастья быстрый миг? : (по роману А.С. Пушкина
"Евгений Онегин") : [из опыта преподавателя Теорет. Лицея им. М.В.Ломоносова, мун.
Бэлць] / А. Бренич // Univers pedagogic pro. – 2011. – 7 iul. – P. 5.
3818. Шевчук, Мария. Электронные технологии как средство повышения качества уроков истории : [из опыта преподавателя Гимназии с. Фузэука, р-н Шолдэнешть] /
Мария Шевчук // Făclia. – 2011. – 9 iul. – P. 4.
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
3819. Blănaru, Alina. Importanţa utilizării calculatorului în cadrul orelor de biologie :
[la Liceul Teoretic "N. Iorga", mun. Chişinău] / Alina Blănaru // Univers pedagogic pro. – 2011.
– 7 iul. – P. 8.
3820. Cristea, Iurie. i-Phone – i-BAC! : [despre copiatul la BAC, ed. 2011 : art.
vicedir. Liceului Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Iurie Cristea // Făclia. – 2011. – 2 iul. – P. 3.

144

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3821. Guzun, Ana. Tehnici activizante la lecţiile de geografie : [la Şcoala Medie
Drăsliceni, raionul Criuleni] / Ana Guzun // Univers pedagogic pro. – 2011. – 7 iul. – P. 5.
3822. Mistreanu, Tatiana. Sesiunea 2011: un important pas spre normalitate : [art.
şefei Secţiei Inspecţia Şcolară, Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău] / Tatiana
Mistreanu // Univers pedagogic pro. – 2011. – 7 iul. – P. 4.
3823. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Perioada fierbinte pentru managerii din sistemul educaţional : [art. dir. gen. al Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău] /
Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb // Univers pedagogic pro. – 2011. – 7 iul. – P. 4.
3824. Starţun, Olga. Câteva observaţii pe marginea unui examen de capacitate : [la
lb. şi lit. rom., anul de studii 2010-2011] / Olga Starţun // Făclia. – 2011. – 2 iul. – P. 1.
3825. Stârcea, Eugenia. "Socrates-2011" – o tabără de vară pentru copiii noştri : interviu cu E. Stârcea, dir. al Centrului municipal de Informare şi Orientare profesională din
cadrul Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău / pentru conformitate : Mihaela
Cireş // Flux : ed. de vineri. – 2011. – 22 iul. – P. 4.
3826. Макарь, Павел. Крестики плюс колики – бакалавр готов? : [интервью с
дир. Теорет. Лицея им. академика Сибирского, мун. Кишинэу, П. Макарь] / материал
подготовила Майя Ионко // Кишин. новости. – 2011. – 8 июля. – Р. 3.
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
3827. Perjuc, Liliana. Consideraţii generale asupra lecturii : [la Şcoala Primară de
Creativitate şi Inventică "Prometeu-Junior"] / Liliana Perjuc // Făclia. – 2011. – 9 iul. – P. 5.
3828. Ursu, Olga. Activizarea elevilor prin rezolvarea şi compunerea de probleme :
[în cl. primare de la Liceul Teoretic Mâgdâceşti, raionul Criuleni] / Olga Ursu // Făclia. – 2011.
– 9 iul. – P. 7.
377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
3829. Şcoala Profesională din or. Leova – o şansă pentru viitorul tău! / pag. realizată
de Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2011. – 7 iul. – P. 3.
3830. Николаева, Ольга. Использование проблемного обучения преподавателем спецдисциплин в профессиональной школе : [Проф. Шк. nr. 8, мун. Кишинэу] / Ольга Николаева // Univers pedagogic pro. – 2011. – 7 iul. – P. 7.
3831. Шпак, Емил. Так нужны ли Молдове мастера? : [интервью с дир. профучилища nr. 2, мун. Кишинэу, Е. Шпак] / подготовила Майя Ионко // Кишин. новости. –
2011. – 1 июля. – Р. 4.

145

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2011

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
3832. Conţiu, Mihai. Măcar 5% din candidaţi vor fi admişi pe merit? : [despre admiterea - 2011] / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2011. – 27 iul.
3833. Eţco, Tatiana. Alexandru Marin – 3/4 de secol trăite frumos : [prof. la Univ.
Tehnică din Moldova] / Tatiana Eţco // Ziarul de gardă. – 2011. – 7 iul. – P. 20.
3834. Munteanu, Ion. Să modificăm sistemul de înmatriculare / Ion Munteanu // Lit. şi
arta. – 2011. – 28 iul. – P. 3.
3835. Tofan, Eugenia. Prima Şcoală de Vară în domeniul nano-tehnologiilor şi ingineriei biomedicale : [în cadrul proiectului PC7 Mold-Era, 3-7 iul. 2011, Chişinău] / Eugenia
Tofan // Făclia. – 2011. – 9 iul. – P. 5.
3836. Ţau, Elena. Elena Ţau – profesorul universitar complet : [interviu] / consemnare
: Vitalie Răileanu // Lit. şi arta. – 2011. – 7 iul. – P. 5.
3837. Семенова, Юлия. От абитуриента к магистру: через тернии к … терниям :
[о пробл. высш. образования] / Юлия Семенова // Эксперт новостей. – 2011. – 22 июля.
– Р. 7.
70 de ani de la naşterea profesorului Constantin Eţco, şef al Secţiei Medicină şi Farmacie a Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare
3838. Ababii, Ion. Profesorul Constantin Eţco, septuagenar / Ion Ababii // Timpul de
dimineaţă. – 2011. – 25 iul. – P. 4.
3839. Belâi, Liviu. Virtuţile unui discipol al marelui Nicolae Testemiţanu / Liviu Belâi ;
fot. de Ioan Caliniuc // Lit. şi arta. – 2011. – 21 iul. – P. 7. ;Săptămîna. – 2011. – 22 iul. – P.
10-11.
3840. Rotaru, Tatiana. Har dumnezeiesc şi dragoste de ţară / Tatiana Rotaru // Lit. şi
arta. – 2011. – 21 iul. – P. 7.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
3841. Dumitru, Aurel. Parcul Naţional Orhei: bijuteria din centrul Moldovei / Aurel
Dumitru // Natura. – 2011. – Iul. (Nr 7). – P. 16.
3842. Reniţă, Lucian. Pădurea Domnească : [despre rezervaţia din Valea Prutului de
Mijloc] / Lucian Reniţă // Natura. – 2011. – Iul. (Nr 7). – P. 2.
3843. Stănilă, Moni. Pentru un Chişinău curat : [aspecte ecol.] / Moni Stănilă // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 1 iul. – P. 6.
146

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3844. Тромбицкий, Илья. Река тревоги нашей : [о пробл. реки Днестр: интервью
с исполн. дир. Междунар. экол. ассоц. хранителей реки "Eco-Tiras" И. Тромбицким] //
Кишин. новости. – 2011. – 22 июля. – Р. 4.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
3845. Cenuşă, Zina. Cu drag, despre doctorul Constantin Andriuţă : [de la Spitalul de
Boli Infecţioase "Toma Ciorbă"] / Zina Cenuşă // Lit. şi arta. – 2011. – 14 iul. – P. 7.
3846. Hâncu, Bogdan. Cheltuielile pentru sănătate din ţara noastră sunt cele mai
ineficiente din regiune / Bogdan Hâncu // Economist. – 2011. – 27 iul. – P. 8.
3847. Nautre, Benoit. Benoit Nautre: "În Moldova, am observat un progres notabil ..."
: [interviu cu dir. gen. al Grupului Spitalicesc "Saint Augustin"] // Integrarea europeană, pas cu
pas. – 2011. – Iul. (Nr 1). – P. 16. – (Supl. al cotid. "Timpul de dimineaţă").
3848. Papuc, Irina. "Minţile de aur" ale medicinei moldoveneşti : [anii 60, sec. XX] /
Irina Papuc // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 8 iul. – P. 14, 19.
3849. Tcaci, Eudochia. Fructe, legume, nitraţi, pesticide, controale fitosanitare : [interviu oferit cu E. Tcaci, medic-şef adjunct al Centrului de Sănătate Publ. din mun. Chişinău,
postului Radio Europa Liberă] / consemnare : Alexandru Canţâr, Liliana Barbărăşie // Capitala. – 2011. – 27 iul. – P. 6.
3850. Tintiuc, Dumitru. Un destin zbuciumat al unui savant, profesor şi om de omenie : [in memoriam lui Anatol Leşanu, specialist şi cercetător în domeniul sănătăţii publ.] /
Dumitru Tintiuc, Tudor Grejdianu // Lit. şi arta. – 2011. – 7 iul. – P. 8.
3851. Ţurcan, Svetlana. "Este de neînţeles refuzul unor părinţi de a-şi vaccina copiii
împotriva hepatitei B" : [interviu cu Sv. Ţurcan, consultant în cadrul proiectului "Prevenirea
hepatitelor virale B şi C în Moldova"] / a intervievat Victoria Tataru // Jurnal de Chişinău. –
2011. – 29 iul. – P. 22.
3852. Романчук, Григоре. Чужая почка : [интервью с дир. агентства по трансплантации Гр. Романчук] / записала Ольга Власова // Новое время. – 2011. – 15 июля. –
Р. 5.
3853. Шиман, Виктория. Открылся центр китайской медицины : [интервью с
зав. Центрoм традиционной китайской медицины В. Шиман] / материал подготовила
Татьяна Антонович // Экон. обозрение. – 2011. – 29 июля. – Р. 21.

147

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2011

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
3854. Доменти, Оксана. Лекарства: купить невозможно, помереть – вполне :
[интервью с зам. пред. парламент. комис. по вопр. соц. защиты, здравоохранения и
семьи О. Доменти] / беседовала Майя Ионко // Кишин. новости. – 2011. – 29 июля. – Р.
3.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL

620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
(Vezi Nr 3765)
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
3855. Becciev, Constantin. Utilizarea nămolurilor de la staţiile de epurare : practici
europene / Constantin Becciev // Capitala. – 2011. – 20 iul. – P. 4 ; Capitala=Столица. –
2011. – 20 июля. – P. 4.
3856. Stanciu, Ion. Ascensoare la Chişinău – o utopie : [interviu cu I. Stanciu, dir. al
Într. Municipale "Liftservice", postului Radio Europa Liberă] / consemnare : Alexandru Canţîr,
Liliana Barbăroşie // Capitala. – 2011. – 22 iul. – P. 4 ; Capitala=Столица. – 2011. – 22
июля. – P. 4.
3857. Бекчиев, Константин. Утилизация осадков канализационных очистных
сооружений : [европ. опыт: ст. генер. дир. А.О. "Апэ-Канал Кишинэу"] / Константин Бекчиев // Экон. обозрение. – 2011. – 22 июля. – Р. 14.
3858. Мидарь, Виталий. Чистая вода – сегодня и всегда : [интервью с зам. дир.
АО "Apa-Canal Chişinău" В. Мидарь] / беседовала Вероника Понятовская // Кишин. новости. – 2011. – 15 июля. – Р. 7.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
3859. Palanceanu, Alexei. Căutăm cele mai bune soluţii : [interviu cu A. Palanceanu,
inginer silvic] / pentru confirmare : Ionel Căpiţă // Natura. – 2011. – Iul. (Nr 7). – P. 3.

148

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
3860. Пентелей, Василе. Предварительные неожиданности : [итоги с.-х. переписи – 2011 : коммент. нач. упр. переписей Нац. бюро статистики В. Пентелей] // Экон.
обозрение. – 2011. – 29 июля. – Р. 22.
634 Horticultură în general
3861. Сава, Прасковья. Прасковья Сава: "Наша клубника не только вкуснее и
ароматнее – она экологически чище" : [интервью пред. ассоц. производителей клубники
в Молдове] / записала Ольга Власова // Новое время. – 2011. – 10 июля. – Р.4.
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor,a şeptelului. Înmulţirea animalelor domestice
636.09 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară
3862. Авдиевский-Постолаки, Виталий. Лекарство для кентавра : о вет. препаратах: [интервью с вет. врачом В. Авдиевским-Постолаки] / записала Марина Тимотин // Новое время. – 2011. – 1 июля. – Р. 5-6.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
640 TIPURI DE CONDUCERE ŞI ADMINISTRARE CASNICĂ
3863. Константинова, Валентина. Самая демократичная отрасль : [коммент.
вице-дир. Гл. упр. торговли, обществ. питания и услуг мун. Кишинэу В. Константиновой]
/ подготовила Елена Барбарош // Кишин. новости. – 2011. – 15 июля. – Р. 4.
655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării
3864. Gheorghiţă, Eugen. Omul tipografiei scris cu majuscule : [despre Iurie Gabura,
dir. ed. "Universul"] / Eugen Gheorghiţă // Lit. şi arta. – 2011. – 7 iul. – P. 7.
3865. Onoje, John. Oamenii cumpără ziare pentru a aprinde focul: interviu cu J.
Onoje, vânzător de ziare, emigrant din Sierra Leone / pentru conformitate : Victor Moşneag //
Ziarul de gardă. – 2011. – 28 iul. – P. 10, 15.
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.7 Transport aerian
3866. Моисеев, Сергей. Открытое небо Евросоюза : [о рынке авиаперевозок
Респ. Молдова] / Сергей Моисеев // Экон. обозрение. – 2011. – 22 июля. – Р. 16.

149

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2011

656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor
3867. Тэнасе, Виктория. Наша марка : [интервью с нач. издат.-филател. oтд. ГП
"Пошта Молдовей" В. Тэнасе] / записала Марина Каракаш // Новое время. – 2011. – 15
июля. – Р. 2.
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
3868. Prisăcaru, Ion. Reprezentanţa organizaţiei Europene pentru Calitate (EOQ) în
Republica Moldova : interviu cu I. Prisăcaru, preşedinte al Asoc. Auditorilor şi Consultanţilor
în Management din Rep. Moldova / interviu realizat de Tatiana Marcu // Economist. – 2011. –
6 iul. – P. 4.
3869. Присэкару, Ион. Представительство Европейской организации качества
(EOQ) в Республике Молдова : интервью И. Присэкару, пред. Ассоц. аудиторов и консультантов а обл. менеджмента Респ. Молдова // Экон. обозрение. – 2011. – 22 июля. –
Р. 7.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon

3870. Козма, Артур. Артур Козма: "Мы запустим купчиньский сахарный завод в
этом году" : [интервью с дир. кишин. бюро компании Moldova Zahăr] / записала Татьяна
Смешная // Экон. обозрение. – 2011. – 22 июля. – Р. 18.
664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit
3871. Gumovschi, Andrei. Pâinea noastră cea de toate zilele : [despre calitatea şi
păstrarea pâinii] / Andrei Gumovschi // Natura. – 2011. – Iul. (Nr 7). – P. 3.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.
TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor
3872. Беженару, Елена. Елена Беженару: "Создан план оздоровления ситуации
в жилищном строительстве" : [интервью с руководителем гл. упр. архитектуры, стр-ва и
жилья М-ва регион. развития и стр-ва Респ. Молдова] / записал Николай Менюк // Новое время. – 2011. – 15 июля. – Р. 3.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
72 ARHITECTURĂ
3873. Duma orăşenească : (actualmente Primăria mun. Chişinău) : către 180 de ani
de la naşterea lui Alexandru Bernardazzi, arhitect / Vlad Modârcă, Nistor Grozavu, Nicon
Zaporojan [et al.] // Capitala. – 2011. – 1 iul. – P. 6.

150

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3874. Hadârcă, Natalia. Arhitectul care a schimbat faţa Chişinăului : [180 de ani de la
naşterea lui Alexandru Bernardazzi] / Natalia Hadârcă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2011. –
1 iul. – P. 4.

73 ARTE PLASTICE

3875. Popovici, Angelina. Arderea de sine : [omagiu pentru sculptorul Vasile
Gorduz] / Angelina Popovici // Lit. şi arta. – 2011. – 28 iul. – P. 8.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
3876. Кибич, Николай. Зеброкот в интерпретации Кибича : [интервью с молд.
худож.] / записала Инна Желтова // Молд. ведомости. – 2011. – 29 июля. – Р. 6.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE
3877. Tătaru, Nadia. Dumitru Doru, împătimit de lumea-ca-imagine : [despre creaţia
fotografului] / Nadia Tătaru // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 7 iul. – P. 8.
3878. Чобану, Наталья. Фотографии о душе : [интервью с фотографом Н. Чобану] / записала Инна Желтова // Молд. ведомости. – 2011. – 22 июля. – Р. 6.

78 MUZICĂ
3879. Josan, Cătălin. Cătălin Josan: "În viaţă uşile se deschid când nici nu te aştepţi"
: [interviu cu interpretul de muzică uşoară] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 8 iul. – P. 30.
3880. Lupu, Viorica. Viorica Lupu: Cântecul ne este bucuria vieţii : [interviu cu interpreta de muzică populară] / consemnare : Dinu Rusu // Natura. – 2011. – Iul. (Nr 7). – P. 6.
3881. Marian, Elena. Elena Marian: "...Optăm pentru ideea promovării artei corale" :
[interviu cu preşedinta Asoc. Muzical-Corale din Rep. Moldova] / consemnare : Pavel Mihailov
// Lit. şi arta. – 2011. – 21 iul. – P. 6.
3882. Йову, Василе. Маэстро Йову, поэт ная : [интервью с молд. наистом] / записала Елена Узун // Панорама. – 2011. – 15 июля. – Р. 7.
3883. Мустя, Георге. Триумф Георге Мустя : [интервью с композитором и дирижером] / записала Елена Узун // Панорама. – 2011. – 26 июля.
3884. Палей, Александр. Александр Палей: "Никогда не думал, что буду принимать так близко к сердцу все, что происходит в Молдове" : [интервью молд. пианиста и
дирижера программе "Крупным планом" телеканала "Publika TV"] / вела передачу Наталья Давидович ; записала Марина Тимотин // Новое время. – 2011. – 8 июля. – Р. 3, 5.
3885. Скарлат, Кристина. "Капризы" Кристины Скарлат : [интервью с исполнительницей эстрад. песен] / записала Инна Желтова // Молд. ведомости. – 2011. – 26
июля.
151

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2011

3886. Филипп, Оксана. Эффекты молдавского "Ренессанса" : [интервью с руководителем хора "Ренессанс" Акад. музыки, театра и изобразит. искусств О. Филипп] /
записала Елена Узун // Панорама. – 2011. – 19 июля.
3887. Якимук, Федор. Хороший вкус: классика или "фастфуд"? : [интервью с руководителем ансамбля "Импровиз–квинтет" Ф. Якимук] / записал Олег Дашевский //
Молд. ведомости. – 2011. – 5 июля.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
3888. Puiu, Cristi. "Cel mai frumos lucru în România e România" : [interviu cu C. Puiu, regizor român] / consemnare : Ana-Maria Onisei // Adevărul : ed. de Moldova. – 2011. –
25 iul. – P. 17.
3889. Василаке, Санду. Директор на энтузиазме : [интервью с дир. киностудии
Moldova-Film С. Василаке] / записала Инна Желтова // Молд. ведомости. – 2011. – 8
июля. – Р. 6.
3890. Жереги, Валериу. Валериу Жереги: "Почему я должен уехать из Молдовы
навсегда?" : [интервью молд. кинорежиссера агентству Новости-Молдова] // Независимая Молдова. – 2011. – 15 июля. – Р. 18.
792 Teatru. Artă scenică
3891. Ciobanu, Mircea V. Laşitatea "artei angajate" : [despre profesionalism şi amatorism în arta teatrală] / Mircea V. Ciobanu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 1 iul. – P. 30.
3892. Menşicov, Ala. Ala Menşicov: "La "Ionesco", trebuie să îţi dai şi sufletul !.." :
[interviu cu actriţa Teatrului "Eugene Ionesco"] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de
dimineaţă. – 2011. – 4 iul. – P. 7. – (Supl. "Femeia" ; Nr 22).
3893. Узун, Елена. Талант смешить и жить душою … : [70 лет со дня рождения
актера и режиссера Виталия Русу] / Елена Узун // Панорама. – 2011. – 22 июля. – Р. 7.
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
3894. Balint, Gabi. Balint nu ştie dacă va rămâne la naţionala RM şi în 2012 : [interviu cu G. Balint, selecţionerul echipei naţ. de fotbal] / consemnare : Vitalie Hadei // Jurnal de
Chişinău. – 2011. – 29 iul. – P. 19.
3895. Bute, Lucian. "Vreau să fac meciul de retragere în România!" : [interviu cu L.
Bute, campion mondial la box] / consemnare : Iulian Anghel // Adevărul : ed. de Moldova. –
2011. – 18 iul. – P. 14-15.

152

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3896. Caduc, Petru. Petru Caduc: "În sfîrşit, am, pardon, avem, şi un campion european la box!" : interviu acordat Agenţiei Informaţionale de Stat Moldpres de antrenorul lotului
naţ. de box / interlocutor : Ion Robu // Săptămîna. – 2011. – 8 iul. – P. 29.
3897. Ciobanu, Pavel. Pavel Ciobanu: "Nu mai suntem dependenţi de banii din drepturile de televizare" : [interviu cu preşedintele Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal] / consemnare : Vitalie Hadei // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 29 iul. – P. 19.
3898. Func, Iosif. Datoria prioritară a statului – sănătatea poporului : [despre rolul
sportului şi starea fizică a populaţiei] / Iosif Func // Sport plus. – 2011. – 12 iul. – P. 3.
3899. Măldărăşanu, Marius. Marius Măldărăşanu: "Rapid poate lua titlul doar pe
mâna românilor" : [interviu cu fostul fotbalist al echipei "Rapid"] / consemnare : Constantin
Radu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2011. – 12 iul. – P. 9.
3900. Romaniuc, Iurie. Romaniuc joacă fotbal la 40 de grade : [interviu cu Iu.
Romaniuc, fotbalist] / consemnare : Andrei Loghin // Adevărul : ed. de Moldova. – 2011. – 18
iul. – P. 10-11.
3901. Ангел, Михай. Система лицензирования – веление времени : [интервью с
руководителем ком. по лицензированию команд при Федерации футбола Молдовы М.
Ангел] / записал Эдуард Чобану // Молд. ведомости. – 2011. – 15 июля. – Р. 5.
3902. Гожан, Вячеслав. Вячеслав Гожан: "Через трудности познается успех" :
[интервью с чемпионом Европы по боксу] / записал Эдуард Чобану // Молд. ведомости.
– 2011. – 8 июля. – Р. 5.
3903. Кирилов, Сергей. Сергей Кирилов: "Молдова всегда славилась своими
талантами" : [интервью с гл. тренером молодеж. сборной Молдовы "Under-21"] / записал Андрей Сырбу // Молд. ведомости. – 2011. – 15 июля. – Р. 5.
3904. Манолаки, Вячеслав. Новый виток развития дзюдо : [интервью с президентом Федерации дзюдо Молдовы В. Манолаки] / записал Максим Банару // Молд.
ведомости. – 2011. – 8 июля. – Р. 5.
3905. Ревенко, Василий. Регби-7: в погоне за опытом : [интервью с президентом Федерации регби Молдовы В. Ревенко] / записал Андрей Сырбу // Молд. ведомости. – 2011. – 22 июля. – Р. 5.
3906. Сырбу, Андрей. Картинг – жажда скорости : [о развитии вида спорта] /
Андрей Сырбу // Молд. ведомости. – 2011. – 29 июля. – Р. 5.
3907. Таубер, Марина. Новое испытание Марина Таубер : [интервью с президентом Федерации тенниса Молдовы М. Таубер] / записал Андрей Сырбу // Молд. ведомости. – 2011. – 1 июля. – Р. 5.

153

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2011

3908. Чебану, Ион. Ион Чебану: "Привык на деле доказывать серьезность своих
планов" : [о подготовке молд. спортсменов к Олимпийским играм-2012: интервью с
министром молодежи и спорта Респ. Молдова] // Молд. ведомости. – 2011. – 29 июля. –
Р. 5.
3909. Чебану, Павел. Павел Чебану: "Футболу не хватает личностей" : [интервью с президентом Федерации футбола Молдовы] / записал Эдуард Чобану // Молд.
ведомости. – 2011. – 1 июля. – Р. 5.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
3910. Bojoga, Eugenia. Eugeniu Coşeriu la 90 de ani (1-2) : [despre filologromanistul de origine basarabeană] / Eugenia Bojoga // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 26 iul. –
P. 9 ; 29 iul. – P. 18. +929
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
3911. Codreanca, Lidia. Diglosia mai provoacă nedumeriri şi "face" victime : [pe
marginea tz. doct. în filologie "Limba română în condiţiile diglosiei : (studiu diacronic) de Inna
Negrescu-Babuş] / Lidia Codreanca // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 8 iul. – P. 24.
3912. Condrea, Irina. Acordul ale cărui reguli trebuie respectate / Irina Condrea //
Timpul de dimineaţă. – 2011. – 22 iul. – P. 24.
3913. Condrea, Irina. Cine şi când "s-a refuzat" şi a renunţat : [despre corectitudinea
exprimării] / Irina Condrea // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 29 iul. – P. 26.
3914. Condrea, Irina. Nu copii, ci copiez şi nici nu înmân, ci înmânez : [aspecte ale
corectitudinii lb. vorbite] / Irina Condrea // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 8 iul. – P. 24.
3915. Cosniceanu, Maria. Catargiu : [aspecte onomastice] / Maria Cosniceanu //
Timpul de dimineaţă. – 2011. – 15 iul. – P. 24.
3916. Cosniceanu, Maria. Cazacu : [aspecte onomastice] / Maria Cosniceanu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 29 iul. – P. 26.
3917. Cosniceanu, Maria. Leahu, Leşanu : [aspecte ale onomasticii naţ.] / Maria
Cosniceanu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 8 iul. – P. 24.
3918. Cosniceanu, Maria. Rotaru : [aspecte oale onomasticii naţ.] / Maria
Cosniceanu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 22 iul. – P. 24.
3919. Crudu, Dumitru. Despre contemporani celebri şi oameni obişnuiţi : [pe marginea dicţionarului de prenume şi nume "Ave numele tău" de Valerian Ciobanu] / Dumitru
Crudu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 29 iul. – P. 31.
154

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

80 de ani de la naşterea lui Anatol Eremia, filolog, specialist în onomastică
3920. Ciubuc, Vasile D. De pază la numele strămoşeşti / Vasile D. Ciubuc // Lit. şi
arta. – 2011. – 7 iul. – P. 6.
3921. Dumbrăveanu, Ion. Un fervent apărător şi susţinător al onomasticii naţionale /
Ion Dumbrăveanu // Lit. şi arta. – 2011. – 7 iul. – P. 6.
3922. Răileanu, Viorica. Anatol Eremia la 80 de ani / Viorica Răileanu, Liliana
Stegărescu // Flux : ed. de vineri. – 2011. – 8 iul. – P. 8.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.135.1 Literatură română
3923. Creangă, Ovidiu. Tarzan Maidanezul : [povestire] / Ovidiu Creangă // Lit. şi arta. – 2011. – 28 iul. – P. 4.
3924. Nanea, Vasile. Cotidiene (3) / Vasile Nanea // Lit. şi arta. – 2011. – 7 iul. – P. 5.
– Art. 1 : 16 iun. – Cuprins : Un teatru emigrant ; La un pahar.
3925. Nanea, Vasile. Detalii prozaice : [din blocnotes-ul scriitorului] / Vasile Nanea //
Lit. şi arta. – 2011. – 14 iul. – P. 5.
3926. Păunescu, Adrian. Mamă ţară : [versuri] / Adrian Păunescu // Lit. şi arta. –
2011. – 21 iul. – P. 1.
3927. Vicol, Mihai Sultana. Litanii : [versuri] / Mihai Sultana Vicol // Lit. şi arta. –
2011. – 21 iul. – P. 8.
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
3928. Bâlici, Gheorghe. Bun cu perspectivă ; Influenţă reciprocă : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 8 iul. – P. 23.
3929. Bâlici, Gheorghe. Calea de mijloc ; Verticalitate : [epigrame] / Gheorghe Bâlici
// Jurnal de Chişinău. – 2011. – 5 iul. – P. 15.
3930. Bâlici, Gheorghe. Carul cu proşti ; După un an de căsătorie : [epigrame] /
Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 15 iul. – P. 23.
3931. Bâlici, Gheorghe. La o lansare de carte ; Unui om cumsecade : [epigrame] /
Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 19 iul. – P. 15.
3932. Bâlici, Gheorghe. Scrisoare din rai ; Educaţie : [epigrame] / Gheorghe Bâlici //
Jurnal de Chişinău. – 2011. – 12 iul. – P. 15.
155

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2011

3933. Bâlici, Gheorghe. Senectute ; Familie mare ; Racul conservator ; Molia : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 22 iul. – P. 23 ; 26 iul. – P. 15.
3934. Bâlici, Gheorghe. Unui epigramist ; Rânza la moldoveni : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 1 iul. – P. 23.
3935. Bâlici, Gheorghe. Unui şef pensionar ; Unui anumit tip de femeie : [epigrame] /
Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 29 iul. – P. 23.
3936. Beşleagă, Vladimir. L-au luat fiindcă avea soră măritată dincolo ... : [fragm. din
romanul "Zbor frânt"] / Vladimir Beşleagă // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 15 iul. – P. 27.
3937. Ciocoi, Gheorghe. Europa şi buzduganul : [epigramă dedicată lui Petru Soltan,
academician] / Gheorghe Ciocoi // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 7 iul. – P. 5.
3938.
– P. 5.

Dabija, Nicolae. Leyla : (nuvelă) / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2011. – 14 iul.

3939. Damian, Liviu. Aratul pe hârtie : [versuri] / Liviu Damian // Lit. şi arta. – 2011. –
28 iul. – P. 1.
3940. Druţă, Ion. Îngerul supravieţuirii : mărturii şi spovedanii / Ion Druţă //
Săptămîna. – 2011. – 1 iul. – P. 23; 8, 15 iul. – P.11. – Sfărşit. Începutul : 3 dec. 2010.
3941. Ichim, Dumitru. Ulciorul spart : [versuri] / Dumitru Ichim // Lit. şi arta. – 2011. –
7 iul. – P. 1.
3942. Iepure, Diana. Borea trompetistul : [poem] / Diana Iepure // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 8 iul. – P. 23.
3943. Manastirli, Marina. Lumină ; Materie ; Chemare ; Divin : [versuri] / Marina
Manastirli // Lit. şi arta. – 2011. – 7 iul. – P. 5.
3944. Mihail, Viorel. La noi în sat. Bărbaţi şi femei : [povestire] / Viorel Mihail //
Săptămîna. – 2011. – 8 iul. – P. 8-9.
3945. Mihail, Viorel. La noi în sat. Nişte draci de copii : [povestire] / Viorel Mihail //
Săptămîna. – 2011. – 22 iul. – P. 8-9.
3946. Nedelescu, Vasile. Vechiul oraş ; Ai noştri ; Curând vom fi o ţară de bătrâni ;
Acoperit de vremuri şi de fulgi ; Triumful posibil ; Pentru nişte zile sătule? ; Şi timpul se revoltă
; Elena, Elena ; Resemnare ; O fi ; Focul dragostei : [versuri] / Vasile Nedelescu // Lit. şi arta.
– 2011. – 28 iul. – P. 5.

156

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3947. Silvestru, Aurelian. Îngerul rănit : [eseu] / Aurelian Silvestru // Lit. şi arta. –
2011. – 7 iul. – P. 1.
3948. Silvestru, Aurelian. Şansa : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. – 2011. – Iul.
(Nr 7). – P. 13.
3949. Strâmbeanu, Andrei. În ospeţie la stână : [povestire] / Andrei Strâmbeanu //
Lit. şi arta. – 2011. – 28 iul. – P. 4.
3950. Tarlapan, Efim. Lumina umbrei mele : 2005 : jurnal / Efim Tarlapan // Lit. şi arta. – 2011. – 7, 14, 21, 28 iul. – P. 8. – Contin. Începutul : 6 ian.
3951. Ţurcanu, Ianoş. [Aforisme] / Ianoş Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2011. –
29 iul. – P. 31.
3952. Ţurcanu, Ianoş. Câteva toamne, nişte nori ... ; Şi vine vremea ... ; Amintiri ;
Dacă nu mai ştii ... ; Chiar şi viaţa ; Şi atunci am înţeles ... ; Mozaic de Sud ; E vârsta ... ; Prin
lumina amiezii ; Crochiu ; Viaţa ; Cel plecat să lupte cu morile de vânt : [versuri] / Ianoş
Ţurcanu // Lit. şi arta. – 2011. – 21 iul. – P. 5.
3953. Ţurcanu, Ianoş. Cioburi de cristal : (aforisme) / Ianoş Ţurcanu // Lit. şi arta. –
2011. – 21 iul. – P. 5.
3954. Vasilache, Vasile. Lapţi bovini : [eseu] / Vasile Vasilache // Jurnal de Chişinău.
– 2011. – 1 iul. – P. 18.
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
3955. Butnaru, Leo. Amicus Mircea, sed magis amica veritas (1- 3) : [polemici lit.] /
Leo Butnaru // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 1 iul. – P. 31; 8 iul. – P. 23 , 15 iul. – P. 27.
3956. Ciobanu, Mircea V. Arta polemicii : [în ist. lit.] / Mircea V. Ciobanu // Timpul de
dimineaţă. – 2011. – 15 iul. – P. 26.
3957. Ciobanu, Mircea V. Despre kitsch : [în lit.] / Mircea V. Ciobanu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 29 iul. – P. 30.
3958. Ciobanu, Mircea V. Vremea cititorilor : [despre cititorul crescut în lumea lit.] /
Mircea V. Ciobanu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 8 iul. – P. 22.
821.135.1.0 Literatură română
3959. Ciobanu, Raisa. Adrian Păunescu revine printre noi : [in memoriam poetului
român] / Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. – 2011. – 21 iul. – P. 1.
3960. Stănilă, Moni. Moni Stănilă: "Port o cruce lungă la gât, după care mă veţi recunoaşte ..." : [interviu cu scriitoarea de la Timişoara, stabilită la Chişinău] / consemnare : Tati157

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2011

ana Corai // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 11 iul. – P. 7. – (Supl. "Femeia"; Nr 23) ; Timpul
de dimineaţă. – 2011. – 15 iul. – P. 25.
3961. Vicol, Mihai Sultana. Scrisoare de la un muritor idealist către mereu viul poet
Adrian Păunescu / Mihai Sultana Vicol // Lit. şi arta. – 2011. – 21 iul. – P. 1.
(Vezi de asemenea Nr 4026)
821.135.1(477.85).0 Literatură română din Bucovina de Nord
3962. Morăraş, Mihai. Murmurul nesecatelor izvoare bucovinene : [despre Eleonora
Schipor, cercetător şi publicist bucovinean] / Mihai Morăraş // Lit. şi arta. – 2011. – 7 iul. – P.
8.
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
3963. Beşleagă, Vladimir. "Am coşmaruri cu tot felul de controale, cu tipi înarmaţi care vor să mă prindă, dar le scap mereu" : interviu cu scriitorul V. Beşleagă / a dialogat Irina
Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 22 iul. – P. 18.
3964. Bulat, Ludmila. "Ehei, sunt încă tânăr"! ... : [60 de ani de la naşterea lui Vasile
Nedelescu, poet] / Ludmila Bulat // Lit. şi arta. – 2011. – 28 iul. – P. 5.
3965. Ciobanu, Mircea V. Dragă Leo Butnaru : polemici amiabile / Mircea V. Ciobanu
// Timpul de dimineaţă. – 2011. – 22 iul. – P. 23.
3966. Ciobanu, Mircea V. Istorie literară sau mit? / Mircea V. Ciobanu // Timpul de
dimineaţă. – 2011. – 22 iul. – P. 22.
3967. Crudu, Dumitru. "fete tinere şi nu tocmai cuminţi" : [pe marginea vol. "O sută
cincizeci de mii la peluze" de Diana Iepure, Bucureşti, Ed. "Casa de Pariuri Literare", 2011] /
Dumitru Crudu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 15 iul. – P. 27.
3968. Crudu, Dumitru. "Înjur, deci exist!" : [pe marginea antologiei de proză "Klu" de
Alexandru Vakulovski, Chişinău, Asoc. Oberliht, 2010] / Dumitru Crudu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 8 iul. – P. 23.
3969. Crudu, Dumitru. A face critică literară e foarte periculos ... / Dumitru Crudu //
Timpul de dimineaţă. – 2011. – 15 iul. – P. 26.
3970. Crudu, Dumitru. Cartea cea mare : [despre romanele şi proza scurtă din Basarabia, editate după anul 2000] / Dumitru Crudu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 22 iul. – P.
22.
3971. Crudu, Dumitru. Performanţe critice : [pe marginea studiului "Vladimir Beşleagă: po(i)etica romanului" de Alexandru Burlacu, Chişinău, ed. "Gunivas", 2009] / Dumitru
Crudu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 22 iul. – P. 23.

158

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3972. Crudu, Dumitru. Un volum care face istorie : [pe marginea cărţii "Destine
transnistriene" de Vladimir Beşleagă, Chişinău, ed. "Prut Intern., 2010] / Dumitru Crudu //
Timpul de dimineaţă. – 2011. – 1 iul. – P. 31.
3973. Dabija, Nicolae. Ianoş : [omagiu pentru Ianoş Ţurcanu, poet] / Nicolae Dabija //
Lit. şi arta. – 2011. – 28 iul. – P. 8.
3974. Danilov, Nichita. Câteva consideraţii pe marginea postumităţii lui Grigore Vieru
: [reluat din "România literară", 1 iul., 2011] / Nichita Danilov // Lit. şi arta. – 2011. – 21 iul. –
P. 4.
3975. Grati, Aliona. Margareta Curtescu cu ale ei bluesuri complexe : [pe marginea
vol. de poeme "Simple bluesuri" de Margareta Curtescu, Chişinău, ed. Cartier, 2003] / Aliona
Grati // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 1 iul. – P. 31.
3976. Grati, Aliona. Zbor frânt de Vladimir Beşleagă: răsturnări de interpretare /
Aliona Grati // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 22 iul. – P. 23.
3977. Grăsoiu, Liviu. Un poet de primă mărime : [pe marginea vol. de poezii "Cea
mai frumoasă vară a iubirii" de Ianoş Ţurcanu, Chişinău, ed. "Cartdidact", Târgovişte, ed.
"Bibliotheca", 2010] / Liviu Grăsoiu // Lit. şi arta. – 2011. – 21 iul. – P. 5.
3978. Marian, Boris. Moldova fără ghilimele, sau Pledoarie pentru RM : [context literar] / Boris Marian // Moldova suverană. – 2011. – 28 iul.
3979. Moraru, Haralambie. Amintiri dintr-o căsuţă : [in memoriam lui Iurie Grecov,
scriitor şi traducător] / Haralambie Moraru // Lit. şi arta. – 2011. – 21 iul. – P. 8.
3980. Nanea, Vasile. Două versuri peste timp : [despre creaţia poetului Grigore Vieru]
/ Vasile Nanea // Lit. şi arta. – 2011. – 21 iul. – P. 4.
3981. Nechit, Irina. Să descoperim "pedeapsa albastră" a Călinei Trifan : [pe marginea vol. de poezii "Femeile iubesc cum respiră" de Călina Trifan, Chişinău, ed. "Arc", 2011] /
Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 19 iul. – P. 10.
3982. Palladi, Tudor. Scara ideatică a poeziei sau nevoia de suflet, de credinţă şi
zbor : [60 de ani de la naşterea lui Vasile Nedelescu, poet] / Tudor Palladi // Lit. şi arta. –
2011. – 28 iul. – P. 5.
3983. Răileanu, Vitalie. Arcadele poemelor suceveniene : [pe marginea antologiei
"101 poeme", care include poeme de Arcadie Suceveanu, Bucureşti, ed. "Biodova", 2009] /
Vitalie Răileanu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 8 iul. – P. 23.
3984. Roibu, Nicolae. Claudia Partole: "Mă aflu în conflict cu mie însămi ..." : [despre
creaţia scriitoarei] / Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 28 iul. – P. 8.

159

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2011

3985. Rusu, Nicolae. Creator de lumină : [pe marginea vol. "101 poeme", care include poeme de Vasile Nedelescu, Bucureşti, ed. "Biodova", 2011] / Nicolae Rusu // Timpul de
dimineaţă. – 2011. – 29 iul. – P. 31.
3986. Scriitorul care le făcea pe toate cu respect : [in memoriam lui Alexandru
Gromov, scriitor şi traducător] // Săptămîna. – 2011. – 15 iul. – P. 14.
3987. Vakulovski, Mihail. "Când scriu, adrenalina mă cuprinde" (1); Rockmanu’ăsta
îmi place de mor! (2) : [interviu cu M. Vakulovski, scriitor] / interlocutor : Dumitru Crudu //
Timpul de dimineaţă. – 2011. – 8 iul. – P. 23; 15 iul.- P. 27.
3988. Vakulovski, Mihail. "Un antibildungsroman existenţial" (3) : [interviu cu M.
Vakulovski, scriitor] / interviu realizat de Dumitru Crudu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 22
iul. – P. 23.
3989. Слово о том кого уже нет среди нас : [памяти писателя и переводчика
Александра Громова] / Борис Мариан, Татиана Ротарь, Анна Семенова [et al.] // Независимая Молдова. – 2011. – 14 июля ; 15 июля. – Р. 2-3.
80 de ani de la naşterea lui Vladimir Beşleagă, scriitor
3990. Bulat, Olga. Omul care nu ştie să urască / Olga Bulat // Ziarul de gardă. –
2011. – 28 iul. – P. 20.
3991. Gheorghiţă, Eugen. Muntele din Transnistria / Eugen Gheorghiţă // Lit. şi arta.
– 2011. – 28 iul. – P. 4.
3992. Răileanu, Vitalie. Vladimir Beşleagă şi spectacolul într-un fotoliu ... / Vitalie
Răileanu // Lit. şi arta. – 2011. – 28 iul. – P. 4.
In memoriam lui Alexandru Gromov, scriitor şi traducător
3993. Butnaru, Valentina. "De azi înainte, am de toate" / Valentina Butnaru // Jurnal
de Chişinău. – 2011. – 15 iul. – P. 10.
3994. Jucov, Titus. "Gromov era omul care îţi îmbuna sufletul" / Titus Jucov // Flux :
ed. de vineri. – 2011. – 22 iul. – P. 8.
3995. Moraru, Haralambie. A fost atât de viu, atât de larg ... / Haralambie Moraru //
Lit. şi arta. – 2011. – 14 iul. – P. 8.
3996. Popuşoi, Liliana. Omagiu pentru salahorul visător / Liliana Popuşoi // Flux :
ed. de vineri. – 2011. – 22 iul. – P. 8.
3997. Proca, Pavel. "Apostroful" înţelepciunii : [fragm. din vol. "Portrete cu jobenu-n
jos"] / Pavel Proca // Flux : ed. de vineri. – 2011. – 22 iul. – P. 8.

160

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3998. Turea, Larisa. Ideea europeană şi balaurul limbii române / Larisa Turea // Flux
: ed. de vineri. – 2011. – 22 iul. – P. 8.
821.161.1(478).09 Literatură rusă din Republica Moldova
3999. Рудягина, Олеся. Олеся Рудягина: "Самый точный документ об эпохе оставляют поэты" : [интервью с пред. Асоц. рус. писателей Молдовы] / записала Инна
Желтова // Молд. ведомости. – 2011. – 19 июля.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
908 Monografii ale localităţilor
4000. Olaru, Angelina. Istanbul, o capitală europeană a culturii : [şi cel mai mare
oraş din Turcia : jurnal de călătorie] / Angelina Olaru // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 19 iul. –
P. 11.
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
929.5 Genealogie
4001. Ciubucciu, Vlad. Ştefan cel Mare, român de viţă veche : [aspecte genealogice]
/ Vlad Ciubucciu // Natura. – 2011. – Iul. (Nr 7). – P. 7.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
4002. Courtois, Stephane. Stephane Courtois: "Trebuie ca istoricii să se bată ca arhivele să fie deschise" : interviu cu istoricul fr. / interviu realizat de Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 12 iul. – P. 6.
4003. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Casta burgheziei "roşii" : [context ist.] / Vitalie
Pastuh-Cubolteanu // Făclia. – 2011. – 9 iul. – P. 10.
94(478) Istoria Republicii Moldova
4004. Bezviconi, Gheorghe. Scrieri despre Chişinău. 7. Case şi străzi; 8-9.Din viaţa
Chişinăului de după 1812 / Gheorghe Bezviconi // Capitala. – 2011. – 15, 22, 29 iul. – P. 6 ;
Capitala=Столица. – 2011. – 29 июля. – P. 6. – Art. 1 : 3 iun.
4005. Cantemir, Traian. Întoarcere în timp : (refugiul din Basarabia şi Bucovina,
1940) / Traian Cantemir // Lit. şi arta. – 2011. – 14 iul. – P. 6.
4006. Caşu, Igor. Este Ion Antonescu un erou sau nu? : [art. dir. Centrului pentru
Studierea Totalitarismului din cadrul Univ. de Stat din Moldova] / Igor Caşu // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2011. – 5 iul. – P. 6.

161

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2011

4007. Cucereanu, Rodion. Rodion Cucereanu cu "...Lacrimile românilor basarabeni"
: [200 de ani de la cotropirea Basarabiei de către Imperiul Rus: interviu cu R. Cucereanu, aut.
al trilogiei "Ghid informativ – Lacrimile românilor basarabeni"] / consemnare : Gheorghe
Budeanu // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 8 iul. – P. 20.
4008. Enciu, Nicolae. Demir Dragnev – 75 : [istoric, membru coresp. al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Nicolae Enciu, Teo-Teodor Marşalcovschi, Lidia Pădureac // Jurnal de
Chişinău. – 2011. – 26 iul. – P. 10.
4009. Liţa, Marina. Duşman al poporului la vârsta de un an : [despre destinul basarabeanului Alexei Cristal] / Marina Liţa // Jurnal de Chişinău. – 2011. – 8 iul. – P. 18.
4010. Mârzencu, George. "Duşman al poporului" la vârsta de zece ani : [din istoria
deportării familiei lui Constantin Chele din Sângerei] / George Mârzencu // Jurnal de Chişinău.
– 2011. – 5 iul. – P. 9.
4011. Mogoreanu, Nicolae. Povara încercărilor : [despre deportarea familiei
Mogoreanu] / Nicolae Mogoreanu // Lit. şi arta. – 2011. – 7 iul. – P. 3.
4012. Moraru, Anton. Expert în cunoaşterea obştii răzeşeşti : [75 de ani de la naşterea lui Demir Dragnev, istoric medievist] / Anton Moraru, Teo-Teodor Marşalovschi // Lit. şi
arta. – 2011. – 28 iul. – P. 7.
4013. Moraru, Anton. Marele român Constantin Stere : [despre simp. "Constantin
Stere – făuritor al renaşterii naţionale din Basarabia", iun. 2011, Chişinău] / Anton Moraru //
Lit. şi arta. – 2011. – 21 iul. – P. 3.
4014. Pâslariuc, Virgil. Cine a devastat Chişinăul în iulie 1941? / Virgil Pâslariuc //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2011. – 18 iul. – P. 4-5.
4015. Soare, Lucian. Glodeni : [din istoria localităţii: adapt. după "Localităţile Republicii Moldova"] / Lucian Soare // Natura. – 2011. – Iul. (Nr 7). – P. 7.
4016. Stati, Vasile. Drepturile Rusiei asupra Moldovei / Vasile Stati // Moldova suverană. – 2011. – 15 iul.
4017. Şlapac, Mariana. Turnuri cu denumiri romantice din cetăţile Moldovei / Mariana
Şlapac // Lit. şi arta. – 2011. – 7 iul. – P. 7.
4018. Ştefârţă, Sorina. "Stalin mi-a furat copilăria", un document cutremurător : [pe
marginea cărţii "Stalin mi-a furat copilăria" de Boris Vasiliev, Chişinău, "Baştina-Radog" SRL,
2010, 480 p.] / Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 8 iul. – P. 12.
4019. Ştefârţă, Sorina. Sugestie literară pentru uitări "ciudate" : [pe marginea cărţii
"Stalin mi-a furat copilăria" de Boris Vasiliev, Chişinău, "Baştina-Radog" SRL, 2010, 480 p.] /
Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 7 iul. – P. 6.
162

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4020. Taşcă, Mihai. Unde au fost împuşcaţi basarabenii sovietici : [perioada 19371940] / Mihai Taşcă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2011. – 7 iul. – P. 4-5.
4021. Tecuci, Suzana. Şi morţii acuză comunismul : [mărturii ale fostei deportate din
Cahul] / Suzana Tecuci // Timpul de dimineaţă. – 2011. – 6, 7 iul. – P. 4.
4022. Енчу, Николае. 1831 день Бессарабии: почему Первая мировая война
оказалась забытой : [интервью с зав. сектором новейш. истории Центра ист. исслед.
Ин-та истории, государства и права Акад. наук Молдовы] / подготовила Марина Тимотин // Новое время. – 2011. – 29 июля. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 3873, 4001)
94(498) Istoria României
4023. Bulmaga, Rodica. Impresii în urma lecturii cărţii "Cu şi fără securişti" : [pe
marginea cărţii cu acelaşi tit. de Ovidiu Creangă, Bacău, ed. Vicovia, 2009, 360 p.] / Rodica
Bulmaga, Tatiana Dercaci, Natalia Moraru // Lit. şi arta. – 2011. – 7 iul. – P. 4.
4024. Gheorghiţă, Eugen. De dor de Basarabia : [pe marginea cărţii "Cu şi fără securişti" de Ovidiu Creangă, Bacău, ed. Vicovia, 2009, 360 p.] / Eugen Gheorghiţă // Lit. şi
arta. – 2011. – 7 iul. – P. 4.
4025. Moraru, Anton. O carte eveniment : [pe marginea cărţii "Cu şi fără securişti" de
Ovidiu Creangă, Bacău, ed. Vicovia, 2009, 360 p.] / Anton Moraru // Lit. şi arta. – 2011. – 7
iul. – P. 4.
4026. Nedelcea, Tudor. Eminescu despre Tudor Vladimirescu / Tudor Nedelcea //
Lit. şi arta. – 2011. – 21 iul. – P. 6.
4027. Răileanu, Vitalie. Ovidiu Creangă – scriitorul care detestă scurgerea timpului :
[pe marginea cărţii "Cu şi fără securişti" de Ovidiu Creangă, Bacău, ed. Vicovia, 2009, 360 p.]
/ Vitalie Răileanu // Lit. şi arta. – 2011. – 7 iul. – P. 4.
4028. Rotaru, Mihail. Memorialistică de istorie a neamului românesc : [pe marginea
cărţii "Cu şi fără securişti" de Ovidiu Creangă, Bacău, ed. Vicovia, 2009, 360 p.] / Mihail
Rotaru, Gheorghe Cernea // Lit. şi arta. – 2011. – 7 iul. – P. 4.

163

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2011

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 7-2011
Cantemir, Traian 4005
Canţâr, Alexandru 3849, 3856
Canţîr, Cristian 3628, 3728
Caşu, Igor 3629-30, 4006
Căpiţă, Ionel 3859
Cenuşă, Zina 3845
Cercavschi, Eleonora 3800
Cernea, Gheorghe 4028
Chele, Constantin 4010
Chirilă, Victor 3707-08
Chirovici, Eugen Ovidiu 3775
Chişlea, Ion 3750
Chivriga, Viorel 3631
Cimpoi, Mihai 3582
Ciobanu, Mircea V 3891, 3956-58, 3965-66
Ciobanu, Pavel 3897
Ciobanu, Raisa 3959
Ciobanu, Valerian 3919
Ciobanu, Victor 3632
Ciobu, Emil 3724
Ciocoi, Gheorghe 3937
Ciornei, Vsevolod 3633-35
Cireş, Mihaela 3825
Ciubotaru, Hristofor 3779
Ciubuc, Vasile 3920
Ciubucciu, Vlad 4001
Ciurea, Cornel 3636-37
Codreanca, Lidia 3911
Coica, Ala 3638
Cojocari, Olga 3801
Colesnic, Iurie 3639
Condrea, Irina 3912-14
Constantin, Carmen 3802
Conţiu, Mihai 3590, 3832
Corai, Tatiana 3789, 3960
Corobceanu, Svetlana 3640
Cosniceanu, Maria 3915-18
Coşeriu, Eugen 3910
Courtois, Stephane 4002
Creangă, Ovidiu 3923, 4023-25, 4027-28
Cristal, Alexei 4009
Cristea, Iurie 3820
Cristoiu, Ion 3709-10
Crudu, Dumitru 3919, 3967-72, 3987-88
Crudu, Nicolae 3793
Cubreacov, Vlad 3641
Cucereanu, Rodion 4007
Curtescu, Margareta 3975

A
Ababii, Ion 3838
Alexa, Svetlana 3623
Andriuţă, Constantin 3845
Andronesco, Nicholas 3814
Anghel, Iulian 3895
Antonesei, Liviu 3624, 3704
Arpintin, Veronica 3749
Avram, Matei 3731
Aydin, Murat 3791
B
Bahnaru, Vasile 3582
Balint, Gabi 3894
Barbăroşie, Liliana 3808, 3849, 3856
Barcari, Lilia 3815
Basiul, Valentina 3658, 3716
Băsescu, Traian 3711, 3713
Bâlici, Gheorghe 3928-35
Becciev, Constantin 3855
Belâi, Liviu 3839
Bernardazzi, Alexandru 3873-74
Berzoi, Ludmila 3809
Beşleagă, Vladimir 3936, 3963, 3971-72,
3976, 3992
Bezviconi, Gheorghe 4004
Blănaru, Alina 3819
Bogatu, Petru 3595, 3625-27, 3705
Bojoga, Eugenia 3910
Bolboceanu, Ludmila 3810
Bradshaw, John C 3706
Breivik, Anders 3611
Brînzaniuc, Vadim 3792
Budeanu, Gheorghe 4007
Bulat, Ludmila 3964
Bulat, Olga 3760, 3990
Bulmaga, Rodica 4023
Bumacov, Vasile 3760
Burlacu, Alexandru 3971
Buşilă, Radu 3781
Bute, Lucian 3895
Butnaru, Leo 3955, 3965
Butnaru, Valentina 3993
C
Caba, Maria 3747
Caduc, Petru 3896
Caliniuc, Ioan 3839
164

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
D

Grati, Aliona 3975-76
Grăsoiu, Liviu 3977
Grecov, Iurie 3979
Grecu, Viorica 3789
Grejdianu, Tudor 3850
Gromov, Alexandru 3986
Grosu, Aneta 3603
Grozavu, Nistor 3873
Grozavu, Petru 3725
Gulca, Ilie 3649, 4002
Gumovschi, Andrei 3871
Gurin, Corneliu 3652, 3731-32
Guzun, Ana 3821

Dabija, Nicolae 3609, 3642-43, 3938, 3973
Damian, George 3610-11,3618, 3644, 371113
Damian, Liviu 3939
Danilenko, Vladimir 3597
Danilov, Nichita 3974
Decuseară, Ion 3776
Dercaci, Tatiana 4023
Dobândă, Viorica 3587
Dodon, Igor 3698
Donos, Alexandru 3589
Doru, Dumitru 3877
Dragnev, Demir [4008], 4012
Druc, Mircea 3645
Druţă, Ion 3940
Duca, Gheorghe 3582
Dulgheru, Valeriu 3646-47
Dumbrăveanu, Ion 3921
Duminica, Lilia 3591, 3648, 3782-83
Dumitraş, Virginia 3717
Dumitru, Aurel 3841
Dungaciu, Dan 3649

H
Hadârcă, Natalia 3874
Hadei, Vitalie 3894, 3897
Hâncu, Bogdan 3770, 3846
Herţa, Maria 3653
Hurduzeu, Ovidiu 3742
I
Ichim, Dumitru 3941
Iepure, Diana 3942, 3967

E

J

Eme, Chistophe 3612
Eminescu, Mihai 4026
Enciu, Nicolae 4008
Eremia, Anatol [3922]
Ernu, Vasile 3602, 3803
Eţco, Constantin 3838
Eţco, Tatiana 3833

Josan, Cătălin 3879
Josanu, Efim 3613
Jucov, Titus 3994
Julea, Zinaida 3654
K
Kallas, Siim 3777
Krkoska, Libor 3750

F
Federiuc, Nicolae 3632
Filat, Vlad 3632, 3641, 3650
Florea, Ioana 3651
Fule, Stefan 3777
Func, Iosif 3898
Furdui, Galina 3811

L
Lazăr, Valeriu 3771
Leibniz, Gottfried Wilhelm 3593-94
Leo, Stefano De 3714
Leşanu, Anatol 3850
Liţa, Marina 4009
Loghin, Andrei 3900
Luft, Bogumil 3715-16
Lupu, Viorica 3880

G
Gabura, Iurie 3864
Gârbu, Viorel 3762
Gâştemulte, Nelly 3595
Gheorghiţă, Eugen 3864, 3991, 4024
Gladei, Roger 3788
Godea, Mihai 3729-30
Gombos, Stelian 3598
Gorduz, Vasile 3875

M
Macovei, Ion 3715
Manastirli, Marina 3943
Mantea, Sanda 3732
Marcu, Tatiana 3749, 3792, 3868
165

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2011
Marian, Boris 3978
Marian, Elena 3881
Marşalcovschi, Teo-Teodor 4008, 4012
Martin, Vasile 3743
Măldărăşanu, Marius 3899
Mămăligă, Gheorghe 3614
Mămăligă, Vasile 3614
Mătcaş, Nicolae 3812
Mânăscurtă, Diana 3804
Mândâcanu, Virgil 3805, [3809-13]
Mârzencu, George 4010
Menşicov, Ala 3892
Mihail, Viorel 3673, 3944-45
Mihailov, Pavel 3881
Milescu-Spătarul, Nicolae 3587
Mistreanu, Tatiana 3822
Mocan, Sergiu 3751
Modârcă, Vlad 3873
Mogoreanu, Nicolae 4011
Moraru, Anton 4012-13, 4025
Moraru, Haralambie 3655-57, 3979, 3995
Moraru, Natalia 4023
Morăraş, Mihai 3962
Moroşanu, Andrei 3793
Moşanu, Alexandru 3658-59
Moşneag, Victor 3865
Munteanu, Ion 3834
Munteanu, Mihai 3654
Muşat, Carmen 3604

P
Palanceanu, Alexei 3859
Palladi, Tudor 3982
Papacioc, Arsenie 3596, 3598
Papuc, Irina 3848
Partole, Claudia 3984
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 4003
Păduraru, Pavel 3659
Pădureac, Lidia 4008
Păsat, Dumitru 3587, 3593-94
Păunescu, Adrian 3926,[3959], 3961
Pâslariuc, Virgil 4014
Perjuc, Liliana 3827
Petruţi, Doru 3603
Pirojkov, Serghei 3717
Pîslaru, Natalia 3829
Pleşu, Andrei 3619
Pogor, Lidia 3806
Popa, Andrei 3730
Popa, Vitalie 3586
Popovici, Angelina 3875
Popuşoi, Liliana 3996
Prisăcaru, Ion 3868
Proca, Pavel 3997
Prohniţchi, Valeriu 3744
Puiu, Cristi 3888
R
Radu, Constantin 3899
Răileanu, Viorica 3922
Răileanu, Vitalie 3836, 3983, 3992, 4027
Reniţă, Lucian 3842
Reşetnicov, Artur 3699
Ricci, Maurizio 3752
Robu, Ion 3896
Rogac, Raia 3794
Roibu, Nicolae 3654, 3984
Romaniuc, Iurie 3900
Rompuy, Herman van 3718
Rotaru, Mihail 4028
Rotaru, Tatiana 3840
Rusnac, Corneliu 3708
Rusu, Dinu 3880
Rusu, Nicolae 3985
Rusu, Tudor 3807, 3813

N
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 3823
Nanea, Vasile 3924-25, 3980
Nautre, Benoit 3847
Nechit, Irina 3963, 3981
Nedelcea, Tudor 4026
Nedelescu, Vasile 3946, 3964, 3982, 3985
Negrescu-Babuş, Inna 3911
Negru, Nicolae 3660-62
Newton, Michael A. 3706
Nichituş, Cristina 3598
O
Olaru, Angelina 3645, 3791, 4000
Oleinic, Alexandru 3733-34
Olteanu, Constantin 3631, 3763
Onisei, Ana-Maria 3888
Onoje, John 3865
Ornea, Zigu 3605

S
Saviţkaia, Stella 3816
Savva, Alexandru 3753-54
Schipor, Eleonora [3962]
Schlink, Bernard 3613
166

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Schmidt, Carol [3794]
Schmidt, Helmut 3719
Silvestru, Aurelian 3947-48
Simmel, Georg 3602
Sîrbu, Sergiu 3699
Soare, Lucian 4015
Soltan, Petru [3937]
Stanciu, Ion 3856
Stârcea, Eugenia 3825
Starţun, Olga 3824
Stati, Sergiu 3700
Stati, Vasile 4016
Stănilă, Moni 3599-00, 3663, 3843, 3960
Stegărescu, Liliana 3922
Stere, Constantin [3589], 4013
Stiglitz, Joseph 3778
Strâmbeanu, Andrei 3949
Suceveanu, Arcadie 3983
Surdu, Ion 716

Ţăranu, Anatol 3672-73
Ţurcan, Marina 3700
Ţurcan, Svetlana 3851
Ţurcanu, Ianoş 3951-53, 3973 [3977]
Ţurcanu, Ion 3674
U
Untilă, Veaceslav [3639], [3656]
Ursu, Olga 3828
Ursu, Victor 3755
V
Vakulovski, Alexandru 3968
Vakulovski, Mihail 3987-88
Vasilache, Vasile 3954
Vasiliev, Boris [4018-19]
Vicol, Mihai Sultana 3927, 3961
Vieru, Grigore 3974, [3980]
Vladimirescu, Tudor 4026
Volontir, Mihai 3654
Voronin, Vladimir 3675
Vorotneac, Elena 3676

Ş
Şerbănescu, Ilie 3748
Şlapac, Mariana 4017
Şleahtiţchi, Mihai 3808
Şpac, Ion 3589
Ştefârţă, Sorina 3623, 3672, 3714, 3879,
3892, 4018-19
Şuteu, Adina 3606

W
Walt, Stephen M 3617
Wyss, Martin 3601
Z

T

Zaporojan, Nicon 3873

Taban, Ana 3612, 3652, 3751
Tarlapan, Efim 3950
Taşcă, Mihai 3615, 4020
Tataru, Victoria 3851
Tănase, Alexandru 3664
Tănase, Constantin 3592, 3616, 3665- 71
Tătaru, Nadia 3583, 3877
Tcaci, Eudochia 3849
Tecuci, Suzana 4021
Testemiţanu, Nicolae 3839
Tighineanu, Ion 3583
Tintiuc, Dumitru 3850
Todua, Zurab 3701, 3735
Tofan, Eugenia 3835
Trifan, Călina 3981
Trombiţki, Visarion 3608
Turea, Larisa 3998

А
Авдиевский-Постолаки 3862
Ангел, Михай 3901
Андриевский, Виталий 3677, 3736
Антонович, Татьяна 3853
Б
Банару, Максим 3904
Барбарош, Елена 3863
Бассо, Андрей 3678
Беженару, Елена 3872
Безушенко, Валерия 3693, 3745
Бекчиев, Константин 3857
Берилэ, Раду 3679
Богату, Петру 3680
Борейко, Станислав 3739
Боршевич, Виктор 3681
Ботнарюк, Татьяна 3682
Бренич, А 3817
Буинчук, Мария 3799

Ţ
Ţarălungă, Antip 3588
Ţau, Elena 3836
167

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2011
Буриан, Александр 3683
Бэсеску,Траян 3722

Козак, Игорь 3797
Козма, Артур 3870
Константинова, Валентина 3863
Красильникова, Ирина 3702
Куликов, Сергей 3774

В
Василаке, Санду 3889
Веверица, Лариса 3584, 3723
Власова, Ольга 3746, 3852, 3861
Воронин, Владимир 3684

Л
Лазэр, Валериу 3773, 3790
Ларюшина, Татьяна 3746
Лукьянов, Федор 3720
Лупу, Мариан 3738

Г
Гожан, Вячеслав 3902
Голомоз, Алексей 3795
Грецу, Ефросиния 3796
Громов, Александр 3989
Гурэу, Виктор 3685

М

Е

Мазур, Святослав 3688
Макарь, Павел 3826
Манолаки, Вячеслав 3904
Мариан, Борис 3989
Менюк, Николай 3721, 3738, 3796, 3872
Мидарь, Виталий 3858
Мишин, Вадим 3691
Могоряну, Николай 3765
Моисеев, Сергей 3866
Мошану, Александру 3689
Мунтян, Юрий 3703
Мустя, Георге 3883

Енчу, Николае 4022

Н

Ж

Нестерова, Оксана 3690
Николаева, Ольга 3830

Д
Давидович, Наталья 3884
Дашевский, Олег 3887
Добрынина,Татьяна 3585
Доменти, Оксана 3854
Дука, Георге 3584-85
Дьяков, Дмитрий 3737

Желтова, Инна 3876, 3878, 3885, 3889,
3999
Жереги, Валериу 3890

О
Олейник, Александр 3739

И

П

Иванова, Ирина 3769
Ионко, Майя 3826, 3831, 3854
Истрати, Алексей 3785

Павлов, Николай 3773
Палей, Александр 3884
Пентелей, Василе 3860
Пойсик, Михаил 3766
Пономарева, Елена 3620
Понятовская, Вероника 3858
Попеску, Нику 3726
Порубина, Наталья 3787
Присэкару, Ион 3869
Пушкаш, Виктор 3784
Пушкин, А.С. 3817

Й
Йову, Василе 3882
К
Каврук, Дмитрий 3703
Калак, Дмитрий 3772
Канду, Андриан 3686
Каракаш, Марина 3867
Каюров, Георгий 3687
Кернац, Константин 3764
Кибич, Николай 3876
Кирилов, Сергей 3903
Кожухарь, Екатерина 3768

Р
Райлян, Петру 3785
Раца, Сергей 3780
Ревенко, Василий 3905
168

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Романчук, Григоре 3852
Ротарь, Татиана 3989
Рошка, Юрии 3691
Рудь, Борис 3621
Рудягина, Олеся 3999
Русу, Виталий 3893

Чобану, Эдуард 3901-02, 3909
Чодри, Асиф 3721
Чубашенко, Дмитрий 3697
Чудак, Александр 3727
Чупак, Лилиан 3769
Ш

С

Шевчук, Мария 3818
Шикирлийская, Марина 3790
Шикирлийская, Татьяна 3767
Шиман, Виктория 3853
Шпак, Емил 3831

Сава, Прасковья 3861
Семенова, Анна 3989
Семенова, Юлия 3837
Силицкая, Наталья 3784
Скарлат, Кристина 3885
Смешная, Татьяна 3870
Снегур, Мирчиа 3691
Сорочану, Тудор 3692,
3903, 3905-07
Сырф, Константин 3693

Ю
Юлкер, Феррит 3723
Я
Якимук, Федор 3887
Яковук, Аля 3678
Янчева, Анна 3684

Т
Табунчик, Марьяна 3786
Такий, Александр 3757-58
Таубер, Марина 3907
Тимотин, Марина 3795, 3862, 3884, 4022
Тодуа, Зураб 3607, 3722, 3740-41
Тома, Ион 3686
Тоотс, Айн 3622
Тромбицкий, Илья 3844
Тхорик, Александр 3691
Тэнасе, Александру 3694
Тэнасе, Виктория 3867
У
Узун, Елена 3882-83, 3886, 3893
Узун, Наталья 3720
Урекян, Серафим 3786
Ф
Филат, Владимир 3690
Филипп, Оксана 3886
Филиппов, Денис 3798
Ц
Цырдя, Богдан 3695-96
Ч
Чебан, Ион 3799
Чебану, Ион 3908
Чебану, Павел 3909
Чобану, Наталья 3878
169

Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2011 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2011

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 7-2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Adevărul : ed. de Moldova
Capitala
Comunistul
Dreptul
Economist
Făclia
Flux : ed. de vineri
Jurnal de Chişinău
Integrarea europeană, pas cu pas, Iul (Nr 2)
Literatura şi arta
Moldova suverană
Natura Nr 7
Săptămîna
Sport plus
Timpul de dimineaţă
Univers pedagogic pro
Ziarul de gardă
Кишиневские новости
Кишиневский обозреватель
Коммунист
Молдавсkие ведомости
Независимая Молдова
Новое время
Панорама
Столица= Capitala
Экономическое обозрение
Эксперт новостей

170

CUPRINS
CRONICA CĂRŢII ................................ ................................ ................................ .................5
0 GENERALITĂŢI ................................ ................................ ................................ ...................5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................ ................................ .5
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ................................ ...5
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ ...............5
01 Bibliografie. Cataloage ................................ ................................ ............................. 6
02 Biblioteconomie................................ ................................ ................................ .........7
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ................................ ..7
08 Poligrafii. Lucrări colective................................ ................................ ....................... 7
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ ................................ .....8
1/14 Filozofie................................ ................................ ................................ ..................8
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ................................ ................................ 8
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................ ................................ ................................ ............8
23 Religii indiene................................ ................................ ................................ ............8
27 Creştinism. Religie creştină................................ ................................ ....................... 9
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................ ................................ ................................ ................9
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ................................ ......................9
31 Statistică. Demografie. Sociologie................................ ................................ ...........10
32 Politică ................................ ................................ ................................ ....................10
33 Economie. Ştiinţe economice ................................ ................................ ...................11
34 Drept. Jurisprudenţă................................ ................................ ................................ 14
35 Administraţie publică. Artă militară ................................ ................................ ........17
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale................................ ................................ .........17
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................ ............................. 17
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ................................ ......19
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................ ................................ ...............20
51 Matematică................................ ................................ ................................ ..............21
53 Fizică................................ ................................ ................................ ....................... 21
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie................................ ................................ ........21
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice................................ ................................ ....22
57 Ştiinţe biologice ................................ ................................ ................................ .......22
59 Zoologie................................ ................................ ................................ ...................23

171

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................ ................................ .........23
61 Medicină................................ ................................ ................................ ..................23
62 Inginerie. Tehnică în general................................ ................................ ...................25
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale
vieţii sălbatice................................ ................................ ................................ .........26
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei................................ ..........27
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................ ....................28
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ ................................ .......29
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje.
Parcuri. grădini................................ ................................ ................................ ......29
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................ ................................ .............29
73 Arte plastice................................ ................................ ................................ .............29
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................ ............................. 29
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport................................ ................................ ......30
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................ ................................ ...........30
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ....................30
82 Literatură................................ ................................ ................................ .................36
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ .....................42
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii............................ 42
913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne .................42
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ .............42
93/94 Istorie ................................ ................................ ................................ .................42
94 Istorie generală. Istorie universală................................ ................................ ..........42
94(=411.16) Istoria evreilor ................................ ................................ ....................44
Autoreferate................................ ................................ ................................ ............44
Index de nume ................................ ................................ ................................ ........48
Index de titluri ................................ ................................ ................................ ........52
Index subiecte ................................ ................................ ................................ .........53
Index editori ................................ ................................ ................................ ...........56
Index ISBN eronate ................................ ................................ ................................ 56
CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ ................................ ................................ .......57
0 GENERALITĂŢI ................................ ................................ ................................ ............57
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................ ............................... 57
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general................................ ................................ .........57
172

008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ .............58
02 Biblioteconomie................................ ................................ ................................ .......58
030 Lucrări de referinţă generale ................................ ................................ ............58
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)................................ ................................ ....58
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ................................ 59
09 Manuscrise. Bibliofilie................................ ................................ ............................. 59
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ ................................ ...59
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ................................ .............................. 59
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................ ................................ ................................ ..........59
27 Creştinism. Religie creştină................................ ................................ .....................59
29 Curente contemporane religioase................................ ................................ ............59
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................ ................................ ................................ ..............59
32 Politică ................................ ................................ ................................ ....................60
33 Economie. Ştiinţe economice ................................ ................................ ...................61
34 Drept. Jurisprudenţă................................ ................................ ................................ 65
35 Administraţie publică. Artă militară ................................ ................................ ........77
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale................................ ................................ .........78
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................ ............................. 78
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor................................ .....80
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................ ................................ ...............80
51 Matematică................................ ................................ ................................ ..............81
53 Fizică................................ ................................ ................................ ....................... 81
54 Chimie. cristalografie. Mineralogie................................ ................................ .........81
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice................................ ................................ ....82
57 Ştiinţe biologice ................................ ................................ ................................ .......83
58 Botanică ................................ ................................ ................................ ..................83
59 Zoologie................................ ................................ ................................ ...................83
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................ ................................ .........84
60 Biotehnologie................................ ................................ ................................ ...........84
61 Medicină................................ ................................ ................................ ..................84
62 Inginerie. Tehnică în general................................ ................................ ...................95
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale
vieţii sălbatice................................ ................................ ................................ .........97
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei................................ ........102
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ............................... 104
173

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ ...104
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje.
Parcuri. Grădini ................................ ................................ ................................ ...104
72 Arhitectură................................ ................................ ................................ .............104
73 Arte plastice................................ ................................ ................................ ..........105
78 Muzică ................................ ................................ ................................ ................... 105
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport................................ ................................ ....105
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................ ................................ .........105
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ..................105
82 Literatură................................ ................................ ................................ ...............106
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ ................... 110
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ............................... 110
91 Geografie. Exploatarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ........................ 110
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ ...........110
93/94 Istorie ................................ ................................ ................................ ...............111
94 Istorie generală. Istorie Universală................................ ................................ .......111
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 7-2011............................... 114
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 7 -2011................................ .........122
CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ................................ ................................ ......123
0 GENERALITĂŢI ................................ ................................ ................................ ..........123
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................ ............................. 123
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general................................ ................................ .......123
005 Conducere şi organizare. Management ................................ .......................... 123
005.1 Teoria şi practica organizării................................ ................................ .......123
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ ...........123
01 Bibliografie. Cataloage ................................ ................................ ......................... 124
06 Organizaţii (în general)................................ ................................ .................... 124
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)................................ ................................ ..124
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ .............................. 124
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ ................................ .124
1/14 Filozofie................................ ................................ ................................ ........124
159.9 Psihologie ................................ ................................ ................................ ...124
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................ ................................ ................................ ........124
174

27 Creştinism. Religie creştină................................ ................................ ................... 124
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................ ................................ ................................ ............125
32 Politică ................................ ................................ ................................ ..................125
33 Economie. Ştiinţe economice ................................ ................................ .................137
34 Drept. Jurisprudenţă................................ ................................ .............................. 141
35 Administraţie publică. Artă militară ................................ ................................ ......142
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................ ........................... 143
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................ ................................ .............146
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................ ................................ .......147
61 Medicină................................ ................................ ................................ ................147
62 Inginerie. Tehnică în general................................ ................................ .................148
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale
vieţii sălbatice................................ ................................ ................................ .......148
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei................................ ........149
640 Tipuri de conducere şi administrare casnică ................................ ....................... 149
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................ ..................150
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. tehnologii şi
procedee în construcţii ................................ ................................ ......................... 150
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ ...150
72 Arhitectură................................ ................................ ................................ .............150
73 Arte plastice................................ ................................ ................................ ...........151
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................ ........................... 151
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie................................ ................... 151
78 Muzică ................................ ................................ ................................ ................... 151
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport................................ ................................ ....152
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................ ................................ .........154
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ..................154
82 Literatură................................ ................................ ................................ ...............155
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ ................... 161
908 Monografii ale localităţilor ................................ ................................ ............161
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ ...........161
93/94 Istorie ................................ ................................ ................................ ..............161
94 Istorie generală. Istorie universală................................ ................................ ........161

175

Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 10,23
Coli ed. 9,22
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 7-2011
Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60
Email: bookchamber.md@gmail.com
ISBN.Moldova@gmail.md
ISSN.Moldova@gmail.md
ISMN_Moldova@mail.md
http://www.bookchamber.md
Tipografia "Valinex" SA
str. Florilor 30/1A, of. 26B
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91
Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

176

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful