You are on page 1of 11

STODOLA

Prezentce prbhu DP #01 Revitalizace objektu SUKA Jan HORA, FUA TUL 24.10.2012

SUKA

Lokalizace
Liberec

R
Karlovy Vary

st nad Labem

Autem: Suka > Znojmo 10 km, 00:11 h

Na kole: Suka > Znojmo 15 km, 00:52 h Suka > Vranov 19 km, 01:03 h Suka > Hardegg 18 km, 00:58 h

Hradec Krlov Praha Pardubice Ostrava Olomouc

JM kraj Brno

Suka > Brno 78 km, 01:06 h Suka > Praha 193 km, 02:07 h Suka > Vde 100 km, 01:29 h

Plze

Jihlava Brno Zln

KRAVSKO
Znojmo

esk Budjovice

KRAVSKO

Znojmo

SUKA

Prezentce prbhu DP #01 Revitalizace objektu SUKA Jan HORA, FUA TUL 24.10.2012

Lokalizace

Keramika Kraveck rybnk

Zmek

Suka

Prezentce prbhu DP #01 Revitalizace objektu SUKA Jan HORA, FUA TUL 24.10.2012

Vesnice
Historie

Kravsko

Obec le ve znojemskm okrese, severozpadn od Znojma na poslednch vbcch eskomoravsk vrchoviny. Nejvy bod katastru je 373 m n.m, nejni pak 308 m n.m. Ron prmr srek je kolem 520 mm. Snhu bv v prmru kolem 15 cm. Poas a lehce zvlnnou krajinou se oblast vce pibliuje vrchovin, ne Znojmu. U to nen kraj vna. Obec m 547 obyvatel, vlastn kolu s tlocvinou, dv hospody a jeden obchod.

Prvn zmnka o Kravsku pochz z roku1092. Roku 1190 bylo Kravsko darovno nov zaloenmu louckmu klteru (dnes ve Znojm). Do obdob pedblohorskho meme zaadit zakldn mstnch poetnch rybnk, snad i oba bval mlny ji tehdy mlely a od roku 1575 existoval pivovar. Dalekoshl reformy z doby Marie Terezie a Josefa II. vyvrcholily ppravou tzv. josefovskho katastru r. 1789. Kravsko se stv soust novho velkostatku, kter z sti pronajatch a pozdji odkoupench zruench klternch statk v Pmtcch a okol buduje hrabc rodina Ugarte. V Kravsku si nov vrchnost urychlen vybudovala zmek z men louck letn rezidence. Majitel panstv asto pobvali mimo Kravsko. Z vznamnch udlost 19. stolet je to pedevm zaloen keramick tovrny r. 1823. Tovrna pispla ke zven stl zamstnanost v obci a svmi spnmi vrobky proslavila jmno Kravska i v zahrani. Potek 20. stolet byl doprovzen etnmi zmnami majitel keramick tovrny v Kravsku i pechodem velkostatku zcela do rukou italsk rodiny Dentice di Frasso.

Prezentce prbhu DP #01 Revitalizace objektu SUKA Jan HORA, FUA TUL 24.10.2012

Atmosfra

Prezentce prbhu DP #01 Revitalizace objektu SUKA Jan HORA, FUA TUL 24.10.2012

Atmosfra

Prezentce prbhu DP #01 Revitalizace objektu SUKA Jan HORA, FUA TUL 24.10.2012

Situace 1:500

Kravsko

erven je vyznaena poloha eenho zem celkem 2359m2

Suk a

100

Prezentce prbhu DP #01 Revitalizace objektu SUKA Jan HORA, FUA TUL 24.10.2012

Objekt Pstodlek Zastavn plocha: 400m


2

Zastaviteln plocha: 270,75m Obestavn prostor: 2337m


3

Mlat

Pstodlek

Potenciln dostavba

Prezentce prbhu DP #01 Revitalizace objektu SUKA Jan HORA, FUA TUL 24.10.2012

Objekt

48.913348,15.982569 Historie
Na pozemcch se pvodn nachzely dva hospodsk objekty. Z toho menho a pravdpodobn mladho se dochovaly pouze zbytky pil. Vt stodola je zajitn, m novou dokovou stechu (kter sice mla v oblasti historickou tradici, ale pro mal st pravdpodobn ne na tomto objektu). Konstrukce je zdn pilov s vyzdvanmi stnami. Hrzdn tty a nadezdvky jsou sten vyplnny cihelnou movinou, kter pdvodn slouila k pirozenmu odvtrvn. Stodola je cca 90 let star, pvodn slouila k mlcen a suen sena, pozdji jako chlvy pro dobytek. Je pravdpodobn, e patila panstvu z nedalekho zmku, nicmn zatm se mi neda najt dnou zmnku, stejn tak konkrtnj informaci od starousedlk. Objekt je pstupn po poln cest napojen na silnici 2. tdy vedouc do Kravska, 1,5km od evropsk silnice E49. Stodola prola stenou elektickou romantizujc rekonstrukc zatkem minulho desetilet. Jej stav je zajitn, ale budova postupn opt chtr.

Ambice
Objekt m velk potencil dky sv poloze na trase Praha > Znojmo (Vde). Stodola se vystavuje jako kraveck parthenon na malm zvlnn. Vidna z daleka, iroko daleko nic, co by j mohlo konkurovat. Chci toho vyut a vrtit ji do ivota. Vytvoit zde msto seznnho pohostinstv pro pocestn a pleitostn oslavy.

Prezentce prbhu DP #01 Revitalizace objektu SUKA Jan HORA, FUA TUL 24.10.2012

Objekt

Prce chce na pkladu Suky ukzat cestu jak vyut objekty, kter sice nejsou nijak instituciln chrnn, nicmn i tak jsou to bu svou hisori, umstnm nebo vzhedem vraznmi tyckmi symboly danho regionu. Objekty, kter u nejspe nikdy nebudou slouit svmu pvodnmu elu.

Prezentce prbhu DP #01 Revitalizace objektu SUKA Jan HORA, FUA TUL 24.10.2012

Reference

Hlavnm inspiranm zdrojem je pohostinstv Caf Fara. Caf fara vzniklo pestavbou bval fary v Klentnici na Mikulovsku. Provoz je zaloen na vrob vlastnch potravin. Komplex zahrnuje minimln ubytovac kapacity.

Na principu zhotovovn pokrm z ekologickho hospodstv je zaloen podnik restaurant de Kas v Amsterdamu. Objekt vzniknul revitalizac pvodn hospodskho staven nedaleko centra msta Amsterdam.

Oba podniky jsou svoj cenovou politikou nastaven tak, e neslou ke kadodennmu stravovn lid z okol, ale slou jako pomrn luxusn stravovny pro oslavy a turisty. Bohuel nejsme schopni naplnit amdici vytvoit podnik primrn pro mstn a koncept bude bli stravovn pro pespoln nvtvnky. Zastaven na cest.

Prezentce prbhu DP #01 Revitalizace objektu SUKA Jan HORA, FUA TUL 24.10.2012