You are on page 1of 3

Tình hình phát hành cổ phiếu thường của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

I. Cổ phiếu chào bán:
1.

Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

2.

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3.

Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

4.

Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 2.737.500 (Hai triệu bảy trăm ba mươi
bảy nghìn năm trăm cổ phiếu)

5.

Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 50.096.250.000 đồng (Năm mươi
tỷ không trăm chín mươi sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)

6.

Ngày phát hành: Ngày 28/01/2011

7.

Ngày bắt đầu chào bán: ngày 28/01/2011

8.

Ngày kết thúc chào bán: ngày 17/03/2011

9.

Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 28/01/2011 đến ngày 15/03/2011

10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: từ ngày 28/01/2011 đến ngày
17/03/2011
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: 18/03/2011
II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:
1.

Không có

III. Đại lý phân phối:
1.

Không có

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu:
Đối tượng
mua cổ

phiếu

1
1. Người
lao động
trong DN

Giá
chào
bán
(đ/cp)

2
18.300
đ/cp

Số cổ
phiếu
chào bán

Số lượng
cổ phiếu
đăng ký
mua

Số lượng
cổ phiếu
được
phân phối

Số
người
đăng ký
mua

Số
người
được
phân
phối

3
525.365

4
525.365

5
525.365

6
109

7
109

Số
người
không
được
phân
phối
8=6-7
0

Số cổ
phiếu
còn lại

Tỷ lệ cổ
phiếu
phân
phối

9=3-5
0

10
19,2%

365 0 80. Người đầu tư ngoài DN 4.Cổ đông sáng lập: . 4.08 .000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm) VI.386.250. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu: 1. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán: Danh mục T T Tổng vốn chủ sở hữu: 1000 đồng Tỷ lệ (%) 82.860 quyền biểu quyết: 21.Nhà nước: . Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 50.096.135 2.737.Người nước ngoài: 41. Cổ đông hiện tại 3.883.300 đ/cp 2.Cổ đông lớn (từ 5% trở lên): Trong đó: .750 51 . Người nước ngoài Tổng số 18. 2. chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.2.737.000 100 47.250.212.000 đồng.737.737.125.17 .750 58.697.500 459 568 459 568 0 0 525.8% 100% V.500.096.Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có 17.212. (Bằng chữ: Năm mươi tỷ không trăm chín mươi sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) 3. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 2.500 2.500 2. Tổng chi phí: - Phí bảo lãnh phát hành: Không - Phí phân phối cổ phiếu: Không - Phí kiểm toán: Không Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 50.135 2.

000.400 hàng PT nhà đồng bằng sông Cửu Long Giá trị cổ phiếu (đồng) 41.000 Tỉ lệ sở hữu 51% 7.08% .000 5.Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn: TT 1 2 Cổ đông Số cổ phần Tổng Công ty thuốc lá 4.750.375 Việt Nam CTCP chứng khoán ngân 518.188.883.184.