You are on page 1of 87

Mj Tarot

Znaczenia kart
(w rozkadzie Krzya Celtyckiego)

Artur Mikua
Warszawa, 2011

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Spis treci
Spis treci..................................................................................................... 2 Wstp.......................................................................................................... 4 Opis metody.................................................................................................. 7 Gupiec........................................................................................................ 9 Mag........................................................................................................... 10 Arcykapanka (Papieyca).................................................................................11 Cesarzowa................................................................................................... 12 Cesarz........................................................................................................ 13 Arcykapan (Papie)........................................................................................ 14 Kochankowie................................................................................................ 15 Rydwan...................................................................................................... 16 Sprawiedliwo.............................................................................................17 Eremita (pustelnik)........................................................................................18 Koo fortuny.................................................................................................19 Moc (sia).................................................................................................... 20 Wisielec...................................................................................................... 21 mier....................................................................................................... 22 Umiarkowanie..............................................................................................23 Diabe........................................................................................................ 24 Wiea........................................................................................................ 25 Gwiazda..................................................................................................... 26 Ksiyc....................................................................................................... 27 Soce........................................................................................................ 28 Sd........................................................................................................... 29 wiat......................................................................................................... 30 As buaw..................................................................................................... 31 Dwjka buaw...............................................................................................32 Trjka buaw................................................................................................33 Czwrka buaw.............................................................................................34 Pitka buaw................................................................................................ 35 Szstka buaw...............................................................................................36 Sidemka buaw............................................................................................ 37 semka buaw..............................................................................................38 Dziewitka buaw.......................................................................................... 39 Dziesitka buaw...........................................................................................40 Pa buaw................................................................................................... 41 Rycerz buaw................................................................................................ 42 Krlowa buaw..............................................................................................43 Krl buaw................................................................................................... 44 As pucharw................................................................................................45 Dwjka kielichw.......................................................................................... 46 Trjka kielichw............................................................................................ 47 Czwrka kielichw......................................................................................... 48 Pitka kielichw............................................................................................49 Szstka kielichw..........................................................................................50 Sidemka kielichw........................................................................................51 semka kielichw..........................................................................................52 Dziewitka kielichw......................................................................................53 Dziesitka kielichw.......................................................................................54 Pa kielichw............................................................................................... 55 Rycerz kielichw........................................................................................... 56 strona 2

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua Krlowa kielichw.......................................................................................... 57 Krl kielichw..............................................................................................58 As mieczy.................................................................................................... 59 Dwjka mieczy.............................................................................................60 Trjka mieczy............................................................................................... 61 Czwrka mieczy............................................................................................ 62 Pitka mieczy...............................................................................................63 Szstka mieczy............................................................................................. 64 Sidemka mieczy........................................................................................... 65 semka mieczy............................................................................................. 66 Dziewitka mieczy.........................................................................................67 Dziesitka mieczy..........................................................................................68 Pa mieczy..................................................................................................69 Rycerz mieczy..............................................................................................70 Krlowa mieczy............................................................................................. 71 Krl mieczy................................................................................................. 72 As denarw .................................................................................................73 Dwjka denarw...........................................................................................74 Trjka denarw............................................................................................. 75 Czwrka denarw.......................................................................................... 76 Pitka denarw.............................................................................................77 Szstka denarw........................................................................................... 78 Sidemka denarw......................................................................................... 79 semka denarw........................................................................................... 80 Dziewitka denarw.......................................................................................81 Dziesitka denarw........................................................................................82 Pa denarw................................................................................................83 Rycerz denarw............................................................................................84 Krlowa denarw........................................................................................... 85 Krl denarw................................................................................................ 86 Prawa autorskie............................................................................................ 87

strona 3

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Wstp
Rozkady kart
Podejmujc si pracy z kartami w pewnym momencie powinnimy dokona wyboru grupy roz kadw, ktrymi bdziemy si posugiwali w pracy z ludmi (jeli takow planujemy) lub na uytek wasny. Ze wzgldw utylitarnych, podzieliem je na dwie grupy grup rozkadw prostych i rozkadw zaawansowanych. W rozkadzie prostym zazwyczaj chodzi o uzyskanie szybkiej odpowiedzi na zadany temat. Midzy innymi z tego wzgldu uwaam, e dobrze sprawdzaj si w takiej sytuacji rozkady, dla ktrych uywa si od jednej do czterech kart, zawajc przy tym ich liczb do samych Wielkich Arkanw. Spord posiadajcych bogat bibliografi wskaza naley dwa najpopularniejsze, rozkady: trzy karty - opis 1, opis 2, rozkad krzyowy.

W przeciwiestwie do rozkadw prostych, w rozkadach zaawansowanych posugujemy si zawsze pen tali Tarota. Spord najbardziej znanych rozkadw wymieni mona: krzy celtycki - ktry to rozkad stanowi przedmiot niniejszej publikacji, gwiazda, podkowa, rozkad partnerski.

Szeroki opis tego zagadnienia znajdziecie w wielu opracowaniach tematycznych. Osobom poszukujcym obszerniejszej wiedzy polec ksik Alicji Chrzanowskiej pt.: Najlepsze rozkady tarota.

To wszystko ju wiem, ale po co mi ta wiedza?


Co jaki czas wraca do mnie temat Rozkady i ukady kart. Mj stosunek do tego zagadnienia sygnalizowaem ju na prowadzonym WIKI, pozwlcie jednak, e przypomn kilka kwestii. Niektrzy spord zajmujcych si kartami uwaaj, e: kada sprawa wymaga osobliwego, specjalnie opracowanego na okazj ich wystpienia (tyche spraw) rozkadu; jednym rozkadem mona spokojnie zmierzy si z kadym pojawiajcym si temat.

Jedni i drudzy maj po czci racj, niemniej osobicie stoj raczej po stronie tych drugich (co nie oznacza: w opozycji wobec tych pierwszych). To z czym borykaj si pocztkujcy (ale nie tylko oni) uytkownicy Tarota to swoista niepew no interpretacyjna poczona z poczuciem odpowiedzialnoci za losy osoby, ktra prosi ich o porad. Najlepszym z rozwiza ich dylematu jest solidne opanowanie, do celw dywinacyjnych, jednego, maksymalnie dwch rozkadw kart. strona 4

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua Takie podejcie pozwala na lepsze zrozumienie wzajemnych powiza kart zalenie od miejsca ich wystpienia oraz relacji z innymi kartami w rozkadzie. Takie podejcie do zagadnienia najczciej eliminuje te niepewno w kontaktach z ludmi, ktrym udzielamy porady. Jeli, dodatkowo, osoby zajmujce si dywinacyjn warstw Tarota prowadz co, co okrel na uytek wsplny mianem dziennika rozkadw, bd te mogy na bieco uczy si odwo ujc do wasnych, minionych dowiadcze. Dziki temu zamiast skaka z kwiatka na kwiatek cudzych eksperymentw mona ugruntowa wasn wiedz i uporzdkowa dowiadczenia. Zdaj sobie spraw z tego, e takie podejcie do dywinacji tchnie pewn monotoni (tak z punktu widzenia postronnego obserwatora, jak i pocztkujcego kartomanty), e nie jest efekciarskie. I jakkolwiek takim nie jest to jednak przynosi dugofalowe korzyci i pozytywne skutki wszystkim.

Sztuka stawiania pyta


Portal policyjni.pl jaki czas temu pisa o zwizkach tarocistw z przestpczoci. Zaskoczeni? Ja nieszczeglnie, zwaszcza, e nie chodzi o naciganie klientw ale o odpowied na jake wakie pytanie, ktre zadawali przedstawiciele tych ostatnich, a mianowicie Czy napad si uda?, i niezalenie od pomocy wrbity wpadli w rce wymiaru sprawiedliwoci. Nieustajca mantra: Czy zmieni prac? Czy poznam wymarzonego partnera/partnerk? Czy mojego ssiada trafi szlak, albo przynajmniej zajmie si nim skarbwka? Czy mj partner/partnerka mnie zdradza? Czy napad si uda? Takie, i inne tego typu, nonsensowne pytania s codziennoci osb zajmujcych si kartami. Dlaczego nonsensowne? Bo to Ty powiniene/powinna wiedzie, czy chcesz zmieni prac (i co Ci odpowiada); zna cechy swojego wymarzonego partnera i wiedzie, w jakich miejscach go nie spotkasz (jeli je posiada), a w ktrych spotkasz go niechybnie, albowiem to, e kiedy poznasz jest pewne; nie yczy le ssiadowi (bo zawi bywa si niszczc i utrudnia ycie); nie szuka potwierdzenia zdrady, albowiem jeli jej szukasz oznacza to w istocie koniec Twojego zwizku; finalnie za zdawa sobie spraw z tego, e powodzenie, tego czy innego, zamierzenia nie zaley od kart, ale od Twojego, do niego, przygotowania, oraz konsekwentnej i dynamicznej (nawet jeli oznacza to zmian planu dziaania w danej chwili) realizacji wasnych zamiarw. Wrba, pozytywna czy negatywna, nie jest ogoszeniem wyroku niebios czy losu; niezmiennym i nieodwoalnym. Wrba jest jedynie prognoz, ktra zwraca uwag na rne aspekty przyszoci, niekoniecznie oczywiste na pierwszy (i drugi, oraz trzeci) rzut oka, na skutki, rnych wariantw, naszych decyzji; prognozowanie takie nie zwalnia nikogo z obowizku samodzielnego decydowania o wasnych losach, jak i ponoszenia konsekwencji (przyjemnych lub nieprzyjemnych w odbiorze) podejmowanych decyzji i dziaa. Wrba, pozytywna czy negatywna, jako odpowied na zadane pytanie zaley od jakoci owego pytania. Jeli pytanie jest niekonkretne, rozmyte, otwarte w zbyt szerokim stopniu, prba odpowiedzi na nie, prba prognozy zdarze, moe okaza si rwnie konkretna jak ono samo. Zatem mwic o zadawaniu pyta w sesji karcianej mona mwi o swoistej sztuce, ktr na ley opanowa na uytek wasny, oraz ktrej naley uczy osoby korzystajce z Waszych usug.

strona 5

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Brak decyzyjnoci
Przygldajc si rodowisku klientw uznanych i zupenie anonimowych wrbitw pci obojga; ogldajc czasami na dobranoc programy w telewizjach ezoterycznych (zamiast kreskwek, wietnie usypiaj); przygldajc si statystykom rozmaitych serwisw karcianych; wnioskujc z tych wszystkich przesanek wnosz, i rodowisko staych odbiorcw kartomancji z Tarotem, w rolach gwnych, jest rodowiskiem bardzo wskim, maym. rodowisko odbiorcw przypadkowych, ktrzy zdecydowali si skorzysta z porady karcianej albo za spraw re klamy, albo tymczasowego kaprysu lub mody rodowiskowej, jest zdecydowanie znacznie szersze i wiksze. Obserwacje podpowiadaj mi take, i maniacy kart, ktrzy prosz o rozkad na smarkanie, czyli tacy, ktrzy nie podejm praktycznie adnej yciowej decyzji samodzielnie, bez konsultacji z psychoterapeut, duchownym, czy ostatecznie wrbit/wrk, tworz na tle caoci reprezentacj z jednej strony homeopatyczn, z drugiej za, za spraw kompulsji, niezwykle silnie zwracajc na siebie uwag, a przy tym miewaj skonno albo do 'weryfikowania' karcianej prognozy u maksymalnej grupy osb pracujcych z kartami albo do czstej wymiany owych osb (najczciej jedno idzie w parze z drugim) we wasnym yciu. Myl, i warto wspomnie, i osoba taka uzna Was za architekta kadego sukcesu, ale i poraki, ktre przytrafi si w jej yciu. Jeli z jakich wzgldw macie powody aby sdzi, e osoba proszca Was o pomoc jest takim wanie typem czowieka, macie prawo odmwi jej porady. To czy zdecydujecie si przekaza jej powody odmowy zaley wycznie od Was.

strona 6

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Opis metody
Przygotowujc si do stworzenia opisw znacze poszczeglnych kart w dywinacji 1 natrafiem na pewien problem. Okazao si nim by to, i pojedyncze karty nie maj dla mnie znaczenia w tym sensie, e stanowi tylko may fragment ta (za ktry uwaam rozkad, jako cao), ktre ostatecznie determinuje ich interpretacj. Przez moment rozwaaem kilka pomysw na podejcie do tego zagadnienia. Ostatecznie uznaem, e karty opisz wg. porzdku znacze, ktre mog przybiera zalenie od wystpo wania w poszczeglnych miejscach rozkadu tzw. krzya celtyckiego:

grafika za: The Pictorial Key to the Tarot, by A.E. Waite, ill. by Pamela Colman Smith [1911], sacred-texts.com

Zgodnie z tym co ju napisaem kluczem rozkadu jest poprawnie skonstruowane pytanie, kt re naley sprecyzowa przed przystpieniem do wykonania rozkadu. Pytanie to warunkuje, ukierunkowujc, nasz prac prognostyczn. W praktykowanej przeze mnie metodzie pracy, starajc si odda jej tre w przygotowanych znaczeniach wrebnych opisaem kad z kart w dziesiciu aspektach, uwzgldniajcych miejsce wystpienia danej karty w rozkadzie. Znaczenia karty warunkuj nastpujce pytania: 1. Kim jestem tutaj i teraz? 2. Z czym si zmagam? 3. Co motywuje mnie do dziaania? 4. Co daje mi oparcie? 5. Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji? 6. Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy? 7. W jakiej sytuacji mnie to stawia? 8. Jakie s zewntrzne uwarunkowania?2 9. Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)? 10. Jaki bdzie fina sprawy?
1 2 okrelam w ten sposb techniki suce prognozowaniu przyszoci czowieka, bez nadawania owemu prognozowaniu cech zdarzenia nieuniknionego - fatum, przepowiedni, proroctwa z grona rodziny, bliskich znajomych

strona 7

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Uwagi dodatkowe
W przygotowanej metodzie kartomancji nie stosuj nastpujcych technik: techniki odwracania kart warunkowo i tylko na potrzeby niniejszego opracowania, gdy uwaam, e w pocztkowym okresie pracy z kartami stosowanie jej mogoby utrudnia ich wykorzystanie; techniki dobierania kart wychodzc z zaoenia, i jeli nie jestemy w stanie udzieli odpowiedzi na zadane pytanie korzystajc z rozbudowanego rozkadu to dobranie do niego dowolnej iloci kart niczego nie zmieni; techniki sumowania kart ani innych technik numerologicznych.

Mam nadziej, e takie postawienie sprawy uatwi kademu start z dalsz, samodzieln prac z kartami, albowiem moje opracowanie nie uwzgldnia m.in. korelacji zachodzcych pomidzy kartami w rozkadzie, ktre take wpywa na ich interpretacj i znaczenie, a ktrej opra cowaniem bdziecie musieli zaj si we wasnym zakresie. Ponadto z opracowania mona skorzysta na dwa sposoby wprost uywajc go jako podstawy do tworzonych rozkadw; porednio uy jako wzoru do stworzenia wasnego przewodnika po rozkadzie.

Jednoczenie chciaem zwrci uwag na to. I niniejsze opracowanie powstawao rwnolegle z opracowaniem Mj Tarot Przewodnik po kartach co wprost znalazo odzwierciedlenie w czci zwartych w tym opracowaniu treci (w tym reprodukcji talii Hello Kitty obrazujcej poszczeglne wpisy).

Umys gupka sprowadza filozofi do szalestwa, Nauk do zabobonu, a sztuk do pedanterii. Std uniwersyteckie wyksztacenie.

strona 8

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Gupiec
Kim jestem tutaj i teraz?
Czowiekiem, ktry ucieka powszechnie szanowanym reguom ycia spoecznego. Jeli spodziewasz si po mnie rutynowych reakcji, szablonowych pomysw, konformistycznych zachowa to wybacz, ale to nie jestem ja.

Z czym si zmagam?
Moimi problemami jest poczenie beztroski i dziaania bez zastanowienia si na konsekwencjami, ktre one przynosz.

Co motywuje mnie do dziaania?


Pragnienie dowiadczenia czego nowego, nieznanego, nieprzewidzianego; czego co tutaj i teraz wydaje si by czym podanym.

Co daje mi oparcie?
wiadomo, e moje poznawanie wiata ma okrelony cel. Take wtedy, gdy nie potrafi go jednoznacznie okreli i ubra w sowa.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Przewiadczenie, e wystarczy wykona pierwszy krok na drodze do celu, a reszta z nich zrobi si sama.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Wszystko. Dosownie wszystko. Jeli podejm rozpoczt wdrwk osign cel. Jeli, za miast tego, bd porusza si si bezwadu czekaj mnie jeszcze wiksze kopoty.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Musz dokona wyboru, tyle, e nie chce mi si tego robi.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Cigle kto, lub co, zmusza mnie do dziaania. Do podejmowania decyzji, do ich konsekwentnej realizacji.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Moje nastawienie streszcza si w sowach jako to bdzie, a co bliej nieokrelonego wewntrz mnie zachca mnie do dziaania (nie zawsze delikatnie).

Jaki bdzie fina sprawy?


Nic nie wskazuje na to, aby cokolwiek miao si zmieni. Zmiana wymaga determinacji w dziaaniu i jego ukierunkowania, wytyczenia celw. Tymczasem moim jedynym celem jest ruszy w drog, a zamiast determinacji kieruj mn entuzjazm i skrajna naiwno.

strona 9

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Mag
Kim jestem tutaj i teraz?
Czowiekiem dojrzaym i zdecydowanym; pewnym swoich umiejtnoci, wiedzy i statusu a take wiadomym wasnych brakw.

Z czym si zmagam?
Przygnbia mnie pozycja zawsze silnego, zawsze zdecydowanego, zawsze pewnego swoich racji. Nieliczni wiedz, e czasami to jedynie maska do niezbyt ciekawej sytuacji; e czasami robi tylko to czego si ode mnie oczekuje - i robi to bez przekonania.

Co motywuje mnie do dziaania?


Idea samodoskonalenia. Pomnaania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Osiganie mistrzostwa w tym co robi.

Co daje mi oparcie?
Wyniki wasnej, solidnej i konsekwentnej, pracy.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Nadmierna pewno siebie.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Przy optymalnym wykorzystaniu posiadanego potencjau przyczyna problemw moe sta si w rdem sukcesu.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Musz mocno trzyma w rkach ster wasnego ycia.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Sprzyjajce. Niemniej naley uwaa na prby manipulacji ze strony otoczenia.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Jestem pewnym siebie optymist (mam ku temu podstawy). Wszystko musi si uda :)

Jaki bdzie fina sprawy?


Przy odrobinie zaangaowania w spraw zawsze pozytywny.

strona 10

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Arcykapanka (Papieyca)
Kim jestem tutaj i teraz?
Osob reagujc instynktownie, zdan na wasn wraliwo.

Z czym si zmagam?
Przeczucie. Podwiadome, poza zmysami, budzce atawizmy.

Co motywuje mnie do dziaania?


Intuicja. Staranne przemylenie spraw.

Co daje mi oparcie?
Pewno wasnych reakcji. wiadomo tego, e nie zawodz.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Nieobiektywna, nacechowana emocjami, ocena faktw.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Przy zachowaniu rwnowagi emocji i ducha odkrywam waciwe przyczyny stanu rzeczy oraz metody i kierunki ich przeksztacenia.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Musz nauczy si rwnowagi pomidzy zaufaniem przeczuciu i poniesieniu emocji.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Jaka sprawa, jaka kwestia jest przede mn ukrywana co uniemoliwia mi prawidow ocen stanu rzeczy.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Towarzyszy mi tylko jedna obawa - ta, i nie wykorzystam w stopniu wystarczajcym, nie posucham si, mojej intuicji.

Jaki bdzie fina sprawy?


Warunkowy. Zaleny od stopnia poznania samego siebie i zaufania samemu sobie.

strona 11

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Cesarzowa
Kim jestem tutaj i teraz?
Typem ambitnym, kreatywnym, wadczym i samodzielnym. Przynajmniej lubi w taki wanie sposb o sobie myle.

Z czym si zmagam?
Z zaspokajaniem cudzych i wasnych potrzeb.

Co motywuje mnie do dziaania?


Poczucie ekskluzywizmu i mesjanizmu gdy tylko si go podejm.

Co daje mi oparcie?
Dobre zaplecze yciowe :)

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Dominacja/prba dominacji osb z zewntrz.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Co nieoczekiwanego, cho, logicznie rzecz ujmujc, oczywistego.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Mikkiego, ale jednak pana i wadcy.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Wywieranie wpywu, presji majce na celu zmian mojego stanowiska.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Spokojne i wywaone.

Jaki bdzie fina sprawy?


Warunkowy. Zaleny od tego czy ulegn wpywom z zewntrz, od mojego wasnego zdecydowania.

strona 12

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Cesarz
Kim jestem tutaj i teraz?
Niekwestionowanym szefem, przywdc, liderem.

Z czym si zmagam?
Z wadz. Z jej sprawowaniem.

Co motywuje mnie do dziaania?


Posiadanie przewagi.

Co daje mi oparcie?
Pewno siebie.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Naduycie wadzy, siy.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Zalenie od wykorzystania posiadanych atutw bd to utrata bd wzmocnienie posiadanej kontroli i wadzy.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Naturalnego lidera.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Zazdro i niech otoczenia s tak oczywiste, e odczuwalne.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Nie zawsze mam ch i potrzeb zajmowania miejsca na piedestale. Rozwaam chwil odpoczynku. Nie wiem czy to dobry pomys.

Jaki bdzie fina sprawy?


Wygram i wszystko, jak zawsze, uoy si po mojej myli, ale istnieje take wariant, w ktrym pozytywne rozwizanie sprawy okupione zostanie ofiarami nieadekwatnymi do osignitych skutkw.

strona 13

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Arcykapan (Papie)
Kim jestem tutaj i teraz?
Ekspertem ds. rozwoju duchowego.

Z czym si zmagam?
Z pogodzeniem wiedzy i przekona.

Co motywuje mnie do dziaania?


wiadomo wartoci moich pogldw.

Co daje mi oparcie?
Praktyka. Przygotowanie.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Instrumentalne wykorzystywanie sfery ducha.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Skoncentruj si mocno na wasnym wntrzu i korzyciach zewntrznych, ktra taka koncentracja przynosi.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Niekwestionowanego lidera. Czowieka, ktry chce i umie utrzyma porzdek.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Konieczno uczenia si. Dostosowania si do sytuacji.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


To jedna z tych sytuacji, w ktrej nie towarzysz mi mieszane uczucia, i emocje wywoujce zamieszanie.

Jaki bdzie fina sprawy?


Kwestie duchowe mog wzi prym nad kwestiami materialnymi. Mog, ale nie wezm. Karta idealnie godzi je obie i pozostawia otwart kwesti tego jak to wykorzystam.

strona 14

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Kochankowie
Kim jestem tutaj i teraz?
Czowiekiem, ktry musi dokona wyboru.

Z czym si zmagam?
Nie umiem podj konkretnej decyzji w sytuacji, ktra tego wymaga.

Co motywuje mnie do dziaania?


Relacje z innymi ludmi.

Co daje mi oparcie?
Samodzielno. Fakt, i to ja decyduj.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Brak podjcia waciwych/jakichkolwiek3 decyzji w czasie, w ktrym powinienem je podj.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Zostan zmuszony do dokonania decyzji, z ktr nie pogodzi si albo moje serce, albo rozum.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Komfortowej. Nadal jeszcze mam czas by zdecydowa.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Przymus dokonania wyboru o daleko idcych konsekwencjach.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Jestem rozdarty. Istnieje wiele decyzji, ktre mog podj w obecnej sytuacji. Kada z nich przynosi inne konsekwencje i skutki.

Jaki bdzie fina sprawy?


Poprawa relacji z otaczajcy mnie wiatem bdca wynikiem wyborw, ktrych dokonam.

zalenie od kart ssiadujcych

strona 15

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Rydwan
Kim jestem tutaj i teraz?
Czowiekiem sukcesu, ktry ujarzmi swoje denia, pragnienia, cele.

Z czym si zmagam?
Z zaprowadzeniem porzdku, z pogodzeniem przeciwnoci.

Co motywuje mnie do dziaania?


Denie do wybranego celu.

Co daje mi oparcie?
Kontrola, ktr sprawuj nad swoimi pragnieniami.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Nieumiejtno pogodzenia przeciwnoci lub te jednostronno spojrzenia.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Jeli nie popadn w eufori, jeli utrzymam dyscyplin, jeli spojrz wielowtkowo - zachowam kontrol nad zdarzeniami.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Wierz w siebie.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


wiat zewntrzny, ludzie, wierz w moje umiejtnoci, zdolnoci, wiedz i si.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Zastanawiam si czy wiara we wasne siy nie jest przypadkiem nacechowana hurraoptymizmem a ja nie przeceniam wasnych si i umiejtnoci.

Jaki bdzie fina sprawy?


Warunkowy - zalenie od ukadu i rozoenia karty - albo zaspokoj swoj potrzeb sukcesu, albo doznam spektakularnej poraki.

strona 16

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Sprawiedliwo
Kim jestem tutaj i teraz?
Kim kto stara si zrozumie, doj do rda sprawy, zaprowadzi porzdek.

Z czym si zmagam?
Z rnic pomidzy sprawiedliwoci a jej postrzeganiem.

Co motywuje mnie do dziaania?


Potrzeba zachowania/przywrcenia rwnowagi.

Co daje mi oparcie?
Poczucie elementarnej sprawiedliwoci.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Zaburzenie rwnowagi. Konflikt przekona z prezentowanymi zachowaniami i postawami (dziaanie wbrew sobie).

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Warunkowo i zalenie od moich decyzji albo uporzdkowanie spraw, albo pogbienie chaosu.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Staj przed koniecznoci dokonania oceny, wydania sdu, wytrwania w podjtych decyzjach.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Urzdnicze, w trybie nakazowym/rozdzielczym; musz uwaa na biurokracj.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Nie mam obaw. Mam pewno tego, e wiem co jest suszne. Inn spraw jest to, czy znajc waciw drog jednak ni pod?

Jaki bdzie fina sprawy?


Klarowny. Jasny. Nie pozostawiajcy wtpliwoci. Niczym wyrok.

strona 17

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Eremita (pustelnik)
Kim jestem tutaj i teraz?
Samotnikiem, ze wszystkimi konsekwencjami tego stanu (nie zawsze pozytywnymi).

Z czym si zmagam?
Irytuje mnie ciga konieczno bycia szar eminencj.

Co motywuje mnie do dziaania?


Zdobyte wiedza i dowiadczenia. Postpy dokonane na drodze rozwoju. Przemylenia i osignicia dokonywane na uytek wasny.

Co daje mi oparcie?
Ideay, ktre posiadam. Zapa, ktry mi towarzyszy. Pasja, ktra jest we mnie.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Niedobr dziaania towarzyszcego wyrafinowanej filozofii ycia.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Nie mam pojcia, ale mam czas aby si nad tym zastanowi, poczu to, i wdroy w ycie.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Zalenie - albo czowieka o gbokim wntrzu, albo czowieka zawistnego i niechtnego wiatu nie podzielajcemu jego pogldw.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Chc czy nie chc jestem na piedestale. Ludzie traktuj mnie jak wzr godny naladowania, jak autorytet, ktremu naley by posusznym. Wic chyba nie jest le? Co?

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Nie mam nastawienia. Dziaam. Realizuj. Przekuwam myli w czyny. Rozwaam kwesti owego wewntrznego przekonania i determinacji, ktr we mnie wyzwala. Czy to zdrowe?

Jaki bdzie fina sprawy?


Owiecony :) Cokolwiek si przytrafi po drodze bd przekonany, e to nie wszystko co mo go i powinno si sta. Bd szuka drugiego, a gdy je znajd trzeciego, czwartego itd. dna. I znajd je.

strona 18

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Koo fortuny
Kim jestem tutaj i teraz?
Kim kogo fascynuje nieustanna zmienno, przemijanie, nastawanie nowego porzdku.

Z czym si zmagam?
Chwilami zmiany zachodz zbyt szybko. Nie nadam oswaja si z zastan sytuacj.

Co motywuje mnie do dziaania?


Oczekiwanie na to co przyniesie jutro; przewiadczenie, e niezalenie od tego co to bdzie moja sytuacja ulegnie zmianie.

Co daje mi oparcie?
Pogodzenie si z tym faktem, i rytm zmian jest staym elementem ycia.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Przeciwstawienie si zachodzcym zmianom. Opr wobec nowych wydarze.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Gupie pytanie. Niekoniecznie dobrze, ale i tak lepiej byoby zapyta o to co nie moe si zdarzy ;)

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Jestem zakrcony. Czasami a nadto.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Cokolwiek dzieje si ze mn i we mnie jest po sta i baczn obserwacj otoczenia. Tyle, e to statyczni obserwatorzy, ktrzy nie bd wkadali palca w szprychy zmian w moim yciu.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Nie mam czasu zastanawia si nad pierdoami. Jestem, yj, poddaj si zdarzeniom. Na mylenie bdzie czas pniej.

Jaki bdzie fina sprawy?


A kto powiedzia, e bdzie jaki fina?

strona 19

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Moc (sia)
Kim jestem tutaj i teraz?
Silnym i odwanym czowiekiem.

Z czym si zmagam?
Z demonami, ktre stwarzam.

Co motywuje mnie do dziaania?


wiadomo wasnych moliwoci i fakt, e jestem twrc, kreatorem, take tego co ze mnie spotyka.

Co daje mi oparcie?
Pewno siebie wynikajca ze znajomoci moich moliwoci i ogranicze.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Brak wiary w siebie; niewaciwa ocena swoich moliwoci; nadmierny wysiek.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Cokolwiek si bdzie dziao, jakkolwiek to oceni, czy uznam, e to dla mnie dobre, czy stwierdz, e ze - czeka mnie duo pracy, sporo aktywnoci.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


W takiej samej jak boksera na ringu. Koncentracja, skupienie na osigniciu celu, unikanie rkawic przeciwnika.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Doceniony czy niedoceniony? Nie wiem - wida jedno - to, e walcz, to e si nie poddaj. Tak te jestem oceniany. Tego si ode mnie wymaga.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Dam rad o ile nie dopadnie mnie pesymizm i nie zaowocuje zwtpieniem.

Jaki bdzie fina sprawy?


Z tarcz albo na tarczy - wygrany bez wzgldu na koszta jakie przyjdzie ponie.

strona 20

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Wisielec
Kim jestem tutaj i teraz?
Gociem, ktry niczym si nie zajmuje. Wisz i czekam.

Z czym si zmagam?
Nie zmagam si. Inni si zmagaj. Ja jedynie obserwuj z dystansu.

Co motywuje mnie do dziaania?


Jakiego znowu dziaania? Ja przecie nie dziaam. Ja sobie wygodnie wisz.

Co daje mi oparcie?
Moliwo trwania. Niezalenie od wygody/niewygody.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Zaniechanie dziaania.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


To samo, czyli nic.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Odrobin niewygodnej, ale przynajmniej mam spokj.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Powiesili mnie wic powisz.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Jeszcze nie zdecydowaem. Czy musz?

Jaki bdzie fina sprawy?


Nie bdzie finau. Zrobi wszystko aby odoy go w czasie.

strona 21

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

mier
Kim jestem tutaj i teraz?
Kim kto gwatownie i gruntownie si zmienia.

Z czym si zmagam?
Zmiana, ktr przechodz nie jest przyjemna w odbiorze. Mam zbyt wiele przyzwyczaje.

Co motywuje mnie do dziaania?


Pewno, e to waciwy czas na zmiany, nawet jeli jeszcze tego nie czuj.

Co daje mi oparcie?
Przekonanie, e zmiany wyjd mi na dobre.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Czasami nie ma powodw. Czasami jest tak, e wkracza si w okres zmian w yciu.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Zalenie od tego czy poddam si temu co si dzieje, czy bd z tym walczy za wszelk cen. W pierwszym przypadku bdzie to cig dalszy przemian. W drugim take, tyle, e przyjdzie mi zapaci wysz cen.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


W trakcie trwania, dziania si, zachodzenia przemian niezbyt komfortowej.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Determinujce. Wymuszajce poddanie si zachodzcym procesom.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Lk przed bolesnym procesem zmian. Obawa przed tym co nowego przynios.

Jaki bdzie fina sprawy?


Zaskakujcy. W kadym przypadku pozytywnie.

strona 22

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Umiarkowanie
Kim jestem tutaj i teraz?
Czowiekiem, ktry wybra drog rodka.

Z czym si zmagam?
Z zachowaniem rwnowagi w yciu.

Co motywuje mnie do dziaania?


Moliwo uzyskania i utrzymania rwnowagi. Wiem, e mog to zrobi.

Co daje mi oparcie?
Spokj ducha. Wewntrzne przekonanie o tym, e sobie poradz.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Nadmierna kontrola dziaa skutkujca wewntrznym rozdarciem.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Zaley to od tego, czy zachowam rwnowag czy j strac. W pierwszym przypadku nic gronego, w drugim nic przyjemnego.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


W ulubionej. Decyduj o tym co i jak zrobi. Spokojnie rozwaam za i przeciw. Podejmuj dziaania rozsdnie.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Mam wok siebie yczliwych ludzi. Chtnych do pomocy i wsparcia moich dziaa.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Jak dziaa, aby nie dziaa w popiechu? Jak dziaa aby nie zgi desk ale jej nie zama?

Jaki bdzie fina sprawy?


Jaki by nie by przyniesie wewntrzn harmoni o ile zachowam spokj i wyka si dyscypli n.

strona 23

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Diabe
Kim jestem tutaj i teraz?
Zem wcielonym, czy tylko zwyczajnym psychopat? To bez znaczenia gdy jestem atrakcyjny, pocigajcy i inspiruj otoczenie.

Z czym si zmagam?
Odczuwam pewien dyskomfort zwizany z tym, i jestem kim jestem. Nakada to na mnie ograniczenia. Ich usunicie nic nie zmienia.

Co motywuje mnie do dziaania?


Moliwo osignicia sukcesu. C z tego, e koszta bd wysokie. Zapac je inni. Nie ja.

Co daje mi oparcie?
Pewno, e zrealizuj kade z moich zamierze.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Poddanie si losowi, wpywowi innych osb, nierozsdnych idei, chorych koncepcji i gupich pragnie.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Uzalenienie. Wewntrzne przewiadczenie, i bez okrelonych ludzi, przedmiotw, idei nie dam sobie rady.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Uzaleniam albo jestem uzaleniony. W obu przypadkach niezbyt ciekawie dla przyszoci. Zwaszcza gdy przyjdzie zerwa przyczyny tego stanu rzeczy.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Trudno jest spostrzec, e to jak silnie uzaleniam od siebie innych ma przeoenie i dziaa take w drug stron.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Nie mam obaw. Nie mam take nadziei. Kontrola tylko to sowo brzmi w gowie.

Jaki bdzie fina sprawy?


Jeli zdecyduj si dokona wyboru, jeli odetn ograniczenia, ktre nakada na mnie mj wasny umys, jeli bd potrafi W kadym przypadku czeka mnie duo pracy nad sob sa mym. Koszta, ktre przyjdzie mi zapaci, nie bd mae.

strona 24

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Wiea
Kim jestem tutaj i teraz?
Jestem niczym Basil z Greka Zorby w chwil po zawaleniu si kolejki na zboczu gry. Czy jest gdzie w pobliu jaki niezatapialny optymista? :)

Z czym si zmagam?
Z gwatownymi, zmieniajcymi perspektywy, zdarzeniami w yciu, ktre oceniam jednoznacznie jako nieprzyjemne.

Co motywuje mnie do dziaania?


Rado ycia.

Co daje mi oparcie?
Muzyka, wino, taniec i piew - czyli: Ciesz si z kadej chwili, bo ycie jest tylko jedno.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Nie uporzdkowaem na czas swoich spraw. Teraz ycie porzdkuje je za mnie.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Rozkad. Rozpad. Destrukcja. Czy chcesz co jeszcze doda?

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Pasywnej. Przegapiem moliwo aktywnego wspdziaania w zachodzcym procesie zmian.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Obserwatorzy patrz i dr dzikujc swoim bogom, e to nie ich spotyka ten problem.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Za pno na obawy. Jedyna nadzieja w tym, e kiedy signie si bruku ;)

Jaki bdzie fina sprawy?


Zaskakujco moe okaza si pozytywny. Gdy oglda si wiat z perspektywy dna mona ju tylko wdrowa do gry o ile starczy determinacji po przeytych dowiadczeniach.

strona 25

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Gwiazda
Kim jestem tutaj i teraz?
Niepoprawnym optymist.

Z czym si zmagam?
Z nadmiarem optymizmu oraz faktem, e nie zawsze optymizm wystarcza.

Co motywuje mnie do dziaania?


Nadzieja na to, e sprawy uo si w sposb jakiego oczekuj.

Co daje mi oparcie?
Duchowo. Bogate ycie wewntrzne.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Poddanie si rezygnacji.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Osign to co chc osign.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Czuj si dobrze wiedzc, e wszystkie sprawy zmierzaj do dobrego zakoczenia.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


wiat zewntrzny sprzyja moim pragnieniom, marzeniom i deniom. Mog liczy na pomoc i wsparcie innych.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Chwilami odnosz wraenie, e wszystko co si dzieje jest zbyt pikne by mogo okaza si prawdziwe. Boj si, e zamkn oczy - otworz oczy i czar prynie.

Jaki bdzie fina sprawy?


Sukces. Peen, niezaprzeczalny, jednoznaczny.

strona 26

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Ksiyc
Kim jestem tutaj i teraz?
Bajkow Alicj w krainie czarw i dziww.

Z czym si zmagam?
Z odrnieniem faktw od fikcji. Jedna i druga wydaje mi si prawdopodobna.

Co motywuje mnie do dziaania?


Nie posiadam adnej motywacji. Jedynie co mi w duszy gra.

Co daje mi oparcie?
Nie posiadam adnego oparcia. To, ktre wydaje mi si, e posiadam jest wybitnie niestabilne.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


ycie w malignie. Brak pomysu na toczce si sprawy. Bezrefleksyjne podporzdkowanie si kolejnoci zdarze. Przekonanie o braku koniecznoci dziaania.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Nic ponad to co ju zaszo. Lunatyczna nierzeczywisto.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Niezbyt wesoej i przyjemnej - osoby reagujcej instynktownie, w oparciu o wasne przywi dzenia.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Rozbiene, udzce, zwodnicze, kamliwe. Nie dostrzegam tego.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


udz si nadziej, e jako da si wszystko uoy.

Jaki bdzie fina sprawy?


Draliwe pytanie. Jak powiedzie komu, e powinien przesta gapi si w sufit, wiedzc, e nic poza gapieniem si w sufit, liczeniem chmurek, oczekiwaniem na niebieskie migday nie bdzie chcia zrobi?

strona 27

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Soce
Kim jestem tutaj i teraz?
Czowiekiem yjcym tzw. peni ycia.

Z czym si zmagam?
Z tym, e nadmiar ciepa bywa zabjczy; czasami z ciemnymi stronami mojej natury.

Co motywuje mnie do dziaania?


wiadomo tego, i nasta moment, w ktrym naley dziaa.

Co daje mi oparcie?
Jawno zachowa, myli, pogldw.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Nadmiar szczcia.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Pokonam przeciwnoci, przezwyci kopoty, pozbd si lkw.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Rozkwitam starajc si nie przesadzi z nadmiarem rozkoszy; jednoczenie zachowuj rwnowag pomidzy optymizmem a prac nad wasnym yciem.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Sprzyjajce moim planom i dziaaniom. Nie istniej jawne sprzeciwy.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Optymista nie ma obaw. Optymista cigle yje nadziej. Najwyej zastanawia si nad tym na ile nadzieja ta jest zasadna.

Jaki bdzie fina sprawy?


Pozytywny w kadym moliwym aspekcie, pozwalajcy cieszy si jej zakoczeniem.

strona 28

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Sd
Kim jestem tutaj i teraz?
Beneficjentem radykalnych przeksztace.

Z czym si zmagam?
Z rewolucj i jej skutkami.

Co motywuje mnie do dziaania?


Przewiadczenie, e tak ma by.

Co daje mi oparcie?
Nie posiadam oparcia. Wycznie nadziej.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Prba powstrzymania trybw losu.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Tryby losu i tak bd si krciy.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Czy tego chc czy nie chc bior udzia w zmianach.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


wiat si mn nie zajmie. Ma swoje sprawy.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Co bdzie gdy wszystko ulegnie przeksztaceniu?

Jaki bdzie fina sprawy?


Radykalna acz pozytywna zmiana ycia, jego jakoci, jego uwarunkowa.

strona 29

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

wiat
Kim jestem tutaj i teraz?
Czowiekiem w stanie harmonii z otaczajc go rzeczywistoci.

Z czym si zmagam?
Przeraa mnie z lekka swoboda realizacji planw, zamierze, pomysw.

Co motywuje mnie do dziaania?


Moliwo uczestniczenia w sprawach wakich gdzie cen jest jeden umiech.

Co daje mi oparcie?
Wiara. Moe niekoniecznie stricto religijna ale jednak.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Pozytywna realizacja planw.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Wszystko bdzie si ukadao po mojej myli.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Idealnej :)

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


wiat otoczy mnie penym wsparciem.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Myl, e uda mi si pokona lk przed nag zmian nastawienia. Jako pesymista zakadam czasami, e gdy sprawy ukadaj si poprawnie, to niewtpliwe jest w tym jaki haczyk.

Jaki bdzie fina sprawy?


Okrgy ;) Wielowymiarowo przyjemny i poyteczny.

strona 30

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

As buaw
Kim jestem tutaj i teraz?
ywe srebro - tak na mnie woaj. Rozpiera mnie energia, dziaanie.4

Z czym si zmagam?
Nie zawsze moja potrzeba i ch dziaania id w parze z moliwociami.

Co motywuje mnie do dziaania?


Ch dziaania? Potrzeba, pragnienie, imperatyw.

Co daje mi oparcie?
wiadomo przepeniajcej mnie woli.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Nie zawsze planowe, mimo, e zawsze celowe, dziaanie.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Cokolwiek si zdarzy praca, czeka mnie jeszcze duo pracy.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Czowieka, ktry bdzie dziaa.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


wiat wok mnie take nie stoi w miejscu - toczy si, pracuje, oczekuje dziaania.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Moliwo wypalenia si? Tak si dzieje czasami.

Jaki bdzie fina sprawy?


Pracowity :)

Mag pasji

strona 31

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Dwjka buaw
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Z samotnoci. Czowiekiem zamylonym, opanowanym, praktycznym.5

Co motywuje mnie do dziaania?


Ch przemylenia tego co mnie spotyka.

Co daje mi oparcie?
Opanowanie. Umiejtno planowania. Umiejtno dostrzeenia perspektywy.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Przewiadczenie, e wszystko mam pod kontrol.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Wszystko zaley od tego jakie cele sobie wytycz.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Przywdczej. Moje umiejtnoci, mj praktycyzm, znajd zastosowanie.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Otoczenie traktuje z dystansem osoby penice funkcje zarzdzajce. Tak jest i w tym przy padku. Dziaam w grupie, ale sam.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Za duo myl. Zbytnio si zastanawiam.

Jaki bdzie fina sprawy?


Tak odlegy, e trudno si do niego odnie.

Arcykapanka pasji

strona 32

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Trjka buaw
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Samotno. Uporczywa. Kim kto cigle dy do niewiadomego, nieznanego.6

Co motywuje mnie do dziaania?


Lepsze jutro na kracach wiata.

Co daje mi oparcie?
Przekonanie, e gdzie jest lepiej ni tutaj.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Nieumiejtno dostrzegania spraw przyziemnych i codziennych. Koncentrowanie si na celach dugofalowych z pominiciem teraniejszoci lub jej lekcewaeniem.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Cig dalszy ycia przyszoci.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Jestem oderwany od rzeczywistoci.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Odcigaj mnie od ycia tutaj i teraz.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Moe jednak nie warto czeka i uzna, e lepszy wrbel w garci?

Jaki bdzie fina sprawy?


Odlegy. To przede wszystkim. Czy pozytywny dla mnie? Docelowo tak.

Sd pasji

strona 33

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Czwrka buaw
Kim jestem tutaj i teraz?
Wczasowiczem w Rio w okresie karnawau. Gociem, ktry odpoczywa dobrze si bawic.7

Z czym si zmagam?
Z nadmiarem rozrywek, lub tylko z nieumiejtnoci wypoczywania.

Co motywuje mnie do dziaania?


Przewidywana przyjemno.

Co daje mi oparcie?
wiadomo posiadania czasu wolnego.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


W kadym przypadku rozrywka. Mona rozway, czy nieumiarkowanie w tej materii, czy te zbytnia wstrzemiliwo.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Jeszcze wicej przyjemnoci z przyjemnoci, lub frustracji wynikajcej z rozdarcia pomidzy rzeczami przyjemnymi.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Pozytywnej w tym sensie, i nic, poza mn samym, nie warunkuje mojego tu i teraz. Mog zrobi z nim co zechc.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


wiat dookoa nieco zwariowa (pozytywnie). Wymaga ode mnie bym zwariowa razem z nim.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Ja jednak od rozrywek zbiorowych lubi trzyma si z daleka. Podejrzewam zawczasu kaca dzie po (moralnego, czy fizycznego).

Jaki bdzie fina sprawy?


Sprawa doprowadzona do koca, zakoczona sukcesem i celebracj owego.

Wisielec pasji

strona 34

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Pitka buaw
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Z siln konkurencj. Z wycigiem szczurw. Zapanikiem w walce o co lepszego.8

Co motywuje mnie do dziaania?


Ch wygranej.

Co daje mi oparcie?
Przekonanie o wasnej wyszoci nad konkurentami.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Zamieszanie, konkurowanie, spr o priorytety, ch wygranej.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Zamieszanie, walka, konkurencja (nie zawsze tak zdrowa jakbym sobie tego yczy).

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Czy tego chc, czy te nie, jestem zapanikiem w tym konkursie.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Otoczenie, ludzie najblisi, zmusza mnie do konkurowania, wykazujc siln ch zmierzenia si ze mn.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Czy walka z innymi bywa zdrowa? Gdzie ley granica, za ktr zdrowa konkurencja staje si niezdrowym mordobiciem?

Jaki bdzie fina sprawy?


Awanturniczy. Przynoszcy spory rozwizywane na drodze konfrontacji.

Ksiyc pasji

strona 35

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Szstka buaw
Kim jestem tutaj i teraz?
Zwycizc.9

Z czym si zmagam?
Ju si nie zmagam. Wanie skoczyem i wygraem.

Co motywuje mnie do dziaania?


Rado z wygranej.

Co daje mi oparcie?
Wygrana.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Stanem twarz w twarz z przeciwnociami.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Pokonam to z czym nie dawaem sobie rady.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Na tyle korzystnej, e czasami powtarzam sam sowa niewolnika pamitaj.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Otoczenie cieszy si moim triumfem, ale obraz nie byby peny gdybym nie wspomnia o drob nej zazdroci (gorzej lub lepiej maskowanej).

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Wygraem. Co dalej?

Jaki bdzie fina sprawy?


Stawi czoa przeciwnociom i pokonam je.

Soce pasji

strona 36

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Sidemka buaw
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Z atakiem i obron. Wojownikiem w penej krasie.10

Co motywuje mnie do dziaania?


Przekonanie o wasnej niezniszczalnoci.

Co daje mi oparcie?
Posiadane narzdzia obrony i ataku.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Walka. Konfrontacja. Waleczno.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Konfrontacji cig dalszy.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Przyjmuj postaw obronn na wszelki wypadek.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Otoczenia nie ma wszyscy s na przeciwko mnie.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Nie mam czasu na mylenie o obawach.

Jaki bdzie fina sprawy?


Czeka mnie konfrontacja. Sam przeciw wiatu.

10 Diabe pasji

strona 37

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

semka buaw
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Z wiatrem, ktry naprzemiennie pomaga lub przeszkadza. Nie ma to znaczenia. Jestem tylko przelotem.11

Co motywuje mnie do dziaania?


Pragnienie.

Co daje mi oparcie?
Moje marzenia.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


To co szybkie - decyzje, dziaania.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Cokolwiek si zdarzy nie opanuj tego.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Kurka na wietrze.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Nie zdyem zauway.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Chc zwolni.

Jaki bdzie fina sprawy?


Niespodziewany. Zmienny.

11 Koo fortuny pasji

strona 38

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Dziewitka buaw
Kim jestem tutaj i teraz?
Korzenie mwi niepokonanego.12 mi, e typem polegego -

Z czym si zmagam?
Rozpiera mnie energia.

Co motywuje mnie do dziaania?


Przewiadczenie o wasnej sile.

Co daje mi oparcie?
Solidna palisada - przekona, pogldw, opinii.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Obrona Czstochowy.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Perspektywy s spektakularnie legendarne.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Bohaterskiego kogo ;)

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Chc, nie chc, jestem postrzegany jako zwycizca a choby moralny ;)

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Cholernie nie znosz gra roli symbolu dla mas.

Jaki bdzie fina sprawy?


Jaki by nie by historia i tak oceni go pozytywnie.

12 Sia pasji

strona 39

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Dziesitka buaw
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Niesuszne oskarenie, podejrzenie, ktre w realny sposb przekada si na moje ycie. Kim kto stawia czoa przeciwnociom losu.13

Co motywuje mnie do dziaania?


Przymus.

Co daje mi oparcie?
Wiara we wasne siy.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Nadmiar niechcianych lub tylko niekoniecznych obowizkw.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Walka.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Jestem zmczony.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Otoczenie nie uatwia. Podjudza, wpywa, dokonuje radykalnych ocen.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Czy moja wola wystarczy tam gdzie brakuje si?

Jaki bdzie fina sprawy?


Bd udowadnia barbarzycom zza wzgrza, e nie jestem wielbdem ( ale i tak mnie wykastruj).

13 wiat pasji

strona 40

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Pa buaw
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Z opanowaniem tego co mnie nosi. Nosz mnie furie, potrzeby, pragnienia, chci.14

Co motywuje mnie do dziaania?


Modo jako cecha wieku lub ducha.

Co daje mi oparcie?
wiadomo wasnych moliwoci.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Nadmiar entuzjazmu i niedomiar przewidywania konsekwencji.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Cig dalszy entuzjazmu.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Typowego barbarzycy ;)

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Otoczenie przyklaskuje temu co robi. Uwaa, e musi by w tym jaki cel, sens.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Nie mam obaw. Mam plany i je zrealizuj bez wzgldu na konsekwencje.

Jaki bdzie fina sprawy?


Infantylno nie sprzyja finaom.

14 Gupiec pasji

strona 41

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Rycerz buaw
Kim jestem tutaj i teraz?
Kim kto umie ju przeliczy siy na zamiary. Co nie przeszkadza mu przesadza z tymi drugimi.15

Z czym si zmagam?
Nadmiar obowizkw, ktre chtnie bior sobie na gow.

Co motywuje mnie do dziaania?


Ambicja wyraana maksym: Co?! Ja nie dam rady?

Co daje mi oparcie?
Wiara w siebie i ambicja.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Nadmiar ambicji. Nadmiar obowizkw.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Praca. Wicej pracy.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Kogo, kto na nic nie ma czasu cigle za czym gonic.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Jest mody, jest silny, niech pracuje, niech goni, niech robi - otoczenie przyjmuje moj perspektyw postrzegania wiata.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Chciabym spokojnie zrealizowa swoje plany, zamierzenia. Czy dam rad?

Jaki bdzie fina sprawy?


Osign cele, ale koszta mog okaza si do wysokie.

15 Rydwan pasji

strona 42

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Krlowa buaw
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Nie zmagam si, zwyczajnie sprawuj wadz. Czowiekiem o elaznej konsekwencji.16

Co motywuje mnie do dziaania?


Samowiadomo. Otwarto. Konserwatyzm.

Co daje mi oparcie?
Umiejtno znalezienia i wyraenia wywaonej postawy w sprzecznociach.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Autorytaryzm, ktrym si chlubi.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Wszystko co zda w kierunku samorealizacji.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Pewnego siebie, niebezpodstawnie, a mimo to w specyficzny sposb mikkiego czowieka.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Otoczenie jest zachwycone. I dobrze ;) Zachwyceni wszystko licz in plus dla obserwowanego obiektu ;)

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Ile osb uzna, e moja postawa jest godna naladowania? Ile osb zrobi to bezrefleksyjnie? Ile osb upadnie z tego powodu i wicej si nie podniesie?

Jaki bdzie fina sprawy?


Jeli zachowam wysoki stopie samowiadomoci (przynajmniej taki jak dotychczas), jeli bd wytrway, mam szans na peen sukces wasnych zamierze. To takie banalne.

16 Cesarzowa pasji

strona 43

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Krl buaw
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Nie mam potrzeby zmaga si. Jestem. To wystarcza. Mczyzn. W peni tego sowa znaczeniu.17

Co motywuje mnie do dziaania?


Potrzeba, konieczno, ycie.

Co daje mi oparcie?
Ja sam.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Silny mczyzna. wiadomy swojej roli w yciu.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Cokolwiek si stanie nie jest w stanie zachwia moim yciem.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Jestem miar samego siebie. Wasnym wyzwaniem.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Otoczenie spoglda na mnie niemiao.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Czy przekonanie o wasnej pozycji nie jest przypadkiem zbiorem pobonych ycze?

Jaki bdzie fina sprawy?


Konsekwentny.

17 Cesarz pasji

strona 44

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

As pucharw
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Wybujaa emocjonalno. Stworzeniem penym uczu, emocji.18

Co motywuje mnie do dziaania?


Porywy serca.

Co daje mi oparcie?
wiadomo wasnych odczu.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


W kadej sytuacji - emocje - zarwno pozytywne, jak i negatywne.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Wzrost, eskalacja dozna.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Temperamentnej ;)

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Wiosenne, pene pasji, pozytywne w odbiorze.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Czasami jest tak, e nie wszyscy podzielaj moje przekonania, czy odczucia. Jednostronno nie jest ciekawym dowiadczeniem.

Jaki bdzie fina sprawy?


Wybuchowy. Aktywny w sferze uczu.

18 Mag emocji

strona 45

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Dwjka kielichw
Kim jestem tutaj i teraz?
Czowiekiem w uniesieniu, zafascynowanym intymnoci, relacj.19

Z czym si zmagam?
Z relacjami z najblisz mi osob.

Co motywuje mnie do dziaania?


Pragnienie szczliwej mioci.

Co daje mi oparcie?
Zdrowy, partnerski zwizek.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Relacje z blisk mi emocjonalnie osob.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Spenienie, utrwalenie, sformalizowanie relacji.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Odwitnej. Radosnej. Komfortowej.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Dobrze jest mc si na kim oprze. Mam na kim.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Jak na rozwodnika przystao nie mam obaw :)

Jaki bdzie fina sprawy?


Zaangaowany, powany, majcy dugofalowe konsekwencje.

19 Arcykapanka emocji

strona 46

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Trjka kielichw
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Z niczym si nie zmagam. Wszystko ukada si pomylnie. By moe nazbyt. Nader zadowolonym czowiekiem.20

Co motywuje mnie do dziaania?


Wewntrzne poczucie spenienia.

Co daje mi oparcie?
Osoby mi najblisze, a wic raczej kto ni co.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Otwarto na ludzi. Traktowanie ich z du doz pobaliwoci i partnersko.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Pogbienie istniejcych relacji towarzyskich zwizanych ze spraw.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Pozytywnej do granic. Tak to odbieram i przyjmuj.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Otaczaj mnie pozytywnie zakrceni, przychylni mi, ludzie.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Niczym niewolnik z rydwanu wiadomo szepce mi do ucha, e to wszystko marno ;)

Jaki bdzie fina sprawy?


Za spraw otoczenia, osb bliskich, rozwi swoje sprawy tak bym mg o sobie powiedzie, e jestem spenionym czowiekiem.

20 Sd emocji

strona 47

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Czwrka kielichw
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Z konsekwencjami odmowy, ktrej udzielam. Kim kto dowiadcza nadmiaru.21

Co motywuje mnie do dziaania?


Skupienie na sobie.

Co daje mi oparcie?
Bezpieczestwo stanu posiadania.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Refleksja nad pytaniem mie czy by.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Nadmiarowy, cho zbyteczny dar (losu).

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Staj si obojtny na obfito.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Nie wiem dlaczego ludzie chc mnie koniecznie czym obdarowa.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Filozoficzne.

Jaki bdzie fina sprawy?


Zdarzenie potoczne, na ktre najprawdopodobniej nie zwrc nawet uwagi.

21 Wisielec emocji

strona 48

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Pitka kielichw
Kim jestem tutaj i teraz?
Kbkiem rozczarowania.22

Z czym si zmagam?
Ze wiatem, ktry nie przystaje do moich oczekiwa.

Co motywuje mnie do dziaania?


Zo. Sprzeciw.

Co daje mi oparcie?
Samowiadomo. Pewno siebie. wiadomo wasnej wartoci.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Zbieg okolicznoci. Przypadek. Sia wysza.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Cokolwiek si nie wydarzy zmusi mnie do namysu.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Samotnego jedca na pustyni, oraz, czarnoksinika z krainy Oz ;)

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Otoczenie na wszelki wypadek zeszo mi z drogi i udaje, e go tutaj nie ma.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Kiedy w kocu minie moja zo?

Jaki bdzie fina sprawy?


Mleko si wyleje, sprawa si rypnie, wszystko si wyda tak czy inaczej. To czy bdzie to dowiadczenie smutne czy na swj sposb przyjemne zdecyduj sam, gdy si stanie.

22 Ksiyc emocji

strona 49

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Szstka kielichw
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Z nadmiarem frajdy. Czowiekiem dowiadczajcym zmysowej przyjemnoci.23

Co motywuje mnie do dziaania?


Zaangaowanie, moje i cudze, we wsplna spraw.

Co daje mi oparcie?
Partnerka, partner, przyjaciel pci dowolnej - druga osoba.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Wsplne przedsiwzicie.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


witowanie w gronie najbliszych.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Osoby spenionej.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Najblisi dobrze (i uczciwie) mi ycz.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Niech to si nie koczy.

Jaki bdzie fina sprawy?


Speniony pod warunkiem utrzymywania dobrych relacji midzyludzkich z bliskimi.

23 Soce emocji

strona 50

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Sidemka kielichw
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Z pragnieniem posiadania. Skrzyowaniem marzyciela i Kubusia Fatalisty ;)24

Co motywuje mnie do dziaania?


Wola posiadania. Wszystkiego, ju, natychmiast.

Co daje mi oparcie?
Urojenia. I jakkolwiek zdaj sobie z tego spraw

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Ch, pragnienie, wola posiadania. Choby uroje.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Podr do wiata bani, w ktrym wszystko pozostaje tak nierzeczywiste.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Osioka, ktry chce wicej i wicej.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Zafascynowany marzeniami nie zwrciem na o uwagi.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Obaw adnych, nadzieje ogromne.

Jaki bdzie fina sprawy?


Osign uud spenienia.

24 Diabe emocji

strona 51

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

semka kielichw
Kim jestem tutaj i teraz?
Kim kto ma nierealne plany i konsekwentnie je realizuje niczego nie osigajc.25

Z czym si zmagam?
Z wasn gupot i indolencj.

Co motywuje mnie do dziaania?


Nierealno celu.

Co daje mi oparcie?
Przekonanie, e jednak co osign.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Bdnie rozpoznana przesanka.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Nonsensowne przedsiwzicie.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Idiotycznej.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Zwodnicze.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Dokd waciwie zmierzam?

Jaki bdzie fina sprawy?


Iluzoryczny. Do niczego nie prowadzcy. Stawiajcy dziaanie jako cel a nie rodek.

25 Koo fortuny emocji

strona 52

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Dziewitka kielichw
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Z obfitoci tego co przyjemne. Zasuenie szczliwym czowiekiem.26

Co motywuje mnie do dziaania?


Poczucie szczcia.

Co daje mi oparcie?
Pozycja.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Upublicznienie faktu (oraz powodw) samozadowolenia.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Zasuone zadowolenie ;)

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Spenionego czowieka.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Nisko ceni zdanie innych. Nawet negatywne opinie przelec mi koo uszu.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Czy zasuguj na nagrod?

Jaki bdzie fina sprawy?


Uoy si w myl hasa kademu wedle zasug ;)

26 Sia emocji

strona 53

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Dziesitka kielichw
Kim jestem tutaj i teraz?
Czowiekiem spenionym.27

Z czym si zmagam?
Z niczym si nie zmagam. Odcinam kupony od ycia.

Co motywuje mnie do dziaania?


Poczucie szczcia.

Co daje mi oparcie?
Bliscy. Ja sam.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Zaspokajanie potrzeb.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Zaspokojenie potrzeb.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


W sumie niezgorszej. Mam, osignem, dokadnie to czego chciaem.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Pene wsparcie ze strony bliskich.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


W chwilach szczcia nie miewam obaw. Chc by owo trwao.

Jaki bdzie fina sprawy?


Dziki bliskim, oraz wasnej postawie, pracy, dziaaniu, osign wyznaczone cele.

27 wiat emocji

strona 54

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Pa kielichw
Kim jestem tutaj i teraz?
Idealist.28

Z czym si zmagam?
Brakiem krytycyzmu.

Co motywuje mnie do dziaania?


Krytycyzm.

Co daje mi oparcie?
Umiejtno czenia przeciwnoci.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Idealizm bezkrytyczny.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Zalenie od umiejtnoci oddzielenia ideaw od rzeczywistoci wszystko :)

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Bujam gow w chmurach.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


wiat kocha takich jak jak. Jedni traktuj mnie utylitarnie, drudzy schlebiaj moim pomysom z innych przyczyn.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Ile mona?

Jaki bdzie fina sprawy?


Niespokojny. Ze wiata bani i marze.

28 Gupiec emocji

strona 55

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Rycerz kielichw
Kim jestem tutaj i teraz?
Poszukiwaczem Graala.29

Z czym si zmagam?
Nikt nie wierzy, e to czego szukam w ogle da si znale :)

Co motywuje mnie do dziaania?


Romantyczna natura.

Co daje mi oparcie?
Wiara w odnalezienie tego, czego szukam.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Nadmierne koncentrowanie si na wyimaginowanych celach.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Zaley to w znacznej mierze od stopnia imaginacji, w ktrej yj ;)

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Dyzia - marzyciela.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Otoczenie spoglda na mnie z politowaniem.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Znajd czy nie znajd?

Jaki bdzie fina sprawy?


Symptomatyczne ale moe si okaza, e osign to co wydawao si wycznie lee w sferze marze.

29 Rydwan emocji

strona 56

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Krlowa kielichw
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Z bdnym postrzeganiem mojej osoby. Osob gotow na stworzenie czego trwaego.30

Co motywuje mnie do dziaania?


To, czego nie wida.

Co daje mi oparcie?
Bdy innych.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Bdne odczytanie moich potrzeb, pragnie, moliwoci.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Pogbienie bdu raz popenionego.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Wiecznie drugi ;)

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Wszyscy wydaj si wiedzie lepiej kim jestem i co jest dla mnie waciwe.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Patrz na to spokojnie. Cudze bdy tylko mnie wzmocni. Czy ja ich przypadkiem celowo nie prowokuj?

Jaki bdzie fina sprawy?


Wygrana dziki bdom innych. Pyrrusowy sukces?

30 Cesarzowa emocji

strona 57

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Krl kielichw
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Nadmiar chtnych do udzielenia im wsparcia. Typem mentora, nauczyciela, wychowawcy.31

Co motywuje mnie do dziaania?


Pewno siebie.

Co daje mi oparcie?
wiadomo siebie, wasnych, niemaych moliwoci, wiedzy, umiejtnoci.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Odmowa. Niech do spenienia roli janie owieconego.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Chc czy nie chc owieconym pozostan ;)

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Lubi kiedy mnie houbi, wic jak dla mnie, pozytywnej ;)

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Otoczenie widzi we mnie czowieka o tak duym potencjale, i uwaa za swj obowizek zawraca mi gow. Czsto pierdoami.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Wiem kim jestem. Wiem, kim nie chc si sta. Mentor nie jest bogiem

Jaki bdzie fina sprawy?


Kto si czego nauczy dziki mnie. Ja sam odczuj najwyej satysfakcj z dobrze spenionej pracy dydaktycznej (bo na ucznia czasami nie ma co liczy) ;)

31 Cesarz emocji

strona 58

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

As mieczy
Kim jestem tutaj i teraz?
Bogiem intelektu.32

Z czym si zmagam?
Z bekotem wiata.

Co motywuje mnie do dziaania?


Wiara, i mona ogarn rzeczywisto moc rozumu.

Co daje mi oparcie?
Wiara w zdolnoci mojego umysu.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Przeintelektualizowanie zjawisk, zdarze, uzasadnie.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Nic czego nie zdoam przejrze, zrozumie, wyjani.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Bd musia popracowa gow.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Otoczenie sprawia, e korzystam z moich umiejtnoci w stopniu wyszym ni zwyczajowy.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Denerwuje mnie przecigy skowyt romantyzmu sugerujcy, e osoba podchodzca do ycia na zimno, z jasnym umysem, jest osobnikiem podlejszego gatunku.

Jaki bdzie fina sprawy?


Jeli zachowam zdrowy rozsdek i bd si nim kierowa w trakcie jej trwania nie zdarzy si nic, czego bym nie potrafi przewidzie.

32 Mag intelektu

strona 59

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Dwjka mieczy
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Ze lepym intelektem. Sprawiedliwym pord narodw wiata.33

Co motywuje mnie do dziaania?


Ch odkrycia prawdy.

Co daje mi oparcie?
Bezstronno.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Prawdziwa do blu ocena. Wygoszona, zademonstrowana.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Konsekwentne trwanie przy podjtej decyzji, wniosku.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Prostej lecz niekoniecznie ocenianej pozytywnie.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Nie ma zewntrznych uwarunkowa.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Czy naprawd nikt nie umie dostrzec istoty spraw?

Jaki bdzie fina sprawy?


Niezalenie od wszystkiego bd trwa przy swoich przekonaniach, pogldach.

33 Arcykapanka intelektu

strona 60

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Trjka mieczy
Kim jestem tutaj i teraz?
Mog by zarwno tym kto zosta zraniony jak sytuacj jak i przyczyn cudzego nieszczcia.34

Z czym si zmagam?
Ze smutkiem.

Co motywuje mnie do dziaania?


Strata.

Co daje mi oparcie?
Przekonanie, e to co dzisiaj uznaj za strat moe okaza si po czasie bogosawiestwem niebios.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Zranione uczucia moje lub cudze.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Nic przyjemnego.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Rozterki. Jeli to ja zraniem kogo odczuwam dyskomfort. Jeli kto zrani mnie odczuwam smutek. W obu przypadkach mam z czym pracowa.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Tosame do mojej sytuacji. Cudzy los przekada si wprost na mj dyskomfort.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Jak to wszystko co si dzieje poskada razem aby miao sens?

Jaki bdzie fina sprawy?


Nieciekawy, smutny - przynajmniej tak bd to odbiera.

34 Sd intelektu

strona 61

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Czwrka mieczy
Kim jestem tutaj i teraz?
Inynierem z Petrobudowy ;)35

Z czym si zmagam?
Mj intelekt odpoczywa.

Co motywuje mnie do dziaania?


Konieczno.

Co daje mi oparcie?
Pasywny wypoczynek.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Przymus jako konsekwencja.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Konieczno zaniechania aktywnoci.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Stoj (lub le) w obliczu bezradnoci.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Zostaem postawiony przez otoczenie w sytuacji bez wyjcia.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Nie myl o tym. Brakuje mi nastawienia.

Jaki bdzie fina sprawy?


Jakikolwiek by si nie okaza nie bdzie mi si podoba. Lubi aktywno, ktrej finalnie nie dowiadcz, mimo, e zachowane zostanie status quo.

35 Wisielec intelektu

strona 62

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Pitka mieczy
Kim jestem tutaj i teraz?
Drobnym cwaniaczkiem.36

Z czym si zmagam?
Z tym jak wykiwa otaczajcych mnie ludzi.

Co motywuje mnie do dziaania?


Zysk.

Co daje mi oparcie?
Umiejtnoci aktorskie.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Przegrana. Ch rewanu. Cudze cwaniactwo.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


To zaley czy oszukam, czy te zostan oszukanym.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Pokerowej. Gram, oszukuj, ciemniam, improwizuj.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Otoczenie nie zachca, ale i nie protestuje przeciwko temu co robi, kim jestem.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Czy ja przypadkiem nie zrobi komu przykrej niespodzianki? Gdzie moje poczucie sprawie dliwoci?

Jaki bdzie fina sprawy?


Sukces osignity z pominiciem cakowitym zasad fair play.

36 Ksiyc intelektu

strona 63

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Szstka mieczy
Kim jestem tutaj i teraz?
Czowiekiem, ktry nabra dowiadczenia pacc za nauk stosown (i wysok) cen.37

Z czym si zmagam?
Konsekwencjami zdobywania dowiadczenia.

Co motywuje mnie do dziaania?


Pewno, e nauka kiedy si skoczy a ja osign z tego tytuu okrelone profity.

Co daje mi oparcie?
Wytrwao w deniu do celu.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Przywizanie.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Konieczno zarzucenia tego co tutaj i teraz sprawia mi przyjemno faktem istnienia.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Nomadycznej.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Na mojej drodze nie jestem sam. Posiadam wsparcie, nawet jeli nie jest ono szczeglnie ak tywne.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Wygram. Jeszcze nie dzisiaj, ale wygram.

Jaki bdzie fina sprawy?


Niezalenie od projektw, pomysw i oczekiwa trzeba bdzie wycofa si z poczynionych planw.

37 Soce intelektu

strona 64

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Sidemka mieczy
Kim jestem tutaj i teraz?
Wyznawc etyki Kalego. Tak dugo, jak dugo to ja posiadam, zdobywam i przywaszczam wszystko jest w porzdku.38

Z czym si zmagam?
Z poczuciem winy lub krzywdy, zalenie od tego czy sam grabi, czy te jestem ofiar grabiey.

Co motywuje mnie do dziaania?


Ch zachowania i pomnoenia (zawsze w duecie) stanu posiadania.

Co daje mi oparcie?
Oczywicie stan posiadania. Umiejtno organizowania rzeczy.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Kolawa etyka.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Zawaszcz lub bd zawaszczony - chodzi o sam proces zawaszczania - to zajdzie.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Znowu powracam do pytania czy wol by ofiar czy napastnikiem; oczywicie wiem, co wol, ale nie zawsze uda si sytuacj ustawi stosownie do mojej woli.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Sprzyjajce zawaszczaniu :)

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Gdy budz w sobie ofiar jestem peen obaw; gdy budz w sobie konkwistadora mam wycznie nadzieje.

Jaki bdzie fina sprawy?


Zdradliwy. Wszystko zaley od tego jak rol gram lepiej. W ostatecznoci za mog sprzeda swoj porak jako yciowy sukces i zadowoli sam siebie (lub przynajmniej znieczuli).

38 Diabe intelektu

strona 65

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

semka mieczy
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Nic mnie nie zajmuje. Wic si nie zmagam. Osob pasywnie dowiadczajc ycia.39

Co motywuje mnie do dziaania?


Nic.

Co daje mi oparcie?
Nic. Jestem bierny.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Bierne oczekiwanie na cokolwiek.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Oczekiwanie.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Tumacz sam sobie, e pasywno jest super.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Pozbawiaj mnie woli, chci dziaania.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Nie mam. Nie myl o nich (ani o niczym innym).

Jaki bdzie fina sprawy?


Jaki by nie by nie zauwa go.

39 Koo fortuny intelektu

strona 66

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Dziewitka mieczy
Kim jestem tutaj i teraz?
Czowiekiem okrutnym czy tylko dowiadczonym okruciestwem innych? Nie wiem.40

Z czym si zmagam?
Z nadmiarem asertywnoci wasnej i/lub cudzej.

Co motywuje mnie do dziaania?


Asertywno.

Co daje mi oparcie?
Asertywno.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Asertywno.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Cokolwiek si zdarzy pozostan asertywny :)

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Typowej dla masochisty (bo nikt nie lubi sucha o tym jaka jest prawda).

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Jak to mawiaj: trzeba mie tward dup w takich okolicznociach.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Asertywno czy chamstwo?

Jaki bdzie fina sprawy?


Prawda opowiedziana dosadnymi sowami bywa bolesna. Taki bdzie fina sprawy.

40 Sia intelektu

strona 67

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Dziesitka mieczy
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Dowiadczenia trudne, oceniane jako nieprzyjemne, nieprzyjazne, skomplikowane graniczne. Kim kto dowiadcza okresu granicznego w yciu.41

Co motywuje mnie do dziaania?


Nic. Nie mam w sobie woli dziaania.

Co daje mi oparcie?
Nadzieja na to, e okres ten minie.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Dowiadczenie graniczne.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Dowiadczenie graniczne.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Pasywnej, mimo caej, dotychczasowej i niezomnej woli.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Umar krl tragedia. Z drugiej strony osoby dowiadczajce problemw tej natury i kondycji doznaj czasami wsparcia ze strony otoczenia.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Czy to si kiedy skoczy.

Jaki bdzie fina sprawy?


Klska, poraka, ruina.

41 wiat intelektu

strona 68

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Pa mieczy
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Z wraeniami, ktre wywouj. Modym, gniewnym, intelektualist.42

Co motywuje mnie do dziaania?


Ch zabynicia.

Co daje mi oparcie?
Ignorancja.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Forsowanie rozsdnych (moim zdaniem) rozwiza i pomysw na rzeczywisto.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Nadmiar teorii, ktrych nikt nie sprawdzi w sumie za chwil sam bd wiedzia czy prawdziwych w moim przypadku.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Chopca do bicia. Na wasne yczenie.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Otoczenie patrzy na mnie z odrobin pobaliwoci.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Ten nieustajcy wyraz zdziwienia na twarzy mwicy, e w teorii to powinno dziaa

Jaki bdzie fina sprawy?


Teoria bya dobra. Dlaczego si nie udao?

42 Gupiec intelektu

strona 69

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Rycerz mieczy
Kim jestem tutaj i teraz?
Ubogim rycerzem penym ideaw i pdzcym na zamanie karku.43

Z czym si zmagam?
Poniosa mnie fantazja.

Co motywuje mnie do dziaania?


Bogata wyobrania - przynajmniej tak mi si wydaje.

Co daje mi oparcie?
Nie mam oparcia. Mam tylko przewiadczenie, e gdy zajdzie potrzeba to si takowe znajdzie.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Zakuty eb.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Szara lekkiej kawalerii. Spektakularna i pozbawiona sensu.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Ofiary. Wiecznej.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Zawsze znajdzie si kto przyjazny, kto podpowie tak trzymaj.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Nie mam czasu na obawy. Tylko chwilami co mi si koacze pod czaszk, e chyba nie tdy droga. Szybko pozbywam si takich myli.

Jaki bdzie fina sprawy?


Jerozolim zdobd. Nie utrzymam, ale zdobd ;)

43 Rydwan intelektu

strona 70

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Krlowa mieczy
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Z byciem mem stanu. Kwintesencj szlachetnej wyniosoci i dystansu.44

Co motywuje mnie do dziaania?


Altruizm. Dobro innych.

Co daje mi oparcie?
Wasne emocje. Umiejtno ich kontroli.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Dysonans potrzeb, pragnie i koniecznoci.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Wytrwam w tym co suszne i zapac za to cen. Niema.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Akceptuj ten stan rzeczy, w ktrym funkcjonuj. Nie walcz z nim.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Wszyscy chc by moimi doradcami.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Wysucham ich, mimo, i nie potrzebuj och porad.

Jaki bdzie fina sprawy?


Konsekwentnie zrealizuj wyznaczone sobie cele. Kosztem komfortu wasnych emocji.

44 Cesarzowa intelektu

strona 71

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Krl mieczy
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Z ustaleniem granicy, za ktr zaczyna si dojrzao. Czowiekiem na podobiestwa sera dojrzewajcego.45

Co motywuje mnie do dziaania?


Ch rozwoju.

Co daje mi oparcie?
Posiadane dowiadczenie i wiedza.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Zakcenie rwnowagi. Ch bycia w peni kim, kim jestem tylko czciowo.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Proces. Powolne dochodzenie do zamierzonego celu.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Spokojnie akceptuj ten stan rzeczy.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Nikt nie spodziewa si tego kim zostan.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Mam czas. Daem sobie czas. Nie zmarnuj go.

Jaki bdzie fina sprawy?


Konsekwentnie wywaony, przemylany, zaplanowany i zrealizowany.

45 Cesarz intelektu

strona 72

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

As denarw
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Chc zrealizowa stawiane przede mn wyzwania w sposb optymalny. Ekspertem planowania i metodycznej pracy.46

Co motywuje mnie do dziaania?


Samodyscyplina.

Co daje mi oparcie?
Rzetelna praca.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


To co zaplanowaem i zrobiem. Jako konsekwencja.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Planowanie dziaa zwizanych z nowymi wyzwaniami.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Jako fana realizacji planw - wietnej.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Oczekuje si ode mnie tego co robi. Wic wszystko jest w porzdku.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Czasami zastanawiam si czy nie planuj i nie dziaam na wyrost swoich moliwoci, a konsekwentna realizacja planw nie pozbawia mnie kreatywnoci.

Jaki bdzie fina sprawy?


Konstruktywny. Dokadnie taki jak to oceniem.

46 Mag rwnowagi

strona 73

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Dwjka denarw
Kim jestem tutaj i teraz?
Cholernym akrobat.47

Z czym si zmagam?
Zmiany prosz pana.

Co motywuje mnie do dziaania?


Przekonanie, e sprawy s od tego by pozostawa w cigym ruchu.

Co daje mi oparcie?
Umiejtno utrzymania rwnowagi.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Przekombinowaem. A zmiany byy tak oczywiste.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Cig dalszy przeksztace.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Groteskowej.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Najblisi podobnie do mnie przechodz okres burz w yciu. Nikt nie bdzie si zastanawia nad tym co u mnie sycha.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Nie mam czasu na obawy. Balansowanie jest sztuk.

Jaki bdzie fina sprawy?


Finau nie bdzie, w kadym razie nie punktowego. Rozoony w czasie, dziejcy si na jego przestrzeni - to ju prdzej.

47 Arcykapanka rwnowagi

strona 74

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Trjka denarw
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Z prac, z odpowiedzialnoci za jej efekty, z biecymi zadaniami. Czowiekiem oddanym swojej pracy.48

Co motywuje mnie do dziaania?


wiadomo wasnych umiejtnoci.

Co daje mi oparcie?
Profesjonalizm.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Nadmiar zaj, lub tylko przekonanie o byciu niezastpionym.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Cig dalszy pracy.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Urobionego po okcie faceta, ktremu nie zawsze starcza si.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Otoczenie oczekuje po mnie efektw.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


A jeli nie podoam obowizkom?

Jaki bdzie fina sprawy?


Cokolwiek nie zrobi, czegokolwiek si nie podejm, wynik zawsze bdzie oznacza jedno: dalszy cig zacztych czynnoci, prac.

48 Sd rwnowagi

strona 75

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Czwrka denarw
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Z trwaniem. Kim w stanie stabilizacji, ktra skutkuje izolacj.49

Co motywuje mnie do dziaania?


Ch zachowania rwnowagi.

Co daje mi oparcie?
Stabilno sytuacji.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Stagnacja.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Odejcie w kierunku apatii.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Chwilowo doskonaej. Mam wszystko co mona mie, czego mona oczekiwa.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Otoczenie szanuje moj pozycj, docenia status i unika.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Ile pracy trzeba woy aby zachowa i utrwali biec stabilizacj oraz odzyska krg przyjaci, znajomych?

Jaki bdzie fina sprawy?


Tematy rozchwiane odzyskaj waciwy balans. Tematy ju uoone uda si zoptymalizowa.

49 Wisielec rwnowagi

strona 76

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Pitka denarw
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Z niedostatkiem. Kim, komu wiatr w oczy wieje.50

Co motywuje mnie do dziaania?


Ch odkucia si.

Co daje mi oparcie?
wiadomo, e wasn prac banalne, ale prawdziwe.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Trudno doj do pierwszej przyczyny, ale oglnie wiadomo wasnego niedostatku.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Wdrwka z wiatrem i pod wiatr.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Dyskomfortowej. Nie mam. Chc mie. Musz mie aby przetrwa.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Ludzie mnie omijaj. Nawet nie lekcewa. Po prostu nie zauwaaj.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Ciekawe dowiadczenie. Piszczca bieda jako wiatr zmian. Nie lubi takich momentw ycia. Przetrwa je mona tylko w towarzystwie kogo naprawd bliskiego.

Jaki bdzie fina sprawy?


Przyniesie zmartwienie, smutek, niedostatek.

50 Ksiyc rwnowagi

strona 77

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Szstka denarw
Kim jestem tutaj i teraz?
Cigle i wiecznie czowiekiem sukcesu - tutaj w wymiarze osobistym.51

Z czym si zmagam?
Z nadmiarem proszcych mnie o pomoc.

Co motywuje mnie do dziaania?


Altruizm.

Co daje mi oparcie?
Zasobno, bogactwo.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Stan mojego posiadania.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Sukces.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Wystaj nieco poza standard otoczenia.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Otoczenie oczekuje nie majc wkadu w obecn sytuacj.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Czy nie rzucam pere przed wieprze? Czy rozdajc siebie daj take mio?

Jaki bdzie fina sprawy?


Osign sukces, mj sukces bdzie procentowa take pomylnoci otoczenia.

51 Soce rwnowagi

strona 78

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Sidemka denarw
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Czekam wytrwale na efekty swojej pracy. Wytrwaym pracownikiem najemnym.52

Co motywuje mnie do dziaania?


Wytrwao.

Co daje mi oparcie?
Wytrwao.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Oczekiwanie na efekt.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Oczekiwania cig dalszy.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Pasywnej.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


wiat wstrzyma oddech i czeka razem ze mn.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Co z tego wyniknie?

Jaki bdzie fina sprawy?


Niewiadomy. Peen oczekiwania.

52 Diabe rwnowagi

strona 79

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

semka denarw
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Praca, praca, i jeszcze raz praca. Zarobionym, lecz roztropnym, frajerem.53

Co motywuje mnie do dziaania?


Ch zrealizowania planw.

Co daje mi oparcie?
Pracowito. Roztropno.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Pracoholizm.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Jeszcze wicej pracy i dziaania.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Kogo kto nie ma czasu.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Nie zwracam na nie uwagi - ale jestem w centrum zainteresowania. Nie zawsze pozytywnego.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Chc zrealizowa swoje cele. Rozwaam koszta jakie przyjdzie mi w zwizku z tym ponie.

Jaki bdzie fina sprawy?


Zaleny od mojego zaangaowania.

53 Koo fortuny rwnowagi

strona 80

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Dziewitka denarw
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Z balansowaniem. Harmonicznie ukierunkowanym typem.54

Co motywuje mnie do dziaania?


Wewntrzna spoisto.

Co daje mi oparcie?
Spjne przekonania.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Przewiadczenia o prowadzeniu uporzdkowanego ycia.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Poukadanie zamieszania.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Wyluzowanego realisty.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Otoczenie sprzyja mojej potrzebie porzdku.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Harmonia wyklucza istnienie nadziei i obaw wystpujc rwnoway je ;)

Jaki bdzie fina sprawy?


Uporzdkowany. Zyskowny.

54 Sia rwnowagi

strona 81

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Dziesitka denarw
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Nie musz si zmaga. Mam ten luksus. Czowiekiem bogatym, w kadym wymiarze egzystencji.55

Co motywuje mnie do dziaania?


Ch pomnaania stanu posiadania.

Co daje mi oparcie?
To co ju zdobyem, osignem.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Ch posiadania, pomnoenia.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Zysk, przychd, wiedza cokolwiek si zdarzy bdzie si dziao z korzyci dla mnie.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Nie musz si o nic martwi.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Takie jak mj stan. Sprzyjaj rozwojowi.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Skoro wszystko mi si udaje nie bd si nad tym zastanawia, albowiem jeszcze si okae, e jestem czowiekiem przesdnym ;)

Jaki bdzie fina sprawy?


Osign bogactwo w dowolnym wymiarze tego sowa.

55 wiat rwnowagi

strona 82

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Pa denarw
Kim jestem tutaj i teraz?
Typem wiecznego studenta.56

Z czym si zmagam?
Zaczynam wiele spraw. adnej nie koczc ani nie majc perspektyw na jej zakoczenie.

Co motywuje mnie do dziaania?


Kamstwo.

Co daje mi oparcie?
Otoczenie.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Duet zdolno i lenistwo.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Zdobywanie zaufania, ktre si zawiedzie.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Nie myl o konsekwencjach. A te s nieuniknione

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Zawsze daje mi szans. I to jest czynnik kluczowy dla braku chci stabilizacji.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Ile razy jeszcze uda mi si wylizga?

Jaki bdzie fina sprawy?


Konsekwentna poraka.

56 Gupiec rwnowagi

strona 83

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Rycerz denarw
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Nie musz si zmaga. Z tym si zmagam :) Silnym i dowiadczonym typem.57

Co motywuje mnie do dziaania?


Nie mam okrelonej motywacji. Nie jest mi potrzebna.

Co daje mi oparcie?
Zawodowstwo.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Zoenie broni. Zaniechanie walki.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Unikanie konfrontacji.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Jestem spokojny i cierpliwy.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Podobne do mnie. Moje otoczenie cechuj spokj i cierpliwo.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Ju wygraem, aczkolwiek moe si zdarzy, e bd musia tego dowie tylko po co?

Jaki bdzie fina sprawy?


Stan ducha, umysu s podstawami zwycistwa. Mog przegra bitw, ale zawsze wygram wojn.

57 Rydwan rwnowagi

strona 84

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Krlowa denarw
Kim jestem tutaj i teraz? Z czym si zmagam?
Z brakiem wiary w siebie. Szamanem, czarownikiem, wiedminem.58

Co motywuje mnie do dziaania?


yczenie powodzenia dla otaczajcego mnie wiata.

Co daje mi oparcie?
Umiejtno zaprowadzenie porzdku w moim otoczeniu.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Zaprowadzanie wspomnianego wyej porzdku.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Cig dalszy pracy zwizanej z uoeniem rzeczy i spraw w nalenym im miejscu.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Spokoju ducha i sumienia. Wiem, e to co robi ma sens i czemu konkretnemu suy.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Obawa. To sowo najlepiej opisuje stosunek otoczenia do mnie.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Nie ulec otoczeniu. Jego chci wtoczenia mnie w ramy konwenansu.

Jaki bdzie fina sprawy?


Magiczny. Dosownie i w przenoni.

58 Cesarzowa rwnowagi

strona 85

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Krl denarw
Kim jestem tutaj i teraz?
Typem Argonauty.59

Z czym si zmagam?
Sigam po rzeczy niemoliwe i zdobywam je.

Co motywuje mnie do dziaania?


Mstwo.

Co daje mi oparcie?
Towarzysze podry. Wasne pochodzenie. Wasna legenda.

Co doprowadzio do powstania obecnej sytuacji?


Ch zmierzenia si z losem.

Co jeszcze moe si w zwizku z ni zdarzy?


Wszystko. Dosownie i bez przenoni.

W jakiej sytuacji mnie to stawia?


Mog si sprawdzi. Tego oczekuj.

Jakie s zewntrzne uwarunkowania?


Wszyscy wiedz, e moje zamierzenia si powiod. Niemniej licz bohaterowie take si potykaj.

Jakie jest moje nastawienie do tematu (obawy/nadzieje)?


Nie musz niczego dowodzi, a jednak to robi. Dlaczego?

Jaki bdzie fina sprawy?


Po raz kolejny dowiod, e chcie oznacza mc i osign.

59 Cesarz rwnowagi

strona 86

Mj Tarot Znaczenia kart Artur Mikua

Prawa autorskie
Udostpnienie i licencja
Ten utwr jest dostpny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa -- Uycie niekomercyjne -- Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Oznacza to, e wolno: 1. Kopiowa i rozpowszechnia zawarte tutaj teksty, 2. Tworzy na ich podstawie utwory zalene, 3. Na nastpujcych warunkach: Uznanie autorstwa w przypadku wykorzystania zawartych tutaj tekstw, w miejscu ich wykorzystania naley wyranie poda imi i nazwisko autora, Uycie niekomercyjne nie wolno uywa tekstw tutaj zawartych w celach komercyjnych, Na tych samych warunkach jeli zmieniacie lub przeksztacacie teksty tutaj zawarte, lub tworzycie wasne na ich podstawie, moecie rozpowszechnia powstay w ten sposb materia tylko na podstawie takiej samej licencji. Licencja ta obejmuje wycznie teksty mojego autorstwa i w adnym przypadku nie odnosi si do uytych, i jasno oznaczonych, materiaw innych licencjodawcw.

Kontakt z autorem
Jeli kto z odwiedzajcych chciaby wykorzysta materiay zawarte w tym opracowaniu w celach komercyjnych proszony jest o kontakt z autorem w celu ustalenia warunkw ich uycia. Preferowana forma kontaktu za porednictwem poczty elektronicznej pod adresem: tarot@diariusz.net

strona 87