You are on page 1of 27

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

SK TAHUN 5

BAHASA MALAYSIA

KELOMPOK UNIT 1 TEMA : KEKELUARGA AN MINGGU 1

HASIL PEMBELAJARAN 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.

ARAS Aras 1 i. Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Aras 2 i. Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi. Aras 3 i. Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan.

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa - KN am, KN khas, KGN, K Hubung, K Panggilan, - T.Baca, - Ayat Tunggal, majmuk, perintah, tanya, seru, penyata 2. Sebutan dan intonasi Perkataan dan ayat yang betul 3. Kosa Kata - salasilah - afiat - bingkisan 4. Peribahasa - Sebagaimana acuan begitulah kuahnya. - Ukur baju di badan sendiri. 5. Jenis Karangan - Cerita - Surat Kiriman Tidak Rasmi.

PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - PSK, KT, AG & Moral 2. Nilai Murni - Hormat-menghormati - Bekerjasama 3. Kewarganegaraan - Berbangga sebagai rakyat Malaysia 4. Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) - KB, TKP, BCB Kontekstual, Konstruktivisme 5. Media Pengajaran - Gambar, Kaset, Radio dan C Padat 6. Jendela Web www.kempadu.gov.my

Tajuk 1 Rumahku Syurgaku (Buku Teks halaman 24) MINGGU 2 Tajuk 2 Keluarga Harmoni Hidup Diberkati (Buku Teks halaman 5-8) Tajuk 3 Kasih Disemai Budi Dihargai (Buku Teks halaman 9 - 11) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan (Buku Teks halaman 12-14)

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 i. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat. Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. ii. Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Aras 3 i. Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menghuraikan maksud ayat dalam teks.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk.

Aras 1 i. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. Aras 2 i. Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. Aras 3 i. Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat.

KELOMPOK UNIT 2 TEMA : INSTITUSI PELAJARAN MINGGU 3 Tajuk 1 Sekolah Selamat (Buku Teks halaman 16 - 18) Tajuk 2 Sekolah Harapan, Negara Impian Bersama (Buku Teks halaman 19 - 22) MINGGU 4 Tajuk 3 Usaha Tidak Henti, Kejayaan Menanti (Buku Teks halaman 23 - 25) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan (Buku Teks halaman 26 - 28)

HASIL PEMBELAJARAN 1.2 Bertanya dan menjaw ab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

ARAS Aras 1 i. Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. ii. Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut. iii. Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun Aras 2 i. Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang berkaitan. ii. Menjaw ab soalan yang mempunyai makna yang tersirat. Aras 3 i. Bersoal jaw ab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras. Aras 1 i. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat. Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. ii. Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Aras 3 i. Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menghuraikan maksud ayat dalam teks.

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa - Ayat tanya tanpa kata tanya - ayat tanya dengan kata tanya - Makna perkataan - Kata Adjektif - Kata Hubung - Tanda baca 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang Betul. 3. Kosa Kata - menyarankan - menuntun - sambalewa 4. Jenis Karangan - Cerita - Dialog

PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - PSK, KT, Sastera 2. Nilai Murni - Kesyukuran - Kasih sayang - Bekerjasama - Berusaha - Berhemah tinggi 3. KBT - KB, KMD, Kontekstual, BCB, Konstruktivisme, TKP 4. Media Pengajaran - Gambar tunggal - Bahan Sastera - Alat Multimedia

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 i. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas. Aras 2 i. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. ii. Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang

dibaca. Aras 3 i. Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan, dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. ii. Memahami isi kandungan teks yang dibaca 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk Aras 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 2 i. Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 3 i. Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk dengan menggunakan pelbagai jenis ayat 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 i. Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik. Aras 2 i. Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. Aras 3 i. Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, idea, ayat, w acana, dan nilai dan pengajaran. Aras 1 i. Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. ii. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Aras 2 i. Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. ii. Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Aras 3 i. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.

KELOMPOK UNIT 3 TEMA: KEMASYARAKA TAN Halaman Rangsangan Pantun Nasihat (Buku Teks halaman 29) MINGGU 5 Tajuk 1: Amalan Berbudi Hidup Harmoni (Buku Teks halaman 30 32) Tajuk 2: Kerjasama Asas Kesejahteraan Hidup (Buku Teks halaman 33 - 35) MINGGU 6 Tajuk:3 Toleransi Teras Kemakmuran (Buku Teks Halaman 36 - 38) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, Bacaan Luas (Buku Teks halaman 39 - 42)

HASIL PEMBELAJARAN 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara

ARAS Aras 1 i. Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. ii. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Aras 2 i. Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas. ii.Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun Aras 3 i. Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan w ajar. ii. Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan.

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa - Kata sendi - Kata Bilangan - Kata Majmuk - Kata Arah - Kata Perintah - Sinonim - Ayat Penyata - Ayat Perintah 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa Kata - toleransi - simulasi - pembetung - ensiklopedia - tesaurus - strategi 4. Peribahasa - Bulat air kerana pembetung, bulat kata kerana muafakat. - Hidup sepakat membawa berkat. 5. Jenis karangan - Catatan - Keperihalan

PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - KT, PSK 2. Nilai Murni - Baik hati - Kerjasama - Semangat bermasyarakat 3. Kewarganegaraan - Semangat Kekitaan 4. KBT - KB, Kontekstual, BCB, TKP, TMK 5. Media Pembelajaran - thesaurus - Gambar - Borang PG - Ensiklopedia - My CD 6. Jendela Web www.tutor.com.my www.kempadu.com.my

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 1 i. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat. Aras 2 i. Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat. Aras 3 i. Mengakses maklumat daripada laman w eb atau pelbagai sumber

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.

Aras 1 i. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Aras 2 i. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan betul. Aras 3 i. Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

KELOMPOK UNIT 4 TEMA: ALAM SEKITAR Halaman Rangsangan Pantun Sayangi Alam (Buku Teks halaman 43) MINGGU 7 Tajuk : 1 Alam Bersih Hidup Selesa (Buku Teks halaman 44 46) Tajuk :2 Manusia Prihatin Bumi Terpelihara (Buku Teks halaman 47 51) MINGGU 8 Tajuk:3 Khazanah Negara Tanggungjawab Kita (Buku Teks Halaman 52 54) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, (Buku Teks

HASIL PEMBELAJARAN 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.

ARAS Aras 1 i. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. ii. Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan. Aras 2 i. Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan. Aras 3 i. Menyatakan hasrat dengan mengemukakan alasan untuk mengukuhkan permintaan.

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa - Kata Tunggal - Kata bilangan - Kata Adjektif - Kata Sendi - Penanda wacana - Imbuhan 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa Kata - strategik - diksi - sistematik - akuatik - laras - sewenang-wenang - format 4. Peribahasa - seperti enau dalam belukar - seperti kera sumbang 5. Sistem ejaan - ejaan kata dasar dan kata terbitan

PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - KT, PSK, Sains 2. Nilai Murni - keberanian - kebersihan fizikal dan mental - kerajinan - kerjasama - semangat bermasyarakat 3. Kewarganegaraan - berusaha dan produktif 4. KBT - KB - Kontekstual, - BCB, - TKP, - TMK 5. Media Pengajaran - Bahan grafik - carta - Borang PG

6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

Aras 1 i. Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, ayat, dan peribahasa dalam sesuatu genre. Aras 2 i. Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre. Aras 3 i. Menyatakan ciri-ciri penulisan genre

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 2 i. Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 3 i. Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk dengan menggunakan pelbagai jenis ayat

6. Jenis Karangan - fakta - berita - surat rasmi

halaman 55 - 56) 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 1 i. Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. ii. Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis Aras 2 i. Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama Aras 3 i. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap.

KELOMPOK UNIT 5 TEMA: SUKAN DAN KESIHATAN Halaman Rangsangan Dikir Barat (Buku Teks halaman 57) MINGGU 9 Tajuk:1 Kesihatan Asas Kesejahteraan (Buku Teks halaman 68 - 60) Tajuk :2 Cegah Sebelum Parah (Buku Teks halaman 61 64) MINGGU 10 Tajuk:3 Awas! Nyamuk (Buku Teks Halaman 65 67 Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, (Buku Teks halaman 68 - 70)

HASIL PEMBELAJARAN 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai.

ARAS Aras 1 i. Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan. ii. Menyampaikan maklumat yangbernas dengan jelas dan tersusun. Aras 2 i. Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih. ii. Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 i. Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit. ii. Membentangkan hasil analisis secara tepat.

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa - Kata kerja - Penanda wacana - Sinonim - Ayat tanya 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa Kata - kesejahteraan - karbohidrat - protein - vitamin - tiruk - kaunseling - mandatory 4. Peribahasa - sebatang kara - bangkai bernyawa - tulang belakang 5. Jenis Karangan - Ucapan - Berita - Fakta

PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - PJPK - Sains 2. Nilai Murni - Hemah tinggi - Kebersihan fizikal dan mental - Rasional 3. Kewarganegaraan - Berusaha dan produktif 4. Peraturan Sosiobudaya - Menghormati orang lain 5. KBT - KB - BCB - Kontekstual - Konstruktivisme - TKP 6. Media pengajaran - Gambar - Radio Kaset - My CD - Borang PG Jendela Web www.moh.gov.my

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

Aras 1 i. Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Aras 2 i. Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. Aras 3 i. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan.

8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.

Aras 1 i. Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. ii. Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis Aras 2 i. Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama Aras 3 i. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap.

8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara karangan.

Aras 1 i. Memilih dan mengenal pasti penanda wacana. ii. Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat Aras 2 i. Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 3 i. Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan dengan menggunakan penanda w acana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi.

KELOMPOK UNIT 6 TEMA: KEPENGGUNAA N Halaman Rangsangan Gurindam untuk Pengguna (Buku Teks halaman 71) MINGGU 11 Tajuk : 1 Hari Usahawan Muda (Buku Teks Halaman 72-75 Tajuk :2 Berdikari Teras Kemajuan (Buku Teks halaman 76 78) MINGGU 12 Tajuk 3 Pengguna Bermaklumat, Perbelanjaan Berhemat (Buku Teks Halaman 78 81) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, (Buku Teks halaman 82 - 83)

HASIL PEMBELAJARAN 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

ARAS Aras 1 i. Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. ii. Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan. Aras 2 i. Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan Aras 3 i. Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa - Kata kerja - Penanda wacana - Sinonim - Ayat tanya 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa Kata - dana - premis - taktik - urai 4. Peribahasa - seperti rusa masuk kampung - alah membelii menang memakai 5. Jenis Karangan - Cerita - Biografi - Dialog - Perbincangan

PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - PJPK - Sains 2. Nilai Murni - Hemah tinggi - Kebersihan fizikal dan mental - Rasional 3. Kewarganegaraan - Berusaha dan produktif 4. Peraturan Sosiobudaya - Menghormati orang lain 5. KBT - KB - BCB - Kontekstual - Konstruktivisme - TKP 6. Media pengajaran - Gambar - Radio Kaset - My CD - Borang PG Jendela Web www.moh.gov.my

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.

Aras 1 i. Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. ii. Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. Aras 2 i. Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks. Aras 3 i. Membaca indeks, glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut.

10

8.6 Membina w acana yang sempurna bagi keseluruhan karangan

Aras 1 i. Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan. ii. Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. Aras 2 i. Membina perenggan isi yang lengkap menggunakan ayat topik dan ayat huraian Aras 3 i. Menulis karangan yang lengkap menepati ciri-ciri w acana yang baik.

11

KELOMPOK UNIT 7 TEMA: KEUSAHAWAN AN Halaman Rangsangan Sajak Bicara Seni (Buku Teks halaman 85)

HASIL PEMBELAJARAN 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

ARAS Aras 1 i. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. ii. Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih. Aras 2 i. Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. Aras 3 i. Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi, dan penghayatan yang sesuai. ii. Menerangkan w atak yang terdapat dalam cerita.

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa - Kata banyak makna 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa Kata - menggapai - sengsara - kecundang - plot - sasa 4. Peribahasa - tenggelam punca - terlajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya 5. Sistem ejaan - kata dasar dan kata terbitan 6. Jenis Karangan - Cerita - Cereka

PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - Sastera - Pendidikan Moral 2. Nilai - baik hati - berdikari - hemah tinggi - kebebasan - kejujuran - kerajinan - kerjasama - kesederhanaan - kesyukuran - rasional 3. Kewarganegaraan - berbangga sebagai rakyat Malaysia 4. Peraturan social - peribahasa - laras bahasa -5. KBT - KB - Kontekstual - Konstruktivisme - TKP - KMD 6. Media pengajaran - Grafik - Carta - My CD - Borang PG Jendela Web www.dbp.gov.my www.karya.net.my

Tajuk 1 Ke Puncak Jaya (Buku Teks Halaman 86-89)

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.

Aras 1 i. Mengecam diksi, istilah, dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. Aras 2 i. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Aras 3 i. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan

11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, w atak dan perw atakan, nilai dan pengajaran, dan gaya bahasa.

Aras 1 i. Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden. ii. Mengenal pasti w atak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. iii. Memberi pandangan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. Aras 2 i. Mentafsir latar yang terdapat dalam karya. ii. Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya. Aras 3 i. Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya.

12

KELOMPOK UNIT 8 TEMA: PERTANIAN Halaman Rangsangan Boria Petani Jaya (Buku Teks halaman 99) Tajuk 1 Buah Seribu Khasiat (Buku Teks Halaman 100 102) Tajuk 2 Tanaman Organik (Buku Teks halaman 103 106) Tajuk 3 Hasil Ternakan Kita (Buku Teks Halaman 107 109) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, (Buku Teks halaman 110 112)

HASIL PEMBELAJARAN 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

ARAS Aras 1 i. Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara. Aras 2 i. Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. Aras 3 i. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci.

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa - Frasa Nama - Kata keterangan - Tanda baca - kata Bantu - ayat majmuk - ayat aktif - ayat pasif 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa kata - dikomersialkan - masyarakat tempatan - organic - unik - system penghadaman - kolesterol - lawas - filament 4. Ejaan - Huruf Besar 5. Jenis Karangan - Fakta - Doalog - Surat Rasmi - Laporan

PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - Sains Pertanian - KT - Matematik 2. Nilai Murni - Berdikari - Kerajinan 3. Kewarganegaraan - Berusaha dan produktif 4. Peraturan sosiobudaya - semangat bermuafakat -5. KBT - KB - Kontekstual - Konstruktivisme - TKP - BCB 6. Media pengajaran - Grafik - Carta - My CD - Borang PG Jendela Web www.moa.gov.my

6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.

Aras 1 i. Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. ii. Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan. Aras 2 i. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi. Aras 3 i. Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kew ajaran ramalan.

9.1 Mengambil imlak diperdengarkan.

teks

yang

Aras 1 i. Mengeja dan menulis perkataan dan rangkai kata yang dibacakan. Aras 2 i. Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul. Aras 3 i. Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan

13

KELOMPOK UNIT 9 TEMA: KEBUDAYAAN MALAYSIA Halaman Rangsangan Pantun Budi (Buku Teks halaman 113) Tajuk 1 Kebudayaan Negara Kebanggaan Kita (Buku Teks Halaman 114 117)

HASIL PEMBELAJARAN 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan, dan ayat yang sesuai.

ARAS Aras 1 i. Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan. Aras 2 i. Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan. Aras 3 i. Membuat perbandingan maklumat tersurat untuk menjelaskan maksud tersirat.

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa - Kata Hubung - Kata Seru - Frasa Nama - Ayat tunggal - kata kerja - ayat seru 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa kata - mantera - produk - angklung - dokumentasi - demonstrasi - interaktif - kertuk - lungsur - rampanau 4. Peribahasa - Hidup muafakat membawa berkat 5. Jenis Karangan - Keprihalan - Surat Kiriman Tidak Rasmi - Fakta - Laporan

PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - KT - Pend.Moral 2. Nilai Murni - Baik hati - hormat-menghormati 3. Kewarganegaraan - Berbangga sebagai rakyat Malaysia 4. Peraturan sosiobudaya - semangat bermuafakat -5. KBT - KB - Kontekstual 6. Media pengajaran - Grafik - Carta - My CD - Borang PG Jendela Web www.heritage.gov.my

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 1 i. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. ii. Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih. Aras 2 i. Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.

Tajuk 2 Budi Bahasa Budaya Kita (Buku Teks halaman 118 120 )

Aras 3 i. Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi, dan penghayatan yang sesuai. ii. Menerangkan w atak yang terdapat dalam cerita.

14

Tajuk 3 Warisan Disemai Budi Dikekal (Buku Teks Halaman 121112) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, (Buku Teks halaman 123126)

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Aras 1 i. Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. ii. Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. Aras 2 i. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Aras 3 i. Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna.

Aras 1 i. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. ii. Membina draf karangan yang lengkap. Aras 2 i. Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre. ii. Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif. Aras 3 i. Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik

15

KELOMPOK UNIT 10 TEMA: NILAI MURNI HALAMAN RANGSANGAN PESANAN BESTARI (Buku Teks halaman 127) Tajuk 1 Bersatu Teras Keharmonian (Buku Teks Halaman 128 130) Tajuk 2 Aku Tetap Bersamamu (Buku Teks halaman 131 133 ) Tajuk 3 Budi Dikenang Bakti disanjung (Buku Teks Halaman 134137) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, (Buku Teks halaman 138140)

HASIL PEMBELAJARAN 3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alas an yang meyakinkan.

ARAS Aras 1 i. Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal. Aras 2 i. Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih. Aras 3 i. Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit.

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa - Imbuhan ke an - sinonim - ayat penyata - ayat perintah - kata ganda 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa kata - tunjang - menyemarakkan - bayonet

PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - KT - PSK - Pend.Moral 2. Nilai Murni - kasih sayang - kebebasan - kerajinan 3. ewarganegaraan - Berbangga sebagai rakyat 4. Peraturan sosiobudaya - Menghormati orang lain -5. KBT - KB - TKP - BCB - TMK 6. Media pengajaran - Kamus Peribahasa - Kamus ekabahasa - Gambar tunggal - My CD - Borang PG Jendela Web www.heritage.gov.my

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 1 i. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat. Aras 2 i. Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat. Aras 3 i. Mengakses maklumat daripada laman w eb atau pelbagai sumber

4. Sistem Ejaan - kata penuh - kata singkatan 5. Peribahasa - Bersatu teguh bercerai roboh - Seperti cincin dengan permata 6. Jenis Karangan - Fakta - Peribahasa - Boigrafi

16

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.

Aras 1 i. Mengecam diksi, istilah, dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. Aras 2 i. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Aras 3 i. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.

9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.

Aras 1 i. Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik. Aras 2 i. Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. Aras 3 i. Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik.

17

KELOMPOK UNIT 11 TEMA: PATRIOTISME Halaman Rangsangan Sajak Tanah Pusaka (Buku Teks halaman 127) Tajuk 1 Setia Kepada Negara (Buku Teks Halaman 142 144) Tajuk 2 Ulang Tahun Kemerdekaan (Buku Teks halaman 145 148 ) Tajuk 3 Negaraku Tercinta (Buku Teks Halaman 149151) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, (Buku Teks halaman 152154)

HASIL PEMBELAJARAN 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.

ARAS Aras 1 i. Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topic dengan intonasi dan sebutan yang betul. Aras 2 i. Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi, ayat, sebutan, intonasi, dan gaya yang sesuai. Aras 3 i. Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema.

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa - Kata adjektif - sinonim 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa kata - bertoleransi - suburkan patriotisme - kedaulatannya - mengimbau - membelenggu - menerjah - menyoroti - derapan 4. Peribahasa - Bagai telur di hujung tanduk - bersatu teguh bercerai roboh 5. Jenis Karangan - Syarahan - Cerita - Fakta

PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - KT - Kesusasteraan - Pend.Moral 2. Nilai Murni - kesyukuran - kebebasan - patriotisme 3. Kewarganegaraan - Bersemangat cinta akan negara 4. Peraturan sosiobudaya - Semangat bermuafakat -5. KBT - KB - TKP - BCB - Kontekstual 6. Media pengajaran - Gambar tunggal - Keratan akhbar - My CD - Borang PG - Buku teks kajian tempatan Jendela Web www.mcsl.gov.my www.bkn.gov.my

6.2 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 1 i. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat. Aras 2 i. Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre. Aras 3 i. Menyatakan ciri-ciri penulisan genre

18

7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.

Aras 1 i. Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca. Aras 2 i. Mengumpul maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca. Aras 3 i. Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci

9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.

Aras 1 i. Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh. Aras 2 i. Mengklasifikasi dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber. Aras 3 i. Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca.

19

KELOMPOK UNIT 12 TEMA: SAINS TEKNOLOGI DAN REKA CIPTA Halaman Rangsangan Syair Teknologi Teras Wawasan (Buku Teks halaman 155) Tajuk 1 Aku dan Astronaut (Buku Teks Halaman 156 158) Tajuk 2 Maju Sains Maju Negara (Buku Teks halaman 159 - 162 ) Tajuk 3 Kreatif dan Inovatif (Buku Teks Halaman 163165) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, (Buku Teks halaman 166-

HASIL PEMBELAJARAN 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

ARAS Aras 1 i. Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara. Aras 2 i. Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. Aras 3 i. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci.

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa - Kata kerja - frasa kerja - kata dasar - kata terbitan - imbuhan apitan - imbuhan 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa kata - astronomi - multimedia - inovatif - produk - astronaut - cakerawala - aerodinamik - hidrogen - karbon dioksida - automotif 4. Sistem Ejaan - ejaan kata pinjaman 5. Jenis Karangan - Fakta - Autobiografi - Cereka

PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - KT - Sains - KH 2. Nilai Murni - Berdikari - kebebasan - keberanian - kerajinan - patriotisme - rasional 3. Kewarganegaraan - Berusaha dan produktif 4. Peraturan sosiobudaya - laras bahasa -5. KBT - TMK - KB - TKP - BCB - Kontekstual - konstruktivisme 6. Media pengajaran - Grafik - Catra - My CD - Borang PG - MyCD

4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun.

Aras 1 i. Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat. ii. Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas. Aras 2 i. Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan. ii. Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri. Aras 3 i. Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons. ii. Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional.

20

168)

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

Aras 1 i. Membaca dan mencari fakta yang relevan. Aras 2 i. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Aras 3 i. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

Aras 1 i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks. Aras 2 i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata, kesilapan struktur ayat, dan kesilapan penggunaan imbuhan. Aras 3 i. Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk.

21

KELOMPOK UNIT 13 TEMA: KEGIGIHAN Halaman Rangsangan Sajak Menongkah Arus (Buku Teks halaman 169) Tajuk 1 Jasamu Dihargai (Buku Teks Halaman 170 173) Tajuk 2 Kegigihan Tangga Kejayaan (Buku Teks halaman 174 176 ) Tajuk 3 Dirimu Cemerlang Negara Gemilang (Buku Teks Halaman 177179) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, (Buku Teks

HASIL PEMBELAJARAN 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun.

ARAS Aras 1 i. Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat. ii. Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas. Aras 2 i. Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan. ii. Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri. Aras 3 i. Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons. ii. Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional.

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa - Sinonim - Frasa nama - Ayat topik 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa kata - profesor emeritus - sarjana muda - doktor falsafah - frasarana - lingustik - tutor - profesor madya 4. Peribahasa - sedikit demi sedikir, lamalama jadi bukit - sehari selembar benang lama-lama menjadi kain 5. Jenis Karangan - Cerita - Peribahasa

PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - KT - Pend.Moral - PSK 2. Nilai Murni - Kesyukuran - keberanian - patriotisme 3. Kewarganegaraan - Berusaha dan produktif 4. Peraturan sosiobudaya - kerajinan membawa kejayaan -5. KBT - KB - KMD - TKP - Kontekstual 6. Media pengajaran - Buku teks KT - Grafik - Gambar berkaitan - My CD - Borang PG - Carta permainan 7. Jendela Web www.mcls.gov.my www.bkn.gov.my

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

Aras 1 i. Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima. ii. Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen. Aras 2 i. Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan meyakinkan. Aras 3 i. Membandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran.

22

halaman 180182)

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 1 i. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat. Aras 2 i. Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat. Aras 3 i. Mengakses maklumat daripada laman w eb atau pelbagai sumber

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

Aras 1 i. Membaca dan mencari fakta yang relevan. Aras 2 i. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Aras 3 i. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

Aras 1 i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks. Aras 2 i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata, kesilapan struktur ayat, dan kesilapan penggunaan imbuhan. Aras 3 i. Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk.

23

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.

Aras 1 i. Mengecam dan menyusun idea utama daripada petikan yang dibaca. Aras 2 i. Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca. Aras 3 i. Meringkaskan karangan.

11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

Aras 1 i. Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. ii. Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya. suasana, suspens Aras 2 i. Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif. Aras 3 i. Merumus pandangan pelbagai pihak tentang sesebuah karya.

24

KELOMPOK UNIT 14 TEMA: KESELAMATA N JALAN RAYA Halaman Rangsangan Lagu Pemandu Berhemah (Buku Teks halaman 183) Tajuk 1 Berhati-hati Di Jalan Raya (Buku Teks Halaman 184 186) Tajuk 2 Lebuh Raya Di Malaysia (Buku Teks halaman 187 189) Tajuk 3 Bertimbang Rasa Di Jalan raya (Buku Teks Halaman 190194) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, (Buku Teks halaman 195196)

HASIL PEMBELAJARAN 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan.

ARAS Aras 1 i. Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah law an. Aras 2 i. Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah law an dengan sopan. Aras 3 i. Membidas hujah law an dengan memberi alasan yang w ajar secara sopan.

SISTEM BAHASA 1. Tatabaasa - Kata majmuk - ayat perintah - ayat penyata 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa kata - konsentrasi - pemantul -penyelenggaraan - identiti 4. Jenis karangan -Perbincangan -Fakta -syarahan -Peribahasa -Berita

PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - KT - Pend.Moral - PSK 2. Nilai Murni - berhemah tinggi - hormat-menghormati - kasih saying - rasional - kerjasama 3. Peraturan sosiobudaya - menghormati orang lain - mematuhi peraturan dan undang-undang 4. KBT - KB - BCB - TKP - Kontekstual 5. Jendela Web www.jpj.gov.my www.rmp.gov.my

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

Aras 1 i. Membaca dan mencari fakta yang relevan. Aras 2 i. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Aras 3 i. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan.

11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, idea, ayat, w acana, dan nilai dan pengajaran.

Aras 1 i. Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. ii. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Aras 2 i. Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. ii. Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Aras 3 i. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.

25

KELOMPOK UNIT 15 TEMA: KEMAJUAN MALAYSIA Halaman Rangsangan Lagu Menuju Kejayaan (Buku Teks halaman 197) Tajuk 1 Melaka Bandaraya Bersejarah (Buku Teks Halaman 198 200) Tajuk 2 Cyberjaya (Buku Teks halaman 201203) Tajuk 3 Negaraku Maju (Buku Teks Halaman 204206) Pengukuhan, Pengayaan, Latihan, Bacaan Luas (Buku Teks halaman 207210)

HASIL PEMBELAJARAN 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat.

ARAS Aras 1 i. Meneliti maklumat untuk membuat pilihan. ii. Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Aras 2 i. Mempertimbangkan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan. Aras 3 i. Menolak atau menerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan.

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa - Antonim - Ayat majmuk 2. Sebutan dan Intonasi Perkataan dan ayat yang betul. 3. Kosa kata - tersohor - masyhur - aset toksin monorel berautomasi 4. Sistem Ejaan - ejaan kata dasar dan kata terbitan 5.Jenis karangan - Fakta - Peribahasa - Perbahasan

PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - KT - Sains 2. Nilai Murni - keberanian - kebersihan fizikal dan mental - kerajinan - kerjasama - semangat bermasyarakat 3. Kewarganegaraan - bersemangat cinta akan negara dan bangsa 4. Peraturan sosiobudaya - laras bahasa 4. KBT - KB - TMK - BCB - TKP - Kontekstual - konstruktivisme 5. Media Pengajaran - Grafik - Carta - Borang PG - MyCD 6. Jendela Web www.tourism.gov. my

5..2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 i. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas. Aras 2 i. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. ii. Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca. Aras 3 i. Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan, dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. ii. Memahami isi kandungan teks yang dibaca

26

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

Aras 1 i. Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Aras 2 i. Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. Aras 3 i. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan.

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.

Aras 1 i. Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. ii. Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. Aras 2 i. Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks. Aras 3 i. Membaca indeks, glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut.

11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.

Aras 1 i. Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur. ii. Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 i. Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak untuk menyatakan pendapat. Aras 3 i. Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain.

27