You are on page 1of 2

Strojarstvo 52 (2) 241-242 (2010)

nove knjige

241

nove knjige
Pero RAOS i Mladen ERCER

TEORIJSKE OSNOVE PROIZVODNJE POLIMERNIH TVOREVINA

192 stranice, tvrdi uvez Format: 16,5 24 cm Izdava: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Izlazi: tijekom 2010. Udbenik je nastao na temelju dugogodinje nastavne i znanstveno-istraivake suradnje autora u podruju proizvodnje polimernih proizvoda i polimerijskog inenjerstva. Ovaj udbenik zajedno s tekstom koji je u pripremi, istih autora Postupci proizvodnje polimernih tvorevina, ini osnovnu literaturu za predmete Preradba polimernih materijala, Proizvodnja polimernih tvorevina, Ljevarstvo i prerada polimera i proizvodni postupci a koje autori kao obvezne kolegije predaju na sveuilinom preddiplomskom studiju strojarstva na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu i sveuilinom preddiplomskom studiju strojarstva Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Meutim, opseg izlaganja u udbeniku znatno nadmauje opseg tih kolegija, pa je udbenik primjeren i za produbljeno prouavanje preradbe polimera na poslijediplomskim studijima odgovarajuih tehnikih fakulteta. Pored toga, udbenik je kao preteita ili dopunska literatura primjeren za itav niz drugih kolegija iz podruja preradbe polimera, tehnologija i materijala koji u svom sadraju ukljuuju

razne aspekte bavljenja polimernim materijalima i postupcima njihove preradbe u gotove proizvode, a u ijem izvoenju sudjeluju autori. Ovaj udbenik mogu koristiti i strunjaci praktiari, koji se u svakodnevnom radu bave preradbom polimera jer e im pomoi da bolje razumiju osnovne zakonitosti i procese preradbe polimera. Sadraj izlaganja podijeljen je u etiri poglavlja. U uvodnom poglavlju naglaena je slinost proizvodnje polimernih tvorevina s tvorevinama nainjenim od drugih, prvenstveno metalnih materijala s naglaskom na specifinosti vezane uz polimerne materijale. U drugom su poglavlju opisani osnovni pojmovi vezani uz proizvodnju i proizvodne sustave, te izradbene procese. U nastavku je prikazana i sistematizacija izradbenih postupaka. U treem je poglavlju opisana proizvodnja sintetskih polimera te njihova struktura i fizika stanja. Navedena je i opa klasifikacija materijala, te klasifikacija i oznaivanje polimernih materijala. U istom su poglavlju opisana i uporabna svojstva, te proizvodnja i primjena polimernih materijala. U etvrtom poglavlju su obraene teorijske osnove preradbe polimernih taljevina s naglaskom na ope zakonitosti teenja te teoloko ponaanje i ovrivanje polimernih taljevina. Preradba polimera temelji se na pretvorbi energije te su iz tog razloga opisani procesi izmjene topline i toplinska svojstva polimernih materijala. Na kraju svakog poglavlja naveden je popis literature za produbljeno prouavanje pojedinih sadraja, a ne nuno i kao referencije upotrijebljene u pisanju teksta.

Recenzenti:
dr. sc. Emil Hnatko, redoviti profesor Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Sveuilita J. J. Strossmayera u Osijeku dr. sc. Tomislav Filetin, redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveuilita u Zagrebu dr. sc. Janez Kopa, redoviti profesor Fakultete za strojnitvo Univerze v Ljubljani dr. sc. urica paniek, izvanredna profesorica Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveuilita u Zagrebu

242

nove knjige

Strojarstvo 52 (2) 241-242 (2010)

Milan KLJAJIN i Milan OPALI

INENJERSKA GRAFIKA

ISBN 978-953-6048-56-4 472 stranice, meki uvez Format: 16,5 24 cm Izdava: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Izlazi: tijekom 2010. Sadraj: Predgovor; Grafika komunikacija u tehnici; Normizacija; Tolerancije, dosjedi i tekstura (hrapavost) povrina; Predoavanje oblika s osnovama nacrtne geometrije; Posebnosti u tehnikom crtanju; Tehniko prostoruno skiciranje; Kotiranje; Raunarska grafika; Matematika osnova raunarske grafike; Stvaranje slikovnog prikaza; Napredne tehnike grafikog izraavanja; Raunalom potpomognuta izrada modela i tehnike dokumentacije proizvoda; Pojednostavnjenja i simboli; Literatura. U okviru ovog sveuilinog udbenika izuavaju se teorijske i praktine osnove stvaranja i primjene slikovnog (grafikog) prikaza u podruju tehnike, a posebice u podruju strojarstva. Namjera autoru je pruiti temeljna teorijska i praktina znanja o grafikoj komunikaciji studentima koji studiraju strojarstvo i sline studije te ih na taj nain osposobiti za samostalnu primjenu i razvoj grafikih metoda, ureaja i sustava tijekom studija i inenjerske prakse. Obraene cjeline trebale bi dati kvalitetnu osnovu za uspjeno kontinuirano usvajanje novih znanja iz ovog podruja iji je brzi razvitak izravno povezan s razvitkom informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Znanja iz ovog podruja temelj su inenjerske pismenosti. Inenjerska grafika obuhvaa osnove tehnikog crtanja i raunarske grafike. Poznavanje osnovnih pravila tehnikog crtanja nuan je preduvjet za uinkovitu grafiku komunikaciju u podruju tehnike. Dananji praktini sustavi i metode za izradu slikovnih prikaza u inenjerskoj praksi temelje se na tehnologiji raunarske grafike. Svakodnevno se usavravaju postojei

i razvijaju novi raunalni grafikih ureaji i sustavi prilagoeni vrlo raznovrsnoj primjeni u vrlo dinaminoj inenjerskoj praksi. Tehniko je crtanje sredstvo komuniciranja u tehnici i daje osnove za daljnje korake u procesu konstruiranja, definiranja tehnologije, proizvodnje, funkcije, montae te analize gibanja. Cilj izuavanja ove discipline je omoguiti buduem inenjeru tehnike stjecanje znanja koja e mu pomoi osmisliti, itati, razumjeti i obraivati bilo koju vrstu crtea. Kao i u predraunalno doba, i danas su uloga i smisao tehnikog crtanja korisniku sustava raunalom podranog oblikovanja ili crtanja11 pruiti tradicionalna znanja iz ovog podruja, odnosno razviti mu smisao za vezu dvodimenzijskog i trodimenzijskog prikaza sa stvarnim predlokom te korisnika upoznati s nizom konvencija ili normi karakteristinih za tehniko crtanje. U budunosti e se, naravno, uloga tehnikog crtanja jo vie mijenjati jer e se razvojem raunalne grafike i njezinim spajanjem sa sustavima raunalom podrane proizvodnje22 potreba za tehnikim crteom u obliku tzv. tvrde kopije33 smanjiti, no tehniki crte uvijek e ostati osnova za sve spomenute aktivnosti. Udbenik daje i osnove nacrtne geometrije bez tenje da zamijeni ovu disciplinu, ije je poznavanje nuno za praenje materije koja se izlae. Nacrtna geometrija ovdje ima samo ulogu podsjetnika. Pisanje veine poglavlja Raunalom potpomognuta izrada modela i tehnike dokumentacije proizvoda autori su povjerili doc. dr. sc. Nevenu Pavkoviu i dr. sc. Draganu eelju, viem asistentu, sa Zavoda za konstruiranje Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveuilita u Zagrebu. Njihovo praktino iskustvo u koritenju programskih sustava te iskustvo u radu sa studentima bilo je osnovni motiv za ovu odluku. Ovim udbenikom popunjena je odreena praznina u nedostatku udbenika ovog profila na hrvatskom jeziku. Udbenik je namijenjen studentima tehnikih studija openito, prije svega studentima strojarskih studija, ali i uenicima srednjih kola tehnike struke te svima koji se praktino koriste ili izrauju tehnike crtee.

Recenzenti:
prof. dr. Joe FLAKER (Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojnitvo, Maribor, Slovenija) prof. dr. sc. Sanjin MAHOVI (Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveuilita u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska) prof. dr. sc. Vojislav KECMAN (Virginia Commonwealth University, Richmond, SAD)
1 2

CAD - sustava CAM - sustavima 3 hard copy