You are on page 1of 2

Our Lady of Fatima University, Valenzuela 120 McArthur Highway, Valenzuela City

Interview Questions (Aide Memoir) Physical Burdens 1. What is your lifestyle before you undergo hemodialysis? (Ano anu ang mga ginagawa mo bago ka nagumpisang maghemodialysis) 2. What do you eat before you start the therapy? (Ano anu ang mga kinakain mo bago mag-umpisa ang therapy?) 3. Does the physician restrict the foods you crave in? If yes what are those? ( Pinayuhan ka ba ng iyong doktor mo na umiwas sa mga paborito mong pagkain na makakasama sa iyong pagkain? Ano ano ang mga iyon?) 4. What are the unusual feelings you experience throughout the therapy? 5. Is the pain you experience bothers you? (Ang mga hapdi ban a nararanasan mo sa iyong treatment ay nakakaabala?) 6. Is there an observable change/s during and after the procedure? (May mga napapansin ka bang pagbabago habang at pagkatapos mong sumailalim ng prosedyur?) 7. Are you worried of your physical attribute after each session you’ve gone through? (Nagaalala ka ba sa itsura mo o kalagayan ng iyong katawan pagkatapos ng mga sesyon mo sa iyong therapy?)

Emotional Burdens 1. Does the treatment limit your freedom? (Nalilimitahan ba ang iyong kalayaan sa iyong pagpapagamot) 2. How your therapy affects your family?( Nakakaapekto ba ang ang iyong pagga-gamot sa inyong pamilya?) 3. Is there a chance that you feel pity for yourself and wanted to terminate the treatment? (may mga pagkakataon ba na naaawa kana sa sarili mo at gusto mo na itigil ang paggagamot?) 4. Do you experience sudden mood swings before, during and after the treatment? How does your family respond to it? (Nakakaranas ka ba ng paiba-iba ng emosyon bago ka gnagamot, tuwing ginagamot at pagkatapos kang gamutin? paano eto nirrespundihan ng inyong pamilya?) 5. Does the pain and difficulties brought by the treatment change your outlook in your life? (Sa tuwing naiisip mo na nahihirapan ka na sa iyong kalagayan dahil sa pagpapa-gamot, nababago ba nito ang iyong pananaw sa buhay at gusto mo ng sumuko?) Financial Burdens 1. How do you support your therapy financially? ( Paano ninyo po nasusuportahan ng pinansyal ang inyong gamutan?) 2. Do your relatives (siblings and wife) need to stop working or studying just to pursue your treatment? (Dumating na po ba sa punto na ang inyong mga anak ay kinakailangang huminto sa pag aaral para po masuportahan ang inyong gamutan?)

Do you consider having a kidney transplant? (Minsan poay naisip na ninyong mag pa kidney transplant? Bakit po mas pinili ninyong mag pa dialysis?) Does the pain and difficulties you experienced become a hindrance in participating in such treatment? (Nakakasagabal bas a iyong pagpapa-gamot ang mga paghihirap at sakit na iyong nararanasan?) . Does the cost of therapy bother you? (Ang halaga po ba ng inyong gamutan ay nakakapag pagabag sainyo) 4. hanggang kailan nyo po kayang sustentuhan ang inyong buwanag gamutan?) 5. According to your own perception.3. how long can you manage to continue your hemodialysis therapy? (Sa iyong palagay.