SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KHAS

Pendidikan khas adalah perkhidmatan dan kemudahan pendidikan yang disediakan untuk in dividu berkeperluan khas, atau kurang upaya, yang terdiri daripada mereka yang mengalami kecacatan mental, bermasalah pembelajaran, gangguan emosi dan tingkah laku, gangguan komunikasi(pertuturan dan bahasa), hilang pendengaran, hilang penglihatan atau darjah pe nglihatan yang rendah, kecacatan fizikal dan golongan pintar cerdas.

Minat terhadap Pendidikan Khas di Malaysia bermula pada tahun 1920an di kalangan sukar elawan yang terlibat dalam pembukaan sekolah-sekolah cacat penglihatan dan pendengara n. Laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran melalui Pe rakuan 169 merupakan satu titik tolak yang membawa kepada satu penekanan dan tumpua n yang lebih jelas kepada perkembangan Pendidikan Khas di Malaysia. Perakuan ini menye but,

"Dengan adanya kesedaran bahawa kerajaan seharusnya bertanggungjawab terhadap pen didikan kanak-kanak cacat adalah diperakukan kerjaan hendaklah mengambil alih sepenuh nya tanggung jawab pendidikan itu dari pihak-pihak persatuan yang mengendalikannya pad a masa ini. Disamping itu penyertaan o/eh badan-badan sukarela dalam memajukan pendid ikan kanak-kanak cacat hendaklah terus digalakkan. "

Kementerian Pelajaran Malaysia menurut Akta Pendidikan 1996, Peraturan-peraturan Pendi dikan (Pendidikan Khas 1997 Bahagian II 3(2) menyediakan pendidikan khas dan kemudah an untuk murid bermasalah penglihatan dan pendengaran, manakala pendidikan khas integr asi pula adalah untuk yang bermasalah pembelajaran, penglihatan, dan pendengaran.

Ia diwujudkan di peringkat prasekolah, sekolah harian biasa rendah dan menengah serta se kolah menengah teknik atau vokasional, dengan menggunakan pendekatan pengajaran ber asingan dan separa inklusif. Tempoh pengajian bagi sekolah rendah adalah selama enam t ahun, manakala bagi sekolah menengah pula selama lima tahun dan dilanjutkan sehingga d ua tahun maksimum mengikut keperluan murid

Bilangan murid pendidikan khas rendah dan menengah di seluruh Malaysia adalah seramai

Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) 1953 1958 Pembukaan Institut Taman Harapan. Semua kanak-kanak ini mestilah mendapat pengesahan daripada doktor terlebih dahulu dan dapat menguruskan diri sendiri tanpa bantuan orang lain. manakala guru pula ialah seramai 630. Nicholas berpindah ke Pulau Pinang 1948 Pembukaan SRPK Princess Elizabeth dengan kemudahan asrama oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat di Johor Bahru Pembukaan Institut Berasrama Pusat Latihan Gurney .2912. Nicholas oleh Gereja Anglican di Melaka 1931 SRPK St. diperkenalkan 1963 Rancangan percantuman bagi pendidikan kanak-kanak cacat penglihatan di sekolah rendah dan menengah biasa yang dipilih. Sandakan (JKM) 1962 Rancangan percantuman bagi pendidikan kanak-kanak cacat penglihatan di sekolah rendah dan menengah biasa yang dipilih. Sekolah Rendah(berusia 6+ hingga 14+ tahun) dan Sekolah Menengah (13+ hingga 19+ tahun. Manakala bagi sekolah menenga h rendah pula. terdapat tiga buah sekolah pendidikan khas iaitu. manakala gurunya pula adalah seramai 2587 orang. Cheras . Perkembangan Pendidikan Khas mengikut jenis adalah seperti berikut: Pendidikan Masalah Penglihatan 1926 Pembukaan Sekolah Rendah (SRPK) St. Tadika(berusia tidak kur ang 6 tahun). dan 23 (kanak-kanak pekak). Bilangan murid pendidikan khas integrasi pula adalah seramai 11 961. satu (kanak-kanak buta) da n tiga (kanak-kanak pekak). Syarat-syarat Syarat-syarat kemasukan ke sekolah pendidikan khas pula adalah. i aitu lima(kanak-kanak buta). Pusat Pertanian. Terdapat sebanyak 28 buah sekolah rendah. Pusat Pertanian Temerloh (JKM) Pembukaan Institut Taman Cahaya. diperkenalkan 1977 Permulaan Latihan perguruan Khas dalam bidang cacat penglihatan di Maktab Perguruan Ilmu Khas.

1978 Penubuhan Jawatankuasa Utama Pembentukan Kod Braille Bahasa Melayu untuk mengembangkan Sistem Kod Braille Bahasa Melayu 1983 Pembukaan Sekolah Menengah Berasrama Cacat Penglihatan. Cheras 1978 Pengenalan Kaedah Komunikasi Seluruh oleh Kementerian Pendidikan untuk menggubal sistem Bahasa Melayu Kod Tangan Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Komunikasi Seluruh Kementerian pendidikan 1979 Kursus Dalam Perkhidmatan bagi guru-guru yang mengajar masalah pendengaran dalam Bidang Komunikasi Seluruh 1984 Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Kurikulum Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional. Percantuman Cacat Pendengaran oleh Kementerian pendidikan di sekolah rendah dan sekolah Menengah biasa yang dipilih Permulaan Latihan Perguruan Pendidikan Khas Cacat Pendengaran di Maktab Perguruan Ilmu Khas. Kementerian Pendidikan untuk menyediakan bahan-bahan dalam braille khususnya buku teks dan penyenggaraan alatan braille Pendidikan Masalah Pendengaran 1954 Pembukaan kelas pendidikan khas di Jalan Northam. Kementerian . Pulau Pinang 1954 Pembukaan Sekolah Kanak-Kanak Pekak persekutuan (Rendah dan Menengah). Pulau Pinang 1963 Pembukaan kelas-kelas Pendidikan Khas Rancangan. Tanjong Bunga. Setapak Pengambilalihan SRPK Princess Elizabeth oleh Kementerian Pendidikan sebagai sekolah bertaraf penuh 1984 Penubuhan Jawatankuasa Kod Braille AI-Quran dan Bengkel Penulisannya bagi tujuan mengembangkan Sistem Kod Braille AI-Quran Penubuhan Unit Perintis Penerbitan dan Percetakan Braille/Kerabunan.

Kementerian Pendidikan untuk perkembangan Sistem Kod Buku Pendidikan Islam Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Kod Dasar Agama Islam Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Kod Dasar KBSR Tahap II Bahasa Malaysia Kod Tangan Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Penggubalan Kod Tangan Pendidikan Vokasional dan Teknikal 1987 Pembukaan Sekolah Menengah pendidikan Khas Vokasional. Shah Alam Program Percantuman/Inklusif 1962 Program pereantuman dan inklusif bagi murid-murid cacat penglihatan dimulakan 1988 Permulaan kelas perintis untuk murid-murid peringkat bermasalah pembelajaran 19 93 Tiga (3) pelajar pendidikan inklusif ditempatkan belajar di Tingkatan 6 Bawah di Sekolah Menengah Methodist (Lelaki).Pendidikan 1985 Penubuhan Jawatankuasa Kerja Penyelarasan Komunikasi Seluruh. Kuala Lumpur 1994 Pembukaan kelas-kelas program inklusif seeara projek rintis di 14 buah sekolah di seluruh negara 1995 Program Bermasalah Pembelajaran peringkat menengah dimulakan 1996 Program Bermasalah Pembelajaran peringkat rendah dimulakan PROFIL PROGRAM KELAS KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN .

kecenderungan. (KBSR. kurikulum i ni memberi penekanan yang lebih kepada kemahiran asas membaca. nilai-nilai estetika dan nilai-nilai sosial . sikap dan amalan yang diperlukan sesuai dengan kemampuan masing-masi ng melalui Kurikulum Baru Sekolah Rendah . Kanak-kanak golongan ini ditakrifkan sebagai ” Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran “. am alan. 1982). Bagi mencapai matlamat tersebut. rohani. bakat. bakat dan kebolehannya. Berdasarkan kepada kenyataan itu. penekanan perlu diberi perhatian terhadap perbezaan individu murid kerana setiap murid itu adalah berbeza antara satu sama lain. pen getahuan. akhl ak. emosi. SEJARAH DAN LATAR BELAKANG PROGRAM KELAS KHAS BERMASALAH P EMBELAJARAN . 1981) . sama ada dari segi pengalaman. jasmani. Setiap kanak-kanak perlu diberi peluang yang sama rata bagi mendapatkan kemahiran. Perkembangan ini merangkumi aspek-aspek intelek. Walau bagaimanapun mereka boleh menerima pe ndidikan secara menyeluruh dan bersepadu . nilai. menulis dan mengira (KBSR. (KBSR. tingkah laku. Disamping itu.Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah sebagaimana yang dilaksanakan dalam Kurikulum B aru Sekolah Rendah ialah untuk memastikan perkembangan kanak-kanak secara menyelur uh. didapati golongan kanak-kanak luar biasa tersebut tidak mampu mengikuti KBSR sepenuhnya kerana mereka mempunyai keupayaan mental dan pe ngubahsuaian tingkah laku yang rendah . 1982) .

Menguasai kemahiran bergaul . PROSES PENEMPATAN PELAJAR KE KELAS KHAS BERMASALAH PEMBELA JARAN .OBJEKTIF Setiap orang pelajar diberi peluang dan bimbingan yang seluas-luasnya untuk membolehka n mereka . Mengembangkan potensi. Mempunyai keyakinan diri dan konsep kendiri yang positif . Memahami keperluan perkembangan jasmani serta menguasai kemahiran motor Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni . Menguruskan hal-hal kehidupan seharian . bakat dan daya kreatif dan intelek . Menjaga kesihatan dan keselamatan diri . Melibatkan diri dalam kegiatan rekreasi . Menguasai kemahiran berkomunikasi . Mengetahui dan memperkembang perasaan ingin tahu mengenai hal diri dan alam sekelilin g. .

guru-guru kelas juga memainkan peranan dalam penempatan pelajar-p elajar khas ini . Guru kelas dapat menilai keupayaan pelajar dari masa ke semasa dan men getahui latar belakang serta tahap kebolehan pelajar-pelajar mereka . Sementara itu. Di samping itu juga. Kuri .Kriteria kemasukan dan penempatan pelajar-pelajar ke program Kelas Khas Bermasalah Pe mbelajaran ialah setelah menedapat pengesahan daripada doktor atau pakar perubatan . Kr iteria penempatan berdasarkan kepada pakar perubatan ini sangat penting kerana pakar pe rubatan telah melakukan pemeriksaan secara klinikal kepada pelajar-pelajar khas tersebut . terdapat juga proses penempatan pelajar-pelajar khas yang berdasarkan ara han Kementerian Pendidikan. KURIKULUM KELAS KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN Kurikulum Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran ini telah dirancang untuk membolehkan p elajar-pelajar mencapai kemahiran berdasarkan objektif-objektif yang telah ditetapkan . kehendak ibu bapa yang tinggi untuk menempatkan anak-anak mereka ke Kelas Khas Berm asalah Pembelajaran juga memainkan peranan dalam proses penempatan pelajar berkenaa n. Selain daripada itu juga. Dengan itu guru-guru ini mengesyorkan agar pelajar-pelajar tersebut ditempatkan di kelas khas . melalui Jabatan Pendidikan Negeri .

Bidang Nilai dan Kerohanian . kebolehan deria . kecacatan pelbagai yang menyebabkan ia memerlukan modifikasi dalam amalan-amalan se kolah atau memerlukan perkhidmatan Pendidikan Khas . tingkahlaku sosial dan emosi .anak-anak yang menyimpang anak-anak biasa dari) ciri-ciri mentalnya . keupayaan berkomunikasi . Bidang Sosial dan Alam sekitar . bagi membolehkan ia berkembang ke peringkat kemampuan maksimanya . ciri-ciri fizikal dan kekuatan urat saraf .. “ MATLAMAT PENDIDIKAN KHAS Menyuburkan keupayaan intelek. emosi. DEFINISI KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN Definasi kanak-kanak khas ini sebagai : (”……….kulum tersebut mengandungi bidang-bidang berikut : Bidang Komunikasi . Bidang Rekreasi dan Daya Kreatif . sosial dan jasmani ka . Kurikulum Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran yang dilaksanakan adalah berdasarkan K urikulum Rendah Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementeria n Pelajaran Malaysia . Bidang Kemahiran Amali Untuk berdikari .

nak-kanak luar biasa Memperkembangkan kecekapan ekonomi yang asas supaya k anak-kanak khas menjadi pekerja berguna dalam masyarak at Mencegah sesuatu ketidakbolehan supaya tidak menjadi suatu kecacatan Mengubah sikap negatif terhadap pembelajaran dengan meng embang atau memulihkan perasaan yakin diri di kalangan kana k-kanak khas Mengeratkan kanak-kanak khas dengan masyarakat biasa sup aya mereka dapat diterima oleh masyarakat VISI PENDIDIKAN KHAS Menyediakan perkhidmatan yang berkualitikepada murid-murid berkeperluan khas ke arah kecemerlangan hidup sejajar denga .

PIAGAM PELANGGAN 1. Menentukan setiap guru dan kakitangan dapat berkhidmat .n hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan MISI PENDIDIKAN KHAS Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada murid-muri d berkeperluan khas untuk menjadikan mereka insan yang dap at berdikari. berjaya dalam hidup dan memberikan sumbangan bakti kepada masyarakat dan negara.

syor dan teguran yang membina daripada semua pihak demi mempertingkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan akademik pelajar pendidikan khas. Guru. 4. perkhidmatan yang cekap kepada setiap pelanggan yang berurusan dengan kami.Sentiasa peka dan responsif kepada kehendak dan keperluan pelanggan – Murid. Memberi layanan mesra.dengan cekap dan berkesan sepanjang masa. cadangan. tepat dan cepat kepada yang berkenaan. Sentiasa bersedia dan sanggup menerima pandangan. 5. Masyarakat (Ibu Bapa) 3. Bersedia memberi penerangan dan maklumat terkini berkaitan pendidikan khas dengan lengkap. . 2.