You are on page 1of 7

Trng PT Ischool NT(2012- 2013)

Ho va tn:.
Lp:..

Kim tra 1 tit CHNG II


Mn :hoa A
Thi gian : 45 phut

I/ Phn trc nghim:(5 im)


Cu 1: Dung dch axit photphoric c cha cc ion (khng k H+ v OH- ca nc)
A. H + ; PO43
C. H + ; H 2 PO4 ; PO43
B. H + ; HPO42 ; PO43
D. H + ; H 2 PO4 ; HPO42 ; PO43
Cu 2: Trong nhng nhn xt di y v mui nitrat ca kim loi, nhn xt no l khng ng?
A.Tt c mui nitrat u d tan trong nc.
B.Cc mui nitrat u l cht in ly mnh, khi tan trong nc phn ly ra cation kim loi v
anion nitrat.
C.Cc mui nitrat u d b phn hy bi nhit.
D.Cc mui nitrat ch c s dng lm phn bn ha hc trong nng nghip
Cu 3: Kh amoniac tan nhiu trong nc to thnh dung dch. Dung dch amoniac lm cho:
A. Phenolphtalein mu hng ha khng mu.
B. Phenolphtalein khng mu ha hng.
C. Qu tm ha .
D. Phenolphtalein khng i mu.
Cu 4: Cp cng thc ca Magie nitrua v nhm nitrua l:
A. Mg3N v Al3N
B. Mg3N v AlN3
C. Mg2N3 v Al2N3
D. Mg3N2 v AlN
Cu 5: iu ch HNO3 trong phng th nghim, cc ha cht cn s dng l:
A.Dung dch NaNO3 v dung dch H2SO4 (c)
B.NaNO3(tinh th) v dung dch H2SO4 (c)
C.Dung dch NaNO3 v dung dch HCl (c)
D.NaNO3 (tinh th) v dung dch HCl (c)
Cu 6: iu ch N2O trong phng th nghim ngi ta nhit phn mui:
A. NH4NO2
B. (NH4)2CO3
C. NH4NO3
D. (NH4)2SO4
Cu 7: Nhit phn hon ton Cu(NO3)2 trong khng kh thu c sn phm gm:
A. CuO, NO2, O2
B.CuO, NO2
C.Cu, NO2, O2
D.Cu, NO2.
Cu 8: Trong cc cch pht biu sau, cch pht biu no l ng
A. NH3 ch th hin tnh baz
B. NH3 th hin c tnh kh v tnh baz yu
C. NH3 ch th hin tnh oxi ha
D. NH3 th hin tnh oxi ha v tnh baz yu
Cu 9: Ch ra ni dung sai
A.Phn t Nit rt bn.
B. nhit thng, nit hot ng ha hc v tc dng vi nhiu cht.
C.Nguyn t nit l phi kim hot ng yu.
D.Tnh oxi ha l tnh cht c trng ca nit
Cu 10: Cu no di y khng ng khi ni v H3PO4
A. Axit H3PO4 c tnh oxi ho mnh.
B. Axit H3PO4 l axit kh bn vi nhit.
C. Axit H3PO4 c mnh trung bnh.
D. Axit H3PO4 l mt axit 3 nc.
II/ Phn t lun:(5 im)
Cu 1:(2 ) Vit phng trinh hoa hoc thc hin day chuyn hoa sau :
(1)
(2)
(3)
(4)
Ca3P2
P
P2O5
H3PO4
Ca(H2PO4)2
Cu 2:(3 )

Cho 9,6 g mt kim loi X ho tr 2 tc dng vi HNO3 long thu c 2,24 lit kh khng mu
ha nu ngoi khng kh (ktc) va dung dich A.
a.Xac inh tn cua kim loai X?
b. Tnh th tch dung dch HNO3 2M dng?
c. C can dung dich A nung hoan toan n khi lng khng i thi thu c m(g)cht rn,
tm gi tr m?
(Cho Cu =64 ; Ca= 40; O =16; H= 1 ;Zn =65 ; Al=27 ;N =14; P = 31; Mg=24)
Bai lam:
I/Phn trc nghim:(5 im)
Cu
A
B
C
D

1
O
O
O
O

2
O
O
O
O

3
O
O
O
O

4
O
O
O
O

5
O
O
O
O

6
O
O
O
O

7
O
O
O
O

8
O
O
O
O

9
O
O
O
O

10
O
O
O
O

II/Phn t lun:(5 im)


........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

C
u

1
A
B
C
D
Trng PT Ischool NT(2012-2013)
Ho va tn:.....................
Lp:..

Kim tra 1 tit CHNG II


Mn :hoa B
Thi gian : 45 phut

I/ Phn trc nghim:(5 im)


Cu 1: Ch ra ni dung sai
A.Phn t nit rt bn.
B. Nguyn t nit l phi kim hot ng yu.C
C. nhit thng, nit hot ng ha hc v tc dng vi nhiu cht.
D.Tnh oxi ha l tnh cht c trng ca nit
Cu 2: Cho cc mui Cu(NO3)2; AgNO3; NH4NO3; KNO3 s mui b nhit phn cho ra kh NO2 l.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Cu 3: Kim loi Al khng tc dng c vi HNO3 trong trng hp no?
A.HNO3 (long)
B.HNO3 (c, ngui)
C.HNO3 (long, lnh)
D.HNO3(c, nong)
Cu 4: Trong cc cch pht biu sau, cch pht biu no l ng
A. NH3 ch th hin tnh baz
B. NH3 th hin tnh oxi ha v tnh baz yu
C. NH3 ch th hin tnh oxi ha
D. NH3 th hin c tnh kh v tnh baz yu
Cu5:Cho phan ng khuyt: Cu + HNO3 (c)
Cu(NO3)2+ H2O +..
Sn phm trong du.l
A. NO
B. NO2
C. NH4NO3
D. N2
Cu6: Trong cc nhn xt di y v mui amoni, nhn xt no l ng?
A.Mui amoni l cht tinh th ion, phn t gm cation amoni v anion hiroxit.
B.Tt c cc mui amoni u d tan trong nc, khi tan in li hon ton thanh cation amoni v
anion gc axit.
C.Dung dch mui amoni tc dng vi dung dch kim c, nng cho thot ra kh lm qu tm
ha .
D.Khi nhit phn mui amoni lun lun c kh amoniac thot ra
Cu 7: Cp cng thc ca Magie nitrua v nhm nitrua l:
A. Mg3N v Al3N
B. Mg3N v AlN3
C. Mg3N2 v AlN
D. Mg2N3 v Al2N3
Cu 8: nhn bit ion PO43- trong dung dch mui, ngi ta thng dng thuc th AgNO3 bi
v
A. phn ng to ra kt ta vng.
B. phn ng to kh mu nu.
C. phn ng to ra kh khng mu, ho nu trong khng kh.
D. phn ng to dung dch c mu vng.
Cu 9:Nhit phn hon ton KNO3 thu c cc sn phm l :

A.KNO2,O2 B.K2O,NO2,O2
C.KNO2,NO2,O2
D.KNO2,NO2
Cu 10: Kh nit c th c to thnh trong phn ng ha hc no sau y.
A. t chy NH3 trong oxi iu kin thich hp
B. Nhit phn NH4NO3
C. Nhit phn (NH4)2CO3
D. Nhit phn AgNO3
II/ Phn t lun:(5 im)
Cu 1:(2 ) Vit phng trinh hoa hoc thc hin day chuyn hoa sau :
(1)
(2)
(3)
(4)
NO2
HNO3
N2
NH3
(NH4)2SO4
Cu 2:(3 )
Cho 4,05 g mt kim loi R ho tr 3 tc dng vi HNO3 c,nng thu c 10,08 (lit) kh
mu nu (ktc) va dung dich Y.
a.Xac inh tn cua kim loai R.
b.C can dung dich X nung hoan toan n khi lng khng i thi th tich khi thu
c iu kin tiu chun la bao nhiu?
(Cho Cu =64 ; Ca= 40; O =16; H= 1 ;Zn =65 ; Al=27 ;N =14;P=31; Fe=56)
Bai lam:
I/Phn trc nghim:(5 im)
Cu
A
B
C
D

1
O
O
O
O

2
O
O
O
O

3
O
O
O
O

4
O
O
O
O

5
O
O
O
O

6
O
O
O
O

7
O
O
O
O

8
O
O
O
O

9
O
O
O
O

10
O
O
O
O

II/Phn t lun:(5 im)


..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
P N BIU IM:
A
ap an va hng dn chm
I/ Phn trc nghim:(10 cu)
Mi cu chon ung ap an
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D
D
B
D
B
C
A
B
B
II/ Phn t lun:
Cu 1:vit ptp thc hin day chuyn hoa sau:
Vit mi ptp ung
Cu 2:bai tp
Cu a:
nNO = 0,2 (mol)
Vit pt va cn bng phan ng oxi hoa kh
3R + 8HNO3 3R(NO3)2 + 2NO + 4H2O (*)
nR =0,3 (mol) => MR =64 [R:Cu]
Cu b: Vit phng trinh nhit phn
t0
2Cu (NO3)2
2 CuO + 4 NO2 + O2
0,3mol
0,6mol 0,15mol
Vkhi =VNO2 + VO2 = (0,6+ 0,15)x22,4 = 16,8(lit)

Biu im
5 im
0,5 im
10
A
5 im
2 im
0,5 im
3 im
2 im
0,5 im
0,5 im
1 im
0,5 im

0,5 im

B
ap an va hng dn chm
I/ Phn trc nghim:(10 cu)
Mi cu chon ung ap an
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
B
B
D
B
B
C
A
A
II/ Phn t lun:
Cu 1:vit ptp thc hin day chuyn hoa sau:
Vit mi ptp ung
Cu 2:bai tp
Cu a:
nNO2 = 0,45 (mol)
Vit pt va cn bng phan ng oxi hoa kh
R + 6HNO3 R(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O (*)
nR =0,15 (mol) => MR =27 [R:Al]
Cu b: Vit phng trinh nhit phn
t0
4Al (NO3)3
2 Al2O3 + 12 NO2 +3 O2
0,15
0,075
0,45
0,1125
Vkhi =VNO2 + VO2 = (0,45+ 0,1125)x22,4 = 12,6(lit)

Biu im
5 im
0,5 im
10
A
5 im
2 im
0,5 im
3 im
2 im
0,5 im
0,5 im
1 im
0,5 im

0,5 im

MA TRN:

I/ Ni dung kim tra: Chng II: NIT - PHOTPHO


+ Nit.
+ Amoniac v mui amoni.
+ Axit nitric v mui nitrat.
+ Photpho, axit photphpric v mui photphat.
II/ Cu trc :
MC NHN BIT
NI DUNG

Nit
Amoniac v
mui amoni
Axit nitric v
mui nitrat
Photpho, axit
photphoric v
mui photphat
Kin thc tng
hp
T l

NHN BIT

THNG HIU

TN

TN

TL

TL

1 im

1 im

1 im

0,5im

0,5 im

0,5 im
30%

VN DNG
TN

TNG

TL
2 im

0,5 im

2 im

0,5im

0,5 im

0,5 im

2 im

0,5 im

0,5 im

1 im

2 im

1 im

2 im

0,5 im
30%

40%

100%