You are on page 1of 1

0000000000000000

BORANG C1

BORANG PERMOHONAN CARIAN PERSENDIRIAN ( 3 SALINAN )
: : : : KOD :

Pindaan 04/2005

Nama Pemohon / Pembuat Carian No. Kad Pengenalan Nama Peguam / Syarikat Alamat Pemohon / Syarikat

HAKMILIK SEDANG DIGUNAKAN (PEJ. TANAH DAN GALIAN JOHOR) T/TANGAN

PENDAFTAR HAKMILIK TANAH JOHOR, JOHOR BAHRU. Adalah saya dengan hormatnya memohon “CARIAN PERSENDIRIAN” bagi maklumat di atas Hakmilik-hakmilik seperti di bawah ini :BIL 1. 2. 3. 4. 5. Bersama-sama ini disertakan bayaran sebanyak : TUNAI CEK Tandatangan / Cop Syarikat : RM RM Tarikh : No. Cek : MUKIM JENIS HAKMILIK NO HAKMILIK NO LOT/DLL Com / Manual Com / Manual Com / Manual Com / Manual Com / Manual

PERHATIAN : * Borang permohonan ini hendaklah diisi dengan lengkap dan ditandatangan. Sekiranya tidak lengkap, permohonan carian akan ditolak. * Setiap permohonan hendaklah menggunakan Format Borang yang baru dan boleh dibuat salinan semula. ( DIISI DALAM 3 SALINAN ) KADAR BAYARAN CARIAN :

i. Carian H/Milik

:

RM 40.00

ii. Carian Suratcara

:

RM 40.00

iii. Carian H/Milik Strata

:

RM 40.00

PELANGGAN YANG DIHORMATI,

PANDUAN MENGISI BORANG CARIAN PERSENDIRIAN / PERSEORANGAN
1. 2. 3. 4. 5. ISIKAN NAMA PEMOHON @ PEMBUAT CARIAN ISIKAN NO. KAD PENGENALAN PEMOHON @ PEMBUAT CARIAN ISIKAN NAMA PEGUAM @ SYARIKAT DAN NO. KOD PEGUAM ISIKAN ALAMAT PEMOHON (UNTUK CARIAN PERSEORANGAN) @ ALAMAT SYARIKAT ISIKAN PERMOHONAN CARIAN MENGIKUT SUSUNAN YANG DISEDIAKAN MUKIM 1. 2. 6. 7. 8. 9. PLENTONG TEBRAU JENIS HAKMILIK HS (D) GRN @ GRT NO HAKMILIK 54321 39826 NO LOT/DLL PTB 2562 LOT 3581

CONTOH :

ISIKAN JUMLAH BAYARAN MENGIKUT JUMLAH PERMOHONAN CARIAN ( JIKA PERLU ) ISIKAN NO CEK SEKIRANYA MEMBUAT BAYARAN MENGGUNAKAN CEK SILA TANDATANGAN @ COP SYARIKAT ISIKAN TARIKH PERMOHONAN

PERINGATAN :    SEMUA BORANG PERMOHONAN CARIAN HENDAKLAH DIISI DENGAN LENGKAP SEMUA BORANG PERMOHONAN HENDAKLAH MENGGUNAKAN BORANG BARU - BORANG C1 (PIND. 04/2005) SEMUA BORANG PERMOHONAN HENDAKLAH DIIISI DALAM 3 (TIGA) SALINAN DAN PASTIKAN KETIGA-TIGA SALINAN BORANG TERSEBUT TELAH LENGKAP DIISI.

PIAGAM PELANGGAN CARIAN PERSENDIRIAN :    CARIAN BERKOMPUTER SELEPAS MEMBUAT BAYARAN CARIAN MANUAL SELEPAS MEMBUAT BAYARAN SEKIRANYA BUKU HAKMILIK BERDAFTAR TIDAK DIPEROLEHI MAKA BAYARAN TIDAK AKAN DIKENAKAN.