You are on page 1of 1

THI TH I HC MN TING ANH I.

Mc ch t chc: chun b cho k thi tuyn sinh i hc - cao ng nm hc 2012-2013, chng ti c t chc k thi th i hc ln I cho cc hc sinh trn a bnH Ni II. Quyn li cho sinh tham gia thi: - L ph: 10k/1 mn (giy thi, giy nhp) - Hc sinh c tip xc vi nhiu dng mi l, bm st thi i hc - thi c ra bi cc thy gio nhiu nm kinh nghim n luyn thi - c im cao s c phn thng III. Mn thi: Ton, L , Ha, Ting Anh IV. thi: thi c bin son theo cu trc thi tuyn sinh i hc ca B gio dc v o to, do i ng chuyn gia ca http://truonghocso.com/ bin son. V. Thi gian t chc thi th: Ch Nht hng tun t III din ra vo ngy 11/11/2012. Mn Ton: 8h - 11h Mn L: 13h15 - 14h45 Mn Ha: 15h - 16h30 Ting Anh : 15h 16h30 VI. a im: 60 ng 105 Lng H qun ng a, H Ni (nm gia cu Ha Mc v rp chiu phim quc gia) + Hnh thc ng k: - H v tn hc sinh - Trng: - a ch: - S in thoi (nu c): - Email: + Son tin nhn theo ni dung trn ri gi vo s 04 66 55 88 90 hoc Email: truonghocso@gmail.com Tnh n ngy 6/11 chng ti t chc thi 2 ln v rt thnh cng, mi ln u c hng trm hc sinh ng k d thi.