You are on page 1of 36

Erfaringer og lringspunkter fra projekt PaRIS

Udviklingskonsulent Mette Mollerup


MA in Business Innovation and Concept Creation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN

Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV

Brugerdreven innovation gre sig erfaringer med metoden

Sammenhngende patientforlb klogere p patienters oplevelser

www.ouh.dk/paris

Sammenhngende patientforlb

Prakt iserende lger

Afd. M, X og B

Patienter med kroniske lidelser

06-11-2012

Forml
ge patienternes oplevelse af og tilfredsheden med sammenhng i patientforlbet ved at styrke patienternes rolle som aktiv dialogpartner

Patientinddragelse

(Danske Patienter, 2008)

Afdkning af brugerbehov

Det sammenhngende patientforlb

Indlggelse Prak. lge

Indlggelse

Genoptrning Hjemmepleje

Set fra sundhedssektoren er sammenhngende patientforlb:


levering af de rette ydelser af hj kvalitet p det rigtige tidspunkt i forlbet uden undig ventetid

Patienters opfattelse af forlb

Set fra patienternes perspektiv: Mdet med sundhedssektoren opleves som ufrivillige udflugter fra eget liv Det drejer sig om at komme hjem til hverdagslivet igen Der er man Palle med sin hjertesygdom har rderum

Sammenhng
Det sammenhngende patientforlb er en professionel terminologi

Patienterne ser ikke efter sammenhng, men god behandling


Patienternes fokuserer p kritiske episoder i deres forlb De kritiske episoder er som regel knyttet til udredning og indlggelse

Oplevelsen af hospitalet
Hospitalet er et uigennemskueligt system prget af trge processer Patienten befinder sig i et ukendt landskab uden et kort og med begrnsede muligheder for at orientere sig Patientens position er passiv og/eller stationr

Prsentation af data

OUH personas

Udvikling af redskaber

Workshops med patienter: forslag til Patientens nye rejse bl.a.


Patienten har elektronisk adgang til sin egen journal, og har mulighed for selv at skrive i den/kommenterer
Behandlings- og handleplan laves i samarbejde med lge. Det tydeliggres hvilket ansvar lge, patienten og prrende har Patienten mdes som et helt mennesker (klinikkerne uddannes lbende - empati)

06-11-2012

Udvikling af redskaber

Efter den store workshop blev ideerne samlet i 5 koncepter


Patientens mde med sundhedssektoren

Patientens virtuelle navigeringsredskab


Patientens fysiske navigeringsredskab Patientforeningerne, patientens partner p rejsen Patienten, gst i sundhedssektoren

p tvrs af koncepterne

Processen
Mde 1 ? ? ? Mde 2 Mde 3 Mde 4 Mde 5

?
? ?X? X
Konceptudvikling Prototypeudvikling

? Teamet samles ??? ? Flles udgangspunkt skabes Emnet foldes ud

Kreativ proces Id-generering Gruppering og kategorisering

Mde de andre grupper Deling af indsigt Kvalificering p tvrs af grupperne

Prototype udvikles til test

Research

Id-generering

Synergi

Udvikling

Test

Lsninger p nogle af disse udfordringer

Indkaldelsesbrev
Forml: patienter mder forberedt

Min mappe
Forml: patienter har overblik over forlbet og kan handle aktivt

Refleksionsredskab
Forml: patienter reflekterer over egen situation og ressourcer

Information om

Min mappe

Oplysninger om status p henvisning

Patienter udfylder skema hjemme, som sendes til EPJ

At finde vej
Forml: patienter og prrende navigerer i sundhedssektoren og handler aktivt

Ankomst skilte parkeringsstander Orientering om destination og transport- form og tid Knudepunkt

Navigation ved hjlpe af , kort farver og signaler

Ventevrelse

Konsultationsrum

Forberedelse og dialog
Er du klar?
Forml: patienter mder forberedt

Dialogredskab
Forml: patienter har en strre forstelse for sygdom, plan og egen indsats

Dialogblokkene

Diabetes
Insulin
T arm med blo dkar

P forsiden forklares sygdom og behandling P bagsiden noteres kommende behandlinger og det patienten selv kan gre.
Hverdag med diabetes: Hvad kan du gre?
Medicin

Dato: Du har talt med:

Bugspytkirtel
T arm med fordjet mad.
kulhydrat, glucose, sukker

Mad :
B lodkar med
glucose, sukker

Y Y Y

Y Y Y

Mangler Insulin
Y Y elle hos Y C T ype 1 diabetes
Y Y
Y Y Y

Blodsukker
Mad Motion

Y Y Y

Y Y Y

Medicin (TBL / Insulin) :

Mot ionens pvirkning

YY

T yk cellev : resistens g

Ba r i a t r i sk k i r u r gi
Om k r sel

Egen lge

Forlb:
OUH OUH lge
sygeplejer ske

Hjert esvigt
OUH dit ist

Hold undervisning

Lungepulsr e

Klar in den op erat ion:


Pulmo nal klap p en

Venst re f ork ammer Ao rt a klap p en

Gastrisk bypass

Opera t ion

Blo dprve Talje/ho fteml

Hjr e f o rk ammer Trik uspidal klap p en

Mit r al klap pen Ve nst re hjer t ek ammer

Gastrisk ban ding


Opf lgning

Hjr e hjert ek ammer

Blo dt ryk

Lymfe
Lym eme fesyst t

kn ud

ft ekr
Be ha nd ling en

pler er en sup pi andling kem ot era of beh Ant ist ling en med behand

Hovedpulsr en

Hjde
Hjr e k ranspulsr e

Venst re k ranspulsr e

r angribe apie n er Kemoter elen de cell hurt igtd


eller

de

Sprgeskema Breat h t est

Behandling :
Vanddr ivende Ace hmmer Bet ablokk er

med Lymf e r krft celle

Hrc Port ioner

Operat ion
et ens, uans t ale gen virker der er er Beha ndlin e knud hvor mang om.

M ldosis:

Krf t celler
de

Hu rt igt celle r

dele nde

M ot ion

Lymf eknu

Almi ndel

r ige celle

vil ) lymfe e (syge p en rred ses Den forst kes eller mr kunn e ing. her. scann opst et en er Sygd omm

M ad
Biv irkn inger
hind er

Mot ion

cell er. cell er. elende nde hurt igtd hur t igt dele er er r Krft cell p i ang ribe era Kem ot
so mtr Lang de celle delen

slim Ty nde Hrt ab app et it Ned sat

igt r Hurt de celle delen Hrceller inder Slimh r Krft celle

Trt hed og opkast Kvalme er Diar ra arm -pro blem Mave-t

Almin celle r

delig e

C elle hos T ype 2 diabetes


Y
Y
Y

Sympt omer p hjer t esvigt : O


Trt hed nden d Knog lesk rh ed

Vske i k roppen

Mldosis:

K alkr egns k ab Kalk


Anb dagli efale t 1200 gt
M g

Y Y

Y
Y

Y Y Y YY Y Y
Y

Normal celle

st e o

Anb micr efalet 20 -25 ogr am dag ligt

D -V itam in

Y
Motion :

Medicin

Y Y

Tjek med mellemr um :


E gen lge / Sygehus hver : mned

Y
Y

Blodsukkermling Hvor ofte?

Blodprve Blodtryk Urinprve V ejning F odundersgelse

S upplerende muligheder: Diabetesskole Di tist


se
H ypofysen

jenlge hver :
Mo t iv o p e at io n fo rat io r n :odterapeut hver : F
Kort isol funk t ion: Modst stress S tofskifte V skebalanc e

mned mned

p o ro

Hydr ok ort ison

N du er i b ehandling med h ydrokortison r

Min e

Dat o

ACTH
Bisfo sfona t

B lodbane

m l:

: m e d:

Blodsukker
Kort isol
Kalk med D. vit amin

Blodtryk

B inyrerne

S ERM Alm. celle Nedb ryd er ce Bisfo lle nedb sfonat rydn st ing opper

Sit uat ioner m ed behov f or kort isol


Hydrokort ison

Vi t a min B- 12 og m Kalk vit am in in i n e r a lt i m ed dspr Mu lt D- vi jt ni l sk u d ivi t ef ng ca J nt t am in t am in 1x er . hver t e r ge st 2 ilsku ab r 12 . d 1 da let 1 da dagligt uge i c b y p a gligt gligt ss

Du ha r t al t

S tress P ositiv stress som familieb egivenheder Havearbejde

Ka pyra lk mid en

Hav altid tabletterne p dig


Ml k: Y er: 1 dl m 1 dl = 120 Ost: mg Broc 1 skive = kalk = Ma coli: ndle r:

Hav altid kortet p dig

F ortl og forklar til familie og

M ad
S ygdo m Opkastning Mot Motion

Hve rd o g g ag m e d ast ri c b a gast ri c b n d in y p as : g s


io n:

Eg en

Tje k m ed

Vi t am
Operation

lge / Syge hu Blod Blod

m ell

e m ru

in og m in er al:

s hv er :

m:
m n ed

prv e

t ry k kker

Blod su Vejn ing

Opf l Sy ge gn in g i er pl Di t ejer ske nrin gs ist kl in ik Lge ke

Udvikling af metode

At se med patientens jne


Data indsamling
Feltobservation, interviews og billed-etnografi

Sensemaking og lsninger

Deltagerevalueringer

Meget levende og aktiv metode, hvor vi er p banen. Videoklip super!

Jeg fr lyst til at forstte det gode arbejde med service. Er blevet bekrftet i hvor vigtigt det er, og at sm ting kan gre en forskel for gsten

Kursus i brugerdreven innovation

Patienters forlb i fremtiden


Objektivt, ml- og institutionsorienteret Indlggelse Prak. lge Indlggelse Genoptrning Hjemmepleje

Subjektivt, oplevelses- og hverdagslivsorienteret

Lringspunkter
Generelt set har undersgelserne af patienternes oplevelser og vurderinger givet et mere nuanceret billede af patientens mde med sundhedssektoren Vi (sundhedssektoren) kan kvalificerer vores ydelser til borgerne ved at samarbejde med borgerreprsentanter Processen stiller store krav til at kunne leve i sprgsmlet vre nysgerrig og give sig tid til at undres og indsamle viden Borgerne vil gerne fordi de mener de br vil give igen nogle oplever sig som srlige

Borger kan og vil gerne bidrage, og det er de ressource-strke, som har bidraget i projektet

Dat aindsamling

Der havde de tingene i hnderne, de kan huske de brd de bagte..

Bearbejdning af dat a

Idgenerering

Udvikling af redskaber Test og Co-creat ion

Jeg tror at nr mange sanser er i spil og man bliver grebet off-garde, s glemmer man tid og sted..

Udgangs punkt et
Sammenhngende pat ient forlb.

Grundproblemat ikker

Oft e nr vi er b ek ymred e vo res sund f or er det let hed el ler er sy ge at vi vil f ort lle glem me, hvad eller hv ad sp rge v i vil om .

Viden og erf aringer Redskaber


Hu sk esed
Her p kl be

dd el e se ske at Hu skg sk al hu je
Det

fo rt

l le:

Er du kl ar t il din kon sul tat ion ?


Hvad vi l d u fo rt l le? Hvad vil du sprge o m?
I nd e n d u g r ind t il d in ko d et e n g nsu lt a t o d id e at io n e r f o rb e r ed e d ig t i l m d et .

D et e r o g s en go d id e u n de r sam a t sk rive t a len h vis ne d h usk e n d er er n r d u k om o ge t d u m e r h je sk al m.

Tag e n se dde l

del
elb lok

s hu ske se dd

Dat aindsamling Int erview med pat ient er

Mnst ergenkendelse og bearbejdning Udvikling af personas

Brainst orms Mindmaps User journeys

Prot ot yper

Hvordan kan vi i fremtiden (uden ekstern finansiering) skabe innovation i samarbejde med brugerne?
Ressourcer: Inddrag relevante faglige parter, som har andel i udfordringen
Det er centralt at medarbejderne er med i processen

Kompetencer: Trk p kompetencer (fx. Syddansk Sundhedsinnovation) i planlgning og gennemfrelse af projekter Trk p kompetencer, som er anderledes end dem i selv har Uddannelse = praksisorienterede kurser, som udvikler medarbejdernes mod/erfaring/frdigheder gennem arbejde med rigtige udfordringer

Tid: Afhngigt at udfordringens omfang kan mindre projekter gennemfres over mneder. Strre udfordringer, som involverer flere parter og/eller krver dybdegende dataindsamling og/eller krver udvikling af ny teknologi kan tage lngere tid. Generelt: vi kende ofte ikke lsningen, og derfor er det svrt at stte tid p
konomi Kan ofte findes inden for egne rkker nogle lsninger fx skalerbare lsninger, krver samarbejder mere flere parter, koordination med andre tilt og strre konomi Etisk Ordentlighed i det vi siger og gr. Feedback til de involverede

Patientinddragelse p det organisatoriske plan skaber vrdi bde for patienter og de sundhedsprofessionelle.

Prv det det har ikke nogen bivirkninger!