คำนำ

รอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ รอคำนำรอ
คำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ รอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ
รอคำนำรอคำนำ รอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ รอ
คำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ รอคำนำรอคำนำรอคำนำ
รอคำนำรอคำนำรอคำนำ รอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอ
คำนำ รอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ รอคำนำรอคำนำ
รอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ รอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอ
คำนำรอคำนำ รอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ รอคำนำ
รอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ รอคำนำรอคำนำรอคำนำรอ
คำนำรอคำนำรอคำนำ รอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ
รอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ รอคำนำรอคำนำรอ
คำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ รอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ
รอคำนำ รอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ รอคำนำรอ
คำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ รอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ
รอคำนำรอคำนำ รอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ รอ
คำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ รอคำนำรอคำนำรอคำนำ
รอคำนำรอคำนำรอคำนำ รอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอ
คำนำ รอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ รอคำนำรอคำนำ
รอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ รอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอ
คำนำรอคำนำ รอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ รอคำนำ
รอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ รอคำนำรอคำนำรอคำนำรอ
คำนำรอคำนำรอคำนำ รอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ
รอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ รอคำนำรอคำนำรอ
คำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ รอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ
รอคำนำ รอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ รอคำนำรอ
คำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ รอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ
รอคำนำรอคำนำ รอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ

อคำนำรอคำนำรอคำนำ รำรอคำนำรอคำนำรอคำนำ
รอคำนำรอคำนำอคำนำรอคำนำ

สารบัญ CONTENTS เรื่อง หน้า คำนำ ความหมายและแนวทางการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ความหมายของการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แนวทางการประมาณราคาค่าก่อสร้างในงานก่อสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้างโดยทั่วไป ประมาณการราคาและราคากลางงานก่อสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารของทางราชการ ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างอาคาร รายละเอียด ข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบฟอร์มสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด วิธีปฏิบัติ และข้อมูลรายละเอียดสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร มาตรฐานการวัดและคำนวณปริมาณงานในงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณงานงานก่อสร้างอาคาร - งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานสถาปัตยกรรม - งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร - งานระบบปรับอากาศและเครื่องกล เกณฑ์การเผื่อและการคำนวณปริมาณวัสดุมวลรวมต่อหน่วย มาตรฐานขนาดและน้ำหนักเหล็กเสริมคอนกรีต ตารางสำเร็จในการคิดปริมาตรไม้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์และตารางคำนวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยในงานก่อสร้างอาคาร ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี หลักเกณฑ์และข้อกำหนดการคำนวณค่าครุภัณฑ์ในงานก่อสร้างอาคาร ภาคผนวก บรรณานุกรม .

.

คู่มือการประมาณราคา 1 AGENDA 12 ความหมาย ของการประมาณราคาค่าก่อสร้าง .

ค่าแรงงานที่ใช้ประมาณการราคาไม่ตรงกับที่ว่าจ้างเมื่อทำการก่อสร้างจริง . ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้างต่างๆตามที่ได้ประมาณการไว้นั้นไม่ตรงกับค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อ ทำการก่อสร้าง . การประมาณราคาโดยละเอียด เป็นการประมาณราคาในรายละเอียดเพื่อใช้เป็นราคาปานกลางหรือราคากลางในการจัดหาผู้ทำการ ก่อสร้างกระทำโดยการกำหนดรายการก่อสร้างรวมทั้งปริมาณงานและวัสดุก่อสร้างแล้วนำไปคำนวณรวมกับค่าวัสดุค่าแรง งานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับกิจกรรมก่อสร้างจากนั้นจึงรวมยอดเป็นค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดผลที่ได้ จากการประมาณราคาโดยละเอียดนี้จะได้ราคาที่ใกล้เคียงกับค่าก่อสร้างจริงมากที่สุดทั้งนี้ การประมาณราคาโดยละเอียด ดังกล่าว สามารถดำเนินการได้ 2 แนวทางดังนี้ . เทคนิคและการบริหารจัดการของผู้ดำเนินการก่อสร้างสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลง ได้ เป็นต้น ในการประมาณราคาค่าก่อสร้างหรือในบางกรณีเรียกว่าการประเมินราคาค่าก่อสร้าง นั้นจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การคำนวณหาปริมาณงาน วัสดุหรือเนื้องานค่าวัสดุค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างซึ่งประกอบด้วย ค่า ดำเนินการ กำไร ภาษี และอื่นๆดังนั้น ราคาค่าก่อสร้างที่ได้จากการประมาณราคาดังกล่าวจึงหมายถึงวงเงินรวมยอดของ ค่าวัสดุค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างนั้นทั้งหมด ทั้งนี้การประมาณราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวหากได้ กระทำโดยผู้ประมาณราคาที่มีความเชี่ยวชาญแล้วราคาค่าก่อสร้างที่ได้จากการประมาณราคากับค่าก่อสร้างจริงเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่ควรผิดหรือแตกต่างกันมากนักโดยควรอยู่ในเกณฑ์สูง-ต่ำไม่เกินร้อยละ10 แนวทางการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ในงานก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างโดยทั่วไป ในการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างโดยทั่วไปนั้นมีวิธีประมาณการประมาณราคาสรุปได้ 2 วิธี ดังนี้ 1.2 DPT คู่มือการประมาณราคา ความหมาย ของการประมาณราคาค่าก่อสร้าง การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นกระบวนการหรือวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งราคาค่าก่อสร้างที่ใกล้เคียงกับค่าก่อสร้างที่ เป็นจริงมากที่สุดดังนั้น ประมาณการราคาค่าก่อสร้างที่ได้จากการประมาณราคานั้น จึงไม่ใช่ราคาค่าก่อสร้างที่แท้จริงหรือ ถูกต้องตรงกับราคาค่าก่อสร้างจริงแต่เป็นเพียงราคาโดยประมาณซึ่งใกล้เคียงกับราคาค่าก่อสร้างจริงเท่านั้นเพราะเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จก็ไม่เคยปรากฏว่าค่าก่อสร้างจริงตรงกับราคาที่ได้ประมาณการไว้ทั้งนี้เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการเข้า มาเกี่ยวข้องที่สำคัญ ได้แก่ - ปริมาณวัสดุที่ได้ประมาณการโดยเผื่อการเสียหายไว้แล้วนั้นไม่ตรงกับที่ใช้ในการก่อสร้างจริง - ราคาวัสดุก่อสร้างที่ใช้ประมาณการราคาไม่ตรงกับที่จัดหาเมื่อทำการก่อสร้างจริง .

คู่มือการประมาณราคา 3 AGENDA 12 1.ล.2 ประมาณราคาจากพื้นที่หรือเนื้อที่เป็นวิธีประมาณราคาโดยคำนวณหาปริมาณพื้นที่หรือเนื้อที่ใช้สอย ทั้งหมดของอาคารแล้วคูณด้วยราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยของพื้นที่หรือเนื้อที่ซึ่งได้มาจากผลของการประมาณราคาโดย ละเอียดของงานก่อสร้างประเภทเดียวกันที่ได้เคยทำการประมาณราคา และมีการเก็บรวมรวมเป็นข้อมูลไว้การประมาณ ราคาวิธีนี้นิยมใช้กับงานก่อสร้างอาคารโดยทั่วไปแต่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการคำนวณหาพื้นที่หรือเนื้อที่ใช้สอยของ อาคารที่ถูกต้องด้วย ประมาณราคาและราคากลาง งานก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ การประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ (รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่นใดที่มีลักษณะและ โครงสร้างเช่นเดียวกันกับอาคาร)มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงหรือพิจารณาราคาค่าก่อสร้างของผู้เสนอราคา ในการพิจารณาหาผู้รับจ้างก่อสร้างในงานก่อสร้างของทางราชการ หรือเพื่อการอื่นใดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่จะ สนับสนุนให้งานก่อสร้างนั้นๆสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปได้ด้วยดีและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดย ส่วนรวม .1 ประมาณราคาจากปริมาณงานวัสดุและแรงงานต่อหน่วยเป็นวิธีประมาณราคาโดยการถอดแบบ ก่อสร้างเพื่อกำหนดรายการก่อสร้าง และคำนวณปริมาณงานวัสดุและแรงงานออกมาเป็นหน่วยๆ สำหรับแต่ละกลุ่มงาน/ งานแล้วคูณด้วยราคาวัสดุต่อหน่วยค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยและหรือค่าแรงงานต่อหน่วยได้เป็นยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรง งานทั้งหมด แล้วนำไปคำนวณรวมกับค่าอำนวยการค่าดอกเบี้ยค่ากำไรและค่าภาษีรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็น ประมาณราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด 1.ส.2 ประมาณราคาจากปริมาณวัสดุก่อสร้างทั้งหมดเป็นวิธีประมาณราคาโดยการถอดแบบก่อสร้างเพื่อ กำหนดรายการก่อสร้าง และคำนวณปริมาณวัสดุก่อสร้างออกมาตามชนิดของวัสดุแล้วคูณด้วยราคาต่อหน่วยของวัสดุ แต่ละชนิดแล้วรวมยอดเป็นราคาค่าวัสดุทั้งหมดส่วนค่าแรงงานให้กำหนดเป็นร้อยละ(%)ของค่าวัสดุทั้งหมด (ไม่สามารถ กำหนดค่าแรงงานต่อหน่วยได้ต้องกำหนดค่าแรงงานเป็นร้อยละ(%)ของค่าวัสดุทั้งหมด)จากนั้นจึงรวมเป็นค่าวัสดุและ ค่าแรงงานทั้งหมดแล้วนำไปคำนวณรวมกับค่าอำนวยการค่าดอกเบี้ยค่ากำไรและค่าภาษีรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เป็นประมาณราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ทั้งนี้หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าประมาณราคาค่าก่อสร้างที่ประมาณการทั้ง 2 แนวทาง ดัง กล่าวจะมีค่าเท่ากับวงเงินรวมยอดของค่าวัสดุ ค่าแรงงานค่าอำนวยการค่าดอกเบี้ยค่ากำไร าภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติจริงนั้นหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้เสนอราคานิยมใช้วิธีประมาณราคาจากปริมาณ งานวัสดุและแรงงานต่อหน่วยส่วนการประมาณราคาจากปริมาณวัสดุก่อสร้างทั้งหมดนั้นนิยมใช้กับงานก่อสร้างที่เป็นงาน ขนาดเล็กซึ่งไม่มีความละเอียดประณีตมากนักหรือเพื่อต้องการหาจำนวนวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง 2. หรือบ่อบำบัดน้ำเสีย ค. เป็นต้น 2.ล.1 ประมาณราคาจากปริมาตรเป็นวิธีประมาณราคาโดยคำนวณหาปริมาตรของอาคารทั้งหมดแล้วคูณ ด้วยราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยของปริมาตรซึ่งได้มาจากผลของการประมาณราคาโดยละเอียดของงานก่อสร้างประเภท เดียวกันที่ได้เคยประมาณการไว้แล้ววิธีนี้นิยมใช้กับอาคารโล่งๆที่มีรายละเอียดซึ่งเป็นส่วนประกอบของอาคารไม่มากนัก เช่นอาคารโรงงานถังเก็บน้ำ ค.ส. การประมาณราคาโดยสังเขป ปกติจะใช้สำหรับผู้ออกแบบสถาปนิกวิศวกรหรือนายช่างโยธาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้ว่าแบบก่อสร้าง นั้นจะสามารถก่อสร้างได้ตามวงเงินงบประมาณที่มีอยู่หรือไม่หรือใช้สำหรับตรวจสอบการประมาณราคาโดยละเอียดที่ได้ ประมาณราคาไปแล้วว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่โดยสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ 2.

4 DPT คู่มือการประมาณราคา การประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่มีลักษณะหรือโครงสร้างเช่นเดียวกันกับอาคารกระทำ โดยวิธีการถอดแบบคำนวณราคากลางหรือวิธีประมาณราคาโดยละเอียดโดยปัจจุบันส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วย งานอืน่ ของรัฐ ต้องถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามทีค่ ณะรัฐมนตรีกำหนด ซึง่ ประมาณการราคา หรือราคากลางงานก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่มีลักษณะหรือโครงสร้างเช่นเดียวกันกับอาคาร ที่คำนวณตาม หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงประกอบด้วยวงเงินยอดรวมของค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าอำนวยการค่าดอกเบี้ยค่ากำไรค่าภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ) และคำ ว่า “ประมาณราคา”และ “ราคากลางงานก่อสร้าง”จึงได้ถูกนำมาใช้ในความหมายเดียวกัน .

คู่มือการประมาณราคา
5
AGENDA 12

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการ

6

DPT คู่มือการประมาณราคา

ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างอาคาร

เนื่องจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
รวม 3 หลักเกณฑ์ ได้แก่หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร กำหนดให้ใช้กับโครงการ/งานก่อสร้างที่อยู่
ในกลุ่มของงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม กำหนดให้ใช้กับ
โครงการ/งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มของงานก่อสร้างทาง สะพาน และ/หรือท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคา
กลางงานก่อสร้างชลประทาน กำหนดให้ใช้กับโครงการ/งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มของงานชลประทาน แต่ในทางปฏิบัติและ
ตามข้อเท็จจริงพบว่า มีโครงการ/งานก่อสร้างของทางราชการหลายโครงการ/งานก่อสร้างไม่สามารถแยกได้ชัดเจนว่าอยู่
ในกลุ่มงานใด จึงทำให้เกิดปัญหากับผู้ปฏิบัติในการเลือกใช้หลักเกณฑ์ฯ สำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

ในส่วนของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารจึงได้กำหนดความหมายและขอบเขตของงานที่อยู่
ในกลุ่มของงานก่อสร้างอาคารไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกใช้หลักเกณฑ์ฯด้วยโดยโครงการ/งานก่อสร้างใดที่มี
ลักษณะรูปแบบโครงสร้างวัตถุประสงค์และ/หรือมีรายละเอียดและเทคนิควิธีการก่อสร้าง อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างอาคาร
ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างอาคาร กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

งานก่อสร้างอาคาร หมายถึงงานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง งานซ่อมแซมงานรื้อถอน และ/หรืองานต่อเติมอาคาร
บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเทียบเรือ ตึกแถว ร้านค้า โรงเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล
โรงงาน โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้าคลังสินค้า อาคารสำนักงาน อาคารที่ทำการอาคารชุดพักอาศัย ศาลาที่พักวัด พระ
อุโบสถ หอระฆัง กุฏิพระมัสยิด สุเหร่า อนุสาวรีย์ หอสูง หอประชุม ห้องสมุด ตลาด อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ำท่าจอดเรือ
สถานีนำร่องสถานีขนส่งฯหรือสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะ รูปแบบ และหรือโครงสร้างคล้ายกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าวซึ่งบุคคล
อาจเข้าอยู่และ/หรือเข้าไปใช้สอยได้และให้หมายความรวมถึงงานก่อสร้างใหม่งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานรื้อถอน
และ/หรืองานต่อเติมสิ่งก่อสร้างดังต่อไปนี้ด้วย

1. อัฒจันทร์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่เล่นกีฬาและหรือออกกำลังกาย เช่น
สนามกีฬา สนามฟุตบอล ลู่กีฬา สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน สระว่ายน้ำ เป็นต้น

2. ป้ายและ/หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือเพื่อการโฆษณา

3. ถนน ทางเท้า พื้นที่ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถพื้นลานคอนกรีต และ/หรือทางเข้า
ออกของรถภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบของอาคาร หรือสวนสารธารณะ

4. รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อเกรอะบ่อซึม บ่อเก็บน้ำหรือถังพักน้ำ งานระบบ
ประปางานปักเสาพาดสายระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริเวณอาคารชุมชนที่พักอาศัยหรือสวนสาธารณะ

5. สระน้ำน้ำพุ เขื่อนกันดิน สะพานข้ามคูคลองทางเดิน งานปลูกต้นไม้ งานปลูกหญ้า และ/หรืองานจัดสวน
ภายในบริเวณอาคารชุมชนที่พักอาศัยหรือสวนสาธารณะ

6. เสาธง รั้ว กำแพง ประตูรั้ว ซุ้มและป้อมยาม

7. งานตกแต่งภายในและ/หรืองานก่อสร้างอื่นใดซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องและ/หรืออยู่ภายใน
บริเวณอาคารชุมชนที่พักอาศัย หรือสวนสาธารณะ

คู่มือการประมาณราคา
7
AGENDA 12

8. งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆที่
เป็นส่วนประกอบและติดตั้งอยู่กับตัวอาคาร (Build in) หรือสิ่งก่อสร้างอื่นในกลุ่มงานก่อสร้างอาคาร

9. สิ่ ง ก่ อ สร้ า งอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการกำกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละตรวจสอบราคากลางงานก่ อ สร้ า ง หรื อ คณะ
อนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างมอบหมายกำหนด

ทั้งนี้ ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างอาคารดังกล่าว กำหนดขึ้นเพื่อประกอบการ
พิจารณาเลือกใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเท่านั้น ไม่มีผลผูกพันหรือเกี่ยวเนื่องกับความหมาย คำ
จำกัดความ หรือขอบเขตของงานก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างตามที่กำหนดหรือบัญญัติไว้ในคำสั่ง กฎ ระเบียบ มติคณะ
รัฐมนตรี และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นใด

รายละเอียด ข้อมูลและเอกสาร
ที่จำเป็นสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ผู้ที่มีหน้าที่คำนวณราคากลางต้องคำนวณให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดโดยควรมีรายละเอียด ข้อมูลและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการคำนวณ สรุปได้ดังนี้

1. แบบรูปรายการก่อสร้าง (แบบก่อสร้าง) รายละเอียดประกอบแบบฯ ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ/งานก่อสร้างและแบบก่อสร้างนั้น

2. รายละเอียดการถอดแบบก่อสร้างและประมาณการราคาเบื้องต้นของผู้ออกแบบ (ในขั้นตอนการออกแบบ
ก่อสร้าง)

3. เงื่อนไขและข้อกำหนดในการจ้างก่อสร้าง ที่สำคัญ ได้แก่ อัตราเงินประกันผลงานหัก และอัตราเงิน
ล่วงหน้าจ่าย ที่ต้องกำหนดในสัญญาจ้างก่อสร้าง

4. หลักเกณฑ์การคำนวณ ข้อมูล และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่เป็น
ปัจจุบัน ณ วันที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารนั้น เช่น ตาราง Factor Fราคาค่าวัสดุค่าแรงงานฯและตาราง
คำนวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย เป็นต้น

5. รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ และข้อกำหนดอื่นๆที่ต้องพิจารณาคำนวณ หรือที่
ต้องสืบค้นข้อมูลหรือดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ

6. แบบฟอร์มที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

8

DPT คู่มือการประมาณราคา
แบบฟอร์ม
สำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ในการคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารนั้นได้กำหนดแบบฟอร์มเพื่อผู้
มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้นำไปใช้ในการถอดแบบก่อสร้าง คำนวณ และจัดทำรายงานการคำนวณราคากลาง รวม 9
แบบฟอร์ม ดังนี้
1. แบบฟอร์มประกอบการถอดแบบก่อสร้าง
เป็นแบบฟอร์มที่กำหนดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้ใช้ประกอบการถอดแบบ
ก่อสร้างในงานก่อสร้างอาคารซึ่งผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางอาจใช้หรือไม่ใช้ก็ได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีหน้าที่
คำนวณราคากลาง แต่หากได้มีการจัดทำก็ให้แนบไว้เป็นรายละเอียดประกอบสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
อาคารนั้นด้วย ประกอบด้วยแบบฟอร์ม ดังนี้
1.1 แบบปร.1 : แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการ ปริมาณงานและวัสดุก่อสร้างทั่วไปเป็นแบบ
ฟอร์มสำหรับใช้ประกอบการถอดแบบก่อสร้าง เพื่อสำรวจกำหนดรายการ ปริมาณงาน จำนวน และวัสดุก่อสร้างทั่วไป ที่
ไม่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีตงานไม้แบบงานไม้ค้ำยันงานเหล็กเสริมคอนกรีต และงานไม้ หรืออาจใช้เป็นแบบฟอร์มสำหรับ
ประมาณการราคาค่าก่อสร้างของงานต่างๆ เพื่อหาราคาต่อหน่วยเช่น งานทำประตู-หน้าต่าง งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล
งานเดินท่อระบบไฟฟ้า เป็นต้น
1.2 แบบปร.2 : แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการและปริมาณงานคอนกรีต ไม้แบบ ไม้ค้ำยัน
และเหล็กเสริมคอนกรีตเป็นแบบฟอร์มสำหรับใช้ประกอบการถอดแบบก่อสร้าง เพื่อสำรวจและกำหนดรายการและ
ปริมาณงานเฉพาะในส่วนของงานคอนกรีตงานไม้แบบ งานไม้ค้ำยันและงานเหล็กเสริมคอนกรีต
1.3 แบบปร.3:แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการและปริมาณงานไม้ เป็นแบบฟอร์มสำหรับใช้
ประกอบการถอดแบบก่อสร้าง เพื่อสำรวจและกำหนดรายการและปริมาณงานเฉพาะในส่วนของงานไม้เช่น งานบันไดไม้
งานประตู-หน้าต่าง เป็นต้น
2. แบบฟอร์มรายงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
เป็นแบบฟอร์มรายงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารซึ่งผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางต้องใช้ในการคำนวณราคา
กลางงานก่อสร้างอาคารส่วนจะใช้แบบฟอร์มใด จำนวนกี่แบบฟอร์ม ก็ให้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงสำหรับแต่ละโครงการ/งาน
ก่อสร้าง รวมทัง้ แนวทางและวิธกี ารในการจัดทำรายงานการคำนวณราคากลางของผูม้ หี น้าทีค่ ำนวณราคากลางประกอบด้วย
แบบฟอร์ม ดังนี้
2.1 แบบปร.4 : แบบแสดงรายการ ปริมาณงานค่าวัสดุและค่าแรงงาน (BOQ.) เป็นแบบฟอร์ม
สำหรับรวบรวมรายการ/งานก่อสร้าง รวมทั้งปริมาณงาน และค่าวัสดุครุภัณฑ์และหรือค่าแรงงานสำหรับแต่ละรายการ/
งานก่อสร้าง ที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี โดยผู้มีหน้าที่คำนวณราคา
กลางอาจแยกรายการ/งานก่อสร้าง รวมทั้งปริมาณงานและค่าวัสดุครุภัณฑ์และ/หรือค่าแรงงานสำหรับแต่ละรายการ/งาน
ก่อสร้าง โดยรวบรวมไว้ในแบบ ปร. 4 ได้มากกว่า1ชุด ตามการจัดแบ่งกลุ่มงานที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางกำหนด โดย
ใน ปร. 4 แต่ละชุด (แต่ละกลุ่มงาน) จะประกอบด้วยรายการ/งานก่อสร้าง รวมทั้งปริมาณงาน และค่าวัสดุครุภัณฑ์และ
หรือค่าแรงงานสำหรับแต่ละรายการ/งานก่อสร้าง สำหรับกลุ่มงานนั้นๆ เช่น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางอาจแยกรายการ
/งานก่อสร้าง รวมทั้งปริมาณงาน และค่าวัสดุครุภัณฑ์และหรือค่าแรงงานสำหรับแต่ละรายการ/งานก่อสร้างเป็นชุด ปร. 4
ของตัวอาคารสำนักงาน ชุด ปร. 4 ของงานผังบริเวณ และชุดปร.4 ของครุภัณฑ์จัดซื้อ เป็นต้น

5 (ก) : แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ค่างานต้นทุน) เป็นแบบฟอร์มสำหรับสรุปค่าก่อสร้างเฉพาะ งาน/กลุ่มงานที่ถอดแบบคำนวณในราคาต้นทุนหรือในราคาทุน โดยใช้เป็นใบปะหน้าแบบ ปร.5(ข) : แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นแบบฟอร์มสำหรับสรุปค่าก่อสร้างเฉพาะงาน/กลุ่ม งาน ที่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์จัดซื้อและครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องคำนวณในราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยใช้เป็นใบปะหน้า แบบ ปร.6 นี้และเมื่อรวมยอดค่าก่อสร้างของทุกส่วน (งาน/กลุ่มงาน) ก็จะได้ค่าก่อสร้างหรือราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง นอกจากแบบฟอร์ม 6 แบบฟอร์ม ดังกล่าวแล้ว ในรายงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารผู้ มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะต้องแนบแบบฟอร์ม ข้อมูล และรายละเอียดอื่นๆที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้กำหนดและ จัดทำขึ้นเองตามข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างประกอบไว้กับรายงานการคำนวณราคา กลางงานก่อสร้างด้วย เช่น แบบฟอร์มและหรือรายละเอียดและคำชี้แจง .3 แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดฯ เป็น แบบฟอร์มสำหรับแสดงรายละเอียดการคำนวณและคำชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี สำหรับแต่ละรายการ 2.5 (ก) นั้นหารด้วยขนาดพื้นที่ หรือเนื้อที่อาคาร (พื้นที่ใช้สอย) ทั้งนี้การคำนวณพื้นที่ใช้สอยหรือขนาดหรือเนื้อที่อาคารสำหรับงานอาคารดังกล่าวอาจแตกต่างกับการ คำนวณพื้นใช้สอยเพื่อการขอนุญาติปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อการออกแบบในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ออกแบบทาง ด้านวิชาชีพ และอาจมีความแตกต่างกับการคำนวณพื้นที่ใช้สอยหรือพื้นที่อาคารในส่วนของภาคเอกชนหรือผู้เสนอราคา 2.) เป็นแบบฟอร์มสำหรับรวบรวมรายการ/งานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นต้องมีทุกรายการรวมทั้งผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีแต่ละรายการ และทุกรายการ 2.6:แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคารเป็นแบบฟอร์มสำหรับรวบรวมค่าก่อสร้างของ ทุกส่วน(งาน/กลุ่มงาน)ทั้งในส่วนของค่างานต้นทุนครุภัณฑ์จัดซื้อฯและค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ มาสรุปรวมไว้ใน แบบ ปร.4 ที่คำนวณในราคาต้นทุน หรือในราคาทุนแต่ละชุด ในการสรุปขนาดหรือเนื้อที่อาคารและค่าเฉลี่ยต่อตารางเมตร เพื่อระบุไว้ในแบบปร.4(พ) : แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคาสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (BOQ.5(ก) นั้น ให้สรุปหรือ คำนวณตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ขนาดพื้นที่หรือเนื้อที่อาคาร (พื้นที่ใช้สอย)= พื้นที่ที่อยู่ภายในส่วนของแนวผนังหรือผนังก่อโดยรอบและมี หลังคาคลุม+½ของพื้นที่ที่มีหลังคาคลุมแต่ไม่มีแนวผนังหรือผนังก่อโดยรอบ ค่าเฉลี่ยต่อตารางเมตร = มูลค่างานหรือค่าก่อสร้างรวมตามสรุปท้าย แบบปร.4 แบบปร.6 แบบปร.คู่มือการประมาณราคา 9 AGENDA 12 ในการจำแนกหรือแยกรายการ/งานก่อสร้าง รวมทั้งปริมาณงาน ค่าวัสดุครุภัณฑ์และ/หรือค่าแรงงานสำหรับ แต่ละรายการ/งานก่อสร้าง มารวมเป็นกลุ่มงานต่างๆ กี่กลุ่มนั้นผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางควรพิจารณาตามรายละเอียด โครงสร้าง และข้อเท็จจริงของโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้น รวมทั้งวิธีการและแนวทางในการนำราย ละเอียดของการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในเรื่องต่างๆ ต่อไปด้วย โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ และการพิจารณาของผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารนั้นเป็นสำคัญ 2.5 แบบปร.2 แบบปร.4ของครุภัณฑ์จัดซื้อและครุภัณฑ์อื่นๆ ที่คำนวณในราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายแต่ละชุด 2.

Āöć÷đĀêč .10 DPT คู่มือการประมาณราคา Ēïï ðø...1 ĒñŠîìĊę .ý.../.... (ĒïïôĂøŤöÖćøëĂéĒïïÿĞćøüÝøć÷Öćø ðøĉöćèÜćî ĒúąüĆÿéčÖŠĂÿøšćÜìĆęüĕð) ßČęĂēÙøÜÖćø/ÜćîÖŠĂÿøšćÜ ÿëćîìĊęÖŠĂÿøšćÜ Ēïïđú×ìĊę ĀîŠü÷ÜćîđÝšć×ĂÜēÙøÜÖćø(ÿĞćîĆÖ/ÖĂÜ) ðøąöćèÖćøēé÷ úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø øć÷ÖćøìĊę Öøö đöČęĂüĆîìĊę ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć êŠĂĀîŠü÷ đéČĂî ÝĞćîüîđÜĉî ïćì ó.

. øć÷ÖćøìĊę đĀúĘÖđÿšîÖúöñĉüđøĊ÷ï/đöêø đĀúĘÖđÿšîÖúöñĉüךĂĂšĂ÷/đöêø ÙĂîÖøĊê ĕöšĒïï ĕöšÙĚĞć÷Ćî úï. 16 öö. 25 öö..2 ĒñŠîìĊę .ö. 20 öö. êø. 12 öö.. 12 öö. êšî 6 öö.ý.. 25 öö. 15 öö.øć÷Öćø đéČĂî ó. 28 öö. 9 öö..ö. 19 öö./. คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 11 . đöČęĂüĆîìĊę ðøąöćèÖćøēé÷ úĞćéĆïìĊę Öøö ßČęĂēÙøÜÖćø/ÜćîÖŠĂÿøšćÜ ÿëćîìĊęÖŠĂÿøšćÜ Ēïïđú×ìĊę ĀîŠü÷ÜćîđÝšć×ĂÜēÙøÜÖćø(ÿĞćîĆÖ/ÖĂÜ) (ĒïïôĂøŤöÖćøëĂéĒïïÿĞćøüÝøć÷ÖćøĒúąðøĉöćèÜćîÙĂîÖøĊê ĕöšĒïï ĕöšÙĚĞć÷Ćî ĒúąđĀúĘÖđÿøĉöÙĂîÖøĊê) Āöć÷đĀêč Ēïï ðø....

. ðøĉöćêø ô3 Āöć÷đĀêč .ý.... (ĒïïôĂøŤöÖćøëĂéĒïïÿĞćøüÝøć÷ÖćøĒúąðøĉöćèÜćîĕöš) ßČęĂēÙøÜÖćø/ÜćîÖŠĂÿøšćÜ ÿëćîìĊęÖŠĂÿøšćÜ Ēïïđú×ìĊę ĀîŠü÷ÜćîđÝšć×ĂÜēÙøÜÖćø(ÿĞćîĆÖ/ÖĂÜ) ðøąöćèÖćøēé÷ úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø øć÷ÖćøìĊę Öøö đöČęĂüĆîìĊę ßîĉéĕöš ×îćéĀîšćĕöš Ùüćö÷ćü îĉĚü đöêø đéČĂî ÝĞćîüî ó.3 ĒñŠîìĊę ..12 DPT คู่มือการประมาณราคา Ēïï ðø. /..

úĞćéĆïìĊę ÖúčŠöÜćî/Üćî ßČęĂēÙøÜÖćø/ÜćîÖŠĂÿøšćÜ ÿëćîìĊęÖŠĂÿøšćÜ òść÷/Üćî ðøąöćèÖćøēé÷ øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙćêŠĂĀîŠü÷ ÝĞćîüîđÜĉî Ēïïđú×ìĊę ÿĞćîĆÖ/ÖĂÜ đöČęĂüĆîìĊę ÙŠćüĆÿéč ÝĞćîüîđÜĉî Öøö đéČĂî ÙŠćĒøÜÜćî øćÙćêŠĂĀîŠü÷ (ĒïïĒÿéÜøć÷Öćø ðøĉöćèÜćî ÙŠćüĆÿéč ĒúąÙŠćĒøÜÜćî) øüö ÙŠćüĆÿéčĒúąĒøÜÜćî øć÷ÖćøìĊę ó. /. Ēïï ðø.. Āöć÷đĀêč คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 13 ...ý.4 ĒñŠîìĊę ...

.. /..4 (ó) ĒñŠîìĊę .úĞćéĆïìĊę ßČęĂēÙøÜÖćø/ÜćîÖŠĂÿøšćÜ ÿëćîìĊęÖŠĂÿøšćÜ ĀîŠü÷ÜćîđÝšć×ĂÜēÙøÜÖćø(ÿĞćîĆÖ/ÖĂÜ) ðøąöćèÖćøēé÷ øüöÙŠćĔߚ݊ć÷óĉđýþêćöךĂÖĞćĀîéĄ ìčÖøć÷Öćø øć÷Öćø ÝĞćîüî Ēïïđú×ìĊę ðøąöćèøćÙćđöČęĂüĆîìĊę ĀîŠü÷ (ÙŠćĔߚ݊ć÷óĉđýþêćöךĂÖĞćĀîéĒúąÙŠćĔߚ݊ć÷ĂČęîìĊęÝĞćđðŨîêšĂÜöĊ) ĒïïĒÿéÜøć÷Öćø ðøĉöćèÜćî ĒúąøćÙć ÙŠćĔߚ݊ć÷øüö (ÙŠćÖŠĂÿøšćÜ) øć÷ÖćøìĊę Āöć÷đĀêč Ēïï ðø... 14 DPT คู่มือการประมาณราคา .

.. ĒïïĒÿéÜÖćøÙĞćîüèĒúąđĀêčñúÙüćöÝĞćđðŨî ÿĞćĀøĆïÙŠćĔߚ݊ć÷óĉđýþêćöךĂÖĞćĀîéĄ (øąïčøć÷ÖćøÙŠćĔߚ݊ć÷óĉđýþêćöךĂÖĞćĀîéĄ) øć÷Öćø ßČęĂēÙøÜÖćø/ÜćîÖŠĂÿøšćÜ ÿëćîìĊęÖŠĂÿøšćÜ Ēïïđú×ìĊę ĀîŠü÷ÜćîđÝšć×ĂÜēÙøÜÖćø(ÿĞćîĆÖ/ÖĂÜ) ðøąöćèÖćøēé÷ đöČęĂüĆîìĊę đéČĂî øć÷ÖćøìĊę ó.. ĒïïôĂøŤöîĊĚ ñĎšöĊĀîšćìĊęÙĞćîüèøćÙćÖúćÜÿćöćøëðøĆïðøčÜ đðúĊę÷îĒðúÜ ĒúąðøĆïĔßšĕéšêćöÙüćöđĀöćąÿö ĒúąÿĂéÙúšĂÜêćöךĂöĎúךĂđìĘÝÝøĉÜÿĞćĀøĆïÙŠćĔߚ݊ć÷óĉđýþêćöךĂÖĞćĀîéĄ ĒêŠúąøć÷Öćø 2. đĀêčñúĒúąÙüćöÝĞćđðŨîìĊęêšĂÜöĊÙŠćĔߚ݊ć÷óĉđýþêćöךĂÖĞćĀîéĄ øć÷ÖćøîĊĚ 2.ý. ÖćøÙĞćîüèÙŠćĔߚ݊ć÷óĉđýþêćöךĂÖĞćĀîéĄ ĔĀšñĎšöĊĀîšćìĊęÙĞćîüèøćÙćÖúćÜÙĞćîüèêćöךĂđìĘÝÝøĉÜ øć÷ÖćøĔéêšĂÜßĞćøąõćþĊöĎúÙŠćđóĉęö ĔĀšøüöÙŠćõćþĊöĎúÙŠćđóĉęöéšü÷ .คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 15 ĒñŠîìĊę ..../. øć÷úąđĂĊ÷éÖćøÙĞćîüè ìĊę øć÷ÖćøÙŠćĔߚ݊ć÷ øüöÙŠćĔߚ݊ć÷ ÙŠćõćþĊöĎúÙŠćđóĉęö ÙŠćĔߚ݊ć÷øüöõćþĊöĎúÙŠćđóĉęö Āöć÷đĀêč ÝĞćîüî Āöć÷đĀêč (ÿĞćĀøĆïøć÷ÖćøìĊęöĊõćþĊöĎúÙŠćđóĉęö) (ÿĞćĀøĆïøć÷ÖćøìĊęöĊõćþĊöĎúÙŠćđóĉęö) 1. 1.

..……% ÿøčð øüöÙŠćÖŠĂÿøšćÜđðŨîđÜĉîìĆĚÜÿĉĚî ÙĉéđðŨîđÜĉîðøąöćè êĆüĂĆÖþø ( ) ×îćéĀøČĂđîČĚĂìĊęĂćÙćø êćøćÜđöêø đÞúĊę÷øćÙćðøąöćè ïćì/êćøćÜđöêø đĀĘîßĂï êøüÝÿĂï ðøąöćèÖćøēé÷ Āöć÷đĀêč (.................% đÜĉîðøąÖĆîñúÜćîĀĆÖ..……% õćþĊöĎúÙŠćđóĉęö.....................................) êĞćĒĀîŠÜ ...............DPT คู่มือการประมาณราคา 16 Ēïï ðø.......ý.…....) êĞćĒĀîŠÜ (................................) êĞćĒĀîŠÜ (...................... 4 ÝĞćîüî ðøąöćèøćÙćđöČęĂüĆîìĊę đéČĂî úĞćéĆïìĊę 1 2 3 4 øć÷Öćø ÙŠćÜćîêšîìčî Öøö øć÷ÖćøìĊę ĒñŠî ó.........% éĂÖđïĊĚ÷đÜĉîÖĎš.......... Factor F ÙŠćÖŠĂÿøšćÜ Āöć÷đĀêč ðøąđõìÜćîĂćÙćø ðøąđõìÜćîìćÜ ðøąđõìÜćîßúðøąìćî ðøąđõìÜćîÿąóćîĒúąìŠĂđĀúĊę÷ö đÜČęĂîĕ× đÜĉîúŠüÜĀîšćÝŠć÷.................…....ĒïïôĂøŤöîĊĚÿćöćøëðøĆïðøčÜĒúąđðúĊę÷îĒðúÜĕéšêćöÙüćöđĀöćąÿöĒúąÿĂéÙúšĂÜÖĆïēÙøÜÖćø/ÜćîÖŠĂÿøšćÜìĊęÙĞćîüèøćÙćÖúćÜ ........................ 5 (Ö) ĒïïÿøčðÙŠćÖŠĂÿøšćÜ ÿŠüîøćßÖćø òść÷/Üćî ÿĞćîĆÖ/ÖĂÜ ßČęĂēÙøÜÖćø/ÜćîÖŠĂÿøšćÜ ÿëćîìĊęÖŠĂÿøšćÜ ĀîŠü÷ÜćîĂĂÖĒïïĒðúîĒúąøć÷Öćø (ÿĞćîĆÖ/ÖĂÜ/Öøö) Ēïïđú×ìĊę ðøąöćèøćÙćêćöĒïï ðø.........ÖøèĊĔîøĎðÙèąÖøøöÖćøÖĞćĀîéøćÙćÖúćÜĔĀšđðúĊę÷îêĞćĒĀîŠÜđðŨîðøąíćî/ÖøøöÖćø ĀøČĂÖøøöÖćøÖĞćĀîéøćÙćÖúćÜ .............................

.......ý............ õćþĊ öĎúÙŠćđóĉęö øüöđðŨîđÜĉî Āöć÷đĀêč 1 ðøąđõìÙøčõĆèæŤúĂ÷êĆü (ÝĆéàČĚĂ) 2 ðøąđõì.......…................) êĞćĒĀîŠÜ (..................................................……% ÿøčð øüöÙŠćÜćîÙøčõĆèæŤúĂ÷êĆü (ÝĆéàČĚĂ) đðŨîđÜĉîìĆĚÜÿĉĚî ÙĉéđðŨîđÜĉîðøąöćè êĆüĂĆÖþø ( đĀĘîßĂï êøüÝÿĂï ðøąöćèÖćøēé÷ Āöć÷đĀêč ) (.................) êĞćĒĀîŠÜ (........... 5 (×) ĒïïÿøčðÜćîÙøčõĆèæŤúĂ÷êĆü (ÝĆéàČĚĂ) ÿŠüîøćßÖćø òść÷/Üćî ÿĞćîĆÖ/ÖĂÜ ßČęĂēÙøÜÖćø/ÜćîÖŠĂÿøšćÜ ÿëćîìĊęÖŠĂÿøšćÜ ĀîŠü÷ÜćîĂĂÖĒïïĒðúîĒúąøć÷Öćø (ÿĞćîĆÖ/ÖĂÜ/Öøö) Ēïïđú×ìĊę ðøąöćèøćÙćêćöĒïï ðø..ĒïïôĂøŤöîĊĚÿćöćøëðøĆïðøčÜĒúąđðúĊę÷îĒðúÜĕéšêćöÙüćöđĀöćąÿöĒúąÿĂéÙúšĂÜÖĆïēÙøÜÖćø/ÜćîÖŠĂÿøšćÜìĊęÙĞćîüèøćÙćÖúćÜ .......) êĞćĒĀîŠÜ .......................................คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 17 Ēïï ðø.................….........% éĂÖđïĊĚ÷đÜĉîÖĎš...........……% õćþĊöĎúÙŠćđóĉęö....................... 3 ðøąđõì.ÖøèĊĔîøĎðÙèąÖøøöÖćøÖĞćĀîéøćÙćÖúćÜĔĀšđðúĊę÷îêĞćĒĀîŠÜđðŨîðøąíćî/ÖøøöÖćø ĀøČĂÖøøöÖćøÖĞćĀîéøćÙćÖúćÜ .. 4 ÝĞćîüî ðøąöćèøćÙćđöČęĂüĆîìĊę đéČĂî úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ÙŠćÜćîìčî Öøö øć÷ÖćøìĊę ĒñŠî ó............% đÜĉîðøąÖĆîñúÜćîĀĆÖ....................................................... đÜČęĂîĕ× đÜĉîúŠüÜĀîšćÝŠć÷.

.................................DPT คู่มือการประมาณราคา 18 Ēïï ðø...............................) êĞćĒĀîŠÜ (.....................................ý..) êĞćĒĀîŠÜ ................. đøČęĂÜ……….. ÿøčðñúéĆÜîĊĚ : Üćî………… Üćî………… Üćî………… Üćî………… øüöÙŠćÖŠĂÿøšćÜđðŨîđÜĉîìĆĚÜÿĉĚî êĆüĂĆÖþø ( ) đĀĘîßĂï êøüÝÿĂï ðøąöćèÖćøēé÷ Āöć÷đĀêč (....ÖøèĊĔîøĎðÙèąÖøøöÖćøÖĞćĀîéøćÙćÖúćÜĔĀšđðúĊę÷îêĞćĒĀîŠÜđðŨîðøąíćî/ÖøøöÖćø ĀøČĂÖøøöÖćøÖĞćĀîéøćÙćÖúćÜ ...................6 ĒïïÿøčðøćÙćÖúćÜÜćîÖŠĂÿøšćÜĂćÙćø ßČęĂēÙøÜÖćø/ÜćîÖŠĂÿøšćÜ ÿëćîìĊęÖŠĂÿøšćÜ Ēïïđú×ìĊę ĀîŠü÷ÜćîđÝšć×ĂÜēÙøÜÖćø(ÿĞćîĆÖ/ÖĂÜ/Öøö) Ēïï ðø.....ĒïïôĂøŤöîĊĚÿćöćøëðøĆïðøčÜĒúąđðúĊę÷îĒðúÜĕéšêćöÙüćöđĀöćąÿöĒúąÿĂéÙúšĂÜÖĆïēÙøÜÖćø/ÜćîÖŠĂÿøšćÜìĊęÙĞćîüèøćÙćÖúćÜ ..............) êĞćĒĀîŠÜ (....... 5 ìĊęĒîï ÝĞćîüî ðøąöćèøćÙć đöČęĂüĆîìĊę đéČĂî úĞćéĆïìĊę 1 2 3 4 ĒñŠî øć÷Öćø ó....... ÙŠćÖŠĂÿøšćÜ Āöć÷đĀêč êćö………............ 4 Ēúą ðø.

4 ไว้เป็นส่วนๆ เช่น ส่วนของค่างานต้นทุนซึ่งต้องคำนวณในราคาต้นทุน ส่วนของครุภัณฑ์จัดซื้อและ ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องคำนวณในราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายและส่วนของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นต้องมีเป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน เมื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 2. นำรายละเอียดหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ซึ่งประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และ/หรือค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย มาคำนวณกับจำนวนหรือปริมาณของแต่ละรายการงานก่อสร้าง ดังนี้ 2.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 19 หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารใช้วิธีประมาณการราคาโดยละเอียดโดยกำหนดให้ใช้วิธีการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างซึ่งมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนเพื่อผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางนำไปใช้เป็นแนวทาง ปฏิบัติ ดังนี้ 1.1 รายการงานก่อสร้างใดที่เกี่ยวข้องกับค่างานต้นทุน ให้คำนวณค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และ/หรือค่าวัสดุมวล รวมต่อหน่วย ในราคาทุน (ไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และค่าภาษี) 2.3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี ให้คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วน ของการคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีสำหรับงาน ก่อสร้างอาคาร ดังนั้นในส่วนนี้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจำเป็นต้องทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมทั้งราย ละเอียดต่างๆ ตามที่หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารกำหนด ดังนี้ (1) ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาวัสดุและแหล่งวัสดุก่อสร้าง (2) บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง . การถอดแบบงานก่อสร้างที่จะใช้เพื่อการก่อสร้าง ให้สำรวจและกำหนดรายการงานก่อสร้างรวมทั้งหาจำนวน ปริมาณงาน หน่วยวัด ค่าวัสดุและ/หรือค่าแรงงาน โดยการถอดแบบก่อสร้างเพื่อสำรวจและกำหนดรายการของงานก่อสร้าง ทั้งปริมาณงานหน่วยวัด ค่าวัสดุและ/ หรือค่าแรงงาน ของแต่ละรายการงานก่อสร้าง จำเป็นต้องให้สอดคล้องกับการก่อสร้างที่เป็นจริง ดังนั้นในหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารนี้ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ รวมทั้งข้อมูลต่างๆเพื่อผู้มีหน้าที่ คำนวณราคากลางนำไปใช้ ประกอบด้วย (1) บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร (2) หลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณงาน วัสดุ และแรงงาน (3) มาตรฐานการวัดปริมาณงานในงานก่อสร้างอาคาร (4) เกณฑ์การเผื่อและการคำนวณปริมาณวัสดุมวลรวมต่อหน่วย (5) มาตรฐานขนาดและน้ำหนักวัสดุ (6) หลักเกณฑ์การคำนวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย (7) แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้ ในการถอดแบบก่อสร้างดังกล่าวผู้ถอดแบบก่อสร้างหรือผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางควรแยกรายการงาน ก่อสร้างลงในแบบ ปร.2 รายการงานก่อสร้างใดที่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์จัดซื้อและครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องคำนวณในราคาผู้ผลิตหรือ ตัวแทนจำหน่ายให้คำนวณค่าวัสดุครุภัณฑ์นั้น ในราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย (ไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และค่าภาษี) 2.

ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี ให้คำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษฯ ตาม ที่จำเป็นของงานก่อสร้างอาคารแต่ละงาน/โครงการ โดยคำนวณตามหลักเกณฑ์ฯ หรือวิธีอื่นใด รายการใดที่ต้องชำระค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ให้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย จากนั้น ให้นำค่าใช้จ่ายรวมแต่ละรายการ มาสรุปไว้ในแบบ ปร. ในแบบ ปร.4 แต่ละชุดโดยทุกชุดของแบบ ปร.4 ต้องมีแบบ ปร.5 และแบบ ปร. 4 ทุกชุด ที่คำนวณในราคา ต้นทุนหรือราคาทุน หรือจะรวมค่างานต้นทุนในช่อง ค่างานต้นทุนจากแบบ ปร.4 และได้จัดทำ แบบ ปร.4 จำนวน 1 ชุด และทุกชุดของ แบบ ปร.5(ก) มีข้อกำหนด ดังนี้ (1) แบบปร. 4 ชุดนั้นๆ 5.5 เป็นใบปะหน้าไว้ทุกชุด ยกเว้น แบบ ปร.4 (พ) .5 (ข) เป็นใบปะหน้า (3) ในส่วนของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีให้ใช้แบบปร.4 แต่ละชุดไว้แล้ว ก็ไม่ต้องดำเนินการในขั้นตอนนี้) ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางอาจแยกรายการงานก่อสร้างที่ได้จากการถอดแบบก่อสร้าง ออกเป็นงานกลุ่ม งานต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริงสำหรับโครงการ/งานก่อสร้างนั้น รวมทั้งวัตถุประสงค์ใน การนำรายละเอียดของการคำนวณราคากลางไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยแต่ละงาน/กลุ่มงาน ที่แยกนั้น จะต้องประกอบด้วย แบบ ปร. แต่ละชุดของแบบ ปร.20 DPT คู่มือการประมาณราคา (3) หลักเกณฑ์และตารางคำนวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย (4) หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี (5) หลักเกณฑ์และข้อกำหนดเกี่ยวกับการคำนวณค่าครุภัณฑ์จัดซื้อและครุภัณฑ์อื่นๆที่ต้องคำนวณใน ราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น 3.4 ของ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี ไม่ต้องมี แบบ ปร.4 ของค่าใช้จ่ายพิเศษตาม ข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี (หากผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้ถอดแบบและแยกรายการงานก่อสร้างลงใน แบบ ปร. 5 (ข))ซึ่งเป็นใบปะหน้าของแบบปร. 4 (พ) แบบ ปร.5 (ก) แต่ละใบ ให้นำค่า Factor F ที่ได้จากการคำนวณหาค่าจากตาราง Factor F ไปกำหนดไว้ใน ช่อง Factor F และนำผลรวมของค่างานต้นทุน มากำหนดไว้ในช่องค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุและค่าแรง) ดังนั้นค่างาน ต้นทุนX ค่า Factor F ซึ่ง ผลลัพธ์ที่ได้ในช่องค่าก่อสร้าง ก็คือค่าก่อสร้างในส่วนของงาน/กลุ่มงานนั้นๆ 8.5 เป็นใบปะหน้า 4.5(ข) แต่ละใบ ให้นำค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราปัจจุบันมากำหนดไว้ในช่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม จากนั้น ให้นำผลรวมของค่างานทุน ที่ต้องคำนวณในราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายมากำหนดไว้ในช่อง ค่างานทุนดังนั้น ค่างาน ทุน x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ในช่องค่าก่อสร้าง ก็คือค่าก่อสร้างในส่วนของครุภัณฑ์จัดซื้อและ/หรือครุภัณฑ์อื่นๆ สำหรับงานนั้นๆ 9. 4 ให้รวมค่าใช้จ่ายรวมของทุกรายการงานก่อสร้าง แล้วนำค่าใช้จ่ายรวมของทุกรายการ งานก่อสร้างนั้น ไปกำหนดไว้ใบแบบปร. 5 เป็นใบปะหน้าในการใช้แบบ ปร.4 (พ)โดยไม่ต้องมี แบบ ปร. 5 (ก) ทุกใบ ก็ได้) 6. 5 (ก) ช่อง ค่างานต้นทุนหรือแบบ ปร.4 แบบ ปร. 4 ชุดใดที่เกี่ยวข้องกับค่างานต้นทุนให้ใช้แบบ ปร.5 เป็นใบปะหน้า แบบ ปร. รวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง(ทุกรายการงานก่อสร้างจากแบบ ปร. จำแนกหรือแยกรายการงานก่อสร้าง ที่ได้คำนวณค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และหรือค่างาน แล้วลงในแบบ ปร. ในแบบปร.5 เป็นใบปะหน้าไว้ด้วยทุกชุด ยกเว้น แบบ ปร.4 ชุดใดที่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์จัดซื้อและครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องคำนวณในราคาผู้ผลิตหรือตัวแทน จำหน่าย ให้ใช้แบบ ปร. 5 (ข) ช่อง ค่างานทุน (กรณีใช้แบบ ปร. นำค่างานต้นทุนทั้งโครงการ/งานก่อสร้างไปเทียบหาค่า Factor F จากตารางที่เกี่ยวข้องโดยหากค่างานต้นทุน อยู่ในระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนดตามตาราง Factor F ให้เทียบอัตราส่วนหรือใช้สูตรคำนวณหาค่าFactor F ในการใช้ตาราง Factor F ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor Fแต่ละตาราง 7.4 ต้องมีแบบ ปร. 5 (ก) เป็นใบปะหน้า (2) แบบปร.

6 (2) แบบ ปร.4 (พ) (5) แบบแสดงการคำนวณและเหตุ ผ ลความจำเป็ น สำหรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยพิ เ ศษตามข้ อ กำหนดฯทุ ก รายการ ที่กำหนดไว้ในแบบ ปร. 4 (พ) (6) รายละเอียดการหาค่า Factor F (7) แบบบันทึกแสดงเหตุผลและความจำเป็นและหรือรายละเอียดในการสืบและการกำหนดราคาวัสดุก่อสร้าง (8) บันทึกแสดงเหตุผลและความจำเป็นแบบฟอร์มข้อกำหนด รายละเอียด และหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 12.4 ในส่วนของค่างานต้นทุน (อาจมีมากกว่า 1 ชุด) (3) แบบ ปร. นำเอกสารรายงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่ได้ดำเนินการตามข้อ (11) เสนอหัวหน้าส่วน ราชการ/หน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ ข้อกำหนดเพิ่มเติม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 1. 5 (ข) และแบบ ปร. นำค่าก่อสร้างของทุกงาน/กลุ่มงาน ทั้งในส่วนของค่างานต้นทุน ครุภัณฑ์จัดซื้อและครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องคำนวณ ในราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีมาสรุปไว้ในแบบ ปร . สำหรับงานก่อสร้างบางรายการรวมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษและอื่นๆ ที่ไม่สามารถถอดแบบก่อสร้าง หรือคำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารดังกล่าวข้างต้นได้ให้คำนวณตามหลักเกณฑ์แนวทาง หรือวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง หรือคณะอนุกรรมการหรือหน่วย งานที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างมอบหมายกำหนดหากคณะกรรมการกำกับ หลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง หรือคณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์ และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างมอบหมายมิได้กำหนดไว้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถนำหลัก วิธีการ หรือแนวทางตามหลักวิชาช่างมาปรับประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริงสำหรับโครงการ/ งานก่อสร้างนั้น พร้อมทัง้ ให้จดั ทำบันทึกแสดงเหตุผลและความจำเป็นรวมทัง้ รายละเอียดของการถอดแบบและหรือการคำนวณ ประกอบไว้ดว้ ย . ทบทวนและสรุปรวบรวมแบบฟอร์ม ข้อมูล และรายละเอียดที่ได้ดำเนินการในทุกขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น เป็น เอกสารรายงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ทั้งนี้ เอกสารรายงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ควรจะประกอบด้วยแบบฟอร์มและรายละเอียด ต่างๆ และควรเรียงลำดับ ดังนี้ (1) แบบ ปร.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 21 แล้วรวมยอดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯทุกรายการซึ่งผลลัพธ์ในช่อง รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุก รายการ ก็คือค่าก่อสร้างในส่วนของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี สำหรับโครงการ/งาน ก่อสร้างอาคาร นั้น 10. 4 ในส่วนของครุภัณฑ์จัดซื้อและครุภัณฑ์อื่นๆ ที่คำนวณในราคาผู้ผลิตหรือ ตัวแทนจำหน่าย (อาจมีมากกว่า 1 ชุด) (4) แบบ ปร.6แล้วรวมยอดค่าก่อสร้างของทุกงาน/กลุ่มงาน ก็จะได้ค่าก่อสร้างหรือราคากลางทั้งโครงการ/งานก่อสร้างอาคารนั้น 11. 5 (ก) และแบบ ปร.

22 DPT คู่มือการประมาณราคา 2.5 และปร.4 อีก 3. ไม่มีข้อกำหนดให้คำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารแต่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความจำเป็น เช่น การก่อสร้างอาคารบนเกาะ บนภูเขา หรือบนดอย เป็นวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ เป็นจำนวนมากและหรือจำเป็นต้องขนส่งจากแหล่งโดยตรง เป็นต้น ก็สามารถที่จะคำนวณค่าขนส่งได้โดยให้กำหนดเป็น ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี รายการหนึ่ง ไว้ในส่วนของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี โดยให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางต้องชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น และประเมินค่าขนส่ง ตามข้อเท็จจริงหรือใช้อัตราตามตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ลงในแบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็นสำหรับค่า ใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯแล้วนำยอดรวมมากำหนดไว้ในแบบปร.)เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี รายการอื่นๆ .6 พร้อมทั้งให้ทำหมายเหตุให้เห็นได้ชัดเจนว่างาน/กลุ่มงานนั้น คำนวณโดยใช้หลักเกณฑ์ฯ ใด รวมทั้งให้ทำบันทึกชี้แจง เหตุและความจำเป็นและแนบรายละเอียดของการถอดแบบคำนวณราคากลางตามแบบฟอร์มที่กำหนดสำหรับหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหรือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ชลประทานนั้นประกอบไว้ด้วยโดยไม่ต้องจัดทำแบบ ปร.4(พ) : แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(BOQ. ในกรณีโครงการ/งานก่อสร้างที่รายการงานก่อสร้างส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของงานก่อสร้างอาคารซึ่งจัดจ้าง ก่อสร้างเป็นสัญญาเดียว (โครงการ/งานก่อสร้างเดียวกัน)และผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีงาน/ กลุ่มงานที่อยู่ในกลุ่มของก่อสร้างทาง สะพาน และหรือท่อเหลี่ยม และหรืองานก่อสร้างชลประทานรวมอยู่ด้วยและงาน/ กลุ่มงานนั้นอยู่นอกเหนือจากความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างอาคารตามที่กำหนดและเพื่อให้สอดคล้องกับการ ดำเนินการก่อสร้างที่เป็นจริงอันจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการยิ่งขึ้นผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางอาจแยกส่วนที่เกี่ยวข้อง กับงานก่อสร้างทาง สะพาน และหรือท่อเหลี่ยม และหรืองานก่อสร้างชลประทานนั้น มากำหนดเป็นงาน/กลุ่มงานหนึ่ง แล้วไปถอดแบบคำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และ หรือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ก็สามารถที่จะกระทำได้ โดยในส่วนของการหาค่า Factor F ให้รวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ทั้งในส่วนของงานก่อสร้างอาคาร ทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และ ชลประทาน ไปคำนวณหาค่า Factor F จากตาราง Factor F ที่เกี่ยวข้องมาคำนวณกับค่างานต้นทุนตามหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการตามที่หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน กำหนด จากนั้น ให้นำ สรุปค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) ของงาน/กลุ่มงานที่แยกไปคำนวณโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหรือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ดังกล่าว ไปกำหนดไว้ในแบบ ปร.

คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 23 หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด วิธปี ฏิบตั ิ และข้อมูลรายละเอียดสำหรับ การถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร .

หลักเกณฑ์และตารางคำนวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยในงานก่อสร้างอาคาร 10. หลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณงานงานก่อสร้างอาคาร 4. มาตรฐานการวัดและคำนวณปริมาณงานในงานก่อสร้างอาคาร 3. มาตรฐานขนาดและน้ำหนักเหล็กเสริมคอนกรีต 6. หลักเกณฑ์และข้อกำหนดการคำนวณค่าครุภัณฑ์ในงานก่อสร้างอาคาร ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ทั้ง 12 รายการ ดังกล่าว มีรายละเอียดปรากฏในหน้าถัดไป บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร เป็นบัญชีที่รวมรายการงานก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งหน่วยวัดของแต่ละรายการงานก่อสร้างที่งานก่อสร้างอาคารโดย ทั่วไปควรจะมีสำหรับผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ประกอบการพิจารณาถอดแบบก่อสร้างจากแบบก่อสร้างเพื่อสำรวจ และกำหนดรายการงานก่อสร้างต่างๆในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคารนี้ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆซึ่งงานก่อสร้าง อาคารโดยทั่วไปควรจะมีดังนั้น เมื่อนำไปใช้ประกอบการถอดแบบก่อสร้าง ในบางโครงการ/งานก่อสร้างอาจมีรายการงาน ก่อสร้างที่นอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้ในบัญชีนี้ ในกรณีนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางกำหนดรายการงานก่อสร้าง นั้นเพิ่มเติมเข้าไปในส่วน กลุ่มงาน และหรืองานที่เกี่ยวข้อง ได้ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามแบบก่อสร้างที่ถอดแบบ คำนวณราคากลางนั้น ในทางตรงกันข้าม ในกรณีที่ในแบบก่อสร้างที่ถอดแบบก่อสร้างนั้น ไม่มีรายการงานก่อสร้างที่ กำหนดไว้ในบัญชีนี้ ก็ไม่ต้องพิจารณารายการงานก่อสร้างนั้น . บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร 2.24 DPT คู่มือการประมาณราคา หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด วิธีปฏิบัติ และข้อมูลรายละเอียด สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารดัง กล่าวข้างต้น นั้น นอกจากแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารแล้วผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลาง จำเป็นต้องศึกษาทำความเข้าใจยึดถือปฏิบัติ และนำหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้มาใช้ในการถอดแบบก่อสร้างและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อาคาร 1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง 8. ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร 11. เกณฑ์การเผื่อและการคำนวณปริมาณวัสดุมวลรวมต่อหน่วย 5. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 9. หลักเกณฑ์การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี 12. ตารางสำเร็จในการคิดปริมาตรไม้ 7.

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม 1.2 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ทั้งนี้ รายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 นี้ รวมทั้งที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้เพิ่มเติมเข้าไป ในส่วนนี้ (ในกรณีที่ในแบบก่อสร้างมีรายการงานก่อสร้างที่นอกเหนือจากในบัญชีนี้กำหนดไว้) ให้คำนวณในราคาต้นทุน (ไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ ในส่วนของครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ เช่นระบบโสต ระบบ โสตทัศน์ อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งครุภัณฑ์ลอยตัวทุกชนิด พร้อมการติดตั้ง รายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 นี้ รวมทั้งที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้เพิ่มเติม เข้าไปในส่วนที่ 2 นี้ (ในกรณีที่ในแบบก่อสร้างมีรายการงานก่อสร้างที่นอกเหนือจากในบัญชีนี้กำหนดไว้) ให้คำนวณใน ราคาผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย (ไม่รวมค่าติดตั้งและค่าใช้จ่ายใดๆ) แล้วนำไปรวมกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราปัจจุบัน โดย ไม่นำค่างานในส่วนนี้ไปรวมกับค่างานส่วนที่ 1 เพื่อคำนวณหาค่า Factor F ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(ถ้ามี) ประกอบด้วยตัวอย่างของรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี ที่ งานก่อสร้างอาคารควรจะมี ซึ่งไม่สามารถกำหนดไว้ในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ได้ เนื่องจากเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่อาจเกิด ขึ้นนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้างทั่วไปเช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับTower Crane ระบบป้องกันฝุ่น ระบบ ป้องกันดินพัง และการไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง เป็นต้น รายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 นี้ รวม ทั้งที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้เพิ่มเติมเข้าไปในส่วนที่ 3 นี้ (ในกรณีที่งานก่อสร้างอาคารที่คำนวณราคากลางนั้นมี ความจำเป็นต้องมีแต่ในบัญชีนี้มิได้กำหนดตัวอย่างรายการไว้) ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางคำนวณเองพร้อมทั้งชี้แจง .2 งานสถาปัตยกรรม 1.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 25 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่งานก่อสร้างอาคาร โดยทั่วไปควรจะมี โดยได้กำหนดและรวบรวมไว้เป็นส่วนๆรวม 3 ส่วน และในแต่ละส่วน จะประกอบด้วยกลุ่มงาน/งาน และรายการงานก่อสร้างต่างๆ สำหรับในแต่ละกลุ่มงาน/งาน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน ประกอบด้วย 3 กลุ่มงานดังนี้ กลุ่มงานที่ 1 ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ ในส่วนของ 1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 1.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ 2.1 งานภูมิทัศน์ 3.6 งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน 1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 1.3 งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย 1.7 งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี) กลุ่มงานที่ 2 ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ ในส่วนของ 2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร กลุ่มงานที่ 3 ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ ในส่วนของ 3.

26 DPT คู่มือการประมาณราคา เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีของแต่ละรายการตามหลักเกณฑ์ฯ และแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบแสดงการคำนวณและ เหตุผลความจำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ) ทั้งนี้รายการใดต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มก็ให้รวมค่าภาษี มูลค่าเพิ่มในอัตราปัจจุบันไว้ด้วยและไม่นำไปรวมกับค่างานส่วนที่ 1 เพื่อคำนวณหาค่า Factor F บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคารดังกล่าว มีรายละเอียดปรากฏตามบัญชีแสดงรายการฯ ในหน้าถัดไป .

ÙĂîÖøĊêēÙøÜÿøšćÜ 1:2:4 ..2....3 Üćî×čééĉîåćîøćÖĒúąëöÙČî 1....ÿ..ÜćîìéÿĂïÖćøøĆïîĚĞćĀîĆÖ×ĂÜđÿćđ×Ęö ..1.ÙĂîÖøĊêēÙøÜÿøšćÜ ßîĉé……….ö.ö.1...) 1..9 ÜćîĒïïĀúŠĂÙĂîÖøĊê .. Üćî úï....8 Üćîđÿćđ×Ęö . Ù. ÖÖ. úï...1.ö.ÙĂîÖøĊêĀ÷ćï 1:3:5 ...ö.ĀøČĂ Ù...1.1.1.ĒïïĀúŠĂÙĂîÖøĊê ......1.......7 ÜćîÙĂîÖøĊêøĂÜÖšîåćîøćÖ 1..÷ćü..ÙŠćĒøÜĒïïĀúŠĂÙĂîÖøĊê .. êšî ÖÖ.ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč..10 ÜćîĒïïĀúŠĂÙĂîÖøĊêĒïïđĀúĘÖĀøČĂĒïïĀúŠĂßîĉéĂČęîė** 1. úï..3.ÜćîÿÖĆéĀĆüđÿćđ×Ęö .đĀúĘÖđÿšîÖúöñĉüđøĊ÷ï SR…... úï. úï..1....1.ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč......đÿćÙĚĞć ..ö..) 1.1 ÜćîđÝćąÿĞćøüÝéĉî 1...ÜćîêĂÖđÿćđ×ĘöÙĂîÖøĊêĂĆéĒøÜ ×îćé .÷ćü..÷ćü.1.. êšî êšî êšî êšî êšî Ýčé êšî ëöéĉîóøšĂöÖŠĂÿøšćÜ êø.êąðĎ .. .... ** ÷ĆÜöĉĕéšÖĞćĀîéĒîüìćÜüĉíĊÖćø ÙĉéÙĞćîüèĕüšĔîÖćøðøąöćèøćÙć êćöĀúĆÖđÖèæŤÖćøÙĞćîüèøćÙć úï...ö.. úï....ÙĚĞć÷ĆîĒïïĀúŠĂÙĂîÖøĊê .. úï..ö..4 Üćî×čééĉîĂČęîė 1. úï.Üćîđ×ĘöđÝćą ×îćé Ø….ÙĂîÖøĊêēÙøÜÿøšćÜ ßîĉé……..13 ÜćîđĀúĘÖđÿøĉöÙĂîÖøĊê ..1.....ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.11 Üćîìøć÷øćéîĚĞćĂĆéĒîŠî (ÿĞćĀøĆïøĂÜóČĚî) 1... SR….ô.....ÜćîêĂÖđÿćđ×Ęö Ù..ĀøČĂêĆî ÖúćÜÜćîÖŠĂÿøšćÜ×ĂÜìćÜøćßÖćø . úï.... Ø 9 öö...... Ù.) 1.1... êø.. . Ø 6 öö...ö..ÜćîêĂÖđÿćđ×Ęöĕöš ×îćé Ø …÷ćü. .2 ÜćîëöéĉîðøĆïøąéĆï 1..4 .. .ö... ... .1..1 ÜćîēÙøÜÿøšćÜüĉýüÖøøö 1..6 ÜćîüĆÿéčøĂÜÖšîåćîøćÖ 1.. úï.ñÿöîĚĞć÷ćÖĆîàċö ..ö.12 ÜćîÙĂîÖøĊê .ö.ö.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 27 ïĆâßĊĒÿéÜøć÷ÖćøÖŠĂÿøšćÜÿĞćĀøĆïÜćîÖŠĂÿøšćÜĂćÙćø ÿŠüîìĊę 1: ÙŠćÜćîêšîìčî (ÙĞćîüèĔîøćÙćìčî) úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ĀîŠü÷ Āöć÷đĀêč ÖúčŠöÜćîìĊę 1 1........ úï...... ×îćé.ö.ĀøČĂêĆî ÖÖ..5 Üćî×čééĉîēÙøÜÿøšćÜĂČęîė 1.ö. êø.ú..

...ÜćîÙĂîÖøĊêìĆïĀîšćóČĚîÿĞćđøĘÝøĎð Āîć ……..18 ÜćîìćÿĊÖĆîÿîĉöēÙøÜÿøšćÜđĀúĘÖøĎðóøøè 1. .ö... Āöć÷đĀêč . ×îćé …. êĆü ÖÖ.. êø.ÜćîđĀúĘÖđÿøĉöÙĂîÖøĊêìĆïĀîšć ßîĉé ….1.ÙŠćĒøÜêĉéêĆĚÜēÙøÜĀúĆÜÙćĕöš . ÖÖ..1.îŢĂêÿÖøĎ . ...) ĀîŠü÷ ÖÖ..ö êø.ĀøČĂêĆî ÖÖ.. ÖÖ..ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.16 ÜćîđéĉîìŠĂĂĆéîĚĞć÷ćøąïïðŜĂÜÖĆîðúüÖ 1.1...ÜćîÙĂîÖøĊêóČĚî (POST-TENSION) Āîć …….. êø..14 ÜćîóČĚî ... öö.ö êø..êąðĎ .. SD…... öö...L 100 x 100 x 10 öö....) 1... . SR…..... ×îćé …………..1. ÖÖ... Ø 25 öö.. ÖÖ. Ø 25 öö.ĀøČĂêĆî ÖÖ. ÖÖ. ..ö.19 ÜćîēÙøÜĀúĆÜÙćĕöš .đĀúĘÖđÿšîÖúöñĉüךĂĂšĂ÷ SD….. SD…. ÖÖ.. ÖÖ.... ..15 Üćî WATER STOP ×îćé …..ĀøČĂêĆî ÖÖ.ĀøČĂêĆî ÖÖ.ö êø.1.. Ø …...ö.ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč..ĀøČĂêĆî ÖÖ..ö. . Ø 12 öö. ÖÖ.....5 x 14 öö.. Ø 16 öö.) 1..ô.. .. .ĕöšĔßšìĞćēÙøÜĀúĆÜÙć ßîĉé.ö.PL Āîć 9 öö.. SR…..ÜćîóČĚîÿĞćđøĘÝøĎð Ēïï …øĆïîĚĞćĀîĆÖðúĂéõĆ÷.. . .. úï. Ø 15 öö.. SD…. ./êø. Ø 20 öö.ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč. Ø …. SR…..17 ÜćîēÙøÜÿøšćÜđĀúĘÖøĎðóøøè đĀúĘÖ ßîĉé ……. đöêø êø..ĀøČĂêĆî ÖÖ.ĀøČĂêĆî ÖÖ...ĀøČĂêĆî ÖÖ.ĂčðÖøèŤ÷ċé .óČĚîÿĞćđøĘÝøĎðøąïïúüéĒøÜéċÜ (POST-TENSION) ...I-Beam 150 x 125 x 8.... êø.. îŢĂê ./êĆü êø.28 úĞćéĆïìĊę DPT คู่มือการประมาณราคา øć÷Öćø SR…./êø.ö ÖÖ..I-Beam 200 x 150 x 9 x 10 öö...ĀøČĂêĆî ÖÖ. đĀúĘÖðøąÖĆï ĄúĄ 1.ö..ĀøČĂêĆî ÖÖ. Ø 12 öö.úüéñĎÖđĀúĘÖ . îĉĚü 1. SR….đĀúĘÖðøąÖĆï . Ø 20 öö.. .. SD…..1..

. ..ÙŠćĒøÜêĉéêĆĚÜÙøĂïÿĆîĀúĆÜÙć ...2 ÜćîÿëćðŦê÷Öøøö 1.I 150 x 75 x 9 x 12.....5 öö..) 1.ðŦŪîúö.L 40 x 40 x 3 öö.....ìćÿĊÖĆîÿîĉöēÙøÜĀúĆÜÙćđĀúĘÖ ...ðŗéîÖ ßîĉéĕöš ……..21 ÜćîĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč) . ÖÖ...ðŘÖîÖ Ù.... ÖÖ.üĆÿéčÖĆîÙüćöøšĂîĔêšĀúĆÜÙć 1....2..... ö....ßîćé.. . ĄúĄ ĀîŠü÷ ÖÖ. ĒñŠî ĒñŠî ĒñŠî êø. .ĂčðÖøèŤðøąÖĂïĂČęîė ..ÙŠćĒøÜöčÜĀúĆÜÙć .ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč..đßĉÜßć÷.. .ÿÖøĎđÖúĊ÷üĀøČĂ×Ă÷ċéÖøąđïČĚĂÜĀúĆÜÙć . ÖÖ..) .×îćé…….....üĆÿéčöčÜÙøĂïĀúĆÜÙć .. êĆü êø... ......ÿ.ö... ÖÖ...ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.. îŢĂê ....C 100 x 50 x 5 x 7./êĆü êø....... .......ÿĆîĀúĆÜÙć Ù.đßĉÜßć÷ ßîĉéĕöš ……....đĀúĘÖßîĉé……...... ..òŜć÷ĉðàĆęöïĂøŤé Āîć 9 öö.ú....ĀøČĂ... Āöć÷đĀêč .ÙøĂïÿĆîēÙšÜ .......ú......ÖøąđïČĚĂÜÙĂîÖøĊê ßîĉé.C 125 x 65 x 6 x 8 öö. .... đĀúĘÖðøąÖĆï .1 ÜćîöčÜĀúĆÜÙć ... ÖÖ. L/S êø.×îćé....PL Āîć 9 öö.×îćé …….... ...2....... ÖÖ.5 öö..ìĆïđßĉÜßć÷ ßîĉéĕöš... ÞćïøĂ÷êŠĂđøĊ÷ï ĒñŠî ĒñŠî ö.....คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 29 úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø 1.êąđÛŠøćÜÿđêîđúÿ ...20 ÜćîēÙøÜĀúĆÜÙćđĀúĘÖ ... ö.ÙŠćĒøÜöčÜĀúĆÜÙć ...ö êø.. ÿÖøĎ ....../êĆî ÖÖ. ö..1.... ĀøČĂ ....ÿ.... .. ö... ×îćé ……ĀøČĂ.............. .... ö..2 ÜćîòŜćđóéćîĒúąđóéćî ..ö.2 öö....C 200 x 80 x 7.....1.C 100 x 50 x 20 x 3...ĒñŠîÖĆîîÖ óĊ üĊ àĊ. ..ÿĊ........5 x 11 öö. . ö.üĆÿéčöčÜĒñŠîøĎðúĂî ßîĉé...ö 1.ÙøĂïēÙšÜ 2 ìćÜ ...... ÖÖ...ĂčðÖøèŤ÷ċé . ÿĞćđøĘÝøĎð .. . .......ö... ö...

ĀĉîĂŠĂîĄúĄ) . êø..ö.ÞćïðĎîđøĊ÷ïñîĆÜ (ñîĆÜÖŠĂßîĉéêŠćÜė) .êÖĒêŠÜóČĚîñĉüàĊđöîêŤ×ĆéöĆî .) 1..ïĆüðĎîðŦŪîÿĞćđøĘÝøĎð ×îćé 0.ö...... ...ö êø....ñîĆÜìĞćñĉüìøć÷úšćÜ ....10 ö...ö êø...ö êø.ĔêšìšĂÜïĆîĕé) .ö ö. ×îćé 0.ö êø.. êø... .15 ö.ö.......5 ÜćîÞćïðĎî ... êø. ×îćé 0...... ÞćïøĂ÷êŠĂđøĊ÷ï ēÙøÜÙøŠćüđĀúĘÖßčïÿĆÜÖąÿĊ ..... êø.) 1..........òŜćĂúĎöĉđîĊ÷öĂïÿĊøĎðêĆü C óøšĂöēÙøÜđÙøŠć .ïĆüðĎîðŦŪîÿĞćđøĘÝøĎð ×îćé 0.ìøć÷úšćÜ.10 ö. ö.20 ö.3 ÜćîñîĆÜÖŠĂéšü÷üĆÿéčÖŠĂ .....ö Āöć÷đĀêč .ñîĆÜÖŠĂĂĉåöĂâ ĀîćđêĘöĒñŠî ... êø..ÞćïðĎîđøĊ÷ïēÙøÜÿøšćÜ (đÿć.....30 úĞćéĆïìĊę DPT คู่มือการประมาณราคา øć÷Öćø ēÙøÜÙøŠćüđĀúĘÖßčïÿĆÜÖąÿĊ .đÿćđĂĘîĒúąÙćîìĆïĀúĆÜ Ùÿú.ñîĆÜÖŠĂĂĉåöüúđïć ×îćé..ñîĆÜÖŠĂÙĂîÖøĊêïúŢĂÙ ×îćé..6 ÜćîêÖĒêŠÜñĉüóČĚî ĒúąìĞćñĉüóČĚîêŠćÜė ....) 1.ö. êø.×îćé...ÖøüéúšćÜ ..êÖĒêŠÜóČĚîñĉüàĊđöîêŤ×ĆéĀ÷ćï ĀîŠü÷ êø.... êø.êÖĒêŠÜóČĚîñĉü×ĆéöĆîđøĊ÷ïìĞćøąïïÖĆîàċö .......4 ÜćîêÖĒêŠÜñĉüñîĆÜ (ĕöŠøüöÜćîÞćïðĎîøĂÜóČĚî) ....óČĚîñĉüìĞćĀĉîđÖúĘé×ĆéöĆîßîĉéìĞćÖĆïìĊę . êø.ö êø. ....ö.... êø..Āîć.. .ö êø.. ö..ö êø.....2.òŜćÞćïðĎîđøĊ÷ï (ìšĂÜóČĚî. êø...ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč....ö êø.ö.....ñîĆÜÖŠĂĂĉåöĂâ ĀîćÙøċęÜĒñŠî .òŜć÷ĉðàĆęöïĂøŤéßîĉéÖĆîÙüćößČĚî Āîć 9 öö...ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč......ö.×îćé. êø.ö êø..ö......2. ..) 1.ñîĆÜìĞćñĉüĀĉîúšćÜ .ñîĆÜïčĂĉåÙĂîÖøĊê ßîĉé... .ö.2..10 x 0....ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč..óČĚîìĞćñĉüĀĉîúšćÜ.. êø....2..ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.10 x 0........ ..ñîĆÜïčÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂïđàøćöĉÙ ßîĉé.Ùćî ĄúĄ) .ö.ö ö.đÿćđĂĘîĒúąÙćîìĆïĀúĆÜ Ùÿú....ñîĆÜïčüĆÿéčĒñŠîßîĉéêŠćÜ ė (ĀĉîĒÖøîĉê...ñîĆÜÖŠĂĂĉåÖúüÜĕöŠøĆïîĚĞćĀîĆÖĀîćđêĘöĒñŠî ...ñîĆÜÖŠĂĂĉåÖúüÜĕöŠøĆïîĚĞćĀîĆÖĀîćÙøċęÜĒñŠî ...ÜćîðĎîìøć÷øĂÜóČĚîðøĆïøąéĆïÿĞćĀøĆïÜćîßîĉéêŠćÜė (ëšćöĊ) ..Āîć. ...

..ö êø..2.....) 1....ÜćîïĆüđßĉÜñîĆÜ ßîĉéêŠćÜė .ö.. .. êø.....ÜćîĀîšćêŠćÜ (ÿĆâúĆÖþèŤ) î1 î2 î3 î4 î5 î6 î ..7 ÜćîñĉüóČĚîðĎéšü÷üĆÿéčĒñŠîßîĉéêŠćÜė ÷ċééšü÷ðĎîìøć÷ ....ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.. ..... ö. ...ö êø....ĀĉîĒÖøîĉê ĄúĄ) ×îćé..9 ÜćîðøąêĎ ....ö êø......) 1.ÜćîðĎîìøć÷øĂÜóČĚîðøĆïøąéĆïÿĞćĀøĆïÜćîßîĉéêŠćÜė (ëšćöĊ) ..2.Üćî×ĆéóČĚîĕöšßîĉéêŠćÜė ..ÖøüéúšćÜĄúĄ ................. 1....8 ÜćîñĉüóČĚîðĎéšü÷üĆÿéčĒñŠîßîĉéêŠćÜė ÷ċééšü÷Öćü .óČĚîñĉüðĎÖøąđïČĚĂÜéĉîđÙúČĂïÿĊĕôÿĎÜ ×îćé..ÜćîđßĉÜñîĆÜ ßîĉéêŠćÜė .2..คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 31 úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø .. ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßé êø....... Āöć÷đĀêč .ö êø......ö êø...ö êø.óČĚîñĉüðĎéšü÷üĆÿéčĒñŠîßîĉéêŠćÜė (ĀĉîĂŠĂî.....ÜćîðøąêĎ (ÿĆâúĆÖþèŤ) ð1 ð2 ð3 ð4 ð5 ð6 ð ..ÜćîïĆüđßĉÜñîĆÜ ßîĉéêŠćÜė ....ö êø..óČĚîßćîóĆÖìĞćñĉüĀĉîúšćÜ......ĀîšćêŠćÜ óøšĂöĂčðÖøèŤ .ö...ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč....ö êø.. .ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.10 ÜćîêÖĒêŠÜüĆÿéčñĉüïĆîĕé ......2..óČĚîñĉüðĎÖøąđïČĚĂÜĀĉî×ĆéÿĞćđøĘÝøĎð ßîćé.óČĚîñĉüðĎéšü÷ĒñŠîüĆÿéč ßîĉéêŠćÜė (ĕöšðćøŤđÖš ÖøąđïČĚĂÜ÷ćÜĄ) ×îćé......ö êø.....ÜćîđìðĎîìøć÷ðøĆïøąéĆïñĉü×ĆéđøĊ÷ï (đêøĊ÷öÜćîðĎüĆÿéčßîĉéêŠćÜė) ....ö..) 1.... ÿúĆïìøć÷úšćÜ ......óČĚîñĉüðĎÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂïđàøćöĉÙ ×îćé..ìøć÷úšćÜ...óČĚîßćîóĆÖĀĉîđÖúĘé×ĆéöĆîßîĉéìĞćÖĆïìĊę ĀîŠü÷ êø.. .

..ÜćîøćüÖĆîêÖĒúąøćüøąđïĊ÷ÜÿĒêîđúÿßîĉé....òŦÖïĆüĂćïîĚĞćóøšĂöüćúŤü ßîĉé …...×ĆĚîïĆîĕéúĎÖêĆĚÜ-úĎÖîĂî ìĞćñĉüĀĉîúšćÜ.ÿć÷ÞĊéßĞćøą ßîĉé …...ìĊęĔÿŠÖøąéćþßĞćøą Ēïï …... .....ÿ.................ÜćîøćüÖĆîêÖĒúąøćüøąđïĊ÷Ü Ù..ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.. .ÜćîúĎÖÖøÜĒúąøćüïĆîĕéÿĒêîđúÿ ßîĉé....ú.......... ö.....ÖøąđïČĚĂÜđÙúČĂïĄúĄ) ..... ...2..×îćé.. ßčé ßčé ßčé ßčé ĒñÜ ßčé ßčé ĂĆî ĂĆî ïćî êø... .... .ēëÿšüöîĆęÜ÷ĂÜóøšĂöôúĆßüćúŤü Ùøïßčé ........2.øćüÝĆïÿđêîđúÿ×îćé Ø 2" ÿĞćĀøĆïēëÿšüö ..øćüóćéñšćßîĉé ….... .×îćé......ÖøąÝÖđÜćÿĞćđøĘÝøĎð ßîĉé.êąĒÖøÜÖøĂÜñÜóøšĂöìĊęéĆÖÖúĉęî ×îćé Ø….×ĂĒ×üîđÿČĚĂñšć ßîĉé......×îćé..ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč. Ùøïßčé .ĒñÜÖĆĚîēëðŦÿÿćüąßć÷ ...............ÖøąđïČĚĂÜđÙúČĂï ĄúĄ) .. ö..ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč... ......11 ÜćîúĎÖÖøÜĒúąøćüïĆîĕé ..×îćé. ö...ĂŠćÜúšćÜĀîšćßîĉéòŦÜđÙćîŤđêĂøŤ Ùøïßčé . ö.ÖøąÝÖđÜćĀîć 6 öö..×îćé..ÜćîøćüÖĆîêÖĒúąøćüøąđïĊ÷ÜđĀúĘÖ ßîĉé.....ÜćîÝöĎÖïĆîĕéÖĆîúČęî ßîĉéêŠćÜė ... ö..13 Üćîÿč×õĆèæŤĒúąĂčðÖøèŤðøąÖĂï (ßîĉéÿĊ...ĀĉîĒÖøîĉê....ÜćîúĎÖÖøÜĒúąøćüïĆîĕéĕöš ßîĉé.ēëðŦÿÿćüąßć÷ßîĉé.... ÖøĂïĂúĎöĉđîĊ÷ö/ÖøĂïĕöš ĀøČĂ. ....) 1...... ×îćé……. ĂĆî ĂĆî ßčé/ĂĆî ßčé/ĂĆî ĂĆî ĂĆî ßčé ßčé ĂĆî ĂĆî Āöć÷đĀêč .... .. ö.. ö.×îćé...ÜćîúĎÖÖøÜĒúąøćüïĆîĕéđĀúĘÖ ßîĉé.×îćé............... ..óČĚîßćîóĆÖðĎéšü÷üĆÿéčßîĉéĒñŠîêŠćÜė (ĀĉîĂŠĂî. ö...ÖŢĂÖîĚĞćêĉéñîĆÜ .) ....) 1.ÜćîøćüÖĆîêÖĒúąøćüøąđïĊ÷Üĕöš ßîĉé..ÖøüéúšćÜĄúĄ ... ö.ìĊęĔÿŠÿïĎŠĒïï...øćüÝĆïÿđêîđúÿ×îćé Ø 2" ÿĞćĀøĆïĂŠćÜúšćÜĀîšć .......... .ĀĉĚÜüćÜ×ĂÜ ×ĂÜĂŠćÜúšćÜĀîšć ................. .×îćé....) 1.×ĆĚîïĆîĕéðĎéšü÷üĆÿéčßîĉéĒñŠîêŠćÜė (ĀĉîĂŠĂî.×ĆĚîïĆîĕéúĎÖêĆĚÜ-úĎÖîĂî ìĞćñĉüĀĉîđÖúĘé×ĆéöĆî .......... ö... . .ēëÿšüöîĆęÜ÷ĂÜßîĉé..ĀĉîĒÖøîĉê...2. ö..12 ÜćîøćüÖĆîêÖ ĒúąøćüøąđïĊ÷Ü ..........ìøć÷úšćÜ..ö..ēëÿšüöîĆęÜøćïßîĉéöĊĀöšĂîĚĞć Ùøïßčé . .ĂŠćÜúšćÜĀîšćßîĉéĒ×üîñîĆÜ Ùøïßčé ..ô..STOP VALVE ĀîŠü÷ êø...... ñĉüÞćïðĎîđøĊ÷ï .. ĒïïøćéîĚĞć .32 úĞćéĆïìĊę DPT คู่มือการประมาณราคา øć÷Öćø .

ö.ö.....îĉĚü ...... ö...... êø......ÿćöìćÜ TY ×îćé........ìŠĂøąïć÷îĚĞćēÿēÙøÖ (ßîĉéìŠĂĒúąöćêøåćî) ×îćé. ..ìćîĚĞć÷ćđÙúČĂïĒ×ĘÜóČĚîĕöš .2........ö..2...îĉĚü .......îĉĚü .........îĉĚü .........îĉĚü .ìćĒßúĒúĘÙĀøČĂĒúĘÙđÖĂøŤ .îĉĚü ........... 1.......ךĂÜĂ 45 ĂÜýć ×îćé............ .îĉĚü ........îĉĚü ...ö........ÜćîóŠîÿĊßîĉéêŠćÜė ..ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč...ìćÿĊîĚĞćöĆîìćđĀúĘÖ .........ÿćöìćÜ T ×îćé Dia…….ךĂÜĂ 90 ĂÜýć ×îćé.ö.......îĉĚü ..ö......ÿćöìćÜ Y ×îćé.......ךĂÜĂ 45 ĂÜýć ×îćé Dia……........2.. êø.. .....................ÿĊęìćÜ Y 45 ×îćé Dia……...............ìćÿĊîĚĞćöĆîìćĕöš ...... êø........................ĀšĂÜîĚĞćÿĞćđøĘÝøĎð (éšćîĀîšć+ðøąêĎ+ éšćîךćÜ) óøšĂöĂčðÖøèŤðøąÖĂï ....óøšĂöüĆÿéčêÖĒêŠÜñĉü ßîĉé.ךĂêŠĂúé ×îćé............îĉĚü ...ö....3.. ĄúĄ ĀîŠü÷ ĀšĂÜ ĀšĂÜ ö. ......ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.. êø.ìŠĂēÿēÙøÖđĀúĘÖĀúŠĂ ×îćé Dia……...ÿćöìćÜ Y 45 ×îćé Dia……....CO (CLEAN OUT) ×îćé Dia……...ךĂÜĂ 90 ĂÜýć ×îćé Dia…….....15 ÜćîđïĘéđêúĘé ....îĉĚü ......ÿćöìćÜ TY 90 ×îćé Dia……..16 ÜćîĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč) .....) 1..×îćé...................) 1. êø... êĆü ĂĆî êĆü ĂĆî êĆü ĂĆî êĆü ĂĆî êĆü ĂĆî êĆü êĆü ĂĆî êĆü Āöć÷đĀêč ..........îĉĚü ö..14 ÜćîìćÿĊ .......ö...đÙćîŤđêĂøŤ Ù.....ÿĊęìćÜ Y ×îćé...) 1.......... êø........ìćÿĊøĂÜóČĚîÖĆîÿîĉö .........ךĂêŠĂúé ×îćé Dia…….......... ..îĉĚü .ÿ.îĉĚü .......ìćÿĊîĚĞćĂąÙøĉúĉÙ 100 % ßîĉéìćõć÷îĂÖ ðøąđõì..... ...คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 33 úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø .................îĉĚü ..ĀšĂÜîĚĞćÿĞćđøĘÝøĎð (éšćîĀîšć+ðøąêĎ) óøšĂöĂčðÖøèŤðøąÖĂï .. êø.......îĉĚü ..ìćÿĊîĚĞćĂąÙøĉúĉÙ 100 % ßîĉéìćõć÷Ĕî ðøąđõì.......1 ÜćîìŠĂēÿēÙøÖ .ú............3 Üćîøąïïÿč×ćõĉïćú éĆïđóúĉÜ ĒúąðŜĂÜÖĆîĂĆÙÙĊõĆ÷ 1...ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč..... êø.

P .îĉĚü ...îĉüĚ .) 1...îĉĚü ...îĉĚü .SCO (SIDE CLEAN OUT) ×îćé Dia…….....) ×îćé......ךĂêŠĂúé ×îćé Dia……..îĉĚü ....) ×îćé......ÿĊęìćÜ Y 45 ×îćé Dia…….îĉĚü .......îĉĚü .....ךĂÜĂ 90 ĂÜýć ×îćé..) ×îćé...îĉĚü ...3............ÿćöìćÜ TY 90 ×îćé Dia…….îĉĚü ....ìéÿĂï ìĞćÙüćöÿąĂćé ìćÿĊ ÿĆâúĆÖþèŤ ....ߊĂÜđðŗéúšćÜìŠĂéšćîךćÜ (SCO..îĉĚü .îĉĚü ......îĉĚü ................îĉĚü ..ĂčðÖøèŤ÷ċéĒ×üîìŠĂ îĚĞć÷ć Ēúą ĂČęîė ....îĉĚü .îĉĚü ......ߊĂÜđðŗéúšćÜìŠĂĔêšóČĚî (CO...........îĉĚü .ךĂÜĂ 45 ĂÜýć ×îćé Dia………îĉĚü .. ö.....îĉĚü ..34 úĞćéĆïìĊę DPT คู่มือการประมาณราคา øć÷Öćø .îĉĚü ..SD (SIDE DRAIN) ×îćé Dia……............ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.ךĂêŠĂĂŠĂî (FLEXIBLE CONNECTOR) ×îćé........ĂčðÖøèŤ÷ċéĒ×üîìŠĂ îĚĞć÷ć Ēúą ĂČęîė ..ÿćöìćÜ T ×îćé Dia…….....îĉĚü ...) ×îćé.îĉĚü ...FCO (FLOOR CLEAN OUT) ×îćé Dia…….....) ×îćé...îĉĚü .....îĉĚü ...ߊĂÜđðŗéúšćÜìŠĂĔêšóČĚî (CO................CO (CLEAN OUT) ×îćé Dia…….......ߊĂÜđðŗéúšćÜìŠĂïîóČĚî (FCO.2 ÜćîđéĉîìŠĂîĚĞćìĉĚÜđĀúĘÖĂćïÿĆÜÖąÿĊ GS-P (CLASS B) .............ךĂêŠĂÖĆîÖúĉęî (P-TRAP.......îĉĚü .ߊĂÜđðŗéúšćÜìŠĂéšćîךćÜ (SCO......) ×îćé..îĉĚü ....ߊĂÜøąïć÷îĚĞćìĉĚÜìĊęóČĚî (FD....îĉĚü ..ךĂÜĂ 45 ĂÜýć ×îćé......SCO (SIDE CLEAN OUT) ×îćé Dia…….........ÿćöìćÜ Y 45 ×îćé Dia…….....îĉĚü ...........ìŠĂøąïć÷îĚĞćìĉĚÜ (ßîĉéìŠĂĒúąöćêøåćî) ×îćé.....ߊĂÜđðŗéúšćÜìŠĂïîóČĚî (FCO.îĉĚü ĀîŠü÷ êĆü êĆü êĆü ßčé øüö øüö ßčé ßčé ßčé ö...FD (FLOOR DRAIN) ×îćé Dia……..............îĉĚü .ךĂêŠĂúé ×îćé.) ×îćé..........îĉĚü ............îĉĚü ...îĉĚü ...ךĂÜĂ 90 ĂÜýć ×îćé Dia…….ÿćöìćÜ TY ×îćé.....U-TRAP. êĆü ĂĆî êĆü ĂĆî êĆü ĂĆî êĆü ĂĆî êĆü ĂĆî êĆü êĆü ĂĆî êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü ĂĆî øüö øüö ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé Āöć÷đĀêč ĔßšÖĆïÜćîøąïć÷îĚĞć ĔßšÖĆïÜćîøąïć÷îĚĞć .......ÿĊęìćÜ Y ×îćé.....îĉĚü .FCO (FLOOR CLEAN OUT) ×îćé Dia……..ךĂêŠĂĂŠĂî ×îćé Dia…….ךĂêŠĂĂŠĂî (FLEXIBLE CONNECTOR) ×îćé.........TRAP ×îćé Dia…….ìéÿĂï ìĞćÙüćöÿąĂćé ìćÿĊ ÿĆâúĆÖþèŤ ........ìŠĂđĀúĘÖĂćïÿĆÜÖąÿĊ ×îćé Dia………îĉĚü ......S-TRAP) ×îćé....ÿćöìćÜ Y ×îćé.............

ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč. êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü øüö ö.îĉĚü ....3.....îĉĚü .ìéÿĂï ìĞćÙüćöÿąĂćé ìćÿĊ ÿĆâúĆÖþèŤ .V....îĉĚü .....ÿćöìćÜ Y 45 ×îćé Dia…….ךĂÜĂ 45 ĂÜýć ×îćé Dia…….SD (SIDE DRAIN) ×îćé Dia…….ךĂÜĂ 45 ĂÜýć ×îćé Dia…….îĉĚü .îĉĚü .5 .SCO (SIDE CLEAN OUT) ×îćé Dia……..ךĂÜĂ 45 ĂÜýć ×îćé Dia……..) 1.3..îĉĚü .คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 35 úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø .ÿćöìćÜ TY 90 ×îćé Dia……..îĉĚü ..ìŠĂ P.ךĂÜĂ 90 ĂÜýć ×îćé Dia…….C Class 13.ÿĊęìćÜ Y 45 ×îćé Dia…….îĉĚü .AVC (AIR VENT CAP) ×îćé Dia……..SCO (SIDE CLEAN OUT) ×îćé Dia…….3..îĉĚü .îĉĚü .îĉĚü .ÿćöìćÜ Y 45 ×îćé Dia……..5 ..ÿĊęìćÜ Y 45 ×îćé Dia…….ךĂêŠĂúé ×îćé Dia…….îĉĚü ...îĉĚü ... êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü Āöć÷đĀêč .V.îĉĚü ..îĉĚü .CO (CLEAN OUT) ×îćé Dia…….P .) 1...ĂčðÖøèŤ÷ċéĒ×üîìŠĂ îĚĞć÷ć Ēúą ĂČęîė ..ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.îĉĚü .........îĉĚü ...îĉĚü ĀîŠü÷ ö. 8.......ךĂêŠĂúé ×îćé Dia……...îĉĚü ...îĉĚü .ÿćöìćÜ T ×îćé Dia……..îĉĚü .......îĉĚü .FD (FLOOR DRAIN) ×îćé Dia…….5 .. êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü øüö øüö ö..TRAP ×îćé Dia……...ךĂêŠĂêøÜ ×îćé Dia……. HDPE .îĉĚü .ĂčðÖøèŤ÷ċéĒ×üîìŠĂ îĚĞć÷ć Ēúą ĂČęîė .CO (CLEAN OUT) ×îćé Dia……...îĉĚü ..îĉĚü .....C ×îćé Dia……..4 ÜćîđéĉîìŠĂēÿēÙøÖ îĚĞćìĉĚÜ P.) 1.ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.ÿćöìćÜ T ×îćé Dia…….FCO (FLOOR CLEAN OUT) ×îćé Dia…….....îĉĚü .îĉĚü .....îĉĚü ..ךĂÜĂ 90 ĂÜýć ×îćé Dia……....ìŠĂ PB ×îćé Dia……..îĉĚü .FCO (FLOOR CLEAN OUT) ×îćé Dia…….îĉĚü ...ךĂêŠĂĂŠĂî ×îćé Dia…….ךĂêŠĂúé ×îćé Dia…….ìŠĂ PP ×îćé Dia……..5 ÜćîđéĉîìŠĂðøąðć PB SDR Class 13...îĉĚü .....ךĂÜĂ 90 ĂÜýć ×îćé Dia……...3 ÜćîđéĉîìŠĂîĚĞćìĉĚÜìîÖøé PP ....

36 úĞćéĆïìĊę DPT คู่มือการประมาณราคา øć÷Öćø ..îĉĚü . HIGHT…………….îĉĚü .îĉĚü .LPM.P ðøąđõì 2 ... MOTOR…………… KW.ĀĆüĂčé ×îćé Dia……..îĉĚü ..îĉĚü .GATE VALVE ×îćé Dia…….BOOSTER PUMP CAPACITY ………..FLEXIBLE CONNECTION ×îćé Dia…….îĉĚü ...ÿćöìćÜ T ×îćé Dia……..îĉĚü .ךĂÜĂ 90 ĂÜýć ×îćé Dia……..îĉĚü ..îĉĚü .COLD WATER PUMP CAPACITY ……….ÿćöìćÜ T đÖúĊ÷üĔî 1 ìćÜ ×îćé Dia…….îĉĚü .ךĂÜĂ 45 ×îćé Dia……...îĉĚü ......ךĂêŠĂđÖúĊ÷üĔî 1 ìćÜ ×îćé Dia…….ìŠĂ GS .LPM.ךĂêŠĂđÖúĊ÷üîĂÖ 2 ìćÜ ×îćé Dia……...VALVE òŦÖïĆü ×îćé Dia…….VALVE òŦÖïĆü ×îćé Dia…….. HIGHT……………...P ×îćé Dia……..îĉĚü ...îĉĚü .ךĂêŠĂđÖúĊ÷üĔî 1 ìćÜ ×îćé Dia……..îĉĚü .îĉĚü .ךĂÜĂ 90 đÖúĊ÷üĔî 1 ìćÜ ×îćé Dia……..ךĂêŠĂđÖúĊ÷üîĂÖ 1 ìćÜ ×îćé Dia…….ךĂêŠĂúé ×îćé Dia…….îĉĚü .îĉĚü ..ĀĆüĂčé ×îćé Dia…….ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.STOP VALVE ×îćé Dia……..METER ×îćé Dia……...îĉĚü ..ךĂêŠĂêøÜ ×îćé Dia…….ךĂÜĂ 90 đÖúĊ÷üĔî 1 ìćÜ ×îćé Dia……..îĉĚü .GATE VALE ×îćé Dia…….îĉĚü .îĉĚü .RPM.îĉĚü ...îĉĚü ...CHECK VALVE ×îćé Dia…….. ĀîŠü÷ êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü øüö ö. ..îĉĚü .... M.) 1.îĉĚü ..ÿćöìćÜ T đÖúĊ÷üĔî 1 ìćÜ ×îćé Dia…….6 ÜćîđéĉîìŠĂðøąðć GS .îĉĚü .3...ךĂêŠĂđÖúĊ÷üîĂÖ 1 ìćÜ ×îćé Dia……..ĂčðÖøèŤ÷ċéĒ×üîìŠĂ îĚĞć÷ć Ēúą ĂČęîė .. M...STOP VALVE ×îćé Dia…….AVC (AIR VENT CAP) ×îćé Dia……..ÖŢĂÖîĚĞć ×îćé Dia…….ךĂêŠĂđÖúĊ÷üîĂÖ 2 ìćÜ ×îćé Dia……..îĉĚü ...îĉĚü .. êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü ßčé ßčé ßčé Āöć÷đĀêč . SPEED ……………..îĉĚü ...

ךĂÜĂ 90 ĂÜýć ×îćé Dia…….îĉĚü ..3...PSI ..... êĆü ĂĆî êĆü ĂĆî êĆü ĂĆî ĂĆî êĆü ĔßšÖĆïøąïïìŠĂøĆïĒøÜéĆî ....ÖŢĂÖîĚĞć ×îćé..üćúŤüĀĆüÖøąēĀúÖ (FOOT VALVE) ×îćé...............îĉĚü ............ךĂêŠĂĂŠĂî (FLEXIBLE CONNECTOR) ×îćé.....îĉĚü ...îĉĚü ....ÿćöìćÜ T ×îćé..7 ÜćîøąïïìŠĂðøąðć ...ÿćöìćÜ T ×îćé Dia……..FOOT VALVE & STRAINER ......üćúŤüúĎÖúĂ÷ (FLOAT VALVE) ×îćé..îĉĚü ........ðúĆěÖĂčéðúć÷ìŠĂ ×îćé..............RPM..îĉĚü ....ìĊęÖøĂÜñÜ (STRAINER) ×îćé...8 ÜćîđéĉîìŠĂøąïć÷ĂćÖćý GS ....îĉĚü ĒøÜéĆî…..) 1...ךĂêŠĂúé ×îćé Dia……..ךĂêŠĂúé ×îćé.........îĉĚü .îĉĚü ............ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč...................îĉĚü ......ךĂÜĂ 90 ĂÜýć ×îćé...........îĉĚü ĒøÜéĆî..3.......ðøąêĎîĚĞćÖĆîÖúĆï (CHECK VALVE) ×îćé....ĂčðÖøèŤ÷ċéĒ×üîìŠĂ îĚĞć÷ć Ēúą ĂČęîė .....ìŠĂøąïć÷ĂćÖćý (ßîĉéìŠĂĒúąöćêøåćî) ×îćé.............îĉĚü ..ךĂÜĂ 90 ĂÜýć ×îćé.îĉĚü ĀîŠü÷ Āöć÷đĀêč ßčé êĆü øüö ö...) 1... ö.....ךĂÜĂ 45 ×îćé Dia……...........îĉĚü ĒøÜéĆî..öćêøüĆéîĚĞć (WATER METER) ×îćé......ðøąêĎîĚĞćúĉĚîðŘÖñĊđÿČĚĂ (BUTTERFLY VALVE) ×îćé... SPEED ……………......îĉĚü .....îĉĚü ..ÿćöìćÜ Y ×îćé.............îĉĚü ......îĉĚü ...............ךĂđÖúĊ÷üĔî (ßîĉé) ×îćé.îĉĚü ........îĉĚü ...ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.....îĉĚü ............ÿćöìćÜ T ×îćé..îĉĚü ..CONTROLLER đÙøČęĂÜÿĎïîĚĞć ........îĉĚü ĒøÜéĆî..üćúŤüúĎÖúĂ÷ ßîĉé ēöéĎđúì (MODULATING FLOAT VALVE) ×îćé...îĉĚü .........ìŠĂ GS . .....................îĉĚü ....คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 37 úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø MOTOR…………… KW.......PSI .......îĉĚü ..ךĂÜĂ 45 ĂÜýć ×îćé.........PSI .......P ðøąđõì 2 ........ìŠĂðøąðć (ßîĉéìŠĂĒúąöćêøåćî) ×îćé..ðøąêĎîĚĞć (GATE VALVE) ×îćé.ìéÿĂï ìĞćÙüćöÿąĂćé ìćÿĊ ÿĆâúĆÖþèŤ ....PSI ..... ĂĆî ĂĆî ĂĆî ĂĆî ĂĆî øüö đÙøČęĂÜ đÙøČęĂÜ đÙøČęĂÜ đÙøČęĂÜ đÙøČęĂÜ đÙøČęĂÜ đÙøČęĂÜ đÙøČęĂÜ ßčé ßčé ö................P ×îćé Dia……............

..... ) ×îćé..LPM.38 úĞćéĆïìĊę DPT คู่มือการประมาณราคา øć÷Öćø .ìéÿĂï ìĞćÙüćöÿąĂćé ìćÿĊ ÿĆâúĆÖþèŤ ..GATE VALVE ×îćé Dia…….îĉĚü .. .ĂčðÖøèŤ÷ċéĒ×üîìŠĂ îĚĞć÷ć Ēúą ĂČęîė .FLOOR CONTROL VALVE .......JOCKEY PUMP CAPACITY ……….îĉĚü ...ךĂêŠĂĂŠĂî ×îćé Dia…….RMF (ROOF MAIN FOLD) ×îćé Dia…îĉĚü ...îĉĚü .ךĂêŠĂĂŠĂî (FLEXIBLE CONNECTOR) ×îćé.îĉĚü .9 ÜćîđéĉîìŠĂéĆïđóúĉÜ GS .. ……îĉĚü ĀîŠü÷ ĂĆî êĆü êĆü ßčé øüö øüö ßčé ßčé ö.…îĉĚü ...îĉĚü . MOTOR…………… KW...RPM.FLEXIBLE CONNECTION ×îćé Dia…….LPM....ìŠĂ GS .RPM.CHECK VALVE ×îćé Dia…….îĉĚü .îĉĚü .îĉĚü ..SMC (SIAMESE CONNECTION) ×îćé Dia…..ךĂÜĂ 90 ĂÜýć ×îćé Dia…….....P ðøąđõì 2 ..AVC (AIR VENT CAP) ×îćé Dia……...ĀĆüĂčé ×îćé Dia……..îĉĚü .ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč... SPEED ……………..ךĂêŠĂúé ×îćé Dia…….....ĀĆü SPRINGER ×îćé Dia…….AUTOMATIC AIR VENT ×îćé Dia……....FHC (FIRE HOSE CABINET) ßîĉé……… ...òćðŗéìŠĂøąïć÷ĂćÖćý ( AVC..FIRE PUMP CAPACITY ………...P ×îćé Dia…….......îĉĚü ... HIGHT……………..îĉĚü . ) ×îćé. ......... M.FOOT VALVE & STRAINER ×îćé Dia……îĉĚü ..........îĉĚü .òćðŗéìŠĂøąïć÷ĂćÖćý ( AVC. HIGHT……………..AVC (AIR VENT CAP) ×îćé Dia……îĉĚü .îĉĚü ......ךĂÜĂ 45 ×îćé Dia……. SPEED ……………...........3.END TEST LINE .) 1.. M.îĉĚü .ÿćöìćÜ T ×îćé Dia…….ךĂêŠĂĂŠĂî ×îćé Dia.ךĂêŠĂúé ×îćé.ALARM CHECK VALVE + ALARM GONG .îĉĚü .. êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé êĆü êĆü êĆü ßčé ßčé êĆü êĆü êĆü Āöć÷đĀêč ĔßšÖĆïÜćîøąïć÷îĚĞć ßîĉéêŠĂĂĂÖéšćîךćÜ ........îĉĚü .....îĉĚü .. MOTOR…………… KW..

îĉĚü ...ךĂêŠĂêøÜ ×îćé Dia……..P ×îćé Dia…….. ĂĆî ĂĆî ĂĆî ĂĆî ĂĆî ĂĆî øüö øüö ßčé ßčé ßčé ßčé ö..îĉĚü .îĉĚü ..ìŠĂ GS ...3....ÿćöìćÜ Y 45 ×îćé Dia……..ĀĆü SPRINGER ×îćé Dia…….........) 1.........îĉĚü ..îĉĚü ....ÿćöìćÜ Y ×îćé..îĉĚü ....ĂčðÖøèŤ÷ċéĒ×üîìŠĂ îĚĞć÷ć Ēúą ĂČęîė .îĉĚü .îĉĚü ....ךĂÜĂ 90 ĂÜýć ×îćé Dia…….ÿćöìćÜ T ×îćé Dia…….......…îĉĚü ĀîŠü÷ Āöć÷đĀêč øüö ö...îĉĚü ...îĉĚü ......12 ÜćîđéĉîìŠĂéĆïđóúĉÜ GS ....ךĂÜĂ 45 ×îćé Dia…….ךĂÜĂ 90 ĂÜýć ×îćé Dia…….......ךĂêŠĂĂŠĂî ×îćé Dia…….......îĉĚü ......ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč..........11 Üćîøąïïøąïć÷îĚĞćòî ...îĉĚü .îĉĚü ......îĉĚü ..............ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč...ךĂêŠĂúé ×îćé...ךĂêŠĂúé ×îćé Dia……...........îĉĚü ...10 ÜćîđéĉîìŠĂøąïć÷îĚĞćòî GS .ĂčðÖøèŤ÷ċéĒ×üîìŠĂ îĚĞć÷ć Ēúą ĂČęîė ...îĉĚü .....) 1....) ×îćé..3..) 1......SMC (SIAMESE CONNECTION) ×îćé Dia…...ĂčðÖøèŤ÷ċéĒ×üîìŠĂ îĚĞć÷ć ĒúąĂČęîė ...ߊĂÜøąïć÷îĚĞćòîéšćîךćÜ (SD......คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 39 úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ..îĉĚü ....îĉĚü .. êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü øüö ö......RD (ROOF DRAIN) ×îćé Dia…….îĉĚü ...ךĂÜĂ 90 ĂÜýć ×îćé..............ÿćöìćÜ TY ×îćé.ߊĂÜøąïć÷îĚĞćòîøĎðēéö (RD...ĀĆüĂčé ×îćé Dia……..îĉĚü ....) ×îćé...........ÿćöìćÜ T ×îćé Dia…….....ìŠĂ GS .ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.SD (SIDE DRAIN) ×îćé Dia……..îĉĚü .îĉĚü ........P ðøąđõì 2 ..P ×îćé Dia……..îĉĚü .....îĉĚü ......ߊĂÜøąïć÷îĚĞćòîĒïïđøĊ÷ï (RFD..........ךĂÜĂ 45 ĂÜýć ×îćé Dia…….îĉĚü .ÿĊęìćÜ Y ×îćé. êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü ßčé ßčé ĔßšÖĆïÜćîøąïć÷îĚĞć ..) ×îćé...P ðøąđõììĊę 2 ..ìŠĂøąïć÷îĚĞćòî (ßîĉéìŠĂĒúąöćêøåćî) ×îćé..RFD (ROOF FLOOR DRAIN) ×îćéDia……....îĉĚü ........ךĂêŠĂúé ×îćé Dia……....ךĂÜĂ 45 ĂÜýć ×îćé..3....ךĂêŠĂĂŠĂî (FLEXIBLE CONNECTOR) ×îćé.îĉĚü ............îĉĚü .....îĉĚü ...ìéÿĂï ìĞćÙüćöÿąĂćé ìćÿĊ ÿĆâúĆÖþèŤ .....

......îĉĚü .....îĉĚü ..îĉĚü x .ðĂîéŤ .....îĉĚü .... .ìéÿĂï ìĞćÙüćöÿąĂćé ìćÿĊ ÿĆâúĆÖþèŤ .............. SPEED ……………...40 úĞćéĆïìĊę DPT คู่มือการประมาณราคา øć÷Öćø ..AUTOMATIC AIR VENT ×îćé Dia…….ðúĆěÖĂčéðúć÷ìŠĂ ×îćé...FIRE PUMP CAPACITY ……….FLEXIBLE CONNECTION ×îćé Dia……....END TEST LINE ....ĀĆüÝŠć÷îĚĞćđóúĉÜ (RMF.. SPEED ……………....îĉĚü x ......ĂčðÖøèŤ÷ċéĒ×üîìŠĂ îĚĞć÷ć Ēúą ĂČęîė . HIGHT……………...îĉĚü ....JOCKEY PUMP CAPACITY ……….......) 1.13 ÜćîøąïïìŠĂéĆïđóúĉÜ .ĀĆüøĆïîĚĞćéĆïđóúĉÜ (SMC....CHECK VALVE ×îćé Dia…….....RMF (ROOF MAIN FOLD) ×îćé Dia…îĉĚü ....ðĂîéŤ ëĆÜéĆïđóúĉÜ ßîĉé Co 2 ×îćé.......ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč........ìŠĂéĆïđóúĉÜ (ßîĉéìŠĂĒúąöćêøåćî) ×îćé.. FIRE DEPARTMENT CONNECTION) ×îćé........AVC (AIR VENT CAP) ×îćé Dia……îĉĚü .....GATE VALVE ×îćé Dia……....... MOTOR…………… KW....... M.......îĉĚü . HIGHT…………….. MOTOR…………… KW..ALARM CHECK VALVE + ALARM GONG . ……îĉĚü .......ÿćöìćÜ T ×îćé.ךĂÜĂ 90 ĂÜýć ×îćé.....ךĂêŠĂúé ×îćé.FOOT VALVE & STRAINER ×îćé Dia……îĉĚü .FLOOR CONTROL VALVE .......3.LPM.FHC (FIRE HOSE CABINET) ßîĉé……… ..........ךĂêŠĂĂŠĂî ×îćé Dia... FIRE DEPARTMENT CONNECTION) ĀîŠü÷ ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé êĆü êĆü êĆü ßčé ßčé êĆü êĆü êĆü øüö ö.RPM.ëĆÜéĆïđóúĉÜ (FIRE EXTINGHUISER) ëĆÜéĆïđóúĉÜ ßîĉé A B C ×îćé.....RPM............. ........îĉĚü .. M.êĎšéĆïđóúĉÜ (FIRE HOSE CABINET) êĎšéĆïđóúĉÜ ĒïïßĆĚîđéĊ÷ü êĎšéĆïđóúĉÜ ĒïïÿĂÜßĆĚî .....LPM.......îĉĚü ..îĉĚü .îĉĚü ...îĉĚü .... ĂĆî ĂĆî ĂĆî ĂĆî øüö ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé Āöć÷đĀêč ...

......ðøąêĎîĚĞćÖĆîÖúĆï (ßîĉé SILEN CHECK VALVE) öćêøåćî UL/FM ×îćé......îĉĚü ßîĉéĀĆüÙüęĞć (PENDENT) ...........ĒñÜÙüïÙčöÖćøìĞćÜćî ( Control Panel ) ..............ĂčðÖøèŤéĆïđóúĉÜ ĂČęîė đðŨîêšî ..ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.3...ìĊęÖøĂÜñÜ (STRAINER) ×îćé.............îĉĚü ......ĂčðÖøèŤêøüÝÿĂïÿëćîąüćúŤü (SUPER VISORY SWITCH) öćêøåćî UL/FM ..........) 1.îĉĚü ĒøÜéĆî........................üćúŤüøąïć÷ĂćÖćýĂĆêēîöĆêĉ (AUTOMATIC AIR VENT) öćêøåćî UL/FM .îĉĚü x ...øąïïĒÿéÜÿëćîąÖćøìĞćÜćî×ĂÜøąïïðŜĂÜÖĆîĂĆÙÙĊõĆ÷ öćêøåćî UL/FM ..øąïïÙüïÙčöđÙøČęĂÜÿĎïîĚĞć óøšĂöĂčðÖøèŤ ĀîŠü÷ Āöć÷đĀêč ßčé ßčé ßčé đÙøČęĂÜ đÙøČęĂÜ đÙøČęĂÜ đÙøČęĂÜ đÙøČęĂÜ đÙøČęĂÜ đÙøČęĂÜ đÙøČęĂÜ đÙøČęĂÜ ßčé ßčé øüö øüö ßčé øüö øüö øüö ëĆÜ ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ĔßšÖĆïøąïïìŠĂøĆïĒøÜéĆî ....ðøąêĎîĚĞćÖšćî÷Ö (ßîĉé OS & Y GATE VALVE) öćêøåćî UL/FM ×îćé.....ðøąêĎîĚĞćúĉĚîðŘÖñĊđÿČĚĂ (BUTTERFLY VALVE) öćêøåćî UL/FM ×îćé.........................PSI .............ÜćîđéĉîìŠĂøąïïéĆïđóúĉÜ (ßîĉéìŠĂĒúąöćêøåćî) .îĉĚü ĒøÜéĆî...) 1.ðøąêĎîĚĞć (ßîĉé ALARM VALVE) öćêøåćî UL/FM ×îćé.........ĀĆüÝŠć÷ÿćøéĆïđóúĉÜ ( Nozzle ) ....îĉĚü ĒøÜéĆî..................PSI ....................PSI ...PSI óøšĂöĂčðÖøèŤ ......PSI .......ĀĆüÖøąÝć÷îĚĞćéĆïđóúĉÜ SPIRGER ×îćé.îĉĚü ĒøÜéĆî...üćúŤüøąïć÷ĂćÖćý (AIR RELEASE VALVE) öćêøåćî UL/FM ..ĂčðÖøèŤÿŠÜÿĆââćèÖćøĕĀú×ĂÜîĚĞć (WATER FLOW SWITCH) öćêøåćî UL/FM ..........ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.ēàúĉîĂ÷ üćúŤü ( Solinoid Valve ) .....îĉĚü x ..đÙøČęĂÜÿĎïîĚĞćðøąðć (WATER PUMP) ÿĎïîĚĞćĕéšĕöŠîšĂ÷ÖüŠć…………...ĂčðÖøèŤ÷ċéĒ×üîìŠĂ îĚĞć÷ć Ēúą ĂČęîė .........................üćúŤüÙüïÙčöðøąÝĞćßĆĚî (FLOOR CONTROL VALVE) ×îćé.14 ÜćîøąïïéĆïđóúĉÜĂĆêēîöĆêĉ (Clean Agent) .......PSI ......îĉĚü ...............ìéÿĂï ìĞćÙüćöÿąĂćé ìćÿĊ ÿĆâúĆÖþèŤ ....îĉĚü ĒøÜéĆî...3..............đöêø ........ëĆÜïøøÝčÿćøéĆïđóúĉÜ ( Cylinder Fire Protection ) .îĉĚü ĒøÜéĆî...îĉĚü ßîĉéĀĆüĀÜć÷ (UP RIGHT) ×îćé....úĉêø / îćìĊ ìĊęÙüćöÿĎÜ………….üćúŤüøąïć÷ÙüćöéĆîîĚĞćĂĆêēîöĆêĉ (RELIEF VALVE) öćêøåćî UL/FM ...üĆÿéčĂčéߊĂÜìŠĂðŜĂÜÖĆîĕôúćö (FIRE BARIER) öćêøåćî UL/FM ...........PSI ........ðøąêĎîĚĞćÖĆîÖúĆï (ßîĉé SWING CHECK VALVE) öćêøåćî UL/FM ×îćé............15 ÜćîđÙøČęĂÜÿĎïîĚĞć ĒúąĂčðÖøèŤðøąÖĂïøąïïÿč×ćõĉïćú ĂČęîė ......คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 41 úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ×îćé.îĉĚü ĒøÜéĆî...ךĂêŠĂĂŠĂî (FLEXIBLE CONNECTOR) ×îćé..

.ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč......16 ÜćîøąïïÝŠć÷ÿćøđÙöĊĀšĂÜðãĉïĆêĉÖćø .......ìŠĂøąïïÝŠć÷ÿćøđÙöĊ (ßîĉéìŠĂĒúąöćêøåćî) ×îćé.îĉĚü .) 1.21 đÙøČęĂÜÿĎïîĚĞć SPRINGER ĀîŠü÷ ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ö.đÙøČęĂÜÿĎïîĚĞćðøąðćđóĉęöĒøÜéĆî (BOOSTER PUMP SET) ÿĎïîĚĞćĕéšĕöŠîšĂ÷ÖüŠć…………..üĆêêŤ ..................ĂčðÖøèŤ÷ċéĒ×üîìŠĂ îĚĞć÷ć Ēúą ĂČęîė ...đÙøČęĂÜđêĉöĂćÖćý (ßîĉé AERATOR) đêĉöĂćÖćýĕéšĕöŠîšĂ÷ÖüŠć.....ךĂÜĂ 90 ĂÜýć ×îćé..úĉêø / îćìĊ ìĊęÙüćöÿĎÜ………….......ìéÿĂï ìĞćÙüćöÿąĂćé ìćÿĊ ÿĆâúĆÖþèŤ ...úĉêø / îćìĊ ìĊęÙüćöÿĎÜ…………......) 1....đÙøČęĂÜÿĎïîĚĞćøąïïéĆïđóúĉÜ (FIRE PUMP) ÿĎïîĚĞćĕéšĕöŠîšĂ÷ÖüŠć…………..đÙøČęĂÜÿĎïîĚĞćĂĆêēîöĆêĉ ×îćé..............3..............đÙøČęĂÜđêĉöĂćÖćý (ßîĉé EJECTOR) ×îćé..đÙøČęĂÜÿĎïîĚĞćđÿĊ÷ (SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP) ÿĎïîĚĞćĕéšĕöŠîšĂ÷ÖüŠć…………....đöêø óøšĂöĂčðÖøèŤĒúąøąïïÙüïÙčöĒïïĂĆêēîöĆêĉ öćêøåćî UM/FM ...42 úĞćéĆïìĊę DPT คู่มือการประมาณราคา øć÷Öćø .....úĉêø / îćìĊ ìĊęÙüćöúċÖ..3....đöêø ..ךĂêŠĂúé ×îćé.....úĉêø / îćìĊ ìĊęÙüćöúċÖ...úĉêø / îćìĊ ìĊęÙüćöÿĎÜ…………...17 øąïïÖøĂÜîĚĞćĔÿ 1..đöêø óøšĂöĂčðÖøèŤĒúąøąïïÙüïÙčöĒïïĂĆêēîöĆêĉ öćêøåćî UM/FM ......3.3.... ÖĉēúÖøĆö / ßĆęüēöÜ ìĊęÙüćöúċÖ×ĂÜîĚĞćĕöŠîšĂ÷ÖüŠć.3.đÙøČęĂÜÿĎïîĚĞćøĆÖþćÙüćöéĆîîĚĞćøąïïéĆïđóúĉÜ (JOCKY PUMP) ÿĎïîĚĞćĕéšĕöŠîšĂ÷ÖüŠć…………..........đöêø óøšĂöĂčðÖøèŤĒúąøąïïÙüïÙčö ....đöêø óøšĂöĂčðÖøèŤĒúąøąïïÙüïÙčöĒïïĂĆêēîöĆêĉ ....18 øąïïđêĉöÙúĂøĊî 1....3....đÙøČęĂÜÝŠć÷÷ĎüĊ (UV SYSTEM) . ĂĆî ĂĆî ĂĆî øüö øüö ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé Āöć÷đĀêč ....đÙøČęĂÜÿĎïîĚĞćĕéĂąđôö (Diaphragm Pump) ...19 ëĆÜĒøÜéĆî 1....ÿćöìćÜ T ×îćé.đÙøČęĂÜÝŠć÷ēĂēàî (Ozone Generator) ........îĉĚü .........úĉêø / îćìĊ ìĊęÙüćöÿĎÜ…………..........îĉĚü .........đÙøČęĂÜđêĉöĂćÖćý (ßîĉé AIR BLOWER) đêĉöĂćÖćýĕéšĕöŠîšĂ÷ÖüŠć.ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.....đöêø óøšĂöĂčðÖøèŤĒúąøąïïÙüïÙčö ..ĒøÜöšć ÿćöćøëëŠć÷đìĂĂÖàĉđÝîĕéšĕöŠîšĂ÷ÖüŠć.đöêø óøšĂöĂčðÖøèŤĒúąøąïïÙüïÙčö .........PH CONTROLLER .........îĉĚü ..đÙøČęĂÜÿĎïÝŠć÷ÿćøđÙöĊ (chemical Dosing Pump) .20 đÙøČęĂÜÖøĂÜøąïï SPRINGER 1............

. ...ACB ßîĉé…..óøšĂöĂčðÖøèŤÙøïßčé 1....etc.1.....4......×îćé………öö.....ĒøÜéĆî….3.5 ĒñÜÿüĉêߍĕôôŜćðøąíćî (MDB.. IC……kA ĒúąĂčðÖøèŤðøąÖĂï đߊî Ground Fault.....đïĘéđêúĘé ìŠĂÿć÷ĕôôŜćĒøÜÿĎÜ .đöêø ĒøÜéĆî…….Duct Bank ×îćé………..28 ÜćîĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč) ..MCCB ×îćé….4..3..2 ĀöšĂĒðúÜĕôôŜćĒúąĂčðÖøèŤ ..kVA ĒøÜéĆî……...ö...ÿć÷ CV ĒøÜéĆî…………×îćé………. ×îćé…..êø...4.. EMDB) .kVA ĒøÜéĆî……..ĀöšĂĒðúÜßîĉéĒĀšÜ ×îćé….....öö.P.ìŠĂßîĉé……….... Shunt Trip ..1...1 øąïïĕôôŜć 1..đÿćĒúąîĆęÜøšćîĀöšĂĒðúÜóøšĂöĂčðÖøèŤÙøïßčé 1...ö. ö...kV óøšĂöåćîÙĂîÖøĊêĒúąĂčðÖøèŤÙøïßčé đÿćĒúąÿć÷ĕôôŜćĒøÜÿĎÜ .kV óøšĂöĂčðÖøèŤÙøïßčé .../üĆî 1..22 đÙøČęĂÜÿĎïîĚĞćđóĉęöĒøÜéĆî SPRINGER 1.....4....P...3..... .. ĄúĄ ĀîŠü÷ ßčé ßčé êĆü ßčé ßčé ßčé 1. .27 ëĆÜéĆïđóúĉÜđÙöĊđĂîÖðøąÿÜÙŤ ×îćé...23 CONTROLLER đÙøČęĂÜÿĎïîĚĞć 1..... øüö ßčé ßčé øüö øüö ßčé ßčé êø...3... ×îćé….........óøšĂöĂčðÖøèŤÙøïßčé .etc.Ēïï... .4 ĀöüéÜćîøąïïĕôôŜćĒúąÿČęĂÿćø 1.3......1. ßčé ßčé ßčé Āöć÷đĀêč . 1..đÿćĕôôŜćĒøÜÿĎÜ×îćé……..4 đÙøČęĂÜÿĞćøĂÜĕôôŜćĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ (UPS) ĒúąĂčðÖøèŤ .. IC……kA ĒúąĂčðÖøèŤðøąÖĂï đߊî Ground Fault...1...... ßčé ßčé ö.1 ĕôôŜćĒøÜÿĎÜ ÿüĉêߍđÖĊ÷øŤĒøÜÿĎÜ .…..ßîĉé…...1..3 đÙøČęĂÜÖĞćđîĉéĕôôŜćÿĞćøĂÜÞčÖđÞĉîĒúąĂčðÖøèŤ .....24 FOOT VALVE & STRAINER ×îćé Dia…îĉĚü 1.…..ĀöšĂĒðúÜßîĉéîĚĞćöĆî ×îćé….4..êø. úï.ߊĂÜúöđךćĒúąßŠĂÜúöĂĂÖ .øĆĚüĒúąåćîÙĂîÖøĊê óøšĂöĂčðÖøèŤÙøïßčé ĀøČĂ ....üĆÿéčéĎéàĆïđÿĊ÷Ü 1..×îćé..4...คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 43 úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø 1.....ÿć÷ SAC ×îćé……….kV óøšĂöđÙøČęĂÜĀŠĂĀčšö øąïïøąïć÷ĂćÖćý åćîÙĂîÖøĊêĒúąĂčðÖøèŤðøąÖĂïÙøï×čé .đÙøČęĂÜÖĞćđîĉéĕôôŜćÿĞćøĂÜÞčÖđÞĉî ßîĉé….....26 ÖŠĂÿøšćÜïŠĂïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷×îćé…..kV óøšĂöĂčðÖøèŤ ðøąÖĂïÙøïßčé ..đïĘéđêúĘé 1...×îćé….UPS ßîĉé…..AT..25 ÖŠĂÿøšćÜïŠĂðøĆïÿõćóîĚĞć PH êćöĒïïđú×ìĊę…… 1..3..AT. øüö ö.. Shunt Trip .öö.3.

AT.AT.(ßČęĂĒñÜ÷ŠĂ÷) ...MCCB ×îćé…...….MCCB ×îćé…. IC……. .….P.P IC…..……..kA .….óøšĂöïĆÿïćøŤĒúąĂčðÖøèŤđÙøČęĂÜüĆé 1...P.10 Busways óøšĂöĂčðÖøèŤ .ATS ×îćé…..MINIATURE CB.êĎšßîĉé……....A..×îćé…..7 ĒñÜ÷ŠĂ÷Ēúą đàĂøŤÖĉêđïøÖđÖĂøŤ ĒñÜ……..óøšĂöïĆÿïćøŤĒúąĂčðÖøèŤđÙøČęĂÜüĆé ..Capacitor Magnetic Contactor…….Capacitor Bank ×îćé…...1. IC……kA óøšĂöÖúŠĂÜßîĉé……… 1.óøšĂöĂčðÖøèŤ 1.1..MINIATURE CB..Phase ĒøÜéĆî……...×îćé….ĒñÜ÷ŠĂ÷×îćé….…A.….4...….êĎšßîĉé…….kA 1...44 úĞćéĆïìĊę DPT คู่มือการประมาณราคา øć÷Öćø ..….AT.kA ÝĞćîüî…….….. ĀîŠü÷ ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé øüö øüö ßčé ßčé ßčé ßčé øüö ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé øüö ö.êĎš Capacitor Ēúą Detune óøšĂöĂčðÖøèŤ 1.....…..V .êĆü .. IC……..P.AT.4.…….Surge Protective Device ßîĉé.AT..kA .üÜÝø Mian Lug……A ĕöŠöĊđöî .kWH Meter ×îćé….kA ÝĞćîüî…….MINIATURE CB.AT..…….….8 đàĂøŤÖĉêđïøÖđÖĂøŤóøšĂöÖúŠĂÜ .. IC……kA .….P. IC…….kVAR…….1.Feeder Busways ßîĉé….(ßČęĂĒñÜ÷ŠĂ÷) ..P .P.P.êĎšßîĉé….ĒñÜ÷ŠĂ÷×îćé…...kA ĀøČĂ.MCCB ×îćé….. .MCCB ×îćé…. .MINIATURE CB....P...AT.P IC.9 ĒñÜöĉđêĂøŤ ..4.1.P..6 ĒñÜÿüĉêߍĕôôŜćøĂÜ (DB.Step .×îćé…. IC……..HRC FUSE W/ 3 Pole Fuse Base .…. .MINIATURE CB..….. IP…….kA .AT.. IC…….P IC…...% . IC……kA ĒúąĂčðÖøèŤðøąÖĂï đߊî Ground Fault..üÜÝø Mian Lug……A óøšĂöđöî….4.….Digital Power Meter .êĆü ĀøČĂ .üÜÝø Mian Lug……A ĕöŠöĊđöî ..V .üÜÝø Mian Lug……A ĕöŠöĊđöî .….kA ĒñÜ……. IC……kA W/ATS Controller .AT.ĒñÜ÷ŠĂ÷×îćé…. Āöć÷đĀêč ...ĒñÜ÷ŠĂ÷×îćé…..…... SDB) .üÜÝø Mian Lug……A óøšĂöđöî….P. IC……kA .. Shunt Trip..….4.…….Detune Filter ×îćé…..Power Factor Controller ×îćé…….üÜÝø Mian Lug……A óøšĂöđöî….……..A.Surge Protective Device ßîĉé.AT..Digital Power Meter ..AT.. etc.1..AT.Phase ĒøÜéĆî…….P...

Ēúą Charger ĀîŠü÷ ö.îĉĚü ĀøČĂ öö. .öö.ÿć÷ VAF-G.ĀúĂé………. ..êø..ìŠĂ RMC (RSC) ×îćé…….….êø.1. . ö..ßîĉéĒÿÜ….) ĀúĂé…………. . .ìŠĂ HDPE ×îćé…….Elbow ×îćé………A .ÿć÷ NYY ĒÖîđéĊ÷ü ×îćé……….IP…………ĀúĂé…………. ßčé ßčé ßčé ßčé øüö ö.øćÜđéĉîÿć÷ ßîĉé…….. .îĉĚü ĀøČĂ öö.ïĆúúćÿêŤ…………… .êø. .öö.. .ìŠĂ IMC ×îćé……. ö.×îćé….…….…A. ö.ēÙöðŜć÷ïĂÖìćÜĀîĊĕô (Fire Exit Sign) ĀúĂé…………… óøšĂö Battery ßîĉé………….êø. øüö ö.đïĘéđêúĘé 1. øüö ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé Āöć÷đĀêč . óøšĂö Battery ßîĉé………….……. .êø. ö. .×îćéÙüćöÖüšćÜ………öö. . ö.. ö.êø. ...……..öö.ÿć÷ FRC.1. .IP…………ĀúĂé………….îĉĚü ĀøČĂ öö.ēÙöĕôĒÿÜÿüŠćÜÞčÖđÞĉî (Emergency Light) ĀúĂé………….Flanged End ×îćé………A .îĉĚü ĀøČĂ öö.ÿć÷ CV ĒøÜéĆî 0..öö.øćÜđÙđïĉĚú ßîĉé……. ..Plug-In Busways ßîĉé…….IP…………ĀúĂé………….6/1 kV 90°C ×îćé………. ö.kA ..ēÙöĕôÿîćö ßîĉé………..öö..×îćé…..4..ēÙö Floodlight ßîĉé………. ö.êø.13 éüÜēÙöĕôôŜćĒúąĂčðÖøèŤ . .…….11 ìŠĂÿć÷ĒúąøćÜđÙđïĉĚú .คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 45 úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ..ìŠĂ EMT ×îćé…….….đïĘéđêúĘé 1.ēÙöĕôëîî ßîĉé……….×îćé………..×îćé……….ēÙöĕôÖĉęÜ ßîĉé………..4. ö.đïĘéđêúĘé 1..IP…….öö.…….IP……. ö.öö.P.îĉĚü (öö.ÿć÷ THW. . ïĆúúćÿêŤ…………… . .…….ēÙöôúĎĂĂđøÿđàîêŤ ßîĉé…. .×îćé………. IC……. .×îćé……...Plug In Unit ×îćé………AT.x……. ö.ìŠĂ uPVC ×îćé…….ĀúĂé……….×îćé……. IP…….öö..×îćé………... ö.öö.ēÙö DOWNLIGHT ßîĉé…….ēÙöĕôñîĆÜ ßîĉé………. ö.ÿć÷ NYY.ĀúĂé…….End closures ×îćé………A .4.×îćé……….Ēúą Charger .1...öö.ĒÖî ×îćé……….….ìŠĂ PVC ×îćé……. .ÿć÷ VAF..12 ÿć÷ĕôôŜć .îĉĚü ĀøČĂ öö. ..

..öö. .15 øąïïðŜĂÜĕôúćö .A ĒøÜéĆî…….V.......ÿüĉêߍĀøĊęĕô ×îćé…….V.ĂČęî ė 1.đêšćøĆïđéĊę÷ü ×îćé…….14 ÿüĉêߍĒúąđêšćøĆï ... ÷ćü…….Exothermic Welding .ÿüĉêߍđéĊę÷ü ×îćé……...3.V.4.A ĒøÜéĆî……. ĀîšćÖćÖßîĉé………… ...A ĒøÜéĆî…….ÿüĉêߍ 4 ìćÜ ×îćé……..êø.ĀúĆÖÿć÷éĉî ßîĉé……×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜ…. .ÙĎŠÿć÷ ðøąÖĂïéšü÷ .4.ÝĞćîüî ÙĎŠÿć÷õć÷ĔîĒïïĂîćúĘĂÖ ……….. x……….ÝĞćîüî ÙĎŠÿć÷õć÷ĔîĒïïéĉÝĉêĂú (ëšćöĊ) ………. ßčé ßčé øüö ßčé ßčé ßčé Āöć÷đĀêč . ĀîšćÖćÖßîĉé………… ..ÙŠćêøüÝĕôôŜć 1. óøšĂöÖúŠĂÜßîĉé………… Ēïï Pop Up 1. .46 úĞćéĆïìĊę DPT คู่มือการประมาณราคา øć÷Öćø 1.ÙŠćÿöìïÖćøÖŠĂÿøšćÜ .1.ÙĎŠÿć÷ ....øąïïïĆîìċÖÖćøĔßšÜćîēìøýĆóìŤóøšĂöĂčðÖøèŤ (ëšćöĊ) ………. ĀîšćÖćÖßîĉé………… ..V.ĒëïêĆüîĞćúŠĂôŜć ßîĉé…….ÙĎŠÿć÷ ...ĒÙúšöðøąÖĆïøĆéÿć÷ìĂÜĒéÜßîĉéìĂÜĒéÜóøšĂöåćîĒïĘÖĕúìŤ .ÙĎŠÿć÷ .ßčé ..ÙĎŠÿć÷ ĀîŠü÷ ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé êø.ö.ÙĎŠÿć÷ .øąïïðŜĂÜÖĆîĕôúćöÿĞćĀøĆïߊĂÜìŠĂĕôôŜć 1. øüö øüö øüö ßčé ßčé ßčé ßčé ö.2 ĒñÜÖøąÝć÷ÿć÷ēìøýĆóìŤ ..A ĒøÜéĆî…….ÿć÷ìĂÜĒéÜêĊđÖúĊ÷üđðúČĂ÷ ×îćé………….øąïïêĂïøĆïĂĆêēîöĆêĉ (ëšćöĊ) ………..V.öö.đêšćøĆïÙĎŠ ×îćé…….2 øąïïðŜĂÜÖĆîôŜćñŠćĒúąÖćøêŠĂúÜéĉî .4..ö.ïŠĂĀúĆÖÿć÷éĉî (Concrete Earth Pit) . ĀîšćÖćÖßîĉé………… .…öö.A ĒøÜéĆî…….4.4.1 êĎšÿć×ćēìøýĆóìŤĂĆêēîöĆêĉóøšĂöĂčðÖøèŤ PABX ßîĉé.…öö.đêšćøĆïÙĎŠ ×îćé…….V.…öö.W ĒøÜéĆî…….ÝĞćîüî Ēúąßîĉé ÙĎŠÿć÷õć÷îĂÖ (ĂîćúĘĂÖ ĀøČĂ éĉÝĉêĂú)……….4.đÿćúŠĂôŜć ßîĉé……×îćéđÿšîñŠćîýĎî÷ŤÖúćÜ…..ÝčéìéÿĂï (Test Box) .3..ÿüĉêߍ 3 ìćÜ ×îćé…….4. ĀîšćÖćÖßîĉé………… . . ö..TC ×îćé………./………..×îćé…….A ĒøÜéĆî…….16 ÙŠćĔߚ݊ć÷ÖćøĕôôŜćĄ .1..1.MDF ×îćé……….3 øąïïēìøýĆóìŤ 1...ö.ÝĞćîüîēĂđðĂđøđêĂøŤ (óîĆÖÜćîÿúĆïÿć÷ēìøýĆóìŤ) ……….×îćé……. ÷ćü……...ßčé .ÙŠćêŠĂĕôôŜć ..ÝĞćîüî ÙĎŠÿć÷õć÷ĔîĒïï IP (ëšćöĊ) ……….ÙĎŠÿć÷ .đïĘéđêúĘé 1. ĀîšćÖćÖßîĉé………… .ßčé .V.

×îćé………… . ....... .Fiber Optic Connector ßîĉé……….....1 ĒñÜÖøąÝć÷đÙøČĂ׊ć÷ÿć÷đöîÙĂöóĉüđêĂøŤ .. . .Rack 19" ßîĉé………...ĒñÜÝĆéÿć÷ .đïĘéđêúĘé 1.ìŠĂ uPVC ×îćé……....ÙĎŠÿć÷ ×îćéêĆüîĞć……. ... .Fiber Optic Connector ßîĉé……….. øüö ö..÷ćü.øćÜĕô×îćé.4.4.. ...öö.... øüö ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé êĆü đÿšî ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé êĆü đÿšî ßčé Āöć÷đĀêč ... ö.ö.. .3.Fiber Optic Patch Cord ßîĉé……….×îćé………… .4..óøšĂöÿć÷÷ćü. .öö..îĉĚü ĀøČĂ öö.. ö..ìŠĂ PVC ×îćé……. 1.ßčéóĆéúöøąïć÷ĂćÖćý×îćé.Fiber Optic Patch Panel ßîĉé……….îĉĚü ĀøČĂ öö..×îćé………. ..4..4.îĉĚü ĀøČĂ öö..4 ÿć÷ēìøýĆóìŤ ..2 ĒñÜÖøąÝć÷đÙøČĂ׊ć÷ÿć÷ÙĂöóĉüđêĂøŤ .×îćé………… ..4...óøšĂöÿć÷÷ćü.4.. ö.×îćé………… ...ÿć÷ TIEV ×îćé……. ..îĉĚü ĀøČĂ öö. ö.đÙøČęĂÜøĆïēìøýĆóìŤĒïï………… ...îĉĚü ..ìŠĂ RMC (RSC) ×îćé……. . ö.3... ö.ÙĎŠÿć÷ ×îćéêĆüîĞć…….....Fiber Optic Patch Cord ßîĉé………....ĂČęî ė 1.×îćé………..öö..3.×îćé……..ÿć÷ TPEV ×îćé……. .Fiber Optic Patch Panel ßîĉé………...4 øąïïđÙøČĂ׊ć÷ÿć÷ÙĂöóĉüđêĂøŤ 1...îĉĚü ĀøČĂ öö. ö..öö.ìŠĂ EMT ×îćé……..ìŠĂ IMC ×îćé……..đïĘéđêúĘé 1...ö.öö...x…….ĒñÜÝĆéÿć÷ .Fiber Optic Rack Mount ßîĉé………. .øćÜđéĉîÿć÷ ßîĉé…….. .. ö...÷ćü.øćÜĕô×îćé.ö.ÙĎŠÿć÷ ×îćéêĆüîĞć……....ö..îĉĚü ..UTP Patch Panel ßîĉé………...... .ìŠĂ HDPE ×îćé……..ßčéóĆéúöøąïć÷ĂćÖćý×îćé. ....×îćé………… ĀîŠü÷ ö....คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 47 úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø 1.3 ìŠĂÿć÷ ..Fiber Optic Distribution Unit ßîĉé……….öö...5 đÙøČęĂÜøĆïĒúąđêšćøĆïēìøýĆóìŤ .4.Rack 19" ßîĉé……….ÿć÷ AP ×îćé…….đêšćøĆïēìøýĆóìŤ ßîĉé…………. .

öö..4. ..3 1. . Āöć÷đĀêč . ĂčðÖøèŤêøüÝÝĆï .đïĘéđêúĘé ÿć÷ÿĆââćè ..ìŠĂ HDPE ×îćé……..ĂčðÖøèŤĒÝšÜÿĆââćèéšü÷öČĂ Ēïï….ÿć÷Ĕ÷ĒÖšüîĞćĒÿÜ ßîĉé……...ÿć÷ UTP ßîĉé……. ĂčðÖøèŤĒÝšÜÿĆââćèđêČĂîõĆ÷ .UTP Patch Cord ßîĉé………. ö.îĉĚü ĀøČĂ öö.4.4.4.øćÜđéĉîÿć÷ ßîĉé…….ìŠĂ RMC (RSC) ×îćé……..5. ö. . .ìŠĂ HDPE ×îćé…….ìŠĂ EMT ×îćé…….. .×îćé…….1 1. ö. .5..îĉĚü ĀøČĂ öö.ìŠĂ PVC ×îćé…….×îćé……. .öö.x…….đÙøČęĂÜóĉöóŤđĀêčÖćøèŤĒïï………. .ĂčðÖøèŤêøüÝÝĆïÙüćöøšĂîĒïï……….. ĀîŠü÷ đÿšî ö.4 1.×îćé……… .4.5.×îćé……….ēöéĎúĒïï…….×îćé……. ö.îĉĚü ĀøČĂ öö.ĒñÜĒÿéÜñúßîĉé…….4. ö. ...ìŠĂ uPVC ×îćé…….ĂČęî ė ìŠĂÿć÷ .ìŠĂ IMC ×îćé…….4....îĉĚü ĀøČĂ öö.øćÜđéĉîÿć÷ ßîĉé…….ìŠĂ RMC (RSC) ×îćé……. ö.đïĘéđêúĘé đêšćøĆïÙĂöóĉüđêĂøŤ .öö.öö.x…….ĂčðÖøèŤĒÝšÜÿĆââćèđêČĂîõĆ÷ Ēïï….5 1.÷ćü.. .îĉĚü ĀøČĂ öö.ĒñÜÙüïÙčöĒïï……….4.öö. ... ö.îĉĚü ĀøČĂ öö.öö. . . .4.2 1.. .ēöéĎúĒïï……. .ìŠĂ IMC ×îćé……. øąïïĒÝšÜđĀêčđóúĉÜĕĀöš ĒñÜÙüïÙčöĒúąĒÿéÜñú . ö.4 DPT คู่มือการประมาณราคา øć÷Öćø . øüö ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ö..đêšćøĆïÙĂöóĉüđêĂøŤ ßîĉé…………. ö.48 úĞćéĆïìĊę 1.5 1....4. ìŠĂÿć÷ .ßčéÙüïÙčöĒúąĒÿéÜñúĒïï……….3 1. øüö ö.5..... . .ö... . ö.îĉĚü ĀøČĂ öö.×îćé…….ĂčðÖøèŤêøüÝÝĆïÙüĆîĒïï……….3.

……. .öö.1 1.... ö.ÿć÷ THW.êø.đÙøČęĂÜ×÷ć÷ÿĆââćèđÿĊ÷ÜðøąÖćý ×îćé………. .ìŠĂ EMT ×îćé…….đÙøČęĂÜđúŠîüĉì÷č AM/FM ..×îćé……….ìŠĂ RMC (RSC) ×îćé…….×îćé………. .4 øć÷Öćø .ìŠĂ HDPE ×îćé…….öö.ìŠĂ uPVC ×îćé……. ìŠĂÿć÷ .ìŠĂ IMC ×îćé……. .คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 49 úĞćéĆïìĊę 1.ÿć÷ VAF. øüö ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ö.6. ö.êø.x……. øüö Āöć÷đĀêč . ö..…….øćÜđéĉîÿć÷ ßîĉé…….6. .îĉĚü ĀøČĂ öö.ÿć÷ FRC.ĒñÜđúČĂÖēàîðøąÖćý×îćé……… .đïĘéđêúĘé ÿć÷ÿĆââćè . ö. .öö.6. øüö ö. .îĉĚü ĀøČĂ öö.îĉĚü ĀøČĂ öö. .ìŠĂ PVC ×îćé…….öö.4.ēüúúčŠö×îćé……….……. .îĉĚü ĀøČĂ öö.. ö.5.6 1. .ìŠĂ uPVC ×îćé…….×îćé……….×îćé……….đÙøČęĂÜđúŠî DVD/MP3 . . ö. . ö.đïĘéđêúĘé ĀîŠü÷ ö..ìŠĂ PVC ×îćé…….öö.êø.×îćé……….îĉĚü ĀøČĂ öö.êø.……. .…….2 1.đïĘéđêúĘé ÿć÷ÿĆââćè .öö.ÿć÷ VAF.×îćé……….đïĘéđêúĘé øąïïđÿĊ÷ÜðøąÖćý ĒñÜÙüïÙčöĒúąÖøąÝć÷ÿĆââćèđÿĊ÷Ü . ö..öö.đÙøČęĂÜñÿöÿĆââćèđÿĊ÷ÜðøąÖćý ×îćé………. . .5 1.3 1.×îćé……….. .4.êø. .öö. ö.ìŠĂ EMT ×îćé…….. ..ÿć÷ STP. .öö. .êø.îĉĚü ĀøČĂ öö.. ö. ö.ĕöēÙøēôîðøąÖćý .ÿć÷ THW. ö.îĉĚü ĀøČĂ öö.îĉĚü ĀøČĂ öö.×îćé…….4.úĞćēóÜðøąÖćýóøšĂöĀöšĂĒðúÜ ×îćé……….6. ö.…….ĒñÜöĂîĉđêĂøŤ . øüö ö.ÿć÷ VTF.4.4.…….4.öö.êĎšđÖĘïĂčðÖøèŤøąïïðøąÖćý úĞćēóÜðøąÖćý ĒúąĂčðÖøèŤÙüïÙčö .

ö.4...4. 1..öö..ìŠĂ uPVC ×îćé…….đÿćĂćÖćýìĊüĊßîĉé…….. øüö ö..êĎšđÖĘïĂčðÖøèŤ (Head End Rack) ×îćé………... .êĎšđÖĘïĂčðÖøèŤ ßîĉé. .7 øąïïìĊüĊøüö 1...7..2 ßčéĒ÷ÖĒúąÖøąÝć÷ÿĆââćè .×îćé.ìŠĂ uPVC ×îćé…….öö...7.ìŠĂ PVC ×îćé…….x…….4.ìŠĂ HDPE ×îćé……...×îćé…….öö.×îćé……….. .2 ßčéÖúšĂÜìĊüĊüÜÝøðŗé ... ...50 úĞćéĆïìĊę DPT คู่มือการประมาณราคา øć÷Öćø 1.ìŠĂ EMT ×îćé……. ... . .đÙøČęĂÜ×÷ć÷ÿĆââćèßîĉé…….x…….1 ßčéïĆîìċÖĒúąĒÿéÜךĂöĎúõćó . ..îĉĚü ĀøČĂ öö..4 ÿć÷ÿĆââćè ..×îćé………..×îćé.ÝćîéćüđìĊ÷ößîĉé……. . ..ìŠĂ EMT ×îćé……..îĉĚü ĀøČĂ öö.. ö.ßčéÖøąÝć÷ÿĆââćè (Splitter) ßîĉé………..đÙøČęĂÜÝŠć÷ÖĞćúĆÜĕôôŜć ..4. ĀîŠü÷ ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ö..7. ö.öö.îĉĚü ĀøČĂ öö.ßčé×ć÷ċéĒúąÖúŠĂÜÙøĂï (Housing) IP……… 1.... ö..đÙøČęĂÜøĆïÿĆââćèéćüđìĊ÷ößîĉé……....... ö....îĉĚü ĀøČĂ öö...4. ö...đÙøČęĂÜÝŠć÷ÖĞćúĆÜĕôôŜćÿĞćøĂÜĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ (UPS) .…….. ..ÝĂöĂîĉđêĂøŤßîĉé. .øćÜđéĉîÿć÷ ßîĉé……..3 ìŠĂÿć÷ . ..îĉĚü ĀøČĂ öö.đÙøČęĂÜøüöĒúąïĆîìċÖךĂöĎúõćó ßîĉé.. .8. 1.4.ìŠĂ IMC ×îćé…….îĉĚü ĀøČĂ öö.. ö...îĉĚü ĀøČĂ öö.8. ..×îćé………..4.öö.4.ìŠĂ RMC (RSC) ×îćé……. ö.8 øąïïìĊüĊüÜÝøðŗé 1. øüö ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ö.ìŠĂ IMC ×îćé……. .ÿć÷ßîĉé..7.7.4.1 ßčéøĆïĒúą×÷ć÷ÿĆââćè .đêšćøĆïìĊüĊ ßîĉé…………. ö.ìŠĂ PVC ×îćé……....5 đêšćøĆïìĊüĊ ...... 1. ö. 1.ßčéĒ÷ÖÿĆââćè (Tap Off) ßîĉé……….ÖúšĂÜüÜÝøðŗé Ēïï...4.îĉĚü ĀøČĂ öö.. .óøšĂöđúîÿŤ .îĉĚü ĀøČĂ öö.IP………...3 ìŠĂÿć÷ . Āöć÷đĀêč ..đïĘéđêúĘé 1.×îćé…….øćÜđéĉîÿć÷ ßîĉé…….đïĘéđêúĘé 1. ...8. .

øüö 1..5.Ceiling Freeblow Type) . .Ceiling Freeblow Type ) .Ceiling Freeblow Type ) ...CU-1/14 &FC-1/14 (30000 BTU/Hr.5.CU-3/18 &FC-3/18 (13000 BTU/Hr.CU-2/8 &FC-2/8 (30000 BTU/Hr.ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.5 ÜćîøąïïðøĆïĂćÖćýĒúąøąïć÷ĂćÖćý 1.CU-1/15 &FC-1/15 TO CU-1/17 & FC-1/17 (13000 BTU/Hr.CU-2/2 &FC-2/2 TO CU-2/7 & FC-2/7 (19000 BTU/Hr.CU-3/1 &FC-3/1 TO CU-3/17 & FC-2/17 (19000 BTU/Hr..CU-1/1 &FC-1/1 (13000 BTU/Hr.Ceiling Mounted Type) ..đÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýĒïïĒ÷ÖÿŠüîßîĉéĒ×üîđóéćî êĆĚÜóČĚî (CELING ..4 ÿć÷ÿĆââćè ..CU-1/12 &FC-1/12 (24000 BTU/Hr...CU-2/1 &FC-2/1 (13000 BTU/Hr. ïĊìĊ÷Ď/ßĆęüēöÜ SET SETS SET SETS SET SET SET SET SETS SET SET SETS SET SET SETS SETS SET SET SET SETS SET ßčé Āöć÷đĀêč .. FLOOR MOUNT TYPE) ×îćé …………….4.8.1 đÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýĒïïĒ÷ÖÿŠüî ( SPLIT TYPE ) ..Ceiling Mounted Type ) .đïĘéđêúĘé 1.Ceiling Mounted Type ) .Ceiling Freeblow Type ) ..2 đÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýĒïïĒ÷ÖÿŠüîøąïć÷ÙüćöøšĂîéšü÷úö ...Ceiling Mounted Type ) .9 ĂČęî ė đóČęĂĔĀšÙøïëšüîêćöĒïïøĎðøć÷Öćø ĀîŠü÷ øüö ö..Ceiling Freeblow Type ) .Ceiling Freeblow Type ) .CU-1/11 &FC-1/11 (13000 BTU/Hr..Ceiling Freeblow Type ) ..CU-1/13 &FC-1/13 (9000 BTU/Hr.Ceiling Freeblow Type ) ..Ceiling Freeblow Type ) .CU-2/19 &FC-2/19 (30000 BTU/Hr..đïĘéđêúĘé 1.Ceiling Freeblow Type ) .CU-1/8 &FC-1/8 (30000 BTU/Hr.CU-2/8 &FC-2/9 (13000 BTU/Hr.CU-2/14 &FC-2/14 TO CU-2/18 & FC-2/18 (19000 BTU/Hr.4.CU-2/21 &FC-2/21 (24000 BTU/Hr.Ceiling Freeblow Type ) .) 1.Ceiling Freeblow Type) .Ceiling Freeblow Type) .CU-2/10 &FC-2/10 TO CU-2/13 & FC-2/13 (36000 BTU/Hr.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 51 úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ..Ceiling Mounted Type) ...CU-1/2 &FC-1/2 TO CU-1/7 & FC-1/7 (19000 BTU/Hr.CU-1/9 &FC-1/9 TO CU-1/10 & FC-1/10 (19000 BTU/Hr.CU-2/20 &FC-2/20 (19000 BTU/Hr..Ceiling Freeblow Type ) .Ceiling Mounted Type ) .…….CU-1/18 &FC-1/18 (24000 BTU/Hr.ÿć÷ßîĉé..Ceiling Freeblow Type ) .

..ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč....ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.5..GPM.úï. ïĊìĊ÷Ď/ßĆęüēöÜ .đÙøČęĂÜìĞćîĚĞćđ÷Ęî ßîĉéøąïć÷ÙüćöøšĂîéšü÷îĚĞć (WATER COOLED WATER CHILLER) Ēïï……..đÙøČęĂÜìĞćîĚĞćđ÷Ęî ßîĉéøąïć÷ÙüćöøšĂîéšü÷ĂćÖćý (AIR COOLED WATER CHILLER) Ēïï …….×îćéðøĉöćèîĚĞć…ĒÖúúĂîêŠĂîćìĊ(US..ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč. ×îćé …… êĆî Ùüćöđ÷Ęî óøšĂöĂčðÖøèŤ ..4 ĀĂñċęÜîĚĞć ( COOLING TOWER ) Ēïï. êŠĂîćìĊ ....... ïĊìĊ÷Ď/ßĆęüēöÜ .đÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýĒïïĒ÷ÖÿŠüî êĉéñîĆÜ (WALLTYPE) ×îćé ……………. ×îćé…… êĆî Ùüćöđ÷Ęî óøšĂöĂčðÖøèŤ .Ēïïêĉéđóéćî ×îćé ðøĉöćèúö……..ĒïïĒøÜđĀüĊę÷Ü ( CENTRIFUGAL FAN ) ×îćé ðøĉöćèúö………….... ………îĉĚü ....ô.. ïĊìĊ÷Ď/ßĆęüēöÜ ...........3 ÜćîóĆéúöøąïć÷ĂćÖćý .) ... ………îĉĚü . êŠĂîćìĊ ....ĒïïēøÜÜćîĂčêÿćĀÖøøö ×îćé Dia.ĒïïêĉéñîĆÜ ×îćé Dia....ĒïïêĉéÖøąÝÖ ×îćé Dia.) 1...đÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýĒïïĒ×üîĔîòŜćêĉéđóéćî / êĆĚÜóČĚî êĉéđóéćî / êĆĚÜóČĚî (ßîĉéêŠĂìŠĂúö) ×îćé ……………........đÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýĒïïĒ÷ÖÿŠüî êĎšêĆĚÜóČĚî (PACKAGE FLOOR STANDING TYPE) ×îćé …………….úï....ô...52 úĞćéĆïìĊę DPT คู่มือการประมาณราคา øć÷Öćø .5...... ………îĉĚü ...... ïĊìĊ÷Ď/ßĆęüēöÜ ...đÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý ĒïïêĉéĀîšćêŠćÜ (WINDOW TYPE) ×îćé …………….) 1...) ĀîŠü÷ ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé Āöć÷đĀêč ....

....5.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 53 úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø 1............ìŠĂîĚĞćđ÷Ęî (CHILLED WATER PIPE) ßîĉé BLACK STEEL PIPE SCH.....ìŠĂìĂÜĒéÜ ×îćé Dia.... A53 GRADE A) ×îćé Dia.11 ĀĆüéĎéĂćÖćýđÿĊ÷(EXHAUST AIR GRILLE ) ×îćé........ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč............ êø.5 ðĂîéŤ/úĎÖïćýÖŤôčêĀîć 1 îĉĚü .... ………îĉĚü .... ö. ö.....ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč....ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.... ………îĉĚü ...5. ×îćéðøĉöćèîĚĞć…ĒÖúúĂîêŠĂîćìĊ ( US.) 1...# 40 (ASTM......… 1....ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč..5...5.) ×îćéöĂđêĂøŤ ………………………ĒøÜöšć .... # 40 (ASTM....7 ÜćîìŠĂúö đđúąĂčðÖøèŤðøąÖĂï .ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.5....) 1. GPM.......ÜćîìŠĂúö (AIR DUCT) đđñŠîđĀúĘÖĂćïÿĆÜÖąÿĊ đÖøé….ô....ìŠĂ PVC ×îćé Dia.5... ö.) 1. đïĂøŤ …………… .. ………îĉĚü ×îćé Dia.... A53 GRADE A) ×îćé Dia....5........ ö......ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.......12 ĀĆüéĎéĂćÖćýõć÷îĂÖ (FRGSH AIR GRILLE WITH INSECT SCREEN) ×îćé………......9 ĀĆüÝŠć÷úö óøšĂöĔïðøĆïúö (AIR GRILLE WITH VOLUME DAMPER) ×îćé NECK SIZE …… ...ô.. ………îĉĚü ×îćé Dia. ………îĉĚü .5.......ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.... ....8 ÞîüîĀčšöìŠĂúö (INSULATION)đđñŠîÞîüîĔ÷đđÖšü ×îćéÙüćöĀîćđđîŠî1....) 1..êŠĂîćìĊ ( CFM.10 ĀĆüéĎéúöÖúĆï (RETURN AIR GRILLE ) ×îćé…… 1.......ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.. ö.......) ĀîŠü÷ ßčé ßčé êø......13 ìŠĂîĚĞć÷ćĒúąîĚĞćìĉĚÜ .5...5.......15 ìŠĂîĚĞćĀúŠĂđ÷Ęî (CONDENSER WATER PIPE) ßîĉé BLACK STEEL PIPE SCH .........ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč....) 1... ………îĉĚü ........6 đÙøČęĂÜÿŠÜúö×îćéđúĘÖĀøČĂĔĀ⊠( ÙĂ÷úŤîĚĞć ) ×îćéðøĉöćèúö …………úï..) 1.5..) 1.....) 1..14 ìŠĂîĚĞćĒúąĂčðÖøèŤðøąÖĂï ...ô...... ĂĆî ĂĆî ĂĆî ĂĆî ö. Āöć÷đĀêč ...5 đÙøČęĂÜÿĎïîĚĞć ( WATER PUMP ) Ēïï……………………………………….. ) .

………îĉĚü Āîć…………..23 Fitting&Accessorie 1.....5... LOT LOT Āöć÷đĀêč ....5..5.Size Ø 1" Thick 1/2" . ………îĉĚü ....5.ßîĉé …………….... M.îĉĚü ×îćé Dia....54 úĞćéĆïìĊę DPT คู่มือการประมาณราคา øć÷Öćø 1.Size Ø 3/4" Thick 1/2" ....Propeller Fan Type ĀîŠü÷ ö......5..... ö.........24 Hanger & Support 1... M....Liquid Tube Copper tube ( type L) Ø 3/8" Copper tube ( type L) Ø 1/2" .) 1. M.18 ÜćîìŠĂÿćøìĞćÙüćöđ÷Ęî×ĂÜđÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý . M...ìŠĂ PVC Ø 3/4" .25 óĆéúöøąïć÷ĂćÖćý óøšĂöêĉéêĆĚÜ ......5.....5.. M.ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč..... ö.....) 1...îĉĚü . M... M.....ìŠĂ PVC Ø 1" ..×îćé Dia.) 1.......ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.. M.....ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.5... ö......19 Suction Tube ......Copper tube ( type L) Ø 7/8" .Size Ø 5/8" Thick 3/4" ....20 Copper Tube Insulation ..5..ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč...........Size Ø 3/4" Thick 3/4" .) 1..) 1..×îćé Dia..21 Drain Pipe . M..) 1.. ………îĉĚü ..... ………îĉĚü Āîć…………...ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč...ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč...22 Drain Pipe Insulation ........ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč... M....5.) 1... M..Size Ø 7/8" Thick 3/4" ...ßîĉé ……………... M...Copper tube ( type L) Ø 5/8" .Copper tube ( type L) Ø 3/4" ......17 üćúŤü êŠćÜė ....16 ÞîüîĀčšöìŠĂîĚĞć (PIPE INSULATION) ßîĉé FLEXIBLE ELASTOMERIC CLOSED CELL INSULATION ×îćé Dia.

ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč...5..........5... M.....wg ) .....27 Air Cleaner ......) 1.. Main 125 AT IC 25 KA AP-2 : 30 Circuit ......5..) 1......1 (500 CFM) .32 ÜćîĂčðÖøèŤĕôôŜć×ĂÜøąïïðøĆïĂćÖćý .....5 mm .. Āöć÷đĀêč ....) 1......Galvanized Steel Sheet # 26 ...ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.5..Control Panel Board AP-1 : 24 Circuit .30 Hanger & Support 1.....5. M..ACL ..5......2 (1000 CFM) .......28 ÜćîìŠĂúöĒúąĂčðÖøèŤ ..คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 55 úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ĀîŠü÷ EF Ø 6" (120 CFM) ( Wall or Window Mount Type ) EF Ø 8" (220 CFM) ( Wall or Window Mount Type ) EF Ø 10" (500 CFM) ( Wall or Window Mount Type EF Ø 12" (650 CFM) ( Wall or Window Mount Type .....THW 4 mm2 SETS SETS SETS SETS SETS SETS SETS SETS EA..) 1.5. EA.....wg ) ........CEF-2 ( 200 CFM @ 0. EA...Exhaust Air Grille Size 6" x 6" Size 8" x 8" Size 10" x 10" ..29 Duct .) 1...CEF-1 ( 80 CFM @ 0...33 Branch Breaker ( Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA) Branch CB 16 AT-1P Branch CB 20 AT-1P Branch CB 32 AT-1P Branch CB 40 AT-1P ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč..31 øąïïĕôôŜćĒúąĂčðÖøèŤÿĞćĀøĆïøąïïðøĆïĂćÖćý 1..) 1.....26 Ceiling Mount Type ... EA...... FT 2 LOT øüö SET SET SET EA......1 in.THW 2.ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.ACL .....ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.....5..34 Wire 2 . EA.............) 1...... Main 125 AT IC 25 KA ..ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč........5.. EA...ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč..... Main 175 AT IC 25 KA AP-3 : 24 Circuit .1 in.

.THW 10 mm2 ......ĂćĀćø ×îćéîĚĞćĀîĆÖïøøìčÖĕöŠîšĂ÷ÖüŠć ………........) 1.úĉôêŤēé÷ÿćøĒïïöĊĀšĂÜđÙøČęĂÜ ×îćéîĚĞćĀîĆÖïøøìčÖ ĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 1000 ÖĉēúÖøĆö ÝĞćîüîøĆï×îÿŠÜ 3 ßĆĚî 3 ðøąêĎ........ đöêø/îćìĊ ..........úĉôìŤēé÷ÿćø ×îćéîĚĞćĀîĆÖïøøìčÖĕöŠîšĂ÷ÖüŠć ……….......5........35 Conduit . LOT øüö ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé øüö Āöć÷đĀêč ........................ ßĆĚî ÙüćöđøĘü….ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč...... đöêø/îćìĊ . M.................... đöêø/îćìĊ .............úĉôìŤÿŠÜđĂÖÿćø .....................6 ÜćîøąïïúĉôêŤĒúąïĆîĕéđúČęĂî ... M.. M.) 1.. 1P -Size 40 AT..5......) 1.ÙŠćìéÿĂïøąïï úĉôìŤ Ēúą ïĆîĕéđúČęĂî .............đöêø ÿĎÜ …………..Size 20 AT....IMC Size Ø 1/2" ............ M..........56 DPT คู่มือการประมาณราคา úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø . ÖĉēúÖøĆö ÝĞćîüîßĆĚîĀ÷čéøĆïÿŠÜ..... EA..5.. ĄúĄ ĀîŠü÷ M... đöêø/îćìĊ ... ĄúĄ 1.........ïĆîĕéđúČęĂî ×îćéÙüćöÖüšćÜ ………. ÙüćöđøĘü 45 đöêø/îćìĊ ..EMT Size Ø 3/4" .... ÖĉēúÖøĆö ÝĞćîüîßĆĚîĀ÷čéøĆïÿŠÜ. EA....đöêø ÙüćöđøĘü …………..... ÖĉēúÖøĆö ÝĞćîüîßĆĚîĀ÷čéøĆïÿŠÜ ....IMC Size Ø 3/4" ... ßĆĚî ÙüćöđøĘü…......úĉôìŤïøøìčÖ×ĂÜ ×îćéîĚĞćĀîĆÖïøøìčÖĕöŠîšĂ÷ÖüŠć ………. ßĆĚî ÙüćöđøĘü….ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč......EMT Size Ø 1/2" ... M..39 ÜćîøąïïðøĆïĂćÖćýĒúąøąïć÷ĂćÖćýĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč) ...........5.36 Disconnecting Switch ( Out Door ) .......ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč..THW 6 mm2 .. 1P ...38 ÙŠćìéÿĂïøąïïðøĆïĂćÖćýĒúąøąïć÷ĂćÖćý 1... EA.....37 Hanger & Support 1.. 1P -Size 30 AT.............5........ÜćîøąïïúĉôêŤĒúąïĆîĕéđúČęĂîĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč) ..

.…...ö...คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 57 úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ĀîŠü÷ 1... ĄúĄ 2. ....….ÜćîêÖĒêŠÜòŜćđóéćî .ö...ÜćîøąïïđøĊ÷Öó÷ćïćúĄ .......…...ÜćîøąïïêĎšéĎéÿćøđÙöĊ .. .Üćî×čéÿøą ...ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč...đÙćîŤđêĂøŤ Ēïï……. .ÜćîøąïïóĉđýþĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč) ..ÜćîðúĎÖĀâšć ...... Āöć÷đĀêč .1 ÜćîøąïïóĉđýþĂČęîė ..) úï.2 ÜćîêÖĒêŠÜõć÷ĔîĂćÙćø ........ÜćîÝĆéÿüî ....….ÜćîđéĉîìŠĂĂŢĂÖàĉđ÷Šî ...ö.ö...ÜćîđéĉîìŠĂĒÖŢÿ ....1. êø..7 ÜćîøąïïđÙøČęĂÜÖúĒúąøąïïóĉđýþĂČęîė 1. .) 2....ēêŢąĀšĂÜðøąßčö Ēïï………. ëöéĉî...……..×îćé….. êø...ö...Üćîëöéĉî ...1 ÙøčõĆèæŤÿøšćÜÖĆïìĊę (Build in) .... ÖúčŠöÜćîìĊę 3 3.. êø....1.……×îćé…………….....ö..ÜćîìĞćÞćÖÖĆĚîĀšĂÜĒïï….…....... .ēêŢąĀšĂÜðäĉïĆêĉÖćø Ēïï.1 Üćî×čéÿøą... .×îćé….ÜćîïčüĂúđðđðĂøŤñîĆÜĒúąđóéćî .ÝĆéÿüî..×îćé….....ö.ö.ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.ö..×îćé….ÜćîêÖĒêŠÜñîĆÜ ..ö..1 ÜćîÙøčõĆèæŤÝĆéÝšćÜĀøČĂÿĆęÜìĞć ÖúčŠöÜćîìĊę 2 2.êĎšđÖĘïđĂÖÿćø Ēïï.1 ÜćîõĎöĉìĆýîŤ ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé êø...ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč. êø.ö...ÜćîìĞćúüéïĆüðøąéĆïÿŠüîêŠćÜė .......7....ðúĎÖĀâšć ....×îćé……………...... êø. ......ÜćîêÖĒêŠÜóČĚî . ..... êø.......êĎšđÖĘïđÿČĚĂñšć Ēïï………... ö.ßĆĚîüćÜ×ĂÜ Ēïï……….ÜćîìĞćñîĆÜđïćÖĆĚîĀšĂÜìĞćÜćî ..) 3. êø........ÜćîøąïïÖčâĒÝĔßšøĀĆÿ .…×îćé….. êø.ÜćîìĞćđüìĊĒúąÞćÖ .êĎš SINK úšćÜõćßîąĒïï….... êø..…×îćé…………….

..... ĔêšñĉüÝøćÝø ïŠĂ ïŠĂ .àö.....ú.ÿ....... ×îćé. ÙüćöúċÖđÞúĊę÷. ïŠĂ ïŠĂ ïŠĂ ßčé ĔêšéĉîìĆęüĕðĒúąìćÜđìšć ĔêšñĉüÝøćÝø ïŠĂ ßčé ßčé ö...đöêø .........1.... úï.đöêø (öćêøåćî) ÙüćöúċÖđÞúĊę÷...ÿ....ú..ö.......đöêø ..................... ×îćéÙüćöÝčøüöĕöŠîšĂ÷ÖüŠć........ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.. ÙüćöúċÖđÞúĊę÷.. .) 3..........ú....êšî......ÿ.........đöêø .đöêø .ÿ.................. ÿĎÜ.. ö.đöêø .ÿ..ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.... ö.ú.....đöêø (öćêøåćî) ÙüćöúċÖđÞúĊę÷....... ĔêšéĉîìĆęüĕðĒúąìćÜđìšć ĔêšñĉüÝøćÝø ö.... ÿĎÜ......ÜćîïŠĂóĆÖìŠĂøąïć÷îĚĞć Ù...............ÿ.àö............... ..) 3............ÜćîĂČęî ė đߊî øąïïðøąðćñĆÜïøĉđüè.đöêø .... øąïïÿč×ćõĉïćúðŜĂö÷ćö ĄúĄ ............... ÖüšćÜ...........ïŠĂóĆÖìŠĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ Ù. ×îćé.........2..ëĆÜđÖĘïîĚĞćĔêšéĉîÿĞćđøĘÝøĎð ßîĉé.58 úĞćéĆïìĊę DPT คู่มือการประมาณราคา øć÷Öćø 3.ú.......ÿ......) .ïŠĂïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ Ù......) ÙüćöúċÖđÞúĊę÷.ëĆÜđÖĘïîĚĞćÿĞćđøĘÝøĎð ßîĉé......................2 Üćîøąïïÿč×ćõĉïćúñĆÜïøĉđüè ......đöêø ..........ìŠĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ (ßîĉéìŠĂĒúąöćêøåćî) ÙüćöúċÖđÞúĊę÷...........................ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.....êšî..đöêø (òćðŗé Ù............ÜćîìŠĂøąïć÷îĚĞć Ù.ÜćîïŠĂóĆÖìŠĂøąïć÷îĚĞć Ù.êšî........×îćéúĞćêšî..........×îćéúĞćêšî.............2 ÜćîñĆÜïøĉđüèĒúąÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąÖĂïĂČęîė 3.... ×îćéÙüćöÝč....3 ÜćîõĎöĉìĆýîŤĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč...... ÿĎÜ...... ÖüšćÜ. ÿĎÜ.. ×îćéÙüćöÝčĕöŠîšĂ÷ÖüŠć........... ĄúĄ ĀîŠü÷ Āöć÷đĀêč êšî êšî êšî êšî 3......... ×îćéÙüćöÝč.............................×îćéúĞćêšî..................ïŠĂóĆÖìŠĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ Ù.) ö.....àö............................. ÿĞćĀøĆïìŠĂ×îćé..ÿ..... úï............ ×îćéÙüćöÝčĕöŠîšĂ÷ÖüŠć... úï.......đöêø ...đöêø ...ìŠĂøüïøüöîĚĞćđÿĊ÷ (ßîĉéìŠĂĒúąöćêøåćî) ÙüćöúċÖđÞúĊę÷...2.....øćÜøąïć÷îĚĞć Ù.ú..ÿ..........................ëĆÜđÖĘïïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷ÿĞćđøĘÝøĎð ßîĉé........ ..ú..đöêø ........đöêø ...1..ö.ÿ....ÿ........... ĔêšéĉîìĆęüĕðĒúąìćÜđìšć ö..ÜćîìŠĂøąïć÷îĚĞć Ù..) ÙüćöúċÖđÞúĊę÷......ö..........ëĆÜđÖĘïîĚĞćĔêšéĉî Ù.ÿ. úï.....đöêø (òćðŗé Ù.......ú...ú.. úï...àö..........ö............đöêø ...........đöêø (òćðŗé êąĒÖøÜđĀúĘÖ) ÙüćöúċÖđÞúĊę÷..............×îćéúĞćêšî....2 ÜćîðúĎÖêšîĕöš .....đöêø ... .....................ú.....ú..øćÜøąïć÷îĚĞć Ù................. ÿĞćĀøĆïìŠĂ×îćé.......êšî...... ...........đöêø ..........1 Üćîøąïïÿč×ćõĉïćúõć÷îĂÖĂćÙćø ...ú.ö.......đöêø (òćðŗé êąĒÖøÜđĀúĘÖ) ÙüćöúċÖđÞúĊę÷...........

îĉĚü .ךĂÜĂ 90 ĂÜýć ×îćé Dia…….SOLENOID VALVE ×îćé Dia….îĉĚü . ÖüšćÜ…...ìŠĂ PB SDR CLASS 13.øćÜøąïć÷îĚĞć Ù..ÿ.......÷ćü…(òćđĀúĘÖ) ...øćÜøąïć÷îĚĞć Ù.ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč...÷ćü…Ēïïđú×ìĊę….5 ×îćé Dia……../üĆîĒïïđú×ìĊę…..4 ÜćîøąïïøéîĚĞćêšîĕöš . .VALVE BOX ×îćé Dia….ö.ÿ.3 ×îćé Dia……...ĀĆüĂčé ×îćé Dia……. ïŠĂ ïŠĂ ö...îĉĚü .คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 59 úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø 3.) 3.ïŠĂóĆÖìŠĂøąïć÷îĚĞćđÿĊ÷ ÖüšćÜ….îĉĚü .ú. .îĉĚü ..ìŠĂøąïć÷îĚĞć Ù.ÿ.......÷ćü……(òć Ù.ךĂÜĂ 45 ĂÜýć ×îćé Dia……....ÿćöìćÜ T ×îćé Dia…….ú.îĉĚü ..6.....2.îĉĚü .ö.îĉĚü ..ú.ךĂêŠĂúé ×îćé..ú.îĉĚü .÷ćü…(òć Ù.ú.. ÖüšćÜ….ïŠĂóĆÖìŠĂøąïć÷îĚĞć Ù...îĉĚü .ĀĆü SPRINKLER Ēïï GEAR ×îćé Dia….ú.Y ..îĉĚü ....ךĂêŠĂđÖúĊ÷üĔî 1 éšćî ×îćé Dia…….îĉĚü ... ..÷ćü…Ýč…….ïŠĂóĆÖìŠĂøąïć÷îĚĞć Ù...ëĆÜđÖĘïîĚĞćĔêšéĉî ÖüšćÜ…....ÿćöìćÜ T ×îćé.úï..TIMER CONTROLLER SPRINKLER ×îćé…..îĉĚü .(öĂÖ.×îćé Dia……..ÿ...÷ćü……(òćđĀúĘÖ) . ÖüšćÜ….ßĆĚî 3) ....ú...ךĂÜĂ 90 ĂÜýć ×îćé..STAINER ×îćé Dia….. ö.ךĂêŠĂúé ×îćé Dia…….... ÖüšćÜ…....ĂčðÖøèŤ÷ċéĒ×üîìŠĂ îĚĞć÷ć Ēúą ĂČęîė ..3 Üćîøąïïÿč×ćõĉïćúïøĉđüè ..ÿ. ĂĆî ĂĆî ĂĆî øüö øüö Āöć÷đĀêč ..÷ćü…(òć Ù..ïŠĂïĞćïĆéîĚĞćđÿĊ÷×îćé ……..ïŠĂóĆÖìŠĂøąïć÷îĚĞćđÿĊ÷ ÖüšćÜ….ĀĆü SPRINKLER Ēïï SPRAY ×îćé Dia…..ĀĆü SPRINKLER Ēïï QUICK ×îćé Dia…......ú.îĉĚü ..îĉĚü .îĉĚü ..ìéÿĂï ìĞćÙüćöÿąĂćé ìćÿĊ ÿĆâúĆÖþèŤ ĀîŠü÷ ö.÷ćü…(òćđĀúĘÖ) .îĉĚü .ĀĆü SPRINKLER Ēïï BIGGUN ×îćé Dia….ìŠĂøąïïøéîĚĞćêšöĕöš (ßîĉéìŠĂĒúąöćêøåćî) ×îćé.) ...FLEXIBLE CONNECTION ×îćé Dia….îĉĚü ... .....ìŠĂøąïć÷îĚĞćđÿĊ÷ HDPE PN .îĉĚü .. ö..ÿ.îĉĚü .ïŠĂðøĆïÿõćóîĚĞć PH ÖüšćÜ…. êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé êĆü êĆü êĆü êĆü êĆü ö..GATE VALVE ×îćé Dia…..îĉĚü ....2...ÿ.) .. ïŠĂ ïŠĂ ïŠĂ ïŠĂ ïŠĂ ö...úï..) .ÿ...

...ÜćîìĞćðŜĂö÷ćö×îćé…..ÜćîìĞćëîîúĎÖøĆÜĀøČĂĀĉîÙúčÖ Āîć….ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč..... ....… .7 ÜćîĂČęîė .ÿ..îĉĚü ĒøÜéĆî.ÜćîÙĆîĀĉî Ù..) 3..îĉĚü ßîĉé...…..........ÿ.ìŠĂøšĂ÷ÿć÷ĕô ×îćé Dia.ú........đÙøČęĂÜÿĎïîĚĞć (PUMP SET) ÿĎïîĚĞćĕéšĕöŠîšĂ÷ÖüŠć…….5 ÜćîøąïïĕôôŜćĒúąÿČęĂÿćøïøĉđüè . ö.. ..ÜćîìĞćðøąêĎøĆĚüĒïï……………… ..60 úĞćéĆïìĊę DPT คู่มือการประมาณราคา øć÷Öćø ..ÜćîìĞćëîî ĒĂÿôŦúÿŤêĉÖÙĂîÖøĊê Āîć….ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.......ðŜĂö÷ćö....úĉêø / îćìĊ ìĊęÙüćöÿĎÜ…….ú. ÿĞćđøĘÝøĎð ..Ēïï….......… .. .. ÿüĉìÿŤĕôĒïï Ēïï……×îćé…….) 3..) 3. ö..ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč....Ēïï………... ßčé Āöć÷đĀêč ...............2...... ö....ĂčðÖøèŤ÷ċéìŠĂĒúą÷ċéÿć÷ĕô ..ëîî.... êø. êø.ÜćîìĞćøĆĚüĒïï…………………… ....ĀĆüøéîĚĞćêšîĕöš SPIRNKLER ×îćé......q mm............ ÿêćøŤìđêĂøŤ Ēïï……×îćé…….… .....PSI ....ðøąêĎîĚĞćÖĆîÖúĆï (CHECK VALVE) ×îćé..........2.... Āîć….PSI ... .ìćÜđìšć .... ………îĉĚü .. êø.îĉĚü ĒøÜéĆî.ö. đÿćĕôĒïï Ēïï……×îćé…….... .........2....… .....) ...............ÿ....…… s...ðøąêĎîĚĞć (GATE VALVE) ×îćé.êĎš SINK úšćÜõćßîąĒïï…. ÖúŠĂÜĀøČĂÙøĂï Ēïï……×îćé……........ÜćîìĞćÙĆîĀĉîøćÜêČĚî Ù... ĄúĄ ĀîŠü÷ ßčé đÙøČęĂÜ đÙøČęĂÜ ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé êšî ßčé ö.ÿć÷ĕô ×îćé ..×îćé….... ïćúćÿêŤ Ēïï……×îćé…….. ïćî ĀúĆÜ êø.ÜćîìĞćëîî Ù...........ö...6 ÜćîøĆĚü....đöêø óøšĂöĂčðÖøèŤĒúąøąïïÙüïÙčöĒïïĂĆêēîöĆêĉ .ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč.. ×îćé…….... ......... øüö ö.ö.................ö..ÜćîìćÜđéĉîđìšć ßîĉé……….ú.ēÙöĕôëîî/ßčé ēÙöĕôĀøČĂĀúĂé Ēïï……×îćé……....….ëĆÜÖøĂÜîĚĞć (FILTER SET) .

….........………×îćé…........ ×îćé …… đÙøČęĂÜÞć÷ÿĕúéŤóøšĂöđúîÿŤ Ēïï …… ×îćé …… đÙøČęĂÜÞć÷üĊéĊēĂēðøđÝÙđêĂøŤ Ēïï ……×îćé …… đÙøČęĂÜÙüïÙčö DISSOLVE Ēïï …….. ×îćé …… đÙøČęĂÜđìðàĉÜēÙøĕîìŤ Ēïï ………. ×îćé …… đÙøČęĂÜđúŠîĒúąïĆîìċÖüĊéĊēĂ Ēïï …….. ×îćé ……… đÙøČęĂÜ×÷ć÷đÿĊ÷Ü Ēïï ……..…..×îćé …… êĎšÿĞćĀøĆïĔÿŠđÙøČęĂÜđÿĊ÷Ü Ēïï ……×îćé …ÙüćöÿĎÜ ēêŢąÙĂîēàúÿĞćĀøĆïüćÜđÙøČęĂÜñÿöÿĆââćè Ēïï … ÙŠćÿć÷ĕöēÙøēôîĒúąÿć÷úĞćēóÜ ... ēêŢąìĞćÜćî Ēïï..…×îćé………. ×îćé… DIGITAL MULTI EQUALIZER Ēïï……×îćé … đÙøČęĂÜðøĆïêÖĒêŠÜđÿĊ÷Ü Ēïï …….....…………×îćé……………....) ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ÜćîÝĆéàČĚĂĂčðÖøèŤøąïïēÿê - 3 ĀîŠü÷ úĞćēóÜ Ēïï ……...………..... đÖšćĂĊĚìĞćÜćî Ēïï.…×îćé……………..........×îćé…………… êĎšĀîĆÜÿČĂ Ēïï…………....... ×îćé ……… EQUALIZING CROSS-OVER Ēïï …. ×îćé ……… ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé Āöć÷đĀêč ... . ×îćé ……… đÙøČęĂÜđúČĂÖÿĆââćèõćó Ēïï ……… ×îćé ……… đÙøČęĂÜßĊĚïĂÖêĞćĒĀîŠÜ Ēïï ………...... ×îćé ……… đÙøČęĂÜñÿöÿĆââćèđÿĊ÷Ü Ēïï …….....…..…...ĂČęîė (øąïč....) ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé øüö ÜćîÝĆéàČĚĂĂčðÖøèŤøąïïēÿêìĆýîŤ - đÙøČęĂÜÞć÷üĊéĊēĂēðøđÝÙđêĂøŤ Ēïï …… ×îćé …… ÝĂÞć÷ Ēïï ………………………….......×îćé…………… đÖšćĂĊĚðøąßčö Ēïï... ßĆĚîüćÜ×ĂÜ Ēïï….×îćé…..×îćé………… êĎšđÖĘïđĂÖÿćø Ēïï.ĂČęîė (øąïč. ßčéøĆïĒ×Ö Ēïï……….... ×îćé ……… đÙøČęĂÜđúŠîĒúąïĆîìċÖêúĆïđìð Ēïï …… ×îćé …… đÙøČęĂÜđúŠîÙĂöĒóĘÙéĉÿÖŤ Ēïï …… ×îćé ……… ĕöēÙøēôîĕøšÿć÷ĒïïĀîĊï Ēïï …….……….คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 61 ÿŠüîìĊę 2 : ÙøčõĆèæŤÝĆéàČĚĂĀøČĂÿĆęÜàČĚĂ (ÙĞćîüèĔîøćÙćñĎšñúĉêĀøČĂñĎšÝĞćĀîŠć÷ēé÷ĕöŠøüöÙŠćêĉéêĆĚÜĒúąÙŠćĔߚ݊ć÷Ĕéė) úĞćéĆïìĊę 1 øć÷Öćø ÜćîÝĆéàČĚĂÙøčõĆèæŤúĂ÷êĆü (ìčÖßîĉéĒúąðøąđõì) - 2 ēêŢąìĞćÜćî Ēïï……….....

........….............) ÜćîÝĆéàČĚĂĀøČĂÿĆęÜàČĚĂĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč) .... ×îćé ……… ÝĂöĂøŤîĉđêĂøŤ Ēïï ………….........….... ĄúĄ ßčé đÙøČęĂÜ đöêø đöêø Āöć÷đĀêč ..... ×îćé ……… ÖúšĂÜìĊüĊ Ēïï …………….) đöêø đöêø ßčé ßčé ßčé ßčé ÜćîÝĆéàČĚĂĂčðÖøèŤøąïïøĆÖþćÙüćöðúĂéõĆ÷ - 6 øüö ÜćîÝĆéàČĚĂĂčðÖøèŤøąïïÙĂöóĉüđêĂøŤ - 5 ĀîŠü÷ ĒñÜÙüïÙčöĀúĆÖ Ēïï ………................... ×îćé ……… ..... ×îćé ……… ìŠĂøšĂ÷ÿć÷ Ēïï ……………........×îćé ……… đÙøČęĂÜÙĂöóĉüđêĂøŤ Ēïï ……...ĂČęîė (øąïč........ ×îćé ……… đÙøČęĂÜóĉöóŤ Ēïï ……………........ÙŠćÿć÷ÿĆââćèõćó ....... ×îćé ……… ÿć÷ÿĆââćè Ēïï ………...........................ĂČęîė (øąïč..62 DPT คู่มือการประมาณราคา úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ..) 4 øćÜĒúąìŠĂøšĂ÷ÿć÷ Ēïï ……................ ×îćé ……… ÿć÷ÙĂöóĉüđêĂøŤ Ēïï ……... ×îćé ……… .....ĂČęîė (øąïč...................... ×îćé ……… đÙøČęĂÜÿĞćøĂÜĕôôŜć Ēïï ……..

.........คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 63 ÿŠüîìĊę 3 : ÙŠćĔߚ݊ć÷óĉđýþêćöךĂÖĞćĀîéĄ úĞćéĆïìĊę 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 øć÷Öćø ÖćøÖĞćĀîéÙčèÿöïĆêĉñĎšðäĉïĆêĉÜćîĀøČĂÙčöÖćøÖŠĂÿøšćÜóĉđýþđÞóćą ÖćøÖĞćĀîéĔĀšĔßšîĆęÜøšćîóĉđýþđóČęĂÙüćöðúĂéõĆ÷êŠĂÙîÜćîÖŠĂÿøšćÜ ÖćøìĞć BENCH MARK ÿĞćĀøĆïêøüÝđßĘÙøąéĆïöćêøåćî ÖćøìéÿĂïÖćøìøčéêĆü×ĂÜĂćÙćø×èąÖŠĂÿøšćÜđðŨîøą÷ąė ÖćøìĞćĂćÙćøïćÜÿŠüîĔĀšĒúšüđÿøĘÝđóČęĂđךćĕðĔßšÿĂ÷ÖŠĂîđÿøĘÝìĆĚÜēÙøÜÖćø ÖćøÖĞćĀîéĔĀšìĞćøć÷úąđĂĊ÷éĒñîÜćîÖŠĂÿøšćÜéšü÷øąïï C..………………………… ĄúĄ ĀîŠü÷ Üćî Üćî Üćî Üćî Üćî Üćî Üćî Üćî Üćî Üćî Üćî Üćî Üćî Üćî Āöć÷đĀêč ...M ÖćøÝĆéÿøšćÜÿĞćîĆÖÜćîÿîćö ÿĞćĀøĆïñĎšüŠćÝšćÜĀøČĂñĎšÙüïÙčöÜćî ÖćøìĞćøąïïðŜĂÜÖĆîòčśîêćöךĂïĆÜÙĆï ÖćøÝĆéìĞćøąïïðŜĂÜÖĆîéĉîóĆÜ ÖćøĔߚ݊ć÷ÿĞćĀøĆïĂčðÖøèŤđÙøČęĂÜÝĆÖøÖúóĉđýþĔîÖćøÖŠĂÿøšćÜ đߊî TOWER CRANE đÙøČęĂÜÿŠÜÙĂîÖøĊê×èąđì đðŨîêšî ÖćøĔߚ݊ć÷ÖøèĊĕöŠĂîčâćêĔĀšÙîÜćîóĆÖĔîïøĉđüèìĊęÖŠĂÿøšćÜ (đÞóćąÙŠćóćĀîąĕð-ÖúĆï×ĂÜÙîÜćî) ÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖøøöüĉíĊðŜĂÜÖĆîßĊüĉêĒúąìøĆó÷Ťÿĉî×ĂÜïčÙÙúìĊę 3 ÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøîĞćüĆÿéčÖŠĂÿøšćÜĕðĔßšĔîÿëćîìĊę ìĊęöĊךĂÝĞćÖĆéĔîÖćøúĞćđúĊ÷Ü üĆÿéčàċęÜĕöŠđðŨîĕðēé÷ðÖêĉ×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜēé÷ìĆęüėĕð ÙŠć×îÿŠÜüĆÿéčĒúąĀøČĂĂčðÖøèŤÖŠĂÿøšćÜĔîÖøèĊìĊęÝĞćđðŨîêšĂÜÙĞćîüèÙŠć×îÿŠÜ ĂČęîė (ëšćöĊĔĀšøąïč) ………………………………………...P....

1 มาตรฐานสากล 2.2 มาตรฐานงานช่างหรือ 2.2 จากสถานที่จริง : การวัดหาปริมาณงานในสถานที่ก่อสร้างจริงหรือ 3.2 กำหนดทศนิยมจำนวนสองหลัก (ยกเว้นจำนวนนับ) 1.3 ให้ปัดเศษทศนิยม 2. หน่วยของปริมาณงานให้กำหนดตาม 2.3 จากแบบก่อสร้าง: การวัดหาปริมาณงานจากรูปแบบรายการ (แบบก่อสร้าง) ที่จะใช้ก่อสร้าง 4.1 จากการสำรวจ:การวัดหาปริมาณงานโดยใช้เครื่องมือสำรวจ 3.1 ให้ใช้ตัวเลขอารบิค 1.3 มาตรฐานของผู้ผลิตสินค้า 3. การวัดจำนวนปริมาณงาน 1.64 DPT คู่มือการประมาณราคา มาตรฐานการวัดและคำนวณปริมาณงาน ในงานก่อสร้างอาคาร ในการวัดหาปริมาณงานสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร มีข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐาน ไว้ดังนี้ 1. วิธีการวัดให้ใช้หลักการดังนี้ หลักการ : ใช้ตัวเลขที่กำกับไว้ในรูปแบบรายการก่อสร้าง(แบบก่อสร้าง) : การวัดโดยใช้สเกลจากรูปแบบควรระมัดระวังความคลาดเคลื่อน : วัดปริมาณงานที่ได้จริงแล้วเผื่อเป็น %ตามหลักเกณฑ์การเผื่อที่กำหนดไว้ : วัดปริมาณงานที่ได้จริงแล้วเผื่อปริมาณวัสดุในค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย (กรณีคำนวณปริมาณ วัสดุมวลรวมต่อหน่วย) : นับจำนวนปริมาณงานที่ได้จริงจากรูปแบบรายการก่อสร้าง (แบบก่อสร้าง) หรือจากรายการ หรือ รายละเอียดประกอบที่กำหนดไว้ หมายเหตุ - กรณีอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางหรือผู้ประมาณการราคาต้องพิจารณา ถึงขนาดหน้าตัดของโครงสร้างเช่น ขนาดเสาหรือขนาดคาน เพราะปริมาณวัสดุอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ ดังนั้น การวัดอาจต้องใช้ระยะจากขอบถึงขอบเพื่อให้การคำนวณหาเนื้อที่หรือปริมาณนั้นถูกต้องและเป็นจริงที่สุด - ปริมาณงาน หมายถึง จำนวนหรือปริมาณของงาน วัสดุ และ/หรือแรงงาน สำหรับรายการงานก่อสร้างนั้น . การวัดหาปริมาณในงานก่อสร้างอาคารดำเนินการได้ ดังนี้ 3.

ค่าทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม.... ค่าทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ให้คำนวณ เป็นค่างานต้นทุนไว้ในส่วนของค่างานต้นทุน 3... งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3.3 เมื่อได้ ปริมาณงานดินขุดของฐานรากทั้งหมดแล้ว ให้นำไปรวมกับเปอร์เซ็นต์การเผื่องานขุดดิน (ตามหลักเกณฑ์เผื่อดินพังและ เพื่อทำงานสะดวก) ก็จะได้ปริมาณงานดินขุดทั้งหมดเป็นจำนวน...........ต้น หมายเหตุ กรณีมีค่าเจาะสำรวจดิน.ม.ม.1 งานวัสดุรองใต้ฐานราก การคำนวณหาปริมาณงานวัสดุรองใต้ฐานราก ให้คำนวณวัสดุรองฐานรากตาม ขนาดเนื้อที่ใต้ฐานรากแต่ละขนาดคูณด้วยความหนาของวัสดุรองใต้ฐานรากแล้วคูณด้วยจำนวนของฐานรากแต่ละขนาดจะ ได้ผลลัพธ์เป็น... งานโครงสร้างวิศวกรรม 1.... งานขุดดินและถมดิน - งานขุดดินและถมคืนให้คำนวณหาปริมาณงานดินที่ต้องขุด ตามเนื้อที่ของฐานรากแต่ละขนาดคูณด้วย ความลึกจากระดับดินถึงใต้ฐานรากแล้วคูณด้วยจำนวนของฐานรากแต่ละขนาดจะได้ผลลัพธ์ มีหน่วยเป็น......ม..ม..3 - การถมคืน คือ การนำดินที่ขุดขึ้นจากฐานราก แล้วถมคืนลงไปในหลุมฐานรากหลังจากทำการหล่อ คอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ แล้วเสร็จ 2.ม...3 เมื่อรวมปริมาณงานวัสดุรองใต้ฐานรากทั้งหมดแล้ว ให้นำไปรวมกับเปอร์เซ็นต์การเผื่องานถมทราย (ตามหลักเกณฑ์เผื่อการยุบตัวของงานถมทราย) ก็จะได้ปริมาณงานวัสดุรองใต้ฐานรากทั้งหมดเป็นจำนวน.3 ....3 3.2 งานคอนกรีตรองใต้ฐานราก (คอนกรีต 1:3:5) การคำนวณหาปริมาณงานคอนกรีตรองใต้ฐานราก ให้ คำนวณคอนกรีตของฐานรากตามขนาดเนื้อที่ใต้ฐานรากแต่ละขนาดคูณด้วยความหนาของงานคอนกรีตใต้ฐานรากแล้วคูณ ด้วยจำนวนของฐานรากแต่ละขนาด เมื่อรวมปริมาณงานคอนกรีตรองใต้ฐานรากทุกขนาดแล้วก็จะได้ปริมาณคอนกรีตใต้ ฐานรากทั้งหมดเป็นจำนวน..คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 65 หลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณงาน งานก่อสร้างอาคาร ในการวัดหาปริมาณงานโดยทั่วไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการวัดและคำนวณปริมาณงานในงานก่อสร้างอาคารดัง กล่าวแล้วในส่วนของมาตรฐานการวัดและคำนวณปริมาณงานในงานก่อสร้างอาคารแต่อย่างไรก็ตามในบางรายการงาน ก่อสร้าง จำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการวัดและคำนวณหาปริมาณงาน วัสดุ และหรือแรงงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดย เฉพาะอย่างยิ่ง รายการงานก่อสร้างในส่วนของงานโครงสร้างวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม และงานระบบต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างสามารถวัดและคำนวณปริมาณงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ดังนั้น รายการ งานก่อสร้างใดที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การวัดและคำนวณปริมาณงานไว้ในส่วนนี้ ให้ใช้ตามที่กำหนดในส่วนนี้ หลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณงานที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ ประกอบด้วย รายการงานก่อสร้างบางรายการในส่วนของ งานโครงสร้างวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และงานระบบปรับอากาศและเครื่องกล ดังต่อไปนี้ 1. งานตอกเข็ม - งานตอกเสาเข็ม ให้การคำนวณหาปริมาณของเสาเข็มที่จะตอก ตามชนิด ขนาดและความยาวของเสาเข็ม โดยคิดปริมาณของเสาเข็มที่กำหนดให้ตอก กับฐานรากแต่ละขนาด แล้วรวมยอดได้จำนวนเท่าใด เป็นปริมาณของเสาเข็ม ที่จะใช้ทั้งหมดเป็นจำนวน........

.คอนกรีตเสา การคำนวณปริมาณคอนกรีตเสา ให้คำนวณพื้นที่หน้าตัดตามขนาดของเสาแต่ละขนาดแล้ว นำพื้นที่หน้าตัดของเสาคูณด้วยความสูงของเสาจะได้ผลลัพธ์เป็นลูกบาศเมตร เมื่อรวมปริมาณคอนกรีตเสาทุกขนาดแล้วก็ จะได้ปริมาณคอนกรีตเสาทั้งหมดเป็นจำนวน...3 .3 4.........3 . งานแบบหล่อคอนกรีต 4.1 การคำนวณหาปริมาณเนื้อที่แบบหล่อคอนกรีต หมายถึง การคำนวณหาเนื้อที่/ปริมาณแบบที่รองรับหรือ ห่อหุ้มคอนกรีตที่จะหล่อเป็นงานโครงสร้าง ค..3 การคำนวณหาปริมาณเสาค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต ให้คำนวณโดยใช้อัตรา เสาค้ำยันท้องคาน 1 ต้นต่อ ความยาวของท้องคาน 1 เมตร และเสาค้ำยันท้องพื้น 1 ต้น ต่อเนื้อที่พื้น 1 ตารางเมตร เมื่อรวมปริมาณงานเสาค้ำยัน ทั้งหมดแล้วให้คำนวณโดยเฉลี่ยประมาณ 30% ของทั้งหมดจะได้เป็นจำนวน..3 ..........ม...คอนกรีตเสาตอม่อการคำนวณปริมาณคอนกรีตเสาตอม่อให้คำนวณพื้นที่หน้าตัดตามขนาดของเสา ตอม่อแต่ละขนาดแล้วนำพื้นที่หน้าตัดของเสาตอม่อนั้นคูณด้วยความสูงของเสาตอม่อจะได้ผลลัพธ์เป็นลูกบาศเมตร เมื่อ รวมปริมาณคอนกรีตเสาตอม่อทุกขนาดแล้วก็จะได้ปริมาณคอนกรีตเสาตอม่อทั้งหมดเป็นจำนวน...ม....1 ก็อาจทำได้ ซึ่งผู้ประมาณราคาจะต้องทำการสืบราคา โดยคิดเป็นราคาของการเช่าเท่านั้น ซึ่งจะมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากในสืบราคาและระยะเวลาที่ใช้งานแต่ทั้งนี้ใน ทางปฏิบัติผู้ประมาณการเป็นเพียงผู้คำนวณราคากลางในโครงการของงานก่อสร้างนั้นๆ จึงไม่สามารถที่จะกำหนด ชนิด/ประเภท ของแบบหล่อคอนกรีตเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดลงไปได้ โดยข้อเท็จจริงการใช้แบบหล่อคอนกรีตชนิด/ ประเภทอื่นใด ย่อมขึ้นอยู่กับเทคนิคการทำงานและศักยภาพของผู้รับจ้างเอง ดังนั้นในทางปฏิบัติผู้ประมาณราคายัง คงยึดแนวทางการคิดคำนวณตามหลักการเดิมตามข้อ (4) โดยการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก็ยังเป็นไปตาม ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ .2 การคำนวณหาปริมาณค้ำยันหรือไม้คร่าวสำหรับยึดแบบหล่อคอนกรีต ให้คำนวณโดยเฉลี่ยประมาณ 30% ของเนื้อที่แบบหล่อคอนกรีตซึ่งได้จากการปรับลดปริมาณแล้ว จะได้ผลลัพธ์ปริมาณค้ำยันหรือไม้คร่าว สำหรับยึดแบบหล่อ เป็น..3 4.ฟ.3 .คอนกรีตคาน การคำนวณปริมาณคอนกรีตคาน ให้คำนวณพื้นที่หนาตัดตามขนาดของคานแต่ละขนาด แล้วนำพื้นที่หน้าตัดของคานคูณด้วยความยาวของคานจะได้ผลลัพธ์เป็นลูกบาศเมตร เมื่อรวมปริมาณคอนกรีตคานทุกข นาดแล้วก็จะได้ปริมาณคอนกรีตคานทั้งหมดเป็นจำนวน...คอนกรีตพื้น การคำนวณปริมาณคอนกรีตพื้น ให้คำนวณเนื้อที่ของพื้นตามขนาดของพื้นแต่ละขนาดแล้ว นำเนื้อที่ของพื้นคูณด้วยความหนาของพื้นจะได้ผลลัพธ์เป็นลูกยบาศเมตร เมื่อรวมปริมาณคอนกรีตพื้นทุกขนาดแล้วก็จะ ได้ปริมาณคอนกรีตพื้นทั้งหมดเป็นจำนวน.......2 4......ม.....66 DPT คู่มือการประมาณราคา 3.ล.ต้น กรณีแบบหล่อคอนกรีตชนิดแบบเหล็กหรือแบบหล่อชนิดอื่นใดการคิดคำนวณเพื่อหาปริมาณของแบบหล่อ คอนกรีต ผู้ประมาณการอาจใช้วิธีคิดหาปริมาณตามข้อ 4.ม.....ม..ส....คอนกรีตฐานราก การคำนวณปริมาณคอนกรีตฐานราก ให้คำนวณคอนกรีตตามขนาดของฐานราก แต่ละขนาด คือ ความกว้างคูณความยาว แล้วคูณด้วยความหนาของฐานราก จะได้ผลลัพธ์เป็นลูกบาศเมตร เมื่อรวม ปริมาณคอนกรีตฐานรากทุกขนาดแล้วก็จะได้ปริมาณคอนกรีตฐานรวมทั้งหมดเป็นจำนวน...3 ..ม.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง ให้คำนวณหาปริมาณเนื้องานคอนกรีตโครงสร้างของอาคารทั้งหมดตั้งแต่ฐานราก เสาตอม่อ คานคอดิน เสา คาน พื้นและบันไดทุกชั้น จนถึงโครงหลังคาตามแบบแปลนแล้วรวมปริมาณของจำนวนทั้งหมด เป็น.....ม.....ทั้งหมดตั้งแต่ฐานราก ตอม่อ เสา คาน พื้น ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งเมื่อรวม ปริมาณเนื้อที่แบบหล่อคอนกรีตทั้งหมดแล้วจะได้ปริมาณงานแบบหล่อคอนกรีต เป็นจำนวน.....

....เมตร เป็นต้น ... งานเหล็กเสริมคอนกรีต การคำนวณหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีต ให้คำนวณตามที่กำหนดในแบบแปลนตามชนิดขนาดและความยาว ของเหล็กเสริม โดยคิดตามขนาดความกว้างหรือความยาวของโครงสร้างนั้นๆ ในแนวเส้นตรง โดยไม่ต้องหักผิวคอนกรีตที่ ห่อหุ้ม และไม่ต้องเผื่อความยาวในการทาบต่อ งอปลาย หรือดัดคอม้า เช่น กรณีของเหล็กเสริมของฐานราก ให้คำนวณ เหล็กเสริมตามขนาดและตามความกว้าง ยาว ของฐานราก คูณด้วยจำนวนเส้นตามที่กำหนดในรูปแบบแปลนแล้วรวม ความยาวทั้งหมดเป็น.. น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต (ถ้ามี) ให้คำนวณตามเนื้องานคอนกรีตที่กำหนดให้ผสมรวมปริมาณทั้งหมดจำนวนเป็น......50 ม.... งานโครงหลังคา 7.เมตร ...เหล็กเสริมของคาน ให้คำนวณเหล็กเสริมที่เป็นเหล็กแนวนอน ทั้งที่วางในแนวราบและดัดเป็นคอม้าแต่ละ ขนาดตามความยาวของคานจากศูนย์กลางเสาถึงศูนย์กลางเสา และนับจำนวนตามแบบรูป รายการ แล้วรวมความยาว เป็น.. ด้วยเหตุนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจึงต้องระมัดระวังในเรื่องความยาวของไม้ เพราะถ้าความยาวแต่ละขนาดไม่ ลงตัวหรือไม่พอดีกับการใช้งานก่อสร้าง จึงจะต้องเพิ่มความยาวขึ้นอีก 50 เซนติเมตร .00 ม.เมตร ส่วนเหล็กปลอกให้คำนวณความยาวตามเส้นรอบรูปของเสาและหา จำนวนของเหล็กปลอกตามที่กำหนดในแบบรูป รายการ แล้วรวมความยาวทั้งหมดเป็น.....00 ม...เมตร ทั้งนี้ เมื่อคำนวณได้ปริมาณเหล็กเสริมทุกขนาดของงานโครงสร้างทั้งหมด (ซึ่งมีความยาวเป็นเมตร) แล้ว ให้เผื่อการ ทาบต่อ งอปลาย ดัดคอม้าและการเสียเศษตามเปอร์เซ็นต์การเผื่อเหล็กแต่ละขนาด จากนั้นให้คำนวณหาน้ำหนักของเหล็ก เสริมเป็น. 2.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 67 5.เหล็กเสริมของเสา ให้คำนวณเหล็กเสริมที่เป็นเหล็กยืนแต่ละขนาดตามความสูงของเสา และจำนวนตามรูป แบบที่กำหนด แล้วรวมความยาวทั้งหมดเป็น.เมตร ส่วนเหล็กเสริม พิเศษ ให้คำนวณตามชนิดขนาด ความยาวของเหล็กแต่ละเส้น และหาจำนวนตามแบบรูป รายการ แล้วรวมความยาวเป็น.. ถึง 8.......00 ม..ฟ3 ....เมตร ส่วนเหล็กปลอกให้คำนวณความยาวตามเส้นรูปของคาน และหาจำนวนของเหล็กปลอกตามแบบรูป รายการ แล้วรวมความยาวเป็น......1 งานโครงหลังคาไม้ การคำนวณหาปริมาณไม้ที่ใช้ทำโครงหลังคามีหน่วยเป็น…. หรือเมตริกตัน .. และไม่เกิน 6........การคำนวณหาปริมาณลวดผูกเหล็ก ให้คำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยประมาณ 30 กิโลกรัมต่อน้ำหนักเหล็กเสริม 1 เมตริกตัน 6..เหล็กเสริมของพื้น ให้คำนวณเหล็กเสริมที่เป็นเหล็กนอนที่วางในแนวราบและดัดเป็นคอม้าแต่ละขนาดตาม ความกว้างและความยาวของแผ่นพื้น และหาจำนวนตามแบบรูป รายการ แล้วรวมความยาวเป็น.00 ม.กิโลกรัม.. ...ม. 1.เมตร .ฟ3ได้แก่ ไม้ขื่อ ไม้ดั้ง ไม้ค้ำ ยันไม้จันทันเอก ไม้จันทันพราง ไม้อกไก่ ไม้สะพานรับจันทัน ไม้แปหรือไม้ระแนง ไม้เชิงชายและไม้ปั้นลมขนาดหน้าตัด เป็นนิ้ว ความยาวเป็นเมตร แล้วคิดรวมเป็น….ในการคำนวณหาความยาวของไม้แต่ละอย่างนั้น ต้องเผื่อความยาวไม้ให้พอกับการก่อสร้างจริง โดย ความยาวของไม้แปรรูปในท้องตลาด ไม้ขนาดหน้าตัดเล็กจะมีความยาวตั้งแต่ 1.3 7.... เช่น ไม้ขนาด 1½” x 3” ฯลฯ เป็นต้น ส่วนไม้หน้าตัดใหญ่ เช่น 2” x 8” จะมีขนาดความยาวตั้งแต่ 2..00 ม..เมตร ..เหล็กเสริมบันไดให้คำนวณเหล็กเสริมที่เป็นเหล็กนอนตามความกว้างและความยาวของบันได ส่วนเหล็กลูกโซ่ ให้คำนวณความยาวตามความกว้างของลูกนอนบวกด้วยความสูงของลูกตั้ง แล้วคูณจำนวนเหล็กตามแบบรูป รายการ แล้ว รวมความยาวทั้งหมด ได้เป็นจำนวน..........

2.....ประมาณการหาอุปกรณ์ยึดโครงหลังคา ได้แก่ แผ่นเหล็กปะกับรอยต่อไม้ น๊อต สกรูยึดรอยต่อ ขนาด ต่างๆ ให้คำนวณหาจำนวนหรือปริมาณจากแบบแปลนหรือแบบขยาย .กิโลกรัม 7.. หรือที่มีขนาด ชนิด และหรือคุณลักษณะเทียบเท่าหรือ ใกล้เคียงการคำนวณหาปริมาณวัสดุมุงหลังคาดังกล่าวให้คำนวณหาพื้นที่ตามแนวลาดเอียงของหลังคา เมื่อได้พื้นที่โดยรวม ทั้งหมดแล้ว ให้คูณด้วยจำนวนแผ่นกระเบื้องต่อ 1 ตารางเมตร ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือของกระเบื้องแต่ละชนิด หรือตาม แบบรูปรายการเมื่อได้จำนวนกระเบื้องที่ต้องใช้มุงหลังคาทั้งหมดแล้ว ให้เผื่อเปอร์เซ็นต์ที่อาจจะแตกหักจากการกองเก็บ หรือจากการทำงานอีก3% สำหรับหลังคาทรงจั่ว.......ตร..กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดลอนคู่ขนาด 0.20 ม.ทรงเพิง และ 5% สำหรับทรงปั้นหยาผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นกระเบื้องที่ต้อง ใช้ทั้งหมด รวมจำนวนเป็น....) หรือถ้ามากกว่าครึ่งท่อน ให้ปัดเศษ เป็นจำนวนเต็มท่อน (ความยาวเต็มของมาตรฐานเหล็กรูปพรรณทั่วไป) จากนั้นให้คำนวณหาน้ำหนักของเหล็กแต่ละชนิด มีหน่วยจำนวนเป็น..3 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณที่ใช้สำหรับเป็นโครงสร้างของอาคารหรือส่วนประกอบอื่นๆในอาคาร เช่น เหล็ก H-Beam..00 ม... (ความยาวตามมาตรฐานเหล็กรูปพรรณ ทั่วไป) ผลลัพธ์ที่ได้ถ้ามีเศษให้ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มท่อน จากนั้นให้คำนวณหาน้ำหนักของเหล็กแต่ละชนิด มีหน่วย จำนวนเป็น.ปริมาณน้ำหนัก...54 x 1........4 งานทาสีน้ำมันกันสนิม ให้คำนวณหาพื้นที่ผิวโดยรอบของเหล็กรูปพรรณแต่ละชนิด แล้วคูณด้วยจำนวน ท่อนเต็มจากการหาปริมาณข้อ (7...68 DPT คู่มือการประมาณราคา .32 x 0.2) และสำหรับพื้นที่ทาสีของเหล็กรูปพรรณให้คำนวณหาพื้นที่ผิวโดยรอบของเหล็ก รูปพรรณและชนิดแล้วคูณด้วยความยาวจากการหาปริมาณที่ใช้งานจริงจากข้อ (7....กิโลกรัมของเหล็กรูปพรรณตามที่คำนวณได้ ให้นำไปคำนวณค่าแรงงานในการ ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณต่อไป 7........2 งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ ให้คำนวณหาปริมาณเหล็กรูปพรรณที่ใช้ทำโครงหลังคาโดยแยกตามชนิด ของเหล็ก ขนาดหน้าตัด และความหนา โดยเหล็กชนิดเดียวกันที่ใช้ในหน้าที่เดียวกัน หรือขนาดเดียวกันที่ใช้เป็นจำนวน มาก ให้หาความยาวโดยรวมแล้วเผื่อเปอร์เซ็นต์ความเสียหายจากการใช้งาน 3% สำหรับหลังคาทรงจั่วทรงเพิง.การคำนวณหาเนื้อที่โครงหลังคา ให้คำนวณตามแนวราบกว้างคูณยาว ได้เนื้อที่เป็น....... งานสถาปัตยกรรม 1..3) เมื่อรวมพื้นที่ที่จะทาสีของเหล็ก รูปพรรณทุกชนิด ก็จะได้พื้นที่ทาสีน้ำมันกันสนิมทั้งหมด มีจำนวนเป็น.2 เพื่อนำไป คำนวณค่าแรงงานในการประกอบและติดตั้งโครงหลังคา 7... หรือที่มีขนาด ชนิด และหรือคุณลักษณะ เทียบเท่าหรือใกล้เคียงการคำนวณหาปริมาณวัสดุมุงหลังคาดังกล่าวต้องคำนวณหักความกว้างของแผ่นวัสดุที่ต้องซ้อนทับ ทั้งด้านกว้างและด้านยาว ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือของกระเบื้องแต่ละชนิดหรือตามแบบรูปรายการเมื่อได้จำนวนกระเบื้อง ที่ต้องใช้มุงหลังคาทั้งหมดแล้ว ให้เผื่อเปอร์เซ็นต์ที่อาจจะแตกหักจากการกองเก็บหรือจากการทำงานอีก3% สำหรับหลังคา ทรงจัว่ .โครง Trussและ 5% สำหรับทรงปั้นหยาเมื่อได้ความยาวสุทธิแล้ว ให้หารด้วย 6.... I-Beam ฯลฯ ให้คำนวณหาปริมาณเหล็กชนิดและ/หรือขนาดเดียวกัน โดยรวมความยาวของเหล็กชนิด และ/หรือขนาดนั้นๆ ได้จำนวนเท่าไรให้ปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม ครึ่งท่อน (3..ม.กระเบื้องคอนกรีตขนาด 0.1 วัสดุมุงหลังคา .แผ่น ....กิโลกรัม ..00 ม.42 ม..แผ่น .ม. งานมุงหลังคา 1.ทรงเพิง และ 5% สำหรับทรงปัน้ หยา ผลลัพธ์ทไี่ ด้จะเป็นกระเบือ้ งทีต่ อ้ งใช้ทงั้ หมด รวมจำนวนเป็น...

คู่มือการประมาณราคา
AGENDA 12 69

1.2 การคำนวณหาปริมาณวัสดุมุงครอบสันชนิดต่างๆ เช่นครอบสันองศา,ครอบสันปรับมุมของกระเบื้องลอนคู่
กระเบื้องลอนเล็ก หรือครอบสันโค้ง ครอบสันตะเข้ ครอบข้างหน้าจั่ว ครอบข้างชนผนัง ของกระเบื้องคอนกรีต เป็นต้น ให้
คำนวณหาความยาวรวมแล้วหักระยะซ้อนทับของกระเบื้องแต่ละชนิดตามที่กำหนดไว้ในคู่มือของกระเบื้องแต่ละชนิด หรือ
ตามแบบรูปรายการ เพื่อจะหาจำนวนครอบมุมที่ต้องใช้ทั้งหมด ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจำนวนที่จะต้องใช้ทั้งหมด รวมจำนวนเป็น
.........แผ่น

1.3 การคำนวณหาปริมาณอุปกรณ์ยึดวัสดุมุงหลังคาและยึดครอบมุม หรืออุปกรณ์ชนิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องในงาน
หลังคา ให้คำนวณตามชนิด ขนาดและความยาวของวัสดุแต่ละชนิดของหลังคาแล้วรวมยอดทั้งหมดได้เป็นปริมาณอุปกรณ์
ยึดของวัสดุมุงหลังคาแต่ละชนิด โดยให้พิจารณารายละเอียดจากแบบรูป แปลน รายการประกอบแบบที่กำหนด หรือตาม
คู่มือของผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ ของแต่ละชนิดที่กำหหนดไว้ รวมจำนวนเป็น.......อัน หรือเหมารวมก็สามารถทำได้

1.4 การคำนวณหาพื้นที่มุงหลังคา ให้คำนวณพื้นที่มุงหลังคาตามแนวลาดเอียงของหลังคา จะได้พื้นที่เป็น.......
.ม.2 เพื่อนำไปคำนวณค่าแรงงานตามวัสดุมุงหลังคาแต่ละชนิดต่อไป

2. งานฝ้าเพดาน

2.1 การคำนวณปริมาณงานฝ้าเพดาน ให้คำนวณโดยการหาพื้นที่ตามระยะความกว้างคูณความยาว ที่กำหนด
ในแบบแปลน(แบบก่อสร้าง) โดยแยกรายการตามชนิดของฝ้าเพดานชนิดต่างๆ เช่น ฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 ม. โครงเคร่าทีบาร์ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. , ฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา 9 ม.ม.ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี, ฝ้าอลูมิเนียมอบสีรูป
ตัวซีโครงเคร่า (ตามมาตรฐานผู้ผลิต) เป็นต้น โดยรวมพื้นที่ฝ้าเพดานของแต่ละชนิดปริมาณจำนวนเป็น........ตร.ม.

3. งานผนังและตกแต่งผิวผนัง

3.1 งานผนัง การคำนวณปริมาณงานผนัง หมายถึงการคำนวณหาพื้นที่ของผนังที่เป็นวัสดุก่อและ/หรือวัสดุ
ชนิดแผ่นตียึดพร้อมโครงคร่าวชนิดต่างๆเช่นผนังไม้อัดซีเมนต์ , ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์, ผนังยิบซั่มบอร์ด, ผนังไม้ฝาสำเร็จรูป
, ผนังก่ออิฐ, ผนังก่ออิฐมวลเบา,ผนังกระเบื้องแผ่นเรียบเป็นต้น ให้คำนวณโดยการคำนวณหาพื้นที่ตามระยะที่กำหนดใน
แบบแปลน(แบบก่อสร้าง)หรือระยะที่วัดได้จริง แล้วรวมงานผนังแต่ละชนิด ปริมาณจำนวนเป็น.........ตร.ม.

3.2 งานฉาบปูน การคำนวณหาปริมาณงานฉาบปูนมีหน่วยเป็นตารางเมตร โดยให้คำนวณหาพื้นที่ของงาน
ฉาบปูนแต่ละประเภท แต่ละงาน หรือแต่ละส่วน ตามระยะที่กำหนดในแบบแปลนหรือระยะที่วัดได้จริง เช่นงานผนังฉาบ
ปูนเรียบ, งานฉาบปูนฝ้าเพดานและงานฉาบปูนโครงสร้างเป็นต้น โดยรวมงานฉาบปูนของแต่ละชนิดปริมาณจำนวน
เป็น……….ตร.ม

3.3 งานวัสดุตกแต่งผิวผนัง การคำนวณหาปริมาณงานมีหน่วยเป็นตารางเมตร โดยคำนวณแยกเป็นปริมาณ
ของวัสดุบุผนังแต่ละชนิดหรือแต่ละแบบ ตามขนาด ชนิด และ/หรือคุณลักษณะที่ต่างกัน ตามที่กำหนดในแบบแปลนหรือ
รายการประกอบแบบ เช่น ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคขนาด 8” x 8” , 8” x 10”ผนังบุหินอ่อนขนาด 0.30 x
0.60 ม. ผนังทำผิวหินขัด ผนังทำผิวทรายล้าง/ทรายล้าง เป็นต้น เมื่อคำนวณหาพื้นที่ของงานแต่ละชนิดหรือแต่ละแบบ
แล้วให้รวมงานตกแต่งผิวแต่ละชนิด ปริมาณจำนวนเป็น…….ตร.ม

4. งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น

4.1 งานทำพื้นไม้ เป็นการคำนวณหาปริมาณไม้ที่ใช้ทำคาน, ตงและพื้นมีหน่วยเป็น......ฟ.3

- การคำนวณความยาวของไม้แต่ละชนิด/ขนาด นั้น ต้องเผื่อความยาวไม้ให้พอกับการก่อสร้างจริง ตาม
ความยาวของไม้แปรรูปที่มีในท้องตลาด กรณีไม้ขนาดหน้าตัดเล็ก อาจมีความยาวตั้งแต่ 1.00 ม. 1.50 ม. 2.00 ม. และไม่

70

DPT คู่มือการประมาณราคา

เกิน 6.00 ม. เช่น ไม้ขนาด 1-1/2” x 3” เป็นต้น ส่วนไม้ที่มีขาดหน้าตัดใหญ่หรือกว้าง เช่น 2” x 8” 2” x 6” เป็นต้น
อาจมีความยาวตั้งแต่ 3.00 ม. ถึง 8.00 ม. ทั้งนี้ ผู้ประมาณการจะต้องคำนึงถึงความยาวของไม้ที่มีอยู่จริงในท้องตลาด
ปัจจุบันด้วย

ด้วยเหตุนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณจึงต้องระมัดระวังในเรื่องความยาวของไม้ เพราะถ้าความยาวไม้แต่ละขนาด
ไม่ลงตัวหรือไม่พอดีกับการใช้งานก่อสร้างจริง จะต้องเพิ่มความยาวเผื่อความเสียหายจากการ ตัดต่อไม้ เพิมขึ้นอีก 50
เซนติเมตร

- การคำนวณปริมาณอุปกรณ์ยึดคาน ตง ซึ่งได้แก่ แผ่นเหล็กประกับ น๊อต สกรู สำหรับยึดขนาดต่างๆ
เป็นต้น ให้คำนวณหาจำนวนจากแบบแปลน รายการประกอบแบบ หรือแบบขยาย

- การคำนวณหาปริมาณงานทำพื้นไม้ ให้คำนวณตามแนวราบโดยใช้ความกว้างคูณความยาวก็จะได้
ปริมาณงานพื้นไม้ มีหน่วยเป็น......ม.2 เพื่อนำไปคำนวณค่าแรงงานในการประกอบและติดตั้งงานทำพื้นไม้

4.2 งานวัสดุผิวพื้น การคำนวณหาปริมาณงานวัสดุผิวพื้น มีหน่วยเป็นตารางเมตร โดยให้คำนวณแยกเป็น
ปริมาณวัสดุผิวพื้นแต่ละประเภทหรือชนิด เช่น พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคขนาด 12” x 12” , พื้นปูหินอ่อน
ขนาด 0.30 x 0.60 ม., พื้นทำหินล้าง, พื้นทำทรายล้าง,พื้นทำผิวหินขัด เป็นต้น แล้วคำนวณพื้นที่ขนาดกว้าง x ยาว ตาม
ระยะที่กำหนดไว้ในแบบแปลนเมื่อรวมพื้นที่วัสดุทำผิวพื้นทุกประเภทหรือชนิดแล้ว จะได้ปริมาณงานวัสดุผิวพื้นแต่ละชนิด
จำนวน เป็น.....ตร.ม.

4.3 งานบัวเชิงผนัง การคำนวณหาปริมาณงานบัวเชิงผนังมีหน่วยเป็นเมตร โดยให้คำนวณแยกเป็นปริมาณ
ของวัสดุทำบัวเชิงผนังแต่ละประเภท/ชนิด เช่น บัวเชิงผนังไม้, บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป, บัวเชิงผนังหินล้าง/ทรายล้าง
เป็นต้น แล้วคำนวณหาความยาวของวัสดุที่ใช้ทำบัวเชิงผนังของแต่ละประเภทหรืองาน โดยวัดระยะตามแบบแปลน เมื่อ
รวมปริมาณของวัสดุทำบัวเชิงผนังแต่ละประเภทหรืองานจะได้ปริมาณงานบัวเชิงผนังทั้งหมด ......... เมตร

5. งานประตู–หน้าต่าง

5.1 ประตู–หน้าต่าง ปริมาณหรือจำนวนของประตู–หน้าต่างมีหน่วยเป็นชุดในการคำนวณปริมาณ ให้คำนวณ
หรือนับแยกเป็นปริมาณของประตู–หน้าต่างแต่ละชนิดหรือแต่ละแบบตามสัญลักษณ์ที่กำหนดในแบบแปลน(แบบก่อสร้าง)
และ/หรือแบบขยายงานประตู–หน้าต่าง เช่น ป1, ป2, ป3, ป4, น1, น2, น3, น4, น5 เป็นต้น เมื่อรวมจำนวนที่นับได้ของ
ทุกชนิดหรือทุกแบบ จะได้ปริมาณงานหรือจำนวนของประตู–หน้าต่าง ทั้งหมดจำนวนเป็น .........ชุด

5.2 สำหรับรายละเอียดประกอบการถอดแบบเพื่อคำนวณปริมาณและราคาสำหรับวัสดุอุปกรณ์และหรือ
ส่วนประกอบของงานประตู-หน้าต่างมีดังนี้

- วงกบประตู-หน้าต่าง ให้คำนวณปริมาณเป็นจำนวนชุด และสามารถแยกรายการวัสดุทใี่ ช้ทำวงกบประตูหน้าต่างได้ตามรูปแบบที่ต้องการหรือจะใช้วิธีสืบจากผู้ผลิตหรือสืบในท้องตลาดตามความเหมาะสมและสอดคล้องตาม
ข้อเท็จจริง

- บานประตู-หน้าต่างให้คำนวณปริมาณเป็นจำนวนบาน และสามารถแยกรายการวัสดุใช้ทำบานประตูหน้าต่างได้ตามรูปแบบที่ต้องการหรือจะใช้วิธีสืบจากผู้ผลิตหรือสืบในท้องตลาดตามความเหมาะสมและสอดคล้องตาม
ข้อเท็จจริง

- อุปกรณ์ประตู–หน้าต่างให้คำนวณปริมาณเป็นจำนวนชุดหรืออันแล้วแต่วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้โดยคำนวณ
แยกอุปกรณ์ประตู-หน้าต่างตามที่กำหนดตามรูปแบบรายการ(แบบก่อสร้าง) เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ได้เป็นจำนวน......ชุด
หรืออัน

คู่มือการประมาณราคา
AGENDA 12 71

- กระจกประตู–หน้าต่าง การคำนวณปริมาณงานกระจกประตู–หน้าต่างมีหน่วยเป็นตารางฟุต โดยให้
คำนวณแยกปริมาณงานตามชนิดและความหนา เช่น การะจกใสหนา 2 หุน , กระจกฝ้าหนา 1-1/2 หุน เป็นต้นเมื่อรวม
กันทั้งหมดแล้ว ได้เป็นจำนวน......ตร.ฟ.

- อุปกรณ์พิเศษอื่น ๆ เช่น ระบบเปิด–ปิดอัตโนมัติ, ระบบคีย์การ์ด และหรืออื่นๆ ให้คำนวณแยกปริมาณ
งานตามอุปกรณ์ตามที่กำหนดตามรูปแบบรายการฯซึ่งเมื่อรวมกันแล้ว ได้เป็นจำนวน......ชุดหรืออัน

หมายเหตุ

(1) ชุด หมายถึงรวมวงกบ–กรอบบานประตู-หน้าต่าง และอุปกรณ์ประกอบทุกอย่างไว้ด้วยแล้ว

(2) ราคาต่อชุด หมายถึง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมค่าแรงในการประกอบและติดตั้งรวมเป็นราคาต่อชุด

6. งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ (ห้องน้ำ-ห้องส้วม)

6.1 เครื่องสุขภัณฑ์ การคำนวณปริมาณหรือจำนวนมีหน่วยเป็นชุด โดยให้คำนวณแยกปริมาณหรือจำนวน
ตามสัญลักษณ์และชนิดของเครื่องสุขภัณฑ์แต่ละชนิดหรือแต่ละแบบตามที่กำหนดตามแบบรูป รายการประกอบแบบ และ
/หรือตามแบบขยายงานห้องน้ำ–ห้องส้วมเช่น โถส้วมชักโครกชนิดนั่งราบ โถส้วมนั่งยองโถปัสสาวะชาย อ่างล้างมือชนิด
แขวนผนัง เป็นต้นเมื่อรวมทั้งหมดจะได้ปริมาณหรือจำนวน ..... ชุด

6.2 อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ–ห้องส้วม การคำนวณปริมาณหรือจำนวนมีหน่วยเป็นชุดหรืออันแล้วแต่อุปกรณ์
ที่จะใช้โดยให้คำนวณแยกอุปกรณ์ตามที่กำหนดตามรูปแบบฯ และหรือรายการประกอบแบบฯ เช่น ที่ใส่สบู่ ราวแขวนผ้า
กระจกเงา ราวจับคนพิการ เป็นต้น เมื่อรวมทั้งหมดจะได้ปริมาณหรือจำนวน .....ชุดหรืออัน

6.3 เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ การคำนวณปริมาณงานมีหน่วยเป็นเมตร โดยให้คำนวณแยกปริมาณงานตามวัสดุที่
ใช้ตามที่กำหนดตามรูปแบบฯ และหรือรายการประกอบแบบ เมื่อรวมทั้งหมดจะได้ปริมาณหรือจำนวน.....เมตร

6.4 ชุดห้องน้ำสำเร็จรูป การคำนวณปริมาณหรือจำนวนมีหน่วยเป็นชุดหรือห้อง โดยให้นับจำนวนเป็นห้อง
หรือชุด ทั้งแบบเต็มห้อง(ผนังข้าง+ผนังด้านหน้า+ประตู) และครึ่งห้อง (ผนังด้านหน้า+ประตู)ซึ่งรวมอุปกรณ์ประกอบ
สำหรับห้องน้ำจากผู้ผลิตไว้แล้ว เมื่อรวมทั้งหมดจะได้ปริมาณหรือจำนวน........ชุดหรือห้อง

7. งานบันไดและส่วนประกอบบันได

7.1 บันไดไม้

- ลูกตั้งไม้ ลูกนอนไม้ ให้คำนวณโดยแยกประเภท/ชนิดของไม้ ขนาดหน้าตัด ความยาว โดยหาจำนวน
ทั้งหมดที่นับได้จริง ได้เป็นจำนวน............ท่อน

- ราวบันไดไม้พร้อมลูกกรงไม้ ให้คำนวณโดยแยกประเภท/ชนิดของไม้ ขนาดหน้าตัด ความยาว โดย
หาความยาวจำนวนทั้งหมดที่วัดได้จริง (ราวจับ+ลูกกรง)ได้เป็นจำนวน............เมตร

- แม่บันไดไม้พร้อมพุกรับขั้นบันได ให้คำนวณโดยแยกประเภท/ชนิดของไม้ ขนาดหน้าตัด โดยหาความ
ยาวจำนวนทั้งหมดที่วัดตามที่วัดได้จริง ได้เป็นจำนวน............เมตร

- พื้นชานพัก คานและตงไม้ ให้คำนวณโดยแยกประเภทชนิด ขนาดหน้าตัดของไม้หาพื้นที่รวมกันตามที่
วัดได้จริง ได้เป็นจำนวน ..............ตร.ม.

หมายเหตุ ส่วนประกอบของงานบันไดไม้ทั้งหมดดังกล่าว อาจคำนวณโดยพิจารณาจากขนาดหน้าตัดของไม้
แต่ละประเภทที่ใช้เป็นส่วนประกอบของงานบันไดไม้ โดยมีหน่วยเป็น ลบ.ฟ., ท่อน, เมตร หรือ ตร.ม. ก็สามารถที่จะ
กระทำได้ สำหรับราคาให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง

72

DPT คู่มือการประมาณราคา

7.2 บันได ค.ส.ล.

- บันได ค.ส.ล. ซึ่งตกแต่งผิวด้วยวัสดุต่างๆ เช่น บันไดลูกตั้ง–ลูกนอนทำผิวหินขัด, ทำผิวทรายล้าง

ปูกระเบือ้ งดินเผาสลับทรายล้าง, ปูกระเบือ้ งดินเผาเคลือบเซรามิค, ปูหนิ แกรนิตผิวเป่าหยาบ เป็นต้นให้คำนวณหาความยาว
โดยรวมลูกตั้ง + ลูกนอน และหรือวัสดุตกแต่งผิวชนิดต่างๆ โดยหาปริมาณตามที่วัดได้จริงของแต่ละชนิดรวมความยาว
ทั้งหมด จำนวนเป็น........เมตร

- อุปกรณ์และส่วนประกอบงานบันได ค.ส.ล. เช่น บัวเชิงผนัง จมูกบันไดเซาะร่อง จมูกบันไดโลหะชนิด
ต่างๆ เป็นต้น ให้คำนวณหาความยาวรวมของอุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ ปริมาณทีไ่ ด้แต่ละชนิดรวมความยาวเป็น......เมตร
- ราวกันตกประเภทต่างๆ เช่น ราวบันไดท่อเหล็กขนาด 2”,ราวบันไดท่อสแตนเลสขนาด 3”เป็นต้น ให้
คำนวณหาความยาวรวมของราวกันตกตามชนิด/ประเภทต่างๆ ปริมาณที่ได้แต่ละชนิด รวมความยาวเป็น.......เมตร

8. งานทาสี

- เป็นการคำนวณหาปริมาณพื้นที่ทาสี มีหน่วยเป็นตารางเมตร โดยให้คำนวณแยกปริมาณงานตามชนิดของสี/
ประเภทวัสดุที่ใช้ เช่น สีน้ำมันทาไม้ สีน้ำมันทากันสนิมเหล็ก สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอกและทาภายใน สีย้อม
เนื้อไม้ (แชล๊คหรือแลคเกอร์) น้ำยาเคลือบแข็งทาพื้นไม้ (ยูรีเทน) งานพ่นสีระเบิด เป็นต้น เมื่อรวมพื้นที่ทาสีทั้งหมดของ
แต่ละชนิด/ประเภทวัสดุที่ใช้ จะได้พื้นที่ทาสีทั้งหมดแต่ละชนิดจำนวน........ตร.ม.

- ในเรื่องของชนิดและคุณลักษณะของสี ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสีของ
แต่ละบริษัทผู้ผลิตสี รวมทั้งรายการประกอบแบบฯ ให้ละเอียดและเข้าใจว่าผู้ออกแบบต้องการให้ใช้สีประเภทไหน สำหรับ
งานอะไร ภายในหรือภายนอก เพราะอาจเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องขอบเขต คุณสมบัติ และชนิดของสีที่จะทาได้ หรืออาจมี
วัสดุบางรายการที่ได้มีการทำสีมาจากโรงงานแล้ว เช่น ประตูสำเร็จรูป ประตูเหล็กกันไฟ ไม้เชิงชายสำเร็จรูป หรือไม้ฝา
สำเร็จรูป เป็นต้น

3. งานระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

ในการคำนวณปริมาณงานในส่วนของงานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ให้ดำเนินการตาม
แนวทางดังต่อไปนี้

1. ศึกษาทำความเข้าใจและวิเคราะห์แบบรูปรายการฯ รวมทั้งรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้รวมทั้ง
การติดตั้ง

1.1 งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย ประกอบด้วย

- ระบบท่อระบายน้ำโสโครก

- ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง

- ระบบท่อระบายอากาศ

- ระบบท่อน้ำประปา

- ระบบท่อน้ำร้อน

- ระบบท่อระบายน้ำฝน

- ระบบท่อดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

- ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร

- ระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบระบายน้ำผังบริเวณ

- ระบบรดน้ำต้นไม้

แบบขยายห้องน้ำชั้นต่างๆ .แบบมาตรฐานบ่อบำบัดน้ำเสียชนิดหล่อกับที่หรือชนิดสำเร็จรูป 2.แบบขยายไอโซเมตริกห้องน้ำชั้นต่างๆ .เป็นการสำรวจหาปริมาณวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องวัดความยาว ได้แก่ งานเดินท่อท่อระบายน้ำโสโครก ท่อ ระบายน้ำทิ้ง ท่อระบายอากาศ ท่อน้ำประปา ท่อน้ำร้อน ท่อระบายน้ำฝน ท่อดับเพลิง ท่อรวบรวมน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ ท่อรดน้ำต้นไม้ เป็นต้น จะถอดเป็นเมตร โดยจะเริ่มสำรวจปริมาณจากแบบไดอะแกรมท่อและแปลนการเดินท่อพื้นชั้นต่าง ๆ โดยแยกเป็นท่อของแต่ละระบบ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการจัดทำข้อมูลลงแบบ ปร.2 รายละเอียดของแบบรูปรายการฯ และรายการประกอบแบบฯ ในส่วนของงานระบบสุขาภิบาลและระบบ ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย จะประกอบด้วยระบบต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ออกแบบจะจำแนกแบบฯ ออกเป็น ดังนี้ .คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 73 1. การถอดแบบสำรวจและคำนวณหาปริมาณของวัสดุและอุปกรณ์ในส่วนของงานระบบสุขาภิบาล และ ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย สามารถดำเนินการได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 2.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องวัดความยาว . 4 .แบบแปลนการเดินท่อพื้นชั้นต่างๆ .เป็นการการสำรวจหาปริมาณวัสดุอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยที่ถอดเป็นจำนวนนับได้เช่น ตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (FHC) ถังดับเพลิงเคมี หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinklers) เครื่อง สูบน้ำ ประตูน้ำชนิดต่างๆ หัวรับน้ำดับเพลิง (RMF) หัวจ่ายน้ำดับเพลิง (SMC) เป็นต้น 2.1 ท่อระบายน้ำโสโครก ใช้เหล็กหล่อหรือท่อ PVC ความลาดตามแนวนอนไม่น้อยกว่า 1: 75 3.แบบแปลนการเดินท่อดับเพลิงชั้นต่างๆ .แบบขยายไดอะแกรมท่อดับเพลิงในแนวดิ่ง . ชนิดของท่อที่ใช้ในงานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย 3.แบบมาตรฐานบ่อพักน้ำเสียและท่อรับน้ำเสีย .แบบมาตรฐานการติดตั้งท่อดับเพลิงชั้นต่างๆ .ผู้ถอดแบบสำรวจหาปริมาณวัสดุและอุปกรณ์ จำเป็นต้องศึกษาแบบรูปรายการฯ รายการประกอบ แบบฯ และ ข้อกำหนดต่างๆ ในงานที่จะทำการก่อสร้าง ทั้งนี้ เพื่อให้มีความถูกต้องและมีรายการครบถ้วนตรงตาม วัตถุประสงค์ที่หน่วยงานภาครัฐต้องการจัดจ้างฯ 3.แบบขยายไดอะแกรมท่อระบบสุขาภิบาลแนวดิ่ง .แบบมาตรฐานการติดตั้งท่อและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล .2 ท่อระบายน้ำทิ้ง ใช้เหล็กกล้าอาบสังกะสีหรือท่อ PVC ความลาดแนวนอนไม่น้อยกว่า 1:75 .เป็นการสำรวจหาปริมาณวัสดุอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลที่ถอดเป็นจำนวนนับได้ เช่น จุกเปิดล้างท่อที่พื้น (FCO) จุกเปิดล้างท่อใต้พื้น (CO) รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น (FD) รูระบายน้ำฝนรูปโดม (RD) รูระบายน้ำฝนแบบเรียบ (RFD) ฝา ปิดท่อระบายอากาศ (AVC) ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป เครื่องสูบน้ำ มาตรวัดน้ำ ประตูน้ำลิ้นเกต ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ ประตูน้ำ กันกลับ ประตูน้ำระบายอากาศ ก๊อกน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมัน บ่อพัก เป็นต้น .แบบมาตรฐานบ่อดักขยะและดักไขมัน .1 วัสดุอุปกรณ์ที่นับได้ .แบบแปลนผังบริเวณ .

ถังน้ำ.6 ท่อดับเพลิง ใช้ท่อเหล็กดำมาตรฐาน ASTM หรือท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี 3. FD.ข้องอต่างๆ คำนวณตามชนิดของท่อ ดังนี้ . ท่อทองแดง (CU) ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรงงาน 30% ของราคาวัสดุ .8 ท่อระบายน้ำบริเวณ ใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 4. PD. ท่อพีบี (PB).74 DPT คู่มือการประมาณราคา 3.คำนวณตามจำนวนที่ปรากฏในแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบฯ 4. ข้องอต่างๆ ตามที่ปรากฏในแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบฯ 4.4 ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ .3 ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ .7 อุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย . ท่อเหล็กไร้สนิม (SSP).ท่อพีวีซี (PVC). หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณท่อและอุปกรณ์ในงานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย 4.5 อุปกรณ์ระบบระบายน้ำ FCO. ท่อเอชดีพีอี (HDPE) ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรงงาน 30% ของราคาวัสดุ .ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี (GSP).ค่าวัสดุ 5% ของราคาท่อ ค่าแรงงาน 30%ของราคาวัสดุ 4.หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinklers) ให้เผื่อ 3% จากที่กำหนดตามแบบรูป รายการและรายการประกอบแบบฯ . RD.6 อุปกรณ์ระบบประปา มาตรวัดน้ำ ประตูน้ำชนิดต่างๆ .3 ท่อระบายอากาศ ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสีหรือท่อ PVC 3.ค่าแรงงานเดินท่อให้คำนวณ 30% ของราคาวัสดุ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 20 บาทต่อเมตร อันหรือข้อต่อ เนื่องจากท่อและอุปกรณ์ข้อต่อ. SD. ท่อเหล็กดำ (BSP).ท่อเหล็กหล่อเคลือบยางมะตอย (CI) ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรงงาน 30% ของราคาวัสดุ .ข้องอ บางขนาด ต้องฝังในพื้นและผนังทำให้ค่าแรงงานสูงขึ้น 4.ปลอกรัดสแตนเลส ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรงงาน 5% ของราคาวัสดุ .ท่อเมนแนวดิ่งในช่องท่อ ใช้ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี สำหรับท่อ ส่วนที่ฝังดินและท่อห้องน้ำต่างๆ ที่แยกย่อยมาจากท่อเมน ใช้ท่อ PB หรือท่อ PVC 3. SCO.5 ท่อระบายน้ำฝน ใช้ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีหรือท่อ PVC 3. AVC .คำนวณตามจำนวนที่ปรากฏในแบบรูปรายการฯ และรายการประกอบแบบฯ 4.ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรงงาน 30%ของราคาวัสดุ 4.ท่อทนสารเคมีห้องทดลอง ท่อแก้ว ท่อชนิดอื่นๆ และงานที่มีแบบขยายแสดงการเดินท่อ อาจต้องสำรวจ ปริมาณและคำนวณราคาข้อต่อ. RFD.2 ข้อต่อ.4 ท่อประปาส่วนที่ต่อกับเครื่องสูบน้ำ. ท่อพีพี (PP).7 ท่อรับน้ำเสีย ใช้ท่อ HDPE 3. CO.คำนวณตามจำนวนที่ปรากฏในแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบฯ .1 การคำนวณท่อในแนวนอนและแนวดิ่ง ให้คำนวณความยาวรวมเป็นเมตรของท่อแต่ละชนิดและขนาดของ ท่อต่างๆ โดยเผื่อความยาวท่อ 10% เนื่องจากการเสียวัสดุจากการตัดต่อท่อ .

อาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำ.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 75 4.2 ท่อระบายน้ำทิ้ง เดินท่อรับอ่างล้างหน้า เผื่อไว้ 0. หลักเกณฑ์การเผื่อความยาวท่อแนวดิ่ง (พิจารณาตามความสูงของอาคาร) 5.บ่อพักท่อระบายน้ำ.2.1 ท่อระบายน้ำโสโครก เดินท่อรับโถส้วม เผื่อไว้ 0.โรงสูบและถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถอดปริมาณจากแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบฯ โดยคำนวณราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานตามมาตรฐานงานโครงสร้างวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม .1.00 เมตร 5. ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำ .00 เมตร เดินท่อวาล์วฝักบัว เผื่อไว้ 1. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป.00 เมตร (ท่อใต้พื้นเข้าสุขภัณฑ์) เดินท่อเข้าโถปัสสาวะ เผื่อไว้ 1.50 .00 เมตร 5.รางระบายน้ำ.00 เมตร (ท่อบนพื้นเข้าสุขภัณฑ์) เดินท่อเข้าโถปัสสาวะ เผื่อไว้ 1.2.50 .2.50 .00 เมตร เดินท่อรับโถปัสสาวะ เผื่อไว้ 0.บ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป.70 .00 เมตร เดินท่อก๊อกน้ำ เผื่อไว้ 1.70 .00 เมตร เดินท่อรับ FCO เผื่อไว้ 0.50 .8 อุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล.3.1.ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ให้คำนวณตามจำนวนที่ปรากฏในแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบฯ .50 เมตร เดินท่อวาล์วฝักบัว เผื่อไว้ 3.3 ท่อประปา เดินท่อเข้าโถส้วมชักโครก เผื่อไว้ 1.ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถอดปริมาณจากแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบฯ และคำนวณ ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานตามมาตรฐานงานโครงสร้างวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม .50 .50 .1.00 . ท่อระบายน้ำ.4 ท่อประปา เดินท่อเข้าโถส้วมชักโครก เผื่อไว้ 2.00 เมตร เดินท่อรับ FCO เผื่อไว้ 0.50 เมตร เดินท่อก๊อกน้ำ เผื่อไว้ 2.00 . ท่อรวบรวมน้ำเสีย คำนวณราคาเป็นเมตร โดยคำนวณราคาค่าวัสดุและ ค่าแรงงานตามมาตรฐานงานโครงสร้างวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม .2. บ่อพักท่อรวบรวมน้ำเสีย คำนวณราคาเป็นบ่อ โดยคำนวณราคาค่าวัสดุและค่าแรง งานตามมาตรฐานงานโครงสร้างวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม 5.50 .1.00 เมตร เดินท่อเข้าอ่างล้างหน้า เผื่อไว้ 2. บ่อพักสำเร็จรูป คำนวณตามจำนวนที่ปรากฏในแบบ รูปรายการและรายการประกอบแบบฯ .00 .00 เมตร เดินท่อเข้าอ่างล้างหน้า เผื่อไว้ 1.00 เมตร เดินท่อรับ FD เผื่อไว้ 0.00 เมตร .00 เมตร 5. บ่อบำบัดน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็ก ถอดปริมาณจากแบบรูปรายการและ รายการประกอบแบบฯและคำนวณราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานตามมาตรฐานงานโครงสร้างวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม .4.1.1.

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ในการถอดแบบและคำนวณปริมาณงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร รวมทั้งระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดซึ่ง จำเป็นต้องศึกษาทำความเข้าใจทั้งในส่วนของรูปแบบรายการ รายการประกอบแบบฯและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การถอดแบบคำนวณปริมาณงานและราคา สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ในการถอดแบบคำนวณปริมาณงานในส่วนของงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารรวมทั้งระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตาม หลักเกณฑ์และแนวทางดังต่อไปนี้ 1.5 ข้อสังเกต ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข 1.2 สามารถใช้ถอดแบบคำนวณราคาได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 1.00 เมตร 5.2.1 ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ แบบไม่ครบ แบบไม่สมบูรณ์ ไม่มีรายละเอียดระบุชนิด ขนาดและ ข้อกำหนดของอุปกรณ์กรณีนี้ แก้ไขปัญหาได้ โดยแจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง .50 เมตร 5.20 –0.1.50 เมตร 4.76 DPT คู่มือการประมาณราคา 5.6 ท่อดับเพลิง เดินท่อรับหัว SPRINKLER เผื่อไว้ 0. การตรวจสอบรูปแบบรายการฯ (แบบ) และรายการประกอบแบบฯ หลังจากผู้ที่มีหน้าที่ถอดแบบคำนวณราคากลางได้รับแบบและรายการประกอบแบบฯ เพื่อใช้คำนวณราคาแล้ว ต้องพิจารณาตรวจสอบแบบและรายการประกอบแบบฯ ต่าง ๆ ดังนี้ 1.00 .1 ตรวจสอบจำนวนแผ่นของแบบที่ได้รับ ว่า มีจำนวนครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในสารบัญแบบหรือ จำนวนแผ่นรวมที่ระบุหรือไม่ 1.2 ความสมบูรณ์ของแบบและรายการประกอบแบบฯ 1.2 ตรวจสอบรายละเอียดจำนวนหมวดงาน จำนวนหน้าแต่ละหมวดงานในรายการประกอบแบบฯที่ ได้รับว่า มีจำนวนหมวดงานและจำนวนหน้าครบถ้วนสอดคล้องกับหมวดงานในแบบหรือไม่ 1.50 .1 พิจารณาตรวจสอบแบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ว่า มีรายละเอียดข้อมูล และขอบเขตงานเพียงพอ สำหรับใช้คำนวณราคาหรือไม่ 1.20 –0.4 การรับรองแบบและรายการประกอบแบบฯ 1.2 รายการประกอบแบบฯ ต้องมีแหล่งที่มา และมีการลงนามรับรองถูกต้อง 1.2.3.5 ท่อระบายอากาศ เดินท่อเข้าโถส้วมชักโครก เผื่อไว้ 3.4.2 พิจารณาตรวจสอบรายการประกอบแบบฯ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่า มีรายละเอียดข้อมูลเพียงพอ สำหรับใช้คำนวณราคาหรือไม่ 1.3 มาตราส่วน 1.1 พิจารณาตรวจสอบวัดระยะตามมาตราส่วนที่ระบุในแบบ ว่า มีความถูกต้องตรงตามตัวเลขที่ระบุ ไว้หรือไม่ 1.00 เมตร เดินท่อเข้าอ่างล้างหน้า เผื่อไว้ 1.3.4.00 เมตร เดินท่อเข้าโถปัสสาวะ เผื่อไว้ 1.1.1 แบบต้องมีแหล่งที่มา และมีการลงนามรับรองในแบบถูกต้อง 1.2.7 ท่อระบายน้ำฝน เดินท่อรับหัว RFD และ RD เผื่อไว้ 0.5.1 ความครบถ้วนของแบบและรายการประกอบแบบฯ 1.4.2.50 .

1 สารบัญแบบ 2.3 ระบบโทรศัพท์ 2.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 77 1.2.2.4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2.2 ศึกษารายละเอียดขอบเขตงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารตามแบบและรายการประกอบแบบฯ เพื่อเป็น ข้อมูลในการวางแผนถอดแบบ การสืบค้นสืบราคาการจัดเก็บข้อมูล และการจัดทำรายการและปริมาณงานเป็นต้น ซึ่งราย ละเอียดและขอบเขตงานที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจดังกล่าว ประกอบด้วย 2.2.3 รายละเอียดแบบฟอร์มปริมาณงานและราคาหรือแบบฟอร์มเปล่า (Blank From)กรณีที่มีแนบมา พร้อมกับแบบและรายการประกอบแบบฯไม่สัมพันธ์สอดคล้องกันผู้ที่ทำหน้าที่ถอดแบบคำนวณราคาต้องแก้ไขจัดทำให้ สอดคล้องกัน 2.8 ระบบทีวีวงจรปิด 2.2 สัญลักษณ์ รายละเอียดงานและรายละเอียดประกอบแบบฯแบบไดอะแกรมเส้นเดียว (Single Line Diagram)รายละเอียด (Detail) แผงสวิตซ์บอร์ดต่างๆ 2.1 ศึกษารายละเอียดลักษณะและประเภทของอาคารตามลักษณะการใช้งาน เช่น อาคารสำนักงาน อาคาร ชุด อาคารหอประชุมอาคารเรียน อาคารโรงพยาบาล ฯลฯ เป็นต้น และประเภทของอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร เช่น อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารสูง อาคารชุดฯลฯ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาสิ่งที่ จำเป็นต้องมีในแต่ละประเภทอาคาร รวมถึงการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล การวิเคราะห์ราคาค่างาน การศึกษาวิเคราะห์รูป แบบ และการตรวจสอบซ้ำ เป็นต้น 2.5.2.9 ระบบโสตทัศนูปกรณ์ (ครุภัณฑ์จัดซื้อ) 2.2.2 แบบไดอะแกรมแนวตั้ง(Riser Diagram)ของงานทุกระบบ .5 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 2. การศึกษาทำความเข้าใจรูปแบบรายละเอียด ในแบบก่อสร้างอาคารนั้น แบบก่อสร้างหรือแบบรูปรายการ (Drawing)และรายละเอียดประกอบแบบฯ ( Specification)เป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารความต้องการระหว่างผู้ออกแบบกับผู้รับจ้าง และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ทุกฝ่ายรวม ถึงผู้คำนวณราคากลางเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน ทั้งในส่วนของงานด้านสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้างและงาน ระบบประกอบอาคาร ซึ่งได้แก่ งานระบบไฟฟ้า งานระบบเครื่องกล งานระบบสุขาภิบาลและงานระบบอื่นๆ ดังนั้น ผู้ มีหน้าที่คำนวณราคา ต้องศึกษาและทำความเข้าใจ ดังนี้ 2.3.2.6 ระบบเสียงประกาศ 2.3 ศึกษารายละเอียดแบบแปลนงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารที่แสดงรายละเอียดในแบบและรายการประกอบ แบบฯ ที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องต่อเนื่องกับส่วนต่างๆ ของแบบแปลน รวมถึงความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบราย ละเอียดที่ใช้สำหรับคำนวณราคาโดยทั่วไปแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารจะประกอบด้วย 2.2.10 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 2.7 ระบบสัญญาณทีวีรวม 2.1 ระบบไฟฟ้าได้แก่ ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้าบริเวณ 2.3.3.2 แบบและรายการประกอบแบบฯไม่มีแหล่งที่มา ไม่มีการลงนามรับรองแก้ไขปัญหาได้โดยแจ้งผู้ที่ เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 1.5.2 ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน 2.2.2.2.

3.3.3.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องวัดปริมาณ หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ที่ปรากฏในแบบ ซึ่งต้องใช้วิธีการถอดแบบด้วยวิธีวัดความยาว ได้แก่ ท่อร้อยสายรางเดินสาย ราง เคเบิล Buswaysสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายสัญญาณต่างๆ มีหน่วยความยาวเป็นเมตรและใช้วิธีการถอดแบบด้วยวิธี วัดพื้นที่ ได้แก่ ระบบป้องกันไฟลาม มีหน่วยเป็นตารางเมตร เป็นต้น 4.5 ผังแสดงระบบการจ่ายไฟฟ้ากำลัง ผังแนวท่อสายเมนระบบไฟฟ้าและสื่อสารที่แสดงในผังบริเวณ ของโครงการ/งานก่อสร้าง 2.1 งานระบบไฟฟ้าแรงสูง ขอบเขตงานระบบไฟฟ้าแรงสูง กำหนดให้เริ่มต้นจากจุดติดตั้งมิเตอร์ของการไฟฟ้าฯหรือจุดต่อ เชื่อมรับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ เดินสายไฟฟ้าแรงสูงระบบสายอากาศหรือระบบสายใต้ดินต่อเนื่องเข้า โครงการ/งานก่อสร้าง ไปยังตำแหน่งติดตั้งสวิตช์เกียร์แรงสูง และ/หรือหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอาคาร ต่อไป 4.1. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการถอดแบบสำรวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์ หมายถึง การหาจำนวนหรือปริมาณของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ/งานก่อสร้างที่ระบุในแบบและรายการ ประกอบแบบฯหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการถอดแบบสำรวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์ สามารถแบ่งตามลักษณะของวัสดุ อุปกรณ์ออกเป็น2 แบบดังนี้ 3.9 แบบรายละเอียดอื่นๆ 3.3.3.78 DPT คู่มือการประมาณราคา 2.3.1.1 งานระบบไฟฟ้า 4.3 ตารางโหลด (Load schedule)ระบบไฟฟ้า 2.6 ผังไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับที่แสดงในแบบแปลน ซึ่งมีรายละเอียดแสดงตำแหน่งติด ตั้งและสามารถถอดแบบนับจำนวนและวัดปริมาณได้ ในมาตราส่วนที่เหมาะสม 2. วิธีการถอดแบบสำรวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์ 4.3.1 การระบุรายละเอียดในรายการคำนวณราคา ควรระบุอย่างน้อย ดังนี้ (1) อุปกรณ์ป้องกันระบบ เช่น สวิตช์เกียร์แรงสูง (RMU) ฟิวส์ Dropout ล่อฟ้าระบุ ขนาดพิกัดแรงดัน พิกัดกระแสใช้งาน พิกัดกระแสลัดวงจรและอื่นๆ ตามที่กำหนดในแบบและรายการประกอบแบบฯ เช่น RMU 2 In /2 Out 24kVเป็นต้น .7 แบบแปลนระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน 2.4 รูปลักษณ์ของวัสดุอุปกรณ์หรือแบบแสดงรายละเอียด (Detail) ต่างๆ 2.1.8 แบบระบบโทรศัพท์ระบบเครือข่ายสายคอมพิวเตอร์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบ สัญญาณทีวีรวมระบบเสียงประกาศระบบทีวีวงจรปิดระบบโสตทัศนูปกรณ์(ครุภัณฑ์จัดซื้อ)และอื่น ๆที่แสดงในแบบแปลน ซึ่งมีรายละเอียดแสดงตำแหน่งติดตั้งและสามารถถอดแบบนับจำนวนและวัดปริมาณได้ในมาตราส่วนที่เหมาะสม 2.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องนับจำนวน หมายถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ปรากฏในแบบหรือรายการประกอบฯ ที่ใช้วิธีการถอดแบบด้วยวิธีนับจำนวน ได้แก่ หม้อแปลงแผง สวิตช์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ดวงโคมสวิตซ์ เต้ารับ อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ ระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเสียงประกาศระบบทีวีรวม ระบบทีวีวงจรปิด และอื่นๆ ที่มีอยู่ในแบบและรายการประกอบแบบฯ 3.

2 การถอดแบบสำรวจปริมาณ (1) หม้อแปลงชนิดน้ำมัน หรือหม้อแปลงชนิดแห้งพร้อมตู้ครอบและอุปกรณ์ครบชุด.1.4 การเผื่อเบ็ดเตล็ด (1) สายไฟฟ้าแรงสูงสายอากาศ เผื่อเบ็ดเตล็ด 5– 10% (2) สายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน เผื่อเบ็ดเตล็ด 10 – 15% (3) HV Duct Bank เผื่อเบ็ดเตล็ด 10 – 15% 4.1 การระบุรายละเอียดในรายการคำนวณราคา ควรระบุอย่างน้อย ดังนี้ (1) ระบุชนิด ขนาดพิกัดด้านกำลังไฟฟ้า หน่วยเป็น เควีเอและขนาดพิกัดแรงดันตามที่ ระบุในแบบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐานครบชุด ตามที่ระบุในแบบและรายการประกอบแบบฯ (2) กรณีเป็นหม้อแปลงชนิดน้ำมันควรระบุรายการนั่งร้าน หรือรั้วและฐานคอนกรีต แยกรายการจากตัวหม้อแปลง 4.1.1.2 หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งทำหน้าที่ปรับเปลี่ยนระดับแรงดันตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯและจ่ายกระแส ไฟฟ้าให้กับอาคารประกอบด้วยหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมันแบบติดตั้งบนนั่งร้านหรือตั้งพื้นบนฐานคอนกรีตล้อมรั้วและ หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้งพร้อมตู้ครอบที่มีระบบระบายอากาศและระบบควบคุมตามรายละเอียดจากแบบและรายการ ประกอบแบบฯ 4.2.ให้ ถอดแบบนับจำนวนเป็นชุด (2) เฉพาะนั่งร้านหม้อแปลงหรือรั้วและฐานคอนกรีต ให้คำนวณแบบเหมารวม .1.1.1.1.1.2.2 การถอดแบบสำรวจปริมาณ (1) สวิตช์เกียร์แรงสูง (RMU) บ่อดึงสาย บ่อพักสายนับจำนวนเป็นชุด (2) เสาไฟฟ้าแรงสูงและอุปกรณ์ นับจำนวนเป็นชุด (รวมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง) (3) สายไฟฟ้าแรงสูง วัดความยาวมีหน่วยเป็นเมตร โดยวัดเผื่อปลายสายแนวตั้งทั้งด้าน ต้นทางและปลายทางตามสมควร(ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้คำนวณราคากลาง) (4) Duct Bank วัดความยาวมีหน่วยเป็นเมตร 4.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 79 (2) เสาไฟฟ้าแรงสูง ระบุความยาวเสา ระดับแรงดันที่ใช้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติด ตั้งตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ (3) สายไฟฟ้า ระบุชนิด ขนาด และพิกัดแรงดันใช้งานของสาย ตามที่ระบุในแบบ (4) Duct Bank ระบุขนาดและชนิดท่อ และจำนวนท่อร้อยสายภาย ใน Duct Bank เช่น 2x2 Duct Bank (HDPE 125mm) เป็นต้น (5) บ่อดึงสาย บ่อพักสาย เช่น Man Hole Hand Hole ระบุขนาดหรือชนิด(TYPE) ตามที่กำหนดในแบบและรายการประกอบแบบฯ 4.3 การเผื่อความยาว (1) สายไฟฟ้าแรงสูงสายอากาศ เผื่อความยาว 20– 25% (2) สายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน เผื่อความยาว 10 – 15% (3) HV Duct Bank เผื่อความยาว 10 – 15% 4.1.

1.2 การถอดแบบสำรวจปริมาณ (1) เครื่ อ งกำเนิ ด ไฟฟ้ า สำรองใช้ วิ ธี ก ารนั บ จำนวนเป็ น ชุ ด พร้ อ มอุ ป กรณ์ ป ระกอบ มาตรฐานครบชุด ตามที่ระบุรายละเอียดในแบบและรายการประกอบแบบฯ (2) ระบบป้องกันเสียงในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ถอดแบบแยกรายการวัด ปริมาณพื้นที่เป็นตารางเมตร (3) ระบบระบายอากาศเข้าและระบบระบายอากาศออก ถอดแบบแยกรายการวัด ปริมาณงานเป็น .80 DPT คู่มือการประมาณราคา 4... TTA )ตู้ มอก.(ระบุ) 4..4.4.3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ใช้สำหรับจ่ายกำลังไฟฟ้าสำรองกรณีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯดับให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร เช่น ลิฟต์ดับเพลิง ปั๊มน้ำ ไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบอัดอากาศ และอื่นๆ ตามที่ระบุรายละเอียดในแบบและรายการประกอบแบบฯ 4..1 การระบุรายละเอียดในรายการคำนวณราคา ควรระบุอย่างน้อย ดังนี้ (1) ระบุชนิด ขนาดพิกัดด้านกำลังไฟฟ้าหน่วยเป็น เควีเอ หรือ กิโลวัตต์ และขนาด พิกัดแรงดันตามที่ระบุในแบบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐานครบชุด ตามที่ระบุใบแบบและรายการประกอบแบบฯ (2) กรณีติดตั้งภายนอกอาคารควรระบุพร้อมชุดตู้ครอบกันน้ำ ตู้ครอบกันเสียงดังเกิน มาตรฐาน และฐานคอนกรีต (3) ระบุรายละเอียดขนาดพิกัดกระแสใช้งานของโอโตเมติกทรานส์เฟอร์สวิตช์ (ATS) พร้อมชุดควบคุม (กรณีรูปแบบกำหนดให้รวมในหมวดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง) 4.1 การระบุรายละเอียดในรายการคำนวณราคา ควรระบุอย่างน้อย ดังนี้ (1) เซอร์กิตเบรกเกอร์ระบุชนิด ขนาดพิกัดกระแสใช้งาน (AT) ขนาดพิกัดกระแส ลัดวงจร (IC)จำนวนขั้ว (Pole)ตามที่ระบุในแบบและรายการประกอบแบบฯ (2) ระบุชุดอุปกรณ์ประกอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ เช่น ชุด Trip Unitชุด Shunt Tripชุด Ground Fault Protection ฯลฯเป็นต้น (3) ระบุรายละเอียดขนาดพิกัดกระแสใช้งานของ โอโตเมติกทรานส์เฟอร์สวิตช์ (ATS) พร้อมชุดควบคุม (กรณีรูปแบบกำหนดให้รวมในหมวดแผงสวิตช์เกียร์แรงต่ำ หรือแผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน) (4) คาปาซิเตอร์แบ๊งค์ ชุดควบคุมคาปาซิเตอร์ แมกเนติกคอนแท็คเตอร์ ฟิวส์และดีจู นฟิลเตอร์ระบุชนิด ขนาด ตามที่ระบุในแบบและรายการประกอบแบบฯ (5) ตู้ (Cubicle) บัสบาร์ อุปกรณ์เครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ระบุ รายการแยกคำนวณแบบเหมารวมระบุฟอร์มตู้และ/หรือชนิดการทดสอบเช่นตู้ไฟฟ้าทดสอบเฉพาะแบบ (Type Test Assemblies.4 แผงสวิตช์เกียร์แรงต่ำ ครอบคลุมถึงแผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน(MDB)แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธานฉุกเฉิน(EMDB)แผงจ่าย ไฟรอง (DB)และอื่นๆ ตามที่ปรากฏในแบบวงจรเส้นเดียว (Single Line Diagram) 4.....1.1..1.3.3.1.1..2 การถอดแบบสำรวจปริมาณ (1) เซอร์กิตเบรกเกอร์ โอโตเมติกทรานส์เฟอร์สวิตช์ (ATS) (ถ้ามี)พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ ถอดแบบนับจำนวนเป็นชุด (2) คาปาซิเตอร์แบ๊งค์ ชุดควบคุมคาปาซิเตอร์ แมกเนติกคอนแท็คเตอร์ ฟิวส์ และดีจู นฟิลเตอร์ ถอดแบบนับจำนวนเป็นชุด .เป็นต้น 4...

3P IC 25kAเป็นต้น (3) ขนาดพิกัดกระแสใช้งาน (AT)กระแสลัดวงจร (IC)และจำนวนขั้ว (Pole) ของเซอร์ กิตเบรกเกอร์ย่อย (Miniature CB.1.6 ท่อสายเมน หมายถึงท่อสายจากมิเตอร์การไฟฟ้าฯ (แรงต่ำ)หรือจากหม้อแปลงไฟฟ้าถึงแผงสวิตช์ไฟฟ้า ประธาน (MDB) 4. 100AT.1. CVเป็นต้น จำนวนแกน (Core)เช่น 1 Core.7. 4 Coreเป็นต้น และขนาดสายไฟฟ้าหน่วยเป็นตารางมิลลิเมตรตามที่ระบุในแบบ 4.5 แผงจ่ายไฟย่อย หรือแผงย่อย (Panel Board or Load Center) หมายถึงแผงจ่ายไฟย่อยระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แผงจ่ายไฟย่อยเต้ารับไฟฟ้า แผงจ่ายไฟย่อยระบบ ปรับอากาศ และแผงจ่ายไฟย่อยอื่นๆ ตามที่ระบุในแบบ 4. 3P IC 25kAเป็นต้น (2) ขนาดพิกัดกระแสใช้งาน (AT)กระแสลัดวงจร (IC)และจำนวนขั้ว (Pole)ของเซอร์ กิตเบรกเกอร์เมนเช่น 60AT.7 ท่อสายป้อน(Feeder) หมายถึงท่อสายจากแผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน (MDB) ถึงแผงไฟฟ้ารอง (DB)แผงย่อย(LP)ระบบ ไฟฟ้า แผงย่อยระบบปรับอากาศ และอื่นๆเช่น แผงจ่ายไฟสำหรับระบบสุขาภิบาล แผงจ่ายไฟระบบลิฟต์ เป็นต้น 4.6. 3 Core.2 การถอดแบบสำรวจปริมาณ (1) ถอดแบบสำรวจปริมาณด้วยวิธีการวัดปริมาณความยาวทั้งตามแนวนอนและแนว ตั้งตามความเป็นจริง โดยคำนึงถึงสภาพหน้างานจริงที่จะติดตั้งด้วย (2) ท่อ ให้คำนวณเผื่อความยาว 5-10%และเผื่อเบ็ดเตล็ด 15-20% (3) สาย ให้คำนวณเผื่อความยาว 5-10% และเผื่อเบ็ดเตล็ด 5-10% 4.1P IC 6kA.1 การระบุรายละเอียดในรายการคำนวณราคา ควรระบุอย่างน้อย ดังนี้ (1) ชนิดท่อร้อยสายไฟฟ้า เช่น RMC. 32AT. NYY.)เช่น 16AT.5.3P IC 18kA. EMT.5.1.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 81 (3) ตู้ (Cubicle) บัสบาร์ อุปกรณ์เครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง คิดคำนวณ แบบเหมารวม 4. IMC.1.6.1. PVCเป็นต้น และขนาดท่อ ร้อยสายไฟฟ้าหน่วยเป็นนิ้ว หรือเป็นมิลลิเมตรตามที่ระบุในแบบ (2) ชนิดสายไฟฟ้า เช่น THW.2 การถอดแบบสำรวจปริมาณ (1) ถอดแบบสำรวจปริมาณด้วยวิธีการนับจำนวนแยกรายการวัสดุอุปกรณ์ในแต่ละแผง ย่อย ตามรายละเอียดที่แสดงในแบบและรายการประกอบแบบฯ (2) ถอดแบบสำรวจปริมาณด้วยวิธีการนับจำนวน โดยสรุปรวมรายการแผงย่อยที่มี ชนิด ขนาด และจำนวนวัสดุอุปกรณ์เท่ากันเช่น จำนวนวงจรย่อย ขนาด Main Lugขนาดเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด และจำนวนเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อยเท่ากันเป็นต้น 4.1 การระบุรายละเอียดในรายการคำนวณราคา ควรระบุอย่างน้อย ดังนี้ (1) ระบุจำนวนวงจร ขนาดพิกัดกระแสใช้งานสูงสุดของ Main Lugทั้งแบบมีเมนและ ไม่มีเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์เช่น แผงขนาด 12 วงจร ขนาด Main Lug 100Aไม่มีเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์แผงขนาด 24 ขนาด Main Lug 100Aเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 60AT.1. HDPE.1.1.1 การระบุรายละเอียดในรายการคำนวณราคา ควรระบุอย่างน้อย ดังนี้ . 2 Core.3P IC 10kAเป็นต้น 4.

1 การระบุรายละเอียดในรายการคำนวณราคา ควรระบุอย่างน้อย ดังนี้ (1) ชนิดตัวนำทองแดงหรืออลูมิเนียม . IMC. 3 Core. HDPE. PVC.82 DPT คู่มือการประมาณราคา (1) ชนิดท่อร้อยสายไฟฟ้า เช่นRMC.1.2 Core.2 การถอดแบบสำรวจปริมาณ (1) วัดและคำนวณความยาว ทั้งตามแนวนอนและแนวตั้ง โดยคำนึงถึงสภาพหน้างาน จริงที่จะติดตั้งด้วย (2) ท่อคิดคำนวณเผื่อความยาว 15-20%และเผื่อเบ็ดเตล็ด 15-20% (3) สายคิดคำนวณเผื่อความยาว 15-20% และเผื่อเบ็ดเตล็ด 5-10% 4.1. IMC.8.1 การระบุรายละเอียดในรายการคำนวณราคา ควรระบุอย่างน้อย ดังนี้ (1) ชนิดท่อร้อยสายไฟฟ้า เช่น RMC.9 บัสเวย์ (Busways) ตัวนำของบัสเวย์ (Busways) เป็นชนิดทองแดงหรืออลูมิเนียม ซึ่งแบ่งตามลักษณะการใช้งานเป็น 2 แบบ คือ แบบ Feeder Buswaysและ แบบPlug-In Busways การถอดแบบคำนวณราคาพิจารณาได้จากรายละเอียดที่ กำหนดไว้ในแบบและรายการประกอบแบบฯ 4.8 ท่อสายวงจรย่อย(BranchCircuit) หมายถึงท่อสายวงจรย่อยวงจรดวงโคมและวงจรย่อยเต้ารับ หรืออื่นๆที่คล้ายหรือมีลักษณะ เดียวกันกัน โดยเป็นท่อสายวงจรย่อยจากแผงย่อยไปยังดวงโคม หรือสวิตช์ หรือเต้ารับจุดแรก เรียกว่า Home Run.ให้ ถอดแบบสำรวจปริมาณด้วยวิธีการวัดปริมาณความยาวผู้ถอดแบบคำนวณราคาควรศึกษารายละเอียดวิธีการเดินสายตาม ที่กำหนดในแบบและรายการประกอบแบบฯก่อนดำเนินการทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความคลาดเคลื่อนในการวัดปริมาณ ความยาวของท่อสายไฟฟ้าเนื่องจากวิธีการเดินสายหากเป็นการเดินสายเกาะผนัง ปริมาณความยาวและวิธีการวัดจะ แตกต่างไม่เหมือนกับสายที่เดินร้อยในท่อร้อยสาย โดยทั่วไปแบบแปลนจะแสดงวงจรย่อยไฟฟ้าแสงสว่างและวงจรย่อยเต้ารับ จะไม่แสดงชนิดขนาด จำนวนสายไฟฟ้าและชนิดและขนาดท่อร้อยสายในแบบแปลนดังนั้นก่อนการวัดความยาวของท่อสายวงจรย่อย ผู้ถอดแบบ คำนวณราคาต้องศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดจากแบบและรายการประกอบแบบฯ คิดคำนวณจำนวนสายไฟฟ้าในแต่ละท่อ ร้อยสาย และเลือกชนิด ขนาดท่อร้อยสายที่ได้ตามมาตรฐาน 4.1.8. 3 Core.7. uPVCเป็นต้นและขนาดท่อ ร้อยสายไฟฟ้าหน่วยเป็นนิ้วหรือเป็นมิลลิเมตรตามที่ระบุในแบบ (2) ชนิดสายไฟฟ้า เช่น THW.2 การถอดแบบสำรวจปริมาณ (1) ถอดแบบสำรวจปริมาณด้วยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทั้งตามแนวนอนและแนว ตั้งตามความเป็นจริงจากต้นทางถึงปลายทาง โดยคำนึงถึงสภาพหน้างานจริงที่จะติดตั้งด้วย (2) ท่อคิดคำนวณเผื่อความยาว 10-15% และเผื่อเบ็ดเตล็ด 15-20% (3) สายคิดคำนวณเผื่อความยาว 10-15% และเผื่อเบ็ดเตล็ด 5-10% 4. 4 Coreเป็นต้น และขนาดสายไฟฟ้าหน่วยเป็นตารางมิลลิเมตรตามที่ระบุในแบบ 4. 2 Core. NYY. PVC เป็นต้นและขนาดท่อ ร้อยสายไฟฟ้าหน่วยเป็นนิ้วหรือเป็นมิลลิเมตรตามที่ระบุในแบบ (2) ชนิดสายไฟฟ้า เช่นTHW. 4 Coreเป็นต้น และขนาดสายไฟฟ้าหน่วยเป็นตารางมิลลิเมตรตามที่ระบุในแบบ 4. EMT. VCTเป็นต้น จำนวนแกน (Core)เช่น 1 Core. VCT เป็นต้น จำนวนแกน (Core)เช่น 1 Core.1.1.1. NYY. EMT.9.

1.10 ดวงโคมไฟฟ้า ดวงโคมไฟฟ้ า เป็ น อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ที่ มี ร ายละเอี ย ดลั ก ษณะการใช้ ง านหลากหลายประเภทแต่ อย่างไรก็ตามสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งาน ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ดวงโคมไฟฟ้าภายในอาคาร และดวงโคมไฟฟ้า ภายนอกอาคารในการถอดแบบสำรวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์ดวงโคมไฟฟ้า ให้ใช้วิธีการนับจำนวนเป็นชุดโดยรวมอุปกรณ์ ประกอบ 4. Flanged End.1.1.1 การระบุรายละเอียดในรายการคำนวณราคา ควรระบุอย่างน้อย ดังนี้ (1) ชื่อ ชนิด และรายละเอียดดวงโคมตามสมควร (2) ชนิดหลอดที่ใช้ จำนวนหลอด ขนาดพิกัดกำลังไฟฟ้าหน่วยเป็นวัตต์ (3) อุปกรณ์ประกอบ เช่น บัลลาสต์โลว์ลอส บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น (4) กรณีใช้ติดตั้งภายนอกอาคารควรระบุค่า IP ตามที่กำหนดไว้ในแบบ (5) ดวงโคมไฟฉุกเฉินควรระบุขนาดพิกัดกระแส-ชั่วโมง (Ah) ของแบตเตอรี่ด้วย 4. End closures ใช้วิธีการ นับจำนวน (4) คิดคำนวณเผื่อความยาว 5-10%และเผื่อเบ็ดเตล็ด 5-10% 4.1.10. IP) (4) ชนิด Feeder Busways หรือ Plug-In Busways 4.10.9.11 สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า สวิตช์หมายถึงอุปกรณ์ควบคุมการปิด-เปิดดวงโคมไฟฟ้า ควบคุมการหรี่ไฟ ควบคุมพัดลมระบาย อากาศ หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง มีทั้งแบบกดปิด-เปิด แบบสัมผัส แบบตรวจจับความเข้มของแสง แบบตรวจจับการ เคลื่อนไหว แบบดิจิตอล ฯลฯเป็นต้น .2 การถอดแบบสำรวจปริมาณ (1) นับจำนวนเป็นชุดโดยแยกเป็นแต่ละชนิดตามที่กำหนดในแบบสัญลักษณ์และราย ละเอียดของดวงโคม (2) ดวงโคมที่ใช้ชุดควบคุมการเปลี่ยนสีหรือชุด Driver หรือชุดหม้อแปลงร่วมกัน เช่น ดวงโคมที่ใช้หลอด LED ควรถอดแบบนับจำนวนแยกรายการชุดควบคุมตามที่ใช้งานจริง (3) ดวงโคมประเภทติดตั้งบนราง (Track Light)ให้ถอดแบบนับจำนวนดวงโคมเป็นชุด ส่วนราง Track Light ระบุความยาวเป็นเมตรและถอดแบบนับจำนวนเป็นชุดแยกตามขนาดความยาวที่ระบุ (4) ดำเนินการถอดแบบนับจำนวนในแบบแปลนด้วยมือ หรือใช้คำสั่งถอดแบบนับ จำนวนใน Drawing Fileด้วยโปรแกรม AutoCADหรือโปรแกรมอื่นๆ 4.1.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 83 (2) ขนาดพิกัดกระแสใช้งาน (A)และขนาดพิกัดกระแสลัดวงจร (IC) (3) ระดับการป้องกันสิ่งห่อหุ้ม (Ingress of Protection.2 การถอดแบบสำรวจปริมาณ (1) บัสเวย์ (Busways) ถอดแบบวัดปริมาณตามความยาวแนวนอนและแนวตั้งตาม ความป็นจริงโดยผู้ถอดแบบคำนวณราคาสามารถพิจารณาได้จากแบบ ซึ่งอาจแสดงแผนผังเส้นทางการติดตั้งและแผนภาพ ไอโซเมตริกกรณีไม่มีแผนผังและแผนภาพไอโซเมตริกในแบบถอดแบบคำนวณราคาสามารถกำหนดแนวเส้นทางการติดตั้ง แบบแปลนได้ทั้งนี้ผู้ถอดแบบคำนวณราคาต้องมีความรู้ความเข้าใจและวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย (2) Plug In Unit หรือ Tap Off Unitหรือ Plug In CB.ใช้วิธีการนับจำนวน (3) อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง เช่นElbow.

1.3 ระบบโทรศัพท์ (Telephone System) 4.13 ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าฯ ถอดแบบกำหนดรายการค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยใช้วิธีสืบค้นข้อมูล สอบถาม หรือจากเว็บไซด์ของ การไฟฟ้าฯ (การไฟฟ้านครหลวงและหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 4.) ซึ่งเป็นระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสียหายจาก การเกิดฟ้าผ่า ประกอบด้วย ตัวนำล่อฟ้า ตัวนำลงดิน และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบ การถอดแบบสำรวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์ ทำได้ด้วยวิธีนับจำนวน ได้แก่เสาล่อฟ้าพร้อมฐานหลักสายดิน จุดทดสอบ (Test Box)บ่อหลักสายดิน (Earth Pit)อุปกรณ์สำหรับการต่อเชื่อม (Exothermic Welding) สำหรับแคล้มประกับ น็อต สกรู หรืออาจใช้วิธีการนับจำนวนแบบเหมารวมตามความเหมาะสม วัสดุอุปกรณ์ที่ถอดแบบสำรวจปริมาณด้วยวิธีวัดความยาว ได้แก่แถบตัวนำล่อฟ้า สายตัวนำล่อฟ้า สายตัวนำลงดินราก สายดินแบบวงแหวน (Earth Loop) ให้คิดเผื่อความยาว 10-15% และเผื่อเบ็ดเตล็ดอีก 10-15% 4.1 ตู้ชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติ(PABX) เป็นอุปกรณ์สำหรับต่อเชื่อมสลับสายโทรศัพท์อัตโนมัติ ให้พิจารณารายละเอียดจากแบบและ รายการประกอบแบบฯ โดยควรมีรายละเอียดตูช้ มุ สายและอุปกรณ์ประกอบระบบทีต่ อ้ งการใช้ทสี่ ามารถถอดแบบคำนวณราคา ได้ในการถอดแบบสำรวจปริมาณใช้วิธีเหมารวมเป็นชุด ทั้งนี้ ในรายละเอียดรายการคำนวณราคา ควรระบุอย่างน้อย ดังนี้ .3.12 ระบบป้องกันไฟลาม หมายถึงวัสดุป้องกันไฟลามสำหรับงานระบบไฟฟ้า จะใช้ปิดป้องกันไฟและควันบริเวณช่องท่องาน ระบบไฟฟ้า และในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในแบบและรายการประกอบแบบฯ ให้ใช้วิธีวัดพื้นที่มีหน่วยเป็น ตร.ม.2 การถอดแบบสำรวจปริมาณ (1) นับจำนวนเป็นชุด แยกเป็นแต่ละชนิดตามที่กำหนดในแบบสัญลักษณ์และราย ละเอียดสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า (2) สวิตช์หรี่ไฟแบบดิจิตอลและชุดควบคุมควรถอดแบบสำรวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์ แยกรายการเป็นชุด (3) ดำเนินการถอดแบบโดยนับจำนวนในแบบแปลนด้วยมือ หรือถอดแบบนับจำนวน ด้วยโปรแกรม AutoCADและอื่นๆ 4.84 DPT คู่มือการประมาณราคา เต้ารับไฟฟ้า หมายถึงอุปกรณ์ที่มีหน้าสัมผัสติดตั้งเพื่อเป็นจุดจ่ายไฟสำหรับเต้าเสียบ 1 ตัว มีทั้ง แบบ 1 เฟสและ 3 เฟส เต้ารับไฟฟ้าที่ใช้ในงานอาคารส่วนใหญ่เป็นแบบ 1 เฟสและควรเป็นชนิดมีขาดิน 4.11.2 ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน หมายถึงระบบป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐานระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้างของสมาคมวิศวกรรม สถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.11.1.1. 4.1 การระบุรายละเอียดในรายการคำนวณราคา ควรระบุอย่างน้อย ดังนี้ (1) ชนิด ขนาดพิกัดกระแสใช้งานสูงสุด ขนาดพิกัดแรงดันของสวิตช์หรือเต้ารับหรือ ระบุขนาดกำลังไฟฟ้าเป็นวัตต์กรณีที่เป็นสวิตช์หรี่ไฟ (Dimmer Switch) (2) เต้ารับไฟฟ้าควรระบุเป็นชนิดเต้ารับเดี่ยวหรือเต้ารับคู่ มีขาดินหรือไม่มีขาดินตามที่ กำหนดในแบบและรายการประกอบแบบฯ (3) ระบุชนิดฝาครอบ เป็นแบบพลาสติก อลูมิเนียม หรือสแตนเลสหรือกล่องฝังพื้น แบบPOP UP 4.1.

20P. Rack)รวม ทั้งจำนวนคู่สาย (Pairs) ตามที่กำหนดในแบบและรายการประกอบแบบฯ 4.1 การระบุรายละเอียดในรายการคำนวณราคาควรระบุอย่างน้อย ดังนี้ (1) ชนิดท่อร้อยสาย เช่น RMC. EMT.4.5.4 จำนวน คู่สายภายในแบบ IP (ถ้ามี) 4.3.1 จำนวน และชนิดคู่สายภายนอก (อนาล็อก หรือ ดิจิตอล) 4.3. TC.3. IMC.5.2 จำนวน คู่สายภายในแบบดิจิตอล (ถ้ามี) 4.6 ระบบตอบรับอัตโนมัติ (ถ้ามี) 4. uPVCเป็นต้น และขนาดท่อ ร้อยสายซึ่งกำหนดหน่วยเป็นนิ้วหรือเป็นมิลลิเมตรตามที่ระบุในแบบ (2) ชนิดรางเดินสาย(Wireways) ขนาดรางเดินสาย และความหนาของรางเดินสาย 4.3 แผงกระจายสายโทรศัพท์ ประกอบด้วย แผงกระจายสายเมนรวม (MDF) และแผงกระจายสายย่อย (TC หรือ TB)การถอด แบบสำรวจปริมาณ ให้ใช้วิธีนับจำนวนเป็นชุด และในรายละเอียดรายการคำนวณราคาควรระบุชนิด(MDF. 30P เป็นต้น และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสายโทรศัพท์ซึ่งหน่วยเป็นมิลลิเมตรตามที่ระบุในแบบ (2) กรณีใช้สาย Fiber Opticหรือ สาย UTP ให้ระบุรายละเอียดตามที่กำหนดตามแบบ 4.5 สายโทรศัพท์ 4.3.1 การระบุรายละเอียดในรายการถอดแบบคำนวณราคา (รายการคำนวณราคา) ควรระบุ อย่างน้อย ดังนี้ (1) ชนิดสายโทรศัพท์ เช่น AP.3.3 จำนวน คู่สายภายในแบบอนาล็อก 4.2 เครื่องรับโทรศัพท์ การถอดแบบสำรวจปริมาณ ให้ใช้วิธีนับจำนวนเป็นชุด และควรระบุชนิดของเครื่องรับโทรศัพท์ ว่าเป็นแบบ IPหรือแบบดิจิตอลหรือแบบอนาล็อก ตามที่กำหนดในแบบและรายการประกอบแบบฯ 4.3.2 การถอดแบบสำรวจปริมาณ (1) ถอดแบบสำรวจปริมาณ โดยใช้วิธีการวัดปริมาณความยาว ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ตามความเป็นจริงจากต้นทางถึงปลายทาง โดยคำนึงถึงสภาพหน้างานจริงที่จะติดตั้งด้วย (2) สายเมน ให้คิดคำนวณเผื่อความยาว 5-10% และเผื่อเบ็ดเตล็ด 5-10% (3) สายป้อน ให้คิดคำนวณเผื่อความยาว 10-15% และเผื่อเบ็ดเตล็ด 5-10% .4 ท่อร้อยสายและรางเดินสายโทรศัพท์ 4.1.5 จำนวนโอเปอเรเตอร์ (พนักงานสลับสายโทรศัพท์) 4. TIEVจำนวนคู่สาย (Pairs)10P.7 ระบบบันทึกการใช้งานโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ (ถ้ามี) 4.2 การถอดแบบสำรวจปริมาณ (1) ถอดแบบสำรวจปริมาณด้วยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทั้งตามแนวนอนและแนว ตั้งตามความเป็นจริงจากต้นทางถึงปลายทาง โดยคำนึงถึงสภาพหน้างานจริงที่จะติดตั้งด้วย (2) ท่อร้อยสายเมน ให้คิดคำนวณเผื่อความยาว 5-10% และเผื่อเบ็ดเตล็ด 15-20% (3) ท่อร้อยสายป้อน ให้คิดคำนวณเผื่อความยาว 10-15% และเผื่อเบ็ดเตล็ด 15-20% (4) ท่อร้อยสายย่อย ให้คิดคำนวณเผื่อความยาว 15-20% และเผื่อเบ็ดเตล็ด 15-20% (5) รางเดินสาย ให้คิดคำนวณเผื่อความยาว 10-15% และเผื่อเบ็ดเตล็ด 15-20% 4.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 85 4.3.1.1.3.3.3.3. HDPE.3.4.1.3.3.1.1. PVC.3.1. TPEV.

1 การระบุรายละเอียดในรายการคำนวณราคา ควรระบุอย่างน้อย ดังนี้ (1) ชนิดท่อร้อยสาย เช่น RMC.1 การระบุรายละเอียดในรายการคำนวณราคา ควรระบุอย่างน้อย ดังนี้ (1) ชนิด และขนาดตูแ้ ร็คเช่น Rack 19”9U (60x60cm). DPหรือ Data Rack.O. MDP หรือ Main Data Rack. คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น 4.1. EMT.4.4. PVC. F.86 DPT คู่มือการประมาณราคา (4) สายย่อย ให้คิดคำนวณเผื่อความยาว 15-20% และเผื่อเบ็ดเตล็ด 5-10% 4. Patch Cordหรือ F.4 ระบบเครือข่ายสายคอมพิวเตอร์ หมายถึง ระบบเครือข่ายสายคอมพิวเตอร์ (Data Cabling System)และครอบคลุมถึงระบบเครือข่ายสาย โทรศัพท์ IP Phoneด้วย 4.7 ค่าธรรมเนียม กรณีในแบบและหรือรายการประกอบแบบฯ ได้ระบุให้มีค่าใช่จ่าย ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าเลข หมาย ค่าเช่าเครือข่ายสายความเร็วสูง และอื่นๆสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากผู้ให้บริการ เช่น บริษัท ทศท.6 เต้ารับโทรศัพท์ การถอดแบบสำรวจปริมาณ ให้ใช้วิธีนับจำนวนเป็นชุด และระบุชนิดของเต้ารับโทรศัพท์ เป็น ชนิด RJ11 หรือ RJ45ฝาครอบให้ระบุเป็นชนิดพลาสติก อลูมิเนียม หรือสแตนเลส หรือติดตั้งในกล่องฝังพื้นแบบ POP UP ตามที่กำหนดในแบบและรายการประกอบแบบฯ 4.3. IMC.2 ท่อร้อยสายและรางเดินสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ 4.2.3. Patch Panel. uPVCเป็นต้น และขนาดท่อ ร้อยสายซึ่งมีหน่วยเป็นนิ้วหรือเป็นมิลลิเมตรตามที่ระบุในแบบ (2) ชนิดรางเดินสาย (Wireways) ขนาดรางเดินสาย และความหนาของรางเดินสาย 4.4.2 การถอดแบบสำรวจปริมาณ (1) ถอดแบบสำรวจปริมาณด้วยวิธีการนับจำนวนแยกรายการเป็นชุด (2) แผงประเภท ชนิด และขนาดเดียวกัน ให้นับจำนวนรวมเป็นชุด 4. MDR) และแผงกระจายเครือข่ายสายคอมพิวเตอร์ย่อย (Data Panel.2.4.1. HDPE.1 แผงกระจายเครือข่ายสายคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย แผงกระจายเครือข่ายสายเมนคอมพิวเตอร์ (Main Data Distribution Panel.4. DR)ตามที่กำหนดในแบบและรายการประกอบแบบฯ 4. Rack 19”42U (80x110cm) หรือ Server Rack 19”42U (80x110cm)เป็นต้น (2) อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายสายคอมพิวเตอร์ในตู้แร็คเช่นFDU. Connector เป็นต้น (3) รายละเอียดอุปกรณ์ประกอบภายในตู้แร็คเช่น รางไฟพัดลมระบายอากาศหรือแผง จัดสายเป็นต้น 4. UTP Patch Panel.O.2 การถอดแบบสำรวจปริมาณ (1) ถอดแบบสำรวจปริมาณด้วยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทั้งตามแนวนอนและแนว ตั้งตามความเป็นจริงจากต้นทางถึงปลายทาง โดยคำนึงถึงสภาพหน้างานจริงที่จะติดตั้งด้วย (2) ท่อร้อยสาย ให้คิดคำนวณเผื่อความยาว 15-20% และเผื่อเบ็ดเตล็ด 15-20% (3) รางเดินสาย ให้คิดคำนวณเผื่อความยาว 10-15% และเผื่อเบ็ดเตล็ด 15-20% .4.

4. ANN) เป็นแผนผังแสดงตำแหน่งแจ้งเตือนเพลิงไหม้การถอดแบบสำรวจปริมาณให้ใช้วิธีนับจำนวนเป็น ชุดโดยให้ระบุขนาดและชนิดของวัสดุอุปกรณ์ ตามรายละเอียดที่กำหนดในแบบและรายการประกอบแบบฯ 4. FCP) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ ประมวลผล และแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ของ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตามรายละเอียดที่กำหนดในแบบและรายการประกอบแบบฯ 4.1 การระบุรายละเอียดในรายการคำนวณราคา ควรระบุอย่างน้อย ดังนี้ (1) ชนิดท่อร้อยสาย เช่นIMC.4.2 แผงแสดงแผนผังการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator.O. 6 Core SM 9/125μm หรือ F.O.1 การระบุรายละเอียดในรายการคำนวณราคา ควรระบุอย่างน้อย ดังนี้ (1) สายFiber Opticให้ระบุชนิด Single mode (SM) หรือ Multimode (MM) ระบุขนาดและจำนวนแกนเช่นF. PVC.1 แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel.5.5.4 ท่อร้อยสายและรางเดินสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 4. uPVCเป็นต้น และขนาดท่อร้อยสายซึ่ง หน่วยเป็นนิ้วหรือเป็นมิลลิเมตรตามที่ระบุในแบบ (2) ชนิดรางเดินสาย (Wireways) ขนาดรางเดินสาย และความหนาของรางเดินสาย 4.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 87 4. Alarm Speaker)อุปกรณ์ สำหรับแจ้งเตือนเพลิงไหม้ด้วยแสง (Strobe Light)มอนิเตอร์โมดูล คอนโทรลโมดูล คอนโทรลรีเลย์โมดูล และอื่นๆ การ ถอดแบบสำรวจปริมาณให้ใช้วิธีนับจำนวนเป็นชุด โดยระบุชนิดของวัสดุอุปกรณ์ ตามรายละเอียดที่กำหนดในแบบและ รายการประกอบแบบฯ 4.3 อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ อุปกรณ์แจ้งเตือน และอุปกรณ์อื่น ๆ ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ(Manual Station)อุปกรณ์แจ้งเตือนเพลิงไหม้ด้วยเสียง(Alarm Bell . Cat 6Aตามที่กำหนดในแบบและรายการ ประกอบแบบฯ 4. 6 Core MM 50/125μmเป็นต้น (2) สาย UTP ให้ระบุชนิด เช่น Cat.4.6.4.4.3 สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ 4.4 เต้ารับคอมพิวเตอร์ การถอดแบบสำรวจปริมาณ ให้ใช้วิธีนับจำนวนเป็นชุด พร้อมทั้งระบุชนิดของเต้ารับคอมพิวเตอร์ เป็นชนิด RJ45หรืออื่นๆ ระบุฝาครอบเป็นชนิดพลาสติก อลูมิเนียม หรือสแตนเลส หรือติดตั้งในกล่องฝังพื้นแบบ POP UP ตามที่กำหนดในแบบและรายการประกอบแบบฯ 4.2 การถอดแบบสำรวจปริมาณ (1) ถอดแบบสำรวจปริมาณด้วยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทั้งตามแนวนอนและแนว ตั้งตามความเป็นจริงจากต้นทางถึงปลายทาง โดยคำนึงถึงสภาพหน้างานจริงที่จะติดตั้งด้วย (2) ให้คิดคำนวณเผื่อความยาว 15-20% และเผื่อเบ็ดเตล็ด 5-10% 4.5. EMT.5.4.3.5.5.3.5 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 4.2 การถอดแบบสำรวจปริมาณ (1) ถอดแบบสำรวจปริมาณด้วยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทั้งตามแนวนอนและแนว ตั้งตามความเป็นจริงจากต้นทางถึงปลายทาง โดยคำนึงถึงสภาพหน้างานจริงที่จะติดตั้งด้วย (2) ท่อร้อยสาย ให้คิดคำนวณเผื่อความยาว 15-20% และเผื่อเบ็ดเตล็ด 15-20% .

6. EMT.3.6.1 การระบุรายละเอียดในรายการคำนวณราคา ควรระบุอย่างน้อย ดังนี้ (1) ระบุชนิด และขนาดสาย เช่น 2.2 การถอดแบบสำรวจปริมาณ (1) ถอดแบบสำรวจปริมาณด้วยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทั้งตามแนวนอนและแนว ตั้งตามความเป็นจริงจากต้นทางถึงปลายทาง โดยคำนึงถึงสภาพหน้างานจริงที่จะติดตั้งด้วย (2) ท่อร้อยสาย ให้คิดคำนวณเผื่อความยาว 15-20% และเผื่อเบ็ดเตล็ด 15-20% (3) รางเดินสาย ให้คิดคำนวณเผื่อความยาว 10-15% และเผื่อเบ็ดเตล็ด 15-20% 4.88 DPT คู่มือการประมาณราคา (3) รางเดินสาย ให้คิดคำนวณเผื่อความยาว 10-15% และเผื่อเบ็ดเตล็ด 15-20% 4.5 FRC.5 THW.3 ท่อร้อยสายและรางเดินสายระบบเสียงประกาศ 4.6.6. หรือ Mixer) เครื่องเลือกโซนประกาศ (Speaker Selector)ไมโครโฟนประกาศ เครื่องเล่นวิทยุ AM/FM เครื่องเล่น DVD/MP3และหรืออื่นๆ ในการถอดแบบ สำรวจปริมาณให้ใช้วิธีแยกรายการและนับจำนวนเป็นชุด โดยระบุชนิดของวัสดุอุปกรณ์ ตามรายละเอียดที่กำหนดในแบบ และรายการประกอบแบบฯ 4.6 ระบบเสียงประกาศ หมายถึง ระบบเสียงประกาศเรียกเพื่อการอพยพหนีภัย ประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ หรือ อื่นๆ ที่มีลักษณะและหรือวิธีการที่เหมือนหรือคล้ายกัน ทั้งภายในอาคารและหรือนอกอาคาร โดยมีอุปกรณ์ควบคุม ไมโครโฟนประกาศ สายสัญญาณ และลำโพงประกาศ เชื่อมโยงกันเป็นระบบ 4.5. STP ตามที่กำหนดในแบบและรายการประกอบแบบ 4.5 VTFเป็นต้น .5.6.5 สายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 4. PA) ประกอบด้วย ตู้เก็บอุปกรณ์ (Sound Rack) เครื่องขยายสัญญาณเสียงระบบประกาศ (PA Amplifier) เครื่องรวมและควบคุมสัญญาณเสียงระบบประกาศ (Mix Pre Amp.2 การถอดแบบสำรวจปริมาณ (1) ถอดแบบสำรวจปริมาณด้วยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทั้งตามแนวนอนและแนว ตั้งตามความเป็นจริงจากต้นทางถึงปลายทาง โดยคำนึงถึงสภาพหน้างานจริงที่จะติดตั้งด้วย (2) ให้คิดคำนวณเผื่อความยาว 15-20% และเผื่อเบ็ดเตล็ด 5-10% 4.6.1 การระบุรายละเอียดในรายการคำนวณราคา ควรระบุอย่างน้อย ดังนี้ (1) ระบุชนิด และขนาดสาย เช่น 2.4. 2.5.5 THWเป็นต้น (2) สายอื่นๆ เช่นTIEV.1 การระบุรายละเอียดในรายการคำนวณราคา ควรระบุอย่างน้อย ดังนี้ (1) ชนิดท่อร้อยสาย เช่นIMC.6. uPVCเป็นต้น และขนาดท่อร้อยสายซึ่งมี หน่วยเป็นนิ้วหรือเป็นมิลลิเมตรตามที่ระบุในแบบ (2) ชนิดรางเดินสาย (Wireways) ขนาดรางเดินสาย และความหนาของรางเดินสาย 4.5.4 สายระบบเสียงประกาศ 4. 1.3.5. PVC.1 แผงควบคุมและกระจายเสียงสัญญาณ (Public Address Rack.2 สวิตช์เลือกระดับสัญญาณเสียงและลำโพงประกาศ ประกอบด้วย สวิตช์เลือกระดับสัญญาณเสียง (Volume Control) และลำโพงประกาศ ในการ ถอดแบบสำรวจปริมาณ ให้ใช้วิธีนับจำนวนเป็นชุด โดยระบุชนิดของวัสดุอุปกรณ์ ตามรายละเอียดที่กำหนดในแบบและ รายการประกอบแบบฯ 4.

7. เสาและ LNBFเป็นต้น) ในการถอดแบบสำรวจปริมาณให้ใช้วิธีนับจำนวนเป็นชุด โดยระบุชนิดของวัสดุอุปกรณ์ แถบหรือย่าน ความถี่ตามรายละเอียดที่กำหนดในแบบและรายการประกอบแบบฯ 4.7.7.4 เต้าเสียบจ่ายสัญญาณ เป็นจุดเต้ารับสำหรับจ่ายสัญญาณทีวีที่มีความแรงของสัญญาณระหว่าง 60-80 dBμVในกาถอด แบบสำรวจปริมาณให้ใช้วิธีนับจำนวนเป็นชุด โดยระบุชนิดพร้อมฝาครอบ ตามรายละเอียดที่กำหนดในแบบและรายการ ประกอบแบบฯ 4.3 ชุดแยกและกระจายสัญญาณ ประกอบด้วยชุดแยกสัญญาณ(Tap Off)และชุดกระจายสัญญาณ (Splitterหรือ Distribution Box) ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มีคุณสมบัติทำให้ได้สัญญาณที่จุดเต้ารับต่างๆ มีความแรงของสัญญาณระหว่าง 60-80 dBμVในการถอด แบบสำรวจปริมาณใช้วิธีนับจำนวนเป็นชุด โดยระบุชนิดของวัสดุอุปกรณ์ ตามรายละเอียดที่กำหนดในแบบและรายการปร ะกอบแบบฯ 4.4. PVC.7.7.1 เสาอากาศ (Antenna) และจานดาวเทียม (Satellite Dish) ประกอบด้วยเสาอากาศทีวี จานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด(คอจาน.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 89 (2) สายอื่นๆ ตามที่กำหนดในแบบและรายการประกอบแบบฯ 4.6.2 การถอดแบบสำรวจปริมาณ (1) ถอดแบบสำรวจปริมาณด้วยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทั้งตามแนวนอนและแนว ตั้งตามความเป็นจริงจากต้นทางถึงปลายทาง โดยคำนึงถึงสภาพหน้างานจริงที่จะติดตั้งด้วย (2) ท่อร้อยสาย ให้คิดคำนวณเผื่อความยาว 15-20% และเผื่อเบ็ดเตล็ด 15-20% .7 ระบบทีวีรวม หมายถึง ระบบเสาอากาศทีวีรวมและจานดาวเทียม ใช้สำหรับการกระจายสัญญาณทีวีหรือโทรทัศน์ ภายในอาคารโดยมีอุปกรณ์รับสัญญาณทีวี อุปกรณ์รับและขยายสัญญาณทีวี สายสัญญาณทีวี และจุดจ่ายสัญญาณทีวี เชื่อมโยงกันเป็นระบบ 4.7. EMT.5 ท่อร้อยสายและรางเดินสายสัญญาณทีวี 4.5.2 ชุดเครื่องรับและขยายสัญญาณ ประกอบด้ ว ย ตู้ เ ก็ บ อุ ป กรณ์ (Head End Rack) เครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย ม (Satellite Receiver) เครื่องขยายสัญญาณ (Amplifier) เครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply) และอื่นๆ ในการถอดแบบสำรวจ ปริมาณให้ใช้วิธีแยกรายการและนับจำนวนเป็นชุด โดยระบุชนิดของวัสดุอุปกรณ์ ตามรายละเอียดที่กำหนดในแบบและ รายการประกอบแบบฯ 4. uPVCเป็นต้น และขนาดท่อร้อยสายซึ่งมี หน่วยเป็นนิ้วหรือเป็นมิลลิเมตรตามที่ระบุในแบบ (2) ชนิดรางเดินสาย (Wireways)ขนาดรางเดินสาย และความหนาของรางเดินสาย 4.2 การถอดแบบสำรวจปริมาณ (1) ถอดแบบสำรวจปริมาณด้วยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทั้งตามแนวนอนและแนว ตั้งตามความเป็นจริงจากต้นทางถึงปลายทาง โดยคำนึงถึงสภาพหน้างานจริงที่จะติดตั้งด้วย (2) ให้คิดคำนวณเผื่อความยาว 15-20%และเผื่อเบ็ดเตล็ด 5-10% 4.7.5.1 การระบุรายละเอียดในรายการคำนวณราคา ควรระบุอย่างน้อย ดังนี้ (1) ชนิดท่อร้อยสาย เช่น IMC.

EMT.6 สายสัญญาณทีวี 4.8. NVR Appliance (Network Video Recorder) และ PC Based NVR (NVR Software) และอื่นๆ ตามที่กำหนดในแบบและ รายการประกอบแบบฯ การถอดแบบสำรวจปริมาณให้ใช้วิธีนับจำนวนเป็นชุด โดยระบุชนิดและคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุอุปกรณ์ ตามรายละเอียดที่กำหนดในแบบและรายการประกอบฯ 4.1 การระบุรายละเอียดในรายการคำนวณราคา ควรระบุอย่างน้อย ดังนี้ (1) ชนิดท่อร้อยสาย เช่น IMC.2 กล้องทีวีวงจรปิด เป็นกล้องแบบมาตรฐานหรือแบบกล่อง(Box Type)แบบ Bullet หรือแบบโดม (Dome Type) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เช่น เลนส์ ขายึดและกล่องครอบ (Housing)ในการถอดแบบสำรวจปริมาณให้ใช้วิธีนับจำนวนเป็น ชุด โดยระบุชนิดของวัสดุอุปกรณ์ ตามรายละเอียดที่กำหนดในแบบและรายการประกอบแบบฯ 4.8.1 การระบุรายละเอียดในรายการคำนวณราคา ควรระบุอย่างน้อย ดังนี้ (1) ระบุชนิดสาย เช่น RG6.3 มอนิเตอร์ ใช้สำหรับแสดงข้อมูลภาพ ในการถอดแบบสำรวจปริมาณให้ใช้วิธีนับจำนวนเป็นชุด โดยระบุชนิด ขนาดตามรายละเอียดที่กำหนดในแบบและรายการประกอบแบบฯ 4.4 ท่อร้อยสายและรางเดินสายสัญญาณทีวีวงจรปิด 4.6.8.7.4.8. HDPE.6.8.2 การถอดแบบสำรวจปริมาณ (1) ถอดแบบสำรวจปริมาณด้วยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทั้งตามแนวนอนและแนว ตั้งตามความเป็นจริงจากต้นทางถึงปลายทาง โดยคำนึงถึงสภาพหน้างานจริงที่จะติดตั้งด้วย (2) ให้คิดคำนวณเผื่อความยาว 15-20% และเผื่อเบ็ดเตล็ด 5-10% 4.4.8.2 การถอดแบบสำรวจปริมาณ (1) ถอดแบบสำรวจปริมาณด้วยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทั้งตามแนวนอนและแนว ตั้งตามความเป็นจริงจากต้นทางถึงปลายทาง โดยคำนึงถึงสภาพหน้างานจริงที่จะติดตั้งด้วย (2) ท่อร้อยสาย ให้คิดคำนวณเผื่อความยาว 15-20% และเผื่อเบ็ดเตล็ด 15-20% (3) รางเดินสาย ให้คิดคำนวณเผื่อความยาว 10-15% และเผื่อเบ็ดเตล็ด 15-20% .1 เครื่องรวมและบันทึกข้อมูลภาพ หมายถึ ง เครื่ อ งรวมและบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ภาพแบบ DVR (Digital Video Recorder) . RG11เป็นต้น (2) สายอื่นๆ ตามที่กำหนดในแบบและรายการประกอบแบบฯ 4.8 ระบบทีวีวงจรปิด ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Close Circuit Television System หรือ Video Surveillance System)เป็น ระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ถูกจับภาพโดยกล้องวงจรปิด (CCTV Camera)ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เพื่อการรักษาความ ปลอดภัย หรือใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ นอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัยตามปกติ 4.7.90 DPT คู่มือการประมาณราคา (3) รางเดินสาย ให้คิดคำนวณเผื่อความยาว 10-15% และเผื่อเบ็ดเตล็ด 15-20% 4. uPVCเป็นต้น และขนาดท่อร้อย สายซึ่งมีหน่วยเป็นนิ้วหรือเป็นมิลลิเมตรตามที่ระบุในแบบ (2) ชนิดรางเดินสาย (Wireways)ขนาดรางเดินสาย และความหนาของรางเดินสาย 4.7. PVC.

2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ BreakdownSheet แนวทางและวิธีการทำ BreakdownSheet ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถอดแบบและคำนวณราคา ซึ่ง อาจจัดทำเป็นตารางข้อมูลเปล่า ซึ่งเมื่อนำไปใช้งานผู้ใช้สามารถกำหนดและเขียนข้อมูลที่ต้องการบันทึกได้ด้วยตนเอง การ จัดทำ BreakdownSheet ในทางปฏิบัติอาจไม่จำเป็นต้องจัดทำเพื่อเก็บข้อมูลทุกรายการ เนื่องจากบางหมวดงาน เช่น สวิตช์เกียร์แรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) สวิตช์เกียร์แรงต่ำ และแผงย่อย เป็นต้น สามารถถอดแบบนับจำนวนวัสดุอุปกรณ์พร้อมการจัดทำและบันทึกข้อมูลในรายการคำนวณราคา โดยไม่ต้องจัดเก็บข้อมูลใน BreakdownSheet ซ้ำอีกหรือกรณีถอดแบบนับจำนวนด้วยโปรแกรม AutoCAD หรืออื่นๆ ก็ สามารถจัดเก็บบันทึกเป็นไฟล์ BreakdownSheetได้เช่นเดียวกัน 5.8.1 BreakdownSheet สำหรับเก็บข้อมูลที่ได้จากการนับจำนวนเช่น ดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับ ไฟฟ้าเสาล่อฟ้า หลักสายดินเต้ารับโทรศัพท์ เต้ารับคอมพิวเตอร์ เต้ารับทีวี อุปกรณ์ระบบตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ลำโพงประกาศ กล้องทีวีวงจรปิด เป็นต้น การจัดเก็บข้อมูลควรแยกเป็นหมวดหมู่ แยกประเภท แยกชั้น ตามประเภทและ ชนิดของวัสดุอปุ กรณ์ ซึง่ สามารถทำได้ทง้ั การถอดแบบนับจำนวนด้วยมือและถอดแบบนับจำนวนด้วยโปรแกรม AutoCAD หรือ อื่นๆ 5.2 BreakdownSheet สำหรับเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดปริมาณ เช่นDuct Bank ท่อร้อยสายราง เดินสายสายไฟฟ้า สายตัวนำล่อฟ้า สายตัวนำลงดิน สายโทรศัพท์ สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ สายทีวี ระบบป้องกันไฟลาม เป็นต้นสามารถคิดคำนวณการเผื่อความยาวบันทึกเป็นข้อมูลสุดท้ายก่อนนำไปใช้งานได้ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งการถอดแบบ วัดปริมาณด้วยมือและถอดแบบวัดปริมาณด้วยโปรแกรม AutoCADหรืออื่นๆ ตัวอย่าง BreakdownSheet ทั้ง 2 ประเภท ดังกล่าว ปรากฏในหน้าถัดไป . UTPเป็นต้น (2) สายอื่นๆ ตามที่กำหนดในแบบและรายการประกอบแบบฯ 4.2 การถอดแบบสำรวจปริมาณ (1) ถอดแบบสำรวจปริมาณด้วยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทั้งตามแนวนอนและแนว ตั้งตามความเป็นจริงจากต้นทางถึงปลายทาง โดยคำนึงถึงสภาพหน้างานจริงที่จะติดตั้งด้วย (2) ให้คิดคำนวณเผื่อความยาว 15-20% และเผื่อเบ็ดเตล็ด 5-10% 5.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 91 4.2.5 สายสัญญาณทีวีวงจรปิด 4.2 ประเภทของ BreakdownSheet สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งาน ได้เป็น 2ประเภท ดังนี้ 5.8.5. RG59. การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการถอดแบบ (Breakdown Sheet)งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร Breakdown Sheetหมายถึงแผ่นงานสำหรับเก็บบันทึกข้อมูลดิบ ที่ได้จากถอดแบบสำรวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์ ทั้งวิธีการนับจำนวนและวิธีการวัดปริมาณเป็นขั้นตอนที่ดำเนินการต่อเนื่องจากการถอดแบบสำรวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์ โดยกรอกข้อมูลที่ได้ลงในแบบฟอร์มหรือไฟล์BreakdownSheetที่จัดเตรียมไว้สำหรับเก็บข้อมูลจำนวน(Quantity)หรือ ความยาว(length) หรือพื้นที่ (Area) ของวัสดุอุปกรณ์โดยแยกเป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ และการนำ ไปใช้เพื่อการคำนวณราคาต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะจัดทำ Breakdown Sheetดังกล่าว ประกอบไว้กับรายงานการคำนวณราคากลางหรือไม่ก็ได้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางเป็นสำคัญ 5.5.1 การระบุรายละเอียดในรายการคำนวณราคา ควรระบุอย่างน้อย ดังนี้ (1) ระบุชนิดสาย เช่นRG6.8.

4 4 4 - 12 ßĆĚî 1 ßĆĚî 2 ßĆĚî 3 ßĆĚîéćéôŜć øüö 34 3 - 12 12 10 66 - 25 25 16 20 - 8 8 4 34 7 5 5 17 33 - 6 6 21 922 - 466 466 - êĆüĂ÷ŠćÜ BreakdownSheet B t ÿĞćĀøĆïđÖĘïךĂöĎúìĊ ú ĕę éšÝćÖÖćøîĆïÝĞćîüî 92 DPT คู่มือการประมาณราคา .

35
25
25
82
11
11
12
55
59
63
67
71
75
16
75

ѝѥѕ

30
23
23
80
9
9
10
0
0
0
0
0
0
14
74

0
0
0
80
0
0
0
0
0
0
0
0
36
0
0

зњѥєѕѥњ
ъҕѠ
іѥк

іњє
шѥіѥкѝіѫюзњѥєѕѥњѝѥѕѳђђґѥ
Cable
L
300 NYY
980
240 NYY
200
35 NYY
0
2.5 NYY
200
150 THW
48
120 THW
0
95 THW
656
50 THW
908
25 THW
804
10 THW
0
6 THW
0
50 FRC
300
10 FRC
0
іњє
4096
яјшіњлѝѠэ
щѬдшҖѠ к

TR->MDB
GEN->EMDB
GEN->EMDB
MDB->DB1C
MDB->LP1A
MDB->LG
EMDB->DB2C
EMDB->E1A
EMDB->E2A
EMDB->E3
EMDB->E4
EMDB ->E5
EMDB->ER
EMDB->P1
EMDB->DB-R

іѥѕдѥі

G
0
0
50
0
0
0
0
0
176
227
201
0
75
729
щѬдшҖѠ к

щѬдшҖѠ к

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

іњє
980
200
50
200
48
0
656
908
980
227
201
300
75

лѼѥьњьѝѥѕѳђђґѥ
ѯѝҖь N Ѱѕд ѝѥѕчѧь

N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

x нѫч

ѯяѪѠ
ѷ 15%
1127
230
58
230
55
0
754
1044
1127
261
231
345
86

300 NYY
240 NYY
2.5 NYY
95 THW
50 THW
50 THW
150 THW
50 THW
50 THW
25 THW
25 THW
25 THW
50 THW
50 THW
50 FRC

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

980
200
200
656
44
44
48
220
236
252
268
284
300
64
300

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
50
0
164
11
11
12
55
59
63
67
71
75
16
75

7
2
2
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

408
щѬдшҖѠ к

іњє
яјшіњлѝѠэ

іњє
256
0
0
0

408

210
46
46
0
9
9
0
0
0
0
0
0
0
14
74

ѯяѪѠ
ѷ 15%
294
0
0
0

5"HDPE
5"HDPE
1 1/2"HDPE
0
2"EMT
2"EMT
0
2"EMT
2"EMT
1 1/2"EMT
1 1/2"EMT
1 1/2"EMT
2"EMT
2"EMT
2"EMT

іњєзњѥєѕѥњѝѥѕѳђђґѥ
ъҕѠіҖѠѕѝѥѕѳђђґѥ
ѝѥѕѳђ N Ѱѕд ѝѥѕчѧь x нѫч еьѥч/ньѧч іњє

4096
0
729
шѥіѥкѝіѫюзњѥєѕѥњъҕѠіҖѠѕѝѥѕѳђђґѥ
Conduit
іњє
ѠѪѷь ѵ
5"HDPE
256
4"HDPE
0
4"IMC
0
1 1/4"EMT
0

0
35 NYY
0
25 THW
10 THW
10 THW
25 THW
10 THW
10 THW
6 THW
6 THW
6 THW
10 THW
10 THW
10 FRC

еьѥч/ньѧчѝѥѕѳђђґѥ
ѝѥѕѳђ
N Ѱѕд ѝѥѕчѧь

êĆüĂ÷ŠćÜ BreakdownSheet ÿĞćĀøĆïđÖĘïךĂöĎúìĊĕę éšÝćÖÖćøüĆéÙüćö÷ćü

คู่มือการประมาณราคา
AGENDA 12 93

DPT คู่มือการประมาณราคา

94

6. สรุปการคิดคำนวณเปอร์เซ็นต์การเผื่องานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ตารางเปอร์เซ็นต์การเผื่องานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ลำดับ

รายการ

เปอร์เซ็นต์การเผื่อ
ความยาว

เบ็ดเตล็ด

1
1.1

1.2
1.3

1.4

ระบบไฟฟ้า
ท่อร้อยสายไฟฟ้า
ท่อร้อยสายเมน
ท่อร้อยสายป้อน
ท่อร้อยสายวงจรย่อย
ท่อร้อยสายวงจรย่อย (ข้อต่อกันน้ำหรือแบบอัดแน่น)
รางเดินสาย
สายไฟฟ้า
สายเมน
สายป้อน
สายวงจรย่อย
บัสเวย์

5 - 10%
10 - 15%
15 - 20%
15 - 20%
10 - 15%

5 - 10%
10 - 15%
15 - 20%
5 - 10%

15 - 20%
15 - 20%
15 - 20%
30 - 35%
15 - 20%

5 - 10%
5 - 10%
5 - 10%
5 - 10%

2

ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน

10 - 15%

10 - 15%

3
3.1

3.2
3.3

ระบบโทรศัพท์
ท่อร้อยสาย
ท่อร้อยสายเมน
ท่อร้อยสายป้อน
ท่อร้อยสายจากแผงกระจายสายไปยังเต้ารับ
รางเดินสาย
สายโทรศัพท์
สายเมน
สายป้อน
สายจากแผงกระจายสายไปยังเต้ารับ
ระบบเครือข่ายสายคอมพิวเตอร์
ท่อร้อยสาย
รางเดินสาย
สายสัญญาณ
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ท่อร้อยสาย
รางเดินสาย
สายสัญญาณ

4

5

5 - 10%
10 - 15%
15 - 20%
10 - 15%

5 - 10%
10 - 15%
15 - 20%

15 - 20%
10 - 15%
15 - 20%

15 - 20%
10 - 15%
15 - 20%

15 - 20%
15 - 20%
15 - 20%
15 - 20%

5 - 10%
5 - 10%
5 - 10%

15 - 20%
15 - 20%
5 - 10%

15 - 20%
15 - 20%
5 - 10%

คู่มือการประมาณราคา
AGENDA 12 95

ตารางเปอร์เซ็นต์การเผื่องานระบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (ต่อ)

ลำดับ

6

7

8

รายการ

ระบบเสียงประกาศ
ท่อร้อยสาย
รางเดินสาย
สายสัญญาณ
ระบบทีวีรวม
ท่อร้อยสาย
รางเดินสาย
สายสัญญาณ
ระบบทีวีวงจรปิด
ท่อร้อยสาย
รางเดินสาย
สายสัญญาณ

เปอร์เซ็นต์การเผื่อ
ความยาว

เบ็ดเตล็ด

15 - 20%
10 - 15%
15 - 20%

15 - 20%
10 - 15%
15 - 20%

15 - 20%
10 - 15%
15 - 20%

15 - 20%
15 - 20%
5 - 10%

15 - 20%
15 - 20%
5 – 10%

15 - 20%
15 - 20%
5 – 10%

หมายเหตุ 1. รายการเบ็ดเตล็ด

ก. อุปกรณ์ประกอบท่อสาย (Raceway)เช่นกล่องดึงสาย ข้อต่อ ข้อต่อยึด บุชชิง่ ข้องอ ตัวจับยึด ล็อกนัท

น็อต สกรู รางซี การทำสีสัญลักษณ์ตามมาตรฐานทั่วไปเป็นต้น

ข. อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า เช่นวายนัท ตัวต่อสาย หางปลา หัวสาย ปลอกสี Cable Marker เทปพันสาย

น้ำยาร้อยสาย กระดาษกาว เป็นต้น

ค. อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย เช่น Hanger Supportและ Fitting

ง. อุปกรณ์ประกอบระบบล่อฟ้า เช่น แคล้มป์ประกับ น็อต สกรูแผ่นแบ๊กไลต์และอื่นเป็นต้น

2. เปอร์เซ็นต์การเผื่อความยาว เช่น

- เผื่อเศษท่อเศษสายความสูญเสียจากการติดตั้ง

- เผื่อความสูญเสียจากความยาวท่อที่ไม่สามารถใช้ท่อได้เต็มความยาว เช่น ท่อ 1 เส้น ยาว 3 เมตร
หรือ 6เมตรเป็นต้น

- เผื่อความสูญเสียจากความยาวสายที่ไม่สามารถใช้สายได้เต็มความยาว เช่น สาย 1 ม้วนยาว100
เมตร หรือ 500เมตรเป็นต้น

- มาตรฐานกำหนดการใช้รหัสสีของสายเฟส สายนิวตรอน และสายดิน ทำให้ไม่สามารถใช้สายม้วน
เดียวกันได้ทั้งหมด เป็นต้น

96

DPT คู่มือการประมาณราคา

7. แนวทางการกำหนดรายการในแบบรายการคำนวณราคา หรือ BOQ.

ในการกำหนดรายละเอียดรายการต่างๆ ในส่วนของงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารลงในแบบรายการคำนวณราคา
หรือBOQ. (แบบ ปร. 4) เพื่อคำนวณปริมาณ ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน ต่อไป นั้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคาควรพิจารณา
กำหนดไว้เป็นหมวดหมู่ งาน หรือกลุ่มงาน ตามแนวทาง ดังนี้

7.1 หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

7.1.1 ระบบไฟฟ้า

7.1.2 ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน

7.1.3 ระบบโทรศัพท์

7.1.4 ระบบเครือข่ายสายคอมพิวเตอร์

7.1.5 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

7.1.6 ระบบเสียงประกาศ

7.1.7 ระบบทีวีรวม

7.1.8 ระบบทีวีวงจรปิด

7.1.9 อื่นๆ ตามแบบรูปรายการ

7.2 ระบบไฟฟ้า

7.2.1 ไฟฟ้าแรงสูง

7.2.2 หม้อแปลงไฟฟ้า

7.2.3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

7.2.4 แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน แผงสวิตช์ไฟฟ้ารอง

7.2.5 แผงย่อยแผงจ่ายไฟอื่น ๆ

7.2.6 แผงมิเตอร์ (กรณีอาคารชุด)

7.2.7 Busways

7.2.8 ท่อร้อยสาย และรางเดินสาย

7.2.9 สายไฟฟ้า

7.2.10 ดวงโคมและอุปกรณ์

7.2.11 สวิตช์ เต้ารับไฟฟ้า

7.2.12 ระบบป้องกันไฟลาม

7.2.13 ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า

7.2.14 อื่นๆ ตามแบบรูปรายการ

7.3 ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน

7.4 ระบบโทรศัพท์

7.4.1 ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ (PABX) และอุปกรณ์

7.4.2 แผงกระจายสายโทรศัพท์เต้ารับโทรศัพท์

7.4.3 ท่อ รางเดินสาย และสายโทรศัพท์

7.4.4 อื่นๆ ตามแบบรูปรายการ

7.5 ระบบอื่นๆ เช่นระบบเครือข่ายสายคอมพิวเตอร์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบเสียงประกาศระบบทีวีรวม
ระบบทีวีวงจรปิดระบบควบคุมการใช้พลังงาน (2 Wire Remote) ระบบควบคุมการเข้าออก(Access control)เป็นต้น

ระบบเครนขนถ่ายวัสดุ เป็นต้น โดยในบางระบบอาจดำเนินการเฉพาะในส่วนของการเดินท่อในระบบสุขาภิบาล เช่น ระบบท่อน้ำร้อน ระบบ ท่อก๊าซLPG เป็นต้น และในแต่ละอาคารอาจจะมีไม่ครบทุกระบบตามที่กล่าวมา แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับระบบหลักๆ ที่ โครงการ/งานก่อสร้างอาคารส่วนใหญ่มี จะประกอยด้วย .คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 97 5.ผังบริเวณ .ระบบห้องเย็น (COLD ROOM) .ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน (ELEVATOR AND ESCALATOR) .ระบบก๊าซอัดแรงดันสูง (HIGH PRESSURE GAS CO2. ศึกษาทำความเข้าใจและวิเคราะห์แบบรูปรายการรวมทั้งรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้และติดตั้ง ในการประมาณราคาในส่วนของงานระบบปรับอากาศและเครื่องกล นอกจากต้องศึกษาแบบรูปรายการ อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว ยังจะต้องศึกษารายการรายละเอียดและข้อกำหนดประกอบแบบรูปรายการอย่างถี่ถ้วนด้วย เพราะแบบรูปรายการอาจแสดงไว้เพียงสัญลักษณ์เท่านั้น มิได้กำหนดรายละเอียดประกอบอื่นใดเพิ่มเติมไว้ ซึ่งโดยทั่วไป แล้วในแบบรูปรายการงานระบบปรับอากาศและเครื่องกลจะแสดงให้ทราบถึง .ระบบไอน้ำและน้ำร้อน (BOILER AND HOTWATER SYSTEM) .ระบบก๊าซเชื้อเพลิง (LPG GAS SYSTEM) .ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL PIPING) .แผนภาพแสดงการเดินท่อกับอุปกรณ์ เครื่องจักร และอื่นๆ .ระบบขนส่งโดยท่อลม (PNEUMATIC TUBE SYSTEM) .ระบบปรับอากาศห้องสะอาด (CLEAN ROOM) .ระบบอัดลมบันไดหนีไฟ (STAIRCASE PRESSURE SYSTEM) .สารบัญแบบ . งานระบบปรับอากาศและเครื่องกล ในการถอดแบบคำนวณปริ ม าณงานในส่ ว นของงานระบบปรั บ อากาศและเครื่ อ งกล ให้ ด ำเนิ น การตาม หลักเกณฑ์และแนวทางดังต่อไปนี้ 1.ระบบระบายอากาศ (VENTILATION SYSTEM) .ตารางแสดงอุปกรณ์ละเครื่องมือต่างๆ .แผนภาพแนวดิ่งของระบบต่างๆ (RISER DIAGRAM) .ระบบก๊าซทางการแพทย์ (MEDICAL GAS) .ระบบระบายอากาศ (VENTILATION SYSTEM) . N2 GAS SYSTEM) .ระบบปรับอากาศพิเศษสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ (PRECISION AIR CONDITIONING) .ระบบปรับอากาศ (AIR CONDITIONING SYSTEM) .ระบบปรับอากาศ (AIR CONDITIONING SYSTEM) .สัญลักษณ์และความหมาย .ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน (ELEVATOR AND ESCALATOR) ทั้งนี้ แบบรูปรายการในส่วนของงานระบบปรับอากาศและเครื่องกลนั้น โดยทั่วไปแล้ว จะประกอบด้วย .

การแยกงานและปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพื่อกำหนดรายการและปริมาณงาน เมื่อได้ศึกษาแบบรูปรายการและรายการละเอียดต่างๆ โดยภาพรวมแล้ว จึงทำการแยกงานและปริมาณ วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆซึ่งมีข้อควรระวัง ดังนี้ 2.4 การแยกงานและปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพื่อคำนวณราคาในงานระบบปรับอากาศ นั้น ผู้ถอดแบบ คำนวณราคาจะต้องเข้าใจในเรื่องของระบบปรับอากาศก่อนว่ามีระบบ โครงสร้าง และการทำงานเป็นอย่างไร โดยได้แบ่ง ระบบปรับอากาศ ได้เป็น ดังนี้ 2.3 ระบบปรับอากาศพิเศษต่างๆ เช่น .3 ควรมีการเผื่อวัสดุเนื่องจากการติดตั้ง เช่น การหลบหลีกโครงสร้างของอาคารส่วนที่เป็นคาน รวมทั้ง ท่อในแนวดิ่งที่ไม่สามารถแสดงไว้ในแบบรูปรายการได้ โดยทั่วไปการเผื่อวัสดุกรณีนี้ จะเผื่อไว้ประมาณ 10 % ของปริมาณ วัสดุที่สำรวจได้ 2.แผนผังระบบควบคุม .ระบบปรับอากาศห้องคอมพิวเตอร์ (PRECISION AIR CONDITIONING) .2 ระบบปรั บ อากาศแบบน้ ำ เย็ น ระบายความร้ อ นด้ ว ยอากาศ (CHILLED WATER AIR COOLED SYSTEM) 2.แผนผังไฟฟ้ากำลัง .แผนผังแสดงงานระบบปรับอากาศและหรือเครื่องกลชั้นต่างๆ ของอาคาร .1 ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT SYSTEM) 2.4 ระบบห้องเย็น (COLD ROOM) 2.แบบแสดงรูปตัดของอาคาร .แบบขยายรายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งในแบบรูปรายการแต่ละแผ่นอาจแสดงรายละเอียดไว้ระบบเดียวหรือหลายระบบ ขึ้นอยู่กับปริมาณงานและ ปริมาณงานและรายละเอียดที่ต้องแสดง หากมีรายละเอียดมากก็ควรแยกตามระบบต่างๆ ก่อน แล้วจึงแบ่งเป็นแต่ละงาน/ กลุ่มงานต่อไป และเมื่อศึกษาแบบรูปรายการและรายละเอียดรวมทั้งข้อกำหนดต่างๆ ดีแล้ว ก็สามารถเริ่มการแยกเนื้องาน และสำรวจปริมาณต่อไป 2.5 ระบบระบายอากาศ (VENTILATION SYSTEM) สำหรั บ ระบบปรั บ อากาศแบบส่ ว นกลาง ยั ง สามารถแบ่ ง ย่ อ ยได้ เ ป็ น แบบถั ง น้ ำ เย็ น (CHILLED WATER STORAGE) และแบบถังเก็บน้ำแข็ง (ICE STORAGE) ซึ่งสองระบบ (แบบ) นี้จะช่วยในการประหยัดค่าไฟฟ้าได้มาก เนื่องจากเครื่องทำน้ำแข็งทำงานในตอนกลางคืนค่าไฟฟ้าราคาจะถูกกว่าเวลากลางวัน .98 DPT คู่มือการประมาณราคา .4.ระบบปรับอากาศห้องสะอาด (CLEEN ROOM) เป็นต้น 2.2 ควรมีการเผื่อปริมาณวัสดุ ซึ่งเกิดจากความเสียหายหรือเศษวัสดุเหลือจากการใช้งาน เช่น เศษจาก การตัดท่อเป็นต้น 2.4.4.4.4.1 การเลือกใช้บรรทัดมาตราส่วน (SCALE) ต้องเป็นมาตราส่วนเดียวกันกับในแบบรูปรายการในแต่ละ แผ่น โดยอาจใช้มาตราส่วนเดียวหรือหลายมาตราส่วนก็ได้ โดยสังเกตได้จากข้อกำหนดที่กำกับอยู่ใต้แบบรูปรายการ 2.

5.9 ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม 2. อุปกรณ์ไฟฟ้า (ELECTRICAL SWITCH GEAR) .3 การแยกงานและปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพื่อคำนวณราคาของงานเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ จะต้อง เข้าใจในระบบนั้นๆ ว่าหมายถึงอะไร และทำงานอย่างไร ซึ่งโดยทั่วไปจะหมายถึง ระบบต่างๆ ดังนี้ 2. ถังขยายตัวกรองน้ำ (EXPANTION TANK) .4 ระบบสายพานลำเลียงวัสดุ (CONVEYER) 2. ประตูน้ำ (VALVE ต่างๆ) .5.5.5.10 ระบบขนส่งโดยท่อลม 2.5.5.5.5. หัวจ่ายลมและหัวดูดลม อุปกรณ์ในส่วนที่ 2 ซึ่งวัดเป็นปริมาณดังกล่าว จะต้องวัดตามความยาวและต้องเผื่อค่าการลบมุม การเลี้ยวโค้ง ความสูงในแนวดิ่ง เป็นต้น ด้วย 3.5.ท่อน้ำคอนเดนเซอร์ . อุปกรณ์กรองน้ำ (SOFTENER) .5.1 ระบบเครนและรอกในการขนถ่ายวัสดุ (CRANE AND HOIST) 2. ท่อลม .2 ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน (ELEVATOR AND ESCALATOR) 2.6 ระบบก๊าซเชื้อเพลิง LPG 2.5.3 ระบบลิฟต์เพื่อการก่อสร้าง (CONSTRUCTION LIFT) 2. ฉนวนหุ้มท่อน้ำ . หอผึ่งน้ำ (COOLING TOWER) มีกี่ชุด ขนาดกี่ตัน และเป็นเครื่องแบบใด . ถังเติมสารเคมี . ท่อน้ำเย็น. ฉนวนหุ้มท่อลม . อื่นๆ ส่วนที่ 2 อุปกรณ์ที่วัดเป็นปริมาณ เช่น . ข้อต่ออุปกรณ์ .คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 99 เมื่อเข้าใจในระบบปรับอากาศแล้ว ก็สามารถแยกรายการ/งานและปริมาณวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ได้ โดยละเอียด ต่อไป ในส่วนของกาสำรวจและแยกรายการ/งานและปริมาณวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบปรับอากาศแบบน้ำเย็น ระบายความร้อนด้วยน้ำ นั้น ปกติจะแยกวัสดุอุปกรณ์ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 อุปกรณ์ที่นับจำนวนได้ เช่น - เครื่องทำน้ำเย็น (CHILLER) มีกี่ชุด ขนาดกี่ตัน และเป็นเครื่องแบบใด .5 ระบบหม้อกำเนิดน้ำและหม้อน้ำร้อน 2.11 ระบบไฮดรอลิก (HYDRAULIC SYSTEM) .8 ระบบก๊าซอัดแรงสูง 2. ปั๊มน้ำ มีกี่ชุด ขนาดกี่ลิตร/วินาที ความเร็วรอบเท่าใด และมอเตอร์กี่แรงม้า - เครื่องมือส่งลมเย็น และเครื่องเป่าลมเย็น .7 ระบบก๊าซทางการแพทย์ 2.

12 เครื่องจักรกลหนัก 2.2 การจัดทำรายการปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพื่อการประมาณหรือคำนวณราคา ควรจะมีตารางประกอบการ ดำเนินการ ซึ่งอาจจัดทำเป็นตารางแยกปริมาณวัสดุอุปกรณ์แบบนับจำนวนได้ และตารางแยกปริมาณวัสดุแบบวัดเป็น ปริมาณงาน เพื่อประกอบการดำเนินการด้วย เมื่อได้ปริมาณวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ แล้ว ก็นำไปคำนวณหาค่าวัสดุและค่าแรง ต่อไป .5.1 ในการสำรวจเพื่อกำหนดปริมาณจะต้องแยกเนื้องานออกเป็นระบบๆที่เป็นอิสระจากกัน ทั้งนี้เพื่อความ สะดวกในการรวบรวมราคา ในระบบเครื่ อ งกลจะแยกออกเป็ น ระบบต่ า งๆ (ตามข้ อ 2.5) โดยวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นแต่ ล ะระบบจะมี ส่วนประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ - วัสดุอุปกรณ์นับที่จำนวนได้ เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ ปั๊มน้ำ วาล์ว ถังกรอง เคมี หอผึ่งน้ำหรือคูลลิ่งทาวเวอร์ ฯลฯ เป็นต้น - วัสดุที่นับจำนวนไม่ได้ต้องใช้วิธีการวัดปริมาณเนื้องาน เช่น งานเดินท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ การเดินสายไฟกำลังในระบบปรับอากาศ การเดินท่อน้ำเย็น ท่อน้ำร้อนท่อไอน้ำ การเดินท่อลม รางเลื่อนต่างๆ เป็นต้น ซึ่ง จะต้องใช้วิธีการวัดปริมาณและจะต้องมีการเผื่อปริมาณงานดังที่ได้กล่าวข้างต้นด้วย 3. ระบบไฟฟ้า สายไฟฟ้าแบบไหน เคลื่อนที่ตามได้กี่เมตร ทั้งนี้ อุปกรณ์วัดเป็นปริมาณดังกล่าว ผู้ถอดแบบคำนวณราคาสามารถวัดปริมาณงานได้จากแบบรูป รายการ ซึ่งจะต้องพิจารณาเผื่อการสูญเสียจากการตัดต่อ การป้องกันสนิม การเก็บวัสดุ รวมทั้งการจัดซื้อ เข้ามามา เกี่ยวข้องด้วย 3.14 อื่นๆ เครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ ดังกล่าว ปกติจะเป็นระบบทางเครื่องกลที่ค่อนข้างจะพิเศษ จะพบในโครงการ/ งานก่อสร้างอาคารโรงงาน โรงพยาบาล เป็นต้น และอาจมีระบบเดียวหรือหลายระบบ ขึ้นอยู่กับแบบรูปรายการและ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ผู้ถอดแบบคำนวณราคาจึงต้องทำความเข้าใจในหลักการต่างๆ ของระบบ จึงจะสามารถดำเนิน การถอดแบบคำนวณราคาได้อย่างถูกต้อง ในการสำรวจและแยกรายการ/งานและปริมาณวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในส่วนของ เครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ ดังกล่าว สามารถดำเนินการได้ โดยแยกการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน คือ วัสดุอุปกรณ์ที่ นับจำนวนได้และวัสดุอุปกรณ์ที่วัดเป็นปริมาณโดยสามารถทำความเข้าใจได้จากตัวอย่างการสำรวจและแยกรายการ/งาน และปริมาณวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของงานระบบเครนและรอก ในการขนถ่ายวัสดุ ดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 1 อุปกรณ์ที่นับจำนวนได้ จะประกอบด้วย - ชุดเครนพร้อมมอเตอร์และชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนครบชุด จำนวนกี่ชุด ขับเคลื่อนกี่ทิศทาง ยกสูงกี่เมตร ยกน้ำหนักได้เท่าใด การเคลื่อนไหวที่แนวดิ่งและแนวราบด้วยความเร็วเท่าใด ขนาดมอเตอร์กี่แรงม้า ระบบ ไฟฟ้าเป็นระบบอะไร จำนวนเท่าใด เป็นต้น ส่วนที่ 2 อุปกรณ์ที่วัดเป็นปริมาณ ประกอบด้วย . วิธีการและแนวทางการคำนวณราคา 3. เหล็กโครงสร้าง I-BEAM ขนาดเท่าไร ยาวกี่เมตร - เหล็กโครงสร้าง C-CHANEL ขนาดเท่าไร ยาวกี่เมตร .5.5.13 สถานีสูบน้ำระบายน้ำ (PUMPING STATION) 2.100 DPT คู่มือการประมาณราคา 2. อุปกรณ์ถ่ายน้ำหนัก .

คู่มือการประมาณราคา
AGENDA 12 101

3.3 ในการถอดแบบควรมีการเก็บรวบรวมเป็นสถิติไว้ เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการถอดแบบคำนวณ
ราคาในครั้งต่อไปหรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ( CHECKED FIGURE ) และชี้แจงข้อเท็จจริง เช่น การติดตั้งระบบอากาศ
แบบแยกส่วน จะมีค่าคงที่ในการดำเนินการติดตั้งของระบบท่อเป็นอัตราประมาณ 2,000 บาท/ตัน ความเย็นซึ่งเป็น
ตัวเลขที่เกิดจากการเดินท่อน้ำยายาว 4 เมตร เป็นต้น

3.4 การคำนวณราคาในงานระบบเครื่องกลพิเศษอื่นๆ จะต้องดำเนินการในลักษณะและวิธีการเช่นเดียวกันกับ
การถอดแบบคำนวณราคางานระบบปรับอากาศ รวมทั้งควรทำการตรวจสอบรายการที่คำนวณราคาซ้ำด้วย

3.5 ค่าแรงงาน เป็นตัวเลขที่ยุ่งยากต่อการคำนวณราคา เพราะค่าแรงงานช่างจะขึ้นอยู่กับอายุงาน ฝีมือและ
ประสบการณ์ อีกทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน ช่างแต่ละคนทำงานชิ้นเดียวกันใช้เวลาไม่เท่ากัน ในการคำนวณค่าแรง
งานไม่ควรจะคำนึงถึงเฉพาะเนื้องานที่ต้องทำเท่านั้น ควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย เช่น การประสานงาน การสั่งวัสดุ
การส่งของ และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการหยุดงานของคนงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ ขณะทำงาน เพราะฉะนั้นใน
การคำนวณราคาที่ดี จะต้องใช้เวลาที่เป็นเวลาเฉลี่ยในการทำงาน เพราะถ้าไม่ใช้ค่าเฉลี่ยแล้ว ตัวแปรค่าแรงงานจะควบคุม
ราคากลางไม่ได้ โดยทั่วไปเรามักจะนำค่าแรงงานจากตัวเลขอัตรา MAN HOUR, MAN DAY, MAN MONTH และในบาง
ส่วนก็จะใช้ตัวเลขจากค่าเฉลี่ยเป็น บาท/เมตร , บาท/ตารางเมตร หรือบาท/ชุด และอาจทำเป็นลักษณะงานเหมาเลยก็คือ
บาท/ชิ้นงาน ในปัจจุบันนิยมใช้ค่าแรงงานในลักษณะ บาท/ชิ้นงาน เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสามารถควบคุมราคางานได้ดีกว่า
เพราะถ้าเป็นงานเหมาคนงานมักจะดำเนินการในส่วนของตนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อจะได้ทำชิ้นงานอื่นเพิ่มต่อไปแต่
อย่างไรก็ตามในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กำหนดให้ใช้ค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการ
ถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

4. การจัดทำรายการปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพื่อการคำนวณราคา

เมื่อได้รายละเอียดปริมาณวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ แล้ว ในขั้นตอนต่อมาก็คือ การนำรายการรวมทั้งปริมาณวัสดุ
อุปกรณ์ มากำหนดไว้แบบหรือตารางการคำนวณราคา (แบบ ปร. 4) เพื่อคำนวณราคาต่อไป

ในการคำนวณราคาสำหรับแต่ละรายการนั้น ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างมีข้อมูลรายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง คือ ค่าวัสดุ และหรือค่าแรงงานโดยในส่วนของค่าวัสดุ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุ
ก่อสร้าง ส่วนค่าแรงงานให้ใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

102

DPT คู่มือการประมาณราคา
เกณฑ์การเผื่อ
และการคำนวณปริมาณวัสดุมวลรวมต่อหน่วย

ในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร นอกจากต้องคำนวณหาปริมาณงานและหรือวัสดุของแต่ละ
รายการงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดในส่วนของมาตรฐานการวัดและคำนวณปริมาณงานและในส่วนของหลักเกณฑ์การ
คำนวณปริมาณงานงานก่อสร้างอาคารแล้ว ในบางรายการงานก่อสร้างจำเป็นต้องคิดคำนวณเผื่อปริมาณงานและหรือวัสดุ
ด้วยทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการก่อสร้างที่เป็นจริง นอกจากนี้ในการคำนวณปริมาณงานและหรือคิดคำนวณ
เผื่อปริมาณงานและหรือวัสดุของบางรายการงานก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงานโครงสร้างวิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรม ก็ยังมีความจำเป็นต้องคำนวณในลักษณะของปริมาณวัสดุมวลรวมต่อหน่วยด้วย

ในการคิดคำนวณเผื่อปริมาณงานและหรือวัสดุในงานก่อสร้างอาคาร นั้นบางรายการงานก่อสร้างได้กำหนดราย
ละเอียดไว้แล้วในส่วนของหลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณงานงานก่อสร้างอาคารส่วนรายการงานก่อสร้างอื่นที่จำเป็นต้อง
คิดคำนวณเผื่อปริมาณงานและหรือวัสดุ และหรือต้องคำนวณปริมาณงานในลักษณะของปริมาณวัสดุมวลรวมต่อหน่วยซึ่ง
มิได้กำหนดไว้ในส่วนของหลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณงานงานก่อสร้างอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงาน
โครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมก็ให้ใช้ตามรายการและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังต่อไปนี้

คู่มือการประมาณราคา
AGENDA 12 103
เกณฑ์การเผื่อ

1. งานขุดดินฐานรากและถมคืน ให้คิดคำนวณเผื่อกันดินพังและทำงานสะดวก 30%

2. งานวัสดุรองพื้นหรือปรับระดับและงานถมบริเวณให้คิดคำนวณเผื่อปริมาณงาน ดังนี้

2.1 งานวัสดุรองพื้นหรือปรับระดับให้คิดคำนวณเผื่อการยุบตัวเนื่องจากการบดอัดด้วยแรงคน

2.1.1 งานถมทรายรองพื้นหรือปรับระดับ
เผื่อ 25%

2.1.2 งานดินรองพื้นหรือปรับระดับ

เผื่อ 30%

2.1.3 งานดินลูกรังรองพื้นหรือปรับระดับ
เผื่อ 35%

2.1.4 งานอิฐหักรองพื้นหรือปรับระดับ
เผื่อ 25%
2.2 งานถมบริเวณ คิดคำนวณเผื่อการยุบตัวเนื่องจากการบดอัดด้วยเครื่องจักร

2.2.1 งานถมทรายเผื่อ 40%

2.2.2 งานถมดินเผื่อ 60%

2.2.3 งานถมดินลูกรัง


เผื่อ 60%

2.2.4 งานถมอิฐหักเผื่อ 50%

3. งานแบบหล่อคอนกรีตให้คิดคำนวณเผื่อปริมาณงาน ดังนี้

3.1 งานแบบหล่อคอนกรีตเหล็ก

3.1.1 งานแบบหล่อคอนกรีตเหล็ก ให้คำนวณปริมาณเป็นจำนวนตารางเมตรโดยไม่ต้องคิดเผื่อปริมาณ

3.2 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต

3.2.1 ไม้แบบหนา 1" เนื้อที่ 1 ตารางเมตร ใช้ไม้ปริมาตรประมาณ 1 ลูกบาศก์ฟุต

3.2.2 ไม้คร่าวยึดไม้แบบ ให้คิดคำนวณ 30% ของปริมาณไม้แบบ (จากลดข้อ 3.3)

3.2.3 ไม้ค้ำยันไม้แบบ

3.2.3.1 ไม้ค้ำยันท้องคานและงานประเภทคาน ให้คิดคำนวณ 1 ต้น/ความยาว 1 เมตร

3.2.3.2 ไม้ค้ำยันท้องพื้นและงานประเภทพื้นให้คิดคำนวณ 1 ต้น/ตารางเมตร

3.2.4 ตะปูยึดไม้แบบ ให้คิดคำนวณ 0.25 กิโลกรัม/ไม้แบบ 1 ตารางเมตร

3.3 การลดปริมาณไม้แบบหล่อคอนกรีต เนื่องจากใช้งานได้หลายครั้ง

3.3.1 อาคารชั้นเดียว
ลด 20% ใช้ 80%

3.3.2 อาคาร 2 ชั้น
ลด 30% ใช้ 70%

3.3.3 อาคาร 3 ชั้น
ลด 40% ใช้ 60%

3.3.4 อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป
ลด 50% ใช้ 50%

การลดปริมาณไม้แบบหล่อคอนกรีต ให้ลดลงเฉพาะปริมาณวัสดุไม้แบบ ไม้คร่าวยึดไม้แบบ และไม้ค้ำยันเท่านั้น
ส่วนค่าแรงงานให้คิดคำนวณเต็มตามปริมาณพื้นที่ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั้งหมด

4. การเผื่อของเหล็กเสริม

เนื่องจากการใช้เหล็กเสริมแต่ละขนาดทั้งเหล็กเส้นกลมผิวเรียบและเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยต้องมีการทาบต่อ
งอปลาย ดัดคอม้า และเสียเศษใช้งานไม่ได้ จึงกำหนดให้คิดคำนวณเผื่อปริมาณตามเกณฑ์ ดังนี้.

- เหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด

Dia 6 มม.

เผื่อ 5%

Dia 9 มม.

เผื่อ 7%

104


DPT คู่มือการประมาณราคา

-

เหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด
Dia 12 มม.

Dia 15 มม.

Dia 19 มม.

Dia 25 มม.

Dia 28 มม.

Dia 32 มม.

เผื่อ
เผื่อ
เผื่อ
เผื่อ
เผื่อ
เผื่อ

9%
11%
13%
15%
15%
15%

-เหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด
Dia 10 มม.

เผื่อ
Dia 12 มม.

เผื่อ
Dia 16 มม.

เผื่อ
Dia 20 มม.

เผื่อ
Dia 22 มม.

เผื่อ
Dia 25 มม.

เผื่อ
Dia 28 มม.

เผื่อ
Dia 32 มม.

เผื่อ

7%
9%
11%
13%
15%
15%
15%
15%

5.
6.

ลวดผูกเหล็กเสริม ให้คิดคำนวณ 30 กก./ น้ำหนักเหล็กเสริม 1 เมตริกตัน
ปริมาณตะปูสำหรับงานประเภทต่างๆ
6.1 งานวางคาน ตง และปูพื้นไม้ ใช้ 0.20 กก./ตร.ม.
6.2 งานติดตั้งโครงหลังคาไม้
6.2.1 ทรงเพิงแหงน
ใช้ 0.20 กก./ตร.ม.
6.2.2 ทรงจั่ว

ใช้ 0.20 กก./ตร.ม.
6.2.3 ทรงปั้นหยา
ใช้ 0.25 กก./ตร.ม.
6.2.4 ทรงไทย

ใช้ 0.30 กก./ตร.ม.

ĀîĆÖ 0.1 đĀúĘÖđÿšîÖúöñĉüđøĊ÷ï Ùčèõćó SR .×îćé Dia 12 öö. ./ö. ./ö. ĀîĆÖ 4.40 .222 ÖÖ./ö. ĀîĆÖ 0. .×îćé Dia 16 öö. .230 ÖÖ.24 .830 ÖÖ./ö. ./ö. ĀîĆÖ 0. .888 ÖÖ.850 ÖÖ.888 ÖÖ.×îćé Dia 20 öö.2 đĀúÖđÿîÖúöñü×ĂĂĂ÷ Ùčèõćó SD .đĀúĘÖđÿøĉö 1 đöêøĉÖêĆî ./ö. . ./îî.×îćé Dia 15 öö. đĀúĘÖđÿšîÖúöñĉüךĂĂšĂ÷ Ùèõćó 1.580 ÖÖ. ĀîĆÖ 0.×îćé Dia 28 öö.×îćé Dia 9 öö. ĀîĆÖ 3.499 ÖÖ. ĀîĆÖ 1./ö./ö.470 ÖÖ. ĀîĆÖ 4.×îćé Dia 12 öö.30 Ēúą SD .3 úüéñĎÖđĀúĘÖđÿøĉöĔßš 30 ÖÖ. ĀîĆÖ 1. .×îćé Dia 19 öö.×îćé Dia 25 öö. ĀîĆÖ 2. .390 ÖÖ.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 105 ¤µ˜¦“µœ…œµ—¨³œÊ宜´„Á®¨È„Á­¦·¤‡°œ„¦¸˜ đðŨîךĂöĎúðøąÖĂïĔîÖćøëĂéĒïïÙĞćîüèðøĉöćèÜćî ĔîÿŠüî×ĂÜÜćîēÙøÜÿøšćÜüĉýüÖøøö ÜćîÿëćðŦê÷Öøøö ĒúąĔîÿŠüîĂČęîė ĔîÖćøÙĞćîüèøćÙćÖúćÜÜćîÖŠĂÿøšćÜĂćÙćø 1./ö.×îćé Dia 6 öö.830 ÖÖ.850 ÖÖ.×îćé Dia 28 öö. ĀîĆÖ 2. ÜćîđĀúĘÖđÿøĉöÙĂîÖøĊê 1./ö.×îćé Dia 25 öö./ö. 1. ĀîĆÖ 3./ö.

2052 0.4104 0.1709 0.0171 0.1368 0.106 .0912 0.4104 0. 0.5472 0.0912 0.2280 0.2280 0.1140 0.0228 0.2736 0.3420 0.0855 0.0684 0.0256 0.1139 0.0342 0.1368 0.1026 0.1824 1x1 1 x 1-1/2 1x2 1 x 2 -1/2 1x3 1x4 1x5 1x6 1x7 1x8 1 x 10 1 x 12 1-1/4 x 3 1-1/4 x 4 1-1/4 x 5 1-1/4 x 6 2 -1/2 x 4 2 -1/2 x 5 2 -1/2 x 6 2 -1/2 x 8 2 -1/2 x 10 3x3 3x4 3x5 3x6 3x8 4x 4 0.0342 0.0171 0.147 - DPT คู่มือการประมาณราคา êćøćÜÿĞćđøĘÝĔîÖćøÙĉéðøĉöćêøĕöš đðŨîךĂöĎúðøąÖĂïĔîÖćøëĂéĒïïÙĞćîüèðøĉöćèÜćî ĔîÿŠüî×ĂÜÜćîēÙøÜÿøšćÜüĉýüÖøøö ÜćîÿëćðŦê÷Öøøö ĒúąĔîÿŠüîĂČęîė ĔîÖćøÙĞćîüèøćÙćÖúćÜÜćîÖŠĂÿøšćÜĂćÙćø ×îćéĀîšćêĆé îĉĚü 1/2 x 1 1/2 x 1-1/2 1/2 x 2 1/2 x 3 1/2 x 4 1/2 x 5 1/2 x 6 1/2 x 8 3/4 x 1 3/4 x 1-1/2 3/4 x 2 3/4 x 3 3/4 x 4 3/4 x 5 3/4 x 6 3/4 x 8 1-1/2 x 1-1/2 1-1/2 x 3 1-1/2 x 4 1-1/2 x 5 1-1/2 x 6 1-1/2 x 8 1-1/2 x 10 1-1/2 x 12 2x2 2x3 2x4 ðøĉöćêøĕöš ô3/ 1 ö.3648 .0684 0.3420 0.1824 0.1425 0.1386 0.2052 0.0228 0.5700 0.0684 0.0513 0.0855 0. ×îćéĀîšćêĆé îĉĚü ðøĉöćêøĕöš ô3/1 ö.0114 0.0456 0.1595 0.3420 0.0456 0.4560 0.0570 0.0513 0.2850 0.1368 0.0912 0.2736 0.1710 0.1026 0.2736 0.0342 0.0570 0.

0.3648 0. 0.148 ×îćéĀîšćêĆé îĉĚü 2x5 2x6 2x 8 2 x 10 2 x 12 ðøĉöćêøĕöš ô3/ 1 ö.2800 3.2280 0.8208 1.4560 0.5700 0.2832 .2736 0.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 107 .4592 2.5472 ×îćéĀîšćêĆé îĉĚü 5x5 6x6 8x8 10 x 10 12 x 12 ðøĉöćêøĕöš ô3/1 ö.

108 DPT คู่มือการประมาณราคา ข้อกำหนดเกี่ยวกับ ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ราคาวัสดุก่อสร้างเป็นรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารรายการหนึ่ง ซึ่งถือเป็นข้อมูล สำคัญที่มีผลต่อราคากลางที่คำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารโดยในกรณีที่ในรายละเอียด ของการคำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร มิได้มีข้อกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ใช้ราคาและ แหล่งวัสดุก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้าง (ในเอกสารเล่มแนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง) ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ซึ่งกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ 1.1 ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เผยแพร่ 3.3 กรณีวัสดุก่อสร้างใดที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบราคาในท้องที่ของส่วนกลาง หากไม่สามารถสืบ ราคาในท้องที่ของส่วนกลางได้ ให้สืบราคาในท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียงโดยใช้ราคาต่ำสุด ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคา กลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบราคาและการกำหนดราคาดังกล่าวประกอบไว้ด้วย 3. การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้ 3. ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้พิจารณาเห็นว่า งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้นใช้วัสดุก่อสร้างบาง รายการเป็นจำนวนมาก ให้สืบราคาจากแหล่งผลิต และเมื่อรวมค่าขนส่งแล้วยังเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาจากแหล่งดังกล่าว ตามข้อ 2 หรือข้อ 3 แล้วแต่กรณี ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาจากแหล่งผลิตสำหรับวัสดุก่อสร้างนั้น . ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น 2.1 ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่ 2.3 กรณีวัสดุก่อสร้างใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบราคาในท้องที่หรือจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หากไม่สามารถสืบราคาในท้องที่หรือจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ได้ ให้สืบราคาในท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียงโดยใช้ราคา ต่ำสุดทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบราคาและการกำหนดราคาดังกล่าว ประกอบไว้ด้วย 4. การก่อสร้างในส่วนกลาง ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้ 2.2 วัสดุก่อสร้างใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุ ก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่ 3. กรณีมีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางอาจใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจาก แหล่งอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ 2 หรือข้อ 3 แล้วแต่กรณี ได้ แต่ราคาที่ใช้นั้นเมื่อรวมค่าขนส่งแล้วต้องไม่สูงกว่า ราคาวัสดุก่อสร้างต่ำสุดที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง สำหรับการ ก่อสร้างในส่วนกลาง หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง สำหรับ การก่อสร้างในส่วนภูมิภาคเผยแพร่ ทั้งนี้ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการกำหนด ราคารวมทั้งเหตุผลความจำเป็นประกอบไว้ด้วย 5.2 วัสดุก่อสร้างใดที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุ ก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่ 2.

3 สำหรับการก่อสร้างในส่วนกลาง และ ตามข้อ3. ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น (1) ราคาปัจจุบันหมายถึงราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่จัดทำรายงานสรุปการ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น (2) ส่วนกลาง หรือ ท้องที่ของส่วนกลาง หมายถึง พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ (3) ส่วนภูมิภาค หมายถึง พื้นที่จังหวัดอื่น ที่ไม่ใช่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ (4) ท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียง หมายถึง ท้องที่หรือจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ติดกับท้องที่หรือจังหวัด หรือท้องที่ของ ส่วนกลาง ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ (5) วัสดุก่อสร้าง หมายความรวมถึง ครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างที่ต้อง คำนวณรวมในราคากลางงานก่อสร้างนั้น ด้วย (6) การสืบราคา หมายถึง การดำเนินการใดๆ เพื่อให้ทราบราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้างที่มีความเป็น ปัจจุบัน และสอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างที่เป็นจริง (7) แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็น รายละเอียดของการสืบ และการกำหนดราคาและหรือแหล่ง วัสดุก่อสร้าง ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางกำหนดเองตามความเหมาะสม และสอดคล้องตามข้อมูลและข้อเท็จจริง (8) ค่าขนส่งตามข้อ 4 และข้อ 5 ให้ประเมินโดยคำนวณจากแหล่งวัสดุก่อสร้างถึงสถานที่ก่อสร้าง โดยใช้ อัตราค่าขนส่งตามตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์ (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัด) พิจารณาเผยแพร่ราคา วัสดุก่อสร้างให้ครอบคลุมประเภทและรายการที่จำเป็นสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้งการปรับปรุง ราคาให้มีความเป็นปัจจุบัน และประกาศเป็นการทั่วไปอย่างต่อเนื่อง .คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 109 6.3 สำหรับการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค รวมทั้งที่ต้องดำเนินการตามข้อ4 และข้อ 5 ไว้เป็นบัญชีราคาและแหล่งวัสดุ ก่อสร้างของหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของผู้ มีหน้าที่คำนวณราคากลาง ได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งต้องมีการปรับปรุงบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวให้มี ความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วย 7. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ อาจตั้งคณะกรรมการ หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อสำรวจ รวบรวมข้อมูล และกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างที่ต้องดำเนินการตามข้อ2. การกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนอกเหนือจากที่กำหนดไว้นี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและ แหล่งวัสดุก่อสร้าง ซึ่งได้กำหนดไว้ในรายละเอียดการคำนวณของแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง หรือคณะอนุกรรมการหรือหน่วยงานที่คณะ กรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างมอบหมายกำหนด 8.

110 DPT คู่มือการประมาณราคา บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ค่าแรงงานเป็นรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญอีกรายการ หนึ่งที่มีผลต่อราคากลางที่คำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารโดยในกรณีที่ในรายละเอียด ของการคำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารมิได้มีข้อกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ใช้อัตราค่าแรง งานตามที่กำหนดในบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบด้วยอัตราค่าแรงงานต่อ หน่วยสำหรับรายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างทั้ง 3 หลักเกณฑ์ (หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน) ในกรณีที่อัตราค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับรายการงานก่อสร้างใดไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางดำเนินการ ดังนี้ (1) หากรายการงานก่อสร้างนั้นมีทั้งค่าวัสดุและค่าแรงงาน แต่ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการ ถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มีได้กำหนดอัตราค่าแรงงานสำหรับรายการงานก่อสร้างนั้นไว้ ให้ผู้มีหน้าที่ คำนวณราคากลางคำนวณจากยอดค่าวัสดุร้อยละ 30 -37 มาเป็นค่าแรงงาน ส่วนจะคำนวณจากยอดค่าวัสดุร้อยละเท่าใด ระหว่างร้อยละ 30 -37 นั้น ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางที่จะพิจารณากำหนดได้ตามความ เหมาะสมและหรือสอดคล้องตามระดับฝีมือและหรือความขาดแคลนของแรงงานสำหรับรายการงานก่อสร้างนั้นๆ (2) สำหรับค่าแรงงานของบางรายการงานก่อสร้างที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการ ถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และมิใช่เป็นกรณีตามข้อ (1) ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางกำหนดเองตามความ เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานและราคาค่าแรงงานในท้องถิ่นนั้น (3) ค่าแรงงานนอกเหนือจากที่กำหนดไว้นี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวค่าแรงงาน ซึ่งได้กำหนดไว้ในราย ละเอียดการคำนวณของแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และตามที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์ และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง หรือคณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจ สอบราคากลางงานก่อสร้างมอบหมายกำหนด ทั้งนี้บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว จำเป็นต้องได้รับการ ปรับปรุงตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามสภาวการณ์ที่เป็นปัจจุบันโดยมีข้อกำหนดให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชี กลาง)มีอำนาจหน้าที่ปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และแจ้ง เวียนให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติตามความเหมาะสม และสอดคล้องตาม ประกาศค่าแรงขั้นต่ำของกระทรวงแรงงานฯ และ/หรือตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป บั ญ ชี ค่ า แรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่ อ สร้ า ง ที่ ป ระกาศใช้ พ ร้ อ มกั บ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้มีรายละเอียดปรากฏในเอกสารเล่ม แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในส่วนของบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนิน การสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง .

คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 111 กรมบัญชีกลาง บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวญราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 มิถุนายน 2554 กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง .

đÿćđ×ĘöđÝćą ×îćé Ø 0.18 ö. đÿćđ×Ęö ÙĂø.øĎðêĆüĕĂ ×îćé 0.00 ö.30 x 21. đÿćđ×Ęö ÙĂø.øĎðêĆüĕĂ.100 êšî ÝĞćîüîĕöŠđÖĉî 50 êšîĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 25 êšî ÝĞćîüî 100 êšî×ċĚîĕð ÝĞćîüî 50 . êšî êšî êšî 98 116 171 2 Üćîđÿćđ×ĘöÙĂîÖøĊê 2.35 x 0.35 x 0.øĎðêĆüĕĂ ×îćé 0. (đÿćđ×Ęö ÙĂø.240 1. ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ ĀîŠü÷ Āöć÷đĀêč êĂÖēé÷ðŦŪîÝĆęî ( îšĂ÷ÖüŠć 50 êšî ÿČïøćÙćđĂÜ) êšî êšî êšî 71 83 120 đÿćđ×Ęö×îćé Ø 5" x 5.30 ö.26 ö. ÝĞćîüî 200 êšî×ċĚîĕð ÝĞćîüî 100 .22 ö.343 1. êšî êšî êšî 84 98 142 đÿćđ×Ęö×îćé Ø 6" x 6.00 ö. đÿćđ×Ęö ÙĂø.00 ö. đÿćđ×Ęö ÙĂø.200 êšî ÝĞćîüîĕöŠđÖĉî 100 êšî ĒúąĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 50 êšî ĔîêŠćÜÝĆÜĀüĆéÿČïøćÙćđĂÜ êĂÖēé÷ðŦŪîÝĆęî (îšĂ÷ÖüŠć 25 êšî ÿČïøćÙćđĂÜ) đÿćđ×Ęö×îćé 0.øĎðÿĊęđĀúĊę÷öêĆî) 2.22 x 21.40 ö.1 ÙŠćêĂÖđÿćđ×ĘöÙĂîÖøĊêĔîđ×ê Öìö.30 x 0.200 êšî ÝĞćîüîĕöŠđÖĉî 100 êšî ĒúąĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 50 êšî ÝĞćîüî 200 êšî×ċĚîĕð ÝĞćîüî 100 .2 ÿÖĆéĀĆüđÿćđ×ĘöÙĂîÖøĊê đÿćđ×ĘöđÝćą ×îćé Ø 0. đÿćđ×ĘöđÝćą ×îćé Ø 0.559 1.øĎðÿĊęđĀúĊę÷öêĆî) đÿćđ×Ęö×îćé 0.øĎðÿĊęđĀúĊę÷öêĆî) đÿćđ×Ęö×îćé 0. (đÿćđ×Ęö ÙĂø.00 ö.26 x 0.00 ö.øĎðêĆüĕĂ ×îćé 0.200 êšî ÝĞćîüîĕöŠđÖĉî 100 êšî ĒúąĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 50 êšî ÝĞćîüî 200 êšî×ċĚîĕð ÝĞćîüî 100 .00 ö.35 ö. (đÿćđ×Ęö ÙĂø.80 ö.60 ö.40 x 0. đÿćđ×ĘöđÝćą ×îćé Ø 0.078 1.712 êšî êšî êšî êšî êšî êšî êšî êšî êšî êšî êšî êšî êšî 230 250 280 300 350 400 450 150 180 230 250 280 300 ÝĞćîüî 100 êšî×ċĚîĕð ÝĞćîüî 50 .40 ö.øĎðêĆüĕĂ ×îćé 0.) đÿćđ×Ęö×îćé Ø 4" x 4.520 1.430 988 1.30 x 0.30 ö.100 êšî ÝĞćîüîĕöŠđÖĉî 50 êšîĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 25 êšî ÝĞćîüî 100 êšî×ċĚîĕð ÝĞćîüî 50 .35 ö.øĎðêĆüĕĂ.øĎðêĆüĕĂ ×îćé 0. êšî êšî êšî êšî êšî êšî êšî êšî êšî 902 1.18 x 0.00 ö. đÿćđ×ĘöđÝćą ×îćé Ø 0. đÿćđ×Ęö ÙĂø.100 êšî ÝĞćîüîĕöŠđÖĉî 50 êšîĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 25 êšî ¤·™»œµ¥œ 2554 .35 x 21. đÿćđ×ĘöđÝćą ×îćé Ø 1. đÿćđ×Ęö ÙĂø.øĎðêĆüĕĂ.22 x 0.øĎðêĆüĕĂ ×îćé 0. đÿćđ×ĘöđÝćą ×îćé Ø 0.50 ö.DPT คู่มือการประมาณราคา 112 ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę 1 øć÷Öćø ÜćîēÙøÜÿøšćÜüĉýüÖøøö 1 ÙŠćêĂÖđÿćđ×ĘöÿĆĚî (÷ćüĕöŠđÖĉî 6.22 x 0.00 ö.

22 x 0. ÙĂîÖøĊêĂĆéĒøÜĒïïÖúüÜ Āîć 0. ĒúąðøĆïøąéĆï 5 ÜćîüĆÿéčøĂÜÖšîĀúčö 6 ÜćîñÿöĒúąđìÙĂîÖøĊê 6. øĎðÿĊęđĀúĊę÷öêĆî ×îćé 0. úï. ðøĉöćèîšĂ÷ÖüŠć 25 úï.ö. 3 Üćî×čéĀúčöåćîøćÖĒúąëöÙČî 3. đÿćđ×Ęö ÙĂø. êø.35 x 0.1 éĉîìĆęüĕð 3.ö.ö.4 êĉéêĆĚÜĒñŠîóČĚîÿĞćđøĘÝøĎð ßîĉéìšĂÜđøĊ÷ïĀîć 5 àö.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 113 ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø đÿćđ×Ęö ÙĂø. úï.22 ö. êø.øĎðÿĊęđĀúĊę÷öêĆî ×îćé 0.1 ÙĂîÖøĊêĀ÷ćï 6.ö. úï.20 ö. úï.26 x 0.øĎðÿĊęđĀúĊę÷öêĆî ×îćé 0. úï.30 ö. øĎðÿĊęđĀúĊę÷öêĆî ×îćé 0.ö. đÿćđ×Ęö ÙĂø.ö.1 9. ðøĉöćèđÖĉî 100 úï.ö. úï.3 ĒïïĀúŠĂìĊęêĆĚÜÿĎÜđÖĉîðÖêĉ 9 9. êø.ö. ÙĂîÖøĊêĂĆéĒøÜĒïïÖúüÜ Āîć 0.ö.ö. úï. ßîĉéñĉüđøĊ÷ï ßîĉéñĉüöĊïĆüúüéúć÷ ìšĂÜÙćîĀøČĂìšĂÜóČĚîÿĎÜ 5.ö.40 ö.10 ö.ö.ö. đÿćđ×Ęö ÙĂø.ö.1 ĒïïĀúŠĂìĆęüĕð 8.ö. øĎðÿĊęđĀúĊę÷öêĆî ×îćé 0. 25 35 50 60 ĔÿŠìøć÷øĂÜÖšîĀúčö ìćÜđìšć ìćÜøąïć÷îĚĞćïŠĂóĆÖ ëîîõć÷Ĕîïøĉđüè ēÙøÜÿøšćÜĒúąÿŠüîðøąÖĂïĂćÙćøßĆĚîđéĊ÷ü ēÙøÜÿøšćÜĒúąÿŠüîðøąÖĂïĂćÙćøĀúć÷ßĆĚî ìćÜđìšć ìćÜøąïć÷îĚĞćïŠĂóĆÖ ëîîõć÷Ĕîïøĉđüè ēÙøÜÿøšćÜĒúąÿŠüîðøąÖĂïĂćÙćøßĆĚîđéĊ÷ü ēÙøÜÿøšćÜĒúąÿŠüîðøąÖĂïĂćÙćøĀúć÷ßĆĚî ¤·™»œµ¥œ 2554 . êø.000 êø.ö.35 ö.ö. úï.ö. êø. úï.ö. êø. 63 81 96 126 155 183 ðøĉöćèđÖĉî 100 úï.×ċĚîĕð ÝĞćîüîîšĂÖüŠć 5.ö.3 9.ö.00 ö.26 ö.2 éĉîúĎÖøĆÜ 4 ÜćîéĉîëöĀøČĂìøć÷đóČęĂðøĆïøąéĆï ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ ĀîŠü÷ êšî êšî êšî êšî êšî êšî 180 200 250 280 300 320 úï.15 ö. êø. 64 ×îÝćÖÖĂÜĔÖúšĂćÙćø Āöć÷đĀêč ðøĉöćèêĆĚÜĒêŠ 25 . úï.ö. 67 59 ĔÿŠĂĉåĀĆÖøĂÜÖšîĀúčö úï. 316 346 395 431 245 276 340 øĂÜÖšîĀúčö êø.ö.18 x 0. úï.ö.ö.100 úï.2 9.ö. úï. 86 105 117 143 114 143 ÝĞćîüîêĆĚÜĒêŠ 5. êø. đÿćđ×Ęö ÙĂø.00 -7. ÙĂîÖøĊêĂĆéĒøÜĒïïÖúüÜ Āîć 0. úï.ö.2 ÙĂîÖøĊêēÙøÜÿøšćÜ 7 đìÙĂîÖøĊêñÿöđÿøĘÝ 8 ðøąÖĂïĒúąêĉéêĆĚÜĒïïĀúŠĂÙĂîÖøĊê 8.2 ĒïïĀúŠĂñĉüđðúČĂ÷ 8. ĀšĂÜÙćîĀøČĂìšĂÜóČĚîÿĎÜđÖĉî 7.ö.18 ö.40 x 0.30 x 0. êø.ö.00 ö.ö.000 êø.100 úï.ö.ö.ö. ðøĉöćèêĆĚÜĒêŠ 25 .ö. ðøĉöćèîšĂ÷ÖüŠć 25 úï. đÿćđ×Ęö ÙĂø. úï. øĎðÿĊęđĀúĊę÷öêĆî ×îćé 0.

ö. ×ċĚîĕð ĒðĀøČĂøąĒîÜøą÷ąĀŠćÜêĆĚÜĒêŠ 75 àö.ö.2 ìøÜðŦŪîĀ÷ć 12. 70 2.ö.ö. ĒúąñĎÖđĀúĘÖđÿšîđÿøĉöÙĂîÖøĊê ñĉüđøĊ÷ïĒúąñĉüךĂĂšĂ÷ üćÜêąĒÖøÜđĀúĘÖÿĞćđøĘÝøĎð (Wire mesh) 11 đĀúĘÖøĎðóøøèēÙøÜĀúĆÜÙć. êø.1 ìøÜÝĆęüĒúąìøÜđóĉÜĒĀÜî 12.5 ÙĂîÖøĊêĂĆéĒøÜĒïïÖúüÜ Āîć 0.éĆé.114 DPT คู่มือการประมาณราคา ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø 9.25 ö. ×ċĚîĕð ĒðĀøČĂøąĒîÜøą÷ąĀŠćÜîšĂ÷ÖüŠć 75 àö. êø. ÖÖ. êø.3 ìøÜĕì÷ ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ ĀîŠü÷ êø.50 êø. êø.ö.200 2.ö.ö. êø.ēÙøÜÿøšćÜìĆęüĕð 12 ìĞćēÙøÜĀúĆÜÙćĕöš 12.801 5 8. 76 104 104 136 147 226 Āöć÷đĀêč ðøĉöćèöćÖÖüŠć 100 êĆî ðøĉöćèîšĂ÷ÖüŠć 100 êĆî øüöúüéđßČęĂö ĒðĀøČĂøąĒîÜøą÷ąĀŠćÜêĆĚÜĒêŠ 75 àö.ö. ×ċĚîĕð ĒðĀøČĂøąĒîÜøą÷ąĀŠćÜîšĂ÷ÖüŠć 75 àö. 10 êĆé. êĆî êĆî êø. ×ċĚîĕð ĒðĀøČĂøąĒîÜøą÷ąĀŠćÜîšĂ÷ÖüŠć 75 àö. ×ċĚîĕð ĒðĀøČĂøąĒîÜøą÷ąĀŠćÜêĆĚÜĒêŠ 75 àö. ×ċĚîĕð ¤·™»œµ¥œ 2554 .

êĆéÖøąđïČĚĂÜøćÜêąđך ìøÜÝĆęü . đöêø đöêø đöêø êø.C) ÿĞćđøĘÝøĎð øćÜîĚĞćêąđך ÿĞćđøĘÝøĎð ìøÜðŦŪîĀ÷ć ìøÜĕì÷ ìøÜÝĆęü .ÿĆÜÖąÿĊ 2.ìøÜðŦŪîĀ÷ć. ìøÜđóĉÜ ÙøĂïךćÜ.ÙøĂïךćÜ (Flashing) ÞîüîĔ÷ĒÖšüĀîćĕöŠđÖĉî 3" ÷ċééšü÷êąðĎđÖúĊ÷ü ÿđêîđúÿ ĀøČĂÿĆÜÖąÿĊ ¤·™»œµ¥œ 2554 . đöêø 20 23 27 44 40 50 27 25 30 50 45 50 55 50 25 45 100 85 25 45 100 70 30 45 100 70 80 50 êø.1.êĆéÖøąđïČĚĂÜêąđךøćÜ ìøÜÝĆęü .ÙøĂïðŦŪîúö ÙøĂïÿĆîĀúĆÜÙć.1.ö.ö.1.ö. êø. ìøÜđóĉÜ ÙøĂïךćÜ.ÙøĂïðŦŪîúö.1 ÜćîĀúĆÜÙć 2. đöêø đöêø êø.ÙøĂïßîñîĆÜ ÙøĂïêąđךÿĆî . êø. êø.4 ÖøąđïČĚĂÜéĉîđñć.ìøÜðŦŪîĀ÷ć ĀúĆÜÙćìøÜéĆéēÙšÜ ÙøĂïÿĆî. êø. đöêø đöêø đöêø êø.ÙøĂïðŦŪîúö ÙøĂïÿĆîĀúĆÜÙć.1.7 ÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂïÿĊ.ÖøąđïČĚĂÜüŠćü ĀøČĂĂČęîė ìĊę×îćéĒúąÙčèúĆÖþèąđìĊ÷ïđìŠć 2.1.1 ÖøąđïČĚĂÜúĂîÙĎŠ.ö.5 ÖøąđïČĚĂÜîĉüÿĕêúŤ ĀøČĂĂČęîė ìĊęÙčèúĆÖþèąđìĊ÷ïđìŠć 2.ìøÜðŦŪîĀ÷ć.1.ÿĂÜĀîšć) đöêø đöêø 2.ö.ìøÜĕì÷ ÙøĂïךćÜ.1.úĂîđúĘÖ.5 5 20 ôĂúŤ÷ÖĆîÙüćöøšĂî (ĀîšćđéĊ÷ü.ö.ìćÿĊ) êĆéÖøąđïČĚĂÜêąđךøćÜ. êø.V. đöêø đöêø đöêø 15 20 6.ö.ö.ìøÜðŦŪîĀ÷ć.ÙøĂïßîñîĆÜ ÙøĂïêąđךÿĆî .ÖøąđïČĚĂÜĀćÜöî.ö.ö. ìøÜđóĉÜ. ìøÜđóĉÜ.3 ÖøąđïČĚĂÜÙĂîÖøĊê (àĊĒóÙēöđîĊ÷) ĀøČĂĂČęîė ìĊę×îćéĒúąÙčèúĆÖþèąđìĊ÷ïđìŠć 2.1.ÙøĂïßîñîĆÜ ÙøĂïÿĆîēÙšÜ.9 - ÙŠćĒøÜ/ ĀîŠü÷ ÿŠüîðøąÖĂïÜćîĀúĆÜÙć ÞîüîÖĆîÙüćöøšĂî (üćÜïîĒð) ÞîüîÖĆîÙüćöøšĂî (üćÜĔêšÖøąđïČĚĂÜøĆïéšü÷úüéĀøČĂđĀúĘÖêąĒÖøÜ) ĒðÿĞćđøĘÝøĎð (ìčÖ×îćé) ðŗéîÖ (P. ìøÜđóĉÜ ìøÜðŦŪîĀ÷ć ìøÜĕì÷ ìøÜÝĆęü .6 ÖøąđïČĚĂÜĕĂ÷øć ĀøČĂĂČęîė ìĊęÙčèúĆÖþèąđìĊ÷ïđìŠć êø. đöêø đöêø đöêø êø.8 ĀúĆÜÙćđĀúĘÖøĊéúĂî (Metal Sheet) 2. êø. ìøÜĕì÷ ÙøĂïךćÜ.êĆéÖøąđïČĚĂÜêąđךøćÜ ĀúĆÜÙćìøÜđóĉÜ.ÙøĂïðŦŪîúö ÙøĂïÿĆîēÙšÜ.ö.ìøÜĕì÷ ÙøĂïךćÜ.ìøÜðŦŪîĀ÷ć.ìøÜÝĆęü. êø.ö.2 ÖøąđïČĚĂÜóøĊöŠć 2.ÙøĂïßîñîĆÜ ÙøĂïêąđךÿĆî . ìøÜđóĉÜ.êĆéÖøąđïČĚĂÜêąđךøćÜ ìøÜÝĆęü .คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 115 ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę 2 øć÷Öćø ĀîŠü÷ Āöć÷đĀêč ÜćîÿëćðŦê÷Öøøö 2.ÙøĂïÝïúĂî ÙøĂïÿĆîĀúĆÜÙć.đÙúČĂïđàøćöĉÙ (CERIS) ĀøČĂĂČęîė ìĊęÙčèúĆÖþèąđìĊ÷ïđìŠć 2. ÙøĂïßîñîĆÜ ìøÜÝĆęü.ìøÜðŦŪîĀ÷ć.1. êø.ö.ö.êąđךÿĆî (øüöÙŠćĒøÜðĎîìøć÷.ö. đöêø ìøÜÝĆęüĒúąìøÜđóĉÜĒĀÜî êø.

5 . êø.ö.8" (ĒñŠîđéĊ÷ü) ĀîšćĕöšÖüšćÜ 3.ĒñŠîĕöšĂĆéàĊđöîêŤ (êĊßĉéđÖĘïøŠĂÜøĂ÷êŠĂ) ĕöšöĂïòŜćđóéćî ĕöšöĂïòŜć ĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ ×îćé 2".3 2.4 îĉĚü ĕöšđîČĚĂĂŠĂî(ĕöš÷ćÜ) .ö. ĕöšđìĊ÷ö ĕöšÿĆÖ.(ìčÖÙüćöĀîć) ÖŠĂĂĉåìîĕô ÖŠĂÙøċęÜĒñŠî ÖŠĂĂĉåìîĕô ÖŠĂđêĘöĒñŠî ÖŠĂüĆÿéčÖŠĂ ĒêŠÜĒîüĀîšćđéĊ÷ü ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ ĀîŠü÷ đöêø đöêø đöêø 67 52 35 ×îćé 1" x 8" + 1" x 6" (ĕÿúïöčö) êø. ×îćéĀîšćĕöšÖüšćÜ 2" .2.ö. êø.(ìčÖÙüćöĀîć) ÖŠĂÙĂîÖøĊêïúŢĂÙ ×îćé 0.ö. êø.òŜćĕöšđךćúĉĚî - òŜćêĊàšĂîđÖúĘéĀøČĂêĊìĆïđÖúĘé ×îćéĀîšćĕöšÖüšćÜ 6" òŜćđóéćîêĊđüšîøŠĂÜ 1 àö.2. êø. êø.ö.ĕöšÿĞćđøĘÝøĎð (ĕöšđìĊ÷ö) ĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ (ĕöšĒéÜ. ĀîćĕöŠđÖĉî 6 öö.ö.20 x 0. êø. êø.ĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ ēóúĊ÷ĎøĊđìî.2 2.ö.ö. đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 22 18 38 55 35 40 ĕÿúïöčö êø. 80 130 70 120 50 60 70 120 90 ñîĆÜ . ĀîćĕöŠđÖĉî 6 öö.ö. êø.60 ö.1 - ÜćîñîĆÜ ĒúąêÖĒêŠÜñĉüñîĆÜ ÜćîÖŠĂñîĆÜ ÖŠĂĂĉåöĂâ ÖŠĂÙøċęÜĒñŠî ÖŠĂĂĉåöĂâ ÖŠĂđêĘöĒñŠî ÖŠĂĂĉåÖúüÜĕöŠøĆïîĚĞćĀîĆÖ ÖŠĂÙøċęÜĒñŠî ÖŠĂĂĉåÖúüÜĕöŠøĆïîĚĞćĀîĆÖ ÖŠĂđêĘöĒñŠî ÖŠĂĂĉåöüúđïć ×îćé 0. 65 80 76 83 ĀîćĕöŠđÖĉî 6 öö. êø.ö.ö.ĒñŠîĕöšĂĆéàĊđöîêŤ (êĊđüšîøŠĂÜ) ĒñŠîĕôđïĂøŤàĊđöîêŤ.ö.DPT คู่มือการประมาณราคา 116 ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę - øć÷Öćø đßĉÜßć÷+ìĆïđßĉÜßć÷ĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ đßĉÜßć÷+ìĆïđßĉÜßć÷ĕöšÿĞćđøĘÝøĎð (ĕöšđìĊ÷ö) đßĉÜßć÷ĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜĀøČĂĕöšÿĞćđøĘÝøĎð (ĕöšđìĊ÷ö) 2.ĕöšÿĞćđøĘÝøĎð ĕöšĒéÜ .ĕöšĂĆéÿĆÖ (êĊßĉé. êø.ö. êø.øćüøąđïĊ÷ÜĂćÙćø ñîĆÜ .4" ïĆüđóŠ 45 ĂÜýć ×îćé 2" ïĆüđóŠ 45 ĂÜýć ×îćé 3". êø. êø.2 ÜćîòŜćđóéćî 2.øćüøąđïĊ÷ÜĂćÙćø ÖŠĂĂĉåöĂâ ßĆÖøŠĂÜ ¤·™»œµ¥œ 2554 .ö.3" 2.2.20 x 0.1 êĉéêĆĚÜēÙøÜđÙøćĕöšĒúąêĊòŜćĕöš.øćüøąđïĊ÷ÜĂćÙćø ñîĆÜ. êø.ĕöšöąÙŠć ĄúĄ ĀîćĕöŠđÖĉî 12 öö.øćüøąđïĊ÷ÜĂćÙćø ñîĆÜ .ĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ ĕöšÿĆÖ.3.ÿĞćđøĘÝøĎðĂČęîė ēóúĊ÷ĎøĊđìî.øćüøąđïĊ÷ÜĂćÙćø ñîĆÜ .ÿĞćđøĘÝøĎðĂČęîė ñîĆÜ . êø. êø.ĕöšöąÙŠćĄúĄ) ĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜìĆęüĕð.3" ĕöšöĂïòŜć ÿĞćđøĘÝøĎð (ìčÖ×îćé) ïĆüđóŠ 45 ĂÜýć ×îćé 2" ïĆüđóŠ 45 ĂÜýć ×îćé 3".4" 2.ö.đüšîøŠĂÜ) ĒñŠî÷ĉïàĆęöÞćïøĂ÷êŠĂđøĊ÷ï ĒñŠîĕôđïĂøŤàĊđöîêŤ.3 - êĉéêĆĚÜēÙøÜđÙøćĕöšĒúąêĊĒñŠîòŜćßîĉéĒñŠîđøĊ÷ï ĕöšĂĆé÷ćÜ.40 ö.øćüøąđïĊ÷ÜĂćÙćø Āöć÷đĀêč ×îćé 1" x 8" + 1" x 6" ìčÖ×îćé ×îćéĀîšćÖüšćÜ 6" .øćüøąđïĊ÷ÜĂćÙćø ñîĆÜ .ö.øćüøąđïĊ÷ÜĂćÙćø ñîĆÜ .ö. 115 122 59 115 70 134 ĀîšćĕöšÖüšćÜ 5" ×ċĚîĕð êø.ö.ĕöšÿĞćđøĘÝøĎð .ö.

ö.20 x 0.3.ö. ×ċĚîĕð (đüšîøŠĂÜ) ×îćé 12" x 24" ×ċĚîĕð (ðĎßĉé) ×îćé 8"x10". êø.ö.ö. êø.ö. 12" x 12" (đüšîøŠĂÜ) ×îćéêĆĚÜĒêŠ 6" x 6" .ö. (×îćéÖŠĂĂĉåÙøċęÜĒñŠî) đÿćđĂĘîĒúąÙćîìĆïĀúĆÜ Ùÿú. 8" x 10". êø.3.ñîĆÜïčÖøąđïČĂĚ ÜéĉîđñćđÙúČĂïÿĊ (øüöÙŠćĒøÜðĎîìøć÷Ēúšü) - - ñîĆÜïčÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂïđàøćöĉÙ (øüöÙŠćĒøÜðĎîìøć÷Ēúšü) ñîĆÜïčÖøąđïČĚĂÜđàøćöĉÙ+ĒñŠîÖøč÷đßĉÜ (øüöÙŠćĒøÜðĎîìøć÷Ēúšü) ñîĆÜïčÖøąđïČĚĂÜēöđÿÙ (øüöÙŠćĒøÜðĎîìøć÷Ēúšü) ñîĆÜïčÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćðøąéĆïúüéúć÷ (øüöÙŠćĒøÜðĎîìøć÷Ēúšü) ñîĆÜïčĀĉîíøøößćêĉ.ö.ö.ö. (×îćéÖŠĂĂĉåđêĘöĒñŠî) 2.ö.ö.ö.ö.ö.ö.ÿ.3.00 đöêø ÜćîñîĆÜ. êø.40 ö.ö. êø.2 2. êø.(ìčÖÙüćöĀîć) ÜćîÞćïðĎî ÞćïðĎîñîĆÜ ÞćïðĎîñîĆÜéċÜđÖøĊ÷Ü.00 . êø. 95 80 80 130 100 êø. 4" x 8".ðĎÿúĆï) ¤·™»œµ¥œ 2554 .ĀøČĂñÿöîĚĞć÷ćÖĆîàċö ÞćïðĎîēÙøÜÿøšćÜ ÞćïðĎîđóéćî ÞćïĒêŠÜøŠĂÜēßüŤĒîü đÿćđĂĘîĒúąÙćîìĆïĀúĆÜ Ùÿú. đöêø đöêø 70 80 90 90 65 87 80 70 80 90 25 35 40 ñîĆÜÖŠĂĂĉå ìčÖðøąđõì êø. êø.4 ÜćîêÖĒêŠÜñĉüñîĆÜ (ĕöŠøüöÜćîÞćïðĎîđêøĊ÷öñĉüđóČęĂïčüĆÿéčêŠćÜė) .ö.ÜćîøĆĚü (ĕöŠøüöÙŠćüĆÿéč) (ĕöŠøüöÙŠćüĆÿéč ) ×îćéđúĘÖÖüŠć 6" x 6" ĀøČĂ 4" x 8" ×îćé 8" x 8" .50 àö. đÿć .ö. êø. êø.ö.00 đöêø ÙüćöÿĎÜđÖĉî 5.ĀĉîđìĊ÷öðøąéĆï (øüöÙŠćĒøÜðĎîìøć÷Ēúšü) ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ ĀîŠü÷ êø.5. êø.ö. êø. êø.ö. êø. êø.12" x 12". êø.12" x 24" ×ċĚîĕð ×îćéêĆĚÜĒêŠ 2" x 2" ×ċĚîĕð ×îćéđúĘÖÖüŠć 2" x 2" ×îćéêĆĚÜĒêŠ 4" x 4" ×ċĚîĕð ìčÖ×îćéêĆĚÜĒêŠ 2"x 8" ×ċĚîĕð (ðĎßĉé.ö.ö.ö.ö. êø. êø.(ìčÖÙüćöĀîć) ÖŠĂĂĉåöüúđïć ×îćé 0.ú. 70 55 50 êø. êø.3 - - øć÷Öćø ÖŠĂüĆÿéčÖŠĂ ĒêŠÜĒîüÿĂÜéšćî ** ÞćïĒêŠÜïøĉđüèĒîüÖŠĂ ĕöŠĔߊÞćïðĎîđøĊ÷ïÜćîñîĆÜ ÜćîÖŠĂñîĆÜøĆĚü ÖŠĂĂĉåöĂâ ÖŠĂÙøċęÜĒñŠî ÖŠĂÙĂîÖøĊêïúŢĂÙ ×îćé 0.ö. 120 150 120 150 170 170 130 150 170 200 ×îćéêĆĚÜĒêŠ 6" x 6" .20 x 0. êø. êø.60 ö. ×ċĚîĕð Āöć÷đĀêč ÖŠĂĂĉåðøąéĆï ßĆÖøŠĂÜ ÖŠĂÙĂîÖøĊêïúŢĂÙ ÞćïĒêŠÜøŠĂÜēßüŤĒîü** ÖŠĂÙĂîÖøĊêïúŢĂÙßîĉéߊĂÜúöĒïïöĊúĉĚîÖĆîòî ÖŠĂïúŢĂÙĒÖšüđàćąøŠĂÜēßüŤĒîüÿĂÜéšćî ÖŠĂÙĂîÖøĊêïúŢĂÙ ÞćïĒêŠÜøŠĂÜēßüŤĒîü** ×Ċéúć÷øŠĂÜĒîü×üćÜ ÖŠĂĂĉå ĀøČĂñîĆÜ Ù. ÞćïðĎîìøć÷øĂÜóČĚî (đêøĊ÷öñĉüđóČęĂïčüĆÿéčêŠćÜė) ÞćïðĎîđøĊ÷ïñĉüàĊđöîêŤ×ĆéöĆî.ö. Ùćî (øüöÜćîÝĆïđàĊĚ÷ö) ÙüćöÿĎÜĕöŠđÖĉî 3. êø.00 đöêø ÙüćöÿĎÜêĆĚÜĒêŠ 3.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 117 ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę - 2. 4" x 8".ö.ö. êø. êø. êø.ìĞćðĎîÿúĆé ìĞćðĎîÿúĆéðćéĀîšćđøĊ÷ï ÞćïðĎîñîĆÜđàćąøŠĂÜ đüšîøą÷ą 30 .

170 ×îćé 0. êø. êø.ö.0.ö.ö.ĀĉîúšćÜ.(ðĎßĉé) ñîĆÜïčĀĉîĂŠĂî. êø.ĕöšĂĆé.ÖøüéúšćÜ êø. êø. 150 ×îćé 0. êø.ö. 127 ñîĆÜ ìĞćñîĆÜñĉüĀĉî×ĆéÖĆïìĊę êø.ö. êø.ö.60 ö.ö. 164 ×îćéÖüšćÜ 3" .10" ö. đöêø đöêø 104 115 147 165 179 226 59 96 28 20 ĀîšćĕöšÖüšćÜ 5" ×ċĚîĕð êø.20 x 0. 170 ×îćé 12" x 12" . 65 Āöć÷đĀêč øüöÙŠćĒøÜðĎîìøć÷Ēúšü Āöć÷ëċÜÙŠćĒøÜðĎîìøć÷ìĊęĔßšøĂÜóČĚî×èąðĎ (ĕöŠĔߊÜćîÞćïðĎîđøĊ÷ïðøĆïøąéĆïđêøĊ÷öñĉü) êĆĚÜđÙøŠćêĊòćĕöš òćĕöšđךćúĉĚî êĊéšćîđéĊ÷ü òćĕöšđךćúĉĚî êĊÿĂÜéšćî òŜćĕöšêĊàšĂîđÖúĘé ĀøČĂêĊìĆïđÖúĘé ĕöšöĂïòŜć ĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ ĕöšöĂïòŜć ÿĞćđøĘÝøĎð (ĕöšđìĊ÷ö) 2. êø. êø.ö. 121 đÿć Ùćî ÙøĊï ĒñÜïĆÜĒéé êø.15 x 0.80 ö. 130 ×îćé 18" x 18" ×ċĚîĕð (ðĎßĉé) êø.ö.ö. 124 đÿć Ùćî ÙøĊï ĒñÜïĆÜĒéé êø.÷ĉïàĆęöïĂøŤé êĊÿĂÜéšćî (đÞúĊę÷ìčÖ×îćéÙüćöĀîć) ÖøąđïČĚĂÜĕôđïĂøŤàĊđöîêŤĒñŠîđøĊ÷ï êĊéšćîđéĊ÷ü (đÞúĊę÷ìčÖ×îćéÙüćöĀîć) êø.ĕöšĂĆéĒñŠîđøĊ÷ï. 200 Ùúą×îćé / êĆéĀîšćÜćî ñîĆÜïčĀĉîÖćï (øüöÙŠćĒøÜðĎîìøć÷) êø. êø.6 êĆĚÜÙøŠćüĒúąêĊòćüĆÿéčĒñŠîÿĞćđøĘÝøĎð . êø.ö.ïčĀĉîĒÖøîĉê (øüöÙŠćĒøÜðĎîìøć÷Ēúšü) êø.5 - - - øć÷Öćø - ÙŠćĒøÜ/ ĀîŠü÷ Āöć÷đĀêč ñîĆÜïčĀĉîõĎđ×ć (øüöÙŠćĒøÜðĎîìøć÷Ēúšü) ñîĆÜïčÖøąđïČĚĂÜĒÖøîĉêēêš (øüöÙŠćĒøÜðĎîìøć÷Ēúšü) Ùúą×îćé . 180 ×îćé 0.ö.ö.40 x 0.ö.ö.8" ĕÿúïöčö ĕöšđìĊ÷ö öĊÖćøêĆéêŠĂ òćúĂ÷ÝćÖóČĚî ĀøČĂÖøčđðŨîúüéúć÷ ÖøčóĂéĊĒñŠîĕöŠêšĂÜêĆéêŠĂ öĊÖćøêĆéêŠĂ ÖøčóĂéĊĒñŠîĕöŠêšĂÜêĆéêŠĂ öĊÖćøêĆéêŠĂ ¤·™»œµ¥œ 2554 .ö.30 ö.ö. êø.20 ö.6" ö. 150 ñîĆÜ ñîĆÜìĞćìøć÷úšćÜ. 16" x 16" (ðĎßĉé) êø.ö.ö. .ö.ö.0.DPT คู่มือการประมาณราคา 118 ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę - 2.ö..ö.30 x 0. 50 ×îćéÖüšćÜ 8" . êø.÷ĉïàĆęöïĂøŤé êĊéšćîđéĊ÷ü (đÞúĊę÷ìčÖ×îćéÙüćöĀîć) - ĀîŠü÷ ĕöšĂĆé.ö.0. êø.15 ö.ĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ ĕöšÿĞćđøĘÝøĎð (ĕöšđìĊ÷ö) ×îćé 6" .ö.3.40 ö. (ðĎßĉé) êø.ĕöšĂĆéĒñŠîđøĊ÷ï. 52 66 90 81 95 66 81 ÖøčóĂéĊĒñŠîĕöŠêšĂÜêĆéêŠĂ ĀîšćĕöšÖüšćÜĕöŠëċÜ 5" đךćúĉĚîđðŨîúüéúć÷ ĀîšćĕöšÖüšćÜ 5" ×ċĚîĕð ĀîšćĕöšÖüšćÜĕöŠëċÜ 5" đךćúĉĚîđðŨîúüéúć÷ ĕöšđîČĚĂĂŠĂî(ĕöš÷ćÜ).ö. 40 ×îćéÖüšćÜ 5" . êø.30 x 0.4" êĉéêĆĚÜïĆüðĎîðŦŪîÿĞćđøĘÝ (øüöÙŠćĒøÜðĎîìøć÷/ĂČęîė) ö.ĀøČĂêĆéĀîšćÜćî êø.3.40 x 0.

ÖøüéúšćÜ óČĚîìĞćìøć÷úšćÜ /úÜÿĊòčśî ìĞćđÙćîŤđêĂøŤ. êø. ×îćé 0.6 àö.ö. êø.ö.30 x 0.12" x 24" .ÖøüéúšćÜ ×îćé 18" x 18" ëċÜ 24" x 24" (ðĎßĉé) ×îćéêĆĚÜĒêŠ 2" x 2" ×ċĚîĕð ×îćéđúĘÖÖüŠć 2" x 2" ×îćéêĆĚÜĒêŠ 12" x 12" ×ċĚîĕð ×îćé 0. êø.0. êø.ö.ö. (ĕöŠöĊúüéúć÷) ñĉüóČĚîòŦÜđÿšîóĊ üĊ àĊ.ö. êø. êø.ö.đìć) óČĚîìĞćñĉüĀĉî×Ćé /ñÿöÿĊòčśî ìĞćđÙćîŤđêĂøŤ.ö. ×îćé 0..1 2.ēúĀą đúŠîúć÷ðøąéĆï öĊÙüćöÖüšćÜøüöÖĆîĕöŠđÖĉî 1 đöêø ×îćé 6"x6" ×ċĚîĕð ×îćé 6"x6" ×îćé 6"x6".80 ö.40 x 0. ×ĆĚîïĆîĕé óČĚîìĞćñĉüĀĉî×Ćé (×ćü.íøøöéć (ĕöŠöĊúüéúć÷) êø.ö.ö. êø. öšćîĆęÜ.ö.óČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜēöđÿÙ (øüöÙŠćĒøÜðĎîìøć÷Ēúšü) - - - óČĚîðĎĒñŠîĀĉî×ĆéÿĞćđøĘÝøĎð (øüöÙŠćĒøÜðĎîìøć÷Ēúšü) óČĚîðĎĒñŠîĀĉîĂŠĂî.) ×îćé 9" x 9". êø. öšćîĆęÜ.ÖøüéúšćÜ ĀøČĂĀĉîúšćÜ . êø.ö.24" x 24" ×îćé 10 x 91.ö.ö.ö.12" x 12" ( îšĂ÷ÖüŠć 100 êø.ö. êø.80 x 0. đöêø êø. 130 150 136 150 150 150 170 190 40 50 55 80 100 120 ×îćé 12" x 12" ëċÜ 16" x 16"(ðĎßĉé) Āöć÷đĀêč òćúĂ÷ÝćÖóČĚî ĀøČĂÖøčđðŨîúüéúć÷ ÖøčóĂéĊĒñŠîĕöŠêšĂÜêĆéêŠĂ öĊÖćøêĆéêŠĂ ïîóČĚîÙĂîÖøĊêđÿøĉöđĀúĘÖ ïîóČĚîÙĂîÖøĊêđÿøĉöđĀúĘÖ ïîóČĚîÙĂîÖøĊêđÿøĉöđĀúĘÖ ñĉüóČĚîòŦÜđÿšîóĊ üĊ àĊ. êø.ö. êø.ßîĉéĒñŠî ìčÖÙüćöĀîć (øüöÙŠćĒøÜìćÖćüøĂÜóČĚîĒúšü) óČĚîñĉüðĎÖøąđïČĚĂÜ÷ćÜßîĉéöšüî ìčÖÙüćöĀîć (øüöÙŠćĒøÜìćÖćüøĂÜóČĚîĒúšü) ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ ĀîŠü÷ êø.ö.ö.ö..0.óČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜĒÖøîĉêēêš (øüöÙŠćĒøÜðĎîìøć÷Ēúšü) . îšĂ÷ÖüŠć 100 êø. 55 70 30 40 38 êø.40 x 0. êø.) ×îćé 18" x 18".ö.4. ĀøČĂĀîšćÖüšćÜĕöŠđÖĉî 15 öćÖÖüŠć 100 êø.30 x 0..ö.4.ö.12" x 12" ( öćÖÖüŠć 100 êø.40 ö.ö.ö. 88 135 100 136 168 158 120 150 185 òŦÜđÿšî óĊ üĊ àĊ.ö. đöêø êø. ¤·™»œµ¥œ 2554 . êø.ö.ö. êø.ö.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 119 ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę - 2.8"x8" ÿúĆïìøć÷úšćÜ.ö. êø. ×ĆĚîïĆîĕé óČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂïÿĊ - óČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂïÿĊ ÿúĆïìøć÷úšćÜ. êø.ö.×ĆéĀ÷ćï đìðĎîìøć÷ðøĆïøąéĆïóøšĂö×ĆéöĆî ×ĆéĀ÷ćïñĉüóČĚî (ĕöŠøüöÙŠćĒøÜñÿöđìðĎîìøć÷ðøĆïøąéĆï) ×ĆéöĆîđøĊ÷ï (ĕöŠøüöÙŠćĒøÜñÿöđìðĎîìøć÷ðøĆïøąéĆï) ×ĊéøŠĂÜúć÷ÖšćÜðúć (ĕöŠøüöÙŠćĒøÜñÿöđìðĎîìøć÷ðøĆïøąéĆï) ÜćîêÖĒêŠÜñĉüóČĚî óČĚîìĞćìøć÷úšćÜ.ēúĀą đúŠîúć÷ðøąéĆï öĊÙüćöÖüšćÜøüöÖĆîĕöŠđÖĉî 1 đöêø òŦÜđÿšî óĊ üĊ àĊ.4 2. ×ċĚîĕð ×îćé 9" x 9".60 ö.ĀĉîúšćÜ. êø.ö. êø. êø.ö. êø.30 ö. 95 104 115 êø. êø.đêøĊ÷öñĉü đìðĎîìøć÷ðøĆïøąéĆïóøšĂö×ĆéđøĊ÷ï. êø. ĀĉîĒÖøîĉê (øüöÙŠćĒøÜðĎîìøć÷Ēúšü) óČĚîñĉüðĎÖøąđïČĚĂÜ÷ćÜ óĊ üĊ àĊ.ö.óČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜĒÖøîĉêēêš (øüöÙŠćĒøÜðĎîìøć÷Ēúšü) .80 ö.2 - øć÷Öćø ÖøąđïČĚĂÜĕôđïĂøŤàĊđöîêŤĒñŠîđøĊ÷ï êĊéšćîđéĊ÷ü (đÞúĊę÷ìčÖ×îćéÙüćöĀîć) ÜćîóČĚîĒúąêÖĒêŠÜñĉüóČĚî ÜćîđìðĎîìøć÷ìĞćñĉü.

5" ïĆüđßĉÜñîĆÜñĉüàĊđöîêŤ×ĆéöĆîđøĊ÷ï đöêø 40 ×îćéÙüćöÿĎÜ 4".ö.ö.ĀîšćêŠćÜ ìĞćüÜÖïĕöš (ÖøèĊÙĉéēé÷ðøĉöćêø×ĂÜĕöš ÷ĆÜĕöŠøüöÙŠćĂïĕöš) đöêø đöêø 35 38 üÜÖïðøąêĎ ßŠĂÜĒÿÜ üÜÖïĀîšćêŠćÜ ßŠĂÜĒÿÜ ¤·™»œµ¥œ 2554 .5" ïĆüđßĉÜñîĆÜìĞćĀĉî×ĆéĀúŠĂÖĆïìĊę đöêø 75 ×îćéÙüćöÿĎÜ 4". ëšćîšĂ÷ÖüŠć ** êø.ö.5" ïĆüđßĉÜñîĆÜĀĉî×ĆéÿĞćđøĘÝøĎð** đöêø 55 ×îćéÙüćöÿĎÜ 4". êø.ĕöŠøüöÜćîóČĚîðĎîìøć÷ñĉü×ĆéöĆîĀøČĂ×ĆéđøĊ÷ïðøĆïøąéĆïĒúąÖćüìćÿĞćĀøĆïÜćîðĎÖøąđïČĚĂÜ÷ćÜ ÜćîìĞćóČĚîĕöš óČĚîĕöšêĊßî (ĕöŠđךćúĉĚî) êĉéêĆĚÜÙćî êÜ ĒúąðĎóČĚîĕöš êø. ×ċĚîĕð ÙŠć×ĆéóČĚîĕöš (éšü÷đÙøČęĂÜÝĆÖø) êø.ö.ßîĉéöšüî) öćÖÖüŠć 100 êø.ö.ĕöšöąÙŠć đöêø 45 ×îćéÙüćöÿĎÜ 4" ïĆüđßĉÜñîĆÜĕöšÿĞćđøĘÝøĎð (ĕöšđìĊ÷ö.DPT คู่มือการประมาณราคา 120 ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę - 2.ö.øüöÙŠćĒøÜðĎîìøć÷Ēúšü* Āöć÷ëċÜðĎîìøć÷ìĊęĔßšøĂÜóČĚî×îąðĎ (ĕöŠĔߊÜćîđìðĎîìøć÷ðøĆïøąéĆïđêøĊ÷öñĉü) .ö. ×ċĚîĕð ëšćîšĂ÷ÖüŠć ** ðĎóČĚîĕöšðćøŤđÖš Āîć 1" ìčÖ×îćé×ĂÜĕöš êø.ĀĉîĒÖøîĉê** đöêø 158 ×îćéÙüćöÿĎÜ 4". 124 öćÖÖüŠć 100 êø.6".ĕöšĒéÜ.ö.5" (úïöčö) ïĆüđßĉÜñîĆÜĀĉîĂŠĂî.4. êø.) đöêø 38 ×îćéÙüćöÿĎÜ 4" ïĆüđßĉÜñîĆÜĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ.ö.5" ïĆüđßĉÜñîĆÜÿĞćđøĘÝøĎð (ÿđêîđúÿ. ×ċĚîĕð ëšćîšĂ÷ÖüŠć** ðĎóČĚîĕöšđךćúĉĚî 1" x 4" ÷ćüĕöŠđÖĉî 3.ö. 70 îšĂ÷ÖüŠć 100 êø.5" ïĆüđßĉÜñîĆÜìćÿĊîĚĞćöĆî đöêø 18 Āöć÷đĀêč **øüöÙŠćĒøÜðĎîìøć÷Ēúšü Āöć÷ëċÜðĎîìøć÷ìĊęĔßšøĂÜóČĚî×èąêĉéêĆĚÜïĆü (ĕöŠøüöÙŠćüĆÿéčðĎî ìøć÷) ÜćîðøąêĎ .ö. 140 óČĚîĕöšêĊßî (ĕöŠđךćúĉĚî) êĉéêĆĚÜêÜ ĒúąðĎóČĚîĕöš êø.4 - 2. 80 îšĂ÷ÖüŠć 100 êø.5" ïĆüđßĉÜñîĆÜ÷ćÜ (ßîĉéöšüî) đöêø 40 ×îćéÙüćöÿĎÜ 4" ïĆüđßĉÜñîĆÜÿĞćđøĘÝøĎð (óĊ üĊ àĊ.ö. êø.ĂúĎöĉđîĊ÷ö) đöêø 45 ×îćéÙüćöÿĎÜ 4".00 ö. 50 óČĚîìĊę 50 -80 êø.ö.ö.ö.ÖøüéúšćÜ đöêø 68 ×îćéÙüćöÿĎÜ 4".) đöêø 30 ×îćéÙüćöÿĎÜ 4". 90 öćÖÖüŠć 100 êø. 80 öćÖÖüŠć 100 êø.ĕöšöąÙŠć đöêø 35 ×îćéÙüćöÿĎÜ 4".4.ö. êø. 70 Āöć÷đĀêč ** ðĎóČĚîĒúą×ĆéóČĚîĕöš ëšćóČĚîìĊęöĊðøĉöćèîšĂ÷ÖüŠćךćÜêšî ĔĀšñĎšðøąöćèÖćøÿČïøćÙćÝćÖñĎšøĆïÝšćÜìĊęĔĀšïøĉÖćø đðŨî Üćîėĕð ēé÷đðŨîøćÙćđĀöćøüö ïĆüđßĉÜñîĆÜßîĉéêŠćÜė ×îćéÙüćöÿĎÜ 4".ö.5 - øć÷Öćø ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ ĀîŠü÷ Āöć÷đĀêč óČĚîðĎĒñŠîĕöšÿĞćđøĘÝøĎð (úćöĉđîì) ìčÖÙüćöĀîć (ĕöŠøüöêĊïĆüđßĉÜñîĆÜ) óČĚîðĎóøö (ßîĉéĒñŠî.8" ïĆüđßĉÜñîĆÜïčÖøąđïČĚĂÜđàøćöĉÙ** đöêø 50 ×îćéÙüćöÿĎÜ 4". 124 óČĚîĕöšđךćúĉĚî êø.5" ïĆüđßĉÜñîĆÜìĞćìøć÷úšćÜ.3 - 2.ö.ö.ĕöšĒéÜ. 100 óČĚîìĊę 80 -100 êø. êø.ĀĉîúšćÜ. 100 Āöć÷đĀêč .ö.GRC.5" ïĆüđßĉÜñîĆÜĕöšÿĆÖ. 111 óČĚîĕöšđךćúĉĚî êø.

öČĂÝĆï) êĉéêĆĚÜĂčðÖøèŤðøąÖĂïðøąêĎ-ĀîšćêŠćÜ êĉéêĆĚÜßčéðøąêĎïćîđúČęĂîĕöšìčÖ×îćé (ĕöŠøüöÖčâĒÝ) êĉéêĆĚÜßčéĀîšćêŠćÜïćîđúČęĂîĕöšìčÖ×îćé ÙŠćêĉéêĆĚÜÖøąÝÖ ÙŠćêĉéêĆĚÜđÙøČęĂÜÿč×õĆèæŤóøšĂöĂčðÖøèŤ ÿšüöîĆęÜøćïßîĉéöĊĀöšĂîĚĞć. ßčé ßčé êĆü ßčé ßčé êø. 8 öö.üÜÖïĕôđïĂøŤ êĉéêĆĚÜïćî (óøšĂöïćîóĆï..îĆęÜøćï ßîĉéøćéîĚĞć ìĊęðŦÿÿćüąßć÷ óøšĂöôúĆßüćúŤü ìĊęðŦÿÿćüąßć÷ óøšĂöüćúŤüÖé ĒñÜÖĆĚîðŦÿÿćüąßć÷ ĂŠćÜúšćÜĀîšćóøšĂöĂčðÖøèŤ (Ùøïßčé) ĂŠćÜĂćïîĚĞćóøšĂöĂčðÖøèŤ (Ùøïßčé) Ēïïíøøöéć ÖĘĂÖñÿöĂŠćÜĂćïîĚĞćóøšĂöòŦÖïĆüÿć÷ĂŠĂî òŦÖïĆüÖšćîĒ×ĘÜóøšĂöüćúŤü đðŗé-ðŗé òŦÖïĆüÿć÷ĂŠĂîóøšĂöüćúŤü đðŗé-ðŗé ÿć÷ßĞćøąóøšĂöÿêŢĂðüćúŤü ìĊęĔÿŠÖøąéćþßĞćøą(òŦÜñîĆÜ) ìĊęĔÿŠÖøąéćþßĞćøą(đÝćą÷ċéÿÖøĎ) ìĊęĔÿŠÿïĎŠ(òŦÜñîĆÜ) ìĊęĔÿŠÿïĎŠ (đÝćą÷ċéÿÖøĎ) ßĆĚîüćÜ×ĂÜ (òŦÜñîĆÜ) ßĆĚîüćÜ×ĂÜ (đÝćą÷ċéÿÖøĎ) ÖøąÝÖđÜćÿĞćđøĘÝøĎð (đÝćą÷ċéÿÖøĎ) øćüÝĆïÙîóĉÖćø (êĉéךćÜñîĆÜ) øćüÝĆïÙîóĉÖćø (ĂŠćÜúšćÜĀîšć.åćîêęĞć ×îćéĔĀ⊠×îćéÖúćÜ.úĎÖúšĂ øćÜđúČęĂî. êø. êø. êø.ö.ô. êø.ïćîÿĞćđøĘÝøĎð ìčÖßîĉé ïćîĀîšćêŠćÜĕöš (ðøĆïĒêŠÜ) úĎÖïĉéðøąêĎ . ×îćé 10 öö.ô.ö..úĎÖúšĂ ×îćé 3 öö.ö.ÖúĂî. 12 öö.ö.. 5 öö. êø.4 öö.ìĆęüĕð ìčÖ×îćé Ē×üîñîĆÜ.òŦÜĔêšđÙćîŤđêĂøŤ.üćÜïîđÙćîŤđêĂøŤ ĕöŠøüöÜćîÖŠĂĂĉåĒúąêÖĒêŠÜøĂïĂŠćÜ ßîĉéðøĆïöčö (öćêøåćîìĆęüĕð) Ēïï 2 ×ć (÷ċé 2 Ýčé) Ēïï 3 ×ć (÷ċé 3 Ýčé) ¤·™»œµ¥œ 2554 .ēëÿšüö) ÖĘĂÖîĚĞćúšćÜóČĚî ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ ĀîŠü÷ êø.ö. åćîÿĎÜ. 45 50 85 75 105 80 76 35 135 115 8 9 12 üÜÖïðøąêĎ ßŠĂÜĒÿÜ ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé 298 104 335 298 135 298 700 150 170 70 70 103 70 103 70 103 70 70 70 105 25 ìčÖ×îćé Āöć÷đĀêč üÜÖïĀîšćêŠćÜ ßŠĂÜĒÿÜ ïćîðøąêĎĕöš (ðøĆïĒêŠÜ) ïćîðøąêĎĕôđïĂøŤ. êø.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 121 ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę - - - 2.ô.ôúĆßüćúŤü ÿšüöîĆęÜ÷ĂÜ.6 - øć÷Öćø êĉéêĆĚÜüÜÖïĕöš.. ×îćé 6 öö.ÖčâĒÝúŢĂÙ êŠćÜė Door Closser ìĊę÷ċéðøąêĎ øćÜđúČęĂî.×îćéđúĘÖ.

öćÖÖüŠć 5.7 ÜćîïĆîĕéĒúąÿŠüîðøąÖĂïÜćîïĆîĕé 2.ö.1 2.4 ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ ĀîŠü÷ ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé 55 70 35 35 320 300 ×ĆĚî ìŠĂî đöêø đöêø đöêø êø. 200 úï.ö. 7 ÜćîøČĚĂëĂîòŜćÖøąđïČĚĂÜĒñŠîđøĊ÷ïĀøČĂüĆÿéčĒñŠîđøĊ÷ïĔÖúšđÙĊ÷Ü êø.ö.ö.8. 45 ÙŠćìćîĚĞć÷ćđÙúČĂïĒ×ĘÜìćóČĚîĕöš (ēóúĊ÷ĎøĊđìî) ßîĉéÿĞćđøĘÝøĎð êø. îšĂ÷ÖüŠć 5. îšĂ÷ÖüŠć 5.đÿćøĆïøćüïĆîĕé øćüÝĆïĕöš(ĕöŠöĊúĎÖÖøÜĕöš) ĒöŠïĆîĕéóøšĂöóčÖøĆï×ĆĚîïĆîĕé ĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ óČĚîĕöšêĊßî ìčÖ×îćé óČĚîĕöšđךćúĉĚî ìčÖ×îćé öćÖÖüŠć 5.ö.2 êĆĚÜđÿć. 275 ÜćîøČĚĂëĂîēÙøÜĀúĆÜÙć êø.000 êø.9.6 2.9. êø.9.000 êø. öćÖÖüŠć 5.ö.ö. îšĂ÷ÖüŠć 5.ö.êÜ.ö.5 2.8.ö.úĎÖÖøÜĕöš.2 2. 25 êø.000 êø. 30 êø.9. îšĂ÷ÖüŠć 5.1 ÜćîïĆîĕéĒúąÿŠüîðøąÖĂï 2. 35 ÜćîøČĚĂëĂîüĆÿéčöčÜĀúĆÜÙć êø.7. 35 ÙŠćìćÿĊđĀúĘÖÖĆîÿîĉö êø.ö. 40 êø.ö.000 êø.3 2.8. 45 ÙŠćìćîĚĞć÷ćÖĆîđßČĚĂøć(àĉúĉēÙúî).ÿ.ö. 40 êø. 25 êø.ö. ìćîĚĞć÷ćÖĆîĒöúÜ (đßúĕéøŤ) êø.ö.8 ÙŠćìćÿĊêŠćÜė (ìćøĂÜóČĚîĒúąÿĊÝøĉÜ øüö 3 ÙøĆĚÜ) 2.8.000 êø.ö. Āöć÷ëċÜóČĚîìĊęìćÿĊøüöĔîÜćîìćÿĊìĆĚÜĀöé đÖĉî 5.ö.ö.ö.2 2. 35 ÙŠćìćđßúĒúĘÖ ĒúÙđÖĂøŤ üćîĉß (ÿĊ÷šĂöĕöš) ßîĉéÿĞćđøĘÝøĎð êø.DPT คู่มือการประมาณราคา 122 ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę - øć÷Öćø ìĊęĔÿŠÿïĎŠđĀúü êąĒÖøÜÖøĂÜñÜóøšĂöìĊęéĆÖÖúĉęî ÿêŢĂðüćúŤü ÿć÷ßĞćøą àĉĚÜÙŤÿđêîđúÿßîĉé 2 ĀúčöóøšĂöÖĘĂÖÙĂ÷ćü àĉĚÜÙŤÿđêîđúÿßîĉé 1 ĀúčöóøšĂöÖĘĂÖÙĂ÷ćü 2. 30 ÙŠćìćÿĊîĚĞćöĆî êø.4 2.8. 5 êø.ö.ö.000 êø.ö.ö.000 êø. 25 Āöć÷đĀêč ĒïïöĊìĊęóĆÖÝćîĀøČĂĕöŠöĊ ĒïïöĊìĊęóĆÖÝćîĀøČĂĕöŠöĊ úĎÖîĂîĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ úĎÖêĆĚÜĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ øćüïĆîĕéĕöš.000 êø.ú.ö. ìćÝĞćîüî 1 đìĊę÷ü øČĚĂÖĂÜ øČĚĂ×îĕð øČĚĂÖĂÜ øČĚĂ×îĕð øČĚĂÖĂÜ øČĚĂ×îĕð øČĚĂÖĂÜ ¤·™»œµ¥œ 2554 .9 2. úï.3 2.ÿĊîĚĞćĂąÙøĊúĉÙ 2.000 êø.ö.ðĎóČĚîßćîóĆÖ ĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ 2.000 êø. 30 êø. 80 57 130 45 115 324 340 êø. 17 Āöć÷đĀêč öćÖÖüŠć 5. îšĂ÷ÖüŠć 5.000 êø.ö.ö.ö. ÙŠćøČĚĂëĂîĂćÙćøĒúąÿĉęÜðúĎÖÿøšćÜêŠćÜė ÜćîøČĚĂëĂîēÙøÜÿøšćÜ Ù. öćÖÖüŠć 5.üćÜÙćî.8.7. öćÖÖüŠć 5.ö.ö.1 ÙŠćìćÿĊîĚĞćóúćÿêĉÖ.000 êø.ö.ö.

êø.9. êø.8 ÜćîøČĚĂëĂîñîĆÜÖŠĂĂĉåÞćïðĎîĀîćđêĘöĒñŠî 2. êø.9. êø.9.ö. đöêø đöêø đöêø đöêø ßčé ßčé êø.9.9.7 ÜćîøČĚĂëĂîñîĆÜÖŠĂĂĉåÞćïðĎîĀîćÙøċęÜĒñŠî 2.ö. êø.ö. êø. êø. êø.5 ÜćîøČĚĂëĂîòŜć÷ĉïàĆęöÞćïđøĊ÷ï (üĆÿéčĒñŠîóøšĂöēÙøÜÙøŠćü đĀúĘÖßčïÿĆÜÖąÿĊ) 2.ö.ö.ö.ö. êø.ö.9.15 ÜćîøČĚĂëĂîóČĚîðĎĀĉîĂŠĂî. êø. êø.9.ö. êø.9. êø.9.ú.9.ö. êø.ö. êø.9. 35 20 25 15 20 25 38 40 60 15 25 15 25 30 35 40 45 30 35 35 40 40 50 30 47 35 55 15 25 40 60 100 150 120 150 40 Āöć÷đĀêč øČĚĂ×îĕð øČĚĂÖĂÜ øČĚĂ×îĕð øČĚĂÖĂÜ øČĚĂ×îĕð øČĚĂÖĂÜ øČĚĂ×îĕð øČĚĂÖĂÜ øČĚĂ×îĕð øČĚĂÖĂÜ øČĚĂ×îĕð øČĚĂÖĂÜ øČĚĂ×îĕð øČĚĂÖĂÜ øČĚĂ×îĕð øČĚĂÖĂÜ øČĚĂ×îĕð øČĚĂÖĂÜ øČĚĂ×îĕð øČĚĂÖĂÜ øČĚĂ×îĕð øČĚĂÖĂÜ øČĚĂ×îĕð øČĚĂÖĂÜ øČĚĂ×îĕð øČĚĂÖĂÜ øČĚĂ×îĕð øČĚĂÖĂÜ øČĚĂ×îĕð øČĚĂÖĂÜ øČĚĂ×îĕð øČĚĂÖĂÜ øČĚĂ×îĕð øČĚĂÖĂÜ øČĚĂ×îĕð øČĚĂÖĂÜ ¤·™»œµ¥œ 2554 .ö. êø.21 ÜćîøČĚĂëĂîßčéðøąêĎđĀúĘÖÖĆîĕôóøšĂöüÜÖï 2.ĀĉîĒÖøîĉê 2.22 ÜćîøČĚĂëĂîßčéðøąêĎđĀúĘÖöšüîóøšĂöÖúŠĂÜđÖĘï ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ ĀîŠü÷ êø.ö.9.10 ÜćîøČĚĂëĂîòćĕöšĂĆéïč 2 éšćî óøšĂöÙøŠćüòć 2. êø.19 ÜćîøČĚĂëĂîðøąêĎóøšĂöüÜÖï 1 ïćî 2. êø. êø.17 ÜćîøČĚĂëĂîïĆîĕéĕöšóøšĂöøćüúĎÖÖøÜ 2.ö. üćÜïîéĉî 2.ĀĉîĒÖøîĉê 2.ö.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 123 ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø (üĆÿéčĒñŠîóøšĂöēÙøÜÙøŠćüĕöš) 2.ö.ö. êø.11 ÜćîøČĚĂëĂîñîĆÜïčÖøąđïČĚĂÜ 2.ÿ.14 ÜćîøČĚĂëĂîóČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜ 2.9.ö.ö.6 ÜćîøČĚĂëĂîòŜćēÙøÜÙøŠćü ìĊ-ïćøŤ (üĆÿéčĒñŠîóøšĂöēÙøÜÙøŠćü) 2.ö.ö.9.16 ÜćîøČĚĂëĂîóČĚîĕöš óøšĂöĕöšêÜĒúąÙćî 2.18 ÜćîøČĚĂëĂîøćüúĎÖÖøÜïĆîĕéĀøČĂøąđïĊ÷Ü 2.20 ÜćîøČĚĂëĂîßčéðøąêĎĂúĎöĉđîĊ÷öóøšĂöÖøąÝÖ 2. êø.9. êø. êø.ö.ö.ö.9.9.9. êø.ö.ö.ö. êø.ö. êø. êø.ö. êø.13 ÜćîøČĚĂëĂîóČĚî Ù.9 ÜćîøČĚĂëĂîòćĕöš÷ćÜóøšĂöÙøŠćüòć 2.ö.12 ÜćîøČĚĂëĂîñîĆÜïčĀĉîĂŠĂî.

đÙćîŤđêĂøŤ.ÿ. ÖćøðøĆïðøčÜïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćøîĊĚ ĔĀšđðŨîĕðêćöĒîüìćÜĒúąüĉíĊÖćøìĊęÖĞćĀîéĔîÿŠüî×ĂÜ ĒîüìćÜĒúąüĉíĊðäĉïĆêĉđÖĊę÷üÖĆïĀúĆÖđÖèæŤÖćøÙĞćîüèøćÙćÖúćÜÜćîÖŠĂÿøšćÜ ĔîÿŠüîìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆï ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćîĄ ¤·™»œµ¥œ 2554 . ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé đöêø đöêø đöêø đöêø ïŠĂ ïŠĂ 50 40 55 80 120 40 50 70 80 100 100 150 20 25 30 40 20 30 120 170 øČĚĂ×îĕð đöêø đöêø đöêø đöêø 100 150 80 120 øČĚĂÖĂÜ Āöć÷đĀêč øČĚĂÖĂÜ øČĚĂ×îĕð øČĚĂÖĂÜ øČĚĂ×îĕð øČĚĂÖĂÜ ĂćÙćøÿĎÜĕöŠđÖĉî 3 ßĆĚî øČĚĂ×îĕð ĂćÙćøÿĎÜĕöŠđÖĉî 3 ßĆĚî øČĚĂ×îĕð ĂćÙćøÿĎÜđÖĉî 3 ßĆĚî×ċĚîĕð øČĚĂÖĂÜ øČĚĂ×îĕð øČĚĂÖĂÜ øČĚĂ×îĕð øČĚĂÖĂÜ øČĚĂ×îĕð øČĚĂÖĂÜ øČĚĂ×îĕð øČĚĂÖĂÜ øČĚĂ×îĕð øČĚĂÖĂÜ øČĚĂ×îĕð øČĚĂ×îĕð øČĚĂÖĂÜ øČĚĂ×îĕð Āöć÷đĀêč .êĎšđÖĘï×ĂÜ (êĎšđêĊĚ÷.9.25 ÜćîøČĚĂëĂîñîĆÜÖøąÝÖÖøĂïĂúĎöĉđîĊ÷ö 2.ö.28 ÜćîøČĚĂëĂîéüÜēÙöóøšĂöÿć÷ĕôôŜć 2.9.ö.31 ÜćîøČĚĂëĂîïŠĂóĆÖîĚĞćìĉĚÜ 2.9. êø.29 ÜćîøČĚĂëĂîøćÜøąïć÷îĚĞć Ù.37 % ×ĂÜ÷ĂéÙŠćüĆÿéč 2.ö.27 ÜćîøČĚĂëĂîĂŠćÜĂćïîĚĞćóøšĂöĂčðÖøèŤ 2.23 ÜćîøČĚĂëĂîĀîšćêŠćÜĕöšóøšĂöüÜÖïĕöš ( 1 ïćî ) 2. êø. ÙŠćĒøÜÜćî×ĂÜÜćîïćÜðøąđõììĊęĕöŠĕéšÖĞćĀîéĕüšĔîïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćîĄ ÞïĆïîĊĚ ĔĀšñĎšÙĞćîüèøćÙćÖúćÜ ÖĞćĀîéđĂÜêćöÙüćöđĀöćąÿöÖĆïúĆÖþèąÜćîĒúąøćÙćÜćîĔîìšĂÜëĉęîîĆĚî 3.9.êĎšđÿČĚĂñšć (ÿĎÜßîòŜć) .êĎšúĂ÷) ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ ĀîŠü÷ êø.ö. ÙŠćĒøÜÜćîìĊęĂ÷ĎŠîĂÖđĀîČĂÝćÖøć÷ÖćøìĊęÖĞćĀîéĕüšîĊĚ ĔßšÙĉéđĀöćøüö 30 % . 2.24 ÜćîøČĚĂëĂîßčéĀîšćêŠćÜĂúĎöĉđîĊ÷öóøšĂöÖøąÝÖ 2.30 ÜćîøČĚĂëĂîøćÜøąïć÷îĚĞćÖŠĂĂĉåÞćïðĎî 2.ú.ĂŠćÜúšćÜĀîšć) 2.êĎšđÖĘï×ĂÜ.32 ÜćîøČĚĂëĂîÙøčõĆèæŤÝĆéÿøšćÜ (đÿĊ÷Āć÷ïćÜÿŠüî) .26 ÜćîøČĚĂëĂîÿč×õĆèæŤ(ēëÿšüö. ßčé ßčé êø.ö.9.9. êø.9.124 DPT คู่มือการประมาณราคา ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø 2.9.9.øČĚĂÖĂÜ Āöć÷ëċÜüĆÿéčøć÷ÖćøìĊęöĊöĎúÙŠć(êćöøąđïĊ÷ïóĆÿéč) đÖĘïÖĂÜĕüšđðŨîøąđïĊ÷ïđóČęĂđêøĊ÷ö×ć÷àćÖ ĀøČĂÝĞćĀîŠć÷ Āöć÷đĀêč 1.9. êø.øČĚĂ×îĕð Āöć÷ëċÜøČĚĂ×î ÝĆéüćÜÖĂÜđóČęĂđêøĊ÷ö×îìĉĚÜĔîúĞćéĆïêŠĂĕð (ēé÷öĊÙŠćĔߚ݊ć÷êćöøą÷ąìćÜĀøČĂ ÿČïøćÙćÙŠć×îìĉĚÜÝćÖñĎšĔĀšïøĉÖćø) .ö.

Dia 1" đöêø 47 .3 ÜćîđéĉîìŠĂđĀúĘÖđÙúČĂïÿĆÜÖąÿĊ öĂÖ.Dia 3/4" đöêø 30 .277 øąïïøąïć÷îĚĞć .Dia 1 1/4" đöêø 60 .2 ÜćîđéĉîìŠĂđĀúĘÖđÙúČĂïÿĆÜÖąÿĊ öĂÖ.Dia 1 1/2" đöêø 70 .Dia 2 1/2" đöêø 75 .Dia 1 1/2" đöêø 43 .Dia 6" đöêø 423 Āöć÷đĀêč .Dia 4" đöêø 158 .Dia 4" đöêø 142 .Dia 3" đöêø 124 .Dia 6" đöêø 248 26.Dia 2 1/2" đöêø 129 .Dia 6" đöêø 228 26.Dia 3" đöêø 163 .Dia 4" đöêø 241 .Dia 1" đöêø 38 .Dia 3" đöêø 169 .Dia 2" đöêø 81 .Dia 2" đöêø 83 .Dia 3" đöêø 97 .4 ÜćîđéĉîìŠĂđĀúĘÖéĞć ASTM # 40 ךĂêŠĂ GROOVE COUPLING.Dia 2 1/2" đöêø 125 .คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 125 ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę 26 øć÷Öćø ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ĀîŠü÷ ( ïćì ) Üćîøąïïÿč×ćõĉïćúĒúąøąïïéĆïđóúĉÜ 26.1 ÜćîđéĉîìŠĂđĀúĘÖĀúŠĂ CI Extra Heavy øąïïøąïć÷îĚĞć .Dia 2" đöêø 60 .Dia 1 1/2" đöêø 61 .Dia 2" đöêø 98 .Dia 4" đöêø 238 .Dia 1/2" đöêø 23 .Dia 1 1/4" đöêø 51 .Dia 6" đöêø 385 26.277 øąïïðøąðć . FLANGES øąïïéĆïđóúĉÜ .

7 ÜćîđéĉîìŠĂ PVC øąïïðøąðć .Dia 1/2" đöêø .Dia 3/4" đöêø .Dia 2 1/2" đöêø .Dia 1 1/2" đöêø .Dia 2" đöêø .Dia 6" đöêø 26.126 DPT คู่มือการประมาณราคา ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ĀîŠü÷ 26.Dia 2" đöêø .Dia 3" đöêø .5 ÜćîđéĉîìŠĂđĀúĘÖéĞć ASTM # 40 êŠĂĒïïđßČęĂößî øąïïéĆïđóúĉÜ .Dia 4" đöêø ÙŠćĒøÜ/ĀîŠü÷ ( ïćì ) 20 20 28 38 43 58 76 100 142 250 20 20 20 30 48 102 20 20 20 20 20 20 32 45 72 Āöć÷đĀêč .Dia 1/2" đöêø .Dia 4" đöêø .Dia 1" đöêø .Dia 2" đöêø .Dia 1 1/2" đöêø .Dia 3" đöêø .Dia 2 1/2" đöêø .Dia 6" đöêø 26.6 ÜćîđéĉîìŠĂ PVC øąïïøąïć÷îĚĞć .Dia 1 1/4" đöêø .Dia 1 1/4" đöêø .Dia 1 1/2" đöêø .Dia 1" đöêø .Dia 2 1/2" đöêø .Dia 4" đöêø .Dia 3/4" đöêø .Dia 3" đöêø .

Dia 40 öö. đöêø .Dia 3/4" đöêø .8 ÜćîđéĉîìŠĂóĊĂĊßîĉéÙüćöĀîćĒîŠîÿĎÜ öĂÖ. đöêø .Dia 1" đöêø . đöêø . đöêø .Dia 1/2" ßčé SPRINKLER .Dia 1 1/2" đöêø .Dia 2 1/2" đöêø .11 ÜćîêĉéêĆĚÜĂčðÖøèŤøąïïðøąðć ĒúąøąïïéĆïđóúĉÜ SPRINKLER .Dia 250 öö.Dia 75 öö. đöêø . đöêø 26. đöêø . đöêø . đöêø .Dia 1/2" ßčé STOP VALVE .982 øąïïðøąðć PN 16 . đöêø .Dia 4" đöêø 26.Dia 32 öö.Dia 50 öö.Dia 25 öö.Dia 2" đöêø .10 ÜćîđéĉîìŠĂóĊïĊ ÿĞćĀøĆïÜćîðøąðć ßĆĚî 160 PSI .Dia 200 öö.Dia 315 öö. đöêø .3 .Dia 20 öö.Dia 63 öö.982 øąïïøąïć÷îĚĞć PN 6. đöêø 26.9 ÜćîđéĉîìŠĂóĊĂĊßîĉéÙüćöĀîćĒîŠîÿĎÜ öĂÖ.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 127 ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ĀîŠü÷ 26.Dia 1/2" ßčé ÙŠćĒøÜ/ĀîŠü÷ ( ïćì ) Āöć÷đĀêč 100 145 225 350 20 20 20 20 23 35 50 100 20 20 35 50 90 100 150 50 25 25 õć÷îĂÖĂćÙćø õć÷îĂÖĂćÙćø ìŠĂđéĉîĔîòŜć ìŠĂđéĉîúĂ÷ .Dia 160 öö.Dia 110 öö.Dia 3" đöêø .

Dia 4" ßčé 100 .Dia 2" ßčé 200 .Dia 2 1/2" ßčé 125 . FD .Dia 4" ßčé 100 . ךĂêŠĂĂŠĂîßîĉéøĆïĒøÜéĆî .Dia 2" ßčé 50 . RD .Dia 3/4" ßčé 75 .Dia 6" ßčé 150 . ðøąêĎîĚĞć.Dia 3" ßčé 75 .Dia 4" ßčé 200 .Dia 2 1/2" ßčé 250 .14 26.Dia 6" ßčé 150 ìŠĂ÷ćÜĂŠĂî ( Rubber Flex ) .12 26.13 26. RFD .Dia 3" ßčé 300 .Dia 1 1/2" ßčé 150 .Dia 3" ßčé 75 .Dia 2 1/2" ßčé 75 .Dia 2" ßčé 50 . ðøąêĎîĚĞćøąïć÷ĂćÖćý üć÷ÿđêîđîĂøŤ.Dia 6" ßčé 300 òćđðŗéÿĞćĀøĆïìĞćÙüćöÿąĂćé ( Clean Out ) .Dia 1 1/4" ßčé 125 .Dia 3" ßčé 150 .15 ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ĀîŠü÷ Āöć÷đĀêč ( ïćì ) ÜćîêĉéêĆĚÜĂčðÖøèŤ öćêøüĆéîĚĞć.Dia 1/2" ßčé 50 .Dia 4" ßčé 400 . ðøąêĎîĚĞćúĉĚîðŘÖñĊđÿČĚĂ.Dia 1" ßčé 100 .Dia 6" ßčé 600 ÜćîêĉéêĆĚÜĂčðÖøèŤđĀúĘÖĀúŠĂ FCO .128 DPT คู่มือการประมาณราคา ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø 26. ðøąêĎîĚĞćÖĆîÖúĆï. AVC .Dia 2" ßčé 100 .

mm.3-Core XLPE (12/20 kV) 70 sq.mm. . . .mm. 4.THW 16 sq.mm.mm.1-Core XLPE (12/20 kV) 50 sq.mm. .mm.mm.3-Core XLPE (12/20 kV) 185 sq.mm. .mm. . .mm. .mm.3-Core XLPE (12/20 kV) 300 sq.mm.THW 70 sq. .mm.THW 2.3-Core XLPE (12/20 kV) 50 sq.mm.mm. .3-Core XLPE (12/20 kV) 95 sq.mm.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 129 ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ÜćîøąïïĕôôŜć ĒúąøąïïÿČęĂÿćø High Voltage Cable 1-Core XLPE (12/20 kV) .5 sq.3-Core XLPE (12/20 kV) 35 sq.THW 0. 3-Core XLPE (12/20 kV) .mm.mm.1-Core XLPE (12/20 kV) 185 sq.3-Core XLPE (12/20 kV) 120 sq.mm. ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ĀîŠü÷ (ïćì) đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 40 50 60 80 90 100 120 140 160 180 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 70 86 100 120 140 160 190 210 240 270 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 4 4 4 6 8 10 14 16 20 24 33 38 45 50 Āöć÷đĀêč 4 4. .1-Core XLPE (12/20 kV) 70 sq.mm.THW 1 sq.1-Core XLPE (12/20 kV) 240 sq.2 Low Voltage Cable THW .THW 120 sq.5 sq. .mm. .mm. -1-Core XLPE (12/20 kV) 400 sq.THW 50 sq.mm.mm. .mm.mm.1-Core XLPE (12/20 kV) 300 sq.THW 10 sq. . .mm. .1-Core XLPE (12/20 kV) 95 sq. .mm.3-Core XLPE (12/20 kV) 240 sq.5 sq.1-Core XLPE (12/20 kV) 35 sq. .THW 25 sq. . . .THW 6 sq.3-Core XLPE (12/20 kV) 150 sq.mm. .THW 4 sq. .mm. .1-Core XLPE (12/20 kV) 150 sq. .1-Core XLPE (12/20 kV) 120 sq. . . .mm.THW 1.1 ­·Š®µ‡¤ 2551 .mm. .3-Core XLPE (12/20 kV) 400 sq.THW 35 sq.THW 95 sq.mm.

.mm.1C-CV 0. . 400 sq.mm. .6/1 kV 240 sq.mm.6/1 kV 400 sq.mm.THW 240 sq.Bare CU. 500 sq.1C-CV 0.6/1 kV 500 sq. . .Bare CU.6/1 kV 50 sq. 1C-CV 0.mm.6/1 kV 16 sq. 240 sq.6/1 kV 300 sq.6/1 kV 10 sq. . .mm.mm. .mm. .mm. .mm.Bare CU.Bare CU.1C-CV 0.mm.mm. . 2C-CV 0. .1C-CV 0.mm.THW 300 sq.130 DPT คู่มือการประมาณราคา ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę 4.1C-CV 0.1C-CV 0. .1C-CV 0.Bare CU.mm.mm.mm. 185 sq. .Bare CU. 120 sq.6/1 kV 6 sq.6/1 kV 185 sq.Bare CU.mm. . .THW 500 sq. .1C-CV 0. 10 sq.mm.THW 150 sq. .6/1 kV 2.mm.6/1 kV . .mm. .mm.mm.1C-CV 0.Bare CU.1C-CV 0.Bare CU.6/1 kV 25 sq.mm. .6/1 kV 150 sq.mm. .mm. . . 50 sq.mm. . 25 sq. Bare CU. . .3 4.Bare CU.mm. . .6/1 kV ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ĀîŠü÷ (ïćì) đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 60 75 88 100 113 125 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 16 18 20 24 35 40 45 50 55 63 70 80 90 100 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 8 9 14 16 20 24 35 40 45 50 55 63 75 88 100 125 150 Āöć÷đĀêč ­·Š®µ‡¤ 2551 .mm.mm. 150 sq.1C-CV 0.THW 185 sq. .Bare CU.6/1 kV 4 sq.mm. 16 sq.1C-CV 0.Bare CU. .Bare CU.1C-CV 0. .6/1 kV 120 sq.THW 400 sq. .6/1 kV 70 sq.mm. 70 sq.6/1 kV 35 sq.1C-CV 0.mm.1C-CV 0.Bare CU.mm. . . 95 sq.4 4.mm.1C-CV 0. 300 sq.5 sq.1C-CV 0.mm.6/1 kV 95 sq.mm.mm. 35 sq.5 øć÷Öćø .

2C-CV 0.3C-CV 0.4C-CV 0.6/1 kV 50 sq.5 sq.mm.6/1 kV 70 sq. .2C-CV 0.6/1 kV 95 sq.6/1 kV 4 sq. .3C-CV 0. .6/1 kV 4 sq.6/1 kV 25 sq.mm.4C-CV 0. . .5 sq.6 4.2C-CV 0.mm.mm.6/1 kV 300 sq.6/1 kV 16 sq.6/1 kV 400 sq.6/1 kV 50 sq. .3C-CV 0.6/1 kV 2.3C-CV 0.6/1 kV 10 sq. .mm. .mm.3C-CV 0.mm.mm.2C-CV 0.3C-CV 0. .2C-CV 0.3C-CV 0. .6/1 kV 120 sq. 4C-CV 0.mm.2C-CV 0.4C-CV 0.6/1 kV 6 sq.mm.6/1 kV 240 sq.mm.3C-CV 0.6/1 kV 4 sq.6/1 kV 25 sq.2C-CV 0.6/1 kV 6 sq.3C-CV 0.mm. .4C-CV 0. . . ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ĀîŠü÷ (ïćì) đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 9 11 16 18 24 30 36 50 58 63 70 80 90 100 113 125 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 11 12 18 24 28 32 36 50 55 63 75 88 100 113 125 150 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 12 14 24 32 36 40 Āöć÷đĀêč ­·Š®µ‡¤ 2551 .6/1 kV 35 sq.3C-CV 0.mm.2C-CV 0.6/1 kV 2.6/1 kV .6/1 kV 10 sq.6/1 kV 400 sq. . .6/1 kV 150 sq. .6/1 kV 35 sq.6/1 kV 150 sq.mm.7 øć÷Öćø .mm.6/1 kV 25 sq.4C-CV 0.6/1 kV 2.6/1 kV 70 sq.mm.2C-CV 0.mm.6/1 kV 240 sq. .3C-CV 0. .mm. .2C-CV 0.mm.mm.2C-CV 0. . .mm.mm.mm.6/1 kV 16 sq.3C-CV 0.mm. . .3C-CV 0.mm.2C-CV 0.mm. . .6/1 kV 120 sq.4C-CV 0.mm.3C-CV 0.3C-CV 0. .6/1 kV 16 sq. . .2C-CV 0.mm.6/1 kV 185 sq.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 131 ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę 4.mm.6/1 kV . .2C-CV 0. .mm.3C-CV 0.6/1 kV 10 sq.6/1 kV 300 sq. .6/1 kV 185 sq.mm.mm. .6/1 kV 95 sq. 3C-CV 0.mm. .5 sq.mm. .6/1 kV 6 sq.2C-CV 0.2C-CV 0.mm.mm. .mm.mm.

6/1 kV 300 sq.2C-NYY 1.mm.1C-NYY 300 sq. .2C-NYY 6 sq.mm. .4C-CV 0.6/1 kV 185 sq. .mm. .1C-NYY 50 sq. .4C-CV 0.4C-CV 0.1C-NYY 95 sq.1C-NYY 2.1C-NYY 4 sq.mm.mm. .mm. .mm.mm.1C-NYY 1.2C-NYY 1 sq.1C-NYY 6 sq. . .2C-NYY 35 sq. .2C-NYY 2.mm.2C-NYY 16 sq.6/1 kV 50 sq.9 øć÷Öćø .mm.6/1 kV 95 sq.8 4.mm.4C-CV 0. ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ĀîŠü÷ (ïćì) đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 44 63 70 80 90 100 113 125 150 175 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 6 8 9 11 16 18 20 26 30 45 55 63 75 88 100 113 125 150 175 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 8 9 11 12 18 20 28 32 36 Āöć÷đĀêč ­·Š®µ‡¤ 2551 .6/1 kV 70 sq.1C-NYY 400 sq.mm.mm.6/1 kV 150 sq. .132 DPT คู่มือการประมาณราคา ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę 4.mm.mm.mm. .1C-NYY 35 sq.1C-NYY 1 sq.5 sq. .mm. .mm.4C-CV 0.5 sq. .mm.1C-NYY 500 sq. .mm.2C-NYY 4 sq.mm. 2C-NYY . . .1C-NYY 70 sq.6/1 kV 120 sq.5 sq. . . .mm. .4C-CV 0.1C-NYY 185 sq. .1C-NYY 25 sq.mm.mm.mm.mm.6/1 kV 240 sq. .mm.1C-NYY 240 sq. .mm.4C-CV 0.mm.mm.4C-CV 0.6/1 kV 400 sq.2C-NYY 25 sq.1C-NYY 10 sq.mm.5 sq.mm. 1C-NYY . .mm.1C-NYY 120 sq.1C-NYY 150 sq. . . .6/1 kV 35 sq. .mm. .4C-CV 0.4C-CV 0.2C-NYY 10 sq. .1C-NYY 16 sq.mm. . . .mm.mm.mm.

mm.4C-NYY 4 sq. .2C-NYY 50 sq.4C-NYY 50 sq. . .3C-NYY 70 sq. . . .mm. .mm.2C-NYY 120 sq.mm.3C-NYY 150 sq.mm.4C-NYY 35 sq.mm.mm.mm.mm.5 sq.5 sq.4C-NYY 1 sq.mm.mm. .mm.mm.mm.3C-NYY 50 sq.4C-NYY 10 sq.mm. . .mm. . .mm.4C-NYY 95 sq. .mm.11 øć÷Öćø .mm. . .mm.3C-NYY 2. . . .mm.3C-NYY 1 sq.2C-NYY 185 sq.2C-NYY 240 sq. .3C-NYY 16 sq. . 4C-NYY . .mm.mm.mm. . . . .3C-NYY 240 sq. .2C-NYY 150 sq.3C-NYY 1.mm.mm.3C-NYY 25 sq. .2C-NYY 95 sq.5 sq.4C-NYY 120 sq.mm.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 133 ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę 4.5 sq.10 4.3C-NYY 6 sq.3C-NYY 300 sq.4C-NYY 6 sq. . .3C-NYY 10 sq.3C-NYY 120 sq.mm.4C-NYY 25 sq.4C-NYY 16 sq.mm.mm. .2C-NYY 70 sq.mm.mm.mm.mm.3C-NYY 35 sq.mm. ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ĀîŠü÷ (ïćì) đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 50 55 63 70 80 90 100 113 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 8 9 12 15 24 28 32 36 40 55 63 70 80 90 100 113 125 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 9 12 15 18 28 32 36 40 44 63 70 80 90 Āöć÷đĀêč ­·Š®µ‡¤ 2551 .mm. .4C-NYY 1. .3C-NYY 95 sq. 3C-NYY .4C-NYY 70 sq.2C-NYY 300 sq.3C-NYY 185 sq.4C-NYY 2.3C-NYY 4 sq. .mm. .mm. .

3C-NYY 240 sq.mm.mm.mm. .3C-NYY/G 35/10 sq.4C-NYY/G 1.mm.mm.3C-NYY/G 70/10 sq. .3C-NYY/G 2. .2C-NYY/G 185/25 sq.2C-NYY/G 1.2C-NYY/G 4/2. .2C-NYY/G 95/16 sq.13 4.mm. . .mm.3C-NYY/G 16/6 sq. .2C-NYY/G 150/25 sq.2C-NYY/G 300/35 sq.mm. .4C-NYY 150 sq.134 DPT คู่มือการประมาณราคา ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę 4.5/1.3C-NYY/G 300/35 sq. 3C-NYY/G .3C-NYY/G 120/16 sq. . .mm. . .mm.3C-NYY/G 25/6 sq.5 sq.mm.3C-NYY/G 10/4 sq.2C-NYY/G 35/10 sq.mm.mm. .mm.3C-NYY/G 150/25 sq. .2C-NYY/G 6/4 sq. .mm.3C-NYY/G 1.3C-NYY 185 sq.mm.mm.5/1.mm. .mm.2C-NYY/G 16/6 sq.mm.3C-NYY/G 240/35 sq.mm.mm.mm. ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ĀîŠü÷ (ïćì) đöêø đöêø đöêø đöêø 100 100 113 125 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 9 11 12 20 24 28 32 36 50 55 63 70 80 90 100 113 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 11 12 15 18 28 32 36 40 55 63 70 80 90 100 113 125 đöêø 12 Āöć÷đĀêč ­·Š®µ‡¤ 2551 .2C-NYY/G 50/10 sq.2C-NYY/G 25/6 sq.3C-NYY/G 50/10 sq.mm. .mm.2C-NYY/G 70/10 sq.5 sq.2C-NYY/G 240/35 sq.5 sq. .3C-NYY/G 185/25 sq.5/1 sq.mm.2C-NYY/G 10/4 sq. .3C-NYY/G 6/4 sq.3C-NYY 300 sq. .mm.mm.12 4. . . .mm.mm.2C-NYY/G 120/16 sq.mm.2C-NYY/G 2.mm.mm.5/1 sq.3C-NYY/G 4/2. .mm. .mm.mm. . . . 4C-NYY/G . 2C-NYY/G . .14 øć÷Öćø . . . .mm.5 sq.5/1 sq. .3C-NYY/G 95/16 sq.

mm. . .mm.mm.2C-VCT 16 sq.4C-VCT 4 sq. . .3C-VCT 35 sq.5 sq.3C-VCT 25 sq. .17 øć÷Öćø .4C-VCT 1. .mm. .5 sq.4C-NYY/G 50/10 sq.2C-VCT 6 sq.4C-NYY/G 185/25 sq.5 sq.mm. ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ĀîŠü÷ (ïćì) đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 15 18 28 32 36 40 44 63 75 85 90 100 113 125 138 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 8 9 9 12 20 24 28 32 36 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 8 9 11 12 20 24 28 32 36 đöêø đöêø đöêø đöêø 9 11 12 15 Āöć÷đĀêč ­·Š®µ‡¤ 2551 .3C-VCT 4 sq.3C-VCT 1.15 4.mm.mm. . . .3C-VCT 10 sq.mm. .mm. .คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 135 ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę 4. .mm. .3C-VCT 16 sq.mm.mm.2C-VCT 2.4C-NYY/G 150/25 sq.mm. .mm. . .2C-VCT 25 sq.5 sq. 2C-VCT .mm.3C-VCT 1 sq.mm.5/1.2C-VCT 35 sq.4C-NYY/G 2.mm. . .mm.4C-NYY/G 70/10 sq.mm.4C-NYY/G 6/4 sq.mm.3C-VCT 2. .2C-VCT 1. .mm.5 sq.mm.4C-NYY/G 240/35 sq.5 sq.mm. .5 sq.4C-NYY/G 120/16 sq.4C-NYY/G 95/16 sq.4C-VCT 1 sq.mm.mm.mm. .4C-VCT 2.2C-VCT 4 sq. .mm. .mm.4C-NYY/G 16/6 sq.16 4.2C-VCT 1 sq. .4C-NYY/G 35/10 sq.mm.mm. 3C-VCT . .mm. .mm.mm. 4C-VCT .mm.4C-NYY/G 300/35 sq.mm.mm.2C-VCT 10 sq.5 sq. .4C-NYY/G 4/2. .4C-NYY/G 25/6 sq.mm.3C-VCT 6 sq.4C-NYY/G 10/4 sq. . . .

VAF (300 Volt) 4 sq. .mm.18 4.mm.3C-VCT/G 1.136 DPT คู่มือการประมาณราคา ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę 4.4C-VCT/G 6/4 sq.4C-VCT 35 sq. .4C-VCT/G 2.mm. .4C-VCT/G 35/10 sq. .mm.5/1 sq.4C-VCT/G 4/2.mm.5 sq. .3C-VCT/G 4/2.mm.3C-VCT/G 1/1 sq.5 sq.5 sq.VAF (300 Volt) 2. .4C-VCT 25 sq. .mm. . . VAF (300 Volt) .mm.3C-VCT/G 6/4 sq.VAF (300 Volt) 1.mm. .mm.mm.2C-VCT/G 16/6 sq.2C-VCT/G 35/10 sq. .mm.mm.4C-VCT 16 sq.2C-VCT/G 1.mm.mm. .mm.5/1. 3C-VCT/G .3C-VCT/G 10/4 sq.mm.4C-VCT/G 25/6 sq. 2C-VCT/G .2C-VCT/G 25/6 sq. .mm.4C-VCT/G 10/4 sq.mm.mm.mm.5 sq.3C-VCT/G 25/6 sq. .4C-VCT/G 1/1 sq.mm.5/1 sq.4C-VCT/G 16/6 sq. .mm.5 sq.3C-VCT/G 35/10 sq.4C-VCT/G 1.2C-VCT/G 10/4 sq.mm.3C-VCT/G 2.20 4.4C-VCT 6 sq. .2C-VCT/G 6/4 sq.mm.19 4. .mm. ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ĀîŠü÷ (ïćì) đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 24 28 32 36 40 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 8 9 11 12 20 24 28 32 36 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 9 11 12 15 24 28 32 36 40 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 11 12 15 18 28 32 36 40 44 đöêø đöêø đöêø đöêø 8 9 11 12 Āöć÷đĀêč ­·Š®µ‡¤ 2551 .mm. .mm.5/1. 4C-VCT/G . . . .5 sq. .5/1. .mm.mm.mm.2C-VCT/G 2.mm. .mm.mm.mm.2C-VCT/G 1/1 sq.2C-VCT/G 4/2. . . . .5/1 sq.21 øć÷Öćø .5 sq.mm. . .VAF (300 Volt) 1 sq.4C-VCT 10 sq. .3C-VCT/G 16/6 sq.5 sq.

mm.mm. .VVF/G (750 Volt) 2.5/1 sq.VVF (750 Volt) 2. VAF/G (300 Volt) .23 4.VVF (750 Volt) 35 sq. .1C-FRC 1. .25 øć÷Öćø .mm. .VAF/G (300 Volt) 35/10 sq.VVF (750 Volt) 25 sq.VAF/G (300 Volt) 6/4 sq.VAF (300 Volt) 6 sq.mm.5 sq.5 sq.5 sq.mm.mm.mm.VVF/G (750 Volt) 4/2.mm.mm.24 4. .VVF/G (750 Volt) 35/10 sq. .mm.mm.1C-FRC 10 sq.mm. .5 sq. ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ĀîŠü÷ (ïćì) đöêø đöêø đöêø 15 18 21 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 9 11 12 14 15 18 21 24 27 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 9 11 12 15 18 21 24 27 30 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 11 12 14 15 18 21 24 27 30 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 6 8 9 11 12 20 Āöć÷đĀêč ­·Š®µ‡¤ 2551 .5 sq.mm.22 4.VVF/G (750 Volt) 16/6 sq. .mm. .mm. VVF/G (750 Volt) .1C-FRC 1 sq.1C-FRC 6 sq.VVF/G (750 Volt) 25/6 sq.mm.VVF/G (750 Volt) 6/4 sq. VVF (750 Volt) . .mm.VAF/G (300 Volt) 1. .mm .5/1.mm.VAF/G (300 Volt) 1/1 sq. .mm.5/1 sq. .mm. .5/1.mm.mm.mm.VAF (300 Volt) 10 sq. .mm.mm. .คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 137 ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę 4.VVF (750 Volt) 10 sq.mm.VVF (750 Volt) 4 sq. .5 sq. .VAF/G (300 Volt) 10/4 sq. 1C-FRC .VVF/G (750 Volt) 1.VAF/G (300 Volt) 25/6 sq.mm.VVF (750 Volt) 6 sq. .mm. .mm.VAF/G (300 Volt) 16/6 sq.mm.VVF/G (750 Volt) 1/1 sq.1C-FRC 4 sq.VVF (750 Volt) 1.VVF (750 Volt) 16 sq. . . .VAF/G (300 Volt) 2.VVF (750 Volt) 1 sq.mm.mm. . .mm.VAF/G (300 Volt) 4/2.1C-FRC 2. .5 sq.5 sq. .mm.VAF (300 Volt) 16 sq. .mm.VVF/G (750 Volt) 10/4 sq. . .

.mm.4C-FRC 4 sq.mm.mm.50 mm.50 mm.4C-FRC 95 sq.mm. . .mm. .) 12 Pairs .1C-FRC 120 sq. .4C-FRC 50 sq.4C-FRC 185 sq.1C-FRC 16 sq. . 4C-FRC .mm.mm.4C-FRC 1 sq. . .mm.mm. .4C-FRC 120 sq.1C-FRC 35 sq.4C-FRC 70 sq.mm.mm. .1C-FRC 240 sq.27 øć÷Öćø .50 mm.mm.mm.1C-FRC 25 sq.mm.50 mm.AP-Fig 8 (0.AP-Fig 8 (0.mm. .mm. .4C-FRC 10 sq.1C-FRC 150 sq.mm.4C-FRC 240 sq.mm. .mm.1C-FRC 70 sq.AP-Fig 8 (0. . .mm.mm.1C-FRC 50 sq. Telephone cable AP-Fig 8 (0. .50 mm. . . .AP-Fig 8 (0.4C-FRC 6 sq.4C-FRC 150 sq.1C-FRC 400 sq. . .mm.AP-Fig 8 (0.mm. . .mm.) 4 Pairs .) 5 Pairs .AP-Fig 8 (0.138 DPT คู่มือการประมาณราคา ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę 4.4C-FRC 300 sq. .50 mm.4C-FRC 2.) 20 Pairs ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ĀîŠü÷ (ïćì) đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 24 28 32 45 50 55 63 70 80 90 100 113 125 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 9 11 12 15 24 28 32 36 40 55 63 70 80 90 100 113 125 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 7 8 10 12 14 17 19 Āöć÷đĀêč ­·Š®µ‡¤ 2551 .mm.1C-FRC 300 sq.4C-FRC 16 sq.5 sq.1C-FRC 185 sq.50 mm.26 4. .50 mm.5 sq.4C-FRC 1.AP-Fig 8 (0.) 6 Pairs .mm.mm.) .4C-FRC 25 sq. .mm. .1C-FRC 500 sq.1C-FRC 95 sq. .4C-FRC 35 sq.) 10 Pairs .) 15 Pairs .mm.mm.

) 10 Pairs .) 12 Pairs .) 50 Pairs .AP-Fig 8 (0.50 mm.65 mm.65 mm.AP-Fig 8 (0.50 mm.50 mm.AP-Fig 8 (0.28 4.AP-Fig 8 (0.65 mm.50 mm.65 mm.AP-Fig 8 (0.65 mm.AP-Fig 8 (0.AP-Fig 8 (0.AP-Fig 8 (0.) 200 Pairs .คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 139 ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę 4.) .) 4 Pairs .) .50 mm.) 50 Pairs .AP-Fig 8 (0.AP-FSF (0.65 mm.65 mm.) 150 Pairs .) 100 Pairs .AP-Fig 8 (0.AP-Fig 8 (0.65 mm.50 mm.AP-FSF (0.AP-FSF (0.65 mm.AP-Fig 8 (0.AP-FSF (0.65 mm.) 900 Pairs .50 mm.) 30 Pairs .AP-Fig 8 (0.) 6 Pairs .65 mm.AP-Fig 8 (0.AP-FSF (0.) 75 Pairs .AP-FSF (0.AP-Fig 8 (0.65 mm.50 mm.65 mm.) 150 Pairs .AP-Fig 8 (0.65 mm.50 mm.) 100 Pairs .) 5 Pairs .65 mm.) 1200 Pairs .AP-Fig 8 (0.) 300 Pairs ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ĀîŠü÷ (ïćì) đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 22 25 28 32 36 41 46 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 8 10 12 13 16 18 20 23 25 30 34 36 42 48 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 26 30 34 36 42 47 54 60 66 72 78 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 26 30 34 36 42 Āöć÷đĀêč ­·Š®µ‡¤ 2551 .) 25 Pairs .65 mm.50 mm.AP-Fig 8 (0.) 150 Pairs .AP-FSF (0.) .) 30 Pairs .AP-Fig 8 (0.65 mm.) 200 Pairs .65 mm.) 600 Pairs .) 200 Pairs AP-Fig 8 (0.50 mm.) 1800 Pairs AP-FSF (0.AP-FSF (0.50 mm.) 25 Pairs .AP-Fig 8 (0.29 4.AP-FSF (0.) 400 Pairs .50 mm.65 mm.) 300 Pairs .) 75 Pairs .AP-Fig 8 (0.) 100 Pairs .50 mm.AP-FSF (0.30 øć÷Öćø .AP-FSF (0.AP-FSF (0.) 200 Pairs AP-FSF (0.50 mm.) 100 Pairs .AP-FSF (0.) 1500 Pairs .) 150 Pairs .AP-FSF (0.AP-FSF (0.65 mm.50 mm.50 mm.50 mm.) 50 Pairs .50 mm.) 15 Pairs .AP-FSF (0.) 50 Pairs .) 20 Pairs .65 mm.

AP (0.) 50 Pairs ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ĀîŠü÷ (ïćì) đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 7 8 10 12 14 17 19 22 26 29 34 36 46 50 56 66 72 78 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 8 10 12 13 16 18 20 23 25 30 Āöć÷đĀêč ­·Š®µ‡¤ 2551 .AP (0.50 mm.65 mm.50 mm.) 30 Pairs .50 mm.AP (0.) 150 Pairs .) 10 Pairs .) 1500 Pairs .50 mm.) 1200 Pairs .) 20 Pairs .AP (0.65 mm.AP-FSF (0.) 900 Pairs .) 15 Pairs .) .AP-FSF (0.) 400 Pairs .AP (0.50 mm.) 50 Pairs .) .50 mm.) 4 Pairs .50 mm.) 5 Pairs .) 6 Pairs .140 DPT คู่มือการประมาณราคา ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę 4.50 mm.AP (0.50 mm.50 mm.65 mm.AP (0.50 mm.) 25 Pairs .65 mm.) 900 Pairs AP (0.) 20 Pairs .AP (0.AP (0.) 6 Pairs .) 4 Pairs .65 mm.AP-FSF (0.65 mm.AP (0.) 2400 Pairs .50 mm.) 1800 Pairs .50 mm.) 5 Pairs .65 mm.) 300 Pairs .65 mm.) 200 Pairs .65 mm.) 400 Pairs .31 4.65 mm.) 600 Pairs .65 mm.AP-FSF (0.50 mm.AP (0.50 mm.AP (0.) 3000 Pairs AP (0.AP (0.AP (0.AP (0.65 mm.50 mm.) 25 Pairs .65 mm.AP (0.AP-FSF (0.AP (0.50 mm.) 75 Pairs .65 mm.65 mm.65 mm.) 2700 Pairs .AP-FSF (0.AP (0.AP (0.50 mm.AP (0.AP (0.AP (0.AP (0.AP (0.65 mm.P-FSF (0.AP-FSF (0.AP (0.65 mm.65 mm.AP-FSF (0.) 12 Pairs .AP-FSF (0.) 30 Pairs .65 mm.65 mm.) 100 Pairs .AP (0.50 mm.AP (0.) 10 Pairs .32 øć÷Öćø .) 12 Pairs .) 2100 Pairs .) 600 Pairs .AP (0.) 15 Pairs .

65 mm.65 mm.) 8 Pairs .65 mm.65 mm.) 200 Pairs .) 75 Pairs .) 200 Pairs ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ĀîŠü÷ (ïćì) đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 34 37 42 47 52 58 66 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 6 7 8 12 14 17 19 22 25 28 31 35 42 48 54 72 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 6 7 8 12 14 17 19 22 24 28 31 35 42 48 54 Āöć÷đĀêč ­·Š®µ‡¤ 2551 .) 50 Pairs .65 mm.AP (0.65 mm.TPEV (0.TPEV (0.) 25 Pairs .) 40 Pairs .33 4.65 mm.) 150 Pairs .65 mm.) 8 Pairs .50 mm.TPEV (0.50 mm.) 150 Pairs .65 mm.TPEV (0.65 mm.TPEV (0.50 mm.65 mm.) 30 Pairs .) 150 Pairs .50 mm.TPEV (0.65 mm.TPEV (0.) 6 Pairs .AP (0.TPEV (0.65 mm.TPEV (0.) 6 Pairs .TPEV (0.TPEV (0.) 100 Pairs .50 mm.) .) 300 Pairs .TPEV (0.) 25 Pairs .) 5 Pairs .คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 141 ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę 4.50 mm.) 300 Pairs TPEV (0.65 mm.65 mm.65 mm.TPEV (0.50 mm.) 100 Pairs .) 20 Pairs .) 15 Pairs .) .65 mm.50 mm.TPEV (0.50 mm.) 12 Pairs .TPEV (0.TPEV (0.34 øć÷Öćø .) 600 Pairs TPEV (0.TPEV (0.TPEV (0.TPEV (0.TPEV (0.TPEV (0.) 12 Pairs .50 mm.TPEV (0.65 mm.) 5 Pairs .50 mm.) 50 Pairs .TPEV (0.TPEV (0.TPEV (0.) 10 Pairs .50 mm.AP (0.) 30 Pairs .TPEV (0.) 10 Pairs .TPEV (0.) 200 Pairs .) 100 Pairs .65 mm.TPEV (0.AP (0.50 mm.50 mm.50 mm.) 20 Pairs .50 mm.TPEV (0.65 mm.TPEV (0.) 4 Pairs .) 40 Pairs .65 mm.) 15 Pairs .65 mm.AP (0.50 mm.65 mm.AP (0.) 400 Pairs .) 4 Pairs .AP (0.TPEV (0.

) 300 Pairs TIEV (0.Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 15 mm. .50 mm.65 mm.Intermediate Metal Conduit (IMC) Ø 32 mm.) 3 Cores .TIEV (0.Intermediate Metal Conduit (IMC) Ø 80 mm.Intermediate Metal Conduit (IMC) Ø 25 mm.Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 50 mm.Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 80 mm.Intermediate Metal Conduit (IMC) Ø 100 mm.90 mm.Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 20 mm.65 mm. .TIEV (0.Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 125 mm.TIEV (0. .TIEV (0.Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 100 mm.TIEV (0.142 DPT คู่มือการประมาณราคา ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę 4.65 mm.65 mm.50 mm.50 mm.Intermediate Metal Conduit (IMC) Ø 65 mm.Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 65 mm. .TIEV (0.39 øć÷Öćø ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ĀîŠü÷ (ïćì) .Intermediate Metal Conduit (IMC) Ø 90 mm. .Drop Wire (0.) .Intermediate Metal Conduit (IMC) Ø 50 mm.65 mm.Intermediate Metal Conduit (IMC) Ø 15 mm.TIEV (0.) 5 Cores . .Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 40 mm.Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 90 mm.Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 25 mm.36 4.35 4. . .38 4.) 4 Cores . .37 4.Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 160 mm.) 2 Cores .Intermediate Metal Conduit (IMC) Ø 20 mm. .Intermediate Metal Conduit (IMC) Ø 40 mm. .) 6 Cores TIEV (0.) . . .90 mm. . .) 2 Cores .TPEV (0.) 3 Cores . .) 4 Cores .65 mm.50 mm.) 6 Cores Drop Wire (0.TIEV (0.) 5 Cores . . .TIEV (0. . đöêø 60 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 5 5 5 6 6 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 5 5 5 6 6 đöêø 6 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 112 98 86 76 67 57 47 40 35 30 27 25 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 70 61 54 46 40 35 30 25 23 20 Āöć÷đĀêč ­·Š®µ‡¤ 2551 .50 mm.65 mm. Intermediate Metal Conduit (IMC) . .TIEV (0.) .50 mm.Rigid Steel Conduit (RSC) Ø 32 mm.) 2 Cores Conduit & Raceway Rigid Steel Conduit (RSC) .

Efex.Flexible Metal Conduit (Flex) Ø 65 mm. Conduit Ø 40 mm. Conduit Ø 100 mm.Electric Metallic Tubing (EMT) Ø 25 mm.Flexible Metal Conduit (Flex) Ø 15 mm. Conduit Ø 90 mm. (I.D. (I.40 Electric Metallic Tubing (EMT) Conduit Ø 125 mm. (I.Flexible Metal Conduit (Flex) Ø 32 mm.D. Efex. (I. .Flexible Metal Conduit (Flex) Ø 20 mm. Conduit Ø 65 mm. (I.Sizing) đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 30 25 22 20 17 12 úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø 4. Conduit Ø 80 mm. .Liquidtight Flexible Metal . .Electric Metallic Tubing (EMT) Ø 15 mm. (I.Flexible Metal Conduit (Flex) Ø 50 mm.D.Efex. . .Flexible Metal Conduit (Flex) Ø 40 mm. Liquidtight Flexible Metal Conduit (FMC) đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 30 26 24 20 18 16 14 12 11 10 4.Sizing) Ø 80 mm. Efex.Electric Metallic Tubing (EMT) Ø 20 mm.Electric Metallic Tubing (EMT) Ø 50 mm.Sizing) Ø 25 mm.Sizing) Ø 125 mm.Liquidtight Flexible Metal .Efex. . .42 . . .Liquidtight Flexible Metal . . . Āöć÷đĀêč ­·Š®µ‡¤ 2551 . Conduit Ø 50 mm.Liquidtight Flexible Metal .Flexible Metal Conduit (Flex) Ø 25 mm.Efex. .Liquidtight Flexible Metal .Electric Metallic Tubing (EMT) Ø 32 mm.D.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 143 ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ĀîŠü÷ (ïćì) đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 35 30 25 23 20 18 4.Liquidtight Flexible Metal .Liquidtight Flexible Metal .Flexible Metal Conduit (Flex) Ø 80 mm.Electric Metallic Tubing (EMT) Ø 40 mm. .Sizing) Ø 50 mm. . . . (I.D. .Liquidtight Flexible Metal .Liquidtight Flexible Metal Flexible Metal Conduit (Flex) đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 20 18 16 14 12 10 9 8 4.Sizing) Ø 160 mm.D. Conduit Ø 32 mm.41 .Efex. Conduit Ø 25 mm.43 .Sizing) Ø 100 mm.Liquidtight Flexible Metal . Conduit Ø 15 mm.D.

PVC Conduit (Yellow) Ø 40 mm.PVC Conduit (Yellow) Ø 65 mm.D.HDPE I (PN 6) [O.D. Sizing) Ø 125 mm.HDPE II (PN 4) [ O. Sizing) Ø 50 mm.Epoxy Wireway 750 x 100 x 2. .D.HDPE I (PN 6) [O. .HDPE II (PN 4) [ O. .D. . . Sizing) Ø 100 mm. Sizing) Ø 75 mm.D.HDPE I (PN 6) [O. Sizing) Ø 40 mm.PVC Conduit (Yellow) Ø 50 mm. Sizing) Ø 63 mm.PVC Conduit (Yellow) Ø 20 mm. .D.47 øć÷Öćø PVC Conduit (Yellow) .PVC Conduit (Yellow) Ø 100 mm.HDPE I (PN 6) [O.44 4. Sizing) Ø 140 mm.D. HDPE II (PN 4) [ O.PVC Conduit (Yellow) Ø 32 mm.HDPE I (PN 6) [O.0 mm.D.D.D. HDPE I (PN 6) [O. Epoxy Wireway . . .HDPE I (PN 6) [O.HDPE II (PN 4) [ O.PVC Conduit (Yellow) Ø 25 mm. . . .HDPE I (PN 6) [O.HDPE I (PN 6) [O. .HDPE II (PN 4) [ O.D. Sizing) Ø 75 mm. Sizing] .144 DPT คู่มือการประมาณราคา ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę 4. .HDPE II (PN 4) [ O. . . .0 mm.D.0 mm.45 4.D.D. Sizing) Ø 25 mm.HDPE II (PN 4) [ O. Sizing) Ø 140 mm. Sizing) Ø 50 mm.0 mm.0 mm.Epoxy Wireway 700 x 100 x 2. . .D.PVC Conduit (Yellow) Ø 15 mm. . Sizing) Ø 100 mm.D.HDPE I (PN 6) [O. . ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ĀîŠü÷ (ïćì) đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 42 36 30 26 24 22 19 17 16 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 36 31 29 26 24 22 19 17 16 14 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 36 31 29 24 24 22 18 16 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 132 120 114 108 102 Āöć÷đĀêč ­·Š®µ‡¤ 2551 .PVC Conduit (Yellow) Ø 80 mm. .HDPE II (PN 4) [ O. . . Sizing) Ø 90 mm.Epoxy Wireway 650 x 100 x 2. Sizing) Ø 63 mm.Epoxy Wireway 800 x 100 x 2.D.D. Sizing) Ø 125 mm.HDPE II (PN 4) [ O. Sizing) Ø 90 mm. .D. . .HDPE I (PN 6) [O. Sizing] .46 4. Sizing) Ø 40 mm. . .D.Epoxy Wireway 600 x 100 x 2. Sizing) Ø 32 mm.

HDG. .6 mm. Wireway 700 x 100 x 2. .HDG. Wireway 100 x 75 x 1. . . .Epoxy Wireway 350 x 100 x 1.0 mm.Epoxy Ladder 900 x 100 x 2.Epoxy Wireway 100 x 100 x 1.Epoxy Wireway 200 x 100 x 1. Wireway 250 x 100 x 1.0 mm.Epoxy Wireway 400 x 100 x 1. Wireway 100 x 100 x 1.HDG. . ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ĀîŠü÷ (ïćì) đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 96 90 84 78 72 66 60 54 48 42 36 30 24 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 132 120 114 108 102 96 90 84 78 72 66 60 54 48 42 36 30 24 đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 120 108 96 72 60 48 Āöć÷đĀêč ­·Š®µ‡¤ 2551 .0 mm.0 mm.HDG. . .0 mm.6 mm.0 mm. .HDG. Wireway 800 x 100 x 2.2 mm.2 mm.6 mm.Epoxy Ladder 1000 x 100 x 2.Epoxy Ladder 500 x 100 x 2. . . Hot Dip Galvanized Wireway .6 mm. .0 mm. . Epoxy Ladder (Not Included Cover Plate) . .2 mm. Wireway 300 x 100 x 1.2 mm. Wireway 75 x 50 x 1.6 mm.HDG.HDG. Wireway 600 x 100 x 2. .0 mm. . .6 mm.6 mm. .HDG. Wireway 150 x 100 x 1.0 mm.6 mm. Wireway 200 x 100 x 1. Wireway 650 x 100 x 2.HDG. . .6 mm.Epoxy Wireway 100 x 75 x 1. .0 mm.6 mm.6 mm. Wireway 500 x 100 x 1. .2 mm.Epoxy Wireway 450 x 100 x 1.Epoxy Wireway 250 x 100 x 1. . . Wireway 100 x 50 x 1.6 mm. . Wireway 750 x 100 x 2.48 4.0 mm. Wireway 400 x 100 x 1.Epoxy Wireway 500 x 100 x 1.0 mm. .HDG. . Wireway 450 x 100 x 1.2 mm.HDG. .0 mm.0 mm.HDG.Epoxy Ladder 700 x 100 x 2.Epoxy Wireway 75 x 50 x 1. .Epoxy Wireway 150 x 100 x 1. .HDG.Epoxy Wireway 100 x 50 x 1.HDG.HDG.Epoxy Ladder 800 x 100 x 2.HDG. .49 øć÷Öćø .6 mm.Epoxy Wireway 300 x 100 x 1. Wireway 550 x 100 x 1. . Wireway 350 x 100 x 1.HDG.HDG.6 mm.6 mm.Epoxy Wireway 550 x 100 x 1.0 mm.Epoxy Ladder 600 x 100 x 2. .6 mm. .คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 145 ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę 4.

HDG. . Ladder 400 x 100 x 2. Ladder 500 x 100 x 2.0 mm. .Epoxy Ladder 200 x 100 x 2.53 øć÷Öćø Āöć÷đĀêč ­·Š®µ‡¤ 2551 . .0 mm.HDG.HDG. Cable Tray 500 x 100 x 2.0 mm. HDG. Cable Tray (Not Included Cover Plate) . . Cable Tray 800 x 100 x 2.0 mm.HDG.0 mm.HDG.0 mm.0 mm.0 mm.Epoxy Cable Tray 1000 x 100 x 2. . .0 mm.0 mm. .0 mm.HDG.0 mm. Cable Tray 700 x 100 x 2.Epoxy Cable Tray 400 x 100 x 2.Epoxy Cable Tray 600 x 100 x 2.0 mm.Epoxy Cable Tray 700 x 100 x 2.HDG. Wiring Device Switch and receptacle . . .HDG.Single Switch 1 Gang đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 120 108 96 72 60 48 42 36 30 ßčé 70 úĞćéĆïìĊę 4. .0 mm.0 mm.0 mm.0 mm.HDG.0 mm. .HDG.0 mm.HDG. . Ladder (Not Included Cover Plate) đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 120 108 96 72 60 48 42 36 30 4.Epoxy Cable Tray 500 x 100 x 2.HDG.Epoxy Ladder 300 x 100 x 2.50 . Ladder 800 x 100 x 2.52 .Epoxy Cable Tray 800 x 100 x 2. Cable Tray 900 x 100 x 2. Ladder 300 x 100 x 2. Ladder 1000 x 100 x 2.0 mm.HDG. .HDG.0 mm.HDG.0 mm. . . Ladder 600 x 100 x 2. Cable Tray 1000 x 100 x 2.0 mm. Epoxy Cable Tray (Not Included Cover Plate) đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 120 108 96 72 60 48 42 36 30 4.Epoxy Cable Tray 300 x 100 x 2. . . .51 . Ladder 700 x 100 x 2.146 DPT คู่มือการประมาณราคา ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ĀîŠü÷ (ïćì) đöêø đöêø đöêø 42 36 30 4. Cable Tray 200 x 100 x 2.Epoxy Cable Tray 900 x 100 x 2. .Epoxy Ladder 400 x 100 x 2. Ladder 900 x 100 x 2.HDG. .Epoxy Cable Tray 200 x 100 x 2. Cable Tray 600 x 100 x 2. . . Ladder 200 x 100 x 2.HDG. Cable Tray 400 x 100 x 2. . .0 mm.HDG.0 mm.0 mm. Cable Tray 300 x 100 x 2. .0 mm.0 mm.0 mm. .0 mm.HDG.

Duplex Receptacle 2P+G (WP) .V.Telephone + Lan Outlet C. 2 Pole (10.Duplex Receptacle 2P+G .Telephone Outlet .56 4.54 4. Interval) . . Interval) . 40 AT) ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ĀîŠü÷ (ïćì) ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé 80 90 100 75 80 80 80 80 80 80 100 80 80 100 70 80 80 80 ßčé ßčé ßčé 100 100 100 ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé ßčé 240 240 240 240 240 240 240 240 ßčé ßčé ßčé 240 240 240 ßčé 100 Āöć÷đĀêč ­·Š®µ‡¤ 2551 .Single Switch 2 Gang . (30 min.Timer 20 A. 30.Computer Outlet .Single Switch 4 Gang .Bell .Toilet Switch (3 Min.55 4.Telephone Outlet . . Interval) Pop Up Floor Outlet .Single Receptacle .Duplex 2P + G ×ćĒïî .T.Bell Switch (Push Button) . (30 min. Delay) .LAN Outlet Floor Outlet .Simplex 2P + G .คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 147 ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę 4.Timer 15 A.Simplex 2P + G ×ćĒïî .Simplex 2P + G ×ćĒïî .MATV Outlet .57 øć÷Öćø . Outlet .Glow Switch (On with Lamp) Timer .Dimmer Switch 300 W.Two Way Switch 2 Gang . 20. 15.Dimmer Switch 500 W.Timer 15 A.Single Switch 3 Gang .Telephone Outlet . 2 Pole .C.Single Receptacle 2P+G .Two Way Switch 1 Gang .B.B.Duplex 2P + G . (30 min.MATV Outlet .

36 üĆêêŤ ßčé 120 ēÙöÖúŠĂÜđĀúĘÖĒïïĂÖĕÖŠ (V-SHAPE) . 30 AT) ßčé 100 éüÜēÙöĕôôŜć (Lighting Fixture) ēÙö Downlight .×îćé 2 .×îćé 3 .20 ö.18 üĆêêŤ ßčé 120 .×îćé 3 .×îćé 2 .6 îĉĚü ßčé 100 .x.20 ö. 0. .18 üĆêêŤ ßčé 120 .18 üĆêêŤ ßčé 150 .36 üĆêêŤ ßčé 100 .×îćé 2 .36 üĆêêŤ ßčé 100 .30 x 0.36 üĆêêŤ ßčé 120 ēÙöÖúŠĂÜđĀúĘÖÙøĂïĂÙøĉúĉÖ . Ēúą 0.36 üĆêêŤ ßčé 120 .18 üĆêêŤ ßčé 120 .×îćé 3 .x. 20.20 ö.1.×îćé 2 .×îćé 2 .18 üĆêêŤ ßčé 150 .148 DPT คู่มือการประมาณราคา ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę 4.30 x 1.60.60 x 0.60 ö. Ēúą 0.×îćé 1 .×îćé 2 .60 ö.18 üĆêêŤ ßčé 120 .30 x 0. .10 îĉĚü ßčé 150 ēÙöÖúŠĂÜđĀúĘÖđðúČĂ÷ .×îćé 1 .36 üĆêêŤ ßčé 120 .0.) .36 üĆêêŤ ßčé 120 ēÙöêąĒÖøÜÖøĂÜĒÿÜ ĒúąÿąìšĂîĒÿÜĂúĎöĉđîĊ÷ö (×îćé 0.×îćé 2 . .×îćé 1 .×îćé Ø 4 .60 ö.18 üĆêêŤ ßčé 120 . .C.×îćé 1 .×îćé Ø 9 .30.18 üĆêêŤ ßčé 100 .18 üĆêêŤ ßčé 100 .18 üĆêêŤ ßčé 120 .18 üĆêêŤ ßčé 120 .×îćé 1 .36 üĆêêŤ ßčé 150 ēÙöÖøĂÜĒÿÜĂÙøĉúĉÖ ÿąìšĂîĒÿÜĂúĎöĉđîĊ÷ö (×îćé 0.60 x 1. 15.36 üĆêêŤ ßčé 120 .20 ö.×îćé 2 . 2 Pole (10.×îćé 1 . 0. 0.60 ö.36 üĆêêŤ ßčé 100 .×îćé Ø 8 îĉĚü ßčé 100 .36 üĆêêŤ ßčé 120 .18 üĆêêŤ ßčé 100 .×îćé 1 .18 üĆêêŤ ßčé 120 .×îćé 2 .×îćé 2 .B. 0.60 x 1.36 üĆêêŤ ßčé 120 ēÙöēøÜÜćî .×îćé 1 .58 øć÷Öćø ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ĀîŠü÷ (ïćì) Āöć÷đĀêč .) .×îćé 1 .×îćé 3 .×îćé 1 .×îćé 2 .×îćé 2 .×îćé 1 .18 üĆêêŤ ßčé 100 .36 üĆêêŤ ßčé 100 .36 üĆêêŤ ßčé 150 ­·Š®µ‡¤ 2551 .×îćé 1 .

HPS ēÙöĕôÖĉęÜ ēÙöêĉéñîĆÜ ēÙöòŦÜñîĆÜ ĕôĀĆüđÿć . ÙŠćĒøÜÜćî×ĂÜÜćîïćÜðøąđõììĊęĕöŠĕéšÖĞćĀîéĕüšĔîïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćîĄ ÞïĆïîĊĚ ĔĀšñĎšÙĞćîüèøćÙćÖúćÜ ÖĞćĀîéđĂÜêćöÙüćöđĀöćąÿöÖĆïúĆÖþèąÜćîĒúąøćÙćÜćîĔîìšĂÜëĉęîîĆĚî 3.500 Āöć÷đĀêč Āöć÷đĀêč 1. Compact Fluorescent . HPS .ĀúĂé Incandescent.ĀúĂé HID 70 .250 üĆêêŤ MH.8.đÿćÿĎÜ 7.đÿćÿĎÜ 4.37 % ×ĂÜ÷ĂéÙŠćüĆÿéč 2.00 .2.250 üĆêêŤ MV.×îćé 400 . MH.00 .6. HPS ēÙö Low Bay.500 üĆêêŤ Halogen .1000 üĆêêŤ MH.×îćé 70 .50 đöêø . HPS .คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 149 ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ēÙö Floodlight . ÙŠćĒøÜÜćîìĊęĂ÷ĎŠîĂÖđĀîČĂÝćÖøć÷ÖćøìĊęÖĞćĀîéĕüšîĊĚ ĔßšÙĉéđĀöćøüö 30 % .×îćé 400 üĆêêŤ MV.đÿćÿĎÜ 1.150 üĆêêŤ ēÙöĕôÿîćö ĕôëîî (ĕöŠøüöåćîđÿć) .00 đöêø . ÖćøðøĆïðøčÜïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćøîĊĚ ĔĀšđðŨîĕðêćöĒîüìćÜĒúąüĉíĊÖćøìĊęÖĞćĀîéĔîÿŠüî×ĂÜ ĒîüìćÜĒúąüĉíĊðäĉïĆêĉđÖĊę÷üÖĆïĀúĆÖđÖèæŤÖćøÙĞćîüèøćÙćÖúćÜÜćîÖŠĂÿøšćÜ ĔîÿŠüîìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆï ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćîĄ ­·Š®µ‡¤ 2551 . High Bay .×îćé 150 .00 .00 đöêø ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ĀîŠü÷ (ïćì) ßčé ßčé ßčé 100 250 500 ßčé ßčé 500 800 ßčé ßčé 150 250 ßčé ßčé ßčé 500 1.000 1.×îćé 300 . MH.

000 BTU/Hr set 1.Size 260 mm. set 500 . set 500 ­·Š®µ‡¤ 2551 .000 BTU/Hr set 1.000 BTU/Hr set 1.000 .000 2.000 .000 BTU/Hr set 1.×îćé 60.×îćé 48.×îćé Ø 12" set 350 Window Mount Type .000 BTU/Hr set 2.000 đÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćý .×îćé 15.000 BTU/Hr set 1.×îćé 42.×îćé Ø 8" set 300 .×îćé Ø 6" set 250 .500 .×îćé 42.000 ÙŠćĒøÜ Āöć÷ëċÜ Āöć÷ëċÜÙŠćêĉéêĆĚÜ .000 BTU/Hr set 1.×îćé 12.000 .000 BTU/Hr set 1.000 BTU/Hr set 1.×îćé 15.×îćé 54.×îćé 18.×îćé 30.000 .×îćé 9.000 BTU/Hr set 2.500 .×îćé 30.×îćé 36.000 đÙøČęĂÜ øüöĂčðÖøèŤĒ×üî-ÝĆï÷ċéĒúą .000 BTU/Hr set 1.×îćé 60.ÜćîøąïïĕôôŜćÿĞćĀøĆï .×îćé Ø 8" set 300 Ceiling Mount Type . x 310 mm.000 BTU/Hr set 2.000 BTU/Hr set 1.000 .000 .Size 310 mm.500 Ceiling Concealed ( Duct Type) .2 óĆéúöøąïć÷ĂćÖćý Wall Mount Type .Size 230 mm.000 BTU/Hr set 2.000 BTU/Hr set 1. set 500 .Size 170 mm.×îćé 24.1 đÙøČęĂÜðøĆïĂćÖćýĒïïĒ÷ÖÿŠüî ðøąđõì×÷ć÷êĆüøĆïÙüćöøšĂîēé÷êøÜ øąïć÷ÙüćöøšĂîéšü÷úö Ceiling mounted Type .000 BTU/Hr set 2. set 500 .x 260 mm.ÖćøêøüÝđßĘÙĒúąìéÿĂïøąïï .×îćé 48.000 BTU/Hr set 1.500 5.000 .150 DPT คู่มือการประมาณราคา ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ĀîŠü÷ (ïćì) Āöć÷đĀêč 5 ÜćîøąïïðøĆïĂćÖćý Ēúąøąïïøąïć÷ĂćÖćý 5.×îćé 54.×îćé 18.500 .×îćé 24.500 3.000 ÖćøøĂÜøĆï ĒêŠĕöŠøüöÜćîêŠĂĕðîĊĚ .000 . x 230 mm.×îćé 9.000 BTU/Hr set 2.000 1.000 BTU/Hr set 1.×îćé 36.000 BTU/Hr set 1.×îćé Ø 10" set 350 .000 .000 BTU/Hr set 1.000 BTU/Hr set 1. x 170 mm.000 .×îćé 12.ÜćîìŠĂÿćøìĞćÙüćöđ÷Ęî .

Wheel Ø 21 " .Wheel Ø 36 " 5.200 4.000 set set set set set set set set set set set set 1.3 öŠćîĂćÖćý Size 90 cm.Wheel Ø 24 " . Cycle Fan .Wheel Ø 12 " .Impeller Ø 10 cm.×îćé Ø 5/8" .300 1.Impeller Ø 19 cm.×îćé Ø 7/8" ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ĀîŠü÷ (ïćì) set 500 set set set 500 600 800 set 300 set 300 set set set set set set 500 500 500 600 800 1.000 4. .Wheel Ø 9 " .Size 375mm. .000 set set 500 500 Āöć÷đĀêč ÙŠćĒøÜ / 1đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 24 38 54 66 87 ­·Š®µ‡¤ 2551 .×îćé Ø 250 mm. Size 120 cm. 5. .800 8.400 1. .000 2.Wheel Ø 15 " .Wheel Ø 30 " . .Wheel Ø 8 " . .Wheel Ø 27 " .700 2.Impeller Ø 12 cm. Centrifugal Fan .200 1.4 ìŠĂìĂÜĒéÜĂ÷ŠćÜĒ×ĘÜĒïïĒĂú (Type L) .Impeller Ø 17 cm.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 151 ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø .Impeller Ø 14 cm.×îćé Ø 3/4" .700 5.×îćé Ø 300 mm. High Pressure Industrial Type . x 375 mm.Wheel Ø 6 " .Impeller Ø 21 cm.Wheel Ø 18 " .×îćé Ø 3/8" .×îćé Ø 56" Mini Sirocco Fan . .×îćé Ø 1/2" .Wheel Ø 33 " .×îćé Ø 400 mm.×îćé Ø 16" Ceiling Fan .700 3.500 6.

6 ÞîüîĀčšöìŠĂ (Closed Cell Insulation) -×îćé Ø 3/8" Thick 3/4" .×îćé Ø 1/2" . 27 23 20 17 15 ÙŠćĒøÜ / 1êćøćÜôčê set 10 ÙŠćĒøÜ / 1đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 19 21 23 28 32 ­·Š®µ‡¤ 2551 . 26 5.ô.5 ìŠĂ PVC Class 8.×îćé Ø 3" .×îćé Ø 1¼" Thick 1/2" 5. 22 .152 DPT คู่มือการประมาณราคา ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø 5. êø.Size Ø 7" .×îćé Ø 3/4" Thick 1/2" . 18 .ô.×îćé Ø 2" .Size Ø 5" .BWG No.×îćé Ø 7/8" Thick 3/4" .BWG No.Fiberglass thk. 20 .ô.ô.×îćé Ø 1¼" .9 ìŠĂúöĂŠĂî Flexible Air Duct .×îćé Ø 1" Thick 1/2" .×îćé Ø 3/4" Thick 3/4" .×îćé Ø 1/2" Thick 1/2" .×îćé Ø 1½" .7 ĒñŠîđĀúĘÖĂćïÿĆÜÖąÿĊ .Size Ø 6" . êø.5 lb/ft3 5.1" . 24 .BWG No.×îćé Ø 1/2" Thick 3/4" 5/8" Thick 3/4 3/4" .×îćé Ø 2½" .ô.8 ÞîüîìŠĂúö .Size Ø 4" .BWG No.×îćé Ø 1" .×îćé Ø 4" 5.5 . Density 1.×îćé Ø 5/8 . êø.Size Ø 8" ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ĀîŠü÷ (ïćì) Āöć÷đĀêč ÙŠćĒøÜ / 1đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 20 20 20 20 20 20 20 27 44 ÙŠćĒøÜ / 1đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø đöêø 11 12 13 14 15 9 11 13 14 ÙŠćĒøÜ / 1êćøćÜôčê êø. êø.×îćé Ø 3/4" .BWG No.

Size 14"x 14" Return Air Grille W/Filter .Size 10"x 10" .Size 60"x 20" Supply Air Grille .Size Ø 12" 5.Size 12"x 12" Linear Slot Diffuser W/Plenum .Size 8"x 8" .Size 12"x 12" .Size 6"x 6" .Size Ø 9" .Size 8"x 8" .คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 153 ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ĀîŠü÷ (ïćì) đöêø đöêø đöêø 36 40 46 ea ea ea ea ea 100 100 100 100 100 ea ea ea ea ea 150 200 300 400 500 ea ea ea ea ea 100 100 150 300 300 ea ea ea ea 100 100 100 100 ea ea ea 100 100 100 .Size 10"x 10" .Size 8"x 8" .Size Ø 10" .LSD-1 Āöć÷đĀêč ÙŠćĒøÜ / 1đöêø đöêø 100 ­·Š®µ‡¤ 2551 .Size 48"x 24" .Size 18"x 14" .Size 6"x 6" .Size 36"x 24" 24" .Size 8"x 8" .Size 48"x 48" .Size 20"x 12" .Size 14"x 14" ea 100 .Size 48"x 48 x 24 .Size 10"x 10" .Size 12"x 12" Ceiling Square Diffuser .Size 24"x 24" .Size 16"x 16" ea 100 úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø .10 ĀîšćÖćÖúö Exhaust Air Grille .Size 72"x 48" Fresh Air Grille W/ Insect Screen .

ÙŠćĒøÜÜćî×ĂÜÜćîïćÜðøąđõììĊęĕöŠĕéšÖĞćĀîéĕüšĔîïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćîĄ ÞïĆïîĊĚ ĔĀšñĎšÙĞćîüèøćÙćÖúćÜ ÖĞćĀîéđĂÜêćöÙüćöđĀöćąÿöÖĆïúĆÖþèąÜćîĒúąøćÙćÜćîĔîìšĂÜëĉęîîĆĚî 3.37 % ×ĂÜ÷ĂéÙŠćüĆÿéč 2. ÖćøðøĆïðøčÜïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćøîĊĚ ĔĀšđðŨîĕðêćöĒîüìćÜĒúąüĉíĊÖćøìĊęÖĞćĀîéĔîÿŠüî×ĂÜ ĒîüìćÜĒúąüĉíĊðäĉïĆêĉđÖĊę÷üÖĆïĀúĆÖđÖèæŤÖćøÙĞćîüèøćÙćÖúćÜÜćîÖŠĂÿøšćÜ ĔîÿŠüîìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆï ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćîĄ ­·Š®µ‡¤ 2551 .LSD-2 đöêø 200 .LSD-3 đöêø 300 .LSD-4 đöêø 400 úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø Āöć÷đĀêč Āöć÷đĀêč 1.154 DPT คู่มือการประมาณราคา ïĆâßĊÙŠćĒøÜÜćî/éĞćđîĉîÖćø ĀîŠü÷ ÙŠćĒøÜ/ĀîŠü÷ (ïćì) . ÙŠćĒøÜÜćîìĊęĂ÷ĎŠîĂÖđĀîČĂÝćÖøć÷ÖćøìĊęÖĞćĀîéĕüšîĊĚ ĔßšÙĉéđĀöćøüö 30 % .

go.th หลักเกณฑ์และตารางคำนวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยดังกล่าวประกอบด้วยหลักเกณฑ์หรือสูตรการคำนวณหาค่า วัสดุมวลรวมต่อหน่วยของรายการงานก่อสร้างต่างๆซึ่งได้รวบรวมไว้เป็นกลุ่มงาน จำนวน 12 กลุ่มงาน ดังนี้ 1. วัสดุมวลรวมของน้ำยากันซึมผสม 7. วัสดุมวลรวมของงานทำฝ้าเพดานด้วยวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ 11. วัสดุมวลรวมของงานบุผนังด้วยวัสดุสำเร็จรูป 8.gprocurement. วัสดุมวลรวมของงานปูพื้นด้วยวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ 10. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตเททับหน้าพื้นสำเร็จรูป 5. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตส่วนผสม 2. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง 6. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง 3. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตผสมเสร็จ(ด้วยรถผสมปูน) 4. วัสดุมวลรวมของงานทาสี . วัสดุมวลรวมของงานทำผนังเบาด้วยวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ 9.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 155 หลักเกณฑ์และตารางคำนวณ ค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยในงานก่อสร้างอาคาร ในการคำนวณค่างานต้นทุนตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ งานโครงสร้างวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม มีบางรายการงานก่อสร้างจำเป็นต้องคำนวณค่างานในลักษณะค่าวัสดุมวล รวมผสมต่อหน่วย เช่น งานคอนกรีตส่วนผสม งานก่อผนังงานบุผนังด้วยวัสดุสำเร็จรูปงานปูพื้นด้วยวัสดุสำเร็จรูปงานทำฝ้า เพดานและงานทาสี เป็นต้น การคำนวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยสำหรับรายการงานก่อสร้างที่ต้องคำนวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย ให้คำนวณ โดยใช้หลักเกณฑ์หรือสูตรการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยสำหรับรายการงานก่อสร้างนั้นๆ โดยผู้มีหน้าที่คำนวณ ราคากลางสามารถดาวน์โหลด หลักเกณฑ์และตารางคำนวณค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย ได้จาก www.

8 üĆÿéčöüúøüöÜćîÖŠĂñîĆÜéšü÷üĆÿéčßîĉéêŠćÜė 9 üĆÿéčöüúøüöÜćîüĆÿéčöüúøüö×ĂÜÜćîïčñîĆÜéšü÷üĆÿéčÿĞćđøĘÝøĎðêŠćÜė 10 üĆÿéčöüúøüöÜćîìĞćñîĆÜđïćéšü÷üĆÿéčÿĞćđøĘÝøĎðêŠćÜė 11 üĆÿéčöüúøüöÜćî×ĂÜÜćîðĎóČĚîéšü÷üĆÿéčÿĞćđøĘÝøĎðêŠćÜė 12 üĆÿéčöüúøüöÜćîìĞćòŜćđóéćîéšü÷üĆÿéčÿĞćđøĘÝøĎðêŠćÜė 13 üĆÿéčöüúøüöÜćî×ĂÜÜćîìćÿĊßîĉéêŠćÜė êŠĂóČĚîìĊę 1 êćøćÜđöêø Āöć÷đĀêč øćÙćüĆÿéčìĊęîĞćöćĔßšĔîÖćøÙĞćîüèđðŨîøćÙćüĆÿéčÖŠĂÿøšćÜĔîÿŠüîÖúćÜ×ĂÜÿĞćîĆÖéĆßîĊđýøþåÖĉÝÖćøÙšć ÖøąìøüÜóćèĉß÷Ť đéČĂîöĊîćÙö 2555 àċęÜñĎšðøąöćèÖćøìĊęĂ÷ĎŠîĂÖđĀîČĂÝćÖóČĚîìĊęéĆÜÖúŠćü êšĂÜîĞćøćÙć ìĊęđðŨîðŦÝÝčïĆîĒúąĂ÷ĎŠĔîóČĚîìĊę×ĂÜÝĆÜĀüĆéîĆĚîė öćĔßšđóČęĂĔĀšĔÖúšđÙĊ÷ÜÖĆïÙüćöđðŨîÝøĉÜ öćÖìĊęÿčé .ö.ö.156 DPT คู่มือการประมาณราคา ÖćøÙĞćîüèĀćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷ ÜćîÖŠĂÿøšćÜĂćÙćøðøąđõìêŠćÜė ÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷ĔĀšÙĉéÙĞćîüèÝćÖøćÙüĆÿéčêćöÿõćüÖćøèŤðŦÝÝčïĆî×èąìĊęìĞćÖćøðøąöćèøćÙćÙŠć ÖŠĂÿøšćÜ ēé÷ĔßšĀúĆÖđÖèæŤÖćøÙĞćîüèøćÙćÙŠćüĆÿéčöüúøüö êćöĀúĆÖđÖèæŤêćöêĆüĂ÷ŠćÜêćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüè ĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷ ĔĀîšćëĆéĕð àċęÜðøąÖĂïĕðéšü÷üĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜ éĆÜîĊĚ 1 üĆÿéčöüúøüöÜćîÙĂîÖøĊêÿŠüîñÿöêŠćÜė 2 üĆÿéčöüúøüöÜćîÙĂîÖøĊêêćööćêøåćîÖøöē÷íćíĉÖćøĒúąñĆÜđöČĂÜ 3 üĆÿéöüúøüöÜćîÙĂîÖøĊ êñÿöđÿøĘÝ (éü÷øëñÿöðĎ (éšü÷øëñÿöðî) üÿéč öüúøüöÜćîÙĂîÖøêñÿöđÿøÝ î) 4 üĆÿéčöüúøüöÜćîÙĂîÖøĊêđììĆïĀîšć óČĚîÿĞćđøĘÝøĎð 5 üĆÿéčöüúøüöÜćîÙĂîÖøĊêđÿćđĂĘîĒúąÙćîìĆïĀúĆÜ 6 üĆÿéčöüúøüöÜćî×ĂÜîĚĞć÷ćÖĆîàċöñÿöÙĂîÖøĊêêŠĂÙĂîÖøĊê 1 úï. 7 üĆÿéčöüúøüöÜćî×ĂÜĕöšĒïïĀúŠĂÙĂîÖøĊêêŠĂ 1 êø.

ÜĎđĀŠć.ö.ðĎîàĊđöîêŤðĂøŤêĒúîéŤ (đߊî êøćđÿČĂ.ìøć÷Ā÷ćï .ðĎîàĊđöîêŤðĂøŤêĒúîéŤ (đߊî êøćßšćÜ.09 180 1 ÖÖ.28 2. úï.00 492.îĚĞćñÿöÙĂîÖøĊê 1.ö.ðĎîàĊđöîêŤðĂøŤêĒúîéŤðøąđõì 5 (đߊî êøćðúćÞúćö Ą) .ö.ðĎîàĊđöîêŤðĂøŤêĒúîéŤ (đߊî êøćßšćÜ.ðĎîàĊđöîêŤðĂøŤêĒúîéŤ (đߊî êøćđÿČĂ.00 492.84 238.15/2514 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü öĂÖ.ìøć÷Ā÷ćï .ö. úï.28 2.ö.ö.00 492.176 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü öĂÖ. úĉêø úï.424 342 0.62 1.398.509 342 0. úĉêø úï.00 0. úï.03 180 1 ÖÖ. 2.57 1.đóßø Ą) .52 418.14 418.0164 = 1.ö. úï. 2.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 157 êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę 1 øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ üĆÿéčöüúøüö×ĂÜÜćîÙĂîÖøĊêÿŠüîñÿöêŠćÜė 1.0164 = 861.îÖĂĉîìøĊ÷Ť Ą) .ĀĉîđïĂøŤ 1-2 .óâćîćÙ.20 259.5 ÙĂîÖøĊêÿŠüîñÿö 1 : 2 : 4 .03 180 1 ÖÖ.16 506. úĉêø úï. úï. úï.00 0. úï.76 2.ìĊ óĊ ĕĂ.95 1.ö. úĉêø úï.îĚĞćñÿöÙĂîÖøĊê øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) Āöć÷đĀêč 260 0.26 536.2 ÙĂîÖøĊêÿŠüîñÿö 1 : 3 : 5 (ÙĂîÖøĊêĀ÷ćï) .0164 = 655.ìøć÷Ā÷ćï .ìøć÷Ā÷ćï .95 1. úĉêø úï.ĀĉîđïĂøŤ 1-2 .95 1.80/2517 * öĂÖ.09 418.ö.ìĊ óĊ ĕĂ.78 238.09 180 1 ÖÖ.0164 = 556.639 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 342 0.1 ÙĂîÖøĊêÿŠüîñÿö 1 : 3 : 5 (ÙĂîÖøĊêĀ÷ćï) .00 0.62 1.îĚĞćñÿöÙĂîÖøĊê 1.ö.00 0.ö.00 492.ìøć÷Ā÷ćï . 2.16 506.ö. úï. úï.26 536.40 259.00 492.95 2.28 2. úï.ö.îĚĞćñÿöÙĂîÖøĊê 1.îÖĂĉîìøĊ÷Ť Ą) .57 1.09 180 1 ÖÖ.0164 = 731.ĀĉîđïĂøŤ 1-2 .325 260 0. 4.ĀĉîđïĂøŤ 1-2 .52 418.57 1.ĀĉîđïĂøŤ 1-2 .3 ÙĂîÖøĊêÿŠüîñÿö 1 : 2 : 4 .76 2.88 238.14 418.80/2517 * öĂÖ. 2.15/2514 ¤¸œµ‡¤ 2555 .4 ÙĂîÖøĊêÿŠüîñÿö 1 : 2 : 4 .00 0.îĚĞćñÿöÙĂîÖøĊê 1.95 1.đóßø Ą) .26 536.ö.ö.

úï.09 418.) .00 492.637 367 0.ĀĉîđïĂøŤ 1-2 . úï.2 (STRENGTH 240 ÖÖ.ìĊ óĊ ĕĂ.ö. úï. úï.îĚĞćñÿöÙĂîÖøĊê 2. úĉêø úï.ìøć÷Ā÷ćï .52 418.00 0.ðĎîàĊđöîêŤðĂøŤêĒúîéŤðøąđõì 5 (đߊî êøćðúćÞúćö Ą) .28 2.ðĎîàĊđöîêŤðĂøŤêĒúîéŤ (đߊî êøćßšćÜ.ìĊ óĊ ĕĂ.ö.0164 = 1.ö.ö.656 419 0.ìøć÷Ā÷ćï .97 180 1 ÖÖ./êø.4 (STRENGTH 350 ÖÖ.88 209.60 1.00 492.00 192.64 2.àö.0164 = 924. úï.ö.îĚĞćñÿöÙĂîÖøĊê 2.2 (STRENGTH 240 ÖÖ.đóßø Ą) .ðĎîàĊđöîêŤðĂøŤêĒúîéŤ (đߊî êøćßšćÜ.1 (STRENGTH 180 ÖÖ.88 452.43 0. úĉêø úï.ìøć÷Ā÷ćï . úĉêø úï.52 418. 2.50 0. 2.îĚĞćñÿöÙĂîÖøĊê øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) Āöć÷đĀêč 304 0.ö. 4.00 0.đóßø Ą) .60 1.ĀĉîđïĂøŤ 1-2 .3 ÙĂîÖøĊê Ù.0164 = 1.) .ö.80 536. úï.ðĎîàĊđöîêŤðĂøŤêĒúîéŤ (đߊî êøćßšćÜ.ö.24 2.ĀĉîđïĂøŤ 1-2 .374.28 2./êø.00 492./êø.15/2514 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü öĂÖ.ìøć÷Ā÷ćï .ìĊ óĊ ĕĂ.ĀĉîđïĂøŤ 1-2 .1 ÙĂîÖøĊê Ù.ö.99 180 1 ÖÖ. 2.2 ÙĂîÖøĊê Ù.ö.95 1.5 ÙĂîÖøĊê Ù.îĚĞćñÿöÙĂîÖøĊê 2.055.đóßø Ą) .îĚĞćñÿöÙĂîÖøĊê 2. úï.80 209.15/2514 ¤¸œµ‡¤ 2555 .àö.ö. úï.09 180 1 ÖÖ.ðĎîàĊđöîêŤðĂøŤêĒúîéŤ (đߊî êøćßšćÜ.95 1.08 2.15/2514 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü öĂÖ.00 492. úĉêø úï.ö.24 250.92 180 1 ÖÖ.4 ÙĂîÖøĊê Ù.ìøć÷Ā÷ćï . úĉêø úï.) . 2.95 1.72 250.52 418.436 336 0.15/2514 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü öĂÖ.àö.52 418.84 275.ö.837 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü öĂÖ.74 487.00 477.0164 = 846. úï.) .00 0.đóßø Ą) .09 180 1 ÖÖ.ö.08 179.00 0.ĀĉîđïĂøŤ 1-2 .) .àö.95 1.158 DPT คู่มือการประมาณราคา êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę 2 øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ üĆÿéčöüúøüö×ĂÜÜćîÙĂîÖøĊêêćööćêøåćîÖøöē÷íćíĉÖćøĄ 2.3 (STRENGTH 300 ÖÖ.00 0.0164 = 766.àö.ìĊ óĊ ĕĂ.95 1. úï./êø.66 0.ö./êø.745 * 336 0.

ìøć÷Ā÷ćï .84 16. . 1 úï./êø. 2.àö.àö.àö.ö.16 141 17 ÖÖ.àö. ÖÖ.34 42.đóßø Ą) .60 54.16 84 17 0. 1 úï.àö. 1 úï.ĀĉîđïĂøŤ 1-2 .ĒúąøĎðìøÜÖøąïĂÖ 180 ÖÖ.àö.00 492.àö. 1 úï.52 418.ðĎîàĊđöîêŤðĂøŤêĒúîéŤ (đߊî êøćßšćÜ./êø.470 2.00 492.ö.øĂïĔî ÙĂîÖøĊêÖĞćúĆÜĂĆéðøąúĆ÷öĊĂć÷č 28 üĆî (ÖÖ.60 117.15/2514 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü öĂÖ. 2.ìĊ óĊ ĕĂ.1 ÙĂîÖøĊêđììĆïĀîšćĀîć 5 àö.ö. ÖÖ. úï.2 ÝĞćîüî ĀîŠü÷ = = = = = = = = 2./êø.àö.00 0./êø.àö.ĒúąøĎðìøÜÖøąïĂÖ 300 ÖÖ.07 2. 0.72 24./êø.øĎðúĎÖïćýÖŤ 380 ÖÖ./êø./êø./êø. úĉêø êø.19 0.àö.ö.ìøć÷Ā÷ćï .20 ö.07 ÖÖ.46 31. .úüéñĎÖđĀúĘÖđÿøĉö Āöć÷đĀêč êøćàĊĒóÙ Öìö.ìøć÷Ā÷ćï .ö.84 16.04 0.60 0.72 24./êø.05 10 1 ÖÖ.3 øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) üĆÿéčöüúøüö×ĂÜÜćîÙĂîÖøĊêñÿöđÿøĘÝ (éšü÷øëñÿöðĎî) 4 4.0164 = 42.52 418.ö.øĎðúĎÖïćýÖŤ 240 ÖÖ.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 159 êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę 3 3. (øüöđĀúĘÖđÿøĉöóČĚî 9 öö.ö.ö.680 2.đĀúĘÖđÿøĉö RB Ø 9 öö.ö. .îĚĞćñÿöÙĂîÖøĊê ÙĂîÖøĊêđììĆïĀîšćĀîć 5 àö.àö.40 31.22 0.17 2.ĀĉîđïĂøŤ 1-2 . . 4./êø.15/2514 ¤¸œµ‡¤ 2555 .430 2. ./êø.550 2. 1 úï.ĒúąøĎðìøÜÖøąïĂÖ 140 ÖÖ. úï. 1 úï.ĒúąøĎðìøÜÖøąïĂÖ 240 ÖÖ.20 ö./êø.ĒúąøĎðìøÜÖøąïĂÖ 350 ÖÖ.04 úï.đóßø Ą) . .630 2.ö.99 ÖÖ. (ĕöŠøüöđĀúĘÖđÿøĉöóČĚî) .ö. úï. .15/2514 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü öĂÖ.ĒúąøĎðìøÜÖøąïĂÖ 210 ÖÖ.740 2.ðĎîàĊđöîêŤðĂøŤêĒúîéŤ (đߊî êøćßšćÜ.) üĆÿéčöüúøüö×ĂÜÜćîÙĂîÖøĊêđììĆïĀîšćóČĚîÿĞćđøĘÝøĎð 4./êø.àö.#) .04 0.52 418.øĎðúĎÖïćýÖŤ 280 ÖÖ.úüéñĎÖđĀúĘÖđÿøĉö . 0.àö. úï.@ 0.84 16.#) .510 2. 2. 1 úï.øĎðúĎÖïćýÖŤ 320 ÖÖ./êø.àö.ö. .34 0. 1 úï.ĒúąøĎðìøÜÖøąïĂÖ 280 ÖÖ. 4.àö.øĎðúĎÖïćýÖŤ 350 ÖÖ. úĉêø êø.07 10 1 ÖÖ.ö.àö.ö.ìĊ óĊ ĕĂ.05 úï.øĎðúĎÖïćýÖŤ 210 ÖÖ.72 24.ðĎîàĊđöîêŤðĂøŤêĒúîéŤ (đߊî êøćßšćÜ.00 492.19 ÖćøÙšć " " " " " " " öĂÖ.00 23. 0./êø.ö. (øüöđĀúĘÖđÿøĉöóČĚî 6 öö.1 øć÷Öćø øćÙćøüö (ïćì) ÝćÖÿĞćîĆÖéĆßîĊđýøþåÖĉÝ - ./êø.ìĊ óĊ ĕĂ.øĎðúĎÖïćýÖŤ 400 ÖÖ.đóßø Ą) .00 24.810 17 0.0164 = 42.05 2.øĎðúĎÖïćýÖŤ 180 ÖÖ.àö.ĒúąøĎðìøÜÖøąïĂÖ 320 ÖÖ.@ 0. .đĀúĘÖđÿøĉö RB Ø 6 öö./êø.îĚĞćñÿöÙĂîÖøĊê ÙĂîÖøĊêđììĆïĀîšćĀîć 5 àö.ö.ĀĉîđïĂøŤ 1-2 .

02 0. 30 = 157 157 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 0.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) . ÖÖ.00 492.đĀúĘÖđÿøĉö RB Ø 6 öö.16 204 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü Āöć÷đĀêč 3. úï.80 0.24 úĉêø 1 úï.00 455.72 0.5 àö.ö.ĕöšĒïïĀúŠĂÙĂîÖøĊê+êąðĎ .1 òŜćøąĒîÜĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ×îćé 1/2"x 2" êĊđüšîøŠĂÜ 0. úï.40 31.úüéñĎÖđĀúĘÖđÿøĉö . ö. úï. 1 êø.410 úï. úĉêø êø.00 148 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 5. ÖÖ.160 DPT คู่มือการประมาณราคา êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø . 0. úĉêø êø.74 0.17 0. .00 492.02 1. ö.ö.34 35.25 úï. .îĚĞćñÿöÙĂîÖøĊê 5 5.06 0.13 343 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ¤¸œµ‡¤ 2555 .14 418.îĚĞćñÿöÙĂîÖøĊê . ÖÖ.03 14.40 0.75 4. ēÙøÜÙøŠćüĕöš÷ćÜ×îćé 1-1/2"x3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.36 0.50 đöêø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) 10 úĉêø 1 êø.îĚĞćñÿöÙĂîÖøĊê .50 113.63 40.ö.0164 = 0. úï.ö. đöêø 2.ö.63 35.00 0.03 47.19 4.ðĎîàĊđöîêŤñÿö(Silica Cement) .đĀúĘÖđÿøĉö RB Ø 6 öö.06 47.54 = 225.ĕöšĒïïĀúŠĂÙĂîÖøĊê+êąðĎ .02 1.úüéñĎÖđĀúĘÖđÿøĉö .00 = 7.îĚĞć÷ćÖĆîàċö SIKA 7 üĆÿéčöüúøüö×ĂÜÜćîìĞćòŜćđóéćîéšü÷üĆÿéčÿĞćđøĘÝøĎðêŠćÜė 7.38 8.84 0.00 0.ìøć÷Ā÷ćï . 0.ô.00 1 ÖÖ.00 27.00 = 14.1 üĆÿéčöüúøüö×ĂÜÜćîÙĂîÖøĊêđÿćđĂĘîĒúąÙćîìĆïĀúĆÜ ÙĂîÖøĊêđÿćđĂĘîĒúąÙćîìĆïĀúĆÜ (ßîĉéÖŠĂÙøċęÜĒñŠî) .02 1.2 6 6.36 19.34 40.15 ÖÖ. ÖÖ.ö.00 118 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 6.14 418.40 31.59 0.18 9.03 18.04 3.00 1 ÖÖ.17 0.ÙŠćĒøÜÜćîìĞćđÿćđĂĘîĒúąìĆïĀúĆÜ ÙĂîÖøĊêđÿćđĂĘîĒúąÙćîìĆïĀúĆÜ (ßîĉéÖŠĂđêĘöĒñŠî) .ö.ìøć÷Ā÷ćï .0164 285 24. 0.68 0.ÙŠćĒøÜÜćîìĞćđÿćđĂĘîĒúąìĆïĀúĆÜ üĆÿéčöüúøüö×ĂÜîĚĞć÷ćÖĆîàċöñÿöêŠĂÙĂîÖøĊê îĚĞć÷ćÖĆîàċöñÿöêŠĂÙĂîÖøĊê .ô.ö. đöêø 2.0164 285 24.60 0.ö.ĀĉîđïĂøŤ 1-2 . 550.ĀĉîđïĂøŤ 1-2 .01 0.1 5.

ö.25 4.85 211. 1.ô. 1 êø.25 úï.15 ÖÖ.00 0. = 648.ö.52 1 êø.13 751 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 0.13 578 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 0. 845.50 đöêø ¤¸œµ‡¤ 2555 .50 đöêø òŜćĕöšĒéÜïĆÜĔïđàćąøŠĂÜ V ×îćé 1/2"x 4" ēÙøÜÙøŠćüĕöš đîČĚĂĒ×ĘÜ×îćé 1-1/2"x3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.00 0.ô.36 211. 885.20 211.5 àö.410 úï.ô.ö.00 27. = 709.25 4.ô.3 7.13 925 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 0.54 = 362.25 úï.54 1 êø.52 1 êø.5 àö.485. 845.410 úï. 27.25 4. = 535.ô. = 608.13 824 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 0.6 øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) 0.185.25 úï.83 211.50 đöêø òŜćøąĒîÜĕöšöąÙŠć×îćé 1/2"x 2" êĊđüšîøŠĂÜ 0.ô.ö. ēÙøÜÙøŠćü ĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ×îćé 1-1/2"x3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.ö.478 úï.485. 27.85 211.00 0. ēÙøÜÙøŠćü ĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ×îćé 1-1/2"x3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.00 845.15 ÖÖ.50 đöêø òŜćĕöšĒéÜ ×îćé 1/2"x 3" êĊđüšîøŠĂÜ 0.00 0.478 úï. ēÙøÜÙøŠćü ĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ×îćé 1-1/2"x3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.15 ÖÖ.ô.52 1 êø.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 161 êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę 7.15 ÖÖ.00 0.50 đöêø òŜćĕöšöąÙŠć ×îćé 1/2"x 3" êĊđüšîøŠĂÜ 0. 845. 1.00 0.25 úï.00 0.ô.5 àö.00 0.120. ēÙøÜÙøŠćü ĕöšđîČĂĚ Ē×ĘÜĘ ×îćé 1-1/2"x3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.5 7.5 àö. 0. 0. 1.25 4.25 4.ô.547 úï. 27. 1. 845.ô.25 úï.2 7.15 ÖÖ.4 7. 27.13 864 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü Āöć÷đĀêč òŜćøąĒîÜĕöšĒéÜ ×îćé 1/2"x 2" êĊđüšîøŠĂÜ 0.

9 7.60x0.30 211. 1 êø.15 ÖÖ.ö.7 7.52 = 67.40 5.85 530.60x0.ô.00 êø. 67.60 đöêø *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü òŜćĕöšĂĆé÷ćÜĀîć 6 öö.52 = 117.00 27.00 0.162 DPT คู่มือการประมาณราคา êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę 7.00 êø.52 1 êø. 845. 67.60 đöêø 1. = 1.ö.20 ÖÖ.60x0.ö.10 7.52 1 êø.85 530.13 1.547 úï.00 27.50 378 1 ĒñŠîÙĉé 2.50 479 1 ĒñŠîÙĉé 2. 1 êø.ö. 1 êø. *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü òŜćĕöšĂĆé÷ćÜĀîć 4 öö.547 úï.50 đöêø 0.25 úï.ô. 0.ö.ö.52 = 67. 1. 0. 3.ô.60 5.48 úï.ô.150. 4"x8" ēÙøÜÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ×îćé 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.ô.485.25 úï.ö.ö. 27.8 7.50 328 1 ĒñŠîÙĉé 2. = 812. 0.25 4.48 úï.ô.00 0.40 êø. 117.20 ÖÖ.40 êø. 4"x8" ēÙøÜÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.50 đöêø òŜćĕöšĂĆé÷ćÜĀîć 4 öö.ö.85 254. 1.48 úï.11 øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) Āöć÷đĀêč òŜćĕöšÿĆÖ ïĆÜĔïđàćąøŠĂÜ V ×îćé 1/2"x 4" ēÙøÜÙøŠćüĕöš đîČĚĂĒ×ĘÜ×îćé 1-1/2"x3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0. 4"x8" ēÙøÜÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.13 1.40 êø.00 êø.ö.723. 0.40 5. 0.15 ÖÖ.00 0. 27.028 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü òŜćĕöšöąÙŠćïĆÜĔïđàćąøŠĂÜ V ×îćé 1/2"x 4" ēÙøÜÙøŠćüĕöš đîČĚĂĒ×ĘÜ×îćé 1-1/2"x3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0. 845.ô.85 845.00 0.05 211.85 405.85 254.ö.60 đöêø *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ¤¸œµ‡¤ 2555 .20 ÖÖ.25 4. 1.00 27. 0.938 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 0.

ö.28 530. 1. 151. 117.00 êø.60x0.28 845.ö. 0. 0.00 27.20 ÖÖ.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 163 êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę 7.28 405.20 ÖÖ. 1 êø.52 = 151.ô.ö.60 5.00 êø. 0. 4"x8" ēÙøÜÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ×îćé 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.60 5. 0.00 27.60x0.00 êø.40 êø.60 đöêø *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü òŜćĕöšĂĆéÿĆÖĀîć 6 öö.ö.48 úï. 0.52 = 117.40 êø.60 đöêø *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü òŜćĕöšĂĆéÿĆÖĀîć 4 öö.50 563 1 ĒñŠîÙĉé 2.60 đöêø *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü òŜćĕöšĂĆéÿĆÖĀîć 6 öö. 151. 0.ö.52 = 189.20 ÖÖ.78 254. 4"x8" ēÙøÜÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.ô.40 êø. Āöć÷đĀêč òŜćĕöšĂĆé÷ćÜĀîć 6 öö.48 úï.60x0. 0.60 đöêø *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü òŜćĕöšĂĆéÿĆÖĀîć 4 öö.50 600 1 ĒñŠîÙĉé 2. 1.40 êø.ö.60 5. 1 êø.85 405.28 254.78 530.00 êø.60 đöêø *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ¤¸œµ‡¤ 2555 .00 27.14 7.78 845.85 845.48 úï.20 ÖÖ.50 449 1 ĒñŠîÙĉé 2.ö. 189.ö.78 405.ö. 4"x8" ēÙøÜÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.20 ÖÖ. 1.60x0.50 412 1 ĒñŠîÙĉé 2.48 úï.ö.00 27.40 êø.ö. 1.60x0.12 7. 1 êø. 1 êø.00 27.48 úï.ô.ô.ö.16 øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) 1.40 5.00 êø.40 5. 4"x8" ēÙøÜÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ×îćé 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.50 529 1 ĒñŠîÙĉé 2. 189. 0.13 7. 0. 4"x8" ēÙøÜÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ×îćé 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.ö.52 = 151.ö. 0.ö. 1 êø.15 7.52 = 189.ô.

úï.41 530. ēÙøÜÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3" @ 0.60 ö. 63.62 254. ÖÖ.20 1 òŜćđóéćîĒñŠî÷ĉïàĆęöïĂøŤéĀîć 9 öö.60x0.75 530.00 27.00 27. 1. 1.×îćé 1.40 ö.00 27.52 = 95. úï.ö. 1. ÖÖ. êø.18 7.00 0.ô. 95.50 475 1 ĒñŠîÙĉé 2.60x0.60 ö.00 27. êø. êø.20 x 2.20 1 òŜćđóéćîÖøąđïČĚĂÜĒñŠîđøĊ÷ïĕôđïĂøŤàĊđöîêŤĀîć 4 öö.60x0.40 êø.50 20. úï.20 1. 95.60 5.40 êø.ô. êø. *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ¤¸œµ‡¤ 2555 .00 1 øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) Āöć÷đĀêč êø.60 ö.52 = 63.00 340 1 ĒñŠîÙĉé 2.20 1 òŜćđóéćîÖøąđïČĚĂÜĒñŠîđøĊ÷ïĕôđïĂøŤàĊđöîêŤĀîć 6 öö. êø.60x0.00 0.00 = 60.62 845..40 êø.50 507 1 ĒñŠîÙĉé 2. úï.20x2.ô.ö. êø.ö.00 0. 1.ö.00 27.40 êø.ö.52 = 95.ö.50 324 1 ĒñŠîÙĉé 2.20x2.20x2.40 5.ô.20 7.40 ö. êø. ÖÖ.00 0.×îćé 1..75 405. ÖÖ. êø.48 0. 60.48 0.62 405.ö.48 0.17 7.40 ö.ö.40 5.48 0.ö. 1.ö.20x2.52 20.60 5.×îćé 1.75 254.75 845.ö. 63.20 1 òŜćđóéćîÖøąđïČĚĂÜĒñŠîđøĊ÷ïĕôđïĂøŤàĊđöîêŤĀîć 6 öö.×îćé 1.19 7.40 ö. ēÙøÜÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ 1-1/2"x 3" @ 0.ö.ö.40 êø.164 DPT คู่มือการประมาณราคา êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę 7.×îćé 1.ö.. ēÙøÜÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3" @ 0. êø.ö. ēÙøÜÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ 1-1/2"x 3" @ 0.60x0. úï. ēÙøÜÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3" @ 0.40 5.40 ö.60 ö.60 ö.48 0.50 356 1 ĒñŠîÙĉé 2. êø.21 øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ òŜćđóéćîÖøąđïČĚĂÜĒñŠîđøĊ÷ïĕôđïĂøŤàĊđöîêŤĀîć 4 öö.ö.52 = 63.41 254.00 0.62 530. ÖÖ.ô.

úï. úï.41 405. úï.40 êø. ēÙøÜÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3" @ 0.50 20. êø. *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü òŜćđóéćîĒñŠî÷ĉïàĆęöïĂøŤéĀîć 9 öö.25 øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) Āöć÷đĀêč òŜćđóéćîĒñŠî÷ĉïàĆęöïĂøŤéĀîć 9 öö.20 1. 1.ö.52 20.60 ö. 1.00 = 60.00 1 êø.00 = 70. 70. 1. êø.×îćé 1.00 0.41 845.00 1 êø. 1. 70.52 20.20 1.60 ö.00 = 88.00 27. *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ¤¸œµ‡¤ 2555 .20 x 2.40 êø.50 20.48 0.00 27.60x0.00 530. öĊĂąúĎöĉđîĊ÷öôĂ÷úŤ ÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3"@ 0.48 0.48 0. *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü òŜćđóéćîĒñŠî÷ĉïàĆęöïĂøŤéĀîć 12 öö.40 5.52 20.00 368 1 ĒñŠîÙĉé 2.00 0.40 êø.00 405.ö.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 165 êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę 7. *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü òŜćđóéćîĒñŠî÷ĉïàĆęöïĂøŤéĀîć 12 öö.ô.24 7.ö.33 254. êø.ö.52 20.50 20. 88.40 ö. úï.20x2.60 ö. ÖÖ.00 0. êø.ö.ö.60x0.×îćé 1.ö. ēÙøÜÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ1-1/2"x 3"@ 0. 60.00 254.50 20. êø.33 530.40 5.ô.60x0.60 ö. ēÙøÜÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ1-1/2"x 3"@ 0.00 0.00 350 1 ĒñŠîÙĉé 2.40 êø.00 1 êø.ö.22 7.00 = 70.48 0.20 1. ÖÖ.20 1. êø. êø.ö. ÖÖ.00 492 1 ĒñŠîÙĉé 2.00 845.ö.20x2.40 ö.ö.23 7. ÖÖ.ö.00 501 1 ĒñŠîÙĉé 2.ô.20 x 2.40 ö.60 5.ö.00 1 êø.×îćé 1.ö.60x0.00 27.ô.ö.×îćé 1.00 27.60 5.ö.40 ö. êø.

êø.ö. öĊĂąúĎöĉđîĊ÷öôĂ÷úŤ ÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ1-1/2"x 3"@0.33 88.ö.29 7. *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü òŜćđóéćîĒñŠî÷ĉïàĆęöïĂøŤéĀîć 12 öö. öĊĂąúĎöĉđîĊ÷öôĂ÷úŤ ÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ1-1/2"x 3"@0.48 0. 116.40 ö.33 530. êø. êø.ô.20 1.60x0. úï. 1. 88.166 DPT คู่มือการประมาณราคา êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę 7.00 = 88.ö.40 ö.40 êø.×îćé 1.00 368 1 ĒñŠîÙĉé 2.00 27.×îćé 1.00 397 1 ĒñŠîÙĉé 2. ÖÖ.ö.00 548 1 ĒñŠîÙĉé 2.33 254.40 ö. 88. êø.20 1.52 20.00 1 êø.60x0.60x0. ÖÖ.ö.67 845.20x2.00 0.20x2.67 405. êø.60 ö. òŜćđóéćîĒñŠî÷ĉïàĆęöïĂøŤéĀîć 9 öö.33 1 ĒñŠîÙĉé 2. 1.33 405.00 0. *đñČĂČę % đÿĊ÷Ċ Āć÷Ēúššü òŜćđóéćîĒñŠî÷ĉïàĆęöïĂøŤéĀîć 12 öö.48 0.ö.27 7.00 = 116.ö.50 20.00 1.ö.67 530.ö. 1.ö. ßîĉéÖĆîÙüćößČĚî ÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ1-1/2"x 3"@ 0. ÖÖ. úï.40 ö.00 1 êø.50 20.ö. úï. öĊĂąúĎöĉđîĊ÷öôĂ÷úŤ ÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3"@ 0.00 = 88.30 øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) Āöć÷đĀêč òŜćđóéćîĒñŠî÷ĉïàĆęöïĂøŤéĀîć 9 öö.00 1 êø.40 êø.60x0.ö. êø. ¤¸œµ‡¤ 2555 .40 5. 88.48 0.60 5.00 519 1 ĒñŠîÙĉé 2.20 1.60x0.28 7.×îćé 1.60 5.40 êø.52 20.50 20.40 ö.ö.ö.40 êø. 1. ßîĉéÖĆîÙüćößČĚî ÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3"@ 0.40 êø.67 254.60ö.48 0.ö.20x2.60 ö.00 27. úï.50 20.00 êø.52 20.20 1.ô.26 7. ÖÖ. 116.×îćé 1.52 20.00 27. êø.00 = 116.00 27.20 x 2.60ö.×îćé 1. êø.00 1 êø.33 845.ö. # *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü òŜćđóéćîĒñŠî÷ĉïàĆęöïĂøŤéĀîć 9 öö.ô.ö.00 0. 1.ö.00 0.ô.20 x 2.60 ö.40 5.

คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 167 êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę 7.×îćé 1.50 20.×îćé 1.ö.×îćé 1.60x0.40 êø.00 97.40 5. 116. 116.50 20.26 35. ßîĉéÖĆîÙüćößČĚî ÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3"@ 0.00 1. (TG.50 20.00 27.ö. êø.ô.ö.00 1 êø.26 3.52 20.×îćé 1. êø.00 0.ô.(TG.11 ÖÖ. ēÙøÜÙøŠćüđĀúĘÖßčïÿĆÜÖąÿĊ@ 0.00 75.ö.00 = 116. 70. 1. 1 êø.ö. ÖÖ. ēÙøÜÙøŠćüđĀúĘÖßčïÿĆÜÖąÿĊ@ 0. ÖÖ.00 75. êø.) *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ** øüöÙŠćĒøÜÜÜćî *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ¤¸œµ‡¤ 2555 .60 ö.41 97.40 êø. 845.20x2.67 530.ö.00 97.ö.60 5. êø.32 7.20 1.00 397 1 ĒñŠîÙĉé 2.00 1.31 7.00 27.00 êø.00 0.60 0 60x0 60 ö. êø.00 70.ö.85 1 ĒñŠîÙĉé 2.67 405.ö.00 20.ö.52 20.20 ÖÖ.26 3. 1.20x2.00 27. êø.00 257 1 ĒñŠîÙĉé 2. úï.) òŜćđóéćîĒñŠî÷ĉïàĆęöïĂøŤéĀîć 12 öö.60x0. 0.60 ö.ö. ßîĉéÖĆîÙüćößČĚî ÙøŠ ßîéÖîÙüćößî ÙøćüĕöđîĂĒ×Ü1 ćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ1-1/2"x 1/2 x 33"@ @ 0. êø. ÖÖ.ö.11 1.41 97. 0.ô.60 ö. Āöć÷đĀêč *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü òŜćđóéćîĒñŠî÷ĉïàĆęöïĂøŤéĀîć 12 öö.ö.00 0.00 êø.40 ö.48 úï. 1.00 = 60. *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü òŜćđóéćîĒñŠî÷ĉïàĆęöïĂøŤéĀîć 12 öö.85 20. úï.ö.00 1 êø.40 ö.ö.48 0.40 êø.ö.00 1 êø.48 0.60 5.ö.40 êø.34 øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) 0.20 1.00 519 1.00 = 116.40 ö.00 êø.ö.52 20. ö òŜćđóéćîĒñŠî÷ĉïàĆęöïĂøŤéĀîć 9 öö.33 7.67 845. 1.67 254. êø.26 35.ö. 1.20x2.40 ö. 60.00 = 405.00 548 1 ĒñŠîÙĉé 2.20x2.

úĉêø êø.67 97.86 2.20x2.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .00 75.80 0.) üĆÿéčöüúøüö×ĂÜÜćîÖŠĂñîĆÜéšü÷üĆÿéčßîĉéêŠćÜė 8.ö.ö. .ö. ÖÖ.îĚĞć÷ćñÿöðĎîÖŠĂ .76 28. êø.ö.) òŜćđóéćîĒñŠî÷ĉïàĆęöïĂøŤéĀîć 12 öö. (TG.33 389 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ¤¸œµ‡¤ 2555 .00 1.2 ñîĆÜÖŠĂĂĉåöĂâÿćöĆâ (đêĘöĒñŠî) .ö.00 0. úĉêø úï.00 0.35 7. êø.20x2. êø.ö.60 ö. öĊĂąúĎöĉđîĊ÷öôĂ÷úŤ ÙøŠćüđĀúĘÖßčïÿĆÜÖąÿĊ@ 0.×îćé 1.ö. (TG.00 20.11 1.00 75. ÖÖ.77/2531 276 34.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .90 0.14 35.36 8 øć÷Öćø òŜćđóéćîĒñŠî÷ĉïàĆęöïĂøŤéĀîć 9 öö.40 ö.ö.16 0.0164 = 118. êø. .0164 = 237.ö. 1.12 20 1 ÖšĂî ÖÖ.5 àö.00 = 116.00 0.îĚĞćñÿöðĎî 8.16 188 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü öĂÖ.ö.00 êø.00 0.33 97.26 3.00 418. Āöć÷đĀêč *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü öĂÖ.00 1. êø.00 0.00 75.85 20.77/2531 138 16.68 34. úĉêø úï.00 = 20.îĚĞćñÿöðĎî ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) 1.00 75.00 20.ö.26 35.ö.33 97.ö.ö.ö.40 êø. 116. 88.ö. 20.26 3.ĂĉåÿćöĆâ (ĂĉåöĂâ) ×îćé 7 x 16 x 3. úĉêø êø.40 êø.26 35.26 14. 1.00 20.ö.86 2.×îćé 1.11 1.60 ö.ĂĉåÿćöĆâ (ĂĉåöĂâ) ×îćé 7 x 16 x 3.01 0.îĚĞć÷ćñÿöðĎîÖŠĂ .ìøć÷Ā÷ćï . êø.1 ñîĆÜÖŠĂĂĉåöĂâÿćöĆâ (ÖŠĂÙøċęÜĒñŠî) .00 1 êø.ö.00 = 88.00 75.00 284 1 ĒñŠîÙĉé 2.67 97.00 75. 0.05 10 1 ÖšĂî ÖÖ.00 1 êø.ö.00 418. 0.00 1. 1 êø.5 àö. êø.00 1.ìøć÷Ā÷ćï .40 ö.00 313 1 ĒñŠîÙĉé 2.85 20.00 50.36 72.14 35. öĊĂąúĎöĉđîĊ÷öôĂ÷úŤ ÙøŠćüđĀúĘÖßčïÿĆÜÖąÿĊ@ 0.40 0.168 DPT คู่มือการประมาณราคา êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę 7. êø.00 266 1.00 êø.

ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .25 12.01 1 ÖšĂî ÖÖ. úĉêø êø.50 2. 6. ÖÖ.ÙĂîÖøĊêïúĘĂÖßîĉéÖĆîòîúĉĚîÙĎŠ . ÖÖ.30 12.18 0.45 6.ö.25 2.75 0.ÙĂîÖøĊêïúĘĂÖ .ö.00 418.25 14.00 0.îĚĞćñÿöÙĂîÖøĊê 8.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 169 êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ 8.10 35.03 4.30 12.ö.18 0.54 0.08 115 đñČęĂðøĉöćè 5% 13 9.18 0.00 0.00 418. .00 418.15 1 ÖšĂî ÖÖ.378.03 5 1 ÖšĂî ÖÖ.14 35. 26.30 16.04 7.îĚĞćñÿöÙĂîÖøĊê 8. .4 ñîĆÜÖŠĂÙĂîÖøĊêïúĘĂÖ×îćé 19 x 39 x 7 àö. úï.00 10. úĉêø êø.ìøć÷Ā÷ćï .14 208.00 0. .ö.00 10. ÖÖ.72 0.0164 = 81.0164 = 97.07 1.0164 = 117. ÖÖ.ìøć÷Ā÷ćï .0164 = 1.17 đñČęĂðøĉöćè 5% * *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ¤¸œµ‡¤ 2555 .ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .54 0.03 3.îĚĞć÷ćñÿöðĎîÖŠĂ .7 ñîĆÜÖŠĂÙĂîÖøĊêïúĘĂÖßîĉéÖĆîòîúĉĚîÙĎŠ×îćé 19 x 39 x 9 àö. úï.11 141 đñČęĂðøĉöćè 5% 13 4. .75 0.50 20.îĚĞć÷ćñÿöðĎîÖŠĂ . 16.00 3.27 6.14 35. úï.3 ñîĆÜÖŠĂĂĉåéĉîđñćßîĉéìîĕô (ÖŠĂÙøċęÜĒñŠî) .413 đñČęĂðøĉöćè 5% 13 6. úï.06 146 đñČęĂðøĉöćè 5% 13 ÖšĂî 4.6 ñîĆÜÖŠĂÙĂîÖøĊêïúĘĂÖßîĉéߊĂÜúöøąïć÷ĂćÖćý×îćé 19 x 39 x 9 àö.50 0.îĚĞćñÿöÙĂîÖøĊê 8. úĉêø êø.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (ßîĉéóĉđýþ) .ö. .05 5.75 ÖÖ.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .ìøć÷Ā÷ćï .ö.00 0.ÙĂîÖøĊêïúĘĂÖ . 9.îĚĞć÷ćñÿöðĎîÖŠĂ . úĉêø êø.Ăĉåéĉîđñćßîĉéìîĕô ×îćé 11 x 23 x 7 àö.47 0.5 ñîĆÜÖŠĂÙĂîÖøĊêïúĘĂÖ×îćé 19 x 39 x 9 àö.17 6.îĚĞć÷ćñÿöðĎîÖŠĂ .ìøć÷Ā÷ćï .îĚĞćñÿöÙĂîÖøĊê 8.89 1 ÖšĂî ÖÖ.00 2.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) Āöć÷đĀêč 53 5.ö.54 0.14 35.00 418.00 2.ö.00 17.15 0. 7.ÙĂîÖøĊêïúĘĂÖßîĉéøąïć÷ĂćÖćý .

ö.170 DPT คู่มือการประมาณราคา êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø .ÙĂîÖøĊêöüúđïć .ö.00 48.00 = 1. ÖÖ. úĉêø ÖÖ.00 9.0164 23.50 55.ö.ìøć÷Ā÷ćï .74 1.89 úĉêø 1 êø.50 5.00 25.ÙĂîÖøĊêöüúđïć .5 àö.8. 0.82 3.06 8.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .70 5.41 0. ñîĆÜÖŠĂĂĉåöüúđïć ×îćé 20 x 60 x 7.ö. ÖÖ.875.425.0164 = øćÙćøüö (ïćì) 6.îĚĞćñÿöÙĂîÖøĊê 8.00 = 1.00 48.îĚĞć÷ćñÿöðĎîÖŠĂ .18 ÖÖ.70 3. 57.00 418.526 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 25 1. 3.ïúŢĂÖĒÖšü .06 237 Āöć÷đĀêč *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü öĂÖ. 35.38 1 ÖšĂî êø. êø.00 9.00 5. 24.37 0.ìøć÷úąđĂĊ÷é ¤¸œµ‡¤ 2555 .0164 23.îĚĞćñÿöÙĂîÖøĊê .14 435.40 đñČęĂðøĉöćè 5% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü üĆÿéčöüúøüö×ĂÜÜćîïčñîĆÜéšü÷üĆÿéčÿĞćđøĘÝøĎðêŠćÜė 9.68 úĉêø 1 êø. 3.07 8. êø.06 339 25 1.ïúŢĂÖĒÖšü . .ðĎîÖŠĂÿĞćđøĘÝøĎð .05 ÖÖ.98 0. 2.51 úĉêø 1 êø.74 1.ðĎîÖŠĂÿĞćđøĘÝøĎð .58 ÖÖ.îĚĞćñÿöÙĂîÖøĊê .65 0.00 5.ðĎîÖŠĂÿĞćđøĘÝøĎð .ö.1 ðĎîìøć÷ÿĞćĀøĆïøĂÜóČĚîïčüĆÿéčĒñŠîÿĞćđøĘÝøĎð (Āîć 1. úĉêø ÖÖ. .22 0.00 48.ðĎî÷ćĒîü 9 ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) 0.86 ÖÖ.04 úï.06 276 đñČęĂðøĉöćè 5% * öĂÖ. 75.60 0.00 53.60 0.ðĎîÖŠĂÿĞćđøĘÝøĎð . 3.00 0. 31.79 17.0164 = 222.00 48.11 ñîĆÜÖŠĂïúŢĂÖĒÖšü ×îćé 19 x 19 x 10 àö.îĚĞćñÿöÙĂîÖøĊê 8.53 0.îĚĞćñÿöÙĂîÖøĊê 8.ö.00 54.ö. 0.ö.9 ñîĆÜÖŠĂĂĉåöüúđïć ×îćé 20 x 60 x 10 àö.0164 = 283.ðĎî÷ćĒîü 8.30 53.978 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 12.1505/2541 9 ÖšĂî 9.54 0.38 1 ÖšĂî êø.5 àö.10 ñîĆÜÖŠĂïúŢĂÖĒÖšü ×îćé 19 x 19 x 8 àö.37 0.) . . .95 0.ö.1505/2541 9 ÖšĂî 9.03 úï.30 12.ĂčðÖøèŤđÿøĉöðĎîÖŠĂ (Expansion Strip) .ĂčðÖøèŤđÿøĉöÖŠĂ (Expansion Strip) .

îĚĞćñÿöðĎî 9.08 úï.îĚĞćñÿöðĎî 9.îĚĞćñÿöðĎî ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) 3 úĉêø 1 êø.ìøć÷úąđĂĊ÷é .îĚĞć÷ćñÿöðĎîÞćï .05 77 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 15.îĚĞćñÿöðĎî 9. 2.25 33.50 17.50 17.3 ðĎîÞćïñĉüđøĊ÷ïÿĞćĀøĆïĂĉåöüúđïć (Āîć 1 àö.0164 = 0. 2.) .79 17. 0. ÖÖ. 2.04 0.îĚĞćñÿöðĎî 9.00 0.ö.00 ÖÖ.58 ÖÖ.52 17.0164 = 50.ö.00 38 0. 2.5 àö.ìøć÷úąđĂĊ÷é .ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .6 ðĎîÞćïñĉüÿúĆéðĎîðćééšü÷đÖøĊ÷Ü (Āîć 2 àö.40 0.) .ìøć÷úąđĂĊ÷é .5 àö.2 ðĎîÞćïñĉüđøĊ÷ï (Āîć 1.05 51 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 18.04 0.20 úĉêø 1 êø.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .îĚĞć÷ćÖĆîàċö SIKA .00 418.ö.ðĎîàĊđöîêŤñÿö(Silica Cement) .14 35.00 435.53 26. 0.ö.05 73 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 18.40 0.91 0.îĚĞć÷ćñÿöðĎîÞćï . 0.52 17.ö.îĚĞć÷ćñÿöðĎîÞćï .00 0.4 ðĎîÞćïñĉüàĊđöîêŤ×ĆéöĆîđøĊ÷ï (Āîć 1.04 úï. 2. 5 úĉêø 1 êø.0164 = 33.08 3 1 ÖÖ.0164 = 38. 3 úĉêø 1 êø.14 35.) .00 435. 0.ðĎîÞćïÿĞćđøĘÝøĎð .คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 171 êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø .0164 = 38.04 úï.00 0.îĚĞć÷ćñÿöðĎîÞćï .67 ÖÖ.05 ÖÖ.14 35.) . 0. 0.00 435.60 0.ö. úĉêø úĉêø êø.50 ÖÖ.5 ðĎîÞćïñĉüàĊđöîêŤ×ĆéöĆîđøĊ÷ïñÿöîĚĞć÷ćÖĆîàċö (Āîć 1.75 ÖÖ. 3.50 0.0164 = 25.05 43 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 12.ö.08 93 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü Āöć÷đĀêč ¤¸œµ‡¤ 2555 .îĚĞćñÿöðĎî 9.ö. 3 úĉêø 1 êø.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .50 ÖÖ.50 17.ìøć÷Ā÷ćï .ö.14 35. úï.40 3.) .5 àö.05 61 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 19.00 0.ö. 0.44 0.

5 àö.05 8. úï.26 32.79 78.50 0.37 3.) .00 17. ÖÖ.79 78.13 250 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ĒñŠî ÖÖ. 33.îĚĞćĚ ñÿöðĎî ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) 12.65 38. úï. úĉêø êø.14 9.5 àö.ö.7 ñîĆÜÞćïðĎîñĉüÖøüéúšćÜ (Āîć 1.04 .ÖøüéîĚĞćÝČé .0164 = 364.ĀĉîđÖúĘé (ÙúąÿĊ) .ö.52 10.10 431 đñČęĂÙŠćüĆÿéč 5% ĒñŠî ÖÖ.40 .) .50 ÖÖ.43 ÖÖ.ìøć÷úąđĂĊ÷é 0.ö.22 65.00 17.00 2.0164 = 718.00 0. 8 úĉêø 1 êø.9 ñîĆÜïčÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćēöđÿÙđÙúČĂïđàøćöĉÙ ×îćé 1"x 1" (ĒñŠî 12" x 12") .10 8 1 9. úï.05 ÖÖ.03 ÖÖ.40 0.ÿĊòčśî .40 0.50 0.50 43. úĉêø êø. ÖÖ. ÖÖ.50 43.ìøć÷úąđĂĊ÷é . 28. 8. 0.00 0.25 38.13 271 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ÖÖ.00 0.00 .ö. úĉêø êø.00 435. 0.90 69.00 435.îĚĞćñÿöðĎî 6 1 øćÙćøüö (ïćì) Āöć÷đĀêč *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ¤¸œµ‡¤ 2555 . 65.99 90.00 435.14 25.0164 = 25. ÖÖ.ö.04 .42 22.00 0.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) 18.ö.ðĎîàĊđöîêŤ×ćü .37 3.ðĎîàĊđöîêŤ×ćü .10 ñîĆÜïčÖøąđïČĚĂÜēöđÿÙĒÖšü ×îćé 1"x 1" (ĒñŠî 12" x 12") .0164 = 25.00 435.ÿĊòčśî .ìøć÷úąđĂĊ÷é 0.40 .ðĎî÷ćĒîü 0.ö.10 úï.30 32.10 784 đñČęĂÙŠćüĆÿéč 5% 12. 2.ÖøąđïČĚĂÜēöđÿÙĒÖšü 1" x 1" 11 .ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) 18.00 2.00 0.50 0.îĚĞćñÿöðĎî 6 1 9.8 ñîĆÜÞćïðĎîñĉüĀĉîúšćÜ (Āîć 1.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) . 2.52 10.172 DPT คู่มือการประมาณราคา êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø 9.ìøć÷úąđĂĊ÷é .15 65. ÖÖ.ÖøąđïČĚĂÜđÙúČĂïēöđÿÙđÙúČĂïđàøćöĉÙ 1" x 1" 11 .ðĎî÷ćĒîü 0.îĚĞćñÿöðĎî 9.00 .ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .14 25.ö.14 9.

ÖøąđïČĚĂÜđÙúČĂïđàøćöĉÙ ×îćé 8"x 8" (25+1 ĒñŠî) .ö.00 0.23 = 341.ö.ö.25 38.ö.10 10.25 2.38 0.ö.00 0.14 25.06 17.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .04 6 1.00 1 ĒñŠî ÖÖ.40 0.22 0.04 6 1.ö.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 173 êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø 9.ðĎî÷ćĒîü .00 2. ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) Āöć÷đĀêč 105 18.50 17.74 17. úĉêø êø.ÙĉĚü óĊ üĊ àĊ.îĚĞćñÿöðĎî .00 38.00 1 ĒñŠî ÖÖ.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) . úĉêø êø.ö.0164 10.40 0.14 ñîĆÜïčÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂïđàøćöĉÙÿĊíøøöéć ×îćé 8"x 8" .25 38.00 0.50 17.40 0. ÖÖ.ÙĉĚü óĊ üĊ àĊ. 3.10 10.00 0.13 ñîĆÜïčÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂïđàøćöĉÙÿĊ×ćü ×îćé 8"x 8" .52 5. 9.ìøć÷úąđĂĊ÷é .00 1 ĒñŠî ÖÖ. úï. úï. 7.00 435.23 = 299.ÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂïđàøćöĉÙÿĊ×ćü 4"x4" (100+5 ĒñŠî) .23 280 đñČęĂðøĉöćè *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ¤¸œµ‡¤ 2555 .52 2. 2.22 0.23 417 đñČęĂðøĉöćè 26 18.00 435.00 435.îĚĞćñÿöðĎî .23 = 208.11 ñîĆÜïčÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂïđàøćöĉÙÿĊ×ćü ×îćé 4"x 4" . 9.ö.52 38.ÖøąđïČĚĂÜđÙúČĂïđàøćöĉÙÿĊíøøöéć ×îćé 8"x 8" (25+1 ĒñŠî) . êø.10 10.îĚĞćñÿöðĎî .00 0.04 6 1.ö.ðĎî÷ćĒîü .ìøć÷úąđĂĊ÷é . êø.10 10. ÖÖ.ÙĉĚü óĊ üĊ àĊ.85 2.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) . ÖÖ. úï.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .14 25.ÙĉĚü óĊ üĊ àĊ.îĚĞćñÿöðĎî .ö.14 23.ö.52 5.04 6 1.23 267 đñČęĂðøĉöćè 26 18.ðĎî÷ćĒîü .23 374 đñČęĂðøĉöćè 105 18. úĉêø êø.ÖøąđïČĚĂÜđÙúČĂïđàøćöĉÙÿĊíøøöéć 4"x4" (100+5 ĒñŠî) .14 23.12 ñîĆÜïčÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂïđàøćöĉÙÿĊíøøöéć ×îćé 4"x 4" .ö. 8. êø.00 1 ĒñŠî ÖÖ.ðĎî÷ćĒîü . úï.40 0.23 = 195.00 0.00 0.0164 10.00 0. ÖÖ. úĉêø êø. 9.0164 10.ìøć÷úąđĂĊ÷é .0164 10.38 0.52 9.52 8.00 435. êø.ìøć÷úąđĂĊ÷é .

ÙĉĚü óĊ üĊ àĊ. úĉêø êø.ìøć÷úąđĂĊ÷é .0164 10.14 25.00 1 ĒñŠî ÖÖ.ö.23 257 đñČęĂðøĉöćè *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ¤¸œµ‡¤ 2555 .0164 10.ðĎî÷ćĒîü .10 10.23 = 221.îĚĞćñÿöðĎî . úï.ö.14 25.20 0.00 0. êø.52 5.17 ñîĆÜïčÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂïđàøćöĉÙÿĊöĊúüéúć÷ ×îćé 8"x 10" .ö.00 0.18 ñîĆÜïčÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂïđàøćöĉÙÿĊíøøöéć ×îćé 12"x 12" . ÖÖ.ö. 9.50 38.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .ÖøąđïČĚĂÜđÙúČĂïđàøćöĉÙÿĊíøøöéć 12"x12" (11+1 ĒñŠî) .00 435. ÖÖ.40 0. úï.ö.îĚĞćñÿöðĎî .ö.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .40 0.05 38.40 0.10 10.ðĎî÷ćĒîü .00 17.ðĎî÷ćĒîü .ðĎî÷ćĒîü .23 293 đñČęĂðøĉöćè 21 18.ÙĉĚü óĊ üĊ àĊ.ö.23 261 đñČęĂðøĉöćè 21 18. úï. êø.50 17.52 4.00 0.23 = 199.04 6 1. êø.10 10.14 25. úĉêø êø.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .15 ñîĆÜïčÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂïđàøćöĉÙÿĊöĊúüéúć÷ ×îćé 8"x 8" .14 25. 9. 9.îĚĞćñÿöðĎî .23 = 190.ÙĉĚü óĊ üĊ àĊ. 9.ö.0164 10.50 2.50 17.04 6 1.ö.00 435.00 38.ö.ö.00 17.00 0.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .00 0. êø.174 DPT คู่มือการประมาณราคา êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø 9.ÖøąđïČĚĂÜđÙúČĂïđàøćöĉÙÿĊúüéúć÷ ×îćé 8"x8" (25+1 ĒñŠî) .0164 10.ö.00 1 ĒñŠî ÖÖ. 8.23 271 đñČęĂðøĉöćè 12 18.00 1 ĒñŠî ÖÖ. 15.16 ñîĆÜïčÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂïđàøćöĉÙÿĊíøøöéć ×îćé 8"x 10" . úï. ÖÖ.ìøć÷úąđĂĊ÷é .ÖøąđïČĚĂÜđàøćöĉÙÿĊíøøöéć 8"x10" (20+1 ĒñŠî) .îĚĞćñÿöðĎî .00 0.ìøć÷úąđĂĊ÷é .00 435.52 5.18 0. ÖÖ.22 0.ÙĉĚü óĊ üĊ àĊ.50 2. úĉêø êø.00 435. ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) Āöć÷đĀêč 26 18.05 2. úĉêø êø.00 0.00 38.00 1 ĒñŠî ÖÖ.40 0.10 10.50 2.ìøć÷úąđĂĊ÷é .04 6 1.04 6 1.23 = 186.ÖøąđïČĚĂÜđÙúČĂïđàøćöĉÙÿĊöĊúüéúć÷ 8"x10" (20+1 ĒñŠî) .20 0.52 5.00 0. 9.

ÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćĕöŠđÙúČĂï×îćé 6"x 6" (40+3 ĒñŠî) .ö.20 ñîĆÜïčÖøąđïČĚĂÜĒÖøîĉêēêšßîĉéñĉüöĆî ×îćé 12" x 12" .23 292 đñČęĂðøĉöćè 12 18. úï.ö.ö. ÖÖ.18 0.12 0.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .ìøć÷úąđĂĊ÷é .ö.00 435.20 38.23 ñîĆÜïčÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćĕöŠđÙúČĂïÿĊ (ÿĊĂĉå) ×îćé 6"x 6" .00 0.0164 = 522.ö.50 2. úï.52 3.îĚĞćñÿöðĎî 9.80 18.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .00 435.îĚĞćñÿöðĎî .00 0.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) Āöć÷đĀêč 14 18.19 ñîĆÜïčÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂïđàøćöĉÙÿĊöĊúüéúć÷ ×îćé 12"x 12" .04 6 1 ĒñŠî ÖÖ.ö. ÖÖ.10 10.14 27.04 6 1.00 2.ìøć÷úąđĂĊ÷é . 67.ÙĉĚü óĊ üĊ àĊ.14 25. ÖÖ.37 2.00 0.40 0.52 3. úï.22 ñîĆÜïčÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćĕöŠđÙúČĂïÿĊ (ÿĊĂĉå) ×îćé 4"x 4" .ÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćĕöŠđÙúČĂï×îćé 4"x 4" (90+5 ĒñŠî) .îĞĚćñÿöðĎî 9. 35.10 589 đñČęĂðøĉöćè 43 ĒñŠî 18.46 38.ìøć÷úąđĂĊ÷é .91 38. 15.ðĎî÷ćĒîü .52 4.25 17. úï.ö.00 17. 12.ÖøąđïČĚĂÜđÙúČĂïđàøćöĉÙÿĊöĊúüéúć÷ 12"x12" (11+1 ĒñŠî) .00 1 ĒñŠî ÖÖ.14 25.04 6 1 ĒñŠî ÖÖ.40 0.10 486 đñČęĂÙŠćüĆÿéč 10% 95 18.40 0.0164 = 420.26 17.ðĎî÷ćĒîü .38 0.ðĎî÷ćĒîü .14 25.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 175 êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø 9. ÖÖ.0164 = 427. úĉêø êø.14 531. 9.ìøć÷úąđĂĊ÷é .40 0.ðĎî÷ćĒîü .00 0.îĚĞćñÿöðĎî 9.00 435. êø.13 0.00 0.00 435.00 0.00 2.23 = 221.50 17.0164 10.ö.21 ñîĆÜïčÖøąđïČĚĂÜĒÖøîĉêēêšßîĉéñĉüöĆî ×îćé 12" x 24" .80 2.50 38.04 6 1 ĒñŠî ÖÖ.00 ÖÖ.00 0.52 10.00 0.ÖøąđïČĚĂÜĒÖøîĉêēêšßîĉéñĉüöĆî ×îćé 12" x 24" .10 479 đñČęĂðøĉöćè 5.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) . úĉêø êø.ÖøąđïČĚĂÜĒÖøîĉêēêšßîĉéñĉüöĆî ×îćé 12" x 12" (11+1 ĒñŠî) . 5.52 đñČęĂðøĉöćè *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ¤¸œµ‡¤ 2555 .00 38. úĉêø êø.ö. úĉêø êø.

.ö.ö.40 0.ðĎî÷ćĒîü .îĚĞćñÿöðĎî 9.65 38.ö.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .0164 = 6. úï.75 38.ÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂï×îćé 4"x 4" (90+5 ĒñŠî) .52 6.00 30.10 975 đñČęĂðøĉöćè 1.00 ÖÖ.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .94 17.00 êø.55 2.25 ñîĆÜïčÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂïÿĊĕôÿĎÜ (ÿĊöćêøćåćî) ×îćé 6"x 6" . ÖÖ. úĉêø êø.ðĎî÷ćĒîü .04 6 1 ĒñŠî ÖÖ.00 435.ðĎîàĊđöîêŤñÿö(Silica Cement) .ö.40 0.25 ÖÖ.65 2.25 0.ðĎî÷ćĒîü .00 30.04 6 1 ĒñŠî ÖÖ.40 0.ö.00 0.îĚĞćñÿöðĎî 9. 0.ÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂïÿĊ×îćé 8"x 8" (25+1 ĒñŠî) .00 435.75 17.00 38.00 0.12 ÖÖ.52 5.îĚĞć÷ćìćÖĆîàċö .04 6 1 ĒñŠî ÖÖ.ö.04 úï. ÖÖ.04 úï.38 0. 7.10 793 đñČęĂðøĉöćè 43 18. ÖÖ.ðĎî÷ćĒîü .0164 = 726.ö.ö.10 817 đñČęĂðøĉöćè 26 18.27 ñîĆÜïčĒñŠîĀĉîĂŠĂî (Ĕîðøąđìý) ×îćé 30 x 60 x 2 àö.ìøć÷úąđĂĊ÷é .00 0.14 27.40 0.00 0. 0. 630.ìøć÷úąđĂĊ÷é .0164 = 912.14 27.60 38. 35.ñîĆÜĀĉîĂŠĂîÿĊđìć-×ćü (×ćüđìćÿøąïčøĊĄúĄ) .14 25.00 435. 27.ÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂï×îćé 6"x 6" (40+3 ĒñŠî) .26 ñîĆÜïčÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂïÿĊĕôÿĎÜ (ÿĊöćêøćåćî) ×îćé 8"x 8" . úï. úï.176 DPT คู่มือการประมาณราคา êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø .ö.ðĎî÷ćĒîü . 17.00 693.52 10.24 ñîĆÜïčÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂïÿĊĕôÿĎÜ (ÿĊöćêøćåćî) ×îćé 4"x 4" .ìøć÷úąđĂĊ÷é .ö.0164 = 754.îĚĞćñÿöðĎî 9. 1.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .ìøć÷úąđĂĊ÷é ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) 0. úĉêø êø.00 435.40 đñČęĂÙŠćüĆÿéč 10% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ¤¸œµ‡¤ 2555 .00 0.14 27.26 17. 0.00 êø.52 3. 18.00 0.00 0.00 2. 6 úĉêø 1 êø.îĚĞćñÿöðĎî 9.00 17. úĉêø êø.10 595 Āöć÷đĀêč *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 95 18.22 0.10 2.00 435.ö.ìøć÷úąđĂĊ÷é .75 17.

00 úï.00 937 đñČęĂÙŠćüĆÿéč 10% 1.îĚĞćñÿöðĎî ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) 6 úĉêø 1 øüö 1 êø.40 0.îĚĞć÷ćìćÖĆîàċö .ßöóĎÝĊîĄúĄ) .îĚĞćñÿöðĎî .958. .ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .10 10.00 ÖÖ.0164 12.ö.0164 1.00 18. úĉêø øüö êø.52 3.00 0.ĂčðÖøèŤ×Ă÷ċéĒñŠî 9.00 = 0.00 1.ö.12 0.ö. 2.ñîĆÜĀĉîĒÖøîĉêõć÷Ĕîðøąđìý (đìćÝĊî.ö.00 17.14 ÖÖ.00 2.0164 10. êø. 760.14 25.ĂčðÖøèŤ×Ă÷ċéĒñŠî 9.îĚĞć÷ćìćÖĆîàċö .ìøć÷úąđĂĊ÷é .00 êø. . 25.ö. .ðĎî÷ćĒîü .00 435. úï.00 2.00 30.00 0.ö.00 = 748.00 0.04 6 êø.40 0.14 25.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 177 êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø .10 10.00 30.00 0.ìøć÷úąđĂĊ÷é .ö.00 38. úĉêø øüö êø.ö.îĚĞć÷ćìćÖĆîàċö .00 30. 680.ðĎî÷ćĒîü . ÖÖ.00 18.13 0.40 0. ÖÖ.ßöóĎÝĊîĄúĄ) . 1. 0.ö. 435.ñîĆÜĀĉîĒÖøîĉêõć÷Ĕîðøąđìý (éĞćĕì÷) .780.00 1.10 đñČęĂÙŠćüĆÿéč 10% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ¤¸œµ‡¤ 2555 .00 435.00 17.ñîĆÜĀĉîĒÖøîĉêõć÷Ĕîðøąđìý (đìćÝĊî.04 6 1 1 êø.00 38.0164 10.28 ñîĆÜïčĒñŠîĀĉîĒÖøîĉê (Ĕîðøąđìý) ×îćé 30 x 60 x 2 àö.ðĎî÷ćĒîü .ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .îĚĞćñÿöðĎî . ÖÖ.29 ñîĆÜïčĒñŠîĀĉîĒÖøîĉê (Ĕîðøąđìý) ×îćé 40 x 80 x 2 àö.25 17.04 6 1 1 êø.ĂčðÖøèŤ×Ă÷ċéĒñŠî 9.00 38.ö. êø.îĚĞćñÿöðĎî .10 12.00 792 Āöć÷đĀêč *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 1.52 3.00 úĉêø 0.00 18. ÖÖ.00 1.12 0.52 3.ö. 30.ö.00 30.00 847 đñČęĂÙŠćüĆÿéč 10% 1.00 = 836.30 ñîĆÜïčĒñŠîĀĉîĒÖøîĉê (Ĕîðøąđìý) ×îćé 40 x 80 x 2 àö.ìøć÷úąđĂĊ÷é .00 30. úï.00 0.

ö. êø.ö.00 367.ĒñŠîĀĉîđìĊ÷öÿĞćđøĘÝ×îćé 1.80 38. ÖÖ.14 27.00 30.52 3.30 ö.ìøć÷úąđĂĊ÷é 0.00 øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) Āöć÷đĀêč øüö êø.0164 18.ö.178 DPT คู่มือการประมาณราคา êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø .ö.ö.00 = 3.00 .00 1 ñîĆÜïčĒñŠîĀĉîĒÖøîĉê (Ĕîðøąđìý) ×îćé 40 x 80 x 2 àö.00 350.ö.64 2.ĂčðÖøèŤ×Ă÷ċéĒñŠî 9.025.00 2.00 465 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂÙŠćüĆÿéč 5% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂÙŠćüĆÿéč 5% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂÙŠćüĆÿéč 5% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂðøĉöćè *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü (ÖøąđïČĚĂÜđÙîĕà) ĒñŠî ÖÖ.958.îĚĞćñÿöðĎî 6 .059 êø.ÿĊđìć) . úï. êø.00 0. (Dry Process) .îĚĞć÷ćìćÖĆîàċö 1.ñîĆÜĀĉîĒÖøîĉêõć÷Ĕîðøąđìý (đìćÝĊî.455 đñČęĂÙŠćüĆÿéč 10% êø.ēÙøÜÙøŠćü÷ċéóøšĂöĂčðÖøèŤ (öćêøćåćî) 1.ÖøąđïČĚĂÜĒñŠîĀĉî×Ćé 0. 780.ö.14 . êø.ö.00 1 ñîĆÜïčĒñŠîĀĉîĒÖøîĉê (êŠćÜðøąđìý) ×îćé 40 x 80 x 2 àö.780.30 2.04 .ö.00 . (ÿĊ×ćü.32 9.00 367. êø ö êø.ö.00 = 858.14 2.00 367.àĉúĉēÙúî 1. êø.00 2.30 x 0.ö.àúēÙúî àĉúĉēÙúî 1 00 1.52 đñČęĂðøĉöćè ¤¸œµ‡¤ 2555 .00 . Āîć 2 àö. 23.àĉúĉēÙúî 1. êø. êø.îĚĞć÷ćìćÖĆîàċö 1.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) 18. 32.îĚĞć÷ćìćÖĆîàċö 1.78 17.00 32.ö.35 ÝĞćîüî ĀîŠü÷ 1 1 ñîĆÜïčĒñŠîĀĉîĒÖøîĉê (Ĕîðøąđìý) ×îćé 40 x 80 x 2 àö.00 .00 = 1.5" (91 + 4) 95 .5" x 9.ö.00 32.00 32.50 30.34 9.00 1.ßöóĎÝĊîĄúĄ) 1.ēÙøÜÙøŠćü÷ċéóøšĂöĂčðÖøèŤ (öćêøćåćî) 1. êø. 12.ñîĆÜĀĉîĒÖøîĉêõć÷Ĕîðøąđìý (éĞćĂĆôøĉÖć.ö.750. (Dry Process) .00 1 ñîĆÜïčĒñŠîĀĉî×ĆéÿĞćđøĘÝøĎð ×îćé 30 x 30 àö. êø.ðĎî÷ćĒîü 0.00 32.5" x 9.60 38.00 . 2. êø. êø.31 9.ö.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) 18.ĒéÜĂĆôøĉÖćĄúĄ) 1. úĉêø êø.50 30.00 = 387. (Dry Process) .00 3.245. (11+1 ĒñŠî) 12 .ö.WAX ×ĆéđÜć 1.00 32 00 32.10 18.00 = 12.33 9. 1.00 30.40 0. êø.00 350.00 1 ñîĆÜïčĒñŠîĀĉîđìĊ÷öÿĞćđøĘÝ ×îćé 1.00 .288 đñČęĂÙŠćüĆÿéč 10% êø.ñîĆÜĀĉîĒÖøîĉêõć÷Ĕîðøąđìý (éĞćĕì÷) 1. êø.00 .00 .00 435.00 .ö.5" (ĒÖîĉêēêš ĕìšúŤ) .ö.00 30.388 đñČęĂÙŠćüĆÿéč 10% ĒñŠî ÖÖ.00 350.50 30.00 32 00 32.ö.00 .ēÙøÜÙøŠćü÷ċéóøšĂöĂčðÖøèŤ (öćêøćåćî) 1.

1 êø.15 ÖÖ.226 úï.40 38.ô.38 òćĕöš÷ćÜêĊàšĂîđÖúĘéìćÜîĂî 1/2"x 6"ēÙøÜÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ üćÜêĆĚÜ ×îćé 1-1/2"x3 " øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.04 6 1 ĒñŠî ÖÖ.ô. 6 úĉêø 1 êø.33 169.13 574 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 0.602 úï.ö.50 đöêø ¤¸œµ‡¤ 2555 .886 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 0.5" x 9.ô.ö.ö.50 4. 28.00 430.00 750.0164 = 1.13 524 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 0.00 27.40 0. 0.00 750.00 27.226 úï.5" (62 + 3) .0164 = øćÙćøüö (ïćì) 17.40 0.49 đñČęĂ 10% đñČęĂðøĉöćè 9. 0.33 119.50 đöêø òćñîĆÜĕöšĒéÜïĆÜĔïđàćąøŠĂÜ V ×îćé 1/2"x 4" ēÙøÜÙøŠćü ĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ×îćé 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.15 ÖÖ. úĉêø êø. 0.602 úï.00 0. úï.226 úï.547 úï. 665.33 169. 0.50 đöêø 9. 665.ö.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 179 êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø .5" (ĒÖøîĉêēêš ĕìšúŤ) .ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .ö.14 435.602 úï.50 4. 1 êø.ô.ô.5" x 9.ô.302 Āöć÷đĀêč *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü (ÖøąđïČĚĂÜđÙîĕà) 65 18.00 530.40 òćĕöš÷ćÜêĊìĆïđÖúĘéìćÜêĆĚÜ 1/2"x6"ēÙøÜÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜüćÜ ìćÜîĂî×îćé 1-1/2"x3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.52 17.ô.78 4. 0.830.13 574 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 0.ìøć÷úąđĂĊ÷é .16 2.ìøć÷úąđĂĊ÷é .37 òćĕöš÷ćÜêĊìĆïđÖúĘéìćÜêĆĚÜ 1/2"x 6"ēÙøÜÙøŠćüĕöš÷ćÜüćÜìćÜ îĂî×îćé 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0. 435.ö.36 ñîĆÜïčĒñŠîĀĉîđìĊ÷öÿĞćđøĘÝ ×îćé 2.50 đöêø 9.54 = 400. 1 êø.54 = 400.00 0.54 = 400.10 1.ö.04 úï. 0.00 27.10 2.39 9.15 ÖÖ.îĚĞćñÿöðĎî 9.îĚĞćñÿöðĎî ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) 0. 787. 665.00 0.ĒñŠîĀĉîđìĊ÷öÿĞćđøĘÝ×îćé 2.

547 úï.ö.415 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü Āöć÷đĀêč * òćñîĆÜĕöšÿĆÖïĆÜĔïđàćąøŠĂÜ V ×îćé 1/2"x 4" ēÙøÜÙøŠćü ĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ×îćé 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.547 úï.ô. 1.ö. 3.00 êø.41 9.54 = 143. 0.40 êø.40 5.42 9.43 9.ö.40 x 0.48 úï.ô.54 1 êø.ô.226 úï.00 êø. 27.00 27.20 ÖÖ.00 0.00 27.51 343 1 ĒñŠîĔßš 2.60 đöêø ïčéšćîđéĊ÷ü 1. 635.ô.ö.ô.ô.897 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 0.00 0.241. 4"x 8" ēÙøÜÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ ×îćé 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.13 1.67 1 ĒñŠîĔßš 2.69 169.ô.ö. 1 êø.50 4.51 449 1 ĒñŠîĔßš 2.45 øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) 0.ö.44 9.15 ÖÖ.50 4.60 đöêø ïčéšćîđéĊ÷ü ¤¸œµ‡¤ 2555 . 0. 1.51 4.723.48 úï.ö. 750.60 đöêø ïčéšćîđéĊ÷ü * ñîĆÜĕöšĂĆé÷ćÜĀîć 6 öö. *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ñîĆÜĕöšĂĆé÷ćÜĀîć 4 öö.40x0. 4"x 8" ēÙøÜÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.13 578 0.00 êø.15 530.15 ÖÖ. 83. 116. = 1. 0.226 úï.40 êø.00 27.ö.270.ö.40 x 0.150. 83. 0.54 = 83.00 0.00 0. 27.50 đöêø ñîĆÜĕöšĂĆé÷ćÜĀîć 4 öö. = 1. 4"x 8" ēÙøÜÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.40 êø.15 254.54 1 êø.15 ÖÖ. 0. 750. 1 êø.ö.180 DPT คู่มือการประมาณราคา êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę 9. 1 êø.05 169.226 úï.13 1.50 đöêø òćñîĆÜĕöšöąÙŠćïĆÜĔïđàćąøŠĂÜ V ×îćé 1/2"x 4"ēÙøÜÙøŠćü ĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ×îćé 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.15 360.ö.15 750. 2.67 116.20 ÖÖ.00 5.54 = 83.

00 êø.67 360.60 đöêø ïčÿĂÜéšćî * *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ¤¸œµ‡¤ 2555 .20 ÖÖ.54 = 166.54 = 166.51 482 1 ĒñŠîĔßš 2. 0.48 úï.ô.46 9.ô.ö.28 ÖÖ. 1 êø.30 254.ö.ö.00 êø.54 = 254. 158.50 øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) 0.00 êø.40 êø. 116.00 27.51 524 1 ĒñŠîĔßš 2.48 úï.4"x 8" ēÙøÜÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0. 4"x 8" ēÙøÜÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ ×îćé 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0. 0. 1 êø.00 êø. 1 êø.15 530.34 530.40 5.40 êø. 1.00 27. 530.40 x 0.48 úï. 0.ö.20 ÖÖ.30 360.00 27.54 = 158.28 ÖÖ.ô.48 úï.71 428 1 ĒñŠîĔßš 2.60 đöêø ïčÿĂÜéšćî ñîĆÜĕöšĂĆé÷ćÜĀîć 4 öö.ô.ö.60 đöêø ïčéšćîđéĊ÷ü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ñîĆÜĕöšĂĆé÷ćÜĀîć 10 öö.ô.54 = 158.00 27.ö. 0.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 181 êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę 9. 0. 1 êø. 83. 2.40 x 0.ö.40 5.48 9.34 750.60 đöêø ïčéšćîđéĊ÷ü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ñîĆÜĕöšĂĆé÷ćÜĀîć 10 öö.00 27. 0.00 5.40 7. 2. 1 êø.ö.47 9. Āöć÷đĀêč *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ñîĆÜĕöšĂĆé÷ćÜĀîć 6 öö. 0. 158.40 x 0.20 ÖÖ.54 = 116. 1.ö.40 x 0. 1 êø.ô.71 534 1 ĒñŠîĔßš 2.00 27. 4"x 8" ēÙøÜÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ×îćé 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.67 750.ö.ö. 83.48 úï.ö.49 9.40 êø.4"x 8" ēÙøÜÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ ×îćé 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0. 0.40 êø.ö. 0.20 ÖÖ.ö.34 254. 4"x 8" ēÙøÜÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.ö.00 êø.15 750.48 úï.00 5.51 418 1 ĒñŠîĔßš 2.00 7. 0.51 377 1.34 360.40 êø.40 x 0.ö. 0.60 đöêø ïčéšćîđéĊ÷ü ñîĆÜĕöšĂĆé÷ćÜĀîć 4 öö.

ö.40 x 0. 1.ö.ö.40 x 0.28 ÖÖ.52 9.48 úï.ö.48 úï.00 êø.60 đöêø ïčÿĂÜéšćî ñîĆÜĕöšĂĆé÷ćÜĀîć 10 öö. 0.48 úï.ö.60 đöêø ïčéšćîđéĊ÷ü ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) 2.00 êø.60 đöêø ïčÿĂÜéšćî ñîĆÜĕöšĂĆéÿĆÖĀîć 4 öö. 1. 1 êø.40 7.ö. 1 êø. 158.34 360.00 27. 1 êø.34 254.00 êø. 0.40 7.ô.54 = 158.00 177. 0. 1.56 øć÷Öćø ñîĆÜĕöšĂĆé÷ćÜĀîć 6 öö.4"x 8" ēÙøÜÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.182 DPT คู่มือการประมาณราคา êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę 9.40 x 0. 4"x 8" ēÙøÜÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ ×îćé 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0. 0.00 êø. 1 êø.71 601 1 ĒñŠîĔßš 2. 0.ô.28 ÖÖ.ö.60 đöêø ïčÿĂÜéšćî ñîĆÜĕöšĂĆé÷ćÜĀîć 6 öö. 116. 0.51 437 1 ĒñŠîĔßš 2. 158.48 úï.4"x 8" ēÙøÜÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ ×îćé 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.40 x 0.ö.00 27.ö.00 27.40 êø.40 êø.00 7.ö.71 526 1 ĒñŠîĔßš 2. 177.ô. 177. 0.54 = 177. 1 êø.54 = 158.60 đöêø ïčÿĂÜéšćî ñîĆÜĕöšĂĆé÷ćÜĀîć 10 öö.09 254.ô.00 êø. 0.51 9.71 420 1 ĒñŠîĔßš 2. 0. 4"x 8" ēÙøÜÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ ×îćé 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.09 530.48 úï.4"x 8" ēÙøÜÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.20 ÖÖ. 116.ö.00 êø.34 750. 0.67 530.ö.71 495 1 ĒñŠîĔßš 2.ö.60 đöêø ïčéšćîđéĊ÷ü ñîĆÜĕöšĂĆéÿĆÖĀîć 4 öö.40 x 0.ö. Āöć÷đĀêč *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ¤¸œµ‡¤ 2555 .28 ÖÖ. 0.34 254.47 úï.ö. 2.40 5.40 êø.ô.00 7.34 360.ö. 1.40 êø.55 9.34 530.28 ÖÖ.40 êø.54 9.ö.40 x 0.09 352.ô.54 = 233.09 750.67 750.53 9.00 27.40 êø.50 1 ĒñŠîĔßš 2. 4"x 8" ēÙøÜÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.54 = 233.00 27.

0.00 êø.48 úï.28 ÖÖ. 177.00 27. 0.00 27. 0. 0. 4"x 8" ēÙøÜÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ ×îćé 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.40 êø.58 9.54 = 5.40 êø. 1 êø.60 đöêø ïčéšćîđéĊ÷ü ñîĆÜĕöšĂĆéÿĆÖĀîć 4 öö.54 = 325.ö. 220.40 x 0. 4"x 8" ēÙøÜÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.40 5.84 750. 0. 1 êø.20 ÖÖ.ö.54 = 177.ö.00 27.57 9.40 x 0.00 750. 0.51 535 1.51 585 1 ĒñŠîĔßš 2.ö.51 586 1 ĒñŠîĔßš 2.00 êø. 1 êø.60 9.ö. 0.84 530.60 đöêø ïčÿĂÜéšćî ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) 0.4"x 8" ēÙøÜÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ ×îćé 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.60 đöêø ïčéšćîđéĊ÷ü ñîĆÜĕöšĂĆéÿĆÖĀîć 10 öö.4"x 8" ēÙøÜÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.00 254.40 x 0.48 úï. 1. 1.51 481 1 ĒñŠîĔßš 2. 325. 325.00 360.ö.20 ÖÖ.ö.ö. 4"x 8" ēÙøÜÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.48 úï. 220. 0.09 530.60 đöêø ïčéšćîđéĊ÷ü ñîĆÜĕöšĂĆéÿĆÖĀîć 6 öö.ö. Āöć÷đĀêč *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü * *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ¤¸œµ‡¤ 2555 . 1 êø.84 254.ö.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 183 êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę 9.40 x 0.ö. 0.71 439 1 ĒñŠîĔßš 2.40 êø.ö.ô.40 êø.00 27.84 360.48 úï.48 úï. 1 êø.00 êø.ö.54 = 220. 1. 0.54 = 325.40 x 0.61 øć÷Öćø ñîĆÜĕöšĂĆéÿĆÖĀîć 6 öö.ô.59 9.00 5.40 7.20 ÖÖ.51 691 1 ĒñŠîĔßš 2. 1.00 27.00 êø.40 5.00 530.54 = 220.ô.60 đöêø ïčéšćîđéĊ÷ü ñîĆÜĕöšĂĆéÿĆÖĀîć 10 öö. 1 êø.00 êø.ô. 27.00 5.ö.40 êø.ô.20 ÖÖ.20 ÖÖ.09 254.ö.ö.

0. 220. 0.54 = 220.00 27. 0.28 ÖÖ. 0. 0.ö.00 êø. 1. ×îćé 1.71 545 1 ĒñŠîĔßš 2.00 êø.84 750. 4"x 8" ēÙøÜÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ ×îćé 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.00 7. 1 êø. 1.40 x 0.60 đöêø ïčÿĂÜéšćî øćÙćøüö (ïćì) Āöć÷đĀêč *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ñîĆÜĕöšĂĆéÿĆÖĀîć 6 öö.84 254. 9.00 27.ö. 1 êø. 0.62 9. ïčéšćîđéĊ÷ü 1. 0.09 750.48 úï.40 x 0.00 27.ô.00 27.ô.60 đöêø ïčÿĂÜéšćî ñîĆÜĕöšĂĆéÿĆÖĀîć 6 öö. 220.40 êø. 325.ö.ö. 177.00 êø.40 êø.ö.28 ÖÖ.ö.00 êø.66 øć÷Öćø ñîĆÜĕöšĂĆéÿĆÖĀîć 4 öö.40 x 0.00 360.48 úï. úĞćéĆïìĊę 9. 325.09 360.54 = 177.40 êø.48 úï.40 x 0.28 ÖÖ.00 êø.ö.28 ÖÖ.ô.ö.28 ÖÖ.40 êø.20 x 2.00 750.67 ñîĆÜÖøąđïČĚĂÜĒñŠîđøĊ÷ïĀîć 6 öö.42 1 ĒñŠîĔßš 2.ö. 1. 4"x 8" ēÙøÜÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.ö. 0.ö.71 693 1 ĒñŠîĔßš 2. 4"x8" ēÙøÜÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.64 9. (ĒñŠîđøĊ÷ïĕôđïĂøŤàĊđöîêŤ) ēÙøÜÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3" @ 0.40 êø.71 587 1 ĒñŠîĔßš 2.60 đöêø ïčÿĂÜéšćî *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ñîĆÜĕöšĂĆéÿĆÖĀîć 10 öö.ô.00 27. 0.40 êø.40 ö.40 7.54 = 325.48 úï. 1 êø.84 360.00 254.40 x 0.40 7.ö.ö.84 530. 1 êø.40 x 0. 95.00 530.71 589 1 ĒñŠîĔßš 2.54 = 220.48 úï. 1. 0.ô.ö.71 483 1 ĒñŠîĔßš 2.60 ö.54 = 325.00 êø.65 9.184 DPT คู่มือการประมาณราคา êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) 1.42 95.63 9. 4"x 8" ēÙøÜÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ ×îćé 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.ö.00 7.00 7.ö. 1 êø.ö.60 đöêø ïčÿĂÜéšćî *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ¤¸œµ‡¤ 2555 .60 đöêø ïčÿĂÜéšćî * ñîĆÜĕöšĂĆéÿĆÖĀîć 10 öö. 4"x 8" ēÙøÜÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ ×îćé 1-1/2"x 3" øą÷ąĀŠćÜ c/c 0.

40 7. ñîĆÜÖøąđïČĚĂÜĒñŠîđøĊ÷ïĀîć 8 öö.ö.60 ö. ïčéšćîđéĊ÷ü 1. (ĒñŠîđøĊ÷ïĕôđïĂøŤàĊđöîêŤ) ēÙøÜÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ1-1/2"x 3"@ 0.54 = 254.28 ÖÖ.00 27. (ĒñŠîđøĊ÷ïĕôđïĂøŤàĊđöîêŤ) ēÙøÜÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3" @ 0. ×îćé 1. 0. (ĒñŠîđøĊ÷ïĕôđïĂøŤàĊđöîêŤ) ēÙøÜÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ1-1/2"x 3"@ 0.ô.ö. ñîĆÜÖøąđïČĚĂÜĒñŠîđøĊ÷ïĀîć 8 öö.ö.42 530. 0.40 ö.60 ö. 1 êø.60 ö.40 x 0. 1 êø.20 ÖÖ.54 = 190. 1 êø.00 27. ×îćé 1.40 x 0.69 9.71 9.54 = 190.ö. øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) Āöć÷đĀêč 530.48 úï.20 ÖÖ.51 355 95.00 27. ×îćé 1.84 254.ö.40 ö.ö. ñîĆÜÖøąđïČĚĂÜĒñŠîđøĊ÷ïĀîć 6 öö.20 x 2.40 êø.00 êø.20 ÖÖ. 0.00 27.84 360.40 ö.48 úï.40 ö.ö.40 êø.40 ö. ñîĆÜÖøąđïČĚĂÜĒñŠîđøĊ÷ïĀîć 6 öö. 0.40 x 0.60 ö. (ĒñŠîđøĊ÷ïĕôđïĂøŤàĊđöîêŤ) ēÙøÜÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3" @ 0. 0.40 êø.42 360.40 x 0. *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü * *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ¤¸œµ‡¤ 2555 .ö.40 êø.ô.70 9. ñîĆÜÖøąđïČĚĂÜĒñŠîđøĊ÷ïĀîć 6 öö. 131.20 x 2.48 úï. 0.ö. 131.68 9.51 391 1 ĒñŠîĔßš 2. ïčéšćîđéĊ÷ü 1.05 530.ô.ö.00 êø.48 úï.ô. 0.00 5.40 êø.00 êø.28 ÖÖ.51 497 1 ĒñŠîĔßš 2.72 øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ 0.71 559 1 ĒñŠîĔßš 2. ×îćé 1. 0. 0.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 185 êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę 9.00 7. 95.00 êø.ö.ö.48 úï.60 ö.00 5.ô.ö. ×îćé 1.ö. ïčÿĂÜéšćî 2. 1 êø.48 úï.20 ÖÖ. ïčÿĂÜéšćî 2.42 750. 0.05 750.40 5. 1 êø.20 x 2.05 360. 95.54 = 131.71 453 1 ĒñŠîĔßš 2.ö. 0.40 5. (ĒñŠîđøĊ÷ïĕôđïĂøŤàĊđöîêŤ) ēÙøÜÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ1-1/2"x 3"@ 0.20 x 2.00 27.54 = 95.40 x 0.00 27.00 êø. ïčéšćîđéĊ÷ü 1.ö.05 254. 1 êø.ô.20 x 2.54 = 131.42 750.51 461 1 ĒñŠîĔßš 2.

51 1 ĒñŠîĔßš 2.ö.00 = 60.40 x 0. ïčéšćîđéĊ÷ü 1. ×îćé 1. 9. 1 êø.ö.75 ñîĆÜĒñŠî÷ĉïàĆęöïĂøŤé Āîć 9 öö. ×îćé 1.20 ÖÖ.ö.00 27.60 ö.40 5. 0.ô.ô.00 27.40 7.10 360.ö. 9.20 x 2. 1 êø. ïčÿĂÜéšćî 2.ö. (ĒñŠîđøĊ÷ïĕôđïĂøŤàĊđöîêŤ) ēÙøÜÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ1-1/2"x 3"@ 0.ö.51 20.48 úï.00 530. (ĒñŠîđøĊ÷ïĕôđïĂøŤàĊđöîêŤ) ēÙøÜÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3" @ 0. (×Ăïúćé) ēÙøÜÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3" @ 0.00 446 1 ĒñŠîĔßš 2.05 750.00 7. 0. 1 êø.48 úï.54 = 262.ö. 60. 60.00 êø.ö.40 x 0.77 øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) Āöć÷đĀêč 131.42 750.20 x 2.73 ñîĆÜÖøąđïČĚĂÜĒñŠîđøĊ÷ïĀîć 8 öö. 1.74 ñîĆÜÖøąđïČĚĂÜĒñŠîđøĊ÷ïĀîć 8 öö.ö.42 254.40 êø.54 20.40 ö. ×îćé 1. ïčÿĂÜéšćî 2.40 êø.00 27.00 27.20 x 2. 0.20 ÖÖ. 9.54 = 262. ×îćé 1.60 ö. (×Ăïúćé) ēÙøÜÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ 1-1/2"x 3"@ 0.ö. *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ñîĆÜĒñŠî÷ĉïàĆęöïĂøŤé Āîć 12 öö. (×Ăïúćé) ēÙøÜÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3" @ 0.00 êø. 0.40 êø.ö.00 5.40 x 0.00 êø.186 DPT คู่มือการประมาณราคา êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ 9.28 ÖÖ. 1.00 = 60.40 x 0.48 úï.ö.40 ö.00 340 1 ĒñŠîĔßš 2.00 27.76 ñîĆÜĒñŠî÷ĉïàĆęöïĂøŤé Āîć 9 öö. ¤¸œµ‡¤ 2555 .ö.42 530.ô.40 x 0.00 êø.48 úï.40 êø.28 ÖÖ.00 êø.00 êø.71 524 1 ĒñŠîĔßš 2.40 ö.54 70. 0. ×îćé 1.20 ÖÖ.00 êø. 0. 0.60 ö. 0. 70. ïčéšćîđéĊ÷ü 1.40 ö. 1 êø. 131.60 ö. 0.20 x 2.40 ö. ïčéšćîđéĊ÷ü 1.ô.ö.10 254.ô.48 úï.00 254.ö.40 5.71 630 1 ĒñŠîĔßš 2. 9.20 x 2.40 êø.ö.60 ö.05 530.42 360.54 20.51 20. 0.

(×Ăïúćé) ēÙøÜÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ 1-1/2"x 3"@ 0.ö. êø.ö.ö.40 x 0. úï. (×Ăïúćé) ēÙøÜÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3" @ 0.00 526 1 ĒñŠîĔßš 2.00 27.60 ö.00 1 êø.00 1 êø.ô.20 2. 2.00 1 ĒñŠîĔßš 2.40 êø.54 22.20 x 2. êø.80 9.79 9.00 27.00 = 70.00 444 1 ĒñŠîĔßš 2.00 1 êø. 70.54 20.ö.00 0. êø. úï.00 = 20.00 360.48 0.20 x 2.40 ö. ïčéšćîđéĊ÷ü 1. *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ñîĆÜĒñŠî÷ĉïàĆęöïĂøŤé Āîć 9 öö.40 êø. ×îćé 1.ö. ïčÿĂÜéšćî ¤¸œµ‡¤ 2555 .ö.00 1 êø. 2.ö. êø.00 0.ö. (×Ăïúćé) ēÙøÜÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ 1-1/2"x 3"@ 0.51 40. ×îćé 1. ×îćé 1. úï. ÖÖ.60 ö.00 27.20 2.40 5 51 5.ö.00 5.ö.ö.40 êø.ö. ×îćé 1.20 1.ö.20 2. 20. 1 êø.00 êø. ïčÿĂÜéšćî *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ñîĆÜĒñŠî÷ĉïàĆęöïĂøŤé Āîć 12 öö.00 = 140.00 254.48 0.54 20. ïčÿĂÜéšćî *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ñîĆÜĒñŠî÷ĉïàĆęöïĂøŤé Āîć 9 öö.00 456 1 ĒñŠîĔßš 2.40 x 0.ô.54 20.00 = 120. 70.60 ö. úï.ô. 2.40 êø.48 0.48 0 20 0.51 44.40 ö. ×îćé 1.00 0.42 530.00 421 1 ĒñŠîĔßš 2.40 ö.ö.60 ö.ö.40 êø.00 êø. 60.20 x 2.40 ö. (×Ăïúćé) ēÙøÜÙøŠćüĕöš÷ćÜ 1-1/2"x 3" @ 0.ö.40 ö.40 x 0.81 9.82 øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) 1. ÖÖ ÖÖ.51 20.00 = 120. ïčÿĂÜéšćî *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ñîĆÜĒñŠî÷ĉïàĆęöïĂøŤé Āîć 12 öö.00 5.40 5.20 x 2.78 9.00 0.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 187 êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę 9.42 750.00 140.ö. êø. 60.00 530.ö.00 27 54 27.84 360.00 750.40 x 0. êø.51 40.ö. êø. ÖÖ. 2. ÖÖ.60 ö.00 350 Āöć÷đĀêč *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ñîĆÜĒñŠî÷ĉïàĆęöïĂøŤé Āîć 12 öö.20 x 2. 70.ô.84 254.ö.40 x 0. (×Ăïúćé) ēÙøÜÙøŠćüĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ 1-1/2"x 3"@ 0. êø.

03 Āöć÷đĀêč *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ñîĆÜĒñŠî÷ĉïàĆęöïĂøŤé Āîć 9 öö.09 92 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 2.îĚĞćñÿöðĎî 10.00 1.3 ðĎîìøć÷óČĚîñĉüàĊđöîêŤ×ĆéöĆîñÿöîĚĞć÷ćÖĆîàċö (Āîć 3 àö.20 x 2.ðĎîàĊđöîêŤñÿö(Silica Cement) . 0.00 453 1 ĒñŠîĔßš 2. êø.03 45.00 157.ö.00 êø.00 = 360.00 130. *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ¤¸œµ‡¤ 2555 .20 ÖÖ. ×îćé 1.95 40.) .ö. êø.95 40.ö.ö. 70.ö. ïčÿĂÜéšćî (TG-WALL) *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ñîĆÜĒñŠî÷ĉïàĆęöïĂøŤé Āîć 12 öö.ö.ðĎîàĊđöîêŤñÿö(Silica Cement) 21.51 ÖÖ.ö.ö. êø. 2.70 4.188 DPT คู่มือการประมาณราคา êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę 9.98 0.ö. 2.84 157. 750.51 ÖÖ.40 êø.) .00 1.02 ÖÖ.ö.11 úï. ×îćé 1.ìøć÷Ā÷ćï .ö. 60. êø.îĚĞćñÿöðĎî 10.ö.ö. êø. 2.11 úï.11 2.51 44.00 20. 1 êø. 20.00 1. êø. ÖÖ.00 20.ö.ö.84 45.70 45. (×Ăïúćé) ēÙøÜÙøŠćüđĀúĘÖßčïÿĆÜÖąÿĊ@ 0. ēÙøÜÙøŠćüđĀúĘÖßïÿĆ ēÙøÜÙøćüđĀúÖßč ïÿÜÖąÿ@ ÜÖąÿĊ@ 0.00 0.ö.ìøć÷Ā÷ćï .00 130.0144 = 46.ðĎîàĊđöîêŤñÿö(Silica Cement) .70 45. 0.00 130.00 1. 0.) .14 46.70 4.98 0.84 øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) 0.0164 = 42.00 130.00 = 120. ÖÖ. 6 úĉêø 1 êø.40 ö. 6 úĉêø 1 êø. êø.14 418.60 ö.ö.00 0.00 = 140.54 22.48 úï. êø.00 157. ö ïčïÿĂÜéš ÿĂÜéćî ćî (TG-WALL) 10 üĆÿéčöüúøüö×ĂÜÜćîðĎóČĚîéšü÷üĆÿéčÿĞćđøĘÝøĎðêŠćÜė 10.40 êø.ô.10 89 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 21.83 9.00 0.42 157.40 ö.1 ðĎîìøć÷øĂÜóČĚîÿĞćĀøĆïðĎüĆÿéčĒñŠîóČĚîÿĞćđøĘÝøĎð (Āîć 3 àö.11 2. 2.00 473 1 ĒñŠîĔßš 2.14 418.60 0 60 ö.20 x 2.00 5.00 1 êø.00 550 2.00 27.00 1 êø.00 0.2 ðĎîìøć÷óČĚîñĉüàĊđöîêŤ×ĆéöĆî (Āîć 3 àö.ö.

ÖÖ. 418.îĚĞć÷ćðŜĂÜÖĆîđßČĚĂøć 10. ÖÖ.0164 22.0164 22.00 32.ðĎîàĊđöîêŤ×ćü .00 32. ÖÖ.îĚĞć÷ćÖĆîàċö .ìøć÷Ā÷ćï . úĉêø êø.52 3.ö.00 = 49.50 65.ìøć÷îĚĞćÝČéÙúąÿĊ (đïĂøŤ 4.00 0.20 60.50 1 1 1 ÖÖ.00 234 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 2.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 189 êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø . ÖÖ.00 273 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 2.ðĎîàĊđöîêŤ×ćü .5 óČĚîìĞćñĉüÖøüéúšćÜ .00 0.ÿĊòčśî .00 8.50 49.ö.00 24.25 10.00 0.00 ¤¸œµ‡¤ 2555 .00 = 85. 8.ö.00 20.25 10.70 0.00 32.00 20.îĚĞć÷ćðŜĂÜÖĆîđßČĚĂøć 10. ÖÖ.7 óČĚîìĞćñĉüÖøüéúšćÜĒïŠÜĒîüđÿšî PVC.îĚĞć÷ćÖĆéÖøé (îĚĞćđÖúČĂđךöךî) .00 32.îĚĞć÷ćðŜĂÜÖĆîđßČĚĂøć 10.52 3.70 0. êø.îĚĞćñÿöðĎî .10 103 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 10.00 65. êø.ö.00 65. ÖÖ. ÖÖ.ö.đÿšî PVC ĒïŠÜĒîü (ēé÷đÞúĊę÷) .20 70.ö. úĉêø úĉêø êø.00 ö.0164 = 45.50 1 1 1 ö.ÿĊòčśî .đïĂøŤ 5) .00 20. (ĒïŠÜĒîüđÿšîêøÜ) .00 224 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 10.4 óČĚîìĞćñĉüìøć÷úšćÜ .0164 22.ö.00 24.đïĂøŤ 5) .ÖøüéîĚĞćĚ ÝČéÙúąÿĊ (đïĂøŤ 4.00 0.îĚĞć÷ćÖĆéÖøé (îĚĞćđÖúČĂđךöךî) .6 óČĚîìĞćñĉüìøć÷úšćÜĒïŠÜđÿšî PVC.07 22.38 4.00 20. êø.98 11. úĉêø êø. (ĒïŠÜĒîüđÿšîêøÜ) .ÿĊòčśî .îĚĞć÷ćÖĆéÖøé (îĚĞćđÖúČĂđךöךî) .ö. ÖÖ.îĚĞćñÿöðĎî .52 3.00 = 85.00 8. 8.20 70.00 32.00 32.ÖøüéîĚĞćÝČéÙúąÿĊ (đïĂøŤ 4 ĀøČĂđïĂøŤ 5) ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) Āöć÷đĀêč 0.38 4.îĚĞćñÿöðĎî 10.đÿšî PVC ĒïŠÜĒîü (ēé÷đÞúĊę÷) .îĚĞćñÿöðĎî .00 45 0.25 6 1 úï.52 3.ö.70 0. êø.38 4.20 60.ö.đïĂøŤ 5) .50 85.00 24. 22.50 85. 22.11 0.00 0.25 0.ðĎîàĊđöîêŤ×ćü . êø. ÖÖ.ìøć÷îĚĞćÝČéÙúąÿĊ (đïĂøŤ 4.50 1 1 1 ÖÖ.00 0.07 22.ö.07 22.ðĎîàĊđöîêŤ×ćü . úĉêø êø. êø.

10 óČĚîìĞćñĉüĀĉî×ĆéÖĆïìĊęĒïŠÜđÿšî PVC.50 ÖÖ. úĉêø êø. đïĂøŤ 3 ĀøČĂđïĂøŤ 4 (ìčÖÿĊ) 12.8 óČĚîìĞćñĉüĀĉîúšćÜ .50 65.32 0.ÿĊòčśî .00 3.0164 22.ðĎîàĊđöîêŤ×ćü .72 65.ĀĉîîĚĞćÝČéÙúąÿĊ (đïĂøŤ 4 ĀøČĂđïĂøŤ 5) .00 0.00 = 85. ÖÖ.70 65.00 32.00 418.00 0.00 = 42.00 êø.00 0.00 234 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 20.ĀĉîđÖúĘéđïĂøŤ 2.5. 2.ìøć÷Ā÷ćï . .ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) . . ÖÖ.98 0. ¤¸œµ‡¤ 2555 . ÖÖ.84 47.ÿĊòčśî .00 243 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 2.30 46. êø.70 0.50 0.ÿĊòčśî 0.îĚĞć÷ćÖĆéÖøé (îĚĞćđÖúČĂđךöךî) .9 óČĚîìĞćñĉüĀĉî×ĆéÖĆïìĊę (øüöðĎîìøć÷øĂÜóČĚî) .50 20. úĉêø êø.00 = 42.50 ÖÖ.50 1 1 1 ÖÖ.5.00 20.00 32.11 10 1.ÿĊòčśî .38 4.ö.ĀĉîđÖúĘéđïĂøŤ 2.52 3.84 85.02 ÖÖ.02 10.38 4.ö.50 1 1 1 ÖÖ.0164 28.îĚĞćñÿöðĎî . . . (ĒïŠÜĒîü×ċĚîøĎðéĆéēÙšÜ) (øüöðĎîìøć÷øĂÜóČĚî) .02 ÖÖ.îĚĞć÷ćÖĆéÖøé (îĚĞćđÖúČĂđךöךî) . ÖÖ.ö.11 óČĚîìĞćñĉüĀĉî×ĆéÖĆïìĊęĒïŠÜđÿšî PVC.ö.16 28.07 22.190 DPT คู่มือการประมาณราคา êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø . (ĒïŠÜĒîüđÿšîêøÜ) (øüöðĎîìøć÷øĂÜóČĚî) .25 32.îĚĞćñÿöðĎî . 1 êø.îĚĞć÷ćðŜĂÜÖĆîđßČĚĂøć 10.0164 22. 10.00 = 24. êø. 8.70 0.80 45. úĉêø êø.ö.16 28. úï.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) 20.14 22.ö. êø.00 0.ö.00 0. 65.00 269 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 2.ö.WAX ×ĆéđÜć 1.07 22.00 32.14 42.00 12.îĚĞćñÿöðĎî 10 úĉêø . đïĂøŤ 3 ĀøČĂđïĂøŤ 4 (ìčÖÿĊ) .15 đöêø .đÿšî PVC ĒïŠÜĒîü (ēé÷đÞúĊę÷) 2.ðĎîàĊđöîêŤ×ćü .98 0. êø.ö. êø.îĚĞć÷ćðŜĂÜÖĆîđßČĚĂøć 10.ö.00 418.20 70.84 10.ö.50 45.00 24.00 32.52 3.11 úï.00 1 ÖÖ.îĚĞćñÿöðĎî .20 46.WAX ×ĆéđÜć ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) Āöć÷đĀêč 0.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) 20.00 283 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 10.14 8.ìøć÷Ā÷ćï 0. ÖÖ.0164 28.ö.

50 2.ö.11 10 1 ĒñŠî ÖÖ. 22.16 631 * đñČęĂðøĉöćè 26 21.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .ðĎî÷ćĒîü .65 2.îĚĞćñÿöðĎî . 7. úï. 12.70 65. úï.5.98 0.00 418.16 712 *đñČęĂðøĉöćè 95 ĒñŠî 21.14 óČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćĕöŠđÙúČĂïÿĊ (ÿĊĂĉå) ×îćé 8"x8" .ðĎî÷ćĒîü .70 46.ðĎî÷ćĒîü . 0.00 418. úĉêø êø.50 45.03 10.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 191 êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø . 5. úĉêø êø. ÖÖ.15 óČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂïÿĊĕôÿĎÜ(ÿĊöćêøćåćî) ×îćé 4"x 4" . úĉêø êø.ìøć÷Ā÷ćï ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) Āöć÷đĀêč 3.14 27.WAX ×ĆéđÜć 10. đïĂøŤ 3 ĀøČĂđïĂøŤ 4 (ìčÖÿĊ) .ìøć÷Ā÷ćï .75 45.00 0. ÖÖ.26 45. úĉêø êø ö êø.16 28.00 0.00 0.ö.75 46.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) . úï.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .13 óČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćĕöŠđÙúČĂïÿĊ (ÿĊĂĉå)×îćé 6"x 6" .ìøć÷Ā÷ćï .ö.ö.ö.98 0. 0.11 10 1 ĒñŠî ÖÖ.91 46.98 0.0164 28.03 6.38 0.16 625 * đñČęĂðøĉöćè 43 21.îĚĞćñÿöðĎî 10.94 45.ÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćĕöŠđÙúČĂï 4"x 4" (90+5 ĒñŠî) .ĀĉîđÖúĘéđïĂøŤ 2.22 0.ìøć÷Ā÷ćï .ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .0164 = 522. êø. úï.25 0.14 25.00 418.03 9.50 46.00 418.ÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćĕöŠđÙúČĂïÿĊ 8"x8" (25+1 ĒñŠî) .11 10 1.50 0.00 = 73.ÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćĕöŠđÙúČĂïÿĊ 6"x6" (40+3 ĒñŠî) .ìøć÷Ā÷ćï .ÿĊòčśî .ÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćĕöŠđÙúČĂï 4"x 4" (90+5 ĒñŠî) .ö.35 12.ðĎî÷ćĒîü .51 0.98 * đñČęĂðøĉöćè *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü * Čę % đÿ÷Āć÷Ēúü *đñĂ Ċ š *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ¤¸œµ‡¤ 2555 .0164 = 614.51 0.14 27.14 27.đÿšî PVC ĒïŠÜĒîü (ēé÷đÞúĊę÷) .ö.51 ÖÖ.0164 = 531.12 óČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćĕöŠđÙúČĂïÿĊ(ÿĊĂĉå) ×îćé 4"x 4" .ö.ö. 23.00 1 đöêø ÖÖ.25 32.37 2.00 3.50 0. ÖÖ.11 10 1 ĒñŠî ÖÖ.51 0.00 269 95 21.00 0.îĚĞćñÿöðĎî 10.ö.00 418.12 46.38 ÖÖ.50 45.62 2.03 5.00 726.îĚĞćñÿöðĎî 10.11 úï.98 0. ÖÖ.

0164 = 0. ÖÖ. 0.51 0. 6. úï.98 0. ÖÖ. úï.17 óČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂïÿĊĕôÿĎÜ(ÿĊöćêøćåćî) ×îćé 8"x 8" . úĉêø êø.50 45.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .îĚĞćñÿöðĎî 10.00 0.0164 = 176.16 274 * đñČęĂðøĉöćè 26 21.03 5.50 45.00 0.ðĎî÷ćĒîü . úï.16 828 Āöć÷đĀêč *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 26 21.ÖøąđïČĚĂÜĒàøćöĉÙÿĊíøøöéć 8"x8" (25+1 ĒñŠî) .18 óČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂïđàøćöĉÙ (ÿĊíøøöéć) ×îćé 8"x 8" .ðĎî÷ćĒîü . ÖÖ.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .16 óČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂïÿĊĕôÿĎÜ(ÿĊöćêøćåćî) ×îćé 6"x 6" .16 1.16 300 * đñČęĂðøĉöćè *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ¤¸œµ‡¤ 2555 .80 46.98 0.00 418.ö.98 0. úĉêø êø.03 5.22 0.ìøć÷Ā÷ćï .ìøć÷Ā÷ćï .îĚĞćñÿöðĎî 10.ö.11 10 1 ĒñŠî ÖÖ.11 10 1 ĒñŠî ÖÖ. 17.11 10 1 ĒñŠî ÖÖ.55 2.00 0.ö.ðĎî÷ćĒîü .ÖøąđïČĚĂÜĒàøćöĉÙÿĊöĊúüéúć÷ 8"x8" (25+1 ĒñŠî) .30 46.îĚĞćñÿöðĎî 10.ìøć÷Ā÷ćï .ö.ö.00 418.51 0.50 45.00 418.ìøć÷Ā÷ćï . 35.60 46.51 0.14 25.ðĎî÷ćĒîü .îĚĞćñÿöðĎî 10.14 25.98 0.0164 = 912.10 2.16 555 * đñČęĂðøĉöćè 26 21. úĉêø êø.80 46.192 DPT คู่มือการประมาณราคา êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø .ö.22 0.14 25.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .ÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂïÿĊ (ÿĊöćêøćåćî) 8"x8" (25+1 ĒñŠî) . úĉêø êø.14 25.00 418.ö.ö.03 5.80 2.03 6. ÖÖ. úï.19 óČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂïđàøćöĉÙ (ÿĊúüéúć÷) ×îćé 8"x 8" .00 0.ÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂïÿĊ 8"x8" (25+1 ĒñŠî) .0164 = 202. 7.0164 = 456.25 0.11 10 1 ĒñŠî ÖÖ.51 0.ö.îĚĞćñÿöðĎî ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) 10 úĉêø 1 êø.010 * đñČęĂðøĉöćè 26 21.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .80 2.22 0.25 45.

51 0.ÖøąđïČĚĂÜĒÖøîĉêēêšñĉüöĆî×îćé 12"x12" (1 ĒñŠî) .00 0.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) . úï.18 0.11 10 1 ĒñŠî ÖÖ.ö.ÖøąđïČĚĂÜĒàøćöĉÙÿĊöĊúüéúć÷×îćé 12"x 12" (11+1 ĒñŠî) . 14.60 46.0164 = 174.ö.18 0. 15.00 418. úĉêø êø.00 0.14 25.51 0.ö.24 óČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜĒÖøîĉêēêšßîĉéñĉüöĆî×îćé 12"x 12" .14 25. 38.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) . ÖÖ.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .0164 = 307.ìøć÷Ā÷ćï .98 0. úï.18 0.ðĎî÷ćĒîü .00 2.ö.16 520 đñČęĂÙŠćüĆÿéč 10% 6.03 4.îĚĞćñÿöðĎî 10.22 óČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜĒÖøîĉêēêšßîĉéñĉüéšćî×îćé 12"x 12" .îĚĞćñÿöðĎî 10.11 10 1 ĒñŠî ÖÖ.20 óČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂïđàøćöĉÙ (ÿĊíøøöéć)×îćé 12"x 12" .18 0.00 2.îĚĞćñÿöðĎî 10.03 đñČęĂÙŠćüĆÿéč 10% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ¤¸œµ‡¤ 2555 .00 0.98 0.21 óČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜéĉîđñćđÙúČĂïđàøćöĉÙ (ÿĊúüéúć÷)×îćé 12"x 12" .51 ÖÖ. úĉêø êø.îĚĞćñÿöðĎî 10. ÖÖ.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) Āöć÷đĀêč 12 21.11 10 1 ĒñŠî ÖÖ.ÖøąđïČĚĂÜĒàøćöĉÙÿĊíøøöéć×îćé 12"x12" (11+1 ĒñŠî) . úï.16 271 * đñČęĂðøĉöćè 12 21. ÖÖ.45 46.11 10 1 ĒñŠî ÖÖ.60 46.50 46.98 0.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .ö.00 2.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 193 êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø 10.50 45.5 ĒñŠî) .ìøć÷Ā÷ćï . 43.0164 = 189.14 501.50 45.50 45.00 0.50 21.16 286 * đñČęĂðøĉöćè 11 21. úï.51 0.50 2.14 25.98 0.ìøć÷Ā÷ćï .16 404 đñČęĂÙŠćüĆÿéč 10% 12 ĒñŠî 21.00 46.ìøć÷Ā÷ćï .80 2.ðĎî÷ćĒîü . úĉêø êø.ÖøąđïČĚĂÜĒÖøîĉêēêšñĉüéšćî×îćé 12"x 12" (11 ĒñŠî) .ÖøąđïČĚĂÜĒÖøîĉêēêšßîĉéñĉüéšćî×îćé 16"x 16" (6.03 4.00 418.0164 = 423.00 418.ö.03 4. ÖÖ. úĉêø êø. 35.00 418.03 4.14 25.ðĎî÷ćĒîü .23 óČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜĒÖøîĉêēêšßîĉéñĉüéšćî×îćé 16"x 16" .ö.ðĎî÷ćĒîü .51 0.50 45.ö.

11 10 1 ĒñŠî ÖÖ. úï.00 418.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) . ÖÖ.16 774 đñČęĂÙŠćüĆÿéč 10% 11 ĒñŠî 21.03 3.00 0. úï.98 0.ö.11 10 1 ĒñŠî ÖÖ.ÖøąđïČĚĂÜĒÖøîĉêēêšñĉüöĆî×îćé 24"x 24" (2.18 0.îĚĞćñÿöðĎî 10.00 0.ö.00 418.ÖøąđïČĚĂÜĒÖøîĉêēêšñĉüöĆî×îćé 20"x 20" (4 ĒñŠî) .25 óČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜĒÖøîĉêēêšßîĉéñĉüöĆî ×îćé 16"x 16" . úĉêø êø.ö.00 21.0164 = 594. 220.ö.50 45.98 0.18 0.ö.ÖøąđïČĚĂÜĒÖøîĉêēêšñĉüöĆî×îćé 16"x 16" (6.51 0.50 45.14 25.ö.0164 = 343.00 2.ìøć÷Ā÷ćï .16 598 Āöć÷đĀêč *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 6.00 0.03 4.03 4. ÖÖ.20 46.50 45.27 óČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜĒÖøîĉêēêšßîĉéñĉüöĆî ×îćé 24"x 24" .40 46.ìøć÷Ā÷ćï .18 ÖÖ.ðĎî÷ćĒîü . (11 ĒñŠî) .00 418. 48.16 691 đñČęĂÙŠćüĆÿéč 10% 2.50 45.14 ÖÖ.03 4.8 ĒñŠî) .ÖøąđïČĚĂÜĒñŠîĀĉî×Ćé×îćé 30 x 30 àö.ö.50 45.28 óČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜĒñŠîĀĉî×ĆéÿĞćđøĘÝøĎð (ÿĊ×ćü) ×îćé 30 x 30 àö.194 DPT คู่มือการประมาณราคา êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø .11 úï.16 440 đñČęĂÙŠćüĆÿéč 10% 4. úĉêø êø.26 óČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜĒÖøîĉêēêšßîĉéñĉüöĆî ×îćé 20"x 20" .00 418.ðĎî÷ćĒîü .14 25.14 25.50 21.îĚĞćñÿöðĎî ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) 0.ìøć÷Ā÷ćï .ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .51 ÖÖ.00 418.00 0.11 úï.11 10 1 ĒñŠî ÖÖ.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) . 135. 10 úĉêø 33.98 0.îĚĞćñÿöðĎî 10.00 2. 0.0164 = 677. úĉêø êø.60 46.91 2.16 đñČęĂÙŠćüĆÿéč 10% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ¤¸œµ‡¤ 2555 .18 0.00 46.80 21. 25.00 2.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) . ÖÖ.ìøć÷Ā÷ćï .ìøć÷Ā÷ćï .0164 376.98 0.51 0.51 0.14 25.îĚĞćñÿöðĎî 10.îĚĞćñÿöðĎî 10. 0.ðĎî÷ćĒîü .0164 = 4. 10 úĉêø 1 êø.98 0. úï.ðĎî÷ćĒîü . .ö. 0.ðĎî÷ćĒîü .5 ĒñŠî) .ö.00 0.

00 21. 65.ö. (ÙøĊöĕì÷) .0164 35.00 418.03 3.13 45.14 25.00 1.îĚĞćñÿöðĎî .16 35.00 546 1.03 3. ÖÖ. (đ×ćēìî.ìøć÷Ā÷ćï .11 úï.ö. 1 êø. êø.ö.ö.00 = 18.00 0.00 êø.51 ÖÖ.ö.îĚĞćñÿöðĎî .ö.14 25.00 0.ö.00 1.25 45.ö.ðĎî÷ćĒîü .5 21. ÖÖ.11 10 1.98 0.00 0.00 18.ðĎî÷ćĒîü .14 25.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .00 418. 10 úĉêø 550. úï.15 2.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .51 0. êø. (×ćüđìćĄúĄ) .13 0. ÖÖ. ÖÖ.0164 605.ìøć÷Ā÷ćï .00 46.00 18.083 1.00 418.99 46.ö.ĒñŠîĀĉîĂŠĂî×îćé 30 x 60 àö.ĒñŠîĀĉîĂŠĂî×îćé 30 x 60 àö. .îĚĞćñÿöðĎî ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) 1.11 10 1.0164 18.16 35.29 óČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜĒñŠîĀĉî×ĆéÿĞćđøĘÝøĎð (ÿĊ×ćü) ×îćé 40 x 40 àö.ö.00 18.98 0.13 45.00 2.ö.16 18. 0.WAX ×ĆéđÜć 10.ìøć÷Ā÷ćï . 650. 21.WAX ×ĆéđÜć 10.ĒñŠîĀĉîĒÖøîĉê×îćé 30 x 60 àö.ö. 18.ÖøąđïČĚĂÜĒñŠîĀĉî×Ćé 40 x 40 àö. úï. ÖÖ.13 ÖÖ.51 0.00 490 6. êø.00 1 êø.03 3.îĚĞćñÿöðĎî .98 0.00 1 ĒñŠî ÖÖ.5 ĒñŠî) .คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 195 êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø .ö.00 1 êø.00 18. .16 Āöć÷đĀêč *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂÙŠćüĆÿéč 10% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂÙŠćüĆÿéč 10% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂÙŠćüĆÿéč 10% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂÙŠćüĆÿéč 10% ¤¸œµ‡¤ 2555 .13 0.11 10 1.00 0.25 0. êø. úĉêø êø.ìøć÷Ā÷ćï .00 = 935. úĉêø êø.14 25.îĚĞć÷ćÖĆîàċö .00 2.ö.00 1.ðĎî÷ćĒîü .ö.00 = 715.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .00 418.îĚĞć÷ćÖĆîàċö .ö.03 6.WAX ×ĆéđÜć 10.ðĎî÷ćĒîü .WAX ×ĆéđÜć 10.00 845 1.ö. úï.51 0.00 46. (6. êø.0164 35.00 êø. 0.00 46.25 45. .00 = 429.98 0. 850.00 2.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .31 óČĚîðĎĀĉîĂŠĂî (Ĕîðøąđìý) ×îćé 30 x 60 àö.đìćóîöÿćøÙćö) .32 óČĚîðĎĀĉîĒÖøîĉê (Ĕîðøąđìý) ×îćé 30 x 60 àö.00 21. . úĉêø êø.30 óČĚîðĎĀĉîĂŠĂî (Ĕîðøąđìý) ×îćé 30 x 60 àö.

13 0. .34 óČĚîðĎĀĉîĒÖøîĉêÿĊéĞć (Ĕîðøąđìý) ×îćé 40 x 80 àö.13 0.ìøć÷Ā÷ćï .00 = 35.53 45.ö.51 0.00 715.00 0.725 1.00 1 êø.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .ö. (đ×ćēìî.00 2.00 46. úï.36 óČĚîðĎĒñŠîĀĉîĒÖøîĉê (êŠćÜðøąđìý) ×îćé 40 x 80 àö. 2.925.îĚĞć÷ćÖĆîàċö 10.00 úĉêø 0.98 0.03 3.98 0.00 êø.ĒñŠîĀĉîĒÖøîĉê×îćé 40 x 80 àö.13 ÖÖ. = 1.00 2.ðĎî÷ćĒîü .ö.ö.00 1 êø.14 ÖÖ. 0. (×ćüÝĊî.îĉüóĉĚÜÙŤ) . 35. 1.ö. ÖÖ.îĚĞćñÿöðĎî .00 2. 418.00 êø.595.98 Āöć÷đĀêč *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂÙŠćüĆÿéč 10% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂÙŠćüĆÿéč 10% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂÙŠćüĆÿéč 10% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂÙŠćüĆÿéč 10% ¤¸œµ‡¤ 2555 .53 45.ö.11 10 1.ßöóĎÝĊî.450.00 735 1.51 0.ĒñŠîĀĉîĒÖøîĉê×îćé 40 x 80 àö. 830.ö.ö.25 45. 2.ö.ðĎî÷ćĒîü .ö.00 êø. ÖÖ.îĚĞć÷ćÖĆîàċö 10. . (éĞćĕì÷) . 1. 25.00 = 913.00 1.750.196 DPT คู่มือการประมาณราคา êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø .51 0. 35.14 27.0164 35.00 úĉêø 0.00 1.00 êø.îĚĞćñÿöðĎî .0164 êø.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .03 3.044 1.îĚĞć÷ćÖĆîàċö 10.51 ÖÖ.14 ÖÖ.00 21.îĚĞć÷ćÖĆîàċö 10. 35.35 óČĚîðĎĒñŠîĀĉîĒÖøîĉê (Ĕîðøąđìý) ×îćé 60 x 60 àö.ðĎî÷ćĒîü . . 650.00 1 êø.ìøć÷Ā÷ćï ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) 1.ìøć÷Ā÷ćï .đìćóîöÿćøÙćö) .14 418.ö. .00 21.ö.16 35.16 35. 27. úĉêø êø.ĒñŠîĀĉîĒÖøîĉê×îćé 40 x 80 àö.33 óČĚîðĎĒñŠîĀĉîĒÖøîĉê (Ĕîðøąđìý) ×îćé 40 x 80 àö.11 10 1.03 3.0164 êø.ðĎî÷ćĒîü . = 1.00 46.00 ÖÖ. 418.16 35.00 úï.11 10 1. 1 êø.14 27.00 21. (éĞćĕì÷) .03 3.ö.98 0.14 úï.00 46. êø. 21.00 ÖÖ.ö.ö.ìøć÷Ā÷ćï .00 46. 0.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .53 45.14 418.056 1.îĚĞćñÿöðĎî .ĒñŠîĀĉîĒÖøîĉê×îćé 60 x 60 àö.11 úï.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .ö.13 0.

00 1 êø. 1 êø.ö.00 21. = 3.îĚĞć÷ćÖĆîàċö 10. 27.ö.53 45.0164 35.ðĎî÷ćĒîü .00 3.ìøć÷Ā÷ćï . 2.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .îĚĞćñÿöðĎî . 1.14 úï.156 1.ĒñŠîĀĉîĒÖøîĉê×îćé 40 x 80 àö.850.00 21.00 ÖÖ. = 2. 35.16 35. 2.13 0.00 êø.16 35.ö.ö.11 10 1.0164 êø.îĚĞć÷ćÖĆîàċö 10. 27.53 45.14 ÖÖ.37 óČĚîðĎĒñŠîĀĉîĒÖøîĉê (êŠćÜðøąđìý) ×îćé 40 x 80 àö.51 0. 418.00 3. (éĞćĂćôøĉÖć) .îĚĞćñÿöðĎî .16 35.98 0.ìøć÷Ā÷ćï .080.98 0.ö.ö.03 3.00 êø.îĚĞć÷ćÖĆîàċö 10.îĚĞćñÿöðĎî .14 úï. 2.ö.ö.211 1. (éĞćÝĊî) .0164 êø.14 úï.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 197 êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø .00 2.ö.00 46.00 ÖÖ.00 êø.00 1 êø.13 0.ìøć÷Ā÷ćï .ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .00 úĉêø 0. 0.38 óČĚîðĎĒñŠîĀĉîĒÖøîĉê (êŠćÜðøąđìý) ×îćé 60 x 60 àö.11 10 1. . 27. (éĞćĂćôøĉÖć) .025. = 3.ö.00 21.14 ÖÖ.00 êø.ĒñŠîĀĉîĒÖøîĉê×îćé 60 x 60 àö.750. 2. 2.0164 êø.00 = 0. .ðĎî÷ćĒîü .ĒñŠîĀĉîĒÖøîĉê×îćé 60 x 60 àö.00 46.îĚĞć÷ćÖĆîàċö ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) 10 úĉêø 1. .00 846 1. 418.03 3.00 úĉêø 0.îĚĞćñÿöðĎî .51 0.00 1 êø.98 0.ö.13 0.00 46.800. 35.ö.ö.16 35. 35.ðĎîàĊđöîêŤñÿö (Silica Cement) .51 0.39 óČĚîðĎĒñŠîĀĉîĒÖøîĉê (êŠćÜðøąđìý) ×îćé 60 x 60 àö.00 úĉêø 0.ö.53 45. 418.11 10 1.14 ÖÖ.035.ðĎî÷ćĒîü .03 3.00 ÖÖ.166 Āöć÷đĀêč *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂÙŠćüĆÿéč 10% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂÙŠćüĆÿéč 10% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂÙŠćüĆÿéč 10% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ¤¸œµ‡¤ 2555 .

= 143.ÖćüÿćĀøïðĎ ÖćüÿĞćĀøĆïðÖøąđïČ ÖøąđïĂÜ÷ćÜ ĚĂÜ÷ćÜ 1 00 êø.ÖøąđïČĚĂÜ÷ćÜ×îćé 12" x 12" Āîć 2 öö.05 êø.75 28.00 1 êø.ö.00 1 êø. 18.ö.00 .00 . 28.ÖøąđïČĚĂÜ÷ćÜ×îćé 24" x 24" Āîć 2 öö.5 öö. 11.00 . 1.00 194 183.ÖćüÿĞćĀøĆïðĎÖøąđïČĚĂÜ÷ćÜ 1.ÖćüÿĞćĀøĆïðĎÖøąđïČĚĂÜ÷ćÜ 1. 1.6 öö.00 527 Āöć÷đĀêč đñČęĂðøĉöćè 5% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂðøĉöćè 5% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂðøĉöćè 5% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂðøĉöćè 5% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂðøĉöćè 5% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂðøĉöćè 5% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ¤¸œµ‡¤ 2555 . (ĕöŠøüöðĎîìøć÷ðøĆïøąéĆï) .00 êø.50 28.ÖøąđïČĚĂÜ÷ćÜ×îćé 18" x 18" Āîć 2 öö.ö.ö.00 317 498.25 28 00 28.05 êø.ö.WAX ×ĆéđÜć 1.ö.ö.ö. 137.ö.ö.00 11. 225. = 10.00 êø.00 1 êø. 11.ö.00 êø.00 .5 öö.05 êø.00 êø. 1.00 êø.00 .ö.ÖćüÿĞćĀøĆïðĎÖøąđïČĚĂÜ÷ćÜ 1.40 óČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜ÷ćÜßîĉéĒñŠî ×îćé 12" x 12" Āîć 1.42 óČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜ÷ćÜßîĉéĒñŠî ×îćé 12" x 12" Āîć 2. = 10.ÖćüÿĞćĀøĆïðĎÖøąđïČĚĂÜ÷ćÜ 1.00 18.ö. = 10. 230. (ĕöŠøüöðĎîìøć÷ðøĆïøąéĆï) .44 óČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜ÷ćÜßîĉéĒñŠî ×îćé 18" x 18" Āîć 2.ö.00 . (ĕöŠøüöðĎîìøć÷ðøĆïøąéĆï) .00 .00 11. 28.ÖøąđïČĚĂÜ÷ćÜ×îćé 12" x 12" Āîć 2. 28.45 óČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜ÷ćÜßîĉéĒñŠî×îćé 24" x 24" Āîć 2 öö.ÖøąđïČĚĂÜ÷ćÜ×îćé 18" x 18" Āîć 2.05 êø. 1.00 .00 270 288. = 10.ö.00 êø ö 28 00 28.00 18.00 18.ö.00 êø. = 10. 11.00 êø.00 1 êø. (ðŜĂÜÖĆîĕôôŜćÿëĉê÷Ť) (ĕöŠøüöðĎîìøć÷ðøĆïøąéĆï) .ö.WAX ×ĆéđÜć 1.ö. 18.75 28.75 28.ö.WAX ×ĆéđÜć 1.00 1 êø. 32. 175. 275.00 .ö. 18. 1.6 öö.00 11. 475.00 êø. 1.00 êø.05 êø.85 32.00 1 êø.00 . (ĕöŠøüöðĎîìøć÷ðøĆïøąéĆï) .ö.00 .00 êø.ö.198 DPT คู่มือการประมาณราคา êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) 10.ÖøąđïČĚĂÜ÷ćÜ×îćé 12" x 12" Āîć 1. 28.WAX ×ĆéđÜć 1.5 öö. (ĕöŠøüöðĎîìøć÷ðøĆïøąéĆï) .ö. 1.00 .WAX ×ĆéđÜć 1.WAX ×ĆéđÜć 1.00 êø.ÖćüÿĞćĀøĆïðĎÖøąđïČĚĂÜ÷ćÜ 1.00 282 241.00 230 236.41 óČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜ÷ćÜßîĉéĒñŠî ×îćé 12" x 12" Āîć 2 öö.05 êø.ö.5 öö.43 óČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜ÷ćÜßîĉéĒñŠî ×îćé 18" x 18" Āîć 2 öö.

ö. 1.ðćøŤđÖšĕöšÿĆÖ×îćé 1¾"x 12" Āîć 19 öö. 900.ö.ðćøŤđÖšĕöšĒéÜ×îćé 1¾"x 12" Āîć 19 öö.ö.00 28. 1.80 685 10.00 = 577.52 óČĚîðĎðćøŤđÖšĕöšðøąéĎŠßîĉéúĉĚîøŠĂÜ Āîć 19 öö.50 2. ÖÖ.ðćøŤđÖšĕöšÿĆÖ×îćé 4"x 14" Āîć 19 öö.05 . êø.00 28.50 28.ÖøąđïČĚĂÜ÷ćÜßîĉéöšüî Āîć 2 öö.00 28.05 .00 1 026 1.ÖćüÿĞćĀøĆïðĎÖøąđïČĚĂÜ÷ćÜ .026 êø.ö.ðćøŤđÖšĕöšĒéÜ×îćé 1¾"x 10" Āîć 19 öö. 1.ö.05 êø.00 422 750.05 .00 816 950.48 óČĚîðĎðćøŤđÖšĕöšÿĆÖßîĉéúĉĚîøŠĂÜ Āîć 19 öö.3/4"x 12" Āîć 19 öö.05 êø.10 1 10.ö.00 = 945.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 199 êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø 10.ö.00 1 êø.00 28.00 11. . (ĕöŠøüöðĎîìøć÷ðøĆïøąéĆï) . êø. (ĕöŠøüöðĎîìøć÷ðøĆïøąéĆï) .ö.ö.ö.ö. 500.ö. 1.ðćøŤđÖšĕöšöąÙŠć×îćé 1¾"x 12" Āîć 19 öö. êø.ÖćüÿĞćĀøĆïðĎðćøŤđÖš 0. êø.00 = 787.05 . (ĕöŠøüöðĎîìøć÷ðøĆïøąéĆï) .50 28.00 1.ö.00 28.ö.00 = 525.00 êø.ÖćüÿĞćĀøĆïðĎðćøŤđÖš 1.00 2.46 óČĚîðĎÖøąđïČĚĂÜ÷ćÜßîĉéöšüîĀîć 2 öö. (ĕöŠøüöðĎîìøć÷ðøĆïøąéĆï) .ÖćüÿĞćĀøĆïðĎðćøŤđÖš 1.00 2.ÖćüÿĞćĀøĆïðĎðćøŤđÖš 0. 1.50 2.ö. êø ö 10.00 28. êø.80 580 êø. 10. 650.49 óČĚîðĎðćøŤđÖšĕöšĒéÜßîĉéúĉĚîøŠĂÜ Āîć 19 öö.80 28.ÖćüÿĞćĀøĆïðĎðćøŤđÖš 0. ÖÖ.00 = 682.00 êø. 1 êø. êø.ÖćüÿĞćĀøĆïðĎðćøŤđÖš 0. êø. .80 528 êø. 1 êø.47 óČĚîðĎðćøŤđÖšĕöšÿĆÖßîĉéúĉĚîøŠĂÜ Āîć 19 öö. .10 1 øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) Āöć÷đĀêč đñČęĂðøĉöćè 10% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂðøĉöćè 5% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂðøĉöćè 5% *đñČęĂ % đÿ÷Āć÷Ēúü *đñĂ đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂðøĉöćè 5% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂðøĉöćè 5% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂðøĉöćè 5% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂðøĉöćè 5% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ¤¸œµ‡¤ 2555 . 550.80 948 êø. (ĕöŠøüöðĎîìøć÷ðøĆïøąéĆï) . (ĕöŠøüöðĎîìøć÷ðøĆïøąéĆï) .00 = 997.WAX ×ĆéđÜć ÝĞćîüî ĀîŠü÷ 1. ÖÖ.51 óČĚîðĎðćøŤđÖšĕöšöąÙŠćßîĉéúĉĚîøŠĂÜ Āîć 19 öö.ðćøŤđÖšĕöšðøąéĎŠ×îćé 1. ÖÖ. (ĕöŠøüöðĎîìøć÷ðøĆïøąéĆï) . øćÙćøüö (ïćì) 348.10 1.ö.00 = 382.00 28.50 óČĚîðĎðćøŤđÖšĕöšĒéÜßîĉéúĉĚîøŠĂÜ Āîć 19 öö.ö. 1.10 1 10.ö.00 11.10 1 10.

.08 úï.51 úï.80 292 520. 1 êø. . 10.00 548.ô. .êąðĎ 0. 10.50 ö.020.ö.10 ÖÖ.50 ö.08 úï.60 548.20 ÖÖ.00 28.c/c .200 DPT คู่มือการประมาณราคา êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ 10.êÜĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ 1-1/2"x 6" ĕÿđøĊ÷ï 0.54 = 723.ô. .êÜĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ 1-1/2"x 6" ĕÿđøĊ÷ï 0. .55 óČĚîĕöš÷ćÜđךćúĉĚî 1"x 4" ðĎïîêÜĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ 1-1/2"x 6" øą÷ąĀŠćÜ×ĂÜêÜĕöšĕöŠđÖĉî 0.00 2.60 548.20 ÖÖ.ðćøŤđÖšēöđÿÙĕöšĒéÜ ×îćé 1/2"x 6"Āîć1/2" 8 ßĉĚî 1.075.00 1.1/2" 6 ßĉĚî 1.10 ÖÖ. 1 êø.êÜĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ 1-1/2"x 6" ĕÿđøĊ÷ï 0.00 1.00 1.óČĚîĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ 1"x 4" đךćúĉĚîĂćïîĚĞć÷ć Ăïĕÿ 1.êąðĎ 0.00 27.60 548. 1 êø.êÜĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ 1-1/2"x 6" ĕÿđøĊ÷ï 0. .51 1. .c/c .20 ÖÖ.115 550.óČĚîĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ 1"x 6" đךćúĉĚîĂćïîĚĞć÷ć Ăïĕÿ 1.ö.ö. . 10. .25 5.54 = 561.00 28.56 óČĚîĕöš÷ćÜđךćúĉĚî 1"x 6" ðĎïîêÜĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ 1-1/2"x 6" øą÷ąĀŠćÜ×ĂÜêÜĕöšĕöŠđÖĉî 0.ö.ô.75 2.ô. 1 êø.00 = 336.ö.54 = 594.53 óČĚîðĎðćøŤđÖšēöđÿÙĕöšĒéÜ 8 ßĉĚî Āîć 1/2" (ĕöŠøüöðĎîìøć÷ðøĆïøąéĆï) .êąðĎ 0. 10.25 5.ô.c/c . .54 óČĚîðĎðćøŤđÖšēöđÿÙĕöšđïâÝóøøè 6 ßĉĚî Āîć 1/2" (ĕöŠøüöðĎîìøć÷ðøĆïøąéĆï) .50 ö.ÖćüÿĞćĀøĆïðĎðćøŤđÖš 0.58 óČĚîĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜđךćúĉĚî1"x 6"ðĎïîêÜĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ1-1/2"x 6" øą÷ąĀŠćÜ×ĂÜêÜĕöšĕöŠđÖĉî 0.075.ö.ô.80 339 275.00 27. 1 êø.ô.ö.05 êø.075.êąðĎ 0. 1 êø.00 27.20 ÖÖ.51 úï.08 úï.075. 10.148 670.00 27.54 = 1.óČĚîĕöš÷ćÜ×îćé 1"x 6" đךćúĉĚîĂćïîĚĞć÷ć Ăïĕÿ 1.ô.574 Āöć÷đĀêč đñČęĂðøĉöćè 5% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂðøĉöćè 5% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂðøĉöćè 8% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂðøĉöćè 8% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂðøĉöćè 8% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂðøĉöćè 8% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ¤¸œµ‡¤ 2555 .08 úï.c/c .óČĚîĕöš÷ćÜ×îćé 1"x 4" đךćúĉĚîĂćïîĚĞć÷ć Ăïĕÿ 1.57 óČĚîĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜđךćúĉĚî1"x 4"ðĎïîêÜĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ1-1/2"x 6" øą÷ąĀŠćÜ×ĂÜêÜĕöšĕöŠđÖĉî 0.51 1.50 ö.ðćøŤđÖšēöđÿÙĕöšđïĘâÝóøøè×îćé 1/2"x 4.00 1. øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) 320.51 1.ö.ÖćüÿĞćĀøĆïðĎðćøŤđÖš 0.277 945.05 êø.51 1.51 úï.25 5.51 úï.00 = 288.25 5.

999 1.êąðĎ 10.20 548. 27. 1.54 1 êø.242. 1.51 úï.c/c .êąðĎ 10.075.ô.269.00 0. 27. = 1. 1.êÜĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ 1-1/2"x 6" ĕÿđøĊ÷ï . 1.20 ÖÖ.êąðĎ ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) 1.00 0.êÜĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ 1-1/2"x 6" ĕÿđøĊ÷ï .c/c .445. = 3.50 ö. 1.00 0.20 ÖÖ.c/c .00 548.25 5. 1. = 1.54 1 êø.60 óČĚîĕöšĒéÜđךćúĉĚî 1"x 6" ðĎïîêÜĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ 1-1/2"x 6" øą÷ąĀŠćÜ×ĂÜêÜĕöšĕöŠđÖĉî 0.20 ÖÖ.175.êÜĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ 1-1/2"x 6" ĕÿđøĊ÷ï .ô.51 1.337. = 3.847 1. 27.08 úï.00 0.891 1.50 ö.óČĚîĕöšÿĆÖ 1"x 6" đךćúĉĚîĂćïîĚĞć÷ć Ăïĕÿ .êÜĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ 1-1/2"x 6" ĕÿđøĊ÷ï .51 2.20 ÖÖ.51 3.00 0.00 0.08 úï.51 úï.075.54 1 êø.ô.08 úï.175.50 ö.ö.51 úï.óČĚîĕöšÿĆÖ 1"x 4" đךćúĉĚîĂćïîĚĞć÷ć Ăïĕÿ .090.823 1. = 1.êÜĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ 1-1/2"x 6" ĕÿđøĊ÷ï .08 úï. 27.25 5.ö.00 599.00 0.51 úï.51 3.óČĚîĕöšĒéÜ 1"x 4" đךćúĉĚîĂćïîĚĞć÷ć Ăïĕÿ .50 ö.ö. 1.óČĚîĕöšöąÙŠć 1"x 4" đךćúĉĚîĂćïîĚĞć÷ć Ăïĕÿ .c/c .ô.00 0.50 ö. 3.62 óČĚîĕöšÿĆÖđךćúĉĚî 1"x 6" ðĎïîêÜĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ 1-1/2"x 6" øą÷ąĀŠćÜ×ĂÜêÜĕöšĕöŠđÖĉî 0.63 óČĚîĕöšöąÙŠćđךćúĉĚî 1"x 4" ðĎïîêÜĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ 1-1/2"x 6" øą÷ąĀŠćÜ×ĂÜêÜĕöšĕöŠđÖĉî 0.25 5.20 ÖÖ.150. 3. 27.80 548.59 óČĚîĕöšĒéÜđךćúĉĚî 1"x 4" ðĎïîêÜĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ 1-1/2"x 6" øą÷ąĀŠćÜ×ĂÜêÜĕöšĕöŠđÖĉî 0.êąðĎ 10.25 5.20 548.711. 1.075.51 úï.ô.266 Āöć÷đĀêč đñČęĂðøĉöćè 8% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂðøĉöćè 8% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂðøĉöćè 8% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂðøĉöćè 8% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü đñČęĂðøĉöćè 8% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ¤¸œµ‡¤ 2555 .ô.190.54 1 êø.00 0.ô.c/c .51 1.ô.25 5.585.ö.08 úï.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 201 êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø 10.ô.êąðĎ 10.00 0.ô.54 1 êø.óČĚîĕöšĒéÜ 1"x 6" đךćúĉĚîĂćïîĚĞć÷ć Ăïĕÿ .61 óČĚîĕöšÿĆÖđךćúĉĚî 1"x 4" ðĎïîêÜĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ 1-1/2"x 6" øą÷ąĀŠćÜ×ĂÜêÜĕöšĕöŠđÖĉî 0.ö.075.

00 .00 1 êø.55 20.ö.00 .64 óČĚîĕöšöąÙŠćđךćúĉĚî 1"x 6" ðĎïîêÜĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ 1-1/2"x 6" øą÷ąĀŠćÜ×ĂÜêÜĕöšĕöŠđÖĉî 0.ö. 18. 0.ÙĂîÖøĊêïúŢĂÖøĎðÙéÖøĉß Āîć 6 àö. 1.ö.03 úï.25 ĒñŠî 44.ö.00 .51 2. 6. = 10.68 óČĚîìćÜđìšćðĎÙĂîÖøĊêïúĘĂÖøĎðÙéÖøĉàĀîć 6 àö. . 0.ìøć÷Ā÷ćïøĂÜóČĚîðøĆïøąéĆïĀîć 3-5 àö. 1. 418.00 0.ÙĂîÖøĊêïúŢĂÖøĎðÙéÖøĉß Āîć 6 àö. 1.60 357 *đñČęĂÙŠćüĆÿéč 8% 364.8 àö.12 309 *đñČęĂÙŠćüĆÿéč 5% 294.00 0. 418.00 ¤¸œµ‡¤ 2555 .90 *đñČęĂÙŠćüĆÿéč 5% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü (øüöüĆÿéčøĂÜóČĚî) .05 úï.492 Āöć÷đĀêč đñČęĂðøĉöćè 8% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 297.ìøć÷Ā÷ćïøĂÜóČĚîðøĆïøąéĆïĀîć 3-5 àö.00 0.03 úï. 18.24 1 êø.54 1 êø. . 1.03 úï. 418. 418.60 425 *đñČęĂÙŠćüĆÿéč 8% 252.03 úï. .ô.ÙĂîÖøĊêĀ÷ćïøĂÜóČĚîĀîć 3 àö.00 35.êÜĕöšđîČĚĂĒ×ĘÜ 1-1/2"x 6" ĕÿđøĊ÷ï .185.05 úï.óČĚîĕöšöąÙŠć 1"x 6" đךćúĉĚîĂćïîĚĞć÷ć Ăïĕÿ . 0.60 548.55 20.00 0.00 .00 1 êø. 27.50 35.ô.ö.ìøć÷Ā÷ćïøĂÜóČĚîðøĆïøąéĆïĀîć 3-5 àö.ÿĊĒéÜ ×îćé 40 x 40 àö.25 5.55 20. (øüöüĆÿéčøĂÜóČĚî) .ÙĂîÖøĊêĀ÷ćïøĂÜóČĚîĀîć 3 àö.ìøć÷Ā÷ćïøĂÜóČĚîðøĆïøąéĆïĀîć 3-5 àö. 1.ĒñŠîÙĂîÖøĊêìćÜđìšćÿĞćđøĘÝøĎð ×îćé 40 x 40 àö. = 10.05 úï.202 DPT คู่มือการประมาณราคา êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) 10.ÿĊđĀúČĂÜ. .ÙĂîÖøĊêĀ÷ćïøĂÜóČĚîĀîć 3 àö.66 óČĚîìćÜđìšćðĎÖøąđïČĂĚ ÜÙĂîÖøĊê ñĉüđøĊ÷ïøŠĂÜúć÷ (úć÷óĆéēïÖ.ðĎîìøć÷÷ćĒîüøŠĂÜøĂ÷êŠĂ 0.00 . .ÿĊÿšö) *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü (øüöüĆÿéčøĂÜóČĚî) .ö.ö.úć÷ĀöćÖøčÖ) ÿĊîĚĞćêćú.c/c .25 ĒñŠî 54.67 óČĚîìćÜđìšćðĎÙĂîÖøĊêïúĘĂÖøĎðÙéÖøĉàĀîć 6 àö.ìøć÷÷ćĒîüøŠĂÜøĂ÷êŠĂ 40.55 20. 40.08 úï.00 ĒñŠî 6.51 úï.20 ÖÖ. Āîć 2.00 0.00 35.48 ÖÖ.50 ö.05 úï.795.938. Āîć 2.ĒñŠîÙĂîÖøĊêìćÜđìšćÿĞćđøĘÝøĎð ×îćé 40 x 40 àö. 6. 0.65 óČĚîìćÜđìšćðĎÖøąđïČĚĂÜÙĂîÖøĊê ñĉüđøĊ÷ïøŠĂÜúć÷ (úć÷óĆéēïÖ.ðĎîìøć÷÷ćĒîüøŠĂÜøĂ÷êŠĂ 0. = 10.ÙĂîÖøĊêĀ÷ćïøĂÜóČĚîĀîć 3 àö.êąðĎ 1.20 ÖÖ.ö.185. = 10.90 0.185.00 0.20 ÖÖ.075. (øüöüĆÿéčøĂÜóČĚî) . (ÿĊđìć) øćÙćøüö (ïćì) 1.úć÷ĀöćÖøčÖ) ÿĊđìć ×îćé 40 x 40 àö.ö.ö.ö. (ÿĊĒéÜ.185.ö.00 .ÿĊîĚĞćêćú.90 3. 0.00 0.90 3.00 ĒñŠî 7. 1.00 35.ÿĊéĞć.8 àö.

ÿĊîĚĞćêćú.00 20.ìøć÷Ā÷ćïøĂÜóČĚîðøĆïøąéĆïĀîć 3-5 àö.5 x 6 àö. . êø.5 x 19.ðĎîìøć÷÷ćĒîüøŠĂÜøĂ÷êŠĂ *đñČęĂÙŠćüĆÿéč 5% *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 10.24 êø.คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 203 êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø .ÿĊéĞć.07 ÖÖ. 1.ö.06 GL.25 35.00 495.ö. 1 êø.12 351 25.06 GL.12 308 *đñČęĂÙŠćüĆÿéč 5% 0.ÙĂîÖøĊêĀ÷ćïøĂÜóČĚîĀîć 3 àö.69 óČĚîìćÜđìšćðĎïúŢĂÖÙĂîÖøĊêĂĆåýĉúć+ÝêčøĆÿ Āîć 6 àö.ö.2 11.3 ÜćîìćÿĊ ÿĊîĚĞćĂąÙøĉúĉÙ 100% ßîĉéìćõć÷Ĕî (ðøąđõìÖċęÜđÜć) *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ÜćîìćÿĊ ÿĊîĚĞćĂąÙøĉúĉÙ 100% ßîĉéìćõć÷îĂÖ (ðøąđõììĆęüĕð) ¤¸œµ‡¤ 2555 .ö. 0.90 0.ÿĊÿšö) ×îćé 19. 0.ïúŢĂÖÙĂîÖøĊêðúĎÖĀâšć Āîć 8 àö. .50 24.ö. = 341.ðĎîìøć÷÷ćĒîüøŠĂÜøĂ÷êŠĂ ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) 0.00 0.00 22.25 81.68 31.24 = 262. (øüöüĆÿéčøĂÜóČĚî) .00 518. 1.ÿĊđĀúČĂÜ.éĉîðúĎÖĀâšć+ĀâšćĒàöøŠĂÜÙĂîÖøĊê .70 óČĚîðĎïúŢĂÖÙĂîÖøĊêðúĎÖĀâšćĀîć 8 àö.24 = 0. ÖÖ. 25. .90 0.ö.00 úĉêø 1 êø.ö. úï. .00 ĒñŠî 3.ìøć÷Ā÷ćïøĂÜóČĚîðøĆïøąéĆïĀîć 4 àö. 0.00 0.20 0.00 418.03 0.96 17.0164 = 1.00 0. 0.ïúŢĂÖøĎðĂĆåýĉúć Āîć 6 àö.1 ÜćîìćÿĊ ÿĊîĚĞćĂąÙøĉúĉÙ 100% ßîĉéìćõć÷îĂÖ (ðøąđõìÖċęÜđÜć) 11. 28.05 0. (ÿĊĒéÜ. 418.00 0.08 0.07 ÖÖ. 28.00 0.02 54 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 0.0164 = 1. (ÿĊđìćöĊñĉüĀîšć) ×îćé 40 x 25 x 8 àö.02 52 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü Āöć÷đĀêč *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 10. 1.48 1 ĒñŠî 13.00 úï. 0.68 34.04 GL.48 1 ÖšĂî êø.ìøć÷÷ćĒîüøŠĂÜøĂ÷êŠĂ 11 üĆÿéčöüúøüö×ĂÜÜćîìćÿĊ (ìĆĚÜĀöéìćøüö 3 đìĊę÷ü) 11.48 ÖÖ.05 0.ö.00 úĉêø 1 êø.12 479 *đñČęĂÙŠćüĆÿéč 5% 10. . 0. + 8 x 8 x 6 àö.ïúŢĂÖøĎðÿĊđĀúĊę÷öÝêčøĆÿ Āîć 6 àö.04 GL.00 1.55 20.00 ÖÖ.00 570.00 495. .185.00 25.96 17.ö.25 úï. .

ö.50 40 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 0. 0.120 ÖÖ.00 úĉêø 1 êø.00 45.39 22.ö.4 11. 0.ö. 0.38 367.20 45 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü Āöć÷đĀêč ¤¸œµ‡¤ 2555 .084 GL.57 12.120 ÖÖ.32 5. 347.00 êø.044 GL.39 18.00 530.15 5.ö. 28.50 38 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 1.00 0.120 ÖÖ.7 11.00 382.12 10.07 ÖÖ.00 315.00 45.50 35 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 0.120 ÖÖ.0164 = 1.02 38 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 0.04 GL.04 GL.ö.6 11.8 øć÷Öćø ÜćîìćÿĊ ÿĊîĚĞćĂąÙøĉúĉÙ 100% ßîĉéìćõć÷Ĕî (ðøąđõììĆęüĕð) ÜćîìćÿĊîĚĞćöĆîìćĕöš ÜćîìćÿĊîĚĞćöĆîÖĆîÿîĉöđĀúĘÖ (øĂÜóČĚîÖĆîÿîĉö 3 đìĊę÷ü) ÜćîìćÿĊîĚĞćöĆîÖĆîÿîĉöđĀúĘÖ (øĂÜóČĚîÖĆîÿîĉö+ÿĊîĚĞćöĆî 2 đìĊę÷ü) ÜćîìćÿĊĒßúĒúĘÙ/ĒúÖđÖĂøŤ ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) øćÙćøüö (ïćì) 0.204 DPT คู่มือการประมาณราคา êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę 11.00 375.ö.06 GL. 0.ö.0164 = 1.90 0.80 = 1.00 512.044 GL.044 GL. 1 êø.07 ÖÖ. 1.80 = 29. 0. 347.96 13.00 375.028 GL.53 5.80 = 9. 1 êø.06 GL.00 45.00 úĉêø 1 êø. 28. 0. 1.96 13.00 êø.50 21.ö. 0.38 10.02 35 *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü 1. 0. 0. 0.00 85.00 0.92 0.00 êø.57 12.00 = 1. 1.50 480.028 GL. 1 êø. 1 êø.ö.72 22.28 23. 0. 0. 1.5 11. 1.

80 29.57 13.00 êø.80 662. 0. 0.13 10.ö. 1 êø.20 55 Āöć÷đĀêč *đñČęĂ % đÿĊ÷Āć÷Ēúšü ¤¸œµ‡¤ 2555 .คู่มือการประมาณราคา AGENDA 12 205 êćøćÜĒÿéÜüĉíĊÖćøÙĞćîüèĀćÙŠćüĆÿéčöüúøüöêŠĂĀîŠü÷×ĂÜÜćîÖŠĂÿøšćÜðøąđõìêŠćÜė úĞćéĆïìĊę 11.00 = øćÙćøüö (ïćì) 1.9 øć÷Öćø ÜćîìćîĚĞćöĆîđÙúČĂïĒ×ĘÜóČĚîĕöš ÝĞćîüî ĀîŠü÷ øćÙć/ĀîŠü÷ (ïćì) 1. 1.57 13.ö.00 êø.00 85. 1.044 GL.120 ÖÖ.ö.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful