ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.

HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KH TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI GIỮA KỲ KHÓA 2012 - HỌC KỲ 1/2012-2013
TẠI CƠ SỞ LINH TRUNG
Tên môn học

Mã MH

Ngành học

Ngày thi

Giờ thi

CTT009

Nhập môn công nghệ thông tin 1

CN Thông tin

03/12/12

07g45

VLH024

Nhiệt - Nhiệt động lực

Hải dương

03/12/12

09g15

VLH021

Điện Từ (Điện từ A)

KT Hạt nhân

03/12/12

09g15

VLH021

Điện Từ (Điện từ A)

Vật lý

03/12/12

09g15

Địa chất
Hóa học

03/12/12
03/12/12

10g30
10g30

DCH002 Địa Chất Đại Cương
HOH002 Hoá đại cương A2
TTH026

Giải tích B1

CN Thông tin

04/12/12

07g45

TTH026

Giải tích B1

ĐT Viễn Thông

04/12/12

07g45

TTH026

Giải tích B1

Hải dương

04/12/12

09g15

TTH026

Giải tích B1

KT Hạt nhân

04/12/12

09g15

TTH026

Giải tích B1

KH Vật liệu

04/12/12

09g15

TTH026

Giải tích B1

Vật lý

04/12/12

09g15

TTH028

Giải tích C1

CN Môi trường

04/12/12

10g30

TTH028

Giải tích C1

CN Sinh học

04/12/12

10g30

TTH028

Giải tích C1

Hóa học

04/12/12

10g30

TTH028

Giải tích C1

KH Môi trường

04/12/12

10g30

TTH028

Giải tích C1

Địa chất

04/12/12

12g30

TTH028
TTH021

Giải tích C1
Giải tích A1 - Giải tích cơ sở

Sinh học
Toán học

04/12/12
04/12/12

12g30
14g00

TTH003

Đại số B1

ĐT Viễn Thông

05/12/12

07g45

TTH003

Đại số B1

Hải dương

05/12/12

07g45

TTH003

Đại số B1

KT Hạt nhân

05/12/12

07g45

TTH003

Đại số B1

Vật lý

05/12/12

07g45

SHH001 Sinh học đại cương 1

CN Sinh học

05/12/12

09g15

SHH001 Sinh học đại cương 1

Sinh học

05/12/12

09g15

Hóa học

05/12/12

09g15

KMT001 Khoa học MT ĐC

CN Môi trường

05/12/12

10g30

KMT001 Khoa học MT ĐC

KH Môi trường

05/12/12

10g30

TTH043

Xác suất TK B

TTH063

Toán rời rạc

CN Thông tin

05/12/12

10g30

TTH001
TTH005

Đại số A1
Đại số C

Toán học
Địa chất

05/12/12
05/12/12

12g30
14g00

VLH004

Cơ - Nhiệt - Điện

CN Sinh học

06/12/12

07g45

VLH004

Cơ - Nhiệt - Điện

Hóa học

06/12/12

07g45

VLH004

Cơ - Nhiệt - Điện

Sinh học

06/12/12

07g45

VLH003

Cơ - Nhiệt

CN Môi trường

06/12/12

09g15

Ghi chú

Tên môn học

Mã MH

Ngành học

Ngày thi

Giờ thi

VLH003

Cơ - Nhiệt

Địa chất

06/12/12

09g15

VLH003

Cơ - Nhiệt

ĐT Viễn Thông

06/12/12

09g15

VLH003

Cơ - Nhiệt

KH Môi trường

06/12/12

09g15

VLH003

Cơ - Nhiệt

KH Vật liệu

06/12/12

09g15

VLH001

Cơ học 1

Hải dương

06/12/12

10g30

VLH001
VLH001

Cơ học 1
Cơ học 1

KT Hạt nhân
Vật lý

06/12/12
06/12/12

10g30
10g30

DTV001

Điện tử căn bản

CN Thông tin

07/12/12

07g45

DTV001

Điện tử căn bản

ĐT Viễn Thông

07/12/12

07g45

HOH004 Hoá đại cương B

KH Môi trường

07/12/12

09g15

HOH004 Hoá đại cương B

KT Hạt nhân

07/12/12

09g15

HOH004 Hoá đại cương B

Sinh học

07/12/12

09g15

HOH004 Hoá đại cương B

Vật lý

07/12/12

09g15

HOH004 Hoá đại cương B

CN Môi trường

07/12/12

10g30

HOH004 Hoá đại cương B

CN Sinh học

07/12/12

10g30

HOH004 Hoá đại cương B

Địa chất

07/12/12

10g30

HOH004 Hoá đại cương B

Hải dương

07/12/12

10g30

HOH001 Hoá đại cương A1

Hóa học

07/12/12

12g30

HOH001 Hoá đại cương A1
XHH001 Tâm Lý đại cương

KH Vật liệu
Toán học

07/12/12
07/12/12

12g30
14g00

Ghi chú

Chú ý :
- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút, SV phải mang theo thẻ SV hoặc CMND
- Tiền bạc tư trang, Laptop, phiếu gởi xe sinh viên tự giữ tránh để mất cắp
- Ngày 28/11/12 sinh viên xem lịch thi - phòng thi chi tiết trên trang web trường
- Các lớp khóa 2012 học tại Linh Trung được nghỉ học từ thứ 2 ngày 03/12/2012
đến thứ 7 ngày 08/12/2012, riêng các lớp trả nợ học bình thường.

Ngày 29 tháng 10 năm 2012
TL. HIỆU TRƯỞNG

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful