THE ASA ARCHIVES AND THE BUDDHIST LIBRARY, NAGOYA, JAPAN (DISC Nos. 1-17) Disc No.

Category 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi File Folder No. Title 1 agastya vrata katha 2 (1) agastya vrata vidhana,

(2) vaisravana bhattaraka

3 (1) candradvipavagame sri kanthanatha viracite ardha

4 sri candradvipavatare sri kanthanatha viracite arddhara

5 (1) candradipavatare sri kundanatha viracite sri kubjik

6 sricandradipavatare srikanthanatha viracitayam arddha 7 (1) svasthana paramesvarya˛ vrata vidhana 8 (1) sri bhagavate sri ananta stotra ( or anantavrata ) 9 ananta vrata vidhi 10 (1) ayutahuti yajna vidhana 11 dharmasastrokta astaka vivaha vidhi 12 astamatAka puja

13 mahabharata mrahasaya (?) dharma judhithira ( yudhis 14 ahoratra yajna vidhana 15 ahoratra yajna vidhi * 16 Hindu puja vidhis 17 agama puja vidhi

18 (1) title unknown (2) aratrika sanksepa paddhati ( or 19 sri ugracanda puja vidhi and others * 20 navaratra paddhati 21 uttara paddhati ( siddhilaksmi acarana puja vidhi 22 (1) sripancami barahi devya paddhati 23 urdhvamnaya krama damanarohana vidhi

1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi

24 title unknown * and vajasaneya 25 uma yamale khadga prastaravatara prakrama 26 (1) Asi pancami vrata vidhi 27 title unknown * 28 (1) dasakriya vidhi 29 kanya dana vidhi 30 puja vidhi ( Hindu 31 dasakarma puja vidhi 32 (1) vagdana vidhi 33 (1) kalasa puja vidhi 34 kamagni yajna vidhi 35 Hindu stotras 36 (1) karttika vrata sivadi pancayana puja vidhi 37 (1) prasasta kala nirnaya * 38 kalagni yajna vidhi 39 kalikarcana homa vidhi ( or kalangi jajnasvalpa vidhi ) 40 kali puja vidhana (?) 41 srikubjikastaka 42 (1) pascima jesthamnaye srigurumandala devajnana 43 (1) kumari puja 44 kumbha puja vidhi 45 (1) kulapinda thaye vidhi 46 katyayanokta surya kusandi karma ( or kusandi vidhi ) 47 (1) katyayanokta kusandikarma 48 katyayanokta suryakusandikarma *

1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 1 Hindu vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi

49 (1) katyayanokta kusandi vivarana 50 katyayanokta kusandi karma 51 srikojagrata laksmi puja vidhi 52 koti homa vidhi 53 kaumari puja vidhi 54 (1) kaumari puja vidhi 55 bali vidhi * ( Hindu ) 56 ganesa puja vidhi 57 (1) ganesa puja vidhi 58 ganesa puja vidhi 59 (1) garuda narayana puja paddhati 60 (1) gandharva vivaha vidhi 61 (1) gandharva vivaha vidhi

62 skanda purane himavat khande guhyesvari astottarasat 63 (1) guhyesvari puja vidhi 64 sriguhyakali mala mantrayutaksara 65 guhyakalika puja karma vidhi 66 guhyakalya˛ atmapuja tattva sodhana vidhi

67 kalikularnave mahatantre mahatrane (?)srimahaguhyak 68 (1) guhyakalya homa 69 kubjika sahasra praksari

70 (1) skandapurane himavat khande guhyesvari astottar 71 (1) sriguhyesvari stotra 72 (1) godana vidhi

1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi

73 graha dasa wa santi vidhi 74 ( nava ) graharcana and graha dana 75 (1) graha yajna karma 76 cakrarcana 77 (1) caturdasi puja 78 caturdasiya puja paddhati 79 caturdasiya ( puja )paddhati 80 candika nityarcana vidhi 81 (1) candra puja vidhi 82 (1) candrama puja vidhi 83 sriarddharatri dipa vidhi (?) 84 title unknown ( chem pratisthaya ahuti )* 85 (1) ksetrapala puja vidhi 86 (1) srikAsna janmastami vrata 87 (1) srijanmastami vrata indra narada sambade bhasa 88 sri daivalakesari pandita viracite janmotsava vidhi˛ 89 jalayajna jalapratistha vidhi and others * 90 jala yajna 91 (1) jalayajna vidhi or jalayajna jalapratistha vidhi 92 siva puja vidhi and others 93 jonahile vidhi and others 94 unknown ( jyotisa puja vidhi )* 95 (1) jhala boye vidhi 96 jhali boye vidhi 97 (1) jhale boyaya vidhana

1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 106 damanarohana karma (?) 107 (1) gauri sankara damanaropana vidhi 108 (1) damanarohana vidhi * 109 (1) pascimajesthamnaya karmarcana 110 dasakarma vidhi 111 dasakala 112 dasapinda vidhi 105 tirtha sadhana 104 tirtha jatra snan 103 sri ramakAsnopadhyaya viracita tararcana candrika 102 (1) ugrataradevya˛ nityakarmarcana 101 tarpana vidhi 100 (1) tantra sandhya vidhi 99 title unknown ( tattva bodha ? ) 98 gangesvari ( or jhankesvari )puja vidhi

113 (1) srikalikulasarvasve (?)sridaksinakalikaya astottaras 114 (1) sridaksinakalika puja vidhi 115 (1) daksinarcana vidhi 116 (1) mahanavami khadga bhoga puja vidhi 117 puja vidhi ( title unknown 118 (1) sundari ( a )carya viracitayam sumukhi stotra

119 srinirnayadapanokta srikartaviryarjunasya kampadipa v 120 dipa yaga (?) vidhi 121 diksa karma vidhi

1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 1 Hindu vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi

122 (1) diksa vidhana 123 diksa mantra pradana vidhi 124 svalpadiksa pustaka ( or diksamantra pradana pustaka 125 duimaju puja vidhi 126 Hindu puja vidhis and stotras 127 deva sadhanas. ( Hindu ) 128 title unknown ( devi puja vidhi ) 129 (1) sripascimajyesthamnaye srigurumandala devarcan

130 markandeya purane savarnike manvantare devimahatm 131 (1) desa bali puja vidhi 132 dyaamajuya bosadhanayata panji * 133 naksatraya rasi wa vibhinna vidhi 134 dharma sampurna (?)* 135 dharahuti 136 (1) title unknown ( dhupa dipa visesana )

137 (1) mahabhairava svacchandasya sahasra nama stotra 138 narasimha pwaraniya snana vidhi 139 (1) navagraharcana vidhi (2) vatu ajnadi yajna vidhi 140 (1) mahanavami puja vidhi 141 nava ratra puja vidhi 142 navaratra vidhi 143 navaratra puja 144 navaratra vidhi 145 Hindu puja vidhis 146 navalasane (?) vidhi

1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi

1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi

147 (1) nama karana karasarcana vidhi 148 nitya karma devarcana puja vidhi * 149 Hindu puja vidhi 150 nityakarma devyarcana ( Hindu ) 151 (1) nityakarma vidhi 152 (1) lingarcana vidhi 153 nitya karma vidhi 154 nitya karma vidhi ( Hindu ) 155 nityadevarcana * 156 (1) sri uttaramnaya nitya puja vidhi 157 Hindu puja vidhis * 158 nityarcana paddhati ( Hindu ) 159 nityarcana vidhi 160 Hindu puja vidhis and stotra 161 nitya karma paddhati ( or nityarcana vidhi ) 162 nityakarma vidhi * 163 Hindu stotras and vidhis 164 Hindu puja vidhi ( dasami vidhi 165 (1) nila sarasvati nityarcana vidhana 166 Hindu puja vidhis 167 nyasa 168 nyasa vidhis. ( Hindu ) 169 stotras and puja vidhis ( Hindu ) 170 collection of nyasa

Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Bauddha vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi

171 Hindu puja ( nyasa ) vidhi 172 Hindu puja vidhi ( aparajita puja vidhi ? ) 173 pascima jesthamnaya

174 pascima jesthamnaya navatma kubjika mula sthana ma 175 pascima jesthamnaya karmarcana 176 (1) purvabala nitya devarcana vidhi 177 patheya sraddha vidhi 178 parthiva puja vidhi 179 (1) samchepa pinda thaye vidhi 180 pitA matA puja kula pindarcana 181 pitha puja 182 title unknown ( samaya diksa vidhi ) 183 (1) pithavatara stuti

184 (1) srimad bhagavadgitasupanisatsu brahmavidhyayam 185 tripurasundari karmarcana vidhi 186 puskarani pranali pratistha vidhi 187 (1) lingarcana paddhati 188 puja paddhati ( Hindu ) 189 Bauddha puja vidhi ( title unknown ) 190 cudakarana karnabheda vidhi 191 pascima jesthonujesthamnaya puja vidhi

192 laksana samuccaya ( or pratistha laksana sara samucca 193 pratyaha sivadi pancayasa puja vidhi and others *

194 (1) sriskandapurane brahmottara khande pradosa vrat 195 prana pratistha vidhi and sthirikarana vidhi

1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 210 Hindu puja vidhis and stotras 209 (1) nepala madhye pitharcana vidhi 208 title unknown ( Hindu vidhi ) 207 title unknown ( vidhi )* 206 Hindu vidhi ( sandhya puja vidhi ? ) 205 Hindu stotra 203 vagmati snana parva samgraha 202 (1) srimerutantre vatukarcana 201 vatuka bhairava dipa dana 200 vatukasya snana vidhi 198 sraddha vidhi * 197 (1) prayascitta homa visesa vidhi 196 pratar kAtyadi snana sandhya vidhi

199 brahmayamalokta bagalamukhi sadhana nama astavim

204 Hindu puja vidhi ( bala tripurasundari nityapujavidhi ? )

211 (1) adhamnaya ganesa vairocani svatantra bhairava ad 212 vratabandha vidhi ( Hindu ) 213 kalasa puja vidhi * 214 (1) bhimarathavarohana yajna vidhi 215 (1) visnu panjara stotra 216 (1) sridevapratisthadina kubji (?) gni yajna 217 gAha pratistha vidhi 218 puja vidhi 219 (1) mala sodhana vidhi

1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi

220 (1) pavitrarohana devarcana vidhi 221 bija pancaka nyasa 222 brahmavidyabharana japa vidhi 223 (1) bhagavadgita nyasa stotra 224 (1) bhimaratharohana vidhi 225 (1) bhimarathavarohana yajna vidhi 226 (1) bhimasena puja vidhi 227 (1) bhimasena puja vidhi 228 (1) bhusuddhi ( vidhana ) 229 bhairavagni yajna paddhati 230 Hindu puja vidhi ( bhairavagni yajna vidhi 231 sribhairavagni homa sutra 232 (1) bhairavamAta yoga vidhi 233 (1) urdhamnaya paradevatarcana paddhati 234 (1) mandala ( stotra )* 235 Hindu puja vidhi * 236 mata pujaya vidhi 237 Hindu puja vidhi 238 (1) siva sakti samarasatva marani dandaka 239 mahani yayakam saphuli 240 mahastami puja vidhi 241 maha astami puja vidhi 242 (1) sandhya vandana 243 title unknown ( mahakala puja vidhi ? ) 244 mahaganapati mala mantra kavaca

1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi

1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi

245 mahadasami puja vidhi 246 mahanavami khadga bhogarcana puja vidhi *

247 mahanavami vidhana and some historical records ( nep 248 mahasnananga mahabali dana vidhi 249 mahabali vidhana * 250 mahabali saphu 251 (1) unknown (2) laksmi puja vidhi 252 mahalaksmi vrata vidhi 253 sri bhavisyottara purane magha snana vidhi 254 title unknown ( matAka )* 255 (1) matAka vijaya stava

256 (1) uttaramnaya puja krama ( paramahamsa parivraja 257 mohaniya svalpa puja vidhi ( or mohaniya paddhati ) 258 mohani puja vidhi 259 Hindu puja vidhi and stotras * 260 yavodaka vidhi 261 (1) pratipadya kunhuya paddhati 262 yuga yajnopavita dana

263 (1) mahabharate satsahasryam samhitayam vaiyasikya 264 (1) sri3 pascima jyesthamnaya karmarcana 265 (1) sankaracarya viracita kali paddhatika 266 ratri dipa jagarcana (?) vidhi 267 rudraksa ( mahatmya ? ) 268 (1) sasi svasarcana vidhi

Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi

269 (1) laksmi puja vidhi 270 lingarcana vidhi 271 (1) batisi ( 32 ? )yogni bali 272 (1) balimala vidhi 273 (1) bali vidhi 274 bali loho puja 275 bali saphu

276 padmapuranokta bali baddha utsava vidhi ( or sravani p 277 balyarcana 278 unknown ( vastu puja vidhi ) 279 vastu puja vidhi ( or vastu bali vidhi )

280 (1) silagrahana vidhi ( or bhumisodhanadi vastu pujan 281 (1) vibhuti dharana ( or vibhuti snana ) 282 (1) guhyakalya vimala pada paddhati 283 vivaha karma

284 mahamahattaka samantadhipati maharajadhiraja srigan 285 vivaha 286 visnu pratistha * 287 veda vedanga prakarana manasi puja vidhi 288 vel vivaha ( or vivaha vidhi ) 289 satya durga puja vidhi 290 sandhya vidhi

291 (1) srilingapurane svasthana paramesvarasya vrata ka 292 sarva mahadana sadharana 293 Hindu puja vidhi *

1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 306 (1) purnima vrata vidhana ( or soma vrata vidhi ) 307 sankranti puja vidhi 308 sankranti puja vidhi and niranjana 309 (1) sampyake vidhi 310 (1) samksepa prata˛ kriya vidhi 311 samksepa parthiva puja vidhi and kaumari mantra 312 samksipta pradosa vrata puja paddhati 313 samksipta bhimasena puja and bhimasena stotra 314 (1) svalpa durgarcana vidhi 315 (1) svalpa nityarcana vidhi 316 (1) sodsa prakarena visnu puja vidhi 317 sodasa mahadana nirupana 305 soma devatarcana 304 sandhya karma ( or suryargha sandhya karma ) 303 (1) surya lavana dana 302 kasta biyegu vidhi * 301 (1) sinduralohana kalasarcana voya (?) vidhi 300 (1) siddhilaksmi stotra 299 siddhilaksmi puja vidhi 298 (1) siddhilaksmi mantraprakase jayadrathe vidyapithe 297 siddhilaksmi devya ayutaksara 296 siddhagni caturthi karma vidhi 295 salsaya deghuri svalpa 294 sahagamana vidhi

1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 1 Hindu vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi

318 panca dhenu dana 319 sodasi puja paddhati 320 sanaiscaraya santi 321 santika jagya ( yajna )** and others * 322 (1) anavAddhi mahabali 323 santi svasti yayegu saphu ( karma kanda

324 saradiya paddhati kuloddisa tantrokta srimahatripurasu 325 sirahuti vidhi 326 siva diksa 327 siva pratistha vidhi and others 328 guhyakali mata sivavali 329 ( guhyakali mata ) sivavali vidhi 330 sraddha vidhi 331 sadha ( sraddha ? ) vidhana 332 title unknown ( sraddha vidhi ? ) 333 sraddha vidhi

334 (1) vedopari brahmananam vokanathe (?) sraddha or b 335 bodhidrumagre tila pinda sraddha vidhi 336 sraddha vyavastha (?) 337 title unknown ( puja vidhi of sraddha 338 sravani karma kalasarcana 339 (1) sravani karmani snana vidhi 340 (1) sravani karma vidhi 341 (1) sravani karma vidhi 342 (1) bhavisyottare haritalika vrata katha

1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi

343 Hindu puja vidhi 344 (1) unknown ( siddhivinayaka sodasa upacara puja ) 345 (1) homa pratistha * 346 katyayanokta kusandi karma 347 homa vidhi 348 (1) trikona puja 349 title unknown ( tripurasundari ) 350 sritripurasundari karmarcana vidhi and others * 351 sri tripurasundari karmarcana 352 tripurasundari puja vidhi (?) 353 (1) tripurasundari puja vidhi 354 mahatripurasundari devya˛ samksepa puja paddhati * 355 trisandhya vidhi

356 srirudrayamale devi isvara samvade trailokya mohana n 357 desavali vidhi 358 nityarcana puja vidhi saphu

359 (1) pascima jyestha jyesthamnaya astavimsati karmar 360 (2) vaidika puja vidhi ( Hindu ) 361 pujaya thapake citra 362 (1) laksmi puja vidhi 363 sanskara karmakanda vidhi saphu 364 prayoga cudamani ( or syama paddhati ) 365 desapati * 366 caturthi vidhi

Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi

367 culika pratistha vidhi and others * 368 1. chaya svaya asta barga vidhi 369 1. bhimaratharohana vidhi 370 siva sthapa bidhana 371 1. padasthapana vidhi 372 1. bhisma panca brata 373 skandapurane bhisma pancaka vrata ( katha )

374 bhavisyottara purane yuddhisthira samvade ananta vra 375 Hindu vidhis * 376 vibhinna vidhi 377 sraddha vidhi 378 bindhyavasini puja vidhi 379 ananta brata vidhi 380 gAha pratistha 381 janmastmi brata 382 dasa karma 383 bAsosarga vidhi 384 bhisma pancami brata vidhi 385 masika sraddha vidhi 386 sitala brata 387 sravani karma 388 samkranti brata 389 ardharatri dipayagarcana vidhi 390 1. karya siddhi 391 kubjikagni yajna vidhi

1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 1 Hindu vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi

392 kubjika nityarcana vidhi 393 candra puja 394 jihva sodhana vidhi 395 dipayagasya vidhi 396 panca ahuti 397 brata bidhana 398 1. rasmi puja 399 vibhinna vidhi 400 vibhuti snana vidhi 401 siva manasi puja 402 sivratri vrata puja vidhi 403 grahapuja yaye belay chayegu 404 (1) uccata mantra vidhana 405 karttika suklapaksa annadana vidhi 406 kriyakanda kramavalya 407 bibaha paddhati 408 yajnopavita ( bratabadha vidhi ) ( bajasane ) 409 tripura bhairavi puja paddhati va stotra 410 (1) nitya karma puja vidhi 411 gAha pratistha vidhi 412 talejuya kham 413 karttaviryarjuna puja 414 1. kusandi vidhi 415 niskranta prastavana

1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi

1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu vidhi 1 Hindu Tuta 1 Hindu Tuta 1 Hindu Tuta 1 Hindu Tuta 1 Hindu Tuta 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu 1 Hindu Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta

416 benake vidhi va memegu vidhi 417 sandhya vidhi 418 siddhilaksmi sahasra stotra va puja vidhi 419 kumari yoga 420 navagraha vali viyaya vidhana 421 vyatipata brata 422 1. samksapa puja paddhati 423 jata karmma 424 acyutastaka 425 annapurna stava raja 426 devavyasa viracita sriannapurnesvari stotra 427 sribhavaniya aparaksamarpana stotra

428 visnudharmottare pulastya dalabhya samvade apamarj 429 (1) hanuman dvadasa nama stotra

430 rudrayamale haragauri samvade arddhanarisvara sahas 431 astamatAka stotra

432 (1) sri bhavisyottara purane sri kAsnarjuna samvade a

433 sri bhavisyottara purane srikAsnarjuna samvade aditya 434 sri bhavisyottarapurane srikAsnarjuna samvade aditya

435 sribhavisyottarapurane srikAsnarjuna samvade aditya h 436 srisankaracarya viracita ananda lahari

437 (1) rama mahimnakhya stotra ( sri puspadattacarya vi

438 (1) sriyamale visvasaroddhare umamahesvara samvad

439 bhAgusamhitayam sanatkumara Agveda samvade brah 440 nilatantre srimad ugratarastaka stotra

1 Hindu Tuta 1 Hindu Tuta 1 Hindu Tuta 1 Hindu Tuta 1 Hindu Tuta 1 Hindu Tuta 1 1 Hindu Tuta 1 Hindu Tuta 1 Hindu Tuta 1 Hindu Tuta Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 446 (1) sridevisvarasamvade srikamakalakalya kavaca 445 Hindu kavaca and stotra 444 markandeyapurane devimahatmya and other stotras 443 sri phetkari tantre karpurasya ( karpurakhya ) stotra 442 (1) mahakala kAta karpura stotra 441 umamahesvara samvade sri vidya kavaca

447 (1) brahma purane svayambhu Asi samvade karunya s 448 karttavirya 449 karttavirya kavaca 450 (1) kartavirya stotra

451 (1) umamahesvaratantre uma mahesvara samvade ma 452 rudra mahesvara tantre sri kartaviryarjuna kavaca

453 sri utta (?)maresvara tantre umamahesvarasamvade ka 454 (1) srikalabhirava kavaca 455 trailokya mohana nama kalika kavaca 456 sri virabhadra prokta kalika kavaca 457 Hindu stotras

458 srikali kalpe siva parasurama samvade kalika sahasra n 459 (1) kalikastaka 460 kali stuti and wasaa saphu

461 (1) bhairavitantre bhairava bhairavi samvade syama k

462 srimerutantre'pyukta pascimamnaya ( m ) dyaprasta (?

463 srimerutantre pascimamnaye adyaprastare kubjika kav 464 (1) srimeru agame kailasa khande sri uma mahesvara

2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta

465 srimelu (?)agame kailasa khande sriumamahesvara sam 466 kubjika devya˛ vajrapanjara nama kavaca 467 kubjikastaka 468 kAsna kutuhala 469 srikAsnarjuna samvada

470 (1) bhagavate mahapurane astamaskandhe manvanta

471 akasabhairava kalpe srimahaganapati mala mantra kav 472 chum stotra wa gayioya phala 473 ganapati stotra and its story * 474 (1) ganesa kavaca 475 ganesa stotra 476 ganesa dvadasa nama stotra 477 (1) sribhavikso ( syo ) ttara purane ganesa stotra 478 ganesa stotra

479 (1) rudra yamale devirahasyam gauri sankara samvad 480 ganesvara stotra 481 title unknown * 482 (1) sodasaksara stotra 483 (1) skandapurane guru stotra

484 srihaharava mahatantre sattrimsati sahasre maharthav 485 guhyakali sahasra nama

486 mahakala samhitayam tripuradhu (?)kAta sri guhyakaly 487 (1) gautamiya tantre gopala stava raja 488 (1) gita govinda namavali 489 ganga darsana *

2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta

490 ganga sahasra nama 491 candi 492 candi (?) 493 markandeya purane devimahatmya 494 (1) candi stotra 495 candesvari stotra 496 (1) srisankaracarya viracita bhavani catusastyupacara 497 (1) candrama vrata katha ( newa: ) 498 stotra ( title unknown ) 499 stotra ( of siva ) 500 (1) brahmaprokta devya kavaca

501 sri vamakesvaratantrottama sriharakumara samvade sr 502 jogin dasaya siraka 503 sridundhirajastottara sata nama stotra

504 sribrahmayamalokta tarayam takaradi sahasra nama st 505 sritara paradha bhanja stotra 506 title unknown ( tara stotra ? )

507 svarna mala tantre tarini sata nama stotra ( or tara sat 508 (1) hariharasvaka 509 (1) tulasi stava

510 (1) srirudrayamale kalikhande vararuci viracita maham 511 (1) dasavatara stava stotra 512 skandapurane dasaratha kAta sanaiscara stava stotra 513 daksina kali kavaca

2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta

514 (1) uttara tantre kali bhairava samvade daksinakali ka 515 (1) srirudrayamale devya aparadha sundara stotra

516 (1) rudrayamale srimad daksnakalika trailokya mohana 517 title unknown ( divya samra * ) 518 (1) srihari - hara - brahma viracita devya kavaca

519 (1) siddhesvaramahatantre haragauri samvade sivavak 520 (1) durga kavaca 521 durga sata nama stotra

522 markandeya purane savarnike manvantare devimahatm 523 rudrayamale ( tantre ) devi rahasya 524 (1) srihariharabrahma viracita devya˛ kavaca 525 (1) devarcana phala 526 dharma sangha sampurna

527 sritrailokya mohini damare candraksobhya samvade sri 528 rudrayamale rudrakumara samvade navagraha kavaca

529 (1) rudra yamale rudrakumara samvade navagraha ka 530 Hindu stotras 531 (1) narayana dasavatara stotra 532 title unknown ( narayana mahima ? ) 533 (1) nirvana stava

534 (1) skanda purane uttara khande sivamahatme nilakan 535 (1) skandapurane amAtamathane nilakantha stava

536 srinAsimha purane brahma ( sa ) vitri samvade srinAsim

537 nAsinha vajra panjara raksa bandhana kavaca ( sri xxx

538 (1) sriprahlada dharana nama srinAsimha mantra kava

2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 554 pandava gita 555 (1) srimahapurane sripandava gita stotra 556 pandava gita 557 pandava gita stotra 558 (1) sri pandva gita stotra 559 (1) sripandava gita stotra 560 pandava gita stotra 561 pandava gita stotra 562 (1) pitA stava 553 pandava gita 552 pandava gita 551 (1) pandava gita * ( newa: ) 550 pandava gita (?) 549 pandava gita and others * 547 pandava gita 546 pandava gita stotra 545 (1) sri pandava viracitayam pandavagita stotra 544 pandava gita ( pandava kAta ) 543 (1) pascimamnaya sakarma stuti 541 (1) pancamukhi hanuman kavaca 540 Hindu stotras 539 (1) sri mahadeva kAta mahavidya stava

542 vagmati prasamsayam vagmati mahatmye pasupati pu

548 (1) sri pandava kAta prapanna gita ( or pandava gita )

2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta

563 Hindu stotras 564 (1) sripitha stava

565 pitambara - sarad uddharana sahasra nama stotra ( sri

566 sri kaliprastave umamahesvara samvade puspavati stot 567 (1) pratyangira arti vedana stava 568 (1) sriparamesvarya˛ stotra nama sataka 569 Hindu stotras 570 (1) sankaracarya viracita sriganesa stotra

571 srisadvidyagame samkhyayane tantre isvara kumara sa 572 vagalamukhi

573 srivisnuyamale mahatantre umamahesvara samvade sr

574 (1) visnuyamale mahatantre sri uma mahesvara samv

575 sridevirahasya mahatantre sri laksminarayanasya vajra

576 (1) srikalikatantre haragauri samvade vatuka bhairava

577 (1) sri ha-evA-edha-eupa-esta-esrivatukopa-edhyaye r 578 (1) kala sankarsana tantre vatuka bhairava stotra

579 visvasaroddhare umamahesvara samvade srivatuka bha 580 vatuka bhairava stotra 581 sriskandapurane himavatkhande ya purane (?)agastya

582 sriskandapurane brahmanarada samvade vagmati saha 583 balagraha stotra 584 (1) pratar nityakarma vidhi 585 (1) pratarnitya kAtya 586 (1) nitya kAtya 587 Hindu stotras

2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta (2)ff.16(1b-16b) completelines 4 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 592 a. (1) srihariharabrahmaviracita devya kavaca 593 bhagavatya kilaka 594 (1) srisaptasatya mahadevya˛ srirudra kavaca 595 bhagavatya kilaka 591 (1) sribhagavatya kilaka 590 vyasa kAta navagraha stotra 589 (1) vrata mala 588 stotras

596 (1) markandeya purane savarnike manbantare devi ma 5.3 597 bhagavadgita 598 1. bhagavadgita 599 bhaja govinda trayodasa sloka stotra *

600 (1) aryasankaracarya viracita sribhavanisan ( ka )rasta 601 (1) srimahabharate bharata savitri

602 (1) sri bhimasena rudra yamale umamahsvara samvad

603 srirudrayamala tantre haragauri samvade sribhimasena

604 (1) sri udamalesvara (?) tantre umamahesvara samvad 605 bhimasena xxttarasahasra nama stotra 606 (1) srimahakala samhitayam sankata kavaca 607 (1) bhimasenastottarasata nama stotra

608 brahmayamale bhairavakalpe sri haraku ( ma )rasamva

609 (1) mahogrataragranthe srivajrayoginisarat sarasamas 610 bhairava stotra ( vatuka bhairavasya ) 611 Hindu stotras

2 Hindu Tuta 2 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 612 bhairava stotra 613 (1) sribhairavi tantre bala kavaca

614 akasa bhairava kalpe srimahaganapati mala mantra kav 615 sri mahavidya stotra 616 srimahabhairava tantre viparita pratyangira 617 (1) siva sakti samarasi mahamaya stava

618 rudrayamale kalikhande varadattani (?) viracita maham 619 (1) mahalaksmi stotra

620 (1) sricandapitamaha viracitayam nepala mandala pith

621 (1) mahabharate satasahasrayam samhitayam santi pa 622 mahimna stotra ( puspadatta viracita ) 623 mahimna stotra ( puspadatta viracita )

624 (1) sri punyadatta nama gandarva raja viracita sri mah

625 sripuspadatta gandharvaraja viracita mahimnakhya sto 626 title unknown ( Hindu stotra of matAka ? ) 627 (1) mahastami puja vidhi 628 (1) srimalini dandaka 629 mAtyunjaya kavaca

630 sri brahmayamale sivaparvati samvade mAtyunjaya yan 631 mAtyunjaya stotra

632 sri paramesvara tantre caturasiti sahasre mAtyunjaya s

633 sriparamesvara tantre caturasiti sahasre mAtyunjaya st

634 vidyapithe brahma yamale mantrottararyagrahayogini v

635 srividyapithe brahma yamale xxautarasangrahe yogini v

Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta

636 (1) yoginihAdaye guhyakali rahasye veda raksa kavaca 637 title unknown *

638 linga purane sri uma mahesvara samvade sri rama saha 639 rudra sataka * 640 rudra sataka 641 title unknown ( Hindu stotra ? )* 642 sri laksmi dvadasa nama stotra

643 brahmandapurane brahma savitri samvade srilaksminar 644 srilaksmi nAsimha kavaca 645 (1) syama rahasya * 646 visnupanjara stotra ( brahma isvara prokta )

647 sribrahmandapurane indra narada samvade visnu panja 648 visnu panjara stotra 649 visnu panjara stotra 650 (1) visnu panjara stotra 651 (1) visnu dvadasa nama stava stotra 652 (1) visnu panjala stotra 653 (1) guru stotra 654 visnu sahasra nama

655 srimahabharate satasahasryam samhitayam santiparva 656 visnor divya sahasra nama stotra 657 visnu stotra 658 visnu sataka 659 visnu sataka 660 virabhadra mantra kavaca

2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta

661 (1) sricandradvipavatare sri vaisnavi devyas trailokya m 662 (1) sarasvati stotra ( bAhaspati kAta ) 663 title unknown ( sadasiva

664 markandeya purane savarnike manvantare devimahatm 665 saptasati stotra 666 sri rudraprokta saptasatya devya˛ kavaca 667 srisarabha kavaca paddhati 668 brahmapurane brahmana kAta sarasvati stotra 669 sarasvati stotra 670 stotra ( title unknown )

671 (1) srisri pratap malla bhupa (?) viracita sarvoparadha 672 (1) sahasraksari ( mantra ) 673 (1) (2) sahasraksari vidya 674 (1) samba purane samba stava

675 (1) sri brahmanda purane hariharabrahma viracita nar 676 saradadevi stotra ( (1) - (6) ) 677 siddhilaksmi sahasra nama 678 siddhilaksmi puja 679 (1) ganesa stava raja 680 title unknown ( sumukhi devi ) 681 title unknown ( surya )* 682 brahma yamale trailokya mangala nama surya kavaca 683 surya sataka 684 ( kasi khande ) surya sata nama stotra

Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta

685 srisivokta mahatantre suryavatare surya santi stava 686 srisomotpatti ( hymn ) 687 sankaracarya viracita saundarya lahari stotra 688 saundarya lahari 689 srisankaracarya viracita saundarya lahari 690 sri mahakala samhitayam samkata devya kavaca

691 (1) srimahakala samhitayam samkata prakarane srisam

692 padmapurane jaigisavya markandeya samvade srisanka 693 narada purane samkasta nasana nama ganesa stotra ( 694 (1) bhajan mye 695 sankaracarya viracita stotra ( Hindu ) 696 (1) sriparikramana stuti 697 stotra 698 title unknown ( candika ) 699 (1) indraksi stava * 700 (1) graharcana vidhi 701 stotra chapu 702 stotra puca˛ 703 Hindu stotras 704 Hindu stotras 705 Hindu stotras 706 karttaviryarjunasya paddhati * 707 Hindu stotras 708 (1) caturvimsati sahasrakadi bhede sri kubjika devya˛

709 (1) srimahakala samhitayam guhyakalya sahasra nama

2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta

710 jyotisa saphu ( newa: )and Hindu stotras ( skt. )* 711 (1) mantra mahamaya stotra 712 Hindu stotras 713 (1) Anamocana ganapati stotra 714 stotra va ghatasthapanadinaya kharcaya dhala˛ 715 Bauddha 716 stotra and mye ( Bauddha and Hindu ) 717 (1) kurma purane vAddhisraddha 718 Bauddha stotras 719 bhasvati karana 720 (1) sri mahaganapati stotra 721 Hindu stotras and markandeya purane devimahatmya 722 (1) srivyasa kAta navagraha stotra 723 (1) sri mari stotra 724 Hindu stotras 725 (1) skanda purane dasaratha kAta sanaiscara stotra 726 (1) visnu panjara stotra 727 (1) sri siva sakti samarase mahamalini dandaka stava 728 Hindu stotras 729 Hindu stotras 730 Hindu stotras 731 stotra samgraha 732 (1) sri sankaracarya viracita samkata pujita 733 Hindu stotras

Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta

734 Hindu stotras 735 (1) kalikastaka

736 (1) unknown (2) sri bharatha (?)purane bhimasena sto 737 (1) sri hariharabrahma viracite devya kavaca 738 skanda purane sanaiscara stotra 739 skanda purane sanaiscara stava ( stotra ) 740 skanda purane sanaiscara stava

741 srimahakasa (?) bhairava kalpe pratyaksa siddhiprade u

742 (1) sriekaviratantre mahogratara samvade sattrimsada 743 sivadharme nandikesvara proktoyam (?)santikadhyaya

744 brahmottara khande skanda purane asamena (?)prokta 745 sri ( siva )mahimna stotra 746 (1) siva (?) bali vidhi

747 padmapurane uttarabhage bilvakesvaramahatmye kAsn 748 anusasanike siva sahasra nama 749 siva sahasra namavali 750 title unknown ( siva ) 751 siva sakti sattva mahamaya stotra

752 siva sakti samarasatva mahamaya stotrasya catu˛satam 753 rudrayamale saivapamarjuna

754 (1) padmapurane jaigisavya (?)narada samvade sri san 755 sankaracarya kAta manikarnika stotra

756 (1) srimarkandeya purane kausikena pAcchati durga sa 757 sri himavat khande sankhamula stuti 758 Hindu stotras

2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 775 sri atharvana vede garudopanisat 772 (1) trisaktya stava 769 ksama stuti 766 (1) sribhavisyottarapurane ganesa stotra 765 Hindu stotras 762 (1) hanuman calisa ( or srihanuman cisa ) 761 (1) mahamari (?) stotra

759 rudra yamale parvatisvara samvade sriramacandra prok

760 brahmandapurane narada agastya samvade sriramacan

763 sri atharva veda mantram (?) deviproktam srihanuman

764 (1) sri sudarsana samhitayam hanumata yadudhvara (

767 (1) sri harinama bhasita mali tridanda papanasana val

768 sri samkracarya ( sankaracarya ) viracita harimara stot

770 (1) bha (?) dra yamale umamahesvara samvade maha

771 (1) rudrayamale trisattaya˛ sarvartha sadhana nama k

773 gandharva tantre tara kalpe trailokyavijaya nama kavac

774 srivisnuyamale mahatantre umamahesvara samvade sr

776 (1) sri varaha purane hariharabrahma viracite devya k 777 visnucakravarti devata kavaca 778 bhagavatiya stotra 779 stotra samgraha 780 stotra 781 chapu stotra 782 ekadasa mukha hanumddibya kavaca

2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta

783 (1) ananda lahari[or bhavarupakhyana sloka ( f. 7 * ) 784 mAtyunjaya stuti 785 title unknown ( Hindu stotra and vidhi ** ) 786 apad uddhara vatuka bhairava stotra 787 bhavisya sitala brata 788 saptasatika stotra 789 caupa-i aura dvaha 790 nila sarasvati kavaca 791 pamcamukhi hanumat kavaca 792 mahalaksmi stotra 793 panca ratna va nava ratna 794 mAtyunjaya stotra 795 malini tika 796 1. siva puja phala 797 sivo pranisat stotra 798 saivapa marjana stotra 799 1. saivaparjana stotra 800 sruta bodha tika 801 saptasati candi 802 sarba mantra kilana stotra 803 stotra puca˛ 804 stotra 805 stotra samgraha ( ganesa 806 hanumat kavaca 807 hanumat kavaca

2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 2 Hindu Tuta 817 pandava gita 818 mahalaksmidevi sahasra stotra 819 mAtyunjya stotra 820 tripurasundari stotra 821 indraksi stava 822 ulka debya stotra 823 paramahamsa kavaca 824 papa prasmana stotra 825 mAtyunjaya stotra 826 vamana pura pitha 827 1. vija kosa 828 nyapu stotra 829 1. bramha stuti 830 mahakali sukta 831 matAka nighumtu mahisena stotra 816 pandava gita 815 navaksara stuti 814 dasavatara stotra 813 paramesvari stotra 812 garudopanisad va dantadhavana maha 811 karttaviryyajuna stotra 810 karpura stotram 809 1. mAtyumjaya stotra 808 1. mahakala sani mAtyunjaya stotra

2 Hindu Tuta 2 Hindu tantra 2 Hindu tantra 2 Hindu tantra 2 Hindu tantra 2 Hindu tantra 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu 2 Hindu tantra tantra tantra tantra tantra tantra tantra tantra tantra tantra tantra tantra tantra tantra tantra tantra tantra tantra tantra

832 sarada staba stotra 833 udamaresvara (?)* mahatantra 834 kularnava maharahasya 835 kularnava maharahasya 836 sri kularnava maharahasya ( pancama khanda ) 837 kulalikamnaye srimat kubjika mata * 838 tantra sara 839 tara rahasya 840 (1) dattatreya tantra 841 title unknown ( Hindu darsana 842 devi chinnamasta 843 title unknown ( mantra kosa ? * ) 844 (1) varahi tantre candika patha

845 sribijopabijakuta srimahakalasamhitayam ( or sriparam 846 srivirabhadra tantre mantra kosa 847 title unknown ( satyaramakali sastra ? )* 848 saptasati sara tantra 849 samayacara tantra 850 srisarada tilaka

851 sridexxna sikhaya(m) siddhisara samgrahe caturasiti sa

852 sri 5 pascima jyesthanujyesthamnaya kramarcana padd

853 srimahanilasarasvate mahatantre aksobhyamahogratar

854 markandeyapurane savarnike manvantare devimahatm

855 markandeya purane savarnike manvantare devimahatm 856 yoginidasaprakasa ( merutantre )

2 Hindu tantra 2 Hindu tantra 2 2 Hindu tantra 2 Hindu tantra 2 Hindu tantra 2 Hindu tantra 2 Hindu tantra 2 Hindu tantra 2 Hindu tantra 2 Hindu tantra 2 Hindu tantra 2 Hindu tantra 2 Hindu tantra 2 Hindu tantra 2 Hindu tantra 2 Hindu tantra 2 Hindu tantra 2 Hindu tantra 2 Hindu tantra 2 Hindu tantra 2 Hindu tantra 2 Hindu tantra 2 Hindu tantra 2 Hindu tantra 2 858 sa-unganyasa mantra 859 sadvidyagame sankhyayana tantra 860 santi sara 861 sritripura sara samuccaya tippana 862 kubjika tantra 863 gayatri 864 jnanandava nitya tantra 865 kubjika mata ( chap. 18-21 ) 866 srikubjika mata 867 dhanada devi mantra 868 mahapasupatastra mantra 869 sataksari va memegu mantra 870 ajapa nama gayatri mantra 871 astamatAka mantra pada 872 (1) kulakrama maha karavira yoga 873 (1) vakuturna (?) stava raja stotra 874 (1) pancakaliya samaya vidya 875 candra sama (?) 876 (1) durga sata nama sotora 877 bala graha ( laksana ) 878 title unknown ( mantra ) 879 title unknown * 880 Hindu puja vidhi 857 srinaraharikAta svarodaya tika

Hindu tantra 2 Hindu tantra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra

881 siddhilaksmi devi mala mantra 882 hayagrivokta trisata nama mantroddhara 883 asta vairaga 884 arya varaha graha gocari 885 1. kaka priksa 886 kevali sastra ( tika sahita ) ( astrology ) 887 koka caritra 888 graha jya 889 (1) graha phala 890 graha jya saphu 891 grahana mala ( astrology ) 892 graha dasa 893 graha dasa 894 graha dasa wa phala 895 grahana wa santi vidhi 896 graha naksatra 897 graha phala 898 title unknown ( graha laksana or jyautisa grantha ) 899 graha laghava tika 900 graha laghava 901 graha subhasubha phala 902 graha santi 903 graha santi 904 candragrasa 905 candra parva tatha surya parva *

2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti 2 jjyoti 2 jjyoti 2 jjyoti 2 jjyoti 2 jjyoti 2 jjyoti 2 jjyoti 2 jjyoti 2 jjyoti 2 sastra sastra sastra sastra sastra sastra sastra sastra sastra sastra

906 candrama siroka 907 camatkara cintamani 908 cauraka vina sloka pancasika sa-tika 909 jatakabharana ( jyautisa ) 910 jataka jya 911 jaimini sutra 912 joga swayegu saphu * 913 (1) title unknown ( joga swayegu saphu ) 914 (1) jogini ( yogini ) dasa jnana 915 jyotisa saphu 916 jyotisa saphu 917 bAhajjataka * and others ** 918 jyotisa sastra 919 jyotisa saphu * 920 jyotisa saphu ( jogini dasaphala ? ) 921 jyotisa saphu * 922 jyotisa saphu 923 title unknown ( jyotisa ) 924 srikavikalidasodita jyotirvidabharana 925 title unknown ( jyotisa grantha ) 926 jyotisa saphu 927 title unknown ( lagnavicara 928 jyotisi 929 (1) jyotisa saphu

jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra

930 jyotisa saphu 931 jyotisi saphu 932 jyotisa saphu 933 title unknown ( jyotisa ) 934 jyotisa saphu ( astrologial table ) 935 jyotisa saphu and samkhya 936 (1) jyotisa saphu 937 graha jya vidhi 938 jyotisi saphu 939 (1) ganesa stotra ( skt. ) 940 rasiya mahima 941 title unknown ( tithi mahatmya ? ) 942 sribhattotpala viracita ratnamala and its tika 943 tithi mahattva ( astrology ) 944 sighra bodha 945 tithi sadhana ( astrology ) 946 title unknown ( mAtyu tithi jnana ) 947 title unknown ( tyo matyo ? ) 948 darsan phala ( jyotisa 949 svapna phala 950 svapna darsana phala 951 siddhanta dasaphala 952 jantra mantra 953 dosa svayegu saphu 954 (1) title unknown ( in npl. )

2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti 2 jjyoti 2 jjyoti 2 jjyoti 2 jjyoti 2 jjyoti 2 jjyoti 2 jjyoti 2 jjyoti 2 jjyoti 2 jjyoti 2 jjyoti 2 jjyoti 2 jjyoti 2 jjyoti 2 jjyoti 2 jjyoti 2 jjyoti 2 sastra sastra sastra sastra sastra sastra sastra sastra sastra sastra sastra sastra sastra sastra sastra sastra sastra sastra

955 1. nava graha pratika 956 navagraha baladasa 957 naksatra phala 958 title unknown ( naksatra phala ? ) 959 (1) naksatra phala 960 naksatra mala 961 naksatra phala 962 naksatra phala 963 (1) naksatra phala 964 naksatra vahana 965 (1) naksatra vicara 966 naksatra bhoga 967 (1) naksatra mala 968 naksatra mala 969 (1) naksatra mala 970 naksatra mala 971 (1) naksatra mala 972 naksatra mala 973 naksatra mala 974 naksatra mala * 975 naksatra mala 976 naksatra mala 977 1. naksatra mala 978 naksatra mala jataka

jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra

979 (1) aryatara astottara sata nama 980 saptavimsati naksatraya subhasubha phala 981 (1) amka ganana 982 nirnayasindhu prathama pariccheda * 983 jatakabharana 984 Hindu stotras 985 yuddhajayarnava svarodaya 986 jyotisa phala 987 pasakeri 988 pasakeri 989 pasa kevari 990 pasakeri 991 (1) pasakeri (2) graha naksatra phala 992 pasa kevali 993 pasakeri sastra 994 pasakeri 995 pasan kaya sastra ( pasakevari ? ) 996 pasa kevali ( chap. 1-4 * ) 997 pasakevali ( srigarja muni viracita ) 998 pasa kevali sastra 999 patra chaya˛ (?) 1000 nepala samvat 1004 ya patro

1001 pauranika jyautisikayor bhuvanakose virodha samadhan 1002 gAha pratistha wa jyotisa saphu 1003 prasna jyotisa ( by gautama )

2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 1021 mayura citra 1020 bhim mabhim kham ( omens ) 1018 bhasvati tika 1017 bhasvati tika 1016 bhasvati karana 1015 sri satananda viracita bhasvati karana 1013 bhasvati karana ( jyautisa ) 1011 sri satananda viracita bhasvati karana 1009 bhasvati karana ( sri pancasiddhantasare ) 1007 vividha pariksa phala and stotras ( Bauddha and Hindu 1006 vetala gAhasanti yaye vidhi 1005 varsamaya dina * 1004 (1) kasinatha viracita prasna pradipa

1008 srimadavattikacarya srivarahamihira viracita bAhajjatak

1010 sripancasiddhantasare satananda viracite bhasvati kara

1012 sadanandacarya viracite pancasiddhantasare bhasvati k

1014 srisurya siddhanta sare satananda viracite bhasvati kar

1019 bhasvati tika balabodhini ( srivasantatmaja balabhadra

1022 srimad daivajnaravalaharisankarasurisunuganapati kAta 1023 muhurtta cintamani

1024 sridaivajnanantasuta daivajnarama viracita muhurtta ci 1025 muhurtta cintamani 1026 muhurta cintamani tika ( jyotisa )

1027 srimadanantakhya caturmasya yaji ( raji ? )putra naray

2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 2 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra

1028 (1) sri sankaracarya viracita moha mudgala 1029 joga ( jyotisa sambandhi anka )* 1030 svara varna subha yoga priksa 1031 (1) yogini jaya ( jyotisa ) 1032 ratnamala nama tika

1033 sridaivajna cudamani srisisya jananandaya sri cintaman 1034 title unknown 1035 rasi dosa wa dosam mukta juigu upaya ( astrology ) 1036 rasi dosa wa niropana vidhi 1037 rasi phala aphala svayegu ( astrology ) 1038 rasi phala 1039 (1) sri camatkara cintamani * 1040 lagna candika (?) 1041 lagna candrika 1042 lagna phala 1043 lagna vela ( astrology ) 1044 lagnayagu saphu 1045 (1) dakamune ( r ) bhasita listhadhyaya (?) 1046 sri lilavati 1047 siddhanta siromanau lilavati

1048 bhaskaracarya viracita ganitapati lilavati ( siddhanta sir 1049 lilavati ( or lilavati ) 1050 sakamdhati ( ramacandra viracita ) ( astrology ) 1051 srisadanandacarya viracita bhasvati karana 1052 (1) saptavimsati naksatra phala

3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra

1053 (1) saptavimsati naksatra mala 1054 patro ( calendar 1055 sri ramadatta viracite ramavinode samvat saradi phala 1056 surya grasa wa candra grasa 1057 svapna pariksa 1058 naksatra mala 1059 sri candesvara viracite kAtya cintamanau svapna phala 1060 svapna phala 1061 svapna phala ( oneiromancy ) 1062 svapna phala and stotra * 1063 svara wa cakra 1064 svara sarana tika * 1065 (1) svarodaya dasa * 1066 sighra bodha 1067 sighra bodha ( srikasinatha kAta ) 1068 sighra bodha 1069 subha asubha darsana phala ( oneiromancy ) 1070 subhasubha phala 1071 subha subha svayegu jyo saphu 1072 trimsat sloki tika 1073 title unknown ( trimsat sloki tika ? )* 1074 haramekhala nana kautuka camatkara 1075 title unknown * ( ratna pradipa ? ) 1076 janma lagna tithi phala

3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti 3 jjyoti 3 jjyoti 3 jjyoti 3 jjyoti 3 jjyoti 3 jjyoti 3 jjyoti 3 jjyoti 3 jjyoti 3 jjyoti 3 jjyoti 3 jjyoti 3 jjyoti sastra sastra sastra sastra sastra sastra sastra sastra sastra sastra sastra sastra sastra sastra

1077 title unknown ( janma samaya varna ) 1078 jyotirvidabharana 1079 jyotisa saphu 1080 nepala samvat 514 salaya patro 1081 subhasubha laksana 1082 akhetacakra kotacakra 1083 adityagraha subhasubha 1084 amkalya ( 7-42 taka ) va jyotisaya kham 1085 title unknown ( jyotisi * ) 1086 khandakhadyaka vivarana 1087 title unknown ( surya candra grahana phala ) 1088 camatkara cintamani ( jyotisa ) 1089 chaya purusa laksana 1090 (1) srigitagovinda 1091 janmavara naksatra phala 1092 kasinatha viracita prasnadivogamagamaprasna 1093 title unknown ( bhava phala ? 1094 prasna tattva 1095 jyotisa saphu 1096 jyotisa saphu 1097 jyotisa saphuya chapau 1098 (1) syala (?)pariksa 1099 jyotisa sastraya chapau 1100 jyotisa sastra 1101 jyotisasaphuya visaya suci

3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 1116 bhasvati tika ( bala bodhini ) 1117 muhurttacintamani 1115 bhasvati 1114 bhasvati 1113 bhasvati 1112 bhasvati 1111 bhasvati 1110 bhasvati 1109 balabodha 1108 prasraphalavicara 1107 pavana vijaya nama navaprakarana svarodaya bhasa 1106 pa ko 1105 saptavimsati naksatra mala 1104 naksatra vara phala 1103 table of naksatra ( or naksatra jya siddhi 1102 title unknown ( naksatra janana varsa )

1118 navagraha caradasaphala[or yogini dasaphala uccanica 1119 ratnamala nama tika 1120 rasi 1121 lagna candrika 1122 lagnavivarana 1123 lagnabhavavicara 1124 lagnasarini 1125 varsaphala wa amgavidya dutaprasna

3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti 3 jjyoti 3 jjyoti 3 jjyoti 3 jjyoti 3 jjyoti sastra sastra sastra sastra sastra sastra

1126 vaisnava sastra 1127 (1) siddhantarahasye grahalaghave patodaharana 1128 title unknown * 1129 satpancasika and its tika 1130 sighrabodha 1131 sighrabodha 1132 sighrabodha 1133 sighrabodha 1134 subhasubha phala 1135 (1) jnanarnave siva parvati samvade samayastaka 1136 jambuka 1137 (1) tithi pariccha 1138 sravana roga * 1139 jyotisi 1140 naksatra mantra 1141 bhasvati 1142 bhasvati karana 1143 rasi phala 1144 title unknown * ( jyotisa ) 1145 aryavarahamihira kAta hara sastra 1146 satpancasika ( jyotisa ) 1147 (1) bhasvati karana tika 1148 bAhajjataka 1149 lagnacandra 1150 va ta ( lagna phala )

3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 3 jjyoti sastra 1173 bhasvata sigrabodha samgraha 1174 horaprabAtti 1172 jyotisa sara 1171 yantra and cakra ( diagrams only ) 1170 yogini kundala 1169 title unknown ( satcakra varnana ) 1168 nabhapta va vasa˛ 1167 camatkara cintamanisa tika 1166 svapanadhyaya bAhaspativacana 1165 samjna viveka - rasi svarupadi prakarana 1164 samksipta jatalagna 1163 samksapa barsa phala 1162 saita svayegu saphu ( dasa karma ) 1161 sat pamcasika 1160 sata pamcasika 1159 rasi phala 1158 masa phala ( dasa phala ) 1157 mantra va phala 1156 barsa pravesa lagna 1155 dasa phala 1154 jyotisi saphu 1153 jyotisa ratnamala 1152 camatkara cintamani 1151 gocara phala

3 jjyoti sastra 3 jjyoti sastra 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya

1175 laghu jataka 1176 kevali sastra 1177 canakya sara samgraha 1178 canakya sara sangraha 1179 canakya sara sangraha 1180 (1) canakya sara samgraha 1181 canakya sara samgraha 1182 canakya sara samgraha 1183 canakya sara samgraha 1184 canakya sara sangraha 1185 canakyasara samgraha 1186 canakya sara samgraha 1187 canakya sara samgraha 1188 canakya sara sangraha 1189 canakya sara sangraha 1190 canakya sara samgraha 1191 canakya sara samgraha 1192 canakya sara sangraha 1193 canakya sara sangraha 1194 canakya sara samgraha 1195 canakya sara samgraha 1196 canakya sara sangraha 1197 canakya sara samgraha 1198 canakya sara samgraha 1199 canakya sara sangraha

3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 niti / canakya niti / canakya niti / canakya niti / canakya niti / canakya niti / canakya niti / canakya niti / canakya niti / canakya niti / canakya niti / canakya niti / canakya niti / canakya niti / canakya niti / canakya niti / canakya niti / canakya niti / canakya niti / canakya niti / canakya niti / canakya niti / canakya

1200 canakya sara sangraha 1201 canakya sara samgraha 1202 canakya sara sangraha and 4 stotras 1203 (1) canakya sara samgraha 1204 canakya sara samgraha 1205 canakya sara sangraha 1206 canakya sara sangraha 1207 canakya sara samgraha 1208 canakya sara sangraha ( chap. 1. only ) 1209 canakya sara samgraha 1210 (1) canakya sara samgraha * 1211 canakya sara sangraha 1212 canakya sara sangraha 1213 canakya sara sangraha 1214 canakya sara samgraha 1215 canakya sara samgraha 1216 canakya sara samgraha and others * 1217 canakya sara samgraha 1218 canakya sara samgraha and others * 1219 canakya sara samgraha 1220 canakya sara samgraha 1221 canakya sara sangraha 1222 canakya sara sangraha 1223 canakya sara samgraha

nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya

1224 (1) canakya sara samgraha 1225 canakya sara sangraha 1226 canakya sara sangraha 1227 canakya sara sangraha 1228 canakya ( tAtiya sataka ) 1229 canakya 1230 canakya 1231 canakya sara samgraha 1232 canakya niti 1233 canakya niti 1234 canakya niti 1235 canakya sara sangraha 1236 canakya niti ( prathama sataka ) 1237 canakya niti ( dvitiya sataka ) 1238 canakya niti 1239 canakya niti 1240 canakya niti 1241 canakya niti 1242 canakyanitisara 1243 canakya niti sara 1244 canakya niti sara samgraha 1245 canakya niti sara samgraha 1246 (1) canakya sara samgraha 1247 canakya sloka 1248 desaninda pamcaka wa desasthana prasamsa

3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 nepalabhasa niti / canakya 3 Hindu vidhi 3 Hindu vidhi 3 Hindu vidhi 3 Hindu vidhi 3 Hindu vidhi 3 Hindu vidhi 3 Hindu vidhi 3 Hindu vidhi 3 Hindu mahatmya 3 Hindu mahatmya 3 Hindu mahatmya 3 Hindu mahatmya 3

1249 nitiya kham 1250 nitiya kham 1251 nitiya kham 1252 nitiya kham ( sloka ) 1253 nitiya kham 1254 canakya 1255 tarka samgraha 1256 nitiya saphu 1257 niti sara 1258 hitopadesa 1259 hitopadesa mitralabha 1260 kusipadesa niti va arjuna stotra 1261 (1) kanya dana vidhi 1262 katyayanokta kusandikarma 1263 (1) aksana (?)kokaya vidhi 1264 pitha pujavidhi ( suvarnakumaravidhyantarita ) 1265 title unknown ( vajrasuci ) 1266 title unknown ( fragment of hyasaphu ) 1267 (1) yantra samskara vidhi

1268 purnananda paramahamsaviracite sadharanantaryajana 1269 (1) dharmalaksmi samvada ( 1-8 adhyaya )

1270 (1) sivandapurane mahesvarakAta saptasatya mahade 1271 (1) laksmidharmasamvada ( 1-6 adhyaya ) 1272 title unknown ( agasta kumara )

Hindu mahatmya 3 Hindu mahatmya 3 Hindu tantra 3 Hindu tantra 3 Hindu tantra 3 Hindu tantra 3 Hindu tantra 3 Hindu tantra 3 Hindu tantra 3 Hindu tantra 3 Hindu tantra 3 Hindu Tuta 3 Hindu Tuta 3 Hindu Tuta 3 Hindu Tuta 3 3 Hindu Tuta 3 Hindu Tuta 3 Hindu Tuta 3 Hindu Tuta 3 Hindu Tuta 3 Hindu Tuta 3 Hindu Tuta 3 Hindu Tuta 3 Hindu Tuta 3 Hindu Tuta

1273 skandapurane kedarakhande saivasastra 1274 (1) brahmesvarapurane visnupanjara stotra 1275 title unknown ( pujavidhi ) 1276 atharvanavedokta gayatryupanisat 1277 yantracintamani 1278 tantra mantra yantra 1279 dhyana samgraha pustaka 1280 laksminarayana hAdaya 1281 sivacharmma sastra (?) 1282 title unknown ( suddhasakti malamantra ) 1283 saivasastra kiranaksa tantra 1284 (1) anuvaka samkhya 1285 1. asta matAka stotra 1286 kaivalyopanisat 1287 title unknown ( candika ) 1288 title unknown ( hymn 1289 (1) chinnamasta stotra 1290 (1) skandapurane tulasi stava stotra *

1291 rudrayamale srimaddaksinakalika trailokyamohana nam

1292 nAsimhapurane brahmasavitrisamvade nAsimha kavaca

1293 (1) mahabharate satasahasrasamhitayam vaiyasikyam

1294 paramesvaratantre caturasitisahasre mAtyunjaya stotra 1295 saniscara stotra 1296 (1) sriskandapurane dasarathakAta saniscarastotra 1297 brahmandapurane Asiprokta sitala stotra

3 Hindu Tuta 3 Hindu Tuta 3 Hindu Tuta 3 Misc. jjyoti sastrasa 3 Misc. jjyoti sastrasa 3 Misc. jjyoti sastrasa 3 Misc. jjyoti sastrasa 3 Misc. jjyoti sastrasa 3 Misc. jjyoti sastrasa 3 Misc. baidya 3 Misc. baidya 3 Misc. baidya 3 Misc. baidya 3 Misc. baidya 3 sahitya nataka 3 sahitya Kavya 3 sahitya Kavya 3 sahitya mye 3 sahitya 3 sahitya 3 sahitya 3 sahitya 3 sahitya 3 sahitya 3 mye mye mye bakham bakham bakham

1298 (1) tatrakaumudra ( tantrakaumudiyam )kalika stavas 1299 (1) dharmalaksmisamvada ( chap. 4-6 ) 1300 paratantra and others (?)* 1301 naksatra mala 1302 jataka janma vidhi 1303 title unknown ( jyotisa saphu ) 1304 title unknown * 1305 bhasvati karana 1306 satpancasika prasna ( satpancasika tika ? ) 1307 astavailaga (?) 1308 title unknown 1309 title unknown 1310 carya gita 1311 harimekhala 1312 ramayana nAtya 1313 sisupalavadha mahakavya tika 1314 sisupalavadha mahakavya 1315 mye 1316 acaryasrivarahamihira kAta bAhajjataka 1317 carya gita 1318 lokacaritra gita

1319 vikramananda viracita adbhutakuladipadharmaraja kath 1320 tantrakhyana katha 1321 tantrakhyana katha

sahitya bakham 3 sahitya bakham 3 sahitya bakham 3 sahitya bakham 3 sahitya bakham 3 Misc. bhugola 3 Misc. ganita 3 Misc. pravidhi 3 Misc. lya˛ca˛ / byaktigata 3 Misc. lya˛ca˛ / byaktigata 3 Misc. citra / mudra / citra 3 Misc. citra / mudra / citra 3 Misc. itihasahasa 3 Misc. itihasahasa 3 bhasa byakarana 3 bhasa byakarana 3 bhasa byakarana 3 bhasa byakarana 3 niti / canakya 3 bhasa kosa 3 bhasa kosa 3 bhasa kosa 3 bhasa kosa 3 3 bhasa kosa 3 nepalabhasa pyakham

1322 title unknown ( Hindu ) 1323 title unknown ( battis putrika katha ? ) 1324 mahalaksmi mahatmya 1325 hitopadesa 1326 hitopadesa 1327 ratna mandalaya kham 1328 ganita prakasa 1329 title unknown ( pratima varnana )

1330 (1) title unknown ( lokesvara astottarasataka namaska 1331 document of mahabali guthi

1332 title unknown ( sodasalasya vajravine hum ?ya hastam 1333 title unknown ( vajravarahi citra ) 1334 nepal itihas ( vamsavali ? ) 1335 svayambhucaityaya evasithana vidhi 1336 sarasvata ( vyakarana ) 1337 title unknown 1338 pasakuhali (?) 1339 sambandhasiddhi vyakarana 1340 canakya sara samgraha 1341 amara kosa 1342 amara kosa 1343 amara kosa 1344 amara kosa 1345 amara kosa 1346 usaharanopakhyana nataka

3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham

1347 kamsavadha nataka and others * 1348 kAsna caritra ( ya pyakham ) 1349 kAsna caritra natakaya chum 1350 gopicanda gorakhe vijaya nataka 1351 gopicandra nataka 1352 gopicandra nataka 1353 prabodha candrodaya nataka tika 1354 cora cakravarti natika 1355 jalamdhara nataka 1356 dhanyavati pyakhan 1357 navadurga pyakham 1358 nava (?)matAkadi carita nataka 1359 parasuramopakhyana nataka 1360 bangali natakaya chum 1361 bhanumati haranopakhyana nAtya 1362 bhairava pradurbhava nama nataka * 1363 madarasa harana nataka 1364 madalasopakhyana nataka 1365 malayagiri nataka 1366 mudra raksasa ( nataka ) 1367 (1) canakya sara sangraha ( chap. 1-44-2-11 ) 1368 ratnesvara pradurbhava nataka 1369 vikramaditya nataka 1370 viradhvajopakhyana nataka

3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa pyakham pyakham pyakham pyakham pyakham pyakham pyakham pyakham pyakham pyakham pyakham pyakham pyakham pyakham pyakham pyakham pyakham pyakham pyakham pyakham pyakham pyakham pyakham

1371 satyanarayana kautuka nataka 1372 sundara kumara nataka 1373 svasthani kautuka nataka 1374 (1) astacani (?) stotra 1375 svasthani vrata caritra nataka 1376 hanuman nataka 1377 hanuman nataka 1378 ghantha saphu 1379 (1) gam pyakhamya mye 1380 nataka saphuya chapau 1381 nataka saphuya chapau 1382 nataka saphuya chapau 1383 mudraraksasanataka 1384 hasyarnava nama prahasana 1385 dasavatara nataka va chapu mye 1386 natakaya chum pau va mye 1387 sumatijitamitram cvayata˛gu natakaya cha pau 1388 niskranta sarbba bhanumatinataka 1389 akhara gwaye vidhi * and others ** 1390 karuna siddhi 1391 gopicandra nataka 1392 (1) ghaghala siddhi vidhi 1393 natesvara puja vidhi (?) 1394 title unknown ( natesvara puja vidhi )* 1395 (1) karuna kaye vidhi

3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa pyakham 3 nepalabhasa mye 3 nepalabhasa mye 3 nepalabhasa mye 3 nepalabhasa mye 1401 nAtya siddhi vidhi and others * 1402 Hindu puja paddhati ( (1) nAtyesvara 1403 pyakhanya pyamgu siddhi 1400 nAtyesvara mula mantra 1399 nAtya siddhi pratha 1398 title unknown ( nAtya sadhana saphu ) 1397 nityarambha pratistha 1396 title unknown ( nasa puja vidhi

1404 srinAtyesvara saket (?)jantatya (?)mula siddhi visthana 1405 (1) sAngara rasa puja 1406 (1) sri sankaracarya viracita sri bhavani sankarastaka 1407 title unknown ( radha pyakhanya paripati ) 1408 ghughuri bandhana vidhi 1409 (1) nAtyanatha puja mulasiddhi vidhi 1410 (1) karunapatra sodhana vidhi 1411 (1) karuna vidhi 1412 title unknown ( nAtyesvara sloka 1413 Hindu pujavidhi * 1414 astamatAka nataka vidhi

1415 title unknown ( pyakham sarajam luhmari kaliya pyakh 1416 khimya bola ( music ) 1417 khimya bola ( dvadasa khandaka 1418 khimya boli ( tala vadya ) 1419 natya bhailava aju vadya

3 nepalabhasa mye 3 nepalabhasa mye 3 nepalabhasa mye 3 nepalabhasa mye 3 nepalabhasa mye 3 nepalabhasa mye 3 nepalabhasa mye 3 nepalabhasa mye 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa 3 nepalabhasa bakham bakham bakham bakham bakham bakham bakham bakham bakham bakham bakham bakham bakham bakham bakham

1420 pamyta˛ya boli 1421 payata˛ya boli 1422 1. payataya boli 1423 poga saphu 1424 (1) pomgaya boli 1425 raga mala ( music ) 1426 samgita kalpataru ( paksadhara viracita ) 1427 1. samkata stavaraja

1428 title unknown ( candragupta canakyaya bakhan or mud 1429 tantrakhyana katha 1430 tantrakhyana katha 1431 tantrakhyana katha 1432 tantrakyana 1433 tantrakyana 1434 tantrakhyana katha 1435 tantrakhyana katha 1436 tantrakhyana katha 1437 (1) canakya sara sangraha 1438 tantrakhyana katha 1439 tantrakhyana katha 1440 tantrakhyana katha 1441 tantrakyana katha 1442 tantrakhyana katha 1443 tantrakhyana katha 1444 (1) gita sastra

3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 (2)ff.5(1a-5b) extra 1 folio complete 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 1458 (1) vetala pancavimsati (1)5-8 1459 vetala pancavimsati 1460 vetala pancavimsati 1461 vetala pancavimsati 1462 vetala pancavimsati 1463 vetala pancavimsati 1464 vetala pancavimsati 1465 vetala pancavimsati 1466 vetala pancavimsati 1467 (1) vetala pancavimsati 1468 mantri saptatau mantri caturya katha 1457 vetala pancavimsati 1456 battis putrika katha 1455 battis putrika ( folk tales ) 1454 dvatrimsat putrika katha ubattis putrika 1453 battis putrika katha 1452 battis putrika 1451 battis putrika 1450 sanskrita katha ( a part of pancatantra 1449 panca tantra 1448 nara raja upakhyana 1447 nara vyakhyana ( or nara upakhyana ) 1446 nala damayanti ( katha ) 1445 dvatrimsat putrika katha ubattis putalika ( putrika )

3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 1486 caraya bakham 1487 dasaditya katha ( nalopakhyana ) 1488 naladamayanti katha 1489 bakham 1490 bakham 1491 vetala katha 1492 vetala katha 1485 upakhyana katha 1484 mantri saptau mantri caturya katha ( chap. 1-12 ) 1483 (1) tantrakhyana katha 1482 hitopadesa 1481 hitopadesa 1480 hitopadesa 1479 suka saptatau vahattari katha 1478 suka saptatau 1477 suka saptati 1476 suka saptati ( folk tale ) 1475 suka saptatau bahattari katha sangraha 1474 suka saptatau bahattari katha sangraha 1473 suka vahattari 1472 suka saptatau bahattari katha sangraha * 1471 vetala pancavimsati 1469 hitopadesa mitralabha and mye

1470 mantri saptatau mantri caturtha katha or virasikha kath

3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 nepalabhasa bakham 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra

1493 mahalaksmiya bakham 1494 sukabahattari katha 1495 hitopadesa katha 1496 hitopadesa 1497 hitopadesa 1498 hitopadesa 1499 hitopadesa 1500 hitopadesa 1501 hetopadesa mitralabha 1502 pancatantraya chum 1503 sukabahattari katha 1504 betala pancavimsati 1505 girvanavagmanjari 1506 samskAta manjari 1507 samskAta manjari 1508 samskAta manjari ( vyavahara samgraha ) 1509 samskAta manjari 1510 Hindu stotra and katha 1511 pacisa betalaya kham 1512 1. pancatantraya bakham 1513 bhimasenam candalayata kamgu bakham 1514 battis putrika ( chap. 6-11 ) 1515 sri kantiraja viracita ajirna manjari 1516 alpa vaidya samuccaya sastra ( or srivaidya sastra ) 1517 asvacikitsa saphu

3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 1541 madhava nidana cikitsadhikara 1540 nadi jnana vidhi 1539 dhanvantari vaidya viracita nirnaya nama nighantu 1538 kala jnana 1537 cikitsa sastra ( dhanvantri ) 1536 cikitsa sastra ( dhanvantri ) 1535 damodara kAta bhima cikitsa 1534 cikitsa saphu 1533 cikitsite rasayana pada * 1532 cikitsa vidhi 1531 cikitsa 1530 yoga cikitsa vidhi sangraha 1529 cikitsadhikara 1528 cikitsa karma 1527 vaidya sastra ( cikitsa ) 1525 garbha dana ( or garbha laksana krama ) 1524 gaja hotra 1523 srisiddha nagarjuna viracita kaksaputa 1522 samanya prayoga cikitsa 1521 title unknown ( chap. 1 ausadhi karma ) 1520 jyotisi vaidya saphu ( graha gocara 1519 wasaa saphu 1518 anga laksana vidhi

1526 guna ratna mala ( on 1a: vaidya sastra gunaratna mala

baidya sastra 3 baidya sastra 3 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra

1542 nidhana ( medicine ) 1543 nidana 1544 nidana ( or nidana cikitsa ) 1545 nidana 1546 nidana 1547 nepala bhasa vaidya sastra 1548 nidana or cikitsa 1549 nidana parikrama 1550 madanavinoda nighantu 1551 nighantu ( dhanvantri viracita nirghanta sastra ) 1552 dhanvantari viracita nirgrantha grastu manidhanakhya 1553 nepala bhasa vaidya sastra 1554 pakavali ( medicine ) 1555 pakavali ( medicine ) 1556 jyotisa mantra 1557 baniya wasaaya bhatra 1558 vaniya wasaya saphu 1559 baniya wasaaya saphu 1560 tantrika vaidya

1561 (1) ayurveda mahodadhau sukhena kAte vastradharan 1562 vibhinna rogadiya tantrika upacara 1563 (1) heruka sadhana vidhi 1564 wasaa saphu 1565 vibhinna loyeya wasaa wa mantra 1566 wasaa saphu ( vibhinna loyeya wasaa wa visa vidhi )

3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 3 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra

1567 wasaa saphu 1568 loye wa wasaa 1569 vaidya kosa 1570 (1) vaidyanga ausadhi 1571 vaidyanga saphu 1572 vaidya kalpataru 1573 vaidya vidyaya saphu * 1574 vaidya saphu ( Bauddha and Hindu ) 1575 vaidya saphu

1576 vaidyanatha devananda viracitayam vaidyavihanasare p 1577 sridevanandakAte * vaidya vidhana sara 1578 loye wa wasaa ( wasaa saphu ) 1579 vaidya vidhana sara 1580 vaidya ratna ( gosvami sivananda bhatta viracite ) 1581 wasaa saphu 1582 vaidya wasaa 1583 vaidya wasaa saphu 1584 vaidya wasaa saphu 1585 wasaa saphu 1586 baidyavasa˛ya saphu 1587 vaidya saphu 1588 vaidya saphu 1589 nidana 1590 baidya saphu

4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra

1591 vaidya saphu 1592 vaidya sastra 1593 vaidya sastra 1594 vAnda nama ( medicine ) 1595 bhava prakasa 1596 bhurukhaya mahima

1597 (1) dasatma joyaidra (?) viracitayam bhaisajyasaramA 1598 1. bhurukhaya mahima 1599 madhava kAta cikitsa karma 1600 nidana parikarma * 1601 madhava nidana 1602 madhava nidana ( or nidanokta parikrama ) 1603 nidana parikrama 1604 cikitsa sastra ( madhava viracita roga viniscaya ? ) 1605 satpancasika ( chap. 2~7 ) 1606 rogaya laksana tatha pariksa ( medicine ) 1607 yogatarangini 1608 salinatha viracita rasamanjari 1609 rasa ratnakara 1610 sridamodarasuno sangadhara (?) viracita sanhita 1611 raja yaksyaksataksina (?)nidana 1612 (1) roga dosa wa nidana 1613 rogaya nam 1614 rogaya lachin ( wasaa saphu ) 1615 vibhinna rogaya nidana

4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya 4 baidya 4 baidya 4 baidya 4 baidya 4 baidya 4 baidya 4 baidya 4 baidya 4 baidya 4 sastra sastra sastra sastra sastra sastra sastra sastra sastra sastra

1616 roga wa wakiya laksana 1617 roga wa cikitsa 1618 (1) roga wa nidana 1619 roga wa pratikara 1620 roga wa wasaa 1621 wasaa saphu 1622 asta varga ( medicine ) 1623 roga wa wasaa ( wasaa saphu ) 1624 wasaa saphu ( rog wa wasaa ) 1625 vibhinna vidhi dvara rogaya santi svasti ( medicine ) 1626 laksana samuccaya ( vaidya ) 1627 loye jugu din wa ukiya wasaa ( or upacara ) 1628 loye wa nidana 1629 madhava nidana bali krama cikitsa 1630 loye wa wasaa 1631 wasaa saphu 1632 wasaa saphu 1633 loya va vasa 1634 (1) asta varga 1635 (1) wasaa saphu 1636 wasaa tasaa 1637 wasaa tasaa ( Bauddha and Hindu tantrika vaidya ) 1638 wasaa saphu ( nagarjuniya ) 1639 wasaa tasaa

baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra

1640 wasaa saphu 1641 (1) wasaa tasaa ( medicine ) 1642 wasaa bwati 1643 wasaa saphu 1644 wasaa bwati 1645 wasaa saphu 1646 wasaa saphu 1647 Bauddha vaidya mantra * 1648 wasaa saphu 1649 wasaa saphu 1650 wasaa wa mantra ( vaidyanga sara ) 1651 rajabhakta sarasa ya bakham 1652 wasaa saphu 1653 wasaa saphu ( medicine ) 1654 wasaa saphu 1655 vasa˛ saphu 1656 vaidya wasaa saphu 1657 wasaa saphu *

1658 sa mesaya wasaa yayegu saphu ( veterinary treatment 1659 unknown ( sali hotra ? ) 1660 title unknown ( vaidya grantha ) 1661 hara mekhala 1662 vidagdhapariccheda ( haramekhala ) 1663 nagarjuni tika 1664 roga cikitsadhikara

4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra

1665 vaidyamanotsava 1666 ausadhakalpa ( rasacakracudamani )

1667 candikanidhana ( macatakhomsucaya adhinacayaya tan 1668 cikitsa saphu 1669 halamekhala vidhi 1670 nadipariksa 1671 nadilaksana 1672 nadilaksanarogavicara 1673 nidanacikitsa 1674 vidagdha mukha mandana 1675 vaidyavinoda 1676 vaidya saphu 1677 vaidya saphu 1678 vaidya saphu 1679 vaidya saphu 1680 vaidya saphu 1681 yogacintamani 1682 bhagavadgita 1683 title unknown ( rudanti ? kalpa ) 1684 vasa˛ saphu 1685 vasa˛ saphu 1686 chum pita chvayegu va memegu vasa˛ saphu 1687 baidya vasa˛ 1688 mantra va vasa˛

4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 baidya sastra 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana

1689 rasadiya saphu 1690 bala dasa 1691 srivisvanatha prakase nidana rasakarma vipakakhya 1692 pakavali 1693 yoga taranga cikitsa 1694 haramekhala ( kautuhaladhikara ) 1695 title unknown ( tantrika upacara ) 1696 1. baidya sastra 1697 vasa˛tasa˛ va jharaphuke mantra 1698 manjana nidana 1699 satasloka tika 1700 title unknown * 1701 title unknown 1702 akhyata 1703 title unknown ( upasargayogat dhatvartha ? ) 1704 siromanibhattacarya kAta akhyata vicara 1705 daurgasimha vAtti 1706 karaKavya khya 1707 astadhyayi 1708 kaumudi ( ma kau su ) 1709 jaiminiya sutra tika ( jyautisa ) 1710 dhatupatha nepalabhasartha 1711 dhatupatha 1712 dhatupatha rupaprayoga sahita 1713 paribhasendu sekhara

4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 1718 title unknown ( vyakarana ) 1719 vyakaranasastra 1720 madhya siddhanta kaumudi 1721 madhya siddhanta kaumudi 1722 madhya ( siddhanta )kaumudi tika * 1723 fragments of sanskAt vyakarana 1724 madhya ( siddhanta )kaumudi 1725 madhya siddhanta 1726 laghu kaumudi 1727 laghusarasvati 1728 sara siddhantakaumudi 1729 sarasvata tika 1730 sarasvati prakriya 1731 title unknown * 1732 sarasvatam ( or sarasvati prakriya ) ( vyakarana ) 1733 sarasvati 1734 sarasvati 1735 sarasvati 1717 vyakarana ( title unknown ) 1716 dhatu pratyaya panjika 1715 samskAta vyakarana ( title unknown ) 1714 vaiyakarana bhusana

1736 paramahamsa parivrajakanubhutisvarupacarya viracita

1737 sriparamahamsa parivrajakanubhuti svarupacarya virac

4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa byakarana 4 bhasa 4 bhasa 4 bhasa 4 bhasa 4 bhasa 4 bhasa 4 bhasa 4 bhasa 4 bhasa 4 bhasa 4 bhasa 4 bhasa 4 bhasa 4 Hindu 4 Hindu byakarana byakarana byakarana byakarana byakarana byakarana byakarana byakarana byakarana byakarana byakarana byakarana byakarana mahatmya mahatmya

1738 sarasvati prakriya 1739 sarasvati prakriya 1740 sarasvati prakriya

1741 sarasvati prakriya ( sri paramahamsa parivrajakanubhu 1742 sarasvati sutra ( prakAtibhava ) 1743 siddhanta kaumudi 1744 siddhanta kaumudi 1745 (1) siddhanta kaumudi tika ( manorama namni ) 1746 siddhantacandrika 1747 sutra muna 1748 saum ti 1749 title unknown ( samskAta vyakarana ) 1750 svara wa vyanjana sloka ( title unknown ) 1751 sa ra ( sabda ratna ? ) 1752 laghu sabda ratna 1753 title unknown ( sabdarupa 1754 sabdarupavali 1755 1. sabdarupavali 1756 title unknown ( vyakarana ) 1757 sabda rupavali ( vyakarana ) 1758 laghukulayananda tika 1759 kayastha ( sri ) vangadasa kAta sambandhopadesa 1760 byakarana saphu

1761 sribhavisya purane prativrata upakhyana aditya vrata k

1762 srimarkandeya purane savarnike manvantare devi mah

4 Hindu mahatmya 4 Hindu mahatmya 4 Hindu mahatmya 4 Hindu mahatmya 4 Hindu mahatmya 4 Hindu mahatmya 4 Hindu mahatmya 4 Hindu mahatmya 4 Hindu mahatmya 4 Hindu mahatmya 4 Hindu mahatmya 4 Hindu mahatmya 4 Hindu mahatmya 4 Hindu mahatmya 4 Hindu mahatmya 4 4 Hindu mahatmya 4 khasa jharaphuke mantra 4 khasa jharaphuke mantra 4 khasa jharaphuke mantra 4 khasa jharaphuke mantra 4 khasa khelakuda 4 khasa khelakuda 4 khasa pravidhi 4 Hindu Tuta 1777 svasthanikatha 1775 title unknown ( myth from visnu purana ) 1774 (1) sridharma laksmi samvada * 1772 (1) sri yogavasista sara 1771 mahabharata 1770 srimahabharate sabhaparvan 1769 (1) laksmidharma samvada ( npl. ) 1768 bhagavatya kilaka 1767 dharma laksmi samvada 1765 srijaimini bharata 1764 jalamdharopakhyana

1763 srimarkandeya purane savarnike manvantare devimaha

1766 markandeyapurane devimahatmye mahisasura samvad

1773 (1) srikanthanandopadhyaya samgAhita nepala varsa k

1776 sriskandhapurane kedarakhande magha mahatmye kum

1778 srisvasthani paramesvara dharma vrata katha samksep 1779 jharaphuke vidhana 1780 jharaphuke mantra 1781 jharaphuke mantra 1782 tantra mantra 1783 title unknown ( tamasa or catak )* 1784 title unknown ( batai khelne ) 1785 (1) siddhanta paddhati

1786 (1) akasabhairava kalpe srimahaganapati mala mantra

4 Hindu Tuta 4 Hindu Tuta 4 Hindu Tuta 4 Hindu Tuta 4 Hindu Tuta 4 Hindu Tuta 4 Hindu Tuta 4 Hindu Tuta 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa 4 khasa 4 khasa 4 khasa 4 khasa niti / canakya niti / canakya niti / canakya niti / canakya niti / canakya

1787 gita govinda 1788 gopikastuti 1789 annajako hisab 1790 skandapurane tulasi stava stotra 1791 narayana prasamsa 1792 stotra 1793 Hindu stotras 1794 jarma gita 1795 canakya sara samgraha 1796 canakya sara sangraha 1797 canakya sara samgraha 1798 canakya sara samgraha 1799 canakya sara sangraha 1800 canakya sara samgraha 1801 canakya sara samgraha and other * 1802 canakya sara sangraha ( bhasatika ) 1803 canakya sara samgraha 1804 canakya sara samgraha 1805 canakya sara sangraha 1806 canakya sara samgraha 1807 canakya sara sangraha 1808 canakya sara samgraha 1809 canakya sara samgraha 1810 canakya 1811 canakya

4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 1835 buddhicanaka 1834 nitiko kura 1833 nitiko kura 1832 title unknown ( niti )* 1831 canakya sara sangraha 1830 canakya sara sangraha 1829 canakya sara samgraha ( chap. 2-65- ) 1828 canakya sara sangraha 1827 canakya sara samgraha 1826 canakya sara samgraha 1825 canakya sara sangraha 1824 canakya sara sangraha 1823 canakya sara sangraha 1822 canakya sara samgraha 1821 canakya sara sangraha 1820 canakya sara samgraha 1819 canakya sara samgraha 1818 canakya sara samgraha 1817 canakyaniti pustaka 1816 canakya niti 1815 canakya niti 1814 canakya 1813 canakya 1812 canakya

khasa niti / canakya 4 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 khasa niti / canakya 4 Hindu darsana 4 Hindu darsana 4 Hindu darsana 4 Hindu darsana 5 Hindu darsana 5 Hindu darsana 5 Hindu darsana 5 Hindu darsana 5 Hindu darsana 5 Hindu darsana 5 Hindu darsana 5 Hindu darsana 5 Hindu darsana 5 Hindu darsana

1836 buddhicanaka 1837 canakya sara samgraha 1838 canakya sara samgraha 1839 canakya sara sangraha 1840 canakya sara samgraha 1841 canakya sara samgraha 1842 canakya sara samgraha 1843 canakya sara sangraha 1844 canakya 1845 canake sara ( niti sara ) 1846 buddhi canakya

1847 (1) sriyajnasavedantasmAta amvaragita bhasatispa (?) 1848 sri garbhagita 1849 garbha gita 1850 (1) gita sara * 1851 (1) janmaraja janmaduta samvada ( or sri janma gita 1852 tattva bodha bhasa 1853 pandava gita ( pandava kAta ) 1854 pandava gita stotra 1855 sri pandava gita 1856 (1) ganapati stotra 1857 pandava gita 1858 (1) pandava gita stotra 1859 pandava gita 1860 pandava gita and chapu mye

5 Hindu darsana 5 Hindu darsana 5 Hindu darsana 5 Hindu darsana 5 Hindu darsana 5 Hindu darsana 5 Hindu darsana 5 Hindu darsana 5 Hindu darsana 5 Hindu darsana 5 Hindu darsana 5 Hindu darsana 5 khasa baidya sastra 5 khasa baidya sastra 5 khasa baidya sastra 5 khasa baidya sastra 5 khasa baidya sastra 5 khasa baidya sastra 5 khasa baidya sastra 5 khasa baidya sastra 5 khasa baidya sastra 5 khasa baidya sastra 5 khasa baidya sastra 5 khasa baidya sastra

1861 title unknown * 1862 bhagavadgita 1863 sribhagavadgita bhasatika 1864 (1) sribhagavan uddhava (?) samvada * 1865 bhaja govinda * 1866 sankaracarya viracita bhajagovinda stotra 1867 yama gita 1868 srimad bhagavadgita 1869 sriniti sataka ( sAngara sataka ? ) 1870 astavakra samhita 1871 bhagavadgita 1872 bhagavadgita 1873 osati banaune upacara 1874 sri vaidya sastra 1875 title unknown ( ausadhi upacara ) 1876 unknown ( rog laksana ra ausadhi banaune vidhi ) 1877 title unknown ( medicine ) 1878 title unknown ( ausadhi ) 1879 (1) ausadhi banaune tarika 1880 title unknown ( cikitsa ) 1881 title unknown ( medicine ) 1882 ghau lageko upaya ( remedy ) 1883 jirnamanjaribhasa 1884 title unknown ( dosa ra upacar

5 khasa baidya sastra 5 khasa baidya sastra 5 khasa baidya sastra 5 khasa baidya sastra 5 khasa baidya sastra 5 khasa baidya sastra 5 khasa baidya sastra 5 khasa 5 khasa 5 khasa 5 khasa 5 khasa 5 khasa 5 khasa 5 khasa 5 khasa 5 khasa 5 khasa 5 khasa 5 khasa 5 khasa 5 khasa 5 khasa 5 khasa 5 khasa baidya sastra baidya sastra baidya sastra baidya sastra baidya sastra baidya sastra baidya sastra baidya sastra baidya sastra baidya sastra baidya sastra baidya sastra baidya sastra baidya sastra baidya sastra baidya sastra baidya sastra baidya sastra

1885 bhavaprakasa (?) 1886 nadi jnana ( vaidya ) 1887 sri rugviniscaya 1888 pinasako ausadhi 1889 brahma vidya (?) 1890 title unknown. ( ausadhi banaune tarika * ) 1891 title unknown ( vibhinna ausadhi )* 1892 title unknown ( vibhinna rog ra ausadhi ) 1893 vaidyanga 1894 title unknown ( vaidyanga ) 1895 title unknown ( vaidyangako pustak * ) 1896 srivaidyasastre ratnagiri bhasa tika 1897 title unknown ( vaidya vidya )

1898 srimaharajadhiraja rajakumara pradhumnasana varacit 1899 vaidya vinoda 1900 bhavaprakasa (?) ( medicine ) 1901 title unknown ( mantropacara )* 1902 maha ausadha prakarana 1903 madhava nidana tika 1904 ra ma 1905 title unknown ( rasayana sastra ? medicine ) 1906 title unknown ( rog ra ausadhi banaune vidhi ) 1907 title inknown ( rog ra ausadhi ) 1908 rog ra ausadhi upacar 1909 title unknown ( rog ra upacar )

5 khasa baidya sastra 5 khasa baidya sastra 5 khasa baidya sastra 5 5 khasa baidya sastra 5 khasa baidya sastra 5 khasa yauna bijtana 5 khasa yauna bijtana 5 khasa yauna bijtana 5 khasa yauna bijtana 5 khasa yauna bijtana 5 khasa yauna bijtana 5 khasa yauna bijtana 5 khasa bakham 5 khasa bakham 5 khasa bakham 5 khasa bakham 5 khasa bakham 5 khasa bakham 5 khasa bakham 5 khasa bakham 5 khasa bakham 5 khasa bakham 5 khasa bakham 5 khasa bakham 5 1912 title unknown * ( rog ra pratikara ) 1913 rogopacar 1914 lasunapratikara 1915 ananga ranga 1916 ananga ranga 1917 ananga ranga 1918 kamasastra 1919 bamjhile garbha dharana garne 1920 anamga ramga nama 1921 kama mamgala lachina bicara 1922 sritantrakhyana katha 1923 nala damayanti ( nataka ) 1924 naladamayanti katha 1925 naladamayanti katha 1926 battis putrika 1927 srisuka vakya katha sangraha * 1928 sivadasa viracita vetala pancavimsatika 1929 sivadasa viracita vetala pancavimsatika 1930 vetala pancavimsatika 1931 sivadasa viracita vetala pancavimsatika 1932 (1) raja satal senako katha 1911 wasaa saphu 1910 rogopacar

1933 sri visnupada viracita lalahira pratipurane indra bAhasp

khasa bakham 5 khasa bakham 5 khasa bakham 5 khasa bakham 5 khasa bakham 5 khasa bakham 5 khasa bakham 5 khasa bhasa 5 khasa bhasa 5 khasa nataka 5 khasa mye 5 khasa mye 5 khasa mye 5 khasa mye 5 khasa mye 5 khasa mye 5 khasa jyo 5 khasa jyo 5 khasa jyo 5 khasa jyo 5 5 khasa jyo 5 khasa jyo 5 khasa jyo 5 khasa jyo 5 khasa jyo

1934 sri hitopadesa 1935 hitopadesa 1936 hitopadesa 1937 1. proppotako raja ra udayanako rajako nataka 1938 batisa putalika 1939 vi kra ( dvatrimsa putali ) 1940 khasa bhasako eka pana 1941 srigitagovinda mahakavya ( npl. bhasaya tika ) 1942 vyakarana va vividha dhala˛ 1943 srikAsnamitra viracita prabodha candrodaya 1944 gita bhasa 1945 srimina bahadur ( vi )racita ajata vada doha 1946 title unknown ( kehi doha ra caupai ) 1947 nirguna doha 1948 mye saphu 1949 mye saphu 1950 (1) avadaya (?)pasakeli prasna vicara 1951 ganita 1952 janma kundali * 1953 title unknown ( jyotisa ) 1954 jyotisi saphu 1955 darsana phala 1956 title unknown ( darsan phala 1957 title unknown ( darsan phala 1958 dasaphala

5 khasa jyo 5 khasa jyo 5 khasa jyo 5 khasa jyo 5 khasa jyo 5 khasa jyo 5 khasa jyo 5 khasa jyo 5 khasa jyo 5 khasa jyo 5 khasa jyo 5 khasa jyo 5 khasa jyo 5 khasa jyo 5 khasa jyo 5 khasa jyo 5 khasa jyo 5 khasa jyo 5 khasa lya˛ca˛ / byaktigata: 5 khasa lya˛ca˛ / byaktigata: 5 khasa pasu cikitsa 5 khasa pasu cikitsa 5 Hindu vidhi 5 Hindu vidhi

1959 naksatra phala ( or naksatra sukha du˛kha ) 1960 naksatra phala 1961 naksatra phala 1962 pasakali 1963 satananda viracita bhasvati karana * 1964 sripancasiddhantasare bhasvati karana

1965 satananda viracite sripancasiddhantasare bhasvatikaran 1966 sri muhurta cintamani 1967 yoga phala 1968 lilavati 1969 sapanadhyaya ( oneiromancy ) 1970 svarodayasastra 1971 svapna vicar 1972 stri laksana 1973 satpancasika

1974 sri sata prasnottari bhasa manoharadasa niranjani kAta 1975 jyotisa sara 1976 sriprakasa ratnakara ( astrology ) 1977 potako kagaj ( vs. 1898-1902 )

1978 potako kagaj ( a documant of the rent of land paid by t 1979 ghodako rog pariksa 1980 (1) baj ra ghodako bayan 1981 title unknown 1982 bhogabandakipatra

5 Hindu vidhi 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa mye mye mye mye mye mye mye mye mye

1983 sripravetra 1984 (1) newa akhyaya varnamala 1985 (1) nepal lipi varna paricaya 1986 newa varnaksara 1987 sanskrit - nepala bhasa sabda samgraha * 1988 (1) ka-ka-ki-ki-ya mye (2) durga satanama stotra 1989 mye saphu 1990 gitagovinda ( jayadeva kAta )

1991 gita pancaka candrasekharaviyoga sri sri jaya jagat pra 1992 bhajan and stotra 1993 mye and tantra mantra 1994 dapha mye 1995 mye saphu 1996 dapha mye saphu 1997 dapha saphu 1998 dapha saphu 1999 dapha saphu 2000 dapha saphu 2001 dapha saphu 2002 dapha saphu 2003 dapha saphu - 5 2004 gitagovinda 2005 dapha saphu 2006 dapha saphu 2007 gitagovinda ( chap. 1-10 )

5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 2019 ye deva sutra wa mye chapu 2020 (1) varnamala 2021 mye saphu 2022 mye saphu 2023 mye saphu 2024 bhajan gita 2025 bhajan ( sacred songs ) ( Hindu ) 2026 mye saphu ( by jagat prakash malla ) 2027 mye ( by srinivasa malla 2018 (1) aryavalokitesvara stotra 2017 mye saphu ( newa mye ) 2016 mye saphu ( newa mye ) 2015 mye saphu ( nipu ) 2014 mye saphu 2013 Bauddha stotras and mye 2012 dapha saphu 2011 dapha saphu 2010 dapha saphu 2009 dapha saphu 2008 dapha saphu

2028 sriskandhapurane brahmottarakhande sivamahatmye b 2029 mye saphu 2030 mye saphu 2031 mye saphu ( newa mye )

5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa mye mye mye mye mye mye mye mye mye mye mye mye mye mye mye mye mye

2032 mye saphu 2033 mye ( me ) saph 2034 gita sangraha saphu ( raga 2035 mye saphu ( Hindu ) 2036 mye saphu ( gita pustakam ) 2037 mye saphu 2038 gurumandalarcana dasaphaladi wa mye saphu 2039 mye saphu ( Hindu and Bauddha ) 2040 mye saphu ( Bauddha and Hindu ) 2041 Bauddha gita stotra 2042 mye saphu 2043 mye saphu 2044 mye saphu 2045 mye saphu 2046 mye saphu 2047 mye saphu

2048 brahmabhoj - guthiya guthiyarpinigu nam wa chum my 2049 mye saphu ( Hindu ) 2050 lokesvara astottarasata nama stotra and mye 2051 mye saphu ( Bauddha and Hindu ) 2052 mye saphu 2053 mye saphu ( Bauddha ) 2054 mye saphu 2055 mye saphu 2056 mye saphu

5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 nepalabhasa 5 mye mye mye mye mye mye mye mye mye mye mye mye mye mye mye mye mye 2060 bhajan gita or mye saphu 2061 mye saphu 2062 bhajan gita or mye saphu 2063 mye saphu 2064 mye saphu 2065 mye saphu and dasadana 2066 gitapancasika ( or saptatala˛ ) 2067 siddhi narasinhaya mye puca 2068 sinajya gita 2069 sulocana madhavaya mye 2070 cobha dyo ya mye 2071 kAsna arjuna samvada karmavipaka 2072 Bauddha stotra 2073 mye 2074 mye chapu 2075 samgiti 2076 mye va stotra 2077 mye saphu 2078 mye saphu 2079 mye saphu 2080 mye saphu 2059 mye saphu 2058 mye saphu 2057 mye saphu

nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 nepalabhasa mye 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra

2081 mye saphu 2082 canakya sara samgraha 2083 mye saphu 2084 mye saphu 2085 pyakham wa mye saphu ( pratapa mallayagu ) 2086 mye saphu 2087 mye saphu 2088 dapha saphu 2089 dapha saphu 2090 bhajanavali 2091 bhajanavali 2092 mye saphu 2093 vamyya sulu 2094 mye saphu 2095 mye saphuya chum pauta 2096 dapha saphuya cha pau 2097 bhajana mye va pinasaya bakham 2098 arya arthaviniscaya nama dharmaparyaya 2099 adbhuta kuladipa dharmaraja katha 2100 adho mukha sattvodhara prakarana 2101 arya karandavyuha mahayana sutra ratnaraja 2102 aryakarandavyuha nama mahayanasutra ratnaraja 2103 aryakarandavyuha mahayana sutra ratna raja 2104 aryasri karandavyuha mahayana sutra ratnaraja 2105 karanda vyuha mahayana ratnaraja sutra

5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra

2106 arya karandavyuha nama mahayana sutra 2107 karanda vyuha mahayana sutra ratnaraja 2108 karandavyuha 2109 karandavyuha 2110 aryakarandavyuha mahayana sutra ratna raja 2111 karandavyuha nama mahayanasutra ratnaraja 2112 arya karandavyuha mahayana sutra ratnaraja 2113 karandavyuha mahayanasutra ratnaraja 2114 bodhicaryavatara 2115 karandavyuha mahayana sutra 2116 arya gunakarandavyuha sutra 2117 gunakarandavyuha 2118 gunakarandavyuha mahayana sutraraja 2119 gunakarandavyuha mahayanasutra 2120 pancaraksa 2121 pancaraksa 2122 pancaraksa sutra 2123 pancaraksa 2124 pancaraksa 2125 pancaraksa 2126 pancaraksa 2127 pancaraksa 2128 pancaraksa sutra 2129 pancaraksa

5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 5 Bauddha sutra 6 Bauddha sutra 6 Bauddha sutra 6 Bauddha sutra 6 Bauddha sutra 6 Bauddha sutra 6 Bauddha sutra 6 Bauddha sutra 6 Bauddha sutra 6 Bauddha sutra 6 Bauddha sutra 6 Bauddha sutra 6 Bauddha sutra 6 Bauddha sutra 6 Bauddha sutra 6 Bauddha sutra 6 Bauddha sutra 6 Bauddha sutra 6 Bauddha sutra 6 Bauddha vidhi

2130 pancaraksa 2131 pancaraksa 2132 pancakraksha 2133 pancaraksa sutra 2134 pancaraksa sutra 2135 pancaraksa sutra 2136 dasabhumisvaro nama mahayana sutra 2137 mahapratyangira mahavidyarajni 2138 mahapratyangira mahavidyarajni 2139 lalitavistara 2140 lalitavistara sutra 2141 lalitavistara sutra ( padyamaya ) 2142 aryasamadhiraja nama mahayanasutra 2143 arya suvarna prabhasottama sutra ratnaraja 2144 suvarnaprabhasottama sutrendra raja 2145 suvarnaprabhasottama sutrendra raja 2146 suvarnaprabhasottama sutrendraraja 2147 ratnagunasancaya gatha 2148 pancaraksa sutra 2149 arya pancaraksa sutra ya chapau 2150 pancaraksa 2151 aryasrikarandavyuha mahayanasutra raja 2152 pancaraksa dharani 2153 pancaraksa 2154 acalabhiseka vidhi

6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 6 Bauddha vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi

2155 acalabhiseka vidhi 2156 (1) acalabhiseka vidhi 2157 (1) amoghapasa deguri ( incomplete ) 2158 amoghapasa lokesvara mandalaya dharma katha 2159 amoghapasa lokesvara puja vidhi 2160 astitarana puja vidhi and chum caja mye ( Bauddha ) 2161 Bauddha vidhis * 2162 (1) astamatAka puja vidhi 2163 (1) astami vrata ( vidhana ) 2164 astami vrata vidhi 2165 (1) astami vrata vidhi 2166 astami vrata vidhi 2167 (1) astami vrata vidhi 2168 astamivrata vidhana 2169 (1) astami vrata ( vidhi ) 2170 ahoratra vidhana katha karma vidhi vyakhyana 2171 Bauddha stotra 2172 (1) ihi yaye vidhi 2173 ekadasi puja vidhi ( Bauddha ) 2174 Bauddha karma vidhis * ( dasakarma vidhi 2175 diksa karma vidhi 2176 Bauddha puja vidhi 2177 jnanodaya panjika 2178 (1) srisinhamathaya caca pancatara yoga

6 Bauddha vidhi

6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi

2179 (1) srikolasya maharahasya sindurarcana puja vidhi 2180 (1) kwarasya puja vidhi 2181 ganamandala 2182 ganacakra kriya ( or puja ) vidhi 2183 ganacakra puja vidhi 2184 gana cakra puja vidhi 2185 ganacakra kriya ( or puja ) vidhi 2186 ganacakra vidhi ( Bauddha ) 2187 (1) vasundhara vrata vidhi ( or gatilaka vidhi ) 2188 guru mandala samadhi 2189 guru mandala puja 2190 (1) gurumandala 2191 gurumandala puja vidhi 2192 (1) guru mandala 2193 gurumandala 2194 guru mandala danegu

2195 gurumandala dhalam dane chum rasiya kham wa pyam 2196 gurumandala vidhi 2197 (1) guru mandala puja vidhi 2198 Bauddha puja vidhi * and astrological work 2199 guru mandala vidhi 2200 (1) graha naksatra puja vidhana 2201 grahamatAka vidhana 2202 (1) grahamatAka nama dharani 2203 (1) gAha suddhi kriya

6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi

2204 gharasuya vidhi and navagrahaya pratika 2205 ganacakra puja vidhi ( ganacakra kriyavidhi ) 2206 Bauddha vidhi ( abhiseka ) 2207 cakrasamvara darsana 2208 cakrasamvara puja 2209 cakrasamvara puja vidhi 2210 cakrasamvara puja vidhi 2211 caturdasi puja kriya ( Bauddha ) 2212 Bauddha puja vidhi 2213 candamaharosanabhiseka vidhi and others * 2214 Bauddha karma vidhi * 2215 cuda karma vidhi 2216 ganacakra puja vidhi and others * 2217 (1) bhairavokta chinnamasta sadhana 2218 (1) desa (?)santi yaye ( vidhi ? ) 2219 jala ja ( ya )jna kriya vidhi 2220 (1) jirnoddharana vidhi 2221 tago yomadhi tadham guthisa yayegu kantha * 2222 trisamadhi 2223 trisamadhi 2224 trikala samadhi 2225 Bauddha puja vidhi 2226 dandavat kriya 2227 (1) pum ( yum ? ) savana (?) vidhi

6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi

2228 (1) dasakriya vidhi 2229 (1) dasa kriya vidhi ( or dasa karma vidhi ) 2230 (1) kilana puja vidhi 2231 (1) dasa pinda thayeke ( vidhi ) 2232 dasapinda thaye vidhi 2233 dasabhiseka vidhi ( Bauddha ) 2234 dipamkha waneguya dhalaa 2235 diksakarmaya dayeke vidhi 2236 (1) diksa vidhi ( or diksa karmaya puja vidhi ) 2237 dasakarma puja vidhi and others 2238 diksa vidhi 2239 diksa vidhana 2240 Bauddha puja vidhi 2241 durgatiparisodhana puja vidhi 2242 durgati parisodhana mukhakhyana 2243 durgati parisodhana mukhakhyana * 2244 (1) deguri ( Bauddha ) (2) gurumandala 2245 (1) dharmadhatu stotra 2246 title unknown ( dvadasa tirtha )

2247 dvadasa tirtha puja paddhati ( or dvadasatirthaya vidha 2248 (1) dharmadhatu mandala kriya 2249 (1) dharma pasaa 2250 (1) dhumamgari puja vidhi 2251 navagraha dana vidhi and Bauddha dharanis 2252 (1) navagraha dana *

6 Bauddha vidhi 6 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 2253 (1) dana puja kaye vidhi 2254 (1) naga bali ( vidhi ) 2255 (1) jala homa dana vidhi 2256 namakarna vidhi 2257 nitya sanamna vidhi 2258 (1) nityarcana vidhi ( Bauddha ) 2259 Bauddha stotra and puja vidhi 2260 nityarcana vidhi and others ( vidyadhari stotra 2261 dasa karma vidhi 2262 title unknown ( Bauddha vidhi ) 2263 (1) pancaraksa puja vidhi 2264 (1) dakarnava tantrasya astamatAka puja vidhi 2265 (1) pancaraksa vidhana 2266 pancaraksa vidhana 2267 (1) title unknown ( Bauddha puja vidhi ) 2268 (1) gurumandala puja vidhi (?) 2269 (1) pancabhiseka vidhi 2270 title unknown ( Bauddha puja vidhi 2271 pancadana vidhi 2272 papa mocana puja vidhi ( vasundhara vrata vidhi ) 2273 dasakarma vidhi 2274 pinda kriya 2275 Bauddha puja vidhi 2276 pinda kriya ( Bauddha )

6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi

2277 pinda kriya 2278 pinda kriya vidhi 2279 pinda vidhana 2280 (1) title unknown ( Bauddha 2281 (1) astamatAka devadevi stotra 2282 puspalohana pujarcana karma kriya

2283 (1) aryamanjusri bhattarakasya pratijna nama dharani 2284 gurumandala puja vidhi 2285 puja vidhi 2286 pancopahara puja vidhi 2287 Bauddha puja vidhi ( title unknown ) 2288 Bauddha puja vidhi ( title unknown ) 2289 Bauddha puja vidhi ( with guru mandala puja ) 2290 ( cakrasamvara ? )puja vidhi 2291 puja vidhi 2292 Bauddha puja vidhi 2293 purva seva vidhi 2294 pravajya vidhi 2295 pyanakila vidhi 2296 abhiseka vidhi 2297 bade chuye vidhana 2298 Bauddha puja vidhi 2299 (1) vasundhara devi vrata vidhi 2300 vasundhara puja vidhi 2301 vasudhara vidhi

6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 2316 mahadana vakya 2317 mahabalyarcana 2318 (1) sindhura puja vidhi 2319 kAsa (?)rcana mamsahuti ja ( ya )jna vidhi 2320 (1) mamsahuti yajna vidhi 2321 mamsahuti vidhana 2322 Bauddha puja vidhi 2323 Bauddha homa vidhi * and others ** 2324 mamsahuti 2325 (1) mamsahuti vidhi 2315 mahadana vakya 2314 mandalabhiseka 2313 dasakarma puja vidhi 2312 (1) homa vidhi ( Bauddha ) 2311 (1) pasakeri ( astrolgy in hnd. ) 2310 Bauddha karmakanda ( puja vidhis ) 2308 title unknown ( bijaksara mantrapadasananjali ) 2307 balyarcana bali (?) ( Bauddha ) devanagari 2306 vadhala pikaye (?)*. ( Bauddha vidhi ) 2305 (1) candrika stavaka 2304 vasundhara vrata 2303 (1) vasundhara vrata vidhi 2302 vasudhara vrata

2309 Bauddha puja vidhi ( title unknown - samadhi sahita m

6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi

2326 (1) jagya vidhana 2327 homa karma vidhi 2328 puja vidhi 2329 Bauddha puja vidhi * 2330 title unknown ( rogi snana vidhi 2331 laksa caitya vidhi 2332 layesiva jolam puja vidhi 2333 layasivajolam vidhi 2334 (1) vajradhatu mukhakhyana 2335 vajradhatu mukhakhayana 2336 (1) vajra vai ( bhai )rava sadhana vidhi 2337 vajravarahi samadhi vidhi 2338 vajrapani deguli ( with ganesvarasya mala mantra ) 2339 (1) gurumandala vidhi 2340 (1) caturvimsati bali mala 2341 (1) santika balyarcana 2342 vastu puja vidhi ( Bauddha ) 2343 (1) kalasa puja vidhi ( vijayakalasa puja 2344 Bauddha puja vidhi and stotra 2345 vibhinna dyopim aradhana 2346 Bauddha stotra and vakya 2347 Bauddha puja vidhi

2348 (1) title unknown (2) title unknown (3) vi ( va )hakarm 2349 buddhabhami (?) dvaya vidhi * 2350 title unknown ( santi svasti saphu

6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 2365 (1) samksipta valyacana ( bali arcana ) vidhi 2366 (1) trisamadhi vidhi ( Bauddha ) 2367 Bauddha samadhi vidhi 2368 (1) lokottara pinda vidhi 2369 (1) samvara samadhi puja 2370 (1) nityarcana vidhi 2371 (1) sampurna cakrasamvara puja vidhi 2372 (1) sampurna cakrasamvara samadhi 2373 sampurna cakrasamvara samadhi 2364 sanksipta pancaraksa vidhana 2363 (1) samksipta dasa mahavidhi puja vidhi 2362 samksipta cakrasamvara miti 2360 saptasaptadika puja vidhi 2359 Bauddha puja vidhi and gatha 2358 satpuja vidhi 2357 (1) lokottara vidhi 2356 a carya giti ( (1) astasAngacana 2355 sodasa pinda vidhana 2354 (1) santika bali vidhi 2353 title unknown ( Bauddha sraddha vidhi * ) 2352 (1) sri mahakala samhitayam sivavali vidhi 2351 (1) sirahoma vidhi

2361 Bauddha karma vidhi ( (1) saptaha yajna asthip ( r )at

2374 srivajravarahi vajrayogini deguli ( or sampurna vajrava

6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi

2375 Bauddha puja vidhi 2376 sina ( sinha )mataya vidhi 2377 sinhamathaya vidhi 2378 sindhurabhiseka vidhi 2379 (1) sindura vidhi 2380 Bauddha puja vidhi * 2381 (1) harati puja vidhi 2382 (1) heruka vajra nama tathagata bhuvasva (?) 2383 (1) hevajra samjapta mukhakhyana puja vidhi 2384 Bauddha homa kriya saphu 2385 (1) vidhna kirana vidhi 2386 (1) homa dayeke vidhi 2387 title unknown ( Bauddha homa vidhi ) 2388 homa vidhi ( Bauddha ) 2389 homavidhi ( Bauddha ) 2390 srigurumandala mahatmya and others * 2391 amoghapasalokesvara puja ( suklastami vrata vidhi ) 2392 astmivratavidhi ( lokesvarasamadhi ) 2393 ahoratra puja vidhi 2394 1. atmavimvavali vidhi 2395 uposetha vrata vidhi 2396 title unknown ( kalasabhiseka ) 2397 kalacakra pujavidhi 2398 kriya samgraha nama kuladatta pancika 2399 guru mandala vidhi

6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 2406 chagu puja vidhi ( lay sivajolam puja ) 2407 1. tathatasiddhivacanitya pujavidhi 2408 dasakriya vidhi va navagraha pujavidhi 2409 dasapinda thayeke vidhi 2410 diksakarma ( abhiseka vidhi ) 2411 title unknown * 2412 1. nagapuja 2413 nagasamadhi 2414 jalayana vidhi 2415 nityacara vidhi 2416 yajna saphu 2417 (1) pancaraksa patha vidhi 2418 pancabhiseka puja vidhi 2419 pindathaye vidhi 2420 sakatamya karana kayegu vakya saphu 2421 1. pratista vidhi 2422 pujavidhi saphu 2423 pratista vidhi va vibhinna kriya vidhi 2405 puja vidhis ( Bauddha dasakarma vidhi ? )* 2404 caturthamaranayajna vidhi 2403 (1) cakrasamvara deguli 2402 1. graha santi puja 2401 graha puja 2400 (1) gurumandala vidhi

6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi

2424 pretavali vidhi 2425 vasundhara vrata vidhi 2426 badhabyanake vidhi 2427 bhavana saphu 2428 mandaladhivasana vidhi saphu ( abhisekavidhi ) 2429 mohaniya puja kantha ( mamakidevata pujavidhi ) 2430 vajrabhairavasadhana vidhi 2431 valipujavidhi 2432 1. saptavidhanuttarapuja 2433 samadhi saphu 2434 sinha vidhi maha 2435 (1) kesabandhana vidhi 2436 gurumandala kalasarcana vidhi 2437 harati pujavidhi 2438 astamivratavidhi 2439 pujavidhi 2440 bodha ( badha ? )wenake vidhi 2441 brata vidhi 2442 kesavandhana vidhi 2443 dharmadhatu puja vidhi va Hindu tantramantra 2444 santi vidhi 2445 1. deguli 2446 kvecheya vidhi 2447 cakrasambara puja 2448 yajna kriya

6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha vidhi 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 2462 gurumandala 2463 gurumandala 2464 gurumandala 2465 gurumandala puja 2466 1. bagisvara puja vidhi 2461 gurumandala 2460 dasabhiseka vidhi 2459 cakrasambaraya pancapahara puja 2458 herukasya sampurna cakramukhakhyana 2457 samksipta pratistha vidhi 2456 vajravarahi vajrayogini diguli 2455 devapuja vidhi ( samadhi saphu ) 2454 cakra sambara puja 2453 panigrahana vidhi ( vivahakarma vidhi ) 2452 bajrabarahi mukhyakhyana 2451 mahakala puja vidhi 2450 Bauddha pujavidhi 2449 sati onaya kham va memegu vidhi

2467 siddhaikavira pratibhedantara sahajabhilasa namabhisa 2468 aparimitayur nama dharani ( mula bhasa ) 2469 aryaparimita nama dharani mahayana sutra 2470 aparimitayur nama dharani mahasutra 2471 aparimitayur nama dharani 2472 aryaparimitayur nama mahayana sutra

6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha dharani dharani dharani dharani dharani dharani dharani dharani dharani dharani dharani dharani dharani dharani dharani dharani dharani dharani dharani dharani dharani dharani

2473 amoghapasa hAdaya 2474 aryya aparimitayu nama dharani

2475 (1) arya vasundhara namastottara sataka buddhabhas 2476 arya grahamatAka nama dharani 2477 arya pratyangira 2478 aryapratyangira mahavidyarajni 2479 mahapratyangira ( aryasarvatathagatosnisasitatapatro 2480 mahapratyangira vidyarajni dharani 2481 pratyangira 2482 pratyangira mahavidyarajni

2483 pratyangira ( arya tathagatosnisa sitatapatra namapara

2484 arya sarvatathagata usnisasitapatro nama aparajita ma 2485 mahapratyangira mahavidyarajni

2486 pratyangira vidyarajni ( aryasarvatathagatosnisasitatap

2487 arya dhvajagrakeyuri nama dharani aparajita ( or dhva 2488 (1) aryavairocana nama dharani 2489 ekajata nama dharani 2490 kalacakra guhya hAdaya nama dharani 2491 ganapati hAdaya nama dharani 2492 arya ganapati hAdaya nama dharani 2493 aryagrahamatAka dharani 2494 grahamatAka nama dharani 2495 saptavara dharani 2496 aryagrahamatAka dharani 2497 dharani ( Bauddha )

6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 2521 vasudhara nama dharani 2520 (1) vasudhara dharani 2519 vasundhara dharani 2518 aryasri vasundhara nama dharani 2517 vasudhara grahamatrika nama dharani 2516 sri vajravira mahamkala mantraraja hAdaya dharani 2514 (1) arya vajravidarana hAdaya mantra dharani 2513 vajravira mahakalasya dharani 2512 (1) pancavimsatika prajnaparamita hAdaya sutra 2510 pancasasthita varsapana nama dharani 2509 (1) pancaraksa hAdaya dharani 2508 dharani sangraha (?) 2506 Bauddha dharani 2505 Bauddha dharani and stotras 2504 aparimita nama dharani mahayana sutra 2503 aryadhvajagrakeyuri nama dharani aparajita 2502 nairatma guhyeswari mantra nama dharani 2501 (1) vajrayogini mantranusarini nama dharani 2500 dharani (1) sakyasinha 2499 (1) vajrayogini paramesvara dharani (?) 2498 chum dharani

2507 dharani sangraha mahapurana sarvasamtrapahita nama

2511 (1) aryaprajnaparamita hAdaya dharani pancavimsatik

2515 vajra mahakala sadhana ( or vajravira mahakala dhara

Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani

2522 Bauddha dharanis * 2523 Bauddha dharani and mantra 2524 mahakala ( sadhana ) 2525 mahabhimasena nama dharani

2526 mahamegha ninnada vikrambhita suraketu nama dhara 2527 (1) prajnaparamita hAdaya sutra 2528 saptavara dharani 2529 saptavara dharani 2530 saptavara 2531 saptavara * 2532 (1) sapta vara dharani 2533 sapta vara dharani 2534 saptavara dharani 2535 saptavara dharani 2536 (1) saptavara 2537 ( saptavara dharani ) 2538 saptavara dharani 2539 saptavarapatha ( sacitra ) 2540 saptavara 2541 saptavarapatha 2542 saptavarapatha nama dharani 2543 saptavarapatha va memegu dharani 2544 simhamukhijnanadakini nama dharani 2545 samksipta dvibhuja herukasya nama dharani 2546 Bauddha dharani

6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 Bauddha 6 dharani dharani dharani dharani dharani dharani dharani dharani dharani dharani dharani dharani dharani dharani dharani dharani dharani dharani

2547 aparimitayur mahayana sutra

2548 (1) manjusri kumara sarvadurgati vidhvamsana aparim 2549 amoghapasa hAdaya nama mahayanasutra 2550 aksobhya and ratnasambhava dharani

2551 arya amoghapasalokesvarahAdaya nama mahayana sut 2552 arya grahamatAka nama dharani 2553 pratyangira nama dharani 2554 arya mahapratyangira nama mahavidyarajni 2555 arya mahapratyangira mahavidyarajni 2556 arya mahapratyangira nama mahavidyarajni 2557 (1) aryaprajnaparamitahAdaya nama dharani

2558 usnisasitatapatra nama aparajita mahapratyangira dhar 2559 srikamkirna hAdaya nama dharani 2560 kankirna ( Bauddha ) 2561 srikankirna hAdaya 2562 kamkirna hAdaya

2563 (1) skandapurane sridasaratha kAta sri saniscara stotr 2564 cakrasamvara dharani 2565 dharani samgraha˛ 2566 dharani samgraha˛ 2567 (1) dhvajagrakeyuri nama dharani 2568 (1) aryaparimitayur nama dharani mahayanasutra 2569 dharani stotra ( pyapu ) 2570 nagaraja astangapranama dharani ( 157 mha )

Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani

2571 pancaraksa dharani 2572 pancaraksa 2573 pancaraksa dharani 2574 pancaraksa dharani 2575 pancaraksa mantra dharani 2576 pancaraksa dharani and pancaraksa hAdaya 2577 aparimitayur mahayana sutra 2578 mahapratisara ( pancaraksa )

2579 mahamegha mahayanasutra ( varsapanam nama ) dha 2580 mahamegha mahayana sutra 2581 1. mahameghamahayanasutra nama dharani 2582 satru samharini dharani 2583 harati devi mula mantra 2584 harati nama mantra dharani 2585 hevajranama dharani 2586 1. dharani 2587 akasayogini vidyadhari nama dharani 2588 kankirna hAdaya 2589 ganapati hAdaya nama dharani 2590 japasodhana mantra 2591 mahameghamahayanasutra ( nama dharani ) 2592 (1) bhalluka trayodasa sannipata 2593 varsartha megha sutra ( or varsartha sutra ) 2594 dharani samgraha 2595 mahapratyamgira

6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 6 Bauddha dharani 7 Bauddha dharani 7 Bauddha dharani 7 Bauddha dharani 7 Bauddha dharani 7 Bauddha dharani 7 Bauddha dharani 7 Bauddha dharani 7 Bauddha dharani 7 Bauddha dharani 7 Bauddha dharani 7 Bauddha dharani 7 Bauddha dharani 7 Bauddha dharani 7 Bauddha dharani 7 Bauddha mahatmya 7 Bauddha mahatmya 7 Bauddha mahatmya 7 Bauddha mahatmya 7 Bauddha mahatmya

2596 pratyangira dharani 2597 (1) kamkirna hAdaya 2598 sricandamaharosane gutika malamantra dharani 2599 (1) navagraha dharani 2600 grahamatAka va memegu cyapu dharani 2601 basundhara nama dharani 2602 1. abhaekari dharani 2603 aryya dhvajamgrakeyuri nama dharani 2604 usnisa vijaya mula mantra 2605 kalacakranama dharani 2606 jamvala dharani 2607 dharani puca˛ ( bajravarahi 2608 dharani puca˛ va bagisvara puja vidhi 2609 dharani samgraha 2610 prajnaparamita hAdaya nama dharani 2611 vajravidarini mula mantra 2612 vajrasatva kavaca nama dharani 2613 basundhara nama dharani sutra 2614 maricinama dharani 2615 ( asta ) vaitaragasya mahatmya 2616 asta vaitaraga katha ( svayambhu purane ) 2617 kumbhesvara katha vyakhyane punya mahatmya 2618 tirtha mahatmya 2619 tirtha mahatmya ( or dvadasa tirtha mahatmya )*

7 Bauddha mahatmya 7 Bauddha mahatmya 7 Bauddha mahatmya 7 Bauddha mahatmya 7 Bauddha mahatmya 7 Bauddha mahatmya 7 Bauddha mahatmya 7 Bauddha mahatmya 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha mahatmya mahatmya mahatmya mahatmya mahatmya mahatmya mahatmya mahatmya mahatmya mahatmya Tuta

2620 tirtha mahatmya ( svayambhu purane ) 2621 tirtha mahima (?) 2622 tirtha mahatmya 2623 sulaksana tirtha mahatmya 2624 svayambhu utpatti katha 2625 svayambhu purana 2626 svayambhu utpatti mahatmya 2627 sri svayambhu caitya bhattarakoddesa ( chap. 1-8 ) 2628 svayambhu purane pancabuddha utpatti katha 2629 svayambhu purana

2630 svayambhu purane svayambhu utpatti katha ( chap. 8 2631 svayambhu caitya bhattarakoddesa 2632 svayambhu purana 2633 sri svayambhu pancabuddha utpati katha 2634 tirthasnanadanaphala 2635 svayambhu purana 2636 sri svayambhucaitya battarakochesa˛ 2637 svayambhu purana

2638 (1) aryavalokitesvara buddha bhattarakasya srimatban

7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta

2639 (1) srimadaryavalokitesvara bhattarakasya carapatipad 2640 astamangala gatha stava stotra 2641 aryatara bhattarikaya sragdhara stotra ( sarvajnapada 2642 (1) aryatara bhattarikaya namastottara sataka 2643 aryatara sata nama stotra 2644 aryatara bhattarikaya namastottara sataka

7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 7 Bauddha Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta

2645 aryatara bhattarikaya namastottara sataka

2646 aryatara bhattarikaya sragdhara stuti ( sarvajnamitra v 2647 aryatara namastottara sataka 2648 aryya tara stotra 2649 aryatara bhattarikaya˛ namastottara sataka 2650 arya tara stotra

2651 aryatara bhattarikaya namastottara sataka buddha bha 2652 aryatara namastottara sata stotra 2653 aryatara bhattarikaya nama astottara sataka 2654 aryatara namastottara sataka 2655 Bauddha stotra and dharani 2656 aryatara sragdhara stuti ( sarvajnamitra viracita ) 2657 arya tara bhattarikaya˛ sragdhara stotra 2658 sragdharachanda vAtta balarka stotra 2659 aryatara sragdhara stotra

2660 aryatara bhattarikaya˛ sragdhara stuti sarvajnamitra v 2661 (1) balarka stuti 2662 aryatara bhattarikaya namastottara sataka

2663 aryataradevya namaskaraikavimsati stotra ( samyaksam

2664 samyaksambuddha vairocana bhasita bhagavataika ary

2665 aryatara namaskaraikavimsati stotra ( samyaksambudd

2666 (1) aryamanjusri bhattarakasya pratijna nama dharani 2667 aryyavalokitesvaraya stotra 2668 (1) aryavalokitesvara stotra

7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta

7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 7 Bauddha Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta

2669 Bauddha stotras 2670 Bauddha stotras

2671 aryavalokitesvara bhattarakasya carapatipada viracita s

2672 aryavalokitesvara bhattarakasya calapati ( viracita karu 2673 1. karuna stava

2674 kalyanapancavimsatika ( amAtananda viracita naipali d 2675 ganapati hAdaya 2676 chwaskamini ekavimsati stotra 2677 chwaskamini jagaduddharana kAta stotra *

2678 aryatara bhattarikaya namastottara sataka buddha bha 2679 aryatara namastottara sataka 2680 tara stotra

2681 (1) aryatara bhattarikaya namastottara sataka buddha 2682 dasaparamita va suprabhata totra 2683 Bauddha stotra 2684 dana gatha and other * 2685 (1) vasundhara stotra 2686 nyapu stotra 2687 Hindu stotras 2688 (1) sarada stava stotra 2689 (1) candamaharosana stotra

2690 sricandograsulapani tantre hara gauri samvade pratyan 2691 Bauddha 4 stotras 2692 Bauddha stotra ( (1) ganapati hAdaya dharani

2693 (1) aryavalokitesvara bhattaraksaya bandhusta (?) vaj

7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta

2694 vasudhara stotra 2695 vasudhara stotra 2696 vasudhara astottarasataka buddha bhasita 2697 (1) aryatara namastottara 2698 Bauddha stotras 2699 Hindu stotras 2700 Bauddha gita and stotra 2701 Bauddha gita 2702 Bauddha gita and stotra

2703 (1) aryavalokitesvara bhattarakasya carapatiya viracita 2704 Bauddha stotras 2705 Bauddha bhajan sangraha and stotras * 2706 Bauddha stotras 2707 Bauddha stotras and namasamgiti 2708 bhagavan buddha stotra 2709 bhadracari pranidhana ratnaraja 2710 bhadracari pranidhana ratnaraja 2711 (1) mahakalastaka 2712 mangala stava stotra 2713 lokesvara astottara sataka 2714 aryamahamaya vajravarahi dharani 2715 srilokesvarastottara sataka namaskara 2716 lokesvara astottara sataka 2717 (1) bhimasena stotra (2) svayambhu stotra

Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta

2718 sat guru vajracarya bhasita 2719 namasangiti 2720 sakyamuni buddha bhattarakasya suprabha stava 2721 Bauddha and Hindu stotra 2722 Bauddha stotras 2723 Bauddha stotras 2724 storas. ( Bauddha and Hindu ) 2725 Bauddha caryagita and puja vidhi 2726 Bauddha stotras 2727 Bauddha stotra 2728 Bauddha stotras 2729 (1) nitya karma puja vidhi 2730 Bauddha stotras 2731 stotra va phara 2732 Hindu stotra and bali samgraha 2733 mye and stotra 2734 Bauddha stotra 2735 Bauddha stotras ( svapu ) 2736 (1) buddha bhasita astamangalarcana gatha 2737 Bauddha and Hindu stotras 2738 stotra saphu 2739 Bauddha stotras 2740 Bauddha stotras 2741 sri stava stotra 2742 Bauddha stotra

7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta 2745 Bauddha stotras 2744 Bauddha stotras 2743 namasangiti and Bauddha stotras

2746 (1) namasangiti ( vajradhatu mahamandala gatha - kA 2747 Bauddha stotras 2748 Bauddha stotra samgraha 2749 Bauddha stotras

2750 (1) aryavalokitesvara bhattarakasya carapatipada virac 2751 Bauddha stotras 2752 stotras ( Bauddha and Hindu ) 2753 (1) kamkirna hAdaya dharani 2754 triratna gatha 2755 aryatara bhattarikaya˛ sragdhra stuti 2756 (1) athasikusuma stotra 2757 aryatara bhattarakasya namastottara sataka 2758 (1) patro ( calender of nepala samvat 1014 ) 2759 (1) ganapati stotra 2760 (1) mangala stava

2761 (1) nepali devata kalyana pancavimsati ( amritananda= 2762 pancabuddha sthana dhyana 2763 Bauddha stotras * 2764 aryabhadracari mahapranidhana ratnaraja 2765 canakya sara sangraha and Bauddha stotras 2766 lokesvara namaskara

Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta

2767 (1) lokesvara astottarasata nama namaskara stotra 2768 arya taranamastottarasataka va aparimitayudharini 2769 aryataranamastottarasataka 2770 aryatarasatanama stotra 2771 arya namasamgiti stotrasamgraha 2772 Bauddha stotras and namasangiti 2773 aryya bhadracari mahapranidhana ratnarajastotra

2774 aryavalokitesvara nama astottarasata namaskara stotra 2775 aryavalokitesvara stotra ( devamanusya ) 2776 karuna stava ( sanuvada ) 2777 1. karunastava stotra va chem daneya kham 2778 ganesa stotra ( svapu ) 2779 caitya pungara sutra and others * 2780 title unknown ( tara stotra and pratyangira stotra ? ) 2781 chvaskamini stotra 2782 Tuta bvaneya sila˛ ( mahayana sutra ) 2783 dana gatha 2784 navagraha stuti 2785 Bauddha stotras 2786 papa mocana ( kulisesvara ) bhavana 2787 (1) pratapa malla viracita svayambhu stotra 2788 (1) prajnaparamita ekavimsati stotra 2789 (1) sunya niranjana sarvasattva xxx tribhuvana utpati 2790 balarkastuti ( sragdhara stuti )

2791 balarkastotra ( nepalabhasarthasahita ) ( sragdharastut

7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 2800 bauddhastotrasamgraha ( lokesvarastotramala ) 2801 bhadracari pranidhana 2802 title unknown ( Bauddha sutra ) 2803 manjughosastotra va saradastotra ) 2804 mangalato (?) saphu ( Bauddha ) 2805 yogini hAdaya yantra 2797 guhyakali stotra 2796 1. bauddhastotra ( nepalabhasa artha sahita ) 2795 title unknown ( sugata stuti ? ) 2794 sarvajnamitra viracita sri aryatara bhattarikaya˛ nama 2793 balarkastotra ( sragdharastuti ) 2792 balarcana stotra

2798 (1) sri aryavalokitesvara bhattarakasya candi (?)kanta

2799 (1) aryavaro ( lo )ki ( te ) svarasya anantanagaraja sta

2806 (1) aryavalokitesvara bhattarakasya bandhu ( datta ) v 2807 1. lokesvarastotra ( sanuvada ) 2808 title unknown 2809 vajrasattva kaya tathagata vyapta sataka 2810 Bauddha stotras 2811 Bauddha stotras * and bhimaratha kriya vidhi 2812 stotra va dharani ( svapu ) 2813 visnukAta hari 3 vahana lokesvara stotra 2814 triratnaya patha 2815 aryya tara stotra sataka

7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 Bauddha 7 7 Bauddha Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta

2816 vajravira mahakala stotra * 2817 buddhastotra va kAsnarjunasamvada 2818 lokesvara stotra 2819 lokesvara stotra 2820 1. lokesvarastotra 2821 sragdharastutibhasa 2822 sragdharastotra 2823 sragdharastotra 2824 Bauddha gita and stotra * 2825 (1) Bauddha stotras 2826 aryyatara stotra 2827 aryyatara stotra 2828 dana gatha va nipu gajala 2829 rupa stava stotra 2830 siddhi muni va memegu stotra 2831 stotra samgraha 2832 stotra samgraha 2833 sri3 valakka postaka ( sragdhara stutu )

2834 bhavisya purane sasthase caturthi kalpe astadasadhyay 2835 aryya bhadracari pranidhana 2836 aryya bhadracaripranibhana 2837 namasamgiti va memegu stotra

7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta

2838 srirudrayamale rahasyakhande mahamAtyunjaya stotra 2839 Tuta saphu 2840 shower of blessings

7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 Bauddha Tuta 7 pravidhi bastukala 7 pravidhi bastukala 7 pravidhi bastukala 7 pravidhi bastukala 7 pravidhi bastukala 7 pravidhi bastukala 7 pravidhi bastukala 7 7 pravidhi bastukala 7 pravidhi bastukala

2841 aryya bhadracaripranidhana

2842 vajrasatvasya tathagata vyapta stotra ( prajnaparamita 2843 stotra puca˛ 2844 Tuta saphu 2845 dana gatha va mamgalastava stotra 2846 manjusri va memegu stotra 2847 aryyatara ekavimsati stotra 2848 aryyatara stotra va pamcabuddha stotra

2849 aryyatara sragdhara stotra ( nepalabhasam arta napam 2850 jambhara stotra 2851 tarasana artha sahita 2852 Tuta saphu 2853 vajradevi namaskara stotra va vidhi 2854 vajrasatva kaya 2855 harati debya mula mantra 2856 griha pratistha vidhi 2857 griha pratistha 2858 chem danegu vidhi ( astavarga ) 2859 chemyagu bastuya nam 2860 chem ya disa laksana 2861 Hindu puja vidhi 2862 parilekhasrikara 2863 chemya lachin tantra mantra 2864 chem lachina svayegu saphu

7 pravidhi bastukala 7 pravidhi bastukala 7 pravidhi bastukala 7 pravidhi bastukala 7 pravidhi bastukala 7 pravidhi bastukala 7 pravidhi dhatukala 7 pravidhi dhatukala 7 pravidhi dhatukala 7 pravidhi dhatukala 7 pravidhi dhatukala 7 pravidhi 7 pravidhi 7 pravidhi 7 pravidhi 7 itihasa 7 itihasa 7 itihasa 7 itihasa 7 itihasa 7 itihasa 7 itihasa 7 itihasa 7 itihasa 7 itihasa dhatukala dhatukala dhatukala dhatukala

2865 grihadi nirmana vidhi 2866 degaa dayeke bale siya puja vidhi ( Bauddha ) 2867 (1) caityaya naksa ( or degaaya naksa ) 2868 sthira vakya ( sthiro bhava vakya ) 2869 title unknown ( devaya manalaksana ) 2870 title unknown ( devaya manalaksana ) 2871 vasukinagaya mhasadhara kayegu kham 2872 murtiyata dhatu va laksana 2873 ratna pariksa 2874 ratna pariksa 2875 (1) sriratnamala stotra 2876 lum dayekegu mantra ( locana dasa phala ) 2877 lyesan chae bhaga ( lisam tayegu bhaga ) 2878 vastu laksana 2879 (1) gandaki gamana vidhi 2880 khopa jujupini vamsavali 2881 1. jujupinigu namavali 2882 juju bhupatindra mallaya nhi kharca * 2883 pratapa mallaya paraloka jugu dina 2884 bhaskara mallaya kotaraya lyakha 2885 sahebajuya kachipidaya snanaya lyakha 2886 nepala samvat 921-925 ya laksmipuja 2887 ne sam 914 ya chagu chatana va tithivyatipata 2888 tribhubana sahibhetajuya dinaya jvalam 2889 sakhvala pa˛guya dhala˛

7 7 Misc. ugumthugum 7 Misc. ugumthugum 7 Misc. ugumthugum 7 Misc. ugumthugum 7 Misc. ugumthugum 7 Misc. ugumthugum 7 Misc. ugumthugum 7 Misc. ugumthugum 7 Misc. ugumthugum 7 Misc. ugumthugum 7 Misc. ugumthugum 7 Misc. ugumthugum 7 Misc. ugumthugum 7 Misc. 7 Misc. 7 Misc. 7 Misc. 7 Misc. 7 Misc. 7 Misc. 7 Misc. 7 Misc. 7 Misc. 7 Misc. 7 ugumthugum ugumthugum ugumthugum ugumthugum ugumthugum ugumthugum ugumthugum ugumthugum ugumthugum ugumthugum ugumthugum

2890 kwaapaa dyoyagu tisaya lyaa ( Bauddha ) 2891 ganedyo va naradyo pinigu nam 2892 guthiya bandhej ( nepala samvat 913-974 ) 2893 guthiya vandheja saphu 2894 guthiyar wa guthiya vandhej 2895 guthiya lyacaa ( nepala samvat 997-1025 ) 2896 1. gurumandaladiksapradanaya jvalam 2897 chagu mamtrapada va samanaya dhala˛ 2898 (1) aryavalokitesvara stotra 2899 (1) ratna puspanjali stava stotra ** 2900 talejuya dhaloka * 2901 tisaa˛ya dhala˛ 2902 dana patra 2903 diksaya dhalaa * 2904 deva devatapini namavali wa thwa sthana visesa * 2905 devali pujaya paci (?) 2906 bhagavanya tisa bhatta vartanaya dhalaa * 2907 list of materials used for puja 2908 navaratra kuthiyata maagu jvalam 2909 prasasti (?) 2910 pyam thayepinigu namavali * 2911 pyam thayemapim pitApinigu nam 2912 guthi document ( phaleca gutiya bandhej ) 2913 guthi document of vande rajakula devata guthi

Misc. ugumthugum 7 Misc. ugumthugum 7 Misc. ugumthugum 7 7 Misc. ugumthugum 7 Misc. ugumthugum 7 Misc. ugumthugum 7 Misc. ugumthugum 7 Misc. ugumthugum 7 Misc. ugumthugum 7 Misc. ugumthugum 7 Misc. ugumthugum 7 Misc. ugumthugum 7 Misc. ugumthugum 7 Misc. ugumthugum 7 Misc. ugumthugum 7 Misc. ugumthugum 7 Misc. 7 Misc. 7 Misc. 7 Misc. 7 Misc. 7 Misc. 7 Misc. 7 Misc. 7 Misc. ugumthugum ugumthugum ugumthugum ugumthugum ugumthugum ugumthugum ugumthugum ugumthugum ugumthugum

2914 vividha 2915 bhima - narayanaya mhyaeya jata ( cina ) 2916 bhimasena guthiya paripati * 2917 sribhugola purana 2918 tantra mantra and thar ya nama * 2919 maha bali vidya * 2920 sanatha guthiya saphu 2921 yama gita 2922 1. sraddhaya jvalam 2923 sri bhagavanya tisaya phamt 2924 asa saphu kuthiya danapatra 2925 astasmasana va anada-igu vastuta 2926 jati viveka 2927 jati viveka sangraha 2928 dana prasamsa 2929 title unknown ( duradhaneya kham ) 2930 title unknown ( kiyataagu akhaa ) 2931 Bengali akhalam 2932 manava dharma nyaya sastra 2933 jhatu adi bastuyata dhayegu khamgva˛ 2934 title unknown ( jayavagisvariya tisaya dhalapau ) 2935 dhanaramavaidya 2936 saphu dhalapau 2937 nepalabhasam cvayata˛gu vidhinna saphuya pana 2938 jati bheda

7 mudra / citra 7 mudra / citra 7 mudra / citra 7 mudra / citra 7 mudra / citra 7 7 mudra / citra 7 mudra / citra 7 lya˛ca˛ / byaktigata 7 lya˛ca˛ / byaktigata 7 lya˛ca˛ / byaktigata 7 lya˛ca˛ / byaktigata 7 lya˛ca˛ / byaktigata 7 lya˛ca˛ / byaktigata 7 lya˛ca˛ / byaktigata 7 lya˛ca˛ / byaktigata 7 lya˛ca˛ / byaktigata 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu 7 Hindu 7 Hindu 7 Hindu 7 Hindu 7 Hindu 7 mahatmya mahatmya mahatmya mahatmya mahatmya mahatmya 2943 hasta mudra 2944 (1) mudra vidhana 2945 (1) tantrakhyana katha 2946 chum lyacaa 2947 chum lyacaa ( account ) 2948 chum lyacaa ( account ) 2949 chum lyacaa 2950 jyoti raja napa lyacaa ( nepala samvat 1027-1029 ) 2951 mokamapurasa hathikhedaya . . lyakha 2952 hisava 2953 digu pujaya lya˛ca˛ 2954 lya˛ca˛ 2955 nepala bhasa ramayana 2956 adhyatma ramayana 2957 ramayana 2958 adhyatma ramayana * 2959 adhyatma ramayana 2960 ramayana ( ayodhya kanda ) 2961 asvamegha yajna ( dharma yuddhisthira samvada ) 2962 aditya vrata katha 2942 citra and yantras 2941 1. bhvayya vyahora 2940 36 devata 2939 kAsna caritra *

Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu 7 Hindu 7 Hindu 7 Hindu mahatmya mahatmya mahatmya mahatmya

2963 ekadasi mahatmya 2964 (1) sri narayana dvadasa nama stotra 2965 (1) srimahapurane sripandava gita stotra 2966 (1) ekadasi vrata katha * 2967 srikAsnarjuna samvade karma vipaka 2968 kartik mahatmya ( padma purane ) 2969 (1) kAsna arjuna samvada 2970 kAsnarjuna samvada (?) 2971 ganesaya bakham 2972 (1) garuda purana 2973 caturtha vrata utpatti katha

2974 mahabharate satasahasryam sanhitayam asvamegha y 2975 dharma candala pustaka

2976 srimahabharate satasahasryam samhitayam vaiyasikya 2977 (1) sankaracarya kAta kala bhairavastaka stotra 2978 (1) dharmaraja yamaduta samvada 2979 dharma laksmi samvada 2980 dharma laksmi samvada 2981 sridharma laksmi samvade strinam katha 2982 dharma laksmi samvada 2983 dharma laksmi samvada 2984 dharma laksmi samvada 2985 (1) dharma ( satya )laksmi samvada ( chap. 1-8 ) 2986 bhagavata purana * 2987 adiparvani ( maha bharate )

7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 2997 dharma laksmi samvada 2998 (1) dharma laksmi samvada 2999 dharma laksmi samvada 3000 laksmi dharma samvad 3001 laksmi dharma samvad 3002 1. laksmi dharma samvada 3003 dharma laksmi samvada 3004 (1) tantra mantra 3005 samanta pakhyana (?) 3006 samudra marthana amAta harana katha 3007 somavar amavasya vrata katha 3008 svasthani vrata katha 3009 svasthani 3010 svasthani vrata katha 3011 svasthani vrata katha 2996 (1) dharma laksmi samvada ( chap. 1-8 ) 2992 yamaduta yamaraja samvada 2991 title unknown ( yuddhisthira candala samvada ) 2990 markandeya purana 2989 mahabharata sabhaparva 2988 mahabharata sabhaparva

2993 mahabharate satasahasryam sanhitayam asvamegha y

2994 srimahabharate satasahasra samhitayam asvamegha y

2995 sri bhagavate mahapurane satasahasryam samhitayam

Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 7 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya

3012 svasthani vrata katha 3013 sri skandapurane magha mahatmya ( kedara khanda ) 3014 svasthani vrata katha 3015 svasthani ( skanda purane ) 3016 svasthani 3017 svasthani 3018 svasthani vrata katha 3019 svasthani vrata katha 3020 svasthani 3021 svasthani vrata katha 3022 svasthani vrata katha 3023 svasthani vrata katha 3024 svasthani vrata katha * 3025 svasthani 3026 svasthani 3027 svasthani 3028 svasthani 3029 svasthani vrata katha ( siva purane ) 3030 svasthani vrata katha 3031 svasthani vrata katha 3032 svasthani vrata katha 3033 svasthani vrata katha with 2 stotras * 3034 svasthani vrate gwamayeju matapita samvade katha 3035 svasthani vrata katha 3036 svasthani

8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu 8 Hindu 8 Hindu 8 Hindu 8 Hindu 8 8 Hindu mahatmya mahatmya mahatmya mahatmya mahatmya mahatmya

3037 svasthani vrata katha 3038 svasthani 3039 svasthani vrata katha 3040 svasthani vrata katha 3041 svasthani vrata katha 3042 (1) svasthani vrata vidhana 3043 svasthani vrata katha 3044 svasthani vrata katha 3045 svasthani vrata katha 3046 svathani vrata katha 3047 svasthani vrata katha * 3048 svasthani vrata katha 3049 svasthani vrata katha ( linga purane ) 3050 svasthani vrata katha 3051 svasthani vrata vidhi

8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya

3052 (1) padmapurane uttarottara khande sivakumara samv

3053 sri lingapurane umamahesvara samvade sivaratri katha

3054 (1) prem sagara ( hindi ) (2) nipu mye wa sivaratri ka 3055 sivaratri mahatmya katha 3056 sivaratri mahima 3057 (1) sivaratri mahima 3058 sivaratri katha stotra ( or sivaratriya kham ) 3059 ekadasi mahatmya katha 3060 svasthani

8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu darsana 8 Hindu darsana 8 Hindu darsana 8 Hindu darsana 8 Hindu darsana 8 Hindu darsana 8 Hindu darsana 8 Hindu darsana 8 Hindu darsana 8 Hindu darsana 8 Hindu darsana 8 Hindu darsana 8 Hindu darsana 8 Hindu darsana 8 Hindu darsana 8 Hindu darsana 8 Hindu darsana

3061 somabara amavasya brata katha 3062 sukasaptati bahattari katha 3063 sivaratri katha 3064 sivaratri varba katha 3065 satyanarayana brata katha ( skandapurana ) 3066 svasthani brarta katha 3067 ganasiddhi linga causathi linga hemavatsanda mahima 3068 dharmmaksmi sambada 3069 siva dharmottara ( chap. 1-12 ) 3070 fragments *. ( confused ) 3071 srirudrayamale paradevata sukta 3072 atharva sukta 3073 srinanda (?)kesvara purane srikalagni rudropanisad 3074 sivarcana candrika 3075 bhattasribhavadevakAta prayascitta prakarana 3076 rudrabhiseka 3077 bhagavadgita ( nepali bhasa tika sahita ) 3078 (1) siksa

3079 srimat paramahamsa parivrajakacarya srimangovinda b 3080 (1) uma sukta 3081 sarasvati sukta 3082 sukta * 3083 srimahakala samhita ( guhyakali khanda ) 3084 sri bhagavadgita satika

3085 srimacchankaracarya viracita atmabodha tikastipat (?)*

8 Hindu darsana 8 Hindu 8 Hindu 8 Hindu 8 Hindu 8 Hindu 8 8 Hindu darsana darsana darsana darsana darsana darsana

3086 parasariya dharma sastra 3087 title unknown ( samkhya bhasa ? ) 3088 rahasya samayacara 3089 title unknown ( acaryadarpana ? )* 3090 (1) svalpa nilasarasvati puja 3091 (1) srimahavakhyatantre navaksari stava 3092 pancadasi satika 3093 markkandeya purana 3094 title unknown ( vidhis * ) 3095 dasakarma vidhi * 3096 title unknown * ( dana candrika ? ) 3097 atharvasiro narayanopanisat 3098 isvara vada 3099 mahakala samhita (?) 3100 title unknown ( gita sara ? * ) 3101 (1) prasnopanisad 3102 gita sara 3103 nirnayasindhu * 3104 sriparvati mahesvara samvade samayacara tantra 3105 sodasanitya tantra

8 Hindu darsana 8 Hindu darsana 8 Hindu darsana 8 Hindu darsana 8 Hindu darsana 8 Hindu darsana 8 Hindu darsana 8 Hindu darsana 8 Hindu darsana 8 Hindu darsana 8 Hindu darsana 8 Hindu tantra 8 Hindu tantra 8 Hindu tantra 8 Hindu tantra 8 Hindu tantra 8 Hindu tantra

3106 sri yoginitantre devisvara samvade caturvimsati sahasr 3107 (1) paratantra * 3108 sankhyayana tantra 3109 sri yuddha jayarnava tantra

8 Hindu tantra 8 Hindu tantra 8 Hindu tantra 8 Hindu tantra 8 Hindu tantra 8 Hindu 8 Hindu 8 Hindu 8 Hindu 8 Hindu 8 8 Hindu tantra tantra tantra tantra tantra tantra

3110 paratantra 3111 srikularnava maharahasya pancamakhanda 3112 title unknown ( saptadasaksara mantra ) 3113 mantra candrika 3114 paratantra (?)

3115 parvatiputra srinityanathasiddha viracita rasaratnakara

3116 markandeyapurane savarnike manvantare devimahatm 3117 durga mantra vidhi 3118 sattantrisara 3119 tantrasara 3120 yuddhajayarnava tantra 3121 title unknown ( ganga )

8 Hindu tantra 8 Hindu tantra 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya 8 Hindu mahatmya

3122 title unknown ( varahi mantra and jvalamalinidevi mant 3123 tulasi mahatmya ( guna varnana )

3124 sripadmapurane uttarakhande srikAsnamarkandeya sam 3125 Hindu stotras * 3126 bhagavata purana dasamaskandha 3127 bhagavata purana dasamaskandha 3128 (1) sata rudra 3129 luntikesvara purana 3130 vaisakha mahatmya

3131 (1) padmapurane uttarakhande vasisthadilipa samvada 3132 agni purana

3133 (1) sivandapurane mahesvara kAta saptasatya maham

3134 padmapurane srikAsna satyabhama samvade karttika m

8 Hindu mahatmya 8 jjyoti sastra 8 jjyoti sastra 8 jjyoti sastra 8 jjyoti sastra 8 jjyoti sastra 8 jjyoti sastra 8 jjyoti sastra 8 Misc. jharaphuke 8 Misc. jharaphuke 8 Misc. jharaphuke 8 Misc. jharaphuke 8 Misc. jharaphuke 8 Misc. jharaphuke 8 Misc. jharaphuke 8 Misc. jharaphuke 8 Misc. jharaphuke 8 Misc. jharaphuke 8 Misc. jharaphuke 8 Misc. jharaphuke 8 Misc. jharaphuke 8 Misc. jharaphuke 8 Misc. jharaphuke 8 Misc. jharaphuke

3135 bhagavata purana 3136 dasaphala and jyotisa * 3137 a table of graha 3138 srirudrayamale isvara kAta yogayatra 3139 graha bhava phala (?)* 3140 surya santi 3141 mayura citra 3142 vasantaraja sakuna 3143 tantra mantra 3144 bhuta pichoyegu jantra 3145 two mandalas ( nAsimha mandala ? and unknown ) 3146 indraksi 3147 srirudrayamalokta kramadipika 3148 (1) savari prayoga 3149 sahasraksari mantra 3150 navaratna kavya and mantras

3151 sricandograsulapani vinirgata sripratyangira siddhi man 3152 janguli vidya 3153 (1) rudra sukta 3154 (1) sriharihara viracitayam gangastaka 3155 (1) vidhana jogni tantra

3156 (1) sri kalanalatantre sri siddhilaksmyayutaksara mala 3157 (1) desapatana vidhi 3158 (1) sri umamahesvarasamvade svadehe brahmajnana

8 Misc. jharaphuke 8 Misc. jharaphuke 8 Misc. jharaphuke 8 Misc. jharaphuke 8 Misc. jharaphuke 8 baidya sastra 8 8 baidya sastra 8 baidya sastra 8 baidya sastra 8 baidya sastra 8 baidya sastra 8 baidya sastra 8 baidya sastra 8 sahitya Kavya 8 sahitya Kavya 8 sahitya Kavya 8 sahitya Kavya 8 sahitya Kavya 8 sahitya Kavya 8 sahitya Kavya 8 nepalabhasa bakham 8 nepalabhasa bakham 8 nepalabhasa bakham 8 nepalabhasa bakham 8 nepalabhasa bakham

3159 (1) smasana sadhana vidhi 3160 title unknown ( siddhi guru ajna tantrikopacara ) 3161 yantra 3162 title unknown ( magical treatment ) 3163 yantra 3164 title unknown * 3165 bala cikitsa

3166 title unknown ( kimi syayegu wasaa wa memegu visa w 3167 title unknown ( amlapitta cikitsadhikara ) 3168 sarngadhara viracita cikitsasthana 3169 title unknown ( rasadi wasaa ) 3170 sarngadhara samhita 3171 panca sayaka 3172 adbhuta ramayana 3173 gita govinda 3174 kAsnalila bhasa sloka 3175 (1) adhyatma ramayana ( bala kanda ) 3176 ramayana adbhutottarakanda 3177 (1) rasa sAngara sataka 3178 gitagovinda 3179 sivaratri katha 3180 hitopadesa 3181 sribhavisyottarapurane kAsna janmastami vrata katha 3182 vetala pancavimsatika 3183 (1) skandapurane syamanta (?)kopakhyana

8 nepalabhasa bakham 8 nepalabhasa bakham 8 nepalabhasa bakham 8 nepalabhasa bakham 8 nepalabhasa bakham 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha 8 Bauddha 8 Bauddha 8 Bauddha 8 Bauddha 8 8 Bauddha dharani dharani dharani dharani dharani dharani

3184 skandapurane revakhande srisatyanarayana vrata kath 3185 svasthani vrara katha 3186 satyanarayana vrata katha 3187 svasthani vrata katha 3188 somavati katha 3189 aparimitayur mahayanasutra 3190 aparimitayurnama dharani 3191 arya aparimitayur nama mahayanasutra 3192 arya aparimita nama dharani mahayanasutra 3193 arya aparimita nama dharani 3194 aryaparimitayur nama dharani mahayanasutra 3195 arya aparimitayur nama dharani mahayanasutra 3196 aparimitayur nama dharani mahayanasutra 3197 title unknown ( ugratara ekajata )

3198 aryasarvatathagatosnisasitatapatra namaparaji ( ta )pa 3199 pratyangira mahavidya nama dharani 3200 mahapratyangira mahavidyarajni 3201 ekajati nama dharani 3202 arya grahamatrika dharani 3203 aryagrahamatAka nama dharani 3204 (1) vasudhara dharani ( incomplete ) 3205 aryagrahamatAka nama dharani 3206 aryadhvajagrakeyuri nama dharani 3207 aryadhvajagrakeyura nama dharani aparajita

8 Bauddha dharani

8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha 8 Bauddha 8 Bauddha 8 Bauddha dharani dharani dharani dharani

3208 fragment of prajnaparamita 3209 aryaprajnaparamita hAdaya 3210 vasudhara nama kalpa nama dharani 3211 vasudhara nama dharani

3212 (1) manjusribhattarakasya prattiksa ( pratijna ? )nama

3213 aryamantraphaladayani vajrajogini nairatma guhyesvar 3214 title unknown ( marici )

3215 aryamahamayavijayavahini narayanapAcchadharani ma 3216 title unknown ( mahamayavijayavahini ) 3217 aryavajravidarano nama hAdayamantra dharani

3218 aryasrisadaksari mahavidya nama dharani dasasataloke 3219 arya sarbba tathagatosnisa nama mahapratyamgira 3220 mahapratyangira mahavidyarajni 3221 ugratara ekajata nama dharani 3222 ugratara ekajati hAdaya nama dharani 3223 (1) ugratara vajrayogini malamantra 3224 pratyangira mahavidyarajni 3225 pratyangira mahavidyarajni 3226 mahapratyangira nama dharani 3227 ekajata dharani 3228 ekajata dharani 3229 dharanis *

3230 ( e )karaviratantre sricandamaharosanasya mantra dha 3231 kalacakra nivarddhana nama dharani 3232 srikamkirna nama mantra dharani

8 Bauddha dharani 8 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 3233 kamkirna hAdaya 3234 guhyesvari mantra dharani 3235 grahamatAka nama dharani 3236 cakrasamvarasya mulamantra nama dharani 3237 candamaharosana mulamantra nama dharani 3238 cintamani mahamudra hAdaya dharani 3239 (1) chveskamini devi mahayana ( sutra ) 3240 dharanis * 3241 (1) durgatiparisodhani nama dharani 3242 title unknown ( pratixxx dharani ) 3243 dharanis * 3244 Bauddha dharanis ( 110 dharanis ) 3245 dharani samgraha 3246 dharani samgraha 3247 dharanis * 3248 (1) arapancana manjusri sadhana 3249 ( saptavara )

3250 (1) aryamanjusri bhattarakasya pratijna nama dharani 3251 (1) kalacakra samvara maladharani 3252 (1) mahasamvara dhyana 3253 Bauddha dharanis ( 114 dharanis ) 3254 dharani collection

3255 (1) abhimataphala siddhidayani vajrayogisvari nairatm

3256 abhimataphala siddhidayani vajrayoginiguhyesvari naira

8 Bauddha 8 Bauddha 8 Bauddha 8 Bauddha 8 Bauddha 8 8 Bauddha

dharani dharani dharani dharani dharani dharani

3257 mahapratisara mahavidya ( ra )jna hAdayadharani 3258 pancaraksa dharani 3259 pancaraksa 3260 pancaraksa * 3261 pancaraksa 3262 (1) pancaraksa nama dharani * 3263 pancaraksa dharani 3264 pancaraksa mantra dharani 3265 pancaraksa 3266 sripratisara hAdaya dharani 3267 mahapratyangira mahavidyarajni 3268 aryaprajnaparamitaya hAdaya 3269 vasudhara vikalpa 3270 (1) vasudhara vratavidhi 3271 vasundhara dharani 3272 vasudhara nama dharani 3273 vasudhara dharani 3274 vasundhara nama dharani 3275 vasudhara nama dharani 3276 vasudhara nama dharani 3277 bhadracari pranidhana 3278 mahapratyangira dharmopadesasastra 3279 mahapratyangira vidyarajni

8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani

3280 title unknown ( mahapratyangira mahavidyarajni and m 3281 mahasambara hAdaya nama dharani

8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha 8 Bauddha 8 Bauddha 8 Bauddha 8 Bauddha 8 8 Bauddha dharani dharani dharani dharani dharani dharani

3282 vajranairatmadevi hAdayamantra dharani 3283 mahakala tantra 3284 vajramahakala tantra hAdayadharani

3285 abhimataphala siddhidayani vajrayoginya srimatmantra 3286 vajrayogini hAdayamantra dharani 3287 vajrasattva kavaca nama dharani 3288 ( saptavara ) 3289 (1) vasudharaya namastottara sata buddhabhasita 3290 ( saptavara ) 3291 ( saptavara ) 3292 title unknown ( Bauddha 3293 (1) aryaparnasavari nama dharani * 3294 ( saptavara ) 3295 (1) vasudhara nama dharani 3296 (1) vasudharaya namastottarasataka buddhabhasita 3297 a saptavara ( (1) vasudhara nama dharani 3298 sarvabuddhadakini hAdayamantra dharani 3299 sarvabuddhadakini hAdayamantra nama dharani 3300 simhamukhidakini jnanadakini nama dharani 3301 harati nama dharani 3302 cintamani nama dharani * 3303 grahamatAka nama dharani 3304 (1) jamko kriya annaprasana vidhi 3305 abhiseka vidhi

8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha dharani 8 Bauddha vidhi 8 Bauddha vidhi

8 Bauddha vidhi 8 Bauddha vidhi 8 Bauddha vidhi 8 Bauddha vidhi 8 Bauddha vidhi 8 Bauddha vidhi 8 Bauddha vidhi 8 Bauddha 8 Bauddha 8 Bauddha 8 Bauddha 8 Bauddha 8 8 Bauddha vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi vidhi

3306 amoghapasa pujavidhi 3307 amoghapasa lokesvara samadhi 3308 (1) amoghapasa samadhi puja 3309 astapitha pujavidhi 3310 title unknown ( Bauddha pujavidhi ) 3311 uposadha astami vrata vidhi 3312 astamivrata vidhi 3313 (1) aksobhyamandala deguli 3314 srisragdhara aryataradevi mukhakhyana deguli 3315 ( ihiya ) taranake vidhi 3316 (1) lokapala mudra kane 3317 dasakarma vidhi 3318 homa vidhi 3319 dasakarma pratistha vidhi 3320 acaryakriyasamuccaya 3321 kriyasamgraha pustaka

8 Bauddha vidhi 8 Bauddha vidhi 8 Bauddha vidhi 8 Bauddha vidhi 8 Bauddha vidhi 8 Bauddha vidhi 8 Bauddha vidhi 8 Bauddha vidhi 8 Bauddha vidhi 8 Bauddha vidhi 8 Bauddha vidhi 8 Bauddha vidhi

3322 title unknown ( kuladevata puja vidhi or malako vidhan 3323 korasya pujavidhi 3324 (1) purascarana vidhi 3325 (1) gurumandala 3326 gurumandala vidhi 3327 gurumandala lekha bali vidhi 3328 title unknown ( dAsi dana vidhi ) 3329 gAhasuddha kriya 3330 title unknown ( cakrasamvara pujavidhi ? )

9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi

3331 (1) title unknown ( candamaharosana vidhi ) 3332 candamaharosana pujavidhi 3333 candamaharosana mukhakhyana 3334 (1) candamaharosana mukhakhyana 3335 caturthabhiseka vidhi 3336 (1) cudakarma vidhi 3337 sarvasamgraha vidyanuttarajalajagana pujavidhi 3338 dasakarma vidhi 3339 dasakarma vidhi 3340 (1) dasakiratna (?) vidhi 3341 (1) dasakriya vidhi 3342 pinda thaye vidhi * 3343 dasami kriya vidhi 3344 dasami pujavidhi 3345 dasabhiseka vidhi 3346 title unknown ( dasabhiseka ? ) 3347 diksakarma 3348 diksaya upadhya vidhi 3349 diksaya vidhi 3350 (1) sinhamatha pujavidhi

3351 sarvatathagata dvadasasahasraparajika vinayasutroddh 3352 (1) dharmadhatuvagisvara mahamandalarcanavidhi 3353 (1) navagrava devata pujavidhi 3354 (1) naga deguli *

9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi

3355 nairatma samadhi 3356 pancabhiseka vidhi 3357 pindakriyavidhi ( (1) laukikapota pinda thaye vidhi 3358 pindakriyavidhi 3359 (1) pindakriya vidhi 3360 (1) nityarcana gurumandala vidhi 3361 (1) bhimaratha kriya vidhi * 3362 title unknown ( fragment 3363 title unknown ( pindakrama deguli ) 3364 pinda ( tha ? )ye vidhi 3365 title unknown ( Bauddha pujavidhi ) 3366 (1) pancaraksa pujavidhi

3367 mahapancaraksa vidhana ( (1) pancaraksa vidhanakam 3368 pamcabhiseka viye wa memegu vidhi 3369 pancabhiseka vidhi and others * 3370 pravajya grahana vidhi 3371 (1) title unknown ( vajravarahi ) 3372 preta sraddha vidhi 3373 (1) vasudhara caturakara stotra 3374 vasundhara vrata vidhi 3375 (1) title unknown ( vasundhara vrata katha ? ) 3376 (1) vasumdhara vrata ( vidhi ) 3377 (1) vasundhara va ( ?vrata ) vidhi 3378 (1) badha venake vidhi 3379 buddhamandala puja

9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi

3380 (1) acalabhiseka vidhi 3381 (1) sayyatikira vidhana 3382 bhimaratha kriyavidhi

3383 mahapratisara mahavidyarajni raksavidhanakalpa vidya 3384 (1) bhimaratha kriyavidhi * 3385 bali vidhi 3386 title unknown ( mAtyuraksana ? )*

3387 catu˛pithibAhanmahamantrarajoddhAta atmapithi sriyo 3388 (1) ratnanyasaya paripati 3389 ratnanyasa pujavidhi 3390 ratnamandala mukhyakhyana 3391 (1) litaye pujavidhi 3392 (1) pancabhiseka vidhi 3393 pinda vidhana 3394 (1) vajradhatu mukhyakhyana deguri vidhi 3395 vajravarahi deguli 3396 vajravarahi di ( de ) guli samadhi 3397 vajravarahi pujavidhi 3398 title unknown ( vajravarahi mandala * ) 3399 vajravarahi mukhakhyana vidhi 3400 (1) vajravarahya mukhakhyana samkse ( ksi )ptasadh

3401 a vajravarahi vajrayogini deguli b. (1) astapitha pujavi 3402 (1) balyarcana vidhi * 3403 bhimaratha kriyavidhi

9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vidhi

3404 (1) grahamatAka vidhanavidhi 3405 (1) durga stavastuti *

3406 (1) pravajya grahana[or pravajyagrahanamucya vande 3407 Bauddha pujavidhis * 3408 title unknown ( pujavidhi ) 3409 sila homa vidhi 3410 sodasapinda vidhana and other * 3411 (1) satpujavidhi 3412 (1) aryataradevi mukhakhyana deguli pujavidhi 3413 (1) trayodasamaka srisamvara pujavidhi 3414 (1) vajravarahidevya˛ mayacakra stotra 3415 simdurarcana voka (?) disipuja 3416 sinhamatha 3417 (1) gurupujavidhi * 3418 suksma nityarcana kriya 3419 trayodasatmaka srisamvara pujavidhi * 3420 samksipta mamsahuti jagya ( yajna )karma 3421 sthavirabhiseka vidhi 3422 (1) hariti puja 3423 harati ( or hariti )pujavidhi 3424 (1) harati puja

3425 (1) herukasya sampurna cakra mukhakhyana pujavidh

3426 sriherukasya sampurna cakra mukhakhyana pujavidhi s 3427 tricakrasamvara pujavidhi 3428 title unknown ( Bauddha pujavidhi )

9 Bauddha vidhi 9 Bauddha vinaya 9 Bauddha vinaya 9 Bauddha vinaya 9 Bauddha vinaya 9 Bauddha vinaya 9 Bauddha vinaya 9 Bauddha vinaya 9 Bauddha vinaya 9 Bauddha vinaya 9 Bauddha mahatmya 9 Bauddha mahatmya 9 Bauddha mahatmya 9 Bauddha mahatmya 9 Bauddha mahatmya 9 Bauddha mahatmya 9 Bauddha mahatmya 9 Bauddha mahatmya 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra

3429 nityarcana vidhi or nityapujavidhi samksipta 3430 manjusri parajika 3431 (1) sugriva valagraha bhasita 3432 dasachinnalipta vastra laksana vidhi 3433 manjusri parajika * 3434 manjusri parajika

3435 sarvatathagata dvadasasahasraparajika vinayasutroddh 3436 parajika vinaya sutra (?) 3437 lokesvara parajika

3438 (1) aryavalokitesvarasya suryagarbhabodhisattvasamv 3439 gosAngaparvate svayambhucaityabhattarakoddesa

3440 (1) svayambhucaitya bhattarakodeso nama prathamap 3441 svayambhu purana 3442 svayambhu purana 3443 svayambhu purana 3444 svayambhu purana 3445 svayambhu purana 3446 svayambhupurane dvadasatirtha mahatmya 3447 arya aparimitayurnama dharani mahayanasutra 3448 aparimitayursutra (?) 3449 arya aparimitayur nama mahayanasutra ratnaraja 3450 aryaparimitayurnama mahayanasutra 3451 aryaparimitayur nama mahayanasutra 3452 aryakarandavyuha nama mahayanasutra ratnaraja

9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra

3453 karandavyuha 3454 simhasarthabahu mahayanasutra 3455 karandavyuha mahayanasutra 3456 karandavyuha mahayanasutra ratnaraja 3457 karandavyuha 3458 aryakarandavyuha mahayanasutra ratnaraja 3459 karandavyuha mahayanasutra ratnaraja 3460 karandavyuha mahayanasutra ratnaraja 3461 karandavyuha mahayanasutra ratnaraja 3462 karandavyuha mahayanasutra ratnaraja 3463 aryakarandavyuha mahayanasutra ratnaraja 3464 aryakarandavyuha mahayanasutra ratnaraja 3465 title unknown ( mahapratyangira )* 3466 aryamoghapasa nama hAdaya mahayanasutra 3467 amoghapasa hAdaya kalpa 3468 title unknown ( Bauddha sutra ) 3469 karandavyuha mahayanasutra ratnaraja

3470 tathagata nama nagarajakrarvipanna (?)nama mahayan 3471 pancaraksa ( (1) mahapratisara kalpa dharani 3472 (1) mahapratyangira mahavidyarajni 3473 pancaraksa 3474 pancaraksa 3475 pancaraksa 3476 mahapratyangira

3477 pancaraksa ( (1) mahapratisara mahavidyarajna˛ prath

9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra

3478 pancaraksa 3479 pancaraksa

3480 pancaraksa ( (1) mahavidyarajna mahapratisaraya˛ ka 3481 pancaraksa 3482 pancaraksa

3483 pancaraksa (1) mahapratisara mahavidyarajni raksavid

3484 pancaraksa ( (1) mahavidyarajna aryamahapratisara pr 3485 pancaraksa 3486 pancaraksa sutra *

3487 pancaraksa nama dharani saptasatika ( (1) mahapratis

3488 pancaraksa mantrakalpa ( (1) mahasahasrapramarddan

3489 pancaraksa mahayanasutra ( (1) mahapratisara mahav 3490 pancaraksa 3491 pancaraksa

3492 pancaraksa[ (1) mahasahasrapramardani nama mahay 3493 pancaraksa 3494 (1) pancaraksa mantradharani 3495 pancaraksa 3496 dharanis and stotras * 3497 (1) pancaraksa hAdaya 3498 pancaraksa ( (1) mahapratisara vidyarajni 3499 mahapratyangira dharmopadesa sastra 3500 mahamegha mahayanasutra 3501 varsapana sutra

9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha sutra 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye

3502 sukhavativyuha samksiptamatAka 3503 sukhavativyuha mahayanasutra 3504 sukhavativyuha mahayanasutra 3505 sukhavativyuha nama mahayanasutra 3506 sukhavativyuha mahayanasutra 3507 suvarnaprabhasottamasutrendra raja 3508 suvarnaprabhasottamasutrendra raja 3509 (1) caja saphu 3510 caja saphu 3511 caja saphu 3512 caja saphu ( or bhajan gita ) 3513 carya gita ( caja saphu ) 3514 caja saphu 3515 Bauddha caja saphu 3516 caja saphu 3517 caja saphu 3518 caja saphu 3519 caja saphu 3520 caja saphu 3521 caja saphu ( or naga puja ? ) 3522 caja saphu 3523 caja saphu 3524 caja saphu 3525 caja saphu 3526 caja saphu

9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye

3527 caja saphu 3528 caja saphu 3529 (1) caja saphu 3530 caja saphu 3531 caja saphu 3532 caja saphu 3533 caja saphu and other * 3534 caja saphu 3535 caja saphu 3536 caja saphu 3537 caja saphu 3538 caja saphu 3539 caja saphu 3540 caja saphu 3541 caja saphu 3542 caja saphu 3543 caja saphu 3544 caja saphu 3545 caja saphu and others * 3546 caja saphu 3547 caja saphu 3548 caja saphu 3549 caja saphu 3550 caja saphu

9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye

3551 caja saphu 3552 caja saphu 3553 carya gita 3554 caja saphu 3555 caja saphu ( carya gita ) 3556 caja saphu 3557 caja saphu 3558 caja saphu 3559 caja saphu 3560 caja saphu 3561 caja saphu 3562 caja saphu 3563 panca gavyaya artha and caja mye 3564 caja saphu 3565 caja saphu 3566 caja saphu 3567 caja saphu 3568 caja saphu 3569 puja katham mye halegu 3570 buddha carya 3571 caja saphu 3572 sindhularcana pujaya gita 3573 caja mye 3574 caja mye 3575 caca saphu ( caryagitipustaka )

9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha caja mye 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra

3576 caca saphu ( caryagitipustaka ) 3577 caca saphu ( caryagitipustaka ) 3578 caja mye 3579 caja mye 3580 caca saphu ( caryagitipustaka ) 3581 mye saphu 3582 (1) visva luha (?) gita ( skt. Bauddha ) 3583 carya gita 3584 caca va pujavidhisaphu 3585 dhumamgari caca 3586 caca saphu 3587 caca saphu 3588 caca gita pustaka 3589 caca saphu 3590 caca saphu 3591 caca saphu 3592 caca saphu 3593 caca saphu 3594 caca saphu 3595 caca gita pustaka 3596 caca mye 3597 ucchista bali vidhana 3598 ekallavira candamaharosana tantra 3599 karavira tantra tika

9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra

3600 siddhaikallavira candamaharosana sadhana

3601 srimat lokesvara nirmana pundarika varacita vimala pra 3602 kulisesvara bhavana guhya 3603 srikAsna yamari tantra 3604 title unknown ( cakrasamvara dhyana ) 3605 (1) trisamadhi * 3606 candamaharosana tantra 3607 ekallavirakhye sricandamaharosana tantra 3608 candamaharosana tantra 3609 1. canda maharosana dhyana 3610 title unknown ( candamaharosana mantra sadhana )* 3611 candamaharosanatantraraja 3612 sri candamaharosanatantraraja 3613 ekallavira nama sri candamaharosana tantra raja 3614 candamaharosana tantra 3615 ekallavira candamaharosana tantra 3616 (1) aryasrivasudharakalpokta 3617 tattvajnana samsiddhi 3618 tattvajnana samsiddhi panjika 3619 tattavajnana samsiddhi 3620 tattvajnanasamsiddhi 3621 tattvajnanasamsiddhi va chum dharani ( mantrapada ) 3622 guhyasamaja tantra raja 3623 namasamgiti 3624 Bauddha stotra samgraha

9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9

3625 (1) namasangiti ( artha sahita ) 3626 (1) namasangiti ( incomplete ) 3627 namasangiti 3628 namasangiti 3629 namasangiti 3630 (1) namasangiti 3631 namasangiti with aryavalokitesvara stotra * 3632 namasangiti 3633 namasangiti 3634 (1) namasangiti stotra sangraha 3635 namasangiti 3636 namasangiti 3637 namasangiti 3638 namasangiti 3639 namasangiti 3640 (1) paramartha namasangiti 3641 namasamgiti 3642 namasangiti 3643 namasangiti 3644 namasamgiti 3645 namasamgiti 3646 arya manjusri namasamgiti ( nepalabhasartha sahita ) 3647 namasangiti and Bauddha stotras 3648 (1) namasamgiti

Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 9 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra

3649 namasamgiti va dyo dayekegu vidhi 3650 namasangiti vyakhyana katha 3651 tatvajnanasamsiddhi tika ( mahasukhaprakasika ) 3652 nispanna yogambali 3653 srinairatma tantra 3654 srivasantatilaka 3655 vasanta tilaka gita 3656 vasanta tilaka yogaraja 3657 mantroddharapatala 3658 mahakala tantra raja 3659 mahakala tantra raja 3660 mahakala tantra 3661 mahakala tantra 3662 yogamvara vidhi 3663 vajravarahikalpa mahatantraraja 3664 srivajravarahi kalpa mahatantra raja 3665 samvarodaya tantra 3666 samvarodaya tantra 3667 samvarodaya tantra 3668 (1) samvarodaya tantra 3669 samvarodaya tantra 3670 samvarodayatantraraja 3671 samvarodaya tantra 3672 durgati parisodhana tejoraja 3673 sarvadurgati parisodhana tejoraja

10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra

3674 aparimita nama mahayanasutra 3675 sarvadurgatiparisodhana tantraraja 3676 subhasita sangraha mahamudra siddhi 3677 subhasita samgraha ( mahamudra siddhi )

3678 dvatrimsatkalpoddhAta kalpadvayatmaka mahatantrara 3679 hevajra tantra 3680 hevajrasadhanasya tippani ( vajrapradipa nama ) 3681 (1) sriherukasamvarasya dhyana 3682 jnanodaya panjika 3683 tathagataguhyaka . . ya chapau 3684 1. dharma laksmi sambad 3685 jnanodaya panjika 3686 adiyoga nama samadhi ( Bauddha ) 3687 candamaharosana tantra 3688 tatvajnana samsiddhi 3689 namasamgiti 3690 durggati parisodhana 3691 dakiniguhyasamaya sadhana ( mala ) 3692 namasamgiti and other stotras * 3693 namasamgiti 3694 hevajra tantra 3695 bhuta damara mahatantra 3696 kAsnayamari tantra 3697 candamaharosana sadhana

10 Bauddha tantra 10 Bauddha tantra 10 Bauddha darsana 10 Bauddha darsana 10 Bauddha darsana 10 Bauddha darsana 10 Bauddha darsana 10 Bauddha darsana 10 Bauddha darsana 10 Bauddha darsana 10 Bauddha darsana 10 Bauddha darsana 10 Bauddha darsana 10 Bauddha darsana 10 Bauddha darsana 10 Bauddha darsana 10 Bauddha darsana 10 Bauddha darsana 10 Bauddha darsana 10 Bauddha darsana 10 Bauddha darsana 10 Bauddha vinaya 10 Bauddha vinaya 10 Bauddha vinaya 10 Bauddha vinaya

3698 tatvajnana samsiddhi 3699 namasamgiti sanubada 3700 (1) title unknown ( omddha sastraya kham ) 3701 dharma sara samuccaya 3702 (1) dharma sangraha 3703 buddhokta samsaramaya 3704 bodhicaryavatara ( chap. 1. only ) 3705 bodhicaryavatara 3706 bodhicaryavatara 3707 arya karandavyuha mahayana sutra 3708 bodhicaryajnanadarsana 3709 bodhicaryavatara ( bodhicittanusamsa )tika sahita * 3710 title unknown ( bodhimargaya chum pau ) 3711 bodhi jnana 3712 paramita parikatha subhasita ratna karandaka 3713 mahatattvajnana samksipta sambhavani 3714 ksanabhanga siddhi 3715 dondosastra ( dharmadarsanaya kham ) 3716 dharmasamuccaya 3717 bodhicaryavatara parikatha 3718 mamgalagatha tippaniya byakhyana

3719 (1) aryavalokitesvara suryagarbha bodhisattva samvad 3720 mAtyunjaya kalpa ( or tara lokesvara samvada )

3721 dharma desana tara lokesvara samvada utpala laksana 3722 (1) santi vidhi

10 Bauddha vinaya 10 Bauddha vinaya 10 Bauddha vinaya 10 Bauddha vinaya 10 Bauddha vinaya 10 Bauddha vinaya 10 Bauddha vinaya 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana

3723 manjusri parajika 3724 manjusri parajika

3725 sarvatathagata dvadasa sahasrika parajika vinaya sutro 3726 manjusri parajika 3727 (1) utpata santi katha 3728 (1) lokesvara ukta ekavimsati prasna 3729 utpata laksana va utpata katha 3730 astami vrata katha 3731 astami vrata mahatmya katha ( avadana sangrahe ) 3732 astami vrata katha 3733 astami vrata katha

3734 astajanma katha ( astami vrata mahatmye astajanma k 3735 astami vrata katha 3736 suklastami vrata katha 3737 astami vrata mahatmya 3738 astami vrata mahatmya ( divyavadane ) 3739 vasundharadevi asvaghosavadana dharmakatha

3740 asvaghosa nandimukha avadana ( sri 3 vasundhara vra 3741 asvaghosa nandimukhavadana

3742 nandimukha asvaghosavadana ( vasundharavrata katha 3743 nandimukha asvaghosavadana 3744 kavikumara (?) 3745 kavirakumara 3746 kavira kumaravadana

10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana

3747 (1) kusavadana 3748 avadana collection

3749 sridivyavadanoddhAta astamivratamahatmya kusavada 3750 laksacaitya vidhi ( laksa caitya dana karma ) 3751 avadana ( title unknown ) 3752 (1) vicitrakarnikavadana 3753 title unknown ( vasudhara ? ) 3754 vasundhara vrata vidhi 3755 vasundhara vrata sanksipta katha 3756 vasudhara vrata katha 3757 vasudhara vrata katha ( srivratavadana malayam ) 3758 vasudhara vrata katha 3759 vasundhara vrata katha 3760 vasundhara vrata purvamabhyamandalagata katha 3761 vasundhara vrata vidhi 3762 vasudhara vrata vidhi 3763 vasisthavadana ( astamivrata katha ) 3764 vasisto paripAststo prosadhavadana 3765 vicitrakarnikavadana ( navamo'dhyaya paryanta ) 3766 vicitrakarnikavadana 3767 vicitrakarnikavadana 3768 vicitrakarnikavadana 3769 vicitrakarnikavadana 3770 visvantara 3771 visvantaravadana

10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana

3772 visvantaravadana 3773 (1) vasisthavadana 3774 visvantaravadana 3775 visvantara rajakumaraya bakham 3776 visvantaravadana ( avadana - samgrahe ) 3777 visvantara jataka 3778 visvantaraya bakham 3779 nirguna doha 3780 virakusavadana 3781 viraksavadana ( astami vrata katha ) 3782 virakusavadana 3783 virakusavadana ( divyavadane astamivrata katha ) 3784 sucandravadana 3785 virakusavadana 3786 virakusavadana

3787 astami vrata mahatmya ( divyavadanoddhAta virakusav 3788 vamsavali jataka 3789 manicuda katha 3790 manicudavadana 3791 ahoratra vrata mahatmya ( manicudavadana ) 3792 manicudavadana 3793 manicudavadana 3794 manicudavadana 3795 manicudavadana ( astamivrata katha )

10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 10 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana

3796 manicudavadana 3797 manicudavadana and others 3798 srimaharatharajasya vyakhyana katha 3799 mahasattva rajakumaravadana 3800 maharatharajasya samksipta vyathyana katha 3801 mayadevi vyakhyana katha 3802 astami vrata katha 3803 ratnadhvajavadana 3804 (1) title unknown ( dharmadhatu mandalanga sloka 3805 sucandravadana katha 3806 saccakatavadana palikarma katha 3807 sutasomarajakumara janmavadana 3808 (1) sarvananda rajaya bakham 3809 sarvarthasiddha rajakumara vyakhyana katha 3810 sujata rajakumara 3811 sutasomaraja kumara janmavadana 3812 sudhana rajakumara (?) 3813 sudhanarajakumara katha 3814 sudhana rajakumara 3815 sudhanarajakumara katha ( with sataksara stotra ) 3816 vahanarajakumaravadana

3817 sri 3 dipankara bodhisattva svapindapatradi dana katha 3818 astamibrata mahatmyam kusavadana 3819 asvaghosa nandimukha avadana 3820 astami brata mahakatha

11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 avadana avadana avadana avadana avadana avadana avadana avadana avadana avadana

3821 avadana puca˛ 3822 kapisavadana 3823 kavikumaravadana 3824 kavirakumara ( kapisavadane ) 3825 dharmaratna avadana 3826 dhatutejaraja punya katha ( Bauddha )

3827 basudharadevi brata ( asoghokho namdimukhom avada 3828 basudhara brata purvamatsya mandalagata katha

3829 madaryavalokitesvara avadana ( mahapurusoddhara m 3830 sudhana kumaravadana 3831 hastakavadana 3832 avadana katha 3833 laksacaitya katha 3834 kavikumara jujuya bakham ( astami brata katha ) 3835 avadana 3836 dana phala va chum jvalam

3837 vasisthavadana sudAstibramhana indraraja sri sakyamu 3838 brataya kham 3839 title unknown ( manjusri * ) 3840 simhasarthabahu katha 3841 aryavalokitesvara kamuniparvatajanma katha 3842 adbhuta kuladipa dharmaraja katha 3843 dharmaraja katha ( dharmakalpavadana ) 3844 kavira kumara

Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha avadana avadana avadana avadana avadana avadana avadana avadana avadana avadana

3845 sarbartha siddhi 3846 virakusa avadana ( kusavadana ) 3847 astamivrata katha 3848 visvantara rajakumaraya katha

3849 purvasrivasundharadevi vrata sampurna asvaghosanan 3850 asvaghosa nandimukhavadana 3851 astajanma avadanakatha 3852 amoghapasa astamivrata 3853 visvantara katha 3854 uposadha devaputra astamivrata nama astaka 3855 astami vrata katha 3856 uposadha katha 3857 divyavadanoddhAta astamimahatmya 3858 astamivrata mahatmya katha 3859 uposadha devaputra prarthana vyakhyana 3860 title unknown 3861 title unknown ( vasudhara ) 3862 vasudhara devi vrata sampurna asvaghosa avadana 3863 vasundhara devi vrata asvaghosavadana 3864 vasundhara vratakatha 3865 title unknown 3866 manicudavadana 3867 maharatharajasya vyakhyana katha 3868 laksacaitya katha 3869 title unknown ( dharma katha )

11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha avadana 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 11 Bauddha tantra tantra tantra tantra tantra 3872 virakusavadana 3873 virakusavadana 3874 divyavadane dhAtarastra astamivrata virakusavadana 3875 title unknown ( sarvartha siddha 3876 sugatavadana 3877 (1) sucandra katha 3878 lalitavistare srisudhanarajakumara janmavadana katha 3871 visvantara jataka 3870 vicitrakarnikavadana

3879 sriastamivratamahima sudhanarajakumara janmavadan

3880 vratavadanamalayam suvarnavarnavadane caityavratan 3881 abhidhanottarottara tantra 3882 abhidhanottarottara nama mahatantra raja 3883 aksobhya samadhi 3884 pindikramokta aksobhyasamadhi 3885 adibuddha mahayana tantra 3886 karandavyuha mahayanasutra ratnaraja 3887 aryataradevi dhyanajoga ( yoga ) 3888 durgatiparisodhana kalpaikadesa 3889 ekallavirakhye candamaharosanatantra 3890 kalacakra tantra raja 3891 kalacakrasya malamantra 3892 guhyasamaja tantra 3893 guhyasamaja tantra pararddha

11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra

11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 11 Bauddha tantra tantra tantra tantra tantra tantra tantra Tuta tantra tantra tantra tantra tantra tantra

3894 title unknown ( trisamadhi * ) 3895 cakrasamvara samadhi 3896 cakrasamvarasya mulamantra nama dharani 3897 ekallavirakhye candamaharosana tantra 3898 ekaravira nama candamaharosana tantraraja 3899 ekallavirakhye sricandamaharosana tantraraja 3900 ekallavirakhye candamaharosanatantra 3901 (1) siddhaikaviroddhAte sricandamaharosanasadhana

3902 ( e )karavirakhye sricandamaharosanatantre mantrapa

3903 ( e )karavirakhye sricandamaharosanasya mantra dhar 3904 candamaharosana mantra dharani 3905 dakarnava mahayogini tantraraja 3906 sridakarnava mahayoginitantra raja 3907 dakini guhyasamayasadhanamala tantraraja 3908 (1) bhimasena stotra (2) svayambhu stotra 3909 pancaraksa ( ? or pitha ?tantra ) 3910 dasakrodha hAdayamantra dharani 3911 durgatiparisodhana ( tejo )raja 3912 durgatiparisodhana mandala coye katham 3913 namasamgiti 3914 namasamgiti 3915 namasamgiti 3916 namasamgiti 3917 namasamgiti 3918 namasamgiti

11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra

11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 tantra tantra tantra tantra tantra tantra tantra tantra tantra tantra tantra tantra tantra tantra tantra tantra tantra

3919 namasamgiti 3920 namasamgiti 3921 namasamgiti 3922 namasamgiti 3923 namasamgiti 3924 (1) namasamgiti 3925 namasamgiti and stotras * 3926 nispanna yogavali 3927 nispanna yogamvali 3928 nairatma tantra 3929 mahakala tantra raja 3930 mahakala tantraraja 3931 mahakala sahasraksarimantra 3932 mahakala sadhana 3933 atmapitha sriyogamvara sadhana vidhi 3934 vajravarahikalpa mahatantraraja 3935 vajravarahikalpa mahatantraraja 3936 vajravarahi kalpa mahatantraraja 3937 (1) unknown ( mantroddhara ) 3938 mahakalatantre devatabhiseka patala 3939 title unknown ( vajramahakala ) 3940 viparita pratyangira 3941 paramaksara saptamisamjaka (?)sadaksari mantra 3942 samvarodaya tantra

Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha tantra 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha tantra tantra tantra tantra tantra Tuta Tuta Tuta Tuta

3943 samvarodaya tantra 3944 samvarodaya tantra 3945 samvarodaya tantra 3946 samvarodaya tantra 3947 durgatiparisodhana kalpaikodesa 3948 durgatiparisodhana tantra 3949 durgatiparisodhana tejoraja 3950 durgatiparisodhana kalpaikodesa 3951 durgatiparisodhana tejoraja 3952 title unknown ( dharani ) 3953 sadhana samuccaya 3954 haratidevi semara (?)mantra 3955 yoginisancara tantra 3956 samvarodaya tantra 3957 hevajra tantra 3958 hevajra tantra 3959 (1) tattvajnana samsiddhi 3960 tattvajnana samsiddhi nama svadhisthana 3961 (1) mahasamvara visuddhimantra dharani 3962 aryasarvadurgati parisodhana kalpaikadesa 3963 aryasarvadurgatiparisodhana kalpaikadesa 3964 astamangala gatha stotra

3965 aryatarabhattarikaya namastottarasataka buddhabhasit

3966 samyaksambuddha vairocanabhasita bhagavati aryatar 3967 aryya tara nama stotra

11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 11 Bauddha Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta 3971 aryatarabhattarika namastottarasataka buddhabhasita 3972 aryatarabhattarika namastottarasataka buddhabhasita

3968 aryatarabhattarakaya˛ namastottarasataka buddhabha

3969 aryatarabhattarikaya namastottarasataka buddhabhasit

3970 aryatarabhattarikaya˛ namastottarasataka buddhabhas

3973 aryatara bhattarikaya namastottarasataka buddhabhas

3974 aryatarabhattarikaya namastottarasataka buddhabhasit

3975 aryatara bhattarikaya˛ sarvajnamitra bhiksu viracita sr 3976 aryatara bhattarikayam sragdhara stotra 3977 aryyatara sragdhara stotra 3978 aryataraya˛ sragdhara stotra 3979 aryya tara stotra

3980 aryatarabhattarikaya namastottarasataka buddhabhasit

3981 (1) aryatarabhattarikaya namastotra ( namastottara )s 3982 aryadhvajagrakeyuri namaparajita 3983 bhadracari pranidhana ratnaraja 3984 bhadracari pranidhana ratnaraja 3985 aryabhadracari mahapranidhanaraja 3986 bhadracari pranidhana ratnaraja 3987 aryabhadracari mahapranidhana raja 3988 tara parajika 3989 (1) aryavalokitesvarasya anantanagaraja stavastotra 3990 aryatara namastottarasataka

11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta

3991 (1) srihanayudhaviracitayam sribhanA (?) bhairava sto

11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 11 Bauddha Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta

3992 ekajati aryatara bhattarika namastottarasata 3993 title unknown ( namasamgiti ? ) 3994 title unknown ( trisarana gamana gatha ? ) 3995 chwaskamini ekavimsati stotra 3996 chwaskamini ekavimsatistotra 3997 srichwaskamini ekavimsatistotra 3998 (1) jamonta ( yamanta ? )raja stotra 3999 yogamvara satanama kamarthada stotra 4000 (1) vajrasattva kavaca 4001 tibetan Bauddha stotra 4002 (1) kapurna (?) gita stotra 4003 vasundhara vrata katha 4004 title unknown 4005 danavakya dharmasabda gatha 4006 title unknown ( dipamkara ) 4007 title unknown ( devamanusya stotra ? ) 4008 (1) navagraha stotra 4009 namasamgiti 4010 namasamgiti 4011 namasamgiti 4012 namasamgiti 4013 pitha stava stotra 4014 namasamgiti

11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta

4015 (1) abhimataphalasiddhidaya ( yi )ni vajrayoginya pran 4016 vasundhara vratavidhi

11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 11 Bauddha Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta

4017 svayambhupuranye vajrapadakAta srividyadharidevi sto 4018 buddhokta samsaramaya 4019 stotras * 4020 stotras 4021 bhadracari pranidhanaraja 4022 (1) bhadracari pranidhana raja 4023 aryabhadracari mahapranidhana ratnaraja 4024 aryabhadracari mahapranidhana ratnaraja 4025 aryabhadracari mahapranidhana ratnaraja

4026 aryavalokitesvara bhattarakasya amAtanandakAtaya ne

4027 (1) aryavalokitesvara bhattari ( ra )kasya sribandhuda 4028 mayajalatantrodhAta mandalagatha tippani 4029 (1) astamangala stavastotra 4030 mangalastaka ( or astamangala stavastotra )

4031 (1) srirudrayamale devirahasyakhande srimahamAtyun 4032 srilokesvara astottarasataka namaskara stotra 4033 srilokesvara astottarasataka namaskara 4034 lokesvara astottarasataka namaskara stotra 4035 lokesvara astottarasataka namaskara stotra

4036 vajrasattvakayasya tathagatavyapta vajrasattva kavaca 4037 vajrasattvakavaca nama mantradharani 4038 vajrasattvakayasya tathagatavyapta sataka 4039 vajrasattvakayasya tribhuvana utpati

11 Bauddha Tuta

4040 (1) srisunyaniranjana vajrasattvakayasya tribhuvana u

11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 11 Bauddha Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta Tuta

4041 vajrasattvakayasya tathagatavyapta vajrasattva kavaca 4042 (1) vajrasattvakayasya tathagatavyaptasata 4043 sarvajnamitra viracita balarka stuti 4044 balarka stuti tika 4045 saniscara stavahAdaya 4046 cudabhiksnikAta sakyasimha stotra 4047 aryatarabhattarikaya sragdharayam balarka stotra 4048 aryatarabhattarikaya˛ sragdhara nama stuti 4049 aryatarabhattarikaya˛ sragdhara stotra 4050 (1) mayajalamahatantrodhAta mandala gatha tippani

4051 (1) srisakyamuner buddhabhattarakasya su ( pra ) bha 4052 svasti vakya 4053 stotra and dharani * 4054 stotras *

4055 (1) unknown * (2) samyaksambuddhabhasita dasabala

4056 (1) unknown (2) harsadevabhuti viracita suprabha stav 4057 (1) caite vamda ( caitya vandana ) stavastotra 4058 gita and stotras * 4059 dharani and stotras * 4060 (1) navagraha stotra 4061 namasamgiti * and stotras ** 4062 stotras 4063 stotras * 4064 (1) dharmadhatucaitya varna ( na ) 4065 stotras * and unknown ( osadhi )

11 Bauddha Tuta

11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha Tuta 11 Bauddha darsana 11 Bauddha darsana 11 Bauddha darsana 11 Bauddha darsana 11 Bauddha darsana 11 Bauddha darsana 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 Bauddha 11 11 Bauddha darsana darsana darsana darsana caja mye caja mye caja mye caja mye caja mye caja mye caja mye caja mye caja mye caja mye

4066 ksamapana stotra 4067 triskandha

4068 aryatara bhattarikaya namastottarasataka buddhabhas 4069 bhadracaripranidhana samantabhadrakAta 4070 abhidharmapitakaya anusaram bodhijnanaya krama 4071 arthaviniscaya nama dharmaparyaya 4072 (1) bodhicaryavatara 4073 dasabhumisvaro nama mahayanasutra ratnaraja 4074 dharmasastra katha 4075 (1) dharmasastra katha ( Bauddha )

4076 aryamahapratisaraya mahavidya maharaksavidhanakal 4077 prajnakaramati kAta bodhicaryavatara panjika 4078 prajnakaramati kAta bodhicaryavatara panjika 4079 mahapratyangira mahavidya rajni 4080 carya gita 4081 carya gita 4082 carya gita 4083 carya gita 4084 carya gita 4085 carya gita * 4086 carya gita 4087 carya gita * 4088 carya gita 4089 carya gita

11 Bauddha caja mye 11 Bauddha caja mye 11 Bauddha caja mye 11 Bauddha caja mye 11 Bauddha caja mye 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu 11 Hindu 11 Hindu 11 Hindu 11 Hindu 11 Hindu 11 Hindu 11 Hindu 11 11 Hindu darsana darsana darsana darsana darsana darsana darsana darsana darsana

4090 carya gita 4091 carya gita 4092 caryacaryaviniscaya tika 4093 caryacarya viniscaya tika 4094 caryacarya viniscaya tika

4095 samksepa vedanta sastra prakriyam srimat paramaham 4096 asvamedhi (?) 4097 astavakra vedanta 4098 sri isvara vamadeva samvade vamadeva samhita 4099 karmavipaka sara 4100 kamandakiya niti sara 4101 kala vidhana 4102 (1) nandikesvara puranokta kalarudropanisat 4103 kAtya cintamani 4104 silasrinathacarya cudamani viracita kAtyatattvarnava 4105 gitabhasatika 4106 sri gita sara sastra 4107 gAhya sutra 4108 title unknown ( vyakarana )

4109 paramahamsa parivrajakacarya srimacchekaracarya vir 4110 tarka sangraha

11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana

4111 mahamahopadhyaya srivacaspatimisra viracita tirtha ci 4112 dattatraya avinasi samvada 4113 durga bhakti tarangini 4114 (1) srivyasokta dhanurveda

11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11

4115 nityanitya vicara 4116 nirnayamAta 4117 parasara dharma sastra 4118 pandava gita bhasa *

4119 sivabhatta mutasaji (?) garbhajana gojibhatta kAta pra 4120 sankaracarya viracita vajrasuci upanisat 4121 bajasaneya samhita 4122 sri brahma jnana sagara 4123 srimahadeva parvati samvada (?) 4124 atharvana veda yogatattvopanisat 4125 santa upadesa ( b ) 4126 santa upadesa ( a )

4127 (1) sri markandeyapurane savarnike manvantare devim 4128 samadavada 4129 title unknown * 4130 vajasaneya samhitayam dirgha patha 4131 (1) (2) vajasaneya samhitayam dirgha patha 4132 bhagavadgita 4133 bhagavadgita 4134 bhagavadgita ( chap. 8-15 only ) 4135 bhagavadgita 4136 srinagabhatta viracita tripura sara samuccaya 4137 jnana vijnana vedanta smAta ( and its tippani ) 4138 gitasara

Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 Hindu darsana 11 sahitya chanda 11 sahitya chanda 11 sahitya 11 sahitya 11 sahitya 11 sahitya 11 sahitya 11 sahitya 11 sahitya 11 sahitya 11 sahitya chanda chanda chanda chanda chanda Kavya Kavya Kavya Kavya

4139 vairataki cithi ( vibhinna vastuya samkhya va taji ) 4140 title unknown ( Hindu ) 4141 fragments 4142 kasyapa bramharsi viracita sastra 4143 gitagobinda tika sara dipikas 4144 pandava gita 4145 siva dharmma sastra santika dhyaya 4146 svapnadhyaya 4147 bajasane samhita 4148 samhita 4149 srikaviraja sankoddhara viracita kavikarpatiracana 4150 sankaracarya viracita chanda˛ kalpalata * 4151 chandobhasya 4152 chando manjari 4153 nepalabhasa chanda bodha 4154 sruta bodha 4155 srutabodhatika ( subodhini ) 4156 avadhutakavya 4157 kavyaprakasika 4158 kiratarjuniya mahakavya 4159 srimat kalidasa kAta kumarasambhava mahakavya

11 sahitya Kavya 12 sahitya Kavya 12 sahitya Kavya 12 sahitya Kavya

4160 sri kumarasambhava mahakavya ( or kumarasambhava 4161 kumarasambhava vyakhya sudha 4162 sri kumara sambhava mahakavya ( kalidasa kAta ) 4163 kumarasambhava mahakavya

12 sahitya Kavya 12 sahitya Kavya 12 sahitya Kavya 12 sahitya Kavya 12 sahitya Kavya 12 sahitya Kavya 12 sahitya Kavya 12 sahitya Kavya 12 sahitya Kavya 12 sahitya Kavya 12 sahitya Kavya 12 sahitya Kavya 12 sahitya Kavya 12 sahitya Kavya 12 sahitya Kavya 12 sahitya Kavya 12 sahitya Kavya 12 sahitya Kavya 12 sahitya Kavya 12 sahitya Kavya 12 sahitya Kavya 12 sahitya Kavya 12 sahitya Kavya 12 sahitya Kavya

4164 kumarasambhavasya pauranika nitivAttani 4165 citra mimansa 4166 nalodaamahakavya satika 4167 bharttAharisatakatraya 4168 sisupala vadha mahakavye tAtiya sarga and tika 4169 maghakavyatika ( sisupalabadhakavyatika ) 4170 megha duta 4171 meghaduta 4172 meghaduta 4173 kalidasa kAta meghaduta carita mahakavya 4174 raghuvamsakavya 4175 raghuvamsa tika 4176 raghuvamsa tika 4177 raghuvamsa mahakavya 4178 sriraghuvamse mahakavye kalidasakAtau varapradano 4179 sri jagannatha misra viracita sabhataranga 4180 sAngara sataka 4181 sisupalavaddha mahakavya ( chap. 2-9 ) 4182 sisupalavadhamahakavya 4183 sisupalabaddha mahakavya ( chap 4-14 ) 4184 srisisupalavadha mahakavya 4185 bhartAhari kAta sAngara sataka 4186 sAngara sataka or vairagya sataka 4187 bharttAhari sataka traya ( (1) sAngara sataka

12 sahitya Kavya 12 sahitya Kavya 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke

4188 gita govinda 4189 (1) gitagovinda 4190 (1) indra jala katha 4191 srinatha viracita kamaratna 4192 title unknown ( kuvidya or boksi vidya ) 4193 title unknown ( kuvidya )

4194 Bauddha and Hindu tantrika vaidya ( kuvidyaya saphu ) 4195 kuvidyaya saphu 4196 kuvidyaya saphu 4197 kuvidyaya saphu 4198 kuvidyaya saphu 4199 (1) kuvidyaya saphu 4200 jantra mantra 4201 jantra mantra 4202 tantra mantra 4203 wasaa saphu ( loye wa wasaa 4204 mantra wa jantra 4205 jantra mantra 4206 jharaphuke vaidya saphu 4207 jharaphuke mantra 4208 jharaphuke * mantra ( tantrika vaidya ) 4209 jharaphuke mantra va vasa˛ 4210 jharaphuke mantra wa wasaa tasaa 4211 jharaphuke saphu 4212 jharaphuke saphu

12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke

4213 jhamkari mantra sangraha 4214 tantra mantra 4215 tantra mantra 4216 tantra mantra 4217 tantra mantra 4218 tantra mantra 4219 (1) tantra mantra 4220 tantra mantra 4221 tantra mantra 4222 tantra mantra 4223 tantra mantra 4224 tantra mantra 4225 tantra mantra 4226 tantra mantra yantra 4227 lokesvara parajika 4228 tantra mantra 4229 bhairava mantra tantra 4230 tantra mantra ( kuvidya ) 4231 tantra mantra 4232 tantra mantra and mye 4233 tantra mantra 4234 tantra mantra 4235 tantra mantra 4236 tantra mantra ( Bauddha )

12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke

4237 tantra mantra 4238 tantrika vaidya ( tantra mantra ) 4239 tantra mantra 4240 tantra mantra 4241 tantra mantra 4242 tantra mantra 4243 raghunatha kAta subhasubha xx sastra 4244 tantra mantra 4245 tantra mantra 4246 tantra mantra 4247 tantra mantra 4248 tantra mantra 4249 tantra mantra 4250 tantra mantra 4251 tantra mantra and cakresvari stava raja 4252 tantra mantra 4253 tantra mantra 4254 tantra mantra ( Bauddha ) 4255 tantra mantra 4256 tantra mantra 4257 tantra mantra

4258 (1) nAsinha purane brahma savitri samvade sri nAsinh 4259 tantra mantra 4260 tantra mantra * 4261 tantra mantra and yantra

12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke

4262 tantra mantra 4263 tantra mantraya kham 4264 tantra mantra ra jantra 4265 tantra mantra 4266 tantra mantra and wasaa 4267 tantrika vaidya ( tantra mantra wasaa tasaa ) 4268 tantra va mantra 4269 dig-bandhana tadana kilana mantra 4270 mantra and vidhi 4271 bhuta pichoyegu yantra vidhi 4272 mohini mantra and wasaa tasaa 4273 mohani yayegu wasaa wa jantra 4274 phu yayegu wa wasaa saphu * 4275 vasikarana mantra wa wasaa ( cikitsa ) 4276 vasikarana vidhi 4277 (1) siddi nagarjunaya vidvesana 4278 mantra 4279 mantra upacara 4280 (1) kubjika devya nitya karma

4281 (1) sribhairavatantre bhairava bhairavi samvade maha 4282 tantra mantra 4283 tantra mantra 4284 mantra prayoga 4285 title unknown ( mantra prayoga grantha )

12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke

4286 mantra mahodadhi mantra prastava 4287 mantra wa upacara 4288 mantra wa tantraya madhyamam wasaa yayegu 4289 mantra wa wasaa 4290 mantra wa wasaa 4291 mantra wa wasaa 4292 mantra wa wasaa 4293 mantra wa wasaa ( or pandava gita kAtartha ) 4294 tantra mantra wa wasaa saphu 4295 mantra vislesana 4296 mantra saphu 4297 mantra saphu 4298 vaidya mantra saphu 4299 mantra ( ganesa 4300 mantra siddhi wa vibhinna loye layekegu mantra 4301 mantra saphu 4302 mantroddhara 4303 mahamantra paddhati 4304 santi jantra and other jantra mantra 4305 yantra mantra 4306 namasangiti * and mantras 4307 tantra mantra 4308 mantra ( Hindu 4309 tantramantra va prasnamala 4310 tantrikopacara siddhiguru ajna

12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Misc. jharaphuke 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya

4311 mohaniyaye kham 4312 mantra va vasa˛ 4313 kubidyaya saphu 4314 tantramantra 4315 mantramahodadhi 4316 jharaphuke 4317 ananta vrata mahatmya 4318 adhyatma ramayana 4319 abhyudayika sraddha vidhi 4320 ugrasena samvada 4321 (1) ekadasi mahatmya 4322 padmapurane kartikamahatmya

4323 1. kAsna arjuna sambad va janma raja yama duta sam

4324 bhagavate mahapurane astamaskandhe gajendra upakh

4325 markandeya purane savarnike manvantare devi mahatm

4326 markandeya purane savarnike manvantare devimahatm

4327 srimahabharate asvamedhike parvani jaimini samhitaya 4328 dana prasamsa 4329 devi bhagavata

4330 srimarkandeyapurane savarnike manvantare devimahat 4331 (1) ganapati mantra

4332 markandeya purane savarnike manvantare devi mahatm

4333 srimarkandeyapurane savarnike manvantare devimahat

4334 markandeya purane savarnike manvantare devimahatm

12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya

4335 markandeyapurane savarnike manvantare devimahatm 4336 (1) sivandapurane saptasatya mahadevya kavaca 4337 (1) argala stotra

4338 srimarkandeya purane savarnike manvantare devimaha

4339 srimarkandeya purane savarnike manvantare devi mah

4340 srimarkandeyapurane savarnike manvantare devimahat 4341 (1) ganapati stotra

4342 srimarkandeya purane savarnike manvantare devi mah 4343 dharma samvada pita putra katha 4344 title unknown ( vrata katha ) 4345 sri padma purana ( uttara khanda ) 4346 sri vagvati prasamsa ( or vagvati mahatmya prasamsa 4347 pitA gita kathana 4348 ramayana ( bala kande aranyake parvani )

4349 bhavisya purane caturthi kalpe sastamse astami'dhyaya 4350 vyasa sukra samvada * 4351 bhagavata purana ( prathamaskanda )

4352 (1) brahmapurane svayambhu Asi samvade karunya st 4353 mahabharata (?) 4354 title unknown ( mahi )* 4355 markandeya purane devi mahatmya 4356 (1) saptasatya mahadevya˛ sri rudra kavaca 4357 markandeya purana

4358 markandeya purane savarnike manvantare devimahatm 4359 sri skandapurane margasirsa mahatmya *

12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya

4360 raghava pandaviya prakasa 4361 ramayane kiskindhakande xxxxxx 4362 ramayana

4363 sriskandapurane kasikhande lopamudra upakhyana nam

4364 markandeya purane savarnike manvantare devimahatm

4365 padmapurane uttarottarakhande sivakumara sambhavo 4366 somotpatti pustaka

4367 sripadmapurane parvati sadasiva samvade svasthani vr 4368 svasthani vrata puja vidhi 4369 svasthani vrata vidhi 4370 saunaka narada suta samvada 4371 title unknown ( Hindu ) 4372 salagrama prasamsa rupa 4373 markandeya purana 4374 markandeya purane devi mahatmya 4375 agastya vrata mahatmya

4376 sripadmapurane karttikamahatmye kAsnasatyabhama s

4377 markandeyapurane savarnike manvantare devimahatm 4378 devi mahatmya ( markandeya purane ? )

4379 markandeyapurane savarnike manvantare devi mahatm 4380 devimahatmya (?) 4381 bhagavata mahapurana

4382 sribhagavate mahapurane astadasasahasrikayam samh 4383 akasa bhairava kalpa

12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Hindu mahatmya 12 Misc. ugumthugum 12 Misc. ugumthugum 12 Misc. ugumthugum 12 Misc. ugumthugum 12 Misc. ugumthugum 12 Misc. ugumthugum 12 Misc. ugumthugum 12 Misc. ugumthugum 12 Misc. ugumthugum 12 Misc. ugumthugum 12 bitî 12 bitî 12 bitî 12 bitî 12 Misc. gotra 12 Misc. gotra 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa

4384 kalika purana 4385 devi mahatmya 4386 ( ka )mantram vasa˛ yaye 4387 guruda purana 4388 skanda purane kedara khanda saiva sastra 4389 markandeya purana 4390 sivadharmmasastre nandikesvara 4391 bhimasena parivara vivarana 4392 title unknown ( dhupaya sakti varnana ) 4393 (1) vedante brahmana laksana 4394 atharva sira˛ 4395 title unknown 4396 citti 4397 (1) bhimasena putika jyaye 4398 a 4399 sodasa lingodbhava mandala rekha 4400 stray folios 4401 bharatartha pradipika tika ( harivamsa pradipika tika ) 4402 kundasiddhi vyakhya 4403 title unknown ( siddhisvara stotra ) 4404 pratyekatattva dipika tika 4405 gotroccarana 4406 chagu vamsa vAksa 4407 amara kosa 4408 amarakosa tAtiyakanda

12 bhasa kosa 12 bhavya 12 niti / canakya 12 niti / canakya 12 tarka sastra 12 tarka sastra 12 tarka sastra 12 tarka sastra 12 lya˛ca˛ / byaktigata 12 lya˛ca˛ / byaktigata 12 lya˛ca˛ / byaktigata 12 lya˛ca˛ / byaktigata 12 nepalabhasa me 12 sahitya nataka 12 khasa bakham 12 Hindu vidhi 12 Hindu vidhi 12 Bauddha tantra 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa

4409 paryayasabda suci 4410 title unknown ( sarasvata ? ) 4411 canakya sara sangrahe jnanamodana nama nitisara 4412 (1) kedala astaka 4413 (1) dravyotpanna prakriya 4414 nyayasiddhanta manjari 4415 nyayasiddhanta manjari 4416 nyayasiddhanta manjari tipika 4417 guthi sthana nama 4418 bhimasena puja kharca 4419 title unknown ( puja samagri or yajnaya sarajam ? )* 4420 title unknown ( bhimasenaya tisa samagri ) 4421 title unknown ( pomsaya bali ) 4422 nala caritra nataka 4423 (1) title unknown ( dharma laksmi samvada ? )* 4424 stray papers 4425 title unknown 4426 (1) vidhana jogni tantra 4427 amara kosa 4428 amara kosa 4429 amara kosa 4430 amara kosa 4431 amara kosa ( manusya varga ) 4432 amara kosa

12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa

4433 amara kosa 4434 amarakosa 4435 amarakosa tAtiyakanda 4436 amarakosa 4437 amara kosa 4438 amara kosa 4439 amara kosa 4440 amara kosa 4441 amara kosa 4442 amarakosa 4443 amarakosa ( dvitiya kanda ) 4444 amara kosa ( svaradi kanda ) 4445 amarakosa 4446 amarakosa 4447 amara kosa 4448 amara kosa 4449 amara kosa 4450 amarakosa 4451 title unknown 4452 amarakosa ( namalimganusasana ) 4453 amarakosa tika prathamakanda 4454 amarakosa tika dvitiya 4455 amarakosa tika tAtiya 4456 amarasimhakAta namalinganusasana ( amara kosa ) 4457 amara kosa ( svaradi kanda )

12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 bhasa kosa 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta

4458 amara kosa ( dhivarga ) 4459 title unknown * 4460 kosa and naksatramala ( lexicon ) 4461 title unknown ( sabdakosa newaribhasa sahita ) 4462 kosa 4463 dhananjaya nirghanta ( nighantu ) 4464 bahira dhananjaya ( or kaya ? )pustaka 4465 paryaya vaci sabda 4466 title unknown ( mantra kosa * ? ) 4467 medinikosa 4468 amara kosa 4469 amara kosa

4470 sribhattojidiksita viracitayam paniniya linganusasana su 4471 samskAta khamgo˛ muna

4472 hitopadesa dvavimsati pathaya samskAta-nepala bhasa 4473 haravalisthita paryayasabda suci 4474 haravali 4475 prajnopaya 4476 amarakosa svaradi kanda 4477 kosa panjika 4478 kosa ( agarupa nama dhaturaya nama lumya nama ) 4479 amarakosa 4480 sri harivamse valadevahnika stotra 4481 kakaradi sahasra nama stotra

12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta

4482 Hindu puja vidhis

4483 (1) ba ( bra )hmokta gayatri hAdaya and gayatri kavac 4484 gajendra moksana

4485 sri kalikula sarvatve sivaparasu nama samvade srimaha 4486 (1) deviyamale prokta ( pratyan ? ) gira kavaca 4487 (1) sri pithavatara stotra 4488 Hindu stotras 4489 visnu sahasra nama stotra 4490 navagraha argha stuti 4491 (1) mantramahamaya sto ( tra ) 4492 (1) srixxxxsani mAtyunjaya stotra 4493 (1) srinilasarasvatitantre devisvara samvade sarasvati 4494 (1) srigarudatantrokta mala mantra

4495 (1) kubjikamate candogusulapani vadana nirgate maha 4496 (1) malini stava 4497 sankaracarya viracita annapurna stava 4498 (1) kalikastaka 4499 (1) sri laksmi nAsimha puja vidhi 4500 (1) sriskandapurane sitala devya stotra 4501 (1) sripadmapurane srikAsna kavaca 4502 (1) sitala patha 4503 (1) dvijavara kAta srivighnesvara stava 4504 sribrahma vaivartte balagraha stava raja 4505 title unknown ( mantroddhara stotra and dhyana ) 4506 title unknown ( gayatyartha )

12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta

4507 (1) samotpatti 4508 (1) mahakalokta srisyama stava raja 4509 skandapurane bhaumayeka (?) vimsati nama stotra

4510 srihamsamahesvari tantre bhairavi samvade sri siddhila 4511 (1) brahma isvara prokta visnu panjala stotra 4512 pradosa vrata vidhi 4513 a (1) sri ugracandimantana (?) stotra 4514 (1) mahabhairavastaka 4515 sri kalikapurane sri tripuraya˛ kavaca 4516 sri indira sata nama stotra 4517 pracanda mahesvari puja

4518 (1) sri melu ( ru )agame kailasakhande sriumamahesv 4519 (1) navagraha stotra 4520 (1) ananda li ( lahali ? )*

4521 (1) merutantre pascimamnayadyaprastare sri kubjika k

4522 (1) srivisvasaroddhare apaduddharakalpe umamahesv 4523 (1) malani dandaka stotra 4524 (1) sitala devya stotra 4525 manimalika stuti 4526 (1) sriganapati stotra 4527 title unknown * ( om kara stotra ) 4528 (1) caturvimsati sahasre guhyesvari kubjika stuti

4529 sri haharava mahatantre sattrimsati sahasre mahatharv 4530 pitA stotra

12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 12 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta

4531 srividyapithe brahmayamale mantrottarasamsubhe yog 4532 (1) gava (?)rcana vidhi 4533 yogini stotra 4534 srimarkande ( ya )purane durga sata nama 4535 (1) mahastavadhikara namananda mantra mahamaya 4536 (1) vagalamukhi stotra 4537 sri brahma gayatri kavaca 4538 srimadadinatha viracitayam mahakalasamhitayam kali

4539 (1) sribhavisyottarapurane sridhmadhuma (?)rjuna sam 4540 (1) rudrayamale vararucikA ( ta )maryastaka

4541 (1) sri rudrayamalatantre sri daksinakalikaya˛ mahaka 4542 (1) daksinakali stava 4543 gajendra moksana satika (?)

4544 (1) sri bhairavatantre devi hara samvade vatuka bhaira 4545 (1) sankaracarya viracita dvadasa panjarika 4546 rudrayamale kalikakalpe satrunasaka kavaca

4547 srimahogratarapancaratre sri ugratara sundari samvade 4548 (1) siva dvadasa nama stotra 4549 somotpatti

4550 sri sivasaratantre apaduddhara kalpe bhairava stava ra 4551 sribhimasenastaka stotra

4552 (1) sribhutadamaratantre sivagauri samvade bandham 4553 (1) navagraha stotra

4554 srirudrayamale visvasaroddhare umamahesvara samva

4555 sri saktiyamale haragauri samvade srivagalamukhi devy

13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta

4556 ramacandrasita manoharapancamukhi hanumantta (?)k

4557 sri akasabhairavakalpe pratyaksasiddhi prade umamahe 4558 sriskandapurane kasikhande dasahara stotra 4559 srivisnu viracitayam siva stuti 4560 (1) laksmi narayana stotra

4561 srirudrayamale sridaksinakalya vajrapanjarakhya kavac 4562 siva kavaca

4563 sriskandapurane kasi ( kha )nde ganga sahasra nama e 4564 srikalidasa kavi viracita kalikastaka

4565 sri akasabhairava kalpe srimahaganapati malamantra k

4566 (1) sribrahmayamale xxxxx sriharakumarasamvade sri 4567 (1) harivamse harihara stotra

4568 (1) kulananda samhitayam sri tripurasundari kavaca so 4569 (1) syama stotra

4570 (1) srirudra yamale mahatantre devirahasye srimaham 4571 (1) tripurakali mulamantra puja vidhi 4572 (1) brahma viracita xxxxx

4573 (1) yoni (?)mudranirupane cintamanitantre haraparvat 4574 sri vanabhatta viracita sri kalaka (?)staka

4575 sivasakti samarasatva (?)mahamaya stotrasya moasop

4576 srisanatkumarasamhitayam brahmanodita sarasvati sto 4577 (1) sri bhimaranesvara stotra 4578 (1) vandi devi puja 4579 visnu panjara stotra

13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta

4580 stotras ( bhimasena 4581 (1) nityarccana vidhi 4582 (1) skandapurane guru stotra 4583 srirudra jamare devixxxna nama kavaca 4584 (1) visnupurane prathame xlaksmi stotra 4585 aparadha bhanjana ramaniya (?) stotra

4586 sivadharme nandiproktayam samhitayam santyadhyaya

4587 markandeya purane suryasavarnike manvantare devim 4588 (1) prayogasare balaraksadhikare balagraha stava 4589 (1) padmapurane samkatagauri stotra 4590 (1) rudrayamale candika sapamocana 4591 surya sataka 4592 navagraha stotra * 4593 title unknown ( sarabhesvara kavaca stotra ) 4594 vatuka bhairava astasata nama stotra 4595 ganapati sahasra (?)nama stotra 4596 (1) srivyasasta stotra 4597 (1) visvasaratantre haridraganesa kavaca 4598 (1) caitya varnana 4599 (1) sitala vrata 4600 (1) caturvimsati sahasrekadibhede malini stava 4601 (1) candika stava stotra 4602 (1) srimatsankaracarya viracita annapurna stotra

4603 (1) bhavisyapurane saptamikalpe bhagavata˛ srisurya 4604 srihariharabrahma viracita devya˛ kavaca

13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Hindu Tuta 13 Misc. puspa mahatmya 13 Misc. puspa mahatmya 13 Misc. puspa mahatmya 13 Misc. puspa mahatmya 13 Misc. puspa mahatmya 13 Misc. hakusaphu 13 Misc. hakusaphu 13 Misc. hakusaphu 13 Misc. hakusaphu 13 Misc. hakusaphu

4605 (1) puspadatta viracita mahimna stotra

4606 srimacchankaracarya viracita bhavani pancaratna stotra 4607 (1) sribhairava yamale daksinakalika stava

4608 sribhavisyottarapurane srikAsnarjuna samvade aditya h

4609 sriparamesvara tantre caturasitisahasre mAtyunjaya sto 4610 harivamse pitAkalpa 4611 sribhagavate mahapurane astamaskandha 4612 title unknown * 4613 title unknown ( dyopinigu dhyana ) 4614 (1) ganesastaka stotra 4615 kartavirya kavaca stotra (?) 4616 title unknown ( mahadeva stuti ? )

4617 markandeyapurane savarnike manvantare devimahatm

4618 umajamale sivaparvatisamvade kubjikadevya˛ trailokya 4619 puspacintamani 4620 puspa mahatmya 4621 puspacintamani ( nana tantra puranoddhAta ) 4622 (1) puspasara sangraha 4623 (1) puspasara sangraha 4624 ( chum lya˛ca˛ )haku saphu 4625 kalavilaya lyacaa * 4626 black paper 4627 account 4628 indigo paper

13 Misc. Bengali akhalam 13 Misc. Bengali akhalam 13 Misc. Bengali akhalam 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown

4629 Bengali akhalam 4630 Bengali akhalam 4631 Bengali akhalam 4632 title unknown ( Hindu) 4633 title unknown ( Hindu) 4634 title unknown ( Hindu) 4635 title unknown ( Hindu) 4636 title unknown ( Hindu) 4637 title unknown ( Hindu) 4638 title unknown ( Hindu) 4639 title unknown ( Hindu) 4640 title unknown ( Hindu) 4641 title unknown ( Hindu) 4642 title unknown ( Hindu) 4643 title unknown ( Hindu) 4644 title unknown ( Hindu) 4645 title unknown ( Hindu) 4646 title unknown ( Hindu) 4647 title unknown ( Hindu) 4648 title unknown ( Hindu) 4649 title unknown ( Hindu) 4650 title unknown ( Hindu) 4651 title unknown ( Hindu) 4652 title unknown ( Hindu) 4653 title unknown ( Hindu)

13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Category Unknown 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13

4654 title unknown ( Hindu) 4655 title unknown ( Hindu) 4656 title unknown ( Hindu) 4657 title unknown ( Hindu) 4658 title unknown ( Hindu) 4659 title unknown ( Hindu) 4660 title unknown ( Hindu) 4661 title unknown ( Hindu) 4662 title unknown ( Hindu) 4663 title unknown ( Hindu) 4664 title unknown ( Hindu) 4665 title unknown ( Hindu) 4666 title unknown ( Hindu) 4667 title unknown ( Hindu) 4668 title Unknown (Hindu)

4669 (1) sripuspadatta nama gandharvaraja viracita mahimn 4670 krantisara sadhanariti (?) 4671 sri anantanarayana sodasamuni puja vidhi

4672 (1) akasabhairava kalpe pratyaksa siddhi prade sri um

4673 sripascimajestham jesthamnaya astavimsati karmarcca 4674 sri nandikesvaraprokta srikalagnirudropanisat 4675 srimatangi pujana paddhati 4676 title unknown * 4677 sodasamnaya puja vidhi and devarcanavidhi

Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi

4678 Hindu puja vidhis 4679 svasthani vrata puja vidhi 4680 (1) nityarcana sandhya vidhi 4681 tula purusa dana vidhi 4682 nityarcana vidhi 4683 sarabhesvara puja paddhati 4684 nityarcana vidhi 4685 batisi yogini bali 4686 (1) culikavarohana vidhi

4687 (1) pascimajesthanujesthamnaya mula sthana puja vid 4688 svasthani vrata vidhi 4689 (1) devya kavaca stotra 4690 (1) snana vidhi 4691 (1) sandhya vidhi * 4692 rudrabhiseke veda patha krama 4693 srivagmati puja vidhi 4694 (1) pancayana nityapuja vidhi 4695 (1) pitha puja 4696 (1) trisandhya vidhi 4697 pavitrakaphala or urddhva nitya puja 4698 pradosa vrata vidhi 4699 pratyangira puja vidhi 4700 (1) mahadeva puja 4701 bhairavagni yajna vidhi 4702 title unknown ( snana nitya puja )

13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 4722 title unknown 4723 garbhasodasi 4724 (1) graharcana vidhi 4725 (1) ( bhairava )pratistha vidhi 4726 (1) brahmanasya paka sraddha vidhi 4721 (1) suci pinda vidhi 4720 (1) nityarcana vidhi 4719 (1) xxxttare satana ( ma ) stotra 4718 vatu nitya snana vidhi 4717 (1) nitya puja vidhi 4716 (1) navatma puja 4715 pascimamat (?)puja paddhati or astavimsati karma 4714 title unknown ( graha santi ) 4713 (1) alpajobhama (?)ratha 4712 (1) skandapurane indraksi stotra 4711 karttavirya dipa dana vidhi 4709 (1) ganesa puja 4708 mala sodhana vidhi 4707 (1) durga sthapana vidhi 4706 pavitrarohana vidhi 4705 tripurasundari puja 4704 vatuka bhairava puja paddhati 4703 (1) skandapurane tulasimahatme tulasi stotra

4710 mahamali upasantirtha (?) tantragni jajna mahabali rat

13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi

4727 vagalamukhi purascarana vidhi 4728 visnu pratistha vidhana 4729 (1) kubjika puja vidhi 4730 (1) kaumari puja 4731 (1) sritripurasundari navavarana puja

4732 (1) saptasati satavartta sahasravartta navavartta hom 4733 (1) malini dandaka stava

4734 srimat satyadharopadhyayasyatmaja rajopadhyaya vira 4735 (1) sarpa samhita dasaka

4736 (1) sri nAsimha purane brahmana savitri samvade nAs 4737 mahalaksmi vrata vidhana 4738 (1) gauryadimatAka puja vidhi ( or matAka puja vidhi 4739 purascarana candrikayam puja japa vidhana 4740 (1) sri darsana sisayam siddhisarasangrahe caturahoti 4741 (1) siddhagniya paripatha vidhi 4742 prata˛ kAtya lingarcana vidhi

4743 title unknown ( vasikarana satrubhayanirvanartha or va 4744 (1) mahastamiya vidhi 4745 purascarana prayoga 4746 srivisnumatabhiseka vidhi 4747 (1) brahmanda pratistha vidhi 4748 title unknown ( varsa bandhana 4749 (1) pancopacara puja vidhi 4750 (1) ekoddistha sraddha vidhi 4751 saratkaliya navaratra puja vidhi

13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi

4752 sritarini nityarcana vidhi 4753 ajapa vidhi ( or ajapa samarpana ) 4754 kAsnakAta sivapuja 4755 durgarcana vidhi

4756 sri mimamsakabhatta nilakantha kAta sri sambasadasiv 4757 nityarcana vidhi ( or nityakarma vidhi ) 4758 (1) nityarcana paddhati 4759 title unknown ( sudarsanastramantra vidhi ) 4760 title unknown ( sangramaya vidhi )

4761 sri karttaviryarjunaxsya ( or karttaviryasya ) svalpa dip 4762 caturdasi vrata 4763 ugrataradevya puja vidhi 4764 tripurasundari samksepa puja vidhi 4765 (1) sankara narayana nitya puja vidhi

4766 (1) kAsnastami vrata vidhi ( or janmastami vrata vidhi 4767 title unknown ( para puja ) 4768 (1) argala stuti 4769 (1) agastya puja vidhi

4770 sri padmacarya viracite *xkhacandrikayam pancamapr 4771 (1) pascimatumve (?)svari deguli 4772 (1) surya deghuri 4773 hanuman puja paddhati 4774 nitya ( puja ) vidhi 4775 mala sanskara vidhi

13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi

4776 kalasarcana vidhi 4777 prata˛ kAtya 4778 (1) navaratriya vidhi 4779 svalpa nityarcana vidhi 4780 ( sivarcana )nityanusthana vidhi 4781 vibhu ( ti ) snana vidhi 4782 title unknown ( siddhilaksmi cetika devi puja vidhi ) 4783 (1) nirvanayoga laksana 4784 visnu abhiseka 4785 samksipta navaratra sone (?) 4786 samksepa vagalamukhi puja paddhati ( or vagalarcana 4787 (1) karttaviryarjunasya puja vidhi (?)* 4788 (1) dasa godana vidhi 4789 (1) sivapuja vidhi 4790 (1) haharavatantre kali soda (?)prasamsa 4791 santika pustika 4792 candaja ( or canda yaga ) vidhi 4793 (1) saradi puja vidhi 4794 dipa dana vidhi

4795 padmapuranokta maghapaurnimasyam svasthani vrata 4796 (1) srikarttavirya sundara rahasye tvari (?)prayoga 4797 title unknown * 4798 (1) sri karttika vrata vidhi 4799 sri visnu puja vidhi 4800 caturdasi puja vidhi

13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi

4801 (1) mahanavami durgarcana vidhi 4802 damanarohana vidhi ( or pavitrarohana vidhi ) 4803 (1) vaisnavi puja 4804 (1) yamuna pujana 4805 xxx nikarananga saya dana vidhi 4806 (1) dvitiyadi saptami puja 4807 ( brahmana )sraddha vidhi

4808 srinilalohitiye kalanalatantre siddhilaksmyayutaksara m 4809 paradevi dipa yogarcana vidhi (?) 4810 homavidhi and desapati 4811 (1) siddhilaksmi puja vidhi 4812 (1) pascimajesthanujesthamnaya nityarcana vidhi 4813 (1) astasAnga vyapi navanatha puja vidhi 4814 (1) agnikundasthandila padasthapana vidhi 4815 (1) gomaya linga puja 4816 parnasara vidhana 4817 (1) ganesa puja 4818 svasthani puja vidhi 4819 nityarcana vidhi 4820 (1) svalpavidhana abhiseka

4821 pascimajesthamnaya astavimsati kramarcana puja vidh 4822 (1) siddhilaksmi pratyangira puja paddhati 4823 (1) dugara (?)karma vidhi 4824 srigautamitantre mala prayoga ( or malasanskara )

13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi

4825 katyayanokta kusandikarma 4826 apupa (?) dana vidhi

4827 sarasvati devyarccana paddhati ( or sarada puja vidhi ) 4828 (1) karttavirya svalpa puja vidhi

4829 (1) sripascimajesthanujesthamnaya sodasabhiseka sar 4830 (1) katyayana sammata snana vidhi

4831 (1) vande laskulaya navaratra vidhi ( or vande laskulay 4832 nityarcana puja ( vidhi )* 4833 yavadaka ( yavodaka ) vidhi 4834 (1) svalpa snana vidhi 4835 (1) lingarcana ( vidhi )

4836 nanadeva pratistha nanavratodyapana siva ahoratra ya 4837 title unknown ( siddhi camundesvari puja vidhi ) 4838 (1) agastya vrata vidhi 4839 (1) sanksipta homavidhi 4840 harasya vajradhana stuti ( or panca vaktra puja )

4841 title unknown ( vira purascarana vidhi and mahadeva jy 4842 (1) gautami tantre gopala dhyana raja stava

4843 title unknown ( devapratistha yajna or devapratistha ja 4844 (1) sasthiyogarccana 4845 (1) pitha pradaksina puja 4846 diksa krama vidhi 4847 vasantotsava ghata sthapana vidhi 4848 (1) kundagni pratistha vidhi

4849 (1) vamsagopala karttika sayantani puja vidhi ( or say

13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi

4850 title unknown ( mohini puja ) 4851 (1) kaumari puja vidhi 4852 (1) pavitradhivasana vidhi ( or pavitravarohana vidhi

4853 (1) sri svarnakarsana bhairava sannapraga (?) ( or sva 4854 bhasma vidhi

4855 (1) sri rudrayamale kasikhande mahamari sanksepa ba 4856 (1) skandapurane upasargavaraka sitaladevyastaka 4857 navagraha puja 4858 (1) nityakarma vidhi 4859 dasakarma vidhi 4860 ekoddistha sraddha vidhi 4861 (1) mantrapradana divase vidhi 4862 title unknown ( purnacandi kumara suchaye ? vidhi ? )

4863 (1) srimacchrisri pascimamnaya samaya vanistha diksa 4864 (1) sya ( or sma ? ) sa puja paddhati 4865 (1) sribrahmayamalokta sribhimabhairavaya puja 4866 (1) tripinda vidhau brahmadaivata sraddha * 4867 (1) kalasarcana vidhi 4868 tirtha sraddha vidhi 4869 title unknown * 4870 naga puja vidhi * 4871 mohani karma vidhi

4872 (1) brahmapurane svayambhu sAdhi (?) samvade karu 4873 bhima puja

13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 13 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi

4874 title unknown ( sri 5 rajendra vikrama kAta taraya varn 4875 (1) urddhvamnaya karmarcana 4876 dasakarma vidhi *

4877 suksma caturdasi dipa dana vidhi [or caturdasi parva (? 4878 (1) sarasvati ghata sthapana vidhi 4879 (1) dasakriya vidhi 4880 visvadeva yajna vidhi 4881 urddha puja paddhati 4882 astami puja vidhi 4883 (1) vagalamukhi svalpapuja paddhati 4884 ganesa paddhati 4885 title unknown ( vajresvari ajna ) 4886 dana vakya ( navagraha 4887 ubhaya upakara pujavidhi 4888 suvarnakumara vivaha ( or kanyadana vidhi ) 4889 (1) vastu santi vidhi 4890 (1) title unknown ( kubjika devi puja vidhi ) 4891 marani dandaka stotra and puja vidhis * 4892 jalayajna vidhi 4893 nirvana sarvadhikara mantrapradana diksa vidhi 4894 mohani karmaya samksipta paddhati 4895 vel vivaha vidhi * 4896 (1) katyayanokta kusandikarma 4897 santi vidhi 4898 (1) svasthani vrata vidhi

14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi

4899 bhimasena puja paddhati 4900 mAtyunjaya utpatana (?) 4901 (1) vimalabodha viracitayam kalikrama 4902 (1) sivasakti samara ( sa ) tve mahamaya stavaraja 4903 (1) kaumari avahana ( or kaumari sale vidhi ) 4904 bhauma (?)puja paddhati 4905 sukra stambhana vidhi

4906 (1) brahmajamalokta sribhimabhaira ( va )puja paddha 4907 (1) dasakarma vidhi 4908 srirudrayamala 4909 laksahoma vidhana * 4910 katyayanokta karmavidhi 4911 (1) pretasanti yajna vidhi 4912 (1) varapaksa kanyadana paddhati 4913 (1) brahmayamale bhairavakalpe bhimasya nyasa

4914 (1) brahmayamale bhairavakalpe sriharakumara samv 4915 (1) sribhimasya pavitrarohana vidhi

4916 ghanta sthapana vidhi ( ghanta dana phala or ghanta s 4917 (1) saktipuja japa vidhi 4918 (1) ghaghara siddhi vidhi 4919 (1) kanyadana vidhi 4920 (1) maha bali vidhi 4921 astadhatu madana vidhi 4922 pratistha vidhi

14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi

4923 pretasraddha vidhi 4924 (1) srimahogratara paddhati 4925 jatalamya siddhi vidhi 4926 muladhara mahaviddya kalisri 4927 sudragandharva vivaha vidhi 4928 aksarasya deguli puja vidhi 4929 naiAtya krame ( or kone )pancagavya sadhana 4930 (1) asirvadadevaya stotra 4931 parascarana prayoga 4932 nityakarma vidhi 4933 (1) kumari bhojana vidhi 4934 mahakali puja vidhi 4935 pancopahara pujaya paripati 4936 srinagapuja vidhi ( sravana suklapancami kAtya ) 4937 caturthi karma pujavidhi 4938 (1) devamata gAhapratistha vidhi 4939 adhivasana vidhi 4940 candesvari svalpa pujavidhi 4941 (1) kantha matAka nyasa 4942 caturdasiya puja vidhi 4943 kaumarya nimittika pujavidhi 4944 (1) nityakarma paddhati 4945 (1) astakula nagapuja vidhi 4946 puja vidhis. * 4947 pratyangira puja paddhati

14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi

4948 (1) phetkalinyam srisundari siddhilaksmi guhyakalya˛ 4949 damanarohana pujavidhi 4950 (1) kusandikarma sudra vidhi 4951 (1) viprasrigusayi (?) viracita saptamapuja paddhati 4952 (1) chagadi bali dana vidhi 4953 ugracandidevi pujavidhi 4954 (1) masika sraddha vidhi 4955 pasu chedana vidhi 4956 title unknown ( jantra kokhayegu wa mantra vidhi ) 4957 puja vidhis. * 4958 sahasra candraya vidhi * 4959 damanarohana prayoga 4960 visnumatahoratra yajnavidhi 4961 tarpana vidhi

4962 (1) durgarccanapadu kunhu navaratra svane pujavidhi 4963 tarpana prayoga ( or ekoddista sraddha * ) 4964 sravana dvadasi puja 4965 (1) tara vidhana 4966 title unknown ( siddhilaksmi puja ? ) 4967 (1) pratyangira pujapaddhati 4968 goraksagotika (?) 4969 title unknown ( karttavirya pujavidhi ? ) 4970 title unknown ( preta dasa pinda vidhi ) 4971 dartrosthi (?) ( darsestisrotra paddhati ? )

14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi

4972 title unknown ( kundala vidhina surapana nirnaya ? ) 4973 vagala puja vidhi 4974 (1) pratascarya 4975 (1) malini dandaka stotra 4976 pancayatana pujavidhi 4977 tuladana vidhi 4978 (1) pavitrarohana phala 4979 (1) yoginyastaka stotra 4980 title unknown ( sraddha vidhi ) 4981 title unknown ( graha santi ? )* 4982 title unknown ( dana vidhi ) 4983 dana vakya 4984 agni sthapana vidhi 4985 mulasanti vidhi 4986 puja vidhis * 4987 sakhiya gAha paddhati 4988 (1) culikagni homa vidhi 4989 tarpana vidhi 4990 sitala santi vidhana 4991 parna daha vidhi 4992 adana vidhi 4993 kumari puja vidhi 4994 (1) samhitapathe pancatrimso dhyaya 4995 title unknown * 4996 title unknown

14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Hindu Tuta 14 Hindu Tuta 14 Hindu Tuta 14 Hindu tantra 14 Hindu tantra 14 Hindu tantra 14 Hindu tantra 14 Hindu tantra 14 Hindu tantra 14 Hindu tantra 14 Hindu tantra 14 Hindu tantra 14 Hindu tantra 14 Hindu tantra 14 Hindu tantra 14 Hindu tantra 14 Hindu tantra

4997 mahabali pujavidhi 4998 title unknown ( gayatri vidhana ? ) 4999 title unknown ( puja vidhi ) 5000 karttika dharma pratistha * 5001 sridaksina murtti sanhita 5002 (1) sripurvamnaya aghora kavaca

5003 sri paramahamsa parivrajakacarya sri vivudhendrasram

5004 (1) mahabharate satasahasryam samhitayam vaiyasiky 5005 pandavagita stotra

5006 sribrahmayamale bhairavakalpe sriha ( ra )kumara sam 5007 srinilalohiye srikalanala mahatantre mantra kosa 5008 (1) kulalikamnaya tantra 5009 tantra cintamani 5010 tantra sara 5011 tara bhakti sudharnava 5012 dhyana samgraha 5013 devadevi dhyana samgraha 5014 devadevi dhyana samgraha ( dhyanamala )

5015 (1) adyavatare mahamanthana bhairava yajna anvaya 5016 tantra sara 5017 sadvidyagama ( sankhyayana tantra ) 5018 kalittara mahatantra 5019 kutaksara samgraha 5020 bhima tantra samhita ( kutaksara samgraha )

14 jjyoti sastra 14 jjyoti sastra 14 jjyoti sastra 14 jjyoti sastra 14 jjyoti sastra 14 jjyoti sastra 14 jjyoti sastra 14 Hindu vidhi 14 Hindu vidhi 14 Misc. jjyoti sastrasa 14 sahitya Kavya 14 sahitya Kavya 14 Misc. itihasahasa 14 nepalabhasa pyakham 14 nepalabhasa bakham 14 nepalabhasa bakham 14 nepalabhasa bakham 14 nepalabhasa bakham 14 nepalabhasa bakham 14 nepalabhasa pye 14 baidya sastra 14 baidya sastra 14 baidya sastra 14 baidya sastra 14 baidya sastra

5021 jyotisa sastra 5022 patro ( calender ) 5023 patro 5024 vAhajjataka 5025 bhavi grahana 5026 samksipta varsa kriya 5027 ktAtu varnana 5028 vibhinna vidhi 5029 sri 3 mahabhairavaya curikasa disti puja 5030 jyotisi saphu 5031 indara sabha 5032 sisupala badha mahaKavya 5033 nepalike devana 5034 sudhana rajakumara nataka 5035 virasikka (?) bahkam saphu 5036 suka saptatau vahattari katha 5037 hitopadesa 5038 caturthi vrataya katha 5039 raghavakhyana ( gadya ) 5040 sangita candra 5041 vaidyananda samgraha

5042 sad vaidya sripurusottama viracita yogaratna sangraha 5043 nidana ( medicine ? ) 5044 wasaa saphu ( loye wa wasaa ) 5045 madhava nidana parikrama

14 baidya sastra 14 baidya sastra 14 baidya sastra 14 baidya sastra 14 bhasa byakarana 14 bhasa byakarana 14 bhasa byakarana 14 Hindu mahatmya 14 Hindu mahatmya 14 Hindu mahatmya 14 Hindu mahatmya 14 Hindu mahatmya 14 Hindu darsana 14 Hindu darsana 14 Hindu darsana 14 khasa baidya sastra 14 khasa baidya sastra 14 khasa bakham 14 khasa bakham 14 khasa bakham 14 khasa bakham 14 khabau 14 khabau 14 khabau

5046 cakradatta nama ( or kAta ) sangraha ( medicine ) 5047 cakradatta kAta sangraha ( cikitsa ) 5048 cikitsadhikara 5049 madhava nidana tika 5050 prayogamukha 5051 panini siksa 5052 daurgga simhyam bAattau sandhau 5053 adhyatma ramayana 5054 adhyatma ramayana ( (1) kiskandha kanda 5055 bhavisya purana or surya vrata katha 5056 sri skandapurana himavat khanda 5057 devi mahatmya 5058 sriamanaska yoga sastra 5059 sri rama gita 5060 srinavaprakarana 5061 sricandra nighantu ( ausadhi ) 5062 title unknown * ( ausadhi ) 5063 lal hirako katha 5064 vira vahuko katha 5065 hatimataiko katha 5066 srihitopadesa nitisara ( mitralabha katha 5067 ananga ranga 5068 ananga ranga 5069 (1) ananga ranga

14 khabau 14 khabau 14 khasa itihasa 14 khasa itihasa 14 khasa nataka 14 khasa pravidhi 14 khasa pravidhi 14 Hindu vidhi 14 khasa mye 14 khasa jyo 14 khasa jyo 14 khasa jyo 14 khasa jyo 14 khasa jyo 14 khasa lya˛ca˛ / byaktigata˛ 14 khasa pasu cikitsa 14 khasa pasu cikitsa 14 khasa bhasa 14 nepalabhasa mye 14 nepalabhasa mye 14 nepalabhasa mye 14 nepalabhasa mye 14 nepalabhasa mye 14 nepalabhasa mye 14 nepalabhasa mye

5070 ananga ranga 5071 ananga ranga

5072 title unknown ( devarajamala or rajabhogamala or naip 5073 a list of salary in the court of the primeminister juddha 5074 lalahera nataka 5075 title unknown ( aneka vastu banaune tarika )* 5076 title unknown ( aneka vastu * banaune tarika ) 5077 lilabati 5078 sridhruvalila ( songs )* 5079 jataka paddhati ( jyautisa ) 5080 jyotisa sara ( joti sara ) 5081 sriratnavali nanasastramata ( astrology ) 5082 (1) mahesvara viracita vAtta sata ( ka )

5083 (1) srisivoma samvadokta navaprakara cintapavana vij 5084 sresta darpana 5085 ghodako dava-i 5086 palaka ko pamjika ( gajayurveda ) 5087 nepali va samskAta vyakarana 5088 dapha saphu 5089 dapha saphu 5090 dapha saphu 5091 dapha saphu

5092 (1) sribuddha dharma samgha bhakta ( tta )rakasya ka 5093 bhajan saphu 5094 mye saphu ( bhagavanya mye

14 nepalabhasa mye 14 nepalabhasa mye 14 nepalabhasa mye 14 nepalabhasa mye 14 nepalabhasa mye 14 nepalabhasa mye 14 nepalabhasa mye 14 nepalabhasa mye 14 nepalabhasa mye 14 nepalabhasa mye 14 Bauddha sutra 14 Bauddha sutra 14 Bauddha sutra 14 Bauddha sutra 14 Bauddha sutra 14 Bauddha sutra 14 Bauddha sutra 14 Bauddha sutra 14 Bauddha sutra 14 Bauddha sutra 14 14 Bauddha sutra 14 Bauddha sutra 14 Bauddha sutra 14 Bauddha sutra 5114 (1) pancaraksa 5115 pancaraksa sutra 5116 pancaraksa sutra 5117 pancaraksa sutra 5118 pancaraksa 5113 dasabhumisvara nama mahayana sutra ratna raja 5112 chaipulya sutraraja 5111 gunakarandavyuha 5110 arya gandavyuho nama mahayanasutra ratnaraja 5109 arya gunakarandavyuha sutra 5108 satasahasrika prajnaparamita 5107 aryastasahasrika prajnaparamita 5106 astasahasrika prajnaparamita 5105 (1) samksipta cakrasamvara stuti 5104 gitagivinda sara ( bhajan saphu ) 5103 dapha saphu 5102 bhajana saphu 5101 dapha saphu 5100 hari bhajan mala 5099 mye saphu ( or gita sangraha ) 5098 mye saphu 5097 mye saphu 5096 mye saphu 5095 bhajan saphu

14 Bauddha sutra 14 Bauddha sutra 15 Bauddha sutra 15 Bauddha sutra 15 Bauddha sutra 15 Bauddha sutra 15 Bauddha sutra 15 Bauddha sutra 15 Bauddha sutra 15 Bauddha sutra 15 Bauddha sutra 15 Bauddha sutra 15 Bauddha sutra 15 Bauddha dharani 15 Bauddha dharani 15 Bauddha mahatmya 15 Bauddha mahatmya 15 Bauddha mahatmya 15 Bauddha mahatmya 15 Bauddha mahatmya 15 Bauddha Tuta 15 itihasa 15 Misc. ugumthugum 15 Misc. ugumthugum 15 mudra / citra

5119 lalitavistara ( srisarvabodhisattvacaryaprasthano lalitav 5120 lalita vistara 5121 lankavatara mahayanasutra 5122 samadhiraja mahayanasutra 5123 arya astasahasrika prajnaparamita 5124 title unknown ( Bauddha sutra 5125 astasahasrika prajnaparamita 5126 aryakarandavyuha nama mahayanasutra ratna raja 5127 pancaraksa 5128 saddharmapundarika sutra 5129 aryya prajnaparamita 5130 pancaraksa 5131 saddharmapundarika 5132 dharani sangraha 5133 dharani samgraha 5134 svayambhu puranoddhAta nepala tirtha mahatmya

5135 svayambhu utpatti kathayam subhasita dharma mahatm 5136 svayambhu mahapurana 5137 svayambhu purana 5138 svayambhu purana 5139 sri sakyamuni bhagavanya sutra kathatrotra ( stotra )

5140 surya vamsa vivarana ( or sri bhagavatokta suryavams 5141 sika-bukaya vyavaharaya bhom ( a record of the birth 5142 jambu khandu nirmana 5143 mudra

15 lya˛ca˛ / byaktigata 15 lya˛ca˛ / byaktigata 15 lya˛ca˛ / byaktigata 15 lya˛ca˛ / byaktigata 15 Hindu mahatmya 15 Hindu mahatmya 15 Hindu mahatmya 15 Hindu mahatmya 15 Hindu mahatmya 15 Hindu mahatmya 15 Hindu mahatmya 15 Hindu mahatmya 15 Hindu mahatmya 15 Hindu mahatmya 15 Hindu mahatmya 15 Hindu mahatmya 15 Hindu mahatmya 15 Hindu mahatmya 15 Hindu mahatmya 15 Hindu mahatmya 15 Hindu mahatmya 15 Hindu mahatmya 15 Hindu mahatmya 15 Hindu mahatmya

5144 chem kharcaya lyakha ( the estimation of house rental

5145 guthiya lyaaca ( nepala samvat 961-1033 )and stotras 5146 vahi saphu 5147 kalavilaya tithi miti 5148 adhyatma ramayana 5149 adhyatma ramayana ( chap. 1-12 ? ) 5150 uttarakanda ramayana with ramastaka stotra

5151 srikanthanandopadhyaya viracita naipala varsa kriya sa

5152 sri skandapurane himavat khande agasta kumara samv

5153 sri skanda purane himavat khande nepala mahatmya a

5154 sri skanda purane himavat khande nepala mahatmya a

5155 sriskandapurane himavatkhande nepalamahatmye agas 5156 bhagavata purana dasamaskanda 5157 svasthani vrata katha 5158 svasthani 5159 svasthani 5160 svasthani vrata katha 5161 svasthani vrata katha 5162 svasthani * 5163 svasthani vrata katha 5164 svasthani vrata katha 5165 svasthani vrata katha 5166 svasthani vrata mahatmya 5167 (1) svasthani dharma vrata katha

15 Hindu mahatmya 15 Hindu mahatmya 15 Hindu mahatmya 15 Hindu mahatmya 15 Hindu darsana 15 Hindu tantra 15 Hindu tantra 15 Hindu mahatmya 15 Hindu mahatmya 15 Hindu mahatmya 15 Bauddha dharani 15 Bauddha dharani 15 Bauddha vidhi 15 Bauddha vidhi 15 Bauddha mahatmya 15 Bauddha mahatmya 15 Bauddha mahatmya 15 Bauddha sutra 15 Bauddha sutra 15 Bauddha sutra 15 Bauddha sutra 15 Bauddha sutra 15 Bauddha sutra 16 Bauddha sutra 16 Bauddha sutra

5168 mahabharata sabhaparva 5169 skandapurana ( himavat khanda ) 5170 nepal tirtha snana dina tithi vara 5171 lanka kanda ramayana 5172 mahakala samhita 5173 sankhyayanatantre vagala mantraraja kathana 5174 tantra sara ( (1) chinnamasta prakarana 5175 sribhagavata mahapurane dvadasaskandha 5176 srikalika purana 5177 garuda purana 5178 vasundhara dharani kalpa 5179 dharani puca˛ 5180 kala bhairaba bali

5181 herukasya samksipta trisamadhi sukhakhyana pujavidh 5182 gosAmgaparvata svayambhu caitya 5183 svayambhu utpatti katha 5184 dharani puca˛ 5185 astasahasrika prajnaparamita 5186 astasahasrika prajnaparamita 5187 astasahasrika prajnaparamita 5188 aryastasahasrika prajnaparamita 5189 gandavyuha mahayana sutra 5190 gunakarandavyuha 5191 gunakarandavyuha sutra 5192 gunakarandavyuha sutra

16 Bauddha sutra 16 Bauddha sutra 16 Bauddha sutra 16 Bauddha sutra 16 Bauddha sutra 16 Bauddha sutra 16 Bauddha tantra 16 Bauddha tantra 16 Bauddha tantra 16 Bauddha tantra 16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana

5193 pancaraksa sutra 5194 lalitabistara 5195 lalitavistara ( nepala bhasa ) 5196 lamkavatara 5197 samadhiraja 5198 suvarnaprabha sutra 5199 vajravarahi kalpa mahatantra raja 5200 pancaraksa 5201 samvarodaya tantra 5202 sarvadurgatiparisodhana tantraraja 5203 astajanma vyakhyana katha 5204 astami vrata mahakatha 5205 astami vrata mahatmya 5206 astami vrata mahatmya 5207 astami vrata mahatmya 5208 astami vrata mahatmya ( uposadhavratavadanamala ) 5209 astami vrata mahatmya

5210 srivartta ( vrata ) vadanamalayam uposadha prasamsa 5211 kavikumaravadana 5212 svayambhu purane pancabuddha utpatti katha 5213 bali raja (?) ( Bauddha myth ) 5214 vicitrakarnikavadana 5215 vicitrakarnikavadana 5216 vicitrakarnikavadana (?)*

16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 Bauddha 16 Bauddha 16 Bauddha 16 Bauddha 16 Bauddha 16 Bauddha 16 Bauddha 16 Bauddha 16 Bauddha 16 Bauddha 16 Bauddha 16 Bauddha 16 Bauddha 16 Bauddha avadana avadana avadana avadana avadana avadana avadana avadana avadana avadana avadana avadana avadana avadana

5217 visvantaravadana 5218 visvantara rajakumara vyakhyana katha 5219 virakusavadana 5220 astami vrata mahatmya ( divyavadana uddhAta ) 5221 manicudavadana 5222 manicudavadana 5223 (1) manicudavadana 5224 manicudavadana 5225 (1) mahasattva uddharana 5226 sarvarthasiddha rajakumaravadana 5227 simha sartha vahavadana 5228 (1) simha sartha vahavadana 5229 mahavastu avadana 5230 aryavalokitesvara bumgadyoya bakham 5231 astami brata katha ( divyavadana ) 5232 visvantara sanakumaraya bakham ( vasista avadana ) 5233 simhasarthabaha 5234 avadana samgraha ( (1) manicudavadana 5235 avadana muna 5236 avadana sataka 5237 asokavadana 5238 astami brata ( amoghapasa lokesvara ) 5239 astamibrata ( simhasartha bahu katha ) 5240 astmi brata mahatmya nepalabhasa 5241 astami brata mahatmya supremsarthavaha katha

16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 Bauddha avadana 16 Bauddha tantra 16 Bauddha tantra 16 Bauddha tantra 16 Bauddha tantra 16 Bauddha tantra 16 Bauddha tantra 16 Bauddha tantra 16 Bauddha tantra 16 Bauddha tantra 16 Bauddha tantra 16 Bauddha tantra 16 Bauddha tantra 16 Bauddha tantra 16 5246 vasistha avadana 5247 vicitrakarnikavadana 5248 virakusa katha 5249 satapatra jataka 5250 satapatra jatakamala 5251 sudhanarajakumara 5252 manicuda avadana 5253 abhidhanottarottara nama mahatantraraja 5254 amAtakarnikodyota nama nivandha 5255 karavira hidaya tantra 5256 kalacakra tantra ( sri- ) 5257 kurukulla tantra 5258 catura visati pitha tantra 5259 (1) tatva jnana samsiddhi 5260 tatvajnana samsiddhi tika 5261 nairatma tantra 5262 marmmakallika nama tattvajnana samsiddhi 5263 yoginijala mahatantraraja 5264 vajravarahi kalpa mahatantraraja 5265 vasantatilaka 5245 varttavadana ( kabirakumara janma katha ) 5244 laksya caitya katha 5243 manicudavadana 5242 dharmapala raja katha

Bauddha tantra 16 Bauddha tantra 16 Hindu darsana 16 Hindu darsana 16 Hindu darsana 16 Hindu darsana 16 Hindu darsana 16 sahitya chanda 16 Misc. jharaphuke 16 Hindu mahatmya 16 Hindu mahatmya 16 Hindu mahatmya 16 Hindu mahatmya 16 Hindu mahatmya 16 Hindu mahatmya 16 Hindu mahatmya 16 Hindu mahatmya 16 Hindu mahatmya 16 16 Hindu mahatmya 16 Hindu mahatmya 17 Hindu mahatmya 17 Hindu mahatmya 17 Hindu mahatmya 17 Hindu mahatmya 17 Hindu mahatmya

5266 vasantatilakaravyanam 5267 samputa tantra 5268 kaya vAksa varnana

5269 vajasaneya samhita sa-tika ( vedadipa manohara=mah 5270 pandava gita 5271 title unknown 5272 santisara 5273 alankara candrika 5274 kuvidya saphu 5275 ramayana ( ayodhya kanda ) 5276 ramayana ayodhyakanda 5277 kurma purana 5278 vayuprane kedara mahatmya 5279 garuda purana 5280 skanda purane himavat khanda 5281 padma purana 5282 varaha purana 5283 bhagavata purana 5284 bhagavata purana ( dasama skandha ) 5285 laghu naradiya purane rukmangada carita 5286 visnu purana 5287 skanda purana ( himavat khanda ) 5288 skanda purana ( kasi khanda ) 5289 svasthani 5290 harivamsa vAttanta sangraha

17 Hindu mahatmya 17 Hindu mahatmya 17 Hindu mahatmya 17 Hindu mahatmya 17 Hindu mahatmya 17 Hindu mahatmya 17 Hindu mahatmya 17 Hindu mahatmya 17 Misc. ugumthugum 17 Misc. tika 17 bhasa byakarana 17 Bauddha sutra 17 bhasa kosa 17 Misc. puspa mahatmya 17 Misc. Bengali akhalam 17 17 Hindu vidhi 17 Hindu vidhi 17 Hindu vidhi 17 Hindu vidhi

5291 hasa samuccaya upakhyana 5292 devi purana 5293 samayacara 5294 ramayana ( uttara kanda ) 5295 mahabharata 5296 bhagabata mahapurana 5297 sivadharmma sastra 5298 skanda purane kasa khanda 5299 kAtyacintamani 5300 ramayana uttarakanda tika 5301 title unknown 5302 title unknown ( gandavyuha ? ) 5303 linganusasane ekaksarakosa 5304 puspa sara 5305 Bengali akhalam 5306 kubjikadi krama kulamarttandadi * karmarccana vidhi 5307 (1) gangadhana brahmabhyam gurustava 5308 kubjikagni vidhi 5309 pratisthalaksana sara samuccaya

MISSING DATA FOR DISCS 18-52 (File Folders 530 REFER TO PDF FILES

19.5 Ns786(1) Ns763

788(2)

thanatha viracite arddharatra dipa yoga vidhi Ns794

anatha viracitayam arddharatri dipayagra (?)kriya vidhi Ts Ns727(3) pp.56 complete 6 or 7 lines 7.3 20.8

dharma judhithira ( yudhisthira ) samvade asvamegha jajna

figure ( in colour ) linga

kalasa

sarpa

ekadasiya mandala vrataya mandala ananta

a sanksepa paddhati ( or - svalpa aratrika vidhi )

mi acarana puja vidhi 8.4 20.2

arohana vidhi

vatara prakrama Ns989

Vs1994 Ns932

pp.35 complete 9

9 lines

15 18.5 Vs1994(2)

23.5 Vs1995(3)

Ns960(1)

alangi jajnasvalpa vidhi )

7 15.8

20.3 Ns730

Ns977(1)

994(2)

karma ( or kusandi vidhi ) Nsrasa ߨnya hasti 806(1)and 809(2)

13.7 Ns917(1)

17.5 Ns728(1) Vs2010(4)

Ns999

9.1 Ns943(1) 19.7 Ns760

18.8

de guhyesvari astottarasata nama stotra

guhyakali yantra and sumukhimatangi cakra

hatrane (?)srimahaguhyakalya maha sota

hande guhyesvari astottarasata nama stotra 14.8 Ns854

Vs1921(2)

haya ahuti )* 8 Ns903 20.5 Vs1912

a narada sambade bhasa

cite janmotsava vidhi˛

and others * figure of daigrams 8 Ns915(1)

Vs2002

19.5

Ns769

7.4

21.6

cita tararcana candrika

Ns934

Ts 983 15.3

pp.150(74+76) complete 9 lines

8.2

22.5

daksinakalikaya astottarasata nama stotra (2) daksinakalikaya˛ samksepa puja vidhana 20.5 Ns951 20.1 Ns982(2)

oga puja vidhi

ayam sumukhi stotra

viryarjunasya kampadipa vidhi samksepa paddhati *

figure of siksa mandala

amantra pradana pustaka )

srigurumandala devarcana

e manvantare devimahatmya Ns901

pa visesana ) 20.7

25.2 Ns

18.3 Ns

figure of 4 sri yantras

8.6

18.7 Ns

Ns 914 (1) 8.2 19.5 Ns

8.5

18.6

figure ( line drawing ) -siddhilaksmi pratyangira ( uttara )

yarcana vidhi )

878

10.8

mandalas

puja vidhi ? )

ma kubjika mula sthana mahadevya˛ devyarcana karmarcana paddhati

Ns995

1034

anisatsu brahmavidhyayam yoga sastre sri kAsnarjuna samvade bhisma parvani vibhuti yogo nama dasamo'dhyaya

17.5 Ns1016

figure of yantras

stha laksana sara samuccaya or pratistha tantre laksana samuccaya )*

uja vidhi and others * 5 lines 5.8 10.7 Vs1898(1)

irikarana vidhi

20.5 Ns799(1)(2) 801(3)

khi sadhana nama astavimsatitama patala

figure of bhairava kukura

etc

asundari nityapujavidhi ? )

7 lines

9

25

Paper

h. on a & b

pp.48 incomplete *.(11)newly written in 8 lines

20.6 Ns964(3)

23.3 Ns925(1)

870(3)

10.9

27.2

31 figures and 5 yantras

20.5 Ns967 h. on a & b Ns824 Ns832 6.5 15.5 Ns725 Ts pp.114(56+58) incomplete 8 or 22-25 lines 6

9.3

21.2 Ns925

Ns994(1) 979(2) 18.4 Ns736

figure of mandala ( line drawing )

20 Ns820?någådau bindu var∑e Ns818

10 lines

11.6

26.8

cana puja vidhi *

me historical records ( nepala samvat 769-771 )

gha snana vidhi

15 Ns708(?) 8.7 or mohaniya paddhati ) 26.5

pp.203 complete

(1)-(5)6 lines (6)27 lines 7.2

22

23.7

ya karmarcana 25.7 figure of yanyta

21.3

19.5 19.4

Vs1989(Ns1054) utsava vidhi ( or sravani pratipadya bali baddha puja vidhi )

figure diagram of vastu puja Ns787 18.5 22.7 Ns808

pati maharajadhiraja sriganesvaratmaja mahasamantadhipati sriramadatta viracita vajasaneyinam vivahadi paddhati 10.3 25.9 Vs1935

nasi puja vidhi

26.3

5 lines

7

17 Ns871

8.5 8.5

21 Ns781

figure of siddhilaksmi cakra

5.3

13.8

a sandhya karma )

21 Ns973(1)

Ns1003(3)

Vs1887(2)(3)

i and kaumari mantra

nd bhimasena stotra Ns774(1) 13.5 Ns762 773 figure of laksmi cakra agastya

Vs1977

figure of yantra Nsrase ∑a∑†hasu nepåle abde

* a list of bali offering vidhi

and mantra

arma kanda 946 Nsåkåßa muni kuñja(870)

24.7

vokanathe (?) sraddha or brahmananam culikagni yajna vidhi

Ns802 Ns823 Ts pp.52 (33+19.) incomplete 9-15 lines 6 14.8

vrata katha

a sodasa upacara puja ) figure of 2 yantras * begi: om namo brahmane||siva dina homa prathistha|| guru namaskara yaye||-

Ns788

vidhi and others * figure of deity

22.2 Ns891

amksepa puja paddhati *

mvade trailokya mohana nama kavaca

figure ?

mnaya astavimsati karmarcana

thapake citra 15? (2)13.0 Ns799 892? -12.5 (1)43.0 (2)21.7 (3)22.2

a paddhati )

diagrams of yogyan painting of godoutline drawing 5 12 3yogins diagrams?

irregular

11.3

23.5

8+12 colour painting and many Jan

figure of 1 mandala 16.6 6.2 12.3

ka vrata ( katha )

sthira samvade ananta vrata vyakhyana

12.8

19

figure of masdala ( In extra folios simple drawing of mandala )

10.5

36

Ns832

hi ) ( bajasane ) 10 long12.3 Vs1950 11.5 25.5

Ns853 22

a puja vidhi

rnesvari stotra

alabhya samvade apamarjana sastra stotra 13.5 Ns895(2) Ns912(3)

ade arddhanarisvara sahasranama stotra

sri kAsnarjuna samvade aditya hAdaya stotra and others *

Asnarjuna samvade aditya hAdaya

snarjuna samvade aditya hAdaya stotra

snarjuna samvade aditya hAdayakhya stava raja

Vs(1)1917 (2)1908 10 lines 15.5 24.2

ara Agveda samvade brahmanaproktam sarvasastrajna jnana prade indra sata nama stotra

vidya kavaca Nsgaja bh¨ nanda yukte suvar∑e(917?)

a ( karpurakhya ) stotra Vs1948

6.5 Ts

14.7 pp.72(36+36) incomplete 7 lines 8.3 20

7.4 8 Vs1952

22.5 19.5

umamahesvarasamvade karttaviryarjuna kavaca 8.1 12

samvade kalika sahasra nama stotra 7.2 18.5

22

amnaya ( m ) dyaprasta (?)re sri 3 kubjika kavaca mala mantra adyaprastare kubjika kavaca stotra malamantra

hande sri uma mahesvara samvade ekadasa patale sri kubjika nama sahasraka

ande sriumamahesvara samvade ekadasapatale srikubjika nama sahasraka

nama kavaca

23.6 Ns882

astamaskandhe manvantaranuvarnane gajendra moksanam prathamo'dhyaya

ganapati mala mantra kavaca

(12) kalika kavaca

skt.

Dng.

Paper

Ts

17 Ns989

pp.60 incomplete

5-7 lines

5.2

13.5

9 lines Ns783(1)784(3)

12.2

29 Vs1932

imsati sahasre maharthavarna samhitayam sivaparvati samarahasyam sri 3 guhyakali devya˛ sahasranamakhyam sruti ra

adhu (?)kAta sri guhyakalya˛ siddhi tattvabhidha stotra Ns[abde'smin kara ߨnya danti802(?)](1) 26.5

Vs1941 pp.34 complete 5 lines 7 lines 7.7 8.5 18.5 20.5

Newa:

Paper

h. on a & b Ts

pp.157(96+61) complete

sriharakumara samvade srimajjagadamba divya nama sahasraka stotra

m takaradi sahasra nama stotra

a nama stotra ( or tara sata nama ) 6.8 18

figure of mahamari yantra

a sanaiscara stava stotra

Ns953

aradha sundara stotra 13.8

9.4 6 10 Ns953

21.6 16 17.8

e manvantare devimahatme sapta satika sara stotra

29.5 6 or 22 lines 8.1 19 Ns787

andraksobhya samvade sri 3 dhumavati sahasra nama stotra

mvade navagraha kavaca 12.7

19 Ns935

18.4 Ns852 Ns814

sa ) vitri samvade srinAsimha mantra kavaca

bandhana kavaca ( sri xxx narahasya brahma savitri samvade ) Ns978(1)

20.7 Ns86(?)

Ns758

pandavagita stotra figure of balagopal and vamdara ( 25b line drawing )

Nsundais sevå sa†h¥(Vs1962?)(1)

Ns938

va gita stotra

19 20.5 Ns883(2)

Ns809

sahasra nama stotra ( sri nagendra prayana tantre sodasasahasre visnusankara samvade )

ra samvade puspavati stotra 15.5 6.8 18

8

19 Ns977(4)

ne tantre isvara kumara samvade vagala hAdaya nama astavimsatitama

mamahesvara samvade sri vaga ( la )mukhi trailokyavijayanata (?)kavaca sri uma mahesvara samvade trailokyavijaya nama vagalamukhi devya kavaca

i laksminarayanasya vajra panjala nama kavaca samvade vatuka bhairava kavaca 15.5 17.3 Ns941 24.2

ara samvade srivatuka bhairava stotra

nde ya purane (?)agastya brahma narada samvade srivagmati sahasra namo'dhyaya

da samvade vagmati sahasra nama stotra

20 9.7 19.9

17.3 (B)ff.56(1b-56b) (C)ff.15(1b-15b) 1 extra folio 5 lines complete 3.8

6 lines

8.3

19.4

arnike manbantare devi mahatmya

11.2 ss1751

19

figures ?

a sribhavanisan ( ka )rastaka stotra 5 or 11 lines 24.8 8.7 20

Ns818(?)

uri samvade sribhimasena kavaca stotra Ns930

Ns989 19.4 Ns856

e sri haraku ( ma )rasamvade bhimastottara sata nama

ajrayoginisarat sarasamastakamana siddhi kavaca

28

aganapati mala mantra kavaca

ita pratyangira

amaya stava

dattani (?) viracita mahamari stotra 18.9 7.7 13.6 20.8 figure of mahalaksmi ( 1 ) 1b

Ns853 viracita mahimnakhya stotra

of matAka ? )

i samvade mAtyunjaya yantroddhara figure of flowers and diagrams as decorations of the book

asiti sahasre mAtyunjaya stotra

siti sahasre mAtyunjaya stotra Ns780 xxautarasangrahe yogini vijaya stava

8 lines

8.7

21

ara samvade sri rama sahasra nama stotra

avitri samvade srilaksminarasimha mantra kavaca

(1)Vs1971 (2)Vs1979 isvara prokta )

arada samvade visnu panjara stotra

Ns824

5

16.3 Ns674(3)

am samhitayam santiparvani dana dharmottare visnu sahasra nama stotra

vaisnavi devyas trailokya mangala nama kavaca stotra 8.7

e manvantare devimahatmye suratha vaisyayor varapradana nama trayodaso'dhyaya ( or sapta sati ? )

evya˛ kavaca

ta sarasvati stotra

21.5

8.3

23.8

ariharabrahma viracita narada nandikesvara samvade sarasvati stotra

figure of 20 paintings ( on side trisula b-damaru h. on a & b Ts

makala

mala

etc ) 7.9

pp.75 completelines 7

ngala nama surya kavaca

atare surya santi stava

18a ( two yantras )

darya lahari

mkata devya kavaca 18.2 Vs1928

kandeya samvade srisankata stava raja

ana nama ganesa stotra ( or - ganapati stotra ) 18 Ns791

xx

18.3

Ns989

Ts 15.9

pp.77 incomplete 5 lines damaged

6

16

indu stotras ( skt. )* pp.52 incomplete 6 or 7 lines 7.5 20.7 Vs1713

h. on a & b

Ts

pp.34 incomplete lines 5-7

6.4

ya kharcaya dhala˛

figure on p.17 19

7 lines

9.5

19

ya purane devimahatmya

18.1

17

Ns738(2)

Ns934

17.5

a (?)purane bhimasena stotra 21.3

figure on pp.18-19

22-23

pe pratyaksa siddhiprade umamahesvara samvade sri sankara viracite sarabhasalvapaksiraja kavaco nama ekacatvarimso h. on a & b Ts pp.38(19+19.) lines 9 incomplete 8.6

oktoyam (?)santikadhyaya

purane asamena (?)prokta siva kavaca

lvakesvaramahatmye kAsna markandeya samvade siva sahasra nama ekanavatitamo'dhyaya

maya stotrasya catu˛satamo ksamapana nama tika ( or mahamayaya tika )

(?)narada samvade sri sankata devya stava raja stotra

Vs1933

mvade sriramacandra prokta hanumat kavaca figure on 1b hanuman 8.1 6.4 scribe; balamunda 18.4 16.4 figure of 2 paintings and 1 yantra

) deviproktam srihanuman durgam figure of bhairava makala brahma astamatAka

m hanumata yadudhvara (?) stotra

anesa stotra 9.5 17.5

ya ) viracita harimara stotra

pp.43 complete

6 or 7 lines

7.8

18.8

sarvartha sadhana nama kavaca 6 16.8

trailokyavijaya nama kavaca

mamahesvara samvade sri va ( m ) galamukhi trailokyavijaya nama kavaca

Vs1930

figure devi

argala and bhagavati visvanath at candesvara chapa khana sri kasi * printed puri

Ns752

and vidhi ** )

9a

11b

13b

26b

37a

Ns957 8.3 29 Ns994

missing ff.25-27

4-May

8.4

29 Ns994

7-Jun

10.3

23.5 Ns994

figures 9

26 Ns928

24 Ns904 22 ss1769 and Vs1904 Ns946

Vs1958

24.5 figure outline painting of Mahalaxmi Devi 7.6 25.8

figure of outline masdala 22.3

22.6

pancama khanda )

figure of 13 yantras

samhitayam ( or sriparamesvarya vijopavijamantrakosa mahakalasamhitokta )

i sastra ? )*

ara samgrahe caturasiti sahasrya devyasakaxxx figure of 3 yantras and 3 gods ( line drawing )

antre aksobhyamahogratara samvade mahogratarayutaksari siddhi vidya

e manvantare devimahatmye murti rahasya figure on two wooden covers ?

1749(10)

15

28

20.5

figure of 14 paintings pp.64 complete 7 or 8 lines 9 23.9

20 Nsvasu ritu någa(3) 18.3 Ns915

17.3 figure bhairavi varahi etc. 12 paintings

antroddhara

19.5 Ns835

astrology )

Ns960(ss1896)

2 figures ( in colour )

figure 6 ( on pp.17 12 figures

19

21

23

25

Vs1880

21 or 22 lines

6.9

18.2

Ns947

figure ?

figure of Kundali diagrams? 15

mala and its tika

Ns993

5 lines

7.5

11.9 Vs1964 circa

8 figure on p.4

19.3 8 12 16 17

18.2 Ns902 circa

19.2 Ns914

(1)Ns911(2)Ns927

18.5 Ns914

missing beginning & ending folios

7

8.3

18.5

19.2

hasubha phala 14.5 figure laksmi narayana

ss1762

Vs2002

Ns888 figure of siva parvati ganesa kumara on cover page

anakose virodha samadhana ( or samksipta paurana sara siddhanta margayo˛ bhugola visaya

6.9

19.8 Ns979

figure on ( 2 ) 54a 46b

tras ( Bauddha and Hindu )

amihira viracita bAhajjataka ( jyautisa )

ddhantasare )

anda viracite bhasvati karana

casiddhantasare bhasvati karana and others *

nanda viracite bhasvati karana

ss1762

ivasantatmaja balabhadra daivajna viracita )

nkarasurisunuganapati kAta muhurttaganapati

arama viracita muhurtta cintamani

ya yaji ( raji ? )putra narayana viracita muhurttamartanda

20.6

jananandaya sri cintamani panditacarya viracita ramalasastra ( jyautisa )

uigu upaya ( astrology )

astrology )

7.5

17.5

sthadhyaya (?)

apati lilavati ( siddhanta siromani )

side a: numbering 2-4 and 5 figures =ganesa kukur

sankha

kaumari

hasvati karana

Ns875

node samvat saradi phala

cintamanau svapna phala figure on all folio ( in colour )

Ns791

( oneiromancy )

ss1710

26.3

tisaya kham

grahana phala )

gamagamaprasna many figures in line drawing

42-44

a jya siddhi

karana svarodaya bhasa

Vs1895

8.9 8 19 Ns926 11

24.2 8.5 20.4

10.4

26.5

yogini dasaphala uccanica ( ya ? ) graha jnana]

19.5 Ns983(?)

24.2 5 10.2 10 21.5 25.5

Ts 19.5

pp.38(20+18) complete 6 lines

7

17.3

ss1780 and Vs1915 506 7.6 21.7

(3)ff.15(a)ff.6(1a-6a)

(b)ff.5(1a-5b)

(c)ff.4(1a-4a) (4)ff.4(1b-4b) complete? 4 lines

28

24.5

di prakarana

figure of 4 yantras

26-28

30-32

34 36-39

44-46

with two hymns of gasapati??

Ns961 9.1 20.8 Ns767(1) figure of 5 gods

Ns917 31 32 and 40 only incomplete 8 lines 11

Ns885(1) 919(2)

ap. 1. only )

29.2 Ns960

69 8427 29-

6 7

8.5 8.1

21 21

5753 Ns831

7 54

8.2 58

21.2 59 61

sthana prasamsa

32

34

36

37

45

9.6 Vs1934

20.5

19 or 20 lines

10.5

22.3

pp.68(39+29) incomplete

5 lines

7.8

19

maravidhyantarita )

Paper

bound book

pp.50 missing pp.51- more or less 17 lines

20

racite sadharanantaryajana (?)nama 22.5 Ns976 24 Ns1000 19 Vs1861(1)

saivasastra 25.8

many diagrams and its commentary figure of diagrams

malamantra )

(3)12 5.7

incomplete 23

(4)25

incomplete

6

Vs1974

va stotra *

alika trailokyamohana nama kavaca

risamvade nAsimha kavaca

asamhitayam vaiyasikyam santiparvani gajendramoksana

sahasre mAtyunjaya stotra

Ns975

sitala stotra

pp.24 missing=begi.few pp

5-10 lines

11.5

20 Ns1059

21.5 Ns954?(1)

casika tika ? )

figure of sarasvati

Ahajjataka

takuladipadharmaraja katha

a astottarasataka namaskarastotra ? ) 14 Vs1971 figure of 16 hastamudras figure of vajravarahi on side a Ns1024

25.4 Ns938

Ns960

Nsnetra muni dviya(?)

20.8 Ns829(2)

826(3)

6 or 7 lines

8.5

25.5

5 or 6 lines

8.2

18.8

natakaya cha pau

Ns800

figure of nAtyesvara ( f.1a )

22.9

ya (?)mula siddhi visthana ( or pyakham syaneta yayegu vidhi ) 22 or 6 lines sri bhavani sankarastaka stotra 8.4 20 figure of 2 yantras

anya paripati )

20.5 Ns980 807(2)

figure of 6 yantras

* bhairava mantra nirvanaya puja vidhi etc

ajam luhmari kaliya pyakham nahuyeke jolam )

figures of varahi and bhairave?

figure of masdala

10

26.5

ara viracita )

canakyaya bakhan or mudraraksasa ? ) Ns807

23.8 Ns844

21.5

ttis putalika ( putrika )

ttis putrika

26.6

23 Ns815

tha katha or virasikha katha

a sangraha *

a sangraha

a sangraha

katha ( chap. 1-12 )

8.4 9-Aug 20

20.8 10 21 23-35 23.2 38 40

12-Aug 15-

5

8

22.4

7

9.5

20

10.5 Ns?

25.5

7.2

16

a ( or srivaidya sastra )

dhi karma )

ana krama )

dya sastra gunaratna mala ) figure on 24b Ns900 and good decoration figure on 223a 226b 228b 230b

figure of 18 yantras ( line drawing )

250-

7

8.4

18.7

irnaya nama nighantu

a nirghanta sastra )

ha grastu manidhanakhya

figure of ganesa on p.1

2

ukhena kAte vastradharana varga figure 10 pictuers and many yantras 7.3 17.8

figure of a man and Rasi ( line drawing )

ya wasaa wa visa vidhi )

21 Ns957

itayam vaidyavihanasare purvakhanda

idhana sara

anda bhatta viracite )

figure about 80 kinds of yantra devata

figure of goddess and yantra

26 Vs1965(2)

Ns954

kta parikrama )

cita roga viniscaya ? )

( medicine )

a (?) viracita sanhita

8.5

20

figure of 4 nagas

23 figures

sarasvati

varahi

etc )

figure of line drawing on every page

a ( or upacara )

11.7 Vs1906(2)

26.8

Hindu tantrika vaidya )

6 lines

8.4

19.8

phu ( veterinary treatment )

msucaya adhinacayaya tantrikopcara vidhi )

129-147

149

5

7.6

22.5

egu vasa˛ saphu

figure of Jantra

rasakarma vipakakhya 23.5 Ns940 16 22 24 28-31 33-38

figure of mandalas in line drawing 80+1 blank 6 9 21.5

at dhatvartha ? )

hyata vicara

AD1878

6

11.3

24

27.2

akriya ) ( vyakarana )

21.1 figure 2 ganesa and sarasvati ( wooden cover )

nubhuti svarupacarya viracita sarasvati prakriya ( vyakarana )

6

8

25.5

Ns995

Vs1932

25.8 Vs1874 Ns910

le unknown )

22.3

Ns971

Ata sambandhopadesa 79 upakhyana aditya vrata katha 84 9 12.3 28.5

nike manvantare devi mahatmya

ss1839

atmye mahisasura samvada

18.5 ss1714

16.5 Vs1974(1) Vs1895(1) Ns940(2)

24.5 Vs1882(4)

snu purana )

nde magha mahatmye kumara agastya samvade srisvasthani paramesvarya katha

arma vrata katha samksepa

Vs1930

10

21

Ns972

figure of buddha ( line drawing ) on 18a: iti sri canake sara sangrahe canaka Asi kAtam buddhi canake bhasay

10

23.5

12.8 22.2 Vs1971(1)

24.4

Vs1930(1)

Vs1911

Vs1906

) samvada *

ovinda stotra

13-Nov figure of Krishna?

15.2

33

sadhi banaune vidhi )

figure of 18 yantras

Vs1997

aune tarika * )

ra ausadhi ) 22.1

ra pradhumnasana varacita vaidya sastra

tra ? medicine )

hi banaune vidhi )

17.7 16.4 30.9

Vs1886

ss1752

Vs1855 Vs1982 pratipurane indra bAhaspati samvada

Vs1892

ako rajako nataka

npl. bhasaya tika )

ha candrodaya

jata vada doha

27 figures ( No.5-31 ) Vs1958

sukha du˛kha )

ss1837

Vs1972

ddhantasare bhasvatikarana ( chap. 1-8 )

ss1774

noharadasa niranjani kAta ( or niranjani manoharadasa kAta )

f the rent of land paid by tenants

Vs1931

1983 figure of a horse and two men

15 lines

8

15.2

a samgraha *

urga satanama stotra Ns948

iyoga sri sri jaya jagat prakasa kAta

Ns851

997

Vs1916

Vs1897

ss1761

rakhande sivamahatmye bhadrayusa sivannarma (?) kathana nama dvadaso'dhyaya

adi wa mye saphu

850

a stotra and mye

Vs1888

atapa mallayagu )

armaparyaya Ns1035

a sutra ratnaraja Ns926 figure figure on 1b ( aryavalokitesvara=karunamaya )

figure on 1b ( buddha ) scribe; danapati; bhadri ( ? ) puri mahanagarevajracaryabanma bahara pascimadise kh kastamandap mahanagare-talumula mahavihara sri ratikara

hayana sutra

tra ratnaraja

a sutra ratna raja

nasutra ratnaraja

a sutra ratnaraja

a ratnaraja

28.8 Ns757 8.3 28.3 figure on 1b

a sutraraja

figure of pancaraksa ( 1b figure of mahapratisara ( 1b )

8b

20b

31b

34a )

figure on 1b ( damaged ) 47b 100b 5 figures of goddesses

176b

184b

Ns1032

figure of pancaraksa ( 1b

50b

113b

189b

198b )

35.4

Ns1084

?

sutra ratnaraja Ns933 figure on 1b ( arya prajnaparamita bhagavati ) figure on 1b: sadaksari lokesvara

31.8 Ns938

figure on 1b

31a and 64b?

figures ( 10 colour paintings of Buddha and Tara )

anasutra raja

ff.60(1)ff.13(1b-13b) (2)-(4)ff.31(1b-31a) (5)-(7)ff.15(1a-15b) (8)f.1(1a-b) h. on a & b Ts pp.40(20+ 20) lines 7 incomplete 8.2

alaya dharma katha

m caja mye ( Bauddha )

8 19 lines

20.1 Ns1002 22.4 14.5

Ns950

23

a vidhi vyakhyana

(3)f.1(f.27)

(4)tyås aph¨ pp.8 lines 7 24 Ns968

11

32.1

ncatara yoga

Ns1060 13

Vs1997

26.5

15.2

hum rasiya kham wa pyamgu konaya nam

21 Ns1031

rological work

12 or 14 lines 15.8

10.3

16.3

haya pratika

akra kriyavidhi )

dhi and others *

17.6 pp.69 incomplete 7 or 34((6)) lines 11 28 Ns917(2)

Ns826(1)

a yayegu kantha *

18

(1)(2)ff.24(1b-24b) complete (3)ff.29(1a-28b) f.22 double complete 24 23.8 8.4 18

(4)ff.9(1b-9b) complete 5 lines

ff.88

8 lines

12

26.8

figure of many hasta mudras in colour Vs1991 figure of many hastamudras

gurumandala 15.8

( or dvadasatirthaya vidhana ) figure 26 kinds of hastamudra ( in colour ) Ns1000 7 lines 8.4 20

uddha dharanis Ns933(?)*

4 lines 6 lines 26.5 Ns1003

6 7.2

15 13.5

12

26.6

figure of 2 paintings

Ns831

26.9

amatAka puja vidhi

puja vidhi ) Ns972 17.7

sundhara vrata vidhi )

Ns8xx Ns849

figure of yantra

Paper

banded

pp.78 complete lines more or less 12

8.5

figure of 12 hastamudras in colour ( 5 mudra-pancopahara mudra )

ru mandala puja )

figure of 3 diagrams

pp.89 incomplete

6 lines

9.5

21 Ns875*

a ) devanagari

ntrapadasananjali )

known - samadhi sahita mohini puja )

Ns799

7 lines

9.5

21.5 Ns852

( ya )jna vidhi 19.3 Ns912 figure sthapana citra

figure of 40 yantras

19.3 Ns918

Ns879(?)

Ns689

figure of vajrapani ( p.1 ) and many hasta mudras in colour

figure of hasta mudras and 1 painting 7.4 19.2

varasya mala mantra ) 7 lines Ns912 11 27.9 Ns979

6 lines

8.5

23.5

nknown (3) vi ( va )hakarma

6 or 10 lines

8.5

19.5

ddha vidhi * ) 21

h. on a

Ts 19 Ns950(3)

pp.23(11+12) incomplete 6 lines

9.5

Ns983

figure hastamudra

figure -19 hasta mudra drawings 9 kinds of hasta mudra 8.5 20.5 Ns844(2) 847(4) 857(5)

20.7

figure of 123 mudras

Ns1000 Ns1047 figure on p.1

(3)(12a-17b) missing ff.1-11.16.186 lines Ns901(?) 6.9 5 lines 19.7 Ns714 7.5

11.7

26 Vs1881

figure of cakrasamvara ( line drawing ) 24.1 Ns975(1) figure cakrasamvara ( 1b )

guli ( or sampurna vajravarahi samadhi )*

19.5 Ns767

15.6 6 or 8 lines 8.5 21.5

akhyana puja vidhi

8.1

20

nd others * suklastami vrata vidhi )

yantradi citrasahita? ??

tta pancika

arma vidhi ? )*

18.2 mudracitrasahita ( 3 ) ?

?

Vs1999 19 Ns828

23 Ns1025 25

yantra citrasahita?

44-

7

8.1

24.9

makidevata pujavidhi )

6 Ns1062 Vs1999

10

22.3 Ns1040

mudracitrasahita

17

21

5

8.2

20

?

indu tantramantra

49

7

10

23

rma vidhi )

ukhakhyana

figure of Gurumasdala

18 Ns986 mula bhasa )

mahayana sutra

6.5

19.9

figure of mahapratyangira ( 1b )

tathagatosnisasitatapatro namaparajita maha pratyangira nama dharani vidyarajni )

snisa sitatapatra namaparajita mahapratyangira mahavidyarajni )

tapatro nama aparajita mahapratyangira nama mahayana sutra

sarvatathagatosnisasitatapatra nama'parajita pratyangira vidyarajni )

dharani aparajita ( or dhvajagra hAdaya ) h. on b ff.4(2a-5b) missing f.1 5 lines

23.3

Ns964

dharani (?)

(2)6.5 nama dharani

(1)18.0

(2)16.0

harani aparajita 16.6 Ns983

na sarvasamtrapahita nama dharani˛ pancavimsati sataka

5 lines

7.7

25.5 Ns837

aya dharani pancavimsatika nama dharanifigure of prajnaparamita ( 1a ) mahakala manjusri 16.4 figure on f.1 5

lokesvara ( wooden cover ) 8

22.5 vajravira mahakala dharani )

traraja hAdaya dharani

Vs2005

bhita suraketu nama dharani sarvabuddhabhasita

figure of saptavara ( vasudharavajravidarani figure ( 1b ) vasudhara

ganapati

usnisavijaya parnasavari

Ns980(1)

figure vasudhara (aryatara ( 2 ) 1b 1 ) 1b

figure on 1b 22.7 figure of 6 devatas ( missing ganapati 1b figures on 1b 5b

3b

6b

9a

6b 10b

16b 14b

22b 20b

18.5

a nama dharani

Ns929

mahayanasutra

Adaya nama mahayana sutra ( dharani )

mahavidyarajni

mahavidyarajni 7 22

ajita mahapratyangira dharani

Ns1019

ha kAta sri saniscara stotra

7 5 lines

8.6 6.8

27.4 16.5 Ns975(4) (7)(1a-3b) complete 4 or 5((6))lines

harani mahayanasutra

ff.88(1)-(5)(1b-81b) (6)(1a-4b)

harani ( 157 mha )

figure of mahapratisara*

mahamayuri**

mahasitavati*** ( not written f.13a * f.2a ** completely but in colour )

araksa hAdaya

( varsapanam nama ) dharani Ns869

a nama dharani

7.5

21.3

( nama dharani )

arsartha sutra )

24.5(ff.1-19) 22.0(ff.20-42) Ns1024

22.0(ff.20-42) Ns1014

Ns1014

apu dharani

18 Ns959

6

16.2

45

5

7.3

18.3 Ns989

figure of vasundhara?

mbhu purane )

ne punya mahatmya

a tirtha mahatmya )*

29

Vs1939

Ns1007

akoddesa ( chap. 1-8 )

ddha utpatti katha 6 Ns1001

hu utpatti katha ( chap. 8-10 )

utpati katha

a bhattarakasya srimatbandhudatta vajracarya kAta karuna stava stotra 19.5 Ns903(2)

ara stotra ( sarvajnapada viracita ) 7.2 16.5 Ns1056

tottara sataka

tottara sataka

ara stuti ( sarvajnamitra viracita )

figure of ekajati aryatara ( 1b )

tottara sataka buddha bhasita

astottara sataka

951

rvajnamitra viracita )

dhara stotra

hara stuti sarvajnamitra viracita

tottara sataka

vimsati stotra ( samyaksambuddha vairocana bhasita )

a bhasita bhagavataika arya tara devya namaskara ekavimsati nama stotra

ti stotra ( samyaksambuddha vairocana bhasita ) 5.9 15 Ns938(?)

20.8

sya carapatipada viracita stotra

sya calapati ( viracita karuna ) stava stotra 7 22.2

Atananda viracita naipali devata stuti )

20.2

tottara sataka buddha bhasita

mastottara sataka buddha bhasita

7.4 16.5

16.5

ara gauri samvade pratyangiraja (?)apamarjana stava

4.2 7.5

10 17.5

uddha bhasita 19.7

Ns858

pp.33 complete

5 lines

6.8

15.3

d stotras *

figure of aryavalokitesvara ( 1b ) figure ( 1b ) aryavalokitesvara

ayambhu stotra

asya suprabha stava

7

19.7

Ns867

figure on 75

76

77

83

Paper

h. on one side

Ts

pp.48 incomplete 6 lines

42 and 147

5 lines

8.3

17.8

rakasya carapatipada viracita sotra

figure of sakya sinha bhagavan h. on one side banded pp.141 incomplete lines 9-11 10.2

6.6 figure of hariyo tara ( 1b damaged )

20.3 Nsvasava(?) (r)tu lasana

a samvat 1014 ) 16.2 16.5 Ns986(?) 19.2 Ns994(2)

ana ratnaraja

Bauddha stotras

6.8 va aparimitayudharini 7.9

18.8

figure of lokesvara ( ( 1( )( 1b))1b ) aryatara 2

18.6

dhana ratnarajastotra

ttarasata namaskara stotra

vamanusya )

m daneya kham

nd pratyangira stotra ? )

figure of sakyamuni f.16

ayambhu stotra 5 lines 15.2

Ns769 8 26.5 17.5

thasahita ) ( sragdharastuti )

21

atara bhattarikaya˛ nama stotra

26.1

attarakasya candi (?)kantabhiksuni viracita stava stotra 6.3 17

kesvarastotramala )

figure of yogini astadalapadma yantra ( line drawing ) 19.3 6.8 20.6 ?

yapta sataka

aratha kriya vidhi

svara stotra

23.5 Ns829 Ns986

? outline figure of Buddha

hara stutu )

turthi kalpe astadasadhyaya stava raja stuti

10 new figures

de mahamAtyunjaya stotra

pta stotra ( prajnaparamita )

13 figures incomplete paintings

Ns?

ddha stotra

nepalabhasam arta napam )

6.2

15.6

figure of 71 building plans

figure 47 house plans

vidhi ( Bauddha ) 21.7 Ns830(or 832?) figure of 4 kinds of caitya

figure of Buddha with the measurement in line drawing figure of 2 caityas [contents]devaya laksana manjunathaya laksana in line drawing samvaraya laksana

ayegu kham

na dasa phala )

yegu bhaga )

23.3 Ns830

37 4622.5

5

8

21.4

a va tithivyatipata

aya jvalam

( Bauddha )

mvat 913-974 )

vat 997-1025 ) Ns902

naya dhala˛ Ns963

Ns990

thwa sthana visesa *

anaya dhalaa *

Ns961

akula devata guthi

figure of linedrawing of ....? Ns953

8.2 Ns979

figure of simhaya mandala

mandala nama abodhyam

22-25

5

5.5

32

khamgva˛

ya tisaya dhalapau )

dhinna saphuya pana 7.6 26

* figure of the life story of the lord kAsna ( line drawing ) and its comment figure only Ns804 Bauddha line drawing ( good but rough )

20.1

a samvat 1027-1029 )

yuddhisthira samvada )

complete Ts

(3)pp.66-123

(4)pp.124-140 lines 7 10.4

10.8 24

pp.109 complete 6 lines

Ns786(3)

778(4)

sanhitayam asvamegha yajna dharma yuddhisthira samvade yuddhisthira yajna

am samhitayam vaiyasikyam asvamegha jala dharma yudhisthira samvada Ns958 5 lines 8 18

rinam katha

4-8 lines Ns844

8

19 (1)Ns992

(4)Vs1914

candala samvada )

sanhitayam asvamegha yajna yuddhisthira dharma samvada

samhitayam asvamegha yajne dharma yudhisthila samvade yudhisthila yajna

atasahasryam samhitayam vaiyasikyam dasamaskandhe yuddhisthirasya rajasurya yajna vyakhyana namo'dhyaya 24

26

6 figures of a bird and a tree branch 7

8

20

9

19

figure on 1b

( visnu

brahma

garuda

hanuman )

hatmya ( kedara khanda )

figure of brahma

visnu

mahesvara

figure of siva parvati ( 1b ) figure of ganesa mahadeva parvati sarasvati ( 1b )

matapita samvade katha

Ns897 24.5 Ns868 Ns899 19 Ns978(1) Vs1937(2)

Ns933

Ns812

ra samvade sivaratri katha

) nipu mye wa sivaratri katha ( newa: ) (3) canakya sara sangraha

figure on p.6 Ns952

aratriya kham ) (3) Ns864 4 colour figures

Vs1967

skandapurana )

7.4

19.5 Ns809

rikalagni rudropanisad

ascitta prakarana

tika sahita ) 18.8 ss1701(2)

jakacarya srimangovinda bhagavat pujyapada sisya sankara bhagavat kAta pancikarana vivarana * 7.7 19

Nsn(r)pa khe†amite ca vatsare(?)

Vs1908

23.5 5.4 13.6

de samayacara tantra

mvade caturvimsati sahasra Ns842 figure on the wooden cover

ancamakhanda

ra mantra )

27.7

e manvantare devimahatmya

Vs1891

a and jvalamalinidevi mantra )

e srikAsnamarkandeya samvade ekonatrimsatamo dhyaya

7 or 8 lines

6.6

21

34.8 Ns830 Ns1023(?)

ra kAta saptasatya mahamayadevya˛ kavaca

bhama samvade karttika mahatmya

ndala ? and unknown )

sripratyangira siddhi mantroddhara

17.9 Vs1920

Ns977

ade svadehe brahmajnana

8.3

19.5

jna tantrikopacara ) figures of 2 yantra in line drawing

wasaa wa memegu visa wasata )

tsadhikara ) Ns939

24.5

a janmastami vrata katha

22.5 Ns 889(1)

isatyanarayana vrata katha

wooden cover with figures

ayanasutra mahayanasutra

figure on 1b Ns990

mahayanasutra

figure on 1b

19

ff.13(1b-16b) missing ff.3.4.5 6 lines

7.7

33

dharani aparajita

figure on 1b

prajna paramita

23

ajogini nairatma guhyesvari mantra dharani

arayanapAcchadharani mantrapada

ayavahini )

ayamantra dharani

nama dharani dasasatalokesvara namaskara

ama mahapratyamgira

Ns1053 figure on 1b

figure on 1b figure on f.25b

Ns838

maharosanasya mantra dharani patala

a nama dharani

ra nama dharani

ana ( sutra )

Ns967

Ns902

figure on 1b figure on both wooden cover

6.3

22

ff.9(1a-33b) missing ff.2-8.10-22.24.29.31.32.345 lines Ns961 15.5 figure of vajrasattva on 1b

7

23

yani vajrayogisvari nairatma guhyesvari mantradharani

vajrayoginiguhyesvari nairatmaghyesvari mantradharani

a )jna hAdayadharani

12a

18a

21a

Ns796.798 figure on 20b 34b

23 Ns811(1)

812(3)

figure on 1b

gira mahavidyarajni and mahapratisara mahavidyarajni )

figure of yogini ( ? ) on 1b

vajrayoginya srimatmantranusarani figure of yogini on 1b figure on 6a

ff.34 (1b-34b) complete

5 lines

7.7

16.5

5 lines 7.5 Newa: Paper

8 20.7

23

h. on a & b one eyelet

ff.43(1b-44b) missing f.3

antra dharani

antra nama dharani

ni nama dharani

5 lines Ns930

7.8

22.8

figure of hastamudras 19.5 Ns1016

24.3

ukhakhyana deguli

Ns858

figure of hastamudras ( ( 1 ) )

uja vidhi or malako vidhana

Ns992 Ns802

a pujavidhi ? )

20.6

18.5

figure of 14 hastamudras ( ( 2 ) )

alajagana pujavidhi

Ns889

figure of pancabuddha

astamangala in colour figure of buddha and 65 hastamudras

sraparajika vinayasutroddhAta srimanmanindramukhakamalavinirgata papaparimocana nama nirdesa 8.6 24 Vs1995(1) Ns1058(2) 21.8 Ns850

Ns927

Ns966 6 lines Ns930 10 22

19.5 Nsnetra sågara graha

Ns953(?)

22 Ns915 19.8 pp.60 complete 6 or 9 lines 17.6 Ns977 10.5 19.5 Ns1000(2)

29.5 h. on a & b Ts pp.43(21+22) incomplete 6 lines 8.5

ni raksavidhanakalpa vidyadharasya 17

rajoddhAta atmapithi sriyogamvara vidhi prathama

figure of hastamudras 11.2 Ns942 figure of 7 hastamudras on f.17a-b and 21a

Ns919

305 hastamudras in line drawing

figure of naga diagram

mandala * )

bound book 7.4 21

pp.68 complete 20

7 lines

11

26

7.5 5.8 24 Ns935

19.5 11.5

10

17 Ns1032 figure of 20 hastamudras

figure of hastamudras

na deguli pujavidhi 21

20.7 Ns1027

28.5

( yajna )karma

h. on a & b

Ts

pp.79 completelines 6

8

Ns1060

kra mukhakhyana pujavidhi

a mukhakhyana pujavidhi samadhi

vidhi samksipta

Ns867

sraparajika vinayasutroddhAta srimanendramukhakamalavinirgata papavimocana nama nirddesa

20.5

figure of prajnaparamita line drawing aryatara in

aityabhattarakoddesa

rakodeso nama prathamapariccheda figure on 1b

Ns931

Ns1085

ani mahayanasutra

figure on 5a

figure on 1b

a ratnaraja

figure on 1b

a ratnaraja figure of amoghapasa lokesvara on 1b

a ratnaraja

a ratnaraja

asutra ratnaraja figure on 1b

a mahayanasutra

a ratnaraja

rvipanna (?)nama mahayanasutra 5 lines 8 27.5

figure of buddha bhumisparsamudr

ff.171(1b-171a) complete

6 lines

8.2

23.8

ajna mahapratisaraya˛ kalpa

6 lines 5 lines

8.5 7.5

29.5 30.3 Ns1009

figure on 1b 5 lines ff.44(1b-44b) complete f.1=renewed Ns924 Ns864 6 lines figure on 1b 7.5 41b 8 83a 33.2 Ns904 30.4 146a 152b 6 lines 5 lines 10.3 28.5 1007? 8.2 8 22.7 Ns833 30.3

7.8

31

figure on 1b Ns915 8.5

devata in caitya figure on 1b 16.5

figure of pancabuddha and others in line drawing

figure on p.1

8.8

22.5

figure of yantra in line drawing

Ns939

9+ figures contains 19 various tara?

osana sadhana

ndarika varacita vimala prabha uddhAta srikalacakra bhagavata sadhana vidhi figure of kulisesvara ( 1b )

23.7 Ns1057**

figure of candamaharosana ( 1b )

osana mantra sadhana )*

Nsßasi

åtmå

ananta nikhuñja. on 1a figure

figure of candamaharosana ( 1b )

(13) srijambhala sadhana

skt.

Newa:

Paper

h. on b

m dharani ( mantrapada )

23.3 Ts pp.54 incomplete 7 lines 13 26.8

figure on 10a vasundhara ( in colour )

esvara stotra *

pp.170(85+85) complete

6 lines

7.8

22

figure on 1b ( namasangiti )

Ns926

figure on 1b ( namasangiti )

nepalabhasartha sahita )

9.5

22.6 Ns954

figure of arya namasamgiti ( p.2 )

ahasukhaprakasika ) Nsg(r)ha bhuvana vandana Vs1953

figure of vajravira mahakala ( 1b )

figure on 3b ( 99b 13a ( 109a ) 29b)( 125b ) and another 3 figures ( ganesa etc ) yogamvara ( ?

figure of cakrasamvara ( 1b ) 27.5 Ns955 figure of sriherukavajra ( or vajradhara sakti 1b )

figure of vajrasattva ( 1b )

mudra siddhi )

dvayatmaka mahatantraraja srihevajra dakinijala samvaresa mahatantraraja

vajrapradipa nama )

21

Ns1027 Ns1016

58

5

8.2

27 Ns?

5

6

17 Ns978

12.6 (1)31.5

31.9 Ns1069(1)

15.3

23.3

figure in line drawing

a chum pau )

ratna karandaka

sambhavani

figure on 1b samantabhadra? 30.5

figure of tara

okesvara samvada )

a samvada utpala laksana

srika parajika vinaya sutroddhAta sriman munindra mukha kamala vinirgata papaparimocana nama nirdesa

8

18.7

12

33.5

a ( avadana sangrahe )

ata mahatmye astajanma kathaya avicikAta (?)uposada vrata nama ) figure on 1b ( damaged amoghapasalokesvara? )

yavadane )

dana dharmakatha

ana ( sri 3 vasundhara vrata sampurna )

na ( vasundharavrata katha )

32.5

6.5

25.5

ivratamahatmya kusavadana

a dana karma ) 16 and 19 5 lines 8 27.5

figure of sakti ( vasudhara ) sahita kuberaya citra

26.5

atavadana malayam )

hyamandalagata katha

mo'dhyaya paryanta )

Ns1018

figure on 1b

figure of visvantara raja kumaram mani dana yana cwangu citra ( tibetan style ) 35

figure on 160a

yavadanoddhAta virakusavadana )

manicudavadana )

figure of 1b ( in colour

8 bhuja 1 mukha sitavarna )

vyathyana katha figure the birth of Buddha in Lumbiniin colour good

6.6

19.3

figure of aparimitayur nama tathagata ( 8a ) ( 1 ( 2 ) 5a-7b

figure on 1b 35.1

13b

32b

62b

75b

with sataksara stotra )

vapindapatradi dana katha figure of vasundhara on f. 1

23 21.2

39

44 47-67

6

okho namdimukhom avadana )

a mandalagata katha Ns1052 ?

35.2

8.8 12.9

26.5 21.8

hana indraraja sri sakyamunisamvada

vatajanma katha

alpavadana ) 7 13 35

a sampurna asvaghosanandimukha katha

33.5 figure on 1b 16b

figure of hastmudras 50a 65a 95a

na vyakhyana

na asvaghosa avadana Ns919

figure on 1a

umara janmavadana katha

narajakumara janmavadana katha

avarnavadane caityavratanusamsa

Nsrasådi våˆa måˆike

figure of hastamudras

a ratnaraja

a nama dharani

sana tantra

osana tantraraja

rosana tantraraja

andamaharosanasadhana

aharosanatantre mantrapatala pancama

aharosanasya mantra dharani patala

Ns968

mala tantraraja

ayambhu stotra 26.5 figure on 1b 3a 4a 5a 7a

figure of many hastamudras in colour figure on 1b

9

21.5

Nsa∑†a khaˆ∂a någa figure on 52b

figure of vajravarahi on 1b figure of vajravarahi on 1b figure of vajravarahidevi on f.1b

18.7

a (?)sadaksari mantra

figure on 1b Ns951 figure of aryavalokitesvara on 1b

27.4

svadhisthana Ns951

a kalpaikadesa kalpaikadesa

ottarasataka buddhabhasita

abhasita bhagavati aryataradevya namaskara ekavimsati nama stotra

stottarasataka buddhabhasita

ottarasataka buddhabhasita

stottarasataka buddhabhasita

tarasataka buddhabhasita

tarasataka buddhabhasita

tottarasataka buddhabhasita figure on 1b

jnamitra bhiksu viracita sragdhara stotra

dhara stotra

17.6

ottarasataka buddhabhasita figure of harita tara

Ns914

figure of diagrams No.92-99 19 figure on 1b

m sribhanA (?) bhairava stotra

amastottarasata

mana gatha ? ) figure on 1b

hada stotra 6.7 18 Ns964(?)

14.2

figure in line drawing

Ts

pp.26 incomplete 4 lines

7

13

figure on 1b dvadasabhuja manjusri ( damaged by water )

a ( yi )ni vajrayoginya pranartha (?)srimatmantranusarini stuti

akAta srividyadharidevi stotra

ana ratnaraja

ana ratnaraja

ana ratnaraja

sya amAtanandakAtaya nepalabhasa 18.5 Ns891(1) 826(3)

agatha tippani

ala stavastotra ) 20.5 figure on 1b

namaskara

maskara stotra

maskara stotra

avyapta vajrasattva kavaca

ntradharani

avyapta sataka

attvakayasya tribhuvana utpatti

avyapta vajrasattva kavaca

agatavyaptasata

figure on 1b

arayam balarka stotra

hara nama stuti

10.5

18.2

hattarakasya su ( pra ) bhastava

Paper 8.5 10

h. on a & b 23 21.5

Ts

pp.36(18+18) incomplete 5 lines

(13) aryavalokitesvarasya mukhyakina siddhinika nama dharani (14) arya amoghapasaaryamanjusribhattarakasya vasudhara nama stotra (15) nama dharani (16) sarasvati devipratijna nama dharani (17) (?)

23

15

tottarasataka buddhabhasita

tabhadrakAta

m bodhijnanaya krama

Ns937(2)

yanasutra ratnaraja

dya maharaksavidhanakalpa vidyadharasya

ryavatara panjika

ryavatara panjika

kriyam srimat paramahamsa parivrajakacarya srimacchankara kAta bahirmukhanta karanapravanama jnanabodhini adhya

e vamadeva samhita

kalarudropanisat

iracita kAtyatattvarnava

ss1903

ya srimacchekaracarya viracita tattva bodhakhya

spatimisra viracita tirtha cintamani

(1)Vs1909(ss1774)

(2)ss1704(?)

hajana gojibhatta kAta prayascittendra sekhara sangraha

ci upanisat

19 Nsrasa locana sågara(726?)

(2)Vs1948(Nskucandra khacandra yåne)

sara samuccaya ( and its tippani )

uya samkhya va taji )

25.3 25.7 Ns993 42 454 8 19.5

22

ita kavikarpatiracana

˛ kalpalata * 10 11 28

Ns937

Nsnanda vilocana dviya.

sambhava mahakavya

avya ( or kumarasambhava vyakhya )

avya ( kalidasa kAta )

ika nitivAttani

37 42?

8

11

24.5

Atiya sarga and tika 32.5

26

ita mahakavya 11.9

alidasakAtau varapradano nama dvitiya sarga *

sabhataranga

Nstura∫ga havirbhu(?) kavaca 11.9 24.5 29.2

9.7

20.7

oksi vidya )

vaidya ( kuvidyaya saphu )

figure bhairava and yantra figure 4 diagrams

figure of diagrams and mantra to charm women

figure mahacakra yantra and others figure -yantras in black and red lines

?

ka vaidya )

figure of yantra figure of deva figure devadatta devi bhuta yaksa and yantra

figure of naga

ganesa ityadi 6

figure of yantras

figure of yantra

stava raja

Ns897

figures of devata ( visnu figure of bhairava

garuda devadatta

mahesvara

bhagavai

line drawing )

etc total 23 line drawings

figures of yantra

figure of 34 yantras and 5 gods figure 14 paintings and yantras figure of yantra

ra wasaa tasaa ) figures of mantra drawing & diagram

Nsnhasa ranhu(707?)

va bhairavi samvade mahamatamgya kavaca

7 yantras

mam wasaa yayegu

figure of yantra

figure of yantra

va gita kAtartha )

figures of 2 Jantra

15

ye layekegu mantra

Ns807

figure of diagrams figure of 15 yantras Ns793

( 1 ) nava graha ( 2 ) bhagavati 3 ) rogi kavaca 9 ) rahu ( -(

figure of vasikarana nara nari

19.5

maskandhe gajendra upakhyana

e manvantare devi mahatmya

e manvantare devimahatmya ( chap. 1-8 )

e parvani jaimini samhitayam satsahasram asvamedhika 906-8 lines 8.7 27.5

ike manvantare devimahatmya 20.5

e manvantare devi mahatmya

ike manvantare devimahatmya

e manvantare devimahatmya

ss1744 Ts pp.176 incomplete lines 6 8.5 22.5

nike manvantare devimahatmya ( chap. 1-13 )

nike manvantare devi mahatmya

ike manvantare devimahatmya Newa: Paper h. on a & b ff.109(1b-109b) complete

nike manvantare devi mahatmya

vati mahatmya prasamsa )

yake parvani )

pe sastamse astami'dhyaya ( vinayaka mahatmya ? )

Ts

pp.108(54+54complete 6 lines

5.5

13.7

missing ff.2.8.11.13.14-27.30.39.44.47.52.61.765 or 6 lines

7.4

22.5

e manvantare devimahatmya mahatmya *

lopamudra upakhyana nama caturtho'dhyaya

e manvantare devimahatmye varadane saptasati devi mahatmya 739)

siva samvade svasthani vrata katha

figure of brahmayani

mahesvari ( line drawing )

23-25

34

41

44

86

atmye kAsnasatyabhama samvada

e manvantare devimahatmya

a purane ? )

e manvantare devi mahatmya

tadasasahasrikayam samhitayam vaiyasikyam dvadasaskandhe trayodaso'dhyaya˛

33.2

11-Oct 10 75-77

12.2 12 82

33.5 29.2 7 9.5 20

i varnana )

7 C.8(1a-9?b) missing f.3? 6 lines 8 26.5 Ns867(C.(3)

harivamsa pradipika tika )

modana nama nitisara

20.2 Ns939(2) 24

or yajnaya sarajam ? )* tisa samagri )

11.2

22.3 (2)Vs1885

21.3

9-Aug

10.5

25.5

36 60-66 9.6 25.8 Vs1916

76

92 142-

7

9.5

27

28.4 Vs1946

12.9

20.4 Vs1946

usasana ( amara kosa )

ewaribhasa sahita )

5

8

23.7

paniniya linganusasana sutra vAtti

ya samskAta-nepala bhasa sabdartha

aya nama lumya nama ) 8.3 30

12.3

30

Vs1850 7 20 figure of one line drawing

ss1715 15.8 Ns787(3)

Vs1956(?)

visvara samvade sarasvati kavaca 15.5 16.3 Vs1962(3) 14.8

6.3 14.5

13.3

13.5

svara stava

a stava raja

a stotra and dhyana )

Ns1068

?) vimsati nama stotra

airavi samvade sri siddhilaksmi trailokya mohana nama kavaca 6 lines 7 19.5

19.5 Ns825(3)

19 Ns788 Ns895(?) Ns771(1) Ns787

Nsxxxnåga muni

uddharakalpe umamahesvara samvade vatuka bhairava stotra 6.5 14.5 Ns872(2) 909(3)

5 lines

6.2

15 Ns873

hyesvari kubjika stuti

rimsati sahasre mahatharva samhitayam sivaparvatisamarasya ( rase )sri guhyakalikadevya sahasra nama sruti rahasya

mantrottarasamsubhe yogini vijaya stava

rga sata nama h. on a Ts pp.70 (34+36) lines 5 complete 9

Ns962 Vs1960

( ta )maryastaka 8.5 8 22 22.5 Ns992

ara samvade vatuka bhairava kavaca 8.8

unasaka kavaca

ugratara sundari samvade srimahogratara vidya pradur bhave sadvivuda (?) granthe sri ugrataracita sarupasahasra nama 7 lines 7.2 20.5

ra kalpe bhairava stava raja

vagauri samvade bandhamoksani vandidevi stotra (2) vandimocana stotra

are umamahesvara samvade srimahapadudharana vatukabhairava stotra

mvade srivagalamukhi devya vakaradi astottara sahasra nama stotra ( or vagalamukhi sahasra nama )

Vs1910

ss1774

aksasiddhi prade umamahesvara samvade sarabhasalvapaksi raja kavaca namaikonacatvarimsattamo'dhyaya

dasahara stotra

ya vajrapanjarakhya kavaca

nde ganga sahasra nama ekonatrimsatitamo dhyaya

ahaganapati malamantra kavaca

sriharakumarasamvade sribhimasenastottara sata nama stotra 8.7 20.5

sri tripurasundari kavaca sodasi kavaca 8 lines 17 6.8 7.3 6.2 17.8 9.5 19.5

17.5 Ns915(3) 14.3 Ns944(5)

aka (?)staka

hamaya stotrasya moasopana (?)tika

brahmanodita sarasvati stotra pp.42(21+21) incomplete 6 or 7 lines 9.2 25.8 Ns837(3)

18 7.5 20.5 Ns773(1) 888(4)

ama kavaca 18.8 Ns789(?)

samhitayam santyadhyaya sastha patala

varnike manvantare devimahatmya Nsgiri båji nå∫ke pp.53 (28+25) complete 5 lines 8 17.5 Nsxxx(1)

kavaca stotra )

anesa kavaca

18.8 19

cita annapurna stotra 15.3

evya˛ kavaca

pp.62(32+30) complete bhavani pancaratna stotra

6 or 7 lines

6

13.7

nakalika stava

snarjuna samvade aditya hAdaya nama stotra figure of line drawing red in colour

tamaskandha

bound book

pp.62(31+31) complete 14 lines more or less

12

e manvantare devimahatmya

de kubjikadevya˛ trailokyakarsana nama kavaca

a puranoddhAta ) 18.5 Nsxx7 Ns991(2)

figure of ganesa

astamangala

bhairava mukha kumari mukha etc

dharvaraja viracita mahimna stotra figure of mandala ( line drawing )

uni puja vidhi Ns989

aya astavimsati karmarccana

agnirudropanisat

devarcanavidhi

18.5

6.2 14

18.8 Ns804(3)

figure of vagmati yantra

etc ( line drawing ) 14 Ns848(1)

19.5

figure of 2 diagrams

ntragni jajna mahabali ratri jagrana

19.5 Ns820

i or astavimsati karma 21 18.8 Nsgagaˆa ßaßa(?)kha ßaßi navabhissaµyuta(2) bh(r)tkhe(1)

8

19.5

20-25 lines Ns797(1) 807(2)

10

22.5

Ns832

Ns812(3)

asravartta navavartta homa vidhi

yatmaja rajopadhyaya viracita antya paddhatau narayana bali vidhana

mana savitri samvade nAsimha kavaca

Vs1960(2)

ja japa vidhana

hisarasangrahe caturahoti (?) sahasre devyastaka (2) pascimajesthamnaya sakarma stuti Ns677(?)

atrubhayanirvanartha or vasikarana raja mohanartha ) skt.-Newa: Newa: Paper h. on a & b Ts

24.3 23.2

ntha kAta sri sambasadasiva nityarcana paddhati

Ns777(1)

amantra vidhi ) figure of mandalas in line drawing

karttaviryasya ) svalpa dipa dana vidhi

19.5 Ns705(1)

20.5 Ns773(3)

hacandrikayam pancamaprakarana 6.8 6.8 18.8 Ns992(5) 19 Ns808

16

cetika devi puja vidhi ) h. on a & b Ts pp.74(36+38) complete 6 lines 6.5

paddhati ( or vagalarcana ) 22 20.5 20.7 Vs1885(1) 21.8 Vs2003 or khak∑u bh¨ta muni(2) figure of mandalas in line drawing

Paper

h. on one side

Ts

pp.113(57+56) lines 8 complete

ss1818 Ns988

19 lines

9

23.8

21

itrarohana vidhi ) 22.5 Ns9x8

20.4

siddhilaksmyayutaksara mala mantra

pp.60(30+30) incomplete 6.5 Ts

7 or 9 lines 19 Ns740 pp.24(12+12) incomplete 8 lines

8

19.8 Ns768(?)(7) Ns846(1)* 9.5 Ns846(3) 21.5

asthapana vidhi Ns819(?)

Ns995

msati kramarcana puja vidhi Ns993

ga ( or malasanskara )

ati ( or sarada puja vidhi ) Vs1992(1)

amnaya sodasabhiseka sarvadhikara nirvanadiksa vidhi Ns1009 Ns940

16.5

odyapana siva ahoratra yajna vidhi

desvari puja vidhi ) 19.2 Ns855(1)

panca vaktra puja ) figure of mandalas in line drawing pp.123(62+61) complete 7 or 8 lines 9 20.2 Ns817(6)

a yajna or devapratistha jajne jolam )

Ns820

Ns935(1)

19.5 19.2 Ns829

8.6

va sannapraga (?) ( or svarna (?)karsana bhairava dipa dana vidhi )

16.8 Ns781

figure of 11 mandalas in line drawing

12

29.5 Ns906(1)

Ns928(3)

figure of 7 yantras in colour

umara suchaye ? vidhi ? ) Nsnabho nava munau(1) figure of 7 yantras in colour 21.7 Ns922(2) Ns980(?)

aivata sraddha * 22

7 lines

8.7

21.5 Ns849(1)

855(?)(3)

vikrama kAta taraya varna sodanyasa nitya karma )

vidhi [or caturdasi parva (?)puja vidhi] Ns989

18 Ns986

Vs1894

anyadana vidhi ) 10.8

devi puja vidhi )

uja vidhis *

pradana diksa vidhi

Ns835

7.8

18.8 Vs1895(4)

17.8 16.3 Ns1007 Ns963

mabhaira ( va )puja paddhati

Ns787 21.5 Ns798 Ns772

nta dana phala or ghanta sodhana ) pp.64 (32+32) complete 7 or 8 lines 8.7 19 Ns?

Ns795 7.3 20.5 Ns716?(4) 816?(2)

15.2

ncagavya sadhana 13.7 Ns871

Ns855

uklapancami kAtya )

figure of 3 yantras

Ns992

6 18.7

15.5 Ns757(?)

20.3

Ns795

yegu wa mantra vidhi )

10.7

22.2 Ns820

skt.-Newa:

Newa:

Paper

h. on a & b Ts

ta sraddha * )

21.3

ujavidhi ? )

paddhati ? )

na surapana nirnaya ? )

bound book

pp.65(32+33) incomplete more or less 10 lines

8

20

10 lines more or less Newa:

8.5 Ts

21.2 Ns927(2) pp.60(30+30) incomplete 7 or 8 lines

lines(1)6 (2)7

8.8

22.8 Ns974(1)

Ns804(2)

Ns974

figure of cakras ( hAdayacakra visuddhacakra

ajnacakra

brahmarandhracakra ) in red and black ink

pp.44(22+22) incomplete

8 or 9 lines

12

35

carya sri vivudhendrasramapujyapadasisthayam sridevendrasrama kAtayam parascarana candrikayam puja vidhana 23.4 30.5

lpe sriha ( ra )kumara samvade sribhimastottarasata nama

atantre mantra kosa 17 46.8 (1)Ns865

dhyanamala ) Vs2002

9.3

39

ksara samgraha )

Ns977

figure of sun

moon and snake

sa disti puja

racita yogaratna sangraha

sangraha ( medicine )

(2)ff.32(2a-33a) missing f.1

(3)22(1b-25a) missing lines 11-14 ff.9-11. (4)124.1b-130b) missing ff.3.4.7.8.14.21.131-. 18.5 37.9

26

12-Nov

15

38.5 Vs1894

labha katha

a or rajabhogamala or naipalike daivanpradurasit pradabhimaraja bhoga mala the primeminister juddha shamsher rana

banaune tarika )*

* banaune tarika )

( astrology ) (12) narapati jaya caya (?) svarodaye karma pancaka (13) sridaivajnanantasuta nilakantha viracita samjna tantra (14) sridaivajnanantasuta gAhapravesa ) rajabhiseka rama viracita muhurtacintamani (

avaprakara cintapavana vijaya ( chap. 1-9 ) (2) svarodayako pothi

figure of ganesa ( in colour

p.49 )

37 Ns1046

Ns

figure on 1b karunamaya

ayanasutra ratnaraja

yana sutra ratna raja 10.6 figure on 1b 32a 70a

attvacaryaprasthano lalitavistaro nama mahayana sutra ratnaraja ) Ns897(and 1005)* figure of ( 1 ) sakyamuni sariputra maudgalyayana ()1b ) ( 2 dharmacakrapravartana ( 2a

Ns972

hayanasutra ratna raja

figure on wooden covers

figure of vairocana ( 1b ) and aryatara ( 2a ) by Newari wood print figure on 1b fig. on 1b figs.

Nsbidhu sunya arka?

utra kathatrotra ( stotra ) bhagavatokta suryavamsa )*

om ( a record of the birth

estimation of house rental

vat 961-1033 )and stotras ( in hnd. )

Ns938

acita naipala varsa kriya sangraha

ande agasta kumara samvada ( chap. 1-29 )**

hande nepala mahatmya agasta kumara samvade virupaksa tirtha jatrayam rudra tirtha sri uddarakesvara mahatmya panc

hande nepala mahatmya agasta kumara samvade virupaksa tirtha jatrayam joga tirtha sri joti lingesvara mahatmya namo

nde nepalamahatmye agastya kumara samvade virupaksa tirtha jatra

20.2

44.1 Vs1999

Ns964 figure on 1b ( damaged )

Vs1915/1916

figure on wooden cover

scribe; dasami naram ( ? )

38.5 Ns905

antraraja kathana

a prakarana

adasaskandha

5

6.2

36.2 Ns1045?

dhi sukhakhyana pujavidhi

37.5 Ns991

Ns998

figure on 1a

figure on 1b ( aryavalokitesvara )

figure on 1a ( Buddha )

figures

figure on 1b and 216b

osadhavratavadanamala )

ayam uposadha prasamsayam kavi kumara katha

ddha utpatti katha figure on 1b

yana katha

yavadana uddhAta )

figure on 1b 40 figure Ns999

( buddha )

ya bakham Ns955

kham ( vasista avadana ) 40.3 20.5 953 Nsripu sara bivaraµ? 33.7 Ns1026 992

19 24-last figure 11 14.5

6

10.3

36

49

emsarthavaha katha

387 403&405 30.5 janma katha )

7

12

40

44 Ns1047 Ns999 10.2 43.5 Nsmitra jasa påra

55&85-last

ex.f.1

8

11

36.8

ahatantraraja

figure on 1b ( Kalacakra )

14

46.5

figure on 1b

nana samsiddhi

figure of kaya-vAksa ( body-tree ) vedadipa manohara=mahidhara kAta )

figure of yantra

figure of 10 incarnations of visnu on the wooden covers

angada carita

47.3

9 58

12.7 60

51 61 64 67

dadi * karmarccana vidhi 13.2 37

S 18-52 (File Folders 5309-7025)

Ns892(?)

maghaya mandala

Ns629

unknown

satkaumari ( puruva )

yogo nama dasamo'dhyaya

9.3

23.4 Vs1919

7.9

22.8 Ns842(8) randhre ßåsya hayekhade(?)(6)

aneyinam vivahadi paddhati

aksmi cakra

guru namaskara yaye||-

yogins diagrams?

+12 colour painting and many Jantras

pp.40 incomplete lines 6-8

10.5

25.5

evya˛ sahasranamakhyam sruti rahasyam

5 or 7 lines

6.5

20 Ns690(4) 837(10)

20.5 Ns932(A-(3) B)

r sapta sati ? )

18.1

12.4

iraja kavaco nama ekacatvarimso'dhyaya 18.2 Ns934(1)(3)(8)

tings and 1 yantra

etc

43b

51a

63a

66b

70b

79b

85b

gasesa stotra devi kavaca ?

(2)Ns870 (6)Ns883

27 )

19

21

23

25

27

29

31

54b

55a

Ns801

4.1

33.3 Ns528(1)

49-

6.6

33.2

26.9

8.9

20.9 Ns999

46

50

59

61

6

9

26.5

14.5

5

21.7

gure of 2 yantras

47-

6-May

9.5

28.7

235b

238a

244b

247b

45-75

89-

9

9.5

28.5

various treatment by Yoga

Asi kAtam buddhi canake bhasayam prathama˛ satakam||1||

arya sri ratikara

complete 20

7 or 9 lines

11.1

37.5

6.3

22.1 (1)(2)Ns816

12.2 Ns1024

pancopahara mudra )

dras in colour

20.5

amvara ( line drawing ) ekajati aryatara ( 24b ) aryavasudhara ( 32a ) aparimitayu˛ vajrasattva ( 73b ) ( 56b )

mudracitrasahita

Ns977

okesvara ( wooden cover ) 9

marici

grahamatAka 1b

5a

9a

11b

15a

12a

13b

15a ( saptavara )

26b 23b

30a ) 26b??

6.4

17.6

figure aparimita maitri bodhisattva padmapani lokesvara aryatara

*** f.20b

( 1 ) sragdhara2 ) rupastava 3 ) mangala(stava stotra stava samsarodadhidipankara stava ) ( stuti ( stotra 4 ) karuna ( 5 ) stotra ( 6 ) =anuvada sahita

7.8

19.5

11.5 Ns1024

sri-cakrasamvara ( ( 3 ) 1b )

etc

Ns827

26.9 Vs1893(1)

Ns966(3)

Vs1917(4)

vyakhyana namo'dhyaya

5 lines

8.3

24

ama nirdesa

22

17.5 Ns982

gure of buddha bhumisparsamudra

figure on 1b ( 92b missing figure on 46b 158b

163b )

figure on 41a 94b?

175a

183a ( figures are damaged

ff.134(1b-134a) complete 5 lines

8.1

20.6

amasamgiti ( p.2 )

nd another 3 figures ( ganesa etc )

cana nama nirdesa

( 3 ) 8a-25a ( 4 ) 25a-58b

97b

104b

124b

134b

rudravarna mahavihara ( lalitpur )

9

32.7

102a

105a

116b

135b

150b

181a

190a

7b

8a

8b

9a

9b

8

18.5

(18) candamaharosana sadhanaamitabha stotra (19) bhairava(20) stotra nama dharaniskt.-Newa: (?) cf. 4443

Newa:

Paper

napravanama jnanabodhini adhyatmavidyopadesa vidhi˛

ne drawing )

( 10 ) ketu

etc

5 lines

6

15.3

89

90 92-

5

7.5

21

ss1715 and Vs1850

5

7.9

27

vya sahasra nama sruti rahasya

21 Ns828(901)*

ugrataracita sarupasahasra nama kathana trimsatsasthitama patala

hasra nama )

arimsattamo'dhyaya

15.7 Vs1961(10)

pp.185 (96+89) complete 6-9 lines

8.8

19.2

14.5

10

20.5 Ns978(5)

figure of mandalas in line drawing figure of a devata

pp.127 (63+64) complete 7 lines

11.3

25 Ns864(?)

7.3

19 Ns732(7)

acakra ) in red and black ink

figure of 8 paintings ( candikapalini etc ) and 2 yantras

a candrikayam puja vidhana

Vs1885

(15) rudrayamale dasacintamani gaurijatakokta graha (19) kalikatantre rudrayamale anka (?)cintamani (16) svarodaya (17) (18) svarodaye mAtyunjaya yantra vidhi dasaphala skt.-Newa:-Nep. Dng.

73a

101a and wooden cover

( 3 ) janma

anta˛puravilapa maradharsana ( 148a ) ( 4 ) sakyamuni ugrasisyasahita ( 317a ) and on the wooden cover

sri uddarakesvara mahatmya pancottalasatatamo'dhyaya

i joti lingesvara mahatmya namo'dhyaya

68)

8

10.5

45.5

89b

97b

103b&106b

Ns988

arious treatment by Yoga

18b

20b )

vajrayogini and buddha dharma

sangha ( on the wooden cover )

h. on b

Ts

pp.75(38+37) complete 5 lines

7.3

18.5

Paper

h. on b

banded

pp.486(243+243) complete 16 or 18 lines

15.5

21.5

and on the wooden cover

ss1746(1)

1749(10)

figure of many type of cakras

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful