Annexure - A Service Area Plan of Thane District - ( Maharashtra State ) Name of the Block- Talasari S.N.

Place of Village of 2000 population Name of Name of the Bank Parent Branch Name of Gram Name of Panchayant Revenue village Populatio Post n of Office/ Revenue Sub PO Village Yes/No 3242 No 2050 No 2731 No 4713 No 3830 No 3251 Yes 8648 No 2968 No 2834 No 4497 No 2867 4247 4551 2818 2528 6456 2478 2423 3018 4013 4242 2312 4602 2607 Yes Yes No No No No No No No No No No No No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Gorakhpur Brahmanpada Baradi Vasa Patilpada Zari Upalat Gimniye Dolharpada Thakarpada Kurze Kochai Dongari Varawade Savroli Anavir Sutrakar Sutarpada Patilpada Thakarpada NV Zai Sambha Sawane Vadavali Sagarshet

BOMBOMBOMBOMBOMBOMBOIBOIBOIBOIBOIBOISBISBISBISBISBISBISBIBOB MGGB MGGB MGGB MGGB

Vevaji Vevaji Vevaji Vevaji Vevaji Vevaji Achad Achad Achad Achad Achad Achad Talasari Talasari Talasari Talasari Talasari Talasari Talasari Bordi Girgaon Talasari Talasari Udhava

Gorakhpur Brahmanpada Baradi Vasa Patilpada Zari Upalat Gimniye Dolharpada Thakarpada Kurze Kochai Dongari Varawade Savroli Anavir Sutrakar Sutarpada Patilpada Thakarpada NV Zai Sambha Sawane Vadavali Sagarshet

Gorakhpur Brahmanpada Baradi Vasa Patilpada Zari Upalat Gimniye Dolharpada Thakarpad Kurze Kochai Dongari Varawade Savroli Anavir Sutrakar Sutarpada Patilpada Thakarpada NV Zai Sambha Sawane Vadavali Sagarshet

N.Annexure .A Service Area Plan of Thane District .Dahanu S. Place of Village of 2000 population Name of Name of the Bank Parent Branch Populatio Post n of Office/ Revenue Sub PO Village Yes/No Vankas Vankas 3000 No Raipur Raipur 2210 No Modgaon Modgaon 3985 No Rampur Rampur 4150 No Dabhadi Dabhadi 2367 No Chalani Chalani 3020 No Agwan Agwan 3476 No Bhisenagar Bhisenagar 2216 No Dhakati Dahanu Dhakati Dahanu 4812 No Jambugaon Aswali Chikhale Narpad Ambesari Gangangaon Nagzari Junnarpada Patilpada Asave Sarawali Ashagad Dhamangaon Dabhon Rankol Kainad Varor Pale Dehane Sakhare Vanai Jambugaon Aswali Chikhale Narpad Ambesari Gangangaon Nagzari Junnarpada Patilpada Asave Sarawali Ashagad Dhamangaon Dabhon Rankol Kainad Varor Pale Dehane Sakhare Vanai 6396 2075 3670 2892 4313 No No Yes Yes No Name of Gram Name of Panchayant Revenue village 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vankas Raipur Modgaon Rampur Dabhadi Chalani Agwan Bhisenagar Dhakati Dahanu Jambugaon Aswali Chikhale Narpad Ambesari BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM SBI BOB BOB BOB BOB Union Bank Union Bank Union Bank CBI CBI CBI CBI CBI CBI CBI CBI CBI Dena Bank Dena Bank Dena Bank Dena Bank Dena Bank Dapchari Dapchari Dapchari Saiwan Saiwan Saiwan Dahanu Charotinaka Dahanu Bordi Bordi Dahanu Dahanu Jamshet Jamshet Jamshet Wadkum Wadkum Wadkum Wadkum Wadkum Dhuindalwadi Ganjad Ganjad Kosbad Chinchani Vangaon Vangaon Vangaon Vangaon 15 Gangangaon 16 Nagzari 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Junnarpada Patilpada Asave Sarawali Ashagad Dhamangaon Dabhon Rankol Kainad Varor 2417 No 2701 No 4862 2416 2302 4821 3335 2912 3229 2625 5390 2721 No No No No Yes No No Yes Yes No 27 Pale 28 Dehane 29 Sakhare 30 Vanai 2376 No 2797 No 2500 No 2646 No .( Maharashtra State ) Name of the Block.

Vikramgad S.Annexure . Place of Village of 2000 population Name of Name of the Bank perent Branch Populatio Post n of Office/ Revenue Sub PO Village Yes/No Savade Savade 2113 No Yashwantnagar Yashwantnagar 2098 No Kurze Veti Murbad Balapur Vehelpada Sarashi Talawade Sakhare Kurze Veti Murbad Balapur Vehelpada Sarashi Talawade Sakhare 3724 2257 2147 2176 2169 2086 2869 2052 Yes No No No No No No No Name of Gram Name of Panchayant Revenue village 1 Savade 2 Yashwantnagar 3 4 5 6 7 8 9 10 Kurze Veti Murbad Balapur Vehelpada Sarashi Talawade Sakhare BOM BOM BOM BOM BOM PNB PNB BOM PNB Dena Bank Vikramgad Vikramgad Vikramgad Charotinaka Charotinaka Dadade Dadade Dadade Dadade Sakhare .( Maharashtra State ) Name of the Block.A Service Area Plan of Thane District .N.

No. Place of Village of 2000 population Name of Name of the Bank perent Branch Name of Gram Name of Panchayant Revenue village Populatio Post n of Office/ Revenue Sub PO Village Yes/No 2127 No 2431 No 2000 Yes 2200 No 1 2 3 4 Winwal Raitale Nyahale Sarsun BOM SBI SBI SBI Javhar Javhar Javhar Dehere Winwal Raitale Nyahale Sarsun Winwal Raitale Nyahale Sarsun .A Service Area Plan of Thane District .( Maharashtra State ) Name of the Block.Javhar Sr.Annexure .

Place of Village of 2000 population Name of Name of the Bank perent Branch Name of Gram Name of Panchayant Revenue village Populatio Post Office/ n of Revenue Sub PO Village Yes/No 2314 No 2513 Yes 2332 Yes 2007 Yes 1 Gonde Bk 2 Ase 3 Chas 4 Morhande Dena Bank Dena Bank Dena Bank Union Bank Mokhada Mokhada Mokhada Poshera Gonde Bk Ase Chas Morhande Gonde Bk Ase Chas Morhande .( Maharashtra State ) Name of the Block.Annexure .Mokhada Sr.No.A Service Area Plan of Thane District .

Place of Village of 2000 population Name of Name of the Bank perent Branch Name of Gram Name of Panchayant Revenue village Populatio Post n of Office/ Revenue Sub PO Village Yes/No 2180 No 2176 No 2259 No 2474 Yes 1 Vadavali 2 Khupari 3 Kondhale 4 Gargaon BOM Canara Bank Canara Bank MGGB Wada Kudus Kudus Wada Vadavali Khupari Kondhale Gargaon Vadavali Khupari Kondhale Gargaon .No.( Maharashtra State ) Name of the Block.A Service Area Plan of Thane District .Annexure .Wada Sr.

Kalyan Sr.A Service Area Plan of Thane District . Place of Village of 2000 population Name of Name of the Bank perent Branch Name of Gram Name of Panchayant Revenue village Populatio Post n of Office/ Revenue Sub PO Village Yes/No 2482 No 2213 No 2183 No 19457 No 2097 No 2036 No 4790 No 3264 No 1 Ghotsai 2 Khadawali 3 Rayate 4 Mharal Bk 5 Jambhul 6 Phalegaon 7 Kambare 8 Varap BOM BOM SBI SBI IOB Vijaya Bank PNB Indian Titawala Titawala Kalyan Kalyan Kalyan Mohana Kalyan Kalyan Ghotsai Khadawali Rayate Mharal Bk Jambhul Phalegaon Kambare Varap Ghotsai Khadawali Rayate Mharal Bk Jambhul Phalegaon Kambare Varap .( Maharashtra State ) Name of the Block.No.Annexure .

No.Annexure . Place of Village of 2000 population Name of Name of the Bank perent Branch Name of Gram Name of Panchayant Revenue village Populatio Post n of Office/ Revenue Sub PO Village Yes/No 2669 No 2667 No 3623 No 1 Wadi 2 Chargaon 3 Ambarnath-R BOM SBI Dena Bank Badalapur Wadi Ulhasnagar-2 Chargaon Ambarnath Ambarnath-R Wadi Chargaon Ambarnath-R .( Maharashtra State ) Name of the Block.Ambarnath Sr.A Service Area Plan of Thane District .

No.( Maharashtra State ) Name of the Block.Murbad Sr.Annexure .A Service Area Plan of Thane District . Place of Village of 2000 population Name of Name of the Bank perent Branch Name of Gram Name of Panchayant Revenue village Populatio Post n of Office/ Revenue Sub PO Village Yes/No 2442 No 1 Mal BOM Shiroshi Mal Mal .

No.( Maharashtra State ) Name of the Block. Place of Village of 2000 population Name of Name of the Bank perent Branch Name of Gram Name of Panchayant Revenue village Populatio Post n of Office/ Revenue Sub PO Village Yes/No 2695 No 4308 No 3117 No 7557 Br.Annexure .A Service Area Plan of Thane District . opened by BOM 2971 No 4776 No 2739 No 2425 No 3053 No 2545 No 2844 No 2349 No 2827 No 2469 No 1 2 3 4 Atgaon Birwadi Kalambhe Asangaon BOM BOM BOM BOM Shahapur Shahapur Shahapur Shahapur Atgaon Birwadi Kalambhe Asangaon Atgaon Birwadi Kalambhe Asangaon 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Anjup Shirol Chondhe Bk Vehloli Asnoli Cherpoli Wafe Sapgaon Nadgaon Khatiwali BOM BOM BOM BOM BOM SBI SBI SBI SBI Dena Bank Kasara Kasara Shiroshi Kinhawali Kinhawali Shahapur Shahapur Shahapur Shahapur Wasind Anjup Shirol Chondhe Bk Vehloli Asnoli Cherpoli Wafe Sapgaon Nadgaon Khatiwali Anjup Shirol Chondhe Bk Vehloli Asnoli Cherpoli Wafe Sapgaon Nadgaon Khatiwali .Shahapur Sr.

Place of Village of 2000 population Name of Name of the Bank perent Branch Name of Gram Name of Panchayant Revenue village Populatio Post Office/ n of Revenue Sub PO Village Yes/No 2493 No 2017 No 2516 No 3131 No 2330 Yes 3867 No 4120 Yes 2083 Yes 3009 No 2482 Yes 2311 No 3070 No 2459 No 2133 2241 22842 6108 3466 5503 3623 4530 2014 2673 2056 5059 2117 2209 7887 2552 2524 No No No No Yes Yes No No No No No No No No No No No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ghiwali Chahade Dhuktan Haloli Nandore Kolavade Navapur Kumbhavali Durves Nandgaon T Kudan 12 Kurgaon 13 Savrai 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Padaghe Kharekuran Khaira Katkar Shigaon Sarawali Wadrai Kelava Road Mykhop Makunsar Gundal Shirgaon Khardi Tembhikhodave Salwad Naniwali Barhanpur BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM Union Bank Union Bank Union Bank Dena Dena Dena Dena Dena Dena Dena Dena Dena Dena SBI BOI BOI BOI BOI BOI BOI Dandi Palghar Palghar Pargaon Nawali Tarapur Tarapur Tarapur Manor Manor Boisar Boisar Boisar Umroli Palghar Boisar Boisar Boisar Boisar Mahim Mahim Mahim Saphale Boisar Satpati Edawan Edawan Boisar Boisar Boisar Ghiwali Chahade Dhuktan Haloli Nandore Kolavade Navapur Kumbhavali Durves Nandgaon T Kudan Kurgaon Savrai Padaghe Kharekuran Khaira Katkar Shigaon Sarawali Wadrai Kelava Road Mykhop Makunsar Gundal Shirgaon Khardi Tembhikhodave Salwad Naniwali Barhanpur Ghiwali Chahade Dhuktan Haloli Nandore Kolavade Navapur Kumbhavali Durves Nandgaon T Kudan Kurgaon Savrai Padaghe Kharekuran Khaira Katkar Shigaon Sarawali Wadrai Kelava Road Mykhop Makunsar Gundal Shirgaon Khardi Tembhikhodave Salwad Naniwali Barhanpur .Palghar Sr.A Service Area Plan of Thane District .( Maharashtra State ) Name of the Block.No.Annexure .

Umrale Gas Kasarali Usgaon Chandip Tilher Tembhi Chikhaldongra Vatar Satpale Kophrad (CT) Shirgaon Bilalpada Kopari Chandan sar Sakawar Kashid kopar Bhatane Saiwan Dhaniv Gokhiware Rangaon Kaular Vasalai Kaular Bk Naigaon Umele Chandra Arnala Killa Rajodi Wagholi Newale Bhuigaon Bk Kalamb Bhuigaon Kh. * Umrale* Gas* Kasarali* Usgaon Chandip* Tilher Tembhi* Chikhaldongra* Vatar* Satpale Kophrad (CT) * Shirgaon* Bilalpada* Kopari* Chandan sar* Sakawar Kashid kopar* Bhatane BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM Canara Canara Canara Canara Canara SBI SBI Dena Dena CBI CBI Arnala Nirmal Nirmal Nirmal Nirmal Nirmal Nirmal Nalasopara Nalasopara Virar Pelhar Pelhar Pelhar Agashi Agashi Agashi Agashi Agashi Virar Achole Virar Virar Virar Virar Syndicate Vajreshwari Syndicate Vajreshwari Syndicate Valiv Syndicate Valiv Syndicate Holi Syndicate Holi Syndicate Holi Syndicate Holi Syndicate Vadvali Syndicate Vadvali BOI Juchandra Arnala Killa Rajodi Wagholi Newale Bhuigaon Bk Kalamb Bhuigaon Kh.No. Umrale Gas Kasarali Usgaon Chandip Tilher Tembhi Chikhaldongra Vatar Satpale Kophrad (CT) Shirgaon Bilalpada Kopari Chandan sar Sakawar Kashid kopar Bhatane Saiwan Dhaniv Gokhiware Rangaon Kaular Vasalai Kaular Bk Naigaon Umele pada 2711 No 2334 No 4401 No 2185 yes 3972 No 20075 No 3640 No 2171 No 3765 No 2475 yes 4679 No 7071 yes 4638 No 26 Saiwan 27 Dhaniv* 28 Gokhiware* 29 Rangaon* 30 Kaular* 31 Vasalai* 32 Kaular Bk* 33 Naigaon* 34 Umele* 35 Chandra .( Maharashtra State ) Name of the Block :.Vasai Sr. Place of Village of 2000 population Name of Name of the Bank perent Branch Name of Gram Name of Panchayant Revenue village Populatio Post n of Office/ Revenue Sub PO Village Yes/No 2262 No 3527 No 5919 No 2156 No 3286 No 4976 yes 2787 yes 4555 yes 8135 yes 3134 No 2374 No 2314 No 3606 No 2842 No 2953 No 5704 No 3621 No 5276 No 3262 5808 3037 3630 No No No No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Arnala Killa Rajodi * Wagholi* Newale* Bhuigaon Bk* Kalamb Bhuigaon Kh.A Service Area Plan of Thane District .Annexure .

Annexure .A Service Area Plan of Thane District .( Maharashtra State ) pada* .

Of Maharashtra.36 Rajawali* 37 Sasunava ghar* 38 Girij* 39 Saloli* 40 Mulgaon* 41 Kochiwa de* Annexure . The matter is in Court of law and there is no further written clarification from Govt. . As excluded from Corporation area.Symbol star i.However due to peoples aggitation these villages then declared by State Govt.e.A Service Area Plan of Thane District . * mentioned on the village name indicates that these villages are included in corporation area of Vasai-Virar Muncipal Corporation.( Maharashtra State ) BOI Juchandra Rajawali Rajawali BOI Navaghar Sasunava Sasunava ghar ghar BOI Bangali Girij Girij naka BOI Bangali Saloli Saloli naka BOI Tamtalav Mulgaon Mulgaon BOI Tamtalav Kochiwa Kochiwa de de 2319 yes 2049 yes 3030 No 4355 No 2920 No 2604 No Note.

No. Dhamangaon Amane Lonad Shivanagar Pimpalgaon Ranjnoli Gove Pimplas Kon 32 Kalwar 33 Vadunavghar 34 Karivali 35 Shelar Syndicate Bank Syndicate Bank Syndicate Bank Syndicate Bank Bhiwandi Bhiwandi Bhiwandi Bhiwandi Kalwar Vadunavghar Karivali Shelar Kalwar Vadunavghar Karivali Shelar 2584 No 12932 No 10612 No . Dhamangaon Amane Lonad Shivanagar Pimpalgaon Ranjnoli Gove Pimplas Kon Paygaon Paye Borivali Tr Bhadane Mankoli Vehele Dive Alimghar Lakhiwali Katai Junandurkhi Khoni Kewani Kalher Kasheli Anjur Rahanal Purne Akloli Mahapoli Koliwali Kawad kh.( Maharashtra State ) Name of the Block :.Annexure . Place of Village of 2000 population Name of Name of the Bank perent Branch Name of Gram Name of Panchayant Revenue village Populatio Post n of Office/ Revenue Sub PO Village Yes/No 2068 No 3248 No 5115 No 2456 No 2310 No 2340 No 2835 No 3353 No 2261 No 11252 No 3208 No 22686 No 2186 No 7485 No 2345 No 2937 No 6906 No 5368 No 2700 No 4439 No 2294 No 2843 No 2025 No 2501 No 2214 No 2433 No 2023 2760 2795 3386 15159 No No No No Branch opened by Union Bank 2941 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Paygaon Paye Boriwali-TR Bhadane Mankoli Vehele Dive Alimghar Lakhiwali Katai Junandurkhi Khoni Kewani Kalher Kasheli Anjur Rahanal Purne Akloli Mahapoli Koliwali 22 Kawad Kh. 23 Dhamangaon 24 Amane 25 Lonad 26 Shivanagar 27 28 29 30 31 Pimpalgaon Ranjnoli Gove Pimplas Kon BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM CBI CBI CBI CBI CBI CBI CBI CBI CBI CBI BOB IDBI Union Bank Union Bank Indian Bank BOI Dena Bank Dena Bank SBI SBI SBI SBI Union Bank Bhiwandi Bhiwandi Padgha Padgha Narpoli Narpoli Narpoli Narpoli Kambe Kambe Kambe Kambe Bhiwandi Bhiwandi Bhiwandi Bhiwandi Bhiwandi Bhiwandi Ganeshpuri Bhiwandi Angaon Angaon Bhiwandi Bhiwandi Bhiwandi Bhiwandi Bhiwandi Bhiwandi Bhiwandi Bhiwandi Kon Paygaon Paye Borivali Tr Bhadane Mankoli Vehele Dive Alimghar Lakhiwali Katai Junandurkhi Khoni Kewani Kalher Kasheli Anjur Rahanal Purne Akloli Mahapoli Koliwali Kawad Kh.Bhiwandi Sr.A Service Area Plan of Thane District .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful