P. 1
BNM 10-2008

BNM 10-2008

|Views: 826|Likes:

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Camera Nationala a Cartii on Nov 07, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/21/2013

ISSN 1857-0550

B
B
I
I
B
B
L
L
I
I
O
O
G
G
R
R
A
A
F
F
I
I
A
A

N
N
A
A
Ţ
Ţ
I
I
O
O
N
N
A
A
L
L
Ă
Ă

A
A

M
M
O
O
L
L
D
D
O
O
V
V
E
E
I
INr 10
2008

CNCM
Chişinău 2008

MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
National Bibliography
of MoldovaBooks. Abstracts. Thesis.
Magazine and newspaper articles
Published from 1958
Issued once a month2008
Nr 10


NBCM
Chişinău 2008
MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA


Bibliografia
Naţională a MoldoveiCărţi. Autoreferate. Teze.
Articole din reviste şi ziare.Se editează din anul 1958
Apare lunar2008
Nr 10CNCM
Chişinău 2008

Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ
Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Efimia MACRINICI
Claudia BÂGU
Nina MICHERIN
Ludmila CORGHENCIRedactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONACDESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of
Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul
1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. :
Valentina Chitoroagă, Efimia Macrinici, Renata Cozonac [et al.] ; red.
resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. :
Camera Naţ. a Cărţii, 2008 (Valinex SA). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-
9975-9730-3-8
Nr 10, 2008. – 2008. – 256 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
– 50 ex. – ISBN 978-9975-49-000-9

015(478)Prefaţă – Vezi Nr 1


 Camera Naţională a Cărţii
din Republica Moldova, 2008

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

5

CRONICA CĂRŢII

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958
BOOK ANNALS

PUBLISHED FROM 1958


OCTOMBRIE

2008
NR 10
(1865-2156)

OCTOBER

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1865. Realizări inovative în domeniul viti-viniciol : Ed. specială a Conf. Intern.
consacrate comemorării m. c. AŞM Petru Ungurean (1894-1975), 18-19 sept. 2008 : Lucr.
şt. / Inst. Naţ. pentru Viticultură şi Vinificaţie din Rep. Moldova ; col. red. : Constantin Dadu
(red. şef), Nicolae Taran, Emil Rusu [et al.]. – Ch. : UASM, 2008. – 258 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-64-124-1
[2008-1829]
- - 1. Inovaţii – Viticultură – Vinificaţie. 2. Viticultură – Inovaţii. 3. Vinificaţie – Ino-
vaţii.
001.891:[634.8+663.2/.3](082)=135.1=111=161.1
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1866. Andronati, Nicolae
Fiabilitatea calculatoarelor : [pentru uzul studenţilor] / Ni colae Andronati, Oleg V.
Şcerbakov. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 169, [1] p. : fig., tab. ;
20 cm.
Bibliogr.: p. 169-170 (31 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-67-463-8
[2008-1961]
- - 1. Calculatoare – Fiabilitate. 2. Fiabilitatea calculatoarelor.
004(075.8)
1867. Cotelea, Vitalie
Microsoft SQL Server 2005 : Lucr. practice la cursul "Baze de date" / Vitalie Cote-
lea, Marian Cotelea ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Cibernetică şi Informatică
Economică". – Ch. : Dep. Ed.-poligr. al ASEM, 2008. – 175 p. : fig., tab. ; 28 cm.
150 ex.
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

6
ISBN 978-9975-75-389-0
46,50 lei. – [2008-2045]
- - 1. Baze de date – Sistemul SQL.
004.6(076.5)
1868. Popov, Lidia
Indicaţii metodice cu aplicaţii şi însărcinări practice pentru lucrări de laborator la
disciplina "Tehnologii informaţionale de comunicare" : Modulul Procesorul Microsoft Excel
2002(XP) : (pentru studenţii fac. de Econ. şi Ştiinţe ale Naturii şi Agro-ecologie) / Lidia
Popov. – Bălţi : USP "Alecu Russo", 2006. – 157, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 158 (11 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9555-4-6
[2008-1854]
- - 1. Tehnologii informaţionale de comunicare.
004.7(076.5)
1869. Popov, Lidia
Indicaţii metodice cu aplicaţii şi însărcinări practice pentru lucrări de laborator la
disciplina "Tehnologii informaţionale de comunicare" : Modulul Procesorul textual Word
2002(XP) : (pentru studenţii fac. de Econ. şi Şt. ale Naturii şi Agro-ecologie) / Lidia Popov. –
Bălţi : USP "Alecu Russo", 2006. – 151, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 151 (18 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-50-016-6
[2008-1853]
- - 1. Tehnologii informaţionale de comunicare.
004.7(076.5)
1870. Ţapcov, Varvara
Excel and Access : (tutorial) / Varvara Ţapcov ; Acad. of Economic Studies of
Rep. Moldova. – Ch. : ASEM, 2008. – 263 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 262-263 (28 tit.). – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-426-2
[2008-2084]
- - 1. Excel – Program de sistem. 2. Acces – Program de sistem.
004.45(075.8)
005 Management
1871. Carp, Iurie
Comunicare managerială : Curs univ. / Iurie Carp, Anatolie Budevici ; Univ. de
Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Ch. : "Valinex" SA, 2008. – 176 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 170-171 (56 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-082-0
[2008-1991]
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

7
- - 1. Comunicare managerială.
005:796.062(075.8)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
1872. Aniversări culturale ... / alcăt. : Lilia Tcaci, Maria Harea, Tamara Croitoru
[et al.] ; Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă". – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA).
– 20 cm.
... 2009. – 2008. – 190, [2] p. – Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor. – 1000 ex. – ISBN
978-9975-72-168-4. – [2008-1883]
- - 1. Aniversări culturale, 2009. 2. Cultură – Aniversări, 2009.
008(058)
1873. "De la diversitatea lingvistică spre educaţia multilingvistică şi mult i-
culturală", conf. intern. (2006 ; Chişinău). De la diversitatea lingvistică spre educaţia
multilingvistică şi multiculturală = От языкового многообразия к полиязычному и мульти-
культурному образованию = From cultural and linguistic diversity to multilingual and multi-
cultural education : Materialele conf. intern., 5-6 dec. 2006, Chişinău / под общ. ред. :
Атанасии/Татьяны Стояновой. – К. : "Vector V-N" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
– 239, [1] p. ; 20 cm.
Antetit.: Centrul pentru Problemele Minorităţilor. – Text paral.: lb. rom., engl., ru-
să. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9977-3-7
[2008-1932]
- - 1. "De la diversitate lingvistică spre educaţia multilingvistică şi multiculturală" –
Conferinţă internaţională.
008:323.15(082)=135.1=111=161.1
1874. Dialogul culturilor în paginile revistei "Kultura" = Dialog kultur na łamach
paryskiej "Kultury", 26 sept. 2008 : materialele conf. / Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi,
Centrul de Lb. şi Cultură Poloneză, Inst. Polonez din Bucureşti ; trad. în lb. rom. : Lucia
Ţurcanu. – Bălţi : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 23, [7] ; 23, [7] p. : fot. ; 21 cm.
Text paral.: lb. rom., polonă. – F. f. de tit. – Pag. paral. – Carte-valet
("перевертыш"). – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Pomoc Polakom na Wschodzie,
din fondurile Senatului Rep. Polone
[2008-2009]
- - 1. Cultură.
008(082)=135.1=162.1
1875. Белорусские криницы Молдовы : Летопись Белорус. общины Рес-
публики Молдова / Белор. Община в РМ ; текст : И. А. Кец ; редкол. : А. А. Коркина, Н.
И. Шляпо, А. В. Плешка [и др.]. – К. : "Grafic Desing" SRL, 2008. – 182 p., [54] p. : fot. ; 20
cm.
ISBN 978-9975-9897-1-8
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

8
[2008-1867]
- - 1. Cultură – Bieloruşi – Republica Moldova (rusă). 2. Comunitatea bielorusă
din Republica Moldova (rusă).
[008:323.13](478=161.3)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1876. Alexandru Abramciuc : [inginer, profesor univ.] : Biobibliografie / alcăt. :
Maria Fotescu, Elena Scurtu ; red. coord. : Elena Harconiţă, Margareta Curtescu ; Univ. de
Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Bibl. Şt. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2006. – 169 p. : des.,
fot. ; 25 cm. – (Personalităţi universitare bălţene).
Texte: lb. rom., rusă. – 50 ex.
ISBN 978-9975-931-96-0
[2008-1858]
- - 1. Abramciuc, Alexandru, 1952-2001, profesor universitar, inginer – Biobiblio-
grafie.
016:[62+929 Abramciuc]
1877. Catalogul publicaţiilor elaborate de bibliotecile academice, universitare şi
specializate din Republica Moldova / alcăt.: Dora Caduc, Elena Stratan, Lina Mihaluţa [et
al.] ; red. resp.: Elena Harconiţă ; red. bibliogr.: Galina Mostovic. – Bălţi : [Univ. de Stat
"Alecu Russo" din Bălţi], 2008. – 234, [1] p. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-931-18-2
[2008-2028]
- - 1. Biblioteci – Lucrări elaborate – Republica Moldova – Indici bibliografici.
016:027.7(478)
1878. Galina Furdui : [poetă] : Biobibliografie / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu",
Centrul Academic Intern. "Eminescu" ; alcăt.: Vladimir Furdui ; red. bibliogr.: Taisia Foiu ;
ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2008. – 308, [3] p. : il. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-52-030-0
[2008-1844]
- - 1. Furdui, Galina, 1946-…, poetă – Biobibliografie.
016:[821.135.1(478).09+929 Furdui]
1879. Iulia Hasdeu / Camille Armand (1869-1888) : [scriitoare română] : Biobi-
bliografie / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Centrul Naţ. de Hasdeulogie ; elab.: Cristina
Decusară-Bocşan ; coord. : Clara Balmuş şi Pavel Balmuş ; red. bibliogr. : Ludmila Pânzari
; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2008. – 52 p. : il. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-52-032-4
[2008-1838]
- - 1. Hasdeu, Iulia, 1869-1888, scriitoare română – Biobibliografie.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

9
016:[821.135.1.09+929Hasdeu]
1880. Întreprinderea Editorial-Poligrafică "Ştiinţa", ed. (Chişinău). Î.E.-P.
"Ştiinţa" : Catalogul colecţiilor. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 27 p. : il.
color. ; 25 x 21 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – F. f. de tit.
[2008-2077]
- - 1. Cataloage de edituri – Întreprinderea Editorial-Poligrafică "Ştiinţa" – Chişi-
nău.
017.4(478-25)
1881. Moldpresa : Abonarea la ediţii periodice … : Cat. – Ch. : "Moldpresa" SA,
2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 30 cm. – ISSN 1857-176.
… 2009. – 2008. – 106 p. : tab. – Text: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – F. f. de tit.
– 1000 ex. – ISBN 978-9975-9920-3-9. – [2008-1889]
- - 1. Moldpresa, 2009 – Cataloage. 2. Abonare, 2009 – Cataloage. 3. Ziare –
Abonare, 2009 – Cataloage. 4. Reviste – Abonare, 2009 – Cataloage.
017:050
1882. O familie de intelectuali basarabeni : Claudia Slutu-Grama, Dumitru C.
Grama, Steliana Grama : Triptic biobiliogr. / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Bibl. Publică
"Ovidius" ; alcăt. : Ion Madan, Elena Butucel, Margareta Cebotari [et al.] ; red. bibliogr. :
Margareta Cebotari, Taisia Foiu ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : "Grafema Libris"
SRL, 2008. – 304 p. il. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-52-031-7
[2008-1841]
- - 1. Slutu-Grama, Claudia, 1947- …, bibliolog, poetă – Biobibliografie. 2. Grama,
Dumitru, 1943- …, jurist – Biobibliografie. 3. Grama, Steliana, 1974-2006, poetă – Biobiblio-
grafie.
016:[821.135.1(478).09+34+929Grama]
1883. Petru Galeţchi (1938-2004) : [microbiolog, profesor univ.] : Biobibliografie
/ Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Bibl. Şt. Medicală ; alcăt. :
Stela Prohniţchi. – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 46 p. ; 21 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-915-37-3
[2008-2050]
- - 1. Galeţchi, Petru, 1938-2004, microbiolog – Biobibliografie.
016:[579.61+929Galeţchi]
1884. Un promotor consecvent al ştiinţei şi sportului – Veaceslav Manolachi : Bi-
obibliografie / Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Biblioteca ; alcăt. : Ana Ciumaşi ;
trad. în lb. rusă : Nina Narschina. – Ch. : "Valinex" SA, 2008. – 142 p. : fot. ; 21 cm.
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

10
Texte: lb. rom., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-68-074-5
[2008-1947]
- - 1. Manolachi, Veaceslav, 1958-…, maestru în sport la lupta Judo şi Sambo –
Biobibliografie.
016:[796/799+929Manolachi]
1885. Zinaida Radu : La porţile înţelepciunii : Studium in honoris / Univ. Liberă
Intern. din Moldova, Dep. Inform. Biblioteconomic ; [alcăt.]: Natalia Ghimpu, Svetlana Cârlan
; red. biblioteconomică-şt. : Ludmila Corghenci ; red. bibliogr. : Valentina Chitoroagă ; red. şi
trad. textului în lb. fr. : Ghenadie Râbacov ; ed. îngrijită de Zinaida Sochircă. – Ch. : ULIM,
2008 (Tipogr. "Foxtrot" SRL). – 89 p. : fot., fot. color, [1] f. port. ; 21 cm. – (Colecţia
"Universitaria" ; Fascicula a 34-a).
50 ex.
ISBN 978-9975-934-41-1
[2008-1975]
- - 1. Radu, Zinaida, 1938-…, filolog – Biobibliografie.
016:[811.133.1+929 Radu]
1886. Украïнци в культурi Молдови = Ucrainenii în cultura Moldovei : Bibliogr.
tematică / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Bibl. Publică "Lesea Ukrainka" ; сост : Людмила
Заимова, Віктор Кожухар ; видповидальна за вып. : Лiдiя Кулiковська. – Ch. : "Grafema
Libris" SRL, 2008. – 80 p. : imagini ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-52-033-1
[2008-1840]
- - 1. Cultură – Ucraineni – Indici bibliografici.
016:008(478=161.2)
02 BIBLIOTECONOMIE
1887. Concursul "Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţe-
lor informării", 2004-2007 / Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Bibl. Şt. a Univ. de Stat
"Alecu Russo" ; alcăt.: Elena Harconiţă ; red. bibliogr.: Irina Zalîgaev. – Bălţi : [Univ. de Stat
"Alecu Russo" din Bălţi], 2008. – 39 p. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-931-21-2
[2008-2027]
- - 1. Biblioteconomie. 2. Bibliografie.
02+016
1888. "Dimensiuni manageriale în activitatea instituţiei info-bibliotecare:
concepte, experienţe, orientări", conf. şt. intern. (2007 ; Chişinău). Dimensiuni manage-
riale în activitatea instituţiei info-bibliotecare: concepte, experienţe, orientări : Materialele
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

11
conf. şt. intern. din 17 oct. 2007, Chişinău / dir. publ.: Andrei Galben ; coord. şt.: Mihai
Şleahtiţchi ; abstracte în lb. engl.: Ana Tomşa ; red. resp.: Ludmila Corghenci, Hermina
Anghelescu. – Ch. : ULIM, 2008. – 93, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm. – ULIM – 15 ani de ascensi-
une.
Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Inform. Biblioteconomic. – Texte:
lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-934-40-4
[2008-2044]
- - 1. "Dimensiuni manageriale în activitatea instituţiei info-bibliotecare: concepte,
experienţe, orientări" – Conferinţă ştiinţifică internaţională.
02(082)=135.1=111
1889. Ordonarea notiţelor bibliografice în bibliografii bazată pe Clasificarea Ze-
cimală Universală : Tabele de clasificare / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; elab. :
Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ed a 2-a, modificată şi compl. – Ch. :
CNC, 2008 (Tipogr. "Valinex" SA). – 93 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9730-2-1
[2008-1990]
- - 1. Clasificare Zecimală Universală.
025.45
1890. Plan de acţiuni pentru realizarea primei etape (2008-2012) a Strategiei … /
elab. : Lidia Kulikovski, Larisa Câşlaru, Tatiana Coşeriu [et al.] ; Bibl. Municipală "B. P.
Hasdeu". – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2008. – 22 cm.
… 2008-2017. – 2008. – 13 p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-52-028-7. – [2008-
1842]
- - 1. Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" – Chişinău – Plan.
027.52(478-25)
1891. Plan strategic de dezvoltare pentru perioada … / elab. : Lidia Kulikovski,
Larisa Câşlaru, Tatiana Coşeriu [et al.] ; Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu". – Ch. : "Grafema
Libris" SRL, 2008. – 28 cm.
… 2008-2017. – 2008. – 32 p. : fot. – 100 ex. – ISBN 978-9975-52-029-4. –
[2008-1843]
- - 1. Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" – Chişinău – Strategie.
027.52(478-25)
030 Lucrări de referinţă generale
1892. Curiozităţi de ieri şi de azi : între legendă şi realitate pentru cititorii cu vâr-
sta între 9 şi 99 de ani / coord. : Ala Bujor. – Ed. a 2-a, revăz. şi compl. – Ch. : "Epigraf"
SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 303, [1] p. : il. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 302 (17 tit.). – 2000 ex.
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

12
ISBN 978-9975-947-40-4
[2008-1906]
- - 1. Curiozităţi.
030
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
1893. "International Conference of Young Researches", intern. conf. (6 ;
2008 ; Chişinău). International Conference of Young Researchers, nov. 6-7, 2008 Chisi-
nău, Moldova, 6 ed. : Scientific abstracts / org. com. : Ciorbă Valeriu, Ciumac Daniela,
Prodius Denis [et al.] ; scientific com. : Ciorbă Valeriu (chairman), Badicean Dumitru,
Elenciuc Daniela [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2008. – 235 p. : fig. ; 21 cm.
Antetit.: Moldovan Assoc. of Young Researchers "Pro-Science", Min. of Education
and Youth, Rep. of Moldova, Acad. of Sciences of Moldova. – Texte: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-70-769-5
[2008-2049]
082:001.32=135.1=111=161.1
1894. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Analele Ştiinţifice
ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova / MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-
Comerc. din Moldova ; col. red. : Tudor Maleca (red.-şef), S. Petrovici, V. Botnariuc [et al.].
– Ch. : CEP USM, 2008. – 303, [1] p. : fig., scheme, tab. ; 29 cm. – ISSN 1857-1239.
Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 85 ex.
ISBN 978-9975-70-726-8
[2008-1828]
- - 1. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova – Anale.
082+378.633.9(478-25)=135.1=161.1
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
1895. Bacharan, Nicole
Dragostea pe înţelesul copiilor noştri : cu Isabelle, Caroline, Johanna, Antonin şi
Celia / Nicole Bacharan, Dominique Simonnet ; trad. din fr. de Georgeta Barbu-Anghel ;
cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 94, [2] p. ; 20 cm. – (Co-
lecţia "Verde" / coord. de Vitalie Coroban).
Tit. orig.: L‘amour expliqué à nos enfants. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-529-6
[2008-2059]
- - 1. Dragostea pe înţelesul copiilor.
087.5:177.61
1896. Ben Jelloun, Tahar
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

13
Islamul pe înţelesul copiilor / Tahar Ben Jelloun ; trad. din fr. : Iona-Crina Coroi. –
Ch. : "Cartier" SRL, 2008 (Combinatul Poligr.). – 94, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Verde" /
coord. de Vitalie Coroban).
Tit. orig.: L'Islam expliqué aux enfants. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-524-1
[2008-1944]
- - 1. Islamul pe înţelesul copiilor.
087.5:28
1897. De la 1 la 10. Cumpărăturile Emiliei / trad. din fr. : Gheorghe Chiriţă ; il. :
Debbie Clark. – Ch. : Arc, 2007 [(Tipărit în China)]. – 20 p. : il. color ; 16 cm. – (Colecţia
"Învăţăm să numărăm").
Prez. cartonat. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-436-8 (Arc). – ISBN 978-973-88647-1-9 (Casteea)
[2008-1848]
- - 1. Matematică pentru preşcolari.
087.5:373.2
1898. De la 1 la 10. Emilia la fermă / trad. din fr. : Gheorghe Chiriţă ; des. :
Debbie Clark. – Ch. : Arc, 2007 [(Tipărit în China)]. – 20 p. : il. color. ; 16 cm. – (Colecţia
"Învăţăm să numărăm").
Prez. cartonat. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-434-4 (Arc). – ISBN 978-973-88647-0-2 (Casteea)
[2008-1846]
- - 1. Matematică pentru preşcolari.
087.5:373.2
1899. De la 1 la 10. Jucăriile lui Nicolae / trad. din fr. : Gheorghe Chiriţă ; il. :
Debbie Clark. – Ch. : Arc, 2007 [(Tipărit în China)]. – 20 p. : il. color ; 16 cm. – (Colecţia
"Învăţăm să numărăm").
Prez. cartonat. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-435-1 (Arc). – ISBN 978-973-88637-9-8 (Casteea)
[2008-1847]
- - 1. Matematică pentru preşcolari.
087.5:373.2
1900. De la 1 la 10. Nicolae şi puii de animal / trad. din fr. : Gheorghe Chiriţă ; il. :
Debbie Clark. – Ch. : Arc, 2007 [(Tipărit în China)]. – 20 p. : il. color. ; 16 cm. – (Colecţia
"Învăţăm să numărăm").
Prez. cartonat. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-433-7 (Arc). – ISBN 978-973-88637-8-1 (Casteea)
[2008-1845]
- - 1. Matematică pentru preşcolari.
087.5:373.2
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

14
1901. Duquesne, Jacques
Dumnezeu pe înţelesul nepoţilor mei / Jacques Duquesne ; trad. din fr. de Adrian
Ciubotaru ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 86 p. ; 20
cm. – (Colecţia "Verde" / coord. de Vitalie Coroban).
Tit. orig.: Dieu expliqué à mes petits-enfants. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-526-5
[2008-2058]
- - 1. Dumnezeu pe înţelesul copiilor.
087.5:231
1902. Învaţă şi colorează : [carte de colorat] / pict. : Alexei Gurschi. – Ch. : "Con-
tinental Grup" SRL, 2008. – 60 p. : des. ; 20 cm. – (Bunicuţa pentru copii).
F. f. de tit. – 7000 ex.
ISBN 978-9975-9979-3-5
[2008-1905]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
1903. Le Goff, Jacques
Evul mediu pe înţelesul copiilor / Jacques Le Goff ; în colab. cu Jean-Louis
Schlegel ; trad. din fr. : Nicoleta Loredana Moroşan ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier,
2008 (Combinatul Poligr.). – 124, [2] p. : il. ; 20 cm. – (Colecţia "Verde"/ coord. de Vitalie
Coroban).
Tit. orig.: Le moyen âge expliqué aux enfants. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-398-8
[2008-1943]
- - 1. Istoria pe înţelesul copiilor.
087.5:94
1904. Lucas, Patricia
Divorţul pe înţelesul copiilor / Patricia Lucas, Stephane Leroy ; trad. din lb. fr. :
Raluca-Nicoleta Balaţchi ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.).
– 93, [2] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Verde" / coord. de Vitalie Coroban).
Tit. orig.: Le divorce expliqué à nos enfants. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-397-1
[2008-1942]
- - 1. Divorţul pe înţelesul copiilor.
087.5:173.1
1905. Nouă poveşti : [carte pentru cei mici] / trad. şi adapt. : Anatolie Rotari. –
Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Continental Grup" SRL). – 52 p. : des. ; 15 cm. – (Bunicuţa pentru
copii).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9843-6-2 (eronat)
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

15
[2008-1904]
- - 1. Poveşti.
087.5:821-93
1906. [Patru poveşti] : [carte pentru cei mici] / aut. : Anatol Rotari. – Ch. : ÎI "Ro-
tari-Xenia", 2007 (Tipogr. "Continental Grup" SRL). – 24 p. : des. ; 15 cm. – (Bunicuţa pen-
tru copii).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9843-0-0
[2008-1903]
- - 1. Poveşti.
087.5:821-93
1907. Sârbu, Ilie
Învăţăm să desenăm / Ilie Sârbu ; pict. : Ana Babiuc şi Stanislav Babiuc. – Ch. :
"Balacron" SRL. – 32 p. : il. ; 22 cm. – (Începe şcoală).
Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-100-53-3
[2008-1997]
- - 1. Carte de colorat.
087.5
1908. Vehicule : [carte jucărie] / pict. : Svetlana Mânăscurtă. – [Ch.] : "Iunie
Prim" SRL, [2008]. – [10] p. : il. color ; 8 x 10 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-9993-7-3 (cartonată)
[2008-2034]
- - 1. Carte jucărie.
087.5:656.1
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
1909. Şaptefraţi, Silvia
Filosofia modernă : (Material didactic) / Silvia Şaptefraţi ; Acad. "Ştefan cel Mare"
a MAI, Catedra "Ştiinţe socio-umane". – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Acad. "Ştefan cel Mare" a
MAI al Rep. Moldova). – 152 p. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-930-22-2
[2008-1977]
- - 1. Filozofie.
1/14(075.8)
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

16
2 RELIGIE. TEOLOGIE
22 BIBLIA
1910. Biblia
Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament : Cu trimiteri / Soc.
Biblică Interconfesională din Rep. Moldova. – Ch. : Soc. Biblică Interconfesională din Rep.
Moldova, 2008 (Soc. Biblică din Korea). – 1223 p. ; 13 x 19 cm.
3500 ex.
ISBN 978-9975-909-25-9 (în cop. tare)
[2008-2029]
- - 1. Biblia.
222/225
1911. Biblia
Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament : Cu trimiteri / Soc.
Biblică Interconfesională din Rep. Moldova. – Ch. : Soc. Biblică Interconfesională din Rep.
Moldova, 2008 (Soc. Biblică din Korea). – 1223 p. ; 13 x 20 cm.
Prezentare în teacă de piele. – 1100 ex.
ISBN 978-9975-909-26-6
[2008-2030]
- - 1. Biblia.
222/225
1912. Biblia
Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament : Cu trimiteri / Soc.
Biblică Interconfesională din Rep. Moldova. – Ch. : Soc. Biblică Interconfesională din Rep.
Moldova, 2008 (Soc. Biblică din Korea). – 1223 p. ; 11 x 17 cm.
Prezentare în teacă de piele. – 1100 ex.
ISBN 978-9975-909-27-3
[2008-2031]
- - 1. Biblia.
222/225
1913. Biblia
Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament : Cu trimiteri / Soc.
Biblică Interconfesională din Rep. Moldova. – Ch. : Soc. Biblică Interconfesională din Rep.
Moldova, 2008 (Soc. Biblică din Korea). – 1223 p. ; 26 cm.
Prezentare în teacă de piele. – 600 ex.
ISBN 978-9975-909-28-0
[2008-2032]
- - 1. Biblia.
222/225
1914. Biblia
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

17
Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament : Cu trimiteri / Soc.
Biblică Interconfesională din Rep. Moldova. – Ch. : Soc. Biblică Interconfesională din Rep.
Moldova, 2008 (Soc. Biblică din Korea). – 1223 p. ; 11 x 16 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-909-29-7 (în cop. tare)
[2008-2033]
- - 1. Biblia.
222/225
3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
1915. Evaluarea şi diagnosticarea conflictelor dintre APC şi APL de ambele ni-
vele şi dintre APL de nivelul doi şi APL de nivelul unu : St. de cercet. / Agenţia pentru Susţi-
nerea Învăţ. Juridic şi a Organelor de Drept "Ex Lege" ; experţi : Valeriu Zubco, Ion Crean-
gă, Corneliu Gurin. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 96 p. ; 30 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 95-96 (32 tit.). – Apare cu
sprijinul Fundaţiei Soros Moldova. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-80-162-1
[2008-1811]
- - 1. Cercetare socială – Conflicte – Administraţie publică.
[303:352/354+316.48](082)=135.1=161.1
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
1916. Булат, Г. Ф.
Статистика : Курс лекций : Для студентов экон. спец. / Г. Ф. Булат, И. В. Зе-
ленцева. – Bălţi : Univ. de Stat "Alecu Russo", 2006. – 231, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 231 (30 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-50-011-1
[2008-1857]
- - 1. Statistică (rusă).
311(075.8)
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1917. Bugetul sensibil la dimensiunea de gen în practică : Man. de instruire /
Unifem Moldova. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 70 p. ; 24 cm.
F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-164-5 (broşat)
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

18
[2008-1810]
- - 1. Egalitate de gen.
316.346.2(075)
1918. Bugetul sensibil la dimensiunea de gen şi drepturile reproductive ale fe-
meilor : Pachet de resurse / UNFPA, UNIFEM. – Ch. : "Bons Office" SRL, 2008. – 92 p. ; 24
cm.
F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-023-5 (broşat)
[2008-1809]
- - 1. Egalitate de gen.
316.346.2-055.2(075)
1919. Proiectul "Sacul de Rufe murdare" – inegalităţile de gen care nu sunt doar
la suprafaţă : [studiu] / UNIFEM Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). –
32 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 31-32 (18 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-011-2
[2008-1808]
- - 1. Egalitate de gen.
316.346.2
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
1920. Să comunicăm fără bariere : Spre o asistenţă soc. de azi şi de mâine : Ma-
teriale didactice : Nivel avansat – utilizator profesionist / Liuba Petrenco, Sabina Corniciuc,
Ala Zavadschi [et al.] ; Asoc. Naţ. a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM). – Ch. :
"Trigraf-tipar" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 64 p. ; 30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9600-7-6
[2008-1919]
- - 1. Comunicare.
316.77(075)
1921. Să comunicăm fără bariere : Spre o creştere econ. premisă a dezvoltării
durabile : Materiale didactice : Nivel avansat – utilizator profesionist / Sabina Corniciuc, Ala
Zavadschi, Liuba Petrenco, [et al.] ; Asoc. Naţ. a Trainerilor Europeni din Moldova
(ANTEM). – Ch. : "Trigraf-tipar" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 87 p. : il. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9600-2-1
[2008-1930]
- - 1. Comunicare.
316.77(075)
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

19
32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
1922. К генезису ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии = On the origins
of the situation around Abkhazia and South Ossetia = Le genèse de la situation autour de
l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud / Посольство Рос. Федерации в Респ. Молдова. – К. : Б.
и., 2008. – 35 p. : il. ; 24 cm.
Text paral.: lb. engl., fr., rusă
[2008-2006]
- - 1. Republica Abhazia – Conflicte politice (rusă, engl., fr.). 2. Regiunea auto-
nomă Yugo-Osetină – Conflicte politice (rusă, engl., fr.).
321/323(479.224+479.225)=161.1=111=133.1
323/324 Politică internă
1923. Iluzia anticomunismului : Lecturi critice ale Raportului Tismăneanu /
coord.: Vasile Ernu, Costi Rogozanu, Ciprian Şiulea [et al.]. – Ch. : Cartier, 2008 (Combina-
tul Poligr.). – 275, [4] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Inga Druţă).
Bibliogr. în notele de subsol. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-202-8 (în cop. tare)
[2008-1941]
- - 1. Anticomunism.
323/324(082)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
1924. "Procesul integrării europene : istorie, prezent şi perspective", conf.
şt. interuniv. (2007 ; Chişinău). Procesul integrării europene : istorie, prezent şi perspecti-
ve : Materialele Conf. şt. interuniv. : Anul de studii 2006-2007 / coord. : Arina Kraijdan, An-
ton Moraru ; red. şt. : Anton Moraru. – Ch. : Perspectiva, 2008 (ÎI "Alina Scorohodova"). –
196, [4] p. : il. ; 30 cm.
Antetit.: Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Univ. "Perspectiva-INT". –
Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-9986-3-5
[2008-1955]
- - 1. "Procesul integrării europene : istorie, prezent şi perspective" – Conferinţă
ştiinţifică inter-universitară.
327(4):327(478)(082)=135.1=111=161.1
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
1925. Filip, Nelly
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

20
Teoria economică : (curs universitar) / Filip Nelly, Olga Sorocean ; Acad. de Studii
Econ. a Moldovei. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Primex Com" SRL). – 404 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 404-406 (41 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-9999-0-8
[2008-1824]
- - 1. Teorie economică.
330.1(075.8)
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
1926. Casiadi, Oleg
Migraţia: subiecte şi subiecţi / Oleg Casiadi, Sergiu Porcescu. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova). – 338 p. : graf., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 278-293 (207 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-930-50-5
[2008-1980]
- - 1. Migraţie.
331.556
1927. Catalogul formării sindicale / Inst. Muncii ; elab.: Liliana Poştan, Dumitru
Şandru, Mihai Dutca [et al.]. – Ed. a 3-a. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. SA "CRIO"). – 54 p. ;
25 cm.
300 ex.
[2008-2076]
- - 1. Sindicate – Instruire.
331.105.42
1928. Copii mici cu griji mari : Broşură pentru părinţi despre munca copilului în
Moldova / Centrul Naţ. de Prevenire a Abuzului faţă de Copii ; Org. Intern. a Muncii, Progr.
Intern. pentru Eliminarea Muncii Copilului ; coord. ed. : Svetlana Haraz. – Ed. a 2-a. – Ch. :
"Casa Imago" SRL, 2007. – 8 p. : il. color ; 21 x 21 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Dep. Muncii al Statelor Unite ale Americii
(USDOL) şi Guvernului Rep. Federale Germania. – 8000 ex.
ISBN 978-9975-9845-7-7
[2008-2071]
- - 1. Munca copilului – Republica Moldova.
331.526-053.2(478)
1929. Este bine să muncesc ? : Broşură despre munca copilului în Moldova :
pentru adolescenţi de la 13 la 18 ani / Centrul Naţ. de Prevenire a Abuzului faţă de Copii,
Org. Intern. a Muncii, Progr. Intern. pentru Eliminarea Muncii Copilului ; coord. ed. :
Svetlana Haraz. – Ed. a 2-a. – Ch. : "Casa Imago" SRL, 2007. – 12 p. : il. color ; 21 x 21 cm.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

21
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Dep. Muncii al Statelor Unite ale Americii
(USDOL) şi a Guvernului Rep. Federale Germania. – 8000 ex.
ISBN 978-9975-9845-9-1
[2008-2073]
- - 1. Munca copilului – Republica Moldova.
331.526-053.2(478)
1930. Este bine să munceşti ? : Broşură despre munca copilului în Moldova :
pentru copii de la 7 la 12 ani / Centrul Naţ. de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, Org. I n-
tern. a Muncii, Progr. Intern. pentru Eliminarea Muncii Copilului ; coord. ed. : Svetlana
Haraz. – Ed. a 2-a. – Ch. : "Casa Imago" SRL, 2007. – 12, [1] p. : il. color ; 21 x 21 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Dep. Muncii al Statelor Unite ale Americii
(USDOL) şi a Guvernului German. – 8000 ex.
ISBN 978-9975-9845-8-4
[2008-2072]
- - 1. Munca copilului – Republica Moldova.
331.526-053.2(478)
331.105.44 Sindicate
1931. Benu, Victor
Istoria Sindicatului "Sănătatea" / Victor Benu, Anton Moraru ; col. red. : Mihail
Dutca, Tatiana Melnic, Ion Cucu [et al.] ; Sindicatul "Sănătatea" din Rep. Moldova. – Ch. : S.
n., 2008 (Tipogr. "CRIO" SA). – 327 p. : fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-9507-8-7
[2008-2062]
- - 1. Sindicatul "Sănătatea" – Republica Moldova – Istorie.
331.105.44(478)(091)
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe
Cadastru, organizarea teritoriului şi ingineria mediului. – Vezi Nr 2041

336 Finanţe
1932. Кожокарь, Г. Г.
Налогообложение в Республике Молдова : Учеб. пособие / Г. Г. Кожокарь ;
Asoc. Contabililor şi Auditorilor Profesionişti. – 4-ое изд. – Ch. : ACAP, 2008 (Tipogr. "Bons
Offices" SRL). – 307 p. : tab. ; 29 cm. – (Библиотека сертифицированного бухгалтера).
Bibliogr.: p. 299-307 (191 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-9547-5-4
[2008-1950]
- - 1. Impozite – Republica Moldova (rusă).
336.22(478)(075)
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

22
1933. Суворова, Ю.
Влияние финансового механизма на процессы регулирования финансовой
устойчивости промышленных предприятий Республики Молдова : [pentru uzul studenţi-
lor] / Ю. Суворова. – К. : МЭА, 2008. – 212 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 149-157 (112 tit.). – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-424-8
[2008-2083]
- - 1. Finanţele întreprinderii (rusă).
336.64(478)(075.8)
1934. Суворова, Ю. К.
Применения механизма регулирования финансовой устойчивости промыш-
ленных предприятий / Ю. К. Суворова. – Ch. : "Primex Com" SRL, 2008. – 155 p. : sche-
me, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 142-148 (81 tit.). – 35 ex.
ISBN 978-9975-9999-2-2 (broşată)
[2008-1825]
- - 1. Finanţele întreprinderii (rusă).
336.64
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
1935. Agriculture and the Agro-Food Industry of the Republic of Moldova / Min.
of Agriculture and Food Industry ; ed. coord. : Emilia Cainarean. – Ch. : S. n., 2008 (Combi-
natul Poligr.). – 116 p. : fig., fot. color ; 29 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Relations and Marketing Division of the
Min. of Agriculture and Food Industry
[2008-2008]
- - 1. Industrie agrară – Republica Moldova (engl.).
338.43(478)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
1936. Chivriga, Viorel
Potenţialul de export al complexului agro-industrial : St. diagnostic / Viorel
Chivriga, Carolina Simaşco ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale "Viitorul". – Ch. :
IDIS "Viitorul", 2008 ("Adriga-Vis" SRL). – 69 p. : fig. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 68 (44 tit.). – F. f. de tit. – 60 ex.
ISBN 978-9975-9553-6-2
[2008-1954]
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

23
- - 1. Export – Produse agroalimentare.
339.564:338.43
1937. Furdui, Viorel
Reglementarea exportului de produse agricole în Republica Moldova : Evoluţii şi
probleme actuale / Viorel Furdui ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale "Vi itorul". – Ch.
: IDIS "Viitorul", 2008 ("Adriga-Vis" SRL). – 59 p. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 57-59 (92 tit.) şi în notele de subsol. – F. f. de tit. – 60 ex.
ISBN 978-9975-9553-5-5
[2008-1953]
- - 1. Export – Produse agricole – Republica Moldova.
339.564:338.43(478)
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
1938. Gribincea, Alexandru
Rolul corporaţiilor transnaţionale în procesele de integrare economică : [monogr a-
fie] / Alexandru Gribincea, Svetlana Gorobievschi, Florin Iordache ; Inst. de Relaţii Intern.
din Moldova, Catedra Relaţii Econ. Intern. – Ch. : IRIM, 2008 (Tipogr. "Iunie Prim" SRL). –
203 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 164-169 (148 tit.) şi în notele de subsol. – 150 ex.
ISBN 978-9975-9764-1-1
[2008-1831]
- - 1. Integrare economică internaţională.
339.92
1939. Грибинча, Александр
Основы проведения внешнеэкономической деятельности : [монография] / А.
Грибинча, Р. Евсюкова, К. Долгий ; Ин-т Междунар. отношений Молдовы. – К. : IRIM,
2008 (Tipogr. "Iunie Prim" SRL). – 365 p. : scheme, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 354-356 (30 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9764-2-8
[2008-1832]
- - 1. Relaţii economice internaţionale (rusă).
339.9
1940. Пармакли, Д. М.
Международные экономические отношения : Учеб. пособие / Д. М. Пармак-
ли, А. З. Онофрей. – Cahul : S. n., 2008 (Tipogr. "Turnul Vechi" SRL). – 188 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 185-186 (20 tit.). – În red. aut. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4014-0-1
[2008-2013]
- - 1. Relaţii economice internaţională (rusă).
339.9(075.8)
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

24
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
1941. Carrocci, Amedeo
Occhio giuridico
2
1 
/ Amedeo Carrocci ; ed. : Rodica Ermelinda Telembici. –
Ch. : "Graficart" SRL, 2008 (Tipogr. "Socogen", Italia). – [120] p. : fot. ; 23 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9698-1-9 (în cop. tare). – ISBN 978-88-87973-28-8 (Italia)
[2008-1852]
- - 1. Drepturile omului în imagini (comentate) (it.).
34
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
1942. Grecu, Raisa
Stere-juristul : [despre opera juridică a lui Constantin Stere] / Raisa Grecu ; red.
şt.: Gheorghe Avornic ; rec. şt.: Elena Aramă, Boris Negru. – Ch. : Universul, 2008. – 248 p.
; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-944-72-4 (în cop. tare)
[2008-2068]
- - 1. Stere, Constantin, 1865-1936, jurist, om politic, scriitor.
340(092)
341 Drept internaţional
1943. Declaraţia universală a drepturilor omului = Всеобщая декларация прав
человека : demnitate şi dreptate pentru toţi : 1948-2008 / Org. Naţiunilor Unite ; resp. de
ed. : Larisa Vârtosu. – Ed. jubiliară. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Business-Elita" SRL). – 15,
[1] ; 16 p. ; 21 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – 9350 ex.
ISBN 978-9975-4002-4-4
[2008-1945]
- - 1. Drepturile omului.
341.231.14=135.1=161.1
1944. "Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului i n-
tegraţionist european", conf. intern. şt. -practică (2008 ; Chişinău). Conferinţa internaţi-
onală ştiinţifico-practică "Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului
integraţionist european" : consacrată memoriei ilustrului jurist, savant şi pedagog Constantin
Florea / col. red. : Iurie Sedleţchi (preş.), Valeriu Cuşnir, Alexandru Burian [et al.]. – Ch. :
CEP USM, 2008. – 370, [1] p. ; 29 cm.
Antetit.: Univ. de Studii Europene din Moldova. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr.
la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-70-732-9
[2008-1827]
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

25
- - 1. "Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţio-
nist european" – Conferinţă internaţională ştiinţifico-practică.
341+340(478)(082)=135.1=161.1
1945. Буриан, Александр
Введение в дипломатическую практику : [учебник] / Александр Буриан ; Ин-т
истории, гос-ва и права АН Молдовы, Молд. ун-т европ. знаний, Ассоц. Междунар.
права Респ. Молдова. – Изд. 2-ое, доп. и перераб. – К. : CEP USM, 2008. – 415 p. ; 21
cm. – (Alma Mater).
Bibliogr.: p. 395-414 şi în notele de subsol. – Изд. при поддержке Ассоц. меж-
дунар. права Респ. Молдова. – 500 ex.
ISBN 978-9975-70-735-0
[2008-2037]
- - 1. Drept diplomatic (rusă). 2. Diplomaţie (rusă).
341.7/.8(075.8)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1946. Republica Moldova. Constituţia (1994). Constituţia Republicii Moldova :
adoptată la 29.07.94 : Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 1 din 12.08 1994. – Ch. : "Lavilat-
Info" SRL, 2008 (Tipogr. din Leova). – 61, [1] p. ; 15 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4016-5-4
[2008-1899]
- - 1. Constituţia Republicii Moldova.
342.4(478)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
1947. Carp, Simion
Prevenirea criminalităţii penitenciare : [monografie] / Simion Carp. – Ch. : S. n.,
2004 (Tipogr. Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova). – 213 p. : fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 175-184 şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 9975-9681-6-3
[2008-1989]
- - 1. Infracţiuni penitenciare – Prevenire.
343.8/.9
1948. Codul de procedură penală al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi
complet., sept. 2008 : Nr. 985-XV din 18.04.2002 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 128-
129/1012 din 13.03.2002. – Ch. : ["Lavilat-Info" SRL], 2008 (Tipogr. din Leova). – 231, [1] p.
; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4013-1-9
[2008-1891]
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

26
- - 1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova.
343.13(478)(094.4)
1949. Codul penal al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi completări
sept. 2008 : Nr. 122-XV din 14.03.2003 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 104-110/447 din
07.06.2003. – Ch. : ["Lavilat-Info" SRL], 2008 (Tipogr. din Leova). – 119, [1] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4013-0-2
[2008-1890]
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343(478)(094.4)
1950. Idem în lb. rusă : Уголовный кодекс Республики Молдова : с последни-
ми изменениями и доп. – Ch. : ["Lavilat-Info" SRL], 2008 (Tipogr. din Leova). – 131, [1] p. ;
20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4013-2-6
[2008-1892]
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova (rusă).
343(478)(094.4)
1951. Copilul maltratat : intervenţii multidisciplinare : Studii de caz din experienţa
Centrului de asistenţă psihosocială a copilului şi familiei AMICUL / Centrul Naţ. de prevenire
a Abuzului faţă de Copii ; alcăt. : Natalia Dinu, Alina Ţurcanu, Victoria Gonţa [et al.]. – Ch. :
"Casa Imago" SRL, 2007. – 26 p. : fot. color ; 20 x 20 cm.
F. f. de tit. – Apare cu suportul Reprezentanţei UNICEF în Rep. Moldova. – 5000
ex.
ISBN 978-9975-9847-0-6
[2008-2074]
- - 1. Infracţiuni împotriva copiilor – Asistenţă psihosocială.
343.62:159.922.7
1952. Gârla, Lilia
Infracţiuni săvârşite în sfera activităţii medicale : (Suport de curs) / Lilia Gârla ;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. – Ch. : CEP
USM, 2008. – 51, [1] p. : diagr. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 47-51 (86 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-739-8
[2008-1826]
- - 1. Infracţiuni împotriva sănătăţii publice.
343.347(075.8)
1953. Георгицэ, Михаил
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

27
Возможности судебных экспертиз : криминалистическое обеспечение : На-
уч.-практ. пособие / Михаил Георгицэ ; Междунар. независимый ун-т Молдовы. – К. : Б.
и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 198, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-654-6
[2008-1924]
- - 1. Criminalistică – Expertize (rusă).
343.98:340.6(075)
347 Drept civil
1954. Academia "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova.
Analele ştiinţifice / Acad. "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne, Catedra Drept civil ;
coord. şt. : Andrei Guştiuc ; col. red. : Igor Trofimov, Vasile Zavatin, Vladimir Poleacov. –
Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne, 2007. – 21 cm. – ISBN 978-9975-
930-24-6. – ISSN 1857-2421.
Seria: "Drept privat", Nr 6. – 2007. – 197 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. –
ISBN 978-9975-930-27-7. – [2008-1979]
- - 1. Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii
Moldova – Anale. 2. Drept civil.
347:378.635.5(478)(082)
1955. Codul civil al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi completări,
sept. 2008 : Nr. 1107-XV din 06.06.2002 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 82-86/661 din
22.06.2002. – Ch. : ["Lavilat-Info" SRL], 2008 (Tipogr. din Leova). – 320, [1] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4016-1-6
[2008-1897]
- - 1. Codul civil al Republicii Moldova.
347(478)(094.4)
1956. Idem în lb. rusă : Гражданский кодекс Республики Молдова : с послед-
ними изменениями и доп. – Ch. : ["Lavilat-Info" SRL], 2008 (Tipogr. din Leova). – 343, [1]
p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4016-2-3
[2008-1898]
- - 1. Codul civil al Republicii Moldova (rusă).
347(478)(094.4)
347.7 Drept comercial
1957. ABC-ul proprietăţii intelectuale : [Rep. Moldova] / Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală ; alcăt. : Ştefan Gajim. – Ch. : AGEPI, 2008. – 36 p. ; 21 cm. –
(Biblioteca de proprietate intelectuală).
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

28
200 ex.
ISBN 978-9975-9539-2-4 (eronat)
[2008-2005]
- - 1. Proprietate intelectuală – Republica Moldova – Protecţie.
347.77(478)
1958. Demerji, Ilie
Le droit des affaires : Cours universitaire / Ilie Demerji ; Acad. d'Etudes Econ. de
Moldova. – Ch. : ASEM, 2008. – 184 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 178-184. – În red. aut. – 150 ex.
ISBN 978-9975-75-411-8
[2008-2079]
- - 1. Dreptul afacerilor (fr.).
347.7(075.8)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
1959. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi
completări, sept. 2008 : Nr. 225-XV din 30.05.2003 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 111-
112/451 din 12.06.2003. – Ch. : ["Lavilat-Info" SRL], 2008 (Tipogr. din Leova). – 163, [1] p. ;
20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4016-0-9
[2008-1896]
- - 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.
347.91/.95(478)(094.4)
1960. Idem în lb. rusă : Гражданско-процессуальный кодекс Республики
Молдова. – Ch. : "Lavilat-Info", 2008 (Tipogr. din Leova). – 191, [1] p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4015-9-3
[2008-1895]
- - 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova (rusă).
347.91/.95(478)(094.4)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător
1961. Cocîrţă, Petru
Legislaţia ecologică a Republicii Moldova : Cat. doc. / Petru Cocîrţă, Carolina Cli-
pa ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie, Asoc. Obştească
"Pronatura". – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 62, [1] p. : tab. ; 26
cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-67-615-1
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

29
[2008-1965]
- - 1. Ecologie – Republica Moldova – Legislaţie – Liste.
349.6(478)(083)
1962. Codul muncii al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi complet.,
sept. 2008 : Nr. 154-XV din 28.03.2003 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 159-162/648 din
29.07.2003. – Ch. : ["Lavilat-Info" SRL], 2008 (Tipogr. din Leova). – 115, [1] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4015-7-9
[2008-1893]
- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.
349.2(478)(094.4)
1963. Idem în lb. rusă : Трудовой кодекс Республики Молдова : с последними
изменениями и доп. – Ch. : ["Lavilat-Info" SRL], 2008 (Tipogr. din Leova). – 126, [1] p. ; 20
cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4015-8-6
[2008-1894]
- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova (rusă).
349.2(478)(094.4)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
1964. "Administraţia publică şi buna guvernare", sesiune de comunic. şt.
(2008 ; Chişinău). Administraţia publică şi buna guvernare : Materiale ale sesiunii de co-
munic. şt., 27-28 oct., 2008 / secretar gen. red. : Liliana Belecciu. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 24 cm. – ISSN 1875-2286.
Caietul Ştiinţific 2/2007. – 2008. – 464 p. – Antetit.: Inst. de Ştiinţe Administrative
din Rep. Moldova. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. –
500 ex. – ISBN 978-9975-9674-4-0. – [2008-1967]
- - 1. "Administraţia publică şi buna guvernare" – Sesiune de comunicări ştiinţifi-
ce.
352/354(082)=135.1=161.1
1965. Papuc, Gheorghe
Menţinerea ordinii publice şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii / Gheor-
ghe Papuc ; Min. Afacerilor Interne. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Acad. "Ştefan cel Mare" a
MAI al RM). – 120 p., [12] p. fot. color ; 21 cm.
Rez.: lb. engl., rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9681-0-2 (eronat) (în cop. tare)
[2008-1978]
- - 1. Poliţie – Combaterea criminalităţii.
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

30
351.74:343.3/.7
1966. Pareniuc, Alexandru
Activităţile subdiviziunilor MAI realizate în timpul desfăşurării operaţiunilor specia-
le de eliberare a ostaticilor : [monografie] / Alexandru Pareniuc, Alexei Pungă. – Ch. : Acad.
"Ştefan cel Mare" a MAI, 2008. – 59 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 59 (15 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-930-57-4
[2008-1823]
- - 1. Poliţie – Operaţiuni speciale.
351.749
1967. Pareniuc, Alexandru
Combinaţia operativă : concept şi caracterizare : [monografie] / Alexandru
Pareniuc, Mihai Ciupac ; Acad. "Ştefan cel Mare" al MAI. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" al
MAI, 2008. – 94 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 94 (22 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-930-45-1
[2008-1822]
- - 1. Poliţie – Combinaţie operativă.
351.74
Sănătatea populaţiei şi situaţia sanitaro-epidemiologică în municipiul Chişinău. –
Vezi Nr 2020

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1968. "Calitatea educaţiei: teorii, principii, realizări", conf. şt. intern. (2008 ;
Chişinău). Calitatea educaţiei: teorii, principii, realizări : Materialele conf. intern., 30-31 oct.
2008, Chişinău / coord. şt. : Lilia Pogolşa, Nicolae Bucun. – Ch. : CEP USM, 2008. – 21 cm.
– ISBN 978-9975-9685-5-3. – Antetit.: Inst. de Ştiinţe al Educaţiei.
Partea 1-a. – 2008. – 300 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-9685-6-0. – [2008-2042]
- - 1. "Calitatea educaţiei: teorii, principii, realizări" – Conferinţă ştiinţifică internaţi-
onală.
37.0(082)=135.1=161.1
1969. Partea a 2-a. – 2008. – 416 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb.
engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-9685-7-7. – [2008-2043]
- - 1. "Calitatea educaţiei: teorii, principii, realizări" – Conferinţă ştiinţifică interna-
ţională.
37.0(082)=135.1=161.1
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

31
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
1970. Comunitatea noastră : Caietul elevului / Junior Achievement Moldova ;
coord. : Adela Scutaru, Mariana Sevacov. – Ch. : Ruxanda, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). –
20 p. : des. ; 28 cm. – (ABC economic).
Apare cu sprijinul financ. al BC Moldova Agroindbank. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-72-154-7
[2008-1885]
37.015(075)
1971. Noi înşine : Caietul elevului / Junior Achievement Moldova ; coord. : Adela
Scutaru, Mariana Sevacov ; trad. din lb. engl. : Mariana Sevacov. – Ch. : Ruxanda, 2008
(Tipogr. "Reclama" SA). – 29, [3] p. : des. ; 28 cm.
Apare cu sprijinul financ. al BC Moldova Agroindbank. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-72-148-6
[2008-1884]
37.015(075)
1972. Tricolici, Olga
Proiecte didactice la educaţia artistico-plastică : Tehnici de lucru : Cl. 1-a : Ghid
metodologic pentru învăţători, părinţi şi elevi / Olga Tricolici, Maria Braghiş. – Ch. :
Interprint, 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 67, [1] p. : des. color, tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 94 (7 tit). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9874-7-9
[2008-1819]
- - 1. Educaţie artistico-plastică.
37.015.31
1973. Tricolici, Olga
Proiecte didactice la educaţia artistico-plastică : Tehnici de lucru : Cl. a 2-a : Ghid
metodologic pentru învăţători, părinţi şi elevi / Olga Tricolici, Maria Braghiş. – Ch. :
Interprint, 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 64, [1] p. : des. color, tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 92 (7 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9874-8-6
[2008-1820]
- - 1. Educaţie artistico-plastică.
37.015.31
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1974. Cozaru, Nelly
Imaginaţia în procesul formării aptitudinilor scenice ale personalităţii studentului-
actor, de la primele noţiuni până la crearea personajului scenic : Ghid metodico-didactic
pentru profesori şi studenţi la disciplina "Arta actorului" (anul I) / Nelly Cozaru ; red. şt. :
Angelina Roşca ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Fac. "Arte dramatice şi mana-
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

32
gement artistic", Catedra "Arta actorului". – Ch. : AMTAP, 2008 (Tipogr. "Primex-Com"
SRL). – 32 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 30-31 (76 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-9501-2-1
[2008-1957]
- - 1. Arta actorului – Metodica predării.
37.016:792
1975. Puică-Vasilache, Eliza
Educaţie plastică : cl. 5-6 : Ghidul profesorului / Eliza Puică-Vasilache, Zinaida
Ursu ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Litera (educaţional), 2008
(Tipogr. "Reclama" SA). – 80 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 78 (29 tit.)
ISBN 978-9975-74-017-3
[2008-2063]
- - 1. Educaţie plastică – Metodica predării.
37.016.046:73/75(075.3)
1976. Sarabaş, Eugenia
Proiecte didactice la limba română : cl. a 3-a : Ghid pentru învăţători şi părinţi /
Eugenia Sarabaş, Nicoleta Sarabaş. – Ch. : Interprint, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
21 cm. – ISBN 978-9975-4017-1-5.
Partea 1-a. – 2008. – 136, [1] p. : tab. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4017-2-2. –
[2008-1917]
- - 1. Limba română – Metodica predării.
37.016.046:811.135.1
1977. Одоляну, Наталья
Физическая география Республики Молдова : 8 кл. : Пособие для учителя /
Наталья Одоляну, Виталие Сокиркэ ; comisia de evaluare : Mihail Hachi, Nina Mihalache,
Iordan Casapu [et al.] ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa",
2008 (Combinatul Poligr.). – 101, [3] p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 103 (20 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-67-605-2
[2008-1837]
- - 1. Geografie fizică – Republica Moldova – Metodica predării (rusă).
37.016.046:911.2(478)
1978. Познание мира : Пособие для учителей и родителей : 4-й кл. / Зинаи-
да Галбен-Панчук, Стела Диакону, Ион Ботгрос ; trad. din lb. rom. : Diana Coşcodan ;
comisia de evaluare : Angela Cara, Maria Avram, Nina Baranceanu. – Ch. : Prut Internaţio-
nal, 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 171, [1] p. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 170-172 (75 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-69-983-9
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

33
[2008-1918]
- - 1. Ştiinţele naturii – Metodica predării (rusă).
37.016.046:502
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1979. Activitatea Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport din municipiul Chi-
şinău în anul de studii 2007-2008 / Primăria mun. Chişinău. – Ch. : S. n., 2008 ("Tipogr.
Sirius" SRL). – 304 p. : fig., tab. ; 21 cm.
[2008-2021]
- - 1. Direcţia generală educaţie, tineret şi sport – Municipiul Chişinău.
37.091(478-21)
1980. Îndrumarul abiturientului = Справочник абитуриента : Universităţi. Cole-
gii. Cursuri. – Ch. : "Analytique Moldpresa PP" SRL, 2008 (Tipogr. "Nica Grafic Print" SRL).
– 64 p. ; 30 cm. – ISSN 1857-1581.
Texte: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 15000 ex.
ISBN 978-9975-9716-3-8
[2008-1887]
- - 1. Admitere – Universităţi – Colegii – Cursuri. 2. Universităţi – Admitere. 3. Co-
legii – Admitere. 4. Cursuri – Admitere.
37.091(478)(036)=135.1=161.1
1981. Pedagogul anului 2008 : [din Chişinău] / Direcţia Gen. Educaţie, Tineret şi
Sport ; coord. principal: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb ; idee şi realizare: Valentina Cujba.
– Ch. : S. n., 2008 ("Tipogr. Sirius" SRL). – 24 p. : fot. ; 30 cm.
Texte: lb. rom., rusă
[2008-2023]
- - 1. Pedagogi – Chişinău – Biografii.
37.091(478-25)(092)
1982. Transplant de seve pentru tânărul dascăl : [pedagogi eminenţi din mun.
Chişinău / Primăria mun. Chişinău, Dir. gen. educaţie, tineret şi sport ; idee şi realizare:
Livia Puşcaş ; coord.: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb (coord. principal), Zinaida Popescu,
Valentina Cujba [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 ("Tipogr. Sirius" SRL). – 103, [4] p. : fot., fot.
color ; 24 cm.
Texte: lb. rom., rusă
[2008-2022]
- - 1. Pedagogi – Municipiul Chişinău – Biografii.
37.091(478-21)(092)
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1983. Bojescu, Oltiţa
Sub Aripile Îngeraşilor : Amintiri. Atitudini. Aprecieri / Oltiţa Bojescu ; cop.: Nicolae
Sârbu. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 59, [16] p. : fot. ; 13 x 17 cm.
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

34
500 ex.
ISBN 978-9975-937-98-6
[2008-2066]
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2
1984. Cemortan, Stela
Fructe, legume : Set de tablouri : [pentru preşcolari] / Stela Cemortan, Elvira
Voloşin ; pict. : Nina Tescari, Inga Goncearuc, Elvira Cemortan-Voloşin. – Ch. : "Stelpart"
SRL, 2008 (Tipogr. Orhei). – 32 f. : des. ; 30 cm.
Apar într-o învelitoare comună. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9923-0-5 (eronat)
[2008-1914]
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2
1985. Cemortan, Stela
Lumea animalelor : Set de tablouri : [pentru preşcolari] / Stela Cemortan, Elvira
Voloşin ; pict. : Nina Tescari, Inga Goncearuc, Elvira Cemortan-Voloşin. – Ch. : "Stelpart"
SRL, 2008 (Tipogr. Orhei). – 32 f. : des. ; 30 cm.
Apar într-o învelitoare comună. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9923-0-5 (eronat)
[2008-1910]
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2
1986. Cemortan, Stela
Obiecte de uz casnic : Set de tablouri : [pentru preşcolari] / Stela Cemortan, Elvi-
ra Voloşin. – Ch. : "Stelpart" SRL, 2008 (Tipogr. Orhei). – 32 f. : des. ; 30 cm.
Apar într-o învelitoare comună. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9923-0-5 (eronat)
[2008-1912]
- - 1. Învăţământ preşcolari.
373.2
1987. Cemortan, Stela
Păsări : Set de tablouri : [pentru preşcolari] / Stela Cemortan, Elvira Voloşin ; pict.
: Nina Tescari, Inga Goncearuc, Elvira Cemortan-Voloşin. – Ch. : "Stelpart" SRL, 2008
(Tipogr. Orhei). – 32 f. : des. ; 30 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9923-0-5 (eronat)
[2008-1911]
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

35
1988. Cemortan, Stela
Transport, vestimentaţie : Set de tablouri : [pentru preşcolari] / Stela Cemortan,
Elvira Voloşin ; pict. : Nina Tescari, Inga Goncearuc, Elvira Cemortan-Voloşin. – Ch. :
"Stelpart" SRL, 2008 (Tipogr. Orhei). – 32 f. : des. ; 30 cm.
Apar într-o învelitoare comună. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9923-0-5 (eronat)
[2008-1913]
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
1989. "Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de
specialitate", conf. şt. (2008 ; Bălţi). Experienţa de cercetare – componentă indispensabi-
lă a formării de specialitate : Materialele conf. şt. a studenţilor, 31 oct. 2007, Bălţi / col. red. :
Ion Gagim, Lia Ciobanu, Ion Nicorici [et al.]. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2008. – 21 cm.
Vol. 1. – 2008. – 315, [1] p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb.
engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-931-15-1.
– [2008-1855]
- - 1. "Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specia-
litate" – Conferinţă ştiinţifică a studenţilor.
378(082)=135.1=111=161.1
1990. Vol. 2. – 2008. – 317, [1] p. : tab. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb.
engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-931-14-4.
– [2008-1856]
- - 1. "Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de speciali-
tate" – Conferinţă ştiinţifică a studenţilor.
378(082)=135.1=111=161.1
1991. "Instruirea şi cercetarea: modalităţi de integrare", conf. intern. (2008 ;
Chişinău). Conferinţa Internaţională "Instruirea şi cercetarea: modalităţi de integrare", (16
apr. 2008), Chişinău / com. org.: Nadejda Şişcan (preş.), Eugenia Feuraş. – Ch. : ASEM,
2008. – 314 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Antetit.: Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Acad. de Studii Econ. din
Moldova. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 40
ex.
ISBN 978-9975-75-419-4
[2008-2080]
- - 1. "Instruirea şi cercetarea: modalităţi de integrare" – Conferinţă internaţională.
378:001.891(082)=135.1=111=161.1
1992. Turiţă, Sava
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

36
Profesorii universitari ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova, 1933-2008 :
Dicţ. istorico-biogr. / Sava Turiţă ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : CE UASM,
2008. – 192 p. : fot., fot. color ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 192 şi la sfârşitul fişierelor biogr. – 100 ex.
ISBN 978-9975-64-122-7 (în cop. tare)
[2008-1988]
- - 1. Profesori universitari – Biografii. 2. Universitatea Agrară de Stat din Moldo-
va.
378.663(478)(092)(038)
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Anale ştiinţifice. – Vezi Nr
1894

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ. FOLCLOR
1993. Гургуров, Д. И.
Язык поменяем, но веру сохраним!, или Истина о происхождении гагаузов /
Д. И. Гургуров. – К. : Б. и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 128 p. : il., imagini ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 122-126 (79 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-661-4
[2008-1931]
- - 1. Găgăuzi – Origine (rusă).
39(478=512.165)
398 Folclor
1994. Ghicitori / sel. : Nona Vrabie ; il. : Alex Dimitrov ; cop. : Mihai Bacinschi. –
Ch. : Arc, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 69, [3] p. : il. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-61-500-6
[2008-1938]
- - 1. Ghicitori.
398.6
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
Cadastru, organizarea teritoriului şi ingineria mediului. – Vezi Nr 2041

1995. Poluarea şi dezvoltarea plantelor lemnoase : [studiu] / A. Teleuţă, A.
Palancean, E. Alexandrov [et al.] ; au contribuit: Carabet M., Covali V., Cumanova A. [et al.]
; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică (Inst.). – Ch. : "Iunie Prim" SRL, 2008. – 53
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

37
Bibliogr.: p. 30 (17 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Fondului Ecologic Naţ. al
Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale al Rep. Moldova. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9780-9-5
[2008-2069]
- - 1. Poluare – Plante lemnoase.
504.05/.06:630
1996. Познание мира : Учеб. для 3 кл. / Зинаида Галбен-Панчук, Стела Диа-
кону, Светлана Галбен [и др.] ; trad. din lb. rom. : Diana Coşcodan, Ludmila Perciuleac ;
comisia de evaluare : Angela Cara, Maria Avram, Nina Baranceanu ; М-во просвещения и
молодежи Респ. Молдова. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 127,
[1] p. : fig. color ; 26 cm.
11000 ex.
ISBN 978-9975-69-977-8
[2008-1998]
- - 1. Ştiinţele naturii (rusă).
502(075.2)
51 MATEMATICĂ
1997. Braghiş, Maria
Teste de evaluare : iniţială, formativă, sumativă : Exerciţii aplicative : Matematică
: Cl. a 2-a / Maria Braghiş, Angela Cutasevici. – Ch. : Interprint, 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf"
SRL). – 47, [1] p. : fig. ; 23 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4017-0-8
[2008-2015]
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
1998. Ursu, Ludmila
Matematică : Teste de evaluare sumativă : pentru cl. a 4-a / Ludmila Ursu. – Ch. :
Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 63 p. ; 24 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-69-992-1
[2008-1875]
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
1999. Idem în lb. rusă : Математика / trad. din lb. rom.: Tatiana Rusu. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 63 p. : fig., tab.
; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-69-993-8
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

38
[2008-2057]
- - 1. Matematică – Teste (rusă).
51(079)
512 Algebră
2000. Райский, Виктор
Тетрадь по алгебре : для 7-го кл. / Виктор Райский ; пер. : Н. Лаки. – К. : Б. и.,
2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 274, [2] p. ; 26 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-665-2
[2008-1927]
512(075.3)
519.6 Matematică calculatorie. Analiză numerică
2001. Рыбакин, Борис
Численные методы для многопроцессорных ЭВМ : монография / Борис Ры-
бакин ; Centrul de Educaţie şi Cercet. în Matematică şi Informatică al USM. – Ch. : CEP
USM, 2008. – 338 p. : fig., tab. ; 25 cm. – (Серия монографий и учебников ; том 3).
Bibliogr.: p. 336-338 (36 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-70-700-8
[2008-2036]
- - 1. Matematică calculatorie (rusă).
519.6
2002. Щукин, Красарм
Латинские n x n-квадраты : информация … and computer / Красарм Щукин ;
Univ. de Stat din Moldova, Centrul de Educaţie şi Cercet. în Matematică şi Informatică. –
Ch. : CEP USM, 2008. – 93, [4] p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 94 (20 tit.). – Изд. осуществлено при поддержке научно-образ.
центра CECMI. – 100 ex.
ISBN 978-9975-70-711-4
[2008-1834]
- - 1. Matematică calculatorie (rusă).
519.6
53 FIZICĂ
2003. Bocancea, Viorel
Memorator de fizică : Cl. 6-9 / Viorel Bocancea. – Ch. : Cartier, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 48 p. ; 14 cm.
Bibliogr.: p. 47 (4 tit.). – Ind. alf.: p. 41-46. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-79-502-9
[2008-1940]
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

39
- - 1. Fizică.
53(075.3)
2004. Bocancea, Viorel
Vreau să ştiu ce am reuşit să învăţ la fizică : Teste de autoevaluare pentru elevii
cl. a 6-a – 7-a / Viorel Bocancea, Victor Ciuvaga. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2008 (Tipogr.
"Bons Offices" SRL). – 64 p. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional").
1600 ex.
ISBN 978-9975-79-511-1
[2008-1814]
- - 1. Fizică – Teste.
53(079)
2005. Bocancea, Viorel
Vreau să ştiu ce am reuşit să învăţ la fizică : Teste de autoevaluare pentru elevii
cl. a 8-a – 9-a / Viorel Bocancea, Victor Ciuvaga. – Ed. a 2-a. – Ch. : Cartier, 2008 (Tipogr.
"Bons Offices" SRL). – 64 p. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional").
1600 ex.
ISBN 978-9975-79-512-8
[2008-1813]
- - 1. Fizică – Teste.
53(079)
2006. "Materials science and condensed matter physics", intern. conf. (4 ;
2008 ; Chişinău). 4
th
International Conference on "Materials science and condensed matter
physics", Sept. 23-26, 2008, Chişinău : Abstracts / org. com. : L. Kulyuk (chairman), D.
Gitsu, I. Filippova [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 257 p. : fig., tab. ; 24
cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – Ind. de aut.: p. 251-257
[2008-2011]
- - 1. "Materials science and condensed matter physics" – International confer-
ence.
53(082)
2007. Ţurcanu, Gheorghe
Teste la fizică : pentru cl. a 10-a, profil umanist : Mecanica. Fizica moleculară
termodinamică / Gheorghe Ţurcanu, Teodor Moraru, Valentina Lungu [et al.]. – Ch. : Uni-
vers Pedagogic, 2008. – 88 p. : tab. ; 24 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-48-054-3
[2008-1817]
- - 1. Fizică – Teste.
53(079)
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

40
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
2008. Serviciul Hidrometeorologic de Stat = State Hydrometeorological Service :
[din istoria instituţiei] / Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale ; elab. : Valeriu Cazac (coord.
principal), Ilie Boian, Lidia Treşcilo [et al.] ; trad. : Natalia Prepeliţa. – Ch. : Estetica în publi-
citate, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 67, [1] p. : fot. color ; 30 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Fondului
Ecologic Naţ.
[2008-2007]
- - 1. Serviciul Hidrometeorologic de Stat – Republica Moldova – Istorie.
551.5(478)(091)=135.1=111
552 Petrografie
2009. Ciobotaru, Valerian
Mineralogie. Curs special : (Prelegeri) / Valerian Ciobotaru ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Biologie şi Pedologie, Catedra Ştiinţe ale Solului, Geologie şi Geografie. –
Ch. : CEP USM, 2008. – 182 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 181-182 (23 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-694-0
[2008-2035]
- - 1. Mineralogie.
552/553(075.8)
556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
2010. "Managementul bazinului transfrontalier al Fl. Nistru şi directiva-
cadru a apelor a Uniunii Europene", conf. intern. (2008 ; Chişinău). Managementul
bazinului transfrontalier al Fl. Nistru şi directiva cadru a apelor a Uniunii Europene = Управ-
ление бассейном трансграничной реки Днестр и водная рамочная директива Евро-
пейского Союза = Transboundary Dniester River Basin Management and the EU Water
Framework Directive : Materiale Conf. Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău / col. red. : Serghei A.
Andronati, Gheorghe Duca, Tudor Lupaşcu [et al.]. – Ch. : Eco-Tiras, 2008 (Tipogr. "Elan
Poligraf" SRL). – 392 p. : diagr., fig., imagini, tab. ; 30 cm.
Antetit.: Asoc. Intern. Ecologică a Păstrătorilor Râului "Eco-Tiras", Acad. de Ştiinţe
a Moldovei, Filiala Sud a Acad. Naţ. de Ştiinţe a Ucrainei. – Texte: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-089-1
[2008-2016]
- - 1. "Managementul bazinului transfrontalier al Fl. Nistru şi directiva-cadru a ape-
lor a Uniunii Europene" – Conferinţă internaţională.
556.53(282.247.314):504.453(082)=135.1=111=161.1
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

41
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
572 Antropologie
2011. Deliège, Robert
Introducere în antropologia structurală. Lèvi-Strauss astăzi / Robert Deliège ;
trad. din fr. de Ioan T. Biţa. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 188 p. ; 20 cm. –
(Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Inga Druţă).
Tit. orig.: Introduction à l’anthropologie structurale. Lévi -Strauss aujourd'hui. – Bi-
bliogr. în note la sfârşitul cap. – Index de nume. – 610 ex.
ISBN 978-9975-79-514-2 (în cop. tare)
[2008-1874]
- - 1. Antropologie structurală.
572.9
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
Agronomie şi ecologie. – Vezi Nr 2039

2012. "Structura şi funcţionarea ecosistemelor în zona de interferenţă bi o-
geografică", simpoz. intern. (2008 ; Chişinău). Structura şi funcţionarea ecosistemelor în
zona de interferenţă biogeografică : Simpoz. intern. consacrat jubileului de 60 de ani al
acad. Ilion Toderaş / col. red. : Andrei Munteanu, Laurenţia Ungureanu, Mircea Vicol [et al.].
– Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 221, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Secţia de Ştiinţe biologice, chimice şi ecolo-
gie, Inst. de Zoologie. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 250 ex.
ISBN 978-9975-67-604-5 (în cop. tare)
[2008-1962]
- - 1. "Structura şi funcţionarea ecosistemelor în zona de interferenţă biogeografi-
că" – Simpozion internaţional.
574.4(082)
2013. Памужак, Н. Г.
Сохраним биоразнообразие! / Н. Г. Памужак, А. А. Пойрас, Б. В. Верещагин ;
под. ред. : Б. В. Верещагина. – К. : "Elena-VI" SRL, 2008. – 79, [1] p. : fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 63 (10 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-9645-1-7
[2008-1958]
- - 1. Biodiversitate (rusă).
574
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

42
577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică
2014. Investigaţii biochimice : (elab. metodică) / Valentin Gudumac, Vasile
Niguleanu, Svetlana Caragia [et al.]. – Ch. : "Elena-VI" SRL, 2008. – 71, [1] p. : fig., tab. ; 20
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 72 (16 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-9643-8-8
[2008-1959]
- - 1. Biochimie.
577.1(076.5)
2015. "Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor",
conf. naţ. (2008 ; Chişinău). Materialele Conferinţei Naţionale cu participare Internaţională
"Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor" = "Current Problems of
Plant Genetics, Physiology and Breeding", 9-10 oct., 2008 / com. red. : Anatolie Jacotă (red.
resp.), Nicolae Barbacar, Gheorghe Şişcanu [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 638, [1] p. tab. ; 25 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Secţia de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecolo-
gice, Soc. Şt. a Geneticienilor şi Amelioratorilor din Rep. Moldova [et al.]. – Texte: lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-667-6 (în cop. tare)
[2008-1928]
- - 1. Genetica plantelor. 2. Fiziologia plantelor. 2. "Probleme actuale ale geneticii,
fiziologiei şi ameliorării plantelor" – Conferinţă naţională.
577.21+581/582(082)=135.1=111=161.1
59 ZOOLOGIE
2016. Wetter, Bernard de
Regnul animal : [encicl. il.] / Bernard de Wetter ; trad. : Andrei-Paul Corescu. –
Ch. : Arc ; Braşov : Casteea, 2008 (Tipogr. din Belgia). – 301 p. : fot. ; 30 cm.
Aut. este indicat în caseta tehn. – Tit. orig.: Le règne animal. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-453-5 (Arc). – ISBN 978-973-88647-5-7 (Casteea) (în cop. ta-
re)
[2008-1849]
- - 1. Regnul animal – Enciclopedii ilustrate.
59(031)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
2017. Doctor : Cat. instituţiilor medicale, farmaciilor şi medicilor cu practică pri-
vată din Rep. Moldova, mun. Chişinău. – Ch. : "Profoliuplus" SRL, 2008 (Combinatul
Poligr.). – 106 ; 86, [1] p. : il. color ; 27 cm. – (Catalog pentru toată familia).
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

43
Carte-valet ("перевертыш"). – Text paral.: lb. rom., rusă. – 4000 ex.
ISBN 978-9975-4019-0-6
[2008-1992]
- - 1. Instituţii medicale – Municipiul Chişinău.
61(478-21)(085)=135.1=161.1
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
2018. Cercetări ale sistemului de hemostază : (elab. metodică) / Valentin
Gudumac, Vasile Niguleanu, Ion Corcimaru [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Ch. : "Elena-VI" SRL, 2008. – 87, [1] p. : tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 85 (49 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-9643-9-5
[2008-1960]
- - 1. Sistemul de hemostază.
612.1(076.5)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
2019. Alexandru Cărăuş. Activitate îndelungată şi prodigioasă în serviciul sani-
taro-epidemiologic al municipiului Chişinău : [medic epidemiolog] / Alexandru Cărăuş ; Ser-
viciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat al mun. Chişinău, Centrul de Medicină Preventivă
mun. Chişinău. – Ch. : S. n., 2008 ("Tipogr. Sirius" SRL). – 32 p. : fot., tab. ; 22 cm.
Lista lucr. şt.-practice publ.: p. 31-32. – Bibliogr.: p. 24 (10 tit.).
[2008-2025]
- - 1. Cărăuş, Alexandru, 1948- …, medic epidemiolog – Biografie.
614.4(092)
2020. Sănătatea populaţiei şi situaţia sanitaro-epidemiologică în municipiului
Chişinău în anul … : [raport] / Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat al mun. Chişinău ;
elab.: Gheorghe Curecheru, Ludmila Antosii, Tudor Puiu [et al.] ; red. şef : Iurie Pânzaru. –
Ed. a 2-a. – Ch. : S. n., 2008 ("Tipogr. Sirius" SRL). – 30 cm.
... 2007. – 2008. – 80 p. : fig., tab. – [2008-2024]
- - 1. Situaţie sanitaro-epidemiologică – Municipiul Chişinău.
614.3./.4+351.77(478-25)(047)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
2021. Managementul calităţii în laboratoarele medicale : Ghid în domeniul asi-
gurării calităţii şi controlului calităţii în laboratoare medicale / Proiectul USAID "Prevenirea
HIV/SIDA şi hepatitelor B şi C" (PHH). – Ch. : "Elena-VI" SRL, 2008. – 125 p. : fig., tab. ; 30
cm.
Bibliogr.: p. 124-125 (48 tit.). – Apare cu suportul Agenţiei Statelor Unite pentru
Dezvoltare Intern. (USAID). – 500 ex.
ISBN 978-9975-9643-7-1
[2008-1966]
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

44
- - 1. Laboratoare medicale.
615.47:614.2
616 Patologie. Medicină clinică
2022. Cerempei, Ludmila
Curs de lecţii la Pediatrie / Ludmila Cerempei, Elena Cucieru [et al.] ; Colegiul
Naţ. de Medicină şi Farmacie. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 387 p. : fig., fig.
color ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 376 (49 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-77-091-0
[2008-1862]
- - 1. Pediatrie.
616-053.2(075.8)
2023. Hangan, Corneliu
Fiziopatologie : Curs teoretic cu elemente de "Problem Based Learning" : (Pentru
spec. Stomatologie) / Corneliu Hangan, Eleonora Borş, Tatiana Zorkina ; sub red. lui Vasile
Lutan ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medici-
na", 2008. – 317, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 305 (15 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al proiectului TEMPUS JEP
25195-2004. – 200 ex.
ISBN 978-9975-915-47-2
[2008-2051]
- - 1. Fiziopatologie.
616-092(075.8)
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
2024. Investigaţii hematologice : (Recomandări metodice) / Vasile Niguleanu,
Ion Corcimaru, Valentin Gudumac [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 81 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 81 (10 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-915-55-7
[2008-2055]
- - 1. Hematologie – Investigaţii.
616.15-07(076.5)
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
2025. Sofronie, Silviu
Ghid clinic de patologie chirurgicală toracică : [pentru uzul studenţilor] / Silviu So-
fronie ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Inst. de
Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc". – Ch. : USMF, 2008 (Tipogr. AŞM). – 175, [1] p. : il.
color ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 173-175 (35 tit.). – 300 ex.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

45
ISBN 978-9975-915-57-1 (în cop. tare)
[2008-1915]
- - 1. Patologie toracică. 2. Cutie toracică – Patologie chirurgicală.
616.23/.25-089(075)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
2026. Николау, Г. Ю.
Основы практической эндодонтии : [pentru uzul studenţilor] / Г. Ю. Николау, В.
В. Николайчук, К. И. Нэстасе ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Fac. Stomatologie, Catedra Stomatologie terapeutică. – Ch. : "Vector V-N"
SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 207, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 205-208 (112 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-9857-6-5
[2008-1920]
- - 1. Odontologie (rusă).
616.314-089.23(075.8)
616.8 Neuropatologie. Neurologie
2027. Profesor universitar Mircea Revenco. Actualităţi şi perspective în depresii
: (Alocuţiune aniversară) : 70 [ani de la naşterea medicului psihiatru M. Revenco] / Mircea
Revenco ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Me-
dicina", 2008. – 57 p. : fig., tab. ; 20 cm. – (Savanţi-medici iluştri).
Tit. pe cop.: Mircea Revenco. – Lista publ. doctorului habilitat în medicină, profe-
sorul univ. Mircea Revenco: p. 37-57. – Bibliogr.: p. 34-35 (15 tit.)
[2008-2075]
- - 1. Psihiatrie. 2. Revenco, Mircea, 1938-…, medic psihiatru – Biografie.
616.89(092)
2028. Ţurea, Valentin
Retardul psihomotor şi problemele comportamentale în epilepsie la copii de vâr-
stă fragedă : (Indicaţie metodică) / Valentin Ţurea, Adrian Rotari ; Univ. de Stat de Medicină
şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Pediatrie nr. 2. – Ch. : CEP "Medicina", 2008. –
36, [1] p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 34-36 (30 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-915-56-4
[2008-2056]
- - 1. Epilepsie – Copii.
616.853-053.2(076.5)
616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase
2029. Beţiu, Mircea
Sifilis: diagnosticul şi definiţiile de caz, interpretarea testelor serologice şi trata-
mentul : Suport metodic pentru studenţi, rezidenţi, medici dermatovenerologi / Mircea Beţiu ;
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

46
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Dermatovenerologie.
– Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 27, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 27 (3 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-915-53-3
[2008-2052]
- - 1. Sifilis – Diagnostic – Tratament.
616.972-07(076.5)
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
2030. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
din Republica Moldova. Anale ştiinţifice = Scientific Annals : Zilele Univ., 15-17 oct. 2008,
Ed. a 9-a : [în 5 vol.] / Univ. de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica
Moldova ; col. red. : Ion Ababii (red.-şef), Viorel Prisacari, Victor Popescu [et al.]. – Ch. :
CEP "Medicina", 2008. – 25 cm. – ISSN 1857-1719. – ISBN 978-9975-918-81-7.
Vol. 4 : Probleme clinico-chirurgicale = Clinico-surgical problems. – 2008. – 451
p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150
ex. – ISBN 978-9975-915-54-0. – [2008-2053]
- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din
Republica Moldova – Anale. 2. Chirurgie.
617:616(082)=135.1=161.1
2031. Vol. 5 : Probleme actuale ale sănătăţii mamei şi copilului = Current prob-
lems of mother and child's health. – 2008. – 255 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., engl. – Rez.:
lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 80 ex. – ISBN 978-9975-915-49-6. – [2008-2054]
- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"din
Republica Moldova – Anale. 2. Obstetrică. 3. Ginecologie. 4. Pediatrie.
618.1/.5:616-053.2(082)=135.1=111
618 Ginecologie. Obstetrică
2032. "Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contemporan al tumorilor
organelor reproductive la femei", simpoz. naţ. (2008 ; Chişinău). Actualităţi în diagnos-
ticul şi tratamentul contemporan al tumorilor organelor reproductive la femei : simpoz. naţ.
dedicat memoriei prof. I. V. Bohman / col. red. : Dumitru Sofroni , Nadejda Godoroja, Ale-
xandru Gudima [et al.]. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 270, [2] p. :
tab. ; 24 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Inst. de On-
cologie. – Texte lb.: rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 250 ex.
ISBN 978-9975-67-022-7 (în cop. tare)
[2008-1963]
- - 1. "Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contemporan al tumorilor organelor
reproductive la femei" – Simpozion naţional.
618.1-006-07(082)=135.1=161.1
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

47
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
2033. "Radio electronics, Informatics and Technology", intern. conf. (1 ;
2008 ; Chişinău). Proceeding of the 1st International Conference "Radio electronics, Infor-
matics and Technology" = Culegerea lucrărilor Conferinţei Internaţionale "Radioelectronică,
Informatică şi Tehnologii moderne" = Сборник статей 1-ой Международной научно-
технической конференции "Радиоэлектроника, Информатика и Современные техноло-
гии", 15-16 Oct., 2008, Chişinău, Moldova / ed. : P. Kosenko, A. Dorogan, M. Rotaru. – Ch.
: UTM, 2008. – 310 p. fig. ; 29 cm.
Antetit.: SA Într. mixtă uzina "Topaz", Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. Tehn. a
Moldovei. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-45-092-8
[2008-1951]
- - 1. "Radioelectronică, Informatică şi Tehnologii moderne" – Conferinţă ştiinţifică
internaţională.
621.37/.38:004(082)=135.1=111=161.1
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
2034. Şalaru, Victor
Metode de determinare a calităţii apei : Îndrumar metodic / Victor Şalaru, Vasile
Şalaru, Tatiana Dudnicenco ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Biologie şi Pedologie, Ca-
tedra Ecologie, Botanică şi Silvicultură. – Ch. : CEP USM, 2008. – 114, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 114 (11 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-744-2
[2008-1833]
- - 1. Ape reziduale – Calitate.
628.35(076.5)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRI-
COLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
2035. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice / Univ. Agra-
ră de Stat din Moldova ; red.-şef : Gh. Cimpoieş. – Ch. : CE UASM, 2008. – 26 cm. – ISBN
978-9975-64-125-8.
Vol. 16 : Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor / col. red. : V.
Balan, G. Grădinariu, M. Barbaroş [et al.]. – 2008. – 454 p. : fig., fot., tab. – Texte: lb. rom.,
rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-64-127-2. –
[2008-1981]
- - 1. Horticultură. 2. Viticultură. 3. Silvicultură. 4. Protecţia plantelor.
631/635:378.6(478)(082)=135.1=161.1
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

48
2036. Vol. 17 : Contabilitate / col. red. : A. Frecăuţeanu, V. Ţurcanu, Veronica
Prisăcaru. – 2008. – 110 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-64-128-9. – [2008-1982]
- - 1. Contabilitate.
657:378.6(478)(082)=135.1=161.1
2037. Vol. 18 : Zootehnie şi biotehnologii / col. red. : N. Eremia, B. Păsărin, Şt.
Ţurcanu [et al.]. – 2008. – 253 p. : diagr., fig., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-64-129-6. – [2008-1983]
- - 1. Zootehnie. 2. Biotehnologii.
[636+631.147]:378.6(478)(082)=135.1=161.1
2038. Vol. 19 : Medicină veterinară / col. red. : G. Donica, G. Grădinariu, M.
Barbaroş [et al.]. – 2008. – 197 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-64-130-2. – [2008-1984]
- - 1. Medicină veterinară.
619:378.6(478)(082)=135.1=161.1
2039. Vol. 20 : Agronomie şi ecologie / col. red. : V. Burdujan, V. Ungurean, A.
Palii [et al.]. – 2008. – 148 p. : fig., fot., tab. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-64-131-9. – [2008-1985]
- - 1. Agronomie. 2. Ecologie.
[631/635+574]:378.6(478)(082)=135.1=111=161.1
2040. Vol. 21 : Inginerie agrară şi transport auto / col. red. : Gr. Marian, V.
Gorobeţ, V. Pobedinschi [et al.]. – 2008. – 261 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., engl., rusă. –
Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-64-132-6. – [2008-1986]
- - 1. Inginerie agrară.
631.171:378.6(478)(082)=135.1=111=161.1
2041. Vol. 23 : Cadastru, organizarea teritoriului şi ingineria mediului / col . red. :
T. Moraru, G. Grădinariu, M. Barbaroş [et al.]. – 2008. – 94 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom.,
engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-64-134-0.
– [2008-1987]
- - 1. Cadastru. 2. Ingineria mediului.
[332+504]:378.6(478)(082)=135.1=111=161.1
631 Agricultură în general
2042. "Moldagrotech" ; "Farmer" ; "Moldeco", expoz. intern. specializată
(16 ; 11 ; 8 ; 2008 ; Chişinău). Expoziţie internaţională specializată "Moldagrotech", ed. a
16-a ; "Farmer", ed. a 11-a ; "Moldeco", ed a 8-a, 22-26.10.2008 : Cat. oficial. – Ch. : S. n.,
2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 168, [7] p. : il. color ; 30 cm.
Antetit.: Centrul Intern. de Expoziţii "Moldexpo" SA, Min. Agriculturii şi Industriei
Alimentare al Rep. Moldova, Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale al Rep. Moldova [et al.].
– Text paral.: lb. rom., engl., rusă
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

49
[2008-2018]
- - 1. "Moldagrotech" – Expoziţie internaţională. 2. "Farmer" – Expoziţie internaţi-
onală. 3. "Moldeco" – Expoziţie internaţională.
631:069.9=135.1=111=161.1
631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole
2043. Asocierea utilizatorilor de apă pentru irigaţii : Ghid informativ / Iurie
Hurmuzachi, Anton Stepanov, Mihai Mustea [et al.] ; coord. : Aureliu Overcenco ; consul-
tanţi : Veaceslav Iordan, Mihail Pencov, Ivan Cucenic ; AGRO inform, Agenţia Apele Moldo-
vei. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 48 p. ; fig., tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 48 (19 tit.). – Apare cu sprijinul
financ. al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 500 ex.
ISBN 978-9975-9825-6-6
[2008-1818]
- - 1. Irigaţii – Alimentare cu apă.
631.67(075)
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a peştelui. Înmulţirea ani-
malelor domestice
Medicină veterinară. – Vezi Nr 2038

2044. Степурин, Г. Ф.
Питание и кормление животных : [учебник] / Г. Ф. Степурин, В. Г. Вранчан ;
Гос. Аграр. Ун-т Молдовы. – К. : Centrul ed. al UASM, 2008. – 398, [1] p. : tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 392-394 (59 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-64-120-3
[2008-1830]
- - 1. Animale domestice – Hrănire (rusă).
636.084(075.8)
64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
2045. Produse tradiţionale locale din Moldova / Fondul de Asistenţă Poloneză,
Agenţia pentru Dezvoltare Regională "Habitat" ; echipa de lucru : Svetlana Rusu, Jacek
Weiserski, Grazyna Jankowska ; fot. : Iurie Cumpătă, Valeriu Rusu. – Ch. : "Cu Drag" SRL,
2008 [Tipogr. "Bons Offices" SRL]. – 44 p. : il. color ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9627-8-0
[2008-1836]
- - 1. Produse – Preparare – Republica Moldova.
641(478)
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

50
65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
2046. Carte de telefoane. Raionul Căuşeni : la data de 28 iulie 2008 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. SA "Mitra-Grup" SA). – 344 p. ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9631-3-8
[2008-1860]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Căuşeni – Republica Moldova – Carte de telefoa-
ne. 2. Carte de telefoane – Raionul Căuşeni – Republica Moldova.
654.15(478-21/-22)(058.7)
2047. Carte de telefoane. Raionul Ştefan Vodă : la data de 28 iulie 2008 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. S. A. "Mitra-Grup" SA). – 272 p. ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9631-5-2
[2008-1861]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Ştefan Vodă – Republica Moldova – Carte de tele-
foane. 2. Carte de telefoane – Raionul Ştefan Vodă – Republica Moldova.
654.15(478-21/-22)(058.7)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier
2048. Auto-Info : сделано в Молдове : Ежегод. справ. : [информ. о предпр.] /
сбор информ. : Светлана Попова, Марина Цуркан, Наталья Гресева [и др.] ; гл. ред. :
Елена Cвистун. – Ch. : "APEO-Media" SRL, 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 28 cm. –
ISBN 978-9975-66-005-1. – ISSN 1857-0356.
2008-2009. – 2008. – 181, [7] p. : fig., [20] p. fig. color. – Text: lb. rom., rusă. – F.
f. de tit. – 4000 ex. – ISBN 978-9975-66-005-1 (eronat). – [2008-2014]
- - 1. Autovehicule – Anuare (rusă). 2. Transport – Anuare (rusă).
656.13(478)(058)=135.1=161.1
657 Contabilitate
2049. Bajerean, Eudochia
Contabilitate în comerţ : Aplicaţii şi teste / Eudochia Bajerean, Georgeta Melnic,
Iuliana Ţugulschi ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Contabilitate şi audit". – Ch.
: ASEM, 2008. – 216 p. : tab. ; 20 cm.
250 ex.
ISBN 978-9975-75-423-1
[2008-2082]
- - 1. Contabilitate – Comerţ – Teste.
657:339.1(079)
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

51
2050. Bucur, Vasile
Particularităţi ale contabilităţii în transportul auto : [pentru uzul studenţilor] / Vasile
Bucur. – Ch. : Cartier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 165, [3] p. : tab. ; 24 cm. – (Co-
lecţia "Cartier educaţional").
Bibliogr.: p. 167-168 (22 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-510-4
[2008-1812]
- - 1. Contabilitate – Transport auto.
657.1:656.1(075.8)
Contabilitate. – Vezi Nr 2036

2051. Lazari, Liliana
Particularităţile contabilităţii în societăţile de asigurări : (lucr. didactică şi practico-
aplicativă în domeniul contabilităţii din activitatea de asigurare) / Liliana Lazari ; Acad. de
Studii Econ. din Moldova. – Ch. : ASEM, 2008. – 359 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 250 ex.
ISBN 978-9975-75-420-0
[2008-2081]
- - 1. Contabilitate – Asigurări.
657.1:368(478)(075.8)
2052. Sajin, Iurie
Comptabilité de l’entreprise : [pentru uzul studenţilor] / Iurie Sajin, Rodica Chiriac,
Maria Agafiţă ; Acad. d’Etudes Econ. de Moldova, Chaire de Comptabilité. – Ch. : ASEM,
2008. – 372 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 371-372 (33 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-75-394-4
[2008-2078]
- - 1. Contabilitate (fr.).
657(075.8)
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
662 Explozivi. Combustibili
2053. Reguli de securitate în ramura gazificării : NRS 35-04-09:2002 / Dep.
"Moldova-Standard" ; elab. : Nicolae Şuprovici (preş.), Elena Pintilie, Tamara Neagră [et al.].
– Ed. oficială. – Ch. : Moldova-Standard, 2005 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 213 p. : tab. ; 21
cm. – (Reglementare tehnică).
Text paral.: lb. rom., rusă
[2008-2012]
- - 1. Gazificare – Reglementare tehnică.
662.98(083)
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

52
663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
2054. Academicianul Gheorghe Cozub la frumosul jubileu de 70 ani : [oenolog] /
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : S. n., 2008 (Combinatul Poligr.). – 127, [1] p. : fig., fot.,
tab. ; 22 cm.
Lista lucr. şt. şi metodico-didactice, brevete de invenţie ale domnului Cozub Ghe-
orghe: p. 104-127. – 200 ex.
ISBN 978-9975-901-16-1 (în cop. tare)
[2008-1866]
- - 1. Cozub, Gheorghe, 1938-…, oenolog.
663.2:001.891(092)
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBA-
NISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
2055. "Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului", conf.
tehn.-şt. intern. (4 ; 2008 ; Chişinău). Conferinţă tehnico-ştiinţifică internaţională "Proble-
me actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului" : Culeg. de art., 13-14 noiemb. 2008 /
com. org. : Sergiu Calos (preş.), Petru Dumitraşcu, Valeriu Lungu [et al.]. – Ch. : CEP USM,
2008. – 25 cm. – ISBN 978-9975-70-774-9. – Antetit.: Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urba-
nism şi Arhitectura, Inst. de Inginerie şi Management Urban, Asoc. Inginerilor de Instalaţii
din Rep. Moldova.
Vol. 1 : Secţiile: Teoria şi practica arhitecturii şi urbanismului. Proiectarea, reabili-
tarea şi consolidarea construcţiilor. Drumuri, materiale şi mecanizarea construcţiilor. – 2008.
– 228 p.: fig., tab. – Texte lb.: rom., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex. – ISBN
978-9975-70-775-6. – [2008-2046]
- - 1. "Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului" – Conferinţă
tehnico-ştiinţifică internaţională.
71(082)=135.1=133.1=161.1
2056. Vol. 2 : Secţiile: Alimentări cu apă şi canalizare. Protecţia mediului. Alimen-
tări cu căldură şi gaze, ventilare şi protecţia aerului. – 2008. – 176 p.: fig., tab. – Texte lb.:
rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex. – ISBN 978-9975-70-776-3. – [2008-
2047]
- - 1. "Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului" – Conferinţă
tehnico-ştiinţifică internaţională.
71:628(082)=135.1=111=161.1
2057. Şlapac, Mariana
Arta urbanismului în Republica Moldova : privire de ansamblu / Mariana Şlapac ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. AŞM). – 271, [1] p. : fig. ; 26 cm.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

53
Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de subsol – 200 ex.
ISBN 978-9975-62-239-4 (în cop. tare)
[2008-1916]
- - 1. Urbanism – Republica Moldova – Istorie.
711.4(478)(091)
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
2058. Graffiti Adventure, 2007 : The Book! / aut. final coordinator: Frédéric
Duret-Nauche ; pref.: Michael Raphael ; Centrul Media Pentru Tineri. – [Ch. : S. n., 2008]
(Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 95, [2] p. : fot. color ; 21 x 31 cm.
Apare cu sprijinul financ. al European Youth Foundation grant
[2008-2019]
- - 1. Grafică – Albume.
76(084)
2059. Saloanele Moldovei, ed. a 17-a, 2007, Chişinău – Bacău : cat. : [lucrări de
pict., sculptură] / Min. Culturii şi Turismului al Rep. Moldova, Min. Culturii şi Cultelor, Româ-
nia, Uniunea Artiştilor Plastici, Rep. Moldova [et al.] ; coord. : Tudor Braga ; fot. : Iurie Foca,
Dumitru Ili, Sorin Sorin. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 20 p. : fot. ; 30
cm.
Apare cu suportul financ. al Fundaţiei Soros Moldova, Chişinău. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-009-9
[2008-1821]
- - 1. Pictură. 2. Sculptură.
75/76(084)
77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE
2060. Intervenţii3 = Interventions3 : Intervenţii artistice în spaţiul public, 20 iulie
– 31 august, 2008 : [fot. : catalog] / texte : Natalia Bodrojic ; trad. : Alexandru Cosmescu ;
fot. : Cristian Azov, Natalia Bodrojic, Michele Bressan [et al.] ; Asoc. Tinerilor Plasticieni din
Moldova "Oberliht". – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 36 p. : fot. ; 20 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – 600 ex.
ISBN 978-9975-78-663-8
[2008-1929]
- - 1. Fotografii.
77.03/.08(084.12)=135.1=111
78 MUZICĂ
2061. Morari, Marina
Teoria muzicii : (elemente de limbaj muzical) : curs universitar / Marina Morari ;
ref. şt. : Eugen Coroi, Alexandru Borş, Ala Stângă ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi,
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

54
Catedra Instrumente Muz. şi Metodică. – Ch. : Presa univ. bălţeană, 2007. – 140, [2] p. :
fig., il., n. muz. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 141 (22 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-50-018-0
[2008-1859]
- - 1. Teoria muzicii.
781(075.8)
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)
2062. Скрипченко, Фёдор
100-клеточные шахматы. Молдавский вариант = Chess on 100 squares board.
Moldavian version / Фёдор Скрипченко ; гл. pед. : Наира Агабабян. – Ch. : S. n., 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 96 p. : fot., il. ; 21 cm.
Text parţial: lb. engl. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-662-1 (în cop. tare)
[2008-1939]
- - 1. Şah (rusă).
794.1
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
2063. Levcenco, Petru
Atletism : Instruirea tehnicii săriturii în înălţime prin procedeul "Fosbury-Flor" :
(exerciţii pregătitoare şi speciale) / Petru Levcenco ; Liceul-Internat Rep. cu Profil Sportiv. –
Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Valinex" SA). – 36 p. : il. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 35 (9 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-089-9
[2008-1948]
- - 1. Atletism.
796.431.3(076.5)
2064. Manolachi, Veaceslav
Managementul culturii fizice : man. univ. clasic / Veaceslav Manolachi, Anatolie
Budevici ; consultant şt. : Serghei Seiranov ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport,
Acad. Olimpică a Rep. Moldova. – Ch. : USEFS, 2007 (Tipogr. "Valinex" SA). – 479 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 477-479 (39 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-68-043-1
[2008-1946]
- - 1. Educaţie fizică şi sport – Management.
796/799:005(075)
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

55
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
2065. Oglindă, Emilia
Lingvistica generală. Compendiu : (Suport didactic destinat studenţilor de la mas-
terat) / Emilia Oglindă, Galina Cerches ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere, Catedra
Lb. Rom., Lingvistică Gen. şi Romanică. – Ch. : CEP USM, 2008. – 285 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 275-282 şi la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-728-2
[2008-2040]
- - 1. Lingvistică generală.
81'1(075.8)
2066. Pamfil, Carmen-Gabriela
Alexandru Phillipide : [lingvist român] / Carmen-Gabriela Pamfil. – Ch. : "Litera
AVN" SRL, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 205 p. : facs. ; 20 cm.
Operele lui Alexandru Phillipide: p. 195-204. – Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 978-9975-74-018-0
[2008-1876]
- - 1. Phillipide, Alexandru, 1859-1933, lingvist român.
80/81(092)
2067. Славянский университет Республики Молдова. Вестник Славянского
Университета / Славян. ун-т Респ. Молдова ; редкол. : И. А. Ионова, Л. Н. Руднева, С.
М. Бойко [и др.] ; пер. Н. Сдвижкова. – К. : "Valinex" SA, 2008. – 20 сm. – ISBN 978-
9975-9628-8-9. – ISSN 1857-162X.
Вып. 15 : Серия "Филология" – 2008. – 144 p. : fig. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
80 ex. – ISBN 978-9975-68-094-3. – [2008-1949]
- - 1. Filologie (rusă).
80/81(082)
811 Limbi individuale
2068. Papuc, Mihai
Dicţionar de expresii şi locuţiuni străine / Mihai Papuc. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa",
2008 (Combinatul Poligr.). – 317, [2] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Dicţionare şcolare").
Bibliogr.: p. 319 (17 tit.) şi în notele de subsol. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-67-567-3 (broşată)
[2008-2060]
- - 1. Locuţiuni străine – Dicţionare. 2. Dicţionar de locuţiuni străine.
811'374.2'373.7
2069. Papuc, Mihai
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

56
Dicţionar de expresii şi locuţiuni străine / Mihai Papuc. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa",
2008 (Combinatul Poligr.). – 317, [2] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Dicţionare şcolare").
Bibliogr.: p. 319 (17 tit.) şi în notele de subsol. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-67-568-0 (în cop. tare)
[2008-2061]
- - 1. Locuţiuni străine – Dicţionare. 2. Dicţionar de locuţiuni străine.
811'374.2'373.7
811.111 Limba engleză
2070. Gogu, Tamara
A Course in Modern English Lexicology : [pentru uzul studenţilor] / Tamara Gogu
; "Ion Creangă" State Pedagogical Univ. of Chisinau. – Ch. : "Garamond-Studio" SRL, 2008.
– 196 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 45 ex.
ISBN 978-9975-9962-4-2
[2008-2085]
- - 1. Limba engleză – Lexicologie.
811.111'373(075.8)
2071. Gogu, Tamara.
Lexical and textual studies : [pentru uzul studenţilor] / Tamara Gogu, Olimpiada
Caracaş, Laurenţia Dutova ; "Ion Creangă" State Pedagogical Univ. of Chisinau. – Ch. :
"Edit Prest" SRL, 2008. – 21 cm. – ISBN 978-9975-46-021-7.
Book 1. – 2008. – 256 p. – 60 ex. – ISBN 978-9975-46-022-4. – [2008-1900]
- - 1. Limba engleză – Lexicologie.
811.111'374 (075.8)
2072. Book 2. – 2008. – 304 p. – 60 ex. – ISBN 978-9975-46-023-1. – [2008-
1901]
- - 1. Limba engleză – Lexicologie.
811.111'374 (075.8)
811.133.1 Limba franceză
2073. Grădinaru, Angela
Cours pratique de lexicologie française : (suport de curs) / Angela Grădinaru ;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra Trad., Interpretare şi Lingvi s-
tică Aplicată. – Ch. : CEP USM, 2008. – 64 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 63 (22 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-767-1
[2008-2041]
- - 1. Limba franceză – Lexicologie.
811.133.1'373(075.8)
2074. Moloşniuc, Viorica
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

57
Éléments de morphosyntaxe française / Viorica Moloşniuc. – Ch. : CEP USM,
2008. – 77 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 76 (12 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-766-4
[2008-2039]
- - 1. Limba franceză – Morfologie.
811.133.1'366/'367(075.8)
811.135.1 Limba română
2075. Colţun, Gheorghe
Părţile secundare ale propoziţiei şi expansiunile lor în limba română : Material di-
dactic la sintaxă / Gheorghe Colţun ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : Moldpres, 2008. –
190 p. ; 21 cm.
CZU trecut eronat pe carte. – Bibliogr.: p. 188 (21 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-9669-9-3
[2008-1976]
- - 1. Limba română – Sintaxă.
811.135.1'367(075.8)
2076. Palii, Alexei
Cultura comunicării : [pentru uzul studenţilor] / Alexei Palii. – Ed. a 5-a, revăz. şi
compl. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 277, [1] p. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 274 (30 tit.) şi în notele de subsol. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-947-50-3
[2008-1909]
- - 1. Limba română – Comunicare. 2. Cultura comunicării.
811.135.1'271(075.8)
2077. Panas, Mariana
Limba română : Caietul elevului : cl. a 8-a / Mariana Panas. – Ch. : "Integritas"
SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 79, [1] p. ; 26 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9928-9-3
[2008-1908]
811.135.1(075.3)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
2078. Eminescu, Mihai
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

58
Opera poetică / Eminescu ; ed. îngrijită, alcăt. notelor, dicţ. de nume proprii, gl o-
sar, bibliogr. de Horia Zava ; cop. : Anatol Tomoianu ; colab. : Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu". –
Ch. : Gunivas, 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 987, [4] p. ; 21 cm. – (Colecţia "Aethra" /
cop. : Anatol Tomoianu).
Bibliogr.: p. 972-973 (31 tit.) şi în note: p. 799-920. – Dicţ. de nume proprii: p.
921-951. – Ind. alf. al poeziilor: p. 974-978. – 500 ex.
ISBN 978-9975-908-69-6 (în cop. tare)
[2008-1995]
- - 1. Literatură română – Poezie.
821.135.1-1 Eminescu
2079. Legenda Luceafărului / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Centrul Acad. In-
tern. "Eminescu" ; il. : Teodor Buzu. – Ed. omagială. – Ch. : Gunivas, 2008 (Tipogr.
"Balacron" SRL). – 69, [3] p. ; 10 x 16 cm. – Cuprins: Fata din grădina de aur : basm versifi-
cat / Richard Kunisch ; trad. : D. Caracostea. Luceafărul / Mihai Eminescu.
Bibliogr.: p. 71 (4 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-908-70-2 (în cop. tare)
[2008-1996]
- - 1. Literatură română – Poezie. 2. Literatură germană – Poezie.
821.135.1-1+821.112.2-1[Eminescu+Kunisch]
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
2080. Bulat, Eugenia
Venita ca un dat = Venezia ti fu data : Jurnalul unui evadat din Est : poeme / Eu-
genia Bulat ; trad. în it. de Gabriella Molcsan ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2008
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 192 p. ; 20 cm.
Text paral.: lb. rom., it. – Pag. paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – 160 ex.
ISBN 978-9975-79-513-5
[2008-1933]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Bulat =135.1=133.1
2081. Busuioc, Aureliu
O sumă de cuvinte : istorioare intre grate / Aureliu Busuioc ; cop. : Andrei Ichim. –
Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 75, [3] p. : il. ; 15 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-69-158-1 (în cop. tare)
[2008-1935]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-3 Busuioc
2082. Codrea-Boj, Vally
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

59
Filomena, eşti româncă! : Roman de dragoste / Vally Codrea-Boj ; cop., il. Caroli-
na Naconecinâi. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 140 p. : il. ; 20 cm.
1012 ex.
ISBN 978-9975-105-00-2
[2008-2067]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-31 Codrea-Boj
2083. Dumbrăveanu, Victor
Îngerii de ceaţă : Romanul unui licean singuratic / Victor Dumbrăveanu ; cop. :
Simion Coadă. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 183 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-80-160-7
[2008-1816]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-3 Dumbrăveanu
2084. Gonţa, Cristina
Ochiul timpului : [eseuri] / Cristina Gonţa. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2007 (Tipogr.
"Ericon" SRL). – 47, [1] p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-924-93-1
[2008-1868]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-4 Gonţa
2085. Madan, Gheorghe
Lebăda neagră : Roman / Gheorghe Madan ; cop. : Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Car-
tea Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 391, [1] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-60-175-7
[2008-1936]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-31 Madan
2086. Micu, Vasile
Pe ruina inimii : Poeme / Vasile Micu ; cuv. înainte : Anatol Codru. – Ch. : Pontos,
2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 213, [7] p. ; 17 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-72-150-9
[2008-1934]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Micu
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

60
2087. Moldovanu, Dumitru
Haiducul Tobultoc : [roman] / Dumitru Moldovanu ; cop. : Mihai Bacinschi . – Ch. :
Arc, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 221, [3] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-61-497-9
[2008-1923]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-311.6 Moldovanu
2088. Negru, Ada
Lumini de nufăr peste ape : Versuri / Ada Negru ; des. : Iaroslav Oliinâk. – Ch. :
Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 113, [3] p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-72-237-7
[2008-1878]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Negru
2089. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie
România atacată : Tragedie istorică naţ. în trei părţi : [piesă] / Vitalie Pastuh-
Cubolteanu. – Ch. : Labirint, 2008. – 72, [1] p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-943-71-0
[2008-1956]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Piese.
821.135.1(478)-21 Pastuh-Cubolteanu
2090. Pântea, Vasile
Dor pe val de verde : Versuri / Vasile Pântea. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Re-
clama" SA). – 84, [4] p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-72-172-1
[2008-1879]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Pântea
2091. Postică, Eugenia
Destin : Versuri şi cântece noi / Eugenia Postică ; sel. şi îngrijirea textelor : Vasile
Malaneţchi ; muz. : Ion Melnic ; red. muz. : Marius Malaneţchi ; notografie : Alexei Şarcov ;
cop. : Vasile Cojocaru. – Ch. : Atelier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 54, [1] p. : n.
muz. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-9558-5-0
ISMN 979-0-3480-0047-3
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

61
[2008-1807]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-192 Postică
2092. Roşca, Agnesa
Corabia de dor : Poezii / Agnesa Roşca ; des. de Vladimir Rusnac. – Ch. : Cartea
Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 239, [9] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-60-216-7
[2008-1937]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Roşca
2093. Roşca, Nicolae
Amprentele gândirii : [art., dialoguri] / Nicolae Roşca ; cop.: Mariana Andruhin. –
Ch. : PresStar, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 318, [1] p. ; 22 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-78-664-5
[2008-1922]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-9 Roşca
2094. Rotaru, Vladimir
Cea mai mare minune! = Чудо из чудес! / Vladimir Rotaru. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Prag-3" SRL). – 110 p. ; 20 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-77-093-4
[2008-1863]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-9=135.1=161.1 Rotaru
2095. Socinschi-Plăcintă, Eudochia
Hânceşteanca : Versuri / Eudochia Socinschi-Plăcintă ; cuv. înainte : Marcela
Mardare. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 57, [3] p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-72-193-6
[2008-1880]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Socinschi-Plăcintă
2096. Stoianov, Maria
Şi îngerii ca omul plâng : [versuri melodice] / Maria Stoianov ; notografie : Mihai
Păun ; cop. : Alexandru Bostan. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2008. – 189 p. : n. muz. ; 20
cm.
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

62
Apare cu suportul Lilianei Cernăuţeanu şi restaurantului "Vatra Neamului". – 500
ex.
ISBN 978-9975-9680-7-2
ISMN 979-0-3480-0048-0
[2008-1839]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Stoianov
821.161.1 Literatură rusă
2097. Tolstoi, Lev
Război şi pace : [roman] / Lev Tolstoi ; trad. din lb. rusă : Ion Frunzetti, N.
Parocescu ; pref. de Sorina Bălănescu ; cop. : Anatol Tomoianu. – Ch. : Gunivas, 2008
(Tipogr. "Balacron" SRL). – 1337, [6] p. ; 21 cm. – (Colecţia : "Aethra" / coord. col. : Andrei
Ţurcanu).
Ind. de nume: p. 1331-1338
ISBN 9975-908-15-2 (eronat) (în cop.)
1000 ex. – [2006-1412]
- - 1. Literatură rusă.
821.161.1-31 Tolstoi
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
2098. Гудумак, Юрий
Песнь чибиса : [стихи] / Юрий Гудумак. – Ch. : "Policadran" SRL, 2008 (Combi-
natul Poligr.). – 229, [3] p. ; 20 cm.
ISBN 978-9975-9545-7-0 (în cop. tare)
[2008-1952]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie.
821.161.1(478)-1 Гудумак
2099. Люлeнов, Петр
Несчастная любовь : Роман в 2-х кн. : [кн. 1, 2] / Петр Люлeнов ; облож. : V.
Leca. – К. : Б. и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 406, [2] p. ; 25 cm.
Apare cu sprijinul financ. al dlor Гургуров Н. Н., Aтанасов Д. Г., Панаитов Ф. В.
[et al.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-659-1 (în cop. tare)
[2008-1926]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova (rusă).
821.161.1(478)-31 Люлонов
2100. Орлова, Татьяна
Рисунки акварелью : [рассказы] / Татьяна Орлова. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr.
"Reclama" SA). – 74 p. : il. ; 20 cm.
100 ex.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

63
ISBN 978-9975-937-91-7
[2008-2065]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova.
821.161.1(478)-3 Орлова
2101. Янаки, Сергей
Совершенно секретно : Хроника "Империя зла" : [стихи] / Сергей Янаки. –
Ch. : "Inversia-Dub" ÎI, 2008. – 236 p. ; 20 cm.
Изд. при содействии Центра рус. культуры в РМ. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9998-4-7 (în cop. tare)
[2008-2070]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie.
821.161.1(478)-1 Янаки
821.511.113 Literatură estonă
2102. Promet, Lilli
Cine răspândeşte anecdote : [mini-roman : trad. din estonă] / Lilli Promet ; trad. şi
pref. : Vlad Pohilă ; cop. : Vladimir Siniţki. – Ch. : "Prometeu" SRL, 2008 (Combinatul
Poligr.). – 150, [2] p. ; 19 cm.
Tit. orig.: Kes levitab anekdoote? – 1000 ex.
ISBN 978-9975-919-70-8
[2008-1865]
- - 1. Literatură estonă.
821.511.113-31 Promet=135.1
821.512.165(478) Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova
2103. Angeli, Tudor
Çiçeklär açtii zaman : [versuri] / Tudor Angeli. – K. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 352 p. ; 22 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-653-9 (în cop. tare)
[2008-1907]
- - 1. Literatură găgăuză din Republica Moldova – Poezie.
821.512.165(478)-1 Angeli
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
2104. Antologie de basme, legende şi povestiri / sel. : Ala Bujor ; des. : V. Rusu.
– Ed. a 2-a. – Ch. : Epigraf, 2007 (F.E.-P. "Tipogr Centrală"). – 318, [2] p., [8] p. : il. color ;
25 cm.
ISBN 978-9975-9535-7-3 (în cop. tare)
[2008-1869]
- - 1. Basme. 2. Legende.
821-343-93+398-21(082)
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

64
2105. Cenuşăreasa ; Croitoraşul cel viteaz ; Broasca ţestoasă şi raţele sălbatice
: [poveşti] / il. şi adapt. text : Cătălin Nedelcu. – Ch. : Trei Pitici, 2008 (Tipogr. "Sibis Grafica"
SRL). – 16 p. ; 30 cm. – (Colecţia "3 Poveşti").
2000 ex.
ISBN 978-9975-9996-9-4
[2008-1864]
- - 1. Poveşti.
821-93
2106. Poveşti minunate / basme repovestite de Constantin Dragomir ; pict. :
Carlos Busquets. – Ch. : SC "Biblion" SRL, 2008 (Combinatul Poligraf or. Tveri. Rusia). –
320 p. : il. color ; 30 cm. – (Billion).
3000 ex.
ISBN 978-9975-9964-2-6 (în cop. tare)
[2008-1969]
- - 1. Poveşti.
821-93
821.133.1-93 Literatură franceză
2107. Poveşti adevărate / trad. şi adaptare din lb. fr. : Ala Bujor ; il. : Estela
Răileanu. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 159 p. : il. color ; 27 cm. –
(40 de poveşti).
Tit. orig.: Histoires réelles. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-924-83-2 (în cop. tare)
[2008-1994]
- - 1. Literatură franceză pentru copii. 2. Poveşti.
821.133.1-93=135.1
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
2108. Grama, Steliana
Curcubeul viselor : Versuri pentru copii / Steliana Grama ; concepţie, sel. şi îngriji-
re: Claudia Slutu-Grama ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Recla-
ma" SA). – 170, [6] p. : il. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al familiei Badrajan (Silvia, Mina, Stelian) şi familiei
Colesnic (Silvia şi Ion). – 500 ex.
ISBN 978-9975-72-114-1
[2008-2064]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Grama
2109. Mardare, Marcela
Curiosul : Versuri pentru copii / Marcela Mardare ; il. : Ruxanda Romanciuc. – Ch.
: Ruxanda, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 42, [2] p. : des. ; 22 cm.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

65
2000 ex.
ISBN 978-9975-72-090-8
[2008-1882]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Mardare
2110. Pitlik-Zacon, Alexandra
Pe sub Roua Cerului… : Carte de suflet şi cuget pentru bunici, părinţi şi copii :
[poezii] / Alexandra Pitlik-Zacon ; concepţie şi realizare : Ana Manole ; cop., il. color : Nico-
lae Sârbu. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 59 p. : il. color ; 22 cm. – (Biblioteca
"Meşterul Manole").
1000 ex.
ISBN 978-9975-937-97-9
[2008-1877]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Pitik-Zacon
821.161.1-93 Literatură rusă
2111. Gurina, Irina
Coşuleţul cu vise fermecate : [poveste : trad. din rusă] / Irina Gurina ; trad. şi
adaptare : Claudia Partole ; pict. : Iulia Scetinkina. – Ch. : "Biblion" SRL ; Pereslavli (Rusia) :
"Integral" SRL, 2008 (Combinatul Poligr. or. Tveri, Rusia). – [15] p. : il. color ; 22 cm. –
(Billion).
5000 ex.
ISBN 978-9975-9964-1-9
[2008-1968]
- - 1. Literatură rusă. 2. Poveşti.
821.161.1-93 Gurina
2112. Gurina, Irina
Ineluşul vrăjit : [poveste] / Irina Gurina ; trad. şi adaptare : Claudia Partole ; pict. :
Iulia Scetinkina. – Ch. : "Biblion" SRL ; Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL, 2008 (Combinatul
Poligr. or. Tveri, Rusia). – [15] p. : il. color ; 22 cm. – (Billion).
Aut. pe cop. nu este indicat. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9964-0-2
[2008-1972]
- - 1. Literatură rusă pentru copii. 2. Poveşti.
821.161.1-93 Gurina
2113. Gurina, Irina
Peştera aurită : [poveste] / Irina Gurina ; trad. şi adaptare : Claudia Partole ; pict. :
Iulia Scetinkina. – Ch. : "Biblion" SRL ; Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL, 2008 (Combinatul
Poligr. or. Tveri, Rusia). – [15] p. : il. color ; 22 cm. – (Billion).
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

66
Aut. pe cop nu este indicat. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9773-8-8
[2008-1970]
- - 1. Literatură rusă. 2. Poveşti.
821.161.1-93 Gurina
2114. Gurina, Irina
Vrăjitorie zglobie : [poveste] / Irina Gurina ; trad. şi adaptare : Claudia Partole ;
pict. : Iulia Scetinkina. – Ch. : "Biblion" SRL ; Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL, 2008
(Combinatul Poligr. or. Tveri, Rusia). – [15] p. : il. color ; 22 cm. – (Billion).
Aut. pe cop nu este indicat. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9773-9-5
[2008-1971]
- - 1. Literatură rusă pentru copii. 2. Poveşti.
821.161.1-93 Gurina
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.135.1.09 Literatură română
2115. Postu, Marin
Lectura romanului românesc modern : (esEUri) / Marin Postu. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Reclama" SA). – 154, [1] p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 150-154 (84 tit.) şi în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-937-95-5
[2008-1881]
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare.
821.135.1.09
821.135.1(478).09 Literatură română din Republica Moldova
2116. Fenomenul artistic Ion Druţă : [monogr. colectivă intern.] / Acad. de Ştiinţe
a Moldovei ; concepţie, întocmire, coord., red. şt., coaut. şi resp. ed. : M. Dolgan ; trad. din
lb. rusă în lb. rom.: Irina Condrea, Sava Pânzaru ; fot. : Nicolae Răileanu, Mihai Potârniche,
Boris Balan [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 756 p. : fot., fot. color,
facs. ; 25 cm. – (Colecţia "Academica" / consiliul coord. : Gheorghe Duca (preş.), Ion Bos-
tan, Valeriu Canţer [et al.], ISBN 978-9975-67-572-7 ; [Vol.] 4).
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Index
de nume: p. 735-744. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-645-4 (în cop. tare)
[2008-1925]
- - 1. Druţă, Ion, 1928-…, scriitor – Biografie. 2. Literatură română din Republica
Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09(092)(082)
821.163.2.09 Literatură bulgară
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

67
2117. Симеонов, Иван
Митологично-легендарното в българската белетристика за деца и юноши
(1918-1945) / Иван Симеонов. – Ch. : SŞB, 2008 (Tipogr. "Business Elita" SRL). – 206 p. ;
20 cm.
Bibliogr.: p. 203-206 şi în note la sfârşitul cap. – Ind. de nume: p. 195-202. – 600
ex.
ISBN 978-9975-9569-1-8
[2008-1973]
- - 1. Literatură bulgară – Critică şi interpretare (bulg.).
821.163.2.09
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2118. Musteaţă, Sergiu
Protecţia patrimoniului arheologic : St. comparativ : Legislaţia Rep. Moldova şi
Statelor Unite ale Americii / Sergiu Musteaţă ; pref. : Octavian Munteanu ; fot. : Adrian Mus-
teaţă ; Asoc. Naţ. a Tinerilor Istorici din Moldova – ANTIM. – Ch. : Pontos, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 215, [1] p. : fot. ; 25 cm.
Rez.: lb engl. – Bibliogr.: p. 120-156 (1548 tit.) şi în notele de subsol. – Index: p.
212-215. – Apare cu sprijinul financ. al Ambasadei SUA în Rep. Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-72-106-6 (în cop. tare)
[2008-1921]
- - 1. Arheologie – Republica Moldova – Legislaţie. 2. Arheologie – Statele Unite
ale Americii – Legislaţie.
902/904(478+73)(094)=135.1=111
908 Monografii ale localităţilor
2119. Iaşi : album / pref. : Valentin Ciucă ; dir. imagine : Mihai Potârniche ; fot. :
Mihai Potârniche, Eugen Harasim, Bogdan Onofrei. – Ch. : "Litera AVN" SRL, 2008 (Com-
binatul Poligr.). – 233, [7] p. : fot ; 21 cm. – (Oraşele Patriei).
Text paral.: lb. rom., engl. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-74-038-8 (în cop. tare)
[2008-1873]
- - 1. Iaşi – Albume.
908(498.3)(084)
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geogr a-
fie teoretică
2120. Ciubară, Sezont
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

68
Geografia umană a lumii : Man. pentru cl. a 11-a : Profil real. Profil umanist /
Sezont Ciubară, Zinaida Calanda, Maria Primeniuc; comisia de evaluare : Camelia Marian,
Raisa Galmâş, Galina Gavriliţă ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Lumi-
na, 2008 (Combinatul Poligr.). – 231, [1] p. : fig., tab. color ; 26 cm.
21800 ex.
ISBN 978-9975-65-091-5
[2008-1993]
- - 1. Geografie umană a lumii.
911.3(100)(075.3)
913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne
2121. Brănici, Daniela
Geografia continentelor extra-europene : Cl. a 7-a : Caiet de lucru pentru elevi /
Daniela Brănici, Cătălin Roşu ; ref. şt. : Marian Ene. – [Ch.] : Iulian ("Edit Prest" SRL), 2008.
– 48 p. : hărţi ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 45 (7 tit.). – 5000 ex.
ISBN 978-9975-922-31-9
[2008-1872]
913(075.3)
2122. Brănici, Daniela
Geografia Europei : Cl. a 6-a : Caiet de lucru pentru elevi / Daniela Brănici, Cătă-
lin Roşu ; ref. şt. : Marian Ene. – [Ch.] : Iulian ("Edit Prest" SRL), 2008. – 28 p. : hărţi ; 29
cm.
Bibliogr.: p. 27 (7 tit.). – 5000 ex.
ISBN 978-9975-922-26-5
[2008-1871]
913(4)(075.3)
2123. Brănici, Daniela
Geografia României : Teste de evaluare pentru teza cu subiect unic / Daniela
Brănici, Cătălin Roşu. – [Ch.] : Iulian ("Edit Prest" SRL), 2008. – 128 p. ; 24 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-922-25-8
[2008-1870]
- - 1. Geografia României – Teste.
913(498)(079)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Alexandru Abramciuc. – Vezi Nr 1876

Galina Furdui. – Vezi Nr 1878

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

69
Iulia Hasdeu. – Vezi Nr 1879

O familie de intelectuali basarabenii. – Vezi Nr 1882

Petru Galeţchi. – Vezi Nr 1883

Un promotor consecvent al ştiinţei şi sportului. – Vezi Nr 1884

Zinaida Radu. – Vezi Nr 1885

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
2124. Enciu, Nicolae
Istorie : epoca contemporană : Materiale didactice la Istoria universală şi a româ-
nilor : Cl. a 12-a / Nicolae Enciu, Tatiana Mistreanu, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb. – Ch. :
Civitas, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 366 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 365-366 (67 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-912-01-3
[2008-1815]
- - 1. Istorie universală.
94(100)(075.3)
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
2125. Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în secolul al XVIII-lea (1787-
1800) : /Cărţi domneşti şi zapise/ / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept ;
alcăt. : Larisa Svetlicinâi, Demir Dragnev, Eugenia Bociarov ; coord. : Demir Dragnev, Va-
lentin Constantinov. – Ch. : CEP USM, 2008. – 512 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Moldova în epo-
ca feudalismului" ; Vol. 11).
250 ex.
ISBN 978-9975-70-749-7
[2008-2038]
- - 1. Istoria Ţării Moldovei – Documente, sec. XVIII-lea. 2.Ţara Moldovei – Istorie
– Documente, sec. XVIII-lea.
94(478)"17"(093)
94(=163.2) Istoria bulgarilor
2126. Безсмъртието на Васил Левски : (Сб. с доклади от Междунар. научна
конф., проведена на 12 юни 2007 г. в ТДУ по случай 170-годишнината от рождението
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

70
на Апостола) / Таракл. Държавен Ун-т, Общобълг. ком. "Васил Левски", Научно Дру-
жество на българистите в РМ ; редкол. : Иван Забунов, Стоян Джавезов, Иван Симео-
нов [и др.]. – К. : SŞB, 2008 (Tipogr. "Business Elita" SRL). – 167 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex.
ISBN 978-9975-9569-6-3
[2008-1974]
- - 1. Васил Левски, 1837-1873, български революционер.
94(=163.2)(092)(082)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
2127. Bahnaru, Vasile
Bazele lingvistice pentru o teorie generală a lexicografiei româneşti : 10.02.01 –
Limba română : Autoref. al tezei de doctor habilitat în filologi e / Vasile Bahnaru ; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2008. – 39, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 31-33 (36 tit.)
[2008-188 Teze]
811.135.1'374(043.2)
2128. Dorgan, Viorel
Fundamente ştiinţifico-metodice ale semnificaţiei caracteristicilor morfologice în
sportul de performanţă : 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului
sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de doctor habilitat în pedagogie /
Viorel Dorgan ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : S. n., 2008. – 50 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 45 (13 tit.)
[2008-197 Teze]
796.015.8(043.2)
2129. Guţuleac, Emilian
Evaluarea performanţelor sistemelor de calcul prin reţele petri stocastice descri p-
tiv-restructurabile : 05.13.13 – Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale :
Autoref. şt. al tezei de doctor habilitat în tehn. / Emilian Guţuleac ; Univ. Tehn. a Moldovei. –
Ch. : S. n., 2008. – 42, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 33-40 (60 tit.)
[2008-187 Teze]
004.03:004.7(043.2)
2130. Pascal, Oleg
Tulburări ale controlului postural la bolnavii cu accident vascular cerebral : Aspec-
te neurofiziologice, clinice şi de recuperare : 14.00.13 – Neurologie : Autoref. al tezei de
doctor habilitat în medicină / Oleg Pascal ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 39 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 32-34 (25 tit.)
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

71
[2008-180 Teze]
616.831-005.1-07-08(043.2)
2131. Sturza, Rodica
Principii teoretice şi practice de fortificare a alimentelor cu micronutrimente: iod,
fier, calciu : 05.18.01 – Tehnologia produselor alimentare cu specializările: Tehnologia ul e-
iurilor şi grăsimilor; Tehnologia produselor de panificaţie, paste făinoase şi produselor de
patiserie : Autoref. al tezei de doctor habilitat în tehn. / Rodica Sturza ; Univ. Tehn. a Moldo-
vei. – Ch. : S. n., 2008. – 52 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 41-46 (48 tit.)
[2008-193 Teze]
663.3/.8(043.2)
Pentru titlul de doctor
2132. Ambrosie, Ionel
Formarea calităţilor psihofizice şi motrice la elevele din învăţământul liceal cu pro-
fil industrial în baza programei cu conţinut adaptat : 13.00.04 – Teoria şi metodologia edu-
caţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de doc-
tor în pedagogie / Ionel Ambrosie ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldo-
va. – Ch. : S. n., 2008. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27 (9 tit.)
[2008-183 Teze]
37.016:796(043.2)
2133. Baranov, Arcadie
Aplicarea conceptelor moderne manageriale în atragerea investiţiilor internaţiona-
le în economia Republicii Moldova : Spec. : 08.00.05 Economia şi management (activitatea
antreprenorială) : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Arcadie Baranov ; Univ. Liberă Intern.
din Moldova. – Ch. : CE UASM, 2008. – 24 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-21 (10 tit.)
[2008-204 Teze]
339.727.22(478)(043.2)
2134. Bostan, Ludmila
Securitatea în procesele de dezvoltare: analiză filosofico-metodologică : 09.00.08.
– Filosofia şi metodologia ştiinţei : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe filosofice / Ludmila
Bostan ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 22 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18-19 (13 tit.)
[2008-201 Teze]
101.1(043.2)
2135. Buşmachiu, Ion
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

72
Tratamentul anomaliilor Clasa II/1 Angle : 14.00.21 – Stomatologie : Autoref. al te-
zei de doctor în medicină / Ion Buşmachiu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 22 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18-19 (13 tit.)
[2008-208 Teze]
616.314-089.23(043.2)
2136. Cerba, Valeriu
Mecanism organizaţional-juridic de administrare a organelor afacerilor interne:
analiza sistemico-juridică : Spec.: 12.00.02 – drept public (administrativ) ; organizarea şi
funcţionarea instituţiilor de drept : Autoref. al tezei de doctor în drept / Valeriu Cerba ; Min.
Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Acad. de Poliţie "Ştefan cel Mare". – Ch. : Centrul Ed. a
UASM, 2008. – 21, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18 (7 tit.)
[2008-209 Teze]
351.74+342.98(043.2)
2137. Deliu, Angela
Reducerea costurilor şi sporirea competitivităţii producţiei la întreprinderile indus-
triei de tutun : 08.00.05 – Econ. şi management (în industria tutunului) : Autoref. al tezei de
doctor în econ. / Angela Deliu ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. : S. n., 2008. – 26, [1] p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23 (10 tit.)
[2008-186 Teze]
338.57:663.97(043.2)
2138. Casian, Neonila
Mola hidatiformă în Republica Moldova : Aspecte epidemiologice, de monitoring şi
reabilitare : 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie : Autoref. al tezei de doctor în medicină /
Neonila Casian ; IMSP Inst. Oncologic din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 30 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (16 tit.)
[2008-198 Teze]
618.32-006-036.3-08(043.2)
2139. Ciungu, Petre
Managementul aderării procesului educaţional preuniversitar al României la exi-
genţele Uniunii Europene : Spec. : 08.00.04 – Econ. şi management (în procesul educaţio-
nal) : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Petre Ciungu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. –
Ch. : CEP USM, 2008. – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-29 (32 tit.)
[2008-205 Teze]
373:005(498+4)(043.2)
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

73
2140. Graneţkaia, Lilia
Tehnologii didactice de analiză interpretativă a imaginii muzicale în procesul for-
mării pianistice a profesorului de muzică : 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (muzi-
ca) : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Lilia Graneţkaia ; Univ. de Stat Alecu Russo
din Bălţi. – Ch. : S. n., 2008. – 23, [1] p. : fig., histogr. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 42-42 (6 tit.).
[2008-181 Teze]
78.01(043.2)
2141. Hotineanu, Alina
Infertilitatea tubară : particularităţile clinico-imunologice şi tratamentul prin repro-
ducerea asistată : 14.00.01 – Obstetrică şi Ginecologie : Autoref. al tezei de doctor în medi-
cină / Alina Hotineanu ; Inst. Medico-Sanitară Publică, Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul
Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului. – Ch. : S. n., 2008. – 22 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19 (14 tit.)
[2008-206 Teze]
618.177-089.888.11(043.2)
2142. Ioniţă, Irina
Marketingul urban şi competitivitatea oraşelor : 08.00.06 – Marketing ; logistică :
Autoref. al tezei de doctor în econ. / Irina Ioniţă ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. :
S. n., 2008. – 27, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 24 (7 tit.)
[2008-190 Teze]
339.138(043.2)
2143. Ioviţă, Alexandrina
Unele probleme de aplicare a principiului distincţiei în dreptul internaţional umani-
tar : 12.00.10. – Drept internaţional public : Autoref. al tezei de doctor în drept / Alexandrina
Ioviţă ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : S. n., 2008. – 23 p.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (11 tit.)
[2008-199 Teze]
341.1/.8(043.2)
2144. Mateş, Raluca-Aurora
Simbolistica romanului sadovenian. O viziune arhetipală : 10.01.01 – Literatura
română : Autoref. al tezei de doctor în filologie / Raluca-Aurora Mateş ; Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. de Filologie, Centrul de Literatură şi Folclor. – Ch. : S. n., 2008. – 22, [1] p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (16 tit.)
[2008-185 Teze]
821.135.1.09(043.2)
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

74
2145. Porumb, Tatiana
Problema delimitării polisemiei de omonimia lexicală în limba italiană modernă :
10.02.05 – Limbi romanice : Autoref. al tezei de doctor în filologie / Tatiana Porumb ; Univ.
de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 22, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19 (8 tit.)
[2008-184 Teze]
811.131.1'374(043.2)
2146. Puţuntică, Anatolie
Fenomenele metodologiei de risc de pe teritoriul Republicii Moldova : 11.00.09. –
Meteorologie, climatologie, agrometeorologie : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe geogr. /
Anatolie Puţuntică ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Ecologie şi Geogr. – Ch. : S.
n., 2008. – 24 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-24 (21 tit.)
[2008-200 Teze]
551.5(478)(043.2)
2147. Rusu, Djulieta
Dimensiuni persuasive ale comunicării cu impact în activitatea managerială :
08.00.05 – Economie şi management (în industrie) : Autoref. al tezei de doctor în econ. /
Djulieta Rusu ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 24 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 21 (10 tit.)
[2008-191 Teze]
005:316.772 (043.2)
2148. Sava, Lilia
Managementul instruirii şi dezvoltării profesionale a personalului din întreprinderile
de telecomunicaţii din Republica Moldova : 08.00.05 – Economie şi management (în tele-
comunicaţii) : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Lilia Sava ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch.
: S. n., 2008. – 26, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23 (10 tit.)
[2008-189 Teze]
331.36: 621.39(478)(043.2)
2149. Sîrbu, Dumitru
Osteosinteza mandibulei prin acces endooral : 14.00.21 – Stomatologie : Autoref.
al tezei de doctor în medicină / Dumitru Sîrbu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nico-
lae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 26, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (17 tit.)
[2008-207 Teze]
616.716.4-001.5-089(043.2)
2150. Sochirean, Anatolie
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

75
Contribuţii la cercetarea dinamicii transmisiilor planetare precesionale : 05.02. 02 –
Teoria maşinilor şi organelor de maşini : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe tehn. / Anatolie
Sochirean ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. : S. n., 2008. – 20, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 16-17 (22 tit.)
[2008-196 Teze]
621.833.6(043.2)
2151. Stati, Gabriel
Comerţul mondial cu produse petroliere : Spec. : 08.00.14 – Econ. mondială ; rela-
ţii econ. intern. : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Gabriel Stati ; Univ. Liberă Intern. din
Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (22 tit.)
[2008-203 Teze]
339.5:622.323(043.2)
2152. Stegăroiu, Valentin
Asigurările sociale din România în contextul integrării în structurile Europene :
Spec. : 08.00.14 – Econ. mondială ; relaţii econ. intern. : Autoref. al tezei de doctor în econ.
/ Valentin Stegăroiu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 26 p. : fig.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (12 tit.)
[2008-202 Teze]
364.3(498)(043.2)
2153. Şufaru, Constantin
Metodologia programării antrenamentului sportiv al handbaliştilor j uniori II pe bază
de obiective operaţionale : 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentu-
lui sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Constan-
tin Şufaru ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008. –
30, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28 (13 tit.)
[2008-182 Teze]
796.332.015(043.2)
2154. Taranenco, Anatolie
Calculul structurilor din bare în domeniul post-elastic : 05.23.01 – Elemente de
construcţii şi edificii : Autoref. al tezei de doctor în tehn. / Anatolie Taranenco ; Univ. Tehn. a
Moldovei. – Ch. : S. n., 2008. – 22, [1] p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 20 (11 tit.)
[2008-195 Teze]
624.04/.07(043.2)
2155. Ursu, Lucia
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

76
Modelul sadovenian şi proza basarabeană : 10.01.01 – Literatura română :
Autoref. al tezei de doctor în filologie / Lucia Ursu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
filologie, Centrul de literatură şi folclor. – Ch. : S. n., 2008. – 26, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 24 (9 tit.)
[2008-192 Teze]
821.135.1.09(043.2)
2156. Vaculenco, Maxim
Contribuţii la studiul preciziei de prelucrare a danturilor angrenajului precesional :
05.02.02 – Teoria maşinilor şi organelor de maşini : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe
tehn. / Maxim Vaculenco ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. : S. n., 2008. – 20, [1] p. : fig., tab.
; 20 cm.
Bibliogr.: p. 17-18 (23 tit.)
[2008-194 Teze]
621.833.6(043.2)
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

77
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 10-2008
A
Ababii, Ion (red.) 2030-31
Abramciuc, Alexandru (1876)
Agafiţă, Maria 2052
Alexandrov, E. 1995
Ambrosie, Ionel 2132
Andronati, Nicolae 1866
Andronati, Serghei A. (red.) 2010
Andruhin, Mariana (pict.) 2093
Angeli, Tudor 2103
Anghelescu, Hermina (red.) 1888
Antosii, Ludmila (elab.) 2020
Aramă, Elena (expert) 1942
Armand, Camille → Vezi Iulia Hasdeu
Avornic, Gheorghe (red.) 1942
Avram, Maria (expert) 1978, 1996
Azov, Cristian (fot.) 2060
B
Babiuc, Ana (pict.) 1907
Babiuc, Stanislav (pict.) 1907
Bacharan, Nicole 1895
Bacinschi, Mihai (pict.) 1994, 2087
Badicean, Dumitru (organizator) 1893
Bahnaru, Vasile 2127
Bajerean, Eudochia 2049
Balan, Boris (fot.) 2116
Balan, V. (red.) 2035
Balaţchi, Raluca-Nicoleta (trad.) 1904
Balmuş, Clara (coord.) 1879
Balmuş, Pavel (coord.) 1879
Baranceanu, Nina (expert) 1978, 1996
Baranov, Arcadie 2133
Barbacar, Nicolae (red.) 2015
Barbaroş, M. (red.) 2035, 2038, 2041
Barbu-Anghel, Georgeta (trad.) 1895
Bălănescu, Sorina (pref.) 2097
Belecciu, Liliana (red.) 1964
Ben Jelloun, Tahar 1896
Benu, Victor 1931
Beţiu, Mircea 2029
Biţa, Ioan T. (trad.) 2011
Bocancea, Viorel 2003-05
Bociarov, Eugenia (alcăt.) 2125
Bodrojic, Natalia 2060
Boian, Ilie (elab.) 2008
Bojescu, Oltiţa 1983
Borş, Alexandru (expert) 2061
Borş, Eleonora 2023
Bostan , Ludmila 2134
Bostan, Alexandru (pict.) 2096
Bostan, Ion (coord.) 2116
Botnariuc, V. (red.) 1894
Braga, Tudor (coord.) 2059
Braghiş, Maria 1972-73, 1997
Brănici, Daniela 2121-23
Bressan, Michele (fot.) 2060
Bucun, Nicolae (coord.) 1968-69
Bucur, Vasile 2050
Budevici, Anatolie 1871, 2064
Bujor, Ala (coord.) 1892; (alcăt.) 2104;
(alcăt., trad.) 2107
Bulat, Eugenia 2080
Burdujan, V. (red.) 2039
Burian, Alexandru (red.) 1944
Busquets, Carlos (pict.) 2106
Busuioc, Aureliu 2081
Buşmachiu, Ion 2135
Butucel, Elena (alcăt.) 1882
Buzu, Teodor (pict.) 2079
C
Caduc, Dora (alcăt.) 1877
Cainarean, Emilia (îngrijire ed.) 1935
Calanda, Zinaida 2120
Calos, Sergiu (organizator) 2055-56
Canţer, Valeriu (coord.) 2116
Cara, Angela (expert) 1978, 1996
Carabet, M. (alcăt.) 1995
Caracaş, Olimpiada 2071-72
Caragia, Svetlana 2014
Carp, Iurie 1871
Carp, Simion 1947
Carrocci, Amedeo 1941
Casapu, Iordan (expert) 1977
Casiadi, Oleg 1926
Casian, Neonila 2138
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

78
Cazac, Valeriu (elab.) 2008
Cărăuş, Alexandru (2019)
Cârlan, Svetlana (alcăt.) 1885
Câşlaru, Larisa (elab.) 1890-91
Cebotari, Margareta (alcăt., red.) 1882
Cemortan, Stela 1984-88
Cemortan-Voloşin, Elvira (pict.) 1984-85,
1987-88
Cerba, Valeriu 2136
Cerches, Galina 2065
Cerempei, Ludmila 2022
Chiriac, Rodica 2052
Chiriţă, Gheorghe (trad.) 1897-1900
Chitoroagă, Valentina (red.) 1885; (elab.)
1889
Chivriga, Viorel 1936
Cimpoieş, Gh. (red.) 2035-41
Ciobanu, Lia (red.) 1989-90
Ciobotaru, Valerian 2009
Ciorbă, Valeriu (organizator) 1893
Ciubară, Sezont 2120
Ciubotaru, Adrian (trad.) 1901
Ciucă, Valentin (pref.) 2119
Ciumac, Daniela (organizator) 1893
Ciumaşi, Ana (alcăt.) 1884
Ciungu, Petre 2139
Ciupac, Mihai 1967
Ciuvaga, Victor 2004-05
Clark, Debbie (pict.) 1897-1900
Clipa, Carolina 1961
Coadă, Simion (pict.) 2083
Cocîrţă, Petru 1961
Codrea-Boj, Vally 2082
Codru, Anatol (pref.) 2086
Cojocaru, Vasile (pict.) 2091
Colţun, Gheorghe 2075
Condrea, Irina (trad.) 2116
Constantinov, Valentin (coord.) 2125
Corcimaru, Ion 2018, 2024
Corescu, Andrei-Paul (trad.) 2016
Corghenci, Ludmila (red.) 1885, 1888
Corniciuc, Sabina 1920-21
Coroban, Vitalie (coord., pict.) 1895, 1901,
1903-04; (coord.) 1896; (pict.) 2080
Coroi, Eugen (expert) 2061
Coroi, Iona-Crina (trad.) 1896
Cosmescu, Alexandru (trad.) 2060
Coşcodan, Diana (trad.) 1978, 1996
Coşeriu, Tatiana (elab.) 1890-91
Cotelea, Marian 1867
Cotelea, Vitalie 1867
Covali, V. (alcăt.) 1995
Cozaru, Nelly 1974
Cozonac, Renata (design) 1889
Cozub, Gheorghe (2054)
Creangă, Ion (expert) 1915
Croitoru, Tamara (alcăt.) 1872
Cucenic, Ivan (consultant) 2043
Cucieru, Elena 2022
Cucu, Ion (red.) 1931
Cujba, Valentina (alcăt.) 1981; (coord.) 1982
Cumanova, A. (alcăt.) 1995
Cumpătă, Iurie (fot.) 2045
Curecheru, Gheorghe (elab.) 2020
Curtescu, Margareta (red.) 1876
Cuşnir, Valeriu (red.) 1944
Cutasevici, Angela 1997
D
Dadu, Constantin (red.) 1865
Decusară-Bocşan, Cristina (elab.) 1879
Deliège, Robert 2011
Deliu, Angela 2137
Demerji, Ilie 1958
Dimitrov, Alex (pict.) 1994
Dinu, Natalia (alcăt.) 1951
Dolgan, M. (alcăt., coord., red., îngrijire ed.)
2116
Donica, G. (red.) 2038
Dorgan, Viorel 2128
Dorogan, A. (îngrijire ed.) 2033
Dragnev, Demir (alcăt., coord.) 2125
Dragomir, Constantin (alcăt.) 2106
Druţă, Inga (coord.) 1923, 2011
Druţă, Ion (2116)
Duca, Gheorghe (red.) 2010; (coord.) 2116
Dudnicenco, Tatiana 2034
Dumbrăveanu, Victor 2083
Dumitraşcu, Petru (organizator) 2055-56
Duquesne, Jacques 1901
Duret-Nauche, Frédéric (coord.) 2058
Dutca, Mihai (elab.) 1927
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

79
Dutca, Mihail (red.) 1931
Dutova, Laurenţia 2071-72
E
Elenciuc, Daniela (organizator) 1893
Eminescu, Mihai 2078
Enciu, Nicolae 2124
Ene, Marian (expert) 2121-22
Eremia, N. (red.) 2037
Ernu, Vasile (coord.) 1923
F
Feuraş, Eugenia (organizator) 1991
Filip, Nelly 1925
Filippova, I. (organizator) 2006
Foca, Iurie (fot.) 2059
Foiu, Taisia (red.) 1878, 1882
Fotescu, Maria (alcăt.) 1876
Frecăuţeanu, A. (red.) 2036
Frunzetti, Ion (trad.) 2097
Furdui, Galina (1878)
Furdui, Viorel 1937
Furdui, Vladimir (alcăt.) 1878
G
Gagim, Ion (red.) 1989-90
Gajim, Ştefan (alcăt.) 1957
Galben, Andrei 1888
Galeţchi, Petru (1883)
Galmâş, Raisa (expert) 2120
Gavriliţă, Galina (expert) 2120
Ghimpu, Natalia (alcăt.) 1885
Gitsu, D. (organizator) 2006
Gârla, Lilia 1952
Godoroja, Nadejda (red.) 2032
Gogu, Tamara 2070-72
Goncearuc, Inga (pict.) 1984-85, 1987-88
Gonţa, Cristina 2084
Gonţa, Victoria (alcăt.) 1951
Gorobeţ, V. (red.) 2040
Gorobievschi, Svetlana 1938
Grama, Dumitru C. (1882)
Grama, Steliana (1882); 2108
Graneţkaia, Lilia 2140
Grădinariu, G. (red.) 2035, 2038, 2041
Grădinaru, Angela 2073
Grecu, Raisa 1942
Gribincea, Alexandru 1938
Gudima, Alexandru (red.) 2032
Gudumac, Valentin 2014, 2018, 2024
Gurin, Corneliu (expert) 1915
Gurina, Irina 2111-14
Gurschi, Alexei (pict.) 1902
Guştiuc, Andrei (coord.) 1954
Guţuleac, Emilian 2129
H
Hachi, Mihail (expert) 1977
Hangan, Corneliu 2023
Harasim, Eugen (fot.) 2119
Haraz, Svetlana (coord.) 1928-30
Harconiţă, Elena (red.) 1876-77; (alcăt.) 1887
Harea, Maria (alcăt.) 1872
Hasdeu, Iulia (1879)
Hotineanu, Alina 2141
Hurmuzachi, Iurie 2043
I
Ichim, Andrei (pict.) 2081
Ili, Dumitru (fot.) 2059
Ioniţă, Irina 2142
Iordache, Florin 1938
Iordan, Veaceslav (consultant) 2043
Ioviţă, Alexandrina 2143
J
Jacotă, Anatolie (red.) 2015
Jankowska, Grazyna (alcăt.) 2045
K
Kosenko, P. (îngrijire ed.) 2033
Kraijdan, Arina (coord.) 1924
Kulikovski, Lidia (îngrijire ed.) 1878-79, 1882;
(elab.) 1890-91
Kulyuk, L. (organizator) 2006
Kunisch, Richard 2079
L
Lazari, Liliana 2051
Le Goff, Jacques 1903
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

80
Leca, V. (худож.) 2099
Leroy, Stephane 1904
Levcenco, Petru 2063
Lucas, Patricia 1904
Lungu, Valentina 2007
Lungu, Valeriu (organizator) 2055-56
Lupaşcu, Tudor (red.) 2010
Lutan, Vasile (red.) 2023
M
Madan, Gheorghe 2085
Madan, Ion (alcăt.) 1882
Malaneţchi, Marius (red.) 2091
Malaneţchi, Vasile (alcăt.) 2091
Maleca, Tudor (red.) 1894
Manolachi, Veaceslav (1884); 2064
Manole, Ana (alcăt.) 2110
Mardare, Marcela (pref.) 2095; 2109
Marian, Camelia (expert) 2120
Marian, Gr. (red.) 2040
Mateş, Raluca-Aurora 2144
Mânăscurtă, Svetlana (pict.) 1908
Melnic, Georgeta 2049
Melnic, Ion 2091
Melnic, Tatiana (red.) 1931
Micu, Vasile 2086
Mihalache, Nina (expert) 1977
Mihaluţa, Lina (alcăt.) 1877
Mistreanu, Tatiana 2124
Molcsan, Gabriella (trad.) 2080
Moldovanu, Dumitru 2087
Moloşniuc, Viorica 2074
Morari, Marina 2061
Moraru, Anton (red., coord.) 1924; 1931
Moraru, T. (red.) 2041
Moraru, Teodor 2007
Moroşan, Nicoleta Loredana (trad.) 1903
Mostovic, Galina (red.) 1877
Munteanu, Andrei (red.) 2012
Munteanu, Octavian (pref.) 2118
Musteaţă, Adrian (fot.) 2118
Mustea, Mihai 2043
Musteaţă, Sergiu 2118
N
Naconecinâi, Carolina (pict.) 2082
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana (coord.)
1981-82; 2124
Narschina, Nina (trad.) 1884
Neagră, Tamara (elab.) 2053
Nedelcu, Cătălin (pict.) 2105
Negru, Ada 2088
Negru, Boris (expert) 1942
Nicorici, Ion (red.) 1989-90
Niguleanu, Vasile 2014, 2018, 2024
O
Oglindă, Emilia 2065
Oliinâk, Iaroslav (pict.) 2085, 2088
Onofrei, Bogdan (fot.) 2119
Overcenco, Aureliu (coord.) 2043
P
Palancean, A. 1995
Palii, A. (red.) 2039
Palii, Alexei 2076
Pamfil, Carmen-Gabriela 2066
Panas, Mariana 2077
Papuc, Gheorghe 1965
Papuc, Mihai 2068-69
Pareniuc, Alexandru 1966-67
Parocescu, N. (trad.) 2097
Partole, Claudia (alcăt., trad.) 2111-14
Pascal, Oleg 2130
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 2089
Păsărin, B. (red.) 2037
Păun, Mihai (notografie) 2096
Pântea, Vasile 2090
Pânzari, Lumdila (red.) 1879
Pânzaru, Iurie (red.) 2020
Pânzaru, Sava (red.) 2020; (trad.) 2116
Pencov, Mihail (consultant) 2043
Perciuleac, Liudmila (trad.) 1996
Petrenco, Liuba 1920-21
Petrovici, S. (red.) 1894
Pintilie, Elena (elab.) 2053
Pitlik-Zacon, Alexandra 2110
Pobedinschi, V. (red.) 2040
Pogolşa, Lilia (coord.) 1968-69
Pohilă, Vlad (trad., pref.) 2102
Poleacov, Vladimir (red.) 1954
Popescu, Victor (red.) 2030-31
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

81
Popescu, Zinaida (coord.) 1982
Popov, Lidia 1868-69
Porcescu, Sergiu 1926
Porumb, Tatiana 2145
Postică, Eugenia 2091
Postu, Marin 2115
Poştan, Liliana (elab.) 1927
Potârniche, Mihai (fot.) 2116, 2119
Prepeliţa, Natalia (trad.) 2008
Primeniuc, Maria 2120
Prisacari, Viorel (red.) 2030-31
Prisăcaru, Veronica (red.) 2036
Prodius, Denis (organizator) 1893
Prohniţchi, Stela (alcăt.) 1883
Promet, Lilli 2102
Puică-Vasilache, Eliza 1975
Puiu, Tudor (elab.) 2020
Pungă, Alexei 1966
Puşcaş, Livia (alcăt.) 1982
Puţuntică, Anatolie 2146
R
Radu, Zinaida (1885)
Raphael, Michael (pref.) 2058
Răileanu, Estela (pict.) 2107
Răileanu, Nicolae (fot.) 2116
Râbacov, Ghenadie (red., trad.) 1885
Revenco, Mircea (2027)
Rogozanu, Costi (coord.) 1923
Romanciuc, Ruxanda (pict.) 2108-09
Roşca, Agnesa 2092
Roşca, Angelina (red.) 1974
Roşca, Nicolae 2093
Roşu, Cătălin 2121-23
Rotari, Adrian 2028
Rotari, Anatol 1906
Rotari, Anatolie (alcăt., trad.) 1905
Rotaru, M. (îngrijire ed.) 2033
Rotaru, Vladimir 2094
Rusnac, Vladimir (pict.) 2092
Rusu, Djulieta 2147
Rusu, Emil (red.) 1865
Rusu, Svetlana (alcăt.) 2045
Rusu, Tatiana (trad.) 1999
Rusu, V. (pict.) 2104
Rusu, Valeriu (fot.) 2045
S
Sajin, Iurie 2052
Sarabaş, Eugenia 1976
Sarabaş, Nicoleta 1976
Sava, Lilia 2148
Sârbu, Nicolae 1907; (pict.) 1983, 2110
Scetinkina, Iulia (pict.) 2111-14
Schlegel, Jean-Louis (alcăt.) 1903
Scurtu, Elena (alcăt.) 1876
Scutaru, Adela (coord.) 1970-71
Sedleţchi, Iurie (red.) 1944
Seiranov, Serghei (consultan) 2064
Sevacov, Mariana (coord.) 1970-71; (trad.)
1971
Simaşco, Carolina 1936
Simonnet, Dominique 1895
Siniţki, Vladimir (pict.) 2102
Sîrbu, Dumitru 2149
Slutu-Grama, Claudia (1882); (alcăt., îngrijire
ed.) 2108
Sochircă, Zinaida (îngrijire ed.) 1885
Sochirean, Anatolie 2150
Socinschi-Plăcintă, Eudochia 2095
Sofroni, Dumitru (red.) 2032
Sofronie, Silviu 2025
Sorin, Sorin (fot.) 2059
Sorocean, Olga 1925
Stati, Gabriel 2151
Stegăroiu, Valentin 2152
Stepanov, Anton 2043
Stere, Constantin (1942)
Stângă, Ala (expert) 2061
Stoianov, Maria 2096
Stratan, Elena (alcăt.) 1877
Sturza, Rodica 2131
Svetlicinâi, Larisa (alcăt.) 2125
Ş
Şalaru, Vasile 2034
Şalaru, Victor 2034
Şandru, Dumitru (elab.) 1927
Şaptefraţi, Silvia 1909
Şarcov, Alexei (notografie) 2091
Şcerbakov, Oleg V. 1866
Şişcan, Nadejda (organizator) 1991
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

82
Şişcanu, Gheorghe (red.) 2015
Şiulea, Ciprian (coord.) 1923
Şlapac, Mariana 2057
Şleahtiţchi, Mihai (coord.) 1888
Şufaru, Constantin 2153
Şuprovici, Nicolae (elab.) 2053
T
Taran, Nicolae (red.) 1865
Taranenco, Anatolie 2154
Tcaci, Lilia (alcăt.) 1872
Telembici, Rodica Ermelinda (îngrijire ed.)
1941
Teleuţă, A. 1995
Tescari, Nina (pict.) 1984-85, 1987-88
Tolstoi, Lev 2097
Tomoianu, Anatol (pict.) 2078, 2097
Tomşa, Ana 1888
Treşcilo, Lidia (elab.) 2008
Tricolici, Olga 1972-73
Trofimov, Igor (red.) 1954
Turiţă, Sava 1992
Ţ
Ţapcov, Varvara 1870
Ţugulschi, Iuliana 2049
Ţurcanu, Alina (alcăt.) 1951
Ţurcanu, Andrei (coord.) 2097
Ţurcanu, Gheorghe 2007
Ţurcanu, Lucia (trad.) 1874
Ţurcanu, Şt. (red.) 2037
Ţurcanu, V. (red.) 2036
Ţurea, Valentin 2028
U
Ungurean, V. (red.) 2039
Ungureanu, Laurenţia (red.) 2012
Ursu, Lucia 2155
Ursu, Ludmila 1998
Ursu, Zinaida 1975
V
Vaculenco, Maxim 2156
Vârtosu, Larisa (îngrijire ed.) 1943
Vicol, Mircea (red.) 2012
Voloşin, Elvira 1984-88
Vrabie, Nona (alcăt.) 1994
W
Weiserski, Jacek (alcăt.) 2045
Wetter, Bernard de 2016
Z
Zalîgaev, Irina (red.) 1887
Zava, Horia (alcăt., îngrijire ed.) 2078
Zavadschi, Ala 1920-21
Zavatin, Vasile (red.) 1954
Zorkina, Tatiana 2023
Zubco, Valeriu (expert) 1915
А
Агабабян, Наира (ред.) 2062
Б
Бойко, С. М. (ред.) 2067
Ботгрос, Ион 1978
Булат, Г. Ф. 1916
Буриан, Александр 1945
В
Верещагин, Б. В. 2013
Вранчан, В. Г. 2044
Г
Галбен, Светлана 1996
Галбен-Панчук, Зинаида 1978, 1996
Георгицэ, Михаил 1953
Гресева, Наталья (сост.) 2048
Грибинча, А. 1939
Гудумак, Юрий 2098
Гургуров, Д. И. 1993
Д
Джавезов, Стоян (ред.) 2126
Диакону, Стела 1978, 1996
Долгий, К. 1939
Е
Евсюкова, Р. 1939
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

83
З
Забунов, Иван (ред.) 2126
Заимова, Людмила (сост.) 1886
Зеленцева, И. В. 1916
И
Ионова, И. А. (ред.) 2067
К
Кец, И. А. 1875
Кожокарь, Г. Г. 1932
Кожухар, Вiктор (сост.) 1886
Коркина, А. А. (ред.) 1875
Кулiковська, Лiдiя (отв. за вып.) 1886
Л
Лаки, Н. (пер.) 2000
Левски, Васил (2126)
Люлeнов, Петр 2099
Н
Николайчук, В. В. 2026
Николау, Г. Ю. 2026
Нэстасе, К. И. 2026
О
Одоляну, Наталья 1977
Онофрей, А. З. 1940
Орлова, Татьяна 2100
П
Памужак, Н. Г. 2013
Пармакли, Д. М. 1940
Плешка, А. В. (ред.) 1875
Пойрас, А. А. 2013
Попова, Светлана (сост.) 2048
Р
Райский, Виктор 2000
Руднева, Л. Н. (ред.) 2067
Рыбакин, Борис 2001
С
Cвистун, Елена (ред.) 2048
Сдвижкова, Н. (пер.) 2067
Симеонов, Иван 2117; (ред.) 2126
Скрипченко, Фёдор 2062
Сокиркэ, Виталие 1977
Степурин, Г. Ф. 2044
Стоянова, Атанасии/Татьяны (ред.) 1873
Суворова, Ю. 1933
Суворова, Ю. К. 1934
Ц
Цуркан, Марина (сост.) 2048
Ш
Шляпо, Н. И. (ред.) 1875
Щ
Щукин, Красарм 2002
Я
Янаки, Сергей 2101

Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

84
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 10-2008
4
th
International Conference on
"Materials science and condesed
matter physics", Sept. 23-26, 2008,
Chişinău 2006
ABC-ul proprietăţii intelectuale 1957
Academicianul Gheorghe Cozub la fru-
mosul jubileu de 70 ani 2054
Activitatea Direcţiei generale educaţie,
tineret şi sport din municipiul Chişinău
în anul de studii 2007-2008 1979
Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul
contemporan al tumorilor organelor
reproductive la femei : simpoz. naţ.
2032
Administraţia publică şi buna guvernare :
Materiale ale sesiunii de comunic. şt.,
27-28 oct., 2008 1964
Agriculture and the Agro-Food Industry
of the Republic of Moldova 1935
Agronomie şi ecologie 2039
Alexandru Abramciuc 1876
Alexandru Cărăuş. Activitate îndelungată
şi prodigioasă în serviciul sanitaro-
epidemiologic al municipiului Chişinău
2019
Alimentări cu apă şi canalizare. Protecţia
mediului. Alimentări cu căldură şi ga-
ze, ventilare şi protecţia aerului 2056
Anale ştiinţifice [ale Universităţii de Stat
de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu" din Republica Moldova]
2030-31
Analele ştiinţifice [ale Academiei "Ştefan
cel Mare" a Minesterului Afacerilor In-
terne al Republicii Moldova] 1954
Analele Ştiinţifice ale Universităţii
Cooperatis-Comerciale din Moldova
1894
Aniversări culturale 2009 1872
Antologie de basme, legende şi povestiri
2104
Asocierea utilizatorilor de apă pentru
irigaţii 2043
Auto-Info 2008-2009 2048
Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi
Noului Testament 1910-14
Broasca ţestoasă şi raţele sălbatice 2105
Bugetul sensibil la dimensiunea de gen
în practică 1917
Bugetul sensibil la dimensiunea de gen
şi drepturile reproductive ale femeilor
1918
Cadastru, organizarea teritoriului şi ingi-
neria mediului 2041
Calitatea educaţiei: teorii, principii, reali-
zări : Materialele conf. intern., 30-31
oct. 2008, Chişinău 1968-69
Carte de telefoane.
- Raionul Căuşeni 2046
- Raionul Ştefan Vodă 2047
Catalogul formării sindicale 1927
Catalogul publicaţiilor elaborate de biblio-
tecile academice, universitare şi spe-
cializate din Republica Moldova 1877
Cenuşăreasa 2105
Cercetări ale sistemului de hemostază
2018
Clinico-surgical problems 2030
Codul civil al Republicii Moldova 1955
Codul de procedură civilă al Republicii
Moldova 1959
Codul de procedură penală al Republicii
Moldova 1948
Codul muncii al Republicii Moldova 1962
Codul penal al Republicii Moldova 1949
Comunitatea noastră 1970
Concursul "Cele mai reuşite lucrări în
domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor
informării", 2004-2007 1887
Conferinţa Internaţională "Instruirea şi
cercetarea: modalităţi de inegrare",
(16 apr. 2008), Chişinău 1991
Conferinţa internaţională ştiinţifico-
practică "Probleme actuale ale legisla-
ţiei naţionale în contextul procesului
integraţionist european" 1944
Conferinţă tehnico-ştiinţifică internaţiona-
lă "Probleme actuale ale urbanismului
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

85
şi amenajării teritoriului" : Culeg. de
art., 13-14 noiemb. 2008 2055-56
Constituţia Republicii Moldova 1946
Contabilitate 2036
Copii mici cu griji mari 1928
Copilul maltrat 1951
Croitoraşul cel viteaz 2105
Culegerea lucrărilor Conferinţei Internaţi-
onale "Radielectronică, Informatică şi
Tehnologii moderne", 15-16 Oct.,
2008, Chişinău, Moldova 2033
Curiozităţi de ieri şi de azi : între legendă
şi realitate pentru cititorii cu vârsta în-
tre 9 şi 99 de ani 1892
Current problems of mother and child's
health 2031
De la 1 la 10. Cumpărăturile Emiliei 1897
De la 1 la 10. Emilia la fermă 1898
De la 1 la 10. Jucăriile lui Nicolae 1899
De la 1 la 10. Nicolae şi puii de animal
1900
De la diversitatea lingvistică spre educa-
ţia multilingvistică şi multicultutală :
Materialele conf. intern., 5-6 dec.
2006, Chişinău 1873
Declaraţia universală a drepturilor omului
1943
Dialog kultur na łamach paryskiej
"Kultury", 26 sept. 2008 : materialele
conf. 1874
Dialoguri culturilor în paginile revistei
"Kultura", 26 sept. 2008 : materialele
conf. 1874
Dimensiuni manageriale în activitatea
instituţiei info-bibliotecare: concepte,
experienţe, orientări : Materialele conf.
şt. intern. din 17 oct. 2007, Chişinău
1888
Doctor 2017
Documente privitoare la istoria Ţării
Moldovei în secolul al XVIII-lea (1787-
1800) 2125
Este bine să muncesc? 1929
Este bine să munceşti? 1930
Evaluarea şi diagnosticarea conflictelor
dintre APC şi APL de ambele nivele şi
dintre APL de nivelul doi şi APL la ni-
velul unu 1915
Experienţa de cercetare – componentă
indispensabilă a formării de specialita-
te : Materialele conf. şt. a studenţilor,
31 oct. 2007, Bălţi 1989-90
Expoziţie internaţională specializată
"Farmer", ed. a 11-a, 22-26.10.2008
2042
Expoziţie internaţională specializată
"Moldagrotech", ed. a 16-a, 22-
26.10.2008 2042
Expoziţie internaţională specializată
"Moldeco", ed. a 8-a, 22-26.10.2008
2042
Fenomenul artistic Ion Druţă 2116
From cultural and linguistic diversity to
multilingual and multicultural educa-
tion : Materialele conf. intern., 5-6 dec.
2006, Chişinău 1873
Galina Furdui 1878
Ghicitori 1994
Graffiti Adventure, 2007 2058
Horticultură, viticultură, silvicultură şi
protecţia plantelor 2035
Iaşi : album 2119
Iluzia anticomunismului 1923
Inginerie agrară şi transport auto 2040
International Conference of Young
Researchers, nov. 6-7, 2008 Chisinău,
Moldova, 6 ed. 1893
Interventions3 2060
Intervenţii3 2060
Investigaţii biochimice 2014
Investigaţii hematologice 2024
Iulia Hasdeu / Camille Armand (1869-
1888) 1879
Î.E.-P. "Ştiinţa" 1880
Îndrumarul abiturientului 1980
Învaţă şi colorează 1902
Le genèse de la situation autour de
l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud 1922
Legenda Luceafărului 2079
Lucrări ştiinţifice [ale Universităţii Agrare
de Stat din Moldova] 2035-2041
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

86
Managementul bazinului transfrontalier al
Fl. Nistru şi directiva cadru a apelor a
Uniunii Europene : Materiale Conf. In-
tern., 2-3 oct. 2008, Chişinău 2010
Managementul calităţii în laboratoarele
medicale 2021
Materialele Conferinţei Naţionale cu
participare Internaţională "Probleme
actuale ale geneticii, fiziologiei şi ame-
liorării plantelor", 9-10 oct. 2008 2015
Materialele Conferinţei Naţionale cu
participare Internaţională "Current
Problems of Plant Genetics,
Physiology and Breeding", 9-10 oct.,
2008 2015
Medicină vererinară 2038
Moldpresa 2009 1881
Noi înşine 1971
Nouă poveşti 1905
O familie de intelectuali basarabeni :
Claudia Slutu-Grama, Dumitru C.
Grama, Steliana Grama 1882
On the origins of the situation around
Abkhazia and South Ossetia 1922
Ordonarea notiţelor bibliografice în bibli-
ografii bazată pe Clasificarea Zecima-
lă Universală 1889
Patru poveşti 1906
Pedagogul anului 2008 1981
Petru Galeţchi (1938-2004) 1883
Plan de acţiuni pentru realizarea primei
etape (2008-2012) a Strategii 2008-
2017 1890
Plan strategic de dezvoltare pentru pe-
rioada 2008-2017 1891
Poluarea şi dezvoltarea plantelor lem-
noase 1995
Poveşti adevărate 2107
Poveşti minunate 2106
Probleme actuale ale sănătăţii mamei şi
copilului 2031
Probleme clinico-chirurgicale 2030
Proceeding of the 1st International
Conference "Radio electronics,
Informatics and Technology", 15-16
Oct., 2008, Chişinău, Moldova 2033
Procesul integrării europene : istorie,
prezent şi perspective : Materialele
Conf. şt. interuniv. 1924
Produse tradiţionale locale din Moldova
2045
Profesor universitar Mircea Revenco.
Actualităţi şi perspective în depresii
2027
Proiectul "Sacul de Rufe murdare" –
inegalităţile de gen care nu sunt doar
la suprafaţă 1919
Realizări inovative în domeniul viti-vinicol
: Conf. Intern. 1865
Reguli de securitate în ramura gazificării
2053
Saloanele Moldovei, ed. a 17-a, 2007,
Chişinău – Bacău 2059
Să comunicăm fără bariere 1920-21
Sănătatea populaţiei şi situaţia sanitaro-
epidemiologică în municipiului Chişi-
nău în anul 2007 2020
Scientific Annals [ale Universităţii de Stat
de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţnu" din Republica Moldova]
2030-31
Serviciul Hidrometeorologic de Stat 2008
State Hydrometeorological Service 2008
Structura şi funcţionarea ecosistemelor
în zona de inferenţă biogeografică :
Simpoz. intern. 2012
Teoria şi practica arhitecturii şi urbanis-
mului. Proiectarea, reabilitarea şi con-
solidarea construcţiilor. Drumuri, ma-
teriale şi mecanizarea construcţiilor
2055
Transboundary Dniester River Basin
Management and the UE Water
Framework Directive : Materiale Conf.
Intern., 2-3 oct. 2008, Chişinău 2010
Transplant de seve pentru tânărul dascăl
1982
Ucrainenii în cultura Moldovei 1886
Un promotor consecvent al ştiinţei şi
sportului – Veaceslav Manolachi 1884
Vehicule 1908
Zinaida Radu 1885
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

87
Zootehnie şi biotehnologii 2037
Безсмъртието на Васил Левски 2126
Белорусские криницы Молдовы 1875
Всеобщая декларация прав человека
1943
Гражданский кодекс Республики Мол-
дова 1956
Гражданско-процессуальный кодекс
Республики Молдова 1960
К генезису ситуации вокруг Абхазии и
Южной Осетии 1922
От языков многообразия к полиязыч-
ному и мультикультурному образо-
ванию : Materialele conf. intern., 5-6
dec. 2006, Chişinău 1873
Познание мира 1978, 1996
Сборник статей 1-ой Международной
научно-технической конференции
"Радиоэлектроника, Информатика и
Современные технологии", 15-16
Oct., 2008, Chişinău, Moldova 2033
Славянский университет Республики
Молдова. Вестник Славянского Уни-
верситета 2067
Справочник абитуриента 1980
Трудовой кодекс Республики Молдова
1963
Уголовный кодекс Республики Молдо-
ва 1950
Украïнци в культурі Молдови 1886
Управление бассейном трансгранич-
ной реки Днестр и водная рамочная
директива Европейского Союза :
Materiale Conf. Intern., 2-3 oct. 2008,
Chişinău 2010


Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

88
Index de subiecte
Abonare, 2009 – Cataloage 1881
Abramciuc, Alexandru, 1952-2001, pro-
fesor universitar, inginer – Biobiblio-
grafie 1876
Academia "Ştefan cel Mare" a Ministeru-
lui Afacerilor Interne al Republicii Mol-
dova – Anale 1954
Acces – Program de sistem 1870
Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul
contemporan al tumorilor organelor
reproductive la femei – Simpozion na-
ţional 2032
Administraţia publică şi buna guvernare
– Sesiune de comunicări ştiinţifice
1964
Admitere – Universităţi – Colegii – Cur-
suri 1980
Agronomie 2039
Animale domestice – Hrănire (rusă) 2044
Aniversări culturale, 2009 1872
Anticomunism 1923
Antropologie structurală 2011
Ape reziduale – Calitate 2034
Arheologie – Republica Moldova – Legis-
laţie 2118
Arheologie – Statele Unite ale Americii –
Legislaţie 2118
Arta actorului – Metodica predării 1974
Atletism 2063
Autovehicule – Anuare (rusă) 2048
Basme 2104
Baze de date – Sistemul SQL 1867
Biblia 1910-14
Bibliografie 1887
Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" –
Chişinău – Plan 1890
Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" –
Chişinău – Strategie 1891
Biblioteci – Lucrări elaborate – Republica
Moldova – Indici bibliografici 1877
Biblioteconomie 1887
Biochimie 2014
Biodiversitate (rusă) 2013
Biotehnologii 2037
Cadastru 2041
Calculatoare – Fiabilitate 1867
Calitatea educaţiei: teorii, principii, reali-
zări – Conferinţă ştiinţifică internaţio-
nală 1968-69
Carte de colorat 1907
Carte de telefoane – Raionul Căuşeni –
Republica Moldova 2046
Carte de telefoane – Raionul Ştefan
Vodă – Republica Moldova 2047
Carte jucărie 1908
Cataloage de edituri – Întreprinderea
Editorial-Poligrafică "Ştiinţa" – Chişi-
nău 1880
Cărăuş, Alexandru, 1948-…, medic
epoidemiolog – Biografie 2019
Cărţi de colorat 1902
Cercetare socială – Conflicte – Adminis-
traţie publică 1915
Chirurgie 2030
Clasificare Zecimală Universală 1889
Codul civil al Republicii Moldova (rusă)
1956
Codul civil al Republicii Moldova 1955
Codul de procedură civilă al Republicii
Moldova (rusă) 1960
Codul de procedură civilă al Republicii
Moldova 1959
Codul de procedură penală al Republicii
Moldova 1948
Codul muncii al Republicii Moldova (ru-
să) 1963
Codul muncii al Republicii Moldova 1962
Codul penal al Republicii Moldova (rusă)
1950
Codul penal al Republicii Moldova 1949
Colegii – Admitere 1980
Comunicare 1920-21
Comunicare managerială 1871
Comunitatea bielorusă din Republica
Moldova (rusă) 1875
Constituţia Republicii Moldova 1946
Contabilitate – Asigurări 2051
Contabilitate – Comerţ – Teste 2049
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

89
Contabilitate – Transport auto 2050
Contabilitate (fr.) 2052
Contabilitate 2036
Cozub, Gheorghe, 1938-…, oenolog
2054
Criminalistică – Expertize (rusă) 1953
Cultura comunicării 2076
Cultură – Aniversări, 2009 1872
Cultură – Bieloruşi – Republica Moldova
(rusă) 1875
Cultură – Ucraineni – Indici bibliografici
1886
Cultură 1874
Curiozităţi 1892
Cursuri – Admitere 1980
Cutie toracică – Patologie chirurgicală
2025
De la diversitate lingvistică spre educaţia
multilingvistică şi multiculturală – Con-
ferinţă internaţională 1873
Dicşionar de locuţiuni străine 2068-69
Dimensiuni manageriale în activitatea
instituţiei info-bibliotecare: concepte,
experienţe, orientări – Conferinţă ştiin-
ţifică internaţională 1888
Diplomaţie (rusă) 1945
Direcţia generală educaţie, tineret şi
sport – Municipiul Chişinău 1979
Divorţul pe înţelesul copiilor 1904
Dragostea pe înţelesul copiilor 1895
Drept civil 1954
Drept diplomatic (rusă) 1945
Dreptul afacerilor (fr.) 1958
Drepturile omului 1943
Drepturile omului în imagini (comentate)
(it.) 1941
Druţă, Ion, 1928-…, scriitor – Biografie
2116
Dumnezeu pe înţelesul copiilor 1901
Ecologie – Republica Moldova – Legisla-
ţie – Liste 1961
Ecologie 2039
Educaţie artistico-plastică 1972-73
Educaţie fizică şi sport – Management
2064
Educaţie plastică – Metodica predării
1975
Egalitate de gen 1917-19
Epilepsie – Copii 2028
Excel – Program de sistem 1870
Experienţa de cercetare – componentă
indispensabilă a formării de specialita-
te – Conferinţă ştiinţifică a studenţilor
1989-90
Export – Produse agricole – Republica
Moldova 1937
Export – Produse agroalimentare 1936
Fabilitatea calculatoarelor 1866
Farmer – Expoziţie internaţională 2042
Filologie (rusă) 2067
Filozofie 1909
Finanţele întreprinderii (rusă) 1933-34
Fizică – Teste 2004-05, 2007
Fizică 2003
Fiziologia plantelor 2015
Fiziopatologie 2023
Fotografii 2060
Furdui, Galina, 1946-…, poetă – Biobi-
bliografie 1878
Galeţchi, Petru, 1938-2004, microbiolog
– Biobibliografie 1883
Gazificare – Reglementare tehnică 2053
Găgăuzi – Origine (rusă) 1993
Genetica plantelor 2015
Geografia României – Teste 2123
Geografie fizică – Republica Moldova –
Metodica predării (rusă) 1977
Geografie umană a lumii 2120
Ghicitori 1994
Ginecologie 3
Grafică – Albume 2058
Grama, Dumitru, 1943-…, jurist – Biobi-
bliografie 1882
Grama, Steliana, 1947-2006, poetă –
Biobibliografie 1882
Hasdeu, Iulia, 1869-1888, scriitoare
română – Biobibliografie 1879
Hematologie – Investigaţii 2024
Horticultură 2035
Iaşi – Albume 2119
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

90
Impozite – Republica Moldova (rusă)
1932
Industrie agrară – Republica Moldova
(engl.) 1935
Infracţiuni împotriva copiilor – Asistenţp
psihosocială 1951
Infracţiuni împotriva sănătăţii publice
1952
Infracţiuni penitenciare – prevenire 1947
Ingineria mediului 2041
Inginerie agrară 2040
Inovaţii – Viticultură – Vinifacţie 1865
Instituţii medicale – Municipiul Chişinău
2017
Instruirea şi cercetarea: modalităţi de
integrare – Conferinţă internaţională
1991
Integrare economică internaţională 1938
Irigaţii – Alimentare cu apă 2043
Islamul pe înţelesul copiilor 1896
Istoria pe înţelesul copiilor 1903
Istoria Ţării Moldovei – Documente, sec.
XVIII-lea 2125
Istorie universală 2124
Învăţământ preşcolar 1983-88
Laboratoare medicale 2021
Legende 2104
Limba engleză – Lexicologie 2070-72
Limba franceză – Lexicologie 2073
Limba franceză – Morfologie 2074
Limba română – Comunicare 2076
Limba română – Metodica predării 1976
Limba română – Sintaxă 2075
Lingvistică generală 2065
Linii telefonice – Raionul Căuşeni – Re-
publica Moldova – Carte de telefoane
2046
Linii telefonice – raionul Ştefan Vodă –
Republica Moldova – Carte de tele-
foane 2047
Literatură bulgară – Critică şi interpretare
(bulg.) 2117
Literatură estonă 2102
Literatură franceză pentru copii 2107
Literatură găgăuză din Republica Moldo-
va – Poezie 2103
Literatură germană – Poezie 2079
Literatură română – Critică şi interpretare
2115
Literatură română – Poezie 2078-79
Literatură română din Republica Moldova
– Critică interpretare 2016
Literatură română din Republica Moldova
– Piese 2089
Literatură română din Republica Moldova
– Poezie 2080, 2086, 2088, 2090-92,
2095-96
Literatură română din Republica Moldova
2081-85, 2087, 2093-94
Literatură română din Republica Moldova
pentru copii – Poezie 2108-10
Literatură rusă 2097, 2111, 2113
Literatură rusă din din Republica Moldo-
va – Poezie 2098, 2101
Literatură rusă din Republica Moldova
(rusă) 2099
Literatură rusă din Republica Moldova
2100
Literatură rusă pentru copii 2112, 2114
Locuţiuni străine – Dicţionare 2068-69
Managementul bazinului transfrontalier al
Fl. Nistru şi directiva-cadru a apelor a
Uniunii Europene – Conferinţă interna-
ţională 2010
Manolachi, Veaceslav, 1958-…, maestru
în sport la lupta Judo şi Sambo – Bio-
bibliografie 1884
Matematică – Teste (rusă) 1999
Matematică – Teste 1997-98
Matematică calculatorie (rusă) 2001-02
Matematică pentru preşcolari 1897-1900
Materials science and condensed matter
physics – International conference
2006
Medicină veterinară 2038
Migraţiune 1926
Mineralogie 2009
Moldagrotech – Expoziţie internaţională
2042
Moldeco – Expoziţie internaţională 2042
Moldpresa, 2009 – Cataloage 1881
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

91
Munca copilului – Republica Moldova
1928-30
Obstetrică 2031
Odontologie (rusă) 2026
Patologie toracică 2025
Pedagogi – Chişinău – Biografii 1981
Pedagogi – Municipiul Chişinău – Biogra-
fii 1982
Pediatrie 2022, 2031
Phillipide, Alexandru, 1859-1933, lingvist
român 2066
Pictură 2059
Poliţie – Combaterea criminalităţii 1965
Poliţie – Combinaţie operativă 1967
Poliţie – Operaţiuni speciale 1966
Poluare – Plante lemnoase 1995
Poveşti 1905-06, 2105-07, 2111-14
Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei
şi ameliorării plantelor – Conferinţă
naţională 2015
Probleme actuale ale legislaţiei naţionale
în contextul procesului integraţionist
european – Conferinţă internaţională
ştiinţifico-practică 1944
Probleme actuale ale urbanismului şi
amenajării teritoriului – Conferinţă
tehnico-ştiinşifică internaţională 2055-
56
Procesul integrăii europene : istorie,
prezent şi perspective – Conferinţă
ştiinşifică inter-universitară 1924
Produse – Preparare – Republica Mol-
dova 2045
Profesori universitari – Biografii 1992
Proprietate intelectuală – Republicii
Moldova – protecţie 1957
Protecţia plantelor 2035
Psihiatrie 2027
Radioelectronică, Informatică şi Tehno-
logii moderne – Conferinţă ştiinţifică
internaţională 2033
Radu, Zinaida, 1938-…, filolog – Biobi-
bliografie 1885
Regiunea autonomă Yugo-Osetină –
Conflicte politice (rusă, engl., fr.) 1922
Regnul animal – Encicliopedii ilustrate
2016
Relaţii economice internaţională (rusă)
1939-40
Republica Abhazia – Conflicte politice
(rusă, engl., fr.) 1922
Revenco, Mircea, 1938-…, medic psihia-
tru – Biografie 2027
Reviste – Abonare, 2009 – Cataloage
1881
Sculptură 2059
Serviciul Hidrometeorologic de Stat –
Republica Moldova – Istorie 2008
Sifilis – Diagnostic – Tratament 2029
Silvicultură 2035
Sindicate – Instruire 1927
Sindicatul "Sănătatea" – Republica Mol-
dova – Istorie 1931
Sistemul de hemostază 2018
Situaţie sanitaro-epidemiologică – Muni-
cipiul Chişinău 2020
Slutu-Grama, Claudia, 1947-…, bibliolog,
poetă – Biobibluiografie 1882
Statistică (rusă) 1916
Stere, Constantin, 1865-1936, jurist, om
politric, scriitor 1942
Structura şi funcţionarea ecosistemelor
în zona de interferenţă biogeografică
– Simpozion internaţional 2012
Şah (rusă) 2062
Ştiinţele naturii – Metodica predării (rusă)
1978
Ştiinţele naturii (rusă) 1996
Tehnologii informaţionale de comunicare
1868-69
Teoria muzicii 2061
Teorie economică 1925
Transport – Anuare (rusă) 2048
Ţara Moldovei – Istorie – Documente,
sec. XVIII-lea 2125
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
1992
Universitatea Cooperatist-Comercială din
Moldova – Anale 1894
Cronica cărţii Nr 10-2008 ≡ Book annals Nr 10-2008

92
Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din
Republica Moldova – Anale 2030-31
Universităţi – Admitere 1980
Urbanism – Republica Moldova – Istorie
2057
Vinificaţie – Inovaţii 1865
Viticultură – Inovaţii 1865
Viticultură 2035
Ziare – Abonare, 2009 – Cataloage 1881
Zootehnie 2037
Васил Левски, 1837-1873, български
революционер 2126


Index de editori
Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI 1954,
1966-67
ACAP 1932
AGEPI 1957
AMTAP 1974
Analytique Moldpresa PP SRL 1980
APEO-Media SRL 2048
Arc 1897-1900, 1994, 2016, 2087
ASEM 1867, 1870, 1958, 1991, 2049,
2051-52
Atelier 2091
Balacron SRL 1907
Biblion SRL 2106, 2111-14
Bons Offices SRL 1915, 1917-18, 2083
Cartea Moldovei 2085, 2092
Cartier 1895-96, 1901, 1903-04, 1923,
2003-05, 2011, 2050, 2080
Casa Imago SRL 1928-30, 1951
Casteea : Braşov 2016
Civitas 2124
CNC 1889
Continental Grup SRL 1902
Cu Drag SRL 2045
Eco-Tiras 2010
Edit-Prest SRL 2071-72
Elena-VI SRL 2013-14, 2018, 2021
Epigraf SRL 1892, 2076, 2084, 2104,
2107
Estetica în publicitate 2008
Garamond-Studio SRL 2070
Grafema Libris SRL 1878-79, 1882,
1886, 1890-91, 2096
Graficart SRL 1941
Grafic-Design SRL 1875
Gunivas 2078-79, 2097
IDIS "Viitorul" 1936-37
Integral SRL : Pereslavli (Rusia) 2111-14
Integritas SRL 2077
Interprint 1973, 1976, 1997
Inversia-Dub ÎI 2101
IRIM 1938-39
Iulian (Edit-Prest SRL) 2121-23
Iunie Prim SRL 1908, 1995
Labirint 2089
Lavilat-Info SRL 1946, 1948-50, 1955-
56, 1959-60, 1962-63
Litera (educaţional) 1975
Litera AVN SRL 2066, 2119
Lumina 2120
Medicina CEP 1883, 2023-24, 2027-31
Moldova-Standard 2053
Moldpres 2075
Moldpresa SA 1881
Perspectiva 1924
Policadran SRL 2098
Pontos 1872, 2086, 2088, 2090, 2095,
2108, 2118
Presa univ. bălţeană 1876, 1989-90,
2061
PresStar 2093
Primex-Com SRL 1934
Profoliuplus SRL 2017
Prometeu SRL 2102
Prut Internaţional 1978, 1996, 1998-99,
2081
Rotari-Xenia ÎI 1906
Ruxanda 1970-71, 2109
Soc. Biblică Interconfesională din Rep.
Moldova 1910-14
SŞB 2117, 2126
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

93
Stelpart SRL 1984-88
Ştiinţa Î.E.-P. 1866, 1880, 1961, 1977,
2012, 2032, 2068-69
Trei Pitici (Everest-Impex SRL) 2105
Trigraf-tipar SRL 1920-21
UASM 1865, 1992, 2035-41, 2044, 2133,
2136
ULIM 1885, 1888
Univers Pedagogic 2007
Universul ÎS 1942
USEFS 2064
USM CEP 1893-94, 1944-45, 1952,
1968-69, 2001-02, 2009, 2034, 2055-
56, 2065, 2073-74, 2125, 2139, 2151-
52
USMF 2025
USP "Alecu Russo" 1868-69, 1877,
1887, 1916
UTM 2033
Valinex SA 1871, 1884, 2067
Vector V-N SRL 1873, 2026
МЭА 1933

Index ISBN eronate

ISBN 978-9975-9843-6-2 1905
ISBN 978-9975-9539-2-4 1957
ISBN 978-9975-9681-0-2 1965
ISBN 978-9975-9923-0-5 1984-88
ISBN 978-9975-66-005-1 2048
ISBN 9975-908-15-2 2097

Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

94
CRONICA ARTICOLELOR DE
REVISTĂ

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958
MAGAZINE
ARTICLE ANNALS

PUBLISHED FROM 1958OCTOMBRIE

NR 10
2008
(3944-4447)

OCTOBER


0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
3944. Savant, inventator şi manager : (60 de ani de la naşterea acad.
Ion Toderaş) / Gh. Duca, V. Rudic, A. Chirilov [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 181-185.
(Vezi de asemenea Nr 4041)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
(Vezi Nr 4025, 4028)
005 Conducere şi organizare. Management
(Vezi Nr 3993, 4095)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
(Vezi Nr 4276)
06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
(Vezi Nr 4155)
09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
3945. Cereteu, Igor. Cărţi vechi româneşti călătoare în Basarabia / Igor
Cereteu // Luminătorul. – 2008. – Nr 4. – P. 42-48 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4150)

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

95

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
3946. Şestov, Lev. Faima : [fragm. din lucr. "Apoteoza lipsei de teme-
iuri", Ch., 1995] / Lev Şestov // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 15 : fot.

3947. Trifan, Călina. Filozoful răzvrătit : [despre filozoful rus Lev Şestov
(1866-1938)] / Călina Trifan // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 14-15. – 2008.
– Nr 10. – P. 58-59 : fot. – Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 4102, 4112)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
21 TEOLOGIE NATURALĂ. TEODICEE
3948. Ciobanu, Constantin Gh. Rolul facultăţii de teologie din Chişinău
în redresarea vieţii spirituale şi a educaţiei teologice în Basarabia / Constantin Gh.
Ciobanu // Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – Nr 7.
– P. 131-169 : il. – Rez. în lb. rom., fr. – Bibliogr. în note, p. 165-168 (57 tit.).

23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
3949. Bejan, Serghei. Însemnătatea femeii cuviincioase şi cu purtare
bună pentru familie şi societate : (Cuvânt la sărbătoarea Sfânta Maria Magdalena :
predică) / Serghei Bejan // Luminătorul. – 2008. – Nr 4. – P. 10-12.

3950. Buburuz, Petru. Hristos este înscris în sângele basarabenilor : [in-
terviu cu Prot. P. Buburuz, Biserica Sf. Apostoli Petru şi Pavel din Chişinău : Relua-
re din Formula AS – anul XVIII, Nr 835, aug. 2008] / interlocutor : Claudia Târziu //
Luminătorul. – 2008. – Nr 4. – P. 2-9 : fot.

3951. Busuioc, Andrei. "… şi vor fi amândoi un trup" : (Geneza 2 : 24) /
Andrei Busuioc // Luminătorul. – 2008. – Nr 4. – P. 15-27. – Bibliogr. în note, p. 26-
27 (23 tit.).

3952. Cij, Marin. Locul Consistoriului Duhovnicesc din Chişinău şi a insti-
tuţiei blagocinilor în sistemul de administrare a Eparhiei Chişinăului şi Hotinului /
Marin Cij // Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – Nr 7.
– P. 122-130. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 126-130 (37 tit.).

Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

96
3953. Melinte, Maxim. Prezenţa românească în Sfântul Munte : (sec.
XV- XVIII) / Maxim Melinte // Luminătorul. – 2008. – Nr 4. – P. 49-64 : fot. – Bibliogr.
în note, p. 63-64 (25 tit.).

3954. Pânzaru, Igor. Lăcaşul Maicii Domnului de la Curchi / Igor
Pânzaru // VIP magazin. – 2008. – Nr 5. – P. 124-125 : fot.

3955. Podlesnaia, Natalia. Tipologia icoanei "Chipul Nefăcut de mână" /
Natalia Podlesnaia // Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser.
nouă. – Nr 7. – P. 170-176. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 175-176
(22 tit.).

3956. Pruteanu, Petru. Petru Pruteanu : "Pictarea icoanelor este o sluji-
re duhovnicească" = Иконопись – это духовное служение = Painting icons is a
sacred service : [interviu cu decanul Fac. de Teologie de la Edineţ] / interlocutor :
Igor Pânzaru // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 9. – P. 22-24 : fot. – Text paral. :
lb. rom., engl., rusă.

3957. Rugăciunea unui soţ pentru soţia sa; Rugăciunea unei soţii pentru
soţul ei // Luminătorul. – 2008. – Nr 4. – P. 13-14 ; 28.

3958. Sănduţă, Valeriu. Călătorie în Saharna : [la mănăstirea din r-nul
Rezina] / Valeriu Sănduţă // Moldova Turistică. – 2008. – Nr 3. – P. 104-105 : fot. –
Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

3959. Sineavscaia, Natalia. Fiecare piatră din Saharna este istorie : lo-
curi sfinte / Natalia Sineavscaia; fot. : Serghei Sedleţki // Moldova Turistică. – 2008.
– Nr 3. – P. 6-16 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

3960. Stănciulescu-Bârda, Al. Câteva comentarii la Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române / Al. Stănciulescu-Bârda //
Luminătorul. – 2008. – Nr 4. – P. 30-41.
(Vezi de asemenea Nr 3964)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICA. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
3961. Costandachi, Gheorghe. Bazele de date informaţional-statistice –
fundamentul analizei comparative a sistemelor de indicatori / Gheorghe
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

97
Costandachi // Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 1. – P. 47-54. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4014)

314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
3962. Caraman, Petru. Românitatea Basarabiei văzută de ştiinţa oficială
sovietică / Petru Caraman // Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie :
ser. nouă. – Nr 7. – P. 14-33. – Rez. în lb. rom., fr. – Bibliogr. în note, p. 30-33 (55
tit.).

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
3963. Crudu, Cristina. Caracteristicile fenomenului violenţei intrafamilia-
le în aspect social / Cristina Crudu // Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 1. – P.
110-122. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

32 POLITICĂ
322 Relaţii dintre biserică şi stat
3964. Gumenâi, Ion. Aspecte privind politica confesională a Imperiului
Rus la hotarele sale vestice : (Cazul Basarabiei) / Ion Gumenâi // Revistă de Etno-
grafie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – Nr 7. – P. 114-121. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 120-121 (25 tit.).

323 Politică internă
3965. Cuhal, Ion. Fenomenul separatismului / Ion Cuhal // Legea şi via-
ţa. – 2008. – Nr 10. – P. 32-33. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 33 (3 tit.).

323(478) Politica internă a Republicii Moldova
3966. Dumbrăveanu, Victor. Apele şi… aproapele = Испытание водой
: [despre ajutorul acordat localităţilor sinistrate de inundaţii] / Victor Dumbrăveanu //
Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 9. – P. 10-11 : fot. – Text paral. : lb. rom., rusă.

3967. Duminică, Ion. Romii curteni din satul Ciocâlteni : (raionul Orhei) /
Ion Duminică // Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. –
Nr 7. – P. 195-207. – Rez. în lb. rom., fr. – Bibliogr. : 20 tit. şi în note, p. 206 (15 tit.).

Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

98
3968. Golea, Anatol. Regrupări preelectorale : [pentru mandatele din
Parlamentul Moldovei] / Anatol Golea // Profit. – 2008. – Nr 10. – P. 4-6 : fot. – Idem
în lb. rusă.

3969. Golea, Anatol. Un nou progres? : [despre problemele reglement ă-
rii conflictului transnistrean] / Anatol Golea // Profit. – 2008. – Nr 9. – P. 4-6 : fot. –
Idem în lb. rusă.

3970. Marian, Boris. Moldoveni din toate ţările, uniţi-vă! = Moldovans
from all the countries, come together! = Молдаване всех стран, соединяйтесь! :
[despre Congr. ordinar al diasporei moldoveneşti ; Chişinău, 2008] / Boris Marian //
Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 10. – P. 5-7 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

3971. Marian, Boris. Ţară, Limbă, Libertate = Родина, Язык, Свобода /
Boris Marian // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 9. – P. 4-6 : fot. – Text paral. : lb.
rom., rusă.

3972. Vâşcu, Vasile. Destăinuiri după 20 de ani de dureri şi speranţă :
[interviu cu V. Vâşcu, doctor în economie] / interlocutor : Rodica Trofimov // VIP
magazin. – 2008. – Nr 6. – P. 26-32 : fot.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
3973. Graf Lambsdorff, Nicolaus. Tur-retur pentru a rămâne : [interviu
cu N. Graf Lambsdorff, ambasadorul Germaniei în Rep. Moldova şi cu soţ ia sa
Marcie Gräfin Lambsdorff] / interlocutor : Viorica Mija; fot. : Doru Dumitru // Punkt. –
2008. – Nr 23. – P. 6-12 : fot.

3974. Grosu, Ruslana. Direcţii prioritare ale politicii externe a Turciei ca
fenomen de nouă orientare în comunitatea internaţională / Ruslana Grosu // Revista
Moldovenească de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2008. – Nr 1. – P. 89-93. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. în note, p. 93 (15 tit.).

3975. Immonen, Kaarina. Kaarina Immonen : "Moldova merită să fie
promovată mai mult" : [interviu cu coord. rezident al ONU, reprezentant rezident al
PNUD la Chişinău] / interlocutor : Irina Tribusean; fot. : Cristina Puţintică // VIP ma-
gazin. – 2008. – Nr 4. – P. 36-40 : fot.

3976. Ioviţa, Alexandrina. Problema participării directe la ostilităţi în
contextul conflictelor de generaţia a IV / Alexandrina Ioviţa // Revista Moldoveneas-
că de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2008. – Nr 1. – P. 110-117. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Bibliogr. în note, p. 116-117 (30 tit.).
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

99

3977. Montis, Cesare de. "Sunt surprins că tinerii moldoveni absolvesc
economia, dar nu-şi lansează o afacere" : [interviu cu C. de Montis, seful delegaţiei
Comisiei Europene în Moldova] / interlocutor : Irina Tribusean; fot. : Andrei Mardare
// VIP magazin. – 2008. – Nr 5. – P. 50-54 : fot.

3978. Nicu, Dan. Pacificatori şi civilizatori? : [despre politica externă a
Rusiei] / Dan Nicu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 4-6 : fot.

3979. Vagabzade, Isfandiar. Axa Baku – Chişinău este trainică şi de
nădejde = Ось Баку – Кишинев крепка и надежна = Baku – Kishinau axis is strong
and reliable : [interviu cu I. Vagabzade, ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar
al Rep. Azerbaidjan în Moldova] / interlocutor : Victor Voscoboinic // Moldova : ser.
nouă. – 2008. – Nr 9. – P. 18-21 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

3980. Назария, Сергей. О некоторых возможных последствиях ве-
роятного признания независимости Косово / Сергей Назария // Revista Moldo-
venească de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2008. – Nr 1. – P. 130-131. – Rez. în lb. engl.

3981. Сакович, Василий. Становление нового мирового порядка /
Василий Сакович // Revista Moldovenească de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2008. – Nr
1. – P. 118-129 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 30 tit.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova
3982. Vrabie, Radu. "Integrarea europeană – o şansă pentru reglemen-
tarea transnistreană" : [interviu cu R. Vrabie, coord. de progr. în cadrul Asoc. de
politică externă] / interlocutor : Igor Volniţchi // Profit. – 2008. – Nr 9. – P. 8-11 : fot.
– Idem în lb. rusă.

329 Partide şi mişcări politice
329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
3983. Ghimpu, Mihai. Mihai Ghimpu : "Sunt în politică nu pentru a acu-
mula avere" : [interviu cu liderul Partidului Liberal din Moldova] / interlocutor : rep.
rev. // Profit. – 2008. – Nr 10. – P. 8-12 : fot. – Idem în lb. rusă.

Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

100
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
3984. Iachim, Alexandru. Evoluţia coraportului de proprietate în sfera
socială / Alexandru Iachim // Rev. economică. – 2008. – Nr 5 : ed. spec. – P. 87-92.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit. şi în note, p. 92 (9 tit.).

3985. Zbârciog, Valeriu. Dezvoltarea societăţii umane în trepte / Valeriu
Zbârciog, Vitalie Zbârciog // Economica. – 2008. – Nr 2. – P. 5-10. – Rez. în lb. fr. –
Bibliogr. în note, p. 10 (17 tit.).

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
3986. Costandachi, Gheorghe. Salariul – principala categorie economi-
că a impactului financiar asupra sferei sociale / Gheorghe Costandachi // Rev. eco-
nomică. – 2008. – Nr 5 : ed. spec. – P. 11-23 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12
tit.

3987. Moraru, Gheorghe. Influenţa condiţiilor de muncă şi a procesului
tehnologic asupra sănătăţii muncitorilor din ramura de prelucrare a cerealelor /
Gheorghe Moraru, Dumitru Petrov, Raisa Russu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 43-48 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 22 tit.

3988. Sava, Lilia. Elaborarea şi implementarea unui sistem integrat de
instruire profesională a personalului / Lilia Sava // Rev. economică. – 2008. – Nr 5 :
ed. spec. – P. 70-78 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

3989. Sava, Lilia. Investiţiile în capitalul uman – sursă a asigurării instrui-
rii şi dezvoltării personalului / Lilia Sava // Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 1. –
P. 30-39 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4175-76)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de
locuinţe
3990. Popescu, Silvia. Analiza valorii şi preţului de piaţă a pământului
agricol / Silviu Popescu // Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 1. – P. 55-61 : tab. –
Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 5 tit.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

101
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
3991. Bilaş, Ludmila. Cultura organizaţională – factor al avantajului
concurenţial al întreprinderii / Ludmila Bilaş, Irina Dorogaia // Economica. – 2008. –
Nr 2. – P. 31-33 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

3992. Grigore, Ana-Maria. Legătura dintre managementul resurselor
umane şi performanta întreprinderilor mici şi mijlocii / Ana-Maria Grigore // Rev.
economică. – 2008. – Nr 5 : ed. spec. – P. 59-69 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
6 tit.

3993. Ioncu, Oleg. Posibilităţi de utilizare e rezultatelor chestionării spe-
cialiştilor în fundamentarea deciziilor de marketing : [la întreprinderile micului busi-
ness] / Oleg Ioncu // Economica. – 2008. – Nr 2. – P. 116-119 : fig. – Rez. în lb. fr. –
Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4035, 4285)

336 Finanţe
3994. Balaban, Sergiu. BNM nu va frâna aprecierea leului / Sergiu Ba-
laban // Profit. – 2008. – Nr 9. – P. 17 : fot. – Idem în lb. rusă.

3995. Balaban, Sergiu. Ratingul siguranţei băncilor după semestrul I
2008 / Sergiu Balaban // Profit. – 2008. – Nr 9. – P. 48-52 : tab. – Idem în lb. rusă.

3996. Condiţii de plasare a depozitelor de către persoanele fizice : i n-
formaţii, prognoze // Profit. – 2008. – Nr 9. – P. 12-13 : tab. – Idem în lb. rusă.

3997. Covaliu, Margarita. Aspecte de gestiune a riscului creditar în ca-
drul auditului bancar intern / Margarita Covaliu // Economica. – 2008. – Nr 2. – P.
60-62. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

3998. Cuhal, Radu. Rolul cursului de schimb în promovarea politicii mo-
netare cu regim de ţintire directă a inflaţiei / Radu Cuhal // Economica. – 2008. – Nr
2. – P. 49-51. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

3999. Frunză, Ion. Repetiţie generală : [interviu cu I. Frunză, şef al dir.
anti-fraudă fiscală şi contestări la IFPS] / interlocutor : Maria Trifan // Profit. – 2008.
– Nr 9. – P. 28-29 : fot. – Idem în lb. rusă.

4000. Luchian, Ivan. Unele reflecţii asupra nivelului ratelor dobânzilor la
depozitele bancare în Republica Moldova / Ivan Luchian, Stela Ciobu // Rev. eco-
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

102
nomică. – 2008. – Nr 5 : ed. spec. – P. 24-30 : graf., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 4 tit.

4001. Marianciuc, Aurelia. Premise şi condiţii de dezvoltare a pieţii de
capital în Republica Moldova / Aurelia Marianciuc // Economica. – 2008. – Nr 2. – P.
46-48. – Rez. în lb. engl.

4002. Myard, Jean-François. Moldova nu este o ţară "simplă" : [interviu
cu J.-F. Myard, Preş. băncii comerciale "Mobiasbancă – Groupe Société Générale"
S. A.] / interlocutor : Irina Tribusean // VIP magazin. – 2008. – Nr 9. – P. 42-46 : fot.

4003. Volniţchi, Igor. Guvern nou – buget vechi : [despre structura bu-
getului de stat pentru anul 2009] / Igor Volniţchi // Profit. – 2008. – Nr 10. – P. 19-21.
– Idem în lb. rusă.

4004. Volniţchi, Igor. Paradoxurile pieţei valutare : moneda naţională se
apreciază, preţurile cresc, iar economia are de suferit / Igor Volniţchi // Profit. –
2008. – Nr 9. – P. 20-21. – Idem în lb. rusă.

4005. Zambiţchi, Dumitru. Costul creditului. Dobânda simplă şi dobânda
compusă. Alegerea optimă a unei investiţii / Dumitru Zambiţchi // Delta. – 2008. – Nr
1. – P. 33-39 : tab.

4006. Zubic, Aliona. Specificul pieţei creditului din Republica Moldova şi
modalităţile de recuperare a creditelor neperformante / Aliona Zubic // Rev. econo-
mică. – 2008. – Nr 5 : ed. spec. – P. 45-51 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.

4007. Шпак, Галина. О налогообложении расходов на благотвори-
тельность и спонсорство / Галина Шпак, Петру Гричук // Contabilitate şi audit. –
2008. – Nr 10. – P. 9-16 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4075)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-
nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
4008. Deliu, Angela. Utilizarea metodelor de corelaţie şi regresie în ana-
liza costurilor la întreprinderile de tutun / Angela Deliu // Rev. economică. – 2008. –
Nr 5 : ed. spec. – P. 109-116 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

103
4009. Gorobievschi, Svetlana. Deciziile manageriale în funcţionarea
complexurilor industriale : aspecte metodologice / Svetlana Gorobievschi // Econo-
mica. – 2008. – Nr 2. – P. 25-30 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

4010. Prisăcaru, Daniela. Conţinutul economic al analizei cheltuielilor
perioadei / Daniela Prisăcaru // Economica. – 2008. – Nr 2. – P. 70-52 : tab. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4011. Şevciuc, Tatiana. Noţiuni privind resursele naturale, componenţa
şi clasificarea acestora / Tatiana Şevciuc // Economica. – 2008. – Nr 2. – P. 62-65 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
4012. Belostecinic, Grigore. Competitivitatea economică în contextul
dezvoltării durabile a Republicii Moldova / Grigore Belostecinic, Corneliu Guţu //
Economica. – 2008. – Nr 2. – P. 73-87 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.

4013. Chistruga, Marcel. Marcel Chistruga : "Inflaţia va creşte cu ritmuri
accelerate" : [interviu cu expertul econ. al Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Socia-
le(IDIS) "Viitorul"] / interlocutor : Igor Volniţchi // Profit. – 2008. – Nr 10. – P. 22-25 :
fot. – Idem în lb. rusă.

4014. Ciubotaru, Victoria. Impactul inflaţiei asupra costului produselor
fabricate de întreprinderile din Republica Moldova / Victoria Ciubotaru // Rev. eco-
nomică. – 2008. – Nr 5 : ed. spec. – P. 38-44 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4
tit. şi în note, p. 44 (13 tit.).

4015. Cojuhari, Andrei. Unele aspecte privind nivelul de trai în Republi-
ca Moldova / Andrei Cojuhari // Rev. economică. – 2008. – Nr 5 : ed. spec. – P. 4-10
: tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

4016. Cucirevii, Vladimir. Orientarea politicii structurale spre creşterea
economică în sectorul industrial : [al Rep. Moldova] / Vladimir Cucirevii // Economi-
ca. – 2008. – Nr 2. – P. 10-14 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

4017. Gorodenco, Anatolie. Anatolie Gorodenco : "Pentru Moldova
agricultura este businessul viitorului" : [interviu cu min. Agriculturii şi Industriei Ali-
mentare] / interlocutor : rep. rev. // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 9. – P. a 2-a a
cop.

Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

104
4018. Lazăr, Valeriu. Ministrul din preajmă : [interviu cu V. Lazăr, ex-
ministru al Economiei şi Comerţului (2005-2006), dir. Grupului de companii "BIS-
Group"] / interlocutor : Rodica Trofimov // VIP magazin. – 2008. – Nr 10. – P. 44-50 :
fot.

4019. Macari, Vadim. Identificarea priorităţilor social-economice actuale
ale dezvoltării Republicii Moldova / Vadim Macari // Economie şi sociologie. – 2008.
– Nr 1. – P. 10-17 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

4020. Morari, Nicolae. Un om = A happy person = Счастливый человек
fericit : [dialog cu N. Morari, dir. gospodăriei agricole "Roşiori - Lux" din s.
Chişcăreni, raionul Sângerei] / consemnare : Nicolae Usturoi // Moldova : ser. nouă.
– 2008. – Nr 10. – P. 33-35 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

4021. Oberşt, Ala. Sistemul de siguranţă alimentară în Republica Mol-
dova / Ala Oberşt // Rev. economică. – 2008. – Nr 5 : ed. spec. – P. 104-108 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4042)

338.48 Turism. Economia turismului
4022. Рошка, Петру. Проблемы устойчивого развития туризма в
Молдове / Петру Рошка, Игорь Баркарь // Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 1.
– P. 140-148 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3958-59)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
4023. Cinatti, Florentin. Tendinţele contemporane ale intermedierii co-
merciale / Florentin Cinatti // Economica. – 2008. – Nr 2. – P. 38-40. – Rez. în lb.
engl.

4024. Moraru, Iurie. NEW generation : [interviu cu Iu. Moraru, Preş. Ca-
merei de Comerţ şi Industrie Moldova-Elveţia] / interlocutor : Marcel Toma // VIP
magazin. – 2008. – Nr 6. – P. 70-74 : fot.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
4025. Bolun, Ion. Conceptul Portarului Afaceri Moldova / Ion Bolun, Ion
Amarfii, Sergiu Gafton // Economica. – 2008. – Nr 2. – P. 101-107 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 7 tit.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

105
4026. Ciobanu, Octavian. Rolul normelor deontologice în ridicarea auto-
rităţii colaboratorilor vamali / Octavian Ciobanu, Tatiana Ciobanu // Rev. Naţ. de
Drept. – 2008. – Nr 10. – P. 69-72. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 72 (13 tit.).

4027. Cornea, Ion. Noul sistem de preferinţe tarifare la importul mărfuri-
lor autohtone în statele Uniunii Europene / Ion Cornea // Economica. – 2008. – Nr 2.
– P. 95-98 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4028. Internet-magazinele în Moldova : mit şi realitate? // Profit. – 2008.
– Nr 10. – P. 53-55 : fot. – Idem în lb. rusă.

4029. Lefart, Cyril. Sfaturi de la Cyril Lefart : [interviu cu sommelierul din
Franţa privind metodele progresiste de marketing al vinurilor] / consemnare : Al e-
xandru Tanas // Profit. – 2008. – Nr 10. – P. 39-41 : fig., fot. – Idem în lb. rusă.

4030. Sîrbu, Eduard. Privind condiţiile utilizării regimului de perfecţiona-
re activă; Privind termenul de depunere a declaraţiei vamale după finalizarea tranzi-
tului / Eduard Sîrbu // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 10. – P. 64-68 : fot.

4031. Tanas, Alexandru. BC studiază posibilităţile de vânzare a busi-
nessului vinificatorilor / Alexandru Tanas // Profit. – 2008. – Nr 10. – P. 28-35 : fot. –
Idem în lb. rusă.

4032. Гербановская, Людмила. Участие Молдовы в международ-
ной торговле услугами и повышение её конкурентоспособности / Людмила
Гербановская // Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 1. – P. 18-29 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 2 tit.

4033. Республика Молдова. Правительства. Положение о дея-
тельности таможенного брокера и специалиста по таможенному оформлению :
[Постановление, Nr 1290 от 9 дек. 2005 г. : с послед. изм. и доп.] // Contabilitate
şi audit. – 2008. – Nr 10. – P. 106-118 : tab.

339.7 Finanţe internaţionale
4034. Ciobu, Stela. Managementul datoriei externe în contextul politicii
monetar-creditare a ţărilor în curs de dezvoltare / Stela Ciobu, Ivan Luchian // Eco-
nomica. – 2008. – Nr 2. – P. 41-43. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4035. Poloz, Irina. Infrastructura economiei de piaţă şi cheltuielilor tran-
zacţionale / Irina Poloz // Economica. – 2008. – Nr 2. – P. 19-21 : tab. – Rez. în lb.
engl.
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

106

4036. Sava, Elena. Determinarea variaţiilor eficienţei economice a inves-
tiţiilor în contextul globalizării / Elena Sava, Alexandru Gribincea // Economica. –
2008. – Nr 2. – P. 44-46. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

4037. Timofei, Olga. Moldova and the European Union – rapprochement
of financial systems through harmonizing legislation in the banking sector / Olga
Timofei // Rev. economică. – 2008. – Nr 5 : ed. spec. – P. 52-58. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 3 tit.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie
mondială
4038. Artaza, Ignacio. Ignacio Artaza : "M-aş întoarce pentru prieteni" :
[interviu cu reprezentantul permanent adjunct al PNUD] / interlocutor : Irina
Tribusean, Andrei Mardare // VIP magazin. – 2008. – Nr 6. – P. 60-64 : fot.

4039. Boiţă, Marius. România şi şocul globalizării / Marius Boiţă, Emilia
Constantin // Economica. – 2008. – Nr 2. – P. 98-100. – Rez. în lb. engl.

4040. Craevscaia, Cristina. Instrumente de cooperare economică a sta-
telor riverane şi neriverane Mării Negre / Cristina Craevscaia // Legea şi viaţa. –
2008. – Nr 10. – P. 36-40. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 39-40 (19 tit.).

4041. Cuciureanu, Gheorghe. Internaţionalizarea cercetării-dezvoltării :
Republica Moldova ca piaţă de externalizare / Gheorghe Cuciureanu // Economica.
– 2008. – Nr 2. – P. 88-92. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

4042. Pisaniuc, Maia. Economia globalizată şi implicaţiile acesteia asu-
pra economiei Republicii Moldova / Maia Pisaniuc // Economica. – 2008. – Nr 2. – P.
92-95 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4012)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
4043. Bicherschi, Tatiana. Reglementarea relaţiilor informaţionale :
[analiza legislaţiei privind securitatea informaţională] / Tatiana Bicherschi // Revista
Moldovenească de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2008. – Nr 1. – P. 83-88. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. în note, p. 88 (10 tit.).

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

107
4044. Bobaru, Ana Daniela. Faza administrativă a acţiunii în constata-
rea neîndeplinirii de către statele-membre a obligaţiilor ce le revin conform tratatului
/ Ana Daniela Bobaru // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 10. – P. 40-44. – Rez. în lb. fr. –
Bibliogr. : 10 tit. şi în note, p. 44 (7 tit.).

4045. Burian, Alexandru. Modificările geopolitice şi noile forme de acti-
vitate diplomatică / Alexandru Burian // Revista Moldovenească de Drept Int. şi Re-
laţii Int. – 2008. – Nr 1. – P. 61-67. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în note, p. 67
(30 tit.).

4046. Cârnaţ, Teodor. Aspecte teoretice şi practice ale protejării dreptu-
rilor omului şi eliminarea discriminării prin intermediul organizaţiilor obşteşti / Teodor
Cârnaţ // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 10. – P. 21-24 : fot. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 24 (7 tit.).

4047. Cucoş, Diana. Shanghai Cooperation Organisation – a Multilateral
Instrument in Central Asia / Diana Cucoş // Revista Moldovenească de Drept Int. şi
Relaţii Int. – 2008. – Nr 1. – P. 19-22. – Rez. în lb. rom., rusă. – Bibliogr. în note, p.
22 (6 tit.).

4048. Dorul, Olga. Conceptul de securitate colectivă în dreptul internaţi-
onal contemporan / Olga Dorul // Revista Moldovenească de Drept Int. şi Relaţii Int.
– 2008. – Nr 1. – P. 68-73. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în note, p. 73 (10 tit.).

4049. Gamurari, Vitalie. ONU şi rolul ei în codificarea normelor cutumia-
re şi a practicii judiciare internaţionale în domeniul răspunderii penale pentru crime
de război / Vitalie Gamurari // Revista Moldovenească de Drept Int. şi Relaţii Int. –
2008. – Nr 1. – P. 23-32. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în note, p. 31-32 (21
tit.).

4050. Humă, Ioan. Cronică târzie la un eşec previzibil : Tratatul de insti-
tuire a unei Constituţii pentru Europa / Ioan Humă // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. –
Nr 10. – P. 2-4. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 4 (7 tit.).

4051. Ioviţă, Alexandrina. Esenţa principiului distincţiei prin prisma core-
laţiei cu alte principii ale DIU (Drept Intern. Umanitar) / Alexandrina Ioviţă // Legea şi
viaţa. – 2008. – Nr 10. – P. 57-58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 58 (11
tit.).

4052. Lazăr, Tudor. Competenţa instanţelor judecătoreşti ale Republicii
Moldova în procese cu element de extraneitate / Tudor Lazăr // Revista Moldove-
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

108
nească de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2008. – Nr 1. – P. 56-60. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. în note, p. 60 (5 tit.).

4053. Sacagiu, Vladimir. Jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale în raport
cu suveranitatea de stat / Vladimir Sacagiu // Revista Moldovenească de Drept Int.
şi Relaţii Int. – 2008. – Nr 1. – P. 94-98. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. în note,
p. 98 (9 tit.).

4054. Киртоакэ, Леонид. Европейская интеграция Республики Мол-
дова. Европейское право – новая юридическая отрасль / Леонид Киртоакэ,
Наталия Киртоакэ // Revista Moldovenească de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2008. –
Nr 1. – P. 33-36. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 36 (7 tit.).

4055. Харуца, Анна. О международно-правовых режимах и пробле-
мах безопасности в современных условиях мирового развития / Анна Харуца //
Revista Moldovenească de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2008. – Nr 1. – P. 79-82. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 82 (10 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3974, 4059-60, 4079, 4089)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
4056. Cazan, Roman. Aspecte juridice ale descentralizării unităţilor ad-
ministrativ-teritoriale în Republica Moldova / Roman Cazan // Revista Moldoveneas-
că de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2008. – Nr 1. – P. 99-102. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. în note, p. 102 (6 tit.).

4057. Concepţia Securităţii Naţionale a Republicii Moldova : Proiect :
[Aprob. prin Hot. Parlamentului Rep. Moldova , Nr 445-XII din 15 mai 1995] // Revis-
ta Moldovenească de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2008. – Nr 1. – P. 132-148.

4058. Costachi, Gheorghe. Instituţionalizarea principiului răspunderii
constituţionale a membrilor Guvernului / Gheorghe Costachi, Adriana Hlipca // Le-
gea şi viaţa. – 2008. – Nr 10. – P. 4-7. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 7 (8
tit.). – Idem şi în lb. rusă.

4059. Lungeanu, Neculai. Etimologia delegării legislative / Neculai
Lungeanu // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 10. – P. 34-36. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 35-36 (19 tit.).

4060. Popescu, Dumitru. Participarea Republicii Moldova la tratate şi
organizaţii internaţionale – expresie a consolidării suveranităţii şi independenţei de
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

109
stat / Dumitru Popescu // Revista Moldovenească de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2008.
– Nr 1. – P. 11-14. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 14 (11 tit.).

4061. Republica Moldova. Parlamentul. Hotărâre pe marginea audieri-
lor privind hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la Republica
Moldova, executarea acestora şi prevenirea încălcării drepturilor omului şi a libertăţ i-
lor fundamentale Nr 72-XVI din 28.03.2008 : [retip. din Monitorul Oficial al Rep. Mol-
dova, Nr 76-77/256 din 15.04.2008] // Avocatul poporului. – 2008. – Nr 7. – P. 1-3.

4062. Гуцуляк, В. Административно-деликтные взыскания. Понятие
и цели административно-деликтного взыскания / В. Гуцуляк // Закон и жизнь. –
2008. – Nr 10. – P. 4-11. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

4063. Мыца, О. Избирательные права граждан в демократическом
государстве / О. Мыца, Я. Касым // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 10. – P. 38-42. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
4064. Brânză, Sergiu. Răspunderea penală pentru omorul săvârşit din
interes material (lit. b) alin. (2) art. 145 C. pen. RM) : examinarea unor aspecte con-
troversate / Sergiu Brânză // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 10. – P. 5-11 : fot. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 11 (31 tit.).

4065. Butnaru, Gheorghe. Consideraţii din perspectiva criminologică şi
juridico-penală asupra obiectului infracţiunii de trafic de copii, prevăzute de art. 206
din Codul Penal al Republicii Moldova / Gheorghe Butnaru // Legea şi viaţa. – 2008.
– Nr 10. – P. 49-52. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 51-52 (15 tit.).

4066. Ciobanu, Igor. Psihologia privării de libertate şi a re-socializării
condamnaţilor / Igor Ciobanu // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 10. – P. 8-9. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 9 (5 tit.).

4067. Cuciurcă, Angela. Participarea reprezentanţilor legali la examina-
rea cauzelor penale privind minorii / Angela Cuciurcă, Victor Gori // Legea şi viaţa. –
2008. – Nr 10. – P. 15-16. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 16 (8 tit.).
4068. Dogaru, Mihai. Sancţiuni aplicabile persoanelor juridice / Mihai
Dogaru // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 10. – P. 45-49. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în note, p. 48-49 (30 tit.).

4069. Dolea, Igor. Referinţă privind interpretarea unor prevederi ale art.
326 CPP al RM / Igor Dolea // Avocatul poporului. – 2008. – Nr 7. – P. 11-12.
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

110

4070. Furdui. Sergiu. Concluzii la examenul jurisprudenţei Curţii Supre-
me de Justiţie în cauzele penale privind infracţiunile de trafic de fiinţe umane şi trafic
de copii / Sergiu Furdui // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 10. – P. 9-13.

4071. Manea, Vladislav. Obiectul infracţiunii prevăzute la art. 286 C.
pen. RM / Vladislav Manea // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 10. – P. 42-52. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 51-52 (70 tit.).

4072. Nastas, Ion. Persoana cu funcţie de răspundere – subiect special
al infracţiunilor de corupţie / Ion Nastas // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 10. – P.
66-68. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 68 (12 tit.).

4073. Sosna, Alexandru. Corupţia în Moldova şi lupta contra ei / Ale-
xandru Sosna, Stepan Casîm // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 10. – P. 21-24. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 24 (5 tit.).

4074. Stamatin, Ştefan. Corelaţia dintre mobilul infracţiunii, răspunderea
penală şi imputabilitatea penală / Ştefan Stamatin, Marius-Ioan Mureşan // Legea şi
viaţa. – 2008. – Nr 10. – P. 52-56. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 56 (15 tit.).

4075. Stati, Vitalie. Analiză de drept penal a infracţiunilor prevăzute la
art. 245² "Încălcarea legislaţiei la efectuarea înscrierilor în registrul deţinătorilor de
valori mobiliare" din Codul penal / Vitalie Stati // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 10.
– P. 25-31 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 31 (17 tit.).

4076. Истрати, А. Объективная сторона и характеристика взяточни-
чества как составного элемента коррупции / А. Истрати, С. Касым // Закон и
жизнь. – 2008. – Nr 10. – P. 42-47. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

4077. Коновалов, Е. Ложное алиби как способ противодействия
раскрытию и расследованию преступлений / Е. Коновалов // Закон и жизнь. –
2008. – Nr 10. – P. 22-34. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4078. Файгер, А. Условия правомерности обоснованного риска / А.
Файгер // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 10. – P. 48-58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
30 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4083)

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

111
347 Drept civil
347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
4079. Puică, Paul Robert. Tacita relocaţiune în reglementarea europea-
nă şi naţională / Paul Robert Puică // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 10. – P. 56-
58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 58 (10 tit.).

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
4080. Duţă, Maria Magdalena. Răspunderea asociaţiilor din societatea
in nume colectiv faţă de societate / Maria Magdalena Duţă // Legea şi viaţa. – 2008.
– Nr 10. – P. 28-31. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 31 (3 tit.).

4081. Сосна, Борис. О некоторых особенностях заключения догово-
ра купли-продажи жилых помещений / Борис Сосна, Алла Доментий // Contabi-
litate şi audit. – 2008. – Nr 10. – P. 73-76 : fot.

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar
4082. Крецу, Василий. Признание наследства выморочным / Васи-
лий Крецу // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 10. – P. 32-41 : fot. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. în note, p. 41 (14 tit.).

347.7 Drept comercial
4083. Barbăneagră, Alexei. Comentariu asupra încălcărilor dreptului de
autor şi a drepturilor conexe prin prisma noilor prevederi penale / Alexei
Barbăneagră; Victor Volcinschi // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 10. – P. 12-20 :
fot. – Rez. în lb. engl.

4084. Chiroşca, Dorian. Sistemul naţional de proprietate intelectuală es-
te în plină ascensiune : [dialog cu D. Chiroşca, dir. gen. al AGEPI] = AGEPI in
ascent = Государственное агентство по интеллектуальной собственности / con-
semnare : Ion Sandu // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 10. – P. 14-15 : fot. – Text
şi în lb. engl., rusă.

4085. Ciocârlan, Aliona. Ce valoare are marca în relaţiile de afaceri /
Aliona Ciocârlan // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 10. – P. 17-20 : fig., tab. – Rez. în lb.
fr. – Bibliogr. : 14 tit. şi în note, p. 20 (3 tit.).

4086. Mîţu, Gheorghe. Aspecte teoretice şi practice privind reprezenta-
rea societăţilor comerciale / Gheorghe Mîţu // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 10. –
P. 59-65 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 65 (21 tit.). – Va urma.
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

112

4087. Radu, Ghenadie. Lés règles moldave sen matière d´origine des
marchandises : une incitation pour des investisseurs / Ghenadie Radu // Revista
Moldovenească de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2008. – Nr 1. – P. 51-55. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 54-55 (28 tit.).

347.8 Drept aerian. Dreptul eterului. Dreptul spaţiului
4088. Mihalache, Iurie. Unele aspecte referitoare la declararea valorii
încărcăturii la încheierea contractelor de transport aerian de mărfuri şi pasageri /
Iurie Mihalache // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 10. – P. 53-55 : fot. – Rez. în lb.
fr. – Bibliogr. în note, p. 55 (17 tit.).

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
4089. Barbăneagră, Alexei. Dreptul la un proces echitabil : incompatibi-
litate a standardelor? / Alexei Barbăneagră // Avocatul poporului. – 2008. – Nr 7. –
P. 3-6.

4090. Colodrovschi, Vitalie. Consideraţii privind drepturile părţilor în
proces în cadrul dispunerii şi efectuării expertizei judiciare / Vitalie Colodrovschi //
Avocatul poporului. – 2008. – Nr 7. – P. 12-14. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
4091. Capşa, Tudor. Privind evidenţa carnetelor de muncă : [în confor-
mitate cu Codul muncii RM] / Tudor Capşa // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 10.
– P. 69-72 : fot.

4092. Сосна, Б. Увольнение в связи с сокращением численности или
штата работников предприятия (пункт c) части (1) ст. 86 ТК РМ ) / Б. Сосна, А.
Доментий, И. Ротару // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 10. – P. 15-20. – Bibliogr. : 7
tit.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
4093. Bucur, Maria Carmen. Tipologia deciziilor de management public
în instituţiile administrativ locale / Maria Carmen Bucur // Economie şi sociologie. –
2008. – Nr 1. – P. 40-46. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

113
4094. Cornea, Valentina. Studiu privind problemele locale şi capacitatea
filantropică a populaţiei : cazul oraşului Cahul / Valentina Cornea // Economie şi
sociologie. – 2008. – Nr 1. – P. 133-140. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

4095. Paraschivescu, Andrei Octavian. Empowerment şi management
participativ în instituţiile publice / Andrei Octavian Paraschivescu // Economica. –
2008. – Nr 2. – P. 22-25. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4056, 4066, 4072)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
4096. Liviţchi, Oxana. Direcţii de perfecţionare a scalelor de echivalenţă
utilizate la analiza sărăciei în Republica Moldova / Oxana Liviţchi // Economica. –
2008. – Nr 2. – P. 14-18 fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4097. Liviţchi, Oxana. Esenţa, conţinutului şi funcţiile indicatorilor sără-
ciei / Oxana Liviţchi // Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 1. – P. 62-72. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4098)

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului
4098. Виноградова, Валентина. Методические подходы к опреде-
лению потребительской корзины пенсионеров / Валентина Виноградова // Eco-
nomie şi sociologie. – 2008. – Nr 1. – P. 73-78. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

368 Asigurări
4099. Balaban, Sergiu. Ratingul siguranţei companiilor de asigurări con-
form bilanţului semestrului I 2008 / Sergiu Balaban // Profit. – 2008. – Nr 10. – P. 42-
46 : tab. – Idem în lb. rusă.

4100. Tabuncic, Mariana. "Donaris Group" la a 10-a aniversare : [des-
pre societatea de asigurări-reasigurări din Moldova] / Mariana Tabuncic // Profit. –
2008. – Nr 10. – P. 58-59

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
4101. Bujor, Nicolae. Un apologet al identităţii spirituale = An apologet
of spiritual identity = Защитник духовной идентичности : [interviu cu magistrul în
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

114
filozofie N. Bujor, fond. Centrului Municipal al Educaţiei Moral – Spirituale "Arta de a
deveni Om" şi legificarea predării în şcoli] / interlocutor : Leo Bordeianu // Moldova :
ser. nouă. – 2008. – Nr 10. – P. 19-21 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

4102. Cobzac, Iosif. Tineretul şi societatea : conexiuni spirituale / Iosif
Cobzac // Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 1. – P. 93-105. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 7 tit.

4103. Cristea, Sorin. Calitatea în educaţie / educaţia de calitate / Sorin
Cristea // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 107-112.

4104. Cuzneţov, Larisa. Relaţia pedagog – elev – părinte : tendinţe,
perspective, cultură şi optim educaţional / Larisa Cuzneţov // Didactica Pro… –
2008. – Nr 4/5. – P. 48-52 : tab. – Bibliogr. : 8 tit.

4105. Dandara, Otilia. Dimensiuni şi preocupări ale unui învăţământ de
calitate / Otilia Dandara // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 22-25. – Bibliogr. :
4 tit.

4106. Ghicov, Adrian. Rolul evaluării în claviatura modernă a calităţii
educaţiei / Adrian Ghicov // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 25-27. – Bibliogr.
: 5 tit.

4107. Guzgan, Valentin. Influenţe secvenţiale ale culturii organizaţionale
asupra calităţii în educaţie / Valentin Guzgan // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. –
P. 45-47 : fig. – Bibliogr. : 7 tit.

4108. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb
: "Rămân întâi de toate pedagog" = Прежде всего – педагог : [interviu cu şefa Dir.
Gen. Educaţie, Tineret şi Sport a mun. Chişinău] / interlocutor : Marcela Gafton //
Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 9. – P. 7-9 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl.,
rusă.

4109. Pâslaru, Vlad. Dimensiuni conceptuale ale calităţii educaţiei / Vlad
Pâslaru // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 18-22. – Bibliogr. : 16 tit.

4110. Saranciuc-Gordea, Liliana. Conexiuni ale educaţiei ecologice şi
educaţiei axiologice / Liliana Saranciuc-Gordea // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5.
– P. 79-82. – Bibliogr . : 14 tit.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

115
4111. Velişco, Nadejda. Modernizarea multiaspectuală şi consecventă a
sistemului de educaţie – asigurarea dezvoltării şi bunăstării cetăţeanului / Nadejda
Velişco // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 27-29.

4112. Роговая, Галина. Социальные аспекты формировании мо-
рального облика современной молодежи / Галина Роговая // Economie şi socio-
logie. – 2008. – Nr 1. – P. 123-132. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
4113. Albu, Gheorghe. Rigla radicalilor : [în ajutorul liceenilor] / Gheor-
ghe Albu // Delta. – 2008. – Nr 1. – P. 55-56 : fig.

4114. Bernaz, Nina. Formarea de competenţe la lecţiile de biologie : de
la cadrul general la cel particular / Nina Bernaz // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5.
– P. 90-94 : fig., tab. – Bibliogr . : 5 tit.

4115. Boldişor, Maria. Experienţe didactice : literatura de frontieră :
[studierea operei lui Mircea Eliade în cl. a IX-a] / Maria Boldişor // Didactica Pro… –
2008. – Nr 4/5. – P. 88-89 : tab.

4116. Braicov, Andrei. Iniţiere în HTML : lecţia 3. Imagini. Tabele / An-
drei Braicov, Ala Hasnaş // Delta. – 2008. – Nr 1. – P. 77-80 : tab.

4117. Ciobanu, Irina. Calculatorul – un instrument trans-disciplinar / Irina
Ciobanu // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 82-84.

4118. Efros, Maria. Curbe remarcabile de ordinul trei : [în ajutorul licee-
nilor] / Maria Efros, Irina Jardan // Delta. – 2008. – Nr 1. – P. 9-13 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl.

4119. Grecu, Mircea. Gimnastică istorică : [studierea istoriei în cl. a X-a]
/ Mircea Grecu // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 96-99. – Bibliogr . : 5 tit.

4120. Lachi, Nicolae. Sugestii metodologice pentru predarea temei
"Inegalităţi şi inecuaţii" / Nicolae Lachi // Delta. – 2008. – Nr 1. – P. 49-54.

4121. Rusu, Djulieta. Rolul exerciţiilor în învăţarea limbilor străine /
Djulieta Rusu, Angela Munteanu // Economica. – 2008. – Nr 2. – P. 120-124. – Rez.
în lb. fr. – Bibliogr. : 4 tit.

Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

116
4122. Sali, Larisa. Procedee de compunere a sarcinilor cu caracter cap-
tivant la matematică / Larisa Sali // Delta. – 2008. – Nr 1. – P. 40-49 : fig., tab – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4123. Tocan, Lucia. O oră de chimie : (cl. a XII-a) / Lucia Tocan // Di-
dactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 94-96 : tab.

4124. Tomiţă, Angela. Lectura între necesitate, obligaţie şi plăcere :
[formarea culturii literar-artistice la lecţiile de Lit. univ. şi Lit. rom. : în ajutorul elevilor
din cl. a XII-a] / Angela Tomiţă // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 86-88 : fig. –
Bibliogr . : 4 tit.

4125. Ursu, Ludmila. Educaţia pentru timpul liber prin rezolvarea de
probleme : [pentru cl. a IV-a] / Ludmila Ursu, Tatiana Rusuleac // Delta. – 2008. – Nr
1. – P. 59-65 : fig., tab.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
4126. Achiri, Ion. Testarea la matematică în Ucraina / Ion Achiri, Olga
Şpuntenco // Delta. – 2008. – Nr 1. – P. 69-73 : fig., tab.

4127. Callo, Tatiana. Calitatea cadrului didactic ca intensiune / Tatiana
Callo // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 38-41. – Bibliogr. : 4 tit.

4128. Examenul de bacalaureat-2008 în România : [la informatică şi ma-
tematică] // Delta. – 2008. – Nr 1. – P. 66-69 : fig.

4129. Guţu, Vladimir. Curriculumul de o nouă generaţie / Vladimir Guţu
// Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 30-34 : fig., tab. – Bibliogr. : 10 tit.

4130. Hadârcă, Maria. Competenţele : miza instruirii şi evaluării autenti-
ce / Maria Hadârcă // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 35-38. – Bibliogr . : 6 tit.

4131. Olimpiada municipală de Informatică : (Etapa a II-a, Chişinău,
24.02.2008) / Svetlana Golubev, Vera Vanovschi, Ludmila Ţurcan, Laura Decusar //
Delta. – 2008. – Nr 1. – P. 14-20 : fig.

4132. Topală, Anatolie. A 52-a Olimpiadă de Matematică a Republicii
Moldova : (prima zi de concurs, 03.03.2008) / Anatolie Topală, Valeriu Baltag,
Valentina Ceapa // Delta. – 2008. – Nr 1. – P. 21-30 : fig.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

117
4133. Ţvircun, Victor. Capacitatea dinamică a cadrului didactic şi calita-
tea / Victor Ţvircun // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 41-44. – Bibliogr . : 6 tit.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ ce cultură generală
4134. Calistru, Tatiana. Parfum de femeie : [interviu cu T. Calistru, dir.
liceului "ELITEX" pentru copiii de vârstă preşcolară] / interlocutor : rep. rev. // VIP
magazin. – 2008. – Nr 9. – P. 48-50 : fot.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
4135. Cojocaru, Viorica. Calitatea şi cantitatea în educaţia incluzivă /
Viorica Cojocaru // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 57-58 : fot.

4136. Filip. Galina. Dificultăţi de învăţare şi oportunităţi de intervenţie
educaţională în şcolile incluzive / Galina Filip // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. –
P. 64-68 : fot., tab. – Bibliogr. : 7 tit.

4137. Jalbă, Tatiana. Rolul cadrului didactic de sprijin în şcoala cu prac-
tici incluzive / Tatiana Jalbă // Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 68-70 : fot., tab.
– Bibliogr. : 6 tit.

4138. Solovei, Rodica. Sugestii metodologice de promovare a educaţiei
în domeniul drepturilor omului : [în cazul copiilor cu dizabilităţi] / Rodica Solovei //
Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 71-72. – Bibliogr. : 4 tit.

4139. Vrăşmaş, Ecaterina. Dimensiuni şi particularităţi care definesc
parteneriatul educaţional : [al copiilor cu dizabilităţi] / Ecaterina Vrăşmaş // Didactica
Pro… – 2008. – Nr 4/5. – P. 59-64 : fot. – Bibliogr. : 7 tit. – Contin. Începutul : Nr 2.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
4140. Burdujan,Victor. Istoria Facultăţii de agronomie : [a UASM] / Vic-
tor Burdujan // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 9. – P. 14-16.

4141. Cimpoeş, Gheorghe. Universitatea Agrară de Stat din Moldova la
75 de ani / Gheorghe Cimpoeş // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 9. – P. 11-13.

4142. Ciungu, Petre. Planificarea strategică instituţională şi exigenţele
proiectării pedagogice / Petre Ciungu, Nicolae Ţâu // Economica. – 2008. – Nr 2. –
P. 33-37 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

118
4143. Eremia, Nicolae. Învăţământul superior în zootehnie şi
biotehnologii / Nicolae Eremia // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 9. – P. 20-23 :
fot.

4144. Iliadi, Gheorghe. Particularităţile cercetărilor disertaţiilor de magis-
tru şi cerinţele de bază faţă de ele / Gheorghe Iliadi // Economie şi sociologie. –
2008. – Nr 1. – P. 5-10. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 2 tit.

4145. Marian, Grigore. Prima facultate inginerească în Moldova / Grigo-
re Marian // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 9. – P. 16-20 : des.
(Vezi de asemenea Nr 3948)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
4146. Tamazlâcaru, Andrei. Fiinţele lor sunt doldora de folclor : [interviu
cu etnomuzicologul A. Tamazlâcaru despre Ansamblul Etnofolcloric "Tălăncuţa"] //
interlocutor : Anastasia Rusu-Haraba // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 9. – P. 30-
31 : fot.

391/395 Etnografie
4147. Bâzgu, Eugen. Coliba mortului în contextul imaginarului tradiţional
/ Eugen Bâzgu, Varvara Buzilă // Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeolo-
gie : ser. nouă. – Nr 7. – P. 104-113. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p.
112-113 (30 tit.).

4148. Buşilă, Angela. Pomul pomenilor – element al comunicării simbo-
lice în cadrul riturilor funerare / Angela Buşilă // Revistă de Etnografie, Ştiinţele Na-
turii şi Muzeologie : ser. nouă. – Nr 7. – P. 93-103. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. în note, p. 99-103 (114 tit.).

4149. Buzilă, Varvara. Cultura tradiţională – obiect de studiu în secolul
XXI / Varvara Buzilă // Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser.
nouă. – Nr 7. – P. 5-12. – Bibliogr. în note, p. 11 (25 tit.).

4150. Buzilă, Varvara. Manuscrise inedite din sec. al XIX-lea privind eti-
cheta vestimentară populară / Varvara Buzilă // Revistă de Etnografie, Ştiinţele Na-
turii şi Muzeologie : ser. nouă. – Nr 7. – P. 45-65. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr.
în note, p. 62-65 (65 tit.).

4151. Cegarovscaia, Liubovi. Generos şi spiritual : in stil ucrainean! :
[despre sărbătorile populare ale ucrainenilor originari din Moldova] / Liubovi
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

119
Cegarovscaia; fot. : Vadim Putinţev // Moldova Turistică. – 2008. – Nr 3. – P. 80-87 :
fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

4152. Chiriţa, Olga. Purtatul tradiţional al greutăţilor / Olga Chiriţa // Re-
vistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – Nr 7. – P. 242-248.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 247-248 (28 tit.).

4153. Ciocanu, Maria. Element de port popular reflectate în creaţia orală
/ Maria Ciocanu // Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă.
– Nr 7. – P. 66-85. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 81-85 (173 tit.).

4154. Hulubaş, Adina. Credinţe şi practici magice din ciclul obiceiurilor
de naştere cercetate de Simeon Florea Marian şi continuitatea lor / Adina Hulubaş //
Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – Nr 7. – P. 86-92.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 90-92 (53 tit.).

4155. Pană, Sergiu. Participarea Muzeului Naţional de Etnografie şi Isto-
rie Naturală a Moldovei la Programul de Urgenţă pentru Muzee :[pentru statele Eu-
ropei de Sud-Est] / Sergiu Pană, Ion Ştefăniţă // Revistă de Etnografie, Ştiinţele
Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – Nr 7. – P. 288-296 : fot. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr. : 11 tit.

4156. Postolachi, Elena. Casa mare – funcţii şi decor / Elena Postolachi
// Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – Nr 7. – P. 34-
44. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 43-44 (20 tit.).

4157. Sandu, Ion. Sărbătoare, născută din mit ! = Holiday, born in a
myth = Праздник, рожденный мифом : [Sărbătoarea Vinului-2008] / Ion Sandu; fot.
: Denis Chicu // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 10. – P. 11-13 : fot. – Text şi în lb.
engl., rusă.

396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor
4158. Mâţa, Snejana. Participarea femeilor din Moldova la viaţa politică
a statului / Snejana Mâţa // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 10. – P. 25-27. – Rez. în lb.
engl.
(Vezi de asemenea Nr 3949)

Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

120
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
4159. Calitatea apei izvoarelor şi cişmelelor din raionul Nisporeni / A. Tă-
râţă, Maria Sandu, Raisa Lozan [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 164-170 : fig., tab. – Bibliogr. : 12 tit.

4160. Ceban, Cristina. Dezvoltarea economică durabilă şi protecţia me-
diului înconjurător : probleme globale ale umanităţii / Cristina Ceban, Alexandru
Burian // Revista Moldovenească de Drept Int. şi Relaţii Int. – 2008. – Nr 1. – P. 15-
18. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 17-18 (12 tit.).

4161. Идентификация "референтных" зон мун. Кишинэу по количе-
ственным показателям биогенных веществ (азота и фосфора) в воде, донных
отложениях и почвенном слое парковых зон / Ион Дедю, Татьяна Белоус,
Дмитрий Друмя, Родика Бойку // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2008. – Nr 1. – P. 159-163 : tab. – Bibliogr. : 3 tit.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
546 Chimie anorganică
4162. Boldescu, Veaceslav. Compuşi complecşi de incluziune ai
amantadinelor antivirale cu ciclodextrine / Veaceslav Boldescu // Bul. Acad. de Ştiin-
ţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 146-149 : fig. – Bibliogr. : 6 tit.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică
4163. Stratan, Maria. Caracteristica complexului enzimatic sintetizat de
tulpina Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A în cultura submersă / Maria Stratan //
Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 142-146 : tab. –
Bibliogr. : 14 tit.

4164. Ефремова, Надежда. Изучение активности супероксиддисму-
тазы в биомассе цианобактерии Spirulina platensis, культивируемой в присутст-
вии координационных соединений некоторых металлов / Надежда Ефремова //
Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 137-142 : fig. –
Bibliogr. : 13 tit.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

121
579 Microbiologie
4165. Aprecierea inofensivităţii şi calităţii produselor lactate, inclusiv ce-
lor ce conţin flora probiotică pe parcursul fabricării, păstrării şi realizării după indicii
microbiologici / Svetlana Prudnicionoc, Ştefan Plugaru, Olga Coteţ [et al.] // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 92-99 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.

59 ZOOLOGIE
4166. Munteanu, Andrei. Migration of the Water-Wading of birds from
the Republic of Moldova / Andrei Munteanu, Nicolae Zubcov, Serghei Jurminschii //
Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 15-36 : fig., tab.
– Bibliogr. : 48 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3944, 4287-88)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
4167. Sârbu, Zinaida. Conferinţa ştiinţifico-practică "Sănătatea repro-
ductivă a familiei" : [pe marginea materialelor conf., 09.09.2008, Chişinău] / Zinaida
Sârbu // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 3. – P. 78-79.

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.2 Dietetică
4168. Pantea, Valeriu. Structura alimentaţiei copiilor de la şcolile-
internat din Republica Moldova / Valeriu Pantea, Cătălina Croitoru, Ludmila
Ceauşciuc // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P.
102-106 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 4 tit.

4169. Целихова, Илона. Гемодиета : (питание по группе крови) /
Илона Целихова // Aquarelle. – 2008. – Nr 10. – P. 90-92 : fot.

613.6 Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii
4170. Analiza morbidităţii cu incapacitate temporară de muncă a opera-
torilor CC şi SI din telecomunicaţii / Gheorghe Ostrofeţ, Aliona Tihon, Cătălin
Croitoru, Elena Ciobanu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2008. – Nr 3. – P. 18-22 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 3 tit.

Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

122
4171. Condiţiile de muncă şi morbiditatea lucrătorilor din echipele de
asistenţă medicală urgentă / Vasile Iachim, Vladimir Bebîh, Victor Băbălău [et al.] //
Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P.13-18. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.

4172. Friptuleac, Grigore. Consideraţii referitor la grupele de risc major
la angajaţii de la întreprinderile vinicole / Grigore Friptuleac, Victor Meşină // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 8-13. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3987)

613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătatea şi etică
4173. Poovola, Meri. School – Based Smooching Prevention Programs /
Meri Poovola // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. –
P. 54-65. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 60-64.

613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul
4174. Friptuleac, Grigore. Evaluarea igienică a factorilor socio-
demografici în formarea stării de sănătate a elevilor din localităţile rurale / Grigore
Friptuleac, Vladimir Bernic // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2008. – Nr 3. – P. 22-27 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4020)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
4175. Arapu, Valentin. Sănătatea şi starea mediului de existenţă / Va-
lentin Arapu // Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 1. – P. 106-110. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 6 tit.

4176. Bucov, Victoria. Unele probleme etice în realizarea programelor
de vaccinare / Victoria Bucov, Constantin Spânu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 107-110. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
13 tit.

4177. Busuioc, Ecaterina. Situaţia epidemiologică privind infecţiile
nosocomiale în Republica Moldova / Ecaterina Busuioc, Ştefan Gheorghiţă,
Valentina Livandovschi // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008.
– Nr 3. – P. 139-145 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

123
4178. Grejdianu, Tudor. Managementul calităţii serviciilor de sănătate în
practica medicală / Tudor Grejdianu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe me-
dicale. – 2008. – Nr 3. – P. 240-247. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.

4179. Guţul, Vera. Calitatea potenţialului uman în Republica Moldova /
Vera Guţul, Tatiana Buzdugan // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 3. – P. 55-59 . –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

4180. Mocanu, Victor. Situaţia actuală din domeniul sănătăţii : analiza
opiniei publice / Victor Mocanu // Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 1. – P. 79-93.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.

4181. Particularităţile sistemelor de sănătate în ţările europene / Dumi-
tru Tintiuc, Tudor Grejdianu, Alexandru Lavric, Iurii Lupacescu // Bul. Acad. de Ştiin-
ţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 229-239 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 9 tit.

4182. Persistă pericolul apariţiei unei pandemii de gripă / Constantin
Spânu, Petru Scoferţa, Damian Ciobanu [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 167-171. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8
tit.

4183. Promovarea sănătăţii – o strategie prioritară pentru sistemul sănă-
tăţii / Varfolomei Calmîc, Ion Bahnarel, Constantin Eţco [et al.] // Bul. Acad. de Ştiin-
ţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 88-91. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr. : 10 tit.

4184. Russu, Raisa. Profesionalismul – atribut de bază al ascensiunii
performanţei serviciului sanitaro-epidemiologic de stat din Republica Moldova şi al
integrării în Uniunea Europeană / Raisa Russu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 220-229 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 40 tit.

4185. Гигиеническая оценка применения стойких хлорорганических
пестицидов за последние тридцать лет в Республике Молдова / Анна Волнян-
ская, Татьяна Стратулат, Раиса Сырку [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 38-42 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 9 tit.

4186. Целихова, Илона. Люди в белом : [о главных врачах частных
медицинских центров Кишинева] / Илона Целихова // Aquarelle. – 2008. – Nr 10.
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

124
– P. 28-30 : fot. – Содерж. : Михаил Ивась – гинеколог; Анатолий Наку – психи-
атр-психоаналитик; Александр Булат – озонотерапевт.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
4187. Berdos, Dorian. Un filosof al afacerilor : [interviu cu businessma-
nul D. Berdos privind conceptul de farmacii din Moldova] / interlocutor : Rodica
Trofimov; fot. : Roman Rîbaliov // VIP magazin. – 2008. – Nr 5. – P. 12-26 : fot.

4188. Glicozidele steroidice – substanţe biologic active de origine vege-
tală / Pavel Chintea, Constantin Spânu, Anatol Jacotă [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 197-203. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr. : 14 tit.

4189. Performante în implementarea metodelor de tratament şi profil a-
xie a infecţiilor virale cu diminuarea impactului radiaţiilor ionizante / Constantin
Spânu, Ion Bahnarel, Pavel Chintea [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiin-
ţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 188-192. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 17 tit.

4190. Popa, Vl. Tratamentul anginelor cu Aksef şi profilaxia tonsilitei
cronice prin vaccinoterapie / Vl. Popa, Ofelia Ivasi, Rodion Cuşneriuc // Arta Medica.
– 2008. – Nr 4 : ed. spec. – P. 42-45 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.

4191. Popa, Vl. Tratamentul rino-sinuzitelor acute / Vl. Popa, Ofelia
Ivasi, Lilia Damaschin // Arta Medica. – 2008. – Nr 4 : ed. spec. – P. 40-42. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
4192. Aspecte primordiale de radioprotecţiei în cadrul iradierii medicale
în Republica Moldova / Ion Ursulean, Elena Coban, Vasile Bălănel, Valentin Şargu //
Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 32-37 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4193. Contribuţii la studierea polimorfismului ADN la populaţia expusă
la radiaţii ionizate / Liubovi Coreţchi, Ion Bahnarel, Veaceslav Moşin, Victoria Seca-
ră // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 183-188
: fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

125
4194. Opţiuni de recuperare a sănătăţii populaţiei expuse la factori
radiostresogeni prin utilizarea "Pacovirinei-plus" / Constantin Spânu, Ion Bahnarel,
Liubovi Coreţchi [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008.
– Nr 3. – P. 192-197 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 3 tit.

615.9 Toxicologie. Studii generale asupra otrăvurilor (intoxicaţiilor)
4195. Pantea, Valeriu. Nivelul şi structura intoxicaţiilor habituale acute
de origine chimică în rândul populaţiei / Valeriu Pantea, Cătălina Croitoru, Ludmila
Ceauşciuc // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P.
99-102 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 3 tit.

616 Patologie. Medicină clinică
616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
4196. Stamati, Adela. Impactul tahicardiei ventriculare în miocardita
acută la copii : (prezentare de caz) / Adela Stamati // Bul. de perinatologie. – 2008.
– Nr 3. – P. 46-55 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4241)

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
4197. Butorov, Serghei. Tratamentul cu Fenspirid – o nouă ţintă în
bronhopneumopatie cronică obstructivă = Fenspirid Treatment – the new Target in
Chronic Obstructive Pulmonary Disease / Serghei Butorov // Arta Medica. – 2008. –
Nr 4. – P. 42-46 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

4198. Danilov, L. Tratamentul conservator al tonsilitei cronice la copii =
Conservative Treatment of Chronic Tonsillitis in Children's / L. Danilov, M. Maniuc //
Arta Medica. – 2008. – Nr 4 : ed. spec. – P. 18-20 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 7 tit.

4199. Despre cauzele dezvoltării "maladiei urechii operate" = About the
Causes of Evolution of the "Operated Ear's Disease" / S. Verticean, A. Antohi, A.
Bajureanu [et al.] // Arta Medica. – 2008. – Nr 4 : ed. spec. – P. 53-56 : tab. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.

4200. Etiologia formelor severe de otită externă / Luminiţa Rădulescu,
Corina Butnaru, Aurelian Curcă, Dan Mârţu // Arta Medica. – 2008. – Nr 4 : ed.
spec. – P. 45-47. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.

Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

126
4201. Gudumac, Eva. Etiopatogenia şi diagnosticul herniilor diafragma-
tice la copii : actualităţi şi perspective : (revista literaturii) / Eva Gudumac, V. Babuci,
Aliona Bârsan // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 3. – P. 70-75. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : 48 tit.

4202. Mârţu, D. V. Sforăitul şi apneea în somn = Snoring and Sleep Ap-
noea / D. V. Mârţu , C. M. Mârţu, Luminiţa Rădulescu // Arta Medica. – 2008. – Nr 4
: ed. spec. – P. 28-30. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

4203. Microchirurgia endoscopica în afecţiunile benigne ale corzilor vo-
cale utilizând instrumente "reci" sau laserul CO² / I. Ababii, V. Popa, V. Osman, V.
Cabac // Arta Medica. – 2008. – Nr 4 : ed. spec. – P. 5-7 : fig., tab. – Bibliogr. : 5 tit.

4204. Polipoza rinosinuzală asociată cu astmul bronşic : aspecte
morfopatologice = Rhinosinusal Polyposis Associated With Bronchial Asthma : Mor-
phopathological Aspects / Ion Ababii, Elena Tudor, Alexandru Sandul, Anatol Cernîi
// Arta Medica. – 2008. – Nr 4 : ed. spec. – P. 7-11. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 6 tit.

4205. Sandul, A. Amigdalita cronică asociata cu artrită reactivă = The
Chronic Amygdalate Associated with Reactive Arthritis / A. Sandul, L. Groppa, C.
Andronachi // Arta Medica. – 2008. – Nr 4 : ed. spec. – P. 47-48 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4206. Tonsilita : trecutul, prezentul şi viitorul ei / V. Popa, D. Ababii, Iu.
Gafenco [et al.] // Arta Medica. – 2008. – Nr 4 : ed. spec. – P. 34-37 : fig. – Bibliogr.
: 6 tit.

4207. Tonsilofaringita / Vl. Popa, D. Ababii, T. Mologhin [et al.] // Arta
Medica. – 2008. – Nr 4 : ed. spec. – P. 38-40. – Bibliogr. : 14 tit.

4208. Variantele otitelor medii acute la copii = Different Variants of Acute
Otitis Media in Children / Svetlana Diacova, Ion Ababii, Mihail Maniuc [et al.] // Arta
Medica. – 2008. – Nr 4 : ed. spec. – P. 20-21. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6
tit.

4209. Vasilos, Liubov. Protocol de management al astmului bronşic la
copii / Liubov Vasilos, Ala Cojocaru, Marina Aramă // Bul. de perinatologie. – 2008.
– Nr 3. – P. 60-67 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 17 tit.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

127
4210. Концепция о санокреатологии респираторной системы / Ф. И.
Фурдуй, В. К. Чокинэ, В. Ф. Фурдуй [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiin-
ţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 4-14. – Bibliogr. : 13 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4191)

616.3 Patologie sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
4211. Boala Randu-Osler – afectare gastrică : caz clinic = Randu-Osler
dieses – gastric affection : Clinical case / V. Hotineanu, A. Hotineanu, V. Bogdan [et
al.] // Arta Medica. – 2008. – Nr 4. – P. 57-59 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 18 tit.

4212. Feghiu, Nicolae. Influenţa electrostimulării transcraniale asupra
proceselor cognitive în endocrinopatii autoimune = Influence of Electric Transcranial
Stimulation on Cognitive Processes in Autoimmune Endocrinopathy / Nicolae
Feghiu, Lidia Cojocari // Arta Medica. – 2008. – Nr 4. – P. 47-52 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 32 tit.

4213. Rezultatele combaterii hepatitelor virale B, C şi D în Republica
Moldova / Petru Iarovoi, Maria Isac, Constantin Rîmiş [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 171-182 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 4 tit.

4214. Ратушняк, Т. В. Состояние местного иммунитета у детей с га-
строинтестинальной патологией аллергического характера / Т. В. Ратушняк //
Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 3. – P. 32-35 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4242)

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular
4215. Revenco, Ninel. Particularităţile clinico-evolutive ale artritei croni-
ce juvenile forma oligoarticulară / Ninel Revenco // Bul. de perinatologie. – 2008. –
Nr 3. – P. 21-25 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 14 tit.

4216. Sofronie, Silviu. Posibilităţi de prelevare a lamboului
osteomusculocutanat în corecţia defectelor cutiei toracice = Possibilities of Desing
and Utilization of a new Osteomusculocutaneous Flap in a Correcting of Defects of
a Thorax / Silviu Sofronie // Arta Medica. – 2008. – Nr 4. – P. 53-56 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. : 15 tit.

Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

128
4217. Şavga, N. Imagistica afecţiunilor displastice ale regiunii
lombosacrale la copii şi adolescenţi / N. Şavga // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr
3. – P. 39-41 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4239)

616.8 Neuropatologie. Neurologie
4218. Andronache, Victor. Ameliorarea rezultatelor tratamentului chi-
rurgical al aneurizmelor cerebrale supratentoriale, aspecte tehnice şi strategii curen-
te = Improvement of Treatment of Supratentorial Cerebral Aneurysms, Technical
Issues and Modern Strategies / Victor Andronachi // Arta Medica. – 2008. – Nr 4. –
P. 32-35 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 9 tit.

4219. Buianina, Tatiana. Stresul din viaţa noastră / Tatiana Buianina //
VIP magazin. – 2008. – Nr 4. – P. 110-111.

4220. Minciună, Vitalie. Aspecte ale tremorului fiziologic la tineri şi
vârstnici / Vitalie Minciună // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008.
– Nr 1. – P. 37-45 : fig., tab. – Bibliogr. : 15 tit.

4221. Parpauţ, Vladimir. Tratamentul endovascular al malformaţiilor
arterio-venoase cerebrale şi fistulelor carotido-cavernoase = Endovascular Treat-
ment of Cerebral Arterio-Venous Malformations and Carotido-Cavernous Fistulae /
Vladimir Parpauţ // Arta Medica. – 2008. – Nr 4. – P. 13-17 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 22 tit.

4222. Pascal, Oleg. Actualităţi în problema fenomenului de "împingere"
la bolnavii cu accident vascular cerebral = Up-To-Dateness Regarding The Pushing
Phenomenon In Stroke Patients / Oleg Pascal // Arta Medica. – 2008. – Nr 4. – P.
36-41 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 13 tit.

4223. Turchină, Tatiana. Pentru a face faţă stresului… / Tatiana Turchi-
nă // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 46.

4224. Zapuhlîh, Grigore. Dacă salvez viaţa unui copil, sper că Dumne-
zeu îmi iartă alte păcate… : [interviu cu Gr. Zapuhlîh, neurochirurg din Moldova] /
interlocutor : Angela Braşoveanu // Punkt. – 2008. – Nr 23. – P. 40-43 : fot.

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase
4225. Analiza particularităţilor epidemiei de oreion în Republica Moldova
din anii 2007-2008 / Anatolie Melnic, Victoria Bucov, Natalia Caterinciuc, Vasile
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

129
Sohoţchi // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P.
125-129 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 13 tit.

4226. Aspecte privind epidemiologia echinococozei / hidatiozei umane în
Republica Moldovei / Vera Lungu, Petru Iarovoi, Svetlana Neaga, Alexandru
Colofiţchi // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P.
163-167 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

4227. Bucov, Victoria. Posibilităţile de pronosticare a nivelului de mor-
biditate prin unele maladii transmisibile / Victoria Bucov // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 28-31. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 13 tit.

4228. Caterinciuc, Natalia. Caracteristica generală a procesului epide-
mic la oreion în Republica Moldova în diferite perioade / Natalia Caterinciuc // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 129-135 : fig., tab.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

4229. Crauciuc, Eduard. Toxoplasmoza – istoric, actualităţi şi riscuri /
Eduard Crauciuc, Cristina Negură, Ovidiu Toma // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 145-149. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
15 tit.

4230. Guriev, Vladimir. Aspecte epidemiologice ale infecţiei HIV asocia-
te cu hepatitele virale B şi C / Vladimir Guriev // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 156-163 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 17 tit.

4231. Realizări în tratamentul infecţiei cu HIV / Constantin Spânu, Victor
Pântea, Lucia Luca [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2008. – Nr 3. – P. 208-211 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.

4232. Spânu, Constantin. Asocierea infecţiei HIV cu hepatitele virale B
şi C. Aspecte epidemiologice, imunologice şi de profilaxie / Constantin Spânu, Vla-
dimir Guriev // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. –
P. 110-118. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 33 tit.

4233. Sliusari, Vladimir. Particularităţi ale procesului epidemic al sal-
monelozelor în Republica Moldova în anii 1992-2007 / Vladimir Sliusari // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 149-152. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

130

4234. Supravegherea serologică şi epidemiologică a infecţiei HIV în Re-
publica Moldova / Ştefan Gheorghiţă, Valeria Dmitrienco, Ecaterina Rotaru [et al.] //
Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 153-156. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 6 tit.

4235. Unele particularităţi epidemiologice ale evoluţiei morbidităţii prin
leptospiroze în Republica Moldova / Valeriu Chicu, Arcadie Guţu, Stela Gheorghiţă
[et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 119-
124 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 15 tit.

4236. Вакцины как средство иммунокоррекции при герпетических
вирусных инфекциях / И. Ф. Баринский, А. А. Каспаров, М. А. Самгин [et al.] //
Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 135-139. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 14 tit.

4237. Дятишек, Виктор. Взрослая "ветрянка" / Виктор Дятишек; На-
талья Гроссу // Aquarelle. – 2008. – Nr 10. – P. 88-89 : fot.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.3 Ortopedie
4238. Aspecte metabolice ale Coxa valga la copii / G. Rusanovschi, P.
Moroz, Olga Tagadiuc [et al.] // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 3. – P. 67-69 :
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 10 tit.

4239. Cirimpei, Octavian. Actualităţi în tratamentul cicatricelor post-
combustionale la locomotor = Modern Treatment of the Postburn Scar Deformities
of Locomotors Apparatus / Octavian Cirimpei // Arta Medica. – 2008. – Nr 4. – P. 25-
31. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 35 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4005)

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
4240. Casian, Dumitru. Fenomenul de neovascularizare – un nou as-
pect al problemei maladiei varicoase recurente = Phenomenon of Neovascularisa-
tion – a new Aspect of Recurrent Varicose Veins Problem / Dumitru Casian // Arta
Medica. – 2008. – Nr 4. – P. 21-24. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 20 tit.

4241. Corcea, V. Evaluarea clinică a rezultatelor de durată la pacienţii
maturi operaţi cu defect septal atrial = Clinical Length Evaluation Results of Surgical
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

131
Treatment in Patients With Atrial Septal Defects / V. Corcea // Arta Medica. – 2008.
– Nr 4. – P. 8-12 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 14 tit.

4242. Pisarenco, Sergiu. Analiza comparativă a eficacităţii hemostatice-
lor locale (adezivului fibrinic şi tachocombului) în cadrului ţesutului hepatic cirotic :
(studiu experimental) / Sergiu Pisarenco // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 211-219 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7
tit.

4243. Sofronie, Silviu. Tratamentul chirurgical al sternomediastinitei
cronice postoperatorii = Surgical Treatment of Chronic Postoperative Sternomedi-
astinitis / Silviu Sofronie // Arta Medica. – 2008. – Nr 4. – P. 3-7 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 8 tit.

618 Ginecologie. Obstetrică
4244. Ciobanu, Angela. Prevalenţa anemiei la femeile gravide înainte
de naştere în municipiul Chişinău / Angela Ciobanu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 49-54 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 19 tit.

4245. Dereglarea reactivităţii imunologice la nou-născuţii cu malformaţii
congenitale de dezvoltare / G. Boian, A. Vahrameev, M. Bacalîm [et al.] // Bul. de
perinatologie. – 2008. – Nr 3. – P. 35-38 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. :
16 tit.

4246. Garaba, Angela. Dinamica indicilor refractometrici la femeile gra-
vide cu miopie în timpul sarcinii şi în perioada postnatală = The Dynamic of Refrac-
tometric Changes at Pregnant Miopic Women During Pregnancy and Postnatal Pe-
riod / Angela Garaba, Eugen Bendelic, Valentin Friptu // Arta Medica. – 2008. – Nr
4. – P. 18-20 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4247. Îngrijirea nou-născutului prematur. Protecţia termică a prematuru-
lui // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 3. – P. 75-77.

4248. Jitarciuc, A. Asfixia şi acidoza drept cauză importanţă în morbidi-
tatea copiilor cu retard de dezvoltare intrauterin / A. Jitarciuc // Bul. de perinatologie.
– 2008. – Nr 3. – P. 26-32 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 12 tit.

4249. Moşin, V. Tratamentul infertilităţii tubare prin reproducere asistată
/ V. Moşin, Alina Hotineanu // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 3. – P. 10-14 : tab.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 18 tit.
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

132

4250. Ostrofeţ, Constantin. Controverse privind rolul intervenţiilor chi-
rurgicale în instalarea sterilităţii peritoneal-tubare / Constantin Ostrofeţ // Bul. de
perinatologie. – 2008. – Nr 3. – P. 18-21. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7 tit.

4251. Paladi, Gh. Este oare justificată lărgirea indicaţiilor pentru operaţia
cezariană în prezentaţia pelviană a fătului? / Gh. Paladi, Uliana Tabuica, Ana Ioviţă
// Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 3. – P. 6-9 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 18 tit.

4252. Sârbu, Zinaida. Posibilităţi noi ale terapiei hormonale de substitu-
ţie / Zinaida Sârbu // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 3. – P. 14-18 : tab. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.

4253. Siniţîna, Lilia. Aspecte morfologice ale unor imunodeficienţe con-
genitale / Lilia Siniţîna, I. Fuior, A. Cernîi // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 3. – P.
42-45 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 20 tit.

4254. Tratamentul antiretroviral profilactic la gravide cu infecţia HIV – o
profilaxie de referinţă / Victor Pîntea, Constantin Spânu, Lucia Luca [et al.] // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 3. – P. 203-208. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 23 tit.

4255. Быдзина, Екатерина. Боюсь рожать : 13 заблуждений о бе-
ременности и родах / Екатерина Быдзина // Aquarelle. – 2008. – Nr 10. – P. 120-
122 : fot.

4256. Тихон, Стела. Дисменорея / Стела Тихон, Наталья Гросу //
Aquarelle. – 2008. – Nr 10. – P. 78-79 : fot.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
621.3 Electrotehnică
621.3.0 Studii generale ale electrotehnicii
4257. Берил, И. И. К теории электропроводности слабо-проводящей
жидкости в поле инжектирующих электродов : (зависимость подвижности) / И.
И. Берилл, М. К. Болога, С. И. Берил // Электронная обработка материалов. –
2008. – Nr 5. – P. 37-41. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

133

621.35 Tehnică electrochimică
4258. Гологан, В. Ф. Влияние индуктивно-емкостного устройства на
структуру и износостойкость электролитических покрытий хрома / В. Ф. Голо-
ган, Ж. И. Бобанова, С. Х. Ивашку // Электронная обработка материалов. –
2008. – Nr 5. – P. 15-21 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese
4259. Высокоскоростное анодное растворение в хлоридных рас-
творах стали после ее электрохимико-термической обработки / С. А. Силкин,
Е. А. Пасинковский, В. И. Петренко, А. И. Дикусар // Электронная обработка
материалов. – 2008. – Nr 5. – P. 4-14 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

4260. Михайлюк, А. И. Особенности механизма пластической де-
формации электроискровых покрытий и пути повышения их прочностных ха-
рактеристик при трении / А. И. Михайлюк, Р. П. Житару // Электронная обра-
ботка материалов. – 2008. – Nr 5. – P. 49-56 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 28 tit.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
4261. Bulimaga, Constantin. Evaluarea deşeurilor periculoase cu impli-
carea indicilor Convenţiei BASEL / Constantin Bulimaga // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 170-177 : fig., tab. – Bibliogr. : 11 tit.

4262. Solcan, Angela. Calitatea serviciilor publice comunale de alimen-
tare cu apă şi canalizare în viziunea consumatorilor casnici : (studiu de caz – or.
Cahul) / Angela Solcan, Irina Todos // Economica. – 2008. – Nr 2. – P. 110-116 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
4263. Cuza, P. Determinarea proceselor de reparare a frunzelor la
Quercus Robur L. după aplicarea şocului termic / P. Cuza, L. Ţîcu, Al. Dascaliuc //
Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 51-58 : fig. –
Bibliogr. : 12 tit.

Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

134
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
4264. Academicianul Mihail Lupaşcu – ctitor şi patriarh al ştiinţelor agri-
cole şi agriculturii contemporane autohtone / Gh. Duca, T. Furdui, A. Gorodenco [et
al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 177-181.

4265. Distinct savant şi organizator al ştiinţei agrare : [Vasile Micu la 70
de ani] / Simion Toma, Anatolie Spivacenco, Petru Patron, Andrei Palii // Agricultura
Moldovei. – 2008. – Nr 9. – P. 34-35 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4140)

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
4266. Ursu, A. Solurile vertice – fenomen pedogenetic intrazonal / A.
Ursu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 150-156
: fig., tab. – Bibliogr. : 24 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3998)

631.5 Lucrări agricole
4267. Слабое засоление как фактор усиления теплового стресса :
[растений] / О. А. Харчук, А. Ф. Кириллов, О. Ф. Болотин [et al.] // Bul. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 67-75 : fig., tab. – Bibliogr. :
24 tit.

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia
plantelor
(Vezi Nr 4189)

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
4268. Badicean, Dumitru. Evaluation of genes expression in maize
genotypes with different degrees of drought tolerance, at the first stages of devel-
opment / Dumitru Badicean // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2008. – Nr 1. – P. 89-94 : fig., tab. – Bibliogr. : 15 tit.

4269. Dudnicenco, Nicolae. Cultivarea cerealelor în oraşele Moldovei :
(sec. XVI – începutul sec. XIX) / Nicolae Dudnicenco // Revistă de Etnografie, Ştiin-
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

135
ţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – Nr 7. – P. 257-264. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr. în note, p. 262-264 (50 tit.).

633.5 Plante textile şi fibroase
4270. Acţiunea lupoaiei (Orobanche cumana Wallr.) asupra componenţi-
lor proteici la diverse genotipuri de floarea-soarelui / Maria Duca, Angela Port, Ana
Bârsan, Victoria Popescu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008.
– Nr 1. – P. 58-67 : fig. – Bibliogr. : 19 tit.

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu
utilizări industriale
4271. Creating and evaluating new Ocimum basilicum L. genotypes :
[Note I] / Maria Goncearuc, Elvira Gille, Cristina Florea [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 94-100 : fig., tab. – Bibliogr. : 8 tit.

4272. Gurez, Lilia. Fără perspective, sau De ce rapiţa nu mai este mina
de aur a Moldovei? / Lilia Gurez // Profit. – 2008. – Nr 9. – P. 60-61 : fot. – Idem în
lb. rusă.

4273. Studiul modificărilor calitative ale fracţiilor de proteine la tutunul
transgenic sub acţiunea erbicidului Basta / Maria Duca, Aliona Glijin, Victor
Lupaşcu, Martha L. Orozco-Cardenas // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 45-51 : fig., tab. – Bibliogr. : 30 tit.

634 Horticultură în general
4274. Babuc, V. Recuperarea investiţiilor capitale în livada super-
intensivă de măr / V. Babuc, I. Chilianu, A. Croitoru // Agricultura Moldovei. – 2008.
– Nr 9. – P. 30-32 : tab.

634.8 Viticultură
4275. Găină, Boris. "Pentru mine viţa-de-vie rămâne pâinea cea de toa-
te zilele" = Academician Boris Gaina : [interviu cu acad. B. Găină] / interlocutor :
Marcela Gafton // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 9. – P. 27 : fot. – Text paral. : lb.
rom., engl.

4276. Iarovoi, Valentina. Viţa-de-vie în cultura moldovenilor / Valentina
Iarovoi // Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – Nr 7. –
P. 208-217. – Rez. în lb. rom., fr. – Bibliogr. în note, p. 216-217 (28 tit.).

Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

136
4277. Timofti, Elena. Rezerve de sporire a eficienţei economice a stru-
gurilor / Elena Timofti // Rev. economică. – 2008. – Nr 5 : ed. spec. – P. 117-124 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

635 Plante de gradină. Grădinărit
635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
4278. Botnari, Vasile. Revitalizarea legumiculturii – o necesitate strin-
gentă / Vasile Botnari // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 9. – P. 28-30. – Bibliogr. :
3 tit.

4279. Duca, Maria. Polimorfismul RAPD-PCR la plantele de Cucumis
Sativus L . / Maria Duca, Angela Port, Tatiana Homenco // Bul. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 81-88 : fig., tab. – Bibliogr. : 19 tit.

4280. Efectele genetice implicate în formarea şi transmiterea unor carac-
tere cantitative la tomate / Ludmila Rotaru, Galina Lupaşcu, Anatol Jacotă, Nadejda
Mihnea // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 75-80
: fig., tab. – Bibliogr. : 3 tit.

4281. Димитренко, Ем. Основной бизнес жителей села Пырыта : [р-
н Дубэссарь. – овощеводство] / Ем. Димитренко // Agricultura Moldovei. – 2008.
– Nr 9. – P. 30.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmul-
ţirea animalelor domestice
(Vezi Nr 4143)

636.1 Cabaline domestice. Cai
4282. Топалэ, Штефан. Сколько хромосом у мула? : Исследование
стерильности растений и животных сулит большие перспективы в селекции /
Штефан Топалэ // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 9. – P. 32-33. – Bibliogr. : 4
tit.

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vântului
637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general
4283. Болога, М. К. Выделение лактулозного продукта и белково-
минерального концентрата / М. К. Болога, Е. Г. Спринчан, Ал. М. Болога //
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

137
Электронная обработка материалов. – 2008. – Nr 5. – P. 79-84 : fig., tab. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

637.5 Carne. Produse din carne pentru alimentaţie
4284. Câşlaru, Anatol. Jurnalul unui director care nu se desparte de
Carnegie : [interviu cu A. Câşlaru, dir. întreprinderii "Carmez" din Chişinău] / interl o-
cutor : rep. rev. // VIP magazin. – 2008. – Nr 5. – P. 44-48 : fot.

4285. Engelen, Luc. Luc Engelen : "Sânt, practic, moldovean" : [interviu
cu managerul gen. al companiilor "Group GL Moldova" şi consilier economic al Min.
Afacerilor Externe din Belgia pentru Rep. Moldova] / interlocutor : Irina Tribusean //
VIP magazin. – 2008. – Nr 10. – P. 52-57 : fot.

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode
4286. Bujor, Ilie. Brăilă, prisăcarul = Пчеловод Брэилэ = Braila, the
beekeeper : [despre Vladimir Brăilă din satul Mileştii Mici, raionul Ialoveni] / Ilie Bujor
// Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 9. – P. 36-37 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl.,
rusă.

639.1 Vânătoare
4287. Zarija, Diana. Universul armelor cu pene – şoimăritul / Diana
Zarija // Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – Nr 7. –
P. 218-231 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în note, p. 227-228 (56 tit.).

4288. Вакуленко, А. Аисты / А. Вакуленко // Охотник и рыболов
Молдовы. – 2008. – Nr 10. – P. 10-11 : fot.

4289. Явтушенко, С. Ложа : [оружие и снаряжение для охотника] / С.
Явтушенко // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 10. – P. 12-14 : fig., tab.

4290. Явтушенко, С. День охотника 2008 : [27-28 сент. - традицион-
ный респ. праздник] / С. Явтушенко // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. –
Nr 10. – P. 4-6 : fot.
639.2/.6 Pescuit. Piscicultură
4291. Belova, Olga. Despre crapul imposibil de prins şi Federaţia naţio-
nală de pescuit sportiv / Olga Belova // Moldova Turistică. – 2008. – Nr 3. – P. 42-47
: fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

4292. Cultivarea speciei melcului viţei-de-vie Helix romatia L . în melcării
de tip deschis / Nadejda Andreev, Ion Toderaş, Andrei Munteanu, Ala Rotaru // Bul.
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

138
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 108-114 : fig., tab. –
Bibliogr. : 3 tit.

4293. Денисов, П. Карповые рыбы : Чехонь; Ловля чехони; Осенние
окуневые котлы / П. Денисов // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 10. –
P. 25-28 : fig.

4294. Содержание металлов в рыбе из Дубэссарского и Кучурган-
ского водохранилищ / Н. Н. Зубкова, Д. Шленк, Е. И. Зубкова [et al.] // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 115-121 : fig., tab. –
Bibliogr. : 13 tit.

4295. Сравнительная характеристика суммарных легко раствори-
мых белков у подвидов Carassius auratus gibelio и Carassius auratus вида
Carassius auratus (L) / И. К. Тодераш, Т. М. Оборок, Лучия Чобану, М. В. Дука //
Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 100-107 : fig.,
tab.. – Bibliogr. : 12 tit.

4296. Фулга, Н. Изменения в развитии гонад у самок Sander
lucioperca в антропогенно-модифицированных условиях Дубэссарского водо-
хранилища / Н. Фулга, М. Усатый // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vie-
ţii. – 2008. – Nr 1. – P. 121-125 : fig. – Bibliogr. : 12 tit.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
4297. Cegarovscaia, Liubovi. Lăsaţi totul baltă şi gătiţi peşte cu mujdei!
: [farmecul bucatelor naţionale] / Liubovi Cegarovscaia ; fot. : Vadim Putinţev // Mol-
dova Turistică. – 2008. – Nr 3. – P. 106-112 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
4298. Baykan. Yusuf. Yusuf Baykan : "Ospitalieri, sinceri şi sârguincioşi,
aşa aş caracteriza moldovenii" : [interviu cu dir. gen. Moldcell] / interlocutor : Irina
Tribusean // VIP magazin. – 2008. – Nr 7/8. – P. 36-40 : fot.

4299. Crudu, Rodica. Rolul investiţiilor în dezvoltarea sectorului Tehno-
logiilor Informaţionale şi de Comunicaţii în Republica Moldova / Rodica Crudu //
Economica. – 2008. – Nr 2. – P. 107-109 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

139
4300. Frumusachi, Valeriu. Doamna de fier şi generalul din umbră : [in-
terviu cu Svetlana şi Valeriu Frumusachi, file din viaţa crainicilor TV] / interlocutor :
Rodica Trofimov // VIP magazin. – 2008. – Nr 5. – P. 36-43 : fot.

4301. Sandu, Flaviu. Flavy Deejay la Kiss FM : [interviu cu F. Sandu, Dj
Kiss FM] / interlocutor : Lilia Lozan // Punkt. – 2008. – Nr 23. – P. 78-79 : fot.

4302. Tabuică, Andrei. Andrei Tabuica : [interviu cu A. Tabuică, aut.
emisiunii "Auto Expert" la PRO TV Chişinău] / interlocutor : Marcel Toma // VIP ma-
gazin. – 2008. – Nr 7/8. – P. 42-46 : fot.

4303. Terentiev, Vera. Caii putere ai Verei : [interviu cu V. Terentiev,
prezentatoare TV] / interlocutor : rep. rev.; fot. : Florin Tăbîrţă // Punkt. – 2008. – Nr
23. – P. 56-66 : fot.

4304. Verbeniuc, Rodica. Parfum de femeie : : [interviu cu R.
Verbaniuc, şefa secţiei Comunicări Corporative "Moldcell"] / interlocutor : Rodica
Ciorănică; fot. : Roman Rîbaliov // VIP magazin. – 2008. – Nr 4. – P. 50-53 : fot.

4305. Букэтару, Виктория. Вдвоем : Виктория и Сорин Букэтару :
[интервью с дир. радио Fresh FM и с ген. продюсером Муз ТВ] / записала Тать-
яна Чеботарь // Aquarelle. – 2008. – Nr 10. – P. 114-116 : fot.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
4306. Dudnicenco, Nicolae. Mijloacele de transport în Moldova : (Sec.
XVIII – începutul sec. XX) / Nicolae Dudnicenco // Revistă de Etnografie, Ştiinţele
Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – Nr 7. – P. 232-241. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. în note, p. 240-241 (47 tit.).

656.1 Transport rutier
4307. Eşanu, Tamara. AITA : calitate înaltă şi profesionalism = AITA :
high quality and professionalism = AITA : высокое качество и профессионализм :
[despre succesele întreprinderii şi a preş. Vladimir Florea] / Tamara Eşanu // Moldo-
va : ser. nouă. – 2008. – Nr 10. – P. 36-37 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

140
656.7 Transport aerian
(Vezi Nr 4088)
657 Contabilitate
4308. Balanuţă, Vladimir. Analiza rentabilităţii generale a întreprinderii
sub aspectul eficienţei utilizării factorilor de producţie / Vladimir Balanuţă // Contabi-
litate şi audit. – 2008. – Nr 10. – P. 77-79 : tab.

4309. Dobre, Elena. Comitetul de audit – formă de aplicare a principiilor
guvernării corporative / Elena Dobre // Economica. – 2008. – Nr 2. – P. 56-59. –
Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 3 tit.

4310. Graur, Anatol. Particularităţile contabilităţii operaţiunilor de vânza-
re a produselor petroliere în baza de tichete / Anatol Graur, Ghenadie Negară //
Economica. – 2008. – Nr 2. – P. 52-55 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4311. Mihaila, Svetlana. Metode moderne de calculaţie a costurilor şi
avantajele acestora / Svetlana Mihaila // Economica. – 2008. – Nr 2. – P. 66-70 : fig.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4312. Morozniuc, Ion. Evoluţia şi particularităţile auditului financiar ex-
tern de stat în Rep. Moldova / Ion Morozniuc // Rev. economică. – 2008. – Nr 5 : ed.
spec. – P. 31-37. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.

4313. Prisăcaru, Veronica. Nu există economie fără contabilitate / Ve-
ronica Prisăcaru // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 9. – P. 23-26.

4314. Ţurcanu, Viorel. Direcţii de perfecţionare a contabilităţii consumu-
rilor de producţie / Viorel Ţurcanu, Galina Morari // Rev. economică. – 2008. – Nr 5 :
ed. spec. – P. 93-96 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

4315. Vitiuc, Ana. Deprecierea activelor : o eventuală anticipare a eve-
nimentelor : reforma contabilităţii / Ana Vitiuc, Nicoleta Rusu // Contabilitate şi audit.
– 2008. – Nr 10. – P. 60-63 : fot.

4316. Букур, Василий. О капитализации затрат на ремонт основных
средств / Василий Букур // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 10. – P. 25-34 : tab.

4317. Лапицкая, Людмила. Реорганизация предприятия в вопросах
и ответах : [в помощь бухгалтеру] / Людмила Лапицкая // Contabilitate şi audit. –
2008. – Nr 10. – P. 17-24 : tab.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

141

4318. Недерица, Александр. О проекте Национальной стратегии
развития бухгалтерского учета и аудита на 2008-2011 годы / Александр Неде-
рица // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 10. – P. 56-59 : fot.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.1 Industrii microbiologice
4319. Acumularea acizilor arahidonic şi eicosapentaenoic de către
Porphyridium cruentum CNM-AR-01 sub influenţa cobaltului / L. Rudi, L. Cepoi, A.
Cojocari [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1. –
P. 126-131 : fig. – Bibliogr. : 21 tit.

4320. Componenţa biochimică a drojdiilor din sedimente vinicole / Oleg
Chiseliţa, Agafia Usatîi, Elena Chiriţa [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Şti-
inţele vieţii. – 2008. – Nr 1. – P. 132-137 : fig., tab. – Bibliogr. : 16 tit.

663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
4321. Tribusean, Irina. "Vinăria Purcari" – descoperă legenda… / Irina
Tribusean // VIP magazin. – 2008. – Nr 5. – P. 116-117 : fot.

4322. Un week-end de neuitat în Purcari : [din raionul Ştefan - Vodă] //
Moldova Turistică. – 2008. – Nr 3. – P. 28-30 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl.,
rusă.
(Vezi de asemenea Nr 4157)

663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
(Vezi Nr 4021)

664.3 Uleiuri şi grăsimi alimentare. Alimente cu proteine
4323. Попович, К. М. Влияние натуральных антиоксидантов на
окислительную стабильность обогащенного йодом подсолнечного масла в
процессе хранения / К. М. Попович // Электронная обработка материалов. –
2008. – Nr 5. – P. 85-92 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 36 tit.

Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

142
67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
684 Industria mobilei şi industrii înrudite. Fabricarea mobilei. Tapiţerie
4324. Gargaliuc, Lada. Parfum de femeie : [interviu cu L. Gargaliuc, dir.
Salonului de mobilă "Euroasia" din Chişinău] / interlocutor : Rodica Trofimov // VIP
magazin. – 2008. – Nr 5. – P. 56-59 : fot.

685 Curelărie. Încălţăminte. Mănuşi. Articole pentru călătorii, sport, jocuri şi altele
4325. Bodarev, Eugen. NEW generation : [interviu cu E. Bodarev, dir.
gen. al Campaniei "Cristina" din Chişinău] / interlocutor : Marcel Toma; fot. : Andrei
Mardare // VIP magazin. – 2008. – Nr 5. – P. 60-64 : fot.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT, SPORT
71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ.
URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
4326. Pânzaru, Anatol. Grădina privată : Ce trebuie să cunoască un
proprietar de teren / Anatol Pânzaru // VIP magazin. – 2008. – Nr 9. – P. 122-123 :
fot.

4327. Pânzaru, Anatol. În căutarea raiului pierdut : Scurt istoric al arhi-
tecturii peisajului / Anatol Pânzaru // VIP magazin. – 2008. – Nr 7/8. – P. 120-122 :
fot.

72 ARHITECTURĂ
4328. Carpov, Ion. Lumea lor înseamnă casa şi baştina = Ось мира
проходит через Кишинев = Aurelia and Ivan Carpov : [interviu cu I. Carpov şi soţia
sa Aurelia Carpov, întreprinzători la firma AXIS MUNDI SRL din Chişinău] / interlo-
cutor : Tamara Eşanu // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 9. – P. 33-35 : fot. – Text
paral. : lb. rom., engl., rusă.

4329. Sineavscaia, Natalia. Moştenirea din Chişinău a arhitectului
Şciusev / Natalia Sineavscaia ; fot. : Vadim Putinţev // Moldova Turistică. – 2008. –
Nr 3. – P. 32-40 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

143
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
73 ARTE PLASTICE
4330. Cojocaru, Aurelia. Alexander Calder, dresorul materiei : [file des-
pre creaţia sculptorului american (1898-1976)] / Aurelia Cojocaru // Clipa : ser. no-
uă. – 2008. – Nr 5. – P. 24-25 : fot.

4331. Cuporiţchi, Boris. Un destin artistic singular = Anatolie Silitski =
Ожигают кувшины не боги : [despre creaţia lui Anatolie Siliţchi, artist plastic din
Rep. Moldova] / Boris Cuporiţchi // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 10. – P. 42-45
: fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

4332. Rusu-Haraba, Anastasia. Şi noi suntem buni de lucruri bune… =
Europe appreciates us = Любовь к делу – большое дело… : [despre muzeograful
Valeria Suruceanu şi albumul său "Galeria de sculptură contemporană din colecţia
Muzeului Naţional de Artă al Moldovei", Chişinău, 2008] / Anastasia Rusu-Haraba //
Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 10. – P. 47-49 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
4333. Cojocaru, Aurelia. Schimbarea la (f)aţă a moştenirii : [despre
creaţia populară din Moldova] / Aurelia Cojocaru // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4.
– P. 24-25 : fig.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
4334. Coşel, Olga. Cu roata olarului, la Palanca = В Паланке на пленэ-
ре = International Ceramics Atelier plein-air / Olga Coşel // Moldova : ser. nouă. –
2008. – Nr 9. – P. 42-44 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

4335. Gafton, Marcela. "Iscălitura de lumină" a lui Valeriu Herţa = Под-
пись светом Валериу Херцы = Valeriu Herţa : [despre expoziţia graficianului în
incinta Bibl. Naţ. a Moldovei] / Marcela Gafton // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr
9. – P. 45-47 : il. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

4336. Iorga, Cristina. Arta care "trebuie să vibreze" = Cristina Iorga =
Вибрирующее творчество Кристины Йорги : [despre creaţia tinerei artistei] / Cris-
tina Iorga // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 9. – P. 48-49 : fot. – Text paral. : lb.
rom., engl., rusă.

Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

144
4337. Perjovschi, Dan. Pus la perete : [interviu cu D. Perjovschi, pictor
rom.] / interlocutor : Alex Cosmescu ; fot. : Vladimir Us // Punkt. – 2008. – Nr 23. –
P. 44-48 : il.

4338. Şatohin, Elena. 100 de picturi ale lui Samson Flexor : [pictor
evreu, originar din Soroca (1907-1971)] / Elena Şatohin ; fot. : Cezara Colesnic,
Nicolae Bulat // Moldova Turistică. – 2008. – Nr 3. – P. 62-67 : fot. – Text paral. : lb.
rom., engl., rusă.

4339. Vlah, Svetlana. Lutul ascultător în mâinile Olgăi Coşeli : [meşter
popular] / Svetlana Vlah ; fot. : Vadim Putinţev // Moldova turistică. – 2008. – Nr 3. –
P. 98-103 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

78 MUZICĂ
4340. Chiseliţă, Vasile. Factorii evoluţiei muzicii tradiţionale de dans din
Moldova (Basarabia) şi Bucovina / Vasile Chiseliţă // Revistă de Etnografie, Ştiinţele
Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – Nr 7. – P. 177-194. – Rez. în lb. rom., fr. –
Bibliogr. în note, p. 191-193 (60 tit.).

4341. Ciobanu, Mihai. Artistul mereu în căutare : [interviu cu M.
Ciobanu, interpret de muzică populară] / interlocutor : Marcel Toma // VIP magazin.
– 2008. – Nr 7/8. – P. 76-82 : fot.

4342. Ciobanu, Nelly. Nelly Ciobanu : Diva muzicii uşoare moldoveneşti
= The diva of Moldovan pop music = Королева молдавской эстрады : [interviu cu
interpreta] / interlocutoare : Marcela Gafton // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 10.
– P. 27-29 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

4343. Ciorănică, Rodica. Ultimul an cu Mihai Dolgan : [40 de ani ai for-
maţiei "Noroc" : In memoriam (1943-2008)] / Rodica Ciorănică // VIP magazin. –
2008. – Nr 4. – P. 9-10 : fot.

4344. Cravcenco, Vasile. În iureşul ameţitor al "Şatriţei" = Цыганское
искусство в Молдове = In dizzy whirlwind of "Shatritsa" / Vasile Cravcenco // Mol-
dova : ser. nouă. – 2008. – Nr 9. – P. 39-41 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

4345. Petrache, Ştefan. Ştefan Petrache : Confidente între două pauze
de ţigară, fumate simfonic pe muzică de Bach : [interviu cu cântăreţul, compozitorul]
/ interlocutor : Rodica Ciorănică // VIP magazin. – 2008. – Nr 4. – P. 24-34 : fot.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

145
4346. Pojar, Serghei. De la "Mărţişor" – la "Fluieraş" = Serghey Chiuhrii
= От "Мэрцишора" – к "Флуерашу" : [Artistul Poporului Serghei Ciuhrii la 70 de ani]
/ Serghei Pojar // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 10. – P. 50-52 : fot. – Text şi în
lb. engl., rusă.

4347. Sineavscaia, Natalia. "Eurovizion - 2008" : Moldova a cucerit Eu-
ropa ! / Natalia Sineavscaia ; fot. : Natalia Sineavscaia, Corina Caireac, Angela
Braşoveanu // Moldova Turistică. – 2008. – Nr 3. – P. 74-78 : fot. – Text paral. : lb.
rom., engl., rusă.

4348. Sineavscaia, Natalia. Sandu Şura. Solo la ţambale / Natalia
Sineavscaia ; fot. : Vadim Putinţev // Moldova Turistică. – 2008. – Nr 3. – P. 48-53 :
fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

4349. Stratan, Pavel. Stratan. Pavel Stratan : [interviu cu cântăreţul şi
compozitorul] / interlocutor : Rodica Ciorănică // VIP magazin. – 2008. – Nr 9. – P.
32-40 : fot.

4350. Zubcu, Larisa. În acest locaş dăinuie adevărata artă = Обитель
подлинного искусства = The Organ hall : [Sala cu Orgă din Chişinău] / Larisa
Zubcu // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 9. – P. 15-17 : fot. – Text paral. : lb. rom.,
engl., rusă.

4351. Биешу, Мария. Академия "Тэлэнкуца " = "Talancutsa" Academy
/ Мария Биешу // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 9. – P. 32 : fot. – Text paral. :
lb. engl., rusă.

4352. Иванов, Александр. Александр Иванов : Слишком положи-
тельный я никому не интересен : [интервью с рок- музыкантом, лидером груп-
пы "Рондо"] / записала Екатерина Быдзина // Aquarelle. – 2008. – Nr 10. – P. 18-
20 : fot.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
4353. Nicolaescu, Sergiu. Sergiu Nicolaescu : "Filmul meu bate orice " :
[interviu cu celebrul regizor rom.] / interlocutor : Igor Mocanu ; fot. : Andrei Ailenei //
VIP magazin. – 2008. – Nr 5. – P. 94-96 : fot.

Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

146
4354. Şpac-Curelaru, Natalia. Cortina finală : [In memoriam actorului
Colea Răutu] / Natalia Şpac-Curelaru // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 22-23
: fot.
792 Teatru. Artă scenică
4355. Bulat, Eugenia. Dan Puric, un vals la Goldoni, sau Reabilitarea
poporului român / Eugenia Bulat // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 18-19 : fot.

4356. Dumbrăveanu, Victor. Întrebarea ce m-a făcut celebru = Вопрос,
который принес мне известность = Mihai Munteanu : [cântăreţ de operă] / Victor
Dumbrăveanu ; fot. : Mihai Potârniche // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 9. – P.
28-29 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

4357. Terentiev, Alexei. Pas de deux : [interviu cu Alexei şi Cristina
Terentiev, prim şi prima ai Teatrului de Operă şi Balet din Chişinău] / interlocutor :
rep. rev. ; fot. : Florin Tăbîrţă // Punkt. – 2008. – Nr 23. – P. 14-21 : fot.

4358. Turea, Larisa. Iarna geloziei universale : [despre turneul teatrului
nipon Ryutopia la Chişinău] / Larisa Turea // Punkt. – 2008. – Nr 23. – P. 68-69 : fot.

4359. Yoshihiro Kurita. Dirijorul de lumini : [interviu cu Yoshihiri Kurita,
dir. Centrului de Artă Teatrală Ryutopia din Niigata, Japonia] / consemnare de Vale-
riu Turea // Punkt. – 2008. – Nr 23. – P. 70-73 : fot.

4360. Zubcu-Codreanu, Vasile. De vorbă cu Eminescu : [interviu cu
maestrul V. Zubcu-Codreanu] / interlocutor : Marcel Toma // VIP magazin. – 2008. –
Nr 9. – P. 52-57 : fot.

4361. Дручек, Виталие. Виталие Дручек : Теперь я знаю "Вкус меда"
: [интервью с актером и режиссером театра "Eugene Ionesco"] / записала Ольга
Кротевич // Aquarelle. – 2008. – Nr 10. – P. 22-24 : fot.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
4362. Ambrosi, Nicolae. Activitatea economică a organizaţilor sportive
din Republica Moldova în condiţiile internaţionalizării / Nicolae Ambrossi // Rev.
economică. – 2008. – Nr 5 : ed. spec. – P. 79-86. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.

4363. Carp, Ion. NEW generation : [interviu cu I. Carp, impresarul mold.
în domeniul fotbalistic] / interlocutor : Marcel Toma // VIP magazin. – 2008. – Nr 10.
– P. 58-62 : fot.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

147
4364. Obskaia, Ana. Prin Moldova, pe biciclete : [Traseul "Chişinău-
Bubuieci – Mereni – Bulboaca – Gura Bâcului – Chişinău"] / Ana Obskaia ; fot. :
Vadim Putinţev // Moldova Turistică. – 2008. – Nr 3. – P. 22-27 : fot. – Text paral. :
lb. rom., engl., rusă.

4365. Sandu, Ion. Veaceslav Gojan, un as al ringului = Veacheslav
Gojan, ace of the ring = Ас ринга Вячеслав Гожан : [medalia de bronz la Olimpiada
de la Beijing] / Ion Sandu ; fot. : Nicolae Buceaţchi // Moldova : ser. nouă. – 2008. –
Nr 10. – P. 54-56 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE
4366. Tabuncic, Mariana. Businessul de traduceri – în ascensiune / Ma-
riana Tabuncic // Profit. – 2008. – Nr 9. – P. 53-55. – Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 4121)

811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
4367. Druţă, Inga. Puterea cuvintelor : [cultivarea limbii] / Inga Druţă //
Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 44.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.111 Literatură engleză
4368. Thomas, Dylan. Să nu te pierzi în vraja acestei nopţi uşor : [ver-
suri] / Dylan Thomas; trad. : Ştefan Aug. Doinaş // VIP magazin. – 2008. – Nr 4. – P.
148 : fot.

821.112.2 Literatură germană
4369. Benn, Gottfried. Expresul : [versuri] / Gottfried Benn; trad. : Ştefan
Aug. Doinaş, Virgil Nemoianu // VIP magazin. – 2008. – Nr 7/8. – P. 144 : fot.

821.113 Literatură în limbi germanice de nord (nordice)
4370. Södergran, Edith. Ţara ce nu e : [versuri] / Edith Södergran; trad.
: Veronica Porumbacu // VIP magazin. – 2008. – Nr 10. – P. 148 : fot.
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

148

821.131.1 Literatură italiană
4371. Papini, Giovanni. Fraţii morţi; Nu sunt sfârşit : [fragm. din vol. "Un
om sfârşit", Bucureşti,1969] / Giovanni Papini ; trad. : Ştefan Augustin Doinaş //
Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 26-28 : fot.; Nr 5. – P. 21-23 : fot.

821.133.1 Literatură franceză
4372. Apollinaire, Guillaume. Podul Mirabeau : [versuri] / Guillaume
Apollinaire ; trad. : Ştefan Aug. Doinaş // VIP magazin. – 2008. – Nr 6. – P. 144 : fot.

821.134.2 Literatură spaniolă
4373. Vallejo, Cesar. O piatră albă pe o piatră neagră : [versuri] / Cesar
Vallejo ; trad. : Mihai Cantuniari // VIP magazin. – 2008. – Nr 9. – P. 144 : fot.

821.135.1 Literatură română
4374. Botez, Demostene. Toamna : [versuri] / Demostene Botez ; des. :
Sergiu Puică // Alunelul. – 2008. – Nr 10. – P. 2.

4375. Delavrancea, Barbu Şt. Pledoarea lui Delavrancea înaintea Curţii
cu Juraţi din judeţul Ilfov, în şedinţa de la 11 martie 1902 : [în apărarea lui Ion Luca
Caragiale (1885-1936) : fragm. : Reprod. după Biblioteca marilor procese, Bucu-
reşti,1924] / Barbu Şt. Delavrancea // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 41 : fot.

4376. Emanuel, Mihai. Dialog între un Peugeot şi o Dacie 1310 : [nuve-
lă] / Mihai Emanuel // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 35.

4377. Gafiţa, Luana. Dragi oameni buni : [nuvelă] / Luana Gafiţa // Clipa
: ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 37.

4378. Greadcenco, Oxana. Scrisoare; Ego; Solitudine; Zâmbet călător;
Adolescenţă : [versuri] / Oxana Greadcenco // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P.
30.

4379. Mălăncioiu, Ileana. Rugă; Asemenea ielelor; În creierul meu; Nu
pot să mă plâng : [versuri] / Ileana Mălăncioiu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. –
P. 15.

4380. Mircea, Ion. Violoncelul : [versuri] / Ion Mircea // Clipa : ser. nouă.
– 2008. – Nr 5. – P. 2.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

149
4381. Nuţu, Irina. Inundaţie; Dragoste şi război; Pierduta; Tu,secretul
meu; Calea stelelor : [versuri] / Irina Nuţu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P.
37.

4382. Ojică, Oana. Insistenţă; Poveri; Îngerul meu păzitor; O viaţă luată
cu chirie; Să nu uiţi : [versuri] / Oana Ojică // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P.
36 : fot.

4383. Pann, Anton. Nevoia învaţă pe om; Despre vorbire; Scumpul
(Zgârcitul) : [versuri] / Anton Pann // "a" MIC". – 2008. – Nr 10. – Supl.

4384. Stanciu, Bogdan. Argumente pentru a fi : [nuvelă] / Bogdan
Stanciu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 31.

4385. Stoicescu, Passionaria. Ramul tău e ram de pace : [versuri] /
Passionaria Stoicescu; des. : Sergiu Puică // Alunelul. – 2008. – Nr 10. – P. 2.

4386. Vişniec, Matei. Voi, colecţionarii; O dimineaţă în parc; Era; Eu şi
tu : [versuri] / Matei Vişniec // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 13 : fot.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
4387. Bargan, Ecaterina. Sunt mai tristă decât acest poem; Sunt mâinile
mele doar obosite; Amu ce fac; Despre închideri; E duminică am uitat; Şi chiar am
strigat; Poem : [versuri] / Ecaterina Bargan // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P.
7-8 : fot.

4388. Blaga, Amyr. Azi; Protest : [versuri] / Amyr Blaga // Clipa : ser. no-
uă. – 2008. – Nr 4. – P. 41.

4389. Bordeianu, Leo. "Îţi dezaureolezi chipul…"; "… Bate - te-aş cu
trandafiri"; "Mă tem că voi muri subit…"; "Ai dispărut deodată sperioasă…"; "Chiar şi
marea s-a schimbat la faţă…"; "Iată şi ploaia cea de ieri…"; "Te-am confundat cu
trandafirul chinezesc…"; "Când se părea că nu mai vii…"; "Oraşul ne oferă tranda-
firi…"; "Salcâmul s-anroşit adio vară…"; "Garoafele de – un roşu enigmatic…"; "Aleg
atât de dureros parfumul…"; "Dintr-un nor luminos te desprinzi…"; "Pe faţa ta plu-
teşte luna…"; "Am ieşit din trup…" : [versuri] / Leo Bordeianu ; il. : Violeta Zabulică //
Noi. – 2008. – Nr 10. – P. 8-9 : fot.

4390. Borzin, Aurelia. Lumi paralele : [nuvelă] / Aurelia Borzin // Clipa :
ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 1 : fot.

Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

150
4391. Braga, Elena. Resemnare; Luptă; Valuri; Deznodământ : [versuri] /
Elena Braga // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 33 : fot.

4392. Busuioc, Aureliu. Când bunicul era nepot : [fragm. din cartea cu
acelaşi tit.] / Aureliu Busuioc // "a" MIC". – 2008. – Nr 10. – Supl.

4393. Busuioc, Aureliu. Drumul; După furtună; Iepuraşul; Păsărica; Lu-
pul : [versuri] / Aureliu Busuioc ; des. de Violeta Diordiev // Alunelul. – 2008. – Nr 10.
– P. 12-13 : fot.

4394. Butnaru, Leo. Fanteziile din interiorul… fanteziilor : (debutul peste
timpuri) / Leo Butnaru // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 20-21; Nr 5. – P. 16-
18.

4395. Cazacu, Irina. Îngerul fără aripi; Parcul somnambul; Dresată;
Război de cuvinte; Simt; Tablou edenic : [versuri] / Irina Cazacu // Clipa : ser. nouă.
– 2008. – Nr 4. – P. 8-9 : fot.

4396. Ciobanu, Veronica. Imposibilitate; Pasărea călătoare : [versuri] /
Veronica Ciobanu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 40.

4397. Damian, Liviu. Învăţătorii de la sate : [versuri] / Liviu Damian // "a"
MIC". – 2008. – Nr 10. – Supl.

4398. Esinencu, Nicolae. Joc; Mărturisiri; Migraţiune; Cenuşă; Poem;
Lumină; Sita; Ocrotire copiilor; Ajutor; Viitorul rănit; Calul; Apel; Echilibru; Groapa :
[versuri] / Nicolae Esinencu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 19-20 : fot.

4399. Gârneţ, Vasile. Urme : [versuri] / Vasile Gârneţ // Clipa : ser. nouă.
– 2008. – Nr 4. – P. 2.

4400. Hadârcă, Ion. Planeta lui Heraclit; Artera Zen; Vin stările; Poemul
cronofag : [versuri] / Ion Hadârcă // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 16-17 : fot.

4401. Minciună, Nicolae. Floarea de pe perdea; Crucea iubirii; Inconşti-
ent; Doi; Mimesis : [versuri] / Nicolae Minciună // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. –
P. 34.

4402. Miron, Mariana. Somn; "Te vei întoarce totuşi…" : [versuri] / Mari-
ana Miron // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 41.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

151
4403. Mischevca, Ion. Frământările unui absolvent de liceu : [povestire]
/ Ion Mischevca // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 38-39 : fot.

4404. Mogâldea, Cristina. "Nisipul,…"; Sărutul nopţii; Ploaie cu îngeri;
"Târziul,…"; Ploaie de timp : [versuri] / Cristina Mogâldea // Clipa : ser. nouă. –
2008. – Nr 5. – P. 32 : fot.

4405. Roman, Mihail. Învăţătoarea : [versuri] / Mihail Roman // "a" MIC".
– 2008. – Nr 10. – Supl.

4406. Roşca, Agnesa. Învăţătorii mei : [versuri] / Agnesa Roşca // "a"
MIC". – 2008. – Nr 10. – Supl.

4407. Rusnac, Vladimir. Învăţătorilor : [versuri] / Vladimir Rusnac // "a"
MIC". – 2008. – Nr 10. – Supl.

4408. Traianus. Povestea frunzei; Luna; Rândunica; Lebăda; Albina :
[versuri] / Traian Vasilcău; des. de Sergiu Puică // Alunelul. – 2008. – Nr 10. – P. 2.

4409. Turtureanu, Alina. Aş zbura; Aparent : [versuri] / Alina Turtureanu
// Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 40.

4410. Ţurcanu, Ianoş. O girafă supărată; "Paralelele"; Robotul; Lectură;
Ploaia : [versuri] / Ianoş Ţurcanu // "a" MIC". – 2008. – Nr 10. – Supl.

4411. Vârţeanu, Mihail. Învăţătorii mei : [versuri] / Mihail Vârţeanu // "a"
MIC". – 2008. – Nr 10. – Supl.

4412. Vasilache, Vasile. Scrisoare către un adolescent / Vasile
Vasilache // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 28 : fot.

4413. Zadâc, Alina. Plouă; Probabilitate; Unul în tot; Trecere : [versuri] /
Alina Zadâc // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 36.

821.14 Literatură greacă (elenă)
4414. Kavafis, Konstantin. Mormântul lui Lanis : [versuri] / Konstantin
Kavafis ; trad. : Aurel Rău // VIP magazin. – 2008. – Nr 5. – P. 144 : fot.

Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

152
821.161.1 Literatură rusă
4415. Сысоев, Всеволод. Заворотень : [рассказ] / Всеволод Сысоев
// Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 10. – P. 7-9 : fot.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
4416. Пасько, Семен. Живоглот : [рассказ] / Семен Пасько // Охот-
ник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 10. – P. 22-24.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
4417. Galaicu-Păun, Emilian. Carte la pachet : [trecere în revistă] /
Emilian Galaicu-Păun // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 3. – Cuprins : Man-
sardă la Paris cu vedere spre moarte / Matei Vişniec; Cercul Poeţilor Dispăruţi /
Nancy H. Kleinbaum.

4418. Galaicu-Păun, Emilian. Carte la pachet : [trecere în revistă] /
Emilian Galaicu-Păun // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 3. – Cuprins : Feres-
trele zidite / Alexandru Vona; Ai toată viaţa înainte / Romain Gary.

4419. Kun, N. A. Zeii / N. A. Kun ; il. : Alexei Colâbneac // Noi. – 2008. –
Nr 10. – P.43-46. – Contin. Începutul : Nr 5.

821.135.1.0 Literatură română
4420. Armaşu, Liliana. E sufletul aici, între noi : [despre Ileana
Mălăncioiu, poetă rom.] / Liliana Armaşu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 14-
15 .

4421. Armaşu, Liliana. Matei Vişniec, colecţionarul de piane // Clipa :
ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 12.

4422. Blandiana, Ana. Lupta cu singurătate : [interviu cu A. Blandiana,
poetesă rom.] / interlocutor : Daniela Dermenji // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. –
P. 10-11 : fot.

4423. Hadârcă, Ion. Un ideal carismatic, Iulia Hasdeu / Ion Hadârcă //
Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 12-13 : fot.

4424. Iordăchescu, Iulia. Nume sinonim cu lupta pentru Unire : [despre
scriitorul şi istoricul rom. Mihail Kogălniceanu (1817-1891)] / Iulia Iordăchescu //
Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 42.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

153
4425. Iordăchescu, Iulia. Prin puterea talentului : [file despre scriitorul,
avocatul şi omul politic rom. Barbu Şt. Delavrancea (1858-1918)] / Iulia Iordăchescu
// Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 40.

4426. Ştefănescu, Alex. Cine mai are nevoie de literatură : (fragm. din
Conf. susţinută în cadrul Salonului de Carte organizat la Chişinău, în cadrul sărbăto-
rii "Limba Română") / Alex Ştefănescu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 9-11
: fot.

4427. Vişniec, Matei. Lucid în faţa sirenelor : [interviu cu M. Vişniec, po-
et, dramaturg şi radio-jurnalist de la France Int., originar din România] / interlocutor :
Vasile Botnaru ; fot. : Florin Tăbîrţă // Punkt. – 2008. – Nr 23. – P. 24-29 : fot.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
4428. Dumbrăveanu, Victor. Maestrul dintr-un leat cu tata : [file despre
prozatorul Vasile Vasilache : In memoriam] / Victor Dumbrăveanu // Moldova : ser.
nouă. – 2008. – Nr 9. – P. 38 : fot.

4429. Dumbrăveanu, Victor. Rostul pocăinţei noastre : [omagiu scriito-
rului Ion Druţă la 80 de ani] / Victor Dumbrăveanu // Moldova : ser. nouă. – 2008. –
Nr 10. – P. 4 : fot.

4430. Dumbrăveanu, Victor. Toamna lui primăvăratică : Aureliu Busuioc
– octogenar = Aureliu Busuioc – 80 = Осень патриарха / Victor Dumbrăveanu //
Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 10. – P. 30-31 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

821.16.0 Literatură
821.161.1.(478).0 Literatură rusă
4431. Kaiurov, Gheorghi. Pentru scriitorul rus Gheorghi Kaiurov şi pen-
tru familia sa, Moldova este casa natală : [interviu cu scriitorul şi membrii familiei] /
consemnare : rep. rev. // Moldova Turistică. – 2008. – Nr 3. – P. 90-97 : fot. – Text
paral. : lb. rom., engl., rusă.

4432. Сато-Абаби, Арина. Жизнь в зазеркалье двух культур : [ин-
тервью с писательницей А. Сато-Абаби] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle.
– 2008. – Nr 10. – P. 10-14 : fot.

Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

154
821.162.3.0 Literatură cehă
4433. Dumbravă, Tatiana. L-am servit pe regele Angliei – omul porum-
beilor : [pe marginea vol. "L-am servit pe regele Angliei" de Bohumil Hrabal, Bucu-
reşti, 2004] / Tatiana Dumbravă // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 26-27 : fig.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
908 Monografii ale localităţilor
4434. Dorde, Sorin. Kenya : Turnul Babel din coasta Africii / Sorin Dorde
// Punkt. – 2008. – Nr 23. – P. 86-91 : fot.

4435. Toma, Marcel. Turcia de astăzi / Marcel Toma // VIP magazin. –
2008. – Nr 6. – P. 96-101 : fot.

4436. Кротевич, Ольга. Венеция. В гостях у Казановы / Ольга Кро-
тевич // Aquarelle. – 2008. – Nr 10. – P. 144-146 : fot.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite
929.5 Genealogie
4437. Dergaci, Nicolae. Un vlăstar din arborele genealogic al
Cantemireştilor / Nicolae Dergaci // Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeo-
logie : ser. nouă. – Nr 7. – P. 249-256 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. în
note, p. 255-256 (16 tit.).

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
4438. Chirtoagă, Ion. Cetatea Tighina = Тигинская крепость = Tighina
fortress / Ion Chirtoagă // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 9. – P. 12-13 : fot. –
Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

4439. Steţiuc, Alina. 90 de ani în căutarea identităţii pierdute : [eseu ist.
despre Basarabia] / Alina Steţiuc // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 5. – P. 34-35.

4440. Şlapac, Mariana. Interferenţe cu istoria medievală = The
fortresses of Moldovan State = Нам есть чем гордиться : [interviu cu doctorul
habilitat M. Şlapac despre lansarea enciclopediei "Cetăţi din Ţara Moldovei"] / inter-
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

155
locutoare : Anastasia Rusu-Haraba // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 10. – P. 16-
18 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.

4441. Ţvircun, Victor. Dimitrie Cantemir : [domnitor al Moldovei (mart.-
apr. 1693; 1710-1711), cărturar rom. (1673-1723) : fragm. din cartea "Vitralii"] / Vic-
tor Ţvircun // Moldova Turistică. – 2008. – Nr 3. – P. 68-73 : fot. – Text paral. : lb.
rom., engl., rusă.

4442. Voscoboinic, Victor. A tăiat o fereastră înspre Europa … =
Collector Peotr Kostin = В Европу прорубил окно… : [despre colecţionarul Petru
Costin şi colecţia sa din piese vechi de muzeu despre istoria Moldovei] / Victor
Voscoboinic // Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr 10. – P. 39-41 : fot. – Text şi în lb.
engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 3967)

94(498) Istoria României
4443. Kogălniceanu, Mihail. [Declaraţie în Adunarea Deputaţilor privind
Proclamarea Independenţei României], Bucureşti, 9 mai 1877 : [fragm.] / Mihail
Kogălniceanu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 4. – P. 43.
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

156
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" NR 10-2008
A
Ababii, D. 4206-07
Ababii, Ion 4203-04, 4208
Achiri, Ion 4126
Adronache, Victor 4218
Ailenei, Andrei 4353
Albu, Gheorghe 4113
Amarfii, Ion 4025
Ambrosi, Nicolae 4362
Andreev, Nadejda 4292
Andronachi, C. 4205
Andronachi, Victor 4218
Antohi, A. 4199
Apollinaire, Guillaume 4372
Aramă, Marina 4209
Arapu, Valentin 4175
Armaşu, Liliana 4420-21
Artaza, Ignacio 4038
B
Babuci, V. 4201
Babuc, V. 4274
Bacalîm, M. 4245
Badicean, Dumitru 4268
Bahnarel, Ion 4183, 4189, 4193-94
Bajureanu, A. 4199
Balaban, Sergiu 3994-95, 4099
Balanuţă, Vladimir 4308
Baltag, Valeriu 4132
Barbăneagră, Alexei 4083, 4089
Bargan, Ecaterina 4387
Baykan. Yusuf 4298
Bârsan, Aliona 4201
Bârsan, Ana 4270
Bâzgu, Eugen 4147
Băbălău, Victor 4171
Bălănel, Vasile 4192
Bebîh, Vladimir 4171
Bejan, Serghei 3949
Belostecinic, Grigore 4012
Belova, Olga 4291
Bendelic, Eugen 4246
Benn, Gottfried 4369
Berdos, Dorian 4187
Bernaz, Nina 4114
Bernic, Vladimir 4174
Bicherschi, Tatiana 4043
Bilaş, Ludmila 3991
Bîrsan, Ana 4270
Blaga, Amyr 4388
Blandiana, Ana 4422
Bobaru, Ana Daniela 4044
Bodarev, Eugen 4325
Bogdan, V. 4211
Boian, G. 4245
Boiţă, Marius 4039
Boldescu, Veaceslav 4162
Boldişor, Maria 4115
Bolun, Ion 4025
Bordeianu, Leo 4101, 4389
Borzin, Aurelia 4390
Botez, Demostene 4374
Botnari, Vasile 4278
Botnaru, Vasile 4427
Braga, Elena 4391
Braicov, Andrei 4116
Braşoveanu, Angela 4224, 4347
Brăilă, Vladimir 4286
Brînză, Sergiu 4064
Buburuz, Petru 3950
Buceaţchi, Nicolae 4365
Bucov, Victoria 4176, 4225, 4227
Bucur, Maria Carmen 4093
Buianina, Tatiana 4219
Bujor, Ilie 4286
Bujor, Nicolae 4101
Bulat, Eugenia 4355
Bulat, Nicolae 4338
Bulimaga, Constantin 4261
Burdujan, Victor 4140
Burian, Alexandru 4045, 4160
Busuioc, Andrei 3951
Busuioc, Aureliu 4392-93, 4430
Busuioc, Ecaterina 4177
Buşilă, Angela 4148
Butnaru, Corina 4200
Butnaru, Gheorghe 4065
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

157
Butnaru, Leo 4394
Butorov, Serghei 4197
Buzdugan, Tatiana 4179
Buzilă, Varvara 4147, 4149-50
C
Cabac, V. 4203
Caireac, Corina 4347
Calder, Alexander 4330
Calistru, Tatiana 4134
Callo, Tatiana 4127
Calmîc, Varfolomei 4183
Cantemir, Dimitrie 4441
Cantuniari, Mihai 4373
Capşa, Tudor 4091
Caragiale, Ion Luca 4375
Caraman, Petru 3962
Carp, Ion 4363
Carpov, Aurelia 4328
Carpov, Ion 4328
Casian, Dumitru 4240
Casîm, Stepan 4073
Caterinciuc, Natalia 4225, 4228
Cazacu, Irina 4395
Cazan, Roman 4056
Cârnaţ, Teodor 4046
Câşlaru, Anatol 4284
Ceapa, Valentina 4132
Ceauşciuc, Ludmila 4168, 4195
Ceban, Cristina 4160
Cegarovscaia, Liubovi 4151, 4297
Cepoi, L. 4319
Cereteu, Igor 3945
Cernîi, Anatol 4204, 4253
Chicu, Denis 4157
Chicu, Valeriu 4235
Chilianu, I. 4274
Chintea, Pavel 4188-89
Chirilov, A. 3944
Chiriţa, Elena 4320
Chiriţa, Olga 4152
Chiroşca, Dorian 4084
Chirtoagă, Ion 4438
Chiseliţa, Oleg 4320
Chiseliţă, Vasile 4340
Chistruga, Marcel 4013
Cij, Marin 3952
Cimpoeş, Gheorghe 4141
Cinatti, Florentin 4023
Ciobanu, Angela 4244
Ciobanu, Constantin Gh. 3948
Ciobanu, Damian 4182
Ciobanu, Elena 4170
Ciobanu, Igor 4066
Ciobanu, Irina 4117
Ciobanu, Mihai 4341
Ciobanu, Nelly 4342
Ciobanu, Octavian 4026
Ciobanu, Tatiana 4026
Ciobanu, Veronica 4396
Ciobu, Stela 4000, 4034
Ciocanu, Maria 4153
Ciocîrlan, Aliona 4085
Ciorănică, Rodica 4304, 4343, 4345,
4349
Cirimpei, Octavian 4239
Ciubotaru, Victoria 4014
Ciuhrii, Serghei 4346
Ciungu, Petre 4142
Coban, Elena 4192
Cobzac, Iosif 4102
Cojocari, A. 4319
Cojocari, Lidia 4212
Cojocaru, Ala 4209
Cojocaru, Aurelia 4330, 4333
Cojocaru, Viorica 4135
Cojuhari, Andrei 4015
Colesnic, Cezara 4338
Colîbneac, Alexei 4419
Colodrovschi, Vitalie 4090
Colofiţchi, Alexandru 4226
Constantin, Emilia 4039
Corcea, V. 4241
Coreţchi, Liubovi 4193-94
Cornea, Ion 4027
Cornea, Valentina 4094
Cosmescu, Alex 4337
Costachi, Gheorghe 4058
Costandachi, Gheorghe 3961, 3986
Costin, Petru 4442
Coşel, Olga 4334
Coteţ, Olga 4165
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

158
Covaliu, Margarita 3997
Craevscaia, Cristina 4040
Crauciuc, Eduard 4229
Cravcenco, Vasile 4344
Cristea, Sorin 4103
Croitoru, A. 4274
Croitoru, Cătălin 4170
Croitoru, Cătălina 4168, 4195
Crudu, Cristina 3963
Crudu, Rodica 4299
Cucirevii, Vladimir 4016
Cuciurcă, Angela 4067
Cuciureanu, Gheorghe 4041
Cucoş, Diana 4047
Cuhal, Ion 3965
Cuhal, Radu 3998
Cuporiţchi, Boris 4331
Curcă, Aurelian 4200
Cuşneriuc, Rodion 4190
Cuza, P. 4263
Cuzneţov, Larisa 4104
D
Damaschin, Lilia 4191
Damian, Liviu 4397
Dandara, Otilia 4105
Danilov, L. 4198
Dascaliuc, Al. 4263
Decusar, Laura 4131
Delavrancea, Barbu Şt. 4375, 4425
Deliu, Angela 4008
Dergaci, Nicolae 4437
Dermengi, Daniela 4422
Diacova, Svetlana 4208
Diordiev, Violeta 4393
Dmitrienco, Valeria 4234
Dobre, Elena 4309
Dogaru, Mihai 4068
Doinaş, Ştefan Augustin 4368-69, 4371-
72
Dolea, Igor 4069
Dolgan, Mihai 4343
Dorde, Sorin 4434
Dorogaia, Irina 3991
Dorul, Olga 4048
Druţă, Inga 4367
Druţă, Ion 4429
Duca, Gh. 3944, 4264
Duca, Maria 4270, 4273, 4279
Dudnicenco, Nicolae 4269, 4306
Dumbravă, Tatiana 4433
Dumbrăveanu, Victor 3966, 4356, 4428-
30
Duminică, Ion 3967
Dumitru, Doru 3973
Duţă, Maria Magdalena 4080
E
Efros, Maria 4118
Eliade, Mircea 4115
Emanuel, Mihai 4376
Engelen, Luc 4285
Eremia, Nicolae 4143
Esinencu, Nicolae 4398
Eşanu, Tamara 4307, 4328
Eţco, Constantin 4183
F
Feghiu, Nicolaie 4212
Filip, Galina 4136
Flexor, Samson 4338
Florea Marian, Simeon 4154
Florea, Cristina 4271
Florea, Vladimir 4307
Friptu, Valentin 4246
Friptuleac, Grigore 4172, 4174
Frumusachi, Svetlana 4300
Frumusachi, Valeriu 4300
Frunză, Ion 3999
Fuior, I. 4253
Furdui, T. 4264
Furdui, Sergiu 4070
G
Gafenco, Iu. 4206
Gafiţa, Luana 4377
Gafton, Marcela 4108, 4275, 4335, 4342
Gafton, Sergiu 4025
Galaicu-Păun, Emilian 4417, 4418
Gamurari, Vitalie 4049
Garaba, Angela 4246
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

159
Gargaliuc, Lada 4324
Gary, Romain 4418
Gârneţ, Vasile 4399
Găină, Boris 4275
Gheorghiţă, Stela 4235
Gheorghiţă, Ştefan 4177, 4234
Ghicov, Adrian 4106
Ghimpu, Mihai 3983
Gille, Elvira 4271
Glijin, Aliona 4273
Gojan, Veaceslav 4365
Golea, Anatol 3968-69
Golubev, Svetlana 4131
Gonceariuc, Maria 4271
Gori, Victor 4067
Gorobievschi, Svetlana 4009
Gorodenco, A. 4264
Gorodenco, Anatolie 4017
Graf Lambsdorff, Nicolaus 3973
Gräfin Lambsdorff, Marcie 3973
Graur, Anatol 4310
Greadcenco, Oxana 4378
Grecu, Mircea 4119
Grejdianu, Tudor 4178, 4181
Gribincea, Alexandru 4036
Grigore, Ana-Maria 3992
Groppa, L. 4205
Grosu, Ruslana 3974
Gudumac, Eva 4201
Gumenâi, Ion 3964
Gurez, Lilia 4272
Guriev, Vladimir 4230, 4232
Guţu, Arcadie 4235
Guţu, Corneliu 4012
Guţu, Vladimir 4129
Guţul, Vera 4179
Guzgan, Valentin 4107
H
Hadârcă, Ion 4400, 4423
Hadîrcă, Maria 4130
Hasdeu, Iulia 4423
Hasnaş, Ala 4116
Hlipca, Adriana 4058
Homenco, Tatiana 4279
Hotineanu, A. 4211
Hotineanu, Alina 4249
Hotineanu, V. 4211
Hulubaş, Adina 4154
Humă, Ioan 4050
I
Iachim, Alexandru 3984
Iachim, Vasile 4171
Iarovoi, Petru 4213, 4226
Iarovoi, Valentina 4276
Iliadi, Gheorghe 4144
Immonen, Kaarina 3975
Ioncu, Oleg 3993
Iordăchescu, Iulia 4424-25
Iorga, Cristina 4336
Ioviţă, Alexandrina 3976, 4051
Ioviţă, Ana 4251
Isac, Maria 4213
Ivasi, Ofelia 4190-91
J
Jacotă, Anatol 4188, 4280
Jalbă, Tatiana 4137
Jardan, Irina 4118
Jitarciuc, A. 4248
Jurminschii, Serghei 4166
K
Kaiurov, Gheorghi 4431
Kavafis, Konstantin 4414
Kleinbaum, Nancy H. 4417
Kogălniceanu, Mihail 4424, 4443
Kun, N. A. 4419
L
Lachi, Nicolae 4120
Lavric, Alexandru 4181
Lazăr, Tudor 4052, 4052
Lazăr, Valeriu 4018
Lefart, Cyril 4029
Livandovschi, Valentina 4177
Liviţchi, Oxana 4096-97
Lozan, Lilia 4301
Lozan, Raisa 4159
Luca, Lucia 4231, 4254
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

160
Luchian, Ivan 4000, 4034
Lungeanu, Neculai 4059
Lungu, Vera 4226
Lupacescu, Iurii 4181
Lupaşcu, Galina 4280
Lupaşcu, Mihail 4264
Lupaşcu, Victor 4273
M
Macari, Vadim 4019
Manea, Vladislav 4071
Maniuc, M. 4198
Maniuc, Mihail 4208
Mardare, Andrei 3977, 4038, 4325
Marian, Boris 3970-71
Marian, Grigore 4145
Marianciuc, Aurelia 4001
Mârţu, C. M. 4202
Mârţu, Dan 4200
Mârţu, D. V. 4202
Mălăncioiu, Ileana 4379, 4420
Melinte, Maxim 3953
Melnic, Anatolie 4225
Meşină, Victor 4172
Micu, Vasile 4265
Mihaila, Svetlana 4311
Mihalache, Iurie 4088
Mihnea, Nadejda 4280
Mija, Viorica 3973
Minciună, Nicolae 4401
Minciună, Vitalie 4220
Mircea, Ion 4380
Miron, Mariana 4402
Mischevca, Ion 4403
Mîţa, Snejana 4158
Mîţu, Gheorghe 4086
Mocanu, Igor 4353
Mocanu, Victor 4180
Mogâldea, Cristina 4404
Mologhin, T. 4207
Montis, Cesare de. 3977
Morari, Galina 4314
Morari, Nicolae 4020
Moraru, Gheorghe 3987
Moraru, Iurie 4024
Moroz, P. 4238
Morozniuc, Ion 4312
Moşin, V. 4249
Moşin, Veaceslav 4193
Munteanu, Andrei 4166, 4292
Munteanu, Angela 4121
Munteanu, Mihai 4356
Mureşan, Marius-Ioan 4074
Myard, Jean-François 4002
N
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 4108
Nastas, Ion 4072
Neaga, Svetlana 4226
Negară, Ghenadie 4310
Negură, Cristina 4229
Nemoianu, Virgil 4369
Nicolaescu, Sergiu 4353
Nicu, Dan 3978
Nuţu, Irina 4381
O
Oberşt, Ala 4021
Obskaia, 4364
Ojică, Oana 4382
Orozco-Cardenas, Martha L. 4273
Osman, V. 4203
Ostrofeţ, Constantin 4250
Ostrofeţ, Gheorghe 4170
P
Paladi, Gh. 4251
Palii, Andrei 4265
Pană, Sergiu 4155
Pann, Anton 4383
Pantea, Valeriu 4168, 4195
Papini, Giovanni 4371
Paraschivescu, Andrei Octavian 4095
Parpauţ, Vladimir 4221
Pascal, Oleg 4222
Patron, Petru 4265
Pântea, Victor 4254
Pânzaru, Anatol 4326-27
Pânzaru, Igor 3954, 3956
Pâslaru, Vlad 4109
Perjovschi, Dan 4337
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

161
Petrache, Ştefan 4345
Petrov, Dumitru 3987
Pisaniuc, Maia 4042
Pisarenco, Sergiu 4242
Pîntea, Victor 4231
Pînzaru, Anatol 55
Plugaru, Ştefan 4165
Podlesnaia, Natalia 3955
Pojar, Serghei 4346
Poloz, Irina 4035
Poovola, Meri 4173
Popa, V. 4203, 4206
Popa, V. l. 4190-91, 4207
Popescu, Dumitru 4060
Popescu, Silvia 3990
Popescu, Victoria 4270
Port, Angela 4270, 4279
Porumbacu, Veronica 4370
Postolachi, Elena 4156
Potîrniche, Mihai 4356
Prisăcaru, Daniela 4010
Prisăcaru, Veronica 4313
Prudnicionoc, Svetlana 4165
Pruteanu, Petru 3956
Puică, Paul Robert 4079
Puică, Sergiu 4374, 4385, 4408
Puric, Dan 4355
Putinţev, Vadim 4151, 4297, 4329, 4339,
4348, 4364
Puţintică, Cristina 3975
R
Radu, Ghenadie 4087
Rădulescu, Luminiţa 4200, 4202
Rău, Aurel 4414
Răutu, Colea 4354
Revenco, Ninel 4215
Rîbaliov, Roman 4187, 4304
Rîmiş, Constantin 4213
Roman, Mihail 4405
Roşca, Agnesa 4406
Rotaru, Ala 4292
Rotaru, Ecaterina 4234
Rotaru, Ludmila 4280
Rudic, V. 3944
Rudi, L. 4319
Rusanovschi, G. 4238
Rusnac, Vladimir 4407
Russu, Raisa 3987, 4184
Rusu, Djulieta 4121
Rusu, Nicoleta 4315
Rusu-Haraba, Anastasia 4146, 4332,
4440
Rusuleac, Tatiana 4125
S
Sacagiu, Vladimir 4053
Sacară, Victoria 34
Sali, Larisa 4122
Sandu, Flaviu 4301
Sandu, Ion 4084, 4157, 4365
Sandu, Maria 4159
Sandul, Alexandru 4204-05
Saranciuc-Gordea, Liliana 4110
Sava, Elena 4036
Sava, Lilia 3988-89
Sârbu, Zinaida 4167, 4252
Sănduţă, Valeriu 3958
Scoferţa, Petru 4182
Secară, Victoria 4193
Sedleţki, Serghei 3959
Siliţchi, Anatolie 4331
Sineavscaia, Natalia 3959, 4329, 4347-
48
Siniţîna, Lilia 4253
Sîrbu, Eduard 4030
Sliusari, Vladimir 4233
Södergran, Edith 4370
Sofronie, Silviu 4216, 4243
Sohoţchi, Vasile 4225
Solcan, Angela 4262
Solovei, Rodica 4138
Sosna, Alexandru 4073
Spivacenco, Anatolie 4265
Spânu, Constantin 4176, 4182, 4188-89,
4194, 4231-32, 4254
Stamati, Adela 4196
Stamatin, Ştefan 4074
Stanciu, Bogdan 4384
Stati, Vitalie 4075
Stănciulescu-Bârda, Al. 3960
Steţiuc, Alina 4439
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

162
Stoicescu, Passionaria 4385
Stratan, Maria 4163
Stratan, Pavel 4349

Ş

Şargu, Valentin 4192
Şatohin, Elena 4338
Şavga, N. 4217
Şestov, Lev 3946-47
Şevciuc, Tatiana 4011
Şlapac, Mariana 4440
Şpac-Curelaru, Natalia 4354
Şpuntenco, Olga 4126
Ştefănescu, Alex 4426
Ştefăniţă, Ion 4155
Şura, Sandu 4348
T
Tabuica, Uliana 4251
Tabuică, Andrei 4302
Tabuncic, Mariana 4100, 4366
Tagadiuc, Olga 4238
Tamazlîcaru, Andrei 4146
Tanas, Alexandru 4029, 4031
Târziu, Claudia 3950
Tăbîrţă, Florin 4303, 4357, 4427
Tărîţă, A. 4159
Terentiev, Alexei 4357
Terentiev, Cristina 4357
Terentiev, Vera 4303
Thomas, Dylan 4368
Tihon, Aliona 4170
Timofei, Olga 4037
Timofti, Elena 4277
Tintiuc, Dumitru 4181
Tocan, Lucia 4123
Toderaş, Ion 3944, 4292
Todos, Irina 4262
Toma, Marcel 4024, 4302, 4325, 4341,
4360, 4363, 4435
Toma, Ovidiu 4229
Toma, Simion 4265
Tomiţă, Angela 4124
Topală, Anatolie 4132
Tribusean, Irina 3975, 3977, 4002, 4038,
4285, 4298, 4321
Trifan, Călina 3947
Trifan, Maria 3999
Trofimov, Rodica 3972, 4018, 4187,
4300, 4324
Tudor, Elena 4204
Turchină, Tatiana 4223
Turea, Larisa 4358
Turea, Valeriu 4359
Turtureanu, Alina 4409
Ţ
Ţâu, Nicolae 4142
Ţîcu, L. 4263
Ţurcan, Ludmila 4131
Ţurcanu, Ianoş 4410
Ţurcanu, Viorel 4314
Ţvircun, Victor 4133, 4441
U
Ursu, A. 4266
Ursu, Ludmila 4125
Ursulean, Ion 4192
Us, Vladimir 4337
Usatîi, Agafia 4320
Usturoi, Nicolae 4020
V
Vagabzade, Isfandiar 3979
Vahrameev, A. 4245
Vallejo, Cesar 4373
Vanovschi, Vera 4131
Vasilache, Vasile 4412, 4428
Vasilcău, Traian 4408
Vasilos, Liubov 4209
Vârţeanu, Mihail 4411
Velişco, Nadejda 4111
Verbeniuc, Rodica 4304
Verticean, S. 4199
Vişniec, Matei 4386, 4417, 4421, 4427
Vitiuc, Ana 4315
Vîşcu, Vasile 3972
Vlah, Svetlana 4339
Volcinschi, Victor 4013
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

163
Volniţchi, Igor 3982, 4003-04, 4083
Vona, Alexandru 4418
Voscoboinic, Victor 3979, 4442
Vrabie, Radu 3982
Vrasmaş, Ecaterina 4139
Y
Yoshihiro Kurita 4359
Z
Zabulică, Violeta 4389
Zadâc, Alina 4413
Zambiţchi, Dumitru 4005
Zapuhlîn, Grigore 4224
Zarija, Diana 4287
Zbârciog, Valeriu 3985
Zbârciog, Vitalie 3985
Zubcov, Nicolae 4166
Zubcu, Larisa 4350
Zubcu-Codreanu, Vasile 4360
Zubic, Aliona 4006
Б
Баринский, И. Ф. 4236
Баркарь, Игорь 4022
Белоус, Татьяна 4161
Берил, И. И. 4257
Берил, С. И. 4257
Биешу, Мария 4351
Бобанова, Ж. И. 4258
Богданова, Анна 51
Бойку, Родика 4161
Болога, Ал. М. 4283
Болога, М. К. 4257, 4283
Болотин, О. Ф. 4267
Букур, Василий 4316
Букэтару, Виктория 4305
Букэтару, Сорин 4305
Булат, Александр 4186
Быдзина, Екатерина 4255, 4352
В
Вакуленко, А. 4288
Виноградова, Валентина 4098
Волнянская, Анна 4185
Г
Гербановская, Людмила 4032
Гологан, В. Ф. 4258
Гричук, Петру 4007
Гроссу, Наталья 4237
Гросу, Наталья 4256
Гуцуляк, В. 4062
Д
Дедю, Ион 4161
Денисов, П. 4293
Дикусар, А. И. 4259
Димитренко, Ем. 4281
Доментий, Алла 4081, 4092
Друмя, Дмитрий 4161
Дручек, Виталие 4361
Дука, М. В. 4295
Дятишек, Виктор 4237
Е
Ефремова, Надежда 4164
Ж
Житару, Р. П. 4260
З
Зубкова, Е. И. 4294
Зубкова, Н. Н. 4294
И
Иванов, Александр 4352
Ивась, Михаил 4186
Ивашку, С. Х. 4258
Истрати, А. 4076
К
Каспаров, А. А. 4236
Касым, С. 4063, 4076
Кириллов, А. Ф. 4267
Киртоакэ, Леонид 4054
Киртоакэ, Наталия 4054
Коновалов, Е. 4077
Крецу, Василий 4082
Кротевич, Ольга 4361, 4432, 4436
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2008 ≡ Magazine article annals Nr 10-2008

164
Л
Лапицкая, Людмила 4317
М
Михайлюк, А. И. 4260
Мыца, О. 4063
Н
Назария, Сергей 3980
Наку, Анатолий 4186
Недерица, Александр 4318
О
Оборок, Т. М. 4295
П
Пасинковский, Е. А. 4259
Пасько, Семен 4416
Петренко, В. И. 4259
Попович, К. М. 4323
Р
Ратушняк, Т. В. 4214
Роговая, Галина 4112
Ротару, И. 4092
Рошка, Петру 4022
С
Сакович, Василий 3981
Самгин, М. А. 4236
Сато-Абаби, Арина 4432
Силкин, С. А. 4259
Сосна, Борис 4081, 4092
Спринчан, Е. Г. 4283
Стратулат, Татьяна 4185
Сырку, Раиса 4185
Сысоев, Всеволод 4415
Т
Тихон, Стела 4256

Тодераш, И. К. 4295
Топалэ, Штефан 4282

У
Усатый, М. 4296
Ф
Файгер, А. 4078
Фулга, Н. 4296
Фурдуй, В. Ф. 4210
Фурдуй, Ф. И. 4210
Х
Харуца, Анна 4055
Харчук, О. А. 4267
Ц
Целихова, Илона 4169, 4186
Ч
Чеботарь, Татьяна 4305
Чобану, Лучия 4295
Чокинэ, В. К. 4210
Ш
Шленк, Д. 4294
Шпак, Галина 4007
Я
Явтушенко, С. 4289-90


Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

165
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt fişate în
"Cronica articolelor de revistă" NR 10-2008
1. "a" Mic. – 2008. – Nr 10 (lb. rom., rusă).
2. Agr. Moldovei. – 2008. – Nr 9.
3. Alunelul. – 2008. – Nr 10.
4. Arta Medica. – 2008. – Nr 4, 4-spec.
5. Aquarelle. – 2008. – Nr. 10.
6. Avocatul poporului. – 2008. – Nr 7.
7. Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 3.
8. Bul. AŞM. Şt. vieţii. – 2008. – Nr 1.
9. Bul. AŞM. Şt. med. – 2008. – Nr 3.
10. Clipa : Ser. nouă. – 2008. – Nr 4, 5.
11. Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 10.
12. Delta. – 2008. – Nr 1.
13. Didactica Pro… – 2008. – Nr 4/5.
14. Economica. – 2008. – Nr 2.
15. Economie şi sociologie. – 2008. – Nr 1.
16. Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 10.
17. Luminătorul. – 2008. – Nr 4.
18. Moldova : Ser. nouă. – 2008. – Nr 9, 10.
19. Moldova Turistică. – 2008. – Nr 3.
20. Noi. – 2008. – Nr 10.
21. Profit. – 2008. – Nr 9, 10 (lb. rom., rusă).
22. Punkt. – 2008. – Nr 23.
23. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : Ser. nouă. – 2008. – Nr 7.
24. Revista economică. – 2008. – Nr 10 : ed. spec.
25. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2008. – Nr 1.
26. Revista Naţională de Drept. – 2008. – Nr 10.
27. VIP magazin. – 2008. – Nr 4, 5, 6, 7/8, 9, 10.
28. Закон и жизнь. – 2008. – Nr 10.
29. Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 10.
30. Электронная обработка материалов. – 2008. – Nr 5.

Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

166
CRONICA ARTICOLELOR DE
GAZETĂ

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958
NEWSPAPER ARTICLE
ANNALS

PUBLISHED FROM 1958


OCTOMBRIE

NR 10
2008
(4990-5636)

OCTOBER


0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
4990. Canţer, Valeriu. Pe baricadele tranziţiei, în apărarea Cetăţii ştiinţei
: [despre Acad. de Şt. a Rep. Moldova] / Valeriu Canţer, Leonid Culic // Săptămîna.
– 2008. – 24 oct. – P. 11.

4991. Rotaru, Tatiana. Interacţiunea sferei ştiinţei şi educaţiei – impera-
tiv al zilei : [pe marginea lucr. conf. intern. "Politici în domeniul ştiinţei şi educaţiei",
2008, Chişinău] / Tatiana Rotaru // Dreptul. – 2008. – 3 oct. – P. 5.

4992. Святченко, Иван. Структурные изменения в Академии наук :
[по материалам 8-го заседания Ассамблеи АН Респ. Молдова, окт. 2008] / Иван
Святченко // Экон. обозрение. – 2008. – 31 окт. – Р. 16.

4993. Халал, Уильям. Научный футуризм : [интервью проф. Ун-та
Джорджа Вашингтона У. Халала журналу "Washington Profile"] // Analytique
Moldpresa. – 2008. – 4 окт. – Р. 20.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
4994. Fişer, Anatol. IBM (International Business Machines Corporation)
– lider mondial în domeniul tehnologiilor şi reorganizarea afacerilor : [pe marginea
lucr. seminarului "Zilele soluţiilor IBM", Chişinău] / Anatol Fişer // Moldova suverană.
– 2008. – 15 oct.

4995. Şmîgaliov, Serghei. Serghei Şmîgaliov : "Acum produsele softwa-
re licenţiate sunt accesibile pentru toţi" : [interviu cu reprezentantul oficial Microsoft
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

167
în Rep. Moldova] // Eco. – 2008. – 8 oct. – P. 12; Timpul de dimineaţă. – 2008. – 2
oct. – P. 5.

4996. Руссу, Владимир. Владимир Руссу : "Все упирается в финан-
сы" : [интервью с президентом компании Accent Elecronic] / записала Татьяна
Смешная // Экон. обозрение. – 2008. – 10 окт. – Р. 18.

4997. Шмыгалев, Сергей. Сергей Шмыгалев : "Легальное про-
граммное обеспечение доступно каждому" : [интервью с представителем Mi-
crosoft в Молдове] // Экон. обозрение. – 2008. – 3 окт. – Р. 41; Кишин.
обозреватель. – 2008. – 9 окт. – Р. 12.

006 Standardizare şi standarde
4998. Мунтян, Юрие. Инфраструктура качества: европейские ориен-
тиры достижимы : [о реорганизации службы стандартизации и метрологии :
интервью с зам. министра экономики и торговли Ю. Мунтян] / записала Галина
Варикаш // Независимая Молдова. – 2008. – 24 окт. – Р. 6.

4999. Тарлажану, Александр. Стандарты – не прихоть, но необхо-
димость : [интервью с дир. Нац. ин-та стандартизации и метрологии Респ.
Молдова А. Тарлажану] / записала Ирина Александрова // Кишин. новости. –
2008. – 10 окт. – Р. 4.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres
5000. Colesnic, Iurie. Un om ca o constantă a conştiinţei noastre : [Boris
Movilă, deschizător al culturii mold.] / Iurie Colesnic // Lit. şi arta. – 2008. – 9 oct. –
P. 1.

5001. Platon, Alexandru-Florin. O utopie contemporană : [pe marginea
cărţii "Despre civilizaţia convieţuirii" de Andrea Riccardi, trad. din it. şi note de
Geanina Tivdă, Bucureşti, Humanitas, 2008] / Alexandru-Florin Platon // Contrafort.
– 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 6.

5002. Sayn-Wittgenstein-Sayn, Alexander. "A nu investi în cultură este
o greşeală gravă" : [interviu cu principele A. Sayn-Wittgenstein-Sayn, vicepreş. Fe-
deraţiei Pan-Europene pentru patrimoniu Europa Nostra] / interviu realizat de Con-
stanţa Popa // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 7 oct. – P. 10.
(Vezi de asemenea Nr 5047)

Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

168
02 BIBLIOTECONOMIE
5003. Gajim, Valentina. Cetate a cărţilor : [pe marginea activităţii Bib.
Naţ. a Rep. Moldova] / Valentina Gajim // Capitala. – 2008. – 22 oct. – P. 5;
Столица=Capitala. – 2008. – 22 окт. – P. 5.

5004. Granaci, Valentina. "Praful este una dintre cauzele principale de
distrugere chimică, fizică şi biologică a cărţilor" : interviu cu V. Granaci, şefa Centru-
lui naţ. tehnic de conservare şi restaurare a documentelor de la Bibl. Naţ. a Rep.
Moldova / consemnare : Raisa Plăieşu // Lit. şi arta. – 2008. – 9 oct. – P. 8.

5005. Harconiţă, Elena. Biblioteca ştiinţifică a Universităţii bălţene în
context educaţional, ştiinţific şi cultural / Elena Harconiţă // Univers pedagogic pro. –
2008. – 2 oct. – P. 7.

5006. Кожокару, Мария. Всегда открыта дверь библиотеки : [о дея-
тельности гор. б-ки им. М. В. Ломоносова, Кишинэу] / Мария Кожокару // Неза-
висимая Молдова. – 2008. – 31 окт. – Р. 12.

061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii
5007. Nicolae (Mitropolit al Ardealului). Poziţia Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne faţă de masonerie : studiu asupra francmasoneriei întocmit de P.S. Mitropolit
dr. Nicolae al Ardealului şi votat de Sfântul Sinod în şedinţa sa de la 11 mart. 1937 //
Flux european. – 2008. – 14 oct. – P. 15-18.

070 Ziaristică. Presă
5008. Budeanu, Gheorghe. Încă nu avem o concurenţă corectă pe piaţa
mass-media : [pe marginea rezultatelor proiectului "Relaţiile dintre presă şi autorită-
ţile de stat – spre transparenţă şi responsabilitate" al Centrului Independent de Jur-
nalism] / Gheorghe Budeanu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 2 oct. – P. 6.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
5009. Alexandru Zavtur : [filosof, politolog (1929-2008) : necrolog] //
Moldova suverană. – 2008. – 14 oct. – P. 6; Dreptul. – 2008. – 17 oct. – P. 2. –
Semnat : V. Voronin, V. Stepaniuc, P. Lucinschi [et al.].

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

169
5010. Gluksmann, Andre. Dumnezeu a murit a treia oară : [interviu cu
A. Gluksman, filosof francez : reluat din Ell Messaggero] // Săptămîna. – 2008. – 10
oct. – P. 14.

5011. Păsat, Dumitru. Cultura populară în viziunea filosofică a lui D.
Cantemir / Dumitru Păsat // Făclia. – 2008. – 25 oct. – P. 7.

159.9 Psihologie
5012. Cârlig, Ela. Dezvoltarea senzorială a preşcolarului mic / Ela Cârlig
// Univers pedagogic pro. – 2008. – 23 oct. – P. 4.

5013. Cernea, Gheorghe. Dr. Vitalie Pastuh-Cubolteanu, un teoretician
remarcabil al psihopedagogiei / Gheorghe Cernea // Lit. şi arta. – 2008. – 23 oct. –
P. 6.

5014. Goncear, Valeria. Influenţa valorilor asupra dezvoltării adolescen-
ţilor / Valeria Goncear // Univers pedagogic pro. – 2008. – 16 oct. – P. 3.

5015. Piscunov, Alexandrina. Caracterul este pentru oameni geniul lor
bun sau rău : [interviu cu A. Piscunov, psiholog la Colegiul Industrial Ped., Cahul] /
consemnare : Valentina Stoica // Făclia. – 2008. – 18 oct. – P. 8.

5016. Стаматина, Отилия. Отилия Стаматина : "Мы перенимаем за-
падную демократию, стремясь дать людям более комфортную жизнь, но не
учимся у запада способам реализации потенциала" : [интервью с зав. каф.
приклад. психологии Гос. Пед. Ун-та им. И. Крянгэ] / записала Наталья Узун //
Analytique Moldpresa. – 2008. – 4 окт. – Р. 8, 17.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
5017. Dabija, Nicolae. Contemporani cu noi înşine : [discurs rostit în ca-
drul Congresului pan-ortodox "Dialogul dintre religie şi ştiinţă", 25-28 sept. 2008,
Bucureşti] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 2 oct. – P. 1.

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
5018. Ardeleanul, Nicolae. Relaţiile mitropolitului Andrei Şaguna cu ie-
rarhii din Ţara Românească şi Moldova şi cu episcopul Hasman al Bucovinei / Nico-
lae Ardeleanul // Curierul ortodox. – 2008. – 14 oct. – P. 6.

Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

170
5019. Baştovoi, Savatie. Mănăstirea Noul Neamţ – o temă tabu pentru
istoriografia romănească / Savatie Baştovoi // Capitala. – 2008. – 29, 31 oct. – P. 7;
Столица=Capitala. – 2008. – 29, 31 окт. – Р. 7. – Va urma.

5020. Buburuz, Petru. Părintele Petru Buburuz : "Hristos este înscris în
sângele basarabenilor" : [interviu cu părintele : reluat din "Formula AS", 29 aug.-5
sept. 2008] / consemnare : Claudiu Târziu // Lit. şi arta. – 2008. – 2 oct. – P. 7.

5021. Colesnic, Iurie. Un vrednic fiu al Basarabiei : [Iosif Naniescu, Mi-
tropolit al Moldovei şi Sucevei (1820-1902)] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2008.
– 30 oct. – P. 7.

5022. Fuştei, Nicolae. Sfânta taină a nunţii, sau cununia / Nicolae Fuştei
// Curierul ortodox. – 2008. – 14 oct. – P. 7. – (Lecţii de catehizare; Lecţia 40).

5023. Fuştei, Nicolae. Sfânta taină a preoţiei / Nicolae Fuştei // Curierul
ortodox. – 2008. – 16 oct. – P. 7. – (Lecţii de catehizare; Lecţia 39).

5024. Păduraru, Petru (Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Ba-
sarabiei şi Exarh al Plaiurilor). De ce unii lovesc în Mitropolia Basarabiei : interviu
cu ÎPS Mitropolit P. Păduraru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi
Exarh al Plaiurilor // Glasul. – 2008. – 30 oct. – P. 5; Flux european : ed. de vineri. –
2008. – 24 oct. – P. 4.

5025. Potoroacă, Valeriu. Cum sărbătoreşte un bun creştin hramul ora-
şului : interviu cu părintele V. Potoroacă, paroh al Bisericii "Sfântul Pantelemon" din
Chişinău // Curierul ortodox. – 2008. – 16 oct. – P. 3.

5026. Pruteanu, Petru. "Pictarea icoanelor este o slujire duhovnicească
..." : interviu cu ieromonahul P. Pruteanu / consemnare : Igor Pânzaru // Curierul
ortodox. – 2008. – 16 oct. – P. 5.

5027. Roibu, Nicolae. "Seminarul" de la Păuleşti : [despre protoiereul
Ioan Ciuntu, parohul Bisericii "Sfânta Teodora de la Sihla] / Nicolae Roibu // Timpul
de dimineaţă. – 2008. – 17 oct. – P. 15.

5028. Sfânta Parascheva // Curierul ortodox. – 2008. – 16 oct. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 5631)

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

171
29 CURENTE CONTEMPORANE RELIGIOASE
5029. Сорочану, Тудор. Сезон охоты на … верующих, или О духов-
ном насилии проповедников / Тудор Сорочану // Независимая Молдова. –
2008. – 8 окт.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
5030. Constantin, Mihai. Avem cel mai optimist sondaj din ultimii opt ani
: [aspecte preelectorale : pe marginea rezultatelor Barometrului de opinie publică al
Inst. de Politici Publice] / Mihai Constantin // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 31 oct. –
P. 8.

5031. Cristal, Oleg. PCRM le-a lăsat hăt în urmă pe celelalte partide :
[pe marginea rezultatelor Barometrului de Opinie Publică] / Oleg Cristal // Moldova
suverană. – 2008. – 29 oct.

5032. Сорочану, Тудор. За ПКРМ проголосовало бы 47,2 % граждан
: [по результатам социолог. опроса, провед. Ин-том обществ. политик] / Тудор
Сорочану // Независимая Молдова. – 2008. – 29 окт.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
5033. Sainsus, Valeriu. Îmbătrânirea populaţiei: impact social şi econo-
mic : [interviu cu V. Sainsus, conf., Acad. de Studii Economice din Moldova] / con-
semnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2008. – 17 oct. – P. 4; Голос народа.
– 2008. – 17 окт. – Р. 4.

5034. Şcerbov, Serghei. Fără prognoze nu există economie : [art. ex-
pertului la Inst. pentru cercetări Demografice, Viena] / Serghei Şcerbov // Timpul de
dimineaţă. – 2008. – 10 oct. – P.18.

5035. Wyss, Martin. Martin Wyss : "Moldova suferă pe nedrept de pe
urma subestimării" : [interviu cu şeful Misiunii Org. Intern. pentru Migraţie în Rep.
Moldova] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 6 oct. –
P. 5.
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

172

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
5036. Cameron, Paul. Dr. Paul Cameron : Voi aveţi şansa de a salva
Occidentul de problema homosexualităţii : [interviu cu drul în şt. sociologice şi filoso-
fice din SUA] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux european : ed, de vineri. – 2008. –
24 oct. – P.10.

5037. Şleahtiţchi, Mihai. "Înlăturarea de pe scena politică a baronilor ro-
şii va decurge extrem de anevoios" : interviu cu M. Şleahtiţchi, prof. la Catedra Psi-
hosociologie şi Asistenţă Socială a Univ. Libere Intern. din Moldova / interviu realizat
de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 10 oct. – P. 22.

32 POLITICĂ
5038. Ciornei, Vsevolod. Pe toloaca eşichierului : [aspecte ale pluralis-
mului politic] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 17 oct. – P. 2.

5039. Codiţă, Cornel. Populismul : [reluat din "Cronica română"] / Cornel
Codiţă // Săptămîna. – 2008. – 17 oct. – P. 14.

5040. Ghidirim, Gherasim. Nudismul – fenomen rarisim pe plaja politică
românească / Gherasim Ghidirim // Moldova Mare. – 2008. – 1 oct.

5041. Дугин, Александр. Александр Дугин : Интересы и ценности
после Цхинвала : [по итогам вооруж. конфликта между Россией и Грузией] //
Коммерсант plus. – 2008. – 10 окт. – Р. 17.

5042. Западинский, Роберт. Третьего не дано, или О дружбе и це-
лесообразности в молдавской политике / Роберт Западинский // Коммерсант
plus. – 2008. – 24 окт. – Р. 3.

323 Politică internă
5043. Boiangiu, Magdalena. Mânia alegătorilor / Magdalena Boiangiu //
Săptămîna. – 2008. – 17 oct. – P. 3.

5044. Corai, Tatiana. Lituania ne aşteaptă în UE. După patru ani de la
aderare, lituanienii sunt cei mai optimişti europeni / Tatiana Corai // Timpul de dimi-
neaţă. – 2008. – 31 oct. – P. 1, 10, 23.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

173
5045. Cubreacov, Vlad. Vlah înseamnă Român, după cum Deutch,
Tedesco, Neamţ, Allemand înseamnă German : intervenţia creştin-democratului V.
Cubreacov, Rep. Moldova, în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei //
Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 10 oct. – P. 3.

5046. Druţă, Ion. Cel de-al treilea mileniu : discurs rostit în cadrul
Simpoz. Intern. cu genericul "Ion Druţă – umanism şi contemporaneitate" / Ion Druţă
// Glasul. – 2008. – 30 oct. – P. 8.

5047. Fetescu, Anatol. Moldovenii din Ucraina : [art. preş. Asoc. Moldo-
venilor din Ucraina] / Anatol Fetescu // Moldova Mare. – 2008. – 21 oct.

5048. Landsbergis, Vytautas. "Noi am contribuit la "marea tragedie" de
distrugere a închisorii" : discursul lui V. Landsbergis la cea de-a 20-a aniversare de
la crearea Frontului Popular Leton, 11 oct. 2008, Riga // Flux european : ed. de
vineri. – 2008. – 31 oct. – P. 8.

5049. Rusu, Ştefan. RO – MD / Moldova în două scenarii : [pe marginea
proiectului cu acelaşi tit.] / Ştefan Rusu // Contrafort. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P.18-
19.

5050. Weber, Renate. 1-2. Romii, ca dilemă europeană / Renate Weber
// Săptămîna. – 2008. – 3, 10 oct. – P. 3.

5051. Андриянов, Виктор. Виктор Андриянов, Гусейнбала
Мираламов : "Еще Чингиз Айтматов назвал Ильхама Алиева эталоном лидера
в глобальном мире" : интервью с публицистами, авт. кн. "Ильхам Алиев" /
записала Наталья Узун // Analytique Moldpresa. – 2008. – 25 окт. – Р. 8, 17.

5052. Мокан, Михаил. Михаил Мокан : "Наша основная задача –
достойная встреча 20-летия вывода советских войск из Афганистана" : [по
поводу участия в форуме руководителей ветеран. орг. СНГ, 25=27 сент. 2008,
Калининград] // Независимая Молдова. – 2008. – 3 окт. – Р. 12.
(Vezi de asemenea Nr 5134)

323(478) Politica internă a Republicii Moldova
5053. Bogatu, Petru. De ce PCRM taie picioarele fotoliului prezidenţial ?
: [aspecte soc.-pol.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 21 oct. – P. 7.

5054. Bogatu, Petru. Din 2009 vom avea un Parlament fără opoziţie ? /
Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 10 oct. – P. 7.
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

174

5055. Bogatu, Petru. Putinizarea Basarabiei cu muci plini de sânge :
[aspecte soc.-pol.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 14 oct. – P. 7.

5056. Buga, Ion. O limbă maternă – un alfabet : [expozeu al apelului :
reluat din ""Învăţământul public", 1988, 19 oct.] / Ion Buga // Făclia. – 2008. – 18 oct.
– P. 7.

5057. Ciornei, Vsevolod. Berea fără alcool şi partidele fără politică :
[aspecte sc.-pol.] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 24 oct. – P. 2.

5058. Cojocaru, Nicolae. Pocăirea nu e ceva anormal, sau Opriţi-vă în
degradarea voastră, făpturi cu chip de om : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Cojocaru //
Lit. şi arta. – 2008. – 16, 30 oct. – P. 3.

5059. Covrig, Andrei. Soluţii există : [aspecte preelectorale] / Andrei
Covrig // Lit. şi arta. – 2008. – 9 oct. – P. 3.

5060. Cristal, Oleg. Chişinăul propune din nou Tiraspolului să scăpăm
de arme : [despre demilitarizarea întreg teritoriu al Rep. Moldova] / Oleg Cristal //
Moldova suverană. – 2008. – 16 oct.

5061. Cristal, Oleg. De eşecul opoziţiei moldoveneşti sunt de vină extra-
tereştrii / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 30 oct.

5062. Cristal, Oleg. Separatism, şantaj sau incompetenţă ? : [situaţia
soc.-pol. în UTA Găgăuzia] / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 3 oct.

5063. Dabija, Nicolae. "Politica" noastră este limba română" : [interviu
cu scriitorul şi omul politic N. Dabija : reluat din "Formula AS", 5-12 sept. 2008] /
interviu realizat de Claudiu Târziu // Lit. şi arta. – 2008. – 23 oct. – P. 7.

5064. Druţă, Ion. Moldova şi moldovenii / Ion Druţă // Moldova Mare. –
2008. – 21 oct.

5065. Ecologia spirituală. Şansele de integrare europeană a Republicii
Moldova : [materiale prez. în cadrul conf. şt. "Ecologia spirituală", 14 oct. 2008, Chi-
şinău] / consemnare : Eugenia Ciobanu // Lit. şi arta. – 2008. – 30 oct. – P. 6-7. –
Aut. : Nicolae Dabija, Petru Soltan, Ion Dediu, Anatol Ciobanu, Anatol Codru, Vla-
dimir Braga, Andrei Strâmbeanu, Diomid Gherman, Anatol Petrencu, Ion
Ungureanu, Nicolae Cojocaru, Ion Buga, Anton Moraru.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

175

5066. Forul Democrat al Românilor din Republica Moldova. Apel al
Consiliului Director al Forului Democrat al Românilor din RM către toată clasa politi-
că din opoziţie : [30 sept. 2008] // Lit. şi arta. – 2008. – 2 oct. – P. 2.

5067. Gherasim, Arcadie. Prutul ca semn de întrebare : [aspecte ale
identităţii naţ.] / Arcadie Gherasim // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 23 oct. – P. 6.

5068. Holban, Eugen. Eugen Holban : "Deschideţi televizorul şi veţi ve-
dea cum arată Basarabia" : [interviu cu scriitorul şi publicistul din Basarabia, stabilit
la Paris] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 10 oct. – P.
5.

5069. Matcovschi, Dumitru. Apoteoza : [aspecte soc.-pol.] / Dumitru
Matcovschi // Lit. şi arta. – 2008. – 23 oct. – P. 3.

5070. Matcovschi, Dumitru. Cine răspunde ?! : [aspecte soc.-pol.] /
Dumitru Matcovschi // Lit. şi arta. – 2008. – 2 oct. – P. 3.

5071. Mihail, Dinu. Etica pentru poporul meu : [contest soc.-politic] / Di-
nu Mihail // Moldova Mare. – 2008. – 28 oct.

5072. Moraru, Haralambie. Înainte de şi după : [aspecte preelectorale] /
Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 17 oct. – P.15.

5073. Moraru, Haralambie. O, Revoluţie ! (spre un pas istoric) : [aspecte
preelectorale] / Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 14 oct. – P. 9.

5074. Pavlicenco, Vitalia. Vitalia Pavlicenco : "Viaţa nu merită a fi trăită
decât în demnitate" : [aspecte soc.-pol. : interviu cu preş. Partidului Naţ. Liberal] /
consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 27 oct. – P. 4-5.

5075. Romanciuc, Marina. Cucuteni 5000 Redivivus – ştiinţe exacte şi
mai puţin exacte : [pe marginea lucr. ed. a 3-a a Simpoz. Intern. cu acelaşi generic,
11-13 oct. 2008, Chişinău] / Marina Romanciuc // Făclia. – 2008. – 25 oct. – P. 6.

5076. Roşca, Nicolae. Între Rusia şi Europa, între sărăcie şi bunăstare :
[aspecte soc.-pol.] / Nicolae Roşca // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 28 oct. – P. 9.

5077. Rusu, Nicolae. Parte a societăţii civile : [aspecte preelectorale] /
Nicolae Rusu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 7 oct. – P. 5.
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

176

5078. Tarlev, Vasile. Jurnaliştii m-au confundat cu Arkadi Raikin : inter-
viu cu ex-premierul V. Tarlev, preş. Uniunii Centriste din Rep. Moldova // Ziarul de
gardă. – 2008. – 9 oct. – P. 5.

5079. Tănase, Constantin. De ce e nevoie de dialog, sau Cine şi cum
va guverna R. Moldova după 2008 / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. –
2008. – 14 oct. – P. 6.

5080. Tănase, Constantin. Povara rugurilor noastre : [aspecte soc.-pol.]
/ Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 31 oct. – P. 7.

5081. Untilă, Veaceslav. Petele negre ale guvernării roşii (2) : [fragm.
din vol.] / Veaceslav Untilă // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 3,10, 17, 24 oct. –
P. 5. – Contin. Începutul : 2 mart.

5082. Vâşcu, Vasile. Izvorul demnităţii noastre naţionale / Vasile Vâşcu
// Glasul. – 2008. – 9 oct. – P. 3.

5083. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin : "Ar fi de dorit ca alegătorul
nostru să înţeleagă : nu trebuie de schimbat priorităţile la momentul de cotitură, la
etapa de influenţă hotărâtoare asupra dezvoltării statului nostru" : [interviu acordat
de către preş. Rep. Moldova postului de radio "Ăho Moskvî" şi telecanalului RTVi] //
Comunistul. – 2008. – 10 oct. – P. 2; Коммунист. – 2008. – 3 окт. – Р. 2.

5084. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin : Există un câmp larg pentru
compromisuri cu Tiraspolul : [despre reglementarea conflictului transnistrean : inter-
viu acordat reprezentanţei RIA Novosti în Moldova de către preş. Rep. Moldova] /
consemnare : Vladimir Novosadiuc // Moldova suverană. – 2008. – 8 oct.

5085. Вискалов, Александр. Левая, правая где сторона ? : [об-
ществ.-полит. аспекты] / Александр Вискалов // Коммерсант plus. – 2008. – 24
окт. – Р. 13.

5086. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : Есть огромное по-
ле для компромиссов с Тирасполем : [интервью президента Респ. Молдова
РИА Новости] / записал Владимир Новосадюк // Независимая Молдова. – 2008.
– 7 окт.

5087. Воронин, Владимир. Воронин о переговорах со Смирновым :
"Не просто быть оптимистом" : [о приднестров. конфликте : интервью прези-
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

177
дента Респ. Молдова РИА "Новости"] / записал Владимир Новосадюк // Молд.
ведомости. – 2008. – 8 окт. – Р. 2.

5088. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : "Политически и
юридически Молдова – одно государство" : интервью президента Респ. Мол-
дова рос. журналисту Владимиру Соловьеву // Независимая Молдова. – 2008.
– 24 окт. – Р. 2.

5089. Жосу, Виктор. Про детские игры в политике / Виктор Жосу //
Молд. ведомости. – 2008. – 29 окт.

5090. Смирнов, Игорь. "Кого соединять – ежа с ужом ?" : [интервью
"президента Приднестров. Респ." И. Смирнова газ. "Московский комсомолец"] //
Коммерсант plus. – 2008. – 10 окт. – Р. 7.

5091. Сорочану, Тудор. Лава или лавина. Что страшнее ?! ,..или О
грязевых потоках молдавской оппозиции / Тудор Сорочану // Независимая
Молдова. – 2008. – 3 окт. – Р. 8.
(Vezi de asemenea Nr 5030, 5242)

324 Alegeri
5092. Bogatu, Petru. Cum poate triumfa o subdezvoltată formă de via-
ţă? : [aspecte preelectorale] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 3 oct. –
P. 7.

5093. Bujor, Leonid. Capcanele electorale din hăţişul politic : interviu cu
L. Bujor, parlamentar, Alianţa Moldova Noastră / pentru conformitate : Aneta Grosu
// Ziarul de gardă. – 2008. – 23 oct. – P. 5.

5094. Conţiu, Mihai. Fraudarea alegerilor de către Opoziţie / Mihai
Conţiu // Moldova suverană. – 2008. – 31 oct.

5095. Cristal, Oleg. Campania electorală – false-start? / Oleg Cristal //
Moldova suverană. – 2008. – 7 oct.

5096. Vartic, Andrei. Politici româneşti în toamna electorală / Andrei
Vartic // Lit. şi arta. – 2008. – 2 oct. – P. 4.

Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

178
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
5097. Banfi, Ferenc. Ferenc Banfi : EUBAM trebuie să existe pînă la so-
luţionarea conflictului transnistrean : interviu acordat de către şeful Misiunii Uniunii
Europene de Asistenţă la frontiera Moldovei şi Ucrainei / interviu realizat de Oleg
Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 15 oct.

5098. Bogatu, Petru. Încă o dată despre un posibil schimb Crimeea con-
tra Transnistria / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 28 oct. – P. 7.

5099. Bogatu, Petru. România reintră în jocul pentru Republica Moldova
: [aspecte ale integrării europene] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 17
oct. – P. 7.

5100. Bogatu, Petru. Rusia a ajuns la mâna României / Petru Bogatu //
Jurnal de Chişinău. – 2008. – 24 oct. – P. 7.

5101. Cristal, Oleg. Parteneriat româno-maghiar pentru susţinerea inte-
grării noastre europene / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 23 oct.

5102. Cristal, Oleg. SUA susţin propunerea Chişinăului privind demilita-
rizarea Moldovei / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 9 oct. – P. 1.

5103. Gentvilas, Eugenijus. Eugenijus Gentvilas : "Promovarea UE prin
intermediul primăriilor e mult mai eficientă ..." : [interviu cu eurodeputatul lituanian] /
consemnare : Sorina Ştefârţă, Valentina Basiul // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 8
oct. – P. 5.

5104. Krichbaum, Gunther. Gunther Krichbaum : "Împreună, vom face
paşi importanţi pentru integrarea Republicii Moldova în structurile europene" : [inter-
viu în cadrul emisiunii "Epicentru", postul EURO TV, cu secretarul grupului creştin-
democrat din Bundestag şi Manfred Grund, preş. al fracţiunii Uniunii Creştin-
Democrate în Bundestag] / a consemnat Alex Luca // Flux continuu : ed. de vineri. –
2008. – 10 oct. – P. 9.

5105. Lozinschi, Raisa. Lituania în UE, R. Moldova la coada Europei /
Raisa Lozinschi // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 17 oct. – P. 9.

5106. Negru, Nicolae. Jocul dublu al lui Medvedev ? : [pe marginea im-
plicaţiilor preş. Rusiei în soluţionarea conflictului transnistrean] / Nicolae Negru //
Jurnal de Chişinău. – 2008. – 24 oct. – P. 6.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

179
5107. Praporşcic, Sergiu. Preşedintele Vladimir Voronin exclude soluţi-
onarea problemei transnistrene pe la spatele Uniunii Europene : [pe marginea lucr.
reuniunii Consiliului Afaceri Gen. şi Relaţii Externe al Uniunii Europene] / Sergiu
Praporşcic // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 17 oct. – P. 3.

5108. Wenge Graf Lambsdorff, Nikolaus von der. Ambasadorul
Nikolaus von der Wenge Graf Lambsdorff : "Prin reunificarea Germaniei s-a reuşit
unificarea Europei" : [interviu cu ambasadorul Germaniei în Rep. Moldova] / con-
semnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 3 oct. – P. 9.

5109. Дымарский, Виталий. Два берега у одной реки : [приднест-
ров. конфликт в междунар. контексте : перепеч. из "Рос. Газеты", 9 окт. 2008] /
Виталий Дымарский // Независимая Молдова. – 2008. – 10 окт. – Р. 5.

5110. Жумабаев, Амангельды. От Казахстана – 1990 до Казахстана
– 2030 : [интервью с Чрезв. и Полномоч. послом Респ. Казахстан в Украине и
Респ. Молдова А. Жумабаевым] / записала Светлана Савицки // Независимая
Молдова. – 2008. – 28 окт.

5111. Западинский, Роберт. Равнодушие на фоне "искреннего ин-
тереса" : [по поводу интереса Запада к Респ. Молдова] / Роберт Западинский //
Коммерсант plus. – 2008. – 3 окт. – Р. 3.

5112. Калак, Дмитрий. Болгария в единой Европе, но без нацио-
нальной идеи : [европ. интеграция Болгарии] / Дмитрий Калак // Экон. обозре-
ние. – 2008. – 17 окт. – Р. 44.

5113. Караваев, Александр. Послесловие к саммиту СНГ без пес-
симизма / Александр Караваев // Независимая Молдова. – 2008. – 16 окт. – Р.
5.

5114. Лавров, С. "Архитектура безопасности" в Европе не выдержа-
ла испытания временем : выступление министра иностр. дел России С. Лавро-
ва на 63-й сессии Генер. Ассамблеи ООН, Нью Йорк, 27 сент. 2008 года //
Коммерсант plus. – 2008. – 3 окт. – Р. 15.

5115. Лавров, С. В. "Истина должна быть установлена. И установ-
лена до конца" : из ответов на вопр. представителей СМИ министра иностр.
дел России С. В. Лаврова по итогам визита в Армению // Коммерсант plus. –
2008. – 10 окт. – Р. 15.

Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

180
5116. Лавров, С. В. Лицом к лицу с Америкой: между неконфронта-
цией и конвергенцией : [ст. министра иностр. дел России : перепеч. из журнала
"Профиль"] / С. В. Лавров // Коммерсант plus. – 2008. – 31 окт. – Р. 14.

5117. Медведев, Дмитрий. Дмитрий Медведев : "Россия открыта
для сотрудничества и намерена действовать ответственно и прагматично" :
[выступление президента России на конф. по миров. политике, 8 окт. 2008,
Париж] // Коммерсант plus. – 2008. – 24 окт. – Р. 14-15.

5118. Мижеи, Кальман. Кальман Мижеи : "Молдова страна, которая
заслуживает лучшей жизни" : [интервью со спец. представителем Европ. Сою-
за в Молдове] / записал Георгий Каюров // Коммерсант plus. – 2008. – 31 окт. –
Р. 8-9.

5119. Микко, Марианне. Марианне Микко : "Молдаване заслужива-
ют свободного въезда в Европу" : [интервью с пред. комис. Европ. Парламента
по Респ. Молдова] // Независимая Молдова. – 2008. – 9 окт.

5120. Никонов, Вячеслав. Война и мир : [по поводу отношений ме-
жду Россией и Грузией] / Вячеслав Никонов // Молд. ведомости. – 2008. – 15
окт.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova
5121. Bogatu, Petru. Cu Putin în Uniunea Europeană ? : [aspecte ale in-
tegrării europene] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 31 oct. – P. 7.

5122. Ciobanu, Vitalie. Schimbare şi imobilism : [rolul soc. civile în eva-
luarea procesului de integrare europeană : pe marginea lucr. conf. intern. "Bridging
Moldova – "Poduri către Moldova", 20-22 oct. 2008, Chişinău] / Vitalie Ciobanu //
Contrafort. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 3.

5123. Ciornei, Vsevolod. Graba şi rutina : [aspecte ale integrării euro-
pene a Rep. Moldova] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 3 oct. – P. 2.

5124. Cristal, Oleg. Moldova tot mai prezentă în UE / Oleg Cristal //
Moldova suverană. – 2008. – 21 oct.

5125. Filat, Vlad. Semnarea Convenţiei înseamnă respect pentru cetă-
ţeni : [pe marginea Convenţiei privind micul trafic la frontieră : din discursul lui V.
Filat, preş. PLDM, rostit în şedinţa plenară a legislativului din 16 oct.] // Timpul de
dimineaţă. – 2008. – 17 oct. – P. 4; Jurnal de Chişinău. – 2008. – 17 oct. – P. 8.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

181

5126. Forul Democrat al Românilor din Moldova. Declaraţia Forului
Democrat al Românilor din Moldova privind integrarea Republicii Moldova în Uni u-
nea Europeană : [din 1 oct. 2008] // Lit. şi arta. – 2008. – 16 oct. – P. 2.

5127. Stratan, Andrei. Andrei Stratan : Moldova mizează pe sprijinul
ONU în soluţionarea conflictului transnistrean : discursul ministrului Afacerilor Exter-
ne şi Integrării Europene al Rep. Moldova în cadrul sesiunii a 63-a a Adunării Gen. a
ONU (New York, 29 sept. 2008) // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 3 oct. – P.
2.

5128. Stratan, Andrei. Moldova şi-a expus viziunea privind reglementa-
rea transnistreană : [pe marginea alocuţiunii vicepremierului A. Stratan în cadrul
celei de-a 63-a sesiune a Adunării Gen. a ONU, New-York, 29 sept. 2008] consem-
nare : Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 1 oct.

5129. Tănase, Constantin. Chişinău-Bucureşti : fără surprize : [pe mar-
ginea vizitei de lucru a prim-ministrului Rep. Moldova la Bucureşti, oct. 2008] / Con-
stantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 23 oct. – P. 6.

5130. Воронин, Владимир. Президент Молдовы Владимир Воронин
: "Я готов ехать в Тирасполь" : [об урегулировании приднестров. кризиса
:интервью президента Респ. Молдова газ. "Известия"] / записал Владимир
Бабкин // Независимая Молдова. – 2008. – 14 окт. – Р. 1.

5131. Осталеп, Валерий. Валерий Осталеп : "Наша финальная
цель – вступление в Евросоюз. И мы ее добиваемся" : [аспекты отношений
между Респ. Молдова и Европ. Союзом : интервью с зам. министра иностр.
дел и европ. интеграции Респ. Молдова] / записала Юлия Семенова (Юдович)
// Независимая Молдова. – 2008. – 1 окт. – Р. 2.

5132. Северин, Ирина. Европейская интеграция Молдовы : два в
одном : [приднестров. конфликт в междунар. контексте] / Ирина Северин //
Analytique Moldpresa. – 2008. – 11 окт. – Р. 6.

5133. Сорочану, Тудор. Звенья одной цепи, или О приднестровском
урегулировании в контексте европейской интеграции Республики Молдова /
Тудор Сорочану // Независимая Молдова. – 2008. – 15 окт. – Р. 1.

Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

182
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne
5134. Cristal, Oleg. Parlamentul Ucrainei : termen de garanţie – 1 an /
Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 10 oct. – P. 1, 5.

5135. Greceanâi, Zinaida. "Nu vom permite nici o abatere de la linia sta-
bilităţii" : [pe marginea conf. de presă a prim-ministrului Rep. Moldova privind activi-
tatea Guvernului în ultimele trei luni] / Zinaida Greceanâi // Comunistul. – 2008. – 3
oct. – P. 2, 4; Коммунист. – 2008. – 3 окт. – Р. 3.

5136. Greceanâi, Zinaida. Zinaida Greceanâi : “Noi nu putem să con-
sumăm mai mult decât producem şi acest credo este sfânt pentru echipa pe care o
conduc" : [pe marginea conf. de presă a prim-ministrului Rep. Moldova privind activi-
tatea noului Cabinet de Miniştri pentru 6 luni] // Moldova suverană. – 2008. – 1 oct.

5137. Ильина, Ксения. Привал на половине пути : [об итогах дея-
тельности правительства Респ. Молдова за перв. полугодие 2008-го г. : по
материалам пресс-конф. премьер-министра Зинаиды Гречаной] / Ксения Иль-
ина // Кишин. обозреватель. – 2008. – 2 окт. – Р. 3.

5138. Ройтбурд, Елена. Задача – стабильность общества : [об ито-
гах деятельности правительства Респ. Молдова за перв. полугодие 2008-го г. :
по материалам пресс-конф. премьер-министра Зинаиды Гречаной] / Елена
Ройтбурд // Кишин. новости. – 2008. – 3 окт. – Р. 2.

329 Partide şi mişcări politice
5139. Григорчук, Павел. Европейский социальный форум 2008 : [по
материалам 5-го Европ. соц. форума, 17-21 сент. 2008, Мальме, Швеция] /
Павел Григорчук // Коммунист. – 2008. – 17 окт. – Р. 2.

329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
5140. Membrii "Noii Generaţii" a PPCD, îngrijoraţi de situaţia social-
economică a tinerilor din Moldova : [materiale prez. în cadrul Conf. naţ., 28 sept.
2008] / consemnare : Victor Tănase // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 3 oct.
– P. 4. – Cuprins : "În Noua Generaţie sunt cei mai viguroşi tineri care se implică în
viaţa social-economică şi politică a ţării" / Victor Ciobanu; "Noua Generaţie a fost
cea mai tăioasă şi cea mai elegantă replică dată de PPCD detractorilor şi nepriete-
nilor" / Ştefan Secăreanu; Viitorul Republicii Moldova depinde de voi" / Norbert
Neuhaus; "Tinerii creştin-democraţi au demonstrat că pot face lucruri de valoare" /
Nina Ungureanu; "În PPCD, niciodată nu a existat antagonismul dintre generaţii " /
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

183
Monica Babuc; "Tinerii basarabeni din România mereu au fost alături de PPCD" /
Sergiu Răcilă.

5141. Neguţă, Andrei. Să mergem mai departe, să facem mai mult : [15
ani de la crearea PCRM : interviu cu A. Neguţă, reprezentant permanent al Rep.
Moldova pe lângă Consiliul Europei] / confirmare : Ludmila Borisova // Comunistul. –
2008. – 3 oct. – P. 9-10; Коммунист. – 2008. – 3 окт. – Р. 6.

5142. Tarlev, Vasile. Teze din cuvântarea d-lui Vasile Tarlev la Congre-
sul IV extraordinar al Uniunii Centriste din Moldova, 27 sept. 2008 // Centrum. –
2008. – Oct. – Idem şi în lb. rusă.

5143. Tarlev, Vasile. Zece întrebări pentru Vasile Tarlev, liderul Uniunii
Centriste din Moldova // Centrum. – 2008. – Oct. – Idem şi în lb. rusă.

5144. Uniunea Centristă din Moldova. Cine suntem şi care sunt scopu-
rile noastre? // Centrum. – 2008. – Oct. – Idem şi în lb. rusă.

5145. Voronin, Vladimir. Raportul Preşedintelui PCRM, Vladimir
Voronin, la adunarea festivă consacrată aniversării a 15-a a PCRM // Comunistul. –
2008. – 31 oct. – P. 2-6; Коммунист. – 2008. – 31 окт. – Р. 2, 4-7, 10-11.

5146. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin : "Unica alternativă a guver-
nării PCRM poate deveni doar reîntoarcerea ţării la ruinare, la mizerie, la dezmăţ, la
izolare de comunitatea mondială" : [pe marginea rap. preş. PCRM la Plenara a 3-a a
CC al PCRM, 4 oct. 2008] / consemnare : Alexandr Isaev // Comunistul. – 2008. –
17 oct. – P. 3-4.

5147. Вискалов, Александр. Анна Ткач, лидер партии "Единая
Молдова" :"Мы полны решимости бороться за мандат доверия нашего народа"
: [по материалам 3-го съезда партии "Единая Молдова", 25 окт. 2008, Кишинэу]
/ Александр Вискалов // Коммерсант plus. – 2008. – 31 окт. – Р. 5.

5148. Сорочану, Тудор. Прошлое – это наша жизнь : штрихи к 15-
летию Партии коммунистов Респ. Молдова / Тудор Сорочану // Независимая
Молдова. – 2008. – 24 окт. – Р. 3.

5149. Тарлев, Василе. Василе Тарлев : Мы предлагаем вместе
строить будущее нашей страны : [интервью с пред. Центрист. Союза Молдовы]
// Коммерсант plus. – 2008. – 24 окт. – Р. 8-9.

Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

184
5150. Тарлев, Василе. Тарлев не собирается бороться с президен-
том Ворониным : [интервью с пред. партии Центрист. Союз Молдовы В. Тар-
левым] / записал Сергей Ефремов // Экон. обозрение. – 2008. – 17 окт. – Р. 16.

5151. Ткач, Анна. "Молдова нуждается в свежем политическом ды-
хании" : из доклада пред. партии "Единая Молдова" А. Ткач на 3-м съезде пар-
тии // Молд. ведомости. – 2008. – 29 окт.

5152. Филат, Влад. Закат ПКРМ начнется на севере : [интервью ли-
дера ЛДПМ В. Филат агентству "Дека-пресс", Бэлць] // Коммерсант plus. – 2008.
– 3 окт. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 5031)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
5153. Устиян, Иван. Иван Устиян : "Политэкономия – это и есть го-
сударственное мышление" : [интервью с экономистом] / записала Александра
Юнко // Независимая Молдова. – 2008. – 24 окт. – Р. 7.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
5154. Declaraţie a Fracţiunii parlamentare a PCRM privind politica sala-
rială în sectorul real al economiei, adusă la cunoştinţa deputaţilor de Larisa Zimin,
deputat din partea PCRM // Comunistul. – 2008. – 10 oct. – P. 3; Коммунист. –
2008. – 17 окт. – Р. 7.

5155. Mămăligă, Vasile. Lucrăm cu îndrăzneală, mâncăm cu socoteală :
[pe marginea organizării muncii decente în agricultură : interviu cu V. Mămăligă,
vicepreş. Federaţiei Naţ. a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie "Agroindsind"] /
consemnare : Victor Pavliuc // Vocea poporului. – 2008. – 3 oct. – P. 4; Голос
народа. – 2008. – 3 окт. – Р. 4.

5156. Ocuparea forţei de muncă: realităţi şi prognoze : (analize şi esti-
mări ale experţilor IDIS "Viitorul") // Vocea poporului. – 2008. – 31 oct. – P. 7; Голос
народа. – 2008. – 31 окт. – Р. 7.

5157. Preguza, Ion. Munca decentă : reglementări naţionale şi internaţi-
onale / Ion Preguza // Vocea poporului. – 2008. – 3 oct. – P. 7; Голос народа. –
2008. – 3 окт. – Р. 7. +349.2

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

185
5158. Доклад "Мир труда в 2008 году": неравенство доходов в мире
огромное и продолжает расти : [по поводу исслед. Междунар. орг. труда] //
Экон. обозрение. – 2008. – 24 окт. – Р. 49.

5159. Коваленко, Ирина. Прогнозы рынка труда : [о молд.-швед.
проекте "Оказание поддержки государственным службам занятости в Молдо-
ве"] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2008. – 31 окт. – Р. 49.

5160. Коваленко, Ирина. Прожиточный минимум или уровень нуж-
даемости ? : [по поводу Всемир. дня действий за достойный труд] / Ирина Ко-
валенко // Экон. обозрение. – 2008. – 10 окт. – Р. 16.

5161. Саинчук, Сергей. Сергей Саинчук :"Зарплата в 300 долларов
– не миф, а реальность" : [интервью с зам. министра экономики и торговли] /
записала Марина Цуркан // Коммунист. – 2008. – 17 окт. – Р. 3.

331.105.44 Sindicate
5162. Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova. Declaraţia
Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova în legătură cu Ziua mondială a
acţiunilor pentru o muncă decentă : [din 7 oct. 2008] // Vocea poporului. – 2008. –
10 oct. – P.1; Голос народа. – 2008. – 10 окт. – Р. 1.

5163. Daniliuc, Olga. Cărăruşa spre inima fiecărui membru de sindicat :
[interviu cu O. Daniliuc, preş. com. sindical de la Dir. Municipală Telecomunicaţii,
Chişinău] / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2008. – 24 oct. – P. 5;
Голос народа. – 2008. – 24 окт. – Р. 5.

5164. Gridina, Tamara. "Plasat pe orbita europeană, colectivul nostru se
simte bine" : interviu cu T. Gridina, preş. com. sindical de la Într. Mixtă "STAG" SA /
consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2008. – 3 oct. – P. 5; Голос
народа. – 2008. – 3 окт. – Р. 5.

5165. Pavliuc, Victor. Organizaţia primară – temelia mişcării sindicale :
[pe marginea implementării progr.-pilot în raionul Anenii Noi] / Victor Pavliuc // Vo-
cea poporului. – 2008. – 24 oct. – P. 4; Голос народа. – 2008. – 24 окт. – Р. 4.

5166. Petcu, Marius. Să ne ţinem de neamuri : din alocuţiunea rostită de
preş. CNSLR-Frăţia la ceremonia de semnare a Acordului de colaborare şi partene-
riat între Confederaţia Naţ. a Sindicatelor din Moldova şi Confederaţia Naţ. a Sindi-
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

186
catelor Libere din România – Frăţia / Marius Petcu // Vocea poporului. – 2008. – 10
oct. – P. 4; Голос народа. – 2008. – 10 окт. – Р. 4.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de
locuinţe
5167. Сафонов, Олег. Молдове ипотечный кризис не грозит / Олег
Сафонов // Молд. ведомости. – 2008. – 17 окт. – Р. 3.

5168. Тэрэбуркэ, Дмитрий. Дмитрий Тэрэбуркэ : "Рынок недвижи-
мости, хоть и предоставлен самому себе, все-таки зависит от верхов" : [интер-
вью с дир. риэлтерской компании Gofma Consulting] / записала Татьяна Шикир-
лийская // Analytique Moldpresa. – 2008. – 18 окт. – Р. 8, 17.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
5169. Babără, Ion. Lider se poate considera acel conducător în care
oamenii au încredere deplină : [interviu cu I. Babără, dir. al SRL "Valea Sofiei"] /
consemnare : Nicolae Usturoi // Moldova suverană. – 2008. – 3 oct.

5170. Стурза, Ион. Социальная ответственность на фоне кризиса :
[по поводу лекции на тему "Частный бизнес и социальная ответственность" в
Экон. акад. Молдовы зам. генер. дир. междунар. компании Rompetrol Group И.
Стурзы] / записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2008. – 24 окт. – Р.
17.

336 Finanţe
5171. Bahnaru, Vasile. Un dicţionar de excepţie : [pe marginea "Dicţio-
narului economic financiar-bancar englez-român" de Mihai Patraş şi Corina Patraş,
Chişinău, ed. Arc şi ed. Gunivas, 2008] / Vasile Bahnaru // Lit. şi arta. – 2008. – 2
oct. – P. 5.

5172. Este imună la criza financiară Republica Moldova? : coment. eco-
nomic Info-Prim Neo // Capitala. – 2008. – 29 oct. – P. 4; Столица=Capitala. –
2008. – 29 окт. – Р. 4.

5173. Filat, Vlad. Discursul deputatului Vlad Filat, preşedintele PLDM, în
şedinţa plenară a Legislativului din 30 octombrie : [pe marginea proiectului bugetului
de stat 2009] // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 31 oct. – P. 8.

5174. Hadârcă, Sorin. Leul moldovenesc – o senzaţie "răsuflată" ? / So-
rin Hadârcă // Eco. – 2008. – 1 oct. – P. 4-5.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

187

5175. Ioniţă, Veaceslav. Crahul financiar ca un bilanţ al "epocii PCRM" :
[interviu cu V. Ioniţă, expert al IDIS "Viitorul"] / consemnare : Andrei Matuşenco //
Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 3 oct. – P.3, 8; Альянс Moldova Noastră. –
2008. – 3 окт. – P. 3, 8.

5176. Ioniţă, Veaceslav. Duşmanul nostru numărul unu nu este criza fi-
nanciară, dar panica : interviu Info-Prim Neo cu expertul economic V. Ioniţă // Eco. –
2008. – 29 oct. – P. 8.

5177. Ioniţă, Veaceslav. Leul nostru-i cel mai tare ? / Veaceslav Ioniţă //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 29 oct. – P. 5.

5178. Myard, Jean-Francois. Jean-Francois Myard : "Mobiasbancă" nu
se opreşte la actualele rezultate – dezvoltarea va fi continuă : [interviu cu preş.
Mobiasbancă] // Eco. – 2008. – 29 oct. – P. 5.

5179. Popa, Dan. Scurtă privire asupra băncilor europene / Dan Popa //
Eco. – 2008. – 1 oct. – P. 9.

5180. Proiectul bugetului de stat pe 2009 este unul clientelar şi străin de
priorităţile de dezvoltare a ţării : declaraţie de poziţie a AMN faţă de proiectul Buge-
tului de stat pe 2009 // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 31 oct. – P. 2.

5181. Raţă, Mariana. Bugetul 2009 – electoral şi poliţienesc / Mariana
Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 31 oct. – P. 5.

5182. Republica Moldova – o ţară de succes : proiectul Bugetului de
stat pe anul 2009 : punctul de vedere al Fracţiunii PPCD, 30 oct. 2008 // Flux euro-
pean : ed. de vineri. – 2008. – 31 oct. – P. 3, 8.

5183. Şarova, Natalia. Cum să plătiţi mai puţin pentru necesităţile cotidi-
ene : interviu cu N. Şarova, şefa secţiei Dezvoltare Business la Victoriabank // Flux
continuu : ed. de vineri. – 2008. – 3 oct. – P. 5.

5184. Şarova, Natalia. "Victoriabank" vă invită la VictoriaShopping : [in-
terviu cu N. Şarova, dir. adjunct, Dir. Analiză şi Dezvoltare a "Victoriabank"] // Tim-
pul de dimineaţă. – 2008. – 3 oct. – P. 5.

Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

188
5185. Tofan, Victoria. Mobiasbancă oferă siguranţă şi stabilitate : [inter-
viu cu V. Tofan, şefa Dep. Trezorerie a "Mobiasbancă"] // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 31 oct. – P. 15.

5186. Гуриев, Сергей. Русские идут – с наличными :[об инвестициях
рос. правительства] / Сергей Гуриев, Олег Цывинский // Экон. обозрение. –
2008. – 17 окт. – Р. 42.

5187. Мунтяну, Александр. Александр Мунтяну: "Молдове удастся
избежать крупных финансовых потрясений" : [интервью с упр. дир. По прямым
инвестициям "Dragon Asset Management"] / записала Татьяна Смешная // Экон.
обозрение. – 2008. – 3 окт. – Р. 18.

5188. Рогофф, Кеннет. Мнимый выход из кризиса : [по поводу фин.
кризиса в США : ст. проф. экономики и обществ. порядка в Гарвард. ун-те] /
Кеннет Рогофф // Экон. обозрение. – 2008. – 3 окт. – Р. 46.

5189. Сапир, Жак. Финансовая буря над Россией ? : [ст. вед. науч.
сотрудника Высш. шк. соц. наук] / Жак Сапир // Кишин. обозреватель. – 2008. –
2 окт. – Р. 14.

5190. Такий, Александр. Банкиры говорили о миграции и единой
мировой валюте : [по материалам 6-й Кишин. межбанков. конф., 22-24 окт.
2008] / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2008. – 31 окт. – Р. 4.

5191. Такий, Александр. В Молдове все спокойно : [отражение ми-
ров. фин. кризиса на фин.-банков. сферу Молдовы] / Александр Такий // Экон.
обозрение. – 2008. – 24 окт. – Р. 4.

5192. Такий, Александр. Несокрушимая стабильность : [по поводу
состояния фин.-банков. сектора Молдовы] / Александр Такий // Экон. обозре-
ние. – 2008. – 10 окт. – Р. 4.

5193. Такий, Александр. Обратный ход :[пробл. роста инфляции в
Респ. Молдова] / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2008. – 3 окт. – Р. 4.

5194. Такий, Александр. Учесть горький опыт соседей : [пробл.
фин. рынка Молдовы] / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2008. – 17 окт. –
Р. 4.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

189
5195. Талмач, Леонид. Леонид Талмач : "Финансовая ситуация под
контролем" : [по поводу заявления президента Нац. Банка Молдовы в рамках
"кругл. стола" "Банковская система Молдовы и мировой финансовый кризис"] //
Независимая Молдова. – 2008. – 23 окт.

5196. Талмач, Леонид. Леонид Талмач : Не держите яйца в одной
корзине" : [по материалам встречи главы Нац. Банка Молдовы с
журналистами] / записал Лев Горохов // Молд. ведомости. – 2008. – 24 окт. – Р.
3.

5197. Уткин, Анатолий. Анатолий Уткин : "Американцы большие
деньги вложили в то, чего не заработали" : [о фин. кризисе в США : интервью
телеканалу "Вести" дир. Центра междунар. исллед. Ин-та США и Канады] //
Analytiqie Moldpresa. – 2008. – 4 окт. – Р. 21.

5198. Шикирлийская, Марина. Бланки строгой отчетности / Марина
Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2008. – 31 окт. – Р. 7.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-
nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
5199. Балахнова, Вера. Финансовый армагедон : [о миров. фин.
кризисе] / Вера Балахнова // Коммунист. – 2008. – 17 окт. – Р. 6-7.

5200. Додон, Игорь. Ложка меда в бочке дегтя : [пробл. миров. фин.
кризиса : интервью с министром экономики и торговли Респ. Молдова И.
Додон] / записала Ксения Ильина // Кишин. обозреватель. – 2008. – 9 окт. – Р.
5.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
5201. Braghiş, Dumitru. Dumitru Braghiş : "Pentru a minimaliza efectele
crizei, trebuie să optăm pentru modelul de economie social orientată" : [interviu cu
deputatul în Parlament] // Săptămîna. – 2008. – 24 oct. – P. 14.

5202. Braghiş, Dumitru. Privatizarea celor mai mari întreprinderi ale
Moldovei trebuie amânată : (declaraţia în Parlament a lui D. Braghiş, preş. al Part i-
dului Social Democrat, 23 oct. 2008) // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 24 oct. – P.
8.

5203. Braghiş, Dumitru. Statul trebuie să-şi asume responsabilitatea şi
să joace un rol mai activ în dezvoltarea economiei : declaraţie în Parlament a lui D.
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

190
Braghiş, preş. al Partidului Social Democrat, 23 oct. 2008 // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 24 oct. – P.15.

5204. Gotişan, Iurie. Dinamica economiei : adevăr sau provocare / Iurie
Gotişan // Eco. – 2008. – 8 oct. – P. 4.

5205. Greceanâi, Zinaida. Zinaida Greceanâi : "Până la sfârşitul anului,
investiţiile în economia Moldovei vor atinge suma de două miliarde de dolari" : [in-
terviu cu prim-ministrul Rep. Moldova] // Comunistul. – 2008. – 17 oct. – P. 2-3;
Коммунист. – 2008. – 10 окт. – Р. 2-3; Коммунист. – 2008. – 10 окт. – P. 2-3.

5206. Monitorul economic – ultimele evoluţii din economia naţională :
analiză trim. a Centrului de Politici Economice a IDIS "Viitorul" // Eco. – 2008. – 22
oct. – P. 10-11.

5207. Брагиш, Думитру. Приватизацию крупнейших предприятий
Молдовы необходимо приостановить ! : парламент. заявление Д. Брагиша,
пред. Соц.-демократ. Партии, депутата парламента // Коммерсант plus. – 2008.
– 24 окт. – Р. 5; Молд. ведомости. – 2008. – 24 окт. – Р. 2; Экон. обозрение. –
2008. – 24 окт. – Р. 16.

5208. Бырлэдяну, Руслан. Руслан Бырлэдяну : Социальная эконо-
мика приходит на смену либеральным догмам : [пробл. экон. среды Респ.
Молдова : интервью с пред. совета компании "Locuinţe pentru toţi"] // Экон. обо-
зрение. – 2008. – 31 окт. – Р. 17.

5209. Воронин, Владимир. Из выступления президента РМ Влади-
мира Воронина по случаю дня экономиста, 26 сентября 2008 г. // Экон. обозре-
ние. – 2008. – 3 окт. – Р. 17.

5210. Могоряну, Николае. Энергетическая эффективность – форма
инвестирования в энергетический сектор / Николае Могоряну // Экон. обозре-
ние. – 2008. – 10 окт. – Р. 40.

5211. Мокряк, Владимир. Снова о воде, или Борьба с должниками
продолжается … : [интервью с дир. отд. клиентов предприятия "Апэ-Канал" В.
Мокряк] / записала Ольга Власова // Новое время. – 2008. – 24 окт. – Р. 5.

5212. Тимуш, А. Интеграция рыночных и государственных механиз-
мов : старые формы в новом осмыслении / А. Тимуш // Независимая Молдова.
– 2008. – 8 окт.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

191

338.48 Turism. Economia turismului
5213. Марченко, Ольга. Бизнес без конкуренции : [пробл. турист.
бизнеса] / Ольга Марченко // Кишин. обозреватель. – 2008. – 2 окт. – Р. 8.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
5214. Кропанцева, Татьяна. "Болезни роста" молдавского рынка
роскоши / Татьяна Кропанцева // Экон. обозрение. – 2008. – 31 окт. – Р. 18.

5215. Маценко, Ирина. Плюсы и минусы дисконтного проекта / Ири-
на Маценко // Экон. обозрение. – 2008. – 24 окт. – Р. 24.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ inetrnaţional
5216. Открытое обращение Союза Импортеров РМ к премьер-
министру РМ Зинаиде Гречаной // Экон. обозрение. – 2008. – 3 окт. – Р. 41. –
Подписано: Ольга Бузаджи.

5217. Пушкуцэ, Сергей. На таможне не все спокойно : [по материа-
лам пресс-конф. дир. Центра по борьбе с экон. преступлениями и коррупцией
С. Пушкуцэ] / записала Анна Янчева // Независимая Молдова. – 2008. – 21 окт.

339.7 Finanţe internaţionale
5218. Lang, John. Trei experţi britanici explică impactul crizei bancare
globale : [interviu cu J. Lang, dir. al Tower Hill Associates Limited din Londra, Ed
Bowsher, expert financiar şi Sean O’Grady, ed. economic] // Eco. – 2008. – 8 oct. –
P. 10-11.

5219. Джеймс, Гарольд. Искусство финансов : [ст. проф. истории и
междунар. отношений в шк. Вудро Вильсона в Принстон. ун-те] / Гарольд
Джеймс // Экон. обозрение. – 2008. – 10 окт. – Р. 42.

5220. Зеллик, Роберт Б. "Модернизация многосторонних механиз-
мов и рынков" : [ст. президента Группы орг. Всемир. банка] / Роберт Б. Зеллик
// Экон. обозрение. – 2008. – 24 окт. – Р. 20.

5221. Палли, Томас. Сокращения – сейчас, сбережения – позже : [о
глоб. фин. кризисе : ст. гл. экономиста комис. по анализу отношений в обл.
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

192
экономики и безопасности] / Томас Пали // Экон. обозрение. – 2008. – 17 окт. –
Р. 42.

5222. Торрес, Гектор Р. Спящий пожарник : [об использовании ре-
сурсов Междунар. Валют. Фонда : ст. альтернатив. исполн. дир. МВФ] / Гектор
Р. Торрес // Экон. обозрение. – 2008. – 3 окт. – Р. 46.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie
mondială
5223. Fişer, Anatol. John Beyer : "Visul meu este ca peste doi ani să
stau în Marea Britanie şi să servesc la dejun omletă moldovenească" : [pe marginea
materialelor Forumului Naţ. "Exportul Preferenţial : oportunităţi de afaceri cu ţările
UE", 1-2 oct., Chişinău] / Anatol Fişer // Moldova suverană. – 2008. – 3 oct.

5224. Fişer, Anatol. Timp de două zile, în Moldova a fost pusă la cale
economia Europei : [pe marginea lucr. celui de-al 11-lea Forum Economic al ţărilor
membre ale Iniţiativei Central Europene, 8-9 oct. 2008, Chişinău] / Anatol Fişer //
Moldova suverană. – 2008. – 10 oct. – P. 2.

5225. Альмуния, Хоакин. "Нужно быть реалистами" : [интервью Ев-
рокомиссара по вопр. экономики и финансам Х. Альмуния инф. агентству Ев-
роньюс] // Analytique Moldpresa. – 2008. – 18 окт. – Р. 6.

5226. Гузенбауэр, Альфред. "Ла Страда" на Уолл-стрит : [ст. фе-
дер. канцлера Австрии] / Альфред Гузенбауэр // Экон. обозрение. – 2008. – 10
окт. – Р. 42.

5227. Додон, Игорь. Игорь Додон : "Благодаря экономическим фо-
румам Молдовы посещают сотни иностранных инвесторов : [по поводу 11-го
Саммита экон. форума Центр.-Европ. Инициативы, 8-9 окт. 2008, Кишинэу :
интервью с министром экономики и торговли Респ. Молдова] // Независимая
Молдова. – 2008. – 3 окт. – Р. 7.

5228. Калак, Дмитрий. ЕС сблизил Молдову с Румынией : [o торго-
во-экон. сотрудничеству] / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2008. – 24 окт. –
Р. 8.

5229. Калак, Дмитрий. Российские инвестиции на условиях аутсор-
синга : [по поводу молдо-рос. внешнеэкон. связях] / Дмитрий Калак // Экон.
обозрение. – 2008. – 31 окт. – Р. 8.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

193

5230. Калак, Дмитрий. Форум Центрально-Европейской Инициати-
вы : издержки формата : [по материалам 9-го экон. форума, 8-9 окт. 2008] /
Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2008. – 10 окт. – Р. 8.

5231. Кркошка, Либор. Либор Кркошка : "Экономический форум
ЦЕИ в Кишиневе соберет более шести сотен персон высокого статуса – биз-
несменов и политиков" : [по поводу проведения в Кишинэу 9-го Экон. форума
стран Центр. Европ. Инициативы, окт. 2008 : интервью руководителя офиса
Европ. Банка Реконструкции и Развития в Кишинэу] // Экон. обозрение. – 2008.
– 3 окт. – Р. 47.

5232. Никонов, Вячеслав. Вячеслав Никонов : Глобальный кризис:
риски взаимозависимости // Коммерсант plus. – 2008. – 24 окт. – Р. 15.

5233. Сакс, Джеффри Д. Подъем, спад и выход из кризиса в миро-
вой экономике : [ст. проф. экономики и дир. Ин-та земли при Колумб. ун-те] /
Джеффри Д. Сакс // Экон. обозрение. – 2008. – 31 окт. – Р. 28.

5234. Шикирилйская, Татьяна. Игорь Додон : "Некоторые крупные
инвестиционные проекты могут быть приостановлены" : [по материалам 11-го
Экон. форума стран-участниц Орг. Центрально-Европейской Инициативы] /
Татьяна Шикирлийская // Analytique Moldpresa. – 2008. – 11 окт. – Р. 5.

5235. Янчева, Анна. Амбициозные планы : [по поводу 11-го Экон.
саммита стран-членов Центрально-Европ. Инициативы, 8-9 окт. 2008,
Кишинэу] / Анна Янчева // Независимая Молдова. – 2008. – 10 окт. – Р. 3.

5236. Янчева, Анна. Реальные перспективы для Молдовы : [по ма-
териалам 11-го Экон. саммита стран-членов Центрально-Европ. Инициативы,
8-9 окт. 2008, Кишинэу] / Анна Янчева // Независимая Молдова. – 2008. – 9 окт.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
(Vezi Nr 5314)

340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
341 Drept internaţional
5237. Imbert, Pierre. 1-2. Memorie, Europa, Drepturile Omului / Pierre
Imbert // Săptămîna. – 2008. – 24, 31 oct. – P. 3.

Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

194
5238. Поалелунжь, Михаил. Михаил Поалелунжь: "Адвокаты впра-
ве зарабатывать на судебных ошибках" : [интервью с судьей Европ. суда по
правам человека] / записал А. М. // Экон. обозрение. – 2008. – 31 окт. – Р. 42.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
5239. [Mesaje de felicitare cu prilejul Zilei Juristului] // Dreptul. – 2008. –
17 oct. – P. 3. – Cuprins : Mesajul Ministrului Justiţiei al Republicii Moldova cu prile-
jul Zilei Juristului / Vitalie Pîrlog; Mesajul Procurorului General al Republicii Moldova
cu prilejul Zilei Juristului / Valeriu Gurbulea; Mesaj de Ziua Juristului / Dumitru Pul-
bere; Mesaj de felicitare / Ion Muruianu.

5240. Avornic, Gheorghe. "Justiţia este adevăr în acţiune" : [19 oct. –
Ziua Juristului : art. preş. Consiliului de Administraţie al Uniunii Juriştilor din Moldo-
va] / Gheorghe Avornic // Dreptul. – 2008. – 17 oct. – P. 1.

5241. Burea, Irina. Juriştii la straja demnităţii umane : [pe marginea lucr.
conf. intern. "Rolul juristului în apărarea Drepturilor Omului", 17-18 oct. 2008, Chişi-
nău] / Irina Burea // Dreptul. – 2008. – 24 oct. – P. 3.

5242. Burea, Irina. Recomandări privind politica antidiscriminare : [pe
marginea proiectului de lege cu privire la prevenirea şi combaterea di scriminării în
soc.] / Irina Burea // Dreptul. – 2008. – 10 oct. – P. 5.

5243. Ciobanu, Stelina. Accesul la informaţie s-a îmbunătăţit : [pe mar-
ginea evaluării trim. de către Centrul "Acces-Info" a situaţiei privind accesul la inf.
oficială] / Stelina Ciobanu // Dreptul. – 2008. – 17 oct. – P. 4.

5244. Dreptul cetăţenilor la serviciul civil (de alternativă) // Dreptul. –
2008. – 10 oct. – P. 6.

5245. Gulca, Lilia. Legea şi petiţiile cetăţenilor : [pe marginea legii "Cu
privire la petiţionare nr. 190" din 19 iul. 1994] / Lilia Gulca // Ziarul de gardă. – 2008.
– 2 oct. – P. 6.

5246. Rotaru, Ala. "Dorim ca într-o zi să putem afirma : Drepturile copii-
lor în RM sunt respectate. Toţi copiii au familii în care sunt iubiţi, frecventează şcoa-
la, sunt încadraţi în diverse activităţi care îi ajută să-şi petreacă timpul în mod util" :
[interviu cu A. Rotaru, participantă la Şedinţa Com. pentru Drepturile Copilului de la
Geneva] / consemnare : Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. – 2008. – 23 oct. – P. 8.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

195
5247. Susarenco, Gheorghe. Gheorghe Susarenco : "Şeful statului a
uzurpat puterea parlamentului, sfidând Constituţia" : [declaraţie despre situaţia în
organele de drept şi de justiţie din Rep. Moldova în şedinţa plenară a Parlamentului,
23 oct. 2008] // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 24 oct. – P. 6.

5248. Шаповалов, Борис. Толерантность в языковом режиме – за-
лог межнационального согласия / Борис Шаповалов // Независимая Молдова.
– 2008. – 31 окт. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 5280)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
5249. Cârnaţ, Teodor. Raport cu privire la încălcările drepturilor omului
stabilite din analiza cantitativă şi calitativă a petiţiilor parvenite de la persoanele
private de libertate din IP-13 / Teodor Cârnaţ // Dreptul. – 2008. – 10 oct. – P. 4.

5250. Ciobanu, Stelina. Numărul infracţiunilor înregistrate în Republica
Moldova este în creştere / Stelina Ciobanu // Dreptul. – 2008. – 24 oct. – P. 4.

5251. Dumbravă, Laura. CCCEC luptă cu corupţia : [pe marginea activi-
tăţii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei în anul 2008] /
Laura Dumbravă // Dreptul. – 2008. – 31 oct. – P. 4.

5252. Modul de examinare şi prezentare pentru liberarea de la execut a-
rea pedepsei a condamnaţilor grav bolnavi // Dreptul. – 2008. – 31 oct. – P. 6.

5253. Obreja, Efim. Despre cumetrism, nănăşism şi mărimea donaţiilor
care pot fi făcute partidelor politice : [interviu cu E. Obreja, expert la "Transparency
International-Moldova"] / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2008. –
10 oct. – P. 5; Голос народа. – 2008. – 10 окт. – Р. 5.

5254. Pîrlog, Vitalie. Codul penal se umanizează : interviu cu ministrul
Justiţiei V. Pîrlog // Moldova suverană. – 2008. – 24 oct.

5255. Пырлог, Виталие. В Молдове сокращается количество осуж-
денных : [интервью министра юстиции В. Пырлог агентству "Инфотаг"] / запи-
сал Игорь Волницкий // Кишин. обозреватель. – 2008. – 30 окт. – Р. 16.
(Vezi de asemenea Nr 5260)

Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

196
347 Drept civil
347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
5256. Республика Молдова. Парламент. О порядке ввоза в Рес-
публику Молдова и вывоза с ее территории имущества физическими лицами :
закон nr. 1569-XV от 20 дек. 2002 г., с учетом послед. изм. и доп. по состоянию
на 4 июля 2008 г. // Экон. обозрение. – 2008. – 17 окт. – Р. 48-49.

347.5 Drepturi şi obligaţii în afara contractelor
5257. Aspecte legale referitoare la taxa şi cheltuielile pentru efectuarea
actelor de executare // Dreptul. – 2008. – 17 oct. – P. 6.

347.7 Drept comercial
5258. Chiroşca, Dorian. Capitalul intelectual este o sursă reală de îm-
bogăţire : interviu cu D. Chiroşca, dir. gen. AGEPI / consemnare : Anatol Fişer //
Moldova suverană. – 2008. – 17 oct.

5259. Ţîgănaş, Ion. Pirateria – veriga slabă a drepturilor de autor : [art.
dir. adjunct al Dep. Drept de Autor şi Drepturi Conexe, AGEPI] / Ion Ţigănaş // Vo-
cea poporului. – 2008. – 10 oct. – P. 6; Голос народа. – 2008. – 10 окт. – Р. 6.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
5260. Balaban, Valeriu. Oamenii dau mită din disperare : [pe marginea
Progr. "Provocările Mileniului" : interviu cu V. Balaban, consilier prezidenţial în pro-
bleme de finanţare externă] // Ziarul de gardă. – 2008. – 16 oct. – P. 5.

5261. Gurbulea, Valeriu. Mesajul Procurorului General al Republicii
Moldova cu prilejul Zilei Juristului – 19 octombrie 2008 / Valeriu Gurbulea // Moldova
suverană. – 2008. – 17 oct.

5262. Pîrlog, Vitalie. Mesajul Ministrului Justiţiei al Republicii Moldova
cu prilejul Zilei Juristului / Vitalie Pîrlog // Moldova suverană. – 2008. – 17 oct.

5263. Базаоки, Андрей. Тщательно и беспристрастно :[интервью с
част. нотариусом А. Базаоки] / подготовила Елена Литовцева // Кишин. ново-
сти. – 2008. – 17 окт. – Р. 3.

5264. Ботнарь, Валерий. Мои права страна бережет : [интервью с
зам. генер. прокурора Респ. Молдова В. Ботнарь] / записал Дмитрий Сидоров //
Независимая Молдова. – 2008. – 1 окт. – Р. 3.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

197

5265. Крамаренко, Валентина. Чувствую все изменения, происхо-
дящие в государстве : [интервью с нотариусом В. Крамаренко] / подготовила
Елена Литовцева // Кишин. новости. – 2008. – 17 окт. – Р. 3.

5266. Кырлиг, Сергей. К нам приходят с проблемами, а уйти долж-
ны без них : [интервью с зав. Ассоциир. бюро адвокатов сектора Буюкань, мун.
Кишинэу С. Кырлиг] / подготовила Елена Литовцева // Кишин. новости. – 2008.
– 17 окт. – Р. 3.

5267. Петрович, Виктор. Реформа прокуратуры : практика и реаль-
ность : [по материалам "кругл. стола" в Нац. ин-те юстиции] / Виктор Петрович
// Кишин. обозреватель. – 2008. – 9 окт. – Р. 17.

5268. Попеску, Михаил. Защищая интересы граждан : [интервью с
руководителем Объед. адвокат. бюро сектора Ботаника, мун. Кишинэу, М. По-
песку] / подготовила Елена Литовцева // Кишин. новости. – 2008. – 17 окт. – Р.
3.
(Vezi de asemenea Nr 5238)

349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
5269. Burbulea, Gheorghe. O jumătate de an într-un vacuum legal : [pe
marginea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă] / Gheorghe Burbulea // Vocea popo-
rului. – 2008. – 10 oct. – P. 3; Голос народа. – 2008. – 10 окт. – Р. 3.

349.3 Drept social
5270. Республика Молдова. Парламент. О социальном пособии :
закон Респ. Молдова nr. 133-XVI от 13 июня 2008 года // Экон. обозрение. –
2008. – 3 окт. – Р. 48.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
5271. Adauge, Mihai. Hramul oraşului Chişinău trebuie sărbătorit creşti-
neşte : interviu cu istoricul M. Adauge / a dialogat Sergiu Praporşcic // Flux euro-
pean. – 2008. – 14 oct. – P. 3.

5272. Chisnenco, Angela. Modernizarea administraţiei municipale : [pe
marginea proiectului "Edificarea unei administraţii Eficiente pentru Dezvoltarea Ur-
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

198
bană Modernă pe baza experienţelor avansate"] / Angela Chisnenco // Capitala. –
2008. – 29 oct. – P. 4; Столица=Capitala. – 2008. – 29 окт. – Р. 4.

5273. Robu, Nicolae. Nicolae Robu : "Libertatea este cea mai sfântă
pentru mine" : [interviu cu preş. raionului Străşeni] / a consemnat Nicolae Roibu //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 29 oct. – P. 8.

5274. Statutul municipiului Chişinău: îl vrem mai bun / consemnare : An-
gela Chisnenco // Capitala. – 2008. – 31 oct. – P. 3; Столица=Capitala. – 2008. –
31 окт. – Р. 3. – Cuprins : Muntele a născut un şoarece / Alexandru Tănase; Statu-
tul să stipuleze şi alegerea primarului general de către CMC / Alexandru
Corduneanu.

5275. Urechean, Serafim. Legea cu privire la statutul Chişinăului va pre-
judicia activitatea primăriei : [interviul ex-primarului mun. Chişinău S. Urechean
agenţiei "Info Prim Neo"] // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 31 oct. – P. 5;
Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 31 окт. – P. 3.

5276. Бобров, Игорь. Игорь Бобров : Современные тенденции ох-
ранного бизнеса на рынке Молдовы : [интервью с президентом компании
"Allas"] // Экон. обозрение. – 2008. – 31 окт. – Р. 38.

5277. Коваленко, Ирина. Когда начнется региональное развитие ? /
Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2008. – 3 окт. – Р. 42.

5278. Молчанов, Сергей. Тараклийский синдром : о патологиях в
коалициях мест. райсовета / Сергей Молчанов // Молд. ведомости. – 2008. – 10
окт. – Р. 2.

5279. Молчанов, Сергей. Тараклийский синдром-2 : [о ситуации в
мест. райсовете] / Сергей Молчанов // Молд. ведомости. – 2008. – 15 окт.

5280. Сусаренко, Георге. Кризис назрел : заявление фракции АМН
"О ситуации, сложившейся в правоохранительных органах и органах юстиции",
представл. в пленар. заседании парламента депутатом Г. Сусаренко // Альянс
Moldova Noastră. – 2008. – 31 окт. – P. 10.
(Vezi de asemenea Nr 5103 )

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

199
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
5281. Крамник, Илья. Черное море: южный щит России : [пробл.
Черномор. флота России] / Илья Крамник // Независимая Молдова. – 2008. –
24 окт. – Р. 2. – (Прил. "Рос. вестник" ; Nr 20).

5282. Тхоров, Александр. Нужна ли Молдове армия ? / Александр
Тхоров // Коммерсант plus. – 2008. – 31 окт. – Р. 10.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
5283. Balmoş, Galina. Mesajul Galinei Balmoş, ministrul Protecţiei Soci-
ale, Familiei şi Copilului adresat cu prilejul Zilei Internaţionale a Oamenilor în Vîrstă
// Moldova suverană. – 2008. – 1 oct.

5284. Ciobanu, Stelina. "Tu faci viitorul" – campanie de ajutorare a gim-
naziului-internat din Cahul / Stelina Ciobanu // Dreptul. – 2008. – 31 oct. – P. 4.

5285. Croitoru, Vasile. În RM funcţionează 99 de cantine sociale / Vasi-
le Croitoru // Vocea poporului. – 2008. – 17 oct. – P. 4; Голос народа. – 2008. – 17
окт. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 5270)

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului
5286. Plotnic, Olesea. Cum să facem cumpărături şi să nu fim învîrtiţi pe
degete : [interviu cu O. Plotnic, şef adjunct al Inspectoratului Principal de Stat pentru
Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorului] / a intervievat Vlad
Loghin // Moldova suverană. – 2008. – 16 oct.
(Vezi de asemenea Nr 5424)

368 Asigurări
5287. Ciobanu, Stelina. A fost majorat pachetul serviciilor medicale din
Fondul asigurării obligatorii de asistenţă medicală / Stelina Ciobanu // Dreptul. –
2008. – 10 oct. – P. 3

5288. Loghin, Vlad. Ineficienţă ... asigurată : [probleme ale pieţei de asi-
gurări] / Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2008. – 7 oct.

5289. Катринич, Лариса. Чего ждать от медицинского страхования в
следующем году : [по материалам встречи министра здравоохранения Респ.
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

200
Молдова Ларисы Катринич и пред. страхов. компании Георгия Руссу с журна-
листами] / записала Татьяна Иванова // Analytique Moldpresa. – 2008. – 11 окт.
– Р. 19.

5290. Профессия – организатор : [генер. дир. Нац. компании мед.
страхования Респ. Молдова о Георгие Руссу] / кор. ИА "Новости-Молдова" //
Независимая Молдова. – 2008. – 22 окт.

5291. Республика Молдова. Парламент. О размере, порядке и сро-
ках уплаты взносов обязательного медицинского страхования : закон nr. 1593-
XV от 26 дек. 2002 г., с учетом послед. изм. и доп. по состоянию на 25 июля
2008 г. // Экон. обозрение. – 2008. – 17 окт. – Р. 46-47.

5292. Руссу, Георгий. Все о медицинском страховании : [интервью с
генер. дир. Нац. компании мед. страхования Г. Руссу] / записала Ольга Власо-
ва // Новое время. – 2008. – 31 окт. – Р. 3.

5293. Руссу, Георгий. Страховая медицина меняет ориентиры : [ин-
тервью с генер. дир. Нац. компании мед. страхования Г. Руссу] / записала
Татьяна Антонович // Экон. обозрение. – 2008. – 10 окт. – Р. 17.

5294. Чертан, Сержиу. Страхование – жизненная необходимость,
или второстепенная потребность ? : [интервью с гл. менеджером страх. компа-
нии "Sigur-Asigur" С. Чертан] / записала Людмила Продан // Кишин. обозрева-
тель. – 2008. – 23 окт. – Р. 15.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
5295. Bivol, Efim. Exemplul pozitiv – ca mod de educaţie / Efim Bivol //
Făclia. – 2008. – 11 oct. – P. 16.

5296. Cerbuşcă, Pavel. Reflecţii privind proiectul Codului Învăţămîntului,
dimensiunea preuniversitară : [interviu cu P. Cerbuşcă, dr. în pedagogie] / Pavel
Cerbuşcă // Moldova suverană. – 2008. – 24 oct.

5297. Codul Învăţămîntului – Prima Constituţie a Şcolii : [extrase din pro-
iect] // Făclia. – 2008. – 18 oct. – P. 1, 4.

5298. Duca, Gheorghe. Gheorghe Duca : Investiţiile în învăţămînt vor
transforma sistemul educaţional într-un producător de cadre calificate : [pe margi-
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

201
nea proiectului Codului Învăţămîntului : interviu acordat Agenţiei Moldpres de preş.
Acad. de Şt. A Moldovei] // Moldova suverană. – 2008. – 7 oct.; Făclia. – 2008. – 11
oct. – P. 7.

5299. Hanganu, Ioan. Paradigma prospectivă a Codului reformei învă-
ţământului din Moldova / Ioan Hanganu // Capitala. – 2008. – 24 oct. – P. 3;
Столица=Capitala. – 2008. – 24 окт. – P. 3.

5300. Leaşco, Ion. Baza cunoştinţelor viabile se pune în clasele primare
: [pe marginea proiectului Codului învăţămîntului] / Ion Leaşco // Făclia. – 2008. – 25
oct. – P. 1.
5301. Perciuleac, Ludmila. Proiectul Codului învăţămîntului: o şansă
reală pentru copii dotaţi / Ludmila Perciuleac // Moldova suverană. – 2008. – 31 oct.

5302. Republica Moldova. Parlamentul. Codul Învăţămîntului : proiect //
Moldova suverană. – 2008. – 9,10, 14 oct. – P. 3-4.

5303. Şavga, Larisa. Mesajul de felicitare al dnei Larisa Şavga, ministrul
Educaţiei şi Tineretului, cu ocazia sărbătorii profesionale a lucrătorilor din învăţ ă-
mânt // Univers pedagogic pro. – 2008. – 2 oct. – P. 1.

5304. Şavga, Larisa. Modernizarea şi asigurarea calităţii sistemuuli edu-
caţional : [art. ministrului Educaţiei şi Tineretului] / Larisa Şavga // Moldova suvera-
nă. – 2008. – 2 oct.

5305. Voronin, Vladimir. Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir
Voronin, îi felicită pe pedagogi cu prilejul Zilei Învăţătorului // Comunistul. – 2008. –
3 oct. – P. 1; Коммунист. – 2008. – 3 окт. – Р. 1.

5306. Voronin, Vladimir. Prosperarea ţării depinde de calitatea educaţi-
ei : expozeu al alocuţiunii preş. Rep. Moldova V. Voroni, la festivitatea consacrată
sărbătorii profesionale a lucrătorilor din învăţămînt, 2 oct. 2008 // Făclia. – 2008. –
11 oct. – P. 7; Moldova suverană. – 2008. – 3 oct.

5307. Воронин, Владимир. Вы – и наставники детей, и их друзья :
[поздравление президента Респ. Молдова по поводу Дня учителя] / Владимир
Воронин // Независимая Молдова. – 2008. – 2 окт.

5308. Воронин, Владимир. Поднять престиж профессии : выступ-
ление Президента Респ. Молдова на торжеств. мероприятии, посвящ. проф.
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

202
празднику работников образования, 2 окт. 2008 / Владимир Воронин // Незави-
симая Молдова. – 2008. – 3 окт. – Р. 2.

5309. Дука, Георге. Хорошо образованные люди – это развитая эко-
номика страны : [по поводу проекта Кодекса об образовании : интервью агент-
ству Молдпрес президента Акад. Наук Молдовы Г. Дука] // Независимая Мол-
дова. – 2008. – 7 окт.

5310. Ильина, Ксения. Дождались, или новое решение старых про-
блем : [по поводу проекта Кодекса об образовании] / Ксения Ильина // Кишин.
обозреватель. – 2008. – 16 окт. – Р. 20.

5311. Млечко, Татьяна. "… В просвещении быть с веком наравне" :
[по поводу проекта Кодекса об образовании : интервью с Т. Млечко, Президен-
том Славян. ун-та и Еленой Мурару, проректором по учеб. работе Молд. гос.
ун-та] / беседу вела Нелли Торня // Кишин. новости. – 2008. – 24 окт. – Р. 2.

5312. Республика Молдова. Парламент. Кодекс об образовании :
проект // Независимая Молдова. – 2008. – 14, 15, 16 окт. – Р. 3-4; 17 окт. – Р. 8-
10.
(Vezi de asemenea Nr 4991)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
5313. Barbaroş, Claudia. Cercetarea – metodă eficientă de învăţământ
la lecţia de istorie / Claudia Barbaroş // Univers pedagogic pro. – 2008. – 16 oct. –
P. 2.

5314. Barbăroş, Claudia. Cetăţenie şi responsabilitate : (proiect didactic
la disciplina "Noi şi legea") / Claudia Barbăroş // Univers pedagogic pro. – 2008. –
23 oct. – P. 7.

5315. Bârlădeanu, Ala. Lecţia de istorie în cabinetul de istorie / Ala
Bârlădeanu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 23 oct. – P. 4.

5316. Boian, I. Aspecte praxeologice de formare la elevi a competenţelor
în cadrul lecţiilor de educaţie fizică / I. Boian // Univers pedagogic pro. – 2008. – 9
oct. – P. 3.

5317. Ciobanu, Veronica. Necesitatea predării literaturii române în in-
teracţiune cu alte arte / Veronica Ciobanu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 9 oct.
– P. 5.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

203

5318. Cocieru, Natalia. Abordarea analizei contrastive ca principiu de
bază al intercomprehensiunii : [predarea lb. inrudite] / Natalia Cocieru // Univers
pedagogic pro. – 2008. – 23 oct. – P. 5.

5319. Cocieru, Natalia. Transfer şi fosilizare în procesul predării unei
limbi străine / Natalia Cocieru // Univers pedagogic pro. – 2008. – 16 oct. – P. 6.

5320. Grabari, Olga. Test de evaluare în clasa a 11-a la tema : "Derivata
funcţiei" / Olga Grabari // Univers pedagogic pro. – 2008. – 16 oct. – P. 8.

5321. Ouş, Margareta. Substanţele radioactive şi pericolul afectării vieţii
pe Terra : (proiect didactic, cl. a 8-a) / Margareta Ouş // Univers pedagogic pro. –
2008. – 30 oct. – P. 6.

5322. Sorocean, Margareta. Descoperirea undelor electromagnetice (J.
Maxwell, H. Hertz) : [la orele de fizică] / Margareta Sorocean // Univers pedagogic
pro. – 2008. – 30 oct. – P. 6.

5323. Tofănică, Maria. Moduri de definire a funcţiei : proiect didactic, cl.
a 7-a / Maria Tofănică // Făclia. – 2008. – 4 oct. – P. 3.

5324. Ungureanu, Ludmila. Efectul rotaţiei pământului asupra accelera-
ţiei gravitaţionale : (curs extracurricular) / Ludmila Ungureanu // Univers pedagogic
pro. – 2008. – 9 oct. – P. 4.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
5325. Berlinski, Ion. Un iluminist rural : Ilie Şchiopu : [in memoriam pe-
dagogului] / Ion Berlinski // Moldova suverană. – 2008. – 28 oct.

5326. Bogdan, Tudor. Profesorul – factorul principal în asigurarea calită-
ţii educaţiei / Tudor Bogdan // Univers pedagogic pro. – 2008. – 2 oct. – P. 4.

5327. Bujoreanu, Raisa. Concursurile – un mod eficient de afirmare a
personalităţii copilului / Raisa Bujoreanu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 16 oct.
– P. 8.

5328. Butucea, Raisa. Educaţia fizică şi specificul ei / Raisa Butucea //
Făclia. – 2008. – 18 oct. – P. 4.

Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

204
5329. Cabac, Valeriu. Formarea profesorilor şcolari din perspectiva
competenţelor profesionale / Valeriu Cabac // Univers pedagogic pro. – 2008. – 2
oct. – P. 2.

5330. Cerbuşcă, Pavel. Ne pronunţăm pentru liceele de tip clasic : [pe
marginea proiectului Codului învăţămîntului] / Pavel Cerbuşcă // Univers pedagogic
pro. – 2008. – 30 oct. – P. 2.

5331. Ciobanu, Gheorghe. Etapele degradării şcolii în R. Moldova /
Gheorghe Ciobanu // Făclia. – 2008. – 4 oct. – P. 7; 11 oct. – P. 4.

5332. Ciobanu, Gheorghe. Profesorul – cal de bătaie în toate timpurile :
(treptele degradării învăţământului preuniveristar din R. Moldova) / Gheorghe
Ciobanu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 10 oct. – P. 9.

5333. Cioca, Nina. Temerara de la Vasilcău : dialog cu N. Cioca, învin-
gătoare în concursul "pedagogul Anului – 2008" / interlocutor : Tudor Rusu // Făclia.
– 2008. – 25 oct. – P. 4-5.

5334. Dedver, Daniela. "Provocare la duel" – un concurs al cititorilor /
Daniela Dedver // Făclia. – 2008. – 25 oct. – P. 7.

5335. Diordiev, Ion. Şcoala trebuie să crească oameni, nu roboţi / Ion
Diordiev // Făclia. – 2008. – 11 oct. – P. 6.

5336. Doni, Gheorghe. Treptele unui urcuş continuu : [activităţi repre-
zentative la Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu", Orhei] / Gheorghe Doni // Făclia. –
2008. – 11 oct. – P. 11.

5337. Dragomir, Vladimir. Mihail Benu – un exemplu de directorie : [in
memoriam fostului dir. al şc. medii din satul Baimaclia, raionul Căuşeni] / Vladimir
Dragomir // Univers pedagogic pro. – 2008. – 2 oct. – P. 6.

5338. Globu, Maria. Eu sînt dascăl ... / Maria Globu // Făclia. – 2008. –
18 oct. – P. 3.

5339. Gratii, Iulia. Ne străduim ca uscăturile să fie cât mai puţine, iar
pădurea cât mai frumoasă : (dialog cu Iu. Gratii, şef-interimar DÎTS Bălţi) / pentru
conformitate : Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2008. – 2 oct. – P. 6.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

205
5340. Grâu, Natalia. A cuceri încrederea elevului / Natalia Grâu // Uni-
vers pedagogic pro. – 2008. – 2 oct. – P. 4.

5341. Grîu, Elvira. [Interviu cu Ellvira Grîu, director al Liceului Teoreti c
"Mircea Eliade"] / p. realizată de Elena Vorotneac // Făclia. – 2008. – 18 oct. – P. 5.

5342. Iachim, Ion. În şcoală principalul e munca intelectuală : [pe margi-
nea activităţii Liceului Teoretic "Lucian Blaga", mun. Bălţi] / Ion Iachim // Univers
pedagogic pro. – 2008. – 9 oct. – P. 6.

5343. Iachim, Ion. Noţiuni noi în vocabular pedagogic : [pe marginea ac-
tivităţii gimnaziului din satul Gradişte, raionul Cimişlia] / Ion Iachim // Univers peda-
gogic pro. – 2008. – 16 oct. – P. 4.
5344. Iachim, Ion. Simţul datoriei : [despre activitatea Liceului Teoretic
Cetireni, raionul Ungheni] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2008. – 30 oct. –
P. 4.

5345. Izbeştschi, Iosif. Era şi timpul ... : [pe marginea standardelor de
formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul secundar gen.] / Iosif
Izbeştschi // Făclia. – 2008. – 18 oct. – P. 4.

5346. Liceul român-francez "Gheorghe Asachi" – şcoala care scrie isto-
rie / consemnare : George Iosip // Flux european. – 2008. – 14 oct. – P. 13. – Cu-
prins : "Profesorul trebuie să fie, în primul rând, un bun actor, să-şi cunoască foarte
bine materia pe care o predă elevilor şi să iubească copiii" / Maria Stratan; "La lecţia
mea, în ziua în care a murit Leonid Brejnev, Marian Lupu şi-a fracturat piciorul" /
Vladimir Lungu; "Din cauza că au apărut computerele şi alte distracţii, copiii se de-
taşează tot mai mult de carte" / Alexandra Babin; "Mulţi profesori vin să predea în
şcoli doar pentru că nu au în altă parte unde să lucreze" / Doina Bogdănaş.

5347. Liceul Teoretic "Ion Luca Caragiale" din Orhei – primii ani, primele
performanţe // Făclia. – 2008. – 11 oct. – P.12-13. – Cuprins : În loc de argument /
Maria Chişlaru; Suflete ce dăruiesc stropi de soare / Ana Saharnean; Ne împlinim
ca profesori prin discipolii noştri / Galina Melenciuc; Secvenţe din activitatea meto-
dică / Zinaida Ochincă; Cheia unei comori / Angela Gurău; Cuvînt despre colegi /
Svetlana Ucrainschi.

5348. Nagbibeda-Tverdohleb, Tatiana. Şcoala şi societatea : dialog cu
T. Nagnibeda-Tverdohleb, dir. gen. al Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport / a dialo-
gat Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2008. – 3 oct. – P. 4; Столица=Capitala. –
2008. – 3 окт. – P. 4.
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

206

5349. Pancu, Iulia. În permanentă căutare : [reţeaua inst. de învăţământ
preuniv. din raionul Ungheni] / Iulia Pancu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 23
oct. – P. 2.

5350. Paraşciuc, Oxana. "Dăruiţi-vă sufletul generaţiei pe care o creş-
teţi" : [pe marginea activităţii inst. de educaţie şi învăţământ din raionul Briceni] /
Oxana Paraşciuc // Univers pedagogic pro. – 2008. – 2 oct. – P. 5.

5351. Paraşciuc, Oxana. Viaţa şcolară continuă : [pe marginea activităţii
gimnaziului din satul Hârtop, raionul Cimişlia] / Oxana Paraşciuc // Univers pedago-
gic pro. – 2008. – 16 oct. – P. 5.

5352. Perciuleac, Ludmila. Ludmila Perciuleac : "Educaţia superdotaţi-
lor este o chestiune de prim-plan" : [interviu cu dir. Liceului Academic al AŞM] / con-
semnare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 23 oct. – P. 5.

5353. Poştaru, Igor. Imaginea frumuseţii intelectuale : [pe marginea ac-
tivităţii Liceului Teoretic "Lucian Blaga", mun. Bălţi] / Igor Poştaru // Univers peda-
gogic pro. – 2008. – 9 oct. – P. 6.

5354. Raileanu, Anatol. Succese care impun noi realizări : [experienţe
reprezentative la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", mun. Bălţi] / Anatol Raileanu //
Univers pedagogic pro. – 2008. – 9 oct. – P. 7.

5355. Rotaru, Noie. Şcolile serale în trecut, prezent şi viitor / Noie
Rotaru // Lit. şi arta. – 2008. – 2 oct. – P. 8.

5356. Rusnac, Ludmila. Lumină dăruită mereu copiilor : interviu cu L.
Rusnac, şefa Dir. raionale Învăţământ, Tineret şi Sport, Briceni / interviu de Gheor-
ghe Doni // Făclia. – 2008. – 4 oct. – P. 5.

5357. Rusu, Liliana. Simple meditaţii : [priivnd statutul social şi profesio-
nal al pedagogului] / Liliana Rusu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 2 oct. – P. 7.

5358. Rusu, Veronica. Să ne păstrăm rădăcinile : [pe marginea activităţii
Gimnaziului din satul Manoileşti, raionul Ungheni] / Veronica Rusu // Univers peda-
gogic pro. – 2008. – 23 oct. – P. 3.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

207
5359. Sedat Hasan, Karagaoglu. "Creative methods of teaching
science" / Karagaoglu Sedat Hasan, Igor Ciobanu // Univers pedagogic pro. – 2008.
– 16 oct. – P. 7.

5360. Strătilă, Silvia. Înainte de toate, profesorul trebuie să dăruiască
dragoste / Silvia Strătilă // Lit. şi arta. – 2008. – 2 oct. – P. 8.

5361. Tverdohleb, Tatiana. Este un noroc să ai parte de dascăli adevă-
raţi : [interviu cu T. Tverdohleb, şef Dir. educaţie, şt., tineret şi sport din mun. Chişi-
nău] / consemnare : Lilia Curchi // Natura. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 5.

5362. Volosatâi, Boris. "Cum este şcoala astăzi, aşa va fi ţara mâine" :
[interviu cu B. Volosatâi, dir. Liceului "Gheorghe Asachi"] / consemnare : George
Iosip // Flux european. – 2008. – 14 oct. – P. 12.

5363. Vorotneac, Elena. Itinerarul vieţii unui pedagog şi director :
[Elizaveta Onu, ex-dir. al Liceului Teoretic "Gheorghe Asachi", la 80 de ani] / Elena
Vorotneac // Făclia. – 2008. – 11 oct. – P. 14.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ ce cultură generală
5364. Apolschi, Inga. Aşteptări şi temeri : [rolul educaţiei în cl. primare] /
Inga Apolschi // Univers pedagogic pro. – 2008. – 30 oct. – P. 7.

5365. Bendas, Mihai. La "Poieniţa Veselă" descoperi miracolul devenirii
: [pe marginea activităţii inst. preşcolare nr. 33 din Cricova] / Mihai Bendas // Făclia.
– 2008. – 11 oct. – P. 9.

5366. Bodnari, Eugenia. A noastră "Cheiţă de aur" : [despre activitatea
grădiniţei-creşă nr. 17 din oraşul Soroca] / Eugenia Bodnari // Univers pedagogic
pro. – 2008. – 2 oct. – P. 8.

5367. Cârlig, Ela. Dezvoltarea creativităţii verbale a preşcolarilor / Ela
Cârlig // Univers pedagogic pro. – 2008. – 9 oct. – P. 4.

5368. Cotelea, Eudochia. Printre firele albe ... : [despre Liuba Curilov,
pedagog la cl. primare] / Eudochia Cotelea // Univers pedagogic pro. – 2008. – 2
oct. – P. 7.

5369. Gaugaş, Nina. Vine toamna cea bogată, de toată lumea lăudată –
activitate literar-muzicală pentru copiii de 4-5 ani / Nina Gaugaş // Făclia. – 2008. –
25 oct. – P. 3.
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

208

5370. Iachim, Ion. Empatie educaţională exemplară : [pe marginea acti-
vităţii Şc. Primare "Spiridon Vangheli" din oraşul Bălţi] / Ion Iachim // Univers peda-
gogic pro. – 2008. – 16 oct. – P. 2.

5371. Paraşciuc, Oxana. "Steluţa" – Grădiniţă de cinci stele : [grădiniţa
nr. 9 din oraşul Ungheni] / Oxana Paraşciuc // Univers pedagogic pro. – 2008. – 30
oct. – P. 5.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
5372. Ioviţă, Ana. Ajutaţi-ne să comunicăm : [din experienţa procesului
educaţional recuperatoriu a Şc. Speciale nr. 12, mun. Chişinău] / Ana Ioviţă // Uni-
vers pedagogic pro. – 2008. – 9 oct. – P. 5.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, insti-
tute, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
5373. O ţară în schele – o ţară prosperă : [pe marginea activităţii Cole-
giului de Construcţii din Hînceşti] / p. pregătită de Adrian Rusu // Făclia. – 2008. –
11 oct. – P. 10.

5374. Petruşan, Ludmila. Şcoala Profesională din Hînceşti : [interviu cu
L. Petruşan, dir. Şc. Profesionale din Hînceşti] / consemnare : Elena Vorotneac //
Făclia. – 2008. – 11 oct. – P. 15.

5375. Raileanu, Anatol. Colegiul de Industrie Uşoară – în parteneriat cu
viitorul : [din mun. Bălţi] / Anatol Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 23
oct. – P. 8.

5376. Рашкулев, Юрий. Мы не краснеем за своих выпускников : [ин-
тервью с дир. проф. лицея nr. 2 Ю. Рашкулевым] / записала Елена Литовцева
// Кишин. новости. – 2008. – 3 окт. – Р. 5.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
5377. Bostan, Ion. Ion Bostan: "Proiectul Codului învăţămîntului este un
document binevenit şi multaşteptat" : [privind învăţ. superior : pe marginea declara-
ţiei preş. Consiliului Rectorilor] / consemnare : Inga Lachi // Moldova suverană. –
2008. – 22 oct.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

209
5378. Calin, I. P. Centru al ştiinţei agricole a Moldovei : aniversarea a
75-a de la fondarea Univ. Agrare de Stat din Moldova / I. P. Calin // Moldova suve-
rană. – 2008. – 2 oct.

5379. Cosovan, Olga. Modernizarea învăţământului superior : proces şi
expectaţie / Olga Cosovan // Univers pedagogic pro. – 2008. – 2 oct. – P. 1-2.

5380. Dumbravă, Costică. Studii umaniste în Toscana : [interviu cu C.
Dumbravă, doctorand în şt. politice şi sociale, Inst. Universitar European din Floren-
ţa] / interlocutor : Oleg Bernaz // Contrafort. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 14.

5381. Munteanu, Parascovia. "Intenţionăm să îmbunătăţim viaţa tineri-
lor" : interviu cu consultantul în politici de tineret din cadrul Min. Educaţiei şi Tinere-
tului, P. Munteanu / interviu realizat de Mariana Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2008.
– 7 oct. – P. 9.

5382. Белостечник, Григоре. Инвестиции в образование : [интер-
вью с ректором Акад. Экон. Знаний Молдовы Гр. Белостечник] / записал Иван
Святченко // Экон. обозрение. – 2008. – 3 окт. – Р.16-17.

5383. Чимпоеш, Г. Путеводный огонек молдавского землепашца :
[75 лет создания Гос. аграр. ун-та Молдовы : ст. ректора] / Г. Чимпоеш // Неза-
висимая Молдова. – 2008. – 17 окт. – Р. 1.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor
5384. Булига, Валентина. Женщина-политик – не слабый пол ! : [ин-
тервью с пред. жен. орг. Демократ. партии Молдовы В. Булига] / материал под-
готовила Марина Гильен // Новое время. – 2008. – 24 окт. – Р. 3.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
5385. Garaba, Vladimir. Transportul şi mediul / Vladimir Garaba // Natu-
ra. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 3.

5386. Ivanov, Violeta. Patru decenii de perseverenţă şi fermitate în
abordarea problemelor de protecţie a mediului : interviu cu V. Ivanov, ministru al
Ecologiei şi Resurselor Naturale, cu ocazia jubileului de 40 de ani de la fondarea
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

210
autorităţii centrale de mediu în Moldova / consemnare : Anatol Fişer // Moldova su-
verană. – 2008. – 14 oct. – P. 1-2.

5387. Peţan, Aurora. Miracolul de la Ţâpova : [despre compledul rupes-
tru de pe malul Nistrului] / Aurora Peţan // Natura. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 8-9.

5388. Răileanu, Ion. Vrem să transformăm Moldova într-o casă mare :
interviu cu I. Răileanu, expert al Proiectului Controlul Poluării în Agricultură] / con-
semnare : Lilia Curchi // Natura. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 1-2. – (Supl.
"Lăpuşniţa").

5389. Иванова, Виолета. Путь длиною в сорок лет : [40 лет со дня
создания М-ва экологии и природ. ресурсов : интервью с министром экологии и
природ. ресурсов В. Ивановой] // Независимая Молдова. – 2008. – 15 окт. – Р.
2.
(Vezi de asemenea Nr 5429)

51 MATEMATICĂ
(Vezi Nr 5320, 5323)

53 FIZICĂ
5390. Canţer, Valeriu. Fraţii Moscalenco în căutarea Pasării Măiestre :
[contribuţii şt. ale fizicienilor academicieni Sveatoslav şi Vsevolod Moscalenco] /
Valeriu Canţer, Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 9 oct. – P. 5.

5391. Dulgheru, Valeriu. Patru vieţi – trei destine : [ale fraţilor Vsevolod
şi Sveatoslav Moscalenco şi a fraţilor Gleb şi Boris Drăgan] / Valeriu Dulgheru // Lit.
şi arta. – 2008. – 16 oct. – P. 3.

5392. Бычков, Виктор. "Мир" благодарен нашим землякам : [интер-
вью с зав. лаб. Всерос. НИИ физико-техн. и радиотехн. измерений В. Бычко-
вым] / записал Михаил Дрейзлер // Независимая Молдова. – 2008. – 29 окт.
(Vezi de asemenea Nr 5322, 5324)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
5393. Lupaşcu, Tudor. Tudor Lupaşcu : "Testăm preparatul Enoxil, ela-
borat de noi" : [interviu cu dir. Inst. de Chimie al AŞM] / consemnare : Nicolae Roibu
// Timpul de dimineaţă. – 2008. – 1 oct. – P. 8.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

211
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
5394. Мороз, Виктор. Не засуха, так потоп : о Стратегии снижения
природных рисков и изменения климата : [интервью с менеджером по исслед.
проекта Business Consulting Institute В. Мороз] / записала Галина Варикаш //
Независимая Молдова. – 2008. – 2 окт.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
572 Antropologie
5395. Alberoni, Francesco. Creativitatea şi altruismul vor salva omul vii-
torului : [reluat din "Corriere della sera"] / Francesco Alberoni // Săptămîna. – 2008.
– 17 oct. – P. 14.

575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie
5396. Ciubotaru, Alexandru. Academicianul Vasile Micu merită cele mai
înalte aprecieri : [la 70 de ani de la naştere] / Alexandru Ciubotaru // Lit. şi arta. –
2008. – 16 oct. – P. 6.

5397. Dediu, Ion. Gânduri despre un mare savant, despre un Mare Micu
: [academicianul Vasile Micu la 70 de ani de la naştere] / Ion Dediu // Lit. şi arta. –
2008. – 16 oct. – P. 6.

58 BOTANICĂ
5398. Teleuţă, Alexandru. Grădina Botanică dincolo de privelişte : inter-
viu cu A. Teleuţă, dir. Grădinii Botanice a AŞM / consemnare : Valeriu Babansky //
Vocea poporului. – 2008. – 3 oct. – P. 6; Голос народа. – 2008. – 3 окт. – Р. 6.

59 ZOOLOGIE
5399. Lazarenco, Eleonora. Timpuri grele şi la menajerie : [interviu cu
E. Lazarenco, vicedir. al Inst. Şt. de Culturalizare şi Instruire "Grădina Zoologică"] /
consemnare : Viorica Chirilov // Capitala. – 2008. – 17 oct. – P. 6;
Столица=Capitala. – 2008. – 17 окт. – P. 6.

Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

212
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
5400. Ciochină, Valentina. Chişinău va găzdui forul internaţional al fizio-
logilor din CSI : [pe marginea lucr. Congresului 2 Intern. al fiziologilor din ţările CSI
cu genericul "Fiziologia şi sănătatea omului" 29-31 oct. : interviu cu V. Ciochină, dir.
Inst. de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM] / interviu realizat de Tatiana Rotaru //
Moldova suverană. – 2008. – 29 oct.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
5401. Beneş, Oleg. Obiectivul major al medicinei preventive : interviu cu
O. Beneş, dir. gen. al Centrului Naţ. Şt.-Practic de Medicină Preventivă / a intervie-
vat Aneta Voitun // Moldova suverană. – 2008. – 23 oct.

5402. Bodnarenco, Elena. Elena Bodnarenco : "Păcat că politica se fa-
ce pe seama sănătăţii şi vieţii" : [declaraţia deputatului Parlamentului privind promo-
varea politicii de stat în domeniul ocrotirii sănătăţii] // Comunistul. – 2008. – 17 oct. –
P. 5; Коммунист. – 2008. – 17 окт. – Р. 12.

5403. Catrinici, Larisa. Doctorul nr. 1 al ţării : [interviu cu L. Catrinici,
ministru al Sănătăţii] / interlocutor : Olga Alerguş // Săptămîna. – 2008. – 17 oct. –
P. 8-9.

5404. Catrinici, Larisa. Larisa Catrinici : "Muncă, onestitate şi dorinţă de
a le ajuta – iată cu ce mergem astăzi la oameni" : [interviu cu ministrul Sănătăţii] /
consemnare : Marina Ţircan // Comunistul. – 2008. – 3 oct. – P. 6.

5405. Hotineanu, Vladimir. Vladimir Hotineanu : "Reforma din medicină
– blocată de ineficienţa puterii" : [interviu cu şeful Catedrei Chirurgie a Univ. de Stat
de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] / consemnare : Angelina Olaru //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 31 oct. – P. 6.

5406. Palanciuc, Mihail. Manager de vocaţie, pedagog iscusit : [Mihai
Ciocanu, dir. Centrului Naţ. de Management în Sănătate al Min. Sănătăţii din Rep.
Moldova, la 50 de ani de la naştere] / Mihail Palanciuc, Tudor Grejdian // Lit. şi arta.
– 2008. – 23 oct. – P. 6.

5407. Reniţă, Lucian. Lunga noapte a Cernobâlului (1) : [catastrofa nu-
cleară] / Lucian Reniţă // Natura. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 6. – Va urma.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

213

5408. Sinigur, Natalia. Viroza – satelitul "fidel" al omului / Natalia Sinigur
// Capitala. – 2008. – 17 oct. – P. 5; Столица=Capitala. – 2008. – 17 окт. – P. 5.

5409. Soluţii concrete pentru problemele ce afectează sistemul ocrotirii
sănătăţii : rezoluţia Adunării de constituire a Asoc. Medicilor şi Farmaciştilor Liberal
Democraţi // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 16 oct. – P. 4.

5410. Катринич, Лариса. Лариса Катринич : "Оплата за лечение
должна быть после выписки" : [интервью с министром здравоохранения Респ.
Молдова] / записала Светлана Герман // Молд. ведомости. – 2008. – 10 окт. –
Р. 6.

5411. Чеботарь, Ион. В мире животных : [интервью с зам. гл. врача
Кишин. Центра Превент. Медицины по эпидемиол. вопр. И. Чеботарь] / запи-
сала Анна Дорошенко // Кишин. обозреватель. – 2008. – 9 окт. – Р. 19.
(Vezi de asemenea Nr 5287, 5289-90, 5292)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
5412. Шуляк, Раду. Раду Шуляк : "Энергетическая очистка открыва-
ет потенциал, который позволяет добиться успехов во всем" : [интервью с
биоэнергетом] // Независимая Молдова. – 2008. – 31 окт. – Р. 8.

616 Patologie. Medicină clinică
5413. Modul de adresare la Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii şi
procedura de efectuare a expertizei medicale // Dreptul. – 2008. – 24 oct. – P. 6.

5414. Sofroni, Mircea. Făuritoare a propriului destin : [Nadejda
Gherman, medic-laborant, la Inst. Oncologic] / Mircea Sofroni // Lit. şi arta. – 2008. –
2 oct. – P. 6.

616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
5415. Ватаман, Элеонора. Желание и труд – все перетрут … : [кар-
диол. служба Молдовы : интервью с гл. специалистом-кардиологом Мин. здра-
воохранения Респ. Молдова Э. Ватаман] / записал Никита Любимов // Незави-
симая Молдова. – 2008. – 23 окт.

Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

214
616.4 Patologia. tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocri-
ne
5416. Zota, Larisa. Pacientul cu deficit de creştere se poate dezvolta
normal : [interviu cu L. Zota, medic endocrinolog] / consemnare : Victoria Babin //
Flux european. – 2008. – 14 oct. – P. 27.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular
5417. Russu, Eugen. Oamenii activi despre substanţe active : [în artrita
reumatoidă : interviu cu E. Russu, asistent univ. la Catedra de medicină internă nr.
1] // Săptămîna. – 2008. – 10 oct. – P. 22.

5418. Russu, Eugeniu. "Roche" oferă şanse noi în artrita reumatoidă :
[despre medicamentele firmei elveţiene "Hofman-La Roche Ltd": interviu cu E.
Russu, asistent la USMF "N. Testemiţanu"] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul
de dimineaţă. – 2008. – 14 oct. – P. 4.

5419. Гроппа, Лилиана. Стрептококк продолжает войну, и ревмато-
логи Молдовы к ней готовы : [интервью с д-ром мед. наук Л. Гроппа] / записала
Наталья Устюгова // Независимая Молдова. – 2008. – 2 окт.

616.8 Neuropatologie. Neurologie
5420. Dabija, Nicolae. Ozea Rusu – întruchiparea Omeniei : [dir. al Inst.
de Neurologie şi Neurochirurgie] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 2 oct. – P.
1.

5421. Молдовану, Ион. Ион Молдовану : "Желающий излечить свой
сон должен излечить свой день" : [интервью с зав. каф. неврологии Кишин. гос.
Ун-та медицины и фармации им. Н. Тестемицану] / записала Анна Дорошенко
// Кишин. обозреватель. – 2008. – 23 окт. – Р. 19.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
5422. Antocel, Dionisie. Contraste de temperaturi şi atitudini în prag de
iarnă : [interviu cu D. Antocel, administrator al SA "Termocom"] / consemnare : Vlad
Loghin // Moldova suverană. – 2008. – 9 oct. – P. 2.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

215
5423. Cernei, Oleg. Oleg Cernei : "Ne aşteptăm de la "Termocom" şi la
alte surprize" : [interviu cu consilierul municipal] / consemnare : Natalia Hadârcă //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 20 oct. – P. 5.

5424. Могоряну, Николае. Подключение к электрическим сетям :
[ст. пред. Ассоц. потребителей энергии Молдовы] / Николае Могоряну // Экон.
обозрение. – 2008. – 31 окт. – Р. 41.

5425. Савин, Игорь. На пороге зимы : [интервью с дир.-менеджером
АО "Ред-Норд" И. Савиным] / беседовал Виктор Старик // Коммунист. – 2008. –
3 окт. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 5211)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
5426. Красковская, Антонина. Богатств лесных хранители : [45 лет
со дня основания лесхоза Глодень] / Антонина Красковская // Кишин. новости.
– 2008. – 3 окт. – Р. 4.

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
(Vezi Nr 5169)

631.3 Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole
5427. Гражданская позиция – на всю жизнь : [о П. И. Пояна, генер.
дир. ГП "Молдагротех"] // Независимая Молдова. – 2008. – 21 окт.

631.5 Lucrări agricole
5428. Gumovschi, Andrei. Suprafeţele cu plante modificate genetic
(transgenice) se extind într-un ritm rapid / Andrei Gumovschi // Eco. – 2008. – 1 oct.
– P. 12-13.

631.9 Alte întrebări
5429. Voloşciuc, Leonid. Cum am putea împăca agricultura cu ecologia
? : interviu cu L. Voloşciuc, consultant local al Proiectului Controlul Poluării în Agri-
cultură] / consemnare : Lilia Curchi // Natura. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 3-4. –
(Supl. "Lăpuşniţa").
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

216

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
5430. Distins savant şi organizator al ştiinţei agrare : [Vasile Micu, dir. al
ÎS Inst. de Fitotehnie "Porumbeni" la 70 de ani de la naştere] // Moldova suverană. –
2008. – 17 oct.

634 Horticultură în general
5431. Jolondcovschi, Alexandru. Nucul şi viaţa / Alexandru
Jolondcovschi // Natura. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 14.

5432. Адэскэлицей, Михай. Какие деревья вы хотите видеть в сво-
ем саду ? / Михай Адэскэлицей // Независимая Молдова. – 2008. – 9 окт.

634.8 Viticultură
5433. Ladaniuc, Victor. Împătimit de viţa de vie : [savantul Ştefan
Topală, septuagenar] / Victor Ladaniuc // Glasul. – 2008. – 9 oct. – P. 8.

639.1 Vânătoare
5434. Георгиу, Георгий. Как обуздать браконьеров, или Сказ о
крупной и мелкой рыбе : [интервью с пред. Совета АО "Piscicol Nord" Г.
Георгиу] / записала Наталья Устюгова // Независимая Молдова. – 2008. – 15
окт. – Р. 2.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
5435. Borş, Ion. Din miile de unde : [pe marginea dezvoltării radioului
mold.] / Ion Borş // Glasul. – 2008. – 30 oct. – P. 3.

5436. Cine totuşi stă în spatele PRO TV ? : declaraţia grupului parlamen-
tar al PPCD // Flux european : ed. de vineri. – 2008. – 31 oct. – P. 3.

5437. Vartic, Andrei. PRO TV-ul şi recesiunea / Andrei Vartic // Timpul
de dimineaţă. – 2008. – 27 oct. – P. 6.

5438. Солонцова, Ольга. "Евросеть" : что дальше ? :[интервью с
упр. дир. представительства "Евросеть" в Молдове О. Солонцовой] / записал
Сергей Замуруев // Экон. обозрение. – 2008. – 10 окт. – Р. 28.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

217
5439. Янина, Анна. Стимулирующий фактор для развития конкурен-
ции : [по материалам "кругл. стола" "Упрощение доступа потенциал. поставщи-
ков на рынок сетей и услуг в обл. электр. коммуникаций и инф. технологий", 1
окт. 2008, Кишинэу] / Анна Янина // Независимая Молдова. – 2008. – 2 окт.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării
5440. Bulat, Ludmila. O doamnă a cărţii : [Lidia Serghienco-Ciobanu,
red. la ed. "Lumina"] / Ludmila Bulat // Glasul. – 2008. – 9 oct. – P. 7.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
5441. Ботнарь, Василий. Наземный + речной + воздушный : [интер-
вью с дир. Агентства транспорта В. Ботнарь] / записала Алла Руссу // Кишин.
обозреватель. – 2008. – 23 окт. – Р. 9.

656.1 Transport rutier
5442. Ботнару, Стелла. Гарантия – во всем ! : [интервью с дир.
фирмы "Danatol Trans" С. Ботнару] / материал подготовила Елена Литовцева //
Кишин. новости. – 2008. – 24 окт. – Р. 5.

5443. Руссу, Алла. Проблемы молдавского "извоза" / Алла Руссу //
Кишин. обозреватель. – 2008. – 23 окт. – Р. 12.

656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară
5444. Gagauz, Miron. Principala magistrală a Moldovei – căile ferate :
[interviu cu M. Gagauz, dir. gen. al ÎS "Căile ferate ale Moldovei"] / consemnare :
Valerii Strelcov; fotogr.: Iurie Cozlov // Comunistul. – 2008. – 10 oct. – P. 6-7;
Коммунист. – 2008. – 10 окт. – Р. 6-7.

656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor
5445. Визант, Валентин. "Poşta Moldovei" – надежный связной :
[интервью с генер. дир. ГП. "Poşta Moldovei" В. Визант] // Независимая Молдо-
ва. – 2008. – 10 окт. – Р. 6.

5446. Визант, Валентин. "Почта Молдовы" – 15 лет становления /
Валентин Визант // Экон. обозрение. – 2008. – 10 окт. – Р. 26.

5447. Визант, Валентин. Структура, открытая людям и миру, или
Что такое современная почта : [интервью с генер. дир. ГП "Poşta Moldovei" В.
Визант] / записала Наталья Силицкая // Новое время. – 2008. – 10 окт. – Р. 1, 3.
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

218

5448. Руссу, Алла. Марочное происшествие : [по поводу вып. в об-
ращении нов. серии марок "Comemorarea dinastiei Cantemireştilor"] / Алла Руссу
// Кишин. обозреватель. – 2008. – 30 окт. – Р. 15.

657 Contabilitate
5449. Шикирлийская, Марина. Цена развития бухучета и аудита : [о
проекте Нац. стратегии развития бухучета и аудита на 2008-2011 гг.] / Марина
Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2008. – 3 окт. – Р. 7.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul
5450. Сидоренко, Павел. Миссия компании AGD Media : история со-
творения : [интервью с генер. дир. реклам. агентства AGD Media П. Сидоренко]
/ беседу вела Инна Желтова // Экон. обозрение. – 2008. – 10 окт. – Р. 29.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
662 Explozivi. Combustibili
5451. Исаев, Фейруз. Фейруз Исаев : "В Молдове для иностранных
инвесторов созданы все условия" : [интервью с руководителем укр.-молд.
межрегион. об-ния "Лукойл"] / записал Сергей Евстратьев // Независимая Мол-
дова. – 2008. – 10 окт. – Р. 7.

663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
5452. Нетреба, Людмила. Система организации рынка и прослежи-
ваемости : [интервью с нач. упр. технол. политики в виногр.-винодел. комплек-
се агентства "Молдова-вин" Л. Нетреба] / записала Ангелина Таран // Экон.
обозрение. – 2008. – 24 окт. – Р. 23.

5453. Пеллиссард, Матиас. Винодел с душой странника : [интервью
с фр. виноделом-консультантом М. Пеллиссард] / записала Ангелина Таран //
Экон. обозрение. – 2008. – 31 окт. – Р. 23.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
685 Curelărie. Încălţăminte. Mănuşi. Articole pentru călătorii, sport, jocuri şi altele
5454. Mocan, Iurii. Iurii Mocan : Importurile din China distrug piaţa inter-
nă : [interviu cu dir. companiei de producere a genţilor Avateh-Pro SRL] / interviu
realizat de Tatiana Marcu // Eco. – 2008. – 1 oct. – P. 6.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

219

688 Galanterie şi articole mărunte de modă. Articole decorative
5455. Манолов, Сергей. Жизненный цикл игрушки : интервью с дир.
компании Media Magnat Grup, специализирующейся на пр-ве дет. настол. раз-
вивающих игр, С. Маноловым / записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение.
– 2008. – 17 окт. – Р.18.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CON-
STRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor
5456. Bodean, Valeriu. "Eu garantez calitatea oricărei construcţii înălţa-
te autorizat sub supravegherea inspecţiei de stat în construcţii" : [interviu cu V.
Bodean, şeful Inspecţiei de Stat în Construcţii] / interviu realizat de Vlad Loghin //
Moldova suverană. – 2008. – 22 oct.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT, SPORT
71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ.
URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
5457. Узун, Наталья. Новый образ Кишинева в масштабах одного
района : об организации столич. р-на "Alpina Sud" / Наталья Узун // Analytique
Moldpresa. – 2008. – 25 окт. – Р. 5.

73 ARTE PLASTICE
5458. Cucuietu, Iurie. Taina pământului întotdeauna în pământ se va în-
toarce : [olăritul – un vechi meşteşug] / Iurie Cucuietu // Făclia. – 2008. – 25 oct. –
P. 6.

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
5459. Marcu, Tatiana. Casa Cristea – prima întreprindere meşteşugă-
rească din R. Moldova / Tatiana Marcu // Eco. – 2008. – 22 oct. – P. 12-13.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
5460. Gherman, Marcel. H. R. Giger, un explorator al tenebrelor : [pe
marginea activităţii artistului plastic de origine austriacă] / Marcel Gherman // Con-
trafort. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 15.
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

220

5461. Glinca, Larisa. Nimic nu poate înlocui mâna mamei pe creştetul
copilului : interviu cu L. Glinca, pictor de desen animat / interviu de Liliana Popuşoi //
Flux european. – 2008. – 14 oct. – P. 22.

5462. Negură, Andrei. O lume, visându-se îndrăgostită de sine însăşi :
interviu cu pictorul A. Negură / consemnare : Valeriu Babansky // Vocea poporului. –
2008. – 31 oct. – P. 6; Голос народа. – 2008. – 31 окт. – Р. 6.

5463. Partole, Claudia. Cu dragoste de Chişinău ... : [pe marginea crea-
ţiei artistului plastic Vasile Movileanu] / Claudia Partole // Lit. şi arta. – 2008. – 30
oct. – P. 8.

5464. Галкина, Аксиния. В силках достижения : [творчество худож.
Виктора Завьялова] / Аксиния Галкина // Независимая Молдова. – 2008. – 24
окт. – Р. 25.

78 MUZICĂ
5465. Bălan, Dan. Dan Bălan a sărbătorit la Chişinău : [interviu cu inter-
pretul basarabean] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. –
2008. – 17 oct. – P. 12.

5466. Bivol, Svetlana. Svetlana Bivol : "Educăm o generaţie nouă de
spectatori de care avem foarte mare nevoie acum" : [interviu cu dir. Filarmonicii
Naţ.] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 3 oct. –
P. 8.

5467. Ciobanu, Nelly. "Visez să-mi lansez cât mai curând noul album" :
[interviu cu N. Ciobanu, interpretă de muz. uşoară] / a consemnat Angelina Olaru //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 22 oct. – P. 8.

5468. Constantinidi, Richard. Live. No lies : [interviu cu R.
Constantinidi, organizatorul festivalului "Live. No lies" de la Chişinău] / consemnare :
Mihai Vakulovski // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 17 oct. – P. 8.

5469. Conţiu, Mihai. "Caravela Culturii" – unul dintre fantasticele patro-
naje spirituale ale preşedintelui Vladimir Voronin / Mihai Conţiu // Moldova suverană.
– 2008. – 30 oct.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

221
5470. Filip, Felicia. Festivalul Internaţional "Invită Maria Bieşu" : [interviu
cu F. Filip, soprană, România] / a dialogat Raia Rogac // Glasul. – 2008. – 30 oct. –
P. 7, 9.

5471. Ghost, Andy. "Managementul în România este la pământ, pentru
muzica rock" : interviu cu A. Ghost, solistul trupei clujene "Altar" / consemnare :
Veronica D. Niculescu // Flux european. – 2008. – 14 oct. – P. 23.

5472. Moscovici, Constantin. Festivalul "Cântecele lumii" trezeşte un
interes foarte mare pentru cultura noastră în lume : [interviu cu C. Moscovici, com-
pozitor] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 10 oct.
– P. 8.

5473. Neamţu, Petre. "Sunt state bogate care ar da milioane să-şi recu-
pereze măcar o mică parte din folclorul lor" : [interviu cu P. Neamţu, dirijorul orches-
trei "Folclor"] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux european : ed. de vineri. – 2008. –
24 oct. – P. 8.

5474. Tamazlâcaru, Elena. Ecouri ale Festivalului : [sinteză pe marginea
celei de-a 16-a ed. a Festivalului "Vă invită Maria Bieşu"] / Elena Tamazlâcaru // Lit.
şi arta. – 2008. – 2 oct. – P. 6.

5475. Vieru, Grigore. Scurta lor viaţă, o litanie : [in memoriam interpreţi-
lor Doina şi Ion Aldea-Teodorovici : reprodus din "Jurnalul Naţ."] / Grigore Vieru //
Lit. şi arta. – 2008. – 30 oct. – P. 4.

5476. Zamfir, Gheorghe. "Când trebuie să vin la Chişinău, mă pregătesc
foarte serios" : [interviu cu Gh. Zamfir, naist] / interviu realizat de Irina Nechit // Jur-
nal de Chişinău. – 2008. – 17 oct. – P. 22.

5477. Zamfir, Gheorghe. Gheorghe Zamfir : "Sistemul nu mă iubeşte şi
nu mă vrea" : [interviu cu naistul român] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de
dimineaţă. – 2008. – 17 oct. – P. 10.

5478. Максимов, Александр. Филармонические проспекты : [интер-
вью с зам. дир. Нац. Филармонии А. Максимовым] / записала Елена Узун //
Молд. ведомости. – 2008. – 17 окт. – Р. 6.

Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

222

În memoriam compozitorului Anatol Roşcovan
5479. Druţă, Boris. Omul care a cules muzica din stele / Boris Druţă //
Lit. şi arta. – 2008. – 30 oct. – P. 8.

5480. In memoriam Anatol Roşcovan / consemnare : Liliana Popuşoi //
Flux european : ed. de vineri. – 2008. – 24 oct. – P. 12. – Cuprins : "Pomul vieţii lui
a dat roade bogate, care vor dăinui multă vreme" / Vlad Mircos; Modestia ca haină
de gală a Artistului / Traianus; "A fost un om cu literă mare" / Natalia Gordienco;
"Anatol Roşcovan a avut un rol foarte mare în viaţa mea" / Lina.

5481. Ne-a părăsit Anatol Roşcovan // Glasul. – 2008. – 30 oct. – P. 7.

5482. Traianus. Modestia ca haină de gală a Artistului / Traianus // Capi-
tala. – 2008. – 29 oct. – P. 8; Столица = Capitala. – 2008. – 29 окт. – Р. 8; Lit. şi
arta. – 2008. – 30 oct. – P. 8.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
5483. Bechet, Boris. Boris Bechet : "Loteanu era ca un izvor ce mereu
nu dormitează" : [in memoriam regizorului Emil Loteanu : interviu cu actorul] / inter-
locutor : Ion Proca // Glasul. – 2008. – 9 oct. – P. 10.

5484. Mocanu, Maria. WALL-E: Robotul care salvează umanismul : [pe
marginea filmului companiei de animaţie "Pixar"] / Maria Mocanu // Contrafort. –
2008. – Oct. (Nr 10). – P. 21.

5485. Андон, Виктор. А время не терпит : [пробл. молд. кинемато-
графа] / Виктор Андон // Независимая Молдова. – 2008. – 10 окт. – Р. 25.

5486. Трояновская, Лидия. Единственный государственный : [про-
паганда и продвижение нац. кино : интервью с менеджером Культ. центра
"Одеон", мун. Кишинэу, Л. Трояновской] / подготовила Нелли Сливенко // Ки-
шин. новости. – 2008. – 17 окт. – Р. 2.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

223
792 Teatru. Artă scenică
5487. Cozub, Alexandru. "Pentru meseria asta e important să existe di-
versitate" : [interviu cu A. Cozub, dir. artistic al Teatrului Naţ. "Mihai Eminescu"] /
interviu de Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 17 oct. – P. 8.

5488. Curagău, Mihai. Mihai Curagău : "Teatrul e o boală frumoasă de
care nu trebuie să ne lecuim" : [interviu cu actorul Teatrului Municipal "Satiricus I. L.
Caragiale"] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux european : ed. de vineri. – 2008. – 31
oct. – P. 10.

5489. Diaconu, Mircea. "Ar trebui să facem mult mai mult pentru contac-
tele reciproce" : interviu cu actorul M. Diaconu, dir. al Teatrului Nottara din Bucureşti
/ interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 21 oct. – P. 10.

5490. Grecu, Sandu. O repetiţie cu maestrul Mihai Curagău : [65 de ani
de la naşterea actorului] / Sandu Grecu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 30 oct. –
P. 5.

5491. Grecu, Sandu. Sandu Grecu : "Curagău este actorul la care vi-
sează orice regizor" : [despre actorul Mihai Curagău] // Flux european : ed. de vi-
neri. – 2008. – 31 oct. – P. 10.

5492. Josanu, Valeriu. Teatrul de Marionete municipal la 15 ani : [inter-
viu cu V. Josanu, fondator al Teatrului şi Angela Josanu, specialist în design vesti-
mentar] / consemnare : Elena Maţievschi // Moldova Mare. – 2008. – 28 oct.

5493. Tăzlăuanu, Valentina. Libertatea, nelimitată de creaţie este privită
adesea ca o rampă de lansare a veleitarilor ... : dialog cu V. Tăzlăuanu, critic de
teatru / consemnare : Dina Ghimpu // Contrafort. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 10-11.

5494. Ungureanu, Ion. Cu Puşkin – împotriva cenzurii : [creaţia druţiană
şi teatrul] / Ion Ungureanu // Glasul. – 2008. – 30 oct. – P. 10.

5495. Козаков, Михаил. Михаил Козаков : "Я или работаю, или ле-
чусь" : [интервью с рос. актером] / записала Татьяна Мигулина // Экон. обозре-
ние. – 2008. – 31 окт. – Р. 30.

5496. Лозован, Андрей. Что предлагает Национальная Опера ? :
[интервью с дир. Нац. Театра Оперы и Балета А. Лозован] / записала Татьяна
Степанова // Молд. ведомости. – 2008. – 17 окт. – Р. 6.

Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

224
5497. Табаков, Олег. "Исхода у талантов не предвидится …" : [ин-
тервью с рос. актером О. Табаковым] / записала Раиса Казакова // Независи-
мая Молдова. – 2008. – 31 окт. – Р. 22.

794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)
5498. Пехтерев, Виталий. Виталий Пехтерев : "Успехи теннисистов
из Бельц очевидны" : [интервью с руководителем спортив. клуба "Olimpicul"] /
записал Иван Капсамун // Молд. ведомости. – 2008. – 10 окт. – Р. 5.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
5499. Cebanu, Pavel. Pavel Cebanu : "Chişinăul trebuie să aibă un sta-
dion modern polivalent" : [interviu cu preş. Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal] / a
consemnat Andrei Loghin // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 28 oct. – P. 8.

5500. Funk, Iosif. Notiţe subiective ale unui reputat specialist : [pe mar-
ginea evoluţiei echipei Rep. Moldova la Olimpiada din China] / Iosif Funk // Sport
plus. – 2008. – 28 oct. – P. 4-5.

5501. Ioniţă, Artur. Artur Ioniţă : "Doar prin muncă poţi ajunge departe" :
[interviu cu căpitanul selecţionatei de fotbal, juniori, a Moldovei] / consemnare : Vl a-
dimir Maftei // Sport plus. – 2008. – 14 oct. – P. 12.

5502. Jereghi, Alexei. Prima maratonistă din Republica Moldova : [Cla-
udia Bodrug, prof. de educaţie fizică la Şc. Primară nr. 12 din Chişinău] / Alexei
Jereghi // Sport plus. – 2008. – 28 oct. – P. 5.

5503. Juravschi, Nicolae. "Apreciez pozitiv evoluţia sportivilor noştri la
Olimpiadă" : interviu cu N. Juravschi, preş. Com. Naţ. Olimpic din Moldova / con-
semnare : Andrei Prodan // Moldova suverană. – 2008. – 2 oct.

5504. Reneischi, Victor. O întâlnire de suflet !!! : [interviu cu V.
Reneischi, canoist din Rep. Belarus şi Nicolae Juravschi, preş. al Com. Naţ. Olimpic
din Rep. Moldova] / a consemnat Pavel Brădescu // Sport plus. – 2008. – 7 oct. – P.
2-4.

5505. Гетманец, Александр. Бильярд – вид спорта, отдых или ис-
кусство ? : [интервью с президентом Нац. Федерации бильярда Молдовы] /
записал Эдуард Чобану // Кишин. обозреватель. – 2008. – 16 окт. – Р. 18.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

225
5506. Горбан, Андрей. Андрей Горбан : "Хочу в Топ-20" : [интервью
с молд. теннисистом] / записала Жанна Тищенко // Независимая Молдова. –
2008. – 31 окт. – Р. 25.

5507. Данильянц, Иван. Лицензирование тренеров – важный этап в
развитии футбола : [интервью с дир. федер. шк. тренеров при Федерации фут-
бола Молдовы И. Данильянц] / записал Эдуард Чобану // Молд. ведомости. –
2008. – 3 окт. – Р. 5.

5508. Кличко, Виталий. Виталий Кличко : "Спорт – это тоже полити-
ка : [интервью с укр. боксером] / записал Анатолий Дашкевич // Независимая
Молдова. – 2008. – 14 окт. – Р. 6.

5509. Кожокарь, Максим. Доскакать до Лондона : [пробл. молд. кон.
спорта] / Максим Кожокарь // Кишин. обозреватель. – 2008. – 23 окт. – Р. 18.

5510. Куртиян, Александр. Тренерские амбиции Александра Кур-
тияна : [интервью с молд. полузащитником] / записал Владислав Кузовлев //
Молд. ведомости. – 2008. – 3 окт. – Р. 5.

5511. Ревенко, Василий. Регби достойно большего внимания : [ин-
тервью с президентом Федерации регби Молдовы В. Ревенко] / записал Эду-
ард Чобану // Молд. ведомости. – 2008. – 24 окт. – Р. 5.

5512. Тестимицану, Ион. Тестимицану мечтает о сборной : [интер-
вью с молд. защитником] / записал Максим Кожокарь // Молд. ведомости. –
2008. – 31 окт. – Р. 5.

5513. Чобану, Павел. Как живешь, сборная ? : [интервью с прези-
дентом Федерации футбола Молдовы П. Чобану] / записал Дмитрий Сидоров //
Независимая Молдова. – 2008. – 10 окт. – Р. 29.

5514. Чобану, Эдуард. Кто поможет отечественному гандболу ? /
Эдуард Чобану // Кишин. обозреватель. – 2008. – 9 окт. – Р. 18.
Vezi Nr 5316

Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

226
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILO-
LOGIE
5515. Колкер, Борис. "Благодаря знанию эсперанто, я начал гово-
рить по-молдавски" : [интервью с канд. филол. наук Б. Колкер] / записал Игорь
Мельник // Молд. ведомости. – 2008. – 24 окт. – Р. 4.

811 Limbi individuale
(Vezi Nr 5318-19)

811.1 Limbi indo-europene, în general
811.111 Limba engleză
5516. Şemanovskaia, Marina. Carte nouă pentru cei ce învaţă limba
engleză : [pe marginea man. "Academic English" de Ludmila Grosul] / Marina
Şemanovskaia // Univers pedagogic pro. – 2008. – 9 oct. – P. 5.

811.13 Limbi romanice
811.135.1 Limba română
5517. Bojoga, Eugenia. Limba "moldovenească" – o română de stradă /
Eugenia Bojoga // Contrafort. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 12.

5518. Ciocanu, Ion. Savantul, ca piatră de temelie : [in memoriam lin-
gvistului Ion Dumeniuc (1936-1992)] / Ion Ciocanu // Lit. şi arta. – 2008. – 30 oct. –
P. 5.

5519. Pohilă, Vlad. Sărbătoarea limbii române în Basarabia : [interviu cu
V. Pohilă, filolog-cercetător : reluat din "Formula AS", 29 aug. - 5 sept., 2008] ] /
consemnare : Ion Loghin Popescu // Lit. şi arta. – 2008. – 9 oct. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 5056)

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

227
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
5520. Cisneros, Sandra. Şolduri; Nu vorbeşte engleza : [proză scurtă] /
Sandra Cisneros; trad. şi adapt. de Miruna Andriescu // Contrafort. – 2008. – Oct.
(Nr 10). – P. 24.

821.111(411) Literatură scoţiană în limba engleză
5521. Burns, Robert. O, şuieră ...; Şi vânturi ...; Cântecul frunzei; Venind
prin lan : [versuri] / Robert Burns; trad. de Igor Creţu // Florile dalbe. – 2008. – 2 oct.
– P. 8.

821.135.1 Literatură română
5522. Andriescu, Radu. Apartenenţa politică; Cu uşa deschisă; Rădă-
cini luterane; Poliţia de proximitate : [versuri] / Radu Andriescu // Contrafort. – 2008.
– Oct. (Nr 10). – P. 7.

5523. Barbu, Eugen. File de jurnal : sinteze, doc., eseuri / Eugen Barbu
// Glasul. – 2008. – 9, 30 oct. – P. 6.

5524. Bogza, Geo. Coşmarul : [versuri] / Geo Bogza // Timpul de dimi-
neaţă. – 2008. – 3 oct. – P. 32.

5525. Cantemir, Dimitrie. Cântec : [versuri] / Dimitrie Cantemir // Lit. şi
arta. – 2008. – 30 oct. – P. 1.

5526. Dinescu, Viorel. Simţire românească : [versuri] / Viorel Dinescu //
Lit. şi arta. – 2008. – 23 oct. – P. 1.

5527. Drăgan, Daniel. Sus : [versuri] / Daniel Drăgan // Timpul de dimi-
neaţă. – 2008. – 31 oct. – P. 32.

5528. Eminescu, Mihai. Odă (în metru antic) : [versuri] / Mihai Eminescu
// Timpul de dimineaţă. – 2008. – 17 oct. – P. 24.

Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

228
5529. Iorga, Nicolae. Locul cel mai bun : [eseu : din vol. "Pagini alese",
Bucureşti, 1965] / Nicolae Iorga // Capitala. – 2008. – 29 oct. – P. 8;
Столица=Capitala. – 2008. – 29 окт. – Р. 8.

5530. Macedonski, Alexandru M. Rondelul rozelor ce mor : [versuri] /
Alexandru M. Macedonski // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 10 oct. – P. 24.

5531. Stănescu, Nichita. Panta Rhei : [versuri] / Nichita Stănescu // Flo-
rile dalbe. – 2008. – 9 oct. – P. 1.

5532. Ştefănescu, Barbu Delavrancea. Bunica : povestire / Barbu
Ştefănescu Delavrancea // Florile dalbe. – 2008. – 9 oct. – P. 7.

5533. Topârceanu, George. Gelozie : [versuri] / George Topârceanu //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 24 oct. – P. 24.

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord
5534. Zegrea, Ilie. Anno domini 1408 : [versuri] / Ilie Zegrea // Lit. şi arta.
– 2008. – 16 oct. – P. 1.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
5535. Anton, Ion. Scutul catolic; Primul muşatin; "De la munte până la
mare"; Demnitate şi vitejie : [fragm. din povestirea ist. "Zodia zimbrului"] / Ion Anton
// Florile dalbe. – 2008. – 2 oct. – P. 3; 9 oct. – P. 2-3; 23, 30 oct. – P. 3. – Contin.
Începutul : 4 sept.

5536. Anton, Ion. Viziune autumnală : [versuri] / Ion Anton // Florile dal-
be. – 2008. – 9 oct. – P. 5.

5537. Bâlici, Gheorghe. În aşteptarea cetăţeniei române; Aviz : [epi-
grame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 21 oct. – P. 16.

5538. Bâlici, Gheorghe. Leafă la stat; Hoţii la teatru : [epigrame] / Ghe-
orghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 3 oct. – P. 24.

5539. Bâlici, Gheorghe. Optimism; La judecată : [epigrame] / Gheorghe
Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 24 oct. – P. 24.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

229
5540. Bâlici, Gheorghe. Sănătatea beţivilor; Efectele modei; Soluţie ba-
hică în ţara comunismului; La primirea lichelei într-un nou partid : [epigrame] / Ghe-
orghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 14 oct. – P. 16; 17 oct. – P. 24.

5541. Bâlici, Gheorghe. Soţul către soaţa-i vorbăreaţă; Excursie în Ro-
mânia; Moldoveanca în Spania toreadorilor; Medicul inventator : [epigrame] / Ghe-
orghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 7 oct. – P. 16; 10 oct. – P. 24.

5542. Bâlici, Gheorghe. Tristă constatare; Prieteni noi, prieteni vechi;
Cifra 13; Discordanţă : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. –
28 oct. – P. 16; 31 oct. – P. 24.

5543. Băcescu, Tatiana. Profesie ... : [versuri] / Tatiana Băcescu // Fă-
clia. – 2008. – 11 oct. – P.16.

5544. Busuioc, Aureliu. Despre dragul de mine ...: [reflecţii] / Aureliu
Busuioc // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 24 oct. – P. 5.

5545. Busuioc, Aureliu. Singur în faţa dragostei : (fragm. din roman) /
Aureliu Busuioc // Florile dalbe. – 2008. – 9 oct. – P. 8.

5546. Butnaru, Leo. Intrând pe sub unghii : cosmogramă / Leo Butnaru
// Contrafort. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 9.

5547. Cibotaru, Arhip. Toamnă : [versuri] / Arhip Cibotaru // Florile dal-
be. – 2008. – 30 oct. – P. 1.

5548. Cojocaru, Sergiu. Epigrama; Despre noi; Fenomen basarabean;
"Pro" şi "contra"; Principiu relativ; O, iar femeia; Roma; Stare de război ...; Părinţi
biblici; Peisaj autumnal; Familială; Virtutea păcatului; Job : [epigrame] / Sergiu
Cojocaru // Lit. şi arta. – 2008. – 30 oct. – P. 4.

5549. Cosmescu, Alex. A spune durerea până la capăt : [reflecţii] / Alex
Cosmescu // Contrafort. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 13.

5550. Cristea, Anatol. Ridică-te, ţară ! : [versuri] / preot Anatol Cristea //
Lit. şi arta. – 2008. – 2 oct. – P. 3.

5551. Diordiev, Ion. Diferenţa; Dragoste părintească; Dragoste contem-
porană; Condiţie; Competiţie : [versuri satirice] / Ion Diordiev // Făclia. – 2008. – 4
oct. – P. 8.
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

230

5552. Esinencu, Nicolae. Moş Găbjilă Filozoful : [povestire] / Nicolae
Esinencu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 3 oct. – P. 7; 10,17, 24 oct. – P. 6. –
Contin. Începutul : 9 mai.

5553. Filip, Iulian. Gânduri răzleţe între cărţi luminoase : [versuri] / Iulian
Filip // Lit. şi arta. – 2008. – 2 oct. – P. 6.

5554. Galaicu, Vasile. Linuşatene : [povestire] / Vasile Galaicu // Florile
dalbe. – 2008. – 2 oct. – P. 7.

5555. Gavriliţă, Raisa. Vibrante nostalgii : [versuri] / Raisa Gavriliţă //
Univers pedagogic pro. – 2008. – 9 oct. – P. 8.

5556. Grama, Steliana. Postume : [versuri] / Steliana Grama // Lit. şi ar-
ta. – 2008. – 2 oct. – P. 4. – Cuprins : Istoria iubirii ce-a murit ...; Certificat de deces;
Veşnică eglogă; Febra aventurii; Iubirea ta-i cu termen expirat; În vogă sunt iubirile
sau ba ?; Stigmatele iubirilor trecute ... .

5557. Lari, Leonida. Pe greul chin al sufletului meu ... : [versuri] /
Leonida Lari // Glasul. – 2008. – 30 oct. – P. 12. – Cuprins : Vântul; Ziuă albă; Vânt
de toamnă; Cai de aur pasc ceaţa ...; Fratelui român.

5558. Lari, Leonida. Populară; Vânt aspru; În lumina lunii; În această
seară; Testament; De Florii; Destinul iubitorilor de neam; Ploaie şi sânge; Vânt din-
spre tării; Pe Dâmboviţa – cocorul; Marea Adunare Naţională : [versuri] / Leonida
Lari // Lit. şi arta. – 2008. – 23 oct. – P. 5.

5559. Loteanu, Emil. Nefertiti : [versuri] / Emil Loteanu // Glasul. – 2008.
– 9 oct. – P. 10.

5560. Marin, Gheorghe. Calculatorul meu a fost meliţa : [povestire] /
Gheorghe Marin // Florile dalbe. – 2008. – 23 oct. – P. 8.

5561. Matcovschi, Dumitru. Oare nu sunt eu, Moldovă ? : [versuri] /
Dumitru Matcovschi // Lit. şi arta. – 2008. – 16 oct. – P. 1.

5562. Micu, Vasile. Minune; Tribut; În ochii tăi să-mi prinzi lumina; Doar
ea; Dor de cer senin; Cântec luminii; Din cer cu o lumină; De-ar fi timpul pasăre; Ne
mistuie timpul; Firul mişcării : [versuri] / Vasile Micu // Lit. şi arta. – 2008. – 16 oct. –
P. 6.
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

231

5563. Morăraş, Mihai. Cernăuţi – cetatea mea de vis : [versuri] / Mihai
Morăraş // Lit. şi arta. – 2008. – 16 oct. – P. 7.

5564. Petrescu-Redi, Nicolae. Oglinda; Ghicitoare; Pan Halippa; Amin-
tiri; La balul ierbii; Povara : [versuri] / Nicolae Petrescu-Redi // Lit. şi arta. – 2008. –
9 oct. – P. 5.

5565. Romanciuc, Vasile. Învăţătorii : [versuri] / Vasile Romanciuc //
Florile dalbe. – 2008. – 2 oct. – P. 1.

5566. Rusnac, Anatol. E toamnă şi e frig în Bucovina : [versuri] / Anatol
Rusnac // Lit. şi arta. – 2008. – 16 oct. – P. 7.

5567. Rusnac, Anatol. Părinte drag, dascăl cuminte : [versuri] / Anatol
Rusnac // Lit. şi arta. – 2008. – 2 oct. – P. 1.

5568. Rusnac, Ludmila. Cu tine ...; În lume nimeni; Bijuteria ...; Şi din
"Tu"; O femeie loveşte când iubeşte ... : [versuri] / Ludmila Rusnac // Făclia. – 2008.
– 4 oct. – P. 5.

5569. Rusnac, Vladimir. Învăţătorilor : [versuri] / Vladimir Rusnac // Mol-
dova Mare. – 2008. – 1 oct.

5570. Schiţco, Boris. Cu toate uraganele din inimă : [versuri] / Boris
Schiţco // Glasul. – 2008. – 9 oct. – P.12. – Cuprins : Aproape tomnatecă; Flori de
dor; Continuitate; Vis; Am întrebat; Scrisoare de acasă; Codreancă.

5571. Sobieţchi, Ludmila. Frunzele curg – ape de foc la picioare : [ver-
suri] / Ludmila Sobieţchi // Florile dalbe. – 2008. – 23 oct. – P. 1.

5572. Sprânceană, Emanuela. Cristina : [povestire] / Emanuela Sprân-
ceană // Contrafort. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 20.

5573. Strâmbeanu, Andrei. Doina basarabeană : [versuri] / Andrei
Strâmbeanu // Lit. şi arta. – 2008. – 9 oct. – P. 1.

5574. Şerban, Grigore. Bună ziua : [versuri] / Grigore Şerban // Univers
pedagogic pro. – 2008. – 2 oct. – P. 8.

Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

232
5575. Teleucă, Victor. Apropo de uitare : [reflecţii] / Victor Teleucă // Fl o-
rile dalbe. – 2008. – 9 oct. – P. 5. – Va urma.

5576. Tomozei, Gheorghe. Zbor : [versuri] / Gheorghe Tomozei // Florile
dalbe. – 2008. – 9 oct. – P. 4.

5577. Vodă, Gheorghe. "Odă oraşului Chişinău" : [versuri] / Gheorghe
Vodă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 13 oct. – P. 5.

5578. Ziua poeziei : [versuri] // Lit. şi arta. – 2008. – 16 oct. – P. 5. – Cu-
prins : Roua cântecului / Grigore Vieru; Şi nefiind ... / Anatol Codru; Către Luceafăr /
Agnesa Roşca; Cântec în patru note / Vasile Toma; Simboluri eminesciene / Elena
Tamazlâcaru; Metamorfoză / Luminiţa Dumbrăveanu; Cartea vieţii / Efimia Ţopa;
Pronostic meteo de octombrie / Iulian Filip; Şi frunza toamnei cade-nlăcrimată /
Claudia Slutu-Grama; Cuvintele / Iurie Colesnic; Bătrânul drumeţ / Vladimir Rusnac;
Atât de simplu / Galina Furdui; Nostalgică / Lidia Codreanca; Poezia / Victoria
Fonari; Unei zile ... / Claudia Partole; Casa părintească / Lidia Grosu; Două mâini
crăpate / Boris Schiţco; Nu te-ntrista / Maria Tofan-Bâlici; Casa / Raisa Plăieşu.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
5579. Казакова, Раиса. У судьбы подсказок не бывает … : рассказ /
Раиса Казакова // Независимая Молдова. – 2008. – 17 окт. – Р. 22.

5580. Милях, Александр. Осень золотая : [стихи] / Александр Милях
// Независимая Молдова. – 2008. – 24 окт. – Р. 12.

5581. Савостин, Николай. Знак : [стихи] / Николай Савостин // Ком-
мерсант plus. – 2008. – 24 окт. – Р. 17. – Содерж. : То ущелье; Монолог Фауста;
Простая истина.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
5582. Mocanu, Igor. Avangard-scepticii şi avangard-optimiştii : [pe mar-
ginea lucr. simpoz. intern. "Text-Image, Perspectives on the History and Aesthetics
of Avant-garde Publications", 15-17 mai 2007, Sibiu, România] / Igor Mocanu //
Contrafort. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 8.

821.112.2.0 Literatură germană
5583. Muller, Herta. Herta Muller: Un scriitor e rezultatul unei experienţe
: [fragm. din interviul cu scriitoarea germană : reluat din "Cotidianul", apr. 2008] /
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

233
consemnare : Alina Purcaru, sel. de Veronica Eşanu // Contrafort. – 2008. – Oct. (Nr
10). – P. 16-17.

5584. Sprânceană, Vitalie. Despre straturile subversive ale limbii : [pe
marginea culeg. de proză "Regele se-nclină şi ucide" de Herta Muller, Iaşi, Polirom,
2005] / Vitalie Sprânceană // Contrafort. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 16.

821.135.1.0 Literatură română
5585. Creţu, Bogdan. Et in Virtualia ego ... : [pe marginea romanului
"Chemarea lui Matei" de Florina Ilis, Bucureşti, ed. Cartea Românească, 2008] /
Bogdan Creţu // Contrafort. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 4.

5586. Dabija, Nicolae. Lecţia Goma : [pe marginea creaţiei scriitorului
Paul Goma] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 9 oct. – P. 1.

5587. Manea, Norman. Norman Manea despre "cazul" Kundera şi moar-
tea lui Ioan Petru Culianu : [fragm. de interviu cu scriitorul român : reluat din "Eve-
nimentul zilei", oct. 2008] / consemnare : Traian Danciu // Contrafort. – 2008. – Oct.
(Nr 10). – P. 8.

5588. Pădureţ, Ludmila. Viorel Dinescu – Eros şi Anteros : [pe marginea
vol. "Eros-Anteros" de Viorel Dinescu, Ch., ed. pentru lit. şi artă, 2008] / Ludmila
Pădureţ // Lit. şi arta. – 2008. – 9 oct. – P. 5.

5589. Tamazlâcaru, Elena. Scriitorii Eugen Simion şi Nicolae Breban la
Iaşi / Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2008. – 9 oct. – P. 6.

5590. Vartic, Andrei. De la Mana la Paul Goma / Andrei Vartic // Lit. şi
arta. – 2008. – 9 oct. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 5317)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
5591. Apetri, Dumitru. O interpretare ne-ordinară a baladei Mioriţa : [pu-
blicistul Vitalie Pastuh-Cubolteanu la 60 de ani de la naştere] / Dumitru Apetri // Lit.
şi arta. – 2008. – 23 oct. – P. 6.

5592. Belîi, Liviu. Publicistul Tudor Ţopa la întrecere cu timpul : [pe
marginea creaţiei publicistului] / Liviu Belîi // Făclia. – 2008. – 11 oct. – P. 3.

Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

234
5593. Busuioc, Aureliu. “Cartea care ar putea să-l facă împlinit pe un
scriitor este aceea care n-a fost scrisă niciodată ..." : interviu cu scriitorul A. Busuioc
cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la naştere / pentru conformitate : Călina Trifan //
Capitala. – 2008. – 17 oct. – P. 8; Столица = Capitala. – 2008. – 17 окт. – P. 8.

5594. Busuioc, Aureliu. Aureliu Busuioc : "Răspunsuri gata întotdeauna
au numai politicienii şi poliţiştii" : [interviu cu scriitorul] / consemnare : Sorina
Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 24 oct. – P.10, 15.

5595. Chiper, Grigore. Dialog, naraţiune şi strategii narative non-stop :
[pe marginea romanului "Turnătorul de medalii" de Anatol Moraru, Chişinău, ed.
Prut Intern., 2008] / Grigore Chiper // Contrafort. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 5.

5596. Ciocanu, Ion. Roman despre un ... roman : [pe marginea romanu-
lui "Îngerii de ceaţă" de Victor Dumbrăveanu, Ch.,"Bons Offices", 2008] / Ion
Ciocanu // Florile dalbe. – 2008. – 30 oct. – P. 7.

5597. Codru, Anatol. Monument de sinceritate : [pe marginea creaţiei
poetice a academicianului Vasile Micu] / Anatol Codru // Lit. şi arta. – 2008. – 16 oct.
– P. 6.

5598. Dabija, Nicolae. Născut să încurajeze ... : [pe marginea creaţiei
publicistice a lui Vitalie Pastuh-Cubolteanu] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. –
23 oct. – P. 6.

5599. Druţă, Ion. Cel de-al treilea mileniu : discurs rostit în cadrul
Simpoz. Intern. cu genericul "Ion Druţă – umanism şi contemporaneitate" / Ion Druţă
// Moldova suverană. – 2008. – 21 oct.

5600. Duca, Gheorghe. Academicianul Ion Druţă – scriitorul care ne re-
prezintă neamul / Gheorghe Duca // Săptămîna. – 2008. – 10 oct. – P. 12.

5601. Duca, Gheorghe. Ion Druţă – scriitorul care ne reprezintă neamul :
[art. preş. AŞM] / Gheorghe Duca // Glasul. – 2008. – 30 oct. – P. 1.

5602. Fonari, Victoria. Proza lui Aureliu Busuioc şi semiotica / Victoria
Fonari // Lit. şi arta. – 2008. – 23 oct. – P. 4.

5603. Grosu, Lidia. Un zbor continuu per aspera ad astra / Lidia Grosu //
Lit. şi arta. – 2008. – 23 oct. – P. 1.

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

235
5604. Olaru, Angelina. Mai aproape de Steliana Grama : [in memoriam
poetei] / Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 16 oct. – P. 5.

5605. Palladi, Tudor. Revelaţia albului sau Absoluitatea cunoaşterii altu-
lui : [creaţia poetică a lui Vasile Micu] / Tudor Palladi // Glasul. – 2008. – 9 oct. – P.
4.

5606. Petru, Mariana. Când pe-nserate se aprinde o stea ... : [in memo-
riam poetei Steliana Grama] / Mariana Petru // Glasul. – 2008. – 9 oct. – P.11.

5607. Voronin, Vladimir. Ion Druţă este omul care îi dă poporului său
şansa celei de-a doua respiraţii : alocuţiunea preş. V. Voronin rostită la manifesta-
rea consacrată aniversării a 80-a a scriitorului-academician Ion Druţă (Chişinău, 17
oct. 2008) // Moldova suverană. – 2008. – 21 oct.

80 de ani de la naşterea scriitorului Aureliu Busuioc
5608. Ciobanu, Mircea V. 80 de ani necesari / Mircea V. Ciobanu // Jur-
nal de Chişinău. – 2008. – 24 oct. – P. 22.

5609. Leahu, Nicolae. Dalai-Lama plimbătorilor de purici / Nicolae Leahu
// Jurnal de Chişinău. – 2008. – 24 oct. – P. 22.

5610. Şleahtiţchi, Maria. Aureliu Busuioc este / Maria Şleahtiţchi // Jur-
nal de Chişinău. – 2008. – 24 oct. – P. 22.

5611. Ştefănescu, Alex. Un scriitor sceptic faţă de propriul lui succes /
Alex Ştefănescu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 24 oct. – P. 5.

60 de ani de la naşterea scriitorului Andrei Vartic
5612. Caranfil, Ninela. Cavaler al Luminii / Ninela Caranfil // Lit. şi arta. –
2008. – 16 oct. – P. 4.

5613. Dabija, Nicolae. Bucuraţi-vă ! / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. –
2008. – 16 oct. – P. 4.

5614. Dulgheru, Valeriu. Andrei Vartic la 60 de primăveri împlinite :
[scriitor şi cercetător] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2008. – 23 oct. – P. 1.

5615. Hadârcă, Ion. Un ac de cojoc ... jubiliar : [pe marginea creaţiei
epigramistului Sergiu Cojocaru] / Ion Hadârcă // Lit. şi arta. – 2008. – 30 oct. – P. 4.
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

236

5616. Pohilă, Vlad. Andrei Vartic, intelectualul-orchestră / Vlad Pohilă //
Lit. şi arta. – 2008. – 16 oct. – P. 4.

821.162.1.0 Literatură poloneză
5617. Maslowska, Dorota. Sfârşitul marilor naraţiuni : [fragm. din intervi-
ul cu D. Maslowska, scriitoare poloneză : reluat din rev. "Lampa"] / consemnare :
Agnieszka Drotkiewicz; trad., prez. şi adapt. : Teodor Ajder // Contrafort. – 2008. –
Oct. (Nr 10). – P. 22-23.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Roibu, Nicolae. "Seminarul" de la Păuleşti : [despre protoiereul Ioan
Ciuntu, parohul Bisericii "Sfânta Teodora de la Sihla"]. – Vezi Nr 5027

929.6 Heraldică. Blazoane. Steme. Devize pe armoarii
5618. Нестерюк, Андрей. Символика Молдовы / Андрей Нестерюк //
Moldova Mare. – 2008. – 1 oct. – Продолж. Нач.: 23 сент.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
930.25 Arhivistică. Arhive
5619. Moraru, Alexandru. Arhivele statului văzute din interior (2) : din
notiţele unui istoric-arhivist / Alexandru Moraru // Lit. şi arta. – 2008. – 9 oct. – P. 3.
– Contin. Începutul : 26 iun.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
(Vezi Nr 5315)

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
5620. Astăzi Germania sărbătoreşte 18 ani de la reunificarea ţării // Flux
continuu : ed. de vineri. – 2008. – 3 oct. – P. 9. – Cuprins : Este nevoie ca în Moldo-
va să existe o majoritate care să-şi dorească reîntregirea ţării : [interviu cu Holger
Dix, dir. reprezentanţei din Bucureşti a Fundaţiei Konrad Adenauer]; Sper ca reî n-
tregirea Moldovei să nu dureze 40 de ani / Manfred Grund; Acea nedreptate, comisă
de regimul comunist, nu putea fi de lungă durată, fiindcă era lipsită de suflet /
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

237
Norbert Neuhaus; În România şi R. Moldova nu există voinţă politică de a face pasul
pe care l-a făcut Germania / Mihai Retegan.

5621. Kulciţki, Stanislav. "De ce urmărea să ne distrugă ? : Stalin şi
Holodomorul ucrainean". Cap. 1. A fost sau nu genocid?; Cap. 2. Reconsiderarea
istoriei Uniunii Sovetice; Cap. 3. Posibilitatea genocidului în construcţia comunismu-
lui; Cap. 4. Conştientizarea genocidului; Cap. 5. Atitudinea "Partidului puterii" faţă
de Holodomor : [fragm. din cartea cu acelaşi tit.] / Stanislav Kulciţki; trad. în lb. rom.
de Tiberius Puiu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 3 oct. – P. 7; 10, 17, 24,
31 oct. – P. 4.

5622. Журавлев, Виталий. "Мюнхенский сговор" : причины и след-
ствия : [Мюнхен 1938 г. : перепеч. из "Россия и соотечественники"] / Виталий
Журавлев // Analytique Moldpresa. – 2008. – 18 окт. – Р. 20, 23.

5623. Dabija, Nicolae. Reportaj din Ţara de Sus : [600 de ani de la pri-
ma atestare a oraşului Cernăuţi] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 16 oct. – P.
1.

94(478) Istoria Republicii Moldova
5624. Ancel, Jean. Transnistria sub ocupaţie românească : ( se publ. cu
unele presc.) / Jean Ancel // Moldova Mare. – 2008. – 1 oct. – Contin. Începutul : 23
sept.

5625. Colesnic, Iurie. Omul care a sădit stejarul unirii : [Alexandru
Botezatu, luptător pentru cauza naţ. (1847-1925)] / Iurie Colesnic // Natura. – 2008.
– Oct. (Nr 10). – P. 10.

5626. File din istoria oraşului Chişinău // Flux european. – 2008. – 14
oct. – P. 3.

5627. Grosu, Vasile. Mereu arzândă, candela memoriei : [deportările din
anul 1949 din Moldova : interviu cu V. Grosu, dr. în ist.] / consemnare : Grigore
Teslaru // Lit. şi arta. – 2008. – 23 oct. – P. 2.

5628. Ladaniuc, Victor. Molovata : [raionul Dubăsari, atestat la 10 mai
1574 : din lucrarea "Localităţile Rep. Moldova"] / Victor Ladaniuc, Tudor Ţopa //
Natura. – 2008. – Oct. (Nr 10). – P. 10.

5629. Moraru, Irina. Tighina românească : [600 de ani de la fondarea
oraşului] / Irina Moraru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 10 oct. – P. 10.
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

238

5630. Pantelimon Sinadino, masacrat de bolşevici pe cont propriu :
[deputat în Sfatul Ţării] // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 3 oct. – P. 25.

5631. Preda, Sorin. Cruciada de la Răciula : [despre revolta ţăranilor
basarabeni privind închiderea Bisericii din Răciula, 1959] / Sorin Preda // Natura. –
2008. – Oct. (Nr 10). – P. 7.

5632. Rezachevici, Constantin. Petru Rareş, domn al Ţării Moldovei /
Constantin Rezachevici // Glasul. – 2008. – 9 oct. – P. 5.

5633. Taşcă, Mihai. Masacraţi în RASS Tătară : [pe marginea procesului
a 13 deputaţi în Sfatul Ţării] / Mihai Taşcă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 17 oct.
– P. 16-17.

5634. Гросул, Владислав. Традиции молдавской государственности
: (печатается с сокращ.) / Владислав Гросул // Moldova Mare. – 2008. – 1 oct. –
Продолж. Нач. : 23 сент.

5635. Стати, Василе. "Естественное право молдаван" : борьба за
молдавский язык / Василе Стати // Moldova Mare. – 2008. – 21 oct.

5636. Шорников, Петр. Без страха и упрека : [о Павле Ткаченко, ру-
ководителе бессараб. подполья] / Петр Шорников // Moldova Mare. – 2008. – 28
oct. – Продолж. следует.
(Vezi de asemenea Nr 5614)Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

239
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 10-2008

A
Adauge, Mihai 5271
Ajder, Teodor 5617
Alberoni, Francesco 5395
Aldea-Teodorovici, Doina 5475
Aldea-Teodorovici, Ion 5475
Alerguş, Olga 5403
Ancel, Jean 5624
Andriescu, Miruna 5520
Andriescu, Radu 5522
Antocel, Dionisie 5422
Anton, Ion 5535-36
Apetri, Dumitru 5591
Apolschi, Inga 5364
Ardeleanul, Nicolae 5018
Avornic, Gheorghe 5240
B
Babansky, Valeriu 5398, 5462
Babără, Ion 5169
Babin, Alexandra 5346
Babin, Victoria 5416
Babuc, Monica 5140
Bahnaru, Vasile 5171
Balaban, Valeriu 5260
Bâlici, Gheorghe 5537-42
Balmoş, Galina 5283
Banfi, Ferenc 5097
Barbără, Ion 5169
Barbăroş, Claudia 5313-14
Barbu, Eugen 5523
Basiul, Valentina 5103
Baştovoi, Savatie 5019
Bârlădeanu, Ala 5315
Băcescu, Tatiana 5543
Bălan, Dan 5465
Bechet, Boris 5483
Belîi, Liviu 5592

Bendas, Mihai 5365
Beneş, Oleg 5401
Benu, Mihail 5337
Berlinski, Ion 5325
Bernaz, Oleg 5380
Beyer, Jonh 5223
Bivol, Efim 5295
Bivol, Svetlana 5466
Bodean, Valeriu 5456
Bodnarenco, Elena 5402
Bodnari, Eugenia 5366
Bodrug, Claudia 5502
Bogatu, Petru 5053-55, 5092, 5098-
5100, 5121
Bogdan, Tudor 5326
Bogdănaş, Doina 5346
Bogza, Geo 5524
Boian, I. 5316
Boiangiu, Magdalena 5043
Bojoga, Eugenia 5517
Bondarenco, Elena 5402
Bondari, Eugenia 5366
Borisova, Ludmila 5141
Borş, Ion 5435
Bostan, Ion 5377
Botezatu, Alexandru 5625
Braga, Vladimir 5065
Braghiş, Dumitru 5201-03
Brădescu, Pavel 5504
Breban, Nicolae 5589
Brejnev, Leonid 5346
Buburuz, Petru 5020
Budeanu, Gheorghe 5008
Buga, Ion 5056, 5065
Bujor, Leonid 5093
Bujoreanu, Raisa 5327
Bulat, Ludmila 5440
Burbulea, Gheorghe 5269
Burea, Irina 5241-42
Burns, Robert 5521
Busuioc, Aureliu 5544-45, 5593-94,
5602, 5610
Butnaru, Leo 5546
Butucea, Raisa 5328
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

240
C
Cabac, Valeriu 5329
Calin, I. P. 5378
Cameron, Paul 5036
Cantemir, Dimitrie 5011, 5525
Canţer, Valeriu 4990, 5390
Caranfil, Ninela 5612
Catrinici, Larisa 5403-04
Cazacu, Nicolae 53
Cârlig, Ela 5012, 5367
Cârnaţ, Teodor 5249
Cebanu, Pavel 5499
Cerbuşcă, Pavel 5296, 5330
Cernea, Gheorghe 5013
Cernei, Oleg 5423
Chiper, Grigore 5595
Chirilov, Viorica 5399
Chiroşca, Dorian 5258
Chisnenco, Angela 5272
Chişlaru, Maria 5347
Cibotaru, Arhip 5547
Ciobanu, Anatol 5065
Ciobanu, Eugenia 5065
Ciobanu, Gheorghe 5331-32
Ciobanu, Igor 5359
Ciobanu, Mircea V. 5608
Ciobanu, Nelly 5467
Ciobanu, Raisa 5246
Ciobanu, Stelina 5243, 5250, 5284, 5287
Ciobanu, Veronica 5317
Ciobanu, Victor 5140
Ciobanu, Vitalie 5122
Cioca, Nina 5333
Ciocanu, Ion 5518, 5596
Ciocanu, Mihai 5406
Ciochină, Valentina 5400
Ciocoi, Valeriu 5033, 5163-64, 5253
Ciornei, Vsevolod 5038, 5057, 5123
Cisneros, Sandra 5520
Ciubotaru, Alexandru 5396
Ciuntu, Ioan 5027, 5618
Cocieru, Natalia 5318-19
Codiţă, Cornel 5039
Codreanca, Lidia 5578
Codru, Anatol 5065, 5578, 5597
Cojocaru, Nicolae 5058, 5065
Cojocaru, Sergiu 5548, 5615
Colesnic, Iurie 5000, 5021, 5578, 5625
Constantin, Mihai 5030
Constantinidi, Richard 5468
Conţiu, Mihai 5094, 5469
Corai, Tatiana 5044
Corduneanu, Alexandru 5274
Cosmescu, Alex 5549
Cosovan, Olga 5379
Cotelea, Eudochia 5368
Covrig, Andrei 5059
Cozlov, Iurie 5444
Cozub, Alexandru 5487
Creţu, Bogdan 5585
Creţu, Igor 5521
Cristal, Oleg 5031, 5060-62, 5095, 5097,
5101-02, 5124, 5128, 5134
Cristea, Anatol 5550
Croitoru, Vasile 5285
Cubreacov, Vlad 5045
Cucuietu, Iurie 5458
Culianu, Ioan Petru 5587
Culic, Leonid 4990
Curagău, Mihai 5488, 5490-91
Curchi, Lilia 5361, 5388, 5429
Curilov, Liuba 5368
D
Dabija, Nicolae 5017, 5063, 5065, 5420,
5586, 5598, 5613, 5623
Danciu, Traian 5587
Daniliuc, Olga 5163
Dediu, Ion 5065, 5397
Dedver, Daniela 5334
Diaconu, Mircea 5489
Dinescu, Viorel 5526, 5588
Diordiev, Ion 5335, 5551
Dix, Holger 5620
Doni, Gheorghe 5336, 5356
Dragomir, Vladimir 5337
Drăgan, Boris 5391
Drăgan, Daniel 5527
Drăgan, Gleb 5391
Drotkiewicz, Agnieszka 5617
Druţă, Boris 5479
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

241
Druţă, Ion 5046, 5064, 5599, 5600-01,
5607
Duca, Gheorghe 5298, 5600-01
Dulgheru, Valeriu 5391, 5614
Dumbravă, Costică 5380
Dumbravă, Laura 5251
Dumbrăveanu, Luminiţa 5578
Dumbrăveanu, Victor 5596
Dumeniuc, Ion 5518
E
Eminescu, Mihai 5528
Esinencu, Nicolae 5552
Eşanu, Veronica 5583
F
Fetescu, Anatol 5047
Filat, Vlad 5125, 5173
Filip, Felicia 5470
Filip, Iulian 5553, 5578
Fişer, Anatol 4994, 5223-24, 5258, 5386,
54
Fonari, Victoria 5578, 5602
Funk, Iosif 5500
Furdui, Galina 5578
Fuştei, Nicolae 5022-23
G
Gagauz, Miron 5444
Gajim, Valentina 5003
Galaicu, Vasile 5554
Garaba, Vladimir 5385
Gaugaş, Nina 5369
Gavriliţă, Raisa 5555
Gentvilas, Eugenijus 5103
Gheorghiţă, Nadina 5348
Gherasim, Arcadie 5067
Gherman, Diomid 5065
Gherman, Marcel 5460
Gherman, Nadejda 5414
Ghidirim, Gherasim 5040
Ghimpu, Dina 5493
Ghost, Andy 5471
Giger, H. R. 5460
Glinca, Larisa 5461
Globu, Maria 5338
Gluksmann, Andre 5010
Goma, Pavel 5586, 5590
Goncear, Valeria 5014
Gordienco, Natalia 5480
Gotişan, Iurie 5204
Grabari, Olga 5320
Grama, Steliana 5556, 5604, 5606
Granaci, Valentina 5004
Gratii, Iulia 5339
Grâu, Natalia 5340
Greceanîi, Zinaida 5135-36, 5205
Grecu, Sandu 5490-91
Grejdian, Tudor 5406
Gridina, Tamara 5164
Grîu, Elvira 5341
Grosu, Aneta 5093
Grosu, Lidia 5578, 5603
Grosu, Vasile 5627
Grosul, Ludmila 5516
Grund, Manfred 5104, 5620
Gulca, Lilia 5245
Gumovschi, Andrei 5428
Gurău, Angela 5347
Gurbulea, Valeriu 5239, 5261
H
Hadârcă, Ion 5615
Hadârcă, Natalia 5423
Hadârcă, Sorin 5174
Hanganu, Ioan 5299
Harconiţă, Elena 5005
Hertz, H. 5322
Holban, Eugen 5068
Hotineanu, Vladimir 5405
I
Iachim, Ion 5339, 5342-44, 5370
Imbert, Pierre 5237
Ioniţă, Artur 5501
Ioniţă, Veaceslav 5175-77
Iorga, Nicolae 5529
Iosip, George 5346, 5362
Ioviţă, Ana 5372
Isaev, Alexandr 5146
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

242
Ivanov, Violeta 5386
Izbeştschi, Iosif 5345
J
Jereghi, Alexei 5502
Jolondcovschi, Alexandru 5431
Josanu, Angela 5492
Josanu, Valeriu 5492
Juravschi, Nicolae 5503-04
K
Karagaoglu, Sedat Hasan 5359
Krichbaum, Gunther 5104
Kulciţki, Stanislav 5621
L
Lachi, Inga 5377
Ladaniuc, Victor 5433, 5628
Landsbergis, Vytautas 5048
Lang, John 5218
Lari, Leonida 5557-58
Lazarenco, Eleonora 5399
Leahu, Nicolae 5609
Leaşco, Ion 5300
Loghin Popescu, Ion 5519
Loghin, Andrei 5499
Loghin, Vlad 5286, 5288, 5422, 5456
Loteanu, Emil 5483, 5559
Lozinschi, Raisa 5105
Luca, Alex 5104
Lungu, Vladimir 5346
Lupaşcu, Tudor 5393
Lupu, Marian 5346
M
Macedonski, Alexandru M. 5530
Maftei, Vladimir 5501
Manea, Norman 5587
Marcu, Tatiana 5454, 5459
Marin, Gheorghe 5560
Maslowska, Dorota 5617
Matcovschi, Dumitru 5069-70, 5561
Matuşenco, Andrei 5175
Maţievschi, Elena 5492
Maxwell, J. 5322
Mămăligă, Vasile 5155
Melenciuc, Galina 5347
Micu, Vasile 5396-97, 5430, 5562, 5597,
5605
Mihail, Dinu 5071
Mircos, Vlad 5480
Mocan, Iurii 5454
Mocanu, Igor 5582
Mocanu, Maria 5484
Moraru, Alexandru 5619
Moraru, Anatol 5595
Moraru, Anton 5065
Moraru, Haralambie 5072-73
Moraru, Irina 5630
Morăraş, Mihai 5563
Moscalenco, Sveatoslav 5390-91
Moscalenco, Vsevolod 5390-91
Moscovici, Constantin 5472
Movilă, Boris 5000
Movileanu, Vasile 5463
Muller, Herta 5583
Munteanu, Parascovia 5381
Muruianu, Ion 5239
Myard, Jean-Francois 5178
N
Nagbibeda-Tverdohleb, Tatiana 5348
Naniescu, Iosif 5021
Neamţu, Petre 5473
Nechit, Irina 5037, 5476, 5489
Negru, Nicolae 5106
Negură, Andrei 5462
Neguţă, Andrei 5141
Neuhaus, Norbert 5140, 5620
Nicolae (Mitropolit al Ardealului) 5007
Niculescu, Veronica D. 5471
Novosadiuc, Vladimir 5084
O
O’Grady, Sean 5218
Obreja, Efim 5253
Ochincă, Zinaida 5347
Olaru, Angelina 5035, 5352, 5405, 5418,
5467, 5477, 5604
Onu, Elizaveta 5363
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

243
Ouş, Margareta 5321
P
Palanciuc, Mihail 5406
Palladi, Tudor 5605
Pancu, Iulia 5349
Pantelimon, Sinadino 5630
Paraşciuc, Oxana 5350-51, 5371
Partole, Claudia 5463, 5578
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 5013, 5591,
5598
Patraş, Corina 5171
Patraş, Mihai 5171
Pavlicenco, Vitalia 5074
Pavliuc, Victor 5155, 5165
Păduraru, Petru 5024
Pădureţ, Ludmila 5588
Păsat, Dumitru 5011
Perciuleac, Ludmila 5301, 5352
Petcu, Marius 5166
Petrencu, Anatol 5065
Petrescu-Redi, Nicolae 5564
Petru, Mariana 5606
Petruşan, Ludmila 5374
Peţan, Aurora 5387
Piscunov, Alexandrina 5015
Pînzaru, Igor 5026
Pîrlog, Vitalie 5239, 5254, 5262
Platon, Alexandru-Florin 5001
Plăieşu, Raisa 5004, 5578
Plotnic, Olesea 5286
Pohilă, Vlad 5519, 5616
Popa, Constanţa 5002
Popa, Dan 5179
Popuşoi, Liliana 5036, 5461, 5465-66,
5472-73, 5480, 5487-88
Poştaru, Igor 5353
Potoroacă, Valeriu 5025
Praporşcic, Sergiu 5107, 5271
Preda, Sorin 5631
Preguza, Ion 5157
Proca, Ion 5483
Prodan, Andrei 5503
Pruteanu, Petru 5026
Puiu, Tiberius 5621
Pulbere, Dumitru 5239
Purcaru, Alina 5583
R
Raikin, Arkadi 5078
Raileanu, Anatol 5354, 5375
Rareş, Petru 5632
Raţă, Mariana 5181, 5381
Răcilă, Sergiu 5140
Răileanu, Ion 5388
Reneischi, Victor 5504
Reniţă, Lucian 5407
Retegan, Mihai 5620
Rezachevici, Constantin 5632
Riccardi, Andrea 5001
Robu, Nicolae 5273
Rogac, Raia 5470
Roibu, Nicolae 5027, 5068, 5273, 5393,
5618
Romanciuc, Marina 5075
Romanciuc, Vasile 5565
Roşca, Agnesa 5578
Roşca, Nicolae 5076
Roşcovan, Anatol 5480-81
Rotaru, Ala 5246
Rotaru, Noie 5355
Rotaru, Tatiana 4991, 5390, 5400
Rusnac, Anatol 5566-67
Rusnac, Ludmila 5356, 5568
Rusnac, Vladimir 5569, 5578
Russu, Eugen 5417-18
Rusu, Adrian 5373
Rusu, Liliana 5357
Rusu, Nicolae 5077
Rusu, Ştefan 5049
Rusu, Tudor 5333
Rusu, Veronica 5358
S
Saharnean, Ana 5347
Sainsus, Valeriu 5033
Sayn-Wittgenstein-Sayn, Alexander 5002
Schiţco, Boris 5570, 5578
Secăreanu, Ştefan 5140
Serghienco-Ciobanu, Lidia 5440
Simion, Eugen 5589
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

244
Sinigur, Natalia 5408
Slutu-Grama, Claudia 5578
Sobieţchi, Ludmila 5571
Sofroni, Mircea 5414
Soltan, Petru 5065
Sorocean, Margareta 5322
Spînceană, Emanuela 5572
Sprânceană, Vitalie 5584
Stănescu, Nichita 5531
Stoica, Valentina 5015
Strâmbeanu, Andrei 5065, 5573
Stratan, Andrei 5127-28
Stratan, Maria 5346
Strătilă, Silvia 5360
Strelcov, Valerii 5444
Susarenco, Gheorghe 5247
Ş
Şaguna, Andrei 5018
Şarova, Natalia 5183-84
Şavga, Larisa 5303-04
Şcerbov, Serghei 5034
Şchiopu, Ilie 5325
Şemanovskaia, Marina 5516
Şerban, Grigore 5574
Şleahtiţchi, Maria 5610
Şleahtiţchi, Mihai 5037
Şmîgaliov, Serghei 4995
Ştefârţă, Sorina 5074, 5103, 5108, 5594
Ştefănescu, Alex 5611
Ştefănescu, Barbu Delavrancea 5532
T
Tamazlâcaru, Elena 5474, 5578, 5589
Tarlev, Vasile 5078, 5142-43
Taşcă, Mihai 5633
Târziu, Claudiu 5020, 5063
Tănase, Alexandru 5129, 5274
Tănase, Constantin 5079-80
Tănase, Victor 5140
Tăzlăuanu, Valentina 5493
Teleucă, Victor 5575
Teleuţă, Alexandru 5398
Teslaru, Grigore 5627
Tivdă, Geanina 5001
Tofan, Victoria 5185
Tofan-Bâlici, Maria 5578
Tofănică, Maria 5323
Toma, Vasile 5578
Tomozei, Gheorghe 5576
Topală, Ştefan 5433
Topârceanu, George 5533
Traianus 5480, 5482
Trifan, Călina 5593
Tverdohleb, Tatiana 5361
Ţ
Ţircan, Marina 5404
Ţîgănaş, Ion 5259
Ţopa, Efimia 5578
Ţopa, Tudor 5592, 5628
U
Ucrainschi, Svetlana 5347
Ungureanu, Ion 5065, 5494
Ungureanu, Ludmila 5324
Ungureanu, Nina 5140
Untilă, Veaceslav 5081
Urechean, Serafim 5275
Usturoi, Nicolae 5169
V
Vakulovski, Mihai 5468
Vartic, Andrei 5096, 5437, 5590, 5614,
5616
Vâşcu, Vasile 5082
Vieru, Grigore 5475, 5578
Vodă, Gheorghe 5577
Voitun, Aneta 5401
Volosatâi, Boris 5362
Voloşciuc, Leonid 5429
Voronin, Vladimir 5083-84, 5107, 5145-
46, 5305-06, 5469, 5607
Vorotneac, Elena 5341, 5363, 5374
W
Weber, Renate 5050
Wenge Graf Lambsdorff, Nikolaus von
der 5108
Wyss, Martin 5035
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

245
Z
Zamfir, Gheorghe 5476-77
Zavtur, Alexandru 5009
Zegrea, Ilie 5534
Zimin, Larisa 23
Zota, Larisa 5416
А
Адэскэлицей, Михай 5432
Айтматов, Чингиз 5051
Александрова, Ирина 4999
Алиев, Ильхам 5051
Альмуния, Хоакин 5225
Андон, Виктор 5485
Андриянов, Виктор 5051
Антонович, Татьяна 5293
Б
Бабкин, Владимир 5130
Базаоки, Андрей 5263
Балахнова, Вера 5199
Белостечник, Григоре 5382
Бобров, Игорь 5276
Ботнару, Стелла 5442
Ботнарь, Валерий 5264
Ботнарь, Василий 5441
Брагиш, Думитру 5207
Бузаджи, Ольга 31
Булига, Валентина 5384
Бырлэдяну, Руслан 5208
Бычков, Виктор 5392
В
Варикаш, Галина 4998, 5394
Ватаман, Элеонора 5415
Визант, Валентин 5445-47
Вискалов, Александр 5085, 5147
Власова, Ольга 5211, 5292
Волницкий, Игорь 5255
Воронин, Владимир 5086-88, 5130,
5209, 5307-08
Г
Галкина, Аксиния 5464
Георгиу, Георгий 5434
Герман, Светлана 5410
Гетманец, Александр 5505
Гильен, Марина 5384
Горбан, Андрей 5506
Горохов, Лев 5196
Гречаная, Зинаида 5137-38, 5216
Григорчук, Павел 5139
Гроппа, Лилиана 5419
Гросул, Владислав 5634
Гузенбауэр, Альфред 5226
Гуриев, Сергей 5186
Д
Данильянц, Иван 5507
Дашкевич, Анатолий 5508
Джеймс, Гарольд 5219
Додон, Игорь 5200, 5227, 5234
Дорошенко, Анна 5411, 5421
Дрейзлер, Михаил 5392
Дугин, Александр 5041
Дука, Георге 5309
Дымарский, Виталий 5109
Е
Евстратьев, Сергей 5451
Ефремов, Сергей 5150
Ж
Желтова Инна 5450
Жосу, Виктор 5089
Жумабаев, Амангельды 5110
Журавлев, Виталий 5622
З
Замуруев, Сергей 5438
Западинский, Роберт 5042, 5111
Зеллик, Роберт Б. 5220
И
Иванова, Виолета 5389
Иванова, Татьяна 5289
Ильина, Ксения 5137, 5200, 5310
Исаев, Фейруз 5451
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

246
К
Казакова, Раиса 5497, 5579
Калак, Дмитрий 5112, 5228-30
Капсамун, Иван 5498
Караваев, Александр 5113
Катринич, Лариса 5289, 5410
Каюров, Георгий 5118
Кличко, Виталий 5508
Коваленко, Ирина 5159-60, 5277
Кожокару, Мария 5006
Кожокарь, Максим 5509, 5512
Козаков, Михаил 5495
Колкер, Борис 5515
Крамаренко, Валентина 5265
Крамник, Илья 5281
Красковская, Антонина 5426
Кркошка, Либор 5231
Кропанцева, Татьяна 5214
Кузовлев, Владислав 5510
Куртиян, Александр 5510
Кырлиг, Сергей 5266
Л
Лавров, С. 5114
Лавров, С. В. 5115-16
Литовцева, Елена 5263, 5265, 5376,
5442
Лозован, Андрей 5496
Любимов, Никита 5415
М
Максимов, Александр 5478
Манолов, Сергей 5455
Марченко, Ольга 5213
Маценко, Ирина 5215
Медведев, Дмитрий 5117
Мельник, Игорь 5515
Мигулина, Татьяна 5495
Мижеи, Кальман 5118
Микко, Марианне 5119
Милях, Александр 5580
Мираламов, Гусейнбала 5051
Млечко, Татьяна 5311
Могоряну, Николае 5210, 5424
Мокан, Михаил 5052
Мокряк, Владимир 5211
Молдовану, Ион 5421
Молчанов, Сергей 5278-79
Мороз, Виктор 5394
Мунтян, Юрие 4998
Мунтяну, Александр 5187
Мурару, Елена 5311
Н
Нестерюк, Андрей 5618
Нетреба, Людмила 5452
Никонов, Вячеслав 5120, 5232
Новосадюк, Владимир 5086-87
О
Осталеп, Валерий 5131
П
Палли, Томас 5221
Пеллиссард, Матиас 5453
Петрович, Виктор 5267
Пехтерев, Виталий 5498
Поалелунжь, Михаил 5238
Попеску, Михаил 5268
Пояна, П. И. 5427
Продан, Людмила 5294
Пушкуцэ, Сергей 5217
Пырлог, Виталие 5255
Р
Рашкулев, Юрий 5376
Ревенко, Василий 5511
Рогофф, Кеннет 5188
Ройтбурд, Елена 5138
Руссу, Алла 5441, 5443, 5449
Руссу, Владимир 4996
Руссу, Георгии 5289-90, 5292-93
С
Савин, Игорь 5425
Савицки, Светлана 5110
Савостин, Николай 5581
Саинчук, Сергей 5161
Сакс, Джеффри Д. 5233
Сапир, Жак 5189
Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

247
Сафонов, Олег 5167
Святченко, Иван 4992, 5382
Северин, Ирина 5132
Семенова (Юдович), Юлия 5131
Сидоренко, Павел 5450
Сидоров, Дмитрий 5264, 5513
Силицкая, Наталья 5447
Сливенко, Нелли 5486
Смешная, Татьяна 4996, 5170, 5187,
5455
Смирнов, Игорь 5090
Соловьев, Владимир 5088
Солонцова, Ольга 5438
Сорочану, Тудор 5029, 5032, 5091,
5133, 5148
Стаматина, Отилия 5016
Старик, Виктор 5425
Стати, Василе 5635
Степанова, Татьяна 5496
Стурза, Ион 5170
Сусаренко, Георге 5280
Т
Табаков, Олег 5497
Такий, Александр 5190-94
Талмач, Леонид 5195-96
Таран, Ангелина 5452-53
Тарлажану, Александр 4999
Тарлев, Василе 5149-50
Тестимицану, Ион 5512
Тимуш, А. 5212
Тищенко, Жанна 5506
Ткач, Анна 5147, 5151
Ткаченко, Павел 5637
Торня, Нелли 5311
Торрес, Гектор Р. 5222
Трояновская, Лидия 5486
Тхоров, Александр 5282
Тэрэбуркэ, Дмитрий 5168
У
Узун, Елена 5478
Узун, Наталья 5016, 5051, 5457
Устиян, Иван 5153
Устюгова, Наталья 5419, 5434
Уткин, Анатолий 5197
Ф
Филат, Влад 5152
Х
Халал, Уильям 4993
Ц
Цуркан, Марина 5161
Цывинский, Олег 5186
Ч
Чеботарь, Ион 5411
Чертан, Сержиу 5294
Чимпоеш, Г. 5383
Чобану, Павел 5513
Чобану, Эдуард 5505, 5507, 5511, 5514
Ш
Шаповалов, Борис 5248
Шикирилйская, Татьяна 5168, 5234
Шикирлийская, Марина 5198, 5448
Шмыгалев, Сергей 4997
Шорников, Петр 5636
Шуляк, Раду 5412
Ю
Юнко, Александра 5153
Я
Янина, Анна 5439
Янчева, Анна 5217, 5235-36


Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2008

248
Lista gazetelor ale căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gaze-
tă" Nr 10-2008


1. Alianţa Moldova Noastră
2. Analytique Moldpresa
3. Capitala
4. Centrum
5. Comunistul
6. Contrafort
7. Curierul ortodox
8. Dezvoltarea
9. Dreptul
10. Eco
11. Făclia
12. Florile dalbe
13. Flux continuu : ed. de vineri
14. Flux european : ed. de vineri
15. Glasul
16. Jurnal de Chişinău
17. Literatura şi arta
18. Moldova Mare
19. Natura
20. Săptămâna
21. Sport plus
22. Timpul de dimineaţă
23. Univers pedagogic pro
24. Vocea poporului
25. Ziarul de gardă
26. Альянс Moldova Noastră
27. Голос народа
28. Кишиневские новости
29. Кишиневский обозреватель
30. Коммерсант plus
31. Коммунист
32. Молдавские ведомости
33. Независимая Молдова
34. Новое время
35. Право
36. Столица = Capitala
37. Экономическое обозрение


249
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ................................ ................................ .................... 5
0 GENERALITĂŢI ................................ ................................ ....................... 5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................ ...... 5
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ........................... 5
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................... 5
005 Management ................................ ................................ ....................... 6
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ 7
01 Bibliografie. Cataloage ................................ ................................ .. 8
02 Biblioteconomie ................................ ................................ ............ 10
030 Lucrări de referinţă generale................................ ............................. 11
08 Poligrafii. Lucrări colective ................................ ......................... 12
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori ................................ ....................... 12
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE................................ ................................ ........ 15
1/14 Filozofie................................ ................................ ........................... 15
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................ ................................ .............. 16
22 Biblia ................................ ................................ ............................ 16
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................ ................................ .................. 17
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ......................... 17
31 Statistică. Demografie. Sociologie................................ ................ 17
32 Politică ................................ ................................ ......................... 19
33 Economie. Ştiinţe economice ................................ ........................ 19
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ................................ ................................ ..... 24
35 Administraţie publică. Artă militară................................ ............. 29
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ................................ . 30
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă.
Folclor ................................ ................................ .......................... 36

250
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII................................ .................... 36
51 Matematică ................................ ................................ ................... 37
53 Fizică ................................ ................................ ............................ 38
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ................................ ........ 40
57 Ştiinţe biologice ................................ ................................ ............ 41
59 Zoologie................................ ................................ ........................ 42
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ................................ .............. 42
61 Medicină ................................ ................................ ....................... 42
62 Inginerie. Tehnică în general................................ ........................ 47
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ................................ ....................... 47
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei .............. 49
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii ....... 50
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ........................ 51
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ ........... 52
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. grădini ................................ ............. 52
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................ .................. 53
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ......................... 53
78 Muzică ................................ ................................ .......................... 53
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport................................ ........... 54
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................ ............... 55
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie................................ ................................ ........................ 55
82 Literatură................................ ................................ ...................... 57
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE................................ .......................... 67
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ .................. 67
908 Monografii ale localităţilor ................................ ............................... 67

251
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii 67
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie
sistematică). Geografie teoretică................................ ...................... 67
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ .............................. 68
93/94 Istorie................................ ................................ ....................... 69
94 Istorie generală. Istorie universală................................ ............... 69
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 10-2008 ................................ ........ 77
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 10-2008 ................................ ........ 84
Index de subiecte ................................ ................................ ..................... 88
Index de editori................................ ................................ ........................ 92
Index ISBN eronate ................................ ................................ ................. 93
CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ................................ .......... 94
0 GENERALITĂŢI ................................ ................................ ..................... 94
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................ .... 94
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ......................... 94
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................. 94
005 Conducere şi organizare. Management ................................ ............. 94
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ .............................. 94
06 Organizaţii (în general) ................................ ................................ 94
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)................................ ..................... 94
09 Manuscrise. Bibliofilie................................ ................................ .. 94
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE................................ ................................ ........ 95
1/14 Filozofie................................ ................................ ..................... 95
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................ ................................ .............. 95
21 Teologie naturală. Teodicee ................................ ......................... 95
23/28 Creştinism. Religie creştină................................ ..................... 95
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................ ................................ .................. 96
31 Statistica. Demografie. Sociologie................................ ................ 96

252
32 Politică ................................ ................................ ......................... 97
33 Economie. Ştiinţe economice ................................ ...................... 100
34 Drept. Jurisprudenţă................................ ................................ ... 106
35 Administraţie publică. Artă militară................................ ........... 112
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale................................ ............ 113
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................... 113
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ........ 118
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII................................ .................. 120
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie................................ ........... 120
57 Ştiinţe biologice ................................ ................................ .......... 120
59 Zoologie................................ ................................ ...................... 121
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ................................ ............ 121
61 Medicină ................................ ................................ ..................... 121
62 Inginerie. Tehnică în general................................ ...................... 132
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ................................ ..................... 133
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ............ 138
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................... 141
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale.... 142
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT, SPORT ....... 142
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini ................................ .......... 142
72 Arhitectură................................ ................................ .................. 142
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................ ................ 143
73 Arte plastice................................ ................................ ................ 143
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................ 143
78 Muzică ................................ ................................ ........................ 144
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport................................ ......... 145

253
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................ ............. 147
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie................................ ................................ ...................... 147
82 Literatură................................ ................................ .................... 147
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii ................................ ......... 152
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE................................ ........................ 154
93/94 Istorie................................ ................................ ..................... 154
94 Istorie generală. Istorie universală................................ ............. 154
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" NR 10-2008............. 156
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" NR 10-2008.................... 165
CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ................................ ......... 166
0 GENERALITĂŢI ................................ ................................ ................... 166
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................ .. 166
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ....................... 166
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ................ 166
006 Standardizare şi standarde................................ ............................... 167
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ............................ 167
02 Biblioteconomie ................................ ................................ .......... 168
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii................................ ..... 168
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ............... 168
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE................................ ................................ ...... 168
1/14 Filozofie................................ ................................ ................... 168
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................ ................................ ............ 169
27 Creştinism. Religie creştină................................ ........................ 169
29 Curente contemporane religioase................................ ............... 171
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................ ................................ ................ 171
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ....................... 171

254
31 Statistică. Demografie. Sociologie................................ .............. 171
32 Politică ................................ ................................ ....................... 172
33 Economie. Ştiinţe economice ................................ ...................... 184
34 Drept. Jurisprudenţă................................ ................................ ... 193
35 Administraţie publică. Artă militară................................ ........... 197
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale................................ ............ 199
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................... 200
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ........ 209
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII................................ .................. 209
51 Matematică ................................ ................................ ................. 210
53 Fizică ................................ ................................ .......................... 210
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie................................ ........... 210
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ................................ ...... 211
57 Ştiinţe biologice ................................ ................................ .......... 211
58 Botanică................................ ................................ ...................... 211
59 Zoologie................................ ................................ ...................... 211
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ................................ ............ 212
61 Medicină ................................ ................................ ..................... 212
62 Inginerie. Tehnică în general................................ ...................... 214
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ................................ ..................... 215
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................... 218
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale.... 218
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de
construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii ...................... 219
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT, SPORT ....... 219
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini ................................ .......... 219

255
73 Arte plastice................................ ................................ ................ 219
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................ 219
78 Muzică ................................ ................................ ........................ 220
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport................................ ......... 222
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................ ............. 226
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie................................ ................................ ...................... 226
82 Literatură................................ ................................ .................... 227
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE................................ ........................ 236
93/94 Istorie................................ ................................ ..................... 236
94 Istorie generală. Istorie universală................................ ............. 236
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 10-2008............... 239
Lista gazetelor ale căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de
gazetă" Nr 10-2008................................ ................................ ........ 248


256
BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 14,88
Coli ed. 11,50
Tirajul 50 ex.
Com. Nr 14/08

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN_Moldova@mail.md
ISSN_Moldova@mail.md ISMN_Moldova@mail.md
WWW.BOOKCHAMBER.MDTipografia "Valinex" SA

str. Florilor 30/1A, of. 26
B

Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91

Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->