ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI
Nr 9
2008

CNCM
Chişinău 2008

MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova
Books. Abstracts. Thesis.
Magazine and newspaper articles. The bibliographical materials. Review

Published from 1958
Issued once a month

2008
Nr 9

NBCM
Chişinău 2008

MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia
Naţională a Moldovei
Cărţi. Autoreferate. Teze.
Articole din reviste şi ziare. Materiale bibliografice. Recenzii

Se editează din anul 1958
Apare lunar

2008
Nr 9
CNCM
Chişinău 2008

Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ
Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Efimia MACRINICI
Claudia BÂGU
Nina MICHERIN
Ludmila CORGHENCI

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ
Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII
Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography
of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed.
din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Efimia Macrinici, Renata Cozonac [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design :
Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 (Valinex SA).
– ISSN 1857-0550
Nr 9, 2008. – 2008. – 242 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb.
străine
50 ex.
015(478)

Prefaţă – Vezi Nr 1
 Camera Naţională a Cărţii
din Republica Moldova, 2008

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII

BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

SEPTEMBRIE

2008
NR 9
(1635-1864)

SEPTEMBER

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1635. "Science & Education Policies", intern. conf. (2008 ; Chişinău). Science & Education Policies : Intern. Conf. for the Central and Eastern
Europe, Balkans, Caucasus and Baltic States, Chisinau, Rep. of Moldova, 18-21
Sept., 2008 : Abstracts. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. AŞM). – 44 p. ; 30 cm.
250 ex.
ISBN 978-9975-62-236-3
[2008-1783]
- - 1. "Science & Education Policies" – International Conference.
001+37.0(4)(082) = 00

1636. Ţapoc, Vasile
Cercetarea ştiinţifică : Man. pentru fac. socio-umanistice / Vasile Ţapoc,
Valeriu Chiriţă. – Ch. : Arc, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală). – 310, [1] p. ; 20 cm. –
(Colecţia "Alma Mater").
Bibliogr.: p. 281-285 (90 tit.) şi în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-61-494-8
[2008-1708]
- - 1. Cercetare ştiinţifică.
001.89

1637. Дука, Георге
На пути к обществу, основанному на знаниях. (Knowledge Society) :
[речи, докл., лекции, сообщ., ст., интервью, 1977-2006] / Георге Дука ; trad. din
lb. rom. : Rodica Cujbă. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 303, [1]
p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Strategia schimbării).
Text: lb. engl., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-67-014-2
[2008-1607]
5

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

- - 1. Cercetare ştiinţifică.
001.1

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1638. Informatica : man. pentru cl. a 12-a / Mihail Botoşanu, Ion
Covalenco, Andrei Sacara [et al.]. – Ch. : Epigraf, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
– 215 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 215 (15 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-947-10-7
[2008-1720]
- - 1. Informatică.
004(075.3)

Mathematics & Information Technologies. – Vezi Nr 1727
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
1639. Dănilă, Aurelian
Răscrucea întâmplărilor predestinate : Dialoguri benevole, neobligatorii,
[versuri] / Aurelian Dănilă, Iulian Filip ; fot. : Mihai Potârniche, Iurie Foca ; des. :
Iulian Filip. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 182, [2] p :
des., fot. ; 21 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-69-928-0 (în cop. tare)
[2008-1793]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova. 2. Cultură.
008+821.135.1(478)-1 Filip

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1640. Academicianul Ion Druţă : prozatorul, dramaturgul, eseistul : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; alcăt. :
Lilia Bodarev, Valentina Guriev, Janna Nikolaeva [et al.] ; coord., red. şt. : Mihail
Dolgan ; red. şt. şi bibliogr. : Claudia Slutu-Grama. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 423, [1] p. : fot., [1] f. portr. ; 24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-78-644-7
[2008-1700]
- - 1. Druţă, Ion, 1928-…, scriitor – Biobibliografie.
016:[821.135.1(478).09+929 Druţă]

1641. Alexei Colâbneac : Biobibliografie / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ;
alcăt. : Svetlana Miron ; dir. gen. : Alexei Rău. – Ch. : BNRM, 2008. – 115 p. : fot., il.
; 21 cm. – (Colecţia "Moldavica" : Seria "Plasticienii Moldovei").
6

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

100 ex.
ISBN 978-9975-9968-1-5
[2008-1729]
- - 1. Colâbneac Alexei, 1943-, artist plastic – Biobibliografie.
016:[73/75+929 Colâbneac]

1642. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă
; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 (Tipogr. "Valinex"
SA). – 20 cm. – ISSN 1857-0550.
Nr 5, 2008. – 2008. – 223 p. – Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50
ex. – [2008-1693]
015(478)

1643. Moldpresa : Abonarea la ziare şi reviste : Catalog. – Ch. :
"Moldpresa" SA, 2007 (Tipogr. "Nica Grafic Print"). – 30 cm. – ISSN1857-176.
2007. – 2008. – 80 p. : tab., [11] p. fig. color – Text: lb. rom., rusă, alte lb.
străine. – F. f. de tit. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-9920-2-2. – [2008-1683]
- - 1. Moldpresa, 2008 – Cataloage. 2. Abonare, 2008 – Cataloage. 3. Ziare – Abonare, 2008 – Cataloage. 4. Reviste – Abonare, 2008 – Cataloage.
017:050

02 BIBLIOTECONOMIE
1644. Cercetare şi dezvoltare în Bibliotecile Naţionale ale României şi
Republicii Moldova : vol. de lucrări şt. / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova, Bibl. Naţ. a României ; trad. abstracte : Anca Moraru, Dina Paladi, Nicoleta Rahme. – Ch. : BNRM
; Bucureşti : BNR, 2008 (Tipogr. Bibl. Naţ. a României). – 172 p. : fot. color, tab. ; 24
cm.
Rez.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr.: p. 171-172 (33 tit.), la sfârşitul
art. şi în notele de subsol. – 15 ex.
ISBN 978-9975-9968-2-2 (BNRM). – ISBN 978-973-8366-08-4 (BNR)
[2008-1730]
- - 1. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – Cercetare şi dezvoltare.
2. Biblioteca Naţională a României – Cercetare şi dezvoltare.
027.54(498+478)(082)

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
1645. "Integrarea europeană şi învăţământul universitar: aspecte filosofico-metodologice", conf. intern. (2008 ; Chişinău). Materialele conferinţei
internaţionale "Integrarea europeană şi învăţământul universitar: aspecte filosofico7

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

metodologice", 23-24 noiembrie 2007 / coord. : Vasile Ţapoc, Eudochia
Saharneanu. – Ch. : CEP USM, 2008. – 305 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. Asistenţă Socială, Sociologie şi
Filozofie, Inst. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, AŞM, Fac. De Filosofie a
Univ. "Al. I. Cuza" din Iaşi [et al.]. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – 40 ex.
ISBN 978-9975-70-738-1
[2008-1642]
- - 1. "Integrarea europeană şi învăţământul universitar: aspecte filosoficometodologice" – Conferinţă internaţională. 2. Învăţământ universitar – Integrare
europeană.
082:378 = 135.1 = 111 = 161.1

1646. Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători (6 ; 2008 ;
Chişinău). Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători, Ed. a 6-a, (18-19 apr.
2008) / col. red. : Vadim Cojocaru (preş.), Eugenia Feuraş, Rodica Hâncu [et al.]. –
Ch. : ASEM, 2008. – 28 cm. – (2008 – Anul Tineretului în Rep. Moldova). – ISBN
978-9975-75-414-9. – Antetit. : Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Acad.
de Studii Econ. din Moldova.
Vol. 1. – 2008. – 356 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 40 ex.– ISBN 978-9975-75-415-6. – [20081775]
082+378.4(478)(082) = 135.1 = 161.1

1647. Vol. 2. – 2008. – 146 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 40 ex.– ISBN 978-9975-75-416-3
(în cop. tare). – [2008-1776]
082+378.4(478)(082) = 135.1 = 111 = 161.1

1648. Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova / Univ. de Stat din Moldova ; col. red. : Mihail Revenco
(red. şef), Larisa Daragancea (red. coord.), Tamara Fornea [et al.]. – Ch. : CEP
USM, 2008. – 21 cm. – ISSN 1857-2588.
Seria "Lucrări Studenţeşti": Ştiinţe socio-umanistice. – 2008. – 466 p. –
Texte: lb. rom., engl., it., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 120 ex. – ISBN 978-997570-740-4. – [2008-1666]
- - 1. Universitatea de Stat din Moldova – Anale.
082+378.4(478) = 00

087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
1649. Bartalozzi, Giulia
Cartea despre… invenţii şi descoperiri / Giulia Bartalozzi ; trad. din it. :
Gabriela Dima. – Ch. : Arc, 2008 (Imprimat în Ungaria). – 57, [4] p. : il. color ; 24 cm.
8

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Tit. orig.: Il libro… Invenzioni e scoperte. – Aut. pe cop. nu este indicat. –
Ind. de cuvinte: p. 60-61. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-490-0 (în cop. tare)
[2008-1656]
- - 1. Invenţii – Carte pentru copii.
087.5:001.894

1650. Cemârtan-Spânu, Margareta
Dragoste de porumbei : Carte despre păsări, oameni şi animale / Margareta Cemârtan-Spânu. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 140 p. : fot. ; 20
cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-937-92-4
[2008-1758]
- - 1. Păsări – Carte pentru copii.
087.5:59

1651. Giromini, Margherita
Cartea de… engleză cu Dick Rabbit : [istorie, limbă, curiozităţi] /
Margherita Giromini, Albertina Guglielmetti ; trad. din it. : Gabriela Dima. – Ch. : Arc,
2008 (Imprimat în Ungaria). – 59, [2] p. : il. color ; 24 cm.
Tit. orig.: Il libro di… Inglese con Dick Rabbit. – Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Ind. de cuvinte: p. 60-61. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-493-1 (în cop. tare)
[2008-1659]
- - 1. Limba engleză – Carte pentru copii.
087.5:811.111

1652. Gori, Claudia
Cartea despre… bărbaţi şi femei în istorie : [din Antichitate până în zilele
noastre] / Claudia Gori ; trad. din it. : Gabriela Dima. – Ch. : Arc, 2008 (Imprimat în
Ungaria). – 59, [2] p. : il. color ; 24 cm.
Tit. orig.: Il libro… uomini e donne nella Storia. – Aut. pe cop. nu este indicat. – Ind. de nume: p. 60-61. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-492-4 (în cop. tare)
[2008-1658]
- - 1. Bărbaţi în istorie – Carte pentru copii. 2. Femei în istorie – Carte
pentru copii.
087.5:94-055.1/.2

1653. Malofeeva, N. N.
Enciclopedia preşcolarului / N. N. Malofeeva ; trad. din lb. rusă : Vsevolod
Cernei. – Ch. : SC "Biblion" SRL ; Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL, 2007 (Combinatul Poligr., or. Tveri, Rusia). – 199 p. : il. color ; 29 cm. – (Billion).
9

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

Ind.: p.198-199. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-9739-8-4 (în cop. tare)
[2008-1734]
- - 1. Preşcolari – Enciclopedie. 2. Enciclopedii – Preşcolari.
087.5:373.2

1654. Prati, Elisa
Cartea despre animale / Elisa Prati ; trad. din it. : Gabriela Dima. – Ch. :
Arc, 2008 (Imprimat în Ungaria). – 59, [4] p. : il. color ; 24 cm.
Tit. orig.: Il libro degli animali. – Aut. pe cop. nu este indicat. – Ind. de
nume: p. 60-61. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-491-7 (în cop. tare)
[2008-1657]
- - 1. Animale – Carte pentru copii.
087.5:59

1655. Şlapac, Mariana
Cetăţi din Ţara Moldovei : Mică enciclopedie ilustrată / Mariana Şlapac ;
red. şt. : Eugen Nicolae ; il. : Vladimir Melnic ; fot. : Iurie Foca, Vitalie Roşca, Ana
Komarniţkaia. – Ch. : Arc, 2008 (Imprimat în Ungaria). – 55, [1] p. : il., fot. color ; 29
cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-61-496-2 (în cop. tare)
[2008-1660]
- - 1. Republica Moldova – Istorie – Enciclopedii pentru copii. 2. Enciclopedii pentru copii – Istorie.
087.5:94(478)(031)

1656. Австралия : [животные : кн. puzzle] : 20 элементов / авт. текста : Лариса Носаченко ; худож. : Евгений Веребчан. – К. : Карусель, 2008
(Tipogr. "Sibis-Grafica" SRL). – 11, [1] p. : il. color ; 21 cm. – (Серия "Животный
мир") (Книга puzzle : Раскрась картинку под пазлами).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-36-4 (cartonată)
[2008-1687]
- - 1. Carte puzzle (rusă).
087.5:591.5

1657. Азия : [животные : кн. puzzle] : 20 элементов / авт. текста :
Лариса Носаченко ; худож. : Евгений Веребчан. – К. : Карусель, 2008 (Tipogr.
"Sibis-Grafica" SRL). – 11, [1] p. : il. color ; 21 cm. – (Серия "Животный мир")
(Книга puzzle : Раскрась картинку под пазлами).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-37-1 (cartonată)
10

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-1688]
- - 1. Carte puzzle (rusă).
087.5:591.5

1658. Алфавит в кубиках / худож. : Семён Коадэ. – К. : Карусель,
2008 (Tipogr. "Sibis-Grafica" SRL). – [31] f. : il., il. color ; 23 cm. – (Серия
"Волшебный кубик").
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-33-3
[2008-1684]
- - 1. Carte jucărie (rusă).
087.5:373.2

1659. Африка : [животные : кн. puzzle] : 20 элементов / авт. текста :
Лариса Носаченко ; худож. : Евгений Веребчан. – К. : Карусель, 2008 ("SibisGrafica" SRL). – 11, [1] p. : il. color ; 21 cm. – (Серия "Животный мир") (Книга
puzzle : Раскрась картинку под пазлами).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-39-5 (cartonată)
[2008-1690]
- - 1. Carte puzzle (rusă).
087.5:591.5

1660. Европа : [животные : кн. puzzle] : 20 элементов / авт. текста :
Лариса Носаченко ; худож. : Евгений Веребчан. – К. : Карусель, 2008 ("SibisGrafica" SRL). – 11, [1] p. : il. color ; 21 cm. – (Серия "Животный мир") (Книга
puzzle : Раскрась картинку под пазлами).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-38-8 (cartonată)
[2008-1689]
- - 1. Carte puzzle (rusă).
087.5:591.5

1661. Северная Америка : [животные : кн. puzzle] : 20 элементов /
авт. текста : Лариса Носаченко ; худож. : Евгений Веребчан. – К. : Карусель,
2008 (Tipogr. "Sibis-Grafica" SRL). – 11, [1] p. : il. color ; 21 cm. – (Серия
"Животный мир") (Книга puzzle : Раскрась картинку под пазлами).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-35-7 (cartonată)
[2008-1686]
- - 1. Carte puzzle (rusă).
087.5:591.5

11

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

3 ŞTIINŢE SOCIALE
32 POLITICĂ
1662. Burian, Alexandru
Geopolitica lumii contemporane : Curs de lecţii / Alexandru Burian ; Inst.
de Istorie, Stat şi Drept al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Asoc. de Drept Intern. din
Rep. Moldova. – Ed. a 2-a (rev. şi adăug.). – Ch. : CEP USM, 2008. – 409 p. ; 21
cm. – (Alma mater).
Bibliogr.: p. 355-409 (1056 tit.), la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. –
1000 ex.
ISBN 978-9975-70-733-6
[2008-1738]
- - 1. Geopolitica lumii contemporane.
32(075.8)
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice

1663. Chaudet, Didier
Imperiul în oglindă : Strategii de mare putere în Statele Unite şi în Rusia /
Didier Chaudet, Florent Parmentier, Benoît Pélopidas ; trad. din fr. de Gabriela
Şiclovan. – Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 336 p. ; 20 cm. – (Colecţia
"Cartier istoric" / coord. de Sorina Dănăilă).
Tit. orig.: L’empire au miroir. Stratégies de puissance aux Etats-Unis et en
Russie. – Bibliogr. în notele de subsol. – 610 ex.
ISBN 978-9975-79-509-8 (în cop. tare)
[2008-1637]
- - 1. Geopolitică – Statele Unite ale Americii – Rusia.
321(73+470)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă

1664. Beniuc, Valentin
Factorul confesional în relaţiile internaţionale : Monografie / Valentin
Beniuc, Victor Juc ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. –
116 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 110-115. – 150 ex.
ISBN 978-9975-9764-3-5
[2008-1741]
- - 1. Relaţii internaţionale. 2. Confesie.
327:2
327(478) Politică externă a Republicii Moldova

1665. Studii Internaţionale. Viziuni din Moldova = International studies.
Views from Moldova : Publ. periodică şt.-metodică / Univ. de Stat din Moldova ; col.
12

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

red. : V. Teosa (red.-şef), E. Ciobu, C. Eşanu [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2007. – 24
cm. – ISSN 1857-1336. – ISBN 978-9975-70-011-5.
Vol. 3 : Nr 2, 2007. – 2007. – 220 p. : tab. – Texte: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Apare cu suportul Proiectului Intern.
INTAS. – 200 ex. – ISBN 978-9975-70-524-0. – [2008-1736]
- - 1. Relaţii internaţionale.
327(478)(082) = 135.1 = 111 = 161.1

1666. Vol. 5 : Nr 4, 2007. – 2007. – 208 p. : tab. – Texte: lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Apare cu suportul Centrului
de Inf. Şi Doc. Privind NATO din Moldova. – 200 ex. – ISBN 978-9975-70-532-5. –
[2008-1737]
- - 1. Relaţii internaţionale.
327(478+4)(082) = 135.1 = 111 = 161.1
329 Partide şi mişcări politice

1667. Certan, Ion
Stânga politică în Republica Moldova, 1989-2001 : Monografie / Ion
Certan ; Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul. – Ch. : CEP USM, 2008. – 280, [1]
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 218-235 şi în note: p. 189-217. – Ind.
de nume: p. 274-280. – 200 ex.
ISBN 978-9975-70-703-9
[2008-1667]
- - 1. Partide politice de stânga – Republica Moldova.
329(478)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
1668. Academia de Studii Economice din Moldova. Analele Academiei de Studii Economice din Moldova : Ed. a 6-a / Acad. de Studii Econ. din Moldova,
Min. Educaţiei al Rep. Moldova ; col. red. : Grigore Belostecinic (preş.), Gheorghe
Mişcoi, Ion Petrescu [et al.]. – Ch. : ASEM, 2008. – 401 p. : fig., graf., tab. ; 29 cm. –
ISSN 1857-1433.
Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-405-7
[2008-1769]
- - 1. Economie. 2. Academia de Studii Economice din Moldova – Anale.
[33+378.6](478)(082) = 135.1 = 161.1

1669. "Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe
cunoaştere", conf. şt. intern. (2007 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională "Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere" (28-29
13

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

sept. 2007) / col. red. : Vadim Cojocaru (preş.), Eugenia Feuraş, Vasile Bucur [et
al.]. – Ch. : ASEM, 2008. – 29 cm. – ISBN 978-9975-75-399-9.
Vol. 1. – 2008. – 420 p. : fig., tab. – Antetit.: Acad. de Studii Econ. din
Moldova. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi
în notele de subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-75-400-2. – [2008-1765]
- - 1. Economie. 2. "Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei
bazate pe cunoaştere" – Conferinţă ştiinţifică internaţională.
33(082) = 135.1 = 111 = 161.1

1670. Vol. 2. – 2008. – 426 p. : fig., graf., tab. – Antetit.: Min. Educaţiei şi
Tineretului al Rep. Moldova, Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Texte: lb. rom.,
engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 50 ex.
– ISBN 978-9975-75-401-9. – [2008-1766]
- - 1. Economie. 2. "Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei
bazate pe cunoaştere" – Conferinţa ştiinţifică internaţională.
33(082) = 135.1 = 111 = 161.1

1671. Patraş, Mihai
Dicţionar economic şi financiar-bancar : englez-român = Economic and
financial-banking : english-romanian dictionary : peste 130 000 de cuv. şi expresii /
Mihai Patraş, Corina Patraş. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Arc : Gunivas, 2008 (Combinatul
Poligr.). – 778 p. ; 27 cm. – (Dicţionarele Arc, Gunivas).
Text paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 777-778 (84 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-61-495-5 (Arc). – ISBN 978-9975-908-71-9 (Gunivas) (în
cop. tare şi supracop.)
[2008-1609]
- - 1. Economie – Dicţionare. 2. Finanţe – Dicţionare. 3. Dicţionare – Economie – Finanţe.
33(038) = 135.1 = 111
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

1672. Forţa de muncă în Republica Moldova : ocupare şi şomaj = Labour
force in the Republic of Moldova : employment and unemployment 2008 / Biroul
Naţ. de Statistică al Rep. Moldova. – Ch. : Statistica, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 cm. – (Statistica Moldovei).
… 2008. – 2008. – 317 p. : tab. – Text paral.: lb. rom., engl. – 300 ex. –
ISBN 978-9975-9786-6-8. – [2008-1722]
- - 1. Piaţa muncii – Republica Moldova – Date statistice.
331.55/57+316.42(478)(083.41) = 135.1 = 111

1673. Piaţa forţei de muncă în Republica Moldova în … = Labour Market
in the Republic of Moldova in 2007 : culeg. statistică / Biroul Naţ. de Statistică al

14

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Rep. Moldova. – Ch. : Statistica, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 cm. – (Statistica Moldovei).
… 2007. – 2008. – 124 p. : diagr. color, tab. – Text paral.: lb. rom., engl. –
300 ex. – ISBN 978-9975-9594-8-3. – [2008-1717]
- - 1. Piaţa forţei de muncă – Republica Moldova – Date statistice.
331.5(478)(083.41) = 135.1 = 111
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

1674. "Dezvoltarea afacerilor în Euroregiunea Siret – Prut – Nistru:
realizări şi perspective", conf. şt. intern. (2008 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională "Dezvoltarea afacerilor în Euroregiunea Siret – Prut – Nistru: realizări
şi perspective", 3-4 oct. 2008, Chişinău / col. red.: Simion Certan (preş.), Marian
Jalencu, Valentina Postolachi [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2008. – 266 p. : fig., scheme, tab. ; 30 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Şt. Econ., Catedra Management. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 75
ex.
ISBN 978-9975-70-750-3
[2008-1740]
- - 1. Afaceri – Europa. 2. "Dezvoltarea afacerilor in Euroregiunea Siret –
Prut – Nistru: realizări şi perspective" – Conferinţa ştiinţifică internaţională.
334.7(4)(082) = 135.1 = 161.1

1675. Gorobievschi, Svetlana
Cum să reuşim în afaceri? : Ghid didactico-practic, pentru tineretul studios şi întreprinzătorii începători / Svetlana Gorobievschi ; resp. ed. : Irina Martîniuc ;
Univ. Liberă Intern. din Moldova, Centrul Colaborare şi Parteneriat. – Ch. : Pontos,
2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 136 p. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 105-111 (130 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul
financ. al Municipalităţii or. Viena (City of Vienna). – 300 ex.
ISBN 978-9975-72-130-1
[2008-1759]
- - 1. Afaceri – Ghid. 2. Business propriu – Ghid.
334.012.4(075)

1676. Registrul membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii
Moldova. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2008. – 247, [2] p. ; 21 cm.
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9680-4-1
[2008-1633]
- - 1. Antreprenoriat – Republica Moldova – Întreprinderi. 2. Camera de
Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.
334.788(478)(083)
15

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

1677. Сырбу, И. М.
Системы планирования в бизнесе : (обзор) / И. М. Сырбу ; Молд.
Экон. Акад. – К. : МЭА, 2008. – 377 p. : fig., scheme, tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la începutul cap. – 200 ex.
ISBN 978-9975-75-397-5
[2008-1764]
- - 1. Planificare – Business (rusă). 2. Business – Planificare (rusă).
334.7.02
336 Finanţe

1678. Cociug, Victoria
Gestiunea riscurilor bancare : Curs univ. / Victoria Cociug, Liliana Cinic ;
Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Bănci şi activitatea bancară". – Ch. :
ASEM, 2008. – 214 p. : fig., tab. ; 28 cm.
Bibliogr.: p. 212-214 (59 tit.) şi la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-396-8
[2008-1763]
- - 1. Riscuri bancare – Gestiune.
336.7(075.8)

1679. Finanţarea educaţiei preuniversitare : costurile unei mari iluzii :
Policy brief / IDIS "Viitorul". – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 46 p. : tab., diagr. ;
30 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 40 ex.
ISBN 978-9975-80-171-3
[2008-1806]
- - 1. Finanţe publice – Învăţământ preuniversitar.
336.1:37.0

1680. Reglementarea juridică a împrumuturilor obligatoare municipale –
direcţie de aprofundare a descentralizării fiscale în Republica Moldova / Oleg
Stratulat, Veaceslav Guţuţui, Alexandru Armeanic [et al.] ; coord. şt.: Oleg Stratulat ;
Inst. de rezolvare a conflictelor, Fundaţia Soros Moldova, Acad. de Studii Econ. din
Moldova. – Ch. : "Cu Drag" SRL, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 112 p. : tab. ;
24 cm.
Bibliogr.: p. 89-92 (61 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Progr. Administraţie Publică şi Buna Guvernare, Fundaţia Soros Moldova. – 200 ex.
ISBN 978-9975-9627-7-3
[2008-1799]
- - 1. Împrumut obligatoriu municipal. 2. Descentralizare fiscală.
336.27(478)

Vulpe, Ana. Dicţionar de termeni comerciali şi financiari. – Vezi Nr 1684
16

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1681. Мингазов, М.
Совершенствование финансового инжиниринга в разработке технологий финансового управления и минимизации рисков : [монография] / М. Мингазов ; под ред. : Л. Кобзарь. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. Dep. Ed.-poligr. al ASEM).
– 186 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 178-184 (103 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-422-4
[2008-1779]
- - 1. Finanţele întreprinderii (rusă).
336.64.664.1
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova

1682. Автономно-Территориальное Образование Гагаузия : Анализ
экономического положения и потенциала развития / авт. коллектив : Валериу
Прохницки (координатор), Анна Попа, Александр Опруненко [и др.] ; пер. с рум.
: Лучия Ботнарюк ; Expert Grup Centrul Analitic independent. – Ch. : "Bons Offices"
SRL, 2008. – 247 p. : fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 247 (10 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-80-161-4
[2008-1802]
- - 1. Автономно-Территориальное Образование Гагаузия.
338(478-29)(082)

1683. Шишкан, Надежда
Новая экономика и современные особенности рынка : (методолог.
аспект) / Надежда Шишкан, Александр Косс ; Молд. Экон. Акад., Каф. "Экон.
теория и Экон. доктрины". – К. : Dep. Ed.-poligr. al ASEM, 2008. – 176 p. : graf.,
scheme, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 175-176 (48 tit.). – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-404-0
[2008-1768]
- - 1. Economie de piaţă (rusă).
338.242(478)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială

1684. Vulpe, Ana
Dicţionar de termeni comerciali şi financiari : Partea 1 : rus-rom.-engl. ;
Partea a 2-a : rom.-rus / Ana Vulpe, Dumitru Popovici ; trad. în engl. : Vera Caba. –
Ed. a 2-a. – Ch. : CEP USM, 2008. – 208 p. ; 25 cm.
17

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

Apare cu sprijinul financ. al SA "Moldreclama"
ISBN 9975-70-320-8 (eronat)
[2008-1643]
- - 1. Comerţ – Dicţionare. 2. Finanţe – Dicţionare. 3. Dicţionare – Comerţ.
4. Dicţionare – Finanţe.
339+336(038) = 135.1 = 111 = 161.1
339.1 Probleme generale. Piaţă

1685. Belostecinic, Grigore
Metode şi tehnici de scalare în cercetările de marketing / Grigore
Belostecinic ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : ASEM, 2008. – 88 p. : tab.
; 20 cm.
Bibliogr.: p. 80-81 (19 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-406-4
[2008-1770]
- - 1. Marketing.
339.138
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie
mondială

1686. Galaju, Ion
Organizaţii economice internaţionale / Ion Galaju ; Acad. de Studii Econ.
din Rep. Moldova, Catedra "Relaţii Econ. Intern.". – Ch. : F.E.-P. "Tipogr. Centrală",
2008. – 322 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-656-0
[2008-1699]
- - 1. Organizaţii economice internaţionale.
339.923

1687. Lobanov, Natalia
Tranzacţiile comerciale internaţionale în condiţiile de construire a economiei globale postindustriale : [monografie] / Natalia Lobanov ; Acad. de Studii Econ.
din Moldova. – Ch. : Dep. Ed.-poligr. al ASEM, 2008. – 325 p. : diagr., fig., tab. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 293-302 (161 tit.) în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-403-3
[2008-1767]
- - 1. Tranzacţii comerciale internaţionale. 2 Economie globală.
339.9

18

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare

1688. Lozovanu, Constantin
Filosofia dreptului : Curs de prelegeri / Constantin Lozovanu ; Univ. Tehn.
a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. –
Ch. : UTM, 2008. – 154 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 153-154 (39 tit.) şi în notele de subsol. – 75 ex.
ISBN 978-9975-45-091-1
[2008-1677]
- - 1. Filosofia dreptului.
340.12(075.8)

1689. Rotaru, Mihail
Istoria dreptului românesc : Curs univ. / Mihail Rotaru ; Acad. de Studii
Econ. din Moldova, Fac. Econ. Gen. şi Drept, Catedra Drept Public. – Ch. : ASEM,
2008. – 331 p. 20 cm.
Bibliogr.: p. 328-331 (53 tit.), la sfârşitul temelor şi în notele de subsol. –
300 ex.
ISBN 978-9975-75-407-1
[2008-1771]
- - 1. Drept românesc – Istorie.
340(498)(091)(075.8)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova

1690. Republica Moldova. Curtea Constituţională.
Culegere de hotărâri şi decizii … / Curtea Constituţională a Rep. Moldova
; resp. ed. : Dumitru Pulbere, Nina Pârţac. – Ch. : "Cu Drag" SRL, 2008 (Tipogr.
"Bons Offices" SRL). – 26 cm. – ISBN 978-9975-9627-2-8.
…2007. – 2008. – 280 p. – Text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr. în notele
de subsol. – Index alf. al principalelor noţiuni, al art. din Constituţie, al tratatelor
intern.: p. 276-280. – 500 ex. – ISBN 978-9975-9627-3-5 (în cop. tare). – [20081800]
- - 1. Curtea Constituţională – Republica Moldova.
342.565.2(478)(094.9)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

1691. Borşevski, Andrei
Bazele de contracarare a corupţiei = Основы противодействия
коррупции : Recomandări metodice / Andrei Borşevski, Andrei Istrati ; coord. ed. :
19

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

Serghei Iachimov ; Inst. pentru Democraţie. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama"
SA). – 191 p. ; 20 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 178-191 (188 tit.) şi la sfârşitul
temelor. – Apare cu sprijinul financ. al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare
Intern. (USAID), Agenţiei Suedeze pentru Cooperare şi Dezvoltare Intern.
(Sida/Asdi). – 1500 ex.
ISBN 978-9975-72-098-4
[2008-1755]
- - 1. Corupţie – Contracarare.
343.352(049.3) = 135.1 = 161.1

1692. Modele de acte judecătoreşti în procesul penal : Sentinţe, decizii,
încheieri / aut. : Raisa Botezatu, Sergiu Furdui, Constantin Gurschi [et al.] ; colab. :
Cristina Malai, Regina Griciuc, Natalia Vîlcu [et al.] ; Milenium-IP3 Partners, LLC,
Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID), Consiliul Superior al Magistraturii din Rep. Moldova [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "T-Par" SRL). – 376
p. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Corporaţiei "Millennium Challenge
Corproration" (MCC). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9959-0-0
[2008-1782]
- - 1. Procese penale – Modele de acte.
343.13(082)

1693. Sîli, Vitalie
Finanţarea terorismului : aspecte privind particularităţile contracarării /
Vitalie Sîli, Ruslana Pleşca. – Ch. : "Garamond-Studio" SRL, 2008. – 124 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 34-37 (79 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-9962-3-5
[2008-1733]
- - 1. Terorism – Contracarare.
343.326
347 Drept civil

1694. Овчинникова, О. В.
Практикум по гражданскому праву : Учеб. пособие / О. В. Овчинникова ; Славян. ун-т Респ. Молдова, Каф. Част. права. – К. : "Valinex" SA, 2008. –
20 cm. – ISBN 978-9975-68-085-1.
Ч. 1-я. – 2008. – 112 p. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex. – ISBN
978-9975-68-086-8. – [2008-1651]
- - 1. Drept civil (rusă).
347(075.8)

20

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
347.7 Drept comercial

1695. Baza legislativă şi normativă a Republicii Moldova în domeniul ştiinţei şi inovării = The legal and normative basis of Republic of Moldova in scientific
and innovation field = Основы законодательства Республики Молдова в области
науки и инноваций / Acad. de Şt. al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr.
AŞM). – 333, [1] p. ; 22 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 300 ex.
ISBN 978-9975-62-234-9
[2008-1612]
- - 1. Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova.
347.77:001.89(478)(094.4) = 135.1 = 111 = 161.1

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale

1696. Creştem mari în Republica Moldova : [situaţia copiilor cu probleme
specifice] / coord. : Angela Munteanu ; Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii
(UNICEF). – Ch. : Cartier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 48 p. : fot., diagr.
color ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 46-48 (43 tit.) şi în notele de subsol. – 700 ex.
ISBN 978-9975-79-503-6
[2008-1804]
- - 1. Copii – Republica Moldova – Probleme sociale.
364.2(478)-053.2(047)

1697. Idem în lb. engl. : Growing up in the Republic of Moldova. – Ch. :
Cartier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 48 p. : fot., diagr. color ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 46-48 (43 tit.) şi în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-504-3
[2008-1805]
- - 1. Copii – Republica Moldova – Probleme sociale (engl.).
364.2(478)-053.2(047)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

Science & Education Policies. – Vezi Nr 1635
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii

1698. Borşevski, Andrei

21

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

Educaţia anticorupţie = Антикоррупционное образование : Recomandări metodice / Andrei Borşevski ; Inst. pentru Democraţie. – Ch. : Pontos, 2008
(Tipogr. "Reclama" SA). – 191 p. ; 20 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 178 (201 tit.) şi la sfârşitul temelor. – Apare cu suportul Partnership for Transparency Fund (PFT). – 2500 ex.
ISBN 978-9975-72-147-9
[2008-1756]
- - 1. Anticorupţie. 2. Educaţia anticorupţie.
37.015:343.352

1699. Familia noastră : Caietul elevului / Junior Achievement Moldova ;
coord. ed. : Adela Scutaru-Guţu, Mariana Sevacov. – Ch. : Ruxanda, 2008 (Tipogr.
"Reclama" SA). – 16 p. : des. ; 29 cm. – (ABC Economic).
Apare cu sprijinul financ. al Moldova Agroindbank. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-72-117-2
[2008-1754]
37.015(075)

1700. Oraşul nostru : Caietul elevului / Junior Achievement Moldova ;
coord. ed. : Adela Scutaru-Guţu, Mariana Sevacov. – Ch. : Ruxanda, 2008 (Tipogr.
"Reclama" SA). – 20 p. : fig. ; 29 cm. – (ABC Economic).
Apare cu sprijinul financ. al Moldova Agroindbank. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-72-128-8
[2008-1753]
37.015(075)
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

1701. Bulgac, Emilia
Guide pédagogique : Le français en 10-e / Emilia Bulgac, Iulia Atanasov,
Zinaida Ciobanu ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 87, [9] p. : tab. ; 26 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-69-984-6
[2008-1713]
- - 1. Limba franceză – Metodica predării (fr.).
37.016.046:811.133.1

1702. Odoleanu, Natalia
Geografia fizică a Republicii Moldova : Cl. a 8-a : Ghidul profesorului /
Natalia Odoleanu, Vitalie Sochircă ; comisia de evaluare : Mihai Hachi, Nina
Mihalache, Iordan Casapu ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. :
Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 96 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 96 (20 tit.). – 13200 ex.
22

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-67-579-6
[2008-1608]
- - 1. Geografie fizică – Republica Moldova – Metodica predării.
37.016.046:911.2(478)

1703. Rusu, Mihai
Eminescu interactiv : Studiu metodologic. Şapte metode interactive de
predare în şcoală / Mihai Rusu ; cop. : Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 232 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-72-112-7
[2008-1703]
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare – Metodica predării.
37.016.046 : 821.135.1.09

1704. Ştiinţe : Cl. a 3-a : Ghid pentru învăţători şi părinţi / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu, Ion Botgros [et al.] ; comisia de evaluare : Angela
Cara, Maria Avram, Nina Baranceanu ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 162 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 160-162 (71 tit.). – 3000 ex.
ISBN 978-9975-69-978-5
[2008-1796]
- - 1. Ştiinţele naturii – Metodica predării.
37.016.046:502

1705. Ştiinţe : Cl. a 4-a : Ghid pentru învăţători şi părinţi / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu, Ion Botgros [et al.] ; comisia de evaluare : Angela
Cara, Maria Avram, Nina Baranceanu ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 171, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 170-172 (79 tit.). – 3000 ex.
ISBN 978-9975-69-982-2
[2008-1789]
- - 1. Ştiinţele naturii – Metodica predării.
37.016.046:502

1706. Ursu, Ludmila
Matematică : Ghid pentru învăţători şi părinţi : cl. a 4-a / Ludmila Ursu, Ilie
Lupu, Iulia Iasinschi ; comisia de evaluare : Angela Cara, Maria Avram, Nina
Baranceanu ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 104 p. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-69-974-7
[2008-1794]
- - 1. Matematică – Metodica predării.
37.016.046:51
23

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

1707. Idem în lb. rusă : Математика : 4 класс. – Ch. : Prut Internaţional,
2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 104 p. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-69-975-4
[2008-1795]
- - 1. Matematică – Metodica predării (rusă).
37.016.046:51
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

1708. Mazilu, Valentina
Răsărit continuu : Scenarii (cartea a patra) pentru activitatea educaţională
extraşcolară / Valentina Mazilu. – Ch. : Labirint, 2008. – 195 p. : n. muz. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-943-70-3
[2008-1744]
- - 1. Activităţi extraşcolare.
37.091:821

1709. Raischi, Tudoriţa
Matematică. Limba română, ştiinţe, istorie : Cl. a 4-a : Teste / Tudoriţa
Raischi. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Lyceum, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 67 p. :
fig., tab. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-9846-0-7
[2008-1719]
37.091:[5+811.135.1+94]

1710. Raischi, Tudoriţa
Matematică, limba română şi ştiinţe : Cl. a 3-a : Teste / Tudoriţa Raischi.
– [Ed. a 2-a]. – Ch. : Lyceum, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 92 p. : fig., tab. ;
24 cm.
ISBN 9975-9635-8-7
[2008-1725]
37.091:[5+821.135.1]

1711. Мустяцэ, Сержиу
Как составляются и анализируются школьные учебники / Сержиу
Мустяцэ ; пер. на рус. яз. : Люба Петренко. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 135 p. : diagr., fig. ; 24 cm.
Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 105-132 şi în notele de subsol. – Указ. имен:
p.133-135. – 300 ex.
ISBN 978-9975-72-109-7
[2008-1752]
- - 1. Manuale şcolare – Alcătuire (rusă).
24

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
37.091
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală

1712. Ghidul cadrelor didactice pentru educaţia timpurie şi preşcolară /
experţi naţ. : Maria Baranov, Valentina Botnari, Maria Vrânceanu ; experţi intern. :
Mihaela Ionescu ; ed. şt. : Vladimir Guţu. – [Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf"
SRL)]. – 248 p. : fig. color ; 21 x 30 cm. – (Ajută-l să crească om mare).
Bibliogr.: p. 234-236. – Apare cu sprijinul financ. al Min. Educaţiei şi Tineretului, Bir. UNICEF din Moldova. – 2712 ex.
ISBN 978-9975-66-079-2 (broşată)
[2008-1615]
- - 1. Educaţie timpurie şi preşcolară – Ghid.
373.2(072)

1713. Jelescu, Petru
Matematică : grupa pregătitoare / Petru Jelescu, Raisa Jelescu, Inesa
Tăutu ; imagini : Timuţa Aliona. – Ch. : "Poligraf-Design" SRL, 2008. – 80 p. : il.
color ; 28 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9537-7-1
[2008-1665]
- - 1. Matematică pentru preşcolari.
373.2

1714. Suceveanu, Arcadie
Acasă : [pentru preşcolari] / Arcadie Suceveanu, Valentina Lungu ; au colaborat : Maria Baranov, Tatiana Bostan, Natalia Carabet [et al.] ; pict. : Olga Taranco. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – [20] p. : il. color ; 21 x 30 cm. –
(Ajută-l să crească om mare).
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Min. Educaţiei şi Tineretului al
Rep. Moldova, UNICEF. – 2712 ex.
ISBN 978-9975-100-49-6 (cartonată)
Gratuit. – [2008-1627]
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2

1715. Idem în lb. rusă : Мой дом / пер. : Юрий Греков. – К. : Б. и., 2008
(Tipogr. "Balacron" SRL). – [20] p. : il. color ; 21 x 30 cm. – (Ajută-l să crească om
mare).
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Min. Educaţiei şi Tineretului al
Rep. Moldova, UNICEF. – 1288 ex.
ISBN 978-9975-100-50-2 (cartonată)
Gratuit. – [2008-1628]
25

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

- - 1. Învăţământ preşcolar (rusă).
373.2

1716. Suceveanu, Arcadie
Delia merge la şcoală / Arcadie Suceveanu ; consultant: Valentina Lungu
; colab.: Maria Baranov, Tatiana Bostan, Natalia Carabet ; pict. : Olga Taranco,
Sergiu Mîndru. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – [38] p. : il. color ; 42 x
60 cm. – (Ajută-l să crească om mare).
Apare cu sprijinul financ. al Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova,
UNICEF. – 2712 ex.
ISBN 978-9975-100-47-2 (cartonată)
Gratuit. – [2008-1625]
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2

1717. Idem în lb. rusă : Делия идёт в школу / пер. : Юрий Греков. – К. :
Б. и., 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – [38] p. : il. color ; 42 x 60 cm. – (Ajută-l să
crească om mare).
Apare cu sprijinul financ. al Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova,
UNICEF. – 1288 ex.
ISBN 978-9975-100-48-9 (cartonată)
Gratuit. – [2008-1626]
- - 1. Învăţământ preşcolar (rusă).
373.2

1718. Портфель для дошколят : Изучаем цифры. Изучаем буквы.
Раскрашиваем рисунки. – К. : Карусель, 2008 (Tipogr. "Sibis-Grafica" SRL). – 16
f. il., il. color ; 23 x 31 cm. – (Портфельчик знаний ; 1).
Apar într-o cutie comună. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-34-0
[2008-1685]
- - 1. Învăţământ preşcolar (rusă).
373.2

1719. Раннее воспитание : Метод. пособие для воспитателей / нац.
эксперты : Мария Баранов, Валентина Ботнарь, Мария Врынчану ; междунар.
эксперт : Михаела Ионеску ; науч. ред. : Владимир Гуцу ; М-во просвещения и
молодежи Респ. Молдова. – [Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL)]. – 248
p. : fig. color ; 21 x 30 cm. – (Ajută-l să crească om mare).
Bibliogr.: p. 234-236. – Изд. при поддержке представительства ЮНИСЕФ в Молдове. – 1288 ex.
ISBN 978-9975-66-080-8 (broşată)
[2008-1616]
- - 1. Educaţie timpurie şi preşcolară – Ghid (rusă).
26

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
373.2(072)
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special

1720. Navoloacă, Zinaida
Motricitatea – mediatorul important în integrarea vorbirii şi limbajului :
Lucr. metodică pentru conferirea gradului superior : Învăţământul special / Zinaida
Navoloacă ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 75, [1] p. : fig., scheme,
tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 50-51 (24 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Misiunea OSCE
în Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-72-093-9
[2008-1757]
- - 1. Educaţie specială.
376.36
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători. – Vezi Nr 1646-47
Universitatea de Stat din Moldova. Anale ştiinţifice. – Vezi Nr 1648, 1722
Academia de Studii Economice din Moldova. Anale. – Vezi Nr 1668

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.
FOLCLOR
398 Folclor

1721. Iarovoi, Valentina
Sărbătorile de Paşti : tradiţii şi bucate / Valentina Iarovoi ; Muzeul Naţ. de
Etnografie şi Ist. Naturală. – Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2007 (Tipogr. "Riso"). –
48 p. : fig. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 47 (22 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-922-18-0
[2008-1611]
- - 1. Paşti – Obiceiuri – Tradiţii. 2. Bucate – Preparare.
398.332.12+641.5

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
1722. Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova / Univ. de Stat din Moldova ; col. red. : Mihail Revenco

27

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

(red. şef), Tatiana Bulimaga (red. coord.), Daniela Ciumac [et al.]. – Ch. : CEP USM,
2008. – 21 cm. – ISSN 1857-2588.
Seria "Lucrări studenţeşti": Ştiinţe naturale şi exacte. – 2008. – 136 p. –
Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 40 ex. – ISBN 978-9975-70741-1. – [2008-1669]
- - 1. Universitatea de Stat din Moldova – Anale. 2. Ştiinţele naturii. 3. Ştiinţe exacte.
5+378.4(478)(082) = 135.1 = 111 = 161.1
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător

1723. Galben-Panciuc, Zinaida
Ştiinţe : Caietul elevului : Cl. a 2-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela
Diaconu, Svetlana Galben. – Ed. a 3-a, rev. şi compl. – Ch. : Prut Internaţional,
2006 (Combinatul Poligr.). – 63, [1] p. : il. ; 26 cm.
ISBN 978-9975-69-860-3 (eronat)
[2008-1639]
502(075.2)

1724. Idem în lb. rusă : Познание мира / trad. din rom. : Lora Mititelu. –
Изд. 3, испр. и доп. – Ch. : Prut Internaţional, 2006 (Combinatul Poligr.). – 63, [1] p.
: il. ; 26 cm.
ISBN 978-9975-69-861-0 (eronat)
[2008-1640]
502(075.2)

1725. Познание мира : Учеб. для 4 кл. / Зинаида Галбен-Панчук,
Стела Диакону, Светлана Галбен [и др.] ; trad. din lb. rom. : Diana Coşcodan ;
comisia de evaluare : Angela Cara, Maria Avram, Nina Baranceanu ; М-во
просвещения и молодежи Респ. Молдова. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Tipogr.
"Balacron" SRL). – 120 p. : fig. color ; 26 cm.
12000 ex.
ISBN 978-9975-69-981-5
[2008-1624]
- - 1. Ştiinţele naturii (rusă).
502(075.2)

51 MATEMATICĂ
1726. Braghiş, Maria
Matematica : cl. 1 : Teste de evaluare iniţială, formativă, sumativă : Exerciţii aplicative / Maria Braghiş, Angela Cutasevici. – Ch. : Interprint, 2008 (Tipogr.
"Elan Poligraf" SRL). – 52 p. : fig. ; 23 cm.
4000 ex.
ISBN 978-9975-9619-9-8
28

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-1618]
- - 1. Matematică – Teste – Exerciţii.
51(079)

1727. "Mathematics & Information Technologies: Research and
Education", conf. (2008 ; Chişinău). Conference "Mathematics & Information
Technologies: research and education" (MITRE-2008), Chişinău, October 1-4, 2008
: Abstracts / org. com. : Ciocanu Gheorghe, Perjan Andrei, Damian Florin [et al.]. –
Ch. : CEP USM, 2008. – 90 p. ; 21 cm.
Antetit.: Moldova State Univ., Fac. of Mathematics and Computer Science, Centre of Education and Research in Mathematics and Computer Science. –
Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 130 ex.
ISBN 978-9975-70-753-4
[2008-1739]
- - 1. Matematică (engl.). 2. Tehnologii informaţionale (engl.). 3. "Mathematics & Information Technologies: Research and Education" – Conference.
[51+004]:37.0(082) = 135.1 = 111 = 161.1

1728. Ursu, Ludmila
Matematică : Caietul elevului : Cl. a 2-a : Semestrul 2 / Ludmila Ursu. –
Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 56 p. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-69-970-9
[2008-1791]
51(075.2)

1729. Брагиш, Мария
Математика : Курс по выбору : Кл. 1 / Мария Брагиш, Татьяна Рассказова. – К. : Interprint, 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 39, [1] p. : fig. ; 23
cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9874-6-2
[2008-1619]
- - 1. Matematică (rusă).
51(075.2)

1730. Урсу, Людмила
Математика : Тетрадь ученика : 2-й кл. : 1-е полугодие / Людмила Урсу ; trad. din lb. rom. : Tatiana Rusu. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 48 p. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-69-969-3
[2008-1792]
51(075.2)

29

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008
512 Algebră

1731. Райский, Виктор
Математика : Тетрадь по алгебре для 8 кл. / Виктор Райский. – Ch. :
"Litera AVN" SRL, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 291, [1] p. : fig. ; 24 cm. – (Litera
educaţional).
3000 ex.
ISBN 978-9975-904-70-4
[2008-1761]
512(075.3)
514 Geometrie

1732. Райский, Виктор
Математика : Тетрадь по геометрии для 8 кл. / Виктор Райский. – Ch.
: "Litera AVN" SRL, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 231, [1] p. : fig. ; 24 cm. – (Litera educaţional).
3000 ex.
ISBN 978-9975-904-64-3
[2008-1760]
514.1(075.3)
519.2 Probabilitate. Statistică matematică

1733. Poştaru, Andrei
Teoria probabilităţilor : [pentru uzul studenţilor] / Andrei Poştaru ; Univ. de
Stat din Moldova, Centrul de Educaţie şi Cercetare în Matematică şi Informatică. –
Ch. : CEP USM, 2008. – 366 p. : fig. ; 25 cm. – (Seria Manuale şi monografii ; vol.
2).
Bibliogr.: p. 362 (18 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-70-474-8
[2008-1735]
- - 1. Teoria probabilităţilor.
519.2(075.8)

53 FIZICĂ
1734. Colpajiu, Mircea
Fizică : Man. pentru cl. a 10-a / Mircea Colpajiu, Gheorghe Ţurcanu, Victor Păgînu ; red. şef : Elena Stati ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. –
Ch. : Univers Pedagogic, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 175 p. : fig., tab. ; 24
cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-48-050-5
[2008-1710]
30

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Fizică.
53(075.3)

1735. Teste la fizică. Mecanica : pentru cl. a 10-a, profil real / Gheorghe
Ţurcanu, Teodor Moraru, Valentina Lungu [et al.] ; Min. Educaţiei şi Tineretului al
Rep. Moldova. – Ch. : Univers Pedagogic, 2008. – 100 p. : fig., tab. ; 24 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-48-053-6
[2008-1620]
- - 1. Fizică – Teste.
53(079)

1736. Потлог, Тамара
Физика : Рабочая тетрадь для 6-го кл. / Тамара Потлог, Мирон
Потлог, Михай Маринчук ; пер. с молд. : К. Ф. Шербан. – Изд. 2-е, пересмотр. и
доп. – К. : Integritas, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 96 p. : fig., tab. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-9928-8-6
[2008-1718]
53(075.3)

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei

1737. Mediul geografic al Republicii Moldova : [col. în 4 vol.] / Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale al Rep. Moldova, Serviciul Hidrometeorologic de Stat ;
com. naţ. pentru ed.: Violeta Ivanov (preş.), Tatiana Constantinov, Andrei Ursu [et
al.]. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 27 cm. – ISBN 978-997567-585-7.
Vol. 3 : Hazardurile naturale / aut. coord. : Valeriu Cazac, Ilie Boian, Nina
Volontir ; coord. resp. : Valeriu Cazac ; red. şt. coord. : Ilie Boian. – 2008. – 208 p. :
fig., tab. color. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul
financ. al Fondului Ecologic Naţ. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-67-565-9 (în cop.
tare). – [2008-1762]
- - 1. Hazarduri naturale – Republica Moldova.
550/551+556

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
1738. Bernaz-Sicorschi, Nina
Bio+Logica : Cl. a 8-a : Set didactic / Nina Bernaz-Sicorschi, Gheorghe
Rudic. – Ch. : "Vector V-N" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 104 p. : fig.,
tab. ; 29 cm.
Supl.: Teste (18 p.). – 2000 ex.
31

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

ISBN 978-9975-9857-5-8
[2008-1716]
- - 1. Biologie.
57(075.3)
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie

1739. Bumbu, Iacob
Ecologia microorganismelor : (Curs de prelegeri la disciplina "Biologie şi
microbiologie") / Iacob Bumbu ; Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Ecotehnie,
Management Ecologic şi Ingineria Apelor, UNESCO/Cousteau. – Ch. : UTM, 2008.
– 139, [2] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 137-139 (30 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-45-090-4
[2008-1676]
- - 1. Ecologie – Microorganisme. 2. Microorganisme.
574+573.4(075.8)

59 ZOOLOGIE
1740. Cozari, Tudor
Fluturii : Mică enciclopedie / Tudor Cozari ; red. : Ana Corcodel, Eugen
Lungu ; fot. : Tudor Cozari. – Ch. : Arc, 2008 (Imprimat în Ungaria). – 158, [1] p. :
fot. color ; 20 cm. – (Enciclopediile Arc).
Ind. în lb. rom., lat., engl., rusă: p. 154-159. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-482-5 (în cop. tare)
[2008-1655]
- - 1. Fluturi – Enciclopedii.
595.78(031)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
1741. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu" din Republica Moldova. Anale ştiinţifice = Scientific Annals : Zilele
Univ., 15-17 oct. 2008, Ed. a 9-a : [în 5 vol.] / Univ. de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova ; col. red. : Ion Ababii (red.-şef), Viorel
Prisacari, Victor Popescu [et al.]. – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 25 cm. – ISSN
1857-1719. – ISBN 978-9975-918-81-7.
Vol. 1 : Probleme medico-biologice şi farmaceutice = Medico-biological
and pharmaceutical problems. – 2008. – 344 p. : fig., tab. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.
la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-918-81-7 (eronat). – [2008-1654]

32

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu" din Republica Moldova – Anale. 2. Farmaceutică. 3. Biologie medicală.
61+615(082)

1742. Vol. 2 : Probleme actuale de sănătate publică şi management =
Present-day public health and management problems. – 2008. – 257 p. : fig., tab. –
Texte: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN
978-9975-915-48-9. – [2008-1787]
- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu" din Republica Moldova – Anale. 2. Sănătate publică – Management.
614:005(082) = 135.1 = 111

1743. Vol. 3 : Probleme actuale în medicina internă = Present-day problems of unternal medicine. – 2008. – 554 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., engl. – Rez.:
lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex. – ISBN 978-9975-915-51-9. – [20081788]
- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu" din Republica Moldova – Anale. 2. Medicină internă.
616.1/.8(082) = 135.1 = 111
611 Anatomie. Anatomie comparată

1744. Lucrări practice la Anatomia Omului: pentru fac. medicină gen. / T.
Lupaşcu, I. Catereniuc, D. Batâr [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu", Catedra Anatomia Omului. – Ch. : CEP "Medicina", 2008. –
29 cm. – ISBN 978-9975-915-41-0.
[Partea] 1-a : Aparatul locomotor. – 2008. – 240 p. : fig., tab. – F. f. de tit.
– Bibliogr.: p. 240. – 600 ex. – ISBN 978-9975-915-42-7. – [2008-1653]
- - 1. Anatomia omului.
611.7(076.5)
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.2 Dietetică

1745. Sturza, Rodica
Carenţa de fier în alimentaţie şi modalităţi de eradicare : monografie / Rodica Sturza, Olga Deseatnicova, Valentin Gudumac ; coord. : Pavel Tatarov ; Univ.
Tehn. a Moldovei, Fac. de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Univ.
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova. – Ch. :
UTM, 2008. – 233 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 202-233 (369 tit.). – 80 ex.
ISBN 978-9975-45-071-3
[2008-1672]
- - 1. Alimentaţie – Fierul.
33

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008
613.2:546.72
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor

1746. Sănătatea publică în Moldova, anul … : [date statistice] / Min. Sănătăţii, Centrul Naţ. de Management în Sănătate ; red. şef : Mihai Ciocanu. – Ch. :
S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 29 cm.
… 2007. – 2008. – 322 p. : diagr., tab. – Text paral.: lb. rom., rusă. –
[2008-1726]
- - 1. Sănătate publică – Republica Moldova – Date statistice.
614(478)(083.41) = 135.1 = 161.1
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

1747. Общая рецептура : (учебник) / Вячеслав Иванович Гончар,
Иван Сергеевич Чекман, Эдуард Борисович Кептя [и др.] ; Гос. ун-т медицины
и фармации им. Николая Тестемицану. – К. : Б. и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 162 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 162 (6 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-647-8
[2008-1712]
- - 1. Medicamente – Reţete – Alcătuire (rusă).
615.3/.4(075.8)
616 Patologie. Medicină clinică

1748. "MoldMEDIZIN & MoldDENT", expoz. intern. specializată (14 ;
2008 ; Chişinău). Expoziţie Internaţională Specializată de tehnică medicală, farmaceutică, stomatologie şi utilaje pentru instituţii medicale "MoldNEDIZIN &
MoldDENT", ed. a 14-a, 9-12.09.2008, Chişinău : Cat. Oficial / org. expoziţiei: Centrul Intern. de Expoz. "Moldexpo" SA. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf"
SRL). – 56, [8] p. : il. color. ; 30 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Asoc. Medicale din Moldova.
[2008-1614]
- - 1. "MoldMEDIZIN & MoldDENT" – Expoziţie internaţională specializată,
2008 – Tehnică medicală.
616-71

1749. Profesor universitar Petru Moroz. Profilaxia chirurgicală în ortopedia şi traumatologia pediatrică : 70 [ani de la naşterea medicului ortoped, prof. univ.
P. Moroz] / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. :
CEP "Medicina", 2008. – 59, [1] p. ; 21 cm. – (Savanţi-medici iluştri).
Tit. pe cop.: Petru Moroz. – Lista lucr. şt. publ. de profesorul univ. Petru
Moroz: p. 43-60.
[2008-1661]
34

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Ortopedie pediatrică. 2. Traumatologie pediatrică. 3. Moroz, Petru,
1938-…, medic ortoped – Biografie.
616-089.23-001-053.3(092)

1750. Conferenţiar universitar Ştefan Plugaru. Enzimoindicaţia enterobacteriilor cu ajutorul unor metode şi procedee rapide : 70 [ani de la naşterea medicului infecţionist, prof. univ. Ş. Plugaru] / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 33, [1] p. ; 21 cm. – (Savanţi-medici iluştri).
Tit. pe cop.: Ştefan Plugaru. – Lista lucr. şt. publ. de profesorul univ. Ştefan Plugaru: p. 32-34.
[2008-1663]
- - 1. Microbiologie medicală. 2. Plugaru, Ştefan, 1938-…, medic infecţionist – Biografie.
616-078:579.61(092)
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie

1751. Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice : [culeg. de] articole / Min.
Sănătăţii al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Medico-Sanitară Publică Inst. de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" ; resp. ed. : Elena Tudor. – Ed. şt. –
Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. AŞM). – 238 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 120
ex.
ISBN 978-9975-62-235-6
[2008-1613]
- - 1. Tuberculoză – Diagnostic – Tratament.
616.24-002.5-07/08(082) = 135.1 = 161.1
616.8 Neuropatologie. Neurologie

1752. Revenco, Mircea
Strategii de diagnostic şi tratament în depresii : (elab. metodică) :
14.00.18 – psihiatrie / Mircea Revenco, Igor Nastas ; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de Psihiatrie şi Narcologie, Fac. de perfecţionare a medicilor. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 39, [1] p. :
fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 37-39 (23 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-657-7
[2008-1698]
- -1. Depresii – Diagnostic – Tratament.
616.895.4-07/-08(076.5)

35

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008
616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase

1753. Profesorul universitar Petru Galeţchi. Particularităţile evoluţiei în
experienţă a procesului infecţios cauzat de stafilococi antibiorezistenţi şi influenţa lui
asupra penicilinoterapiei : 70 [ani de la naşterea medicului infecţionist P. Galeţchi] /
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 45 p. ; 21 cm. – (Savanţi-medici iluştri).
Tit. pe cop.: Petru Galeţchi. – Lista lucr. şt. de specialitate, brevete de invenţii, participări la expoziţii intern. publ. de profesorul univ. Petru Galeţchi: p. 30-45.
[2008-1662]
- - 1. Patologie infecţioasă. 2. Galeţchi, Petru, 1938-2004, medic infecţionist – Biografie.
616.9-022(092)

1754. Îngrijirea paliativă a pacienţilor cu HIV/SIDA : Standard / Ştefan
Gheorghiţă, Silvia Stratulat, Elena Stempovschi [et al.] ; Centrul Naţ. Şt.-Practic de
Medicină Preventivă, Centrul SIDA. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). –
135 p. : tab. ; 24 cm.
Tit pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 134-135. – Apare cu
sprijinul Fundaţiei Soros Moldova. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-65-089-2
[2008-1751]
- - 1. Bolnavi – HIV/SIDA – Îngrijire paliativă. 2. HIV/SIDA.
[616.98:578.828HIV]-082 = 135.1 = 161.1
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie

1755. Spânu, Anaton
Chirurgie generală şi semiologie chirurgicală : [pentru uzul studenţilor] /
Anton Spânu ; în colab. : Iurie Acalovschi, Nicolae Angelescu, Eugen Târcoveanu
[et al.] ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 590 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 585-590 (130 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-915-45-8 (în cop. tare)
[2008-1694]
- - 1. Chirurgie generală. 2. Semiologie chirurgicală.
617(075.8)
617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi

1756. Lupan, Dumitru
Oftalmoendocrinologie / Dumitru Lupan ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova,
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 83, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 83-84 (27 tit.). – 500 ex.
36

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-78-641-6
[2008-1715]
- - 1. Oftalmoendocrinologie.
617.7:616.43

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general

1757. Agricultural Atlas / alcăt. : Aureliu Overcenco. – Ch. : S. n., 2006
(Tipogr. "Copitec-Plus"). – 47, [1] p. : h. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 48. – 50 ex.
ISBN 978-9975-9825-3-5
[2008-1644]
- - 1. Agricultură – Republica Moldova – Atlase (engl.).
631(478)(084.4)
633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu
utilizări industriale

1758. Calchei, Elena
Tehnologia de cultivare a tutunului în Republica Moldova : (recomandări) /
Elena Calchei ; coord. : Anatol Meleca ; Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare al
Rep. Moldova, Inst. de Fitotehnie "Porumbeni". – Paşcani : S. n., 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 51, [1] p. : tab. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-78-655-3
[2008-1714]
- - 1. Tutun – Cultivare.
633.71(478)(049.3)

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese

Iarovoi, Valentina. Sărbătorile de Paşti. – Vezi Nr 1721

37

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)

1759. Carte de telefoane. Raionul Basarabeasca : la data de 28 iulie
2008 / Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. S. A. "Mitra-Grup" SA). – 120 p.,
[10] p. fig. color ; 21 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9604-7-2
[2008-1785]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Basarabeasca – Republica Moldova – Carte de telefoane. 2. Raionul Basarabeasca – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)

1760. Carte de telefoane. Raionul Cantemir : la data de 28 iulie 2008 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. S. A. "Mitra-Grup" SA). – 232 p., [8] p. fig.
color ; 21 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9631-2-1
[2008-1742]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Cantemir – Republica Moldova – Carte de
telefoane. 2. Raionul Cantemir – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)

1761. Carte de telefoane. Raionul Glodeni : la data de 28 iulie 2008 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. S. A. "Mitra-Grup" SA). – 264 p., [8] p. fig.
color ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9631-8-3
[2008-1646]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Glodeni – Republica Moldova – Carte de
telefoane. 2. Raionul Glodeni – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)

1762. Carte de telefoane. Raionul Leova : la data de 28 iulie 2008 / S.A.
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. S. A. "Mitra-Grup" SA). – 216 p., [10] p. fig.
color ; 21 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9631-9-0
[2008-1743]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Leova – Republica Moldova – Carte de telefoane. 2. Raionul Leova – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)

38

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1763. Carte de telefoane. Raionul Orhei : la data de 28 iulie 2008 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. S. A. "Mitra-Grup" SA). – 488 p., [12] p. fig.
color ; 20 ex.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9565-9-8
[2008-1645]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Orhei – Republica Moldova – Carte de telefoane. 2. Raionul Orhei – Republica Moldova – Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)
655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării

1764. Технология офсетной печати : Курс лекций / Техн. ун-т Молдовы, Фак. легкой промышл., Каф. дизайна и полиграф. технологий ; сост. :
Наталья Марченко. – К. : ТУМ, 2008. – 21 cm.
Ч. 1-я. – 2008. – 80 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 80 (11 tit.). – 100 ex. –
[2008-1680]
- - 1. Tipărire offset (rusă).
655.3.022.6(076.5)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei

1765. Tezec, I.
Proiectarea sistemelor de transport în transportul de marfă : [pentru uzul
studenţilor] / I. Tezec, S. Kant, S. Mîrza ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi
Management în Mecanică, Catedra Inginerie şi Management în Transport. – Ch. :
UTM, 2008. – 48 p. : des., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 47 (7 tit.). – 100 ex.
[2008-1678]
- - 1. Transport de mărfuri – Sisteme – Proiectare.
656.125.02(076.5)
657 Contabilitate

1766. Ţurcanu, Viorel
Contabilitatea internaţională : [pentru uzul studenţilor] / Viorel Ţurcanu,
Irina Golocealova, Ada Stahovschi ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. :
ASEM, 2008. – 274 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 274 (7 tit.) şi în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-75-418-7
[2008-1778]
- - 1. Contabilitate internaţională.
657(075.8)

1767. Дима, Марчела

39

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

Аудит : обзорные вопросы, ситуации, тесты / Марчела Дима, Лилия
Григорой ; Молд. Экон. Акад., Фак. Бухгалт. учета, Каф. Бухгалт. учет. – К. : Б.
и., 2008 (Tipogr. Dep. Ed.-Poligr. al ASEM). – 112, [2] p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 113-114 (27 tit.). – 350 ex.
ISBN 978-9975-75-409-5
[2008-1773]
- - 1. Audit (rusă).
657.01(076.5)

1768. Лапицкая, Людмила
Аудит / Людмила Лапицкая. – К. : Б. и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 221 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 200-201 (45 tit.). – 400 ex.
ISBN 978-9975-78-649-2
[2008-1704]
- - 1. Audit (rusă).
657.63
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială

1769. Oprean, Camelia
Tendinţe actuale în managementul capitalurilor organizaţiilor moderne /
Camelia Oprean. – Ch. : Dep. Ed.-poligr. al ASEM, 2008. – 276 p. : fig., tab. ; 25
cm.
Bibliogr.: p. 267-272 şi în notele de subsol. – În red. aut. – 130 ex.
ISBN 978-9975-75-408-8
[2008-1772]
- - 1. Managementul capitalurilor – Organizaţii. 2. Organizaţii – Capital –
Management.
658.1:005.1

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare

1770. Bazele de calcul şi de proiectare ale utilajului tehnologic din industria alimentară : [pentru uzul studenţilor] / Grigore Ganea, Anatolii Antonovici, Mircea
Bernic [et al.] ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Mecanică,
Catedra Utilaj Tehnologic Industrial. – Ch. : UTM, 2008. – 20 cm.
Partea a 2-a : Probleme şi metode de rezolvare. – 2008. – 38 p. : fig., tab.
– Bibliogr.: p. 75 (5 tit.). – 100 ex. – [2008-1679]
- - 1. Utilaj tehnologic industrial – Proiectare.
663/664(076.5)
664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor

40

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1771. Ţislinscaia, Natalia
Metode de uscare a măceşului : [monografie] / Natalia Ţislinscaia ; Inst.
de Tehn. Alimentare. – Ch. : ITA, 2007. – 92 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 78-92 (163 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9970-1-0
[2008-1732]
- - 1. Măceş – Metode de uscare.
664.854:633.88
681 Mecanică de precizie. Mecanică fină
681.5 Tehnica reglării şi comenzii automate. Tehnică cibernetică şi automatică

1772. Bodean, Ghenadie
Proiectarea aparatajului electronic implementat cu dispozitive logice programabile : [man. pentru uzul studenţilor] / Ghenadie Bodean. – Ch. : UTM, 2008. –
228 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 217 (12 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-45-087-4
[2008-1674]
- - 1. Aparataj electronic – Proiectare.
681.5:004.415.2(075.8)

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

1773. Строительство & Оборудование : Производители, оптовые
базы, строит. компании Молдовы : Информ. справ. / информ. и реклама : Лучия Визитиу, Ольга Грек, Марина Машник [и др.]. – Ch. : "Victoria Gomon" ÎI,
2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 30 cm. – ISSN 1857-0194. – ISBN 978-99759867-6-2.
Nr 2 : Oсень 2008. – 2008. – 291, [1] p. : il., [78] p. il. color. – Text: lb.
rom., rusă. – F. f. de tit. – 2500 ex. – ISBN 978-9975-9867-7-9. – [2008-1621]
- - 1. Materiale de construcţie – Republica Moldova – Îndrumare (rusă).
69(478)(036)
693 Lucrări de zidărie şi meserii înrudite

1774. Andrievschi, Serghei
Intensificarea procesului de amestecare în malaxoarele cu organe de lucru în formă de bare : [monografie] / Serghei Andrievschi ; Univ. Tehn. a Moldovei,
Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. – Ch. : UTM,
2008. – 175 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 172-174 (58 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-45-088-1
41

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

[2008-1675]
- - 1. Malaxoare de beton.
693.542.5

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
72 ARHITECTURĂ
1775. Жилой дом средней этажности : Метод. указ. по проектированию : для студентов 4 курса спец. "Архитектура" 581.1 по дисциплине "Архитектурное проектирование" / Техн. ун-т Молдовы, Фак. градостроительства и
архитектуры, Каф. архитектуры ; сост. : Богнибов Евгений Антонович, Богнибов Анатолий Яковлевич, Гайдаш Владимир Михайлович [и др.]. – К. : ТУМ,
2008. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-29 (11 tit.). – 100 ex.
[2008-1681]
- - 1. Case de locuit – Proiectare (rusă).
728.3.012(076.5)

1776. Индивидуальный жилой дом усадебного типа : Учеб. пособие
по выпол. курсов. проекта по дисциплине "Архитектурное проектирование" для
специальности "Архитектура" 581.1 / Техн. ун-т Молдвы, Фак. градостроительства и архитектуры, Каф. архитектуры ; сост. : Евгений Антонович Богнибов,
Анатолий Яковлевич Богнибов, Владимир Михайлович Гайдаш [и др.] ; отв.
ред. : В. М. Гайдаш. – К. : ТУМ, 2008. – 159 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 156-157 (25 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-45-085-0
[2008-1673]
- - 1. Case de locuit – Arhitectură (rusă).
728.3(075.8)

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
1777. Пуйкэ-Василаке, Элиза
Художественное воспитание : учеб. для 5-6 кл. / Елиза ПуйкэВасилаке, Зинаида Урсу ; пер. : Александр Димитров ; М-во просвещения и
молодежи Респ. Молдова. – Ch. : "Litera AVN" SRL, 2008 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 175, [1] p. : fig. color ; 26 cm. – (Litera educaţional).
ISBN 978-9975-74-016-6
[2008-1786]
- - 1. Educaţie plastică (rusă).
73/75(075.3)

42

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

78 MUZICĂ
1778. Blajinu, Dumitru
Alină, dorule, alină : Cîntice şi melodii populare din Moldova şi Bucovina /
aut.-alcăt.: Dumitru Blajinu ; pref., îngrijirea textelor : A. Graur ; notografie : Cristian
Şarban ; pict. : Vasile Movileanu ; cop. : Vasile Movileanu ; Min. Culturii şi Turismului al Rep. Moldova, Centrul Naţ. de Creaţie Populară. – Ch. : "Grafema Libris" SRL,
2008. – 325 p. : n. muz. ; 30 cm.
Ind. de tit. ale cântecelor, pieselor instrumentale, nume, localităţi: p. 339350.
ISBN 978-9975-52-025-6
ISMN M-3480-0045-9
[2008-1630]
- - 1. Muzică populară – Republica Moldova – Bucovina.
784.4(478+477.8)

1779. Ciuhrii, Serghei
Melodii de pe coline : Partituri pentru orchestre de muzică populară /
Serghei Ciuhrii ; notografie : Cristian Şarban ; cop. : Alexandru Bostan. – Ch. :
"Grafema Libris" SRL, 2008. – 29 cm. – ISBN 978-9975-9680-5-8. – ISMN M-34800022-0.
Vol. 2. – 2008. – 151 p. : n. muz. – 500 ex. – ISBN 978-9975-9680-6-5. –
[2008-1634]
- - 1. Muzică pentru orchestră.
785.1

1780. Creangă, Victor
Eu mă duc, codrul rămâne… : [piese corale] / Victor Creangă ; notografie
: Cristian Şarban ; cop. : Alexandru Bostan. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. :
"Grafema Libris" SRL, 2008. – 136 p. : fot., n. muz. ; 29 cm.
400 ex.
ISBN 978-9975-52-024-9
ISMN M-3480-0042-8
[2008-1629]
- - 1. Muzică corală.
783.8

1781. Invită Maria Bieşu : Festival intern. al vedetelor de operă şi balet,
Chişinău, 20-28 sept. 2008 / Min. Culturii şi Turismului al Rep. Moldova, Uniunea
Muzicienilor, Teatrul Naţ. de Operă şi Balet. – Ch. : S. n., 2008 (Combinatul Poligr.).
– 32, [1] p. : il. color. ; 30 cm.

43

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit. – Sponsori: BC SA Moldova
Agroindbank, Într. de Stat Compania Aeriană AIR Moldova, Moldavian Airlines [et
al.]
[2008-1610]
- - 1. Festivalul internaţional al vedetelor de operă şi balet, 2008 – Chişinău.
782.091.4

1782. Mamot, Eugen
Ţine-mă, dorule, lin… : piese corale / Eugen Mamot ; notografie : Cristian
Şarban ; cop. : Alexandru Bostan. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2008. – 115 p. : n.
muz. ; 29 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-52-027-0
ISMN M-3480-0028-2
[2008-1632]
- - 1. Muzică corală.
783.8

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică

1783. Дэнилэ, Аурелиан
Опера Молдовы, XX век / Аурелиан Дэнилэ ; пер. с рум.: Юрий Греков ; координатор проекта Николае Ага ; фот.-сост. Михай Потырнике ; Акад.
Наук Респ. Молдова, Ин-т культур. наследия. – Ch. : Prut Internaţional, 2008
(Combinatul Poligr.). – 479 p. : fot. ; 27 cm.
Bibliogr.: p. 476-478 (84 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-69-121-5 (în cop. tare)
[2008-1648]
- - 1. Opera – Republica Moldova – Istorie (rusă).
792.54(478-25)(091)
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

1784. Columban, Elena Maria
Exerciţiul fizic şi sănătatea / Elena Maria Columban ; colab. : Petru Filian
Columban. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 184 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 180-182 (39 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-77-090-3
[2008-1670]
- - 1. Sport – Sănătate.
796.035:613.71

44

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1785. "Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI", congres şt. intern. (2008 ; Chişinău). Congres ştiinţific internaţional "Strategii de dezvoltare a
sportului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în
ţările CSI" = Международный научный конгресс "Стратегия развития спорта для
всех и законодательных основ физической культуры и спорта в странах СНГ",
24-25 sept. 2008, Chişinău : Culeg. materialelor şt. / col. red. : Sergiu Danail (red.
resp.), Constantin Ciorbă, Teodor Grimalschi [et al.]. – Ch. : USEFS, 2008 (Tipogr.
"Valinex" SA). – 624 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Confederaţia Intern. a Organizaţiilor Sportive, Min. Educaţiei şi
Tineretului al Rep. Moldova, Agenţia Sportului din Rep. Moldova [et al.]. – Text: lb.
rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex.
ISBN 978-9975-68-093-6
[2008-1652]
- - 1. Sport – Legislaţie. 2. "Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi
bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI" – Congres
ştiinţific internaţional.
796/799(094)(082) = 135.1 = 161.1

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză

1786. Burdujan, Radu
Indicaţii metodice la gramatica limbii engleze / Radu Burdujan ; Univ. de
Stat din Tiraspol. – Ch. : Universul ÎI, 2008. – 138 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 138 (6 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-47-018-6
[2008-1622]
- - 1. Limbă engleză – Gramatică.
811.111'36(076.5)

1787. English for you : Workbook : Form 5 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin,
Ludmila Foca [et al.] ; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch.
: Prut Internaţional, 2006 (Combinatul Poligr.). – 96 p. : fig. ; 26 cm.
ISBN 978-9975-69-828-3 (eronat)
[2008-1650]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.3)
45

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

1788. Grosul, Ludmila
Academic English : [man. pentru doctoranzi şi competitori] / Ludmila Grosul. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 528 p. : tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 526-528 (77 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-651-5 (în cop. tare)
[2008-1691]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.8)

1789. Magic english : Work book : 2-nd form / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin,
Ludmila Foca [et al.]. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 99 p. :
il. ; 26 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-69-989-1
[2008-1747]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.2)

1790. Pascarel, Ion
Dicţionar englez-român, român-englez / Ion Pascarel, Virginia Iastremschi,
Andrei Prohin. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). – 736 p. ; 13 x 17 cm.
Bibliogr.: p. 736 (7 tit.). – Apare cu sprijinul dlor: Vadim Molodeanu, Corneliu Pascarel. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-102-89-6 (în cop. tare)
[2008-1623]
- - 1. Limba engleză – Dicţionare. 2. Limba română – Dicţionare. 3. Dicţionar englez-român, român-englez.
811.111’374.822 = 135.1+811.135.1’374.822 = 111

1791. Stoianova, I.
English exercise book = Caiet de exerciţii la limba engleză : pentru cl. primare / I. Stoianova, R. Volentir. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 100 p. :
fig. ; 26 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Text paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 100
(20 tit.). – 10000 ex.
ISBN 978-9975-77-092-7
[2008-1671]
- - 1. Limba engleză pentru clasele primare.
811.111'36:373.3(075.2)

1792. Talpă, A.
English reader : [pentru uzul studenţilor] / A. Talpă, N. Gîsca, I. Leanca ;
Acad. of Econ. Studies of Moldova, Chair of Applied Modern Languages. – Ch. : S.
n., 2008 (Tipogr. Dep. Ed.-Poligr. al ASEM). – 184 p. ; 20 cm.
46

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 184 (11 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-410-1
[2008-1774]
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.8)
811.124 Limba latină

1793. Hanganu, Aurelia
Lexic latin şi modern : derivate, maxime, expresii : Material didactic / Aurelia Hanganu, Elena Varzari. – Ch. : CEP USM, 2008. – 113 p. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-70-748-0
[2008-1668]
- - 1. Limba latină – Lexicologie.
811.124'373(075.8)
811.133.1 Limba franceză

1794. Bejenaru, Galina
Dictionnaire des synonymes de la langue française / Galina Bejenaru,
Loreta Gafton. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 373, [3] p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 376. – 1600 ex.
ISBN 978-9975-78-658-4
[2008-1702]
- - 1. Limba franceză – Sinonime – Dicţionare.
811.133.1'373.421

1795. Bejenaru, Galina
Verbes français et leurs particularités / Galina Bejenaru, Tamara Andriuţă.
– [Ch. : S. n.] ; Iaşi : Nasticor, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 55 p. : tab. ; 20
cm.
ISBN 973-85826-3-6 (Iaşi : Nasticor)
[2008-1727]
- - 1. Limba franceză – Verbe. 2. Verbe – Limba franceză – Particularităţi.
811.133.1(075)

1796. Cotlău, Maria
Français : Sciences humaines / Maria Cotlău ; Univ. de Stat din Moldova,
Fac. Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Lb. Străine Aplicate. –
Ch. : CEP USM, 2008. – 180 p. : tab. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-70-723-7
[2008-1641]
- - 1. Limba franceză.
47

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008
811.133.1(076.5)
811.135.1 Limba română

1797. Cazacu, Tamara
Cheia comunicării: Utilizarea verbelor în vorbire: 3 000 de verbe / Tamara
Cazacu, Iulia Iordăchescu. – Ch. : Integritas, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
256 p. ; 20 cm. – (Româna pentru toţi).
Bibliogr.: p. 256 (8 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9928-7-9
[2008-1721]
- - 1. Limba română – Verbe. 2. Verbe – Limba română.
811.135.1'367.625(075)

1798. Marin, Mariana
Limba română : Cl. a 4-a : Carte de lectură / Mariana Marin, Tatiana
Niculcea. – Ch. : Cartier, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 124, [4] p. : fig., tab. ;
24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
17000 ex.
ISBN 978-9975-79-506-7
[2008-1706]
- - 1. Limba română – Texte literare.
811.135.1:821.09(075.2)

1799. Marin, Mariana
Limba română : Teste de evaluare : Cl. a 4-a / Mariana Marin, Tatiana
Niculcea. – Ch. : Cartier, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 36 p. : fig. ; 24 cm. –
(Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
17000 ex.
ISBN 978-9975-79-507-4
[2008-1707]
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)
811.161.1 Limba rusă

1800. Бородаева, О. Ф.
Русское слово. Русский язык и литература : 8 кл. : Учеб. для молд.
шк. с обучением на рум. яз : 4 год обучения / О. Ф. Бородаева, Г. Д. Дрозд, А. Г.
Скурту ; эксперт. комиссия : Раиса Капацынэ, Анна Ивлев, Людмила Цуркан ;
М-во просвещения и молодежи Респ. Молдова. – Ch. : "Vector V-N" SRL, 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 182, [1] p. : fig. ; 24 cm.
50200 ex.
ISBN 978-9975-9811-0-1
[2008-1635]
48

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Limba rusă. 2. Literatură rusă – Critică şi interpretare.
811.161.1+821.161.1.09'243(075.3)

1801. Русская школа. Новаторство и традиции / Конгр. Рус. Общин
Респ. Молдова, Рус. Интеллект. Центр ; редкол. : Н. Ф. Донцу, О. В. Думитраш,
Е. М. Буракова. – К. : Инесса, 2008 (Тип. Акад. наук РМ). – 22 cm. – ISBN 9789975-62-237-0.
Вып. 4. – 2008. – 315 p. : fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de
subsol. – Изд. при фин. поддержке: Конгр. рус. общин Респ. Молдова, Кишин.
общины россиян, Общественно-полит. движения "Равноправие". – 500 ex. –
ISBN 978-9975-62-238-7. – [2008-1784]
- - 1. Limba rusă – Studiere – Metodica predării.
811.161.1:37.016(082)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română

1802. Aglaia : Roman anonim din secolul al XIX-lea / coord., îngrijirea
textului, notă asupra ed., glosar : Pavel Balmuş ; cop. : Mihai Bacinschi. – Ed. a 2-a.
– Ch. : Arc, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 201, [2] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-61-498-6
[2008-1696]
- - 1. Literatură română.
821.135.1-31
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

1803. Bajan, Vasile
La margine de vremi : [versuri, omagii in memoriam artistului Andrei
Suruceanu] / Vasile Bajan ; notografiere : Gabriel Andronic ; cop. : Ruxanda
Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 59, [1] p. : fot., n. muz. ;
20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-72-099-1
ISMN M-3480-0046-6
[2008-1749]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-192 Bajan

1804. Benea, Marcela

49

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

Evadare din frescă : Poeme / Marcela Benea ; cop. : Iaroslav Oliinîc ;
reprod. : Andrei Sârbu. – Ch. : Cartea Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
141, [3] p. ; 22 cm.
Ref. critice: p.140-141. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-60-200-6
[2008-1697]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Benea

1805. Butnaru, Leo
Din sens opus : poeme / Leo Butnaru ; cop. : Iaroslav Oliinîk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 272 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-60-201-3
[2008-1705]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Butnaru

1806. Cantemir, Dimitrie
Maxime şi poveţe de Dimitrie Cantemir / Dimitrie Cantemir ; sel. de Ion
Hanganu. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 31 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-47-019-3
[2008-1682]
- - 1. Literatură română – Maxime. 2. Maxime.
821.135.1(478)-84 Cantemir

1807. Chifiac, Tudor
Moartea procurorului : [povestiri] / Tudor Chifiac ; prez. grafică : Tudor
Chirtoacă, Ludmila Chirtoacă. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 229,
[1] p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-78-650-8
[2008-1709]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-34 Chifiac

1808. Ciobanu, Mircea V.
Plăcerea interpretării : [eseuri] / Mircea V. Ciobanu ; cop. : Mihai
Bacinschi. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 281, [2] p. ; 20 cm.
– (Scriitori contemporani).
Bibliogr. în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-69-986-0
[2008-1692]
50

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-4 Ciobanu

Danilă, Aurelian. Răscrucea întâmplărilor predestinate. – Vezi Nr 1639
1809. Donici, Iurie
Marginalii la timp : versuri / Iurie Donici. – Ch. : "Inversia-Dub" ÎI, 2008. –
197, [2] p. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-9998-2-3
[2009-1781]
- - 1. Literatură română – Poezie.
821.135.1(478)-1 Donici

1810. Le français fleurit à Sipoteni : [culeg. de versuri] / Lycée
Théorique "Mihai Eminescu" village Sipoteni district Călăraşi, Rép. de Moldova ;
coord. al ed. : Antonina Diaconu. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
84 p. : il. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al administraţiei publice locale a comunei
Sipoteni, r-nul Călăraşi, Rep. Moldova. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-648-5
[2008-1711]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie (fr.).
821.135.1(478)-1 (082) = 133.1

1811. Moraru, Anatol
Turnătorul de medalii : [roman] / Anatol Moraru ; cop. : Adrian Ciubotaru.
– Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 279, [2] p. ; 21 cm. – (Scriitori
contemporani).
500 ex.
ISBN 978-9975-69-988-4 (în cop. tare)
[2008-1638]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Roman.
821.135.1(478)-31 Moraru

1812. Popovici-Paraschiv, Radmila
Mi-s : [versuri] / Radmila Popovici-Paraschiv ; cop. : Rodica Sandu. – Ch.
: Prut Internaţională, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 95, [4] p. ; 20 cm. – (La
steaua).
500 ex.
ISBN 978-9975-69-985-3
[2008-1695]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Popovici-Paraschiv
51

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

1813. Ţâra, Dumitru
Străin : [versuri] / Dumitru Ţâra ; fot.: Mihai Potârniche. – Ch. : Fundaţia
"Draghiştea", 2008. – 79, [8] p. : fot., [1] f. portr. ; 11 x 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9986-9-7
[2008-1647]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Ţâra

1814. Vulpe, Sergiu Iurie
Facerea : [versuri] / Sergiu Iurie Vulpe. – Ch. : S. n, 2008 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 19 p. ; 19 cm.
[2008-1724]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Vulpe
821.161.1 Literatură rusă

1815. Гершенович, Марина
В поисках ангела : [стихи] / Марина Гершенович ; ил. : Т. Миллер. – К.
: "Depozit en Gros" PP SA, 2008 (Combinatul Poligr.). – 141, [1] p. : il. ; 13 x 17 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-9880-3-2
[2008-1636]
- - 1. Literatură rusă – Poezie (rusă).
821.161.1-1 Гершенович
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

1816. Карапуз, Яков
Собрание. Повести. Очерки / Яков Карапуз. – К. : Изд.-полигр.
предпр. "Парагон", 2008. – 269 p. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-916-56-1
[2008-1731]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova (rusă).
821.161.1(478)-31 Карапуз

1817. Луганов, Леонид
Унесенные перестройкой : роман / Леонид Луганов ; худож. : Михаил
Рэчила ; облож. : Елена Горяну. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). –
174, [5] p. : il. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-926-04-1
[2008-1750]
52

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova.
821.161.1(478)-31 Луганов
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821.133.1-93 Literatură franceză

1818. Poveştile lui Tom Degeţel istorisite în lumea întreagă / de Morel
Fabienne şi Gilles Birzouerne ; trad. din fr. de Ioana Dănăilă ; il. de Émilie Harel. –
Ch. : Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 95, [1] p. : il. color ; 27 cm. – (Înconjurul
lumii cu o poveste) (Cartier codobelc / col. coord. de Vitalie Coroban).
Tit. orig.: Les histories du Petit Poucet racontées dans le monde. – Include şi: Tom Degeţel / Charles Perrault. – 1600 ex.
ISBN 978-9975-79-508-1 (în cop. tare)
[2008-1748]
- - 1. Literatură franceză pentru copii.
821.133.1-93
821.135.1-93 Literatură română

1819. Creangă, Ion
Poveşti. Povestiri. Amintiri / Ion Creangă ; il. de Alexei Colâbneac ; cop. :
Pavel Zmeev. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). –
316, [3] p. : il. ; 20 cm. – (Biblioteca pentru toţi copiii).
ISBN 978-9975-69-934-1 (în cop. tare)
[2008-1745]
- - 1. Literatură română pentru copii.
821.135.1-93 Creangă

1820. Eftimiu, Victor
Păunaşul-Codrilor : [basme şi poveşti] / Victor Eftimiu ; antol. de Constantin Mohanu-Lovişteanu ; il. de Olga Cazacu ; cop. : Pavel Zmeev. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 212, [3] p. : il. ; 20 cm. – (Biblioteca pentru toţi
copiii).
ISBN 978-9975-69-937-2 (în cop. tare)
[2008-1746]
- - 1. Literatură română pentru copii.
821.135.1-93 Eftimiu
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova

1821. Rusu, Nicolae
Facă-se voia noastră! : Piese. Scenete. Dialoguri / Nicolae Rusu ; il. de
Lilia Popa. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 105, [3] p. ; 24
cm. – (Teatru pentru copii).
1000 ex.
53

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

ISBN 978-9975-69-930-3 (în cop. tare)
[2008-1797]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-2-93 Rusu

1822. Ţurcanu, Ianoş
Alfabetul vesel : [poezii pentru copii] / Ianoş Ţurcanu ; des. : Vasile
Movileanu. – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2008. – [62] p. : il. color ; 13 x 14 cm.
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-52-026-3 (broşată)
[2008-1631]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ţurcanu
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.135.1.09 Literatură română

1823. Şchiopu, Constantin
Literatura română : Man. pentru cl. a 11-a, liceu / Constantin Şchiopu,
Marcela Vâlcu-Şchiopu. – Ch. : Litera (educaţional), 2006 (Combinatul Poligr.). –
276 p. : il. ; 26 cm.
ISBN 9975-74-647-0 (eronat)
[2008-1780]
- - 1. Literatura română – Critică literară.
821.135.1.09+821.135.1(478).09(075.3)
821.135.1(478).09 Literatură română din Republica Moldova

1824. Dimitrie Cantemir : Dimensiuni ale universalităţii : Studii. Sinteze.
Eseuri / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie ; cuv. înainte : Mihai Cimpoi ;
coord. şt. : Pavel Balmuş, Svetlana Korolevski. – Ch. : Gunivas, 2008. – 288 p. : fig.
; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 500 ex.
ISBN 978-9975-908-68-9
[2008-1649]
- - 1. Cantemir Dimitrie, domnitorul Moldovei, 1673-1723.
821.135.1(478).09+94(478)(082)
821.161.1.09 Literatură rusă

1825. Пынзару, Савва
…И след "человека человечества…" : Статьи о Льве Толстом / Савва
Пынзару. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 208 p. : fot. ; 11 x 17 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 400 ex.
ISBN 978-9975-66-084-6
54

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-1617]
- - 1. Literatură rusă – Critică şi interpretare (rusă).
821.161.1.09

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
908 Monografii ale localităţilor
1826. Soroca : Almanah anual / ONG "Pro-Cultura" ; col. red. : Nicolae
Bulat, Nina Neculce, Viorica Ciaicovschi-Popovici [et al.] ; dir. Ana Bejan. – [Ed. a 2a]. – Ch. : "Cu Drag" SRL, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 30 cm.
… 2008. – 2008. – 160 p. : fot., fot. color. – Apare cu sprijinul financ. al
Consiliului Raional şi Primăria Soroca, dlor Arcadie Suru ("Tiras" SRL), Iurie Tănase
("Magt-Vest" SRL), [et al.]. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9627-6-6
[2008-1801]
- - 1. Soroca – Oraşe – Republica Moldova – Istorie – Cultură.
908(478-21)(059)

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică).
Geografie teoretică
1827. Codreanu, Igor
Geografia mediului : Man. pentru cl. a 12-a / Igor Codreanu, Serafima
Roşcovan. – Ch. : "Cu Drag" SRL, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 192 p. : fig.
; 24 cm.
Bibliogr.: p. 190 (30 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9627-5-9
[2008-1798]
- - 1. Geografia mediului.
911:504(075.3)

1828. Pedagogul şi savantul Matei Mâtcu : (la 75 de ani) : [de la naşterea geografului M. Mâtcu] / Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : ASEM, 2008.
– 51 p. : fot. ; 20 cm.
Publ. semnate de profesorul univ. M. Mâtcu: p. 39-51. – 35 ex.
ISBN 978-9975-75-417-0
[2008-1777]
- - 1. Mâtcu, Matei, 1933-…, geograf – Biografie.
911:378(092)(082)

55

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

1829. Рабочая тетрадь по общей географии: ученика/цы 5 кл. / Анна
Календа, Галина Соколова, Екатерина Медведева [и др.]. – К. : Лабиринт,
2008. – 48 p. : fig., tab. ; 28 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-943-69-7
[2008-1728]
911.2(478)(075.3)

929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Academicianul Ion Druţă. – Vezi Nr 1640
Alexei Colâbneac. – Vezi Nr 1641

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova

1830. Agachi, Alexei
Ţara Moldovei şi Ţara Românească sub ocupaţia militară rusă (18061812) / Alexei Agachi ; pref.: Dumitru Vitcu ; Acad. de Şt. a Rep. Moldova, Inst. de
Istorie, Stat şi Drept. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. : Pontos, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 386 p. : tab. ; 22 cm.
Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 370-377 şi în notele de subsol. –
Sponsori: Vasile. V. Ţepordei, Vice President Scientis Emeritus Virginia (USA),
Justin P. Liuba, preş. Al Fund. "Iuliu Maniu", New York (USA). – 500 ex.
ISBN 978-9975-72-087-8 (în cop. tare)
[2008-1723]
- - 1. Ţara Moldovei, 1806-1812 – Istorie. 2. Ţara Românească – Istorie,
1806-1812.
94(478+498)"1806/1812"

1831. Golub, Valentin
Susleni : File de istorie / Valentin Golub, Tudor Golub ; fot. : Leonid Ţulan,
Evgheni Kulikovski. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 174 p., [48] p.
fot., fot. color ; 22 cm.
Text parţial şi în lb. rusă. – Bibliogr. în note la sfârşitul cap. – Apare cu
sprijinul financ. al susleneanului Iurie Chirtoacă, dir. gen. al SRL "Dita Estfarm",
Chişinău. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-652-2 (în cop. tare)
[2008-1701]
- - 1. Susleni – Sate – Raionul Orhei – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
56

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1832. Nicu, Dan
Copiii vitregi ai istoriei, sau Se caută o revoluţie pentru Basarabia / Dan
Nicu. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 90, [2] p. ; 20
cm. – (La steaua).
500 ex.
ISBN 978-9975-69-987-7
[2008-1790]
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)

1833. Ţopa, Tudor
Horeşti pe Botna : (File de istorie) / Tudor Ţopa, Alexandru Ganenco ;
consultant ştiinţific : Vlad Ciubucciu ; fot. : Tudor Ţopa, Iacob Iovu, Dorin Cazacu. –
Ch. : Fundaţia "Draghiştea", 2008. – 251, [1] p. ; 22 cm.
Pref. paral.: lb. rom., engl., fr., germ., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9986-5-9 (în cop. tare)
[2008-1803]
- - 1. Horeşti – Sate – Raionul Ialoveni – Istorie.
94(478-22)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat

1834. Croitor, Gheorghe
Tratamentul chirurgical în complexul de recuperare al bolnavilor cu coxartroze : 14.00.22 – ortopedie şi traumatologie : Autoref. al tezei de doctor habilitat în
medicină / Gheorghe Croitoru ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 50 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 42-48 (63 tit.)
[2008-158 Teze]
616.718-007-089(043.2)

1835. Lobanov, Natalia
Tranzacţiile comerciale internaţionale în condiţiile de constituire a economiei globale postindustriale : 08.00.14 – Economie mondială ; relaţii econ. intern. :
Autoref. al tezei de doctor habilitat în econ. / Natalia Lobanov ; Acad. de Studii
Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 43 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 36-39 (46 tit.)
[2008-176 Teze]
339.56(043.2)
1836. Mardare, Igor

57

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

Concepţia cognitiv-structurală de creare a sistemelor intelectuale pentru
restabilirea imaginilor : Spec. 05.13.13 – Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele
informaţionale : Autoref. al tezei de doctor habilitat în tehn. / Igor Mardare ; Univ.
Tehn. a Moldovei. – Ch. : UTM, 2008. – 37 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-34 (76 tit.)
[2008-171 Teze]
004.89(043.2)

1837. Moldovanu, Gheorghe
Politică şi planificare lingvistică : abordare teoretică şi aplicativă : (în baza
materialului din Rep. Moldova şi din alte state) : Spec. 10.02.19 – Lingvistică gen.
(sociologică) : Autoref. al tezei de doctor habilitat în filologie / Gheorghe Moldovanu
; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Dep. Ed.-Poligr. al ASEM). –
40 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 35-36 (25 tit.)
[2008-154 Teze]
81'272:316.77(043.2)

1838. Perjan, Andrei
Probleme la limită singular perturbale pentru ecuaţii diferenţiale de evoluţie : 01.01.02 – Ecuaţii diferenţiale : Autoref. al tezei de doctor habilitat în ştiinţe
fizico-matematice / Andrei Perjan ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. –
29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (25 tit.)
[2008-177 Teze]
517.956(043.2)

1839. Rojnoveanu, Gheorghe
Traumatismele abdominale în cadrul politraumatismelor: particularităţi
etiopatogenetice, algoritm de diagnostic şi management medico-chirurgical :
14.00.27 – chirurgie : Autoref. al tezei de doctor habilitat în medicină / Gheorghe
Rojnoveanu ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 52 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 45-49 (58 tit.)
[2008-150 Teze]
617.55-001-07-089(043.2)

1840. Stepanov, Veaceslav
Ucrainenii din Moldova : dinamica identităţilor etnice şi civice (anii 19892005) : Spec. : 07.00.07 – Etnologie, antropologie culturală şi istorică DH
22.07.00.07 – 02* : Autoref. al tezei de doctor habilitat în ştiinţe istorice / Veaceslav
Stepanov ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Ch. : S. n.,
2008. – 59 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 52-55 (32 tit.)
58

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-165 Teze]
39( = 161.2)+94(478)"1989/2008"(043.2)
Pentru titlul de doctor

1841. Adela, Manoli
Căile de pătrundere a elementelor de origine greacă în limba română :
10.02.01 – Lb. rom. : Autoref. al tezei de doctor în filologie / Manoli Adela ; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2008. – 23 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-20 (15 tit.)
[2008-175 Teze]
811.135.1'0(043.2)

1842. Avornic, Lucia
Evaluarea afecţiunilor parodontale în tratamentul ortodontic complex al
anomaliilor dento-maxilare : 14.00.21 Stomatologie : Autoref. al tezei de doctor în
medicină / Lucia Avornic ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină
şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 23 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-20 (7 tit.)
[2008-170 Teze]
616.314-007-089.23(043.2)

1843. Bîşca, Vasilina
Cercetarea şi elaborarea tehnologiei vinurilor roze cu indici cromatici stabili : Spec. 05.18.07 "Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice" : Autoref. al
tezei de doctor în tehn. / Vasilina Bîşca ; Inst. Naţ. pentru Viticultură şi Vinificaţie. –
Ch. : S. n., 2008. – 27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (11 tit.)
[2008-155 Teze]
663.21(478)(043.2)

1844. Chetraru, Aliona
Perfecţionarea metodelor de determinare a valorii estimative a acţiunilor în
Republica Moldova : Spec.: 08.00.10 – Finanţe, monedă, credit : Autoref. al tezei de
doctor în econ. / Aliona Chetraru ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM,
2008. – 24 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21 (10 tit.)
[2008-157 Teze]
336.763(478)(043.2)

1845. Corcinschi, Nina
Eseistica literară a lui Nicolae Dabija : Spec. 10.01.01 – Lit. rom. : Autoref.
al tezei de doctor în filologie / Nina Corcinschi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
Filologie, Centrul de Lit. şi Folclor. – Ch. : S. n., 2008. – 22 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (10 tit.) şi în notele de subsol
59

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

[2008-151 Teze]
821.135.1(478).09(043.2)

1846. Daradur, Natalia Afanasie
Retrospectiva şi evoluţia familiei şi natalităţii la găgăuzii din Moldova din
secolul al XIX-lea pînă la începutul celui de-al XXI-lea în contextul tendinţelor demografice ale contemporaneităţii : Spec. 07.00.01 – Istoria Moldovei : Autoref. tezei
pentru obţinerea titlului şt. de doctor în istorie / Natalia Afanasie Daradur ; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : S. n., 2008. – 24 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21 (10 tit.)
[2008-160 Teze]
94(478 = 512.165):314(043.2)

1847. Idem în lb. rusă : Ретроспектива и эволюция семьи и рождаемости у гагаузов Молдовы начала вв. в контексте демографических тенденций
современности : Спец. 07.00.01 – История Молдовы : Автореф. дис. на соиск.
ученой степ. д-ра исторических наук. – К. : Б. и., 2008. – 26 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23 (10 tit.)
[2008-161 Teze]
94(478 = 512.165):314(043.2)

1848. Grinico, Galina
Transferul deprinderilor de identificare a mijloacelor expresive ale textului
artistic (în predarea a două limbi străine : spaniolă/engleză) : Spec. : 13.00.02 –
Teoria şi metodologia instruirii (lb. engl.) : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie /
Galina Grinico ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din or. Chişinău. – Ch. : S.
n., 2008. – 22 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-20 (12 tit.)
[2008-149 Teze]
37.016:[811.134.2+811.111](043.2)

1849. Gudima, Alexandru Pavel
Sinteza şi cercetarea compuşilor optic activi din α-pinen : 02.00.03 – chimie organică : Autoref. al tezei de doctor în chimie / Alexandru Pavel Gudima ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Chimie. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elena-V.I."
SRL). – 22 p. : scheme ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 17-20 (19 tit.)
[2008-168 Teze]
547.598.05(043.2)

1850. Idem în lb. rusă : Синтез и исследование оптически активных
веществ из α-пинена : 02.00.03 – органическая химия : Авотреф. дис. на соиск.
ученой степ. д-ра хим. наук. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 22 p. :
scheme ; 21 cm.
60

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 18-20 (19 tit.)
[2008-169 Teze]
547.598.05(043.2)

1851. Hămuraru, Maria
Specificul antrenării Republicii Moldova în procesul creării noii economii :
Spec. 08.00.01 – Econ. politică ; doctrine econ. : Autoref. al tezei de doctor în econ.
/ Maria Hămuraru ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2008
(PressPrint-SD). – 24 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21 (14 tit.)
[2008-159 Teze]
330.101(478)(043.2)

1852. Iliadi-Tulbure, Corina
Retardul de dezvoltare intrauterină (RDIU) al fătului: aspecte contemporane de diagnostic şi metoda optimă de finalizare a sarcinii : 14.00.01 – Obstetrică şi
Ginecologie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Corina Iliadi-Tulbure ; Instituţia
Medico-Sanitară Publică, Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Ocrotirii Mamei şi Copilului. – Ch. : S. n., 2008. – 24 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-21 (14 tit.)
[2008-173 Teze]
618.33-073+618.5-089.888.61(043.2)

1853. Lepădat, Elena-Doina
Capacitatea juridică în dreptul privat românesc : Aspecte istorico-juridice,
teoretice şi legislative : 12.00.01 – Teoria generală a dreptului ; Istoria statului şi
dreptului ; Istoria doctrinelor politice şi de drept : Autoref. al tezei de doctor în drept /
Elena-Doina Lepădat ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. –
Ch. : S. n., 2008. – 23 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21 (11 tit.)
[2008-178 Teze]
341.9(498)(043.2) = 135/1

1854. Morari, Galina
Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului în producţie farmaceutică
: Spec. 08.00.12 – Contabilitate ; audit ; analiză economică : Autoref. al tezei de
doctor în econ. / Galina Morari ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n.,
2008. – 27 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24 (10 tit.)
[2008-163 Teze]
657.47:615.12(043.2)

1855. Moroi, Tamara

61

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008

Cultura politică şi comportamentul electoral în condiţiile modernizării societăţii : (cazul Republicii Moldova) : Spec. : 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria
politologiei ; inst. şi procese politice : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe politice /
Tamara Moroi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe
Politice. – Ch. : CEP USM, 2008. – 23 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (5 tit.)
[2008-172 Teze]
328:321.6/.8(478)(043.2)

1856. Nedova, Irina
Structura glicozidelor steroidice din seminţe de Hyoscyamus Niger L. şi
activitatea lor biologică : 02.00.10 – chimia bioorganică, chimia compuşilor naturali
şi fiziologic activi : Autoref. al tezei de doctor în chimie / Irina Nedova ; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Elena-VI" SRL). – 26 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (12 tit.)
[2008-166 Teze]
581.19:547.918(043.2)

1857. Idem în lb. rusă : Структура стероидных гликозидов из семян
Hyoscyamus Niger L. и их биологическая активность : 02.00.10 – биоорганическая химия, химия природных и физиологически активных веществ : Автореф.
диссертации на сосиск. ученой степ. д-ра хим. наук. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr.
"Elena-VI" SRL). – 26 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24 (12 tit.)
[2008-167 Teze]
581.19:547.918(043.2)

1858. Oineagra, Vasile
Aspecte contemporane clinico-funcţionale de reabilitare ocluzală la tratamentul cu punţi dentare : 14.00.21 – Stomatologie : Autoref. al tezei de doctor în
medicină / Vasile Oineagra ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 23 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18-20 (16 tit.)
[2008-174 Teze]
616.314.26(043.2)

1859. Potîng, Tatiana
Punctul de vedere în romanul românesc interbelic : 10.01.01 – Lit. română
: Autoref. al tezei de doctor în filologie / Tatiana Potîng. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr.
Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 23 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19 (9 tit.)
[2008-153 Teze]
821.135.1.09(043.2)
62

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1860. Sajin, Iurie
Contabilitatea şi auditul decontărilor comerciale : Spec. 08.00.12 – Contabilitate ; audit ; analiză economică : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Iurie Sajin ;
Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Dep. Ed.-Poligr. al
ASEM). – 23 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (8 tit)
[2008-162 Teze]
657.2.016(043.2)

1861. Sclifos, Aliona
Studiul utilizării ingredientelor din arealul Moldovei la fabricarea băuturilor
tari : Spec. 05.18.07 – Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice : Autoref. al
tezei de doctor în tehn. / Aliona Sclifos ; Inst. Naţ. pentru Viticultură şi Vinificaţie. –
Ch. : S. n., 2008. – 23 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-20 (13 tit.)
[2008-156 Teze]
663.837.1:633.88(478)(043.2)

1862. Ţîmbaliuc, Nina
Studiul proceselor de sorbţie a unor substanţe nocive şi elaborarea schemelor tehnologice de epurare a apelor reziduale : 11.00.11 – protecţia mediului
ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale : Autoref. al tezei de doctor în
chimie / Nina Ţîmbaliuc ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr.
"Elena-V.I." SRL). – 24 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-23 (32 tit.)
[2008-164 Teze]
661.183.2:628.5(043.2)

1863. Ursachi, Eugeniu
Cercetarea problemelor politicii economice regionale în Republica Moldova : Spec. 08.00.01 – Economie politică ; Doctrine economice : Autoref. al tezei de
doctor în econ. / Eugeniu Ursachi ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "PrepressPrint-SD"). – 23 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-20 (11 tit.)
[2008-152 Teze]
338.23(478)(043.2)

1864. Zgârcibabă, Elena
Problema predicatului verbal compus cu semiauxiliare modale în limba
română actuală : 10.02.01 – Lb. rom. : Autoref. al tezei de doctor în filologie / Elena
Zgârcibabă ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere. – Ch. : S. n., 2008. – 23 p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (8 tit.)
[2008-179 Teze]
63

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008
811.135.1'367.332.7(043.2)

64

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 9-2008
Botgros, Ion 1704-05
Botnari, Valentina (expert) 1712
Botoşanu, Mihail 1638
Braghiş, Maria 1726
Bucur, Vasile (red.) 1669-70
Bulat, Nicolae (red.) 1826
Bulgac, Emilia 1701
Bulimaga, Tatiana (red.) 1722
Bumbu, Iacob 1739
Burdujan, Radu 1786
Burian, Alexandru 1662
Butnaru, Leo 1805

A
Ababii, Ion (red.) 1741-43
Acalovschi, Iurie (alcăt.) 1755
Adela, Manoli 1841
Agachi, Alexei 1830
Aladin, Lara 1787, 1789
Andrievschi, Serghei 1774
Andriuţă, Tamara 1795
Andronic, Gabriel (notografiere) 1803
Angelescu, Nicolae (alcăt.) 1755
Antonovici, Anatolii 1770
Armeanic, Alexandru 1680
Atanasov, Iulia 1701
Avornic, Lucia 1842
Avram, Maria (expert) 1704-07, 1725

C
Caba, Vera (trad.) 1684
Calchei, Elena 1758
Cantemir, Dimitrie 1806; (1824)
Cara, Angela (expert) 1704-07, 1725
Carabet, Natalia (alcăt.) 1714-17
Casapu, Iordan (expert) 1702
Catereniuc, I. 1744
Cazac, Valeriu 1737
Cazacu, Dorin (fot.) 1833
Cazacu, Olga (pict.) 1820
Cazacu, Tamara 1797
Cemârtan-Spânu, Margareta 1650
Cernei, Vsevolod (trad.) 1653
Certan, Ion 1667
Certan, Simion (red.) 1674
Chaudet, Didier 1663
Chetraru, Aliona 1844
Chifiac, Tudor 1807
Chiriţă, Valeriu 1636
Chirtoacă, Ludmila (pict.) 1807
Chirtoacă, Tudor (pict.) 1807
Chitoroagă, Valentina (alcăt., red.,
coord.) 1642
Ciaicovschi-Popovici, Viorica (red.) 1826
Cimpoi, Mihai (pref.) 1824
Cinic, Liliana 1678
Ciobanu, Mircea V. 1808
Ciobanu, Zinaida 1701
Ciobu, E. (red.) 1665-66
Ciocanu, Gheorghe (organizator) 1727

B
Bacinschi, Mihai (pict.) 1802, 1808
Bajan, Vasile 1803
Balmuş, Pavel (coord.) 1802, 1824
Baranceanu, Nina (expert) 1704-07,
1725
Baranov, Maria (expert) 1712; (alcăt.)
1714-17
Bartalozzi, Giulia 1649
Batâr, D. 1744
Bejan, Ana 1826
Bejenaru, Galina 1794-95
Belostecinic, Grigore (red.) 1668; 1685
Benea, Marcela 1804
Beniuc, Valentin 1664
Bernaz-Sicorschi, Nina 1738
Bernic, Mircea 1770
Birzouerne, Gilles 1818
Bîşca, Vasilina 1843
Blajinu, Dumitru 1778
Bodarev, Lilia (alcăt.) 1640
Bodean, Ghenadie 1772
Boian, Ilie 1737
Borşevski, Andrei 1691, 1698
Bostan, Alexandru (pict.) 1779-80, 1782
Bostan, Tatiana (alcăt.) 1714-17
Botezatu, Raisa 1692
65

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008
Ciocanu, Mihai (red.) 1746
Ciorbă, Constantin (red.) 1785
Ciubotaru, Adrian (pict.) 1811
Ciubucciu, Vlad (consultant) 1833
Ciuhrii, Serghei 1779
Ciumac, Daniela (red.) 1722
Cociug, Victoria 1678
Codreanu, Igor 1827
Cojocaru, Vadim (red.) 1646-47, 1669-70
Colâbneac, Alexei (1641); (pict.) 1819
Colpajiu, Mircea 1734
Columban, Elena Maria 1784
Columban, Petru Filian (alcăt.) 1784
Constantinov, Tatiana (organizator) 1737
Corcinschi, Nina 1845
Corcodel, Ana (red.) 1740
Coroban, Vitalie (col. ser.) 1818
Coşcodan, Diana (trad.) 1725
Cotlău, Maria 1795
Covalenco, Ion 1638
Cozari, Tudor 1740
Cozonac, Renata (alcăt., design) 1642
Creangă, Ion 1819
Creangă, Victor 1780
Croitor, Gheorghe 1834
Cujbă, Rodica (trad.) 1637
Cutasevici, Angela 1726

E
Eftimiu, Victor 1820
Eşanu, C. (red.) 1665-66
F
Fabienne, Morel 1818
Feuraş, Eugenia (red.) 1646-47, 1669-70
Filip, Iulian 1639
Foca, Iurie (fot.) 1639, 1655
Foca, Ludmila 1787, 1789
Fornea, Tamara (red.) 1648
Furdui, Sergiu 1692
G
Gafton, Loreta 1794
Galaju, Ion 1686
Galben, Svetlana 1723-24
Galben-Panciuc, Zinaida 1704-05, 172324
Galeţchi, Petru (1753)
Ganea, Grigore 1770
Ganenco, Alexandru 1833
Gheorghiţă, Ştefan 1754
Giromini, Margherita 1651
Gîsca, N. 1792
Golocealova, Irina 1766
Golub, Tudor 1831
Golub, Valentin 1831
Gori, Claudia 1652
Gorobievschi, Svetlana 1675
Graur, A. (pref.) 1778
Griciuc, Regina (alcăt.) 1692
Grimalschi, Teodor (red.) 1785
Grinico, Galina 1848
Grosul, Ludmila 1788
Gudima, Alexandru Pavel 1849-50
Gudumac, Valentin 1745
Guglielmetti, Albertina 1651
Guriev, Valentina (alcăt.) 1640
Gurschi, Constantin 1692
Guţu, Vladimir (îngrijire ed.) 1712
Guţuţui, Veaceslav 1680

D
Damian, Florin (organizator) 1727
Danail, Sergiu (red.) 1785
Daradur, Natalia Afanasie 1846-47
Daragancea, Larisa (red.) 1648
Dănăilă, Ioana (trad.) 1818
Dănăilă, Sorina (coord.) 1663
Dănilă, Aurelian 1639
Deseatnicova, Olga 1745
Diaconu, Stela 1704-05, 1723-24
Diaconu, Antonina (îngrijire ed.) 1810
Dima, Gabriela (trad.) 1649, 1651-52,
1654
Dolgan, Mihail (coord., red.) 1640
Donici, Iurie 1809
Druţă, Ion (1640)

H
Hachi, Mihai (expert) 1702
66

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Hanganu, Aurelia 1793
Hanganu, Ion (alcăt.) 1806
Harel, Émilie (pict.) 1818
Hămuraru, Maria 1851
Hâncu, Rodica (red.) 1646-47

M
Malai, Cristina (alcăt.) 1692
Malofeeva, N. N. 1653
Mamot, Eugen 1782
Mardare, Igor 1836
Marin, Mariana 1798-99
Martîniuc, Irina (îngrijire ed.) 1675
Mazilu, Valentina 1708
Mâtcu, Matei (1828)
Meleca, Anatol (coord.) 1758
Melnic, Vladimir (pict.) 1655
Mihalache, Nina (expert) 1702
Miron, Svetlana (alcăt.) 1641
Mişcoi, Gheorghe (red.) 1668
Mititelu, Lora (trad.) 1724
Mîndru, Sergiu (pict.) 1716-17
Mîrza, S. 1765
Mohanu-Lovişteanu, Constantin (alcăt.)
1820
Moldovanu, Gheorghe 1837
Morari, Galina 1854
Moraru, Anatol 1811
Moraru, Anca (trad.) 1644
Moraru, Teodor 1735
Moroi, Tamara 1855
Moroz, Petru (1749)
Movileanu, Vasile (pict.) 1778, 1822
Munteanu, Angela (coord.) 1696-97

I
Iachimov, Serghei (coord.) 1691
Iarovoi, Valentina 1721
Iasinschi, Iulia 1706-07
Iastremschi, Virginia 1790
Ignatiuc, Iulia 1787, 1789
Iliadi-Tulbure, Corina 1852
Ionescu, Mihaela (expert) 1712
Iordăchescu, Iulia 1797
Iovu, Iacob (fot.) 1833
Istrati, Andrei 1691
Ivanov, Violeta (organizator) 1737
J
Jalencu, Marian (red.) 1674
Jelescu, Petru 1713
Jelescu, Raisa 1713
Juc, Victor 1664
K
Kant, S. 1765
Komarniţkaia, Ana (fot.) 1655
Korolevski, Svetlana (coord.) 1824
Kulikovski, Evgheni (fot.) 1831

N
Nastas, Igor 1752
Navoloacă, Zinaida 1720
Neculce, Nina (red.) 1826
Nedova, Irina 1856-57
Nicolae, Eugen (red.) 1655
Nicolaescu-Onofrei, Liliana (coord.)
1798-99
Nicu, Dan 1832
Niculcea, Tatiana 1798-99
Nikolaeva, Janna (alcăt.) 1640

L
Leanca, I. 1792
Lepădat, Elena-Doina 1853
Lobanov, Natalia 1687, 1835
Lozovanu, Constantin 1688
Lungu, Eugen (red.) 1740
Lungu, Valentina 1714-15; (consultant)
1716-17; 1735
Lupan, Dumitru 1756
Lupaşcu, T. 1744
Lupu, Ilie 1706-07

O
Odoleanu, Natalia 1702
Oineagra, Vasile 1858
Oliinîk, Iaroslav (pict.) 1804-05
67

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008
Oprean, Camelia 1769
Overcenco, Aureliu (alcăt.) 1757

S
Sacara, Andrei 1638
Saharneanu, Eudochia (coord.) 1645
Sajin, Iurie 1860
Sandu, Rodica (pict.) 1812
Sârbu, Andrei (pict.) 1804
Sclifos, Aliona 1861
Scutaru-Guţu, Adela (coord.) 1699
Sevacov, Mariana (coord.) 1699-1700
Sîli, Vitalie 1693
Slutu-Grama, Claudia (red.) 1640
Sochircă, Vitalie 1702
Spânu, Anaton 1755
Stahovschi, Ada 1766
Stati, Elena (red.) 1734
Stempovschi, Elena 1754
Stepanov, Veaceslav 1840
Stoianova, I. 1791
Stratulat, Oleg 1680
Stratulat, Silvia 1754
Sturza, Rodica 1745
Suceveanu, Arcadie 1714-17

P
Paladi, Dina (trad.) 1644
Parmentier, Florent 1663
Pascarel, Ion 1790
Patraş, Corina 1671
Patraş, Mihai 1671
Păgînu, Victor 1734
Pârţac, Nina (îngrijire ed.) 1690
Pélopidas, Benoît 1663
Perjan, Andrei (organizator) 1727; 1838
Petrescu, Ion (red.) 1668
Pleşca, Ruslana 1693
Plugaru, Ştefan (1750)
Popa, Lilia (pict.) 1821
Popescu, Victor (red.) 1741-43
Popovici, Dumitru 1684
Popovici-Paraschiv, Radmila 1812
Postolachi, Valentina (red.) 1674
Poştaru, Andrei 1733
Potârniche, Mihai (fot.) 1639, 1813
Potîng, Tatiana 1859
Prati, Elisa 1654
Prisacari, Viorel (red.) 1741-43
Prohin, Andrei 1790
Pulbere, Dumitru (îngrijire ed.) 1690

Ş
Şarban, Cristian (notografie) 1778-70,
1782
Şchiopu, Constantin 1823
Şiclovan, Gabriela (trad.) 1663
Şlapac, Mariana 1655

R
Rahme, Nicoleta (trad.) 1644
Raischi, Tudoriţa 1709-10
Rău, Alexei 1641
Revenco, Mihail (red.) 1648, 1722
Revenco, Mircea 1752
Rojnoveanu, Gheorghe 1839
Romanciuc, Ruxanda (pict.) 1703, 1803
Roşca, Vitalie (fot.) 1655
Roşcovan, Serafima 1827
Rotaru, Mihail 1689
Rudic, Gheorghe 1738
Rusu, Mihai 1703
Rusu, Nicolae 1821
Rusu, Tatiana (trad.) 1730

T
Talpă, A. 1792
Taranco, Olga (pict.) 1714-17
Tatarov, Pavel (coord.) 1745
Tăutu, Inesa 1713
Târcoveanu, Eugen (alcăt.) 1755
Teosa, V. (red.) 1665-66
Tezec, I. 1765
Timuţa, Aliona (pict.) 1713
Tudor, Elena (îngrijire ed.) 1751
Ţ
Ţapoc, Vasile 1636; (coord.) 1645
Ţâra, Dumitru 1813
Ţislinscaia, Natalia 1771
68

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Ţîmbaliuc, Nina 1862
Ţopa, Tudor 1833
Ţulan, Leonid (fot.) 1831
Ţurcanu, Gheorghe 1734-35
Ţurcanu, Ianoş 1822
Ţurcanu, Viorel 1766

В

U

Г

Ursachi, Eugeniu 1863
Ursu, Andrei (organizator) 1737
Ursu, Ludmila 1706-07, 1728

Гайдаш, В. М. (ред.) 1776
Гайдаш, Владимир Михайлович (сост.)
1775-76
Галбен, Светлана 1725
Галбен-Панчук, Зинаида 1725
Гершенович, Марина 1815
Гончар, Вячеслав Иванович 1747
Горяну, Елена (худож.) 1817
Грек, Ольга (сост.) 1773
Греков, Юрий (пер.) 1715, 1717, 1783
Григорой, Лилия 1767
Гуцу, Владимир (эксперт) 1719

Веребчан, Евгений (худож.) 1656-57,
1659-61
Визитиу, Лучия (сост.) 1773
Врынчану, Мария (эксперт) 1719

V
Vâlcu-Şchiopu, Marcela 1823
Varzari, Elena 1793
Vitcu, Dumitru (pref.) 1830
Vîlcu, Natalia (alcăt.) 1692
Volentir, R. 1791
Volontir, Nina 1737
Vrînceanu, Maria (expert) 1712
Vulpe, Ana 1684
Vulpe, Sergiu Iurie 1814

Д
Диакону, Стела 1725
Дима, Марчела 1767
Димитров, Александр (пер.) 1777
Донцу, Н. Ф. (ред.) 1801
Дрозд, Г. Д. 1800
Дука, Георге 1637
Думитраш, О. В. (ред.) 1801
Дэнилэ, Аурелиан 1783

Z
Zabiaco, Olesea (alcăt.) 1642
Zgârcibabă, Elena 1864
Zmeev, Pavel (pict.) 1819-20
А
Ага, Николае (коорд.) 1783
Антонович, Богнибов Евгений 40

И
Ивлев, Анна (эксперт) 1800
Ионеску, Михаела (эксперт) 1719

Б
Баранов, Мария (эксперт) 1719
Богнибов, Анатолий Яковлевич (сост.)
1775-76
Богнибов, Евгений Антонович (сост.)
1775-76
Бородаева, О. Ф. 1800
Ботнарь, Валентина (эксперт) 1719
Ботнарюк, Лучия (пер.) 1682
Брагиш, Мария 1729
Буракова, Е. М. (ред.) 1801

К
Календа, Анна 1829
Капацынэ, Раиса (эксперт) 1800
Карапуз, Яков 1816
Кептя, Эдуард Борисович 1747
Коадэ, Семён (худож.) 1658
Кобзарь, Л. (ред.) 1681
Косс, Александр 1683

69

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008
Л

Пынзару, Савва 1825

Лапицкая, Людмила 1768
Луганов, Леонид 1817

Р
Райский, Виктор 1731-32
Рассказова, Татьяна 1729
Рэчила, Михаил (худож.) 1817

М
Маринчук, Михай 1736
Марченко, Наталья (сост.) 1764
Машник, Марина (сост.) 1773
Медведева, Екатерина 1829
Миллер, Т. (худож.) 1815
Мингазов, М. 1681
Мустяцэ, Сержиу 1711

С
Скурту, А. Г. 1800
Соколова, Галина 1829
Сырбу, И. М. 1677
Т

Н

Толстой, Лев (1825)

Носаченко, Лариса 1656-57, 1659-61

У

О

Урсу, Зинаида 1777
Урсу, Людмила 1730

Овчинникова, О. В. 1694
Опруненко, Александр 1682

Ц

П

Цуркан, Людмила (эксперт) 1800

Петренко, Люба (пер.) 1711
Попа, Анна 1682
Потлог, Мирон 1736
Потлог, Тамара 1736
Потырнике, Михай (фот.) 1783
Прохницки, Валериу (коорд.) 1682
Пуйкэ-Василаке, Элиза 1777

Ч
Чекман, Иван Сергеевич 1747
Ш
Шербан, К. Ф. (пер.) 1736
Шишкан, Надежда 1683

70

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 9-2008
Academicianul Ion Druţă 1640
Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice 1751
Aglaia : Roman anonim din secolul al
XIX-lea 1802
Agricultural Atlas 1757
Alexei Colâbneac 1641
Anale ştiinţifice 1741-43
Analele Academiei de Studii Economice
din Moldova 1668
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat
din Moldova 1648
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat
din Moldova 1722
Baza legislativă şi normativă a Republicii
Moldova în domeniul ştiinţei şi inovării
1695
Bazele de calcul şi de proiectare ale
utilajului tehnologic din industria alimentară 1770
Bibliografia Naţională a Moldovei 1642
Carte de telefoane.
- Raionul Basarabeasca 1759
- Raionul Cantemir 1760
- Raionul Glodeni 1761
- Raionul Leova 1762
- Raionul Orhei 1763
Cercetare şi dezvoltare în Bibliotecile
Naţionale ale României şi Republicii
Moldova 1644
Conference "Mathematics & Information
Technologies: research and
education" (MITRE-2008), Chişinău,
October 1-4, 2008 1727
Conferenţiar universitar Ştefan Plugaru.
Enzimoindicaţia enterobacteriilor cu
ajutorul unor metode şi procedee rapide 1750
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea

economiei bazate pe cunoaştere" (2829 sept. 2007) 1669-70
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Dezvoltarea afacerilor în Euroregiunea
Siret – Prut – Nistru: realizări şi perspective", 3-4 oct. 2008, Chişinău
1674
Congres ştiinţific internaţional "Strategii
de dezvoltare a sportului pentru toţi şi
bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI", 2425 sept. 2008, Chişinău 1785
Creştem mari în Republica Moldova
1696
Culegere de hotărâri şi decizii 2007 1690
Dimitrie Cantemir : Dimensiuni ale universităţii 1824
English for you 1787
Expoziţie Internaţională Specializată de
tehnică medicală, farmaceutică, stomatologie şi utilaje pentru instituţii
medicale "MoldNEDIZIN &
MoldDENT", ed. a 14-a, 9-12.09.2008,
Chişinău 1748
Familia noastră 1699
Finanţarea educaţiei preuniversitare :
costurile unei mari iluzii 1679
Forţa de muncă în Republica Moldova :
ocupare şi şomaj 2008 1672
Ghidul cadrelor didactice pentru educaţia
timpurie şi preşcolară 1712
Growing up in the Republic of Moldova
1697
Informatica 1638
International studies. Views from Moldova 1665-66
Invită Maria Bieşu 1781
Îngrijirea paliativă a pacienţilor cu
HIV/SIDA 1754
Labour force in the Republic of Moldova :
employment and unemployment 2008
1672
71

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008
Labour Market in the Republic of Moldova in 2007 1673
Le français fleurit à Sipoteni 1810
Lucrări practice la Anatomia Omului
1744
Magic english 1789
Materialele conferinţei internaţionale
"Integrarea europeană şi învăţământul
universitar: aspecte filosoficometodologice", 23-24 noiembrie 2007
1645
Mediul geografic al Republicii Moldova
1737
Modele de acte judecătoreşti în procesul
penal 1692
Moldpresa 1643
National Bibliography of Moldova 1642
Oraşul nostru 1700
Pedagogul şi savantul Matei Mîtcu 1828
Piaţa forţei de muncă în Republica Moldova în 2007 1673
Poveştile lui Tom Degeţel istorisite în
lumea întreagă 1818
Profesor universitar Petru Galeţchi. Particularităţile evoluţiei în experienţă a
procesului infecţios cauzat de stafilococi antibiorezistenţi şi influenşa lui
asupra penicilinoterapiei 1753
Profesor universitar Petru Moroz. Profilaxia chirurgicală în ortopedia şi traumatologia pediatrică 1749
Registrul membrilor Camerei de Comerţ
şi Industrie a Republicii Moldova 1676
Reglementarea juridică a împrumuturilor
obligatoare municipale – direcţie de
aprofundare a descentralizării fiscale
în Republica Moldova 1680
Sănătatea publică în Moldova, anul 2007
1746
Science & Education Policies 1635
Scientific Annals 1741-43

Simpozionul internaţional al tinerilor
cercetători 1646-47
Soroca 1826
Studii Internaţionale. Viziuni din Moldova
1665-66
Ştiinţe 1704-05
Teste la fizică. Mecanica 1735
The legal and normative basis of Republic of Moldova in scientific and innovation field 1695
Австралия 1656
Автономно-Территориальное Образование Гагаузия 1682
Азия 1657
Алфавит в кубиках 1658
Африка 1659
Европа 1660
Жилой дом средней этажности 1775
Индивидуальный жилой дом усадебного типа 1776
Международный научный конгресс
"Стратегия развития спорта для
всех и законодательных основ физической культуры и спорта в странах СНГ", 24-25 sept. 2008, Chişinău
1785
Общая рецептура 1747
Основы законодательства Республики
Молдова в области науки и инноваций 1695
Познание мира 1725
Портфель для дошколят 1718
Рабочая тетрадь по общей географии
1829
Раннее воспитание 1719
Русская школа. Новаторство и традиции : Вып. 4 1801
Северная Америка 1661
Строительство & Оборудование 1773
Технология офсетной печати 1764

72

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de subiecte
Abonare, 2008 – Cataloage 1643
Academia de Studii Economice din Moldova – Anale 1668
Activităţi extraşcolare 1708
Afaceri – Europa 1674
Afaceri – Ghid 1675
Agricultură – Republica Moldova – Atlase
(engl.) 1757
Alimentaţie – Fierul 1745
Anatomia omului 1744
Animale – Crate pentru copii 1654
Anticorupţie 1698
Antreprenoriat – Republica Moldova –
Întreprinderi 1676
Aparataj electronic – Proiectare 1772
Audit (rusă) 1767-68
Bărbaţi în istorie – Carte pentru copii
1652
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – Cercetare şi dezvoltare 1644
Biblioteca Naţională a României – Cercetare şi dezvoltare 1644
Biologie 1738
Biologie medicală 1741
Bolnavi – HIV/SIDA – Îngrijire paliativă
1754
Bucate – Preparare 1721
Business – Planificare (rusă) 1677
Business propriu – Ghid 1675
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova 1676
Cantemir Dimitrie, domnitorul Moldovei,
1673-1723, 1824
Carte jucărie (rusă) 1658
Carte puzzle (rusă) 1656-57, 1659-61
Case de locuit – Arhitectură (rusă) 1776
Case de locuit – Proiectare (rusă) 1775
Cercetare ştiinţifică 1636-37
Chirurgie generală 1755
Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al
Republicii Moldova 1695

Colâbneac Alexei, 1943-…, artist plastic
– Biobibliografie 1641
Comerţ – Dicţionare 1684
Confesie 1664
Contabilitate internaţională 1766
Copii – Republica Moldova – Probleme
sociale (engl.) 1697
Copii – Republica Moldova – Probleme
sociale 1696
Corupţie – Contracarare 1691
Creşterea competitivităţii şi dezvoltarea
economiei bazate pe cunoaştere –
Conferinţă ştiinţifică internaţională
1669-70
Cultură 1639
Curtea Constituţională – Republica Moldova 1690
Depresii – Diagnostic – Tratament 1752
Descentralizare fiscală 1680
Dezvoltarea afacerilor în Euroregiunea
Siret – Prut – Nistru: realizări şi perspective - Conferinţa ştiinţifică internaţională 1674
Dicţionar englez-română, român-englez
1790
Dicţionare – Comerţ 1684
Dicţionare – Economie – Finanţe 1671
Dicţionare – Finanţe 1684
Drept civil (rusă) 1694
Drept românesc – Istorie 1689
Druţă, Ion, 1928-…, scriitori – Biobibliografie 1640
Ecologie – Microorganisme 1739
Economie – Dicţionare 1671
Economie 1668-70
Economie de piaţă (rusă) 1683
Economie globală 1687
Educaţia anticorupţie 1698
Educaţie plastică (rusă) 1777
Educaţie specială 1720
Educaţie timpurie şi preşcolară – Ghid
(rusă) 1719
73

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008
Educaţie timpurie şi preşcolară – Ghid
1712
Enciclopedii – Preşcolari 1653
Enciclopedii pentru copii – Istorie 1655
Farmaceutică 1741
Femei în istorie – Carte pentru copii
1652
Festivalul internaţional al vedetelor de
operă şi balet, 2008 – Chişinău 1781
Filosofia dreptului 1688
Finanţe – Dicţionare 1671, 1684
Finanţe întreprinderii (rusă) 1681
Finanţe publice – Învăţământ preuniversitar 1679
Fizică – Teste 1735
Fizică 1734
Fluturi – Enciclopedii 1740
Galeţchi, Petru, 1938-2004, medic infecţionist – Biografie 1753
Geografia mediului 1827
Geografie fizică – Republica Moldova –
Metodica predării 1702
Geopolitica lumii contemporane 1662
Geopolitică – Statele Unite ale Americii –
Rusia 1663
Hazarduri naturale – Republica Moldova
1737
HIV/SIDA 1754
Horeşti – Sate – Raionul Ialoveni – Istorie 1833
Informatică 1638
Integrarea europeană şi învăţământul
universitar: aspecte filosoficometodologice – Conferinţă internaţională 1645
Invenţii – Carte pentru copii 1649
Împrumutul obligatoriu municipal 1680
Învăţământ preşcolar (rusă) 1715, 171718
Învăţământ preşcolar 1714, 1716
Învăţământ universitar – Integrare europeană 1645
Limba engleză – Carte pentru copii 1651
Limba engleză – Dicţionare 1790
Limba engleză – Gramatică 1786
Limba engleză 1887-89, 1792

Limba engleză pentru clasele primare
1791
Limba franceză – Metodica predării (fr.)
1701
Limba franceză – Sinonime – Dicţionare
1794
Limba franceză – Verbe 1795
Limba franceză 1796
Limba latină – Lexicologie 1793
Limba română – Dicţionare 1790
Limba română – Teste 1799
Limba română – Texte literare 1798
Limba română – Verbe 1797
Limba rusă – Studiere – Metodica predării 1801
Limba rusă 1800
Linii telefonice – Raionul Basarabeasca
– Republica Moldova – Carte de telefoane 1759-63
Literatură franceză pentru copii 1818
Literatură română – Critică literară 1823
Literatură română – Critică şi interpretare
– Metodica predării 1703
Literatură română – Maxime 1806
Literatură română – Poezie 1809
Literatură română 1802
Literatură română din Republica Moldova
– Poezie (fr.) 1810
Literatură română din Republica Moldova
– Poezie 1804-05, 1812-14
Literatură română din Republica Moldova
– Roman 1811
Literatură română din Republica Moldova
1639, 1803, 1807-08
Literatură română din Republica Moldova
pentru copii 1821-22
Literatură română pentru copii 1819-20
Literatură rusă – Critică şi interpretare
(rusă) 1825
Literatură rusă – Critică şi interpretare
1800
Literatură rusă – Poezie (rusă) 1815
Literatură rusă din Republica Moldova
(rusă) 1816
Literatură rusă din Republica Moldova
1817
74

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Malaxoare de beton 1774
Managementul capitalurilor – Organizaţii
1769
Manuale şcolare – Alcătuire (rusă) 1711
Marketing 1685
Matematică – Metodica predării (rusă)
1707
Matematică – Metodica predării 1706
Matematică – Teste – Exerciţii 1726
Matematică (rusă) 1729
Matematică (engl.) 1727
Matematică pentru preşcolari 1713
Matematics & Information Technologies:
Research and Education (MITRE2008) – Conference 1727
Materiale de construcţie – Republica
Moldova – Îndrumare (rusă) 1773
Maxime 1806
Măceş – Metode de uscare 1771
Mâtcu, Matei, 1933-…, geograf – Biografie 1828
Medicamente – Reţete – Alcătuire (rusă)
1747
Medicină internă 1743
Microbiologie medicală 1750
Microorganisme 1739
MoldMEDIZIN & MoldDENT – Expoziţie
internaţională specializată, 2008 –
Tehnică medicală 1748
Moldpresa, 2008 – Cataloage 1643
Moroz, Petru, 1938-…, medic ortoped –
Biografie 1749
Muzică corală 1780, 1782
Muzică pentru orchestră 1779
Muzică populară – Republica Moldova –
Bucovina 1778
Oftalmoendocrinologie 1756
Opera – Republica Moldova – Istorie
(rusă) 1783
Organizaţii – Capital – Management
1769
Organizaţii economice internaţionale
1686
Ortopedie pediatrică 1749
Partide politice de stânga – Republica
Moldova 1667

Paşti – Obiceiuri – Tradiţii 1721
Patologie infecţioasă 1753
Păsări – Carte pentru copii 1650
Piaţa forţei de muncă – Republica Moldova – Date statistice 1673
Piaţa muncii – Republica Moldova – Date
statistice 1672
Planificare – Business (rusă) 1677
Plugaru, Ştefan, 1938-…, medic infecţionist – Biografie 1750
Preşcolari – Enciclopedie 1653
Procese penale – Modele de acte 1692
Raionul Basarabeasca – Republica Moldova – Carte de telefoane 1759
Raionul Cantemir – Republica Moldova –
Carte de telefoane 1760
Raionul Glodeni – Republica Moldova –
Carte de telefoane 1761
Raionul Leova – Republica Moldova –
Carte de telefoane 1762
Raionul Orhei – Republica Moldova –
Carte de telefoane 1763
Relaţii internaţionale 1664-66
Republica Moldova – Istorie – Enciclopedii pentru copii 1655
Republica Moldova – Istorie 1832
Reviste – Abonare, 2008 – Cataloage
1643
Riscuri bancare – Gestiune 1678
Sănătate publică – Management 1742
Sănătate publică – Republica Moldova –
Date statistice 1746
Science & Education Policies –
International Conference 1635
Semiologie chirurgicală 1755
Soroca – Oraşe – Republica Moldova –
Istorie – Cultură 1826
Sport – Legislaţie 1785
Sport – Sănătate 1784
Strategii de dezvoltare a sportului pentru
toţi şi bazele legislative ale domeniului
culturii fizice şi sportului în ţările CSI –
Congres ştiinţific internaţional 1785
Susleni – Sate – Raionul Orhei – Republica Moldova – Istorie 1831
Ştiinţe exacte 1722
75

Cronica cărţii Nr 9-2008 ≡ Book annals Nr 9-2008
Ştiinţele naturii – Metodica predării 170405
Ştiinţele naturii (rusă) 1725
Ştiinţele naturii 1722
Tehnologii informaţionale (engl.) 1727
Teoria probabilităţilor 1733
Terorism – Contracarare 1693
Tipărire offset (rusă) 1764
Transport de mărfuri – Sisteme – Proiectare 1765
Tranzacţii comerciale internaţionale 1687
Traumatologie pediatrică 1749
Tuberculoză – Diagnostic – Tratament
1751
Tutun – Cultivare 1758
Ţara Moldovei, 1806-1812 – Istorie 1830

Ţara Românească – Istorie, 1806-1812
1830
Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din
Republica Moldova – Anale 1741-43
Universitatea de Stat din Moldova –
Anale 1648, 1722
Utilaj tehnologic industrial – Proiectare
1770
Verbe – Limba franceză – Particularităţi
1795
Verbe – Limba română 1797
Ziare – Abonare, 2008 – Cataloage 1643
Автономно-Территориальное Образование Гагаузия 1682

76

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de editori
Arc 1636, 1649, 1651-52, 1654-55, 1671,
1740, 1802
ASEM 1646-47, 1668-70, 1678, 1683,
1685, 1687, 1689, 1766, 1769, 1828
Biblion SRL 1653
BNR : Bucureşti 1644
BNRM 1641, 1644
Bons Offices SRL 1679, 1682
Camera Naţ. a Cărţii 1642
Cartea Moldovei 1804-05
Cartier 1663, 1696-97, 1798-99, 1818
Cu Drag SRL 1680, 1690, 1826-27
Depozit en Gros PP SA 1815
Draghiştea, Fundaţia 1813, 1833
Epigraf 1638
Garamond-Studio SRL 1693
Grafema Libris SRL 1676, 1778-80,
1782, 1822
Gunivas 1671, 1824
Integral SRL : Pereslavli (Rusia) 1653
Integritas 1736, 1797
Interprint 1726, 1730
Inversia-Dub ÎI 1809
ITA 1771
Iulian (Edit-Prest SRL) 1721
Labirint 1708
Litera (educaţional) 1823
Litera AVN SRL 1731-32, 1777
Lumina 1754
Lyceum 1709-10

Medicina CEP 1741-44, 1749-50, 1753,
1755
Moldpresa SA 1643
Nasticor : Iaşi 1795
Poligraf-Design SRL 1713
Pontos 1675, 1698, 1703, 1711, 1720,
1790, 1803, 1718, 1830, 1691
Prut Internaţional 1639, 1701, 1704-07,
1723-25, 1728-29, 1783, 1787, 1789,
1808, 1811-12, 1819-21, 1832
Ruxanda 1699-1700
Statistica 1672-73
Ştiinţa Î.E.-P. 1637, 1702, 1737
Tipogr. Centrală F.E.-P. 1686
Univers Pedagogic 1734-35
Universul ÎS 1786
USEFS 1785
USM CEP 1645, 1648, 1662, 1664-67,
1674, 1684, 1722, 1727, 1733, 1793,
1796, 1844, 1855
UTM 1688, 1739, 1745, 1765, 1770,
1772, 1774, 1836
Valinex SA 1694
Vector V-N SRL 1738, 1800
Victoria Gomon ÎI 1773
Инесса 1801
Карусель 1565-611, 1718
Лабиринт 1829
МЭА 1677
Парагон Изд.-полигр. предпр. 1816
ТУМ 1764, 1775-76

Index ISBN eronate
ISBN 9975-70-320-8 1684
ISBN 978-9975-69-860-3 1723
ISBN 978-9975-69-861-0 1724

ISBN 978-9975-918-81-7 1741
ISBN 978-9975-69-828-3 1787
ISBN 9975-74-647-0 1823

77

Prefaţă ≡ Preface

INDICE "MATERIALE BIBLIOGRAFICE"

INDEX "THE BIBLIOGRAPHICAL MATERIALS"

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973

PUBLISHED FROM 1973

IULIE-SEPTEMBRIE

2008
NR 3
(508-720)

JULY-SEPTEMBER

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
___________________
508. Rău, Alexe. Protoscrierea / Alexe Rău // Magazin bibliologic. –
2007. – Nr 3/4. – P. 53-66. (44 tit.).
509. Ţapoc, Vasile. Cercetarea ştiinţifică / Vasile Ţapoc, Valeriu
Chiriţă. – Ch., 2008. – P. 281-285. (90 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2008-1708]
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
___________________
510. Conferinţa Internaţională BIT+ "Tehnologii Informaţionale", ed. a
7-a, 24-26 apr., 2007 ; Conferinţa Internaţională BIT+ "Tehnologii informaţionale –
2008", ed. a 8-a, 15-17 apr., 2008, Chişinău. – Ch., 2008. – [2008-1528]
Vol. 7. – 2008. – 70 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.).
Vol. 8. – 2008. – 161 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.).
511. Mardare, Igor. Concepţia cognitiv-structurală de creare a sistemelor intelectuale pentru restabilirea imaginilor : Spec. 05.13.13 – Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale : Autoref. al tezei de doctor habilitat în tehn. /
Igor Mardare. – Ch., 2008. – P. 28-34. (76 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-171 Teze]
512. Seiciuc, Eleonora. Rezolvarea aproximativă a ecuaţiilor integrale
cu instrumentar Software inteligent : 01.01.09 – Cibernetică Matematică şi Cercetări
78

Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

Operaţionale : Autoref. al tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice / Elelonora
Seiciuc. – Ch., 2008. – P. 23-24. (20 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl., rusă). –
[2008-135 Teze]
513. Моложен, Владимир. Базовые законы, рекомендуемых к использованию при построении Национальной информационной системы Республики Молдова / Владимир Моложен, Владимир Фотенко // BIT+"Tehnologii
informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 130-131.
(27 tit.). – [2008-1528]
005 Management
___________________
514. Graur, Elena. Management / Elena Graur. – Ch., 2008. – P. 217227. (209 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1600]

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
515. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Materiale bibliogr. Recenzii :
Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. :
Valentina Chitoroagă, Efimia Macrinici, Renata Cozonac [et al. ; red. resp. şi coord. :
Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008
(Tipogr. "Valinex" SA). – 20 cm. – ISSN 1857-0550.
Nr 3, 2008. – 2008. – 292 p. (1647 tit.). – [2008-1251]
Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de
identificare (descriptori), conţine "Cronica cărţii", Materiale bibliografice, "Cronica
art. de rev.", Indice "Materiale bibliografice", "Cronica recenziilor". – An. : Ind. de
nume, tit. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost fişate.
516. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Efimia
Macrinici, Renata Cozonac [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 (Tipogr. "Valinex" SA). –
20 cm. – ISSN 1857-0550.
Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de
identificare (descriptori), conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de rev.", "Cronica art.
de gaz.". – An. : Ind. de nume, tit. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost fişate.
Nr 4, 2008. – 2008. – 247 p. (1381 tit.). – [2008-1525]
78

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

517. Nr 5, 2008. – 2008. – 223 p. (1235 tit.). – [2008-1693]

02 BIBLIOTECONOMIE
___________________
518. Biblioteca "Alba Iulia", un deceniu de prezenţă în comunitate /
alcăt. : Elena Roşca ; red. bibliogr. : Taisia Foiu. – Ch., 2008. – P. 168-178. (105
tit.). – [2008-1562]
519. Cercetare şi dezvoltare în Bibliotecile Naţionale ale României şi
Republicii Moldova / trad. abstracte : Anca Moraru, Dina Paladi, Nicoleta Rahme. –
Ch.; Bucureşti, 2008. – P. 171-172. (33 tit. în lb. rom., engl.) la sfârşitul art. – [20081730]

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
___________________
520. Academia "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep.
Moldova. Anale ştiinţifice ale Academiei "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor
Interne al Republicii Moldova : Ştiinţe socio-umane, Ed. a 8-a / col. red. : Iurie Larii,
Vasilie Florea, Andrei Guştiuc [et al.]. – Ch., 2008. – 181 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2008-1566]
521. Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova : Seria "Lucrări Studenţeşti" : Ştiinţe socio-umanistice /
col. red. : Mihail Revenco (red. şef), Larisa Daragancea (red. coord.), Tamara
Fornea [et al.]. – Ch., 2008. – 466 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1666]
522. Materialele conferinţei internaţionale "Integrarea europeană şi învăţământul universitar: aspecte filosofico-metodologice", 23-24 noiembrie 2007 /
coord. : Vasile Ţapoc, Eudochia Saharneanu. – Ch., 2008. – 305 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2008-1642]
523. Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători, Ed. a 6-a, 18-19
apr. 2008 / col. red. : Vadim Cojocaru (preş.), Eugenia Feuraş, Rodica Hâncu [et
al.]. – Ch., 2008.
Vol. 1. – 2008. – 356 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1775]

79

Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

524.

Vol. 2. – 2008. – 146 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1776]

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
___________________
525. Tacu, Valentina. Spiritualitatea şi dezvoltarea durabilă / Valentina
Tacu // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 3. – P. 150-158. (37 tit.).

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
___________________
526. Mereuţă, Ion. Virtuţile spiritului şi umanismul : Divinitatea, Moralitatea, Biosferohomocentrismul – paradigmă contemporană a progresului şi supravieţuirii / Ion Mereuţă. – Ch., 2008. – P. 244-248. (131 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). –
[2008-1492]

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
___________________
527. Intensificarea activităţii civice şi autoafirmării tineretului – imperativul timpului = Усиление гражданской активности и самоутверждения молодежи
– императив времени / sub red. şt. a lui A. I. Timuş. – Ch., 2008. – 414 p. (Bibliogr.
la sfârşitul art.). – [2008-1276]
528. Şaragov, Natalia. Abordarea problemelor familiei monoparentale:
aspecte sociale / Natalia Şaragov ; sub red. şt. : A. I. Timuş. – Ch., 2008. – P. 167177. (241 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1413]

32 POLITICĂ
___________________
529. Beniuc, Valentin. Factorul confesional în relaţiile internaţionale /
Valentin Beniuc, Victor Juc. – Ch., 2008. – P. 110-115. (130 tit. în lb. rom., engl., fr.).
– [2008-1741]
80

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

530. Burian, Alexandru. Geopolitica lumii contemporane / Alexandru
Burian. – Ch., 2008. – P. 355-409. (1056 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă) şi la sfârşitul
cap. – [2008-1738]
531. Buruian, Alexandru. Perspectivele geopolitice ale statalităţii moldoveneşti (II) / Alexandru Buruian // Administrarea Publică. – 2008. – Nr. 3/4. – P.
41-42. (21 tit. în lb. rom., it., rusă).
532. Certan, Ion. Stânga politică în Republica Moldova, 1989-2001 /
Ion Certan. – Ch., 2008. – P. 218-235. (295 tit.). – [2008-1667]
533. Pîrţac, Grigore. Ştiinţe politice / Grigore Pîrţac, Oleg Casiadi, Sergiu Porcescu. – Ch., 2008. – 348 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-1257]
534. Studii Internaţionale. Viziuni din Moldova = International studies.
Views from Moldova / col. red. : V. Teosa (red.-şef), E. Ciobu, C. Eşanu [et al.]. –
Ch., 2007.
Vol. 3 : Nr 2, 2007. – 2007. – 220 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [20081736]
535.
[2008-1737]

Vol. 5 : Nr 4, 2007. – 2007. – 208 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –

536. Политология / коорд. : Валерий Мошняга, Георгий Руснак, Василий Сакович [и др.]. – К., 2008.
Том 1. – 2008. – 519 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2008-1391]
537.

Том 2. – 2008. – 465 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2008-

1392]
538. Соломон, К. А. Внешняя политика Молдовы / К. А. Соломон. –
Ch., 2008. – 129 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2008-1262]

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
___________________
539. Academia de Studii Economice din Moldova. Analele Academiei de Studii Economice din Moldova / col. red. : Grigore Belostecinic (preş.), Gheor-

81

Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

ghe Mişcoi, Ion Petrescu [et al.]. – Ch., 2008. – 401 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2008-1769]
540. Conferinţa ştiinţifică internaţională "Creşterea competitivităţii şi
dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere", 28-29 sept. 2007 / col. red. : Vadim
Cojocaru (preş.), Eugenia Feuraş, Vasile Bucur [et al.]. – Ch., 2008.
Vol. 1. – 2008. – 420 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1765]
541.

Vol. 2. – 2008. – 426 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1766]

542. Econometrie / Dionis Lica, Gheorghe Mişcoi, Dragoş Cimpoieş [et
al.]. – Ch., 2008. – P. 306-310. (64 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1529]
543. Patraş, Mihai. Dicţionar economic şi financiar-bancar : englezromân = Economic and financial-banking : english-romanian dictionary / Mihai
Patraş, Corina Patraş. – Ch., 2008. – P. 777-778. (84 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2008-1609]
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

___________________
544. Femei şi Bărbaţi pe piaţa muncii în Republica Moldova / Victoria
Trofimov, Elena Vâtcărău, Elena Basarab [et al.]. – Ch., 2008. – P. 93-94. (28 tit. în
lb. rom., engl.). – [2008-1375]
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

___________________
545. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Dezvoltarea afacerilor în Euroregiunea Siret – Prut – Nistru : realizări şi perspective", 3-4 oct. 2008, Chişinău /
col. red.: Simion Certan (preş.), Marian Jalencu, Valentina Postolachi [et al.]. – Ch.,
2008. – 266 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1740]
546. Gorobievschi, Svetlana. Cum să reuşim în afaceri? / Svetlana
Gorobievschi. – Ch., 2008. – P. 105-111. (130 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). –
[2008-1759]
547. Graur, Elena. Note de curs la disciplina "Istoria şi teoria cooperaţiei de consum" / Elena Graur. – Ch., 2008. – P. 141-143. (30 tit. în lb. rom., rusă). –
[2008-1526]

82

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

548. Сырбу, И. М. Системы планирования в бизнесе / И. М. Сырбу.
– К., 2008. – 377 p. (Bibliogr. la începutul cap.). – [2008-1764]
336 Finanţe

___________________
549. Botnari, Nadejda. Finanţele întreprinderii / Nadejda Botnari. – Ch.,
2008. – P. 236-238. (54 tit. în lb. rom., engl.). – [2008-1303]
550. Cociug, Victoria. Gestiunea riscurilor bancare / Victoria Cociug,
Liliana Cinic. – Ch., 2008. – P. 212-214. (59 tit. în lb. rom., engl., rusă) şi la sfârşitul
cap. – [2008-1763]
551. Enicov, Igor. Evaluarea riscurilor financiare în banca comercială /
Igor Enicov. – Ch., 2007. – P. 206-221. (303 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [20081389]
552. Reglementarea juridică a împrumuturilor obligatare municipale –
direcţie de aprofundare a descentralizării fiscale în Republica Moldova / Oleg
Stratulat, Veaceslav Guţuţui, Alexandru Armeanic [et al.] ; coord. şt.: Oleg Stratulat.
– Ch., 2008. – P. 89-92. (61 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1799]
553. Мингазов, М. Совершенствование финансового инжиниринга
в разработке технологий финансового управления и минимизации рисков / М.
Мингазов ; под ред. : Л. Кобзарь. – К., 2008. – P. 178-184. (103 tit.). – [2008-1779]
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri.

___________________
554. Blanovschi, Andrei. Economia sectorului public / Andrei
Blanovschi. – Ch., 2008. – P. 179-180. (31 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2008-1243]
555. Parteneriate de dezvoltare a zonelor turistice în Republica Moldova / Miron Viorel, Guţuţui Veaceslav, Mărgineanu Gabriel [et al.]. – Ch., 2008. – P.
73-74. (49 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1378]
556. Sverdlic, Valentin. Impactul managementului calităţii asupra eficienţei întreprinderilor de confecţii din Republica Moldova / Valentin Sverdlic, Vera
Cupcea. – Ch. – P. 112-118. (137 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1416]

83

Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

557. Пармакли, Д. М. Аграрная экономика / Д. М. Пармакли, Л. И.
Бабий. – Ch., 2008. – P. 373-375. (45 tit.). – [2008-1326]
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială

___________________
558. Galaju, Ion. Organizaţii economice internaţionale / Ion Galaju. –
Ch., 2008. – 322 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-1699]
559. Liberalizarea comerţului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană. – Ch., 2005. – P. 77-78. (39 tit. în lb. rom., engl.). – [2008-1279]
560. Lobanov, Natalia. Tranzacţiile comerciale internaţionale în condiţiile de construire a economiei globale postindustriale / Natalia Lobanov. – Ch., 2008.
– P. 293-302. (161 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2008-1767]
561. Lobanov, Natalia. Tranzacţiile comerciale internaţionale în condiţiile de constituire a economiei globale postindustriale : 08.00.14 – Economie mondială ; relaţii econ. intern. : Autoref. al tezei de doctor habilitat în econ. / Natalia
Lobanov. – Ch., 2008. – P. 36-39. (46 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [2008176 Teze]
562. Perspectivele relaţiilor economice UE şi Moldova / Maria
Cernobrovciuc, Małgorzata Jakubiak, Joanna Koneiczna [et al.]. – Ch., 2007. – P.
121-122. (38 tit. în lb. engl.). – [2008-1280]
563. Шишкан, Надежда. Новая экономика и современные особенности рынка / Надежда Шишкан, Александр Косс. – К., 2008. – P. 175-176. (48
tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1768]

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
564. Portretul unui Om al faptelor = The portrait of a Man of deeds :
Profesorul Sergiu Cobăneanu la 60 de ani : [de la naştere : biobibliogr.] / Univ. de
Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 49 p. : fot., fot. color ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-70-713-8
[2008-1372]
Omagii. – Publ. şt. şi didactice (cărţi, art.) semnate de juristul S.
Cobâneanu, 47 tit. în lb. rom., rusă, publ. în aa 1980-2008. – An.: Ind. de nume, tit.

84

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

___________________
565. Borşevski, Andrei. Bazele de contracarare a corupţiei = Основы
противодействия коррупции / Andrei Borşevski, Andrei Istrati ; coord. ed. : Serghei
Iachimov. – Ch., 2008. – P. 178-191. (188 tit. în lb. rom., rusă) şi la sfârşitul temelor.
– [2008-1755]
566. Burian, Alexandru. Introducere în practica diplomatică şi procedura internaţională / Alexandru Burian. – Ch., 2008. – P. 439-460. (486 tit. în lb. rom.,
rusă). – [2008-1266]
567. Chirtoacă, Leonid. Drept civil : Partea generală / Leonid
Chirtoacă. – Ch., 2008. – P. 165-166. (36 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1431]
568. Cuşmir, Marcel. Teoria sistemelor constituţionale contemporane /
Marcel Cuşmir. – Ch., 2008. – P. 199-214. (160 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). –
[2008-1502]
569. Dogaru, Mihai. Aspecte procedurale privind sancţionarea persoanei juridice / Mihai Dogaru // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 9. – P. 42. (21 tit. în lb.
rom., fr.).
570. Hadîrcă, Igor. Răspunderea penală pentru infracţiunile săvârşite
în sfera circulaţiei substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor
acestora / Igor Hadîrcă. – Ch., 2008. – P. 260-279. (294 tit. în lb. rom., rusă). –
[2008-1336]
571. Lozovanu, Constantin. Filosofia dreptului / Constantin Lozovanu.
– Ch., 2008. – P. 153-154. (39 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1677]
572. Lungeanu, Neculai. Delegarea legislativă-negare a separaţiei puterilor, sau Consecinţă a colaborării puterilor în Stat / Neculai Lungeanu, Victor Balmuş // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 7. – P. 37. (22 tit. în lb. rom., fr., rusă).
573. Lungeanu, Neculai. Metodele delegării legislative / Neculai
Lungeanu, Balmuş Victor // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 9. – P. 13-14. (23 tit. în lb.
rom., engl., rusă.).
574. Moscalciuc, Irina. Analiza juridico-penală a infracţiunilor săvârşite
în sfera consumului de produse şi servicii : Spec. : 12.00.08 – Drept penal (drept

85

Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

penal) : Autoref. al tezei de doctor în drept / Irina Moscalciuc. – Ch., 2008. – P. 1920. (21 tit. de lucr. ale aut.). – [2008-127 Teze]
575. Negru, Boris. Domeniul şi limitele dreptului / Boris Negru // Administrarea Publică. – 2008. – Nr 3/4. – P. 78-87. (24 tit.).
576. Probleme actuale ale prevenirii şi combaterii criminalităţii : an. şt.,
ed. a 8-a / col. red. : Iurie Larii (red. coord.), Vasile Florea, Andrei Guştiuc [et al.]. –
Ch., 2008. – 299 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1568]
577. Probleme interdisciplinare în materia prevenirii şi combaterii criminalităţii juvenile la etapa contemporană = Межотраслевые проблемы
предупреждения и борьбы против преступности в среде несовершеннолетних
на современном этапе = Die interdisziplinäre probleme der Vorbeugung und
Bekämpfung von Jugendkriminalität in der aktuellen zeit : Materiale ale Conf. şt.practice intern., 5 oct. 2007 / col. red. : Ion Guceac (preş.), Rainer Gepperth,
Serghei Zagornîi [et al.]. – Ch., 2008. – 268 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [20081567]
578. Rotaru, Mihail. Istoria dreptului românesc / Mihail Rotaru. – Ch.,
2008. – P. 328-331. (53 tit.) la sfârşitul temelor. – [2008-1771]
579. Sîli, Vitalie. Finanţarea terorismului / Vitalie Sîli, Ruslana Pleşca. –
Ch., 2008. – P. 34-37. (79 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1733]
580. Tanasă, Ruslan. Sistemele electorale contemporane / Ruslan
Tanasă. – Ch., 2008. – P. 64-81. (243 tit. în lb. rom., engl., fr., span., rusă). – [20081436]
581. Ţarălungă, Victoria. Definiţia noţiunii de "copil" în lumina prevederilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului / Victoria Ţarălungă // Legea şi
viaţa. – 2008. – Nr 9. – P. 49-50. (31 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă.).
582. Vasiloi, Djulieta. Obiectul şi latura obiectivă – determinante ale
gradului de pericol social al infracţiunii / Djulieta Vasiloi // Legea şi viaţa. – 2008. –
Nr 9. – P. 21. (21 tit. în lb. rom.).

86

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
___________________
583. Fortificarea guvernării locale din Moldova prin sporirea transparenţei bugetelor locale = Strengthening the local governance in Moldova through
improved transparency of local budgets / Andrius Tamosiunas, Eugen Hristev, Roman Laduş [et al.]. – Ch., 2007. – P. 54-55. (26 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [20081373]
584. Platon, Mihail. Administraţia publică / Mihail Platon ; red. gen. :
Vasile Trofăilă. – Ch., 2008. – 736 p. (Bibliogr. la sfârşitul lecţiilor). – [2008-1456]
585. Popa, Victor. Efectele descentralizării : rolul reprezentantului guvernului în unităţile administrativ-teritoriale / Victor Popa. – Ch., 2008. – P. 61-62.
(31 tit.). – [2008-1337]
586. Sîmboteanu, Aurel. Teoria administraţiei publice / Aurel
Sîmboteanu. – Ch., 2008. – P. 201-208 (110 tit.) la sfârşitul cap. – [2008-1437]

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
___________________
587. Asistenţa Socială în contextul transformărilor din Republica Moldova / aut. : Maria Bulgaru, Nicolae Sali, Tatiana Gribincea [et al.] ; coord. : Marcela
Dilion, Valentina Prişcan ; consultant şt. : Maria Bulgaru. – Ch., 2008. – 439 p.
(Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-1480]
588. Creştem mari în Republica Moldova / coord. : Angela Munteanu. –
Ch., 2008. – P. 46-48. (43 tit.). – [2008-1804]
589. Harnău, Silvia. Protecţia consumatorului / Silvia Harnău. – Ch.,
2008. – P. 105-113. (189 tit. în lb. rom., engl.). – [2008-1307]
590. Protecţia consumatorului / Galina Gavriliţă, Silvia Harnău, Angela
Cara [et al.]. – Ch., 2007. – P. 9-10. (26 tit.). – [2008-1305]

87

Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
___________________
591. Boguş, Boris. Învăţarea motrică / Boris Boguş. – Ch., 2008. – P.
68-70. (43 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2008-1265]
592. Borşevski, Andrei. Educaţia anticorupţie = Антикоррупционное
образование / Andrei Borşevski. – Ch., 2008. – P. 178. (201 tit. în lb. rom., rusă) şi
la sfârşitul temelor. – [2008-1756]
593. Budevici, Anatolie. Managementul învăţării independente şi rapide / Anatolie Budevici, Ghenadie Dumanschi, Nicolae Platon. – Ch., 2008. – P. 157159. (48 tit. în lb. rom., fr.). – [2008-1560]
594. Citind învăţ să fiu / grupul de lucru : Violeta Dumitraşcu (coord.),
Elena Cartaleanu, Tatiana Cartaleanu [et al.]. – Ch., 2008. – P. 143-144. (43 tit. în
lb. rom., engl., rusă). – [2008-1325]
595. Cuzneţov, Larisa. Tratat de educaţie pentru familie. Pedagogia
familiei / Larisa Cuzneţov. – Ch., 2008. – P. 607-624. (285 tit. în lb. rom., engl., fr.,
rusă). – [2008-1525]
596. Dulamă, Maria Eliza. Didactica geografiei / Maria Eliza Dulamă,
Serafima Roşcovan. – Ch., 2008. – P. 506-511. (115 tit. în lb. rom., engl., fr.). –
[2008-1374]
597. Ghidul cadrelor didactice pentru educaţia timpurie şi preşcolară /
experţi naţ. : Maria Baranov, Valentina Botnari, Maria Vrînceanu ; experţi intern. :
Mihaela Ionescu ; ed. şt. : Vladimir Guţu. – Ch., 2008. – P. 234-236. (59 tit. în lb.
rom., engl., rusă). – [2008-1615]
598. Gremalschi, Anatol. Informatică / Anatol Gremalschi, Irina
Ciobanu, Ludmila Gremalschi. – Ch., 2008. – P. 88. (26 tit. în lb. rom., rusă). –
[2008-1549]
599. Melinte, Diana. Aprobarea şi dezaprobarea în educaţia familială /
Diana Melinte. – Ch., 2008. – P. 144-156. (176 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). –
[2008-1434]

88

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

600. Navoloacă, Zinaida. Motricitatea – mediatorul important în integrarea vorbirii şi limbajului / Zinaida Navoloacă. – Ch., 2008. – P. 50-51. (24 tit. în
lb. rom., rusă). – [2008-1757]
601. Niculcea, Tatiana. Limba română : cl. a 4-a / Tatiana Niculcea,
Mariana Marin. – Ch., 2008. – P. 80. (34 tit.). – [2008-1361]
602. Odoleanu, Natalia. Geografia fizică a Republicii Moldova / Natalia
Odoleanu, Vitalie Sochircă. – Ch., 2008. – P. 96 (20 tit.). – [2008-1608]
603. Ştiinţe : Cl. a 3-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu, Ion
Botgros [et al.]. – Ch., 2008. – P. 160-162. (71 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [20081796]
604. Ştiinţe : Cl. a 4-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu, Ion
Botgros [et al.]. – Ch., 2008. – P. 170-172. (79 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1789]
605. Мустяцэ, Сержиу. Как составляются и анализируются
школьные учебники / Сержиу Мустяцэ ; пер. на рус. яз. : Люба Петренко. – Ch.,
2008. – P. 105-132. (609 tit. în lb. rom., engl., engl., germ., rusă). – [2008-1752]

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.
FOLCLOR
___________________
606. Hanganu, Lilia. Subiecte, motive, imagini comune în folclorul epic
al românilor şi bulgarilor / Lilia Hanganu. – Ch., 2008. – P. 105-113. (208 tit. tit. în lb.
rom., bulgară, rusă). – [2008-1461]
607. Iarovoi, Valentina. Sărbătorile de Paşti : tradiţii şi bucate /
Valentina Iarovoi. – Ch., 2007. – P. 47. (22 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1611]
608. Stepanov, Veaceslav. Ucrainenii din Moldova : dinamica identităţilor etnice şi civice (anii 1989-2005) : Spec. : 07.00.07 – Etnologie, antropologie
culturală şi istorică DH 22.07.00.07 – 02* : Autoref. al tezei de doctor habilitat în
ştiinţe istorice / Veaceslav Stepanov. – Ch., 2008. – P. 52-55. (32 tit. de lucr. ale
aut. în lb. rom., germ., ucr., rusă). – [2008-165 Teze]

89

Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
___________________
609. Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova : Seria "Lucrări studenţeşti" : Ştiinţe naturale şi exacte /
col. red. : Mihail Revenco (red. şef), Tatiana Bulimaga (red. coord.), Daniela Ciumac
[et al.]. – Ch., 2008. – 136 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1669]
610. Educaţia ecologică în contextul dezvoltării / Isidor Doctoreanu
(coord.), P. Cocîrţă, I. Codreanu [et al.]. – Ch., 2008. – 104 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2008-1498]
611. Шалару, В. В. Некоторые аспекты инженерной защиты окружающей среды / В. В. Шалару, Т. И. Дудниченко. – К., 2008. – P. 79-81. (34 tit. în
lb. rom., rusă). – [2008-1435]

51 MATEMATICĂ
___________________
612. Andreescu, Titu. Problems from the Book / Titu Andreescu, Gabriel Dospinescu. – Ch., 2008. – P. 547-552. (76 tit.). – [2008-1347]
613. Conference "Matematics & Information Technologies: research
and education" (MITRE-2008), Chişinău, October 1-4, 2008 / org. com. : Ciocanu
Gheorghe, Perjan Andrei, Damian Florin [et al.]. – Ch., 2008. – 90 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2008-1739]
614. Omul şi asteroidul Grebenicov / concepţie şi realizare : Dumitru
Păsat. – Ch., 2008. – P. 152-156. (57 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1400]
615. Perjan, Andrei. Probleme la limită singular perturbale pentru
ecuaţii diferenţiale de evoluţie : 01.01.02 – Ecuaţii diferenţiale : Autoref. al tezei de
doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice / Andrei Perjan. – Ch., 2008. – P. 23-26.
(25 tit. de lucr. ale aut. în lb. engl.). – [2008-177 Teze]

90

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

53 FIZICĂ
___________________
616. Andriesh, A. Diffraction optical elements for fabrication of fiberoptic communication accessories / A. Andriesh // BIT+ "Tehnologii informaţionale –
2008" : Conf. Intern., 24-26 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 8-9. (22 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2008-1528]
617. Influence of the composition and Sun impurity on optical properties of light-sensitive amorphous As100-xSex, As2Se3 and Sb2Se3 thin films / Diana
Harea, Mihail Iovu, Eduard Colomeico, Ion Cojocaru [et al.] // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 72. (33 tit.).
– [2008-1528]

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
___________________
618. Gheţiu, Mihail. Lignina – componentă principală a lemnului / Mihail Gheţiu. – Ch., 2008. – P. 105-107. (35 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1500]
619. Şepeli, Diana. Analiza şi standardizarea unor noi preparate medicamentoase cu aplicarea metodelor spectrale şi cromatografice : 02.00.02 – Chimia
analitică : Autoref. al tezei de doctor în chimie / Diana Şepeli. – Ch., 2008. – P. 1719. (26 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-147 Teze]

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
___________________
620. Mediul geografic al Republicii Moldova : [col. în 4 vol.] : Vol. 3 :
Hazardurile naturale / aut. coord. : Valeriu Cazac, Ilie Boian, Nina Volontir ; coord.
resp. : Valeriu Cazac ; red. şt. coord. : Ilie Boian. – Ch., 2008. – 208 p. (Bibliogr. la
sfârşitul cap.). – [2008-1762]

91

Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
___________________
621. Bumbu, Iacob. Ecologia microorganismelor / Iacob Bumbu. – Ch.,
2008. – P. 137-139. (30 tit. în lb. rom., engl.). – [2008-1676]
622. Cauş, Maria. Izo-enzimele glutaminsintezei ale sistemului simbiotic glycine maxl-dradyrhizobium japonicum / Maria Cauş // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ.
Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 347-349. (25 tit. în lb. engl., rusă). –
[2008-1487]
623. Чебан, А. Н. Современные проблемы протеомики в характеристике биологического разнообразия растений IN SITU и в коллекциях / А. Н.
Чебан // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi
utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ. Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 5562. (98 tit. în lb. engl., rusă). – [2008-1487]

58 BOTANICĂ
___________________
624. Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova : evaluarea,
conservarea şi utilizarea : Materialele simpoz. naţ., Chişinău, 26-27 iun. 2008. –
Ch., 2008. – 471 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1487]

59 ZOOLOGIE
___________________
625. Cozari, Tudor. Problema interacţiunii partenerilor conjugali al amfibienilor ecaudaţi în procesul comunicaţiei acustice / Tudor Cozari // Mediul ambiant. – 2008. – Nr 3. – P. 33. (21 tit. în lb. rom., engl.).

92

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată

___________________
626. Minciună, Vitalie. Aplicarea tremurometriei accelerometrice în
scopul estimării caracteristicilor funcţionale de vârstă în activitatea sistemului nervos
/ Vitalie Minciună. – Ch., 2008. – P. 94-100. (76 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [20081263]
627. Minciună, Vitalie. Aspecte neuro-biologice şi sociale ale senescenţei şi rolul suprasolicitării alostatice în derularea şi menţinerea proceselor de
îmbătrânire : 03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor : Autoref. al tezei de doctor
habilitat în biologie / Vitalie Minciună. – Ch., 2008. – P. 40-44. (39 tit. de lucr. ale
aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-121 Teze]
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală

___________________
628. Sturza, Rodica. Carenţa de fier în alimentaţie şi modalităţi de eradicare / Rodica Sturza, Olga Deseatnicova, Valentin Gudumac ; coord. : Pavel
Tatarov. – Ch., 2008. – P. 202-233. (369 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1672]
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor

___________________
629. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu" din Republica Moldova. Anale ştiinţifice = Scientific Annals : Zilele
Univ., 15-17 oct. 2008, Ed. a 9-a : [în 5 vol.] / col. red. : Ion Ababii (red.-şef), Viorel
Prisacari, Victor Popescu [et al.]. – Ch., 2008.
Vol. 2 : Probleme actuale de sănătate publică şi management = Presentday public health and management problems. – 2008. – 257 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2008-1787]
630. Vol. 3 : Probleme actuale în medicina internă = Present-day
problems of unternal medicine. – 2008. – 554 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [20081788]

93

Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

631. Nemerenco, Ala. Optimizarea serviciilor de asistenţă medicală
primară prin implementarea metodelor manageriale contemporane : 14.00.33 –
Medicina socială şi management : Autoref. şt. al tezei de doctor în medicină / Ala
Nemerenco. – Ch., 2008. – P. 16-17. (20 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl.). –
[2008-120 Teze]
632. Pânzaru, I. Caracteristica particularităţilor igienei muncii ţăranilor
împroprietăriţi (fermierilor) / I. Pânzaru, G. Friptuleac // Curierul medical. – 2008. –
Nr 4. – P. 64-70. (20 tit. în lb. rom., engl., rusă).
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

___________________
633. Curocichin, Ghenadie. Adipocitokinele : rolul în insulinorezistenţă / Ghenadie Curocichin // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2008. – Nr 2. – P. 253-254. (60 tit. în lb. engl.).
634. Gonciar, Veaceslav. Optimizarea farmacologică şi utilizarea raţională a enterosorbţiei : 14.00.25 – Farmacologie, farmacologie clinică : Autoref. al
tezei de doctor habilitat în medicină / Veaceslav Goncear. – Ch., 2008. – P. 37-41.
(79 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-146 Teze]
616 Patologie. Medicină clinică

635. Lista lucrărilor ştiinţifice de specialitate, brevete de invenţii publicate de profesorul universitar Petru Galeţchi // Profesorul universitar Petru Galeţchi.
Particularităţile evoluţiei în experienţă a procesului infecţios cauzat de stafilococi
antibiorezistenţi şi influenţa lui asupra penicilinoterapiei. – Ch., 2008. – P. 30-44. –
[2008-1662]
Include 100 tit. man., materiale didactice, art. în culeg., rev. în lb. rom.,
engl., rusă, publ. în aa 1969-2004.
636. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate de profesorul universitar Petru
Moroz // Profesor universitar Petru Moroz. Profilaxia chirurgicală în ortopedia şi
traumatologia pediatrică. – Ch., 2008. – P. 43-60. – [2008-1661]
Include 186 tit. art. în culeg., rev., anale în lb. rom., rusă, publ. în aa 19612007.
637. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate de profesorul universitar Ştefan
Plugaru // Conferenţiar universitar Ştefan Plugaru. Enzimoindicaţia enterobacteriilor
cu ajutorul unor metode şi procedee rapide. – Ch., 2008. – P. 32-34. – [2008-1663]
94

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Include 37 tit. man., lucrări metodice, art. în culeg., rev., publ. în aa 19732007.

__________________

638. Bîtca, Angela. Alterarea celulară în şocul hemoragic şi proprietăţile acidului hialuronic / Angela Bîtca, Vasile Lutan // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei.
Ştiinţe Medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 55-56. (23 tit. în lb. engl.).
639. Cojocaru, Doriana. Optimizarea diagnosticului precoce şi tratamentului la bolnavii cu leziune pulmonară acută/sindrom de detresă respiratorie
acută (LPA/SIDA) : 14.00.37 – anesteziologie şi reanimatologie : Autoref. al tezei de
doctor în medicină / Doriana Cojocaru. – Ch., 2008. – P. 19-20. (20 tit. de lucr. ale
aut.). – [2008-117 Teze]
640. Condraţchi, Ludmila. Managementul pacientului cu encefalopatie
hepatică / Ludmila Condraţchi // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2008. – Nr 3. – P. 48-50. (22 tit. în lb. rom., engl., rusă.).
641. Corcea, Vasile. Particularităţile tratamentului chirurgical al defectului septal atrial la adulţi : 14.00.44 – chirurgie cardiovasculară : Autoref. al tezei de
doctor în medicină / Vasile Corcea. – Ch., 2008. – P. 16-18. (23 tit. de lucr. ale aut.
în lb. rom., rusă). – [2008-124 Teze]
642. Croitor, Gheorghe. Tratamentul chirurgical în complexul de recuperare al bolnavilor cu coxartroze : 14.00.22 – ortopedie şi traumatologie : Autoref.
al tezei de doctor habilitat în medicină / Gheorghe Croitoru. – Ch., 2008. – P. 42-48.
(63 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., rusă). – [2008-158 Teze]
643. Dolghii, Andrei. Eficacitatea hemostazei endoscopice primare şi
repetate în hemoragiile digestive superioare non-variceale : 14.00.27 – chirurgie :
Autoref. al tezei de doctor în medicină / Andrei Dolghiii. – Ch., 2008. – P. 20-22. (31
tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-119]
644. Hadjiu, Svetlana. Opţiuni diagnostice ale crizelor non-epileptice la
copii / Svetlana Hadjiu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr
2. – P. 164-171. (41 tit. în lb. rom., engl., germ.).
645. Pascal, Oleg. Tulburările posturale la bolnavii cu accident vascular
cerebral / Oleg Pascal. – Ch., 2008. – P. 113-134. (215 tit. în lb. engl., fr., rusă). –
[2008-1569]

95

Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

646. Postolachi, Roman. Katatraumatismele craniocerebrale asociate :
14.00.28 – neurochirurgia : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Roman
Postolachi. – Ch., 2008. – P. 20-22. (30 tit. de lucr. ale aut. în lb. rom., engl., rusă,
ucr.). – [2008-123 Teze]
647. Revenco, Mircea. Strategii de diagnostic şi tratament în depresii /
Mircea Revenco, Igor Nastas. – Ch., 2008. – P. 37-39. (23 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1698]
648. Miron, Anna. Depistarea precoce a afectărilor inflamatorii, ischemice şi hemoragice la nou-născuţii prematuri şi la termen prin intermediul citokinelor
pro-inflamatorii / Anna Miron // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2008. – Nr 3. – P. 51-58. (50 tit. în lb. engl.).
649. Pneumonitele interstiţiale idiopatice / V. Botnaru, D. Rusu, V. Vataman, O. Munteanu // Curierul medical. – 2008. – Nr 4. – P. 59-64. (20 tit. în lb.
rom., engl., rusă).
650. Sindromul antifosfolipidic catastrofal asherson / N. Costin, D.
Mihu, Carmen Mihaela Mihu, [et al.] // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 79-90. (62 tit. în lb. engl.).
651. Suveica, Luminiţa. Tratamentul pacienţilor cu hipertensiune arterială asociată diabetului zaharat tip 2 cu preparatul lisinopril-lopril (Bosnalijek) / Luminiţa Suveica, Ghenadie Curocichin, Nicolae Ciobanu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 176-183. (21 tit. în lb. engl., rusă.).
652. Tîbîrnă, Ion. Pancreatita cronică. Actualitate, etiologie şi patogenie
(I) / Ion Tîbîrnă, Rodica Bugai // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2008. – Nr 2. – P.144-150. (37 tit. în lb. engl., rusă.).
653. Анестиади, В. Патоморфоз атеросклероза / В. Анестиади, В.
Нагорнев, Е. Зота. – К., 2008. – P. 288-318. (564 tit. în lb. engl., trusă). – [20081474]
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie

___________________
654. Lupan, Dumitru. Oftalmoendocrinologie / Dumitru Lupan. – Ch.,
2008. – P. 83-84. (27 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1715]

96

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

655. Rojnoveanu, Gheorghe. Traumatismele abdominale în cadrul
politraumatismelor: particularităţi etiopatogenetice, algoritm de diagnostic şi management medico-chirurgical : 14.00.27 – chirurgie : Autoref. al tezei de doctor
habilitat în medicină / Gheorghe Rojnoveanu. – Ch., 2008. – P. 45-49. (58 tit. de
lucr. ale aut. în lb. rom., engl.). – [2008-150 Teze]
656. Spânu, Anton. Chirurgie generală şi semiologie chirurgicală / Anton Spânu ; în colab. : Iurie Acalovschi, Nicolae Angelescu, Eugen Târcoveanu [et
al.]. – Ch., 2008. – P. 585-590. (130 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1694]
618 Ginecologie. Obstetrică

___________________
657. Cerneţchi, Olga. Obstetrică. Ginecologie / Olga Cerneţchi, Taisia
Eşanu, Zinaida Sârbu. – Ch., 2008. – P. 268-272. (78 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă).
– [2008-1483]
658. Paladi, Gheorghe. Obstetrica patologică : Vol. 2 / Gheorghe
Paladi, Olga Cerneţchi, Taisia Eşanu [et al.]. – Ch., 2007. – 744 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-1315]
659. Paladi, Gheorghe. Sarcina oprită în evoluţie : Aspecte MedicoSociale. Reviul Literaturii / Gheorghe Paladi, Luminiţa Mihalcean // Bul. Acad. de Şt.
a Moldovei. Şt. Medicale. – 2008. – Nr 2. – P. 39-41. (31 tit. în lb. rom., engl., fr.,
rusă).

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică

___________________
660. Плешка, Е. Д. Железные покрытия из многокомпонентного метилсульфатно-хлористого электролита / Е. Д. Плешка // Электронная обработка материалов. – 2008. – Nr 4. – P. 24. (20 tit. în lb. engl., rusă).

97

Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

629 Tehnica mijloacelor de transport

___________________
661. Lăcustă, Ion. Diagnosticarea automobilelor / Ion Lăcustă, Boris
Rusu, Eduard Antoci. – Ch., 2008. – P. 115-116. (24 tit. în lb. rom., germ., rusă). –
[2008-1455]

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general

662. Repere bibliografice [ale savantului în agricultură Mihail Lupaşcu]
// Academicianul Mihail Lupaşcu – ctitor şi patriarh al agriculturii. – Ch., 2008. – P.
358-378. – [2008-1505]
Include 307 tit. carte, art. şt. din culeg., ed. periodice în lb. rom., rusă.,
publ. în aa 1956-2006.
663. Библиография печатных работ И. А. Крупенникова //
Крупеников И. А. Черноземы. – Ch., 2008. – P. 201-245. – [2008-1462]
Include 602 tit. carte, art. şt. din culeg., ed. periodice în lb. rusă, engl.,
publ. în aa 1938-2006.
___________________
664. Academicianul Mihail Lupaşcu – ctitor şi patriarh al agriculturii /
alcăt. : Eugeniu Revenco, Valeriu Lupaşcu, Asea Timuş. – Ch., 2008. – P. 358-379.
(255 tit.). – [2008-1505]
665. Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extremali asupra
plantelor de cultură / col. red. : Simion Toma (red. şt.), Larisa Andronic, Tatiana
Constantinov [et al.]. – Ch., 2008. – 340 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-1504]
666. Ursu, A. Variabilitatea texturală a solurilor cenuşii tipice / A. Ursu //
Mediul ambiant. – 2008. – Nr 3. – P. 10. (21 tit. în lb. rom., rusă).
667. Букур, Василе. Учет биологических активов / Василе Букур,
Людмила Тодорова. – К., 2008. – P. 209-216. (114 tit. în lb. rom., rusă). – [20081274]

98

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

668. Крупеников, И. А. Черноземы : Возникновение, совершенство, трагедия деградации, пути охраны и возрождения / И. А. Крупеников ; отв.
за изд. кн. : Д. М. Балтянский. – Ch., 2008. – P. 280-282. (29 tit.) şi la sfârşitul cap.
– [2008-1462]
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia
plantelor
___________________

9th

669.
International HCH and Pesticides Forum for CEECCA
Countries "Obsolete Pesticides in Central and Eastern European, Caucasus and
Central Asia Region : Start of Clean Up", 20-22 Sept. 2007 Chisinau, Rep. of Moldova : Proceedings / ed. by : John Vigen, Valentin Pleşca, Valeriu Moşanu [et al.]. –
Ch., 2008. – 326 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1300]
633/635 Horticultură

___________________
670. Catan, Petru. Managementul, eficienţa şi factorii de risc în viticultură / Petru Catan, Elena Efros, Sergiu Ţurcanu. – Ch., 2008. – P. 219-229 (187 tit.
în lb. rom., rusă). – [2008-1275]
671. Cercetări în pomicultură : Vol. 7 / col. red. : Mihail Rapcea (red.şef), Ilie Donica, Ion Caraman [et al.]. – Ch., 2008. – 276 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2008-1348]
672. Ganea, Anatol. Withania somnifera (L.) dunal – specie medicinală
valoroasă. Particularităţile biologice şi utilizarea / Anatol Ganea, Nina Ciorchină //
Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea :
Materiale Simpoz. Naţ. Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 469-471. (37 tit.
în lb. engl., rusă). – [2008-1487]
673. Gonceariuc, Maria. Chimionul – carum carvi L. / Maria
Gonceariuc // Agrobiodiversitatea vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz. Naţ. Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. –
P. 126-128. (29 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-1487]
674. Musteaţă, Grigore. Procedee de regenerarea a plantaţiilor de lavandă / Grigore Musteaţă, Ion Brânzilă, Nina Roşca [et al.] // Agrobiodiversitatea
99

Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

vegetală în Rep. Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : Materiale Simpoz.
Naţ. Chişinău, 26-27 iun. 2008. – Ch., 2008. – P. 250-251. (21 tit. în lb. rom., rusă).
– [2008-1487]
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a peştelui. Înmulţirea animalelor domestice
___________________

675. Enciu, Valeriu. Afecţiunile septice ale acropodiilor la bovine / Valeriu Enciu. – Ch., 2008. – P. 132-143. (175 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [20081273]

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)

___________________
676. Fiber optic sensors for industrial and telecommunication application / A. M. Andriesh, I. P. Culeac, M. S. Iovu, Iu. H. Nistor // BIT+ "Tehnologii informaţionale – 2008" : Conf. Intern., 15-17 apr. 2008. – Ch., 2008. – P. 35-36. (22 tit. în
lb. engl., rusă). – [2008-1528]
657 Contabilitate

___________________
677. Дима, Марчела. Аудит / Марчела Дима, Лилия Григорой. – К.,
2008. – P. 113-114. (27 tit.). – [2008-1773]
678. Лапицкая, Людмила. Аудит / Людмила Лапицкая. – К., 2008. –
P. 200-201. (45 tit.). – [2008-1704]
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială

___________________
679. Oprean, Camelia. Tendinţe actuale în managementul capitalurilor
organizaţiilor moderne / Camelia Oprean. – Ch., 2008. – P. 267-273. (116 tit. în lb.
rom., engl.). – [2008-1772]

100

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
___________________
680. Ţislinscaia, Natalia. Metode de uscare a măceşului / Natalia
Ţislinscaia. – Ch., 2007. – P. 78-92. (163 tit. în lb. engl., rusă). – [2008-1732]
681. Ţîmbaliuc, Nina. Studiul proceselor de sorbţie a unor substanţe
nocive şi elaborarea schemelor tehnologice de epurare a apelor reziduale : 11.00.11
– protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale : Autoref. al
tezei de doctor în chimie / Nina Ţîmbaliuc. – Ch., 2008. – P. 20-23. (32 tit. de lucr.
ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2008-164 Teze]

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
___________________
682. Производство легированной стали и катанки сварочного назначения / Бабичев А. К., Белитченко А. К., Буряк А. И. [и др.]. – Бендеры, 2008.
– P. 115-119. (68 tit. în lb. engl., rusă). – [2008-1351]

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

___________________
683. Andrievschi, Serghei. Intensificarea procesului de amestecare în
malaxoarele cu organe de lucru în formă de bare / Serghei Andrievschi. – Ch.,
2008. – P. 172-174. (58 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1675]

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
72 ARHITECTURĂ
___________________
684. Индивидуальный жилой дом усадебного типа / сост. : Евгений Антонович Богнибов, Анатолий Яковлевич Богнибов, Владимир Михайлович Гайдаш [и др.] ; отв. ред. : В. М. Гайдаш. – К., 2008. – P. 156-157. (25 tit.). –
[2008-1673]
101

Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
685. Alexei Colâbneac : Biobibliografie / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ;
alcăt. : Svetlana Miron ; dir. gen. : Alexei Rău. – Ch. : BNRM, 2008. – 115 p. : fot., il.
; 21 cm. – (Colecţia "Moldavica" : Seria "Plasticienii Moldovei").
100 ex.
ISBN 978-9975-9968-1-5
[2008-1729]
Aprecieri. – Tabel cronologic. – Publ. (studii, art. în ed. periodice, interviuri, dialoguri) semnate de pictorul A. Colâbneac, 73 tit. în lb. rom., rusă, ucr., publ.
în a. 1976-2008. – An. : Ind. de nume, tit.

78 MUZICĂ
___________________
686. Александр Львович Соковнин : 1912-1993 / авт.-сост. : Ирина
Столяр ; обл. : Руксанда Романчук. – Ch., 2008. – P. 275-277. (52 tit. în lb. rom.,
rusă). – [2008-1245]

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
___________________
687. Columban, Elena Maria. Exerciţiul fizic şi sănătatea / Elena Maria
Columban ; colab. : Petru Filian Columban. – Ch., 2008. – P. 180-182. (39 tit.). –
[2008-1670]
688. Congres ştiinţific internaţional "Strategii de dezvoltare a sportului
pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţările CSI"
= Международный научный конгресс "Стратегия развития спорта для всех и
законодательных основ физической культуры и спорта в странах СНГ", 24-25
sept. 2008, Chişinău / col. red. : Sergiu Danail (red. resp.), Constantin Ciorbă, Teodor Grimalschi [et al.]. – Ch., 2008. – 624 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1652]
689. Дэнилэ, Аурелиан. Опера Молдовы, XX век / Аурелиан
Дэнилэ ; пер. с рум.: Юрий Греков. – Ch., 2008. – P. 476-478. (84 tit. în lb. rom.,
rusă). – [2008-1648]

102

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE

___________________
690. Actele Colocviului Ştiinţific Internaţional "Probleme de lingvistică
generală şi romanică", Chişinău, 1 dec. 2007, ed. a 2-a / com. şt. : Ion Guţu (preş.),
Anatol Lenţa, Cornelia Cincilei [et al.]. – Ch., 2008. – 262 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2008-1268]
691. Gherasim, Alexandra. Teoria textului / Alexandra Gherasim,
Nadejda Cara. – Ch., 2008. – 292 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2008-1267]
692. Moldovanu, Gheorghe. Politică şi planificare lingvistică : abordare
teoretică şi aplicativă : (în baza materialului din Rep. Moldova şi din alte state) :
Spec. 10.02.19 – Lingvistică gen. (sociologică) : Autoref. al tezei de doctor habilitat
în filologie / Gheorghe Moldovanu. – Ch., 2008. – P. 35-36. (25 tit. de lucr. ale aut.).
– [2008-154 Teze]
693. Монастырская, А. К. Практикум по литературному редактированию / А. К. Монастырская. – Ch., 2007. – P. 168-170. (54 tit.). – [2008-1264]
694. Druţă, Inga. Metafora terminologică / Inga Druţă // Limba Română.
– 2008. – Nr 5/6. – P. 27. (20 tit. în lb. rom., engl., fr.).
811 Limbi individuale

___________________
695. Axenti, Victor. L.R.C. Morfologia / Victor Axenti. – Cahul, 2008. –
P. 210-212. (50 tit.). – [2008-1327]
696. Babin-Rusu, Tatiana. Corelaţia câmpurilor lexico-semantice în
limbile germană şi română / Tatiana Babin-Rusu ; sub red. lui Ion Dumbrăveanu. –
Ch., 2008. – P. 160-175. (231 tit. în lb. rom., engl., fr., germ., rusă). – [2008-1438]
697. Grosul, Ludmila. Academic English / Ludmila Grosul. – Ch., 2008.
– P. 526-528. (77 tit. în lb. engl., rusă). – [2008-1691]

103

Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

698. Lifari, Viorica. Câmpul funcţional semantic al categoriei de diateză în limba engleză / Viorica Lifari. – Ch., 2008. – P. 242-261. (232 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2008-1603]
699. Stati, Vasile. Pentru limba noastră moldovenească / Vasile Stati. –
Ch., 2008. – P. 240-256. (415 tit.). – [2008-1310]
700. Stoianova, I. English exercise book = Caiet de exerciţii la limba
engleză pentru clasele primare / I. Stoianova, R. Volentir. – Ch., 2008. – P. 100. (20
tit. în lb. engl.). – [2008-1671]
701. Русская школа. Новаторство и традиции : Вып. 4 / ред. кол. :
Н. Ф. Донцу, О. В. Думитраш, Е. М. Буракова. – К., 2008. – 315 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2008-1784]

82 LITERATURĂ
702. Academicianul Ion Druţă : prozatorul, dramaturgul, eseistul : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; alcăt. :
Lilia Bodarev, Valentina Guriev, Janna Nikolaeva [et al.] ; coord., red. şt. : Mihail
Dolgan ; red. şt. şi bibliogr. : Claudia Slutu-Grama. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 423, [1] p. : fot., [1] f. portr. ; 24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-78-644-7
[2008-1700]
Curriculum vitae. – Opera (cărţi, art., interviuri, lucrări în culeg., rev., ziare,
red., trad.) scriitorului Ion Druţă, 1104 tit. în lb. rom., rusă, alte lb străine, publ. în aa
1953-2007. – Referinţe despre viaţa şi activitatea scriitorului, versuri dedicate 1987
tit. – Ion Druţă în ed. electronice, 94 tit. – An. : Ind de nume, tit., al limbilor de editare
a operei.
703. Andrei Burac : Biobibliografie : [scriitor] / Bibl. Municipală "B. P.
Hasdeu", Bibl. Publică "Târgu-Mureş" ; alcăt. : Maria Tasmalî, Tatiana Şatravca ;
coord. : Claudia Şatravca. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 128 p.
; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-80-157-7
[2008-1379]
Studii introd. – Tabel cronologic. – Opera (cărţi, versuri, piese, tablete în
culeg. şi publ. periodice, trad.) scriitorului A. Burac, 379 tit. în lb. rom., rusă, alte lb.

104

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

străine, publ. în aa 1965-2007. – Despre viaţa şi activitate scriitorului, 12 tit. – An.:
Ind. de nume, tit., trad., publ. periodice.
704. Bibliografie a lucrărilor scriitorului George Meniuc / Meniuc George. Delfinul. – Ch., 2008. – P. 191-193. – [2008-1477]
Include 45 tit. carte în lb. rom., engl., rusă, publ. în a. 1955-2002.
___________________
705. Dimitrie Cantemir : Dimensiuni ale universalităţii / cuv. înainte :
Mihai Cimpoi ; coord. şt. : Pavel Balmuş, Svetlana Korolevski. – Ch., 2008. – 288 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2008-1649]
706. Dolgan, Mihai. Eminesciene, Druţiene, Vierene / Mihai Dolgan. –
Ch., 2008. – 416 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2008-1601]
707. Meniuc, George. Delfinul / George Meniuc. – Ch., 2008. – P. 191193. (44 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1477]
708. Vasilenco, Ion. Reîntoarcerea valorilor / Ion Vasilenco. – Ch.,
2008. – 220 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2008-1370]

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
709. Ilie Borziac la 60 de ani : Biobibliografie / Univ. Liberă Intern. din
Moldova, Dep. Inform. Biblioteconomic, Inst. de Istorie şi Ştiinţe Politice ; alcăt. :
Ludmila Corghenci, Valentina Chitoroagă, Victoria Corcodel [et al.] ; trad. în lb. fr. :
Ghenadie Rîbacov ; red. şt. : Gheorghe Postică. – Ch. : ULIM, 2008. – 114 p. : fot.,
fot. color ; 21 cm. – (Colecţia "Universitaria" ; Fascicula a 32-a).
50 ex.
ISBN 978-9975-920-91-9
[2008-1335]
Curriculum vitae. – Omagii. – Publ. (monogr., art. şt. în culeg., rev., rec.)
ale savantului arheolog I. Borziac, 310 tit. în lb. rom., fr., rusă, publ. în aa 19782008. – Ref. despre aut., 67 tit. – Cărţi din colecţia personală, 27 tit. – An.: Ind. de
nume, tit.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
710. Publicaţiile profesorului universitar Matei Mâtcu // Pedagogul şi
savantul Matei Mâtcu. – Ch., 2008. – P. 39-51. – [2008-1777]
105

Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

Include 127 tit. monogr., man., lucr. metodico-didactice, art. în rev., ziare,
h. geografice în lb. rom., rusă, publ. în aa 1965-2008.

___________________

711. Bârdan, Veaceslav D. Geografia economică mondială / Veaceslav
D. Bârdan. – Ch., 2008. – P. 333-335. (56 tit. în lb. rom., rusă). – [2008-1246]
712. Codreanu, Igor. Geografia mediului / Igor Codreanu, Serafima
Roşcovan. – Ch., 2008. – P. 190. (30 tit. în lb. rom., rusă ). – [2008-1798]
929 Ştiinţe biografice şi înrudite

___________________
713. Prezenţe Basarabene în spiritualitatea Românească : (sec. al XIXlea – prima jumătate a sec. al XX-lea) / alcăt. : Gheorghe Bobână, Lidia Troianowski
; pref. : Demir Dragnev. – Ch., 2007. – P. 294-307. (287 tit. în lb. rom., fr., rusă) şi la
sfârşitul fişierelor biografice. – [2008-1573]

93/94 ISTORIE
___________________
714. Agachi, Alexei. Ţara Moldovei şi Ţara Românească sub ocupaţia
militară rusă (1806-1812) / Alexei Agachi ; pref.: Dumitru Vitcu. – Ch., 2008. – P.
370-377. (139 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2008-1723]
715. Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice. Secţia Istorie şi limbi moderne, 20 aprilie 2007 / coord. ed. : Cornea
Sergiu. – Cahul, 2007. – 140 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.) – [2008-1328]
716. Golub, Valentin. Susleni / Valentin Golub, Tudor Golub. – Ch.,
2008. – 222 p. (Bibliogr. în note la sfârşitul cap.). – [2008-1701]
717. Istoria între ştiinţă şi şcoală – perioada interbelică în Basarabia /
Stefan Ihrig, Vasile Dumbravă, Dietmar Müller [et al.]. – Ch., 2008. – P. 193-207.
(296 tit. în lb. rom., engl., germ., rusă). – [2008-1346]
718. Madan, Gheorghe V. Un sat basarabean de codru : Truşenii :
[mun. Chişinău] / Gheorghe V. Madan ; ed. îngrijită de Grigore Botezatu, Tamara
Apostol-Macovei ; st. biografic de Iurie Colesnic. – Ch., 2008. – P. 308-317. (277
tit.). – [2008-1564]
106

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

719. Negru, Nina. De la Neamţ la Noul Neamţ : secularizarea ca prilej
pentru înstrăinarea de valori patrimoniale româneşti / Nina Negru // Magazin bibliologic. – 2008. – Nr 1/2. – P. 50. (25 tit. în lb. rom., rusă).
720. Popovici, Corneliu. Istorie / Corneliu Popovici, Angela Popovici. –
Ch., 2008. – P. 256. (52 tit.). – [2008-1333]

107

Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

Index de nume la "Materialele bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 3 -2008
Bulgaru, Maria 587
Bulimaga, Tatiana (red.) 609
Bumbu, Iacob 621
Burac, Andrei (703)
Burian, Alexandru 530, 566
Buruian, Alexandru 531

A
Ababii, Ion (red.) 629-30
Acalovschi, Iurie (alcăt.) 656
Agachi, Alexei 714
Andreescu, Titu 612
Andriesh, A. 616
Andriesh, A. M. 616, 676
Andrievschi, Serghei 683
Andronic, Larisa (red.) 665
Angelescu, Nicolae (alcăt.) 656
Antoci, Eduard 661
Apostol-Macovei, Tamara (îngrijire ed.)
718
Armeanic, Alexandru 552
Axenti, Victor 695

C
Cantemir, Dimitrie (705)
Cara, Angela 590
Cara, Nadejda 691
Caraman, Ion (red.) 671
Cartaleanu, Elena (aclăt.) 594
Cartaleanu, Tatiana (aclăt.) 594
Casiadi, Oleg 533
Catan, Petru 670
Cauş, Maria 622
Cazac, Valeriu 620
Cerneţchi, Olga 657-58
Cernobrovciuc, Maria 562
Certan, Ion 532
Certan, Simion (red.) 545
Chiriţă, Valeriu 509
Chirtoacă, Leonid 567
Chitoroagă, Valentina (alcăt., red.,
coord.) 515-17; (alcăt.) 709
Cimpoi, Mihai (pref.) 705
Cimpoieş, Dragoş 542
Cincilei, Cornelia (organizator) 690
Cinic, Liliana 550
Ciobanu, Irina 598
Ciobanu, Nicolae 651
Ciobu, E. (red.) 534-35
Ciocanu, Gheorghe (organizator) 613
Ciorbă, Constantin (red.) 688
Ciorchină, Nina 672
Ciumac, Daniela (red.) 609
Cobăneanu, Sergiu (564)
Cociug, Victoria 550
Cocîrţă, P. 610
Codreanu, I. 610
Codreanu, Igor 712
Cojocaru, Doriana 639

B
Babin-Rusu, Tatiana 696
Balmuş, Pavel (coord.) 705
Balmuş, Victor 572-73
Baranov, Maria (expert) 597
Basarab, Elena 544
Bârdan, Veaceslav D. 711
Belostecinic, Grigore (red.) 539
Beniuc, Valentin 529
Bîtca, Angela 638
Blanovschi, Andrei 554
Bobână, Gheorghe (alcăt.) 713
Bodarev, Lilia (alcăt.) 702
Boguş, Boris 591
Boian, Ilie 620
Borşevski, Andrei 565, 592
Borziac, Ilie (709)
Botezatu, Grigore (îngrijire ed.) 718
Botgros, Ion 603-04
Botnari, Nadejda 549
Botnari, Valentina (expert) 597
Botnaru, V. 649
Brânzilă, Ion 674
Bucur, Vasile (red.) 540-41
Budevici, Anatolie 593
Bugai, Rodica 652
108

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Cojocaru, Ion 617
Cojocaru, Vadim (red.) 523-24, 540-41
Colesnic, Iurie (alcăt.) 718
Colâbneac, Alexei (685)
Colomeico, Eduard 617
Columban, Elena Maria 687
Columban, Petru Filian (alcăt.) 687
Condraţchi, Ludmila 640
Constantinov, Tatiana (red.) 665
Corcea, Vasile 641
Corcodel, Victoria (alcăt.) 709
Corghenci, Ludmila (alcăt.) 709
Cornea, Sergiu (coord.) 715
Costin, N. 650
Cozari, Tudor 625
Cozonac, Renata (alcăt., design) 515-17
Croitor, Gheorghe 642
Culeac, I. P. 676
Cupcea, Vera 556
Curocichin, Ghenadie 633, 651
Cuşmir, Marcel 568
Cuzneţov, Larisa 595

E
Efros, Elena 670
Enciu, Valeriu 675
Enicov, Igor 551
Eşanu, C. (red.) 534-35
Eşanu, Taisia 657-58
F
Feuraş, Eugenia (red.) 523-24, 540-41
Florea, Vasilie (red.) 520, 576
Florin, Damian (organizator) 613
Foiu, Taisia (red.) 518
Fornea, Tamara (red.) 521
Friptuleac, G. 632
G
Galaju, Ion 558
Galben-Panciuc, Zinaida 603-04
Galeţchi, Petru (635)
Ganea, Anatol 672
Gavriliţă, Galina 590
Gepperth, Rainer (red.) 577
Gherasim, Alexandra 691
Gheţiu, Mihail 618
Golub, Tudor 716
Golub, Valentin 716
Gonceariuc, Maria 673
Gonciar, Veaceslav 634
Gorobievschi, Svetlana 546
Graur, Elena 514, 547
Gremalschi, Anatol 598
Gremalschi, Ludmila 598
Gribincea, Tatiana 587
Grimalschi, Teodor (red.) 688
Grosul, Ludmila 697
Guceac, Ion (red.) 577
Gudumac, Valentin 628
Guriev, Valentina (alcăt.) 702
Guştiuc, Andrei (red.) 520, 576
Guţu, Ion (organizator) 690
Guţu, Vladimir (îngrijire ed.) 597
Guţuţui, Veaceslav 552, 555

D
Danail, Sergiu (red.) 688
Daragancea, Larisa (red.) 521
Deseatnicova, Olga 628
Diaconu, Stela 603-04
Dilion, Marcela (coord.) 587
Doctoreanu, Isidor (coord.) 610
Dogaru, Mihai 569
Dolgan, Mihail (coord., red.) 702; 706
Dolghii, Andrei 643
Donica, Ilie (red.) 671
Dospinescu, Gabriel 612
Dragnev, Demir (pref.) 713
Druţă, Inga 694
Druţă, Ion (702)
Dulamă, Maria Eliza 596
Dumanschi, Ghenadie 593
Dumbravă, Vasile 717
Dumbrăveanu, Ion (red.) 696
Dumitraşcu, Violeta (alcăt., coord.) 594

H
Hadîrcă, Igor 570
109

Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008
Hadjiu, Svetlana 644
Hâncu, Rodica (red.) 523-24
Hanganu, Lilia 606
Harea, Diana 617
Harnău, Silvia 589-90
Hristev, Eugen 583

Mâtcu, Matei (710)
Mărgineanu, Gabriel 555
Melinte, Diana 599
Meniuc, George 704, 707
Mereuţă, Ion 526
Mihalcean, Luminiţa 659
Mihu, Carmen Mihaela 650
Mihu, D. 650
Minciună, Vitalie 626-27
Miron, Anna 648
Miron, Svetlana (alcăt.) 685
Miron, Viorel 555
Mişcoi, Gheorghe (red.) 539; 542
Moldovanu, Gheorghe 692
Moraru, Anca (trad.) 519
Moroz, Petru (636)
Moscalciuc, Irina 574
Moşanu, Valeriu (îngrijire ed.) 669
Müller, Dietmar 717
Munteanu, Angela (coord.) 588
Munteanu, O. 649
Musteaţă, Grigore 674

I
Iachimov, Serghei (îngrijire ed.) 565
Iarovoi, Valentina 607
Ihrig, Stefan 717
Ionescu, Mihaela (expert) 597
Iovu, Mihail 617
Iovu, M. S. 676
Istrati, Andrei 565
J
Jakubiak, Małgorzata 562
Jalencu, Marian (red.) 545
Juc, Victor 529
K
Koneiczna, Joanna 562
Korolevski, Svetlana (coord.) 705

N
Nastas, Igor 647
Navoloacă, Zinaida 600
Negru, Boris 575
Negru, Nina 719
Nemerenco, Ala 631
Niculcea, Tatiana 601
Nikolaeva, Janna (alcăt.) 702
Nistor, Iu. H. 676

L
Laduş, Roman 583
Larii, Iurie (red.) 520, 576
Lăcustă, Ion 661
Lenţa, Anatol (organizator) 690
Lica, Dionis 542
Lifari, Viorica 698
Lobanov, Natalia 560-61
Lozovanu, Constantin 571
Lungeanu, Neculai 572-73
Lupan, Dumitru 654
Lupaşcu, Mihail (662), (664)
Lupaşcu, Valeriu (alcăt.) 664
Lutan, Vasile 638

O
Odoleanu, Natalia 602
Oprean, Camelia 679
P
Paladi, Dina (trad.) 519
Paladi, Gheorghe 658-59
Pascal, Oleg 645
Patraş, Corina 543
Patraş, Mihai 543
Pânzaru, I. 632
Păsat, Dumitru (alcăt.) 614

M
Macrinici, Efimia (alcăt.) 515-17
Madan, Gheorghe V. 718
Mardare, Igor 511
Marin, Mariana 601
110

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Perjan, Andrei (organizator) 613; 615
Petrescu, Ion (red.) 539
Pîrţac, Grigore 533
Platon, Mihail 584
Platon, Nicolae 593
Pleşca, Ruslana 579
Pleşca, Valentin (îngrijire ed.) 669
Plugaru, Ştefan (637)
Popa, Victor 585
Popescu, Victor (red.) 629-30
Popovici, Angela 720
Popovici, Corneliu 720
Porcescu, Sergiu 533
Postică, Gheorghe (red.) 709
Postolachi, Roman 646
Postolachi, Valentina (red.) 545
Prisacari, Viorel (red.) 629-30
Prişcan, Valentina (coord.) 587

Spânu, Anton 656
Stati, Vasile 699
Stepanov, Veaceslav 608
Stoianova, I. 700
Stratulat, Oleg 552
Sturza, Rodica 628
Suveica, Luminiţa 651
Sverdlic, Valentin 556
Ş
Şaragov, Natalia 528
Şatravca, Claudia (coord.) 703
Şatravca, Tatiana (alcăt.) 703
Şepeli, Diana 619
T
Tacu, Valentina 525
Tamosiunas, Andrius 583
Tanasă, Ruslan 580
Tasmalî, Maria (alcăt.) 703
Tatarov, Pavel (coord.) 628
Târcoveanu, Eugen (alcăt.) 656
Teosa, V. (red.) 534-35
Timuş, A. I. (red.) 527-28
Timuş, Asea (alcăt.) 664
Tîbîrnă, Ion 652
Toma, Simion (red.) 665
Trofăilă, Vasile (red.) 584
Trofimov, Victoria 544
Troianowski, Lidia (alcăt.) 713

R
Rahme, Nicoleta (trad.) 519
Rapcea, Mihail (red.) 671
Rău, Alexe 508
Rău, Alexei 685
Revenco, Eugeniu (alcăt.) 664
Revenco, Mihail (red.) 521, 609
Revenco, Mircea 647
Rîbacov, Ghenadie (trad.) 709
Rojnoveanu, Gheorghe 655
Roşca, Elena (alcăt.) 518
Roşca, Nina 674
Roşcovan, Serafima 596, 712
Rotaru, Mihail 578
Rusu, Boris 661
Rusu, D. 649

Ţ
Ţapoc, Vasile 509; (coord.) 522
Ţarălungă, Victoria 581
Ţislinscaia, Natalia 680
Ţîmbaliuc, Nina 681
Ţurcanu, Sergiu 670

S
Saharneanu, Eudochia (coord.) 522
Sali, Nicolae 587
Sârbu, Zinaida 657
Seiciuc, Eleonora 512
Sîli, Vitalie 579
Sîmboteanu, Aurel 586
Slutu-Grama, Claudia (red.) 702
Sochircă, Vitalie 602

U
Ursu, A. 666
V
Vasilenco, Ion 708
Vasiloi, Djulieta 582
Vataman, V. 649
111

Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008
Vâtcărău, Elena 544
Vigen, John (îngrijire ed.) 669
Vitcu, Dumitru (pref.) 714
Volentir, R. 700
Volontir, Nina 620
Vrînceanu, Maria (expert) 597

Косс, Александр 563
Крупеников, И. А. 663, 668
Л
Лапицкая, Людмила 678
М

Z

Анестиади, В. 653

Мингазов, М. 553
Моложен, Владимир 513
Монастырская, А. К. 693
Мошняга, Валерий (коорд.) 536-37
Мустяцэ, Сержиу 605

Б

Н

Бабий, Л. И. 557
Бабичев, А. К. 682
Балтянский, Д. М. (сост.) 668
Белитченко, А. К. 682
Богнибов, Анатолий Яковлевич (сост.)
684
Богнибов, Евгений Антонович (сост.)
684
Букур, Василе 667
Буракова, Е. М. (ред.) 701
Буряк, А. И. 682

Нагорнев, В. 653

Zagornîi, Serghei (red.) 577
А

П
Пармакли, Д. М. 557
Петренко, Люба (пер.) 605
Плешка, Е. Д. 660
Р
Романчук, Руксанда (худож.) 686
Руснак, Георгий (коорд.) 536-37
С

Г

Сакович, Василий (коорд.) 536-37
Соковнин, Александр Львович (686)
Соломон, К. А. 538
Столяр, Ирина 686
Сырбу, И. М. 548

Гайдаш, В. М. (ред.) 684
Гайдаш, Владимир Михайлович (сост.)
684
Греков, Юрий (пер.) 689
Григорой, Лилия 677

Т

Д

Тодорова, Людмила 667

Дима, Марчела 677
Донцу, Н. Ф. (ред.) 701
Дудниченко, Т. И. 611
Думитраш, О. В. (ред.) 701
Дэнилэ, Аурелиан 689

Ф
Фотенко, Владимир 513
Ч

З

Чебан, А. Н. 623

Зота, Е. 653

Ш

К

Шалару, В. В. 611
Шишкан, Надежда 563

Кобзарь, Л. (ред.) 553
112

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 3-2008
Academicianul Ion Druţă : prozatorul, dramaturgul, eseistul 702
Alexei Colâbneac 685
Andrei Burac 703
Bibliografia Naţională a Moldovei 515-17
Bibliografie a lucrărilor scriitorului George Meniuc 704
Ilie Borziac la 60 de ani 709
Lista lucrărilor ştiinţifice de specialitate, brevete de invenţii publicate de profesorul universitar
Petru Galeţchi 635
Lista lucrărilor ştiinţifice publicate de profesorul universitar Petru Moroz 636
Lista lucrărilor ştiinţifice publicate de profesorul universitar Ştefan Plugaru 637
National Bibliography of Moldova 515-17
Portretul unui Om al faptelor 564
Publicaţiile profesorului universitar Matei Mâtcu 710
Repere bibliografice ale savantului în agricultură Mihail Lupaşcu 662
The portrait of a Man of deeds 564
Библиография печатных работ И. А. Крупенникова 663

113

Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

CRONICA RECENZIILOR

REVIEW ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973

PUBLISHED FROM 1973

IULIE-SEPTEMBRIE

NR 3
2008
(125-158)

JULY-SEPTEMBER

3 ŞTIINŢE SOCIALE
32 POLITICĂ
125. Judt, Tony. Reappraisals. Reflections on the Forgotten Twentieth
Century. – London : Penguin Books, 2008. – 448 p.
Platon Alexandru-Florin. Trecutul uitat // Contrafort. – 2008. – Sept. (Nr 9).
– P. 4.
323 Politică internă

126. Tismăneanu, Vladimir. Cortina de ceaţă / Vladimir Tismăneanu,
Mircea, Mihăieş. – Iaşi : Polirom, 2007. – 312 p.
Bernaz Oleg. "Cortina de ceaţă", sau Faţa nevoalată a politicii româneşti //
Contrafort. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 6.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

127. Stere, Constantin. Introducere în studiul dreptului constituţional :
Partea I-a : (1903) – tratat clasic despre stat. – Iaşi : Dacia, 1903. – 247 p.
Grecu Raisa. Lucrarea lui Constantin Stere "Introducere în studiului dreptului constituţional// Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 9. – P. 9-13.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.
FOLCLOR
398 Folclor

128. Pozne cu alde Păcală / îngrijire de Victor Cirimpei. – Ch. : Grafema
Libris, 2007. – 140 p.
Apetri Dumitru. O preţioasă realizare folcloristică // Lit. şi arta. – 2008. – 3
iul. – P. 4.

114

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor

129.

Diomid, Gherman. Aşa a fost să fie. – Ch., 2008 (Tipogr. AŞM). –

372 p.
Matcovschi Dumitru. O carte rară // Lit. şi arta. – 2008. – 3 iul. – P. 6.
Păduraru Pavel. O carte care divulgă taina Testemiţanu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 4 iul. – P. 16.
130. Stici, Ion. "Nicolae Testemiţanu – un viguros stejar al neamului". –
Ch., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 650 p.
Palladi Tudor. Să-i dăm Stejarului ce-i al Stejarului // Lit. şi arta. – 2008. –
18 sept. – P. 7.
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

131. Belâi, Liviu. Gornul : povestea unui fiu din Ţara de Sus a Moldovei". – Ch., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 192 p.
Stici Ion. O bibliografie concrescută în monografie // Lit. şi arta. – 2008. –
4 sept. – P. 6; ProFarmacia. – 2008. – Iul.-Sept. (Nr 7/9). – P. 3.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
665 Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Răşini

132. Diaconu, Mădălina. Despre miresme şi duhori. O interpretare fenomenologică a olfacţiei. – Bucureşti : Humanitas, 2007. – 240 p.
Ciubotaru Adrian. Fenomenologia mirosului // Semn. – 2008. – Nr 2. – P.
37-38.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
72 ARHITECTURĂ
133. Iancu, Marcel. Urban route – The beginnings of modern architecture in Bucharest, 1929-1938. – Bucureşti : Simetria, 2008.
Mocanu Igor. Un alt fel de hartă turistică // Contrafort. – 2008. – Sept. (Nr
9). – P. 8.

115

Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

78 MUZICĂ
134. Столяр, Ирина. Александр Львович Соковнин : 1912-1993. –
Ch. Pontos, 2008. – 288 p.
Няга, Лариса. Дорогами творчества // Независимая Молдова. – 2008.
– 26 авг. – Р. 5.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză

135. Grosul, Ludmila. Academic English. – Ch., 2008 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 528 p.
Bădărău Dionisie. Bine aţi venit în Odiseea intelectuală! // Moldova suverană. – 2008. – 25 sept. – P. 2.
811.135.1 Limba română

136. Crijanovschi, Andrei. Dicţionar de dificultăţi ale limbii române. –
Ch. : Arc : Museum, 2000. – 437 p.
Crijanovschi Andrei. Un dicţionar al limbii române corecte // Limba Română. – 2008. – Nr 5/6. – P. 149-151.
137. Stati, Vasile. Dicţionar moldovenesc-românesc. – Ch., 2003 (F.E.P. "Tipografia Centrală"). – 347 p.
Bojoga Eugenia. Limba "moldovenească" şi dicţionarul lui V. Stati // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 3. – Bibliogr.: 10 tit.
138.

Pohilă, Vlad. Şi totuşi limba română. – Ch. : Prometeu, 2008. –

496 p.
Doroşenco Ludmila. Vlad Pohilă ajuns la vremea secerişului // Glasul. –
2008. – 28 aug. – P. 7.

116

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.112.2 Literatură germană

139.

Bernhard, Schlink. Întoarcerea acasă. – Iaşi : Polirom, 2007. –

395 p.
Năstase Răzvan Mihai. Odisee germană // Contrafort. – 2008. – Iul.-Aug.
(Nr 7/8). – P. 22.
140. Wagner, Richard. "Catrafuse". – Iaşi, Polirom, 2006. – 272 p.
Gârneţ Vasile. Richard Wagner, romancierul // Contrafort. – 2008. – Sept.
(Nr 9). – P. 22-23.
821.133.1 Literatură franceză

141. Cohen, Albert. Cartea Mamei / Albert Cohen ; trad. din lb. fr. : Irina Mavrodin. – Bucureşti : Est, 1995. – 144 p.
Leahu Nicolae. Bocet, imn, spovedanie // Semn. – 2008. – Nr 2. – P. 2021.
142. Todorov, Tzvetan. La littérature en péril. – Paris : Flammarion,
2007. – 95 p.
Sprânceană Vitalie. Despre un trecut viitor al literaturii // Contrafort. –
2008. – Sept. (Nr 9). – P. 8-9.
821.135.1 Literatură română

143.

Chivu, Adrian. Caiet de desen. – Bucureşti : Curtea Veche, 2008.

– 192 p.
Mocanu Igor. Copacul din curte şi caietul de desen // Contrafort. – 2008. –
Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 9.
Watt Sanda. Înapoi şi de la capăt – Caiet de desen expresionist // Contrafort. – 2008. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 9.
144.

Manolescu, Nicolae. Cititul şi scrisul. – Iaşi : Polirom, 2002. – 352

p.
Lungu Eugen. Ateliere // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 4. – P. 11-13.

117

Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

145. Stan, Mihai. Ieşirea din paradis. – Bucureşti : Muzeul Lit. Române,
2007. – 296 p.
Filip Iulian. Ieşirea din paradis la priveghi // Lit. şi arta. – 2008. – 24 iul. –
P. 8.
146.

Codruţ, Mariana. Ultima patrie : Versuri. – Iaşi : Paralela 45, 2007.

– 56 p.
Chiper Grigore. "răsare curând întunericul" // Contrafort. – 2008. – Iul. –
Aug. (Nr 7/8). – P. 5.
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

147.

Busuioc, Aureliu. Punct : [versuri]. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2007. –

139 p.
Lungu Ion. Acul şi balonul // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 25 iul. –
P. 10.
148. Cazacu-Istrati, Iacob. Florile speranţei. – Toronto, 2008.
Andrei R. Florile speranţei // Glasul. – 2008. – 17 iul. – P. 7.
149. Garaz, Mihail. Semnele şarpelui. – Ch. : Pontos, 2008. – 223 p.
Bătrânu Nicolae. Semnele dăinuirii în timp // Glasul. – 2008. – 7 aug. – P.
13.
150.

Proca, Ion. Poiana cu heruvimi. – Ch. : Grafema Libris, 2007. –

247 p.
Calotă Gheorghe. Poiana cu heruvimi // Glasul. – 2008. – 3 iul. – P. 14.
151.

Todică, Dumitru. Viu sunt eu : [poezii]. – Ch. : Pontos, 2008. – 88

p.
Vartic Andrei. "...Nu-ţi ascunde în lacrimi..." // Glasul. – 2008. – 31 iul. – P.
7.
821.162.1 Literatură poloneză

152. Stasiuk, Andrzej. Călătorind spre Babadag / Andrzej Stasiuk ;
trad. din polon. de Cristina Godun. – Bucureşti : RAO, 2007. – 316 p.
Ţurcanu Lucia. Unde se află Babadagul? // Semn. – 2008. – Nr 2. – P. 2333.

118

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova

153. Dolgan, Mihail. Poezia de opoziţie din Republica Moldova în perioada de "stagnare". – Ch. : CEP USM, 2008. – 388 p.
Pasat Angela. O carte nouă a acad. Mihail Dolgan // Făclia. – 2008. – 5
iul. – P. 14.
821.161.1.0 Literatură rusă

154. Cirkova, Zinaida. "Maria Cantemir – Prokleatie vizirea". – M. :
AST, 2006. – 525 p.
155. David Eugenia. Maria, fiica principelui Dimitrie // Săptămîna. –
2008. – 8 aug. – P. 13.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(478) Istoria Republicii Moldova

156.

Condea, Larisa. Corjova, leagăn de dor. – Ch. : Universul, 2007. –

306 p.
Nagacevschi Igor. Corjova şi corjovenii // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 26
aug. – P. 9.
157.

Turea, Larisa. Cartea foametei. – Bucureşti : Curtea Veche, 2008.

– 478 p.
Ciobanu Raisa. Încă o dată despre ceea ce nu avem dreptul să uităm nicicând // Lit. şi arta. – 2008. – 4 sept. – P. 6.
158. Beşleagă, Vladimir. Conştiinţa naţională sub regimul comunist totalitar (RSSM: 1965-1963). – Ch. : Cartier, 2008. – 104 p.
Cosmescu Alex. O lecţie de autenticitate // Destin românesc. – 2008. – Nr
1, an III. – P. 147-160.

119

Materiale bibliografice Nr 3-2008 ≡ The bibliographical materials Nr 3-2008

Index de nume la ″Cronica recenziilor″ Nr 2-2008
A

Grecu, Raisa 127
Grosul, Ludmila 135

Andrei, R. 148
Apetri, Dumitru 128

I
Iancu, Marcel 133

B

J

Bădărău, Dionisie 135
Bătrânu, Nicolae 149
Bârlădeanu, Lucreţia 109
Belâi, Liviu 131
Beşleagă, Vladimir 158
Bernaz, Oleg 126
Bojoga, Eugenia 137
Busuioc, Aureliu 147

Judt, Tony 125
L
Leahu, Nicolae 141
Lungu, Eugen 144
Lungu, Ion 147
M

C

Manolescu, Nicolae 144
Mocanu, Igor 133, 143

Calotă, Gheorghe 150
Cazacu-Istrati, Iacob 148
Chiper, Grigore 146
Chivu, Adrian 143
Ciobanu, Raisa 157
Cirimpei, Victor 128
Cirkova, Zinaida 154
Ciubotaru, Adrian 132
Codruţ, Mariana 146
Cohen, Albert 141
Condrea, Larisa 156
Cosmescu, Alex 158
Crijanovschi, Andrei 136

N
Nagacevschi, Igor 156
Năstase, Răzvan Mihai 139
P
Palladi, Tudor 130
Pasat, Angela 153
Păduraru, Pavel 129
Petrencu, Anatol 123
Platon, Alexandru-Florin 125
Pohilă, Vlad 138
Proca, Ion 150

D

S

David, Eugenia 155
Diaconu, Mădălina 132
Dolgan, Mihail 153
Doroşenco, Ludmila 138

Schlink, Bernard 139
Sprînceană, Vitalie 142
Stasiuk, Andrzej 152
Stati, Vasile 137
Stan, Mihai 145
Stere, Constantin 127
Stici, Ion 130-31

F
Filip, Iulian 145
G

T

Garaz, Mihail 149
Gârneţ, Vasile 140
Gherman, Diomid 129

Tismăneanu, Vladimir 126
Todică, Dumitru 151
120

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Todorov, Tzvetan 142
Turea, Larisa 157
Ţ
Ţurcanu, Lucia 152
V
Vartic, Andrei 151
W
Wagner, Richard 140
Watt, Sanda 143
Н
Няга, Лариса 134
С
Столяр, Ирина 134

121

Cronica articolelor de revistă Nr 9-2008 ≡ Magazine article annals Nr 9-2008

CRONICA ARTICOLELOR DE
REVISTĂ

MAGAZINES ARTICLE
ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

SEPTEMBRIE

NR 9
2008
(3776-3943)

SEPTEMBER

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
070 Ziaristică. Presă
3776. Pop-Luca, Vasile. Revista "Luminătorul" la o sută de ani / Vasile
Pop-Luca // Luminătorul. – 2008. – Nr 3. – P. 8-14.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ
3777. Buburuz, Petru. Notiţe din studiul 1508, Târgovişte : 500 de ani
de la tipărirea primului Liturghier românesc de către Macarie Ieromon ahul (15082008) / Prot. Petru Buburuz // Luminătorul. – 2008. – Nr 3. – P. 15-16.
3778. Cojocaru, Viorel. Sfântul închisorilor – Mărturii despre Valeriu
Gafencu, adunate şi adnotate de monahul Moise / Viorel Cojocaru // Luminătorul. –
2008. – Nr 3. – P. 42-47 : fot. – Bibliogr. în note, p. 47 (5 tit.).
3779. Negru, Vasile. Mutaţii religioase în Basarabia (1988-2008) / Vasile
Negru // Luminătorul. – 2008. – Nr 3. – P. 48-58.
3780. Popovici, Constantin. Înălţarea Domnului : Însemnătatea învăţăturilor bisericeşti : [Reluare din Luminătorul, nr. 10, 15 mai 1931, p. 511-516] / Constantin Popovici // Luminătorul. – 2008. – Nr 3. – P. 3-7.

122

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE
32 POLITICĂ
323 (478) Politica internă a Republicii Moldova
(Vezi Nr 3814, 3841)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
(Vezi Nr 3834)
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
331.105.44 Sindicate
3781. Foca, Marian. Dreptul la liberă asociere în sindicate prin prisma
Cărţii Europene / Marian Foca // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 9. – P. 36-38. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
336 Finanţe
3782. Sochircă, Alexei. Unele aspecte privind utilizarea terminalelor
POS : [despre sistemul de plăţi cu carduri bancuri] / Alexei Sochircă // Contabilitate
şi audit. – 2008. – Nr 9. – P. 26-27.
3783. Кауш-Цапу, Лилия. О санкциях в случае неудержания налога
у источника выплаты при предоставлении беспроцентного займа / Лилия Кауш-Цапу // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 9. – P. 17-18. – Bibliogr. în notele de
subsol.
3784. Коларь, Ольга. Госбюджет сохранит социальный характер /
Ольга Коларь // Vama. – 2008. – Nr 4. – P. 43-44 : fig.
3785. Республика Молдова. Парламент. Закон о валютном
регулировании : [21.03.08, Nr 62-XVI : Monitorul Oficial al Rep. Moldova, Nr
127/130 от 18 июля 2008, ч. I, ст. 496] // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 9. – P.
80-107.
3786. Тостоган, Павел. О новых проблемах налогообложения расходов на благотворительность и спонсорствo ; Излишек в денежном ящике
ККМ и налоговые штрафы / Павел Тостоган // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr
9. – P. 14-15. – Bibliogr. în notele de subsol.

123

Cronica articolelor de revistă Nr 9-2008 ≡ Magazine article annals Nr 9-2008
336 Finanţe

3787. Сокирка, Алексей. О служебных операциях по внесению в
ККМ [контрольно-кассовая машина] суммы разменной монеты и купюр для
сдачи / Алексей Сокирка // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 9. – P. 28-29.
(Vezi de asemenea Nr 3821, 3835)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.3 Comerţ interior
3788. Butnaru, Cristina. Am un respect deosebit pentru haine : [interviu
cu C. Butnaru, dir. comercial la magazinul de lux Gianfranco Ferré din Chişinău] /
interlocutor : Ileana Braşoveanu ; fot. : Igor Rotari // Punkt. – 2008. – Nr 21/22. – P.
20-25.
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova

(Vezi Nr 3856)
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
3789. Balacci, Veaceslav. Controlul originii mărfurilor la import /
Veaceslav Balacci // Vama. – 2008. – Nr 4. – P. 35-37 : fot.
3790. Calotescu, Marinela. Taxele vamale – instrument principal al politicii vamale a statului / Marinela Calotescu // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 9. – P. 2224. – Rez. în lb. fr.
3791. Ciumacenco, Natalia. Sarcina bugetară a fost majorată : [privitor
la reglementările tarifar-vamale] / Natalia Ciumacenco // Vama. – 2008. – Nr 4. – P.
50 : tab.
3792. Exportul e în creştere : [despre exportul producţiei alcoolice şi băuturilor nealcoolice în 7 luni] // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 5. –
P. 7-8 : tab. – Idem în lb. rusă.
3793. Lupta cu contrabanda – unul din obiectivele primordiale ale organelor vamale / Virgiliu Mîţu, Veaceslav Boboc, Vadim Dmitraşco [et al.] // Vama. –
2008. – Nr 4. – P. 6-9 : fig., fot.

124

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3794. Mîţu, Gheorghe. Unele consideraţiuni teoretice şi practice privind
intermedierea în domeniul activităţii vamale / Gheorghe Mîţu // Rev. Naţ. de Drept. –
2008. – Nr 9. – P. 32-38 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 38 (11 tit.).
3795. Oglinda, Vadim. Regimul vamal de perfecţionare activă / Vadim
Oglinda // Vama. – 2008. – Nr 4. – P. 38-42 : fig., fot.
3796. Sîrbu, Eduard. Licenţierea activităţii brokerilor – mai multe minusuri decît plusuri : [considerente referitoare la statutul brokerului vamal] / Eduard
Sîrbu // Vama. – 2008. – Nr 4. – P. 29-31 : fot.; Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 9.
– P. 72-79.
3797. Vdovîi, Alexandru. Asistenţa administrativă internaţională : [competenţele serviciilor vamale] / Alexandru Vdovîi // Vama. – 2008. – Nr 4. – P. 10-13 :
fig., fot.
3798. Бэтрынча, Николае. "Таможенной службой предпринимаются
действенные меры по усилению подразделений по борьбе с контрабандой и
таможенным правонарушениями" : [интервью с зам. ген. дир. Тамож. службы
Молдовы, полк. ТС, Н. Бэтрынча] / interlocutoare : Tatiana Smeşnaia // Vama. –
2008. – Nr 4. – P. 3-5 : fot.
3799. Каленик, Наталья. Роль таможенных органов в борьбе с
"интеллектуальной контрабандой" / Наталья Каленик // Vama. – 2008. – Nr 4. –
P. 23-28 : fot.
3800. Руссу, Евгений. Физический таможенный досмотр почты - самый эффективный / Евгений Руссу // Vama. – 2008. – Nr 4. – P. 32-34 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3819)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare

3801. Chicu, Oleg. Aspecte istorico-teoretice privind răspunderea juridică / Oleg Chicu // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 9. – P. 39-43. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. în note, p. 43 (15 tit.).
3802. Федоров, Г. Право и власть и их соотношение / Г. Федоров //
Закон и жизни. – 2008. – Nr 9. – P. 4-16. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.

125

Cronica articolelor de revistă Nr 9-2008 ≡ Magazine article annals Nr 9-2008
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare

(Vezi Nr 3824)
341 Drept internaţional

3803. Bobaru, Ana Daniela. Încălcarea unei cerinţe procedurale esenţiale – cauză de anulare a unui act comunitar / Ana Daniela Bobaru // Legea şi viaţa.
– 2008. – Nr 9. – P. 50-52. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 6 tit.
3804. Tutuianu, Ion. Ordinea juridică comunitară / Ion Tutuianu // Rev.
Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 9. – P. 65-71 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,
p. 71 (15 tit.).
3805. Ţarălungă, Victoria. Definiţia noţiunii de "copil" în lumina prevederilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului / Victoria Ţarălungă // Legea şi
viaţa. – 2008. – Nr 9. – P. 46-49. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 31 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3828)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

3806. Cuhal, Ion. Naţiunea : [ca concept al dreptului constituţional] / Ion
Cuhal // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 9. – P. 14-16. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15
tit.
3807. Grecu, Raisa. Lucrarea lui Constantin Stere Introducere în studiului dreptului constituţional. Partea I (1903) – tratat clasic despre stat / Raisa Grecu //
Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 9. – P. 9-13. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,
p. 13 (19 tit.).
3808. Hlipca, Adriana. Membrii Guvernului : între răspundere şi responsabilitate / Adriana Hlipca // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 9. – P. 72-75. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 75 (17 tit.).
3809. Hlipca, Petru. Activitatea legislativă a statului : esenţă şi particularităţi / Petru Hlipca // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 9. – P. 56-58. – Rez. în lb. fr. –
Bibliogr. : 7 tit.
3810. Lungeanu, Neculai. Metodele delegării legislative / Neculai
Lungeanu, Balmuş Victor // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 9. – P. 10-19. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 23 tit.

126

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3811. Raicu, Ecaterina. Categoriile de legi în sistemele constituţionale
contemporane / Ecaterina Raicu // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 9. – P. 57-60 :
fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 60 (5 tit.).
3812. Димитров, Юрий. Права человека в Молдове – миф или
реальность? / Юрий Димитров // Avocatul poporului. – 2008. – Nr 8/9. – P. 29-32.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
3813. Костаки, Г. Роль Конституции в построении демократической
государственности / Г. Костаки // Закон и жизни. – 2008. – Nr 9. – P. 17-20. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.
3814. Ротару, И. Разделение властей в системе молдавской политики / И. Ротару, Я. Касым // Закон и жизни. – 2008. – Nr 9. – P. 33-39. – Rez. în
lb. engl.
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

3815. Brînză, Sergiu. Răspunderea penală pentru omorul săvârşit cu
premeditare : teorie şi practică / Sergiu Brînză // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 9.
– P. 2-8 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 8 (53 tit.).
3816. Butnaru, Gheorghe. Consideraţii asupra obiectului infracţiunii de
trafic de fiinţe umane, prevăzută în art. 165 din Codul Penal al Republicii Moldova /
Gheorghe Butnaru // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 9. – P. 29-32. – Rez. în lb. fr. –
Bibliogr. : 17 tit.
3817. Ciobanu, Igor A. Tendinţele criminalităţii în Republica Moldova /
Igor A. Ciobanu // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 9. – P. 4-5. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 4 tit.
3818. Dogaru, Mihai. Aspecte procedurale privind sancţionarea persoanei juridice / Mihai Dogaru // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 9. – P. 38-42. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 21 tit.
3819. Erban, Ianuş. Încriminarea infracţiunilor vamale în legislaţia Moldovei / Ianuş Erban // Vama. – 2008. – Nr 4. – P. 14-16 : fot..
3820. Manea, Vladislav. Analiză de drept comparat a reglementărilor
privitoare la acţiunile care dezorganizează activitatea penitenciarelor / Vladislav
Manea // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 9. – P. 44-56. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 56 (24 tit.).
127

Cronica articolelor de revistă Nr 9-2008 ≡ Magazine article annals Nr 9-2008

3821. Stati, Vitalie. Analiză de drept penal a abuzurilor în activitatea participanţilor la piaţa valorilor mobiliare, infracţiune prevăzută la art. 245¹ C. pen. RM /
Vitalie Stati // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 9. – P. 14-21 : fot. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. în note, p. 21 (29 tit.).
3822. Tăbîrţă, Adrian. Delimitarea violului de alte infracţiuni privind viaţa
sexuală / Adrian Tăbîrţă // Avocatul poporului. – 2008. – Nr 8/9. – P. 7-10. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.
3823. Vasiloi, Djulieta. Obiectul şi latura obiectivă – determinante ale
gradului de pericol social al infracţiunii / Djulieta Vasiloi // Legea şi viaţa. – 2008. –
Nr 9. – P. 17-21. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 21 tit.
3824. Георгицэ, М. Специальное знания и формы их использования
в судопроизводстве Республике Молдова : [ст. из учеб. пособия "Возможности
судебных экспертиз: криминологическое обеспечения"] / М. Георгицэ // Закон и
жизни. – 2008. – Nr 9. – P. 21-28.
3825. Истрати, А. Борьба с коррупцией в Республике Молдова / А.
Истрати, Л. Боршевская // Закон и жизни. – 2008. – Nr 9. – P. 42-47. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr.: 6 tit.
3826. Флоря, В. Криминологическая характеристика преступности
несовершеннолетних / В. Флоря // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 9. – P. 29-33 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3793, 3798, 3837)
346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei

(Vezi Nr 3880)
347 Drept civil

3827. Chibac, Gheorghe. Codul civil al Republicii Moldova la cinci ani
de aplicare : probleme, realizări şi perspective / Gheorghe Chibac // Rev. Naţ. de
Drept. – 2008. – Nr 9. – P. 76.
347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar

3828. Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina. Protecţia drepturilor copiilor lipsiţi de mediul lor familial / Carolina Ciugureanu-Mihailuţă // Legea şi viaţa. – 2008. –
Nr 9. – P. 6-9. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 8 tit.
128

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3829. Некит, Е. Договор доверительного управления имуществом
подопечного сравнительный анализ законодательства Республики Молдова,
Украины и Российской Федерации / Е. Некит // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 9. –
P.48-53. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 14 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3805)
347.7 Drept comercial

3830. Chiriac, Cătălin. Procedura falimentului / Cătălin Chiriac // Legea
şi viaţa. – 2008. – Nr 9. – P. 33-35. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.: 3 tit. +336
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar

3831. Ciobanu, Igor. Noul sistem de asistenţă juridică garantată de stat
în Republica Moldova – etape şi perspective / Igor Ciobanu, Nadejda Hriptievschi //
Avocatul poporului. – 2008. – Nr 8/9. – P. 4-6. – Bibliogr. în notele de subsol.
3832. Ion, Păduraru. Colecţionarul de amintiri : [interviu cu avocatul I.
Păduraru] / interlocutoare : Viorica Mija ; fot. : Igor Rotari // Punkt. – 2008. – Nr
21/22. – P. 84-87 : fot.
3833. Vîrtosu, Doina. Medierea – o metodă alternativă de soluţionare a
litigiilor / Doina Vîrtosu // Avocatul poporului. – 2008. – Nr 8/9. – P. 10-12 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3799)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii

3834. Republica Moldova. Guvernul. Hotărîre privind carnetul de muncă : [24.12.07, Nr 1449 : Monitorul Oficial al Rep. Moldova, Nr 5/7 din 11 ian. 2008,
partea II, art. 23] // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 9. – P. 108-116 : tab. – An. :
Regulament privind completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă ; Lista
hotărârilor Guvernului care se abrogă.
3835. Присакар, Татьяна. Договорные отношения с работниками в
НПО и особенности налогообложения / Татьяна Присакар, Снежана Тимофеева, Наталья Исюмбели // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 9. – P. 19-25 : fot.,
tab.
3836. Сосна, Борис. Новое в законодательстве о труде / Борис Сосна, Илья Ротару // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 9. – P. 22-31. – Rez. în lb.
engl.
129

Cronica articolelor de revistă Nr 9-2008 ≡ Magazine article annals Nr 9-2008

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică

3837. Boncu, Viorel. Necesitatea cercetării ştiinţifice în accidentele de
trafic rutier / Viorel Boncu // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 9. – P. 43-45. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 13 tit.
3838. Potînga, Alexei. Rolul autonomiei locale sub aspect financiar /
Alexei Potînga, Stela Botnaru // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 9. – P. 53-55. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
3839. Пыркэлаб, Каролина. Нарушил – отвечай! : [об ответственности за нарушения правил дорожного движения] / Каролина Пыркэлаб //
Aquarelle. – 2008. – Nr 9. – P. 118.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului

(Vezi Nr 3893)
368 Asigurări

3840. Lungu, Marina. Asigurarea – un instrument de protecţie financiară
/ Marina Lungu // Vama. – 2008. – Nr 4. – P. 21-22 : fot.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor

3841. Мыца, Снежана. Роль женщин в политической жизни Молдовы / Снежана Мыца, Степан Касым // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 9. – P. 6164. – Rez. în lb. engl.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
53 FIZICĂ
533 Mecanica gazelor. Aeromecanică. Fizica plasmei

(Vezi Nr 3853)

130

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
579 Microbiologie

3842. Антимикробная активность стрептомицетов почвы центральной зоны Молдовы / С. Бурцева, Т. Сырбу, В. Сланина [et al.] // Ştiinţa Agricolă.
– 2008. – Nr 1. – P. 20-24 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

59 ZOOLOGIE
3843. Яниш, Юрий. Его королевское величество – вяхирь / Юрий
Яниш // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 9. – P. 8-11 : fot.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
613.2 Dietică

3844. Анестиади, Зинаида. Еще раз о калориях. Мифы и реальность : [интервью с зав. каф. эндокринологии ГУМФ З. Анестиади, д-р хабилитат медицины, профессор] / interlocutoare : Lirina Vanovscaia // Aquarelle. –
2008. – Nr 9. – P. 68-69 : fot.
616 Patologie. Medicină clinică
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare

3845. Casian, Dumitru. Vara varicelor : [interviu cu D. Casian, dr. în
medicină] // Punkt. – 2008. – Nr 21/22. – P. 98-99 : fot.
3846. Таран, Анатолий. Варикоз / Анатолий Таран // Aquarelle. –
2008. – Nr 9. – P.64-65.
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie

3847. Рейнгольд, Сергей. Ночная симфония : [синдром обструктивного апноэ сна] / Сергей Рейнгольд // Aquarelle. – 2008. – Nr 9. – P. 74-75 : fot.
616.3 Patologie sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

3848. Radu, Adrian. Trabucomedia lumii : [interviu cu A. Radu, dir. Evident Dental Studio] / interlocutoare : Viorica Mija ; fot. : Roman Rîbaliov // Punkt. –
2008. – Nr 21/22. – P. 74-76 : fot.

131

Cronica articolelor de revistă Nr 9-2008 ≡ Magazine article annals Nr 9-2008

3849. Сухан, Сергей. Имплантация – лучший способ вернуть улыбку
/ Сергей Сухан // Aquarelle. – 2008. – Nr 9. – P. 63 : fot.
616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele

3850. Цуркан, Ольга. Дермабразия : [интервью с О. Цуркан, врач
косметолог] / interlocutoare : Olga Crotevici // Aquarelle. – 2008. – Nr 9 – P. 76.
618 Ginecologie. Obstetrică

3851. Попушой, Ольга. Восстановление после родов : [интервью с
врачом каф. акушерства и гинекологии ГУМФ О. Попушой, канд. мед. наук] /
interlocutoare : Lirina Vanovscaia // Aquarelle. – 2008. – Nr 9. – P. 66-67 : fot.
619 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară

(Vezi Nr 3875, 3878)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice.
Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată

3852. Erhan, F. Principiile de elaborare a algoritmelor de optimizare a fiabilităţii sistemelor de distribuţie şi alimentare cu energie electrică a consumatorilor /
F. Erhan, Irina Lupuşor, Elena Lukianenko // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 1. – P.
61-67 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.
3853. Болога, М. К. Характеристики электрогидродинамического насоса при различных параметрах межэлектродного промежутка / М. К. Болога ,
И. В. Кожевников // Электронная обработка материалов. – 2008. – Nr 4. – P. 4244 fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 2 tit.
621.35 Tehnică electrochimică

3854. Гологан, В. Ф. Особенности осаждения хрома при использовании индуктивно-емкостного устройства / В. Ф. Гологан, Ж. И. Бобанова, С. Х.
Ивашку // Электронная обработка материалов. – 2008. – Nr 4. – P. 9-16 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

132

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3855. Плешка, Е. Д. Железные покрытия из многокомпонентного метилсульфатно-хлористого электролита / Е. Д. Плешка // Электронная обработка материалов. – 2008. – Nr 4. – P. 17-24 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 20 tit.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor

3856. Perju, I. Utilizarea metodelor neparametrice la determinarea productivităţii şi eficienţei gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) / I. Perju, D. Popa // Ştiinţa
Agricolă. – 2008. – Nr 1. – P. 78-82 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.
631.3 Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole

3857. Marian, Gr. Aspecte privind renovarea cuplelor tribologice cu joc
exploatate în condiţii de frecare limită / Gr. Marian, V. Ţapu // Ştiinţa Agricolă. –
2008. – Nr 1. – P. 52-56 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice

3858. Indoitu, D. Dinamica conţinutului de humus în sol sub influenţa diferitor sisteme de fertilizare folosite timp îndelungat / D. Indoitu, Diana Indoitu //
Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 1. – P. 11-14 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3842, 3861)
631. 5 Lucrări agricole

(Vezi Nr 3867)
631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente pentru plante

(Vezi Nr 3864)
631.9 Alte întrebări

3859. Bucur, Gh. Tehnici de producţie în agricultura ecologică / Gh. Bucur // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 1. – P. 8-11 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
4 tit.

133

Cronica articolelor de revistă Nr 9-2008 ≡ Magazine article annals Nr 9-2008

3860. Вакуленко, А. Горит стерня : [пробл. экологии с.-х. земель] / А.
Вакуленко // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 9. – P. 5.
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia
plantelor

3861. Schimbările în complexul microbian al solului la aplicarea erbicidelor / S. Tolocichina, A. Cincilei, L. Sireţanu, V. Mamaliga // Ştiinţa Agricolă. –
2008. – Nr 1. – P. 14-17 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3865, 3868)
633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne

3862. Ţîgănaş, V. Ameliorarea calităţii bobului la porumb prin sporirea
conţinutului amilopectinei în amidon / V. Ţîgănaş, Domnica Ţîgănaş // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 1. – P. 17-20 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.
3863. Дерендовская, Антонина. Хлорофильные показатели и их
связь с продуктивностью растений озимого ячменя / Антонина Дерендовская,
Сильвия Жосан // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 1. – P. 3-7 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 10 tit.
634 Horticultură în general

3864. Balan, V. Influenţa fertilizărilor foliare asupra creşterii şi productivităţii mărului / V. Balan, R. Şaganean // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 1. – P. 32-35 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
3865. Bădărău, S. Noi aspecte privind morfologia, biologia, patogragia şi
combaterea entităţilor parazite care produc filostictoza frunzelor de măr / S.
Bădărău // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 1. – P. 35-39 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 3 tit.
3866. Ghiţă, Alina. Cercetări privind influenţa tăierilor în verde asupra
formaţiunilor de rod şi diferenţierii mugurilor la cais / Alina Ghiţă, E. Drăgănescu //
Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 1. – P. 43-45 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
634.8 Viticultură

3867. Cercetări privind capacitatea de refacere a butucilor la unele soiuri
de struguri pentru masă în cazul unor accidente climatice repetate / A. Dobrei, M.
134

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Mustea, Mihaela Mălăescu [et al.] // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 1. – P. 40-43 : tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.
3868. Gaina, Boris. Toxina periculoasă în sucul bobiţelor viţei de vie
atacate de micomicete / Boris Gaina, Rodica Sturza, Violeta Bejan // Viticultura şi
Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 5. – P. 23. – Bibliogr. : 3 tit. – Idem în lb. rusă.+632
3869. Nicolaescu, Gheorghe. Sfaturi practice pentru viticultori şi pepinierişti în vederea îndeplinirii lucrărilor în vii şi pepiniere în lunile noiembrie şi decembrie / Gheorghe Nicolaescu, Andrei Ştirbu // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. –
2008. – Nr 5. – P. 14 : fig. – Idem în lb. rusă.
3870. Optimizarea elementelor agrotehnice la cultivarea clonelor europene de viţă de vie / Mihail Cuharschi, Vitalie Cebanu, Simion Ungureanu [et al.] //
Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 5. – P. 9-11 : fot., tab. – Rez. în lb.
engl. – Idem în lb. rusă.
3871. Regiunile principale de cultivare a viţei de vie // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 5. – P. 5 : fot. – Idem în lb. rusă.
3872. Soiuri de viţă de vie cultivate în Moldova // Viticultura şi Vinificaţia
în Moldova. – 2008. – Nr 5. – P. 6 : tab. – Idem în lb. rusă.
3873. Specificul cultivării viţei de vie în regiunea transnistreană / O.
Baev, G. Polzikova, S. Makeeva [et al.] // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. –
2008. – Nr 5. – P. 12-13 : fot. – Contin. Începutul : Nr 3. – Bibliogr. : 7 tit. – Idem în
lb. rusă.
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea animalelor domestice
636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi

3874. Chilimar, S. Renovarea producerii laptelui în perspectiva integrării
europene / S. Chilimar // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 1. – P. 46-48 : fig. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.
3875. Enciu, V. Reactivitatea patului vascular arterial în afecţiunile septice ale degetelor la bovine / V. Enciu // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 1. – P. 68-70 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

135

Cronica articolelor de revistă Nr 9-2008 ≡ Magazine article annals Nr 9-2008
636.4 Porci. Porcine

3876. Influenţa preparatului BioR asupra sănătăţii şi indicilor productivi
la tineretul porcin alimentaţi cu raţii carenţate / V. Macari, Ig. Petcu, A. Donica [et
al.] // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 1. – P. 74-77 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
13 tit.
636.5/.6 Păsări

3877. Scripnic, Elena. Câmpul electromagnetic continuu utilizat în tehnologia prelucrării preincubabile al ouălor / Elena Scripnic // Ştiinţa Agricolă. – 2008.
– Nr 1. – P. 49-51 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.
636.7./.9 Alte animale crescute de om

3878. Cercetări privind eficienţa norfloxacinei în tratamentul nefritelor la
câine / N. Starciuc, V. Macrii, N. Osadci [et al.] // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr 1. –
P. 7173 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit. +619
639.1 Vânătoare

3879. Чокой, О. Заседание Республиканского Совета : [О-ва охотников и рыболовов Молдовы] / О. Чокой // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008.
– Nr 9. – P. 2-3 : fot.
3880. Шевчишин, Г. Материалы ревизионной комиссии : [О-ва
охотников и рыболов Молдовы] / Г. Шевчишин // Охотник и рыболов Молдовы.
– 2008. – Nr 9. – P. 4.
639.2/.6 Pescuit. Piscicultură

3881. Колак, Т. В. Ловля рыбы на искусственных червей / Т. В. Колак // Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 9. – P. 25-28 : fig.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
640 Tipuri de conducere şi administrare casnică

3882. Петрашку, Николай. Николай Петрашку настоящий хозяин :
[интервью с дир. AO Casa Nunţii Noroc] / записала : Илона Целихова //
Aquarelle. – 2008. – Nr 9. – P. 24-28 : fot.

136

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
643/645 Locuinţa. Dotări şi mobilier casnic

3883. Delev, Irina. Casa cyberetnică : [destre casa-muzeu a d-lui Victor
Borşevici din Butuceni, locul de odihnă a profesorului univ. în domeniul ciberneticii] /
Irina Delev ; fot. : Igor Rotari // Punkt. – 2008. – Nr 21/22. – P. 78-82.
3884. Демидов, Дмитрий. Геометрия пространства : [о дизайне и
комфорте дома] / Дмитрий Демидов, Ольга Спасова // Aquarelle. – 2008. – Nr 9.
– P. 124-125 : fot.
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)

3885. Целихова, Илона. Олеся Кайряк : [телеведущая программы
Curier телеканала NIT] / Илона Целихова // Aquarelle. – 2008. – Nr 9. – P. 53-55 :
fot.
657 Contabilitate

3886. Şevciuc, Tatiana. Perfecţionarea contabilităţii consumurilor de
decopertare a resurselor naturale / Tatiana Şevciuc // Ştiinţa Agricolă. – 2008. – Nr
1. – P. 82-85. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
3887. Недерица, Александр. Бухгалтерский цикл: основные этапы и
порядок их осуществления / Александр Недерица // Contabilitate şi audit. –
2008. – Nr 9. – P. 60-66. – Bibliogr. în notele de subsol.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului

3888. Compoziţia fizico-chimică a vinurilor din regiunea vitivinicolă Sud
:(III) / Emil Rusu, Leonora Obadă, Anatol Mândru [et al.] // Viticultura şi Vinificaţia în
Moldova. – 2008. – Nr 5. – P. 20-22 : tab. – Bibliogr. : 6 tit. – Idem în lb. rusă. Art. 1
: Nr 3
3889. Etape din istoria vinificaţiei din Moldova // Viticultura şi Vinificaţia
în Moldova. – 2008. – Nr 5. – P. 4 : fot. – Idem în lb. rusă.
3890. Influenţa tratărilor tehnologice asupra proprietăţilor de spumare a
vinurilor / Nicolae Taran, Eugenia Soldatenco, Irina Ponomariova, Victoria Adajuc //
Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 5. – P. 18 : fot. – Bibliogr. : 5 tit. –
Contin. Începutul : Nr 4. – Idem în lb. rusă.

137

Cronica articolelor de revistă Nr 9-2008 ≡ Magazine article annals Nr 9-2008

3891. Vacarciuc, Liviu. Cercetări biotehnologice la fabricarea vinurilor
roze ecologice / Liviu Vacarciuc // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr
5. – P. 24-25 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit. – Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 3792)
664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon

3892. Кротевич, Ольга. Сладкие женщины : [о самых лучших кондитеров Молдовы] / Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2008. – Nr 9. – P. 32-35 : fot. –
Содерж. : Алена Агеева – шеф-кондитер Te Maki ; Татьяна Демидова – кондитер-фигурант AO Franzeluţa ; Анжела Ткач – директор кондитерского цеха COLIBRI фирмы UNGAR SRL ; Марьяна Бурдужа – шеф-кондитер Bisquit.
664.3 Uleiuri şi grăsimi alimentare. Alimente cu proteine

3893. Коларь, Ольга. В Молдове растет культура потребления подсолнечного масла / Ольга Коларь // Vama. – 2008. – Nr 4. – P. 45-47.
665 Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Răşini
665.1/.3 Fabricarea uleiurilor, grăsimilor, cerurilor şi produselor derivate

3894. Берил, И. И. К теории электропроводности диэлектрической
жидкости в поле инжектирующих электродов (концентрационная зависимость)
: [пробл. рафинации подсолнечного масла] / И. И. Берил, М. К. Болога, С. И.
Берил // Электронная обработка материалов. – 2008. – Nr 4. – P. 55-59. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea
generală

(Vezi Nr 3788)
687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică

3895. Рейнгольд, Сергей. В поисках мастера : [парикмахерского дела] / Сергей Рейнгольд // Aquarelle. – 2008. – Nr 9. – P. 58-59 : fot.
3896. Сэу, Екатерина. Катя Сэу : Молдавская Наоми Кэмпбелл :
[интервью с моделью] / interlocutoare : Olga Crotevici // Aquarelle. – 2008. – Nr 9.
– P. 12-16 : fot.

138

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
73 ARTE PLASTICE
3897. Grecu, Ioan. Înainte spre Brâncuşi, înapoi la Brâncuşi : [interviu cu
sculptorul I. Grecu] / interlocutoare : Emilia Gheţu ; fot. : Igor Rotari // Punkt. – 2008.
– Nr 21/22. – P. 48-52 : fot.

78 MUZICĂ

3898. Антон, Зацепин. В постели… с Антоном Зацепиным :
[интервью с певцом] / interlocutoare : Ecaterina Bîbzina // Aquarelle. – 2008. – Nr
9. – P. 90-92 : fot.
3899. Суручану, Ион. Про life : [интервью с певцом И. Суручану] / interlocutoare : Svetlana Platon // Aquarelle. – 2008. – Nr 9. – P. 110-115 : fot.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice

3900. Turea, Larisa. Cancan la Cannes : [file din istoria Festivalului
mondial de cinema] / Larisa Turea // Punkt. – 2008. – Nr 21/22. – P. 26-34.
3901. Turea, Marin. Doi fraţi : cronică personală : [despre regizorii amer.
Joel şi Ethan Coen] / Marin Turea // Punkt. – 2008. – Nr 21/22. – P. 44-47.
3902. Смит, Уилл. Уилл Смит и Шарлиз Терон : Когда-нибудь мы
побываем с премьерой нового фильма и в Молдове! : [интервью с
киноактёрами] / interlocutoare : Ecaterina Bîbzina // Aquarelle. – 2008. – Nr 9. – P.
18-22 : fot.
3903. Целихова, Илона. Скромное обаяние таланта : [о режиссере
киностудии "Молдова-фильм" Николаe Гибу] / Илона Целихова // Aquarelle. –
2008. – Nr 9. – P. 146-149 : fot.
792 Teatru. Artă scenică

3904. Fusu, Mihai. Mihai Fusu întors pe faţă : [interviu cu actorul şi regizorul mold.] / consemnare : Ina Jeltov ; fot. : Roman Rîbaliov // Punkt. – 2008. – Nr
21/22. – P. 16-19.
3905. Hermanis, Alvis. Loviţi cu tandreţe! : [din istoria artei teatrale
mondiale] / Alvis Hermanis; trad. din lb. letonă de Marcel Gherman // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 3. – P. 122-125.
139

Cronica articolelor de revistă Nr 9-2008 ≡ Magazine article annals Nr 9-2008

3906. Iuncu, Rodica. Opera Naţională la jumătate de veac / Rodica
Iuncu // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 3. – P. 142-150 : fot.
3907. Linnauvuori, Matti. Suferinţa ca divertisment : [despre violenţa în
teatrul contemporan] / Matti Linnavuori; trad. din lb. finlandeză de Marcel Gherman
// Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 3. – P. 126-131.
3908. Sarrazac, Jean-Pierre. Partea mea de utopie : [discurs rostit la
Congr. al 24-lea al Asoc. Int. a Criticilor de Teatru (Sofia, Bulgaria) , 14/19 apr.
2008] / Jean-Pierre Sarrazac; trad. din lb. fr. de Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est
cultural. – 2008. – Nr 3. – P. 113-121.
3909. Stanciu, Carmen. Victime colaterale : [ale violenţei scenice : aspecte critice] / Carmen Stanciu // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 3. – P. 132-136.
3910. Stefanova, Aglica. Violenţa în teatrul contemporan: efecte retorice
şi etice / Aglica Stefanova ; trad. din lb. fr. de Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 3. – P. 137-141.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE

3911. Ciobanu, Mircea V. Lumea ca intertext / Mircea V. Ciobanu //
Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 3. – P. 14-19.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord

3912. Leviţchi, Vasile. Adaos la cartea de vise : [versuri] / Vasile
Leviţchi // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 3. – P. 62-79. – Cuprins : Paşi spre începuturi ; Măceşul ; Mai târziu cu o viaţă ; Cântec de inimă ; Unghiul optic ; Peste creste
de munţi ; Adaos la cartea de vise ; Parabolă ; Ţară de sus ; Baladă ; Vale a
Cosminului ; Sfidare ; Nimic altceva ; Descântec de credinţă.

140

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

3913. Anton, Ion. Năzdrăvan de la Ghelăuza : [povestire] / Ion Anton ;
des. : Isai Cîrmu // Alunelul. – 2008. – Nr 9. – P. 11 : fot.
3914. Butnaru, Leo. Ruleta românească : [povestiri din vol. omonim în
curs de pregătire] / Leo Butnaru // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 3. – P. 92-110. –
Cuprins : Euforia ; O singură pagină ; Eu, Ea…; Virtual-sex ; Vizita ; Crisalida. Aleluia! ; Hă-hă-hă -hăul…; Nesărutata.
3915. Cioclea, Eugen. "Orice pasăre e ca o cauză ce fîlfăie…" : [versuri]
/ Eugen Cioclea // Noi. – 2008. – Nr 9. – P. 9.
3916. Marin, Gheorghe. Vulpea şi Bursucul : [povestire] / Gheorghe Marin ; des. : Violeta Diordiev // Alunelul. – 2008. – Nr 9. – P. 6-7 : fot., il.
3917. Micleuşanu, Mitoş. Baba Globală, sau Nekrotitanium : [roman
cyberpunkt mold.] / Mitoş Micleuşanu, Florian Braghiş ; fot. : Roman Rîbaliov //
Punkt. – 2008. – Nr 21/22. – P. 54-71 : fot.
3918. Vîrţanu, Mihail. Televizorul ; Un caş pe imaş ; La pescuit ; Recunoştinţă ; Pietrarul Petre ; Telefonul ; Eu ştiu un băieţel : [versuri] / Mihail Vîrţanu ;
des. : Sergiu Puică // Alunelul. – 2008. – Nr 9. – P. 8-9.
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
3919. Kun, N. A. Zeii / N. A. Kun ; des. : Alexei Colâbneac // Noi. – 2008.
– Nr 9. – P. 33-40. – Contin. Începutul : Nr 5.
3920. Lungu, Eugen. Ateliere : [critice] / Eugen Lungu // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 3. – P. 11-13.
(Vezi de asemenea Nr 3905, 3907-10)
821.135.1(477.85).0 Literatură română din Bucovina de Nord

3921. Suceveanu, Arcadie. Vasile Leviţchi – poetul, prea-târziului :
(15.XI.1921- 21.X.1997) / Arcadie Suceveanu // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 3. –
P. 54-61.
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova

3922. Beşleagă, Vladimir. Imperativul lucidităţii (II) : [despre creaţia poetului Andrei Ţurcanu] / Vladimir Beşleagă // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 3. – P. 2152. – Art. 1 : Nr 2.
141

Cronica articolelor de revistă Nr 9-2008 ≡ Magazine article annals Nr 9-2008

3923. Beşleagă, Vladimir. Licitaţie de epitete pentru trecut : ["masa rotundă" la Europa Liberă (mai 2008) cu scriitorii mold. : V. Beşleagă şi Vasile Vasilache] / consemnare : Vasile Botnaru // Punkt. – 2008. – Nr 21/22. – P. 11-12 : fot.
3924. Lungu, Eugen. Pictorul Gheorghe Asachi : [eseu despre scriitorul,
omul de cultură (1788-1869)] / Eugen Lungu // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 3. – P.
5-13.
3925. Saka, Serafim. "Atunci – partidul, acum – gaşca" : [dialog cu scriitorul S. Saka] / consemnare de Alexandru Donos // Sud-Est cultural. – 2008. – Nr 3.
– P. 80-91.
821.16.0 Literatură în limbi slave
821.161.1.0 Literatură rusă

3926. Tăzlăuanu, Valentina. Intelectualul şi puterea : [despre creaţia
scriitorului rus Alexandr Soljeniţîn : in memoriam] / Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est
cultural. – 2008. – Nr 3. – P. 3-4.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii

3927. Agulnicov, Serghei. Complexe funerare tumulare din zona Prutului Inferior / Serghei Agulnicov, Ion Ursu // Revista Arheologică : ser. nouă. – 2008.
– Nr 1. – P. 61-79 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 79.
3928. Bogataia, Larisa. Activitatea ştiinţifică a Centrului de Arheologie
în anul 2007 / Larisa Bogataia // Revista Arheologică : ser. nouă. – 2008. – Nr 1. –
P. 239-241 : fig.
3929. Borziac, Ilie. Situri mezolitice din valea râului Căinari, Republica
Moldova / Ilie Borziac, Vitalie Burlacu, Ion Vartic // Revista Arheologică : ser. nouă.
– 2008. – Nr 1. – P. 40-60 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 59-60
şi în notele de subsol.
3930. Leviţki, Oleg. Piese din categoria ceramicii tehnice depistate în
aşezarea Trinca "Izvorul lui Luca" / Oleg Leviţki // Revista Arheologică : ser. nouă. –
2008. – Nr 1. – P. 5-30 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 26-30.

142

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

3931. Sondajul în obiectivul arheologic de la Ialoveni – Marginea de sud
a oraşului / Vlad Vornic, Sergiu Tabuncic, Larisa Ciobanu [et al.] // Revista Arheologică : ser. nouă. – 2008. – Nr 1. – P. 186-208 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 206-208 şi în notele de subsol.
3932. Кройтор, Роман. Костные остатки диких и домашних
животных из трипольского поселения Хородка Х / Роман Кройтор, Сергей
Бодян // Revista Arheologică : ser. nouă. – 2008. – Nr 1. – P. 216-224 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 224.
3933. Кройтор, Роман. О находке нижней челности бизона из
третьего слоя позднепалеолитической стоянки Косэуць / Роман Кройтор // Revista Arheologică : ser. nouă. – 2008. – Nr 1. – P. 209-215 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 214-215.
3934. Курчатов, Сергей. Новые находки клинкового оружия эпохи
великого переселения народов в Днестровско-Прутском междуречье / Сергей
Курчатов // Revista Arheologică : ser. nouă. – 2008. – Nr 1. – P. 180-185 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 184-185.
3935. Попович, Сергей. Исследования кургана у г. Орхей / Сергей
Попович // Revista Arheologică : ser. nouă. – 2008. – Nr 1. – P. 93-99 : fig. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 99 şi în notele de subsol.
3936. Рябцева, Светлана. О Византийских лунницевидных серьгах
VI-VII вв. / Светлана Рябцева // Revista Arheologică : ser. nouă. – 2008. – Nr 1. –
P. 31-39 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 39.
3937. Тельнов, Николай. Полевые исследования у с. Дойбань-2
Дубэссарского района в 2007 г. / Николай Тельнов, Игорь Четвериков, Виталий
Синика // Revista Arheologică : ser. nouă. – 2008. – Nr 1. – P. 80-92 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 92.
908 Monografii ale localităţilor

3938. Nicolaescu, Liliana. Kyrgyzstanul explicat în şapte trepte / Liliana
Nicolaescu // Punkt. – 2008. – Nr 21/22. – P. 88-92 : fot.
3939. Кротевич, Ольга. Андалузия – территория страсти : [знакомство с Испанией] / Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2008. – Nr 9. – P. 142-144 : fot.

143

Cronica articolelor de revistă Nr 9-2008 ≡ Magazine article annals Nr 9-2008

93/94 ISTORIE
94(498) Istoria Republicii Moldova
(Vezi Nr 3779)

144

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 9-2008
Ciobanu, Igor 3817, 3831
Ciobanu, Larisa 3931
Ciobanu, Mircea V. 3911
Cioclea, Eugen 3915
Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina 3828
Cîrmu, Isai 3913
Cojocaru, Viorel 3778
Colîbneac, Alexei 3919
Crotevici, Olga 3850, 3896
Cuhal, Ion 3806
Cuharschi, Mihail 3870

A
Adajuc, Victoria 3890
Agulnicov, Serghei 3927
Anton, Ion 3913
Asachi, Gheorghe 3924
B
Baev, O. 3873
Balacci, Veaceslav 3789
Balan, V. 3864
Balmuş, Victor 3810
Bădărău, S. 3865
Bejan, Violeta 3868
Beşleagă, Vladimir 3922-23
Bîbzina, Ecaterina 3898, 3902
Bobaru, Ana Daniela 3803
Boboc, Veaceslav 3793
Bogataia, Larisa 3928
Boncu, Viorel 3837
Borşevici, Victor 3883
Borziac, Ilie 3929
Botnaru, Stela 3838
Botnaru, Vasile 3923
Braghiş, Florian 3917
Braşoveanu, Ileana 3788
Brînză, Sergiu 3815
Buburuz, Petru 3777
Bucur, Gh. 3859
Burlacu, Vitalie 3929
Butnaru, Cristina 3788
Butnaru, Gheorghe 3816
Butnaru, Leo 3914

D
Delev, Irina 3883
Dmitraşco, Vadim 3793
Dobrei, A. 3867
Dogaru, Mihai 3818
Donica, A. 3876
Donos, Alexandru 3925
Drăgănescu, E. 3866
E
Enciu, V. 3875
Erban, Ianuş 3819
Erhan, F. 3852
F
Foca, Marian 3781
Fusu, Mihai 3904
G
Gafencu, Valeriu 3778
Gaina, Boris 3868
Gherman, Marcel 3905
Gheţu, Emilia 3897
Ghiţă, Alina 3866
Grecu, Ioan 3897
Grecu, Raisa 3807

C
Calotescu, Marinela 3790
Casian, Dumitru 3845
Cebanu, Vitalie 3870
Chibac, Gheorghe 3827
Chicu, Oleg 3801
Chilimar, S. 3874
Chiriac, Cătălin 3830
Cincilei, A. 3861

H
Hermanis, Alvis 3905
Hlipca, Adriana 3808
Hlipca, Petru 3809
145

Cronica articolelor de revistă Nr 9-2008 ≡ Magazine article annals Nr 9-2008
Hriptievschi, Nadejda 3831

O

I

Obadă, Leonora 3888
Oglinda, Vadim 3795
Osadci, N. 3878

Indoitu, D. 3858
Indoitu, Diana 3858
Iuncu, Rodica 3906

P
Păduraru, Ion 3832
Perju, I. 3856
Petcu, Ig. 3876
Platon, Svetlana 3899
Polzikova, G. 3873
Ponomariova, Irina 3890
Popa, D. 3856
Pop-Luca, Vasile 3776
Popovici, Constantin 3780
Potînga, Alexei 3838
Puică, Sergiu 3918

J
Jeltov, Ina 3904
K
Kun, N. A. 3919
L
Leviţchi, Vasile 3912, 3921
Leviţki, Oleg 3930
Linnauvuori, Matti 3907
Lukianenko, Elena 3852
Lungeanu, Neculai 3810
Lungu, Eugen 3920, 3924
Lungu, Marina 3840
Lupuşor, Irina 3852

R
Radu, Adrian 3848
Raicu, Ecaterina 3811
Rîbaliov, Roman 3848, 3904, 3917
Rotari, Igor 3788, 3883, 3897
Rusu, Emil 3888

M
Macari, V. 3876
Macrii, V. 3878
Makeeva, S. 3873
Mamaliga, V. 3861
Manea, Vladislav 3820
Marian, Gr. 3857
Marin, Gheorghe 3916
Mălăescu, Mihaela 3867
Micleuşanu, Mitoş 3917
Mija, Viorica 3832, 3848
Mîndru, Anatol 3888
Mîţu, Gheorghe 3794
Mîţu, Virgiliu 3793
Mustea, M. 3867

S
Saka, Serafim 3925
Sarrazac, Jean-Pierre 3908
Scripnic, Elena 3877
Sireţanu, L. 3861
Sîrbu, Eduard 3796
Smeşnaia, Tatiana 3798
Sochircă, Alexei 3782
Soldatenco, Eugenia 3890
Stanciu, Carmen 3909
Starciuc, N. 3878
Stati, Vitalie 3821
Stefanova, Aglica 3910
Stere, Constantin 3807
Sturza, Rodica 3868
Suceveanu, Arcadie 3921
Şaganean, R. 3864
Şevciuc, Tatiana 3886
Ştirbu, Andrei 3869

N
Negru, Vasile 3779
Nicolaescu, Gheorghe 3869
Nicolaescu, Liliana 3938

146

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
T

Гологан, В. Ф. 3854

Tabuncic, Sergiu 3931
Taran, Nicolae 3890
Tăbîrţă, Adrian 3822
Tăzlăuanu, Valentina 3908, 3910, 3926
Tolocichina, S. 3861
Turea, Larisa 3900
Turea, Marin 3901
Tutuianu, Ion 3804
Ţapu, V. 3857
Ţarălungă, Victoria 3805
Ţîgănaş, Domnica 3862
Ţîgănaş, V. 3862
Ungureanu, Simion 3870
Ursu, Ion 3927

Д
Демидов, Дмитрий 3884
Дерендовская, Антонина 3863
Димитров, Юрий 3812
З
Зацепин, Антон 3898
И
Истрати, А. 3825
Исюмбели, Наталья 3835
К

Vacarciuc, Liviu 3891
Vanovscaia, Lirina 3844, 3851
Vartic, Ion 3929
Vasilache, Vasile 3923
Vasiloi, Djulieta 3823
Vdovîi, Alexandru 3797
Vîrtosu, Doina 3833
Vîrţanu, Mihail 3918
Vornic, Vlad 3931

Каленик, Наталья 3799
Касым, Степан 3841
Касым, Я. 3814
Кауш-Цапу, Лилия 3783
Кожевников, И. В. 3853
Колак, Т. В. 3881
Коларь, Ольга 3784, 3893
Костаки, Г. 3813
Кройтор, Роман 3932-33
Кротевич, Ольга 3892, 3939
Курчатов, Сергей 3934

А

М

Анестиади, Зинаида 3844

Мыца, Снежана 3841

Б

Н

Берил, И. И. 3894
Берил, С. И. 3894
Бодян, Сергей 3932
Болога, М. К. 3853, 3894
Боршевская, Л. 3825
Бурцева, С. 3842
Бэтрынча, Николае 3798

Недерица, Александр 3887
Некит, Е. 3829

V

П
Петрашку, Николай 3882
Плешка, Е. Д. 3855
Попович, Сергей 3935
Попушой, Ольга 3851
Присакар, Татьяна 3835
Пчелкин, Евгений 2
Пыркэлаб, Каролина 3839

В
Вакуленко, А. 3860
Г
Георгицэ, М. 3824
147

Cronica articolelor de revistă Nr 9-2008 ≡ Magazine article annals Nr 9-2008
Р
Рейнгольд, Сергей 3847, 3895
Ротару, И. 3814
Ротару, Илья 3836
Руссу, Евгений 3800
Рябцева, Светлана 3936
С
Синика, Виталий 3937
Сланина, В. 3842
Смит, Уилл 3902
Сокирка, Алексей 3787
Сосна, Борис 3836
Спасова, Ольга 3884
Суручану, Ион 3899
Сухан, Сергей 3849
Сырбу, Т. 3842
Сэу, Екатерина 3896
Т
Таран, Анатолий 3846
Тельнов, Николай 3937
Тимофеева, Снежана 3835
Тостоган, Павел 3786
Ф
Федоров, Г. 3802
Флоря, В. 3826
Ц
Целихова, Илона 3882, 3885, 3903
Цуркан, Ольга 3850
Ч
Четвериков, Игорь 3937
Чокой, О. 3879
Ш
Шевчишин, Г. 3880
Я

Яниш, Юрий 3843

148

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 9-2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Alunelul. – 2008. – Nr 9.
Avocatul poporului. – 2008. – Nr 8/9.
Aquarelle. – 2008. – Nr 9.
Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 9.
Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 9. (lb. rom., rusă).
Luminătorul. – 2008. – Nr 3.
Noi. – 2008. – Nr 9.
Revista Arheologică : ser. nouă. – 2008. – Nr 1.
Revista Naţională de Drept. – 2008. – Nr 9.
Sud-Est Cultural. – 2008. – Nr 3.
Ştiinţa agricolă. – 2008. – Nr 1.
Vama. – 2008. – Nr 4.Punkt. – 2008. – Nr 21/22.
Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 5.
Охотник и рыболов Молдовы. – 2008. – Nr 9.
Электронная обработка материалов. – 2008. – Nr 4.

149

Cronica articolelor de revistă Nr 9-2008 ≡ Magazine article annals Nr 9-2008

CRONICA ARTICOLELOR DE
GAZETĂ

NEWSPAPER ARTICLE
ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

SEPTEMBRIE

PUBLISHED FROM 1958

NR 9
2008
(4330-4989)

SEPTEMBER

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţa şi cunoaştere în general
4330. Găină, Boris. Boris Găină : "Pregătim o conferinţă internaţională
în domeniul ştiinţei şi educaţiei" : [între 19-21 sept. la Chişinău : interviu cu secretarul gen. al AŞM] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 17
sept. – P. 8.
4331. Noi politici naţionale şi internaţionale în domeniile ştiinţei şi educaţiei : [materiale ale Conf. Intern. "Politici în domeniile ştiinţei şi educaţiei", 19-21
sept. 2008, Chişinău] / consemnare : Valeriu Babansky // Vocea poporului. – 2008.
– 26 sept. – P. 5; Голос народа. – 2008. – 26 сент. – Р. 5. – Cuprins : O bombă cu
efect întârziat : [text presc. al comunic. lui Gilbert Fayl, secretar în domeniul relaţiilor
intern. la Acad. Europeană de Ştiinţe]; Declaraţie a Conferinţei Internaţionale pentru
statele Europei Centrale şi de Sud – Est, Caucaziene, CSI, Ţărilor Balcanice şi celor
Baltice "Politici în domeniile ştiinţei şi educaţiei".
(Vezi de asemenea Nr 4611, 4646)
003 Sisteme de scriere şi notare
4332. Тарлева, Екатерина. Тайная жизнь символов : [об архетипике]
/ Екатерина Тарлева // Analytique Moldpresa. – 2008. – 13 сент. – Р. 20.
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
4333. Джеймс, Гарольд. Войны браузеров II : [google : ст. проф. истории и междунар. отношений в Принстон. ун-те] / Гарольд Джеймс // Экон.
обозрение. – 2008. – 19 сент. – Р. 44.
4334. Моисеев, Сергей. Свободный Интернет / Сергей Моисеев //
Экон. обозрение. – 2008. – 12 сент. – Р. 12.
150

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4335. Сытник, Серджиу. Высокоскоростной Интернет может развиваться динамичнее : [интервью с дир. Нац. Агентства по регулированию в области электрон коммуникаций и информ. технологий С. Сытником] / записала
Анна Янина // Независимая Молдова. – 2008. – 18 сент.
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
4336. Cojocaru, Sergiu. Autorităţile cenzurează donaţiile de carte din
România : [interviu cu S. Cojocaru, şef secţie cultură, raionul Călăraşi] / interviu
realizat de Raisa Lozinschi // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 23 sept. – P. 5.
4337. Culev, Lucia. Lucia Culev : "În perspectiva alegerilor comuniştii au
indigestii" : [interviu cu şeful Dir. Cultură a mun. Chişinău] / interviu realizat de Mariana Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 16 sept. – P. 4.
4338. Culev, Lucia. Un kilogram de macaroane în schimbul viitorului? :
interviu cu L. Culev, şefa Dir. Cultură din cadrul Primăriei Chişinău // Ziarul de gardă. – 2008. – 25 sept. – P. 5.
4339. Partidul Liberal Democrat din Moldova. Declaraţia PLDM cu privire la situaţia critică din domeniul culturii // Stejarul. – 2008. – Sept. (Nr 1). – P. 13.

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
4340. Kulikovski, Lidia. … Îmi pare bine să ştiu că ai vrea să mă ştii.
Biobibliografie Iulian Filip, Ch., Princeps, 2008. – 176 p. : [recenzie] / Lidia
Kulikovski // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Apr.-Mai (Nr 4/5). – P. 8-9.

02 BIBLITECONOMIE
4341. Bomaistruc, Ala. Formarea permanentă a beneficiarilor bibliotecii
– chezăşia realizării dreptului de acces la informaţie : [rolul bibl. şcolare] / Ala
Bomaistruc // Univers pedagogic pro. – 2008. – 11 sept. – P. 5.
4342. Botezat, Ana. Biblioteca copiilor bălţeni : [pe marginea activităţii
Bibl. pentru Copii "Ion Creangă", mun. Bălţi] / Ana Botezat // Gazeta bibliotecarului.
– 2008. – Iun.-Iul. (Nr 6/7). – P. 7-8.
4343. Brăiescu, Ana. Lectura – parte componentă a culturii / Ana
Brăiescu // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Apr.-Mai (Nr 4/5). – P. 7-6.

151

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4344. Ciobanu, Veronica. Gândurile unui bibliotecar / Veronica Ciobanu
// Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Iun.-Iul. (Nr 6/7). – P. 8-9.
4345. Corghenci, Ludmila. Perfecţiunea nu este o singură acţiune : (rezultatele Concursului Naţ. "Cel mai bun bibliotecar al anului 2007") / Ludmila
Corghenci // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Mart. (Nr 3). – P. 3.
4346. Harconiţă, Elena. Demersuri ştiinţifice sub semnul pasiunii şi profesionalismului : concursul "Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi
ştiinţei informării, 2007" / Elena Harconiţă // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Mart.
(Nr 3). – P.4-7.
4347. Mihăilă, Vlad. "Cuvântul are semnificaţie materială şi spirituală …"
: [lectura şi rolul bibl.. :interviu cu V. Mihăilă, preot la Biserica "Sfânta Teodora de la
Sihla"] / consemnare : Raisa Plăieşu // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Apr.-Mai (Nr
4/5). – P. 1-2.
4348. Osoianiu, Vera. Anul Bibliologic 2007 : [pe marginea lucr. simpoz.
Naţ., mart. 2008] / Vera Osoianu // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Mart. (Nr 3). –
P. 2.
4349. Osoianu, Vera. Acces deschis : explorarea comunicării ştiinţifice :
[pe marginea lucr. seminarului cu acelaşi tit., 23-24 iun. 2008] / Vera Osoianu //
Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Iun.-Iul. (Nr 6/7). – P. 9-10.
4350. Osoianu, Vera. Proiectul FUMAGABA : [pe marginea întrunirii reprezentanţilor bibl. naţ. – membri ai Bibl. Europene, 26-28 mart. 2008, Olanda] /
Vera Osoianu // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Apr.-Mai (Nr 4/5). – P. 4.
4351. Pereteatcu, Tamara. Copilul şi cartea : [pe marginea Concursului
"Cititor-model", organizat de Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă"] / Tamara
Pereteatcu // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Iun.-Iul. (Nr 6/7). – P. 5-6.
4352. Plăieşu, Raisa. "Cartea este un miracol al lumii …" : ("masa rotundă" "Suntem şi noi un neam al cărţii?") / Raisa Plăieşu // Gazeta bibliotecarului. –
2008. – Apr.-Mai (Nr 4/5). – P. 5-7.
4353. Popa, Victoria. Biblioteca Publică "Onisifor Ghibu" – prima bibliotecă de carte românească la Chişinău / Victoria Popa // Natura. – 2008. – Sept. (Nr
9). – P. 6.

152

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4354. Strătilă, Silvia. Biblioteca "Alba-Iulia" – cetate a cărţii la un deceniu de activitate / Silvia Strătilă // Lit. şi arta. – 2008. – 4 sept. – P. 4.
4355. Tcaci, Lilia. Salonul Internaţional de Carte pentru Copii : (ed. a 12a, 16-19 apr. 2008) / Lilia Tcaci // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Apr.-Mai (Nr 4/5).
– P. 2-3.
050 Publicaţii periodice şi seriale
4356. Naniev, Alexandr. Jubileu cu raze de bucurii şi umbre de tristeţe :
[40 de ani de la apariţia primului număr al rev. "Кодры"] / Alexandr Naniev // Comunistul. – 2008. – 19 sept. – P. 18-19.
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
4357. Mustea, Gheorghe. Formula "AS" a Premiului de stat : interviu cu
Gh. Mustea, preş. al Consiliului Naţ. de decernare a Premiului de Stat / consemnare
: Elena Istrati // Cultura. – 2008. – 4 iul. – P. 4.
070 Ziaristică. Presă
4358. Dabija, Nicolae. O voce unită în Europa : [discurs ţinut la Forumul
European al Rev. Literare, Balcic, 4 sept. 2008] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. –
2008. – 11 sept. – P. 1.

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
4359. Plăieşu, Raisa. Valori Bibliofile – 2008 : : [pe marginea lucr.
simpoz., ed. a 17-a, 13-15 iun. 2008] / Raisa Plăieşu // Gazeta bibliotecarului. –
2008. – Iun.-Iul. (Nr 6/7). – P. 1-3.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
4360. Braga, Mihai. Ontologie filosofică în creaţia lui Mihai Eminescu /
Mihai Braga // Lit. şi arta. – 2008. – 25 sept. – P. 3.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ
4361. Fuştei, Nicolae. Sfânta taină a preoţiei / Nicolae Fuştei // Curierul
ortodox. – 2008. – 9 sept. – P. 7. – (Lecţii de catehizare; Lecţia 38).
153

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4362. Parascovia (Egumenă). Un interviu cu Egumena Parascovia, maica stareţă : [la Mănăstirea Hâncu] / p. realizată de Tatiana Ţărnă // Cultura. – 2008.
– 7 aug. – P. 12.
4363. Petrescu, Nicolae. Dreapta învăţătură despre cinstirea sfintei
cruci / preot Nicolae Petrescu // Curierul ortodox. – 2008. – 9 sept. – P. 4-6. – Cuprins : 1. Imnul ortodox,despre închinarea dreptcredincioşilor la sfânta Cruce; 2.
Mărturii sfinte despre prezenţa Crucii în planul divin al mântuirii neamului omenesc;
3. Hristos, Pace, Cruce; 4. Temeiuri noutestamentare, pentru îndatorirea
dreptcredincişilor, de a cinsti sfânta Cruce; 5. Despre însemnarea feţei cu semnul
sfintei Cruci; 6. Tâlcuirea mişcărilor mâinii, pentru însemnarea feţei cu semnul Crucii; 7. Învăţături.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
4364. Ciobanu, Steliana. Republica Moldova rămîne în topul celor mai
corupte ţări : [pe marginea Indicelui Percepţiei Corupţiei] / Steliana Ciobanu // Dreptul. – 2008. – 26 sept. – P. 3.
4365. Strelciuc, Ioan. Moldovenii se tem cel mai mult de majorarea preţurilor şi de şomaj : [pe marginea rezultatelor sondajului Asoc. Sociologilor şi Demografilor] / Ioan Strelciuc // Flux continuu. Sănătate. – 2008. – 24 sept. – P. 2; Flux
continuu : ed. de vineri. – 2008. – 26 sept. – P. 4.
4366. Сергеев, Валентин. Русский язык в Молдове : по результатам
опроса амер. социол. службы Gallup, 2006-2007 гг. / Валентин Сергеев // Молд.
ведомости. – 2008. – 12 сент. – Р. 3.
314 Demografie. Studiul populaţiei
4367. Sainsus, Valeriu. "Autorităţile neagă originea fenomenelor migraţiei şi depopulării" : [interviu cu drul V. Sainsus, demograf] / consemnare : Angelina
Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 12 sept. – P. 18.
316.6 Psihologie socială
4368. Şleahtiţchi, Mihai. Mihai Şleahtiţchi : "Cu cât mai săracă e societatea, cu atăt mai uşor poate fi manipulată" : [interviu cu prof. univ. la Univ. Liberă
154

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Intern. din Moldova] / moderator : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2008. –
26 sept. – P. 8-9.

32 POLITICĂ
4369. Platon, Alexandru-Florin. Trecutul uitat : [pe marginea cărţii
"Reappraisals. Reflections on the Forgotten Twentieth Century" de Tony Judt,
London, Penguin Books, 2008] / Alexandru-Florin Platon // Contrafort. – 2008. –
Sept. (Nr 9). – P. 4.
4370. Косарев, Валерий. Человек примерил шкуру : хамелеонизация как способ демократизации / Валерий Косарев // Коммерсант plus. – 2008.
– 12 сент. – Р. 4.
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice

4371. Waung, Ruth. Existenţa ulterioară a comunismului trebuie pusă la
îndoială : [în China] / Ruth Waung // Ziarul de gardă. – 2008. – 11 sept. – P. 5.
323 Politică internă

4372. Bernaz, Oleg. "Cortina de ceaţă", sau Faţa nevoalată a politicii
româneşti : [pe marginea cărţii "Cortina de ceaţă" de Vladimir Tismăneanu şi Mircea
Mihăieş, Iaşi, ed. Polirom, 2007] / Oleg Bernaz // Contrafort. – 2008. – Sept. (Nr 9).
– P. 6.
4373. Bukovski, Vladimir. "Nu puteţi merge mai departe până nu descurcaţi iţele istoriei" : interviu cu disidentul V. Bukovski / interviu realizat de Constanţa Popa // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 12 sept. – P. 9.
4374. Bukovski, Vladimir. Vladimir Bukovski : "Roşca a devenit un cadavru politic" : [interviu cu desidentul sovietic] / consemnare : Natalia Hadârcă //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 11 sept. – P. 5.
4375. Cristal, Oleg. Rada a "îngropat" oficial coaliţia : [pe marginea crizei politice din Ucraina] / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 17 sept.
4376. Cristal, Oleg. Ucraina a rămas fără coaliţie de guvernămînt / Oleg
Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 5 sept.
4377. Dulgheru, Valeriu. Simpozionul "Cucuteni 5000 REDIVIVUS" – un
eveniment ştiinţific, cultural şi spiritual de vârf : [pe marginea lucr. ed. a 3-a, Chişinău, 11-13 sept. 2008] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2008. – 25 sept. – P. 3.

155

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4378. Gorgan, Ion. Un mare prieten al Basarabiei – Alexandru
Budişteanu : [80 de ani de la naşterea ambasadorului spiritual al Basarabiei] / Ion
Gorgan // Lit. şi arta. – 2008. – 25 sept. – P. 2.
4379. Hadârcă, Natalia. Oportunităţi egale pentru romi : [pe marginea
lucr. Summitului European consacrat romilor, 16 sept. 2008, Bruxelles] / Natalia
Hadârcă // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2008. – Sept. (Nr 6). – P. 16. –
(Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").
4380. Păduraru, Pavel. Cine sunt "Prietenii Rusiei"? : [pe marginea constituirii noii asoc. obşteşti] / Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 5 sept.
– P. 5, 7.
4381. Viacorka, Nicolae. Opoziţia din Belarus face o nouă tentativă de a
înlătura dictatura Lukaşenko : [interviu cu reprezentanţii Frontului Popular din
Belarus : N. Viacorka, Ekaterina Marcouskaia şi Anton Calinovsky] / a consemnat
Nicolae Federiuc // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 26 sept. – P. 9.
4382. Горькавый, Николай. Николай Горькавый : "Как были властолюбивы и свирепы альфа-самцы в обезьяньей стае, а сегодня они носят
пиджаки и лебезят перед избирателями" : [интервью рос. писателя газ.
"Взгляд"] / записала Юлия Бурмистрова // Analytique Moldpresa. – 2008. – 27
сент. – Р. 8, 17.
4383. Очеретный, Владимир. Что спасет Грузию? : [коммент. рос.
журналиста, писателя] / Владимир Очеретный // Новое время. – 2008. – 5 сент.
– Р. 6.
4384. Савостин, Николай. "Мы долго молча отступали …" : [обществ.-полит. аспекты] / Николай Савостин // Коммерсант plus. – 2008. – 12
сент. – Р. 16.
4385. Стешенко, Анна. Украинский передел и три сценария дальнейших событий / Анна Стешенко // Analytique Moldpresa. – 2008. – 6 сент. – Р.
18-19.
323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare

4386. Bukovsky, Vladimir. Rusia nu poate accepta o înfrângere şi vrea
o revanşă : [interviu al fostului desident sovietic V. Bukovsky acordat agenţiei InfoPrim neo : var. presc.] // Capitala. – 2008. – 12 sept. – P. 7; Столица = Capitala. –
2008. – 12 сент. – P. 7.

156

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4387. Rupnik, Jacques. 2-3. Cele două primăveri, 1968 : [pe marginea
evenimentelor din Praga] / Jacques Rupnik // Săptămîna. – 2008. – 5, 12 sept. – P.
3. – Art. 1 : 29 aug.
323(478) Politica internă a Republicii Moldova

4388. Aramă, Angela. Angela Aramă : va fi o campanie dură pentru că
şi situaţia geopolitică a R. Moldova este una crucială : [interviu cu deputatul în Parlament] / a consemnat Nicolae Federiuc // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 19
sept. – P. 9.
4389. Beşleagă, Vladimir. Vladimir Beşleagă : "RM e un stat parazitar,
format conform unui plan al Moscovei" : [aspecte soc.-pol. : interviu cu scriitorul] /
consemnare : Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 1 sept. – P. 4-5.
4390. Caranfil, N. Patriotul luptător Alexandru Şoltoianu la 75 de ani :
[participant la mişcarea de Eliberare Naţ.] / N. Caranfil // Lit. şi arta. – 2008. – 18
sept. – P. 3.
4391. Cheianu, Constantin. "Îţi dau interviu după alegeri !..." : [aspecte
soc.-pol.] / Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 19 sept. – P. 6.
4392. Cheianu, Constantin. Sentimentul patriotic la Dragoş-Vodă şi Igor
Smirnov : [aspecte soc.-pol.] / Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2008. –
26 sept. – P. 6.
4393. Ciobanu, Vitalie. Fructele toamnei în Moldova : [aspecte soc.-pol.]
/ Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 3.
4394. Ciornei, Vsevolod. Balcanism subcarpatin : [aspecte soc.-pol.] /
Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 19 sept. – P. 2.
4395. Ciornei, Vsevolod. Priorităţile nu se suprapun : [aspecte soc.-pol.]
/ Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 16 sept. – P. 2.
4396. Corobceanu, Svetlana. Minciuna ce durează 18 ani : [pe marginea conflictului transnistrean] / Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2008.
– 5 sept. – P. 3.
4397. Cristal, Oleg. Doar trei partide au şanse clare de a intra în viitorul
parlament / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 23 sept.
157

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4398. Cubreacov, Vlad. "Ceea ce s-a făcut este o operă de pionierat" :
[discursul deputatului V. Cubreacov în cadrul conf. de la Hânceşti, prilejuită de lansarea proiectului transfrontalier "Îmbunătăţirea situaţiei social-economice şi majorarea atractivităţii investiţionale a localităţilor dezavantajate din lunca râului de frontieră Prut a raionului Hânceşti prin renovarea drumului Ivanovca – Obileni – Cotul Morii"] // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 19 sept. – P. 6.
4399. Dabija, Nicolae. Independenţa în genunchi : [aspecte soc.-pol.] /
Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 4 sept. – P. 1.
4400. Gherasim, Arcadie. Falimentul : [situţia soc.-pol. în UTA "GagauzYeri"] / Arcadie Gherasim // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 25 sept. – P. 6.
4401. Gherasim, Arcadie. Moldoveanul în căutarea de sine : [aspecte
soc.-pol.] / Arcadie Gherasim // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 4 sept. – P. 6.
4402. Greceanîi, Zinaida. Zinaida Greceanîi : "Urmează să facem încă
foarte multe" : [interviu cu prim-ministrul Rep. Moldova : reluat din publ. "Puls"] /
consemnare : Olga Siniţaru // Comunistul. – 2008. – 19 sept. – P. 5; Коммунист. –
2008. – 19 сент. – Р. 3.
4403. Hîncu, Maria. PCRM – ruşinea noastră : [aspecte soc.-pol.] / Maria Hîncu // Lit. şi arta. – 2008. – 4 sept. – P. 8.
4404. Matcovschi, Dumitru. Abandonaţi : [aspecte soc.-pol.] / Dumitru
Matcovschi // Lit. şi arta. – 2008. – 4 sept. – P. 6.
4405. Mazilu, Gheorghe. Dragostea de ţară e un arhaism? : [publ. cu
unele presc.] / Gheorghe Mazilu // Moldova Mare. – 2008. – 2 sept.
4406. Mihăieş, Roman. Cine va forma coaliţia de guvernământ în 2009?
/ Roman Mihăieş // Lit. şi arta. – 2008. – 18 sept. – P. 3.
4407. Moraru, Haralambie. Dintr-un destin : [aspecte soc.-pol.] /
Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 26 sept. – P. 8.
4408. Moraru, Haralambie. Imperiul trecutului : [aspecte soc.-pol.] /
Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 9 sept. – P. 8.

158

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4409. Moraru, Haralambie. Piedică şi rival : [aspecte soc.-pol.] /
Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 5 sept. – P. 8.
4410. Moraru, Haralambie. Trâmbiţele comuniştilor : [apecte preelectorale ] / Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 30 sept. – P. 8.
4411. Moraru, Haralambie. Vitalie Nagacevschi - o piesă grea pentru o
echipă promiţătoare : [care a aderat la PLDM] / Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 19 sept. – P. 8.
4412. Moraru, Ion. Un atac în grup ca probă a anchilozei intelectuale,
sau De ce scuipă venin foştii fruntaşi ai vieţii publice : [aspecte soc.-pol.] / Ion
Moraru // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 5 sept. – P. 6.
4413. Moşanu, Alexandru. Populaţia, cu excepţia nomenclaturii de toate
rangurile, este egalată în sărăcie : interviu cu A. Moşanu, preş. Parlamentului R.
Moldova în perioada 1990-1993 / pentru conformitate : Aneta Grosu // Ziarul de
gardă. – 2008. – 4 sept. – P. 5.
4414. Negru, Nicolae. Frica : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 19 sept. – P. 6.
4415. Negru, Nicolae. Lucinschi, Tarlev, Stepaniuc … : [aspecte soc.pol.] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 12 sept. – P. 6.
4416. Negru, Nicolae. Un cadavru politic încearcă să sară în înălţime? :
[pe marginea coment. disidentului regimului comunist Vladimir Bukovski] / Nicolae
Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 16 sept. – P. 6.
4417. Ostapciuc, Eugenia. Eugenia Ostapciuc : "Noi vom activa ca şi
pînă acum: în mod constructiv şi concret" : cuv. conducătorului fracţiunii parlamentare a PCRM la deschiderea sesiunii de toamnă-iarnă 2008 a Parlamentuuli Rep.
Moldova (25 sept. 2008) // Comunistul. – 2008. – 26 sept. – P. 2.
4418. Ostapciuc, Eugenia. Împreună, orice calamitate poate fi înfruntată
: [pe marginea acţiunilor deputaţilor comunişti în sprijinul sinistraţilor] / Eugenia
Ostapciuc // Comunistul. – 2008. – 5 sept. – P. 4. ; Коммунист. – 2008. – 12 сент. –
P. 4
4419. Partidul Liberal Democrat din Moldova. Declaraţii ale Partidului
Liberal Democrat din Moldova : [rez.] // Stejarul. – 2008. – Sept. (Nr 1). – P. 8-10. –
159

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

Cuprins : Cu privire la situaţia economică şi socială din Republica Moldova : [difuzată la 4 iun. 2008]; Cu privire la situaţia victimelor deportărilor operate de către regimul comunist pe teritoriul Republicii Moldova : [difuzată la 4 iul. 2008]; Guvernul
Greceanîi – instrument electoral al Partidului Comuniştilor : [difuzată la 9 iul. 2008];
Cu privire la modul netransparent şi ilegal de administrare a ajutoarelor umanitare
oferite republicii Moldova pentru diminuarea efectelor secetei din anul 2007 : [difuzată la 18 iul. 2008]; Cu privire la situaţia din învăţământ : [difuzată la 2 aug. 2008];
Cu privre la politica tarifară în sectorul energetic : [difuzată la 11 aug. 2008].
4420. Proca, Ion. Un muzeu pe cale de dispariţie : [Muzeul Comemorativ
al Victimelor Totalitarismului "Gheorghe Ghimpu"] / Ion Proca // Glasul. – 2008. – 18
sept. – P. 3.
4421. Roşca, Iurie. Faliţii faţă cu Independenţa, sau Cum rataţii cad în
plasa ruşilor : [pe marginea interviului cu scriitorul Vladimir Beşleagă "RM e un stat
parazitar, format conform unui plan al Moscovei", publ. în ziarul "Timpul de dimineaţă", 1 sept. 2008] / Iurie Roşca // Flux continuu: ed. de vineri. – 2008. – 5 sept. – P.
3.
4422. Roşca, Iurie. Iurie Roşca : Este nevoie să însuşim, la modul сel
mai serios şi matur, istoria dramatică pe care am trăit-o : fragm. din declaraţiile preş.
PPCD, făcute în cadrul emisiunii la postul de televiziune EU TV, 31 aug. 2008 //
Flux continuu: ed. de vineri. – 2008. – 5 sept. – P. 4.
4423. Untilă, Veaceslav. Petele negre ale guvernării roşii (2) : [fragm.
din vol.] / Veaceslav Untilă // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 5, 12, 19, 26 sept.
– P. 5. – Contin. Începutul : 2 mart., 2007
4424. Urechean, Serafim. "Trebuie să anulăm legile care au înrăutăţit
climatul democratic !" : alocuţiunea preş. fracţiunii AMN la deschiderea sesiunii de
toamnă-iarnă / Serafim Urechean // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 26 sept. –
P. 2; Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 26 сент. – P. 2.
4425. Voronin, Vladimir. Pentru ca să devii o ţară bogată trebuie să fii o
ţară democratică : alocuţiunea preş. Rep. Moldova V. Voronin, rostită la recepţia
oficială cu ocazia Zilei Rep. // Moldova suverană. – 2008. – 2 sept. – P. 1, 3. ; Comunistul. – 2008. – 5 sept. – P. 2.
4426. Боцан, Игорь. Тезис, антитезис и синтез : обществ.-полит.
aспекты : интервью с политологом И. Боцан / записала Татьяна Кропанцева //
Analytique Moldpresa. – 2008. – 13 сент. – Р. 6, 23.
160

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4427. Булига, Валентина. Вымирающая страна : [интервью с пред.
парламент. Комис. по соц. защите, здравоохранению и семье В. Булига] / записала Наталья Силицкая // Новое время. – 2008. – 12 сент. – Р. 2.
4428. Гаврилуца, Валерий. Объединение Молдовы, а не Румынии :
[обществ.-полит. аспекты] / Валерий Гаврилуца // Независимая Молдова. –
2008. – 3 сент.
4429. Грек, Иван. Иван Грек : "Геополитический фактор здесь работает настолько мощно, что купить любого из политиков или убрать его, ничего
не стоит" : интервью с д-ром истории / записала Наталья Узун // Analytique
Moldpresa. – 2008. – 6 сент. – Р. 8, 17.
4430. "Единая Молдова" - за здоровую политическую конкуренцию :
[обращение по поводу соблюдения норм демократии] // Молд. ведомости. –
2008. – 24 сент.
4431. Западинский, Роберт. Эффективный путь самоограбления :
[обществ.-полит. аспекты] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2008. –
26 сент. – Р. 3.
4432. Калинина, Дарья. Молдавский язык не прижился в левобережье / Дарья Калинина // Молд. ведомости. – 2008. – 24 сент.
4433. Ткач, Анна. Анна Ткач : "Мы выступаем за здоровую, честную,
открытую политическую конкуренцию" : [по материалам пресс-конф. пред. партии "Moldova Unită"] // Коммерсант plus. – 2008. – 26 сент. – Р. 4.
4434. Цеслюк, Владимир. Последнее доказательство бессилия :
Молдова после грузино-южноосетинского воен. конфликта / Владимир Цеслюк
// Коммерсант plus. – 2008. – 5 сент. – Р.12.
4435. Цеслюк, Владимир. Родина лжет : [о приднестров.
конфликте] / Владимир Цеслюк // Коммерсант plus. – 2008. – 19 сент. – Р. 6.
4436. Чубашенко, Дмитрий. Независимую и целостную Молдову
еще предстоит создать / Дмитрий Чубашенко // Молд. ведомости. – 2008. – 3
сент.
(Vezi de asemenea Nr 4521, 4525)

161

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008
324 Alegeri

4437. Baciu, Valentina. Cine ne va reprezenta în Parlamentul României? : [pe marginea alegerilor parlamentare din România] / Valentina Baciu // Timpul
de dimineaţă. – 2008. – 19 sept. – P. 8.
4438. Боцан, Игорь. О коалициях и суперменах : [о предстоящих
параламент. выборах : интервью с политологом И. Боцан] / записала Татьяна
Кропанцева // Analytique Moldpresa. – 2008. – 20 сент. – Р. 6.
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă

4439. Berlincki, Ion. Politica României faţă de R. Moldova nu e dictată
de politicieni, ci de Ambasada şi serviciile secrete româneşti / Ion Berlinschi, Mihai
Conţiu // Moldova suverană. – 2008. – 2 sept. – P. 5.
4440. Bogatu, Petru. De ce se ascunde Voronin în spatele premierului
Greceanâi? : [pe marginea conflictului ruso-georgian] / Petru Bogatu // Jurnal de
Chişinău. – 2008. – 2 sept. – P. 7.
4441. Bogatu, Petru. Marele război al Rusiei împotriva lumii libere / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 9 sept. – P. 7.
4442. Bogatu, Petru. Moscova împăciuitoare? Un mare bluf : [conflictul
transnistrean în context intern.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 5
sept. – P. 7.
4443. Bogatu, Petru. Se coace un nou conflict : [conflictul transnistrean
în context intern.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 19 sept. – P. 7.
4444. Bogatu, Petru. Tiraspolul în schimbul Sevastopolului? : [conflictul
transnistrean în context intern.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 30
sept. – P. 7.
4445. Budeanu, Gheorghe. Căşti albastre cu misiune de cotropitor :
[conflictul transnistrean în context intern.] / Gheorghe Budeanu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 10 sept. – P. 6.
4446. Budeanu, Gheorghe. Politică făcută cu tancul şi minciuna : [pe
marginea relaţiilor ruso-georgiene] / Gheorghe Budeanu // Timpul de dimineaţă. –
2008. – 9 sept. – P. 6.

162

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4447. Ciornei, Vsevolod. Compromisul dintre Vodă şi Hîncu : [conflictul
transnistrean în context intern.] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 12 sept.
– P. 2.
4448. Ciornei, Vsevolod. Geopolitica felinelor : [pe marginea evenimentelor din Georgia] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 5 sept. – P. 2.
4449. Corlăţean, Titus. Titus Corlăţean : "RM trebuie susţinută şi îndrumată, ca să nu deraieze de pe drumul spre UE" : [interviu cu europarlamentarul
român] / consemnare : Alina Ţurcanu // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2008. –
Sept. (Nr 6). – P. 15. – (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").
4450. Cristal, Oleg. Moldova tot mai prezentă pe agenda europeană :
[pe marginea lucr. summit-ului informal al miniştrilor de externe din UE, Avignon,
Franţa] / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 9 sept.
4451. Cristal, Oleg. Negocierile în format "5+2" ar putea fi reluate în octombrie : [conflictul transnistrean în context intern.] / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 10 sept.
4452. Cristal, Oleg. UE se prununţă pentru un rol mai activ în reglementarea transnistreană / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 30 sept.
4453. Cubreacov, Vlad. Ar fi prea naiv să credem că Rusia va renunţa
la interesele ei geopolitice expansioniste de dragul Republicii Moldova : discursul
preş. Gr. parlamentar al PPCD, V. Cubreacov, cu ocazia începerii sesiunii de toamnă-iarnă a Parlamentului // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 26 sept. – P. 2.
4454. Dulgheru, Valeriu. Drama georgiană : [pe marginea conflictului
ruso-georgian] / Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2008. – 4 sept. – P. 3.
4455. Fati, Sabina. Insula Şerpilor, instrucţiuni de folosire : [pe marginea
procesului de la Haga] / Sabina Fati // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 9 sept. – P. 6.
4456. Federiuc, Nicolae. UE îşi va intensifica prezenţa în Georgia, Ucraina şi Moldova / Nicolae Federiuc // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 5 sept. –
P. 2.
4457. Federiuc, Nicolae. UE respinge categoric posibilitatea revenirii la
Memorandumul Kozak : [pe marginea declaraţiilor lui Kalman Mizsei, reprezentant

163

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

special al UE pentru Moldova] / Nicolae Federiuc // Flux continuu : ed. de vineri. –
2008. – 5 sept. – P. 2.
4458. Gherasim, Arcadie. Georgia, mai democrată : [pe marginea discursului secretarului gen. NATO Jaap de Hoop Scheffer la Univ. din Tbilisi] / Arcadie
Gherasim // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 18, 22 sept. – P. 6.
4459. Marinescu, Marian Jean. Marian Jean Marinescu : "Integrarea europeană a R. Moldova depinde de moldoveni" : [interviu cu politicianul român : var.
presc.] / consemnare : Olesea Hâncu // Timpul de dimineaţă. – 2008. –10sept. – P.
5.
4460. Negru, Nicolae. Va plesni răbdarea? : [conflictul transnistrean în
context intern.] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 2 sept. – P. 6.
4461. Partidul Liberal Democrat din Moldova. Apelul Partidului Liberal
Democrat din Moldova către statele-membre şi instituţiile UE vizavi de implicarea lor
în procesul de democratizare a ţării : [22 iul. 2008] // Stejarul. – 2008. – Sept. (Nr 1).
– P. 6.
4462. Socor, Vladimir. Seria paşilor propuşi de Kremlin ridică mari semne de întrebare : [pe marginea conflictului transnistrean] / Vladimir Socor // Flux
continuu : ed. de vineri. – 2008. – 19 sept. – P. 9.
4463. Strelciuc, Ioan. Rusia vrea să joace cartea transnistreană în favoarea Moldovei? / Ioan Strelciuc // Flux continuu. Studentul. – 2008. – 23 sept. – P.
2.
4464. Talat-Kelpsa, Laimonas. Evenimentele din Georgia : adevăr şi
pseudoadevăr : [art. secretarului Min. Afacerilor Externe al Lituaniei] / Laimonas
Talat-Kelpsa // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2008. – Sept. (Nr 6). – P. 13,18.
– (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").
4465. Ursu, Silvia. "Eurojargonul" tradus în română / Silvia Ursu // Integrarea europeană, pas cu pas. – 2008. – Sept. (Nr 6). – P. 17. – (Supl. al ziarului
"Timpul de dimineaţă").
4466. Vartic, Andrei. Pretenţii imperiale : [ale Rusiei] / Andrei Vartic //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 16 sept. – P. 6.

164

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4467. Vrabie, Radu. Radu Vrabie : Un plan rusesc nu va duce la obţinerea unei soluţii viabile şi durabile pentru conflictul transnistrean : [interviu cu coord.
de progr. a Asoc. pentru Politică Externă] / dialog susţinut de Angela Chisnenco //
Capitala. – 2008. – 10 sept. – P. 2; Столица = Capitala. – 2008. – 10 сент. – P. 2.
4468. Well, Ralph. Europenizarea, globalizarea şi regiunile : [reluat din
"Courier Intern.] / Ralph Well // Săptămîna. – 2008. – 19 sept. – P. 14.
4469. Wiegand, Gunnar. Gunnar Wiegand : "Sper ca negocierile să aibă
loc la începutul anului viitor" : [interviu cu dir. pentru Europa de Est, Caucazul de
Sud şi Asia Centrală din cadrul Directoratului gen. Relaţii Externe a Comisiei Europene] / consemnare : Valentina Baciu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 30 sept. –
P. 3.
4470. Бойко, Юрий. Потеря России грозит Украине катастрофой :
ст. депутата Верховной Рады / Юрий Бойко // Экон. обозрение. – 2008. – 12
сент. – Р. 20.
4471. Варга, Дьордя. Единый центр для 10 стран : интервью Посла
Венгрии в Молдове Д. Варга агентству "Инфотаг" / записала Лилия Гурез //
Кишин. обозреватель. – 2008. – 11 сент. – Р. 2.
4472. Годорожа, Дмитрий. Дмитрий Годорожа : "Войну начинают те
политики, которым не хватает ума" : [о конфликте между Грузией и Россией :
интервью агентству "Ника-пресс" депутата молд. парламента] // Коммерсант
plus. – 2008. – 19 сент. – Р. 8.
4473. Западинский, Роберт. Подходящий формат для новых международных реалий : [приднестров. конфликт в междунар. контексте] / Роберт
Западинский // Коммерсант plus. – 2008. – 12 сент. – Р. 3.
4474. Как возник конфликт между Грузией и Южной Осетией //
Moldova Mare. – 2008. – 2 sept.
4475. Киселев, Дмитрий. Русофобия : история и современность /
Дмитрий Киселев // Молд. ведомости. – 2008. – 3 сент.
4476. Клима, Павел. Приоритеты Чешской Республики в политике
восточного соседства ЕС : [интервью с советником Посольства Чеш. Респ. в
Респ. Молдова П. Клима] / записал Тудор Сорочану // Независимая Молдова. –
2008. – 24 сент.
165

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4477. Лавров, С. В. Из комментария министра иностранных дел
России С. В. Лаврова на выступление министра иностранных дел Великобритании Д. Милибэнда в Киеве, 27 августа 2008 года / С. В. Лавров // Экон. обозрение. – 2008. – 5 сент. – Р. 21.
4478. Лавров, С. В. О кавказском кризисе и украинской политике
России : [из ст. министра иностр. дел России, опубл. в еженед. "2000", 19/25
сент. 2008, Киев] / С. В. Лавров // Коммерсант plus. – 2008. – 26 сент. – Р. 14.
4479. Лавров, Сергей. Сергей Лавров : "Евросоюз станет гарантом
неприменения силы …" : из выступления и ответов на вопр. СМИ министра
иностр. дел России на совмест. пресс-конф. с Президентом Респ. Южная Осетия Э. Д. Кокойты, Цхинвал, 15 сент. 2008 // Коммерсант plus. – 2008. – 26 сент.
– Р. 15.
4480. Лукьянов, Федор. После кавказской войны : предварительные итоги / Федор Лукьянов // Кишин. обозреватель. – 2008. – 18 сент. – Р. 9.
4481. Лукьянов, Федор. Федор Лукьянов : "Мы вступили в период
деградации мирового устройства" : [интервью агентству РИА Новости гл. ред.
журн. "Россия в глобальной политике"] // Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 12
сент. – P. 7.
4482. Масленников, Владимир. Владимир Масленников : "Я услышал то, о чем не пишут газеты" : [о конфликте между Грузией и Россией : интервью агентству "Ника-пресс" пред. приднестров. Союза журналистов] // Коммерсант plus. – 2008. – 19 сент. – Р. 8.
4483. Медведев, Дмитрий. Президент России Дмитрий Медведев :
"Полицентричный мир – это единственный способ его сохранения на годы
вперед …" : [выступление на заседании дискус. клуба "Валдай"] // Коммерсант
plus. – 2008. – 19 сент. – Р. 14-15.
4484. Милибэнд, Дэвид. Украина, Россия и европейская стабильность : [ст. министра иностр. дел Великобритании] / Дэвид Милибэнд // Экон.
обозрение. – 2008. – 5 сент. – Р. 21.
4485. Молдова в новых геополитических реалиях // Коммерсант
plus. – 2008. – 5 сент. – Р. 14-15. – Содерж.: Из интервью председателя прави-

166

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

тельства РФ В. В. Путина; Приднестровье – ключ к Новороссии; Момент истины для президента Воронина; Бэсеску предлагает Украине обмен.
4486. Мун, Пан Ги. Состояние мира : [ст. генер. секретаря ООН] /
Пан Ги Мун // Экон. обозрение. – 2008. – 26 сент. – Р. 44.
4487. Новосадюк, Владимир. О прилагательных словах, отражающих главный смысл : [приднестр. конфликт в междунар. контексте] / Владимир
Новосадюк // Независимая Молдова. – 2008. – 5 сент. – Р. 3.
4488. Осетинский прецедент : по результатам внеочеред. саммита
Евросоюза // Analytique Moldpresa. – 2008. – 6 сент. – Р. 7, 23.
4489. Приднестровское урегулирование : ущербность позиций ОБСЕ, ЕС и США очевидна // Moldova Mare. – 2008. – 23 sept.
4490. Семенова (Юдович), Юлия. Время разбрасывать камни :
[приднестр. конфликт в междунар. контексте] / Юлия Семенова (Юдович) //
Независимая Молдова. – 2008. – 18 сент. ; 19 сент. – P. 8.
4491. Сорочану, Тудор. Дала ли дипломатия трещину? или Почему
в диалог вступает "тяжелая артиллерия" … : [по поводу кавказ. событий] / Тудор Сорочану // Независимая Молдова. – 2008. – 5 сент. – Р. 3.
4492. Стюарт, Девин. Развенчивание мифа о государстве-нации :
[ст. дир. отд. инноваций в глобал. политике Консультатив. совета Карнеги по
вопр. этики в междунар. отношениях] / Девин Стюарт // Экон. обозрение. –
2008. – 5 сент. – Р. 20.
4493. Узун, Наталья. Базовый аргумент : [о конфликте между Россией и Грузией] / Наталья Узун // Analytique Moldpresa. – 2008. – 20 сент. – Р. 7.
4494. Узун, Наталья. Россия поручила Кавказ Европе : по поводу
рос.-груз. отношений / Наталья Узун // Analytique Moldpresa. – 2008. – 13 сент. –
Р. 7, 23.
4495. Цеслюк, Владимир. Формат "пять плюс два" и другие форматы. Встречи стали опасны : [об урегулировании приднестров. конфликта] /
Владимир Цеслюк // Коммерсант plus. – 2008. – 26 сент. – Р. 6.

167

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008
327(478) Politică externă a Republicii Moldova

4496. Chirilă, Victor. Statutul de ţară candidată, un obiectiv realist? :
[aspecte ale eurointegrării] / Victor Chirilâ // Integrarea europeană, pas cu pas. –
2008. – Sept. (Nr 6). – P. 19. – (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").
4497. Ciobu, Emil. Afirmarea internaţională a Republicii Moldova: viziuni
şi interese politice : [din cuvîntarea la Conf. şt.-practică intern., 19 noiemb. 2007] /
Emil Ciobu // Moldova Mare. – 2008. – 9, 16 sept.
4498. Cristal, Oleg. Cu privire la susţinerea opţiunii europene a Moldovei : [pe marginea lucr. şedinţei extraordinare a Delegaţiei pentru Moldova a Parlamentului European din cadrul Comitetului de Cooperare parlamentară RM-UE, 9
sept. 2008, Bruxelles] / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 11 sept.
4499. Cristal, Oleg. Moldova între rubla rusească şi priza europeană /
Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 12 sept.
4500. Damian, George. Basarabia : de la fapte la cuvinte : [perspective
europene : reluat din "Ziua"] / George Damian // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 15
sept. – P. 6.
4501. Negru, Nicolae. Medvedev se supără în sinea lui : [conflictul
transnistrean în context intern.] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 5
sept. – P. 6.
4502. Partidul Liberal Democrat din Moldova. Declaraţie : Partidul Liberal Democrat din Moldova sprijină candidatura lui Tudor Panţâru la alegerile pentru Parlamentul României : [11 sept. 2008] // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 12 sept.
– P. 7.
4503. Popescu, Nicu. Pericolul reintegrării virtuale a Moldovei : [precedente ist. relevante pentru Moldova] / Nicu Popescu // Flux continuu : ed. de vineri.
– 2008. – 5 sept. – P. 3.
4504. Republica Moldova. Guvernul. Declaraţia Guvernului Republicii
Moldova privind evoluţia situaţiei legate de Osetia de Sud şi Abhazia // Flux continuu : Economic. – 2008. – 1 sept. – P. 6.
4505. Боцан, Игорь. Игорь Боцан : "Приднестровская проблема
требует откровенных и открытых дебатов" : [интервью дир. Кишин. социол.
исслед. орг. ADEPT агентству Ника-прес] // Коммерсант plus. – 2008. – 12 сент.
– Р. 6.
168

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4506. Дьяков, Дмитрий. Дмитрий Дьяков: "Я сочувствую Грузии, а
не Саакашвили" : [интервью с пред. Демократ. партии Молдовы] // Новое время. – 2008. – 5 сент. – Р. 1.
4507. Партия "Единая Молдова". Внешняя политика властей Республики Молдова и ее последствия для будущего страны : заявление Партии
"Единая Молдова" относительно внеш. политики властей Респ. Молдова //
Молд. ведомости. – 2008. – 5 сент. – Р. 2.
4508. Республика Молдова. Правительство. Действовать на основе принципов международного права : заявление правительства Респ. Молдова в связи с ситуацией в Южной Осетии и Абхазии // Независимая Молдова. –
2008. – 2 сент.
4509. Стратан, Андрей. Андрей Стратан : У нас есть четкая стратегия урегулирования приднестровского конфликта : эксклюзив. интервью агентству Молдпрес вице-премьера, министра иностр. дел и европ. Интеграции //
Независимая Молдова. – 2008. – 24 сент.
4510. Стратулат, Вадим. Будущее Молдовы после войны на Кавказе / Вадим Стратулат // Moldova Mare. – 2008. – 16 sept.
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne

4511. Грек, Иван. Государственники Молдовы : политический пасьянс / Иван Грек // Кишин. обозреватель. – 2008. – 4 сент. – Р. 6-7.
329 Partide şi mişcări politice

4512. Chicu, Anastasia. De fiecare dintre noi depinde viitorul pe care îl
construim azi : [pe marginea participării la Forumul Intern. al Tinerilor Lideri , New
York] / Anastasia Chicu, Adriana Solovei, Ana Efros [et al.] // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 5 sept. – P. 22.
329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova

4513. Bogatu, Petru. Marile mici partide / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 26 sept. – P. 7.
4514. Bogatu, Petru. Sprijinul Occidentului, ultima şansă pentru PCRM /
Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 16 sept. – P. 7.
169

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4515. Diacov, Dumitru. PDM apără interesele cetăţenilor şi ale producătorilor autohtoni, iar demisia guvernatorului BNM nu este un scop în sine : [interviu
cu D. Diacov, preş. Partidului Democrat din Moldova] / a dialogat Victor Pînzaru //
Jurnal de Chişinău. – 2008. – 12 sept. – P. 16.
4516. Nagacevschi, Vitalie. Vitalie Nagacevschi : "Am aderat la un partid capabil să preia puterea şi să guverneze" : [interviu cu preş. Org. "Juriştii pentru
Drepturile Omului"] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2008. –
19 sept. – P. 5.
4517. Nagacevschi, Vitalie. Vitalie Nagacevschi : "PPCD şi-a schimbat
radical traiectoria" : [aderarea la PLDM : interviu cu avocatul] / interviu realizat de
Raisa Lozinschi // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 19 sept. – P. 8.
4518. Negru, Nicolae. Şanse mai mari pentru Tarlev, decât pentru
Chirtoacă : [pe marginea alegerii lui Vasile Tarlev în calitate de preş. al Uniunii Centriste] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 30 sept. – P. 6.
4519. Tănase, Constantin. De ce nu se unesc partidele? / Constantin
Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 15 sept. – P. 6.
4520. Tănase, Constantin. Partide fără echipe / Constantin Tănase //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 26 sept. – P. 3.
4521. Urechean, Serafim. Serafim Urechean : "AMN va întruni 50+1 din
voturi în alegerile parlamentare din 2009" : [pe marginea conf. de presă a preş. Alianţei "Moldova Noastră", 3 sept. 2008] // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 5 sept.
– P. 4; Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 5 сент. – P. 4.
4522. Западинский, Роберт. Больше партий хороших и разных /
Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2008. – 5 сент. – Р. 3.
4523. Рэйдер, Стивен. Партийная школа роста : интервью с дир.
программ Междунар. Респ. Ин-та в Молдове С. Рэйдер / записала Наталья
Узун // Analytique Moldpresa. – 2008. – 6 сент. – Р. 5, 23.
4524. Цеслюк, Владимир. "Троянские кони" ПКРМ, или Вариация на
тему "Состоится ли объединение социал-демократической и демократической
партий"? / Владимир Цеслюк // Коммерсант plus. – 2008. – 12 сент. – Р. 8.

170

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4525. Цеслюк, Владимир. Меченые : роль молд. партий и обществ.
орг. в приднестров. урегулировании. К истории вопроса / Владимир Цеслюк //
Коммерсант plus. – 2008. – 12 сент. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 4397)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică

4526. Скидельски, Роберт. Прощальное слово неоклассической революции : [ст. проф. политэкономии в Ун-те Уорика] / Роберт Скидельски //
Экон. обозрение. – 2008. – 19 сент. – Р. 45.
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

4527. Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova. Declaraţie a
Biroului Executiv al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova : [privind
redresarea politicilor salariale, 24 sept. 2008] // Vocea poporului. – 2008. – 26 sept.
– P. 1; Голос народа. – 2008. – 26 сент. – Р. 1.
4528. Padalko, Olga. Oare sîntem egali în posibilitatea de a munci? :
[aspecte ale plasării în câmpul muncii] / Olga Padalko // Comunistul. – 2008. – 26
sept. – P. 4.
4529. Коваленко, Ирина. Трудовая миграция под контролем : [по
поводу закона "О трудовой миграции"] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. –
2008. – 5 сент. – Р. 17.
4530. Республика Молдова. Парламент. О трудовой миграции : закон nr. 180-XVI от 10 июля 2008 г. // Экон. обозрение. – 2008. – 5 сент. – Р. 4548.
(Vezi de asemenea Nr 4365, 4645)
331.105.44 Sindicate

4531. Laşcu, Mihail. Cu actualul guvern se poate negocia şi fără greve :
[interviu cu M. Laşcu, preş. Sindicatului angajaţilor din învăţământ şi educaţie "Viitorul"] / consemnare : Ion Grecu // Făclia. – 2008. – 27 sept. – P. 13.
4532. Talai, Galina. "Nu cerem Luna de pe cer, ci doar dreptul de a ne
simţi oameni" : [interviu cu G. Talai, preş. Sindicatului Educaţiei din mun. Chişinău] /
a dialogat Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2008. – 12 sept. – P. 3; Столица = Capitala. – 2008. – 12 сент. – P. 3.
171

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4533. Vrem să fim mai aproape de oameni : [pe marginea protecţiei
drepturilor lucrătorilor migranţi] consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. –
2008. – 26 sept. – P. 4; Голос народа. – 2008. – 26 сент. – Р. 4. – Cuprins : Timpuri noi, cerinţe noi / Victor Talmaci; O lege sumară / Oleg Mîrleanu; Membrii de
sindicat din rândul migranţilor sunt protejaţi / Valerii Popkov; Vrem să devenim mai
atractivi / Valerii Laptev; Atenţie la angajare ! / Valerii Bâstrov; Noi perfectăm actele
de legalizare a migrantului / Vladimir Kvasov.
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de
locuinţe

4534. Martin, Vasile. Prin voluntariatul de afaceri, practicile agricole
americane prind rădăcini în fertilul sol moldovenesc : [pe marginea progr. "De la
fermier la fermier"] / Vasile Martin // Moldova suverană. – 2008. – 10 sept.
4535. Беженару, Елена. Елена Беженару : "Создание государственной жилищной инспекции позволит иметь четкое представление о том, что на
самом деле происходит в жилом фонде" : интервью с нач. упр. жилья М-ва стрва и развития территории / записала Наталья Узун // Analytique Moldpresa. –
2008. – 13 сент. – Р. 8, 17.
4536. Ли, Кристиан. Ипотека : новый этап : [о законе "Об ипотеке"] /
Кристиан Ли // Analytique Moldpresa. – 2008. – 20 сент. – Р. 18.
4537. Новиков, Кирилл. Подряд особого назначения : [жилищ. вопрос во Франции : ист. аспекты] / Кирилл Новиков // Новое время. – 2008. – 26
сент. – Р. 6.
4538. Подолян, Елена. Парадоксы рынка недвижимости / Елена
Подолян // Кишин. обозреватель. – 2008. – 18 сент. – Р. 7.
4539. Республика Молдова. Парламент. Об ипотеке : закон nr. 142XVI от 26 июня 2008 года // Экон. обозрение. – 2008. – 5 сент. – Р. 42-44.
4540. Святченко, Иван. Старт ипотечного законодательства / Иван
Святченко // Экон. обозрение. – 2008. – 5 сент. – Р. 16.

172

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

4541. Korsowezki, Serghei. Personalul şi succesul afacerii : interviu cu
S. Korsowezki, expert german, colaborator al Camerei de Ind. şi Comerţ a Moldovei
/ consemnare : Lia Cazacu // Dezvoltarea. – 2008. – 26 sept. – P. 6.
4542. Бряхнэ, Ливиу. "Рынок консалтинговых услуг в Молдове только формируется" : интервью с генер. дир. Центра производительности и конкурентноспособности Молдовы Л. Бряхнэ / записала Татьяна Смешная // Экон.
обозрение. – 2008. – 12 сент. – Р. 18.
4543. Олару, Федор. Бизнес-сообщество : новый этап развития :
[интервью с вице-президентом Торгово-Пром. Палаты Молдовы Ф. Олару и
дир. фил. Палаты по Гагаузии Петром Пашалы] / записал : Дмитрий Сидоров //
Независимая Молдова. – 2008. – 5 сент. – Р. 7.
336 Finanţe

4544. Ioniţă, Veaceslav. Politica bugetară în an electoral / Veaceslav
Ioniţă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 17 sept. – P. 5.
4545. Partidul Liberal Democrat din Moldova. Declaraţia PLDM cu privire la situaţia critică de pe piaţa financiară internă // Stejarul. – 2008. – Sept. (Nr 1).
– P. 23.
4546. Ильина, Ксения. Бюджетная миссия – 2009 / Ксения Ильина //
Кишин. обозреватель. – 2008. – 11 сент. – Р. 3.
4547. Коваленко, Ирина. Социальные налоги : надо менять систему
/ Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2008. – 12 сент. – Р. 17.
4548. Лазэр, Валериу. Что делает молдаванин, когда у него кончаются деньги? : [по поводу исслед. компании BIS Group об инвестиц. процессах
: презентация генер. дир. кампании В. Лазэр] / записала Ирина Астахова //
Кишин. обозреватель. – 2008. – 18 сент. – Р. 9.
4549. Марченко, Ольга. Этот загадочный ИПЦ : [по материалам
междунар. семинара по методологии расчета индекса потреб. цен, Кишинэу,
сент. 2008] / Ольга Марченко // Кишин. обозреватель. – 2008. – 25 сент. – Р. 8.
4550. Негруца, Вячеслав. Вячеслав Негруца : "Кризис неизбежен,
но его можно контролировать" : [о фин. рынке Молдовы : интервью с экономи173

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

стом] / записала Наталья Узун // Analytique Moldpresa. – 2008. – 20 сент. – Р. 8,
17.
4551. Прасад, Эсвар. Уроки кризиса : [о кризисе амер. финансов.
системы : ст. проф. экономики в ун-те Корнелл] / Эсвар Прасад // Экон. обозрение. – 2008. – 26 сент. – Р. 44.
4552. Такий, Александр. Акции банков на фондовом рынке / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2008. – 19 сент. – Р. 4.
4553. Такий, Александр. Зачем кредитовать иностранцев втрое
дешевле чем они кредитуют нас : [пробл. инфляции] / Александр Такий // Экон.
обозрение. – 2008. – 19 сент. – Р. 16.
4554. Шикирлийская, Марина. Основная функция государства : о
проекте закона о гос. бюджете на 2009 г. / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2008. – 12 сент. – Р. 7.
4555. Шикирлийская, Марина. Прогноз расходов в условиях финансового кризиса : [по поводу проекта прогноза на среднесроч. период 20092011] / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2008. – 26 сент. – Р. 7.
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri

4556. Пинструп-Андерсен, Пер. Налаживание пищевой цепи :
кризис миров. прод. системы : ст. проф. политики в обл. продовольствия в унте Корнелл / Пер Пинструп-Андерсен // Экон. обозрение. – 2008. – 12 сент. – Р.
21.
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova

4557. Belostecinic, Grigore. Mesaj de felicitare : [adresat de către preş.
Asoc. Economiştilor din Moldova cu prilejul Zilei Economistului] / Grigore
Belostecinic // Moldova suverană. – 2008. – 26 sept.
4558. Chisnenco, Angela. Pesimismul depăşeşte optimismul : [pe marginea evaluării Indicelui Sentimentului Economic pentru luna aug. 2008 de către
experţii IDIS "Viitorul"] / Angela Chisnenco // Capitala. – 2008. – 5 sept. – P. 7;
Столица = Capitala. – 2008. – 5 сент. – P. 7.

174

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4559. Draghişteanu, Ion. Falimentul Strategiei Energetice / Ion
Draghişteanu // Eco. – 2008. – 17 sept. – P. 4.
4560. Filat, Vlad. Vlad Filat : "Economia poate fi asanată doar într-o
Moldovă fără comunişti" : [interviu cu liderul Partidului Liberal-Democrat] / consemnare : Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 5 sept. – P. 9.
4561. Iacob, Mihaela. N-avem puţin, dar tindem spre mai mult : [interviu
cu M. Iacob, dir. Dir. Gen. Economie, Reforme şi Relaţii Patrimoniale, mun. Chişinău] / interviu realizat de Angela Chisnenco // Capitala. – 2008. – 19 sept. – P. 3;
Столица = Capitala. – 2008. – 19 сент. – P. 3.
4562. Ioniţă, Veaceslav. Miliardele care vin să sărăcească ţara : [interviu cu V. Ioniţă, expert în probleme economice la IDIS "Viitorul"] / consemnare :
Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2008. – 19 sept. – P. 5; Голос народа. – 2008.
– 19 сент. – Р. 5.
4563. Olteanu, Constantin. Un an bogat cu oameni săraci / Constantin
Olteanu // Săptămîna. – 2008. – 5 sept. – P. 6.
4564. Voronin, Vladimir. Republica Moldova – stat dezvoltat de harta
economică a Europei : alocuţiunea preş. V. Voronin cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua economistului // Moldova suverană. – 2008. – 30 sept.
4565. Калинина, Дарья. Прожиточный уровень в Приднестровье /
Дарья Калинина // Молд. ведомости. – 2008. – 19 сент. – Р. 2.
4566. Киструга, Зинаида. Единое окно без единых условий : [коммент. генер. дир. Лиценз. палаты З. Киструги] / записала Ирина Коваленко //
Экон. обозрение. – 2008. – 26 сент. – Р. 16.
4567. Коваленко, Ирина. О кооперации бизнеса и власти / Ирина
Коваленко // Экон. обозрение. – 2008. – 19 сент. – Р. 17.
4568. Рылеев, Денис. Сдержанный оптимизм молдавской экономики : [по август. показателям] / Денис Рылеев // Кишин. обозреватель. – 2008. –
4 сент. – Р. 8.
4569. Самойлов, Игорь. Что такое энергетическая безопасность и с
чем ее едят / Игорь Самойлов // Коммерсант plus. – 2008. – 5 сент. – Р. 8. –
(Прил. "Энергетика" ; Nr 31/32).
175

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4570. Саракуца, Анатолий. Инвестиционный минимум : [интервью с
нач. упр. аудита Нац. агентства по регулированию в энергетике А. Саракуца] /
записал Сергей Моисеев // Экон. обозрение. – 2008. – 26 сент. – Р. 17.
4571. Свекловодство Молдовы : плоды модернизации и отсутствия
субсидий // Независимая Молдова. – 2008. – 9 сент.
4572. Тимофти, Игорь. Способна ли Молдова преодолеть бедность? / Игорь Тимофти // Коммерсант plus. – 2008. – 5 сент. – Р. 11.
4573. Унтилэ, Вячеслав. "Прыжок тигра" в молдавском варианте : [о
экон. программе АМН "Восточноевропейский прыжок тигра" : интервью перв.
вице-пред. АМН В. Унтилэ журналу "Банки и финансы"] / записал Игорь Волницкий // Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 5 сент. – P. 6.
4574. Янчева, Анна. Экономист : работа по расчету : [по поводу
проф. праздника экономистов] / Анна Янчева // Независимая Молдова. – 2008.
– 30 сент.
(Vezi de asemenea Nr 4419)
338.48 Turism. Economia turismului

4575. Roşcovan, Mihai. Studiu de fezabilitate pentru proiecte investiţionale în turismul rural / Mihai Roşcovan // Eco. – 2008. – 24 sept. – P. 12-13.
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă

4576. Антонович, Татьяна. Общие правила и схемы сертификации /
Татьяна Антонович // Экон. обозрение. – 2008. – 26 сент. – Р. 26.
339.5 Comerţ exterior. Comerţ inetrnaţional

4577. Melnic, Viorel. Viorel Melnic : "Mizăm pe colaboratorii tineri, apţi
de a promova noi procedee şi tehnici de lucru, deschişi pentru schimbări şi reforme
moderne" : interviu acordat Agenţiei Moldpres de către dir. gen. al Serviciului Vamal
// Moldova suverană. – 2008. – 10 sept.
4578. Мельник, Виорел. Виорел Мельник : Наша ставка – на образованную молодежь, которая не боится реформ : [интервью ГИА "Молдпрес"
генер. дир. Таможен. службы] // Независимая Молдова. – 2008. – 10 сент.
176

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4579. Мельник, Виорел. Евроинтеграция таможни : [о присоединении Респ. Молдова к междунар. Конвенции о согласовании условий проведения контроля грузов на границах : интервью с генер. дир. Таможен. службы В.
Мельник] // Экон. обозрение. – 2008. – 19 сент. – Р. 8.
4580. Мельник, Виорел. На таможне должен быть порядок : [по материалам встречи с журналистами ген. дир. Таможенной службы В. Мельник] /
записала Елена Ройтбурд // Кишин. новости. – 2008. – 19 сент. – Р. 2.
4581. Милидович, Игорь. Товаропроводящие сети – из Белоруссии
в Молдову : [интервью с советником по торгово-экон. вопр. Посольства Белоруссии в Молдове И. Милидович] / записал Дмитрий Калак // Экон. обозрение.
– 2008. – 5 сент. – Р. 8.
339.7 Finanţe internaţionale

4582. Делонг, Дж. Бредфорд. Действительно ли стоит бороться
именно с инфляцией? : [ст. проф. экономики в Калифорн. ун-те в Беркли] / Дж.
Бредфорд Делонг // Экон. обозрение. – 2008. – 5 сент. – Р. 20.
4583. Трише, Жан-Клод. "Мы остаемся в состоянии повышенной готовности" : [интервью Евроньюс президента Европ. Центр. Банка Ж.-К. Трише]
// Analytique Moldpresa. – 2008. – 27 сент. – Р. 6.
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie
mondială

4584. Васильев, Александр. Балтийское единство "на троих" :
[экон. сотрудничество стран Балтии] / Александр Васильев // Независимая
Молдова. – 2008. – 17 сент.
4585. Калак, Дмитрий. Doing Business : Молдова во второй сотне :
по поводу ежегод. докл. Всемир. банка и Междунар. Фин. Корпорации о качестве гос. регулирования и его воздействии на бизнес / Дмитрий Калак // Экон.
обозрение. – 2008. – 12 сент. – Р. 8.
4586. Лазэр, Валериу. Качество и структура инвестиции вызывают
вопросы : [о выводах агентства BIS Group по поводу комплексн. анализа инвестиц. процессов в Молдове сквозь призму реализации Стратегии привлечения
инвестиций и продвижения экспорта на 2006-2017 г.г. : презентация руководи-

177

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

теля агентства В. Лазэр] / записал Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2008. –
26 сент. – Р. 8.
4587. Путин, Владимир. Владимир Путин : "Основные причины финансового кризиса лежат на рынках США и Европы" : [по поводу выступления
премьер-министра России на встрече с представителями иностр. бизнеса,
Сочи] // Коммерсант plus. – 2008. – 26 сент. – Р. 15.
4588. Родрик, Дэни. Рост, стимулируемый экспортом? : [ст. проф.
полит. экономии на фак. Упр. им. Джона Ф. Кеннеди] / Дэни Родрик // Экон.
обозрение. – 2008. – 19 сент. – Р. 44.
4589. Швейкина, Ольга. Европейские дилеммы : [по материалам
18-го междунар. экон. форума, Крыница, Польша] / Ольга Швейкина // Кишин.
обозреватель. – 2008. – 18 сент. – Р. 9.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional

4590. Lazăr, Constantin. De ce republicile secesioniste nu pot fi recunoscute / Constantin Lazăr // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 19 sept. – P. 23.
4591. Niculescu, Luca. România-Ucraina : procesul : [de la Curtea Intern. de Justiţie de la Haga, privind Insula Şerpilor] / Luca Niculescu // Săptămîna. –
2008. – 5 sept. – P. 13.
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

4592. Cristal, Oleg. Parlamentul moldovean se aliniază la legislativele
europene : [pe marginea proiectului de tip Twinning] / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 18 sept.
4593. Dabija, Nicolae. De ce moldovenii îi iubesc pe ruşi? : [pe marginea obţinerii cetăţeniei ruse şi române] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 25
sept. – P. 1.
4594. Dubrovschi, Anatol. Integrare europeană cu normative civilizate,
legitime şi reformatoare : [pe marginea adoptării Regulamentului Parlamentului :
Marian Lupu, preş. al Parlamentului, Maria Postoico şi Iurie Roşca, vicepreş. ai
Parlamentului] / Anatol Dubrovschi, Ion Berlinski, Mihai Conţiu // Moldova suverană.
– 2008. – 25 sept. – P. 3.

178

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4595. Filat, Vlad. Campania pentru iniţierea referendumului privind modificarea Constituţiei : [art. preş. Partidului Liberal Democrat din Moldova] / Vlad Filat
// Stejarul. – 2008. – Sept. (Nr 1). – P. 5.
4596. Hadârcă, Natalia. Discuţii publice pentru combaterea discriminării
: [pe marginea lucr. "mesei rotunde" privind proiectul Legii de prevenire şi combatere a discriminării] / Natalia Hadârcă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 16 sept. – P.
4.
4597. Spinei, Vasile. Vasile Spinei : "O persoană bine informată este
mult mai activă" : [dreptul cetăţenilor la inf. : interviu cu preş. Centrului "Acces-Info"]
/ consemnare : Irina Codrean // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 24 sept. – P. 8.
4598. Taşcă, Mihai. Mihai Taşcă : "De ce SIS-ul ascunde crimele altui
stat?" : [respectarea dreptului privind accesul la informaţie : interviu cu dr. în drept] /
consemnare : Natalia Hadârcă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 22 sept. – P. 5.
4599. Volosiuc Vasile Mihail : [ex-ministru al justiţiei (1922-2008) : necrolog] // Moldova suverană. – 2008. – 24 sept. – Semnat : Vladimir Voronin, Marian
Lupu, Zinaida Greceanîi.
4600. Zaharia, Victor. Asistenţa juridică garantată de stat / Victor Zaharia // Moldova suverană. – 2008. – 12 sept.
4601. Zimina, Larisa. "Statul ce doreşte să devină un membru al Uniunii
Europene e obligat să-şi respecte proprii săi cetăţeni" : [interviu cu L. Zimina, membru al Comisiei pentru Drepturile Omului a Parlamentului Rep. Moldova] / consemnare : Ludmila Borisova // Comunistul. – 2008. – 26 sept. – P. 5; Коммунист. –
2008. – 26 сент. – Р. 10.
4602. Фурдуй, Виорел. Хорошие законы есть, но они не действуют.
Почему? : [интервью с экспертами-юристами IDIS Viitorul В. Фурдуй и Ионом
Бескиеру] / беседовала Наталья Силицкая // Новое время. – 2008. – 5 сент. –
Р. 3.
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

4603. Cristal, Oleg. La combaterea corupţiei progresăm cu paşi mici /
Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 24 sept.
4604. Pogurschi, Andrei. Andrei Pogurschi : "Suntem conştienţi că salariul mic stimulează corupţia în organele afacerilor interne" : [interviu cu viceministrul
179

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

Afacerilor Interne] / interviu de Galina Munteanu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 12
sept. – P. 13. – (Supl. "Obiectiv"; Nr 9).
4605. Poiată, Petru. Republica Moldova: mic progres în clasamentul
Transparency International : [pe marginea conf. de presă a Asoc. obşteşti
Transparency International Moldova privind Indicele Percepţiei Corupţiei, 23 sept.
2008] / Petru Poiată // Flux continuu. Anchetă. – 2008. – 25 sept. – P. 4.
4606. Петрович, Виктор. Конфискация товаров : мнения разделились : [по поводу конфискации товаров в случае экон. преступлений] / Виктор
Петрович // Кишин. обозреватель. – 2008. – 11 сент. – Р. 17.
4607. Тхоров, Александр. "Околпаченная" страна : [по поводу проекта поправок в уголов. законодательство : создание ин-та осведомителей
спецслужб] / Александр Тхоров // Коммерсант plus. – 2008. – 26 сент. – Р. 12.
344 Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic

4608. Nivelul criminalităţii în Forţele Armate // Dreptul. – 2008. – 5 sept.
– P. 2.
347 Drept civil

4609. Chibac, Gh. Codul civil al Republicii Moldova la cinci ani de aplicare: probleme, realizări şi perspective : [pe marginea lucr. conf. intern. şt.-practică cu
acelaşi generic, 18-19 sept. 2008, Chişinău] / Gh. Chibac // Dreptul. – 2008. – 26
sept. – P. 3.
347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii

4610. Republica Moldova. Parlamentul. Legea nr. 134 din 14.06.2007
cu privire la mediere // Dreptul. – 2008. – 26 sept. – P. 4-5.
347.7 Drept comercial

4611. Odainic, Ioan. Modestie, vocaţie, pasiune : [despre Ion Daniliuc,
prim-vicedir. gen. al Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale] / Ioan
Odainic // Săptămîna. – 2008. – 19 sept. – P. 10.
4612. Республика
Молдова.
Парламент.
О
частногосударственном партнерстве : закон Nr 179-XVI от 10 июля 2008 г. // Экон.
обозрение. – 2008. – 12 сент. – Р. 44-46.

180

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar

4613. Постован, Думитру. Думитру Постован : возраст свершений и
достижений : [60 лет со дня рождения пред. Междунар. коммерч. арбитража
при Торгово-пром. палате Респ. Молдова] // Независимая Молдова. – 2008. –
18 сент.
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.3 Drept social

4614. Modalităţi de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat // Dreptul. – 2008. – 5 sept. – P. 6.
349.4 Drept funciar. Drept agrar

4615. Козак, Игорь. Земельный кодекс поступит в парламент : [о
разработке проекта] / Игорь Козак // Кишин. обозреватель. – 2008. – 18 сент. –
Р. 4.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică

4616. Catan, Victor. Victor Catan : "Statul trebuie să susţină sectorul
neguvernamental" : [interviu cu preş. Asoc. Intern. a ofiţerilor organelor de drept] /
consemnare : Irina Moraru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 25 sept. – P. 4.
4617. Chirtoacă, Dorin. Dorin Chirtoacă : "Preocuparea de a construi o
relaţie pozitivă cu cetăţenii dă roade oriunde în lume" : [pe marginea participării la
lucr. conf. intern. "Rolul primarului în îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor urbei",
Ierusalim, 14-18 sept. 2008 : interviu cu primarul gen. de Chişinău] / interviu realizat
de Tatiana Lupaşcu // Capitala. – 2008. – 24 sept. – P. 3; Столица = Capitala. –
2008. – 24 сент. – P. 3.
4618. Cojocari, Victor. În R. Moldova, civilii sunt mai înarmaţi ca poliţia
şi armata : [interviu cu V. Cojocari, preş. Asoc. patronale a pirotehniştilor şi armurierilor din Rep. Moldova "Armurierul"] / interviu realizat de Raisa Lozinschi // Jurnal de
Chişinău. – 2008. – 9 sept. – P. 3.
4619. Furtună, Mihai. Mihai Furtună : "Muşuc nu va rezista prea mult în
tabăra comuniştilor" : [interviu cu viceprimarul mun. Chişinău] / consemnare : Andrei
Matuşenco // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 19 sept. – P. 3, 6; Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 19 сент. – P. 3, 6.
181

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4620. Mangir, Ştefan. Ştefan Mangir : În al doilea mandat în satul său
de baştină : [interviu cu primarul de Negrea, raionul Hânceşti] / consemnare : Paula
Stratulat // Comunistul. – 2008. – 19 sept. – P. 7.
4621. Panciuc, Vasile. V. Panciuc : "Pentru ca oamenii să te urmeze, nu
trebuie să baţi pasul pe loc" : [pe marginea conf. de presă a primarului mun. Bălţi] /
consemnare : Victor Staric // Comunist. – 2008. – 12 sept. – P. 6; Коммунист. –
2008. – 12 сент. – Р. 6.
4622. Reşetnicov, Artur. Patriot şi promotor al valorilor democratice şi al
intereselor naţionale : interviu cu A. Reşetnicov, dir. al Serviciului de Inf. şi Securitate al Rep. Moldova // Moldova suverană. – 2008. – 9 sept.
4623. Robu, Nicolae. Nicolae Robu : "De ziua oraşului, Străşeniul va
avea apă !" : [interviu cu preş. raionului Srăşeni] / consemnare : Andrei Matuşenco //
Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 19 sept. – P. 1, 9; Альянс Moldova Noastră. –
2008. – 19 сент. – P. 1, 9.
4624. Rusu, Victor. Victor Rusu : "Cartea noastră de vizită sunt locurile
şi oamenii deosebiţi" : [interviu cu consilierul raional, fost primar de Nisporeni] / consemnare : Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 12 sept. – P. 10.
4625. Vacarciuc, Gheorghe. Javgur : un sat luminat de gutui şi de oameni : [interviu cu G. Vacarciuc, primar de Javgur. raionul Cimişlia] / consemnare :
Constantin Olteanu // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 26 sept. – P. 4.
4626. Бобров, Игорь. Видеонаблюдение : для галочки или для
пользы? : [охрана фин. учреждений : интервью с президентом группы компаний ALLAS И. Бобровым] // Экон. обозрение. – 2008. – 26 сент. – Р. 40.
4627. Козак, Игорь. Реформа дорожной полиции / Игорь Козак //
Кишин. обозреватель. – 2008. – 4 сент. – Р. 15.
4628. Козак, Игорь. Служба со специальным статусом : [17-я годовщина деятельности Службы информ. и безопасности Молдовы] / Игорь Козак //
Кишин. обозреватель. – 2008. – 11 сент. – Р. 4.
4629. Мунтян, Демьян. Демьян Мунтян : "Ни одна страна не может
обойтись без специальных служб и в ближайшем будущем вряд ли откажется

182

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

от них" : [интервью с ветераном спецслужб Респ. Молдова] / записал Олег
Малышев // Независимая Молдова. – 2008. – 5 сент. – Р. 5.
4630. Решетников, Артур. СИБ : главные приоритеты остаются неизменными : [интервью дир. Службы информ. и безопасности Респ. Молдова
А. Решетникова] // Независимая Молдова. – 2008. – 9 сент.
(Vezi de asemenea Nr 4694)
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate

4631. Врабие, Виталие. Профессию военного надлежит чтить : обращение министра обороны В. Врабие по поводу 17-й годовщины Нац. армии
// Независимая Молдова. – 2008. – 3 сент.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale

4632. Balmoş, Galina. Galina Balmoş : "Noul tip de prestaţii sociale vor
fi adresate familiilor în funcţie de venitul acestora" : interviu acordat Agenţiei Inf. de
Stat "Moldpres" de către ministrul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului] // Moldova
suverană. – 2008. – 18 sept.
4633. Балмош, Галина. Галина Балмош : "Новый вид социальной
помощи будет предоставляться семьям в зависимости от их доходов" : интервью агентству "Молдпрес" министра соц. защиты, семьи и ребенка // Независимая Молдова. – 2008. – 17 сент.
(Vezi de asemenea Nr 4547)
366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului

4634. Fochin, Iurie. Apărător al Consumatorului : interviu cu Iu. Fochin,
şeful Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi
Protecţie a Consumatorilor / a dialogat Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2008. –
4 sept.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

4635. Apelul membrilor Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului
către toate cadrele didactice şi manageriale din sistemul educaţional : [privind intenţiile de a sabota începutul noului an şcolar] // Moldova suverană. – 2008. – 2 sept. –
P. 2.
183

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4636. AŞM face revoluţie în sistemul de învăţământ din Republica Moldova : [pe marginea creării Liceului şi Univ. în cadrul Acad. de Ştiinţe] / p. pregătite
de Elena Vorotneac // Făclia. – 2008. – 13 sept. – P. 8-9.
4637. Dinvis, Vicu. Pe seama cui e lăsată educaţia patriotică? / Vicu
Dinvis // Făclia. – 2008. – 27 sept. – P. 1-2.
4638. Dubrovschi, Anatol. Învăţămîntul moldovenesc la răscrucea dintre moralitate şi profesionalism : dialog cu prof. A. Dubrovschi, istoric, exviceministru al Educaţiei / a consemnat Minai Conţiu // Moldova suverană. – 2008. –
17 sept.
4639. Ivanov, Dumitru. Statul comite o crimă rămînînd surd şi orb la necesităţile învăţămîntului : [interviu cu D. Ivanov, parlamentar] / a dialogat Natalia
Porubin // Democraţia. – 2008. – 9 sept. – P. 3.
4640. Moraru, Haralambie. Învăţătorii pe baricade : [pe marginea constituirii Asoc. pedagogilor liberal-democraţi] / Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău.
– 2008. – 23 sept. – P. 9.
4641. Muntean, Angela. Parteneriatul familie – şcoală - comunitate –
cheia succesului educaţional / Angela Muntean // Univers pedagogic pro. – 2008. –
11 sept. – P. 5.
4642. Partidul Liberal Democrat din Moldova. Reformarea sistemului
de învăţământ nu poate fi făcută de dragul dividendelor electorale : declaraţia
PLDM, 25 sept. 2008 // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 26 sept. – P. 2.
4643. Voronin, Vladimir. Cu actualul salariu al cadrelor didactice putem
rămâne şi fără cadre, şi fără şcoală : discursul dlui V. Voronin, preş. Rep. Moldova,
în cadrul Conf. Intern. "Politici în domeniul ştiinţei şi educaţiei" // Făclia. – 2008. – 27
sept. – P. 3.
4644. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin : "Învăţământul în Moldova va
fi, în următorul deceniu, principala prioritate a dezvoltării" : discursul preş. Rep. Moldova în cadrul Conf. Intern. "Politici în domeniul ştiinţei şi educaţiei", Chişinău, sept.
2008 // Moldova suverană. – 2008. – 23 sept.
4645. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin : Începând cu anul 2009, salariul mediu al pedagogilor trebuie să fie egal cu salariul mediu pe economie : din
184

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

discursul Preş. Rep. Moldova în cadrul Conf. Intern. "Politici în domeniile ştiinţei şi
educaţiei", 19 sept. 2008 // Vocea poporului. – 2008. – 26 sept. – P. 2; Голос
народа. – 2008. – 26 сент. – Р. 2.
4646. Воронин. Владимир. Владимир Воронин : Мы заинтересованы в сотрудничестве по реформе образования : [из выступления президента
Респ. Молдова на междунар. конф. по вопросам политики в обл. науки и образования, Кишинэу, 19-21 сент. 2008] // Независимая Молдова. – 2008. – 23
сент.
(Vezi de asemenea Nr 4419)
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

4647. Bivol, Vera. Metode matematice în fizică / Vera Bivol // Făclia. –
2008. – 27 sept. – P. 8.
4648. Cazac, Valeriu. Influenţa hazardurilor naturale asupra mediului :
material pentru ora ecologică din 30 sept. "Fenomenele naturale extreme în Rep.
Moldova" / Valeriu Cazac, Ilie Boian // Făclia. – 2008. – 20 sept. – P. 6.
4649. Cibota, Eugen. Activizarea elevilor la orele de fizică / Eugen
Cibota // Făclia. – 2008. – 20 sept. – P. 4.
4650. Duca, Maria. Confecţionarea unor materiale didactice la fizică cu
mijloace proprii / Maria Duca // Univers pedagogic pro. – 2008. – 18 sept. – P. 7.
4651. Gavriliţă, Raisa. Valenţele stilistice ale creaţiei eminesciene /
Raisa Gavriliţă // Făclia. – 2008. – 27 sept. – P. 4.
4652. Jalbă, Tatiana. Instituţiile medievale în Ţările Române : (sugestii
la predarea temei în cl. a 10-a) / Tatiana Jalbă // Univers pedagogic pro. – 2008. –
18 sept. – P. 8.
4653. Prodan, Fedora. Evaluation des competences langagieres et
choix des textes / Fedora Prodan // Univers pedagogic pro. – 2008. – 4 sept. – P. 6.
4654. Prodan, Fedora. La dificulte des textes / Fedora Prodan // Univers
pedagogic pro. – 2008. – 11 sept. – P. 6.
4655. Şevciuc, Natalia. Welcome to London ! : lesson project for the
12th grade / Natalia Şevciuc // Făclia. – 2008. – 6 sept. – P. 3.

185

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4656. Spînu, Silvia. Educaţia fizică – mijloc eficient de fortificare a sănătăţii preşcolarilor : proiect didactic / Silvia Spînu // Făclia. – 2008. – 27 sept. – P. 4.
4657. Ungureanu, Ludmila. Dezvoltarea capacităţilor creative ale elevilor în cadrul orelor de fizică / Ludmila Ungureanu // Univers pedagogic pro. – 2008.
– 18 sept. – P. 8.
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

4658. Barbaroş, Aurelia. Prin ei veşnicia se naşte la sat : [omagiu profesorilor de la ţară] / Aurelia Barbaroş // Lit. şi arta. – 2008. – 18 sept. – P. 1.
4659. Bendas, Mihai. Cinci limbaje ale dragostei : [experienţe reprezentative la Şc. Primară nr. 82, mun. Chişinău] / Mihai Bendas // Făclia. – 2008. – 20
sept. – P. 7.
4660. Căpiţă, Ionel. Cu sufletul în palmă : [elogiu învăţătorilor] / Ionel
Căpiţă // Natura. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 6.
4661. Chiperi, Varvara. Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" la vârsta adolescenţei : [din mun. Orhei] / Varvara Chiperi // Univers pedagogic pro. – 2008. – 18
sept. – P. 5.
4662. Cibotaru, Anatolie. Ce lipseşte în spaţiul dintre logică şi raţiune? :
[funcţionarea IQ-ului în mediul educaţional] / Anatolie Cibotaru // Făclia. – 2008. – 6
sept. – P. 4.
4663. Comarniţchi, Daniela. Rolul directorului adjunct în realizarea activităţilor de consolidare a ideii de calitate / Daniela Comarniţchi // Univers pedagogic
pro. – 2008. – 11 sept. – P. 3.
4664. Corjeuţi : conlucrare strânsă cu instituţiile din comunitate : [raionul
Briceni] // Făclia. – 2008. – 13 sept. – P. 10-11. – Cuprins : Primarul Victor Andronic
: "Pentru tineri pedagogi, timp de trei ani, 100% supliment la salariu"; Şcoala unde
elevii vin bucuroşi, iar părinţii – fără teama deziluziei / Zinaida Antoci; Calitatea învăţământului primar / Elena Cuzneţ; Omul se formează prin educaţie / Galina Lavric;
Pasiune şi dragoste / Aliona Mivovan; Cuvinte calde despre gimnaziu şi colegi /
Maria Zosim.
4665. Curtescu-Marinciuc, Tamara. Reflecţii noi la probleme vechi :
[despre prof. Anatolie Cibotaru, din Făleşti] / Tamara Curtescu-Marinciuc // Făclia. –
2008. – 6 sept. – P. 5.

186

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4666. Curtescu-Marinciuc, Tamara. Un adevăr spus pe jumătate nu
poate fi adevăr (sau Alte reflecţii noi la probleme vechi) : [rolul şi locul evaluării în
procesul educaţional] / Tamara Curtescu-Marinciuc // Făclia. – 2008. – 20 sept. – P.
5.
4667. Dodon, Ion. Ion Dodon : "Cred că în curând învăţământul nostru
va avea un brand excelent" : [interviu cu I. Dodon, dir. Companiei
"Tridimensionaltec"] / consemnare : Veronica Rusu // Univers pedagogic pro. –
2008. – 11 sept. – P. 5.
4668. Eremei, Ana. Temelia devenirii – educaţia estetică; Ciclul estetic –
la fel de important ca şi cel real : [activităţi reprezentative la Liceul Teoretic cu profil
de Arte "M. Berezovschi", mun. Chişinău] / Ana Eremei // Făclia. – 2008. – 27 sept.
– P. 8, 13.
4669. Grâu, Elvira. Portret autumnal : [interviu cu E. Grâu, managerul
Liceului teoretic "Mircea Eliade", mun. Chişinău] / pentru conformitate : Anatol
Răileanu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 11 sept. – P. 7.
4670. Hăbăşescu, Tamara. Calitatea de părinte trebuie învăţată şi perfecţionată / Tamara Hăbăşescu // Făclia. – 2008. – 6 sept. – P. 4.
4671. Hadârcă, Natalia. Şcolile nu pot exista fără susţinerea financiară a
părinţilor / Natalia Hadârcă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 18 sept. – P. 4.
4672. Iachim, Ion. Ion Dombrov – octogenar : [despre activitatea pedagogului din Ştefan Vodă] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2008. – 4 sept. –
P. 4.
4673. Iachim, Ion. Liceul de pe cea mai înaltă colină a municipiului : [liceul Univers Lions, mun. Chişinău] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2008. –
18 sept. – P. 4.
4674. Izbeştschi, Iosif. Cu copoiul pe director : [amintiri despre şc. din
Străşeni] / Iosif Izbeştschi // Făclia. – 2008. – 6 sept. – P. 7.
4675. Jalbă, Tatiana. Mai adâncă decât marea doar femeia poate fi :
[scenariu pentru activitatea extracurs] / Tatiana Jalbă // Univers pedagogic pro. –
2008. – 11 sept. – P. 6.

187

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4676. Larga : gimnaziu şi liceu orientate în viitor : [raionul Briceni] / material realizat de Gheorghe Doni // Făclia. – 2008. – 13 sept. – P. 6-7. – Cuprins :
Roadele bunei gestionări / Lidia Voloşciuc; Educaţia – operă decisivă / Lidia Rîhlea;
"Din anul 1995 …" / Vitalie Ştirbu; Educaţia corectă a copiilor azi – baza societăţii
sănătoase de mâine / Elena Bejenaru; Dacă un om ştie spre ce ţărm vâsleşte,
atunci nici un vânt nu-i pare periculos / Eleonora Ivanova; Primii paşi / Ana Rîhlea;
Biblioteca – bogăţia spirituală a neamului / Tatiana Tabarcea.
4677. Marinciuc, Mihai. Vocaţie de netăgăduit : [prof. Ion Scutelnic din
Făleşti la 60 de ani de la naştere] / Mihai Marinciuc // Făclia. – 2008. – 20 sept. – P.
6.
4678. Melega, Mariana. Călătorie într-un timp regăsit : [interviu cu Mariana Melega, prof. de lb. şi lit. rom. la liceul "Spiru Haret", mun. Chişinău] / consemnare : Mariana Jitari // Univers pedagogic pro. – 2008. – 25 sept. – P. 3.
4679. Mistreanu, Tatiana. Accente importante în organizarea procesului
educaţional : [pentru anul de studii 2008/2009] / Tatiana Mistreanu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 25 sept. – P. 5.
4680. Perciuleac, Ludmila. Educaţie academică : [interviu cu L.
Perciuleac, dir. Liceului Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / consemnare : Valeriu Ciocoi //
Vocea poporului. – 2008. – 19 sept. – P. 5; Голос народа. – 2008. – 19 сент. – Р.
5.
4681. Pojoga, Silvia. Să nu ne temem de o disciplină obligatorie – Religia / Silvia Pojoga // Făclia. – 2008. – 27 sept. – P. 14.
4682. Rotaru, Noie. Şcolile serale continuă să vină în ajutor tinerilor /
Noie Rotaru // Făclia. – 2008. – 6 sept. – P. 6.
4683. Rusu, Veronica. Simplitate ori simplism? : [reflecţii pe marginea
conf. cadrelor didactice din mun. Chişinău, aug. 2008] / Veronica Rusu // Univers
pedagogic pro. – 2008. – 4 sept. – P. 5.
4684. Rusu, Veronica. Tabla Interactivă – model performant de implementare a noilor tehnologii informaţionale în şcoală / Veronica Rusu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 11 sept. – P. 4.

188

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4685. Silvestru, Aurelian. Transplant de seve pentru tânărul dascăl :
[pledoarie pentru pedagog: reluat din vol. cu acelaşi tit.] / Aurelian Silvestru // Univers pedagogic pro. – 2008. – 25 sept. – P. 5.
4686. Sîrbu, Lilia. Valorile neamului – desing instrucţional pentru desfăşurarea orei de dirigenţie / Lilia Sîrbu // Făclia. – 2008. – 13 sept. – P. 14.
4687. Stoica, Valentina. Accentul pe modelarea civică a tineretului studios : [pe marginea lucr. conf. pedagogilor din raionul Cahul, aug. 2008] / Valentina
Stoica // Făclia. – 2008. – 6 sept. – P. 6.
4688. Televca, Nicolae. Raionul Edineţ face totalurile / Nicolae Televca
// Univers pedagogic pro. – 2008. – 4 sept. – P. 7. – Cuprins: 1.Conferinţa pedagogică la început de an şcolar; 2. Unele date statistice şi aspecte ale învăţământului;
3. Alimentarea elevilor în anul de studii 2007-2008.
4689. Varta, Ion. Un liceu cu performanţe a ajuns în dizgraţia ministerului de resort : [Liceul Teoretic Republ. cu Profil Real : interviu cu I. Varta, membru al
Comisiei parlamentare pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, tineret, sport şi mijloace
de inf. în masă] / a dialogat Petru Poiată // Flux continuu. Anchetă. – 2008. – 4 sept.
– P. 3.
4690. Vorotneac, Elena. Un pas cu dreptul : [pe marginea activităţii Liceului "Natalia Dadiani", mun. Chişinău] / Elena Vorotneac // Făclia. – 2008. – 13
sept. – P. 3.
4691. Zugrav, Elena. File de istorie. Personalităţi cu nume de Aur din
Cuza-Vodă : [pedagogul Vasile Diacoglo] / Elena Zugrav // Lit. şi arta. – 2008. – 25
sept. – P. 1.
4692. Домущу, Олег. Олег Домущу : "Каждого ребенка надо безмерно уважать" : [интервью с дир. Теорет. Лицея, Брэтушень, Единец] / записал
Николай Устурой // Независимая Молдова. – 2008. – 2 сент.
4693. Тарнакин, Владимир. Другой путь : [о Любови Белюговой,
дир. перв. 7-кл. жен. гимназии в Бессарабии] / Владимир Тарнакин, Татьяна
Соловьева // Кишин. обозреватель. – 2008. – 18 сент. – Р. 21.
4694. Cerevatîi, Victor. Diriginţi răsplătiţi cu un salariu dublu : [suport fin.
: interviu cu V. Cerevatîi, preş. raionului Briceni] / interviu realizat de Gheorghe Doni
// Făclia. – 2008. – 27 sept. – P. 9.
189

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ ce cultură generală

4695. Bendas, Mihai. Temerarii din Dealul Ciocanei : [despre activitatea
Şc. Primare nr. 12, mun. Chişinău] / Mihai Bendas // Făclia. – 2008. – 27 sept. – P.
5.
4696. Roman, Elena. Sărbătoarea "Bunica mea" în instituţia preşcolară
nr. 123 / Elena Roman // Univers pedagogic pro. – 2008. – 25 sept. – P. 4.
4697. Spînu, Silvia. Dezvoltarea emoţională la vârsta preşcolară / Silvia
Spînu // Făclia. – 2008. – 20 sept. – P. 4.
4698. Папурова, Татьяна. Игра в жизни ребенка : [о развитии муз.творч. способностей детей в дет. саду] / Татьяна Папурова // Făclia. – 2008. – 6
sept. – P. 6.
4699. Папурова, Татьяна. Как песня входит в жизнь ребенка : [из
опыта дет. сада Nr 1, с. Твардица, Тараклия] / Татьяна Папурова // Făclia. –
2008. – 13 sept. – P. 15.
374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii

4700. Cernelea, Steliana. Popas la Centrul de Creaţie al copiilor din
Briceni / Steliana Cernelea // Făclia. – 2008. – 27 sept. – P. 11.
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special

4701. Dorofeeva, Ala. Sfaturile logopedului / Ala Dorofeeva // Făclia. –
2008. – 13 sept. – P. 14.
377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii

4702. Boguşevschi, Iuliana. Un nume emblematic în transporturile auto:
Boris Rusu : [50 de ani de la naşterea dir. Colegiului de Transporturi din Chişinău] /
Iuliana Boguşevschi // Făclia. – 2008. – 20 sept. – P. 3.
4703. Corsoveţchi, Serghei. Sistemul dual – o şansă reală a Moldovei
de a spori calitatea instruirii profesionale : [interviu cu S. Corsoveţchi, expert german
în domeniul instruirii profesionale pe lângă Camera de Comerţ şi Ind. a Moldovei] /
consemnare : Valeriu Babansky // Vocea poporului. – 2008. – 5 sept. – P. 4; Голос
народа. – 2008. – 5 сент. – Р. 4.

190

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4704. Palade, Gabriel. Colegiul Financiar-Bancar : patru decenii în serviciul societăţii : [interviu cu dir. colegiului] / pentru conformitate : Anatol Raileanu //
Univers pedagogic pro. – 2008. – 25 sept. – P. 6-7.
4705. Raileanu, Anatol. Şcoala Profesională Nr 2 din Bălţi – un centru
atractiv / Anatol Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 18 sept. – P. 6.
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

4706. Ababii, Ion. Profesorul universitar Zinaida Anestiadi, la 70 de ani /
Ion Ababii // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 1 sept. – P. 7.
4707. Berzoi, Ludmila. Faptele întotdeauna îşi găsesc cuvintele : [despre Vladimir Zagaevschi, prof. la catedra de lb. rom. de la Univ. de Stat din Moldova] / Ludmila Berzoi // Făclia. – 2008. – 13 sept. – P. 12.
4708. Cimpoieş, Gh. Universitatea Agrară de Stat din Moldova la 75 de
ani : [art. rectorului UASM] / Gh. Cimpoieş // Moldova suverană. – 2008. – 25 sept. –
P. 5.
4709. Cuşmir, Toma. Savant bălţean, proaspăt deţinător al titlului de
academician : [Petru Catan, decan al Fac. de Economie, Inst. Nistrean de Economie
şi Drept, Bălţi] / Toma Cuşmir // Făclia. – 2008. – 20 sept. – P. 1.
4710. Gavriliţă, Raisa. Profesoară cu sânge albastru : [Tatiana
Cartaleanu, prof. la Univ. de Stat "I. Creangă"] / Raisa Gavriliţă // Univers pedagogic
pro. – 2008. – 4 sept. – P. 4.
4711. Ghidirim, Gheorghe. A fost o fericire şi, totodată, o mândrie să
activezi alături de acest minunat Om : [in memoriam prim-vicerectorului Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" Petru Galeţchi] / Gheorghe
Ghidirim // ProFarmacia. – 2008. – Iul.-Sept. (Nr 7/9). – P. 2.
4712. Guţu, Ana. Andrei Galben – fiul risipitor de înţelepciune şi lumină :
[60 de ani de la naşterea rectorului Univ. Libere Intern. din Moldova] / Ana Guţu //
Lit. şi arta. – 2008. – 4 sept. – P. 7.
4713. Ivanov, Anatol. Omul împătimit de sport şi de tot ce e frumos :
[Boris Piscilanicov, lector de educaţie fizică la Univ. Agrară de Stat din Moldova] /
Anatol Ivanov // Sport plus. – 2008. – 9 sept. – P. 3.

191

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4714. Mândâcanu, Virgil. Dă, Doamne, mintea moldovanului cea de pe
urmă! : [pe marginea pregătirii specialiştilor în pedagogie] / Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2008. – 27 sept. – P. 9.
4715. Moroşanu, Mihai. Mihai Moroşanu : "Sunt preocupat de formarea
noilor generaţii de medici …" : [interviu cu drul în medicină, catedra "Economie,
management şi psihopedagogie", USMF "Nicolae Testemiţanu"] / consemnare :
Natalia Hadârcă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 1 sept. – P. 8.
4716. Mulstimate domnule Andrei Galben : [mesaj de felicitare, adresat
rectorului Univ. Libere Intern. din Moldova, cu prilejul consemnării a 60 de ani de la
naştere, din partea Consiliului de Administraţie a Uniunii Juriştilor] // Dreptul. – 2008.
– 5 sept. – P. 1.
4717. Scutelniciuc, Ion. Omul îşi face numele : [despre Andrei Galben,
rector al Univ. Libere Intern. din Moldova, la 60 de ani de la naştere] / Ion
Scutelniciuc // Univers pedagogic pro. – 2008. – 4 sept. – P. 4.
4718. Spânu, A. Petru Galeţchi ar fi împlinit 70 de ani : [in memoriam
prim-vicerectorului Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] /
A. Spânu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 5 sept. – P. 17.
(Vezi de asemenea Nr 4377)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
391/395 Etnografie

4719. Sărănuţă, Silvia. Silvia Sărănuţă : Statornicia duce spre izbândă :
[interviu cu etnograful] / a dialogat Antonina Sârbu // Capitala. – 2008. – 26 sept. –
P. 7; Столица = Capitala. – 2008. – 26 сент. – P. 7.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător

4720. Dermenji, Veaceslav. Vrem un aer mai curat : [art. şefului Inspectoratului Ecologic de Stat] / Veaceslav Dermenji // Moldova suverană. – 2008. – 16
sept. ; Comunistul. – 2008. – 19 sept. – P. 17.
4721. Frunză, Eugeniu. Nistrul s-a transformat într-o bombă ecologică /
Eugeniu Frunză // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 5 sept. – P. 15.

192

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4722. Garaba, Vladimir. O capitală cu miasme ca de la grajdurile lui
Augias : [interviu cu V. Garaba, preş. Mişcării Ecologiste din Moldova] / interviu
realizat de Andrei Matuşenco // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 26 sept. – P. 3,
8; Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 26 сент. – P. 3, 8.
4723. Gheorghiţă, Nadina. Un prim pas spre recuperarea râului Bâc :
[aspecte ecologice] / Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2008. – 5 sept. – P. 6;
Столица = Capitala. – 2008. – 5 сент. – P. 6.
4724. Gnatiuc, Lucia. Situaţia ecologică a râului Bâc este dezastruoasă
/ Lucia Gnatiuc // Flux continuu Anchetă. – 2008. – 4 sept. – P. 5.
4725. "Un aer curat pentru toţi"; Caravana apelor a pornit la drum / p.
realizată de Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2008. – 24 sept. – P. 5; Столица =
Capitala. – 2008. – 24 сент. – P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 4728)

53 FIZICĂ
4726. Rotaru, Tatiana. Fenomenul fraţilor gemeni cu mari performanţe
în ştiinţa naţională : [despre fizicienii Vsevolod şi Sveatoslav Moscalenco] / Tatiana
Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 26 sept.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
551 Geologie genearlă. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie
551.2/.3 Geodinamică

4727. Panfil, Vasile. Statul se face a uita de alunecările de teren : [interviu cu V. Panfil, dir. Dir. Construcţii Capitale] / consemnare : Viorica Chirilov // Capitala. – 2008. – 24 sept. – P. 4; Столица = Capitala. – 2008. – 24 сент. – P.4.
556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie

4728. Porubin, Diana. Apa, condiţia supremă de existenţă a vieţii / Diana Porubin, Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 11 sept.
4729. Reniţă, Alecu. Calamităţi "naturale"? : sugestii pentru proiectul de
strategie naţ. cu privire la riscuri naturale / Alecu Reniţă // Natura. – 2008. – Sept.
(Nr 9). – P. 3.

193

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4730. Олексич, Виталие. Уроки водной стихии, или Последствия
наводнений могли бы быть менее ощутимыми : [интервью с экс-министром
мелиорации и вод. хоз-ва Молд. ССР В. Олексичем] / записал Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2008. – 2 сент.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
4731. Vasile Anestiade : [după rev. "Contrafort" apr., 2003] //
Săptămîna. – 2008. – 26 sept. – P. 8-9. – Cuprins : Despre sentimentul împlinirii;
Despre vârstă ca despre o etapă existenţială; Despre "rugina vieţii"; Despre discreditarea ştiinţei; Despre conferirea de grade ştiinţifice; Despre discipoli şi Cenuşăreasă; Despre Moldova ca ţară; Despre sistemul defectuos de gestionare a ţării; Despre recunoştinţă, despre fraţi şi surori; Despre instinctul demnităţii autohtone; Despre creştinism, genealogie şi înţelepciunea greacă; Despre religie şi despre ştiinţă;
Despre medicină ca despre artă.

59 ZOOLOGIE
4732. David, Anatolie. Mamutul – un uriaş al epocii glaciare / Anatolie
David // Natura. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 7.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor

4733. Antohi, Eleonora. Eleonora Antohi : "Facem tot posibilul ca să
creştem copii sănătoşi" : [interviu cu şefa Secţiei diagnostică şi malnutriţie de la
Spitalul rep. "Emil Coţaga"] / consemnare : Natalia Hadârcă // Timpul de dimineaţă.
– 2008. – 29 sept. – P. 8.
4734. Burea, Irina. "O simplă atingere îţi poate salva viaţa" : [pe marginea campaniei naţ. "Mergi la control acum. Numai aşa poţi afla că eşti bine"] / Irina
Burea // Dreptul. – 2008. – 12 sept. – P. 5.
4735. Palladi, Tudor. Să-i dăm Stejarului ce-i al Stejarului : [pe marginea
monogr. "Nicolae Testemiţeanu – un viguros stejar al neamului" de Ion Stici] / Tudor
Palladi // Lit. şi arta. – 2008. – 18 sept. – P. 7.
4736. Катринич, Лариса. "Я не сторонница запретительных норм" :
интервью министра здравоохранения Респ. Молдова Л. Катринич / записала
Анна Дорошенко // Кишин. обозреватель. – 2008. – 11 сент. – Р. 5.
194

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4737. Катринич, Лариса. Лариса Катринич : "Труд, честность и желание помочь – вот с чем идем сегодня к людям" : интервью с министром
здравоохранения Респ. Молдова / записала Марина Цуркан // Коммунист. –
2008. – 26 сент. – Р. 3.
4738. Немеренко, Алла. Плюсы и минусы семейной медицины : [интервью с гл. специалистом Минздрава Респ. Молдова А. Немеренко] / записала Анна Дорошенко // Кишин. обозреватель. – 2008. – 18 сент. – Р. 19.
4739. Чобану, Георгий. Помочь скорой помощи : [интервью с зав.
каф. Скорой помощи Кишин. Гос. Ун-та Медицины и Фармации им. Н. Тестемицану Г. Чобану] / записала Анна Дорошенко // Кишин. обозреватель. – 2008.
– 18 сент. – Р. 19.
4740. Чокану, Михаил. Михаил Чокану : "Акцент высокотехнологических медицинских исследований будет поставлен на региональные больницы в Кишиневе, Бельцах и Кагуле" : [интервью с дир. Нац. центра менеджмента здравоохранения / записала Светлана Шалберова] // Молд. ведомости. –
2008. – 26 сент. – Р. 6.
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

4741. Ciobanu, Ala. O privire … în anul 2020, sau Cum vom face faţă
provocărilor timpului : [art. preş. Asoc. Farmaciştilor din Rep. Moldova] / Ala
Ciobanu // ProFarmacia. – 2008. – Iul.- Sept. (Nr 7/9). – P. 4.
4742. Stici, Ion. O bibliografie concrescută în monografie : [pe marginea
cărţii "Vladimir Safta : biobibliogr. :Gorunul : povestea unui fiu din Ţara de Sus a
Moldovei" de Liviu Belâi, Ch., 2008] / Ion Stici // Lit. şi arta. – 2008. – 4 sept. – P. 6;
ProFarmacia. – 2008. – Iul.- Sept. (Nr 7/9). – P. 3.
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale

4743. Safta, Vladimir. Să fim atenţi ce medicamente procurăm : interviu
cu prof. V. Safta, prim-vicedir. al Agenţiei Medicamentului / a intervievat Aneta
Voitun // Moldova suverană. – 2008. – 12 sept.
4744. Дербенцев, Александр. "Гедеон Рихтер" : Итоги, новинки,
перспективы : [интервью с дир. представительства "Гедеон Рихтер" в Респ.

195

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

Молдова А. Дербенцевым] // Независимая Молдова. – 2008. – 9 сент.; Кишин.
обозреватель. – 2008. – 11 сент. – Р. 13.
616 Patologie. Medicină clinică

4745. Halabudenco, Elena. Cea mai frecventă anomalie cromozomială
– sindromul Down : [interviu cu E. Halabudenco, şef secţie Genetică Medicală a
Centrului Naţ. al Sănătăţii Reproducerii şi Genetică Medicală] / consemnare : Victoria Babin // Flux continuu. Sănătate. – 2008. – 3 sept. – P. 3.
4746. Василос, Любовь. Не простудись ! : [интервью с зав. науч.
отд. педиатрии НИИ охраны здоровья матери и ребенка Л. Василос] / записала
Ольга Власова // Новое время. – 2008. – 26 сент. – Р. 4.
616.3 Patologie sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

4747. Vântu, Ana. Ciroza – boală incurabilă a ficatului : [interviu cu A.
Vântu, medic hepatolog din cadrul Spitalului republican de copii "Emil Coţaga"] /
consemnare : Victoria Babin // Flux continuu. Sănătate. – 2008. – 10 sept. – P. 3.
4748. Панченко, Анатолий. Кому по зубам стоматология? : [интервью с дир. Муницип. стоматол. центра, Кишинэу, А. Панченко] / записала Анна
Дорошенко // Кишин. обозреватель. – 2008. – 4 сент. – Р. 19.
616.8 Neuropatologie. Neurologie

4749. Şavga, Nicolae. Scolioza – maladie comună a multor copii : [interviu cu N. Şavga, medic-ortoped din cadrul Inst. de Cercetări Şt. în domeniul Ocrotiri
Mamei şi Copilului] / consemnare : Victoria Babin // Flux continuu. Sănătate. – 2008.
– 17 sept. – P. 3.
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale

4750. Belîi, Liviu. Neurochirurgul Iulian Glavan la o crestătură jubiliară
pe răbojul vieţii : [de la Spitalul de Urgenţă] / Liviu Belîi // Făclia. – 2008. – 27 sept. –
P. 16.
618 Ginecologie. Obstetrică

4751. Макидон, Виталий. Рак груди – не приговор : [интервью со ст.
науч. сотрудником отд-ния опухолей молоч. железы Онкол. ин-та В. Макидон] /
записала Ольга Власова // Новое время. – 2008. – 12 сент. – Р. 4.
196

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură

4752. Янчева, Анна. Сбережем лес для потомков : [пробл. лесн. хозва ] / Анна Янчева // Независимая Молдова. – 2008. – 25 сент.
633/635 Horticultură

(Vezi Nr 4571)
634 Horticultură în general

4753. Jolondcovschi, Alexandru. Nucul – simbol al belşugului şi longevităţii : [interviu cu A. Jolondcovschi, preş. al Uniunii Asoc. producătorilor de Culturi
Nucifere din Moldova] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2008.
– 26 sept. – P.16.
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)

4754. Gorgos, Violeta. Violeta Gorgos : "Viaţa este o sinusoidă care-ţi
oferă mereu surprize" : [interviu cu reporterul la TVR Iaşi] / consemnare : Irina
Moraru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 25 sept. – P. 8.
4755. Marcu, Tatiana. Moldcell primul lansează serviciile mobile de generaţia a treia – 3,5G / Tatiana Marcu // Eco. – 2008. – 24 sept. – P. 7.
4756. Un post cu personalitate, cu o nouă imagine şi cu o echipă ambiţioasă şi profesionistă : [un an de la fondarea postului Eu TV] / consemnare : Liliana
Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 19 sept. – P. 12. – Cuprins : "Unele posturi de televiziune încearcă să ne copieze" / Svetlana Frumusachi; "Televiziunea este locul unde merg cu plăcere" / Iurie Gologan; EU TV e mai mult decât o
familie" / Natalia Catan; "EU TV are un viitor frumos, pentru că are o echipă care
lucrează cu suflet" / Lia Bejenaru; "Noi lucrăm pentru oamenii de acasă" / Mihaela
Gherasim; "Colectivul este foarte unit şi prietenos, colegii sunt deschişi şi veseli" /
Stas Blagoslovitu; Cel mai mult contează oamenii / Zina Cerchez; "Eu TV este jumătate din viaţa mea" / Victoria Dorgan; "EU TV este televiziunea în care domină prietenia" / Olesea Şaptefraţi.

197

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008
655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării

4757. Ciobanu, Mircea. Comic versus dramatic despre editarea de carte
/ Mircea Ciobanu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 12 sept. – P. 8.
4758. Statul instituie cenzura şi nimiceşte iniţiativa privată : [pe marginea
lucr. "mesei rotunde" privind modificările la Legea despre activitatea edit. cu participarea : Gheorghe Erizanu, dir. Ed. "Cartier", Iurie Bârsa, dir. Ed. ARC, Mircea
Ciobanu, red. şef al Ed. "Ştiinţa" [et al.] / consemnare : Tatiana Corai // Timpul de
dimineaţă. – 2008. – 12 sept. – P. 4-5.
4759. Vidraşcu, Anatol. Anatol Vidraşcu . "Numai prin cultură putem
scăpa de sărăcie" : [apariţii edit. 2008 : interviu cu dir. Ed. "Litera"] / consemnare :
Tatiana Corai // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 9 sept. – P.8.
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier

4760. Morgoci, Gheorghe. Unde lipsesc finanţele, pune umărul iscusinţa : [interviu cu Gh. Morgoci, dir. Regiei Transport Electric Chişinău] / p. realizată de
Viorica Chirilov // Capitala. – 2008. – 19 sept. – P. 4; Столица = Capitala. – 2008. –
19 сент. – P. 4.
4761. Флоря, Владимир. Владимир Флоря : "Бюрократические
барьеры – вот главные препятствия, с которыми мы сталкиваемся" : [интервью
с президентом Ассоц. Междунар. автоперевозчиков – AITA] / записала Наталья
Силицкая // Новое время. – 2008. – 26 сент. – Р. 3.
656.6 Transport pe apă, transport naval

4762. Gheorghiţă, Nadina. Renaşterea transportului fluvial autohton.
Pro şi contra / Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2008. – 17 sept. – P. 5; Столица =
Capitala. – 2008. – 17 сент. – P. 5.
656.7 Transport aerian

4763. Ботнарь, Василий. "Государственные вложения в развитие
компании уже окупаются" : интервью с генер. дир. AIR Moldova В. Ботнарь /
записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2008. – 5 сент. – Р. 18.
4764. Зиду, Юрий. Юрий Зиду : "В авиации мелочей нет" : [интервью
с и.о. генер. дир. Гос. администрации граждан. авиации] / записала Анна Янчева // Независимая Молдова. – 2008. – 19 сент. – Р. 6.
198

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4765. Янчева, Анна. "AIR Moldova" : ориентир на безопасность : [о
деятельности кампании "AIR Moldova"] / Анна Янчева // Независимая Молдова.
– 2008. – 19 сент. – Р. 7.
657 Contabilitate

4766. Бодарев, Павел. С аудитом по жизни : [интервью с генер. дир.
аудит. компании "Moldauditing" П. Бодаревым] / записал Дмитрий Сидоров //
Независимая Молдова. – 2008. – 17 сент.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
662 Explozivi. Combustibili

4767. Сидоров, Дмитрий. Отрасль, устремленная в завтра : [интервью с пред. Правл. АО "Молдова-газ" А. Гусевым] / записал Дмитрий Сидоров
// Независимая Молдова. – 2008. – 5 сент. – Р. 6.
663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului

4768. Сырги, Константин. Константин Сырги : "Мы хотим быть
сильными" : [интервью с генер. дир. АО "Romaneşti"] / записала Ангелина
Таран // Экон. обозрение. – 2008. – 19 сент. – Р. 23.
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale
678 Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria
materialelor plastice

4769. Plăcintă, Mircea. Cea mai performantă întreprindere de producere
a ţevilor din masă plastică din Moldova : interviu cu M. Plăcintă, dir. gen. al ÎM
"Palplast" / consemnare : Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2008. – 9 sept.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor

4770. Baldovici, Vladimir. O ţară în schele este o ţară prosperă : interviu cu V. Baldovici, ministrul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului / interviu realizat
de Vladimir Loghin // Moldova suverană. – 2008. – 25 sept. – P. 2.

199

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4771. Балдович, Владимир. Владимир Балдович : Новое жилье будет сдано в эксплуатацию, только если оно застраховано : эксклюзив. интервью ГИА "Молдпрес" министра стр-ва и развития территории // Независимая
Молдова. – 2008. – 26 сент. – Р. 6.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
7.0 Artă în general
4772. Boiangiu, Magdalena. Departe de manualele şcolare : [arta în
context teoretico-ist.] / Magdalena Boiangiu // Săptămîna. – 2008. – 19 sept. – P. 3.

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞU RURALĂ.
URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
4773. Свидерский, Алексей. "Мы хотим, чтобы наш микрорайон
был живым" : [по поводу стр-ва нового столич. микрорайона : интервью с руководителем проекта А. Свидерским] / записала Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2008. – 26 сент. – Р. 38.
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general

4774. Istrate, Liliana. O perlă a Moldovei – Orheiul Vechi / Liliana Istrate
// Cultura. – 2008. – 7 aug. – P. 9.

72 ARHITECTURĂ
4775. Mocanu, Igor. Un alt fel de hartă turistică : [pe marginea cărţii "Urban route. Marcel Iancu – The beginnings of modern architecture in Bucharest,
1929-1938", ed. Simetria, 2008] / Igor Mocanu // Contrafort. – 2008. – Sept. (Nr 9). –
P. 8.

73 ARTE PLASTICE
4776. Sârbu, Antonina. Raiul, de unde nu putem fi izgoniţi : [120 de ani
de la naşterea sculptorului Alexandru Plămădeală] / Antonina Sârbu // Capitala. –
2008. – 17 sept. – P. 7; Столица = Capitala. – 2008. – 17 сент. – P. 7.
745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design

4777. Bălteanu, Ion. Revenire la tradiţii : interviu cu I. Bălteanu, preş.
Uniunii Meşterilor Populari din Moldova / consemnare : Pavel Bujor // Cultura. –
2008. – 22 aug. – P. 13.
200

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
4778. Botin, Tudor. Pictorul Tudor Botin, omul ce ţine la neam : [interviu
cu pictorul] / consemnare : Aleksandr Koifman // Cultura. – 2008. – 22 aug. – P. 11.
4779. Bucov, Andrieş. Întoarcerea acasă : [interviu cu A. Bucov, pictor
moldovean, stabilit în SUA] / consemnare : Aleksandr Koifman // Cultura. – 2008. –
4 iul. – P. 6.
4780. Perjovschi, Dan. "Trebuie să cunoşti regulile artei, dacă vrei s-o
înţelegi" : [interviu cu D. Perjovschi, artist plastic din România] / interviu realizat de
Constanţa Popa // Contrafort. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 20-21.
4781. Preda Sânc, Marilena. "Am găsit aici oameni care mi-au devenit
în câteva ore prieteni" : [interviu cu M. Preda Sânc, artist plastic din România] / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 30 sept. – P. 10.
4782. Rotaru, Anatol. "Tatăl meu a fost rotar la Gânceşti" : interviu cu
artistul plastic A. Rotaru (Kiev) / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 2 sept. – P. 10.
4783. Rurac, Anatol. Anatol Rurac : E uimitor altruismul de care dă dovadă artistul de la noi : [interviu cu preş. Uniunii Artiştilor Plastici din Rep. Moldova] /
interviu de Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 26 sept. – P. 8.
4784. Ţăruş, Mihai. Mihai Ţăruş : "Timpul comprimat este un adevăr
prezent în artă, pentru că arta exprimă, prin formule artistice, o nouă realitate" :
[interviu cu artistul plastic] / interviu de Elena Mihai // Capitala. – 2008. – 17 sept. –
P.8; Столица = Capitala. – 2008. – 17 сент. – P. 8.
4785. Vrabie, Gheorghe. Câte ceva despre Triunghiul Bermude, Stăpânul şi câinele său, Alte lucruri … : interviu cu Gh. Vrabie, artist plastic / consemnare
: Valeriu Babansky // Vocea poporului. – 2008. – 12 sept. – P. 6; Голос народа. –
2008. – 12 сент. – Р. 6.
4786. Галкина, Аксиния. Заочная близость : [о творчестве худож.
Аллы Руссу] / Аксиния Галкина // Независимая Молдова. – 2008. – 18 сент.

201

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4787. Силицкий, Анатолий. Жизнь коротка. Искусство – вечно : [интервью с пред. Ассоц. пол. худож. Молдовы А. Силицким] / записала Наталья
Ординат // Новое время. – 2008. – 19 сент. – Р. 5.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE
4788. Denisov, Alexandr. Fotografia care te face să cazi pe gânduri :
[pe marginea vernisajului de fotogr. mold., Moghiliov, Belarus, 31 iul. 2008 : interviu
cu A. Denisov, fotograf] / consemnare : Natalia Markidonova // Cultura. – 2008. – 7
aug. – P. 15.

78 MUZICĂ
4789. Budurin, Mihai. De două ori Catharsis : [interviu cu membrii formaţiei "Catharsis" M. Budurin şi Ion Raţă] / consemnare : Aleksandr Koifman // Cultura. – 2008. – 7 aug. – P. 6.
4790. Ciobanu, Ghenadie. "Poporul nostru este capabil să creeze valori
culturale, apreciate la nivel universal" : interviu cu Gh. Ciobanu, preş. al Uniunii
Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova / consemnare : Elena Istrati // Cultura. –
2008. – 10 iul. – P. 4-5.
4791. Cristea, Ioana. Festivalul Internaţional "Cerbul de aur" : [din ist.
Festivalului] / Ioana Cristea // Cultura. – 2008. – 24 iul. – P. 6.
4792. Doga, Eugen. Eugen Doga : "Viaţa mea este o serie de nuvele" :
[interviu cu compozitorul] / consemnare : Ana Lucaş // Cultura. – 2008. – 24 iul. – P.
8-9.
4793. Frumusachi, Svetlana. "Cerbul de Aur" s-a transformat într-un
concurs naţional : [pe marginea ed. a 40-a a Festivalului Intern. de Muz. uşoară, 3-8
sept. 2008, Braşov : interviu cu Sv. Frumusachi, regizor TV] / interviu de Liliana
Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 12 sept. – P. 12.
4794. Gheorghiţă, Lenuţa. Lenuţa Gheorghiţă : "Plec în Coreea să reprezint R. Moldova" : [interviu cu interpreta de muz. populară] / consemnare : Irina
Moraru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 30 sept. – P. 8.
4795. Gherman, Galina. Galina Gherman : "Talentul ţi se dă gratis. Popularitatea o cumperi pe bani grei" : [interviu cu interpreta de muz. uşoară] / consemnare : Elena Istrati // Cultura. – 2008. – 4 iul. – P. 5.

202

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4796. Gherman, Marcel. Viktor Ţoi – un simbol al Perestroikăi : [in memoriam interpretului de muz. rock] / Marcel Gherman // Contrafort. – 2008. – Sept.
(Nr 9). – P. 17.
4797. Iovu, Vasile. Vasile Iovu : "Voi avea un master class în Elveţia" :
[interviu cu naistul] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2008. –
22 sept. – P. 8.
4798. Marinciuc, Aurel. Fanfara celebră din Soroca : [fanfara Liceului
Teoretic de băieţi "A. D. Xenopol", anii 1930-1940] / Aurel Marinciuc // Făclia. –
2008. – 6 sept. – P.7.
4799. Marulea, Alexei. La 5 ani de la plecarea la Domnul a lui Nicolae
Sulac : [in memoriam artistului poporului] / Alexei Marulea // Lit. şi arta. – 2008. – 18
sept. – P. 6.
4800. Mocanu, Maria. Maria Mocanu : "Încerc să împac valorile timpului
cu cele tradiţionale" : [interviu cu interpret] / consemnare : Irina Codrean // Timpul de
dimineaţă. – 2008. – 8 sept. – P. 8.
4801. Neamţu, Petre. Petre Neamţu : "Ne pregătim de cea de-a 40-a
aniversare a Orchestrei Folclor" : [interviu cu dir. artistic al orchestrei] / consemnare
: Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 11 sept. – P. 8.
4802. Negruţă, Eugen. Eugen Negruţă între Est şi Vest : [interviu cu
conducătorul ansamblului "Concertino"] / consemnare : Aleksandr Koifman // Cultura. – 2008. – 24 iul. – P. 7.
4803. Paladi, Victor. Victor Paladi, cantautorul care pune punctul pe "i" :
[interviu] / consemnare : Svetlana Vizitiu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 4 sept. – P.
22.
4804. Pojar, Serghei. Maica muzicii corale moldoveneşti a împlinit 85 de
ani : [Lidia Axionova, maestru în dirijatul coral] / Serghei Pojar // Cultura. – 2008. –
24 iul. – P. 3.
4805. Pojar, Serghei. Ştiinţe ale naturii plus muzică, sau Cum un comunist în ilegalitate familiariza tineretul cu arta : [despre dirijorul şi pedagogul Fiodor
Lujanschi (1887-1967)] / Serghei Pojar // Comunistul. – 2008. – 5 sept. – P. 16;
Коммунист. – 2008. – 5 сент. – Р. 16.

203

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4806. Pojar, Serghei. Un moştenitor al tradiţiilor lăutăreşti : [Serghei
Ciuhrii, dirijor şi compozitor] / Serghei Pojar // Cultura. – 2008. – 7 aug. – P. 5.
4807. Samoilă, Alexandru. Dirijorul Alexandru Samoilă : "Sunt gata să
onorez invitaţia Operei Naţionale" : [interviu cu dir. artistic al Teatrului de Operă din
Antalya] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 23 sept. –
P. 8.
4808. Sava, Andrei. "Spune-mi ce muzică asculţi şi-ţi voi spune cine
eşti" : [interviu cu A. Sava, compozitor] / consemnare : Rodica Luca // Cultura. –
2008. – 10 iul. – P. 8.
4809. Tamazlâcaru, Elena. Festivalul "Vă invită Maria Bieşu", ediţia a
XVI-a / Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2008. – 25 sept. – P. 6.
4810. Trăistariu, Mihai. Mihai Trăistariu cucereşte noi înălţimi : [interviu
cu interpretul român] / interviu realizat de Angela Chisnenco // Capitala. – 2008. –
12 sept. – P.8; Столица = Capitala. – 2008. – 12 сент. – P. 8.
4811. Zgureanu, Teodor. Vivat "Renaissance !" : [20 de ani de la constituirea Corului feminin "Renaissance" al Acad. de Muz., Teatru şi Arte Plastice] /
Teodor Zgureanu // Lit. şi arta. – 2008. – 11 sept. – P. 6.
4812. Бодюл, Светлана. Праздник музыки стартовал : [интервью с
орган. Св. Бодюл] / записал Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2008.
– 18 сент.
4813. Бурлаку, Дорел. Дорел Бурлаку : "Каждый профессиональный
музыкант должен быть чуть-чуть барабанщиком !" : [интервью с организатором
фестиваля барабанщиков и перкуссионистов "Chşinău Drum Day"] // Кишин.
обозреватель. – 2008. – 11 сент. – Р. 22.
4814. Сухих, Артур. Артур Сухих : "Случайных пассажиров в этой
схеме уже нет" : [интервью с представителем компании "Bis concert"] / записала Ирина Ляхова // Кишин. обозреватель. – 2008. – 11 сент. – Р. 23.
4815. Штефанец, Наталья. Традиции качественной музыки : интервью с продюсером междунар. фестиваля Ethno-Jazz Н. Штефанец / записала
Марина Цимблер // Analytique Moldpresa. – 2008. – 13 сент. – Р. 21.

204

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice

4816. Muntean, Radu. "Pentru mine, filmul e şi meserie şi hobby" : [interviu cu R. Muntean, regizor de film] / interviu realizat de Mihail Vakulovski // Flux
continuu. Studentul. – 2008. – 23 sept. – P. 6.
4817. Vizitiu, Svetlana. Emil Loteanu : "M-am logodit cu cea mai depărtată stea …" : [in memoriam actorului şi regizorului] / Svetlana Vizitiu // Cultura. –
2008. – 7 aug. – P. 3.
4818. Vizitiu, Svetlana. Grigore Grigoriu : "Zilele din palmă-n cer îmi
zboară" : in memoriam actorului / Svetlana Vizitiu // Cultura. – 2008. – 22 aug. – P.
5.
4819. Андон, Виктор. Как Ион Друцэ стал сценаристом / Виктор Андон // Независимая Молдова. – 2008. – 3 сент.
792 Teatru. Artă scenică

4820. A murit actorul Ilarion Ciobanu : [in memoriam actorului român] /
Mediafax // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 9 sept. – P. 10.
4821. Bulat, Eugenia. Dan Puric, un vals la Goldoni, sau Reabilitarea
poporului român : [omagiu actorului român] / Eugenia Bulat // Lit. şi arta. – 2008. –
25 sept. – P. 6.
4822. Filip, Felicia. Soprana Felicia Filip : "Moldova este pământul credinţei în Dumnezeu" : [interviu cu prima solistă a Operei Naţ. din Bucureşti] /
cnsemnare : Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 29 sept. – P. 4-5.
4823. Focşa, Boris. Schimbarea la faţă a Luceafărului : interviu cu B.
Focşa, dir. Teatrului Republ. "Luceafărul" / consemnare : Rodica Luca // Cultura. –
2008. – 4 iul. – P. 7.
4824. Fusu, Mihai. Mihai Fusu : Vara asta, Teatrul Unui Actor a lucrat în
condiţii de underground : [interviu cu regizorul] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux
continuu : ed. de vineri. – 2008. – 5 sept. – P. 8.
4825. In memoriam, Ştefan Iordache : [actor român (1941-2008) : reluat
din "Jurnal Naţ."] // Capitala. – 2008. – 19 sept. – P. 8; Столица = Capitala. – 2008.
– 19 сент. – P. 8.
205

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4826. Mariancic, Vera. O cafea teatrală cu Vera Mariancic : [interviu cu
actriţa Teatrului rus "A. P. Cehov"] / consemnare : Aleksandr Koifman // Cultura. –
2008. – 10 iul. – P. 9.
4827. Pojar, Serghei. O voce dramatică şi un suflet imens : [Mihai
Munteanu, interpret de operă, la 65 de ani de la naştere] / Serghei Pojar // Cultura. –
2008. – 22 aug. – P. 1-2.
4828. Sănduţă, Galina. Artistul care nu-şi simte vârsta : [Valeriu Cazacu,
actor al Teatrului Municipal "Satiricus"] / Galina Sănduţă // Cultura. – 2008. – 22
aug. – P. 7.
4829. Sănduţă, Galina. Omul care dă viaţă păpuşii : [Victor Ştefaniuc,
dir. al Teatrului "Guguţă"] / Galina Sănduţă // Cultura. – 2008. – 7 aug. – P. 7.
4830. Vasilache, Sandu. Sandu Vasilache : Limbajul teatrului nu recunoaşte frontiere etnice, politice sau geografice : [interviu cu regizorul-şef al Teatrului
Dramatic Rus de Stat "A. P. Cehov"] / pentru conformitate : Nadina Gheorghiţă //
Capitala. – 2008. – 26 sept. – P. 8; Столица = Capitala. – 2008. – 26 сент. – P. 8.
4831. Verebceanu, Stela. Stela Verebceanu : "Cultul teatrului este ca o
trăsătură de caracter care lipseşte potenţialului nostru spectator" : [interviu cu scenograful şi pictorul de costume] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de
vineri. – 2008. – 12 sept. – P. 8.
4832. Zavtoni-Haret, Paulina. Secretele măiestriei şi nu numai … : [interviu cu actriţa P. Zavtoni] / interviu realizat de Svetlana Vizitiu // Cultura. – 2008. –
7 aug. – P. 11.
4833. Zavtoni-Haret, Paulina. Cu dragoste de Patrie : [interviu cu P.
Zavtoni-Haret, actriţă la Teatrul "Luceafărul"] / consemnare : Elena Maţievschi //
Moldova Mare. – 2008. – 16 sept.
(Vezi de asemenea Nr 4949)
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

4834. Andronic, Oleg. Oleg Andronic : "Datoria mea pe teren este să
marchez" : [interviu cu atacantul formaţiei "Zimbru Chişinău"] / a dialogat Vladimir
Maftei // Sport plus. – 2008. – 30 sept. – P. 10.

206

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4835. Caduc, Petru. Petru Caduc : "Eu trăiesc la fel de intensiv ca şi
discipolii mei momentele din ring" : [interviu cu antrenorul de box] / a consemnat
Pavel Brădescu // Sport plus. – 2008. – 9 sept. – P. 8-9.
4836. Casandra, Cristina. Cristina Casandra : "Este plăcut să ştim că
avem români pretutindeni care se bucură din suflet de succesele noastre" : [interviu
cu atleta din România] / a consemnat Pavel Brădescu // Sport plus. – 2008. – 2
sept. – P. 4.
4837. Hadei, Vitalie. A alergat peste 70 mii de km, dar nu vrea să se
oprescă : [atletul Ion Luchianov] / Vitalie Hadei // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 26
sept. – P. 21.
4838. Leşco, Anatol. Moldovanul Alexei Butovschi – la originea mişcării
olimpice / Anatol Leşco // Moldova Mare. – 2008. – 30 sept.
4839. Musteaţă, Traian. Nicolae Coştei, sexagenar : [secretar gen. al
Federaţiei Moldoveneşti de volei] / Traian Musteaţă // Sport plus. – 2008. – 30 sept.
– P. 7.
4840. Musteaţă, Traian. Voleiul, pasiunea sa dintotdeauna : [Constantin
Cerne, antrenor emerit al Rep. Moldova, la 75 de ani de la naştere] / Traian Musteaţă // Sport plus. – 2008. – 30 sept. – P. 7.
4841. Oanţa, Gheorghe. Valentin Guţu, legenda sportului nostru, ar fi
împlinit 66 de ani : [in memoriam atletului] / Gheorghe Oanţa // Sport plus. – 2008. –
16 sept. – P. 8.
4842. Şerban, Florentin. Florentin Şerban : "Divizia Naţională este o
rampă de lansare către echipele din Rusia şi Ucraina" : [interviu cu atacantul formaţiei Iskra-Stal Râbniţa] / consemnare : Vladimir Maftei // Sport plus. – 2008. – 23
sept. – P. 10.
4843. Добровольский, Игорь. В добрый путь, сборная ! : интервью
с наставником сборной Молдовы по футболу И. Добровольским / записал Максим Кожокарь // Молд. ведомости. – 2008. – 5 сент. – Р. 5.
4844. Капацына, Елена. Уровень молдавских боулеров значительно
возрос : [интервью с президентом Нац. Федерации спорт. боулинга Е. Капацына] / записал Эдуард Чобану // Кишин. обозреватель. – 2008. – 18 сент. – Р. 18.

207

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4845. Крецул, Олег. Молдавское государство скупится на помощь
спортсменам : [интервью с паралимпийским чемпионом по борьбе дзюдо для
слабовидящих О. Крецул] / интервью записал Александр Вискалов // Коммерсант plus. – 2008. – 26 сент. – Р. 17.
4846. Лащенков, Сергей. "Результаты сборной не заставят себя
долго ждать" : [интервью с защитником команды "Олимпик", Баку] / записал
Игорь Вардунов // Молд. ведомости. – 2008. – 26 сент. – Р. 5.
4847. Санду, Ион. Китайское чудо : об Олимпийских играх 2008-го г.
/ Ион Санду // Молд. ведомости. – 2008. – 5 сент. – Р. 5.
4848. Семипядный, Владимир. Увлеченные "пинг-понгом" : [интервью с лидером молд. настольн. тенниса В. Семипядным] / записал Иван Капсамун // Кишин. обозреватель. – 2008. – 11 сент. – Р. 18.
4849. Суручану, Ион. Ион Суручану : "Футбол – это мечта всей моей
жизни !" : [интервью с певцом] / записал Эдуард Чобану // Молд. ведомости. –
2008. – 19 сент. – Р. 5.
4850. Функ, Иосиф. Молдавский спорт : все познается в сравнении :
по итогам выступления сбор. Молдовы на Олимп. играх в Пекине, 2008 : интервью с засл. тренером Молдовы И. Функ / записал Андрей Сырбу // Молд.
ведомости. – 2008. – 12 сент. – Р. 5.
4851. Чобану, Эдуард. Пекин-2008 стал достоянием истории : [о результатах участия сбор. Молдовы в Олимп. играх 2008 г. в Пекине] / Эдуард
Чобану // Кишин. обозреватель. – 2008. – 4 сент. – Р. 17.
4852. Чобану, Эдуард. Тяжелая атлетика – стратегический вид
спорта для Молдовы / Эдуард Чобану // Кишин. обозреватель. – 2008. – 18
сент. – Р.18.
4853. "Шесть миллионов безупречно натренированных тел" : [по
докл. д-ра Ханса Крауса "Мускульная сила и здороье" опубл. в 1953 г.] / Ханс
Краус // Новое время. – 2008. – 19 сент. – Р. 7.

208

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE

4854. Colţun, Gheorghe. În lumea miraculoasă a scrisului : [pe marginea lucr. "Scrisul, ca o taină" de Nicolae Georgescu, Bucureşti, ed. "Floare Albastră", 2007] / Gheorghe Colţun // Lit. şi arta. – 2008. – 11 sept. – P. 7.
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză

4855. Bădărău, Dionisie. Bine aţi venit în Odiseea intelectuală! : [pe
marginea man. "Academic English" de Ludmila Grosul] / Dionisie Bădărău, Simion
Petrov // Moldova suverană. – 2008. – 25 sept. – P. 2.
811.135.1 Limba română

4856. Cantemir, Dimitrie. Despre limba moldovenilor / Dimitrie Cantemir
// Moldova Mare. – 2008. – 16 sept.
4857. Codreanca, Lidia. Nume proprii româneşti în context basarabean
/ Lidia Codreanca // Lit. şi arta. – 2008. – 11 sept. – P. 8.
4858. Mândâcanu, Valentin. "… Dar morţi numai o dăm !" : [personalităţi
marcante în apărarea lb. rom.] / Valentin Mândâcanu // Flux continuu : ed. de vineri.
– 2008. – 5 sept. – P. 9.
4859. Pohilă, Vlad. "Nu mă mai satur de bogăţia limbii române" : interviu
cu V. Pohilă, filolog, jurnalist / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 12 sept. – P. 22.
(Vezi de asemenea Nr 4465)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.133.1 Literatură franceză

4860. Gide, Andre. Andre Gide, Jurnal. Ediţie integrală : fragm. din vol. 4
/ Andre Gide // Contrafort. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 18-19.

209

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008
821.135.1 Literatură română

4861. Barbu, Eugen. File de jurnal / Eugen Barbu // Glasul. – 2008. – 18
sept. – P. 6.
4862. Coşbuc, George. Graiul neamului; Lupta vieţii : [versuri] / George
Coşbuc // Natura. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 16.
4863. Eminescu, Mihai. Doina : [versuri] / Mihai Eminescu //
ProFarmacia. – 2008. – Iul.- Sept. (Nr 7/9). – P. 24.
4864. Goga, Octavian. Bătrâni : [versuri] / Octavian Goga // Timpul de
dimineaţă. – 2008. – 26 sept. – P. 24.
4865. Iosip, Şt. O. Bunica : [versuri] / Şt. O. Iosip // Florile dalbe. – 2008.
– 25 sept. – P. 1.
4866. Melinescu, Gabriela. Aprilie : [versuri] / Gabriela Melinescu //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 12 sept. – P. 24.
4867. Monciu-Sudinski, Alexandru. Gulliver : [nuvelă] / Alexandru
Monciu-Sudinski // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 19 sept. – P. 24, 28.
4868. Păunescu, Adrian. Un gând de iarnă : [versuri] / Adrian Păunescu
// Timpul de dimineaţă. – 2008. – 5 sept. – P. 24.
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

4869. Anton, Ion. De la Dragoş Vodă pornire (I); Vânătoarea decisivă
(2); Simbolul heraldic al ţării (3); Anul deplinei victorii (4) : [fragm. din povestirea ist.
"Zodia zimbrului"] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2008. – 4, 11,18, 25 sept. – P. 3. –
Va urma.
4870. Anton, Ion. Tema şi teama poetului : [versuri] / Ion Anton // Florile
dalbe. – 2008. – 11 sept. – P. 5.
4871. Bâlci, Gheorghe. Ameninţarea şefului cel mare; Transportul în
comun : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 9 sept. – P.
16.
4872. Bâlici, Gheorghe. "Cloşca cu pui"; Surprizele Occidentului : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 2 sept. – P. 16.
210

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4873. Bâlici, Gheorghe. Atenţie, bărbaţi !; Neşansa umoristului : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 5 sept. – P. 24.
4874. Bâlici, Gheorghe. Omul adevărat; Unui şef principial : [epigrame] /
Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 19 sept. – P. 24.
4875. Bâlici, Gheorghe. Oricărui juriu; Reciprocitate : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 26 sept. – P. 24.
4876. Bâlici, Gheorghe. Plagiatorul norocos; Supraomul : [epigrame] /
Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 16 sept. – P. 16.
4877. Bâlici, Gheorghe. Prietenul meu literat; Măgarul filozof : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 12 sept. – P. 24.
4878. Bâlici, Gheorghe. Sinceritate; Bărbatul e stimat după felul cum îşi
îmbracă soţia : [epigarme] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 30
sept. – P. 16.
4879. Bâlici, Gheorghe. Unui epigramist; Ginerele fericit : [epigrame] /
Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 23 sept. – P. 16.
4880. Bivol, Efim. Frămînt de diriginte : [reflecţii] / Efim Bivol // Făclia. –
2008. – 27 sept. – P. 14.
4881. Butnaru, Leo. De neînţeles; Prolog; S.F. Extraoriental; Mongolia,
1989; Chi, Chi !!...; Rezoluţie; Un flaut; Economia în iad; Pasărea ra(i)ului; Apoi
apăru obişnuitul; În curmezişul jumătăţii de palmă; Între secole; Unele de altele; În
ceruri; Mult, foarte mult; Pustiu : [versuri] / Leo Butnaru // Contrafort. – 2008. – Sept.
(Nr 9). – P. 7.
4882. Butnaru, Leo. Pasăre bătându-se de geam : cosmogramă / Leo
Butnaru // Contrafort. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 9.
4883. Cibotaru, Arhip Simion. Fără voi se pierde ţara : [versuri] / Arhip
Simion Cibotaru // Lit. şi arta. – 2008. – 25 sept. – P. 1.
4884. Ciocanu, Anatol. Rămân în dor ...; Cedarea-ţi va fi şi căderea ...;
Ce faci, mamă, ce faci, tată ...; De-a pururea divin; Veşnica răstignire; Plătim domnului chirie ...; Funia; Pedeapsa; De-acum; Noi am venit; Viaţa mea e viaţa voastră
211

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

...; Peste mările de sare ...; Amintire – frunză-n vânt; Sunt ostaş basarabean; Iarbă
pentru foametea mielului : [versuri] / Anatol Ciocanu // Lit. şi arta. – 2008. – 25 sept.
– P. 5.
4885. Dabija, Doina. Între vis şi realitate : [eseu] / Doina Dabija // Lit. şi
arta. – 2008. – 25 sept. – P. 4.
4886. Dabija, Nicolae. Moldova; Ochiul al treilea; Maica noastră …; Ca
şi cum; Mi-o teamă de o carte : [versuri] / Nicolae Dabija // Florile dalbe. – 2008. –
11 sept. – P. 1, 8.
4887. Dabija, Nicolae. Psalm; Privighetori împăiate; Frumuseţea; Sfinte
vremuri naive …; Arhanghel îmbătrânit …; Expoziţie de icoane; Psalm; Iertarea :
[versuri] / Nicolae Dabija // ProFarmacia. – 2008. – Iul.- Sept. (Nr 7/9). – P. 1, 22-23.
4888. Dascăl, Valeria. Fortuna : fragm. din romanul autobiogr.
"Invandabila"în curs de apariţie / Valeria Dascăl // Lit. şi arta. – 2008. – 4 sept. – P.
5.
4889. Deleanu, Liviu. Grai străbun : [versuri] / Liviu Deleanu // Moldova
Mare. – 2008. – 16 sept.
4890. Doga, Alexandru. "Să uit c-am mai trăit murind odată …" : [versuri] / Alexandru Doga // Glasul. – 2008. – 18 sept. – P. 8. – Cuprins : Lacrima mamei; Doar cucuta; Din cele murite; Abia acum; Metaimagini; Respira-voi; Introspectivă; Ah ce …; Ruga celui nenăscut; Dulcele amar; Captiv.
4891. Druţă, Ion. Frunze de dor : [povestire : fragm.] / Ion Druţă // Florile
dalbe. – 2008. – 4 sept. – P. 8.
4892. Druţă, Ion. Întoarcerea ţărînei în pămînt : (fragm. din roman) / Ion
Druţă // Comunistul. – 2008. – 5 sept. – P. 6-7.
4893. Druţă, Ion. Răscrucea celor proşti : [eseu] / Ion Druţă //
ProFarmacia. – 2008. – Iul.- Sept. (Nr 7/9). – P. 22-23.
4894. Esinencu, Nicolae. Moş Găbjilă Filozoful : [povestire] / Nicolae
Esinencu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 5, 12, 19, 26 sept. – P. 6. – Contin. Începutul : 9 mai.

212

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4895. Filip, Iulian. Cântecul exodului căutătorilor de mai bine : [versuri] /
Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2008. – 25 sept. – P. 8.
4896. Filip, Iulian. Peisaj : [versuri] / Iulian Filip // Florile dalbe. – 2008. –
18 sept. – P. 4.
4897. Filip, Iulian. Speranţa de pe alt mal : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi
arta. – 2008. – 4 sept. – P. 8.
4898. Filip, Iulian. Teatru : [versuri] / Iulian Fiip // Lit. şi arta. – 2008. –
18 sept. – P. 6.
4899. Gugel, Anatol. Şi longevivii …; Romanţă; Negru pe alb; Dedublare; Puncte de suspensie; Regii goi; Închinare la maestru; Descoperirea unui credul;
Porunca, cea de-a unsprezecea; Paradigmă; Deci, într-un mâine; Lunecă turmele
albe; Recunoaştere : [versuri] / Anatol Gugel // Lit. şi arta. – 2008. – 4 sept. – P. 5.
4900. Guţu, Sergiu. Bientot l’ecole : [versuri] / Sergiu Guţu // Florile dalbe. – 2008. – 4 sept. – P. 3. – Text în lb. fr.
4901. Guţu, Sergiu. Făclia …; Bientot l’ecole : [versuri] / Sergiu Guţu //
Făclia. – 2008. – 6 sept. – P. 4.
4902. Hadârcă, Ion. Septembrie : [versuri] / Ion Hadârcă // Florile dalbe.
– 2008. – 18 sept. – P. 1.
4903. Hâncu, Maria. Condiţie umană; Marile iubiri; A fost odată o inimă
…; Lume de gheaţă; În ochii tăi; Celui care vrea să plece; Învăţăm prin tăcere : [versuri] / Maria Hâncu // Lit. şi arta. – 2008. – 18 sept. – P. 5.
4904. Iepure, Diana. Antoneuca : [povestire] / Diana Iepure // Contrafort.
– 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 15.
4905. Lari, Leonida. Licheaua bolşevică : [versuri] / Leonida Lari // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 19 sept. – P. 32.
4906. Leu, Ion. Lanul grâului : [versuri] / Ion Leu // Lit. şi arta. – 2008. –
18 sept. – P. 2.
4907. Lungu-Ploaie, Raisa. Zâna copilăriei : [proză scurtă] / Raisa
Lungu-Ploaie // Florile dalbe. – 2008. – 18 sept. – P. 8.
213

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4908. Marin, Gheorghe. Prima zi de şcoală : [povestire] / Gheorghe Marin // Florile dalbe. – 2008. – 11 sept. – P. 8.
4909. Matcovschi, Dumitru. Moldoveneşte : [versuri] / Dumitru
Matcovschi // Moldova Mare. – 2008. – 16 sept.
4910. Matei, Muşata. Depărtările; Frig; O altă lume; Imperiul fricii;
Cogito; Mioritică : [versuri] / Muşata Matei // Lit. şi arta. – 2008. – 11 sept. – P. 5.
4911. Nucă, Sergiu. Răgăţanu : (povestire doc.) / Sergiu Nucă // Lit. şi
arta. – 2008. – 11 sept. – P. 4.
4912. Partole, Claudia. Lecţii în Septembrie : [reflecţii] / Claudia Partole
// Natura. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 5.
4913. Popa, Nicolae. Terasele toamna : [eseu] / Nicolae Popa // Capitala. – 2008. – 19 sept. – P. 7; Столица = Capitala. – 2008. – 19 сент. – P. 7.
4914. Popovici, Angelina. Sihastru printre noi; La aniversarea a 93-a :
[versuri] / Angelina Popovici // Lit. şi arta. – 2008. – 18 sept. – P. 2.
4915. Popovici, Vlad. Îţi propun mere domneşti din livada mea : [versuri]
/ Vlad Popovici // Univers pedagogic pro. – 2008. – 4 sept. – P. 8. – Cuprins : Sursă
de gravitate; Poduri pentru trai din verde; Viaţă cu piscuri; Vorbă de bun augur; Revoluţii interioare; Zvâcnire în verbum; Întremare cu natural; Pasărea esenţelor; Întregul îmbrăţişat; Lărgimi pentru veşnicii.
4916. Postolache, Gheorghe. Vânătorul : [povestire] / Gheorghe
Postolache // Florile dalbe. – 2008. – 18 sept. – P. 5.
4917. Roşca, Agnesa. La ceas de taină : [versuri] / Agnesa Roşca // Lit.
şi arta. – 2008. – 11 sept. – P. 1.
4918. Rusu, Mihai. Stejarul ţării : [versuri] / Mihai Rusu // Lit. şi arta. –
2008. – 4 sept. – P. 8 ; Comunistul. – 2008. – 5 sept. – P. 6.
4919. Ştirbu, Titus. Îndemnul doamnei învăţătoare : [versuri] / Titus
Ştirbu // Florile dalbe. – 2008. – 11 sept. – P. 4.

214

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4920. Ştirbu, Titus. Întâi septembrie : [versuri] / Titus Ştirbu // Florile
dalbe. – 2008. – 4 sept. – P. 1.
4921. Strâmbeanu, Andrei. De parcă port o vină … : [versuri] / Andrei
Strâmbeanu // Lit. şi arta. – 2008. – 18 sept. – P. 1.
4922. Suceveanu, Arcadie. Şcoala vacanţei : [versuri] / Arcadie
Suceveanu // Florile dalbe. – 2008. – 4 sept. – P. 4.
4923. Teleucă, Victor. Vorbind despre limbă : [eseu] / Victor Teleucă //
Florile dalbe. – 2008. – 11 sept. – P. 5. – Va urma.
4924. Tudor, Ştefan. Vântul şi muntele; Unu, doi : [versuri] / Ştefan Tudor // Făclia. – 2008. – 27 sept. – P. 12, 15.
4925. Văluţă, Galina. Oake : [povestire] / Galina Văluţă // Univers pedagogic pro. – 2008. – 11 sept. – P. 8.
4926. Vieru, Grigore. Urme pe nisipul auriu : [versuri] / Grigore Vieru //
Lit. şi arta. – 2008. – 4 sept. – P. 1.
4927. Vîlcu, Mihai. Încă o stea … : [versuri] / Mihai Vîlcu // ProFarmacia.
– 2008. – Iul.-Sept. (Nr 7/9). – P. 24.
821.161.1 Literatură rusă

4928. Брюсов, Валерий. Одному из братьев; К русской революции;
Серп и молот; Мир электрона : [стихи] / Валерий Брюсов // Коммерсант plus. –
2008. – 12 сент. – Р. 17.
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

4929. Гурская, Зося. "Я придумала рай …"; "Маски-шоу …"; "Я смеюсь и грущу …"; "Подружитесь однажды …"; Епiтафiя : [стихи] / Зося Гурская //
Независимая Молдова. – 2008. – 5 сент. – Р. 18.
4930. Диордиев, Ион. Мысли вслух : [maxime] / Ион Диордиев // Независимая Молдова. – 2008. – 19 сент. – Р. 18.
4931. Дуб, Иван. Вид на рай : [стихи] / Иван Дуб // Коммерсант plus.
– 2008. – 12 сент. – Р. 17. – Содерж. : Петрин цветок; Предприимчивая бабка,
или Кооператив на дому; Немного о стихах; Имею вид на рай.
215

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4932. Костишар, Валентина. С совестью, из жизни изгнанной : [стихи] / Валентина Костишар // Коммерсант plus. – 2008. – 12 сент. – Р. 17. – Содерж. : Начало; Связи; Просьба.
4933. Мардарь, Ион. Тайна за семью замками : [рассказ] / Ион Мардарь // Независимая Молдова. – 2008. – 26 сент. – Р. 12.
4934. Мардарь, Ион. Учитель : [рассказ] / Ион Мардарь // Независимая Молдова. – 2008. – 5 сент. – Р. 8.
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii

4935. Nechit, Irina. Am descoperit un confrate al Pegasului : [despre
Festivalul Intern. Literar Vilenica, 3-7 sept. 2008, Vilenica, Slovenia] / Irina Nechit //
Jurnal de Chişinău. – 2008. – 26 sept. – P. 22.
4936. Sprânceană, Vitalie. Despre un trecut viitor al literaturii : [pe marginea vol. "La litterature en peril" de Tzvetan Todorov, Paris, Flammarion, 2007] /
Vitalie Sprânceană // Contrafort. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 8-9.
821.112.2.0 Literatură germană

4937. Gârneţ, Vasile. Richard Wagner, romancierul : [pe marginea romanului "Catrafuse" de Richard Wagner, Iaşi, Polirom, 2006] / Vasile Gârneţ // Contrafort. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 22-23.
4938. Hoppe, Felicitas. Felicitas Hoppe : "Scriitorul trebuie ă fie în acelaşi timp deschis şi insistent, dar şi rezistent la compromisuri" : [interviu cu scriitoarea germană] / consemnare : Vasile Gârneţ // Contrafort. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P.
23-24.
4939. Schlesak, Dieter. Dieter Schlesak – trilogia transilvană : [fragm.
din interviu cu scriitorul german] / consemnare : Simona Chiţan // Contrafort. – 2008.
– Sept. (Nr 9). – P. 22.
821.135.1.0 Literatură română

4940. Ciocanu, Ion. Nemurirea Iuliei Hasdeu : [pe marginea creaţiei literare a poetei] / Ion Ciocanu // Lit. şi arta. – 2008. – 18 sept. – P. 4.
4941. Codrescu, Andrei. Andrei Codrescu : "Nu avem nevoie de autorităţi care să ne elibereze certificate pentru scris" : [interviu cu scriitorul român, stabilit
216

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

în SUA] / consemnare : Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 1014.
4942. Păduraru, Pavel. Alexandru, robul lui Dumnezeu : [pe marginea
creaţiei scriitorului român Alexandru Monciu-Sudinski] / Pavel Păduraru // Timpul de
dimineaţă. – 2008. – 12 sept. – P. 17.
4943. Păsat, Dumitru. Ion Heliade Rădulescu, un "Mit Adamic" al Culturii
Româneşti / Dumitru Păsat // Lit. şi arta. – 2008. – 25 sept. – P. 8.
4944. Şalaru, Maria. Vasile Militaru, între români şi Dumnezeu : [despre
creaţia scriitorului] / Maria Şalaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 19 sept. – P. 25.
(Vezi de asemenea Nr 4651)
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova

4945. Chiper, Grigore. Cetatea din piatra de pe suflet : [pe marginea
cărţilor "Olimpul de plastic" (Chişinău, ed. Prut Intern., 2007) şi "Recitirea proverbelor" (Chişinău, ed. Ştiinţa, 2007) de Vasile Romanciuc] // Grigore Chiper // Contrafort. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 5.
4946. Cimpoi, Mihai. Andrei Ţurcanu : Destin întors : [60 de ani de la
naşterea scriitorului] / Mihai Cimpoi // Lit. şi arta. – 2008. – 4 sept. – P. 4.
4947. Ciobanu, Ion C. Omul care a devenit conştiinţa Moldovei : [pref. la
vol. "Scrieri" de Ion Druţă] / Ion C. Ciobanu // Comunistul. – 2008. – 5 sept. – P. 6-7.
4948. Corbu, Haralambie. În gospodăria literară a lui Gheorghe Madan /
Haralambie Corbu // Moldova suverană. – 2008. – 3 sept.
4949. Crudu, Dumitru. Dumitru Crudu: "Va fi o stagiune foarte încinsă" :
[interviu cu scriitorul] / consemnare : Valentina Baciu // Timpul de dimineaţă. – 2008.
– 15 sept. – P. 4-5.
4950. Frişcu, Alexandru Horaţiu. Lazăr Ciobanu (1932-2008) : [in memoriam scriitorului] / Alexandru Horaţiu Frişcu // Lit. şi arta. – 2008. – 4 sept. – P. 8.
4951. Gheorghiu, Gheorghe. Devotată cuvântului : [creaţia scriitoarei
Claudia Partole] / Gheorghe Gheorghiu // Lit. şi arta. – 2008. – 18 sept. – P. 4.
4952. Goci, Aureliu. Credinţă şi conştiinţă în poezia Leonidei Lari / Aureliu Goci // Lit. şi arta. – 2008. – 18 sept. – P. 4.
217

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4953. Madan, Gheorghe. Gheorghe Madan : "Adesea mă simt mult mai
comod în casa strămoşilor …" : [interviu cu scriitorul] // Florile dalbe. – 2008. – 18
sept. – P. 2-3.
4954. Matcovschi, Dumitru. Lansarea : [pe marginea creaţiei literare] /
Dumitru Matcovschi // Lit. şi arta. – 2008. – 11 sept. – P. 6.
4955. Sălcuţan, Mihai. Datorii de suflet : (discurs la primirea premiului
"Relaţii culturale", acordat de Uniunea Scriitorilor din Rep. Moldova) / Mihai
Sălcuţan // Lit. şi arta. – 2008. – 11 sept. – P. 7.
4956. Ştefănescu, Alex. Alex Ştefănescu : "Literatura din R. Moldova
este o literatură română" : [pe marginea comunic. scriitorului român în cadrul Ateneului Moldova, 1 sept. 2008] // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 5 sept. – P. 7.
4957. Tamazlâcaru, Elena. Eugeniu Coşeriu, cântăreţul risipitului prin
lume sânge românesc … : [pe marginea creaţiei literare a lui Eugeniu Coşeriu] /
Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2008. – 11 sept. – P. 7.
4958. Varticean, I. "Istoria ieroglifică" a lui Dimitrie Cantemir : [pe marginea romanului] / I. Varticean // Moldova Mare. – 2008. – 2 sept. – Cu caract. chir.
4959. Vicol, Ion: "Am semănat cu nădejde şi acum secer cu nădejde …"
: [interviu cu I. Vicol, scriitor] / Cultura. – 2008. – 24 iul. – P. 8.
80 de ani de la naşterea scriitorului Ion Druţă

4960. Gherasim, Arcadie. Mi-e dor de Druţă / Arcadie Gherasim // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 11 sept. – P. 6.
4961. Ion Druţă la 80 de ani // Făclia. – 2008. – 6 sept. – P. 8. – Cuprins
: Am fost dascălul lui Ion Druţă : [fragm. din cartea "Druţiana"] / Pavel Harabagiu;
Rege al prozei / Ştefan Tudor.
4962. Istrate, Elena. Cărţi frumoase, cinste cui v-a scris / Elena Istrate //
Cultura. – 2008. – 7 aug. – P. 4.
4963. Voronin, Vladimir. Mesaj de felicitare : [adresat de către preş.
Rep. Moldova scriitorului Ion Druţă cu prilejul consemnării a 80 de ani de la naştere]
/ Vladimir Voronin // Moldova suverană. – 2008. – 3 sept. ; Comunistul. – 2008. – 5
sept. – P. 1.; Moldova Mare. – 2008. – 9 sept.
218

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

4964. Воронин, Владимир. "Ваше творчество играет апостольскую
роль" : [поздравит. послание президента Респ. Молдова писателю Иону Друцэ
по случаю 80-летия] / Владимир Воронин // Независимая Молдова. – 2008. – 5
сент. – Р. 2.
4965. Воронин, Владимир. Истинно народный писатель : [послание
президента Респ. Молдова писателю Иону Друцэ по случаю 80-летия] / Владимир Воронин // Кишин. новости. – 2008. – 5 сент. – Р. 1.
821.161.1.0 Literatură rusă

4966. Cirkova, Zinaida. Zinaida Cirkova : "Caut în istorie reverberaţiile
viitorului" : [interviu cu scriitoarea] / consemnare : Elena Istrati // Cultura. – 2008. –
22 aug. – P. 4.
4967. Казакова, Раиса. "И с вами снова я …" : [о творчестве рус. поэта Александра Пушкина] / Раиса Казакова // Независимая Молдова. – 2008. –
19 сент. – Р. 18.
4968. Полюхов, Николай. "В общей я пользе собственную чаю" : к
300-летию Антиоха Кантемира / Николай Полюхов, Юрий Максимов // Независимая Молдова. – 2008. – 24 сент.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii

4969. Borziac, Ilie. Secolele "sumbre" în istoria Greciei încep în zona
nord-pontică : [aspecte arheologice] / Ilie Borziac // Natura. – 2008. – Sept. (Nr 9). –
P. 10.
908 Monografii ale localităţilor

4970. Bulat, Vladimir. De cealaltă parte a Dunării : Serbia creştină : jurnal / Vladimir Bulat // Contrafort. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 16-17.
4971. Mereuţă, Daniela. Ţara fiordurilor : [Norvegia] / Daniela Mereuţă //
Integrarea europeană, pas cu pas. – 2008. – Sept. (Nr 6). – P. 20. – (Supl. al ziarului "Timpul de dimineaţă").
4972. Vrednic, Nicu. Riga verde : jurnal de călătorie : [Riga, Letonia] /
Nicu Vrednic // Făclia. – 2008. – 13 sept. – P. 2. – Contin. Începutul : 30 aug.
219

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

929 Ştiinţe biografice şi înrudite

Madan, Gheorghe. Gheorghe Madan : "Adesea mă simt mult mai comod
în casa strămoşilor"... – Vezi Nr 4953
Vizitiu, Svetlana. Emil Loteanu : "M-am logodit cu cea mai depărtată
stea"... – Vezi Nr 4817
Vizitiu, Svetlana. Grigore Grigoriu : "Zilele din palmă-n cer îmi zboară". –
Vezi Nr 4818
929.6 Heraldică. Blazoane. Steme. Devize pe armoarii

4973. Căinăreanu, Vasile. Stema şi drapelul Moldovei unice : [aspecte
ist.] / Vasile Căinăreanu // Comunistul. – 2008. – 5 sept. – P. 11.
4974. Нестерюк, Андрей. Символика Молдовы / Андрей Нестерюк //
Moldova Mare. – 2008. – 30 sept.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
4975. Europa de după moartea lui Stalin în viziunea istoricilor din Republica Moldova şi România : [materiale prez. în cadrul simpoz. şt. "Evoluţii politice
europene în perioada anilor 1953-1968"] / consemnare : Alex Luca // Flux continuu :
ed. de vineri. – 2008. – 26 sept. – P. 6. – Cuprins : Fascismul a fost provocat de
comunism şi nu invers / Gheorghe Buzatu; Regimul Stalin a continuat expansionismul rus / Mihai Retegan; Europa s-a unificat, dar nu şi-a găsit până astăzi o identitate geografică bine determinată / Gheorghe Cojocaru; Manualele de istorie integrată
din Republica Moldova compromit metodologia ştiinţifică democratică de predare a
istoriei / Anton Moraru.
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări

4976. Caşu, Igor. Igor Caşu : "Fronturile populare din fosta URSS s-au
aflat sub tutela KGB" : [interviu cu istoricul] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul
de dimineaţă. – 2008. – 8 sept. – P. 4-5.
4977. Червенков, Николай. Дипломатический гамбит : [100-летие
независимости Болгарии] / Николай Червенков // Analytique Moldpresa. – 2008.
– 20 сент. – Р. 20.
220

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

94(478) Istoria Republicii Moldova

4978. "Cartea foametei" : [din luările de cuv. în cadrul lansării cărţii (aut.
Larisa Turea, Bucureşti, ed. Curtea Veche, 2008) la Salonul Intern. de Carte, Chişinău, 2008 : Spiridon Vangheli, Gheorghe Palade, Iuliana Gore-Costin [et al.] / consemnare : Eugenia Ciobanu // Lit. şi arta. – 2008. – 25 sept. – P. 7.
4979. Ancel, Jean. Transnistria în perioada ocupaţiei româneşti : [fragm.
din lucrarea "Transnistria"] / Jean Ancel // Moldova Mare. – 2008. – 23, 30 sept. –
Va urma.
4980. Boldişor, Veronica. Anevoiosul drum al Unirii : [pe marginea cărţii-album "Drumul Unirii" de Sergiu Nucă, Ch., ed. "Prut Intern.", 2008] / Veronica
Boldişor // Lit. şi arta. – 2008. – 18 sept. – P. 4.
4981. Ciobanu, Raisa. Încă o dată despre ceea ce nu avem dreptul să
uităm nicicând : [pe marginea lucrării "Cartea foametei" de Larisa Turea, Bucureşti,Curtea Veche, 2008] / Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. – 2008. – 4 sept. – P. 6.
4982. Colesnic, Iurie. Trei destine ca trei poveşti … : împlinirea lui Constantin Stere (3) / Iurie Colesnic // Natura. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P. 7. – Art. 1 :
Iun. (Nr 6).
4983. Colesnic, Iurie. Un membru al Sfatului Ţării dispărut fără urmă în
gulag … : [Gheorghe Druţă] / Iurie Colesnic // Natura. – 2008. – Sept. (Nr 9). – P.
10.
4984. Dabija, Nicolae. Prutul – un râu îngenuncheat? : (discurs în Aula
Acad. Române, cu prilejul aniversării a 90-a a Unirii Basarabiei cu Ţara) / Nicolae
Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 18 sept. – P. 1.
4985. Halippa, Pantelimon. Unirea Basarabiei cu România (II) : [studiu
despre istoria constituirii şi activităţii Sfatului Ţării (1917-1918)] / Pantelimon
Halippa; text pus la dispoziţie de Ion Constantin şi Ion Negrei // Lit. şi arta. – 2008. –
4 sept. – P. 7. – Art. 1 : 28 aug.
4986. Negru, Nicolae. Despre pericolul consumului de troscot : [despre
foamea din anul 1947] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 9 sept. – P.
6.

221

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

4987. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Taina toponimicului Reni : [aspecte
istorice] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Lit. şi arta. – 2008. – 18 sept. – P. 8.
4988. Semeniuc, Tudor. Dăinuirea noastră în veacuri : [începuturi ale istoriei Ţării Moldovei] / Tudor Semeniuc // Comunistul. – 2008. – 19 sept. – P. 9-10,
15-16.
4989. Гросул, Владислав. Традиции молдавской государственности
/ Владислав Гросул // Moldova Mare. – 2008. – 30 sept. – Va urma.
(Vezi de asemenea Nr 4958)

222

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 9-2008
Boian, Ilie 4648
Boiangiu, Magdalena 4772
Boldişor, Veronica 4980
Bomaistruc, Ala 4341
Borisova, Ludmila 4601
Borziac, Ilie 4969
Botezat, Ana 4342
Botin, Tudor 4778
Braga, Mihai 4360
Brădescu, Pavel 4835-36
Brăiescu, Ana 4343
Bucov, Andrieş 4779
Budeanu, Gheorghe 4445-46
Budişteanu, Alexandru 4378
Budurin, Mihai 4789
Bujor, Pavel 4777
Bukovski, Vladimir 4373, 4374, 4386,
4416
Bulat, Eugenia 4821
Bulat, Vladimir 4970
Burea, Irina 4734
Butnaru, Leo 4881-82
Butovschi, Alexei 4838
Buzatu, Gheorghe 4975

A
Ababii, Ion 4706
Ancel, Jean 4979
Andronic, Oleg 4834
Andronic, Victor 4664
Anestiade, Vasile 4731
Anestiadi, Zinaida 4706
Antoci, Zinaida 4664
Antohi, Eleonora 4733
Anton, Ion 4869-70
Aramă, Angela 4388
Axionova, Lidia 4804
B
Babansky, Valeriu 4331, 4785
Babin, Victoria 4745, 4747, 4749
Baciu, Valentina 4437, 4469, 4949
Bâlci, Gheorghe 4871
Baldovici, Vladimir 4770
Bâlici, Gheorghe 4872-79
Balmoş, Galina 4632
Barbaroş, Aurelia 4658
Barbu, Eugen 4861
Bârsa, Iurie 4758
Bâstrov, Valerii 4533
Bădărău, Dionisie 4855
Bălteanu, Ion 4777
Bejenaru, Elena 4676
Bejenaru, Lia 4756
Belâi, Liviu 4742
Belîi, Liviu 4750
Belostecinic, Grigore 4557
Bendas, Mihai 4659, 4695
Berlinski, Ion 4439, 4594
Bernaz, Oleg 4372
Berzoi, Ludmila 4707
Beşleagă, Vladimir 4389, 4421
Bivol, Efim 4880
Bivol, Vera 4647
Blagoslovitu, Stas 4756
Bogatu, Petru 4440-44, 4513-14
Boguşevschi, Iuliana 4702

C
Caduc, Petru 4835
Calinovsky, Anton 4381
Cantemir, Dimitrie 4856, 4958
Caranfil, N. 4390
Cartaleanu, Tatiana 4710
Casandra, Cristina 4836
Caşu, Igor 4976
Catan, Natalia 4756
Catan, Petru 4709
Catan, Victor 4616
Cazac, Valeriu 4648
Cazacu, Lia 4541
Cazacu, Valeriu 4828
Căinăreanu, Vasile 4973
Căpiţă, Ionel 4660
Cerchez, Zina 4756
Cerevatîi, Victor 4694
223

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008
Cerne, Constantin 4840
Cernelea, Steliana 4700
Cheianu, Constantin 4391-92
Chibac, Gh. 4609
Chicu, Anastasia 4512
Chiper, Grigore 4945
Chiperi, Varvara 4661
Chirilă, Victor 4496
Chirilov, Viorica 4727, 4760
Chirtoacă, Dorin 4617
Chisnenco, Angela 4467, 4558, 4561,
4810
Chiţan, Simona 4939
Cibota, Eugen 4649
Cibotaru, Anatolie 4662, 4665
Cibotaru, Arhip Simion 4882
Cimpoi, Mihai 4946
Cimpoieş, Gh. 4708
Ciobanu, Ala 4741
Ciobanu, Eugenia 4981
Ciobanu, Ghenadie 4790
Ciobanu, Ilarion 4820
Ciobanu, Ion C. 4947
Ciobanu, Lazăr 788
Ciobanu, Mircea 4757-58
Ciobanu, Raisa 4981
Ciobanu, Steliana 4364
Ciobanu, Veronica 4344
Ciobanu, Vitalie 4393, 4941
Ciobu, Emil 4497
Ciocanu, Anatol 4884
Ciocanu, Ion 4940
Ciocoi, Valeriu 4533, 4562, 4680
Ciornei, Vsevolod 4394-95, 4447-48
Cirkova, Zinaida 4966
Ciuhrii, Serghei 4806
Codrean, Irina 4597, 4800
Codreanca, Lidia 4857
Codrescu, Andrei 4941
Cojocari, Victor 4618
Cojocaru, Gheorghe 4975
Cojocaru, Sergiu 4336
Colesnic, Iurie 4982-83
Colţun, Gheorghe 4854
Comarniţchi, Daniela 4663
Constantin, Ion 793

Conţiu, Mihai 4439, 4594, 4638
Corai, Tatiana 4758-59
Corbu, Haralambie 4948
Corghenci, Ludmila 4345
Corlăţean, Titus 4449
Corobceanu, Svetlana 4396
Corsoveţchi, Serghei 4703
Coşbuc, George 4862
Coşeriu, Eugeniu 4957
Coştei, Nicolae 4839
Cristal, Oleg 4375-76, 4397, 4450-52,
4498-99, 4592, 4603
Cristea, Ioana 4791
Crudu, Dumitru 4949
Cubreacov, Vlad 4398, 4453
Culev, Lucia 4337-38
Curtescu-Marinciuc, Tamara 4665-66
Cuşmir, Toma 4709
Cuzneţ, Elena 4664
D
Dabija, Doina 4885
Dabija, Nicolae 4358, 4399, 4593, 488687, 4984
Damian, George 4500
Daniliuc, Ion 4611
Dascăl, Valeria 4888
David, Anatolie 4732
Deleanu, Liviu 4889
Denisov, Alexandr 4788
Dermenji, Veaceslav 4720
Diacoglo, Vasile 4691
Diacov, Dumitru 4515
Dinvis, Vicu 4637
Dodon, Ion 4667
Doga, Alexandru 4890
Doga, Eugen 4792
Dombrov, Ion 4672
Doni, Gheorghe 4676, 4694
Dorgan, Victoria 4756
Dorofeeva, Ala 4701
Draghişteanu, Ion 4559
Druţă, Gheorghe 4983
Druţă, Ion 4891-93, 4947, 4961, 4963
Dubrovschi, Anatol 4594, 4638
Duca, Maria 4650
224

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Dulgheru, Valeriu 4377, 4454

Goci, Aureliu 4952
Goga, Octavian 4864
Gologan, Iurie 4756
Gore-Costin, Iuliana 4978
Gorgan, Ion 4378
Gorgos, Violeta 4754
Grâu, Elvira 4669
Greceanîi, Zinaida 4402, 4599
Grecu, Ion 4531
Grigoriu, Grigore 4818
Grosu, Aneta 4413
Grosul, Ludmila 4855
Gugel, Anatol 4899
Guţu, Ana 4712
Guţu, Sergiu 4900-01
Guţu, Valentin 4841

E
Efros, Ana 4512
Eminescu, Mihai 4863, 778
Eremei, Ana 4668
Erizanu, Gheorghe 4758
Esinencu, Nicolae 4894
F
Fati, Sabina 4455
Fayl, Gilbert 4331
Federiuc, Nicolae 4381, 4388, 4456-57
Filat, Vlad 4560, 4595
Filip, Felicia 4822
Filip, Iulian 4340, 4895-98
Fochin, Iurie 4634
Focşa, Boris 4823
Frişcu, Alexandru Horaţiu 4950
Frumusachi, Svetlana 4756, 4793
Frunză, Eugeniu 4721
Furtună, Mihai 4619
Fusu, Mihai 4824
Fuştei, Nicolae 4361

H
Hadârcă, Ion 4902
Hadârcă, Natalia 4374, 4379, 4596,
4598, 4671, 4715, 4733
Hadei, Vitalie 4837
Halabudenco, Elena 4745
Halippa, Pantelimon 4985
Hâncu, Maria 4403, 4903
Hâncu, Olesea 4459
Harabagiu, Pavel 4961
Harconiţă, Elena 4346
Hasdeu, Iulia 4940
Hăbăşescu, Tamara 4670
Hîncu, Maria 4403
Hoppe, Felicitas 4938

G
Galben, Andrei 4712, 4716, 4717
Galeţchi, Petru 4711, 4718
Garaba, Vladimir 4722
Gârneţ, Vasile 4937-38
Gavriliţă, Raisa 4651, 4710
Găină, Boris 4330
Georgescu, Nicolae 4854
Gheorghiţă, Lenuţa 4794
Gheorghiţă, Nadina 4532, 4723, 4725,
4762, 4830
Gheorghiu, Gheorghe 4951
Gherasim, Arcadie 4400-01, 4458, 4960
Gherasim, Mihaela 4756
Gherman, Galina 4795
Gherman, Marcel 4796
Ghidrim, Gheorghe 4711
Gide, Andre 4860
Glavan, Iulian 4750
Gnatiuc, Lucia 4724

I
Iachim, Ion 4672-73
Iacob, Mihaela 4561
Iancu, Marcel 4775
Iepure, Diana 4904
Ioniţă, Veaceslav 4544, 4562
Iordache, Ştefan 4825
Iosip, Şt. O. 4865
Iovu, Vasile 4797
Istrate, Elena 4962
Istrate, Liliana 4774
Istrati, Elena 4357, 4790, 4795, 4966

225

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008
Ivanov, Anatol 4713
Ivanov, Dumitru 4639
Ivanova, Eleonora 4676
Izbeştschi, Iosif 4674

Mariancic, Vera 4826
Marin, Gheorghe 4908
Marinciuc, Aurel 4798
Marinciuc, Mihai 4677
Marinescu, Marian Jean 4459
Markidonova, Natalia 4788
Martin, Vasile 4534
Marulea, Alexei 4799
Matcovschi, Dumitru 4404, 4909, 4954
Matei, Muşata 4910
Matuşenco, Andrei 4619, 4623, 4722
Maţievschi, Elena 4833
Mazilu, Gheorghe 4405
Melega, Mariana 4678
Melinescu, Gabriela 4866
Melnic, Viorel 4575
Mereuţă, Daniela 4971
Mihai, Elena 4784
Mihăieş, Mircea 4372
Mihăieş, Roman 4406
Mihăilă, Vlad 4347
Militaru, Vasile 4944
Mistreanu, Tatiana 4679
Mivovan, Aliona 4664
Mizsei, Kalman 4457
Mîndîcanu, Virgil 4714
Mîrleanu, Oleg 4533
Mocanu, Igor 4775
Mocanu, Maria 4800
Monciu-Sudinski, Alexandru 4867, 4942
Moraru, Anton 4975
Moraru, Haralambie 4407-11, 4640
Moraru, Ion 4412
Moraru, Irina 4616, 4754, 4794
Morgoci, Gheorghe 4760
Moroşanu, Mihai 4715
Moscalenco, Sveatoslav 4726
Moscalenco, Vsevolod 4726
Moşanu, Alexandru 4413
Muntean, Angela 4641
Muntean, Radu 4816
Munteanu, Galina 4604
Munteanu, Mihai 4827
Mustea, Gheorghe 4357
Musteaţă, Traian 4839-40

J
Jalbă, Tatiana 4652, 4675
Jitari, Mariana 4678
Jolondcovschi, Alexandru 4753
K
Koifman, Aleksandr 4778-79, 4789,
4802, 4826
Korsowezki, Serghei 4541
Kulikovski, Lidia 4340
Kvasov, Vladimir 4533
L
Laptev, Valerii 4533
Lari, Leonida 4905, 4952
Laşcu, Mihail 4531
Lavric, Galina 4664
Lazăr, Constantin 4590
Leşco, Anatol 4838
Leu, Ion 4906
Loghin, Vlad 4634, 4769
Loghin, Vladimir 4770
Loteanu, Emil 4817
Lozinschi, Raisa 4336, 4517, 4618
Luca, Alex 4975
Luca, Rodica 4808, 4823
Lucaş, Ana 4792
Luchianov, Ion 4837
Lujanschi, Fiodor 4805
Lungu-Ploaie, Raisa 4907
Lupaşcu, Tatiana 4617
Lupu, Marian 4594, 4599
M
Madan, Gheorghe 4948, 4953, 4973
Maftei, Vladimir 4834, 4842
Mândâcanu, Valentin 4858
Mangir, Ştefan 4620
Marcouskaia, Ekaterina 4381
Marcu, Tatiana 4755
226

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
N

Plăieşu, Raisa 4347, 4352, 4359
Plămădeală, Alexandru 4776
Pogurschi, Andrei 4604
Pohilă, Vlad 4859
Poiată, Petru 4605, 4689
Pojar, Serghei 4804-06, 4827
Pojoga, Silvia 4681
Popa, Constanţa 4373, 4780
Popa, Nicolae 4913
Popa, Victoria 4353
Popescu, Nicu 4503
Popkov, Valerii 4533
Popovici, Angelina 4914
Popovici, Vlad 4915
Popuşoi, Liliana 4756, 4783, 4793, 4824,
4831
Porubin, Diana 4728
Porubin, Natalia 4639
Postoico, Maria 4594
Postolache, Gheorghe 4916
Preda Sânc, Marilena 4781
Proca, Ion 4420
Prodan, Fedora 4653-54
Puric, Dan 4821

Nagacevschi, Vitalie 4411, 4516-17
Naniev, Alexandr 4356
Neamţu, Petre 4801
Nechit, Irina 4781-82, 4859, 4935
Negrei, Constantin 4985
Negrei, Ion 4985
Negru, Nicolae 4414-16, 4460, 4501,
4518, 4986
Negruţă, Eugen 4802
Niculescu, Luca 4591
Nucă, Sergiu 4911, 4980
O
Oanţa, Gheorghe 4841
Odainic, Ioan 4611
Olaru, Angelina 4367, 4807, 4822, 4976
Olteanu, Constantin 4563, 4625
Osoianu, Vera 4348-50
Ostapciuc, Eugenia 4417-18
P
Padalko, Olga 4528
Palade, Gabriel 4704
Palade, Gheorghe 4978
Paladi, Victor 4803
Palladi, Tudor 4735
Panciuc, Vasile 4621
Panfil, Vasile 4727
Panţâru, Tudor 4502
Parascovia, Egumena 4362
Partole, Claudia 4912, 4951
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 4987
Păduraru, Pavel 4380, 4389, 4942
Păsat, Dumitru 4943
Păunescu, Adrian 4868
Perciuleac, Ludmila 4680
Pereteatcu, Tamara 4351
Perjovschi, Dan 4780
Petrescu, Nicolae 4363
Petrov, Simion 4855
Piscilanicov, Boris 4713
Pînzaru, Victor 4515
Platon, Alexandru-Florin 4369
Plăcintă, Mircea 4769

R
Raileanu, Anatol 4704, 4705
Raţă, Ion 4789
Raţă, Mariana 4337
Rădulescu, Ion Heliade 4943
Răileanu, Anatol 4669
Reniţă, Alecu 4729
Reşetnicov, Artur 4622
Retegan, Mihai 4975
Rîhlea, Ana 4676
Rîhlea, Lidia 4676
Robu, Nicolae 4623
Roibu, Nicolae 4330, 4753, 4797
Roman, Elena 4696
Romanciuc, Vasile 4945
Roşca, Agnesa 4917
Roşca, Iurie 4421-22, 4594
Roşcovan, Mihai 4575
Rotaru, Anatol 4782
Rotaru, Noie 4682
Rotaru, Tatiana 4726, 4728
227

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008
Rupnik, Jacques 4387
Rurac, Anatol 4783
Rusu, Boris 4702
Rusu, Mihai 4918
Rusu, Veronica 4667, 4683-84
Rusu, Victor 4624

Şevciuc, Natalia 4655
Şleahtiţchi, Mihai 4368
Şoltoianu, Alexandru 4390
Ştefaniuc, Victor 4829
Ştefârţă, Sorina 4368, 4516
Ştefănescu, Alex 4956
Ştirbu, Titus 4919-20
Ştirbu, Vitalie 4676

S
Safta, Vladimir 4743
Sainsus, Valeriu 4367
Samoilă, Alexandru 4807
Sârbu, Antonina 4719, 4776
Sava, Andrei 4808
Sălcuţan, Mihai 4955
Sănduţă, Galina 4828-29
Sărănuţă, Silvia 4719
Schlesak, Dieter 4939
Scutelniciuc, Ion 4677, 4717
Semeniuc, Tudor 4988
Silvestru, Aurelian 4685
Siniţaru, Olga 4402
Sîrbu, Lilia 4686
Smirnov, Igor 4392
Socor, Vladimir 4462
Solovei, Adriana 4512
Spânu, A. 4718
Spinei, Vasile 4597
Spînu, Silvia 4656, 4697
Sprânceană, Vitalie 4936
Staric, Victor 4621
Stere, Constantin 4985
Stici, Ion 4735, 4742
Stoica, Valentina 4687
Strâmbeanu, Andrei 4921
Stratulat, Paula 4620
Strătilă, Silvia 4354
Strelciuc, Ioan 4365, 4463
Suceveanu, Arcadie 4922
Sulac, Nicolae 4799

T
Tabarcea, Tatiana 4676
Talai, Galina 4532
Talat-Kelpsa, Laimonas 4464
Talmaci, Victor 4533
Tamazlâcaru, Elena 4809, 4957
Tarlev, Vasile 4518
Taşcă, Mihai 4598
Tănase, Constantin 4519-20
Tcaci, Lilia 4355
Teleucă, Victor 4923
Televca, Nicolae 4688
Tismăneanu, Vladimir 4372
Todorov, Tzvetan 4936
Trăistariu, Mihai 4810
Tudor, Ştefan 4924, 4961
Turea, Larisa 4981
Ţ
Ţărnă, Tatiana 4362
Ţăruş, Mihai 4784
Ţurcanu, Alina 4449, 4560, 4624, 4801
Ţurcanu, Andrei 4946
U
Ungureanu, Ludmila 4657
Untilă, Veaceslav 4423
Urechean, Serafim 4424, 4521
Ursu, Silvia 4465

Ş

V

Şalaru, Maria 4944
Şaptefraţi, Olesea 4756
Şavga, Nicolae 4749
Şerban, Florentin 4842

Vacarciuc, Gheorghe 4625
Vakulovski, Mihail 4816
Vangheli, Spiridon 4978
Vântu, Ana 4747
228

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Varta, Ion 4689
Vartic, Andrei 4466
Varticean, I. 4958
Vasilache, Sandu 4830
Văluţă, Galina 4925
Verebceanu, Stela 4831
Viacorka, Nicolae 4381
Vicol, Ion 4959
Vidraşcu, Anatol 4759
Vieru, Grigore 4926
Vizitiu, Svetlana 4803, 4817, 4818, 4832,
4974-75
Vîlcu, Mihai 4927
Voitun, Aneta 4743
Volosiuc, Vasile Mihail 4599
Voloşciuc, Lidia 4676
Voronin, Vladimir 4425, 4564, 4599,
4643-45, 4963, 790
Vorotneac, Elena 4636, 4690
Vrabie, Gheorghe 4785
Vrabie, Radu 4467
Vrednic, Nicu 4972

Б
Балдович, Владимир 4771
Балмош, Галина 4633
Беженару, Елена 4535
Бескиеру, Ион 4602
Бобров, Игорь 4626
Бодарев, Павел 4766
Бодюл, Светлана 4812
Бойко, Юрий 4470
Ботнарь, Василий 4763
Боцан, Игорь 4426, 4438, 4505
Брюсов, Валерий 4928
Бряхнэ, Ливиу 4542
Булига, Валентина 4427
Бурлаку, Дорел 4813
Бурмистрова, Юлия 4382
В

Wagner, Richard 4937
Waung, Ruth 4371
Well, Ralph 4468
Wiegand, Gunnar 4469

Варга, Дьордя 4471
Вардунов, Игорь 4846
Василос, Любовь 4746
Васильев, Александр 4584
Вискалов, Александр 4845
Власова, Ольга 4746, 4751
Волницкий, Игорь 4573
Воронин, Владимир 4646, 4964-65
Врабие, Виталие 4631

Z

Г

Zagaevschi, Vladimir 4707
Zaharia, Victor 4600
Zavtoni, Paulina 4832
Zavtoni-Haret, Paulina 4832-33
Zgureanu, Teodor 4811
Zimina, Larisa 4601
Zosim, Maria 4664
Zugrav, Elena 4691

Гаврилуца, Валерий 4428
Галкина, Аксиния 4786
Годорожа, Дмитрий 4472
Горькавый, Николай 4382
Грек, Иван 4429, 4511
Гросул, Владислав 4989
Гурез, Лилия 4471
Гурская, Зося 4929

А

Д

Андон, Виктор 4819
Антонович, Татьяна 4576
Астахова, Ирина 4548

Делонг, Дж. Бредфорд 4582
Дербенцев, Александр 4744
Джеймс, Гарольд 4333
Диордиев, Ион 4930
Добровольский, Игорь 4843
Домущу, Олег 4692

W

229

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008
Дорошенко, Анна 4736, 4738-39, 4748
Друцэ, Ион 4819, 4964-65
Дуб, Иван 4931

Ильина, Ксения 4546

Малышев, Олег 4629
Мардарь, Ион 4933-34
Марченко, Ольга 4549
Масленников, Владимир 4482
Медведев, Дмитрий 4483
Мельник, Виорел 4578-80
Милибэнд, Дэвид 4477, 4484
Милидович, Игорь 4581
Моисеев, Сергей 4334, 4570
Мун, Пан Ги 4486
Мунтян, Демьян 4629

К

Н

Казакова, Раиса 4967
Калак, Дмитрий 4581, 4585, 4586
Калинина, Дарья 4432, 4565
Кантемир, Антиох 4968
Капацына, Елена 4824
Капсамун, Иван 4848
Катринич, Лариса 4736-37
Киселев, Дмитрий 4475
Киструга, Зинаида 4566
Клима, Павел 4476
Коваленко, Ирина 4529, 4547, 4566-67
Кожокарь, Максим 4843
Козак, Игорь 4615, 4627-28
Кокойтa, Э. Д. 4479
Косарев, Валерий 4370
Костишар, Валентина 4932
Краус, Ханс 4853
Крецул, Олег 4845
Кропанцева, Татьяна 4426, 4438

Негруца, Вячеслав 4550
Немеренко, Алла 4738
Нестерюк, Андрей 4974
Новиков, Кирилл 4537
Новосадюк, Владимир 4487

Дьяков, Дмитрий 4506
З
Западинский, Роберт 4431, 4473, 4522
Зиду, Юрий 4764
И

О
Олару, Федор 4543
Олексич, Виталие 4730
Ординат, Наталья 4787
Очеретный, Владимир 4383
П
Панченко, Анатолий 4748
Папурова, Татьяна 4698-99
Пашалы, Петр 4543
Петрович, Виктор 4606
Пинструп-Андерсен, Пер 4556
Подолян, Елена 4538
Полюхов, Николай 4968
Постован, Думитру 4613
Прасад, Эсвар 4551
Путин, В. В. 4485, 4587
Пушкин, Александр 4967

Л
Лавров, С. В. 4477-78
Лавров, Сергей 4479
Лазэр, Валериу 4548, 4586
Лащенков, Сергей 4846
Ли, Кристиан 4536
Лукьянов, Федор 4480-81
Ляхова, Ирина 4814

Р
Решетников, Артур 4630
Родрик, Дэни 4588
Ройтбурд, Елена 4580
Русу, Алла 4786
Рылеев, Денис 4568
Рэйдер, Стивен 4523

М
Макидон, Виталий 4751
Максимов, Юрий 4968
230

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
С

Ф

Савостин, Николай 4384
Самойлов, Игорь 4569
Санду, Ион 4847
Саракуца, Анатолий 4570
Свидерский, Алексей 4773
Святченко, Иван 4540
Семенова (Юдович), Юлия 4490
Семипядный, Владимир 4848
Сергеев, Валентин 4366
Сидоров, Дмитрий 4543, 4730, 476667, 4812
Силицкая, Наталья 4427, 4602, 4761
Силицкий, Анатолий 4787
Скидельски, Роберт 4526
Смешная, Татьяна 4542, 4763, 4773
Соловьева, Татьяна 4693
Сорочану, Тудор 4476, 4491
Стешенко, Анна 4385
Стратан, Андрей 4509
Стратулат, Вадим 4510
Стюарт, Девин 4492
Суручану, Ион 4849
Сухих, Артур 4814
Сырбу, Андрей 4850
Сырги, Константин 4768
Сытник, Серджиу 4335

Флоря, Владимир 4761
Функ, Иосиф 4850
Фурдуй, Виорел 4602
Ц
Цеслюк, Владимир 4434-35, 4495,
4524-25
Цимблер, Марина 4815
Цуркан, Марина 4737
Ч
Червенков, Николай 4977
Чобану, Георгий 4739
Чобану, Эдуард 4824, 4849, 4851-52
Чокану, Михаил 4740
Чубашенко, Дмитрий 4436
Ш
Шалберова, Светлана 4740
Швейкина, Ольга 4589
Шикирлийская, Марина 4554-55
Штефанец, Наталья 4815
Я
Янина, Анна 4335
Янчева, Анна 4574, 4752, 4764-65

Т
Такий, Александр 4552-53
Таран, Ангелина 4768
Тарлева, Екатерина 4332
Тарнакин, Владимир 4693
Тимофти, Игорь 4572
Ткач, Анна 4433
Трише, Жан-Клод 4583
Тхоров, Александр 4607
У
Узун, Наталья 4429, 4493-94, 4523,
4535, 4550
Унтилэ, Вячеслав 4573
Устурой, Николай 4692

231

Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2008

Lista gazetelor, ale căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gaz etă" Nr 9-2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Alianţa Moldova Noastră
Analytique Moldpresa
Capitala
Comunistul
Contrafort
Cultura
Curierul ortodox
Democraţia
Dezvoltarea
Dreptul
Eco
Făclia
Florile dalbe
Flux continuu : ed. de vineri
Flux continuu. Anchetă
Flux continuu. Sănătate
Gazeta bibliotecarului
Glasul
Integrarea europeană, pas cu pas
Jurnal de Chişinău
Literatura şi arta

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

232

Moldova Mare
Moldova suverană
Natura
ProFarmacia
Săptămîna
Sport plus
Stejarul
Timpul de dimineaţa
Univers pedagogic pro
Vocea poporului
Ziarul de gardă
Альянс Moldova Noastră
Кишиневские новости
Кишиневский обозреватель
Коммерсант plus
Коммунист
Молдавские ведомости
Независимая Молдова
Новое время
Экономическое обозрение

CUPRINS
CRONICA CĂRŢII .................................................................................... 5
0 GENERALITĂŢI ....................................................................................... 5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii......................................5
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ........................... 5
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................... 6
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ 6

01 Bibliografie. Cataloage ..................................................................6
02 Biblioteconomie .............................................................................. 7
08 Poligrafii. Lucrări colective ........................................................... 7
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori ................................ ......................... 8

3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................. 12
32 Politică ......................................................................................... 12
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................ 13
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ .....................................................................19
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale.............................................. 21
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................21
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă.
Folclor .......................................................................................... 27
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII.................................................... 27
51 Matematică ................................................................................... 28
53 Fizică ............................................................................................ 30
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ........................................31
57 Ştiinţe biologice ............................................................................ 31
59 Zoologie ........................................................................................ 32
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .............................................. 32
61 Medicină ....................................................................................... 32
233

63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ....................................................... 37
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei .............. 37
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ........................ 40
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de
construcţie. tehnologii şi procedee în construcţii ......................... 41
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................... 42
72 Arhitectură.................................................................................... 42
73/76 Arte plastice. Arte decorative .................................................. 42
78 Muzică .......................................................................................... 43
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport........................................... 44
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................... 45
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie........................................................................................ 45
82 Literatură...................................................................................... 49
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................... 55
908 Monografii ale localităţilor ................................ ............................... 55

91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii 55
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie
sistematică). Geografie teoretică................................ ...................... 55
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ .............................. 56

94 Istorie generală. Istorie universală............................................... 56
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 9-2008 ................................ .......... 65
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 9-2008 ................................ .......... 71
Index de subiecte ................................ ................................ ..................... 73
Index de editori................................ ................................ ........................ 77
Index ISBN eronate ................................ ................................ ................. 77

INDICE "MATERIALE BIBLIOGRAFICE" .......................................78

234

0 GENERALITĂŢI ..................................................................................... 78
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii....................................78
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ......................... 78
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................. 78
005 Management ................................ ................................ ..................... 78

01 Bibliografie. Cataloage ................................................................ 78
02 Biblioteconomie ............................................................................ 79
08 Poligrafii. Lucrări colective ......................................................... 79
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE........................................................................80
1/14 Filozofie ..................................................................................... 80
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ...................................80
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................. 80
31 Statistică. Demografie. Sociologie................................................ 80
32 Politică ......................................................................................... 80
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................ 81
34 Drept. Jurisprudenţă.....................................................................84
35 Administraţie publică. Artă militară............................................. 87
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale.............................................. 87
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................88
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă.
Folclor .......................................................................................... 89
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII.................................................... 90
51 Matematică ................................................................................... 90
53 Fizică ............................................................................................ 91
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie............................................. 91
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ........................................91
57 Ştiinţe biologice ............................................................................ 92
58 Botanică........................................................................................ 92
235

59 Zoologie ........................................................................................ 92
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .............................................. 93
61 Medicină ....................................................................................... 93
62 Inginerie. Tehnică în general........................................................ 97
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ....................................................... 98
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii .....100
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................... 101
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ....101
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de
construcţie. tehnologii şi procedee în construcţii ....................... 101
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .........................................101
72 Arhitectură.................................................................................. 101
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................ 102
78 Muzică ........................................................................................ 102
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.........................................102
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................. 103
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie...................................................................................... 103
82 Literatură.................................................................................... 104
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 105
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ................ 105

91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii
....................................................................................................105
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ............................ 106

93/94 Istorie..................................................................................... 106
Index de nume la "Materialele bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 32008 ................................ ................................ ............................... 108

236

Index de titluri la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 32008 ................................ ................................ ............................... 113

CRONICA RECENZIILOR ..................................................................114
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................ 114
32 Politică ....................................................................................... 114
34 Drept. Jurisprudenţă...................................................................114
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă.
Folclor ........................................................................................ 114
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................ 115
61 Medicină ..................................................................................... 115
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................... 115
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .........................................115
72 Arhitectură.................................................................................. 115
78 Muzică ........................................................................................ 116
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................. 116
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie...................................................................................... 116
82 Literatură.................................................................................... 117
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 119
93/94 Istorie..................................................................................... 119
94 Istorie generală. Istorie universală............................................. 119
Index de nume la ″Cronica recenziilor″ Nr 2-2008................................ 120

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ........................................122
0 GENERALITĂŢI ................................................................................... 122
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii..................................122
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ............... 122

237

2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................ 122
21/29 Sisteme religioase. Religii. Credinţă .....................................122
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................ 123
32 Politică ....................................................................................... 123
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................... 123
34 Drept. Jurisprudenţă...................................................................125
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................... 130
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale............................................ 130
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ........130
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII.................................................. 130
53 Fizică .......................................................................................... 130
57 Ştiinţe biologice .......................................................................... 131
59 Zoologie ...................................................................................... 131
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................ 131
61 Medicină ..................................................................................... 131
62 Inginerie. Tehnică în general...................................................... 132
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ..................................................... 133
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ............ 136
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................... 137
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ....138
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT .......139
73 Arte plastice ................................................................................ 139
78 Muzică ........................................................................................ 139
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.........................................139
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................. 140
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie...................................................................................... 140
238

82 Literatură.................................................................................... 140
82/821 Literatură artistică................................ ................................ ...... 140
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii ................................ ......... 141

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 142
93/94 Istorie..................................................................................... 144
94(498) Istoria Republicii Moldova................................ ....................... 144
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 9-2008 ................ 145
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 9-2008....................... 149

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ.........................................150
0 GENERALITĂŢI ................................................................................... 150
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii..................................150
001 Ştiinţa şi cunoaştere în general ................................ ....................... 150
003 Sisteme de scriere şi notare................................ ............................. 150
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ................ 150
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ............................ 151

01 Bibliografie. Cataloage .............................................................. 151
02 Bibliteconomie ............................................................................ 151
050 Publicaţii periodice şi seriale ................................ .......................... 153
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)................................ ................... 153
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ............... 153

09 Manuscrise. Bibliofilie................................................................ 153
1 FILOLOGIE. PSIHOLOGIE .....................................................................153
1/14 Filozofie ................................................................................... 153
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................ 153
21/29 Sisteme religioase. Religii. Credinţă .....................................153
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................ 154
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ....................... 154

239

32 Politică ....................................................................................... 155
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................... 171
34 Drept. Jurisprudenţă...................................................................178
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................... 181
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale............................................ 183
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................... 183
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ........192
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII.................................................. 192
53 Fizică .......................................................................................... 193
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ......................................193
57 Ştiinţe biologice .......................................................................... 194
59 Zoologie ...................................................................................... 194
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................ 194
61 Medicină ..................................................................................... 194
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ..................................................... 197
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................... 199
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de
construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii ...................... 199
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT .......200
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şu rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini .......................................... 200
72 Arhitectură.................................................................................. 200
73 Arte plastice................................................................................ 200
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................ 202
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ....................... 202
78 Muzică ........................................................................................ 202
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.........................................205
240

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................. 209
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie...................................................................................... 209
82 Literatură.................................................................................... 209
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 219
93/94 Istorie..................................................................................... 220
94 Istorie generală. Istorie universală............................................. 220
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 9-2008................. 223
Lista gazetelor, ale căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de
gazetă" Nr 9-2008 ................................ ................................ .......... 232

241

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 14.07
Coli ed. 10.13
Tirajul 50 ex.
Com. Nr 13/08

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN_Moldova@mail.md
ISSN_Moldova@mail.md

ISMN_Moldova@mail.md

WWW.BOOKCHAMBER.MD

Tipografia "Valinex" SA
str. Florilor 30/1A, of. 26 B
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91
Fax: /3732/ 29 57 46
Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

242

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful