ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI
Nr 4
2008

CNCM
Chişinău 2008

MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova
Books. Abstracts. Thesis.
Magazine and newspaper articles

Published from 1958
Issued once a month

2008
Nr 4

NBCM
Chişinău 2008

MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia
Naţională a Moldovei
Cărţi. Autoreferate. Teze.
Articole din reviste şi ziare.

Se editează din anul 1958
Apare lunar

2008
Nr 4
CNCM
Chişinău 2008

Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ
Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Efimia MACRINICI
Claudia BÂGU
Tatiana LIVANDOVSCHI
Nina MICHERIN
Fevronia PASCARI
Ludmila CORGHENCI
Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ
Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII
Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of
Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din
anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ;
alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.]
; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac.
– Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2008 (Valinex SA). – ISSN 1857-0550
Nr 4, 2008. – 2008. – 246 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine
50 ex.
015(478)

Prefaţă – Vezi Nr 1
 Camera Naţională a Cărţii
din Republica Moldova, 2008

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII

BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

APRILIE

2008
NR 4
(574-879)

APRIL

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
574. Gremalschi, Anatol
Informatică : manual pentru cl. a 7-a / Anatol Gremalschi, Grigore
Vasilache, Ludmila Gremalschi ; comisia de evaluare : Grigore Secrieru [et al.] ;
Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Tipogr.
"Balacron" SRL). – 127, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
50000 ex.
ISBN 978-9975-67-348-8
[2008-564]
- - 1. Informatică.
004(075.3)

575. Idem în lb. rusă : Информатика : Учеб. для 7 кл. / trad. din lb.
rom. : Arcadie Malearovici. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). –
131, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-67-437-9
[2008-565]
- - 1. Informatică (rusă).
004(075.3)

576. "Securitatea informaţională 2008", conf. intern. (2008 ; Chiş inău). "Securitatea informaţională 2008" : Conf. intern., 16-17 apr., 2008, (ed. a 5-a
jubiliară) / com. org. : Grigore Belostecinic [et al.]. – Ch. : ASEM, 2008. – 76 p. :
diagr. ; 20 cm.
Antetit.: Acad. de Studii Econ. din Moldova, Lab. de Securitate Informaţională. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-402-6
[2008-732]
5

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

- - 1. Securitate informaţională. 2. Tehnologii informaţionale – Asigurarea
protecţiei.
004.056(082)=135.1=161.1

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
577. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Materiale bibliografice. Note muz. Publ. artă plastică. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii
din Rep. Moldova ; alcăt. : Claudia Bâgu, Valentina Chitoroagă, Ludmila Corghenci
[et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; des. : Renata Cozonac. – Ch. :
Camera Naţională a Cărţii, 2007 ("Valinex" SRL). – 20 cm. – ISSN 1875-0550.
Nr 12, 2007. – 2007. – 390 p. – Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50
ex. – [2008-733] (2272 tit.)
015(478)

578. Catalogul publicaţiilor statistice … = Каталог статистических
публикаций … / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 12 x 17 cm. – (Statistica Moldovei).
… 2008. – 2008. – 40 p. : fig. – Text paral.: lb. rom., rusă. – [2008-698]
- - 1. Publicaţii statistice – Cataloage.
017:311=135.1=161.1

02 BIBLIOTECONOMIE
579. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Symposia
professorum : Materialele sesiunii şt. din 13 oct. 2007 / Univ. Liberă Intern. din Moldova ; dir. publ. : Andrei Galben ; coord. şt. : Mihai Şleahtiţchi ; col. red. : Ana Guţu
[et al.]. – Ch. : ULIM, 2008. – 20 cm. – (ULIM–15 ani de ascensiune).
Ser. : Biblioteconomie. Informare. Documentare / red. resp. : Ludmila
Corghenci. – 2008. – 83 p. : fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 60 ex. – ISBN 9789975-920-71-1. – [2008-844]
- - 1. Biblioteconomie.
02:378.4(478)(082)

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPOZIŢII. MUZEE

061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii
580. Salonul Internaţional de Carte pentru Copii : Ed. a 12-a: Teatrul
Rep. de Păpuşi "Licurici", 16-19 apr. 2008: Program. Catalog / Secţia Naţ. a Consiliului Intern. al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY), Min. Culturii şi Turismului al Rep.
Moldova, Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova [et al.] ; des. :

6

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Vitalie Coroban. – Ch. : "Cartier" SRL, 2008 (Tipogr. "Baştina-Radog" SRL). – 96 p.
; 20 cm.
Text paral.: lb. rom., engl.
[2008-764]
- - 1. Salonul Internaţional de Carte pentru Copii, 2008, Chişinău.
061.4:02=135.1=111

069 Muzee
581. Postică, Gheorghe
Orheiul Vechi : Museum complex in the open air. Hearth of old civilizations
and millenary history : tourist guide / Gheorghe Postică ; transl. : Iulia Postică; fot. :
Gheorghe Postică [et al.]. – Ch. : Museum Complex "Orheiul Vechi", 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – [24] p. : fot. color ; 15 x 21 cm.
[2008-660]
- - 1. Orheiul Vechi – Republica Moldova – Complex muzeal – Ghiduri
(engl.).
069(478)(036)

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
582. "Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific",
conf. şt. interuniv. (2008 ; Chişinău). Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific : Conf. şt. interuniv. : Materialele comunic. şt., 4 apr. 2008 / col. red. :
Mihai Braga [et al.] . – Ch. : UTM, 2008. – 227 p. ; 20 cm.
Antetit. : Univ. Tehn. a Moldovei, Catedra Ştiinţe Socio-umane. – Bibliogr.
la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-066-9
[2008-652]
082:378.4(478)

583. "Tineretul de azi – viitorul de mâine", conf. şt. studenţească
(2008 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică studenţească "Tineretul de azi – viitorul de
mâine" : dedicată aniversării 62 de la fondarea USM, 14-18 apr. 2008 : Rez. comunic. / com. org. : Andrei Prohin (preş.) [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2008. – 338 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova. – Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 230 ex.
ISBN 978-9975-70-560-8
[2008-783]
082:378(082)=00

7

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
584. America de Nord : [animale : carte-puzzle] : 20 piese / text : Gheorghe Postolache ; pict. : Eugeniu Verebceanu. – Ch. : Carusel, 2007 (Tipogr. "Sibis
Grafica" SRL). – [12] p. : il. color ; 21 cm. – (Fauna continentelor) (Carte puzzle :
colorează imaginea de sub puzzle).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-24-1 (cartonată)
[2008-604]
- - 1. Carte puzzle.
087.5:591.5

585. America de Sud : [animale : carte puzzle] : 20 piese / text : Gheorghe Postolache ; pict. : Eugeniu Verebceanu. – Ch. : Carusel, 2007 (Tipogr. "Sibis
Grafica" SRL). – [12] p. : il. color ; 21 cm. – (Fauna continentelor) (Carte puzzle :
colorează imaginea de sub puzzle).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-104-23-4 (cartonată)
[2008-606]
- - 1. Carte puzzle.
087.5:591.5

586. Animale : [carte jucărie] / pict. : Svetlana Mânăscurtă. – [Ch.] : Iunie Prim, [2008]. – [10] p. : il. color ; 8 x 10 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-9993-9-5 (eronat) (cartonată)
[2008-611]
- - 1. Carte jucărie.
087.5:636

587. Ghiozdanul preşcolarului : Abecedar. – Ch. : Carusel, 2008
(Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – 30 cm. – (Învăţăm alfabetul). – 8 broşuri cu încă 14
într-o cutie comună. – ISBN 978-9975-9754-8-3.
Lecţia Nr 1. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. – ISBN
978-9975-9754-9-0. – [2008-582]
- - 1. Abecedare pentru preşcolari.
087.5:811.135.1

588. Lecţia Nr 2. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-00-5. – [2008-583]
- - 1. Abecedare pentru preşcolari.
087.5:811.135.1

589. Lecţia Nr 3. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-01-2. – [2008-584]
8

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Abecedare pentru preşcolari..
087.5:811.135.1

590. Lecţia Nr 4. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-02-9. – [2008-585]
- - 1. Abecedare pentru preşcolari.
087.5:811.135.1

591. Lecţia Nr 5. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-03-6. – [2008-586]
- - 1. Abecedare pentru preşcolari.
087.5:811.135.1

592. Lecţia Nr 6. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-04-3. – [2008-587]
- - 1. Abecedare pentru preşcolari.
087.5:811.135.1

593. Lecţia Nr 7. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-05-0. – [2008-588]
- - 1. Abecedare pentru preşcolari.
087.5:811.135.1

594. Lecţia Nr 8. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-06-7. – [2008-589]
- - 1. Abecedare pentru preşcolari.
087.5:811.135.1

595. Ghiozdanul preşcolarului : Învăţăm adunarea. – Ch. : Carusel,
2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – 30 cm. – 7 broşuri cu încă 15 într-o cutie comună. – ISBN 978-9975-104-07-4.
Lecţia Nr 1. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. – ISBN
978-9975-104-08-1. – [2008-590]
- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.
087.5:51

596. Lecţia Nr 2. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-09-8 – [2008-591]
- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.
087.5:51

597. Lecţia Nr 3. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-10-4. – [2008-592]
- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.
087.5:51

9

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

598. Lecţia Nr 4. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-11-1. – [2008-593]
- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.
087.5:51

599. Lecţia Nr 5. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-12-8. – [2008-594]
- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.
087.5:51

600. Lecţia Nr 6. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-13-5. – [2008-595]
- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.
087.5:51

601. Lecţia Nr 7. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-14-2. – [2008-596]
- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.
087.5:51

602. Ghiozdanul preşcolarului : Învăţăm scăderea. – Ch. : Carusel,
2008 (Tipogr. "Sibis Grafica" SRL). – 30 cm. – 7 broşuri cu încă 15 într-o cutie comună. – ISBN 978-9975-104-15-9.
Lecţia Nr 1. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. – ISBN
978-9975-104-16-6. – [2008-597]
- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.
087.5:51

603. Lecţia Nr 2. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-17-3. – [2008-598]
- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.
087.5:51

604. Lecţia Nr 3. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-18-0. – [2008-599]
- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.
087.5:51

605. Lecţia Nr 4. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-19-7. – [2008-600]
- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.
087.5:51

606. Lecţia Nr 5. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-20-3. – [2008-601]
- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.
10

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
087.5:51

607. Lecţia Nr 6. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-21-0. – [2008-602]
- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.
087.5:51

608. Lecţia Nr 7. – 2008. – [4] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 5000 ex. –
ISBN 978-9975-104-22-7. – [2008-603]
- - 1. Aritmetica pentru preşcolari.
087.5:51

609. Fructe : [carte jucărie] / pict. : Svetlana Mânăscurtă. – [Ch.] : Iunie
Prim SRL, [2008]. – [10] p. : il. color ; 8 x 10 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-9993-2-8 (cartonată)
[2008-608]
- - 1. Carte jucărie.
087.5:634

610. Jucării : [carte jucărie] / pict. : Svetlana Mânăscurtă. – [Ch.] : Iunie
Prim SRL, [2008]. – [10] p. : il. color ; 8 x 10 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-4004-0-4 (cartonată)
[2008-607]
- - 1. Carte jucărie.
087.5

611. Legume : [carte jucărie] / pict. : Svetlana Mânăscurtă. – [Ch.] : Iunie Prim SRL, [2008]. – [10] p. : il. color ; 8 x 10 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-9993-7-3 (cartonată)
[2008-609]
- - 1. Carte jucărie.
087.5:635

612. Moldovanu, Victoria
Engleza pentru copii / Victoria Moldovanu, Rodica Ţîbîrnă. – Ch. :
Lyceum, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 63 p. ; 24 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-48-030-7
[2008-637]
- - 1. Limba engleză pentru copii.
087.5:811.111

11

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

613. Păsări : [carte jucărie] / pict. : Svetlana Mânăscurtă. – [Ch.] : Iunie
Prim SRL, [2008]. – [10] p. : il. color ; 8 x 10 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-9993-9-7 (cartonată)
[2008-610]
- - 1. Carte jucărie.
087.5:636

614. Rase de câini : [carte puzzle] / texte : Gheorghe Postolache ; prez.
graf. : Ion Buza. – Ch. : Carusel, 2008 ("Sibis Grafica" SRL). – [12] p. : il. color ; 21
cm. – (Carte-puzzle : colorează imaginea de sub puzzle).
F. f. de tit. – 5000 ex
ISBN 978-9975-104-25-8 (cartonată)
[2008-605]
- - 1. Carte puzzle.
087.5:599.742.1

615. Ursache, Silvia
Ce creşte în grădină-1 : Carte de colorat / Silvia Ursache. – Ch. : Silvius
Libris ("Sica & V" SRL), [2008] (Tipogr. Ed. "Universul"). – [18] p. : il. color ; 20 cm. –
(Bună ziua, lume, vreau să-ţi spun pe nume).
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-103-30-5
[2008-576]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

616. Ursache, Silvia
Ce creşte în grădină-2 : Carte de colorat / Silvia Ursache. – Ch. : Silvius
Libris ("Sica & V" SRL), [2008] (Tipogr. Ed. "Universul"). – [18] p. : il. color ; 20 cm. –
(Bună ziua, lume, vreau să-ţi spun pe nume).
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-103-31-2
[2008-577]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

617. Ursache, Silvia
Ce creşte în livadă : Carte de colorat / Silvia Ursache. – Ch. : Silvius Libris
("Sica & V" SRL), [2008] (Tipogr. Ed. "Universul"). – [18] p. : il. color ; 20 cm. – (Bună ziua, lume, vreau să-ţi spun pe nume).
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-103-28-2 (eronat)
[2008-578]
12

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

618. Ursache, Silvia
Ghici cine-i ? : Carte de colorat / Silvia Ursache ; des. : Radu Diordiev. –
Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), [2008] (Tipogr. Ed. "Universul"). – 24 cm. –
(Doiniţa pictoriţa).
Vol. 1 : [Elefantul. Ariciul. Veveriţa]. – [2008]. – [18] p. : il., il. color. – F. f.
de tit. – ISBN 978-9975-9816-5-1 (eronat). – [2008-579]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

619. Vol. 2 : [Girafa. Maimuţa. Câinele Dingo]. – [2008]. – [18] p. : il., il.
color. – F. f. de tit. – ISBN 978-9975-9816-6-8 (eronat). – [2008-580]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

620. Vol. 3 : [Bufniţa. Pelicanul. Condorul]. – [2008]. – [18] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – ISBN 978-9975-103-22-0 (eronat). – [2008-581]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

621. Vol. 4. – 2008. – [18] p. : il., il. color. – F. f. de tit. – 3000 ex. –
ISBN 978-9975-103-23-7. – [2008-571]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

622. Ursache, Silvia
Stratul de zarzavaturi : Carte de colorat / Silvia Ursache. – Ch. : Silvius
Libris ("Sica & V" SRL), [2008] (Tipogr. Ed. "Universul"). – [18] p. : il. color ; 20 cm. –
(Bună ziua, lume, vreau să-ţi spun pe nume).
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-103-32-9 (eronat)
[2008-575]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

623. Моите корени : Учеб. за 1-2 клас : История, култура и традиции на българския народ / Елена Рацеева, Николай Червенков, Екатерина
Дериволкова [и др.]. – Ch. : Univers Pedagogic, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală").
– 159, [1] p. : il. color ; 24 cm.
2500 ex.
ISBN 978-9975-48-047-5
[2008-802]
- - 1. Bulgaria – Istorie – Cultură – Tradiţii (bulg.).
13

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008
087.5:908(497.2)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
624. Labandara : [Восход Нового Начала] : Посвящается человечеству / Fiorm, Higzot, Suntern [et al.]. – К. : Б. и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
520 p. : il. ; 18 cm. – (Вселенский Воин Света : Римлихар).
Numele adevărat al aut.: Pruteanu Tudor, Guşevatii Victor, Dimcea
Veaceslav [et al.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-583-9 (în cop. tare)
[2008-644]
- - 1. Filosofia vieţii spirituale (rusă).
1/13

625. Saxon : [Триумф Воинов Света] : Посвящается человечеству /
Fiorm, Higzot, Suntern [et al.]. – К. : Б. и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 256 p.
: il. ; 18 cm. – (Вселенский Воин Света : Римлихар).
Numele adevărat al aut.: Pruteanu Tudor, Guşevatii Victor, Dimcea
Veaceslav [et al.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-584-6 (în cop. tare)
[2008-645]
- - 1. Filosofia vieţii spirituale (rusă).
1/13

626. ZahamaziZ : [Начало Конца. Начало Света] : Посвящается
человечеству / Fiorm, Higzot, Suntern. – Ed. a 2-a. – К. : Б. и., 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 460 p. : il. ; 18 cm. – (Вселенский Воин Света : Римлихар).
Numele adevărat al aut.: Pruteanu Tudor, Guşevatii Victor, Dimcea
Veaceslav. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-582-2 (în cop. tare)
[2008-643]
- - 1. Filosofia vieţii spirituale (rusă).
1/13

627. Древний Сион : Посвящается человечеству / Fiorm, Higzot,
Suntern [et al.]. – К. : Б. и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 416 p. : il. ; 18 cm. –
(Вселенский Воин Света : Римлихар).
Numele adevărat al aut.: Pruteanu Tudor, Guşevatii Victor, Dimcea
Veaceslav [et al.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-585-3 (în cop. tare)
[2008-646]
- - 1. Filosofia vieţii spirituale (rusă).
1/13
14

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

628. Морару, Вячеслав
Гадание на картах : в шутку и всерьез / Вячеслав Морару. – [К. : Б. и. ;
Дублин : Б. и.], 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 11, [102] p. : il. ; 13 x 17 cm. –
(Торговая марка "Черо").
3000 ex.
ISBN 978-9975-78-616-4
[2008-640]
- - 1. Percepţie ocultă – Ghicitul în cărţi (rusă).
133.3

2 RELIGIE. TEOLOGIE
22 BIBLIA
629. Biblia
Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament : Cu trimiteri /
Soc. Biblică Interconfesională din Rep. Moldova. – Ch. : Soc. Biblică Interconfesională din Rep. Moldova, 2003 (Tipogr. Soc. Biblice din Coreea). – 1223 p. ; 27 cm.
Prezentare în teacă de piele. – 900 ex.
ISBN 9975-909-15-9
[2008-741]
- - 1. Biblia.
222/225

23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
630. Cojocaru, Viorel
Voluntariatul în biserica ortodoxă / Viorel Cojocaru ; com. red. : Ioan Mutu
[et al.] ; Misiunea Socială "Diaconia" a Mitropoliei Basarabiei". – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Prag-3" SRL). – 78 p. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr. în notele de subsol
[2008-570]
- - 1. Voluntariat creştin.
266.3

631. Locaşurile sfinte din Protopopiatul Municipiului Chişinău / ed. îngrijită de Protoiereul Mitrofor Zosima Toia ; des.-fot. : Ion Niţă. – [Ch. : S. n., 2008
(Combinatul Poligr.)]. – 40, [1] p. : fot. color ; 30 cm.
F. f. de tit.
[2008-763]
- - 1. Biserici creştine – Municipiul Chişinău – Istorie.
26/28(478-21)(091)

632. Tipicon : [rânduieli şi indicaţii pentru slujbele bisericeşti]. – Ch. : S.
n., 2007 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 692 p. ; 30 cm.
15

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

1000 ex.
ISBN 978-9975-80-064-8 (în cop. tare)
[2008-831]
- - 1. Tipicon.
26/28

29 RELIGII NECREŞTINE
633. Rubinstein, Revecca
Miturile Egiptului Antic / Revecca Rubinstein ; trad. de V. Mândâcanu ;
cop. : Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 125, [1] p. :
il. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-61-450-4
[2008-621]
- - 1. Mituri – Egiptul Antic.
292(32)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale

634. Plugaru, Lilia
Capitalul uman în contextul transformărilor sociale : [studiu] / Lilia Plugaru
; sub red. şt. a lui Timuş Andrei. – Ch. : S. n., 2008 (Centrul Ed. al UASM). – 198 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 181-197 (282 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-64-112-8
[2008-573]
- - 1. Schimbări sociale.
316.42

635. Rusnac, Svetlana
Particularităţile orientărilor valorice şi trebuinţelor de bază ale tinerilor din
comunitatea LGBT / Svetlana Rusnac, Svetlana Clivadă ; Centrul de Informaţii
"GenderDoc-M". – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 198 p. : fig., tab. ;
20 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 97, 198 şi în notele de
subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fondului "Cordaid", conducerea şt. a Inst. de
Formare şi Cercet. Socială, ULIM. – 350 ex.
ISBN 978-9975-78-631-7
16

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

[2008-863]
- - 1. Orientare homosexuală.
316.346.2-055.3=135.1=161.1
316.6 Psihologie socială

636. Руснак, Светлана
Сексуальные меньшинства : социальные установки и информированность общества / Светлана Руснак, Светлана Кливадэ ; Центр информ. "ГендерДок-М". – К. : Б. и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 172 p. : fig., tab., diagr.;
20 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – Изд. при фин. поддержке Фонда
"Кордайд", OSI (Open Society Inst.), ILGA-Europe. – 200 ex.
ISBN 978-9975-78-594-5 (eronat)
[2008-630]
- - 1. Atitudini sociale – Minorităţi sexuale.
316.64:613.885
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale

637. Comunicarea publică : concepte şi interpretări : Culeg. de texteprelegeri / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunic.,
Catedra Comunicare ; coord. : Valentin Dorogan. – Ch. : CEP USM, 2007. – 21 cm.
– (Colecţia "Comunicare”). – ISBN 978-9975-70-392-5.
Vol. 4. – 2007. – 95 p. : il., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-70-394-9. – [2008-781]
- - 1. Comunicare publică.
316.77(075.8)=135.1=161.1

32 POLITICĂ
638. Cornea, Sergiu
Introducere în politologie : [pentru uzul studenţilor] / Sergiu Cornea ; Univ.
de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul. – Cahul : S. n., 2008 (Tipogr. "Turnul Vechi"
SRL). – 265 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9839-4-5
[2008-701]
- - 1. Politologie.
32(075.8)

639. Ţîrdea, Bogdan
Politologie : Curs de prelegeri / Bogdan Ţîrdea, Larisa Noroc ; resp. de ed.
: Valentin Rusnac. – Ed. a 2-a, rev. şi adăugată. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan
Poligraf" SRL). – 288 p. : fig., tab. ; 21 cm.
17

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Bibliogr.: p. 285-286 şi în notele de subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-66-065-5
[2008-656]
- - 1. Politologie.
32(075.8)
323/324 Politică internă

640. Biroul Relaţii Interetnice = Бюро межэтнических отношений =
Bureau of Interethnic Relations / Biroul Relaţii Interetnice al Rep. Moldova ; alcăt. :
Tatiana Levandovskaia, Sofia Torlac ; trad. : Lidia Mantorova, Victoria Zavulan. –
Ch. : "Baştina-Radog" SRL, 2008. – 13, [2] p. : fot. color ; 30 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit.
[2008-881]
- - 1. Biroul Relaţii Interetnice al Republicii Moldova.
323.1(478)=135.1=111=161.1
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova

641. 100 of the most pressing issues in the Republic of Moldova in 2007
: [situaţia social-politică] / Ion Marandici, Dumitru Lazur, Ion Guzun [et al.] ; coord. :
Ghenadie Mocanu ; The Inst. for Development and Social Initiatives (IDSI) "Viitorul".
– Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 236 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu
sprijinul financ. al Friedrich Ebert Foundation. – 50 ex.
ISBN 978-9975-80-133-1
[2008-818]
- - 1. Situaţie social-politică – Republica Moldova (engl.).
323/324(478)

Statul moldovenesc : continuitatea devenirii şi consolidării. – Vezi Nr 852.
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă

642. Mareş, Nicolae
Încă Polonia… : [prezenţe culturale româno-polone, raporturi bilaterale /
Nicolae Mareş. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 403,
[5] p. : il. ; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 978-9975-69-966-2 (Prut Internaţional). – ISBN 978-973-9047-07-4
(Colosseum)
[2008-853]
- - 1. Polonia – Relaţii culturale – România. 2. România – Relaţii culturale
– Polonia. 3. Literatură poloneză – Critică şi interpretare.
327(438+498)+821.162.1.09
18

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
327(478) Politică externă a Republicii Moldova

643. Moldova şi UE în contextul Politicii Europene de Vecinătate. Realizarea Planului de Acţiuni UE – Moldova : (febr. 2005 – ian. 2008) / Asoc. pentru
Democraţie Participativă ADEPT şi Expert-Grup ; ed. de Sergiu Buşcaneanu. – Ch. :
Arc, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 179 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros
Moldova. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-61-454-2
[2008-625]
- - 1. Politică externă – Uniunea Europeană – Republica Moldova. 2. Uniunea Europeană – Republica Moldova – Relaţii externe.
327(478)+061.1EU

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
644. Capaţina, Grigori
Geo-economie : [pentru uzul studenţilor] / Grigori Capaţina ; Acad. de
Administrare Publică pe Lângă Preş. Rep. Moldova, Catedra Econ. şi Management
Public. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. ÎI "Alina Scorohodova"). – 290 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 289-290 (20 tit.). – F. f. de tit. – 300 ex.
ISBN 978-9975-9688-1-2
[2008-651]
- - 1. Geo-economie.
33(075.8)
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

645. Ardeleanu, Dorina
Munca neremunerată în folosul comunităţii : Ghidul primarului / Dorina
Ardeleanu, Xenofon Ulianovschi ; coord. : Olga Lunev ; Inst. de Reforme Penale. –
Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 55, [1] p. ; 10 x 15 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei
Soros Moldova. – 1300 ex.
ISBN 978-9975-80-126-3
Gratuit. – [2008-826]
- - 1. Muncă neplătită.
331.314:35.08(036)
336 Finanţe

646. Banca Comercială "Energbank" Societate pe Acţiuni. Raportul
anual = Годовой отчет = Activity report ... / Banca Comercială "Energbank" Societate pe Acţiuni. – [Ch. : S. n., 2008] (Combinatul Poligr.). – 30 cm.

19

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

... 2007. – 2007. – 39 p. : diagr. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – F. f.
de tit. – [2008-810]
- - 1. Banca Comercială "Energbank" Societate pe Acţiuni – Raport, 2007.
336.71(478)(047)=135.1=111=161.1

647. Casian, Angela
Gestiunea finanţelor publice : Note de curs / Angela Casian ; Acad. de
Studii Econ. din Moldova, Catedra "Finanţe şi Asigurări". – Ch. : ASEM, 2008. – 163
p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 160-163 (53 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-392-0
[2008-876]
- - 1. Finanţe publice.
336.1/.5(075.8)

648. Cobzari, Ludmila
Aspecte privind stabilitatea sistemului bancar : monogr. / Ludmila Cobzari,
Mariana Cucu ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Fac. "Finanţe", Catedra "Finanţe
şi Asigurări". – Ch. : Dep. Ed.-poligr. al ASEM, 2008. – 224 p. : scheme, tab. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 194-221 (283 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-398-2
[2008-879]
- - 1. Sistem bancar.
336.71

649. Cociug, Victoria
Control şi audit intern bancar : Curs universitar / Victoria Cociug, Olga
Timofei ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Bănci şi Activitatea Bancară".
– Ch. : ASEM, 2008. – 118 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 117-118 (25 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-391-3
[2008-875]
- - 1. Bănci – audit intern. 2. Audit intern bancar.
336.71(075.8)

650. Cociug, Victoria
Management bancar : Culegeri de probleme / Victoria Cociug, Liliana Cinic, Olga Timoftei ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Bănci şi activitate
bancară". – Ch. : ASEM, 2008. – 137 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 136-137 (23 tit.) şi în notele de subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-75-393-7
[2008-877]
- - 1. Bănci – Management – Culegere de probleme.
20

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
336.7(076.5)

651. Graur, Anatol
Practicum la contabilitatea impozitelor / Anatol Graur, Maria Ratcov ;
Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Contabilitate şi Audit". – Ch. : ASEM,
2008. – 270 p. : tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 269-270. – În red. aut. – 300 ex.
ISBN 978-9975-75-386-9
[2008-846]
- - 1. Contabilitatea impozitelor.
336.226:657(076.5)

652. Taxation in Moldova : Information for companies operating internationally … – [Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL)]. – 29 cm.
… 2008. – 2008. – 33 p. : tab. – [2008-699]
- - 1. Taxe – Republica Moldova (engl.).
336.22(478)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri.

653. Republic of Moldova … : State of the Country Report / Centru
Analitic Independent "Expert Grup" ; general coord. : Valeriu Prohniţchi ; acad.
coord. : Alex Oprunenco ; transl. : Veaceslav Musteaţa, Marin Şalaru. – Ch. : S. n.,
2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 30 cm.
… 2007. – 2008. – 273 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 272-273 (46 tit.). – 300
ex. – ISBN 978-9975-80-132-4. – [2008-817]
- - 1. Situaţie economică, social-politică – Republica Moldova (engl.).
338:316(478)(082)
338.48 Turism

654. Roco Tour : [Agenţie turistică]. – [Ch. : S. n.,] 2008 (Combinatul
Poligr.). – 99 p. : fot. color ; 31 cm.
Text: lb. rusă. – F. f. de tit. – În cop. tare
[2008-789]
- - 1. Turism – Imagini.
338.48(084.1)
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova

655. Пойсик, Михаил
Промышленность Молдовы : вчера, сегодня, завтра / Михаил Пойсик
; Акад. Наук Молдовы, Ин-т Экон., Финансов и Статистики. – К. : Б. и., 2008
(Complexul Ed.-poligr. al IEFS). – 75 p. : diagr., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 74-75 (44 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex.
21

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

ISBN 978-9975-9562-7-7
[2008-647]
- - 1. Industria Republicii Moldova – Economie (rusă).
338.45:66(478)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă

656. Berzan, V.
Piaţa liberalizată de energie electrică. Structura, mecanismul de formare a
preţurilor şi instrumente de management a riscului / V. Berzan, S. Rimschi ; Acad.
de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Energetică. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. AŞM). – 88 p.
: fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 80-82 (43 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-62-220-2
[2008-747]
- - 1. Piaţă de energie electrică – Liberalizare.
339.13:620.9

657. Jamba, Afinoghent
Merceologia produselor agricole : [pentru uzul studenţilor] / Afinoghent
Jamba ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 256 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 248-251 (61 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-425-2 (în cop. tare)
[2008-856]
- - 1. Merceologie – Produse agricole. 2. Produse agricole – Merceologie.
339.166.8(075)

658. Иовв, Татьяна
Сущность и техника спекулятивных операций на рынке капитала /
Татьяна Иовв ; Молд. Экон. Акад., Фак. "Финансы", Каф. "Инвестиции и рынки
капитала". – К. : ASEM, 2008. – 269 p. : graf., tab., [25] p. diagr., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 262-269 (70 tit.). – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-395-1
[2008-878]
- - 1. Comerţ speculativ (rusă).
339.163.4(075)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare

659.

Baciu, Gheorghe

22

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Expertiza medico-legală a cadavrului şi persoanei : (Ghid practic) / Gheorghe Baciu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra
Medicină Legală. – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 178 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 175-176 (17 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-915-35-9
[2008-807]
- - 1. Expertiză medico-legală.
340.66(076.5)
341 Drept internaţional

660. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Hotărârile şi deciziile
Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti / resp. de ed. : Vlad
Gribincea. – Ch. : Cartier, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 25 cm. – (Colecţia
"Cartier juridic" / coord. de Viorel Frunză). – ISBN 978-9975-79-445-9.
Vol. 4 : 1 ian. 2006 – 31 dec. 2006. – 2007. – 437, [3] p. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al Comitetului Helsinki pentru Drepturile
Omului din Suedia. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-79-455-8 (în cop. tare). – [2008619]
- - 1. Drepturile omului – Hotărâri – Decizii. 2. Curtea Europeană a Drepturilor Omului – Hotărâri – Decizii.
341.64(094):342.72/.73(478)

661. Normele CPT : [Com. European pentru Prevenirea Torturii şi a
Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante] : Capitole din Rapoartele
Generale ale CPT / Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi a Pedepselor
sau Tratamentelor Inumane sau Degradante (CPT), Biroul de Informare al Consiliului Europei în Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 87 p. ; 20
cm.
Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 978-9975-78-591-4
Gratuit. – [2008-854]
- - 1. Drepturile omului – Prevenirea pedepsei.
341.231.14:343.81

662. Reprezentanţele organizaţiilor internaţionale în Republica Moldova : St. şt. / colectiv de aut. : Victoria Arhiliuc, Natalia Chirtoacă, Cristina Ceban [et
al.] ; red. şt. : Victoria Arhiliuc ; Inst. de Istorie, Stat şi Drept al Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Secţ. Drept Intern. şi Relaţii Intern. – Ch. : CEP USM, 2008. – 266 p. :
tab. ; 24 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-70-481-6
[2008-785]
- - 1. Organizaţii internaţionale – Republica Moldova.
23

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008
341.12
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

663. Республика Молдова. Конституция (1994). Конституция Республики Молдова : Принята 29 июля 1994 г. : (с изменениями и доп. внесенными до 20 сент. 2006 г.). – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Continental Grup" SRL). – 56 p.
; 11 x 14 cm.
500 ex.
ISBN 9975-922-80-5 (eronat)
[2008-560]
- - 1. Constituţia Republicii Moldova (rusă).
342.4(478)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

664. Echitate şi siguranţă = Equity and safety : Raport de activitate : [a
Inst. de Reforme Penale] / Inst. de Reforme Penale. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr.
"Bons Offices" SRL). – 36, [1] p. : fot. color ; 29 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Intern., Fundaţia Soros Moldova
[2008-849]
- - 1. Pedepse penale – Reforme.
343.8(047)

665. Golubenco, Gheorghe
Criminalistică : obiect, sistem, istorie : St. monogr. : [pentru uzul studenţilor] / Gheorghe Golubenco ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : S. n., 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 215 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-597-6 (în cop. tare)
[2008-620]
- - 1. Criminalistică.
343.98(075.8)

666. Macari, Nadejda
Soluţii practice şi legale pentru victimele violenţei în familie / Nadejda
Macari ; Asoc. Avocaţilor Americani/Iniţiativa pentru Supremaţia Legii, AO "Refugiul
Casa Mărioarei". – [Ch. : S. n.,] 2008. – 27 p. ; 20 cm. – (Cunoaşte-ţi drepturile).
Apare cu sprijinul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională
(USAID)
[2008-806]
- - 1. Violenţă în familie – Prevenire – Sfaturi practice.
343.54(083.132)

667.

Pareniuc, Alexandru
24

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Prevenirea şi descoperirea escrocheriilor : [pentru uzul studenţilor] / Alexandru Pareniuc, Alexei Pungă ; Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Acad.
"Ştefan cel Mare". – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI, 2008. – 64 p. : tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 64 (23 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-930-34-5
[2008-649]
- - 1. Escrocherii – Prevenire – Descoperire.
343.71(075)

668. "Tendinţe globale şi regionale ale terorismului la etapa contemporană. Probleme de cooperare a poliţiei în contracararea terorismului",
conf. şt.-practică intern. (2007 ; Chişinău). Tendinţe globale şi regionale ale terorismului la etapa contemporană. Probleme de cooperare a poliţiei în contracararea
terorismului = Мировые и региональные тенденции современного терроризма.
Проблемы сотрудничества правоохранительных органов в сфере антитеррористической деятельности = Gegenwärtige globale und regionale Tendenzen des
Terrorismus : Probleme der polizeilichen zusammenarbeite im bereich der antiterroristischen Tätigkeit : Materiale ale Conf. şt.-practice intern., 28 iun. 2007 / col. red. :
Igor Bodorin (preş.) [et al.]. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI a RM, 2007. –
163, [1] p. ; 24 cm.
Antetit.: Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Acad. "Ştefan cel Mare",
Fundaţia Hanns Seidel (Germania). – Texte lb.: rom., germ., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-930-23-9 (eronat)
[2008-650]
- - 1. Terorism – Contracarare.
343.326:351.74(082)=135.1=112.2=161.1

669. Белый, Н. А.
Методическое пособие для изучения специального курса "Пенитенциарное право Республики Молдова" / Н. А. Белый ; под ред. Трофима Карпова, Оксаны Ротару ; Междунар. независ. ун-т Молдовы, Фак. права, Каф. Уголов. права. – К. : Б. и., 2008 (Тип. Изд. Центра ULIM). – 115 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 9-12 (48 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-920-67-4
[2008-842]
- - 1. Pedeapsă (drept penal) – Republica Moldova (rusă).
343.81(478)(076.5)

670. Белый, Н. А.
Некоторые проблемы правоприменительной деятельности в Республике Молдова / Н. А. Белый ; под ред. Оксаны Ротару ; Междунар. независи25

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

мый ун-т Молдовы (ULIM), Фак. права. – К. : Б. и., 2008 (Тип. Изд. Центра
ULIM). – 72 p. ; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-920-56-8
[2008-843]
- - 1. Acţiune penală – Republica Moldova (rusă).
343.1(478)
347 Drept civil
347.7 Drept comercial

671. Convenţia Eurasiatică privind Brevetele (CBEA). Instrucţiuni privind brevetele la CBEA / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. – Ch. : S.
n., 2008 (Tipogr. AGEPI). – 96 p. ; 21 cm.
[2008-612]
- - 1. Convenţia Eurasiatică privind Brevetele. 2. Brevete – Protecţie.
347.77(094.2)

672. Idem în lb. rusă : Евразийская патентная конвенция (ЕАПК). Патентная инструкция к ЕАПК. – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. AGEPI). – 116 p. ; 21 cm.
[2008-613]
- - 1. Convenţia Eurasiatică privind Brevetele (rusă). 2. Brevete – Protecţie
(rusă).
347.77(094.2)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar

673. Clima, Nicolae
Commentaries on Judicial Code of Ethics / Nicolae Clima, Steven Plotkin,
Cristina Malai. – Ch. : S. n., 2008 ("Tipografia Sirius" SRL). – 87 p. ; 20 cm.
700 ex.
ISBN 978-9975-9936-7-8
[2008-798]
- - 1. Codul eticii judecătoreşti – Comentarii (engl.).
347.962(0.072)

674. Idem în lb. rusă : Комментарии к Кодексу Судейской Этики. – К.
: Б. и., 2008 ("Tipografia Sirius" SRL). – 88 p. ; 20 cm.
700 ex.
ISBN 978-9975-9936-8-5
[2008-799]
- - 1. Codul eticii judecătoreşti (rusă).
347.962(0.072)

26

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
675. Platon, Mihail
Etica şi eticheta funcţionarului public / Mihail Platon ; col. red. : Alexandru
Roman [et al.] ; Acad. de Administrare Publică pe Lângă Preş. Rep. Moldova. – Ch.
: AAP, 2008. – 48 p. ; 21 cm. – (Mica bibliotecă : 15 ani de la fondarea Academiei).
Bibliogr.: p. 49 (6 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9688-6-7
[2008-748]
- - 1. Funcţionari publici – Etică profesională.
35.083:174
351/354 Administraţie publică

676. Ghidul facilitatorului : Suport metodic pentru sesiunea de orientare
a aleşilor locali / Corneliu Popovici, Alexandru Roman, Tudor Deliu [et al.] ; coord.
ed. : Corneliu Popovici ; Acad. de Administrare Publică pe Lângă Preş. Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2007. – 61, [1] p. : fig., tab. ; 30 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Progr. Integrat de Dezvoltare Locală (PNUD)
şi a Fundaţiei Soros Moldova. – 60 ex.
ISBN 978-9975-9885-8-2
[2008-709]
- - 1. Administraţie locală – Îndrumare.
352(036)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale

677. Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi / Aurelia Racu, Doru
Vlad Popovici, Verginia Creţu [et al.] ; Asoc. pentru Persoane cu Dizabilităţi de Intelect, Humanitas din Moldova. – Ch. : Pontos, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
297 p. : scheme, tab. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 278-279 (27 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Biroului de Cooperare Tehn. al Germaniei (GTZ). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-102-74-2 (în cop. tare)
[2008-623]
- - 1. Asistenţă socială – Persoane cu dizabilităţi.
364.4

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

678.

Budevici, Anatolie

27

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Aspecte din managementul educaţional şi învăţământul deschis la distanţă / Anatolie Budevici, Artur Cărăuş ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Ch.
: "Valinex" SA, 2008. – 156 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 143-149 (110 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-079-0
[2008-730]
- - 1. Management educaţional. 2. Învăţământ la distanţă.
37.014+37.018.43
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

679. Citind învăţ să fiu : Auxiliar didactic pentru psihologi şcolari, diriginţi, profesori / Centrul Educaţional "Pro Didactica" ; grupul de lucr. : Violeta
Dumitraşcu (coord.), Elena Cartaleanu, Tatiana Cartaleanu [et al.]. – Ch. : Centrul
Educaţional "Pro Didactica”, 2008 (Combinatul Poligr.). – 143, [1] p. : fig. ; 26 cm. –
(Colecţia Biblioteca "Pro Didactica") (Seria : "Aici şi acum").
Bibliogr.: p. 143-144 (43 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Liechtensteinischer entwicklungs-dienst, Schaaf / Fondul Servicii pentru dezvoltare. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9763-0-5
[2008-738]
- - 1. Educaţie.
37.091

680. Cojocaru, Ion
Şcoala naţională şi învăţământul matematic în concepţia pedagogilor autohtoni : (material didactic pentru activitatea extraşc.) / Ion Cojocaru ; Univ. de Stat
din Tiraspol, Catedra Geometrie şi Metodica Predării Matematicii. – Ch. : Univers
Pedagogic, 2007. – 81 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 79-81 (36 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-48-035-2
[2008-648]
- - 1. Organizarea învăţământului matematic.
37.091:51

681. Liceul Teoretic "Gaudeamus" : [oraşul Chişinău] : 20 de ani de activitate / Min. Educaţiei şi Tineretului din Rep. Moldova, Dir. Gen. Educaţie Tineret şi
Sport, mun. Chişinău ; manager : Svetlana Beleaeva ; coord. de proiect : Pavel
Cerbuşcă. – Ch. : "Reclama" SA, 2008. – 64 p. : fot., fot. color ; 20 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Asoc. Obşteşti în Sprijinul Învăţ.
"Gaudeamus". – 500 ex.
ISBN 978-9975-937-81-8
[2008-719]
- - 1. Liceul Teoretic "Gaudeamus"– Chişinău – Republica Moldova – Istorie.
28

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
37.091(478)(091)

682. Sarabaş, E.
Lumina vieţii – frumuseţea sufletului : Proiecte la orele de dirigenţie / E.
Sarabaş, M. Braghiş, N. Sarabaş. – Ch. : Interprint, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 180 p. : fig., tab. ; 30 cm. – (Literatură pentru pedagogi).
2000 ex.
ISBN 978-9975-9619-3-6
[2008-858]
- - 1. Educaţie.
37.091

683. Лицейский научно-методический вестник / Рус. теорет. лицей
им. Петра Великого, Теорет. лицей им. А. С. Пушкина ; сост. : Г. А. Райко, Б. А.
Шаповалов ; ред. совет : Б. А. Шаповалов [и др.] – К. : Б. и., 2008 (Tipogr. "Elan
Poligraf" SRL). – 21 cm.
Nr 10 : Материалы межлицейской научно-практической конференции
"Создание ситуации успеха на уроке", 11 янв. 2008. – 2007. – 145 p. : fig., tab. –
Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-66-0662. – [2008-655]
- - 1. Organizarea învăţământului (rusă).
37.091(082)
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală

684. Curriculumul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (17 ani) în Republica Moldova / Aglaida Bolboceanu, Stela Cemortan, Eugen Coroi [et
al.] ; expert intern. : Mihaela Ionescu, Regina Rimkiene ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Inst. de Ştiinţe al Educaţiei. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Cartier (educaţional), 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 96 p. : tab. ; 24 cm. – (Ajută-l să crească om mare).
Bibliogr.: p. 91-96 (77 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al UNICEF Moldova.
– 3400 ex.
ISBN 978-9975-79-479-4
[2008-812]
- - 1. Educaţie preşcolară – Curriculum-uri.
373.2(478)(073)

685. Idem în lb. rusă : Куррикулум по воспитанию детей раннего и
дошкольного возраста (1-7 лет) в Республике Молдова. – [Изд. 2-ое]. – Ch. :
Cartier (educaţional), 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 108 p. : tab. ; 24 cm. –
(Ajută-l să crească om mare).
Bibliogr.: p. 102-107. – Изд. при фин. поддержке UNICEF Молдова. –
1600 ex.
29

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

ISBN 978-9975-79-480-0
[2008-813]
- - 1. Educaţie preşcolară – Curriculum-uri (rusă).
373.2(478)(073)

686. Experienţe şi realizări în învăţământul preuniversitar / Dir. Gen.
Educaţie, Tineret şi Sport din mun. Chişinău, Liceul teoretic "Orizont" ; coord. :
Larisa Şofron. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 87 p. : fig., tab. ;
30 cm.
Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-66-062-4
[2008-653]
- - 1. Învăţământ preuniversitar – Experienţe.
373(478)

687. Goldenberg, Svetlana
Pagini alese de la "Făguraş" culese : [activităţi pentru preşcolari] /
Svetlana Goldenberg, Tatiana Buza, Olga Barbalat. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr.
"Moldpres" ÎS). – 80 p. ; 22 cm.
ISBN 978-9975-9982-2-2
300 ex. – [2008-615]
- - 1. Activităţi preşcolare.
373.2

688. Postolachi, Viorelia
Abecedarul preşcolarului : Caiet pentru copiii de 5-6 ani / Viorelia
Postolachi ; pict. : Aliona Timuţa. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 36 p. : il. ; 28
cm.
700 ex.
ISBN 978-9975-80-134-8
[2008-819]
- - 1. Abecedare.
373.2.016

689. Standarde de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de 5-7 ani.
Standarde profesionale naţionale ale cadrului didactic / Min. Educaţiei şi Tineretului
al Rep. Moldova ; colab. : Larisa Vîrtosu [et al.] ; experţi naţ. : Aglaida Bolboceanu,
Cornelia Cincilei ; expert intern. : Mihaela Ionescu. – Ch. : "Balacron" SRL, 2008. –
100 p. : tab. ; 22 x 30 cm. – (Ajută-l să crească om mare).
Bibliogr.: p. 40 (7 tit.). – F. f. de tit. – 2712 ex.
ISBN 978-9975-100-42-7 (broşată)
[2008-568]
- - 1. Educaţia preşcolarilor – Standarde.
373.2(083.7)
30

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

690. Idem în lb. rusă : Стандарты обучения и развития детей 5-7 лет
: Национальные профессиональные стандарты для воспитателей / нац. эксперт : Аглаида Болбочяну, Корнелия Чинчлей ; междунар. эксперты : Михаела
Ионеску. – Ch. : "Balacron" SRL, 2008. – 108 p. : tab. ; 22 x 30 cm. – (Ajută-l să
crească om mare).
Bibliogr.: p. 40 (7 tit.). – F. f. de tit. – 1288 ex.
ISBN 978-9975-100-43-4 (broşată)
[2008-569]
- - 1. Educaţia preşcolarilor – Standarde (rusă).
373.2(083.7)
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special

691. Braşoveanu, Eudochia
Metodologia formării abilităţilor de percepţie auditivă la elevii cu deficienţe
de auz : Ghid metodic / Eudochia Braşoveanu ; coord. : Aglaida Bolboceanu ; Inst.
de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 93, [1] p. : il.
color, tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 36-37 (31 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Biroului de Cooperare Tehn. al Germaniei (GTZ). – 100 ex.
ISBN 978-9975-72-032-8
[2008-800]
- - 1. Educaţia elevilor cu deficienţe de auz.
376.353(036)
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

692. Suport metodic la Practica de licenţă : Specialitatea "Manager de
personal" / Univ. Pedagogică de Stat "I. Creangă", Fac. de Psihologie şi Psihopedagogie Spec., Catedra Psihologie Aplicată şi Asistenţă Soc. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 60 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 13-16 (87 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-921-62-6
[2008-767]
- - 1. Învăţământ superior – Practică de licenţă.
378.147(075)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.
FOLCLOR
398 Folclor
398(=161.2) Folclor ucrainean

693.

Попович, Костянтин
31

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Нариси українського фольклору та художньої літератури Молдови /
Костянтин Попович ; Ін-т культурної спадщини Акад. Наук Молд. Респ. – К. :
Business-Elita SRL, 2007. – 609 p.; 24 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-9606-7-0
[2008-834]
- - 1. Folclor ucrainean din Republica Moldova (ucr.). 2. Literatură română
din Republica Moldova – Critică şi interpretare (ucr.).
398(=161.2)(478)+821.135.1(478).09

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător

694. Convenţia Ramsar şi zonele umede de importanţă internaţională
în Republica Moldova / A. Andreev, I. Talmaci, G. Şabanova [et al.] ; fot. : V.
Derjanschi, A. Bondarenco, V. Ţurcanu [et al.] ; Soc. Ecologică "Biotica". – Ch. : S.
n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 80 p. : fot., h. color, tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 54-56 (76 tit.). – Apare cu
sprijinul financ. al Fondului Ramsar. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-612-6
[2008-857]
- - 1. Mediul apelor – Republica Moldova – Protecţie.
504.4(478)

51 MATEMATICĂ
695. Cimpoieş, Valentina
Matematică aplicativă : Caietul elevului : cl. 1-a / Valentina Cimpoieş ;
imagini : Aliona Timuţa. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56 p. :
il. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-65-035-9 (eronat)
[2008-838]
51(075.2)

696. Cimpoieş, Valentina
Matematică : Caietul elevului : cl. a 2-a / Valentina Cimpoieş ; imagini :
Aliona Timuţa. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL) – 56 p. : il., tab. ;
24 cm.
ISBN 978-9975-65-032-8 (eronat)
[2008-839]
51(075.2)

697.

Cimpoieş, Valentina

32

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Matematică aplicativă : Caietul elevului : cl. a 3-a / Valentina Cimpoieş ;
imagini : Aliona Timuţa. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56 p. :
il., tab. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-65-043-4 (eronat)
[2008-840]
51(075.2)

698. Cimpoieş, Valentina
Matematică aplicativă : Caietul elevului : cl. a 4-a / Valentina Cimpoieş ;
imagini : Aliona Timuţa. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 52 p. :
il. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-65-071-7
[2008-820]
51(075.3)

699. Cimpoieş, Valentina
Matematică : Teste pentru clasa a 2-a / Valentina Cimpoieş ; imagini :
Aliona Timuţa. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56 p. : il. ; 24
cm.
ISBN 978-9975-65-234-6 (eronat)
[2008-836]
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)

700. Cimpoieş, Valentina
Matematică : Teste pentru clasa a 3-a / Valentina Cimpoieş ; pict. : Aliona
Timuţa. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56 p. : il. ; 24 cm.
ISBN 9975-65-211-5 (eronat)
[2008-837]
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)

701. Cimpoieş, Valentina
Matematică : Teste pentru cl. a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini : Aliona
Timuţa. – Ch. : Lumina, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56 p. : il. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-65-078-6
[2008-821]
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)

702.

Cimpoieş, Valentina
33

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Matematică : Teste şi fişe pentru activitate independentă : cl. 1-a /
Valentina Cimpoieş, Valeriu Plângău ; imagini : Aliona Timuţa. – Ch. : Lumina, 2008
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 56 p. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-65-232-8 (eronat)
[2008-835]
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)

703. Curtescu, Tamara
Matematica : Examenele de absolvire a gimnaziului : Subiecte rezolvate şi
comentate, 2007-2000 / Tamara Curtescu, Aliona Moloşniuc, Zinaida Raileanu. –
Ch. : Integritas, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 80 p. : fig. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 80 (4 tit.). – În red. aut. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-9928-5-5
[2008-859]
- - 1. Matematică.
51:37.091

704. Curtescu, Tamara
Matematica : Examenele de bacalaureat : Subiecte rezolvate şi comentate, 2008-1999 / Tamara Curtescu. – Ch. : Integritas, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 123, [4] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 123 (8 tit.). – În red. aut. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-9928-6-2
[2008-860]
- - 1. Matematică.
51:37.091

705. Spinei, Ion
Matematică : Modele de teste pentru cl. a 9-a / Ion Spinei, Lidia Costiuc ;
Agenţia de Evaluare a Calităţii în Educaţie "Probatio". – Ch. : Lyceum, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 52 p. : fig. ; 20 cm.
[2008-661]
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
512 Algebră

706. Plângău, V.
Strategii algoritmice şi euristice pentru rezolvarea problemelor matematice
în ciclul primar / V. Plângău ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Pedagogie şi Metodice Învăţ. Primar. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 30 p. : diagr.
; 20 cm.
Bibliogr.: p. 29 (7 tit.). – 100 ex.
34

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-921-64-0
[2008-774]
- - 1. Algebră.
512(076.5)
514 Geometrie

707. Zabolotnîi, Pavel
Geometrie analitică şi algebră superioară : Material didactic pentru studenţii Fac. de Fizică / Pavel Zabolotnîi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică, Catedra Algebră şi Geometrie. – Ch. : CEP USM, 2007. – 59 p. :
fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 6 (8 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-356-7
[2008-787]
- - 1. Geometrie analitică. 2. Algebră.
514.12+512(076.5)
517 Analiză

708. Popa, M. N.
Algebre Lie şi sisteme diferenţiale : (Curs opţional pentru masterat) / M. N.
Popa ; red. resp. : N. I. Vulpe ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr.
AŞM). – 163 p. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 160-163 (34 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-62-219-6
[2008-746]
- - 1. Ecuaţii diferenţiale.
517.9(075.8)

52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
709. Taranovschi, Constantin
Urmărirea comportării construcţiilor : Curs de prelegeri / Constantin
Tarnovschi ; red. resp. : Constantin Tarnovschi ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Geodezie, Cadastru şi Geotehnică. – Ch. :
UTM, 2008. – 77 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 75 ex.
ISBN 978-9975-45-078-2
[2008-792]
- - 1. Geodezie.
528(075.8)

35

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

53 FIZICĂ
710. Fizică : Culegere de probleme : cl. 10-12 / Mihai Marinciuc, Spiridon Rusu, Ion Scutelnic [et al.]. – Ed. rev. şi compl. – Ch. : Lyceum, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 249, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-48-018-5
[2007-659]
- - 1. Fizică – Culegere de probleme.
53(076.5)

711. Topor, Radu
Rezumate la fizică : pentru cl. 6-12 / Radu Topor. – Ch. : Teo-Educaţional,
2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 112 p. : fig., tab. ; 10 x 14 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9686-0-7 (eronat)
[2008-743]
- - 1. Fizică.
53(075.3)
531 Mecanică teoretică. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide

712. Mecanica : Lucrări de laborator : (Îndrumări metodice) / Univ. de
Stat din Moldova, Fac. de Fizică, Catedra Fizică Aplicată şi Informatică ; alcăt. : Ion
Andronic, Petru Chetruş, Marin Russu [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2008. – 111 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul lucr. – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-556-1
[2008-778]
- - 1. Mecanică.
531(076.5)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
547 Chimie organică

713. Filip, Grigore
Chimie organică : Probleme şi exerciţii / Grigore Filip, Alexandru Ciocârlan
; Univ. de Stat din Tiraspol. – Ch. : S. n., 2008. – 216 p. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit.
[2008-742]
- - 1. Chimie organică – Probleme şi exerciţii.
547(076.5)

36

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
553 Geologie economică. Zăcăminte minerale

714. Zăcăminte şi materiale de construcţii : Ciclu de prelegeri / Univ.
Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Geodezie, Cadastru şi Geotehnică ; elab. : Constantin Tarnovschi, Nina Corlăteanu ; red. resp. :
Constantin Tarnovschi. – Ch. : UTM, 2008. – 184 p. : fig., tab. ; 21 cm.
75 ex.
ISBN 978-9975-45-077-5
[2008-791]
- - 1. Zăcăminte minerale. 2. Materiale de construcţii.
553+69(075.8)

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
715. Dencicov-Cristea, Lidia
Biologia : Teste pentru evaluare formativă şi sumativă : cl. a 9-a : / Lidia
Dencicov-Cristea, Valentina Marchitan, Eugenia Buruian. – Ch. : Cartdidact, 2007
(Tipogr. "Reclama" SA). – 24 cm.
Varianta "A". – 2007. – 32 p. : fig. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-940-33-7.
– [2008-706]
- - 1. Biologie – Teste
57(079)

716. Varianta "B". – 2007. – 32 p. : fig. – 1000 ex. – ISBN 978-9975940-34-4. – [2008-707]
- - 1. Biologie – Teste.
57(079)
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie

717. Ghid pentru elaborarea şi promovarea proiectelor CDM de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră : [pentru uzul studenţilor] / Arcadie Capcelea,
Valentin Arion, Stela Drucioc [et al.] ; red. şt. : D. Galupa. – Ch. : Universul, 2007
[(F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – 88 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 64-65 (44 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul
financ. al Băncii Mondiale. – 500 ex.
ISBN 9975-944-65-5
[2008-880]
- - 1. Ecologie – Emisii de gaze – Reducere.
574(036

58 BOTANICĂ
718.

Teleuţă, A.
37

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Grădina Botanică / A. Teleuţă, E. Alexandrov ; au contribuit : A. Ciubotaru,
I. Comanci, G. Postolache [et al.] ; Grădina Botanică (Inst.) a AŞM. – [Ch. : S. n.,
2008] (Combinatul Poligr.). – 15 p. : il. color ; 22 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – F. f. de tit.
[2008-558]
- - 1. Grădina Botanică – Republica Moldova.
58(478)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată

719. Culegere de probleme : pentru metoda de instruire bazată pe analiza problemei (cazului clinic) la disciplina "Fiziologia omului" : Compendiu pentru
consultanţi / A. Saulea, V. Vovc, Svetlana Lozovanu [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 153 p. ; 20
cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al proiectului TEMPUS JEP 25195-2004. – 75 ex.
ISBN 978-9975-945-68-4
[2008-755]
- - 1. Fiziologia omului.
612(076.5)=135.1=161.1

720. Culegere de probleme : pentru metoda de instruire bazată pe analiza problemei (cazului clinic) la disciplina "Fiziologia omului" : Compendiu pentru
studenţi / Aurel Saulea, Victor Vovc, Svetlana Lozovanu [et al.] ; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 63 p. ;
20 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al proiectului TEMPUS JEP 25195-2004. – 150 ex.
ISBN 978-9975-915-26-7
[2008-750]
- - 1. Fiziologia omului.
612(076.5)=135.1=161.1

721. Culegere de probleme : pentru metoda de instruire bazată pe analiza problemei (cazului clinic) la disciplina "Fiziologia omului" : Compendiu pentru
studenţi şi profesori / Aurel Saulea, Victor Vovc, Svetlana Lozovanu [et al.] ; Univ.
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina",
2008. – 93, [1] p. ; 20 cm.

38

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Text paral.: lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financ. al proiectului TEMPUS JEP 25195-2004. – 100 ex.
ISBN 978-9975-915-25-0
[2008-749]
- - 1. Fiziologia omului.
612(076.5)=135.1=161.1
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.7 Sănătate şi igienă în odihnă, recreaţie, somn

722. Мельник, Надежда
Самоучитель тренировки мышц, лица и шеи на DVD, а также упражнения для лимфодренажа / Надежда Мельник. – К. : Б. и., 2008 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 30, [1] p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 30 (8 tit.)
[2008-711]
- - 1. Gimnastică – Faţă (rusă).
613.71:611.92
613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică

723. Cum să protejăm copilul de drogo-dependenţă? : (Îndrumar pentru
părinţi, pedagogi şi psihologi) / M. Revenco, An. Nacu, V. Oprea [et al.] ; Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2008.
– 42, [1] p. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 40-41 (17 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-915-28-1
[2008-752]
- - 1. Narcomanie – Protecţie.
613.83(036)

724. Idem în lb. rusă : Как уберечь своего ребенка от наркотического
соблазна : (Руководство для родителей, педагогов и психологов). – К. : Изд.Полигр. Центр "Medicina", 2008. – 54, [1] p. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 52-43 (17 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-915-30-4
[2008-754]
- - 1. Narcomanie – Protecţie (rusă).
613.83(036)

725. Cunoşti oare tu în ce constă pericolul narcomaniei? : (Îndrumar
pentru adolescenţi) / M. Revenco, An. Nacu, V. Oprea [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2008. – 45, [1] p.
; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 43-44 (17 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
39

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

ISBN 978-9975-915-27-4
[2008-751]
- - 1. Narcomanie.
613.83(036)

726. Idem în lb. rusă : Знаешь ли ты в чем опасность наркомании? –
К. : Изд.-Полигр. Центр "Medicina", 2008. – 45, [1] p. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 43-44 (17 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-915-29-8
[2008-753]
- -1. Narcomanie (rusă).
613.83(036)

727. Planul strategic al activităţii : [Centrului de informaţii "GenderDocM"] : pentru perioada … / Centrul de informaţii "GenderDoc-M". – [Ch. : S. n., 2006
(Combinatul Poligr.)]. – 11 x 19 cm.
… 2007-2010. – 2006. – 61, [1] p. – Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., engl.,
rusă. – [2008-561]
- - 1. Centrul de informaţii "GenderDoc-M".
613.885:061.23=135.1=111=161.1
728. Recomandări metodice pentru lucrătorii medicali privind terapia
de substituţie / Tudor Vasiliev, Mihai Oprea, Liubovi Andreeva [et al.] ; IMSP Dispensarul Rep. de Narcologie. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. AŞM). – 25, [1] p. : tab. ;
21 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fondului Global HIV/SIDA, TB şi malarie,
Băncii Mondială şi Fundaţiei Soros Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-62-222-6
[2008-796]
- - 1. Narcomanie – Terapie de substituţie.
613.83(049.3)

729. Морару, Вячеслав
Мужчинам о мужчинах, или O том, о чём не принято говорить вслух /
Вячеслав Морару (Черо). – [К. : Б. и. ; Дублин : Б. и.], 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 174 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-592-1
[2008-667]
- - 1. Educaţie sexuală (rusă).
613.88
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor

730.

Rusnac, Boris
40

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Актуальные вопросы гигиены водоснабжения и санитарной охраны
водоемов : (Alocaţiune aniversară) : 75 [ani de la naşterea lui B. Rusnac] / Boris
Rusnac ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP
"Medicina", 2008. – 51 p. : fig., tab. ; 21 cm. – (Savanţi-medici iluştri)
Tit. pe cop.: Boris Rusnac. – Texte: lb. rom., rusă. – Lista lucr. publ. de
doctorul în medicină Boris Rusnac: p. 46-51.
[2008-614]
- - 1. Igiena apei (rusă). 2. Rusnac, Boris, 1933 - …, medic igienist – Biografie.
614.777(092)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale

731. Кэрэушу, Бенедикт
Рейки : руководство по третьей ступени / Бенедикт Кэрэушу. – К. : Б.
и., 2008 (F. E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 27, [1] p. : des. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-617-1
[2008-638]
- - 1. Psihoterapie (rusă).
615.851:159.964.2
616 Patologie. Medicină clinică

732. Terapia intensivă. Medicina de urgenţă. Sângele şi
hemotransfuzia : Cursul 3 : [pentru uzul studenţilor] / Iurie Acalovschi, Leonard
Ayamfirei, Ruslan Baltaga [et al.] ; sub red. : Sergiu Şandru, Adrian Belîi ; Soc.
Anesteziologie şi Reanimatologie din Rep. Moldova, Fundaţia Europeană pentru
Educare în Anestezie. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 344 p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi la p. 3. – Texte: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-626-3
[2008-636]
- - 1. Terapie intensivă. 2. Medicină de urgenţă. 3. Transfuzie de sânge.
616-083.986+615.38(075)
616.1/.9 Patologie specială
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie

733.

Botnaru, Victor

41

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Medicina internă. Breviar : modulul Pneumologie / Victor Botnaru ; coaut. :
Alexandru Corlăteanu, Gleb Cuzminîh, Alexandru Gavriliuc [et al.]. – Ch. : S. n.,
2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 208, [2] p., [6] p. fot. color ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-101-5 (în cop. tare)
[2008-642]
- - 1. Pneumologie. 2. Boli pulmonare.
616.24(075.8)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

734. Botnaru, Victor
Medicina internă. Breviar. Modulul gastroenterologie/hepatologie / Victor
Botnaru ; coaut. : Gleb Cuzminîh, Alexandru Gavriliuc, Stela Petraşişin. – Ch. : S.
n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 162, [1] p., [8] p. fig. color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 160-162 (67 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-082-7 (în cop. tare)
[2008-618]
- - 1. Medicină internă. 2. Gastroenterologie. 3. Hepatologie.
616.33/.36(075.8)
616.8 Neuropatologie. Neurologie

735. "Actualităţi în neuroştiinţe", conf. (2008 ; Chişinău). Actualităţi
în neuroştiinţe : Materialele conf. consacrate aniversării a 80 de ani de la naşterea
acad. Diomid Gherman / col. red. : M. Gavriliuc [et al.]. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr.
AŞM). – 313 p. : fig., tab., [1] f. port. ; 22 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Inst. de Neurologie şi Neurochirurgie. – Texte: lb. rom.,
rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 240 ex.
ISBN 978-9975-62-218-9 (în cop. tare)
[2008-745]
- - 1. Neurologie. 2. Gherman, Diomid, 1928 - …, medic neurolog.
616.8(082)=135.1=161.1

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică

736. Sisteme de conversie a energiilor regenerabile : eoliană, solară,
hidraulică : [pentru uzul studenţilor] / I. Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor [et al.] ; red.
resp. : Ion Bostan. – Ch. : Tehnica-Info SRL, 2007 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). –
592 p. : fig., tab. color ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. – 1000 ex.
42

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-63-076-4 (în cop. tare)
[2008-828]
- - 1. Energii regenerabile.
620.9(075.8)
629 Tehnica mijloacelor de transport
629.3 Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren

737. Поросятковский, В.
Автомобили : Основы конструкции : Учебник / В. Поросятковский, Т.
Руссу. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 520 p. : des., tab. ; 30 cm. –
(Высшее профессиональное образование).
Bibliogr.: p. 517 (8 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-436-8 (în cop. tare)
[2008-632]
- - 1. Automobile – Principii constructive (rusă).
629.331.01(075.8)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia
plantelor

738. Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor
agricole pentru luna … anul ... şi recomandări de combatere a lor şi a buruienilor /
Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare al Rep. Moldova, Inspectoratul de Stat Rep. pentru Protecţia Plantelor. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 20 cm.
... aprilie 2008. – 2008. – 77 p. : diagr., tab., [18] p. : il. color. – Text paral.:
lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – [2008-559]
- - 1. Dăunători – Plante agricole – Combatere. 2. Plante agricole – Dăunători – Boli – Combatere. 3. Boli – Plante agricole – Combatere.
632.914(478)(083.13)

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)

739. Carte de telefoane. Raionul Floreşti : la situaţia de 1 dec. 2007 /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. SA "Mitra-Grup" SA). – 275 p., [10] p. fig.
color ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9509-6-1
43

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

[2008-737]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Floreşti – Republica Moldova – Carte de telefoane. 2. Carte de telefoane – Raionul Floreşti – Republica Moldova.
654.15(478-21/-22)(058.7)
657 Contabilitate

740. Bulbocean, Olesea
Ghid practic la Contabilitatea fiscală : pentru studenţii altor fac. în afară de
fac. "Contabilitate" / Olesea Bulbocean, Stela Pleşca ; Acad. de Studii Econ. din
Moldova, Catedra "Contabilitate". – Ch. : Dep. Ed.-poligr. al ASEM, 2008. – 160 p. :
fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 159-160 (39 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-75-388-3
[2008-874]
- - 1. Contabilitate fiscală.
657.1:336.22(036)
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială

741. Попа, Андрей Михайлович
Производственный менеджмент : учеб. пособие / Андрей Михайлович
Попа ; Кахул. гос. ун-т им. Б. П. Хашдеу. – Кахул : Б. и., 2007 (Tipogr. "Turnul
Vechi" SRL). – 273 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 272-273 (35 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-9834-7-1
[2008-703]
- - 1. Întreprinderi – Organizare – Management (rusă).
658:005(075.8)
659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul

742. Budevici, Anatolie
Managementul relaţiilor publice şi mass-media : Curs universitar : ciclul 2
master / Anatolie Budevici, Stanislav Armanov ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi
Sport. – Ch. : "Valinex" SA, 2008. – 188 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 182-186 (88 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-081-3
[2008-765]
- - 1. Relaţii publice – Management.
659.3/.4:005(075.8)

44

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

Zăcăminte şi materiale de construcţii. – Vezi Nr 715.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
743. Chicu, Aurelia
Educaţia plastică în clasa 1-a / Aurelia Chicu, Tamara Lenţa. – Ch. :
Cartdidact, 2007 (Tipogr. "Prag-3" SRL). – 48 p. : il. color ; 30 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-940-32-0
[2008-705]
- - 1. Educaţie plastică.
73/76(075.2)
741/744 Desen

744. Elaborarea şi îndeplinirea desenelor tehnice : (Indicaţii metodice
pentru studenţii an. 2) / alcăt. : Veronica Răileanu ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion
Creangă", Fac. de Arte Plastice şi Design, Catedra "Desen şi Metodica Predării". –
Ch. : S. n., 2006 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 73 p. : des. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 13. – 30 ex.
ISBN 978-9975-921-17-6
[2008-766]
- - 1. Desen tehnic.
744(076.5)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice

745. Emil Loteanu – destin de viaţă lungă : Dialoguri. Portrete. Studii /
text : Emil Loteanu ; cop., macheta fot. : Ia. Oliinâk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2008
(Tipogr. Ed. "Universul"). – 295, [1] p., [80] p. fot. ; 20 cm.
Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. [lucr. regizorului Emil Loteanu]: p. 293 şi
în notele de subsol. – 700 ex.
ISBN 978-9975-60-144-3
[2008-574]
- - 1. Loteanu, Emil, 1936-2003, regizor.
791.44.071(092)(082)=135.1=161.1

45

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008
792 Teatru. Artă scenică

746. Cemortan, Leonid
Valeriu Cupcea – actor şi regizor : [viaţa şi activitatea] / Leonid Cemortan ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr.
"Business-Elita" SRL). – 242 p., [28] p. fot., facs. ; 21 cm.
Text parţial: lb. rusă. – Bibliogr. în text. – 330 ex.
ISBN 978-9975-9519-8-2
[2008-832]
- - 1. Cupcea, Valeriu, 1929-1989, actor şi regizor – Biografie.
792.071.2.028
793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans

747. Curbet, Vladimir
Ţara horelor şi a doinelor : [50 de ani de activitate a coregrafului V. Curbet
în Ansamblul Naţ. Academic de Dansuri Populare “Joc”] / Vladimir Curbet ; cop. :
Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 267 p. : il.,
40 p. fot., fot. color ; 26 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-102-83-4 (în cop. tare)
[2008-617]
- - 1. Dansuri populare moldoveneşti. 2. Curbet, Vladimir, 1930 - …, coregraf.
793.31
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

748. "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice", conf.
şt. intern. studenţească (2008 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională
studenţească : "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice", 17 apr. 2008,
Chişinău, Ed. a 12-a / col. red. : Danail Sergiu (red. resp.) [et al.]. – Ch. : "Valinex"
SA, 2008. – 326 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Texte: lb. rom., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-080-6
[2008-731]
- - 1. Educaţie fizică.
796/799(082)=135.1=161.1

749. Şcoala Federală de Antrenori : [din Chişinău] / Federaţia Moldovenească de Fotbal ; echipa red. : Ghenadie Scurtul [et al.]. – Ch. : S. n., 2008
(Combinatul Poligr.). – 83, [1] p. : tab., diagr., fot. color. ; 21 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – În cop. tare
[2008-809]
46

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Şcoala Federală de Antrenori – Chişinău.
796.332(478)=135.1=111=161.1

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE

750. Mic dicţionar : român-francez-englez-rus-italian : An. la cărţile din
col. "Piciul Poliglot" / text : Ala Bujor, Eugenia Papuc, Tatiana Porumb. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 16 p. ; 26 cm.
Text: lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – F. f. de tit.
[2008-712]
- - 1. Dicţionare multilingve.
81'374.82=00

751. Ţau, Elena
Limbajul operei literare : Material didactic / Elena Ţau ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Litere, Catedra de Lit. Rom. şi Teorie Literară. – Ch. : CEP USM,
2007. – 72 p. ; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-464-9
[2008-841]
- - 1. Limbajul operei literare.
81'276:821.135.109(075.8)

752. "Traducerea între normă, uz şi necesitate", conf. şt.-practică
intern. (2007 ; Chişinău). Traducerea între normă, uz şi necesitate = Translation
between the norm, usage and necessity = Übersetzung zwischen norm, gebrauch
und bedarf : Materialele Conf. şt.-practice intern., 31 mart. 2007 / col. red. : Valentin
Beniuc (preş.) [et al.]. – Ch. : IRIM, 2008 (CEP USM). – 299 p. : tab. ; 21 cm.
Antetit.: Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Texte: lb. rom., engl., alte lb.
străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-547-9
[2008-779]
- - 1. Teoria traducerii.
81'25(082)=00
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză

753. Arakin, V. D.
Suport de curs la manualul "Practical English course" : (anul III) : Spec. :
Lb. şi lit. engl.; lb. şi lit. engl./fr./germ./it. / V. D. Arakin ; trad. din lb. rusă în lb. rom. :
47

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Usatîi Larisa, Ciobanu Lilia, Cazacu Daniela ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Fac. Lb. şi Lit. Străine, Catedra Filologie Engl. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. UPS
"Ion Creangă"). – 20 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-921-53-4
[2008-770]
- - 1. Limba engleză.
811.111(076.5)

754. Arakin, V. D.
Suport de curs la manualul "Practical English course" : (anul IV) : Spec. :
Lb. şi lit. engl.; lb. şi lit. engl./fr./germ./it. / V. D. Arakin ; trad. din lb. rusă în lb. rom. :
Caracaş Olimpia, Strişcă Lilia ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Fac. Lb. şi
Lit. Străine, Catedra Filologie Engl. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. UPS "Ion Creangă").
– 14 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-921-54-1
[2008-771]
- - 1. Limba engleză.
811.111(076.5)

755. Arakin, V. D.
Suport de curs la manualul "Practical English course" : (anul V) : Spec. :
Lb. şi lit. engl.; lb. şi lit. engl./fr./germ./it. / V. D. Arakin ; trad. din lb. rusă în lb. rom. :
Budnic Ana, Capmaru Svetlana, Lazo Olesea ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion
Creangă". Fac. Lb. şi Lit. Străine, Catedra Filologie Engl. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr.
UPS "Ion Creangă"). – 7 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-921-55-8
[2008-772]
- - 1. Limba engleză.
811.111(076.5)

756. Plescenco, G.
Guide to Short Story Analysis / G. Plescenco, O. Smochin, E. Babara. –
Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 58 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 1. – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-921-56-5
[2008-773]
- - 1. Limba engleză – Stilistică.
811.111’38

48

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
811.13 Limbi romanice

757. Roşca, Petru
Dialectele romanice – studiu geo-lingvistic / Petru Roşca ; red. şt. : Ion
Manoli ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Cercet. Filologice şi Interculturale.
– Ch. : ULIM, 2007. – 135 p. : tab., [25] p. : h. ; 28 cm.
Bibliogr.: p. 121-132 (251 tit.). – 100 ex.
[2008-845]
- - 1. Dialecte romanice.
811.13'28
811.133.1 Limba franceză

758. Antimir, Maria
Atelier de savoir-faire et de faire savoir le français de spécialité : (recueil
d’exercices) / Maria Antimir, Ecaterina Zlatin ; Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din
Cahul. – Cahul : S. n., 2008 (Tipogr. "Turnul Vechi" SRL). – 94 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 74-76 (68 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-9721-0-9
[2008-702]
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(076.5)
811.135.1 Limba română

759. Apostol-Ciubară, Galina
Limba română : (şcoala auxiliară) : cl. a 8-a / Galina Apostol-Ciubară, Irina
Gantea. – Ch. : Univers Pedagogic, 2007. – 160 p. : il. ; 24 cm.
700 ex.
ISBN 978-9975-48-049-9
[2008-803]
- - 1. Limba română – Şcoala auxiliară.
811.135.1:376(075.3)

760. Dicţionar român-francez şi francez-român. – Ed. a 4-a, prelucr. şi
compl. – Ch. : Ghianăia, [2007] (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 691 p. ; 18 cm.
ISBN 978-9975-78-137-4 (eronat) (în cop. tare)
[2008-710]
- - 1. Limba română – Dicţionare. 2. Limba franceză – Dicţionare. 3. Dicţionar român-francez şi francez-român.
811.135.1’374.822=133.1+811.133.1’374.822=135.1

761. Lazăr, Oana
Rezumate la Limba şi Literatura Română : pentru BAC – Concepte operaţionale şi funcţionale / Oana Lazăr. – Ch. : Teo-Educaţional, 2008 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 96 p. : tab. ; 10 x 13 cm.
49

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

3000 ex.
ISBN 978-9975-9703-4-1
[2008-793]
- - 1. Limba română. 2. Literatură română – Critică şi interpretare.
811.135.1+821.135.1.09(075.3)

762. Pohilă, Vlad
Şi totuşi, limba română : (art., eseuri, prefeţe, recenzii) / Vlad Pohilă ;
coord. proiect : Lidia Kulikovski, Genoveva Scobioală, Vasile Şoimaru. – Ch. :
Prometeu, 2008 (Combinatul Poligr.). – 496 p. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-919-69-2 (în cop. tare)
[2008-873]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
811.135.1-9

763. Porumb, Tatiana
Ghid de conversaţie român-italian-rus / Tatiana Porumb, Cezaria
Vasilache. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 183, [1] p. : il.,
tab. ; 14 x 17 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-903-63-9
[2008-624]
- - 1. Limba română – Ghid de conversaţie român-italian-rus. 2. Ghid de
conversaţie român-italian-rus.
811.135.1-25=131.1=161.1

764. Savin-Zgardan, Angela
Motivaţia locuţiunilor verbale româneşti : Probleme ale aspectualităţii / Angela Savin-Zgardan. – Ch. : Inst. de Filologie al AŞM, 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf"
SRL). – 124 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 118-124 (56 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9582-0-2
[2008-657]
- - 1. Limba română – Locuţiuni.
811.135.1'367.4

765. Ungureanu, Violeta
Verbele tranzitive în limba română : [studiu] / Violeta Ungureanu ; Acad.
de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Filologie. – Ch. : Inst. de Filologie al AŞM, 2007
(Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 188 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 174-184. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9582-5-7
[2008-658]
50

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

- - 1. Limba română – Verbe.
811.135.1’367.625.1
811.161.2 Limba ucraineană

766. Кожухар, К. С.
Рідна мова : Підручник для 3 кл. / К. С. Кожухар, А. О. Люшнiвська ;
comisia de evaluare : Oxana Medvedenko [et al.] ; Min. Educaţiei şi Tineretului al
Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 234, [1] p. : il.
color, tab. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-67-373-0
[2008-757]
- - 1. Limba ucraineană.
811.161.2(075.2)

767. Кожухар, К. С.
Рідна мова : Підручник для 4 кл. / К. С. Кожухар, А. О. Люшнiвська ;
comisia de evaluare : Oxana Medvedenko [et al.] ; Min. Educaţiei şi Tineretului al
Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Combinatul Poligr.). – 234, [2] p. : il.
color, tab. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-67-377-8
[2008-758]
- - 1. Limba ucraineană.
811.161.2(075.2)

768. Туницька, М. В.
Українська мова i література : Підручник для 8 кл. / М. В. Туницька, К.
С. Кожухар, А. I. Нiкiтченко [и др.] ; comisia de evaluare : Oxana Medvedenko [et
al.] ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008
(Tipogr. "Balacron" SRL). – 297 p. : fig., [4] p. il. color ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-67-378-5
[2008-567]
- - 1. Limba ucraineană. 2. Literatură ucraineană – Critică şi interpretare
(ucr.).
811.161.2+821.161.2.09(075.3)
811.512.165 Limba găgăuză

769. Gagauz dili hem literatura : 8 kl. / I. I. Boboglu, I. D. Bankova, K. K.
Vasilioglu [et al.] ; comisia de evaluare : Lilia Pavilio [et al.] ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2008 (Tipogr. "Balacron" SRL). –
303, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
51

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

2700 ex.
ISBN 978-9975-67-361-7
[2008-566]
- - 1. Limba găgăuză. 2. Literatură găgăuză – Critică şi interpretare (găgăuză).
811.512.165+821.512.165.09(075.3)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română

770. Istrati, Panait
Chira Chiralina : [povestire] / Panait Istrati ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. :
Cartier, 2008 (Combinatul Poligr.). – 143, [1] p. ; 20 cm. – (Cartier clasic / coord. de
Dorin Onofrei).
610 ex.
ISBN 978-9975-79-475-6 (în cop. tare şi supracop.)
[2008-784]
- - 1. Literatură română – Povestiri.
821.135.1-31 Istrati

771. Nichita [Marius Tărîţă]
Ferestre (şi trepte) de ieri spre azi : [povestiri] / Nichita [Marius Tărîţă]. –
Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 251 p., [8] p. fot. color ; 20 cm.
Datele de pe cop. cu caractere chiril. – Bibliogr. în notele de subsol. –
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-615-7
[2008-635]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Povestiri.
821.135.1-3 Nichita
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

772. Borovskaia, Natalia
…Şi tot al meu vei fi : [versuri] / Natalia Borovskaia. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. AŞM). – 110, [1] p. : fig. ; 11 x 14 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-62-221-9
[2008-794]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Borovskaia

773.

Botezatu, Petru
52

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

A fi… : [versuri] / Petru Botezatu. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 64
p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-80-128-7
[2008-823]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Botezatu

774. Busuioc, Aureliu
Când bunicul era nepot… : Aventuri / Aureliu Busuioc ; il. de Lilia Popa ;
cop. : Rodica Sandu. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 101, [2]
p. : il. ; 19 cm. – (Cartea adolescentului).
ISBN 978-9975-69-963-1
[2008-729]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova - Povestiri.
821.135.1(478)-34 Busuioc

775. Busuioc, Aureliu
Singur în faţa dragostei : Roman. Versuri / Aureliu Busuioc ; il. de
Eudochia Zavtur. – Ch. : Cartea Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 254,
[4] p. : il., [32] p. fot. ; 20 cm. – (Colecţia pentru elevi, studenţi).
Bibliogr.: p. 252-254 (47 tit.). – 4000 ex.
ISBN 978-9975-60-151-1
[2008-679]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Roman – Poezie.
821.135.1(478)-31+821.135.1(478)-1 Busuioc

776. Cântece şi poezii orheiene / [aut. de sel.] : Gheorghe Maxian
Deladolna ; notografiere : Gabriel Andronic ; cop. : Tatiana Grigoriev. – Ch. :
Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 222 p. : fig., n. muz. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Apare cu sprijinul dnei Lucia Palii-Păduraru. –
200 ex.
ISBN 978-9975-102-87-2
[2008-718]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Versuri melodice.
821.135.1(478)-192(082)

777. Codru, Jana
Viaţa totuşi, are rost : [versuri] / Jana Codru ; cop. : Ruxanda Romanciuc.
– Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Dinamo"). – 28 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-938-98-3
[2008-736]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
53

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008
821.135.1(478)-1 Codru

778. Covalciuc, Victoria
Stropi de dimineaţă : [versuri] / Victoria Covalciuc ; pref. : Galina Furdui ;
graf. : Ion Puiu ; cop. : Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 57, [3] p. : il. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-938-85-3
[2008-717]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Covalciuc

779. Donici, Alexandru
Fabule / Alexandru Donici ; sel. : Corneliu Năstase ; comentarii : Lida
Pocitarenco ; des., cop. : Vitalie Leca ; pict. : Iurie Bejenari. – Ch. : "Vector V-N"
SRL ; Iaşi : Nasticor, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 144 p. : il. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9789-8-9
[2008-628]
- - 1. Literatură română – Fabule. 2. Fabule.
821.135.1(478)-342 Donici

780. Donici, Alexandru
Traduceri : [versuri, povestiri] ; Epigrame / Alexandru Donici ; sel., comentarii : Corneliu Năstase ; cop. : Iurie Bejenari. – Ch. : "Vector V-N" SRL ; Iaşi :
Nasticor, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 144 p. : il. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9789-7-2
[2008-627]
- - 1. Literatură română.
821.135.1(478)-3 Donici

781. Druţă, Ion
Maria Cantemir, ultima dragoste a lui Petru cel Mare : epopee istorică în
unsprezece tablouri, cu epilog / Ion Druţă ; des., cop. : Radu Modîrcă ; fot. de Ilie
Grecu. – Ch. : Universul, 2008. – 95, [1] p. : fot., fot. color ; 29 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-47-011-7 (în cop. tare)
[2008-762]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Piese.
821.135.1(478)-2 Druţă

782.

Filimon, Liliana

54

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Icoana sentimentului frumos : [versuri] / Liliana Filimon. – Ch. : "Bons
Offices" SRL, 2008. – 152 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-80-124-9 (în cop. tare)
[2008-824]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Filimon

783. Filip, Iulian
Noroc polyglot : [versuri, picturi] / Iulian Filip ; fot. : Iurie Foca ; concepţie
graf. : Dorian Conea. – Ch. : Princeps, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 202, [2]
p. : fot., n. muz. ; 23 x 25 cm.
Texte: lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9533-2-0
[2008-680]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1+75=00 Filip

784. Gondiu, Anatolie
Teatru / Anatolie Gondiu ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 193, [2] p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-79-477-0
[2008-866]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Piese.
821.135.1(478)-2 Gondiu

785. Jora, Mirela
Pod : [versuri] / Mirela Jora ; cuv. înainte : Galina Furdui ; graf. : Ion Puiu.
– Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 45, [3] p. : il. ; 20 cm.
Tit. pe cop.: Podul. – 100 ex.
ISBN 978-9975-938-79-2
[2008-715]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Jora

786. Maleca, Maria
Lacrimă de dor : [versuri] / Maria Maleca. – Ch. : CEP USM, 2008. – 222
p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-70-561-5
[2008-782]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Maleca
55

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

787. Marin, Gheorghe
Misiuni şi destine : Proză documentară cu fot. / Gheorghe Marin. – Ch. :
Pontos, 2008 (Combinatul Poligr.). – 245, [2] p. : fig. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-102-98-8 (în cop. tare)
[2008-872]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Proză documentară.
821.135.1(478)-3 Marin

788. Prohin, Victor
S-a copt frunza : Roman. Nuvele / Victor Prohin ; il. de Eudochia Zavtur. –
Ch. : Cartea Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 173 p. : il., [16] p. fot. ;
20 cm. – (Colecţie pentru elevi, studenţi).
Bibliogr.: p. 173. – 4000 ex.
ISBN 978-9975-60-150-4
[2008-622]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Roman – Nuvele.
821.135.1(478)-3 Prohin

789. Racoviţă, Daniel
Enigme în negru-alb : [versuri] / Daniel Racoviţă ; colab. : Nicoleta Chistol
[et al.]. – Ch. : "Bons Offices" SRL, 2008. – 255 p. : il. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-80-127-0
[2008-814]
821.135.1(478)-1 Racoviţă

790. Suceveanu, Arcadie
Arca dies : Versuri / Arcadie Suceveanu ; il. de Eudochia Zavtur. – Ch. :
Cartea Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 278, [2] p. : il., [28] p. fot. ; 20
cm. – (Colecţie pentru elevi, studenţi).
Bibliogr.: p. 270-272. – 4000 ex.
ISBN 978-9975-60-156-6
[2008-629]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Suceveanu

791. Suceveanu, Arcadie
Vocale – Portocale : Cine-nvaţă o vocală, Va primi o portocală : [versuri
melodice] / text : Arcadie Suceveanu ; melodii Ada Zaporojanu ; red. şi îngrijire muz.
: Andrei Tamazlâcaru ; notografiere : Roman Romanciuc ; il., cop. : Petru Gheţoi. –
Ch. : Pontos, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 38, [1] p. : il., n. muz., [1] f. portr. ; 24
cm.
1000 ex.
56

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-927-30-7
[2008-713]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Versuri melodice.
821.135.1(478)-192 Suceveanu

792. Timonu, Dominte
Scară din umbră şi lumină : [nuvele, cronici, corespondenţă] / Dominte
Timonu ; prez. graf. : Lică Sainciuc. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL).
– 294 p. : fot. ; 24 cm.
Bibliogr. în notele de subsol
[2008-829]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-9 Timonu

793. Ţurcanu, Andrei
Plânsul centaurului : Poeme / Andrei Ţurcanu ; cop. : Vitalie Coroban. –
Ch. : Cartier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 380 p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-79-476-3
[2008-816]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Ţurcanu
821.161.1 Literatură rusă

794. Verşovski, Mihail
Planeta proştilor, sau Nu aveţi cumva un alt glob : [povestiri] / Mihail
Verşovski ; trad. de Dorin Onufrei ; cop. : Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 431, [2] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-61-457-3
[2008-616]
- - 1. Literatură rusă.
821.161.1-3 Verşovski
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

795. Осипов, Федор
Страницы из книги жизни : Повесть / Федор Осипов. – К. : Б. и., 2008
(Tipogr. AŞM). – 118 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-62-217-2 (în cop. tare)
[2008-744]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Povestiri (rusă).
821.161.1(478)-34 Осипов
57

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

796. Руссо, Мариэтта
Храм : [стихи] / Мариэтта Руссо ; облож. : Руксанда Романчук. – Ch. :
Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 104, [4] p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-938-84-6
[2008-716]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie (rusă).
821.161.1(478)-1 Руссо
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii

797. Făguraş de poezie : Versuri-licurici pentru dragii pici / il. : Elena
Revuţchi [et al.]. – Ed. a 2-a, compl. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (Combinatul
Poligr.). – 80 p. : des. color ; 25 cm. – (Colecţia "Cărţile copilăriei").
Cuprins : Păpuşa vorbitoare / Vasile Romanciuc. Cea mai scumpă de pe
lume / Nichita Stănescu. Măicuţă ; Tu, iarbă, tot ai mamă? ; Cum se spală ariciorii ;
Greieraşul ; Culorile anului ; Primăvara ; Ploaia ; Am un plai ca din poveste ; Frumoasă-i limba noastră / Grigore Vieru. Cloşca / Elena Farago. Furnica ; Puişorul
cafeniu ; De pe-o "bună dimineaţă" ; Nani pui ; Vulpea cizmăriţă ; Ninge / Otilia
Cazimir. Pupăza ; Lăcrămioare ; Umbreluţe / Passionaria Stoicescu. Cântec de
dimineaţă pentru Martinel / Dumitru Matcovschi. Poveste cu pitic ; Clonc şi piu ;
Fulgul / Ioana Tatu. Fluturaşul / Dimitrie Bolintineanu. În ospeţie cu paraşuta / Arcadie Suceveanu. Are mama o fetiţă / I. D. Pietrari. Somnoroase păsărele / Mihai Eminescu. Noapte buna! / Constantin Dragomir. Cântec de leagăn / Vitalie Filip. Noapte
bună! / Aureliu Busuioc. Ene / Vasile Galaicu. Păsările domestice ; Pluguşorul ;
Sorcova ; Jocul caprei : Din folclor. Cu-cu ; Ce anotimp? ; Mărţişor / Anatol Ciocanu.
Melcul / Liviu Damian. Bobocul ; Greieraşul / Paul Anghel. Un gândac ; Buburuza ;
Furnica ; Trandafirul / Leonida Lari. Să-nvăţăm de la furnici / Florin Costinescu.
Greierul şi furnica / Alexandru Donici. Şoarecii ; Ţara / Vasile Alecsandri. Miaunica ;
Toamna / Demostene Botez. Povestea şoricelului prostuţ / Samuel Marşak. Arpagic
; Motoşel şi botoşel / Ana Blandiana. Peştişorii ; Leneşa ; Aventura micuţei raze /
Rodica Marin. Pisicii / Serghei Mihalkov. Albina / Petru Cărare. Lecţie de zbor / Elena Dragoş. Chiţ-chichiţ / L. Carol. Vine primăvara. Ghicitoare / Iulian Filip. Căciuliţa
albă ; Ţurţurul / Nina Cassian. Săniuţa ; Vine ploaia / George Coşbuc. Curcubeul /
Efimi Tarlapan. Cântecul rândunicii / A. de Montgolfier. Pe o pernă cu verdeaţă /
Elia David. Căpşuna nemulţămită / Daniela Crăsnaru. Du-mă, cărăruie, du-mă… /
Aurel Ciocanu. Mioriţa : Baladă populară / prelucr. de Vasile Alecsandri. Ştefan cel
Mare. Îngeraşii. Învaţă tu, copile.
3000 ex.
ISBN 978-9975-903-51-6 (în cop. tare)
[2008-740]
58

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
821-93(082)

798. Hora luminilor : Carte despre prietenie şi bună înţelegere / ed. îngrijită de Ala Bujor ; des. : Veronica Mariţ. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (Combinatul
Poligr.). – 79, [1] p. : il. color ; 27 cm. – (Colecţia "Cărţile copilăriei").
Cuprins : Proverbe şi zicători româneşti. Hai să tragem hora mare : cântec
; Hora de copii / Aurel Ciocanu. Fluturaşul / Dimitrie Bolintineanu. De ce? ; Peştişorul ; Pomul / Grigore Vieru. Casa iepurelui ; Leul şi şoarecele ; Ciocârlia, vulpea şi
ogarul : poveste populară. Pisicuţa : Din folclor. Vrăbiile ; Gândăcelul ; Licuriciul :
Pedeapsa mâţei ; Motanul pedepsit ; Sfatul degetelor / Elena Farago. Mărinimie /
Emil Gîrleanu. Inimă de câine ; Paza bună ; De profundis ; Poveste cu oi ; Zdreanţă
/ Tudor Arghezi. Căţelul şi furnica / Constantin Scripcă. Cine e mai mare? ; Ochiul
lui Dumnezeu ; De vorbă cu puiul / Rodica Marin. Piţigoiul / Valentin Roşca. Prietenii
omului : legendă. Lupul / Marcel Aymé. Trei răţuşte ; Bunica / Otilia Cazimir. Grămăjoara / Ion Druţă. Nepoţica şi bunica / Ioana Tatu. Portocale pentru fiecare / Daiga
Zake. Doi prieteni ; Tata şi feciorii/ Lev Tolstoi. Ridichea : poveste populară rusă.
Racul, broasca şi ştiuca / Alexandru Donici. Glasul pădurii ; Ramul tău e ram de
pace / Passionaria Stoicescu. Bunicul cireş ; Bunicul prun / Gheorghe Vodă. Bunicami spune / Alexandru Andriţoi. Trandafirul moşului / Iulia Haşdeu. Cuvintele vrăjite /
Pierre Gamarra. …Nu-i o pasăre, cu zborul / Ion Vieru. Ţara noastră / Leonida Lari.
Bambi / Felix Zalten. Şase pui şi-o biată mamă / Vasile Militaru. Albina şi porumbiţa
; Bradul : Legendă. Povestea ursului cafeniu / Vladimir Colin. Micul prinţ / Antoine
de Saint-Exupéry. Somnoroase păsărele / Mihai Eminescu. Un pisoi şi-un şoricel /
George Topîrceanu. Bătrâna care hrăneşte păsări / Pamela L. Travers. Canarii /
Samuil Marşak. Crăiasa broască / Alexei Tolstoi.
3000 ex.
ISBN 978-9975-903-50-9 (în cop. tare)
[2008-739]
821-93(082)

799. Spicuşorul de cuvinte : Carte de lectură pentru copii / sel. şi prelucrare : Ala Bujor. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 479 p.
: il. ; 25 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-903-85-1 (în cop. tare)
[2008-855]
- - 1. Literatură pentru copii.
821-93
821.112.2-93 Literatură germană

800.

Grimm, Wilhelm

59

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Hansel şi Gretel : [poveste : trad. din germ.] / Wilhelm şi Jacobi Grimm ; il.
de Serghei Samsonov. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 14, [1]
p. : il. color ; 28 cm. – (Colecţia "Cheiţa de aur").
ISBN 978-9975-69-960-0
[2008-726]
- - 1. Literatură germană pentru copii. 2. Poveşti.
821.112.2-93 Fraţii Grimm
821.133.1-93 Literatură franceză

801. Perrault, Charles
Degeţel : [poveste : trad. din fr.] / Charles Perrault ; il. de Serghei
Samsonov. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 16 p. ; 28 cm. –
(Colecţia "Cheiţa de aur").
ISBN 978-9975-69-958-7
[2008-724]
- - 1. Literatură franceză pentru copii. 2. Poveşti.
821.133.1-93 Perrault

802. Perrault, Charles
Frumoasa din pădurea adormită : [poveste : trad. din fr.] / Charles Perrault
; il. de Serghei Samsonov. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). –
14, [1] p. : il. color ; 28 cm. – (Colecţia "Cheiţa de aur").
ISBN 978-9975-69-959-4
[2008-725]
- - 1. Literatură franceză pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.133.1-93 Perrault
821.135.1-93 Literatură română

803. Alistar Făt-Frumos : [poveste]. – Ch. : Ghianăia, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 64 p. : il. color ; 13 x 17 cm.
3500 ex.
ISBN 978-9975-78-599-0 (în cop. tare)
[2008-864]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.135.1-93

804. Idem în lb. rusă : Алистар Фэт-Фрумос. – К. : Гианэя, 2008 (F.E.P. "Tipogr. Centrală"). – 64 p. : il. color ; 13 x 17 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-78-600-3 (în cop. tare)
[2008-865]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti (rusă).2. Poveşti (rusă).
821.135.1-93
60

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

805. Alistar Făt-Frumos : [poveste]. – Ch. : Ghianăia, [2008] (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-598-3
[2008-668]
- - 1.Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.135.1-93

806. Idem în lb. rusă : Алистар Фэт-Фрумос. – К. : Гианэя, [2008]
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-601-0
[2008-669]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti (rusă). 2. Poveşti (rusă).
821.135.1-93

807. Busuioc Făt-Frumos şi Ileana Cosânzeana : [poveste]. – Ch. :
Ghianăia, [2008] (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-602-7
[2008-670]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.135.1-93

808. Idem în lb. rusă : Базилик Фэт-Фрумос и Иляна-Косынзяна. – К. :
Гианэя, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-603-4
[2008-867]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti (rusă).
821.135.1-93

809. Creangă, Ion
Capra cu trei iezi : [poveste] / Ion Creangă. – Ch. : Ghianăia, 2008 (F.E.P. "Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-604-1
[2008-868]
- - 1.Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă

810. Idem în lb. rusă : Коза и трое козлят. – К. : Гианэя, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
61

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

ISBN 978-9975-78-605-8
[2008-869]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti (rusă). 2. Poveşti.
821.135.1-93 Крянгэ

811. Creangă, Ion
Capra cu trei iezi : [poveste] / Ion Creangă ; il. de Alexei Colâbneac. – Ch.
: Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 14, [2] p. : il. color ; 28 cm. – (Colecţia "Cheiţa de aur").
ISBN 978-9975-69-877-1
[2008-722]
- - 1. Literatură română pentru copii. 2. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă

812. Creangă, Ion
Dănilă Prepeleac : [poveste] / Ion Creangă. – Ch. : Ghianăia, [2008] (F.E.P. "Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-619-5
[2008-675]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă

813. Idem în lb. rusă : Данила Препеляк. – К. : Гианэя, [2008] (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-620-1
[2008-676]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti (rusă). 2. Poveşti (rusă).
821.135.1-93 Крянгэ

814. Creangă, Ion
Fata babei şi fata moşneagului : [poveste] / Ion Creangă ; il. de Alexei
Colâbneac. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 15 p. : il. color ;
28 cm. – (Colecţia "Cheiţa de aur").
ISBN 978-9975-69-879-5
[2008-723]
- - 1. Literatură română pentru copii. 2. Poveşti.
821.135.2-93 Creangă

815. Creangă, Ion
Ivan Turbincă : [poveste] / Ion Creangă. – Ch. : Ghianăia, [2008] (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
62

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-78-610-2
[2008-673]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă

816. Idem în lb. rusă : Иван Турбинка. – К. : Гианэя, [2008] (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-611-9
[2008-674]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti (rusă). 2. Poveşti (rusă).
821.135.1-93 Крянгэ

817. Creangă, Ion
Povestea lui Stan Păţitul : [poveste] / Ion Creangă. – Ch. : Ghianăia,
[2008] (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-621-8
[2008-677]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă

818. Idem în lb. rusă : Сказка про Стана, виды видавшего / Ион
Крянгэ. – К. : Гианэя, [2008] (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17
cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-622-5
[2008-678]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti (rusă). 2. Poveşti (rusă).
821.135.1-93 Creangă

819. Creangă, Ion
Punguţa cu doi bani : [poveste] / Ion Creangă. – Ch. : Ghianăia, 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-608-9
[2008-870]
- - 1.Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă

820. Idem în lb. rusă : Кошелек с двумя денежками / Ион Крянгэ. – К.
: Гианэя, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-609-6
63

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

[2008-871]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti (rusă). 2. Poveşti (rusă).
821.135.1-93 Крянгэ

821. Creangă, Ion
Punguţa cu doi bani : [poveste] / Ion Creangă ; des. de Lică Sainciuc. –
Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), 2008 (Tipogr. Ed. "Universul"). – [19] p. : il.
color ; 24 cm. – (Turbinca cu poveşti).
5000 ex.
ISBN 978-9975-103-67-1
[2008-760]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă

822. Creangă, Ion
Ursul păcălit de vulpe : [poveste] / Ion Creangă ; des. : Lică Sainciuc. –
Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), 2008 (Tipogr. Ed. "Universul"). – [20] p. : il.
color ; 24 cm. – (Turbinca cu poveşti).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-103-57-2
[2008-759]
- - 1.Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă

823. Făt-Frumos şi soarele : [poveste]. – Ch. : Ghianăia, [2008] (F.E.P. "Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-606-5
[2008-671]
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Poveşti.
821.135.1-93

824. Idem în lb. rusă : Фэт-Фрумос и солнце. – К. : Гианэя, [2008]
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – [18] p. : il. color ; 12 x 17 cm.
F. f. de tit. – 2500 ex.
ISBN 978-9975-78-607-2
[2008-672]
- -1. Literatură română pentru copii – Poveşti (rusă). 2. Poveşti (rusă).
821.135.1-93
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova

825.

Afanasiu, Sergiu

64

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Abeceluş : [poezii pentru copii] / Sergiu Afanasiu ; il. : Violeta Diordiev,
Radu Diordiev. – [Ch.] : Abeceluş, [2008] (Combinatul Poligr.). – [23] p. : il. color, n.
muz. ; 26 cm.
5 000 ex.
ISBN 9975-9707-7-X (eronat)
[2008-734]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Afanasiu

826. Afanasiu, Sergiu
Alfabetul : în poezii şi desene / Sergiu Afanasiu ; prez. graf. : Petru Gheţoi.
– [Ed. a 4-a]. – [Ch.] : "Abeceluş", 2008 (Combinatul Poligr.). – 16 p. : il. color ; 29
cm. – (Colecţia "Învăţăm să citim”).
ISBN 9975-9556-0-6 (eronat)
[2008-735]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Afanasiu

827. Căţeluş cu părul creţ. Pisicuţă, pis-pis-pis … . Vine raţa de la baltă
: [carte de citit şi colorat] / il. : Aurel Guţu. – Ch. : Dragodor, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – [15] p. : il. ; 29 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-9687-1-3
[2008-720]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93

828. Cocoşel cu gâtul gol : [poezii pentru copii] / il. : Violeta Diordiev. –
Ch. : Dragodor, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 15 p. : il. color ; 21 cm.
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-9687-2-0
[2008-721]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93

829. Miron, Iurie
Ţara mea privată din stele : [povestire pentru copii] / Iurie Miron, Claudia
Partole ; pict. : Anatol Slobozianu ; fot. : Constantin Grigoriţă ; cop. : Silvia Ţugui. –
Ch. : Lyceum, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 40 p. : il., fot. color ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financ. al reprezentanţei UNESCO din Rep. Moldova. –
2000 ex.
ISBN 978-9975-48-052-9
[2008-633]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii..
65

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008
821.135.1(478)-93 Miron

830. Ţurcanu, Ianoş
O girafă supărată : [poezii pentru copii] / Ianoş Ţurcanu ; il. de Sergiu Puică. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 31, [1] p. : il. color ; 28
cm.
ISBN 978-9975-69-962-4
[2008-728]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ţurcanu

831. Vieru, Grigore
Soare, soare, domn frumos! : [poezii pentru copii] / Grigore Vieru ; il. de
Olga Cazacu. – Ch. : Prut Internaţional, 2008 (Combinatul Poligr.). – 31, [1] p. : il.
color ; 28 cm.
ISBN 978-9975-69-961-7
[2008-727]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Vieru

832. Ursache, Silvia
ABC-ul celor mici cu broscuţe şi arici / Silvia Ursache ; prez. graf. : Olga
Coronovschi. – Ch. : Silvius Libris ("Sica & V" SRL), 2008 (Tipogr. Ed. "Universul").
– [31] p. : des. color ; 29 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-103-69-5 (în cop. tare)
[2008-761]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru preşcolari.
821.135.1(478)-93:373.2 Ursache
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
82.09 Critică literară
821.112.2.09 Literatură germană

833. Scurtu, Veronica
Geschichte der deutschen Literatur : Lehrbuch für Fremdsprachenfakultät
der pädagogischen Hochschulen / Veronica Scurtu ; Staatliche Pädagogische Universität "Ion Creangă", Lehrstuhl Deutsche Philologie, Kursbuch für Fremdsprachen
Fakultäten der pädagogischen Hochschulen. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. UPS "Ion
Creangă"). – 81 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 81 (11 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-921-20-6
[2008-776]
- - 1. Literatură germană – Critică şi interpretare (germ.)
66

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
821.112.2.09(075.8)
821.135.1.09 Literatură română

834. Savca, Elena
Elemente de teorie literară : [în lit. rom. : abordări teoretice, aplicaţii, sugestii de interpretare : pentru gimnaziu, liceu] / Elena Savca. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Prag-3" SRL). – 100 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 97 (15 tit.) şi în notele de subsol. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-77-084-2
[2008-704]
- - 1. Literatură română – Teorie literară.
821.135.1.09
821.135.1(478).09 Literatură română din Republica Moldova

835. Dolgan, Mihail
Poezia de opoziţie din Republica Moldova în perioada de "stagnare" :
(Studii critice de hermeneutică a imaginarului) / Mihail Dolgan ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Litere, Catedra Lit. Rom. şi Teorie Lit. – Ch. : CEP USM, 2008. –
388 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 50+25 ex.
ISBN 978-9975-70-544-8
[2008-780]
- - 1. Literatura română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09

Попович, Костянтин. Нариси українського фольклору та художньої
літератури Молдови. – Vezi Nr 693

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
836. Pruteni. Un centru de olărie dacic din epoca romană : (cercetările
din 2001 şi 2003) : [monografie] / Vlad Vornic, Nicolai Telnov, Valeriu Bubulici [et al.]
; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural, Centrul de Arheologie. –
Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Business-Elita" SRL). – 247 p. : fig., tab. ; 29 cm. – (Biblioteca de Arheologie ; 1).
Bibliogr.: p. 124-133 şi în notele de subsol. – Ind. gen.: p. 242-247. – 200
ex.
ISBN 978-9975-9519-9-9
[2008-833]
- - 1. Arheologie – Pruteni – Republica Moldova.
902/904(478-22)
67

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

908 Monografii ale localităţilor
837. Ladaniuc, Victor
Localităţile Republicii Moldova : Itinerar documentar-publicistic il. / Victor
Ladaniuc, Tudor Ţopa, Vladimir Nicu ; coord. şt. : Vlad Ciubucciu, Anatol Eremia,
Anton Moraru ; red.-şef : Iurie Colesnic ; Fundaţia "Draghiştea". – Ch. : Fundaţia
"Draghiştea", 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 25 cm. – ISBN 978-9975-97003-7.
Vol. 8 : Li-M. – 2008. – 654 p. : il., fot. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 3000 ex. – ISBN 978-9975-9868-7-8 (în cop. tare). –
[2008-827]
- - 1. Localităţi – Republica Moldova – Istorie. 2. Republica Moldova – Localităţi – Istorie.
908(478)

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie
teoretică

838. Axînti, Sergiu
Geografie : Modele de teste pentru cl. a 9-a / Sergiu Axînti, Svetlana
Axînti ; Agenţia de Evaluare a Calităţii în educaţie "Probatio". – Ch. : Lyceum, 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 52 p. : fig. ; 20 cm. – (Absolvire).
[2008-662]
- - 1. Geografie – Teste.
911(079)

839. Календа, Анна
Географический словарь-справочник : Для учащихся гимназий, лицеев и колледжей / Анна Календа, Валентин Колца, Екатерина Медведева. – К. :
Лабиринт, 2008. – 55 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 54 (18 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-943-64-2
[2008-795]
- - 1. Geografie – Dicţionare (rusă).
911(038)

68

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. Imagini.
Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca reprezentare a cunoştinţelor
geografice)

840. Chişinău = Кишинэу : Harta oraşului / Inst. de Geodezie, Prospecţiuni Tehn. şi Cadastru "Ingeocad". – Scara 1 : 12 500. – Ch. : "Ingeocad" ÎS,
2008 (Combinatul Poligr.). – 1 h. ; 110 x 65 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-901-77-2
[2008-562]
- - 1. Chişinău – Hărţi.
912.43(478-25)=135.1=161.1

841. Free City Map of Chisinau 2008 : Map of Moldova. Chisinau guide.
Sights / Inst. de Geodezie, Prospecţiuni Tehn. şi Cadastru. – Ch. : "Îngeocad" ÎS,
2008 (Combinatul Poligr.). – 1 h. ; 60 x 60 cm.
[2008-563]
- - 1. Chişinău – Hărţi
912.43(478-25)

929 Ştiinţe biografice şi înrudite
842. 25 de personalităţi contemporane din raionul Leova / Cuvântul Liber ; text : Ion Mititelu. – [Ch. : CEP USM], 2008. – 80 p. : fot. ; 30 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-70-536-3
[2008-788]
- - 1. Personalităţi – Republica Moldova – Biografii.
929(478-21/-22)

843. Arborele genealogic al neamului Vitiu / alcăt. : Ana Melnic ; concepţie graf. : Andrei Gamarţ. – Ch. : Museum, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). –
104 p. : facs., tab. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-906-28-9
[2008-822]
- - 1. Neamul Vitiu – Republica Moldova – Arbore genealogic.
929.52(478)

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
844.

Veveriţă, Maria

69

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Istorie : clasa a 6-a : (şc. auxiliară) / Maria Veveriţă, Igor Veveriţă,
Valentina Fărâmă ; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Univers
Pedagogic, 2007. – 97, [2] p. : fig. color ; 24 cm.
650 ex.
ISBN 978-9975-48-042-0
[2008-801]
- - 1. Istorie – Şcoala auxiliară.
94:376(075.3)
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări

845. Zimmermann, Michel
O cronologie a Evului Mediu :[date importante din istoria Europei] / Michel
Zimmermann ; trad. din fr. de Gabriela Şiclovan ; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. :
Cartier, 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 255, [1] p. ; 18 cm. – (Colecţia "Cartier
dicţionar" / coord. de Valentin Guţu).
Aut. pe cop. nu este indicat. – Tit. orig.: Chronologie du Moyen Âge. –
Bibliogr.: p. 251-252. – 610 ex.
ISBN 978-9975-79-471-8 (în cop. tare)
[2008-825]
- - 1. Istoria Europei – Evul mediu – Date cronologice.
94(4)"375-1492"(038)
94(478) Istoria Republicii Moldova

846. Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova. Analele
Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova / Asoc. Naţ. a Tinerilor Istorici din
Moldova ; red.-şef : Sergiu Musteaţă. – Ch. : "Pontos" SRL, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). – 26 cm. – ISBN 978-9975-938-73-0.
[Vol.] 8 : Anuar istoric. – 2008. – 276, [3] p. : fig., tab. – Texte: lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul
financ. al Ambasadei SUA în Rep. Moldova. – 300 ex. – ISBN 978-9975-938-73-0
(eronat). – [2008-714]
- - 1. Istorie.
94(478)(058)=135.1=111=161.1

847. Cazacu, Ion Arion
Istoria satului Carabetovca (Carabeţeni), r-nul Basarabeasca, 1833-2008 :
La 175 de ani de la întemeiere şi 1900 de ani de la cea de a doua aşezare de pe
teritoriul satului / Ion Arion Cazacu, Pavel Ion Răcilă. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr.
"Prag-3" SRL). – 173 p. : facs., fot., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 170-171 (41 tit.) şi în note p. 172 (36 tit.). – Apare cu sprijinul
financ. al Consiliului sătesc Carabetovca şi a Consiliului raional Basarabeasca. –
700 ex.
70

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-77-082-8
[2008-786]
- - 1. Carabetovca – Sate – Raionul Basarabeasca – Republica Moldova –
Istorie.
94(478-22)

848. Eremia, Anatol
Cahulul în timp şi spaţiu : Meleaguri străbune : Istorie, geografie, toponimie / Anatol Eremia ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Ch. : S. n.,
2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). – 311, [1] p. : fig., fot., tab. ; 24 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-66-027-3
[2008-654]
- - 1. Raionul Cahul – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21/-22)

849. Golub, Valentin
Jorile : Monogr. satelor Jora de Jos, Jora de Mijloc, Jora de Sus şi
Lopatna : [raionul Orhei] / Valentin Golub, Tudor Golub ; fot. : Leonid Ţulan. – Ch. :
S. n., 2005 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 206 p., [40] p. fot., fot. color ; 25 cm.
Bibliogr. în note: p. 165-181 şi în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-415-3 (în cop. tare)
[2008-666]
- - 1. Jora de Jos – Sate – Raionul Orhei – Republica Moldova – Istorie. 2.
Jora de Mijloc – Sate – Raionul Orhei – Republica Moldova – Istorie. 3. Jora de Sus
– Sate Raionul Orhei – Republica Moldova – Istorie. 4. Lopatna – Sate – Raionul
Orhei – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)

850. Levit, Izeaslav
Moldova dintre Prut şi Nistru, 1917 : Mişcarea pentru autonomia Rep.
Moldoveneşti : [monografie] / Levit Izeaslav ; trad. : Angela Munteanu ; st. Introd.,
red. şt. : Vasile Stati ; cop. : Ia. Oliinîk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 365, [1] p. ; 24 cm.
Bibliogr. în note p.: 317-341. – Ind. onomastic, toponimic, etnonimic: p.
342-366. – 700 ex.
ISBN 978-9975-60-144-3 (eronat)
[2008-626]
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)

851. Opincă, Mihai
Amintiri din Valea Răutului / Mihai Opincă. – Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 127, [1] p. : il., fot. ; 20 cm.
71

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

500 ex.
ISBN 978-9975-78-579-2
[2008-631]
94(478)

852. Stati, Vasile
Istoria Moldovei în date / Vasile Stati ; cop. : Iaroslav Oliinîk. – Ed. rev.,
red. şi compl. – Ch. : Cartea Moldovei, 2008 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 622, [2]
p.: tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 548-550 (46 tit.). – Ind. onomastic, toponimic: p. 554-623 /
alcăt. : Petru Ivanov, Natalia Ivanov.
1000 ex.
ISBN 978-9975-60-141-2 (în cop. tare)
[2008-639]
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)

853. "Statul moldovenesc : continuitatea devenirii şi consolidării",
conf. şt.-practică intern. (2007 ; Chişinău). Statul moldovenesc : continuitatea
devenirii şi consolidării : Materialele Conf. şt.-practice intern., consacrată aniversării
a 90 de ani de la proclamarea RDM şi 15 ani de la recunoaşterea intern. a Rep.
Moldova, 19 noiemb. 2007. – Ch. : IRIM, 2008 (CEP USM). – 187 p. ; 21 cm.
Antetit.: Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Texte: lb. rom., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-70-554-7
[2008-777]
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)+323/324(478)(082)=135.1=161.1

854. Trofăilă, Vasile
Comuna Vădeni : [raionul Soroca] : File de istorie / Vasile Trofăilă, Natalia
Palamarciuc-Vrancean ; trad. : Valentina Trofăilă (lb. rusă), Irina Dubovic (lb. engl.),
Lucia Costin (lb. it.). – Ch. : "Vast-M" SRL, 2008 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 199, [1]
p. : fot., fot. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9539-8-6 (în cop. tare)
[2008-797]
- - 1. Vădeni – Sate – Raionul Soroca – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
94(498) Istoria României

855. Mileniul românesc : 1000 de ani de istorie în imagini / texte :
Georgeta Filitti, Dorin Matei ; pref. : Virgil Cândea. – Ed. a 3-a. – [Ch. : Litera] ; Bu72

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

cureşti : Litera Internaţional, 2006 (Combinatul Poligr.). – 943 p. : il. il. color, I-XXII ;
15 x 16 cm.
Ind.: p. I-XXII. – Apare cu sprijinul financ. al Băncii Comerc. Române, Dep.
pentru Relaţii cu Românii de Pretutindeni, Inst. Cultural Român
ISBN 973-675-296-8 (eronat) (în cop. tare)
[2008-811]
- - 1. România în imagini – Istorie.
94(498)

856. Pădure, Constantin
Silvanii : memorial : [din istoria românilor din Bucovina] / Constantin Pădure ; coord. : Vlad Pohilă, Lidia Hlib, Mihaela Paucă-Comănescu. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). – 291 p. : fot. ; 24 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-80-131-7
[2008-815]
- - 1. Bucovina – Istorie.
94(498.6)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat

857. Bernic, Jana
Infecţiile de tract urinar în uropatiile malformative la copil. Aspecte clinicoparaclinice şi medico-chirurgicale : 14.00.40 – urologie, 14.00.35 – chirurgie pediatrică : Autoref. al tezei de doctor habilitat în medicină / Jana Bernic ; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 54 p. : fig., fig.
color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 48-51 (61 tit.)
[2008-96 Teze]
616.6-022-053.2-07-08(043.2)

858. Ganea, Mihail
Insuficienţa vasculară cerebrală la invalizii după traumatisme craniocerebrale : (aspecte neurologice şi medico-sociale) : 14.00.13 – Neurologie :
14.00.33 – Medicina socială şi management : Autoref. al tezei de doctor habilitat în
medicină / Mihail Ganea ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 42, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 33-39
[2008-77 Teze]
616.831-001(043.2)

859.

Şofransky, Zina

73

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Geneza şi evoluţia cromaticii tradiţionale în spaţiul carpato-danubianopontic : Spec. 07.00.07 – Etnologie, antropologie culturală şi istorică : Autoref. şt. al
tezei de doctor habilitat în ştiinţe istorice / Zina Şofransky ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. Patrimoniului Cultural. – Ch. : S. n., 2008. – 47 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 36-38 (25 tit.)
[2008-90 Teze]
39(478+498)(043.2)

860. Topala, Pavel. A.
Studiul fundamental şi aplicativ al efectelor electroerozive în tehnologiile
neconvenţionale : Spec. 05.03.01 – Procedee şi Utilaje de prelucrare Mecanică şi
Fizico-tehnică : Autoref. al tezei de doctor habilitat în ştiinţe tehn. / Pavel A. Topala ;
Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. : UTM, 2008. – 54 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 44-50 (77 tit.)
80 ex. – [2008-76 Teze]
621.9.048(043.2)
Pentru titlul de doctor

861. Ababii, Polina
Optimizarea tratamentului chirurgical endoscopic al sinuzitelor paranazale
recidivante şi cronice la copii : 14.00.04 – Otorinolaringologie : Autoref. al tezei de
doctor în medicină / Polina Ababii ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2008. – 27, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (8 tit.)
[2008-88 Teze]
616.216-002-089-053.2(043.2)

862. Anton, Elena
Acţiunea cardioprotectoare a statinelor la pacienţii cu risc cardiovascular
important aflaţi sub tratament cu antracicline : 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (cardiologie) : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Elena Anton ; IMSP Inst.
de Cardiologie. – Ch. : S. n., 2008. – 22, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-20 (9 tit.)
[2008-94 Teze]
616.12-085:615.27.4(043.2)

863. Babără, Otilia
Tendinţe şi valori ale învăţământului modern în lucrările şi activitatea pedagogică a lui Gh. Asachi, I. Creangă şi M. Eminescu : 13.00.01 – Pedagogie gen. :
Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Otilia Babără ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Univ. de Stat de Medicină "Nicolae Testemiţanu"). –
24 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22 (7 tit.)
74

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

60 ex. – [2008-95 Teze]
37.091(043.2)

857. Bargan, Petru
Managementul inovaţional în funcţionarea asociaţiilor ştiinţifice de producere din Republica Moldova : Spec. 08.00.05 – Econ. şi Management : (în activitatea inovaţională) : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Petru Bargan ; Acad. de
Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Dep. Ed.-poligr. al ASEM). –
28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25 (8 tit.)
50 ex. – [2008-73 Teze]
005:001.891:061.22(478)(043.2)

864. Cangea, Petru
Conducerea strategică a procesului de dezvoltare a şcolii : Spec. :
13.00.01 – Pedagogie generală : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Petru
Cangea; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 24 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (9 tit.)
[2008-89 Teze]
37.014(043.2)

865. Căldare, Liliana
Variantele de evoluţie clinică şi pronostic al pacienţilor cu cardiopatie ischemică după eveniment coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST :
14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (cardiologie) : Autoref. al tezei de doctor în
medicină / Liliana Căldare ; IMSP Inst. de Cardiologie. – Ch. : S. n., 2008. – 23 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-21 (15 tit.)
[2008-91 Teze]
616.12-005.4-036.11-07(043.2)

866. Ciumac, Daniela
Studiul modificării componenţei biochimice a cianobacteriei Spirulina
platensis la cultivarea în prezenţa compuşilor coordinativi ai CR(III) : 03.00.07 –
Microbiologie : Autoref. al tezei de doctor în biologie / Daniela Ciumac ; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie. – Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Elena – V.I." SRL). – 26 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (23 tit.)
100 ex. – [2008-92 Teze]
582.232.2:579.222(043.2)

858. Gogu, George Dan
Nerecurgerea la forţă în sistemul relaţiilor internaţionale : Spec. : 12.00.10
– Drept intern. public : Autoref. al tezei de doctor în drept / George Dan Gogu ;
75

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Istorie, Stat şi Drept, Centrul Stat şi Drept. –
Ch. : S. n., 2008. – 28 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24 (12 tit.) şi în notele de subsol
[2008-74 Teze]
341.1/.8(043.2)

867. Graur, Ioan
Contribuţii la studiul pedepsei : Spec. : 12.00.08 – Drept Penal (drept penal) : Autoref. al tezei de doctor în drept / Ioan Graur ; Univ. de Stat din Moldova. –
Ch. : CEP USM, 2008. – 24 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22 (7 tit.)
50 ex. – [2008-83 Teze]
343.8(043.2)

868. Ilaşcu, Iurie
Problematizarea în procesul de predare a istoriei, în contextul universalizării învăţământului : Spec. : 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (istorie) :
Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Iurie Ilaşcu ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion
Creangă" din Chişinău. Catedra Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr.
Univ. Pedagogice de Stat "Ion Creangă"). – 22 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-20 (15 tit.)
50 ex. – [2008-97 Teze]
37.016:94(043.2)

869. Manolache, Gabriel Marian
Efectele aplicării mijloacelor stretching în antrenamentul precompetiţional
al fotbaliştilor juniori, 16-18 ani : Spec. 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei
fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de
doctor în pedagogie / Gabriel Marian Manolache ; Univ. de Stat de educaţie Fizică şi
Sport a Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (15 tit.)
[2008-80 Teze]
796.332.015(043.2)

870. Maxim, Victoria
Analiza computaţională a corespondenţei de afaceri : Spec. 01.05.04 –
Modelare matematică, metode matematice, produse program : Autoref. al tezei de
doctor în informatică / Victoria Maxim ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Matematică şi Informatică. – Ch. : UTM, 2008. – 26, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (11 tit.)
60 ex. – [2008-81 Teze]
004.912(043.2)

871.

Mirza, Elena
76

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Educaţia culturologică a studenţilor în instituţia de învăţământ superior :
Spec. 13.00.01 – Pedagogie generală : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie /
Elena Mirza ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : S. n., 2008. – 26 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 24 (7 tit.)
[2008-87 Teze]
37.01(043.2)

872. Pereteatcu, Pavel
Contribuţii privind intensificarea alierii prin scântei electrice la acţiunea cu
surse energetice din exterior : Spec. 05.03.01 – Procedee şi utilaje de prelucrare
mecanică şi fizico-tehnică : Autoref. al tezei de doctor în tehn. / Pavel Pereteatcu ;
Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Univ. de Stat "A. Russo" din
Bălţi). – 18, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 14-16 (23 tit.)
50 ex. – [2008-82 Teze]
621.9.048(043.2)

873. Pruteanu, Maria
Formarea motivaţiei la însuşirea limbajului medical de către studenţii
alolingvi : (în contextul curriculumului la lb. rom. pentru învăţ. univ.) : Spec. :
13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (lb. rom.) : Autoref. al tezei de doctor în
pedagogie / Maria Pruteanu ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din or. Chişinău. – Ch. : S. n., 2008. – 25 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (15 tit.)
65 ex. – [2008-93 Teze]
81'276.6:61(043.2)

874. Puiu, Ivan
Elaborarea modelului de acordare a serviciilor de intervenţie timpurie pentru copiii cu dizabilităţi în Republica Moldova : 14.00.33 – Medicină socială şi management : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Ivan Puiu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 26
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21 (11 tit.)
[2008-86 Teze]
616-053.2-007.1-082(043.2)

875. Roşca, Diana
Strategii de marketing în dezvoltarea şi promovarea ecoturismului în Republica Moldova : Spec. 08.00.06 – Marketing; logistică : Autoref. al tezei de doctor
în econ. / Diana Roşca ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2008
(PressPrint-SD). – 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25 (6 tit.)
77

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008

50 ex. – [2008-75 Teze]
339.138:338.48(478)(043.2)

876. Sârbu, Florin
Prescripţia în dreptul penal : Spec. : 12.00.08 – Drept Penal (drept penal) :
Autoref. al tezei de doctor în drept / Florin Sârbu ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. :
CEP USM, 2008. – 24 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22 (7 tit.)
50 ex. – [2008-84 Teze]
343.1(043.2)

877. Spoială, Alexandru
Probaţiunea şi reintegrarea socială a infractorilor supuşi probaţiunii : probleme criminologice şi de drept execuţional penal : Spec. : 12.00.08 – Drept penal :
(drept penal, criminologie, drept execuţional penal) : Autoref. al tezei de doctor în
drept / Alexandru Spoială ; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 28 p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (17 tit.)
50 ex. – [2008-78 Teze]
343.84(043.2)

878. Talaghir, Laurenţiu-Gabriel
Metodica organizării lucrului independent cu elevii treptei gimnaziale la
obiectul "Educaţia fizică" : Spec. 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice,
antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al tezei de doctor în
pedagogie / Laurenţiu-Gabriel Talaghir ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a
Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 26 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-24 (16 tit.)
[2008-79 Teze]
796.077.5(043.2)

879. Vidaicu, Mihaela
Aspectele juridico-penale ale Eutanasiei : Spec. : 12.00.08 – Drept Penal
(drept penal) : Autoref. al tezei de doctor în drept / Mihaela Vidaicu ; Univ. de Stat
din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 24 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (11 tit.)
50 ex. – [2008-85 Teze]
340.62(043.2)

78

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA CĂRŢII" NR 4-2008
Berzan, V. 656
Blandiana, Ana 797
Boboglu, I. I. 769
Bodorin, Igor (red.) 668
Bolboceanu, Aglaida 684; (expert) 689;
(coord.) 691
Bolintineanu, Dimitrie 797-98
Bondarenco, A. (fot.) 694
Borovskaia, Natalia 772
Bostan, Ion 736
Botez, Demostene 797
Botezatu, Petru 773
Botnaru, Victor 734
Braga, Mihai (red.) 582
Braghiş, M. 68225
Braşoveanu, Eudochia 691
Bubulici,Valeriu 836
Budevici, Anatolie 742
Budnic, Ana (trad.) 755
Bujor, Ala 750, 798; (alcăt.) 799
Bulbocean, Olesea 740
Buruian, Eugenia 715
Busuioc, Aureliu 774-75, 797
Buşcaneanu, Sergiu (coord.) 643
Buza, Ion (pict.) 614
Buza, Tatiana 687

A
Ababii, Polina 861
Acalovschi, Iurie 732
Afanasiu, Sergiu 825-26
Alecsandri, Vasile 797
Alexandrov, E. 718
Andreev, A. 694
Andriţoi, Alexandru 798
Andronic, Gabriel (notografiere) 776
Andronic, Ion (alcăt.) 712
Anghel, Paul 797
Antimir, Maria 758
Anton, Elena 862
Apostol-Ciubară, Galina 759
Arakin, V. D. 753-55
Ardeleanu, Dorina 645
Arghezi, Tudor 798
Arhiliuc, Victoria 662
Arion, Valentin 717
Armanov, Stanislav 742
Axînti, Sergiu 838
Axînti, Svetlana 838
Ayamfirei, Leonard 732
Aymé, Marcel 798
B

C

Babara, E. 756
Babără, Otilia 863
Bacinschi, Mihai (pict.) 633,794
Baciu, Gheorghe 659
Bâgu, Claudia (alcăt.) 577
Baltaga, Ruslan 732
Bankova, I. D. 769
Barbalat Olga 687
Bargan, Petru 857
Bejenari, Iurie (pict) 779-80
Beleaeva, Svetlana (alcăt.) 681
Belîi, Adrian (red.)732
Belostecinic, Grigore (organizator) 576
Beniuc, Valentin (red.) 752
Bernic, Jana 857

Cândea, Virgil (pref.) 855
Cangea, Petru 864
Capaţina, Grigori 644
Capcelea, Arcadie 717
Capmaru, Svetlana (trad.) 755
Caracaş Olimpia (trad.) 754
Carol, L. 797
Cartaleanu, Elena (alcăt.) 679
Cartaleanu, Tatiana (alcăt.) 679
Casian, Angela 647
Cassian, Nina 797
Cazacu, Daniela 753
Cazacu, Ion Arion 847
Cazacu, Olga (pict.) 831
79

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008
Cazimir, Otilia 797-98
Căldare, Liliana 865
Cărare, Petru 797
Cărăuş, Artur 678
Ceban, Cristina 662
Cemortan, Leonid 746
Cemortan, Stela 684
Cerbuşcă, Pavel (coord.) 681
Chetruş, Petru (alcăt.) 712
Chicu, Aurelia 743
Chirtoacă, Natalia 662
Chistol, Nicoleta 789
Chitoroagă, Valentina (alcăt., red.,
coord.) 577
Cimpoieş, Valentina 695-702
Cincilei, Cornelia (expert) 689
Cinic, Liliana 650
Ciobanu, Lilia 753
Ciocanu, Anatol 797
Ciocanu, Aurel 797-98
Ciocârlan, Alexandru 713
Ciubotaru, A. 718
Ciubucciu, Vlad (coord.) 837
Ciumac, Daniela 866
Clima, Nicolae 673
Clivadă, Svetlana 635
Cobzari, Ludmila 648
Cociug, Victoria 649-50
Codru, Jana 777
Cojocaru, Ion 680
Cojocaru, Viorel 630
Colâbneac, Alexei (pict.) 811,814
Colesnic, Iurie (red.) 837
Colin, Vladimir 798
Comanci, I. 718
Conea, Dorian (pict.) 783
Corghenci, Ludmila (alcăt.) 577; (red.)
579
Corlăteanu, Alexandru 733
Corlăteanu, Nina (elab.) 714
Cornea, Sergiu 638
Coroban, Vitalie (pict.) 580, 770,784,
793, 845
Coroi, Eugen 684
Coronovschi, Olga (pict.) 832
Costin, Lucia (trad.) 854

Costinescu, Florin 797
Costiuc, Lidia 705
Coşbuc, George 797
Covalciuc, Victoria 778
Cozonac, Renata (pict.) 577
Crăsnaru, Daniela 797
Creangă, Ion 809-22
Creţu, Verginia 677
Cupcea, Valeriu (746)
Cucu, Mariana 648
Curbet, Vladimir 747
Curtescu, Tamara 703-04
Cuzminîh, Gleb 733-34
D
Damian, Liviu 797
David, Elia 797
Deladolna, Gheorghe Maxian 776
Deliu, Tudor 676
Dencicov-Cristea, Lidia 715
Derjanschi, V. (fot.) 694
Dimcea, Veaceslav → Vezi Suntern
Diordiev, Violeta (pict.) 618-21, 825, 828
Diordiev, Radu (pict.) 825
Dolgan, Mihail 835
Donici, Alexandru 779-80, 797
Dorogan, Valentin (coord.) 637
Dragomir, Constantin 797
Dragoş,Elena 797
Drucioc, Stela 717
Druţă, Ion 781, 798
Dubovic, Irina (trad.) 854
Dulgheru, V. 736
Dumitraşcu, Violeta (alcăt.) 679
E
Eminescu, Mihai 797-98
Eremia, Anatol (coord.) 837; 848
F
Farago, Elena 797-98
Fărâmă, Valentina 844
Filimon, Liliana 782
Filip, Grigore 713
Filip, Iulian 783, 797
80

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Filitti, Georgeta 855
Fiorm 624-27
Foca, Iurie (fot.) 783
Furdui, Galina (pref.) 778, 785

J
Jamba, Afinoghent 657
Jora, Mirela 785

G

K

Galben, Andrei 579
Galupa, D. (red.) 717
Gamarţ, Andrei (pict.) 843
Ganea, Mihail 858
Gantea, Irina 759
Gavriliuc, Alexandru 733-34
Gavriliuc, M. (red.) 735
Gherman, Diomid (735)
Gheţoi, Petru (pict.) 791, 826
Gîrleanu, Emil 798
Gogu, George Dan 858
Goldenberg, Svetlana 687
Golub, Tudor 849
Golub, Valentin 849
Golubenco, Gheorghe 665
Gondiu, Anatolie 784
Graur, Anatol 651
Graur, Ioan 867
Grecu, Ilie (fot.) 781
Gremalschi, Anatol 574
Gremalschi, Ludmila 574
Gribincea,Vlad (coord.) 660
Grigoriev, Tatiana (pict.) 776
Grigoriţă, Constantin (fot.) 829
Grimm, Wilhelm 800
Grimm, Jacob 800
Guşevatii, Victor → Vezi Higzot
Guţu, Ana (red.) 579
Guţu, Aurel (pict.) 827
Guzun, Ion 641
Hasdeu,Iulia 798
Higzot 624-27
Hlib, Lidia (coord.) 856

Kulikovski, Lidia (coord.) 762
L
Ladaniuc, Victor 837
Lari, Leonida 797-98
Lazăr, Oana 761
Lazo, Olesea (trad.) 755
Lazur, Dumitru 641
Leca, Vitalie (pict.) 779
Lenţa, Tamara 743
Levandovskaia, Tatiana (alcăt.) 640
Levit, Izeaslav 850
Loteanu, Emil (745)
Lozovanu, Svetlana 719-20
Lunev, Olga (coord.) 645
M
Macari, Nadejda 666
Malearovici, Arcadie (trad.) 575
Maleca, Maria 786
Mânăscurtă, Svetlana (pict.) 586, 60911, 613
Mândâcanu, V. (trad.) 633
Manolache, Gabriel Marian 869
Manoli, Ion (red.) 757
Mantorova, Lidia (trad.) 640
Marandici, Ion 641
Marchitan, Valentina 715
Mareş, Nicolae 642
Marin, Gheorghe 787
Marin, Rodica 797-98
Marinciuc, Mihai 710
Mariţ, Veronica (pict.) 798
Marşak, Samuel 797-98
Matcovschi, Dumitru 797
Matei, Dorin 855
Maxim, Victoria 870
Medvedenko,Oxana (expert) 766-68

I
Ilaşcu, Iurie 868
Ionescu, Mihaela (expert) 684, 689
Istrati, Panait 770

81

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008
Melnic, Ana (alcăt.) 843
Mihalkov, Serghei 797
Militaru, Vasile 798
Miron, Iurie 829
Mirza, Elena 871
Mititelu, Ion 842
Mocanu, Ghenadie (coord.) 641
Modîrcă, Radu (pict.) 781
Moldovanu, Victoria 612
Moloşniuc, Aliona 703
Montgolfier, A. de 797
Moraru, Anton (coord.) 837
Munteanu, Angela (trad.) 850
Musteaţa, Veaceslav (trad.) 653
Musteaţă, Sergiu (red.) 846
Mutu, Ioan (red.) 630

Pietrari, I. D. 797
Plângău, V. 706
Plângău, Valeriu 702
Platon, Mihail 675
Plescenco, G. 756
Pleşca, Stela 740
Plotkin, Steven 673
Plugaru, Lilia 634
Pocitarenco, Lida (comentarii) 779
Pohilă, Vlad 762; (coord.) 856
Popa, Lilia (pict.) 774
Popa, M. N. 708
Popovici, Corneliu 676
Popovici, Doru Vlad 677
Porumb, Tatiana 750
Postică, Gheorghe 581
Postică, Iulia (trad.) 581
Postolache, G. 718
Postolache, Gheorghe 584-85, 614
Postolachi, Viorelia 688
Prohin, Andrei 788
Prohin, Victor (organizator) 583
Prohniţchi, Valeriu (coord.) 653
Pruteanu, Maria 873
Pruteanu, Tudor → Vezi Fiorm
Puică, Sergiu (pict.) 830
Puiu, Ion (pict.) 778, 785
Puiu, Ivan 874
Pungă, Alexei 667

N
Nacu, An. 723-25
Năstase, Corneliu (alcăt.) 779-80
Nichita [Marius Tărîţă] 771
Nicu, Vladimir 837
Niţa Ion (pict.) 631
Noroc, Larisa 639
O
Oliinîk, Iaroslav (pict.) 745,850, 852
Onufrei, Dorin 794
Opincă, Mihai 851
Oprea, Mihai 36
Oprea, V. 723-25
Oprunenco, Alex (coord.) 653

R
Racoviţă, Daniel 789
Racu, Aurelia 677
Raileanu, Zinaida 703
Ratcov, Maria 651
Răcilă, Pavel Ion 847
Răileanu,Veronica (alcăt.) 744
Revenco, M. 723-25
Revuţchi, Elena (pict.) 797
Rimkiene,Regina (expert) 684
Rimschi, S. 656
Roman, Alexandru 676
Romanciuc, Roman (notagrafiere) 791
Romanciuc, Ruxanda (pict.) 747, 777-78
Romanciuc, Vasile 797
Roşca, Diana 875

P
Palamarciuc-Vrancean, Natalia 854
Papuc, Eugenia 750
Pareniuc, Alexandru 667
Partole, Claudia 829
Paucă-Comănescu, Mihaela (coord.) 856
Pavilio, Lilia (expert) 769
Pădure, Constantin 856
Pereteatcu, Pavel 872
Perrault, Charles 801-02
Petraşişin, Stela 734
82

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Roşca, Petru 757
Roşca, Valentin 798
Rubinstein, Revecca 633
Rusnac, Boris 730
Rusnac, Svetlana 635
Rusnac, Valentin (coord.) 639
Russu, Marin (alcăt.) 712
Rusu, Spiridon 710

T
Talaghir, Laurenţiu-Gabriel 878
Talmaci, I. 694
Tamazlâcaru, Andrei (îngrijire muz.) 791
Tarlapan, Efimi 797
Tarnovschi, Constantin (elab.) 714
Tatu, Ioana 797-98
Teleuţă, A. 718
Telnov, Nicolai 836
Timofei, Olga 649-50
Timonu, Andrei 793
Timuş, Andrei (red.) 634
Timuţa, Aliona (pict.) 688, 695-702
Toia, Mitrofor Zosima (îngrijire ed.) 631
Tolstoi, Alexei 798
Topala, Pavel. A. 860
Topîrceanu, George 798
Topor, Radu 711
Torlac, Sofia (alcăt.) 640
Trofăilă, Valentina (trad.) 854
Trofăilă, Vasile 854

S
Sainciuc, Lică (pict.) 821-22
Sain-Exupéry, Antoine 798
Samsonov, Serghei 800-02
Sandu, Rodica (pict.) 774
Sarabaş, E. 682
Sarabaş, N. 682
Sârbu, Florin 876
Saulea, Aurel 719-21
Savca, Elena 834
Savin-Zgardan, Angela 764
Scripcă, Constantin 798
Scurtu, Veronica 833
Scurtul, Ghenadie (red.) 749
Scutelnic. Ion 710
Secrieru, Grigore (expert) 574
Slobozianu, Anatol (pict.) 829
Smochin, O. 756
Sobor, I. 736
Spinei, Ion 705
Spoială, Alexandru 877
Stati, Vasile (red.) 850; 852
Stănescu, Nichita 797
Stoicescu,Passionaria 798
Strişcă, Lilia (trad.) 754
Suceveanu, Arcadie 790-91, 797
Suntern 624-27

Ţ
Ţau, Elena 751
Ţîbîrnă, Rodica 612
Ţîrdea, Bogdan 639
Ţopa, Tudor 837
Ţugui, Silvia (pict.) 829
Ţulan, Leonid (fot.) 849
Ţurcanu, Ianoş 830
Ţurcanu, V. (fot.) 694
U
Ulianovschi, Xenofon 645
Ungureanu, Violeta 765
Ursache, Silvia 615-22, 832
Usatîi, Larisa (trad.) 753

Ş
Şabanova, G. 694
Şalaru, Marin (trad.) 653
Şandru, Sergiu (red.)
Şiclovan, Gabriela (trad.) 845
Şleahtiţchi, Mihai (coord.) 579
Şofransky, Zina 859
Şofron, Larisa (coord.) 686

V
Vasilache, Cezaria 763
Vasilache, Grigore 574
Vasilioglu, K. K. 769
Verebceanu,Eugeniu (pict.) 584-85
Verşovski, Mihail 794
Veveriţă, Igor 844
83

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008
Veveriţă, Maria 844
Vidaicu, Mihaela 879
Vieru, Grigore 797-98, 831
Vieru, Ion 798
Vîrtosu, Larisa (elab.) 689
Vodă, Gheorghe 798
Vornic, Vlad 836
Vovc, V. 719-21
Vulpe, N. I. (red.) 708

М

Z

Осипов, Федор 795

Zabolotnîi, Pavel 707
Zake, Daiga 798
Zalten, Felix 798
Zaporojanu, Ada (muz.) 791
Zavtur, Eudochia (pict.) 775, 788, 790
Zavulan, Victoria (trad.) 640
Zimmermann, Michel 845
Zlatin, Ecaterina 758

П

Медведева, Екатерина 839
Мельник, Надежда 722
Морару, Вячеслав 729
Н
Нiкiтченко, А. I. 768
О

Пойсик, Михаил 655
Попа, Андрей Михайлович 741
Попович, Костянтин 693
Поросятковский, В. 737
Р

Дериволкова, Екатерина 623

Рацеева, Елена 623
Райко, Г. А. 683
Романчук, Руксанда (худож.) 796
Ротару, Оксаны (red.) 669-70
Руссо, Мариэтта 796
Руссу, Т. 737

И

Т

Иовв, Татьяна 658

Туницька, М. В. 768

К

Ч

Календа, Анна 839
Карпова, Трофима (red.) 669
Кожухар, К. С. 766-68
Колца, Валентин 839
Кэрэушу, Бенедикт 731
Люшнiвська, А. О. 766-67

Червенков, Николай 623

Б
Белый, Н. А. 669-70
Д

Ш
Шаповалов, Б. А. 683

84

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 4-2008
100 of the most pressing issues in the
Republic of Moldova in 2007 641
25 de personalităţi contemporane din
raionul Leova 842
Activity report : 2007 646
Actualităţi în neuroştiinţe 735
Alistar Făt-Frumos 803,805
America de Nord 584
America de Sud 585
Analele Asociaţiei Naţionale a Tinerilor
Istorici din Moldova 846
Animale 586
Arborele genealogic al neamului Vitiu
843
Asistenţa socială a persoanelor cu
dizabilităţi 677
Biblia 629
Bibliografia Naţională a Moldovei 577
Biroul Relaţii Interetnice 640
Bureau of Interethnic Relations 640
Busuioc Făt-Frumos şi Ileana Cosânzeana 807
Cântece şi poezii orheiene 776
Carte de telefoane. Raionul Floreşti 739
Catalogul publicaţiilor statistice 578
Căţeluş cu părul creţ 827
Chişinău 840
Citind învăţ să fiu 679
Cocoşel cu gâtul gol 828
Comunicarea publică 637
Conferinţa ştiinţifică internaţională studenţească : "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice", 17 apr.
2008, Chişinău 748
Conferinţa ştiinţifică studenţească "Tineretul de azi – viitorul de mâine", 14-18
apr. 2008 583
Convenţia Eurasiatică privind Brevetele
(CBEA) 671
Convenţia Ramsar şi zonele umede de
importanţă internaţională în Republica
Moldova 694
Culegere de probleme 719-21

Cum să protejăm copilul de drogodependenţă? 723
Cunoşti oare tu în ce constă pericolul
narcomaniei? 725
Curriculumul educaţiei copiilor de vârstă
timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova 684
der polizeilichen zusammenarbeite im
bereich der antiterroristischen
Echitate şi siguranţă 664
Elaborarea şi îndeplinirea desenelor
tehnice 744
Emil Loteanu – destin de viaţă lungă 745
Equity and safety 664
Experienţe şi realizări în învăţământul
preuniversitar 666
Făguraş de poezie 797
Făt-Frumos şi soarele 823
Fizică 710
Free City Map of Chisinau 2008 841
Fructe 609
Gagauz dili hem literatura : 8 kl. 769
Gegenwärtige globale und regionale
Tendenzen des Terrorismus :
Ghid pentru elaborarea şi promovarea
proiectelor CDM de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 717
Ghidul facilitatorului 676
Ghiozdanul preşcolarului 587-608
Hora luminilor 798
Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a
Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti 660
Jucării 610
Labandara 624
Legume 611
Liceul Teoretic „Gaudeamus” 681
Locaşurile sfinte din Protopopiatul Municipiului Chişinău 631
Mecanica 712
Mic dicţionar : român-francez-englez-rusitalian 750
Mileniul românesc 855
85

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008
Moldova şi UE în contextul Politicii Europene de Vecinătate. Realizarea Planului de Acţiuni UE – Moldova 643
National Bibliography of Moldova 577
Normele CPT 661
Păsări 613
Planul strategic al activităţii 727
Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor agricole
pentru luna aprilie anul 2008 şi recomandări de combatere a lor şi a buruienilor 738
Pruteni 836
Raportul anual : 2007 646
Rase de câini 614
Recomandări metodice pentru lucrătorii
medicali privind terapia de substituţie
728
Reprezentanţele organizaţiilor internaţionale în Republica Moldova 662
Republic of Moldova, 2007 653
Roco Tour 654
Salonul Internaţional de Carte pentru
Copii 580
Saxon 625
Securitatea informaţională 2008 : Conf.
intern., 16-17 apr., 2008 576
Sisteme de conversie a energiilor regenerabile : eoliană, solară, hidraulică
736
Spicuşorul de cuvinte 799
Standarde de învăţare şi dezvoltare
pentru copilul de 5-7 ani 689
Statul moldovenesc : continuitatea devenirii şi consolidării : Materialele Conf.
şt.-practice intern.,19 noiemb. 2007
689, 853
Suport metodic la Practica de licenţă 692

Symposia professorum : Materialele
sesiunii şt. din 13 oct. 2007 579
Şcoala Federală de Antrenori 749
Ştiinţele socio-umanistice şi progresul
tehnico-ştiinţific : Materialele comunic.
şt., 4 apr. 2008 582
Tätigkeit 668
Taxation in Moldova 652
Tendinţe globale şi regionale ale terorismului la etapa contemporană. Probleme de cooperare a poliţiei în contracararea terorismului : Materiale ale
Conf. şt.-practice intern., 28 iun. 2007
668
Terapia intensivă 732
Tipicon 632
Traducerea între normă, uz şi necesitate
: Materialele Conf. şt.-practice intern.,
31 mart. 2007 752
Translation between the norm, usage
and necessity 752
Übersetzung zwischen norm, gebrauch
und bedarf 752
ZahamaziZ 626
Zăcăminte şi materiale de construcţii 714
Бюро межэтнических отношений 640
Годовой отчет : 2007 646
Древний Сион 627
Кишинэу 840
Конституция Республики Молдова 663
Лицейский научно-методический вестник 683
Мировые и региональные тенденции
современного терроризма.
Моите корени 623
Проблемы сотрудничества правоохранительных органов в сфере антитеррористической деятельности
668

86

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index de subiecte
Abecedare 688
Abecedare pentru preşcolari 587-95
Activităţi preşcolare 687
Acţiune penală – Republica Moldova
(rusă) 670
Administraţie locală – Îndrumare 676
Algebră 706-07
Arheologie – Pruteni – Republica Moldova 836
Aritmetica pentru preşcolari 595- 608
Asistenţă socială – Persoane cu
dizabilităţi 677
Atitudini sociale – Minorităţi sexuale 636
Audit intern bancar 649
Automobile – Principii constructive (rusă)
737
Banca Comercială "Energbank" Societate pe Acţiuni 646
Bănci – Audit intern 649
Bănci – Management – Culegere de
probleme 650
Biblia 629
Biblioteconomie 579
Biologie – Teste 715-16
Biroul Relaţii Interetnice al Republicii
Moldova 640
Biserici creştine – Municipiul Chişinău –
Istorie 632
Boli pulmonare 733
Brevete – Protecţie 671
Bucovina – Istorie 856
Bulgaria – Istorie – Cultură – Tradiţii
(bulg.) 623
Carabetovca – Sate – Raionul
Basarabeasca – Republica Moldova –
Istorie 847
Carte de telefoane – Raionul Floreşti –
Republica Moldova 739
Carte jucărie 586, 609-11, 610
Carte puzzle 584-86, 614
Cărţi de colorat 615-22
Centrul de informaţii "GenderDoc-M" 727
Chimie organică – Probleme şi exerciţii
713

Chişinău – Hărţi 840-41
Codul eticii judecătoreşti – Comentarii
(engl.) 673
Comerţ speculativ (rusă) 658
Comunicare socială 637
Constituţia Republicii Moldova (rusă) 663
Contabilitate fiscală 740
Contabilitatea impozitelor 651
Convenţia Eurasiatică privind Brevetele
671
Criminalistică 665
Cupcea, Valeriu, 1929-1989, actor şi
regizor – Biografie 746
Curbet, Vladimir, 1930 - …, coregraf 747
Curtea Europeană a Drepturilor omului –
Hotărâri – Decizii 661
Dansuri populare moldoveneşti 747
Dăunători – Plante agricole– Combatere
738
Desen tehnic 744
Dialecte romanice 757
Dicţionar român-francez şi francezromân 760
Dicţionare multilingve 750
Drepturile omului – Hotărâri – Decizii 660
Drepturile omului – Prevenirea pedepsei
661
Ecologie – Emisii de gaze – Reducere
717
Ecuaţii diferenţiale 708
Educaţia elevilor cu deficienţe de auz
691
Educaţie 679, 858
Educaţie fizică 748
Educaţie plastică 743
Educaţie preşcolară 684-85, 689
Educaţie sexuală (rusă) 729
Energii regenerabile 736
Escrocherii – Prevenire – Descoperire
666
Expertiză medico-legală 659
Filosofia vieţii spirituale (rusă) 644-46
Finanţe publice 647
Fizică – Culegere de probleme 710
87

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008
Fizică 711
Fiziologia omului 719-21
Folclor ucrainean din Republica Moldova
(ucr.) 693
Funcţionari publici – Etică profesională
675
Gastroenterologie 734
Geodezie 709
Geo-economie 644
Geografie – Dicţionare 839
Geografie – Teste 838
Geometrie analitică 707
Gherman, Diomid, 1928 - …, medic
neurolog 735
Gimnastică – Faţă 722
Grădina Botanică – Republica Moldova
718
Hepatologie 734
Igiena apei (rusă) 730
Industria Republicii Moldova – Economie
(rusă) 655
Informatică 574
Istoria Europei – Evul Mediu – Date
cronologice 845
Istorie 844, 846
Întreprinderi – Organizare – Management (rusă) 741
Învăţământ la distanţă 678
Învăţământ superior – Practică de licenţă
692
Jora de Jos – Sate – Raionul Orhei –
Republica Moldova – Istorie 849
Jora de Mijloc – Sate – Raionul Orhei –
Republica Moldova – Istorie 849
Jora de Sus – Sate – Raionul Orhei –
Republica Moldova – Istorie 849
Liceul Teoretic "Gaudeamus" – Chişinău
– Republica Moldova – Istorie 681
Limba engleză 753-56
Limba engleză pentru copii 612
Limba franceză – Dicţionare 760
Limba franceză 758
Limba găgăuză 769
Limba română – Dicţionare 760
Limba română – Şcoala auxiliară 759
Limba română 761, 764-65

Limba ucraineană 766-68
Limbajul operei literare 751
Linii telefonice – Raionul Floreşti – Republica Moldova – Carte de telefoane
739
Literatură franceză pentru copii 801-02
Literatură găgăuză – Critică şi interpretare 769
Literatură germană – Critică şi interpretare (germ.) 833
Literatură pentru copii 799
Literatură poloneză – Critică şi interpretare 642
Literatură română – Critică şi interpretare
761, 834
Literatură română – Povestiri 770
Literatură română din Republica Moldova
– Critică şi interpretare (ucr.) 693, 835
Literatură română din Republica Moldova
– Piese 781, 784
Literatură română din Republica Moldova
– Poezie 772-73, 775-79, 782-86,
790-91
Literatură română din Republica Moldova
– Povestiri – Nuvele 774, 779, 787-89,
792
Literatură română pentru copii 803-24
Literatură română pentru copii din Republica Moldova 825-32
Literatură rusă 794
Literatură rusă din Republica Moldova –
Poezie 795
Literatură rusă din Republica Moldova –
Povestiri 795
Literatură ucraineană – Critică şi interpretare 768
Localităţi – Republica Moldova – Istorie
836
Lopatna – Sate – Raionul Orhei – Republica Moldova – Istorie 849
Loteanu, Emil, 1936-2003, regizor 745
Management educaţional 67
Matematică – Teste 699-705
Materiale de construcţii 714
Mecanică 712
Medicină de urgenţă 732
88

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Medicină internă 734
Mediul apelor – Republica Moldova –
Protecţie 694
Merceologie – Produse agricole 657
Mituri – Egiptul Antic 633
Muncă neplătită 645
Narcomanie – Protecţie (rusă) 723-226
Narcomanie – Terapie de substituţie 728
Neurologie 735
Organizarea învăţământului 683
Organizarea învăţământului matematic
680
Organizaţii internaţionale – Republica
Moldova 662
Orheiul Vechi – Republica Moldova –
Complex muzeal – Ghiduri (engl.) 581
Orientare homosexuală 635
Pedeapsă (drept penal) – Republica
Moldova (rusă) – 669
Pedepse penale – Reforme 664
Percepţie ocultă – Ghicitul în cărţi (rusă)
628
Personalităţi – Republica Moldova –
Arbore genealogic 843
Piaţa de energie electrică – Liberalizare
656
Plante agricole – Dăunători – Boli –
Combatere 738
Pneumologie 733
Politică externă – Uniunea Europeană –
Republica Moldova 643
Politologie 638-39
Polonia – Relaţii culturale – România
642
Poveşti 803-24
Produse agricole – Merceologie 657
Psihoterapie (rusă) 731
Publicaţii statistice – Cataloage 578

Raionul Cahul – Republica Moldova –
Istorie 848
Relaţii publice – Management 742
Republica Moldova – Istorie 850-53
Republica Moldova – Localităţi – Istorie
837
România – Relaţii culturale – Polonia
642
România în imagini – Istorie 855
Rusnac, Boris, 1933 - …, medic igienist
– Biografie 730
Salonul Internaţional de Carte pentru
copii, 2008, Chişinău 580
Schimbări sociale 634
Securitate informaţională 576
Sistem bancar 648
Situaţie economică, social-politică –
Republica Moldova (engl.) 653
Situaţie social-politică – Republica Moldova (engl.) 641
Şcoala Federală de Antrenori – Chişinău
749
Taxe – Republica Moldova 652
Tehnologii informaţionale – Asigurarea
protecţiei 576
Teoria traducerii 752
Terapie intensivă 732
Terorism – Contracarare 668
Tipicon 632
Transfuzie de sânge 732
Turism – Imagini 654
Uniunea Europeană – Republica Moldova – Relaţii externe 643
Vădeni – Sate – Raionul Soroca Republica Moldova – Istorie 854
Violenţă în familie – Prevenire – Sfaturi
practice 666
Voluntariat creştin 630
Zăcăminte minerale 714

89

Cronica cărţii Nr 4-2008 ≡ Book annals Nr 4-2008
Index de editori
AAP 675
Abeceluş 825-26
Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI 667-68
Arc 633, 643, 794
ASEM 576, 647-51, 658, 740
Balacron SRL 689-90
Baştina-Radog SRL 640
Bons Offices SRL 645, 688, 773, 782,
789
Business-Elita SRL 693
Camera Naţională a Cărţii 577
Cartdidact 715-16, 743
Cartea Moldovei 745, 775, 788, 790,
850, 852
Cartier SRL 580, 660, 684-85, 770, 784,
793, 845
Carusel 584-85, 587-608, 614
Centrul Educaţional "Pro Didactica" 679
Dragodor 827-28
Epigraf SRL 750, 763, 797-99
Fundaţia "Draghiştea" 837
Ghianăia 760, 803, 805, 807, 809, 812,
815, 817, 819, 823
Ingeocad ÎS 840-41
Inst. de Filologie al AŞM 764-65
Integritas 703-04
Interprint 682
IRIM 752, 853
Iunie Prim 586, 609-11, 613
Litera 855
Litera Internaţional 855
Lumina 695-702

Lyceum 612, 705, 710, 829, 838
Medicina 659, 719-21, 723-26, 730
Museum 843
Museum Complex "Orheiul Vechi" 581
Nasticor 779-80
Pontos 677, 691, 747, 776-78, 785, 787,
791, 796, 846
Princeps 783
Prometeu 762
Prut Internaţional 642, 774, 800-02, 811,
814, 830-31
Reclama SA 681
Sica & V SRL → Silvius Libris
Silvius Libris 615-22, 821-22, 832
Soc. Biblică Interconfesională din Rep.
Moldova 629
Ştiinţa Î.E.-P. 574-75, 766-69
Tehnica-Info SRL 736
Teo-Educaţional 711, 761
ULIM 579, 757
Univers Pedagogic 623, 680, 759, 844
Universul 717, 781
USM 583, 637, 662, 707, 712, 751, 786,
835, 842, 867, 876, 879
UTM 582, 709, 714, 860, 870
Valinex SA 678, 742, 748
Vast-M SRL 854
Vector V-N SRL 779-80
Гианэя 804, 806, 808, 810, 813, 816,
818, 820, 824
Лабиринт 839

90

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Index ISBN eronate
ISBN 978-9975-9993-9-5
ISBN 978-9975-103-28-2
ISBN 978-9975-9816-5-1
ISBN 978-9975-9816-6-8
ISBN 978-9975-103-22-0
ISBN 978-9975-103-32-9
ISBN 978-9975-78-594-5
ISBN 9975-922-80-5
ISBN 978-9975-930-23-9
ISBN 978-9975-65-035-9
ISBN 978-9975-65-032-8

586
617
618
619
620
622
636
663
668
695
696

ISBN 978-9975-65-043-4
ISBN 978-9975-65-234-6
ISBN 9975-65-211-5
ISBN 978-9975-65-232-8
ISBN 978-9975-9686-0-7
ISBN 978-9975-78-137-4
ISBN 9975-9707-7-X
ISBN 9975-9556-0-6
ISBN 978-9975-938-73-0
ISBN 978-9975-60-144-3
ISBN 973-675-296-8

91

697
699
700
702
711
760
825
826
846
850
855

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

CRONICA ARTICOLELOR DE
REVISTĂ

MAGAZINES ARTICLE
ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958
2008
NR 4
(1727-2201)

APRILIE

APRIL

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1727. Cuciureanu, Ghenadie. Aspecte ale promovării cooperării ştiinţifice internaţionale la nivel european / Ghenadie Cuciureanu // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 2. – P. 53-61. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1828, 1951, 1991)
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
(Vezi Nr 1763, 1900)
005 Management
1728. Sârbu, Ion. Evoluţia sistemelor de management în procesul globalizării / Ion Sârbu, Djoni Popa // Colaborarea economică – factor de bază al integrării
europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 79-82.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1840, 1917, 1962)

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1729. Pânzaru, Ludmila. Breviar bibliografic : [pe marginea lucrării ″Cărţi
cu dedicaţii : (din col. Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu"), ed. îngrijită de Lidia Kulikovski,
Ch., 2007] / Ludmila Pânzaru // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. – P. 81.
1730. Şpac, Ion. Dinastie de cărturari bibliografiaţi : [pe marginea lucrării
″Moştenirea literar-spirituală a dinastiei de cărturari Hâjdău – Hasdeu în bibliotecile

92

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

chişinăuiene : catalog-bibliografie″, alcăt. : Clara Balmuş, Pavel Balmuş, Ch., 2007] /
Ion Şpac // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. – P. 82-84.

02 BIBLIOTECONOMIE
1731. Bulat, Larisa. Încă o bibliotecară împătimită de ştiinţă : [Tatiana
Luchian de la Bibl. Naţ.] / Larisa Bulat, Ludmila Bulat // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. –
P. 96-97 : fot.
1732. Butucel, Elena. Publicul cititor şi potenţial al bibliotecilor // Biblio
Polis. – 2007. – Nr 3/4. – P. 20-22.
1733. Cebotari, Elena. Biblioteca ″Liviu Rebreanu″ - deschiderea către
întreaga comunitate municipală : [fil. Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu"] / Elena Cebotari //
Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. – P. 28-30 : fot.
1734. Fiodoruc, Tatiana. Chişinăul citeşte mereu cărţi noi / Tatiana
Fiodoruc // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. – P. 24-28 : fot.
1735. Frişcu, Alexandru Horaţiu. ″Hibridizarea″ bibliotecii – rod al vieţii
ori ″Sâmbure-al pieirii″? / Alexandru Horaţiu Frişcu // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. –
P. 22-23.
1736. Kulikovski Lidia. Rigorile internaţionale actuale ale organizării bibliotecilor publice : [pe marginea lucrării cu acelaşi tit., ed. îngrijită de Vera Osoianu,
Ch., BNMR, 2007] / Lidia Kulikovski // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. – P. 79-81.
1737. Kulikovski, Lidia. Biblioteca Municipală ″B. P. Hasdeu″ a marcat
130 de ani. Evenimentul s-a consumat. Ce a rămas? : Dialog post-aniversar cu dna
dr. conf. univ. Lidia Kulikovski, dir. gen. al Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu" / consemnare :
Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. – P. 10-14 : fot.
1738. Kulikovski, Lidia. Paradis ar putea fi şi titlul unei vizite de documentare … : [din experienţa Bibl. Judeţene "O. Goga" din Cluj] / Lidia Kulikovski //
Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. – P. 60-63
1739. Nedzelschi, Ecaterina. Biblioteca ″Adam Mickiewicz″ vă aşteaptă
: [fil. Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu"] / Ecaterina Nedzelschi // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4.
– P. 32-34 : fot.

93

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

1740. Pohilă, Vlad. Arta de a scrie pentru cititori / Vlad Pohilă // Biblio
Polis. – 2007. – Nr 4. – P. 5-9.
1741. Prisăcaru, Vl. Trec anii, însă contribuţiile rămîn : [aniversarea a
130-a de la fondarea Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu"] / Vl. Prisăcaru // Biblio Polis. –
2007. – Nr 4. – P. 17-19.
1742. Scobioală, Genoveva. Două concursuri inedite, mai mulţi lauri
pentru tinere talente : [despre Concursul de ex-libris şi cel de caligrafie : Crinii latini
de la Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu"] / Genoveva Scobioală // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4.
– P. 15-17.
1743. Спицына, Ирина. Читающие дети – читающая нация / Ирина
Спицына // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. – P. 34-36 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1747,1757)

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPOZIŢII. MUZEE

061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii
1744. Бабич, Ион. Многосекторное партнерство – условие долгосрочных успехов. Разбор конкретного примера : Центр ресурсов для молодежи
″Дачия″, гор. Сорока / Ион Бабич // Развитие местных сообществ в Республике
Молдова : реалии и перспективы : Материалы Нац. конф., 24-26 окт. – К., 2006.
– P. 103-109.
1745. Грэждиан, Александра. Местные услуги с точки зрения перемен на уровне восприятия, участия и отношения : [об обществ. орг.] / Александра Грэждиан // Развитие местных сообществ в Республике Молдова : реалии
и перспективы : Материалы Нац. конф., 24-26 окт. – К., 2006. – P. 84-88 : fot.
1746. Мелинте, Юрие. Механизмы гражданского участия в местном
развитии, или Предпринимательский дух молодежи : [об обществ. орг. ″Junior
Achievement″] / Юрие Мелинте // Развитие местных сообществ в Республике
Молдова : реалии и перспективы : Материалы Нац. конф., 24-26 окт. – К., 2006.
– P. 139-142 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 1969)

94

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
1747. Cereteu, Igor. Valori bibliofile din colecţia bibliotecii Universităţii de
Stat din Moldova (1753-1918) / Igor Cereteu // Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 37-60.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1748. Trifan, Călina. Pe înălţimile sterpe ale înţelepciunii : [despre filozoful engl. Ludwig Wittgehstein (1889-1951)] / Călina Trifan // Clipa : ser. nouă. –
2008. – Nr 2. – P. 12.
1749. Wittgehstein, Ludwig. Însemnări postume, 1914-1951 : (fragm.) /
Ludwig Wittgehstein; trad. : M. Flonta, Adrian-Paul Iliescu // Clipa : ser. nouă. –
2008. – Nr 2. – P. 13 : fot.
159.9 Psihologie

1750. Dumitrana, Magdalena. Sugestologia – fundament neuropsihologic al învăţării accelerate / Magdalena Dumitrana // Psihologie. Pedagogie spec.
Asistenţă soc. – 2008. – Nr 1. – P. 1-10. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
1751. Losîi, Elena. Aspecte psihologice ale instruirii şi asistenţei psihologice a colaboratorilor din penitenciare / Elena Losîi, Natalia Antonevici // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2008. – Nr 1. – P. 11-14. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 7 tit.
1752. Losîi, Elena. Stimularea atenţiei ca factor psihologic decizional al
mesajului public / Elena Losîi // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2008.
– Nr 1. – P. 15-24. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : [12] tit.
1753. Mutu-Strulea, Maria. Studiu privind personalitatea delicventului
minor : (coordonate bio-psihologice) : Partea I / Maria Mutu-Strulea // Rev. Naţ. de
Drept. – 2008. – Nr 4. – P. 25-28. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 28 (14 tit.).
1754. Racu, Iulia. Teorii explicative ale anxietăţii / Iulia Racu // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2008. – Nr 1. – P. 36-40. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 16 tit.
95

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

1755. Sava, Lucia. Moral şi imoral în societatea chişinăueană la începutul secolului al XX-lea (1900-1918) / Lucia Sava // Destin românesc : ser. nouă. –
2007. – Nr 3/4. – P. 193-208 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 206-207
(55 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1942, 1962)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1756. Danion, Vasile. Danion Vasile : "Centrul Evangheliei este iubirea "
: [interviu cu scriitorul despre Mesajul Sfintei Scripturi] / interlocutor : Igor Pînzaru //
Moldova : ser. nouă. – 2008. – P. 6-8 : fot. – Tit., text şi în lb. engl., rusă.
1757. Melinti, Maxim. Arhimandritul Andronic Popovici, bibliotecar al
mănăstirilor Neamţ şi Secul / Maxim Melinti // Destin românesc : ser. nouă. – 2007.
– Nr 3/4. – P. 84-90. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : [9] tit.
1758. Mocanu, Ghenadie. Aspecte ale activităţii lui Gurie Grosu din primele decenii ale sec. al XX : [despre viaţa şi activitatea mitropolitului] / Ghenadie
Mocanu // Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural,
istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 67-70. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele
de subsol.
1759. Serbaniuc, Elena. Edificii publice şi lăcaşuri de cult în capitala
Basarabiei în a doua jumătate a secolului XIX / Elena Serbaniuc // Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch.,
2007. – P. 97-106. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei

1760. Burian, Cristina. La migración, la emigración y la inmigración
humana / Cristina Burian // Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional : Conf. şt.
an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 229-234. – Bibliogr. : 10
tit.

96

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1761. Şuşu-Ţurcan, Aurelia. Analiza evoluţiei resurselor umane ale
Moldovei în contextul mondial : [studiu demogr.] / Aurelia Şuşu-Ţurcan // Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice
int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 308-313 : diagr. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5
tit.
1762. Дарадур, Н. А. Перепись населения 2004 г. в Республике
Молдова как источник исследования возрастно-половой структуры населения
Гагаузии : итоги и демографические перспективы / Н. А. Дарадур // Rev. de
Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 1. – P. 139-143 : diagr. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în note, p. 143 (8 tit.).
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale

1763. Bicherschi, Tatiana. Rolul dezvoltării societăţii informaţionale în
contextul globalizării / Tatiana Bicherschi // Edificarea statului de drept şi punerea în
valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional
: Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 261-269. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit. şi în notele de subsol.
1764. Guslicova, Natalia. Calitatea vieţii în cadrul politicii sociale /
Natalia Guslicova // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 2. – P. 113-118. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
1765. Motili, Natalia. Poverty as an infringement of human rights /
Natalia Motili // Rev. economică. – 2008. – Nr 2. – P. 22-26. – Rez. în lb. rom. –
Bibliogr. : 4 tit.
1766. Корня, Валентина. Социальные инновации на уровне местных сообществ / Валентина Корня // Развитие местных сообществ в Республике Молдова : реалии и перспективы : Материалы Нац. конф., 24-26 окт. – К.,
2006. – P. 110-115.
1767. Остаф, Сергей. Развитие социального капитала в обществе
через укрепление человеческого капитала / Сергей Остаф // Развитие местных
сообществ в Республике Молдова : реалии и перспективы : Материалы Нац.
конф., 24-26 окт. – К., 2006. – P. 60-67.
(Vezi de asemenea Nr 1802, 1873, 1930)
316.6 Psihologie socială
97

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

1768. Sava, Lucia. Moral şi imoral în societatea chişinăueană la începutul secolului al XX-lea (1900-1918) / Lucia Sava // Destin românesc : ser. nouă. –
2007. – Nr 3/4. – P. 193-208 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 206-207
(55 tit.).
1769. Şleahtiţchi, Mihai. Bariere în calea transformării reprezentării sociale. Cuadrinomul lui A. Neculau / Mihai Şleahtiţchi // Psihologie. Pedagogie spec.
Asistenţă soc. – 2008. – Nr 1. – P. 50-55. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale

1770. Crăciun, Claudia. Comunicarea politică – component intrinsec al
vieţii sociale contemporane / Claudia Crăciun // Administrarea Publică. – 2008. – Nr
1. – P. 34-40. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice

1771. Patapievici, Horia Roman. Chto delat'. What's to be done. Domnule Patapievici? : [referitor la democraţie : interviu cu H. R. Patapievici, filozof,
fizician rom., preş. Inst. Cultural Român : Reluat de la "Radio Europa Liberă"] / interlocutor : Vasile Botnaru // Punkt. – 2008. – Nr 18. – P. 4-7 : fot.
323/324 Politică internă

(Vezi Nr 1770)
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova

1772. Chamberlain-Creangă, Rebeca. Puterea de a visa : [interviu cu
doctoranda amer. R. Chamberlain-Creangă despre situaţia actuală din Transnistria]
/ interlocutor : Petru Negură; fot. : Doru Dumitru // Punkt. – 2008. – Nr 18. – P. 14-18
: fot.
1773. Moşanu, Alexandru. O independenţă subminată : [27 august
1991 Proclamarea Independenţei Rep. Moldova] / Alexandru Moşanu // Destin românesc : ser. nouă. – 2007. – Nr 3/4. – P. 10-18. – Rez. în lb, engl.
(Vezi de asemenea Nr 1784)

98

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă

1774. Grosu, Ruslana. Formarea profesională ca element al managementului relaţiilor internaţionale / Ruslana Grosu // Edificarea statului de drept şi
punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context
internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P.
253-260. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit. şi în notele de subsol.
1775. Kypr, Petr. "Banii trebuie investiţi în afaceri" : [interviu cu P. Kypr,
Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Cehiei în Moldova] / Agenţia
"INFOTAG" : rep. spec. // Profit. – 2008. – Nr 4. – P. 52-54 : fot. – Idem şi în lb.
rusă.
(Vezi de asemenea Nr 1774)
327(478) Politică externă a Republicii Moldova

1776. Bragari, Nicolae. Aspecte ale politicii de integrare a Republicii
Moldova în structurile Uniunii Europene / Nicolae Bragari // Colaborarea economică
– factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr.
2007. – Ch., 2008. – P. 121-124. – Bibliogr. : 7 tit.
1777. Chirtoacă, Natalia. Integrarea europeană a Republicii Moldova :
avantaje şi dezavantaje / Natalia Chirtoacă // Edificarea statului de drept şi punerea
în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 185-195. –
Rez. în bl. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
1778. Druţă, Natalia. Rolul administraţiei publice centrale a Republicii
Moldova în pregătirea societăţii moldoveneşti pentru aderarea la Uniunea Europeană / Natalia Druţă // Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului
cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 167-175. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în notele de subsol.
1779. Ţurcan, Rina. Republica Moldova – Uniunea Europeană : problematica şi rezultatele integrării / Rina Ţurcan, Iuliu Ţurcan // Colaborarea economică
– factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr.
2007. – Ch., 2008. – P. 223-226. – Rez. în lb. engl.
1780. Cernenchi, Eugen. Un diplomat moldovean din secolul al XVI-lea
– Nicolae Burlă / Eugen Cernenchi // Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional :
99

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 11-18 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : în notele de subsol.
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne

1781. Димитров, Ю. Политическая коррупция в Молдове / Ю. Димитров // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 4. – P. 55-58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
7 tit.
329 Partide şi mişcări politice
329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova

1782. Certan, Ion. Consideraţii privind repunerea în drepturi a Partidului
Comuniştilor din Republica Moldova / Ion Certan // Destin românesc : ser. nouă. –
2007. – Nr 3/4. – P. 19-34. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 33-34 (79 tit.).
1783. Golea, Anatolie. Cursul spre alegeri : [al PCRM] / Anatolie Golea
// Profit. – 2008. – Nr 4. – P. 4-6 : fot. – Idem şi în lb. rusă.
1784. Mocanu, Sergiu. "În Moldova e necesară schimbarea clasei politice" : [interviu cu S. Mocanu, lider al Mişcării soc.-pol. "Acţiunea Populară"] / interlocutor : Igor Volniţchi // Profit. – 2008. – Nr 4. – P. 7-10 : fot. – Idem şi în lb. rusă.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică

1785. Iliadi, Gheorghe. Bazele metodologice ale cercetării problemelor
economiei de piaţă / Gheorghe Iliadi // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 1. – P.
3-13. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
1786. Macari, Vadim. Caracteristica generală a sistemelor economice şi
elementele lor structurale / Vadim Macari // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 1.
– P. 20-27. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
1787. Macari, Vadim. Aprecierea şi menţinerea stabilităţii sistemelor
economice / Vadim Macari // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 2. – P. 15-22. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

1788. Cazacu, Vitalie. Investiţiile în factorul uman – o direcţie spre dezvoltarea ţării / Vitalie Cazacu // Colaborarea economică – factor de bază al integrării
100

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 212214.
1789. Cornea, Sergiu. Consideraţii metodice privind elaborarea fişelor
de post pentru funcţionarii din administraţia publică locală / Sergiu Cornea // Administrarea Publică. – 2008. – Nr 1. – P. 51-60. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.
1790. Gamanjii, A. Evaluarea funcţiei de prevenire a managementului
securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul economiei naţionale / A. Gamanjii // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 2. – P. 45-53 : fig., tab. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. :
6 tit.
1791. Rojco, Anatolii. Formarea mecanismului de indexare a salariului /
Anatolii Rojco // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 2. – P. 22-31 : tab. – Rez. în
lb. engl.
1792. Роман, Александру. Человеческие ресурсы в развитии местного сообщества : настоящее, проблемы и решения / Александру Роман //
Развитие местных сообществ в Республике Молдова : реалии и перспективы :
Материалы Нац. конф., 24-26 окт. – К., 2006. – P. 44-59. – Bibliogr. : 15 tit. şi în
note.
(Vezi de asemenea Nr 1760, 2052)
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de
locuinţe

1793. Grigoriev, Igor. Privatizarea : realizări şi perspective : De vorbă cu
I. Grigoriev, dir. gen. al Agenţiei Proprietăţii Publ.] / consemnare : Ion Sandu // Moldova : ser. nouă. – 2008. – P. 9-11 : fot. – Tit., text şi în lb. engl., rusă.
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

1794. Gorobievschi, Svetlana. Întreprinzătorul – promotor al afacerilor /
Svetlana Gorobievschi // Administrarea Publică. – 2008. – Nr 1. – P. 109-121. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.
1795. Platonov, Tamara. Parteneriat reciproc avantajos : [dintre business şi stat] / Tamara Platonov // Profit. – 2008. – Nr 4. – P. 72-74. – Idem şi în lb.
rusă.
1796. Stati, Gabriel. Elaborarea şi implementarea strategiilor şi politicilor
de firmă / Gabriel Stati // Colaborarea economică – factor de bază al integrării euro101

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

pene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 154-161 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.
1797. Чубара, Алексей. Местные партнерства : механизмы / Алексей Чубара // Развитие местных сообществ в Республике Молдова : реалии и
перспективы : Материалы Нац. конф., 24-26 окт. – К., 2006. – P. 116-122.
(Vezi de asemenea Nr 2064)
336 Finanţe

1798. Babii,Veaceslav. Bazele juridico-constituţionale ale tranziţiei în
sistemul financiar-bancar / Veaceslav Babii // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 4. –
P. 86-88. – Rez. în lb. engl.
1799. Bodiu, Victor. Victor Bodiu : "În viaţă nu există drumuri uşoare" :
[interviu cu dir. "Raiffeisen Leasing" Moldova : 77 de întrebări în 20 de minute] /
interlocutor : rep. rev. // Profit. – 2008. – Nr 4. – P. 30-34 : fot. – Idem şi în lb. rusă.
1800. Buruiana, Ion. L’utilisation de l’acquis europeen pour l’introduction
de la TVA en Moldavie / Ion Buruiana // Colaborarea economică – factor de bază al
integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. –
P. 170-174. – Bibliogr. : 7 tit.
1801. Chicu, Tatiana. Politica valutară. Liberalizarea fluxului de capital /
Tatiana Chicu // Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene :
Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 227-231.
1802. Costandachi, Gheorghe. Impactul financiar al cursului de schimb
al leului moldovenesc asupra sferei sociale în condiţiile relaţiilor de piaţă în Republica Moldova / Gheorghe Costandachi // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 1. – P.
91-97 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
1803. Cuhal, Radu. Aspecte conceptuale ale politicii monetare a Băncii
Naţionale a Moldovei / Radu Cuhal // Colaborarea economică – factor de bază al
integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. –
P. 44-48.
1804. Graur, Eleonora. Sistemul fiscal al Republicii Moldova şi contribuţiile lui la acumularea resurselor financiare / Eleonora Graur, Rodica Burbulea //
Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf.
şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 166-169 : fig. – Rez. în lb. engl.

102

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1805. Herciu, Mihaela. The financial management of the future firm –
challenges in the context of knowledge / Mihaela Herciu // Rev. economică. – 2008.
– Nr 2. – P. 70-82. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
1806. Hristiuc, Liubovi. Indicele inflaţiei de bază şi metodele lui de calcul / Liubovi Hristiuc // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 1. – P. 46-47. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.
1807. Mărgineanu, Aureliu. Aspecte ale situaţiei sistemului bancar din
Republica Moldova / Aureliu Mărgineanu // Colaborarea economică – factor de bază
al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008.
– P. 303-307.
1808. Oloinic, Corina. Estimarea modului de utilizare a activelor curente
în condiţii inflaţioniste / Corina Oloinic // Rev. economică. – 2008. – Nr 2. – P. 57-61
: tab. – Rez. în lb. fr.
1809. Rojco, Anatolie. Principiile metodice de bază ale indexării veniturilor băneşti ale populaţiei / Anatolie Rojco // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 1.
– P. 27-35. – Rez. în lb. engl.
1810. Russov, Serghei. Rentabilitatea capitalului acoperă inflaţia : [despre activitatea băncilor pe 12 luni ale anului 2007] / Serghei Russov, Victoria Soroca
// Profit. – 2008. – Nr 4. – P. 26-29 : tab. – Idem şi în lb. rusă.
1811. Tanas, Alexandru. Ratele BNM determină preţul banilor / Alexandru Tanas // Profit. – 2008. – Nr 4. – P. 22-23. – Idem şi în lb. rusă.
1812. Tănase, Alexandru. "Numărul partenerilor BERD în Moldova va
creşte, la sigur": [interviu cu A. Tănase, senior banker la BERD] / consemnare de
Igor Volniţchi // Profit. – 2008. – Nr 4. – P. 24-25 : fot. – Idem şi în lb. rusă.
1813. Ursu, Dumitru. Accesul la bani ieftini : [interviu cu D. Ursu, preş. al
Comisiei Naţ. a valorilor mobiliare şi al Asoc. băncilor şi cu financiarul Veaceslav
Negruţa despre creditarea businessului din Moldova] / interlocutor : Alla Russu //
Profit. – 2008. – Nr 4. – P. 78-80 : fot. – Idem şi în lb. rusă.
1814. Volniţchi, Igor. Statul nu este gata de măsuri radicale? : [despre
sistemul de impozitare a persoanelor fizice] / Igor Volniţchi // Profit. – 2008. – Nr 4. –
P. 44-45. – Idem şi în lb. rusă.
103

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

1815. Vrabie, Natalia. Puterea unui brand local : Interviu cu Preş. băncii
"Moldova Agroindbank", N. Vrabie / interlocutor : rep. rev. // Profit. – 2008. – Nr 4. –
P. 61-63 : fot., tab. – Idem şi în lb. rusă.
1816. Дима, Марчела. О последствиях нарушений правил оформления первичных документов / Марчела Дима, Наталья Цирюльникова // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 4. – P. 12-16 : tab.
1817. Евсюкова, Раиса. Банковский процент в условиях европейской интеграции / Раиса Евсюкова // Colaborarea economică – factor de bază al
integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. –
P. 206-208. – Rez. în lb. engl.
1818. Петров, Олег. Экономическая эффективность инвестиций в
электрификацию железной дороги Республики Молдова / Олег Петров, Татьяна Коваленок // Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene :
Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 191-200 : fig.
1819. Старицына, Людмила. Роль банков в трансформации сбережений и инвестиций / Людмила Старицына, Людмила Христюк // Colaborarea
economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice
int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 181-185.
1820. Стурзу, Ион. Новое в порядке возмещения НДС из бюджета /
Ион Стурзу, Алла Литовченко // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 4. – P. 20-22.
1821. Цуркану, Игорь. Налог на недвижимое имущество в 2008 году
/ Игорь Цуркану, Людмила Гропа // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 4. – P. 1719 : tab.
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri

1822. Costandachi, Gheorghe. Aspectele social-economice şi impactul
procesului inovaţional în condiţiile ″Noii economii″ / Gheorghe Costandachi // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 2. – P. 69-73. – Rez. în lb. engl.
1823. Maxim, Vasile. Dezvoltarea economică şi procesele integraţioniste
din cadrul Republicii Moldova / Vasile Maxim // Colaborarea economică – factor de
bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch.,
2008. – P. 209-211 : des. – Rez. în lb. engl.
104

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1824. Popescu, Dan. Semne de întrebare pentru secolul XXI. Petrolul :
perspective îngrijorătoare / Dan Popescu // Rev. economică. – 2008. – Nr 2. – P. 36.
1825. Stratan, Alexandru. Criterii de selectare a politicii agricole / Alexandru Stratan // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 2. – P. 82-89 : fig. – Rez. în
lb. engl.
1826. Stratan, Alexandru. Evoluţia mecanismelor economice în agricultură : experienţa ţărilor Uniunii Europene / Alexandru Stratan // Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23
febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 146-150 : fig.
1827. Stratan, Alexandru. Mecanisme de gestionare a proceselor economice în agricultură / Alexandru Stratan // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 1.
– P. 35-45 : fig., schemă. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.
1828. Ţăruş, Didina. Competitivitate şi creştere economică prin inovare :
aspecte privind evaluarea progresului / Didina Ţăruş // Economie şi Sociologie. –
2007. – Nr 2. – P. 31-44 : an. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.
1829. Герчиу, Виорел. Опыт DFID в развитии местных сообществ.
Проект ″Поддержка Проекту инвестиций и услуг для сельской местности″ /
Виорел Герчиу // Развитие местных сообществ в Республике Молдова : реалии
и перспективы : Материалы Нац. конф., 24-26 окт. – К., 2006. – P. 78-80 : scheme.
1830. Данильченко, Леонид. О нормировании рентабельности продаж и оборачиваемости оборотных средств / Леонид Данильченко // Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice
int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 176-180. – Rez. în lb. engl.
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova

1831. Bajura, Tudor. Perspectivele integrării europene a complexului
agroalimentar republican / Tudor Bajura // Colaborarea economică – factor de bază
al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008.
– P. 59-61.

105

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

1832. Bolbocean, Corneliu. Regional distribution of poverty in Moldova /
Corneliu Bolbocean // Rev. economică. – 2008. – Nr 2. – P. 27-33. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 4 tit.
1833. Bulmaga, Leonid. Experimentul moldovenesc – cooperare intergospodărească în agricultură / Leonid Bulmaga // Rev. de Istorie a Moldovei. –
2008. – Nr 1. – P. 3-17 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 16-17 (62 tit.).
1834. Capaţina, Grigori. Repere orientative ale politicilor agricole comunitare / Grigori Capaţina // Colaborarea economică – factor de bază al integrării
europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 129132. – Rez. în lb. engl.
1835. Cazacu, Vitalie. Elementele unei agriculturi de succes în procesul
integrării europene / Vitalie Cazacu // Colaborarea economică – factor de bază al
integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. –
P. 151-153.
1836. Cărbune, Diana. Transportul Republicii Moldova după 15 ani de
independenţă / Diana Cărbune // Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P.
255-260 : graf. – Rez. în lb. fr.
1837. Chistruga, Boris. Moldova şi provocarea integrării postindustriale
/ Boris Chistruga // Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene :
Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 56-58. – Rez. în
lb. engl.
1838. Corobceanu, Stela. Formele suportului acordat pentru creşterea
competitivităţii sectorului agrar / Stela Corobceanu // Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007.
– Ch., 2008. – P. 272-278 : fig. – Bibliogr. : 7 tit.
1839. Moroi, Elena. Căile de reducere a costului de producţie a seminţelor de floarea-soarelui / Elena Moroi // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 4. – P. 1819 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
1840. Petelca, Oleg. Criza managementului – obstacol în dezvoltarea
economică a Republicii Moldova / Oleg Petelca // Economie şi Sociologie. – 2007. –
Nr 1. – P. 70-76. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

106

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1841. Tărâţă, Marius. Aspecte economice ale evoluţiei restructurării în
RSSM, 1985-1991 / Marius Tărâţă // Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional :
Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 119-127 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1793, 1795, 2066)
338.48 Turism

1842. Lariuşina, Tatiana. Infrastructura din contul turiştilor? : [despre industria turismului din Moldova] / Tatiana Lariuşina // Profit. – 2008. – Nr 4. – P. 4647 : fot., tab. – Idem şi în lb. rusă.
1843. Lazăr, Svetlana. O invitaţie la pensiunea Frapat : [din Criuleni] =
Приглашение в пансионат "Фрапат" = An invitation to the "Frapat" pension /
Svetlana Lazăr // Moldova : ser. nouă. – 2008. – P. 42-43 : fot. – Text şi în lb. engl.,
rusă.
1844. Грибинча, Александр. Генеральная Ассамблея – высший орган всемирной туристкой организации / Александр Грибинча, Юрий Кротенко //
Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf.
şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 86-89.
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă

1845. Gangan, Svetlana. Dezvoltarea pieţii agricole în condiţiile actuale
/ Svetlana Gangan // Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene
: Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 232-234.
1846. Strechi, Maria. ″Leasing″-ul şi rolul lui în activitatea economică externă / Maria Strechi // Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 219-222 : fig.
1847. Арикова, Зинаида. Источники конкурентоспособности в условиях глобализации экономики / Зинаида Арикова // Colaborarea economică –
factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr.
2007. – Ch., 2008. – P. 71-73.
1848. Головатая, Людмила. Бенчмаркинг – современный фактор
эффективного предпринимательства / Людмила Головатая // Colaborarea eco107

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

nomică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23
febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 101-106 : des., tab.
1849. Кисиль, С. М. Атрибутивная конкуренция плодововиноградной продукции на рынке Молдовы / С. М. Кисиль // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 4. – P. 15 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1799)
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional

1850. Burbulea, Rodica. Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova şi acţiunile de redresare / Rodica Burbulea, Eleonora Graur // Colaborarea
economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice
int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 133-138 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8
tit.
1851. Corobca, Vladimir. Disconfort financiar cauzat de circumstanţe
neprielnice : Dialog cu V. Corobca, dr. în şt. agricole, vicedir. gen. al ÎM moldoamer. "Sălcuţa" SRL : [despre exportul produselor vinicole] / interlocutor : Ion
Bătrînu // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 2. – P. 22 : fot.
1852. Emilciuc, Andrei. Instituirea regimului de porto-franco în Odesa şi
Galaţi în prima jumătate a secolului al XIX-lea / Andrei Emilciuc // Edificarea statului
de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei
în context internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch.,
2007. – P. 71-79 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
1853. Gorobievschi, Svetlana. Reforma serviciului vamal în contextul
integrării / Svetlana Gorobievschi // Colaborarea economică – factor de bază al
integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. –
P. 279-283. – Rez. în lb. engl.
1854. Litvin, Aurelia. Actualitatea politicii şi măsurilor promoţionale pentru economia R. Moldova. Rolul Organizaţiei de Promovare a Exportului din Moldova (OPEM) / Aurelia Litvin // Colaborarea economică – factor de bază al integrării
europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 125128.
(Vezi de asemenea Nr 1907)
339.7 Finanţe internaţionale

108

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1855. Chircă, Sergiu. Dolarul post-criză şi perspectivele acestuia : [pe
pieţele valutare mondiale] / Sergiu Chircă // Profit. – 2008. – Nr 4. – P. 69-70 : fig. –
Idem şi în lb. rusă.
1856. Iliadi, Gheorghe. Premisele şi direcţiile de perfecţionare a politicii
investiţionale în RM / Gheorghe Iliadi // Colaborarea economică – factor de bază al
integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. –
P. 31-34.
1857. Şuşu-Ţurcan, Aurelia. Investiţiile străine directe – promotor al
dezvoltării economice a statelor / Aurelia Şuşu-Ţurcan, Antonina Petreanu // Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 186-190 : tab. – Rez. în lb. fr. –
Bibliogr. : 7 tit.
1858. Timuş, Angela. Estimarea impactului reformelor economice asupra climatului investiţional în Republica Moldova / Angela Timuş, Ivan Luchian //
Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 2. – P. 74-81 : graf., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 4 tit.
1859. Алказ, Тудор. Транспортные связи – важная и непременная
составляющая функционирования международных отношений / Тудор Алказ //
Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf.
şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 201-205. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1938)
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie
mondială

1860. Bâzgu, Tatiana. Relaţiile economice ale Republicii Moldova cu
statele vecine (1991-2006) / Tatiana Bâzgu // Edificarea statului de drept şi punerea
în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 129-134. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
1861. Capsîzu, Valeriu. Unele probleme ale Republicii Moldova în contextul lărgirii comunităţii europene / Valeriu Capsîzu, Aneta Grădinaru // Colaborarea
economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice
int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 62-66. – Rez. în lb. engl.

109

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

1862. Ciobanu, Ghenadie. Economia valorii – teorie valabilă în căile şi
modalităţile de integrare economică europeană a Republicii Moldova / Ghenadie
Ciobanu // Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 20-22.
1863. Maximilian, Silvestru. Unele tendinţe în relaţiile economice externe / Silvestru Maximilian, Alexandru Gribincea, Victoria Trofimov // Colaborarea
economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice
int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 12-14 : fig.
1864. Patraş, Mihai. Avantajele integrării Republicii Moldova în UE şi
dezavantajele rămânerii ei în CSI : [aspecte econ.] / Mihai Patraş // Colaborarea
economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice
int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 107-114 : tab. – Bibliogr. : 8 tit.
1865. Roşca, Petru. Cooperarea internaţională prin întreprinderile mixte
: experienţa mondială / Petru Roşca // Colaborarea economică – factor de bază al
integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. –
P. 67-70 : tab.
1866. Ştahovschi, Ada. Globalizarea relaţiilor economice şi financiare
internaţionale / Ada Ştahovschi, Ion Borş, Olesea Bucuci // Colaborarea economică
– factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr.
2007. – Ch., 2008. – P. 291-298. – Rez. în lb. engl.
1867. Ţâu, Nicolae. Rolul relaţiilor economice internaţional în integrarea
regională / Nicolae Ţâu // Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 38-43. –
Bibliogr. : 13 tit.
1868. Варбан, Степан. Актуальная проблема экономических интеграционных процессов в Республике Молдова / Степан Варбан // Colaborarea
economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice
int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 75-78.
1869. Онофрей,
Александр.
Прогнозирование
социальноэкономического развития при интеграции / Александр Онофрей // Colaborarea
economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice
int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 83-85. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1728)

110

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional

1870. Bontea, Oleg. Soluţionarea paşnică a diferendelor în cadrul ONU /
Oleg Bontea // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 4. – P. 44-46. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 46 (6 tit.).
1871. Ceban, Cristina. Regimul juridic de protecţie a mediului înconjurător în dreptul internaţional public / Cristina Ceban // Edificarea statului de drept şi
punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context
internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P.
221-228. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
1872. Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina. Dreptul copilului la identitate.
Aspecte de drept internaţional / Carolina Ciugureanu-Mihailuţă // Legea şi viaţa. –
2008. – Nr 4. – P. 45-49. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.
1873. Cucoş, Diana. Drepturile omului şi sărăcia : [aspect int.] / Diana
Cucoş // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 4. – P. 35-37. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 37 (13 tit.).
1874. Cucoş, Diana. Politica Uniunii Europene în domeniul drogurilor /
Diana Cucoş // Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului
cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 213-219. – Rez. în lb. engl.
1875. Cuşmir, Marcel. Considerente asupra sistemului constituţional în
statele Europei Centrale şi de Est : interpretări teoretice / Marcel Cuşmir, Carolina
Cuşmir // Administrarea Publică. – 2008. – Nr 1. – P. 74-80. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 15 tit.
1876. Suceveanu, Natalia. Protecţia drepturilor omului în cadrul jurisdicţiei europene / Natalia Suceveanu, Veronica Mihailov // Edificarea statului de drept
şi punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. –
P. 197-203. – Rez. în lb. engl – Bibliogr. : 14 tit.
1877. Vrabie, Corneliu. Numele persoanei fizice în dreptul internaţional
privat / Corneliu Vrabie // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 4. – P. 75-77. – Rez. în
lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 77 (23 tit.).
111

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

1878. Zmeu, Vadim. Evoluţia procesului de reformare a Consiliului de
Securitate : [în cadrul ONU] / Vadim Zmeu // Edificarea statului de drept şi punerea
în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 245-252. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1908)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

1879. Bantuş, Natalia. Unele consideraţiuni privind legătura indisolubilă
între elementele constitutive ale statului / Natalia Bantuş // Rev. Naţ. de Drept. –
2008. – Nr 4. – P. 62-67. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 67 (26 tit.).
1880. Buruian, Alexandru. Armonizarea legislaţiei Republicii Moldova
cu Acquis-ul Comunitar. Aspectele politice / Alexandru Buruian // Edificarea statului
de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei
în context internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch.,
2007. – P. 159-166. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
1881. Panduru, Petru. Instaurarea monarhiei constituţionale şi a regimului parlamentar în România de la 1866 / Petru Panduru // Rev. Naţ. de Drept. –
2008. – Nr 4. – P. 81-58. – Rez. în lb. fr.
1882. Pogoneţ, Galina. Cadrul legal privind promovarea şi asigurarea
principiului transparenţii / Galina Pogoneţ // Administrarea Publică. – 2008. – Nr 1. –
P. 90-99. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.
1883. Pulbere, Dumitru. Mecanismele de protecţie a drepturilor omului
în Republica Moldova / Dumitru Pulbere // Administrarea Publică. – 2008. – Nr 1. –
P. 62-73. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.
1884. Republica Moldova. Parlamentul. Lege privind modificarea şi
completarea Codului cu privire la contravenţiile administrative Nr 14-XVI din
15.02.2008 : [Monitorul Oficial Nr 47-48/143 din 07.03.2008] // Avocatul poporului. –
2008. – Nr 3. – P. 27-29.
1885. Urechean, Vitalie. Dreptul constituţional al cetăţeanului la informaţie : între proclamare şi realitate / Vitalie Urechean // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. –
Nr 4. – P. 78-80. – Rez. în lb. engl.

112

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1886. Urechean, Vitalie. Protecţia drepturilor omului – condiţie a integrării comunitare / Vitalie Urechean // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 4. – P. 55-58. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.
1887. Гуцуляк, В. Правовое принуждение как метод деятельности
органов публичного управления в сфере обеспечения правопорядка / В. Гуцуляк, Ш. Захария // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 4. – P. 4-12. – Rez. în lb. engl. – Va
urma.
(Vezi de asemenea Nr 1782, 1893-94)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

1888. Alecu, Gheorghe. Aspecte de practică judiciară privind infracţiunea de ucidere din cuplă în cazul accidentelor de trafic rutier / Gheorghe Alecu //
Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 4. – P. 68-70. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note,
p. 70 (11 tit.).
1889. Brînză, Sergiu. Săvârşirea infracţiunii de două sau mai multe persoane ca presupusă formă a participaţiei penale : demitizarea unei concepţii compromise / Sergiu Brînză, Vitalie Stati // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 4. – P. 2-17.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 16-17 (83 tit.).
1890. Chirtoacă, Leonid. Terorismul – risc major la începutul mileniului
trei / Leonid Chirtoacă, Natalia Chirtoacă // Edificarea statului de drept şi punerea în
valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional
: Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 205-212. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
1891. Ciobanu, Igor. Modelul represiv de reacţie socială împotriva criminalităţii / Igor Ciobanu // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 4. – P. 21-24. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 24 (21 tit.).
1892. Gugu, Aurel. Algoritmul procesului de cercetare a locului faptei
privind furturile din apartamente / Aurel Gugu // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 4. – P.
50-55. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 55 ( 4 tit.).
1893. Hadârcă, Igor. Delimitarea infracţiunilor prevăzute la art. 217,
2171-2176, 218 şi 219 C. pen. RM de contravenţiile administrative similare / Igor
Hadârcă // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 4. – P. 38-43. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 43 (13 tit.).

113

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

1894. Iacuboi, Veronica. Delimitarea infracţiunii prevăzute la art. 241
"Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător" din Codul penal de faptele prevăzute la art. 162 "Desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător" din Codul cu
privire la contravenţiile administrative / Veronica Iacuboi // Rev. Naţ. de Drept. –
2008. – Nr 4. – P. 56-61. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 61 (15 tit.).
1895. Reşetnicov, Artur. Metodele de falsificare a documentului : studiu
de drept penal / Artur Reşetnicov // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 4. – P. 47-52. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 52 (26 tit.).
1896. Ursu, Nicolae. Dreptul procurorului de a schimba competenţa materială a organelor de urmărire penală : probleme şi idei / Nicolae Ursu, Gheorghe
Malic // Avocatul poporului. – 2008. – Nr 3. – P. 11-16.
1897. Ursu, Nicolae. Termenul de procedură – o garanţie a exercitării
operative a urmăririi şi examinării obiective a cauzelor penale / Nicolae Ursu // Rev.
Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 4. – P. 18-20. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : (6 tit.).
1898. Vacarov, Nadejda. Infracţiuni în domeniul informaticii / Nadejda
Vacarov // Administrarea Publică. – 2008. – Nr 1. – P. 143-149. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 6 tit.
1899. Айрапетян, А. Приговор в случае с соглашением о признании
вины в уголовном процессе Республики Молдова / А. Айрапетян // Закон и
жизнь. – 2008. – Nr 4. – P. 15-19. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.
1900. Бирюков, Святослав. Интернет-мошенничество, как новый
развивающийся вид мошенничества в процессе интеграции Республике Молдова в Европейскую экономику / Святослав Бирюков, Ульяна Додон // Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice
int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 162-165.
1901. Файгер, А. Регламентация обоснованного риска в национальном и зарубежном уголовном законодательстве : (Сравн.-прав. анализ) / А.
Файгер // Закон и жизнь. – 2008. – Nr 4. – P. 33-40. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1751, 1753)
346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei

1902. Bîrgău, Mihail. Unele aspecte privind cadrul juridic internaţional
de activitate a pieţii de capital / Mihail Bîrgău // Colaborarea economică – factor de
114

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch.,
2008. – P. 15-19. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1798)
347 Drept civil
347.1 Generalităţi

1903. Coban, Igor. Perspectivele dezvoltării instituţiei revizuirii în contextul continuării reformei justiţiei civile în Republica Moldova / Igor Coban // Edificarea
statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al
Moldovei în context internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007.
– Ch., 2007. – P. 143-148. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1877)
347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general

1904. Dandara, Liliana. Valenţe privind problematica definirii obiectului
dreptului de uzufruct / Liliana Dandara // Edificarea statului de drept şi punerea în
valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional
: Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 149-157. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 157 (15 tit.) şi în notele de subsol.
1905. Ţuţuianu, Ion. Reglementarea juridică a persoanelor şi bunurilor
în Legiuirea Caragea : [codul de legi al domnitorului Ion Vodă Caragea, (1812-1818)
/ Ion Ţuţuianu // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 4. – P. 71-74. – Rez. în lb. engl.
347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar

1906. Cebotari, Serghei. Natura juridică a acordurilor încheiate de soţi
la desfacerea căsătoriei / Serghei Cebotari // Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 4. –
P. 53-55. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 55 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1872)
347.7 Drept comercial

1907. Bivol, Sergiu. Răspunderea părţilor în cadrul negocierii contractelor comerciale internaţionale / Sergiu Bivol // Edificarea statului de drept şi punerea
în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 135-141. –
Rez. în lb. engl.
1908. Ţîganaş, Ion. Convenţiile internaţionale ce reglementează dreptul
de autor şi drepturile conexe şi implementarea acestora în sistemul naţional de
115

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

drept / Ion Ţîganaş // Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional : Conf. şt. an. a
tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 135-244. – Rez. în lb. engl.
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar

1909. Băieşu, Sergiu. Raport privind activitatea Comisiei de Licenţiere a
profesiei de avocat : (anul 2007) / Sergiu Băieşu // Avocatul poporului. – 2008. – Nr
3. – P. 9-10 : fot.
1910. Puşcaş, Victor. Precedentul judiciar, practica judiciară şi jurisprudenţă : (similitudini şi deosebiri) / Victor Puşcaş, Veaceslav Zaporojan // Rev. Naţ.
de Drept. – 2008. – Nr 4. – P. 29-34. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 34 (19
tit.).
1911. Republica Moldova. Baroul Avocaţilor. Raportul Consiliului Baroului Avocaţilor din Republica Moldova prezentat Congresului Avocaţilor la 28 martie 2008 // Avocatul poporului. – 2008. – Nr 3. – P. 1-9.
1912. Republica Moldova. Parlamentul. Lege pentru modificarea şi
completarea Legii Nr 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură Nr 7-XVI din
14.02.2008 : [Monitorul Oficial Nr 55-56/180 din 18.03.2008] // Avocatul poporului. –
2008. – Nr 3. – P. 26.
1913. Tănase, Alexandru. Raport privind activitatea Comisiei pentru Etică şi Disciplină a Baroului Avocaţilor din Moldova pentru perioada 1 iunie 2007 – 1
martie 2008 / Alexandru Tănase // Avocatul poporului. – 2008. – Nr 3. – P. 10-11 :
fot.
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii

1914. Grecu, Viorica. Specificul probaţiunii în litigiile individuale de
muncă / Viorica Grecu // Avocatul poporului. – 2008. – Nr 3. – P. 16-18. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 18 (16 tit.).
349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător

1915. Costachi, Gheorghe. Protecţia mediului înconjurător – concept şi
esenţă / Gheorghe Costachi, Alina Rotaru // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 4. – P. 4045. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 26 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1871)

116

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică

1916. Coadă, Ludmila. Adunările zemstvei basarabene : mecanisme şi
mandate / Ludmila Coadă // Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional : Conf. şt.
an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 81-89. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. în notele de subsol.
1917. Cojocaru, Svetlana. Impactul ″noului management public″ asupra
administraţiei publice din Republica Moldova / Svetlana Cojocaru // Administrarea
Publică. – 2008. – Nr 1. – P. 101-108. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.
1918. Guceac, Ion. Factori care influenţează activitatea organelor afacerilor interne / Ion Guceac, Valeriu Cerba // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 4. – P. 34-39.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 18 tit.
1919. Morari, Maria. Cu privire la concepţia dezvoltării profesionale a
personalului din administraţia publică / Maria Morari // Administrarea Publică. –
2008. – Nr 1. – P. 151-157. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
1920. Prodan-Şestacova, Liubovi. Managementul schimbării : unele
aspecte în sectorul public / Liubovi Prodan-Şestacova // Administrarea Publică. –
2008. – Nr 1. – P. 158-164. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.
1921. Şaptefraţi, Tatiana. Evoluţia teoriei administraţiei publice în ţările
europene / Tatiana Şaptefraţi // Administrarea Publică. – 2008. – Nr 1. – P. 42-50. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.
1922. Usturoi, Nicolae. Calaraş al Drochiei : [despre Vladimir Calaraş,
preş. raionului] / Nicolae Usturoi // Moldova : ser. nouă. – 2008. – P. 18-19 : fot. –
Tit., text şi în lb. engl.
1923. Василеску, Григоре. ″Процветающие сообщества – процветающая нация″ : ознакомительная поездка в г. Унгень / Григоре Василеску //
Развитие местных сообществ в Республике Молдова : реалии и перспективы :
Материалы Нац. конф., 24-26 окт. – К., 2006. – P. 159-163.
1924. Влах, И. Государственная служба векторы и технологии ее
взаимодействия с институтами гражданского общества / И. Влах // Закон и
жизнь. – 2008. – Nr 4. – P. 12-15.
117

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

1925. Калараш, Владимир. Активная жизненная позиция : [диалог с
В. Калараш, пред. района Дрокия] / беседовал Николай Устурой // Moldova :
ser. nouă. – 2008. – P. 20-21 : fot.
1926. Малкоч, Людмила. Развитие местных сообществ в Республике Молдова : факторы, модели, результаты, вызовы / Людмила Малкоч // Развитие местных сообществ в Республике Молдова : реалии и перспективы :
Материалы Нац. конф., 24-26 окт. – К., 2006. – P. 25-36.
1927. Порумбеску, Аурелия. Формирование бюджетов административно-территориальных единиц и роль финансовых средств в развитии местных сообществ / Аурелия Порумбеску // Развитие местных сообществ в Республике Молдова : реалии и перспективы : Материалы Нац. конф., 24-26 окт. –
К., 2006. – P. 68-73 : diagr., scheme.
1928. Шалару, Георге. Эффективное местное управление и гражданское участие / Георге Шалару // Развитие местных сообществ в Республике
Молдова : реалии и перспективы : Материалы Нац. конф., 24-26 окт. – К., 2006.
– P. 37-43.
(Vezi de asemenea Nr 1789, 1887)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale

1929. Rojco, Anatolii. Perfecţionarea aspectelor metodice de calculare
a mărimii valorice minimului de existenţă / Anatolii Rojco // Economie şi Sociologie.
– 2007. – Nr 1. – P. 82-90 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
1930. Rojco, Anatolii. Perfecţionarea mecanismului de indexare a pensiilor în Republica Moldova / Anatolii Rojco, Zoia Stremenovscaia // Economie şi
Sociologie. – 2007. – Nr 2. – P. 62-69 : diagr., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5
tit.
1931. Рожко, Анатолий. Модели социальной защиты в странах ЕС и
использование опыта их функционирования в Молдове / Анатолий Рожко //
Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf.
şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 49-55 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 1928)

118

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
368 Asigurări

1932. Costandachi, Gheorghe. The analysis of healtm maintenance
restructure from the vision of the obligatory medical insurance / Gheorghe
Costandachi // Rev. economică. – 2008. – Nr 2. – P. 34-45. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 7 tit.
1933. Dolghi, Cristina. Integrarea sistemului naţional de asigurări cu piaţa internaţională de asigurări / Cristina Dolghi // Colaborarea economică – factor de
bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch.,
2008. – P. 235-238. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
1934. Petrov, Viorica. "Vom fi deosebiţi prin corectitudine şi siguranţă financiară" : [interviu cu V. Petrov, dir. gen. al companiei "IPB Delta Asigurări"] / interlocutor : rep. rev. // Profit. – 2008. – Nr 4. – P. 42. – Idem şi în lb. rusă.
1935. Сырбу, Виктория. Международное регулирование предпринимательской страховой деятельности, как активный фактор глобализации /
Виктория Сырбу // Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene :
Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P. 94-97. – Rez. în
lb. engl.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

1936. Plugaru, Lidia. Accesul tinerilor la educaţie şi calitatea învăţământului în Republica Moldova / Lidia Plugaru // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 1.
– P. 109-117 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit
1937. Иовчу, Михаил. Перспективы развития дистанционного
образования в рамках интеграции национальной образовательной системы в
европейскую / Михаил Иовчу // Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P.
215-218.
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

1938. Şchiopu, Constantin. Compoziţiile şcolare : paralela şi sinteza /
Constantin Şchiopu // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 13-17.

119

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

1939. Şchiopu, Constantin. Studierea elementelor de versificaţie : [lit.
rom. în cl. a 5-6-a] / Constantin Şchiopu // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P.
201-206.
1940. Vornic, Roxana Antoinette. Studiul literaturii şi dezvoltarea inteligenţei emoţionale : [la lecţiile de lit. rom.] / Roxana Antoinette Vornic // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 8-12. – Bibliogr. : 4 tit.
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizarea şcolară

1941. Patraşcu, Dumitru. Evaluarea performanţelor cadrelor didactice şi
managerilor educaţionali / Dumitru Patraşcu, Valentin Crudu // Administrarea Publică. – 2008. – Nr 1. – P. 130-142 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 21 tit.
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală

1942. Синицару, Лариса. Особенности ролевой игры современных
дошкольников / Лариса Синицару // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. –
2008. – Nr 1. – P. 45-49 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

1943. Eţco, Diana. Bursieri români la Seminarul Teologic din Chişinău şi
reflectarea unor aspecte din cadrul activităţii acestei instituţii / Diana Eţco // Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual
al Moldovei în context internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart.
2007. – Ch., 2007. – P. 107-113. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
1944. Fisticanu, Tatiana. O frumoasă tradiţie academică : [Conf. şt. studenţească sub genericul "Tineretul de azi – viitorul de mâine" la USM, Fac. de Litere] / Tatiana Fisticanu // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 18-19.
1945. Spătaru, Tatiana. Analiza cantitativ-calitativă a tezelor de doctorat
în domeniul dreptului, confirmate în anul 2007 de către Consiliul Naţional de Acreditare şi Atestare / Tatiana Spătaru // Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 4. – P. 4-33. – An. :
Hotărârea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare din anul 2007.
1946. Universitatea din Cernăuţi : (studiu retrospectiv) / Serafim Florea,
Vasile Pavel, Nicolae Bileţchi [et al.] // Destin românesc : ser. nouă. – 2007. – Nr
3/4. – P. 91-101. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

120

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.
FOLCLOR
391/395 Etnografie

1947. Квилинкова, Е. Н. Исторические и этнографические источники
по традиционной духовной культуре гагаузов / Е. Н. Квилинкова // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 1. – P. 76-85. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p.
84-85 (34 tit.).

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător

1948. Arapu, Valentin. Mediul şi sănătatea / Valentin Arapu // Economie
şi Sociologie. – 2007. – Nr 2. – P. 109-113. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : 7 tit.
1949. Sîrodoev, Igor G. Vulnerability to water scarcity in Moldova : identification of the regions / Igor G. Sîrodoev, C. Gregory Knight // Bul. Acad. de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 159-166 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2023)

53 FIZICĂ
536 Căldură. Termodinamică

1950. Гросу, Ф. П. Электроизотермическая конвекция и ее роль в
процессе теплообмена / Ф. П. Гроссу, М. К. Болога // Электронная обработка
материалов. – 2008. – Nr 3. – P. 25-35. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 31 tit.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
1951. Pohilă, Vlad. Pledoarie pentru umanizarea chimiei, a ştiinţei, a societăţii : [pe marginea cărţii ″Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere″ de Gheorghe Duca, Ch., Ştiinţa, 2007] / Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. – P. 101105.
544 Chimie fizică

1952. Зеленцов, В. И. Влияние температуры на равновесие и кинетику адсорбции фторид-ионов термообработанными оксигидратами Al / В. И.
Зеленцов, Т. Я. Дацко, Е. Е. Дворникова // Электронная обработка материалов.
– 2008. – Nr 3. – P. 50-58 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 23 tit.
121

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie

1953. Puţuntică, Anatolie. Utilizarea indicelui pluviometric Angot în studiul regimului precipitaţiilor atmosferice de pe teritoriul Republicii Moldova / Anatolie
Puţuntică // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 174178 : fig., tab. – Bibliogr. : 4 tit.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
1954. Miroliubov, Trifan. Valoarea omului : (Academicianul Boris Melnic
la 80 de ani) / Trifan Miroliubov // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. –
2008. – Nr 1. – P. 191.
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie

1955. Baitchorov, Vladimir. Ecological risk value assessment as an index of water quality : (on the example of Dnepr river) / Vladimir Baitchorov, Ion
Toderaş, Adriana Miron // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. –
Nr 3. – P. 75-82 : fig., tab. – Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1949)
576 Biologie celulară şi subcelulară. Citologie
576.8 Parazitologie

1956. Свойства экзополисахаридов ризосферных флуоресцирующих бактерий рода Pseudomonas / Е. Е. Еминова, Л. Д. Варбанец, В. Н.
Васильев [et al] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. –
P. 121-127 : tab. – Bibliogr. : 16 tit.
579 Microbiologie

1957. Братухина, Антонина. Влияние лиофилизации на биосинтетическую активность Stretomyces massasporeus CNMN-36 // Bul. Acad. de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 117-121 : fig. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2059)

58 BOTANICĂ
1958. Dascaliuc, Al. Determinarea termotoleranţei la Quercus robur L.
cu ajutorul metodei de scurgere a electroliţilor / Al. Dascaliuc, P. Cuza, L. Ţîcu //
122

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 40-47 : fig. –
Bibliogr. : 10 tit.
1959. Dascaliuc, Alexandru. Change of apple (Malus domestica Brokh)
seed germination capacity during stratification / Alexandru Dascaliuc // Bul. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 17-26. – Bibliogr. : 28 tit.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată

1960. Гараева, О. И. Особенности экскреции продуктов азотистого
метаболизма у пловцов при интенсивных физических нагрузках и эмоциональном стрессе соревнований / О. И. Гараева // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 10-17 : tab. – Bibliogr. : 22 tit.
1961. Шептицкий, В. А. Гормональная регуляция мембранного пищеварения углеводов / В. А. Шептицкий // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 4-9. – Bibliogr. : 48 tit.
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.6 Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii

1962. Graur, E. Monitorizarea factorilor de stres şi impactul acestora
asupra sănătăţii şi crizelor conducătorului / E. Graur // Economie şi Sociologie. –
2007. – Nr 1. – P. 102-108. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor

1963. Friptuleac, Grigore. Nicolae Opopol – savant, medic-igienist de
performanţă / Grigore Friptuleac // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. –
2008. – Nr 1. – P. 189-190.
(Vezi de asemenea Nr 1948)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale

(Vezi Nr 2012)
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
123

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

1964. Croitor, Gheorghe. Importanţa studiului radiologic în planningul
pre-operator şi evaluarea postoperatorie în endoprotezarea şoldului / Gheorghe
Croitor // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 73-76 : tab
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2001)
616 Patologie. Medicină clinică

1965. Boleac, Diana. Anestezia combinată spinală peridurală în tratamentul chirurgical al urgenţelor traumatologice / Diana Boleac, Serghei Şandru,
Serghei Cobîleţchi // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P.
64-67 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.
1966. Ciobanu, Gheorghe. Managementul calităţii şi evaluarea serviciilor asistenţă medicală urgentă / Gheorghe Ciobanu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei.
Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 159-174 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
23 tit.
1967. Ciobanu, Gheorghe. Scorurile de severitate în managementul
bolnavului poli-traumatizat critic / Gheorghe Ciobanu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei.
Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 27-33 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
13 tit.
1968. Criteriile de diagnostic precoce şi prognostice a evoluţiei maladiilor alergice la copii / Liubov Vasilos, Ala Cojocaru, Marina Aramă [et al.] // Bul. de
perinatologie. – 2008. – Nr 1. – P. 21-24 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 8 tit.
1969. Stratulat, P. Congresul V Mondial de Medicină Critică Pediatrică –
ameliorarea calităţii terapiei intensive pediatrice şi neonatale prin schimb de experienţă / P. Stratulat, Ala Curteanu, Ana Miron // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 1.
– P. 59-64.
1970. Studierea prezenţei granulelor neurosecretorii prin microscopia
electronică a cancerului endometrial / L. Guţu, D. Sofroni, A. Cernîi [et al.] // Bul. de
perinatologie. – 2008. – Nr 1. – P. 50-53 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 7
tit.
(Vezi de asemenea Nr 2000, 2006-07)
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare

124

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1971. Crivceanschi, Lev. Variabilitatea intervalelor ″R-R″ şi ″Q-T″ ca
predictori ai riscului înalt de moarte subită cardiacă la pacienţii cu contuzia cordului /
Lev Crivceanschi // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P.
86-87 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.
1972. Grosu, Aurel. Sincopa la adulţi : terminologie, clasificare, strategie
diagnostică / Aurel Grosu, Aurelia Răducanu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 88-98 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. :
28 tit.
1973. Stamati, Adela. Strategia actuală a tratamentului de durată cu SSblocante în cardiomiopatia dilatativă la copii / Adela Stamati // Bul. de perinatologie.
– 2008. – Nr 1. – P. 39-42 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 16 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1999, 2008)
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie

1974. Aramă, Marina. Optimizarea terapiei imunomodulatoare în astmul
bronşic la copii / Marina Aramă // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 1. – P. 33-35 :
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.
1975. Losîi, Oleg. Recuperarea copiilor cu hipoacuzie neurosenzorială
profundă bilaterală prin implantul cohlear / Oleg Losîi // Psihologie. Pedagogie spec.
Asistenţă soc. – 2008. – Nr 1. – P. 30-35 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

1976. Accidente şi complicaţiile traumatismelor regiunii faciale / Dumitru
Hiţu, Dumitru Şcerbatiuc, Oxana Moraru, Afanasie Hâţu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 183-187 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 15 tit.
1977. Dolghii, Andrei. Rolul hemostazei endoscopice în tratamentul
hemoragiilor nonvariceale ale tractului digestiv superior / Andrei Dolghii // Bul. Acad.
de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 41-46 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 11 tit.
1978. Topalo, Valentin. Metodă miniinvazivă de instalare a implantelor
dentare endoosoase / Valentin Topalo, Oleg Dobrovolschi // Bul. Acad. de Şt. a
Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 153-156. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 6 tit.

125

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

1979. Tratamentul non-operator al traumatismelor hepatice închise –
oportunitate chirurgicală / Gheorghe Rojnoveanu, Gheorghe Ghidirim, Radu Gurghiş
[et al.] // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 130-135 :
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 25 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2011)
616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale

1980. Managementul pacienţilor cu trauma renală în condiţiile secţiei
Urologie a CNŞPMU / Alin Axenti, Ion Dumbrăveanu, Dumitru Poneatenco [et al.] //
Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 34-36 : tab. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.
1981. Nefrostomia percutană ecoghidată în tratamentul urgenţelor urologice / Ion Dumbraveanu, Adrian Tanase, Dorin Tanase [et al.] // Bul. Acad. de Şt.
a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 60-62. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 6 tit.
1982. Negru-Mihalachi, Rodica. Tulburări ale metabolismului calciuluifosfor la pacienţii trataţi prin hemodializă cronică / Rodica Negru-Mihalachi, Dumitru
Mastak, Liliana Groppa // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1.
– P. 102-104. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.
1983. Particularităţi în tratamentul anemiei renale cu eritropoietină / Rodica Negru-Mihalachi, Dumitru Mastak, Andrei Vasilev, Rodica Cazacu // Bul. Acad.
de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 135-138 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 12 tit.
1984. Rezneac, Larisa. Managementul insuficienţii renale acute / Larisa
Rezneac // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 175-183.
– Rez. în bl. rom., engl. – Bibliogr. : 30 tit.
616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular

1985. Covalciuc, Gr. Actualizarea algoritmului clinico-terapeutic
spondiloartritelor seronegative la copii / Gr. Covalciuc // Bul. de perinatologie. –
2008. – Nr 1. – P. 43-45 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 5 tit.
1986. Darciuc, Mihail. Problema decimentării şi mobilizării
endoprotezelor de şold / Mihail Darciuc // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale.
– 2008. – Nr 1. – P. 106-111. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 13 tit.

126

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1987. Gornea, Filip. Fractura bilaterală de gambă în cadrul polifracturilor
la pacienţii geriatrici / Filip Gornea, Victor Zelenschi, Valeriu Andronic // Bul. Acad.
de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 156-158. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Bibliogr. : 8 tit.
1988. Revenco, Ninel. Influenţa factorilor clinici şi genetici asupra progresiei modificărilor radiologice în artrita cronică juvenilă / Ninel Revenco // Bul. de
perinatologie. – 2008. – Nr 1. – P. 36-39 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 8
tit.
1989. Tehnologii moderne în artroplastia totală de genunchi / Mihail
Darciuc, Gheorghe Croitoru, Filip Gornea [et al.] // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 55-60. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1964, 2005, 2010)
616.8 Neuropatologie. Neurologie

1990. Ciobanu, Gheorghe. Managementul organizatoric şi terapeutic al
accidentelor vasculare cerebrale / Gheorghe Ciobanu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 7-19 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 5 tit.
1991. Ciobanu, Ludmila. Patriarhul neurologiei autohtone : (Acad.
Diomid Gherman la 80 de ani) / Ludmila Ciobanu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 192.
1992. Coropceanu, Diana. Particularităţile clinico-evolutive şi terapeutice în epilepsia mioclonică severă / Diana Coropceanu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 62-64. – Rez. în lb. rom., engl.
1993. Dutca, Grigore. Corecţia hiperhomocisteinemiei cu preparatul
combinat ferro-folgamma la pacienţii cu AVC ischemic / Grigore Dutca // Bul. Acad.
de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 83-85. – Rez. în bl rom., engl. –
Bibliogr : 9 tit.
1994. Ganea, Mihail. Evoluarea consecinţelor tardive ale traumatismelor
craniocerebrale / Mihail Ganea // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008.
– Nr 1. – P. 111-115 : diagr. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 7 tit.
1995. Grigor, Viorel. Evaluarea tratamentului intensiv cu insulină în cadrul managementului acut al AVC ischemic / Viorel Grigor // Bul. Acad. de Şt. a
127

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 143-147 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 9 tit.
1996. Grosu, Aurel. Aspecte epidemiologice ale pierderii tranzitorii de
conştienţă/sincopelor / Aurel Grosu, Aurelia Răducanu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 50-55. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 20
tit.
1997. More, Valeriu. Unele particularităţi statistice ale pacienţilor cu accidente vasculare cerebrale trataţi conservativ în secţia neurologie BCV a Centrului
Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgenţă / Valeriu More, Viorel Grigor // Bul.
Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 147-150 : tab. – Rez. în
lb. rom., engl.
1998. Railean, Gh. Caracteristica dereglărilor vegetative la copii cu mişcări involuntare organice şi funcţionale, preponderent motorii / Gh. Railean // Bul. de
perinatologie. – 2008. – Nr 1. – P. 25-28 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. :
10 tit.
1999. Zota, Eremei. Accidentele vasculare cerebrale în municipiul Chişinău : realizări şi probleme / Eremei Zota, Stanislav Groppa, Diana Manea // Bul.
Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 46-49 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 14 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1754)
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie

2000. Şandru, Serghei. Particularităţile anesteziei la pacientul vârstnic
în urgenţa ortopedică / Serghei Şandru // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale.
– 2008. – Nr 1. – P. 104-106 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.
617.3 Ortopedie

2001. Podometria computerizată în examinarea biomecanică a patologiei plantei / Gheorghe Croitor, Alexandru Beţişor, Liviu Volentir, Pavel Lavrentiev //
Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 76-79. – Rez. în lb.
rom., engl.
(Vezi de asemenea Nr 1987)
617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale

2002. Chele, Nicolae. Metoda de fixare şi menţinere a dimensiunii verticale de ocluzie la accidentaţii cu fracturi de mandibulă şi edentaţii extinse / Nicolae
128

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Chele // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 123-126. –
Rez. în lb. rom., engl.
2003. Croitor, Petru. Unele aspecte ale tratamentului contemporan al
fracturilor de acetabul / Petru Croitor // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. –
2008. – Nr 1. – P. 126-130 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.
2004. Gornea, Filip. Tratamentul chirurgical al fracturilor metaepifizei
distale de radius / Filip Gornea, Alina Glavan // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt.
medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 79-83 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.
2005. Pascari, Vasile. Unele aspecte ale tratamentului chirurgical al pacienţilor cu fracturi închise ale membrelor / Vasile Pascari // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 150-153 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : 5 tit.
2006. Priorităţi direcţionale de pregătire preoperatorie a copiilor operaţi
pentru malformaţii colorectoanale şi perinatale agravate de colostază cronică / G.
Boian, T. Pasicovskaia, V. Boian, A. Garbi // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 1. –
P. 13-20 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.
2007. Rezecţii şi anastomoze primare în condiţii de ocluzie tumorală
completă a colonului stâng – studiu pilot / Gheorghe Ghidirim, Igor Mişin, Ion
Gagauz [et al.] // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 2024 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 12 tit.
2008. Şandru, Sergiu. Măsurile specifice de profilaxie intraoperatorie a
complicaţiilor trombembolice în colecistectomiile laparascopice urgente / Sergiu
Şandru, Vitalie Casian, Oleg Codreanu // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale.
– 2008. – Nr 1. – P. 98-102 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 30 tit.
2009. Şcerbatiuc, Dumitru. Consecinţele traumelor regiunii maxilofaciale şi metodele de tratament, cu utilizarea unor căi moderne în scopul optimizării
regenerării tegumentare / Dumitru Şcerbatiuc, Natalia Rusu, Mihai Cebotari // Bul.
Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 119-123. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : 13 tit.
2010. Tratamentul leziunilor vaselor magistrale ale membrelor / Anatolie
Calistru, Igor Şapovalov, Ion Oloer [et al.] // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 37-41 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.
129

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

2011. Utilizarea vacuum aspiraţiei (V.A.C.) în tratamentul chirurgical al
pancreatitei acute severe infectate / Gheorghe Ghidirim, Ion Gagauz, Igor Mişin [et
al.] // Bul. Acad. de Şt. a Moldovei. Şt. medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 24-27. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 18 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1979)
618 Ginecologie. Obstetrică

2012. Acidul folic : influenţa asupra sarcinii şi lactaţiei / V. Friptu, M.
Aldiabat, Corina Cardaniuc, M. Surguci // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 1. – P.
57-59. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 14 tit.
2013. Gladun, S. Particularităţile modificărilor histologice ale mucoasei
vaginului în funcţie de metoda de pregătire preoperatorie aplicată femeilor cu pr olaps genital în postmenopauză / S. Gladun // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 1. –
P. 45-50 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 9 tit.
2014. Iavorschi, Ana. Ruperea prematură a membranelor – studiu clinic
/ Ana Iavorschi // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 1. – P. 53-56 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 10 tit.
2015. Miron, Anna. Nivelele serice ale citokinelor proinflamatorii IL-1α,
IL-1β, IL-6, TNF-α la nou-născuţii prematuri şi la termen în depistarea procesului
inflamator şi sechelelor neurologice / Anna Miron, P. Stratulat, Larisa Spinei // Bul.
de perinatologie. – 2008. – Nr 1. – P. 28-33 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 23 tit.
2016. Stratulat, P. Dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul ocrotirii
sănătăţii mamei şi copilului în Republica Moldova timp de 20 ani : realizări şi perspective / P. Stratulat // Bul. de perinatologie. – 2008. – Nr 1. – P. 3-13 : fig., tab.
(Vezi de asemenea Nr 1970)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică

2017. Evoluţia pieţei energiei electrice în anul 2007 // Energia. – 2008. –
Nr 1. – P. 10-12 : tab. – Idem şi în lb. rusă.
2018. Republica Moldova. Agenţia Naţională pentru Reglementare în
Energetică. Privind tarifele la producerea energiei electrice, energiei termice şi de
130

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

livrare a energiei termice consumatorilor finali : Hotărârea Nr 276 din 18.01.2008 :
[Monitorul Oficial al Rep. Moldova Nr 13 (3106) din 19.01.2008] // Energia. – 2008. –
Nr 1. – P. 8 : tab. – An. 1-3 : Tarifele la energia electrică; Tarifele plafon la energia
termică; Tarifele la apa de adaos tratată chimic. – Idem şi în lb. rusă.
2019. Republica Moldova. Agenţia Naţională pentru Reglementare în
Energetică. Privind tarifele la energia electrică : Hotărârea Nr 277 din 18. 01. 2008 :
[Monitorul Oficial al Rep. Moldova Nr 13 (3106) din 19. 01. 2008] // Energia. – 2008.
– Nr 1. – P. 9 : tab. – An. : Tarifele plafon la energia electrică. – Idem şi în lb. rusă.
2020. Roşca, Petru. Nivelul asigurării ţărilor UE cu resurse energetice /
Petru Roşca, Leonid Roşca, Gabriel Stati // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 1.
– P. 14-19. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 4 tit.
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
621.3 Electrotehnică
621.35 Tehnică electrochimică

2021. Борцой, Т. В. Упрочняющие и разупрочняющие процессы в
гальванических железных осадках при изнашивании трением / Т. В. Борцой //
Электронная обработка материалов. – 2008. – Nr 3. – P. 11-16 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 10 tit.
621.38 Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X

2022. Баранов, С. А. Экспериментальное измерение остаточных
напряжений в микропроводе / С. А. Баранов, С. С. Стоянов // Электронная
обработка материалов. – 2008. – Nr 3. – P. 97-98 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 7 tit.
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

2023. Bulimaga, Constantin. Elaborarea schemei conceptuale de gestionare şi aplicarea unor criterii de evaluare a deşeurilor toxice / Constantin
Bulimaga // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 145151 : tab. – Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1952, 2018)

131

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură

2024. Boboc, Nicolae. Consideraţii cu privire la evoluţia peisajelor silvice
pe teritoriul Republicii Moldova / Nicolae Boboc, Iurie Bejan, Pavel Ţîţu // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 137-144 : fig. – Bibliogr. :
16 tit.
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice

2025. Coronovschi, A. Impactul regimurilor de umiditate a solului asupra
direcţiei procesului de solificare a cernoziomului tipic moderat humifer / A.
Coronovschi, A. Tărîţă, V. Jabin // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2007. – Nr 3. – P. 166-174 : fig., tab. – Bibliogr. : 18 tit.
2026. Lungu, Marina. Starea de calitate a solurilor cenuşii luto-argiloase
din Moldova Centrală / Marina Lungu // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 4. – P. 412 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
631.5 Lucrări agricole

2027. Barbacar, Nicolae. Aspecte genetice şi moleculare la unele plante
superioare : Eficienţa marcherilor moleculari din sistemul de reproducere al plantelor
/ Nicolae Barbacar // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3.
– P. 60-67 : fig. – Bibliogr. : 7 tit.
2028. Соотношение селена и серосодержащих аминокислот в
сельскохозяйственных растениях / Семен Тома, Марина Капитальчук, Надежда Голубкина, Галина Постолатий // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 33-39 : tab. – Bibliogr. : 9 tit.
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia
plantelor

2029. Combaterea bolilor şi dăunătorilor la clonele de viţă nobilă din viile
ÎM "VISMOS" SA / Vitalie Cebanu, Mihail Cuharschi, Petru Lucic [et al.] // Viticultura
şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 2. – P. 9-11 : fot. – Idem şi în lb. rusă.

132

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2030. Timuş, Asea. Studiul bioecologiei gândacului vestic al porumbului
/ Asea Timuş, Pavel Covali // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 4. – P. 19-21 : fot.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne

2031. Bondarenco, Ecaterina. Molecular characterization of some
resistance (R) genes maize genotypes under pathogenic attack / Ecaterina
Bondarenco, Nicolae Barbacar // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2007. – Nr 3. – P. 68-74 : fig., tab. – Bibliogr. : 21 tit.
633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu
utilizări industriale

2032. Acţiunea erbicidului Basta asupra proteosintezei la tutunul
transgenic / Maria Duca, Aliona Glijin, Victor Lupaşcu [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 26-33 : fig. – Bibliogr. : 31 tit.
2033. Expresia genelor CsLFY şi bar la nivel de transcripţi / Maria Duca,
Aliona Glijin, Marta L. Orozco-Cardenas [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 55-60 : fig. – Bibliogr. : 22 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1839)
634 Horticultură în general

2034. Куликова, Людмила. Особенности структуры акарокомплексов фруктовых насаждений / Людмила Куликова // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 92-97 : tab. – Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 1849)
634.8 Viticultură

2035. Ciobanu, Tudor. Producem numai soiuri solicitate pe piaţă : [despre realizarea viţelor altoite din ÎM "Sauron"] / Tudor Ciobanu // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 2. – P. 5,8. – Idem şi în lb. rusă.
2036. Nicolaescu, Gheorghe. Lucrările principale în plantaţiile viticole şi
pepiniere în lunile mai-iunie / Gheorghe Nicolaescu, Andrei Ştirbu // Viticultura şi
Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 2. – P. 14-15 : fot. – Idem şi în lb. rusă.

133

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

2037. Panuţa, Marta. Influenţa gradului şi termenului de executare a plivitului asupra cantităţii şi calităţii recoltei la soiul Sauvignon / Marta Panuţa, Vera
Ciobanu // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 2. – P. 25-26 : tab. –
Bibliogr. : 7 tit. – Idem şi în lb. rusă.
2038. Perstniov, Nicolae. Îngrijirea viilor tinere de soiuri pentru masă /
Nicolae Perstniov, Elizaveta Moroşan // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008.
– Nr 2. – P. 6-8 : fig. – Bibliogr. : 18 tit. – Sfârşit. Începutul : Nr 1, 2008. – Idem şi în
lb. rusă.
2039. Topală, Ştefan. Sterilitatea polenului viţei de vie şi metodele de
restabilire a fertilităţii acesteia / Ştefan Topală, Eugen Alexandrov // Viticultura şi
Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 2. – P. 12-13 : fig. – Rez. în lb. engl. – Idem şi în
lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 1849, 2029, 2060)
635 Plante de gradină. Grădinărit
635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat

2040. Jacota, A. Genotypic correlations and some peculiar features of
cold resistance trait inheritance at different ontogenetic stages in tomato / A. Jacota,
L. Polesskaya, M. German // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007.
– Nr 3. – P. 48-55 : tab. – Bibliogr. : 8 tit.
2041. Stepanov, V. Producerea industrială a ciupercilor în Republica
Moldova : realizări şi perspective / V. Stepanov, A. Dvornina, V. Rudic // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 112-117 : fig. – Bibliogr. :
12 tit.
2042. Stepanov, V. Tulpini noi comerciale ale ciupercii Pleurotus
ostreatus (Jacq. : Fr) Kumm – obiecte biotehnologice de perspectivă / V. Stepanov,
V. Rudic // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 97105 : tab. – Bibliogr. : 9 tit.
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a peştelui. Înmulţirea animalelor domestice

2043. Шуманский, А. Современные технологии реконструкции
животноводческих помещений / А. Шуманский, В. Радионов // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 4. – P. 22-25 : fig.
636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi
134

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2044. Москалик, Рамон. Иммунно-ферментный анализ повышает
уровень диагностики и эффективность оздоровления крупного рогатого скота
от лейкоза / Рамон Москалик, Светлана Балов // Agricultura Moldovei. – 2008. –
Nr 4. – P. 25-27 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)

2045. Albot, Nata. Nata şi natalitatea : [de vorbă cu N. Albot, prezentatoare, dir. la "PRO FM" Chişinău] / consemnare de Ina Jeltov; fot. : Roman Rîbaliov
// Punkt. – 2008. – Nr 18. – P. 20-29 : fot.
2046. Бугаян, Каролина. План моего успеха, или Успеть все! : [интервью с фин. дир. компании "Moldcell" К. Бугаян] / беседовала Ольга Коротевич // Aquarelle. – 2008. – Nr 4. – P. 16-20 : fot.
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei

(Vezi Nr 1818, 1859)
656.1 Transport rutier

2047. Spînu, Veronica. Convenţia relativă la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele / Veronica Spînu // Edificarea statului de drept şi
punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context
internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P.
177-184. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
656.6 Transport pe apă, transport naval

2048. Bârdan, Veaceslav. Evoluţia transporturilor navale de mărfuri din
ultimul secol / Veaceslav Bârdan // Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23 febr. 2007. – Ch., 2008. – P.
318-322. – Rez. în bl. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
657 Contabilitate

2049. Bucur, Vasile. Modificarea provizioanelor pentru reparaţia mijloacelor fixe şi contabilitatea acestora / Vasile Bucur // Contabilitate şi audit. – 2008. –
Nr 4. – P. 67-72 : tab.
2050. Nederiţa, Alexandru. Cum să implementăm noua Lege a contabilităţii / Alexandru Nederiţa // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 4. – P. 23-35 : tab.
135

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

2051. Ursu, Veronica. Aspecte conceptuale ale monitorizării şi evaluării
/ Veronica Ursu // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 1. – P. 77-81. – Rez. în lb.
fr. – Bibliogr. : 6 tit.
2052. Захарченко, Ирина. Об особенностях бухгалтерского учета
заработной платы / Ирина Захарченко // Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 4. – P.
56-66 : tab.
2053. Недерица, Александр. Некоторые вопросы, связанные с составлением и применением первичных документов / Александр Недерица //
Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 4. – P. 9-11.
2054. Обзор законодательных и нормативных документов : (янв.апр. 2008 г.) : [бух. учет и налогообложение] / обзор. подгот. : Геннадий Бежан
// Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr 4. – P. 75-78.
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială

2055. Beşliu, Iurie. Impactul structurii capitalului asupra valorii întreprinderilor / Iurie Beşliu // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 1. – P. 57-69 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul
(Vezi Nr 1752)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
662 Explozivi. Combustibili

2056. Piaţa produselor petroliere a Moldovei în anul 2007 // Energia. –
2008. – Nr 1. – P. 24-29 : tab. – Idem şi în lb. rusă.
2057. Republica Moldova. Agenţia Naţională pentru Reglementare în
Energetică. Privind tarifele la gazele naturale : Hotărârea Nr 275 din 18 ian. 2008 :
[Monitorul Oficial al Rep. Moldova Nr 13 (3106) din 19.01.2008] // Energia. – 2008. –
Nr 1. – P. 7 : tab. – An. : Tarifele la gazele naturale. – Idem şi în lb. rusă.
2058. Republica Moldova. Agenţia Naţională pentru Reglementare în
Energetică. Privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de măsurare a
gazelor naturale în scopuri comerciale : Hotărârea Nr 259 din 23. 08. 2007 : [Monitorul Oficial al Rep. Moldova Nr 28-29/71 din 08. 02. 2008] // Energia. – 2008. – Nr

136

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1. – P. 17-23 : tab. – An. : Regulamentul cu privire la modul de măsurare a gazelor
naturale în scopuri comerciale. – Idem şi în lb. rusă.
663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.1 Industrii microbilogice

2059. Screeningul drojdiilor de perspectivă pentru biotehnologii de producere a sterolilor / Agafia Usatîi, Elena Molodoi, Elena Chiriţă [et al.] // Bul. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P. 106-111 : fig., tab. –
Bibliogr. : 11 tit.
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului

2060. Aprecierea tehnologică a unor clone de struguri utilizate la producerea vinurilor – materie primă pentru spumante / Nicolae Taran, Eugenia
Soldatenco, Pavel Glavan [et al.] // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr
2. – P. 20-21 : tab. – Idem şi în lb. rusă.
2061. Compoziţia fizico-chimică a vinurilor din regiunea vitivinicolă Sud /
Emil Rusu, Leonora Obadă, Anatol Mîndru [et al.] // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 2. – P. 18-19 : tab. – Idem şi în lb. rusă.
2062. Gaina, Boris. Problema calităţii mediului şi a produselor
vitivinicole / Boris Gaina, Gheorghe Arpentin, Rodica Sturza // Agricultura Moldovei.
– 2008. – Nr 4. – P. 12-14 : fot.
2063. Netreba, Ludmila. O necesitate stringentă :: Dialog cu L. Netreba,
şef Direcţie politici tehnologice în complexul vitivinicol al Agenţia "Moldova-Vin",
doctor în şt. tehn. : [despre profesia de somelier] / consemnare de Vasile Odoleanu
// Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 2. – P. 27-28 : fot. – Idem şi în lb.
rusă.
664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit

2064. Lisnic, Ala. Pîinea cea de toate zilele … : [interviu cu A. Lisnic, dir.
firmei "Testor" SRL din Soroca] / interlocutor : Ignat Berbeci // Moldova : ser. nouă.
– 2008. – P. 22-23 : fot. – Tit., text şi în lb. engl.
2065. Бербечь, Игнат. Рождение вкусного хлеба : [об Алле Лисник,
дир. фирмы "Testor" SRL, Сорока] / Игнат Бербечь // Moldova : ser. nouă. –
2008. – P. 24 : fot.

137

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
685 Curelărie. Încălţăminte. Mănuşi. Articole pentru călătorii, sport, jocuri şi altele

2066. Russu, Alla. "Zorile" SA : Fabrica are potenţial! / Alla Russu // Profit. – 2008. – Nr 4. – P. 64-65. – Idem şi în lb. rusă.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
72 ARHITECTURĂ
2067. Şlapac, Mariana. The new comparative discipline : [despre
castelologie – domeniu al arhitecturii] / Mariana Şlapac // Rev. de Istorie a Moldovei.
– 2008. – Nr 1. – P. 68-75. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 26 tit.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
2068. Cauş, Doina. Tudor Zbârnea, sau Confesiunea culorilor : [file despre creaţia pictorului] / Doina Cauş // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 21 : fot.
2069. Cojocaru, Aurelia. Klimt … nod gordian cu lesa libertăţii : [despre
Gustav Klimt (1862-1918), pictor austriac] / Aurelia Cojocaru // Clipa : ser. nouă. –
2008. – Nr 2. – P. 24-25 : fot.
2070. Guţu, Leonardo. Baştina – axa identitară : [interviu cu pictorul L.
Guţu] / interlocutor : rep. rev. // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 160-162 :
reprod. color.
2071. Romanescu, Eleonora. ″Mi-a fost foarte greu să mă acomodez la
nouă viaţă. Am trecut printr-o criză sufletească imensă. Totul mi se părea pierdut.
M-a salvat pictura″ : [interviu cu pictoriţa E. Romanescu] / consemnare : Calina
Trifan // Destin românesc : ser. nouă. – 2007. – Nr 3/4. – P. 35-45. – Rez. în lb.
engl.

78 MUZICĂ
2072. Aldea-Teodorovici, Cristi. Cristo funk : [file din biogr. interpretului]
/ Cristi Aldea-Teodorovici; fot. : Roman Rîbaliov // Punkt. – 2008. – Nr 18. – P. 3641 : fot.
2073. Borş, Iurie. Businessman şi mecena : [interviu cu Iu. Borş, creator
de mobilă şi fondatorul Orchestrei "Creator-Art"] / interlocutor : Irina Ropot // Moldova : ser. nouă. – 2008. – P. 15-17 : fot. – Tit., text şi în lb. engl., rusă.

138

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2074. Cociarov, Galina. Ilian Gîrneţ – un violonist-minune / Galina
Cociarov // Moldova : ser. nouă. – 2008. – P. 52-53 : fot. – Tit., text şi în lb. engl.,
rusă.
2075. Mahu-Choffel, Victoria. Fata care apare şi … dispare : [interviu cu
V. Mahu-Choffel, interpretă de muz. uşoară, în prezent stabilită în Franţa] / interlocutor : Victoria Cuşnir // Punkt. – 2008. – Nr 18. – P. 46-49 : fot.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice

2076. Арнтгольц, Татьяна. Татьяна Арнтгольц : Я жила на деньги от
продажи щенков : [интервью с рос. киноактрисой] / записала Екатерина Быдзина // Aquarelle. – 2008. – Nr 4. – P. 22-26 : fot.
2077. Тимуш, А. Установление обратной связи между кинематографом и зрителем / А. Тимуш // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 1. – P. 98-101.
792 Teatru. Artă scenică

2078. Маркова, Александра. Думитру Фусу. Человек идет за Солнцем : [к 70-летию театр. актера, кавалера Ордена Республики] / Александра
Маркова // Aquarelle. – 2008. – Nr 4. – P. 142-145 : fot.
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

(Vezi Nr 1960)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE

2079. Bahnaru, Vasile. Motivaţia etimologică şi cea referenţialpragmatică a semnelor lexicale / Vasile Bahnaru, Viorica Păcuraru // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 150-157. – Bibliogr. : 8 tit.
2080. Constantinov, Valentin. Originea şi semnificaţia titlului de ″ţar″ în
cronicile slavo-române / Valentin Constantinov // Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context
internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 510. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
139

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

2081. Găină, Uliana. Simbolurile verbale şi nonverbale în discursul politic actual / Uliana Găină // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 23-26.
2082. Munteanu, Cristinel. O problemă de lingvistică ″financiară″ : analogia cuvinte-bani / Cristinel Munteanu // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 137149. – Bibliogr. în note, p. 147-149 (61 tit.).
2083. Starostina, Anastasia. Îngerul meu păzitor (II) : [memorii despre
Nicolae Romanenco, destins romanist, trad. din lb. rom. (1906-2000)] / Anastasia
Starostina // Destin românesc : ser. nouă. – 2007. – Nr 3/4. – P. 168-192. – Rez. în
lb. engl. – Art. 1 : Nr 1/2.
2084. Uruşciuc, Ion. Natura semiotico-gramaticală a limbajului virtual
scris al SMS-urilor / Ion Uruşciuc // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 113-118.
– Bibliogr. : 12 tit. şi în note, p. 117-118 (21 tit.).
2085. Zbanţ, Cristina. Aspecte ale paratextualităţii în traducere / Cristina
Zbanţ // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 119-123. – Bibliogr. : 6 tit.
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română

2086. Bahnaru, Vasile. Consideraţii privind tipologia dicţionarelor : [lb.
rom.] / Vasile Bahnaru // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 104-112. – Bibliogr.
în note, p. 112 (33 tit.).
2087. Bantoş, Alexandru. Limba română şi ″suma de adevăruri ştiinţifice″ / Alexandru Bantoş // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 70-74.
2088. Cojocaru, Cristina. Semiotica şi pragmatica salutului : [în lb. rom.]
/ Cristina Cojocaru // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 20-22. – Bibliogr. : 3 tit.
2089. Condrea, Irina. Lingvistul şi omul George Pruteanu / Irina
Condrea // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 163-168.
2090. Druţă, Inga. Aventurile unor cuvinte româneşti / Inga Druţă // Clipa
: ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 30-31 : tab.
2091. Eremia, Anatol. Reglementarea şi ocrotirea toponimiei naţionale /
Anatol Eremia // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 158-162.
140

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2092. Felecan, Daiana. Nume noi pentru năravuri vechi : [poreclele la
români] / Daiana Felecan // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 91-99. – Bibliogr.
: 14 tit.
2093. Irimia, Dumitru. Unitatea limbii şi literaturii românilor / Dumitru
Irimia // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 14-27 : fot.
2094. Miţco, Aurelia. Modalităţi de elaborare a textului : [în lb. rom.] /
Aurelia Miţco // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 30-33.
2095. Munteanu, Cristinel. Rudolf Windisci – ad maiorem linguae
nostrae gloriam : [pe marginea vol. "Studii de lingvistică şi filologie românească",
Iaşi, Ed. Univ. "Al. I. Cuza", 2006] / Cristinel Munteanu // Limba Română. – 2008. –
Nr 3/4. – P. 175-181.
2096. Pamfil, Carmen-Gabriela. Timofei Cipariu, primul filolog român /
Carmen-Gabriela Pamfil // Limba română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 185-200. – Bibliogr.
în note, p. 198-200 (50 tit.).
2097. Pruteanu, George. Intelectualul şi politica : [discurs rostit la Conf.
"Probleme actuale de cultivare a limbii şi comunicare în viziunea senatorului George
Pruteanu" la USM din 10-11 mai 1999] / George Pruteanu // Limba Română. –
2008. – Nr 3/4. – P. 169-174.
2098. Rusnac, George. Originea românescului teafăr (I) / George
Rusnac // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 100-103. – Bibliogr. : 12 tit.
2099. Suceveanu, Arcadie. Despre limba română / Arcadie Suceveanu
// Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 6.
2100. Verdeş, Tatiana. Adevăruri în numele dragostei de neam şi patrie
: [pe marginea cărţii ″Limba română – adevărata mea patrie″, ed. îngrijită de A.
Ciobanu, Ch., Litera Internaţional, 2005] / Tatiana Verdeş // Biblio Polis. – 2007. –
Nr 4. – P. 98-100.
2101. Zagaevschi, Vladimir. Sextil Puşcariu, profesor ilustru şi lingvist
român de vocaţie europeană : (60 de ani de la trecerea în nefiinţă [1877-1948]) /
Vladimir Zagaevschi // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 153-159. – Bibliogr. : 8
tit.
141

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008
Lingvistul Dumitru Irimia – promotor al identităţii românilor

2102. Cifor, Lucia. Un profesor iubit şi respectat : [Dumitru Irimia] / Lucia
Cifor // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 62-65 : fot.
2103. Ciobanu, Anatol. Profesorul Dumitru Irimia – înainte-mergătorul :
[filolog, savant, Doctor Honoris Causa] / Anatol Ciobanu // Limba Română. – 2008.
– Nr 1/2. – P. 10-13 : fot.
2104. Condrea, Irina. Dumitru Irimia la Chişinău : [la Conf. Naţ. de filologie "Limba română azi" , 2007] / Irina Condrea // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. –
P. 52-55.
2105. Guţu Romalo, Valeria. Tradiţie şi modernitate în cercetările gramaticianului : [Dumitru Irimia] / Valeria Guţu Romalo // Limba Română. – 2008. – Nr
1/2. – P. 49-51 : fot.
2106. Irimia, Dumitru. Dumitru Irimia : ″Basarabia a ajuns să se aşeze
definitiv într-un strat al fiinţei mele″: [interviu cu lingvistul] / consemnare : Cristina
Hermeziu // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 28-41 : fot.
2107. Kozak, Mioara. Erudiţie, talent şi dăruire : [Dumitru Irimia] / Mioara
Kozak // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 60-61 : fot.
2108. Marcus, Solomon. Omagiu unui cercetător pasionat al limbii române : [Dumitru Irimia] / Solomon Marcus // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P.
42.
2109. Marian, Rodica. Eminescolog consacrat : [Dumitru Irimia] / Rodica
Marian // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 43-48 : fot. – Bibliogr. în note, p. 4748 (11 tit.).
2110. Vrabie, Diana. O figură emblematică a culturii româneşti : [Dumitru
Irimia] / Diana Vrabie // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 66-69 : fot.
2111. Vukovic, Adina. Exigenţa şi nobleţea dascălului : [Dumitru Irimia] /
Adina Vukovic // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 56-59. – Bibliogr. în note, p.
59 (6 tit.).

142

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.113.4 Literatură daneză

2112. Andersen, Hans Christian. Povestea vieţii mele / Hans Christian
Andersen; trad. : Teodora Popa-Mazilu; des. : Alexei Colîbneac // Noi. – 2008. – Nr
4. – P. 81-88. – Sfârşit. Începutul : Nr 5, 2007.
821.131.1 Literatură italiană

2113. Papini, Giovanni. Un milion de cărţi : [fragm. din romanul "Un om
sfârşit", Bucureşti,1969] / Giovanni Papini; trad. : Ştefan Augustin Doinaş // Clipa :
ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 16-17 : fot.
821.135.1 Literatură română

2114. Au venit Sărbătorile Sfinte : [versuri] // "a" MIC. – 2008. – Nr 4. –
Supl. – Cuprins : Hristos a înviat / Aurelia Pop; De Paşti / Ion Pilat; În ziua de Paşti /
Elena Farago; La Paşti / George Coşbuc; Hristos a înviat! / Vasile Militaru.
2115. Botez, Demostene. Îndemn : [versuri] / Demostene Botez // Alunelul. – 2008. – Nr 4. – P. 6.
2116. Corneliu, Mitru. Sunt creştin : [versuri] / Mitru Corneliu // Alunelul.
– 2008. – Nr 4. – P. 6.
2117. Creţu, Ana-Maria. În loc de alint; Ambient nocturn : [versuri] / AnaMaria Creţu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 38.
2118. Delavrancea, Barbu. Domnul Vucea : [fragm. de nuvelă] / Barbu
Delavrancea // "a" MIC. – Nr 4. – Supl.
2119. Enigmatici şi cuminţi … [versuri] / des. : Violeta Zabulică // Noi. –
2008. - Nr 4. – P. 8-9. – Cuprins : Rugă pentru părinţi / Adrian Păunescu; Părinţii
mei – piscuri de munţi / Lorina Bălteanu; Părinţii / Liviu Damian; "Înfloresc copacii-n
cimitire …" / Andrei Langa; Bătrîni / Octavian Goga; Colind / Arcadie Suceveanu;
Părinţii / Lucian Blaga; Azi / Leo Bordeianu; Părinţii / Ana Blandiana.

143

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

2120. Negruzzi, Costache. Cer şi mare, şi pământ : [versuri] / Constantin Negruzzi // Alunelul. – 2008. – Nr 4. – P. 6.
2121. Negruzzi, Costache. Istoria unei plăcinte / Costache Negruzzi //
"a" MIC. – Nr 4. – Supl.
2122. Pleşu, Andrei. Despre frumuseţea uitată a vieţii / Andrei Pleşu //
Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 11.
2123. Popuţoaia, Ruxandra. Timpul din afara timpului; Bucuria suferinţei; Gânduri despre somnul cel mai lung; Darul lui Dumnezeu : [versuri] / Ruxandra
Popuţoaia // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 37.
2124. Stănescu, Nichita. Ars poetica : [versuri] / Nichita Stănescu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 2.
2125. Şunei, Ella-Maria. Zmeu din făşii de prosop : [povestire] / EllaMaria Şunei // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 41.
2126. Tobi, Saint. Înălţare : [povestire] / Saint Tobi // Limba Română. –
2008. – Nr 1/2. – P. 234-238.
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

2127. Butnaru, Leo. Fanteziile din interiorul … fanteziilor (II) / Leo
Butnaru // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 18-19. – Contin. Începutul : Nr 1.
2128. Dumbravă, Tatiana. Lecţie; Nu vreau nimic; "Ruj în colţ de icoană
…"; Pană de baterie : [versuri] / Tatiana Dumbravă // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr
2. – P. 8-9 : fot.
2129. Iordăchescu, Mihaela. Libertatea umană : mit sau realitate? :
[eseu filozofic] / Mihaela Iordăchescu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 6-7 :
fot.
2130. Mânăscurtă, Ioan. Artefact : [fragm. de roman] / Ioan Mânăscurtă
// "a" MIC. – 2008. – Nr 4. – Supl.
2131. Romanciuc, Vasile. Despre frumuseţea poemului; Olimpul de
plastic; În noaptea adâncă, o inimă; Lumea văzută prin vocala O; Cântec de paiaţă;
Un poem care să nu regrete; Temă (teamă) basarabeană; Abia la sfârşitul zilei …;
Sentiment; Tristă constatare; Expoziţie Andrei Mudrea; Singur; Soartă; Derută; Cân144

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

tecul; Vulcani; Recitind Doina, 2005; Curcubeul; Secunde; Clepsidra; Secolul vitezei; Un ochi; Biserica de peste Prut; Tăcerea; Ochiul de gheaţă; Un izvor însetat;
Cuvintele; Fum : [versuri] / Vasile Romanciuc // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. –
P. 98-109.
2132. Rusu, Nicolae. Fericire de cobai : [povestire] / Nicolae Rusu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 14-15, 28-29 : fot.
2133. Suceveanu, Arcadie. Mioriţa : [versuri] / Arcadie Suceveanu //
Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 7.
2134. Suceveanu, Arcadie. Suceveni; Viziuni la Cernăuţi (II); Vae victis;
Foarfecele eretic; Psalm; Arca Dies (I); Mic tratat despre sensul vieţii; Anamnesis;
Paharul cu golul din el; Arca Dies (II); Mâna care scrie : [versuri] / Arcadie
Suceveanu // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 81-90 : fot.
2135. Tudor, Ştefan. Ajutor; Cearta; Fără măsură; Lacrimi; Aoleu!; Guma; Om vestit; Atenţie! : [versuri] / Ştefan Tudor; des. : Anatolie Smîşleaev // Alunelul. – 2008. – Nr 4. – P. 11.
821.161.1 Literatură rusă

2136. Prişvin, Mihail. Lumina muguraşilor; Prima floare; Păsăruica: O
primăvară întârziată : [fragm. de povestiri] / Mihail Prişvin; trad. : Şt. Tudor; des. de
Violeta Diordiev // Alunelul. – 2008. – Nr 4. – P. 4-5.
821.521 Literatură japoneză

2137. Omul care nu voia să moară : (poveste japoneză) // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 186-190.
82.09 Critică literară. Studii literare
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii

2138. Lazari, Victoria. Titlul – carte de vizită a textului : [literar] / Victoria
Lazari // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 27-29. – Bibliogr. : 3 tit.
2139. Vrabie, Diana. Diferenţieri tipologice între discursul autobiografic
şi cel biografic / Diana Vrabie // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 222-225. –
Bibliogr. în note, p. 225 (13 tit.).
821.111(73).09 Literatură americană în limba engleză
145

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

2140. Ciorici, Alex. Bătrânul şi marea – în afara ariei de existenţă :
[despre nuvela cu acelaşi tit. a scriitorului amer. Hemingway Ernest Miller (18991961)] / Alex Ciorici // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 26.
821.135.1.09 Literatură română

2141. Armaşu, Liliana. Andrei Pleşu, dilematicul seducător / Liliana
Armaşu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 10-11.
2142. Balmuş, Dorina. Relaţia tradiţie – modernitate în opera lui Mihai
Eminescu // Dorina Balmuş // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 173-177. –
Bibliogr. : 9 tit.
2143. Boldea, Iulian. Bacovia. Reprezentările eului poetic // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 209-221. – Bibliogr. : 14 tit.
2144. Buzatu, Alina. Narativul poetic. Studiu de caz : Zenobia de Gellu
Naum / Alina Buzatu // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 124-135.
2145. Caraman, Viorica-Ela. Orizonturi eminesciene succesive în imediata noastră vecinătate : [pe marginea cărţii ″Eminescu. Orizonturi succesive″ de
Aurelia Rusu, Cluj, ed. Clusium, 2006] / Viorica-Ela Caraman // Limba Română. –
2008. – Nr 1/2. – P. 110-112.
2146. Caraman, Viorica-Ela. Poeţi români postmoderni de Iulian Boldea
sau grup din individualităţi : [pe marginea cărţii ″Poeţi români postmoderni″ de Iulian
Boldea, Târgu-Mureş, ed. Ardealul, 2006] / Viorica-Ela Caraman // Limba Română.
– 2008. – Nr 1/2. – P. 113-117.
2147. Ciobanu, Inga. Gabriela Melinescu în dialog cu alteritatea (II) / Inga Ciobanu // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 149-152. – Bibliogr. : 3 tit. –
Art. : Nr 1/2.
2148. Codreanu, Theodor. Reacţionarul Eminescu / Theodor Codreanu
// Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 178-184. – Bibliogr. în note, p. 184 (10 tit.).
2149. Cojocaru, Dina. Valorificări ale mitului grecesc în poezia lui Ştefan
Augustin Doinaş / Dina Cojocaru // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 142-148.
– Bibliogr. : 8 tit.

146

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2150. Creţu, Constantin. Introducere la Eliade, Ionesco şi Cioran : [2008
– Anul Naţional Mircea Eliade] / Constantin Creţu // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. – P.
46-51. – Bibliogr. în note, p. 51 (47 tit.).
2151. Kozak, Mioara. Discurs liric eminescian. Reţele lingvistice & câmp
semantic / Mioara Kozak // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 163-172. –
Bibliogr. în note, p. 172 (15 tit.).
2152. Mănucă, Dan. Structuri narative în Amintiri din copilărie : [de Ion
Creangă : fragm.] / Dan Mănucă // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 75-80 : fot.
2153. Necula, Gina. Asumarea clişeului ideologic în discursul literar /
Gina Necula // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 125-136. – Bibliogr. : 23 tit.
2154. Stoica, Petre. Naufragiu sub pavilion românesc : [interviu cu P.
Stoica, scriitor român] / consemnare de rep. rev. // Punkt. – 2008. – Nr 18. – P. 3034 : fot.
2155. Vrabie, Diana. Mircea Eliade sau contradicţiile unui spirit / Diana
Vrabie // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 136-141.
(Vezi de asemenea Nr 2093)

CRITICUL ŞI ISTORICUL LITERAR DAN MĂNUCĂ – LA 70 DE ANI DE LA NAŞTERE
2156. Anghelescu, Mircea. Spirit neliniştit şi curios : [D. Mănucă] / Mircea Anghelescu // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 51-55 : fot.
2157. Caraman, Viorica-Ela. Claritate şi exhaustivitate în restituirea procesului literar : [D. Mănucă] / Viorica-Ela Caraman // Limba Română. – 2008. – Nr
3/4. – P. 72-74.
2158. Cimpoi, Mihai. Fenomenologia "adevăratului" junimism / Mihai
Cimpoi : [D. Mănucă] // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 64-67 : fot.
2159. Ciopraga, Constantin. Exeget exemplar : [D. Mănucă] / Constantin Ciopraga // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 61-63 : fot.
2160. Holban, Ioan. Dan Mănucă în contra Poncifelor din istoria literaturii
/ Ioan Holban // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 44-50.

147

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

2161. Mănucă, Dan. Dan Mănucă : "O valoare artistică poate fi comparată cu un poliedru" : [interviu cu criticul şi istoricul literar] / interlocutor : Alexandru
Bantoş // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 34-43 : fot. – Bibliogr. în note, p. 43
(37 tit.).
2162. Ruja, Alexandru. Hermeneut în lumea clasicilor : [D. Mănucă] /
Alexandru Ruja // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 56-60 : fot.
2163. Vrabie, Diana. Virtuţile unui spirit consecvent : [D. Mănucă] / Diana Vrabie // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 68-71 : fot.
821.135.1 (477.85).09 Literatură română din Bucovina de Nord

2164. Pohilă, Vlad. Un dor numit al Bucovinei Nord (I) / Vlad Pohilă //
Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 84-92.
821.135.1(478).09 Literatura română din Republica Moldova

2165. Balmuş, Pavel. Membrii dinastiei de scriitori Hâjdeu-Hasdeu apreciaţi în timpul vieţii / Pavel Balmuş // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 226-233.
– Bibliogr. : 8 tit.
2166. Dobre, Ana. Mitul, existenţa : între real şi supra-realitate : [pe marginea cărţii ″Ultima călătorie a lui Ulysses″ de Leo Botnaru, Bucureşti, Ed. "Muzeul
Literaturii Române", 2006] / Ana Dobre // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P.
118-121.
2167. Fedorenco, Victoria. Balada ″Mioriţa″ ca model al lumii / Victoria
Fedorenco // Destin românesc : ser. nouă. – 2007. – Nr 3/4. – P. 154-167. – Rez. în
lb. engl.
2168. Hadârcă, Ion. Gheorghe Marin – translatorul memoriei : [pe marginea vol. : "Închinare memoriei – Celebrului cuplu – Doina şi Ion"; Ch., S. n., 2006]
/ Ion Hadârcă // Limba Română. – 2008. – Nr 3/4. – P. 182-185.
2169. Hadârcă, Ion. Poezia lui Vasile Romanciuc ca ipostaziere a imaginarului lectorial / Ion Hadârcă // Limba Română. – 2008. – Nr 1/2. – P. 93-97.
2170. Tofan, Alina. Personalitatea lui Dimitrie Cantemir în discursul
identitar basarabean din perioada interbelică / Alina Tofan // Limba Română. –
2008. – Nr 1/2. – P. 75-83. Bibliogr. : 18 tit. şi Bibliogr. în note, p. 82 (15 tit.).

148

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
821.161.1.09 Literatură rusă

2171. Cogut, Sergiu. Mihail Bahtin, savant de talie universală : [critic şi
teoretician literar rus (1895-1975)] / Sergiu Cogut // // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. –
P. 109-113. – Bibliogr. : 8 tit.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
908 Monografii ale localităţilor

2172. Dumbrăveanu, Victor. Veneţia nordică = Северная Венеция =
Northern Venice : [Sankt-Petersburg] / Victor Dubrăveanu // Moldova : ser. nouă. –
2008. – P. 28-31 : fot. – Text şi în lb. engl., rusă.
2173. Felea, Alina. Ocolul, hotarul şi vatra oraşului Soroca / Alina Felea
// Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 1. – P. 47-54. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 52-54 (88 tit.).
2174. Zatushevschi, Nataly. Thailanda. Scufundare în zâmbet / Nataly
Zatushevschi; fot. : Lilian Dolghi // Punkt. – 2008. – Nr 18. – P. 86-89 : fot.
2175. Кротевич, Ольга. Лас-Вегас. Там, где всегда праздник / Ольга
Кротевич // Aquarelle. – 2008. – Nr 4. – P. 146-148 : fot.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
913(478) Geografia Republicii Moldova

2176. Методологические основы оценки гидроклиматического
потенциала ландшафта / Н. А. Бобок, Т. С. Константинова, О. Н. Мельничук, М.
И. Недялкова // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3. – P.
127-137 : fig., tab. – Bibliogr. : 15 tit.
929 Ştiinţe biografice şi înrudite

(Vezi Nr 1954, 2089, 2165, 2189)

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova

2177. Ciobanu, Tudor. Menţiuni ale satului Bălăureşti [raionul Nisporeni]
în documentele medievale / Tudor Ciobanu // Edificarea statului de drept şi punerea
în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţi149

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

onal : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 19-24 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
2178. Constantinov, Valentin. Planşa ″Ţara Moldovei în timpul domniei
lui Ştefan cel Mare şi Sfânt″ : [pe marginea planşei cu acelaşi tit.; autori : Sergiu
Tabuncic, Gheorghe Nicolaev, Ch. : Integritas, 2008] / Valentin Constantinov // Rev.
de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 1. – P. 175-176.
2179. Danilov, Maria. Circulaţia presei româneşti în Basarabia şi cenzura ţaristă, 1858-1868 / Maria Danilov // Destin românesc : ser. nouă. – 2007. – Nr
3/4. – P. 64-83. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 82-83 (63 tit.).
2180. Eţco, Diana. Confruntări politice în Basarabia la început de secol
XX / Diana Eţco // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 1. – P. 104-112. – Rez.
în lb. fr. – Bibliogr. în note, p. 112 (38 tit.).
2181. Felea, Alina. Câteva consideraţii asupra preambulului testamentar
în Moldova în sec. XVII – începutul sec. XIX / Alina Felea // Edificarea statului de
drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în
context internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007.
– P. 25-29. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
2182. Felea, Alina. Căpitanii de margine de la Soroca (sec. XVII – înc.
sec. XIX) / Alina Felea // Destin românesc : ser. nouă. – 2007. – Nr 3/4. – P. 133142. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 140-142 (86 tit.).
2183. Gumenâi, Ion. Unele consideraţii privind proprietatea musulmană
din Basarabia după încheierea păcii de la Bucureşti, (29 mai 1812) / Ion Gumenâi //
Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric şi
spiritual al Moldovei în context internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29
mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 61-66. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol.
2184. Negru, Gheorghe. Anarhie şi violenţă în Basarabia în 1917. Asasinarea lui Simion Murafa şi Andrei Hodorogea / Gheorghe Negru // Destin românesc : ser. nouă. – 2007. – Nr 3/4. – P. 209-222. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în
note, p. 222 (8 tit.).
2185. Olaru-Cemârtan, Viorica. În memoria victimelor represiunilor politice : [pe marginea cărţii ″Calvarul : Documentarul deportărilor de pe teritoriul RSS
Moldoveneşti 1940-1950″ de Valeriu Pasat, ed. Rosspen, 2006] / Viorica Olaru150

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Cemârtan // Destin românesc : ser. nouă. – 2007. – Nr 3/4. – P. 238-244. – Bibliogr.
în note, p. 244 (18 tit.).
2186. Olaru-Cemârtan, Viorica. Operaţia ″Sever″ (1 aprilie 1951) – ultimul val de deportare masivă a populaţiei din R.S.S.M. / Viorica Olaru-Cemârtan //
Destin românesc : ser. nouă. – 2007. – Nr 3/4. – P. 46-63. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 62-63 (35 tit.).
2187. Petrencu, Anatol. Unirea Basarabiei cu România : 90 de ani /
Anatol Petrencu // Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 22-23.
2188. Popovici, Corneliu. Tradiţia instituţională bizantină în Moldova
medievală / Corneliu Popovici, Angela Popovici // Administrarea Publică. – 2008. –
Nr 1. – P. 23-32. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.
2189. Poştarencu, Dinu. Simion Murafa – 120 de ani de la naştere şi 90
de ani de la moarte : [patriot basarabean, avocat (1887-1917)] / Dinu Poştarencu //
Destin românesc : ser. nouă. – 2007. – Nr 3/4. – P. 103-114. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 113-114 (51 tit.).
2190. Prilipcean-Andreeva, Alexandra. ″Bâtu’ Toader Haruţu ştia cum
să se păzească – era hâtru tare! …″ : [dialog cu A. Prilipcean-Andreeva despre
răscoala antibolşevică din Mălăieşti în a. 1919 şi deportările ulterioare] / consemnare : Vladimir Beşleagă // Destin românesc : ser. nouă. – 2007. – Nr 3/4. – P. 223237. – Rez. în lb. engl.
2191. Roman, Alexandru. Formarea statului moldovenesc şi constituirea
sistemului tradiţional de administrare (II) / Alexandru Roman // Administrarea Publică. – 2008. – Nr 1. – P. 12-22. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit. – Art. 1 : Nr 4,
2007.
2192. Scutelnic, Valeriu. Migraţiunea ţăranilor din Basarabia în Caucaz,
Kuban, Siberia şi Extremul Orient : (a două jumătate a sec. al XIX-lea – începutul
sec. XX-lea) / Valeriu Scutelnic // Destin românesc : ser. nouă. – 2007. – Nr 3/4. –
P. 115-132 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 131-132 (87 tit.).
2193. Solovei, Rodica. Lichidând petele albe ale istoriei : [pe marginea
cărţii ″Basarabia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (1939-1945)″ de Anatol
Petrencu, Ch., ed. Prut Internaţional, 2006] / Rodica Solovei // Destin românesc :
ser. nouă. – 2007. – Nr 3/4. – P. 245-248.
151

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008

2194. Soltan, Gheorghe. Răzeşii moşiei Drăsliceni : un studiu cronologic
/ Gheorghe Soltan // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 1. – P. 86-103. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 102-103 (61 tit.).
2195. Svetlicinâi, Larisa. Documente inedite de la sfârşitul sec. al XVIIlea privitoare la târgul Vadul Raşcov din judeţul Soroca / Larisa Svetlicinâi // Rev. de
Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 1. – P. 152-169.
2196. Tabuncic, Sergiu. O carte despre părinţii Marelui Ştefan Vodă,
scrisă la o margine de Ţară : [pe marginea cărţii ″Bogdan al II-lea şi Maria-Oltea –
părinţii lui Ştefan cel Mare şi Sfânt″ de Andrei Eşanu, Valentina Eşanu, Ch., ed. Prut
Internaţional, 2007] / Sergiu Tabuncic // Destin românesc : ser. nouă. – 2007. – Nr
3/4. – P. 249-252.
2197. Timohin, Natalia. Clasificarea prestaţiilor extraordinare impuse de
administraţia rusă populaţiei din Basarabia în anii războiului Crimeii (1853-1856) /
Natalia Timohin // Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului
cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional : Conf. şt. an. a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 91-96 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : în notele de subsol.
2198. Негрей, Ион. Восстание 1671-1672 гг. в Молдове. Причины и
движущие силы / Ион Негрей // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 1. – P.
130-138. – Bibliogr. în note, p. 137-138 (53 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1855, 1768, 1773, 1916, 2170, 2173)
94(498) Istoria României

2199. Ghimpu, Vlad. Mărturii inedite de istorie, onomastică şi toponimie
românească nord-dunăreană în izvoarele scrise din secolele IX-XII / Vlad Ghimpu //
Destin românesc : ser. nouă. – 2007. – Nr 3/4. – P. 143-153. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 142-153 (34 tit.).
2200. Lisnic, Angela. Locul Principatelor Dunărene în acţiunile politicomilitare ale Marilor Puteri în războiul austro-ruso-turc din 1735-1739 / Angela Lisnic
// Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 1. – P. 113-129. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. în note, p. 126-129 (132 tit.).
2201. Zabolotnaia, Lilia. Consideraţii privind divorţul lui Alexandru cel
Bun cu Ryngalla-Anna / Lilia Zabolotnaia // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr
1. – P. 144-151 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 151 (13 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2178-79, 2196, 2198)
152

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

INDICE DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ" NR 4-2008

A
Albot, Nata 2045
Aldea-Teodorovici,Cristi 2072
Aldiabat, M. 2012
Alecu, Gheorghe 1888
Alexandrov, Eugen 2039
Andersen, Hans Christian 2112
Andronic, Valeriu 1987
Anghelescu, Mircea 2156
Antonevici, Natalia 1751
Aramă, Marina 1968, 1974
Arapu, Valentin 1948
Armaşu, Liliana 2141
Arpentin, Gheorghe 2062
Axenti, Alin 1980
B
Babii,Veaceslav 1798
Bahnaru, Vasile 2079, 2086
Bahtin, Mihail 2171
Baitchorov, Vladimir 1955
Bajura, Tudor 1831
Balmuş, Dorina 2142
Balmuş, Pavel 2165
Bantoş, Alexandru 2087, 2161
Bantuş, Natalia 1879
Barbacar, Nicolae 2027, 2031
Băieşu, Sergiu 1909
Bălteanu, Lorina 2119
Bătrînu, Ion 1851
Bârdan, Veaceslav 2048
Bâzgu, Tatiana 1860
Bejan, Iurie 2024
Berbeci, Ignat 2064
Beşleagă, Vladimir 2190
Beşliu, Iurie 2055
Beţişor, Alexandru 2001
Bicherschi, Tatiana 1763
Bileţchi, Nicolae 1946
Bivol, Sergiu 1907

Bîrgău, Mihail 1902
Blaga, Lucian 2119
Blandiana, Ana 2119
Boboc, Nicolae 2024
Bodiu, Victor 1799
Boian, G. 2006
Boian, V. 2006
Bolbocean, Corneliu 1832
Boldea, Iulian 2143, 2146
Boleac, Diana 1965
Bondarenco, Ecaterina 2031
Bontea, Oleg 1870
Bordeianu, Leo 2119
Borş, Ion 1866
Borş, Iurie 2073
Botez, Demostene 2115
Botnaru, Leo 2166
Botnaru, Vasile 1771
Bragari, Nicolae 1776
Brînză, Sergiu 1889
Bucuci, Olesea 1866
Bucur, Vasile 2049
Bulat, Larisa 1731
Bulat, Ludmila 1731
Bulimaga, Constantin 2023
Bulmaga, Leonid 1833
Burbulea, Rodica 1804, 1850
Burian, Cristina 1760
Burlă, Nicolae 1780
Buruian, Alexandru 1880
Buruiana, Ion 1800
Butnaru, Leo 2127
Butucel, Elena 1732
Buzatu, Alina 2144
C
Calaraş, Vladimir 1922
Calistru, Anatolie 2010
Cantemir, Dimitrie 2170
Capaţina, Grigori 1834
Capsîzu, Valeriu 1861
153

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008
Caraman, Viorica-Ela 2145-46, 2157
Cardaniuc, Corina 2012
Casian, Vitalie 2008
Cauş, Doina 2068
Cazacu, Rodica 1983
Cazacu, Vitalie 1788, 1835
Cărbune, Diana 1836
Ceban, Cristina 1871
Cebanu, Vitalie 2029
Cebotari, Elena 1733
Cebotari, Mihai 2009
Cebotari, Serghei 1906
Cerba, Valeriu 1918
Cereteu, Igor 1747
Cernenchi, Eugen 1780
Cernîi, A. 1970
Certan, Ion 1782
Chamberlain-Creangă, Rebeca 1772
Chele, Nicolae 2002
Chicu, Tatiana 1801
Chircă, Sergiu 1855
Chiriţă, Elena 2059
Chirtoacă, Leonid 1890
Chirtoacă, Natalia 1777, 1890
Chistruga, Boris 1837
Cifor, Lucia 2102
Cimpoi, Mihai 2158
Ciobanu, A. 2100
Ciobanu, Anatol 2103
Ciobanu, Ghenadie 1862
Ciobanu, Gheorghe 1966-67, 1990
Ciobanu, Igor 1891
Ciobanu, Inga 2147
Ciobanu, Ludmila 1991
Ciobanu, Tudor 2035, 2177
Ciobanu, Vera 2037
Ciopraga, Constantin 2159
Ciorici, Alex 2140
Cipariu, Timofei 2096
Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina 1872
Coadă, Ludmila 1916
Coban, Igor 1903
Cobîleţchi, Serghei 1965
Cociarov, Galina 2074
Codreanu, Oleg 2008
Codreanu, Theodor 2148

Cogut, Sergiu 2171
Cojocaru, Ala 1968
Cojocaru, Aurelia 2069
Cojocaru, Cristina 2088
Cojocaru, Dina 2149
Cojocaru, Svetlana 1917
Colîbneac, Alexei 2112
Condrea, Irina 2089, 2104
Constantinov, Valentin 2080, 2178
Cornea, Sergiu 1789
Corneliu, Mitru 2116
Corobca, Vladimir 1851
Corobceanu, Stela 1838
Coronovschi, A. 2025
Coropceanu, Diana 1992
Costachi, Gheorghe 1915
Costandachi, Gheorghe 1802, 1822,
1932
Coşbuc, George 2114
Covalciuc, Gr. 1985
Covali, Pavel 2030
Crăciun, Claudia 1770
Creangă, Ion 2152
Creţu, Ana-Maria 2117
Creţu, Constantin 2150
Crivceanschi, Lev 1971
Croitor, Gheorghe 1964, 2001
Croitor, Petru 2003
Croitoru, Gheorghe 1989
Crudu, Valentin 1941
Cuciureanu, Ghenadie 1727
Cucoş, Diana 1873-74
Cuhal, Radu 1803
Cuharschi, Mihail 2029
Curteanu, Ala 1969
Cuşmir, Carolina 1875
Cuşmir, Marcel 1875
Cuşnir, Victoria 2075
Cuza, P. 1858
D
Damian, Liviu 2119
Dandara, Liliana 1904
Danilov, Maria 2179
Danion, Vasile 1756
Darciuc, Mihail 1986, 1989
154

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Dascaliuc, Al. 1958
Dascaliuc, Alexandru 1959
Delavrancea, Barbu 2118
Diordiev, Violeta 2136
Dobre, Ana 2166
Dobrovolschi, Oleg 1978
Doinaş, Ştefan Augustin 2113, 2149
Dolghi, Cristina 1933
Dolghi, Lilian 2174
Dolghii, Andrei 1977
Druţă, Inga 2090
Druţă, Natalia 1778
Duca, Gheorghe 1951
Duca, Maria 2032-33
Dumbravă, Tatiana 2128
Dumbrăveanu, Ion 1980-81
Dumbrăveanu, Victor 2172
Dumitrana, Magdalena 1750
Dumitru, Doru 1772
Dutca, Grigore 1993
Dvornina, A. 2041
E
Eliade, Mircea 2155
Emilciuc, Andrei 1852
Eminescu, Mihai 2142
Eremia, Anatol 2091
Eşanu, Andrei 2196
Eşanu, Valentina 2196
Eţco, Diana 1943, 2180
F
Farago, Elena 2114
Fedorenco, Victoria 2167
Felea, Alina 2173, 2181-82
Felecan, Daiana 2092
Fiodoruc, Tatiana 1734
Fisticanu, Tatiana 1944
Flonta, M. 1749
Florea, Serafim 1946
Friptu, V. 2012
Friptuleac, Grigore 1963
Frişcu, Alexandru Horaţiu 1735

G
Gagauz, Ion 2007, 2011
Gaina, Boris 2062
Gamanjii, A. 1790
Ganea, Mihail 1994
Gangan, Svetlana 1845
Garbi, A. 2006
Găină, Uliana 2081
German, M. 2040
Gherman, Diomid 1991
Ghidirim, Gheorghe 1979, 2007, 2011
Ghimpu, Vlad. 2199
Gîrneţ, Ilian 2074
Gladun, S. 2013
Glavan, Alina 2004
Glavan, Pavel 2060
Glijin, Aliona 2032-33
Goga, Octavian 2119
Golea, Anatolie 1783
Gornea, Filip 1987, 1989, 2004
Gorobievschi, Svetlana 1794, 1853
Grădinaru, Aneta 1861
Graur, E. 1962
Graur, Eleonora 1804, 1850
Grecu, Viorica 1914
Gregory Knight, C.27
Gribincea, Alexandru 1863
Grigor, Viorel 1995, 1997
Grigoriev, Igor 1793
Groppa, Liliana 1982
Groppa, Stanislav 1999
Grosu, Aurel 1972, 1996
Grosu, Gurie 1758
Grosu, Ruslana 1774
Guceac, Ion 1918
Gugu, Aurel 1892
Gumenâi, Ion 2183
Gurghiş, Radu 1979
Guslicova, Natalia 1764
Guţu Romalo, Valeria 2105
Guţu, L. 1970
Guţu, Leonardo 2070
H
Hadârcă, Ion 1893, 2168-69
155

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008
Hadîrcă, Igor 21
Hâţu, Afanasie 1976
Herciu, Mihaela 1805
Hermeziu, Cristina 2106
Hiţu, Dumitru 1976
Hodorogea, Andrei 2184
Holban, Ioan 2160
Hristiuc, Liubovi 1806

M
Macari, Vadim 1786-87
Mahu-Choffel, Victoria 2075
Malic, Gheorghe 1896
Manea, Diana 1999
Marcus, Solomon 2108
Marian, Rodica 2109
Marin, Gheorghe 2168
Mastak, Dumitru 1982-83
Maxim, Vasile 1823
Maximilian, Silvestru 1863
Mănucă, Dan 2152, 2156-63
Mărgineanu, Aureliu 1807
Mânăscurtă, Ioan 2130
Melinescu, Gabriela 2147
Melinti, Maxim 1757
Melnic, Boris 1954
Mihailov, Veronica 1876
Militaru, Vasile 2114
Miroliubov, Trifan 1954
Miron, Adriana 1955
Miron, Ana 1969
Miron, Anna 2015
Mişin, Igor 2007, 2011
Miţco, Aurelia 2094
Mîndru, Anatol 2061
Mocanu, Ghenadie 1758
Mocanu, Sergiu 1784
Molodoi, Elena 2059
Morari, Maria 1919
Moraru, Oxana 1976
More, Valeriu 1997
Moroi, Elena 1839
Moroşan, Elizaveta 2038
Moşanu, Alexandru 1773
Motili, Natalia 1765
Munteanu, Cristinel 2082, 2095
Murafa, Simion 2184, 2189
Mutu-Strulea, Maria 1753

I
Iacuboi, Veronica 1894
Iavorschi, Ana 2014
Iliadi, Gheorghe 1785, 1856
Iliescu, Adrian-Paul 1749
Iordăchescu, Mihaela 2129
Irimia, Dumitru 2093, 2102-11
J
Jabin, V. 2025
Jacota, A. 2040
Jeltov, Ina 2045
K
Klimt, Gustav 2069
Knight, Gregory C. 1949
Kozak, Mioara 2107, 2151
Kulikovski, Lidia 1729, 1736-38
Kypr, Petr 1775
L
Langa, Andrei 2119
Lariuşina, Tatiana 1842
Lavrentiev, Pavel 2001
Lazari, Victoria 2138
Lazăr, Svetlana 1843
Lisnic, Ala 2064
Lisnic, Angela 2200
Litvin, Aurelia 1854
Losîi, Elena 1751-52
Losîi, Oleg 1975
Luchian, Ivan 11858
Luchian, Tatiana 1731
Lucic, Petru 2029
Lungu, Marina 2026
Lupaşcu, Victor 2032

N
Naum, Gellu 51
Necula, Gina 2153
Nederiţa, Alexandru 2050
Nedzelschi, Ecaterina 1739
156

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Negru, Gheorghe 55
Negru-Mihalachi, Rodica 1982-83
Negru, Nicolae 2184
Negruzzi, Costache 2120-21
Negură, Petru 1772
Netreba, Ludmila 2063
Nicolaescu, Gheorghe 2036
Nicolaev, Gheorghe 2178
O
Obadă, Leonora 2061
Odoleanu, Vasile 2063
Olaru-Cemârtan, Viorica 2185-86
Oloer, Ion 2010
Oloinic, Corina 1808
Orozco-Cardenas, Marta L. 2033
Osoianu, Vera 1736
P
Pamfil, Carmen-Gabriela 2096
Panduru, Petru 1881
Panuţa, Marta 2037
Papini, Giovanni 2113
Pasat, Valeriu 2185
Pascari, Vasile 2005
Pasicovskaia, T. 2006
Patapievici, Horia Roman 1771
Patraş, Mihai 1864
Patraşcu, Dumitru 1941
Pavel, Vasile 1946
Păcuraru, Viorica 2079
Păunescu, Adrian 2119
Pânzaru, Ludmila 1729
Perstniov, Nicolae 2038
Petelca, Oleg 1840
Petrencu, Anatol 2187, 2193
Petreanu, Antonina 1857
Petrov, Viorica 1934
Pilat, Ion 2114
Pînzaru, Igor 1756
Platonov, Tamara 1795
Pleşu, Andrei 2122
Plugaru, Lidia 1936
Pogoneţ, Galina 1882
Pohilă, Vlad 1737, 1740, 1951, 2164

Polesskaya, L. 2040
Poneatenco, Dumitru 1980
Pop, Aurelia 2114
Popa, Djoni 1728
Popa-Mazilu, Teodora 2112
Popescu, Dan 1824
Popovici, Angela 2188
Popovici, Corneliu 2188
Popuţoaia, Ruxandra 2123
Poştarencu, Dinu 2189
Prilipcean-Andreeva, Alexandra 2190
Prisăcaru, Vl. 1741
Prişvin, Mihail 2136
Prodan-Şestacova, Liubovi 1920
Pruteanu, George 2089, 2097
Pulbere, Dumitru 1883
Puşcariu, Sextil 2101
Puşcaş, Victor 1910
Puţuntică, Anatolie 1953
R
Racu, Iulia 1754
Railean, Gh. 1998
Răducanu, Aurelia 1972, 1996
Reşetnicov, Artur 1895
Revenco, Ninel 1988
Rezneac, Larisa 1984
Rîbaliov, Roman 2045, 2072
Rojco, Anatolie 1809
Rojco, Anatolii 1791, 1929-30
Rojnoveanu, Gheorghe 1979
Roman, Alexandru 2191
Romanciuc, Vasile 2131, 2169
Romanenco, Nicolae 2083
Romanescu, Eleonora 2071
Ropot, Irina 2073
Roşca, Leonid 2020
Roşca, Petru 1865, 2020
Rotaru, Alina 1915
Rudic, V. 2041-42
Ruja, Alexandru 2162
Rusnac, George 2098
Russov, Serghei 1810
Russu, Alla 1813, 2066
Rusu, Aurelia 2145
Rusu, Emil 2061
157

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008
Rusu, Natalia 2009
Rusu, Nicolae 2132

Şchiopu, Constantin 1938-39
Şlapac, Mariana 2067
Şleahtiţchi, Mihai 1769
Şpac, Ion 1730
Ştahovschi, Ada 1866
Ştirbu, Andrei 2036
Şunei, Ella-Maria 2125
Şuşu-Ţurcan, Aurelia 1761, 1857

S
Sandu, Ion 1793
Sava, Lucia 1755, 1768
Sârbu, Ion 1728
Scobioală, Genoveva 1742
Scutelnic, Valeriu 2192
Serbaniuc, Elena 1759
Sîrodoev, Igor G. 1949
Smîşleaev, Anatolie 2135
Sofroni, D. 1970
Soldatenco, Eugenia 2060
Solovei, Rodica 2193
Soltan, Gheorghe 2194
Soroca, Victoria 1810
Spătaru, Tatiana 1945
Spinei, Larisa 2015
Spînu, Veronica 2047
Stamati, Adela 1973
Starostina, Anastasia 2083
Stati, Gabriel 1796, 2020
Stati, Vitalie 1889
Stănescu, Nichita 2124
Stepanov, V. 2041-42
Stoica, Petre 2154
Stratan, Alexandru 1825-27
Stratulat, P. 1969, 2015-16
Strechi, Maria 1846
Stremenovscaia, Zoia 1929
Sturza, Rodica 2062
Suceveanu, Arcadie 2099, 2119, 213334
Suceveanu, Natalia 1876
Surguci, M. 2012
Svetlicinâi, Larisa 2195

T
Tabuncic, Sergiu 2178, 2196
Tanas, Alexandru 1811
Tanase, Adrian 1981
Tanase, Dorin 1981
Taran, Nicolae 2060
Tănase, Alexandru 1812, 1913
Tărâţă, Marius 1841
Tărîţă, A. 2025
Timohin, Natalia 2197
Timuş, Angela 1858
Timuş, Asea 2030
Tobi, Saint 2126
Toderaş, Ion 1955
Tofan, Alina 2170
Topală, Ştefan 2039
Topalo, Valentin 1978
Trifan, Calina 1748, 2071
Trofimov, Victoria 1863
Tudor, Şt. 2136
Tudor, Ştefan 2135
Ţ
Ţâu, Nicolae 1867
Ţăruş, Didina 1828
Ţîcu, L. 1958
Ţîganaş, Ion 1908
Ţîţu, Pavel 2024
Ţurcan, Iuliu 1779
Ţurcan, Rina 1779
Ţuţuianu, Ion 1905

Ş
Şandru, Serghei 1965, 2000
Şandru, Sergiu 2008
Şapovalov, Igor 2010
Şaptefraţi, Tatiana 1921
Şcerbatiuc, Dumitru 1976, 2009

U
Urechean, Vitalie 1885-86
Ursu, Dumitru 1813
158

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Ursu, Nicolae 1896-97
Ursu, Veronica 2051
Uruşciuc, Ion 2084
Usatîi, Agafia 2059
Usturoi, Nicolae 1922
V
Vacarov, Nadejda 1898
Vasileiev, Andrei 1983
Vasilos, Liubov 1968
Verdeş, Tatiana 2100
Volentir, Liviu 2001
Volniţchi, Igor 1784, 1812, 1814
Vornic, Roxana Antoinette 1940
Vrabie, Corneliu 1877
Vrabie, Diana 2110, 2139, 2155, 2163
Vrabie, Natalia 1815
Vukovic, Adina 2111
W
Windisci, Rudolf 2095
Wittgehstein, Ludwig 1749
Z
Zabolotnaia, Lilia 2201
Zabulică, Violeta 2119
Zagaevschi, Vladimir 2101
Zaporojan, Veaceslav 1910
Zatushevschi, Nataly 2174
Zbanţ, Cristina 2085
Zbârnea, Tudor 2068
Zelenschi, Victor 1987
Zmeu, Vadim 1878
Zota, Eremei 1999
А

Баранов, С. А. 2022
Бежан, Геннадий 2054
Бербечь, Игнат 2065
Бирюков, Святослав 1900
Бобок, Н. А. 2176
Болога, М. К. 1950
Борцой, Т. В. 2021
Братухина, Антонина 1957
Бугаян, Каролина 2046
Быдзина, Екатерина 2076
В
Варбан, Степан 1868
Варбанец, Л. Д. 1956
Василеску, Григоре 1923
Васильев, В. Н. 1956
Влах, И. 1924
Г
Гараева, О. И. 1960
Герчиу, Виорел 1829
Головатая, Людмила 1848
Голубкина, Надежда 2028
Грибинча, Александр 1844
Гропа, Людмила 1821
Гросу, Ф. П. 1950
Грэждиан, Александра 1745
Гуцуляк, В. 1887
Д
Данильченко, Леонид 1830
Дарадур, Н. А. 1762
Дацко, Т. Я. 1952
Дворникова, Е. Е. 1952
Дима, Марчела 1816
Димитров, Ю. 1781
Додон, Ульяна 1900

Айрапетян, А. 1899
Алказ, Тудор 1859
Арикова, Зинаида 1847
Арнтгольц, Татьяна 2076

Е

Б

З

Бабич, Ион 1744
Балов, Светлана 2044

Захария, Ш. 1887
Захарченко, Ирина 2052

Евсюково, Раиса 1817
Еминова, Е. Е. 1956

159

Cronica articolelor de revistă Nr 4-2008 ≡ Magazine article annals Nr 4-2008
Зеленцов, В. И. 1952

Р

И
Иовчу, Михаил 1937

Радионов, В. 2043
Рожко, Анатолий 1931
Роман, Александру 1792

К

С

Калараш, Владимир 1925
Капитальчук, Марина 2028
Квилинкова, Е. Н. 1947
Кисиль, С. М. 1849
Константинова, Т. С. 2176
Корня, Валентина 1766
Коротевич, Ольга 2046
Кротевич, Ольга 2175
Кротенко, Юрий 1844
Куликова, Людмила 2034

Синицару, Лариса 1942
Спицына, Ирина 1743
Старицына, Людмила 1819
Стоянов, С. С. 2022
Стурзу, Ион 1820
Сырбу, Виктория 1935
Т
Тимуш, А. 2077
Тома, Семен 2028

Л
Лисник, Аллa 2065
Литовченко, Алла 1820

У

М

Устурой, Николай 1925
Ф

Малкоч, Людмила 1926
Маркова, Александра 2078
Мелинте, Юрие 1746
Мельничук, О. Н. 2176
Москалик, Рамон 2044

Файгер, А. 1901
Фусу, Думитру 2078
Х

Н
Христюк, Людмила 1819

Негрей, Ион 2198
Недерица, Александр 2053
Недялкова, М. И. 2176

Ц

О

Цирюльникова, Наталья 1816
Цуркану, Игорь 1821

Онофрей, Александр 1869
Остаф, Сергей 1767

Ч
Чубара, Алексей 1797

П

Ш

Петров, Олег 1818
Порумбеску, Аурелия 1927
Постолатий, Галина 2028

Шалару, Георге 1928
Шептицкий, В. А. 1961
Шуманский, А. 2043

160

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 4-2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

″a"Mic. – 2008. – Nr 4. (lb. rom.,
rusă).
Administrarea Publică. – 2008. – Nr
1.
Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr
4.
Alunelul. – 2008. – Nr 4.
Aquarelle. – 2008. – Nr 4.
Avocatul poporului. – 2007. – Nr 3.
Biblio Polis. – 2007. – Nr 4.
Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2008. – Nr 1.
Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007.
– Nr 3
Buletinul de perinatologie. – 2008.
– Nr 1
Clipa : ser. nouă. – 2008. – Nr 2.
Colaborarea economică – factor de
bază al integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 23
febr. 2007. – Ch., 2008. – [2008287].
Contabilitate şi audit. – 2008. – Nr
4.
Economie şi sociologie. – 2007. –
Nr 1;2.
Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului
cultural, istoric şi spiritual al Moldovei în context internaţional :
Conf. şt. an. a tinerilor cercetă-

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

161

tori, 29 mart. 2007. – Ch., 2007.
– [2008-286].
Energia. – 2008. – Nr 1. (lb. rom.,
rusă).
Legea şi viaţa. – 2008. – Nr 4.
Limba română. – 2008. – Nr 1/2;
3/4.
Moldova : ser. nouă. – 2008. – Nr
4.
Noi. – 2008. – Nr 4.
Profit. – 2008. – Nr 4. (lb. rom.,
rusă).
Psihologie. Pedagogie specială.
Asistenţă socială. – 2008. – Nr 1.
Punkt. – 2008. – Nr 18.
Revista economică. – 2008. – Nr 2.
Revista de istorie a Moldovei. –
2008. – Nr 1.
Revista Naţională de Drept. – 2008.
– Nr 4.
Viticultura şi Vinificaţia în
Moldova. – 2008. – Nr 2.
Виноградарство и Виноделие в Молдове. – 2008. – Nr 2.
Закон и жизнь. – 2008. – Nr 4.
Развитие местных сообществ в
Республике Молдова : реалии
и перспективы : Материалы
Нац. конф., 24-26 окт. – К.,
2006. – [2008-203].
Электронная обработка
материалов. – 2008. – Nr 3.

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

CRONICA ARTICOLELOR DE
GAZETĂ

NEWSPAPER ARTICLE
ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

APRILIE

2007
NR 4
(1825-2427)

APRIL

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1825. Eşanu, Vitalie. Despre traficul pe Internet pe înţelesul începătorilor / Vitalie Eşanu // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 13.
1826. Învingătorii concursului WEBTOP 2007 // Dezvoltarea. – 2008. –
25 apr. – P. 6.
1827. Моисеев, Сергей. Домен высшего уровня : [об использовании
домена md.] / Сергей Моисеев // Экон. обозрение. – 2008. – 4 апр. – Р. 15.
1828. Янчева, Анна. Реальные проблемы е-общества : [по материалам междунар. конф. BIT+″Информ. Технологии – 2008″, апр. 2008, Кишинэу] / Анна Янчева // Независимая Молдова. – 2008. – 18 апр. – Р. 6.
006 Standardizare şi standarde
1829. Andrieş, Ala. Sistemul SIBID : [standarde în biblioteconomie, inf.
şi docum.] / Ala Andrieş // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P.
18-19.
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
1830. Duckers, Tanja. Cosmopolitism în Transilvania : [art. scriitoarei din
Germania] / Tanja Duckers; trad. din germ. de Corina Gîrlă // Contrafort. – 2008. –
Apr. (Nr 4). – P. 15.

162

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1831. Sauerbrey, Franziska. Moldova Camping. Arta şi cultura Republicii Moldova la Berlin : [proiect elaborat în cadrul Inst. Goethe din Bucureşti ş Mobile
European Trailer Theatre din Chişinău] / Franciska Sauerbrey, Isabel Raabe; trad. şi
adapt. : Corina Gîrlă // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 15.

02 BIBLIOTECONOMIE
1832. Bălan, Victoria. Biblioteca Publică ″Ovidius″ : [despre activitatea
bibl.] / Victoria Bălan // Natura. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 4.
1833. chelea, Angela. Bibliotecarul şi accesul liber la raft / Angela Chelea // Univers pedagogic pro. – 2008. – 17 apr. – P. 5.
1834. Dabija, Elena. Atelier profesional : ″Pasiunea lecturii şi a cunoaşterii la tineri : rolul bibliotecarului în formarea deprinderilor de lectură şi cunoaştere
din plăcere″ : [14-18 ian. 2008, Chişinău] / Elena Dabija // Gazeta bibliotecarului. –
2008. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 7.
1835. Gudima, Aliona. Filiala de carte românească ″Piatra Neamţ″,
Orhei – 16 ani de activitate / Aliona Gudima // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Ian.Febr. (Nr 1/2). – P. 10.
1836. Larii, Tamara. Biblioteca – şcoala : tendinţe de colaborare : [experienţe reprezentative ale Bibl. Publ. Cricova, mun. Chişinău] / Tamara Larii // Făclia.
– 2008. – 26 apr. – P. 7.
1837. vartic, Andrei. Cărţi valoroase ale anului 2007 / Andrei Vartic //
Gazeta bibliotecarului½ 2008. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 11-13.

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPOZIŢII. MUZEE

1838. Codruţ, Mariana. O punte între ″aici″ şi ″acolo″ : [pe marginea activităţi Fundaţiei pentru Sănătatea Familiei şi Comunităţii în România] / Mariana
Codruţ // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 8.
1839. Sălcuţan, Mihai. Fundaţia de cultură patriotică ″Mărăşeşti–
Mărăşti-Oltuz″ / Mihai Sălcuţan // Lit. şi arta. – 2008. - 10 apr. – P. 6.

163

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

1840. Билибан, Вера. Благие дела – на все времена : [о деятельности благотворит. о-в в Бессарабии в XIX-нач. XX еяв.] / Вера Билибан // Кишин.
новости. – 2008. – 25 апр. – Р. 9.
070 Ziaristică. Presă
1841. Belîi, Liviu. Întreaga viaţă în serviciul şcolii : [Tudor Rusu, ziarist,
red. şef. al ziarului "Făclia"] / Liviu Belîi // Făclia. – 2008. – 12 apr. – P. 12.
1842. Cigoreanu, Tatiana. Lucia Bacalu – jurnalista ce ″mişcă″ cititorul
la adevăr : [dir. al ziarului ″Expresul de Ungheni″] / Tatiana Cigoreanu // Lit. şi arta. –
2008. – 24 apr. – P. 8.
1843. Conţiu, Mihai. Libertatea presei din R. Moldova / Mihai Conţiu //
Moldova suverană. – 2008. – 10 apr.
1844. Sudau, Michael Wiersing. Republica Moldova şi libertatea presei
: [art. ziaristului din Germania, stabilit în Moldova din anul 2005] / Michael Wiersing
Sudau // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 5.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie

1845. Forster, Fr. W. Stăpînirea de sine. 1. La ce ne trebuie stăpînire de
sine; 2. Lupta împotriva limbii : [fragm. din ″Cartea vieţii] / Fr. W. Forster // Făclia. –
2008. – 19, 26 apr. – P. 15.
1846. Voroniuc, Ina. Particularităţi psihologice la elevi / Ina Voroniuc //
Univers pedagogic pro. – 2008. – 24 apr. – P. 5.

17 ETICA. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
(Vezi Nr 1848)

2 RELIGIE. TEOLOGIE

21 TEOLOGIE NATURALĂ. TEODICEE
1847. Ciornei, Vsevolod. Între uitare şi încercare : [credinţă şi schimbare] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 25 apr. – P. 2.

164

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1848. Adaşan, Tamara. Voluntariatul, un domeniu neexplorat pe deplin :
interviu cu T. Adaşan, managerul proiectului Home Care, şef Dep. Medical al Misiunii Religioase Catolice Caritas Moldova / p. pregătită de Valentina Găluşcă // Moldova suverană. – 2008. – 9 apr. – P. 4.
1849. Daniel (Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române). Pastorala PS
Părinte patriarh Daniel la sărbătoarea Învierii Domnului / Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 25 apr. – P. 4.
1850. Fuştei, Nicolae. Sf. Liturghie şi cele Şapte Laude, sau Serviciul
divin zilnic al Bisericii / Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2008. – 17 apr. – P. 7. –
(Lecţii de catehizare; Lecţia 33).
1851. Iordan, Gheorghe. Învierea lui Hristos sens al bucuriei şi existenţei umane / Gheorghe Iordan // Curierul ortodox. – 2008. – 17 apr. – P. 1, 3.
1852. Lisnic, Ioan. Misiunea ortodoxă din Japonia : Arhimandritul
Anatolie (Chihai) - unul dintre "apostolii" încreştinării Japoniei / prot. Ioan Lisnic //
Altarul credinţei. – 2008. – 17 apr. – P. 6.
1853. Marchel (episcop de Bălţi şi Făleşti). Patriarhia română a contribuit şi contribuie la dezmembrarea Moldovei : convorbire cu Sfinţia sa Marchel,
episcop de Bălţi şi Făleşti al Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldovei // Moldova
Mare. – 2008. – 8 apr.
1854. Mihăilă, Vlad. ″Sărbătoarea Învierii este cea mai mare sărbătoare
pe care o are creştinul″ : interviu cu părintele V. Mihăilă, preot la Catedrala ″Sf.
Teodora de la Sihla şi Sf. Mc. Tiron″ din cadrul Mitropoliei Basarabiei / pentru conformitate : Eleonora Lisnic // Natura. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 11.
1855. Petru (Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor). Să-l avem
pe Hristos în inimile noastre : pastorala ÎPS Mitropolit şi Exarh Petru la sărbătoarea
Învierii Domnului // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 25 apr. – P. 4.
1856. Pruteanu, Petru. Buna-Vestire, momentul începutului mântuirii
noastre : interviu cu Ieromonahul P. Pruteanu, decanul Fac. de Teologie din Edineţ /
consemnare : Sergiu Praporşcic // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 11 apr. –
P. 4.

165

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

1857. Săptămâna patimilor şi învierea lui Hristos // Curierul ortodox. –
2008. – 17 apr. – P. 4-5. – Cuprins : Învierea lui Lazăr; Săptămâna Patimilor; Duminica Floriilor; Lunea Mare; Hristos Mirele; Sinaxar; Marţea Mare; Sinaxarul zilei de
Marţi; Miercurea Mare; Joia Mare; Vinerea Mare; Sâmbăta Mare; Învierea Domnului.
1858. Sîrbu, Otilia. Împarte bucata de pâine ... : o scurtă evaluare istorică a activităţii Misiunii Religioase Catolice Caritas Moldova (1991-2004) / Otilia
Sîrbu; p. pregătită de Valentina Găluşcă // Moldova suverană. – 2008. – 9 apr. – P.
4.
1859. Vladimir (Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove). Hristos a înviat! / Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove // Moldova suverană. – 2008. – 25 apr. – P. 1; Curierul ortodox. – 2008. – 17 apr. – P. 1-2.
1860. Vladimir (Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove). Mitropolitul Vladimir : ″Pacea din biserica R. Moldova poate fi adusă de o gramotă″ : [interviu cu ÎPS Vladimir] / consemnare : Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. –
2008. – 4 apr. – P. 10, 15.
1861. Владимир (Митрополит Кишиневский и Всея Молдовы).
Христос воскрес! : [пасха Христова 2008 г.] / Митрополит Кишиневский и Всея
Молдовы Владимир // Деловая Молдова. – 2008. – 25 апр. – Р. 2.
1862. Тарнакин, Владимир. Серафимовский крест : [об епископе
Кишин. и Хотин., архиепископе Серафиме] / Владимир Тарнакин, Татьяна Соловьева // Кишин. обозреватель. – 2008. – 3 апр. – Р. 21.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale

1863. Cristal, Oleg. În viitorul Parlament ar putea intra cinci partide : [pe
marginea rezultatelor Barometrului de opinie publică, realizat de Inst. de Politici
Publice] / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 24 apr.
1864. Cristal, Oleg. Moldovenii au efectuat plăţi neoficiale în valoare de
900 milioane de lei : [pe marginea sondajului realizat de ″Trasparency International
Moldova″ în cadrul proiectului ″Monitorizarea implementării Planului Preliminar pe
Ţară în sistemul fiscal″] / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 23 apr.

166

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1865. Tănase, Constantin. Sondaj cu mesaj : [pe marginea rezultatelor
Barometrului de opinie publică, realizat de Inst. de Politici Publice] / Constantin
Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 25 apr. – P. 7.
1866. Timuş, A. Transnistria – lacrima noastră, cu vame şi posturi de
grăniceri : [pe marginea rezultatelor sondajului realizat în satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari] / A. Timuş // Moldova suverană. – 2008. – 3 apr.
1867. Tofan, Eugenia. Suntem săraci pentru că suntem corupţi, sau
suntem corupţi pentru că suntem săraci ... : [pe marginea sondajului realizat de
"Transparency International – Moldova"] / Eugenia Tofan // Dreptul. – 2008. – 25
apr. – P. 3.
1868. Ţurcanu, Alina. Barometrul de Paşti : [pe marginea rezultatelor
Barometrului de opinie publică, realizat de Inst. de Politici Publice] / Alina Ţurcanu //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 24 apr. – P. 1-2; 25 apr. – P. 8.
1869. Янчева, Анна. Общемировая проблема : [о результатах исслед. коррупции в Молдове, провед. ″Transparency International Moldova″] / Анна Янчева // Независимая Молдова. – 2008. – 23 апр.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei

1870. Белая, Татьяна. Молдова переживает процесс ускоренного
старения / Татьяна Белая // Кишин. обозреватель. – 2008. – 17 апр. – Р. 14.
1871. Северин, Ирина. От гастарбайтеров к мигрантам, от мигрантов к диаспоре : [по материалам семинара ″Диаспора и развитие Родины″, апр.
2008, Кишинэу] / Ирина Северин // Кишин. обозреватель. – 2008. – 17 апр. – Р.
15.
316 Sociologie

1872. Jigău, Ion. Dumnezeu îţi dă, dar în buzunar nu-ţi pune : interviu cu
I. Jigău, specialist în sociologie / a dialogat Svetlana Cara // Democraţia. - - 2008. –
8 apr. – P. 15.
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale

167

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

1873. Buliga, Valentina. În curând Moldova s-ar putea muta în Canada :
[aspecte soc. : discurs rostit în Parlament de deputatul PDM V. Buliga] // Democraţia. – 2008. – 15 apr. – P. 13.
1874. Josu, Iuliana. Globalizarea în raport cu religia / Iuliana Josu //
Glasul. – 2008. – 24 apr. – P. 1, 5.
316.6 Psihologie socială

1875. Пасечник, Виктория. ″Как слово наше отзовется …″ : о деятельности ″Лаборатории имиджа″ : [интервью с д-ром наук В. Пасечником] /
записала Аксиния Галкина // Независимая Молдова. – 2008. – 4 апр. – Р. 9.

32 POLITICĂ
1876. Nantoi, Oazu. Politica este o competiţie dură."Trebuie să ne trăim
viaţa aşa, încât să nu ne fie ruşine atunci când ne privim în oglindă" : interviu cu O.
Nantoi, vice-preş. al Partidului Democrat din Moldova / a dialogat Svetlana Cara //
Democraţia. – 2008. – 15 apr. – P. 15.
1877. Serebrian, Oleg. Antarctica în proiectele geopolitice germane din
1895-1945 : mituri şi adevăr / Oleg Serebrian // Democraţia. – 2008. – 22 apr. – P.
4-5.
1878. Ройбу, Зиновий. Кто такие русофобы и почему они настраивают весь мир против России / Зиновий Ройбу // Коммерсант plus. – 2008. – 25
апр. – Р. 14-15.
1879. Ройбу, Зиновий. Что объединяет Ватикан и Вашингтон? / Зиновий Ройбу // Коммерсант plus. – 2008. – 18 апр. – Р. 17.
322 Relaţii dintre biserică şi stat
1880. Заявление Службы коммуникации Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата об аргументах представителей Румынской Православной Церкви, оправдывающих решение об учреждении епархий
″Бессарабской митрополии″ // Молд. ведомости. – 2008. – 4 апр. – Р. 3; 18 апр.
– Р. 4. – Продолж. Нач.: 28 марта.
323/323(100-87) Politică internă

1881. Cambarov, Ala. Ala Cambarov : Statul trebuie să ofere condiţii care să-i încurajeze pe imigranţi : [interviu cu preş. ″Ligii femeilor din Moldova″ din
168

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

Roma, Italia] / consemnare : Ecaterina Deleu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008.
– 4 apr. – P. 4.
1882. Dorogan, Valerian. Unde ne e demnitatea? Unde-i limba noastră
cea română? / Valerian Dorogan // Lit. şi arta. – 2008. – 24 apr. – P. 3.
1883. Kassie, Neou. 1-2. Moştenirea lui Pol Pot : [interviu cu N. Kassie,
fost secretar de stat al Min. Justiţiei din Cambodgia] // Săptămîna. – 2008. – 4, 11
apr. – P. 3.
1884. Mihail, Dinu. De ce românii se tem de masoni? / Dinu Mihail //
Moldova mare. – 2008. – 15 apr.
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova

1885. Mandaji, Afanasii. Afanasii Mandaji : ″Politic autonomia e formată,
iar economic ea cam şchiopătă″ : [pe marginea rezultatelor alegerilor în Adunarea
Populară a Găgăuziei : interviu cu deputatul în Parlamentul Rep. Moldova] / consemnare : Ludmila Borisova // Comunistul. – 2008. – 4 apr. – P. 3; Коммунист. –
2008. – 4 апр. – Р. 3.
1886. Benea, Radu. Istoria trăită : adunările naţionale / Radu Benea //
Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 2, 4.
1887. Bogatu, Petru. De ce îi omorâm pe românii din noi? / Petru
Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 22 apr. – P. 7.
1888. Bogatu, Petru. În provincie există viaţă după comunism / Petru
Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 18 apr. – P. 7.
1889. Bogatu, Petru. Se vor uni separatiştii cu ″agresorii români″? : [pe
marginea conflictului transnistrean] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. –
15 apr. – P. 7.
1890. Braghiş, Dumitru. Dumitru Braghiş : ″Nu putem avea preţuri la nivel european, iar salarii şi pensii mizere ...″ : [pe marginea Platformei Electorale a
Partidului Social Democrat : interviu cu preş. PSD] // Jurnal de Chişinău. – 2008. –
25 apr. – P. 10.
1891. Cerari, Artur. Baronul romilor din Moldova : ″Vrem să ne simţim
cetăţeni cu drepturi depline″ : [interviu cu A. Cerari, baron al romilor din Moldova] / a
consemnat Tatiana Potângă // Flux continuu. Anchetă – 2008. – 3 apr. – P. 3.
169

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

1892. Cheianu, Constantin. Heroină în fasole : [aspecte soc.-pol.] /
Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 4 apr. – P. 6.
1893. Ciornei, Vsevolod. Sloganuri vechi, programe vaste : [aspecte
soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2008. – 4 apr. – P. 2.
1894. Crangaci, Vitalie. ″Eu vin să construiesc!″ : interviu cu V.
Crangaci, candidat la funcţia de primar al comunei Chirca, raionul Anenii Noi // Democraţia. – 2008. – 22 apr. – P. 3.
1895. Dungaciu, Dan. Modernizarea Basarabiei (2) / Dan Dungaciu //
Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 4 apr. – P. 2. – Art. 1 : 28 mart.
1896. Felea, Aurelia. Mark Tkaciuk şi negocierile în problema
Transnistriei / Aurelia Felea, Aurelian Rus // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 18 apr. –
P. 10, 15.
1897. Godea, Mihai. Un referendum necesar : [pe marginea modificării
Constituţiei la compartimentul modul de alegere a preş. Rep. Moldova] / Mihai
Godea // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 8 apr. – P. 9.
1898. Grosul, Vladislav. Despre termenii "norod moldovenesc" şi "limba
moldovenească" / Vladislav Grosul // Moldova Mare. – 2008. – 15 apr.
1899. Hadjiu, Victor. ″Tot binele pe care-l fac, prefer să rămână fără careva publicitate″ : [interviu cu V. Hadjiu, candidat la postul de primar al comunei
Chirca, raionul Anenii Noi] / a dialogat Petru Poiată // Flux continuu. Anchetă. –
2008. – 24 apr. – P. 3.
1900. Matcovschi, Dumitru. Adevărul ca lumina : [aspecte soc.-pol.] /
Dumitru Matcovschi // Lit. şi arta. – 2008. – 24 apr. – P. 1.
1901. Mişin, Vadim. A început un proces real de unificare : [perspectivele reglementării transnistrene : pe marginea participării deputatului V. Mişin în cadrul
programului ″Maxima″ de la canalul NIT] // Comunistul. - 2008. – 18 apr. – P. 2-3;
Коммунист. – 2008. – 18 апр. – Р. 2-3.
1902. Moraru, Haralambie. Alfabetul Basarabiei : [aspecte soc.-pol.] /
Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 1 apr. – P. 9.

170

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1903. Negru, Nicolae. Alegerile parlamentare din RM, un test pentru
Occident : [viitoarele alegeri parlamentare din 2009] / Nicolae Negru // Jurnal de
Chişinău. – 2008. – 11 apr. – P. 6.
1904. Negru, Nicolae. Soarta opoziţiei e în mâna PCRM / Nicolae Negru
// Jurnal de Chişinău. – 2008. – 25 apr. – P. 6.
1905. Onceanu, Anatol. Anatol Onceanu : ″De fapt, PPCD promisese să
treacă la proteste ...″ : [votul în parlament din 4 apr. 2005 : interviu cu fostul şef al
staffului electoral al Blocului ″Moldova Democrată″] / consemnare : Nicolae Roibu //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 10 apr. – P. 5.
1906. Ostaf, Sergiu. Pentru a se încadra în societate, minorităţile etnice
ar trebui să înţeleagă că studierea limbii române reprezintă o prioritate : [interviu cu
S. Ostaf, dir. executiv al Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului] / a consemnat : Victor Tănase // Flux continuu. Anchetă. – 2008. – 17 apr. – P. 3.
1907. Partidul Naţional Liberal. ″În Republica Moldova s-a instaurat un
regim politic autoritar″ : declaraţia Delegaţiei Politice Naţ. a Partidului Naţ. Liberal cu
privire la situaţia politică din Rep. Moldova : [12 apr. 2008] // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 18 apr. – P. 8.
1908. Peiu, Toma. Luxemburg de Est : [aspecte soc.-pol.] / Toma Peiu //
Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 10.
1909. Politicienii condamnă regretele legate de votul din 4 aprilie 2005 //
Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 11 apr. – P. 9. – Cuprins : Regretele sunt un
truc foarte ieftin / Dumitru Diacov; Există pericolul ca destabilizarea situaţiei politice
în Republica Moldova să fie anume la îndemâna Federaţiei Ruse / Oleg Serebrian;
Starea de spirit, la 4 aprilie 2005, a fost puternic influenţată de implicarea occidentului / Vladimir Filat; A-ţi rupe părul din cap pentru ceea ce s-a făcut este un masochism politic inacceptabil pentru un politician serios / Vladimir Ţurcanu.
1910. Poporul trebuie să participe direct la alegerea conducătorului său
// Săptămîna. – 2008. – 11 apr. – P. 8-9. – Cuprins : ... Şi Parlamentul va arăta altfel
/ Mihai Godea; Libertatea politică generează libertatea de creaţie / Ghenadie
Ciobanu.
1911. Roşca, Iurie. Iurie Roşca : Solidaritatea de la 4 aprilie era necesară nu lui Roşca, nu PPCD-ului şi nici lui Voronin. Era necesară Republicii Moldova :
[interviu cu liderul creştin-democrat] / consemnare : Nicolae Federiuc // Flux conti171

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

nuu. Economic. – 2008. – 7 apr. – P. 6; Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 11
apr. – P. 9.
1912. Sperăm că Moldova nu va abandona vectorul european : declaraţia Fracţiunii parlamentare a Partidului Popular Creştin Democrat la investirea Guvernului Zinaida Greceanîi : [din 31 mart. 2008] // Flux continuu : ed. de vineri. –
2008. – 4 apr. – P. 7.
1913. Stati, Vasile. ″Viitorul nostru e Moldova întregită, cu relaţii tradiţionale″ : interviu cu V. Stati, unul din liderii mişcării soc.-pol. ″Patrioţii Moldovei″ / interviu realizat de Felicia Roşca // Moldova Mare. – 2008. – 1 apr.
1914. Tănase, Constantin. Guvernul Greceanâi : imposibila schimbare /
Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 1 apr. – P. 6.
1915. Tănase, Constantin. R. Moldova : cod roşu! : [aspecte soc.-pol.] /
Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 8 apr. – P. 6.
1916. Untilă, Veaceslav. Petele negre ale guvernării roşii (II) : [fragm.
din vol. cu acelaşi tit.] / Veaceslav Untilă // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 4, 11,
18, 25 apr. – P. 5. - Contin. Începutul : 2 mart. 2007.
1917. Viitorul în Republica Moldova // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr.
(Nr 4). – P. 3. – Cuprins : ... Moldova ar putea se devină în viitor o ″Elveţie de Est″ /
Marin Boboc; Republica Moldova, o văd ca pe un animal bătrân, lipsit de vlagă, care
abia respiră şi stăpânului casei nu-i mai pasă ... / Ala Bantea; Nu cred că în câţiva
ani vom avea parte de altă imagine / Ana Butnariuc; Moldova, vrem sau nu vrem, va
fi o parte a României / Ivi Iordan.
1918. Банарь, Сергей. Пять источников и составных частей нынешнего режима / Сергей Банарь // Коммерсант plus. – 2008. – 4 апр. – Р. 17.
1919. Брагиш, Дмитрий. Дмитрий Брагиш : ″Надо сместить нынешнюю власть″ : [о предвыбор. платформе Социал-демократ. партии : интервью с
лидером СДП] / записал Дмитрий Чубашенко // Молд. ведомости. – 2008. – 25
апр. – Р. 2.
1920. Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Молдова и Приднестровской Молдавской Республикой : проект // Коммерсант plus.
– 2008. – 18 апр. – Р. 5.

172

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1921. Западинский, Роберт. Развеется ли туман таинственности? :
[обществ.-полит. аспекты] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2008. –
18 апр. – Р. 3.
1922. Клипий, Игорь. Игорь Клипий : ″Нам следует быть прагматичными, целенаправленными и выносливыми с политической точки зрения″ :
[обществ.-полит. аспекты : интервью с депутатом Парламента Респ. Молдова]
/ беседовал Никита Башкуров // Новое время. – 2008. - 4 апр. – Р. 2.
1923. Косарев, Валерий. Трясина в пустыне. Молдову засосала политическая ложь власти : [обществ.-полит. аспекты] / Валерий Косарев // Коммерсант plus. – 2008. – 18 апр. – Р. 4.
1924. Крангачь, Виталий. Виталий Крангачь : ″Иду, чтобы строить″ :
[интервью с кандидатом на пост примара в коммуне Кирка, р-н Анений Ной] //
Новое время. – 2008. – 25 апр. – Р. 2.
1925. Лицкай, Валерий. Валерий Лицкай : ″Приднестровью с Молдовой обсуждать пока нечего″ : [по материалам пресс-конф. ″министра иностр.
дел″ Приднестровья] // Коммерсант plus. – 2008. – 4 апр. – Р. 7.
1926. Мокану, Серджиу. ″Молдове нужна ″третья″ политическая сила″ : [интервью с лидером движения ″Нар. действие″ С. Мокану] / записала
Владимир Цеслюк // Коммерсант plus. – 2008. – 25 апр. – Р. 8.
1927. Новосадюк, Владимир. Воронин и Смирнов преодолели ледниковый период : [аспекты приднестр. конфликта] / Владимир Новосадюк //
Деловая Молдова. – 2008. – 18 апр. – Р. 4.
1928. Политико-правовое обоснование договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Молдова и Приднестровской Молдавской
Республикой // Коммерсант plus. – 2008. – 18 апр. – Р. 6-7.
1929. Рылеев, Денис. ″Независимая″ Гагаузия : [по итогам выборов
в Нар. собp. Гагауз. автономии] / Денис Рылеев // Кишин. обозреватель. –
2008. – 3 апр. – Р. 3.
1930. Скачко, Владимир. После Косово все возможно : [по результатам выборов в Нац. собрание Гагаузии] / Владимир Скачко // Коммерсант
plus. – 2008. – 25 апр. – Р. 6.

173

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

1931. Соин, Дмитрий. ″Переход от холодной войны к диалогу равных сторон должен быть осознанным″ : [приднестр. конфликт : интервью агентству ″Ника-пресс″ создателя Междунар. молодеж. корпорации ″Прорыв″ Д.
Соина] // Коммерсант plus. – 2008. – 25 апр. – Р. 13.
(Vezi deasemenea Nr 1865,1866,1868)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă

1932. Balan, Eduard. Dialogul facilitează soluţionarea diferendului
transnistrean : [pe marginea lucr. celei de-a 2- a conf. int. ″Reglementarea conflictului transnistrean în contextul europenizării Moldovei″, 26-27 mart. 2008, Chişinău] /
Eduard Balan // Democraţia. - 2008. – 8 apr. – P. 2.
1933. Bogatu, Petru. Spectrul confederaţiei Moldova – Pridnestrovie :
[context int.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 11 apr. – P. 7.
1934. Budeanu, Gheorghe. Aderarea Ucrainei la NATO – o şansă pentru moldoveni / Gheorghe Budeanu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 3 apr. – P. 6.
1935. Ciobanu, Nicolae. Georgia şi Ucraina la interferenţa intereselor
Rusiei şi SUA / Nicolae Ciobanu // Democraţia. – 2008. – 15 apr. – P. 8.
1936. Corlăţean, Titus. Titus Corlăţean : ″Interesul României este de a
plasa RM pe agenda prioritară a UE″ : [interviu cu politicianul şi diplomatul român] /
consemnare : Alina Ţurcanu, Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 23
apr. – P. 5.
1937. Corlăţean, Titus. Titus Corlăţean : Relaţiile fireşti dintre România
şi Republica Moldova nu pot fi oprite, indiferent de ce iluzii îşi fac unii : [pe marginea
participării euro-parlamentarului român în cadrul emisiunii Epicentru, postul Euro
TV, 18 apr. 2008] / consemnare : Nicolae Federiuc // Flux continuu. Economic. –
2008. – 21 apr. – P. 6.
1938. Cristal, Oleg. Comisia Europeană a dat o notă pozitivă implementării Planului de Acţiuni RM – UE : [pe marginea Rap. de Progres al Comisiei Europene] / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 4 apr.
1939. Experţii constată că Rusia nu doreşte să soluţioneze problema
transnistreană / p. realizată de Virginia Roşca // Flux continuu : ed. de vineri. –
2008. – 18 apr. – P. 7. – Cuprins : În problema transnistreană, Vladimir Voronin
trebuie să fie principial / Victor Doraş; Tiraspolul doreşte să arunce negocierile în
174

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

situaţia în care erau acum 10 ani / Vladimir Socor; Până la alegerile din 2009 nu poţi
ajunge la o situaţie echitabilă şi durabilă în problema transnistreană / Ştefan
Secăreanu; Rusia nu-şi poate permite să procedeze în cazul Transnistriei, aşa cum
a procedat Uniunea Europeană şi SUA în Kosovo / Igor Boţan.
1940. Fruntaşi, Iulian. Iulian Fruntaşu: ″Guvernarea comunistă-PPCDistă ţine ostatici peste un milion de cetăţeni din raioanele limitrofe″ : [pe marginea
proiectului Acordului cu privire la micul trafic de frontieră între România şi Rep. Moldova : interviu cu vicepreş. Partidului Naţ. Liberal] / interviu realizat de Mariana Raţă
// Jurnal de Chişinău. – 2008. – 18 apr. – P. 9.
1941. Litra, Leonid. Rusia şi UE, spre un nou acord / Leonid Litra // Democraţia. - - 2008. – 8 apr. – P. 2.
1942. Matache, Răduţa. Răduţa Matache : ″Procesul de reglementare a
conflictului transnistrean trebuie să fie transparent″ : interviu cu secretarul de stat
pentru afaceri europene în cadrul Min. de Externe al României / interviu realizat de
Mariana Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 1 apr. – P. 8.
1943. Negru, Nicolae. Micul trafic de frontieră cu RSSM : [pe marginea
unui tratat româno-moldovenesc] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 18
apr. – P. 6.
1944. Rusia loveşte NATO, recunoscând ″economic″ independenţa separatiştilor din Georgia : declaraţia Secretarului Gen. NATO cu privire la Abhazia şi
Osetia de Sud // Democraţia. – 2008. – 22 apr. – P. 6.
1945. Socor, Vlad. Tiraspolul doreşte să arunce negocierile în situaţia în
care erau acum 10 ani : [conflictul transnistrean în context int.: pe marginea intervenţiei lui V. Socor, analist politic, la emisiunea POST FACTUM de la Euro TV] /
consemnare : Nicolae Federiuc // Flux continuu. Sănătate. – 2008. – 16 apr. – P. 2.
1946. Socor, Vladimir. Vladimir Socor : Rusia încearcă să impună Republicii Moldova, inclusiv cu forţa, prin menţinerea trupelor în stânga Nistrului, o
reglementare a conflictului transnistrean : interviu acordat de analistul politic postului
de televiziune Euro TV, în cadrul emisiunii Epicentru // Flux continuu : ed. de vineri.
– 2008. – 4 apr. – P. 6-7.
1947. Solana, Javier. Javier Solana : ″Guvernul de la Chişinău trebuie
să ocupe locul şoferului″ : [interviu cu Secretarul Gen. al Consiliului Uniunii Europe-

175

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

ne : preluat cu presc. din ″Evenimentul zilei″] // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 16
apr. – P. 6.
1948. Ştefârţă, Sorina. ″Suntem gata să începem să reflectăm ...″ : [pe
marginea Rap. de Progres pentru 17 ţări din cadrul PEV, prez. de Benita FerreroWaldner, Comisar european pentru Politica Europeană de Vecinătate] / Sorina
Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 7 apr. – P. 3.
1949. Вискалов, Александр. Хамелеон, или Никогда не говори
″никогда″ : [приднестр. конфликт в междунар. контексте] / Александр Вискалов
// Коммерсант plus. – 2008. – 11 апр. – Р. 14-15.
1950. Диалог : Россия – Молдова // Moldova Mare. – 2008. – 8 apr. –
Cuprins : Востребованность объективной информации : из выступления зам.
нач. Упр. по работе с соотечественниками стран СНГ и Прибалтики Рос. Зарубеж. Центра при МИД Рос. Федерации Ю. Головина; Энергия добра : из выступления дир. регион. проектов Фонда содействия развитию регион. связей и
соц. систем Ю. Московского; ″Эта идея обсуждается с середины 90-х …″ : из
выступления доц. Гос. Ин-та междунар. отношений Молдовы Сергея Назария.
1951. Западинский, Роберт. Ложь массового поражения : [стратегии
НАТО] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2008. – 11 апр. – Р. 3, 13.
1952. Калак, Дмитрий. График решения первоочередных вопросов :
[молдо - укр. отношения] / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. – 2008. – 18 апр.
– Р. 8.
1953. Мижей, Калман. Калман Мижей : ″Мы не хотим унизить Приднестровье″ : [интервью со спец. представителем Европ. Союза по Молдове] /
записал Дмитрий Чубашенко // Молд. ведомости. – 2008. – 25 апр. – Р. 1, 4.
1954. Топчуоглу, Фатма Фырат. Фатма Фырат Топчуоглу :
″Молдаване – одни из самых открытых, творческих и отзывчивых народов
Земли″ : [интервью с Чрезв. и Полномоч. послом Турции в Респ. Молдова] /
записала Наталья Силицкая // Новое время. – 2008. – 11 апр. – Р. 2.
Summit-ul NATO, 2-4 apr. 2008, Bucureşti

1955. Bogatu, Petru. Vocea României în corul NATO : [pe marginea
summit-ului NATO, 2-4 apr. 2008, Bucureşti] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 1 apr. – P. 7.

176

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

1956. Conţiu, Mihai. Probă de logistică între Vest şi Est : [pe marginea
lucr. summit-ului NATO, 2-4 apr. 2008, Bucureşti] / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2008. – 3 apr.
1957. Cristal, Oleg. Eşec, remiză sau victorie? : summit-ul NATO de la
Bucureşti, 2-4 apr. 2008 / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2008. – 8 apr.
1958. Cristal, Oleg. Ucraina şi Georgia divizează NATO : [pe marginea
lucr. summit-ului de la Bucureşti, 2-4 apr. 2008] / Oleg Cristal // Moldova suverană.
– 2008. – 2 apr. – P. 5
1959. Dungaciu, Dan. Şi totuşi, NATO : [pe marginea lucr. summit-ului
NATO, 2-4 apr. 2008, Bucureşti] / Dan Dungaciu // Flux continuu : ed. de vineri. –
2008. – 4 apr. – P. 1-2.
1960. Palii, Alexandra. Cel mai mare summit desfăşurat vreodată : [2-4
apr. 2008, Bucureşti] / Alexandra Palii // Democraţia. - - 2008. – 8 apr. – P. 6-7.
1961. Рылеев, Денис. Саммит НАТО в Бухаресте : надежды. противоречия и разочарования : [2-4 апр. 2008] / Денис Рылеев // Кишин. обозреватель. – 2008. – 10 апр. – Р. 2.
327(478) Politică externă a Republicii Moldova

1962. Chirilă, Victor. Neutralitatea în cazul nostru înseamnă autoizolare
: [interviu cu V. Chirilă, analist politic, dir. de programe la Asoc. de Politică Externă]
// Timpul de dimineaţă. – 2008. – 7 apr. – P. 5.
1963. Negru, Nicolae. Morcovi pentru moldoveni : [pe marginea relaţiilor
moldo-ruse] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 22 apr. – P. 6.
1964. Negru, Nicolae. RM, rolul unui tampon inutil : [orientarea Rep.
Moldova pentru integrarea europeană] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 4 apr. – P. 6.
1965. Воронин, Владимир. Молдова хочет признания своего конституционного нейтралитета : выступление президента Респ. Молдова В. Воронина в рамках саммита НАТО (Бухарест, 3 апр. 2008 г.) // Кишин. новости. –
2008. – 4 апр. – Р. 1.
1966. Гиска, Елена. Молдова-Евросоюз : результаты и перспективы
: [по материалам пресс-конф. министра иностр. дел Респ. Молдова Андрея
Стратан, 10 апр. 2008] / Елена Гиска // Независимая Молдова. – 2008. – 11 апр.
– Р. 3.
177

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

1967. Узун, Наталья. Молдавский аргумент : [по поводу выступления президента Респ. Молдова Владимира Воронина на саммите НАТО в Бухаресте, 2-4 апр. 2008] / Наталья Узун // Analytique Moldpresa. – 2008. – 5 апр. –
Р. 7.
328 Parlamente.Reprezentarea poporului.Guverne

1968. Nicolenco, Olga. Helen Clark : [portret politic al prim-ministrului
din Noua Zeelandă] / Olga Nicolenco // Democraţia. – 2008. – 15 apr. – P. 13.
1969. Nicolenco, Olga. Nino Burdjanadze : [portret politic al preş. Parlamentului Georgiei] / Olga Nicolenco // Democraţia. – 2008. – 8 apr. – P. 5.
1970. Республика Молдова. Правительство. Программа деятельности Правительства Республики Молдова ″Прогресс и интеграция″ // Кишин.
обозреватель. – 2008. – 3 апр. – Р. 12-14. Экон. обозрение. – 2008. – 4 апр. – Р.
43-45.
1971. Члены нового правительства Молдовы : [биогр. справка] //
Кишин. новости. – 2008. – 4 апр. – Р. 3.
329 Partide şi mişcări politice
329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova

1972. Cheianu, Constantin. ″Schimbarea la faţă″ a PPCD : modelul
2002 versus modelul 2008 / Constantin Cheianu // Timpul de dimineaţă. – 2008. –
18 apr. – P. 6-7.
1973. Poleanschi, Mihai. Fenomen politic : activismul tineretului comunist / Mihai Poleanschi // Comunistul. – 2008. – 11 apr. – P. 3; Коммунист. – 2008.
– 11 апр. – Р. 3.
1974. Tinerii creştin-democraţi pledează pentru schimbarea situaţiei din
R. Moldova : [pe marginea lucr. conf. naţ. a Org. de Tineret a PPCD ″Noua Generaţie″, 30 mart. 2008] // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 4 apr. – P. 9. – Cuprins
: Pentru a reuşi este insuficient să avem dreptate, credinţă, să împărtăşim idealuri şi
să fim motivaţi / Iurie Roşca; ″Noua Generaţie″ reprezintă viitorul, permanenţa şi
continuitatea spiritului creştin-democrat / Ştefan Secăreanu; În ultimii doi ani, ″Noua
Generaţie″ a fost suplinită cu două mii de membri noi / Victor Ciobanu; Noi suntem
cei care prin energia şi prin cunoştinţele noastre avem şansa să schimbăm viitorul

178

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

acestei ţări / Sergiu Rabei; Cu privire la situaţia social-economică a tinerilor şi strategia naţională în domeniul tineretului din Republica Moldova : [rezoluţie].
1975. Ţulea, Oleg. Moldova nu trebuie să fie o ţară izolată, ci să fie deschisă dialogului cu Europa : [interviu cu O. Ţulea, secretar gen. al Partidului Democrat din Moldova] / interviu realizat de Svetlana Cara // Democraţia. – 2008. – 1 apr.
– P. 15.
1976. Ткач, Анна. ″Единая Молдова″ - единая семья : [интервью с
лидером партии ″Единая Молдова″ А. Ткач] // Новое время. – 2008. – 25 апр. –
Р. 5.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
1977. Gates, Bill. 1-2. Capitalism creativ / Biil Gates // Săptămîna. –
2008. – 18, 25 apr. – P. 3.
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

1978. Рынок труда – дисбаланс спроса и предложения // Экон. обозрение. – 2008. – 4 апр. – Р. 16.
331.105.44 Sindicate

1979. Budza, Oleg. Parte integrantă a responsabilităţii sociale a sindicatelor : [interviu cu O. Budza, vicepreş. al Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova] // Vocea poporului. – 2008. – 4 apr. – P. 3; Голос народа. – 2008. – 4 апр. –
Р. 3.
1980. De la inimă la inimă : [pe marginea lucr. seminarului pentru tinerii
membri de sindicat] / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. – 2008. – 4
apr. – P. 5; Голос народа. – 2008. – 4 апр. – Р. 5. – Cuprins : Tinerii se înscriu în
sindicat / Tudor Rusu; Cei mai defavorizaţi / Veronica Mocanu; Vrem un plan de
acţiuni mai concret / Elena Harabaci; Prieten fidel al sindicatelor / Natalia Pascal; La
cârma sindicatelor aş vrea să văd tineri / Daniel Cecan.
1981. Gotca, Margareta. Pârghii lucrative : [aspecte de parteneriat între
sindicat, administraţia publică locală şi Dir. de Învăţământ din raionul Orhei] / Margareta Gotca // Vocea poporului. – 2008. – 30 apr. – P. 2; Голос народа. – 2008. – 30
апр. – Р. 2. – (Supl. ″Lumina″; Nr 4).
1982. Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei. Plenara. Plenara Sindicatului
Educaţiei şi Ştiinţei : bilanţ şi perspective // Făclia. – 2008. – 5 apr. – P. 10-13.
179

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

1983. Sistemul de sănătate – prioritate naţională : [pe marginea materialelor şedinţei în plen a Consiliului Rep. al Sindicatului ″Sănătatea″, apr. 2008] / consemnare : Tamara Lupuşor // Vocea poporului. – 2008. – 11 apr. – P. 4; Голос
народа – 2008. – 4 апр. - Р. 4. – Cuprins : Fluctuaţia masivă a cadrelor ne dă dureri
de cap / Aurel Popovici; Sănătatea costă / Valentina Buligă; Dacă ne dorim calitate
– să beneficiem şi de finanţare pe potrivă / Svetlana Iurcenco.
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de
locuinţe

1984. Laţanovschi, Pavel. S.R.L. ″Lara″ – partenerul dumneavoastră de
nădejde în lumea afacerilor : interviu cu P. Laţanovschi, dir. Bursei Imobiliare ″Lara″
SRL / interviu realizat de Rodica Malic // Dezvoltarea. – 2008. – 11 apr. – P. 8.
1985. Глазова, Татьяна. Зачем строителю маркетинг? : [пробл. рынка недвижимости] / Татьяна Глазова // Экон. обозрение. – 2008. – 4 апр. – Р.
36.
1986. Глазова, Татьяна. Национальная служба по жилью в процессе роспуска / Татьяна Глазова // Экон. обозрение. – 2008. – 11 апр. – Р. 36.
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

1987. Investiţiile în zonele de antreprenoriat liber au ajuns la 16 mil.
USD, în 2007 : activitatea zonelor economice libere în a. 2007, rap. al Min. Economiei şi Comerţului // Eco. – 2008. – 2 apr. – P. 13-14.
1988. Roşcovanu, Eugen. Micul business şi responsabilitatea socială :
[interviu cu E. Roşcovanu, preş. Asoc. Micului Business din Rep. Moldova] / consemnare : Marina Vinocurov // Vocea poporului. – 2008. – 30 apr. – P. 3; Голос
народа. – 2008. – 30 апр. – Р. 3.
1989. Калинина, Дарья. Большие проблемы малого бизнеса в
Приднестровье / Дарья Калинина // Молд. ведомости. – 2008. – 23 апр.
1990. Шикирлийская, Татьяна. Что еще предстоит понять молдавскому бизнесу : [пробл. функционирования предпринимат. ассоц.] / Татьяна
Шикирлийская // Analytique Moldpresa. – 2008. – 5 апр. – Р. 6.

180

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
336 Finanţe

1991. Efectul inflaţiei : băncile au început să majoreze dobânzile :
[coment. econ. al agenţiei "Info-Prim Neo"] // Eco. – 2008. – 16 apr. – P. 8.
1992. Огородников, Михаил. Есть ли в Молдове рантье? : [интервью с чл. совета КБ ″Энергбанк″ АО , д-ром экон. наук М. Огородниковым] /
записала Елена Подолян // Кишин. обозреватель. – 2008. – 24 апр. – Р. 8.
1993. Огородников, Михаил. Лей, доллар, евро – кто более для нас
ценен? : [интервью с д-ром экон. наук М. Огородниковым] / записал Сергей
Евстратьев // Независимая Молдова. – 2008. – 4 апр. – Р. 3.
1994. Предиус, Дмитрий. Стратегия на базе синергии, или Почему
″Мобиасбанк″ не повышает ставки : [интервью с корпорат. атив. дир. АО
″Мобиасбанк″ Дм. Предиусом] / записала Александр Такий // Экон. обозрение.
– 2008. – 25 апр. – Р. 14.
1995. Росетти, Илинка. Procredit Bank – новый международный банк
на финансовом рынке Молдовы : [интервью с гл. менеджером ″Procredit bank″
в Молдове И. Росетти] / интервью провел Александр Такий // Экон. обозрение.
– 2008. – 4 апр. – Р. 18.
1996. Такий, Александр. Ставки нацелены на рост : [пробл. сокращения объема кредит. вложений] / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2008.
– 4 апр. – Р. 4.
1997. Шикирлийская, Марина. Налогообложение без границ :
[пробл. двойн. налогообложения] / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. –
2008. – 11 апр. – Р. 7.
1998. Шикирлийская, Марина. Непростое товарищество : [пробл.
учета и налогообложения] / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2008.
– 4 апр. – Р. 7.
1999. Шикирлийская, Марина. Политика равных условий : [аспекты
подоход. налога] / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2008. – 18 апр.
– Р. 7.

181

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri

2000. Рубин, Нуриэль. Форма американской рецессии : [ст. проф.
экономики в Нью-Йорк. ун-те] / Нуриэль Рубин // Экон. обозрение. – 2008. – 18
апр. – Р. 46.
2001. Стиглиц, Джозеф Е. Подорванная войной американская экономика : [ст. проф. экономики Колумб. ун-та] / Джозеф Е. Стиглиц // Экон. обозрение. – 2008. – 11 апр. – Р. 43.
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova

2002. Chisnenco, Angela. Optimism rezervat : [perspectivele dezvoltării
Rep. Moldova în anul 2008 în viziunea experţilor IDIS ″Viitorul″] / Angela Chisnenco
// Capitala. – 2008. – 25 apr. – P. 4; Столица=Capitala. – 2008. – 25 апр. – P. 4.
2003. Chişinău – Tiraspol : consolidarea încrederii în plan economic va
fi la fel de complicată ca şi cea politică : coment. ″Info-Prim Neo″ // Alianţa Moldova
Noastră. – 2008. – 25 apr. – P. 5.
2004. Chivriga, Viorel. Agricultura Moldovei – la nivelul celei din Europa
din anii 70 : [interviu cu V. Chivriga, expert în management agricol din cadrul IDIS
″Viitorul″] / consemnare : Ioan Strelciuc // Flux continuu. Economic. – 2008. – 14
apr. – P. 4.
2005. Ioniţă, Veaceslav. Primele acţiuni importante elaborate de Guvernul Greceanâi au o tendinţă binevenită pentru Republica Moldova : [interviu V. Ioniţă, analist economic] / consemnare : Alex Luca // Flux continuu. Economic. – 2008.
– 7 apr. – P. 3.
2006. Strelciuc, Ioan. Valoarea pieţei serviciilor de comunicaţii electronice constituie 10,1 la sută din PIB / Ioana Strelciuc // Flux continuu. Economic. –
2008. – 21 apr. – P. 6.
2007. Şelari, Galina. Două mici economii : de ce ele se află în pagubă :
[interviu cu G. Şelari, dir. executiv al Centrului de Cercetări Strategice şi Reforme] /
consemnare : Andrei Vedutenco // Comunistul. – 2008. – 18 apr. – P. 4; Коммунист.
– 2008. – 18 апр. – Р. 4.
2008. Бодюл, Иван. Гидроузел Костешты-Стынка и другие : [интервью с б. перв. секретарем ЦК Компартии Молдовы И. Бодюл и экс-министром
182

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

мелиорации и водн. хоз-ва Виталием Олексич] / записал Дмитрий Сидоров //
Независимая Молдова. – 2008. – 24 апр. – Р. 2.
2009. Додон, Игорь. О приоритетах и перспективах : [интервью
перв. вице-премьер министра, министра экономики и торговли Респ. Молдова
И. Додон агентству ″Новости-Молдова″] / записал Вадим Дрелинский // Деловая Молдова. – 2008. – 11 апр. – Р. 4-5.
2010. Ионица, Вячеслав. Состояние и перспективы экономики Молдовы / Вячеслав Ионица // Деловая Молдова. – 2008. – 25 апр. – Р. 4-5.
2011. Карпов, Борис. Инстинкт самовыражения : [интервью с руководителем Молдэнерго Б. Карповым] // Коммерсант plus. – 2008. – 11 апр. – Р.
9. – (Прил. ″Энергетика″; Nr 14).
2012. Реализация генерального плана развития муниципия Кишинэу? : [пробл. улучшения публ. услуг по водоснабжению : материал АО ″ApăCanal Chişinău″] // Экон. обозрение. – 2008. – 4 апр. – Р. 38.
2013. Рылеев, Денис. Голодная Молдова? : [пробл. прод. кризиса] /
Денис Рылеев // Кишин. обозреватель. – 2008. – 17 апр. – Р. 3.
2014. Шикирлийская, Татьяна. Что происходит с ценами : [пробл.
ценообразования] / Татьяна Шикирлийская // Analytique Moldpresa. – 2008. – 26
апр. – Р. 1, 6.
338.48 Turismul din punct de vedere economic

2015. Iuga, Mariana. România vede în Republica Moldova un partener
de nădejde în promovarea şi dezvoltarea turismului : [interviu cu M. Iuga, dir. Biroului de Promovare Turistică a României la Chişinău] / consemnare : Alex Luca // Flux
continuu. Economic. – 2008. – 14 apr. – P. 3.
2016. Miron, Viorel. Turismul moldovenesc necesită proiecte de anvergură / Viorel Mihail // Eco. – 2008. – 9 apr. – P. 1. – (Supl. ″Eco Turism″; Nr 1).
2017. Raionul Hânceşti deschis pentru investiţii în turism : cartea de vizită // Eco. – 2008. – 9 apr. – P. 2-3. – (Supl. ″Eco Turism″; Nr 1).
2018. Rotaru, Anastasia. Proiectul ″Dezvoltarea capacităţilor investiţionale în zona turistică Hânceşti – Leuşeni″ : retrospectivă şi perspective / Anastasia
Rotaru // Eco. – 2008. – 9 apr. – P. 4. – (Supl. ″Eco Turism″; Nr 1).
183

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional

2019. Ce cred economiştii? : [pe marginea Acordului privind micul trafic
de frontieră cu România] / consemnare : Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. –
2008. – 22 apr. – P. 5. – Cuprins : ″A refuza să semnezi acordul e ca şi cum ţi-ai
scuipa în ochi″ / Veaceslav Ioniţă; ″Un plus de libertate pentru un milion de moldoveni″ / Vasile Şoimaru; ″Acordul e menit să ne menţină în mediul european de relaţii
economice ...″ / Veaceslav Negruţă.
2020. Chivriga, Viorel. Strategia naţională de export : [interviu cu V.
Chivriga, coord. de programe din cadrul IDIS ″Viitorul″] // Dezvoltarea. – 2008. – 18
apr. – P. 2.
2021. Броксхолм, Кристофер. Кристофер Броксхолм : ″Для Молдовы важно из страны-импортера трансформироваться в страну-экспортера, и
для этого у нее есть все предпосылки″ : [интервью с экспертом проекта TACIS
″Дополнительные меры поддержки внедрения Плана действий РМ – ЕС″] /
записала Ирина Северин // Analytique Moldpresa. – 2008. – 26 апр. – Р. 8, 17.
339.7 Finanţe internaţionale

2022. Neguţă, Andrei. Republica Moldova : 10 ani în Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei : [art. reprezentantului permanent al Rep. Moldova pe
lângă Consiliul Europei] / Andrei Neguţă // Moldova suverană. – 2008. – 1 apr.
2023. Soros, George. George Soros : Criza financiară este mult mai
gravă decât spun autorităţile şi nu se va termina curând // Eco. – 2008. – 16 apr. –
P. 10. 2024. Минаев, Сергей. Евро против Европы : [валют. интервенции] /
Сергей Минаев // Новое время. – 2008. - 4 апр. – Р. 3.
2025. Рогофф, Кеннет. Прощай, доллар? : [ст. проф. экономики и
гос. политики Гарвард. ун-та] / Кеннет Рогофф // Экон. обозрение. – 2008. – 11
апр. – Р. 43.
2026. Родрик, Дэни. Оружие, медикаменты и финансовые рынки :
[ст. проф. политэкономии Шк. упр. им. Джона Ф. Кеннеди при Гарвард. ун-те] /
Дэни Родрик // Экон. обозрение. – 2008. – 18 апр. – Р. 46.

184

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie
mondială

2027. Фомин, Игорь. Эффективность японского проекта : [япон.
грант в поддержке малого и сред. бизнеса] / Игорь Фомин // Экон. обозрение. –
2008. – 4 апр. – Р. 17.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

2028. Aspecte legale generale referitoare la protecţia drepturilor omului
prin institutul avocatului parlamentar // Dreptul. – 2008. – 25 apr. – P. 6.
2029. Biografiile membrilor Guvernului Republicii Moldova // Moldova
suverană. – 2008. – 2 apr. – P. 4
2030. Burian, Alexandru. Perspectivele geopolitice ale statalităţii moldoveneşti / Alexandru Burian // Moldova suverană. – 2008. – 9 apr. – P. 3; 10, 11
apr.
2031. Hanganu, Janeta. Janeta Hanganu : ″Legile moldoveneşti sunt,
aparent, foarte democratice ...″ : [interviu cu avocatul] / consemnare : Nicolae Roibu
// Timpul de dimineaţă. – 2008. – 14 apr. – P. 5-6.
2032. Marandici, Ion. Pragul Fricii : [pe marginea modificărilor legislaţiei
electorale] / Ion Marandici // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 18 apr. – P. 7.
2033. Денис, Борис. Ах, меня за ушко? теперь деньги давай! : [3 мая
– Всемир. день свободы печати] / Борис Денис // Независимая Молдова. –
2008. – 25 апр. – Р. 6-7.
2034. Пэдурару, Ион. Ион Пэдурару : ″Наше правосудие не всегда
срабатывает″ : [интервью с вице-пред. Совета Коллегии адвокатов Респ. Молдова] / записала : Татьяна Кропанцева // Analytique Moldpresa. – 2008. – 19 апр.
– Р. 7, 23.
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

2035. Burea, Irina. Combaterea exploatării sexuale a copilului – încă un
pas înainte : [pe marginea lucrărilor seminarului, organizat de Min. Afacerilor Interne, 21-25 apr. 2008] / Irina Burea // Dreptul. – 2008. – 25 apr. – P. 4.

185

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

2036. Burea, Irina. Consolidarea eforturilor în reformarea sistemului penitenciar din RM : [pe marginea seminarului-training ″Condiţiile detenţiei preventive
în Rep. Moldova″] / Irina Burea // Dreptul. – 2008. – 25 apr. – P. 2.
2037. Cara, Svetlana. Cel mai des, oamenii s-au plâns pe profesori şi
poliţişti : [pe marginea rap. ″Apelul cetăţenilor la linia fierbinte anticorupţie : responsabilitate civică sau curaj″, lansat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei] /
Svetlana Cara // Democraţia. – 2008. – 1 apr. – P. 7.
2038. Mecanismul de soluţionare a actelor de violenţă în familie // Dreptul. – 2008. – 11 apr. – P. 6.
2039. Poiată, Boris. ″Este dificil să convingi instanţa de judecată să-l
priveze real de libertate pe un funcţionar corupt″ : [interviu cu B. Poiată, conducătorul Procuraturii Anticorupţie] / interviu de Dumitru Lazur // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 4 apr. – P. 14; Glasul. – 2008. – 24 apr. – P. 3. – (Supl. ″Obiectiv″; Nr 4).
2040. Tofan, Eugenia. Reformarea politicii penale cu accent pe valoarea
umană : [pe marginea conf. ″Politica Penală în Tranziţie către Standardele Europene″] / Eugenia Tofan, Irina Burea // Dreptul. – 2008. – 18 apr. – P. 4.
2041. Urmărirea penală a judecătorilor va fi iniţiată doar cu informarea
Consiliului Superior al Magistraturii : [pe marginea modificărilor legislative : interviu
cu : Nicolae Clima, preş. Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Puşcaş, judecător la Curtea Constituţională a Rep. Moldova, Alexei Barbăneagră, dir. Centrului de
Drept al Avocaţilor, ...] // Dreptul. – 2008. – 4 apr. – P. 4.
2042. Мелека, Анна. Мы можем остановить коррупцию? : [о нац.
кампании ″Ты можешь остановить коррупцию!″] / Анна Мелека // Независимая
Молдова. – 2008. – 23 апр.
(Vezi de asemenea Nr 1867,1869)
346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei

2043. Aspecte legale generale referitoare la înfiinţarea cooperativei de
producţie // Dreptul. – 2008. – 4 apr. – P. 6.
347 Drept civil
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar

2044. Tofan, Eugenia. ″În grădina justiţiei avocatul este o floare″ : [pe
marginea lucr. Congr. ordinar al Avocaţilor din Rep. Moldova, 28 mart. 2008, Chişinău] / Eugenia Tofan // Dreptul. – 2008. – 4 apr. – P. 3.
186

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2045. Денис, Борис. Специальные вопросы, интересные и неспециалистам : [по материалам очеред. съезда адвокатов Респ. Молдова, 28 марта 2008, Кишинэу] / Борис Денис // Независимая Молдова. – 2008. – 1 апр.
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.3 Drept social

2046. Aspecte generale ale dreptului de asistenţă socială // Dreptul. –
2008. – 18 apr. – P. 6.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică

2047. Afonin, Alim. Funcţionarul de stat şi raporturi în exclusivitate de
serviciu : [interviu cu A. Afonin, vicepreş. al Comisiei parlamentare pentru administraţia publică, ecologie şi dezvoltare a teritoriului şi Alexandru Roman, rector al
Acad. de Administrare Publică pe lângă preş. rep. Moldova] / p. realizată de Ludmila
Borisova // Comunistul. – 2008. – 11 apr. – P. 4; Коммунист. – 2008. – 11 апр. – Р.
4.
2048. Bârlădeanu, Nicolae. Colaborarea cu localităţile din România ar
soluţiona majoritatea problemelor raionului Căuşeni : [interviu cu N. Bârlădeanu,
vicepreş. raionului Căuşeni] / interviu realizat de Virginia Roşca // Flux continuu : ed.
de vineri. – 2008. – 11 apr. – P. 6.
2049. Berilă, Valeriu. În Ştefan-Vodă, prin implicre şi cooperare, sunt
realizate lucruri frumoase : [interviu cu V. Berilă, preş. raionului Ştefan-Vodă] / interviu realizat de Virginia Roşca // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 25 apr. – P.
6.
2050. Boaghie, Dionisie. Mai multă claritate – mai multă ordine : [pe
marginea vizitei la Timişoara, România : interviu cu D. Boaghie, dir. Dir. Gen. Locativ-Comunale şi Amenajare, mun. Chişinău] / consemnare : Viorica Chirilov // Capitala. – 2008. – 11 apr. – P. 7; Столица = Capitala. – 2008. – 11 апр. – P. 7.
2051. Cardona, Francisco. ″Republica Moldova trebuie să-şi aleagă
propria cale pentru reformarea şi profesionalizarea serviciului public″ : interviu cu F.
Cardona, expert al programului SIGMA // Moldova suverană. – 2008. – 1 apr.

187

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

2052. Chirtoacă, Dorin. Traian Băsescu i-a propus lui Dorin Chirtoacă
avionul prezidenţial : [pe marginea vizitei la Bucureşti : interviu cu D. Chirtoacă,
primar gen. de Chişinău] / interviu realizat de Raisa Lozinschi // Jurnal de Chişinău.
– 2008. – 1 apr. – P. 4.
2053. Cojuşneanu, Vadim. Pe ultima sută de metri : [salubrizarea
cimiririlor : interviu cu V. Cojuşneanu, dir. Combinatului Servicii Funerare, mun.
Chişinău] / consemnare : Viorica Chirilov // Capitala. – 2008. – 25 apr. – P. 11;
Столица = Capitala. – 2008. – 25 апр. – P. 11.
2054. Coteţ, Vlad. Vlad Coteţ : Reieşim din realităţile existente : [interviu
cu viceprimarul mun. Chişinău] / a dialogat Angela Chisnenco // Capitala. – 2008. –
18 apr. – P. 4; Столица = Capitala. – 2008. – 18 апр. – P. 4.
2055. Donos, Vladimir. Întru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos :
[interviu cu V. Donos, specialist principal la Dir. Socio-Ecologică din mun. Chişinău]
/ consemnare : Viorica Chirilov // Capitala. – 2008. – 25 apr. – P. 10; Столица =
Capitala. – 2008. – 25 апр. – P. 10.
2056. Golub, Tudor. Eu nu am duşmani, ci doar oponenţi de idei : interviu cu T. Golub, consilier la Consiliul raional Orhei / interviu realizat de Svetlana
Cara // Democraţia. – 2008. – 22 apr. – P. 15.
2057. Panfil, Vasile. Vasile Panfil : Să nu arătăm cu degetul. Să îndreptăm şi să mergem înainte : [interviu cu dir. Dir. Construcţii Capitale, mun. Chişinău] /
consemnare : Viorica Chirilov // Capitala. – 2008. – 11 apr. – P. 6; Столица = Capitala. – 2008. – 11 апр. – P. 6.
2058. Tinică, Alexandru. Noi ştim cum să rezolvăm problemele oraşului
Şoldăneşti şi este necesar doar să fim susţinuţi : [interviu cu A. Tinică, primar de
Şoldăneşti] / consemnare : George Iosip // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 18
apr. – P. 9.
2059. Гуцу, Семен. Семен Гуцу : ″Пусть дети возвращаются домой″ :
[интервью с пред. р-на Единец] / записала Наталья Устюгова // Независимая
Молдова. – 2008. – 22 апр.
2060. Поличинский, Григорий. Дубоссарский район : имеем право
быть и мы это докажем! : интервью с пред. р-на Дубэсарь Г. Поличинским /
записала Наталья Устюгова // Независимая Молдова. – 2008. – 15 апр.

188

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2061. Стамати, Всеволод. Санитарно-ветеринарный контроль усилят : [интервью с руководителем сан.-вет. инспекции В. Стамати] / записала
Елена Подолян // Кишин. обозреватель. – 2008. – 3 апр. – Р. 8.
2062. Улучшение эффективности правительства путем создания
профессиональной и мотивированной госслужбы : [по материалам междунар.
конф. ″Совершенствование работы гос. службы путем эффективного управления человеческими ресурсами″, апр. 2008, Кишинэу] // Экон. обозрение. – 2008.
– 11 апр. – Р. 38.
2063. Череватый, Виктор. Бричанский район : цветущая провинция
: [интервью с пред. р-на Бричень В. Череватым] / записала Наталья Устюгова //
Независимая Молдова. – 2008. – 17 апр.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale

2064. Sârbu, Otilia. Promovăm solidaritatea umană : interviu cu O.
Sârbu, dir. al Misiunii Religioase Catolice Caritas Moldova / consemnare : Serafima
Voinovan // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 18 apr. – P. 4.
2065. Кропанцева, Татьяна. Революция в пользу бедных : об изм.
системы соц. помощи / Татьяна Кропанцева // Analytique Moldpresa. – 2008. –
19 апр. – Р. 1, 3.
368 Asigurări

2066. Ulahanova, Svetlana. SA ″Carat″ – o companie respectată de parteneri şi clienţi : [interviu cu Sv. Ulahanova, dir. gen. al Companiei de Asigurări S.A.
″Carat″] / consemnare : Pavel Codreanu // Dezvoltarea. – 2008. – 11 apr. – P. 9.
2067. Борта, Мария. Мария Борта : ″На работников аграрного сектора приходится 55% выплат Нацкассы, при этом в селе формируется лишь 7%
доходной части нашего бюджета″ : [интервью с пред. Нац. кассы соц. страхования] / записали: Наталья Узун, Татьяна Кропанцева // Analytique Moldpresa. –
2008. – 5 апр. – Р. 8, 17.
2068. Положение о порядке исчисления пенсий государственного
социального страхования : утв. постановлением Правительства Респ. Молдова
nr. 328 от 19 марта 2008 г. // Экон. обозрение. – 2008. – 4 апр. – Р. 46-48.
2069. Тафуни, Николай. Николай Тафуни : ″Это небо и земля по
сравнению с тем, что было″ : [интервью с дир. террит. агентства мун. Кишинэу
189

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

Нац. компании ОМС] / записала Светлана Шалберова // Молд. ведомости. –
2008. – 18 апр. – Р. 6.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

2070. Botnaru, Oleg. De ce avem nevoie de o reformă şcolară complexă? / Oleg Botnaru // Făclia. – 2008. – 26 apr. – P. 6.
2071. Ciobanu, Ion. Să presurăm cu flori pământul : [aspecte ale educaţiei ecologice] / Ion Ciobanu // Făclia. – 2008. – 12 apr. – P. 3.
2072. Darie, Teodor. Zâmbiţi la modul cel mai serios : rolul pedagogic al
umorului / Teodor Darie // Univers pedagogic pro. – 2008. – 17 apr. – P. 8.
2073. Găluşcă, Ion. Pedagogia haristică / Ion Găluşcă // Făclia. – 2008.
– 12 apr. – P. 6-7.
2074. Gheorghiţă, Nadina. Tinerii – taxa noastră pe viciu? : [pe marginea lucr. ″mesei rotunde″, organizată de Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport, mun.
Chişinău] / Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2008. – 18 apr. – P. 8;
Столица=Capitala. – 2008. – 18 апр. – P. 8.
2075. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Se apropie ora bilanţului ... : interviu cu T. Nagnibeda-Tverdohleb, dir. gen. al Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport,
mun. Chişinău / consemnare : Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2008. – 25 apr. – P.
8; Столица=Capitala. – 2008. – 25 апр. – P. 8.
2076. Prodaniuc, Marina. Abuzul şcolar – forme de prevenire / Marina
Prodaniuc // Făclia. – 2008. – 26 apr. – P. 14.
2077. Profesorii creştin-democraţi semnalează criza din sistemul de învăţământ / consemnare de George Iosip şi Lucia Gnatiuc // Flux continuu : ed. de
vineri. – 2008. – 18 apr. – P. 6. – Cuprins : Este absolut necesară asigurarea flexibilităţii sistemului educaţional / Ion Varta; PPCD cunoaşte problemele pedagogilor /
Monica Babuc; PPCD este singura organizaţie politică din Republica Moldova care
a reuşit să construiască un nou tip de instituţie politică / Iurie Roşca.
2078. Răbdău, Parascovia. Modul de viaţă al animalelor sălbatice : [aspecte ale educaţiei ecologice] / Parascovia Răbdău // Făclia. – 2008. – 5 apr. – P. 7.

190

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2079. Televca, Nicolae. Păstrând şcoala, păstrăm satul : [fragm. din dialogul cu N. Televca, şef al Dir. Gen. Învăţământ, Tineret şi Sport, Edineţ] / consemnare : Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2008. – 17 apr. – P. 4.
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

2080. Andon, Ludmila. Căile de adaptare la instrument, analizate în literatura metodică la specialitatea vioară / Ludmila Andon // Univers pedagogic pro. –
2008. – 3 apr. – P. 7.
2081. Aştifeni, Rodica. Pătratul. Perimetrul pătratului : proiect didactic /
Rodica Aştifeni // Făclia. – 2008. – 12 apr. – P. 11.
2082. Buzu, Angela. Aplicarea metodelor activ-participative la lecţia de
istorie / Angela Buzu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 3 apr. – P. 6.
2083. Cernei, Cristina. Metode expozitive de evaluare a comunicării
orale a performanţelor studenţilor la limba engleză / Cristina Cernei // Univers pedagogic pro. – 2008. – 24 apr. – P. 7.
2084. Cucuruzneac, Iulia. Poliedre regulate. Rezolvarea problemelor de
calcul a ariei suprafeţei poliedrelor şi a volumului unor poliedre / Iulia Cucuruzneac //
Univers pedagogic pro. – 2008. – 3 apr. – P. 7.
2085. Golban, Maria. Lecţie ″Emisiune televizată″ de limba franceză :
proiect didactic-scenariu al orei, cl. a 4-a / Maria Golban // Univers pedagogic pro. –
2008. – 3 apr. – P. 6.
2086. Guzgan, Viorica. Jeux pédagogiques et créativité / Viorica Guzgan // Univers pedagogic pro. – 2008. – 10 apr. – P. 7.
2087. Istrati, Angela. Le jeu didactique – partie intègre de la classe du
FLE/ Angela Istrati // Făclia. – 2008. – 12 apr. – P. 10.
2088. Istratii, Angela. Célébration de la Journée Internationale de la
Francophonie : (dans le cadre de la semaine de la langue française a l’école) / Angela Istratii // Făclia. – 2008. – 26 apr. – P. 14.
2089. Moroşan, Liliana. SUA. Războiul de secesiune. Reconstrucţie :
[proiect didactic la orele de istorie] / Liliana Moroşan // Univers pedagogic pro. –
2008. – 10 apr. – P. 4.
191

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

2090. Navoloaca, Dumitru. Rugby-ul în dezvoltarea calităţilor fizice ale
elevilor claselor a VII-a / Dumitru Navoloaca, Vasile Tăbârţă // Univers pedagogic
pro. – 2008. – 24 apr. – P. 7.
2091. Peoglo-Tiron, Liliana. Iliada – epopee a antichităţii greceşti : [lecţie mixtă pentru cl. a 10-a] / Liliana Peoglo-Tiron // Făclia. – 2008. – 19 apr. – P. 6.
2092. Postolachi, P. Rolul ghicitorilor în stimularea interesului elevilor
pentru munca intelectuală în cadrul predării biologiei / P. Postolachi // Univers pedagogic pro. – 2008. – 10 apr. – P. 6.
2093. Roşca, Haralampie. Lecţii interactive multimedia de geografie /
Haralampie Roşca // Univers pedagogic pro. – 2008. – 10 apr. – P. 6.
2094. Surugiu, Agafia. Aspecte ale istoriei naţionale, reflectate artistic în
operele scriitorilor români / Agafia Surugiu // Făclia. – 2008. – 19 apr. – P. 6.
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizarea şcolară

2095. Alexei-Braşovanu, Natalia. Sugestii de evaluare la orele de ştiinţe în clasa a III-a / Natalia Alexei-Braşovanu // Făclia. – 2008. – 19 apr. – P. 7.
2096. Bălan-Popa, Victoria. Un liceu de elită – ″Mircea Eliade″: [liceul
rom.-engl. din Chişinău] / Victoria Bălan-Popa // Natura. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P.
5.
2097. Bendas, Mihai. O colaborare sănătoasă, permanentă, negreşit va
da roadele aşteptate : [pe marginea activităţii şc. medii din Cojuşna, Străşeni] / Mihai Bendas // Făclia. – 2008. – 19 apr. – P. 8-9.
2098. Bendas, Mihai. Şcoala şi familia – pilonii viitorului : [activităţi reprezentative la şc. nr. 88 din Chişinău] / Mihai Bendas // Făclia. – 2008. – 5 apr. – P.
5.
2099. Binele prin frumos va salva omenirea // Făclia. – 2008. – 12 apr. –
P. 8-9. – Cuprins : O carte de vizită a Liceului Teoretic ″A. S. Puşkin″ din Chişinău :
[interviu cu Lidia Şutca, dir., O. Abramova, dir. adjunct şi L. Ivasiuc, dir. adjunct al
liceului]; Liceul este casa mea ... / A. Gavriş; Am revenit ″la izvoare″ / N. Capbătut;
Catedra de dirigenţie ... / E. Diordiev; Comitetul sindical – un sprijin concret în activitatea liceului / N. Nicolaeva.

192

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2100. Bogatu, Ludmila. În goana după metode să nu uităm de conţinut /
Ludmila Bogatu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 10 apr. – P. 6.
2101. Cercavschi, Eleonora. Eleonora Cercavschi . ″Îmi este ruşine de
manualele de istorie integrată″ : [interviu cu dir. Liceului Teoretic ″Ştefan cel Mare″
din or. Grigoriopol] / consemnare : Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 22 apr. – P. 4.
2102. Cibotaru, Anatolie. Şcoala naţională : ″Enigma grea″ a prosperării, sau Drumul lung al nopţii către ziuă ... / Anatolie Cibotaru // Făclia. – 2008. – 5
apr. – P. 3.
2103. Florea, Margareta. Concursul raional "Cel mai eficient Cabinet
Metodic" : [experienţe reprezentative în raionul Călăraşi] / Margareta Florea // Univers pedagogic pro. – 2008. – 3 apr. – P. 4.
2104. ″Gaudeamus″, cutezător, după 20 de ani : [20 de ani de la fondarea Liceului Teoretic ″Gaudeamus″, mun. Chişinău] // Făclia. – 2008. – 26 apr. – P.
8-9. – Cuprins : Нам 20 лет! / С. Беляева; Cooperarea clubului de dezbateri
″Gaudeamus″ şi LNDP / Iulia Moldovan; Activitatea ştiinţifică şi metodică în liceu /
Pavel Cerbuşcă; ″Democraţia este atunci cînd oamenii dirijează cu oamenii pentru
binele lor comun″ / Angela Ciorici; Asociaţia obştească pentru susţinerea învăţământului ″Gaudeamus″ / Mariana Pîrţac; Educaţia are nevoie de trei lucruri : sacrificiu, ştiinţă şi exersare / Zinaida Gangan.
2105. Gherman, Timofei. Optimizarea reţelei şcolare : pro sau contra? :
[din raionul Orhei] / Timofei Gherman // Vocea poporului. – 2008. – 30 apr. – P. 3;
Голос народа. – 2008. – 30 апр. – Р. 3. – (Supl. ″Lumina″; Nr 4).
2106. Hăbăşescu, Tamara. Regizor în activitatea educativă : [rolul şi locul dirigintelui în procesul educaţional] / Tamara Hăbăşescu // Făclia. – 2008. – 26
apr. – P. 5.
2107. Iovcev, Ion. Ion Iovcev : ″Tiraspolul nu va depune benevol armele″
: [interviu cu dir. Liceului ″Lucian Blaga″ din Tiraspol] / consemnare : Alina Ţurcanu
// Timpul de dimineaţă. – 2008. – 4 apr. – P. 8.
2108. Josanu, Tamara. ″Pomul de la răscruce″ : conf. şt.-literară dedicată scriitorului Ion Druţă / Tamara Josanu // Făclia. – 2008. – 19 apr. – P. 10.
2109. Liceul Teoretic ″Mihail Sadoveanu″ din Călăraşi – identitate şi speranţă / materiale pregătite de Raia Rogac // Făclia. – 2008. – 19 apr. – P. 112-13. –
193

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

Cuprins : Doar prin muncă te poţi afirma / Eugenia Burcă; Motivaţia învăţării – factor
de bază al succesului şcolar / Tudor Enachi; Nostalgia acelor ani încă nu s-a stins /
Doina Chicu; Un buchet de crizanteme / Raisa Gavriliţă; Participarea la programe
internaţionale în baza e-comunicării.
2110. Lupuşor, Alexandru. Notiţe pe margini de test în perioada pretestărilor examenelor de bacalaureat – 2008 / Alexandru Lupuşor // Univers pedagogic
pro. – 2008. – 10 apr. – P. 3.
2111. Marin, Mariana. Conferinţă de presă simulată : Natura – prietena
mea! : [la ora de dirigenţie] / Mariana Marin // Făclia. – 2008. – 26 apr. – P. 3.
2112. Marinciuc, Aurel. O fotografie de Adio : [din istoria Şcolii Normale
″Petru Maior″ din Soroca] / Aurel Marinciuc // Făclia. – 2008. – 26 apr. – P. 15.
2113. Moroşan, Liliana. Hai cu toţii la şezătoare : [activitate extraşcolară] / Liliana Moroşan // Univers pedagogic pro. – 2008. – 24 apr. – P. 5.
2114. Moştenitori de perseverenţă : secvenţe de la Liceul Teoretic
Petrunea, Glodeni // Făclia. – 2008. – 26 apr. – P. 12-13. – Cuprins : O bună familie
cu toate ale ei / Zinaida Lazăr; Fără imaginaţie nu poate exista învăţământ formativ /
Nina Baranceanu; Istoria la ea acasă / Daria Maican; Trebuie să cunoşti ca să fii
cunoscut / Dumitru Guţuleac; Un scop comun / Marina Rusu; Catalizatorii şi luminile
rampei.
2115. Pâslă, Olga. Profesorul eficient : un posibil model / Olga Pâslă //
Univers pedagogic pro. – 2008. – 24 apr. – P. 7.
2116. Plămădeală, Lora. Marea Înviere prevestitoare de lumină şi speranţă : [în sprijinul orei de dirigenţie] / Lora Plămădeală // Făclia. – 2008. – 19 apr. –
P. 3.
2117. Salii, Ana. Dezvoltarea creativităţii elevilor prin activităţi independente / Ana Salii // Univers pedagogic pro. – 2008. – 3 apr. – P. 7.
2118. Tcacencu, Dumitru. Vectori în întâmpinare : [interviu cu D.
Tcacencu, dir. Liceului Teoretic ″Liviu Damian″ şi Anatolie Vlascov, primar de
Râşcani″] / consemnare : Vlad Sărătilă // Făclia. – 2008. – 12 apr. – P. 5.

194

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2119. Ţurcan, Serafima. Integrarea tinerilor în sfera educaţională : realizări şi lacune / Serafima Ţurcan // Vocea poporului. – 2008. – 30 apr. – P. 2; Голос
народа. – 2008. – 30 апр. – Р. 2. – (Supl. ″Lumina″; Nr 4).
2120. Ţurcanu, Nicolae. De ce plâng chitarele şi învăţătoarele? : [statutul social şi profesional al pedagogului] / Nicolae Ţurcanu // Făclia. – 2008. – 26 apr.
– P. 4.
2121. Un liceu cu dorul revenirii : [pe marginea activităţii Liceului Teoretic din satul Răspopeni, raionul Şoldăneşti] // Făclia. – 2008. – 5 apr. – P. 8-9. –
Cuprins : Un arsenal secret ... cunoscut de toată lumea : [interviu cu Eugenia Jura,
dir. Liceului] / dialog susţinut de Vlad Sărătilă; E lucru mare să ai încredere în copii /
Valeria Marinescu; Ce şi cum investim? / Eugen Preadco; Cît de tînăr e acest
bătrîn! ... ; Să descoperim lumina micilor steluţe / Elena Roman; Dragostea pentru
meleagul natal nu este o figură de stil / Elena Cepraga; Să dai vina pe sărăcie e
comod, dar inutil / Pavel Drăguţă.
2122. Zelenco, Petru. Istoria şi edificarea societăţii democratice în Republica Moldova : [rolul man. de ist.] / Petru Zelenco // Făclia. – 2008. – 12 apr. – P.
7.
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală

2123. Andronic, Silvia. Modalităţi de lucru cu familia în educarea şi instruirea copiilor supradotaţi : [în inst. preşcolare] / Silvia Andronic // Univers pedagogic pro. – 2008. – 24 apr. – P. 4.
2124. Boghiu, Eugenia. O ″sinergie″ educaţională de succes : [pe marginea conf. didactico-metodice privind modalităţile de modernizare a tehnologiilor
didactice în învăţământul primar de la liceul "Mihai Viteazul" din Chişinău] / Eugenia
Boghiu // Făclia. – 2008. – 5 apr. – P. 7.
2125. Duplava, Maria. Metode active de predare : [în cl. primare] / Maria
Duplava // Făclia. – 2008. – 12 apr. – P. 13.
2126. Leahu, Rodica. Ştiinţele prin intermediul jocului : [în cl. primare] /
Rodica Leahu // Făclia. – 2008. – 12 apr. – P. 11.
2127. Nasu, Ilie. O cercetare de perspectivă pentru secolul al XXI-lea :
[PIRLS-2006 : Succesul copilului la citire] / Ilie Nasu // Făclia. – 2008. – 26 apr. – P.
7.
195

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special

2128. Mîrzenco, S. Servicii psiho-pedagogice în cadrul instruirii la domiciliu în Complexul Pilot de Pedagogie Curativă ″Orfeu″ / S. Mîrzenco // Făclia. –
2008. – 19 apr. – P. 7.
377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii

2129. Ciutac, Marina. Concursul de specialitate – o etapă de formare a
tehnicianului pentru industria materialelor de construcţii / Marina Ciutac // Univers
pedagogic pro. – 2008. – 3 apr. – P. 6.
2130. Manuil, Svetlana. ″Mă voi dedica profesiei cu acelaşi devotament
şi responsabilitate ca în prima zi″ : interviu cu Sv. Manuil, dir. adjunct pentru educaţie la Colegiul Naţ. de Comerţ al ASEM / a intervievat Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2008. – 10 apr. – P. 3.
2131. Калак, Дмитрий. ″Немецкое качество″ начинается с обучения :
[аспекты проф. обучения в Германии] / Дмитрий Калак // Экон. обозрение. –
2008. – 25 апр. – Р. 8.
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

2132. Bargan, Ion. Pentru a schimba lucrurile în bine, tinerii ar trebui să
fie uniţi, să studieze şi să se implice în mai multe activităţi : [interviu cu I. Bargan,
participant în cadrul proiectului Parlamentul Tinerilor] / consemnare : George Iosip //
Flux continuu. Studentul. – 2008. – 8 apr. – P. 5.
2133. Busuioc, Sergiu. Veaceslav Manolache la 50 de ani : [rector al
Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport] / Sergiu Busuioc, Vadim Iutiş // Sport plus.
– 2008. – 1 apr. – P. 4.
2134. Chiriţa, Ana. ″E nevoie să ne implicăm activ pentru a putea ajunge
în Uniunea Europeană″ : [interviu cu A. Chiriţa, preş. Alianţei Studenţilor din Moldova] / a consemnat George Iosip // Flux continuu. Studentul. – 2008. – 22 apr. – P. 3.
2135. Durnea, Vlad. Vlad Durnea : ″Tinerii basarabeni pot construi o
punte de trecere firească a Prutului″ : [interviu cu preş. Org. Studenţilor Basarabiei
din România] / consemnare : Antonina Sârbu // Ziarul de gardă. – 2008. – 24 apr. –
P. 7.

196

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2136. Guţanu, Eugen. Formarea juridică – componenta educaţională
definitorie a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova / Eugen Guţanu // Moldova suverană. – 2008. – 2 apr. – P. 3.
2137. Kinsky, Ferdinand. Nu există cădere continuă : [interviu cu F.
Kinsky, prof. la Inst. European de Înalte Studii Int.] / interlocutor : Oleg Serebrian //
Democraţia. – 2008. – 1 apr. – P. 3-4.
2138. Lavric, Nicolae. Vlada-Tatiana Dumbravă, Omul din Templul Ştiinţei : [prof. la Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie ″Nicolae Testemiţanu″] / Nicolae
Lavric // Făclia. – 2008. – 19 apr. – P. 5.
2139. Mândâcanu, Virgil. Talent, Vocaţie, Măiestrie : [Ilie Lupu, prof.
univ., la 70 de ani de la naştere] / Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2008. – 19 apr. – P.
4.
2140. Moraru, A. Un luptător pentru cauza românească : [Teodor
Marşalcovschi, prof. la Univ. de Stat ″A. Russo″, Bălţi] / A. Moraru // Lit. şi arta. –
2008. – 17 apr. – P. 4.
2141. Neagu, Veronica. Educaţia lingvistică – prioritatea procesului de
instruire în cadrul IRIM : [5 ani de la fondarea Inst. de Relaţii Int. din Moldova] / Veronica Neagu // Moldova suverană. – 2008. – 3 apr.
2142. Reabţov, Gheorghe. Vasile Şoimaru, polivalentul (un alter ego) :
[dr. în economie, Acad. de Studii Economice] / Gheorghe Reabţov // Univers pedagogic pro. – 2008. – 3 apr. – P. 6.
2143. Scutelniciuc, Ioan. Nasc şi la Colicăuţi oameni : [Ilie Lupu, prof
univ., la 70 de ani de la naştere] / Ioan Scutelniciuc // Lit. şi arta. – 2008. – 24 apr. –
P. 8: Univers pedagogic pro. – 2008. – 24 apr. – P. 3.
2144. Solomon, Constantin. Remarcabil istoric şi pedagog : Valeriu
Cozma : [prof. la Univ. de Stat din Moldova] / Constantin Solomon, Pavel Cocârlă //
Făclia. – 2008. – 5 apr. – P. 4.
2145. Tofan, Eugenia. Tinerii nu sunt o problemă, ei sunt o soluţie : reflecţii de la masa rotundă ″Statutul social-juridic al tinerilor din Republica Moldova″,
12 apr. 2008 / Eugenia Tofan, Irina Burea // Dreptul. – 2008. – 18 apr. – P. 1, 3.

197

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

2146. Молдован-Батрынак, Виорелия. Виорелия МолдованБатрынак : ″Объективно сложилась тенденция к изменению качества высшего
образования. Сейчас оно не хуже, просто изменены акценты″ : [интервью с
советником президента по вопр. культуры, образования и науки] / записала
Наталья Узун // Analytique Moldpresa. – 2008. – 19 апр. – Р. 8, 17.
2147. Сухомлинов, Владимир. ″Каждый студент – это целая планета″ : [интервью с преп. каф. социокультур. деятельности и актер. искусства
Приднестр. ун-та В. Сухомлиновым] / записала Ольга Гарусова // Молд. ведомости. – 2008. – 25 апр. – Р. 6.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.
FOLCLOR
398(=135.1) Folclor românesc

2148. Băieşu, Nicolae. Săptămâna patimilor : [tradiţii şi obiceiuri] / Nicolae Băieşu // Lit. şi arta. – 2008. – 24 apr. – P. 7.
2149. Băieşu, Nicolae. Tradiţia populară Lăzărelul / Nicolae Băieşu //
Lit. şi arta. – 2008. – 17 apr. – P. 8.
2150. Tamazlâcaru, Elena. În aşteptarea Paştelui : [tradiţii şi obiceiuri] /
Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2008. – 24 apr. – P. 6.
2151. Vasilache, Raisa. Floriile : [tradiţii şi obiceiuri] / Raisa Vasilache //
Lit. şi arta. – 2008. – 17 apr. – P. 7.
2152. Vasilache, Raisa. Paştele. Datini şi credinţe / Raisa Vasilache //
Lit. şi arta. – 2008. – 24 apr. – P. 8.
396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor

2153. Guţu, Alina. Femeile pot reuşi. Dacă vor : [pe marginea proiectului
″Femeile pot reuşi″, implementat de către ″Clubul politic al Femeilor – 50/50″] / Alina
Guţu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 18 apr. – P. 17.
2154. Huitfeldt, Astrid. Astrid Huitfeldt : ″Trebuie să fiţi solidare″ : [interviu formatorul norvegian în cadrul proiectului ″Femeile pot reuşi″] / consemnare :
Alina Guţu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 18 apr. – P. 17.

198

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2155. Mardarovici, Catinca. Catinca Mardarovici : ″Femeile sunt prea
puţin influente în politică″ : [interviu cu liderul proiectului ″Femeile pot reuşi″] / consemnare : Alina Guţu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 18 apr. – P. 17.
2156. Боднаренко, Елена. Елена Боднаренко : ″Мы – нация немногочисленная″ : интервью с зам. пред. Союза женщин Респ. Молдова / записала
Людмила Борисова // Коммунист. – 2008. – 25 апр. – Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 1968-69)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător

2157. Garaba, Vladimir. Sistemul natural ″Valea Morilor″ se află într-un
dezastru ecologic : [interviu cu preş. Org. teritoriale Chişinău a Mişcării Ecologiste
din Moldova] / consemnare : Victor Tănase // Flux continuu. Anchetă. – 2008. – 17
apr. – P. 5.
2158. Isac, Andrei. Gestionarea Bifenililor Policloruraţi în Moldova : un
nou regulament : [pe marginea doc. reglator, elaborat de Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale] / Andrei Isac // Natura. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 2.
2159. Leahu, Galina. Anticipând sezonul estival : [interviu cu G. Leahu,
şef adjunct al Asoc. de Gospodărire a Spaţiilor Verzi] / consemnare : Viorica Chirilov
// Capitala. – 2008. – 18 apr. – P. 10; Столица = Capitala. – 2008. – 18 апр. – P.
10.
2160. Postică, Gheorghe. Va avea oare R. Moldova un monument înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO? : [pe marginea complexului naturalcultural Orheiul Vechi : interviu cu savantul Gh. Postică] / pentru conformitate :
Alecu Reniţă // Natura. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 3.
2161. Харуца, Елиферий. Разделит ли парк веселье и печали : [интервью с дир. Об-ния ″Зеленое хоз-во″, мун. Кишинэу, Е. Харуца] / записала
Татьяна Соловьева // Кишин. обозреватель. – 2008. – 17 апр. – Р. 16-17.

52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
2162. Сафонов, Игорь. Обсерватория, которую построил Николай
Донич : [о вкладе молд. астронома Николая Донич в развитие науки] / Игорь
Сафонов // Молд. ведомости. – 2008. – 11 апр. – Р. 4.

199

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
544 Chimie fizică

2163. Пушняк, Анатолий. Прорывные технологии : [интервью с дром хим. наук, проф. Молд. Гос. Ун-та Молдовы А. Пушняком] / записал Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2008. – 22 апр.

56 PALEONTOLOGIE
2164. Obadă, Theodor. Ravinele de la Taraclia impun prin bogăţia de
piese paleontologice / Theodor Obadă // Natura. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 7.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie
2165. Сакарэ, Виктория. Как пройти естественный отбор : [интервью с врачом-нейрогенетиком В. Сакарэ] / записала Анна Дорошенко // Кишин.
обозреватель. – 2008. – 3 апр. – Р. 19.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică

2166. Опря, Михаил. Окутанные дымом : [интервью с зам. гл. врача
респ. наркол. диспансера М. Опря] / записала Марина Вашина // Новое время.
– 2008. – 18 апр. – Р. 8.
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor

2167. Colesnic, Iurie. Un ctitor al medicinii basarabene – Toma Ciorbă
[1864-1936] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2008. – 24 apr. – P. 7.
2168. Антонович, Татьяна. Экзамен на аккредитацию : [пробл. аккредитации лечеб. учреждений] / Татьяна Антонович // Экон. обозрение. –
2008. – 25 апр. – Р. 26.
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

2169. Ciobanu, Nadejda. Doctorul-farmacist Constantin Iugulescu în
amintirea farmaciştilor din Republica Moldova : [fondator al Soc. de istoria Farmaciei

200

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

dintre Nistru şi Prut] / Nadejda Ciobanu // Pro Farmacia. – 2008. – Mart. – Apr. (Nr
3/4). – P. 15.
2170. Razborschi, Ludmila. Profesionistul în valoare : [interviu cu L.
Razborschi, dir. Centrului Farmaceutic ″Speranţa Farm″] / consemnare : R. Andrei //
Glasul. – 2008. – 24 apr. – P. 9.
616 Patologie. Medicină clinică

2171. Ababii, Ion. Omul care a susţinut şi a promovat pediatria naţională
: [Tudor Chiticari, savant-pediatru, la 80 de ani de la naştere] / Ion Ababii // Timpul
de dimineaţă. – 2008. – 8 apr. – P. 4.
2172. Duca, Gheorghe. O viaţă consacrată ştiinţei şi umanităţii : academicianul în şt. medicale, Vasile Anestiadi la 80 de ani de la naştere / Gheorghe Duca // Moldova suverană. – 2008. – 25 apr. – P. 2.
2173. Gorelco, Tatiana. Copilăria este perioada crucială în dezvoltarea
alergiilor : [interviu cu T. Gorelco, şefa secţiei Alergologie din cadrul Inst. de cercetări Şt. în domeniul Ocrotirii Sănătăţii mamei şi Copilului] / consemnare : Rodica
Sajin // Flux continuu. Sănătate. – 2008. – 9 apr. – P. 3.
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare

2174. Ciubotaru, Anatol. Născut pentru a deveni chirurg de primă mărime : interviu cu A. Ciubotaru, dir. al Centrului de chirurgie a Inimii / a intervievat
Aneta Voitun // Moldova suverană. – 2008. – 24 apr.
2175. Ţurea, Valentin. Hemofilia – boală ce a măcinat regatele : [interviu
cu V. Ţurea, dr. hab. în ştiinţe medicale] / a consemnat Victoria Babin // Flux continuu. Sănătate. – 2008. – 23 apr. – P. 3.
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie

2176. Parii, Sergiu. De ce hipoacuzia este o problemă? : [interviu cu S.
Parii, medic ORL-audiolog la Centurl Republ. Funcţional de audiologie, protezare
auditivă şi reabilitare medico-pedagogică a IMSP] / consemnare : Victoria Babin //
Flux continuu. Sănătate. – 2008. – 2 apr. – P. 2.
2177. Stratan, Valentina. E cazul să devenim mai responsabili : luarea
de cuv. a V. Stratan, deputat în Parlament, pe marginea proiectului de lege nr. 4433
din 14.12.2007 cu privire la controlul şi profilaxia tuberculozei // Democraţia. - 2008.
– 8 apr. – P. 5.
201

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

2178. Биотолерантные технологии в стоматологии : [интервью с :
гл. специалистом Мин-ва Здравоохранения в обл. стоматологии Ионом Лупан,
гл. врачом Респ. стоматол. поликлиники Светланой Симинович, зам. Респ.
стоматол. поликлиники Виктором Симинюк, …] / записала Татьяна Антонович //
Экон. обозрение. – 2008. – 4 апр. – Р. 26.
616.8 Neuropatologie. Neurologie
80 de ani de la naşterea academicianului Diomid Gherman - personalitate marcantă a
neurologiei moderne

2179. Ababii, Ion. Mereu pe prima linie a serviciului neurologic : academicianul Diomid Gherman – octogenar / Ion Ababii // Timpul de dimineaţă. – 2008. –
10 apr. – P. 4.
2180. Academicianul Diomid Gherman – personalitate marcantă a neurologiei moderne / T. Furdui, V. Lacusta, O. Rusu, ... // Moldova suverană. – 2008. –
10 apr.
2181. Dabija, Nicolae. Proprietar de taină : [acad. Diomid Gherman –
octogenar] / Nicolae Dabija //// Lit. şi arta. – 2008. - 10 apr. – P. 7.
2182. Gavriliuc, Eugen. Academicianul Diomid Gherman – personalitate
marcantă a neurologiei moderne / Eugen Gavriliuc // Flux continuu. Sănătate. –
2008. – 9 apr. – P. 2.
2183. Matcovschi, Dumitru. Şi ale lui, durerile : [acad. Diomid Gherman
– octogenar] / Dumitru Matcovschi // Lit. şi arta. – 2008. - 10 apr. – P. 7.
2184. Patriarhul neurologiei autohtone : [acad. Diomid Gherman – octogenar] / Gheorghe Ghidirim, Petru Soltan, Ozea Rusu, ... // Lit. şi arta. – 2008. - 10
apr. – P. 7.
2185. Vieru, Grigore. Tinereţea unui savant : [acad. Diomid Gherman –
octogenar] / Grigore Vieru // Lit. şi arta. – 2008. – 10 apr. – P. 7.
616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase

202

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2186. Alexeiciuc, Angela. Angela Alexeiciuc : ″Minorii sunt cei mai expuşi riscului de îmbolnăvire cu HIV/SIDA″ : [interviu cu coord. UNFPA] / consemnare
: Angelina Olaru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 18 apr. – P. 18.
2187. Iarovoi, Liviu. Hepatita ucide în tăcere : [interviu cu L. Iarovoi,
medic-infecţionist la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase ″Toma Ciorbă″] / consemnare
: Rodica Sajin // Flux continuu. Sănătate. – 2008. – 16 apr. – P. 3.
618 Ginecologie. Obstetrică
2188. Постика, Мария. Нормальная беременность : [интервью с
врачом кабинета планирования семьи Центра охраны здоровья матери и ребенка М. Постика] / записала Ольга Власова // Новое время. – 2008. - 4 апр. –
Р. 6.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Constucţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
621.6 Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor

2189. Vlas, Mihai. Prin freamătul anilor făurim istoria întreprinderii : interviu cu M. Vlas, dir. gen. al S.A. ″Moldavhidromaş″ din Chişinău / a dialogat Pavel
Bujor // Dezvoltarea. – 2008. – 11 apr. – P. 7.
625 Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri
625.7/.8 Construcţia căilor rutiere

2190. Ursu, Vasile. Amplitudinea lucrărilor de construcţie a drumurilor
depinde de sursele financiare care vor fi disponibile : [interviu cu V. Ursu, ministrul
Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor] / a consemnat : Victor Tănase // Flux
continuu. Anchetă. – 2008. – 10 apr. – P. 3.
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

2191. Cojocaru, Mihai. Apa cea de toate zilele : [filtrarea şi tratarea apei
potabile] / Mihai Cojocaru // Vocea poporului. – 2008. – 30 apr. – P. 7; Голос
народа. – 2008. – 30 апр. – Р. 7.

203

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631/638 Agricultură
637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului
637.5 Carne. Produse din carne pentru alimentaţie

2192. Scobioală, Silvia. ″Free Fisheries″ vă propune o masă gustoasă,
necostisitoare şi sănătoasă : [prelucrarea şi comercilizarea produselor din peşte :
interviu cu S. Scobioală, dir. gen. al companiei ″Free Fisheries″ SRL] / interviu realizat de Cristina Paraschiv // Dezvoltarea. – 2008. – 18 apr. – P. 6.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
640 Tipuri de conducere şi administrare casnică

2193. Cebotari, Ion. Hotelul Codru – inima ospitalităţii chişinăuene : interviu cu I. Cebotari, dir. complexului hotelier ″Codru″ / a dialogat Rodica Malic //
Dezvoltarea. – 2008. – 18 apr. – P. 7.
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
2194. Casian, Ion. Ion Casian : Orice formulă de privatizare a
Moldtelecom ar trebui să prevadă, la o primă etapă, reorganizare : [interviu cu ministrul Comunicaţiilor în anii 1992-1998] // Eco. – 2008. – 2 apr. – P. 7.
2195. Андрос, Тимофей. Говорит и показывает Кишинев : [50 лет
телевидению в Молдове] / Тимофей Андрос, Юрий Сверкунов // Независимая
Молдова. – 2008. – 25 апр. – Р. 12.
2196. Кожокару, Руслан. Как Eurotel превратился в Conect : [интервью с ген. дир. компании Conect Р. Кожокару] / записал Сергей Замуруев //
Экон. обозрение. – 2008. – 25 апр. – Р. 18.
655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării

2197. Dunin-Wasowicz, Pawel. Moravuri şi ″năravuri″ pe piaţa de carte
poloneză : interviu cu edit. P. Dunin-Wasowicz / consemnare : Teodor Ajder // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 21-22.
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier

204

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2198. Балла, Владимир. Дорога не приемлет нарушений : [интервью с пред. Центр. совета Союза автоводителей Молдовы В. Балла] / записал
Владимир Александров // Независимая Молдова. – 2008. – 1 апр.
2199. Матей, Иван. Поездка в удовольствие : [интервью с генер.
дир. ГП ″Автовокзалы и автостанции″ Респ. Молдова И. Матей] / беседовал
Анатолий Гурницкий // Деловая Молдова. – 2008. – 11 апр. – Р. 1-2.
656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor

2200. Павлов, Виталий. Отрасль, открытая миру : [беседа с управляющим ГП ″Пошта Молдовей″ В. Павловым] / беседовал Дмитрий Сидоров //
Независимая Молдова. – 2008. – 1 апр.
659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul

2201. Cebanu, Olga. Publicitatea online se apropie de vârsta pubertăţii /
Olga Cebanu // Eco. – 2008. – 16 apr. – P. 6.
2202. Ţâbuleac, Mariana. Impactul publicităţii TV asupra copiilor / Mariana Ţâbuleac // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 25 apr. – P. 17.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului

2203. Луцик, Николай. Николай Луцик : ″Интереснее работать в
развивающихся экономиках″ : [интервью с президентом винно-коньячного холдинга ″Vinimpex″] / интервью взяла Ангелина Таран // Экон. обозрение. – 2008.
– 25 апр. – Р. 23.
2204. Мудря, Юрие. Смена руководства в ″Молдова-Вин″ : [интервью с нач. упр. анализа, прогнозирования и продвижения агентства ″МолдоваВин″ Ю. Мудря] / записала Ангелина Таран // Экон. обозрение. – 2008. – 11
апр. – Р. 23.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea
generală

2205. Новик, Виктория. Возьми в попутчики надежду : [о ф-ке индивидуал. пошива и ремонта одежды : интервью с генер. дир. АО ″Сперанца205

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

уник″ В. Новик] / интервью вела Нелли Сливенко // Кишин. новости. – 2008. - 11
апр. – Р. 4.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor

2206. Nedelea, Ion. Modernizarea a avut un impact pozitiv asupra
″Fabricii de construcţii″ SA din Rîşcani : [interviu cu I. Nedelea, dir. executiv al
″Fabricii de construcţii″ SA, Rîşcani] / consemnare : Nicolae Usturoi // Moldova suverană. – 2008. – 22 apr.
2207. Каба, Павел. Павел Каба : ″Сложилась конфликтная ситуация
– нельзя строить в центре, и на окраинах тоже не разрешают″ : [интервью с
руководителем Ассоц. патроната строит.-монтаж. предприятий] / записала
Татьяна Шикирлийская // Analytique Moldpresa. – 2008. – 12 апр. – Р. 8, 17.
691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor

2208. Дачин, Петр. Куда ведут молдавские дороги? : [интервью с
дир. компании ″Dromas-Cons″ П. Дачиным, производитель асфальтобетон.
материала ] // Новое время. – 2008. – 18 апр. – Р. 3.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ.
URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
2209. Grozavu, Nistor. Nistor Grozavu : Să nu-i dăm celui nevoiaş peştele să-l mănânce, ci undiţa să-l prindă : [problemele şi perspectivele mun. Chişinău
în sectorul construcţiilor şi dezvoltării urbanistice : interviu cu viceprimarul mun.
Chişinău] / a intervievat Angela Chisnenco // Capitala. – 2008. – 4 apr. – P. 3;
Столица = Capitala. – 2008. – 4 апр. – P. 3.
2210. Iurcu, Dorina. Planul general de dezvoltare a municipiului : megaplanuri – mini-realizări / Dorina Iurcu // Capitala. – 2008. – 4 apr. – P. 8; Столица =
Capitala. – 2008. – 4 апр. – P. 8.

206

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design

2211. Sărănuţă, Silvia. Covorul basarabean : [din istoria meşteşugului] /
Silvia Sărănuţă // Lit. şi arta. – 2008. - 10 apr. – P. 6.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
2212. Proca, Ion. Fideli urmaşi ai lui Mihai Grecu : [pe marginea creaţiei
pictorului] / Ion Proca // Glasul. – 2008. – 24 apr. – P. 4.
2213. Rocaciuc, Victoria. Filimon Hămuraru : ″Pictez subiectele care-mi
sunt mai aproape de suflet″ : [in memoriam artistului plastic] / Victoria Rocaciuc //
Vocea poporului. – 2008. – 18 apr. – P. 7; Голос народа. – 2008. – 18 апр. – Р. 7.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE
2214. Szajczyk, Dumitriţa. ″Voi inaugura la Pultusk o expoziţie cu imagini ale Europei de azi″ : interviu cu D. Szajczyk, fotografă, Polonia, originară din
Rep. Moldova / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 11
apr. – P. 23.

78 MUZICĂ
2215. Bivol, Anatol. Viaţa, de fapt, este o supravieţuire şi reuşesc doar
cei puternici : [interviu cu A. şi Irina Bivol, interpreţi] / a dialogat Angela Chisnenco //
Capitala. – 2008. – 18 apr. – P. 15; Столица=Capitala. – 2008. – 18 апр. – P. 15.
2216. Bjargo, Peter. ARCANA la Braşov : [interviu cu P. şi Cecilia
Bjargo, membri ai formaţiei suedeze ARCANA] / interviu realizat de Mihail
Vakulovski // Flux continuu. Studentul. – 2008. – 22 apr. – P. 6.
2217. Burlacu, Geta. Geta Burlacu : ″Vă asigur că la Belgrad nu voi
avea emoţii″ : [interviu cu interpreta, participantă la "Eurovision" 2008] / moderator :
Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 25 apr. – P. 10,15.
2218. Chisnenco, Angela. Am avut noroc de ″Noroc″ : [in memoriam lui
Mihai Dolgan, compozitor şi interpret] / Angela Chisnenco // Capitala. – 2008. – 4
apr. – P. 15; Столица=Capitala. – 2008. – 4 апр. – P. 15.
2219. Gherman, Marcel. Sound Art: limbajul conceptual al muzicii electronice / Marcel Gherman // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 22.
207

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

2220. Godoroja, Mike. ″Acord întâietate inspiraţiei muzicale″ : [interviu
cu M. Godoroja, reprezentant al formaţiei Mike Godoroja & Blue Spirit] / interviu
realizat de Mihail Vakulovski // Flux continuu. Studentul. – 2008. – 8 apr. – P. 6.
2221. Josan, Cătălin. ″Îmi venea să tai pianul cu toporul ...″ : [interviu cu
C. Josan, megastar din Basarabia] / consemnare : Silvia Ursu // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 11 apr. – P. 17. – (Supl. ″Timpul sănătăţii″; Nr 4).
2222. Josan, Cătălin. ″La Chişinău găsesc liniştea pe care nu o am la
Bucureşti″ : [interviu cu C. Josan, interpret] / interviu realizat de Nina Juncă // Jurnal
de Chişinău. – 2008. – 15 apr. – P. 12.
2223. Josan, Cătălin. La Eurovision, Geta Burlacu va cânta despre dragostea pe care o trăieşte″ : [fragm. din discuţia din cadrul talk-show-ului ″Epicentru″
de la Euro TV cu vedetele de estradă C. Josan şi Geta Burlacu] / moderator Sergiu
Praporşcic // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 11 apr. – P. 12.
2224. Mitriuc, Stela. Stela Mitriuc : Artistul este acelaşi Don Quijote care
luptă cu morile de vânt : [interviu cu interpreta] / consemnare : Nadina Gheorghiţă //
Capitala. – 2008. – 25 apr. – P. 15; Столица = Capitala. – 2008. – 25 апр. – P. 15.
2225. Nico. Nico şi Vlad Miriţă promit că vor reveni la Chişinău după participarea la Eurovision : [fragm. din emisiunea ″Epicentru″, postul EuTV, cu Nico şi
Vlad Miriţă, învingătorii finalei Eurovision România] / consemnare : Sergiu
Praporşcic, Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 18 apr. – P. 12.
2226. Nicolae Sulac – artist al generaţiilor noastre: [in memoriam : ale
oamenilor de cultură: Alexandru Rusu, Nicolae Dabija, Iurie Colesnic, ...] / consemnare : Gabriela Marulea // Lit. şi arta. – 2008. – 3 apr. – P. 7.
2227. Proca, Ion. Ei nu-şi revendic dreptul la uitare ... : [in memoriam interpretei de muz. populară Angela Păduraru] / Ion Proca // Glasul. – 2008. – 24 apr.
– P. 10.
2228. Roibu, Nicolae. Dor de Osoience : [despre ansamblul etnofolcloric familial ″Surorile Osoianu″] / Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2008.
– 11 apr. – P. 24.

208

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2229. Rusu, Dinu. Primăvara chitarelor care plâng : [in memoriam lui
Mihai Dolgan, compozitor şi interpret] / Dinu Rusu // Natura. – 2008. – Apr. (Nr 4). –
P. 4.
2230. Акиндинов, Вячеслав. Слух и дух : [интервью с пред. междунар. корпорации ″Арт Медиум Барокко″ В. Акиндиновым] / записала Аксиния
Галкина // Независимая Молдова. – 2008. – 25 апр. – Р. 22.
2231. Гвердцители, Тамара. ″Две звезды″ Тамары Гвердцители :
[интервью с певицей] / записала Татьяна Мигулина // Экон. обозрение. – 2008.
– 18 апр. – Р. 30.
2232. Гвердцители, Тамара. Тамара Гвердцители : ″Фонограмма –
не мой жанр″ : [интервью с нар. артисткой России и Грузии] / записала Александра Юнко // Независимая Молдова. – 2008. – 18 апр. – Р. 23.
2233. Липчиу, Ион. ″Мэрцишор″ продолжается в апреле : [по поводу
фестиваля ″Весна друзей″ : интервью с постоян. представителем Парламента
Респ. Молдова в Межпарламент. Ассамблее СНГ И. Липчиу] // Независимая
Молдова. – 2008. – 3 апр.
2234. Петраке, Штефан. Высокая планка искусства : [интервью с
исполнителем эстрад. песни Ш. Петраке] / записала Елена Узун // Молд. ведомости. – 2008. – 11 апр. – Р. 6.
2235. Турецкий, Михаил. Михаил Турецкий : ″Руководителю нужно
быть вожаком стаи″ : [интервью с руководителем ансамбля ″Хор Турецкого″] /
записала Татьяна Мигулина // Экон. обозрение. – 2008. – 4 апр. – Р. 30.
2236. Турецкий, Михаил. От любви к Богу до любви к женщине … :
[интервью с руководителем вокал. коллектива ″Хор Турецкого″ М. Турецким] /
записал Марианна Варшавская // Новое время. – 2008. - 4 апр. – Р. 8.
2237. Чухрий, Сергей. Фольклор – мой ангел-хранитель : [интервью
с дирижером и композитором С. Чухрий] / записала Елена Узун // Деловая
Молдова. – 2008. – 4 апр. – Р. 12.

209

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
2238. Andon, Victor. ″Ivan Ivanovici se întoarce″ : rolul fostului activist
de partid Ivan Bodiul în dezvoltarea artei cinematografice] / Victor Andon // Comunistul. – 2008. – 25 apr. – P. 10-11; Коммунист. – 2008. – 25 апр. – Р. 10-11.
2239. Andon, Victor. 35 ani ai filmului ″Dimitrie Cantemir″ / Victor Andon
// Comunistul. – 2008. – 11 apr. – P. 12; Коммунист. – 2008. – 11 апр. – Р. 12.
2240. Ciulei, Thomas. ″Podul de flori″ – un film despre Basarabia migratoare : interviu cu cineastul T. Ciulei / consemnare : Alexandra Sora // Contrafort. –
2008. – Apr. (Nr 4). – P. 18.
2241. ″Lupul marilor drumuri″ : [in memoriam regizorului Emil Loteanu] /
consemnare : Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 25 apr. – P.
8. – Cuprins : Pe cât era de deschis pentru noi, tot o taină a rămas / Sergiu Finiti;
″Îmi pare rău că a filmat foarte puţin în Republica Moldova″ / Mihai Curagău.
2242. Nicolaescu, Sergiu. ″Senzaţia, experienţa filmului vizionat la cinematograf e alta, e diferită″ : interviu cu regizorul român S. Nicolaescu / interviu
realizat de Mihail Vakulovski // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 11 apr. – P. 8.
2243. Гажиу, Валерий. ″Чтобы выжить – надо действовать″ : [интервью с худож. руководителем киностудии ″Молдова-филм″ В. Гажиу] / записал
Виктор Андон // Независимая Молдова. – 2008. – 4 апр. – Р. 25.
2244. Жереги, Валериу. Ледниковый период : [интервью с руководителем кинокомпании Prim-Plan Studio В. Жереги] / записала Аксиния Галкина
// Независимая Молдова. – 2008. – 11 апр. – Р. 6.
792 Teatru. Artă scenică
2245. Grecu, Alexandru. ″Dacă viitoarele guverne nu vor înţelege rolul
primordial al culturii în stat, situaţia va degenera în catastrofă naţională″ : interviu cu
A. Grecu, dir. artistic al Teatrului Municipal ″Satiricus – I.L. Caragiale″ / consemnare
: Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2008. – 4 apr. – P. 14; Столица = Capitala. –
2008. – 4 апр. – P. 14.

210

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2246. Însurăţel, Tatiana. Poveşti de familie : [pe marginea spectacolului
de Mihai Fusu, montat la teatrul Mihai Eminescu] / Tatiana Însurăţel // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 18.
2247. Popa, Tania. Mi-ar plăcea oriunde în lumea asta să lucrez. Dar nu
aş pleca niciodată de aici ... : [interviu cu T. Popa, actriţă] / consemnare : Diana
Iepure // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 19.
2248. Sochircă, Andrei. ″Poezia lui Eugen Cioclea a fost o revelaţie
pentru publicul din Bacău″ : [interviu cu actorul A. Sochircă, premiant la festivalul
One Man Show "Gala Star 2008", apr., Bacău, Romînia] // Jurnal de Chişinău. –
2008. – 18 apr. – P. 23.
2249. Sochircă, Andrei. Andrei Sochircă . ″Nu-i normal ca un artist să
se vândă ...″ : [interviu cu actorul de la teatrul unui singur actor] / consemnare : Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 21 apr. – P. 5.
2250. Ştefaniuc, Victor. ″Mâine ar putea fi prea târziu″ : [interviu cu C.
Ştefaniuc, dir. artistic al Teatrului Municipal de Păpuşi ″Guguţă″] / consemnare :
Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2008. – 11 apr. – P. 14; Столица = Capitala. –
2008. – 11 апр. – P. 14.
2251. Ştefaniuc, Victor. Victor Ştefaniuc : ″N-aş vrea ca-n urma mea să
rămână vreo uşă nedeschisă ...″ : [interviu cu dir. artistic al Teatrului Municipal de
Păpuşi ″Guguţă″] / consemnare : Eleonora Stăncuţă // Flux continuu : ed. de vineri.
– 2008. – 4 apr. – P. 12.
2252. Turea, Larisa. Viaţa cu semnul minus : [Tadeusz Kantor, pictor şi
regizor de teatru polonez (1915-1990)] / Larisa Turea // Lit. şi arta. – 2008. – 24 apr.
– P. 6.
2253. Ungureanu, Ion. Setea de a cuceri publicul : [in memoriam actorului Ion Stratan] / Ion Ungureanu // Lit. şi arta. – 2008. – 17 apr. – P. 6.
2254. Вуткэрэу, Петру. И ветку сакуры в дорогу … : [интервью с гл.
режиссером Театра ″Е. Ионеско″ П. Вуткэрэу] / записала Раиса Казакова //
Независимая Молдова. – 2008. – 4 апр. – Р. 22.
2255. Торня, Нелли. Динозавры не вымерли : [Николай Андронати,
театр. худож.-сценарист] / Нелли Торня // Кишин. новости. – 2008. – 11 апр. –
Р. 7.
211

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

2256. Хармелин, Юрий. От мечты до реальности : [интервью с гл.
режиссером театра ″С улицы Роз″ Ю. Хармелиным] / записала Наталья Ординат // Новое время. – 2008. – 11 апр. – Р. 8.
794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)

2257. Iordăchescu, Viorel. Şahul a fost viaţa sa : [in memoriam antrenorului Valerian Vasiloi] / Viorel Iordăchescu // Sport plus. – 2008. – 15 apr. – P. 5.
2258. Moga, Pavel. Pavel Moga : ″Şahul e un mijloc eficient de educaţie
a tinerei generaţi″ : [interviu cu pedagogul şi antrenorul de şah de la Liceul teoretic
″Mihai Sârghi″ din satul Cioburciu, raionul Ştefan Vodă] / consemnare : Viorel
Ciobanu // Sport plus. – 2008. – 8 apr. – P. 6.
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

2259. Antoniuc, Alexandru. ″Visez să ajung să joc la Manchester
United″ : interviu cu jucătorul echipei "Zimbru" Chişinău, A. Antoniuc / consemnare :
Sergiu Danilov // Sport plus. – 2008. – 15 apr. – P. 11.
2260. Drăgan, Aurel. Adevăratele valori ale olimpismului şi educarea tânărului olimpic / Aurel Drăgan // Flux continuu. Sănătate. – 2008. – 23 apr. – P. 8.
2261. Gaugaş, Petru. Cadrele didactice promovează modul sănătos de
viaţă : [în inst. univ. : interviu cu P. Gaugaş, preş. Federaţiei Sportului Univ.] / a
dialogat Traian Musteaţă // Sport plus. – 2008. – 1 apr. – P. 6.
2262. Levcenkov, Natalia. ″Nu am preconizat să devin campioană europeană″ : [pe marginea conf. de presă a biatlonistei N. Levcenkov] // Timpul de
dimineaţă. – 2008. – 18 apr. – P. 22.
2263. Marinescu, Alexandru. Istoria Campionatului European : [de fotbal] (1-2) / Alexandru Marinescu // Sport plus. – 2008. – 15, 22 apr. – P. 15.
2264. Mureşan, Iuliu. Iuliu Mureşan : ″Dacă Dedov ar fi rămas, juca
acum pentru noi″ : [interviu cu preş. clubului CFR Cluj, România] / consemnare :
Dumitru Chitoroagă // Sport plus. – 2008. – 8 apr. – P. 10.
2265. Panasiuc, Boris. Boris Panasiuc : ″Băieţii cu care mă mândresc″ :
[interviu cu antrenorul emerit al Rep. Moldova la lupte libere] / a consemnat Valeriu
Turtă // Sport plus. – 2008. – 15 apr. – P. 7.
212

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2266. Виколаш, Андрей. Суровые реалии молдавского футзала /
Андрей Виколаш // Независимая Молдова. – 2008. – 11 апр. – Р. 29.
2267. Дерек, Александр. Александр Дерек : ″Динамо″ заиграет еще
убедительнее″ : [интервью с гл. тренером ФК ″Динамо″] / записал Эдуард Чобану // Молд. ведомости. – 2008. – 4 апр. – Р. 5.
2268. Пащенко, Сергей. ″Только упорные и трудолюбивые футболисты достигают своих целей″ : [интервью с молд. футболистом С. Пащенко] /
записал Максим Банару // Молд. ведомости. – 2008. – 25 апр. – Р. 5.
2269. Родригес, Луис Антонио. ″Лучио″ чувствует себя в Молдове
своим : [интервью с аргентин. легионером Л. А. Родригес] / записал Максим
Банару // Молд. ведомости. – 2008. – 11 апр. – Р. 5.
2270. Такот, Сергей. Второе ″золото″ Серегя Такота : [интервью с
молд. легионером, выступ. за футзал. клуб ″Парнассос″, Кипр] / записал Максим Банару // Молд. ведомости. – 2008. – 18 апр. – Р. 5.
2271. Чобану, Эдуард. Есть ли зимний спорт в Молдове? / Эдуард
Чобану // Кишин. обозреватель. – 2008. – 3 апр. – Р. 18.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română

2272. Ciobanu, Anatol. Limba română pentru alolingvi : curs incipient
(2007) : [pe marginea man. cu acelaşi tit. de Ludmila Berzoi, Ch., 2007] / Anatol
Ciobanu // Făclia. – 2008. – 19 apr. – P. 11.
2273. Trinca, Lilia. O carte de certă valoare ştiinţifică : [pe marginea
monogr. ″Locuţiunile în sistemul unităţilor nominative ale limbii române″ de Gheorghe Popa, Ch., ed. Ştiinţa, 2007] / Lilia Trinca // Lit. şi arta. – 2008. - 10 apr. – P. 4.

213

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

2274. Ciobanu, Anatol. Lingvist remarcabil şi Om de omenie : [prof. şi
savantul Ion Eţcu la 75 de ani de la naştere] / Anatol Ciobanu, Vasile Botnarciuc //
Lit. şi arta. – 2008. – 17 apr. – P. 7.
2275. Cosniceanu, Maria. Profesorul Ion Eţcu la vârsta împlinirilor / Maria Cosniceanu, Elena Ungureanu // Lit. şi arta. – 2008. – 17 apr. – P. 7.
2276. Dumistrăcel, Stelian. Paştele în memoria limbii / Stelian
Dumistrăcel // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 25 apr. – P. 16.
2277. Trinca, Lilia. O carte de certă valoare ştiinţifică : [pe marginea
monogr. ″Locuţiunile în sistemul unităţilor nominative ale limbii române″ de Gheorghe Popa, Ch., ed. Ştiinţa, 2007] / Lilia Trinca // Lit. şi arta. – 2008. - 10 apr. – P. 4.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză

2278. Lessing, Doris. O coborâre în infern : [povestire : fragm.] / Doris
Lessing // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 22.
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză

2279. Flori alese din poezia americană / prez. şi trad. de Nicolae Dabija
// Lit. şi arta. – 2008. – 24 apr. – P. 5. – Cuprins : Părăsit; Iarba; Brâncuşi; Maree;
Ciocanul; Rondelul lunii / Carl Sandburg; Pasărea lui Brâncuşi; Într-o staţie de metrou; Alba / Ezra Pound; Tristesse / James Launghlin; Ariel / Sylvia Plath; Râul visează marea / Fred Chappel; Tatuaj; Martie / Wallace Stevens; Jazzonia / Langston
Hughes; Vulpea / Kenneth Patchen; Femeie tânără la fereastră; Jucărie chinezească / William Carlos Williams; Ars poetica / Archibald MacLeish; Lacrimi; Camera
obscură / Rand Brandes; Memoria perfectă / Jonh Michael Elynn; ″Vocea ta răsună
ca un clopoţel ...″; ″Ea vede şi ce e dincolo de orizont ...″; ″Când Olga intră într-o
încăpere ...″ / Rodney Maddox.
821.135.1 Literatură română

2280. Alecsandri, Vasile. Floriile : [versuri] / Vasile Alecsandri // Lit. şi
arta. – 2008. – 17 apr. – P. 1.
2281. Alexandru, Ioan. Lumină lină : [versuri] / Ioan Alexandru // Timpul
de dimineaţă. – 2008. – 25 apr. – P. 24.
214

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2282. Arghezi, Tudor. Puţoiul : [versuri] / Tudor Arghezi // Timpul de dimineaţă. – 2008. – 11 apr. – P. 32.
2283. Berghia, Ion. Miraj : [epigramă] / Ion Berghia // Jurnal de Chişinău.
– 2008. – 15 apr. – P. 16.
2284. Bolea, Ştefan. draconic super-ego; poem psihotic; tumular : [versuri] / Ştefan Bolea // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 7.
2285. Crevedia, Nicolae. Poetul : [epigramă] / Nicolae Crevedia // Jurnal
de Chişinău. – 2008. – 22 apr. – P. 16.
2286. Ghiţescu, Nicolae. În goana vieţii : [epigramă] / Nicolae Ghiţecu //
Jurnal de Chişinău. – 2008. – 18 apr. – P. 24.
2287. Gociu, Simion. Visul lui Pătrungel : [povestire] / Simion Gociu //
Florile dalbe. – 2008. – 3, 10, 17 apr. – P. 4. – Contin. Începutul : 27 mart.
2288. Goga, Octavian. Noi; Bătrâni : [versuri] / Octavian Goga // Natura.
– 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 16.
2289. Gyr, Radu. As’ noapte Iisus mi-a intrat în celulă ... : [versuri] / Radu Gyr; prez. de Zaharia Marineasa // Glasul. – 2008. – 24 apr. – P. 12. – Cuprins :
As noapte, Iisus ...; Început de primăvară; Şi-acolo sus, în văzduh ... .
2290. Ionescu-Quintus, Mircea. Dorinţa de pe urmă : [epigramă] / Mircea Ionescu-Quintus // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 1 apr. – P. 16.
2291. Labiş, Nicolae. Sunt spiritul adâncurilor : [versuri] / Nicolae Labiş
// Timpul de dimineaţă. – 2008. – 18 apr. – P. 24.
2292. Larco, Vasile. Recunoaştere : [epigramă] / Vasile Larco // Jurnal
de Chişinău. – 2008. – 4 apr. – P. 24.
2293. Marcu, Emilian. Grigore Vieru : [versuri] / Emilian Marcu // Lit. şi
arta. – 2008. – 10 apr. – P. 1.
2294. Pop, Ioan. Victoria socialismului : [epigramă] / Ioan Pop // Jurnal
de Chişinău. – 2008. – 8 apr. – P. 16.

215

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

2295. Stancu, Zaharia. Vino mai repede, primăvară : [versuri] / Zaharia
Stancu // Florile dalbe. – 2008. – 17 apr. – P. 1.
2296. Stănescu, Nichita. Desigur; Placă stricată; Cântec : [versuri] / Nichita Stănescu // Lit. şi arta. – 2008. – 3 apr. – P. 8.
2297. Stănescu, Nichita. Linişte : [versuri] / Nichita Stănescu // Lit. şi arta. – 2008. – 3 apr. – P. 1.
2298. Teognoste, Mihai. Utilitate : [epigramă] / Mihai Teognoste // Jurnal
de Chişinău. – 2008. – 11 apr. – P. 24.
2299. Trifu, Mircea. Pe cărările Olimpului : [epigramă] / Mircea Trifu //
Jurnal de Chişinău. – 2008. – 25 apr. – P. 24.
2300. Voiculescu, Vasile. Toiul primăverii : [versuri] / Vasile Voiculescu
// Florile dalbe. – 2008. – 10 apr. – P. 1.
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

2301. Ajder, Corina. Mam : [versuri] / Corina Ajder // Stare de urgenţă. –
2008. – Apr. (Nr 4). – P. 7.
2302. Armaşu, Liliana. Williams : [versuri] / Liliana Armaşu // Stare de
urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 7.
2303. Bâlici, Gheorghe. Dorinţă : [epigramă] / Gheorghe Bâlici // Jurnal
de Chişinău. – 2008. – 25 apr. – P. 24.
2304. Bâlici, Gheorghe. Epigramistul; Vis : [epigrame] / Gheorghe Bâlici
// Jurnal de Chişinău. – 2008. – 4 apr. – P. 24; 1 apr. – P. 16.
2305. Bâlici, Gheorghe. Mene sana ... : [epigramă] / Gheorghe Bâlici //
Jurnal de Chişinău. – 2008. – 18 apr. – P. 24.
2306. Bâlici, Gheorghe. Rememorări : [epigramă] / Gheorghe Bâlici //
Jurnal de Chişinău. – 2008. – 22 apr. – P. 16.
2307. Bâlici, Gheorghe. Revoluţie culturală; Primul succes; Proporţii :
[epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 8 apr. – P. 16; 11 apr.
– P. 24; 15 apr. – P. 16.

216

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2308. Beşleagă, Vladimir. Marea paradă a Personajelor (3) / Vladimir
Beşleagă // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 17-18. – Sfârşit. Începutul : Ian.Febr. (Nr 1/2).
2309. Bordeianu, Leo. Hristos a înviat! : [versuri] / Leo Bordeianu // Pro
Farmacia. – 2008. – Mart. – Apr. (Nr 3/4). – P. 1.
2310. Borzin, Aurelia. ″Ai început să îmbătrâneşti ...″ : [versuri] / Aurelia
Borzin // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 7.
2311. Burac, Andrei. Suflete la plimbare : [piesă] / Andrei Burac // Florile
dalbe. – 2008. – 10 apr. – P. 8.
2312. Burlacu, Iurie. ″Întotdeauna a visat să ajungă într-un loc ...″ : [versuri] / Iurie Burlacu // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 7.
2313. Butnaru, Leo. Epicurianul : [cosmogramă] / Leo Butnaru // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 8.
2314. Butucel, Teodora. Floriile : [versuri] / Teodora Butucel // Altarul
credinţei. – 2008. – 17 apr. – P. 1.
2315. Cibotaru, Arhip Simion. Drumuri, drumuri ...; Rugăciune; Eminescu; Sfătosului bunic din Humuleşti; Taina noastră; Teiul nostru singuratic; Rugă;
Populară; Rădăcina iubirii; Nectarul iubirii; Pastel : [versuri] / Arhip Simion Cibotaru
// Lit. şi arta. – 2008. - 10 apr. – P. 5.
2316. Ciobanu, Ion. Masă la recreaţia mare; Paznicul vigilent : [epigrame] / Ion Ciobanu // Florile dalbe. – 2008. – 24 apr. – P. 8.
2317. Ciobanu, Raisa. Legenda trandafirului / Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. – 2008. – 17 apr. – P. 7.
2318. Ciocanu, Aurel. Şi-n cuvinte-i primăvară : [versuri] / Aurel Ciocanu
// Glasul. – 2008. – 24 apr. – P. 8.
2319. Cioclea, Eugen. Fragment 21/3 : [versuri] / Eugen Cioclea // Stare
de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 23.
2320. Cioclea, Eugen. Yes! : [poem] / Eugen Cioclea // Săptămâna. –
2008. – 4 apr. – P. 9.
217

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

2321. Ciocoi, Gheorghe. Ghiocelul primăverii sau al învierii : [versuri] /
Gheorghe Ciocoi // Florile dalbe. – 2008. – 10 apr. – P. 5.
2322. Ciocoi, Gheorghe. Ghiocelul primăverii sau al învierii? : [versuri] /
Gheorghe Ciocoi // Lit. şi arta. – 2008. – 24 apr. – P. 8.
2323. Cojocaru, Dinu. Despre sex…ul basarabean : [versuri] / Dinu
Cojocaru // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 8.
2324. Condrea, Constantin. În serile la Clubul Românesc; Early in the
Morning = În faptul dimineţii : [versuri] / Constantin Condrea // Lit. şi arta. – 2008. –
24 apr. – P. 4.
2325. Damian, Liviu. Idee fără de stăpân : [versuri] / Liviu Damian //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 4 apr. – P. 24.
2326. Doga, Alexandru. Introspectivă; Respira-voi; Ah ce ..., Între mineeu; Iuga celui nenăscut; Apoi sentinţa; Dulcele amar; Captiv; Din cele murite : [versuri] / Alexandru Doga // Lit. şi arta. – 2008. - 10 apr. – P. 4.
2327. Druţă, Ion. Tăcerea Mântuitorului : [fragm. din romanul ″Ora jertfirii″] / Ion Druţă // Glasul. – 2008. – 24 apr. – P. 1, 6-7.
2328. Esinencu, Nicolae. Să cântăm! : [povestire] / Nicolae Esinencu //
Timpul de dimineaţă. – 2008. – 4 apr. – P. 6.
2329. Filip, Iulian. Oglindă, oglinjoară : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta.
– 2008. – 24 apr. – P. 4.
2330. Gamarţ, Andrei. ″Şi numai lumina ...″: [versuri] / Andrei Gamarţ //
Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 7.
2331. Hristov, Horia. Omul cu sâmburi : [povestire : fragm.] / Horia
Hristov // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 17.
2332. Iacob, Petru. Ce rost are? : [versuri] / Petru Iacob // Făclia. –
2008. – 26 apr. – P. 10.
2333. Ianuş, Marius. Căciula lui Guguţă : [versuri] / Marius Ianuş // Stare
de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 1.
218

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2334. Langa, Andrei. Ai hotărât să nu ratezi nimic : [versuri] / Andrei
Langa // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 6.
2335. Mânăscurtă, Ioan. Prealuminatul Inorog, Întâiul : [eseu] / Ioan
Mânăscurtă // Glasul. – 2008. – 24 apr. – P. 9-10.
2336. Marin, Gheorghe. La potcovit iepuri : [povestire] / Gheorghe Marin
// Florile dalbe. – 2008. – 3 apr. – P. 8.
2337. Mateevici, Alexe. Hristos a’nviat : [versuri] / Alexe Mateevici // Vocea poporului. – 2008. – 30 apr. – P. 8; Голос народа. – 2008. – 30 апр. – Р. 8.
2338. Mateevici, Alexei. Limba noastră : [versuri] / Alexei Mateevici //
Ziarul de gardă. – 2008. – 3 apr. – P. 8.
2339. Mateevici, Alexei. Moldovenilor : [versuri] / Alexei Mateevici //
Moldova mare. – 2008. – 15 apr. – Cu caract. chir.
2340. Moraru, Anatol. Leo : [povestire] / Anatol Moraru, Dinu Cojocaru //
Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 19-21.
2341. Nanu, Dimitrie. Învierea : [versuri] / Dimitrie Nanu // Florile dalbe.
– 2008. – 24 apr. – P. 1.
2342. Păduraru, Pavel. Rotundă şi galbenă; Ursuleţul cel gras cu urechi
de fier : [versuri] / Pavel Păduraru // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 7.
2343. Petrea, George. Ariceii; Cresc mare; Ţara mea; Meleagul meu;
Pacientul; Melcuşorul; Pictoriţa : [versuri] / George Petrea // Florile dalbe. – 2008. –
10 apr. – P. 8.
2344. Popovici, Teodor. Medicul; Dacă ...; Mă întreb ...; Dieta; Putana :
[epigrame] / Teodor Popovici // Pro Farmacia. – 2008. – Mart. – Apr. (Nr 3/4). – P.
12.
2345. Popovici, Vlad. Şi eu să stau precum catargul ... : [versuri] / Vlad
Popovici // Univers pedagogic pro. – 2008. – 17 apr. – P. 8. – Cuprins: Marea în
vine; Zodie din flori; Rânduire-n sens; Îmbrăcare cu înălţimi; Paradisul în rinichi;
Sfârşit propriu; Semne sacre; Protejat de substanţa magică; Uitare cu peren.

219

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

2346. Postică Ştefănescu, Ion. Cod : [versuri] / Ion Postică Ştefănescu
// Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 3.
2347. Romanciuc, Vasile. Primăvara la noi : [versuri] / Vasile
Romanciuc // Florile dalbe. – 2008. – 3 apr. – P. 1.
2348. Sprinceană, Emanuela. Fără tată : [amintiri] / Emanuela Sprinceană // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 16.
2349. Suceveanu, Arcadie. Floriile; Sfintele Paşţi; Paştele Blajinilor;
Coarda fermecată; Cupa care se închide; Do-re-mi-fa-sol-la-cri; Duminica mare :
[versuri] / Arcadie Suceveanu // Florile dalbe. – 2008. – 3 apr. – P. 8.
2350. Ştirbu, Titus. Îndemn : [versuri] / Titus Ştirbu // Lit. şi arta. – 2008.
– 17 apr. – P. 3.
2351. Tamazlâcaru, Elena. Esenţe cu uriaşul Nichita : [versuri] / Elena
Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2008. – 24 apr. – P. 4.
2352. Toma, Andreea. KITSChişinău : [versuri] / Andreea Toma // Stare
de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 2.
2353. Ţurcanu, Andrei. Oracol; Tabu; Deficit cronic; Fratele meu ... ;
Agon; Riduri; Soluţie; Odysseus în Ithaka; Clipită; Bulversări; Torpoare; Coteţ; Trăind murind fără rest; Salt în realitate; Trecere; Zbor alb; Rost; Pârg; Gong; Crai-nou;
Străvezime : [versuri] / Andrei Ţurcanu // Lit. şi arta. – 2008. – 17 apr. – P. 5.
2354. Vakulovski, Alexandru. Invers; Pe drum : [versuri] / Alexandru
Vakulovski // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 8, 24.
2355. Vakulovski, Mihail. Car mine; Tată, vezi că nu mai avem aceeaşi
adresă : [versuri] / Mihail Vakulovski // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P.
5, 16.
2356. Vieru, Grigore. Floare de lumină : [cântec pascal] / Grigore Vieru
// Lit. şi arta. – 2008. – 24 apr. – P. 1.
2357. Vieru, Grigore. Legământ : [versuri] / Grigore Vieru // Gazeta bibliotecarului. – 2008. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 1.

220

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2358. Vîlcu, Mihai. Pustie este casa ...; Canicula : [versuri] / Mihai Vîlcu
// Pro Farmacia. – 2008. – Mart. – Apr. (Nr 3/4). – P. 13.
2359. Zadnipru, Petru. Basarabenii : [versuri] / Petru Zadnipru // Moldova mare. – 2008. – 22 apr.
821.161.1 Literatură rusă

2360. Tarkovski, Andrei. Martirologul lui Andrei Tarkovski : [fragm. de
jurnal] / Andrei Tarkovski; prez. şi trad. de Vasile Gârneţ // Contrafort. – 2008. – Apr.
(Nr 4). – P. 23-24.
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

2361. Cimpoi, Mihai. Strigătul bufniţei : [scriitorul Iuri Grecov la 70 de ani
de la naştere] / Mihai Cimpoi // Lit. şi arta. – 2008. - 10 apr. – P. 5.
2362. Mardari, Ion. Un pur femeiesc reket : [detectiv : traducere] / Ion
Mardari // Comunistul. – 2008. – 25 apr. – P. 12.
2363. Panfil, Oleg. Chiar dacă iubim florile – ele mor : [povestire :
fragm.] / Oleg Panfil; trad. de Vadim Vasiliu // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr
4). – P. 21.
2364. Дуб, Иван. Хозяин торговой палатки : гл. из повести / Иван
Дуб // Коммерсант plus. – 2008. – 11 апр. – Р. 18.
2365. Зумбряну, Виктория. Цена одной амнистии : гл. из кн. / Виктория Зумбряну // Независимая Молдова. – 2008. – 4,11,18, 25 апр. – Р. 11. –
Продолж. Нач. : 25 янв.
2366. Мардарь, Ион. У матросов нет вопросов : рассказ / Ион Мардарь // Независимая Молдова. – 2008. – 18 апр. – Р. 12.
821.163.4 Literatură în limba sârbă-croată

2367. Năstase, Răzvan Mihai. Iubirea scrisă în stele : [pe marginea romanului ″Mantia de stele″ de Milorad Pavic, Bucureşti, ed. Humanitas Fiction, 2008]
/ Răzvan Mihai Năstase // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 23.
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii

2368. Cosmescu, Alex. Poezie / dialog : [reflecţii literare] / Alex
Cosmescu // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 9.
221

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

2369. Савостин, Николай. С кем вы, мастера политики? : [роль лит.
в обществе] / Николай Савостин // Коммерсант plus. – 2008. – 25 апр. – Р. 18.
821.112.2.0 Literatură germană

2370. Duckers, Tanja. Tanja Duckers : ″Mă consider o scriitoare care
afirmă autoritatea sensului şi a adevărului politic″ : [interviu cu scriitoarea germană] /
consemnare : Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 14-15.
821.135.1.09 Critică şi istorie literară

2371. Cărţi şi scriitori : [ancheta ″Contrafort″ cu scriitorii : Mircea A.
Diaconu, Mihai Ştefan Poiată, Lucian Vasiliu, ...] // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4).
– P. 10-12.09
2372. Ciobanu, Vitalie. Monica Lovinescu – la despărţire : [in memoriam
scriitoarei] / Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 3.
2373. Manea, Norman. Norman Manea în interviuri / selecţie de Veronica Eşanu // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 7. – Cuprins : ″Rămân, cel puţin
pentru această viaţă, scriitor român ...″ : [fragm. dintr-un interviu pentru ″Supl. de
cultură″, 2008, nr. 171] / realizat de George Onofrei; ″Exilul este o extraordinară
şcoală a reevaluării de sine ...″ : [fragm. dintr-un interviu pentru ″Adevărul literar şi
artistic″, 23 apr. 2008] / interlocutor : Cezar Paul-Bădescu.
2374. Mocanu, Igor. Chestia asta-i rece, şi am fugit afară din idei : [pe
marginea cărţii ″Fuck the cool. Spune-mi o poveste″ de Costi Rogozanu, Iaşi, ed.
Polirom, 2007] / Igor Mocanu // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 6.
2375. Oprea, Marius. ″Ţi-e frică atunci când eşti încrâncenat″ : interviu
cu M. Oprea, poet, eseist / interviu realizat de Mihail Vakulovski // Flux continuu.
Studentul. – 2008. – 15 apr. – P. 6.
2376. Soviany, Octavian. Noua poezie feminină din România / Octavian
Soviany // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 15.
821.135.1(478).09 Teorie şi critică literară

2377. Bâtcă, Veronica. Bucuria unei dureri divine : criticul-poet Ion
Ciocanu / Veronica Bâtcă // Lit. şi arta. – 2008. – 17 apr. – P. 4.

222

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

2378. Belâi, Liviu. Teodor Popovici : Cel mai bun stomatolog printre scriitori şi cel mai bun printre stomatologi : [pe marginea creaţiei poetice satirice a lui
Teodor Popovici] / Liviu Belâi // Pro Farmacia. – 2008. – Mart. – Apr. (Nr 3/4). – P.
12.
2379. Caranfil, Ninela. Un învăţător al cetăţii : [Vlad Pohilă, scriitor, publicist, lingvist] / Ninela Caranfil // Lit. şi arta. – 2008. – 3 apr. – P. 8.
2380. Chiper, Grigore. Pacientul moldovean, sau În căutarea zăpezilor
de pe Kilimanjaro : [pe marginea romanului ″Avionul mirosea a peşte″ de Nicolae
Popa, Ch., ed. Arc, 2008] / Grigore Chiper // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 5.
2381. Condrea, Constantin. Ce mai face Constantin Condrea? : [interviu cu scriitorul moldovean, stabilit în SUA] / interlocutor : Nicolae Dabija // Lit. şi
arta. – 2008. – 24 apr. – P. 4.
2382. Corbu, Haralambie. Epopeea Furnicii lui Ion Druţă : [pe marginea
creaţiei druţiene] / Haralambie Corbu // Săptămâna. – 2008. – 4 apr. – P. 14, 19.
2383. Cosmscu, Alex. Poezia este, în primul rând, o formă de comunicare, o parte a vieţii cotidiene : [interviu cu A. Cosmescu, scriitor, poet, eseist] /
interviu de Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 4 apr. – P. 8.
2384. Crudu, Dumitru. Cine sunt şi ce vor tinerii poeţi azi din R. Moldova? / Dumitru Crudu // Stare de urgenţă. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 6.
2385. Dolgan, Mihail. Cine dintre critici a susţinut în adevăr poezia de
opoziţie (II) / Mihail Dolgan // Lit. şi arta. – 2008. – 17 apr. – P. 4. – Art. 1 : 10 ian.
2386. Fabian, Nicolae. Crisograful fascinaţiilor dintâi : [scriitorul Ioan
Mânăscurtă la 55 de ani de la naştere] / Nicolae Fabian // Glasul. – 2008. – 24 apr.
– P. 7; Lit. şi arta. – 2008. – 24 apr. – P. 4.
2387. Iachim, Ion. Un Recviem în care tragicul se împleteşte cu umorul :
[pe marginea cărţii ″Poiana cu heruvimi″ de Ion Proca, Ch., Grafema Libris, 2008] /
Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2008. – 3 apr. – P. 8.
2388. Matcovschi, Dumitru. ″Adevăraţii oameni de cultură au rezistat,
au luptat, dar n-au îngenuncheat în faţa puterii ... ″ : [rolul lit. şi arta : dialog cu academicianul D. Matcovschi, scriitor al poporului] // a consemnat : Dina Chimpu // Lit.
şi arta. – 2008. – 17 apr. – P. 6.
223

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

2389. Palladi, Tudor. Dorul nescris de poezie ... : [pe marginea creaţiei
poetului Arhip Simion Cibotaru] / Tudor Palladi // Lit. şi arta. – 2008. - 10 apr. – P. 5.
2390. Păduraru, Anatol. Anatol Păduraru : ″Fratele meu a pus problema
opririi masacrului limbii române în Basarabia″: [interviu cu A. Păduraru, fratele scriitorului Nicolae Costenco] / consemnare : Antonina Sârbu // Ziarul de gardă. – 2008.
– 10 apr. – P. 5.
2391. Toniţa, A. Pedagogia firească a păsăretului : [pe marginea cărţii
″Cum am trăit într-un măr″ de Nina Slutu-Soroceanu, Ch., 2008] / A. Toniţa // Lit. şi
arta. – 2008. – 17 apr. – P. 8.
2392. Vieru, Boris. Pârcălabii geniului românesc : [Vlad Pohilă, publicist,
lingvist, la 55 de ani de la naştere] / Boris Vieru // Natura. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P.
16.
65 de ani de la naşterea poetului Aurel Ciocanu

2393. Ciocoi, Gheorghe. Pana ce iubeşte oceanul : [poetul Aurel
Ciocanu la 65 de ani de la naştere] / Gheorghe Ciocoi // Lit. şi arta. – 2008. - 10 apr.
– P. 4.
2394. Ciocoi, Gheorghe. Si cuvântul are respiraţie ... : [Aurel Ciocanu –
65] / Gheorghe Ciocoi // Glasul. – 2008. – 24 apr. – P. 8.
2395. Proca, Ion. De ce evadează scriitorii? : [Aurel Ciocanu – 65] / Ion
Proca // Glasul. – 2008. – 24 apr. – P. 8.
2396. Prohin, Victor. Un poet care urmează a fi redescoperit : [Aurel
Ciocanu – 65] / Victor Prohin // Glasul. – 2008. – 24 apr. – P. 8.
2397. Ştirbu, Titus. Unui elev, participant la un concurs de creaţie : [Aurel Ciocanu – 65] / Titus Ştirbu // Glasul. – 2008. – 24 apr. – P. 8.
2398. Vieru, Ion. Epigramă : [Aurel Ciocanu – 65] / Ion Vieru // Glasul. –
2008. – 24 apr. – P. 8.

224

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii

2399. Dergaciov, Valentin. Cultura Cucuteni în Basarabia : interviu cu
V. Dergaciov, doct. În arheologie, dir. Inst. Patrimoniului Cultural de la Acad. de Şt.
a Moldovei / consemnare : Boris Vieru // Natura. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 10.
908 Monografii ale localităţilor

2400. Rusu, Dinu. Edineţ : oraşul cu poveşti de ieri şi de azi / Dinu Rusu
// Natura. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 14.
2401. Vieru, Boris. Pecetea, coroana şi sceptrul domnesc al Iaşiului /
Boris Vieru; fotogr. : Alecu Reniţă // Natura. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 9.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări

2402. Kinsky, Hedwig. Sînt un copil al ruinelor : interviu cu contesa H.
Kinsky / a dialogat Oleg Serebrian // Democraţia. – 2008. – 15 apr. – P. 3, 5.
2403. Platon, Alexandru-Florin. Cuvinte care ucid : [pe marginea cărţii
″Terorismul intelectual : din 1945 pînă în prezent″ de Jean Sevillia, Bucureşti,
Humanitas, 2007] / Alexandru-Florin Platon // Contrafort. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P.
4.
2404. Republica Moldova. Parlamentul. Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la condamnarea marii Înfometări (Holodomor) din anii
1932-1933 din Ucraina : proiect // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 25 apr. –
P. 9.
2405. Roşca, Iurie. Libertatea de a cunoaşte trecutul : [genocidul în
Ucraina, anii 1932-1933 : art. vicepreş. Parlamentului Rep. Moldova] / Iurie Roşca //
Glasul. – 2008. – 24 apr. – P. 2.
94(478) Istoria Republicii Moldova

2406. ″... Istoria să judece pe călăii Basarabiei″ : memorandumul unui
grup de senatori şi deputaţi basarabeni ai parlamentului către Regele României
Ferdinand I // Comunistul. – 2008. – 4 apr. – P. 5; Коммунист. – 2008. – 4 апр. – Р.
5. – Semnat : Pan Halippa, V. Cazacliu, I. Buzdugan, ... .
225

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

2407. Cernea, Gheorghe. Din istoria ″mişcării de partizani″ în Republica
Moldova / Gheorghe Cernea // Lit. şi arta. – 2008. – 24 apr. – P. 7.
2408. Colesnic, Iurie. Destinul lui Cantemir, ca o spirală nesfârşită ... /
Iurie Colesnic // Natura. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 7.
2409. Colesnic, Iurie. Un scriitor avocat – Titus T. Stoika : [perioada interbelică (1893- ...)] / Iurie Colesnic // Natura. – 2008. – Apr. (Nr 4). – P. 10.
2410. Corlăteanu-Granciuc, Silvia. O nouă planşă dedicată Moldovei
ştefaniene : [pe marginea planşei ″Ţara Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel
Mare şi Sfânt. Ţinuturi, oraşe, cetăţi, ctitori, aşezări rurale atestate documentar″ de
Gheorghe Nicolaev şi Sergiu Tabuncic, Ch. Integritas, 2008] / Silvia CorlăteanuGranciuc // Moldova suverană. – 2008. – 25 apr. – P. 6.
2411. Dabija, Nicolae. Deceniul Unirii : [90 de ani de la votarea Actului
Unirii Basarabiei cu România] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2008. – 3 apr. – P. 1.
2412. Declaraţia Adunării Solemne consacrate împlinirii a 90 de ani de
la votarea Actului Unirii Basarabiei cu România la 27 martie 1918 : [27 mart. 2008,
Chişinău] // Lit. şi arta. – 2008. – 3 apr. – P. 1.
2413. Dinescu, Viorel. Cu arcul încordat. Un ochi râde, altul plânge! :
[90 de ani de la actul Unirii Basarabiei cu România] / Viorel Dinescu // Lit. şi arta. –
2008. – 17 apr. – P. 1-2.
2414. Guţu, Victor. Satul Baraboi – izvor de înţelepciune : [din istoria localităţii, raionul Donduşeni] / Victor Guţu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 24 apr.
– P. 6.
2415. Moraru, Alexandru. 65 de primăveri ale domnului Gheorghe Cernea : [profesor, istoric] / Alexandru Moraru // Lit. şi arta. – 2008. – 24 apr. – P. 7.
2416. 90 de ani de la Unirea Basarabiei cu ţara-mamă : secvenţe de la
Adunarea solemnă consacrată împlinirii a 90 de ani de la votarea de către Sfatul
Ţării a Actului Unirii Basarabiei cu România // Lit. şi arta. – 2008. – 3 apr. – P. 2-3. –
Cuprins : [90 de ani de la momentul crucial ...] / Andrei Vartic; [Şansă unică a românilor din Basarabia] / Mihai Ghimpu; Despre foame, jandarmi şi tsunami / Grigore
Vieru; Onorat public, vă salut pe toţi cei care suntem de simţire românească! / Ghe-

226

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

orghe Palade; Toate forţele progresiste, unite în jurul FDRM! / Florin Cârlan, Tudor
Spătaru.
2417. Roşca, T. Vlad Ciubucciu : ″O istorie a neamului nostru cel mare″ :
[pe marginea cărţii ″Glăvăneşti pe apa Cobâleancăi : un pic de istorie naţională″ de
Vlad Ciubucciu, Ch., ed. Iulian, 2007] / T. Roşca // Univers pedagogic pro. – 2008. –
17 apr. – P. 6.
2418. Simon, Alexandru. Ştefan cel Mare şi Sfânt, un diplomat iscusit la
confluenţa Marilor Puteri din a doua jumătate a secolului al XV-lea : [interviu cu A.
Simon, istoric cercetător, Univ. ″Babeş-Bolyai″, Cluj-Napoca] / consemnare : Marius
Tărâţă // Flux continuu : ed. de vineri. – 2008. – 11 apr. – P. 4.
2419. Stati, Vasile. Destinul unui tezaur desconsiderat (2-4) : [aspecte
ist.] / Vasile Stati // Moldova mare. – 2008. – 1, 15,22 apr. – Art. 1 : 18 mart.
2420. Драгнев, Демир. Демир Драгнев : История – это факты, вольная трактовка исторических событий – это уже политика : [интервью с академиком] / записала Ирина Астахова // Кишин. обозреватель. – 2008. – 24 апр. –
Р. 5.
2421. Меморандум группы бессарабских сенаторов и депутатов
парламента королю Румынии Фердинанду I // Moldova mare. – 2008. – 15, 22
apr.
2422. Мыцэ, А. Письмо бессарабского депутата А. Мыцэ премьерминистру Румынии А. Вайда Воеводу : [25 дек. 1919, Бухарест] / А. Мыцэ //
Moldova mare. – 2008. – 1 apr.
2423. Тарнакин, Владимир. Первыми гусарами были молдаване.
Почти четыре десятилетия в Кишиневе стоял гусарский полк / Владимир Тарнакин, Татьяна Соловьева // Кишин. обозреватель. – 2008. – 24 апр. – Р. 1, 20.
94(498) Istoria României

2424. Ghenghea, Mircea-Cristian. ″În Chişinău îmi plac locurile mai încărcate de istorie″ : interviu cu istoricul M.-C. Ghenghea, preş. al Org. de Tineret a
Despărţământului ASTRA ″Mihail Kogălniceanu″, Iaşi / interviu realizat de Irina
Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 15 apr. – P. 10.

227

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

2425. Пилипенко, Владислав. Трансильванский вопрос : история и
современность / Владислав Пилипенко // Moldova mare. – 2008. – 15 apr.
94(=135.1) Istoria românilor

2426. Dabija, Nicolae. O carte de zile mari : [pe marginea cărţii ″Românii
din jurul României în imagini″ de Vasile Şoimaru] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. –
2008. – 17 apr. – P. 1.
94(=16) Istoria popoarelor slave

2427. Русев, Николай. Вблизи ″Руденских гор″. Карпаты - это не
только географическое понятие : [докл. на конф. ″Земля согласия : этнокульт.
взаимодействия в Карпато-Днестров. регионе. Чтения памяти И. А. Анцупова″]
/ Николай Русев // Analytique Moldpresa. – 2008. – 19, 26 апр. – Р. 20. – Продолж. Нач. : 12 янв.

228

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA ″CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ″ NR 4-2008
Berzoi, Ludmila 2272
Beşleagă, Vladimir 2308
Bivol, Anatol 2215
Bivol, Irina (2215)
Bjargo, Cecilia 2217
Bjargo, Peter 2216
Boaghie, Dionisie 2050
Boboc, Marin 1917
Bodiul, Ivan 2238
Bogatu, Ludmila 2100
Bogatu, Petru 1887-89, 1933, 1955
Boghiu, Eugenia 2124
Bolea, Ştefan 2284
Bordeianu, Leo 2309
Borisova, Ludmila 2047
Borzin, Aurelia 2310
Botnarciuc, Vasile 2274
Botnaru, Oleg 2070
Boţan, Igor 1939
Braghiş, Dumitru 1890
Budeanu, Gheorghe 1934
Budza, Oleg 1979
Bujor, Pavel 2189
Buliga, Valentina 1873
Buligă, Valentina 1983
Burac, Andrei 2311
Burcă, Eugenia 2109
Burea, Irina 2035-36
Burea, Irina 2040, 2145
Burian, Alexandru 2030
Burlacu, Geta 2217
Burlacu, Iurie 2312
Busuioc, Sergiu 2133
Butnariuc, Ana 1917
Butnaru, Leo 2313
Butucel, Teodora 2314
Buzu, Angela 2082

A
Ababii, Ion 2171, 2179
Abramova 2099
Adaşan, Tamara 1848
Afonin, Alim 2047
Ajder, Corina 2301
Ajder, Teodor 2197
Alecsandri, Vasile 2280
Alexandru, Ioan 2281
Alexei-Braşovanu, Natalia 2095
Alexeiciuc, Angela 2186
Andon, Ludmila 2080
Andon, Victor 2238-39
Andrei, R. 2170
Andrieş, Ala 1829
Andronic, Silvia 2123
Anestiadi, Vasile 2172
Antoniuc, Alexandru 2259
Arghezi, Tudor 2282
Armaşu, Liliana 2302
Aştifeni, Rodica 2081
B
Babin, Victoria 2175-76
Babuc, Monica 22077
Balan, Eduard 1932
Bâlici, Gheorghe 2303-07
Bantea, Ala 1917
Baranceanu, Nina 2114
Barbăneagră, Alexei 2041
Bargan, Ion 2132
Bârlădeanu, Nicolae 2048
Bâtcă, Veronica 2377
Băieşu, Nicolae 2148-49
Bălan, Victoria 1832
Bălan-Popa, Victoria 2096
Belîi, Liviu 1841, 2378
Bendas, Mihai 2097-98
Benea, Radu 1886
Berghia, Ion 2283
Berilă, Valeriu 2049

C
Cambarov, Ala 1881
Capbătut, N. 2099
Cara, Svetlana 1872, 1876, 2037, 1975
229

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008
Caranfil, Ninela 2379
Cardona, Francisco 2051
Cârlan, Florin 2416
Casian, Ion 2194
Cazacliu 2406
Cebanu, Olga 2201
Cebotari, Ion 2193
Cecan, Daniel 1980
Cepraga, Elena 2121
Cerari, Artur 1891
Cerbuşcă, Pavel 2104
Cercavschi, Eleonora 2101
Cernea, Gheorghe 2407
Cernea, Gheorghe 2415
Cernei, Cristina 2083
Chappel, Fred 2279
Cheianu, Constantin 1892, 1972
Chelea, Angela 1833
Chicu, Doina 2109
Chimpu, Dina 2388
Chiper, Grigore 2380
Chirilă, Victor 1962
Chirilov, Viorica 2049, 2053, 2055
Chiriţa, Ana 2134
Chirtoacă, Dorin 2052
Chisnenco, Angela 2002, 2054, 2218,
2209, 2215
Chiticari, Tudor (2171)
Chitoroagă, Dumitru 2264
Chivriga, Viorel 2004, 2020
Cibotaru, Anatolie 2102, 2174
Cibotaru, Arhip Simion 2315, 2389
Cigoreanu, Tatiana 1842
Cimpoi, Mihai 2361
Ciobanu, Anatol 2272, 2274
Ciobanu, Ghenadie 1910
Ciobanu, Ion 2071, 2316
Ciobanu, Nadejda 2169
Ciobanu, Nicolae 1935
Ciobanu, Raisa 2317
Ciobanu, Victor 1974
Ciobanu, Vitalie 2372
Ciocanu, Aurel 2318
Cioclea, Eugen 2319-20, (2248)
Ciocoi, Gheorghe 2321-22, 2393-94
Ciocoi, Valeriu 1980

Ciorbă, Toma (2167)
Ciorici, Angela 2104
Ciornei, Vsevolod 1847, 1893
Ciubotaru, Anatol 2102
Ciubucciu, Vlad 2417
Ciulei, Thomas 2240
Ciutac, Marina 2129
Clima, Nicolae 2041
Cocîrlă, Pavel 2144
Codreanu, Pavel 2066
Codruţ, Mariana 1838
Cojocaru, Dinu 2323
Cojocaru, Mihai 2191
Cojuşneanu, Vadim 2053
Colesnic, Iurie 2167, 2226
Colesnic, Iurie 2408-09
Condrea, Constantin 2324, 2381
Conţiu, Mihai 1843, 1956
Corbu, Haralambie 2382
Corlăteanu-Granciuc, Silvia 2410
Corlăţean, Titus 1936-37
Cosmescu, Alex 2368
Cosmscu, Alex 2383
Cosniceanu, Maria 2275
Costenco, Nicolae 2390
Coteţ, Vlad 2054
Corobceanu, Svetlana 2101
Crangaci, Vitalie 1894
Crevedia, Nicolae 2285
Cristal, Oleg 1863-64, 1938, 1957-58
Crudu, Dumitru 2384
Cucuruzneac, Iulia 2084
Curagău, Mihai 2241
D
Dabija, Elena 1834
Dabija, Nicolae 2181, 2226, 2411, 2426
Damian, Liviu 2325
Daniel (Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române) 1849
Danilov, Sergiu 2259
Darie, Teodor 2072
Deleu, Ecaterina 1881
Dergaciov, Valentin 2399
Diaconu, Mircea A.2371
Diacov, Dumitru 1909
230

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Dinescu, Viorel 2413
Diordiev, E. 2099
Doga, Alexandru 2326
Dolgan, Mihail (2218), 2385
Donos, Vladimir 2055
Doraş, Victor 1939
Dorogan, Valerian 1882
Drăgan, Aurel 2260
Drăguţă, Pavel 2121
Druţă, Ion 2327, 2382
Duca, Gheorghe 2172
Duckers, Tanja 1830, 2370
Dumistrăcel, Stelian 2276
Dungaciu, Dan 1895, 1959
Dunin-Wasowicz, Pawel 2197
Duplava, Maria 2125
Durnea, Vlad 2135

Fabian, Nicolae 2386
Federiuc, Nicolae 1911, 1937, 1945
Felea, Aurelia 1896
Filat, Vladimir 1909
Filimon Hămuraru, 2213
Filip, Iulian, 2329
Finiti, Sergiu 2241
Florea, Margareta 2103
Forster, Fr. W. 1845
Fruntaşi, Iulian 1940
Furdui, 2180
Fusu, Mihai 2246
Fuştei, Nicolae 1850

Gates, Bill 1977
Gaugaş, Petru 2261
Gavriliţă, Raisa 2109
Gavriliuc, Eugen 2182
Gavriş, A. 2099
Găluşcă, Ion 2073
Găluşcă, Valentina 1848, 1858
Ghenghea, Mircea-Cristian 2424
Gheorghiţă, Nadina 2074-75, 2224,
2245, 2250
Gherman, Diomid (2179-85)
Gherman, Marcel 2219
Gherman, Timofei 2105
Ghidirim, Gheorghe 2184
Ghimpu, Mihai 2416
Ghiţescu, Nicolae 2286
Gîrlă, Corina (1830-31)
Gociu, Simion 2287
Godea, Mihai 1897
Godea, Mihai 1910
Godoroja, Mike 2220
Goga, Octavian 2288
Golban, Maria 2085
Golub, Tudor 2056
Gorelco, Tatiana 2173
Gotca, Margareta 1981
Greceanâi, Zinaida (1912)
Grecov, Iuri 2361
Grecu, Alexandru 2245
Grecu, Mihai (2212)
Grosul, Vladislav 1898
Grozavu, Nistor 2209
Gudima, Aliona 1835
Guţanu, Eugen 2136
Guţu, Alina 2153
Guţu, Victor 2414
Guţuleac, Dumitru 2114
Guzgan, Viorica 2086
Gyr, Radu 2289

G

H

Gamarţ, Andrei 2330
Gangan, Zinaida 2104
Garaba, Vladimir 2157
Gârneţ, Vasile 2360

Hadjiu, Victor 1899
Halippa, Pan 2406
Hanganu, Janeta 2031
Harabaci, Elena 1980
Hăbăşescu, Tamara 2106

E
Enachi, Tudor 2109
Esinencu, Nicolae 2328
Eşanu, Veronica 52372
Eşanu, Vitalie 1825
Eţcu, Ion 2274
F

231

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008
Hristov, Horia 2331
Hughes, Langston 2279
Huitfeldt, Astrid 2154

Larco, Vasile 2292
Larii, Tamara 1836
Laţanovschi, Pavel 1984
Launghlin, James 2279
Lavric, Nicolae 2138
Lazăr, Zinaida 2114
Lazur, Dumitru 2039
Leahu, Galina 2159
Leahu, Rodica 2126
Lessing, Doris 2278
Levcenkov, Natalia 2262
Lisnic, Eleonora 1854
Lisnic, Ioan 1852
Litra, Leonid 1941
Lovinescu, Monica 2372
Lozinschi, Raisa 22052
Luca, Alex 2005, 2015
Lupu, Ilie 2139
Lupuşor, Alexandru 2110
Lupuşor, Tamara 1983

I
Iachim, Ion 2079, 2387
Iacob, Petru 2332
Ianuş, Marius 2333
Iarovoi, Liviu 2187
Iepure, Diana 2247
Ionescu-Quintus, Mircea 2290
Ioniţă, Veaceslav 2005
Iordan, Gheorghe 1851, 2019
Iordan, Ivi 1917
Iordăchescu, Viorel 2257
Iosip, George 2058, 2132, 2134
Iovcev, Ion 2170
Isac, Andrei, 2158
Istrati, Angela, 2087-88
Iuga, Mariana 2015
Iurcu, Dorina 2210
Ivasiuc, L. 2099
Însurăţel, Tatiana 2246
Iurcenco, Svetlana 1983
Iutiăţ, Vadim 2133
Iugulescu, Constantin (2169)

M
MacLeish, Archibald 2279
Maddox, Rodney 2279
Maican, Daria 2114
Malic, Rodica 1984, 2193
Mânăscurtă, Ioan 2335, 2387
Mandaji, Afanasii 1885, 2373
Manea, Norman 2373
Manolache, Veaceslav 2133
Manuil, Svetlana 2130
Marandici, Ion 2032
Marchel (episcop de Bălţi şi Făleşti) 1853
Marcu, Emilian 2293
Mardari, Ion 52362
Mardarovici, Catinca 2155
Marin, Gheorghe 2336
Marin, Mariana 2111
Marinciuc, Aurel 2112
Marinescu, Alexandru 2263
Marinescu, Valeria 2121
Marşalcovschi, Teodor 2140
Matache, Răduţa 1942
Matcovschi, Dumitru 1900, 2183, 2388
Mateevici, Alexe 2337
Mateevici, Alexei 2338-39

J
Jigău, Ion 1872
Josan, Cătălin 2221-23
Josanu, Tamara 2108
Josu, Iuliana 1874
Juncă, Nina 2222
Jura Eugenia 2121
K
Kantor, Tadeus 2252
Kassie, Neou 1883
Kinsky, Ferdinand 2137
Kinsky, Hedwig 2402
L
Labiş, Nicolae 2291
Lacusta, V.2180
Langa, Andrei 2334
232

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Marulea, Gabriela 2226
Mihail, Dinu, 1884
Mihăilă, Vlad, 1854
Miriţă, Vlad (2225)
Miron, Viorel 2016
Mişin, Vadim 1901
Mitriuc, Stela 2224
Mîndîcanu, Virgil 2139
Mîrzenco, S. 2128
Mocanu, Igor 2374
Mocanu, Veronica 1980
Moga, Pavel 2258
Moldovan, Iulia 2104
Moraru, A. 2140
Moraru, Alexandru 2415
Moraru, Anatol 2340
Moraru, Haralambie 1902
Moroşan, Liliana 2089, 2113
Mureşan, Iuliu, 2264
Musteaţă, Traian 2261
Mihail Viorel 2016

Onceanu, Anatol 1905
Onofrei, George 2372
Oprea, Marius 2375
Ostaf, Sergiu 1906
P
Palade, Gheorghe 2416
Palii, Alexandra 1960
Palladi, Tudor 2389
Panasiuc, Boris 2265
Panfil, Oleg 2363
Panfil, Vasile 2057
Paraschiv, Cristina 2192
Parii, Sergiu 2176
Pascal, Natalia 1980
Pâslă, Olga 2115
Patchen, Kenneth 2279
Paul-Bădescu, Cezar 2373
Pavic, Milorad 2367
Păduraru, Anatol 2390
Păduraru, Angela 2227
Păduraru, Pavel 1860, 2217, 2342, 2249
Peiu, Toma 1908
Peoglo-Tiron, Liliana 2091
Petrea, George 2343
Petru (Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al
Plaiurilor) 1855
Poiată,Petru 1899
Pîrţac, Mariana 2104
Pîslaru, Natalia 2130
Plath, Sylvia 2279
Platon, Alexandru-Florin 2403
Plămădeală, Lora 2116
Pohilă, Vlad 2379
Poiată, Boris 2039
Poiată, Mihai Ştefan 2370
Poleanschi, Mihai 1973
Pop, Ioan 2294
Popa, Gheorghe 2273
Popa, Nicolae 2380
Popa, Tania 2247
Popovici, Aurel 1983
Popovici, Teodor 2344, 2378
Popovici, Vlad 2345
Popuşoi, Liliana 2225, 23830
Postică Ştefănescu, Ion 2346

N
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 2075
Nantoi, Oazu 1876
Nanu, Dimitrie 2341
Nasu, Ilie 2127
Navoloaca, Dumitru 2090
Năstase, Răzvan Mihai 2367
Neagu, Veronica 2141
Nechit, Irina 2214, 2424
Nedelea, Ion 2206
Negru, Nicolae 1904, 1943, 1963-64
Negruţă, Veaceslav 2019
Neguţă, Andrei 2022
Nico 2225
Nicolae Sulac 2226
Nicolaescu, Sergiu 2242
Nicolaev, Gheorghe 2410
Nicolaeva, N. 2099
Nicolenco, Olga 1968-69
O
Obadă, Theodor 2164
Olaru, Angelina 2186
233

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008
Postică, Gheorghe 2160
Postolachi, P. 2092
Potângă, Tatiana 1891
Pound, Ezra 2279
Praporşcic, Sergiu 1856, 2225
Preadco, Eugen 2121
Proca, Ion 2212, 2227
Proca, Ion 2395
Prodaniuc, Marina 2076
Prohin, Victor 2396
Pruteanu, Petru 1856

Sârbu, Antonina 2135, 2390
Sârbu, Otilia 2064
Sauerbrey, Franziska. 1831
Sălcuţan, Mihai 1839
Sărănuţă, Silvia 2211
Sărătilă, Vlad 2118, 2121
Scobioală, Silvia 2192
Scutelniciuc, Ioan 2143
Secăreanu, Ştefan 1939, 1974
Serebrian, Oleg 1877, 1909, 2137
Sevillia, Jean 2403
Simon, Alexandru 2418
Sîrbu, Otilia 1858
Slutu-Soroceanu, Nina 2391
Sochircă, Andrei 2248-49
Socor, Vlad 1945-46
Socor, Vladimir 1939
Solana, Javier 1947
Solomon, Constantin 2144
Soltan, Petru 2184
Soros, George 2023
Soviany, Octavian 2376
Spătaru, Tudor 2416
Sprinceană, Emanuela 2348
Stancu, Zaharia 2295
Stati, Vasile 1913, 2419
Stăncuţă, Eleonora 2251
Stănescu, Nichita 2296-97
Stevens, Wallace 2279
Stoika, Titus T.(2409)
Stratan, Ion 2253
Stratan, Valentina 2177
Strelciuc, Ioan 2004, 2006, 2143,
Suceveanu, Arcadie 2349
Sudau, Michael Wiersing 1844
Surugiu, Agafia 2094
Szajczyk, Dumitriţa 2214
Şelari, Galina 2007
Şoimaru, Vasile 2019, 2426
Ştefaniuc, Victor 2250-51
Ştefârţă, Sorina 1948, 1936
Ştirbu, Titus 2350, 2397
Şutca, Lidia 2099

R
Rabei, Sergiu 1974
Raţă, Mariana 1939, 1942
Razborschi, Ludmila 2170
Răbdău, Parascovia 2078
Reabţov, Gheorghe 2142
Reniţă, Alecu 2160
Rocaciuc, Victoria 2213
Rogac, Raia 2109
Rogozanu, Costi 2374
Roibu, Nicolae 1905, 2031, 2228
Roman, Alexandru (2047)
Roman, Elena 2121
Romanciuc, Vasile 2347
Roşca, Felicia 1913
Roşca, Haralampie 2093
Roşca, Iurie 1911, 1974, 2405
Roşca, T. 2417
Roşca, Virginia 1939, 2048
Roşcovanu, Eugen 1988
Rotaru, Anastasia 2018
Rus, Aurelian 1896
Rusu, Alexandru 2226
Rusu, Dinu 2229, 2400
Rusu, Marina 2114
Rusu, O. 2180
Rusu, Ozea 2184
Rusu, Tudor (1841), 1980
S
Sajin, Rodica 2173, 2187
Salii, Ana 2117
Sandburg, Carl 2279

T
Tabuncic, Sergiu 2410
234

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Tamazlâcaru, Elena 2150, 2351
Tarkovski, Andrei 2360
Tăbârţă, Vasile 2090
Tănase, Constantin 1865, 1914-15
Tănase, Victor 1906, 2157, 2190
Tărâţă, Marius 2418
Tcacencu, Dumitru 2118
Televca, Nicolae 2079
Teognoste, Mihai 2298
Timuş, A. 1866
Tinică, Alexandru 2058
Tofan, Eugenia 1867, 2040, 2044, 2145
Toma, Andreea 2352
Toniţa, A. 2391
Trifu, Mircea 2299
Trinca, Lilia 2273, 2277
Turea, Larisa 2252
Turtă, Valeriu 2265
Ţâbuleac, Mariana 2203
Ţulea, Oleg 1975
Ţurcan, Serafima 2119
Ţurcanu, Alina 1868, 1936, 2019, 2107
Ţurcanu, Andrei 2353
Ţurcanu, Nicolae 2120
Ţurcanu, Vladimir 1909
Ţurea, Valentin 2175

Vasiliu, Vadim 2363
Vasiloi, Valerian 2257
Vedutenco, Andrei 20
Vieru, Boris 2392, 2401
Vieru, Grigore 2185, 2356-57
Vieru, Ion 2398
Vinocurov, Marina 1988
Viorel Ciobanu, 2257
Vîlcu, Mihai 2358
Vladimir (Mitropolit al Chişinăului şi al
Întregii Moldove) 1859-60
Vlas, Mihai 2189
Vlascov, Anatolie (2118)
Voiculescu, Vasile 2301
Voinovan, Serafima 2064
Voitun, Aneta 2174
Voronin, Vladimir (1939)
Voroniuc, Ina 1846
Vedutenco Andrei 2007

U

А

Ulahanova, Svetlana 2066
Ungureanu, Elena 2275
Ungureanu, Ion 2253
Untilă, Veaceslav 1916
Ursu, Silvia 2221
Ursu, Vasile 2190
Usturoi, Nicolae 2206

Акиндинов, Вячеслав 2230
Александров, Владимир 2198
Андон, Виктор 2243
Андронати, Николай (2255)
Андрос, Тимофей 2195
Антонович, Татьяна 2168, 2178
Астахова, Ирина 2420

V

Б

Vakulovski, Alexandru 2354
Vakulovski, Mihail 2216, 2355, 2220,
2242
Varta, Ion 2077
Vartic, Andrei 1837

Балла, Владимир 2198
Банару, Максим 2268-70
Банарь, Сергей 1918
Башкуров, Никита 1922
Белая, Татьяна 1870
Беляева, С. 2104
Билибан, Вера 1840
Боднаренко, Елена 2156

W
Williams, William Carlos 2279
Z
Zadnipru, Petru 2359
Zelenco, Petru 2122

Vasilache, Raisa 2151-52
Vasiliu, Lucian 2371
235

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008
Бодюл, Иван 2008
Борисова, Людмила 2156
Борта, Мария 2067
Брагиш, Дмитрий 1919
Броксхолм, Кристофер 2021

З

В

И

Варшавская, Марианна 2236
Вашина, Марина 2165
Виколаш, Андрей 2266
Вискалов, Александр 1949
Владимир (Митрополит Кишиневский
и Всея Молдовы) 1861
Власова, Ольга 2188
Воронин, Владимир 1965
Вуткэрэу, Петру 2254
Борисова Людмила 2156

Ионица, Вячеслав 2010

Замуруев, Сергей 2196
Западинский, Роберт 1921, 1951
Зумбряну, Виктория 2365

К
Каба, Павел 2207
Казакова Раиса 2254
Калак, Дмитрий 1952, 2131
Калинина, Дарья 1989
Карпов, Борис 2011
Клипий, Игорь 1922
Кожокару, Руслан 2196
Косарев, Валерий 1923
Крангачь, Виталий 1924
Кропанцева, Татьяна 2034, 2065, 2067

Г
Гажиу, Валерий 2243
Галкина, Аксиния 1875, 2230
Гарусова, Ольга 2147
Гвердцители, Тамара 2231-32
Гиска, Елена 1966
Глазова, Татьяна 1985-86
Гурницкий, Анатолий 2199
Гуцу, Семен 2059

Л
Липчиу, Ион 2233
Лицкай, Валерий 1925
Лупан, Ионом (2178)
Луцик, Николай 2203
М

Д

Мардарь, Ион 2366
Матей, Иван 2199
Мелека, Анна 2042
Мигулина, Татьяна 2231, 2235
Мижей, Калман 1953
Минаев, Сергей 2024
Моисеев, Сергей 1827
Мокану, Серджиу 1926
Молдован-Батрынак, Виорелия 2146
Мудря, Юрие 2204
Мыцэ, А. 2422

Дачин, Петр 2208
Денис, Борис 2033, 2045
Дерек, Александр 2267
Додон, Игорь 2009
Донич, Николая (2162)
Дорошенко, Анна 2165
Драгнев, Демир 2420
Дрелинский, Вадим 2009
Дуб, Иван, 2364
Е

Н

Евстратьев, Сергей 1993

Новик, Виктория 2205
Новосадюк, Владимир 1927

Ж
Жереги, Валериу 2244

236

Bibliografia Naţională a Moldovei  National Bibliography of Moldova
Стратан, Андрея 1966
Сухомлинов, Владимир 2147

О
Огородников, Михаил 1992-93
Опря, Михаил 2166
Ординат, Наталья 2256
Олексич, Виталии 2008

Т
Такий, Александр 1994-96
Такот, Сергей 2270
Таран, Ангелина 2203-04
Тарнакин, Владимир 1862, 2423
Тафуни, Николай 2069
Ткач, Анна 1976
Топчуоглу, Фатма Фырат 1954
Торня, Нелли 2255
Турецкий, Михаил 2235-36

П
Павлов, Виталий 2200
Пасечник, Виктория 1875
Пащенко, Сергей 2268
Петраке, Штефан 2234
Пилипенко, Владислав 2425
Подолян, Елена 1992, 2060-61
Поличинский, Григорий 2060
Постика, Мария 2188
Предиус, Дмитрий 1994
Пушняк, Анатолий 2163
Пэдурару, Ион 2034

У
Узун, Елена2234, 2237
Узун, Наталья 1967, 2067, 2146
Устюгова, Наталья 2059-60

Р

Ф

Рогофф, Кеннет, 2025
Родригес, Луис Антонио 2269
Родрик, Дэни 2026
Ройбу, Зиновий 1878-79
Росетти, Илинка 1995
Рубин, Нуриэль 2000
Русев, Николай 2427
Рылеев, Денис 1929, 1961, 2013

Фомин, Игорь 2027
Х
Хармелин, Юрий 2256
Харуца, Елиферий 2161
Цеслюк, Владимир 1926
Ч
Череватый, Виктор 2063
Чобану, Эдуард 2271, 2267
Чубашенко, Дмитрий 1919, 1953
Чухрий, Сергей, 2237

С
Савостин, Николай 2369
Сакарэ, Виктория 2165
Сафонов, Игорь 2162
Сверкунов, Юрий 2195
Северин, Ирина 1871, 2021
Сидоров, Дмитрий 2163, 2200
Силицкая, Наталья 1954
Симинович, Светланa 2178
Симинюк, Виктором 2178
Скачко, Владимир 1930
Сливенко, Нелли 2206
Соин, Дмитрий 1931
Соловьева, Татьяна 1862, 2161, 2423
Стамати, Всеволод 2061
Стиглиц, Джозеф Е. 2001

Ш
Шалберова, Светлана 2069
Шикирлийская, Марина 1997-99
Шикирлийская, Татьяна 1990, 2014,
2207
Ю
Юнко, Александра 2232
Я
Янчева, Анна, 1828, 1869
237

Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2008 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2008

Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă"
Nr 4- 2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Alianţa Moldova Noastră
Altarul credinţei
Analytique Moldpresa
Capitala
Comunistul
Contrafort (Nr 4)
Curierul ortodox
Democraţia
Dezvoltarea
Dreptul
Dreptul meu
Eco
Făclia
Florile dalbe
Flux continuu. Anchetă
Flux continuu. Economic
Flux continuu. Sănătate
Flux continuu: cotid. naţ.
Flux continuu: ed. de vineri
Gazeta bibliotecarului (Ian.-Febr.)
Glasul
Integrarea europeană, pas cu pas
(Dec.).
23. Jurnal de Chişinău

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

238

Literatura şi arta
Moldova Mare
Moldova suverană
Natura
Săptămâna
Sport plus
Stare de urgenţă
Timpul de dimineaţă
Univers pedagogic pro
Vocea poporului
Ziarul de gardă
Альянс Moldova Noastră
Голос народа
Деловая Молдова
Кишиневские новости
Кишиневский обозреватель
Коммерсант plus
Коммунист
Молдавские ведомости
Независимая Молдова
Новое время
Право
Столица = Capitala
Экономическое обозрение

CUPRINS
CRONICA CĂRŢII .................................................................................... 5
0 GENERALITĂŢI ....................................................................................... 5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii......................................5
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................... 5

01 Bibliografie. Cataloage ..................................................................6
02 Biblioteconomie .............................................................................. 6
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congr ese.
Expoziţii. Muzee.............................................................................. 6
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii................................ ......... 6
069 Muzee ................................ ................................ ................................ . 7

08 Poligrafii. Lucrări colective ........................................................... 7
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori ................................ ......................... 8

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE........................................................................14
1/14 Filozofie ..................................................................................... 14
2 RELIGIE. TEOLOGIE .............................................................................. 15
22 Biblia ............................................................................................ 15
23/28 Creştinism. Religie creştină ..................................................... 15
29 Religii necreştine .......................................................................... 16
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................. 16
31 Statistică. Demografie. Sociologie................................................ 16
32 Politică ......................................................................................... 17
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................ 19
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ .....................................................................22
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................. 27
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale.............................................. 27
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................27
239

39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă.
Folclor .......................................................................................... 31
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII.................................................... 32
51 Matematică ................................................................................... 32
52 Astronomie. Geodezie ...................................................................35
53 Fizică ............................................................................................ 36
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie............................................. 36
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ........................................37
57 Ştiinţe biologice ............................................................................ 37
58 Botanică........................................................................................ 37
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .............................................. 38
61 Medicină ....................................................................................... 38
62 Inginerie. Tehnică în general........................................................ 42
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ....................................................... 43
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii .......43
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de
construcţie. tehnologii şi procedee în construcţii ......................... 45
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................... 45
73/76 Arte plastice. Arte decorative .................................................. 45
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport........................................... 45
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................... 47
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie........................................................................................ 47
82 Literatură...................................................................................... 52
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................... 67
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ .................. 67
908 Monografii ale localităţilor ................................ ............................... 68
240

91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii 68
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ .............................. 69

93/94 Istorie....................................................................................... 69
94 Istorie generală. Istorie universală............................................... 69
Index de nume la "Cronica cărţii" Nr 4-2008 ...................................79
Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 4-2008 ................................ .......... 85
Index de subiecte ................................ ................................ ..................... 87
Index de editori................................ ................................ ........................ 90
Index ISBN eronate ................................ ................................ ................. 91

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ.......................................... 92
0 GENERALITĂŢI ..................................................................................... 92
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii....................................92
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ................................ ......................... 92
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................. 92
005 Management ................................ ................................ ..................... 92

01 Bibliografie. Cataloage ................................................................ 92
02 Biblioteconomie ............................................................................ 93
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese.
Expoziţii. Muzee............................................................................ 94
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii................................ ....... 94

09 Manuscrise. Bibliofilie..................................................................95
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE........................................................................95
1/14 Filozofie ..................................................................................... 95
2 RELIGIE. TEOLOGIE .............................................................................. 96
23/28 Creştinism. Religie creştină ..................................................... 96
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................. 96
31 Statistică. Demografie. Sociologie................................................ 96
32 Politică ......................................................................................... 98
241

33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................... 100
34 Drept. Jurisprudenţă...................................................................111
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................... 117
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale............................................ 118
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................... 119
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă.
Folclor ........................................................................................ 121
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII.................................................. 121
53 Fizică .......................................................................................... 121
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie........................................... 121
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ......................................122
57 Ştiinţe biologice .......................................................................... 122
58 Botanică...................................................................................... 122
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................ 123
61 Medicină ..................................................................................... 123
62 Inginerie. Tehnică în general...................................................... 130
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ..................................................... 132
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii .....135
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................... 136
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ....138
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .........................................138
72 Arhitectură.................................................................................. 138
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................ 138
78 Muzică ........................................................................................ 138
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.........................................139
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................. 139

242

80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie...................................................................................... 139
82 Literatură.................................................................................... 143
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 149
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii
....................................................................................................149
94 Istorie generală. Istorie universală............................................. 149
Indice de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 4-2008 .......153
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 4-2008....................... 161

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ.........................................162
0 GENERALITĂŢI ................................................................................... 162
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii..................................162
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ................ 162
006 Standardizare şi standarde................................ ............................... 162
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ............................ 162

02 Biblioteconomie .......................................................................... 163
06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese.
Expoziţii. Muzee.......................................................................... 163
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ............... 164

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE......................................................................164
17 Etica. Filozofie morală. Filozofie practică .................................164
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................ 164
21 Teologie naturală. Teodicee ....................................................... 164
23/28 Creştinism. Religie creştină................................................... 165
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................ 166
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ....................... 166
31 Statistică. Demografie. Sociologie.............................................. 167
243

32 Politică ....................................................................................... 168
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................... 179
34 Drept. Jurisprudenţă...................................................................185
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................... 187
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale............................................ 189
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................... 190
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă.
Folclor ........................................................................................ 198
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII.................................................. 199
52 Astronomie. Geodezie .................................................................199
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie........................................... 200
56 Paleontologie.............................................................................. 200
57 Ştiinţe biologice .......................................................................... 200
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................ 200
61 Medicină ..................................................................................... 200
62 Inginerie. Tehnică în general...................................................... 203
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ..................................................... 204
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ............ 204
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................... 205
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ....205
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de
construcţie. tehnologii şi procedee în construcţii ....................... 206
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .........................................206
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. grădini........................................... 206
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................ 207
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................ 207
244

77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ....................... 207
78 Muzică ........................................................................................ 207
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.........................................210
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................. 213
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie...................................................................................... 213
82 Literatură.................................................................................... 214
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 225
93/94 Istorie..................................................................................... 225
94 Istorie generală. Istorie universală............................................. 225
Index de nume la ″Cronica articolelor de gazetă″ Nr 4-2008 .........229
Lista gazetelor a căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de
gazetă" Nr 4-2008 ................................ ................................ .......... 238

245

Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 14,3
Coli ed. 10,87
Tirajul 50 ex.
Com. Nr 8-08

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 57 46
Email: bookchamber.md@gmail.com
ISBN_Moldova@mail.md
ISSN_Moldova@mail.md ISMN_Moldova@mail.md
http://www.iatp.md/cnc
Tipografia "Valinex" SA
str. Florilor 30/1A, of. 26 B
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91
Fax: /3732/ 29 57 46
Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

246