ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 2
2007

CNCM
Chişinău 2007

MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of Moldova
Books. Abstracts. Thesis.
Magazine and newspaper articles

Published from 1958
Issued once a month

2007
Nr 2

NBCM
Chişinău 2007

MINISTERUL CULTURII ŞI TURISMULUI
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 80/16
Coli de tipar 13,25
Coli ed. 10,01
Tirajul 50 ex.
Com. Nr 1/07

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 57 46
Email: cnc@cncm.dnt.md ISBN_Moldova@mail.md
http://www.iatp.md/cnc

Bibliografia
Naţională a Moldovei
Cărţi. Autoreferate. Teze.
Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958
Apare lunar

2007
Nr 2

CNCM
Chişinău 2007

226

Alcătuitori : Claudia BÂGU
Valentina CHITOROAGĂ
Ludmila CORGHENCI
Renata COZONAC
Efimia MACRINICI
Nina MICHERIN
Olesea ZABIACO

57 Ştiinţe biologice ..................................................................................... 187
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ....................................................... 187
61 Medicină ................................................................................................ 187
62 Inginerie. tehnică în general.................................................................. 189
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ................................................................ 189

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ....................... 189

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii ................ 190
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................. 191
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale............... 191

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII
Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of
Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din
anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova;
alcăt. : Claudia Bâgu,…; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă;
design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2007 (Valinex
SA). – ISSN 1857-0550
Nr 2, 2007. – 2007. – 227 p. – Text. : lb. rom., rusă, alte lb.
străine
50 ex.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .................................................... 192
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. grădini ...................................................... 192
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ........................................... 192
78 Muzică ................................................................................................... 193
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.................................................... 194
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ........................................................ 198
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie . 198

015(478)

82 Literatură............................................................................................... 199
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................... 207

Prefaţă – Vezi Nr 1
 Camera Naţională a Cărţii
din Republica Moldova, 2007

902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ............................. 207

93/94 Istorie................................................................................................ 208
94 Istorie generală. Istorie universală........................................................ 208
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 2-2007 .................... 210
Lista gazetelor, ale căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de
gazetă" Nr 2-2007 ................................ ................................ ....................... 219

225

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ............................................ 152
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general................................ ................................ .....152
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................. 152

CRONICA CĂRŢII

BOOK ANNALS

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ .........153

06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii.
Muzee .................................................................................................... 154

FEBRUARIE

2007
NR 2
(246-489)

FEBRUARY

061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii................................ .................. 154
070 Ziaristică. Presă................................ ................................ ............................ 154

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................................................................ 154
1/14 Filozofie ............................................................................................. 154
159.9 Psihologie ................................ ................................ ................................ .154

2 RELIGIE. TEOLOGIE ....................................................................................... 154
21 Teologie naturală. Teodicee .................................................................. 154
23/28 Creştinism. Religie creştină ............................................................. 154
3 ŞTIINŢE SOCIALE ........................................................................................... 155
31 Statistică. Demografie. Sociologie ........................................................ 155

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
246. Raport privind activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi
Dezvoltare Tehnologică şi rezultatele ştiinţifice principale, obţinute în sfera ştiinţei şi
inovării în anul ... / Acad. de Şt. a Moldovei; alcăt. : Nistor Bolocan, ...; secretar şt. :
Boris Găină. – Ch. : AŞM, 2007 (Tipogr. AŞM). – 30 cm.
...2006. – 2007. – 218, [2] p. : fig., il., tab. – ISBN 978-9975-62-156-4 : 300 ex.
– [2007-254]
- - 1. Ştiinţă – Republica Moldova – Raport, 2006. 2. Consiliul Suprem pentru
Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică – Academia de Ştiinţe a Moldovei – Raport, 2006.

32 Politică .................................................................................................. 155

001.891(478)(047)

33 Economie. Ştiinţe economice................................................................. 164

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

34 Drept. Jurisprudenţă ............................................................................. 171

247. Dumbrăveanu, Roza
HTML – limbaj de marcare a hipertextului : Materiale didactice / Roza
Dumbrăveanu; Inst. de Stat de Instruire Continuă. Catedra Tehnologii Informaţionale. –
Ch. : ISIC, 2006. – 76 p. : tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 75-76 (31 tit.)
ISBN 978-9975-9944-2-2 (eronat)
[2007-329]
- - 1. Limbaje de programare.

35 Administraţie publică. Artă militară ..................................................... 173
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ...................................................... 175
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .......................................... 175
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă.
Folclor ................................................................................................... 186
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................ 186
50 Generalităţi despre ştiinţele pure .......................................................... 186
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ..................................................... 187
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice................................................. 187

224

004.43(076.5)

248. Кэрэуш, Ю. Н.
Блочные криптосистемы : Курс лекций / Ю. Н. Кэрэуш, О. Л. Чербу, В. К.
Путинэ; Молд. Гос. ун-т. Фак. математики и информатики. Каф. прикл. информатики. – Ch. : CEP USM, 2006. – 65 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 65 (7 tit.)
ISBN 978-9975-917-69-8
5

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007

50 ex. – [2007-268]
- - 1. Criptare (calculatoare) (rusă).

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ....................................................... 105
004.056.55(075.8)

249. Рынгач, В. Д.
Программирование на языке Си : Учеб. пособие / В. Д. Рынгач, Г. В. Латул; Молд. Гос. ун-т. Фак. математики и информатики. Каф. "Технологии программирования". – Ch. : CEP USM, 2006. – 187 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 186-187 (25 tit.)
ISBN 978-9975-917-63-6
50 ex. – [2007-333]
- - 1. Limbaje de programare – Turbo C (rusă). 2. Turbo C – Limbaj de
programare (rusă).
004.432.2(075.8)

62 Inginerie. Tehnică în general................................................................. 105
62 Inginerie. Tehnică în general................................................................. 119
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări şi ale
vieţii sălbatice ........................................................................................ 121
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii ................ 130
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................. 132
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ............... 133
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie.
Tehnologii şi procedee în construcţii ..................................................... 133

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
250. Bibliografie selectivă a publicaţiilor cadrelor didactice şi ştiinţifice a
UASM / Univ. Agrară de Stat din Moldova. Bibl. Rep. Şt. Agricolă; alcăt. : Silvia Mihailov,
Iulia Tătărescu; resp. ed. : Ludmila Costin. – Ch. : UASM, 2006. – 21 cm. – (Ser. : "Publ.
ale cadrelor didactice şi şt. ale UASM")
Vol. 3 : Fac. Agronomie (an. 1966-1995). – 2006. – 375 p. – ISBN 9975-98555-6 (eronat) : 10 ex. – [2007-454]
- - 1. Agronomie – Indici bibliografici.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMANT. SPORT .................................................... 134
73 Arte plastice ........................................................................................... 134
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ........................................... 134
78 Muzică ................................................................................................... 135
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.................................................... 135

016:633/635

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ........................................................ 135

251. Catalogul publicaţiilor şi serviciilor statistice ... = Каталог
статистических публикаций и услуг … / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova. –
Ch. : S. n., 2007 [Combinatul Poligr.]. – 17 cm. – (Statistica Moldovei)
...2007. – 2007. – 47 p. : tab. – Text paral. : lb. rom., rusă. – [2007-258]
- - 1. Cataloage – Publicaţii statistice. 2. Publicaţii statistice – Cataloage.

80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie . 135

017:311=135.1=161.1

252. Guţu Ana – Femeia în căutarea adevărului = La Femme à la recherche
de la Vérité : [filolog, profesor univ.] : Biobibliogr. / Univ. Liberă Int. din Moldova. Dep.
Inform. Biblioteconomic; alcăt. : Natalia Ghimpu, Inesa Soltan; red. şi trad. în lb. fr. :
Ludmila Hometkovski; red. şt. : Ludmila Corghenci; red. bibliogr. : Valentina Chitoroagă;
ed. îngrijită de Zinaida Sochircă. – Ch. : ULIM, 2007. – 129 p. : fotogr., fotogr. color., [1]
f. portr.; 21 cm. – (Col. "Universitaria"; Fasc. a 25-a)
Texte : lb. rom., fr.
ISBN 978-9975-920-07-0
100 ex. – [2007-382]
- - 1. Filologie franceză – Indici bibliografici.

82 Literatură............................................................................................... 136
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .................................................................. 140
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ ......... 140

93/94 Istorie................................................................................................ 140
94 Istorie generală. Istorie universală........................................................ 140
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 2-2007.................... 141
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor continue ale căror articole sunt
fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 2-2007................................ .... 150

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ.................................................... 152
0 GENERALITĂŢI .............................................................................................. 152

016:[811.133.1+929 Guţu]

6

223

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

005 Studiul organizării................................ ................................ .......................... 73

253. Madan, Ion
Academicianul Valeriu Rudic = Academician Valeriu Rudic : [biolog] :
Biobibliogr. / Ion Madan; Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Microbiologie şi
Biotehnologie a Acad. de Şt. a Moldovei. – Ch. : CEP USM, 2007. – 173 p. : fotogr.; 21
cm.
Text paral. : lb. rom., engl.
ISBN 978-9975-70-066-5
100 ex. – [2007-263]
- - 1. Biologie – Indici bibliografici.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................ ................................ ...........73

016:[57+929 Rudic]

02 Biblioteconomie....................................................................................... 74

070 Ziaristică. Presă................................ ................................ .............................. 75

254. Madan, Ion
Cavaler al cunoaşterii şi dăruirii = The Knight of knowledge and devotion :
Profesorul Mihai Revenco la 60 de ani : [chimist, profesor univ.] : Biobibliogr. / Ion
Madan; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2007. – 141 p. : fotogr.; 21 cm.
ISBN 978-9975-917-99-5
50 ex. – [2007-262]
- - 1. Chimie – Indici bibliografici.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................. 75

016:[54+929 Revenco]

1/14 Filozofie................................ ................................ ................................ ........75

255. Veniamin Apostol (1938-2000) : [regizor, actor] : Biobibliogr. / Acad. de
Muz., Teatru şi Arte Plastice. Bibl.; alcăt. : Vasilisa Nechiforeac; ed. îngrijită de Svetlana
Mihailiuc. – Ch. : Acad. de Muz., Teatru şi Arte Plastice, 2006 (Tipogr. "Primex-Com"
SRL). – 118 p. : fotogr.; 21 cm.
ISBN 978-9975-9926-2-6
100 ex. – [2007-435]
- - 1. Teatru – Indici bibliografici.

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .................................................... 73
0 GENERALITĂŢI ................................................................................................ 73
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .............................................. 73
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general................................ ................................ .......73
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................... 73

06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii.
Muzee ...................................................................................................... 75
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Societăţi ................................ ....75

2 RELIGIE. TEOLOGIE ......................................................................................... 77
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................. 77
31 Statistică. Demografie. Sociologie .......................................................... 77
32 Politică .................................................................................................... 79

016:[792.071.2+929 Apostol]

33 Economie. Ştiinţe economice................................................................... 80
34 Drept. Jurisprudenţă ............................................................................... 86
35 Administraţie publică. Artă militară ....................................................... 93
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ........................................................ 94
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................................ 94
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă.
Folclor ................................................................................................... 104
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................ 104
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ..................................................... 104
57 Ştiinţe biologice..................................................................................... 105

222

02 BIBLIOTECONOMIE
256. Universitatea Liberă Int. din Moldova. Symposia professorum :
Materialele sesiunii şt. din 12 oct. 2006 / Univ. Liberă Int. din Moldova; dir. publ. : Andrei
Galben; col. red. : Ana Guţu, ...; red. resp. : Ludmila Corghenci. – Ch. : ULIM, 2007. – 20
cm.
Ser. : Biblioteconomie. Informare. Documentare. – 2007. – 140 p. – Bibliogr.
la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-920-04-9 : 55 ex. – [2007-260]
- - 1. Biblioteconomie. 2. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.
02:378.4(478)(082)

050 Publicaţii periodice şi seriale
257. Varo. Moldova : Producători de mărfuri şi servicii : cat. include inform.
până la 1 noiemb. 2006 / manager pentru furnizări de inf. : Cernoculskaia L. Iu.;

7

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007

marketing, colectarea inform. şi publ. : O. A. Burleai,... – Ch. : "Varo-Inform" SRL, 2007
(Combinatul Poligr.). – 29 cm. – ISSN 1857-0542
2007. – 2007. – 844, [66] p. : il., il. color., [5] f. separatoare. – Text : lb. rom.,
engl., rusă. – Ind. alf. al produselor şi serviciilor p. 57-226. – ISBN 978-9975-9856-2-8
(în cop.). – [2007-464]
- - 1. Cărţi de adrese – Producători de mărfuri şi servicii – Republica Moldova.
2. Producători de mărfuri şi servicii – Republica Moldova – Cărţi de adrese.
050.8(478)(085.2)

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPOZIŢII.
MUZEE

53 Fizică ....................................................................................................... 30
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie........................................................ 31
59 Zoologie ................................................................................................... 31
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ......................................................... 32
61 Medicină .................................................................................................. 32
62 Inginerie. Tehnică în general................................................................... 36
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice .................................................................. 38

061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii
258. Gonchar, Alexander
Transnistrian Non-commercial Organizations : Drevelopment Level and
Prospects = Некоммерческие организации Приднестровья : уровень и перспективы
развития : [studiu] / Alexander Gonchar; transl. : Marina Aidova; "Choice of Youth"
NGO, The Peace Building Framework Project. – Ch : Gunivas, 2007 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 68, [1]; 73, [1] p. : fig., tab.; 30 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Text paral. : lb. engl., rusă. – Pag. paral. –
Carte "valet" (перевертыш). – Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 978-9975-908-64-1
500 ex. – [2007-418]
- - 1. Organizaţii non-comerciale – Transnistria (engl.).
061.2(478-24)=111=161.1

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE

65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii .................. 42
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie.
tehnologii şi procedee în construcţii ........................................................ 43
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ...................................................... 44
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. grădini ........................................................ 44
72 Arhitectură............................................................................................... 44
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ............................................. 45
78 Muzică ..................................................................................................... 45
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport...................................................... 46

259. Academia "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep.
Moldova. Analele ştiinţifice ale Academiei "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor
Interne al Republicii Moldova : Ştiinţe socio-umanistice, Ed. a 7-a / Acad. "Ştefan cel
Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova; col. red. : Constantin Boeşteanu
(preş.), ... – Ch. : Tipogr. Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova, 2006. – 216
p.; 30 cm. – ISSN 1857-0976
Texte : lb. rom., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 978-9975-930-17-8
100 ex. – [2007-307]
- - 1. Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii
Moldova – Anale.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .......................................................... 46

082+378.635.5(478)(082)=135.1=133.1=161.1

Index de nume la "Cronica Cărţii" Nr 2-2007.............................................. 65

80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ... 46
82 Literatură................................................................................................. 48
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ..................................................................... 56
908 Monografii ale localităţilor ................................ ................................ ............ 56
929 Ştiinţe biografice şi înrudite................................ ................................ ........... 56

93/94 Istorie.................................................................................................. 57
94 Istorie generală. Istorie universală.......................................................... 57

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 2-2007 ................................ ....................... 71

8

221

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CUPRINS

CRONICA CĂRŢII............................................................................................... 5
0 GENERALITĂŢI .................................................................................................. 5
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................................ 5
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general................................ ................................ .........5
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ................................ .5

01 Bibliografie. Cataloage ............................................................................. 6
02 Biblioteconomie......................................................................................... 7
050 Publicaţii periodice şi seriale ................................ ................................ ...........7

087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
260. Afanasiu, Sergiu
Primul meu Abecedar / Sergiu Afanasiu; pict. : Petru Gheţoi. – Ed. a 7-a. –
Ch. : Abeceluş, 2007 (Combinatul Poligr.). – [27] p. : des. color.; 29 cm. – (Col. "Bucurii
pentru copii")
ISBN 9975-934-02-1 (eronat)
[2007-305]
087.5

261. Stepanov, V.
Timpul. Anotimpurile / V. Stepanov; trad. din lb. rusă : Fedora Stucalo; pict. : I.
Prihodkin. – Ch. : "Biblion" SRL; Pereslavi (Rusia) : "Integral" SRL, 2006 (Combinatul
Poligr., or. Tveri, Rusia). – [46] p. : il. color.; 22 cm. – (Man. pentru cei mici)
ISBN 978-9975-9900-2-8 (în cop.)
5000 ex. – [2007-279]
087.5

06 Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii.
Muzee ........................................................................................................ 8
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii................................ ...................... 8

08 Poligrafii. Lucrări colective ...................................................................... 8
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori ................................ ................................ ......9

2 RELIGIE. TEOLOGIE ......................................................................................... 10

262. Ursache, Silvia
Ghici cine-i? : Carte de colorat / Silvia Ursache; des. : Radu Diordiev. – Ch. :
Silvius-Libris ("Sica & V" SRL), 2007 ("Sibis-Grafica" SRL). – 22 cm. – (Doiniţa Pictoriţa :
O nouă ser. pentru preşc. şi cl. primare)
Vol. 1 : [Elefantul. Ariciul. Veveriţa]. – 2006. – [18] p. : il., il. color. – F. f. de tit.
– ISBN 978-9975-9816-5-1. – [2007-456]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

23/28 Creştinism. Religie creştină ............................................................... 10
3 ŞTIINŢE SOCIALE ............................................................................................. 13
31 Statistică. Demografie. Sociologie .......................................................... 14
32 Politică .................................................................................................... 15
33 Economie. Ştiinţe economice................................................................... 18
34 Drept. Jurisprudenţă ............................................................................... 21
35 Administraţie publică. Artă militară ....................................................... 22
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................................ 23
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă.
Folclor ..................................................................................................... 28

263. Vol. 2 : [Girafa. Maimuţa. Câinele Dingo]. – 2007. – [18] p. : il., il. color.
– F. f. de tit. – ISBN 978-9975-9816-6-8. – [2007-457]
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5

264. Ursache, Silvia
Iepuraşi cuconaşi : [poezii] / Silvia Ursache; pict. : Marina Andriuhin. – Ch. :
Silvius-Libris ("Sica & V" SRL), 2007 ("Sibis-Grafica" SRL). – [10] p. : il. color.; 26 cm. –
(Ser. "Animale drăgălaşe, isteţe şi poznaşe")
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9816-4-4
[2007-458]
087.5

265.

Ursache, Silvia

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII .............................................................. 28
51 Matematică.............................................................................................. 29
220

9

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Motănaşi poznaşi : [poezii] / Silvia Ursache; pict. : Leonard Cuşnirescu. – Ch.
: Silvius-Libris ("Sica & V" SRL), 2007 ("Sibis-Grafica" SRL). – [10] p. : il. color.; 26 cm. –
(Ser. : "Animale drăgălaşe, isteţe şi poznaşe")
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9641-6-6
[2007-460]
087.5

266. Ursache, Silvia
Un abecedar cum găseşti mai rar / Silvia Ursache; pict. : Radu Diordiev,
Violeta Diordiev. – Ch. : Ch. : Silvius-Libris ("Sica & V" SRL), 2007 ("Sibis-Grafica" SRL).
– [16] p. : il. color.; 26 cm.
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9641-5-9
[2007-459]
087.5

267. Ursache, Silvia
Ursuleţi isteţi : [poezii] / Silvia Ursache; pict. : Marina Andruhina. – Ch. :
Silvius-Libris ("Sica & V" SRL), 2007 ("Sibis-Grafica" SRL). – [10] p. : il. color.; 26 cm. –
(Ser. "Animale drăgălaşe, isteţe şi poznaşe")
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9940-9-5
[2007-461]
087.5

2 RELIGIE. TEOLOGIE

Lista gazetelor, ale căror articole au fost fişate în "Cronica articolelor de gazetă"
Nr 2-2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
41.

Alianţa Moldova Noastră
Analytique Moldpresa
Capitala
Comunistul
Curierul ortodox
Curierul vamal
Dezvoltarea
Dreptul
Eco
Făclia
Florile dalbe
Flux continuu: cotit. naţ.
Flux continuu: ed. de vineri
Gazeta liberă
Glasul naţiunii
Jurnal de Chişinău
Literatura şi arta
Moldova suverană
Natura
Pro Farmacia

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
268. Bright, Bill
Cum poţi fi sigur că eşti creştin / Bill Bright; Misiunea "Alege viaţa". – [Ch. : S.
n.; Bucureşti : Ed. "T", 2007] (Tipogr. "Prospectprint" SRL). – 64 p.; 10 x 14 cm. – (Ser. :
Concepte transferabile; 1)
ISBN 978-9975-9990-5-2 (Tipogr. "Prospectprint" SRL)
ISBN 973-99181-3-1 (Ed. "T")
1500 ex. – [2007-318]
244

269. Bright, Bill
Cum poţi trăi în Duhul Sfânt / Bill Bright; Misiunea "Alege viaţa". – [Ch. : S. n.;
Bucureşti : Ed. "T", 2007] (Tipogr. "Prospectprint" SRL). – 64 p.; 10 x 14 cm. – (Ser. :
Concepte transferabile; 4)
ISBN 978-9975-9990-8-3 (Tipogr. "Prospectprint" SRL)

10

219

Săptămâna
Socius
Sport plus
Timpul de dimineaţă
Univers pedagogic pro
Vocea poporului
Ziarul de gardă
Альянс Moldova Noastră
Analytique Moldpresa
Голос народа
Кишиневские новости
Кишиневский обозреватель
Коммерсант plus
Коммунист
Независимая Молдова
Новое время
Право
Столица = Capitala
Таможенный вестник
Экономическое обозрение

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007
Ч

Шикирлийская, Марина 541, 542
Шимановская, Людмила 777, 838
Штирбу, Е. С. 470
Штирбу, Еуджениу 479

Чеботарь, Зинаида 837
Чиботарь, Мария 837
Чмиль, Андрей 850
Чобану, Владимир 522
Чубашенко, Дмитрий 478

Ю
Юнко, Александра 423, 424, 425

Ш

Я

Шалимов, Эдуард 562
Шевелева, Ольга 612

Якиш, Яшар 501

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 973-99181-9-0 (Ed. "T")
1500 ex. – [2007-321]
244

270. Bright, Bill
Cum Să ai roade în prezentarea Evangheliei / Bill Bright; Misiunea "Alege
viaţa". – [Ch. : S. n.; Bucureşti : Ed. "T", 2007] (Tipogr. "Prospectprint" SRL). – 64 p.; 10
x 14 cm. – (Ser. : Concepte transferabile; 5)
ISBN 978-9975-9990-9-0 (Tiopogr. "Prospectprint" SRL)
ISBN 973-99181-6-6 (Ed. "T")
1500 ex. – [2007-322]
244

271. Bright, Bill
Cum Să ajuţi la îndeplinirea Marii Misiuni / Bill Bright; Misiunea "Alege viaţa". –
[Ch. : S. n.; Bucureşti : Ed. "T", 2007] (Tipogr. "Prospectprint" SRL). – 64 p.; 10 x 14 cm.
– (Ser. : Concepte transferabile; 7)
ISBN 978-9975-9590-3-2 (Tipogr. "Prospectprint" SRL)
ISBN 973-85707-0-0 (Ed. "T")
1500 ex. – [2007-324]
244

272. Bright, Bill
Cum Să fii plin de Duhul Sfânt / Bill Bright; Misiunea "Alege viaţa". – [Ch. : S.
n.; Bucureşti : Ed. "T", 2007] (Tipogr. "Prospectprint" SRL). – 64 p.; 10 x 14 cm. – (Ser. :
Concepte transferabile; 3)
ISBN 978-9975-9990-7-6 (Tipogr. "Prospectprint" SRL)
ISBN 973-99181-5-8 (Ed. "T")
1500 ex. – [2007-320]
244

273. Bright, Bill
Cum Să iubeşti prin credinţă / Bill Bright; Misiunea "Alege viaţa". – [Ch. : S. n.;
Bucureşti : Ed. "T", 2007] (Tipogr. "Prospectprint" SRL). – 64 p.; 10 x 14 cm. – (Ser. :
Concepte transferabile; 8)
ISBN 978-9975-9590-4-9 (Tipogr. "Prospectprint" SRL)
ISBN 973-99181-7-4 (Ed. "T")
1500 ex. – [2007-325]
244

274. Bright, Bill
Cum Să te rogi cu încredere / Bill Bright; Misiunea "Alege viaţa". – [Ch. : S. n.;
Bucureşti : Ed. "T", 2007] (Tipogr. "Prospectprint" SRL). – 64 p.; 10 x 14 cm. – (Ser. :
Concepte transferabile; 9)

218

11

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova
Лупу, Мариану 522

ISBN 978-9975-9590-5-6 (Tipogr. "Prospectprint" SRL)
ISBN 973-99181-8-2 (Ed. "T")
1500 ex. – [2007-326]

М
244

275. Bright, Bill
Cum Să trăieşti dăruind / Bill Bright; Misiunea "Alege viaţa". – [Ch. : S. n.;
Bucureşti : Ed. "T", 2007] (Tipogr. "Prospectprint" SRL). – 64 p. – (Ser. : Concepte
transferabile; 10)
ISBN 978-9975-9590-6-3 (Tipogr. "Prospectoprint" SRL)
ISBN 973-85707-1-9 (Ed. "T")
1500 ex. – [2007-327]
244

276. Bright, Bill
Cum Să-i aduci pe alţii la Hristos / Bill Bright; Misiunea "Alege viaţa". – [Ch. :
S. n.; Bucureşti : Ed. "T", 2007] (Tipogr. "Prospectprint" SRL). – 64 p; 10 x 14 cm. –
(Ser. : Concepte transferabile; 6)
ISBN 978-9975-9590-2-5 (Tipogr. "Prospectprint" SRL)
ISBN 973-85707-2-7 (Ed. "T")
1500 ex. – [2007-323]
244

277. Bright, Bill
Cum Să-ţi însuşeşti iubirea şi iertarea lui dumnezeu / Bill Bright; Misiunea
"Alege viaţa". – [Ch. : S. n., 2007; Bucureşti : Ed. "T"] (Tipogr. "Prospectprint" SRL). – 64
p.; 10 x 14 cm. – (Ser. : Concepte transferabile; 2)
ISBN 978-9975-9990-6-9
ISBN 973-99181-4-X
1500 ex. – [2007-319]
244

278. La Tour, Bob
De vorbă cu Timotei. Chemînd tinerii să aibă o Pasiune pentru Dumnezeu /
Bob La Tour; trad., prelucr. din lb. engl. : Constanţa Belciug, Victor Chiper. – [Ch.] :
Tipogr. "Reclama" SA, 2007. – 214 p.; 22 cm.
Tit. orig. : Tymothy Talks. Challenging Teents to Have a Passion for God
ISBN 978-9975-932-20-2
1000 ex. – [2007-302]
- - 1. Dumnezeu.
231:244

279.
p.; 30 cm.

Mineiul pe martie. – Ch. : S. n., 2006 (Tipogr. "Bons Offices"). – 320

12

Рязанцев, Сергей 765
Рязанцева, Евдокия 565
С

Маккриви, Чарли 575
Маковей, Петру 594
Маня, Л. С. 470
Мариан, Борис 951
Маценко, Ирина 558
Мигулина, Татьяна 839
Михалаке, Корнелиу 774
Могилевский, Глеб 967
Могоряну, Николае 560, 561
Моисеев, Сергей 417, 775
Морий, Виталий 562
Мунтяну, Галина 594
Мунтяну, Игорь 537
Муравский, Александр 563

Ординат, Наталья 612

Сакс, Джеффри 582
Святченко, Иван 576, 599
Северован, Михаил 617
Семенова (Юдович), Юлия 509, 510, 511,
774, 836
Семеновкер, Игорь 787
Сидоров, Дмитрий 414, 583, 621
Сима, Георгий 475, 519
Склярова, Валентина 837
Смешная, Татьяна 539, 618
Собещанский, Сергей 619
Сорока, Светлана 685
Сорокин, Владимир 579
Спиваченко, Анатолий 583
Спрынчанэ Михаил 743
Столяр, Зиновий 812
Стратан, Андрей 510, 511
Сруцеску, Паул 594
Супрович, Кшиштоф 502
Сусаренко, Георге 522
Сырбу, Андрей 846, 849
Сыч, Екатерина 418

П

Т

Павлов, Виталий 777
Патраш, Михай 581
Попа, Виктор 614
Попович, Тудор 595
Поставнин, Вячеслав 439
Потлог, Василий 522
Путин, Владимир 500

Такий, Александр 540
Тарлев, Василе 610, 835
Торня Нелли 793, 950
Туря, Леонид 620
Тхоров, Александр 476
Тэрэбуркэ, Дмитрий 523

Р

Узун, Елена 811
Узун, Наталья 479, 512, 584, 617
Унтилов, Юрий 621
Устюгова, Наталья 524, 620

Н
Наку, Анатолие 765
Неженку, Алина 499
Нинель Каменева 835
Новиков, Игорь 613
О

У

Радзиховский, Леонид 442
Раку, Анна 594
Рар, Александр 445
Рашков, Петр 766, 847
Рейнгольд, Сергей 615
Рогофф, Кеннет 538
Романов, Александр 501, 508
Рурак, Николае 794

Ц
Цеслюк, Владимир 477
Цуркану, Владимир 522

217

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007
Zgureanu, Teodor 809

Дмитрий Иванович Ниделку 470
Дога, Евгений 811, 812
Драгуцан, Валерий 611
Дьяков, Дмитрий 471, 518
Дютуа, Бруно 772
Дютуа, Брюно 773

А
Агаки, Ефим 522
Антонович, Татьяна 762
Б

Е

Башкуров, Никита 563
Березовская, Ольга 502
Бобынэ, Лидия 595
Богомолов, Юрий 820
Бодарев, Петр 784
Борта, Александр 553
Боршевич, Виктор 468
Брату, Степан 554
Бушинский, Александр 517

Елков, Олег 498
Есин, Николай 846
Ж
Жосан, Елена 612
Жосу, Виктор 438
Журавский, Николай 847
З

В

Загородний, Георгий 556
Западинский, Роберт 472
Зенькович, Г. 422
Златая, Ольга 614

Варикаш, Галина 787
Васильковская, Юлия 784
Веверица, Лариса 518
Виеру, Роланд 793
Виктор, Иванов 794
Власова, Ольга 474, 565
Воронин, Владимир 469, 519, 610, 835

И
Иванов, Сергей 473
Ионко, Майя 554, 758

Г

К

Гаина, Борис 414
Гарштя, Натан 535
Геремек, Бронислав 497
Глигор, Василе 766
Годорожя, Т. 723
Гозун, Петру 838
Гозун, Светланой 838
Гонца, Ник 768
Горшков, Юрий 839
Греку, Санду 834
Григоре Сырбу 610
Григорьева, Ирина 555, 574
Гудумак, Ева 758
Гурюк, Георгий 517
Гуцу, Василий 743

Казакова, Раиса 795, 945
Калмык, Владимир 474
Кетрару, Николай 950
Килдеску, Эмиль 795
Кирияк, П. Ф. 470
Коваленко, Ирина 416, 531, 536
Кожокару, Марчел 848
Козма, Артур 423, 424, 794
Колца, Константин 782
Кропанцева, Татьяна 442, 623, 834
Кукош, Валерий 522
Кушниренко, Виктор 946
Л
Лазарь, Надежда 556, 557
Лопатьева, Анна 425
Лукашенко, Александр 445
Лупу, Мариан 610, 794, 835

Д
Дилэй, Фрэнсис 578

216

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-80-027-3 (în cop.)
[2007-296]
- - 1. Mineie.
264-12

3 ŞTIINŢE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale

280. Nunu, Constantin
Prevenirea traficului de fiinţe umane : St. sociologic : raioanele : Leova,
Hînceşti, Cimişlia, Ialoveni / Constantin Nunu, Ala Munteanu, Alina Veleşcu; coord. :
Parascovia Munteanu. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 63 p. :
fig., tab.; 24 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Apare cu sprijinul financ. al Progr. Uniunii
Europene TACIS CBC
ISBN 978-9975-9586-9-1
500 ex. – [2007-397]
- - 1. Sondaje de opinie – Trafic de fiinţe umane.
303.4:343.54

281. Scutelniciuc, Otilia
Cunoştinţele, atitudinile şi practicile tinerilor referitor la HIV/SIDA = Youth's
knowledge, attitudes and practices regarding HIV/SIDA : st. de evaluare : Raport final /
Otilia Scutelniciuc, Galina Leşco, Luminiţa Guţu. – Ch. : S. n., 2006. – 71 p. : fig. color.,
tab.; 25 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Text paral. : lb. rom., engl. – Bibliogr. în
notele de subsol
[2007-453]
- - 1. Sondaje – IIV/SIDA – Atitudini – Practici – Tineri.
303.425:[616.98:578.828 HIV]-053.6
304 Probleme sociale. Mod de viaţă

282. Milicenco, Stela
Dimensiuni conceptuale ale calităţii vieţii : Note de curs / Stela Milicenco;
Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Asistenţă Soc., Sociologie şi Filosofie. Catedra
Asistenţă Soc. – Ch. : CEP USM, 2006. – 175 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 173-175 şi în notele de subsol
ISBN 978-9975-917-60-5
50 ex. – [2007-264]
- - 1. Mod de viaţă – Calitate.
304.4(075.8)

13

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică

283. Raport anual = Annual Report : [al Biroului Naţ. de Statistică al Rep.
Moldova] / Bir. Naţ. de Statistică al Rep. Moldova. – Ch. : Statistica, 2007 (Combinatul
Poligr.). – 29 cm. – (Statistica Moldovei)
...2006. – 2007. – 52 p. : fig. color., tab. – Text paral. : lb. rom., engl. – [2007434]
- - 1. Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova – Rapoarte, 2006.
311(478)(047.1)=135.1=111
316 Sociologie

284. Dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în anul ... =
Социально-экономическое развитие Республики Молдова в 2006 году / Biroul Naţ.
de Statistică. – Ch. : S. n., 2007 (Combinatul Poligr.). – 29 cm. – (Statistica Moldovei)
... 2006. – 2007. – 151 p. : diagr. color., tab. – Text paral. : lb. rom., rusă. –
[2007-295]
- - 1. Dezvoltare social-economică – Republica Moldova – Date statistice.
316+338(478)(083.41)=135.1=111
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale

285. Bodrug-Lungu, Valentina
Formarea conştiinţei de gen a populaţiei : [monogr.] / Valentina BodrugLungu; consultant : Ludmila Zmuncila; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM,
2006. – 130 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 122-123 şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul. financ. al
Progr. de granturi mici pentru absolvenţi, Centrului de resurse pentru absolvenţi al
Ambasadei SUA în Moldova
ISBN 978-9975-917-82-7
200 ex. – [2007-269]
- - 1. Gender – Aspecte conceptuale.
316.346.2

286. Pentru un viitor mai bun = К лучшему будущему : tinerii în căutarea
de sine / coord. : Serghei Lîsenco; sondaj sociologic : Tatiana Minchin; adapt.
materialelor, trad. : Svetlana Cernov. – Ch. : "Epigraf" SRL, 2007 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 28; 20 p. : fig., tab.; 21 cm.
Text paral. : lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte "valet" (перевертыш). –
Apare cu sprijinul financ. al Fondului Global al Guvernului Marii Britanii pentru
Prevenirea Conflictelor în Rusia şi în CSI
ISBN 978-9975-9586-7-7
500 ex. – [2007-415]

14

Stângă, Petru 845
Staver, Vasile 733
Stepaniuc, Victor 627
Stoianov, Nico 948
Stoianov, Nicu 947
Stoica, Ion 421
Stolear, Zinovii 808
Straistă, Ecaterina 718
Stratan, Galina 719
Stratulat, Ion 567
Stratulat, Oleg 547, 550
Strelciuc, Ioan 415
Strelkov, Valeri 516
Suceveanu, Arcadie 911
Suciu, Serghei 677
Susarenco, Gheorghe 592

Truhin, Varvara 680

Ş

Vakulovski, Mihail 788, 789, 855, 863, 864,
919, 931
Varta, Ion 681, 968
Vartic, Andrei 750
Varzari, Ludmila 682
Verdeş, Ecaterina 683
Verdeş, Vladimir 761
Veveriţa, Maria 681
Vicol, Andrei 597
Vieru, Domniţa 792
Vieru, Grigore 915, 916, 943
Vieru, Igor 792
Vîlcu, Silvia 572
Vodă, Gheorghe 917, 918, 941, 948
Voronin, Vladimir 467, 605, 628
Vrednic, Nicu 746
Vrînceanu, Vasile 735
Vutcărău, Petru 833

Ţ
Ţâcu, Luminiţa 831
Ţărnă, Tudor 824
Ţepordei, Vasile 428
Ţurcanu, Alina 484
U
Ungureanu, Gheorghe 722
Ungureanu, Larisa 832
Untilă, Veaceslav 466
Ursachi, Gheorghe 771
Ursachi, Mihai 866
V

Şcerbacov, Valentin 966
Şendrea, Eugenia 678
Şerban Andrei 832
Şiman, Ion 819
Ştefan, Rodica 745
Ştefârţă, Sorina 446, 464
Ştepa, Boris 516
Şterbeţ, Valeria 585
Ştirbu, Titus 934
T
Tabac, Silviu 952
Tabunşcic, Olga 734
Tarlev, Vasile 605
Taşcă, Mihai 952
Tănasă, Ruslan 552
Tănase, Alexandra 679
Tănase, Constantin 465
Teleucă Victor 912, 913, 933
Teleuţă, Alexandru 752, 753
Teslaru, Grigore 914
Tipa, Saveli 779
Tofan, Eugenia 586, 593, 600
Toma, Vasile 923
Tomşa, Nicolae 742
Tonu, Tamara 721
Topârceanu, George 861
Trombiţchi, Ilia 748

W
Waldner, Benita Ferrero 495, 496
Welsh, Irvine 855
Whitman, Walt (Walter) 856
Z
Zadnipru, Petru 719, 880
Zaharia, Nicolae 573
Zbancă, Augustina 684
Zbârciog, Vlad 944

215

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007
Negru, Teodor 737
Negru, Vlad 466
Nică, Pavel 906, 940, 944
Nicolescu, Paul 959
Nistor, Vladimir 526
Niţă, Angela 727

Praposşcic, Sergiu 461
Preda, Marin 659
Prijmireanu, Dumitru 545
Proca, Ion 809, 926, 939, 940
Prodan, Veaceslav 673
Prodan-Lupei, Maria 713
Prohin, Andrei 431
Puiu, Tudor 757

O
Odobescu, Stela 764
Olteanu, Constantin 529
Orlova, Liubov 813
Ostapenco, Tamara 709

R
Raileanu, Anatol 698, 714
Raţă, Mariana 956
Reniţă, Alecu 747
Reniţă, Valeriu 441
Revenco, Mihai 749
Revuţki, Vsevolod 786
Roibu, Nicolae 462, 514, 598, 810, 941
Roşca, Iurie 506
Roşcovanu, Eugen 529, 530
Roşu, Ana 798
Rotaru, Tatiana 767
Rubin Florin 939
Rudic, Valeriu 754, 755
Rusnac, Gheorghe 738
Russo, Alecu 928
Rusu, Dinu 543
Rusu, Nicolae 463
Rusu, Tudor 715

P
Paicu, Natalia 669
Palamari, Lilia 670
Palladi, Tudor 907, 908
Panfil, Maria 744
Panuş, Elena 596, 770
Paraşciuc, Oxana 528
Parea, Elena 671
Partole, Claudia 790
Pascal-Oleinic G. 710
Patraş, Mihai 544, 580
Pavlicenco, Vitalia 609
Păduraru, Pavel 447, 823, 833
Păunescu, Adrian 937
Pântea, Ruslan 528
Pelivan, Viorica 728
Petrea, George 909
Petrencu, Anatol 514
Pirogan, Vadim 448, 966
Pîslaru, Natalia 711
Pleşu, Andrei 429
Poalelungi, Mihai 600
Pogreban, Aliona 672
Poiată, Petru 433
Policinski, Grigorie 461
Pop, Constanţa 831, 921
Popa, Iulius 791
Popescu, Lidia 712
Popovici, Constantin 938
Popuşoi, Liliana 806, 814, 818, 826, 830
Porcesco, Cristina 805
Povorozniuc, Maria 730
Praporşcic, Sergiu 486, 506, 603

S
Saca, Victor 738
Sadoveanu, Mihail 860
Sava, Andrei 42, 806
Sava, Panfil 674, 742
Savca, Lucia 430
Savin, Tatiana 716
Semeniuc, Valeriu 675
Serebrian, Oleg 464, 515
Sergentu, Octavian 491
Sidorov, Dmitrii 783
Slutu-Soroceanu, Nina 910, 927
Smişnoi, Gheorghe 717
Socor, Vladimir 492, 493, 494, 507
Sofroni, Alexei 42, 807
Solomon, Flavius 676
Soltan, Petru 413

214

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Procese sociale – Tineri.
316.4-053.6=135.1=161.1
316.6 Psihologie socială

287. Cum să organizăm o campanie antistigma = Как организовать
антистигма кампанию : Ghid practic / Org. Obştească "Somato"; trad. : Iacubovschi
Cornelia; red.-şef : Chihai Jana. – [Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Reclama" SA)]. – 24; 24 p.
: tab.; 20 cm.
Text paral. : lb. rom., rusă. – Pag. paral. – Carte "valet" (перевертыш). –
Bibliogr. p. 24 (8 tit.). – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al "Global Initiative on
Psychiatry"
[2007-315]
- - 1. Discriminare – Acţiuni antistigma. 2. Stigma – Acţiuni împotriva
discriminării.
316.647.82(036)

288. Ţurcan, Tosia
Psihologia conflictului : [pentru uzul studenţilor] / Tosia Ţurcan. – Ch. : S. n.,
2005 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 226 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 226 (19 tit.)
ISBN 9975-921-78-7
150 ex. – [2007-299]
- - 1. Psihologia conflictului.
316.643.3(075.8)
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale

289. Ţurcan, Tosia
Comunicarea şi eficacitatea managerială : [pentru uzul studenţilor] / Tosia
Ţurcan, Valeria Cotuna. – Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 125 p.; 21
cm.
Bibliogr. p. 123-125 (34 tit.)
ISBN 9975-921-77-9
50 ex. – [2007-300]
- - 1. Comunicare socială.
316.77(075.8)

32 POLITICĂ
290. "Cooperare regională şi integrare europeană în Sud-Estul Europei
: Studii de caz", conf. int. (2006; Chişinău). Cooperare regională şi integrare
europeană în Sud-Estul Europei : Studii de caz : Materialele conf. int. "Cooperarea
regională şi integrarea europeană a Rep. Moldova, Ucrainei şi României", 2006,

15

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Chişinău / coord. : V. Moşneaga, R. Gorincioi, N. Ţveatcov. – Ch. : CEP USM, 2006. –
196 p. : tab.; 21 cm.
Antetit. : Univ. de Stat din Moldova, Fundaţia F. Ebert (Germania), Centrul
"Captes" (Moldova). – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 978-9975-9572-5-0
200 ex. – [2007-389]
- - 1. Politică – Integrare europeană – Republica Moldova – Ucraina –
România. 2. Integrare europeană (politică) – Republica Moldova – Ucraina – România.
32(478+477+498)(082)=135.1=161.1

291. Теоса, В.
Республика Молдова : Практ. соц. политики в контексте глобализации
труда : [моногр.] / В. Теоса; отв. за вып. : В. Мошняга; Молд. Гос. ун-т, Ин-т труда
профсоюзов Молдовы. – Ch. : CEP USM, 2006. – 407 p. : tab.; 21 cm.
Rez. : lb. rom., engl. – Bibliogr. p. 343-381 (403 tit.) şi în note p. 321-342
ISBN 978-9975-917-73-5
200 ex. – [2007-334]
- - 1. Politică socială – Muncă – Republica Moldova (rusă).
32:331(478)
323/324 Politică internă

292. Ţăranu, Mariana
V. Lenin fără machiaj : teroarea intelectualităţii sovietice / Mariana Ţăranu. –
Ch. : Grafema-Libris, 2007. – 219 p. : il., facs., tab.; 21 cm.
Rez. : lb. rom., engl., span., rusă. – Bibliogr. p. 170-191 (382 tit.)
ISBN 978-9975-9592-9-2
500 ex. – [2007-367]
- - 1. Teroare – Intelectualitatea sovietică.
323.28+323.329(47+57)
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova

293. Брагиш, Думитру
100 ответов на 101 вопрос : Трудные вопросы и честные ответы / Думитру Брагиш. – К. : Пресс центр ПСД, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 112 p.; 17 cm.
ISBN 978-9975-932-07-3
1000 ex. – [2007-372]
323/324(478)+329.14(478)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă

294. "Vecinătatea NATO şi UE : Implicaţii politice pentru securitatea
Moldovei. Aspiraţii Europene", conf. int. (2005; Chişinău). Vecinătatea NATO şi UE :
Implicaţii politice pentru securitatea Moldovei. Aspiraţii Europene : Materialele conf., 14-

16

I

Mafteuţă, Iraida 659
Maiev, Galina 660
Maleş, Dorin 567, 608
Marcu, Tatiana 778
Mardari, Ion 779
Mardari, Oleg 828
Marinat, Alexei 965
Marinescu, Alexandru 843
Marjin, Constantin 764
Martella, Fernando 443
Martin, Vasile 526
Matcovschi, Dumitru 829, 904, 905, 935
Matei, Valeriu 550
Mavrodin, Irina 865
Mazilu, Gheorghe 939
Mazilu, Tatiana 661
Mazniuc, Ludmila 662
Mândâcanu, Virgil 427, 625
Mereacre, Constantin 844
Meşină, Tudor 551
Micleuşanu, Mitoş 789
Mihail, Viorel 953
Miroliubov, Trifan 922
Mironic, Ala 427
Mînzăraru, Nina 663
Moiseev, Ion 681
Montis, Cesare de, 490
Moraru, Anton 952, 954
Moraru, Haralambie 444
Morăraş, Mihai 936
Moroi, Tatiana 664
Moroşanu, V. 710
Munteanu, Serghei 526
Murgeanu, Ion 866
Muşuc, Eduard 598

Iachim, Ion 704, 705, 725, 901
Iarovoi, Andrei 736
Iascov, Tamara 657
Ilieş Alexandru 802
Iordan, Veaceslav 607
Istomina, L. 964
Istrate, Liliana 604
Istru, Bogdan 902
Iuga, Mariana 543
Ivanov, Dumitru 706
J
Jereghi, Ludmila 726
Jereghi, Valeriu 816, 817, 818, 819
Josu, Nina 426
Josu, Veronica 746
K
Kamenev, Nelly 830
Kipling, R. 854
Kirby, Michael 488
L
Lari, Leonidei 937
Laur, Lucia 658
Lipcanu, Irina 949
Lipcanu, Stan 769
Lombardi, Federico 489
Loteanu, Emil 932
Lozinschi, Raisa 454, 530
Lungu Alexei 460, 483, 488
Lungu, Ion 920
Lungu, Margareta 707
Lungul, Semion 808
Lupan, Andrei 903, 935
Lupan, Natalia 505, 590
Lupaşcu, Tudor 749
Lupu, Elizaveta 653
Lupu, Marian 605
Lupuşor, Tamara 756, 800

N
Naforniţa, Vera 665
Nagacevschi, Vitalie 591
Nantoi, Oazu 460
Nazarie, Natalia 666
Nazarie, Victor 667, 668
Neagu, Veronica 741
Nechit, Irina 792, 827, 865
Nedelschi, Elisaveta 708
Negru, Nina 428, 437

M
Madan, Larisa 729
Madievschi, Samson 953

213

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007
Daniliuc, Ion 754
Danilov, Sergiu 845
Dascăl, Valeria 888
Delaey, Francis 577
Deleu, Ecaterina 434, 804, 942
Dethoit, Bruno 769
Diaconu, Andrei 526
Dinvis, Vicu 739
Diviza, Ion 889, 890, 891, 892, 893, 894,
895
Dohotaru, Lidia 960
Dolgan, Mihail 938
Dolişcinschi, Sergiu 526
Doni, Gheorghe 930, 943
Donici, Elena 924
Donoagă, Daniela 700
Drăgan, Grigore 797
Druc, Ala 651, 701
Duca, Gh. 751, 755
Dulgheru, Valeriu 588, 740
Dumbrăveanu, Albina 853
Dumitru Nidelcu 457

G
Gabura, Dumitru 933
Gaina, Boris 780
Gangan, Ana 653
Gangan, Silvia 963
Gavriliţă, Elena 654
Gavriliuc, Mihail 764
Gărgăun, Alexandra 852
Gheorghiţă, Nadina 419, 420, 785, 801,
822
Gheorghiu, Gh 934
Gheorghiu, Mihnea 856
Gherasim, Arcadie 458
Gherman, Diomid 764
Gherman, Eugen 703
Ghimpu, Dina 824, 825
Gladchi, Leonida 526
Gogin, George 851
Golopenţia, Anton 965
Golovataia, Ludmila 741
Gorceac, Leonid 420
Gotişan, Iurie 548
Grădinaru, Silvia 804
Greceanîi, Zinaida 571
Grecu, A. 825
Grecu, Sandu 825, 826
Grigore Sîrbu 605
Griţcu, Ion 655
Groapa, Valentina 731
Grosu, Nicolae 625
Grubîi, Lidia 852
Grudco, Oleg 827
Guţu, Lidia 505
Guzun, Grigore 606
Guzun, Vasile 756

E
Ecin, Nadejda 652, 702
Eladi, Mihai 896
Eminescu, Mihai 664
Eni, Ana 763
Enii, Laviniu 486
Eremia, Anatol 961, 962
Ernu, Vasile 931
F
Federiuc, Nicolae 482, 504
Filip, Iulian 897, 898, 899, 932
Fişer, Anatol 412, 764
Florenski, Pavel 431
Florescu, Ştefan 791
Frişcu, Alexandru Horaţiu 900
Frunză, Vlad 569
Furculiţă, Feodosia 570
Furdui, Sergiu 589
Furdui, T. 751, 755
Fusu, Mihai 823
Fuştei, Nicolae 435, 436

H
Hadârcă, Natalia 952
Handrabura, Loretta 596
Hanganu, Ion 626
Hojmichi, Cristina 549
Holban, Eugen 459
Holban, N. 656

212

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

15 noiemb. 2005, Chişinău / ed. : Tatiana Busuncian. – Ch. : "Cuşnir & Co" SRL, 2006
(Tipogr. "E-Design" SRL). – 95 p.; 21 cm.
Antetit. : Centrul Pro Marshall din Rep. Moldova. – Apare cu ajutorul Diviziei
NATO pentru Diplomaţie Publică, Fundaţiei Friedrich Ebert (Germania)
ISBN 978-9975-9640-9-8
100 ex. – [2007-261]
- - 1. Relaţii internaţionale – NATO – UE – Republica Moldova.
327.5:341.176(4)(082)

295. Idem în lb. rusă : Neighbouring NATO and EU : Policy implications for
Moldova's security and European aspirations : Proceedings conf., 14-15 noiemb. 2005.
– Ch. : "Cuşnir & Co" SRL, 2006 (Tipogr. "E-Design" SRL). – 98 p.; 21 cm.
Antetit. : Centrul Pro Marshall din Rep. Moldova
ISBN 978-9975-9946-0-6
100 ex. – [2007-253]
- - 1. Relaţii internaţionale – NATO – UE – Republica Moldova (engl.).
327.5:341.176(4)(082)

Бенюк, Валентин. Европейские интеграционные процессы. – Vezi Nr 308
296. Ессам Абоу Салем
Современные конфликты и способы их урегулирования : на примере
приднестр. и палестино-израил. конфликтов : Моногр. / Ессам Абой Салем; Молд.
гос. ун-т. Каф. истории румын и антропологии. – Ch. : CEP USM, 2007. – 155 p.; 21
cm.
Bibliogr. p. 141-154 (217 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 978-9975-70-070-2
50 ex. – [2007-384]
- - 1. Conflicte internaţionale (politice) – Reglementări (rusă).
327.56:323(478+569.4)
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne

297. Îmbunătăţirea eficacităţii alocării strategice de resurse în conformitate
cu priorităţile Guvernului : Seminar : [rezumate] / Guvernul Rep. Moldova şi Banca
Mondială. – Ch. : Bons Offices, 2007 (Combinatul Poligr.). – 154 p. : fig., tab.; 28 cm.
Tit. pe cop., text paral. : lb. rom., engl.
[2007-298]
- - 1. Guvernul Republicii Moldova – Priorităţi.
328.13(478)=135.1=111

17

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
298. Geoeconomie : (Note de curs) / C. Matei, M. Mâtcu, V. Sainsus, ...;
coord. : Matei Mâtcu; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra "Geografia şi Econ.
Mediului". – Ch. : ASEM, 2007. – 206 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 204-206 (44 tit.) şi la sfârşitul temelor
ISBN 978-9975-75-064-6
33, 70 lei, 50 ex. – [2007-281]
- - 1. Geoeconomie.
33+911.3(075.8)

299. Universitatea Liberă Int. din Moldova. Symposia professorum :
Materialele Conf. Şt. Int. din 13-14 oct. 2006 / Univ. Liberă Int. din Moldova; dir. publ. :
Andrei Galben; coord. : Ana Guţu; red. resp. : Petru Roşca. – Ch. : ULIM, 2007. – 21
cm. – Republica Moldova – 15 ani de independenţă
Seria : Economie. – 2007. – 326 p. : diagr., tab. – Texte : lb. rom., engl., fr.,
ucr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-9855-5-0 : 75 ex. – [2007-347]
- - 1. Economie. 2. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova – Anale.
33+378.4(478)(082)=00
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

300. Gotişan, Iurie
Evoluţii, tendinţe şi pronosticuri referitoare la piaţa muncii din Republica
Moldova în apropierea acesteia de standardele UE : [studiu] / Iurie Gotişan; Asoc.
pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Expert-Grup. – Ch. : Bons Offices, 2007. – 47
p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 47 (11 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al
Dep. Marii Britanii pentru Dezvoltare Int. (DFID)
ISBN 978-9975-80-033-4
200 ex. – [2007-282]
- - 1. Piaţa muncii – Republica Moldova – Evoluţii – Pronosticuri.
331.5(478)

301. Set de instrumente pentru inspectorii muncii : Politică-model de
implementare a inspecţiei muncii. Manual operaţional şi de instruire. Codul deontologic /
Org. Int. a Muncii; red. de Annie Rice. – Ch. : Biroul Int. al Muncii, 2007 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 85 p.; 30 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Uniunii Europene
ISBN 978-9975-78-280-7
500 ex. – [2007-409]
- - 1. Muncă – Principii – Organizare – Legislaţie.
331.1:349.2(075)

18

Cazimir, Otilia 859
Cărare, Viorica 412, 413
Cărăuş, Maria 694
Cărăuş, Tamara 921
Cârlan, Gheorghe 462
Cârnaţ, Teodor 591
Cebotari, Maria 802
Cecalev, E. 695, 696
Cela, Camilo Jose 857
Cerbuşcă, Pavel 697
Cernei, Mariana 637
Certan, Eugeniu 681
Certan, Inesa 551
Chelaru, Oleg 602
Cheptene, Liliana 724
Chirilov, Viorica 606, 757
Chirtoacă, Dorin 591
Chisnenco, Angela 607, 803
Cibotaru, Andrei 533, 546, 815
Cibotaru, Viorel 483
Cimpoi, Mihai 903
Cioban-Curcă, Lidia 638
Ciobanu, Ala 759
Ciobanu, Ion 881
Ciobanu, Nelly 796
Ciobanu, Pavel 841
Ciobanu, Raisa 867
Ciobanu, Sergiu 746
Ciobanu, Tamara 805
Ciobanu, Tatiana 639
Ciobanu, Victor 450
Ciobanu, Vlada 451
Ciocanu, Anatol 922
Ciocanu, Ion 923
Ciornei, Vsevolod 503
Cirimpei, Victor 958
Ciubotaru, Alexandru 751, 752, 753
Ciubotaru, Anatolie 640
Clima, Nicolae 586
Climov, Sergiu 842
Cobâleanschi, Igor 814
Cobileanski, Igor 815
Cocieru, Natalia 624
Cocîrţă, Petru 747
Codreanu-Grigoriţă, Margareta 641
Coica, Sandu 534

Cojoc, Elena 642, 643
Cojocaru, Constantin 690
Cojocaru, Ion 692
Cojocaru, Tatiana 525
Cojocaru, Valentina 801
Cojocaru, Vasile 715
Colesnic, Iurie 452, 453, 862, 882, 924,
930, 959
Colev, Alexandru 802
Colev, Vasile 802
Colţa, Valentin 644
Colţun, M. 752
Comanici, Lidia 645
Constantinov, T. 751, 755
Corbu, Haralambie 925
Corcea, Galina 764
Corduneanu, Alexandru 419, 604
Coropceanu, Aliona 646
Cosarciuc, Valeriu 484
Cosmescu, Alexandru 926
Costaş, Ion 454
Costiuc, Lidia 698
Costiuc-Hamuraru, Eudochia 662
Cotelea, Tamara 760
Cotruţa, Marcela 647
Cozma, Valeriu 738
Cozub, Sandu 822
Crăciun, Gheorghe 863, 864
Creangă, Constantin 587
Creţu, L. 695, 696
Creţu, Mariana 648
Cristal, Oleg 455, 485, 490
Cristei, Tamara 927
Cucereanu, Radion 883
Cucovici, Antonina 649
Cucu, Valentina 650
Curtescu, Tatiana 722
Cuşchevici, Nicolae 622
Cuşnir, Anastasia 803
Cuzuioc, Ion 884, 885
D
Dabija, Doina 886
Dabija, Nicolae 456, 459, 547, 887, 928,
929
Daltă, Viorica 699

211

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ" NR 2-2007

336 Finanţe

Beşleagă, Vladimir 920, 942, 956
Blanovschi, Axentie 878, 929
Bodarev, Petru 783
Bodiu, Ivan 935
Bogatu, Petru 449, 480, 481
Bogatu, Rodica 879
Boguşevschi, Iuliana 689, 690, 691, 692,
706, 735
Boico, Marcela 628
Boldur, Alexandru 957
Botnari, Alexandru 603
Bozianu, Irina 525
Braghiş, Dumitru 513
Bratu, Ştefan 545
Brânzilă, Zina 810
Brumărel, Claudia 880
Buceaţchi, Nicolae 842
Buculei, Toader 957
Bulat, Ludmila 776
Bulat, Vladimir 788
Bulhac, Eleonora 828
Burchin, Liuba 631, 632
Burciu, Igor 506
Burduja, Vasile 434
Burlacu, Valeriu 763
Burlacu, Vasile 633
Busek, Erhard 482
Busuioc, Sergiu 840
Butcari, Eugenia 634
Butnaru, Leo 942
Butucel, Eugenia 635
Buzu, Teodor 790

A
Ababii, Ion 736
Ababii, Maria 686
Achiruş, Maria 687
Adam, Grigore 797
Ady 798
Agură, Dumitru 862
Alexandrov, E. 752
Andon, Victor 813
Andrieş, Serafim 767
Andronic, Ludmila 778
Andronic, Nicolae 446
Anton, Ion 868
Arghezi, Tudor 668, 858
Avram, Daniel 432
B
Babelev, Filip 760
Bahnaru, Vasile 851
Balan, Iana 744, 745
Bantaş, Petru 688
Barbăroşie, Anatolie 568
Barbu, Natalia 799
Barbulat, Vlad 447
Barjanschi, Iurii 877, 939
Basarab, Varvara 630
Baştovoi, Savatie 435, 919
Batcu, Ion 737
Băsescu, Traian 444, 487
Bâlici, Gheorghe 869, 870, 871, 872, 873,
874, 875, 876
Bârcă, Eugenia 629
Bâtcă, Veronica 448
Bejenaru, Ion 955
Bejenaru, Olga 821
Beldiga, Alexandra 852
Belecci, Vera 526
Benedict al XVI-lea Pape 489
Bercu, Vlad 521, 532
Bernic, Anatol 433
Berzoi, Ludmila 852

C
Canţer, Tamara 776
Capustin, Serghei 780
Caranfil, Iulian 800
Carauş, Galina 689
Caţaveică, Ion 807
Cazacov, Georgeta 636
Cazacu, Lilia 693
Cazacu, Valeriu 721

210

302. Stratulat, Oleg
Indicaţii metodice şi teste pentru seminare şi lucrări practice la disciplina
universitară "Finanţe publice" / Oleg Stratulat; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. :
ASEM, 2007. – 20 cm. – (Ser. "Finanţe publice"). – ISBN 978-9975-75-122-3
Partea a 3-a : Resursele financiare publice. – 2007. – 120 p. – Bibliogr. la
sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-75-123-0 : 24, 30 lei, 100 ex. – [2007-421]
- - 1. Finanţe publice – Teste.
336.1(076.5)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea
economiei. Producţie. Servicii. Preţuri.

303. "Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în context
european şi mondial", conf. şt. int. (2006; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică
internaţională "Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în context
european şi mondial", 22-23 sept. 2006, Chişinău / col. red. : Grigore Belostecinic, ... –
Ch. : ASEM, 2007. – 30 cm. – ISBN 978-9975-75-116-2. – Antetit. : Min. Educaţiei şi
Tineretului al Rep. Moldova, Acad. de Studii Econ. din Moldova
Vol. 1. – 2007. – 460 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – ISBN 978-9975-75-117-9 (în cop.) : 134, 00 lei, 50 ex. – [2007-419]
- - 1. Dezvoltare durabilă (economie) – România – Republica Moldova. 2.
Economie – Dezvoltare – România – Republica Moldova.
338(498+478)(082)=135.1=161.1

304. Vol. 2. – 2007. – 386 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – ISBN 978-9975-75-118-6 (în cop.) : 118, 75 lei, 50 ex. – [2007-420]
- - 1. Dezvoltare durabilă (economie) – România – Republica Moldova. 2.
Economie – Dezvoltare – România – Republica Moldova.
338(498+478)(082)=135.1=161.1

Dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în anul 2006. – Vezi Nr
284
305. Ризов, Иван
Цена и другие экономические категории в супериндустриальном обществе : (исходя из критики "Капитала" К. Маркса) : [моногр.] / Иван Ризов. – Ch. : S. n.,
2007. – 159 p. : fig., tab.
Bibliogr. p. 159 (14 tit.)
ISBN 978-9975-9836-0-0
100 ex. – [2007-361]
- - 1. Preţuri – Teorie (economie) (rusă).
338.5

19

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova

Cirimpei // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 2, 9, 23 febr. – P. 16; 16 febr. – P. 10. – Art. 1
: 17 noiemb. 2006.

306. Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei în ... = Aspects of the
standard of living of population in ... : (Rezultatele cercet. bugetelor gospodăriilor
casnice) / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova; trad. : Diana Loznean. – Ch. : Licorn
: Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova, 2007. – 29 cm. – (Statistica Moldovei)
...2005. – 2007. – 172 p. : diagr., tab. – Text paral. : lb. rom., engl. – Apare cu
sprijinul financ. al Dep. Dezvoltării Int. (DFID), al Regatului Unit al Marii Britanii şi
Irlandei de Nord
ISBN 978-9975-9790-4-7
200 ex. – [2007-462]
- - 1. Dezvoltare social-economică – Gospodării casnice – Republica Moldova
– Date statistice.
338:64(478)(083.41)=135.1=111
338.48 Turism. Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului

307. Miron, Viorel
Hânceşti. Destinaţie turistică = Hancesti. A touristic destination / Viorel Miron,
Veaceslav Guţuţui; red. şt. : Alexandru Grebincea, ...; consultanţi int. : Claudia Stoica,
Laura Păstrăvanu. – Ch. : Bons Offices, 2007. – 72 p. : fotogr. color.; 24 cm.
Text paral. : lb. rom., engl. – Bibliogr. p. 72 (12 tit.)
ISBN 978-9975-80-035-8
1000 ex. – [2007-286]
- - 1. Turism – Raionul Hânceşti – Republica Moldova.
338.48(478)=135.1=111
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie
mondială

308. Бенюк, Валентин
Европейские интеграционные процессы : Теории, концепции, понятия :
[pentru uzul studenţilor] / Валентин Бенюк; Гос. ин-т междунар. отношений Молдовы.
Каф. междунар. отношений. – Ch. : CEP USM, 2006. – 160 p.
Bibliogr. p. 138-149. – Ind. de art., nume p. 150-155
ISBN 978-9975-70-640-7
100 ex. – [2007-335]
- - 1. Integrare europeană – Economie – Politică (rusă).
339.924+327(075)

20

959. Colesnic, Iurie. În ţara minunată a enigmelor : [despre cartea "Cetatea
Albă" de Paul Nicolescu, ed. la Craiova în anul 1931] / Iurie Colesnic // Natura. – 2007. –
Febr. (Nr 2). – P. 10.
960. Dohotaru, Lidia. Cruzime absurdă şi suferinţă fără vină (I-III) : [din ist.
deportărilor basarabenilor] / Lidia Dohotaru // Glasul naţiunii. – 2007. – 1, 8, 15 febr. – P.
6.- Va urma.
961. Eremia, Anatol. Larga veche : [din ist. satului, raionul Cahul] / Anatol
Eremia // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 9 febr. – P. 8.
962. Eremia, Anatol. Lărguţa : [din ist. comunei, raionul Cantemir] / Anatol
Eremia // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 23 febr. – P. 8.
963. Gangan, Silvia. Dumnezeu m-a salvat de o haită de lupi : interviu cu
S. Gangan, victimă a regimului comunist // Ziarul de gardă. – 2007. – 1 febr. – P. 5.
964. Istomina, L. Cum a fost oraşul nostru în secolul XIX ... : [din ist. or.
Cahul] / L. Istomina // Comunistul. – 2007. – 9 febr. – P. 6; Коммунист. – 2007. – 9
февр. – Р. 6.
965. Marinat, Alexei. Urme lungi ale memoriei : [in memoriam Anton
Golopenţia, cercetător român al ist. Basarabiei] / Alexei Marinat // Lit. şi arta. – 2007. – 1
febr. – P. 5.
966. Pirogan, Vadim. Calvarul : (pe valurile vieţii) / Vadim Pirogan, Valentin
Şcerbacov // Ziarul de gardă. – 2007. – 1, 8,15, 22 febr. – P. 7. – Contin. Începutul : 25
ian.
967. Могилевский, Глеб. Манук-бей Мирзоян и его дворец в Хынчешть
/ Глеб Могилевский // Молд. ведомости. – 2007. – 2 февр. – Р. 10.
(Vezi de asemenea Nr 468, 676, 681)
94(498) Istoria României

968. Varta, Ion. Antecedentele Unirii Moldovei cu Ţara Românească de la
1859 / Ion Varta // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 2 febr. – P. 2.

209

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
929 Ştiinţe biografice şi înrudite

Ghimpu, Dina. Cu Tudor Ţărnă în avanscenă. – Vezi Nr 824
Teleuţă, Alexandru. Părintele Grădinii Botanice : [Alexandru Ciubotaru] –
Vezi Nr 753

93/94 ISTORIE
930.25 Arhivistică. Arhive

952. Moraru, Anton. Tainele arhivelor de stat (III) : [materiale ale "mesei
rotunde" cu participarea : A. Moraru, dr. hab. În ist., Silviu Tabac, dir. adjunct al Inst.
Patrimoniului Cultural al AŞM, Mihai Taşcă, dr. în drept] / moderator : Natalia Hadârcă //
Timpul de dimineaţă. – 2007. – 2 febr. – P.10, 15. – Art. 1 : 24 noiembrie., 2006

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări

953. Madievschi, Samson. De ce nemţii l-au adorat pe fuhrer : [pe
marginea cărţii "Statul popular al lui Hitler. Jaful, războiul şi socialismul naţional" de Gotz
Aly : dialog cu S. Madievschi, dr. hab. în ist.] / interlocutor : Viorel Mihail // Săptămîna. –
2007. – 23 febr. – P. 14, 19.
954. Moraru, A. Cine sunt "succesorii" lui Hitler şi Stalin ? : [problema
frontierei dintre România şi Basarabia] / A. Moraru // Lit. şi arta. – 2007. – 1 febr. – P. 1.
955. Bejenaru, Ion. Şi te-au înstrăinat, dulce Bucovină !... : [aspecte ist.] /
Ion Bejenaru // Glasul naţiunii. – 2007. – 8 febr. – P. 12.
94(478) Istoria Republicii Moldova

956. Beşleagă, Vladimir. Vladimir Beşleagă : "Foametea a venit pe
pământurile noastre odată cu instalarea puterii sovietice" : [interviu cu scriitorul] /
consemnare : Mariana Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 23 febr. – P. 8.
957. Buculei, Toader. Medievist de mare erudiţie – Alexandru Boldur (II) :
[contribuţii ale istoricului basarabean] ( / Toader Buculei // Glasul naţiunii. – 2007. – 1
febr. – P. 8. – Contin. Începutul : 25 ian.
958. Cirimpei, Victor. Argumente Basarabe (10-14) : (dovezi referitoare la
sigiliul românesc al dinastiei domnitorilor Basarabi în spaţiul dintre Prut şi Nistru) / Victor

208

341 Drept internaţional

309. Cucoş, Diana
Protecţia diplomatică a naţionalilor în dreptul internaţional public : [monogr.] /
Diana Cucoş; red. şt. : Alexandru Burian. – Ch. : CEP USM, 2007. – 157 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 134-149 (216 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 978-9975-70-086-3
100 ex. – [2007-386]
- - 1. Dreptul la reprezentare diplomatică.
341.231
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

310. Ghidul funcţionarului electoral / Comisia Electorală Centrală a Rep.
Moldova. – Ch. : F.E.-P. "Tipogr. Centrală", 2007. – 163 p. : fig., tab.; 29 cm.
Text paral. : lb. rom., rusă
ISBN 978-9975-78-352-1
4550 ex. – [2007-407]
- - 1. Alegeri – Comisia Electorală Centrală – Republica Moldova – Acte
normative.
342.846:324(478)(036)=135.1=161.1
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

311. Zubco, Valeriu
Arestul : Ce trebuie să ştii? : Ghid practic / Valeriu Zubco; coord. : Mihail
Arron; Agenţia pentru Susţinerea Învăţ. Juridic şi a Organelor de Drept "Ex Lege". – Ch.
: "Bons Offices" SRL, 2006 (Tipogr. "Helmax-exim" SRL). – 61 p.; 10 x 15 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros
Moldova
ISBN 978-9975-80-004-4
5000 ex. – [2007-394]
- - 1. Arest (drept penal).
343.125/.126(036)

312. Запорожан, Игорь
Правонарушения несовершеннолетних = Delincvenţa juvenilă : Учеб. пособие / Игорь Запорожан, Анатолие Мороз; Молд. Гос. ун-т. Юрид. фак. Каф. уголов. права и криминологии. – Ch. : F.E.-P. "Tipogr. Centrală", 2007. – 255, [1] p. : tab.;
21 cm.
Tit. pe cop., text : lb. rusă. – Bibliogr. p. 242-248 (88 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 978-9975-923-68-2 (în cop.)
1000 ex. – [2007-392]

21

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Delicvenţă juvenilă (rusă).
343.224.1(075.8)
347 Drept civil
347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar

313. Copii cu şanse egale : Raport de activitate : [al Asoc. "Motivaţie" din
Moldova] / Asoc. "Motivaţie" din Moldova; red. : Adriana Nazariuc. – Ch. : Bons Offices,
2007. – 16 x 25 cm.
2005-2006. – 2007. – 56 p. : fotogr., graf. color., tab. – Apare cu sprijinul
Reprezentanţei UNICEF în Moldova. – ISBN 978-9975-80-031-0 : 300 ex. – [2007-285]
- - 1. Copii cu disabilităţi – Republica Moldova – Drepturi – Asistenţă. 2.
Drepturi – Asistenţă – Copii cu disabilităţi – Republica Moldova.
347.6:364.262-053.2(478)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică

314. Descentralizarea : elementele unui model / Inst. pentru Dezvoltare şi
Iniţiative Soc. IDIS "Viitorul"; resp. ed. : Victor Popa. – Ch. : TISH, 2006 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 119 p. : tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 80-81 (24 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros
Moldova
ISBN 978-9975-9533-6-2 (eronat)
500 ex. – [2007-450]
- - 1. Administraţie publică locală – Republica Moldova – Descentralizare.
352.071.6(478)(082)

315. Modele de succes în guvernământul local din Polonia / coord. : Wojtek
Marchlewski, ... – Ch. : F.E.-P. "Tipogr. Centrală", 2007. – 150 p. : fig., tab.; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Guvernelor Poloniei şi Canadei
ISBN 978-9975-78-340-8
1000 ex. – [2007-417]
- - 1. Administraţie locală – Polonia.
352(438)

316. Principiile dialogului în Administraţia Publică Locală : (experienţa
poloneză pentru Moldova) / Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Soc. IDIS "Viitorul". – Ch.
: TISH, 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 30 p. : tab.; 24 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Guvernelor Poloniei şi Canadei
ISBN 978-9975-9533-5-5 (eronat)
300 ex. – [2007-451]
- - 1. Administraţie publică locală – Experienţe.

943. Vieru, Grigore. Flacăra vie a cuvântului : interviu cu poetul G. Vieru /
consemnare : Gheorghe Doni // Natura. – 2007. – Febr. (Nr 2). – P. 6.
944. Zbârciog, Vlad. Casa din cer de Pavel Nică : [pe marginea cărţii "Casa
din cer" : (carte de ecologie a gîndirii)" de Pavel Nică] / Vlad Zbârciog // Lit. şi arta. –
2007. – 22 febr. – P. 4; Glasul naţiunii. – 2007. – 15 febr. – P. 8.
821.161.1 Literatură rusă

945. Казакова, Раиса. "Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья …" : [170 лет со дня гибели А.С. Пушкина] / Раиса Казакова // Независимая Молдова. – 2007. – 9 февр. – Р. 10.
946. Кушниренко, Виктор. "Молю Феба и казанскую богоматерь …" :
[170 лет со дня гибели А. С. Пушкина] / Виктор Кушниренко // Кишин. новости. –
2007. – 9 февр. – Р. 1.
821.163.2(478) Literatură bulgară din Republica Moldova

947. Stoianov, Nicu. Sărut ochii tăi cuminţi : [versuri] / Nico Stoianov // Lit.
şi arta. – 2007. – 8 febr. – P. 5.
948. Vodă, Gheorghe. Lângă fântână : [creaţia poetului Nico Stoianov] /
Gheorghe Vodă // Lit. şi arta. – 2007. – 8 febr. – P. 5.
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii

949. Lipcanu, Irina. Apropierea de UE impulsionează piaţa traducerilor /
Irina Lipcanu // Eco. – 2007. – 14 febr. – P. 13.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
950. Торня, Нелли. Сибирский медведь, золотая гривна и доброе имя :
[интервью с уче. археологом Н. Кетрару] // Кишин. новости. – 2007. – 16 февр. – Р.
4.
908 Monografii ale localităţilor

951. Мариан, Борис. "Быть хочу и здесь и там" : путевые заметки / Борис Мариан // Независимая Молдова. – 2007. – 14 февр. – Р. 5. – (Прил. "Беларусь
в Молдове"; Nr 1).

352(082)

22

207

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

932. Filip, Iulian. Poetul total : [creaţia poetică a lui Emil Loteanu] / Filip
Iulian // Lit. şi arta. – 2007. – 8 febr. – P. 4.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER

933. Gabura, Dumitru. Un slujitor al literaturii : [75 de ani de la naşterea
poetului Victor Teleucă] / Dumitru Gabura // Lit. şi arta. – 2007. – 8 febr. – P. 7.

317. Institutul de Stat de Instruire Continuă. Analele Ştiinţifice ale
Institutului de Stat de Instruire Continuă / Inst. de Stat de Instruire Continuă – Ch. : ISIC,
2006. – 21 cm. – ISBN 978-9975-9944-0-8. – ISSN 1857-1387
Vol. 3. – 2006. – 247 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – ISBN 978-9975-9944-5-3 : 300 ex. – [2007-328]
- - 1. Educaţie continuă. 2. Institutul de Stat de Instruire Continuă – Republica
Moldova – Anale.

934. Gheorghiu, Gh. Cuvinte pentru aripi : [creaţia scriitorului Titus Ştirbu] /
Gh. Gheorghiu // Lit. şi arta. – 2007. – 1 febr. – P. 4.
935. Matcovschi, Dumitru. Singurul care nu dădea mâna cu Ivan Bodiu :
[in memoriam scriitorului Andrei Lupan] / Dumitru Matcovschi // Lit. şi arta. – 2007. – 15
febr. – P. 7.
936. Morăraş, Mihai. Poetul revenit la casa, la cărăruia primilor lui paşi : [pe
marginea inaugurării complexului în aer liber Casa-muzeu "Petru Zadnipru", comuna
Sauca, Ocniţa] / Mihai Morăraş // Lit. şi arta. – 2007. – 1 febr. – P. 6.
937. Păunescu, Adrian. Urmându-şi legenda : [creaţia poetică a Leonidei
Lari] / Adrian Păunescu // Glasul naţiunii. – 2007. – 15 febr. – P. 7.
938. Popovici, Constantin. Mihail Dolgan : nume notoriu în filologia
naţională : [dr. hab. în filologie, prof. univ.] / Constantin Popovici // Moldova suverană. –
2007. – 21 febr.

37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

37.0(478)(082)=135.1=111=161.1
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

318. Achiri, Ion
Matematică : Ghid de implementare a curriculumului modernizat în învăţ. liceal
/ Ion Achiri, Valentina Ceapă, Olga Şpuntenco; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep.
Moldova. Proiectul "Educaţia de calitate în mediul rural din Moldova". – Ch. : Î.E.-P.
"Ştiinţa", 2007 (Combinatul Poligr.). – 91, [1] p. : tab.; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 92 (36 tit.)
ISBN 978-9975-67-048-7
3050 ex. – [2007-465]
- - 1. Matematică – Metodica predării.
37.016.046:51

939. Proca, Ion. Amintiri de pe când erau cu noi ... / Ion Proca // Glasul
naţiunii. – 2007. – 1 febr. – P. 9. – Cuprins : ...Aşa-i şi la noi, la evrei : [in memoriam
Rubin Florin, trad. din idiş]; Mazilu era neîntrecut la romanţe : [in memoriam Gheorghe
Mazilu, critic literar]; Un adept inveterat al proletcultismului : [in memoriam Iurii
Barjanschi, poet].
940. Proca, Ion. Povestea zahărului negru : [destinul prozatorului Pavel
Nică] / Ion Proca // Glasul naţiunii. – 2007. – 15 febr. – P. 8.
941. Roibu, Nicolae. Fără Vodă : [in memoriam scriitorului Gheorghe Vodă]
/ Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 27 febr. – P. 1-2.

319. Istorie : Ghid de implementare a curriculumului modernizat în învăţ.
liceal / Maia Dobzeu, Galina Gavriliţă, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, Lucia Gaibu; Min.
Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. Proiectul "Educaţia de calitate în mediul rural
din Moldova". – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2007 (Combinatul Poligr.). – 75, [1] p. : fig., tab.;
24 cm.
Bibliogr. p. 76 (18 tit.)
ISBN 978-9975-67-056-2
2050 ex. – [2007-443]
- - 1. Istorie – Metodica predării.
37.016.046:94

942. Scriitorul Gheorghe Vodă – ultimul drum al veşniciei : [in memoriam] /
consemnare : Ecaterina Deleu // Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 27 febr. – Cuprins :
"Un poet de primă mărime, unul din cel care a restabilit punţile de legătură dintre poezia
basarabeană şi cea română" / Vladimir Beşleagă; "A fost aproape un miracol în
deschiderea românească, de cultură, de spirit şi de curaj, la începutul anilor 60" / Leo
Butnaru.

320. Jigău, Gh.
Ghid al disciplinei "Fizica solului" / Gh. Jigău, T. Nagacevschi; Univ. de Stat
din Moldova. Fac. de Biologie şi Pedologie. Catedra Şt. Solului, Geologie şi Geografie. –
Ch. : CEP USM, 2006. – 77 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 76-77 (21 tit.)
ISBN 978-9975-917-53-7
150 ex. – [2007-265]
- - 1. Pedologie – Metodica predării.

206

23

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova
37.016.046:631.41

321. Leşanu, Mihai
Biologie : Ghid de implementare a curriculumului modernizat în învăţ. liceal /
Mihai Leşanu; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. Proiectul "Educaţia de
calitate în mediul rural din Moldova". – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2007 (Combinatul Poligr.). –
85, [2] p. : fig., tab.; 24 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 87 (21 tit.)
ISBN 978-9975-67-046-3
2050 ex. – [2007-441]
- - 1. Biologie – Metodica predării.
37.016.046:57

322. Limba şi literatura română : Ghid de implementare a curriculumului
modernizat în învăţ. liceal / Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan, Tamara Cristei, Adrian
Ghicov; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. Proiectul "Educaţia de calitate în
mediul rural din Moldova". – Ch. : Î.E.-P. "Ştiinţa", 2007 (Combinatul Poligr.). – 86, [1] p.
: tab.; 24 cm.
Bibliogr. p. 86-87
ISBN 978-9975-67-073-9
3050 ex. – [2007-442]
- - 1. Limba română – Metodica predării. 2. Literatură română – Metodica
predării.
37.016.046:[811.135.1+821.135.1.09]

323. Meşteşuguri populare artistice : Ghid metodic pentru cadrele didactice
în învăţămîntul special / Ion Bălteanu, Anatol Ţâranău, Tudor Clim, ...; coord. şt. : Anatol
Danii, Elena Postolachi-Iarovoi; Muzeul Naţ. de Etnografie şi Ist. Naturală, Centrul de
Etnologie şi Ecologie umană, Uniunea Meşterilor Populari din Moldova. – Ch. : Univers
Pedagogic, 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 127 p. : fig., fig. color., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 123-126 (103 tit.)
ISBN 978-9975-48-007-9
1000 ex. – [2007-412]
- - 1. Meşteşuguri populare – Metodica predării – Învăţământ special.
37.016.046:745/749:376

921. Cărăuş, Tamara. "Refuz să fiu "expertul" generaţiilor" : [interviu cu T.
Cărăuş, eseistă] / interviu de Constanţa Popa // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 9 febr. –
P. 9.
922. Ciocanu, Anatol. Câteva impresii la eterna chemare de Trifan
Miroliubov : [creaţia poetică a savantului] / Anatol Ciocanu // Glasul naţiunii. – 2007. – 8
febr. – P. 7.
923. Ciocanu, Ion. Poet între durere şi destin : [pe marginea cărţii "Între
iubire şi nimic" de Vasile Toma Ch. : Bons Offices, 2006] / Ion Ciocanu // Lit. şi arta. –
2007. – 22 febr. – P. 5.
924. Colesnic, Iurie. O poetă, de care Basarabia a uitat : [Elena Donici,
fiică de nobil basarabean] / Iurie Colesnic // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 23 febr. – P.
9.
925. Corbu, Haralambie. 4. Elitele intelectuale şi oamenii simpli :
Convergente şi divergente semantico - stilistice / Haralambie Corbu // Săptămîna. –
2007. – 2 febr. – P. 9, 14. – Art. 1 : 17 noiemb. 2006.
926. Cosmescu, Alexandru. "Am avut senzaţia unui pericol, dar nu şi
teama ..." : [interviu cu A. Cosmescu, trad. şi critic literar, înregistrat în anul 1988] /
consemnare : Ion Proca // Glasul naţiunii. – 2007. – 8, 15 febr. – P. 8-9.
927. Cristei, Tamara. O poezie în dialog cu Dumnezeia : [pe marginea
plachetei de versuri "Dumnezeia" de Nina Slutu-Soroceanu, Ch., ed. Museum, 2005] /
Tamara Cristei // Lit. şi arta. – 2007. – 22 febr. – P. 5.
928. Dabija, Nicolae. Un învăţător al naţiunii ... : [Alecu Russo, scriitor şi
filosof român] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2007. – 15 febr. – P. 1.
929. Dabija, Nicolae. Un poet la ţară : [Axentie Blanovschi] / Nicolae Dabija
// Lit. şi arta. – 2007. – 15 febr. – P. 4.

324. Onofreiciuc, Elizaveta
Limba străină 2 : Ghid de implementare a curriculumului modernizat în învăţ.
liceal / Elizaveta Onofreiciuc, Eugenia Brînză; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep.
Moldova. Proiectul "Educaţia de calitate în mediul rural din Moldova". – Ch. : Î.E.-P.
"Ştiinţa", 2007 (Combinatul Poligr.). – 92, [2] p. : tab.; 24 cm. – ISBN 978-9975-67-066-1
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 94 (9 tit.)
ISBN 978-9975-67-071-5

930. Doni, Gheorghe. Note din Arca lui Noe : [pe marginea cărţii "Note din
Arca lui Noe" de Iurie Colesnic, Ch., ed. Ulysse, 2006] / Gheorghe Doni // Natura. –
2007. – Febr. (Nr 2). – P. 7.

24

205

931. Ernu, Vasile. "Când strigam că suntem liberi, trebuie să încercăm să
înţelegem faţă de ce suntem liberi" : [interviu cu V. Ernu, scriitor] / interlocutor : Mihail
Vakulovski // Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 8 febr.

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007

910. Slutu-Soroceanu, Nina. Dumnezeia; Doină de amintire; Strop de viaţă
: [versuri] / Nina Slutu-Soroceanu // Lit. şi arta. – 2007. – 22 febr. – P. 5.

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2050 ex. – [2007-466]
- - 1. Limbi străine – Metodica predării.
37.016.046:811

911. Suceveanu, Arcadie. Balada în aşteptarea ninsorii : [versuri] / Arcadie
Suceveanu // Florile dalbe. – 2007. – 15 febr. – P. 1.
912. Teleucă, Victor. Caut ... : [din cartea "Improvizaţia nisipului"] / Victor
Teleucă // Florile dalbe. – 2007. – 15 febr. – P. 5. – Va urma.
913. Teleucă, Victor. Zăpezile furate : [versuri] / Victor Teleucă // Florile
dalbe. – 2007. – 8 febr. – P. 1.
914. Teslaru, Grigore. Hăulite : (nuvelă) / Grigore Teslaru // Lit. şi arta. –
2007. – 8 febr. – P. 4.
915. Vieru, Grigore. Nici o stea : [versuri] / Grigore Vieru // Pro farmacia. –
2007. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 1.
916. Vieru, Grigore. Vine ziua aurindu-mi pâinea : [versuri] / Grigore Vieru //
Glasul naţiunii. – 2007. – 1 febr. – P. 12. – Cuprins : Când te întorci; Inima ta; Dreapta
laudă; Pasărea; Întregul cer; Sărmani copii; Patria; Poetul; Am rupt acest trandafir;
Păstrez în suflet; Între Orfeu şi Hristos.
917. Vodă, Gheorghe. "Vin frunze noi şi creşte timpul între noi" : [versuri] /
Gheorghe Vodă // Glasul naţiunii. – 2007. – 8 febr. – P. 16. – Cuprins : Adânc părinte;
De viaţă lungă; Moment la Văleni; Lebede la Văleni.
918. Vodă, Gheorghe. De aş fi fost ... : [versuri] / Gheorghe Vodă //
Moldova suverană. – 2007. – 27 febr.
821.135.1(478).09 Critică şi istorie literară

919. Baştovoi, Savatie. "E greu să mergi împotriva apei, mai ales dacă nu
ştii să înoţi" : [dialog cu S. Baştovoi, scriitor, călugăr] / interlocutor : Mihail Vakulovski //
Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 1 febr.
920. Beşleagă, Vladimir. Vladimir Beşleagă : "La Răciula a fost cea mai
mare rebeliune împotriva puterii sovietice" : [pe marginea cărţii "Cruci răsturnate de
regim. Mănăstirea Răciula. 1959", Ch. "Prut Internaţional", 2006 : interviu cu scriitorul] /
consemnare : Ion Lungu // Alianţa Moldova Noastră. – 2007. – 9 febr. – P. 12, 14.

325. Parea, Elena
Formarea competenţelor de comunicare în limba română a elevilor alolingvi în
perioada preabecedară / Elena Parea. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Primex Com" SRL). –
177 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 163-177 (163 tit.)
ISBN 978-9975-9515-1-7
500 ex. – [2007-436]
- - 1. Limba română – Metodica predării – Alolingvi.
37.016.046:811.135.1'242
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

326. Berdiev, Aurelia
M-a strigat Copilăria... : serbări / Aurelia Berdiev; red.-aut., il., concepţie graf. :
Ana Manole; cop. : Nicolae Sârbu. – Ch. : Tipogr. "Reclama" SA, 2007. – 77, [2] p. :
fotogr.; 22 cm.
ISBN 978-9975-900-26-3
1000 ex. – [2007-301]
- - 1. Manifestări cultural-artistice.
37.091
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală

327. Moraru, Haralambie
Abecedar : Fac un pas şi sunt şcolar / Haralambie Moraru; prez. graf. :
Petru Gheţoi. – Ch. : "Biblion" SRL, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 103 p. : il.
color.; 27 cm.
ISBN 978-9975-9900-4-2 (în cop.)
5000 ex. – [2007-403]
- - 1. Abecedare – Preşcolari.
373.2.016

328. Ursu, Ludmila
Stejarul : Material demonstrativ la matematică pentru grădiniţă şi cl. 1-a /
Ludmila Ursu; il. : Victor Raţă. – Ch. : Prut Internaţional, 2006 (Combinatul Poligr.). – [6]
p. : il. color.; 30 x 43 cm.
ISBN 978-9975-69-842-9
3000 ex. – [2007-467]
- - 1. Matematică – Materiale demonstrative.
373.2:51

204

25

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii

897. Filip, Iulian. Cum să sari din accelerat ? : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi
arta. – 2007. – 22 febr. – P. 4.

329. Ghidul animatorului : Jocuri pentru copii şi cei care se simt veşnic tineri
/ Min. Educaţiei şi Tineretului al RM, Asoc. obştească "Generaţia Mea". – Ch. : S. n.,
2006 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 27, [1] p.; 30 cm.
Bibliogr. p. 28. – Apare cu sprijinul financ. al Min. Educaţiei şi Tineretului al
RM
[2007-448]
- - 1. Educaţie în afara şcolii – Jocuri.
374
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

330. Activitatea ştiinţifică şi ştiinţifico-organizatorică în anul ... : [a Acad. de
Studii Econ. a Moldovei] / Acad. de Studii Econ. din Moldova; coord. : Vadim Cojocaru. –
Ch. : ASEM, 2007. – 30 cm.
...2006. – 2007. – 196 p. : fig., tab. – Lista lucr. publ. p. 64-88. – ISBN 9789975-75-121-6 (în cop.) : 91,70 lei, 20 ex. – [2007-341]
378.633(478)

331. Budevici, Anatolie
Autoevaluatea, autoeducarea şi automotivarea – factori esenţiali de asigurare
a calităţii în învăţământul superior de educaţie fizică şi sport : (îndrumar metodicodidactic) / Anatolie Budevici, Iurie Carp; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Ch. :
"Valinex" SA, 2007. – 136 p. : fig. color., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 135 (11 tit.)
ISBN 978-9975-68-016-5
150 ex. – [2007-437]
- - 1. Învăţământ superior – Educaţie fizică şi sport – Evaluare.
378:796/799(075)

332. Budevici-Puiu, Liliana
Pregătirea profesională a specialiştilor de cultură fizică prin utilizarea jocurilor
de organizare-consolidare : monogr. / Liliana Budevici-Puiu; Univ. de Stat de Educaţie
Fizică şi Sport. – Ch. : "Valinex" SA, 2007. – 197 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 126-148
ISBN 978-9975-68-020-2
150 ex. – [2007-438]
- - 1. Învăţământ superior – Educaţie şi sport – Pregătire profesională.
378:796/799

898.

Filip, Iulian. Ovidiu : [versuri] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2007. – 8 febr.

– P. 4.
899. Filip, Iulian. Principiile şi sfetnici conducătorilor de oameni : (cap. din
cartea "Ducătorii de cruce şi ceilalţi din teatru"); Zbor compromis : [versuri] / Iulian Filip //
Lit. şi arta. – 2007. – 1 febr. – P. 7.
900. Frişcu, Alexandru Horaţiu. Vectorul european; Povestea "turtei";
Chestiunea zilei : [epigrame] / Alexandru Horaţiu Frişcu // Glasul naţiunii. – 2007. – 15
febr. – P. 7.
901. Iachim, Ion. Florile gerului : [povestire] / Ion Iachim // Florile dalbe. –
2007. – 22 febr. – P. 4.
902. Istru, Bogdan. Iarnă seacă : [versuri] / Bogdan Istru // Florile dalbe. –
2007. – 22 febr. – P. 1.
903. Lupan, Andrei. "...Eu unul nu pot să mi-o iert" : [versuri] / Andrei
Lupan; prez. de Mihai Cimpoi // Glasul naţiunii. – 2007. – 15 febr. – P. 12. – Cuprins :
Mea culpa; Moştenire; Sireaca limbă; Măi, măi, măi!... .
904. Matcovschi, Dumitru. Cuiburi goale : [versuri] / Dumitru Matcovschi //
Lit. şi arta. – 2007. – 8 febr. – P. 1.
905. Matcovschi, Dumitru. Mai multe rele : [versuri] / Dumitru Matcovschi //
Lit. şi arta. – 2007. – 22 febr. – P. 1.
906. Nică, Pavel. Pavel Nică : "Iată că m-am văzut şi venit pe lume!..." : [din
cartea "Casa din cer"] // Lit. şi arta. – 2007. – 22 febr. – P. 4.
907. Palladi, Tudor. Neocunoaşterea albului : [eseu] / Tudor Palladi //
Glasul naţiunii. – 2007. – 1 febr. – P. 7.
908. Palladi, Tudor. Setea de beatritudine : [eseu] / Tudor Palladi // Glasul
naţiunii. – 2007. – 8 febr. – P. 7.

333. Evaluarea studenţilor : strategii şi metode / Univ. Pedagogică de Stat
"Ion Creangă"; red. coord. : Mihail Grosu. – Ch. : ISIC, 2006. – 168 p. : tab.; 29 cm.
Bibliogr. p. 164-168 (70 tit.)
ISBN 978-9975-9944-3-9

909. Petrea, George. Mărinimie; Iepuraşul; Melcuşorul; Fluturaşul; Vântul
cel voinic; Iarna; Eu sunt încă mititel : [versuri] / George Petrea // Florile dalbe. – 2007. –
1 febr. – P. 8.

26

203

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007

884. Cuzuioc, Ion. Câinele; Cucul; Egoistul; Epigrama : [epigrame] / Ion
Cuzuioc // Glasul naţiunii. – 2007. – 15 febr. – P. 7.

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

400 ex. – [2007-330]
- - 1. Evaluare – Învăţământ superior. 2. Studenţi – Evaluare.
378(075)

885. Cuzuioc, Ion. Pe ospeţe; Basarabenii la hotar; Conştiinţa unui bătrân :
[epigrame] / Ion Cuzuioc // Glasul naţiunii. – 2007. – 8 febr. – P. 7.
886. Dabija, Doina. Versuri noi / Doina Dabija // Lit. şi arta. – 2007. – 8 febr.
– P. 5. – Cuprins : Visez cuvinte; Ţară; Stihul; Sărbătoare; Visurile ...; Plâns şi surâs;
Noapte; De ieri până azi; Îndrăgostitul; Toamnă; Melancolie; Târziu; Stare.
887. Dabija, Nicolae. Iarnă cu ciori : (pastel 2007) / Nicolae Dabija // Lit. şi
arta. – 2007. – 1 febr. – P. 1.
888. Dascăl, Valeria. "Moşii de iarnă" şi mama : [povestire] / Valeria Dascăl
// Lit. şi arta. – 2007. – 22 febr. – P. 4.
889. Diviza, Ion. Iubire imposibilă; Concluzia unui baci : [epigrame] / Ion
Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 12, 13 febr. – P. 8.
890. Diviza, Ion. În statul democrat : [epigramă] / Ion Diviza // Timpul de
dimineaţă. – 2007. – 1 febr. – P. 8.
891. Diviza, Ion. Negustor basarabean : [epigramă] / Ion Diviza // Timpul de
dimineaţă. – 2007. – 5 febr. – P. 8.
892. Diviza, Ion. Pacientul fericit; Lideraşi; Soţul înşelat : [epigrame] / Ion
Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 20 febr.; 21 febr.; 22 febr. – P. 8.
893. Diviza, Ion. Preţ; Unui bibliotecar şi, de curând, scriitor; Demnitar onest
: [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 6 febr.; 7 febr.; 8 febr. – P. 8.
894. Diviza, Ion. Şedinţă în plen; Parlament; Diferenţă : [epigrame] / Ion
Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 26, 27, 28 febr.; – P. 8.
895. Diviza, Ion. Unui orator interesant; Unui lacheu; Unui avocat :
[epigrame] / Ion Diviza // Timpul de dimineaţă. – 2007. –14, 15, 19 febr. – P. 8.
896. Eladi, Mihai. Odă limbii române; Ne-am născut atunci...; Ajunge! ...;
Ridică-te, Moldova; Dezastru; Dor ceresc : [versuri] / Mihai Eladi // Lit. şi arta. – 2007. –
1 febr. – P. 4.

202

334. Ghidul candidatului la studii : [educaţie fizică şi sport] / Veaceslav
Manolachi, Viorel Dorgan, Stanislav Armanov, ...; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi
Sport. – Ch. : "Valinex" SA, 2007. – 250, [1] p. : fig. color., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 251 (9 tit.)
ISBN 978-9975-68-032-5
150 ex. – [2007-274]
- - 1. Învăţământ superior – Educaţie fizică şi sport – Îndrumare.
378:796/799(036)

335. Popa, Iulius
Rectorul academician Nicolae Filip : [80 ani de la naştere] / Iulius Popa. – Ch.
: Grupul Ed. "Litera", 2006 (Tipogr. "Reclama" SA). – 192 p. : fotogr.; 21 cm.
ISBN 978-9975-904-00-1 (în cop.)
200 ex. – [2007-374]
- - 1. Rectori – Republica Moldova. 2. Filip, Nicolae, 1926-..., academician,
fizician – Biografie.
378(478-21)(092)

336. Procesul Bologna şi învăţământul superior medical : Suport inform. /
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"; în red. : Olga Cerneţchi. –
Ch. : CEP "Medicina", 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 64 p.; 29 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaţiei Soros Moldova
ISBN 978-9975-918-62-6 (eronat)
500 ex. – [2007-445]
- - 1. Învăţământ superior medical – Procesul de la Bologna. 2. Procesul de la
Bologna – Învăţământ superior medical.
378:614

337. Standardul educaţional de stat de formare medicală iniţială şi continuă
a medicilor în Republica Moldova : suport informaţional / Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu"; ed. îngrijită de Lucia Nicorici, Snejana Vetrilă. – Ch. :
S. n., 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 47 p.; 21 cm.
[2007-447]
- - 1. Învăţământ superior medical – Republica Moldova – Standarde.
378:61(478)(083.74)

338. Universitatea de Stat din Moldova : 1946 : [60 ani de la înfiinţare] /
Univ. de Stat din Moldova; col. red. : Gheorghe Rusnac (red. resp.),.... – Ch. : USM,
2006. – 20 p. : il.; 30 cm.
F. f. de tit.

27

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

872. Bâlici, Gheorghe. Sentinţă; La stomatologia modernă : [epigrame] /
Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 23 febr. – P. 24.

[2007-256]
- - 1. Universitatea de Stat din Moldova – Istorie.
378.4(478)(091)

Universitatea Liberă Int. din Moldova. Symposia professorum. – Vezi Nr
299
339. Вранчан, В. Г.
ГАУМ в европейской зоне высшего образования / В. Г. Вранчан, Е. И. Закон; Гос. Аграр. ун-т Молдовы. – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2006. – 47 p. : tab.; 20
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit.
ISBN 978-9975-64-070-1
50 ex. – [2007-349]
- - 1. Învăţământ superior agrar – Integrare – Procesul de la Bologna (rusă).
378:63(478)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.
FOLCLOR
398 Folclor

340. Dicţionar de proverbe şi zicători / selecţ. : Elena Grosu; pref. : Victoria
Braga. – Ch. : Epigraf, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 229, [2] p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 231
ISBN 978-9975-9586-6-0
[2007-390]
- - 1. Proverbe – Dicţionare. 2. Zicători – Dicţionare. 3. Dicţionar de proverbe şi
zicători.
398.9(038)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător

341. Boaghie, Dionisie
Monitoring ecologic şi forestier / Dionisie Boaghie; consultant şt. : Vasile
Şalaru. – Ch. : S. n., 2004. – 186 p. : fig., tab.; 26 cm.
Bibliogr. p. 181-185 (84 tit.)
ISBN 9975-64-056-7
[2007-339]
- - 1. Mediul înconjurător – Republica Moldova – Protecţie. 2. Silvicultură –
Republica Moldova – Protecţie.
504.06+630(478)

28

873. Bâlici, Gheorghe. Timpuri apocaliptice; "Numai prostul nu-şi schimbă
părerea" : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 9 febr. – P. 24.
874. Bâlici, Gheorghe. Unei doamne care mi-a zis că găina bătrână face
zeama bună; Precauţi : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 13
febr. – P. 16.
875. Bâlici, Gheorghe. Unei tinere ce poartă fustiţă cu găurele adusă din
Europa; Fachirul : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 16 febr.
– P. 24.
876. Bâlici, Gheorghe. Valori indiscutabile; Regulă necesară : [epigrame] /
Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 6 febr. – P. 16.
877. Barjanschi, Iurii. Cântec : [versuri] / Iurii Barjanschi // Glasul naţiunii. –
2007. – 1 febr. – P. 9.
878. Blanovschi, Axentie. Odă pentru drapel; Rugă; Popasuri; Paragină ...;
Exclamaţie; Cărăruie de pe luncă ...; La o aniversare; De-ale dorului; Ce haz ?... :
[versuri] / Axentie Blanovschi // Lit. şi arta. – 2007. – 15 febr. – P. 4.
879. Bogatu, Rodica. "Supremă apatie..."; "Şterge timpul ..."; "Tu taci..."; "A
căzut ploaia..." : [versuri] / Rodica Bogatu // Lit. şi arta. – 2007. – 22 febr. – P. 5.
880. Brumărel, Claudia. Revenirea poetului : [versuri in memoriam poetului
Petru Zadnipru] / Claudia Brumărel // Lit. şi arta. – 2007. – 1 febr. – P. 6.
881. Ciobanu, Ion. Lupoaica : [povestire] / Ion Ciobanu // Natura. – 2007. –
Febr. (Nr 2). – P. 5.
882. Colesnic, Iurie. Despre sentiment aproape ca despre astronomie :
[eseu] / Iurie Colesnic // Lit. şi arta. – 2007. – 8 febr. – P. 7. – (Realitatea ca un mit).
883. Cucereanu, Radion. Planta carnivoră; Planta magnetică; Floare
cameleon; cea mai mare floare din lume; Cea mai lungă algă; Cea mai "bătrână" plantă
de pe Terra; cel mai bătrân stejar din lume; Cea mai mare viteză de creştere; Ficus
bengalensis din Calcuta : [naturisme] / Radion Cucereanu // Natura. – 2007. – Febr. (Nr
2). – P. 5.

201

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007

821.135.1.09 Critică şi istorie literară

862. Colesnic, Iurie. O precizare pentru dicţionarul Junimii : [despre
Dumitru Agură, membru al soc. Junimea (1849-1911)] / Iurie Colesnic // Timpul de
dimineaţă. – 2007. – 9 febr. – P. 16.
863. Crăciun, Gheorghe. "Din momentul în care un scriitor a ajuns în
manualele şcolare sau a ajuns să aibă un studiu despre opera lui e ca şi cum peste
spiritul lui viu s-ar fi pus o piatră tombală şi, practic, el va trebui să accepte începutul
procesului de clasicizare, de mortificare" : [fragm. de dialog cu Gh. Crăciun, scriitor, 14
dec. 2001, Bucuresti] / realizat de Mihail Vakulovski // Flux continuu : ed. de vineri. –
2007. – 9 febr. – P. 8.
864. Crăciun, Gheorghe. "Răspunsul meu e unul care nu poate să nu pună
punctul pe i : [dialog inedit cu Gh. Crăciun, scriitor şi critic literar : fragm.] / realizat de
Mihail Vakulovski // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 16 febr. – P. 8.
865. Mavrodin, Irina. "Eu vin la Chişinău din iubire" : [interviu cu I.
Mavrodin, poetă, eseistă] / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 6 febr.
– P. 10.
866. Murgeanu, Ion. Poetul Mihai Ursachi (1941-2004) : [in memoriam] /
Ion Murgeanu // Glasul naţiunii. – 2007. – 8 febr. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 459)
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

867. Ciobanu, Raisa. Prietenele : [povestire] / Raisa Ciobanu // Lit. şi arta.
– 2007. – 15 febr. – P. 4.
868. Anton, Ion. Uşoară, ţărâna conştiinţei : [versuri] / Ion Anton // Florile
dalbe. – 2007. – 15 febr. – P. 5.
869. Bâlici, Gheorghe. Aproape biblică; Nivel de trai : [epigrame] /
Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 27 febr. – P. 16.
870. Bâlici, Gheorghe. Confesiunea unui donjuan; după sanatoriu :
[epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 20 febr. – P. 16.
871. Bâlici, Gheorghe. Profesorul de filozofie; Insomnia : [epigrame] /
Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 2 febr. – P. 24.

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Boaghie, Dionisie. Spaţiile verzi ale municipiului Chişinău. – Vezi Nr 398
342. Шалару, В. В.
Инженерная защита окружающей среды : Учеб.-метод. пособие / В. В.
Шалару, Т. И. Дудниченко; Молд. Гос. ун-т. Биол.-почв. фак. Каф. экологии, ботаники и лесоводства. – Ch. : CEP USM, 2006. – 135 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 132-135 (45 tit.)
ISBN 978-9975-70-062-7
50 ex. – [2007-388]
Ingineria ambientală.
- - 1. Mediul înconjurător – Protecţie (rusă).
504.06:574(075.8)

51 MATEMATICĂ
343. Ciubară, Mihai
Matematică : Man. pentru cl. a 4-a : Şc. auxiliară / Mihai Ciubară, Galina
Apostol-Ciubară, Eugen Ciubară. – Ch. : Univers Pedagogic, 2006 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"). – 160 p. : fig. color.; 24 cm.
ISBN 978-9975-9951-4-6
720 ex. – [2007-396]
- - 1. Matematică – Şcoala auxiliară.
51:376(075.3)
515.1 Topologie

344. Ipate, D. M.
Probleme generale de aproximare ale aplicaţiilor continue ale spaţiilor
topologice : Monogr. / D. M. Ipate; Univ. de Stat Nistreană "T. G. Şevcenko". – Tiraspol :
S. n., 2006. – 135, [1] p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 127-133 (126 tit.)
ISBN 978-9975-9670-0-6 (în cop.)
300 ex. – [2007-309]
- - 1 Spaţii topologice. 2. Topologie – Spaţii.
515.12

345. Idem în lb. rusă : Общие вопросы аппроксимации непрерывных
отображений топологических пространств : Моногр. – Тирасполь : РИО ПГУ, 2005.
– 167 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 156-164 (126 tit.)
ISBN 978-9975-9670-2-0 (în cop.)
100 ex. – [2007-310]
- - 1. Spaţii topologice (rusă). 2. Topologie – Spaţii (rusă).
515.12

200

29

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

346. Ипате, Дмитрий Михайлович
Элементы топологии. Общие вопросы теории многообразий : Учеб. пособие / Дмитрий Михайлович Ипате; Приднестров. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко.
Каф. алгебры и геометрии. – Тирасполь : РИО ПГУ, 2001. – 214 p. : fig.; 25 cm.
Bibliogr. p. 210 (13 tit.)
ISBN 978-9975-9572-8-1
300 ex. – [2007-311]
- - 1. Topologie (matematică) (rusă).

852. Berzoi, Ludmila. Un material didactic aşteptat : [pe marginea lucrării
"Teste de evaluare : lb. şi lit. rom. în gimnaziu" de Alexandra Gărgăun, Alexandra
Beldiga, Lidia Grubîi, Ch., 2006] / Ludmila Berzoi // Făclia. – 2007. – 17 febr. – P. 13.

515.1(075.8)

853. Dumbrăveanu, Albina. Numele noastre de persoană – quousque
tandem? / Albina Dumbrăveanu // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 9 febr. – P. 8.
(Vezi de asemenea Nr 630, 678)

82 LITERATURĂ

517 Analiză

82/821 Literatură artistică

347. Şeremet, Victor
Funcţii Green pentru ecuaţia Poisson : (pentru domeniile sistemului polar de
coordonate) : [monogr.] / Victor Şeremet; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : Dep.
Ed.-Poligr. al UASM, 2006. – 242 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 240-242 (32 tit.)
ISBN 978-9975-946-00-1
100 ex. – [2007-346]
- - 1. Funcţii speciale (matematică). 2. Funcţii Green.

821.111 Literatură engleză

517.58 /.9
519.2 Probabilitate. Statistică matematică

348. Zambiţchi, Dumitru
Teoria probabilităţilor şi statistica matematică : [pentru uzul studenţilor] /
Dumitru Zambiţchi; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ed. a 2-a, revăz. şi compl. –
Ch. : ASEM, 2007. – 339 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 333-335 (39 tit.)
ISBN 978-9975-75-119-3
53, 00 lei, 100 ex. – [2007-422]
- - 1. Teoria probabilităţi (matematică). 2. Statistică matematică.
519.2(075.8)

53 FIZICĂ
349. Probleme de fzică : [pentru uzul studenţilor] / D. Ţiuleanu, I. Stratan,
G. Golban, ...; coord. : D. Ţiuleanu, C. Marcu; Univ. Teh. a Moldovei, Univ. Teh. din
Timişoara. – Ch. : Tehnica-Info, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 279, [1] p. : fig., tab.;
21 cm.
Bibliogr. p. 280 (7 tit.)
ISBN 978-9975-910-31-6 (în cop.)
2000 ex. – [2007-404]
- - 1. Fizică – Probleme.
53(076.1)

30

854. Kipling, R. Fă-ţi timp : [versuri] / R. Kipling // Natura. – 2007. – Febr.
(Nr 2). – P. 11.
855. Vakulovski, Mihail. Trainspotting : alege să citeşti cartea : [pe
marginea romanului ""Trainspotting" de Irvine Welsh, Iaşi, Polirom, 2006] / Mihail
Vakulovski // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 2 febr. – P. 8.
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză

856. Whitman, Walt (Walter). Cântec despre mine, Mannahatta; Aud cum
cântă America ... : [versuri] / Walt (Walter) Whitman; în româneşte de Mihnea Gheorghiu
// Florile dalbe. – 2007. – 8 febr. – P. 8.
821.134.2 Literatură spaniolă

857. Cela, Camilo Jose. Să zicem că primăvara e de vină : [povestire] /
Camilo Jose Celo // Săptămîna. – 2007. – 23 febr. – P. 8-9.
821.135.1 Literatură română

858. Arghezi, Tudor. Clopotele ... : [versuri] / Tudor Arghezi // Florile dalbe.
– 2007. – 1 febr. – P. 1.
859. Cazimir, Otilia. Baba Dochia : [versuri] / Otilia Cazimir // Florile dalbe.
– 2007. – 22 febr. – P. 4.
860. Sadoveanu, Mihail. Moş Crăciun : [povestire] / Mihail Sadoveanu //
Florile albe. – 2007. – 1 febr. – P. 8.
861. Topârceanu, George. Noapte de iarnă : [versuri : fragm.] / George
Topârceanu // Florile dalbe. – 2007. – 8 febr. – P. 4.

199

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

843. Marinescu, Alexandru. Laleaua Europei (I-IV) : [din ist. AFC Ajax
Amsterdam, Olanda] / Alexandru Marinescu // Sport plus. – 2007. – 6,13 ,20,27 febr. –
P. 8. – (Cluburi de fotbal celebre). – Va urma.

531 Mecanică teoretică. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide

844. Mereacre, Constantin. Constantin Mereacre : "Avem nevoie, de sală,
ca de oxigen" : [interviu cu antrenorul lotului naţ. de judo masculin] // Moldova suverană.
– 2007. – 15 febr.
845. Stângă, Petru. Petru Stângă : "Îmi doresc să ajung la Inter" : [interviu
cu atacantul moldovean] / consemnare : Sergiu Danilov // Sport plus. – 2007. – 20 febr.
– P. 10.
846. Есин, Николай. Николай Есин : "Футбол – это моя жизнь …" : [интервью с футболистом-ветераном] / записал Андрей Сырбу // Молд. ведомости. –
2007. – 16 февр. – Р. 5.
847. Журавский, Николай. "Учителем физкультуры я пока не стал" :
[интервью с президентом Нац. Олимп. Ком. Респ. Молдова Н. Журавским] / записал Петр Рашков // Независимая Молдова. – 2007. – 9 февр. – Р. 20.
848. Кожокару, Марчел. Натурализация спортсменов : путь в неизвестность? / Марчел Кожокару // Молд. ведомости. – 2007. – 23 февр. – Р. 5.
849. Сырбу, Андрей. Банкроты в царстве футбольных денег : [ситуация в молд. футболе] / Андрей Сырбу // Молд. ведомости. – 2007. – 9 февр. – Р. 5.
850. Чмиль, Андрей. Андрей Чмиль : "Принципиальная политика, продвигаемая в области спорта, должна помочь нам добиться достойных результатов" : интервью генер. дир. Агентства спорта // Независимая Молдова. – 2007. – 22
февр.
(Vezi de asemenea Nr 802)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

350. Certan, Valeriu
Mecanică teoretică / Valeriu Certan, Iurie Nica; Acad. de Transporturi,
Informatică şi Comunicaţii. – Ch. : Evrica, 2007 (Tipogr. AŞM). – 308 p. : fig.; 21 cm. –
(Ser. : Inginerie, Transport şi Logistică)
Bibliogr. p. 308 (12 tit.)
ISBN 978-9975-942-68-3
250 ex. – [2007-424]
- - 1. Mecanică teoretică.
531/534:62(075.8)
539 Structura fizică a materiei
539.2/.6 Structura şi proprietăţile sistemelor moleculare. Rezistenţa materialelor

351. Mecanică şi rezistenţa materialelor : Teste pentru studenţii spec. 616.1
– silvicultură şi grădini publice, 617.1 – viticultură şi vinificaţie / Univ. Agrară de Stat din
Moldova. Catedra Rezistenţa materialelor şi bazele proiectării; elab. : Eugeniu Zacon. –
Ch. : UASM, 2007. – 42 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 40 (9 tit.). – F. f. de tit.
[2007-430]
- - 1. Rezistenţa materialelor – Teste. 2. Mecanică.
539.4(079)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
352. Batîr, Dumitru
Neliniştea memoriei : Evoluţia chimiei în Moldova şi avatarurile vieţii : Sinteze.
Portrete. Medalioane. Reflecţii / Dumitru Batîr; Acad. de Şt. a Moldovei. Secţ. de Şt.
Biologice, Chimice şi Ecologice. Inst. de Chimie. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. AŞM). –
347 p. : fotogr.; 25 cm.
Rez. : lb. engl. – Bibliogr. p. 317-331 (488 tit.). – Ind. de nume p. 334-342
ISBN 978-9975-62-170-0 (în cop.)
2000 ex. – [2007-308]
- - 1. Chimie – Istorie. 2. Savanţi-chimişti – Biografii.

80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE

54(091)(092)

811.135.1 Limba română

59 ZOOLOGIE

851. Bahnaru, Vasile. "Un nou studiu monografic" : [pe marginea vol. 1 a
lucrării "Diftongii ascendenţi : (studiu de fonetică experimentală) de George Gogin] /
Vasile Bahnaru // Lit. şi arta. – 2007. – 1 febr. – P. 5.

353. Чепурнова, Л.
Инструкция и методика по биологическому обоснованию сроков запрета
на вылов промысловых видов рыб (на примере ихтиофауны реки Днестр) : [инструкция] / Л. Чепурнова; М-во с.-х. и пищевой пром-сти Респ. Молдова, Н.-и. рыбохозяйств. станция (НИРХС). – Ch. : Eco-Tiras, 2007 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 16 p. :
fig., tab.; 21 cm.

198

31

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 16 (13 tit.)
ISBN 978-9975-9804-4-9
500 ex. – [2007-291]
- - 1. Pescuit – Nistru – Instrucţiuni (rusă).

дож. руководителем театра "Сатирикус Ион Лука Караджале"] / записала Татьяна
Кропанцева // Analytique Moldpresa. – 2007. – 3 февр. – Р. 8, 17.

591.9(282.247.314:639.2)(083.13)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
354. Bejenaru, Galina
Dicţionar român-francez de medicină şi biologie / Galina Bejenaru, Vasile
Bejenaru, Viorica Năstase. – Ch. : F.E.-P. "Tipogr. Centrală", 2007. – 958 p.; 25 cm.
ISBN 978-9975-923-77-4 (în cop.)
1000 ex. – [2007-400]
- - 1. Medicină – Dicţionare. 2. Biologie – Dicţionare. 3. Dicţionar de medicină
şi biologie, român-francez.
61+57(038)=135.1=133.1
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală

355. Prisăcaru, Viorel
Optimizarea educaţiei pentru sănătate după modelul infecţiilor intestinale :
[monogr.] / Viorel Prisăcaru, Emilia Malai; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2006. – 99 p. : fig., fig. color., tab.,
tab. color.; 21 cm.
Bibliogr. p. 83-98 (159 tit.)
ISBN 978-9975-9908-9-9 (în cop.)
250 ex. – [2007-345]
- - 1. Sănătate publică – Infecţii intestinale – Prevenire. 2. Infecţii intestinale –
Prevenire – Sănătate publică.
613:616.9
613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică

356. Ghid pentru medici care lucrează cu persoane de orientare
homosexuală = Гид для врачей по работе с лицами гомосексуальной ориентации /
Centrul de informaţii "GenderDoc-M"; elab. : Igor Doncilă. – Ch. : S. n., 2006. – 44; 44
p.; 21 cm.
Text paral. : lb. rom., engl. – Pag. paral. – Carte "valet" (перевертыш)
[2007-259]
- - 1. Homosexualitate.

835. Нинель Каменева : [нар. артистка Респ. Молдова (1931-2006) :
некролог] // Независимая Молдова. – 2007. – 20 февр. – Подписано : Владимир
Воронин, Мариан Лупу, Василе Тарлев, … .
836. Семенова (Юдович), Юлия. Она была актриса : [in memoriam нар.
артистки Молдовы Нелли Каменевой] / Юлия Семенова (Юдович) // Независимая
Молдова. – 2007. – 20 февр.
837. Чеботарь, Зинаида. В родстве с Марией Чиботари : [интервью с
актрисой Рус. Драмат. Театра им. А. П. Чехова З. Чеботарь] / записала Валентина
Склярова // Молд. ведомости. – 2007. – 16 февр. – Р. 6.
793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans

838. Гозун, Петру. Кумиры, в которых нам не дано разочароваться :
[интервью с руководителями клуба "Кодрянка" П. и Светланой Гозун] / записала
Людмила Шимановская // Кишин. обозреватель. – 2007. – 8 февр. – Р. 15.
839. Горшков, Юрий. Юрий Горшков : "Если быть – то быть лучшим!" :
[интервью с дир. молд. хореограф. колледжа] / записала Татьяна Мигулина // Экон.
обозрение. – 2007. – 9 февр. – Р. 30; Независимая Молдова. – 2007. – 23 фебр. –
P. 6.
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

840. Busuioc, Sergiu. Puterea sportivului constă în forţa sa de a învinge şi
de a şti să fii învins : [pe marginea Campionatului naţ. la lupte libere şi lupte feminine, 3
febr. 2007] / Sergiu Busuioc // Sport plus. – 2007. – 6 febr. – P. 4-5.
841. Ciobanu, Pavel. Pavel Ciobanu : În echipa naţională trebuie să joace
cei mai puternici : interviu acordat Agenţiei BASA-press de către preş. Federaţiei
Moldoveneşti de Fotbal // Vocea poporului. – 2007. – 23 febr. – P. 8; Голос народа. –
2007. – 23 февр. – Р. 8.
842. Climov, Sergiu. Turneul "Trofeul Dimitrie Sturdza" : [interviu cu dir. Şc.
Sportive Specializate Republ. de Tenis din Chişinău] / consemnare : Nicolae Buceaţchi
// Sport plus. – 2007. – 27 febr. –- P. 5.

613.885=135.1=161.1

32

197

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

824. Ghimpu, Dina. Cu Tudor Ţărnă în avanscenă : [60 de ani de la
naşterea dir. gen. al Centrului de Cultură şi Artă "Ginta Latină"] / Dina Ghimpu // Timpul
de dimineaţă. – 2007. – 16 febr. – P. 18.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor

825. Grecu, Sandu. "Pledez pentru un teatru de idei" : dialog cu regizorul A.
Grecu, dir. artistic al Teatrului "Satiricus I.L. Caragiale" / consemnare : Dina Ghimpu //
Timpul de dimineaţă. – 2007. – 14 febr. – P. 4-5.
826. Grecu, Sandu. La "Satiricus" e în permanenţă primăvară : [interviu cu
S. Grecu, dir. Teatrului Satiricus "I.L. Caragiale"] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux
continuu : cotid. naţ. – 2007. – 14 febr.
827. Grudco, Oleg. "Nu mă simt vedetă" : interviu cu O. Grudco, actor la
Teatrul Naţ. "Mihai Eminescu" / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2007. –
23 febr. – P. 15.
828. Mardari, Oleg. Scena e locul unde visele devin realitate : dialog cu O.
Mardari, actor la Teatrul Municipal de Păpuşi "Guguţă" / a dialogat Eleonora Bulhac //
Capitala. – 2007. – 9 febr. – P. 13; Столица = Capitala. – 2007. – 9 февр. – P. 13.
829. Matcovschi, Dumitru. Artă complexă : [probleme ale artei teatrale în
Rep. Moldova] / Dumitru Matcovschi // Lit. şi arta. – 2007. – 1 febr. – P. 7.
830. Popuşoi, Liliana. Aplaudată în ultimul drum : [in memoriam Nelly
Kamenev, dir. artistic al Teatrului Rus "A. P. Cehov"] / Liliana Popuşoi // Flux continuu :
ed. de vineri. – 2007. – 23 febr. – P. 8.
831. Ţâcu, Luminiţa. "Fantezia mea este mai curată decât adevărul" :
interviu cu L. Ţâcu, actriţă la Teatrul Naţ. "Mihai Eminescu" / interviu de Constanţa Pop //
Jurnal de Chişinău. – 2007. – 16 febr. – P. 15.
832. Ungureanu, Larisa. Andrei Şerban : O biografie : [pe marginea cărţii
"O biografie", semnată de regizorul Andrei Şerban, Iaşi "Polirom",2006] / Larisa
Ungureanu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 2 febr. – P. 8.
833. Vutcărău, Petru. Petru Vutcărău : Teatrul "Eugene Ionesco" ar putea
să nu mai existe : [interviu cu dir. gen. al Teatrului "Eugene Ionesco"] / consemnare :
Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 7 febr. – P. 5.
834. Греку, Санду. Санду Греку : "Пока в Молдове не появится общей
концепции культурного развития страна будет плодить дикарей" : [интервью с ху-

196

357. Pînzaru, Iurie
Aspecte ale igienizării condiţiilor de muncă şi menţinerii sănătăţii ţăranilor
împroprietăriţi : Ghid practic / Iurie Pînzaru; Min. Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Rep.
Moldova. Centrul Naţ. Şt.-practic de Medicină Preventivă. – Ch. : F.E.-P. "Baştina
Radog", 2006. – 74, [6] p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 52 (19 tit.)
ISBN 978-9975-9668-1-8
500 ex. – [2007-293]
- - 1. Igiena muncii – Asistenţă medicală – Ţărani împroprietăriţi – Măsuri de
protecţie.
614.8:631.3.07(036)
616 Patologie. Medicină clinică

358. Standarde de îngrijiri nursing : pentru asistente medicale şi moaşe /
Min. Sănătăţii şi Protecţiei Soc., Asoc. de Nursing din Rep. Moldova; alcăt. : Vâsoţchii
Alexandra, ...; experţi : Ala Manolache, ... – Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2006. – 319 p. :
tab.; 29 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Janivo Foundation Skan Foundation Liberty
Foundation (through) Skan Foundation "Acasa" Assoc.
ISBN 978-9975-9952-1-4
500 ex. – [2007-317]
- - 1. Îngrijiri nursing – Norme.
616-082(083.74)

359. Медицинская патофизиология : Общая нозология. Типические патологические процессы : лекц. курс / В. Лутан, Т. Зорькина, В. Гафенку, …; под.
ред. : В. Лутан; Гос. ун-т Медицины и Фармации им. Н. Тестемицану. – Ch. : Centrul
Ed. al UASM, 2007. – 284 p.; 26 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 284 (25 tit.)
ISBN 978-9975-9624-0-7 (în cop.)
200 ex. – [2007-350]
- - 1. Fiziologie patologică (rusă).
616-092(075.8)
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie

360. Şciuca, Svetlana
Esenţialul în pneumologia copilului / Svetlana Şciuca; Min. Sănătăţii al Rep.
Moldova. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : F.E.-P.
"Tipogr. Centrală", 2007. – 255 p. : tab., [16] p. : il. color.; 21 cm.
Bibliogr. p. 254-255 (48 tit.)
ISBN 978-9975-923-89-7 (în cop.)

33

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1000 ex. – [2007-395]
- - 1. Boli – Pneumonie – Copii. 2. Pneumonie – Boli – Copii.
616.24-002-053.2
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

361. Unguţa, Diana
Stomatitele herpetice – clasificări actuale şi sugestii de departajare diagnostică
: Recomandare metodică / Diana Unguţa; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". Catedra Stomatologie Pediatrică. – Ch. : CEP "Medicină", 2007.
– 23 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 22-23 (19 tit.). – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-918-11-4
50 ex. – [2007-270]
- - 1. Stomatită herpetică – Boli – Diagnostic. 2. Boli – Stomatită herpetică –
Diagnostic.
616.31-002-071(076.5)
616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular

362. Maladii reumatice : Clasificarea maladiilor reumatice : Criteriile de
diagnostic / USMF "Nicolae Testemiţanu". Catedra Medicină internă Nr 3; în red. :
Minodora Mazur; ed. îngrijită de Lucia Mazur-Nicorici, Snejana Vetrilă. – Ch. : S. n.,
2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 55 p. : fig., tab.; 20 cm.
[2007-446]
- - 1. Boli reumatice – Clasificare – Diagnostic.
616.72-07

363. Revenco, Nineli
Immunopathogenesis of juvenile rheumatoid arthritis : Methodical recomendations / Nineli Revenco; Nicolae Testemitsanu State Medical and Pharmaceutical Univ. –
Ch. : CEP "Medicina", 2007. – 25, [1] p.; 21 cm.
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-918-32-9
100 ex. – [2007-362]
- - 1. Boli – Artrită reumatică – Copii (engl.). 2. Artrită reumatică – Boli – Copii
(engl.).
616.72-002.77-053.2(076.5)

364. Revenco, Nineli
Management and complications of systemic, polyarticular and pauciarticular
onset juvenile rheumatoid arthritis : Methodical recomendations / Nineli Revenco; Nicolae Testemitsanu State Medical and Pharmaceutical Univ. – Ch. : CEP "Medicina", 2007.
– 34 p.; 21 cm.
F. f. de tit.
34

814. Cobâleanschi, Igor. "În cinematografie ar trebui să fim alături de
români sau, cel puţin, să le urmăm parcursul" : [interviu cu I. Cobâleanschi, regizor] /
interviu de Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 2 febr. – P. 8.
815. Cobileanski, Igor. Filmul nu este acum o afacere, dar investiţiile vor
veni : interviu acordat Eco de către regizorul I. Cobileanski, dir. Brio Studio / interviu
realizat de Andrei Cibotaru // Eco. – 2007. – 7 febr. – P. 10.
816. Jereghi, Valeriu. Agonia funcţionarilor de la "Moldova – Film" / Valeriu
Jereghi // Moldova suverană. – 2007. – 20 febr.
817. Jereghi, Valeriu. Cinematografia de stat – cinematografie secretă ? /
Valeriu Jereghi // Moldova suverană. – 2007. – 7 febr.
818. Jereghi, Valeriu. Rezultatul e cel care face diferenţa : [interviu cu V.
Jereghi, regizor de cinema] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux continuu : ed. de vineri .
– 2007. – 9 febr. – P. 8.
819. Şiman, Ion. Rătăcitul Jereghi între "Presentiment" şi "Miraj" : [pe
marginea art. "Agonia funcţionarilor de la "Moldova – Film" de Valeriu Jereghi, publ. în
"Moldova suverană", 20 febr. 2007] / Ion Şiman // Moldova suverană. – 2007. – 20 febr.
820. Богомолов, Юрий. Образ действительности на экране : [пробл.
рос. кино : по материалам он-лайн конф. обозревателя РИА "Новости" Ю. Богомолова] // Независимая Молдова. – 2007. – 16 февр. – Р. 4. – (Прил. "Рос. вестник"; nr
5).
792 Teatru. Artă scenică

821. Bejenaru, Olga. Reflecţii pe marginea unui festival : [a 3-a ed. a
festivalului naţ. de teatru] / Olga Bejenaru // Lit. şi arta. – 2007. – 8 febr. – P. 6.
822. Cozub, Sandu. Sandu Cozub : Astăzi este important să ştim nu numai
a cere, ci şi a da : [interviu cu dir. artistic al Teatrului Naţ. "Mihai Eminescu"] / dialog
susţinut de Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2007. – 16 febr. – P. 10; Столица =
Capitala. – 2007. – 16 февр. – P. 10.
823. Fusu, Mihai. Mihai Fusu : "În noi se pare că a pătruns un bacil al
autonimicirii ..." : [interviu cu dir. Teatrului unui singur actor din Chişinău] / moderator :
Pavel Păduraru // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 23 febr. – P. 10, 15.

195

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

804. Grădinaru, Silvia. Se promovează cu totul altceva decât muzica de
valoare : [interviu cu S. Grădinaru, şef de secţie la Centrul Naţ. de Creaţie Populară] /
consemnare : Ecaterina Deleu // Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 7 febr.

ISBN 978-9975-918-33-6
100 ex. – [2007-363]
- - 1. Boli ale articulaţiilor – Copii (engl.). 2. Reumatism articular – Boli – Copii
(engl.). 3. Poliartrită reumatică – Boli – Copii (engl.).

805. Porcesco, Cristina. "Vin, bădiţă, vin diseară" : [pe marginea cărţii in
memoriam interpretei Tamara Ciobanu, Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2006] / Cristina
Porcesco // Moldova suverană. – 2007. – 8 febr.
806. Sava, Andrei. Din păcate, în zilele de azi, ţăranii "ajunşi la putere"
devin boieri : [interviu cu A. Sava, compozitor] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux
continuu : cotid. naţ. – 2007. – 20 febr.
807. Sofroni, Alexei. "Am murit ades prin cântec şi cântând am înviat ..." :
dialog cu medicul şi cântăreţul A. Sofroni / consemnare : Ion Caţaveică // Lit. şi arta. –
2007. – 22 febr. – P. 6.
808. Stolear, Zinovii. Vocaţie : 80 de ani de la naşterea compozitorului
Semion Lungul / Zinovii Stolear // Capitala. – 2007. – 16 febr. – P. 14; Столица =
Capitala. – 2007. – 16 февр. – P. 14.
809. Zgureanu, Teodor. Teodor Zgureanu : "Viaţa mea a fost marcată de
succese fenomenale, dar şi de insuccese" : [interviu cu compozitorul] / consemnare : Ion
Proca // Glasul naţiunii. – 2007. – 8 febr. – P. 13.
810. Zina. Zina : "Am încă multe de învăţat de la mama ..." : [interviu cu
Zina Brânzilă, violonistă] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2007. –
16 febr. – P. 19.
811. Дога, Евгений. Всегда быть интересным : [интервью с композитором Е. Дога] / записала Елена Узун // Молд. ведомости. – 2007. – 2 февр. – Р. 9.
812. Столяр, Зиновий. Песни, которые всегда с нами : [творчество
композитора Евгения Дога] / Зиновий Столяр // Кишин. новости. – 2007. – 23 февр.
– Р. 7.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice

616.72-002.77-053.2(076.5)
616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase

365. Epidemiologie situaţională : Man. / V. Prisăcaru, A. Cotelea, M.
Barabaş, ...; red. şt. : V. Prisăcaru; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2006. – 62 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 61 (8 tit.)
ISBN 978-9975-907-97-2
200 ex. – [2007-275]
- - 1. Epidemiologie – Apariţii – Răspândire – Măsuri de protecţie.
616.9-036.2(075.8)

366. Supravegherea epidemiologică a infecţiei HIV/SIDA =
Эпидемиологический надзор за ВИЧ/СПИД инфекцией : Standard / Ştefan
Gheorghiţă, Valerie Dobreanschi, Valeria Dmitrienco, Valeriu Chicu; Min. Sănătăţii şi
Protecţiei Soc. al Rep. Moldova, Centrul Naţ. Şt.-Practic de Medicină Preventivă, Centrul
SIDA. – Ch. : Lumina, 2006 (Tipogr. "Reclama" SA). – 126 p. : fig.; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Text paral. : lb. rom., rusă. – Bibliogr. p.
125-126 (23 tit.)
ISBN 978-9975-65-033-5
7000 ex. – [2007-373]
- - 1. Infecţii – HIV/SIDA – Supraveghere. 2. HIV/SIDA – Supraveghere
epidemiologică.
[616.98:578.828 HIV+614.4](083.74)=135.1=161.1
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie

367. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Univ. din Rep. Moldova. Analele
Ştiinţifice = Scientific Annals / Asoc. Chirurgilor Pediatri Univ. din Rep. Moldova; col. red.
: Eva Gudumac (red. şef), ... – Ch. : Asoc. Chirurgilor Pediatri Univ. din Rep. Moldova,
2007 (CEP "Medicina"). – 30 cm. – ISBN 978-9975-9807-2-2. – ISSN 1857-0631
Vol. 8. – 2007. – 92 p. : fig., tab. – Rez. : lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – F. f. de tit. – ISBN 978-9975-9807-0-8 : 250 ex. – [2007-277]
- - 1. Chirurgie pediatrică. 2. Pediatrie – Chirurgie. 3. Asociaţia Chirurgilor
Pediatri Univ. din Rep. Moldova – Anale.
617:616-053.2(082)

813. Andon, Victor. Stea a ecranului : [actriţa de cinema Liubov Orlova] /
Victor Andon // Comunistul. – 2007. – 23 febr. – P. 15.

618 Ginecologie. Obstetrică

368.

194

Cerneţchi, Olga

35

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ginecologie obstetrică : Vademecum pentru medicii de familie / Olga
Cerneţchi, Taisia Eşanu, Zinaida Sârbu; red. coord. : Lidia Ciobanu; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2007. – 329, [1] p.
: fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 324-330 (109 tit.)
ISBN 978-9975-918-34-3 (în cop.)
300 ex. – [2007-391]
- - 1. Ginceologie. 2. Obstetrică.

794. Виктор Иванов : [молд. худож. (1910-2007) : некролог] // Независимая Молдова. – 2007. – 20 февр. – Подписано : Мариан Лупу, Артур Козма, Николае Рурак, …

618.1/.2(075)

369. Ghidul B Naţional de Perinatologie "Serviciul perinatal regionalizat :
niveluri şi conţinut" / colectivul de aut. : P. Stratulat, V. Friptu, Ludmila Eţco, ...; sub red. :
P. Stratulat şi V. Friptu; IMSP Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei
şi Copilului, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de
Medicină Perinatală, ... – Ed. a 2-a. – Ch. : USMF, 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). –
192 p. : fig., tab.; 29 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul financ. al Reprezentanţei
UNICEF, Moldova
ISBN 978-9975-907-94-1
1495 ex. – [2007-414]
- - 1. Perinatologie – Strategii – Organizare – Asistenţă.

795. Килдеску, Эмиль. Вам, в мир входящим … : [интервью с худож. Э.
Килдеску] / записала Раиса Казакова // Независимая Молдова. – 2007. – 2 февр. –
Р. 10.

78 MUZICĂ
796. Ciobanu, Nelly. În copilărie Nelly Ciobanu juca baschet şi nu iubea
matematica : [interviu cu interpreta de muz. uşoară] // Tribuna copiilor. – 2007. – Febr.
(Nr 4). – P. 3.
797. Adam, Grigore. Cu frunza dorului pe buze : [interviu cu G. Adam,
rapsod popular] / interlocutor : Grigore Drăgan // Moldova suverană. – 2007. – 22 febr.
798. Ady. O voce bună constituie doar jumătate din succes, cealaltă
jumătate necesită investiţii considerabile : [interviu cu Ady, interpret şi manager în showbiz] / interviu realizat de Ana Roşu // Capitala. – 2007. – 16 febr. – P. 15; Столица =
Capitala. – 2007. – 16 февр. – P. 15.

618.4/.5(036)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică

370. Preaşca, Ion
Securitatea energetică a Republicii Moldova în contextul extinderii Uniunii
Europene : [studiu] / Ion Preaşca, Valeriu Prohniţchi, Alex Oprunenco; Asoc. pentru
Democraţie Participativă ADEPT şi Expert-Grup. – Ch. : Bons Offices, 2007. – 67 p. :
scheme, tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 63-64 (28 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Dep. Marii Britanii
pentru Dezvoltare Int. (DFID)
ISBN 978-9975-80-037-2
200 ex. – [2007-283]
- - 1. Resurse energetice – Republica Moldova – Securitate.
620.91(478)
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
621.3 Electrotehnică

36

799. Barbu, Natalia. Natalia Barbu : "Voi participa la Eurovision cu o piesă
semnată de doi adolescenţi" : [interviu cu interpreta] // Tribuna copiilor. – 2007. – Febr.
(Nr 3). – P. 3.- (Supl. al ziarului "Gazeta liberă").
800. Caranfil, Iulian. Iulian Caranfil : Nu-i pasă nimănui de viaţa artistului :
[interviu cu membrul Uniunii Muzicienilor din Moldova] / consemnare : Tamara Lupuşor //
Vocea poporului. – 2007. – 16 febr. – P. 5; Голос народа. – 2007. – 16 февр. – Р. 5.
801. Cojocaru, Valentina. Valentina Cojocaru : "Nu am timp să-mi număr
anii" : [interviu cu interpreta de muz. populară] / a dialogat Nadina Gheorghiţă //
Capitala. – 2007. – 23 febr. – P. 15; Столица = Capitala. – 2007. – 23 февр. – P. 15.
802. Colev, Alexandru. Misterele destinului, sau Istoria unei fotografii :
[Maria Cebotari, solistă de operă şi Vasile Colev, luptător profesionist de lupte grecoromane] / Alexandru Colev, Alexandru Ilieş // Sport plus. – 2007. – 13 febr. – P. 4.
803. Cuşnir, Anastasia. Orice performanţă se obţine prin muncă asiduă :
[interviu cu A. Cuşnir, interpretă de muz. uşoară] / interviu realizat de Angela Chisnenco
// Capitala. – 2007. – 2 febr. – P. 15; Столица = Capitala. – 2007. – 2 февр. – P. 15.

193

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ.
URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
785. Gheorghiţă, Nadina. Oraşul viitorului este unul ecologizat : [probleme
de mediu în contextul Planului Urbanistic Gen. al mun. Chişinău] / Nadina Gheorghiţă //
Capitala. – 2007. – 9 febr. – P. 4; Столица = Capitala. – 2007. – 9 февр. – P. 4.
786. Revuţki, Vsevolod. Zonele de agrement sunt necesare : [pe marginea
proiectului Planului Urbanistic Gen. de Dezvoltare a mun. Chişinău] / Vsevolod Revuţki //
Capitala. – 2007. – 9 febr. – P. 4; Столица = Capitala. – 2007. – 9 февр. – P. 4.
787. Семеновкер, Игорь. Игорь Семеновкер : "А ты попробуй поймать
их на взятке …" : [интервью с главой Агентства стр-ва и развития территории] /
записала Галина Варикаш // Независимая Молдова. – 2007. – 14 февр. – Р. 1, 3.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
788. Bulat, Vladimir. "Lumea românească avea şi are nevoie de voci
basarabene" : [dialog cu V. Bulat, critic de artă] / interlocutor : Mihail Vakulovski // Flux
continuu : cotid. naţ. – 2007. – 15 febr.
789. Micleuşanu, Mitoş. "Orgoliile, ignoranţa şi judecata sunt adevăratele
probleme care trebuie rezolvate" : [dialog cu M. Micleuşanu, artist plastic] / interlocutor :
Mihail Vakulovski // Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 22 febr.
790. Partole, Claudia. A ieşi în lume cu sufletul ... : [creaţia artistului plastic
Teodor Buzu] / Claudia Partole // Lit. şi arta. – 2007. – 15 febr. – P. 6.
791. Popa, Iulius. Ştefan Florescu – "călugărul" culorilor din Bucovina :
[creaţia pictorului] / Iulius Popa // Lit. şi arta. – 2007. – 1 febr. – P. 6.
792. Vieru, Domniţa. "Îmi place să lucrez în atelierul bunicului Igor Vieru, la
Cernoleuca" : interviu cu D. Vieru, artist plastic, membru UAP / interviu de Irina Nechit //
Jurnal de Chişinău. – 2007. – 13 febr. – P. 10.
793. Виеру, Роланд. До небес дотянуться … : [интервью с сыном худож. Игоря Виеру Р. Виеру] / записала Нелли Торня // Кишин. новости. – 2007. – 2
февр. – Р. 7.

192

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

371. Расчет потерь и перетоков мощности в сетях постоянного и
переменного тока : [pentru uzul studenţilor] / В. К. Римский, В. П. Берзан, М. С.
Тыршу, …; Acad. de Şt. a Moldovei. – Ch. : Tipogr. AŞM, 2007. – 59 p. : fig., tab.; 20
cm.
Bibliogr. p. 56 (5 tit.)
ISBN 978-9975-62-174-8
200 ex. – [2007-427]
- - 1. Reţele de curent continuu – Consum – Metode de calcul (rusă).
621.316.11(075)
621.4 Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur)

372. Motoare pentru tractoare agricole : Construcţia şi exploatarea tehnică :
man. / Ion Lăcustă, Eugen Ţâmbalist, Silvia Vatamaniuc, Dan Dăscălescu; ref. şt. :
Vasile Crăciun, ...; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2005.
– 256 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 245 (11 tit.)
ISBN 9975-946-99-2
100 ex. – [2007-337]
- - 1. Motoare – Tractoare agricole – Construcţie.
621.43.041:631.3.07(075.8)
622 Industrie minieră
622.4/.6 Aeraj minier. Ventilaţie, condiţionarea aerului, încălzire şi iluminat în mine. Drenaj,
evacuarea apei din mine. Transport la suprafaţă. Tracţiune

373. Tonu, Valentin
Transportul gazelor naturale combustibile : [pentru uzul studenţilor] / Valentin
Tonu, Constantin Ţuleanu; red. teh.-şt. : Adrian Rotezan; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra
Alimentări cu căldură şi gaze, ventilaţie. – Ch. : UTM, 2006. – 497 p. : fig., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 492-493 (21 tit.)
ISBN 978-9975-62-172-4 (în cop.)
500 ex. – [2007-312]
- - 1. Transportul gazelor naturale.
622.692:622.323(075.8)
629 Tehnica mijloacelor de transport
629.3 Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren

374. Automobilele lumii : cele mai frumoase şi mai cunoscute / trad. din lb.
rusă de Leonte Ivanov; red. principal : E. Ananieva. – Ch. : Arc, 2006 (Combinatul
Poligr.). – 183 p. : fotogr. color.; 29 cm.
ISBN 978-9975-61-009-4 (în cop.)
3000 ex. – [2007-381]
37

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Automobile – Istorie.
629.3(091)(075)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI

778. Andronic, Ludmila. În acest an vom fi martorii unor surprize
publicitare : interviu cu L. Andronic, expert în PR şi publicitate, red.-şef al rev. Business
Class / interviu realizat de Tatiana Marcu // Eco. – 2007. – 28 febr. – P. 4.

AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE

375. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice :
Materialele simpoz. şt. int. "Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie
şi silvicultură" consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului univ. Gherasim
Rudi : [în m. m. vol.] / Univ. Agrară de Stat din Moldova. Fac. de Horticultură; red.-şef :
Gh. Cimpoieş; ref. şt. : V. Babuc, ... – Ch. : Centrul ed. al UASM, 2007. – 24 cm. – ISBN
978-9975-946-11-7
Vol. 15(1). – 2007. – 385 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.
la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-946-31-5 : 50 ex. – [2007-354]
- - 1. Pomicultură.

662 Explozivi. Combustibili

634(082)=135.1=111=161.1

376. Vol. 15(2). – 2007. – 401, [11] p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-946-37-7 : 50 ex. – [2007-355]
- - 1. Viticultură. 2. Vinificaţie.
634.8+663.2(082)=135.1=111=161.1

377. Vol. 15(3). – 2007. – 487, [14] p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-946-39-1 : 50 ex. – [2007-356]
- - 1. Silvicultură. 2. Grădinărit ornamental.

779. Tipa, Saveli. Nu de dragul promisiunilor electorale : [interviu cu S.
Tipa, resp. pentru proiectarea şi construirea conductei de gaz de presiune înaltă
Străşeni – Nisporeni] / consemnare : Ion Mardari // Comunistul. – 2007. – 9 febr. – P. 7;
Коммунист. – 2007. – 9 февр. – Р. 7.
663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului

780. Gaina, Boris. Vinurile moldoveneşti revin : [interviu cu B. Gaina,
membru-cor. al Acad. de Şt. a Rep. Moldova] / consemnare : Serghei Capustin //
Comunistul. – 2007. – 2 febr. – P. 12; Коммунист. – 2007. – 2 февр. – Р. 12.
663.5 Alcool alimentar. Băuturi spirtoase

781. Республика Молдова. Парламент. О производстве и обороте
этилового спирта и алкогольной продукции : закон Респ. Молдова nr. 1100-XIV от
30 июня 2000г., с учетом послед. изм. и доп. // Экон. обозрение. – 2007. – 16 февр.
– Р. 37-39.

630+635.9(082)=135.1=111=161.1
664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon

630 Silvicultură

378. Dezvoltarea pădurilor şi pajiştilor comunale din Republica Moldova =
Development of community forests and pastures from the Republic Moldova / Dumitru
Galupa, Ion Talmaci, Liliana Şpitoc, ... – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2006. – 19 p. : fig.
color., tab.; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Text paral. : lb. rom., engl. – Bibliogr. p. 19 (13
tit.). – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Agenţiei "Moldsilva", Inst. de Cercet. şi
Amenajări Silvice, Fondul Prototipului de Carbon, ...
ISBN 978-9975-64-065-7
50 ex. – [2007-352]
- - 1. Păduri – Republica Moldova – Dezvoltare. 2. Pajişti – Republica
Moldova – Dezvoltare.
630(478)=135.1=111

379.

Galupa, Dumitru

38

782. Колца, Константин. Развитие молдавского сахарного бизнеса
вместе с компанией "Marr Sugar Moldova" / Константин Колца // Analytique
Moldpresa. – 2007. – 24 февр. – Р. 19.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
685 Curelărie. Încălţăminte. Mănuşi. Articole pentru călătorii, sport, jocuri şi altele

783. Bodarev, Petru. Reîntoarcerea în Uniune ... cea Europeană : [interviu
cu P. Bodarev, dir. gen. al fabricii de încălţăminte "Cristina"] / interlocutor : Dmitrii
Sidorov // Dezvoltarea. – 2007. – 23 febr. – P. 1, 3.
784. Бодарев, Петр. Петр Бодарев : "Мы не умеем гордиться своим
народом" : [интервью с руководителем обув. фирмы "Кристина"] / записала Юлия
Васильковская // Независимая Молдова. – 2007. – 16 февр. – Р. 7.

191

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII

Sectorul forestier din Republica Moldova = Forestry sector from the Republic
of Moldova : probleme, realizări, perspective : perioada 1997-2005 / Dumitru Galupa, Ion
Talmaci, Liliana Şpitoc; Agenţia "Moldsilva", Inst. de Cercet. şi Amenajări Silvice. – Ch. :
Centrul Ed. al UASM, 2006. – 27 p. : fig., tab.; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Text paral. : lb. rom., engl. – Bibliogr. p. 27 (21
tit.). – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Agenţiei "Moldsilva", Inst. de Cercet. şi
Amenajări Silvice, Prototype Carbon Fund, ...
ISBN 978-9975-64-066-4
50 ex. – [2007-351]
- - 1. Resurse forestiere – Republica Moldova, 1997-2005.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)

769. Dethoit, Bruno. Voxtel este una dintre cele mai eficiente companii din
France Telecom : interviu cu B. Dethoit, dir. gen. Voxtel / interviu realizat de Stan
Lipcanu // Săptămîna. – 2007. – 16 febr. – P. 5.
770. Panuş, Elena. Televiziune publică anti-cetăţean, sau Despre
televiziunea lor pe banii noştri / Elena Panuş // Socius. – 2007. – 16 febr. – P. 3.
771. Ursachi, Gheorghe. "În cel mai scurt timp va fi lansat serviciul de
telefonie mobilă CDMA 2000" : interviu acordat Agenţiei BASA-press de Gh. Ursachi,
dir. gen. al soc. pe acţiuni Moldtelecom // Eco. – 2007. – 21 febr. – P. 2.
772. Дютуа, Бруно. Бруно Дютуа : "Мы готовы к конкуренции" : [интервью генер. дир. компании "Voxtel"] // Экон. обозрение. – 2007. – 16 февр. – Р. 17.
773. Дютуа, Брюно. Брюно Дютуа : "В глобальном смысле мы довольны" : [интервью генер. дир. компании Voxtel] // Кишин. обозреватель. – 2007. – 15
февр. – Р. 5.
774. Михалаке, Корнелиу. 100 дней со скандалом : интервью пред. Коорд. совета по телевидению и радиовещанию К. Михалаке / записала Юлия Семенова (Юдович) // Независимая Молдова. – 2007. – 28 февр.
775. Моисеев, Сергей. "Молдтелеком", единый и неделимый ? : [услуги
телеф. cвязи] / Сергей Моисеев // Экон. обозрение. – 2007. – 2 февр. – Р. 10.
655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării

776. Bulat, Ludmila. O albină a limbii române : [Tamara Canţer, red. la
"Cartea Moldovenească"] / Ludmila Bulat // Glasul naţiunii. – 2007. – 1 febr. – P. 7.
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor

777. Павлов, Виталий. "Poşta Moldovei" : стратегия признания и доверия : [интервью с генер. дир. ГП "Poşta Moldovei" В. Павловым ] / записала Людмила Шимановская // Кишин. обозреватель. – 2007. – 1 февр. – Р. 8.
659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul

630(478)=135.1=111
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor

380. Anca, Aurel
Reprezentarea şi apărarea intereselor agricultorilor : experienţa mondială :
Repere organizatorice în perspectiva integrării agriculturii româneşti în structurile Uniunii
Europene / Aurel Anca; cuv. înainte : Vasile Micu; ref. şt. : Păun Ion Otiman; cop., des. :
Iaroslav Oliinâk. – Ed. a 2-a. – Ch. : Pontos, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 351 p. :
diagr., fig., fotogr., tab.; 24 cm.
Rez. : lb. rom. – Bibliogr. p. 325-330
ISBN 978-9975-926-14-0
500 ex. – [2007-401]
- - 1. Cooperative agricole – Organizare – Experienţe mondiale.
631.115.8
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice

381. Galupa, Dumitru
Proiectul "Conservarea solurilor în Republica Moldova" = Moldova soil
conservation project / Dumitru Galupa, Ion Talmaci, Liliana Şpitoc; Inst. de Cercet. şi
Amenajări din Rep. Moldova. – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2006. – 18 p. : il. color., tab.;
21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Text paral. : lb. rom., engl. – Bibliogr. p. 18 (17
tit.) şi în notele de subsol. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al Agenţiei pentru
Silvicultură "Moldsilva", Inst. de Cercet. şi Amenajări Silvice, Fondul Prototipului de
Carbon, ...
ISBN 978-9975-64-064-0
50 ex. – [2007-353]
- - 1. Sol – Republica Moldova – Conservare – Împădurire.
631.4:630*233(478)=135.1=111

190

39

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

631.5 Lucrări agricole

Mihail Gavriliuc, prim-vice dir. al Inst. de Neurologie şi Neurochirurgie]; Academicianul
Diomid Gherman – mentorul neurologilor moldoveni; Te doare capul ? Centrul de
cefalee te poate vindeca! / Stela Odobescu; Majoritatea pacienţilor sînt externaţi cu
starea sănătăţii ameliorată / Galina Corcea; Medicina tradiţională e pe placul pacienţilor /
Constantin Marjin.

382. Jamba, Afinoghent
Valorificarea fructelor şi strugurilor de masă : [studiu] / Afinoghent Jamba;
Agenţia Naţ. de Dezvoltare Rurală. – Ch. : F.E.-P. I. "Infohandi" SRL, 2007. – 100 p. :
fig., tab., [8] p. : il. color.; 29 cm.
Bibliogr. p. 96 (33 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al proiectului RISP, fondului
renovabil ACSA
ISBN 978-9975-9819-0-3
2000 ex. – [2007-368]
- - 1. Fructe – Prelucrare – Depozitare – Păstrare. 2. Struguri de masă –
Prelucrare – Depozitare – Păstrare.

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze

765. Наку, Анатолие. Все болезни от нервов : [интервью с гл. специалистом М-ва здравоохранения по пробл. психиатрии А. Наку] / записал Сергей
Рязанцев // Новое время. – 2007. – 2 февр. – Р. 7.
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie

631.56:634
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia
plantelor

383. Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor
agricole pentru anul ... / Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare al Rep. Moldova,
Inspectoratul de Stat Rep. pentru Protecţia Plantelor. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr.
"Reclama" SA). – 20 cm.
...2007. – 2007. – 77 p. : diagr., tab. – [2007-313]
- - 1. Dăunători – Plante agricole – Combatere. 2. Plante agricole – Dăunători
– Boli – Combatere. 3. Boli – Plante agricole – Combatere.
632.914(478)(083.13)

384. Idem în lb. rusă : Прогноз распространения главнейших вредителей
и болезней сельскохозяйственных культур на … год. – К. : Б. и., 2007 (Tipogr.
"Reclama" SA). – 20 cm.
...2007. – 2007. – 78 p. : diagr., tab. – [2007-314]
- - 1. Dăunători – Plante agricole – Combatere (rusă). 2. Plante agricole –
Dăunători – Boli – Combatere (rusă). 3. Boli – Plante agricole – Combatere (rusă).
632.914(478)(083.13)

385. Pronosticul răspândirii dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor
agricole pentru luna ... anul ... şi recomandări de combatere a lor şi a buruienilor =
Прогноз
распространения
главнейших
вредителей
и
болезней
сельскохозяйственных культур в марте 2007 года и рекомендации по борьбе с
ними и с сорняками / Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare al Rep. Moldova. Inspectoratul
de Stat Rep. pentru Protecţia Plantelor. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 20
cm.
...martie 2007. – 2007. – 40, [1] p. : tab., [4] p. : il. color. – Text paral. : lb.
rom., rusă. – F. f. de tit. – [2007-428]

40

766. Рашков, Петр. Настоящий полковник : [Василе Глигор, хирург
высш. квалификации] / Петр Рашков // Независимая Молдова. – 2007. – 23 февр. –
Р. 24-25.
619 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară

(Vezi Nr 608)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

(Vezi Nr 568)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI
AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice

767. Rotaru, Tatiana. Directorul : [Serafim Andrieş, dir. Inst. de Pedologie şi
Agrochimie "Nicolae Dimo" la 65 de ani de la naştere] / Tatiana Rotaru // Săptămîna. –
2007. – 9 febr. – P. 10, 13.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese

768. Гонца, Ник. Ник Гонца : "На кухне я – художник" : [интервью с
молд. кулинаром, возглавившем ресторан Johnnie Fox’s Pub, Ирландия] // Кишин.
обозреватель. – 2007. – 1 февр. – Р. 14.

189

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007

757. Puiu, Tudor. Calitatea apei – calitatea sănătăţii noastre : [interviu cu T.
Puiu, şeful Secţiei Igiena mediului şi habitatului a Centrului de Medicină Preventivă din
mun. Chişinău] / consemnare : Viorica Chirilov // Capitala. – 2007. – 16 febr. – P. 11;
Столица = Capitala. – 2007. – 16 февр. – P. 11.
758. Гудумак, Ева. Горчичник для ребенка – по цене заморского фрукта ? : [о генофонде : интервью с депутатом, детским хирургом Е. Гудумак] / подготовила Майя Ионко // Кишин. новости. – 2007. – 9 февр. – Р. 2.
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale

759. Ciobanu, Ala. Asociaţia Farmaciştilor la cea de a zecea aniversare :
[art. preş. Asoc. Farmaciştilor din Rep. Moldova] / Ala Ciobanu // Pro farmacia. – 2007. –
Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 1-2.
760. Cotelea, Tamara. Un popas aniversar în călătoria eternă : [savantul,
farmacistul Filip Babelev] / Tamara Cotelea // Pro farmacia. – 2007. – Ian.-Febr. (Nr 1/2).
– P. 12.
761. Verdeş, Vladimir. Agenţia Medicamentului : primul an de activitate /
Vladimir Verdeş // Pro farmacia. – 2007. – Ian.-Febr. (Nr 1/2). – P. 4-5.
616 Patologie. Medicină clinică

762. Антонович, Татьяна. Окончательный диагноз : [пробл. функционирования Диагност. Центра в Молдове] / Татьяна Антонович // Экон. обозрение. –
2007. – 23 февр. – Р. 25.
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

763. Burlacu, Valeriu. Ana Eni, un nume de referinţă în stomatologie :
[asistent univ. la Catedra de Stomatologie terapeutică a Fac. de Perfecţionare a
medicilor, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] / Valeriu
Burlacu // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 7 febr. – P. 6.
616.8 Neuropatologie. Neurologie

764. Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie implementează medicina
europeană la noi acasă / p. realizată de Anatol Fişer // Moldova suverană. – 2007. – 23
febr. – Cuprins : Medicina naţională are nevoie de infuzii investiţionale : [interviu cu

188

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Dăunători – Plante agricole – Combatere. 2. Plante agricole – Boli –
Combatere. 3. Boli – Plante agricole – Combatere.
632.914(478)(083.13)=135.1=161.1
633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări
industriale

386. Озимый рапс : (обзор) / АО "Фертилитатя-Кишинэу"; сост. : И. К.
Чертан, ... – Ch. : F.E.-P. "Tipogr. Centrală", 2007. – 23, [1] p. : tab., [4] p. : il. color.; 20
cm.
Bibliogr. p. 24 (10 tit.)
ISBN 978-9975-78-350-7
2500 ex. – [2007-411]
- - 1. Plante furajere – Cultivare – Tehnologii (rusă).
633.39
634 Horticultură în general

387. Balan, Valerian
Pomicultura în teste : [pentru uzul studenţilor] / Valerian Balan; Univ. Agrară
de Stat din Moldova. – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2007. – 212 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 211-212 (28 tit.)
ISBN 978-9975-946-01-8
50 ex. – [2007-348]
- - 1. Pomicultură – Teste.
634.1(079)
635 Plante de gradină. Grădinărit
635.9 Plante ornamentale şi decorative. Grădinărit ornamental

388. Donea, Victor
Floricultura cu bazele dendrologiei ornamentale : [man.] / Victor Donea; red. şt.
: Mihai Bodrug; Univ. Agrară de Stat din Moldova. Liceul Teoretic Agricol. – Ch. : Centrul
Ed. al UASM, 2003. – 196 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 192-193 (43 tit.). – Apare cu sprijinul financ. al Proiectului TACIS
FDMOL 9901
ISBN 9975-946-54-2
200 ex. – [2007-336]
- - 1. Floricultură.
635.9:581(075.8)

Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice. – Vezi Nr 377
41

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a peştelui. Înmulţirea
animalelor domestice

389. Amelioarea animalelor domestice : Teste pentru aprecierea
cunoştinţelor studenţilor, spec. 614.1 – Zootehnie / Univ. Agrară de Stat din Moldova.
Catedra de Zootehnie Gen.; elab. : Valentina Guzun. – Ch. : UASM, 2006. – 49 p. : tab.;
21 cm.
F. f. de tit.
[2007-429]
- - 1. Animale domestice (zootehnie) – Teste.
636(079)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
749. Lupaşcu, Tudor. Perseverenţă : [despre chimistul şi prof. univ. Mihai
Revenco] / Tudor Lupaşcu // Lit. şi arta. – 2007. – 15 febr. – P. 7.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
750. Vartic, Andrei. Cuibarele umanităţii (20) : [grote paleolitice în nordul
Basarabiei] / Andrei Vartic // Natura. – 2007. – Febr. (Nr 2). – P. 10. – Art. 1 : Iul. (Nr 7)
2005.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)

751. Savant şi cetăţean de forte : (academicianul Alexandru Ciubotaru la 75
de ani) // Lit. şi arta. – 2007. – 15 febr. – P. 6. – Semnat : T. Furdui, Gh. Duca, T.
Constantinov, ... .

390. Carte de telefoane. Cimişlia [raion] : la situaţia de 01 dec. 2006 : /
Moldtelecom. – Ch. : S. n., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 224 p.; 21 cm.
5000 ex. – [2007-449]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Cimişlia – Republica Moldova – Adrese.

752. Savantul şi patriotul acad. Alexandru Ciubotaru : [75 de ani de la
naşterea savantului-biolog] / A. Teleuţă, E. Alexandrov, M. Colţun, ... // Moldova
suverană. – 2007. – 20 febr.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII

654.15(478-22)(058.7)

391. Carte de telefoane. Raionul Criuleni / Centrul de Telecomunicaţii
Criuleni. – Criuleni : Tipogr. "CRIO" SA, 2007. – 384 p.; 21 cm.
ISBN 978-9975-9507-5-6
2000 ex. – [2007-377]
- - 1. Linii telefonice – Raionul Criuleni – Republica Moldova – Adrese.
654.15(478-22)(058.7)
657 Contabilitate

392. Frecăuţanu, Alexandru
Ghid consultativ la evidenţa contabilă în întreprinderile agricole / Alexandru
Frecăuţanu. – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2007. – 88 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 88 (4 tit.)
ISBN 978-9975-946-02-5
120 ex. – [2007-344]
- - 1. Evidenţă contabilă – Întreprinderi agricole.
657:631.11(036)

753. Teleuţă, Alexandru. Părintele Grădinii Botanice : [75 de ani de la
naşterea savantului Alexandru Ciubotaru] / Alexandru Teleuţă // Natura. – 2007. – Febr.
(Nr 2). – P. 7. +929
579 Microbiologie

754. Daniliuc, Ion. Savantul care ne-a dus faima în lume : academicianul
Valeriu Rudic la 60 de ani / Ion Daniliuc // Săptămîna. – 2007. – 16 febr. – P. 8-9.
755. Un savant – candidat pentru Cartea recordurilor Guinnes :
[academicianul Valeriu Rudic la 60 de ani de la naştere] / T. Furdui, Gh. Duca, T.
Constantinov, ... // Moldova suverană. – 2007. – 16 febr.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor

393. Idem în lb. rusă : Консультационный справочник по бухгалтерскому
учету в сельскохозяйственных предприятиях. – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2007. –
88 p.
Bibliogr. p. 88 (5 tit.)

756. Guzun, Vasile. Vasile Guzun : Încerc să fiu mai aproape de oameni :
[interviu cu medicul-şef interimar al Inst. medico-sanitare publice Spitalul raional
Teleneşti] / consemnare : Tamara Lupuşor // Vocea poporului. – 2007. – 23 febr. – P. 4;
Голос народа. – 2007. – 23 февр. – Р. 4.

42

187

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007

742. Sava, Panfil. Vocaţie pentru o viaţă : [Nicolae Tomşa, lector superior la
Catedra de Gimnastică, Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport] / Panfil Sava // Făclia.
– 2007. – 3 febr. – P. 7.

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9855-6-7
60 ex. – [2007-343]
- - 1. Evidenţă contabilă – Întreprinderi agricole (rusă).
657:631.11(036)

743. Гуцу, Василий. Дипломатов не готовят в вузах : [интервью с деканом ф-та междунар. отношений Гос. ин-та междунар. отношений Молдовы В. Гуцу
и Михаилом Спрынчанэ, конф. Каф. междунар. отношений] // Новое время. – 2007.
– 23 февр. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 763)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.
FOLCLOR
396 Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor

744. Panfil, Maria. "Îmi doresc să duc un trai decent în ţărişoara mea" :
[femeea şi societatea : interviu cu M. Panfil, economist] / interviu realizat de Iana Balan
// Socius. – 2007. – 16 febr. – P. 6.
745. Ştefan, Rodica. Femeia poate reuşi în orice domeniu : interviu cu R.
Ştefan, metodist la Dir. Învăţământ, Orhei / realizat de Iana Balan // Socius. – 2007. – 9
febr. – P. 6.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢELE PURE
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător

746. Josu, Veronica. Ce sînt zonele umede ? / Veronica Josu, Sergiu
Ciobanu, Nicu Vrednic // Făclia. – 2007. – 10 febr. – P. 3.
504(478) Ecologia în Republica Moldova

747. Cocîrţă, Petru. Ţin mult la baştina mea, comuna Cărpineni din ţinutul
Lăpuşna : [interviu cu P. Cocîrţă, şef de laborator "Standarde şi normative de mediu" la
Inst. de Ecologie şi Geografie al Acad. de Şt. a Moldovei] / pentru conformitate : Alecu
Reniţă // Natura. – 2007. – Febr. (Nr 2). – P. 4.
748. Trombiţchi, Ilia. Cine doreşte să distrugă rezervaţiile naturale ? / Ilia
Trombiţchi // Alianţa Moldova Noastră. – 2007. – 2 febr. – P. 3, 11; Альянс Moldova
Noastră. – 2007. – 2 февр. – P. 3.
(Vezi de asemenea Nr 785)

186

394. Nederiţa, Alexandru
Corespondenţa conturilor contabile : conform prevederilor S.N.C. şi Codului
fiscal : [studiu] / Alexandru Nederiţa; trad. din lb. rusă : Andrei Apostu, ... – Ch. :
Contabilitate şi audit, 2007 (Combinatul Poligr.). – 639 p. : tab.; 24 cm. – (Ser.
"Biblioteca contabilului" – an. la rev. "Contabilitate şi audit")
Bibliogr. la începutul cap.
ISBN 978-9975-9546-4-8
4000 ex. – [2007-288]
- - 1. Contabilitate – Conturi. 2. Conturi contabile.
657.4

395. Situaţia veniturilor şi cheltuielilor în exploataţiile agricole pentru anul ...
/ Agenţia Naţ. de Dezvoltare Rurală. – Ch. : F.E.-P. "Tipogr. Centrală", 2007. – 29 cm.
...2006. – 2007. – 168 p. : tab. – Apare cu sprijinul financ. al proiectului RISP,
Fondului renovabil ACSA. – ISBN 978-9975-78-346-0 : 200 ex. – [2007-406]
- - 1. Venituri – Exploataţii agricole. 2. Cheltuieli – Exploataţii agricole.
657:631.11
663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului

Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice. – Vezi Nr 376

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.
TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

396. Новый дом – 2007 : Ежегод. кат. : Строительство, ремонт,
интерьер / отдел рекламы : Светлана Иосип, .... – Ch. : "Estariol" SRL, 2007 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 405, [1] p. : fig., [88] p. : il. color.; 30 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Ind. alf. p. 387-401
ISBN 978-9975-77-067-5 (eronat)
[2007-452]
- - 1. Construcţii – Materiale – Cataloage comerciale. 2. Cataloage comerciale
– Materiale de construcţie.
69(085.2)

43

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT

732. Priorităţi în învăţământul secundar profesional : [pe marginea şedinţei
de lucru a conducătorilor unităţilor de învăţământ secundar profesional din rep., ian.
2007, Chişinău] // Univers pedagogic pro. – 2007. – 8 febr. – P. 2.

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ.
URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
397. Bideac, Liubovi
Tezaurul verde al capitalei = Зеленое достояние столицы / Liubovi Bideac;
Org. obştească "Lumea Verde". – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 20; 20 p. :
fotogr. color.; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Text paral. : lb. rom., rusă. – Pag. paral. –
Carte "valet" ("перевертыш"). – Apare cu sprijinul financ. al Fondului Ecologic Naţ.
ISBN 978-9975-932-21-9
500 ex. – [2007-371]
- - 1. Spaţii verzi – Chişinău – Dezvoltare.
712(478-25)

398. Boaghie, Dionisie
Spaţiile verzi ale municipiului Chişinău : diversitate biologică şi management
ecologic durabil / Dionisie Boaghie; consultant şt. : Andrei Negru. – Ch. : S. n., 2003. –
238 p. : fig., tab.; 25 cm.
Bibliogr. p. 115-124
ISBN 9975-64-057-5
[2007-338]
- - 1. Spaţii verzi – Chişinău – Protecţie.
712.2/.4+502.6(478-25)

72 ARHITECTURĂ
399. Popa, Tatiana
Despre ce vorbesc zidurile mănăstirii Hârjauca : [raionul Călăraşi] / Tatiana
Popa, Adrian Sanduţa. – Ch. : Elan Poligraf, 2007. – 53 p., [14] p. fotogr., fotogr. color.;
21 cm.
Text : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. p. 18 (17 tit.). – Apare cu sprijinul
familiei Sanduţa
ISBN 978-9975-9719-6-6
1000 ex. – [2007-290]
- - 1. Mănăstirea Hârjauca – Raionul Călăraşi – Republica Moldova – Istorie.
726.71(478-22)(091)=135.1=111=161.1
741/744 Desen

733. Staver, Vasile. O decizie "strategică" la amenajarea laboratorului
"Construcţia automobilelor" : [în cadrul Şc. Profesionale nr. 4 din mun. Bălţi] / Vasile
Staver // Făclia. – 2007. – 17 febr. – P. 12.
734. Tabunşcic, Olga. Din şcoală în viaţă prin firma de exerciţiu : [din
experienţa Colegiului Naţ. de Comerţ al Acad. de Studii Economice din Moldova] / Olga
Tabunşcic // Făclia. – 2007. – 10 febr. – P. 10.
735. Vrînceanu, Vasile. Astăzi, a fi tehnician e la modă : [interviu cu V.
Vrînceanu, dir. Colegiului Politehnic din mun. Chişinău] / interviu de Iuliana Boguşevschi
// Făclia. – 2007. – 17 febr. – P. 5.
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

736. Ababii, Ion. O viaţă dedicată medicinii : prof. univ. Andrei Iarovoi la 70
de ani / Ion Ababii // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 15 febr. – P. 6.
737. Batcu, Ion. Îndrăgostit de ţară şi neamul românesc : [70 de ani de la
naşterea lui Teodor Negru, prof. univ.] / Ion Batcu // Lit. şi arta. – 2007. – 22 febr. – P. 7.
738. Cozma, Valeriu. Gheorghe Rusnac – candidat la postul vacant de
membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei : [rector al Univ. de Stat din Moldova] /
Valeriu Cozma, Victor Saca // Moldova suverană. – 2007. – 16 febr.
739. Dinvis, Vicu. Universitatea moldavă şi ratingul ei / Vicu Dinvis // Făclia.
– 2007. – 17 febr. – P. 1-2.
740. Dulgheru, Valeriu. Creativitatea tehnică şi rolul ei în dezvoltarea
societăţii : [la Univ. Teh. din Moldova] / Valeriu Dulgheru // Făclia. – 2007. – 24 febr. – P.
7.
741. Neagu, Veronica. Noi dimensiuni de formare a specialiştilor în relaţii
internaţionale : [interviu cu V. Neagu, decan al Fac. Lb. Străine, Inst. de Relaţii Int. din
Moldova, şi Ludmila Golovataia, şef Catedră Relaţii Economice Int.] // Moldova
suverană. – 2007. – 22 febr.

400. Ботнарь, Д. М.
Рисунок обнаженной фигуры и полуфигуры человека : Метод. рекомендации для студентов 3 курса (4 сем.) по дисциплине "Рисунок" / Д. М. Ботнарь, Н.
44

185

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

722. Ungureanu, Gheorghe. La noi nu sunt cotaţi funcţionarii cu un grad
sporit de inteligenţă : interviu cu Gh. Ungureanu, prof. de fizică la Liceul "Gheorghe
Asachi" din capitală / consemnare : Tatiana Curtescu // Flux continuu : cotid. naţ. –
2007. – 8 febr.

Д. Ботнарь; Гос. пед. ун-т им. "И. Крянгэ". Фак. "Изобраз. искусства и диз.". Каф.
"Рисунка и методик преподавания". – К. : Б. и., 2006 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). –
41 p. : il.; 21 cm.
Bibliogr. p. 35 (29 tit.). – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-46-003-3
50 ex. – [2007-365]
- - 1. Desen – Siluete (rusă).

723. Годорожя, Т. Как ты, небо, ни хмурься, а весной пахнет … :
[scenariul consemnării sărbătorii "Масленица"] / Т. Годорожя // Făclia. – 2007. – 3 febr.
– P. 6.
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală

724. Cheptene, Liliana. Poveştile – perle educative : [în cl. primare] /
Liliana Cheptene // Făclia. – 2007. – 17 febr. – P. 6.
725. Iachim, Ion. Centru Comunitar cu ludotecă 0 : [în satul Ciobruciu,
raionul Ştefan Vodă] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2007. – 15 febr. – P. 4.
726. Jereghi, Ludmila. TVC : "Limba noastră-i o comoară", clasa a II-a /
Ludmila Jereghi // Făclia. – 2007. – 17 febr. – P. 6.
727. Niţă, Angela. Grădiniţa de copii : automatizarea sunetului "Ş" la nivel
de silabe, cuvinte mono şi polisilabice / Angela Niţă // Făclia. – 2007. – 17 febr. – P. 6.
728. Pelivan, Viorica. Educarea calităţilor morale la preşcolari – baza
formării viitorului cetăţean / Viorica Pelivan // Capitala. – 2007. – 23 febr. – P. 12-13;
Столица = Capitala. – 2007. – 23 февр. – P. 12-13. – Va urma.
(Vezi de asemenea Nr 711)

741.041(076.5)

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
401. Ioan Papazoglu : Life and Work / cuvânt înainte : Claudia Partole;
transl. from rom. by Vera Iuhtimovshi; cop. : Ia. Olîinâk. – Ch. : Pontos, 2007
(Combinatul Poligr.). – 160 p. : reprod., reprod. color.; 22 cm.
ISBN 978-9975-926-03-4
200 ex. – [2007-287]
- - 1. Papazoglu, Ioan, 1926-1988, pictor – Biografie (engl.).
75.071.1(092)

78 MUZICĂ
402. Doga, Eugen
În do major : [despre compozitorul Eugen Doga] / Eugen Doga; ed. îngrijită de
Larisa Turea; versiunea engl. : Valeriu Turea; concepţie graf. : Vlad Cutureanu, Dmitrii
Mazepa; imagini : Pavel Balan, ... – Ch. : S. n., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 63 p.
: fotogr., fotogr. color.; 18 x 20 cm.
Text parţial : lb. engl.
1000 ex. – [2007-444]
- - 1. Doga, Eugen, 1937-..., compozitor – Biografie.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special

729. Madan, Larisa. Profilaxia tulburărilor de vorbire / Larisa Madan //
Făclia. – 2007. – 10 febr. – P. 11.
730. Povorozniuc, Maria. Managementul şcolar în instituţiile speciale şi
auxiliare / Maria Povorozniuc // Capitala. – 2007. – 23 febr. – P. 12-13; Столица =
Capitala. – 2007. – 23 февр. – P. 12-13. – Va urma.
377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,
colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii

731. Groapa, Valentina. Motivaţia în procesul de instruire : [în şc.
profesionale] / Valentina Groapa // Univers pedagogic pro. – 2007. – 1 febr. – P. 7.

184

78.071.1(092)

403. Jar, Anatol
Aranjamente corale : pentru practica dirijorală / Anatol Jar; Acad. de Muz.,
Teatru şi Arte Plastice. Fac. "Arta vocală, dirijat şi pedagogie muzicală". Catedra
"Pedagogie muzicală". – Ch. : AMTAP, 2007 (Tipogr. "Primex Com" SRL). – 66 p. : n.
muz.; 30 cm.
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9515-8-6
ISMN M-3480-0011-4
35 ex. – [2007-360]
- - 1. Muzică corală.
783.8

45

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

404. Sala cu Orgă = Органный зал = The Organ Hall : 25 de ani de la
inaugurare / Min. Culturii; resp. ed. : Larisa Zubcu; colab. : Nicolae Romaşco,... – [Ch. :
S. n., 2007] (Combinatul Poligr.). – 21, [1] p. : imagini; 21 cm.
Text paral. : lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al
Min. Culturii al Rep. Moldova, Dep. Cultură al Primăriei mun. Chişinău
[2007-257]
- - 1. Sala cu Orgă – Republica Moldova – Istorie.

711. Pîslaru, Natalia. De la fluturaşi la obiecte de artizanat : [aspecte ale
educaţiei tehnologice : din experienţa Liceului "Spiru Haret" şi Grădiniţei nr. 5 din mun.
Chişinău] / Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2007. – 15 febr. – P. 3.

786.61(478)(091)=135.1=111=161.1

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică

405. Tristeţea îl găsea zâmbind... : [despre creaţia actorului Ion Popescu] /
Teatrul Satiricus "Ion Luca Caragiale"; dialoguri : Galina Lazarenco; ed. îngrijită de Ion
Diviza. – Ch. : Bons Offices, 2007. – 98 p. : fotogr.; 20 cm. – (Col. : Teatrul "Satiricus"; 7)
Apare cu sprijinul financ. al dlui Serafim Urecheanu
ISBN 978-9975-80-034-1
1000 ex. – [2007-284]
- - 1. Popescu, Ion, 1949-2005, actor – Creaţie.
792.071.2.028

406. Мардарь, Александр
Лист ожиданий : Романт. трагикомедия очищения в 2-х ч. : [биогр. справки] / Александр Мардарь; М-во культуры и туризма Респ. Молдова, Гос. рус. драмат. театр им. А. П. Чехова. – К. : Б. и., 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – [10] p. :
fotogr.; 21 cm.
Text parţial : lb. rom. – F. f. de tit.
[2007-316]
- - 1. Teatru – Actori – Biografii (rusă).

712. Popescu, Lidia. Omul şi omenia : [în sprijinul diriginţilor de cl.] / Lidia
Popescu // Univers pedagogic pro. – 2007. – 8 febr. – P. 8.
713. Prodan-Lupei, Maria. Munca individuală la lecţii / Maria Prodan-Lupei
// Făclia. – 2007. – 3 febr. – P. 4.
714. Raileanu, Anatol. Un liceu prosper : [Liceul teoretic "Alexei Mateevici"
din Donduşeni] / Anatol Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2007. – 1 febr. – P. 5.
715. Rusu, Tudor. Dacă atingi un anumit nivel şi anumite viteze, simţi că
poţi cuceri lumea : [pe marginea cărţii "Paradigma managementului educaţional din
perspectiva integrării europene", coord. Vasile Cojocaru] / Tudor Rusu // Făclia. – 2007.
– 17 febr. – P. 13.
716. Savin, Tatiana. E foarte simplu să faci un reportaj : proiect didactic
pentru cl. a 12-a / Tatiana Savina // Făclia. – 2007. – 10 febr. – P. 10.
717. Smişnoi, Gheorghe. Istoriile se făuresc din virtute, din dragoste, din
adevăr : [40 de ani de la fondarea Şc. medii mixte nr. 24, mun. Chişinău] / Gheorghe
Smişnoi // Făclia. – 2007. – 10 febr. – P. 12; Capitala. – 2007. – 2 febr. – P. 9; Столица
= Capitala. – 2007. – 2 февр. – P. 9.

792.071.2

718. Straistă, Ecaterina. Oră demonstrativă pentru concursul "Pedagogul
anului", etapa raională, clasa a VI-a / Ecaterina Straistă // Făclia. – 2007. – 17 febr. – P.
14.

80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE

719. Stratan, Galina. Petru Zadnipru – stea călăuzitoare : [scenariu de
omagiere a poetului : în sprijinul diriginţilor de cl.] / Galina Stratan // Univers pedagogic
pro. – 2007. – 8 febr. – P. 8.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză

407. Lupaşco, Svetlana
Practical Course on the Translation of Political Texts / Svetlana Lupaşco,
Veronica Melniciuc, Oxana Grosu; coord. : Maria Cotlău; Univ. de Stat din Moldova. Fac.
Relaţii Int., Şt. Politice şi Administrative. Catedra Lb. Străine Aplicate. – Ch. : CEP USM,
2006. – 82 p. : fig.; 21 cm.
Bibliogr. p. 81
46

720. Tematica interviului de performanţă : [pentru conferirea / confirmarea
gradului didactic 1 / superior : preluat de pe www.edu.md] // Univers pedagogic pro. –
2007. – 8 febr. – P. 3.
721. Tonu, Tamara. Proiecte de viitor la Liceul "Aurel David" din Bardar :
[interviu cu T. Tonu, dir. Liceului teoretic "Aurel David" din Bardar, raionul Ialoveni] /
consemnare : Valeriu Cazacu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 16 febr. – P. 6.

183

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007

700. Donoagă, Daniela. "Poieniţa muzicală" : [scenariu al activităţii
extraşcolare] / Daniela Donoagă // Făclia. – 2007. – 10 febr. – P. 6.
701. Druc, Ala. Concurs matematic : "Surprize – Surprize" / Ala Druc //
Făclia. – 2007. – 3 febr. – P. 4.
702. Ecin, Nadejda. Evaluarea la orele de matematică / Nadejda Ecin //
Făclia. – 2007. – 10 febr. – P. 9.
703. Gherman, Eugen. O şcoală cu tradiţii turistice : [experienţe
reprezentative la Gimnaziul nr. 2, s. Chetrosu, raionul Drochia] / Eugen Gherman //
Făclia. – 2007. – 17 febr. – P. 15.
704. Iachim, Ion. Şcoala cu crăciunei : [activităţi reprezentative la Liceul
Teoretic "Mihai Eminescu" din s. Sudarca, Donduşeni] / Ion Iachim // Univers pedagogic
pro. – 2007. – 1 febr. – P. 5.
705. Iachim, Ion. Trandafiri chinezeşti, la Ciocana : [din activitatea Liceului
Teoretic "Petru Zadnipru" , mun. Chişinău] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2007.
– 8 febr. – P. 4.
706. Ivanov, Dumitru. Pledez pentru o şcoală mai aproape de viaţă :
[interviu cu D. Ivanov, vicepreş. al Comisiei parlamentare pentru cultură, şt., învăţământ,
tineret, sport şi mijloace de inf. în masă] / a înregistrat Iuliana Boguşevschi // Făclia. –
2007. – 10 febr. – P. 2.
707. Lungu, Margareta. Să trec frumos prin viaţă şi la fel să mor ... : [o oră
publică în cl. 9 la aria curriculară "Educaţia socio-umană"] / Margareta Lungu // Făclia. –
2007. – 17 febr. – P. 14.
708. Nedelschi, Elisaveta. "Iese-n plină strălucire" : scenariul seratei
muzical-literare, închinată lui Ştefan cel Mare şi Sfânt] / Elisaveta Nedelschi // Făclia. –
2007. – 10 febr. – P.6.
709. Ostapenco, Tamara. Vine-n ţară Mărţişor : (concurs lit.-muzical) /
Tamara Ostapenco // Făclia. – 2007. – 3 febr. – P. 6.

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-917-58-2
50 ex. – [2007-332]
- - 1. Limba engleză – Texte politice.
811.111:32(076.5)
811.112.2 Limba germană

408. Gîrla, Corina
Textinterpretation – kurz und bündig / Corina Gîrla, Ala Lipceanu; Staatliche
Pädagogische Univ. "Ion Creangă". Fak. für Fremdsprachen. Lehrstuhl Deutsche
Philologie. – Ch. : UPS "Ion Creangă", 2007 (Tipogr. "Melil Grafica"). – 148 p. : tab.; 30
cm.
Bibliogr. p. 146-148 şi în notele de subsol
ISBN 978-9975-921-19-0 (broşat)
200 ex. – [2007-463]
- - 1. Limba germană – Traducere literară – Stilistică.
811.112.2'255.4(075.8)

409. Hlîstal, Elena
Mein deutsch : Lehrbuch / Elena Hlîstal; Freie Int. Univ. der Rep. Moldau.
Lehrstuhl für Englisch-Deutsche Philologie. Abteilung für Deutsche Philologie. – Ch. :
ULIM, 2007 (CEP USM). – 198, [1] p. : tab.; 21 cm.
Text : lb. germ., rom., rusă. – Bibliogr. p. 198 (8 tit.)
ISBN 978-9975-70-071-9
70 ex. – [2007-387]
- - 1. Limba germană.
811.112.2(075.8)

410. Lisnic, Tamara
Arbeiten mit Texten : Handbuch 2. Studienjahr (Linguo-stilistische Analyse) :
[pentru uzul studenţilot] / Tamara Lisnic, Tatiana Babin-Rusu, Victoria Roga; Univ. de
Stat din Moldova. Fac. de Lb. şi Lit. Străine. Catedra Filologie Germană. – Ch. : CEP
USM, 2006. – 258 p. : fotogr.; 21 cm.
Bibliogr. p. 257-258 (34 tit.)
ISBN 978-9975-70-644-5
50 ex. – [2007-331]
Stilistica textului german
- - 1. Limba germană – Stilistica textului.
811.112.2'38(075.8)

710. Pascal-Oleinic, G. Noi şi cartea, elevul şi lumea literelor... / G. PascalOleinic, V. Moroşanu // Univers pedagogic pro. – 2007. – 15 febr. – P. 6.

811.133.1 Limba franceză

411.

182

Chilimciuc, Zinaida

47

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Support didactique "Procès. Justice. Cvilisation" / Zinaida Chilimciuc, Ina
Balan; Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. Acad. "Ştefan cel Mare". Catedra Lb.
Moderne. – Ch. : Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI al RM, 2007. – 69 p. : tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 68
ISBN 978-9975-930-05-5
50 ex. – [2007-294]
- - 1. Limba franceză – Drept – Terminologie.

689. Boguşevschi, Iuliana. "Dascălul care are talent ... de om" : [Galina
Carauş, dir. Liceului Teoretic "Dante Alighieri" din mun. Chişinău] / Iuliana Boguşevschi
// Făclia. – 2007. – 10 febr. – P. 7.
690. Boguşevschi, Iuliana. Edineţul şi-a desemnat Pedagogul Oraşului :
[Constantin Cojocaru, dir. adjunct la Liceul Teoretic "M. Eminescu" din or. Edineţ] /
Iuliana Boguşevschi // Făclia. – 2007. – 10 febr. – P. 7.

811.133.1:34(076.5)
811.135.1 Limba română

412. Galben-Panciuc, Zinaida
Limba română : cl. a 2-a : Teste de evaluare iniţială, sumativă şi finală /
Zinaida Galben-Panciuc, Tatiana Niculcea, Svetlana Galben. – Ch. : Cartier, 2007
(Combinatul Poligr.). – 40 p. : il.; 26 cm. – (Col. : Cartier educaţional)
ISBN 978-9975-79-126-7
300 ex. – [2007-304]
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)

413. Rotaru, Maria
Limba română : cl. a 6-a : (şc. auxiliară) / Maria Rotaru. – Ch. : Univers
Pedagogic, 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 120 p. : fig., tab.; 24 cm.
ISBN 978-9975-48-011-6
720 ex. – [2007-405]
- - 1. Limba română – Şcoala auxiliară.
811.135.1:376(075.3)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale

414. Franceza distractivă = Apprendre le français en s'amusant : [anecdote
în lb. fr.] / aut. şi selecţ. : Galina Bejenaru, Ana Glavan. – Ch. : F.E.-P. "Tipogr.
Centrală", 2007. – 126, [1] p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-78-332-3
2000 ex. – [2007-410]
- - 1. Anecdote (fr.).
821-36

691. Boguşevschi, Iuliana. Măsura gloriei în concursurile pedagogice
anuale : [candidaţi pentru concursul naţ. "Pedagogul anului"] / Iuliana Boguşevschi //
Făclia. – 2007. – 3 febr. – P. 7.
692. Boguşevschi, Iuliana. Un pedagog ce-şi cântă educaţia : [Ion
Cojocaru, prof. de educaţie muzicală la Liceul Teoretic Taraclia, Căuşeni] / Iuliana
Buguşevschi // Făclia. – 2007. – 10 febr. – P. 7.
693. Cazacu, Lilia. Învăţământul formativ cere continuitate / Lilia Cazacu //
Făclia. – 2007. – 17 febr. – P. 7.
694. Cărăuş, Maria. Dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare / Maria Cărăuş //
Făclia. – 2007. – 24 febr. – P. 3.
695. Cecalev, E. Profesorii – promotori ai creativităţii / E. Cecalev, L. Creţu
// Univers pedagogic pro. – 2007. – 8 febr. – P. 6.
696. Cecalev, E. Programul desfăşurării victorinei : La fiecare pas ... De ce?
: [reflectarea fenomenelor fizice] / E. Cecalev, L. Creţu // Univers pedagogic pro. – 2007.
– 1 febr. – P. 7.
697. Cerbuşcă, Pavel. Demnitari şi demnitate : [pe marginea statutului
opţional al disciplinelor "Educaţie civică" şi "Noi şi legea"] / Pavel Cerbuşcă // Timpul de
dimineaţă. – 2007. – 5 febr. – P. 6.
698. Costiuc, Lidia. Lidia Costiuc : Pledăm pentru un sistem credibil de
evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor elevilor : [interviu cu dir. interimar al Agenţiei
de Evaluare şi Examinare] / consemnare : Anatol Raileanu // Univers pedagogic pro. –
2007. – 1 febr. – P. 4.

821-93 Literatură pentru copii

699. Daltă, Viorica. În ce constă puterea unui profesor : [fascinaţia
meseriei] / Viorica Daltă // Săptămîna. – 2007. – 2 febr. – P. 23.

48

181

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

677. Suciu, Serghei. Lecţie la chimie – proces judiciar : (cl. a 8-a) / Serghei
Suciu // Făclia. – 2007. – 17 febr. – P. 9.

415. Motanul încălţat : [poveste] / trad. : Vsevolod Cernei; pict. : Igor
Prihodkin. – Ch. : "Biblion" SRL; Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL, 2006 (Combinatul
Poligr. or. Tveri, Rusia). – 63, [1] p. : il. color.; 22 cm. – (Cinci poveşti)
ISBN 978-9975-9973-7-9 (în cop.)
5000 ex. – [2007-280]
- - 1. Poveşti.

678. Şendrea, Eugenia. Binomul Fantastic : [dezvoltarea imaginaţiei în
cadrul lecţiilor de lb. şi lit. rom.] / Eugenia Şendrea // Făclia. – 2007. – 10 febr. – P. 8.
679. Tănase, Alexandra. Lecţia de literatură română : arta de a pune
întrebări / Alexandra Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 9 febr. – P. 15.
680. Truhin, Varvara. Stimularea potenţialului creativ la română în clasele
primare / Varvara Truhin // Făclia. – 2007. – 3 febr. – P. 3.
681. Varta, Ion. Recenzia unui manual imposibil de utilizat în învăţământul
istoric (I-IV) : [pe marginea man. "Istorie : cl. a 7-a" de Eugeniu Certan, Ion Moiseev,
Maria Veveriţa, Ch., ed. Univers Pedagogic, 2006] / Ion Varta // Flux continuu : ed. de
vineri. – 2007. – 2, 9, 16, 23 febr. – P. 2. – Va urma.
682. Varzari, Ludmila. Monumentele franceze înscrise pe lista
Patrimoniului Mondial UNESCO : [în sprijinul predării lb. fr. în cl. a 12-a] / Ludmila
Varzari // Univers pedagogic pro. – 2007. – 1, 8 febr. – P. 6. – Contin. Începutul : 25 ian.
683. Verdeş, Ecaterina. "Vorba-i sabie fierbinte ..." : [caracterizarea
personajelor literare la lecţiile de lb. rom.] / Ecaterina Verdeş // Făclia. – 2007. – 17 febr.
– P. 7.
684. Zbancă, Augustina. Receptarea textului folcloric : [în cl. primare] /
Augustina Zbancă // Făclia. – 2007. – 17 febr. – P. 11.
685. Сорока, Светлана. Работа над ошибками : [при обучении рус. яз.]
/ Светлана Сорока // Făclia. – 2007. – 17 febr. – P. 7.
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

686. Ababii, Maria. Oră de dirigenţie : "Prietenia în familie" / Maria Ababii //
Făclia. – 2007. – 10 febr. – P. 13.
687. Achiruş, Maria. Dirigintele şi managementul clasei / Maria Achiruş //
Făclia. – 2007. – 24 febr. – P. 3.
688. Bantaş, Petru. Microconsiliul pedagogic – pilon de sprijin / Petru
Bantaş // Făclia. – 2007. – 17 febr. – P. 9.

180

821-93

416. Scufiţa roşie : [poveste] / trad. : Vsevolod Cernei; pict. : Igor Prihodkin.
– Ch. : "Biblion" SRL; Pereslavli (Rusia) : "Integral" SRL, 2006 (Combinatul Poligr. or.
Tveri, Rusia). – 63, [1] p. : il. color.; 22 cm. – (Cinci poveşti)
ISBN 978-9975-9973-8-6 (în cop.)
5000 ex. – [2007-278]
- - 1. Poveşti.
821-93
821.133.1 Literatură franceză

417. Barthes, Roland
Fragmente dintr-un discurs îndrăgostit : [eseuri] / Roland Barthes; trad. din fr.
de Sorina Dănăilă; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2007 (Combinatul Poligr.). –
256 p.; 20 cm. – (Bibl. deschisă / coord. de Dorin Onofrei)
Tit. orig. : Fragments d'un discours amoureux. – Apare cu sprijinul Min. Fr. al
Afacerilor Externe şi al Ambasadei Franţei în România
ISBN 978-9975-79-136-6
1200 ex. – [2007-379]
821.133.1-4 Barthes

418. Barthes, Roland
Incidente : [eseu] / Roland Barthes; trad. din fr. de Iolanda Vasiliu; cop. :
Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2007 (Combinatul Poligr.). – 94, [1] p.; 20 cm. – (Bibl.
deschisă / coord. de Dorin Onofrei)
Tit. orig. : Incidents. – Bibliogr. în notele de subsol
ISBN 978-9975-949-55-2
1200 ex. – [2007-303]
821.133.1-4 Barthes

419. Drieu la Rochelle, Pierre
Ostenit printre femei : [roman] / Pierre Drieu la Rochelle; trad. din fr. de
Corina Ungurean; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2007 (Combinatul Poligr.). –
158, [2] p.; 20 cm. – (Bibl. deschisă / coord. de Dorin Onofrei)
Tit. orig. : L'homme couvert de femmes
ISBN 978-9975-949-70-5
1500 ex. – [2007-357]

49

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.133.1-31 Drieu la Rochelle

420. Gary, Romain
Dincolo de limita aceasta biletul îşi pierde valabilitatea : [roman] / Romain
Gary; trad. din fr. de Liviu Papuc; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. : Cartier, 2007
(Combinatul Poligr.). – 188 p.; 20 cm. – (Bibl. deschisă / coord. de Dorin Onofrei)
Tit. orig. : Au-delà de cette limite votre ticket n'est plus valable. – Apare cu
sprijinul financ. al Min. Fr. al Afacerilor Externe şi al Ambasadei Franţei în România
ISBN 978-9975-79-132-8
1500 ex. – [2007-358]
821.133.1-31 Gary
821.135.1 Literatură română

421. Bacovia, George
Opera poetică / George Bacovia; cop. : Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – Ch. :
Cartier, 2007 (Combinatul Poligr.). – 211, [13] p.; 20 cm. – (Cartier Popular poesis /
coord. de Em. Galaicu-Păun)
Ind. alf. al poeziilor p. 208-212
ISBN 978-9975-949-37-8
1500 ex. – [2007-378]
821.135.1-1 Bacovia
821.135.1-93 Literatură pentru copii

422. Făt-Frumos şi soarele furat : poveste populară rom. / repovestită de
Silvia Ursache; prez. graf. : Igor Vieru. – Ch. : Silvius-Libris ("Sica & V" SRL), 2007
("Sibis-Grafica" SRL). – [18] p. : il. color.; 29 cm.
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-9641-4-2
1000 ex. – [2007-455]
- - 1. Poveşti.
821.135.1-93
821.135.1.09 Critică şi istorie literară

423. Cristei, Tamara
Text – Context – Metatext : Fragmentarium didactic la cursul de Lit. Rom.,
sec. al. 19-lea / Tamara Cristei; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Litere. Catedra Lit.
Română şi Teorie Literară. – Ch. : CEP USM, 2005. – 21 cm.
Vol. 1 : Epoca Luminilor – o pledoarie a emancipării omului prin cultură, ştiinţă
şi literatură. – 2005. – 397 p. : fig., tab. – Bibliogr. p. 395-396 (28 tit.). – ISBN 99789975-70-632-2 : 50 ex. – [2007-385]
- - 1. Literatură română, sec. 19 – Critică şi interpretare.
821.135.1.09

50

664. Moroi, Tatiana. "Cu penelul ca sideful" de Mihai Eminescu : [la orele
de lit.] / Tatiana Moroi // Făclia. – 2007. – 3 febr. – P. 3.
665. Naforniţa, Vera. Proces judiciar la opera "Amintiri din copilărie" / Vera
Naforniţa // Făclia. – 2007. – 24 febr. – P. 6.
666. Nazarie, Natalia. Conversaţia euristică – metodă interogativă de
instruire în şcoala alolingvă / Natalia Nazarie // Univers pedagogic pro. – 2007. – 8 febr.
– P. 8.
667. Nazarie, Victor. Gândirea ca proces de soluţionare a sarcinilor : [în
procesul de predare a lb. rom.] / Victor Nazarie // Univers pedagogic pro. – 2007. – 8
febr. – P. 7.
668. Nazarie, Victor. Sugestii la predarea poeziei "Testament" de T.
Arghezi / Victor Nazarie // Univers pedagogic pro. – 2007. – 15 febr. – P. 7.
669. Paicu, Natalia. Debate on the theme : "St. Valentine,s Day" / Natalia
Paicu // Făclia. – 2007. – 24 febr. – P. 6.
670. Palamari, Lilia. Lecţiile de artă plastică pot fi scurte, dar emoţionante
spectacole / Lilia Palamari // Făclia. – 2007. – 3 febr. – P. 5.
671. Parea, Elena. Algoritmul însuşirii unităţilor lexicale la limba română /
Elena Parea // Făclia. – 2007. – 10 febr. – P. 8.
672. Pogreban, Aliona. Lecţia unei probleme : [la matematică] / Aliona
Pogreban // Făclia. – 2007. – 10 febr. – P. 5.
673. Prodan, Veaceslav. Capacitatea de a vedea evenimentele : [la orele
de ist.] / Veaceslav Prodan // Univers pedagogic pro. – 2007. – 15 febr. – P. 6.
674. Sava, Panfil. Repere referitoare la analiza pedagogică a lecţiei de
educaţie fizică / Panfil Sava // Făclia. – 2007. – 17 febr. – P. 15.
675. Semeniuc, Valeriu. Aplicarea principiului lui Fermat în predarea opticii
geometrice / Valeriu Semeniuc // Făclia. – 2007. – 17 febr. – P. 8.
676. Solomon, Flavius. Erată. Manual de istorie integrată pentru clasa a
IX-a : [pe marginea man. cu acelaşi tit.] / Flavius Solomon // Jurnal de Chişinău. – 2007.
– 6 febr. – P. 7-8.

179

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

651. Druc, Ala. Povestea în ospeţie la lecţie : matematica, cl. a 5-a,
"Numere zecimale" / Ala Druc // Făclia. – 2007. – 10 febr. – P.5.

424. Revenco, F.
Dicţionar de personaje literare : pentru elevi / F. Revenco, E. Ţurcanu. – Ch. :
S. n., 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 160 p.; 20 cm.
Ind. de nume p. 134-141
ISBN 978-9975-908-63-4
7000 ex. – [2007-416]
- - 1. Literatură română – Personaje – Dicţionare. 2. Dicţionar de personaje
literare – Literatură română.

652. Ecin, Nadejda. Jocul "Lanţul slăbiciunilor" : [la orele de matematică, cl.
a 6-a] / Nadejda Ecin // Făclia. – 2007. – 3 febr. – P. 5.
653. Gangan, Ana. Concursul pe staţii : "În împărăţia matematicii" / Ana
Gangan, Elizaveta Lupu // Univers pedagogic pro. – 2007. – 1 febr. – P. 8.

821.135.1.09'374.2(075.3)

654. Gavriliţă, Elena. O ilustrare la metodica rezolvării unei probleme :
[probleme de mecanică la orele de fizică] / Elena Gavriliţă // Făclia. – 2007. – 10 febr. –
P. 6.
655. Griţcu, Ion. Concursul oratorilor : "Cele şapte minuni ale lumii" : [la
orele de ist. în cl. a 5-a] / Ion Griţcu // Făclia. – 2007. – 24 febr. – P. 4.
656. Holban, N. Metoda lui Gauss – sugestii de eşalonare : [în cadrul lecţiei
de matematică, cl. a 11-a] / N. Holban // Univers pedagogic pro. – 2007. – 8 febr. – P. 6.
657. Iascov, Tamara. Jocul intelectual : "Nu oboseşte nicicând să răsară
Luceafărul – Steaua noastră Polară!" / Tamara Iascov // Univers pedagogic pro. – 2007.
– 15 febr. – P. 7.
658. Laur, Lucia. "Să-l cunoaştem pe Creangă" : activităţi în cadrul orei
opţionale "Eu şi cartea" / Lucia Laur // Univers pedagogic pro. – 2007. – 1 febr. – P. 6.
659. Mafteuţă, Iraida. "Moromeţii" de Marin Preda : cl. a 11-a / Iraida
Mafteuţă // Făclia. – 2007. – 10 febr. – P. 13.
660. Maiev, Galina. Scenariu didactic la comunicare în clasa a III-a cu
subiectul "Păsările călătoare" / Galina Maiev // Făclia. – 2007. – 3 febr. – P. 3.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

425. Actori-poeţi : [versuri] / Uniunea Teatrală din Moldova; aut.-alcăt. :
Andrei Chenciu; cop. : Diana Şvitchi. – Ch. : Uniunea Teatrală din Moldova (UNITEM),
2006 (Tipogr. "Reclama" SA). – 20 cm. – ISBN 978-9975-9821-0-8
Vol. 2. – 2006. – 116, [8] p. : il. – Texte : lb. rom., rusă. – ISBN 978-99759821-1-5 : 700 ex. – [2007-359]
821.135.1(478)-1(082):792.7.071.2

426. Andriuţă, Constantin
Prin prisma anilor traversaţi : Versuri / Constantin Andriuţă; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : CEP "Medicina", 2006. – 231 p. : il.;
20 cm.
ISBN 978-9975-945-51-6
370 ex. – [2007-364]
821.135.1(478)-1 Andriuţă

427. Badicu, Iurie
Mai toarnă un bocal de vin, tovarăşe Stalin : [versuri] / Iurie Badicu; cop. :
Ruxanda Romanciuc; graf. : Aurel Rusu, Ana Stoica. – Ch. : Pontos, 2007 (Combinatul
Poligr.). – 74, [2] p. : il.; 18 x 18 cm.
ISBN 978-9975-902-83-0
300 ex. – [2007-380]
821.135.1(478)-1 Badicu

661. Mazilu, Tatiana. Interacţiuni magnetice. Magneţii : (cl. a 6-a) / Tatiana
Mazilu // Făclia. – 2007. – 17 febr. – P. 9.
662. Mazniuc, Ludmila. Motivation in the Foreign Language Classroom : [la
orele de lb. engl.] / Ludmila Mazniuc, Eudochia Costiuc-Hamuraru // Făclia. – 2007. – 10
febr. – P. 4.
663. Mînzăraru, Nina. Probleme cu procente / Nina Mînzăraru // Făclia. –
2007. – 24 febr. – P. 4.

428. Botezatu, Petru
Lacrima adâncă : [versuri] / Petru Botezatu; concepţia graf. a cop. : Iurie
Crăciuneac. – Cahul : "Tumul vechi" SRL, 2007 (Tipogr. "Centrografic"). – 99 p.; 20 cm.
Apare cu sprijinul Asoc. pentru Cooperare şi Comunic. Democratică "Dialog"
din Cahul
ISBN 978-9975-9579-1-5
70 ex. – [2007-423]
821.135.1(478)-1 Botezatu

429.
178

Boţu, Pavel
51

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Corăbier în furtună : [versuri, povestiri, eseuri] / Pavel Boţu; il. de Eudochia
Zavtur. – Ch. : Cartea Moldovei, 2006 (F.E.-P "Tipogr. Centrală"). – 214, [1] p. : il., [32]
p. : fotogr.; 21 cm. – (Col. pentru elevi, studenţi)
ISBN 978-9975-60-028-6
4500 ex. – [2007-413]

638. Cioban-Curcă, Lidia. Implementarea noilor tehnologii la lecţiile de
educaţie tehnologică şi artistico-plastice / Lidia Cioban-Curcă // Univers pedagogic pro.
– 2007. – 15 febr. – P. 3.

821.135.1(478)-1+821.135.1(478)-3 Boţu

430. Butnaru, Eduard
Mozaic de vise : [versuri] / Eduard Butnaru. – Ch. : Tipogr. AŞM, 2007. – 104
p.; 20 cm. – (Debut)
ISBN 978-9975-62-171-2
300 ex. – [2007-255]
821.135.1(478)-1 Butnaru

431. Cibotaru, Arhip
La porţile închise : Versuri / Arhip Cibotaru; il. : Simion Hămuraru. – Ch. :
Cartea Moldovei, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 343, [1] p. : il.; 20 cm.
ISBN 978-9975-60-038-5
1000 ex. – [2007-402]

639. Ciobanu, Tatiana. Les techniques de travail sur le texte / Tatiana
Ciobanu // Univers pedagogic pro. – 2007. – 8 febr. – P. 7.
640. Ciubotaru, Anatolie. "Învelişul roz" al formulelor de calcul prescurtat /
Anatolie Ciubotaru // Făclia. – 2007. – 17 febr. – P. 8.
641. Codreanu-Grigoriţă, Margareta. Cooperarea – strategie de învăţare :
[la lecţiile de lb. rom.] / Margareta Codreanu-Grigoriţă // Făclia. – 2007. – 17 febr. – P. 6.
642. Cojoc, Elena. Concurs matematic : "Cei şapte matematicieni" / Elena
Cojoc // Făclia. – 2007. – 24 febr. – P. 4.
643. Cojoc, Elena. Creativitatea la lecţiile de matematică / Elena Cojoc //
Făclia. – 2007. – 17 febr. – P. 8.

821.135.1(478)-1 Cibotaru

432. Cioclea, Eugen
Vreau să distrug universul : [versuri] / Eugen Cioclea; concepţie graf. : Dorian
Conea. – Ch. : Prometeu, 2007 (Tipogr. AŞM). – 71 p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-62-173-1
1000 ex. – [2007-426]
821.135.1(478)-1 Cioclea

433. Constantin, Dumitru
Ler : [versuri] / Dumitru Constantin; concepţie graf. şi cop. : Andrei Gamarţ. –
Ch. : Museum, 2007 (Tipogr. "Reclama" SA). – 155, [1] p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-906-06-7
500 ex. – [2007-271]
821.135.1(478)-1 Constantin

434. Crudu, Dumitru
Oameni ai nimănui : [piesă] / Dumitru Crudu; cop. : Vitalie Coroban. – Ch. :
Cartier, 2007 (Combinatul Poligr.). – 80 p.; 20 cm. – (Col. "Rotonda" / coord. : Em.
Galaicu-Păun)
ISBN 978-9975-79-142-7
800 ex. – [2007-375]
821.135.1(478)-2 Crudu

435.

Hadârcă, Ion

52

644. Colţa, Valentin. Problematizarea la geografie / Valentin Colţa // Făclia.
– 2007. – 24 febr. – P. 2.
645. Comanici, Lidia. L’evaluation : [în procesul de predare a lb. fr.] / Lidia
Comanici // Făclia. – 2007. – 24 febr. – P. 6.
646. Coropceanu, Aliona. Interogarea multiprocesuală la lecţia de limbă şi
literatură română / Aliona Coropceanu // Făclia. – 2007. – 17 febr. – P. 4.
647. Cotruţa, Marcela. Gândirea critică la lecţiile de istorie / Marcela
Cotruţa // Făclia. – 2007. – 10 febr. – P. 10.
648. Creţu, Mariana. Tema : Evidenţierea sensibilităţii tactile, termice şi
dureroase : experimentul la lecţia de biologie / Mariana Creţu // Făclia. – 2007. – 24 febr.
– P. 5.
649. Cucovici, Antonina. Ce înseamnă creaţie în pregătirea pentru viaţă ? :
[aspecte ale educaţiei tehnologice] / Antonina Cucovici // Făclia. – 2007. – 17 febr. – P.
12.
650. Cucu, Valentina. Subiectul lecţiei : Legenda "Albina". Analiza textului /
Valentina Cucu // Făclia. – 2007. – 3 febr. – P. 6.

177

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

627. Stepaniuc, Victor. Sistemul mondial al economiei de piaţă şi principiile
modernizării sistemului de învăţământ : [art. preş. Comisiei parlamentare pentru cultură,
şt., învăţământ, tineret, sport şi mijloace de informare în masă] / Victor Stepaniuc //
Făclia. – 2007. – 3 febr. – P. 2.

Artera Zen : [versuri] / Ion Hadârcă; cop. : Vladimir Siniţchi. – Ch. : Prometeu,
2006 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 80 p.; 19 cm.
Apare cu sprijinul financ. al dlui Vugar Novruzov
ISBN 978-9975-919-23-4
[2007-289]
821.135.1(478)-1 Hadârcă

628. Vladimir Voronin : "Educaţia reprezintă temelia societăţii" : [pe
marginea şedinţei lărgite a Colegiului Min. Educaţiei şi Tineretului, 25 ian. 2007] / p.
realizată de Marcela Boico // Univers pedagogic pro. – 2007. – 1 febr. – P. 1-2.
(Vezi de asemenea Nr 596)
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ special

629. Bârcă, Eugenia. Manualul – instrument de lucru : [la lecţia de
geografie] / Eugenia Bârcă // Univers pedagogic pro. – 2007. – 15 febr. – P. 6.
630. Basarab, Varvara. Lecţia de română : substantivele comune şi proprii /
Varvara Basarab // Făclia. – 2007. – 10 febr. – P. 8.
631. Burchin, Liuba. Aplicaţii ale teoremei lui Viete : [la orele de
matematică] / Liuba Burchin // Făclia. – 2007. – 17 febr. – P. 4.
632. Burchin, Liuba. Concurs la matematică / Liuba Burchin // Făclia. –
2007. – 24 febr. – P. 5.
633. Burlacu, Vasile. Experimentul ecologic la lecţiile de ştiinţe în clasele
primare / Vasile Burlacu // Făclia. – 2007. – 10 febr. – P. 3.
634. Butcari, Eugenia. Activităţi extracurriculare în motivaţia învăţării
matematicii / Eugenia Butcari // Univers pedagogic pro. – 2007. – 1 febr. – P. 8.
635. Butucel, Eugenia. Activities : [for the topics "Meals and Table
manners"] / Eugenia Butucel // Univers pedagogic pro. – 2007. – 1 febr. – P. 6.
636. Cazacov, Georgeta. The more we get together ... : [la orele de lb.
engl.] / Georgeta Cazacov // Făclia. – 2007. – 10 febr. – P. 4.

436. Lumina sufletului meu : [versuri] / muz. : Vasile Bajan; notografiere :
Gabriel Andronic; cop. : Ruxanda Romanciuc; Membrii cenaclului literar "Mihai
Eminescu" din gimnaziul Mălăieşti, Orhei. – Ch. : Pontos, 2007 (Tipogr. "Dinamo"). – 36
p. : n. muz.; 21 cm.
ISBN 978-9975-926-28-7
200 ex. – [2007-439]
821.135.1(478)-192

437. Panovici, Ana
Clipe... : versuri, eseuri, aforisme / Ana Panovici; selecţ. : Raisa Plăieşu; cop.
şi fotogr. : Arcadie Popov. – Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2007. – 74, [1] p. : il., fotogr.; 20
cm.
ISBN 978-9975-9855-2-9
350 ex. – [2007-342]
821.135.1(478)-9 Panovici

438. Postolachi, Veronica
Mrejele unui dulce calvar / Veronica Postolachi; cop., il. : Doina Postolachi. –
Ch. : Pontos, 2007 (Combinatul Poligr.). – 198, [1] p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-926-19-5
700 ex. – [2007-376]
821.135.1(478)-9 Postolachi

439. Racoviţă, Gheorghe
Darurile înţelepciunii : Aforisme, cugetări, gânduri înaripate / Gheorghe
Racoviţă; cuv. înainte de Tudor Palladi; pict. : Ion Stejaru. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. –
Ch. : Pontos, 2006 (Tipogr. "Inversia"). – 118, [2] p.; 21 cm.
ISBN 978-9975-902-57-1
200 ex. – [2007-306]
- - 1. Aforisme.
821.135.1(478)-84 Racoviţă

637. Cernei, Mariana. Sugestii metodologice de structurare a unei lecţii /
Mariana Cernei // Capitala. – 2007. – 23 febr. – P. 13; Столицa = Capitala. – 2007. – 23
февр. – P. 13.

440. Sclifos, Pantelimon
Viaţa dulcelui cuvânt : cântec pentru mama : versuri / Pantelemon Sclifos; cuv.
înainte : Manole Neagu; cop. : Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2007 (Tipogr.
"Dinamo"). – 30, [1] p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-926-08-9

176

53

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

500 ex. – [2007-369]
821.135.1(478)-1 Sclifos

441. Ţurcanu, Andrei
Iisus prin mirişti : Versuri / Andrei Ţurcanu; cop. şi prez. graf. : Anghel TeodorGligore. – Ch. : Periscop, 2007 (Tipogr. "Grafema-Libris"). – 72 p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-9987-1-0
200 ex. – [2007-440]
821.135.1(478)-1 Ţurcanu

442. Vrabie, Emil
Elena Voloşanca : Microroman ist. / Emil Vrabie. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr.
"Reclama" SA). – 127 p. : il.; 20 cm.
Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financ. al consilierilor mun.
Andrei Cojocaru, dir. gen. al companiei "Maconst-Prim" SRL, Pavel Caba, dir. gen. al
companiei "Moldconinvest" S.A., Vasile Chirică, dir. gen. al companiei "Glorinal" SRL
ISBN 978-9975-932-09-7
1000 ex. – [2007-272]
- - 1. Romane istorice.
821.135.1(478)-311.6 Vrabie
821.135.1(478).09 Critică şi istorie literară

443. Butnaru, Tatiana
Orientări mitice în poezia postbelică (anii 1960-1980) : Suport de curs /
Tatiana Butnaru. – Ch. : UST, 2006. – 64 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 61-64
ISBN 978-9975-9538-7-0 (eronat)
300 ex. – [2007-366]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09(075.8)

444. Ghilaş, Ana
Romanul anilor 60. Modelul Bonus Pastor : [studiu] / Ana Ghilaş; Univ. de Stat
din Moldova. Fac de Litere. Catedra Lit. Rom. şi Teoria Lit. – Ch. : CEP USM, 2006. –
119 p.; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – Ind. de aut. şi opere lit. p. 116-118
ISBN 978-9975-917-59-9
150 ex. – [2007-266]
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09

445.

619. Собещанский, Сергей. Приключения на дорогах, или Можно ли
бороться с дорожной полицией? / Сергей Собещанский // Независимая Молдова. –
2007. – 2 февр. – Р. 6.
620. Туря, Леонид. Долгий путь в будущее : [интервью с пред. p-на Теленешть Л. Туря] / записала Наталья Устюгова // Независимая Молдова. – 2007. –
14 февр. – Р. 4.
621. Унтилов, Юрий. Закон требует не любви, а исполнения : [интервью с нач. отдела Упр. дорож. полиции М-ва внутр. дел Респ. Молдова Ю. Унтиловым] / записал Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2007. – 2 февр. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 419, 461, 545, 551, 554, 556-57, 565-66, 587)
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate

622. Cuşchevici, Nicolae. Sănătatea tinereţii : [pregătirea tinerilor pentru
serviciul militar] / Nicolae Cuşchevici // Capitala. – 2007. – 2 febr. – P. 7; Столица =
Capitala. – 2007. – 2 февр. – P. 7.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale

623. Кропанцева, Татьяна. Высокие зарплаты не гарантируют безбедной старости : [пробл. соц. страхования] / Татьяна Кропанцева // Analytique
Moldpresa. – 2007. – 3 февр. – Р. 1, 18.
366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului

(Vezi Nr 560)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

624. Cocieru, Natalia. Nu-i normal ca părinţii să se supere pe şcoală /
Natalia Cocieru // Făclia. – 2007. – 10 febr. – P. 11.
625. Grosu, Nicolae. O carte ce îmbogăţeşte pedagogia şi educaţia : [pe
marginea cărţii "Pedagogia creştină : man. pentru învăţământul preuniv. şi univ." de
Virgil Mândâcanu] / paroh Nicolae Grosu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 9 febr.
– P. 4.

821.161.1 Literatură rusă

626. Hanganu, Ion. Psiho-pedagogia euristică şi racordarea învăţământului
naţional la valorile culturii europene / Ion Hanganu // Făclia. – 2007. – 10 febr. – P. 14.

54

175

Пушкин, А. С.

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007

610. Григоре Сырбу : [пред. p-на Криулень (1959-2006) : некролог] //
Независимая Молдова. – 2007. – 20 февр. – Подписано : Владимир Воронин, Мариан Лупу, Василе Тарлев, … .
611. Драгуцан, Валерий. Государственная охрана – гарант сохранности вашего имущества / Валерий Драгуцан // Кишин. новости. – 2007. – 23 февр. –
Р. 4.

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Когда легковерен и молод я был…. : Избр. произведения, написан. на
молд. земле в 1820-1824 гг. / сост., предисл. и примеч. : В. Н. Кушниренко; диз. :
Владимир Змеев. – Ch. : "Vector V-N" SRL, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 127,
[1] p. : il.; 12 x 15 cm.
Кн. изд. при фин. поддержке Рус. Общ. РМ, Нац. Центра Книги и Прессы
РМ
ISBN 978-9975-9782-6-2 (în cop.)
2000 ex. – [2007-393]
821.161.1-1 Пушкин

612. Жосан, Елена. Елена Жосан : "Нужно заботиться о каждом человеке" : [интервью с примаром с. Хажимус, р-н Кэушень] / материал подготовила
Ольга Шевелева и Наталья Ординат // Новое время. – 2007. – 9 февр. – Р. 4.
613. Новиков, Игорь. История документирования – от древности до
наших дней : [о музее документирования населения и создания информ. о-ва] /
Игорь Новиков // Молд. ведомости. – 2007. – 2 февр. – Р. 10.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

446. Бахрушина, Светлана
Желание любви : [стихи] / Светлана Бахрушина. –Ch. : Elan Poligraf, 2007. –
101 p.; 21 cm.
ISBN 978-9975-9830-8-2
1020 ex. – [2007-292]
821.161.1(478)-1 Бахрушина

614. Попа, Виктор. Служить государству или обслуживать общество ? :
[по поводу законопроекта о публ. службе и статусе публ. служащего : интервью с
экспертом IDIS Viitorul В. Попа] / записала Ольга Златая // Кишин. обозреватель. –
2007. – 1 февр. – Р. 4.
615. Рейнгольд, Сергей. 7 лет я не пил, не курил … А потом пошел в
школу! : [пробл. наркомании в Молдове] / Сергей Рейнгольд // Новое время. – 2007.
– 2 февр. – Р. 5.
616. Республика Молдова. Парламент. О региональном развитии в
Республике Молдова : закон Респ. Молдова nr. 438-XVI от 29 дек. 2006 г. // Экон.
обозрение. – 2007. – 23 февр. – Р. 38.

447. Бидяк, Валерий
Старый блокнот : [рассказы] / Валерий Бидяк. – К. : Б. и., 2007 (Tipogr.
"Reclama" SA). – 31 p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-932-28-8
100 ex. – [2007-370]
821.161.1(478)-34 Бидяк

448. Бойку, Владислав
Незримой нитью связаны сердца… : [стихи] / Владислав Бойку. – [Ch. :
Centrul Ed. al UASM, 2007]. – 106 p.; 20 cm.
ISBN 978-9975-946-15-5
100 ex. – [2007-340]
821.161.1(478)-1 Бойку

617. Северован, Михаил. Михаил Северован : "Проблема зависимости
местных руководителей от определенных групп, партий, других более влиятельных лиц, стара настолько же, насколько актуальна" : [интервью с независ. муницип. советником] / записала Наталья Узун // Analytique Moldpresa. – 2007. – 17
февр. – Р. 8, 17.
618. Смешная, Татьяна. И.о. генерального примара – менеджер или
политик? : [Вячеслав Иордан, и.о. генер. примара мун. Кишинэу] // Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2007. – 2 февр. – Р. 16.

174

449. Конунов, Борис
Серфинг на гребне цунами : Три повести для кино / Борис Конунов. – Ch.
: "Cuşnir & Co" SRL, 2007 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 207 p.; 21 cm.
ISBN 978-9975-9640-6-7 (în cop.)
300 ex. – [2007-399]
821.161.1(478)-34 Конунов

450. Руссу, Василий
Судьбы дороги : [рассказы] / Василий Руссу. – Ch. : AAP, 2006 (Tipogr.
"Reclama" SA). – 127, [1] p.; 17 cm.
ISBN 978-9975-9885-4-4
10000 ex. – [2007-273]
55

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.161.1(478)-34 Руссу
821.161.2(478) Literatură ucraineană din Republica Moldova

451. Лозiнська, Свiтлана
Вiчна таемниця : Оповiдання / Свiтлана Лозiнська. – Ch. : Inversia, 2007. –
198, [1] p.; 21 cm.
ISBN 978-9975-9512-1-0
100 ex. – [2007-383]
821.161.2(478)-34 Лозiнська
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii

452. Fonari, Victoria
Hermeneutica literară : (Material didactic) / Victoria Fonari; sub red. : Mihail
Dolgan; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Litere. Catedra Lit. Rom. şi Teoria Literară. –
Ch. : CEP USM, 2007. – 114 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 108-114 (80 tit.) şi în notele de subsol
ISBN 978-9975-917-80-3
400 ex. – [2007-267]
- - 1. Hermeneutică literară.
821.09(075.8)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
908 Monografii ale localităţilor
453. Plaiul Orheian : [album]. – Ch. : "Somersbi" SRL, 2007 (F.E.-P.
"Tipogr. Centrală"). – 113, [2] p. : fotogr. color.; 31 cm.
Text paral. : lb. rom., engl., rusă
ISBN 978-99 75-78-267-8 (în cop. şi supracop.)
2000 ex. – [2007-408]
- - 1. Orhei – Oraşe – Republica Moldova – Albume.
908(478-21)(084)=135.1=111=161.1

929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Guţu Ana – Femeia în căutarea adevărului. – Vezi Nr 252
Madan, Ion. Academicianul Valeriu Rudic. – Vezi Nr 253
Madan, Ion. Cavaler al cunoaşterii şi dăruirii. – Vezi Nr 254
Madan, Ion. Veniamin Apostol. – Vezi Nr 255

56

601. Привлечение безработных к трудовой деятельности // Право. –
2007. – 9, 23 февр. – Р. 4.
349.4 Drept funciar. Drept agrar

602. Chelaru, Oleg. Aspecte privind constituţionalitatea modificărilor
articolului 6 al Legii privind dreptul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a
pământului / Oleg Chelaru // Dreptul. – 2007. – 16 febr. – P. 6.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică

603. Botnari, Alexandru. Schimbarea la faţă a oraşului Hânceşti : [interviu
cu A. Botnari, primar de Hânceşti] / consemnare : Sergiu Praporşcic // Flux continuu :
ed. de vineri. – 2007. – 9 febr. – P. 6.
604. Corduneanu, Alexandru. Alexandru Corduneanu : Voi promova
transparenţa actului decizional şi a activităţii mele : [interviu cu viceprimarul de Chişinău]
/ interviu realizat de Liliana Istrate // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 9 febr. – P.
2.
605. Grigore Sîrbu : [preş. al raionului Criuleni (1959-2007) : necrolog] //
Moldova suverană. – 2007. – 20 febr. – Semnat : Vladimir Voronin, Marian Lupu, Vasile
Tarlev, ....
606. Guzun, Grigore. Noi muncim pentru oameni, dar împreună cu ei :
[interviu cu Gr. Guzun, şeful Secţiei Poliţie Rutieră a CGP Chişinău] / a intervievat
Viorica Chirilov // Capitala. – 2007. – 2 febr. – P. 8; Столица = Capitala. – 2007. – 2
февр. – P. 8.
607. Iordan, Veaceslav. Veaceslav Iordan : Primăria e pusă în serviciul
cetăţenilor, şi nu invers : [interviu cu primarul gen. interimar al mun. Chişinău] / interviu
realizat de Angela Chisnenco // Capitala. – 2007. – 9 febr. – P. 3; Столица = Capitala. –
2007. – 9 февр. – P. 3.
608. Maleş, Dorin. Serviciu de importanţă vitală pentru consumatori :
[despre activitatea Serviciului Sanitar Veterinar de Stat] / Dorin Maleş // Capitala. –
2007. – 16 febr. – P. 12; Столица = Capitala. – 2007. – 16 февр. – P. 12.
609. Pavlicenco, Vitalia. "Cine dirijează harababura din sistemul stării civile
?" : [art. deputatului în Parlamentul Rep. Moldova] / Vitalia Pavlicenco // Timpul de
dimineaţă. – 2007. – 19 febr. – P. 5.

173

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007

594. Маковей, Петру. Истинное положение дел в сотрудничестве между Парламентом и гражданским обществом : [интервью с дир. Ассоц. независ.
прессы П. Маковей, пред. Лиги по защите прав человека в Молдове Паулом Струцеску, дир. проекта ПРООН "Поддержка в реализации Нац. плана действий в обл.
прав человека" Анной Раку] / записала Галина Мунтяну // Право. – 2007. – 9 февр.
– Р. 3.
595. Попович, Тудор. О жизни, правосудии и обществе : [интервью с
судьей Высш. Судеб. палаты Т. Поповичем] / материал подготовила Лидия Бобынэ
// Право. – 2007. – 9 февр. – Р. 6.

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(478) Istoria Republicii Moldova

454. Cahul : Verticala noilor aspiraţii : Ist., cronol., date gen. / texte :
Alexandru Manoil; trad. : Tatiana Munteanu, Michelle Miller; imagini : Iurie Crăciuneac. –
[Ch. : Bons Offices, 2007] (Combinatul Poligr.). – 66 p. : fotogr. color.; 30 cm.
Text paral. : lb. rom., engl. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financ. al PNUD
Moldova
[2007-297]
- - 1. Cahul – Oraşe – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21)=135.1=111

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

596. Handrabura, Loretta. "Să ne solidarizăm pentru a ne recâştiga
demnitatea de pedagogi" : [corupţia în învăţământ : interviu cu L. Handrabura, preş.
Consiliului Naţ. al PSDM] / consemnare : Elena Panuş // Socius. – 2007. – 9 febr. – P. 3,
7.
597. Vicol, Andrei. Condiţiile din închisori înăspresc condamnaţii : interviu
cu A. Vicol, dir. gen. adjunct al Dep. Inst. Penitenciare al Min. Justiţiei din Rep. Moldova
// Ziarul de gardă. – 2007. – 22 febr. – P. 5.
346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei

598. Muşuc, Eduard. Eduard Muşuc : "Vom lupta pentru patentă până-n
pânzele albe" : [interviu cu preş. Comitetului pentru Apărarea Drepturilor Cetăţenilor] /
consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 16 febr. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 593)
347.7 Drept comercial

599. Святченко, Иван. Новый закон для ООО : [о законопроекте об орг.
с огранич. ответственностью] / Иван Святченко // Экон. обозрение. – 2007. – 2
февр. – Р. 18.
349 Ramuri speciale ale dreptului
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar

600. Poalelungi, Mihai. Judecătorul trebuie să fie, înainte de toate, Om cu
literă mare : [interviu cu M. Poalelungi, preş. Asoc. Judecătorilor din Moldova] /
consemnare : Eugenia Tofan // Dreptul. – 2007. – 9 febr. – P. 5.

455. Tabureanu, Andrei
Tartaul – istoria satului : [raionul Cantemir] / Andrei Tabureanu; consultant :
Vera Buftea. – Ch. : Labirint, 2007. – 152 p. : fotogr., tab.; 21 cm.
Bibliogr. p. 148-149 şi în notele de subsol
ISBN 978-9975-943-05-5
500 ex. – [2007-276]
- - 1. Tartaul – Sate – Raionul Cantemir – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
Autoreferate
Pentru titlul doctor habilitat

456. Băncilă, Natalia
Teoria şi practica de evaluare a unităţilor economice în baza cerinţelor actuale
bancare : Spec. 08.00.10 – Finanţe; Monedă; Credit : Autoref. al tezei de doctor habilitat
în econ. / Natalia Băncilă; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2007
(PressPrint-SD). – 39 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 35-37 (28 tit.)
[2007-46 Teze]
336.71:334.7(043.2)

457. Calmuţchi, Laurenţiu
Metode algebrice şi funcţionale în teoria extensiilor spaţiilor topologice :
01.01.04 – Geometrie şi topologie : Autoref. al tezei de doctor habilitat în şt. fizicomatematice / Laurenţiu Calmuţchi; Acad. de Şt a Rep. Moldova. Inst. de Matematică şi
Informatică. – Ch. : S. n., 2007. – 31 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 26-28 (44 tit.)
[2007-52 Teze]
515.12(043.2)

349.2 Dreptul muncii

172

57

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

458. Cojocaru, Violeta
Aspectele teoretico-practice privind procedura recunoaşterii şi executării
hotărârilor judecătoreşti străine în dreptul internaţional privat : Spec. 12.00.03 : Drept
privat (int. privat) : Autoref. al tezei de doctor habilitat în drept / Violeta Cojocaru; Univ.
de Stat din Moldova, Catedra Drept Int. şi Drept al Relaţiilor Econ. Externe. – Ch. : S. n.,
2007 (CEP USM). – 44 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 35-37 (35 tit.)
[2007-41 Teze]

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional

585. Şterbeţ, Valeria. Protecţia drepturilor omului la o nouă etapă : [pe
marginea participării la deschiderea oficială a Anului judecătoresc la Curtea Europeană
a Drepturilor Omului, 19 ian. 2007 : art. preş. Curţi Supreme de Justiţie] / Valeria Şterbeţ
// Dreptul. – 2007. – 9 febr. – P. 1.
(Vezi de asemenea Nr 590)

341.98(043.2)

459. Taran, Anatolie
Tratamentul chirurgical activ precoce în profilaxia şi terapia afecţiunilor
viscerale la pacienţi cu leziuni termice grave : 14.00.27 – chirurgie : Autoref. al tezei de
doctor habilitat în medicină / Anatolie Taran; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2007. – 44 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 37-40 (45 tit.)
[2007-43 Teze]
616-001.5-07-08(043.2)
Pentru titlul doctor

460. Ahmad Al Share
Hidrocaliconefroză la copii. Particularităţi de diagnostic şi tratament : 14.00.40
– urologie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Ahmad Al Share; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2007. – 20 p. : fig., tab.; 20
cm.
Bibliogr. p. 18-19 (8 tit.)
[2007-39 Teze]
616.613-007.63-07-08-053.2(043.2)

461. Airapetean, Artur
Sentinţa în procesul penal al Republicii Moldova : spec. : 12.00.08 – Drept
penal (drept procesual penal) : Autoref. al tezei de doctor în drept / Artur Airapetean;
Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2007. – 20 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 18 (9 tit.)
[2007-53 Teze]
343.12(478)(043.2)

462. Bencheci, Mihail
Proiectarea curriculumului în instituţiile de învăţământ tip colegiu pentru
formarea tehnicianului-constructor : 13.00.08 – Teoria şi metodologia instruirii
profesionale : Autoref. al tezei de doctor în pedagogie / Mihail Bencheci; Univ. de Stat
din Tiraspol. – Ch. : S. n., 2007 (Centrul Ed. UPS "I. Creangă"). – 23 p. : fig., tab.; 20
cm.

58

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

586. Clima, Nicolae. Nivel european de efectuare a justiţiei – prioritate a
CSM : interviu cu N. Clima, preş. al Consiliului Superior al Magistraturii / consemnare :
Eugenia Tofan // Dreptul. – 2007. – 9 febr. – P. 3; Право. – 2007. – 23 февр. – Р. 5.
587. Creangă, Constantin. Protecţia drepturilor omului – obiectiv primordial
al eticii poliţieneşti / Constantin Creangă // Dreptul. – 2007. – 2 febr. – P. 3.
588. Dulgheru, Valeriu. Vlad(e) Imir(om) Putin : [preş. Federaţiei Ruse] /
Valeriu Dulgheru // Lit. şi arta. – 2007. – 22 febr. – P. 7.
589. Furdui, Sergiu. Opinie privind concepţia Codului contravenţional al
Republicii Moldova / Sergiu Furdui // Dreptul. – 2007. – 23 febr. – P. 6.
590. Lupan, Natalia. Se face sau nu trafic cu nou-născuţii ? : [protecţia
drepturilor copiilor : pe marginea vizitei de studiu în Rep. Moldova a membrului Comisiei
pentru probl. sociale, sănătate şi familie a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei
Ruth-Gaby Vermot-Mangold] / Natalia Lupan // Dreptul. – 2007. – 23 febr. – P. 5.
591. Nagacevschi, Vitalie. Europarlamentarii cer abolirea pedepsei capitale
: [interviu cu V. Nagacevschi, preş. Asoc. obşteşti "Juriştii pentru Drepturile Omului",
Teodor Cârnaţ, dir. executiv la Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova,
Dorin Chirtoacă, licenţiat în drept european] // Dreptul. – 2007. – 9 febr. – P. 5.
592. Susarenco, Gheorghe. Cui slujeşte parlamentul ? : [autoritatea
legislativă a statului : art. membrului Comisiei juridice, pentru numiri şi imunităţi a
Parlamentului Rep. Moldova] / Gheorghe Susarenco // Dreptul. – 2007. – 23 febr. – P. 3.
593. Tofan, Eugenia. Salt calitativ nou de prevenire a corupţiei : [pe
marginea lucrărilor seminarului "Perfecţionarea integrităţii în serviciul public prin
autoevaluarea riscurilor coruptibilităţii, inclusiv în sistemul judecătoresc", Chişinău, 2007]
/ Eugenia Tofan // Dreptul. – 2007. – 9 febr. – P. 4.

171

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007

577. Delaey, Francis. Investiţiile anuale ale BERD în R. Moldova se vor
ridica la 30 milioane de euro pe an : interviu acordat Agenţiei BASA-press de F. Delaey,
reprezentantul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în R. Moldova //
Moldova suverană. – 2007. – 14 febr.; Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 13 febr.
578. Дилэй, Фрэнсис. Инвестиции ЕБРР в Молдове : [из интервью
агентству Баса-пресс представителя Европ. Банка Реконструкции и Развития в
Молдове Ф. Дилэй] // Экон. обозрение. – 2007. – 16 февр. – Р. 16.
579. Сорокин, Владимир. ЕС вводит специальные условия выделения
помощи Молдове : [о программе "макрофин. помощи" Молдове] / Владимир Сорокин // Молд. ведомости. – 2007. – 2 февр. – Р. 1-2.
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie
mondială

580. Patraş, Mihai. Relaţiile socio-economice dintre Republica Moldova şi
România / Mihai Patraş // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2007. – 6 febr. – P.
11. – Va urma.
581. Патраш, Михай. Румыния – важный торгово-экономический партнер Республики Молдова / Михай Патраш // Экон. обозрение. – 2007. – 2 февр. – Р.
20.
582. Сакс, Джеффри. Изменение климата : революция : [ст. проф. экономики и дир. Ин-та Земли при Колумб. ун-те] / Джеффри Сакс // Экон. обозрение.
– 2007. – 23 февр. – Р. 36.
583. Спиваченко, Анатолий. Новые горизонты : [торгово-экон. связи с
Респ. Беларусь : интервью с зам. пред. молд. части Межправительств. молдобелорус. комис. по торгово-экон. сотрудничеству А. Спиваченко] / записал Дмитрий
Сидоров // Независимая Молдова. – 2007. – 14 февр. – Р. 5. – (Прил. "Беларусь в
Молдове", Nr 1).
584. Узун, Наталья. Грозит ли Молдове новый СССР? : [по материалам экспертов Всемир. экон. форума] / Наталья Узун // Analytique Moldpresa. –
2007. – 10 февр. – Р. 5.

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr. p. 20 (9 tit.)
[2007-23 Teze]
37.091:62(043.2)

463. Bogdan, Valeriu
Atitudinea chirurgicală asupra focarului de peritonită postoperatorie în
dependenţă de localizarea lui în cavitatea peritoneală : 14.00.27 – chirurgie : Autoref. al
tezei de doctor în medicină / Valeriu Bogdan; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2007. – 24 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 21-22 (26 tit.)
[2007-36 Teze]
616.381-022-02-089(043.2)

464. Brumaru, Alina
Activitatea imunoreglatoare a preparatului BioR în tratamentul tuberculozei
pulmonare : 14.00.36 – Diagnosticul de laborator, imunologie şi alergologie : Autoref. şt.
al tezei de doctor în medicină / Alina Brumaru; Inst. Medico-Sanitară Publică Inst. de
Fiziopneumologie "Chiril Draganiuc". – Ch. : S. n., 2007. – 24 p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 19-21 (24 tit.)
[2007-44 Teze]
616.24-002.5+615.35(043.2)

465. Bucaţel, Angela
Influenţa glicozidelor cardiace asupra sistemelor pro- şi antioxidant în normoşi hiperoxibarie pe fondal de insuficienţă cardiacă acută : 14.00.25 – Farmacologie,
farmacologie clinică : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Angela Bucaţel; Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2007. – 23 p. : fig.,
tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 20-21 (13 tit.)
[2007-45 Teze]
616.12-008.46+615.835(043.2)

466. Căruntu, Constantin
Modalităţile de transmitere şi transformare a drepturilor şi obligaţiilor civile :
cesiunea de creanţă şi cesiunea de datorie : Spec. : 12.00.03 – Drept privat (drept civil) :
Autoref. al tezei de doctor în drept / Constantin Căruntu; Univ. de Stat din Moldova. –
Ch. : S. n., 2007 (CEP USM). – 30 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 27-28 (25 tit.)
[2007-24 Teze]
347.4(043.2)

467. Cebotari, Svetlana
Politica externă a Republicii Moldova în contextul proceselor integraţioniste :
interese şi priorităţi : Spec. : 23.00.01 – Teoria, metodologia şi ist. politologiei; inst. şi

170

59

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

procese politice : Autoref. al tezei de doctor în şt. politice / Svetlana Cebotari; Univ. de
Stat din Moldova. Fac. Relaţii Int., Şt. Politice şi Administrative. – Ch. : S. n., 2007 (CEP
USM). – 22 p.; 21 cm.
Bibliogr. p. 20 (11 tit.)
[2007-21 Teze]
327(478)(043.2)

468. Chiriac, Natalia
Replanarea ca mijloc de evoluţie dirijată, de îmbunătăţire şi de protecţie a
solurilor erodate : 11.00.11 – Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a
resurselor naturale : Autoref. al tezei de doctor în geografie / Natalia Chiriac; Acad. de
Şt. a Moldovei, Inst de Ecologie şi Geografie. – Ch. : S. n., 2007 (CEP USM). – 25 p.; 20
cm.
Bibliogr. p. 22-23 (17 tit.)
[2007-50 Teze]
631.459:631.61(478)(043.2)

469. Cojocaru, Radion
Studiu de drept penal şi investigarea judiciară a infracţiunii de pruncucidere :
Spec. 12.00.08 – Drept penal (drept penal; drept procesual penal; criminalistică) :
Autoref. al tezei de doctor în drept / Radion Cojocaru; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. :
S. n., 2007 (Tipogr. "Elena – V.I."). – 24 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 21 (11 tit.)
[2007-48 Teze]
343.611(043.2)

470. Cotoneţ, Alic
Diagnosticul şi tratamentul endoscopic în obstrucţiile biliare distale complicate
cu icter mecanic : 14.00.27 – chirurgie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Alic
Cotoneţ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n.,
2007. – 24 p. : fig.; tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 21-22 (26 tit.)
[2007-35 Teze]
616.36-008.5-072.1-08(043.2)

471. Cuhal, Veronica
Impactul politicii monetare asupra creşterii economice : Spec. 08.00.10 –
Finanţe; monedă; credit : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Veronica Cuhal; Acad. de
St. Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2007 (Prepress Print-SD). – 24 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 20 (16 tit.)
[2007-29 Teze]
336.74(043.2)

472.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional

568. Barbăroşie, Anatolie. Managementul integrat al frontierei : sporirea
securităţii şi facilitarea comerţului : [rap. prez. la conf. int., ses. a doua "Îmbunătăţirea
cooperării, organizării şi a comunicării", 30-31 ian. 2007, Chişinău] / Anatolie Barbăroşie
// Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2007. – 6 febr. – P. 5.
569. Frunză, Vlad. Politici de cooperare în promovarea exporturilor / Vlad
Frunză // Eco. – 2007. – 7 febr. – P. 12.
570. Furculiţă, Feodosia. Anul 2007 va fi un an al obiectivelor majore, dar
vom face faţă sarcinilor trasate de Guvern : rap. dnei F. Furculiţă, dir. gen. al Serviciului
Vamal al Rep. Moldova, la şedinţa lărgită a Consiliului Colegial al SV // Curierul vamal =
Таможенный вестник. – 2007. – 6 febr. – P. 1, 3-4.
571. Greceanîi, Zinaida. Guvernul apreciază pozitiv activitatea Serviciului
Vamal în anul 2006 : cuv. rostită la şedinţa lărgită a Consiliului Colegial al SV de către
dna Z. Grecianîi, prim-viceprim-ministru // Curierul vamal = Таможенный вестник. –
2007. – 6 febr. – P. 2.
572. Vîlcu, Silvia. În plină ascensiune : [ponderea încasărilor veniturilor
vamale] / Silvia Vîlcu // Curierul vamal = Таможенный вестник. – 2007. – 6 febr. – P. 6.
573. Zaharia, Nicolae. Exportul produselor moldoveneşti : tot în România
sau deja în UE ? / Nicolae Zaharia // Eco. – 2007. – 7 febr. – P. 13.
574. Григорьева, Ирина. Нет границы – нет экономики : [пробл. контроля на границе] / Ирина Григорьева // Analytique Moldpresa. – 2007. – 3 февр. – Р.
6.
575. Маккриви, Чарли. Будущий единый европейский рынок : [ст. чл.
парламент. Комис. ЕС по внутр. рынку и услугам] / Чарли Маккриви // Экон. обозрение. – 2007. – 23 февр. – Р. 36.
576. Святченко, Иван. "Граничные" проблемы : [по материалам конф.
"Интегрированный менеджмент границы : облегчение торговли и повышение безопасности", янв. 2007, Кишинэу] / Иван Святченко // Экон. обозрение. – 2007. – 2
февр. – Р. 3.
339.7 Finanţe internaţionale

David, Mihail
60

169

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

558. Маценко, Ирина. Две беды молдавского туризма : [по поводу Закона об организации и осуществлении турист. деятельности в Респ. Молдова] /
Ирина Маценко // Экон. обозрение. – 2007. – 9 февр. – Р. 24.

Economia subterană şi spălarea banilor – studiu criminologic : Spec. :
12.00.08 – Drept penal (Drept penal; criminologie) : Autoref. al tezei de doctor în drept /
Mihail David; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. "Elena – V.I."). – 23
p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 19-20 (17 tit.)
[2007-49 Teze]

559. Меморандум об экономической и финансовой политике на 2007
год // Экон. обозрение. – 2007. – 9 февр. – Р. 40-41.

343.37(043.2)

560. Могоряну, Николае. Нынешние тарифы ущербны для экономики
и населения : [ст. пред. Ассоц. потребителей энергии Молдовы] / Николае Могоряну // Экон. обозрение. – 2007. – 9 февр. – Р. 34.
561. Могоряну, Николае. Регламентирование в энергетике – необходимы кардинальные решения : [ст. пред. Ассоц. потребителей энергии Молдовы] /
Николае Могоряну // Экон. обозрение. – 2007. – 16 февр. – Р. 34.
562. Морий, Виталий. Не надо бояться нового тарифа на тепло : [интервью с экон. дир. АО "Термоком" В. Морий] / записал Эдуард Шалимов // Кишин.
новости. – 2007. – 9 февр. – Р. 3.
563. Муравский, Александр. Александр Муравский : "Требуется найти
направление главного удара" : [о Стратегии экон. роста и борьбы с бедностью :
интервью с бывш. министром экономики Респ. Молдова] / записал Никита Башкуров // Новое время. – 2007. – 9 февр. – Р. 3.
564. Республика Молдова. Парламент. Об организации и осуществлении туристической деятельности в Республике Молдова : закон nr. 352-XVI от 24
нояб. 2006 г. // Экон. обозрение. – 2007. – 9 февр. – Р. 44-46.
565. Рязанцева, Евдокия. Евдокия Рязанцева : "Город Калараш маленький. Его можно сделать красивым" : [экон. аспект : интервью с консильером
примэрии г. Кэлэраш] / материал подготовила Ольга Власова // Новое время. –
2007. – 16 февр. – Р. 4.
566. Хынчештский район : от реконструкции прошлого – к моделированию будущего // Независимая Молдова. – 2007. – 20 февр.
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă

567. Stratulat, Ion. După legile economiei de piaţă : [interviu cu I. Stratulat,
dir. Pieţei Centrale] / consemnare : Dorin Maleş // Capitala. – 2007. – 23 febr. – P. 11;
Столица = Capitala. – 2007. – 23 февр. – P. 11.
168

473. Glavan, Alina
Tratamentul complex al fracturilor de radius distal şi consecinţele lui :
14.00.22 – Ortopedie şi traumatologie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Alina
Glavan; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n.,
2007. – 22 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 18
[2007-30 Teze]
616.717.5-001.5(043.2)

474. Grădinaru, Angela
Atracţia paronimică în limba franceză : Spec. 10.02.05 – Lb. romanice :
Autoref. al tezei de doctor în filologie / Angela Grădinaru; Univ. de Stat din Moldova.
Fac. de Lb. şi Lit. Străine. – Ch. : S. n., 2007 (Centrul Ed. USM). – 26 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 24 (16 tit.)
[2007-32 Teze]
811.133.1’373.42(043.2)

475. Gumovschi, Ana
Influenţa politicii de preţ asupra gestiunii financiare a agenţilor economici :
Spec. 08.00.10 – Finanţe; Monedă; Credit : Autoref. al tezei de doctor în econ. / Ana
Gumovschi; Acad. de St. Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2007 (Prepress Print-SD). –
23 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 20-21 (10 tit.)
[2007-40 Teze]
338.5:658.14/15(043)(043.2)

476. Iova, Ion
Aspecte juridico – administrative de reglementare a pieţei valorilor mobiliare.
Elemente de Drept Comparat : Spec. : 12.00.02 – Drept public – (drept financ.) : Autoref.
al tezei de doctor în drept / Ion Iova; Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. de Ist., Stat şi Drept.
– Ch. : S. n., 2007. – 29 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 24 (11 tit.)
[2007-37 Teze]
347.73(043.2)

477.

Moh’d Ali Al-Khalaf
61

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Monitoringul electrofiziologic în procesul de diagnosticare, tratament
chirurgical şi recuperare al bolnavilor cu meningioame spinale : 14.00.28 –
Neurochirurgie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Moh’d Ali Al-Khalaf; Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2007. – 19 p. : fig.;
tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 16 (5 tit.)
[2007-33 Teze]
616.832-006.328-07-089(043.2)

478. Movilă, Irina
Managementul strategic ca factor al formării şi realizării efective a potenţialului
uman al întreprinderii : Spec. 08.00.05 Econ. şi management (în activitatea de
antreprenoriat) : Autoref. al tezei de doctor în şt. econ. / Irina Movilă; Acad. de St. Econ.
din Moldova. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. Dep. Ed.-Poligr. al ASEM). – 23 p. : fig., tab.;
20 cm.
Bibliogr. p. 20 (11 tit.)
[2007-26 Teze]
658.3:005(043.2)

479. Nevoia, Angela
Modificările conţinutului aminoacizilor liberi la şobolanii de diferită vârstă la
acţiunea factorilor stresogenii de diversă natură : 03.00.13 – Fiziologia omului şi
animalelor : Autoref. al tezei de doctor în biologie. / Angela Nevoia; Acad. de Şt. a
Moldovei Inst. de fiziologie şi Sanocreatologie. – Ch. : S. n., 2007. – 22 p. : fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 20 (10 tit.)
[2007-31 Teze]
612.015.38(043.2)

480. Osadcii, Diana
Particularităţi histologice şi ultrastructurale ale implantelor peritoneale în
cancerul ovarian : 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie : Autoref. al tezei de doctor în
medicină / Diana Osadcii; IMSP Inst. Oncologic. – Ch. : S. n., 2007. – 20 p. : tab.; 21
cm.
Bibliogr. p. 15-16 (15 tit.)
[2007-22 Teze]
618.11-006(043.2)

481. Popescu, Liuba
Unele aspecte farmacoterapeutie în disfuncţia diastolică de geneză
hipertensivă : bete-adrenoblocadă nonselectivă versus dihidropiridină de generaţia III :
14.00.06 – Cardiologie şi Reumatologie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Liuba
Popescu; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", IMSP Inst. de
Cardiologie. – Ch. : S. n., 2007. – 22 p. : fig., tab.; 20 cm.

62

547. Dabija, Nicolae. Vrednicie : [despre savantul economist Oleg Stratulat]
/ Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2007. – 22 febr. – P. 6.
548. Gotişan, Iurie. Accidentul "fericit" şi finanţările externe : [aspecte ale
creşterii economice] / Iurie Gotişan // Eco. – 2007. – 7 febr. – P. 9.
549. Hojmichi, Cristina. Premisele unor masive investiţii străine în
economia Moldovei / Cristina Hojmichi // Dezvoltarea. – 2007. – 9 febr. – P. 3.
550. Matei, Valeriu. Arta de a nu dispera niciodată : [despre savantul
economist Oleg Stratulat] / Valeriu Matei // Lit. şi arta. – 2007. – 22 febr. – P. 6.
551. Meşină, Tudor. Tudor Meşină : "În dezvoltarea satelor investeşte
oricine, numai nu şi Guvernul" : [interviu cu primarul de Ruseştii Noi, raionul Ialoveni] /
consemnare : Inesa Certan // Alianţa Moldova Noastră. – 2007. – 16 febr. – P. 5, 12;
Альянс Moldova Noastră. – 2007. – 16 февр. – P. 12.
552. Tănasă, Ruslan. Dezvoltarea economică a Republicii Moldova /
Ruslan Tănasă // Socius. – 2007. – 16, 23 febr. – P.3.
553. Борта, Александр. Доклад ООН и кризис в Молдове : [по материалам доклада ООН "World Economic Situation and Prospects 2007"] / Александр
Борта // Коммерсант plus. – 2007. – 9 февр. – Р. 10.
554. Брату, Степан. Степан Брату : "Я верю в перспективу юга" : [экон.
аспект : интервью с пред. p-на Кахул] / записала Майя Ионко // Кишин. новости. –
2007. – 2 февр. – Р. 1, 3.
555. Григорьева, Ирина. Между молотом и наковальней : [пробл.
пром. пр-ва] / Ирина Григорьева // Analytique Moldpresa. – 2007. – 10 февр. – Р. 6.
556. Загородний, Георгий. Через несколько лет Кагул станет туристическим городом : [интервью с примаром г. Кахул Г. Загородним] / записала Надежда Лазарь // Analytique Moldpresa. – 2007. – 17 февр. – Р. 18.
557. Лазарь, Надежда. В Купчинь стопроцентная собираемость налогов : [инфраструктура города] / Надежда Лазарь // Analytique Moldpresa. – 2007. –
24 февр. – Р. 18.

167

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007

536. Коваленко, Ирина. Цена "политики ценообразования" / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2007. – 2 февр. – Р. 6.

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr. p. 19-20 (14 tit.)
[2007- 47 Teze]
616.12-008.331.1(043.2)

537. Мунтяну, Игорь. Набирающее силу зло – неофициальное налогообложение / Игорь Мунтяну // Коммерсант plus. – 2007. – 2 февр. – Р. 10.
538. Рогофф, Кеннет. Игра на домашние деньги : [конкурентоспособность США : ст. проф. экономики и гос. политики в Гарвард. ун-те] / Кеннет Рогофф
// Экон. обозрение. – 2007. – 9 февр. – Р. 38.
539. Смешная, Татьяна. Муниципальный бюджет уточнили : [бюджет
мун. Кишинэу] / Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2007. – 23 февр. – Р. 21.
540. Такий, Александр. Что может предложить государство рынку банковских карт / Александр Такий // Экон. обозрение. – 2007. – 2 февр. – Р. 4.
541. Шикирлийская, Марина. Налоговая либерализация / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2007. – 2 февр. – Р. 7.
542. Шикирлийская, Марина. Умные методы определения налоговых
обязательств / Марина Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2007. – 23 февр. – Р. 7.
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea
economiei. Producţie. Servicii. Preţuri

543. Iuga, Mariana. România, mereu surprinzătoare : interviu cu M. Iuga,
şefa Biroului de promovare turistică a României în Rep. Moldova / consemnare : Dinu
Rusu // Natura. – 2007. – Febr. (Nr 2). – P. 13.
544. Patraş, Mihai. Primele rezultate (sinergetice) ale Unirii : [dezvoltarea
economică a României în contextul integrării europene] / Mihai Patraş // Jurnal de
Chişinău. – 2007. – 16 febr. – P. 10.
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova

545. Bratu, Ştefan. Problemele sociale – în centrul atenţiei : [interviu cu Şt.
Bratu, preş. raionului Cahul] / interlocutor : Dumitru Prijmireanu // Comunistul. – 2007. –
9 febr. – P. 4-5; Коммунист. – 2007. – 9 февр. – Р. 4-5 .
546. Cibotaru, Andrei. Industria zahărului a intrat în dificultate / Andrei
Cibotaru // Eco. – 2007. – 7 febr. – P. 4.

166

482. Prodius, Denis
Sinteza şi studiul clusterilor homo – şi heteronucleari ai fierului cu acizii di – şi
tricloroacetici : 02.00.01 – Chimia anorganică : Autoref. al tezei de doctor în chimie /
Denis Prodius; Acad. de Şt. a Rep. Moldova, Inst. de Chimie. – Ch. : S. n., 2007. – 23 p.
: fig.; 20 cm.
Bibliogr. p. 19-22 (28 tit.)
[2007-38 Teze]
546.72/74(043.2)

483. Roşca, Alexandru
Teoria şi practica statului social : Istorie şi contemporaneitate : Spec. :
23.00.01 – Teoria, metodologia şi ist. politologiei; inst. şi procese politice : Autoref. al
tezei de doctor în şt. politice / Alexandru Roşca; Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. de
Filozofie, Sociologie şi Şt. Politice. – Ch. : S. n., 2007. – 24 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 22 (10 tit.)
[2007- 25 Teze]
321.6/.8(043.2)

484. Rusu, Rodica
Dimensiunea ideologică a procesului politic în Republica Moldova : Spec.
23.00.01 – Teoria, metodologia şi ist. politologiei; inst. şi procese politice : Autoref. al
tezei de doctor în şt. politice / Rodica Rusu; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n.,
2007. – 19p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 17 (9 tit.)
[2007-27 Teze]
32.001(478)(043.2)

485. Solcan, Mihail
Crearea şi gestionarea imaginii firmei : Spec. – 08.00.05 Econ. şi
management (în activitatea de antreprenoriat) : Autoref. al tezei de doctor în şt. econ. /
Mihail Solcan; Acad. de St. Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2007 (Tipogr. Dep. Ed.Poligr. al ASEM). – 23 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 21 (6 tit.)
[2007-28 Teze]
334.72:005(043.2)

486. Stoleicov, Snejana
Epidemiologia osteitei posttraumatice şi unele măsuri de combatere :
14.00.28 – Epidemiologie : Autoref. al tezei de doctor în medicină / Snejana Stoleico;

63

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2007. – 21
p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 17 (15 tit.)
[2007-34 Teze]

director general al Întreprinderii de Stat "Moldresurse" / a intervievat Vasile Martin;
Extindem spectrul serviciilor prestate / Vladimir Nistor; Comercializăm motorină,
fertilizanţi şi alte bunuri / Serghei Munteanu; SA "Combinatul de Produse Cerealiere din
Chişinău" / Leonida Gladchi; SA "Cereale – Cupcini" / Sergiu Dolişcinschi; SA
"Elevatorul Iargara" / Vera Belecci.

616.71-036.22(043.2)

487. Tichman, Yaakov
Perfecţionarea organizării conducerii resurselor umane în întreprinderile de
producere a berii, a apei minerale şi a băuturilor răcoritoare din Republica Moldova :
Spec. – 08.00.05. – Econ. şi management (în ind. alimentară) : Autoref. al tezei de
doctor în econ. / Yaakov Tichman; Acad. de St. Econ. din Moldova. – Ch. : S. n., 2007
(Tipogr. Dep. Ed.-Poligr. al ASEM). – 22 p. : tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 20 (7 tit.)
[2007-42 Teze]
658.3.012.4:663(478)(043.2)

488. Tudos, Radion
Participarea catepsinei la degradarea colagenului în procesul de regresie a
cirozei hepatice experimentale : 14.00.15 – anotomie patologică : Autoref. al tezei de
doctor în medicină / Radion Tudos; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2007. – 18 p. : fig., tab.; 20 cm.
Bibliogr. p. 16 (12 tit.)
[2007-51 Teze]

527. Guvernanţii au sfidat recomandările elaborate de experţi în domeniul
patentei de întreprinzător : [material analitic al Info-Prim-Neo] // Socius. – 2007. – 16
febr. – P. 4.
528. Pântea, Ruslan. "Lăsând oamenii fără un loc de muncă, nu vom intra
niciodată în UE" : [situaţia din micul business : interviu cu R. Pântea, deţinător de
patentă, Drochia ] / consemnare : Oxana Paraşciuc // Socius. – 2007. – 16 febr. – P. 4.
529. Roşcovanu, Eugen. "Guvernul promovează anumite interese" :
interviu cu E. Roşcovan, preş. Asoc. Micului Business / consemnare : Constantin
Olteanu // Săptămîna. – 2007. – 16 febr. – P. 6.
530. Roşcovanu, Eugen. Eugen Roşcovanu : "Moldova se află în pragul
unei explozii sociale de proporţii" : [antreprenoriat în bază de patentă : interviu cu preş.
Asoc. Micului Business] / interviu realizat de Raisa Lozinschi // Jurnal de Chişinău. –
2007. – 16 febr. – P. 5.

616.36-004:615.9(043.2)

531. Коваленко, Ирина. Индивидуальный предприниматель или предприятие? / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2007. – 16 февр. – Р. 18.
(Vezi de asemenea Nr 598)
336 Finanţe

532. Bercu, Vlad. Concurenţi puternici într-o cursă cu miză mare : [în
sistemul bancar] / Vlad Bercu // Eco. – 2007. – 7 febr. – P. 7.
533. Cibotaru, Andrei. Guvernul pregăteşte o reformă fiscală – 10%
impozit pe venit / Andrei Cibotaru // Eco. – 2007. – 28 febr. – P. 5.
534. Coica, Sandu. Căderi şi urcuşuri rapide pe piaţa titlurilor de stat /
Sandu Coica // Eco. – 2007. – 7 febr. – P. 9.
535. Гарштя, Натан. Кругом инсайдеры : [пробл. рынка цен. бумаг] /
Натан Гарштя // Экон. обозрение. – 2007. – 23 февр. – Р. 35.

64

165

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

519. Сима, Георгий. Розовые очки "еврокоммуниста" : [о Владимире
Воронине, лидера Партии Коммунистов Респ. Молдова] / Георгий Сима // Коммерсант plus. – 2007. – 9 февр. – Р. 5.

INDEX DE NUME LA "CRONICA CĂRŢII" NR 2-2007

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
331.105.44 Sindicate

520. Acord între Confederaţia Sindicatelor din Republica Moldova şi
Confederaţia Sindicatelor Libere din Republica Moldova "Solidaritate" privind
reintegrarea centrelor sindicale naţional-interramurale : [din 31 ian. 2007] // Vocea
poporului. – 2007. – 9 febr. – P. 1, Голос народа. – 2007. – 9 февр. – Р. 1.
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de
locuinţe

521. Bercu, Vlad. Piaţa imobiliară în faţa unor noi schimbări / Vlad Bercu //
Eco. – 2007. – 28 febr. – P. 10.
522. Потлог, Василий. Еще одна попытка : [использование недр страны : открытое письмо пред. Парламента Респ. Молдова Мариану Лупу, пред. юрид.
Комис. по назначениям и иммунитету Владимиру Цуркану, пред. Комис. публ. упр.,
экологии и развития территории Владимиру Чобану, депутату парламента Респ.
Молдова Ефиму Агаки, депутату Парламента Респ. Молдова Георге Сусаренко] /
Василий Потлог, Валерий Кукош // Новое время. – 2007. – 2 февр. – Р. 2-3.
523. Тэрэбуркэ, Дмитрий. Будет ли в Молдове дешевая недвижимость
? / Дмитрий Тэрэбуркэ // Экон. обозрение. – 2007. – 23 февр. – Р. 35.
524. Устюгова, Наталья. Пять лет на службе земледелию : [итоги реализации молдо-япон. проекта по оказанию помощи непривилегиров. фермерам] /
Наталья Устюгова // Независимая Молдова. – 2007. – 7 февр.
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

525. Cojocaru, Tatiana. Faptul că suntem la hotar cu România avantajează
agenţii economici : interviu cu T. Cojocaru, preş. Camerei de Com. şi Ind. a Rep.
Moldova, filiala Hânceşti / consemnare : Irina Bozianu // Flux continuu : ed. de vineri. –
2007. – 16 febr. – P. 5.
526. Fondată la început de mileniu trei, ÎS "Moldresurse" îşi justifică
menirea // Moldova suverană. – 2007. – 15 febr. – Cuprins : Interviu cu Andrei Diaconu,

164

Bodrug-Lungu, Valentina 285
Boeşteanu, Constantin (red.) 259
Bogdan, Valeriu 463
Bolocan, Nistor (alcăt.) 246
Botezatu, Petru 428
Boţu, Pavel 429
Braga, Victoria (pref.) 340
Bright, Bill 268-77
Brînză, Eugenia 324
Brumaru, Alina 464
Bucaţel, Angela 465
Budevici, Anatolie 331
Budevici-Puiu, Liliana 332
Buftea, Vera (consultant) 455
Burian, Alexandru (red.) 309
Burleai, O. A. (coord.) 257
Busuncian, Tatiana (îngrijirea ed.) 294
Butnaru, Eduard 430
Butnaru, Tatiana 443

A
Achiri, Ion 318
Afanasiu, Sergiu 260
Ahmad Al Share 460
Aidova, Marina (trad.) 258
Airapetean, Artur 461
Ananieva, E. (red.) 374
Anca, Aurel 380
Andriuhin, Marina (pict.) 264
Andriuţă, Constantin 426
Andronic, Gabriel (notografiere) 436
Andruhina, Marina (pict.) 264, 267
Apostol, Veniamin (255)
Apostol-Ciubară, Galina 343
Apostu, Andrei (trad.) 394
Armanov, Stanislav 334
Arron, Mihail (coord.) 311
B

C

Babin-Rusu, Tatiana 410
Babuc, V. (expert) 375
Bacovia, George 421
Badicu, Iurie 427
Bajan, Vasile 436
Balan, Ina 411
Balan, Pavel (pict.) 402
Balan, Valerian 387
Barabaş, M. 365
Barthes, Roland 417-18
Batîr, Dumitru 352
Bălteanu, Ion 323
Băncilă, Natalia 456
Bejenaru, Galina 354, (alcăt.) 414
Bejenaru, Vasile 354
Belciug, Constanţa (trad.) 278
Belostecinic, Grigore (red.) 303
Bencheci, Mihail 462
Berdiev, Aurelia 326
Bideac, Liubovi 397
Boaghie, Dionisie 341, 398
Bodrug, Mihai (red.) 388

Calmuţchi, Laurenţiu 457
Carp, Iurie 331
Cartaleanu, Tatiana 322
Căruntu, Constantin 466
Ceapă, Valentina 318
Cebotari, Svetlana 467
Cernei, Vsevolod (trad.) 415-16
Cerneţchi, Olga (red.) 336, 368
Cernoculskaia, L. Iu. (coord.) 257
Cernov, Svetlana (trad.) 286
Certan, Valeriu 350
Chenciu, Andrei (alcăt.) 425
Chicu, Valeriu 366
Chihai Jana (red.) 287
Chilimciuc, Zinaida 411
Chiper, Victor (trad.) 278
Chiriac, Natalia 468
Chitoroagă, Valentina (red.) 252
Cibotaru, Arhip 431
Cimpoieş, Gh. (red.) 375
Ciobanu, Lidia (red.) 368

65

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007
Cioclea, Eugen 432
Ciubară, Eugen 343
Ciubară, Mihai 343
Clim, Tudor 323
Cojocaru, Radion 469
Cojocaru, Vadim (coord.) 330
Cojocaru, Violeta 458
Conea, Dorian (pict.) 432
Constantin, Dumitru 433
Corghenci, Ludmila (red.) 252, 256
Coroban, Vitalie (pict.) 417-18, 419-21, 434
Cosovan, Olga 322
Costin, Ludmila (îngrijirea ed.) 250
Cotelea, A. 365
Cotlău, Maria (coord.) 407
Cotoneţ, Alic 470
Cotuna, Valeria 289
Crăciun, Vasile (expert) 372
Crăciuneac, Iurie (pict.) 428, 454
Cristei, Tamara 322, 423
Crudu, Dumitru 434
Cucoş, Diana 309
Cuhal, Veronica 471
Cuşnirescu, Leonard (pict.) 265
Cutureanu, Vlad (pict.) 402

E
Eşanu, Taisia 368
Eţco, Ludmila 369
F
Fonari, Victoria 452
Frecăuţanu, Alexandru 392
Friptu, V. 369
G
Gaibu, Lucia 319
Galaicu-Păun, Em.(coord.) 421,434
Galben, Andrei 256, 299
Galben, Svetlana 412
Galben-Panciuc, Zinaida 412
Galupa, Dumitru 378-79, 381
Gamarţ, Andrei (pict.) 433
Gary, Romain 420
Gavriliţă, Galina 319
Găină, Boris (expert) 246
Gheorghiţă, Ştefan 366
Gheţoi, Petru (pict.) 260, 327
Ghicov, Adrian 322
Ghilaş, Ana 444
Ghimpu, Natalia (alcăt.) 252
Gîrla, Corina 408
Glavan, Alina 473
Glavan, Ana (alcăt.) 414
Golban, G. 349
Gonchar, Alexander 258
Gorincioi, R. (coord.) 290
Gotişan, Iurie 300
Grădinaru, Angela 474
Grebincea, Alexandru (red.) 307
Grosu, Elena (alcăt.) 340
Grosu, Mihail (red.) 333
Grosu, Oxana 407
Gudumac, Eva (red.) 367
Gumovschi, Ana 475
Guţu, Ana (red.) 256, (coord.) 299
Guţu, Luminiţa 281
Guţuţui, Veaceslav 307
Guzun, Valentina (alcăt.) 389

D
Danii, Anatol (coord.) 323
David, Mihail 472
Dănăilă, Sorina (trad.) 417
Dăscălescu, Dan 372
Diordiev, Radu (pict.) 262, 266
Diordiev, Violeta (pict.) 266
Diviza, Ion (îngrijirea ed.) 405
Drieu la Rochelle, Pierre 419
Dmitrienco, Valeria 366
Dobreanschi, Valerie 366
Dobzeu, Maia 319
Doga, Eugen 402
Dolgan, Mihail (red.) 452
Doncilă, Igor (alcăt.) 356
Donea, Victor 388
Dorgan, Viorel 334
Dumbrăveanu, Roza 247

66

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

510. Стратан, Андрей. Лоза и пагода : [15 лет со дня установления дипломат. отношений между Респ. Молдова и Кит. Нар. Респ. : интервью с министром иностр. дел и европ. интеграции Респ. Молдова А. Стратаном] / записала
Юлия Семенова (Юдович) // Независимая Молдова. – 2007. – 2 февр. – Р. 4.
511. Стратан, Андрей. Молдова и Евросоюз : итоги и перспективы :
эксклюзив. интервью "НМ" вице-премьера, министра иностр. дел и европ. интеграции А. Стратаном / вопросы задавала Юлия Семенова (Юдович) // Независимая
Молдова. – 2007. – 23 февр. – Р. 4.
512. Узун, Наталья. Кто ответит за "издержки европейского соседства"
: [пробл. европ. интеграции] / Наталья Узун // Analytique Moldpresa. – 2007. – 3
февр. – Р. 7.
329 Partide şi mişcări politice
329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova

513. Braghiş, Dumitru. Partidul Democraţiei Sociale – o alternativă a
actualei guvernări : [art. preş. Partidului Democraţiei Soc.] / Dumitru Braghiş //
Săptămîna. – 2007. – 2 febr. – P. 8-9.
514. Petrencu, Anatol. Anatol Petrencu : "În R. Moldova nu există justiţie" :
[interviu cu preş. Mişcării "Acţiunea Europeană"] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul
de dimineaţă. – 2007. – 8 febr. – P. 5.
515. Serebrian, Oleg. "Dubioasa fraternitate a ultimilor marxişti din Europa"
: [pe marginea aderării Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova la org. europeană
"Stânga europeană"] / Oleg Serebrian // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 19 febr. – P. 5.
516. Ştepa, Boris. Al cui cuvînt are valoare ... : [interviu cu B. Ştepa, preş.
Consiliului raional Teleneşti al Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova] / discuţie
înregistrată de Valeri Strelkov // Comunistul. – 2007. – 2 febr. – P. 5; Коммунист. –
2007. – 2 февр. – Р. 5.
517. Гурюк, Георгий. "Уверен, что наша партия укрепит свои позиции" :
[интервью с пред. организации Демокр. партии Молдовы района Орхей Г. Гурюк] /
записал Александр Бушинский // Новое время. – 2007. – 16 февр. – Р. 2.
518. Дьяков, Дмитрий. Дмитрий Дьяков : "Верю в социалдемократическое будущее Молдовы" : интервью с пред. Демокр. партии Молдовы /
записала Лариса Веверица // Новое время. – 2007. – 9 февр. – Р. 2.

163

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007

нац. собрания Турции Яшар Якиш, дек. 2006] / Александр Романов // Кишин. обозреватель. – 2007. – 1 февр. – Р. 9.
502. Супрович, Кшиштоф. Кшиштоф Супрович : "Силой этой страны
должна быть не армия, а быстрое продвижение демократических реформ и экономическая модернизация государства" : [интервью с Чрезв. и Полномоч. послом
Польши в Молдове] / записала Ольга Березовская // Коммерсант plus. – 2007. – 2
февр. – Р. 8-9.
327(478) Politică externă a Republicii Moldova

503. Ciornei, Vsevolod. Anomalia normei şi neaoşizarea bovarismului :
[probleme ale integrării europene] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2007. – 23 febr. –
P. 2.
504. Federiuc, Nicolae. Integrarea Europeană, angajament ireversibil
pentru Republica Moldova : [pe marginea lucrărilor conf. de deschidere a Centrului "Pro
Europa" din oraşul Cahul, 20 febr. 2007] / Nicolae Federiuc // Flux continuu : ed. de
vineri. – 2007. – 23 febr. – P. 2.
505. Guţu, Lidia. "Aderarea României la UE va contribui la creşterea
economică a Republicii Moldova" : interviu cu L. Guţu, ambasadoarea Rep. Moldova la
Bucureşti / consemnare : Natalia Lupan // Dreptul. – 2007. – 2 febr. – P. 5; Право. –
2007. – 9 февр. – Р. 3.
506. Roşca, Iurie. "Eu numeam parteneriatul dintre baltici şi mişcarea
noastră 3 plus 1" : [pe marginea vizitei la Vilnius, 15-16 febr. 2007 : interviu cu Iu.
Roşca, preş. Partidului Popular Creştin Democrat] / au dialogat : Sergiu Praporşcic, Igor
Burciu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 23 febr. – P. 3.
507. Socor, Vladimir. Consultările neoficiale moldo-ruse şi pierderea
iluziilor : [art. analistului int.] / Vladimir Socor // Flux continuu : cotid. naţ. – 2007. – 6
febr.
508. Романов, Александр. Визовые иллюзии и реалии : [пробл. упрощения визов. режима с Европ. Союзом] / Александр Романов // Кишин. обозреватель. – 2007. – 8 февр. – Р. 3.
509. Семенова (Юдович), Юлия. Что такое евроинтеграция и что мешает этому процессу в нашей стране ? / Юлия Семенова (Юдович) // Независимая
Молдова. – 2007. – 1 февр.

162

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova
Mâtcu, Matei 298
Melniciuc, Veronica 407
Micu, Vasile (pref.) 380
Mihailiuc, Svetlana (îngrijirea ed.) 255
Mihailov, Silvia (alcăt.) 250
Milicenco, Stela 282
Miller, Michelle (trad.) 454
Minchin, Tatiana (expert) 286
Miron, Viorel 307
Moh’d Ali AL-KHALAF 477
Moraru, Haralambie 327
Moşneaga, V. (coord.) 290
Movilă, Irina 478
Munteanu, Ala 280
Munteanu, Parascovia (coord.) 280
Munteanu, Tatiana (trad.) 454

H
Hadârcă, Ion 435
Hămuraru, Simion (pict.) 431
Hlîstal, Elena 409
Hometkovski, Ludmila (red., trad.) 252
I
Iacubovschi, Cornelia (trad.) 287
Iova, Ion 476
Ipate, D. M. 344
Iuhtimovshi, Vera (trad.) 401
Ivanov, Leonte (trad.) 374
J
Jamba, Afinoghent 382
Jar, Anatol 403
Jigău, Gh. 320

N

La Tour, Bob 278
Lazarenco, Galina (alcăt.) 405
Lăcustă, Ion 372
Lenin, V. (292)
Leşanu, Mihai 321
Leşco, Galina 281
Lipceanu, Ala 408
Lisnic, Tamara 410
Lîsenco, Serghei (coord.) 286
Loznean, Diana (trad.) 306
Lupaşco, Svetlana 407

Nagacevschi, T. 320
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 319
Nazariuc, Adriana (red.) 313
Năstase, Viorica 354
Neagu, Manole (pref.) 440
Nechiforeac, Vasilisa (alcăt.) 255
Nederiţa, Alexandru 394
Negru, Andrei (consultant) 398
Nevoia, Angela 479
Nica, Iurie 350
Nicorici, Lucia (îngrijirea ed.) 337
Niculcea, Tatiana 412
Nunu, Constantin 280

M

O

Madan, Ion 253-54
Malai, Emilia 355
Mandachi, Veaceslav 334
Manoil, Alexandru 454
Manolache, Ala (expert.) 358
Manolachi, Veaceslav 334
Manole, Ana (red., pict.) 326
Marchlewski, Wojtek (coord.) 315
Marcu, C. (coord.) 349
Matei, C. 298
Mazepa, Dmitrii (pict.) 402
Mazur, Minodora (red.) 362
Mazur-Nicorici, Lucia (îngrijirea ed.) 362

Oliinâk, Iaroslav (pict.) 380, 401
Onofrei, Dorin (coord.) 417-18
Onofreiciuc, Elizaveta 324
Oprunenco, Alex 370
Osadcii, Diana 480
Otiman, Păun Ion (expert) 380

L

P
Palladi, Tudor (pref.) 439
Panovici, Ana 437
Papazoglu, Ioan (401)
Papuc, Liviu (trad.) 420
Parea, Elena 325

67

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007
Partole, Claudia (pref.) 401
Păstrăvanu, Laura (consultant) 307
Pînzaru, Iurie 357
Plăieşu, Raisa (alcăt.) 437
Popa, Iulius 335
Popa, Tatiana 399
Popa, Victor (îngrijirea ed.) 314
Popescu, Liuba 481
Popov, Arcadie (pict.) 437
Postolachi, Doina (pict.) 438
Postolachi, Veronica 438
Postolachi-Iarovoi, Elena (coord.) 323
Preaşca, Ion 370
Prihodkin, I. (pict.) 261
Prihodkin, Igor (pict.) 415-16
Prisăcaru, V. 365
Prisăcaru, Viorel 355
Prodius, Denis 482
Prohniţchi, Valeriu 370

Siniţchi, Vladimir (pict.) 435
Sochircă, Zinaida (îngrijirea ed.) 252
Solcan, Mihail 485
Soltan, Inesa (alcăt.) 252
Stejaru, Ion (pict.) 439
Stepanov, V. 261
Stoica, Ana (pict.) 427
Stoica, Claudia (consultant) 307
Stoleicov, Snejana 486
Stratan, I. 349
Stratulat, Oleg 302
Stratulat, P. 369
Stucalo, Fedora (trad.) 261
Ş
Şalaru, Vasile (consultant) 341
Şciuca, Svetlana 360
Şeremet, Victor 347
Şpitoc, Liliana 378-79, 381
Şpuntenco, Olga 318
Şviţchi, Diana (pict.) 425

R
Racoviţă, Gheorghe 439
Raţă, Victor (pict.) 328
Revenco, F. 424
Revenco, Nineli 363-64
Rice, Annie (red.) 301
Roga, Victoria 410
Romanciuc, Ruxanda (pict.) 427, 436,
(pict.) 440
Romaşco, Nicolae (alcăt.) 404
Roşca, Alexandru 483
Roşca, Petru (red.) 299
Rotaru, Maria 413
Rotezan, Adrian (red.) 373
Rudic, Valeriu (253)
Rusnac, Gheorghe (red.) 338
Rusu, Aurel (pict.) 427
Rusu, Rodica 484

T
Tabureanu, Andrei 455
Talmaci, Ion 378-79, 381
Taran, Anatolie 459
Tătărescu, Iulia (alcăt.) 250
Teodor-Gligore, Anghel (pict.) 441
Tichman, Yaakov 487
Tonu, Valentin 373
Tudos, Radion 488
Turea, Larisa (îngrijirea ed.) 402
Turea, Valeriu (trad.) 402
Ţ
Ţâmbalist, Eugen 372
Ţâranău, Anatol 323
Ţăranu, Mariana 292
Ţiuleanu, D. 349
Ţuleanu, Constantin 373
Ţurcan, Tosia 288-89
Ţurcanu, Andrei 441
Ţurcanu, E. 424
Ţveatcov, N. (coord.) 290

S
Sainsus, V. 298
Sanduţa, Adrian 399
Sârbu, Nicolae (pict.) 326
Sârbu, Zinaida 368
Sclifos, Pantelimon 440
Scutelniciuc, Otilia 281

68

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

491. Sergentu, Octavian. Războiul proiectelor şi al nervilor : [conflictul
transnistrean în context int.] / Octavian Sergentu // Glasul naţiunii. – 2007. – 15 febr. –
P. 3.
492. Socor, Vladimir. Georgia expediază, Lituania măreşte trupele NATO
în Afganistan : [art. analistului int.] / Vladimir Socor // Flux continuu : ed. de vineri. –
2007. – 9 febr. – P. 9.
493. Socor, Vladimir. Moscova, supărată pe interdicţiile estoniene privind
simbolurile totalitariste : [art. analistului int.] / Vladimir Socor // Flux continuu : cotid. naţ.
– 2007. – 5 febr.
494. Socor, Vladimir. Opacitatea negocierilor moldo-ruse trezeşte
suspiciuni : [problema transnistreană în context int.] / Vladimir Socor // Flux continuu :
ed. de vineri. – 2007. – 2 febr. – P. 3.
495. Waldner, Benita Ferrero. Politica Europeană de Vecinătate la doi ani :
[art. comisarului pentru relaţii externe şi politică de vecinătate al Uniunii Europene] /
Benita Ferrero Waldner // Ziarul de gardă. – 2007. – 15 febr. – P. 2.
496. Waldner, Benita Ferrero. Uniunea Europeană oferă mai multe şanse
ţărilor vecine : [art. comisarului pentru relaţii externe şi politică de vecinătate a Uniunii
Europene] / Benita Ferrero Waldner // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 16 febr. – P. 8.
497. Геремек, Бронислав. Следующий шаг Европы : [укрепление
единства Европ. Союза : ст. бывш. министра иностр. дел Польши] / Бронислав
Геремек // Экон. обозрение. – 2007. – 9 февр. – Р. 38.
498. Елков, Олег. Приднестровье как фактор российской безопасности
/ Олег Елков // Коммерсант plus. – 2007. – 9 февр. – Р. 7.
499. Неженку, Алина. "Приднестровская" семерка снова собирается
вместе : [приднестров. конфликт в междунар. аспекте] / Алина Неженку //
Analytique Moldpresa. – 2007. – 3 февр. – Р. 6.
500. Путин, Владимир. Для современного мира однополярная модель
неприемлема : [выступление президента России на междунар. конф. по политике
безопасности, Мюнхен, февр. 2007] / Владимир Путин // Коммерсант plus. – 2007. –
16 февр. – Р. 14-15.
501. Романов, Александр. Молдова и Турция на пути в Европу : [по
поводу визита в Респ. Молдова пред. комис. гармонизации с Евросоюзом Великого
161

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007

Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est] / consemnare : Nicolae Federiuc //
Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 2 febr. – P. 9.
483. Cibotaru, Viorel. Eşecul politicii "Russia first" : interviu cu dir. Inst.
European pentru Studii Politice din Rep. Moldova, V. Cibotaru / interviu realizat de
Alexei Lungu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 16 febr. – P. 9.
484. Cosarciuc, Valeriu. Valeriu Cosarciuc : "Autorităţile de la Chişinău nu
pot să ignore rezoluţiile APCE" : [interviu cu membrul delegaţiei moldoveneşti la
sesiunea ordinară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu dezbaterea rap.
"Pericolele pentru viaţa şi libertatea de exprimare a jurnaliştilor"] / consemnare : Alina
Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 1 febr. – P. 5.
485. Cristal, Oleg. Este necesară europenizarea Transnistriei : [conflictul
transnistrean în context int.] / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2007. – 20 febr.
486. Enii, Laviniu. Societatea moldoveană manifestă faţă de NATO un
interes mereu în creştere : interviu cu L. Enii, secretar III la Ambasada României la
Chişinău, reprezentant Punct de Contact NATO în Rep. Moldova / interviu realizat de
Sergiu Praporşcic // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 2 febr. – P. 9.
487. Forul Democrat al Românilor din Republica Moldova. Declaraţie a
Forului Democrat al Românilor din Republica Moldova (FDRM) : [pe marginea
discursului preş. României Traian Băsescu în plenul Parlamentului European] // Lit. şi
arta. – 2007. – 8 febr. – P. 1.
488. Kirby, Michael. Moldova ar putea realiza mai multe în cooperarea cu
NATO : interviu cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Rep. Moldova, M. Kirby /
interviu realizat de Alexei Lungu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 2 febr. – P. 9.
489. Lombardi, Federico. 1-3. Europa trebuie să fie mai unită şi mai activă
în politica internaţională : interviu cu F. Lombardi, purtător de cuvînt al Pape Benedict al
XVI-lea // Săptămîna. – 2007. – 2, 9,16 febr. – P. 3.

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova
U

Е

Ungurean, Corina (trad.) 419
Unguţa, Diana 361
Ursache, Silvia 262, 264-67, (alcăt.) 422
Ursan, Igor 4
Ursu, Ludmila 328

Ессам Абоу Салем 296
З
Закон, Е. И. 339
Запорожан, Игорь 312
Змеев, Владимир (худож.) 445
Зорькина, Т. 359

V
Vasiliu, Iolanda (trad.) 418
Vatamaniuc, Silvia 372
Vâsoţchii Alexandra (alcăt.) 358
Veleşcu, Alina 280
Vetrilă, Snejana (îngrijirea ed.) 337, 362
Vieru, Igor (pict.) 422
Vrabie, Emil 442

И
Иосип, Светлана 396
Ипате, Дмитрий Михайлович 346
К
Конунов, Борис 449
Кушниренко, В. Н. (сост.) 445
Кэрэуш, Ю. Н. 248

Z
Zacon, Eugeniu (alcăt.) 351
Zambiţchi, Dumitru 348
Zavtur, Eudochia (pict.) 429
Zmuncila, Ludmila (consultant.) 285
Zubco, Valeriu 311
Zubcu, Larisa (îngrijirea ed.) 404

Л
Латул, Г. В. 249
Лозiнська, Свiтлана 451
Лутан, В. 359
М

Б

Мардарь, Александр 406
Маркс, К. (305)
Мороз, Анатолие 312
Мошняга, В. (отв. за вып.) 291

Бахрушина, Светлана 446
Бенюк, Валентин 308
Берзан, В. П. 371
Бидяк, Валерий 447
Бойку, Владислав 448
Ботнарь, Д. М. 400
Ботнарь, Н. Д. 400
Брагиш, Думитру 293

П
Путинэ, В. К. 248
Пушкин, А. С. 445
Р

В

Ризов, Иван 305
Римский, В. К. 371
Руссу, Василий 450
Рынгач, В. Д. 249

Вранчан, В. Г. 339
Г

490. Montis, Cesare de. Cesare de Montis. "Centrul Unic de eliberare a
vizelor este gata pentru a-şi începe activitatea" : [dialog cu şeful Delegaţiei Comisiei
Europene în Rep. Moldova] / a conversat Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2007. – 28
febr.

160

Гафенку, В. 359

Т

Д

Теоса, В. 291
Тыршу, М. С. 371

Дудниченко, Т. И.342

69

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007
Ч

Чертан, И. К. (сост.) 386

Чепурнова, Л. 353
Чербу, О. Л. 248

Ш

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

472. Западинский, Роберт. Надежда умирает последней : [обществ.полит. аспекты] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2007. – 9 февр. – Р. 3.

Шалару, В. В. 342

473. Иванов, Сергей. Выйдем ли мы из подполья ? : [обществ.-полит.
аспекты] / Сергей Иванов // Коммерсант plus. – 2007. – 16 февр. – Р. 5.
474. Калмык, Владимир. Владимир Калмык : "Самая большая наша
проблема – миграция людей" : [обществ.-полит. аспекты : интервью с пред. Кагул
район. oрг. ДПМ] / записала Ольга Власова // Новое время. – 2007. – 2 февр. – Р.
2.
475. Сима, Георгий. Думать надо головой, а не головизной : [обществ.полит. аспекты] / Георгий Сима // Коммерсант plus. – 2007. – 2 февр. – Р. 5.
476. Тхоров, Александр. Золотой рог оппозиции / Александр Тхоров //
Коммерсант plus. – 2007. – 9 февр. – Р. 9.
477. Цеслюк, Владимир. Приднестровская проблема урегулирована, а
мы и не заметили / Владимир Цеслюк // Коммерсант plus. – 2007. – 16 февр. – Р. 3.
478. Чубашенко, Дмитрий. Типа оппозиция : [обществ.-полит. аспекты]
/ Дмитрий Чубашенко // Молд. ведомости. – 2007. – 9 февр. – Р. 2.
479. Штирбу, Еуджениу. Еуджениу Штирбу : "Когда речь идет об организации выборов, меня никто не сможет убедить, что можно трактовать статьи
Кодекса по-своему" : [интервью с пред. Центр. избират. kомис.] / записала Наталья
Узун // Analytique Moldpresa. – 2007. – 10 февр. – Р. 8, 17.
(Vezi de asemenea Nr 422,747)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă

480. Bogatu, Petru. O realitate : două state româneşti : [pe marginea
intervenţiei preş. României, Traian Băsescu în Parlamentul European] / Petru Bogatu //
Jurnal de Chişinău. – 2007. – 6 febr. – P. 7.
481. Bogatu, Petru. UE bate palma cu Rusia în spatele Chişinăului ? : [pe
marginea conflictului transnistrean] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 9
febr. – P. 7.
482. Busek, Erhard. Erhard Busek : "Moldovei i se oferă o mare şansă,
deoarece este cel mai vestic stat din zona Mării Negre" : [interviu cu coord. special al

70

159

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007

Policinski / interviu realizat de Sergiu Praposşcic // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007.
– 2 febr. – P. 6.
462. Roibu, Nicolae. Juristul cu misiuni speciale : [Gheorghe Cârlan, exdeputat în Parlamentul Rep. Moldova] / Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2007. –
16 febr. – P. 18.
463. Rusu, Nicolae. Doar o coaliţie ... : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Rusu //
Lit. şi arta. – 2007. – 15 febr. – P. 1.
464. Serebrian, Oleg. Oleg Serebrian : "Nu am vrut să-mi pierd timpul, fiind
un vicespicher de paradă" : [viitoarele alegeri locale : interviu cu preş. Partidului SocialLiberal] / consemnare : Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 22 febr. – P. 45.
465. Tănase, Constantin. Un braţ de paie pentru moldoveni : [aspecte soc.pol.] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 23 febr. – P. 5.
466. Untilă, Veaceslav. Veaceslav Untilă : "Comuniştii ar trebui să-şi pună
întrebarea referitor la eficienţa aflării lor la putere" : [interviu cu prim-vicepreş. AMN] /
consemnare : Vlad Negru // Alianţa Moldova Noastră. – 2007. – 9 febr. – P. 3-4.
467. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin : "Istoria Moldovei este o parte din
moştenirea europeană comună" : [situaţia pol. : interviu acordat de preş. Rep. Moldova
Agenţiei Inf. Moldpres] // Moldova suverană. – 2007. – 27 febr.
468. Боршевич, Виктор. Бремя нашей мифологии : "Каин, где твой
брат Авель?" : логика мифа и цепкие объятия подсознания / Виктор Боршевич //
Независимая Молдова. – 2007. – 27, 28 февр.
469. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : Любой молдаванин вам
скажет : "Мой родной язык называется так, как его называла мама" : интервью
президента Респ. Молдова информ. агентству "Молдпрес" // Независимая Молдова. – 2007. – 27 февр.
470. Дмитрий Иванович Ниделку : [обществ. и гос. деятель (19422007) : некролог] // Независимая Молдова. – 2007. – 1 февр. – Подписали : П. Ф.
Кирияк, Л. С. Маня, Е. С. Штирбу, …
471. Дьяков, Дмитрий. Дмитрий Дьяков : "Чем больше прагматизма –
тем больше государственности" : [интервью с пред. Демокр. партии Молдовы] //
Коммерсант plus. – 2007. – 2 февр. – Р. 9.
158

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Cronica cărţii" Nr 2-2007
Activitatea ştiinţifică şi ştiinţificoorganizatorică în anul 2006 330
Actori-poeţi 424
Ameliorarea animalelor domestice 389
Analele ştiinţifice 367
Analele ştiinţifice ale Academiei "Ştefan cel
Mare" a Ministerului Afacerilor Interne
al Republicii Moldova 259
Analele Ştiinţifice ale Institutului de Stat de
Instruire Continuă 317
Annual report 2006 283
Apprendre le français en s'amusant 414
Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei
în 2005 303
Automobilele lumii 374
Bibliografie selectivă a publicaţiilor cadrelor
didactice şi ştiinţifice a UASM 250
Cahul 454
Carte de telefoane. Cimişlia [raion] 390
Carte de telefoane. Raionul Criuleni 391
Catalogul publicaţiilor şi serviciilor statistice
2007 251
Conferinţa ştiinţifică internaţională
"Dezvoltarea durabilă a României şi
Republicii Moldova în context
european şi mondial", 22-23 sept.
2006, Chuşinău 303-304
Cooperare regională şi integrare
europeană în Sud-Estul Europei 290
Copii cu şanse egale 313
Cum să organizăm o campanie antistigma
287
Descentralizarea : elemente unui model
314
Development of community forests and
pastures from the Republic Moldova
378
Dezvoltarea pădurilor şi pajiştilor comunale
din Republica Moldova 378
Dezvoltarea social-economică a Republicii
Moldova în anul 2006 284

Dicţionar de proverbe şi zicători 340
Epidemiologie situaţională 365
Evaluarea studenţilor 333
Făt-Frumos şi soarele furat 442
Franceza distractivă 414
Geoeconomie 298
Ghid pentru medici care lucrează cu
persoane de orientare homosexuală
356
Ghidul animatorului 329
Ghidul B Naţional de perinatologie
"Serviciul perinatal regionalizat :
Niveluri şi conţinut" 369
Ghidul candidatului la studii 334
Ghidul funcţionarului electoral 310
Guţu Ana – Femeia în căutarea adevărului
252
Ioan Papazoglu 401
Istorie 319
Îmbunătăţirea eficacităţii alocării strategice
de resurse în conformitate cu
proprietăţile Guvernului 297
La Femme à la recherche de la Vérité 252
Limba şi literatura română 322
Lucrări ştiinţifice 375-377
Lumina sufletului meu 435
Maladii reumatice 362
Mecanică şi rezistenţă materialelor 351
Meşteşuguri populare artistice 323
Mineiul pe martie 279
Modele de succes în guvernământul local
din Polonia 315
Motanul încălţat 414
Motoare pentru tractoare agricole 372
Neighbouring NATO and EU 295
Pentru un viitor mai bun 286
Plaiul Orheian 453
Ponosticul răspăndirii dăunătorilor
prinicapali şi a bolilor plantelor
agricole pentru anul 2007

71

Cronica cărţii Nr 2- 2007 ≡ Book annals Nr 2- 2007
Principiile dialogului în Administraţia
Publică Locală 316
Probleme de fizică 349
Procesul Bologna şi învăţământul superior
medical 336
Pronosticul răspândirii dăunătorilor
principali şi a bolilor plantelor agricole
pentru luna martie anul 2007 şi
recomandări de combatere a lor şi a
buruienilor 385
Raport anual 2006 283
Raport privind activitatea Consiliului
Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare
Tehnologică şi rezultatele ştiinţifice
principale, obţinute în sfera ştiinţei şi
inovării în anul 2006 246
Sala cu orgă 404
Scientific Annals 367
Scufiţa roşie 416
Set de instrumente pentru inspectorii
muncii 301
Situaţia veniturilior şi cheltuielilor în
exploataţiile agricole pentru anul 2006
Standarde de îngrijiri nursing 358
Standardul educaţional de stat de formare
medicală iniţială şi continuă a
medicilor în Republica Moldova 337
Supraveghere epidemiologică a infecţiei
HIV/SIDA 366
Symposia professorum 256, 299
The Organ Hall 404
Tristeţea îl găsea zâmbind 405

Universitatea de Stat din Moldova 338
Varo. Moldova 257
Vecinătatea NATO şi UE 294
Veniamin Apostol (1938-2000) 255
Гид для врачей по работе с лицами
гомосексуальной ориентации 356
К лучшему будущему 286
Как организовать антистигма кампанию
287
Каталог статистических публикаций и
услуг 2007 251
Медицинская патофизиология 359
Новый дом – 2007 396
Озимый рапс 386
Органный зал 404
Прогноз распространения главнейших
вредителей и болезней сельскохозяйственных культур на 2007 год
384
Прогноз распространения главнейших
вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в марте 2007
и рекомендации по борьбе с ними и
сорняками 385
Расчет потерь и перетоков мощности в
сетях постоянного и переменного
тока 372
Социально-экономическое развитие
Республики Молдова в 2006 году
284
Эпидемиологический надзор за
ВИЧ/СПИД инфекцией 366

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

451.
2 febr. – P. 7.

Ciobanu, Vlada. Noi, moldovenii / Vlada Ciobanu // Socius. – 2007. –

452. Colesnic, Iurie. În căutarea timpului pierdut : [aspecte soc.-pol.] / Iurie
Colesnic // Alianţa Moldova Noastră. – 2007. – 2 febr. – P. 5.
453. Colesnic, Iurie. Moartea fricii : [eseu] / Iurie Colesnic // Alianţa
Moldova Noastră. – 2007. – 16 febr. – P. 4.
454. Costaş, Ion. "Ruşii vor să ne vadă o gubernie a lor" : [15 ani de la
războiul de pe Nistru : interviu cu generalul I. Costaş] / interviu realizat de Raisa
Lozinschi // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 23 febr. – P. 5.
455. Cristal, Oleg. Cine va ataca fotoliul de primar al capitalei ? : [pe
marginea viitoarelor alegeri la funcţia de primar gen. al mun. Chişinău] / Oleg Cristal //
Moldova suverană. – 2007. – 2 febr.
456. Dabija, Nicolae. Schimbarea de mentalităţi : [aspecte soc.-pol.] /
Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2007. – 22 febr. – P. 1.
457. Dumitru Nidelcu : [om de stat şi politic (1942-2007) : necrolog] //
Vocea poporului. – 2007. – 9 febr. – P. 7; Голос народа. – 2007. – 9 февр. – Р. 7.
458. Gherasim, Arcadie. Coaliţia omoară inhibiţia : [aspecte soc.-pol.] /
Arcadie Gherasim // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 2 febr. – P. 5.
459. Holban, Eugen. Eugen Holban : "A polemiza cu cineva că limba
"moldovenească" e alta decât limba română e ca şi cum te-ai duce la un spital de
nebuni şi ai încerca să-i explici ceva unui nebun ..." : [interviu cu scriitorul român, de
origine basarabean, stabilit la Paris] / consemnare : Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2007.
– 15 febr. – P. 5.
460. Nantoi, Oazu. Dacă nu vom da dovadă de demnitate civică şi
naţională, nici NATO, nici UE nu vor soluţiona problema transnistreană : interviu cu
analistul politic O. Nantoi / interviu realizat de Alexei Lungu // Flux continuu : ed. de
vineri. – 2007. – 23 febr. – P. 9.
461. Policinski, Grigorie. Creşterea bunăstării cetăţenilor moldoveni –
cheia soluţionării conflictului transnistrean : interviu cu preş, raionului Dubăsari, Gr.

72

157

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

441. Reniţă, Valeriu. Metafora politică a Preşedintelui Băsescu / Valeriu
Reniţă // Comunistul. – 2007. – 9 febr. – P. 8; Коммунист. – 2007. – 9 февр. – Р. 8.

CRONICA ARTICOLELOR DE
REVISTĂ

MAGAZINE
ARTICLE ANNALS

442. Радзиховский, Леонид. Леонид Радзиховский : "Я с удовольствием поучаствовал бы в избирательной компании любого молдавского политика,
имеющего самые маленькие шансы и самые средние деньги" : [интервью с рос.
журналистом и политологом] / записала Татьяна Кропанцева // Analytique
Moldpresa. – 2007. – 24 февр. – Р. 8, 17.

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958
NR 2
2007
(400-968)

FEBRUARIE

FEBRUARY

323/324 Politică internă

443. Martella, Fernando. Maşina timpului : [aspecte soc.-pol. : art.
scriitorului italian] / Fernando Martella // Lit. şi arta. – 2007. – 15 febr. – P. 8.
444. Moraru, Haralambie. Scrisoare deschisă : [adresată Preş. României,
Traian Băsescu : pe marginea solicitărilor basarabenilor pentru cetăţenia română] /
Haralambie Moraru // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 9 febr. – P. 7.
445. Лукашенко, Александр. Лукашенко : "Оппозиция в Белоруссии
вовсе не запрещена" : [интервью WELT.de президента Респ. Беларусь А. Лукашенко] / записал Александер Рар // Молд. ведомости. – 2007. – 2 февр. – Р. 7.
323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova

446. Andronic, Nicolae. Nicolae Andronic : "Mă urăsc, şi unii şi alţii, pentru
că ştiu, pot şi fac multe" : [interviu cu liderul Partidului Popular Republican] / consemnare
: Sorina Ştefârţă // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 15 febr. – P. 4-5; Молд. ведомости.
– 2007. – 21 февр.

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
400. Balmuş, Victor. Reformarea sferei ştiinţei şi inovării – imperativ al
dezvoltării economiei de piaţă în Republica Moldova / Victor Balmuş // Problemele
dezvoltării economiei de piaţă în statul de drept. – Bălţi, 2005. – P. 272-277. – Bibliogr.
în notele de subsol.
401. Creţu, Vasile. Rolul ştiinţei şi educaţiei în dezvoltarea ţării / Vasile
Creţu, Ion Sanalati // Calitatea învăţământului superior – concepte şi strategii în
pregătirea cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 80-81. – Bibliogr. în note, p. 81 (7 tit)
(Vezi de asemenea Nr 510, 660)
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

447. Barbulat, Vlad. Vlad Barbulat : "Sângele meu costă 25 de lei" :
[interviu cu combatantul în războiul de pe Nistru] / consemnare : Pavel Păduraru //
Timpul de dimineaţă. – 2007. – 28 febr. – P. 5.

402. Jitnic, Victoria. Societatea electronică necesită... securitate
informaţională! / Victoria Jitnic // Profit. – 2007. – Nr 1/2. – P. 68-69. – Idem şi în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 601, 627-28, 642)

448. Bâtcă, Veronica. Elogiu discreţiei şi modestiei patriotice : [in
memoriam patriotului Vadim Pirogan] / Veronica Bâtcă // Jurnal de Chişinău. – 2007. –
23 febr. – P. 7.

005 Studiul organizării

449. Bogatu, Petru. O capcană pentru opoziţie : [aspecte soc.-pol.] / Petru
Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 2 febr. – P. 7.

(Vezi Nr 456, 654)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres

450. Ciobanu, Victor. Cât ne costă alegerile : [pe marginea alegerilor
primarului gen. al mun. Chişinău, iunie 2007] / Victor Ciobanu // Socius. – 2007. – 2 febr.
– P. 3.

403. Istrati, Aurel. Constantin Brâncuşi şi Mircea Eliade în dialog cu
eternitatea / Aurel Istrati // Mircea Eliade – un geniu al istoriei, filozofiei şi creaţiei
literare. – Ch., 2006. – P. 52-58 : fig. – Bibliogr. în note, p. 58 (7 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 420)

156

73

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

02 BIBLIOTECONOMIE

433. Bernic, Anatol. "Mitropolia Basarabiei oferă posibilitatea de a-l sluji
liber pe Dumnezeu" : (interviu cu pr. A. Bernic, parohul bisericii din comuna Săseni,
Călăraşi) / a dialogat : Petru Poiată // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 23 febr. –
P. 4.

404. Bejan, Eugenia. Cultura informaţională : standarde internaţionale /
Eugenia Bejan // Bul. ABRM. – 2007. – Nr 1. – P. 15-17 : fig.
405. Coblean, Olesea. Constituirea în R. Moldova a Sistemului Naţional de
prestare a serviciilor informaţionale / Olesea Coblean // Biblio Polis. – 2007. – Nr 1. – P.
21-22.
406. Coblean, Olesea. Promovarea accesului la informaţia de interes public
– condiţie a democratizării societăţii / Olesea Coblean // Bul. ABRM. – 2007. – Nr 1. – P.
12-14. – Bibliogr. : 11 tit.
407. Corghenci, Ludmila. Cultura informaţională vs educaţia intelectuală :
implicaţii şi responsabilităţi ale bibliotecii din învăţământ / Ludmila Corghenci // Bul.
ABRM. – 2007. – Nr 1. – P. 18-20 : tab. – Bibliogr. : 5 tit.
408. Costin, Ludmila. Asociaţia Internaţională a Specialiştilor în Domeniul
Informaţiei Agrare / Ludmila Costin // Bul. ABRM. – 2007. – Nr 1. – P. 27-28.
409. Harjevschi, Mariana. Dreptul de împrumut public şi bibliotecile /
Mariana Harjevschi // Biblio Polis. – 2007. – Nr 1. – P. 36-38.
410. Kulikovski, Lidia. Biblioteca Municipală rămâne o instituţie relevantă
pentru chişinăuieni / Lidia Kulikovski // Biblio Polis. – 2007. – Nr 1. – P. 8-13.
411. Kulikovski, Lidia. Câştigăm în prezent – construim pentru viitor.
Biblioteca Municipală în an aniversar / Lidia Kulikovski // Bul. ABRM. – 2007. – Nr 1. – P.
24-26.
412. Kulikovski, Lidia. Politica editorială ABRM / Lidia Kulikovski // Bul.
ABRM. – 2007. – Nr 1. – P. 9-11.
413. Kulikovski, Lidia. Tendinţe şi schimbări de scene în biblioteci la
solicitarea viitorului / Lidia Kulikovski // Biblio Polis. – 2007. – Nr 1. – P. 14-18 : tab.

434. Burduja, Vasile. Postul este un act de cinstire a lui Dumnezeu :
interviu cu părintele V. Burduja, parohul bisericii din Cania, Cantemir / consemnare :
Ecaterina Deleu // Flux continuu : ed. de vineri. – 2007. – 16 febr. – P. 4.
435. Despre violenţă în creştinism, sau "Ouăle aruncate" în redacţia ziarului
"Timpul" // Curierul ortodox. – 2007. – 15 febr. – P. 3. – Cuprins : Povestea cu ouăle
cred că a fost unul dintre cele mai jenante momente din viaţa Bisericii din Moldova
postsovietică : [interviu cu părintele Savatie Baştovoi]; Oamenii contemporani, chiar şi
cei care se consideră creştini ortodocşi, spre regret, au un comportament pronunţat
sectar : [interviu cu Nicolae Fuştei, red. ziarului "Curierul ortodox"].
436. Fuştei, Nicolae. Ecclesiologia. Biserica ca instituţie / Nicolae Fuştei //
Curierul ortodox. – 2007. – 15 febr. – P. 7. – (Lecţii de catehizare; Lecţia 23).
437. Negru, Nina. Duminica Ortodoxiei / Nina Negru // Jurnal de Chişinău. –
2007. – 13 febr. – P. 8.
438. Жосу, Виктор. О делах людских в Церкви Божьей / Виктор Жосу //
Молд. ведомости. – 2007. – 2, 9 февр. – Р. 3.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
439. Поставнин, Вячеслав. Вячеслав Поставнин : "Самая большая
проблема – излишние требования сотрудников миграционной службы" : [интервью
с зам. главы Федер. миграцион. службы России] // Analytique Moldpresa. – 2007. –
17 февр. – Р. 5, 23.

32 POLITICĂ

414. Pînzaru, Ludmila. Utilizatori în căutarea bibliotecilor, biblioteci în
căutarea utilizatorilor / Ludmila Pînzaru // Biblio Polis. – 2007. – Nr 1. – P. 19-20.

440. Conflictele latente şi figura transnistreană : [configuraţia geopolitică în
sud-estul Europei] // Glasul naţiunii. – 2007. – 1 febr. – P. 2-3.

74

155

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPOZIŢII.

415. Pohilă, Vlad. Reflecţii aniversare : [rev. "Biblio Polis" la 5 ani creativi]/
Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2007. – Nr 1. – P. 5-7.
(Vezi de asemenea Nr 444)

MUZEE
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii
426. Josu, Nina. Gala Premiilor Iurie Matei, ediţia a 8-a : [24 ian. 2007,
Chişinău] / Nina Josu // Lit. şi arta. – 2007. – 1 febr. – P. 5.
427. Mironic, Ala. Centru al schimbului de valori spirituale : [interviu cu A.
Mironic, preş. al Consiliului republican al veteranilor] / interlocutor : Virgil Mândâcanu //
Comunistul. – 2007. – 16 febr. – P. 7; Коммунист. – 2007. – 9 февр. – Р. 11.
(Vezi de asemenea Nr 759)
070 Ziaristică. Presă
428. Negru, Nina. Ziarist în Basarabia : [preotul Vasile Ţepordei] / Nina
Negru // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 6 febr. – P. 10.

06 ORGANIZAŢII ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE. ASOCIAŢII. CONGRESE. EXPOZIŢII.
MUZEE
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Societăţi
(Vezi Nr 438, 665)
070 Ziaristică. Presă
(Vezi Nr 415)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

1/14 Filozofie

1/14 FILOZOFIE

416. Bobână, Gheorghe. Contribuţia lui Mircea Eliade la conturarea unei
noi viziuni asupra filozofiei evului mediu / Gheorghe Bobână // Mircea Eliade –un geniu
al istoriei, filozofiei şi creaţiei literare. – Ch., 2006. – P. 42-46. – Bibliogr. în note, p. 46
(15 tit.).

429. Pleşu, Andrei. Despărţirea de problemă : [în materie de comunism şi
marxism] / Andrei Pleşu // Săptămîna. – 2007. – 23 febr. – P. 3.
159.9 Psihologie
430. Savca, Lucia. Adicţiei comportamentale – abordare complexă / Lucia
Savca // Făclia. – 2007. – 24 febr. – P. 3.

417. Brăilă, Eugenia. Mitul originilor la Eliade / Eugenia Brăilă // Mircea
Eliade –un geniu al istoriei, filozofiei şi creaţiei literare. – Ch., 2006. – P. 29-33. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 33 (13 tit.).

2 RELIGIE. TEOLOGIE

418. Creţu, Constantin. Extravaganţe iniţiale : [gânduri filozofice] /
Constantin Creţu // Clipa siderală. – 2007.– Nr 1. – P. 26-28.

21 TEOLOGIE NATURALĂ. TEODICEE
431. Prohin, Andrei. Epistole din cuibul îngerilor : (125 de ani de la
naşterea filosofului religios rus Pavel Florenski) / Andrei Prohin // Curierul ortodox. –
2007. – 15 febr. – P. 6.

23/28 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
432. Avram, Daniel. Postul, o bucurie / Daniel Avram // Curierul ortodox. –
2007. – 15 febr. – P. 5.

154

419. Piscunov, Alexandra. Umanistul Mircea Eliade / Alexandra Piscunov
// Mircea Eliade – un geniu al istoriei, filozofiei şi creaţiei literare. – Ch., 2006. – P. 5-13.
– Bibliogr. în note, p. 69-82 (29 tit.).
420. Ţapoc, Vasile. Mircea Eliade despre deprovincializarea culturală prin
creaţie / Vasile Ţapoc // Mircea Eliade – un geniu al istoriei, filozofiei şi creaţiei literare. –
Ch., 2006. – P. 5-13. – Bibliogr. în note, p. 12-13 (18 tit).
(Vezi de asemenea Nr 403)
159.9 Psihologie

75

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

421. Bolboceanu, Aglaida. Mecanisme şi legităţi ale impactului comunicării
copilului cu adultul asupra dezvoltării intelectuale în ontogeneză / Aglaida Bolboceanu //
Aspecte psiho-sociale ale procesului educaţional. – Ch., 2006. – P. 9-17 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 20 tit.

417. Моисеев, Сергей. Особенности национального софта : [легализация прогр. oбеспечения] / Сергей Моисеев // Экон. обозрение. – 2007. – 23 февр. –
Р. 16.

422. Cojocaru, Ecaterina. Particularităţile proceselor psihice cognitive la
copiii dotaţi de vârstă şcolară mică / Ecaterina Cojocaru, Ana Sîrbu // Calitatea
învăţământului superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch.,
2006. – P. 124-130 : fig. – Bibliogr. în note, p. 130 (8 tit.).
423. Cojocaru, Ion. Intuiţia – punct de plecare în cunoaşterea lumii reale /
Ion Cojocaru, Valerian Plângău, Ion Pavel // Calitatea învăţământului superior –
concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 122-124.
424. Priţcan, Valentina. Asistenţa psiho-socială a copiilor marcaţi de
abandon şcolar / Valentina Priţcan // Aspecte psiho-sociale ale procesului educaţional. –
Ch., 2006. – P. 179-185. – Bibliogr. : 15 tit.
425. Priţcan, Valentina. Elemente de asistenţă psiho-pedagogică a copiilor
marcaţi de hiperactivism cu deficit de atenţie / Valentina Priţcan // Abordarea sociopsiho-pedagogică a problemei educaţiei incluzive. – Bălţi, 2006. – P. 226-233.
426. Racu, Iulia. Tipurile anxietăţii / Iulia Racu // Psihologie. Pedagogie
spec. Asistenţă soc. – 2007. – Nr 1. – P. 51-55. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.
427. Racu, Jana. Impactul familiei asupra educaţiei psiholingvistice a
copilului în medii comunicative mixte / Jana Racu // Aspecte psiho-sociale ale procesului
educaţional. – Ch., 2006. – P. 95-98. – Rez. în lb. engl.
428. Stupacenco, Lidia. Rezistenţa la educaţie : dimensiuni socio-psihopedagogice / Lidia Stupacenco // Aspecte psiho-sociale ale procesului educaţional. –
Ch., 2006. – P. 17-19. – Rez. în lb. engl.
429. Şleahtiţchi, Mihaela. Coping-ul. Delimitări noţionale / Mihaela
Şleahtiţchi // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2007. – Nr 1. – P. 46-50. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

418. Сыч, Екатерина. Нас заставляют купить то, что можно взять бесплатно : [пробл. прогр. обеспечения] / Екатерина Сыч // Независимая Молдова. –
2007. – 28 февр.
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
419. Cordunenau, Alexandru. "Sfera culturii are de parcurs calea
anevoioasă de la consumator la generator de fonduri bugetare" : interviu cu A.
Cordunenau, viceprimar resp. de problemele domeniului social / interviu realizat de
Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2007. – 23 febr. – P. 3; Столица = Capitala. – 2007. –
23 февр. – P. 3.
420. Gorceac, Leonid. Cultura în municipiu : gata cu vorbele, trecem la
fapte : [din rap. dir. interimar al Dir. Cultură, mun. Chişinău, în cadrul şedinţei operative a
Primăriei] / consemnare : Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2007. – 9 febr. – P. 13;
Столица = Capitala. – 2007. – 9 февр. – P. 13.
421. Stoica, Ion. Retrocedarea mondială : [aspecte ale retrocedării
patrimoniului cultural din fostele rep. sov.] / Ion Stoica // Alianţa Moldova Noastră. –
2007. – 16 febr. – P. 14. – Va urma.
422. Зенькович, Г. Вместе целая семья … : [о деятельности этнокульт.
орг. в 2006 г.] / Г. Зенькович // Независимая Молдова. – 2007. – 27 февр.
423. Козма, Артур. Время собирать камни : [пробл. возрождения домов
культуры : интервью с министром культуры и туризма Респ. Молдова А. Козма] /
записала Александра Юнко // Независимая Молдова. – 2007. – 27 февр.
424. Козма, Артур. Не только по протоколу : [культ. связи между Молдовой и Респ. Белорусь : интервью с министром культуры и туризма Респ. Молдова А. Козма] / записала Александра Юнко // Независимая Молдова. – 2007. – 14
февр. – Р. 5. – (Прил. "Беларусь в Молдове", Nr 1).

430. Ţvircun, Victor. Ştiinţa psihologică : implicaţii în soluţionarea
problemelor educaţiei în Republica Moldova / Victor Ţvircun // Aspecte psiho-sociale ale
procesului educaţional. – Ch., 2006. – P. 6-8.

425. Лопатьева, Анна. Не терять связь с Родиной : [интервью с руководителем приднестров. нац.-культ. oб-ния "Белорусская культура" А. Лопатьевой]
/ беседовала Александра Юнко // Независимая Молдова. – 2007. – 14 февр. – Р. 6.
– (Прил. "Беларусь в Молдове"; Nr 1).

76

153

Cronica articolelor de gazetă Nr 2- 2007 ≡ Newspaper article annals Nr 2- 2007

CRONICA ARTICOLELOR DE
GAZETĂ

NEWSPAPER
ARTICLE ANNALS

SE EDITEAZTĂ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

FEBRUARIE

NR 2
2007
(412-974)

FEBRUARY

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
412. Cărare, Viorica. Se face ştiinţă la nivel european : interviu cu V.
Cărare, dir. Inst. de Econ., Finanţe şi Statistică / consemnare : Anatol Fişer // Moldova
suverană. – 2007. – 2 febr.
413. Soltan, Petru. Un savant care merită încrederea noastră ... : [Viorica
Cărare, dir. al Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică, - candidat la concursul de
obţinere a tit. de membru-cor. al Acad. de Şt. din Rep. Moldova] / Petru Soltan // Lit. şi
arta. – 2007. – 8 febr. – P. 6.
414. Гаина, Борис. Крепнет содружество ученых : [академ. связи Респ.
Молдова и Респ. Беларусь : интервью с гл. учен. секретарем АH Молдовы Б.
Гаина] / записал Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2007. – 14 февр. –
Р. 6. – (Прил. "Беларусь в Молдове"; Nr 1).
(Vezi de asemenea Nr 738, 755)

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

431. Verdeş, Angela. Fenomenul separării şi impactul lui asupra dezvoltării
afectivităţii la descendenţii familiilor temporar dezintegrate / Angela Verdeş // Psihologie.
Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2007. – Nr 1. – P. 63-71 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 11 tit.
432. Vicol, Nelu. Codul psihic al comunicării interpersonale / Nelu Vicol //
Aspecte psiho-sociale ale procesului educaţional. – Ch., 2006. – P. 126-136 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.
433. Vîrlan, Maria. Impactul aptitudinilor comunicative asupra adaptării
psiho-sociale a preadolescentului / Maria Vîrlan // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă
soc. – 2007. – Nr 1. – P. 56-62 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
434. Кобылянская, Л. И. Проблема мотива и цели в психологии / Л. И.
Кобылянская // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2007. – Nr 1. – P. 17-22.
– Bibliogr. : 17 tit.
435. Лапошина, Э. Особенности составления индивидуальных программ ранней помощи детям с проблемами психомоторного развития / Э. Лапошина // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2007. – Nr 1. – P. 29-38. – Bibliogr. :
7 tit.
(Vezi Nr 465, 593, 638)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
436. Grossu, Silvia. Slujitor la două altare-al sacrului şi al culturii :
[Mitropolitul Gurie Grosu] / Silvia Grossu // Biblio Polis. – 2007. – Nr 1. – P. 43-45 :
fotogr. – Va urma.
(Vezi de asemenea Nr 417)

3 ŞTIINŢE SOCIALE

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE

415. Strelciuc, Ioan. Softul liber vs soft licenţiat / Ioan Strelciuc // Flux
continuu : ed. de vineri. – 2007. – 16 febr. – P. 5.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale

416. Коваленко, Ирина. "Троянский конь" виртуальной реальности :
[пробл. молд. рынка прогр. обеспечения] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. –
2007. – 9 февр. – Р. 16.

437. Creţu, Felicia. Programul „Educaţie, Dezvoltare şi Integrare (EDI) a
societăţii civile în Republica Moldova” / Felicia Creţu // Abordarea socio-psihopedagogică a problemei educaţiei incluzive. – Bălţi, 2006. – P. 22-26.

152

77

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

438. Манастырли, Николай. Институт почетных граждан : не прерывая
связь времен : [гражданское общество Молдовы] / Николай Манастырли, Владимир Аникин // Administrarea Publică. – 2006. – Nr 3. – P. 81-87. – Rez. în lb. engl.

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova
33. Ştiinţa Agricolă. – 2006. – Nr 2.
34. Охотник и рыболов Молдовы. –
2007. – Nr 1, 2.
36.

35. Закон и жизнь. – 2007. – Nr 2.

316.6 Psihologie socială

439. Briceag, Silvia. Deficite de climat familial şi insucces şcolar / Silvia
Briceag // Aspecte psiho-sociale ale procesului educaţional. – Ch., 2006. – P. 75-77. –
Rez. în lb. engl.
440. Briceag, Silvia. Specificul sferei afective la copiii din familiile
monoparentale / Silvia Briceag // Aspecte psiho-sociale ale procesului educaţional. –
Ch., 2006. – P. 90-93. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
441. Rogojină, Didina. Rolul stadialităţii dezvoltării şi al acţiunii educative în
realizarea de sine / Didina Rogojină // Aspecte psiho-sociale ale procesului educaţional.
– Ch., 2006. – P. 63-65 : tab. – Rez. în lb. engl.
442. Sclifos, Lia. Comportamentul de cercetare şi stereotipurile / Lia Sclifos
// Învăţământul superior – tendinţe spre modernitate. – Ch., 2006. – P. 421-428 :
scheme. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
443. Şleahtiţchi, Mihai. Elemente noi ca sursă de transformare a
reprezentării sociale / Mihai Şleahtiţchi // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. –
2007. – Nr 1. – P. 1-9. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 29 tit.
(Vezi de asemenea Nr 582, 587)
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale

444. Bulat, Ludmila. Impresionantă manifestare omagială : [despre conf.
"Anton Golopenţia (1909-1951), reprezentant de frunte al Şcolii româneşti de
sociologie", care s-a desfăşurat la 18.01.07 la ASEM] / Ludmila Bulat // Biblio Polis. –
2007. – Nr 1. – P. 23-25.
445. Ţurcanu, Nicolae. Imperative ale educaţiei civice : comunicarea
interculturală / Nicolae Ţurcanu, Viorica Ciobanu, Corneliu Ţurcanu // Problemele
dezvoltării economiei de piaţă în statul de drept. – Bălţi, 2005. – P. 465-467 : tab. –
Bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 404-06, 532, 436, 630)

78

151

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

LISTA REVISTELOR, CULEGERILOR ŞI PUBLICAŢIILOR CONTINUE ALE CĂROR

32 POLITICĂ

ARTICOLE SUNT FIŞATE ÎN "CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ" NR 2-2007

323/324 Politică internă

(Vezi Nr 546)
1. "a"Mic. – 2007. – Nr 2 (lb. rom.,
rusă).
2. Abordarea socio-psiho-pedagogică
a problemei educaţiei incluzive : Materialele
Conf. Int. Şt.-practice, 27 oct. 2006. – Bălţi,
2006. – [2006-2467]
3. Administrarea Publică. – 2006. –
Nr 3.
4. Alunelul. – 2007. – Nr 2.
5. Aquarelle. – 2007. – Nr 2.
6. Arta Medica. – 2006. – Nr 6; Ediţie
specială.
7. Aspecte psiho-sociale ale
procesului educaţional : Comunicări
prezentate la Conf. Şt. Int. în domeniul
psihologiei, 28-29 oct. 2005. – Ch., 2006. –
[2006-2567]
8. Avocatul poporului. – 2007. – Nr
1/2.
9. Biblio Polis. – 2007. – Nr 1.
10. Buletinul ABRM. – 2007. – Nr 1.
11. Calitatea învăţământului superiorconcepte şi strategii în pregătirea cadrelor
didactice : Materialele Conf. Şt. Int., 12-13
oct. 2006. – Ch., 2006. – [2006-2259]
12. Clipa. – 2007. – Nr 1.
13. Contabilitate şi audit. – 2007. – Nr
2.
14. Curierul medical. – 2007. – NR 1.
15. Eficienţa energetică a clădirilor :
seminar int., (16-17 noiemb. 2006). – Ch.,
2006. – [2006-2416]
16. Învăţământul superior-tendinţe spre
modernitate : Materiale Conf. Şt. Int., 27-28
sept. 2006. – Ch., 2006. – [2006-2419]
17. Justiţia Constituţională în
Republica Moldova. – 2007. – Nr 1.
18. Legea şi viaţa. – 2006. – Nr 2.
19. Materialele congresului Vi al
ortopezilor traumatologilor din Republica
Moldova : 20-22 sept. 2006 : În memoria

acad. V. Beţişor. – Ch., 2006. – [20062071]
20. Mircea Eliade – un geniul al istoriei
filosofiei şi creaţiei literare : Materialele
Conf. Şt. Naţ., 20 oct. 2006. – Cahul, 2006.
– [2006-2508].
21. Moldova : serie nouă. – 2007. – Nr
1/2.
22. Noi. – 2007. – Nr 2.
23. Pedologia modernă în dezvoltarea
agriculturii ecologice : Materialele conf. şt.practice, 6-7 mai 2006 : Partea 1. – Ch.,
2006. – [2006-2338]
24. Pedologia modernă în dezvoltarea
agriculturii ecologice : Materialele conf. şt.
– practice, 6-7 mai 2006 : Partea 2. – CH.,
2006. – [2006-2339]
25. Perenitatea creaţiei populare şi
contemporaneitatea : simpoz., 8 dec. 2005.
– Ch., 2006. – [2006-2159]
26. Problemele dezvoltării economiei
de piaţă în statul de drept : Materialele
Conf. teoretico-şt. int., 17-18 2004. – Bălţi,
2005. – [2006-2473]
27. Profit. – 2007. – Nr 1/2 (lb. rom.,
rusă).
28. Psihologie. Pedagogie specială.
Asistenţă socială. – 2007. – Nr 1.
29. Realizări şi perspective în
creşterea animalelor : Materialele simpoz.
şt. int. consacrat jubileului de 50 ani de la
fondarea Inst. de zootehnie şi medicină
veterinară. – Ch., 2006. – [2006-2407]
30. Revista Naţională de Drept. –
2007. – Nr 2.
31. Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2007. – Nr1.
32. Strategii de management, inginerie
şi tehnologii în transporturi : Materialele
conf. pract.-şt., 27 oct. 2006. – Ch., 2006. –
[2006-2149]

150

323/324(478) Politica internă a Republicii Moldova

446. Marian, Boris. Guvernul pleacă în deplasare : [cu dictafonul şi aparatul
de fotografiat prin raionul Glodeni] / Boris Marian // Moldova : ser. nouă. – 2007. – Nr
1/2. – P. 9-11. – Text şi în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 451, 573)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică extern

447. Blanovschi, Andrei. Integrare europeană : concepţii, realizări,
perspective / Andrei Blanovschi // Administrarea Publică. – 2006. – Nr 3. – P. 89-101 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 448-50)
327(478) Politică externă a Republicii Moldova

448. Balan, Oleg. Republica Moldova în cadrul relaţiilor internaţionale /
Oleg Balan // Administrarea Publică. – 2006. – Nr 3. – P. 103-106. – Rez. în lb. engl.
449. Stratan, Andrei. Chişinău – Bruxelles – Chişinău : [interviu cu A.
Stratan, viceprim-ministru, Ministrul afacerilor externe şi integrării europene al Rep.
Moldova] / interlocutor : Boris Marian // Moldova : ser. nouă. – 2007. – Nr 1/2. – P.1619.– Text şi în lb. rusă.
450. Voronin, Vladimir. Ideea noastră naţională este integrarea europeană
: [Alocuţiunea Preş. Rep. Moldova cu ocazie celei de-a 15-a aniversări a independenţei
Rep. Moldova, 26 aug. 2006] / Vladimir Voronin // Administrarea Publică. – 2006. – Nr 3.
– P. 7-12. – Rez. în lb. engl.
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne

(Vezi Nr 446, 569)

79

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

329 Partide şi mişcări politice
329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova

451. Boţan, Igor. Îndrăgostit de politică : [interviu cu I. Boţan, dir. executiv al
Asoc. pentru democraţie participativă АДЕРТ] / interlocutor : Victor Munteanu // VIP
magazin. – 2007. – Nr 1/2. – P. 24-30 : fotogr.
452. Golea, Anatol. Reforma partidului se amână : [PCRM – partid de
guvernământ] / Anatol Golea // Profit. – 2007. – Nr 1/2. – P. 4 -7 : il. – Idem şi în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 520)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

453. Rusu, Anatolie. Evoluţii structurale pe piaţa muncii din Republica
Moldova / Anatolie Rusu // Strategii de management, inginerie şi tehnologii în
transporturi. – Ch., 2006. – P. 206-216 : graf., tab. – Bibliogr. : 5 tit.
454. Sârbu, Mircea. Analiza resurselor umane şi utilizarea eficientă a
personalului / Mircea Sârbu, Constantin Simion // Strategii de management, inginerie şi
tehnologii în transporturi. – Ch., 2006. – P. 388-390 : tab. – Bibliogr. : 5 tit.
455. Şcolnic, Victoria. Comunicarea în procesul de angajare şi salarizare
în întreprinderile de transport / Victoria Şcolnic // Strategii de management, inginerie şi
tehnologii în transporturi. – Ch., 2006. – P. 237-245. – Bibliogr. : 10 tit.
456. Трусевич, А. М. Предпосылки эффективного управления
персоналом / А. М. Трусевич // Problemele dezvoltării economiei de piaţă în statul de
drept. – Bălţi, 2005. – P. 120-125. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 457, 874)
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de
locuinţe

(Vezi Nr 473)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

457. Copanschi, Alexandru. Compania este puternică prin spiritul
corporativ al colaboratorilor săi : [interviu cu A. Copanschi, dir. gen. al întreprinderii

80

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova
Короташ, С. С. 690
Костаки, Г. 529
Костаки, Георге 531
Кузнецова, Т. Д. 690
Курулюк, В. Г. 856
Кустуров, В. 753
Кустурова, А. 753

Рошка, Н. В. 797
С
Сали, Лариса 592
Сербин, В. 817
Сергеевский, А. 886
Сержант, В. А. 570-71
Синицару, Лариса 593
Скибицкий, В. 818
Смирнов, Э. Д. 856
Сокирко, Юлия 887
Сосна, Б. 534
Сосна, Борис 512
Стаматин, Отилия 594
Стамати–Чуря, К.. 955
Стурза, Ион 479
Султ, Г. 535

Л
Лапошина, Э. 435
Лисовский, В. В. 907
Литовченко, Алла 479
Люцканов, П. И. 862
М
Майстру, Родика 610
Макарь, И. 555
Манастырли, Николай 438
Марзанов, Н. С. 862
Мартынюк, Николай 804
Мартя, Галина 592
Маслова, Алла 611
Минков, О. 888-89
Москалик, Р. С. 798-99
Мыца, Снежана 512
Мыцу, О. 532

Т
Тезек, Юрий 811
Тодираш, Михаил 804
Толин, Ф. 870
Толстоган, Павел 902
Трусевич, А. М. 456
Тылту, С. М. 799
Ф

Н

Флоря, В. 557
Фретеску, С. И. 796

Недерица, Александр 476
Николау, Л. Л. 635-36

Х

О

Хэбэшеску, И. 818

Осояну, Н. 560
Осояну, Т. 556

Ч
Чебан, Светлана 887
Чокой, О. 883
Чубара, О. 668
Чурару, Людмила 924

П
Парнов, В. 533
Петрович, Л. 534
Плешка, Михаил 915
Попович, Анжела 476
Постолаки, А. 691
Проценко, В. 532

Ш
Шестаковская, А. П. 480
Я

Р

Якубовская, Ю. Л. 800

Раку, Жанна 637

149

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007
Vorobiov, A. 693
Voronin, A. 877
Voronin, Vladimir 450
Vrabie, Camelia 720
Vrabie, Gheorghe 918
Vrabie, Vitalie 569

Г
Гитер, Дианa 663
Горлован, Ольга 608
Горня, Ф. 753
Горшунов, В. 885
Горшунов, В. И. 884
Гриневич, Ольга 900
Гричук, Петру 471-73
Губер, Юрий 497
Гуляева, Т. В. 636

W
Westman, Bo 679
Z

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

austriece S&T-Mold] / interlocutor : rep. rev. // Profit. – 2007. – Nr 1/2. – P. 44-48 :
fotogr. – Idem şi în lb. rusă.
458. Ivaşcenco, Anatol. Cât costă acţiunile întreprinderilor din Moldova? /
Anatol Ivaşcenco // Profit. – 2007. – Nr 1/2. – P. 25-29 : tab. – Idem şi în lb. rusă.
459. Бузикевич, Казимир. СП "СМС-Кнауф" АО в условиях перехода к
рыночной экономике / Казимир Бузикевич // Problemele dezvoltării economiei de piaţă
în statul de drept. – Bălţi, 2005. – P. 46-61 : des. – Bibliogr. : 12 tit.
(Vezi de asemenea Nr 515, 559)

Д

Zamfir, Camelia Zoia 860
Zapuhlîh, Gr. 760
Zăbulică, Violeta 934
Zelenschi, V. 747
Zlatin, P. 747
Zolotariov, Elena 591
Zorilo, Larisa 589

Дога, Валерий 507
Дога, Евгений 924
Доломанжи, Георгий 804
Е
Евтодиенко, С. 861
Еременко, Л. И. 690

А
Аблина, Людмила 469
Абрамова, В. 794
Адэскэлицэ, Виктория 594
Аникин, Владимир 438
Афанасьев, Вячеслав 506

З

Б

И

Балан, И. В. 795-97
Балов, С. З. 799
Баурчулу, А. 554
Бацалай, И. 529
Борончук, Г. В. 797
Брынзан, П. П. 796
Бузикевич, Казимир 459
Бузу, И. 861
Букарчук, М. Г. 797
Быдзина, Екатерина 663

Игнатьев, Василий 559
Истрати, Дорин 474

Земцова, Татьяна 609, 668
Зенченко, Екатерина 925
Зорило, Л. И. 633

К
Кабанков, Ю. С. 796
Кайсын, В. 561
Калина, С. 515
Капша, Сергей 811
Капша, Тудор 901
Караман, Р. А. 796
Катан, Петр Иванович 498-99
Кауш-Цапу, Лилия 475
Кепко, О. И. 816
Кику, Б. 818
Клейтман, Майкл 925
Кобылянская, Л. И. 434
Ковалева, Е. А. 634
Ковригин, Е. 867
Конрад, В. Ф. 800

В
Вакуленко, А. 881
Влах, И. 530
Волощенко, Галина 470
Воронин, А. 861

148

336 Finanţe

460. Berzedean, Victor. Cum de acoperit o "gaură" în buget? / Victor
Berzedean // Profit. – 2007. – Nr 1/2. – P. 42-43. – Idem şi în lb. rusă.
461. Griciuc, Petru. Privind completarea şi prezentarea anexei 9 D la
Declaraţia cu privire la impozitul pe venit / Petru Griciuc // Contabilitate şi audit. – 2007.
– Nr 2. – P. 50 – 51.
462. Griciuc, Petru. Privind condiţiile necesare pentru beneficierea de
facilităţi fiscale / Petru Griciuc // Contabilitate şi audit. – 2007. – Nr 2. – P. 51-52.
463. Griciuc, Petru. Privind facilitarea fiscală aferentă impozitului pe venit
acordată producătorilor agricoli / Petru Griciuc // Contabilitate şi audit. – 2007. – Nr 2. –
P. 49.
464. Griciuc, Petru. Privind modul de completare a anexelor 3.1D şi 3.3 D
la Declaraţia cu privire la impozitul pe venit / Petru Griciuc // Contabilitate şi audit. –
2007.– Nr 2. – P. 52.
465. Losîi, Elena. Activitatea psihologului în sistemul bancar / Elena Losîi //
Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2007. – Nr 1. – P. 23-28. – Bibliogr. : 5 tit.
466. Mârzac, Mariana. Reglementarea bugetară a finanţelor publice /
Mariana Mârzac // Problemele dezvoltării economiei de piaţă în statul de drept. – Bălţi,
2005. – P. 184-192 : tab.
467. Stavinschi, Tatiana. Privind regimul fiscal aferente cheltuielilor legate
de achitarea clauzei penale / Tatiana Stavinschi // Contabilitate şi audit. – 2007. – Nr 2.
– P. 59-60.

81

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

468. Sturza, Ion. Privind impunerea cu TVA în cazul transmiterii mărfurilor
în scopuri de binefacere şi / sau sponsorizare / Ion Sturza, Ala Litovcenco //
Contabilitate şi audit. – 2007. – Nr 2. – P. 61.

Stupacenco, Lidia 428, 589, 640
Sturza, Ion 468
Sultanova, Diana 896
Susan, Oleg 916

469. Аблина, Людмила. О ставке пени на 2007 год / Людмила Аблина
// Contabilitate şi audit. – 2007. – Nr 2. – P.58.

Ş

470. Волощенко,
Галина.
Проблемы
налогообложения
предпринимательской деятельности / Галина Волощенко // Strategii de
management, inginerie şi tehnologii în transporturi. – Ch., 2006. – P. 190-195. – Bibliogr.
: 5 tit.
471. Гричук, Петру. Об удержании подоходного налога при аренде
сельскохозяйственных земель у физического лица-гражданина / Петру Гричук //
Contabilitate şi audit. – 2007. – Nr 2. – P. 53-56 : tab.
472. Гричук, Петру. О представлении Декларации физического лица о
подоходном налоге / Петру Гричук // Contabilitate şi audit. – 2007. – Nr 2. – P. 52- 53.
473. Гричук, Петру. О санкциях за непредставление в срок Декларации
о подоходном налоге и за неуплату подоходного налога / Петру Гричук //
Contabilitate şi audit. – 2007. – Nr 2. – P. 56-58 : tab.
474. Истрати, Дорин. Распределение стоимости, пересечение с
теорией игр / Дорин Истрати // Problemele dezvoltării economiei de piaţă în statul de
drept. – Bălţi, 2005. – P. 174-178.
475. Кауш-Цапу, Лилия. Некоторые особенности заполнения хозяйствующими субъектами Декларации о подоходном налоге за 2006 год / Лилия КаушЦапу // Contabilitate şi audit. – 2007. – Nr 2. – P. 24-38 : tab.
476. Недерица, Александр. Годовой финансовый отчет – 2006 : новые
аспекты и спорные вопросы / Александр Недерица, Анжела Попович // Contabilitate
şi audit. – 2007. – Nr 2. – P. 10-23 : tab.
477. Республика Молдова. М-во финансов. Информация о порядке
зачисления и учета доходов национального публичного бюджета через казначейскую систему в 2007 году // Contabilitate şi audit. – 2007. – Nr 2. – P. 73-89.
478. Республика Молдова. Правительство. Об утверждении Положении о порядке применения налоговых льгот, предусмотренных в пункте 23) части
(1) статьи 103 Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 года и пункта g)
82

Ţapu, Tatiana 866
Ţarigradschi, Valeriu 812
Ţăran, A. 768
Ţibuleac, S. 762
Ţopa, D. 759
Ţuleanu, C. 910
Ţuleanu, Constantin 913, 916-17
Ţuleanu, Sergiu 911
Ţurcanu, Corneliu 445
Ţurcanu, Nicolae 445, 951, 961
Ţurcanu, Şt. 789
Ţvircun, Victor 430

Şaptefraţi, Tatiana 658
Şavga, N. 773
Şavga, N. Gh. 773
Şcolnic, Victoria 455, 891
Şleahtiţchi, Mihaela 429
Şleahtiţchi, Mihai 443
Şuşu, Gheorghe 827

U

T

Ungurean, Tatiana 769
Ungurean, V. 766
Ungureanu, Dumitru 806
Ursu, Andrei 829
Usatâi, C. 678
Uspenski, Eduard 964
Uşurelu, Natalia 648
Uşurelu, Octavian 648

Taran, Anatolie 765
Târcoveanu, E. 688
Tarlapan, Ludmila 840
Tatarov, Sergiu 567
Tărîţă, Anatolie 828
Tărîţă, Orest 568
Tărîţă, Zinaida 632
Tărnă, Ruslan 496
Teleucă, Victor (962-63)
Tihon, Aliona 601
Timirgaz, V. 746
Timofeenco, Aliona 904
Timofei, Sorin 553
Tintiuc, Elena 684
Titica, Svetlana 606
Todiraş, Vasile 835
Toma, Simion 823
Toncea, Ion 833
Tonu, Valentin 914
Topor, B. 703
Trofaila, Lidia 607
Trofimov Maria 666
Trofimov, Rodica 905, 908
Tudorache, Gheorghe 842
Tutunaru, A. 784

V
Vacarciuc, I. 742, 749
Vacarciuc, Ion 750
Vacarciuc, M. 590
Vârlan, P. 910
Vârlan, Pavel 913
Vascan, Grigore 805
Vasiliev, Maria 649
Vatamanu, Ion 951
Velenciuc, Igor 889
Velenciuc, Natalia 689
Verdeş, Angela 431
Verega, Gr. 751, 770
Vertilă, V. 714, 752
Vicol, Nelu 432
Vicovan, Adriana 860
Vieru, Grigore 953
Vişan, Ancuţa-Maria 937
Viţelaru, Olga 840
Vizir, Alexandru 954
Vîrlan, Maria 433
Volentir, L. G. 739
Volosciuc, Leonid 830

Ţ
Ţâganaş, Domnica 839
Ţâganaş, V. 839
Ţapoc, Vasile 420
Ţapu, P. 718, 742

147

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007
Poroseatcovski, Vladimir 810
Postolache, Ana 498
Poştaru, Gheorghe 803
Prisăcaru, Veronica 505
Priţcan, Valentina 424-25
Procopciuc, V. 676
Procopciuc, Vasile 740
Prodan, Svetlana 550
Pulbere, O. 741, 766
Puşcaş, Victor 528, 538-40

Sandrosean, Argentina 774
Sandrosean, Iu. 730, 737
Sandu, Vasile 942
Sârbu, Ion 494
Sârbu, Mircea 454, 903
Sârghii, V. 815
Sava, Parascovia 840
Savca, Tatiana 658
Scetinin, N. 773
Sclifos, Lia 442
Scripnic, V. 793
Scutaru, I. 792
Sedleţchi, Iurie 551
Semionov, Alexei 614
Senic, Iurie 825
Serbenco, A. 779
Silistraru, N. 629, 660
Silistraru, Nicolae 606, 661
Simion, Constantin 454
Sîrbu, Ana 422
Smochină, Andrei 510
Socoliuc, Nina 586-87, 630
Sofroni, Larisa 780
Solcanu, A. 678
Solomon, Ioan 552
Spânu, Stela 926
Spătaru, T. 792
Stadnic, Stanislav 826
Stamatin, O. 631
Stancu, Dumitru Florin 508
Stanila, Tatiana 588
Starciuc, N. 792
Starodub,V. 838
Stasiev, Grigore 674
Stasiuc, Maxim 777
Stati, L. 730, 737, 745
Stavinschi, Tatiana 467
Stănescu, Nichita 934
Stere, Constantin 509, 959
Stoica, Alina 936
Straistari, Cornelia 496
Stratan, Alexandru 495
Stratan, Andrei 449
Stratan, Gheorghe 511
Străjescu, Oleg 824
Stupac, I. 718

R
Racu, Igor 624
Racu, Iulia 426
Racu, Jana 427
Racul, A. 502
Radu, Silvia 802
Railean, Elena 627-28
Răducu, Radu 860
Răileanu, Valentina 855
Rene, Magritte 919
Repida, Tatiana 959
Revenco, M. 754
Rilke, Rainer Maria 929
Robu, V. 660
Rogojină, Didina 441
Romaşco, Iu. 767
Roşca, Andrei 673
Roşca, N. 790
Rotari, Eugen 824
Rotaru, Teodor 933
Rudic, Valeriu 851-52
Rusanovschi, G. 774
Rusanovschi, Gr. 743
Rusnac, Gheorghe 662
Russu, Vasile 509, 896-97
Rusu, Anatolie 453
Rusu, B. 813
Rusu, S. 687
Rusu-Haraba, Anastasia 918
S
Sabalin, N. 736, 738
Sali, Larisa 650
Sanalati, Ion 401, 580
Sandrosean, A. 744

146

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

статьи 28 Закона о таможенном тарифе № 1380-XIII от 20 ноября 1997 года : [Постановление, 30.01.07, Nr 102] // Contabilitate şi audit. – 2007. – Nr 2. – P. 91.
479. Стурза, Ион. О субсидировании сумм НДС в случае применения
части (4) статьи 97 Налогового кодекса / Стурза Ион, Алла Литовченко //
Contabilitate şi audit. – 2007.– Nr 2. – P. 61- 62.
480. Шестаковская, А. П.
Государственное регулирование
инвестиционной деятельности / А. П. Шестаковская // Problemele dezvoltării
economiei de piaţă în statul de drept. – Bălţi, 2005. – P. 85-91.
(Vezi de asemenea Nr 458, 902)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea
economiei. Producţie. Servicii. Preţuri

481. Alcaz, Tudor. Costurile de exploatare ale vehicolului – componenţă
esenţială în determinarea preţurilor de transport / Tudor Alcaz // Strategii de
management, inginerie şi tehnologii în transporturi. – Ch., 2006. – P. 156-162 : fig.
482. Alcaz, Tudor. Principiile şi modalităţile de stabilire a preţurilor la
întreprinderile de transport / Tudor Alcaz // Strategii de management, inginerie şi
tehnologii în transporturi. – Ch., 2006. – P. 149-155 : fig.
483. Babii, Leonid. Clasificarea riscurilor economice în complexul agroindustrial / Leonid Babii // Problemele dezvoltării economiei de piaţă în statul de drept. –
Bălţi, 2005. – P. 151-159 : tab. – Rez. în lb. engl.
484. Babii, Leonid. Orientarea investiţiilor în ramura viti-vinicolă : modelul
matematic / Leonid Babii // Problemele dezvoltării economiei de piaţă în statul de drept.
– Bălţi, 2005. – P. 126-128. – Rez. în lb. engl.
485. Babii, Leonid. Particularităţile mecanismului de repartiţie a profitului în
cadrul ramurii viti-vinicole / Leonid Babii // Problemele dezvoltării economiei de piaţă în
statul de drept. – Bălţi, 2005. – P. 99-103 : tab. – Rez. în lb. engl.
486. Bostan, Vasile. Managementul – resursă de bază a creşterii eficienţei
transporturilor / Vasile Bostan, Vasile Russu // Strategii de management, inginerie şi
tehnologii în transporturi. – Ch., 2006. – P. 395-404.

83

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

487. Catan, Petru. Factorii de risc în planificare / Petru Catan, Maxim
Babuci // Problemele dezvoltării economiei de piaţă în statul de drept. – Bălţi, 2005. – P.
104-109 : tab. – Rez. în lb. fr.
488. Catan, Petru. Particularităţile planificării în condiţiile economiei de
piaţă / Petru Catan, Silvia Popescu // Problemele dezvoltării economiei de piaţă în statul
de drept. – Bălţi, 2005. – P. 34-38. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : 5 tit.
489. Novac, Corina. Investirea în mijloacele de transport propulsate cu
energie netradiţională – soluţia eficientă pentru un mediu mai sănătos / Corina Novac,
Nicolae Heghea // Strategii de management, inginerie şi tehnologii în transporturi. – Ch.,
2006. – P. 331-333 : tab. – Bibliogr. : 5 tit.
490. Pădure, Serghei. Eficienţa economică şi rentabilitatea în transporturi /
Serghei Pădure, Tudor Alcaz // Strategii de management, inginerie şi tehnologii în
transporturi. – Ch., 2006. – P. 175-177.
491. Petruşevschi, Margareta. Agricultura durabilă : premise, riscuri şi
provocări / Margareta Petruşevschi // Pedologia modernă în dezvoltarea agriculturii
ecologice : P. 1. – Ch., 2006. – P. 185-199 : fotogr. – Bibliogr. : 10 tit.
492. Platonov, Tamara. Parteneriat privat şi public. De ce nu? :
[responsabilitatea statului pentru economia soc. contemporane] / Tamara Platonov //
Profit. – 2007. – Nr 1/2. – P. 66-67. – Idem şi în lb. rusă.

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova
Mariţ, Marcela 551
Maşner, O. 859
Mazur, V. 748
Mărunţelu, Gelu 546
Mătrăgună, Nelly 682
Melinte, Constantin 689
Melnic, E. 728
Mihailescu, Constantin 504
Mihailov, Valeriu 893
Mihailova, I. 879
Milea, Iuliana 963
Mîrzac, Mariana 466
Mogoreanu, Nicolae 801
Morari, Olga 591
Moraru, A. 729
Moraru, Alisa 584
Moraru, Comna 713
Morei, Virgiliu 874
Moroz, P. 730-32, 737, 774
Moroz, S. 701
Moscalciuc, Irina 547
Moscaliuc, Aliona 843
Munteanu, Victor 451
Muraru, Elena 654-55, 662
Murgu, Marcela-Zaira 526
Mursa, Elena 670

Oloer, I. 726
Onofraş, Leonid 835
Onu, V. 762
Opincă, V. 735
Orlov, V. 678
Ostrofeţ, Gheorghe 601
Ovcerenco, Nadejda 626
P
Paduca, A. 778
Palade, N. 838
Palamarciuc, V. 677
Palaria, Viorica 656
Panasenco, R. 736
Pantea, Oleg 562
Panuş, Victor 645
Parnov, Vladimir 527
Pascari, V. 747
Patraşcu, Aurel 914
Pavel, Ion 423
Pădure, Olivian 565, 810, 893, 895
Pădure, Serghei 490
Pereteatcu, Maria 584-85, 646-47
Perju, Lilia 842
Petcu, Galina 574-75
Petrache, Aleus 897
Petrov, Elena 657
Petrovici, V. 732
Petruşevschi, Margareta 491
Piscunov, Alexandra 419
Pivodă, Carmen Ana 860
Pânzaru, Ludmila 414
Plângău, Valerian 423
Platonov, Tamara 492
Plăcintă, Gh. 792
Plămădeală, Vasile 565-66
Pleşca, Alexei 912
Pleşca, Mihail 912
Pleşca, Olga 643
Pohilă, Vlad 415
Pop, Octavian 549
Popa, Nicolae 950
Popescu, Silvia 488
Popov, Anton 605
Popovici, Ana 842
Popovici, Corneliu 658

N

493. Postolache, Ana. Conceptul de management strategic în transport /
Ana Postolache // Strategii de management, inginerie şi tehnologii în transporturi. – Ch.,
2006. – P. 336-339 : fig. – Bibliogr. : 6 tit.
494. Sârbu, Ion. Managementul investiţional în transporturi conform
cerinţelor economiei de piaţă / Ion Sârbu, Tudor Alcaz // Strategii de management,
inginerie şi tehnologii în transporturi. – Ch., 2006. – P. 163-168 : tab.
495. Stratan, Alexandru. Elementele structurale şi principiile mecanismului
de funcţionare a sectorului agrar / Alexandru Stratan // Problemele dezvoltării economiei
de piaţă în statul de drept. – Bălţi, 2005. – P. 193-200. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7
tit.
496. Ţărnă, Ruslan. Procesul de planificare în transporturi / Ruslan Ţărnă,
Cornelia Straistari // Strategii de management, inginerie şi tehnologii în transporturi. –
Ch., 2006. – P. 303-305.

84

Nacu, V. 703, 733-34
Nagâţ, Gh. 813
Nastas, Ion 548
Nedealcov, Simion 824
Negară, Corina 577
Nichiforov, Iu. 742
Nicu, Dan 967
Niculescu, D. 688
Nistreanu, Tatiana 583
Niţuleac, E. 793
Novac, Adela 604
Novac, Corina 489
Novorojdin, Dumitru 891
O
Ojoc, Sergiu 775
Ojog, S. 776
Olaru, Valentina 625

145

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007
Goraş, Ion 809
Goraş-Postică, Viorica 621
Gornea, F. 695, 703, 713, 718-19
Gornea, Filip 719, 764
Gorodenco, Anatolie 503, 819
Gorun, N. 720-21
Granaci, Lidia 622
Granaci, Vera 851-52
Graur, Ana 665
Gremalschi, Anatol 616
Griciuc, Petru 461-64
Grigheli, Gheorghe 674, 836
Gripe, Maria 930
Grossu, Silvia 436
Grosu, Gurie 436
Grozavu, Nistor 911
Guceac, I. 524
Gulea, A. 789
Guţalov, Lilia 644
Guţu, Aurel (918)
Guţu, E. 701
Guţu, Vladimir 654-55
Guţul, Vera 917
Guzun, Valentin 876

Ivaşcenco, Anatol 458
Ivănescu, Mircea 928
J
Jelescu, Petru 623
Jigău, Gheorghe 503, 819-22
Jitnic, Victoria 402
Josu, Veronica 504, 830

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

497. Губер, Юрий. Стратегическое управление предприятиями
транспорта / Юрий Губер // Strategii de management, inginerie şi tehnologii în
transporturi. – Ch., 2006. – P. 180-189 : tab. – Bibliogr. : 8 tit.
498. Катан, Петр Иванович. Государственные стратегии и их
реализация в Республике Молдова / Петр Иванович Катан // Problemele dezvoltării
economiei de piaţă în statul de drept. – Bălţi, 2005. – P. 164-169. – Rez. în lb. fr. –
Bibliogr. : 5 tit.

K
Kafka, Franz 928
Kulikovscki, Lidia 410-13
Kusturov, V. 724
L
Lala, M. 832
Lavrentiev, P. 725
Leah, Nicolae 674
Leahu, E. 793
Litovcenco, Ala 468
Liuţcanov, P. 859
Losîi, Elena 695
Lungu, Daniela 888
Lungu, Olesea 909
Lungu, Vasile 823, 837
Lupan, Andrei 949
Lupan, V. 853
Lupaşcu, C. 688
Lupaşcu, M. 832
Lupu, Ilie 603

H
Hadârcă, Ion 947
Halippe, PAn (968)
Harea, V. 788, 863
Hariton, Andrei 597-98
Harjevschi, Mariana 409
Heghea, Nicolae 489
Hlib, Lidia 948
Hojmichi, Veceslav 525
Homa, A. 722-23
Hotineanu, V. 687

M
Macari, V. 793
Madjed, Hadji Muhamed A. 778
Manea, Gh. 747
Mansour, Abdala E. M. 841
Marandici, Elena 849
Marciuc, Ala 624
Marga, Simion 686
Marian, Boris 446, 449
Marian, Gr. 815
Marin, I. 727
Marina, Angela 757
Marina, Ion 757
Marina, V. 758
Marinescu, Constantin Gh. 526

I
Iacub, G. 858, 865
Ignatov, A. 689
Iliade, A. 687
Ioneţ, Ion 806
Iordanov, Iordanca – Rodica 564
Ipate, Robert Ştefan 932
Istrati, Aurel 403
Iuga, Mircea 537

144

499. Катан, Петр Иванович. Прогнозирование и планирование в
условиях рыночной экономике / Петр Иванович Катан // Problemele dezvoltării
economiei de piaţă în statul de drept. – Bălţi, 2005. – P. 227-232.
(Vezi de asemenea Nr 524-25)
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova

500. Babii, Leonid. Particularităţile planificării şi gestiunii eficienţei
economice în cadrul ramurii viti-vinicole / Leonid Babii // Problemele dezvoltării
economiei de piaţă în statul de drept. – Bălţi, 2005. – P. 16-24 : tab. – Rez. în lb. engl.
501. Bivol, Elena. Aspectul uman şi umanitar al agriculturii ecologice.
Perspective pentru Republica Moldova / Elena Bivol, Valentin Ciubotaru // Pedologia
modernă în dezvoltarea agriculturii ecologice : P. 2. – Ch., 2006. – P. 151-154.
502. Cimpoieş, D. Aplicarea metodelor neparametrice la determinarea
productivităţii şi eficienţei întreprinderilor agricole / D. Cimpoieş, A. Racul // Şt. Agricolă
– 2007. – Nr 2. – P. 83-88 : tab. – Bibliogr. : 13 tit.
503. Gorodenco, Anatolie. Oportunităţi şi capacităţi de dezvoltare a
agriculturii ecologice în Republica Moldova / Anatolie Gorodenco, Gheorghe Jigău //
Pedologia modernă în dezvoltarea agriculturii ecologice : P. 1. – Ch., 2006. – P. 19-37 :
tab. – Bibliogr. : 9 tit.
504. Mihailescu, Constantin. Promovarea agriculturii ecologice şi
producerii pure în Republica Moldova / Constantin Mihailescu, Veronica Josu //
Pedologia modernă în dezvoltarea agriculturii ecologice : P. 1. – Ch., 2006. – P. 39-49.
505. Prisăcaru, Veronica. Creşterea economică şi evoluţia sărăciei în
Republica Moldova / Veronica Prisăcaru // Şt. Agricolă – 2007.– Nr 2. – P. 80-82 : tab. –
Rez în lb. engl.

85

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

506. Афанасьев, Вячеслав. Стратегия экономического роста и снижения уровня бедности – главный документ стратегического планирования экономического развития Молдовы на среднесрочную перспективу / Вячеслав Афанасьев
// Problemele dezvoltării economiei de piaţă în statul de drept. – Bălţi, 2005. – P. 9-15.
507. Дога, Валерий. К проблемам развития реформ в сельском
хозяйстве Республики Молдова / Валерий Дога // Problemele dezvoltării economiei
de piaţă în statul de drept. – Bălţi, 2005. – P. 6-8.
(Vezi de asemenea Nr 400, 888, 904)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă

(Vezi Nr 672)

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova
Crivoi, Aurelia 617
Crocnan, Daniel Ovidiu 618
Croitor, Gh. 695, 712-13
Croitor, Gheorghe 702
Croitor, P. C. 739
Croitor,G. M. 739
Croitoru, Cătălina 601
Croitoru, Gh. 694
Cropaciova, Maria 782
Curca, A.. 704
Curca, N. 705-06
Curea, Natalia 617, 619
Cuşnir, Marcel 520-21, 536
Cuşnir, Vitalie 522-23
Cuzneţov, Larisa 581

Ene,Octavian 808, 810
Eremia, N. 878
Eremia, N. Gh. 791, 879
Eremia, N. M. 879
Erezanu, Nina 842
Erhan, N. 714-15
Eţco, Constantin 672, 684
Evtodienco, S. 877
Evtodienco, Silvia 857, 872
F
Focşa, Valentin 786, 847, 850
Fotescu, Emil 644
Frunze, O. 858
G

D
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional

508. Stancu, Dumitru Florin. Modalităţile şi particularităţile
managementului funcţionării întreprinderilor de transport auto internaţionale în mediul
economiei concurenţiale / Dumitru Florin Stancu // Strategii de management, inginerie şi
tehnologii în transporturi. – Ch., 2006. – P. 367-372. – Bibliogr. : 5 tit.
509. Sterea, Constantin. Rolul şi locul transporturilor în sistemul relaţiilor
economice internaţionale / Constantin Sterea, Vasile Russu // Strategii de management,
inginerie şi tehnologii în transporturi. – Ch., 2006. – P. 103-107.
339.7 Finanţe internaţionale

(Vezi Nr 498, 679)
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie
mondială

(Vezi Nr 447, 449)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare

510. Smochină, Andrei. Repere metodologice ale organizării investigaţiilor
ştiinţifice : orientări, concepte şi perspective : [în domeniul jurisprudenţei] / Andrei
Smochină // Problemele dezvoltării economiei de piaţă în statul de drept. – Bălţi, 2005. –
P. 62-68. – Bibliogr. : 11 tit.

86

Gabura, Dumitru 962
Gabura, Mariana 962
Gaina, Anton 819
Galadiuc, D. 755
Galadiuc, Dorin 756
Galascovici, A. A. 792
Galbură, Oleg 836
Galearschi, V. 760
Galescu, R. 930
Gancearu, Maria 899
Garbuz, I. 677, 693, 736, 738, 748
Garbuz, T. 677
Garştea, Nina 620
Gaugaş, Petru 662
Găluşcă, Tatiana 666
Gheorghiev, N. 838
Gheorghiţa, A. 631
Gheorghiţă, M. 545, 631
Gherasim, Alexandra 653
Gherman, I. 746
Gherman, Olesea 941
Gheţoi, Petre 953, 964
Ghilaş, Victor 602
Glavan, Alina 716-17
Glavan, I. 758
Golban, Rita 787
Golea, Anatol 452
Golopenţia, Anton (444)
Goncearuc, V. 910
Goncearuc, Valeriu 913

Dabija, T. 878-79
Dai, Slijie 965
Dandara, Otilia 656-55
Danu, Iu. 758
Darciuc, D. 707
Darciuc, M. 694-95, 708-10, 712-13
Darie, Gr. 846
Darie, Grigore 849, 851-52
Darie, V. 832
David, Aurel 921
Davidescu-Creangă, Elena 671
Dăscăliuc, Ion 711
Deliv, I. 754
Diaconu, Sergiu 905
Dimitrov, P. 865
Dionidis, I. 735
Diordiev, Ion 961
Dohmilă, Iurie 805
Donică, I. 788, 863
Donţoi, Petru 582
Dragomir, Cristian 689
Duca, Gheorghe 667
Dumbrăveanu, Victor 692
Dumitraş, G. 785
E
Eliade, Mircea 403, 416-20, 931
Enciu, V. 785
Ene, Vladimir 803, 808, 906

143

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007
Caîsin, Larisa 864
Calenici, E. 680
Calenici, Eugenia 681
Calistru, A. 726, 764
Calmuţchi, Laurenţiu 597-98
Caproş, N. 676, 699, 772
Capşa, Tudor 901
Cara, Angela 599, 616
Caraman, Vlad 954
Carauş, Alexandru 757
Cârnaţ, Teodor 563
Casian, D. 701
Catan, Petru 487-88
Catană, Victor 669
Catereniuc, I. 685
Cauş, Maria 844
Cazacov, Vladimir 763
Cazacova, Lilia 790
Cechirlan, Natalia 670
Cemortan, Anatol 890
Cemortan, Stela 638
Cepoida, Elena 675
Cernei, Nina 891
Cerneţchi, E. 701
Certan, Valeriu 807
Chetruş, Petru 662
Chilimar, S. 875
Chiriac, Cornel 908
Chirică, Galina 578
Chiţanu, Ana 871-72
Cimpoieş, D. 502
Cimpoieş, Gh. 841
Cioban, Mitrofan 650
Ciobanu, Igor A. 543
Ciobanu, Lora 579, 600, 639, 643
Ciobanu, Nicolae 682
Ciobanu, Viorica 445
Ciobanu, Vitalie 553
Ciocanu, Mihai 669
Ciorici, Alex 945
Ciorici, V. 788, 863
Cirimpei, Victor 966
Ciubotaru, Ludmila 614
Ciubotaru, Mihail Ion 946
Ciubotaru, Valentin 501
Ciuclea, A. 785

Coandă, Svetlana 939
Cobâleanu, Zina 669
Coblean, Olesia 405-06
Cobzarenco, Viorica 648
Cochinescu, Nicolae 518
Cocieru-Niţă, Mariana 960
Cociu, V. 865
Codreanu, Igor 615
Cogut, Sergiu 940
Cojocaru, Ecaterina 422, 923
Cojocaru, Ion 423, 597-98
Cojocaru, V. 651, 700
Cojocaru, Victoria 652
Colâbneac, Alexei 949, 965
Colesnic, Iurie 968
Colin, Vitalie 814
Colomieţ, T. 910
Colomieţ, Tatiana 913
Conovali, V. 845
Constandoglo, Alexandra 786, 847
Copanschi, Alexandru 457
Coptilet, Valentina 558
Corghenci, Ludmila 407
Corj, Mihai 544
Corlăteanu, M. 676, 696, 726
Corlăteanu, M. A. 764
Coroi, Eugen 616
Corpecean, Anatolie 906
Costache, Gheorghe 519
Costin, Ludmila 408
Costovschi, Anastasia 873
Coşciug, I. 754
Coşman, Sergiu 848
Coşuleanu, T. 834
Cotoman, Ludmila 921
Cotruţă, Ion 892
Crasocico, R. A. 791
Crăciun, Boris 927
Creangă, Ion (941)
Cremeneac, L. 784
Creţu, Constantin 418
Creţu, Felicia 437
Creţu, Gh. 813
Creţu, Mariana 619
Creţu, Vasile 401, 580
Crivaia, Parascovia 840

142

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

511. Stratan, Gheorghe. Principiul răspunderii personale / Gheorghe
Stratan // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 2. – P. 51-54. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.
512. Сосна, Борис. О некоторых проблемах совершенствования законодательства в условиях рыночной экономики / Борис Сосна, Снежана Мыца //
Problemele dezvoltării economiei de piaţă în statul de drept. – Bălţi, 2005. – P. 283-288.
(Vezi de asemenea Nr 528, 542)
341 Drept internaţional

513. Bolohan, Natalia. Pluralitatea cetăţeniei conform prevederilor
Convenţiilor Europene / Natalia Bolohan // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 2. – P. 47-48. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
514. Bontea, Oleg. Despre esenţa normelor conflictuale : [din dreptul int.
privat] / Oleg Bontea // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 2. – P. 38-41. – Bibliogr. în note,
p. 41 (19 tit.)
515. Калина, С. Конституционный принцип поддержки добросовестной
конкуренции – как необходимое условие осуществления предпринимательской
деятельности / С. Калина // Закон и жизнь. – 2007. – Nr 2. – P. 43-46. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 525, 530, 560)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

516. Aghenii, Gheorghe. Prevederile constituţionale privind protecţia
socială a cetăţenilor Republicii Moldova / Gheorghe Aghenii // Legea şi viaţa. – 2007. –
Nr 2. – P. 44-46. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
517. Beldeanu-Gegiu, Andreea Loredana. Apariţia conceptului de funcţie
publică şi de funcţionar public în filosofia dreptului / Andreea Loredana Beldeanu-Gegiu
// Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 2. – P. 55-58. – Bibliogr. : 23 tit.
518. Cochinescu, Nicolae. Independenţa judecătorului constituţional în
România / Nicolae Cochinescu // Justiţia Constituţională în Republica Moldova. – 2007.
– Nr 1. – P. 20-23.
519. Costache, Gheorghe. Supremaţia Constituţiei – cerinţă a integrării
Europene / Gheorghe Costache // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 2. – P. 4-6. – Bibliogr. : 9
tit.
87

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ" NR 2-2007

520. Cuşnir, Marcel. Consideraţii asupra raporturilor şefului statului cu
partidele politice / Marcel Cuşnir // Problemele dezvoltării economiei de piaţă în statul de
drept. – Bălţi, 2005. – P. 289-298.

Bivol, Elena 501
Bîrcă, Ana 789
Blanovschi, Andrei 447
Bobână, Gheorghe 416
Bocancea, Nicolae 595
Bocancea, Viorel 595
Bogdan, Valeriu 771
Boincean, Boris 831
Boişteanu, V. 778
Bolboceanu, Aglaida 421
Bolocan, Galina 835
Bolocan, N. 832
Bolohan, Natalia 513
Bondari, Lidia 782-83
Bondari, V. 782-83
Bontea, Oleg 514
Boriceanu, Daniela 965
Boronciuc, Gh. 790
Boronin, Larisa 761
Borzin, Aurelia 956
Bostan, Vasile 486
Botnari, Valentina 612
Boţan, Igor 451
Brâncuşi, Constantin (403)
Brăilă, Eugenia 417
Briceag, Silvia 439, 641
Buiuc, Larisa 824
Bulat, Ludmila 444
Buldumac, V. 714
Bulgaru, Veronica 898
Burac, Andrei 943
Burlacu, Lilia 944
Burlacu, Tudoriţa 920
Burlacu, Valeriu 684
Butnaru, Leo 957
Butnaru, Tatiana 596, 957
Buzan, V. 846
Buzu, D. 698, 742

A

521. Cuşnir, Marcel. Sisteme prezidenţiale, parlamentare şi mixte :
avantaje şi deficienţe în condiţiile democraţiei moderne / Marcel Cuşnir // Problemele
dezvoltării economiei de piaţă în statul de drept. – Bălţi, 2005. – P. 366-376. – Bibliogr. :
10 tit.
522. Cuşnir, Vitalie. Eutanasia : probleme, reflecţiuni istorice şi
contemporane / Vitalie Cuşnir // Problemele dezvoltării economiei de piaţă în statul de
drept. – Bălţi, 2005. – P. 409-417. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 19 tit.
523. Cuşnir, Vitalie. Evoluţia şi izvoare istorice ale dreptului omului / Vitalie
Cuşnir // Problemele dezvoltării economiei de piaţă în statul de drept : Materialele Conf.
teoretico-şt. int., 17-18 dec. – Bălţi, 2005. – P. 333-337. – Bibliogr. : 8 tit.
524. Guceac, I. Rolul constituţional şi sarcinile statului în economie / I.
Cuceac // Problemele dezvoltării economiei de piaţă în statul de drept. – Bălţi, 2005. – P.
69-76.
525. Hojmichi, Veceslav. Contenciosul electoral – instituţie de drept
constituţional şi condiţie obligatorie de integrare în structurile europene / Veceslav
Hojmichi // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 2. – P. 49-50. – Bibliogr. : 10 tit.
526. Marinescu, Constantin Gh. Funcţia economică şi ecologică a statului,
implicaţiile acestora în dezvoltarea economiei naţionale / Constantin Gh. Marinescu,
Marcela-Zaira Murgu // Problemele dezvoltării economiei de piaţă în statul de drept. –
Bălţi, 2005. – P. 30-33. – Bibliogr. în notele de subsol.
527. Parnov, Vladimir. Constituţionalismul – factor major în dezvoltarea
unei societăţi / Vladimir Parnov // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 2. – P. 34-36. – Bibliogr.
13 tit.
528. Puşcaş, Victor. Conceptul şi conţinutul suveranităţii / Victor Puşcaş //
Administrarea Publică. – 2006. – Nr 3. – P. 73-80. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.
529. Бацалай, И. Сущность конституционной юстиции, её место и роль
в системе органов государственной власти / И. Бацалай, Г. Костаки // Закон и
жизнь. – 2007. – Nr 2. – P. 10-13. – Bibliogr. : 7 tit.

88

Abramov, V. 784
Agarcov, Mihail 814
Aghenii, Gheorghe 516
Ahmed, Faissal F. 841
Alcaz, Tudor 481-82, 490, 494, 903
Alecsa, K. 738, 748
Andrieş, Natalia 914
Andrieş, V. 843
Andriuca, Valentina 828
Andruhina, Marina 935
Andruşca, Tatiana 938
Anghelici, Gh. 692
Apetri, Ludmila 672
Auraru, Lia 919
Axentii, Ioana 576
B
Babansky, Valeriu 920
Babii, Leonid 483-85, 500
Babuci, Maxim 487
Bahnarel, Ion 670
Balan, I. 781, 790
Balan, Oleg 448
Balanescu, S. 858
Balmuş, Victor 400
Baltag, Dumitru 542
Banari, Alina 640
Barbu, Natalia 922
Batîr, Dumitru (667)
Băieşu, Nicolae 664
Bălan, Ionel 670
Bejan, Eugenia 404
Beldeanu-Gegiu, Andreea Loredana 517
Belic, O. 683
Bernaz, Emilian 572
Berzedean, Victor 460
Beţişor, A. 694, 739
Beţişor, Alexandru 697
Beţişor, V. 695-96, 712
Bichir, Lilia 682

C
Cabac, Valeriu 577, 613, 642
Caciuc, Anatol 922

141

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

967. Nicu, Dan. Problematica prozei (dramaturgiei) moderne şi diversitatea
realităţii / Dan Nicu // Clipa siderală. – 2007. – Nr 1. – P. 13-15.

530. Влах, И. Международно-правовое сотрудничество и использование зарубежного опыта в сфере государственной службы / И. Влах // Закон и
жизнь. – 2007. – Nr 2. – P. 22-24.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
(Vezi Nr 403, 667, 968)

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova

968. Colesnic, Iurie. Un destin împlinit – Pan Halippa : [(1883- 1979), preş.
Sfatului Ţării, deputat în Parlamentul României, ministru] / Iurie Colesnic // Moldova :
ser. nouă. – 2007. – Nr 1/2. – P. 27-29 : fotogr. – Text şi în lb. engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 436)
94(498) Istoria României

(Vezi Nr 968)

531. Костаки, Георге. Экономическая функция правового государства /
Георге Костаки // Problemele dezvoltării economiei de piaţă în statul de drept. – Bălţi,
2005. – P. 25-29. – Bibliogr. în notele de subsol.
532. Мыцу, О. Характеристика право на доступ к информации о работе
судебных учреждений / О. Мыцу, В. Проценко // Закон и жизнь. – 2007. – Nr 2. – P.
46-49. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.
533. Парнов, В. Формальные признаки конституции / В. Парнов // Закон
и жизнь. – 2007. – Nr 2. – P. 56-58. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.
534. Сосна, Б. О некоторых проблемах правового регулирования доступа к правосудию / Б. Сосна, Л. Петрович // Закон и жизнь. – 2007. – Nr 2. – P. 1315.
535. Султ, Г. Конституционное закрепление принципа необходимости
согласования национального право с международным правом / Г. Султ // Закон и
жизнь. – 2007. – Nr 2. – P. 41-43. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 402, 513, 567-68)
342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova

536. Cuşnir, Marcel. Considerente asupra statutului şefului statului în
Republica Moldova / Marcel Cuşnir // Problemele dezvoltării economiei de piaţă în statul
de drept. – Bălţi, 2005. – P. 436-441. – Bibliogr. în notele de subsol.
537. Iuga, Mircea. Principiile de bază ale independenţei judecătorilor
constituţionali în Republica Moldova / Mircea Iuga // Justiţia Constituţională în Republica
Moldova. – 2007. – Nr 1. – P. 18-20. – Text şi în lb. rusă.
538. Puşcaş, Victor. Impactul noii proceduri de ridicare a excepţiei de
neconstituţionalitate / Victor Puşcaş // Justiţia Constituţională în Republica Moldova. –
2007. – Nr 1. – P. 13-17. – Bibliogr. : 25 tit. – Text şi în lb. rusă.
539. Puşcaş, Victor. Îmbunătăţirea sau înrăutăţirea mecanismului de
ridicare a excepţiei de neconstituţionalitate!? / Victor Puşcaş // Legea şi viaţa. – 2007. –
Nr 2. – P. 7-12. – Bibliogr. : 25 tit.

140

89

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

540. Puşcaş, Victor. Raport cu privire la exercitarea jurisdicţiei
constituţionale în anul 2006 prezentat în baza art. 80 din Codul jurisdicţiei constituţionale
/ Victor Puşcaş // Justiţia Constituţională în Republica Moldova. – 2007. – Nr 1. – P. 2430. – Text şi în lb. rusă.

958. Butnaru, Tatiana. Poetica mitologizării : semnificaţii şi dimensiuni
estetice : [din poezia Basarabiei] / Tatiana Butnaru // Perenitatea creaţiei populare şi
contemporaneitatea. – Ch., 2006. – P. 45-50. – Bibliogr. în note, p. 50 (7 tit.).

541. Republica Moldova. Curtea Constituţională. Hotărâre pentru
controlul constituţional a unei prevederi din Legea nr. 25-XVI din 16 februarie 2006
pentru modificarea şi completarea articolului 24 din Legea nr. 64-II din 31 mai 1990 cu
privire la Guvern : [13.02.07, Nr 2] // Justiţia Constituţională în Republica Moldova. –
2007. – Nr 1. – P. 33-35. – Text şi în lb. rusă.
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

959. Caraman, Vlad. Romanul "În preajma revoluţiei" de Constantin Stere :
aspecte etno-folclorice / Vlad Caraman // Perenitatea creaţiei populare şi
contemporaneitatea. – Ch., 2006. – P. 29-32.
960. Cocieru-Niţă, Mariana. Fascinaţia cântecului popular în proza
scriitorilor basarabeni : (anii 1960 -1980) / Mariana Cocieru-Niţă // Perenitatea creaţiei
populare şi contemporaneitatea. – Ch., 2006. – P. 35-42. – Bibliogr. în note, p. 42 (7 tit.).

542. Baltag, Dumitru. Abordarea ştiinţifică a conceptului răspunderii juridice
în ştiinţa teoretico-juridică contemporană / Dumitru Baltag // Rev. Naţ. de Drept. – 2007.
– Nr 2. – P. 27-33. – Bibliogr. în note, p. 33 ( 40 tit.)

961. Diordiev, Ion. Vânjosul poet : [Nicolae Ţurcanu - o voce originală în
corul poetic autohton (21.01.1918- 17.08.1985)] / Ion Diordiev // Moldova : ser. nouă. –
2007. – Nr 1/2. – P. 51-52 : fotogr. – Text şi în lb. engl., rusă.

543. Ciobanu, Igor A. Privire generală şi specială a criminalităţii / Igor A.
Ciobanu // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 2. – P. 13-15. – Bibliogr. : 15 tit.

962. Gabura, Mariana. Poetul de după marginea existenţei : [In memoriam
lui Victor Teleucă (1932-2002) : interviu cu fiica Mariana şi ginerele Dumitru Gabura] / a
dialogat : Victor Dumbrăveanu // Moldova : ser. nouă. – 2007. – Nr 1/2. – P. 30-33 :
fotogr. – Text şi în lb. engl., rusă.

544. Corj, Mihai. Combaterea corupţiei – sarcină primordială a statului şi
societăţii la etapa de trecere spre economia de piaţă / Mihai Corj // Problemele
dezvoltării economiei de piaţă în statul de drept. – Bălţi, 2005. – P. 349-359. – Bibliogr.
în notele de subsol.
545. Gheorghiţă, M. Situalogia criminalistică a actelor de terorism / M.
Gheorghiţă // Avocatul poporului. – 2007. – Nr 1/2. – P. 24-26.
546. Mărunţelu, Gelu. Rolul psihologiei judiciare în probaţiunea penală /
Gelu Mărunţelu // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 2. – P. 29-30.

963. Milea, Iuliana. Studiul hasdeuean "Frunză verde" şi versurile lui Ion
Vatamanu despre frunză / Iuliana Milea // Perenitatea creaţiei populare şi
contemporaneitatea. – Ch., 2006. – P. 33-34.
821.161.1 Literatură rusă

964. Uspenski, Eduard. Dacă-aş fi eu o fetiţă : [versuri : trad. din lb. rusă] /
Eduard Uspenski; des. : Petre Gheţoi // Alunelul. – 2007. – Nr 2. – P. 13.
821.581 Literatură chineză

547. Moscalciuc, Irina. Reglementarea juridică a protecţiei consumatorilor
prin prisma politicii penale a statului / Irina Moscalciuc // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. –
Nr 2. – P. 42-45. – Bibliogr. în note, p. 45 (11 tit.)
548. Nastas, Ion. Evoluţia şi rolul reglementărilor juridice privind corupţia /
Ion Nastas // Rev. Naţ. de Drept. – 2007.– Nr 2. – P. 58-65. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
în note, p. 65 (45 tit.).

90

965. Dai, Sijie. Balzac şi Micuţa Croitoreasă chineză / Dai Sijie; trad. :
Daniela Boriceanu; des. : Alexei Colâbneac // Noi. – 2007. – Nr 2. – P. 97-104. – Contin.
Începutul : Nr 1-2006.
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii

966. Cirimpei, Victor. Lel/Ler ca posibilă zeitate indo-europeană traco-iliroceltă / Victor Cirimpei // Perenitatea creaţiei populare şi contemporaneitatea. – Ch.,
2006. – P. 51-56. – Bibliogr. în note, p. 56 (30 tit.).

139

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

946. Ciubotaru, Mihail Ion. Bună dimineaţa; Cine?; Printre stupi; Iernuţa;
Cocorii; La bunici; Amândoi; Fii bun; Umbra : [versuri] / Ion Mihail Ciubotaru // "a" MIC. –
2007. – Nr 2. – Supl.

549. Pop, Octavian. Unele aspecte referitoare la producţia, utilizarea şi
traficul de droguri în România / Octavian Pop // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 2. – P.2324.

947. Hadârcă, Ion. Un surâs peste infern : [eseu] / Ion Hadârcă // Clipa
siderală. – 2007. – Nr 1. – P. 7-9.

550. Prodan, Svetlana. Latura subiectivă a infracţiunilor prevăzute la art.
238 şi 239 C. pen. RM / Svetlana Prodan // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr 2. – P. 5157. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 57 (42 tit.).

948.

Hlib, Lidia. Marinarul : [povestire] / Lidia Hlib // "a" MIC. – 2007. – Nr 2.

– Supl.
949. Lupan, Andrei. Mijatca; Fofârlică : [versuri] / Andrei Lupan; des. :
Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2007. – Nr 2. – P.4-5.
950. Popa, Nicolae. Mobilier; O ceată de poeţi telurici; Mergi şi mergi şi
mergi şi mergi; În ocean cu baroneasa : [versuri] / Nicolae Pop // Clipa siderală. – 2007.
– Nr 1. – P. 16-17.
951. Ţurcanu, Nicolae. Drumul spre Golgota : [versuri] / Nicolae Ţurcanu //
Moldova : ser. nouă. – 2007. – Nr 1/2. – P.53.
952. Vatamanu, Ion. Dragoste de mamă : [versuri] / Ion Vatamanu //
Alunelul. – 2007. – Nr 2. – P. 12.
953. Vieru, Grigore. Mama; Cântec despre alb : [versuri] / Grigore Vieru;
des. : Petre Gheţoi // Alunelul. – 2007. – Nr 2. – P. 12-13.
954. Vizir, Alexandru. Scrisoare; Cuvinte obosite : [versuri] / Alexandru
Vizir // Clipa siderală. – 2007. – Nr 1. – P. 12.
955. Стамати-Чуря, К. Воспоминанiя объ охоте по Бессарабiи / К. Стамати-Чуря // Охотник и рыболов Молдовы. – 2007. – Nr 1. – P. 21-24; Nr 2. – P. 1921. – Contin. Începutul : Nr 5, 2006.
821.135.1(478).09 Teorie şi critică literară

956. Borzin, Aurelia. Libertate încotro? : [despre ed. a 338-a a şedinţei lit. a
Cenaclului " Iulia Haşdeu "] / Aurelia Borzin // Clipa siderală. – 2007. – Nr 1. – P. 1-3.

551. Sedleţchi, Iurie. Actele premergătoare începerii urmăririi penale în
legislaţia procesual penală a României / Iurie Sedleţchi, Marcela Mariţ // Rev. Naţ. de
Drept. – 2007. – Nr 2. – P. 2- 5. – Bibliogr. în note, p. 5 ( 24 tit.).
552. Solomon, Ioan. Riscuri şi ameninţări privind securitatea naţională /
Ioan Solomon // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr 2. – P. 31-33. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
5 tit.
553. Timofei, Sorin. Concurenţa privată ca factor de bază al economiei
naţionale luat sub ocrotirea Legii Penale / Sorin Timofei // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. –
Nr 2. – P. 46-50. – Bibliogr. în note, p. 50 (22 tit.).
554. Баурчулу, А. Юридические основания рассмотрения дела судом
присяжных / А. Баурчулу // Закон и жизнь. – 2007. – Nr 2. – P. 16-18. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 6 tit.
555. Макарь, И. Уголовное право – важнейшее условие борьбы с преступностью / И. Макарь // Закон и жизнь. – 2007. – Nr 2. – P. 4-9.
556. Осояну, Т. Право на зашиту и его реализация защитником в уголовном процессе / Т. Осояну // Avocatul poporului. – 2007. – Nr 1/2. – P. 27-31. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 30 (22 tit.).
557. Флоря, В. Методика расследования врачебных преступлений против жизни и здоровья пациентов / В. Флоря // Закон и жизнь. – 2007. – Nr 2. – P. 1821. – Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 467, 522, 566, 570)
344 Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic

957. Butnaru, Leo. Despre debutul de traducător şi nu numai / Leo Butnaru
// Clipa siderală. – 2007.– Nr 1. – P. 29-31.

558. Coptilet, Valentina. Scurt istoric asupra organizării şi activităţii
instanţelor judecătoreşti militare în Basarabia / Valentina Coptilet // Problemele
dezvoltării economiei de piaţă în statul de drept. – Bălţi, 2005. – P. 442-449. – Bibliogr.
în notele de subsol.

138

91

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei
559. Игнатьев, Василий. О понятии государственного администрирования малого предпринимательства как институте благого государственного
управления в правовом государстве / Василий Игнатьев // Problemele dezvoltării
economiei de piaţă în statul de drept. – Bălţi, 2005. – P. 383-387. – Bibliogr. în notele de
subsol.
(Vezi de asemenea Nr 472)
347 Drept civil
347.1 Generalităţi

560. Осояну, Н. Правовое регулирование личного статута юридического лица в международном частном праве РМ : ( сравнит.-правовой анализ) / Н.
Осояну // Закон и жизнь. – 2007. – Nr 2. – P. 33-41. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13
tit.
347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general

561. Кайсын, В. К вопросу о предмете искового производства / В. Кайсын // Закон и жизнь. – 2007. – Nr 2. – P. 50-54. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 22 tit.
(Vezi de asemenea Nr 514)
347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii

562. Pantea, Oleg. Noţiunea şi particularităţile contractului normativ ca izvor
de drept / Oleg Pantea // Rev. Naţ. de Drept. – 2007.– Nr 2. – P. 66-68. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în note, p. 68 (19 tit.).
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar

(Vezi Nr 532, 534, 537)

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

935. Sticletele în timpul iernii : [poveste populară rom.] / des. : Marina
Andruhina // Alunelul. – 2007. – Nr 2. – P. 8-9 : des.
936. Stoica, Alina. O zi de naştere e ceva ... : [povestire] / Alina Stoica //
Clipa siderală. – 2007.– Nr 1. – P. 45.
937. Vişan, Ancuţa-Maria. Venea de sus; Gând; Absenţă; Joc; Ziurel. :
[versuri] / Ancuţa-Maria Vişan // Clipa siderală. – 2007. – Nr 1. – P. 41.
821.135.1.09 Critică şi istorie literară

938. Andruşca, Tatiana. Trăsăturile sufleteşti ale actanţilor poemului
eminescian "Călin" / Tatiana Andruşca // Perenitatea creaţiei populare şi
contemporaneitatea. – Ch., 2006. – P. 27-28.
939. Coandă, Svetlana. Valorizarea metafizică a condiţiei umane în opera
lui Mircea Eliade / Svetlana Coandă // Mircea Eliade – un geniu al istoriei, filosofiei şi
creaţiei literare. – Ch., 2006. – P. 23-28. – Bibliogr. în note, p. 28 (8 tit.).
940. Cogut, Sergiu. Un scriitor îndrăgostit de erudiţie antropologică :
[Mircea Eliade] / Sergiu Cogut // Biblio Polis. – 2007. – Nr 1. – P. 46-48.
941. Gherman, Olesea. Copiii "Amintirilor din copilărie" de Ion Creangă în
conces cu realităţile începutului de mileniu III / Olesea Gherman // Perenitatea creaţiei
populare şi contemporaneitatea. – Ch., 2006. – P. 25-26.
942. Sandu, Vasile. Pentru ce Hasdeu? : [100 de ani de la stingerea
genialului scriitor, savant, filozof – B. P. Haşdeu] / Vasile Sandu // Biblio Polis. – 2007. –
Nr 1. – P. 39-42.
(Vezi de asemenea Nr 420)
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii

563. Cârnaţ, Teodor. Aspecte ale prevenirii şi combaterii discriminării
persoanelor socialmente vulnerabile / Teodor Cârnaţ // Rev. Naţ. de Drept. – 2007. – Nr
2. – P. 27-33. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 33 ( 8 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 455)

943. Burac, Andrei. Cu puteri proaspete; În gol; Fie chiar şi : [versuri] /
Andrei Burac // Clipa siderală. – 2007. – Nr 1. – P. 37.
944. Burlacu, Lilia. Insomnie 89; Univers murind; Comprehensiune :
[versuri] / Lilia Burlacu // Clipa siderală. – 2007. – Nr 1. – P. 42.
945. Ciorici, Alex. Destin de felinar : [povestire] / Alex Ciorici // Clipa
siderală. – 2007. – Nr1. – P. 10-11.

349.6 Dreptul ocrotirii naturii li al mediului înconjurător

92

137

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811 Limbi individuale

564. Iordanov, Iordanca-Rodica. Istoricul şi dezvoltarea conceptului de
drepturi ecologice ale omului / Iordanca-Rodica Iordanov // Legea şi viaţa. – 2007. – Nr
2. – P. 24-28. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 18 tit.

811.161.1 Limba rusă

(Vezi Nr 611, 926)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.112.2 Literatură germană

927. Cântecul Nibelungilor : [poem epic german : fragm.] / trad. : Boris
Crăciun // Alunelul. – 2007. – Nr 2. – Supl. – Cuprins : Cine era cavalerul Siegfried, care
a ucis balaurul; Cum a smuls Hagen taina de la Krimhilda; Omorârea lui Siegfried.
821.112.2(437) Literatură germană din Cehia

928. Kafka, Franz. Consideraţii ... : [fragm.] / Franz Kafka; trad. de Mircea
Ivănescu // Clipa siderală. – 2007. – Nr 1. – P. 19.
821.112.2(436) Literatură austriacă

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică

565. Plămădeală, Vasile. Analiza accidentelor rutiere / Vasile Plămădeală,
Olivian Pădure // Strategii de management, inginerie şi tehnologii în transporturi. – Ch.,
2006. – P. 62-66.
566. Plămădeală, Vasile. Securitatea circulaţiei rutiere / Vasile Plămădeală
// Strategii de management, inginerie şi tehnologii în transporturi. – Ch., 2006. – P. 67 –
72.
567. Tatarov, Sergiu. Reforma administraţiei publice centrale – examen în
consolidarea statului Republica Moldova / Sergiu Tatarov // Administrarea Publică. –
2006. – Nr 3. – P. 56-62. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

929. Rilke, Rainer Maria. Scrisori către un tânăr poet / Rainer Maria Rilke //
Clipa siderală. – 2007. – Nr 1. – P. 22.

568. Tărâţă, Orest. În pas cu istoria administraţiei publice / Orest Tărâţă //
Administrarea Publică. – 2006. – Nr 3. – P. 121-126. – Rez. în lb. engl.

821.113.6 Literatură suedeză

569. Vrabie, Vitalie. Modernizarea administraţiei publice locale-imperativ al
guvernării actuale / Vitalie Vrabie // Administrarea Publică. – 2006. – Nr 3. – P. 14-18. –
Rez. în lb. engl.

930. Gripe, Maria. Elvis Karlsson : [fragm. de roman] / Maria Gripe; trad. :
R. Galescu // "a" MIC. – 2007. – Nr 2. – Supl.
821.135.1 Literatură română

931. Eliade, Mircea. Fragmente din jurnalul portughez şi alte scrieri / Mircea
Eliade // Clipa siderală. – 2007. – Nr 1. – P. 21.
932. Ipate, Robert Ştefan. Crucificare; Biserica; Lumina Sfântului Duh;
Îngerul. : [versuri] / Robert Ştefan Ipate // Clipa siderală. – 2007. – Nr 1. – P. 40.
933. Rotaru, Teodor. Ce palat modern! : [povestire] / Teodor Rotaru // Clipa
siderală. – 2007.– Nr 1. – P. 43-44.
934. Stănescu, Nichita. Imn; Lauda Omului; Îmbrăţişarea; Ars poetica; O
călărire în zori; Cântec despre adolescenţa eroului : [versuri] / Nichita Stănescu; des. :
Violeta Zăbulică // Noi. – 2007. – Nr 2. – P. 8-9.

136

570. Сержант, В. А. Теория и практика применения и использования
сотрудниками полиции огнестрельного оружия / В. А. Сержант // Problemele
dezvoltării economiei de piaţă în statul de drept. – Bălţi, 2005. – P. 429-435. – Bibliogr. :
5 tit.
571. Сержант, В. А. Формирование устойчивой установки выживания у
сотрудников полиции / В. А. Сержант // Problemele dezvoltării economiei de piaţă în
statul de drept. – Bălţi, 2005. – P. 403-408. – Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 438, 517, 530, 658, 868, 870)
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate

572. Bernaz, Emilian. Evaluarea sistemului de aprovizionare farmaceutică
a Armatei Naţionale / Emilian Bernaz // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2007. – Nr 1. – P. 20-26 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 19 tit.

93

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

573. Ciobanu, Vitalie. Unele aspecte ale creării Armatei Naţionale a
Republicii Moldova (1989-1992) / Vitalie Ciobanu // Administrarea Publică. – 2006. – Nr
3. – P. 107-120. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 40 tit.

920. Babansky, Valeriu. Inefabilul Tudoriţei Burlacu : [despre creaţia tinerei
pictoriţe] / Valeriu Babansky // Moldova : ser. nouă. – 2007. – Nr 1/2. – P.62-63 : fotogr.
– Text şi în lb. engl., rusă.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE

921. Cotoman, Ludmila. De la Eminescu pornire ... : [despre Aurel David,
aut. picturii " Arborele Eminescu"] / Ludmila Cotoman // Biblio Polis. – 2007. – Nr 1. – P.
94-96.

364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale

574. Petcu, Galina. Asistenţa socială a copiilor cu nevoi speciale / Galina
Petcu // Abordarea socio-psiho-pedagogică a problemei educaţiei incluzive. – Bălţi,
2006. – P. 222-226.
575. Petcu, Galina. Valoarea metodelor de lucru în grup în pregătirea
asistenţilor sociali / Galina Petcu // Calitatea învăţământului superior – concepte şi
strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 253-256.
(Vezi de asemenea Nr 424, 431, 437, 470, 516, 563)
366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului
(Vezi Nr 547)
368 Asigurări

78 MUZICĂ
922. Barbu, Natalia. Ne va reprezenta Natalia Barbu la Eurovision – 2007 :
[interviu cu interpreta de muz. uşoară din Moldova] / interlocutor : Anatol Caciuc //
Moldova : ser. nouă. – 2007. – Nr 1/2. – P. 44-47 : fotogr. – Text şi în lb. engl., rusă.
923. Cojocaru, Ecaterina. Cântecul folcloric în repertoriile de estradă
naţională a Republicii Moldova din ultimii ani / Ecaterina Cojocaru // Perenitatea creaţiei
populare şi contemporaneitatea. – Ch., 2006. – P. 43-44.
(Vezi de asemenea Nr 924-25, 960)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică

(Vezi Nr 684, 900)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

576. Axentii, Ioana. Pedagogia actuală vizavi de pedagogia trecutului /
Ioana Axentii // Învăţământul superior – tendinţe spre modernitate. – Ch., 2006. – P.
111-118. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
577. Cabac, Valeriu. Aspectele calităţii învăţământului în viziunea
studenţilor : studiu de caz / Valeriu Cabac, Corina Negară // Calitatea învăţământului
superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 62-66.
578. Chirică, Galina. Pregătirea viitoarelor cadre didactice către realizarea
educaţiei ecologice / Galina Chirică // Calitatea învăţământului superior – concepte şi
strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 92-94.

924. Евгений Дога. Философские размышления : [интервью с молд.
композитором Е. Догa / интервьюер : Людмила Чурару // Aquarelle. – 2007. – Nr 2. –
P.140-143 : fotogr.
925. Клейтман, Майкл. Майкл Клейтман : ни фамилии, ни сексуальной
ориентации я не меняю : [интервью с тенором] / интервьюер : Екатерина Зенченко
// Aquarelle. – 2007. – Nr 2. – P.12-14 : fotogr.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
926. Spânu, Stela. Stratificarea etimologică a vocabularului viticol
elementele slave / Stela Spânu // Calitatea învăţământului superior – concepte şi
strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 305-307.
(Vezi de asemenea Nr 957)

579. Ciobanu, Lora. Modalităţi de formare a elementelor culturii economice
prin intermediul jocului didactic / Lora Ciobanu // Calitatea învăţământului superior –
concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 140-142.
94

135

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

913. Studiu privind performanţa energetică a clădirii de chirurgie pentru
copii din or. Chişinău / Pavel Vârlan, Constantin Ţuleanu, Valeriu Goncearuc, Tatiana
Colomieţ // Eficienţa energetică a clădirilor. – Ch., 2006. – P. 19-26 : tab. – Rez. în lb.
engl.

580. Creţu, Vasile. Premise social-economice ale realizării accesului la
învăţământ / Vasile Creţu, Ion Sanalati // Calitatea învăţământului superior – concepte şi
strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 78-80.

914. Tonu, Valentin. Sugestii privind minimizarea pierderilor aparente la
distribuţia gazelor naturale combustibile / Valentin Tonu, Natalia Andrieş, Aurel Patraşcu
// Eficienţa energetică a clădirilor. – Ch., 2006. – P. 106-111. – Rez. în lb. engl.
915. Плешка, Михаил. Солнечный дом – здание с эффективным
использованием энергии / Михаил Плешка // Eficienţa energetică a clădirilor. – Ch.,
2006. – P. 61-70. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 15 tit.
(Vezi de asemenea Nr 806)
698 Lucrări şi meserii de finisare şi decorare a construcţii
699.8 Măsuri de protecţie a construcţiilor şi clădirilor

916. Susan, Oleg. Fumul şi impactul lui asupra sănătăţii / Oleg Susan,
Constantin Ţuleanu // Eficienţa energetică a clădirilor. – Ch., 2006. – P. 96-105 : tab. –
Rez. în lb. engl.
917. Ţuleanu, Constantin. Cercetarea influenţei parametrilor constructivi
ale unei instalaţii de aspiraţie activată asupra eficacităţii acesteia / Constantin Ţuleanu,
Vera Guţul // Eficienţa energetică a clădirilor. – Ch., 2006. – P. 90-95 : fig., tab. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMANT. SPORT
73 ARTE PLASTICE
918. Vrabie, Gheorghe. Venind dintre voi, merg spre voi : [file despre Aurel
Guţu, renumit artist plastic] / Gheorghe Vrabie, Anastasia Rusu-Haraba // Moldova : ser.
nouă. – 2007. – Nr 1/2. – P. 40-43 : fotogr. – Text şi în lb. engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 403)

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
919. Auraru, Lia. Delirul insolitării : [despre creaţia pictorului belgian Rene
Magritte (1898-1967)] / Lia Auraru // Clipa siderală. – 2007. – Nr 1. – P. 24-25.

134

581. Cuzneţov, Larisa. Paradigma educaţiei pentru familie în contextul
pedagogiei post-moderne / Larisa Cuzneţov // Învăţământul superior – tendinţe spre
modernitate. – Ch., 2006. – P. 292-303 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.
582. Donţoi, Petru. Calitatea învăţământului şi formarea personalităţii /
Petru Donţoi // Calitatea învăţământului superior – concepte şi strategii în pregătirea
cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 142-145.
583. Nistreanu, Tatiana. Educaţia civică – abordare axată pe competenţe /
Tatiana Nistreanu // Învăţământul superior – tendinţe spre modernitate. – Ch., 2006. – P.
323-338. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 337-338 (18 tit.).
584. Pereteatcu, Maria. Aspecte socio-psiho-pedagogice ale realizării
incluziunii copiilor cu cerinţe educative speciale în învăţământul de masă / Maria
Pereteatcu // Aspecte psiho-sociale ale procesului educaţional. – Ch., 2006. – P. 247249. – Rez. în lb. engl.
585. Pereteatcu, Maria. Dezvoltarea practicilor incluzive în şcoli :
experienţe, tendinţe, perspective / Maria Pereteatcu // Abordarea socio-psihopedagogică a problemei educaţiei incluzive. – Bălţi, 2006. – P. 137-143. – Bibliogr. : 6 tit.
586. Socoliuc, Nina. Modalităţi de conlucrare a familiei cu şcoala în
realizarea educaţiei integrate / Nina Socoliuc // Abordarea socio-psiho-pedagogică a
problemei educaţiei incluzive. – Bălţi, 2006. – P. 165-169.
587. Socoliuc, Nina. Stiluri educative parentale în familiile contemporane /
Nina Socoliuc // Aspecte psiho-sociale ale procesului educaţional. – Ch., 2006. – P. 9395. – Rez. în lb. engl.
588. Stanila, Tatiana. Educaţia de gen a preadolescentului prin prisma
parteneriatului familie – şcoală / Tatiana Stanila // Învăţământul superior – tendinţe spre
modernitate. – Ch., 2006. – P. 365-370. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.
589. Stupacenco, Lidia. Pregătirea cadrelor didactice pentru educaţia şi
consilierea părinţilor : abordare socio-psiho-pedagogică / Lidia Stupacenco, Larisa Zorilo
// Calitatea învăţământului superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor
didactice. – Ch., 2006. – P. 318-322.
95

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

590. Vacarciuc, M. Cântul – de la intenţie la efect : [educaţia muz. în şc.] /
M. Vacarciuc // Calitatea învăţământului superior – concepte şi strategii în pregătirea
cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 348-350.
591. Zolotariov, Elena. Învăţământul integrat în perspectiva orientării
incluzive a şcolii / Elena Zolotariov, Olga Morari // Abordarea socio-psiho-pedagogică a
problemei educaţiei incluzive. – Bălţi, 2006. – P. 86-90.
592. Сали, Лариса. Особенности применения модульных технологий
обучения / Лариса Сали, Галина Мартя // Calitatea învăţământului superior –
concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 363-365.
593. Синицару, Лариса. Специфика родительского отношения к ребенку младшего школьного возраста / Лариса Синицару // Psihologie. Pedagogie spec.
Asistenţă soc. – 2007. – Nr 1. – P. 77-82. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.
594. Стаматин, Отилия. Динамика развития понятия «толерантность»
у современных школьников / Отилия Стаматин, Виктория Адэскэлицэ // Aspecte
psiho-sociale ale procesului educaţional. – Ch., 2006. – P. 148-155. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 401, 421, 427-30, 439-442)
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

595. Bocancea, Viorel. Determinarea necesităţilor educaţionale ale elevilor
şi studenţilor la fizică / Viorel Bocancea, Nicolae Bocancea // Calitatea învăţământului
superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 38-39.
596. Butnaru, Tatiana. Conceptualizare mitică la predarea literaturii
contemporane / Tatiana Butnaru // Calitatea învăţământului superior – concepte şi
strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 52.
597. Calmuţchi, Laurenţiu. Aportul cadrului didactic în evoluţia
învăţământului matematic din Moldova / Laurenţiu Calmuţchi, Ion Cojocaru, Andrei
Hariton // Calitatea învăţământului superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor
didactice. – Ch., 2006. – P. 66-69. – Bibliogr. : 6 tit.
598. Calmuţchi, Laurenţiu. File din istoria Învăţământului matematic în
Moldova : (sec. XV – începutul sec. XX) / Laurenţiu Calmuţchi, Ion Cojocaru, Andrei
Hariton // Calitatea învăţământului superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor
didactice. – Ch., 2006. – P. 69-73 : tab.

96

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova
664 Producerea şi conservarea alimentelor solide
664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon

907. Лисовский, В. В. Микроволновые методы и приборы для точного
измерения влажности в свеклосахарном производстве / В. В. Лисовский // Şt.
Agricolă – 2007. – Nr 2. – P. 55-59 : fig. – Rez. în lb. engl.
665 Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Gume. Răşini
665.6/.7 Procese şi produse ale industriilor petrolului şi înrudite

(Vezi Nr 906)

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
674 Industria lemnului şi cherestelei

908. Chiriac, Cornel. Îndrăgostit de Design : [interviu cu C. Chiriac, dir.
salonului de mobilă "Elemente" din Chişinău] / interlocutor : Rodica Trofimov // VIP
magazin. – 2007. – Nr 1/2. – P. 38-42.
688 Galanterie şi articole mărunte de modă. Jucării. Articole decorative

909. Lungu, Olesea. Cele mai vechi jucării din lume / Olesea Lungu //
Perenitatea creaţiei populare şi contemporaneitatea. – Ch., 2006. – P. 15-20. – Bibliogr.
în note, p. 20 (14 tit.).

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE
CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
696/697 Echipament, servicii şi instalaţii în construcţii şi clădiri (sanitare, de gaze, de abur,
electrice)

910. Expertiza şi auditul energetic al clădirilor de operaţii / C. Ţuleanu, P.
Vârlan, V. Gonceiaruc, T. Colomieţ // Eficienţa energetică a clădirilor. – Ch., 2006. – P.
56-60 : tab. – Rez. în lb. engl.
911. Grozavu, Nistor. Studiu privind performanţele energetice ale
panourilor tip sandwich / Nistor Grozavu, Sergiu Ţuleanu // Eficienţa energetică a
clădirilor. – Ch., 2006. – P. 77-84 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.
912. Pleşca, Mihail. Determinarea eficienţei energetice a clădirii blocului nr.
9 de studii a Universităţii Tehnice a Moldovei prin utilizarea auditului energetic / Mihail
Pleşca, Alexei Pleşca // Eficienţa energetică a clădirilor. – Ch., 2006. – P. 71-76 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
133

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

899. Gancearu, Maria. Privind calcularea impozitului pe bunurile imobiliare /
Maria Gancearu // Contabilitate şi audit. – 2007.– Nr 2. – P. 62- 63.
900. Гриневич, Ольга. Об особенностях исчисления и уплаты взносов
обязательного государственного социального страхования и обязательного медицинского страхования в 2007 году / Ольга Гриневич // Contabilitate şi audit. – 2007. –
Nr 2. – P. 45-48 : tab.
901. Капша, Тудор. О техническом простое / Tudor Capşa // Contabilitate
şi audit. – 2007. – Nr 2. – P. 65-66.
902. Толстоган, Павел. Что изменилось в [бухгалтерском] учете и налогообложении / Павел Толстоган // Contabilitate şi audit. – 2007. – Nr 2. – P. 9.
(Vezi de asemenea Nr 475-76)
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială

903. Alcaz, Tudor. Aspecte juridice privind răspunderea cărăuşului în
executarea contractului de transport de mărfuri / Tudor Alcaz, Mircea Sârbu // Strategii
de management, inginerie şi tehnologii în transporturi : Materialele conf. practico-şt., 27
oct. 2006. – Ch., 2006. – P. 169-174. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit. – [2006-2149]
904. Timofeenco, Aliona. Subvenţionarea producătorilor agricoli la livrarea
pe teritoriul ţării a producţiei agricole de fabricaţie proprie / Aliona Timofeenco //
Contabilitate şi audit. – 2007. – Nr 2. – P. 39-41.
659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul

905. Diaconu, Sergiu. Îndrăgostit de publicitate [interviu cu S. Diaconu, dir.
"Target / Publicis Groupe Moldova"] / interlocutor : Rodica Trofimov // VIP magazin. –
2007. – Nr 1/2. – P. 32-36 : fotogr.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
662 Explozivi. Combustibili

906. Corpecean, Anatolie. Probleme actuale ale chimotologiei benzinelor /
Anatolie Corpecean, Vladimir Ene // Strategii de management, inginerie şi tehnologii în
transporturi. – Ch., 2006. – P. 7-10 : tab.

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

599. Cara, Angela. Abordarea interdisciplinară în cadrul orelor de Educaţie
Moral - Spirituală / Angela Cara // Aspecte psiho-sociale ale procesului educaţional. –
Ch., 2006. – P. 60-63. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
600. Ciobanu, Lora. Pregătirea studenţilor facultăţilor pedagogice pentru
efectuarea educaţiei economice în grupele pregătitoare / Lora Ciobanu // Calitatea
învăţământului superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch.,
2006. – P. 138-139 : tab.
601. Croitoru, Cătălina. Analiza timpului de activitate a elevilor la lecţiile de
informatică / Cătălina Croitoru, Gheorghe Ostrofeţ, Aliona Tihon // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 1. – P.–43- 46 : fig. – Rez. în lb.
engl.
602. Ghilaş, Victor. Elemente de morfologie muzicală în creaţia artistică a
copiilor / Victor Ghilaş // Perenitatea creaţiei populare şi contemporaneitatea. – Ch.,
2006. – P. 21-24.
603. Lupu, Ilie. Gestionarea activităţii mintale a elevilor în procesul de
rezolvare a problemelor : [la matematică] / Ilie Lupu // Calitatea învăţământului superior
– concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 180-186 : fig. –
Bibliogr. : 8 tit.
604. Novac, Adela. Principiul corespondenţei cu părţile de propoziţie la
predarea subordonatelor : propoziţia predicativă / Adela Novac // Calitatea
învăţământului superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch.,
2006. – P. 225-227. – Bibliogr. în note, p. 227 (6 tit.).
605. Popov, Anton. Instruirea diferenţiată – fondal organizatoric al
conţinutului lucrului didactic muzical cu elevii dotaţi la ora de educaţie muzicală / Anton
Popov // Abordarea socio-psiho-pedagogică a problemei educaţiei incluzive. – Bălţi,
2006. – P. 149-156. – Bibliogr. : 5 tit.
606. Silistraru, Nicolae. Factorii ce formează trebuinţă-motivaţie pentru
citirea materialului publicistic : [în cl. a XI - XII-a] / Nicolae Silistraru, Svetlana Titica //
Calitatea învăţământului superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice.
– Ch., 2006. – P. 291-296 – Bibliogr. : 9 tit.
607. Trofăilă, Lidia. Instruirea eficientă – condiţie a reuşitei studenţilor la
însuşirea disciplinelor de învăţământ / Lidia Trofăilă // Calitatea învăţământului superior
– concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 336-341.

132

97

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

608. Горлован, Ольга. Роль русской литературы в формировании
социокультурного опыта личности / Ольга Горлован // Calitatea învăţământului
superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 155158. – Bibliogr. : 5 tit.
609. Земцова, Татьяна. Этнокультурные технологии и школьный
куррикулум : (на материале курса "Познание мира" : 1–4 кл.) / Татьяна Земцова //
Aspecte psiho-sociale ale procesului educaţional. – Ch., 2006. – P. 51-53. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 7 tit.
610. Майстру, Родика. Традиционное и инновационное в
преподавании социологии / Родика Майстру // Calitatea învăţământului superior –
concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 191-194.
611. Маслова, Алла. Изучение курса "Современный русский язык" на
материале художественных текстов / Алла Маслова // Calitatea învăţământului
superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 200202.
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ

612. Botnari, Valentina. Reflecţia – mijloc esenţial în asigurarea calităţii
formării profesionale a cadrelor didactice / Valentina Botnari // Calitatea învăţământului
superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 42-45.
– Bibliogr. : 5 tit.
613. Cabac, Valeriu. Metodologia activităţii de învăţare şi
poliparadigmalitatea ca principiu metodologic în învăţământ / Valeriu Cabac // Calitatea
învăţământului superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch.,
2006. – P. 57-61. – Bibliogr. : 5 tit.
614. Ciubotaru, Ludmila. Recomandări pentru eficienţa studiilor în
pregătirea cadrelor didactice / Ludmila Ciubotaru, Alexei Semionov // Calitatea
învăţământului superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch.,
2006. – P. 114-118 : fig. – Bibliogr. în note, p. 117-118 (11 tit.).

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

management, inginerie şi tehnologii în transporturi. – Ch., 2006. – P. 255-266 : fig. –
Bibliogr. : 5 tit.
891. Cernei, Nina. Organizarea şi securitatea sănătăţii resurselor umane în
transportul rutier – profilaxia traumatismelor rutiere / Nina Cernei, Victoria Şcolnic //
Strategii de management, inginerie şi tehnologii în transporturi. – Ch., 2006. – P. 267272. – Bibliogr. : 10 tit.
892. Cotruţă, Ion. Cercetări metodologice privind organizarea transportului
urban / Ion Cotruţă // Strategii de management, inginerie şi tehnologii în transporturi. –
Ch., 2006. – P. 133-143 : fig., tab. – Bibliogr. : 7 tit.
893. Mihailov, Valeriu. Program pentru gestionarea unui parc auto / Valeriu
Mihailov, Olivian Pădure // Strategii de management, inginerie şi tehnologii în
transporturi. – Ch., 2006. – P. 43-49 : fig.
894. Novorojdin, Dumitru. Studiu cu privire la utilizarea biocarburanţilor în
transportul auto / Dumitru Novorojdin // Strategii de management, inginerie şi tehnologii
în transporturi. – Ch., 2006. – P. 13-16.
895. Pădure, Olivian. Estimarea indicilor de fiabilitate prin parametrii de
exploatare : [a parcului auto] / Olivian Pădure // Strategii de management, inginerie şi
tehnologii în transporturi. – Ch., 2006. – P. 38-42 : fig.
896. Sultanova, Diana. Impactul transportului auto asupra mediului urban şi
măsurile de diminuare / Diana Sultanova, Vasile Russu // Strategii de management,
inginerie şi tehnologii în transporturi. – Ch., 2006. – P. 91-99.
(Vezi de asemenea Nr 481-82, 486, 489-90, 496-97)
656.6 Transport pe apă, transport naval

897. Petrache, Aleus. Sisteme de management pentru protecţia mediului în
activităţile de transport maritim / Aleus Petrache // Strategii de management, inginerie şi
tehnologii în transporturi. – Ch., 2006. – P. 343-348. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 903)
657 Contabilitate

615. Codreanu, Igor. Aplicaţiile de teren, ca o condiţie importantă în
formarea unui specialist în domeniul geografiei / Igor Codreanu // Calitatea
învăţământului superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch.,
2006. – P. 120-122.

898. Bulgaru, Veronica. Unele aspecte privind perfecţionarea contabilităţii
obiectelor de mică valoare şi scurtă durată / Veronica Bulgaru // Şt. Agricolă – 2007.– Nr
2. – P. 89-91.– Bibliogr. 5 tit.

98

131

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

881. Вакуленко, А. Познакомьтесь с хищником : [охота на лисиц] / А.
Вакуленко // Охотник и рыболов Молдовы. – 2007.– Nr 1. – P. 14-16.

616. Coroi, Eugen. Opinii referitor la sistemul de formare iniţială a cadrelor
didactice din Republica Moldova / Eugen Coroi, Anatol Gremalschi, Angela Cara //
Învăţământul superior – tendinţe spre modernitate. – Ch., 2006. – P. 139-146. – Rez. în
lb. engl.

882. Годовой отчет Республиканского Совета ООРМ : (за 2006 год) //
Охотник и рыболов Молдовы. – 2007. –- Nr 2. – P. 2-6 : tab.
883. Чокой, О. Охота в Чехии / О. Чокой // Охотник и рыболов Молдовы. – 2007. – Nr 1. – P. 17-20 : fotogr.
639.2/.6 Pescuit. Piscicultură

884. Горшунов, В. И. Осетровые рыбы / В. И. Горшунов // Охотник и
рыболов Молдовы. – 2007. – Nr 1. – P. 25 -26.
885. Горшунов, В. Карповые рыбы / В. Горшунов // Охотник и рыболов
Молдовы. – 2007. – Nr 2. – P. 24-25.
886. Сергеевский, А. Ловля мирной рыбы по открытой воде зимой / А.
Сергеевский // Охотник и рыболов Молдовы. – 2007. – P. 26-27.

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)

887. Чебан, Светлана. Работа – моё хобби и вредная привычка : [интервью с С. Чебан, ведущая программы "Курьер", NIT] / интервьюер : Юлия Сокирко // Aquarelle. – 2007. – Nr 2. – P. 8-11 : fotogr.
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei

888. Lungu, Daniela. Recrutarea şi selectarea de personal în cadrul
întreprinderii de transport / Daniela Lungu // Strategii de management, inginerie şi
tehnologii în transporturi. – Ch., 2006. – P. 286-302 : fig., tab. – Bibliogr. : 10 tit.
889. Pădure, Olivian. Modernizarea activităţilor de transport în Republica
Moldova în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile / Olivian Pădure // Strategii de
management, inginerie şi tehnologii în transporturi. – Ch., 2006. – P. 31-37 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 455, 508-09)
656.1 Transport rutier

890. Cemortan, Anatol. Privire generală asupra relaţiilor publice în
întreprinderile de transport / Anatol Cemortan, Victoria Şcolnic // Strategii de

130

617. Crivoi, Aurelia. Modalităţi moderne de transmitere a mesajului didactic
prin comunicare / Aurelia Crivoi, Natalia Curea // Calitatea învăţământului superior –
concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice. – P. 82-89 : tab. – Bibliogr. în note,
p. 89 (5 tit).
618. Crocnan, Daniel Ovidiu. Criteriile – instrumente utile în creşterea
performanţei universitare / Daniel Ovidiu Crocnan // Calitatea învăţământului superior –
concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 90-92.
619. Curea, Natalia. Influenţa activităţii de cercetare asupra eficientizării
învăţării şi randamentului şcolar / Natalia Curea, Mariana Creţu // Calitatea
învăţământului superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch.,
2006. – P. 132-135 : fig. – Bibliogr. : 8 tit.
620. Garştea, Nina. Formarea generală şi profesională a studenţilor
pedagogi / Nina Garştea // Calitatea învăţământului superior – concepte şi strategii în
pregătirea cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 154-155.
621. Goraş-Postică, Viorica. Perspective psiho-pedagogice pentru
asigurarea calităţii în evaluarea iniţială la universitate / Viorica Goraş-Postică //
Învăţământul superior – tendinţe spre modernitate. – Ch., 2006. – P. 394-398. – Rez. în
lb. engl.
622. Granaci, Lidia. Orientări metodologice în formarea profesională a
studenţilor-pedagogi / Lidia Granaci // Calitatea învăţământului superior – concepte şi
strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 159-160.
623. Jelescu, Petru. Pregătirea cadrelor didactice – condiţie importantă a
asigurării calităţii educaţiei / Petru Jelescu // Aspecte psiho-sociale ale procesului
educaţional. – Ch., 2006. – P. 20-23. – Rez. în lb. engl.
624. Marciuc, Ala. Profesorul contemporan – imagine de sine şi aptitudini
organizatorice / Ala Marciuc, Igor Racu // Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. –
2007. – Nr 1. – P. 10-16 : fig. – Rez. în lb. engl.
625. Olaru, Valentina. Autoformarea metacognitivă a cadrelor didactice în
perioada integrării socio-profesionale / Valentina Olaru // Învăţământul superior –
99

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

tendinţe spre modernitate. – Ch., 2006. – P. 172-180. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10
tit.

Problemele dezvoltării economiei de piaţă în statul de drept. – Bălţi, 2005. – P. 92-97 :
tab.

626. Ovcerenco, Nadejda. Gestionarea volumului de lucru individual cu
studenţii din perspectiva umanistă / Nadejda Ovcerenco // Calitatea învăţământului
superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 243244.

874. Morei, Virgiliu. Planificarea necesarului forţei de muncă a unei
gospodării de fermieri specializată în producerea laptelui / Virgiliu Morei // Problemele
dezvoltării economiei de piaţă în statul de drept. – Bălţi, 2005. – P. 179-183.
(Vezi de asemenea Nr 876)

627. Railean, Elena. E-manual : abordare terminologică / Elena Railean //
Învăţământul superior – tendinţe spre modernitate. – Ch., 2006. – P. 497-506 : fig., tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 13 tit.

637.4 Ouă. Produse din ouă

628. Railean, Elena. E-manual în e-portfolio : concepte de proiectare
instrucţională / Elena Railean // Învăţământul superior – tendinţe spre modernitate. –
Ch., 2006. – P. 507-513. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
629. Silistraru, N. Tehnologia activităţii pedagogice – componentă a culturii
profesionale / N. Silistraru // Calitatea învăţământului superior – concepte şi strategii în
pregătirea cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 279-283.
630. Socoliuc, Nina. Modalităţi de formare a culturii comunicării la studenţi
în procesul activităţilor instructive / Nina Socoliuc // Calitatea învăţământului superior –
concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 299-302 : tab.
631. Stamatin, O. Rolul consiliului profesoral în formarea orientărilor
valorice a cadrelor didactice în procesul educaţional / O. Stamatin, A. Gheorghiţă //
Calitatea învăţământului superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice.
– Ch., 2006. – P. 313-317. – Bibliogr. : 7 tit.
632. Tărâţă, Zinaida. Formarea competenţei comunicative – factor al
sporirii calităţii viitorului filolog / Zinaida Tărâţă // Calitatea învăţământului superior –
concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 342-344.
633. Зорило, Л. И. Подготовка студентов к коррекционно-развивающей
работе с детьми в классах интегрированного обучения / Л. И. Зорило // Abordarea
socio-psiho-pedagogică a problemei educaţiei incluzive. – Bălţi, 2006. – P. 239-244.
634. Ковалева, Е. А. Связь особенностей эмоционально-волевой сферы учителя с эффективностью педагогической деятельности / Е. А. Ковалева //
Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2007. – Nr 1. – P. 72-76. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 5 tit.

100

(Vezi Nr 865)
637.5 Carne. Produse din carne pentru alimentaţie

875. Chilimar, S. Sporirea producţiei de carne a raselor de bovine din
Republica Moldova / S. Chilimar // Realizări şi perspective în creşterea animalelor. –
Chişinău, 2006. – P. 151-153.
876. Guzun, Valentin. Dinamica şi structura producţiei de carne şi lapte în
diferite zone geografice şi ţări ale Europei / Valentin Guzun // Realizări şi perspective în
creşterea animalelor. – Chişinău, 2006. – P. 105-110 : tab. – Rez. în lb. engl.
637.6 Produse animale, altele decât cele pentru alimentaţie

877. Voronin, A. Calitatea pielicelelor-marfă la ferma de prăsilă a IZMV / A.
Voronin, S. Evtodienco // Realizări şi perspective în creşterea animalelor. – Chişinău,
2006. – P. 199-202 : tab. – Rez. în lb. engl.
638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode

878. Dabija, T. Influenţa colectării propolisului la iernarea familiilor de albine
/ T. Dabija, N. Eremia // Realizări şi perspective în creşterea animalelor. – Chişinău,
2006. – P. 322-324 : tab.
879. Studiul caracterelor morfo-metrice a albinelor locale din zona centrală
a Republicii Moldova / N. Gh. Eremia, N. M. Eremia, T. Dabija, I. Mihailova // Realizări şi
perspective în creşterea animalelor. – Chişinău, 2006. – P. 345-348 : tab. – Rez. în lb.
engl.
639 Vânătoare. Pescuit. Piscicultură
639.1 Vânătoare

880. Бричанское районное общество охотников и рыболовов // Охотник и рыболов Молдовы. – 2007. – Nr 1. – P. 10.

129

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

636.5/.6 Păsări

635. Николау, Л. Л. О подготовке будущего учителя к развитию
творческих способностей младших школьников / Л. Л. Николау // Calitatea
învăţământului superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch.,
2006. – P. 223-225.

864. Caîsin, Larisa. Folosirea seleniului elementar în nutriţia tineretului de
gâscă / Larisa Caîsin // Realizări şi perspective în creşterea animalelor. – Chişinău,
2006. – P. 307-311 : diagr., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.
865. Iacub, G. Concentraţia de azotaţi şi azotiţi în raţie şi conţinutul lor în
ouă la gâşte / G. Iacob, V. Cociu, P. Dimitrov // Realizări şi perspective în creşterea
animalelor. – Chişinău, 2006. – P. 319-321 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
866. Ţapu, Tatiana. Perfecţionarea modului de înregistrare a produselor în
avicultură pentru ouă / Tatiana Ţapu // Şt. Agricolă – 2007. – Nr 2. – P. 91-94 : tab.
867. Ковригин, Е. Гуси / Е. Ковригин // Охотник и рыбoлов Молдовы. –
2007. – Nr 2. – P. 16-17.
(Vezi de asemenea Nr 791, 797)
636.7 Câini

868. Минков, О. Легавые : [собаки] / О. Минков // Охотник и рыболов
Молдовы. – 2007. – Nr 1. – P. 11-13.
869. Минков, О. Норные : [охотничье собаководство] / О. Минков //
Охотник и рыболов Молдовы. – 2007. – Nr 2. – P. 8-10.
870. Толин, Ф. Бродячие собаки / Ф. Толин. // Охотник и рыболов
Молдовы. – 2007. – Nr 1. – P. 4-5.
(Vezi de asemenea Nr 795)
637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului
637. 1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general

871. Chiţanu, Ana. Calitatea laptelui de oaie în funcţie de rasă / Ana
Chiţanu // Realizări şi perspective în creşterea animalelor. – Chişinău, 2006. – P. 185186 : tab. – Rez. în lb. engl.
872. Chiţanu, Ana. Calitatea laptelui de oaie în funcţie de vârstă / Ana
Chiţanu, Silvia Evtodienco // Realizări şi perspective în creşterea animalelor. – Chişinău,
2006. – P. 180-184 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
873. Costovschi, Anastasia. Stabilirea dimensiunilor optime ale fermelor
specializate pe producerea laptelui în condiţiile Moldovei / Anastasia Costovschi //
128

636. Николау, Л. Л. Подготовка будущего учителя к осуществлению
непрерывности математического образования / Л. Л. Николау, Т. В. Гуляева //
Calitatea învăţământului superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice.
– Ch., 2006. – P. 220-223.
637. Раку, Жанна. Обзор представлений педагогов о развитии двуязычия у дошкольников в смешанных коммуникативных средах / Жанна Раку //
Psihologie. Pedagogie spec. Asistenţă soc. – 2007. – Nr 1. – P. 39-45. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 597)
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală

638. Cemortan, Stela. Oportunitatea educaţiei preşcolare în formarea
personalităţii / Stela Cemortan // Aspecte psiho-sociale ale procesului educaţional. –
Ch., 2006. – P. 24-29. – Rez. în lb. engl.
639. Ciobanu, Lora. Evaluarea culturii economice elementare a copiilor de
5-7 ani / Lora Ciobanu // Aspecte psiho-sociale ale procesului educaţional. – Ch., 2006.
– P. 221-224. – Rez. în lb. engl.
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special

640. Banari, Alina. Despre concepţia educaţiei şi consilierii părinţilor
copiilor cu CES în Republica Moldova / Alina Banari, Lidia Stupacenco // Abordarea
socio-psiho-pedagogică a problemei educaţiei incluzive. – Bălţi, 2006. – P. 4-14.
641. Briceag, Silvia. Cum stăm cu bunul-simţ, domnilor profesori? : (reflecţii
pe marginea problemei integrării copiilor cu CES) / Silvia Briceag // Abordarea sociopsiho-pedagogică a problemei educaţiei incluzive. – Bălţi, 2006. – P. 184-188.
642. Cabac, Valeriu. Utilizarea tehnologiilor informaţionale de comunicare
în procesul incluziunii copiilor cu disabilităţi / Valeriu Cabac // Abordarea socio-psihopedagogică a problemei educaţiei incluzive. – Bălţi, 2006. – P. 15-18.
643. Ciobanu, Lora. Formarea culturii sonore la copiii cu deficienţe de auz
fonematic / Lora Ciobanu, Olga Pleşca // Abordarea socio-psiho-pedagogică a
problemei educaţiei incluzive. – Bălţi, 2006. – P. 114-121. – Bibliogr. : 14 tit.

101

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

644. Fotescu, Emil. Activităţile nonformale în domeniul tehnic – forme
active de integrare a copiilor disabili în şcolile generale / Emil Fotescu, Lilia Guţalov //
Abordarea socio-psiho-pedagogică a problemei educaţiei incluzive. – Bălţi, 2006. – P.
121-125. – Bibliogr. : 6 tit.

856. Смирнов, Э. Д. Новый тип молочного скота в Республике Молдова
/ Э. Д. Смирнов, В. Г. Курулюк // Realizări şi perspective în creşterea animalelor. –
Chişinău, 2006. – P. 16-21 : tab. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 782-88, 790, 798-99, 874)

645. Panuş, Victor. Aspecte psihologice ale integrării şcolare a copiilor cu
CES / Victor Panuş // Aspecte psiho-sociale ale procesului educaţional. – Ch., 2006. –
P. 240-243. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

636.3 Rumegătoare mici. Oi. Capre

646. Pereteatcu, Maria. Formarea continuă a cadrelor didactice pentru
realizarea educaţiei inclusive / Maria Pereteatcu // Calitatea învăţământului superior –
concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 251-253.
647. Pereteatcu, Maria. Necesitatea formării continue a cadrelor didactice
pentru învăţământul incluziv / Maria Pereteatcu // Abordarea socio-psiho-pedagogică a
problemei educaţiei incluzive. – Bălţi, 2006. – P. 217-222.

857. Evtodienco, Silvia. Caracteristica nucleului de prăsilă de ovine de tip
karakul moldovenesc de la ferma INZMV / Silvia Evtodienco // Realizări şi perspective în
creşterea animalelor. – Chişinău, 2006. – P. 195-198 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
: 5 tit.
858. Iacub, G. Conţinutul de azotaţi şi azotiţi în raţie la ovine şi concentraţia
lor în lapte, brânză şi zer / G. Iacub, S. Balanescu, O. Frunze // Realizări şi perspective
în creşterea animalelor. – Chişinău, 2006. – P. 130-132 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 7 tit.

648. Uşurelu, Octavian. Despre incluziunea copiilor cu fenilcetonurie /
Octavian Uşurelu, Natalia Uşurelu, Viorica Cobzarenco // Abordarea socio-psihopedagogică a problemei educaţiei incluzive. – Bălţi, 2006. – P. 67-73.

859. Maşner, O. Creşterea şi dezvoltarea corporală a berbecuţilor în funcţie
de tipul de fătare proveniţi din nucleul de oi selectate după producţia de lapte / O.
Maşner, P. Liuţcanov // Realizări şi perspective în creşterea animalelor. – Chişinău,
2006. – P. 175 - 179 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

649. Vasiliev, Maria. Copiii stângaci şi comunicarea cu ei / Maria Vasiliev //
Abordarea socio-psiho-pedagogică a problemei educaţiei incluzive. – Bălţi, 2006. – P.
173-178.
(Vezi de asemenea Nr 425, 435, 437, 584-85)

860. Optimizarea tehnologiei de creştere şi exploatare a ovinelor pentru
producţia de lapte / Camelia Zoia Zamfir, Radu Răducu, Carmen Ana Pivodă, Adriana
Vicovan // Realizări şi perspective în creşterea animalelor. – Chişinău, 2006. – P. 97-104
: tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

861. Евтодиенко, С. Новая линия серых каракульских овец / С.
Евтодиенко, И. Бузу, А. Воронин // Realizări şi perspective în creşterea animalelor. –
Chişinău, 2006. – P. 203-206 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

650. Cioban, Mitrofan. Deziderate şi realităţi ale orientării spre performanţă
în învăţământul universitar / Mitrofan Cioban, Larisa Sali // Calitatea învăţământului
superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 104110.
651. Cojocaru, V. Rolul universităţii în societatea bazată pe cunoaştere / V.
Cojocaru // Calitatea învăţământului superior – concepte şi strategii în pregătirea
cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 4-8.

862. Люцканов, П. И. Аллелофонд каракульских овец нового
молдавского типа / П. И. Люцканов, Н. С. Марзанов // Realizări şi perspective în
creşterea animalelor. – Chişinău, 2006. – P. 214-217 : tab. – Rez. în lb. engl.
636.4 Porci. Porcine

652. Cojocaru, Victoria. Asigurarea calităţii calificărilor universitare /
Victoria Cojocaru // Calitatea învăţământului superior – concepte şi strategii în pregătirea
cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 130-132.

863. Donică, I. Factorii de care depinde progresul genetic la populaţiile de
porcine / I. Donică, V. Harea, V. Ciorici // Realizări şi perspective în creşterea
animalelor. – Chişinău, 2006. – P. 283-286 : tab. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 789, 796)

102

127

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

// Realizări şi perspective în creşterea animalelor. – Chişinău, 2006. – P. 93-96 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

653. Gherasim, Alexandra. ECTS – probleme identificate de studenţi şi de
profesori / Alexandra Gherasim // Învăţământul superior – tendinţe spre modernitate. –
Ch., 2006. – P. 84-91. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

848. Coşman, Sergiu. Studiu privind influenţa unor noi reţete de
concentrate proteinio-vitamino-minerale (CPVM), premixuri şi concetrate mineralovitaminice (CMV) asupra performanţelor productive ale tineretului taurin / Sergiu
Coşman // Realizări şi perspective în creşterea animalelor. – Chişinău, 2006. – P. 31-34
: tab. – Rez. în lb. engl.

654. Muraru, Elena. Managementul calităţii în cadrul universitar : delimitări
conceptuale şi metodologice / Elena Muraru, Vladimir Guţu, Otilia Dandara //
Învăţământul superior – tendinţe spre modernitate. – Ch., 2006. – P. 32-39 : diagr. –
Rez. în lb. engl.

849. Darie, Grigore. Studiu cu privire la eficienţa unor substanţe microbiene
în tehnologia păstrării materialului seminal de vier / Grigore Darie, Elena Marandici //
Realizări şi perspective în creşterea animalelor. – Chişinău, 2006. – P. 259-262 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

655. Muraru, Elena. Sistemul de învăţământ superior din Republica
Moldova în contextul procesului de la Bologna / Elena Muraru, Vladimir Guţu, Otilia
Dandara // Învăţământul superior – tendinţe spre modernitate. – Ch., 2006. – P. 24-31. –
Rez. în lb. engl.

850. Focşa, Valentin. Utilizarea marcherilor genetici la testarea taurilor
după calitatea descendenţei / Valentin Focşa // Realizări şi perspective în creşterea
animalelor. –Chişinău, 2006. – P. 68-71 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.

656. Palaria, Viorica. Conceptul de calitate a învăţământului superior /
Viorica Palaria // Calitatea învăţământului superior – concepte şi strategii în pregătirea
cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 245-249.

851. Granaci, Vera. Studiu cu privire la influenţa bioremediului din Spirulina
platensis asupra metabolismului lipidelor sanguine şi steroidogenezei la taurii
reproducători / Vera Granaci, Grigore Darie, Valeriu Rudic // Realizări şi perspective în
creşterea animalelor. – Chişinău, 2006. – P. 115-119 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 11 tit.

657. Petrov, Elena. Proiectarea curriculei şi asigurarea calităţii în
învăţământul superior : experienţe şi recomandări / Elena Petrov // Calitatea
învăţământului superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice. – Ch.,
2006. – P. 11-18.

852. Influenţa extractului de origine algală asupra spermatogenezei la taurii
reproducători / Vera Granaci, Grigore Darie, Valeriu Rudic,... // Realizări şi perspective
în creşterea animalelor. – Chişinău, 2006. – P. 22-25. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

658. Popovici, Corneliu. Pregătirea specialiştilor în domeniul administraţiei
publice în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova : realizări şi
perspective / Corneliu Popovici, Tatiana Şaptefraţi, Tatiana Savca // Administrarea
Publică. – 2006. – Nr 3. – P. 63-71 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

853. Lupan, V. Cercetări privind însuşirile morfo-productive ale vacilor de
tipul Bălţat cu negru moldovenesc / V. Lupan // Realizări şi perspective în creşterea
animalelor. – Chişinău, 2006. – P. 89-92 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

659. Repida, Tatiana. Catedra de ştiinţe ale educaţiei : retrospective şi
perspective : [USM] / Tatiana Rapida // Învăţământul superior – tendinţe spre
modernitate. – Ch., 2006. – P. 99-102. – Rez. în lb. fr.

854. Moraru, Alisa. Studiu cu privire la performanţele de producţie ţi indicii
de reproducţie a mamelor producătoare de tauri de selecţie locală / Alisa Moraru // Şt.
Agricolă. – 2007. – Nr 2. – P. 31-35 : tab. – Bibliogr. : 9 tit.

660. Silistraru, N. Inovaţia în învăţământul superior / N. Silistraru, V. Robu
// Calitatea învăţământului superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor
didactice. – Ch., 2006. – P. 275-278 : fig. – Bibliogr. : 6 tit.

855. Răileanu, Valentina. Posibilităţi de folosire a markerilor genetici în
lucrul de selecţie : [a vacilor] / Valentina Răileanu // Şt. Agricolă. – 2007. – Nr 2. – P. 3638 : tab. – Rez. în lb. engl.

661. Silistraru, Nicolae. Calitatea învăţământului superior – imperativ al
timpului / Nicolae Silistraru // Calitatea învăţământului superior – concepte şi strategii în
pregătirea cadrelor didactice. – Ch., 2006. – P. 284-291.
662. Strategii de reformare a învăţământului superior din Republica
Moldova / Gheorghe Rusnac, Petru Gaugaş, Petru Chetruş, Elena Muraru //

126

103

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Învăţământul superior – tendinţe spre modernitate. – Ch., 2006. – P. 5-23. – Rez. în lb.
engl.
(Vezi de asemenea Nr 577, 614-20)

841. Mansour, Abdala E. M. Application of algae extract and boric acid for
obtaining higher yield and better fruit quality of anna apple / Abdala E. M. Mansour, Gh.
Cimpoieş, Faissal F. Ahmed // Şt. Agricolă – 2007. – Nr 2. – P. 14-20 : tab. – Rez. în lb.
rom. – Bibliogr. : 26 tit.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. MOD DE VIAŢĂ.
FOLCLOR

634.8 Viticultură

663. Гитер, Дианa. Один день с Дианой Гитеp : [интервью с генер.
представителем компании RA GROUP INTERNATIONAL в Молдове] / интервьюер :
Екатерина Быдрзина // Aquarelle. – 2007. – Nr 2. – P.46-48 : fotogr.

842. Utilizarea deşeului vinicol în calitate de sursă nutritivă extraradiculară
la viţa de vie / Gheorghe Tudorache, Ana Popovici, Nina Erezanu, Lilia Perju //
Pedologia modernă în dezvoltarea agriculturii ecologice : P. 1. – Ch., 2006. – P. 173-184
: fig., tab. – Bibliogr. : 20 tit.
(Vezi de asemenea Nr 484-85, 500, 926)

398 Folclor

635 Plante de grădină. Grădinărit

664. Băieşu, Nicolae. Date sumare privind geneza tradiţiilor etno-folclorice
ale sărbătorilor calendaristice / Nicolae Băieşu // Perenitatea creaţiei populare şi
contemporaneitatea. – Ch., 2006. – P. 57-59.
(Vezi de asemenea Nr 923, 658-59, 963, 966)

635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat

391/395 Etnografie

398(=135.2) Folclor moldovenesc

665. Graur, Ana. Fondul de folclor al Arhivei Ştiinţifice Centrale a AŞM la 60
de ani / Ana Graur // Perenitatea creaţiei populare şi contemporaneitatea. – Ch., 2006. –
P. 4-8. – Bibliogr. în note, p. 8 (7 tit.).

843. Andrieş, V Creşterea şi dezvoltarea miceliului de păstrăv în funcţie de
componenţa substratului şi tulpina cultivată / V. Andrieş, Aliona Moscaliuc // Şt. Agricolă.
– 2007.– Nr 2. – P. 24-26 : tab. – Bibliogr. : 5 tit.
844. Cauş, Maria. Impactul metalelor grele asupra fixării simbiotice a
azotului atmosferic de către nodozităţile plantelor de soia / Maria Cauş // Pedologia
modernă în dezvoltarea agriculturii ecologice : P. 2. – Ch., 2006. – P. 65-75 : tab. –
Bibliogr. : 13 tit.

666. Trofimov, Maria. Lucrarea "Folclor basarabean" de Tatiana Găluşcă /
Maria Trofimov // Perenitatea creaţiei populare şi contemporaneitatea. – Ch., 2006. – P.
9-14. – Bibliogr. în note, p. 14 (7 tit.).

845. Conovali, V. Influenţa metodelor de altoire asupra afinităţii pepenelui
verde la altoirea pe Curcubita Moscata (Macis F 1) / V. Conovali // Şt. Agricolă – 2007.–
Nr 2. – P. 21-24 : tab. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 835)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor a peştelui. Înmulţirea

502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător

(Vezi Nr 819, 896-97)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
546 Chimie anorganică

animalelor domestice
636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi

846. Buzan, V. Investigarea noului crioprotector, evaluat pe fondul mediului
autohton LSTGG pentru crioconservarea materialului seminal taurin / V. Buzan, Gr.
Darie // Realizări şi perspective în creşterea animalelor. – Chişinău, 2006. – P. 127-129 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.

667. Duca, Gheorghe. Maratonul înălţării : [file din biografia lui Dumitru
Batîr, doctor în şt., cercetător, chimist anorganician, profesor] / Gheorghe Duca //
Moldova : ser. nouă. – 2007. – Nr 1/2. – P. 37-39 : fotogr. –Text şi în lb. engl., rusă.

847. Constandoglo, Alexandra. Consolidarea genotipurilor în descendenţa
taurilor reproducători în dinamica generaţiilor / Alexandra Constandoglo, Valentin Focşa

104

125

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007
631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole

834. Coşuleanu, T. Perfecţionarea regimului de funcţionare a staţiilor de
pompare la irigaţii / T. Coşuleanu // Şt. Agricolă – 2007.– Nr 2. – P. 39-42. – Rez. în lb.
engl.

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie

(Vezi Nr 821)

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului

835. Bacteriile de nodozităţi Rhizobium Phaseoli şi eficacitatea lor în
procesul de fixare a azotului la fasole / Leonid Onofraş, Vasile Todiraş, Galina Bolocan,
... // Pedologia modernă în dezvoltarea agriculturii ecologice : P. 2. – Ch., 2006. – P. 5363 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 26 tit.
836. Grigheli, Gheorghe. Calitatea îngrăşămintelor organice – element de
bază în fertilizarea terenurilor agricole ecologice / Gheorghe Grigheli, Oleg Galbură //
Pedologia modernă în dezvoltarea agriculturii ecologice : P. 2. – Ch., 2006. – P. 41-52 :
tab. – Bibliogr. : 12 tit.
837. Lungu, Vasile I. Chimizarea în agricultura durabilă : aspecte ecologice
/ Vasile I. Lungu // Pedologia modernă în dezvoltarea agriculturii ecologice : P. 2. – Ch.,
2006. – P. 101-114 : tab.
631.9 Alte întrebări

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie

(Vezi Nr 670)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexual

668. Земцова, Татьяна. Изучение эмоционального состояния
младшего школьника в лечебно-профилактическом учреждении / Татьяна
Земцова, О. Чубара // Abordarea socio-psiho-pedagogică a problemei educaţiei
incluzive. – Bălţi, 2006. – P. 73-85 : fig., tab. – Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 601)

(Vezi Nr 501-04)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne

838. Starodub, V. Producţia cerealelor de toamnă în asolament cu saturaţie
de culturi leguminoase / V. Starodub, N. Gheorghiev, N. Palade // Şt. Agricolă – 2007. –
Nr 2. – P. 10-13 : tab.
839. Ţâganaş, V. Actualitatea ameliorării porumbului cu bobul bogat în
lizină şi alţi aminoacizi esenţiali / V. Ţâganaş, Domnica Ţâganaş // Şt. Agricolă – 2007.–
Nr 2. – P. 8-10 : tab. – Bibliogr. : 5 tit.
634 Horticultură în general

840. Aprecierea calităţii fructelor de agriş după aciditatea şi conţinutul de
zaharuri în condiţiile Republicii Moldova / Parascovia Sava, Olga Viţelaru, Ludmila
Tarlapan, Parascovia Crivaia // Şt. Agricolă – 2007.– Nr 2. – P. 27-30 : tab.

124

669. Ciocanu, Mihai. Rezultatele sondajului de opinie privind calitatea
serviciilor medicale, raportate la riscuri / Mihai Ciocanu, Zina Cobâleanu, Victor Catană
// Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007.– Nr 1. – P. 4-8.
670. Contribuţii la selectarea bioindicatorilor contaminării mediului cu
radionuclizi / Ionel Bălan, Ion Bahnarel, Elena Mursa, Natalia Cechirlan // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2007.– Nr 1. – P. 40-42 : fig. – Rez. în
lb. engl.– Bibliogr.5 tit.
671. Davidescu-Creangă, Elena. Gândirea profesională a medicului /
Elena Davidescu-Creangă // Arta Medica. – 2007. – Ed. spec. – P. 56-58. – Rez. în lb.
engl.
672. Eţco, Constantin. Marketingul în domeniul sănătăţii publice /
Constantin Eţco, Ludmila Apetri // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2007.– Nr 1. – P. 17-19. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.

105

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

673. Roşca, Andrei. Unele cerinţe tehnico-igienice privind amplasarea
instalaţiei de rezonanţă magnetică nucleară / Andrei Roşca // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 1. – P. 47- 50 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 6 tit.

825. Senic, Iurie. Protecţia solurilor în agricultura ecologică / Iurie Senic //
Pedologia modernă în dezvoltarea agriculturii ecologice : P. 1. – Ch., 2006. – P. 163172.

674. Sursele de poluare şi conţinutul metalelor grele în soluri şi unele culturi
agricole / Grigore Stasiev, Gheorghe Grigheli, Nicolae Leah,... // Pedologia modernă în
dezvoltarea agriculturii ecologice : P. 1. – Ch., 2006. – P. 139-152. – Bibliogr. : 30 tit.
(Vezi de asemenea Nr 522, 916)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

(Vezi Nr 572)
615.1/4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale

(Vezi Nr 701)
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale

675. Cepoida, Elena. Corpii străini intraorbitari : abordare diagnostică /
Elena Cepoida // Arta Medica. – 2006. – Nr 6. – P. 25-28 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 12 tit.
676. Procopciuc, V. Rezonanţa Magneto-Nucleară – metodă imagistică de
elecţie în vertebrologie. Instituţia medico-sanitară publică. Institutul de
Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" / V. Procopciuc, M. Corlăteanu, N. Caproş //
Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova. – Ch.,
2006. – P. 310-312 : tab.
616 Patologie. Medicină clinică

677. Garbuz, T. Anestezie cu Propofol la copiii traumatizaţi / T. Garbuz, V.
Palamarciuc, I. Garbuz // Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi din
Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 373-375.
678. Solcanu, A. Anestezia subarahnoideană în operaţiile de hernie discală
/ A. Solcanu, V. Orlov, C. Usatâi // Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi
din Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 368-370.
679. Westman, Bo. Sfatul SIDA pentru donatori privind necesitatea
finanţării programelor naţionale în Moldova : [interviu cu B. Westman, şeful oficiului

106

826. Stadnic, Stanislav. Factorii fertilităţii solului la folosirea diferitor
sisteme de fertilizare în asolament / Stanislav Stadnic // Pedologia modernă în
dezvoltarea agriculturii ecologice : P. 2. – Ch., 2006. – P. 195-199 : fig.
827. Şuşu, Gheorghe. Ecologizarea sistemelor de lucrare a solului în
asolamente ecologice / Gheorghe Şuşu // Pedologia modernă în dezvoltarea agriculturii
ecologice : P. 2. – Ch., 2006. – P. 17-25 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. – Bibliogr. : 12 tit.
828. Tărâţă, Anatolie. Conţinutul metalelor grele în solurile Ariilor Naturale
Protejate de Stat din Nordul Republicii Moldova / Anatolie Tărâţă, Valentina Andriuca //
Pedologia modernă în dezvoltarea agriculturii ecologice : P. 1. – Ch., 2006. – P. 153-161
: tab.
829. Ursu, Andrei. Strategia actuală de gestionare a resurselor de sol /
Andrei Ursu // Pedologia modernă în dezvoltarea agriculturii ecologice : P. 1. – Ch.,
2006. – P. 97-107 : tab. – Bibliogr. : 9 tit.
830. Volosciuc, Leonid. Solul – cale şi mijloc de asanare a stării fitosanitare în agricultura ecologică / Leonid Volosciuc, Veronica Josu // Pedologia modernă
în dezvoltarea agriculturii ecologice : P. 2. – Ch., 2006. – P. 167-171.
(Vezi de asemenea Nr 636, 674)
631.5 Lucrări agricole

831. Boincean, Boris. Productivitatea culturilor şi fertilitatea solului în
cadrul sistemului de agricultură ecologică / Boris Boincean // Pedologia modernă în
dezvoltarea agriculturii ecologice : P. 1. – Ch., 2006. – P. 57-70 : tab.
832. Studierea eficienţei asolamentelor furajero-cerealiere pentru
gospodăriile agricole din Moldova / M. Lupaşcu, M. Lala, N. Bolocan, V. Darie // Şt.
Agricolă – 200. – Nr 2. – P. 3-7.
833. Toncea, Ion. Norme de cultivare a terenurilor în fermele ecologice / Ion
Toncea // Pedologia modernă în dezvoltarea agriculturii ecologice : P. 1. – Ch., 2006. –
P. 109-116.
(Vezi de asemenea Nr 823, 843, 845)

123

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

815. Marian, Gr. Influenţa condiţiilor de formare a acoperirilor din compozite
poliamidoepoxidice aplicate pe straturi de conversiune epoxidice / Gr. Marian, V. Sârghii
// Şt. Agricolă – 2007.– Nr 2. – P. 48-54 : fig. – Rez. în lb. engl.

Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare Int.( SIDA)] / interlocutor : rep. rev. // Profit. – 2007.
– Nr 1/2. – P. 8. – Idem şi în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 686, 688, 690)

816. Кепко, О. И. Теплотехнология замкнутой системы отопления и
вентиляции теплиц / О. И. Кепко // Şt. Agricolă – 2007.– Nr 2. – P. 70-73 : fig. – Rez.
în lb. engl.

616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare

817. Сербин, В. Обоснование условий отбора семян пневматическими
высевающими аппаратами с наружной камерой давления / В. Сербин // Şt. Agricolă
– 2007.– Nr 2. – P. 60-67 : fig. – Rez. în lb. engl.
818. Хэбэшеску, И. Основные результаты модернизации вентиляторного узла садово-виноградных опрыскивателей SLV / И. Хэбэшеску, В. Скибицкий,
Б. Кику // Şt. Agricolă – 2007. – Nr 2. – P. 43-47 : fig. – Rez. în lb. engl.
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice

819. Gorodenco, Anatolie. Poluarea solului în atenţia cercetării pedologice
/ Anatolie Gorodenco, Gheorghe Jigău // Pedologia modernă în dezvoltarea agriculturii
ecologice : P. 2. – Ch., 2006. – P. 5-16 : tab.
820. Jigău, Gheorghe. Bazele teoretice a practicilor de management a
fertilităţii solului în circuitul agricol ecologic / Gheorghe Jigău // Pedologia modernă în
dezvoltarea agriculturii ecologice : P. 2. – Ch., 2006. – P. 27-40 : fig. – Bibliogr. : 25 tit.
821. Jigău, Gheorghe. Seceta pedoclimatică, metodologia de evaluare şi
măsuri de combatere / Gheorghe Jigău // Pedologia modernă în dezvoltarea agriculturii
ecologice : P. 2. – Ch., 2006. – P. 115-129 : tab.
822. Jigău, Gheorghe. Studiul complex al solului – consideraţii teoretice şi
aplicative / Gheorghe Jigău // Pedologia modernă în dezvoltarea agriculturii ecologice :
P. 1. – Ch., 2006. – P. 71-84 : tab. – Bibliogr. : 9 tit.
823. Lungu, Vasile. Aspecte agro-ecologice în fertilizarea terenurilor
ecologice / Vasile Lungu, Simion Toma // Pedologia modernă în dezvoltarea agriculturii
ecologice : P. 1. – Ch., 2006. – P. 85-96 : tab. – Bibliogr. : 5 tit.

680. Calenici, E. Clinica şi evoluţia sindromului obsesiv în hipertonia
arterială esenţială / E. Calenici // Curierul medical. – 2007. – Nr 1. – P. 44-47. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 16 tit.
681. Calenici, Eugenia. Rolul factorilor predispozanţi în apariţia şi
declanşarea hipertensiunii arteriale esenţiale / Eugenia Calenici // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 1. – P. 12-16 : fig. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : 11 tit.
682. Modificările sistemului cardiovascular în sindromul Cornelia de Lange
: (caz clinic) / Nelly Mătrăgună, Lilia Bichir, Nicolae Ciobanu,... // Arta Medica. – 2006. –
Nr 6. – P. 42-43 : fig. – Rez. în lb. engl.
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

683. Belic, O. Despre splina accesorie / O. Belic // Curierul medical. – 2007.
– Nr 1. – P. 22-25 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 10 tit.
684. Burlacu, Valeriu. Aspecte medico-sociale şi organizatorice ale
asistenţei stomatologice de stat în condiţiile asigurărilor medicale obligatorii / Valeriu
Burlacu, Constantin Eţco, Elena Tintiuc // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2007. – Nr 1. – P. 9 -11 : fig. – Bibliogr. 7 tit.
685. Catereniuc, I. Considerente morfofuncţionale asupra complexului
hepatoligamentar / I. Catereniuc // Curierul medical. – 2007. – Nr 1. – P. 9-14 : fig. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 17 tit.
686. Marga, Simion. Pneumo-colono-irm în diagnosticul şi în stadializarea
cancerului de colon / Simion Marga // Arta Medica. – 2006. – Nr 6. – P. 22-24 : fig., tab.
687. Melanom malign cu metastaze digestive / V. Hotineanu, A. Iliade, S.
Rusu,... // Arta Medica. – 2006. – Nr 6. – P. 37-39 : fig. – Bibliogr. : 12 tit.

824. Normarea şi evaluarea nivelurilor de poluare a solurilor cu radionuclizi
de Cs-137 şi Sr-90 / Simion Nedealcov, Oleg Străjescu, Larisa Buiuc, Eugen Rotari //
Pedologia modernă în dezvoltarea agriculturii ecologice : P. 2. – Ch., 2006. – P. 93-100 :
tab. – Bibliogr. : 6 tit.

688. Târcoveanu, E. Cancerul de veziculă biliară în era chirurgiei
laparoscopice / E. Târcoveanu, D. Niculescu, C. Lupaşcu // Curierul medical. – 2007. –
Nr 1. – P. 15-19 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 8 tit.

122

107

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

689. Ulcerul gastric gigant / Constantin Melinte, Cristian Dragomir, Natalia
Velenciuc, Igor Velenciuc // Arta Medica. – 2006. – Nr 6. – P. 9-11 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 14 tit.

809. Goraş, Ion. Metode de evaluare a proprietăţilor acoperirilor galvanice
de protecţie / Ion Goraş // Strategii de management, inginerie şi tehnologii în
transporturi. – Ch., 2006. – P. 73-76 : fig., tab.

690. Кузнецова, Т. Д. Цитологические и гистологические параллели в
диагностике язвенной формы рака желудка при эндоскопическом исследовании /
Т. Д. Кузнецова, С. С. Короташ, Л. И. Еременко // Curierul medical. – 2007. – Nr 1. –
P. 19-22 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 5 tit.

810. Poroseatcovski, Vladimir. Diagnosticarea stării tehnice a
amortizoarelor prin metoda analizei deplasării pivotului / Vladimir Poroseatcovski,
Olivian Pădure, Octavian Ene // Strategii de management, inginerie şi tehnologii în
transporturi. – Ch., 2006. – P. 23-26 : fig.

691. Постолаки, А. Пломбирование полостей II класса по Блэку
композитами с низкой полимеризацией усадкой / А. Постолаки // Curierul medical. –
2007. – Nr 1. – P. 34-41 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 771)

629.3 Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice şi endocrine)

692. Anghelici, Gh. Dereglările limfocirculaţiei centrale şi corecţia lor
chirurgicală în tratamentul ascitei cirogene / Gh. Anghelici // Curierul medical. – 2007. –
Nr 1. – P. 58-63 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 15 tit.
616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular

693. Algoritmul de diagnostic şi tratament precoce a displaziei articulaţiilor
coxofemorale la copii / I. Garbuz, A. Ignatov, A. Vorobiov, ... // Materialele congresului VI
al ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 193-195.
694. Artrodeza în tratamentul coxartrozei / Gh. Croitor, M. Darciuc, A.
Beţişor,... // Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi din Republica
Moldova. – Ch., 2006. – P. 233-235.
695. Artroplastia şoldului pentru o fractură de col femural / V. Beţişor, G.
Croitor, M. Darciuc,... // Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi din
Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 80-82. – Rez. în lb. engl.
696. Aspecte de tratament al fracturilor deschise de gambă la
politraumatizaţi / V. Beţişor, F. Gornea, M. Corlăteanu, ... // Materialele congresului VI al
ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 113-115.
697. Beţişor, Alexandru. Artroplastia de şold în fractura deplasată de col
femural şi consecinţele ei / Alexandru Beţişor // Arta Medica. – 2007. – Ed. spec. – P.
12-13.

108

811. Тезек, Юрий. Оптимизация параметров звена логистической
транспортной цепи по переработке и хранению грузов / Юрий Тезек, Сергей Кант //
Strategii de management, inginerie şi tehnologii în transporturi. – Ch., 2006. – P. 85-90.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI ŞI
ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură

812. Ţarigradschi, Valeriu. Rezervaţia "Pădurea Domnească" – o perlă a
plaiului nostru / Valeriu Ţarigradschi // Moldova : ser. nouă. – 2007. – Nr 1/2. – P. 12-15
: fotogr.
(Vezi de asemenea Nr 828)
631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor

(Vezi Nr 463, 491, 495)
631.3 Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole

813. Creţu, Gh. Considerations on designing a face – milling cutter for open
plane surfaces processing / Gh. Creţu, Gh. Nagâţ, B. Rusu // Şt. Agricolă – 2007. – Nr 2.
– P. 67-69 : fig. – Rez. în lb. rom.
814. Gaina, Anton. Utilaj progresiv pentru prepararea nutreţurilor combinate
/ Anton Gaina, Vitalie Colin, Mihail Agarcov // Realizări şi perspective în creşterea
animalelor. – Chişinău, 2006. – P. 141-145 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.

121

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

802. Radu, Silvia. UNION FENOSA contribuie la dezvoltarea ţării : [interviu
cu S. Radu, vicepreş. corporativ al Companiei UNION FENOSA în Moldova] /
interlocutor : rep. rev. // Profit. – 2007. – Nr 1/2. – P. 61-63 : il. – Idem şi în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 489, 914-15)

698. Buzu, D. Artrodeza selectivă intercarpiană în tratamentul
pseudoartrozelor complicate ale scafoidului carpian / D. Buzu // Materialele congresului
VI al ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 255-256.

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
621.0 Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Tehnică nucleară
621.01/.03 Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini. Teorie şi principii fizice ale
construcţiei de maşini şi alte tehnologiei mecanice

699. Caproş, N. Corecţia chirurgicală a diformităţilor scoliotice ale coloanei
vertebrale / N. Caproş // Arta Medica. – 2007. – Ed. spec. – P. 34-37 : tab. – Rez. în lb.
engl.
700. Cojocaru, V. Locul terapiei locale intraarticulare în algoritmul
tratamentului gonartrozelor / V. Cojocaru // Materialele congresului VI al ortopezilortraumatologi din Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 292-294 : tab.

803. Poştaru, Gheorghe. Evaluarea eficienţei de ungere a uleiurilor de
motoare după parametrul criterial nn/p / Gheorghe Poştaru, Vladimir Ene // Strategii de
management, inginerie şi tehnologii în transporturi. – Ch., 2006. – P. 3-6 : fig. – Rez. în
lb. rom.

701. Criteriul clinic al sistemului Clinical, Etiological, Anatomical,
Pathophysiological în clasificarea insuficienţei venoase cronice / D. Casian, E. Guţu, E.
Cerneţchi, S. Moroz // Curierul medical. – 2007. – Nr 1. – P. 54-57 : tab. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 11 tit.

804. Повышение точности измерения при экспресс-диагностике
технического состояния автомобильных д.в.с. / Николай Мартынюк, Михаил
Тодираш, Георгий Доломанжи, … // Strategii de management, inginerie şi tehnologii în
transporturi. – Ch., 2006. – P. 19-22 : fig. – Bibliogr. : 7 tit.

702. Croitor, Gheorghe. Evoluţia artroplastiei totale de şold în Republica
Moldova / Gheorghe Croitor // Arta Medica. – 2007. – Ed. spec. – P. 7-10 : tab. –
Bibliogr. : 16 tit. P. 9-10 (16 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă).

624 Construcţii civile în general

805. Vascan, Grigore. Costul şi performanţele în construcţii / Grigore
Vascan, Iurie Dohmilă // Eficienţa energetică a clădirilor. – Ch., 2006. – P. 85-89 : fig. –
Rez. în lb. engl.
628 Tehnică sanitatră. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

806. Ungureanu, Dumitru. Conservarea energiei la epurarea apelor uzate
şi tratarea nămolurilor din staţiile de epurare / Dumitru Ungureanu, Ion Ioneţ // Eficienţa
energetică a clădirilor. – Ch., 2006. – P. 112-120. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.
629 Tehnica mijloacelor de transport

703. Culturi celulare osteomedulare în tratamentul fracturilor neconsolidate
şi pseudoartroze ale membrului pelvian la om / V. Nacu, F. Gornea, B. Topor, ... //
Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova. – Ch.,
2006. – P. 379-382.
704. Curca, A. Ostiosinteza fracturilor diafizare a femurului la copii / A.
Curca // Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova. –
Ch., 2006. – P. 170-171.
705. Curca, N. Ostiosinteza în politraumatism la copii / N. Curca //
Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova. – Ch.,
2006. – P. 135-138.

807. Certan, Valeriu. Consideraţii asupra calculului legărilor de alunecare
cu ungere hidrodinamică / Valeriu Certan // Strategii de management, inginerie şi
tehnologii în transporturi. – Ch., 2006. – P. 77-82. – Bibliogr. : 8 tit.

706. Curca, N. Tactica de tratament în fracturi, de col al osului radial la copii
/ N. Curca // Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi din Republica
Moldova. – Ch., 2006. – P. 163-165.

808. Ene, Octavian. Utilizarea materialelor compozite în industria
autovehiculelor / Octavian Ene, Vladimir Ene // Strategii de management, inginerie şi
tehnologii în transporturi. – Ch., 2006. – P. 50-58 : fig. – Bibliogr. : 5 tit.

707. Darciuc, D. Tratamentul chirurgical în fracturile cominutive ale paletei /
D. Danciuc // Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi din Republica
Moldova. – Ch., 2006. – P. 106-107.

120

109

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

708. Darciuc, M. Artroplastia în fracturile pertrohanteriene la pacienţi în
vârstă :(rezultate preliminare) / M. Danciuc // Materialele congresului VI al ortopezilortraumatologi din Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 91-93.

794. Абрамова, В. Эймериоз – протозойное, заболевание животных /
В. Абрамов // Realizări şi perspective în creşterea animalelor. – Chişinău, 2006. – P.
420-426 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 12 tit.

709. Darciuc, M. Artroplastia totală de genunchi / M. Darciuc, Gh. Croitoru //
Arta Medica. – 2007. – Ed. spec. – P. 10-12. – Bibliogr. : 6 tit.

795. Балан, И. В. Применение метода поднакостничной костной
аллопластики у собак / И. В. Балан // Realizări şi perspective în creşterea animalelor.
– Chişinău, 2006. – P. 398-402. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 10 tit.

710. Darciuc, M. Osteosinteza combinată stabil-funcţională / M. Darciuc //
Arta Medica. – 2007. – Ed. spec. – P. 16-18. – Bibliogr. : 9 tit.
711. Dăscăliuc, Ion. Principiile de diagnostic şi de tratament al tumorilor
oaselor locomotorului / Ion Dăscăliuc // Arta Medica. – 2007. – Ed. spec. – P. 65-67. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.
712. Endoprotezarea de reluare a şoldului / Gh. Croitor, V. Beţişor, M.
Darciuc, ... // Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi din Republica
Moldova. – Ch., 2006. – P. 227-229.
713. Epidemiologia coxartrozei în municipiul Chişinău / Gh. Croitor, F.
Gornea, M. Darciuc, Comna Moraru // Materialele congresului VI al ortopezilortrumatologi din Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 214-216 : tab.
714. Erhan, N. Ostiosinteza miniinvazivă a facturilor intraarticulare ale
genunchiului prin tehnica artroscopică / N. Erhan, V. Vertilă, V. Buldumac // Materialele
congresului VI al ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 104105.
715. Erhan, N. Tratamentul artroscopic în osteosinteza unor fracturi
intraarticulare ale genunchiului / N. Erhan // Arta Medica. – 2007. – Ed. spec. – P. 18-21
: tab. – Rez. în lb. engl.
716. Glavan, Alina. Tratamentul ortopedic al fracturilor metaepifizei distale
de radius / Alina Glavan // Arta Medica. – 2007. – Ed. spec. – P. 69-72 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 7 tit.
717. Glavan, Alina. Unele aspecte ale tratamentului chirurgical al fracturilor
metaepifizei distale de radius / Alina Glavan // Arta Medica. – 2007. – Ed. spec. – P. 7275 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
718. Gornea, F. Particularităţile tratamentului chirurgical al leziunilor
aparatului locomotor prin armă de foc contemporană / F. Gornea, I. Stupac, P. Ţapu //
Arta Medica. – 2007. – Ed. spec. – P. 23-25. – Bibliogr. : 12 tit.
110

796. Иммунологическая эффективность ассоциированных вакцин
против колибактериоза и салмонеллеза поросят / Ю. С. Кабанков, Р. А. Караман,
С. И. Фретеску, П. П. Брынзан // Realizări şi perspective în creşterea animalelor. –
Chişinău, 2006. – P. 384-387 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.
797. Массоперенос через мембраны в процессе криоконсервации
гамет петуха / Г. В. Борончук, И. В. Балан, М. Г. Букарчук, Н. В. Рошка // Realizări şi
perspective în creşterea animalelor. – Chişinău, 2006. – P. 302-306 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 7 tit.
798. Москалик, Р. С. Принципиальные акценты современной тактики
борьбы с лейкозом крупного рогатого скота / Р. С. Москалик // Realizări şi
perspective în creşterea animalelor. – Chişinău, 2006. – P. 434-437. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : 9 tit.
799. Москалик, Р. С. Эффективность использования РИД и ЕLISA для
серомониторинга лейкоза крупного рогатого скота / Р. С. Москалик, С. З. Балов, С.
М. Тылту // Realizări şi perspective în creşterea animalelor. – Chişinău, 2006. – P. 438441 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
800. Якубовская, Ю. Л. Клиническая и иммунобиологическая
эффективность препарата гамавит при консервативном лечении телят больных
актиномикозом / Ю. Л. Якубовская, В. Ф. Конрад // Realizări şi perspective în
creşterea animalelor. – Chişinău, 2006. – P. 417-419. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 846-54, 857)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică

801. Mogoreanu, Nicolae. Energia electrică : componente necunoscute ale
tarifului / Nicolae Mogoreanu // Profit. – 2007. – Nr 1/2. – P. 58-60. – Idem şi în lb. rusă.

119

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

V. Abramov // Realizări şi perspective în creşterea animalelor. – Chişinău, 2006. – P.
411-413 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
785. Dumitraş, G. Aspecte privind studiul chimic al oaselor falangiene şi
ongloanelor la ovine în pododermatita necrobacilară / G. Dumitraş, V. Enciu, A. Ciuclea
// Şt. Agricolă – 2007. – Nr 2. – P. 77-79. – Bibliogr. 6 tit.
786. Focşa, Valentin. Structura imunogenetică a vacilor producătoare de
tauri şi a descendenţei lor în secţia experimentală IZMV / Valentin Focşa, Alexandra
Constandoglo // Realizări şi perspective în creşterea animalelor. – Chişinău, 2006. – P.
26-30 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.
787. Golban, Rita. Influenţa imunomodulatorilor asupra indicilor fagocitari şi
bactericizi ai serului sangvin la viţeii nou – născuţi / Rita Golban // Şt. Agricolă. – 2006. –
Nr 2. – P. 74-77. – Bibliogr. : 9 tit.
788. Harea, V. Cercetările genealogice – primul pas în selectarea
animalelor / V. Harea, I. Donică, V. Ciorici // Realizări şi perspective în creşterea
animalelor. – Chişinău, 2006. – P. 287-289 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
789. Influenţa sulfatului ditioureiabisdimetilglioximato cobalt (III) asupra
unor indici ai imunităţii celulare la purcei în perioada postnatală / Şt. Ţurcanu, A. Gulea,
Ana Bîrcă,... // Realizări şi perspective în creşterea animalelor. – Chişinău, 2006. – P.
351-356 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

719. Gornea, Filip. Politraumatismele : aspecte contemporane de
diagnostic şi de tratament / Filip Gornea // Arta Medica. – 2007. – Ed. spec. – P. 4-7 :
tab. – Rez. în lb. engl.
720. Gorun, N. Localizări rare ale chistului osos. 3 cazuri personale / N.
Gorun, Camelia Vrabie // Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi din
Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 354-356.
721. Gorun, N. Locul tratamentului chirurgical în luxaţia traumatică a cotului
/ N. Gorun // Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi din Republica
Moldova. – Ch., 2006. – P. 251-252.
722. Homa, A. Experienţa noastră în tratamentul chirurgical al fracturilor
maleolare / A. Homa // Curierul medical. – 2007. – Nr 1. – P. 50-53 : tab. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : 11 tit.
723. Homa, A. Ostiosinteza stabilă-funcţională a fracturilor maleolare / A.
Homa // Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova. –
Ch., 2006. – P. 123-125.
724. Kusturov, V. Argumentarea experimental-clinică a osteosintezei
externe în tratamentul fracturilor oaselor pelviene / V. Kusturov // Arta Medica. – 2007. –
Ed. spec. – P. 28-30. – Rez. în lb. engl.

790. Patologiile gameţilor de taur în funcţie de anotimp / Gh. Boronciuc, N.
Roşca, I. Balan, Lilia Cazacova // Realizări şi perspective în creşterea animalelor. –
Chişinău, 2006. – P. 72-75 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 7 tit.

725. Lavrentiev, P. Tratamentul fracturilor talamice deplasate de calcaneu /
P. Lavrentiev // Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi din Republica
Moldova. – Ch., 2006. – P. 127-129.

791. Procedeu de profilaxie a distrofiei toxice a ficatului la puii broiler / R. A.
Crasocico, N. G. Eremia, A. A. Galascovici, ... // Realizări şi perspective în creşterea
animalelor. – Chişinău, 2006. – P. 472-474 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

726. Leziunile vaselor magistrale ale membrelor / A. Calistru, M.
Corlăteanu, I. Oloer,... // Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi din
Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 269-270.

792. Spătaru, T. Epizootologia şi evoluţia rabiei în Moldova / T. Spătaru, N.
Starciuc, I. Scutaru // Realizări şi perspective în creşterea animalelor. – Chişinău, 2006.
– P. 468-471 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
793. Testarea produsului raticid „Varat” în Republica Moldova / V. Macari,
V. Scripnic, E. Leahu, E. Niţuleac // Realizări şi perspective în creşterea animalelor. –
Chişinău, 2006. – P. 380-383 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 9 tit.

727. Marin, I. Pagini din strategia dezvoltării Serviciului Traumatologie şi
Ortopedie în R. Moldova. Rolul prof. N. Testemiţanu / I. Marin // Materialele congresului
VI al ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 10-12 : fig. –
Rez. în lb. engl.
728. Melnic, E. Actualităţi în diagnosticul şi în tratamentul spondilolistezelor
lombare / E. Melnic // Arta Medica. – 2007. – Ed. spec. – P. 37-43 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 20 tit.

118

111

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

729. Moraru, A. Particularităţile ostiosintezei fracturei proximale de radius la
copil / A. Moraru // Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi din Republica
Moldova. – Ch., 2006. – P. 160-163.+617.5
730. Moroz, P. Ostiosinteza cu aparate externe la copil / P. Moroz, L. Stati,
Iu. Sandrosean // Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi din Republica
Moldova. – Ch., 2006. – P. 145-147.

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

777. Stasiuc, Maxim. Modificările histopologice ale timusului la pacienţi cu
sindrom miastenic sau miastenia gravis / Maxim Stasiuc // Arta Medica. – 2006. – Nr 6.
– P. 18-21 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.
(Vezi de asemenea Nr 678, 692, 695-99, 707-12, 715-17, 725-31, 737-39,
746-52, 760)
617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi

731. Moroz, P. Ostiosinteza în fracturi de col femural la copii / P. Moroz //
Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova. – Ch.,
2006. – P. 166-168.

778. Metodă simplă de restabilire a drenajului lacrimo-nazal / V. Boişteanu,
Hadji Muhamed A. Madjed, A. Paduca,... // Arta Medica. – 2006. – Nr 6. – P. 40-41 : tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.

732. Moroz, P. Ostiosinteza în fracturi patologice tumorale benigne la copil /
P. Moroz, V. Petrovici // Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi din
Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 177-178.

618 Ginecologie. Obstetrică

733. Nacu, V. Optimizarea proceselor de osteogeneză în patologia
osteoarticulară / V. Nacu // Arta Medica. – 2007. – Ed. spec. – P. 61-63. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 11 tit.
734. Nacu, V. Particularităţi de regenerare a oaselor scurte / V. Nacu //
Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova. – Ch.,
2006. – P. 382-384.
735. Opincă, V. Repere paraclinice în maladia Legg - Calve - Perthes / V.
Opincă, I. Dionidis // Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi din Republica
Moldova. – Ch., 2006. – P. 191-193. – Rez. în lb. engl.
736. Ostiosinteza extrafocară a fracturilor oaselor gambei la copii / I.
Garbuz, R. Panasenco, N. Sabalin,... // Materialele congresului VI al ortopezilortraumatologi din Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 173-174 : tab.
737. Ostiosinteza în fracturile cotului la copil / P. Moroz, L. Stati, Iu.
Sandrosean,... // Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi din Republica
Moldova. – Ch., 2006. – P. 154-157.
738. Ostiosinteza transcutantă în tratamentul fracturilor oaselor antebraţului
la copil / I. Garbuz, K. Alecsa, N. Sabalin,... // Materialele congresului VI al ortopezilortraumatologi din Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 157-159.

112

779. Serbenco, A. Şocul hemoragic obstetrical / A. Serbenco // Curierul
medical. – 2007. – Nr 1. – P. 66-72 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 15 tit.
780. Sofroni, Larisa. Rolul patologiilor concomitente ale organismului în
declanşarea cancerului primar-multiplu al organelor hormono – dependente la femei /
Larisa Sofroni // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr
1. – P. 27-34 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.19 tit.
619 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţa şi medicină veterinară

781. Balan, I. Observaţii morfo-clinice în rănile rezultate din exterparea
ţesuturilor neoplazice la animalele de companie / I. Balan // Realizări şi perspective în
creşterea animalelor. – Chişinău, 2006. – P. 392-397 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
: 14 tit.
782. Bondari, Lidia. Evaluarea eficienţei tratamentului cu rolenol şi
imunoparazitan în dicrocelioza ovinelor / Lidia Bondari, V. Bondari, Maria Cropaciova //
Realizări şi perspective în creşterea animalelor. – Chişinău, 2006. – P. 375-379 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 11 tit.
783. Bondari, Lidia. Influenţa ivermectinei asupra statutului imun al ovinelor
infectate cu strongili pulmonari şi intestinali / Lidia Bondari, V. Bondari // Realizări şi
perspective în creşterea animalelor. – Chişinău, 2006. – P. 370-374 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : 18 tit.
784. Cremeneac, L. Acţiunile substanţelor biologic active ale râmei Hibridul
Roşu de California asupra statutului imun la tineretul bovin / L. Cremeneac, A. Tutunaru,

117

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

posterioară / O. Pulbere, V. Ungurean // Materialele congresului VI al ortopezilortraumatologi din Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 325-327.

739. Podometria computerizată în evaluarea biomecanicii şoldului protezat
/ G. M. Croitor, A. V. Beţişor, L. G. Volentir, P. C. Croitor // Materialele congresului VI al
ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 242-244.

767. Romaşco, Iu. Tratamentul os tibialis externum la copii / Iu. Romaşco //
Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova. – Ch.,
2006. – P. 303-305.
768. Ţăran, A. Tratamentul chirurgical activ precoce al accidentaţilor cu
arsuri circulare profunde şi vaste / A. Ţăran // Materialele congresului VI al ortopezilortraumatologi din Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 349-350 : fig.
769. Ungurean, Tatiana. Ecografia în diagnosticul patologiilor ortopedice
ale articulaţiei genunchiului / Tatiana Ungurean // Materialele congresului VI al
ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 286-288.
770. Verega, Gr. Plastia osoasă vascularizată în tratamentul defectelor la
membre / Gr. Verega // Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi din
Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 335-337.
617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale

740. Procopciuc, Vasile. Tratamentul chirurgical în spondilita tuberculoasă
evolutivă / Vasile Procopciuc // Arta Medica. – 2007. – Ed. spec. – P. 63-64. – Rez. în lb.
engl.
741. Pulbere, O. Durerile de spate / O. Pulbere // Arta Medica. – 2007. –
Ed. spec. – P. 43-47 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
742. Recuperarea chirurgicală a pacienţilor cu fractura neconsolidată sau
pseudoartroza osului scafoid al mâinii / I. Vacarciuc, D. Buzu, P. Ţapu, Iu. Nichiforov //
Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova. – Ch.,
2006. – P. 62-65.
743. Rusanovschi, Gr. Anomalia de coxa valga displastică la copil / Gr.
Rusanovschi // Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi din Republica
Moldova. – Ch., 2006. – P. 207-209.

771. Bogdan, Valeriu. Tratamentul fistulelor duodenale neformate
complicate cu peritonită generalizată / Valeriu Bogdan // Arta Medica. – 2006. – Nr 6. –
P. 13-17 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 14 tit.

744. Sandrosean, A. Patologia şoldului la copii cu malformaţii multiple ale
locomotorului / A. Sandrosean // Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi
din Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 199-201.

772. Caproş, N. Tratamentul chirurgical al fracturilor vertebrale în perioada
tardivă / N. Caproş // Arta Medica. – 2007. – Ed. spec. – P. 47-50.

745. Stati, L. Ostiosinteza în tibia vara la copil / L. Stati // Materialele
congresului VI al ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 175176.

773. Corecţia chirurgicală a deformaţiilor scoliotice displastice / N. Gh.
Şavga, N. Şavga, N. Scetinin, ... // Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi
din Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 319-321.

746. Timirgaz, V. Traumatismele vertebro-medulare (TVM) / V. Timirgaz, I.
Gherman // Arta Medica. – 2007. – Ed. spec. – P. 54-55.

774. Moroz, P. Profilaxia chirurgicală a coxartrozei la copil / P. Moroz,
Argentina Sandrosean, G. Rusanovschi // Materialele congresului VI al ortopezilortraumatologi din Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 205-207.

747. Unele aspecte ale tratamentului chirurgical al bolnavilor cu fracturi
închise ale membrelor / V. Pascari, V. Zelenschi, Gh. Manea, P. Zlatin // Materialele
congresului VI al ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 4043 : tab.

775. Ojoc, Sergiu. Recuperarea chirurgicală a afecţiunilor articulare în
artrita reumatoidă (AR) / Sergiu Ojoc // Arta Medica. – 2007. – Ed. spec. – P. 58-60.
776. Ojog, S. Unele aspecte în tratamentul chirurgical al piciorului în artrită
reumatoidă / S. Ojog // Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi din
Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 299-301.

116

748. Unele aspecte de diagnostic şi tratament a deformaţiilor cutiei toracice
la copii / I. Garbuz, K. Aleksa, V. Mazur, ... // Materialele congresului VI al ortopezilortraumatologi din Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 281-283.

113

Cronica articolelor de revistă Nr 2- 2007 ≡ Magazine article annals Nr 2- 2007

Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

749. Vacarciuc, I. Traumatismele grave ale mâinii şi principii de tratament
chirurgical / I. Vacarciuc // Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi din
Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 59-62.

... // Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova, 20-22
Sept. 2006. – Ch., 2006. – P. 273-274.

750. Vacarciuc, Ion. Reabilitarea complexă a leziunilor asociate a nervilor
periferici ai membrului toracic / Ion Vacarciuc // Arta Medica. – 2007. – Ed. spec. – P.
21-23. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 6 tit.
751. Verega, Gr. Lambourile microchirurgicale în tratamentul defectelor
tegumentare la membre / Gr. Verega // Arta Medica. – 2007. – Ed. spec. – P. 25-28. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 16 tit.
752. Vetrila, V. Artroscopia în diagnosticarea traumatismelor şi a patologiilor
ortopedice ale articulaţiilor / V. Vetrila // Arta Medica. – 2007. – Ed. spec. – Bibliogr. : 15
tit.
753. Горня, Ф. Современное хирургическое лечение повреждений
тазового кольца / Ф. Горня, В. Кустуров, А. Кустурова // Materialele congresului VI al
ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 73-75. – Rez. în lb.
engl.
(Vezi de asemenea Nr 676, 766, 770)
616.8 Neuropatologie. Neurologie

754. Coşciug, I. Sertraline în tratamentul depresiunii nonpsihotice la
persoane cu anxietate / I. Coşciug, M. Revenco, I. Deliv // Curierul medical. – 2007. – Nr
1. – P. 28-33 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 11 tit.
755. Galadiuc, D. Homeostaza vegetativă sub influenţa oxigenului activ în
terapia intensivă a ischemiei cerebrale acute / D. Galadiuc // Curierul medical. – 2007. –
Nr 1. – P. 47-49 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 6 tit.
756. Galadiuc, Dorin. Efectul antioxidant al oxigenului activ în forma sa
alotropă în terapia intensivă complexă a fazei acute a infractului cerebral / Dorin
Galadiuc // Arta Medica. – 2006. – Nr 6. – P. 33-36. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 8 tit.
757. Hipertensiunea arterială, accidentul vascular cerebral şi riscurile
dezvoltării demenţei / Angela Marina, Ion Marina, Alexandru Carauş, ... // Arta Medica. –
2006. – Nr 6. – P. 29-32 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 17 tit.
758. Particularităţile traumatismelor cranio-cerebrale la bătrâni şi senili.
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic Medicină de Urgenţă / Iu. Danu, I. Glavan, W. Marina,

114

759. Ţopa, D. Modelul nou de diagnosticare a tulburărilor de personalitate /
D. Ţopa // Curierul medical. – 2007. – Nr 1. – P. 63-65. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : 9 tit.
760. Zapuhlîh, Gr. Traumatismul cranio-cerebral / Gr. Zapuhlâh, V.
Galearschi // Arta Medica. – 2007. – Ed. spec. – P. 50-54 : tab. – Bibliogr. : 6 tit.
616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze

761. Boronin, Larisa. Particularităţile clinico – evolutive ale schizofreniei
paranoide la vârsta tânără / Larisa Boronin // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2007. – Nr 1. – P. 35-39 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
17 : tit.
616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagloase

762. Unele particularităţi ale hipereozinofiliei sangvine la pacienţii din
Republica Moldova / Gh. Plăcintă, S. Ţibuleac, V. Onu,... // Curierul medical. – 2007. –
Nr 1. – P. 41-43. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : 27 tit.
(Vezi de asemenea Nr 792)
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie

763. Cazacov, Vladimir. Evaluarea rezultatelor activităţii chirurgicale în
Republica Moldova-2005-1/2 2006 / Vladimir Cazacov // Arta Medica. – 2006. – Nr 6. –
P. 3-8 : fig.
764. Întrebări stringente în chirurgia nervilor periferici în diferite
traumatisme. Catedra de traumatologie şi chirurgie de campanie / M. A. Corlăteanu, F. I.
Gornea, A. I. Calistru, ... // Materialele congresului VI al ortopezilor-traumatologi din
Republica Moldova. – Ch., 2006. – P. 267-268.
765. Taran, Anatolie. Algoritmul aplicării metodei de expansiune tisulară în
chirurgia plastică a sechelelor posttraumatice – 10 ani de activitate / Anatolie Taran //
Arta Medica. – 2007. – Ed. spec. – P. 31-33. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : 5 tit.
617.3 Ortopedie

766. Pulbere, O. Studiul comparativ al întrebuinţării grefei osoase iliace cu
cel al cuştii metalo-osoase O.I.S. Titanium Stryker în fuziunea întersomatică lombară

115

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful