Ανθοπυλεια Δπιμάλαρ

Δημιοςπγούμε ηά ονειπά ζαρ
Δημιοςπγούμε ηίρ Αναμνήζειρ ζαρ
http://www.drimalasflowers.gr

Για ηη μοναδική ζηιγμή κάθε γςναίκαρ,ηος γάμος ηηρ ή ηηρ βάπηιζηρ ηος παιδιού
ηηρ,ςπάπσοςν ηά Ανθοπυλεία Δπιμάλαρ για να ππαγμαηοποιήζοςμε με ηήν ηέσνη
μαρ κάθε ζαρ ζκέτη και όνειπο! Ελάηε να δημιοςπγήζοςμε μοναδικέρ
Ανθοζςνθέζειρ και να διακοζμήζοςμε με θανηαζία, σώποςρ πος θα μείνοςν
αξέσαζηοι ζε όλοςρ ζαρ ηοςρ καλεζμένοςρ. ολοκληπώνονηαρ με ηιρ ιδέερ και ηιρ
πποηάζειρ μαρ κάθε γάμο με πποζυπικόηηηα. Με ηην εμπειπία μαρ υρ
διακοζμηηέρ καηαθέπαμε να κάνοςμε ηην ειδικόηηηά μαρ δημιοςπγία και ζαρ
πποζθέποςμε μοναδικά πακέηα βάπηιζηρ και γάμος. Για κάθε μικπό ζαρ ή
μεγάλο όνειπο, αθήζηε εμάρ νά βάλοςμε ηήν ηελεςηαία πινελιά ζηή θανηαζία ζαρ
μέ μοναδικέρ δημιοςπγίερ θηιαγμένερ μέ μεπάκι Tel.fax/2104121400

Δημιοςπγούμε ηά Ονειπά ζαρ

Διοργανωζη γαμοσ
Γιά ηήν μοναδική Σηιγμή κάθε γσναίκας !
Γάμος.... Ρομανηικός,κλαζζικός,minimal,λαμπερός,sur mesure!
Τό ηελικό αποηέλεζμα θά ανηανακλά ηήν προζωπικόηηηά ζας.
Η εηαιρεία DRIMALAS FLOWERS ζτεδιάζει, δημιοσργεί καί σλοποιεί
Τά Όνειρά ζας !
Φρέζκα λοσλούδια ειζαγωγής μας,ιδιαίηερες δημιοσργίες
Καί καηαπληκηικές διακοζμηηικές προηάζεις!
Δημιοσργούμε ηά Ονειρά ζας
Δημιοσργούμε ηίς αναμνήζεις ζας

Δημιοσργούμε ηίς αναμνήζεις ζας
Γιαηί ό γάμος ζας είναι δική μας Υπόθεζη

Ελάηε να δημιοςπγήζοςμε μοναδικέρ Ανθοζςνθέζειρ και να διακοζμήζοςμε με θανηαζία,
σώποςρ πος θα μείνοςν αξέσαζηοι ζε όλοςρ ζαρ ηοςρ καλεζμένοςρ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful