You are on page 1of 7

Zawiadomienie o przestêpstwie spowodowania katastrofy samolotowej 10 kwietnia 2010 r.

nad Smoleñskiem i œmierci 96 osób
Napisaù sowa (») 5. 6. w kategorii Stefan Kosiewski, czytaj: 680× Sdílet5

Stefan Kosiewski

Polnisches Kulturzentrum e.V., Vorsitzender

Postfach 800626 - 65906 Frankfurt am Main Frankfurt, 5.06.2010.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

Sz. Pani Prokurator Ewa Krasnodêbska-Dybiec Prokurator Prokuratury Okrêgowej del. do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie. Dotyczy: Zawiadomienia o przestêpstwie popeùnionym w przestrzeni powietrznej nad Smoleñskiem 10 kwietnia 2010 r. Wasz Znak: Ap III Ko 726/10

Szanowna Pani Prokurator, odpowiadaj¹c na Pani pismo z dn. 2 czerwca 2010 r., nr akt: Ap III Ko 726/10, w wymaganym terminie 7 dni wyjaœniam wstêpnie, ¿e Polnisches Kulturzentrum e.V. (Polski Oœrodek Kultury) jest zarejestrowan¹ s¹downie reprezentacj¹ Polaków zamieszkaùych we Frankfurcie nad Menem i Landzie Hesja, prowadz¹c¹ dziaùania statutowe o zasiêgu ogólnofederalnym (VR 11226 Amtsgericht Frankfurt am Main, Steuernummer 47 250 9479) i jako taki nie mo¿e przejmowaã obowi¹zków organów pañstwowych Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególnoœci: prokuratury w Warszawie,
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

która to prokuratura winna z urzêdu ustaliã sprawcê, b¹dê sprawców przestêpstwa spowodowania katastrofy samolotowej 10 kwietnia 2010 r. nad Smoleñskiem i œmierci 96 osób, uczestników lotu tupolewa RP 101. Dziêkujê za zainteresowanie siê Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie dziaùalnoœci¹ prowadzonego od 1996 r. przeze mnie Polnisches Kulturzentrum, w szczególnoœci internetowym serwisem informacyjnym Magazynu Europejskiego SOWA z 18 i 20 maja br., w którym postawione zostaùy publicznie pytania dotycz¹ce braku aktywnoœci prokuratury w Warszawie w zakresie ustalenia sprawcy, b¹dê sprawców przestêpstwa spowodowania katastrofy samolotowej i œmierci w wyniku tego przestêpstwa 96 osób, obywateli RP. Stawiam w zwi¹zku z tym nast. pytania:

13:32 2010-06-05 | 22:04:15 sowa: Zawiadomienie o przestêpstwie spowodowania … … «wiêcej»

- Dlaczego prokuratura maj¹ca zajmowaã siê w Warszawie ustaleniem przyczyn wspomnianej katastrofy samolotowej nie wezwaùa dotychczas na przesùuchanie Jarosùawa Kaczyñskiego, który jako ostatnia w ¿yciu osoba rozmawiaù z bratem Lechem Kaczyñskim przez telefon satelitarny? Dlaczego prokuratura ta nie zapytaùa dotychczas Jarosùawa Kaczyñskiego o treœã wspomnianej rozmowy a w szczególnoœci o to, który z braci Kaczyñskich podj¹ù zgubn¹ w skutkach decyzjê o zmuszeniu pilotów do l¹dowania, mimo braku warunków do l¹dowania, a który z braci Kaczyñskich w celu dopilnowania wykonania tego¿ niewykonalnego zadania posùaù do kabiny pilotów generaùa Bùasika oraz drugiego urzêdnika okreœlanego w rozmowach sùowem: dyrektor? - Dlaczego prokuratura w Warszawie nie wyst¹piùa dotychczas do tajnych sùu¿b RP dysponuj¹cych zapisem satelitarnej rozmowy telefonicznej przeprowadzonej przez braci Jarosùawa i Lecha Kaczyñskich 10 kwietnia 2010 r. o udostêpnienie oryginalnego zapisu dêwiêkowego tej rozmowy, po której to rozmowie prezydent Lech Kaczyñski zadecydowaù formalnie o podjêciu l¹dowania w Smoleñsku mimo posiadanych informacji o braku warunków do l¹dowania? Koniecznoœã niezwùocznego przesùuchania Jarosùawa Kaczyñskiego przez prokuraturê, poprzedzonego pouczeniem o odpowiedzialnoœci karnej za skùadanie faùszywych zeznañ, wynika z obowi¹zków prokuratury i nie jest konieczne dla nadania biegu sprawie skùadanie przez Wydawcê Magazynu Europejskiego SOWA we Frankfurcie nad Menem ¿adnych dodatkowych wyjaœnieñ. Prokuratura nie mo¿e zasùaniaã swej dotychczasowej bezczynnoœci i zademonstrowanej biernoœci w tej sprawie rzekomymi brakami formalnymi zaù¹czonych wyst¹pieñ elektronicznych. Opublikowane bowiem tymczasem w internecie przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji RP czêœciowe stenogramy zapisów rozmów wyraênie i jednoznacznie wskazuj¹ na czyn oraz miejsce, datê i godzinê popeùnienia przestêpstwa.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

Zapisy gùosów nagranych przez tzw. czarn¹ skrzynkê w kabinie pilotów tupolewa jednoznacznie informuj¹ o tym, ¿e na 20 minut przed tragedi¹ "Prezydent jeszcze nie podj¹ù decyzji" o odst¹pieniu od podjêtej poprzednio, bezmyœlnej i zgubnej decyzji o l¹dowaniu, która spowodowaùa œmierã 96 ludzi zatrudnionych na najwy¿szych stanowiskach pañstwowych w RP, w tym wielu osób bardzo dobrze znanych nam osobiœcie, od lat poù¹czonych z Polnisches Kulturzentrum oraz Polakami we Frankfurcie nad Menem wiêziami wspóùpracy i przyjaêni.

Szanowna Pani Prokurator, w zaù¹czeniu pozwalam sobie przesùaã pismo MBII-R-051-4194/09/06 wysùane na mój adres 10 listopada 2009 r. przez Biuro Ministra Sprawiedliwoœci RP a informuj¹ce , ¿e "z uwagi na niezrozumiaù¹ treœã" pozostawiono moj¹ korespondencjê z 6 i 7 listopada 2009 r. bez dalszego biegu i doù¹czono do moich "akt skargowych".

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

Tak¿e niniejsz¹ korespondencjê Minister Sprawiedliwoœci RP pan Krzysztof Kwiatkowski oraz podlegli mu prokuratorzy mog¹ "z uwagi na niezrozumiaù¹ treœã" wyrzuciã do kosza na œmieci, lub doù¹czyã do moich "akt skargowych" bez nadawania sprawie biegu. Bandy osobników ¿ydowskiego pochodzenia zainstalowane po Magdalence i 4 czerwca 1989 r. nie tylko w strukturach MSWiA oraz Ministerstwa Sprawiedliwoœci i nie tylko w Tomaszowie Mazowieckim, Piotrkowie Trybunalskim, £odzi i w Warszawie mog¹ nadal bezprawnie i bezkarnie terroryzowaã Naród Polski i przeœladowaã niewinnych Polaków na tle rasistowskim, a S¹dy w Tomaszowie Mazowieckim i w Piotrkowie Trybunalskim mog¹ sobie skazywaã zaocznie, w trybie nakazowym, prezydenta Francji Sarkozego i premiera Izraela z faùszywego oskar¿enia przez bezkarnych, ¿ydowskich policjantów w Polsce o rzekom¹ kradzie¿ dzieciom piùki do gry w piùkê no¿n¹, a œwiat bêdzie milczaù w obliczu ujawnionego Zùa i jawnego bezprawia, jak milczy w obliczu izraelskiej zbrodni ludobójstwa w Strefie Gazy caùa urzêdowa Polska, kryptorasistowska i syjonistyczna, terroryzuj¹ca w mojej Ojczyênie Naród Polski, a na œwiecie zapl¹tana w cudze wojny przez uczestników antypolskiej zmowy w Magdalence oraz ich nastêpców.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

Wyjaœniam, ¿e w powy¿szych sprawach gotów jestem w ka¿dej chwili do zùo¿enia ew. wyjaœnieñ, jednak¿e dopiero po postawieniu w stan oskar¿enia policjantów winnych przestêpstwa sprowadzenia na moj¹ osobê latem 2008 r. bezpoœredniego niebezpieczeñstwa utraty zdrowia a nawet ¿ycia. A tak¿e po wniesionej przez Ministra Sprawiedliwoœci kasacji wydanego na mnie wyroku, kasacji ze wzglêdu na bezwzglêdne przyczyny odwoùawcze a tak¿e ze wzglêdu na ra¿¹ce naruszenie prawa w zwi¹zku z wyrokiem wydanym zaocznie na podstawie faùszywych oskar¿eñ i maj¹cym na celu zwykù¹ zamianê ról, w wyniku której ofiara terroru i bandyckiego napadu dokonanego przez policjantów w Tomaszowie Mazowieckim miaùa zostaã uznana przez miejscowy S¹d za sprawcê rzekomego, wymyœlonego przez tych policjantów przestêpstwa. Wracaj¹c do tematu Pani Pisma z 2 czerwca 2010 r. pragnê jednoznacznie i w sposób zrozumiaùy zauwa¿yã, ¿e zadaniem czynników pozarz¹dowych takich jak organizacje Polaków i Polonii na caùym œwiecie nie jest przejmowanie na siebie zadañ Ministerstwa Sprawiedliwoœci RP. A takim prostym zadaniem jest przecie¿ nazwanie przez Prokuraturê Apelacyjn¹ w Warszawie Jarosùawa Kaczyñskiego po imieniu i wysùanie do niego wezwania na przesùuchanie pod wùaœciwy adres jego staùego miejsca zameldowania w Polsce, a nie pod faùszywy adres, jak wysùaùa ostatnio prokuratura w Piotrkowie, pod faùszywie wskazany przez Policjê w Tomaszowie adres jakieœ pismo skierowane do mnie w sprawie tych band dziaùaj¹cych w polskiej policji, patrz zaù¹cznik (Zawiadomienie/ Zawiadomienie powtórne nr 1940 U.P. Tomaszów Maz. z 1.04.2010 r.

Z szacunkiem Stefan Kosiewski Polnisches Kulturzentrum, e.V. , Vorsitzender http://sowa.quicksnake.org/Polnisches-Kulturzentrum http://sowa.mypodcast.com/2010/06/Zawiadomienie_o_przestpstwie_spowodowania_katastrofy_sa molotowej_Stefan_Kosiewski_do_Prokuratury_Apelacyjnej_w_Warszawie-311264.html http://sowa.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/Zawiadomienie-o-przestpstwie-spowodowaniakatastrofy-samolotowej-10-kwietnia-2010-r-nad-Smoleskiem-i-mierci-96-osob http://www.scribd.com/seuropejski
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF