You are on page 1of 24
desdelaminaTV una comunitat, una televisió   Creació i desenvolupament d’una televisió comunitària per
desdelaminaTV una comunitat, una televisió   Creació i desenvolupament d’una televisió comunitària per

desdelaminaTV

una comunitat, una televisió

 

Creació i desenvolupament d’una televisió comunitària per Internet al barri de La Mina.

una televisió   Creació i desenvolupament d’una televisió comunitària per Internet al barri de La Mina.
una televisió   Creació i desenvolupament d’una televisió comunitària per Internet al barri de La Mina.
televisió comunitària per Internet al barri de La Mina. Grupo Unión c/Mar s/n 08930 Sant Adrià
televisió comunitària per Internet al barri de La Mina. Grupo Unión c/Mar s/n 08930 Sant Adrià

Grupo Unión c/Mar s/n 08930 Sant Adrià de Besòs pes.stadria@salesians.cat info@desdelamina.net

Intro

A la volta de la celebració dels 10 anys del projecte desdelamina.net, no volem dedicar les celebra- cions, només, a tot allò que s’ha aconseguit, sinó afrontar el present amb l’experiència del treball passat. Aquesta experiència, fruit del treball diari, ha portat el projecte a reformular-se constant- ment per a obrir, dia a dia, espais de comunicació i convivència entre veïns per, entre tots, participar en el desenvolupament cívic del barri i del gran canvi que està vivint.

El ritme frenètic de canvi de la societat actual, exigeix processos ràpids d’avaluació, diagnosi i adaptació al nou mitjà. En aquest context, ara fa més d’un any, va néixer desdelaminaTV, una plata- forma de producció, creació i publicació de materi- als audiovisuals del barri i des del barri a través d’Internet.

Un projecte referent pel que és, pel que ha ac- onseguit, però sobretot pel futur que porta. Una proposta innovadora i capdavantera en l’ús social de les TIC i en la transmissió de valors com el civ- isme, la participació, la memòria històrica i la col. laboració entre veïns.

No ho fem sols, acompanya la nostra proposta un recull de textos i comentaris de persones coneixe- dores del projecte que han volgut remarcar difer- ents aspectes del treball, metodologia, i caràcter intrínsec al projecte.

Així, tenim l’honor d’estar acompanyats per:

Juan Luis Rosique Péres, gerent del Consorci del Barri de La Mina Josep Maria Monferrer, president de l’Arxiu Històric de La Mina Xavi Capdevila, responsable de l’àrea de projectes TIC i de Participació Comunitària de Fundació Inno- vació per a l’Acció Social Marcel Mauri, president d’Òmmium Cultural Badalona - Barcelones Nord Òscar Martínez Ciuró, gestor de projectes de Trànsit Projectes Xavier Campos, gerent del CEESC Núria Prat Bau, professora Dept. Treball Social i Serveis Socials Universitat de Barcelona Enric Senabre, coordinador de projectes i comu- nitat de Goteo Jaume Albialges, consultor TIC per ONL’s

A més al final del document afegim tres annexes

amb captures de pantalla de la web actual de des-

delaminaTV, les imatges utilitzades al document i

la

reproducció de dues de les cartes de suport a

la

nostra proposta.

Presentació
Presentació

ADN social, ADN cívic

Grupo Unión

L’associació GRUPO UNIÓN és una entitat que treballa, des de fa més de 30 anys, amb infants, joves i adults del barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs.

Des d’aleshores ha estat atenta a les necessi- tats d’aquests infants i joves, per tal de donar-hi resposta des d’una acció educativa en l’àmbit de l’educació, del temps de lleure i de l’educació for- mal.

Al llarg de tots aquests anys ha impulsat i desenvo- lupat diferents projectes que s’han caracteritzat per:

- Donar resposta amb instruments personals,

culturals i socials als interessos, inquietuds i ne- cessitats en un clima de responsabilitat, llibertat

i respecte.

- Realitzar una proposta de valors rica i oberta, in-

tentat així afavorir el descobriment d’un sentit de la vida feliç.

- Ajudar a aconseguir i recuperar els hàbits posi- tius acceptats socialment.

Amb tot això busquem que els nois, noies, joves i adults del nostre barri, tot i les dificultats, puguin viure experiències positives, que siguin referents en el seu procés de creixement personal.

Punt òmnia

Dintre de la seva acció educativa al barri inicia, al 1999, la gestió de un Punt Òmnia un espai d’accés a les anomenades Tecnologies de la Informació i la Comunicació per evitar la fractura digital i possi- bilitar, amb la participació de tots, la construcció i millora de la pròpia comunitat.

Aquest és un projecte preventiu i socioeducatiu iniciat per la Generalitat de Catalunya adreçat a tothom i que treballa amb les noves tecnologies entenent-les com un mitjà de millora i promoció de l’autonomia de les persones i un element de participació afavoridor de la cohesió social.

desdelamina.net

A partir de la seva tasca, espais i actuacions i per complementar aspectes d’aquest projecte, l’associació decideix, al 2003, engegar el projecte desdelamina.net.

Aquest és un projecte de dinamització comu- nitària. Es tracta de crear un canal de promoció de la vida al barri, on les entitats que hi treballen i la gent que hi viu puguin participar en el seu de- senvolupament. En aquests moments, les TIC, Internet i el seu ús

han esdevingut un element clau en les nostres vides i és per això que és important tenir propostes adequades a aquests canvis i nous paradigmes.

A més, aquests dos projectes han generat tota una proposta complementària d’espais, accions i activitats que difícilment es podríen haver realitzat a partir d’altres projectes educatius.

d’espais, accions i activitats que difícilment es podríen haver realitzat a partir d’altres projectes educatius.
“Des del Consorci del Barri de La Mina hem seguit amb interès les diverses etapes

“Des del Consorci del Barri de La Mina hem seguit amb interès les diverses etapes per les quals ha passat el projecte desdelamina.net i ens felicitem de la seva existència i vitalitat ara que aviat es compliran deu anys del seu naixement. La raó és que valorem aquesta plana web com un mitjà molt adequat i actual de crear teixit social entre nosal- tres, de donar a conèixer la realitat del barri, de crear opinió pública.

Un repàs a la trajectòria del projecte ens fa ado- nar d’algunes característiques que valorem de forma especial: la preocupació de tenir en compte tots els ambients que configuren el barri; l’interès per oferir una visió de La Mina realista i crítica, sí, però positiva i esperançada; el fet de remarcar aquelles realitats nostres que aporten llavors de futur; el tractament respectuós de les persones i institucions.

Des del Consorci del Barri de La Mina -que com- parteix amb la plana web la finalitat de col.laborar al desenvolupament cívic del barri- felicitem els qui porten endavant la tasca de mantenir viva desde- lamina.net perquè és una realitat que ens enriqueix a tots i ajuda a crear espais nous de comunicació i convivència entre nosaltres.

Que per molts anys continueu amb il.lusió i empen- ta la vostra tasca!”

Juan Luis Rosique Pérez gerent del Consorci del Barri de La Mina

Necessitats

Algunes claus

El barri de la Mina és un barri de creació quasi in- stantània amb una població procedent en la seva majoria dels assentaments de barraques de Bar- celona (Pequín o el Camp de la Bota) La població és majoritàriament immigrant (sobretot d’Andalusia, Múrcia, Extremadura i l’Aragó), encara que Tam- bé s’hi instal.len algunes de les famílies de les an- tigues masies de la zona.

Era població amb grans dèficits formatius i, en conseqüència, amb un gran nombre de persones analfabetes, majoritàriament entre les dones. Els primers anys són anys d’una forta incidència de l’atur i el treball precari. La manca de recursos econòmics d’una població extremadament jove, juntament amb l’aïllament físic, un entorn urbanís- tic de pobra qualitat i la insuficiència de les inter- vencions públiques durant un bon nombre d’anys, van afavorir l’aparició de fenòmens greus de mar- ginalitat i el naixement de la llegenda negra que ha acompanyat el barri durant la major part de la seva vida.

Els veïns de la Mina han hagut de lluitar contra totes aquestes dificultats al llarg dels anys. En aquest sentit, cal destacar que el moviment as- sociatiu ha estat especialment actiu i al barri hi segueix havent un bon nombre d’entitats cíviques, com l’Associació de Veïns i Veïnes del barri de la Mina, i d’altres de caire social, cultural, lúdic i es- portiu.

Han passat els anys i amb ells diferents plans de transformació i millora del barri. L’últim, l’any 2000, ha portat a una gran millora de l’espai urbà i la creació del Consorci del Barri de La Mina.

urbà i la creació del Consorci del Barri de La Mina. En aquests moments - falta

En aquests moments

- falta de referents històrics-personals

- carències lectoescriptores

- poca cultura escrita

- alt consum de material audiovisual

- memòria històrica difusa

- deficiència de serveis comuns

- poca incidència del sistema educatiu formal

El barri de la Mina és un microcosmos força com- plex i ple de contrastos, on qualsevol de les eti- quetes que se li vulguin posar acaben sempre fent opaca alguna de les seves realitats

En tots els elements culturals diferents que trobem en el nostre barri, sobre tot els que tenen els seus orígens en cultures orals i nòmades o seminòmades, el tema de la memòria històrica a partir de les imatges més que dels textos, esdevé fonamental. Això aporta visibilitat a tota aquella gent que esdevenen “invisibles” per la nostra soci- etat estàndard.

És per aquesta raó que diferents entitats i pro- jectes del barri mirem de treballar en xarxa per complementar les actuacions que puguin incidir en l’educació i el civisme dels seus habitants.

Un exemple d’aquesta xarxa és la col.laboració que portem a terme entre l’Arxiu Històric de la Mina, i els treballs d’educació, formació i difusió que s’està portant a terme desdelaminaTV i el Grupo Unión.

Josep Maria Monferrer president de l’Arxiu Històric de La Mina

“DesdelaminaTV és una pas més, en forma de nou repte, del camí que fa anys va començar a cami- nar la gent del barri de la Mina amb l’innovador gui- atge de la colla d’emprenedors socials del Grupo Unión per a instalar-se en la societat en xarxa

Des del centre d’aquesta perifèria urbana, que també és ciutat, els projectes d’acció social de base tecnològica que proposa el Grupo Unión, son un dispositiu per a donar veu al barri, a la gent que viu i treballa la seva quotidianitat d’aquest tros de ciutat que es reivindica per a no ser també per- ifèria social

Els processos de transformació social son trans- formadors en tant que son liderats pels seus protagonistes i en aquesta tasca està el projecte desdelamina: un mitjà de comunicació social, una xarxa ciutadana i un experiència d’innovació social que ha esdevingut un referent en els usos socials de les TIC a Catalunya i un destacat membre de la seva comunitat de telecentres.

On la xarxa es fa social, on la xarxa cerca elements d’innovació i es rebela contra les inèrcies limitants per a generar nous escenaris transformadors, allà sempre hi trobes referències al barri de la Mina degut al constat treball, cada vegada més visible, de la proposta polièdrica de DesdelaMina i les diferents formes i suports del seu projecte

Ara, amb DesdelaminaTV aquesta veu es torna im- atge. Imatges d’un barri que te moltes coses per a dir i que vol que se l’escolti”

Xavier Capdevila Fundació Innovació per a l’Acció Social Responsable de l’àrea de projectes TIC i de Participació Comunitària

Objectius Participar en la transformació social del nostre entorn més proper i promoure el protagonisme

Objectius

Participar en la transformació social del nostre entorn més proper i promoure el protagonisme dels veïns i veïnes en aquest procés.

Entenem la comunicació i la informació com a processos bàsics per a enfortir, democratitzar i transformar un barri amb una realitat diversa i complexa . Així ens plantegem:

- Treballar la cultura de la comunicació com a clau

de volta de la participació dels veïns i veïnes en la transformació social i el desenvolupament cívic del barri.

- Promoure el periodisme social, realitzat pels pro- pis agents d’aquesta transformació, com a dosi necessària d’esperit crític motor d’una societat més justa i participativa.

- Recuperació de la memòria històrica des nostres

destinataris, del nostre entorn més proper i de les realitats que n’han sigut l’origen, afavorint una so-

cietat transparent a la diferència dels seus mem- bres i col.lectius.

- Aprofitar les potencialitats dels nous mitjans

de comunicació ( TIC, xarxes socials,

mentar l’impacte i repercussió de les accions de transmissió de valors positius com el civisme, la

convivència urbana i la cohesió social.

) per aug-

Entenem que Internet genera una manera pròpia de fer i actuar a partir de les seves eines i serveis. Aquesta cultura ha de ser posada a

l’abast de particulars, entitats i projectes per mil- lorar la seva tasca diària Així ens plantegem:

- Augmentar la presència a Internet (via pàgines

) de les

diferents realitats que conformen el barri (particu- lars, entitats, projectes) ressaltant les actituds positives i transformadores.

web, correus electrònics, xarxes socials,

- Millorar l’ús d’Internet potenciant l’eina com a motor de la cohesió cívica i social.

- Empoderar als diferents agents del canvi trans-

formador per poder gestionar, fer servir i millorar la seva presència i ús de Internet.

La nostra tasca educativa no es realitza al marge de la resta de projectes i actuacions educatives del nostre entorn. No entenem la tasca d’un pro- jecte com desdelaminaTV, la dinamització socioed- ucativa, sense una aposta pel treball en xarxa. Així ens plantegem l’objectiu de:

- Potenciar, col.laborar, participar, fer créixer, ma-

durar i afavorir una xarxa real d’entitats, associa- cions i individualitats que treballi, en un context so-

cial i econòmicament difícil, per a construir barri i ciutat.

“El teixit associatiu (entitats, associacions element indispensable per tal de poder garantir una societat civil
“El teixit associatiu (entitats, associacions element indispensable per tal de poder garantir una societat civil

“El teixit associatiu (entitats, associacions

element indispensable per tal de poder garantir una societat civil forta que contribueixi a construir unes ciutats i un país més just, més participatiu

i més democràtic. És innegable la contribució en

aquests darrers 50 anys d’aquesta societat civil en la construcció d’una Catalunya socialment més justa i forta. Com també cal reconèixer el paper fonamental que està realitzant aquest teixit d’entitats en un context econòmic i social molt advers com el que estem vivint.

) és un

Això és sens dubte un tret característic de la so- cietat catalana: aquesta trama associativa forta que sap reiventar-se, adaptar-se a les necessitats de cada moment i utilitzar els recursos més efi- caços per seguir fent la seva tasca. Prova d’això és la capacitat que ha tingut un projecte com desdelaminaTV per emprar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Internet i les xarxes socials per contribuir a enfortir, democratitzar i transformar un barri amb una realitat diversa i complexa.

Aquest projecte esdevé un referent en l’ús de l’entorn 2.0 no només perquè posa a l’abast de la ciutadania un dret indispensable com el de

la informació (oferint a ciutadans i entitats una indispensable plataforma de relació entre la xarxa associativa i de comunicació d’allò que passa al barri); o perquè actua de finestra portes enfora contribuint a oferir una imatge menys superficial

i estigmatitzadora de La Mina a la resta de la

societat catalana; sinó (i crec que més important) perquè posa aquests recursos al servei de la cohesió cívica i social d’un territori. Perquè, en definitiva, fa barri, ciutat i país a cop de clic.”

Marcel Mauri president d’Òmnium Cultural Badalona – Barce- lonès Nord

Metodologia

La proposta socioeducativa es basa en dinamit- zar projectes educatius i de transformació social fent ús de les anomenades Tecnologies de la In- formació i la Comunicació. Es tracta de vetllar per- què l’anomenada escletxa digital no sigui una nova càrrega per les persones, col.lectius i entorn ja en situació de possible exclusió social.

L’anomenada Societat de la Informació i la Co- municació no s’implementa sobre una societat igualitària on tothom ha tingut les mateixes possi- bilitats de desenvolupament. El reptes és no deixar que aquesta implementació sigui una nova forma d’exclusió i marginació tot afavorint l’ús de les TIC per aconseguir l’objectiu d’una societat més igual- itària.

Entenem que la tasca educativa de projectes com desdelaminaTV és primordialment preventiva. Tot

i néixer de respostes a necessitats concretes i de

la seva satisfacció, la tasca educativa es dirigeix a no generar noves necessitats i a empoderar als

destinataris per a què esdevinguin protagonistes dels seus processos.

Les accions s’adrecen a tothom que tingui neces-

) a nivell per-

sonal o comunitari entorn a l’ús i l’accés a les TIC. Els destinataris son els infants i joves del barri, els adults i la gent gran, les entitats i serveis del barri i del nostre entorn ja siguin de l’àmbit de l’educació no formal, formal, lleure o comunitàries.

sitats (formatives, d’accés, d’ús,

Els projectes es dinamitzen als locals de l’entitat gestora, però tenen una dimensió a la xarxa.

Aquest és un caràcter fonamental de les accions de desdelaminaTV. Un caràcter d’un barri de la perifèria urbana que es situa en el centre de la glo- balitat de la Internet social. Un projecte que aprof- ita les potencialitats de la Societat de la Informació

i la Comunicació per destruir fronteres físiques i psicològiques.

Els projectes es plantegen com a generadors d’espais i plataformes de treball, entenent que

aquests possibiliten la continuïtat de les accions i activitats en el temps. Es cerca la idea de crear una estructura que incubi respostes acurades i properes a les necessitats del nostre entorn.

Entenem que aquesta tasca ha de ser integral. Així, a la vegada que es plantegem espais forma- tius on poder assolir els coneixements, tècnics i hàbits bàsics per la utilització dels ordinadors, es creen espais on poder debatre i reflexionar sobre el nostre entorn més proper i sentir-se protagoni- sta de la seva transformació i millora.

debatre i reflexionar sobre el nostre entorn més proper i sentir-se protagoni- sta de la seva
debatre i reflexionar sobre el nostre entorn més proper i sentir-se protagoni- sta de la seva
debatre i reflexionar sobre el nostre entorn més proper i sentir-se protagoni- sta de la seva
“Mesurar el pols de la ciutadania i la ciutat des d’una perspectiva analítica y creativa

“Mesurar el pols de la ciutadania i la ciutat des d’una perspectiva analítica y creativa no és un tema usual, es atrevir-se a posar en dubte, a canviar, a transformar el present. La necessitat de crear projectes concrets que promoguin una visió crítica i constructiva per generar noves es- tratègies en situacions de crisi. Construir i pen- sar vies d’empoderar els ciutadans amb l’objectiu de l’exploració de noves idees i processos, l’experimentació i la creació d’alternatives crea- tives per a les persones que passen gran part del seu temps en un entorn urbà i davant d’una nova situació social és un repte i per això cal adoptar noves metodologies que facilitin poder enfocar els projectes des de l’òptica conjunta de l’educació so- cial, la cultura i la comunicació 2.0. Es tracta d’una aposta clara per la innovació social.

L’emergència de les noves tecnologies ha afavorit que hi hagi un ventall ampli de nous processos de treball amb col.lectius: la incubació de projectes i experiències pilot que neixen d’espais de treball, incorporant reflexions i resultats i poden realizar el seguiment de l’impacte que aquest projectes tenen. Els processos de prototipat per dissenyar col.lectivament eines per cobrir o donar sortida a necessitats palesses. Metodologies que anomen- em expandides perque no utilitzen eines tan- cades sino que fan servir aquelles eines que més s’adapten a l’objectiu del projecte i que parteixen en molts casos del “fes-t’ho tu mateix”. En aquest punt ens trobem amb una escala de recursos molt important per als temps que estem vivint.”

Òscar Martínez Ciuró Gestor de Projectes de Trànsit Projectes

Accions, activitats

Llums, càmera, acció!

A partir del projecte desdelamina.net, neix la idea

de crear una plataforma per a generar, publicar

i fomentar continguts i productes audiovisuals

relacionats amb el barri i des del barri a través

d’Internet .

També és planteja com un procés d’aprenentatge

i d’apropiació comunitària d’aquest tipus de mitjà.

Així s’executen les accions i activitats següents:

- Es produeixen (gravació, edició i publicació) un

seguit d’entrevistes amb gent del barri per trebal- lar la recuperació de la memòria històrica

- Es realitzen emissions en directe via Internet

(streamings) d’actes representatius celebrats al

barri

- Es publiquen les anomenades videocròniques:

vídeos de poca durada realitzats pels propis veïns

i veïnes amb càmeres digitals compactes i publi- cats sense edició

- Es realitzen tallers per dinamitzar i formar en

els aspectes tècnics i socials necessaris per a la

creació d’aquest tipus de materials audiovisuals

A mesura que el projecte es va implementant, es

veu la possibilitat i necessitat de complementar

aquestes accions i activitats amb:

- la realització d’activitats d’aprenentatge-servei

per la realització de productes audiovisuals per la recuperació de la memòria personal i històrica de les famílies del barri.

- l’edició de tot el material gravat en les entrevistes de gent del barri en un format de documental in-

teractiu

- la creació de material audiovisual en formats i

continguts diversos: videoclips, dibuixos animats, noticiaris,

Tots els materials realitzats i produïts per desde- laminaTV funcionen, a més, com un arxiu digital comunitari: un exercici d’alfabetització digital i un antídot contra prejudicis i estereotips.

com un arxiu digital comunitari: un exercici d’alfabetització digital i un antídot contra prejudicis i estereotips.
com un arxiu digital comunitari: un exercici d’alfabetització digital i un antídot contra prejudicis i estereotips.
com un arxiu digital comunitari: un exercici d’alfabetització digital i un antídot contra prejudicis i estereotips.
com un arxiu digital comunitari: un exercici d’alfabetització digital i un antídot contra prejudicis i estereotips.
“La nostra vida avui transcorre ja envoltada de ginys basats en el procés digitalitzat de
“La nostra vida avui transcorre ja envoltada de ginys basats en el procés digitalitzat de

“La nostra vida avui transcorre ja envoltada de ginys basats en el procés digitalitzat de la informació; ja

sigui per fer-ne un ús educatiu, ja en la gestió, com a mitjà de comunicació, o de lleure o de recerca activa de feina… com tot el que afecta a la realitat del nos- tre entorn, tot un repte i un món d’oportunitats per

a les educadores i els educadors socials. L’impacte

de les TIC en l’àmbit educatiu suposa aspectes tan diversos com la valoració i importància de l’educació no formal, la transparència i horitzontalitat en les relacions, treball coproduït, cocreació, xarxes re- als d’intercanvi de coneixements i experiències, així com un món de creixement exponencial en quantitat i qualitat de continguts, que necessiten noves capac- itats i coneixements.

L’entenc com un terreny idealment abonant per a

la tasca d’uns professionals que tenen al moll de

l’ós de la seva raó de ser el treball per a una con- tinua transformació positiva de les societats, unes societats que volen fonamentar-se en valors que les

tecnologies poden facilitar. Les educadores i els edu- cadors socials cada dia són més actius en el seu ús quotidià des de la responsabilitat de mantenir-se actualitzats en funció del que la societat demanda.

Hi són per afavorir processos d’alfabetització digital,

per generar espais de consum crític de continguts,

de generació d’experiències grupals de creació (de

però tam-

productes, projectes, idees, solucions

bé per disseminar el seu quefer, per compartir-lo, per amplificar-lo fruit del seu contrast amb altres.

),

El

conjunt de tecnologies que ens venen al cap amb

el

concepte TIC, tenen totes les condicions per do-

nar resposta als objectius de l’educació social: fer ciutadania d’una manera transformadora i allibera- dora.”

Xavier Campos gerent del Col.legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya

Avaluació

Com a proposta amb ADN de projecte educatiu, l’avaluació és una de les fases més importants. Avaluar permet revisar les accions plantejades, la metodologia utilitzada i l’adequació als objectius plantejats. Això també és importantíssim a l’hora de plantejar noves propostes i reformular, a millor, tot el projecte.

Un dels elements a tenir en compte a l’hora d’avaluar la nostra proposta són la varietat d’accions portades a terme. Durant el curs 2011- 12 es continuen realitzant les accions que s’havien definit en el final del curs passat (entrevistes, emissions en directe, i videocròniques) animats per l’èxit tant en l’execució tècnica com per la re- percussió i satisfacció entre agents i receptors.

També s’avalua la qualitat i realització de les mateixes, així com el seu procés de creació. S’aprecia èxit tant en la producció, la varietat i el contacte amb els protagonistes de les entrevistes i també la quantitat d’actes coberts. Això és de- gut a la capacitat de formació de nous agents del projecte.

Un altre ítem que serveix per avaluar la proposta és la seva repercussió. Aquesta és mesura tant

per les visites i visualitzacions de les peces edita- des i publicades, com per les interaccions gener- ades, dins i fora del barri (comentaris, republica-

) En tots aquest sentits hi ha satisfacció i

cions,

les mostres de suport rebudes per a confeccionar aquest dossier en són només un dels exemples.

La proposta es basa en generar coneixements i materials que es puguin fer servir per la comuni- tat. És per això que tots els materials estan lli- cenciats amb una llicència “creative commons” , que ha permès la seva utilització per tercers, ja sigui republicant en webs i blogs, com per a pro- duir obra derivada. Aquesta utilització per part d’altres agents, és també uns dels elements a av- aluar positivament.

Aquest últims ítems, tenen en comú que son indi- cadors de que la proposta és generadora, facili- tadora i node d’una xarxa que augmenta el treball coordinat amb altres agents i persones per tal d’afavorir un desenvolupament cívic i social d’una societat més justa i cohesionada.

I per últim, l’avaluació de la proposta haurà de val- orar si el projecte ha sigut incisiu i funciona verita- blement com una plataforma estable per generar, publicar i utilitzar contingut audiovisual de qualitat sobre el barri i la seva gent on aquests siguin els veritables protagonistes i agents de la transfor- mació de la seva realitat.

barri i la seva gent on aquests siguin els veritables protagonistes i agents de la transfor-

M’agradaria destacar que desdelaminaTV es tracte d’un projecte arrelat en el context d’un barri on és difícil la consolidació d’iniciatives per la complexitat social que el configuren. Ressaltaria el seu caràcter socioeducatiu, en tant que facilita als participants la creació de sentit i de pertinença comunitària del lloc on viuen. Con- tribueix a reforçar que els ciutadans sentin que són i formen part d’un espai que estimen. Aspecte especilament important en contextos socials on hi ha un arrelament i identificació amb l’espai públic molt feble. Posar a l’abast dels ciutadans un marc de partici- pació obert i unes eines que fomentin el desenvo- lupament de les competències comunitàries (la construcció d’un pensament propi i crític de la realitat i les habilitats comunicatives) contribue- ixen, sense cap dubte, a l’exercici dels drets de la ciutadania. Des d’aquí es possibilita que sigui la seva gent la que creï les seves pròpies narratives dels esdeveniments passats i presents. També destacaria el seu paper com a “ finestra oberta al món” gràcies a la tecnología d’internet i l’accessibilitat de les comunicacions. A través d’aquest projecte es contribueix ampliar les xarx- es socials dels veïns i veïnes cap enfora, al mateix temps que permet un coneixement i una visibilitat social exterior, explicada des de la mateixa gent que hi viu. Aquest fet reforça el reconeixement de la propia identitat individual i col.lectiva necessària en un context vulnerable a les manipulacions in- formatives.”

Núria Prat Bau

Professora Dept. Treball Social i Serveis Socials Facultat de Pedagogia -Universitat de Barcelona

Mitjans i recursos

a/ Recursos humans

El projecte compta amb dos educadors per a real-

itzar les tasques de disseny, planificació, execució, dinamització i avaluació de les accions. Un educa- dor compta amb una dedicació de 35h setmanals

i l’altre de 15h setmanals.

Actualment hi ha un voluntari fent tasques de su-

port i educatives als projectes i, en moments pun- tuals, es conta amb la participació de persones vol- untàries (professionals del món audiovisual, veïns,

) per tasques concretes o funcions específiques.

En moments es conta amb estudiants en prac- tiques que realitzen tasques educatives o de su- port als projectes.

Als espais d’activitat amb altres projectes i enti- tats, es conta amb el suport dels equips educatius de referència dels projectes participants.

L’equip educatiu del projecte conta amb el suport de la directora de l’entitat i amb l’equip de gestió i de direcció de l’entitat gestora.

b/Recursos materials

El projecte compte amb una dotació material de:

- Una sala amb 8 ordinadors (l’equipament bàsic

dels Punts Òmnia), dues impressores (una de color

i una blanc i negre) amb una estructura d’intranet.

- Equip específic per fer tasques de servidor.

- Una connexió a internet ADSL i un punt d’accés wifi.

- Un projector instal.lat a la sala per poder projec- tar des de qualsevol equip de la sala.

- La sala està equipada per poder tenir fins a 16 or- dinadors connectats (per exemple equips portàtils externs)

- A l’entitat es disposa de 6 ordinadors per l’ús

dels educadors, connectats en xarxa i a Internet, a més de dos impressores (una a color i una en blanc i negre).

- Càmera de fotografies digital compacta de 8 megapixels.

- També es disposa d’un ordinador portàtil i de dos discs durs extraïbles.

- Tots els ordinadors estan equipats amb progra-

mari bàsic, d’ofimàtica i d’edició digital, fent ús

d’aplicacions i eines de programari lliure sempre que és possible.

- Material fungible i complementari per les activi-

tats dels projectes (cd’s, dvd’s i cintes DV per en- registrar, tintes per impressora, paper, ).

En moments concrets i per tasques determinades es conta amb la cessió d’equip divers: una càmera de vídeo, equips de so de gravació, tauleta d’edició digital, equips informàtics per l’edició professional de vídeos,

equips de so de gravació, tauleta d’edició digital, equips informàtics per l’edició professional de vídeos,

c/Recursos econòmics

El finançament de desdelaminaTV ha sigut a través del projecte desdelamina.net per mitjà del conveni de la Generalitat de Catalunya amb les caixes d’estalvis.

S’està treballant en una campanya de finança- ment col.lectiu “crowdfunding” per explorar com projectes que, com aquest, produeixen un retorn a la comunitat i el procomú, poden ser suportats, en part, per la pròpia comunitat.

Aquesta aposta s’està treballant amb el projecte Goteo (goteo.org) plataforma per al finançament col.lectiu de propostes creatives i innovadores amb finalitats de caràcter social, científic, educa- tiu, tecnològic o ecològic.

social, científic, educa- tiu, tecnològic o ecològic. “El finançament col · lectiu (en anglès crowdfund -

“El finançament col · lectiu (en anglès crowdfund- ing) és una forma de cooperació entre moltes per- sones, afavorida per internet, per reunir una suma de diners amb què donar suport al desenvolupa- ment d’una iniciativa concreta. Partint d’aquesta premissa, Goteo es presenta com una nova via, una alternativa o complement al finançament de- rivada de l’administració pública i / o de l’empresa privada, reactivant el paper corresponsable de la societat civil. Una oportunitat perquè persones i organitzacions puguin dur a terme amb èxit pro- jectes socialment rendibles, sostenibles i perdura- bles en el temps.

En Goteo tenen cabuda iniciatives de molt divers tipus, pensades, produïdes i / o distribuïdes des d’una perspectiva lliure i oberta. Propostes orien- tades a propiciar canvis positius en els llocs on es desenvolupen, contribuint a enfortir la col comu- nitat que les genera i / o acull (bé social), i que necessàriament tinguin un “ADN obert”, que as- seguri que són transferibles i reutilitzables, per poder beneficiar així al major nombre possible de persones i col · lectius (bé comú).

El procomú (bé de tots, traducció al català del commons anglosaxó), posant l’accent en la mis- sió pública, afavorint la cultura i el coneixement lliure i el desenvolupament social. El procomú és la manera de produir i gestionar en comunitat, de manera col · lectiva i corresponsable, béns i recur- sos comuns, tangibles i intangibles, que ens per- tanyen a totes i entre totes han de ser ampliats i preservats, assegurant l’equitat en el seu accés i ús i el repartiment just dels beneficis derivats dels mateixos.”

Enric Senabre coordinador de projectes y comunitat de Goteo

REPTES

Després de més d’un any de volada, després d’una proposta consolidada per la seva participació i reper- cussió, i després de les avaluacions de l’èxit de les accions realitzades, els reptes que se li plantegen al projecte prenen forma de preguntes. Unes preguntes que s’assemblen molt a les que fa 10 anys van donar llum al naixement de desdelamina.net i que tot i que van acompanyant-nos en el treball diari, semblen no esgotar-se’ls-hi les respostes:

Què significa fer una tv al segle XXI?

Com es pot oferir una imatge més real del barri i la seva gent? Una imatge que transmeti valors com el civisme, la col.laboració, el suport mutu, la convivència i la comunicació?

Quina és la metodologia d’un taller horitzontal on aprenem tots?

Com deixar de ser ciutadans passius, per participar de la construcció del nostre barri, societat?

Com intervenir amb les noves tecnologies i utilització de dinàmiques educatives en els reptes que ens plant- eja la Societat de la informació?

Com fer perquè la innovació social sigui veritablement social i no deixi ningú darrera?

Com trobar el desenvolupament d’un projecte que depengui de pocs recursos econòmics i que tingui els suficients recursos materials i humans per a créixer autònomament tant en l’espai com en el temps?

i que tingui els suficients recursos materials i humans per a créixer autònomament tant en l’espai

“El procés imparable de digitalització del nostre ecosistema social, lluny de ser un obstacle o un in- convenient al qual cal adaptar-se, representa una oportunitat magnífica perquè les entitats socials re- pensin les seves estratègies de sensibilització, sigui quin sigui el seu àmbit concret

d’actuació. Les xarxes socials, els dispositius mòbils

i les eines 2.0 de creació i publicació de continguts multimèdia conformen una combinació que, ben

orientada, genera un ventall gairebé inesgotable de possibilitats, on resulta molt més senzill implicar els col.lectius amb qui es treballa i a la ciutadania en general. Però per tal que això sigui possible cal que les entitats incorporin competències tècniques

i visió estratègica en relació a aquests instruments.

Si això s’aconsegueix i les entitats ho apliquen en la seva actuació habitual, es pot generar una con- tribució molt positiva al procés de construcció de la ciutadania que necessitem.”

Jaume Albialges Consultor TIC per a ONL’s i autor de TecnolONGia.org

ANNEX

Imatges:

-Panoràmica de l’edifici Saturn realitzada pel fotògraf Sergi Valls -Detall d’una de les promocions d’habitatges protegit promoguts pel Pla de Transformació. Fotografia de David Picó, veí del barri de La Mina -Panoràmica del carrer Ponent i edifici Mart realitzada per Daniel Torrejón, veí del barri de La Mina -Esquema de treball de desdelaminaTV -Imatges de les tasques de producció i edició dels videos i streamings de desdelaminaTV -Captures de les entrevistes a Gent del Barri:

Paco Hernández president de l’AVV del Barri de La MIna Manuel Fernández educador social al barri de La Mina Josep Maria Monferrer president de l’Arxiu Històric i ex-director de l’escola del barri de La Mina Carmen Galindo presidenta de la Plataforma d’Entitats i Veïns/es del barri de La MIna Diego Muñoz veí i propietari del Bar Manquesea al barri de La Mina Marien i Consuelo del projecte Alfa-costura -Imatge de la projecció de les entrevistes de desdelaminaTV durant la passada Setmana Cultural -Fotografies cedides per l’Arxiu Històric del barri de La Mina