KOUVOLAN YDINKESKUSTA RY:n

asukasviihtyvyys- ja turvallisuustutkimus 2006

Johanna Heinonen-Salakka Kymenlaakson amk 7.11.2012

2 Sisällysluettelo 1. 2. Johdanto ...................................................................................................................... 3 Tutkimustulokset......................................................................................................... 3 2.1 Vastaajat .............................................................................................................. 3 2.1.1 Ikä ............................................................................................................... 3 2.1.2 Sukupuoli .................................................................................................... 4 2.1.3 Ammatti ...................................................................................................... 5 2.1.4 Lasten lukumäärä ........................................................................................ 7 2.1.5 Kuinka kauan asunut Kouvolassa? ............................................................. 7 2.1.6 Mistä muuttanut Kouvolan keskustaan? ..................................................... 8 2.1.7 Miksi muutit Kouvolan keskustaan?........................................................... 9 2.2 Liikkeet ja palvelut ........................................................................................... 10 2.2.1 Kuinka usein asioit Kouvolan keskustassa? ............................................. 10 2.2.2 Minkä kouluarvosanan annat keskustan liikkeille ja palveluille?............. 11 2.3 Liikkuminen Kouvolan keskustassa ................................................................. 17 2.3.1 Liikkuminen Kouvolan keskustassa ......................................................... 17 2.3.2 Kouvolan keskustan liikennejärjestelyt .................................................... 18 2.4 Keskustan puistoalueet...................................................................................... 20 2.5 Rakennukset ...................................................................................................... 22 2.5.1 Minkä kouluarvosanan annat keskustan rakennuksille? ........................... 22 2.5.2 Kaunein rakennus...................................................................................... 24 2.6 Viihtyisyys ja epäviihtyisyys ............................................................................ 26 2.6.1 Mitkä tekijät luovat viihtyisyyttä Kouvolan keskustaan? ......................... 26 2.6.2 Miten viihtyisyyttä voisi lisätä keskustassa? ............................................ 27 2.6.3 Mikä aiheuttaa epäviihtyisyyttä? .............................................................. 28 2.7 Tapahtumat ....................................................................................................... 29 2.7.1 Mihin tapahtumiin olet osallistunut viimeisen vuoden aikana? ................ 29 2.7.2 Minkä arvosanan annatte tapahtumille?.................................................... 30 2.7.3 Miten tapahtumia voisi parantaa? ............................................................. 33 2.7.4 Mitä tapahtumia toivoisit lisää? ................................................................ 34 2.8 Turvallisuus ja turvattomuus............................................................................. 35 2.8.1 Tunnetko turvattomuutta keskustassa? ..................................................... 35 2.8.2 Turvattomuus päivällä .............................................................................. 35 2.8.3 Turvattomuus arki-iltoina ......................................................................... 37 2.8.4 Turvattomuus viikonloppuiltaisin ............................................................. 38 2.8.5 Miten turvallisuutta voitaisiin lisätä? ........................................................ 39 2.8.6 Oletko joutunut rikoksen uhriksi keskustassa? ......................................... 41 2.8.7 Miten turvallisuutta voisi parantaa? .......................................................... 42 Pohdinta .................................................................................................................... 43

3.

Liite 1: Kyselylomake ....................................................................................................... 45 Liite 2: Frekvenssijakauma ............................................................................................... 51

3

1. JOHDANTO
Tämä on Kouvolan keskustan asukasviihtyvyys- ja turvallisuustutkimus, joka toteutetaan nyt kolmannen kerran. Vaikka vuosia on ensimmäisen tutkimuksen tekemisestä kulunut ja kysymyksetkin ovat kehittyneet, ovat vastaukset edelleen samankaltaisia. Näin voidaankin olettaa, että tutkimus on lunastanut paikkansa luotettavana ja informatiivisena kehittämistyökaluna.

2. TUTKIMUSTULOKSET
2.1 Vastaajat

Kysely lähetettiin kaikkiaan 400 henkilölle. Lisäksi haastatteluja tehtiin 52 kappaletta. Lomakekyselyyn vastasi kaikkiaan 110 henkilöä. Näin ollen vastausten määräksi muodostui kaikkiaan 162 henkilöä ja vastausprosentiksi tuli 36 %. Verrattuna vuoden 2003 tutkimukseen oli vastaajien määrä hieman vähäisempi (vuonna 2003 vastaajia 210 kappaletta).

2.1.1 Ikä Vastaajista lähes neljännes oli alle 25-vuotiaita. Vastaavasti yli 66-vuotiaita oli noin viidennes. Muiden ikäryhmien osalta vastaajat jakautuivat suhteellisen tasaisesti. Ikäjakauma vastaa kohtuullisen hyvin Kouvolan kaupungin asukkaiden nykyistä ikäjakaumaa (Tilastokeskus 31.12.2004). Sitä, kuinka hyvin jakauma vastaa juuri keskustassa asuvien ikäjakaumaa, en valitettavasti saanut selville.

4 Verrattuna vuoden 2003 tutkimukseen ovat vastaajat vuonna 2006 huomattavasti nuorempia kuin aiemmassa tutkimuksessa.
35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5% 0% yli 66-vuotias 25 - 35 vuotias 36 - 45 vuotias 46 - 55 vuotias 56 - 65 vuotias alle 25vuotias 15 % 12 % 6% 14 % 11 % 8% 24 % 20 % 16 % 23 % 20 % 30 %

2003 2006

Kuva 1.

Ikäjakauma

2.1.2 Sukupuoli

Sukupuolijakauma 67 % 65 % 33 % 35 % 2003 2006 Nainen Vastaajista oli naisia 65 % (edellisellä kerralla 67 %) ja miehiä 35 % (edellisellä kerralla 33 %) eli tässä kohtaa jakauma on melko samankaltainen. 2.3 Ammatti .5 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% Mies Kuva 2.1.

Toiseksi suurimman ryhmän muodostivat eläkeläiset (30 %) ja kolmanneksi suurimman opiskelijat (26 %). että eläkeläisten osuus oli huomattavasti suurempi ja opiskelijoiden osuus huomattavasti pienempi vuoden . Näiden ryhmien voidaan ajatella olevan pääasiassa opiskelijoita ja eläkeläisiä.6 60 % 51 % 50 % 40 % 30 % 20 % 11 % 10 % 3 2% % 0% Työssäkäyvä Eläkeläinen Opiskelija Yrittäjä Työtön 6% 5% 30 % 34 % 30 % 27 % 2003 2006 Kuva 3. 55 % vastaajista oli sitten ikäjakaumaltaan näiden välillä eli siis pääosin työssäkäyviä henkilöitä. Yrittäjiä puolestaan oli 6 %. Ammattijakauma Suurin osa vastaajista oli työssäkäyviä ihmisiä (34 %). Suurimmat ryhmäthän (yhteensä noin 45 % vastaajista) muodostivat alle 25-vuotiaat ja yli 66-vuotiaat. Ammattijakauma vastaa hyvin ikäjakaumaa. Verrattuna vuoden 2003 tutkimukseen voidaan todeta. Tämän lisäksi 3 % vastaajista oli työttömiä 3 %.

Aineisto jakautuukin kohtuullisen tasaisesti eri asumisaikojen osalle. Alle 25-vuotiailla ja yli 66-vuotiailla (ehkä jopa yli 55vuotiaillakin) harvemmin on kotona asuvia lapsia. jonka lasten voidaan olettaa jo muuttaneen pois kotoa.4 Lasten lukumäärä Vastaajista vain 12 prosentilla oli kotona asuvia lapsia.7 2003 tutkimuksessa. Tämä selittyy jälleen osaksi ikäjakaumalla. Pitäisikö tästä siis päätellä. mutta toisaalta tuo tutkimus painottui juuri iäkkäämpään väestöön. Vastaajista löytyy niitä. jotka ovat asuneet Kouvolan keskustassa hyvinkin kauan ja toisaalta niitä.1. .1. Tämä toki selittyy myös ikäjakaumalla. Toisaalta vastaajista lähes 40 prosenttia sijoittui ikäryhmään 26 – 55 -vuotta. joka vuoden 2003 tutkimuksessa painottui juuri tuonne iäkkämpään väestöön. jotka ovat keskustaan muuttaneet ihan lähiaikoina. 2. että kouvolalaiset koostuvat pääosin sinkuista? Vuoden 2003 tutkimuksessa 10 prosentilla vastaajista oli kotona asuvia lapsia. 2.5 Kuinka kauan asunut Kouvolassa? Vuoden 2006 vastanneiden keskimääräinen asumisikä Kouvolan keskustassa on hieman reilut 22 vuotta.

Tämä selittynee varmasti osittain sillä.50 yli 50 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 2003 2006 17 % 13 % 10 % 8% 17 % 12 % 12 % 7% 16 % 10 % 11 % 9% 4% 1% Kuva 4.20 21 .30 31 .1. Kymenlaakson sisältä on Kouvolaan muuttanut noin 17 % vastaajista (eli noista muualta kuin Kouvolasta muuttaneista yli puolet) ja pääkaupunkiseudulta noin 6 % (muualta kuin Kouvolasta muuttaneista hieman . Asumisaika Verrattuna vuoden 2003 tutkimukseen voidaankin todeta.2 vuotta 3-5 vuotta 6 . 2. että nyt vastanneiden asumisikä oli huomattavasti pidempi vuoden 2003 keskiarvon ollessa vain hieman reilut 11 vuotta.8 35 % 31 % 30 % 26 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5% 0% 1.10 11 . että Kouvolaan oli tuolloin 2003 muuttanut melko paljon uutta väestöä Hansan talojen valmistuttua.40 41 .6 Mistä muuttanut Kouvolan keskustaan? Vastaajista 40 % sanoo muuttaneensa keskustaan muualta Kouvolasta ja 60 % muulta paikkakunnalta.

Muuttosyy . Ainoastaan yksi mainitsi muuttaneensa Kouvolaan ulkomailta. joista on pääasiassa muutettu Kouvolaan.1.7 Miksi muutit Kouvolan keskustaan? 70 % 66 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% Liikenneyhteydet Palvelut lähellä Uudet asunnot Puolison työ Oma työ Talvikunnossapito Koulu/opiskelu Muu 1919 % % 36 % 30 % 22 % 16 % 5% 5% 3% 14 % 13 % 10 % 7% 22 % 10 % 2003 2006 Kuva 5. Helsinki. Anjalankoski.9 vajaa 15 %). Vuoden 2003 tutkimuksessa noin puolet oli muuttanut keskustaan muualta Kouvolasta. Kuusankoski ja Valkeala ovat paikkakuntia. Muuton lähtöpaikassa ei siis ollut suurempia eroja vuoden 2003 ja 2006 välillä. 2.

Kuutisentoista prosenttia vastaajista nostaa tärkeimmäksi tekijäksi muuttoon hyvät liikenneyhteydet. Asiointi keskustan liikkeissä . Noin 19 % vastaajista on muuttanut oman työn perässä.2. Vuoden 2003 tutkimuksessa nousivat selkeimmiksi keskustaan muuttamisen syiksi juuri palvelujen läheisyyden. hyvät liikenneyhteydet ja uudet asunnot. 2. joita selittänee Hansan asuntojen valmistuminen tuona ajankohtana.2 Liikkeet ja palvelut 2.10 Muuttosyyksi 36 % vastaajista sanoo palveluiden läheisyyden vuonna 2006.1 Kuinka usein asioit Kouvolan keskustassa? 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% 74 % 66 % 2003 2006 25 %25 % 8% 1% Päivittäin Vähintään kerran viikossa Vähintään kerran kuukaudessa 0% 1% Harvemmin Kuva 6. Opiskelupaikka on puolestaan ratkaissut 10 prosentilla keskustaan muuton.

Nuorempi väestö on yleisesti ottaen tyytymättömämpää palveluihin ja erityisesti 26 – 35 –vuotiaista reilut 10 % antaa Kouvolan keskustan palveluille arvosanaksi 4 tai 5. Myöskään asumisajalla ei ole merkitystä asioinnin tiheyteen. Hieman yli 25 % vastanneista sanoo asioivansa keskustassa vähintään kerran viikossa ja 8 prosenttia vähintään kerran kuukaudessa. Toisaalta heikkoja arvosanoja 4 – 6 antoi lähes 10 % vastaajista. Toisaalta tästä ryhmästä löytyy myös suurin huonojen arvosanojen ryhmä. että erityisesti vanhempi väestö käyttää Kouvolan keskustan palveluita tiheämmin kuin nuoremmat. Keskiarvoksi keskusta kokonaisuudessa sai arvosanan 7.74. . 2. Tarkasteltaessa arvosanoja ikäryhmittäin voidaan todeta. Tarkasteltaessa asiointia ikäryhmittään voidaan todeta. Tämä vastaa myös vuoden 2003 tutkimustuloksia. Ammateittain tarkasteltuna ei ole löydettävissä suurempia eroja asiointitiheydessä. että vanhempi väestö on kaikkein tyytyväisintä palveluihin.11 Vastanneista 66 prosenttia asioi päivittäin keskustan liikkeissä.2. Kiitettäviä arvosanoja 9 ja 10 antoi 21 % vastaajista. Vuoden 2003 tutkimuksessa tässä kohtaa ei tullut selkeitä eroja eri ikäryhmien välillä. Ainoastaan opiskelijat ilmoittavat asioivansa harvemmin. Edelliseen tutkimukseen verrattuna päivittäin keskustassa asioivien määrä on vähentynyt 8 prosenttiyksikköä. Vastaavasti naiset asioivat Kouvolan keskustassa useammin kuin miehet.2 Minkä kouluarvosanan annat keskustan liikkeille ja palveluille? Vastanneista 43 % antoi keskustalle kokonaisuudessaan arvosanaksi 8.

joskin kritisoivat harrastusmahdollisuuksia aika ankarasti. että kauemmin asuneet ja aivan vähän aikaa asuneet ovat tyytyväisempiä palveluihin niin kokonaisuutena kuin kauppakeskuksittain. Pienoista viittausta löytyy siihen. Keskiarvoksi keskustan harrastusmahdollisuuksille .59 7.12 Miehet puolestaan ovat tyytyväisempiä Kouvolan palveluihin kuin naiset ja antavat siis parempia arvosanoja. 5 6 7 8 2003 Keskiarvot keskustalle Keskustan harrastusmahdollisuuksia suurimman vastausmäärän sai arvosana 7 (29 %). Asumisajalla ei ollut selkeää merkitystä palvelujen arvosanoihin. Harrastusmahdollisuudet 7.57 7.74 4 2006 Kuva 7.06 7.51 Keskusta kokonaisuutena 8. Eläkeläiset ovat tyytyväisimpiä palveluihin ja keskustaan kokonaisuutena ja työssäkäyvät tyytymättömimpiä. Kiitettäviä arvosanoja antoi lähes 15 % vastaajista ja heikkoja arvosanoja noin neljännes vastaajista.2 Terassit 7.

43). Selkeästi tyytyväisintä terassipalveluihin oli työssäkäyvä väestö.92). Nuoret ihmiset olivat tyytyväisimpiä terasseihin ja vanhempi väestö tyytymättömintä. Hansakeskuksen liikkeiden palveluajat saivat parhaimman keskiarvon (7. Vuoden 2006 tutkimuksessa sai kävelykatu Manski kauppakeskusten osalta kokonaisuutena parhaimman arvosanan (7. Yleisesti ottaen terassit keräsivät eniten arvosanoja 7 ja 8 (kumpaakin noin 27 %). joka sai myös liikkeiden monipuolisuuden osalta heikoimman arvosanan (6.52). Verrattuna vuoden 2003 arvosanoihin ovat ne kokonaisuutena heikontuneet kauttaaltaan. Ammateittain tarkasteltuna opiskelijat antoivat reilusti sekä huonoja että hyviä arvosanoja.51) ja tässä kohtaa kävelykatu Manskia pidettiin heikoimmin palvelevana (7.2. kun taas Valtarin arvostelussa arvosanoja 7 ja 6 oli enemmän kuin muilla.53).51. Kiitettäviä vastauksia annettiin noin 23 % ja heikkoja noin 17 %. kun taas määrällisesti liikkeitä nähtiin olevan heikoiten Valtarissa (keskiarvo 6. Terassien keskiarvo oli 7. jossa eläkeläiset ovat tyytymättömimpiä harrastusmahdollisuuksiin. Tätä tukee myös tutkimustulosten tarkastelu ammateittain. Keskustan harrastusmahdollisuuksiin olivat puolestaan tyytyväisimpiä nuoret ihmiset (alle 36-vuotiaat). Mielenkiintoista on kauppakeskus Manskin ja myös Hansakeskuksen arvosanojen melkoinen laskeminen verrattuna vuoteen 2003.13 tulisin 7. kun taas vanhempi väestö ei oikein löytänyt täältä sopivia palveluita.68). että kävelykatu Manskin arvioinnissa esiintyi useimmiten arvosana 8 tai 9. jolloin nuoret olivat tyytymättömimpiä harrastusmahdollisuuksiin ja terasseihin. kun taas heikoimpana pidettiin Valtaria (6. Liikkeiden määrä (keskiarvo 7.42) koettiin parhaaksi kävelykatu Manskilla. . Tarkasteltaessa eri arvosanojen jakaantumista todettakoon. Tässä kohtaa ovat vastaukset lähes päinvastaisia vuoteen 2003 verrattuna.85) ja monipuolisuus (keskiarvo 7.

Liikkeiden monipuolisuus Manski .05 6.12 7.53 6. että arvosanat ovat kauttaaltaan heikentyneet merkittävästi.61 7.88 6.99 7.26 8.86 7.97 7.Liikkeiden palveluajat Manski .11 6.Liikkeiden määrä Hansakeskus Kokonaisuus Manski .63 7 7.Kokonaisuus Hansakeskus .86 7. 2003 Keskiarvot kauppakeskuksittain .92 4 5 6 7 8 9 2006 Kuva 8.73 6.18 7.Kokonaisuus 7.42 7.33 8.Liikkeiden monipuolisuus KK Manski .Kokonaisuus Valtari .65 7.51 6.43 7.76 7.Liikkeiden palveluajat KK Manski .52 6.Liikkeiden monipuolisuus Valtari .67 6.73 6.64 7.14 Vertailtaessa arvosanoja vuoden 2003 tulosten kanssa täytyy kuitenkin todeta yleisellä tasolla.85 8.Liikkeiden monipuolisuus Hansakeskus .Liikkeiden määrä Manski .68 7.Liikkeiden palveluajat Valtari .84 7.Liikkeiden määrä KK Manski . KKManski .94 7.4 7.Liikkeiden määrä Valtari .Liikkeiden palveluajat Hansakeskus .91 7.

Nuoret ovat myös tyytymättömimpiä .15 Kävelykatu Manskin palveluihin ovat lähes kaikki ikäryhmät tyytyväisiä. He myös kritisoivat eniten liikkeiden määrää. Tyytymättömimpiä Hansaan kokonaisuutena ovat alle 35-vuotiaat. Eläkeläiset olivat Hansaan tyytyväisimpiä ammattiryhmistä ja opiskelijat puolestaan tyytymättömimpiä. Yrittäjät ja työssäkäyvä väestö kritisoivat Manskia eniten. Palvelutasoa yleisesti kritisoivat eniten 26 – 35 – ja 56 – 65 –vuotiaat. monipuolisuutta ja aukioloaikoja kritisoivat kaikki ikäryhmät. Opiskelijat ja yrittäjät kritisoivat Valtaria eniten. Hansan liikkeiden monipuolisuudesta ja palveluajoista antaa myös ikäryhmä yli 66-vuotiaat huonoja arvosanoja. Valtariin kokonaisuutena on tyytyväisin ikäryhmä 55 – 65-vuotiaat ja tyytymättömimpiä alle 36-vuotiaat. joskin työssäkäyvä väestö oli myös Manskin palveluihin tyytyväisintä. Ainoastaan palveluaikojen osalta naiset ovat tyytyväisempiä. Miehet ovat yleisesti ottaen tyytyväisempiä kävelykatu Manskin tarjontaan kuin naiset. liikkeiden määrää puolestaan 26 – 35 –vuotiaat. Liikkeiden määrää. Hansasta kaikki ikäryhmät antavat pääsääntöisesti keskiluokan arvosanoja 7 ja 8. Naiset ovat kauttaaltaan tyytyväisempiä ja tyytymättömämpiä Valtarin palveluihin kuin miehet. Tämä noudattelee melko pitkälti vuoden 2003 tutkimuksen jakaumia. monipuolisuutta 15 – 35 –vuotiaat ja palveluaikoja 26 – 65 –vuotiaat (eli työssäkäyvä väestö). joskin monipuolisuudesta kymppejä antaa ikäryhmä 55 – 65 –vuotiaat ja aukioloajoista ikäryhmä yli 66-vuotiaat. Naiset ovat puolestaan tyytyväisempiä Hansaan kokonaisuutena ja sen aukioloaikoihin kuin miehet. Kauppakeskus Manskin palveluihin tyytyväisimpiä ovat yli 56 –vuotiaat ja tyytymättömimpiä alle 226-vuotiaat.

16 Kauppakeskus Hansan liikkeiden määrään ja monipuolisuuteen. Parannusehdotukset liikkeille 2006 Pääasiallisesti keskustan parantamiseksi ehdotettiin liikkeiden määrän lisäämistä. tyytymättömimpiä olivat opiskelijat ja yrittäjät. aukioloaikoja kritisoivat eniten yli 65-vuotiaat. Myös . 9% 6% 4% 4% 37 % 7% 23 % Lisää liikkeitä Lisää penkkejä Ränni pois Lisää kahviloita Viheralueet Muu 10 % Aukioloajat Vuokrat alemmaksi Kuva 9. Toinen merkittävä ehdotus oli aukiolojen parantaminen. Eläkeläiset olivat ammattiryhmistä tyytyväisimpiä kauppakeskus Manskin palveluihin. Tyytyväisimpiä Kauppakeskus Manskin palveluihin olivat yleisesti ottaen yli 55-vuotiaat. että myös Kauppakeskus Manski sai huonoja arvosanoja lähes jokaisesta ikäryhmästä. Miehet puolestaan kokevat Kauppakeskus Manskin palvelut kauttaaltaan paremmiksi kuin naiset. Todettava on kuitenkin.

Työssäkäyvät toivovat enemmän liikkeitä ja parempia aukioloaikoja. Toiseksi eniten vastanneet käyttivät autoa (28 %).3. Verrattuna vuoden 2003 tutkimukseen oli tänä vuonna autoilijoita enemmän kuin aiempana vuonna. joskin nämä parannusehdotukset olivat yksittäisiä. Ikäryhmittäin tarkasteltaessa voidaan huomata. Autoilijat olivat luonnollisesti pääasiassa 36 – 45 –vuotiaita ja jalankulkijat kuuluivat pääasiallisesti ryhmiin 15 – 25 –vuotta ja yli 66-vuotta. Vastaavasti toissijaisia pyöräilijöitä oli vuonna 2003 enemmän. Verrattuna vuoden 2003 tutkimukseen todettakoon. Enemmän erilaisia liikkeitä ja kauppoja toivoivat pääasiassa 15 – 45 –vuotiaat. Autoilijoista valtaosa oli työssäkäyviä vastaajia tai yrittäjiä. Toissijaisesti vastanneet olivat pääasiassa autoilijoita (36 %) tai jalankulkijoita (33 %). Pitkään Kouvolassa asuneet olivat pääasiassa jalankulkijoita.17 kahviloita ja viheralueita sekä penkkejä toivottiin keskustaan lisää. . Enemmän penkkejä toivoo puolestaan vanhempi väestö.1 Liikkuminen Kouvolan keskustassa Suurin osa vastanneista oli jalankulkijoita (67 %). Enemmän liikkeitä toivovat pääasiallisesti naiset ja parempia aukioloaikoja miehet. että tuolloin valtaosa ehdotuksista keskittyi aukioloaikojen parantamiseen. Kommentit ovat kuitenkin pääpiirteissään samat kuin pari vuotta aiemmin. että aukioloaikoja painottivat erityisesti 26 -55 –vuotiaat eli työssäkäyvä väestö. ei niinkään liikevalikoiman monipuolistamiseen.3 Liikkuminen Kouvolan keskustassa 2. 2. Suurin osa pyöräilijöistä ja jalankulkijoista oli naisia.

että kiitettäviä arvosanoja 9 ja 10 saivat eniten juuri jalankulku (41. .2 Kouvolan keskustan liikennejärjestelyt Kysyttäessä Kouvolan kaupungin liikennejärjestelyistä parhaimman arvosanan saivat jalankulkujärjestelyt (8.7 %) ja liikennevalojen määrä (32.7 %).18 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% Autoilija 28 % 12 % 83 % 67 % 2003 2006 4% 5% Polkupyöräilijä Jalankulkija 1% 1% Muu Kuva 10.12). Pääsääntöinen liikkumismuoto 2.3 %) ja pyörätelineet (29.8 %).2 %). Heikoimpia arvosanoja 4 – 6 saivat eniten paikoitusalueet (30. Tarkasteltaessa arvosanojen jakautumista eri vastausten välillä voidaan todeta.11) ja huonoimman puolestaan liikenneturvallisuus (7.3. liikenneturvallisuus (30.

49 7.19 Paikoitusalueet Pyöräilyreittien toimivuus Suojateiden riittävyys Liikennevalojen määrä Jalankulku 2006 2003 4 5 6 7 7. että täälläkin arvosanat ovat kauttaaltaan huonontuneen – lukuun ottamatta liikennevalojen määrää. pyöräreittien toimivuus ja pyörätelineiden määrä saivat paremman arvosanan vanhemmilta henkilöiltä.11 8 9 Kuva 11. joka on hieman parantunut.03 8.17 7. että suojateiden riittävyys.9 8. Parkkipaikkojen määrästä parhaat arvosanat antoivat ikäryhmät 25 – .23 8 7. pyöräilyreittien toimivuuteen ja liikennevalojen määrään. Kysymyksiä koskien jalankulkua ja pyöräteiden toimivuutta ei ollut esitetty vuonna 2003.51 8. liikenneturvallisuus. Kouvolan keskustan liikennejärjestelyt Verrattaessa vuoden 2003 tutkimukseen voidaan todeta. joten niistä ei ole vertailuarvoa.12 Pyörätelineet 7. Nuoret ja vanhat olivat molemmat tyytyväisimpiä jalankulkuun.56 7. Ikäryhmittäin tarkasteluna voidaan todeta.19 Liikenneturvallisuus 7.

Naiset olivat kauttaaltaan tyytyväisimpiä liikennejärjestelyihin kuin miehet. Ammateittain tarkasteltuna arvosanat jakautuivat melko tasaisesti eri ammattiryhmien välille.13 4 5 6 7 8 9 Kuva 12.51 7.07 2003 6. josta annettiin paras arvosana keskiarvoltaan (8.48. 2. Keskustan puistoalueet .4 Keskustan puistoalueet Keskustan puistoalueiden yleiskeskiarvoksi annettiin 7.20 45 –vuotta. Asumisajallakaan ei ollut suurempaa merkitystä tähän mielipiteeseen.93.3 Yleisarvosana 7.93 Määrä 7.13).06 8.45 7. Sen sijaan puistoalueiden viihtyisyyttä kritisoitiin ja se sai arvosanaksi 6. 2006 Viihtyisyys 7. Eniten pidettiin puistoalueiden läheisyydestä.48 Läheisyys 8.

Parannusehdotukset puistoalueille 13 % Lisää istutuksia Lisää penkkejä Lisää siivousta ja rakennusta Lapsille oma puisto . Tyytymättömimpiä olivat puolestaan 26 – 35 –vuotiaat yleisarvosanaa. Yleisesti ottaen tyytyväisimpiä Kouvolaan olivat kaupungissa pidempään asustelleet. Ikäryhmistä antoivat 56 – 65 -vuotiaat parhaan yleisarvosanan puistoille ja puistojen määrälle sekä viihtyisyydelle. Tyytymättömimpiä keskustan puistoalueisiin olivat pääasiallisesti opiskelijat ja työssäkäyvät.21 Verrattuna vuoteen 2003 on puistojen yleisarvosana ja näkemys läheisyydestä hieman noussut. viihtyisyyttä ja määrää sekä läheisyyttä tarkasteltaessa. Läheisyyden kokivat parhaimmin 15 – 25 –vuotiaat. 12 % 6% 39 % 5% 9% 4% 8% 4% Alkoholistit pois Lisää valvontaa Lisää tapahtumia Lisää roskakoreja Muu Kuva 13. Sen sijaan viihtyisyydessä ja määrässä on ihmisten mielestä tapahtunut taantumaa. Naiset olivat kauttaaltaan tyytyväisempiä puistoalueisiin kuin miehet.

Yleisesti ottaen tyytyväisimpiä Kouvolaan ja sen rakennuksiin olivat kaupungissa pidempään asustelleet.22 Puistojen astioita toivottiin parannusehdotuksina ja istutuksia.96.77. 2. Tosin työssäkäyvät arvioivat rakennusten kunnon ja valaistuksen muita paremmaksi.1 Minkä kouluarvosanan annat keskustan rakennuksille? Kysyttäessä Kouvolan keskustan rakennusten arvosanoja sai asumisviihtyvyys parhaan arvosanan 7. roskasiivouksen tehostamista lisää.33. Yleisarvosanaksi rakennuksille annettiin 7.5 Rakennukset 2. Rakennusten ulkonäköä sen sijaan kritisoitiin ankarasti ja se saikin keskiarvoksi vain 6. Valaistusta pitävät parhaana 36 – 45 –vuotiaat. kun taas naisten joukossa oli useampia ehdotuksia istutuksista ja siisteydestä. Naiset olivat yleisesti ottaen tyytyväisempiä Kouvolan keskustan rakennuksiin kuin miehet ja eläkeläiset olivat ammattiryhmistä tyytyväisimpiä. Vuoden 2003 tulokset olivat samansuuntaisia. Lisäksi toivottiin lisää penkkejä. joskin täälläkin oli havaittavissa arvosanojen pienoinen lasku.5. valvonnan lisääminen ja alkoholistien poistaminen puistoista. Parhaat arvosanat rakennuksille yleensä ja rakennusten ulkonäölle antavat yli vanhemmat ihmiset. Myös tapahtumia ja aktiviteettejä (mm. . puistoihin mainittiin mm. Sen sijaan nuoremmat antavat parempia arvosanoja kunnolle ja asumisviihtyvyydelle. Erityisesti miehet olivat kiinnittäneet huomiota juoppoihin. minigolf. suihkulähde) parannusehdotukset samankaltaisia. Vuoden 2003 sekä lasten viihtyvyyden olivat parantamista.

35 6.6 7.4 Asumisviihtyvyys 7. Lisäksi toivottiin lisää hissejä ja liikenteen rauhoittamista. rumien rakennusten purku.5 6 6. vanhojen rakennusten säilyttäminen sekä valaistuksen lisääminen.5 8 2006 Kuva 14.96 Yleensä 7.79 7.45 7.33 Kunto 7.77 4 4. Keskustan rakennusten arvosanat Parannusehdotuksia olivat esim.62 7.5 7 7.23 Ulkonäkö 7. . Nämä vastaukset noudattelivat vuoden 2003 linjaa.5 2003 5 5.35 Valaistus 7.

24

11 %

17 %

9% 9% 14 %

6% 34 % Ei saa purkaa Purkaminen ja kunnostaminen Ulkoasun parantaminen Muu Lisää hissejä Liikenteen rauhoittaminen Valaistus

Kuva 15. Parannusehdotukset rakennuksille

2.5.2 Kaunein rakennus
Kauneinta rakennusta kysyttäessä sai Kankaan koulu lähes 27 % ”äänistä”. Hyvänä kakkosena oli Tuulensuoja, jota noin 22 % vastaajista kannattia. Kolmannen sijan puolestaan jakavat Hansakeskus ja Kirjapainotalo (noin 10 %).

25

Ässätorni

0%

2%
0%

2003 2006

Kouvolatalo

2%
1%

Hovioikeus

2%
0%

Ortodoksikirkko

2%
1%

Vaakuna

3%
1%

Kasarminmäki

3%
7%

Kaupungintalo

5%
5%

Kirjapainotalo

10 %
15 %

Hansa

10 %
21 %

Tuulensuoja

21 %
24 %

Kankaan koulu
0% 5% 10 % 15 % 20 %

27 %
25 % 30 %

Kuva 16.

Kaunein rakennus

Erityisesti vanhempi väestö kannattaa Kankaan koulua nuorempien äänten jakautuessa enemmän eri kohteiden välillä. Sukupuolten tai ammattikuntien välillä ei eri rakennusten kannatuksessa ollut merkittäviä eroja.

26
Järjestys on kahden ensimmäisen osalta sama kuin kahdella edellisellä kerralla. Kolmanneksi on vuonna 2006 kiilannut Hansan rinnalle Kirjapainotalo.

2.6

Viihtyisyys ja epäviihtyisyys

2.6.1 Mitkä tekijät luovat viihtyisyyttä Kouvolan keskustaan?

Viheristutukset Siisteys Kahvilat Valaistus Kulkuyhteydet Yleiset taideteokset 0% 10 %

72 % 62 % 61 % 43 % 20 % 20 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 52 %

2006

2003

Kuva 17. Viihtyisyyttä luovat tekijät

Merkittävimpänä viihtyisyyttä luovana tekijänä pidettiin viheristutuksia, jonka jopa 72 % vastaajista oli merkinnyt. Vähiten merkityksellisiä olivat taideteokset ja kulkuyhteydet. Vuonna 2003 vaihtoehdot olivat hyvin erilaiset – kysyttiin palveluiden sijainnista, terveydenhoitopalveluita harrastusmahdollisuuksista jne. Tämän vuoksi kunnon

27
vertailua ei voi tehdä. Ainoa vertailtava väite oli kulku- ja liikenneyhteydet, johon vuonna 2003 tuli selkeästi enemmän vastauksia viihtyisyyttä luovana tekijänä.

2.6.2 Miten viihtyisyyttä voisi lisätä keskustassa?
Tärkeimmät tekijät viihtyisyyden lisäämiseksi olisivatkin juuri puistojen ja istutusten lisääminen sekä erilaisten tapahtumien ja aktiviteettien järjestäminen. Myös valvontaa pidettiin erittäin tärkeänä.

2% 16 % 27 %

9%

5% 4% 4% 6% Istutukset ja puistot Liikenne Manskin oja pois Muu 7% Tapahtumat Penkit Siisteys Valaistus Kahviloita Valvonta 20 %

Kuva 18. Viihtyisyyden lisääminen keskustassa

3 Mikä aiheuttaa epäviihtyisyyttä? Epäviihtyisyyden suurimmaksi tekijäksi koetaan keskustan puistoissa oleilevat juopot sekä muut päihtyneet henkilöt. valaistus ja Manskin puro. Myös epäsiisteys ja katuralli olivat merkittäviä epäviihtyisyyden aiheuttajia. Myös vuoden 2000 tutkimuksessa nousivat esiin samat asiat.28 Vuoden 2003 vastukset noudattelevat pitkälti samaa linja: istutukset ja tapahtumat ovat sielläkin keskeisessä roolissa. samoin valvonta. 4% 5% 2% 2% 2% 30 % 9% 13 % 2% 10 % 17 % Alkoholistit Nuoriso Epäsiisteys Melu Huono valaistus Tapahtumat Kuva 19. Vuonna 2003 ovat epäviihtyisyyden syyt olleet aivan samat. 2.6. Epäviihtyisyyden syyt 5% Penkkien puute Rakennusten ankea ulkoasu Liikenne Ilkivalta ja rötöstely Katupuro Muu .

1 Mihin tapahtumiin olet osallistunut viimeisen vuoden aikana? Unton lakitus Taikapäivät Pisara Dixie Messut Lauluillat kesällä Kesäkauden avaus Talvi-Kouvola Konsertit Kouvolan Komia Joulun avaus Sadonkorjuupäivä Muodin Yö Taiteiden yö 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 36 % 8% 11 % 7% 11 % 12 % 19 % 14 % 17 % 17 % 22 % 18 % 22 % 25 % 26 % 21 % 36 % 38 % 50 % 44 % 53 % 48 % 51 % 61 % 64 % 60 % 70 % 35 % 2003 2006 Kuva 20. .29 2. Muodin Yö tulee kakkosena – 51 % vastaajista ilmoittaa osallistuneensa siihen ja näin ollen se on kasvattanut suosiotaan verrattuna kolmen vuoden takaiseen tutkimukseen.7 Tapahtumat 2. johon 64 % vastaajista ilmoittaa osallistuneensa.7. Osallistuminen tapahtumiin Tapahtumista edelleen ykkösenä on Taiteiden yö. Kolmanneksi suosituin on Sadonkorjuupäivä 48 % osuudellaan.

mutta vuonna 2003 oli järjestys konsertit. parhaina tapahtumina. että Kouvolan Komiaan olivat pettyneimpiä kaikkein nuorimmat ja kaikkein vanhimmat vastaajat. Tarkasteltaessa arvosanoja ikäryhmittäin voidaan todeta. Myös ikäjakaumat olivat suhteellisen tasaisia. Ikäryhmittäin tarkasteltaessa olivat kaiken ikäiset osallistuneet kaikkiin tapahtumiin. Verrattuna vuoteen 2003 on kärkikolmikko sama. Kesäkauden ja Joulun avaukseen sekä messuille oli iäkkäämpi väestö osallistunut tai hieman välillä aktiivisemmin. Ammattikunnista tyytyväisimpiä olivat työssäkäyvät ja eläkeläiset.30 Yleisesti ottaen voidaan sanoa. että tapahtumiin osallistutaan aiempaa enemmän. ei ollut Innokkaimmin eroja tapahtumiin osallistuivat tämän kyselyn mukaan Kouvolassa vähemmän aika asuneet.2 Minkä arvosanan annatte tapahtumille? Kysyttäessä vastaajilta kouluarvosanaa eri tapahtumista sai Kouvolan Komia parhaimman keskiarvon (8. joskin Kouvolan Komiaan.7. Miehet olivat Kouvolan Komiaan tyytyväisempiä kuin naiset. 2. Heikoimman arvosanan sai Pisara- . Sukupuolten ammattien merkittäviä osallistumisessa.. Kouvolan Komia ja Sadonkorjuupäivä. Konsertteja ja Sadonkorjuu-päivää pidettiin seuraavaksi tapahtuma. Unton lakitukseen. Pisaraa ja Taikapäiviä ei vuonna 2003 vielä kysytty. tyytyväisimpiä olivat puolestaan 26 – 45 -vuotiaat.47). Tuolloin heikoimman arvosanan sai Talvi-Kouvola.

81 2003 2006 8. Taiteiden yö miellytti naisia enemmän kuin miehiä.19 7.67 8.56 7. Tätä tukee myös se.99 7.1 8.91 7. että opiskelijat antoivat Taiteiden yölle parhaimman arvosanan. .13 8.17 8.86 7. Tapahtuminen keskiarvot 7.01 8.23 8.03 8.06 7.21 8.48 7.21 7.68 7.31 Parhaimmat arvosanat Taiteiden yölle antoi nuorin ikäryhmä ja huonoimmat vanhin ikäryhmä.16 8.27 8.41 8.47 5 6 7 8 9 .87 7.33 8.14 7.35 7. Pisara Dixie Unton lakitus Taikapäivät Messut Lauluillat kesällä Taiteiden Yö Kesäkauden avaus Talvi-Kouvola Joulun avaus Muodin Yö Sadonkorjuupäivä Konsertit Kouvolan Komia 4 Kuva 21.

Konsertteja kritisoivat eniten nuoret ja 46 – 55 –vuotiaat sekä miehet. joskin suurin osa vastaajista oli antanut keskiarvosanoja. Joulun avauksen osalta ei eri sukupuolten välisessä osallistumisessa ollut eroja. Tätä tukee myös se. ammattiryhmistä eläkeläiset ja työssäkäyvät antoivat parhaita arvosanoja Taikapäiville. Kesäkauden avaukseen pettyneimpiä olivat nuoret alle 25-vuotiaat opiskelijat ja Muodin Yöhön vanhimmat eläkeläiset. Muodin Yö sai kritiikkiä myös työttömiltä. Unton lakitusta kritistoivat eniten alle 25-vuotiaat ja yli 66-vuotiaat – eli opiskelijat ja eläkeläiset – sekä miehet. ammattikunnissa ja sukupuolissa hyvin ristiriitaisia tunteita ja jakaneet näin arvosanoja melko tasaisesti. mutta muut ikäryhmät ja ammattikunnat olivat siihen kohtuullisen tyytyväisiä. Sadonkorjuupäivä puolestaan ei miellyttänyt alle 25-vuotiaita eikä opiskelijoita. työssäkäyvät ja naiset. Pisarasta olivat pitäneet eniten alle 25-vuotiaat opiskelijat ja naiset. joskin nämä antoivat myös arvosanoja 4. Molemmat tapahtumat miellyttivät vähemmän miehiä kuin naisia. Joulun avaukseen tyytyväisimpiä olivat yli 66-vuotiaat.32 Lauluiltoihin olivat tyytyväisimpiä 26 – 55 –vuotiaat. . Taikapäivät miellyttivät puolestaan 56 – 65 –vuotiaita ja edelleen naisia. että eläkeläiset työssäkäyvien lisäksi antoivat parhaita arvosanoja Joulun avaukselle. Dixie-tapahtuma ja Talvi-Kouvola olivat herättäneet eri ikäryhmissä. Sadonkorjuupäivä oli miellyttänyt eniten 36 – 45 –vuotiaita ja naisia. Myöskin työssäkäyvät ja eläkeläiset antoivat näistä huonoja arvosanoja.

3 Miten tapahtumia voisi parantaa? Vastauksena siihen. julkkikset ja bandit). Lisäksi toivottiin kiinnitettävän entistä enemmän huomiota tapahtumien järjestyksen valvontaan ja meluun sekä huomioitavan keskustan asukkaita paremmin. Markkinointi ja tiedottaminen Tapahtymapaikan tarkistus Ei alkoholia Päällekkäisyydet pois Muu 5% 5% 5% 8% 11 % Lisää valvontaa 11 % Ei melua Esiintyjät ja tapahtumat 11 % 39 % 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Kuva 22.33 2. Vastaukset ovat hyvin pitkälti samoja kuin vuonna 2003. Tapahtumien parantaminen .7. miten tapahtumia voisi parantaa. tuli enimmäkseen toiveita uusista tapahtumista ja monipuolisemmista esiintyjistä (mm.

4 Mitä tapahtumia toivoisit lisää? Kysyttäessä millaisia tapahtumia vastaajat toivoisivat lisää. Sinkut Sirkus Käsityö Katutapahtumia Opiskelijatapahtumia Esittelyjä Lastentapahtumia Kulttuuria Ei lisää Kirppis ja markkinat Urheilu ja liikunta Konsertteja ja musiikkia 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 5% 5% 8% 8% 54 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 0% Kuva 23. Toiveet uusista tapahtumista . oli erilaisilla musiikkitapahtumilla ja konserteilla selkeästi suurin kysyntä – jopa lähes 55 % vastaajista toivoi näitä lisää.34 2. jne. kulttuuria. Musiikin lisäksi toivottiin urheilutapahtumia.7. markkinoita. Tämä vastaa myös vuoden 2003 ja vuoden 2000 toivelistaa.

2 Turvattomuus päivällä Päiväsaikaan yli puolet vastaajista kokee epämääräisten henkilöiden ja humalaisten olevan suurimmat turvattomuuden syyt. 28 % Kyllä Ei 72 % Kuva 24. että ammattiryhmittäin tarkasteltuna työssäkäyvät kokevat eniten turvattomuutta. Vaikka puistoja ja katuja kritisoitiinkin aiemmin. että ei koe turvattomuutta Kouvolan keskustassa. Myös naiset kokevat olonsa aavistuksen verran turvattomammiksi kuin miehet.35 2.8 Turvallisuus ja turvattomuus 2.8. tätä tukee se. Omassa ikäryhmässään eniten turvattomuuden kokijoita oli 46 – 55 –vuotiaissa.1 Tunnetko turvattomuutta keskustassa? Vastanneista 72 % sanoo.8. koetaan ne kuitenkin kaikkein vähiten turvattomiksi . Tämän lisäksi nuoren 15 – 25 –vuotiaat ja yli 66-vuotiaat kokivat turvattomuutta. Turvattomuuden kokeminen 2.

Yksittäisinä muina syinä mainitaan nuorten kasvatuksen puute.36 paikoiksi päiväsaikaan. Vuoden 2003 vastauksissa korostui liikenteen merkitys turvattomuuden aiheuttajan päiväsaikaan. Kadut Muu Puistot Nuorisojengit Poliisien vähyys Humalaiset Epäm. Naiset kokivat puistot. . kun taas suurimmasta osasta miehiä poliisien vähyys aiheutti turvattomuutta. humalaiset ja epämääräiset henkilöt puolestaan nuoret 15 – 25 –vuotiaat. kadut ja epämääräiset henkilöt suurimmiksi turvattomuustekijöiksi. Turvattomuuden syyt päivällä Yli 55-vuotiaat kokivat nuorisojengit ja poliisin vähyyden merkittävämmiksi turvattomuuden syiksi. liikenne ja huumeidenkäyttäjät. henkilöt 0% 3% 5% 8% 22 % 38 % 43 % 48 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kuva 25.

Myös puistot koetaan merkittävän turvattomiksi paikoiksi.8. opiskelijoista humalaiset. Muina yksittäisinä syinä mainitaan kortteliralli.3 Turvattomuus arki-iltoina Arki-iltojen turvattomuutta aiheuttavat edelleen epämääräiset henkilöt ja humalaiset.37 Eläkeläisistä poliisien vähyys on merkittävin turvattomuustekijä. Poliisien vähyyden merkitys ja nuorisojengien osuus kuitenkin korostuu entisestään. Muu Kadut Puistot Nuorisojengit Poliisien vähyys Humalaiset Epäm. . henkilöt 0% 5% 6% 17 % 32 % 40 % 44 % 52 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kuva 26. työssäkäyvistä puistot. 2. Turvattomuuden syyt arki-iltoina Vuoden 2003 tutkimuksessa erityisesti valaistuksen puute ja liikenne koettiin turvattomuutta aiheuttaviksi tekijöiksi. työttömistä ja yrittäjistä kadut. ilkivalta ja ’huumehörhöt’.

työssäkäyvistä epämääräiset henkilöt. humalaiset ja kadut aiheuttivat turvattomuutta.4 Turvattomuus viikonloppuiltaisin Turvattomuuden aiheuttajien järjestys ei muutu merkittävästi kysyttäessä viikonloppuilloista. Katujen ja puistojen turvattomuus Merkittävimmät turvattomuutta aiheuttavat tekijät olivat nuoriso. Vuoden 2003 tutkimus noudattelee viikonlopun osalta samaa linjaa. Arki-iltoina suurin osa naisista koki turvattomuutta aiheuttaviksi tekijöiksi nuorisojengit. että vastaajien määrä kaikkiin kohtiin nousee selkeästi. Epämääräiset kasvaa myös selkeästi. Tästä lienee pääteltävissä. 2. Eläkeläisistä poliisien vähyys on merkittävin turvattomuustekijä. . työttömistä puistot ja yrittäjistä poliisien vähyys. että vastaajat kokevat selvästi enemmän turvattomuutta Kouvolan keskustassa viikonloppuisin. puistot ja epämääräiset henkilöt. humalaiset ja epämääräiset henkilöt puolestaan nuoret 15 – 25 –vuotiaat. Huomattavaa onkin.8.38 Nuorisojengit ja poliisin vähyyden kokivat merkittävämmiksi turvattomuuden syiksi yli 66-vuotiaat. humalaiset ja liikenne sekä poliisivalvonnan puute. henkilöt ja humalaiset pitävät edelleen kärkisijoja turvattomuuden aiheuttajissa. Miehistä puolestaan poliisien vähyys. opiskelijoista humalaiset.

miehistä poliisien vähyys. 2. poliisien jalkautus ja kasvatus. Muita kehittämisehdotuksia kameravalvonta.8. tehostetulla vartioinnoilla (54 %) sekä erilaisilla nuorisolle yksittäisiä tarkoitetuilla projekteilla ja olivat ajanviettomahdollisuuksilla. Myös valaistuksen parantaminen koettiin tärkeäksi turvallisuuden lisääjäksi. opiskelijoista humalaiset. työssäkäyvistä kadut. .5 Miten turvallisuutta voitaisiin lisätä? Turvallisuutta voitaisiin vastaajien mielestä lisätä mm. Turvattomuuden syyt viikonloppuina Viikonloppuisin ei ollut löydettävissä kovin selkeitä ikäryhmäkohtaisia eroja turvattomuuden aiheuttajissa. Eläkeläisistä poliisien vähyys on merkittävin turvattomuustekijä.39 Muu Kadut Puistot Nuorisojengit Poliisien vähyys Humalaiset Epäm. henkilöt 0% 5% 14 % 25 % 46 % 47 % 54 % 59 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Kuva 27. työttömistä puistot ja yrittäjistä poliisien vähyys. Naisista kadut ovat suurin turvattomuutta aiheuttava tekijä viikonloppuisin.

Työssäkäyvä väestö puolestaan näkee Saapas-projektin turvallisuutta lisäävänä tekijänä. Naiset kannattivat erityisesti nuorten vapaa-ajanviettopaikkoja turvallisuutta lisäävinä tekijöinä. Eläkeläisten ja työttömien mielestä merkittävin turvallisuuden lisääjä on tiedotuksen ja valistuksen lisääminen. 21 % 3% 20 % 15 % 41 % 33 % 50 % 44 % 50 % 45 % 59 % 54 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Muu Tiedottaminen ja valistus Valaistus Saapas-projekti Nuorten ajanviettopaikat Vartiointi 0% 2003 2006 Kuva 28. kun taas vanhempi väestö näki turvallisuuden lisääntyvät nuorten vapaaajanviettomahdollisuuksien. tiedottamisen ja Saapas-projektin myötä.40 Vuoden 2003 tutkimuksen vastaukset olivat sisällöltään ja järjestykseltään aivan samat. Tavat turvallisuuden lisäämiseen . Vartioinnin lisäämistä korostivat erityisesti nuoret 15 – 25 – vuotiaat. Myös vuoden 2000 tulokset noudattelevat tätä linjaa. miehet puolestaan lisätiedotusta ja –valistusta. Opiskelijoiden ja yrittäjien mielestä turvallisuutta voisi lisätä valaistusta parantamalla .

kuten myös pahoinpitelyn. Ammattikunnittain rikoksen uhriksi joutuneensa ilmoittivat eläkeläiset. joskin tuossa nuoremmassa ryhmässä löytyy myös pahoinpitelytapauksia. ilkivalta ja itsensä paljastelu. Vuoden 2003 ja 2006 välillä ei tässä suhteessa ole paljonkaan eroja. Rikokset ovat pääasiassa ilkivaltaa ja varastelua. työssäkäyvät ja opiskelijat. Autovarkauksia mainitsi 5 kpl vastaajista. Myös nuo rikoksen lajit ovat pysyneet samoina kolmen vuoden aikajaksolla. . asuntomurrot.41 2.8. Joutuminen rikoksen uhriksi Sekä nuoret 15 – 25 –vuotiaat että iäkkäämmät yli 66-vuotiaat ovat pääasiallisia rikoksen uhreja. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% Kyllä 11 % 10 % 89 % 90 % 2003 2006 Ei Kuva 29. Sukupuolten välillä ei ollut merkittäviä eroja vastauksissa. Muita rikoksen muotoja olivat varkaudet.6 Oletko joutunut rikoksen uhriksi keskustassa? Kymmenes vastaajista oli joutunut Kouvolan keskustassa rikoksen uhriksi.

Valaistus 2% 4% 4% 4% 7% 9% 11 % 58 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Nuorisolle aktiviteettejä Yleinen hyvinvoitni ja yhteiskunnan tuki Juopot pois Liikennejärjestelyt Kotiintuloajat ja vavonta nuorisolle Muu Lisää valvontaa 0% Kuva 30. valistusta. kotiintuloaikoja ja ilta-aktiviteettien järjestämistä. Myös valaistuksen lisäämistä toivottiin ja kaahailun lopettamista liikennejärjestelyillä.8. kuten kasvatusta. Tämän lisäksi toivottiin nuoriin kohdistuvia toimenpiteitä.42 2. Tavat turvallisuuden lisäämiseen .7 Miten turvallisuutta voisi parantaa? Vastaajien mielestä on vartioinnin ja valvonnan lisääminen (erityisesti poliisien jalkauttaminen kaduille) selkeästi paras tapa lisätä turvallisuutta Kouvolan keskustassa.

Tärkeämpää on kuitenkin saada ihmiset viihtymään puistoissa ja tulemaan sinne – tätä voidaan kehittää valvonnan ja vartioinnin tehostamisella. POHDINTA Kaiken kaikkiaan tulokset noudattelevat pitkälti vuoden 2003 linjaa.43 Vartioinnin ja valvonnan lisäämistä kannattavat kaikki ikäryhmät lähes tasapuolisesti. . Samoihin asioihin ollaan tyytyväisiä ja tyytymättömiä ja suht’ koht’ samoja parannusehdotuksia on esitetty kaikkiin kohtiin. Muissakaan kehittämisehdotuksissa ei ole merkittäviä eroja ikäryhmien kesken vaan vastauksia on saatu melko tasaisesti kaikilta. Myöskin kauppakeskus Valtarin toimintaa tulisi kehittää. Puistojen ja katujen istutuksiin ja talojen ja liikkeiden ulkokuoreen voisi panostaa entistä enemmän. että erityisesti kauppojen aukioloaikoihin ja liikkeiden monipuolisuuteen tulisi jatkossa kiinnittää ehkä entistä parempaa huomiota. 3. että vuonna 2003 oli Kouvolaan juuri muuttanut kohtuullisen paljon uutta väestöä Hansan valmistuttua ja tämä väestö oli innoissaan uudesta kotikaupungistaan. Eri kysymysten kohdalta voidaankin todeta. Onko syynä se. Entistä enemmän toivottiin kuitenkin erilaisia musiikkitapahtumia eri kohderyhmille. Nyt tuo kuherruskuukausi on päättynyt ja arkielämä näkyykin vastauksissa. Tapahtumiin oltiin yleisesti ottaen tyytyväisiä ja niissä käynti olikin lisääntynyt vuodesta 2003. Yleisesti ottaen on arvosanoissa kuitenkin havaittavissa notkahdus kauttaaltaan verrattuna vuonna 2003 arvosanoihin. siisteyden lisäämisellä. Suurin notkahdus on tapahtunut erityisesti mielipiteissä koskien Kauppakeskus Manskin ja Hanskakeskuksen palveluja. penkkien oikealla sijoittelulla sekä entistä tehokkaammalla tapahtumatarjonnalla.

Nämä vastaukset toistuivat lähes kaikkien kysymysten avoimissa vastauksissa. erilaisten istutusten ja viheralueiden kehittäminen. Määrissä oli jonkinlaisia eroja. Kaiken kaikkiaan tutkimustulokset noudattivat pitkälti vuoden 2003 linjaa.44 Turvattomuutta ei pahemmin Kouvolassa koettu. penkkien lisääminen. joskin viikonloput olivat selvästi turvattomampia kuin viikot. humalaisten a rettelöivien nuorien poistaminen puistoista sekä palveluiden kehittäminen. Keskeiset kehittämiskohteet olivat siis vartioinnin ja valvonnan lisääminen (erityisesti poliisin näkyminen kaupunkikuvassa entistä vahvemmin). Tähänkin parannusehdotuksena on pääasiassa tuo valvonnan lisääminen ja poliisin parempi näkyminen katukuvassa. mutta suhteet ja järjestykset olivat pitkälti samoja. .

45 LIITE 1: KYSELYLOMAKE KOUVOLAN KESKUSTAN ASUKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS KOUVOLAN KESKUSTAN PALVELUT Kuinka usein asioit Kouvolan keskustassa? 1. Päivittäin 2. Harvemmin Minkä kouluarvosanan (4-10) annat Kouvolan keskustan palveluille ja liikkeille? Heikko Kiitettävä Keskusta kokonaisuutena 4 5 6 7 8 9 10 Harrastusmahdollisuudet 4 5 6 7 8 9 10 Keskustan terassit 4 5 6 7 8 9 10 Kävelykatu Manski kokonaisuudessaan Liikkeiden määrä Liikkeiden monipuolisuus Liikkeiden palveluajat Hansakeskus kokonaisuudessaan Liikkeiden määrä Liikkeiden monipuolisuus Liikkeiden palveluajat Kauppakeskus Valtari kokonaisuudessaan Liikkeiden määrä Liikkeiden monipuolisuus Liikkeiden palveluajat Kauppakeskus Manski kokonaisuudessaan Liikkeiden määrä Liikkeiden monipuolisuus Liikkeiden aukioloajat 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Parannusehdotukset: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ . Kerran kuukaudessa 5. Kerran viikossa 4. Pari kertaa kuukaudessa 3. Pari kertaa viikossa 6.

46 KOUVOLAN KESKUSTAN LIIKENNE Olen pääsääntöisesti 1. Autoilija 2. Muu. Jalankulkija 3. Mikä?_____________ Olen toissijaisesti 1. Autoilija 2. Jalankulkija 3. Kouvolan keskustan liikennejärjestelyt Suojateiden riittävyys Liikennevalojen määrä Paikoitusalueet Liikenneturvallisuus Pyöräilyreittien toimivuus Pyörätelineet Jalankulku 4. Muu. Pyöräilijä 4. Pyöräilijä 5. Mikä?_____________ Heikko 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 Kiitettävä 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 .

Siisteys 2. Viher-istutukset 3. yms. Kulkuyhteydet 6. Valaistus 4. Yleiset taideteokset 5. Miten viihtyisyyttä voisi lisätä Kouvolan keskustassa? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Mitkä tekijät aiheuttavat epäviihtyisyyttä keskustassa? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . Kahvilat.47 KOUVOLAN KESKUSTAN VIIHTYISYYS Minkä kouluarvosanan annat keskustan puistoalueille? Heikko Kiitettävä Yleisarvosana 4 5 6 7 8 9 10 Määrä 4 5 6 7 8 9 10 Viihtyisyys 4 5 6 7 8 9 10 Läheisyys 4 5 6 7 8 9 10 Parannusehdotukset: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Minkä kouluarvosanan annat Kouvolan keskustan rakennuksille? Heikko Kiitettävä Yleensä 4 5 6 7 8 9 10 Asumisviihtyisyys 4 5 6 7 8 9 10 Kunto 4 5 6 7 8 9 10 Ulkonäkö 4 5 6 7 8 9 10 Valaistus 4 5 6 7 8 9 10 Parannusehdotukset: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Mikä on mielestäsi Kouvolan kaunein rakennus? _____________________________________________________________________ Mitkä tekijät luovat viihtyisyyttä Kouvolan keskustaan? 1.

Taikapäivät 5. Konsertit 2. Kouvolan Komia 11. Sadonkorjuupäivä –musiikkitapahtuma 12. Talvi-Kouvola 13. Joulun avaus 7. Kesäkauden avaus 10. Pisara Minkä kouluarvosanan annat Kouvolan keskustan tapahtumille? Heikko Kiitettävä Kouvolan komia 4 5 6 7 8 9 10 Taiteiden yö 4 5 6 7 8 9 10 Lauluillat kesällä 4 5 6 7 8 9 10 Konsertit 4 5 6 7 8 9 10 Joulun avaus 4 5 6 7 8 9 10 Kesäkauden avaus 4 5 6 7 8 9 10 Muodin Yö 4 5 6 7 8 9 10 Sadonkorjuupäivä 4 5 6 7 8 9 10 Taikapäivät 4 5 6 7 8 9 10 Dixie-tapahtuma 4 5 6 7 8 9 10 Unton lakitus 4 5 6 7 8 9 10 Talvi-Kouvola 4 5 6 7 8 9 10 Pisara tapahtuma 4 5 6 7 8 9 10 Messutapahtumat 4 5 6 7 8 9 10 Muu 4 5 6 7 8 9 10 Mikä? ___________________________________________________________ Miten tapahtumia voisi parantaa? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________ Millaisia tapahtumia toivoisit lisää? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ .48 TAPAHTUMAT KOUVOLAN KESKUSTASSA Mihin seuraavista tapahtumista olet osallistunut viimeisen vuoden aikanat? 1. Messut 14. Lauluillat kesällä 9. Unton lakitus 8. Dixie-tapahtuma 4. Muodin Yö 3. Taiteiden yö 6.

Kadut 3. Vartioinnin lisääminen 4. Humalaiset 4. Epämääräiset henkilöt 7. Puistot 6. Mikä? _____________________________________________________ Arki-iltoina 1. Nuorisojengit 2. Humalaiset 4. Poliisien vähyys 5. Epämääräiset henkilöt 7. Mikä? _____________________________________________________ Millä toimilla keskustan turvallisuutta voisi lisätä? 1. Epämääräiset henkilöt 7. Nuorisojengit 2. Lisää tiedottamista ja valistusta 6. En Mitkä asiat luovat turvattomuutta? Päivällä 1. minkä? ______________________________________ Miten turvallisuutta voisi parantaa? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ . Humalaiset 4.projekti iltaisin huolehtimaan nuorista 5. Puistot 6. Saapas-tms. Muu. Poliisien vähyys 5. Valaistuksen tehostaminen 3.49 KOUVOLAN KESKUSTAN TURVALLISUUS Tunnetko turvattomuutta Kouvolan keskustassa? 1. Kyllä 2. Mikä? Oletko joutunut rikoksen uhriksi Kouvolan keskustassa? 1 Ei 2 Kyllä. Puistot 6. Mikä? _____________________________________________________ Viikonloppuiltaisin 1. Nuorisojengit 2. Muu. Nuorten ajanviettopaikkojen lisääminen 2. Poliisien vähyys 5. Muu. Kadut 3. Kadut 3. Muu.

Yrittäjä Kotona asuvien lasten määrä_______________ Kuinka kauan olet asunut Kouvolassa? _______________ vuotta Mistä muutit Kouvolan keskustaan? 1. Opiskelija 4. Uudet asunnot 2. Eläkeläinen 2. Palvelut lähellä 4. Mistä?________________ Miksi muutit Kouvolan keskustaan? 1. Oman työn perässä 5. Keskustan hyvät liikenneyhteydet 6. Koulun / opiskelupaikanvuoksi 7. Työssäkäyvä 3. Työtön 5. Muulta paikkakunnalta. Vaimon/miehen työn perässä 3. Kotiäiti / -isä 6. Talvi kunnossapito 8. Muu. Mikä? ____________________________________________________ KIITOKSIA VASTAUKSISTASI! . Muualta Kouvolasta 2.50 TAUSTAKYSYMYKSET Ikä ______ vuotta Sukupuoli 1 Mies 2 Nainen Ammatti 1.

89 % 20.62 % 65.50 % 5.96 % 0.85 % 0.91 % 11.57 % 13.53 % 100.45 % 100.19 % 27.38 % 100.26 lasta .58 % 6.96 % 100.77 % 3.96 % 0.84 % 14.00 % Ammatti eläkeläinen työssäkäyvä opiskelija työtön yrittäjä YHTEENSÄ Kpl vastauksia 46 53 42 4 10 155 Prosentti 29.00 % Lasten määrä keskimäärin 0.00 % Lapsien määrä kotona 0 1 2 3 4 6 YHTEENSÄ Kpl vastauksia 91 6 4 1 1 1 104 Prosentti 87.26 % 15.00 % Sukupuoli mies nainen YHTEENSÄ Kpl vastauksia 54 102 156 Prosentti 34.10 % 2.51 LIITE 2: FREKVENSSIJAKAUMA Frekvenssijakauma 2006 Ikä 15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 >66 YHTEENSÄ Kpl vastauksia 36 22 21 17 24 31 151 Prosentti 23.68 % 34.

52 .

88 % 4.94 % 4.97 % 0.97 % 1.97 % 1.97 % .94 % 1.88 % 1.94 % 2.77 % 8.97 % 0.85 % 1.97 % 0.85 % 4.94 % 1.91 % 3.97 % 2.97 % 0.97 % 1.97 % 0.97 % 1.94 % 0.91 % 3.88 % 0.88 % 3.97 % 1.94 % 0.94 % 0.97 % 0.85 % 0.97 % 0.97 % 1.94 % 2.97 % 0.94 % 0.74 % 3.91 % 0.94 % 0.94 % 0.97 % 1.53 Kuinka kauan asunut Kouvolassa 1 2 3 4 5 7 9 10 12 13 14 17 18 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 48 50 51 52 55 58 Kpl vastauksia 8 9 4 4 5 5 1 2 2 3 4 1 3 4 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 5 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 Prosentti 7.97 % 0.94 % 1.

56 vuotta Kpl vastauksia 41 63 104 Prosentti 39.82 % 1.00 % Mistä muutit muualta Kpl vastauksia Kymenlaakso Anjalankoski Elimäki Hamina Iitti Karhula Kuusankoski Myllykoski Koria Kotka Valkeala Kymenlaakso yhteensä Pääkaupunkiseutu Helsingistä Helsinki Vantaa Pääkaupunkiseutu yhteensä Muu Etelä-Suomi Hanko Hämeenlinna Lahti Riihimäki Muu Etelä-Suomi yhteensä 5 1 1 2 1 7 1 1 3 6 28 Prosentti 9.82 % 3.82 % 10.97 % 0.82 % 9.09 % 1.97 % 0.45 % 10.00 % Keskiarvo asumisajassa Mistä muutit Kouvolan keskustaan muualta Kouvolasta muulta paikkakunnalta YHTEENSÄ 22.97 % 100.82 % 3.82 % 12.54 64 65 66 69 YHTEENSÄ 1 1 1 1 103 0.82 % 14.42 % 60.09 % .73 % 1.82 % 5.64 % 1.91 % 1 6 1 8 1.97 % 0.82 % 1.64 % 1.58 % 100.55 % 1 1 2 1 5 1.91 % 50.82 % 1.91 % 1.

45 % 1 1 55 1.82 % 3.82 % 1.82 % 9.41 % 10.64 % 1.82 % 1.32 % 9.88 % 7.80 % 18.82 % 1.09 % Savo yhteensä Muu Suomi Vaasa Varkaus Muu Suomi yhteensä Ulkomaat Yhdysvallat Ulkomaat yhteensä YHTEENSÄ 2 1 3 3.00 % Kouvolan keskustaan muuttamisen syyt Palvelut lähellä Oman työn perässä Keskustan hyvät liikenneyhteydet Uudet asunnot Vaimon/miehen työn perässä Koulu/opiskelupaikan vuoksi Talvikunnossapito Muu YHTEENSÄ Kpl vastauksia 58 30 26 7 7 16 12 17 162 Prosentti 35.82 % 5.52 % 16.82 % 100.82 % 1.49 % .05 % 4.82 % 5.82 % 1.64 % Etelä-Karjala yhteensä Keski-Suomi Jyväskylä Keski-Suomi Keski-Suomi yhteensä 2 1 3 3.55 Etelä-Karjala Imatra Lappeenranta 1 1 2 1.82 % 1.45 % Savo Mikkeli Muukko Savo Siilinjärvi Suomussalmi 1 1 1 1 1 5 1.32 % 4.64 % 1.

76 % 5.88 % 11.04 % 2.88 % 5.88 % 5.88 % 5.43 % 8.04 % 2.88 % 5.88 % 5.04 % 2.88 % 5.88 % 5.00 % .88 % 5.00 % Asuinpaikkakunta Elimäki Heinola Helsinki Kouvola Kuusankoski Kärkölä Lahti Vaasa Valkeala YHTEENSÄ Kpl vastauksia 2 1 1 35 4 1 1 1 3 49 Prosentti 4.88 % 5.88 % 100.88 % 5.88 % 5.08 % 2.56 Muu Astma Avioero Huvikseen Ihmisten ilmoille Lasten harrastusmahdollisuudet Lähempänä työpaikkaa Miellyttävä ympäristö Palvelut Pois omakotitalosta Sain hyvän asunnon Sukulaistyttö Teatteri ja kirkko Työsuhdeasunto Vanhat omaiset Vanhempien perässä Yrittäjäksi YHTEENSÄ Kpl vastauksia 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Prosentti 5.12 % 100.88 % 5.88 % 5.04 % 71.04 % 6.16 % 2.

67 % 12.67 % 4.19 % 16.70 % 4.57 Asiointi keskustassa Päivittäin Kerran viikossa Pari kertaa viikossa Kerran kuukaudessa Pari kertaa kuukaudessa Harvemmin YHTEENSÄ Kpl vastauksia 99 19 19 10 2 1 150 Prosentti 66.81 % 2.70 % 24.67 % 6.00 % Keskustan arvosana kokonaisuutena 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ Kpl vastauksia 1 7 7 36 64 31 3 149 Prosentti 0.10 % 12.34 % 30.67 % 100.61 % 100.27 % 7.67 % 1.74 Kpl vastauksia 5 11 25 46 43 19 4 153 Prosentti 3.07 % 28.42 % 2.20 .01 % 100.33 % 0.95 % 20.16 % 42.00 % Keskiarvo Keskustan harrastusmahdollisuudet 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ 7.00 % Keskiarvo 7.00 % 12.

00 % Keskiarvo Manski kokonaisuutena 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ 7.14 % 19.87 % 3.14 % 29.76 % 4.00 % Keskiarvo 7.64 % 2.64 % 3.58 Keskustan terassit 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ Kpl vastauksia 5 8 14 44 44 30 6 151 Prosentti 3.30 % 9.27 % 29.75 % 12.31 % 5.96 % 26.67 % 41.41 % 3.00 % Keskiarvo Manskin liikkeiden määrä 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ 7.68 % 42.03 % 25.85 .97 % 100.51 Kpl vastauksia 2 5 11 18 61 38 7 142 Prosentti 1.52 % 7.26 % 16.92 Kpl vastauksia 1 4 16 26 64 40 5 156 Prosentti 0.21 % 100.56 % 10.93 % 100.

10 % 35.00 % Keskiarvo 7.19 % 10.43 Kpl vastauksia 2 6 15 36 64 20 7 150 Prosentti 1.33 % 4.67 % 13.59 Manskin liikkeiden monipuolisuus 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ Kpl vastauksia 2 11 16 43 55 24 2 153 Prosentti 1.39 % 15.55 % 7.42 Kpl vastauksia 4 12 19 37 54 24 7 157 Prosentti 2.10 % 23.29 % 4.69 % 1.95 % 15.57 % 34.31 % 100.00 % Keskiarvo Hansakeskus kokonaisuutena 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ 7.00 % Keskiarvo Manskin liikkeiden palveluajat 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ 7.67 % 100.61 .33 % 4.31 % 7.46 % 100.00 % 42.00 % 10.46 % 28.64 % 12.00 % 24.

81 % 8.60 Hansakeskusten liikkeiden määrä 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ Kpl vastauksia 4 11 38 45 41 12 1 152 Prosentti 2.00 % Keskiarvo 7.05 % 39.51 .06 % 100.89 % 0.24 % 25.63 % 7.39 % 24.00 % Keskiarvo Hansakeskuksen liikkeiden palveluajat 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ 6.16 % 25.88 Kpl vastauksia 4 8 18 38 62 20 8 158 Prosentti 2.61 % 26.53 % 5.23 % 12.26 % 23.97 Kpl vastauksia 5 19 37 39 40 13 2 155 Prosentti 3.24 % 12.66 % 100.87 % 25.00 % Keskiarvo Hansakeskuksen liikkeiden monipuolisuus 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ 6.97 % 7.00 % 29.29 % 100.06 % 11.39 % 1.66 % 5.

29 % 0.14 % 11.87 % 15.84 % 27.17 % 31.00 % Keskiarvo Valtarin liikkeiden määrä 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ 6.14 % 36.63 % 34.13 % 3.00 % Keskiarvo 6.22 % 3.69 % 100.61 Valtari kokonaisuutena 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ Kpl vastauksia 6 17 35 53 29 4 1 145 Prosentti 4.76 % 0.00 % Keskiarvo Valtarin liikkeiden monipuolisuus 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ 6.55 % 20.53 Kpl vastauksia 11 22 38 47 26 5 2 151 Prosentti 7.66 % 100.72 % 24.28 % 14.68 Kpl vastauksia 10 18 42 53 23 5 1 152 Prosentti 6.32 % 100.00 % 2.58 % 11.31 % 1.52 .13 % 17.57 % 25.

00 % Keskiarvo Kauppakeskus Manski kokonaisuutena 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ 7.00 % Keskiarvo Kauppakeskus Manskin liikkeiden määrä 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ 7.33 % 24.95 % 22.00 % Keskiarvo 6.61 % 0.00 % 26.33 % 26.63 .00 % 10.33 % 6.66 % 100.00 % 1.62 Valtarin liikkeiden palveluajat 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ Kpl vastauksia 8 8 36 38 40 17 3 150 Prosentti 5.33 % 100.00 Kpl vastauksia 9 23 34 44 34 7 1 152 Prosentti 5.13 % 22.67 % 20.33 % 2.37 % 4.92 % 15.33 % 5.05 Kpl vastauksia 8 10 31 45 39 15 2 150 Prosentti 5.67 % 30.00 % 100.00 % 25.37 % 28.67 % 11.

00 % 100.00 % Keskiarvo Kauppakeskus Manskin liikkeiden aukioloajat 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ 6.34 % 11.89 % 17.11 .89 % 0.29 % 100.13 % 19.63 Kauppakeskus Manskin monipuolisuus 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ Kpl vastauksia 9 23 30 49 29 12 0 152 Prosentti 5.26 % 24.74 % 32.24 % 19.61 % 7.00 % Keskiarvo 7.67 Kpl vastauksia 7 12 27 46 37 18 5 152 Prosentti 4.84 % 3.92 % 15.76 % 30.08 % 7.

22 % 2.22 % 2.64 Parannusehdotukset palveluille Aukioloajat Aukioloajat pidemmät Enemmän kauppoja Enemmän liikkeitä Enemmän penkkejä ja kauppoja Enemmän puita Enemmän vaatekauppoja Erikoisliikkeille paremmat aukioloajat Erikoisliikkeitä lisää Hansan yläkerrran kehittäminen.22 % 2.22 % 2.00 asti Kalliit vuokrat Kaupat auki myöhempään.22 % 2. liikkeet aukeavat liian myöhään ja sulkeutuvat liian aikaisin Harrastuksia ja terasseja ehd. lisää Kahvilat auki aikaisemmin Kahviloita.22 % 2.22 % 2.44 % 2.22 % 2.22 % 2.22 % 2.22 % 2. lisää kauppoja Pienet liikkeet auki myöhempää pieni hyvä ruokakauppa.22 % 2.44 % 2.44 % 4.22 % 2.22 % 2. uusia kauppoja.00 % .22 % 2.22 % 2.22 % 4.22 % 2.22 % 2. hyvä lihatiski Posti keskustaan.22 % 2.22 % 2.22 % 2.22 % 2. lisää penkkejä Kauppakeskus Manskin toimintaa tulisi kehittää Kesäterasseja musiikin kera Liikkeet pitempään auki Liikkeiden aukioloajat Liikkeiden eteisiin istuimet Lisää kauppoja Lisää liikkeitä Lisää liikkeitä.22 % 2. vesikouru pois Lisää penkkejä Manskille lasikatos Manskin ojaränni pois Manskin vaarallinen ränni pois Pidemmät aukioloajat.22 % 4.22 % 2.22 % 2.22 % 6.22 % 2. kahviloita. ravintoloita ja kauppoja lisää Kahvipaikka jossa ei tarjoilla kaljaa ja viinaa Kaikki liikkeet auki 19.22 % 2. kahviloiden aukioloaikoja pidennettävä Vuokrat alemmaksi Yleisilme ankea YHTEENSÄ Kpl vastauksia 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 45 Prosentti 2.22 % 2.22 % 2. Lisää liikkeitä.22 % 100.67 % 2. Rautakauppa Tyhjät tilat käyttöön Vanhusten olohuone katutasoon Vihreää väriä keskustaa.22 % 2. lisää kauppoja.22 % 2.22 % 2.

55 % 40.00 % Olen toissijaisesti autoilija jalankulkija pyorailija YHTEENSÄ Kpl vastauksia 53 49 45 147 Prosentti 36.81 % 13.05 % 33.00 % Keskiarvo 8.67 % 5.58 % 5.45 % 8.63 % 100.00 % Suojateiden riittävyys 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ Kpl vastauksia 4 4 9 21 63 41 13 155 Prosentti 2.61 % 100.65 Olen pääsääntöisesti autoilija jalankulkija pyorailija muu YHTEENSÄ Kpl vastauksia 44 106 8 1 159 Prosentti 27.00 .03 % 0.58 % 2.65 % 26.33 % 30.67 % 66.39 % 100.

04 % 16.87 % 100.35 % 38.27 % 16.97 % 100.90 % 100.23 % 3.32 % 3.12 .39 % 27.87 % 19.88 % 3.29 % 3.32 % 16.00 % Keskiarvo Liikenneturvallisuus 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ 7.19 % 11.10 % 10.06 % 23.00 % Keskiarvo Paikoitusalueet 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ 8.48 % 27.23 % 10.19 Kpl vastauksia 5 16 26 44 42 16 6 155 Prosentti 3.03 Kpl vastauksia 8 17 25 30 42 26 6 154 Prosentti 5.77 % 28.66 Liikennevalojen määrä 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ Kpl vastauksia 2 5 6 30 59 36 17 155 Prosentti 1.00 % Keskiarvo 7.23 % 10.23 % 19.

43 % 100.00 % Keskiarvo Pyörätelineet 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ 7.38 % 27.90 % 4.00 % Keskiarvo Jalankulku 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ 7.23 % 100.46 % 30.51 Kpl vastauksia 3 9 29 45 30 22 2 140 Prosentti 2.54 % 33.17 Kpl vastauksia 3 3 7 26 53 53 13 158 Prosentti 1.43 % 16.71 % 1.90 % 1.14 % 6.72 % 2.11 .82 % 13.71 % 32.14 % 21.67 Pyöräilyreittien toimivuus 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ Kpl vastauksia 4 4 19 39 44 28 4 142 Prosentti 2.82 % 2.46 % 33.54 % 8.43 % 15.99 % 19.43 % 20.00 % Keskiarvo 8.82 % 100.

74 % 26.84 % 2.00 % Keskiarvo Määrä 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ 7.93 .74 % 100.00 % Keskiarvo Viihtyisyys 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ 7.48 Kpl vastauksia 3 17 20 43 41 24 7 155 Prosentti 1.71 % 11.48 % 4.81 % 13.52 % 100.71 % 38.87 % 5.61 % 7.55 % 18.74 % 13.68 Yleisarvosana 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ Kpl vastauksia 6 9 21 29 60 18 12 155 Prosentti 3.94 % 10.64 % 30.52 % 29.79 % 9.00 % Keskiarvo 6.87 % 5.97 % 12.60 % 100.45 % 15.30 Kpl vastauksia 12 15 21 47 46 9 4 154 Prosentti 7.90 % 27.

61 % 3.61 % 1.61 % 1. lisää istutuksia Enemmän siivousta Erilaisia istutuksia Humalaiset pois Häiritsevät pultsarit pois Jotain toimintaa Juopoille lisää penkkejä Juopot pois Juopot pois puistoista Juopot pois.61 % 1.00 % Keskiarvo Parannusehdotukset liikenteelle Alkoholi ja humalaiset pois keskustasta Alkoholistit pois Ei äänekästä musiikkia.Pohjolatalon ja halkotorin siistiminen keskuspuisto pinnoitettava ja sinne lisää penkkejä.61 % 1. penkkejä lisää ja puistojen parannuksia Kännikalat kauaksi pois Lapsille leikkipuisto Lapsille puisto Liian vähän puistoja.61 % 1.61 % 1.61 % 1. keskuspuiston parannus Kukkaistutuksia.61 % 1.61 % 1.13 Kpl vastauksia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Prosentti 1.61 % 1.31 % 19.61 % 1.61 % 1.21 % 37.66 % 2.61 % 1.61 % 1.61 % 3.61 % 1.75 % 23.84 % 12.61 % 1. Keskuspuisto on huonossa kunnossa. nyt penkkejä vain juopoille Keskuspuistoa ei korjattu Keskuspuistoon runsaasti toimintaa Keskuspuistoon toimintaa enemmän Konsertit pois.69 Läheisyys 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ Kpl vastauksia 1 4 5 29 57 36 19 151 Prosentti 0.61 % 1.23 % 1.61 % 1.65 % 3.61 % 1.23 % 1.61 % .58 % 100.61 % 1.61 % 1.61 % 1.61 % 1. säilytyslokeroita keskustaan Lisää kukkia Lisää leikkipuistoja Lisää penkkejä ja istutuksia Lisää puita Lisää puita ja kukkia 8.

lisää kukkia Suihkulähteitä Viihtyisyyttä lisää ja juopot pois YHTEENSÄ 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 62 1.23 % 1.61 % 1.61 % 1.61 % 1.61 % 1.61 % 1.61 % 1.61 % 1.26 % 31.61 % 3. penkkejä lisää Siisteys.61 % 1.33 .94 % 100.72 % 12.57 % 8.61 % 1. pultsarit pois Pois juopot ja pissaajat Pois roskaaminen Puistoihin ei uskalla mennä. lisää nurmikkoa Puistot on tylsiä Pulikot päivällä ja nuoriso illalla. valvontaa Pulit pois Puliukot pois Pultsarit pois Pultsarit pois puistoista Pultsarit pois.00 % Rakennukset yleensä 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ Kpl vastauksia 2 5 13 33 43 9 1 106 Prosentti 1.61 % 1.61 % 1.84 % 1.61 % 1.61 % 1.61 % 1. vartiointi.61 % 100.70 Lisää puita ja pensaita.61 % 9. pultsarit Spurgut pois. minigolfia ja suihkulähde Lisää roska-astioita Lisää roskakoreja ja penkkejä Lisää roskalaatikoita Penkkejä lisää Penkkejä lisää. valvontaa lisää.49 % 0.61 % 1.68 % 4.61 % 1.89 % 4. WC:eitä lisää Pyöräilijät pois jalkakäytäviltä päihteiden käyttäjät pois puistosta Roskat pois Runsaampi valaistus.61 % 1.13 % 40.61 % 1. juopot pois.00 % Keskiarvo 7.

62 % 27.62 % 0.69 % 14.52 % 32.71 % 9.35 % 22.38 % 43.35 Kpl vastauksia 7 8 15 36 29 8 1 104 Prosentti 6.81 % 7.87 % 9.00 % Keskiarvo Kunto 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ 7.43 % 44.00 % Keskiarvo 6.63 % 1.42 % 34.86 % 19.95 % 5.96 % 100.69 % 0.96 .00 % 100.87 % 100.00 % 1.71 Asumisviihtyisyys Kpl vastauksia 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ 0 2 10 24 48 21 2 107 Prosentti 0.73 % 7.88 % 7.00 % Keskiarvo Ulkonäkö 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ 7.77 Kpl vastauksia 1 6 10 34 46 8 0 105 Prosentti 0.

94 % 2.94 % 2.94 % 2.94 % 2.00 % Keskiarvo Parannusehdotukset rakennuksille Ei pureta kaikkea vanhaa pois Ei saa purkaa kaikkia vanhoja rakennuksia Ei saa purkaa vanhoja rakennuksia Hissejä vanhoihin taloihin Hissipoika remonttiin Ikkunan teippaukset paikoin epäesteettisiä Joidenkin rakennusten purku Kaikkea vanhaa ei saa purkaa Kaikkia vanhoja rakennuksia ei saa purkaa Katujen nimikilpien selventäminen Kauniimpia rakennuksia.94 % 2.94 % 2.94 % 2.94 % .94 % 2.94 % 2. pois Kesällä kukkapurkkeja lisää Kortteriralli pois Kouvolan virastotalo siirrettävä Venäjälle Kymen Hovi nurin ja nopeasti Kymen Hovi pois Kymen Hovi purettava Lisää liuskoja Lisää valaistusta Lisää väriä Manskille parempi valaistus Parempi valaistus Manskille Pois räikeät ikkunamainokset Säilytettävä vanhaa rakennuskantaa Talojen julkisivukorjauksia. rumilukset pois Kaupungin kellot ovat liian äänekkäinä Keskuspuiston reunalla oleva rötiskö.94 % 2.94 % 2.67 % 17.40 Kpl vastauksia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Prosentti 2.49 % 33.94 % 2.94 % 2. Kymen Hovi pois Toivottavasti pääsette toteuttamaan alfakorttelin rakentamisen Uusia hissejä 7.94 % 2.72 Valaistus 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ Kpl vastauksia 1 6 16 24 33 17 1 98 Prosentti 1.94 % 2.94 % 2.94 % 2. vihreä talo.94 % 2.94 % 2.94 % 2.94 % 2.94 % 2.02 % 6.02 % 100.94 % 2.33 % 24.35 % 1.94 % 2.94 % 2.94 % 2.94 % 2.12 % 16.94 % 2.

79 % 2.59 % 0.79 % 20.94 % 2.79 % 0. Vähemmän meteliä Väriä ulkokuoriin Yleisilme todella harmaa YHTEENSÄ 1 1 1 1 1 34 2.17 % 0.79 % 1.35 % 1.79 % 0.79 % 0.59 % 0.79 % 0.94 % 2.63 % 0.79 % 0.79 % .59 % 0.59 % 0.94 % 2.19 % 0.59 % 1.79 % 26.79 % 0.79 % 0.79 % 5.79 % 1.79 % 0.94 % 100.79 % 0.79 % 3.38 % 0.56 % 3.17 % 1.00 % Kaunein rakennus EI yhtään Hansa Hansakeskus Hansatorni Hovioikeuden talo Jaakonpuiston päiväkoti Kankaan koulu Kankaan Koulu Kasarmin kampusalue Kaupungin talo Kaupungintalo Kirjapainon talo Kirjapainotalo Kirjasto Kirkko Kouvolatalo Kymen Hovi Mansikka-ahon koulu Matkakeskus Mediakasarmi Mutteri Nooan arkki Oikokatu 9 Ortodoksikirkko Poliisilaitos Rosson talo Salmistalo Säästöpankin kiinteistö Tiina ja Juho Soljon talo Tuulensuoja Tuulesuoja Uimahalli Upseerikerho Kpl vastauksia 1 7 4 1 2 1 33 1 1 4 2 8 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 26 1 1 1 Prosentti 0.59 % 6.79 % 1.94 % 2.79 % 0.73 Vanhat rakennukset pois Vanhojen rakennusten kunnostus Vähemmän autoilua.79 % 0.

37 % 1. istutuksia.59 % 100.37 % 1.37 % 2.37 % 1.37 % 1.37 % 1.73 % 72.06 % Miten lisätä viihtyisyyttä keskustassa .37 % 1.Muut Enemmän eloa.37 % 1.00 % Miten viihtyisyyttä voisi lisätä? Siisteys Viheristutukset Valaistus Yleiset taideteokset Kulkuyhteydet Kahvilat Muu YHTEENSÄ Kpl vastauksia 100 117 69 32 32 98 73 162 Prosentti 61.37 % 1. lisää valaistusta harrastuksia ja terasseja Hidastustöyssyt valtakadulle Hiekkamyrskyä ei ilman vettä Humalaistet ja nuorisojengit puistoista Istutuksia Istutuksia Manskille Kahviloita Keskuspuisto Koko kävely vesiuomaksi Kortteriralli lopetettava Kukkaistutuksia ja konsertteja Laadukkaita tapahtumia.22 % 42.75 % 19.37 % 1.59 % 1.37 % 1.37 % 1.49 % 45.37 % 1.37 % 1.37 % 1.37 % 1.37 % 1. lisää penkkejä Lisää musiikkia Kpl vastauksia 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Prosentti 1.75 % 60.59 % 19.79 % 1. kauniimpia viheristutuksia Enemmän kesätapahtumia Enemmän puistoja Enemmän tapahtumia Enemmän tapahtumia kävelykadun ulkopuolelle Enemmän väriä ja viheristutuksia Hansasta kaupungin sydän.37 % 1. koko perheen tapahtumia.37 % .17 % 0.37 % 1.74 Vaakuna Vanha brankkari Vanha kirjapainon talo Ässä-torni YHTEENSÄ 4 1 2 2 126 3.74 % 1. Lapsiperheille viihdykettä Lisää istutuksia Lisää kasveja Lisää kasveja ja valoja Lisää kasveja.37 % 1.37 % 1.37 % 1.37 % 1.

37 % 1. viemäri manskilla umpeen Lisää viheristutuksia ja tapahtumia Lisää vihreyttä ja istutuksia Lisää vihreyttä.37 % 1.37 % 1. kahvilat auki su Lisää väriä Manskille lisää elämää Manskille lisää viherkasveja. toripäiviä ja tapahtumia Manskin oja pois ja kukkapenkki tilalle Normaalit suihkulähde Parempi valaistu Manskille ja kahvilat auki iltaisin Penkkejä lisää Pienille lapsille leikkipaikkaan lisää laitteita Pienillä puistomaisilla puistosaarekkeilal Piha-alueita kehittämällä Puistoihin lisää pelejä Puistot ja kadut siistiksi Puistot ovat aika autioita Puliukot pois Puro pois.37 % 1.37 % 1.37 % 1.37 % 1.37 % 1.37 % 1.37 % 1.37 % 1.37 % 1. hienoimman hiekkalinnan tekokilpailu Tehdään kunnon puro Manskille kaarisiltoineen Tiukempi valvonta Manskin autoliikenteelle Tori eläväksi Valaistus Valaistusta ja suihkulähteitä WC-paikkoja lisää.37 % 1.37 % 1.37 % 4. Puron tilalle pari kiviasetelmaa missä vesi virtailee Rauhallinen musiikki Remontoimalla julkisivuja Roskakoreja lisää Sakko roskaajille Samppankin kulmalta jätskikiska pois ja terassi takaisin Siisteyden lisääminen Suihkulähde ikävän puron paikkaajaksi Tapahtumia ja tempauksia lisää. lisää kauppoja ja ketjuja Vähennetään roskaamist ja korttelirallia Väriä enemmän Väriä myymälöitten julkisivuihin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.37 % 1.37 % 1.37 % 1. kunnollinen valaistus.37 % 1. rumilusvalaisimet pois.37 % 1.37 % 1.37 % 1. esim. enemmän ostovoimaa. natsapönttöjä lisää Vilkastamalla toritoimintaa.37 % 1.37 % .11 % 1.37 % 1.37 % 1.75 Lisää penkkejä Lisää poliiseja Lisää tapahtumia Lisää tilaa rentoon kävelyyn Lisää viheristuksia.37 % 1.37 % 1.37 % 1.37 % 1.37 % 1.37 % 1.37 % 1.37 % 1.37 % 1.37 % 1.37 % 1.37 % 1.37 % 1.37 % 1. Huoltorahat hyötykäyttöön.

17 % 1.09 % 1.09 % 1. mölinä Humalaiset.09 % 1.09 % 1.09 % 1. nuorisojengit Kouvolan Komia.09 % 1.09 % 1.09 % 1. kortteriralli.00 % Mitkä aiheuttavat epäviihtyisyyttä keskustassa Alkoholistit ja narkomaanit. juopot Humalaiset Humalaiset.09 % 1.17 % 4.09 % 1.09 % 1.09 % 1. rumat talot.09 % .76 Yksisuuntaiset kadut pois Yleistä siisteyttä ja järjestystä lisättävä Yleisötapahtumia Yökerhot ja kaljakapakat pois jonnekin sivummalle YHTEENSÄ 1 1 1 1 73 1.09 % 1.37 % 1. eläimellinen melu aamuisin Katupuro ja huonot valot Keskusta on kalsea. koirien kakat Humalaiset.09 % 1.09 % 1. roskaaminen.37 % 1.09 % 1. Taiteiden yö ja Muodin yö: Melu ja humalaiset nuoret Kpl vastauksia 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Prosentti 1. kylmä ja kolkko Keskusta on niin harmaa.09 % 1.09 % 2.09 % 1.09 % 1. ralli.09 % 2.09 % 1.09 % 1. roskat Humalaistet Humalaistet ja nuorisojengit puistoista Ilkivallan tekijät Ilkivalta/rötöstely/melu Iltaisin peloittaa huumenuoret ja rivous kaduilla Jatkuva "Karvaralli" Valtakadulla iltaisin ja öisin vaarallisilla nop.37 % 1.35 % 1.09 % 1.09 % 1. veden puute(ei juoma-) Alkoholistit ja osa nuorisoa Dokaajat Ei yleisiä taideteoksia Enemmän penkkejä epäsiisteydet ja alkoholistit harmaus ja rumat rakennukset harmaus. Keskusta on väritön ja puistoissa vain roskia ja juoppoja Kesäisin hieno hiekan pöly Kortteriralli Kortteriralli.09 % 1.09 % 1. juopot Juopot Juopot puistoissa Kaaharit ja juopot Kaljan juojat ja puliukot Kaljateltat Karut maisemat katujen sekamelska Katumelu.09 % 1.09 % 1.37 % 100.09 % 1.09 % 1.

09 % 1.09 % 1.09 % 1. saasteet.09 % 1.09 % 1. nuorison huutaminen ja räyhääminen Tori on epäsiisti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.09 % 1.09 % 1.09 % 1. epämääräinen aines Nuorison kaljan juonti ja ilkivalta Nuorten huono käytös Nuorten juopottelu ja ilkivalta Oja Manskilla Palvelut ovat hajallaan.09 % 1. melu Liikenneolot Liikkeiden sisäänkäynnit siisteiksi Lumiaurat. puro Puliukot Puliukot pois Pultsareitten örinä Pultsarit Pultsarit ja pissaajat Pultsarit pois Pultsarit pois ja lasinsirpaleet Puro pois kävelykadulta. melusaaste. graffitit Ryyppäävä teininuoriso Savukkeiden pudottelu kadulla Taiteiden yö.09 % 1.09 % 1.09 % 1.09 % 1.09 % 1.09 % 1.09 % 1.09 % 1.09 % 1.09 % 1.09 % 1.09 % 1.09 % 1.09 % 1.09 % 1. juopot. Puliukot pois Pilluralli Puistoissa oleskelevat pultsarit Puistopultsarit.09 % 1. liikenne. lasinsirut pois Rallinajo.09 % 1.09 % 2. ylinopeus Miesten virtsaaminen joka paikkaan ja liikenteen melu Myöhäinen musiikki Nuoriso ja humalaiset.09 % 1. moottoripyöräily Rappioalkoholistien käyttäytyminen ravintola-asiakkaat Rikkinäiset pullot Roskaisuus Roskaisuus ja ilkivalta Roskat.09 % 1. lisää roskiksia.09 % 1.09 % 1.17 % 1.09 % 1.09 % 1.09 % 1. sotkuisuus.09 % 1.09 % 1. siivouspuhaltimet ja pensasaidan leikkaussahat melu Melu.09 % 1.09 % 1.09 % .09 % 1.77 Kusiränni ja vesiputous Kävelykadulla ajavat autot Kävelykadun pimeys Kävelykadun ränni Laitapuolen kulkijat Liikenne Liikenne.09 % 1. konsertit Taiteiden yö. nuoriso Melu.09 % 1.09 % 1.09 % 1.

27 % 25.09 % 1.67 % 36.15 % 7.41 % 17.00 % Keskiarvo 8.31 % 100.09 % 100.96 % Arvosana eri tapahtumille: Kouvolan Komia-musiikkitapahtuma 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ Kpl vastauksia 5 1 8 10 23 35 34 116 Prosentti 4.47 .62 % 19. vesimassat) Viikonlopun sotkut Vähennetään roskaamist ja korttelirallia Yöllinen autoralli Öiset ravintoloista lähtijät YHTEENSÄ 1 1 1 1 1 1 92 1.09 % 1.60 % 38.09 % 1.00 % Osallistuminen tapahtumiin Taiteiden yö Joulun avaus Sadonkorjuupäivä Unton lakitus Lauluillat kesällä Kesäkauden avaus Kouvolan Komia Talvi Kouvola Messut Konsertit Muodin Yö Dixie -tapahtuma Taikapäivät Pisara YHTEENSÄ Kpl vastauksia 103 72 78 12 29 35 62 41 27 59 82 23 17 21 162 Prosentti 63.78 Valtakadulle penkki Veden puute (suihkulähteet.62 % 14.31 % 16.17 % 29.83 % 30.90 % 21.31 % 0.58 % 44.09 % 1.20 % 10.90 % 8.09 % 1.44 % 48.49 % 12.86 % 6.42 % 50.

27 .16 % 0.00 % Keskiarvo Arvosana eri tapahtumille: Lauluillat kesällä 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ 7.11 % 100.79 % 100.34 % 18.31 % 23.08 % 30.00 % 22.00 % 12.95 % 6.81 Kpl vastauksia 3 0 8 15 20 16 3 65 Prosentti 4.64 % 25.32 % 36.09 % 12.68 Kpl vastauksia 1 0 2 10 43 19 11 86 Prosentti 1.62 % 4.29 % 5.79 Arvosana eri tapahtumille: Taiteiden yö 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ Kpl vastauksia 7 3 7 24 48 34 8 131 Prosentti 5.62 % 0.00 % 2.34 % 2.33 % 11.00 % Keskiarvo Arvosana eri tapahtumille: Konsertit 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ 7.62 % 100.00 % Keskiarvo 8.77 % 24.63 % 50.

83 % 5.10 Kpl vastauksia 3 3 6 11 26 23 5 77 Prosentti 3.90 % 7.83 % 14.87 % 6.36 % 35.17 .73 % 3.73 % 2.67 % 22.49 % 100.80 Arvosana eri tapahtumille: Joulun avaus 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ Kpl vastauksia 3 3 4 21 29 39 11 110 Prosentti 2.29 % 33.00 % Keskiarvo Arvosana eri tapahtumille: Muodin Yö 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ 7.17 % 100.00 % Keskiarvo 8.77 % 29.00 % Keskiarvo Arvosana eri tapahtumille: Kesäkauden avaus 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ 8.09 % 26.83 % 16.86 Kpl vastauksia 5 1 7 20 27 43 17 120 Prosentti 4.50 % 35.17 % 0.45 % 10.64 % 19.79 % 14.90 % 3.00 % 100.

54 % 5.38 % 1.91 % 14.00 % Keskiarvo 7.49 % 34.76 % 31.20 % 8.81 Arvosana eri tapahtumille: Sadonkorjuupäivä 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ Kpl vastauksia 3 2 1 19 34 32 16 107 Prosentti 2.87 % 0.78 % 29.12 % 8.62 % 15.00 % Keskiarvo Arvosana eri tapahtumille: Taikapäivät 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ 8.92 % 100.16 % 24.16 % 100.77 % 25.23 Kpl vastauksia 4 3 4 12 17 5 4 49 Prosentti 8.95 % 100.77 % 5.80 % 1.00 % 34.69 % 10.00 % Keskiarvo Arvosana eri tapahtumille: Dixie-tapahtuma 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ 7.35 Kpl vastauksia 6 3 3 13 18 8 1 52 Prosentti 11.16 % 6.19 .93 % 17.

59 % 22.28 % 38.51 % 21.50 % 39.00 % Keskiarvo 7.25 % 2.94 % 0.17 % 6.82 % 20.06 .01 Kpl vastauksia 4 1 6 19 14 3 1 48 Prosentti 8.55 % 39.33 % 2.30 % 10.64 % 4.00 % 8.22 % 5.08 % 100.00 % Keskiarvo Arvosana eri tapahtumille: Talvi-Kouvola 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ 7.08 % 12.82 Arvosana eri tapahtumille: Unton lakitus 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ Kpl vastauksia 4 4 4 10 18 5 2 47 Prosentti 8.21 Kpl vastauksia 3 0 9 21 23 40 6 102 Prosentti 2.51 % 8.26 % 100.51 % 8.88 % 100.58 % 29.00 % Keskiarvo Arvosana eri tapahtumille: Pisara 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ 8.

29 % 14.00 % 0.29 % 100. Mikä? Dekkaripäivät Enemmän valvont ala-ikäisille Ilotulitus uutenavuotena Kesäkirppis KyAMK lukukaudne avaus Manskilla Markkinat Manskilla Syysrylläys YHTEENSÄ 8.00 % Keskiarvo Arvosana eri tapahtumille: Muu 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ 7.83 Arvosana eri tapahtumille: Messut 4 5 6 7 8 9 10 YHTEENSÄ Kpl vastauksia 1 2 3 16 24 8 0 54 Prosentti 1.63 % 44.00 % 100.50 Kpl vastauksia 1 1 1 1 1 1 1 7 Prosentti 14.29 % 14.56 Kpl vastauksia 0 0 1 0 2 4 1 8 Prosentti 0.00 % 25.00 % Keskiarvo Muu.56 % 29.29 % 14.81 % 0.70 % 5.29 % 14.85 % 3.00 % 50.00 % 12.50 % 0.00 % 12.00 % .44 % 14.29 % 14.50 % 100.29 % 14.

03 % 3. kuorulaulua Hauskoja kesätapahtumia.03 % 3. lisää poliiseja Ei päällekkäisyyksiä Enemmän esiintyjiä j atorimyyjiä Esiintymislava pois Manskilta. Taiteiden yössä painopiste itse tapahtumaan eikä anniskeluun Tapahtumia lisää Yleisövessoja lisää ja yleistä järjestystä YHTEENSÄ Kpl vastauksia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 Prosentti 3.03 % 3.03 % 3.03 % 3.03 % 3.03 % 3.03 % 3.03 % 100.03 % 3. melu häiritsee jokaiselle jotakin Julkkisvieraita Keskuspuistoon elämää ja remontti päätökseen Keskustan asukkaat paremmin huomioon Lapset pois kadulta Liian paljon missitapahtumia ja muotitapahtumia Lisää bandikeikkoja Lisää julkkiksia Lisää laadukkaita ohjelmanumeroita Lisää poliiseja Lisää tapahtumia Manskille lisää tapahtumia ja torimyyntiä Markkinointi Monipuolistamalla Musiikki hiljaisemmalle illlalla Nuorille enemmän musiikkia Osa tapahtumista uudelle torille Parempi tiedottaminen tapahtumista Poliiseja ja järjestysmiehiä lisää tai läsnäolo Päällekkäisyyksiä voisi poistaa Rajoitetaan mekastamista Sadonkorjuupäivään lisää myyjiä ja musiikkia Taiteiden yö vain teineille Taiteiden yön aikataulun tarkistus Taiteiden yön ohjelmaan muutoksia.03 % 3.03 % 3.03 % 3. elävää musiikkia Kpl vastauksia 1 1 1 1 1 Prosentti 2.70 % 2.70 % 2.03 % 3.03 % 3.70 % .70 % 2.03 % 3.03 % 3.84 Miten tapahtumia voisi parantaa Alkoholitarjonnan minimointi Ei melua.03 % 3.03 % 3.03 % 3.03 % 3.03 % 3.00 % Millaisia tapahtumia toivoisit lisää? Autourheilua ja muuta urheilua Ei lisää tapahtumia Enemmän kulttuuria Esittelytapahtumia.03 % 3.03 % 3.03 % 3.03 % 3.03 % 3.03 % 3.03 % 3.03 % 3.03 % 3.03 % 3.03 % 3.70 % 2.

70 % 100.97 % 100.70 % 2.70 % 2.70 % 2.70 % 2. Käsityö arvoonsa Sirkustaitelijoita Urheilukisoja Valtakunnalliset yksineläjien viikonlopputapahtumat YHTEENSÄ 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 2.70 % 2.70 % 2.70 % 2. kirppispöytiä manskille Kulttuuria ja markkinoita Laatukonsertteja Lastentapahtumia Liikuntaan liittyviä Lisää klassista musiikkia Lisää konsertteja Lisää markkinoita Lisää opiskelijatapahtumia Lisää pieniä tapahtumia.70 % 2.11 % 2.41 % 2.70 % 2.00 % Tunnetko turvattomuutta keskustassa kyllä en YHTEENSÄ Kpl vastauksia 44 113 157 Prosentti 28.70 % 2.00 % .85 Ilmaiskonsertteja Keskuspuistoon konsertteja Kesällä Manskilla laulutilaisuuksia päivällä Konsertteja Konsertteja päivällä Konsertteja.70 % 2.70 % 2. ei humppaa Musiikkilava useammin Manskille ja jos tulee kuuluisa artisti silloin esiintymislava kansakoulun pihalle Musiikkitapahtumia Paikallista harrastetoimintaa tukevia esim.41 % 2. iloisia yllätyksiä Musiikki musiikkia Musiikkia Musiikkia ja esityksiä Musiikkia lisää mutta ei tapahtumia Musiikkia.70 % 2.70 % 2.70 % 5. elämää kaduille. musiikkia keskuspuistoon Sadonkorjuutapahtumia.70 % 2.70 % 2.70 % 2.70 % 5.70 % 8.70 % 2.70 % 2.03 % 71.70 % 2.70 % 2.

02 % 48.50 % 12.22 % 3.17 % 43.00 % Turvattomuus arki-iltoina Nuorisojengit Kadut Humalaiset Poliisien vähyys Puistot Epämääräiset henkilöt Muu YHTEENSÄ Kpl vastauksia 51 10 71 64 27 84 9 162 Prosentti 31.50 % 12.50 % 12.50 % 12.51 % 16. muu Autojen ajo punaisia päin Huumehörhöt Huumeiden käyttäjät Lasten kasvatuksen puute Narkit Ojaränni kamala Pilvikallet Rallinajajat YHTEENSÄ Kpl vastauksia 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Prosentti 12.85 % 5.09 % 43.15 % 4.56 % .21 % 37.67 % 51.83 % 39.86 Turvattomuus päivällä Nuorisojengit Kadut Humalaiset Poliisien vähyys Puistot Epämääräiset henkilöt Muu YHTEENSÄ Kpl vastauksia 36 5 70 61 13 78 8 162 Prosentti 22.50 % 12.50 % 12.94 % Turvattomuus päivällä.65 % 8.50 % 12.50 % 100.48 % 6.

22 % 11.87 Turvattomuus arki-iltoina.69 % 59.00 % Turvattomuus vkonloppuiltaisin Nuorisojengit Kadut Humalaiset Poliisien vähyys Puistot Epämääräiset henkilöt Muu YHTEENSÄ Kpl vastauksia 75 23 87 76 40 96 12 162 Prosentti 46.33 % 8.33 % 8.30 % 14. Narkit Nuorten kaahailu Ojaränni kamala Pilvikallet Rallinajajat Väkivalta ja ilkivalta YHTEENSÄ Kpl vastauksia 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Prosentti 8.11 % 11.33 % 16.33 % 8. muu Autoralli Huumehörhöt Kaaharit Keski-ikäiset miesliftarit Melu.33 % 8. muu Huumehörhöt Narkit Ojaränni kamala Pilvikallet Rallikilpailut. Poliisien jalkapartio Rallinajajat Varastelu ja ilkivalta Yöjunasta kotiin tulo YHTEENSÄ Kpl vastauksia 2 1 1 1 1 1 1 1 9 Prosentti 22.20 % 53.41 % Turvattomuus vkonloppuiltaisin.33 % 8.91 % 24.11 % 11.33 % 8.11 % 11.11 % 100.70 % 46.11 % 11.26 % 7.11 % 11.33 % 100.33 % 8.00 % .67 % 8.33 % 8.11 % 11.

00 % 25.00 % Kyllä.06 % 33.14 % 14.14 % 100.47 % Muu.33 % 53.14 % 7.14 % 7.88 Miten turvallisuutta voisi lisätä? Nuorten ajanviettopaikan lisääminen Valaistuksen tehostaminen Vartioinnin lisääminen Saapas-projekti huolehtimaan nuorista Lisää tiedottamista ja valistusta Muu YHTEENSÄ Kpl vastauksia 73 54 87 71 24 4 162 Prosentti 45.29 % 14.00 % Oletko joutunut rikoksen uhriksi keskustassa ei kyllä YHTEENSÄ Kpl vastauksia 140 15 155 Prosentti 90.14 % 7.68 % 100.32 % 9.00 % .14 % 14. pyörävarkaus Itsensä paljastelijan uhri Kassi varastettu kärryistä kaupassa Nuorison pahoinpitely Pahoinpitely Pyörävarkaus päälle käyminen YHTEENSÄ Kpl vastauksia 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 14 Prosentti 7.00 % 100.81 % 2.70 % 43.00 % 25. minkä Asuntoon murtautuminen Automurto Autovarkaus Autovarkaus ja pahoinpitely Ilkivalta.14 % 7.29 % 7.29 % 7.00 % 25.83 % 14.14 % 7. mikä Kameravalvontaa Kasvatus Koti ja koulukasvatus Poliisien jalkautus YHTEENSÄ Kpl vastauksia 1 1 1 1 4 Prosentti 25.

rekat pois.13 % 2.13 % 2. Poliisien jalkauttaminen Poliisien jalkauttaminen.13 % 2.13 % 2.26 % 2.13 % 2.13 % 2.13 % 2. Lisää valvontaa Lisää vartiointia nemmän vartiointia ja poliisien jalkapartioita.13 % 2.13 % 2.13 % 2.13 % 2.13 % 2.89 Miten turvallisuutta voisi parantaa Edistämällä yleistä hyvinvointia. valaistus++ Pultsarit pois Pysyy poissa illalla Pyöräilijöille oma kaista.13 % 6.13 % 2.13 % 2.13 % 2. Kaahailu pois Kameravalvonta Kameravalvonta.13 % 2.13 % 2.13 % 2.13 % 2. tukityöllistäminen Kirjaston juopot pois Kotiintuloaika nuorisolle Kotiintuloajat Kotiintuloajat alle 18.13 % 2.13 % 100.13 % 2.13 % 2. Partioautot useammin liikkeellä. v Kouvola on turvallinen Lisää jalautuneita poliiseja Lisää poliiseja Lisää poliiseja ja alkoholi pois Lisää poliiseja jalkautettuna Lisää poliisipartioita ja huumeet kuriin Lisää poliisipartioita keskustaa väijymään katukiihdyttelij.38 % 2.13 % 2.13 % 2. nuorison valistus Poliisin jalkapartioita Poliisin jalkapartiot Poliisin jalkauduttava. ven.13 % 2.13 % 2.13 % 2. viina pois Nuorille illanviettopuuhaa Nuoriso kuriin Nuorisolle jotain tekemistä Parempi valaistus Pari sinivuokkoparia jalkautetaan keskustan kadulle Pitämällä itsestään huolta Poliiseja enemmän näkyviin Poliiseja jalkautettava Poliisi jalkautettuna Poliisi näkyvästi esille. Rikollisuuden vähentäminen Vartioinnin lisääminen Vartiointia lisättävä öinen ajokielto Viikonloppuisin lisää poliiseja Yleinen siisteys Yleisellä valistuksella Yleisvalvontaa enemmän YHTEENSÄ Kpl vastauksia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 Prosentti 2.38 % 2.13 % 2.13 % 2.13 % 4.13 % 6.13 % 2.13 % 2.13 % 2.13 % 2.13 % 2.00 % .13 % 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful