Chi nhánh Cty CP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Loại hình
: Tất cả các loại hình
Sản phẩm
: Nhiều loại sản phẩm
Khách hàng : Nhiều khách hàng
Số hợp đồng : Tất cả các hợp đồng
Tình trạng
: Tất cả các tình trạng

STT

Đối tác

1 Cao Tiến Thành
1.1 Cao Tiến Thành
Cao Tiến Thành
Cao Tiến Thành

Mã Đối tác

'

'

'

'

Số hợp đồng

Sản phẩm

9636

00018/2012/DV_HTKD_CY/SSINQ

DV_HTKD_CY

9636

00018/2012/DV_HTKD_CY/SSINQ

DV_HTKD_CY

9636

00018/2012/DV_HTKD_CY/SSINQ

DV_HTKD_CY

9636

00018/2012/DV_HTKD_CY/SSINQ

DV_HTKD_CY

Từ ngày
7-Sep-12

TỔNG CỘNG

Thông tin Khế ước Đến ngày Tình trạng Quá hạn Hình thức trả lãi Trả lãi cuối kỳ LS( Đến ngày Giá trị HĐ Số K/Ư Kỳ hạn %) Từ ngày đáo hạn 3028 3028 3028 TỔNG CỘNG 2 10 7-Sep-12 9-Sep-12 .

896 244.000.000 0 1.368.615.060.000.000.000.408 Số LS(% ngà ) y 10 2 10 0 .000.024.512 1.000.000 0 0 9-Sep-12 7-Sep-12 239.500.194.BÁO CÁO HỢP ĐỒNG DÀNH CHO KẾ Từ ngày 01/09/2012 Đến ngày 30/09/2012 Gốc Đầu kỳ Ngày PS G.000.000 0 1.000 0 1.000 0 551.748.500.272.506.000.trị tăng Dư gốc CK Thanh lý 0 1.000 545.

507.556 0 0 4.195.556 555.556 0 555.949.556 0 0 3.525 1.555.691 0 1.364 .250.556 0 0 555.023.596.931.555.556 555.369.P ĐỒNG DÀNH CHO KẾ TOÁN y 01/09/2012 Đến ngày 30/09/2012 Lãi Phải thu/Phải trả trong kỳ Lãi HĐ thanh lý Accrual ĐK Lãi đã thanh toán trong kỳ Accrual tăng Accrual giảm Accrual CK 555.573 2.247.440.344 3.206.556 0 4.998.135 4.

333 113.333 -32.828 50.333 -32.Chi phí vốn trong kỳ Thông tin về thuế trong kỳ Thuế giữ lại VAT thanh lý VAT Accrual Tổng VAT Lãi thuần CPV CPV Tổn than trong g h lý hạn CPV Chi nhánh 0 83.051 0 0 0 SSI_HN 83.505 4.852 0 0 0 31.505 505.961 151.828 50.823.402.570 2.660.528.051 0 0 0 0 83.601 .638.505.

Đơn vị SSI_OU_HN_NQ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful