Thông tư số 110/2012/TT-BTC ngày 3-7-2012 sửa đổi Quyết định 33/2008/QĐ-BTC về hệ thống Mục lục

ngân sách nhà nước
QĐ số 05/2012/QĐ-KTNN ngày 06-4-2012 Quy trình kiểm toán Ngân sách nhà nước;
TT số 102/2012/TT-BTC ngày 21-6-2012 quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước
đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài;
QĐ số 08/2012/QĐ-TTg ngày 8-02-2012 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng trụ sở
làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở;
TT số 09/2012/TT-BTC ngày 19-01-2012 hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
TT số 12/2012/TT-BTC ngày 6-02-2012 hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều
kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh
nghiệp.
MỤC LỤC:
Phần thứ nhất. Luật Quản lý công nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công;
Phần thứ hai. Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước và văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành;
Phần thứ ba. Luật Quản lý tài sản nhà nước và quy định mới nhất về đấu thầu, mua sắm và quản lý, sử
dụng, bán đấu giá tài sản nhà nước;
Phần thứ tư. Quy định mới về chế độ, định mức chi tiêu tài chính, sử dụng phương tiện làm việc, đi lại và
chế độ công tác phí;
Phần thứ năm. Quy định mới về quản lý sử dụng chi phí và thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư
thuộc ngân sách nhà nước;
Phần thứ sáu. Quy định mới nhất về quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước;
Phần thứ bảy. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (đã bổ sung, sửa đổi theo Thông tư số
110/2012/TT-BTC ngày 3-7-2012 của Bộ Tài chính).
Trân trọng giới thiệu!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful