Nhận thức được tầm quan trọng của Chế độ kế toán doanh nghiệp, cũng như việc triển

khai hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp, Nhà xuất bản Tài chính đã cùng tác giả Nguyễn Văn Nhiệm giới thiệu và ra mắt cuốn sách: Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp theo những quy định mới nhất Cuốn sách đi sâu vào phương pháp thực hành ghi chép kế toán, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp. Đặc biệt trong phần thực hành kế toán, cuốn sách đưa ra nhiều bài tập thực hành kế toán phục vụ cho việc thực hành ghi chép kế toán cũng như việc vận dụng chế độ kế toán doanh nghiệp vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1: Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán - Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền, các khoản đầu tư ngắn hạn và các khoản phải thu - Chương 2: Kế toán hàng tồn kho - Chương 3: Kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn - Chương 4: Kế toán các khoản nợ phải trả - Chương 5: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu - Chương 6: Kế toán doanh thu - Chương 7: Kế toán chi phí sản xuất, kinh doanh - Chương 8: Kế toán thu nhập, chi phí khác và xác định kết quả kinh doanh Phần 2: Hướng dẫn thực hành lập báo cáo tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Hệ thống báo cáo tài chính - Chương 2: Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful