ELEKTRONIČKI SKLOPOVI

pitanja i odgovori za 1. ispit znanja (by Ivan Marinkovid) 1. Što je elektronika? - dio elektrotehnike koji se bavi vođenjem struje kroz poluvodiče, plinove i vakum, te pripadnik elementima i sklopovima 2. Čime se bavi informacijska, a čime energetska elektonika? - informacijska elektronika se bavi stjecanjem, obradom i prijenosom informacija trošedi pritom minimalno potrebnu energiju (telekomunikacije, mjerna i računska tehnika...) - energetska elektronika se bavi elektroničkim elementima i sklopovima u proizvodnji, prijenosu i razdiobi energije 3. Koje je najvažnije el. svojstvo čvrstog tijela i navedi podjelu. - najvažnije el. svojstvo je otpornost (ρ) - čvrsta tijela se prema unutarnjem rasporedu atoma dijele na kristalične (pravilan raspored atoma) i amorfne (nepravilan raspored atoma) 4. Nacrtaj energetski dijagram poluvodiča.

E(eV) VODLJIVI POJAS Eg ZABRANJENI POJAS x VALENTNI POJAS

5. Kakav je to poluvodič N – tipa? - ako se na površinski sloj tanko četverovalentnog kristala nanesu peterovalentni elementi (npr. arsen), nastat de višak elektrona 6. Kakav je to poluvodič P – tipa? - ako se na tanku pločicu silicija nanese tanki sloj bora koji je trovalentan pojavit de se manjak elektrona tzv. šupljina 7. Nacrtaj i objasni propusnu polarizaciju PN spoja. - kad je anoda na pozitivnijem potencijalu od katode, za diodu se kaže da je propusno polarizirana - u tom slučaju kroz diodu teče propusna struja od anode prema katodi

+

P

ID N

-

+

-

1

8. Nacrtaj i objasni zapornu polarizaciju PN spoja. - kad je katoda na pozitivnijemu potencijalu od anode, dioda je zaporno (nepropusno) polarizirana - kroz diodu teče u smjeru od katode prema anodi vrlo mala struja IR koja se naziva zaporna ili reverzna struja

+

P

ID N

-

-

+

9. Što je poluvodička PN dioda i koje je glavno svojstvo PN diode? - dioda je elektronički element s dva priključka: anodom (A) i katodom (K). - glavno je svojstvo diode vođenje struje i samo u jednom smjeru (kad je anoda pozitivnija od katode), na što ukazuje i njen elektronički simbol 10. Nacrtaj UI karakteristiku PN diode. Što ona prikazuje?

Upe Us
područje proboja zaporno područje

napon praga

11. Koje su el. karakteristike diode? Napiši jednadžbu UI karakteristike diode. - dopuštena vrijednost napona zaporne polarizacije Uk koja se smije priključiti na diodu, a da ne dođe do njezina trajna oštedenja - dopuštena jakost struje If koja smije teči kroz diodu pri propusnoj polarizaciji, a koja nede uzrokovati oštedenje diode - dopušteni utrošak snage Ptot - temperaturno područje rada - oblik kudišta i raspored izvoda JEDNADŽBA STRUJNO-NAPONSKE KARAKTERISTIKE ( ) 2

12. Nacrtaj i objasni idealnu i realnu karakteristiku diode.

I

I

U IDEALNA REALNA

U

- kod realne diode ima pad napona pa graf izgleda tako (svojim riječima) 13. Što je Zenerova dioda? Nacrtaj UI karakteristiku. - silicijska dioda kod koje se primjenjuje svojstvo da kod Zenerova (lavinskog) proboja održava stalan napon, praktički neovisan o struji kroz diodu

14. Nacrtaj i objasni stabilizator napona sa Zenerovom diodom.

R

+ -

RT

- u stabilizatoru napona sa Zenerovom diodom koristi se svojstvo da s promjenom struje kroz diodu probojni napon struje je približno stalan 3

15. Nacrtaj i objasni POLUVALNI diodni ispravljač. - najjednostavniji ispravljački spoj, dioda propušta struju samo za vrijeme jedne poluperiode izmjeničnog napona

I0

16. Nacrtaj i objasni PUNOVALNI diodni ispravljač. - spoj s dvije diode i mosni ili Gratzov spoj - struja teče kroz trošilo uvijek u istome smjeru pa se na njemu dobije pozitivan napon u obje poluperiode

17. Filtriranje izlaznog POLUVALNOG ispravljača. - spajanje kondenzatora velikog kapaciteta paralelnom otporniku povedava se srednja vrijednost izlaznog napona tj. izlazne (istosmjerne) komponente i smanjuje se njegova vodljivost

4

18. Filtriranje izlaznog PUNOVALNOG ispravljača.

19. Objasni SERIJSKI diodni ograničavač.

- u ovom primjeru na izlaz se prenosi ulazni napon vedi od istosmjernog napona 20. Objasni PARALELNI diodni ograničavač. - u ovom primjeru diodnog ograničavača na izlaz se prenosi ulazni napon manji od istosmjernog napona

5

21. Rastauratori za uspostavljanje POZITIVNE istosmjerne komponente.

22. Restauratori za uspostavljanje NEGATIVNE istosmjerne komponente.

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful