Xây dựng mục tiêu dạy học

Nguyên tắc cơ bản để có kế hoạch bài dạy hiệu quả

Mục tiêu chung

Trước khi xây dựng mục tiêu cụ thể của bài học, cần xét đến những mục tiêu chung sẽ đạt được từ việc thực hiện những mục tiêu đó. Hãy bắt đầu bằng việc xác định các phần của mục tiêu chung đó sẽ được thực hiện sau khi bạn dạy xong bài học đó.

Phân tích nhiệm vụ

Ví dụ: Một mục tiêu dạy học chung.

Học sinh có thể viết được một câu văn hoàn chỉnh.

Phân tích nhiệm vụ
 Học

sinh cần phải làm những gì để thực hiện được nhiệm vụ đó?

Phân tích nhiệm vụ
 Học

sinh có thể viết được một câu văn hoàn chỉnh.
Học sinh có thể phân biệt được các thành phần của câu. Học sinh có thể phân biệt được chủ ngữ và vị ngữ của câu. Học sinh có thể nhận biết được một câu hoàn chỉnh về nghĩa. …

Xây dựng mục tiêu dạy học

Hãy suy nghĩ xem một học sinh khi đạt được mục tiêu sẽ có làm được những gì.

Xây dựng mục tiêu dạy học

Một học sinh viết được một câu hoàn chỉnh thì có thể …

Nhận biết được một câu có ý nghĩa Phân biệt được các thành phần của câu Diễn tả được một ý hoàn chỉnh trong một câu đúng ngữ pháp

Xây dựng mục tiêu dạy học

Tiếp theo, hãy nghĩ về những gì mà các em học sinh yếu nhất có thể làm được. Hình thành ý tưởng về các nhiệm vụ học tập dành cho học sinh. Các nhiệm vụ học tập này phải được lựa chọn cẩn thận để phản ánh được mức độ mà học sinh đạt được về nhận thức, tâm vận, tình cảm.

Lĩnh vực nhận thức: Nhớ

Nhớ
 

Nhắc lại được tên của các thành phần trong câu. Phát biểu được định nghĩa chủ ngữ, vị ngữ, danh từ, động từ.

Lĩnh vực nhận thức: Hiểu

Hiểu

Xác định được các thành phần trong một câu văn. Phát biểu được sự khác nhau giữa các thành phần

của một câu đơn theo cách hiểu của mình.

Lĩnh vực nhận thức: Vận dụng
 Vận

dụng

Viết được một câu đơn

Lĩnh vực nhận thức: Phân tích
 Phân

tích

Xác định được các lỗi trong các câu và sửa đúng các lỗi đó.

Lĩnh vực nhận thức: Tổng hợp
 Tổng

hợp

Nêu ra được lý do cần có các thành phần câu trong một câu hoàn chỉnh.

Lĩnh vực nhận thức: Đánh giá
 Đánh

giá

Đưa ra được các ý kiến bình luận về những kĩ năng cần có để có thể trình bày rõ ràng ý tưởng trong giao tiếp.

Xây dựng mục tiêu bài dạy

Khi viết mục tiêu bài dạy, cần ghi nhớ những vấn đề sau:

Mục tiêu dạy học định hướng cho các hoạt động dạy học. Mục tiêu dạy học định hướng cho việc tìm tài liệu học tập. Mục tiêu dạy học mô tả những hành vi (quan sát được) học sinh sẽ thực hiện được chứ không phải hành vi được thực hiện bởi giáo viên. Mục tiêu định hướng cho việc đánh giá.

Xây dựng mục tiêu dạy học

Trước khi xây dựng mục tiêu dạy học cần nghiên cứu kỹ các chuẩn nội dung môn học mà bạn đang dạy. Xác định các chuẩn cần thiết của bài học mà bạn sẽ dạy

Xây dựng mục tiêu dạy học

Mục tiêu dạy học định

hướng cho các bước tiếp
theo trong kế hoạch bài dạy.

Không có bài giảng nào
hiệu quả mà thiếu mục tiêu bài học.

Một bài học thiếu mục tiêu dạy học tốt giống như một chuyến đi mà không xác định được đích đến.

Bạn

không

biết

mình

đang đi đâu

Bạn không ý thức được bằng cách nào để mình đi đến đích

Và, bạn không biết được khi nào thì mình sẽ đến đích.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful