ΗΜΕΡΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του
Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
και το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ),
διοργανώνουν

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
09:00 - 15:00
Ημέρα Πληροφόρησης σχετικά με τη χρήση
Διχτυοκηπίων για καλλιέργεια κηπευτικών.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο
(παραγωγούς, γεωπόνους, φοιτητές κ.ά.).
Χώρος διεξαγωγής:
Αγρόκτημα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Βελεστίνο, Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου,
(έναντι Εργοστασίου «Μάρμαρα Θεοδώρου», 500 m πριν τον κόμβο Βελεστίνου)

H έρευνα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς
πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) - Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης
μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου."

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful