[Â)l

at
.o
rg

{°°ZÝ°ZvZp
oFË_ø‘û] àømû„( Ö] åô •ô ^fø Âô oF×Âø Ýö¡Š$ Ö]æø éöç×F’$ Ö]æø oËFÒøæø äô ×# Ö ‚ÛvøÖ]ø
gzZ V†føÒû]ø äô ×Ö]†ö Òû„ôÖøæø ;ìŠ •
á g Z »à ¬vZì ~(¹ÌŠ c
ÅyZ•} (•Z" à ¬vZ

@
ƒÝq yjz yEZ ÇÃwŠÆ y¨
ZЊ c
ÅkZgzZ ( ]z)ì q ~(¹Š c
Å à ¬vZ
Xì @
ƒÝqÐÞZŠ c
yEZÃVߊ ÔßÍb§hZ Vhçû ×öÏöÖû] à% òô Ûø_ûiø äô ×# Ö]†ôÒû„ôeô øŸ]ø Xì

ww
w.
no
or
eh
ida
y

spC
Ù ZÎÆ\¬vZÃkZŽì ꊙ Za,jgzZx ³{zg0
ZÆy¨
ZyjzyEZ¸gzZ

ÝqЊ c
Åà ¬vZgzZ yZZŽ ìC
Ù Ž ÇgzZ ]¸ÝZ {z ¸gzZì ꊙ{Zz6" Ð ÑC
Ù gzZ

Çx ¸{zgzZ¿{zì Cƒ‚ÚÅÞZŠ c
gzZyZZ~VsÇÃx ¸TgzZ¿TgzZì @
ƒ

{izgÔi ú‰õwqZx ÓXì bzg Å<Ñ~g7ÞZŠ c
z yZZ¸gzZì f(6{ Zg Å ¹F
z]³
Å
E
yZgzZ • 'gßgzZ Õ
 Å’ ™wqZ {)zŠ ˜ gzZŠ mZ t £Ô æ¾5.Zù4z szH!
%Z Ô e Ô > ZÃiÔ
zgŠ ðÃÅyZ ÂN Yƒ à {Ð bzg ÅvZ™f wqZt¤
Zì Š c
Åà ¬vZgzZ mÜZ bzg ÅwqZ

Xì @
ƒãizgzZ Ë¿{zgŠÏZ σÞZŠ c
gzZ›z mïgŠTg0
ZÆ¿TgzZ77
Å
Åà ¬vZ Ìbzg Å *Š {ŠŽñÉ 7bzg ÅõwqZgzZ<Ñ~g7sÜ ö:XZŠ c
tQ
Š c
Ã\¬vZB‚Æg (Z ñƒØŠÆ à ¬vZ Ì{È q
Z ~ *Š ~g7 J
Z
 ì Š c
~g (Z

c
0
: (Z Ì¿q
Z~ *Š ~g7 Z
 gzZ bg ¹!
x Ât »}iz y• M J
A
 ǃ HvZvZÆ™

0
'#
Ö ª Âñš s§ÅkZgzZ}g å Ä à ¬vZŽƒg©Ð Š c
Å à ¬vZ wŠ » T Ç ñY

X ÇñYƒë'
ëgŠx Â{ŠŽñgzZ ÏñYƒ

Ë ƒ:gzZì q ðÃ:™| (Њ c
$
ÅvZgzZì q ~(¹Š c
Å à ¬vZžìtžÜ

b§ÏZì ]gz¢ÅyZZgzZ {o9b§Tc ä™ ¹F
~Š c
mZgzZ 䙊 c
Ãà ¬vZXì
M Ð y!
ùM˜ z ùu
iz wŠgzZ„zg¨~] *
ˆZz] â ÅZÆà ¬vZ~}iz y• M c ¶Š ¹F
ÃkZ
M g » f Z igzZ ã !
g Zlm{ ùM˜z ùu
i¼ ä {0<Ñn kZìÆgzZ ~gz¢Ì¢
x *
» à ¬vZ

Ð ]Ò{z´Æg ZlZ
 Zz z n•
Û 2ì i ú]gßï»q
Z ÅX•ØŠg Z Œ
ÛZ
 Zz z n•
Û~
Xìg î3 Zg »"(
s§ÅkZgzZ[ Œ
Û Æà ¬vZž @
ì ~Š(F
řf

}g !
ÆqTgzZì ]gz¢gzZÌZ {Š c
iЃ
 ÅqTžìt]!
Åk\Zp

bzg ¦½Z Å0#
Ö Z¯
 !
Æ ¶Åq kZì ˆ~Š (F
{Š c
iÐ ƒ
 ~g
uz y M Œ
Û~

;g Y c
]Ð i Z0
Z ZÃ7 zgŠgzZ ÌZ ÅÞZ™f ~‰
Ü z,Zì ˆƒ} •} •™ƒgz$

at
.o
rg

ÃVÍßž ¶t Â~Šg^gzZ „ZpíB‚Æ +
¨
Z ~g7 ÉB‚Æ0#
Ö Z‰
Ü z kZèÑqì

ÅTì Hg (Ztzg (Z¼~nçkZ äVÍ߉p@
YHzás§Å]y
MgzZ™f] Ò

6
gîx ¬ y!
i ÅVÍßgzZì ; g Y@
7gz$/_
»ÞZŠ c
Ì~Y fz C´Š H Â~ VÍßx ¬Ðzz
Zƒ Hg (Ztzgt ä ‰Ð ~ yZì Sg F
ЙfÆVzg7 LZ LZ ñO Åx *
Æà ¬vZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y


 ¤,Z Âì k0
!
)qgzZìÈ0
{Š c
i » > [zxߎ •Ù ŠÃD¨
¤, Z Ë{zZ
 žì

*™Ñ ~ VßŠÆ VÍß{z b§kZgzZ • D Z h Z t Zè » kZÆ™Š c
Ð x *
Æ{)z °ßgz Z •Ã
Å
X •D™Á7zgŠÅ ö:XZŠ c
gzZ {)z)qVžÅ ~

D Ctzz ÅkZgzZ • D™g ïZ »Š ZZÆ™f ÖWž•,Z v߉Р~ yZgzZ

B‚Æ ®
 ) Å…ZâsÜwßZtèÑq X 7„
 gŠ …Z‡Z à Z ¦Z D
q
Š 4
Æ s ¦ Zž•
ÆkZQgzZ *
šs§Åg » f ZgzZVñ»réM¨GÒŒ!ñYc
š :Ð yZ f Zî
 ) Åi úržXì m{
ì *
™x *
~ yZyiÃyZgzZì CŠ c
$
i ~(¹B‚Æs ¦ Z *
™[™s§Ås ¦ ZÃg ïZ

gzZì "
U
Ðg
Š q ZgzZ mÀãZzŠp Â(F
ÅŠ ZZÆ ÖW+ZgzZ *
š s§Å™f ÖWX

Xì ÌÅ™f >b§kZ슎ñ(F
Å™f~<Ñb§T

~?ŠgzZG@
Å ¬æ LZgzZ • ïŠg Z Œ
Û^
Y*
Ø™fŽ • Ì,Z v߉~ yZ
†`rÖ] áæ• æ èËnì æ ^ø†–i ÔŠËÞ oÊ Ôe…†³Òƒ] æ( yZÅZ ) ènËìæ ^ø†–i ÜÓe …]ç•]
ÆVì M yZ {z¤
ZèÑq•D™7à ( g
•Z ) ÜÓŠËÞ] o×Â] çóe…] gzZ ( y M ÅZ ) ÙçÏÖ] àÚ
„zg¨~ãçÆ çóe…] gzZ " †`r³Ö] áæ• " ]ø†`q " " ^ø†³–³i " p ÖZÆyZQt òzt (
î Z”ðÊ §ðÃ~<
 zy M Œ
Û ÃyZ ÂD 5ÃyZB‚ÆmÀ}uzŠÆ<
 zy M Œ
Û QgzZ D™

»Xn
gt ‚ÃwqZ {”"
U
Ð FZ ÂgzZ ]â ©ZÆ {0<Ñ{z¤
Z 2X @M: Ãs %ZgzZ
G
~Y ‡Zžìt ã ZªQ D™: ì‡ñZg Å b§kZ éM›‹¢vßt Âì „ ~˜zZ
ZiÐñŠ M

gzZ•ë Ì}W}WúvßgzZ•CYžâ ÌN ¬Š ùM˜ ~kZÉ 7„]Y Z Œ
Û ~˜ sÜ
<Ñ}wgzZ • CY žâ 6$Z e î ÑN ¬Š ¦½Z DD6µñÆ] ¬½Z}uzŠgzZy M Œ
Û»

äÕM) ÌŠp”
ƘgzZ•CYžâ N ¬Š ùM˜g0
ZÆi ú6µñÆy M ÅZ »Æug MZypg~
ì ãZzgzZ ôÜ~}g !
ƬŠ "ܳӳe…]ç³Â•] "e
ZŽ ÌQ•_7
¬Š ùM˜~Vî ¬Š¦½Z

¬ŠÃ¿Æ yZgzZ Vzk

½ÅyZ Vzk

’Ř +”
X • D™7~ ƘŘ™fÃe
 M kZ

at
.o
rg

X •wz eVZâ Z e~¬æLZ {zž ǃ"
U
¸ÐyZ ÂñY

Q c
•F
6tzg: Zø oØ{gzZƒ„z¤
sÜ] îÅyZ Âc
žì @
ƒ (Zx¥

gzZh
”˜Ôﻘª "˜ "]hZ «gÃTì ð3™^~x|Æs %ZkZƘäVrZ

@
Y¹i Zz M—gzZ *
g å~y!
izŠg ZÃkZgzZ ñYÑï™h M†ÃTì i Zz M {ztgzZì @
Y¹oG˜

ww
w.
no
or
eh
ida
y

kZq
Š 4
Ɖì s %Z »Y f~˜,Zì CYà ï~y´ZgzZyZ f ZŽì i Zz M {z¸gzZì

:gzZ•ðƒñZgzŠ L: ~kZ Âw5˜ ;g ¹!
•B{ z(ÃkZ‰gzZì ^
Y™fB‚Ƙ

VÍ߉ž7—Ì~kZ%ZX 7öRÅs %Z Ë~ kZgzZì ^
Yt ·Ñ!
t •$
Ë ƒ
W
x *
Æ öŬvZ6gîãZzÐ kZžì Cƒ{¤)gzZ Úe"gŠkZ]gßiÅkZgzZ˜i Z0
Z »
$ pì @
4›E
Ét îE
0G
7ñ~ Vzi úÅVÍßÐzz ŘÆyZ c
ì CƒkC•ÂgzZ ! Š Z" Å
I
4E
5_‰
3E
V ðG
Ü zÆ ] ZggzZ VÎžÔ V5zz%x ¬ ! Š Z" Åx *
Æ à ¬vZgzZ ð‚g Z j
Z {Š c
iÐ kZ
ÃVÍßÐzz ÅXì xiÑ,6VΞH,Z G)g fÆVz$e î ÑÌ{zgzZì C™ Zƒ~

ðà c
™f >c
ƒ•ÂÅx *
Æà ¬vZ~TñY 1™ŠÃcZ, Zx *
» à ¬vZgzZƒ ð‚g Z j
Z
Xƒs ÜÆϤÔg ‡zq ½ZÔ*

žt {z ñYc
;ÃwßZx ¬gz Z ñYÅ:,6™f >gzZ˜žì ¸iy‚ M »] !
kZ
W
W
Åx *
Æ öŬvZ~ TñY HÌ6‡Ð i Z0
Z,ZgzZX ñY 1Ð Ñz ›x *
» öŬvZ

kZÃ!%ãK c
ñƒñÎc
Xƒ @
ƒµZz ñ~i úÅ~i úËc
ì Cƒb zê] ³z Ñ

ȔyvgzZ Y Z j
ZÃá Zz ä™™fŠpÐzz ÅTƒ˜ h
”gŠkZ c
ƒ (yvgzZ Y Z j
ZÐ

kZ6™f >KZ c
- Ø »Vâ 1Æ ` ¯òs ZÃÔŠÐzz ÅTñYH6µñmc
ƒ60
Z
ÃkZ™ J (Ð wrKZÃkZgzZ ñY Hƒµ6kZ ÂÆ: ðä
Z~ kZžñY c
ŠgzigŠ

Xì @
Yƒ^
Y*
x »rgzZ ^
YðÃÐzzÅT•wßZx ¬{ztÂñYc
Š à6ZgŠÆ†•
Û

Å
yÒ» ö:WX ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

ßyZgzZì ˆÅc×Ì6~˜™fÖWgzZ˜™fB‚Æg » f Zbc~[ ÂkZ

X •'Yð;0Æ~˜™fÖWgzZ˜™f6
gîx ¬Žì ˆÅÒÃÅáZi ZÆV•


pÑÂ1™

ww
w.
no
or
eh
ida
y

| 1 41 9 wz Ñ Z ßg 29

at
.o
rg

( àm ‚ Ö ] …^ j í Ú

"]ogz Z {o"2X k| 7
Ã "uÑ~ t £m{Æ\¬vZ "~xsÑ77ZC
Ù ZŽ [ Âc yÒ×ÆkZ

슎ñ,¼ mZ Ì~

C1

Å
yÒ» ö:XW ZæL°f

[Âi ¸ M
Ün u † Ö ] à Û u † Ö] ä × Ö] ÜŠ e

at
.o
rg

b)zbcÆvZ™f

s^ÝZ »›z]¸gzZyÒ»ÞZ™f

jZŠ c
Åq ÏZ Ôì CYƒ›mZB‚Æq TgzZì ›] ¸xq
Zg0
ZÆy¨
Z

ww
w.
no
or
eh
ida
y

GÏZQì @
Y¹GÃkZ ÂÔì CY M ¨
¸6Vzq ~uzŠ›Åq kZ Z
 gzZXì @ä M

™–
Ð VzuzŠgŠT›èïzÑ»TgzZX • ] YgŠg Ñ" J
dZ³Ð ÌŠ ZÆ›h
”gzZ
G-Š8
Y ` Cze ~ › Å[8LZ {zgŠÏZXì À
Ës§Å[8LZ
› ÔZ
 ž ö ì @

7Ì+ M LZ {zžXì @
YƒË (Z~~ŠÛpÅ[8ÌŠpy¨
Z Âì CY™g (Z ]”{Š c
i

X CY{g7è%ðÃKZ mZgzZX Y0

:zgŠï»gzZ ðZ’Z»›

»zgŠ dZÆkZgzZì @
By~zgŠ ðZ’Z » kZX • ] YgŠg Ñ"Æg¼Æ ›C
Ù

X •M
ƒ] YgŠg Ñ" dZ ÌÐdZÆGQXì Gx *

mZ b§kZXì 3g™hZzÐVzqg Ñ" Å *ŠÃ" _
kZÆ › äVÍ߉

~Vzq æ6Å *Š ä VÍßXgzZX @
ƒ7C
Ù ªWZ Vc
úðû/_
kZÐzzÅä)‰
Ü ¤

gŠkZ › tpX ðƒÝq ¹F
Vc
úÅŸkZÃkZ ÂX HhZzÃ/_
kZÐqq
Z ËÐ
X @
g å7Ðx *
ÆÔ¬ðÃÃáZz ä™ › ÐVzqyZžì CƒS

kZ gzZ śРŠ•
Û ËÆ y¨
Z ª] ‡JZ sÑ Z Ð ~ t‘ä VÍß ‰; V;

g ëg zg %z g ZŠ™Ôw) z Œ) ] ;Ž z Å ä™›~ y¨
ZèYX ðƒ ¹F°»jZ ~ ›
Ì{zXì @
Y c
0
{Š â »›Ì~ V¸ÁyZŠpgzZX • CY ð0
{Š c
iÐ ]‡‘~g ‚vŠ ( {)z

s§KZsÜÆ™ ÜÛz] ¸ÅkZgzZX •qb§Åtïs§KZÃG/_
ÆÔ¬

Å
yÒ» ö:XW ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

X •ï Š Î

?ñYÅB‚ƾ›

Yƒ „z •»s^Æ]¸xkZ Åy¨
Z ?Ð ¾ ÂñYÅ›žìt wZÎ[ Z
Xì ] •z b #Åy¨
Z~ kZ C1 • \¬vZ sÜgzZ sÜ]Z f {zXƒ •z ëÑ»›Ž Xì

at
.o
rg

ì"gzZ ã ZŠ¤

uzã .6
uZu›ÐVzqÅ *ŠgzZ *Š@'
ÆkZgzZÔyjzs
 Zg~ÏZgzZ

c
£z { Y c
ƒ q Oz wâ {z {ZpÔ,q Å *ŠèYXì •
 yÅ]y
M z *ŠgzZXì ã EZ" z


ZÐzz Å›B‚Æ Vzq x ÓyZ =Z X • g ZG0
*
gzZ • ,q ãà wq¾ Ôy¨
Z ðÃ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Xì LgyZŠ¤

uzy.6
G
z spÔÙpz §Ô1z s
 ZgXì ] Z f x ðG3O¢z öO9Ž ñYƒ›Ð \¬vZ@'ÆkZ
X •ŠzöÑgzZ CZ f ÅkZ w¾] Ì~g ‚gzZ w) z ŒX • k0
ÆÏZ äZ •

}g ‚ÆyEZ
g?O !
E
sÜX c
¯ ,@
gzZxÝ Zg øÆ™ç ÃVzq yZgzZX N ¯ n }g ø ,q Å}iz y• M ä kZ
›,Z Ì[8{zQ Hyâ ‚ »VìpgzZ V0 Zg n }g ø ~ Ï0

i EZŠ Å]y
MÉ 7¸

zás§ÅyZ Ì‚ Z hðgzZXì @
™›ÌÏ~hðB‚ÆyZŽžX • y!
$gzZáZz ä™

ŽgzZX • f
á ~Øg ¶¨ M KZjZgzZX • ” ä™›{Š c
i¹Ð kZ {z ÂXì @

KZ ] Z f {z ; gzZ X • f
 á ~ l¨ M ÅØg KZ {zjZgŠÏZ Xì @
™›{Š c
igŠT

Š•
á g Z »\¬vZçOX §:ì @
ƒsp »Ë: Ôw5:gzZì Yƒyx

ÿ, Z ÂXáá~Øg
ǃspðÃ: c2zŠÆ\¬vZ ;ßÍVáçû Þöˆø vûmø Üû âö Ÿøæø Üû ãônû ×øÂø ºÍçû ìøøŸ äô ×# ³Ö] ðø ^³nø Öôæû ]ø á$ ]ô Ÿø];ì
Å
~ *ŠŽ X • vZ Y 1z Zˆ Æ yZgzZ x?Z:Y m
Z Ô ö:XW Z y…¸gzZ ( 62÷- ) fƒ â{z:gzZ

´ â ÇÔÛ{ ´g›ÐVzqÅ *Š ñOÆ\¬vZgzZX •D Ñ] !
zZk& Z} (} (
c
Š ¬=Z Xì ~]*
gzZ ~gŠ*
xÅ VzmZ gzZ Xì ðÃz " xB‚Æ Ç[8gzZ

Xì ; g Y

Váôæû †ö ³³³Ëö³³Óû³³iøŸæø oû³³³Öôæû †ö ³³³Óö³³³•û]æø Üû ³³³Òö†û ³³³³Òöƒû]ø oû³³³³Þôæû †ö ³³³³Òöƒû^³³³³³Êø

: ~]*~÷ gzZ â â yˆZ Z÷ gzZ óÅg Š cÃ ?~ Åg Š cÃí ? :
X ( 152Ô>•)z™

Å
yÒ» ö:XW ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

Å 8
:
W
X
?ñYÅ Za ù ö Z ïE

nÆ kZ ?ƒÝqùì :
 » b #gzZ yjz u~ ]y
M z *ŠŽ ›Å\¬vZ

Æe
Z@ z ½mZgzZ è%Åg ÇŠgz6LZÐZ™±Ð kZì ÑCZŠp » y¨
Z ^z»g ~(¹

vZg0
ZÆ X *
™g (Z ÄÅVÍß, ZgzZ • ë Ñ{@W;*
™ÒÃÅä¯ ¬Zñz ._

at
.o
rg

Ýqà ›mZgzZ [½Æ \¬vZB‚B‚Æ kZgzZ Xì Sg Ç¿v M ÅGÆ \¬

ñYƒì‡›h
”B‚Æ\¬vZZ
 gzZXì *
™g (ZÃíÑÅ\¬vZ3 Zgd
Œ
Ûq
Z »ä™

vZXì îŠ wZ e~ V8g Å\¬vZŽ Xì hŠ c
¸gzZX ÏñYƒÝqŠ lŠpŠ c
Å\¬vZ Â
;} MX ñ â •
Û ‚Š c
KZgzZ›zGCZÃ
 ë\¬

ww
w.
no
or
eh
ida
y

?ì @
ƒHÞZ™f

D!
Â] !
tgzZXì yl
gzZ ê¡mZgzZX •Æp

ó gŠ c
gLzZ ó䙊 c
L ö-š ŠÆ™f

wÈx *
òŠ MžÔì @
ƒ(Z] ‡zZ‰Xì wŠ(ÝZ mZgzZÔì ÐwŠm»Š c
žXìC
Ù ªÇ!
\ M qðÃ}c
Xì Sg ¹!
~ wŠ,gzZ] Z f mZ%Z ÔTg 7Š c
p ÖZÆkZgzZXì @
Y
+ M q{z~]gß+Z ÂX • ‰ wÈ\ M x *
eZpÔ•ìg &

ðeÃkZ\ MgzZÔì ˆƒËÐ

ºÖZ%ZXì wŠ Ì(ÝZgzZm»Š c
gzZ™fÆ\¬vZ Â X @M 7Š c
x *
eZp¤
ZXì SgŠ c

Š c
s !
y
žì @
YV?ÕkZ y¨
Z D™D™™fÐ p ÖZgzZÔì CƒZa ~wŠŠ c
tЄz™f

Xì CY0ÚÅwŠÆy¨
ZÞZ

:ì bzgÅÜÑÁqZgzZ]Ñ»ÞZ™f

y$
J
Z
 X$
Ë {g 7{0
iq ðÃÐ y$
¡Xì Ð bzg Ï0
i ÅqC
Ù ~ *Š kZ

Þ ‡kZ {zˆÆkZX • ë {Š%ÃòŠ M Xì CYòb zg „‰ì CBÏ0
.

iÔì b zgg0
ZÆ

 zÐkZˆÆå
ù
 b zgXì @
ƒm»›ÐTy¨
Z „zX ñY3g ¹!
ÐZž Lg7
ðƒ ð• bzgŽ g0
ZÆ kZÉ 7Ð y$
|gŠ ›gzZ mž Zƒ x¥Ð kZ Xì @äƒ

~] Ñ» bzgtJ
Z
 Xì {0

iÐ bzg ËÌ] Ñ» ~g7b§ÏZXì @
ƒÐkZXì Cƒ

gzZ X Ï ñYƒ µZz ]ñÅ] Ñ» Ý ¬ ÂÏ ñY ò b zgt Z
 gzZ Ï ñB{0
it Xì ŠŽñ

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

X ÏñYƒ0
'#
Ö ª

øŸ " Xì ò Z¤
Š •
á gZ » ~
 vZ wÎg·Y m
ÑZ ?{ 0Æ kZ ?ì H b zg Å] Ñ»Ý ¬

~*Š kZJ
Z
 σ: ì‡J
‰
Ü zkZ#
Ö ª) " ä×ùÖ] ä×ùÖ] šô…û ûŸø ] oÊô Ùö^Ïømö oj#uø èöÂø ^³Š$ Ö] Ýöç³Ïö³iø

at
.o
rg

ƒ HvZvZŽìg: (Z ÌòŠ M q
Z Z
 žìt È ä ( ƒŠŽñÑZzìvZvZ ÌòŠ M q
Z
Å
g (Z bzg Å] Ñ» êL ¬ž Zƒx¥Ð kZX ÏñY M ]ñÃ]ѻݬgzZX ÏñYƒ 0
'#
Ö ª
Å
žƒtzzmZh
•
á X ÇñYƒ »ŠŽ zæE
L°%»] Ñ» êL ¬ÂÏìg: bzgt Z
 gzZXì ÞZ›c
B‚Æ
vZ~Tž ;g: ¹!
„y¨
Z (Z~] Ñ»Z
 • ‰ ñ ¯ c „y ¨
Z Â}izy• M {ŠŽ ñt

@
Yƒw‰*
ƒ »}iz y• M {Š™ Za Æ\¬vZ Â ƒ @
™vZvZ {zÐzz ÅTÔƒ›Å\¬

ww
w.
no
or
eh
ida
y

w‰gz Zg »" ËÌcœq
Z {zž $
Ë ™7Zg ZÍÃ]!
kZ LÕgzZ y•
á Å \¬vZgz ZXì

X ( DZvZz)Çg ñ`Ãx Â

~Š â b§T ÂX Y ’ cqË„:gzZì Ï0

iÆbzg%Xì b zgq ~Š ã
ÝZ n¾

X •Dƒ{0

iЄb zg ÌÜÑwqZ b§ÏZXìÐbzgm»Y ’gzZ Ï0

iÅY âZ

'gßgzZ Õ
 ÅwqZ} g ‚t {)zvZ-°wygzZ e Ô> 2gÔ{ izgÔi ú‰ÜÑwqZ

7zgŠÌðÃéZ ÂX Vƒ à {8Ð bzg ÅvZ™ft ¤
ZXì ~0

zZ}
Š c
bzg ÅwqZ yZX •
¨i8E
wŠ "VŒŠ Z%ЙfX ǃËgzZ ãizgŠÏZ¿{zÔǃ™f »\¬vZg åG
~¿TgzZXì 7
Š c
Ì™f º ÖZèYX 7Š Z%™f º ÖZ sÜXì ƒ Î à ŠÐ \¬vZgzZ ´gŠ c
Ã\¬vZÔ"~g ZËÅ

c
â•
Û n ÏZX ÏñYƒ»i úÂñY M êñOÆÞZŠ c
~i ú¤
Z :X •]gßq
Z ÅÞZ
ÐÞZŠ ci úZ
 X ( *ÆZy M ÅZ ) cŠ c
~÷z™ì‡i ú :"ïp†ôÒû„ôÖô é ç³×F³’$ ³Ö] Üô³Îô ]ø"X Š

Ôx ª¡[ ZX ÏñYƒ »Ç!
i ú— zg ÂXƒ c]àzY c
gžƒ: 9„+
 Åi ú}X „g à {

Ti ú+Zgz ZX σ:vZÃ7zgŠðÃ,X ǃçJ e b zg" »i úIF
Å{)z {>gzZ qÃg
ðô ^ŽøvûËøÖû] àôÂø oF`ßûiø éøçF×’$ Ö] á$ ]ô"Xì ã éE
&Og›•
á g ZçOX σbzg" i ú{zƒ: ÞZ›c
gzZvZ™f ~

Ìi úë[ ZX ( ˆy M Œ
Û )ì ÇzgÐVñ»} '
gzZ ( ð§" Ô~n ) ei úµšV" †ôÓøßû³Ûö³Ö]æø

2~ VÇZ'ÅnC
Ù m!
gzZ ~C
Ù ªëŠŽ z!
Æ kZpX • D™Ì~È0
Å…ZâÔ• _7

Ç!
{°z » \¬vZµš Xì îŠ XÐ ] Z”
gzZ ei úžìt Â{°z » \¬vZèÑqX • Tg

Å
yÒ» ö:XW ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

ÂçJ e »Vzi úäëpXì Š
c
â•
Û ž 6X @
ƒ¼¸ Â@
Īfg0
ZÆVzi ú~g ø¤
ZXì C

gzZ b zg" ,i ú~g øÐzz ,ì 7g0
ZÆVzi ú~g ø{zì h›c
gzZ bzgŽgzZXì Hì‡

ƒyY~i ú?žƒù à Zz¶Š XÐVÇZ'
A
gzZ] Z”
,i ú{Š%gzZyY"t ÂX • {Š%
X σà Zz¶Š XÐ] Z”

at
.o
rg

¼ {z´Æ‘ÃgzZ X ǃçJ e bzg" ¡Ìt „g: ÞZ›c
g0
ZÆ {izg¤
Z b§ÏZ
GG3OE
"X 77zgŠðÃ,X ǃ: Ýq
0]Š „™ƒ{0

i { izgÐ äƒÞZ›c
~ kZgzZ ðCÅ ï

Xì @
Y0]Š ¬zÌg ñOÆ]Š „:gzXì @
Y

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Ѓ
 ÃvZ™f ~ wqZ =ZX ÏñYƒ b zg" > 2i ƒ: +
 Egz Z h› c
~ > 2i
Å ~0

zZ}
›c
gzZvZ™f q=Å¿C
Ù É X 7¿ÌðÃ澘(Ð kZ Xì ˆ~Š ¤{Š c
i
Xì 4yð%

ò bzgt ¤
Z Xì ~0

zZ}
Š c
gzZvZ™f |gŠ yYgzZ bzg ÅÜÑwqZ }g ‚ n¾

z Ìgžì @
ƒ t•
Û ¸ ~ ]Š „gzZ ÌgXì CY0]Š ¬ z Ìg ñOÆ ]Š „Ô ]Š „ ÂX ñY

Tì Cƒ]gßgzZçJ e (Z ]Š „gzZ Cƒ7ÞZ›c
~ Tì @
ƒçJ egzZ ]gß¡]Š ¬
G
Š8
Å \¬vZ ~
N Y D™vZvZ ]Zg yŠ ë¤
Zž ö- X Cƒ 7lö M ÅÑèéZpXì CƒŠ c
Ì*
™vZvZt ÂXƒc} zîŠXƒ: mï~wŠgzZƒ: ~g ZËg0
ZÆbzg ,™Ð êp

„ bzgX ǃ7yiz ðà eZgzZX ǃ à {Ð hèŠ c
gzZ bzgžŽ X ǃçJ egzZ ]gßÅ™f sÜ
B‚ÆT7°» b å<X²v
ó Z LÐy!
isÜXì Lg ì‡yizÐ ÏZgzZì f(7zgŠÐ

y

W
Z

z

Šg ZŠ

Ă

;ž•D â •
Û 0ÆkZvZ¶gxzg *
ÑñXƒ: ï•
á Š c
ÅwŠ

Æ

ÁŠgŠz

Ä

Ä

Í

y!
i'
+Z

VzuzŠg0
ZÆwŠÔì ;g aÎÅy»Š] !
Ôì ;g M wì »g !
y~ wŠ1Xì ~g YÄ6y!

y!
isÜŽ ÂXì™f ã!
i7¯1Xì ™ftXì ~g YvZvZ6y!
igzZXì ; gŠÅñ ¥
c

X 7°» {zƒ:B‚wŠ ñYHvZvZÐ

wâ z yY~{ Zg Å\¬z ug nvZgzZ *
™ e ÔbŠ > 2iÔ ´g { izgÔ -7i úÔ*
™vZvZ n¾

Å
yÒ» ö:XW ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

~g ZË ÅwŠŽ Xì ~0

zZ}
Š c
gz ZvZ™f bzg éZX • 'gßgzZ ‘J e wqZ}g ‚ {)z *
±Ð

VvJ egzZ VÂgßsÜ~#
Ö ªX • bzg ÅÜÑwqZvZ™fgzZŠ c
¸Xì ƒ ÎÐ \¬vZgzZ

ÅÞZ›c
~XÔǃg¼»VvJ eyZgzZ σh›c
~XÔǃyiz»wqZyZÉ X σ: öúÅ

at
.o
rg

tÏñ M ¨
 ¸6VzíŠ} â 'X ñYð0
bzgtg0
ZÆTc 6ÏKg¹çOXƒLb zg
ï•
á ̃ Îà Šgz ZmÜZ »kZ~kZÉ å¹7ÂsÜ» ä׳Ö]Ÿ$ ] äF³Ö]ŸäZ}
ÓÈkZžn kZ
Ìbzg Å<Ñ ~g7 b§ÏZ ìŠ c
Å \¬vZ b zg Å ]Ñ» b çŽi8E
ž •t Ýq

Р~ <Ѥ
ZgzZX σ7zgŠÌÅ¿LgÐ Lg Âσ~ wŠ Z
 t Xì ÞZ›c

ww
w.
no
or
eh
ida
y

òŠ M Ìq
Z~ ] Ñ» ~g7 Z
 gzZ ÏñY0]Š ¬™ƒçJ e yY"t ÂñY c
Š wïà b zg
äô ³³×³Ö]†ö ³Òû„ô³³Öøæø "Xì c
â•
Û ä *™y M Œ
Û =ZX ÏñYƒ»™ƒyY" *ŠtÂǃ: ÑZzp
g h›c

z*ŠžìŠ c
Å\¬vZqÑ6{Š c
iЃ
 gzZqã iz{Š c
iЃ
žìtÈ ä " †û ³³føÒû]ø
-¢E
XM
™7¨ £eZ é£G
â
]Š „z™f wqZ}g øžŒ: t ðÃLÐ y*}g7kZžìgpÅÌ]!
tV Œ

{Z
à HÐ ä™Æ yZ n kZ X • ‘J egzZ 'gß¡ÂwqZ }g ø X 7ì ÂÞZ›c
~
wqZ Ô {)zvZ™f gzZ { izg Ôi ú'
Z'\ MÉ 7¦

Ù Èt Xce bŠhgÃyZ Z åE<XÅǃ Ýq
C

hZžÛ g D™ÒÃÅä¯hZÐhZÃ]gßéZ Â7bzg~VÂgßyZ¤
ZXcg D™
" Ãh›c
1E
ØgzZœ) ,™ÒÃÅäÑ ýÒO¹G
~ yZgzZ Xì CY M |hZ ~ ]gßz ^

¿Žžì ~ pÑg
uq
ZçO X ÇA ZC
Ù zŠ Ì[ Z N ÂÐ , ™ÒÃÅ äÑ ÞZ›c
Ð
G
B‚Æ ýÒO¹$gzZÐzz ÅwqZ yZçOX ( ÇA `
Z ZC
Ù zŠjZì @
VZú~"7*™y M Œ
Û
bŠ ä M : ~ wŠ•Îzt Z åE<XÅX ÏñY M h› c
gzZ Ï} ñ a
Š c
Å \¬vZ ~ wŠÐ ä™ (Z
…ZâÔwqZn•
Û '
Z'\ MÉ X {Z
ÃHÐä™ Â7mÜ ZgzZ h›c
ªbzg~¿}÷žce
" ~ yZgzZ X •g D ÑOÜÑ[ ZŠ M gzZ
1E
D™¿» i ú\ M }X , ™ÒÃÅ äÑ h›c
ýÒ¹G

+Åi úc \¬vZÆ™¢qÃwŠ ‰

Ü zÆ`’rZ
 p7g •Z å~ i úp¤
Z X •
õzO8æÆi úèYX ǃÁq ËgŠTσ ¶~[ Z NgŠÏZp¤
Z~]gß+Z ÂXÐ, ™

Å
yÒ» ö:WX ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

1Ò$7Â[ Z N Zg7eZƒ: q Ë~
gzZ ÇñYƒZŠ Z Ân•
Û ÐkZpX σ¶~[ Z NgŠÏZÉ éºG

~™f ã!
i Â7h›c
~ä™vZvZ b§ÏZXÐN Y$Ð äƒï•
á ~VÍß > }Zug @

at
.o
rg

̃zás§~uzŠwŠgzZƒÌ:g •Z¤
ZX Vƒ;g™c ~ŠÛpÅ\¬vZžƒgz¢Â+
 âZ
]ZŠ „n•
Û b§ÏZ XÐ , Š wZ e ÌhŠ c
gzZ b zg~ kZ \¬vZy
HÆ!
gzZ ÇñYƒ Âã —æL°f
"Ì~yZgzZXÙx ÈZ Ì»…Zâ{z´Æ
1E
ýÒO¹G
䙜ÂX •g D™'Z'ÒÃÅäÑhŠ c
| (7zgŠmZgzZ yiz »wqZ yZÆ \ MgzZ X ÏñY M h›c
gzZ bzg ~ wqZ yZ Cg CgÐ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

xŠ D%~ä™ ¹F
g0
ZÆkZgzZ äJ (Ãh›c
kZQXÐVƒC
Ù ª] Z WZÆyZgzZX ÏñY
43X g D™ÒÃJ

ªÅ™fgzZ Š
VJ
w¾~ h›c
~ž,Š ä M : wìt ÌLgzZ X õJ/G
gzZ <Ð ] Ò™f c
cg~ ÄÅVÍß(ÔÙ x G
ÈZ »"7gzZG
™f bcc äJ (
E
+
~ Vzq ðƒ ð•~ yZgzZ }iz y• M Ô] Ñ» þLG3ÒCgzZ X ,™ÒÃÅp
gg ZË ÃwŠ ~ kZ
ÿL˜Z ݬ Ë+ M LZžXìt ]gßy‚ M q
Z Åä™ Za h› c
{z´ÆkZX •g D™„zg¨
X <¿6kZX} Š™m
?¯Ž ~Ýzg Å<
 zy M Œ
Û ~}g !
ÆkZ {z<Š4ÆwŠ

:'gßmZgzZÕ
 ÅhŠè c

D
4X3 e'YˆÆä™x¥ûzäñeZgzZ + Yx|z ö-š!Æ™f
ÅŠ c
KZ ä\¬vZž õJ/G

+Š =Z X ,™ HŠ c
Ã\¬vZ ~ VÂgß4Zžì c
Š ¬gz Z • ðâ •
Û ½Õ
 gzZ 'gßZ

™f c] â ©Z‰Ì~g
uzy M Œ
Û gzZXì @
YH¨Ð„™f Ui WÌÃ] â© Zx ÓÆxsZ è
X •D™7] c
MP:%g•VŒëXì Š
HwEZ »„
ØûÃø Ëûm$ àûÚø æø ä×Ö]†ôÒûƒô àûÂø Üû Òö•ö Ÿøæ]øŸæø Üû ÓöÖö]çø Úû ]ø Üû Óöãô×ûiöŸø ]çû ³ßö³Úø ! àø³mû„ô³Ö$]^³ãø m%]ø^³?mF
ø òô ³ÖFæ ^ö³Êø Ô
ø Öô]ƒø
~g vgzZwZñZ}g v»;ßZzyZZ} Z : áæû †ö ŠôíFÖû] Üö âö Ô
ЙfÆ\¬vZž ) Ç}™ (Z ðÃŽgzZ} ™:…¸Ð™fÆ\¬vZŠ ÑzZ
GEDÅ
( 9X y ð©©3.Z )•áZzäVZyv„z Â( ñYƒ…¸

]‚Zz z øZ•
Û yZžX • ]â © ZÆ\¬vZgzZ ] ‚Zzz øZ•
Û x ÓŠ Z%Йf ~`™e
 M kZ

Š•
á g Z » \¬vZ 0Æi ú~ª
 q ÅspgzZ *Z$
Xì ¯
 !
» yvgzZ yZÆ„@
Ã~ {)z

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

]çû Þöçû Óöiø Üû Öø^Ú$ Üû ÓöÛø ×$ Âø ^ÛøÒø äø ×Ö]æ†ö Òöƒû^Êø Üû jößûÚô ]ø ]ƒø^ôÊø ^Þ÷^føÒû…ö æû ]ø Ÿ÷^qø†ôÊø ÜûjöËû³ìô áû^ô³Êø
c
Vƒwaì eƒ60
ZgzZƒsp ( »{)zÔŠ Ë ) »Q¤
Z : áøçû ³Ûö³×ø³Ãû ³iø
kZ ( i ú)™f » \¬vZ ƒ 0
ðZ Z
 QXð7i ú( } 70Ìb çŽi8E
)g ZÎ
X ( 239>ÂZ )¸… Y:¬?;Xì c
2»äkZŽ z™Ðj§

at
.o
rg

Xì Š
¹vZ™fÃi ú~ e
 M kZ

èô Úø ^³nø Ïô Öû] Ýøçû mø å†ö ŽövûÞø æø ^³Ó÷ßû³•ø è÷Žønû Ãô ³Úø ä³³Öø á$ ^ô³³Êø pû†ô³Òûƒô àû³Âø šø†ø ³Âû ]ø àû³Úø æø

Ö ªëÐZgzZ σßÌÏ0
#

i mZ ÂÇ}¢ìЙf}÷ŽgzZ VoFÛ³Âû ]ø
X ( 124D îW†W)ÐN VZ J0
ZizgÆ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

6TgzZì Úq
ZÐs§Å\¬vZžŽ X •] xÅ\¬vZgzZˆÈ M Œ
Û Š Z%Йf VŒ

Å\¬vZ ÌŽžX ZƒtÝq »`™e
 M ÂXì oÑòiÑÌ~zcÅ ~
 *™Ñ c 䙿

Ôì" Å]y
M z *Šx •Z »kZ ÂX Ç}™nZ²ZÐ ®
 ¤Z Å ~
 wÎgÆkZgzZÃÔ½
Xì ~Š !
'
gzZ ãEZ"

z ÜgzZ wqZ c
VƒwZ ¸Zz p ÖZ {z {ZpXì @
Y HŠ c
Ã\¬vZ=g fÆTq {zC
Ù ]¾

ZÅ™fÆ\¬vZ]xgzZ]â ©Zx ÓÆx ÓtgzZX •4ZŠ~ÞZ™fƒ
 ƃ
•
w

ÔN ¬ŠXì ™f » \¬vZ 5ZŠ Z Å egzZ > 2iÔ {izg Xì ™f » \¬vZ i úX • 'gßgzZ Õ

G
I
Š
{)z ®
 Zgiz ]g ˆ äÕS5!!
zg » ^
Y {zž ö-8X • vZ™fg lZz/ÂÔpÑŠzgŠ Ô]zˆÅˆy M Œ
Û
-²ôÃÅvÐã â •
Û *
Å\¬vZ Ì~yZ¤
Z
èYX fƒï•
á ~™fÆ\¬vZ Ìt Âñ éE
CG
Xì @
™ÒÃÅvÐãâ •
Û *
mZ Ân kZìŠ c
Å\¬vZ~wŠÆ¿kZ

ýÒO¹!»5ZŠ ZÅVªgzZVÂgßx ÓyZÅvZ™f y¨
Z

kZ sÜ~g ZŠ)f mZgzZXì È0
gzZ • {È »ä™g (ZÆVÂgßZyZ Å hŠ c

~ ~zc Å ~
 vZ wÎgìC
Ù nZgzZ} ™wJÐ wŠ}QÃ] !
Ù Å\¬vZ {zžì gŠ
C
X k| 7
~"yÒƪ
‚g "~xsÑZC
Ù ZŽ [ÂyÒ-eZ

1C

Å
yÒ» ö:WX ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

'agŠ c
Å\¬vZg0
ZÆy¨
ZР䙿6Xž•DƒŠ ZgzZgzZwqZÔx ©Z¸gzZ} ™ ZŠ Z

䙊 c
Ã\¬vZg (Z"Š lŠpy¨
ZˆÆTXì @
Y•~wŠ›zG»\¬vZgzZì CY
{Š c
i~Š c
Å \¬vZÃˤ
Z Xì Lg V•
á Ãc "(Ð M ~ ÏÈ gzZ ®
 ¤Z mZgzZ Xì 4

Ã]â ©Z x ÓÆ \¬vZ {zžì °»gŠkZ c ] •z b # Åy¨
Z ÌQƒ Ì: Ýq é

at
.o
rg

ÔË~ b ˜Z™f%ZXìg @
™ ZŠ Z~~zc Å ~
 vZ wÎg7ZgzZ}™wJÐwŠ} Q
X ¨Y MÐ MvZY ¶
ZyÒäXì x *
» ¬ŠgzZ]zˆÔÄÔr

: ••
Û »É 7™Zfá Zzä™nZ²ZÐÞZ®
 ¤Z

ww
w.
no
or
eh
ida
y

gzZŠ c
ÇÃëž• D™~ ðW“Št vߎž ˆƒ ãZzb§hZ Ì] !
t ÐyÒÑ!
{gÃè
<XÅXì ˆƒÝq ÞZÄc
…Z
 X „g: ¹!
]gz¢ÅwqZ {)z { izgÔi ú[ Z n }g ø Z åE

D™7 Ìe
 Mt Å *™y M Œ
Û c ~ ðW“Š ë!
kZ LZgzZ ]gz¢ H[ Z ÅV) Â Š
ïg
ø nø iô ^û³³³mø o³³³j#uø Ô
ø e$…ø ‚û³³föÂû ]æø X •
qD»žJ
VŒX z™ÏÈÅ[g LZgzZ Và³nû Ïô ³nø Öû] Ô

VŒ èÑq X • f
 á ÞZ ÄcŠ Z%Ð ¢ vßt ~ e
 M kZ VŒ Ô ( 99DÆZ ) ñY M

6y¨
ZèY Xì "
U
ÌÐ bÑŠ ]!
t Xì „ ]ñq DèYXì ]ñŠ Z%Ð "¢"
@
ƒ—~ ]Ñq yZÃy¨
Z X • D M {)z Ùpz §Ô0
J (z ãZŽ ª]ÑqŽ á Zz ä M {Ò M

 ZggzZ [Z±Ð ~ Vzq à Zz ä M ~w2X Vƒ Y%¬Ð9J (gzZ ã ZŽh
s
•
á žXì
Š œ F
ÃVÍßÐ ¹ 0Æ yZžX • , ZgñZ‰ c izŠ z ¼
 Ô[ Âz [ ˆÔ•Ô#
Ö ªÔG

… â Ìvß {z ;žXì q +Z ]ñpX • C™g ï ZÐ + â Æ yZ x Z ¸Z Ϲ gzZ Xì

gzZ #
Ö ª ÌÃVÍßyZˆ)žì q D+Z „ ]ñ2X • ”
Æ •Å \¬vZŽ X •
X¸D™g ï Z »VzqyZIÐ]ñŽžX ¨Y M ¢»íz•

çOXì Š
H¨Ð( qD) "à³nϳnÖ]" Ã]ñÌ(~uzŠq
Z~ˆy M Œ
Û =Z
^ßøiF]ø oj#uø àômû‚( Ö] Ýôçû ³nø eô hö„( ³Óø³Þö ^³ß$³Òöæø XÐ}ñƒD™yÒ[ òZÆäY~3vß5

Ô( 47 D 46W
=Z ) â M ]ñªˆ MqD…žJ
VŒX¸D™ c
PÃZ b
izgëgzZ Vànû Ïô nø Öû]
‰ 0
] Ãzñy¢]|Z
 çOÔì c
â•
Û wEZ c]ñâ ÂÏZ Ìä ~
 *™Ñ 2

qDæZ: L V" †níÖ] äÖçq…Ÿ oÞ]æ ànÏnÖ] å ð^q ‚Ï³Ê "ž c
â•
Û Š•
á g Z ä~
 \ M 0ÆyZ

Å
yÒ» ö:XW ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

<XÅ X ( ~g g 9!Zf?Œ
 M Ñ!
e
{gÃè Z åE
Û ‚) óVƒ ‚
gy Z Åíc yZ~gzZì ˆ M ( ]ñ)
ø nø iô ^ûmø oj#uø Ô
ø e$…ø ‚ûföÂû ]æø
h»ÏÈÅ\¬vZÚJ
xŠy
MžÔì ¸ ÂÈgzZ g» ànû Ïô nø Öû] Ô
E
ÂñYƒÝq ÞZÄcZ
 žXì 17Èt Ìä çlO©!Ëžìzz ¸gzZcg D™ ZŠ Z

at
.o
rg

X zŠ™uF
Ã{)zi úªÏÈ
E
!
eZgzZ ›z ÄcÅ\¬vZÃ~
 *™ÑèÑq ?• M
ù ̃ öW -štÆ kZgzZ

M ~
y
 *™ÑŠŽ z!
ÆkZp ì @
ƒÑЄwzZ ÑèYX åÝq ̬Р]t¢
<XÅXìg D â •
Û x ÈZ Zg7 » {)z i úÚJ
xŠ
ÄcgzZX • n
g ]Ñì{Šƒ" , Z vߎ Z åE
1C

VÍß,Z )X •ìgƒ>%Æ‘0

izŠ ÒZµš {zX •ÆhgÃ{)z{izgÔi úÆ™~ ðW“Š »ÞZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

XÇg~ðZ \¬vZÐ] Ñì{Šƒê ZgzZÐ

°ßgzZ™Zf ÇÌ{z•D™„@
Ã~ÞZx ©Zvߎ
: •7

G!
á Ô™ Z f + M LZ v߉2
x ÈZ {Š c
i ¹ » ] éE
5B-o z …Zâgz Z X • ë °ßÉ Á•

zøZ•
Û ŠppX •D™Ä¤

gzZX •D™W6VÍß~VÂ!
à ©gzZ Kg KgX • D™

r{z x ÈZgŠTD™7x ÈZgŠkZ » ] ‚Zz z øZ•
Û {zgzZ X • Tg …¸Ð ] ‚Zz

ÃVÍßX:gz 7Ýq|ÅÞZ™fÃVÍßyZì qYu Zu c
46{ Yt • D™ »] ZŠ „
x ÈZ[p »]‚Zz øZ•
Û gzZ • Tg “Ð ã â•
Û *
Å\¬vZ {zì @
ƒÝqw¾~ ÞZ™f
06U
]Š ¬ ÅyZ ~È0
ÅÞZx © ZgzZ• D™ÒÃ~g7 ÅvÐ ] ÚgzZx ZwÔ• D™

žce '[pÃkZ ƒZƒ !
ze~ Vñ»ßgz Zƒ @
™m¤

Ю
 ¤Z Å\¬vZ ðÃŽgzZì CY
Xì ;gwZ e~wŠÆkZy-Žì•Îzq
Zgz Z°tÉ 7Ýq|ÅÞZŠ c
ÃkZ

ggzZÑÝZ»xsZ+ŠgzZ]gz¢~Š ã
ÅÏ0

ivZ™f

Ï0

i{zÉ 7‚ŸgzZ9•
Ûq
Z¡ " ä×Ö] †³Òƒ "žˆƒx¥] !
tÐyÒÑ!
{gÃè

*
Ññ]|0ÆkZì ZzŠ ÅwŠgzZ Z½Å b zgtìž{q
Z » ã ¨
Z]¡gzZ]gz¢~Š ã
Å
žì |x¥q
Zt ~ Ýzg Å ~
 ~tg
ŠEq ZgzZvZ[ Â " ž• ˜ \¬vZ G
î*9g ã ˆ
Š“
 wÎgÃ#
Å ¬Š z™f ~ V‡x ÓÆ kZì ðƒÝq ö+W ÚŽ Å<Ñz +ŠÐ ~
Ö Z
m{ » yZžì Š
c
C ~} g !
Æ ] ZŠ „dZ ÜegzZ i úž ‚ì ÅggzZŠ°ÝZ w

Z (
„ HÃkZ~*Š {Zp ã!
Û ðÃÅkZgzZ¿ðÃ{Èžì Š
Œ
c
C2ì ¬Šz™f b zg ÅyZgzZÑ

at
.o
rg

wJ.
Þ ‡J
‰
Ü zkZ nÆ{nZ½ðÃb§TÉ X 7'
Z'
ƬŠz™f~{óÅvZƒ@

wJ.
Þ ‡¿ðÃVŒ ÆvZ b§ÏZƒ: lö M ÅÙFc
´Ñ c
#~ kZžJ
Z
 Cƒ 7
Xƒ :ï•
á K» ¬Šz™f~kZJ
Z
 Yƒ7

»e
Ñzx £w”gzZ àS[ Œ
Û Æ \¬vZ ¬Šz™fžì |›zx¥q
Z ÌtQ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

~V70

i ÅyZ ðƒ‚ª
zŠt ÃZ}
yÇÈ Vzhz™VÅÑX~ #
Ö ZgzZìaz mÓZ m{
X ( 14@
13 Q¢g
•Zsg ç)Xì ;gVc
úgzZ¨
¸K» ¬Šz™f

™fbc

íŠÆíŠ nÆkZž•gŠkZ~ttg
Š q ZgzZœy M Œ
Û bcÆ™fÆ\¬vZ

X VƒêŠ™ÜÉÐ~]ZN @
gzZbcg Ñ" yZVŒ•g »gŠ

]c
M ňy M Œ
Û ~}g !
ƙf bc

;ì @
â•
Û Š c
\¬vZÃ+™ Z f
:áôæû †ö ³³³Ëö³³Óû³³iøøŸæø oû³³³³Öôæû †ö ³³³³Óö³³³•û]æø Üû ³³³Òö†û ³³³³Òöƒû]ø oû³³³³Þôæû †ö ³³³³Òöƒû^³³³³³Êø
z™ : ~]*~÷ gzZ â â yˆZ Z÷ gzZ óÅg Š cÃ ?~ z™ Š c= ?:
X ( 152Ô{•)

• G6Vâ ›ä VrZŽ • D â •
Û yÒ Ã] â ÅZz ] *
ˆZ yZ LZ \¬vZ~ Vì M¸¦

y!
i KZ wŠ LZ ?žì xi Ñt 6?Ð zgÆ] â ÅZgzZ] *
ˆZ yZžì ;g Yc
Š¬[ ZˆÆkZ

Ž z™~gz M O ÅyZgzZÅgŠ c
ÃøZ•
Û gzZ V- g ZŠ)f x ÓyZgzZ z™Š c
= Ð bg ZŽ Y ¡
Z LZgzZ

V%ÁgzZ V8g KZ Ç}™Š c
»à ¬vZžì {°zt 6kZgzZ • ìg Y GŠ4Æ0#
Ö Z

b§gzZ ðzy

uz ~q ì Ô ]¾z ! x»~ VâzŠ ]y
M z *ŠgzZ Çìgzás§~g vB‚Æ

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

X Ç} i Zâ»ÐV8ggzZ] â ÅZÆb§

:ì Yƒ“
¿6
gî96
]c
Z@z]â ©ZÆ\¬vZ

at
.o
rg

{Š™Z
¬Åà ¬vZgzZì Yƒ¿‰
Ü z kZ6gî96]c
Z@z]â ©ZÆ\¬vZžìgŠ c
Å
wŠ » kZ Z
 ì Y™ Zg7 § ¾ ‰
Ü z kZ {È ÃøZ•
Û gzZ V-g ZŠ)f
ÆkZgzZƒg©Ð ö:WXZŠ c
Å:X
Å
»y¨
Z Âì CY'ag~ wŠ ö ZŠ c
 Ð ä™™fÐ ] ÒX ì k
Z
¦
*
] ÒÅ ö:XW ZŠ c
n
Å:XW
{g™ƒgz M OŬÆkZgzZŠ c
Å\¬vZyjz•
wC
Ù ÅkZgzZì @
Yƒw'~ ö Z™fŠŽ zZg7

ÞZŠ c
wŠ »¿TgzZ•D Yµ~~g Z ¦

]Å\¬vZY ¡
Zx ÓgzZy!
izwŠÆkZgzZì CY

gzZV- g ZŠ)f {Š™Z
¬ Åà ¬vZ ÌL{zì @
Yƒ 2~ ~]*
gzZ ~uŠp{z Âì @
Yƒ à {Ð

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Æ*ŠÑ »hzŠ v¸ ~gñZ ~z *ŠgzZ ´Š F
x ÓÆkZgzZ Y™7Zg7B‚ÆmÜ ZÃøZ•
Û
Xì @
Y{gƃw”»ÑñZƒgzZ]ZŠ ¢

:ÒJq
Z

*
™: ~]*
~÷ž ðâ •
Û ÒJq
ZÐp ÖZÆ" á憳˳ӳ³iŸæ " ä\¬vZ~y
M

~ V-g ZŠ)f KZgzZ ‰ hñìÐ ÞZ ]â © ZgzZÐ ™fÆ \¬vZgzZ Å ~]*
ä ?¤
Z:gz
7Њi Åyâ ‡Æ\¬vZ Ì?b§kZãÃg ZŠ™=Æ™~]*
{)zŠ·b çŽi8EÂÅê

XÐj$

:¤xÅ™f

Zì °»nƤÅkZe
q
 Mq
Z¸s܃: e
 MgzZ ðä
Z~¤Å™f

~g7 gzZ Ç[8gzZ ÇŠqžì Yƒ HgzZ x ÅZ Z (Ð kZgzZõ { Š c
iÐ kZ nÆ}È

*
™Š c
sÜÌ*
™Š c
» kZQgzZƒzás§ÅkZgzZ}™Š c
ÃkZ { •
á Š !
gzZ ´ â z Û{ »] Ñ»

vZ X ì Ì*
™ « »Vçx»xgzZ VÂ³Ô V¾gzZ ]c
ÁgzZ ]â ÅZ LZ *
™Š c
» kZÉ 7
X } M ñâ •
Ûe
Á=ÂÅŠ c
KZÃ
 ëà ¬

VÍß• D â •
Û Š c
…à ¬vZ~ TVƒ } YÉ
Ü z kZ~ž• D â •
Û~
ò %y¢1Z

vZ ðñðÃZ
 ._Æ}°zƈy M Œ
Û žn kZ c
â•
Û ì Yƒx¥ùt + Mž Y7ä

Å
yÒ» ö:XW ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

\¬vZë‰
Ü zTžì y‚ M ¢
™t Ã
 n kZ ì @
™Š c
ÐZ Ì\¬vZ Âì @
™Š c
Ã\¬
X ( 2` 171 ?Œ
Û ) Çñâ •
Û Š c
…Ì\¬vZ Âfƒw'~Š c
Å

?•yÃvßW

at
.o
rg

; •D â •
Û \¬vZ~}g !
ÆyZ ?•yÃvßW
o³ÖôæŸö ( kõ³mFŸF ø …ô^³ãø ß$³Ö]æø Øô³nû $Ö] Íô¡øjôìû]æø šô…û Ÿø û]æø lôçF³ÛF³Š$ Ö] Ðô³×û³ìø oû³³Êô áù]ô
oûÊô áøæû †ö Ó$ Ëøjømøæø Üû ãôeôçû ßöqö oF×Âø æ$ ]÷•çû Ãö Îö æ$ ^÷ÛnFÎô äø ×$ Ö] áøæû †ö Òö„û³mø àø³mû„ô³Ö$]o hô^fø ÖûŸø ]û
ø ßøvFfû ‰ö t ¡
÷ ›ô^eø ]„øâF køÏû×øìø^Úø ^ßøe$…ø t š…û Ÿø ]û æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðô×ûìø
hø]„øÂø ^ßøÏô Êø Ô
~ä M ~g !
~g !
ÆyŠ] ZggzZ~öZaÅ}igz ZVâ • M —" V…ô^³ß$³Ö]

ww
w.
no
or
eh
ida
y

KZgzZÆgzZ} 9Ž ( • vß{zWt )• V*¶
ϹnÆVß Zz=

• D™„zg¨~ öZa Å}iz Vâ • MgzZ • D™Š c
Ãà ¬vZ6VIz™

kZ ) Âì H Za7Ñ" ƒ
 t ä Â[g}g ø} Z (ž• 0ZÈ{z Â)

Ð[Z±Æv MÃë Â: ( } ™x »w‰gzZ…ðÞ )ì u 0
( Ð] !
( 191D 190e
 M yZ/w M ) X

Ù Ã\¬vZŽ • vß{ztì ; gƒyÒ»VÍßq=~ VsÇgzZ]ù[ !
C
g Z~ Vì M yZ

„zg¨'Z'6Vzq x ÓÅyZgz Z öZa Å}igzZ Vâ • M gzZ • Tg D™Š c
~ wqC
Ù gzZ(

ïŠ „ZÍt wŠÆyZgzZ•CYÁ@ M ÅwŠÆyZžì @
ƒt³»„g¨gzZ™f kZ•D™

ì eùtÂì ðƒµgzZF
6Õzw°qC
Ù Å] Ñ» Yƒ7Ñ" ]Ñ»: {g »tž•

t » w° nÆ y¨
ZŠpgzZƒ â •
Û g »¬gzZ w° Â~ yZ • IÅ Za n Æ y¨
Z ,q Žž
~ T ǃg¼» w°}g !
Æ y¨
Z ~ Tì ÑZz ä M (Z yŠ q
Zgz¢ Z åE<XŃ: ŠŽñyâ ‡
gzZ• 0Z ,
»wŠê ZÐg¦kZÆZwz Z b
ÐN 0
!$
»wqZ LZ LZ vßg »™gzZg Õ

Ž A ] •z { CÐ ðZÎgz [ Z±kZÃyZžì @
ƒ ZaÜZŠh
”nÆ] !
kZ~ VßŠÆ yZ

X •ìgg Z ¦
Ï0

i: ZgŠ)f)~kZ™™•
á Óö'Ã *Š kZŽìgHnÆVÍßyZ
Å
:ì [£~wqC
Ù ö:WXZŠ c
k| 7
à "yZZs M "c,~g7Å] ÌÅðñ

1C

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

~ wqC
Ù Š c
ÅkZgzZ™f » \¬vZž σx¥b§hZ Ì]!
t Ð Vì M Ñ!
{gÃè

vZ {zžì ¸Úm{Åh^³³fÖŸ]ç³³Öæ] žì ãZzÇ!
] !
t ~]c
M ck

igzZì [£
X Dƒ7…¸LЊ c
ž\¬

:„zg¨~]Ñ»''

at
.o
rg

Å
ª„b§kZì [£ ö:XZŠ c
gzZ™f b§T~ xs Z +Šž Zƒx¥Ìt Ð kZ


Z ¨Y {gÆ0Éq
Z »y!
isÜ™f ƒ:„gzZ ǃ™f¤
Zì [£Ì„zg¨~ ] Ñ»
Å:X
7} i ZzgŠÆ ö ZÄcÐkZpì MÌ[ Z N6kZgzZ7à {Ð}Z
ÃÌ™f ã!
isÜ
gzZ™f ] Ò Â?t Xì Cƒ ðÉg s§Å{@xà ŠÆ]y
MgzZ ¢ï» »]y
M:gzZ T

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X ñâ•
Û ‚?xtÃ
 ëà ¬vZÔ•QЄ„zg¨~] Ñ»gzZ™fB‚Æy·Š

:ì Y™yÃq nZEÅ ~
 *™Ñ

»TgzZƒ @
™™f » à ¬vZÐ ] ÒŽì Y™{È„z q nZ EÅÅzmvZ -*™Ñ

Å
Xì Š •
á g Z » à ¬vZçOXƒg©Ð ö:XZŠ c

†ø ìôŸF û] Ýøçû nø Öû]æø äø ×# Ö]çqö†û mø áø^Òø àûÛøÖ( èºßøŠøuø éºçø ‰û]ö äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø oûÊô Üû ÓöÖø áø^Òø ‚û³Ïø³Öø
+4~Ï0

iÅ ( ~
 )wÎgÆvZ n}g v—" V]†÷ nû %ô Òø äø ×# ³Ö]†ø ³Òøƒøæø

Žì nÆkZ ( ì {Z
ÃtÉ YVZ 7{Z
ÃðÃC
Ù Ð kZp )ì:%

@
™Š c
Ã à ¬vZ Ð ]ÒgzZ ƒ g Zz yZ » ]y
M izg gzZ ] ‡5 Å à ¬vZ

X ( 21D[ Z x
Z )ƒ

:%+4nÆVâ ›Ï0

iÅ ~
 *™Ñžì {g •
á Z s§Å|kZ~`™e
 M kZ
7x » »¦æC
Ù q nZ EÅ ~
 *™Ñpì ! x» Å]y
M z *Š~ q nZ Å ~
 \ MgzZì

gzZg ZzyZÆ]y
M izggzZ] ‡5Åà ¬vZŽ •M
ƒ M'
Çvß„zÐVUâ i M Å{Zg kZÉ
Å
VƒáZE™™fÆ à ¬vZÐ ] ÒgzZ Vƒg©Ð ö:XWZ›c
Ü zC

Ù wŠÆyZgzZ Vƒ³ÆkZ

VÍß4Z q nZ EÅ ~
 *™ÑgzZ#
Ö / Z6xsZ +Šž ðƒx¥hZ Ì] !
tÐ e
 M kZ

âzyZZ kZ LZ'Z'gzZƒ¢z yZZo¢6]y
MgzZ à ¬vZg0
ZÆXXì CƒÝqÃ
X¶ Š "t ÜÑZ[!
»xsÑZC
Ù ZŽ "[ Âc,Åñztœ

1C

Å
yÒ» ö:XW ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

]¸ãZZ ÅyZ Vƒ…¸Ð™fÆà ¬vZ vߎ:gzX Og {i @
Њ c
ÅkZgzZ™fÆà ¬vZ
X •D Y{g™ƒxzøÐq nZEÅ ~
 *™Ñ {zÐzzÅTì CYƒ»Égz$

Å
:ì ö:XZŠ c
ƒõ»kZgzZ È»xsZ+ŠgzZ]ÌÅðñ

at
.o
rg

;ìŠ •
á g ZçO •ðZr]ÌkŠÅðñ6x £q
Z äˆy M Œ
Û
kôjFßôÏFÖû]æø àønû jôßô ÏFÖû]æø kôßFÚô çû ÛöÖû]æø àønû ßôÚô çû Ûö³Öû]æø kô³ÛF³×ô ³ŠûÛö³Öû] æø àø³nû Ûô³×ô ³ŠûÛö³Öû] á$ ]ô
kôÃF ŽôíFÖû]æø àønû Ãô ŽôíFÖ]æø lô†Ffô’# ³Ö]æø àø³mû†ô³fô’# ³Ö]æø kô³ÎF‚ô³’# ³Ö]æø àø³nû Îô ‚ô³’# ³Ö]æø

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Üû ãö qøæû †ö Êö àønû ¿ôËô vFÖû]æø kôÛFòô ’# Ö]æø àønû Ûôñô«’$ Ö]æø kôÎF‚ô’øjøÛö ³Öû]æø àø³nû Îô ‚( ³’ø³jøÛö³Öû]æø
]†÷ qû]ø æ$ é÷†ø Ëô ÇûÚø Üûãö Öø äö ×# Ö]‚$ Âø ]ø lô†FÒô„# Ö] æ$ ]†÷ nû %ô Òø äø ×Ö] àømû†ôÒô„# ³Ö]æø kô³¿6 ³Ëô ³vF³Öû]æø

áZzäÑyZZgzZ'gúà Zzä™®
 ¤ZgzZŠ%á Zzä™®
 ¤Z V^³Û÷³nû ¿ô³Âø

gzZ'gúà Zz ä™ÏÈgzZŠ%áZz ä™ÏÈgzZ 'gúà Zz äÑyZZgzZŠ%
gzZ 'gúà Zz ä™ñgzZŠ%áZz ä™ñgzZ 'gúi !
 ZggzZŠ%i !

 Zg

gzZŠ%á Zz ä™]Zíz‘œÔ 'gúà Zz ä™ q Ëgz ZŠ%á Zz ä™ q Ë

'gúà Zzp
g} izggzZŠ%á Zzp
g} izggzZÔ'gúà Zzä™] Zíz‘œ

Ô'gúà Zz 䙊 c
Ð ] ÒÃà ¬vZgzZá Zz 䙊 c
Ð ]ÒÃà ¬vZgzZ
X ( 35X [ Z x
Z )ì 3g™g »x`
ZgzZ]nä\¬vZnÆyZ

[8gzZ[£{ÑçŽÃ~
 wÎgÆkZgzZ \¬vZž c
â•
Û yÒtä\¬vZ~`™e
 M kZ
²
VŒÔ ,g Z’Ã\ M LZ æ¾£gt ‚ÃkZ {zž•s M c
Í] ÌkŠt •e ãƒt ] ÌÅkZì
Æ] ÌkŠyZUx ÓÆg ZŠ™zt ÜZòs Zž ǃx¥ÂñYHg¨¤
Z•ðƒyÒ]ÌkŠŽ

XìB‚ÆÑb & Zm»¼Ð~]ÌyZ•ñ M ƒg0
Z
:yZZgzZxsZ

ìC
Ù ª»xsZ+ŠxsZgzZì í!
»xs Z+ŠyZZì¨ì YÅxsZÔ+Š

X 1C •[£‰
Ü zà VâzŠtgzZ

:] ¦

Å
yÒ» ö:WX ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

~g7 ÅwŠŽ ì ¨Å ~g ZŠÎâ •
Û kZ ÅwÎgÆ kZgzZ ÏÈ kZ Å \¬vZ
Xƒ éS)J'ZŠB‚ÆmÜ Z}g7gzZ ~ b
¬ï»gzZ ~qi *~g7ð;

Ôì @M n ƨŠ~g Z2ZgzZ “ _ÅVÐ÷gzZ w¸{Š Zg Z ~i !
 Zg

at
.o
rg

Xƒà {Њ §Æ÷zw¸Ï0

iÅTì {ztŠ ™

:tœ

z ÑC
Ù gzZ spC
Ù {ÈŽgzZì @M ~ pÆw4Zz #
Ö /ZgzZ òŠ"
U
ñ

ƒÔŠ Yg {{zc
VƒÑ] ÷ZpKZ Åg0
ZÆkZŠp{z{ Zp~«£ÆÓÑ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

B‚Æ#
Ö /ZzñgzZXìgtgzZèZgÐ [g LZgzZ N
e6hwq¾ {z

X 1C ìg ì‡6xsZ+Šx Ó

z ÑÅkZgzZ‡ Åà ¬vZqt ì ~g ‚ {gzZ âz•
Û ~b
¬x|» q Ë

:q Ë

Æ Vz ³vZ " h… " LZÃ}È Út X ì Cƒ Za Ð g¦ 9Æ w°
äZ ágzZJz y!
$ÃkZ Ì~nçÆ VzÈ Æ kZgzZì Cq Ìt ‚

Xì a
ÅVÇZ'¦½ZgzZ ~Š ZÐZx ÓŽ ì ¡Åg bZgzZ°q Ët ì C¯

ÆyZgzZ u|ŒB‚ÆVzÈgzZì Ìbzg Å]Š „q ËžìtžÜ

Xì ÌbzgÅ5ZŠ Z Åt £

Ž » \¬vZìB‚Æt £ÆVzÈ6gîm{m»kZ Ô*
™]Zíz‘œ

:t¤

ÅVÍß}uzŠ wâ CZÆ™g ôZ ~ ] c
gz¢KZ gzZ™ !
Š Ã] ÷Zp KZ {È

@
™ ay

~{ Zg Å\¬vZÃyYz wâ LZ c
ì @
™ ay

~ä™~g7] c
gz¢

¢ÃyZZÆkZzg$
zgŠqtgzZì Cƒ & ¤ÅyZZÆkZÐ kZ Âì

Xì CYC™o¢gzZ

:xß

Å
yÒ» ö:XW ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

GLG3E
" F
3rE
Ñ»} È Ð kZ ì qc
g m{ Åñ ï
t { izg ªxß
gzZ ÑûLE
ªÆ Xì=g f Z (¹ c š
 F
Å ò ¾zñ{ izgt =Zì @
Yƒ wzN

Xƒ{izg~VsÇ{ izg

:«™Å{TÑ

at
.o
rg

3rE
ï•
á gñZ x Ó{z ~ kZì³gzZ {x»ÑûLE
Ž ì ¨Å*Z— 0
gzZ Öt

ðZ— 0
gzZ úX {)z ~Ã$
}X • D ‹ s§Å ð§" Ã}È Ž •
Xì Lg ÇÐVǧ" x Ó¿

ww
w.
no
or
eh
ida
y

gŠT{ÈŽì ̃õï ZgzZì ÌÈ»] ÌÑ!
{gÃèx Ót ÔŠ c
Å\¬vZ

:vZ™f

gzZ•Cƒ¢g0
ZÆkZ] Ìt „âZì ‚
gŠ c
gzZì @
™Š c
Ã[g LZ {Š c
i

òŠ M ƒ:tgzZì Š c
ÅkZgzZ™f »\¬vZ|gŠ ƒõ »xsZ +Šbg ‚

Xì @
Yx™ƒg D»ÑñZƒ

TgzZì g »x`
ZgzZ „Å\¬vZ c kZ ÔVƒ] ÌÑ!
{gÃèg0
ZÆ ¿TgzZ

X ǃ•{Š c
i »`
ZgzZ„Å\¬vZ {zgŠÏZ ÏN Yð0
{Š c
i] ÌtgŠTg0
ZÆ

:¬»ä™™fÐ]ÒÌ~` »x »gzZtiglˆ

çO X ñYÅ] ÒÅvZ æN°fžì ¸¬»\¬vZ ̉
Ü zÆ` »x »gzZ lˆÅtig

Xì Š •
á g Z »\¬vZ
äô ×# Ö]†ôÒûƒô oFÖ]ô ]çû Ãø ‰û^Êø èô Ãø ÛöröÖû] Ýôçû m$ àûÚô éô ç×F’$ ×Öô pø•ô çû ³Þö]ƒø]ô•çû ³ßö³Úø ]ø àø³mû„ô³Ö$] ^³ãø m%^ø³mø
éöç×F’$ Ö] kô³nø –ô³Îö ]ƒø^ô³Êø oáøçû Ûö×øÃû iø Üû jößûÒö áû]ô Üû Óö³$Ö †º³nû ìø Üû ³Óö³ÖôƒF ½ Äø³nû fø Öû]]æû …ö ƒøæø
ÜûÓö×$ Ãø $Ö ]†÷ nû %ôÒø äø ×# Ö] ]æ†ö Òöƒû]æø äô ×Ö] Øô³–û³Êø àû³Úô ]çû ³Çö³jøeû]æø šô…û Ÿø û] oû³Êô ] æû †ö ³ŽôjøÞû^³Êø

Š c
Å\¬vZ ÂñY~ŠyZ f Z ci úÅyŠÆ-Z
 ß ZzyZZ} Z Váøçû vö×ô Ëû³iö

 QX â Y ?¤
Z
Zì 4n }g vt zŠ hg|
 z•
Û zh
y

gzZ z7^s§Å

gzZz™lˆ ( tig ª) a» \¬vZ gzZ ƒ Y’~ }i ÂñYƒ ~g7 i ú
X "`z²Zg Zu Z "[ ¶ Š cs ™zZƦZŠ

1C

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

b # ?ž @
z™Š c
Ð ] Òà \¬vZ ( ̉
Ü z Æ ` » x » gzZ tig ¶ˆ )

X ( 10D 9ÔÄZ ) ƒ 0

hzŠv¸ckZgzZlˆÅtig n}g vˆÆkZ ƒ Yƒrg ÃÐ-i úZ
 žìtÈ
J4É È:Ã]y
kZ õ/G
MgzZ \¬vZ~ q'Åtig ¶ˆgzZ ` »x »žƒgz¢t %Z 7~È0
ðÃ6

at
.o
rg

Š c
ÃV•Æ\¬vZ6§ñC
Ù žìti§»kZgzZÔ,™“
 Z¼[pÅ] â ©ZÆ\¬vZ~

vZ ?¤
Z:gz ÇñXÐ VKgzZ d
•
Û z(Æy-ÞZ™f ¸z™ HÐ ]Ò™f » \¬vZgzZÅg

~g vgzZ Çìg7i q
Ð Z »x Zwzw'ž Ç} Š ¯J0
Z b§kZ»y-‰ƒ…¸ÐŠ c
Å\¬
<XÅ Ô5Y {g™ƒ c *Š ~g ‚Å ~g ‚\ðŠ hzŠ
vZ'
Z'
yZgzŠÆVñ¤

uÙçžìt ~gz¢Z åE

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X ,™™f »kZÐ]ÒgzZ,™ HŠ c
Ã\¬

:ì Cƒyj6
gzZ àZzyEZÏ0

iřZf

7yEZ gzZ yjÇÃy¨
Z q ðÃ{)z •
Øz y•
á gzZ• Y £Ô#
Ö ÓÔª
zŠ

Xì YƒÝqÐ m~ ¸gzZ 9B‚Æ \¬vZgzZ™fÆ \¬vZ sÜyjz yEZt $
Ë ÑŠ

;ìŠ •
á g Z » \¬vZçO
: hçû ×öÏöÖû] à% òô Ûø_ûiø äô ×# Ö]†ôÒû„ôeô øŸ]ø ½ äô ×# Ö]†ôÒû„ôeô Üû ãö eöçû ×öÎö à% òô Ûø_û³iøæø ]çû ³ßö³Úø ! àø³mû„ô³Ö$]ø
vZ ;ßÍ• DƒtЙfÆ\¬vZ wŠÆXgzZ ñÑ yZZŽ vß{z

X ( 28D°°Z )ì @
ƒÝqyEZÃVߊЄ™fÆ\¬

?ì @
ƒÝqÐvZ æN°f¾yjzyEZ

Æ\¬vZsÜÚt ƒ T eyjzyEZ »Vߊ¤
ZžßÍ™wÅy»žìt È

,i úÔ• D™™f » \¬vZizgz ‘
 Âëž• D™e
Dt v߉Xì CƒÝqЙf

kZ Xì @
ƒ7Ýqyjz yEZ …p• D™ ÄzœgzZ#zËÅ\¬vZÔ• _7

Š c
gzZ Ç™f~wŠÆ} ÈgzZì @
ƒ7Îeg~ r âŠz wŠÆyZ™f »yZžì Cƒtzz Å

ÅkZgzZ +
 Zuz Å \¬vZ ÃyZgzZ Vƒ „
 gŠZ
•Æ yZ Z
 ì g ™ y[p‰
Ü z kZ ÞZ

z w) ‹ ÌÅkZgzZ \¬vZ yZZz ¢œtgz ZƒÝq¢ w²â)6]y
MgzZ] ¸z ]gŠ

Å
yÒ» ö:WX ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

ÝqЙf‹ ÒÐ y·ŠgzZ]gzZ k ˆZÆVzÅ\¬vZgzZЄzg¨~]Ñ»gzZw¾

gzŠ ù
 zgzZ[ ZCZÆVߊЙf ] ÒgzZ ¢z yZZo¢6]y
MgzZ6\¬vZgzZXì @
ƒ

Æ\¬vZJ
Z
 • D Yƒs ™z u 0
r âŠz wŠgzZì Cƒlgz6Å bzg kZgzZì CYƒ
Õø†ôÒûƒô oF×Âø ^ø³³ßù³Âô ]ø Ü$ ³ãö ׳Ö$]øX @
ƒ7ÝqyEZ ÇЙf ã!
is܃:m~ ¸gzZ 9B‚

at
.o
rg

ø †ôÓû•öæø
!DànÚ•EÔiô •ø ^føÂô àôŠûuöæø Õ

:¬»™f‹Ò6
椒4z]
´ŠgzZ Vz]úŠ

, ZÉ ì [£™f ‹ ÒÌ~ kZƒ4z]
gzZ ðÃc xs Z + Š c
ƒ Vz ]úŠ

m.ñ]|ä \¬vZZ
 Xì îŠ ¯b zg"gz Zgâ" Ã4z]
´Š Ì„@
Ã~™f6µZñ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

™f ‹Ò{z ¶ÅN @
m{ŽÃVâzŠyZ Â5k0
Æyú•
Û ÃVâzŠx?Zmyzg ; ]|gzZx?Z
:ž•D â•
Û Š•
á g ZÃVâzŠyZ \¬vZçOX ¶e
Z@Åä™: „@
Ã~™fgzZ
ø çû ³³³ìö]øæø kø³³³³Þû]ø gû³³³³âø ƒû]ô
Vpû†ô³³³Òûƒô oû³³³³Êô ^³³³³³nø ßô ³³³iø Ÿøæø oû³³³³jô mF^F³³³³³eô Õ
:~™f}÷VâzŠ ?gzZ ƒ YB‚ÆVE¶
~÷ð¸Zg vgzZ ?( .ñ} Z )
X ( 42D îW†W ) *
™:

z]úŠgzZ é$SÀ~]‡zZgzZ wZjZx ÓgzZ ƒ îŠ ~Ú~g7~ VÅ+ ŠÆ\¬vZžìt È

X z™: :~kZgzZz™Š c
Ð] ÒÃ\¬vZ éuSS‰
Ü zÆ4z]
´ŠgzV

:]gz¢Å™f‹Òc¦ZŠgzZ ž

s§Å+ ŠÆ kZgzZ s§ÅkZèY• „ \¬vZ*uÝZ » Vz ]úŠžOgŠ c
ÅkZgŠÏZ ǃo¢mB‚Æ\¬vZgŠT »á Zz ¶Š ]úŠ Z åE
<XÅì CY ~Š]úŠÃVÍß

kZ ÂñYƒgz$mÐ\¬vZ¤
ZpÏ“íÐkZgŠÏZgzZ σ]¸zbzggzZyY~]úŠ

ã-Ç!
]úŠ {zQ ÂñYƒ {„Ç!
mt¤
ZgzZì CYƒyY"gzZ bzg" ]úŠt Å

{Š c
igzZ6µZñ,Z n kZX ñY1 »+ ŠÆkZgzZ \¬vZx *
~kZp¤
Zì CY{g™0]úŠ
F
o¢Ð o¢mt :
 ÆkZgzZìƒõ»vZ ìm„ ÞZ æL°fèY 1C ì ]gz¢ÅÞZ™f

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

ÔŠgzZì Ì:
 Z (¹»! x»ÅÖgzZ hÈÈZŠ zvZ IZ „™f‹ Ò¸ 2Xì Lg @
ƒ
f(
gzZì CƒZa Èzx ³g0
ZÆy¨
ZÐkZgzZXì Ìg Ï»•wzZgzZ+4~¨£Æ
X ( } M )}™g Ñ~Vß Zzä™™f ÇÃ
 ë\¬vZXì Sg

:]gz¢ÅkZgzZ¬»™f‹Ò~Š ˜

at
.o
rg

Zƒ ]gz¢JÅ™f ‹Ò‰
Ü zÆ Š ˜ gzZ ä±B‚Æ xs Z È =Šgz Z Wæzg ñ

;ìŠ •
á g Z »\¬vZž 6ì ¸ ̬»\¬vZgzZì C™
Váøçû vö×ô Ëô iö ÜûÓö×$ Ãø $Ö]†÷ nû %ô Òø äø ×# Ö] ]æû †ö Òöƒû]æø ]çû jöfö$û^Êø è÷òøÊô Üjönû Ïô Öø ]ƒø]ô•çû ßöÚø ]ø àømû„ô³$Ö] ^³ãø m%^ø³m5

Ð] ÒÃ\¬vZgzZƒgxŠ"
U
ƒ¨ £Zg ÓÐ {z¤
ËZ
 ß Zz yZZ} Z

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X ( 45DwÎZ ) ƒ 0
b #?ž @
z™Š c

{i @
ÃyZZ]ÒÅvZ™fgzZì CƒÝqÐ yZZ] ¸ÅwŠgzZì ] ¸ÅwŠ] ¸ÝZ Åy¨
Z
ì=g f Z (¹»òŠ"
U
gzZ#
Ö /Zzñ ÞZæL°f n kZì Sg CJ (ÃgâÆkZgzZì B
g

ÅvZ™f {Š c
iÐ {Š c
iV; zƒ]gz¢{Š c
i Å#
Ö /Zzñ~XgzZ VƒJ] ÑqZ
 n kZ

Ѓ
 » xñ Z™/ôgzZXì c
â•
Û ¬»™f ‹ Ò~ µZñ, Z Ìä \¬vZgzZì Cƒ]gz¢

X ¶]ÒÅg » f ZgzZ {)zrzÄzËÔi úg ÏZ (

:ì ©
™g (Z ]gß Åk
 sÜŠ ˜%ÆÞZæL°f

Åhgz Zä™—x *
gzZÝÆ\¬vZŽìŠ ˜Ç„zsÜq
Š 4
Æ\¬vZ ÅìgŠ c
ÅvZ G
î*Юñ´ZgzZ e
×Å hgŠÏZ ǃo¢mÐ \¬vZgŠTžìC
Ù ª Ôƒ c e
×

mt ¤
ZgzZ ǃ b zg" gzZgâ" Š ˜ gŠÏZ ǃgz$mt gŠTgzZ σŒz mÜ Z~Š ˜

X ¨Y0k
 Åw”Æ] ZŠ ¢~EŠ gzZ±Ôò ¸ñOÆŠ ˜t ƒ{Ç!

Z b #gzZ c
q
â•
Û wEZ » "áçv׳˳i"ñOÆ"áçf×dzi"VŒä\¬vZn kZ
t sÜÈÐ b #VŒ Z åE£Åì Œ6V¶F
gzZ Vçx» ÅVâzŠ ]y
M z *ŠŽ ì Â ìY

Z Ì~¸uæz •
q
Û »Ôì @
ƒÝq ÌÆÞZ æL°f% L „gzZ ìèYz™Ýq„ ?ž7
CYƒ“ÃhÿL X3Z6gîèg ¬ Ì~k
 Åë!
zhLÉ • Sg C™Ýq„zì6}uzŠ

Å
yÒ» ö:XW ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

<XÅXì
æL°fŠ ã
ÅTσÝqÐ ìgzZ„ÏZ sÜb #É Yƒ7=g f » b #ìgzZ„C
Ù Z åE
i Zg » ! x»z b #Å]y
M z *Š ~ Tì ì{z ¸gzZAÐ ÞZæL°f {i ZzgŠ » ìTgz Zƒ6ÞZ

Xìž

?•vßyÃZ}
ÈZŠ%

at
.o
rg

7…¸Ð Š c
Å\¬vZ ‰
Ü z ÌËŽ • vß „z}È FÆ \¬vZgz Z Z}
È ZŠ%

Xì Š •
á g Z »\¬vZçOX Dƒ
ðô «jømû]ôæø éô ç×F’$ Ö] Ýô^Îø]ôæø äô ×# Ö ô] †Òûƒô û àÂø º Änû eø Ÿø æ$ ºé…ø ^³rø³iô Üû³`ônû ãô×û³iöŸ$ ŸÙº^³qø…ô
Š% ( yZŽ ) {z V…ö ^’øeû Ÿø û]æø höçû ×öÏöÖû] äô nû Êô gö×$ Ïøjøiø ^Ú÷ çû mø ø áçû ³Êö^³íø³mø ” éô çFÒˆ$ Ö]

ww
w.
no
or
eh
ida
y

z x ªÆ i ú: gz Z C™7…¸Ð ™fÆ \¬vZ |
•
Û zh
y

gzZ ]g ˆÃX

gzZ wŠ~ T• Dg eÐ yŠ,Zq
Z {zÔÐ 5ZŠ Z Å > 2i:gzZÐ x ÈZ
X ( 37Dgâ )ÐN Yƒ( [sgzZ )«
Z@ M

:ì ÞZ›c
Ü z!y•

á Åðí!

ž• Z}
È ZŠ%{z c
Š%yZŽ {zt ªì ãZz p°ÅzgŠ ð•Z ÅVÍßyZÐ wYg Â

z Ÿg ÅkZgzZ¬» \¬vZ {Š c
iÐ qC
Ù 7Z C™7…¸ÐŠ c
Å\¬vZ Ìq ðÃÅ *Š 7Z
Ë{zp} ™¼ ƒ
 {z ž|
 z•
Û zh
y

]g ˆ{zžì ¸ y•
á Åðí!gzZì [£~ŠÛp
Xƒ:…¸Ð~gz M OÅx ©ZzøZ•
Û ÆkZgzZŠ c
ÅkZgzZ™fÆ\¬vZ‰
Ü zÌ

:t•
Û ~+ŠAz]g ˆÅðí!gzZ ¬o

VZâ Z e ¬o@'
ÆkZXì ‚
gŠ c
ÃV•ÆkZgzZì @
™Š c
Ã\¬vZå {Èðí!

y¦o>gÎä \¬vZçOX •D YwÈÃ\¬vZ~ÓÑÅkZgzZ›Å *ŠvßÆnwze
;žì c
â•
Û [ æÃVë í!ˆÆkZÆ™yÒÃtzgÆVÍßÆnwzeVZâ Z egzZ ¬o~
ØûÃø Ëûm$ àûÚø æø äô ×Ö]†ôÒûƒô àûÂø Üû Òö•ö øŸæûø ]ø Ÿøæø Üû ÓöÖö]çø Úû ]ø Üû Óöãô×ûiöøŸ ]çû ßö³Úø ! àø³mû„ô³$Ö]^³ãø m%^ø³m5
ø òô ³ÖF^ö³³Êø Ô
ø Öôƒø
~g vgzZwZñZ}g v»;ßZzyZZ} Z Váæû †ö ³ŠôíFÖû] Üö³âö Ô

Xk| 7
•ÆyZÄÆ"aZwqÑZ ûO Z " ~"wZŠZÝ "[ ÂyÒZg7»kZ

1C

Å
yÒ» ö:WXZæL°f

b)zbcÆvZ™f

ЙfÆ\¬vZž ) Ç}™ (Z ðÃŽgzZ} ™:…¸Ð™fÆ\¬vZŠ ÑzZ

X ( 9Dy¦o)•áZzäVZyv„z Â( ñYƒ…¸
ÆVÍßyZžì ˆðâ •
Û N @
ÅÌ6ÐtzggzZg »i§ÆV¦oÃVë í!~`™e
 M kZ

} Z ;ì c
Š™…¸Ð ] â ©Z z øZ•
Û Æ kZgzZÐ ™fÆg ÇŠgz6LZÃyZ ä Š Ñz ZgzZ wZñZ

at
.o
rg

uZu {z Âì @
Yƒ …¸Ð ™fÆ \¬vZ™Å~ ›Å *Š ¿ŽèY *
™: (Z ?Vâ ›

\¬vZ ] ÏÆÏ0

i KZŽ • „z vßá Zz ä0
b #z œÇgzZì @
Y7~yvgzZ} g Ä

X •ï Š™¬~q nZ Å~
 *™ÑgzZ™fÆ

V†û fø Òû]ø äô ×Ö]†ö Òû„ôÖøæø I†fÒ] äö ×Ö]

ww
w.
no
or
eh
ida
y

;ìŠ •
á g Z »\¬vZXì q~(„¹ÌŠ c
ÅyZgzZ™f »yZgzZ•} (•Z" \¬vZ
½û †føÒû]ø äô ×# Ö]†ö Òû„ôÖøæø ½ô †ÓøßûÛöÖû]æø ðô «ŽøvûËøÖû] àôÂø oF`ßûiø éøçø ×’$ Ö] á$ ]ô ½ éøçø ×’$ Ö] ÜôÎô ]øæø
ÐVñ»} '

gzZ ð§" i ú—" z™ì‡Ãi úgzZ : áçû Ãö ßø’ûiø ^Úø Üö ×øÃû mø äö ×# Ö]æø

ƒ D™ ?¼ Ž ì }Y \¬vZgzZì q ~(¹ Š c
Å \¬vZgzZì Çzg
X ( 45D]z)

kZÃi úvߎ 7µz—ðÃ~kZì ÇzgÐ VÇZ'x ÓÃòŠ M i úž Š
c
â•
Û ~`™e
WkZ

VÇZ':
 Æ i ú+Z {z • _7B‚Æx ÈZz mÜ Zgz Z q Ë}g7 gzZ [ ZŠ M z _ ZÑÅ

¬Æx ÈZzx ªÆi úXì _g*~Y Z’Z Å[ ÂkZ,~g7ÅkZž 6•D YugÐ
VÇZ'i úžˆðCzzÅkZtXì q~(¹Š c
Å\¬vZgzZ "ï †fø Òû]ø äô ×# Ö]†ö Òû„ô³Öøæø "ž c
â•
Û ˆÆ

ì q ~(¹Š c
Å\¬vZgzZì ]gß+4Å䙊 c
Æ\¬vZ i úèYì à Zz1 zgÐ

‹÷ZpgzZ] ZŠ ¢ ~EŠ LZ]c
Z@z]â ©ZÆ\¬vZÃkZ ǃg©Ð ÞZ›c
wŠ »¿TgzZ

Æ è%Å \¬vZ Ç[8Æ kZŽ Ç}™]ÐÐ x » kZC
Ù {zgzZ fƒ [8{Š c
iÐ Ñ
X Vƒs Ü

G
4O
4
èG5Gu{Å ä×Ö]†ö Òƒ

VŠ ¬~'
ÃwŠÆ}ÈgzZì ꊙbâ s§Å\¬vZgz Zx3
gzZ×zgÃwŠ™f »\¬vZ

Å
yÒ» ö:WX ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

ÐgâÆ™f Ôì @
g Z’ÃwŠÐ ] !
z tÜ ZiZgzZì ꊙu 0
_
Ð t Ü Zz ]!
} 'gzZ
_

Å: •
á Vz³vZ {zˆÆTì @
YƒZamzÚgzZ‚ZggzZÎm{q
ZB‚Æ\¬vZÙ Z f

zya" Å] c
Z@zx © ZÆ\¬vZ nÆkZgz ZÔì ©
¯ÑCZÃ[Œ
Û ÆkZgzZ ~ŠÛpzŸg

vZgzZ’ ™wqZ‰
Ü zC
٠Ù Z f ] ¸Å™fgzZì CY06U
]Š ¬ ÅkZ Ì6Ð „ Zâgz ZzVZl

at
.o
rg

Æ D" gzZ ]2Ð ] “gz ZgâÆ™f Xì B
g x¤

u ~ w”Æ Ÿg z [ Œ
Û Æ \¬

g0
ZÆ y¨
ZÐ kZgzZì Qe
¾Ã b zgÐ kZgzZì Z½Å bzgt • D Y v¸ }ƒ0
Z
ì CƒÝqÚÅyjgzZ yEZ ¯Ã}È Ðzz ÅkZgzZ • C0
úz›&&{æ7 Ån

gzZì êŠ J (ÃÈgzZ,jzx ³g0
ZÆkZgzZì ©
XÐ[ ZCZgzZ?
Ø Z<
Í ÃwŠÆkZ™fgzZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ƒ:t ì bzg ÅwqZ ´Šx ÓgzZ ]ZŠ „x Ó{)zŠ ZgzZgzZ > 2iÔe Ô{ izgÔŠ ˜ Ôi úŽì q {z ¸
kZì îŠ à6VkdZÐ dZÃy¨
ZŽì ] ¸{z™f ¸ gzZì CY0b zg" åLh8E]Š „
vZ™f¿ðä
Z6gîèg ¬V-ì ÃÏZ ¤ÝZÔ7]Š „ðÃ澘(ÐÞZŠ c
gzZvZ™f n
 gzZì™| (
Z
gzZaZÐwqZx ÓŠ c
Å\¬vZwq¾ 1C ì ]!
~uzŠ {zñYá 'Ð
:…¸ÐÞZ™f ̉
Ü zËžceÃ} ÈZ åE<XÅǃF
aZ {z ƒ~KÆkZgzZ]gßÅi ú{z

Vñ»Æð§" gzZ CŠ c
izÕgzZÈ0
»ÞZx ©Z Ù Z f™fŽžÇgŠ c
Ã|kZå {ÈgzZƒ
XìŠgzsÜÉ 7™fÔ™f »kZJ
[ZgzZ7Ýq|Å™fÃkZ ÂÆzg:Ð

Š q Z~}g !
g
ƙf bc

c
™i· *
Ññ]|g
•Z •,z ô=Å yZgzZ g
Š q ZŽ ~ }g !
Æ ™f bc

Ð~ yZ• è~ g
•sg ç[ KZ ä ò ãˆgà·*
Ññ]|g
Š q ZŽgzZ ã
ò æ`
'
Æ" ™f g
Š q Z " g
ò •Z •]|çOX Vƒ ꊙÜVŒB‚Æ,z ô=ÅyZ ìü

H »g
Š q Z •ŠŽñÐ ]ÒkZ] c
M Åu 0
yMŒ
Û ~y*kZ² Ô• ˜ •ÆyZÄ

g Ñ" ~[ ÂC
Ù gzZ • ÁŠ Z®ÑÅpÑg
ugzZ• }g 0
MÀƈy M Œ
Û èY Þ 7
gzZ• } g 0
AÆpÑŠ î ZŠ1ZgzZ • } g 0
M} (} (
Æ„ pÑ~g g q
Z• hu
¿gzZ:%ì Y™yà ©q Z » g
Š q Z n kZƒ à {Йf ug IkZž7+Z Ì[  ðÃ
XÌspgzZƒÌyZÃT~ª
qʼn
Ü zD%ª

1C

Å
yÒ» ö:WX ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

g Z ÌíŠÆ íŠ n Æ kZ *
™7„ ¿ÃTgzZì °» Ìg
uq
ZgzZ e
Mq
ZW ZzÆ
X Z…^Ëø‰û]ø ØöÛôvûmø …ô^ÛøvôÖû] Øô%øÛøÒø X •
^Þø]ø oFÖ^Ãø iø äö ×# Ö] Ùöçû Ïömø Üû ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ø mû†ø âö oûeô]ø àûÂø
oûÊô Xäiö†û Òøƒø ä´ŠôËûÞø oûÊô oûÞô†ø Òøƒø áû^ôÊø oûÞô†ø Òøƒø ]ƒ]ô XäÃø Úø ^Þø]øæø oû³eô pû‚ô³fûÂø à( ³¾ø ‚ø³ßû³Âô

at
.o
rg

]†÷ fû•ô o$ Öø]ô hø†$ Ïøiø áû]ôæø Üû ãö ßûÚ( †õnû ìø ðõô ¡øÚø oûÊô Xäiö†û Òøƒø ðõô ¡øÚø oûÊô oûÞô†ø Òøƒø áû]ôæø oûŠôËû³Þø
oûŽôÛû mø oûÞô^iø]ø áû]ô æ$ ^Â÷ ^eø äô nû Öø]ô köeû †$ Ïøiø ^Â÷ ]…ø ƒô oùÖø]ô hø†$ Ïøiø áû]ôæ$ ^Â÷ ]…ø ƒô äô nû Öø]ô köeû †$ Ïø³iø
àe] æ oñ^ŠßùÖ] æ p„Ú†jÖ]æ Ü×ŠÚ æ p…^ífÖ] æ ‚Û³u] å]æ… !è÷Öøæø †û ³âø Xä³jönû iø!

l^Ë’Ö]æ ð^Û‰Ÿ] oÊ oÏ`nfÖ]æ ‚Ûu] t†ì]æ gÃŽÖ] oÊ oÏ`nfÖ]æ èq^³Ú

ww
w.
no
or
eh
ida
y

oÊ æ &m‚vÖ] ÔŠËÞ oÊ oßi†Òƒ]ƒ] Ý•] àöeû] ^mø ÀË×e å^³ß³Ã³Û³e ‹³Þ] à³Â

‚ß Œ^f àe] àÂæ àŠu •^߉^e oÞ]†f_Ö]‚ß ‹Þ] à³e ƒ^³Ã³Ú à³Â h^³fÖ]
æ èq^Ú àe] ‚ß é†m†â oe] à æ ^Ûâ †nÆ æ oÏ`nfÖ]æ xnv‘ •^߉^e …]ˆfÖ]

^ÛÒ å^jË• oe kÒ†viæ oÞ†Òƒ ]ƒ] p‚f ÄÚ ^Þ] ÀË×e ^Ûâ†nÆæ á^fu àe]
èm]æ†e änÊæ ]÷†’jíÚ éçFÓŽÛÖ]æ p…„ßÛ×Ö g³nƆ³jÖ]æ …ç³%ß³Û³Ö]…‚³Ö] o³Ê
é†m†â oe] à p…^ífÖ] äÏ× Í^viŸ] oÊ æ å^߳ó۳e…ƒ o³e] à³Â ܳ׳ŠÚ

 kŠZg— Vb] ð]•…‚Ö] oe] &m‚u àÚ á^fu àe] å]æ…æ ݈rÖ] èdzn’³e
~

@
™nç„ (zB‚Æ {È ~ ;ž• D â •
Û Š•
á g Z :ó •
á \¬ hžì Š •
á gZ »

B‚ÆkZ~ Âì @
™Š c
={zZ
 gzZì ‚
gyáB‚}÷{zž 6Vƒ

Vƒ@
™Š c
~wŠ LZÃkZ Ì~Âì @
™Š c
~wŠ LZ={z¤
Z :Vƒ@
ƒ
x9Ž )~…ÆV¤•
Û ª4Ð…kZ~Âì @
™™f~…Z÷{z¤
ZgzZ
~Âì @
ƒzáª!
Z s§~÷{È ¤
q
ZgzZ Vƒ@
™{™E
( • { k
"gzZ

záOŠ ZB; zŠ~ Âì k(
B; q
Z {z¤
ZgzZ Vƒ @
ƒzás§ÅkZB; q
Z

X Vƒ¸™hzŠs§ÅkZ~Âì @M™^s§~÷{z¤
ZgzZVƒ@
ƒ

¬ZñÆyáÆkZB‚Æ{Èžt wÍ ZX • Šg Zz y*F~ pÑg
ukZ ( s )
/J4X3 e ´gyZ Åx™z ¯ÆkZÐ:ó •
Øg ÅkZ õG
á \¬hžìt È »TX Vƒ @
™nç

Å
yÒ» ö:WX ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

43X e *
ȇ$
gzZ ZwÅVƒk
gzZ VÆwKZgzZ {k
0
ZugzZ •g Õvßë GX õ/G
ƒ: k-â ¦

Ù Ð
C
G
Ð x™z ¯LZ¡:ó •
á \¬hžì êHXce *
ƒ: Ìk- â Ð Øg ÅvZpì ¢
áøæû •ö ^Úø †ö Ëô Çûmøæø ø ä´eô Õø†ø Žûm% áû]ø †ö Ëô Çûmø Ÿø äø ×# ³Ö] á$ ]ô";žìŠg Zz~pÑvZx¯X , Š â•
Û s ç„Ç!
ø ÖôƒF
ЕeÃT{z´ÆkZÐN â •
Û 7s çÂÃ{k
ÆuÑ:ó •
á \¬h : ðö «Žøm$ àû³Ûø³Öô Ô

at
.o
rg

yZyZZž•D â •
Û Y fÐzzÏZ ,Š „â •
Û s çž7~gz¢p "ÐN â •
Û s 缃


 q Å q 4
{z ‰ á p=k0
Æ ! ôyZŽ âq
Z ~
 kŠZg—ì yxgŠÆ spz

LZgzZ Vƒg ZzyZ »Øg ÅvZ ÔvZ wÎg c
Hn²ƒ~ wq ¾c
â•
Û Äc
gŠ ä ~
 g—¸

+Z ~ wŠÆ {È TspzyZ ªVâzŠtž c
â•
Û Š•
á gZ ä ~
 g—Vƒ ; gg eÐ Vƒk

ww
w.
no
or
eh
ida
y

â•
Û «ðZÐ kZì sp »TgzZ • ï Š â •
Û «{zì yZŽ :ó •
á VvZ Â C1 Vƒ~ ª
q

X •ï Š

h N {zgzZì ´nÆh N q
Z c
Ížì &(ZÃ{k
LZðñžì c
M~g
uq
Z

ìt Š°Cƒ7Zz6Zg f ª~Š Z h Z ¶ùíq
Z c
Íì &(ZÃ{ k
¿`
ÃgzZ Î ä¤

6kZ

 oÆkZyZ ÅØggzZce*
ƒƒ
 oÆkZsp »{ k

ž

Â@
ƒ‘ÃZZ
 ¶CƒÕg !
g !
~: â id
Œ
Û ÆwÙZ ñƒL~yú¤ñ f ç]|

»]ñÇ!
 ì x¥] !
Z
tNnÅ] ³~¾ì ›Ð•Ãížì x¥NvZ c
Dâ•
Û

y¶t ~ª
 q Å‘Ã1c
M y¶ug I„ Hì ug I *
M Z F
]ñ} Zž c
â•
Û ÂŠ
M d
Œ
Û‰
Ü z

=vZ c
Vƒg Zzy Z Z¾ ` M ;g @
g eЕå ~žì x¥NvZ} Z c
â•
Û ˆ Æ kZì c
M
D™“
 ZŠ'k\ ]”ÅVñ¤

É ¶7W ZzÆäÎ r !
gzZ äŠÅ,11¶›ÅÏ0

i
Y f‰¶WZzÆá
 ™Wk0
ÆY f~VòÆ™fgzZW ZzÆö¼( §{Å+Š )gzZ

70Æ]nm{ì Ðg ±ZÆ] Ñqx ¬nç¬ZñÆyá~ Ñ!
užì –ä
g
GLš^z¡¬ŠX
t{Ȥ
ZìtÈXõ0„ƬŠ }•4ZŠ~kZ, qƒ
 {)z ðZ ï

~÷ž} ™yát ¤
ZgzZì CƒwJ ¬Š ÅkZ Âσgz¢gzZì CƒwJ ¬Š ~÷žX ì @
™¢

ì Cƒ wJ ¬Š Å {Èžì c
M ~g
Š q Z ~uzŠçO ì @
Y Hnç„ (z  Cƒ 7wJ ¬Š
uXì wq »gñZƒ
g
 {)z ~ô¡b§ÏZX Cƒ7wJ¬Š Â~÷žÑì:tJ
Z

Å
yÒ» ö:WX ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

u 0
ÅvZ Cƒ7‚~ôÂÂ}QHÐVÍßÃkZ¤
Z ñ M "
âÅ‘ÃÿTžì c
M~

óŒB‚Æ:ó •
á \¬vZžì ~gz¢t pñYƒgzŠª
 qt ¢ Â}™nzcn²~ { Çg !

;ì Š •
á g ZX ˆÅÒ6kZÐ ] *
ZÄZ~ pÑvZ x¯ì q ~uzŠï6vZgzZì qgzZ
î YG { k

žñŒ:tÃ?y-ªþ i !
žðŠÃ?á Z e~žðŠ:gzZ : …æû †ö ÇøÖû] äô ×# Ö^eô Üû ÓöÞ$†$ ÇömøŸæøø "

at
.o
rg

6
({zH : ¡$Òø!]‚÷ãû Âø àôÛFuû†$ Ö]‚øßûÂô „øíøi$] Ýô]ø gønû ÇøÖû] Äø×ø³›$ ]ø ";ìŠ •
á g Z(~uzŠX "ì °gg^vZ
Âì @
™Š c
={ÈZ
 žìt y*ZuzŠ "7¦

Ù (Zì 1™Çä kZÐ \¬vZ c
C
ÔŠ
ƒ i
ì ~g
u~uzŠVƒ@
ƒB‚ÆkZ~•Tg D™•
w~Š c
~÷.
ƒÆkZJ
Z

B‚ÆkZ~• Tg D™•
w~Š c
~÷.
ƒÆkZJ
Z
 Âì @
™Š c
= {È Z
ž

ww
w.
no
or
eh
ida
y

~žìt y*ZŠX ì Lg @
ƒwz4»Øg àSgzZì Sg6kZzÂm{ ~÷ªVƒ @
ƒ

ËÅòŠ MžÐzzkZ Âq
Zì @
Yc
â•
Û ™f »kZ6gîÆy
·ªVƒ@
™™f~…ÆV¤•
Û

 q kZ Xì 3g {Š â » VâzŠ CgzZ ®
 ¤Z ~ kZ ¬ZñÆ kZì ðƒÐ IF
T

\ M X åHn²‰
Ü zÆËY Z’Z ä V¤•
Û žÐzzkZ}uzŠì :
 »y
· G*
™ »®
¤
ì @
ƒ~yZ »Š Y{Š â „z Ìzz ÅkZgz Z Ï}™Š YgzZ ~ m3
p~*ŠŽ •D â •
Û Za Ãt‘+Z

•„ D™ëö¼z Ä~¾ž åHn²t ä V,Z n ÏZ7{Š ât ~yZžÆV¤•
Û sg

žì aZ ÌÐzz kZÐ ]Š „ÅV¤•
Û ]Š „Å kZ ®
 ¤Z Å y ¨
ZžÐzz kZ}Š

Æu 0
vZs§ÅÏZXB‚Æ{@xÆ]y
M ݬÅV¤•
Û gzZìB‚Æ(]Š „Åy¨
Z

䙊 c
LZ:ó •
á \¬hÐ {Žz yZX @
ƒ H Âf
NŠÃ c izŠz ¼
 {z¤
Zžì {g •
á Z~x¯kZ

zgŠ T{Èžìt ~ g
uy*åa X • D •ó *
g »ÆVß Zz ä™]Š „KZgzZ Vß Zz

@
ƒ6{È kZÐ s§Å :ó •
á VvZ¯gzZzÂ{Š c
iÐ kZì @
ƒzás§Å :ó •
á \¬h~

¹s§ÅkZB‚Æ~!Øg ~÷gzZ¯Z÷ž »½™hzŠgzZ äƒd
Œ
Û ì ȸXì
Å
vZzÂKZ „ âZì Le *
™zás§KZà ö:WXZ ¯z ØggŠTžì g (Z CZÿC
Ù [ Zì

4î
 ) ÅV¤•
Û ~ kZžìt ~ pÑg
ukZc ,v0
X ñJ (s§Å :ó •
á \¬

ÀFÂzz q
Z ÅkZì ] ‡JZ sÑZ y¨
Zžì%Zg•tèÑqÐ ¿áZz ä™™fì c
C
Xƒ@
™:™fgzZƒ:I{zÃòŠ Wžì È»•Ð™fÆvZ

1C

Å
yÒ» ö:XW ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

~uzŠ Y7„ƒ {k
Ð yZ• x9{zžì Ð wm{q
Z *
ƒ4 »yZž ˆ~Š™C
Ù ª~

Í• aZÐ VëñÒZÉ VñŠ M ÒZÆ V¤•
Û Š Z•
Û Z ÒZžì ÆŠ Z•
Û Z ÒZg ±Z !
žìtzz
c~X• {Ž z Ìgz Z {z´ÆkZ • aZÐ V¤•
Û „}g ‚x?Z:Y m
Z‰ðñm{

Xì sî

at
.o
rg

‚ûÎø Ýô¡ø‰ûŸô û] Äøñô]†ø •ø á$ ]ô äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^³mø Ùø^ø³Î ¡÷qö…ø á$ ]ø †ô³Šûeö àô³eû äô ³×# ³Ö] ‚ô³fû Âø àû³Âø
ø Þö^ŠøÖô Ùö]ˆø mø Ÿø Ùø^Îø äô eô à% jø‰û]ø ðõ oûŽøeô oûÞô†û fôìû^øÊø o$ ³×ø³Âø lû†ø ³%öÒø
†ôÒûƒô àûÚ( ^f÷›ø…ø Ô

àe] æ èq^Ú àe] æ äߊu æ p„Ú†jÖ]æ ‚Ûu] æ èfn• oe] à³e] Xä³qø†ø ³ìû]ø äô ³×# ³Ö]

oÊæ…‚Ö] oÊ]„Ò oÏ`nfÖ]æ ä³v³v³‘ æ ܳÒ^³v³Ö]æ ä³³v³nv³‘ o³Ê á^³fu

ww
w.
no
or
eh
ida
y

!gm†Æ àŠu p„Ú†jÖ] à oÓuæ èq^Ú àe] æ p„Ú†jÖ] èm]æ†e éçFÓŽÛ³Ö]

èm]æ†e †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] oÊ æ ofâ„Ö] än× å†Î] æ ÜÒ^vÖ] äv³v³‘ æ k³×³Î
ø Þö^ŠøÖôæø ^nø Þû‚% Ö] Ñø…ô^Ëøiö áû]ø ÀË×e ]†’jíÚ èn×vÖ] oÊ Ü³nÃ³Þ o³e!
àûÚ( XZg›û…ø Ô

Øõfø qø àøeû ] ƒø^Ãø Úö á$ ]ø †Ú^ím àe ÔÖ^Ú à å^ßÃÛeæ ÌÖÖ^e äÖ ÜÎ…æ äô ×Ö] †ô³Òûƒô
áû]ø Ü×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×Ö] o×$ ‘ø ô äô ×Ö] Ùøçû ‰ö…ø äô nû ×øÂø kö³Îû…ø ^³Êø Ý¡Òø ø †ø ³ìô! á$ ]ô Üû³ãû Öø Ùø^³Îø
ö Þö^ŠøÖôæø løçû Ûöiø áû]ø Ùø^ø³Î (äô ³×³Ö] o³Öø]ô g% ³uø]ø Ùô^³Ûø³Âû Ÿø û] p% ]ø kö³×û³Îö
àûÚ( gº›û…ø Ô
oÏ`nfÖ]æ oÞ]†f_Ö]æ á^fu àe] æ …]„fÖ]æ ^nÞ‚Ö] oe] àe] äq†³ì] (äô ³×³Ö]†ô³Òûƒô

ÄÚ^rÖ] oÊ å†Òƒ æ p…„ßÛ×Ö gnƆjÖ]æ àn’vÖ] à’v³Ö]æ…‚³Ö] o³Ê ]„³Ò
ØÛ oÊ oߊÖ] àe] æ ävnv‘ oÊ á^fu àe] oÖF] å]ˆÂ æ ]†÷ ’jíÚ †ndz’³Ö]
ÄÛrÚ oÊ æ gÃŽÖ] oÊ oÏ`nfÖ]æ †nfÓ³Ö] o³Ê o³Þ]†³f_³Ö]æ è׳n׳Ö]æ Ýç³nÖ]

Âx ©Z ~
 vZwÎg c
Hn²ä!
ñ ôuZ : ‚nÞ^‰^e oÞ]†f_³Ö] å]æ… ‚³ñ]戳Ö]
CZgzZg2Š CZ ~ ÃT £Š C +Z ðÃq q
Z= Ô• Ð ¹Æ <Ñ
N …g‰
Ü zC
Ù ÂЙfÆvZž c
â•
Û ä~
 g—X Vß ¯r
Xìg y éhÒÉOZ ïE
g—Ž W~y
M ‰
Ü zÆðZ]
ž• D â •
Û fñ ç]|Xì ~g
ugzZq
Z

ÆvZ ¿+F
[8~ wqZ ƒ
 ž HÄc
gŠ ä ~ ¶t {z ðƒÐ ~

ÆvZž} z M ]ñ~¾~wqkZž c
â•
Û Š•
á g Z ä~
 g—Xì Hq
Š 4

Å
yÒ» ö:XW ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

.ƒy éhÒÉOZ ï
N …g~™f
E

½z VÅ^I ZÃfñ ç]|ä ~
 kŠZg—žìt È »‰
Ü zÆðZ]
( s )

V,ZgzZ‰ðâ •
Û Ì ‘z¼ ä~
 g—‰
Ü zÆÁg‰
Ü zkZÔ å5™ ¯÷Z »^c

~gz¢ Â~gz M O ŬC
Ù žìt È ¥ƒÐ ¹ x ©ZÆ <ÑX¸ G ] ÑZμ Ìä

at
.o
rg

 Žqq
ƒ
ZÐ ~ yZ n kZì g ZØŠ *
¯rxÃkZgzZ *
™ Za w¾~qC
Ù p„ì

ZX Vƒg @
q
™ä
 0Z DQ º(C
Ù ‰
Ü zC
Ù gzZ Vßño¢ÃkZž £Š C +Z=ƒë ZÐ
ZX ñYïð>Å *Šz+ŠÃkZN YïtÿTž• +Z, qg ežì Š •
q
á g Z~g
u

úŽ y$
{z}ŠXƒ Lg w'~]Ž wŠ {z}uzŠXƒ à Zz•g w'~™fŽ y!
i {z

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ì~ÑX} ™: ì~wâÆ0

z{gzZ~ÑLZŽ ~ç{z¸aXƒÑZz 䙓
 ZŠ'
x ¬t gzZì – » ] Òä Y fÒZ È » y éhÒÉOZ ïE
N …g X ñYƒ 2~ ÏnÅnËžìt
ÅV#žì @
Y Ñ1t Âì @
™Ð ] Ò{™E
c
p°ÅË¿Ž Ì~ s²}g ø Xì {gzõ
Ð Tžt {zXì Yƒ ÌÈ ZuzŠq
Z~ wìÆq*
{È 1Xì y éhÒÉOZ ïE
N …g~p°
¼Ð Gƒ!
ÃXì @
™ Zƒ kC{'
× gzZ ]¯q
Z~-Ðh
 x *
ÆkZì Cƒ›z G

{'
× žñY 1x *
u 0
»vZÐ ]¯kZžìt È6¯ kZX • •ZzÐ kZ {zì [7—‚
AÄ!
žì CY M ^zZ§+Z ñƒ D™çX=E
™fžì ¬Š ]{ÃVÍg )
‰LZ ä ~X ñY M

 t 1ì @
Z
™kCÃkZ ¿C
Ù žì @
Y½ ã0
~- (ZgzZì @
™kCÃkZ ÌÑZzá
 k0

ì c
M ~g
uq
ZXƒ_ƒkâ âB‚Æ™f‹Òy!
igzZƒ. ~wŠZ
 žì @
ƒÝq
Ð ™f Æ kZ #
Ö ´ Å • Ð vZ gzZì ›Ð™fÆkZ#
Ö ´Å›ÐvZž


 {zì Sg {i @
zF
ЙfÆvZy!
iÅVÍßXž•D â •
Û Yñ ZŠgŠ1Z]| X ì •
1C

XÐVƒ4ZŠ ñƒ¨
†ônû íøeô Üû Óöòöf(Þø]ö Ÿø] Ü×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ðô ]•ø …‚$ Ö] oû³eô]ø àû³Âø
Ñô^ËøÞû]ô àûÚ( ÜûÓöÖ$†õnû ìøæø Üû Óöiô^qø…ø •ø oûÊô ^ãø Ãô Êø…û ]øæø Üû ÓöÓônû ×ô Úø ‚øßûÂô ^âø ^Òø‡û ]øæø Üû ÓöÖô^³Ûø³Âû ]ø
]çû eö †ô–ûmøæø Üûãö Îø^ßøÂû ]ø ]çû eö†ô–ûjøÊø ÜûÒöæ$ ‚öÂø çû Ïö×ûiø áû]ø àûÚ( Üû ÓöÖ$†õnû ìø æø Ñô…û çø Öû]æø gô³âø „$ ³Ö]
X k| 7~"wZŠZÝ "[ÂÅszžZ ¶Zg,~g7ÅkZ

1C

Å
yÒ» ö:XW ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

àe] æ èq^Ú àe] æ p„Ú†jÖ] æ ‚Ûu] äq†ì] äô ×# Ö] †ö Òûƒô Ùø^Îø oF×eø çû Öö^Îø ÜûÓöÎø^ßøÂû ]ø

àn’vÖ] à’vÖ]æ …‚Ö] oÊ]„Ò oÏ`nfÖ]æ ävv‘ æ ÜÒ^v³Ö]æ ^³nÞ‚³Ö] o³e]
äÖ ÜÎ…æ ofâ„Ö] än× å†Î] æ å^q†ím ÜÖæ •^߉Ÿ] xnv‘ ÜÒ^vÖ] Ù^Î k×Î

at
.o
rg

oÊ]„Ò Øfq àze]ƒ^ÃÚ àûÂø ‚Ûu] äq†ì] æ èv’Ö^e †³ndz’³Ö] ijÚ^³r³Ö] o³Ê
ø Øøòô ‰ö ‚õnû Ãô ‰ø oûeô]ø àûÂø oÏ`nfÖ]æ p„Ú†³jÖ]æ ‚³Û³u] èm]憳e ^³–÷³m] ä³nÊæ…‚³Ö]

èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýçû mø äô ×Ö] ‚øßûÂô èqø…ø •ø Øö–øÊû]ø •ô ^fø Ãô Öû] p% ]ø Ü×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×Ö] o×$ ‘ø äô ×Ö] Ùöçû ‰ö…ø
Ùø^Îø äø ×Ö] Øônû fô‰ø oûÊô pû‡ô^ÇøÖû] àøÚô æø äô ×Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø kö×ûÎö ]†÷ nû %ô Òø äø ×Ö] áøæû †ö Òô]„$ Ö] Ùø^³Îø

ww
w.
no
or
eh
ida
y

áø^ÓøÖø ^Ú÷ •ø gø–ôjøíûmø æø †ø ŠôÓøßûmø oj#uø àønû Òô†ôŽûÛöÖû]æø …ô^Ë$ ÓöÖû] oÊô ä´Ëô nû Šøeô hø†ø •ø çû ³Öø
Š•
á g ZÐ/
ñ ôû%q
Zä~
 kŠZg— Vè÷qø…ø •ø XäßûÚô Øø–øÊû]ø äø ×Ö] áøæû †ö Òô]„$ ³Ö]

Æ´ â }g vgz Zì q +4~wqZx ÓŽ Vƒ C:q+ZÃ?~H c
â•
Û

äÎgzZ à Zz ä™— {Š c
i¹ ÃVŽgŠ}g vgzZ {À 0
{Š c
iÐ ƒ
q
Š 4

ÃV7Š ?( ~Š ˜)gzZ4{Š c
i ÌÐ ä™ ay
( ~3 ZgÆvZ )Ã~0
e

\ M Ô,Š Cgz¢ Hn²ä/
ñ ô X ðƒ S(ÌÐ kZ ,™Oà ?{zz™O

ì™f »vZ c
â•
Û Š•
á g Zä

‘œÐg ±ZÆ]gz¢zz:gzì c
â•
Û Š•
á g ZÐg ±ZƉ
Ü zC
Ù gzZª
 qx ¬t( s )

yÒ Ì¤Z ÅVzq yZ ~ g
Š q Z ‰Ðzz ÏZX • D Yƒ aZÐ ƒ
 gñZ {)zŠ ˜

Z aZgzZ ë Z {Š c
q
iÐ ƒ
 gzZì q EZŠ™f » u 0
vZgzZ • zz 'gz¢éZžXì ˆðâ •
Û

Cƒq à ZE™gzŠ ØégzZ à ZE™s ™ ðÃcqC
Ù žì Š •
á gZ » ~
 kŠZg—~ g
u
I
vZ qà Zz ä™ðÌÅVߊ ( {)z{)zzÅv M cìßÔy1™cy$
gzZ} À äÕS5!)ì

~g
ukZ Xì 7™| (Ð ™fÆvZ à Zz äX Ð [Z±ÆvZ q ðÃgzZì ™f » \¬

kZì @
ƒ"
U
*
ƒaZЃ
 »™fÆvZ ÌÐkZì c
C:
 gzZ=g f » ðÌÅwŠÃ™fèa

Ðzz ÏZì6ðÌÅVߊg Zæ»kZgzZƒÐ mÜ ZZ
 ì$
Ë ƒ]Š „‰
Ü z ÏZ]Š „C
Ù žn
Ü zC

Ù wŠžìt ¯æL°fgzZ™f ã!
iž:ì ¯æL°fŠ Z%Йf~ g
ukZžì ¹ä 5߉
tZ
 žn kZì aZÐ VŠ „~g ‚ª
qtžì — H~ kZgzZ ñYƒhZzB÷vZ

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

q TX • ,@
Æ wŠ îE
0…!
z {C
Ù ªY ¡
Z} g ‚ž $
Ë 7„ ^g]Š „ðÃQ ÂñYƒª
q
O “X • D YƒB‚ÆkZY ¡
" yÃÐ ]ÑqÆt éhI
Z „}g ‚ì @
YƒhZz wŠB‚Æ
Y7 ä ËÐ y
ñ G]|Xì ZƒŠg Zz *
ƒaZÐ ƒ
 »™f~ g
Š q Z Ϲ ÌgzZXì¸

at
.o
rg

~ u 0y M Œ
Û X J 77pÑ y M Œ
Û ä ?ž c
â•
Û ä V,Z Xì H ¿Z (Ð ƒ
ž
.M·Q R îLÏÉZ æN°QåE
s§ÅfÑe
 M Tä y
ñ G]|X 7aZÐ ™f ÆvZ q ðÃX çQE
LÉMËXì

ÙfÆvZ ~ g
ukZž• ëg Z'ÑZÖWr
 ™Xì e
 M «Å {g 0
,å Z {z c
â•
Û {g •
áZ

» kZ 'Š „~g ‚gzZì ™f »vZŠ°ÝZž c
â•
Û n kZ aZÐ ]ZŠ „~g ‚gzZŠ ˜ gzZ‘œ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

gzZK Z%{zgzZì aZ ÌÐ y!
iŽ ¯q
ZgzZ ã!
iq
ZXì @
ƒ »nzŠ Ì™fgzZ •! MgzZ=g f
aZÐ]Š „Åk'çG.OcOλ ~{q
Zž c
M ~TÐ g
ukZì Š Z%¸gzZì aÎÅwŠ

ay

~3 ZgÆvZ™f »vZž• D™ÜÐ ~
 kŠZg— ™
ñ ]|ì ~£ZµXì

,q zzŽ {)zŠ ˜ gzZ‘œž Š
ƒx¥t Ðk

½kZXì @
Yƒ {Š c
i{ÄÑ] ‚Ð ä™
X7wDZ ðÃ~g
Š q Z yZ Z åE<XÅXì CYƒ{Š c
i¹¤ÅyZÐg ±ZÆ]gz¢zz•
*
ƒ Z9~3 ZgÆvZ »k

Š ~hðžì Š •
á g ZçO Xì ðƒŠg Zz ¤{Š c
i¹ ÅVzq yZ ~
O±pXì ]Š „+F
ÆxWÆg é¨E
aZ t ·Ñ!
i úèÑqXì aZÐ i úÅw‚çG.Oc6yLZ
X ( 20@
14mÔ™f bc) ì @
YƒaZ {Š c
i¹ÐkZŠ ˜‰
Ü z
Ðômû†ô›ø oûÊô †ö nû Šômø Üû×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø áø^Òø Ùø^Îø éø†ø ³mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø
Ðøfø ‰ø áö]‚øÛûqø ]„øâF ]æû †ö nû ‰ô Ùø^ÏøÊø áö]‚øÛû³qø Xä³³Öø Ùö^³Ïø³mö Øõ³fø qø oF³×³Âø †$ ³Ûø³Êø èøÓ$ ³Úø
1C

äø ³×# Ö] áøæû †ö Òô]„$ Ö] Ùø^Îø [äô ³×# ³Ö] Ùøçû ³‰ö…ø ^³mø áøæû •ö †( ³Ëø³Ûö³Öû^³Úø æø ]çû ³Öö^³Îø (áøæû •ö †( ³Ëø³Ûö ³Öû]
l~^q
Z ~
 vZwÎgžì e
ZzgÐ{ñk

Ù 1Z]| Vlö]†ø Òô„$ Ö]æ$ ]†÷ nû %ôÒø
C
 Zƒg ¦
Ð 6h N ò *
yZ å)9E~ 5 Zg Ô¸ ìg Y n p=s§Å)(

Hn²X ‰á 'áæû •ö †( ³³³³Ëø³³³Úö Ôì yZ å)9E
Š
h N t;c
â•
Û ä~
 \M
{Š c
igzZ}ÈáZzä™™f {Š c
i »vZ ;c
â•
Û ä\ M ?•vßyà áæû •ö †( Ëø³Úö

X ( ›{Zzg ) Vc
Èà Zzä™™f
4OƒÜæŽì x *
Š¼Xì6Ä)ÅyŠq
Z „d
Œ
Û ÆîE
0G
» ~h N q
ZyZ å)9E( ô= )

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

@
ƒÃ}izkZk ˆZzgÅ»kZì @
Y1x *
»vZ6zTÆ}ižì @
ƒx¥Ð V(u

ðÃÑZzh
 x *
»vZ ` M Hžì Ø 7 Ð h N }uzŠ h N q
ZXžì ~ g
uq
ZçO Xì

žì @
ƒx¥X X Ôƒug IÔƒ]g t
Nžì H{zÂZg ¦
V;žì @
C{ z Z
 ?Zg ¦

Ð6•{È
}È á Zz ä™™f {Š c
iŽž ðƒ¢] !
t 6~
 vZ wÎg ñƒ Dg ¦
Ð6h N yZ å)9E

at
.o
rg

t ä \ M ÂÔ‰| (
Ð M ¹ {zgzZ n™Ýq] â £} (
ÆŸgzwJä V,Z•Vc
ÈgzZ
E
EN
ÃLZ • p~½Æ y óQ™ ç…«M!NX ‰ á 'áZz ä™™f {Š c
i ¹ ªy óQ™ ç…«M!ž
ðâ •
Û ] !
~ÔÅ Ÿgz[ Œ
Û ÆvZŽ • vß{zŠ Z%Ð kZXá Zzh
™ ä- gzZ ñ ZgzZ µ ZÐ ƒ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

¸Ä£¸ ÔN YƒÆvZ! ZÆ–
h
Ð s§ƒ
 gzZ ÔB™ - Ð VåZ Å *Š kZÃLZ
M
4MG
&~
5E
ø e(…ø Üø ³‰û]†ô³³Òöƒ]æø )ì ÿG
" :( ¡÷nû jô fû iø äô ³nû Öø]ô Øû³j$fø iø æø Ô
b ˜Zm{ňy M Œ
Û ¸gzZXì
s§C
Ù äV2gzZ Zƒwqt»X•}È„zt Z]Æ" lô†FÒô„# Ö] æ$ ]†÷ nû %ô Òø äø ³×# ³Ö] áøæû †ö ³Òô]„$ ³Ö]
X ( 35@
33mÔ5`Ôg
•Zsg ç)ƒ1¯Š°‚CZÃ!°VvZ™–
Ð
Ø( ÓöÖô Ùöçû Ïömø áø^Òø XäÞ$]ø Üû×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o( fôß$Ö] àôÂø †ø ÛøÂö àôeû äô ³×# ³Ö]‚ô³fû Âø àû³Âø

hô]„øÂø àûÚô oFrÞû]ø ðõ onû •ø àûÚô ^Úø æø äô ×# Ö]†ö Òûƒô hôçû ×öÏöÖû] èöÖø^³Ïø³‘ô æ èºÖø^³Ïø³‘ô ðõ o³nû •ø
ä´Ëô nû Šøeô hø†ô–ûm$ áû]ø Ÿøæø Ùø^Îø äô ×# Ö] Øônû fô‰ø oûÊô •ö ^`ø rôÖû] Ÿøæø ]çû Öö^Îø äô ×# Ö]†ôÒûƒô àû³Úô äô ³×# ³Ö]
¸D™ c
â•
Û~
 vZwÎgžì e
ZzgÐ/
ñ 0vZ†]| : Äø_ôÏøßûmø oj# uø
m{ » ðÌÅ yZ ª)°Å[¨gzZ Ôì °ð Ãc ðÌÅq C
Ù Ôž

T™f »vZ ~ äÑŠ ]•gzZ äX Ð [Z±ÆvZgzZ Ôì vZ™f ( !)
H~
 vZ wÎg c
X Hn²ä VÍßX 7Wí!q ~uzŠ ðÃâZ ì Wí!gŠ
Ð ~0

zZ}
ƒ Z± ÌŠ ˜ {z ;V;X c
â•
Û Š•
á g Z ä \ M ?7ÌvZ -°Š ˜
}™Š ˜ Ð ~i mY +Z ÑZz ä™ »T7Wí!'
Z'
Æ™f~ äÑŠ ]•
G
4
É
AE
X ( .Z]Zú-Z ° ö§ XGZ {Zzg ) ñY^IÌg ZŒÅkZ D `D `g ZŒž

[8vZÃgzZ aZvZ™f ~¨£Æ’ ™wqZ}g ‚žì ¸ |ÝZ ( ô= )
Ü zÆ™fsÑgzZ]Š XŽÐzzÅkZgzZ[ Œ

Û Ž » \¬vZÃ}È( †føÒû]ø äô ³×# ³Ö]†ö ³Òû„ô³ÖøË )ì F
ƒÝqw™z»„
 zŠÃTì {z{0

i'ì ~÷Žì 7„ Ï0

i{zž•ë

1C

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

ÆzÂÅwŠgzZ Äz ›gzZ Ñ™ftªÆ Ô@
ƒ 7‰
Ü zÆ ¿}uzŠ Ë{zì @
ƒÝq
;žìŠ •
á g Z » \¬vZXƒB‚
ÇVz™Š c
Ã?~z™Š c
=? : ܳ³³³Òö†û ³³³³³³Òöƒû]ø oû³³³³³³Þôæû †ö ³³³³³³³Òöƒû^³³³³³³³³³Êø

ILG
" ugz Z
; ÏŠ ì

at
.o
rg

: å^jøËø•ø oûeô kûÒø†$ vøiøæø oûÞô†ø Òøƒø ]ƒø]ô pû‚ôfûÂø ÄøÚø ^Þø]ø æø II oûÞô†ø Òøƒø àûÚø ‹önû ×ô qø ^³Þø]ø
IE
4)6X
4
h
E
G
è
 {ÈZ÷gzZ :Vƒ Lg
Z
»kZgzZB‚Æ}È áZz ä™™f LZ~

Ç!
ÆkZ'• D™•
wÐ ä™™f Z÷¨
ÆkZgzZì @
™™f Z÷

X Vƒ@
ƒB‚gzZ k0

ww
w.
no
or
eh
ida
y

vZÃgzZ aZ „vZ™f ~’ ™ÁqZ x Óžì ¸ ¬æ » mÀãZz yZÆ g
uz y M Œ
Û wq¾
yMŒ
Û ‹zˆgzZ i ú~™f kZžìgpÅt%ZXìaz mÓZ m{ » Ÿgz [Œ
Û ÆkZgzZ F
[8

X •4ZŠƒ
 ] ZŠ „ÅnkZ {)z

:¤Å ã—æL°f m{

Ùø^ÏøÊø Üû ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o( fôß$Ö] oÖø]ô oºeô]†ø Âû ]ø ðø ^qø Ùø^Îø †õŠûeö àôeû äô ×# Ö]‚ô³fû Âø àû³Âø
Ùøçû ‰ö…ø ^mø Ùø^Îø ä×öÛøÂø àøŠöuøæø (å†ö ÛöÂö Ùø^›ø àûÛøÖô oFeçû ›ö Ùø^Ïø³Êø [ †º³nû ìø Œô^³ß$³Ö] p% ]ø

ø Þö^ŠøÖôæø ^nø Þû‚% Ö] Ñø…ô^³Ëø³iö áû]ø Ùø^³Îø [Øö³–ø³Êû]ø Ùô^³Ûø³Âû Ÿø û] p% ]ø äô ³³×# ³Ö]
àûÚô gº›û…ø Ô
-vZwÎg! Z²Zq
Zžì e
ZzgÐÅvZèg¬0vZ†]| Väô ×# Ö]†ôÒûƒô

ì 4yÃ~ VñŠ MvZ wÎg c
ž Y7gzZ ñƒ¢q~ #
Ö }
ÅÅzmvZ

ÅXvß{z c
â•
Û ä \ M Ô ( ì ÑZEƒ YZ {Š c
ix •Z »VñŠ MÆn¾ª) ?

aZ¿yÃ~wqZvZwÎg c
ž Y7äV,ZQX VƒiZ¿gz Zƒ{Š c
i/

ƒF
ЙfÆvZy!
i ~g v‰
Ü z kZgzZ¼Š !
íà *Š ?žt c
â•
Û ä \ M ?ì

X ( ~ènZz£Z { Zzg )

iZžì C
Ù ªzz ÅkZ c
â•
Û ¼ Ž ä ÅzmvZ wÎg ~ [ZŽ Æ wZά( ô= )

•{Š c
igŠÏZ » Øg z Ÿg Å à ¬vZgzZ Ç}™ ¹F„ âZ {È Ïƒ {Š c
i Î/B‚Æ wqZ
X ǃ: µñ»¿1ÏVƒ,q4ÐqC
Ù Å *ŠV; zèY

1C

Å
yÒ» ö:WX ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

Ü z ~y

M™m{gz ZJ
xŠ D%ž c
Ct ¿YZЃ
 ä\ M ~[ ZŽÆwZÎ}uzŠ X ǃ
¿tµšXƒx *
»vZB‚Æ]¯gzZtzf6y!
iÅkZ ªXƒyuZ¥gЙfÆvZ {È~
Ùpch
 ÃkZ ÌÆ} Š¼ ƒ
 {zƒ }YgŠÅkZ {È Žgz Z Ôì ËgzZ m³„ Z (wqt gzZ

m{Ð ™fÆ vZ ~ Ï0

iŽ σ ‚Ã}È ÏZ ] !
tžì C
Ù ªÌt gzZ X ǃ {Š â M Ð

at
.o
rg

X ( 39@
38Ô 5` Ôg
•Zsg ç) ñY0Z½j
¯Å bzg ÅkZvZ™fgzZÔá™ Za9
o

:{Š%á Zzä™:™fgzZ•{0

i+ ™ Z f

Xäe$…ø †ö Òö„ûmø pû„ô$Ö] Øö%øÚø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o% fôß$Ö] Ùø^Îø Ùø^³Îø oz³‰Fçû ³Úö oû³eô]ø àû³Âø
Ü×ŠÚ æ p…^ífÖ] ä³q†ì] kô³n(Ûø³Öû]æø o( ³v³Ö] Øö³%øÚø Xä³³e$…ø †ö ³Òö„û³mø Ÿø pû„ô³Ö$]æø

ww
w.
no
or
eh
ida
y

™f »vZ¿ŽžìŠ •
á gZ » ~
 g— : éçFÓŽÛÖ]æ…‚Ö] oÊ ]„Ò oϳ`nfÖ]æ
{0
i ÑZz ä™™fžì ÏÅ}Š%gzZ {0

iwVÅVâzŠyZ @
™7ŽgzZì @

Xì {Š%ÑZzä™:™fgzZì

vZŽžìŠ •
á g Z» ~
 g—ì @
Z<
Í „¿C
Ù Ð ä%gz Zì [8ÿC
Ù Ï0

i(s )
 Z%

1C

‰Xìg ZÏ0

iÅkZì ~¬Æ„} Š%Ì{0

i{z@
™7™f »
ž

VZÕ

Šg ZŠ á™z „
 z Š ! ž ª M {0

i

™fŽgzZì Lg {0

iwŠ »kZì @
™™f »vZ ¿Žžì yÒ»ª
q ÅwŠt ì c
â•
Û ä Y f‰

ä™™f »vZžì Ðg ±ZÆ yvz œUÅ c
â•
Û ä Y f‰gzZì @
Y%wŠ » kZ @
™7
gzZ Ç ò
ÃG LZ {zgzZ ÇñY1x ÙZÐ kZžñ*Ã{0

i Ë6ì (Z {z ñ*Ž ÿáZz

Ð kZž• ë 5ßX Yá 7x ÙZŠp{zžÑZz ä* »} Š% 6ì (Z ÑZz ä *Ù Z f)

vÐ *Š kZ {zÉ 7„ D%áZzä™B÷mÜ ZÐ ] Ò™f »vZžì Š Z%Ï0

iÅå
Øû³³³eø ;ì ZƒŠg Zz0ÆL~u 0
y MŒ
Û ž 6•Tg~¬Æ„Vz0
ïÆä Yƒ

ÃwŠ™f »vZž•ë ~
ò èF
œXì Ï0

iÅnm{q
Z ÌnÆyZ b§ÏZ ïÜãôe(…ø ‚øßûÂô 𺠫nø uû]ø

Ð v M Å]ágzZ ò¤
ÅÑÂì @
ƒ à {ЙfÆvZ wŠ Z
 gzZì @
™ Za ò3
gz Zì @
™F

ÃY ¡
Z yZ¤
Z • D Y ugÐ ®
 ¤ZX • D YƒJY ¡
 Z}g ‚gzZì @
YƒJ™ƒÈ

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

CY {g Åx »Æ¶Š °™^»sÜN7Ð äqž ~ÇÈž‰ÐN Y^I  8

at
.o
rg

GE
3O8E
xñƒ}g ¦

%ÆvZ™f
]‹ ¯
 !

:fƒ
†ö Š$ vøjømø ‹ønû Öø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø Øzõ fø qø àô³eû ƒô ^³Ãø ³Úö àû³Âø
äq†ì] ^ãø nû Êô oøÖ^Ãø iø äø ×# Ö]æ†ö Òö„û³mø Üû ³Öø Üû³ãôeô lû†$ ³Ú$ èõ Âø ^³‰ø oF³×³Âø Ÿ$]ô èô ß$³rø³Öû] Øö³âû ]ø

†nfÓÖ] oÊ oÞ]†f_Ö] å]æ… ÄÚ^rÖ] oÊ æ…‚Ö] o³Ê ]„³Ò o³Ï³ãnfÖ]æ o³Þ]†³f_³Ö]

ww
w.
no
or
eh
ida
y

oÞ]†f_Ö] å]æ… ‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ oÊ æ àŠvÖ^e äÖ ÜÎ…æ gÃŽÖ] oÊ oϳ`nfÖ]æ

oÏ`nfÖ]æ ^nÞ‚Ö] oe] àe] t†ì] æ Í¡ì oÞ]†f_Ö] în• oÊ æ l^Ï$ äÖ^³q…æ
é†m†â oe] à å^ßÃÛe gnƆjÖ] oÊæ…‚Ö] oÊ ]„Ò ^Â÷ çÊ†Ú å^ßÃÛe äŽñ^ àÂ

Ù^Îæ ÜÒ^vÖ]æ á^fu àe] æ xnv³‘ •^³ß³‰^³e ‚³Û³u] å]æ… Ù^³Îæ ^³Â÷ ç³Ê†³Ú
GE
3O8E
ÆäY~ ï
žìŠ •
á gZ» ~
 kŠZg—: p…^ífÖ] ½†• o× xnv‘
GE
3O8E
ÆvZ~*ŠŽÆ~{kZSX ǃ7k\Zz£»q ËÅ *ŠÃï
I Zˆ
1C

ƒˆg *%Æ™f

[Z Nz`
Z »h
 Ãx *
u 0
kZiŠq
Zž ǃt ‚©t Z
 ˆÆ ä Y ~ ¼
 (s )

ÌgŠT6yvÆ ð¾kZ KZ ‰
Ü z kZ ÂXì ;g ï'
Z'Æ Vz h N žì ~g Zl{Š c
iH

0ƒqX Cƒx¥7hZÆvZ™f%„ *ŠÃX•Ì}È‚lp,ZìC
Ù ªÇƒk\Z
+-B G
4$äv
-E
X¸D™ ¹~] YoKZ ò ~i Zg f ç0 öGžì –~] é<XE
ø jôÂø ^_øeô Ÿ$]ô …ö ^ãø ß$Ö] gö³nû _ô³mø Ÿøæø Ô
ø iô^³qø^³ßø³Ûö³eô Ÿ$]ô Øö³nû ×$ ³Ö] gö³nû _ô³mø Ÿø oû³`ôÖF]ô
Ô
èöß$røÖû] gönû _ôiøŸøæø ÕøçôËûÃø eô Ÿ$]ô éö†ø ìôŸF û] gönû _ôiøŸøæø Õø†ôÒû„ôeô Ÿ$]ô^nø Þû‚$ Ö] gönû _ôiøŸøæø
7YZyŠgzZB‚Æi *zi ZgЕ1@7hZ] ZgvZ cVÔjô møæû †ö ³³eô Ÿ$]ô
B‚Æ™f}¾1 Cƒx¥7hZ *ŠgzZB‚Æ]Š „~¾1@
ƒx¥

Æg Zh
Š }¾17¯~ ¼
 gzZB‚Æ °ç ~¾17?]y
MgzZ

Å
yÒ» ö:XW ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

XB‚
©^
ŠG
„Ètž Y7 ä ~• ìg7
M 2ž ¬ŠÃ ã
ò q`
ä ~ž• D â •
Û òö ~u]|

@
ƒ ay

Ü z Ú Z~ äç Âc

Î[ ˆZ
 »ÝM gzZ äç Kzg ä ~žÑ ìƒìg7
M

at
.o
rg

2~Š hg *
3 KzgÐ k':e ä ~ n kZì YÈvZ y4û%,òŠ M ~ kZžì
G!
Å7] !
РˈÆY (J
k':ežì –0Æç,-š 0ògµX Vƒ©
™g ¦

™7
M
o4X
-GI
wŠ LZÃ] ZggzZ f
 É6p6q
ZÃkZ D™] !
ŽJ
k'äžì –0Æ ê 0òßgX
X ( 24@
21DmÔ™fbc) ~gz¢)XgzZ ¶~gz¢~kZ]!
XžD™[ˆÐ

:¿ÑZz¶Š]•ÐG[Z±

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ºoùÚô •ø ! ØøÛôÂø ^Úø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø Øzõ fø qø àôeû ƒô ^³Ãø ³Úö àû³Âø
oÊ ]„Ò ‚Ûu] ä³q†ì] äô ³×# Ö]†ôÒûƒô àû³Úô †ô³fûÏø³Öû] hô]„ø³Âø àû³Úô Xä³³Öø 1³rF³Þû]ø ¡÷Ûû³Âø

ä×# Ö] h]„ àûÚô XäÖø 1rFÞû]ø ÀË×e †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] oÊ å]ˆÂ ‚Û³u] oF³Ö]æ…‚³Ö]
xnv’Ö] Ù^q… äÖ^q… æ ‚Ûu] å]æ… ‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ oÊ æ èv’Ö^e äÖ Ü³Î…æ
oÞ]†f_Ö] å]æ… Ù^Îæ †ì• Ðm†_e 决҃ ܳ$ ]ƒ÷^³Ã³Ú Õ…‚³m ܳÖ]•÷ ^³m‡ á] Ÿ]

ØøÛôÂø ^Úø ÀË×e ^Ê÷çÎçÚ äß éçFÓŽÛÖ] oÊ æ k×Î xnv³’³Ö] Ù^³q… ä³Ö^³q…æ
ÔÖ^Úø å]æ… Ùø^Îøæø äô ³×Ö]†ôÒûƒô àûÚô äô ³×Ö] hô]ø„³Âø àû³Úô Xä³³Öø 1F³r³Þû]ø ¡÷Ûø ³Âø ‚ö³fû Ãø ³Öû]

•^߉Ÿ] xnv‘ Ù^Îæ ÜÒ^vÖ] å]æ…]„Óâæ k×Î b] èq^³Ú à³e]æ p„³Ú†³jÖ]æ
àe] à l]ç‚Ö] oÊ oÏ`nfÖ] èm]æ†e éçFÓŽÛÖ] oÊæ ofℳÖ] ä³n׳ X决Î]æ

å†Òƒæ ^nÞ‚Ö] oe] àe]æ èfn• oe] àe] å]æ… p…^ÏÖ] Ù^Î å^ßÃÛe ^Â÷ çÊ†Ú †³Û³Â

oÊ •]‡æ ÌÖÖ^eXäÖ ÜÎ…æ gÃŽÖ] oÊ oÏ`nfÖ] èm]æ†e †nÇ’Ö] ÄÚ^³r³Ö] o³Ê
†e^q èm]æ†e ‚ñ]æˆÖ] oÊæ äô ×Ö]†ö Òûƒô hôçû ×öÏöÖû] èöÖø^Ïø‘ôæø èºÖø^Ïø‘ô ðõ oû•ø Ø( ³Óö³Ö ä³Öæ]
Ù^q… ^ÛãÖ^q…æ ¼‰æŸ]æ †nÇ’Ö] oÊ oÞ]†f_Ö] å]æ… Ù^Îæ åçvÞ ^³Â÷ ç³Ê†³Ú

¿ðûòŠ M Ë™| (
ЙfÆvZžìŠ •
á gZ» ~
 x™ ZÑ : b] xnv³’³Ö]
Xì 7ÑZz¶Š] •{Š c
iÐG[ Z±

Ž •g
Š q Z {zt ‚Æ X• •Zz vß „zÐ kZì q JXG[ Z±( s )

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

ž D zggŠkZ ÂD Yá p=6GËZ
 ñy¢]|X • ðƒŠg Zz ~}g !
ÆG[ Z±
ÆGž 6D zg7(ZÐ ™fÆ c izŠÆ ¼
 \ Mž Y7 ä ËX CYƒ F
ug ISh ZŠ

Žì w2«Ðƒ
 Ð~Vß2Å]y
MGž c
â•
Û Š•
á g Zä \ M X •D zgÐä Y Mt ‚

ň á0
: ] •Ð kZŽ gzZ • CYƒ ™6kZ B2ƒ
 ň Ôá 0
]•Ð kZ ¿

at
.o
rg

Š•
á g Zt ~
 g—ž c
‹Š •
á g Z u 0
»~
 kŠZg—ä \ M Q X • CY Cƒ „g ZØŠ B2

g—ž• Câ •
Û Š•
á g ZÈ
ñ ¬ ]|X ¬Š 7ÑZz ?
Ø Z<
Í {Š c
iÐG©ðÃä ~ž¸ D â •
Û

ä~
 g—ž• D â •
Û Š•
á g Zh
ñ i ]|X¸ _â {C ÐGƒZ±ˆ Æ i úC

Ù ~
 kŠZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

@
™ ¬Š ÅkZ~:gzXÐzŠ hg *
™®Š »VzŠ%Ðzz ÅspgzZg e ?žì60
Zt = c
â•
Û Š•
á gZ
X •F
ÃGƒZ±g Z0
YgzZ ZÎÆ] éE
5O8E
gzZVñŠ MX} Š ‹GƒZ±Ì":ó •
á VvZž
Å~
 g—ž¸ìg Yá p=~^û%q
Z ~
 x™ Z Ñž c
M ~g
uq
Z

»GÃòŠ M q
Zž c
â•
Û Š•
á gZ ä ~
 g—X Zƒ HÃï
zZ Å ~
 g—Y7 ä ËX Ð1$
ï
zZ

&LÐ i Zz M ÅkZì ;gƒ[ Z±
ÃVñŠ MP‰ á p=~K~
 x™ Z Ñû%q
ZX Ð1 åE
² ²
ðÃXƒ: ]!
tÂz™ HŠ c
ÒZÃ]ñ¤
Zž c
â•
Û Š•
á g Z ä~
 g—X •ìg|™ äÕ£L ÿ£Lž ¬Š
gzZ VzQÔVƒ y » ðËÔVƒ y » "
¾~ž C™7y´Zt {z ~ T @

7(Z6GyŠ
Ôì ug I*
M Z¾ì 9Ð kZG Âì @
ƒ®Š ( ÑZzyZZï» ) ðí!ðÃZ
 X Vƒy »Vzgâ Y

[8¹= ~ƒ
 yZ ¸ º6}i ª61 ~÷vßæ X Š
Mž H YZ „¹ ä Â
E
X-4$žì CYƒWzgŠkZ {zˆÆkZX ÇAŠ Ìu| èE
Ãñ é<G
L j8Z÷ÂZƒŠ4}÷Â` M X å
GE
3O8E
Sg B{)z NÒpN ZƒÅV; zÐ Tì @
YÁ›Z { i ZzgŠq
Z » ï
gzZì CYÁJ

Åä M}¾¶]gz¢Hì ug I*
gzZ kp*
M Z¾ž} 9G Âì @
YH®Š`
Õ
Û »Z
 gzZ•

AŠ ÌnçZ÷ÂZƒ!Zj}÷Â` M åЕ=•{Š c
i~ƒ
 ¸º61 ~÷òŠ M æ

B; ~B; b§T• CYß~ ~uzŠq
Z V´žì •ÐgzigŠkZjZˆÆkZX Ç
E
D Yƒ ûÒOh!6kZñŠ j Z} â 'c
} ðO$ˆ ÆkZX • CY ß~ ~uzŠ q
Z VÄ
ZÐ% Z e

yZ ÌJŠ j Z q
Z¤
Zž• D â •
Û~
 g—X bg @
ƒ¸ J
#
Ö ªgzZ • Tg !âjZŽ •
c
â•
Û Š•
á gZ ä~
 g—ˆÆkZXÐQ: kv~ }iJ
#
Ö ª Â} Šg â g î
 6}iÐ ~

Å
yÒ» ö:XW ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

E
9
-O;XE
GE
3O8Ec
ÔZƒg*6VzGzŠ » ~
 x™ Z Ñž c
M~g
uq
ZX J ¥
q
Z » ê c
ì r !
Z » ï
q

E
E
8
ћF
ä™: o ôZ Å[ %
Ã}uzŠ ~x`
Æ ~g ðB Ãq
ZXì ;gƒ[ Z±ÃVâzŠ yZž c
â•
Û Š•
á gZ
O<X&Ä}g ø ( å: @
tZè» kZ • BÍÃäZŽ • vß[ åE
XÐ kZÃy$

ž ) ~x`
Æ
žì c
M~e
Zzg 9žì –äV ò v0ZXì c
C{LÓk
È:Ð[ %
ä Y fX •D Z h Z

at
.o
rg

Xì @
ƒÐzzÅ[ %
 G[ Z±ÒZ

gzZì qJGƒZ±ó!
ì @
ƒ»[%
c_¬Ð ƒ
 ~Gž c
M~g
uq
Z

ww
w.
no
or
eh
ida
y

àSÃ] ZŠ „‰Ì~ vÐ kZ b§ÏZì 4Š m{ÃVƒk
‰~ äƒÆkZž 6
ø …ø ^³føiø >gΞìŠg Zz~g
3!çOXì ÝqÄZÑ
ƒZ±xg _7Ã] ZgC
Ù » pû„ôÖ$] Õ
Š q ZŠ åO›G
E
9
-O;XE
 »] •ÐG
Ñ!
u Â~}g !
g
Æ™fÆvZgzZì :
 »«™ÌÐ ê ƒZ±gzZì :
X ( 33D 31DmÔ™f bc) „ì

:'ì: Z- ŠgzZy7Ã?vßžz™™fÐ]ÒâZ

]æû †ö %ôÒû]ø Ùø^Îø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ ]ø pz( …ô‚ûíöÖû] áô‚ônû Ãô ³‰ø oû³eô]ø àû³Âø
oÊ ÜÒ^vÖ]æ á^fu àe]æ 1×Ãmçe]æ ‚Ûu] å]æ… !áºçû ßörûÚø ]çû Ööçû Ïömø oj#uø äô ×# Ö]†ø Òûƒô

ÀË×e ^Â÷ çÊ†Ú Œ^f à³e] à³Â pæ…æ •^³ß³‰Ÿ] x³nv³‘ Ù^³Îæ ä³³v³nv³‘
oÏ`nfÖ] å]æ… æ oÞ]†f_Ö] å]æ… áø¨ö]†ø Ú% Üû ÓöÞ$]ô áøçû ÏöÊô ^ßøÛöÖû] Ùöçû Ïömø ]†÷ Òûƒô äø ×# Ö]†ö ³Òöƒû]ö
pæ^íŠ×Ö èߊvÖ] ‚‘^ÏÛÖ]æ gnƆjÖ ] oÊ]„Ò ¡÷‰†Ú ð]‡çr³Ö] o³e] à³Â

oÖ] ð]‡çrÖ] oe] &m‚u ]ˆÂ äÞ]Ÿ] o›çnŠ×³Ö …ç³%ß³Û³Ö]…‚³Ö] o³Ê ]„³Ó³âæ

àe ‚nÉ oÖ] †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] oÊ å]ˆÂæ ‚âˆÖ] ‚ñ]æ‡ oÊ ‚Ûu] àe] ä×Ö]‚³fÂ

ÄÚ^rÖ] oÊ †Òƒ æ ÌÖÖ^e äÖ ÜÎ…æ gÃŽÖ] oÊ oÏ`nfÖ]æ äß߉ oÊ …璳߳Ú
ÌÖÖ^e äÖ ÜÎ…æ ]‚÷ßŠÚ Œ^f àe] à oÞ]†³f_³Ö] èm]憳e ^³–÷³m] †³ndz’³Ö]
á^fu àe]æ å‚ßŠÚ oÊ oF×óm o³e]æ ‚³Û³u] o³Ö] ‚³nó‰ o³e] &³m‚³u]ˆ³Âæ

Š•
á gZ» ~
 kŠZg—: àŠvÖ^e XäÖ ÜÎ…æ gÃŽÖ] oÊ oÏ`nfÖ]æ ܳÒ^³v³Ö]æ
žì ~g
u ~uzŠX 'ìy7vßžz™ HÐ] Ò+Z™f »vZžì

X 'ìg » c
g»v߬ožz™™f (Z

Å
yÒ» ö:XW ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

+ZÐì y7 c
ìg » c
gÆV¯¸çc
V¦ož Zƒx¥Ìt Ð g
ukZ ( s )
43X e*
43X e: *
,Š hg ùZg v™™É0
à ?vßtž õJ/G
™Ðx ÈZgzZ] ÒkZÉ õJ/G
hgª
zŠ ~(
0ZX $
Ë ƒ7]!
t ~× M ñY H™fÐgzigzZÐ ] Òe
.Z
 ¨Y ¹„Z
 y7gzZ
n•
Û +Z6VzÈq ðÃä:ó •
á \¬hž• D â •
Û {zì HÜÐ k
ñ „0vZ†]|äM
ò

at
.o
rg

ðÃÅkZ:žÆ™fÆvZSƒ1â •
Û : wJÃg±ÆkZQgzZƒ ~Š™:gHu ðÃÅTðâ •
Û7
G
vZ V ]†÷ nû %ô Òø ]†÷ Òûƒô äø ×# Ö] ]æû †ö ³Òöƒû]ö ;ìŠ •
á g ZçOXì c
Šg Z Œ
Û gzmÃËJ
•g=:gzZ ðâ •
Û g çO«!u

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Ô~LÔ~|Ô~^~ c
gŠ Ô~ kÔ~ yŠ Ô~ ] Zg Ôz™ H™fÐ ] Ò[p » :ó •
áV
4$ä v
-E
žì –~ ] é<XE
ò 0ZƒqX~ wqC
Ù gzZ™g å gzZ× M Ô~ ¡Ô~ ~g F Ô~ ~ôÂ
G
Ň ƒE
.Q·M óîG
~T¶áq
Z ÅäÎ{zžì w®~ é)MžN çE
0MBQ+MÇ é®MËŠ •
á g ZÆu 0
yMŒ
Û Ðy
ñ ¢]|
ÌQ ƒ } Y Ã]ñŽ 6¿kZ ì À=( 1) Xì t ÀF» X‰ðƒ è,S]‚

Ég~ kZ ÌQì à Zz äƒ »yŠ q
Zy
M *Šžƒ }Yt Ž 6¿kZì À=( 2)XÚ

6•g D YÆq ËÌQì ÐglqC
Ù žƒ }Yt Ž6¿kZì À= ( 3)X} ™

¦ wâ ÌQ ƒ ¢ » [ ˆ ~ ]y
M Ã T 6¿kZ ì À=( 4 )X} ™ k\Z
E
9
-O;XE
kZì À=( 6)X}™{ k
ÌQƒD» v M Å ê ÃT6¿kZì À=( 5)X} ™

~*ŠQƒ¸Å¼
 ÃT6¿kZì À=( 7 )X} ™™f »qgzZ ËQƒ}YÃvZŽ6¿
54XÌt ~ V¶‰X ñ0
kZ ÌQŒÔŠÃy-Ž6¿kZì À= îÂG
 ZgÐqË
s

x?Zm Lƒ]|žì HÜŠ •
á g Z Ì» ~
 g—Ð'
ò Y]|äƒ
ò qX} ™®
 ¤Z Å

 yZX ¯ Š: œq ðÃÆ™f%Î äƒyát =žìg D™N @
ƒ
gŠkZ Å™fÆvZ=Ô

ZÐzzÅìg » c
g c
y7ÆVÍßX}™: $gŠƒe] ÒÌÎÅ™fž Zƒx¥tÐ] c
Zzg

kZЙf {z wÍZžì »ðŠq
Z »y-Ìtžì –äY 5ßXì *
™yv„ CZ bŠ hg »k

Zt c1 zgÃy-Q Ô{)z {)z Ǿ H  ÇAŠ ðÃXÐ BŠ vßžì ÂzgÐ wì
q
NŠ ðä
Zp}™: ¿ðÃÐ +
 Åäì ~gz¢ Ât =Zì @
YïÒgzZ=g f x
43X e: Ì*
X õJ/G
hgÐzzkZAŠÐšÂá

nÆñ‚ÆØgÅvZòŠ MÆn]‚~]y
M izg

Å
yÒ» ö:WX ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

:fƒ

èºÃø fû‰ø Ùöçû Ïömø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø éøz†ø mû†ø âö oûeô]ø àû³Âø
éô •ø ^fø Âô oûÊô ^øŽøÞø h% ^Ž$ Ö]æø Ùö•ô ^Ãø Öû] Ýö^Úø Ÿô û]ø Xä×% ¾ô Ÿ$]ô Ø$ ¾ôŸø Ýøçû mø ä´×( ¾ô oûÊô äö ×# Ö] Üö ãö ×% ¿ô³mö

at
.o
rg

ø ÖôƒF oF×Âø ^Ãø Ûøjøqû]ô äô ×# Ö] oûÊô ^øeù ^vøiø áô¡øqö…ø æø ‚ôqô^ŠøÛøÖû^eô к×$ Ãø Úö Xäfö×ûÎø غqö…ø æø äô ×# Ö]
Ô
äø ×# Ö] Íö^ìø]ø o(Þ]ô Ùø^ÏøÊø Ùõ^Ûøqøæ$ gõ’øßûÚø lö]ƒø éº]ø†ø Úû ]ô äö jûÂø •ø غqö…ø æø äô nû ×ø³Âø ^³Îø†$ ³Ëø³iøæø

غqö…ø æø Xäßönû Ûô mø ÐöËô ßûiö^Úø XäÖö^Ûø•ô Üö ×øÃû iøŸø oj#uø ^âø ^Ëøìû^øÊø èõ Îø‚ø³’ø³eô Ñø‚$ ³’ø³iø غ³qö…ø æø
oÊ]„Ò ^Ûâ†nÆæ Ü×ŠÚ æ p…^ífÖ] å]æ… !åö ^ßønû Âø kû•ø^Ëø³Êø ^³n÷ Öô^³ìø äø ³×# ³Ö]†ø ³Òøƒø

ww
w.
no
or
eh
ida
y

é†m†â oe] à Ü×ŠÚ èm]æ†e †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] oÊ æ é³çF³Ó³ŽÛ³Ö]æ g³nƆ³jÖ]
òŠ M ] ‚žìŠ •
á gZ» ~
 g— : p†ì] äΆ› é‚ †Òƒæø ^÷ÃÚ ‚nó‰ o³e]æ
yŠ T Ç ñâ •
Û «(yŠ, Z~t‚ ( Æ Øg ) LZ :ó •
á VvZÃX•

ÅvZ~ ãZŽŽ yZŽ {zZuzŠÔ{ •
á Š !
wŠ ¬q
ZX ǃ:t‚ ðÃZÎÆt‚ÆkZ

~X¿zŠ {z¸a Xƒ ; gS
Z~KwŠ »T¿{z}ŠÔƒ @
™]Š „

ðÃÃT ¿{z ,v0
ÔðZ]
6ÏZƒ q ½Z » yZ6ÏZƒ›W ZzÆ„vZ
{zzÔì ú â g e »vZ=ž} å<X²{zgzZ}™zás§KZ]gúpÑ@

Ž ¿{z , ‚ԃ:¸ÌÃB; }uzŠž} ™‘œÐ & §—,ZŽ ¿
X 'Õ² MgzZ} ™~ðË™f »vZ

äzgÆ™Š c
ÃVƒk
gzZ àçLZ·ZŠz {h
Šžì Yƒ Ìt È »Õ² M ( s )

ã ¯"
ò U

Zz'Ô'å
e
² MÐ V\ Mg (Z" ~ tØ„žì YƒÌt È ZuzŠgzZÑ

ä VÍßX ðƒ wJ ¬Š ÏyÃ~÷žì @
Yƒx¥= • D â •
Û {z Ôì HÜ!k»vg )
q
Z

wŠgzZ • D Yƒ} 9w!
Æ y$
Ð ¬Š TžÑ äâ •
Û Xì @
Yƒ x¥ b§¾ž Y7
™f » X~ VñŠ M ] ‚ yZ Xì Cƒ wJ ¬Š {z • ” Õ ² M Ð V\ M gzZ ì 41 PŠ

~ ¿kZ XÑ äzg gzZ } ™~ ðË™f »vZ Ž ì Ì¿{z q
ZÔZ ƒŠg Zz ~ u 0
u
g

»vZ}uzŠX Zƒw'~Š c
ÅvZ~ðËžmÜ Zq
ZX •ÅZgŠ dZVâzŠgzZ•¦VÒpzŠ
Xì „Ze *
™„zaÎ~}g !
Æ] Z f mZÔì F
'
z—¹] Z f Å\¬vZª

1C

Å
yÒ» ö:WXZæL°f

b)zbcÆvZ™f

X •w¾VâzŠgzZì @M *
zg~VâzŠžtØc
sp

at
.o
rg

~ _Š ›c *
zg à VÂZg ì x » Zg ø
&
*
Yƒ g c Áì ðLB ì ’ ~g ø
Y 5ß Ôƒà {ž~wqkZ} ™™f »vZŽ òŠ M {zq
Z : ^n÷ Öô^ìø äø ×# Ö]†ø Òøƒø غ³qö…ø ;•p ÖZÆg
u
" ƒ à {žì –ä
5E
x ¬t Ô• Æ ðËpÆ Tƒ à {Ð VñŠ Mžt q
Z X • ÈzŠ õÁG
t ÂzgŠ )Z n kZì ¸ ]ïÝZž• D â •
Û {zXƒ à {Ðg #Z wŠžt }uzŠXì È

vZ ‰
Ü z,ZgzZƒ à {Ç!
Ð Vz)wŠgzZƒ~ …¿ðä
ZpVƒÝq'ïVâzŠžì

 Xì 'Z'~ hÆkZ *
Z
ƒ: *
ƒ » …žì 4ZŠ~ kZ Ì{z ÂÑ äzg ¿ðÃЙfÆ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

kZ c
~Š c
ÅvZXì YƒµH …ÃkZ Âì à { ÌÐ ]Z ZÆ vZ)g )gŠ Â…wŠ »kZ
4$:ó •
uq
g
ZX ,Š â •
Û çlOG
á \¬hÃT¿{zì ‚lpXì ª
zŠ „ ~(*
zgÐ spÆ
E
9
-O;XE
‰
Ü z kZ {z ñzgÐ spÆvZ ¿Žžì c
M~
~ V÷|ŠzŠžJ
Z
 YY 7~ ê J
E
9
-O;XE
tžìC
Ù ªgzZ ) ñY:Zz
~g
ugzZq
Z ( ì e*
Ì*
Y~ ê »kZ „,Z :Xì e*
G-Š8
Ö ªÃkZ ÂñY-6}i¼Ð~Vƒ² MÆkZž ö ñzgÐspÆvZ¿Žžì c
#
M
E
9
-O;XE
M ~g
uq
ZX ǃ7[ Z±yŠÆ
ÆvZŽç M {zq
ZXì x Zwv M Åê 6V\ M zŠžì c
O±ÅVâ ›gzZ ÅxsZŽ {z~uzŠgzZƒðzgÐsp
XƒÏ Y~䙫™Ðg é¨E

:i Z ³ZZ (
¹»+™Zf

Ýçû m$ •õ ^ßøÚö pû•ô ^ßømö Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éøz†ø ³mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø
áøæö †ö Òö„ûmø àømû„ô$Ö] Ùø^Îø ‚ömû†ôiö hô^fø ÖûŸû] oÖôæ]ö p% ]ø ]çû Öö^Îø (h^føÖûŸû]ç³Ööæ]ö àø³mû]ø èô Ûø³nFÏô ³Öû ø]

šô…û Ÿø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðô×ûìø oûÊô áøæû †ö Ó$ Ëøjømøæø Üû `ôeôçû ßöqö oF×Âø æ$ ]•÷ çû Ãö Îö æ$ ^³Ú÷ ^³nø Îô äø ³×# ³Ö]
ø Þø^vøfû ‰ö ¡÷›ô^eø ]„øâF kø³Ïû³×ø³ìø^³Úø ^³ßø³e$…ø
Äøføi$^Êø ðº]çø Öô Üûãö Öø‚øÏô Âö …^ß$Ö] hø]„øÂø ^ßøÏô Êø Ô

gnƆjÖ] oÊ oÞ^`f‘Ÿ] äq†ì]!àømû‚ôÖô^ìø ^âø çû ×öìö•û ]ö Üûãö Öø Ùø^Îøæø Üûãö ñø]çø ³Öô Ýöçû ³Ïø³Öû]

ÑZz¶Ši Zz M q
ZyŠ Æ #
Ö ªžìŠ •
á g Z» ~
 kŠZg—: …‚Ö] oÊ ]„Ò

ÆòŠ MÐ w¾r
 ™C
Ù gzZÐN M~™] ѾÆ]gŠÅ\¬vZЄzg¨èYìCƒZatЄzg¨ª 1C
X™f ZƒH~wŠwŠ ª

2C Xì òiÑ*
ƒ›~wŠ

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

X • Š Z%yÃÐ VzWžÐ â7 vß ?• V ¹vßWž Ç} Š i Zz M

Ù ª) ñƒ g
C
 gzZÆgzZ} 9¸ D™™f »vZŽ vß {zž ÇA [ ZŽ

D™g¨~ äƒ Za Æ V•igzZ Vâ • M ( ¸ Tg D™™f »vZ ~ wq

at
.o
rg

D™ÄÅ\ M ë7„H ZaÂ{Z
Ã" ƒ
 tä \ MvZ c
ž¸ëgzZ¸
E
9
-O;XE
c
¯ Z}q
Z c VÍßyZˆÆ kZ X k XÐ [ Z±Æ ê Ãë\ M X •
G3E
O8Ecåž ÇñY ¹Ð yZgzZ îYƒ
ƒ4ZŠ~ ï
 túÆT ¨Y
Xƒ Y

ww
w.
no
or
eh
ida
y

kZgzZC
Ù bÆ ]gŠÅvZ ªX • D™g¨~ äƒ Za Æ V•igz Z Vâ • M ( s )
7vZÐT•!ÎT
Xì CƒZa ]¸~ÄcÅ !ó °ÿO E
ÚÆV£Å
N

g ZæEί
ì
ݬ
t
ÞZ

:ì„zg¨ ~}igzZVâ • M JÅÞZÄc

Æ®
 )q
Z Å/
ñ ôû%q
Z ~
 x™ Z Ñžì ÅÜe
ZzgË%q
Z ä *-Z ! Z0Z

?ƒÆ~ aξì ]!
H c
â•
Û Š•
á gZ ä ~
 g—X¸Æ\ e g
 Ž ‰ á p=k0

{zž )z™ H:g¨~] Z f ÅvZV;ž c
â•
Û Š•
á g Zä ~
 g—X •~aÎÅë Z‹‡‘Hn²
Å~
 g—ž Hn²ä ¿q
ZÐ È
ñ ¬]|X z™ Hg¨~]‡‘ÅkZ ( ì Y ZgßZ¥ Zgz
1C

p=Ã]Zgû%q
Z X ¶: ÐŽ X ¶+Z ] !
´ÃÅ ~
 g—c
â•
Û £Š ‹ ] !
Ð ðÃ

t X óz™]Š „Å[g LZ Â~ hg c
â•
Û Š•
á g ZQ‰ 4 ~ s Ò}÷6} _}÷X ñÑ

QXìg Ô6ug IB² MžJ
VŒ X c
Š™ qzÑ *
zg™|0
!
 Åi úgzZ c
+
â•
Û çz`Z™ â •
Û
G-Š8
ðž ö ~Šg Z * b§ÏZ ] Zg ~g ‚Xìg D zg b§ÏZ~ {>QXìg D zg~ qÃg b§ÏZ
•ñõ•Â\ M ~
 vZ wÎg c
Hn²ä ~‰ M c äš w
ñ š ]|W ZzÆi úÅ

t ` MèÑqÔ @
zg: VY~ c
â•
Û Q V´: {È g Z *]»vZ~ H c
â•
Û Š•
á g Z ñzg VY Ú Z \ MQ
Ðô×ûìø oûÊô áøæû †ö Ó$ Ëøjømøæø Üû `ôeôçû ßöqö oF×Âø æ$ ]•÷ çû Ãö Îö æ$ ^Ú÷ ^nø Îô äø ×# Ö] áøæö †ö ³Òö„û³mø àø³mû„ô³Ö$] ª) Nƒwi *
tM

ø Þø^vøfû ‰ö ¡÷›ô^eø ]„øâF køÏû×øìø^Úø ^ßøe$…ø šô…û Ÿø û]æø lôçF³ÛF³Š$ Ö]
ì•
 hž c
â•
Û Q ( …^ß$Ö] hø]„øÂø ^ßøÏô Êø Ô
‹ÐevZègx Z™/ôä ~ž•ë®†0
ò %¬} ™:„zg¨gzZñ7ÃyZŽ c¿kZ

Å
yÒ» ö:WX ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

Xì„zg¨gâ »yZZgzZ Ýzg ÅyZZž ( ì ‹Ð {Š c
iÐyZÉ ) 7Ð&ÐzŠÐq
Zì

Ôå;gNŠÃVzg *gzZy• M Zƒ ¨
6¿òŠ M q
Zž• D™ÜÐ ~
 g— {ñk

Ù 1Z]|
C
E
E
çLŽ$X} Š â•
Û ]n~÷ÂvZ} ZÔìgz¢ðÃÌÑZE™ Za Zg vžì ¢=nÅ Z}
ÎìQ
x Óg¨»®
 ‚q
Zž• D â •
Ûk
ñ „0Z ]|X ˆƒ]nÅkZgzZ ðƒî<E
OásçŽG3µkZ Øg

at
.o
rg

Ð÷
ñ Z ]|Xì Š
Hܸ ÌÐ ÷
ñ Z]|gzZ ñY ZŠgŠ1Z]|Xì aZÐ ]Š „Å]Zg

ËÐ Yñ ZŠgŠx QXì aZÐ ]Š „Åw‚ôZ ~ Vzq yZg¨»®
 ‚q
Zžì Š
HÜÌt

Üt ÌÐ ~
 kŠZg—{ñk

Ù 1Z e
C
Zz'Ô„zg¨c
â•
Û Ô ¶H]Š „+F
aZ Å ZñŠgŠ1Zž Y7 ä
Xì aZÐ]Š „Åk'J‚„zg¨»®
 ‚q
Zžì Š
H

ww
w.
no
or
eh
ida
y

gzgŠŽ(KZ ]Š „C
B
Ù X Sg 7]gz¢Å]Š „Qž7Èt »VìZzgyZp
4O]Z
 Zz c
ƒn•
Û Ôì
ÅzgŠTX σ#
Ö 5c
[ Z±Ïz ÅzgŠ ÏZ6ähgÆkZ ïc
ƒ ïGE

X σ]Š „{z

DƒŠŽñÂÆ™f p~kZž Š
¹n kZ] ZŠ „aZÄzg¨žì –ä àò Z çx â Z

ÅvZ ~uzŠ Ôì JÅÄc„zg¨ž n kZ ÄcÅvZ q
Z Xì @
ƒgzZ†ŸZ » VzqzŠ • „
G
O t6„ž›
Ð] c
ZzgϹX •D â •
Û ¨ÐK Z%Y 5ßÃTì„zg¨¸ 1C ì Cƒ ì
E"%
$1ZµXì Cƒ"
ì HÜŠ •
á gZ » ~
 kŠZg— È
ñ ¬]|e
Zz'~ öW ЛG
U
¤ÅkZ

Ãt‘x Ó:ó •
á \¬hyŠÆ#
Ö ªZ
 ì @
ƒPzŠzgŠçG.OcÃÍ: ̺•
Û ÃTëæL°f {zž

¼dŠ wqZÆ{È V#ž ǃŠ •
á g Z ÂÔÐ N M³ó ÜqZ•» é$SZ™gzZ îâ •
Û ¦c [ ˆ

ž ǃŠ •
á g Z  : pôgzZƒ: èŽ ~hg7q +Z ÌðÃä ëž8™n²{z X • ¹!
gzZ
2C
]|~ ™ä • X ì ëæL°f {z 7~ D}g vŽ ì ¹!
n+Z ÅkZ k0
}g ø
J(
ZgŠçG.Oc[{zÃT6™f kZ {z ÃÍ: ̺•
Û Ã™fTžì ÅÜg
utÌÐ È
ñ ¬
Z

}'
×g
¸

Xì Š
¹~TÐÄkZìŠ Z%¸Xì Zƒ


ë Zg

z

Ô¬
G
4E
5" »
èG

Èx
é$SZæ°L

XìCƒÙp™NŠÐZÃVÍߪk‹È»]z'

1C

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

Xvß{z•ëlpÄX Cƒ7¸ÌÃV¤•
Û ÅTì CƒÌ'
× g +Z~ t Áz Ô¬ž

»‰
Ü zC
Ù t Ï,™„ Ýq [ Z Nz`
Z LZ LZ Â]ZŠ „~C
Ù ªéZž Cƒ 7êÌ9q
ZÃ
]|Xì 3g™tŠÃy-ä Tì q ¸X VZ'h
'
× k
çG.Oc~ ]‡zZÆ Ï0

i ~g7 „z™f

xÑNž c
â•
Û ä V,ZX ¬Š ^Ç!
Ãy-~[ Zpû%q
Z ä V,Zžì Š
HÜС
ò

at
.o
rg

Æ~KÅt 2ØŽ • {z òŠ M Ô• òŠ M ðÃtž Îì {zì @
ƒ ^t ‚ÆVñŠ M C M 7
~ž • D â •
Û ¡
ò ]|XØŠ™[ ·Æ ®}÷gzZ c
Š™ šŠ Ãy$
}÷ä V2•

bc)X • w'~K Z%ñƒÇgu6VZ
]Z|Pž ¬Š ä ~X Š
~KÅt 2Ø
X ( 43@
37 DmÔ™f

ww
w.
no
or
eh
ida
y

:]zlÅwŠgzZòzøz]‹x •Z »êÐvZ™f

Üû Öø ]‚÷Ãø ÏûÚø ‚øÃø Îø àûÚø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éøé†mû†ø âö oûeô]ø àûÂø
ø äø ×# Ö] æ†ö Òö„ûmøŸø ^Ã÷ rø–ûÚø Äørø_ø•û] àôÚø æø 麆ø iô äô ×Ö] àøÚô äô nû ×øÂø kûÞø^Òø äô nû Êô äø ×# Ö]†ô³Òö„û³mø

'

 vZwÎgžì e
~
ZzgÐ{ñk

Ù 1Z]| :ºé†ø iô äô ×# Ö] àøÚô äô nû ×øÂø kû³Þø^³Òø äô ³nû Êô
C

ckZÜtÂH7Š c
ÃvZ äkZ~ÜkZgzZ ´}¿Ž c
â•
Ûä

ä kZ ~ kZgzZ ¨
}¿Ž b§ÏZgzZ Ôσ¯
 !
» yZÆgzZ ]‹~(
X ( Š ƒ ZŠ1Z {Zzg ) ǃ¯
 !
»yZÆgzZ]‹~(ckZ y
tÂH7Š c
ÃvZ
Ýø¡Óø ø Öû]æ†ö %ôÓûiø Ÿø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^³Îø †øø ³Ûø³Âö àô³eû]ô àû³Âø

Œô^ß$Ö] ‚øÃø eû]ø á$ ]ôæø gô×ûÏø×ûÖô éºçø ŠûÎø äô ×# Ö]†ôÒûƒô †ônû Çøeô Ýô¡øÓøÖû] éø†ø %ûÒø á$û ^ôÊø äô ×# Ö]†ôÒûƒô †ô³nû Çø³eô
 vZwÎgžì e
~
ZzgÐ/
ñ 0ZvZ†]| : oû‰ô^ÏøÖû] gö×ûÏøÖû] äô ³×# ³Ö] àø³Úô

'

ñ) ]zl~ wŠÐ kZèYÔz™ H: x¯{Š c
i%Æ™fÆvZž c
â•
Ûä
B-#E
~ »Æ Tì gzŠ {Š c
iÐ vZ òŠ M {z ~ VÍßgzZì Cƒ Za ( ögGgzZ

X ( ~èF
)ƒ]zl

kZÔ Çƒ ~Š ¬»ä` {Š c
iy!
i%Æ™fÆvZòŠ MŽžìt È »g
u ( ô= )
B-#E
ìgxzøÐ Øg m{ ÅkZgzZ [ Œ
Û ÆvZ {zgzZ σ Za ~gâ" gzZ ögGª]zl~ wŠÆ
X ( 41@
40DmÔ5`Ôg
•Zsg ç) ìvZ *
f ¬ZX Ç

Å
yÒ» ö:XW ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

:} Z
Ã( 100)ÎÆ ä×Ö]†Òƒ

Æ" gnô’ùÖ] Øö³eô]ç³Öø]ø"~! ²!‚go„q
Z äV,ZX •_ åOC&g•q
Z³
ò 0Zƒq

}Z
Ã{Š c
i ÌÐ ( 100) Î~™fž• D â •
Û {z ~Tì H"~ bcÆ™fÐ x *
E
G
&
Û ™f ä V,Z} Z
Ã ( 79) Ï*
Zæg Zz•Ð ~ yZX •
HÜg Zz K
 F
(kZ Z çS¸3BÃX• ñâ •

at
.o
rg

Ð( 100) Ît Ð p ÒkZ• ï•
á ÃVzZ
ÃFFŽ •,Z~ yZZ
Z ¯Ð ¹èagzZXì @
Y

X •ŒÃ{Š c
i

7vZ ( 2)Xì @
~ŠÛpÅ !ó °ÿO E
h ÂÃ]¸ÅkZgzZì @
™«ŠÃy-™f ( 1)

ww
w.
no
or
eh
ida
y

o]
ZgzZgzus
•
Û ~ wŠ ( 4 ) Xì @
™gzŠÃ§z„Ð wŠ ( 3) Xì :
»
!ÃwŠgzZ {n( 6) Xì ¿] ¸ÃwŠgzZ Ãy$
Xì @
™g ðO3E
( 5) Xì @
™ Za
kZ ªì @
zk]»]z'gzZ‡ÃáZE™™f ( 8)Xì mÃtig ( 7 )

\¬vZ ( 9)X 1C ì Cƒ‚]z'ÃVß ZzÚ ŠgzZì @
7gÐÚ ŠÆ

gzZ]Š XgzZXì œ

% »+ŠgzZ b zg Åxs Z „›gzZì @
™ Za ›Å :ó •
á

žceÃkZƒ ð‚g ÅkZ J
›ÅvZžì Let ¿Ž Xì g Zæ » ]•

»vZ b§ÐZì { i ZzgŠ »D*
™g ZƒgzZ -7ž 6} ™] ÒÅ™fÆ kZ
yˆZû%Ž ì @
J
ƒ ‚K Zç'NÐ ™f ( 10) Xì {i ZzgŠ » ›Å kZ™f

VvZ c
Íì Cƒ‚+Z]Š „Å\¬vZ ~Tìû%¸Xì êŠ à
$ » Y 5ßû%¸ ) ì ; gNŠÃ :ó •
X-4E
s§ÅvZ ( 11) X ( ì @
ƒÑñ é<G
á

ÅkZ:ó •
á \¬h~qC
Ù žì CY M "
ât CgCgÐ Tì @
™ Za qŽg

Xì CYƒzÂs§Å ÏZ ~ ¤C
Ù gzZ • D Y 0 Kz òzâ gzZ {C ñY

@
ƒ†ŸZ~ [ Œ
Û „ Ú Zì @
ƒ†ŸZ~™f AgzZì @
™ Za [ Œ
Û »vZ ( 12)

ÅvZ ( 13 ) Xì Cƒ ~gzŠ Ð vZ „ âZ ì Cƒ êÐ ™f ÎgzZ ì

Za ~ wŠ ðZ (ÅkZgzZ ‡ Å :ó •
á VvZ ( 14) Xì mÅ{i ZzgŠ »Äc

»™f ~ {Çg !
Å :ó •
á VvZ ( 15) Xì @
™ Za ~g—B‚ÆvZgzZì @

XÐVñ»ÆªÐ VA 2C X» Á$
gzZ]z°Å+g ZŠì :
 ÜÈÃѪ

1C

Å
yÒ» ö:XW ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

Šg Zz~g
ugzZ ÜûÒö†û Òöƒû]ø oû³Þôæû †ö ³Òöƒû^³³Êø ;ìŠ •
á g Z~u 0
x¯çOì :

gzZ]c
MçOÔ( g
•Z ) oûŠôËûÞø oûÊô Xä³iö†û Òøƒø ä´³³nû ŠôËû³Þø oû³Êô oû³Þô†ø ³Òøƒø àû³Úø ;ì
Y E
¤ÌðÃgzZ ZÎÆkZ~™f¤
Zì [g åE´N ÿ}O ©!¬~ yÒÆg
Š q Z
kZ<Yp ¶°»¤q
Z ¸Ðg ±ZÆ #
Ö Z™gzZÄZÑÌA
 Cƒ:

at
.o
rg

0Zƒq ) Š
ò 0ZƒqXì @
™{0

iÃwŠ ( 16) X • wϹÌgzZ~

žß™g¨ŠpX ã 0
c T 6ì (Z c wŠ™f »vZž• ë ( Š *ZƳ
ò

ÃVâzŠyZ¤
ZXì ~izg Å bzggzZwŠ ( 17 ) Xì @
ƒwq H »TÆã0
%

ÃwŠ ( 18) X A : ( *
3ª) ~izg ÅkZÃy$
6ì (Z ÂA : ~izg KZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

 oÆ kZ6qC
ƒ
Ù Xì ZƒŠggz Ì~ g
už 6ì @
™s ™Ð 8
i
c kZt X • êgz Z] ÷Zp Ô8
igzZ é»wŠXì @
ƒØégzZ8
i

VvZÃ{È ( 20) Xì @
™gzŠÃVƒ ægzZ VØ» ( 19) Xì êŠ x » » ðÌ

ZÐs§ÅvZ6wŠÆ…¸žì @
q
™gzŠÃkZì CYƒù
 zŽÐ:ó •
á

Æl²{zì @
™{È g » f ZŽ ( 21) Xì CƒgzŠÐ „™fŽ ì Sg ù
z

™f » :ó •
á VvZ~s
 Zg¿Ž ( 22)X •Tg D™™f »{Ès§Vzg e
7vZì @
Ð [ Z±ÆvZ ( 23) Xì @
™Š c
jZ ‰
Ü zÆ ¤ :ó •
á ÿO E

ä™™f º •
Û gzZì :
 »äFZÆØggzZP ( 24) Xì=g f »]•
E
ћE8F
B
ðÍ$
Ô^Ñ Ô~g ð Ô Õy!
iÐ •
'ÅkZ ( 25) X • f
=
Í ÃáZz
y!
i Å¿Tžì "
U
Ð {@xgzZ/ŠçO Xì Sg pôÐ ðͽgzZ

~Š ¬y!
iÅTgzZì Lgpôé$SÀÐY âZyZ {zì CYƒ~Š ¬Å™fÆvZ

Å™f ( 26) Xì Lg 2~ ( ~ VÂ!
w‰) ]c
½Å q âC
Ù Cƒ 7

[Z X • ·Åy-·ÅêgzZ ] c
½gzZ • ·ÅV¤•
Û·
Tì @
™I ÃÏZ ¿C
Ù gzZá™I ì eÃV<ÅnTì g (ZÃòŠ M

@
ƒ( h( ) GÌÑZzä™™fÐzzÅ™f ( 27) Xì ‚
g9
 oÐ
X¸D ™ ó â ¹ª

1C

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

h$
ÌŠpÑZz äƒ 2~ ] c
½ c
êgzZ ÌÑZzá
 k0
Æ kZgz Zì

ì‚
gpôÐ]‹yŠÆ#
Ö ª( 28) X ÌÑZzá
 k0
ÆkZgzZì @
ƒ
]‹yŠÆ#
Ö ªƒ:™f »vZ~T>{zC
Ù žì c
M~g
užn kZ

at
.o
rg

ÂñY ƒ ‚ Ì*
zg » ðˤ
ZB‚Æ ™f ( 29) Xì :
 » yvgzZ
&L~•È Zy¿C
5LÒE
Æl²t Ôǃ ;g ÕäE
Ù ²~ ò¤

gzZ ŠÅyŠÆ #
Ö ª
ì M{Š c
iÐ Vzq ƒ
 yZÃVß Zz•gw'~™f ( 30) X ǃ~t‚
7vZ ~g
Tžì Š
HÜŠ •
á g Z » :ó •
á ÿO E
uX •QÃVß Zz`â N ¬ŠŽ

«aZÐ VßZz`â N ¬Š ~ÃkZ c
Š uzgÐ ¬Š ä ™f }÷ÿ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

nkZì aZÐVŠ „x ÓÆäƒ]Š „+F
™ŠŽ z!
( 31) X ÇVz™
»vZ ( 32) Xì ™Ð ¶Š•
wÃY ¡
Zx ÓgzZÆy$
bŠ•
wÃy!

gzZ ËÚ Zì 6kZ {°z »x ÅZgzZ „gŠT( 33)X • } Š7 Ƽ
 ™f
Xå‚ø³uûæø ö ä³³×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³³³ÖF]ô Ÿ¿ŽžìŠg Zz~g
uq
ZçOXì 76¿

ö ×ûÛöÖû] Xä³Öø Xä³Öø Ô
ø mû†ô³•øŸø
( 100)Î º†mû‚ôÎø ðõ oû•ø Ø( Òö oF×Âø çø âö æø ‚öÛû vøÖû] äö Öøæø Ô
kZ V)ÎgzZì @
ƒ[Z N » 䙊 Zi M xÝkŠ nÆkZ Âñ7yŠ Ëû%
Ð y-J
x •
á gzZ• CY ~Š™s çÐ kZ V×Z'ÎgzZ • CYèc

¿{Š c
iÐ kZž¿{z1@
ƒ7aZÐ kZ ¿ðÃZuzŠgzZXì Lgpô

Xì @
ƒx¥*
ƒwqZaZ »™fÐX•g
Š q Z ϹgzZ b§ÏZ} ™

+g ZŠì :
 Žì @
ƒ‚ðZÐ% ÈÃÑLZª
z$
Å™fÄ ZzŠ ( 34 )

» ¶Š >ÆÑLZŠpì @
ƒ:
 bŠ >Ê c
ÅvZž=Z C1 »]z°Å
àømû„ô$Ö^Òø ]çû Þöçû ³Óö³iøŸøæø ;ì ~0

zZ}
› •
á g ZçOX »¶Š >ÆÔrx ÓLZgzZ

ø òô ÖFæ]ö Üû `ö ŠøËöÞû]ø Üû `ö ŠFÞû^ø³Êø äø ³×# ³Ö] ]糊öÞø
´: b§ÅVÍßyZ ? Váøçû Ïö‰ô^ËøÖû] Üö âö Ô
yZ ªc
Š™ Zz6"ÐVâ YKZæZ ävZ:X Å ðZz6"ÐvZ äV2
ÃÑLZ òŠ M Z
 gzZ ( 3qÃgÔ• ) Œ:ÃœÇLZž ˆ~g â +Z=Å
XxgzZ ZƒZ)pÆ{n Z6 2C

X:ÃpƘÍ

1C

Å
yÒ» ö:XW ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

6ì @
Y0»•
 h:
 tgzZì @
Yƒ…¸Ð ÔrÅkZ Âì êŠ >
2C

{z!õÑ Â}™: ~•¸ÅkZ ñY wÈÃkZgzZƒ r !
c
ƒ kÅ¿Ëž

Ü zC

Ù Ãy!
iÐ ™fÆvZ Z
 ì Yï„ Z
 ðZÐ kZgzZ X ǃ ù Ÿ
gzZ ã0
Ü zÆ] åO]IÅk\ž 6ñYƒ[8(ZÃkZ™fgzZÇg { i @

zF

at
.o
rg

kZ™f »vZÉ k]gzZyk‰
Ü zÆ~ŠuJgzZ ò¤
JgzZ *
3‰
Ü zÆuÈ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Å b zgŽ ì •
 h Åy$
Ð äƒ:Æ Y âZ yZž=Zì •» {Š c

GO
Xì Lg @
™ ö F
ÅòŠ M™f ( 35)Xì 7̼~¨£Æ•
 hÅwŠgzZ
ÉgzZ VzÔÌ~ ~g F gzZ Ì~ ¡ÔÌ~g Zi !
ÆVÂåOE
gzZ Ì6} _
G-Š8
»Tž ö ƒ k
:
 » ¹F
Ü zC

Ù Ž ì 7q +Z ðÃgzZ Ì~ à 'B‚
!Ð ™f§âwŠ
Xì @
Y| (Ð Vzg ZË ‘
 …¸ ÌZƒ @
Î{z ì @
Yƒg ðO3E

Þ ~]y
>
MgzZì LgB‚Ì~GgzZì LgB‚Ì~ *Šgâ »™f ( 36)
åö ^ßønû nø uû^ø³Êø ^³j÷nû Úø áø^³Òø àû³Úø æø ]ø ;ìŠ •
á g Z » :ó •
á \¬hXì ¸Ð MÐ M6o ZÜ

çt…ô^íøeô ‹ønû Öø kôÛF×ö¿% Ö] oÊô Xä×ö%øÚ$ àûÛøÒø Œô^ß$Ö] oÊô ä´eô oûŽôÛû m$ ]…÷ çû Þö XäÖø ^³ßø³×û³Ãø ³qøæø
E
ÃkZgzZ c
Š ¯ y›ª{0

iÃkZ ä ëQ å{ Zeª{Š%¬ Ž ¿(Z ÿ: é£-Q!…
kZ ‰
Ü zC
Ù gâ{z ªì @
Q ¸ ~ VñŠ M ñƒ n ÃgâkZ {zž c
Šgâ (Z
h

Å V‘ZeŽ ì Yƒ b§Å ¿kZ ~ à q$
¿(Z Hì LgB‚Æ
²Y
¡
L
!
ðí ¿wÍ Z : X ( 15qÃgx ÅZ ) @
0
7„å
ÐyZžƒZç ~VÃg @
3!Ð ™fÆ kZgzZ ÄcÅkZgzZ ›ÅkZgzZì ‚
g yZZ6vZŽ ì
g ðOE
G
&
;
X
O Å!
q y éhI
êe
.gâtžìt |Xì à {Ð Vzq yZ ¿ZuzŠgzZì
¾I~¬ŠgzZÔÅkZ ~
 x™ Z Ñ n ÏZXì ! x» ~g7~ÏZgzZì
3!~ g
Š åO›G
Š q ZçOX¸ D â •
Û ÔÃgâ~z b
C
ÙC
Ù LZgzZ 1C ¸ D â •
Û

:ó •
á \¬hžì ðâ •
Û ¬Š ÅkZ ä ~
 kŠZg—~ X• +Z N ¬Š
H
Ô~ç M Ô~ y»Ô~ w3Ô~ w!
Ô~ V ðž-O#FÔ~ V- AÔ~“
 ÍÆ\ M

Xâ•
Û «¼Ð~kZ Ì=vZ} Z

1C

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

GŠ8
E
g ð$N0
@
uÆŠpžÅ ¬Š Ìtž ö- } Š™gâ„gâúÐ M N !
N ZŠn6
zZ
G-Š8
E
‰ž ö ì @
ƒgâ~wqZg”ÅgâÏZX ñY0g ð$N„] Z f Å\ Mž} Š ¯
ì @
ƒgâ 6[ ë M6y Zž• D Y6y• M ~ª
 q +Z ¿(ÆVÍß
G
ì wßZÝZ »s ðO{$™f ( 37) X ǃyŠÆ#
Ö ª6Vznê Zgâ„ (ZgzZ

at
.o
rg

kZì Š
Á{ZigŠ »™f c ¿Tì òZg~Vh§ƒ
 ÆY 5ß x ÓgzZ
7vZŽ gzZ Š
7vZ nÆ
Ž {z Š
VJ
 :ó •
á ÿO E
Á{i ZzgŠ » îJ
 :ó •
á ÿO E
7vZ žì @
ÆòŠ M ( 38) Xì 7¶ÌÅqËk0
Æ:ó •
á ÿO E
0
ì Le

ww
w.
no
or
eh
ida
y

™f Z
 gzZ @
ƒ76ÌÐq Ë{z´Æ™fÆvZŽ C1 ì˜Íq
Z~wŠ
wâ %Ãá Zz ä™™f É ì @
™6ØÍkZ sÜ: {z Âì @
Yƒ ûÒOh!6wŠ
gzZì êŠ ¯ ÑZz ] çE
O•~ VߊÆVÍßÆ®
 )gzZ_%gzZì ꊙ"Æ
zŠzwâ ŠŽ z!
ª
{zì @
ƒ…¸Ð™f ¿ŽgzZì êŠ ¯{ •
á Š !
Æ ž%
&
A
G
2C {n Z6
Ã ÜgzZ ì @
™ ü3.E
Ã{n Z6™f ( 39) Xì @
ƒ ?f Æ #
Ö ÓgzZ

t È »ä™ ÜÃ{n Z6Xì @
™gzŠÃd
Œ
Û gzZì @
™d
Œ
Û ÃgzŠXì @

G
E
Æ™gzŠ ÃyZ • Cƒ V*.6]Zæ¾O¨$xäxû tºŽ 6wŠÆ òŠ Mžì
GšG3.9E
]Z¸Ž 6òŠ Mžìt È » ä™{n Z6à ÜgzZ ì @
™ Za §{ ï
™{n Z6ÃyZ•‰ƒ¦{ k
gz Z/»Ž ÅòŠ MgzZì ꊙtºÃyZ•Ü
Ž Ã]y
MgzZXì ꊙ{n Z6ÃyZ • ûÒOh!6òŠ M HÆy-ŽgzZì êŠ

ÃwŠÆòŠ M™f ( 40) Xì ꊙgzŠì d
Œ
Û ŽÃ *ŠgzZì ꊙd
Œ
Û ìgzŠ
5O±a Ð êÔì @
› Ð’
}g ‚ LZì Lg @
ÎJ
Z
 wŠgzZì @
™ éE
X • ” VÆ sg ç6Tì |
 gŠq
Z™f ( 41) Xì Lg @
Å «o„

σ] ÒÅ™f ÌÎgzZ•” VÆ] â £gzZwZj Z~b ˜Z ÅY 5ß
6kZ V{Š c
i „ ãZ σo¢a
ÎgzZ σo¢a
Å|
 gŠ kZ „ âZ
G
Š
ž ö-8ì ;g™™f »Tì ꊙd
Œ
Û Æ] Z f u 0
kZ™f ( 42) XÐN M

Äø³Úø äø ³³³³×# ³³Ö] á$ ]ô;ì ~ u 0
y MŒ
Û çOXì CYƒ‚öB‚ÆkZ

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

7vZ : ]çû ³Ï³i$] àø³mû„ô³Ö$]
Äø³Úø ^³³Þø]ø ;ìŠg Zz~g
ugzZÔìB‚ÆVª:ó •
á ÿO E
Lg @
™™f Z÷{zJ
Z
 VƒLgB‚Æ} ÈLZ~Voû³Þô†ø ³Òøƒø^³³Úø pû‚ô³fûÂø
Øg KZÃyZ~X • òŠ M}÷áZz ä™™f Z÷žì ~g
uq
Z Ôì

{z¤
ZgzZVƒÔ »yZ~•g D™/ÂÐ Vƒk
LZ {z¤
Z @
™7gzŠÐ

at
.o
rg

Vƒk
ÃyZž @
Vƒ@
™2~VE.6ÃyZžVƒÉ »yZ~Â, ™:/Â
7vZŽ Ðzz Å™f 2X Vz™u 0
G3Oš!Å :ó •
á ÿO E
Ð
+Z {z ì Cƒ ‚ ïG
G3Oš!
G3Oš!~uzŠ ðÃ'
Z'
ÆTì ïG

k
’:ì $
Ë ƒ¨Ð y!
i {z:Xì 7ïG
OÉÅkZXì $
Ü$ ³³³³ãö ×# ³³³³Ö]ø)ì CYƒ‚tÃTì YyY„z] åE
Ë M~

ww
w.
no
or
eh
ida
y

1C
ÆVß â Xì'

Z'
Æ䙊 Zi MÆVñÝ™f ( 43) D ^ò÷nû •ø äö ³ßû³Úô oû³ßô³Îû‡ö …û ]

~ ] c
Zzg Ϲ Xì 'Z'ÆŠ ˜ ~3 ZgÆvZ Xì'
Z'Æ ä™ ay

Å]™f ( 44)X • áZz ä M Ì{Ò Mgz Z•` Ìg*}pÆnkZ
a

.ñ]|žì c
M~g
uq
ZX @
™7ZŠ Z Ì]{z @
™7™f »vZŽXì
"d
4E
5E
]*
ˆZ ¹ 6í ä \ M X Hn²Ð \¬vZ ä x äÕhO ÅZz > ðWÒ}O ÅZmz éE
5G
7vZ ÔVz™ ZŠ Z]¹ » \ M ~ž £Š Ci§= • G
Š•
á g Z ä:ó •
á ÿO E

.ñ]|~ g
u ~uzŠX ǃ ZŠ Z]„ Ú ZÐz™™f Z÷ ?ÌAž c
â•
Û
¾]ƒ
 oÆy•
á ~¾vZ c
žì ˆÅ™f „
 ZpgŠt Åx äÕhO ÅZz > ðWÒ}O ÅZm
7vZ ƒ ZŠ Z b§
Xìg { i @
zF
B‚Æ™f ‰
Ü zC
Ù y!
i ~g vž c
â•
Û ä:ó •
á ÿO E
Ü zC

Ù ~ ™f Ž • vß {z i çE
O•! {Š c
i ~ VÍßg Ç Ì6q
Š 4
Æ vZ ( 45)
G3Oš!ÅvZ é<G
$ »™fgzZ ì ïGE
$ » ò ¾ž n kZ Vƒ Tg w'
3O8Eé<G
X-4E
X-4E
Xì ïG
7x3
ÌÐq Ë{z´Æ™fŽì ñ) ]oÅnm{q
Z~ wŠ ( 46)

ìa
Å4zŠB‚ÆvZ™f ( 48) Xì ` ´»V- g FÅwŠ™f ( 47 )X ( Cƒ

q ðÃ'Z'Æ™fÆvZ ( 49) Xì a
Å #ŠB‚Æ kZ êÐ ™fgzZ

6á Zz ä™™f ( 50) Xì 7à Zz äU Ã[ Z±ÆvZgzZ à Zz rÃVz
žì et ¿Ž ( 51) Xì Cƒ ( ¬Š ) > [ÅV¤•
Û gzZ ( Øg ) > [ÅvZ

Å
yÒ» ö:WXZæL°f

b)zbcÆvZ™f

GE
3O8EÌñƒ Tg ~ *Š
tèYÆ~ ÖWÅ™f { z ìg ~ V¨!
Æï
E
{gÃè g
u )• ·ÅV¤•
Û ·Å™f ( 52) X • r !
Æ ïG3O8EÖW

õt ‚Æ V¤•
Û 6Vß ZE™™fvZ ( 53) X ( ì [ g *×y*t ~
GE
3O8EÑZz ä™ #
Xì @
ƒ 4ZŠ Zƒ ª~ ï
Ö zZæ 6™f ( 54 ) X • D™

at
.o
rg

wqZ x Ó ( 56) X • ‰ G gHW ZzÆ „ ™fÆvZ wqZ x Ó ( 55)

ì aZ {izg {z~ VzizgX ñY HÐ ]Ò™f ~ Tì aZ ¿{z~
4)g8E
gzZ b§ÏZXƒ] ÒÅ™f~Tì aZ e {z~e Xƒ] ÒÅ™f èG

x £ ì‡Æ ]ZŠ „Ò~uzŠgzZ …Zât ( 57 ) Xì ¬» {)z Š ˜ wqZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

vßg Z-âtžÅe
DÐ ~
 g—ä Y ZLžÆ c
M~g
uçOXì

LZgzZ • q
Ñ} g ø ~ i ú} izgtX • D™ÝqZgŠ } (} (
Š•
á gZ ä ~
 g—X • D ‹ 'Ð ë~Š ˜ Ô{/Ôe Ðzz ÅVß â

¿tŽ ¿{z1Xn V: J
 ?¿ðÃÐTVƒ Cq +Z"~ž c
â•
Û

Ã"7º ZvZÔv:ZÔvZy4ˆÆi úC
Ù ä~
 g—ˆÆkZX} ™

( 58) Xì c
Šg Z Œ
Û Ã™f w$
»]Š „C
Ù {)zŠ ˜gzZ {/Ô e ä ~
 g—Ôc
â•
Û

0[8]Š „C
Ù Ð] ÒÅkZžìg ÇŠæz¥Z (
nÆ]ZŠ „~uzŠ™f
I
GG
©Oi!Ì~ ]Š „Ëgz Zì @ä M ] åOE
É~ ]ZŠ „gzZXì CY
7g !
gzZ ï
GI
ì CYƒ™qg ZØŠC
Ù gz Zì CY0y‚ M ïG©Oi!C
Ù ÐzzÅ™f ( 59) X Lg
EE
Å™f ( 60) Xì CYƒbZi¤C
Ù gzZì CYƒ ïG©O8~ú1ÆnC
Ù gzZ

spgzZ ä™ Za yEZ6x £Æg eXì @
YƒgzŠ kZC
Ù z spÐwŠÐzz

™f ÌÎì|@
m{t ÅkZgz Zì 4Š àSÙfÆvZ~ä™bZiÆ

òŠ MÐzz Å™f ( 61)X ǃbZispgzZ ǃ‚yEZ „ Ú Z σ] ÒÅ

• ” äƒgŠ ™Ð kZx »,ZÐzz ÅTì Cƒ Za ] ¸m{q
Z~

äV,ZZ
 Ã ñ ÒÃ]|eKZ ä~
 kŠZg—X • D MÃZgØŠŽ
O7
Ü z D Î Â å HÔxŠ { q

Z Ð zz Å ~g ZØŠ Åg !
zg »gzZ ú Å öÀF

Å
yÒ» ö:WXZæL°f

b)zbcÆvZ™f

åc
â•
Û ¬»"7
û%34ï†fø Òû]ø äö ×# ÖZgzZû%33D 33 èä×# Ö ‚öÛûvøÖû]ø äô ×# Ö] áø^veû òN
 á Zz ä™x » c ]y
ƒ
M ( 62) Xì 4Ð xŠ {tž å c
â•
Û Š•
á g Zt gzZ

ò >]\ñ/Xì Ð M Ð ƒ
®
 ) Å+™ Z f ~ hzŠ kZgzZ • ìg hzŠ

kZ vßÐ ¹ ÂÇA [ Z N »wqZÃVÍßZ
 ~#
Ö ªžì Š
HÜÐ

at
.o
rg

X å¿™{Š c
iÐ ƒ
 ž H: VYx ÈZ »™f ä ëžÐ , ™]‹‰
Ü z

ñ ôX ‰ | (Ð M vß ŠGžì Š
/
HÜŠ •
á gZ » ~
 g—~ g
uq
Z

žá Zz ¥%6™fž c
â•
Û Š•
á gZ ä~
 g—X • yÃvߊGž Hn²ä

ww
w.
no
or
eh
ida
y

& ¤Ô:ó •
á \¬vZ Åá Zz ä™™f ( 63) Xì ꊙ - ÃVÑ1ÆyZ™f
VIÑ• » kZ N C éF
CO\Šp\¬vZÿTgzZ • D C éF
CO\jZgzZ • D™
ì H ï†fø Òû]ø äö ×# Ö]æø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ {ÈZ
 žì c
M~ g
u Yƒ7B‚Æ

~gzZì 7Šqðà ZÎ}÷¹ s ä {È }÷• D â •
Û :ó •
á \¬hÂ
Йf {È Z
 X • Dƒyy~ ¼
 Йf ( 64 ) X Vƒ Z (Ð ƒ

?yV#žì @
Y ¹Ð yZ Z
 gzZ • D Y ugÐyº•
Û Âì @
Y ug

~g
uq
ZXì 7c
MJ
ÌZ ay
»ykZž• ë {z Â~—zg VYä
ñ7û%]‚ Ünû ¿ôÃø Öû] äô ×# Ö] áø^vøfû ‰ö å´‚ôÛûvøeôæø äô ³×# ³Ö] áø^³vø³fû ‰ö ¿Žžì c
M
E
9
-O;XE
ˤ
$
ZXì h M c ê ™f ( 65) Xì @
Yƒy~¼
 nÆkZ÷q
Z
E
9
-O;XE
Å™f ÎgzZ ì @
Y 0 h M ~ yxgŠ ™f ÂñYƒ •» ê Ðzz Å i
D™g lZ º •
Û c áZE™™f ( 66) X σ h M ¢ „ âZ σ ] Ò
H å‚ôÛû vøeôæø äô ×# Ö] áø^vø³eû k
ö {ÈZ
 žì Š
HÜÐm
ñ °Z0z/]|X •

ÅkZvZ} Zž•D™ ¬Š º•
Û Âì H ëànû ÛôÖø^Ãø Öû] h( …ø äô ³×# ³Ö ‚ö³Ûû³vø³Öû]øc
ì

X • D™õ{z ñY H™f »vZ ~ yZy c
6h N T ( 67) X â •
Û ]n
ÑZz ä™™f ðÃì Ø 7™} Ši Zz M Ãh N }uzŠ h N q
Zžì c
M~g
u

]ÒÅ™f ( 68)Xì @
Yƒ lp{z Âì Zg*žì H{z¤
Zì Zg* ` M6•
7vZèYì ( •gzZ ) yEZ »äƒ~'Ðt Î
tÚÅV¦oä:ó •
á ÿO E

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

÷ nû ×ô ³Îø Ÿ$]ô äø ³³³×# ³Ö] áøæû †ö ³³³Òö„û³³møŸø"žì ÅyÒ
Ô"‚ Z hð1»vZ D™™f7V¡
Xì ~'Ð t Î {z } ™™f »vZÐ ] ÒŽžì Š
HÜÐ g xZª
ñ
Ì~ ¿ËŽ ì ] åOE
Ém{q
Z nÆ™f ~«£Æ wqZ ( ( 69)
OÉkZ ~™f¤
ÅkZq ¸  Cƒ: ¤Ìðà ZÎÆ ] åE
Z X CY ð0
7

at
.o
rg

Éž• ëgò bŠ0´ â X ¶°»c¤
Æ™f Ì~qËáZE0
] åOE

~]y
MgzZ Þzg~*Š6}nÆVß ZE™™f ( 70) X D 0
7]¯'Z'
™f Ð] Ò~|gzZ~^Ô~VzygzZ~V2Zg¿Ž ( 7 1) X ǃgâ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

:ó •
á \¬ hX fƒ Ð ] ÒáZz ¶Š „ ZÍ Å kZ ~ #
Ö ª }™
}iyŠkZ : ^âø …ø ^fø ìû]ø 'ö‚( vøiö „ôòô Úø çû mø" X •D â •
Û ~}g !
ÆyŠÆ#
Ö ª
?• H, ¸ÅkZƒ … Y ;c
â•
Û Š•
á gZ ä ~
 g— Ô"¯ ™yÒ ,¸KZ

x »Ž ä ]gúzŠ%T;ž c
â•
Û Š•
á gZ ä ~
 g—ÂÅC
Ù ªdÑ äñ/ô

( Z'c
ƒ( ) ì Hx »t 6í‰
Ü z V#yŠ V#ž ÏñC {zÔì H6}i

( 72) X fƒ ]{ Ì{ZÍÅVß ZE™™fÐ ] Ò~ V»Z=Z

Ïìg pôÐ {)z ÕgzZ ^ÑÔ] c
½Ïìg w'~™fk

Š Îy!
i
ÏZ X ~ ] c
½:gz σ w'~vZ™f c
7„ Sg g
 Ây!
iž n kZ

X ǃ 2~›Åt‘Âǃ: w'~›ÅvZ {z¤
Zžì wq »wŠ b§

•T g s Z e ~ ù
 zjZÐb§C
Ù gzZ•ÔŠAÆòŠ M vâ( 73 )

kZ‰
Ü zC
Ù ÔŠÆkZžƒwqt »¿TX • Tg}=
Í jZÐ s§C
Ù gzZ
~ y Zq
ZC
Ù ž,Z ÌÔŠgzZìC
Ù ª ǃ wqŽ » kZ Vƒ TgG {Üõ»

ZÎÆ™f q à ZEU ÃVzHyZ X Vƒ àVj à Ì1Žžì et Ð

Ð "7Æ X• ð M N ¬Š Ϲ ~ g
Š q Z Ϲ Xì 7ðÃ

bc)Xì Sg«™½] ZgÐ"7‰
Ü zD ÎgzZ @M 7Ìd
Œ
Û yX ( 55@
48DmÔ™f

:•
'
z¤ÅyZgzZ™f‹Ü

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

m{Æ kZ b§ÏZ ðâ •
Û N @
gzZ ~Š (F
Å™fÆvZ b§Tä ~
 vZ wÎg

™f »vZ vßÐ ¹Ðzz ŶÅÄczDž åykZ »kZ Â@
ƒ:t ¤
ZÔ ñâ •
Û SÌ] Ü

sg ¬X CƒÃÅkZvZ f çÆzz£ñOÐTc
Ô@
ƒ: y•
á yc
á ÆkZŽ D™ b§kZ

Xì wVq
Z ÅÏZ {zì ÅyÒe
©Ž Åì Zzl
q
ZgzZ .ñ]|~~šKZ äò
ò zg

at
.o
rg

Ð~V©PsfzgqÐp Ò~s{z•ñâ •
Û S™f] ÜŽ ä~
 vZwÎg

vZžìt ¬ægzZ x|» yZ ª) ì ö¼gzZsÝÅ\¬vZ ~ yZ  c
X • Æ nq
Z Ë
gzZx|¸ » "ä³×# Ö] áø^³³vø³fû‰ö" ( ƒÌ<•
á »ÚzÍ~Tì u 0
gz Z {2Ð]!
kZC
Ù \¬

ww
w.
no
or
eh
ida
y

]Ìà ¾x ÓgzZ VÒp~g ‚žìt ¬ægzZx|»yZ ª) ì zz£Å\¬vZ~yZ c
Xì ¬æ
\¬vZ~yZ c
Xì ¤S¸ Å " ä×# Ö ‚öÛû³vø³Öû]ø"X ( ìg ZzZwÃÏZ zz£=ZgzZ•~\¬vZ
kZ Å\¬vZ~yZ c
X ì ¸ y•
á Å " ä×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø"çOì yÒ» ð« y•
á ÅkZgzZ© ÂÅ

Ð kZ \¬vZì ŒgzZ *
Y¼Ž6gîµgzZ t~}g !
ÆkZ ä ëžì g Ö Z » à ¬ y•
á
ìg Ö Z »|kZ~] ÜyZ c
Xì ¬æzx|¸ » " †føÒû]ø äö ³×# ³Ö]"Ôì Y Zgß ZY ZgzgzZ Ñ!
z—Ì
ž
ŠæÐ kZžì g Z, »kZ „z Z åE<XÅÔ7¼ ~'ÆËZÎÆkZì „vZ ÑZz 䙼ƒ
kZXì ¤SgzZÎâ¸Å " ä×# Ö^eô Ÿ$]ô éø³ç$ ³Îö Ÿøæø Ùøçû ³uø Ÿø "X ñYH•z½6kZgzZ ñYžâ

D :# 7~sf] ZŠ •
á g ZPÆ~
 vZwÎgÆŸkZˆÆž¿
Øö–øÊû]ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø hõ‚ößûqö àôeû éø†ø ³Ûö ³‰ø àû³Âø

{ª]| V†føÒû]ø äö ×# Ö]æø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸøæø äô ×# Ö ‚öÛûvøÖû]æø äô ×# Ö] áø^vøfû‰ö ĺ³eø…û ]ø Ýô¡Óø ø ³Öû]

ßg et aZ~ VÞx Ó;c
â•
Û ä~
 vZ wÎgžì e
ZzgÐ [
ñ +0
äö ³×# ³Ö]"gzZ " ä³×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³³ÖF]ôŸø" gzZ " ä³×# ³Ö ‚ö³Ûû ³vø³Öû]ø"gz Z " ä³×# Ö] áø^³³vø³fû‰ö" Ô•
X ( › ) "†fø Òû]ø

g% ³uø]ø "ñOÆ" ĺ³eø…û ]ø Ýô¡øÓø³Öû] Øö³–ø³³Êû]ø"~e
Zzg ~uzŠq
Z Åg
uÏZ ( ô= )
{Š c
iÃ\¬vZ~VÞƒ
ž ǃtÀF»TÔ•‰ G ÜÌp ÖZÆ" ĺeø…û ]ø äô ×# Ö] o³Öø]ô Ýô¡Óø ø ³Öû]
X •ßg e}g \
Ùøçû Îö]ø áûŸø ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# ³Ö] Ùöçû ³‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø éø³†ø ³mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

kûÃø ×ø›ø ^Û$ Úô o$ Öø]ô g% uø]ø †føÒû]ø äö ×# Ö]æø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸøæø äô ×# Ö ‚öÛû³vø³Öû]æø äô ³×# ³Ö] áø^³vø³fû‰ö
*ŠkZ ;c
â•
Û ä~
 vZwÎgžì e
ZzgÐ{ñk

Ù 1Z]| :æ‹ÛûŽ$ Ö] äô nû ×ø³Âø
C
ÆVzq ƒ
 yZÔ•C7ÑÃÅkZgzZ Ýzg Å `gÎ6X,q x Ó{zÅ
äô ³×# Ö ‚öÛûvø³Öû]æø äô ³³×# ³Ö] áø^³³vø³fû ‰ö" iŠq
Z~žì [8{Š c
it=~« £

at
.o
rg

X ( ›) V¼ "†føÒû]ø äö ×# Ö]æø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸøæø

t Ð kZ Xì [Y H™f ~ VzS~žÅ6zZ x|à )Z » VÞVzg e yZ ( ô= )

gŠ¾6w¾] Ìtz µ x ÓÅ\¬vZßg eï¯gzZ¿e
.tž ǃ Š
ƒ Ì{i Z0
Z

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ã)F
Åw¾] Ìx ÓÅkZŽ öY • Z x ÓÆ \¬vZ :žì –ä •» Y ò‰X • ~zq
I
†ö âô ^³_$ ³Ö]øgzZ Ýö¡øŠ$ Ö]ø (Œöæ ‚% Ïö³Öû]ø ÕäS5!Xì 7C
Ù !
ÐVÞg eyZ Ìx|»ËÐ~yZ•D™
-QdNÔ• D™ÔÅÚz ÍC
~zq6ƒ
 yZx|»—Z Ç éCME
Ù Ð u 0
] Z f Å\¬vZŽ öY • Z‰

Ünû ÓôvøÖû]øgzZ ˆmûˆôÃø Öû]ø (†nû ’ôføÖû]ø (Änû ÛôŠ$ Öû]ø (†mû‚ôÏøÖû]ø (Ünû ×ô Ãø Öû]ø (Ümû†ôÓøÖû]ø (Ünû uô†$ Ö]ø (àÛ³u†$ ³Ö]ø b§ÏZXì
ÄQ
~ðq ZÆ — åN)QAMëZ ƒ
 {z Ô• D™ª
ÑŠ6w¾] Ì! XZ Å \¬vZŽ öY • Z x Ó‰

D™ª
ÑŠ6à V" z OÑÑy•
á ÅkZgzZ ð« z +
 Zuz ÅkZöY • ZŽ b§ÏZX • D Y M
(oF×Âû Ÿø û]ø (où×ô Ãø Öû]ø ZBdXì @
™ä×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø îJ0.Юã )F
~g7ÅyZÔ {)z ‚uøŸø û]øgzZ ‚uô]çø Öû]ø‰Ô•

\¬vZì ŒgzZ *
Yä˼ŽÃ\¬vZžìt¬æzx|»XöY • Z‰ oÖô^Ãø jøÛöÖû]ø …æ] †nû fôÓøÖû]ø
® šXì Y Zgß ZY ZgzgzZ Ñ!
Xì¨+4Å|kZ †føÒû]ø äö ×# Ö] îJ0.е
z—ÌÐkZ
äö ×# Ö]æø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸøæø äô ×# Ö ‚öÛûvøÖû]æø äô ×# Ö] áø^³vø³fû‰ö"¹B‚Æ¢zgÅÆwŠ äT:

] Ì“c
! XZXÅ\¬vZ~öY • Zx ÓgzZÔ ~Š™yÒÚzY z~g ‚ÅvZäkZ " †³³³³føÒû]ø
Æ•
'z ÑgzZ 7zgŠKZßg et =Z Ô~Š}Š ]Š ÞŃ
 yZÐ wŠì yÒ »w¾

X • C7Ñ ÃÅkZ c
Ýzg Å `gÎ6T• ëÃ~« £Æ] Ñ» ~g ‚kZµš Ð p Ò

zŠt ÅyZZ \¬vZXì ã Z]
ª
z Ç!
|t n Æ yZì ‚ª
zŠ ÅyZZÃ[¨X
X ñâ •
Û‚

Ñô…ø çø Öû] èô Šøeô ^mø éõ †ø rø•ø oF×Âø †$ Úø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø á$ ]ø ‹õÞø] àû³Âø
Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸøæø äô ×# Ö] áø^vøfû‰ö æø äô ×# Ö ‚øÛûvøÖû] á$ ]ô Ùø^ÏøÊø Ñö…ø çø Öû]†ø $ø ^ßøjøÊø åö ^’ø³Ãø ³eô ^³ãø eø†ø ³–ø³Êø

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

Vé†ø røŽ$ Ö] å´„ôâF Ñö…ø æø ¼öÎø^Šøjømø ^ÛøÒø ‚ôfûÃø Öû] høçû ³Þöƒö ¼ö³Îô ^³Šøiö †ö ³fø Òû]ø äö ³×# ³Ö]æø äö ³×# ³Ö]

at
.o
rg

} i¤
Ð k0
Æ|
 gŠ,Zq
Z ~
 vZ wÎgžì e
ZzgÐ ÷
ñ Z ]|
Æ kZ Â Zg â ug Iñ¡ CZ6kZ ä ~
 \ M Ô¸`ÄÎ õG/O#FÆ T
ßtž c
â•
Û ä \ MQ ( ¬Š©{z ä Vß ZzB‚gzZ ) } 7QõG/O#FÇÎ
kZÃVƒk
Æ} È " †føÒû]ø äö ×# Ö]æø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸøæø äô ×#Ö] áø^vøfû ‰ö æø äô ×# Ö ‚öÛû vø³Öû ø "ø]
X ( ~ènZ )AŠ DQõG/O#FÆ|
 gŠ kZ ä?b§TÔ•ïŠ h Äb§

|@
gzZ •
'ÅyZžì Š
c
â•
Û Ì~ˆy M Œ
Û ™f »¤ { kZ ÅwqZ ( ( ô= )
»Vƒk
V)žì ] !
D Vlô^òn(Š$ Ö] àøfûâô „ûmö lô^³ßø³Šøvø³Öû] á$ ]ô ;ìŠ •
á g ZX •D Y$
Ö {k
Ð

ww
w.
no
or
eh
ida
y

»|@
kZ Å’ ™wqZÐ ¹ {)z ‘œgzZ i úä ~
 vZ wÎg ~ g
Š q Z X •  c
Ì

 gŠgzZ ðâ •
|
Û yÒ|@
t ÅVÞg e yZ ä ~
 \ M~g
ukZXì c
â•
Û yÒ Ð ¤S
» VzyZ \¬vZ X c
3Š Ì:%q
Z » kZÃxñ Z™/ôÆ h ÄÐ [¢q
Z Å ¡ õG/O#FÇÎÆ
X} Š=ÂÅ{Š .ZÐ|@
zÑÅVÞyZgzZ ñâ •
Û ‚¢
áø^vøfû ‰ö Ùø^Îø àûÚø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ø ³mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø
V†ôvûfø Öû]‚ôeø‡ø Øø%ûÚô kûÞø^Òø áû]ôæø åö ^mø^_øìø kû_$ uö éõ †$ Úø èøñø^Úø Ýõçû mø oûÊô å´‚ô³Ûû³vø³eôæø äô ³×# ³Ö]

¹iŠÎ: Zizg ä T ;c
â•
Û ä~
 vZwÎgžì e
ZzgÐ {ñk

Ù 1Z]|
C
~]Òp¤
ZÐN YØŠ™s çg]ÆyZ Då´‚ôÛûvøeôæø äô ³³×# ³Ö] áø^³vø³fû‰ö)

X ( ›z~g ‡Z { Zzg )Vƒ'Z'
ÆVÍ ÄÆg«
Ôì » " ä×# Ö] ‚öÛûvøÖû]æø äô ×# Ö] áø^vøfû ‰ö"Žì „zÈ » " å´‚ôÛûvøeôæø äô ×# Ö] áø^vøfû‰ö"( ô= )

Íc
g]ÌZg f~TgzZì 7y•
á yc
á ÆkZŽ ö¼zsÝÅ\¬vZÐ ] !

kZC
Ùª

Y zz£ÅkZ6¯ÅkZgzZ] mZ c à ¬] Z f ÅkZ »w¾] Ìx ÓB‚ÆÏZgzZÔì<•
á ðû
Y zÅ\¬vZ6gî! XZ c
“Žì ~zq6
 kZ " å´‚ôÛûvøeôæø äô ³³×# ³Ö] áø^³³vø³fû ‰ö"Ý¿tb§kZ
ƒ
ILG
" uXì YY¹~Úz
žì ˆÅyÒ|@
t ÅÝ°wzŠ¿kZ~g
ukZ b§Å.‚ ì

Ð ÏnÅVƒk
{zgzZÐ N YƒgzŠ {k
}g ‚Æ kZ Âñ7iŠ ( 100) ÎÝt : Zizg {È Ž

b§T c
ÍX VƒC
Ù !
Ð[ ˆzu'Z'
ÆVÍ ÄÆg«{ k
ÆkZp¤
ZÔ ÇñYƒs ™u 0

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

ÏZì  +Ã"
îggzZ &žÓ!
ŠJb§TgzZ Ôì  »xŠ q
ZÃ} ƒ0
Z Ýzg !

gzZ ] c
M ‰Åˆy M Œ
Û X •  +Ã]Z W
Z} nÆ Vƒk
V)~uzŠgzZ™f »vZ b§

s çN æ{z sÜÐ|@
gzZ•
'ÅV>žì @
ƒx¥Ð ] ZŠ •
á g Z ‰Æ~
 vZ wÎg

@
Y ¹ "{L{ k
" ~ b ˜Z m{ÃX{ k
ÆzgŠ} (=Z ÔVƒ: ÅzgŠ "{L " Ž • Cƒ

at
.o
rg

X DZvZzXì ~gz¢g lZz/Âc °çÅyZì
[Øö–øÊû]ø Ýô¡øÓøÖû] p% ]ø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Øøòô ³‰ö Ùø^³Îø …)ø ƒø oû³eô]ø àû³Âø
Ð~
ñ g Fg f1Z]| :" å´‚ôÛû vøeôæø äô ×# Ö] áø^vøfû‰ö"ä´jô Óøòô ×FÛøÖô äö ×# Ö] 1Ëø_ø‘û] ^Úø Ùø^³Îø

aZ x¯ ‚ yÃ~ Vñ¯ ;ž Š
HÄc
gŠÐ ~
 vZ wÎgžì e
Zzg

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Xì c
â•
Û ÉcÀ5 LZ ä \¬vZŽ x¯ {z ;c
â•
Ûä
~ \ M ?ì
X ( ›Zzg ) "å´‚ôÛûvøeôæø äô ×# Ö] áø^vøfû ‰ö"ª

Xì " å´‚ôÛû vøeôæø äô ×# ³Ö] áø^³vø³fû‰ö"¸™f m{»V¤•
Û ž Zƒx¥Ðg
ukZ ( ô= )

¬ tgz„zŠŽ ~g
uÅ[
ñ +0{ª]|gzZXì Š
¹aZЃ
 ÃÝkZ~g
ukZ
(ä×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø (ä×# Ö ‚öÛûvøÖû]ø ( äô ×# Ö] áø^vøfû‰ö" •ßg etaZЃ
žÔì Š
c
â•
Û ì _ƒ`gŠ

VÐyZžìC
Ù ªXì Š
c
â•
Û ™¯ZaZà " ä×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø"~g
u ~uzŠq
ZgzZ " †fø Òû]ø äö ³×# ³Ö]

aZ~« £ÆVñ¯ƒ
 }uzŠß ƒ
 tžìt ] !
ÝZXì 7] Ão ðÃ~ VÂ!
X •[8{Š c
iÃ\¬vZgzZ
áô^jøËønû Ëô ìø áô^jøÛø×ô Òø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ø mû†ø âö oû³eô]ø àû³Âø
å‚ôÛûvøeôæø äô ×# Ö] áø^vøfû ‰ö àôÛFu†$ Ö] oÖø]ô áô^jøfø nû fôuø áô]ˆø nû ÛôÖû] oÊô áô^jø×ønû Ïô $ø áô^Šø×( Ö] o×øÂø
;c
â•
Û ä~
 vZwÎgžì e
ZzgÐ{ñk

Ù 1Z]| V Ünû ¿ôÃø Öû] äô ×# Ö] áø^vø³fû‰öô ´
C
¹ Ãy!
$0

zZ}
gzZ ~g ¸ } (~ wqZ èyZöÔï¯ 6y!
i • ß zŠ
X ( ›z~g ‡Z { Zzg ) "Ünû ¿ôÃø Öû] äô ×# Ö] áø^vøfû‰ö (å´‚ôÛûvøeôæø äô ×# Ö] áø^vøfû‰ö" }g \

ŒÐ ã ‚ M Ì*
ƒ [8Ã\¬vZgzZ Ôì C
Ù ª Â *
ƒ - 6y!
i » VÞzŠ yZ ( ô= )

ìt§ZzXƒ: y‚ M cVÍ߉h
•
á '»] !
à Zz äƒ ~g ¸ ~wqZ È ZöpÔì YY
yZöÃX•Dƒ] Ñ M c ä™x¥yiz»yZgzZ•Cƒ~g ¸gzZ Ñ,q~Š â b§Tž

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

~g ¸gzZ - »yZgzZ• Cƒ ~g ¸gzZ ÑÌ,q ~Š â)Ϲ b§ÏZì @
Y ¹ ( †» c
zi Z F)
I
žìC
Ù ªuQgzZ ò¤
ª]Šz'gzZ]g Zw ÕäS5!Xì CƒyZöÅkZ „zì @
ƒ! M ÑZz äC6

b§ÏZXì @
YHx¥=g fÆ¢
âê6 ~g ¸gzZ - ïZpÔ• ] ÝÉ • 7,q ~Š â

»yZZÔǃyiz »i úÔǃyiz »y M Œ
Û ‹zˆÔǃyiz »™f‹ ÜÔ Çƒyiz »x *
ÆvZ~ #
Ö ª

at
.o
rg

¹ ‰ž Ï ñ M t ‚™Á] !
t‰
Ü z kZ X ǃ yiz » ›Å kZgzZ spÆ \¬vZgzZ

ÆvZ ;ž c
â•
Û ä~
 g—ì ~g
u ~uzŠq
ZXÐVƒã izu" ßï¯gzZ Lg
!XZ®nû •ø äô ×# Ö] Üô‰û]ô ÄøÚø áöˆômø Ÿø X σ: ãizgzZ ~g ¸ÌqðÃ~«£Æx *
Å 0
ÅvZ~žìtÈ » " Ünû ¿ôÃø Öû] äô ×# Ö] áø^vøfû‰ö (å´‚ôÛûvø³eôæø äô ³×# ³Ö] áø^³vø³fû ‰ö"ÝkZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Xì ÑZzÑ~(
Ž Vƒ@
™yÒÅ 0
ÅvZ~ÔB‚Æö*z£ÅkZVƒ@
™yÒ
o×$ ‘ø àønû uô é÷†ø Óeö ^âø ‚ôßûÂô àûÚô tø†ø ìø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o$ fôß$Ö] á$ ]ø èøm$†ômûçø qö àûøÂø ''

kôÖû‡ô^Úø Ùø^Îø 躊øÖô^qø oøâô æø ovF•û]ø áû]ø ‚øÃû eø Äøqø…ø Ü$ $ö ^âø ‚ôrôŠûÚø oûÊô oøâô æø xøfû ’% Ö]
äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o% fôß$Ö] ø Ùø^Îø(Üû Ãø Þø kûÖø^Îø [^ãø nû ×øÂø Ô
ô jöÎû…ø ^³Êø pû„ô³Ö$] Ùô^³vø³Öû] o³×ø³Âø

„ößûÚö kô×ûÎö ^Ûø eô kûÞø‡ôæö çû Öø l]†$ Úø &ø×F$ø lõ^Ûø×ô Òø Äøeø…û ]ø Õô‚øÃû eø kö×ûÎö ‚ûÏø³Öø Üø ³×$ ³‰øæø
ä´ŠôËûÞø o•F…ôæø ä´•ô†û Âø èøÞø‡ôæø ä´Ïô ×ûìø• ‚øÂø å´‚ôÛûvøeô æø äô ×# Ö] áø^vøfû‰ö à$ ãö jûÞø‡ôçø ³Öø ø Ýçû ³nø Öû]
yŠq
Z ~
 vZwÎgžì e
ZzgÐt
ñk

Ž ]|Ýí.ÅZx Z Vä´iô ^Ûø×ô Òø •ø ]‚øÚô æø

ù(Å"7i úKZ ‰
Ü z kZ {z Ô†C
Ù !
Ð k0
ÆyZˆÆ"7òi ú

:Zz å [ M ‰
Ü z »“
 eZ
 ˆ Æk

Š~
 \ M Q X ‰„g| 7¼

\ M X ‰w'~nz LZ ù b§ÏZ t
ñk

Ž ]| ÔñÑ p=
G
'+
Љ
Ü z kZ ? HVƒ Š
Ð k0
} g é£ Ð Z
 ~ ;c
â•
Û Ð yZ ä ~

ä~
 \ M ÔV; Y ;Hn²ä V,Z ?ƒ„g| 7b§ÏZgzZ~wqÏZ'Z'
G
G
'
'
kZ}g é£+{z¤
ZÔ¾iŠ&ßg eä~ˆÆäYÐk0
}g é£+ ;c
â•
Û
| (yiz » yZ Âì J 7Ð ð` M ä ?Ž N YáÂB‚Æ fz }g7
o•F…ôæø ä´•ô†û Âø èøÞø‡ôæø ä´Ïô ×ûìø•‚øÂø å´‚ôÛûvøeô æø äô ×# ³Ö] áø^³vø³fû ‰ö "$ •tß{zÔ ÇñY

'
Z'
ÆŠ Z®Å]‡‘~g ‚ÅkZ£ÅkZgz Z ÄÅvZ Väiô ^Ûø×ô Òø •ø ]‚ø³Úô æø ä´³ŠôËû³Þø

Å
yÒ» ö:WXZæL°f

b)zbcÆvZ™f

kZgzZÔ._ÆŸg Åu 0
]Z f ÅkZgzZÔ'
Z'
ÆyizÆxl²ÆkZgzZ

at
.o
rg

X ( ›{Zzg ) "._Æg ZlÅVÞÆ
éõ œ†ø Úû ]ô oF×Âø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o(ô fôß$Ö] ÄøÚø Øøìø•ø Xä$Þ]ø ”õ^Îøæø oûeô]ø àôeû ‚ôÃû ‰ø àû³Âø ''
Ô
ô nû ×øÂø †ö Šømû]øçø âö ^Ûøeô Õô†û fôìû]ö Ÿ]ø Ùø^ÏøÊø ä´eô xöf(Šøiö o÷’øuøæû ]ø p÷çÞ ^³ãø mû‚ø³mø àø³nû eøæø
äô ×# Ö] áø^vøfû ‰ö æø ðô ^ÛøŠ$ Ö] oÊô Ðø×ø³ìø^³Úø •ø ‚ø³Âø äô ³×# ³Ö] áø^³vø³fû‰ö Øö³–ø³Êû]ø æû ]ø ]„ø³âF àû³Úô
ø Öô]ƒø àønû eø ^Úø •ø ‚øÂø äô ×# ³Ö] áø^³vø³fû‰öæø šô…û Ÿø û] o³Êô Ðø³×ø³ìø^³Úø •ø ‚ø³Âø
äô ×# Ö] áø^vøfû ‰öæø Ô
ø Öô]ƒø Øø%ûÚô äô ×# Ö ‚öÛûvøÖû]æø Ô
ø Öô]ƒø Øø%ûÚô †û føÒû]ø äö ×# Ö]æø ÐÖô^ìø çø âö ^³Úø •ø ‚ø³Âø
Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿøæø Ô

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ø Öô]ƒø Øø³%ûÚô äö ³×# ³Ö]
! Z0Ä]| :ëÔÖô]ƒø Øø%ûÚô äô ×# Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ ³ÎöŸøæø Ùøçû ³uøŸøæø Ô
yZgzZ k0
Æ ~ç q
ZãB‚Æ ~
 vZ wÎg {zžì e
ZzgÐ m
ñ ‡z

Ä6( Vzmòc
) VbyZ {z( ¸} mòc
)Ô‰VT¼ ÅgLÐ MÆ
G
'
kZ n }g é£+Ž VzŠ C: {zà ?~ ;ž c
â•
Û ä~
 vZ wÎgX ‰„g| 7

¼ b§kZ ?žì t {z ( ì aZ Ð kZž c
â•
Û c
) ì y‚ M {Š c

šô…û Ÿø ]û oÊô Ðø×øìø^Úø •ø ‚øÂø äô ×# Ö] áø^vøfû ‰ö æø ðô ^Ûø Š$ Ö] oÊô Ðø×øìø^Úø •ø ‚øÂø äô ×# Ö] áø^³vø³fû‰ö"
ø Öô]ƒø àønû eø^Úø •ø ‚øÂø äô ×# ³Ö] áø^³vø³fû ‰öæø
y4 " ýÐÖô^ìø çø âö ^Úø •ø ‚øÂø äô ×# Ö] áø^vøfû‰öæø Ô

ÆŠ Z®Å] ‡‘ˆ
i ~g ‚—Zy4 Ô ._ÆŠ Z®Åt‘ã • M ~g ‚—Z

Ô._Æ Š Z®Å] ‡‘ ~g ‚ yxgŠÆ y• M z }i vZ y4 Ô ._
äâ •
Û Za J
Š !
Ñ M$
Z {zÃT._ÆŠ Z®Å] ‡‘~g ‚kZ ä³×# Ö] á^³v³f‰
ÏZDä×# Ö Ÿ] äFÖ]ŸEgzZ b§ÏZ Dä×# Ö ‚ÛvÖ]EgzZ b§ÏZ D†fÒ] ä×# Ö]E gz ZÔì ÑZz
X ( Š ƒ ZŠ1Zz~ènZ {Zzg ) b§ÏZ Dä×# Ö^eŸ] éçΟæ ÙçuŸE gzZÔb§

b§Ti§q
Z » ä™Ýq [ Z N {Š c
iž Zƒ x¥Ð V(u VâzŠ yZ ( ô= )

Ž N YØŠ™ï•
á p ÖZ,ZB‚Æ kZžì Ìti§F
y‚ M q
Z b§ÏZì ™f ] Ò

Xì c
eä~
 g—~ V(uVâzŠ Ñ!
zgqž 6Xƒá Zz 䙪
ÑŠ6Š Z®‹ Ò

gzZì ~Š (F
Å™f ]Ò~V(u‰ä ~
 vZ wÎgŠpžì Åp
g pÅ]!
t VŒ
} à`Ò " å´‚ôÛûvøeôæø äô ×# Ö] áø^vø³fû ‰ö"iŠÎ: Zizg ä~
 \ M~Tì _g*g
u{z„d
Œ
Û

Å
yÒ» ö:XW ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

kZ {Š™e
Zzg Åm
ñ ‡z ! Z0Ä]|=Z Ôì ð‹ ~ŸpÅäYG s çÆVƒk
ÃáZz

yZX ǃ: 9¦

Ù 'Ïh
C
I*
c
ÔÅ™f] ÒÐ g
uÅt
ñk

Ž ]|à Zz¬ÐkZgzZÔg
u

gzZì Ìti§y‚ M {Š c
iq
Z »ä™Ýq[ Z N{Š c
ižìt ÝZgŠ ¬ægzZY A »V(uVâzŠ

ÌÐ b§kZ {z Ô Ã™: rg É
Ü z {Š c
i cvZ™fÐzz Å] ÑqmºLZŽ vß{z™m{

at
.o
rg

X •M
™Ýq[ Z N Z (

™fÃÏ0

i KZgzZí!
LZÑ»¿T ;žì c
â•
Û ~ŸkZ ä ò vZ à z {•
á ]|

~zy
Q[Z NsÜЙfÑ »TgzZÔì k

*
¦
*
™g (Zi§»™f ]ÒÃkZƒ‰g~8
gÆ

yZž‰Vƒ FWzgzZ ëÃ{Š c
iÐ p Ò~sŽ ’ e *
™[ NZ »™f ] Ü,ZÃkZƒ*
™Ýq

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X •gÃè~V(uVâzŠ

Â` Zzg » Ä~~
 ~tÇž Zƒx¥Ìt Ð g
ukZ Å ñ m‡z ! Z0Ä]|

ÃyZ ä~
 vZwÎggzZÔ¸D™wEZ} mòc
VTcÑkZ] Z|‰på7

ÅÏZÝZgŠ ÄÉ Ô7t•
Û ðÃ~g Ñ=g fÆVâ ZŠÆÄ~kZžìC
Ù ªX c
â•
Û 7IÐ kZ
1x »Ð 0gzZ ] åO]Iä V,Zµš ì c
Šg Z Œ
Û®
$
ÃÄä ] Z|XXì ^™gzZ Cc
¹F
X ( 52@
41mÔ5¢Ôg
•Zsg ç)ì

:¤Å"7
g !
ÎΙf]Ü

äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø å´‚( qø àûÂø äô nû eô]ø àûÂø èøvø×û›ø oûeô]ø àôeû äô ×# Ö]‚ôfû Âø àôeû ÐvF‰û]ô àû³Âø
èöß$røÖû] äö Öø kûføqøæø æû ]ø èøß$røÖû] Øøìø•ø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ Ùø^Îø àûÚø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o³×$ ³‘ø

èõ ßøŠøuø ÌôÖû]ø èøñø^Úô äÖ äö ×# Ö] gøjøÒø éõ †$ Úø èøñø^Úô å´‚ôÛû³vø³eôæø äô ³×# ³Ö] áø^³vø³fû ‰ö Ùø^³Îø àû³Úø æø
ö ×ô ãû mø Ÿ$]ƒø]ô äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø ^mø ]çû Öö^Îø èõ ßøŠøuø ÌøÖû]ø àømû†ô³ŽûÂô æ$ ^³Ã÷ ³eø …û ]øæø
Ùø^Îø ‚ºuø]ø ^ß$Úô Ô

oòönû rôiö Ü$ $ö Xäjû×øÏø$û]ø Øõfø qø o×FÂø kûÃø •ôæö çû Öø lô^ßøŠøvøÖû^eô oòönû rônö Öø ÜûÒö‚ø³uø]ø á$ ]ô o³×F³eø
ø ÖôƒF ‚øÃû eø h% †$ Ö] Ùöæø ^_øjømø Ü$ $ö Ô
ø ×ûjô eô gö³âø „û³jøÊø Üö³Ãô ³ß$³Ö]
ÜÒ^vÖ] å]æ… ä´jô Ûøuû†ø eô Ô

kŠZg—: ofâ„Ö] än× å†Î]æ k×Î gnƆjÖ] oÊ]„Ò •^߉Ÿ] xnv‘ Ù^³Îæ
ŽgzZ ÏñYƒZ
 Zz¼
 c kZ¾ ä×# Ö Ÿ] äF³Ö]Ÿ¿Žž c
â•
Û Š•
á g Z ä~

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

èV)g ZD
Ù äaÄÑq
Z c kZ Çñ 7
û%Îå‚ôÛû vøeôæø äô ×# Ö] áø^vø³eû k
ö ¿

Ö ª) Ìðà Â~ ª
#
 q +Z ~
 vZ wÎg c
Hn²ä/
ñ ôX ÏN Y

‰) c
â•
Û ä~
 g—( Ï•g „¨
¸ V)ž ) Yƒ 7uh( ~
ZžÐN M™á V)âZ òŠ M ‰ÔVƒ: VYgzZ fƒ uh ÌQvß
¤

at
.o
rg

ƒ x³» {z ~¨£Æ VzÅvZ pX ñY [Š {z ÂN Y ~ŠÄg 6h N
7vZ%ZX ÏN Y
XÐN â •
Û ~ŒŠÐagzZØg KZQ:ó •
á ÿO E

~#
Ö ªžìt È » äYƒx³»gzZ äY [Š ~¨£ÆVzÅvZ ( s )
7vZž ǃ' õgzZc_Ì»qkZ V; zX ÏN Yà ÂV×Z'gzZ V)V˜
«?Ž ä!ó °ÿO E

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Z »qC
q
Ù Xì ðƒÅ «Å„vZqC
Ù k0
Æ}ÈX H ZŠ Z]HgzZ H ZŠ Z hH »yZ‰ðâ •
Û
oFÚ¡ø‰ö Ø( Òö o×FÂø xöfô’ûmö:ìŠ •
á g Z» ~
 kŠZg—çOXì *
ƒc_»5ZŠ Z ÅhkZXì h

X èq^Ú àe]æ •¨]•çe] å]æ…æ k×Î Ü׊ÛÖ] èm]æ†e éçÓŽÛÖ] oÊ!&ömû‚ôvøÖû]ø èºÎø‚ø³‘ø Üû ³Òö‚ô³uø]ø àû³Úô
O3gzZ hŽC
ì ~g
u~uzŠXì @
ƒZ
 Zz‘œq
Z6
~ åXH
Ù ÆòŠ MC
Ù Ã ðC
Ù žìt È»T
‘œq
Z Ð s§Å hŽ C
Ù žì ~gz¢î%Of Æ kZ X • hŽ ( 360) B‚Î&~ òŠ Mž

âui ZQ ¶ª
 q/xÆäY%ŽˆÆäÎä:ó •
á \¬hž~]Æ]!
kZ ªX} ™

g—Xì ‚
g yÉ
Ü ¤ Åä™: Zizg ºœãZ Hn²ä/
ñ ôX ;g Ý ‚ 9žC
Ù gzZ ŒÏ0

i
I†fÒ] ä³³×# ³Ö] Xì ‘œIû%q
Z ä³×# Ö Ÿ] äF ³³Ö]Ÿ Xì ‘œrC
Ù Ôì ‘œÄC
Ù c
â•
Û ä~

nkZX ñZ™g Ñ] ‡œÐ¹n¾Xì ‘œbŠ U»qà Zz¶Š1ËÐ3 ZgXì ‘œ

ä3{z´ÆkZXì yÒ»yZ•?ÅvZŽ~] Z f KZ ÅòŠ MÐX•g
Š q Z ÌgzZÅ
J
@136 Ô™f ÿL & c)X VZ'

'
h
× {z • Cƒ x‰
Ü zC
Ù ?ÅvZ Î0Æ x Zg M z s
 Zg Å

X ( 137

:¤Å™f‹Ü}uzŠ¼gzZÒ
ñ ˤ

lº^fø Ï( Ãø Úö Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éøzø†ø ³rû³Âö àô³eû gô³Ãû ³Òø àû³Âø

Å]y
M {zžìtzz ÅkZ¸D™g (ZÃVzq yZŽ Ìñƒ T eq ãà +Zà *Š x?ZmyÑ]|

X ¶C™:…¸ÃyZ *ŠgzZ¸D™{°‡!
Ì~g »

1C

Å
yÒ» ö:XW ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

&º×F$ø è÷vønû fôŠûiø áøçû %ö×F$øæø &º×F$ø èõ eø çû jöÓûÚ$ éõ ç×F‘ø Ø( Òö†ø eö •ö à$ ãö ×öñô^Êøæû ]ø à$ ãö ×öñô^Îø gönû íômøŸø
PžìŠ •
á gZ» ~
 kŠZg—:êé†ø nû fôÓûiø áøçû %ö×F$ø æ$ ĺeø…û ]øæ$ é÷‚ø³nû Ûô³vû³iø áøçû ³%ö×F³$øæø

n•
ÛC
Ù ž•t {z @
ƒ7Š Z%*
ÑZzì »X• ,Z ( ] Ü )á Zz ä Mú

ܳ³³×³³³³ŠÚ å]æ… )º ZvZû%34vZ:ZÔû%33vZy4Ôû%33ˆÆi ú

at
.o
rg

Ü×ŠÚ æ ‚Ûu] oÖ] ÄÚ^rÖ] oÊ o›çnŠÖ] å]ˆÂ æ é³ç³Ó³ŽÛ³Ö] o³Ê o³Ê]„³Ò
‚ß ð]•…‚Ö] oe] à h^fÖ] oÊ æ ÌÖÖ^e XäÖ ÜÎ…æ oñ^³Šß³Ö]æ p„³Ú†³jÖ]æ

X ( oÞ]†f_Ö]

c
• D Yñ7ˆÆ Vzi útž c
â•
Û Ðzz kZ Â c
á Zz ä M úÃ]ÜyZ ( s )

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Z ] ÜtžÐzz kZ c
q
• áZz ¶Š SgzZ äðŠÃyZÐ "7ˆÆ Vƒk
žÐzz kZ
H¬»"7û% 34äQ gøÒû]ø äö ×# ³Ö]gzZû%33D 33 èä×# Ö ‚öÛûvøÖû]ø äô ³×# ³Ö] áø^³v³fû ‰öˆÆ}uzŠ
Š
‚õuû]ö Øø%ûÚô Ýõçû mø Ø$ Òö ØøÛøÃû m$ áû]ø ÜûÒö‚öuø]ø Äönû _ôjøŠûmø ^Úø ]ø XäÃø Êø…ø àõnû ’øuö àôeû áø]†ø ÛûÂô àûÂø
Ùøçû ‰ö…ø ^mø ]çû Öö^Îø Äönû _ôjøŠûmø ÜûÓö×% Òö Ùø^Îø Äönû _ôjøŠûm$ àûÚø æø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø ]çû ³Öö^³Îø ¡÷Ûø³Âø

‚õuö]ö àûÚô Üö¿øÂû ]ø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø æø ‚õuö]ö àûÚô Üû¿øÂû ]ø äô ³×# ³Ö] áø^³v³fû‰ö Ùø^³Îø ]ƒø^³Úø äô ³×# ³Ö]
oÊ]„Ò …]ˆfÖ]æ †nfÓ×Ö ‚õuö]ö àûÚô Üû¿øÂû ]ø †û fø Òû]ø äö ×# Ö]æø ‚õuö]ö àûÚô Üû ¿øÂû ]ø äô ×# Ö‚öÛûvø³Öû]æø
Ù^q…^ãÖ^q… Ù^Îæ ‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚæ à’vÖ] oÊ å]ˆÂ ^ÛãnÖ]æ ‚ñçËÖ] ij۳q

]!
tÆwZÎg•ª c
â•
Û Š•
á g Zû%q
Z ä~
 kŠZg—: x³³nv³³’³³Ö]

ì x *
»h N q
ZÆ{gëÜæŽ )uZ: Zizgžì 7(Z ðÃÐ ~?Hðâ •
Û
ž )ì ‚
g‰
Ü ¤yÃÅkZvZ wÎg c
Hn²äñ/ôX }™ 1™¿'
Z'Å (

g ‰

Ü ¤¿C
Ù c
â•
Û Š•
á gZ ä ~
 g—X ( } ™¿'Z'Æ h N } (ãZ

Ðu Z[ Z N » ä×Ö] áø^vfû‰ö ž c
â•
Û Š•
á g Zì ]gßHÅkZ Hn²ä/
ñ ôì
îNÏÉZÔì {Š c
iÐuZ » ä×Ö‚öÛûvø³ û øÖ ]Xì {Š c
iÐu Z » äö ×Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸøXì {Š c
i
.M·Q R
Xì {Š c
iÐu Z » çE

: Hh N q
ZgzZì {Š c
iÐ h N uZ [Z N »Tì (ZÝC
Ù Ð ~ VÞyZ ª ( s )

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

gzZVâ • M}g ‚ ä×Ö‚öÛûvøÖû]ø ä×Ö] áø^vfû ‰ö žì c
M~ g
uXì {Š c
iÐVzh N ,ZÄx¥

gzZì zi Z F
SŠ M [ Z N » 䳳׳Ö] áø^³³v³³fû‰ö žì c
M~g
u q
ZX •ïŠ½Ð[ Z NÃV•i
g—~g
uq
Zì 6ÃyxgŠÆ}iy• M †føÒû]ø äö ׳ÖZgzZì 6ÅkZ ä×Ö‚öÛû³vø³Öû]ø
ÐqkZC
Ù = †û føÒû]ø äö ×# Ö] ä×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø ä×# Ö‚öÛûvøÖû]ø ä×# Ö] áø^v³fû‰ö žì Š
HÜŠ •
á gZ » ~
 kŠZ

at
.o
rg

Å *Šž Zƒt Èn kZì À
6Vzq x ÓÅ *Š[ ë MgzZ X†[ ë M6Tì [8{Š c
i
ÂVzŠ™ ay

W ZzÆvZ *Š „~g ‚žìt Š Z%ž•D â •
ÛZ
ò 5Xì [8{Š c
iÐ Vzq~g ‚

X ¸ ìg Yá p=6ªðZƒ x?ZmyÑ]|ž• ë • [8{Š c
it ÌÐ kZ

yÑ]|ä T Zƒg ¦
6$
¬q
Z Ôg ·zŠH{)z ÷ZzXgzZ¸ ñƒGt‚6\ M } 0

6

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Z~)ÜqZÆðñž c
q
â•
Û Š•
á g Z ä \ M Åp°ÅžxÀgzZ ±Ýz kZÆ x?Zm
1C

ì q à Zz•g ¹!
ÄgzZ Ç ñYƒ +otžì hZÐ o }g ‚ÆŠ î ZŠ 0 yÑ Ä
X ( 141@
140™fbc)

»>~EŠgzZV)kŠkŠ6
swq
Zq
ZÆ]¤
:{g ñ
Ùø^Îø àûÚø Ùöçû Ïömø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø köøÃû Ûô‰ø Ùø^Îø †øz ÛøÂö àô³eû] àû³Âø
Íõ†û uø Ø( Óöeô XäÖø kûføjôÒö †û fø Òû]ø äö ×# Ö]æø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø æø äô ×# Ö‚öÛûvø³Öû]æø äô ³×# ³Ö] áø^³v³fû‰ö

oj#uø äô ×# Ö] ¼ôíø‰ø oûÊô Ùûˆø mø ÜûÖø Øõ›ô^eø èô Úø çû ’öìö oF×Âø áø^Âø ]ø àû³Úø æø lõ^³ßø³Šøuø †ö ³ŽøÂø
å´†ôÚû ]ø oûÊô äø ×# Ö] •$ ^•ø ‚ûÏøÊø äô ×# Ö]•ô æû ‚öuö àûÚ( ‚) uø áøæû •ö XäjöÂø ^Ëø•ø kû³Öø^³uø àû³Úø æø Åøˆô³ßû³mø
oj#uø èô ÛønFÏô Öû] Ýøçû mø Ùô^føíøÖû] èô Æø •û …ø oûÊô äö ×# Ö] äö Šøføuø è÷ßøÚô ©û³Úö æû ]ø ^³ß÷³Úô ©û³Úö kø³ã$ eø àû³Úø æø
äô ×# Ö] áø^v³fû ‰ö¿ŽžìŠ •
á gZ» ~
 g—:çt…ô^íøeô ‹ønû Öøæø Ùø^Îø ^Û$ ³Úô tø†ö ³íû³mø

V)kŠ~á$
ÆswC
Ù ñ 7†føÒû]ø äö ×# Ö]æø äö ×# Ö] ä×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø æø äô ×# Ö‚öÛûvøÖû]æø

Lg ~×Æ vZ {z ì @
™e
× Å h*
~ } × Ë¿Ž gzZ Ï Ž
Zw¦ÑgzZ )} ™lg \~ ZwËÅvZŽgzZ} ™:/ÂÐ kZžJ
Z
 Ôì

yc 6]gúc
Š%ðñË¿Žgz Zì @
™¨£ »vZ {z ( ƒ `g q~YÆ

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

ÐyckZžJ
VŒÇñYH{~ Ù^fíÖ] èöÆø•û …ø yŠÆ#
Ö ª{zñ0
!
¼³‰æŸ]æ †³nfÓ³Ö] o³Ê o³Þ]†³³f_³³Ö] å]æ…)ì YòÐkZ b§¾gzZ†

•¨]•çe] äq†ì] k×Î ‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ oÊ]„Ò xnv³’³Ö] Ù^³q…^³Û³ãÖ^³q…æ
X ( änÊ xnfŠjÖ]†Òƒ áæ‚e

at
.o
rg

¸g1• 6tëž• BëÃq q
Zì ˆ0Ë~g ø · M e
×Åh*
(s )

1ƒ[ ‰ »kZƒWZg *
ÅvZVƒ4ZŠ~×ÆvZÄÑì wZÎ » Kg 0
ì ~g ZŠs§ÅVzg ZŠ
Ìt , ™]jgzZ Ã: uIÃá Zz ä™h*
kZ ë7̼ ~«£Æ] !
Å ~gŠ Z'
_

,™¨£ » kZ ƒ ÑZz ä™ Z9c_ ZuzŠ ðÃ6kZ¤
ZÐ ,™e
×ÅkZÐ b§C
Ù É7

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ì ¸ HÐ,™Šæb§C
Ù ÅkZÐ,™—AjÆkZ ÅÙÈÔ HÕÅ~gaä„
 zŠ ËÐ
G
G
E
!
©
{óÅVzuzŠÃxs Z LZ c
•D™õëB‚Æxs Z6ÏZÔ ~g ZgŠì ¸Ô öW |3 »yZZ}g ø
4}“¿Žžì ~ g
ÃË6G
îG
0E
uq
Z • Dƒ?f ÌŠpVŒÆvZgzZ• D™x *
Ì~
$
KZ6
ÕžìtŠ Z%Ð ÖËì ~ g
u ~uzŠXì 7Ð~ë{z} ±6Öc
ñš
gzZ ~ngŠ¾X ñYƒ ¦Ð {)z 3
 ÛÆVÍß5Ž ì A{z wFZ G
î”EŠgX } ™Šæ Åx ¸

~*Š ` M Vƒ_0
!
yc6Vâ ›Ž ÇñYc
Š™{ÃVÍß, Z~Tì(à Zz¶Š e
f Z

Ã] !
Ù ðƒ ½Ð y!
C
iZ
 ÀÔ c
ŠÈ™½ì ;eŽ 0Æ¿TžX ì @
ƒx¥~uu¹

Ã}uzŠ™5'!
KÑgzZ ã—[l
ž7b§Å *ŠƒxƒÑŽ „zÌ]ogzZ Ç} 7*
™"
U
‰òŠ Mžì Š •
á gZ » ~
 *™Ñ •HgzZ å ¹ Hä ëφ@ M ‰
Ü z kZ ñY c
Š Z™g

Z X ì @
q
Y c
Š N ~ 3Ðzz Å kZ p@
™7ÌZz6ÅTì mï (ZÐ y!
i x¯

âZÐzz ÅkZpÐ ,7| Zg f vßžì HÐzz kZ sÜ]!
!òŠ Mžì ~ g
u

ÅVî 0
l»Åy!
iž c
â•
Û Š•
á g ZQ X ì }iÐ y• M gzŠ Îì @
Y c
Š N ( ~ 3 )gzŠ

{k
kZ¬Ð ä%Šp {z} zÑŠg ¬Ð { k
ÃË¿Žì ~ g
uq
Zì J{Š c
iÐ l»

KZ ñ& œ–1Z ]|ƒ [™/Âg …k
Ð Tì Š Z%{k
{zž• D â •
Û£
ñ Z x â ZX ì @
ƒ 2~
5.ÅZ0ZX • D 7~ VÆh ëª
• ~$ åOC&g• gò å»E
z$
~¾ž¸ q™ñÃug Iy!
i
•‚rÞ ÌnÒ ä×Ö] Ù牅 ^m ØnÎ ÜÓÞ^Ûm] ]æ • ‚ùq Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 Ù ^Î Ù ^³Î 鳆³m†³â o³e] à³Â
D‚Ûu] å]æ…Eä×Ö] Ÿù] äÖ]Ÿ ÙçÎ àÚ ]æ †%Ò] Ù^Î [^ßÞ^Ûm]

1C

Å
yÒ» ö:WXZæL°f

b)zbcÆvZ™f

Ž 7x¥(Z Â{ k
ðÃ=Ñ äâ •
Û ì ]!
H Y7ä ËÑ äzg‰
Ü zÆwÙZ• ¹ @
gzZ

XƒJq
Š 4
ÆvZ {zgzZƒŒ~uuä~ÃTƒˆƒ+Z]!
ðÃVƒ@
zg6kZƒHä~
Ùöçû Ïömø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø áø^Òø Ùø^Îø ozôÛô×ø‰ûŸø û] éø‡ø †û ³eø oû³eô]ø àû³Âø

at
.o
rg

ø Þø^vøfû‰ö ‹ô×ô rûÛøÖû] àøÚô Ýøçû Ïöm$ áû]ø•ø ]…ø ]ø ]ƒø]ô å´†ôìô^F³eô
áû]ø ‚öãø •û]ø Õø‚ôÛû vøeôæø Ü$ ãö ×Ö#] Ô
ø Þ$]ô äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø غqö…ø Ùø^ÏøÊø Ô
ø nû Öø]ô höçû iö]øæø Õ
ø †ö ³Ëô ³Çû³jø‰û]ø kø³Þû]ø Ÿ$]ô äø ³ÖF]ô «³Ö$
Ô

oÊô áöçû Óömø ^³Ûø(Ö éº…ø ^³Ë$ Òø Ùø^³Îø 1–FÚø ^³³Ûø³nû Êô Xä³³Ööçû ³Ïö³iø kø³ßû³Òö ^³³Úø Ÿ÷çû ³Îø Ùöçû ³Ïö³jøÖø
Ð>Z
 ž åt~pÑ/: â iíZw©» ~
 kŠZg— V‹ô×ô rû³Ûø ³Öû]

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ø ‚ôÛûvøeôæø Ü$ ³ãö ׳Ö#] Ô
ø Þø^³vø³fû‰ö Â0Z
Õø†ö Ëô Çûjø‰û]ø køÞû]ø Ÿ$]ô äø ÖF]ô «Ö$ áû]ø ‚öãø •û]ø Õ
»~
 g—w©» ¬Šq
Z· Mž Hn²äËD™ J 7Ônû Öø]ô höçû ³³iö]øæø
~uzŠì {g ñ » >tž c
â•
Û Š•
á gZ ä ~
 g—å @
ƒ 7w©t ¬ ì

]Ütžì w®Š •
á g Zt» ~
 kŠZg—~kZìgÃèrtÌ~e
Zzg

•¨]•çe] æ èfn• oe] àe] å]æ…) •ñC=äL
å Zƒ]|•{g ñ»>
oe] àe] èm]æ†e ^–÷m] änÊæ…‚Ö] oÊ ]„Ò ämæ•†Ú àe] æ ÜÒ^v³Ö]æ o³ñ^³Šß³Ö] æ
X ( Ý¡ŠÖ] än× Ønñ†fq àãnßÛ× é•^mˆe ènÖ^ÃÖ] oe] à èfn•

 0Z Ð >ÌZ
~
 *™ Ñž ì Š
H ÜÌÐ È
ñ ¬ ]| ( s )
û nÖø]ô höçû iö]øæø Õ
ø †ö Ëô Çûjø‰û]ø køÞû]ø Ÿ$]ô äø ÖF]ô «$Ö áû]ø ‚öãø •û]ø Õø‚ôÛû vøeôæø Ü$ ãö ×Ö#] Ô
ø Þø^vøfû‰ö
~ÔD™ J 7Ô
1| 7ÃkZ6»Æ>¿Žžì c
â•
Û Š•
á g ZX • _7Ð ]Ò~(à ¬Š kZ\ Mž Hn²ä

'!
w‰˜À~ ÖWÔ ÏN Yƒ s çƒ
 {z Vƒ ðƒÐ kZ /»Ž ~ >kZ Â} ™

>Âá| 7¬Šq
Z ÏðÃÐ ~Vî ¬Š yZ¿ðä
Zì ¬Š¿XX • D Y„ƒ}™E

gZ

@155Ô™f bc)X • ðâ •
Û Ø%—œttä :ó •
á à ¬hX ì Y0
àÜÐ w!

X ( 157

:¤m{Åæä×Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø Ý

Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø " †ôÒû„( Ö] Øö–øÊû]ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø †zõeô^qø àûÂø
Ѓ
 X :c
â•
Û ä~
 wÎgžì e
ZzgÐÆvZèg'
Y]| V" äö ³³³×# ³³Ö]

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

X ( zâ 0Zz~ènZ { Zzg )ìæä×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø ™faZ

Vރ
 žì Š
c
â•
Û ~ Tì _g ¦
¬g
u {z à Zz [
ñ +0{ª]| ( ô= )
à Zz'
ñ Y]| ï†fø Òû]ø äö ×# Ö] …æ] äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø gzZèä×Ö ‚öÛûvøÖû]ø …æ] ä×Ö] áø^vø³fû‰ö•ßg etaZ~

at
.o
rg

gzZVރ
 }uzŠÆ½*Šžì ¸§ZzXì Š
c
â•
Û Ý+F
aZÃä×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø~g
ukZ
èYÔì aZ æä³³×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³³³ÖF]ôŸø ×~ƒ
 yZpÔ•aZßVzg etÂ~« £ÆVñ¯

Xì ñƒng0
Z LZ6
gî:Ìà ¬æÆVÞ¹!
äæ ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø

Šp] !
t ~ KÆkZ ÂÔ 7ðà ZÎÆkZì vZ sÜh'Šqžì Ht {È Z

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ðc
ºz ÑgzZì ìY {z »w¾] Ìx ÓgzZ Ôì {2gzZ u 0
Ð Íz ÚC
Ù {zžì CY M Š l
Ÿ$]ô äø ³³ÖF]ôŸø sÜäTn kZ•òiÑ*
ƒ'!
 t ~kZƒŠqq
ƒ
ÑÑŽèYì F
'{z~
@
Y¹=g fÆ †føÒû]ø äö ×Ö] …æ] äôö ×Ö ‚öÛûvøÖû]ø ä׳Ö] áø^³vø³fû ‰ö Ž c
ŠÈ̼ƒ
 {zc
ÍäkZÔ ¹ ä×# Ö]
LZ LZ 2ì $ª»½ÅVz9ƒ
 nÏZgzZì yZZÝ " ö ä×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø", i Z {z´ì

Ð \¬vZÆ hñÐ s§C
٠ûgzZsÅí!
žì t · Z c
Í6kZ » 5ßgzZ ò6¯ Å/Š
wÎg~g
uq
Z n ÏZXì @
ƒ™f » ä³×# Ö] Ÿ$]ô äø ³³ÖF]ôŸø ÝÏZ W
ñ{Š c
iЃ
 ~ä™hZz

c
Š¬»]ÒÅ æä×# Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø ÝkZ nƶŠ ¹F
gzZ ä™{ i @
~»ÃªãZZ ä~

C1
X ì
äø ÖF]ôŸø XZ‚fû Âø Ùø^Îø^Úø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éøz†ø mû†ø âö oûeô]ø àû³Âø
oÖø]ô oø–ôËûiö oj#uø ðô ^ÛøŠ$ Ö] hö]çø eû]ø XäÖø kûvøjô Êö Ÿ$]ô ä´fô×û³Îø àû³Úô ^³’÷³×ô ³íû³Úö äö ³×# ³Ö] Ÿ$]ô
c
â•
Û ä~
 wÎgžì e
ZzgÐ{ñk

Ù 1Z]|: †ø ñô^føÓøÖû] gøßøjøqû] ^Úø •ô†û Ãø ³Öû]
C

ÆVâ • M ˜iÑnÆkZ " äö ³³³×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³³³³ÖF]ôŸø "¾ ÐmÜ ZÆwŠ {ÈŽ
(J
òŠ M {zªÆ X Ç‘ ðAXF
ÞZ l²Ý{zžJ
VŒ ÔÐ N Y Á} i ZzgŠ

X ( ~ènZ {Zzg )ìg ÇÐVƒk
{L
Zžì ˆÅyÒt¤Sz¤m{q
¤
Z Å äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø Ý~g
ukZ ( ô= )

{Z'
Ýt ÂñY Hx ÈZ » vÐ Vƒk
} (áZz ä™gzŠÐvZgzZ ñY ¹Ýt Ð mÜZ
Å
(J
~g
u ~uzŠq
Z Å„ ~èF
gzZì @
Y Zi ZâÐ q=m{gzZ Ôì ! ðAXF
 ö:X Z l²„
 Zg

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

ø Väô nû Öø]ô “ø×öíiø oj#uø äô ×# Ö] áôæû •ö àûÚô XZh^røuô ^ãø Öø ‹ønû Öø ä³×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸøæø Ôì
vZgzZÆ äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸÝ
( k0
Æ VÞ}uzŠÆvZ™fž Zƒ x¥þ ì ! ðAXF
ÆvZ J¦Ýt 7[s ðÃyxgŠÆ
Xì ¤SgzZ¤mºq
Zt ÅÝkZ~« £

•mZpй~"æä×# Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø"ž•D â •
Û ~"¾]ZvZ› " v
ò Z à z{ •
á ]|

at
.o
rg

gzZÔì @
™ »ÌÃëuÑ{zžìt ¤ { ~uzŠXì ꊙ »Ã£uÑ{zžìt ¤{«X

»[Œ
Û zÄcw”Æ™|
 ÎÃ] !
syxgŠÆÞZÄcgzZÆ}È{zžìt¤ { ~Š

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Xì @
Y0=g f
Ùø^Îø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø pz( …ô‚ûíôÖû] áô ‚ô³nû Ãô ³‰ø oû³eô]ø àû³Âø
ø †ö Òöƒû]ø ^ò÷nû •ø oûßôÛû×( Âø h( …ø ^mø Ý¡øŠ$ Ö] äô nû ×ø³Âø oF³‰ç³Úö
^mø Ùø^ÏøÊø ä´eô Õøçû Âö •û ]ø æû ]ø ä´eô Õ
^ò÷nû •ø ‚ömû…ô]ö ^ÛøÞ$]ô ]„øâF Ùöçû Ïömø Õø•ô ^føÂô Ø% Òö h( …ø ^mø Ùø^ÏøÊø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø Øû³Îö oF³‰çû ³Úö
àønû •ô…û Ÿø û]æø pû†ônû Æø à$ âö †ø Úô ^Âø æø ÄøfûŠ$ Ö] lô]çø ÛFŠ$ Ö] á$ ]ø çû Öø oF‰çû Úö Ùø^Îø ä´eô oûßô ’% íö³iø

:äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø à$ ãôeô kûÖø^Ûø Öø èõ Ë$ Òô oûÊô äö ×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ô Ÿøæø èõ Ë$ ³Òô oû³Êô àø³Ãû ³•ôæö Äø³fûŠ$ Ö]
ž c
â•
Û yÒ ä ~
 vZ wÎgžì e
ZzgÐÅvZ èg ~g}
G1Z ]|
W ÑÆvZ
Ãí[g}÷} Zž Hn²~g—Æ\¬vZ ä x?Zm ö\ñ

N ~=g f Æ Tž ¹ c
) Vz™™f Z¾~=g f Æ T â •
Û ½ÝðÃ
\
ž Hn²ä V,ZX z™ ¹æä×# Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø ö Wñ} Zž c
â•
Û ä\¬vZ Â( Vzg å

Ž Vƒ LeÝ{z Â~ Ô • ë }È „}g ‚}¾ ÂÝt [g}÷} Z
W } Zž c
y• M V‚¤
Z : ö\ñ
â•
Û ä \¬vZ ?N C „=Ð ¤S\ M

Z ¥i V‚gzZ ì ~Š !
q
M Å Vâ • M Ð T]Ñ» ƒ
 {z ZÎ}÷gzZ
yiz » æäö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø Â~} ÷}uzŠæ ä×# Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø gzZN Y¿g~} ÷
E3Å
X ( îE
0OkÅZ bÑ °~ ðšE
Z { Zzg ) ǃ{Š c
iЃ
 yZ


Û 6¯ ÅkZgzZ åmm{Ž »›gzZ ÏÈB‚Æ \¬vZÃx?Zm .ñ( ô= )

½Ým{ ðû™f=žÅ ¬+ZÐ \¬vZ ä VrZÐzz ÅkZ ¶éZp CgŠŽ ÅàS
ˬ+Z ~÷ž Hn²äV,Z왯ZaZŽ c
C ä³×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³³ÖF]ô Ÿø ÃyZä\¬vZÔñYc
â•
Û

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

gzZ7zgŠÅkZxÀ» ä³×# Ö] Ÿ$]ô äø ³³ÖF]ô Ÿø ÝnºZX ñYZi Z â„=ÐTì nÆÝm{
z}i|Å ä×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ô Ÿø œŠ
c
CÃyZ n kZ Š
0[ snÆyZ~}g !
ÆÑ

LZ ä kZžì)¬Øg Å\¬vZtì ~g ¸gzZ Ë{Š c
i~«£ÆE]Ñ» ~g ‚Åy• M
+Š“
( ÌÃò ¬C
Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø ÝðÃÌnÆÆ%zY m
ZT¾ì ~Š ™ ðAXF
Ù ö W Út=g fÆVz9

at
.o
rg

c
¯ŠgzCZÃu 0
ÝkZžì ¸]» ~0

zZ}
Ú·" kZXì 7•
'
!
gzZ Ë{Š c
iÐ ä³×# ³Ö]
X ñYH쇂Zgm{Ð\¬vZ=g fÆ]ÒÅkZgzZÔ ñY

:•
'
zÑm{Å© ÂÝ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø Ùø^Îø àûÚø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éøz†ø mû†ø âö oû³eô]ø àû³Âø
ö ×ûÛöÖû] äö Öø XäÖø Ô
ø mû†ô•øŸø Xå‚øuûæø äö ×# Ö]
(†õmû‚ôÎø oòõ nû •ø Ø( Òö oF×Âø çø âö æø ‚öÛûvøÖû] äö Öøæø Ô

èõ ßøŠøuø èöñø^Úô Xä³Öø kûføjô Òöæø hõ^Îø…ô †ôŽûÂø Ùø‚û³Âô Xä³³Öø kû³Þø^³Òø éõ ³†$ ³Úø èøñø^³Úô Ýõçû ³mø oû³Êô
ø Öô]ƒø XäÚø çû mø áô^_ønû Ž( Ö] àøÚô ]‡÷ †û uô XäÖø kûÞø^Òøæø èõ òøn( ‰ø èöñø^Úô äö ³ßû³Âø k³nø vô³Úö æø
oj#uø Ô

]| Väö ßûÚô †ø %øÒû]ø ØøÛôÂø ºØqö…ø Ÿ$]ô ä´eô ðø ^qø ^Û$ Úô Øø–øÊû^øeô º‚uø]ø lô^mø ÜûÖøæø oø³ŠôÛû³mö
äö ³³×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³³³ÖF]ô øŸ ¹iŠÎäTc
â•
Û ä~
 wÎgžì e
ZzgÐ{ñk

Ù 1Z
C
ö ×û³Ûö³Öû] äö ³Öø Xä³Öø Ô
ø mû†ô³•øŸø Xå‚ø³uûæø
†mû‚ôÎø oòõ nû •ø Ø( Òö oF×Âø çø âö æø ‚öÛûvøÖû] äö ³Öøæø Ô

ÏZ ðZz3â •
Û Ô7Ó‚q
Ñ »kZ ðÃÔì ñ Z {zÔÆvZ ZΊqðÃì 7)

xÝkŠ {z Â( ì ]gŠÅkZ6qC
Ù gzZì ö*ÅnC
Ù nÆÏZgzZì Å

ÅkZgzZ ÏN YèV)ÎnÆkZgzZ ǃ •»[ Z N'Z'
Æ䙊 Zi M

úÆ y-J
x •
á yŠ kZ nÆ kZ ¿t gzZ ÏN Y ~Š™"Vc
g »ßÎ

òŠ M kZ ñZΠǃ: aZпÆkZ¿»òŠ M ËgzZÔ Çƒ=g f »«™Ð

X ( ›z~g ‡Z { Zzg )ƒH¿{Š c
iÌÐkZ äTÆ
ztÆkZÐT솟ZgzZ¼6ö ä×# Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF]ô Ÿø Ý~T© ÂÝtG( ô= )

~pÑg
ukZž Aì •
'!
gzZg;Zx„ Ú Zì Cƒs
 ŸzgzZ ô=h
'
× Åy*µ

ÅV(u+ZÃVÍ߉X ÏñY M ~}@xƃ
 ëqtvZ Y ¶
ZˆÅä%X ì Š
c
C

;g !
~Ï0

iKZ7ZŠpèÑqX ñYc
C[ Z N Ú Z »ÝË~X•Dƒ] 2zu“~}g !

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

nÆ J
k'–'] Z WZ kpÆkZgzZ Ôì êŠ Î v MÝq
Z »Š YgzZ ðZ'
ž ǃ Zƒ/Š» kZ

ÅŠ YíÝk& Z q
Z Zƒ •Ð mïLb§ÏZ • ïŠ ¯ 3ÃV70

i ÅVƒz¤

gzZ Vâ Z0
{

g ·z r !
ÃV70
iÆ™gzŠÃV9gzZVK"gzZÔì @
™x » » ã 0
} Q~äuÃv M Ç¿

~yZ•Dƒ~„*ŠkZ ~g ø ]Z WZŽÆÝq
Zq
Z ñƒ†Ð y!
iÅy¨
ZXì êŠ ¯

at
.o
rg

X Lg7Â{Š c
i '»] Zxzò}kggzŠgzZ} (
ÐyZÆ]y
MÆ™„zg¨

:¤m{Å äô ×# Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ ÎöøŸæø Ùøçû uøøŸ

øŸ]ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø pz( †ô³Ãø ³•ûŸø ]û oF³‰çû ³Úö oû³eô]ø àû³Âø
ø Ö%•ö ]ø
Ÿ$]ô éøç$ ÎöøŸæø Ùøçû uøøŸ Ùø^ÏøÊø oF×eø kö×ûÏöÊø [èô ß$røÖû] ‡ôçû ßö³Òö àû³Úô èõõ Ûø³×ô ³Òø oF³×³Âø Ô

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Ðíä~
 wÎgžì e
ZzgÐÅvZèg ~ÄZ .ñ1Z]| Vä×# ³Ö^³eô

ž Hn²ä ~?ìÐ Vâ Z •

Ƽ
 Ž Vî CÝ{z»~X c
â•
Û yŠq
Z
z›{Zzg ) "ä×Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ ÎöŸøæø Ùøçû uøŸø"ì {zc
â•
Û ä\ M N Cgz¢ ]
å |V;
X ( ~g ‡Z

mÜZÝt ¿Žžì Yƒt È » äƒÐ ~ "¼
 íZ •
" ÆÝkZ ( ô= )

T ÇñY Hpô~ ¼
 {ífgzZ: Z •
»[ Z Nz`
Z · "ÆÝkZ nÆkZ Çñ7B‚Æ

tgzZì @
Yc
VZÐ Vâ Z •

pô6V´ñÆ]gz¢ž 6 Çn VZ {Z
Ä (z~]y
M {zÐ

žt ªX ì *
C 7 zgŠgzZ ÑsÜÅÝkZÐ ÂkZ A » ~
 g—žì Y Y ¹Ì

ƒ$
Ë ƒ¨+4t c äC˹ÃqËXìC
Ù Žq
ZtÐ~]ZC
Ù ZŽÆVâ Z •

Ƽ

X DZvZz
N
G
z ] ¸Åä™Æ kZgzZ •
wz [nÆ x » ËÅìt È »— éE
&L Æä‡S èMð‡¢ ÆäMË ÎM ðQ8MÆäM

ìd
Œ
Û „d
Œ
Û ÆkZŽ Èq
Z ZuzŠ Y™7̼Šp{ÈðÃÔ„ $
Ë ïЄvZ'‰
Ü ¤
X "7eÐ} È%Æ=ŠæÅvZ *
ÑO»®
 ¤ZgzZ *
M i !
Ð{ k
"žì Š
HyÒÌt
Ùôçû Îø àûÚô †û %ôÒû]ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éøz†ø ³mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø
'
ÐÅvZèg {k

Ù 1Z]|: èô ß$røÖû] ˆôßûÒø àûÚô ^ãø Þ$^ô ³Êø " ä×# Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ ÎöŸøæø Ùøçû ³uøŸø"
C
N
G
" — éE
&L äƇS èM ð‡¢ äÆMË ÎM ðQ8MäÆM" ž c
â•
Û Š•
á g ZÐí ä ~
 vZ wÎgžì e
Zzg

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

X ( ~ènZ {Zzg )ìÐ~¼
 íZ •

tèYÔz™ J 7{Š c
i
ø Ö%•ö ]ø øŸ]ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éøz†ø mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø
oF×Âø Ô
Ùöçû Ïömø " ä×# Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ ÎöøŸæø Ùøçû ³uøøŸ" èô ß$røÖû] ˆôßûÒø àûÚô •ô†û Ãø Öû] kôvûiø àûÚô èõ Ûø³×ô ³Òø

'

vZwÎgžì e
ZzgÐ{ñk

Ù 1Z]| VÜø×øŠûjø‰û]æø pû‚ôfû Âø Üø×ø‰û]ø oFÖ^³Ãø ³iø ä³×# ³Ö]
C

at
.o
rg

 : Z•
¼

gzZì Z FZÐnÆ l²Ž Vî CÝ{zà ?~ c
â•
Û Ðí ä ~

Âì k7ÝtÐwŠ {ÈZ
 ) " ä×# Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ ÎöøŸæø Ùøçû ³uøøŸ"ì {zÔìÐ~

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Ç!
g Zˆ@Z÷ ( ™ƒg ZŠS
Š Ð +
 *
Z KZ ) {È t X :žì @
â•
Û \¬vZ (
G

3;XE
§
X ( .Z] Zú-Z ° öG Z {Zzg ) Š
ƒg ZŠÎâ •
Û
àûÚô "{z´Æ" èß$røÖû] ˆôßûÒø àûÚô " Ã " ä×# Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ ÎöøŸæø Ùøçû ³uøøŸ"Ý~g
ukZ ( ô= )

ìtÈgzZÔì yZÄq
Z »g Ö ZÆÑÅÝkZÝZgŠ Ìtì Š
c
â•
Û Ì " •ô†û Ãø Öû] kôvû³iø
X DZvZzì ZƒÐÞZl²wz4
»kZ6íž

~uzŠ Å Ñz »gzZ ëz £uÑ b§Tžì Š •
á g Z » g§ Y x‰ ( {Z
Ã)
ib§ÏZì @
™WZm{ ä×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô øŸ Ý~ä™Ýqgâ »ÄczyZZgzZ ä™gzŠ'gz—
Ÿ$]ô éø³ç$ ³ÎöøŸæø Ùøçû ³³uøøŸ"Ýt~½6{Zg ÅngzZ vÐ]Z”
gzZ] G
é5{š!ªä™„
 gŠ Ï0

i
X ( 59@
52mÔ5¢Ôg
•Zsg r)Xì ‚
g WZm{ "ä×# Ö^eô

:™f »öñ• Z

\¬vZgzZ ¹F
ã qzg Ì*
™Š c
Ð" ‚³³u] ‚³³u]" "²] ²]"‰Vñ*
ŠG]Ã\¬vZ

ä\¬vZžì ÅW6kZ ä VÍß ‰Xì [êgzZƹc ±ŸZgzZ ¹F
~›Ð
I
™f »ŠGÌZ cVâ ›:gzZì c
â•
Û 7¬»™fÆ" ‚u] ‚u]" " ä×Ö] ä³×³ÖZ " äÕS5!x *
ŠGÌZ Ë

]Ì " ä³×³Ö] á^³³v³f‰"<g¨Zg fXì 7„
 gŠ ¦

Ù WtgzZ]!
C
tÅyZXì Š
H qzæ
"æxfø ‰û]ø ^³m kö³³vû³fø ‰ø"B‚ÆkZ ªì @

ƒglåכּkZgzZìDZs pÔs pÉ îE
0µ%
I
¬ŠgzZ Z0
sw~‚f ÌB‚Æì "vZ " Â] Z f ÌZ ÕäS5!ŠGÌZ b§ÏZì @
Y *
â {æ7÷

^Žì szczg•~y!
iC
٠㽃
 tgzZì @
YHsv
à ¬ŠzZ0

~p ÖZ ~OªgzZì Cƒ
"vZvZ "b§ÏZì @

g å™È "ò Z ò Z "gzZ "1Z1Z "Âì @
g åЛc
ì ‡â qðÃÐ\ !

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

½ÃwŠ}÷Ð ÑKZvZ c
}-Z e~J
}÷›KZvZ c
žì Ht ~ÝZ ÌÑZzì

ì @
Yc
Š™™fÃY Z‰LL~)Z]~[²Ä ¯2Xì H "vZvZ "~›„V- c

sv
t p• Dƒ {)z ti Zg ÔgŠ ‡~ ‚fB‚Æ "vZ "  ÌVŒ Xì Cƒ sz÷¸²
I
X ó Lti ZgvZÔó LÛ{vZÔó gLŠ ‡vZì @
g åV-ÑZzä™™f äÕS5!•D YG

at
.o
rg

:ÌZÅ™fÆöñ• Z

gzZ äÎßs§Å \¬vZgzZ ¹F
m!
gzZ ã qzg™f » x *
Ù ~ Vñ*
C
Æ \¬vZµš

Ð o¢Ð \¬vZm»}È Ð™fÆ"vZvZ "x *
u 0
Æ\¬vZgzZì=g f » ÞZ [Œ
Û

Xì "
U
Ðg
uzy M Œ
Û *
™Š c
ÐVñ*
gzZ] ÌÅkZÃ\¬vZgzZì @
Y`@
ƒF

ww
w.
no
or
eh
ida
y

:]c
M ãWŒ
Û ~}g !
Æöñ• ZgzZ]Z fÌZ
áøæû ‚övô×ûmö àømû„ôÖ$] ]æû …ö ƒøæø ^ãø eô åö çû Âö •û ^Êø oFߊûvöÖû] ðö «Û‰ûŸø û] äô ×# Öæø
„\¬vZgzZ : áçû ×öÛøÃû mø ]çû Þö^Òø^Úø áøæû ˆø rûnö ‰ø ½ ä´ñô«Ûø³‰û]ø oû³Êô
ÃVÍßyZgzZ zg å ÐZÐ 4Z : ÔiZ x *
 •c
ƒ

ìg™g (Z ~zg ¼~ ( ] ÌgzZ ) Vñ*
Æ kZŽ zhg

N 0!$
» kZ d
k• ìg™ ¼ Ž {z •

X ( 180Ôs Z²Z )Ð

Ð V:gzZ Vñ*
4ZÃ\¬vZ •õ„ hZgzZx *
„iZ sÜc \¬vZžìt È

tgzZ•`™g (Z lzg ÅSZe~[!
ÆÞZ‹ÌŽ zŠ hg6wqÆyZÃVÍßyZgzZz™ Zg å
XÐë
 d
k{zZwÅkZ•D™V1qZ$
{)zuѼŽ
ðö «Û‰ûŸø û] äö ×øÊø ]çû Âö ‚ûiø^Ú$ ^m$]ø ½ àøÛFuû†$ Ö] ]çû Âö •û ]æô]ø äø ×# Ö] çû Âö •û ] ØôÎö

äq†ì] æ äm]‚fÖ] oÊ ]„Ò äq^Ú àe] æ ‚Ûu] Ý^ÚŸ] äq†ìZXX XX XXX :žì ~kZwzZ¢/
ñ 7Z > §c,
ÜnÃÞ çe] äq†ì] æ xnv‘ ofâ„Ö] Ù^Îæ å^q†ím ÜÖæ •^߉Ÿ] xnv‘ Ù^Î æ DNTP” (O‚×qE ÜÒ^vÖ] ^–÷³m]
h^Ãnj‰Ÿ] oÊ †fÖ] àe]æ DMP” (S‚×qE ˆßÓÖ] oÊ ^Û³Ò ä³fn• o³e] à³e]æ DMPU” (M‚³×³qE èn׳v³Ö] o³Ê
DMPL ” (M‚×qE èn×vÖ] oÊ ^–÷m] ÜnÃÞçe] äq†ì] DMPM” (M‚×qE

1C

Å
yÒ» ö:WXZæL°f

 zg å™ÈÝg c
ƒ
zg å™È "vZ "{Zpž¼ VoF³ß³Šûvö³³Öû]

b)zbcÆvZ™f

X ( 110ÔLZuZ µ)•ÅÏZ ( ] ÌgzZ )x *
iZ

zx *
iZx Ózg åÃkZ ÌÐ x *
TÐ "Ýg "Âc
zg åÐ "vZ " Â{ ZpÃ\¬vZžìt È

at
.o
rg

X •c „ÏZ] Ì
ø e(…ø Üø ‰û]†ô³Òöƒû]æø
»x *
Æ[g LZgzZ V¡÷nû jô fû iø äô nû Öø]ô Øûj$føiøæø Ô
zá s§ Å ÏZ ( sÜ) ™ –
Ѓ
 gzZ z™ ™f
X ( 8Ô ÿ$'
×O ) ƒ Yƒ

" G
4G
4E
&
5gG
5G
©$E
\¬vZžìt ÈX •ÆäY–
gz Z 䃵 ZÔq éŒG
Z pÆVâzŠ ÿG
zZ ÿ5E

ww
w.
no
or
eh
ida
y

\¬vZµš Xƒgzás§Å\¬vZB‚Æð;~g7™–
ÐVÍßgzZz™ HŠ c
Ãx *
u 0
Æ
•D YƒgzŠ8
iÆwŠÐg ZƒÆkZì gâgzZwâ r
g »wŠ cðí!{ÈÚC
Ù gzZÌZC
Ù»
›Å\¬vZgzZì Ì?Š ÅÞZ ›g Zƒ»x *
Æ\¬vZXì @
ƒ Za gâ~ wŠÆ}È gzZ
G
G4&
gzZ ð; àŠ Ô¯º
 Z•
Û Ã{È Ðg ZƒÆx *
Æ kZgzZì Ì:
 Z (» ±ŸZgzZ ¹F
~
à Z ÿ5‰E
Xì @
YƒÝqx £»vZ

:ì •
'
!
„Z("vZ " Âug Ix *
»\¬vZ

;ìŠ •
á g Z »\¬vZXì •
'
!
„Z ("vZ "Âx *
»\¬vZµš
ø e(…ø Üö ‰û] Õø…ø ^fø iø
'!

„Z (VÝ]†ø ÒûŸô û]æø Ùô¡ørøÖû] pƒô Ô
» [g áZz y•
á ~(gzZ á Zz Ñ }¾ x *ì

X ( 78ÔÝg )

'!

„ ~(gzZ à Zz ] ³z y•
á ~(à Zz Ñ~(•Åx Z™ÑZz wrZzf [g—"

x *
CZ f »kZgzZ é$SÀ]Ìzx *
x ÓÆ••
'
!
ÏZgzZ žƒC
Ù ª é$SiÑ]»'zíx ÓÐ ÏZgzZì

vZXì ŠŽñ•
'
zí~(c} È~Š c
ÅkZgzZg ZƒÆkZì •
'
!
„Z (éuSS"vZ "Â
X ñâ•
Û ‚Š c
Åx *
u 0
LZÃ
 ë\¬

:g
Š qZ~}g !
Æöñ• Z

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

ÃÌ¿» xñ Z™/ôgzZ ] ZŠ •
á g ZÆ~
 kŠZg—0Æ] Z f ÌZgzZ öñ• Z

X k| 7ÌÃyZVŒŠŽñ~g
Š q Z

ž c
â•
Û ä~
 vZ wÎgžì e
ZzgÐ ñ{k

O1Z ]|


 {z HŠ c
ÃkZ ä T• x *
} â 'Æ \¬vZ

at
.o
rg

( ›z~g g ) ǃ4ZŠ

g$
)´Xì ˆ~Š (F
s§Åg ZƒÅyZgzZ™fÆöñ• Z~ g
ukZ

霆ÏÖ] ÀËv³Ö^³e •]†³Û³Ö] "ž•˜ •Æg
ukZ 4
ò v£Z0Šú+-Z
kZÔ " …]†ÓjÖ] ݈×jŠm ÀËvÖ] ០…]†ÓjÖ] à èm^ßÒ áçÓnÊ g×ϳÖû] †³ã¿³e

'

ww
w.
no
or
eh
ida
y

wŠ » yZ Š Z%Ð ¡ ( gzZ ä™ ) Š c
Æ Vñ*
} â 'Æ \¬vZ ~ g
u
g Zƒc ¡èYìt)Ðg Zƒ( ¡ ) Ât :ì -7Ð ( “
 ZŠ c
Å)

X ( 580DmÔ10D¢Ô~g ØZ >•)Xì xiÑ
Üe
Zzgsîq
ZЊñ &0vZ†]|~ G
îG
!ŒZz îG
!Z^Z äòM0Z)´
G

Æ VñÃw
ñ š ]| " žì c
â•
Û V- 0Æ w
ñ š ]|~ Tì Å

'

Ùç³Ï³m ç³³âæ " X¸Tg D ZQ~ VkvÅ)(l¹ZgzZ @
Yc
Š™áZj
X ( 28D 27mÔ3¢Ô G
îG
!ŒZz îG
!Z^Z )X "uZuZ " žDƒìgÈgzZ ‚u] ‚u]
G

ñ5gßx¤

6CYÅw
ñ š ]|Z
 žì ~e
Zzg ~uzŠ Åt
ò GZ0Z 2

'

Dg*Ð k0
Æw
ñ š ]| …
ñ â0‘gzž• D â •
Û Û
ñ i0{z²]|

'

ìgÈuZuZ~wqÏZ {zÂ" ‚u] ‚u] ÔÖ]ƒ o³³Ê ç³âæ Ùç³Ï³nÊ"X D Y
X ( 55mÔ3¢Ô G
îG
!ŒZz îG
!Z^Z )X Dƒ
G
ÂDƒ ìgÈ " ‚u] ‚u] " w
ñ š]| gzZ Dƒìg ྐྵZg ñ
C1
z îG
!Z^Z ) X "ì „q
ZŠqªZzwšnÅvZ " " ñÙ¡e ^m ä׳Ö]æ" ë‘
ñ gz
G
!ŒZ
‚u]"žˆƒx¥b§hZ] !
tÐVìZzgyZ X ( 56D55mÔ3¢Ô G
îG

X å™f EZŠ »w
ñ š]|™f » "‚u]

Å
yÒ» ö:WXZæL°f

b)zbcÆvZ™f

"vZvZ "ÌòŠ M q
ZJ
Z
 σ: ì‡#
Ö ªJ
‰
Ü zkZ

:ƒŠŽñÑZzì

at
.o
rg

;c
â•
Û ä~
 vZwÎgžì e
ZzgÐ÷
ñ Z]|
VŒÏñ M 7#
Ö ª: " ä×# Ö] ä×# Ö] " šô…û Ÿø ]û oûÊô Ùø^ÏømöŸø oj#u èöÂø ^Š$ Ö] Ýöçû ÏöiøŸø
èöÂø ^Š$ Ö] Ýöçû ÏöiøŸø ;žì ~e
Zzg ~uzŠq
ZX ñY¹: "vZvZ "~*ŠžJ

"vZvZ "ƒHŽ6
¿, Z Ëσ7ì‡#
Ö ª :" ä×# Ö] ä×# Ö] " Ùöçû Ïömø ‚õuø]ø oF×Âø
X ( > ½z› )

ww
w.
no
or
eh
ida
y

¹F~yZZ§âgzZ ¹F
ãqzg™f » "vZvZ "]Z fÌZ
:ìƹc

¹F
~ yZZ§âgzZ ¹Fãqzg™f » "vZvZ " ]Z f ÌZ éuSS™f » {ŠGñ• ZžtžÜ

gzZ»Ð •
'ÅkZ Âì @
Î^g Åx *
u 0
kZB‚Æ›z mÜ Z {È Ž Xì ƹ c

}ÈgzZì @
Yƒg©Ð ÞZŠ c
wŠgzZì @
Y'ag~VÇZ•ÅwŠ™fgzZì @
Yƒgëb zg
›EKZÃ
 ë\¬vZX • CYƒ ~g Y‰
Ü z!B‚Æ[g LZ] Yoà ŠgzZ VâÍuÅ

X ( } M ) ñâ •
Û ‚q nZ EgzZ›: AZzÅ~
 *™ÑgzZmCo¢gzZ

:Š Z®Åöñ• Z

ÌZ ªx *
»u 0
vZ~ pÇž• ˜ òã ˆgà·*
Ññ]|}g !
Æöñ• Z

~g
Š q ZgzZˆy M Œ
Û Ž •Vz%x *
CÌÆkZ%Z "ä׳Ö]"ì {zgzZÔì „q
ZsÜ] Z f

Qx â Z~ ~g g 9bÑ~g ]Z ìä ã
ò ?v0ZƒqXì @
Y ¹öY • ZÃ4Z Ô• ñƒŠg Zz

Y • Z )} â 'Æ \¬vZžì HÜÐ #
Ö Z'
» Z}uzŠ ‰gzZ s
ò 0yçgzZ t
ò Š ™·0
Xì ÅÜÌ”gzZ,ÅyZÐ ]Z|4ZQgzZ Ô• gÃè ~ „ˆy M Œ
Û sÜ Âx *

~ˆy M Œ
Û ~^m{KZtžÆ™{ût0ÆY • Z‰Ð~yZ äb
ò z@ƒqˆÆkZ
G
„ ˆy M Œ
Û Y • Z}uzŠ ñOÆyZ Ô• ‰ G äz6gîÆ t é¨G4]IZgzZ ` Z 5ZÉ • 7gÃè

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

 z~g7ÅyZgzZ•gÃè~^ÝZ KZ~ ˆy M Œ

Û ë ZY • Z} â 'tžì c
CÆwïÐ
X σÜd
kvZY ¶
ZŽì ~Š

Ð ( 200)ÎzŠ ÂHÐ g
Š q Z â»Y • Z CÌÆ\¬vZ ä Y f‰Æ: â i „}g ø
D
-o 8
Zi
Æ ÄcÅ kZ gzZ ]*
ZÄÆ w¾‹ÌÆ \¬vZ ö Y • Z CÌ}g ‚t X A ÃyZ Z

at
.o
rg

B‚Æ›gzZ Ñ{Èžì Ìt ^-gzZ ì Y~(q
Z Å™fÆà ¬vZ :Ô• } i ZzgŠ
sf g
Š q ZPÅŸkZˆÆžkZX ñ¯nz CZÃyZgzZ} ™Š c
Ã\¬vZ=g fÆY • Z yZ

X # 7~

ww
w.
no
or
eh
ida
y

è÷Ãø Šûiô äô ×# Ö á$ ]ô Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^³Îøø Ù^³Îø éøz³†ø ³mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø
Ð{ñk

Ù 1Z]|: èø$ßrøÖû] Øøìø•ø ^âø ^’øuû]ø àûÚø ]‚÷uô]æø Ÿ$]ô è÷ñø^Úô ^³Û÷³‰û]ô àø³nû Ãø ³Šûiôæ$
C

x *
ÎÁq
Z ª} â 'Æ\¬vZž c
â•
Û Š•
á g Z ä~
 vZ wÎgžì e
Zzg

z ~g ‡Z { Zzg ) Ç ñY~ ¼
 {z Å“
 Z¼ÅyZgzZ HpôÃyZ ä T•
X(›

Zzg kZ ”gz Z,ÅVñ*
e
} â 'yZ Ôì „ Ú Z sÜ~ e
Zzg Å®( ô= )

Æ ,~ T Ç ñ M ™f » e
Zzg kZ Å {)z ~èFì YvZ Y ¶
Z „ d
kXì ˆÅ7~
ëZ Y • Zžì t· Z d
Œ
Ûd
Œ
Û 6kZ » Y fgzZ g
u ±g •
á X • ‰ G yÒ x *
} â 'tB‚

kZ ~ g
Š q ZˆÆ lˆgzZ âèYÔì 7Š Z®~g7 ÅyZt gzZ • 7«~} â 'sÜ
» kZžì Š
¹~ }g !
Æg
u kZ Å ñ{k

Ù 1Z ]|=Z Xì CY ïŠ Z®{Š c
C
i¹ Ð

{z Ç} ™“
 Z¼ÅyZgz Z Ç}™Š c
ÃVñ*
} â 'Æ\¬vZ {È Žžìt sÜ ¬ægzZ È

X ÇñYƒ•»]g t
kZ {È6h
™Y yZ »Vñ*
} â 'sܪX ÇñY~¼

'!
Zä±g •
á gzZY f~ô=Å " èß$røÖû] Øøìø•ø ^âø ^’øuû]ø àû³Úø "]Æu 0
u
g
ÄcÅyZgzZ™™¨
 _Æë Z Y • Z yZ {È Žžì Š
HyÒt » kZ Èq
Z Ô• è

ZuzŠ ÔÇñY~ ¼
 {z • ] *
ZÄY • ZtÆXÇ} ™¢6]ÌyZ Å \¬vZÆ™Ýq

Z ZŠÔÇñY~¼
q
 {z ǃZc¿6Vç»ÆöY • ZyZ {ÈŽžì Š
HyÒt Èq
Z

¬Š Ð kZ=g fÆ yZgzZ Ç} ™Š c
Ã\¬vZÐ Vñ*
} â '{È Žžì Š
HyÒt È

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

MEE !M
kZÉ Ôì ÅÐ " é£MŠ©L8MèE
Q " ô=Å " é˜M é}M 8QR èE
Q !M" ä ò~g g x â Z X Ç ñY ~ ¼
 {z Ç}™
kZ=ZÔ•ñƒŠg ZzÌp ÖZÆ" ^ãø ¿øËô ³uø àû³Úø "(Å "Z bø ^’ø³uû]ø àû³Úø "~] c
Zzg‰Åg
u

È »g
u6¯ kZXì Hg (ZÃÏZ Ìä b
¬ kZ~ÀF
n ÏZgzZÔì ˆ~Š ßF
à ô=

} â 'ÆkZ c ä™Ýq Ÿg ÅkZgzZ[Œ
Û » \¬vZB‚Æ]ogzZyZZ {ÈŽž ǃt

at
.o
rg

X DZvZz ÇñY~¼
 {z}™Š c
ÃkZ=g fÆyZgzZá™pôx *
è÷Ãø Šûiô oFÖ^Ãø iø äôô ×# Ö á$ ]ô Ü×$ ‰øæø äô nû ×øÂø ä×# Ö] o×ø‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ø mû†ø âö oûeô]ø àû³Âø
äø ÖF]ô Ÿø pû„ôÖ$] äö ×# Ö] çø âö Vèøß$røÖû] Øøìø•ø ^âø ^’øuû]ø àûÚø é÷‚øuô]æø Ÿ$ ]ô é÷ªøÚô ^Û÷‰û]ô àønû Ãô ³Šûiô æ$

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ö ×ô Ûø³Öû] Üö ³nû uô†$ ³Öû] àö³ÛF³uû†$ ³Ö] çø ³âö Ÿ$]ô
àöÛônû ãø ÛöÖû] àöÚô ©ÛöÖû] Ýö¡øŠ$ Ö] Œöæ‚% ÏöÖ] Ô
hö^â$ çø Öû] …ö ^ã$ ÏøÖû] …ö ^Ë$ ÇøÖû] …ö ç( ’øÛöÖû] p …ô^føÖû] ÐöÖô^íøÖû] †ö f(ÓøjøÛöÖû] …ö ^f$røÖû] ˆö ³mûˆô³Ãø ³Öû]

Ù% „ôÛöÖû] ˆ% Ãô ÛöÖû] ÄöÊô ]†$ Ö] ˜öÊô ^íøÖû] ¼ö‰ô^føÖû] ˜öeô^ÏøÖû] Üö nû ×ô Ãø ³Öû] |ö^³j$Ëø³Öû] Ñö]‡$ †$ ³Ö]
…ö çû ËöÇøÖû] Üö nû ¿ôÃø Öû] Üö nû ×ô vøÖû] †ö nû fôíøÖû] Ìönû _ô×$ Ö] Ùö‚ûÃø Öû] Üö ÓøvøÖû] †ö nû ’ô³fø Öû] Äö³nû Ûô³Š$ Ö]

Üömû†ôÓøÖû] Øönû ×ô røÖû] gönû ŠôvøÖû] könû Ïô ÛöÖû] Àönû Ëô vø³Öû] †ö ³nû fôÓø³Öû] o% ³×ô ³Ãø ³Öû] …ö çû ³Óö³Ž$ Ö]
‚önû ãôŽ$ Ö] &öÂô ^fø Öû] ‚önû rôÛøÖû] •ö æû •ö çø Öû] Üö nû ÓôvøÖû] Äö‰ô]çø ³Öû] gö³nû rô³Ûö³Öû] gö³nû Îô †$ ³Ö]

‚önû Ãô Ûö Öû] ðö p ‚ôfûÛöÖû] oö’ôvûÛöÖû] ‚önû ÛôvøÖû] o% Öôçø Öû] àönû jôÛøÖû] p% çôÏøÖû] Øönû Òôçø Öû] Ð% vø³Öû]
‚öÛø’$ Ö] ‚öuøŸø ]û ‚öuô]çø Öû] ‚öqô^ÛøÖû]ø ‚öqô]çø Öû] Ýöçû n%ÏøÖû] o% vøÖû] könû ÛôÛö Öû] oönôvû³Ûö ³Öû]
oöÖô]çø Öû] àö›ô^føÖû] †ö âô ^¿$ Ö] †ö ìôŸF û] Ùöæ$ Ÿø û] †ö ì( ©øÛöÖû] Ýö‚( ÏøÛöÖû] …ö ‚ô³jøÏû³Ûö³Öû] …ö •ô ^³Ïø³Öû]
ö Öô^Úø Íö¨ö†$ Ö] ç% ËöÃø Öû] Üö Ïô jøßûÛöÖû] hö]ç$ j$Ö] †% føÖû] oöÖô^Ãø jøÛö ³Öû]
Ùô¡røÖû]æƒö Ô
ô ×ûÛöÖû] Ô

ÄöÊô ^ß$Ö] …^–$ Ö] ÄöÞô^ÛøÖû] oößôÇûÛö Öû ] o% ßôÇøÖû] ÄöÚô ^³rø³Öû] ¼ö³ŠôÏû³Ûö³Öû] Ýô]†ø ³ÒûŸô û]æø
Ð{ñk

Ù 1Z]|: …ö çû fö ’$ Ö] ‚önû •ô†$ Ö] 'ö…ô]çø Öû] oöÎô ^fø Öû] Äömû‚ô³føÖû] pö•ô ^³ãø Öû] …ö çû ³ß%³Ö]
C
x *
ÎÁq
Z ª} â 'Æ \¬vZž c
â•
Û Š•
á g Zä~
 vZwÎgž} e
Zzg

ÅVñ*
y Z ) Ç ñY ~ ¼
 {z Å“
 Z¼ÅyZgzZ HpôÃyZ ä T•

àö³³ÛF³³uû†$ ³³³Ö]ë ( 1)ì {zÔ7Šqz´ âðÃZÎÆTìvZ {z( ìt,
ö ×ô Ûø³Öû] ( 3) ( y!
{•
á Š !
Ç) Ô
$e
.) Üö nû uô†$ ³Öû] ( 2) ( ÑZzØg ~()
CZ f ÅT) Ýö¡øŠ$ Ö] ( 5) ( u 0
gzZ kle
.) Œöæ‚% ³Ïö³Ö] ( 4 ) ( Zz3â•
Û gzZ

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

~g7) àöÛônû ãø ÛöÖû] ( 7) ( ÑZEâ•
Û «yâ ZzðZ ) æàÚô ©ÛöÖû] ( 6) ( ì äsÚ
 ŽgzZÔì Ú CZ f ÅT] ³gz Z„) ˆö mûˆôÃø ³Öû] ( 8) ( ÑZzäâ •
ƒ
Û ã˜

s¥k

iÆkZt‘~g ‚ì ]zƒr
 ™) …ö ^³³³f$rø³³³Öû] ( 9) ( ì ¨
¸6
äâ •
Û Za ) ÐöÖô^íø³Öû] ( 11) ¸Nì h»kZ ðZ (
gzZ ðc
º ) †fÓøjøÛö³Öû] ( 10) ( ì

at
.o
rg

ä™~¤
]gß) …ö ç( ³’ø³Ûö³³Öû] ( 13) ( ÑZzä¯Ç) o³ñö…ô^³³³føÖû] ( 12) ( ÑZz
~g76ƒ
 ) …ö ^ã$ Ïø³Öû] ( 15) ( ÑZzÛ{Š c
i¹»Vƒk
) …ö ^Ë$ ³Çø³Öû] ( 14 ) ( ÑZz

hö^³â$ çø ³³Öû] ( 16) ( • [¦gzZ b
¬ƒ
 t ‚ÆTC c
1‡gzZ¨
 ¸b§

ww
w.
no
or
eh
ida
y

~izgÃ
 ) Ñö]‡$ †$ ³³³³Ö] ( 17) ( ÑZzäâ •
Û «[pÆægzZnúË%)
( 19) ( ÑZz%Å} i ZzgŠÆtiggz ZØg cƒ
 ) |^³j$Ëø³³Öû]( 18) ( ÑZz¶Š
¼ö‰ô^³fø Öû] ( 21) ( ÑZzä™;) ˜öeô^³Ïø³Öû] ( 20) ( ÑZz+ Y¼ƒ
 ) Üö nû ×ô Ãø ³Öû]

ÆËL._Æ!gzZÕKZ žìty•
á ÅkZ ªÑZzä™qZ•
Û)
( 23 ) ˜ö³³³Êô ^³³³³³íø³³³Öû] ( 22) ( ì ꊙqZ•
Û LgzZì @
™ Za ;~] Ñq

¶Š]³) Ù% „ôÛöÖû] ( 25) ˆÃô ÛöÖûZ ( 24) ( ÑZzä™—ÔÑZzä™-) Äæ Êô ]†$ Ö]
ËgzZ *
™i Z•
Û u™} Š]³ÃËÔ*
™ ™zZÃËgzZ —Ã˪ÑZz ¶Šª
f ÔÑZz
@
ƒÐs§ÅÏZ¼ƒ
 tgzZÔì ~g (ZzïÆkZ bŠ Z¤
~ª
è…Ã
( 28) ( ÑZzÚ Š¼ƒ
 ÔÑZzG
¼ƒ
 ) æ†nû ’ôføÖû] ( 27) Äönû ÛôŠ$ Ö] ( 26) ( ì
gzZÄ®) Ì
æ nû _ô×$ Ö] ( 30) ( s »Zzw°0
ZuzÇÁq ) æÙ‚ûÃø Öû] ¸N29) ÜÓøvø³Öû]

( 32) ( ¸!
Ð] !
Ù ) †ö ³³³³³nû fôíø³³³³Öû] ( 31) ( ì Ú CZ f ÅTx™z¯
C
( F
'zvg )
Ѓ
 ÔÑZzÑ~() Üö nû ¿ôÃø Öû] ( 33 ) ( g !
Š'e
.) Üö nû ×ô vøÖû]
gzZ ÑZzä™gŠÅ¿Œ) …ö çû Óö³Ž$ Ö] ( 35) ( ÑZzÛ¹) …ö çû Ëö³Çø³Öû] ( 34 )
Ѓ
 ÔÑ!
Ѓ
 ) †ö nû fôÓøÖû] ( 37) o×ôù Ãø ³Öû] ( 36) ( ÑZz¶Š Z b
4Ð4

]§y⠂Ã
 ) kö³nû Ïô ³Ûö ³³Öû] ( 39) ( y˜»ƒ
 ) Àö³nû Ëô ³vø³Öû] ( 38) ( Z (
Øönû ×ô røÖû] ( 41) ( ÑZzä™e
ñcƒ
 ) gönû ŠôvøÖû] ( 40) ( ÑZzä™ëZ•
Û
( ƒõgzZg Z¼ ) g
æ nû Îô †$ ³Ö] ( 43 ) ( x™r
 ™) Üömû†ô³Óø³Öû] ( 42) ( g;Zx)

Å
yÒ» ö:WXZæL°f

b)zbcÆvZ™f

( 46) ( ÑZzp
gÝz) Äö‰ô]çø Öû] ( 45) ( ÑZzäâ •
Û wJ) gönû rôÛö³Öû]( 44 )
• eÃVzÈLZ ) •ö æû •ö çø Öû] ( 47) ( ÑZzä™ÐÕx »ƒ
 ) æÜnû Óô³vø³Öû]

at
.o
rg

ˆÆ]ñÔÑZzä VZ ) &öÂô ^³³føÖû] ( 49) ( ÑZzÏg )
) ‚önû rô³Ûø³Öû] ( 48) ( ÑZz
( ì } YgzZì 8 Š¼ƒ
 Ž¢q ) ‚ö³³³³³³nû ãôŽ$ Ö] ( 50) ( ÑZzä°ÃVzŠ%
i ‚g » ) Øönû Òôçø ³Öû] ( 52) ( ì h ÕäSuZŠŽ z»TgzZ] Z f ÅT) Ð% vø³ÖûZ ( 51)

( 55) ( o¢¹gzZÔ] ¸r
 ™) àö³nû jô Ûø³³Öû] ( 54 ) p% çô³Ïø³³Öû]( 53) ( Ç
( 57) ( ö*z£•) ‚ö³³nû Ûô³³vø³³Öû] ( 56) ( g ÇŠæz„
 6
u) o% ³³Öôçø ³³³Öû]

ww
w.
no
or
eh
ida
y

oñö‚ôfûÛöÖû] ( 58) ( ÑZzp
g] â ¥~g7~}g !
Æ]‡‘ƒ
 ) oö’ôvûÛöÖû]
( 61) oönôvûÛöÖû] ( 60) ( ÑZz¶Š Ï0

i{g !
zŠÔÑZzÛŠŽ zª) ‚önû Ãô ÛöÖû] ( 59)

TÏ0

iÔh
z Y{0

i ) o% vøÖû] ( 62) ( ÑZz¶Š]ñÔ ÑZzÛÏ0

i ) könû ÛôÛö ³Öû]
!KZÃt‘ƒ
 gzZ ÑZz•g쇊p ) Ýöçû ³n% Ïø³³Öû] ( 63) ( ì Ú CZ f Å

( 65) ( ÑZzp
gk0
LZ¼ƒ
 ) æ ‚³qô]çø ³³Öû] ( 64 ) ( ÑZzp
g ì‡._Æ
]Z f KZq
Z ) å7M äÆQMZ ( 67) ‚öuô]çø ³Öû] ( 66) ( ÑZz Ñ gzZ Ïg )

) ‚öqô^³³Ûø ³Öû]ø

ÆkZƒ
 gzZi *"Ѓ
 ) ‚öÛø’$ ³Ö] ( 68) ( ~] ÌKZ «gzZÔ~
( ÑZzp
gg ZM Zï»6
 Ô ÑZz]gŠ) …ö ‚ôjøÏûÛö³Öû] ( 70) …ö •ô ^Ïø³Öû] ( 69) ( ` Z
ƒ
úì e&gzZÔÑZz¶Š™Ð Mì e&) †ö ì( ©øÛö³Öû] ( 72) Ýö‚( ÏøÛöÖû] ( 71)
ªúЃ
 gzZ¬Ðƒ
 ) †ö ìôŸF ]û ( 74 ) Ùöæ$ Ÿø û] ( 73) ( ÑZz¶Š™

kZ {z Çìg:¼ Çìg: ðÃZ
 gzZ 劎ñ{z ÌZ
 Ô å:¼ Ô å: ðÃZ

Ç!
) àö›ô ^³føÖû] ( 76) †ö âô ^³¿$ ³Ö] ( 7 5) ( ÇìgŠŽñ ̈ÆkZgzZ‰
Ü z

z—¹) æ oÖô^Ãø jøÛö Öû] ( 78) ( i ‚g »z´ â ) oöÖô]çø Öû] ( 77) ( —Ç!
gzZg D M
wJ/ÂgzZ ÑZz ¶Š =ÂÅ/Â) hö]ç$ ³³j$ Ö] ( 80) ( íZ (
) †% ³³³fø Öû] ( 7 9) ( Ñ!
( Ãg ZŠ™=Ã}ê) Üö ³Ïô ³jøßû³Ûö ³Öû]( 81) ( ÑZzä™
ç% ³Ëö³Ãø ³Öû] ( 82) ( ÑZzä™ ðAXF
ö Öô^³Úø ( 84 ) ( y!
èÔ×ûÛöÖû] Ô
$¹) Íö¨ö†$ Ö]( 83 ) ( ÑZz¶Š °ç¹)

Xì c
CeZgÃÏZ~~g ]Z ìä v
ò 0Zƒq

1C

Å
yÒ» ö:WX ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

x™¹gz Zw°r
 ™) Ýô]†ø ÒûŸô û]æø Ùô¡³rø³Öû]æƒö ( 85) ( ´ â »y˜}g ‚ )
( ÇgyZå Ð x™Æ TgzZ ìg `{å {È Ð x™)X ÑZEâ •
Û
~g ‚ ) ÄöÚô ^røÖû]( 87) ( ëzwŠ ¬ÑZzä™ ZŠ Z h»g Z, ) ¼öŠôÏûÛöÖû] ( 86)
i *"Šp ) oößô ÇûÛö ³Öû] ( 89) o% ßô Çø³Öû] ( 88) ( ÑZz ä™ ŠyŠÆ#
Ö ªÃt‘

at
.o
rg

( ÑZz ¶Š™i * " ÃVzÈ =g f Æ « KZ gzZ Ô7~
 q ðÃÐ ËÃT
E
( 92) …ö ^³³³–$ ³³³Ö] ( 91) ( ì e)zgÃTÃqkZC
Ù ÑZz¶Šuzg ) üN$Lé)MÅQZ ( 90)
( œgzZ ÑZzä™ ðAXF
( g¢•Æ!gzZÕKZ ) ÄöÊô ^ß$³Ö]
( 93) ( ÑZzä™ ðAXF

ww
w.
no
or
eh
ida
y

wV%) Äömû‚ô³fø Öû] ( 95) ( ÑZz¶Še
Z@) pö•ô ^³ãø Öû] ( 94 ) ( gâ 0
Zu) …ö çû ß%³Ö]
( 7+LÃTÑZz•gå) oö³Îô ^³³føÖû] ( 96) ( ÑZzäâ •
Û Za»t‘Æ.‚
) ‚önû •ô†$ ³³Ö] ( 98) ( ÑZz•g ¹!
ˆÆä Yƒ+ƃ
 ) 'ö…ô]çø ³Öû] ( 97 )
ž'™Z () …ö çû ³³fö ’$ ³³Ö] ( 99) ( ì „
 gŠêgzZ÷C
Ù »TÕz”gr
™
™7:|ÃyZ™ Ÿ[ Z± Z äS¯gz Zì 8 Š V*â •
Û *
~(Ð ~(ÅVzÈ
G

§3;XE
X ( .Z] Zú-Z ° öG
Zz~ènZ {Zzg ) ( êŠ

ÌZÐá ZjÆ®Ž ì „z Ç!
zðZ’Z »g
ukZ Å{ñk

Ù 1Z]| ( ô= )
C

6¯ kZ Xì 7~ e
Zzg Å®Ž ì Ì,ÅVñ*
} â '~ kZ%ZXì [ ƒ Ü6
zZ
gŠÏZ'Š •
á g ZÝZ » ~
 vZwÎg ªq ¯%g
užì ñZgtÅg
u±g •
á gzZ$ö‰
Øøìø•ø ^âø ^’øuû]ø àûÚø ]‚÷uô]æø Ÿ$]ô è÷ñø^Úô ^Û÷‰û]ô àønû Ãø Šûiô æ$ è÷Ãø Šûiô äô ×³Ö á$ S "ªì ~e
Zzg Å®Aì

~e
Zzg kZ Å~èF
gzZ "ÇñY~¼
 {zH yZ »yZä T•x *
} â 'Æ\¬vZ V èøß$røÖû]
 ~tŠ •
~
á g Z {z• ‰ G™f,/x *
} â 'Ž ~VìZzg Å{)z ÁqgzZzâ 0Z b§ÏZgzZ

x ·ZgzZ,Åw) ZÆg
u䊤
•
á ËôZß !
c
ôZzš Æ {ñk

Ù 1Z]|É Ô•7b
C
»
öY • Zt b ˜Z Å$öc
ÍÔ•ØŠ™™fë Z Y • Zt {”Šg Zz~ g
uz y M Œ
Û 6gîÆ‚Å

,Ž ÅVñ*
} â '~ ] c
Zzg ÅÁ qgzZzâ 0ZgzZ ~èF
žì ÌtÜŒ
Ûq
Z » kZX • `gæ
ñâ •
Û ½Æ~
 vZwÎgöY • Z } â 't¤
ZXì s %ZgzZt•
Û Z (¹~kZì ˆÅ™f

X åe*
t•
Û gzZs %Z Ú Z~yZ ÂDƒñƒ

ÐO !
Å~èF
žì ê h q
Š 4
ƃ
 ]!
âZ1Ôì c q
Z Åe
Zzgz g
u®Ât wq¾

Å
yÒ» ö:XW ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

 {z • ‰ G™f öY • Z} â 'Ž ~] c
ƒ
Zzg Å{)zzâ 0Z b§ÏZgzZ~ e
Zzg Ñ!
zgq

pô) 6Y yZÆë Z Y • Z } â 'ä ~
 vZ wÎggzZ • ñƒŠg Zz ~ g
Š q ZgzZˆ y M Œ
Û
G
$ }È {zÆkZì ð‹]g t
ÃöY • Z yZB‚Æ ÑgzZ mÜ ZŽ • •éSE
5G4¨G
Ž ( 6ä™
Ýzg6:
 ÆkZgzZ Ý ÅkZ äòvZ à z { •
á ]|X ,™Š c
Ã\¬vZ=g fÆ yZgzZ ,™pô

at
.o
rg

]Z f ÅkZ ÅVzq XgzZ Âe ãY Å"
U
nÆ\¬hw¾] ÌŽžì c
â•
Û ñƒ s Z e

»ÄcÅvZöY • Zt6¯kZÔì @
Y M¼ƒ
 {z~öY • Z} â 'yZÔ’ eã YÅÔÐ u 0

m{ÃyZ ~ kŠDgzZ Ôì •
'à ©)~·ùÆ yZÐzz ÏZgzZ • [ » Ô™gzZ å

ÞZØg~hÆkZt ÂVƒœë ZY • Zt ~)*
wqZÆ}È ËZ
 gzZXì ÝqqJ

X DZvZzX fƒZ
 ñÆêÆ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ˆy M Œ
Û ÂðäzŠÐ~yZ•‰ G™f öY • Z} â '~e
Zzg Ñ!
zgqÅ~èF

X •ñƒŠg Zz~g
Š q Z ¹!
•gÃè~

~ˆy M Œ
Û x *
} â 'Æ\¬vZžì HòúŠä ]Z|X{)z t
ò Š ™Qx âZ]|

ì [Yc
Š!ZjÌ»lz» ~y
M Åv
ò 0Zƒq~ŸkZgzZÔì [YH6zZ ÌZ™f »yZ•ŠŽñ
~ u 0
yMŒ
Û ~ ^ÝZ KZŽ • áïë Z Y • Z} â '{z Ð ˆ y M Œ
Û sÜä V,Zž

X •ŠŽñ

~e
Zzg Ñ!
zgqÅ ~èF
žì ñZg ÅXñY à yâ ]!
űg •
á gzZ$öyZ¤
Z
1C
ª • ÝQ ¦åQ$NÐ s§Å ~zZg ËÉ • 7zb
» q ¯%g
ut • ‰ G ™f öY • ZŽ

Q Âì c
Š™†ŸZ »Vñ*
yZ {”Šg Zz~ g
uz y M Œ
Û ä V,Z6gîÆ,Åw)ZÆg
u

ˆy M Œ
Û Æs¥m{Ë%Y • Zƒ
 ÆT’ e ãƒßF
Þ ‡„
.
 z{z{Š™7Åv
ò 0Zƒq

"vZ "]Z f ÌZ ä V,Z Ô• D™ÜÐ ~g ]Z ì„
 z{z ÅyZ~ sf ëX • ‰ nÐ „

Xì Hi ¸ M »„
 zKZÐÏZÉ Ôì Hg Ñ~Vñ*
} â 'yZ ÌÃ

E
8N
o
:•~ˆy M Œ
Ûƒ
 ƃ
 Ž öW Е Z} â '

ö ×ô ÛøÖû] Üönû uô†$ Öû] àöÛFuû†$ Ö] äö ×Ö]
ˆö mûˆôÃø Öû] àöÛônû ãø ÛöÖû] àöÚô ©ÛöÖû] Ýö¡øŠ$ Ö] Œöæ‚% ÏöÖ] Ô
hö^â$ çø Öû] hö]ç$ j$Ö] …ö ^ã$ ÏøÖû] …ö ^Ë$ ÇøÖû] …ö ç( ’øÛöÖû] oñö…ô^føÖû] ÐöÖô^íøÖû] †ö f(ÓøjøÛöÖû] …ö ^³f$rø³Öû]

Å
yÒ» ö:WX ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

o% vøÖû] Üö nû ÓôvøÖû] Äö‰ô]çø Öû] Ünû ¿ôÃø Öû] Üönû ×ô vøÖû] Üö nû ×ô Ãø Öû] |ö^j$Ëø³Öû] Ñö]‡$ †$ ³Ö] Ñö¡$íø³Öû]
¼önû vôÛöÖû] †nû fôÓøÖû] o% ×ô Ãø Öû] †nû fôíø³Öû] Ìönû _ô³×$ ³Ö] †ö ³nû ’ô³føÖû] Äö³nû Ûô ³Š$ Ö] Ýöçû ³n%Ïø³Öû]

Øönû Òôçø Öû] gnû rôÛö Öû] gömû†ôÏøÖû]ø gönû Îô †$ Ö] Üömû†ôÓøÖû] †ö nû ’ô³ß$³Ö] oF³Öçû ³Ûø ³Öû] †ö ³mû‚ô³Ïø³Öû]
o% Öôçø Öû] ‚önû ãôŽ$ Ö] 'ö…ô]çø Öû] ‚nû rôÛøÖû] •ö æû •ö çø Öû] knû Ïô ÛöÖû] Àönû Ëô vø³Öû] gö³nû Šôvø³Öû]

at
.o
rg

ö Öô^ÛøÖû] o% ßôÇøÖû] àönû jô Ûø Öû] pöç( ÏøÖû] àönû fôÛö Öû] Ð% vøÖû] ‚önû ÛôvøÖû]
…ö •ô ^ÏøÖû] ‚ömû‚ôŽ$ Ö] Ô
†ö Êô ^ÇøÖû] Äömû‚ôfø Öû] †ö ›ô ^ËøÖû] ö áö^Ãø jøŠûÛöÖû] †ö Òô^Ž$ Ö] oöÊô ^Óø³Öû] †ö ³âô ^³Ïø³Öû] …ö ‚ô³jøÏû³Ûö ³Öû]
Äönû Êô †$ Ö] Üö Öô^Ãø Öû] ö ÜÓøvøÖû] göÖô^ÇøÖû] Øönû Ëô ÓøÖû] àö›ô^fø Öû] †ö âô ^¿$ ³Ö] †ö ³ìôŸF û] Ùöæ$ Ÿû]

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ö nû ×ô ÛøÖû] ÄöÚô ^røÖû] oönôvûÛöÖû] Üö ñô^ÏøÖû] ÜöÏô ³jøßû³Ûö³Öû] Àö³Êô ^³vø³Öû]
…ö çû ß%Ö] Ùö^Ãø jøÛöÖû] Ô
o% Ëô vøÖû] †% føÖû] oF×Âû Ÿø û] Ýö†ø ÒûŸø û] Íö¨ö†$ Ö] ç% ËöÃø Öû] …ö çû ÓöŽ$ Ö] …ö çû ËöÇø³Öû] pö•ô ^³ãø Öû]

àûÓömø ÜûÖøæø ‚ûÖøçû mö Üû Öøæø ‚û×ô mø Üû Öø pû„ôÖ$]ø ‚öÛø’$ Ö] ‚öuøŸø û] ‚öuô]çø Öû] äö ³ÖF Ÿô û] h% †$ ³Ö]
( 26b
Ô83mÔ~g ]Z ì) VXZ‚uø]ø ]ç÷ ËöÒö Xä$Ö

ˆy M Œ
Û äv
ò 0ZƒqŽ t b§ÏZgzZ •gÃè ~ e
Zzg Å ~èF
Ž öY • Z} â '

ÅyZ~Vâ â iZä#
Ö Z ñfXì {i ZzgŠ »ÞZÄcq
ZC
Ù Ð~yZµš Ô•á ïÐ

~]Ñ©m{ÆvZ I ZÐ ¹ *
™ ¬Š=g f ÆyZ~] ¶X • èÁÂx~ bÑ


ŠME
êQ ZÌZ

Xì [êqJÅkZgzZìÐ

m{Ð p ÒkZÃX• {z ‰Ð ~ öY • ZÆ\¬vZžì @
ƒx¥Ð g
Š q Z
-²¬Š=g fÆyZZ
Xì $
Ë YÅyZ {Š c
iÅqJ Âñ éE
CG
 žì Ýqi q
Ð ZzÑ
H7³ÃyZB‚Æs
 ZÜgzZ ðÌpÔì Š
¹ "ïÜ¿øÂû ]ø Üô³‰û]ô"~g
uÃY • ZyZ
5Åž 6ì „ (Zt gzZ Ôì Š
¬Š qJyŠÆ-gzZÃg;Z îGÏG
3gãÃyZ~zgŠ ËÉ Ôì Š

Üô³³³³³³‰û]ô"u 0
ÌZ „q
Z ðû\¬vZžì ¸ØÌtÐg
Š q ZXì Š
3gãÉ
Ü zm{Æ
4Z2Xì Š
¹ " Üû ¿øÂû ]ø Üô‰û]ô" ÃöY • ZŠ¼É Ô•Bvßйž 6ì 7 " Üû ¿øÂû ]ø
'!
Ž ~} g !
ÆkZgzZì g¦Ž » WZ ÌZ~x Zúžì CYƒs ™Ì] !
tÐg
Š q Z

ÅŸkZ ˆ Æ kZ Xì ˆÅ n²6
z Z Ž ì „z |ÝZ Ô• ÝZ " Ç!
{z • g•

Å
yÒ» ö:XW ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

at
.o
rg

X N YS7~sf g
Š q Z
oû(Þ]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø Ùöçû Ïömø ¡÷qö…ø ÄøÛô‰ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ø ]ø éøz‚ømû†ô³eö àû³Âø
'
ø Þ$^ø³eô Ô
ø ×ö³òø³‰û]ø
Üû Öøæø ‚û×ô mø ÜûÖø pû„ô$Ö]ø ‚öÛø’$ Ö] ‚öuøŸø û] køÞû]ø Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø äö ×# ³Ö] kø³Þû]ø Ô
ä´eô Øøòô ‰ö ]ƒø]ô pû„ôÖ$] Üô¿øÂû Ÿø û] ä´Ûô‰û^eô äø ×# Ö] ^Âø •ø Ùø^ÏøÊø (‚ûuø]ø ]ç÷ ËöÒö XäÖ$ àûÓömø ÜÖøæø ‚ûÖøçû mö
ä~
 vZwÎgžì e
ZzgÐ{ñh
']| Vhø^qø]ø ä´eô oø³Âô •ö ]ƒø]ôæø oF³_³Âû ]ø
} Z " å ;g™n²~g—Æ\¬vZ {z Ô ‹ ñƒ D™ ¬Š b§kZÃòŠ M q
Z
ðà ZÎ}¾Ôì vZ Â'žÆ kZa1 Vƒ ‡â Ð •~
 q KZ ~ ;vZ

ðÃ: Ô• ` Z}¾ƒ
 gzZ Ôì i * " Ç!
Ôì « gzZ q
Z Ô7Šqz ´ â

kZ Z
 )ä~
 vZ wÎg X "Ž ðà Z¾: gz Z Š ÑzZ Å Ë Â: ÔŠ ÑzZ ~¾

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ÆWZ ÌZ kZÆ kZÐvZ ä } È kZ ;ž c
â•
Û ( ‹ D™ ¬Št Ã}È

 gzZ Ôì êŠ {z ÂñY óâ Ð kZÐazÆkZZ
Z
 žì Å ¬ŠÐaz
X ( Š ƒ ZŠ1Zz~ènZ { Zzg )ì @
™wJ{zÂñYÅ ¬ŠÐazÆkZ
‚ôrôŠûÛøÖû] oÊô Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø oôf(ß$Ö] ø ÄøÚø ^Š÷Öô^³qø kö³ßû³Òö Ùø^³Îø ‹
zõ ³Þø]ø àû³Âø
ø Öø á$ ^øeô Ô
ø ×öòø‰û]ø oûÞ(]ô Ü$ ãö ×# ³Ö]ø Ùø^³Ïø³Êø o³×( ³’ø³mö غ³qö…ø æø
køÞû]ø Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø ‚öÛûvøÖû] Ô

'

Ýöçû n%Îø ^mø o% uø ^mø Ý]†ø ÒûŸô û]æø Ùô¡ørøÖû]ƒø ^mø šôŸø û]æø lô]çø ÛøŠ$ Ö] Äömû‚ôeø áö^ß$ÛøÖû] áö^ß$vø³Öû]
ø ×ö³òø³‰û]ø
pû„ôÖ$] Üô¿øÂû Ÿø ]û ä´Ûô‰û^eô äø ×# Ö] ^Âø •ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o% fôß$Ö] Ùø^³Ïø³Êø Ô

yŠq
Z~žì e
ZzgÐ÷
ñ Z]| VoF_Âû ]ø ä´eô Øøòô ‰ö]ƒø]ôæø hø^qø]ø ä´eô oøÂô •ö ]ƒø]ô
äkZÔ å; g| 7i úV;z {Èq
ZgzZ å¢q~#
Ö }
Å ~
vZwÎg~K

~g ‚žÆkZa1 Vƒ ‡â ~
 q KZЕ~ ;vZ} Z " Hn²~ ¬Š KZ

ÔVƒ ‡â Ð „•Ô ZÎ}¾7ŠqðÃÔì g ZzZwn „}¾ö*z£
G
ä}ÈkZž c
â•
Û ä~
 vZwÎg ÂX ";x ðG3O¢z öO9} Z ;x Z™ÑZzwrZzf} Z
Å ¬ŠÐ Z}
Z
 ÐazÆ kZžì Å ¬ŠÐazÆ WZ ÌZ kZÆvZ

@
â•
Û « {z ÂñY ó â Ð kZÐazÆ kZ Z
 Ôì @
â•
Û wJ{z ÂñY

X ( zâ0Zz ðûZzŠ ƒ ZŠ1Zz~ènZ {Zz‹
Üö¿øÂû Ÿø û] äô ×# Ö] Üö ‰û]ô ø Ù^Îø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o$ fô$ßÖ] á$ ]ø ‚ømûˆômø kôßûeô ðø ^Ûø‰û]ø àûÂø

'

Å
yÒ» ö:WX ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

Ùô! èô vøiô^Êøæø Üö nû uô†$ Ö] àöÛFuû†$ Ö]çø âö Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø ‚uô]æø äºÖF]ô ÜûÓöãö ÖF]ôæø àônû jømøŸF û] àônû iø^âø oû³Êô
žì e
ZzgÐh
ñ m›

 Y • Z V Ýçû n%ÏøÖû] o% vøÖû] çø âö Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø äö ×# ³Ö] Üù³Ö] (áø]†ø ³Ûû³Âô
"q
Z ì ŠŽñ~ Vì MzŠ yZ WÑZ vZ ÌZ ;c
â•
Û Š•
á gZ ä ~

at
.o
rg

vZ wÎg
ðZ’Z ÅyZ/w K~uzŠgzZ " Üö nû uô†$ Ö] àöÛFuû†$ Ö]çø âö Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø ‚ºuô]æø 亳ÖF]ô Üû ³Óö³ãö ÖF]ôæø
0ZòÔŠ ƒ ZŠ1ZòÔ~èF
ì Y) " Ýçû n% ÏøÖû] o% vøÖû] çø âö Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø äö ×# Ö]! Üù³Ö] "e
M

X ( òg ZŠòÔzâ

x *
mºq
Z ËÆ\¬vZžì @
Yƒx¥s ™Ð ä™g¨~ g
Š q ZyZ ( ô= )

Vì M zŠX~g
u ~y
Mžì Cƒx¥kª+Œ
Û {Š c
i]!
tÉ Ôì Š
c
â•
Û 7WZÌZÃu 0

ww
w.
no
or
eh
ida
y

qZC

Ù Ð ~yZ• ˆÅÜN ¬ŠzŠŽ ÅV˜zŠ~V(uVâzŠ «Ð kZgzZ ÔŠ
c
Š!Zj »
MŠE
“Q \Q
" êQ R êL S " ÃkZì @

ƒx|•z ìYgzZ “
%Ž » \¬vZÐ IF
m{Åë ZY • ZŠ¼~
Xì Š
c
â•
Û ¨Ð

Zi Zâ6gîm{Ð sg çzxEÆq âkZ ä \¬vZÃX~
ò ŠŠ_övZ à z { •
á ]|

:• D â •
Û ~¾]ZvZ Á r
ò ™{ •

á Xì Œ¸Ðg
Š q ZyZäV,ZÔì

܉Ÿ]çâ h^q] å´ o•]ƒ]æ o_Â] äe Øò‰]ƒ] p„Ö] ܿŸ] ܉Ÿ] á] Ü×Â]æ

o× Ÿ] ð¡ÛÖ] äÖæ]‚i p„Ö]æ ÐvÖ] l^nÖ‚i àÚ Ù‚i ÄÛq] o× قm p„³Ö]
;ì c
â•
Ûk

’ñƒD™x¯6]zˆÅˆy M Œ
Û ~yÒÆ"yˆZ "~¾]ZvZ Á äv
ò Z à z{ •
á ]| 1C

y MŒ
Û ™ƒzás§Å\¬vZB‚Æw°ZzWð•ZgzZ›ztØžìtbzg Åy M Œ
Û ]zˆ "

zx ©ZÆkZgzZÔ}™ÒÃÅh
W
ZÐ yZgzZg¨~œ»gzZ÷ZñÆkZgzZÔ}™]zˆÅu 0
Ð wVZgzZ ˆáZz äƒ yÒ ~ kZgzZ }™]zˆB‚Æ x ³Æ~zcgzZ zÅ]c
Z@
X}g*Ð Vì M yZZ
 gzZ "vZy4"¾ Âñ M yÒ»] ÌÅvZZ
 gzZ}™Ýq]‡

»ØggzZ ¼
 n LZgzZ}™ ¬Š Åäâ •
Û x™z aÐvZ Âì yÒ »Øg ÅvZgzZ ¼
~
{C Ð vZ Âì yÒ » …ÆvZgzZ » c izŠ ~ X}g*Ð Vì M yZ Z
 gzZ X}™wZÎ
"fâ

mÓZ m{ »\¬vZ6kZƒ‚]zˆ+Z Ì~zgŠ ËÃ{È TgzZì °mÓZ m{ »»]zˆÅ b§kZµš

X ñâ •
Û :xzøÐ akZ LZ \¬vZXì a

Å
yÒ» ö:WX ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

o× т’m oßÃÚ ]„âFæ!!!!†’ ØÒ oÊ èÛq]†jÖ] äe kÏ_Þæ Ùæ]‚i †³%Ò]
äÖ àÓm ÜÖæ ‚Öçm ÜÖæ ‚×m ÜÖ p„Ö] ‚Û’Ö] ‚uŸ] kÞ] Ÿ] äÖF] Ÿ ä³×# ³Ö] k³Þ]"
l]çÛFŠÖ] Äm‚e á^ßÛÖ] á^ßvÖ] kÞ] äÖF] Ÿ ‚Ûv³Ö] ÔÖ" o×Âæ " ‚u] ]ç÷ ËÒ
oâ^–i ð^Û‰] o× т’³mæ " Ýçnù Î^m oùu ^m Ý]†ÒŸ] Ù¡rÖ]ƒ ^³m š…Ÿ]æ

at
.o
rg

@
59mÔ5¢Ôg
•Z sg ç)DZvZz X ( 2¢Ô77 mÔ¾]ZvZ Á ) !ÔÖ]ƒ
X ( 72

:]zˆÅˆy M Œ
Û

dZgzZaZЃ
 ÐVQ‰gzZÔì nq
Z Å " ä×Ö] †ö ³Òƒ"Ì]zˆÅˆy M Œ
Û

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Xì [8¾Ã\¬vZq'Å}È~kZXì n

CZ f kZ LZÃ|kZ ägT ¶Zgq*
pÔì Zgß Z ÖNZgzÐ wVgzZU\¬vZµš

| 7
ÐzÂgzZgŠ[ ðÃðƒè~÷{zž ¬Š~wqkZÃËLZ
 žì Œ[pÐ/Š


Û Ð¹Ž ƒ ÎgzZm(ZÔŠ
ƒZa ƒ ÎgzZmm{q
ZпkZgzZ Š
½ÐgzuwŠ Âì ;g

ËLZ \¬vZ Z
 ž Œt Ð/ŠÏZ LZ Âä ~ wq¾X @
ƒ 7ÌÐ V2zŠ Vzm
³
žt äÆOZ ) ǃ@Mg \ ÷ÃkZ6
{ÈkZ ÂÔ Çƒ8 Šgz Z ù
D™]zˆÅˆy M Œ
Û x¯u 0
LZÃ}È
E
E
X ( ƒ: „•»x™çLŽg$ zZg \ Æ\¬vZ {zÐzzÅx`
h
”Ë

G!OQ ä ~
(F
Å{)z ]zˆÅkZgzZ ä™ Ù M Ð Ñňy M Œ
Û Ãï
 vZ wÎg

c
Š™„~] *
ZÄZÃg
Š q Z ÅŸkZ Ìä ëX • ñâ •
Û wEZ ]*
ZÄZc ¶Š
X „ÑÝZ »yZŽ} Š=ÂÅäVZ œ{zÐ] ZŠ •
á g ZyZÆ~
 vZwÎg \¬vZXì

:¤zÑňy M Œ
Û

Xì ÚÇÅ\¬vZgzZìvZx¯{zžì °» Ú Z'c Ñ•Z" ňy M Œ
Û
klÅx äÕhO ÅZ:m
ZgzZvZ G
îE
0š±~ ] ‡‘ˆ
ižJ
VŒ Ôì ̼Ž ~ *Š kZžìt§Zz
Å
Å
[HÆvZgzZ ?ż
 gzZ ¼
 Ô¯z bßÔÏ™Ôl²~ ] ‡‘Å(êL ¬ z Ñ!
êL ¬gzZ Vi
ÐO !
Å Za Å\¬vZˆy M Œ
Û pX • t‘gzZvZ)ŠŽ z!
ÆÑê h zx¥KZƒ
 t Ô º•
Û +F
t Xì ì‡B‚Æà ¬‹ Z f ÅkZŽì ÚÇÅkZÉ Ôì 7q ðÃŵ ZÐ kZgzZ ðƒ

Å
yÒ» ö:WX ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

ëx¯{z=g fÆ~
J
 }ZwÎg LZ ä kZžì Ú+F
xÅkZgzZx™ •Z" »u 0
vZ
(
Ï0

iKZ™™ÃkZQÔÃ| 7
ÃkZÐy!
iKZgzZ Ù]zˆÅkZž c
¯ëÑkZ…gzZ c
™ ðAXF
X ïÉZg »

.ñ]|Ð |
 gŠ ug Iq
Z ~ ~Š Zz klÅ òîä \¬vZžì ~ˆy M Œ
Û

at
.o
rg

c äZ’x¯ CZ ä \¬hÃT|
 gŠ yY" {z åëlp HX å c
Z’x¯ CZÃx ÕähO ÅZm

kZÃkZì @
™]zˆÅˆy M Œ
Û B‚Æx •Zz ÑgzZ mÜ Z {È Ž X å c
â•
Û wEZÆ! Mg•
hXì @
ƒg eg kg »klÄ ¯Æ\¬vZ‰
Ü zkZ {z c
ÍgzZÔì @
ƒ‚sÑtÑZz~Îñ{o‰
Ü z

¤z Ñňy M Œ
Û ˆÆž¿kZX Y™7Ìg¦»sÑËÐ MÐkZy¨
Zžìt

X # 7huPsfzgqÅ~
 vZwÎg~yÒÆ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

:°»»]zˆÅy M Œ
Û

høçû ×öÏöÖû] å´„ôâF á$ ]ô Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø Ùø^Îøø Ù^³Îø †zø³Ûø³Âö àô³eû]ô àû³Âø
Ùø^Îø ^âø ðö ¡øqô ^Úø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø Øønû Îô ðö ^ÛøÖû] Xäeø^‘ø]ø ]ƒø]ô ‚ömû‚ôvøÖû] œö‚ø’ûmø ^ÛøÒø œö‚ø’ûiø

vZwÎgžì e
ZzgÐ/
ñ 0vZ†]| Vá!†û ÏöÖû] éöæø ¡øiô æø lôçû ÛøÖû]†ôÒûƒô éö†ø %ûÒø

µ ã0
b§Tì @
Y| m
8
i b§ÏZ6[¨Æ xŠ M µ ; c
â•
Û ä~

Æ8
ikZÆVߊ ~
 g—:ž Š
Hn²Xì @
Y M8
i6ìßÐäY

yMŒ
Û gzZ *
™Š c
{Š c
iÃ]ñ;ž c
â•
Û Š•
á gZ ä~
 \ M ?ì H=g f » ä™gzŠ
G

§3;XE
X ( yZÑZ™° öG
Z { Zzg )]z ˆÅˆ

t Ô ñYƒ„" gzZ …¸Ð x •ZÆ ]y
M gzZÐ vZ {zžìt 8
i » »( ô= )

¹Ã]ñKZžì ¸ ZzŠÔ Z Å ~g FkZµš gzZXì ( Š ã
) a
ÅVƒk
} (Lg}g ‚

m{ ÅkZB‚Æ\¬vZgzZ Ñňy M Œ
Û gzZ ÔñY HK Z%gz Z y·Š »kZX ñY HŠ c
{Š c
i
Å \¬vZ ]zˆt ¤
Z Ô ñY Å]zˆÅ kZB‚Æ mÜZgzZ [Š Z ñƒ n
g pÅÃÚmÓZ

\¬vZX Ï} Š½ÐgâÃkZÆ™gzŠÃ8
iÆ»vZY ¶
Z ÂσB‚Æ'

D
gzZ tØÐ =Â
X ñâ •
Û‚
1C

:x £»y M Œ
ÛC
Ùâ

Å
yÒ» ö:WXZæL°f

b)zbcÆvZ™f

ÄøÚø áô!†û ÏöÖû^eô †ö âô ^ÛøÖû]ø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø kûÖø^Îø èøŽøñô^³Âø àû³Âø
XäÖø Ѻ^•ø äô nû ×øÂø çø âö æø äô nû Êô ÄöjøÃû jøjømæø áø!†û ÏöÖû] ðö †ø Ïûmø pû„ôÖ$]æø éô …ø †ø fø Öû] Ýô]†ø Óô³Öû] éô ³†ø ³Ëø³Š$ Ö]

at
.o
rg

yMŒ
Û äT;c
â•
Û ä~
 vZwÎgžì e
ZzgÐÈ
ñ ¬]| :áô]†ø ³³³qû]ø
" gz Z j§4 {ø*
c
¡ÃkZ {zÐzz ÅkZgzZ )ƒ à™Ýq ]g '~
G
{È Ž gzZX ǃB‚Æ V¤•
Û g ZŠÎâ •
Û zg ZŠ ÃzgzZ id{z ( ƒ k7VZzg ýÒO¹$

kZ (B‚Æ úgzZ ØiÐzz Å äƒ: VZzggzZ Š c
YZ ) u 0
yMŒ
Û

zØi}uzŠgzZ »]zˆq
Z )ÐŽ`
ZzŠÃkZ ƒ(Z~kZžƒk7b§

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X ( ›z~g ‡Z { Zzg ) ( »ú
Š Z%º •
Û kz ÿL$qä±g •
á ÒZÐkZì ÂŽ » " å†ø ³Ëø³‰ø "~g
ukZ ( ô= )
E
š-!
Å„ VâzŠ yZ~ öW ŠgzZ Ô• n Š Z%x ÕähO ÅZ:Ëgz Y m
ZÐ kZ ä ] Z|‰gzZ • n

Og‘ÐkZ ñƒD™¢vZx¯Ãy M Œ
Û }ÈÆvZžìtÈ »g
uXì öR

ÃyZ ñYƒÝq ]g 'gzZ 9
 om{ÃyZÐ u 0
y MŒ
Û Ðzz Åx ÈZgzZ ]zˆ‹ ÒgzZ
žƒt wq »VzÈ áZz yZZXgzZX σÝq‰
Ü ÃggzZ öÅV¤•
Û kz ÿL$q c
ÅËgzY m
Z
G
| 7: VZzgÃy M Œ
Û {zÐzz ŶÅ9
 ogzZ ¢
&
ÆS
ZS
ZgzZB‚Æ ýÒO¹$É ÔVƒ M

{z´Æ [ Z Nz`
ZÆ ]zˆÃyZ ÔVƒ D™]zˆ6yZ Å[ Z Nz`
ZŠŽ z!
Æ kZgz Z Vƒ _7
*
ƒ : wŠ NÐ zz Å ª
q kZ KZ Ã yZ n kZ Ô Ç A [ Z N Ì » ú z Øi kZ

X ( 86@
84m‰5¢Ôg
•Zsg ç)X ’ e

:¤Åä2Iƈy M Œ
Û

Üø×$ Ãø iø àûÚø Üû Òö†ö nû ìø Üø×$ ‰æø än×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ³×# ³Ö] Ùö糉ø…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø áz^³Û³% à³Â
 ~?žì w®Š •
ƒ
á g Z» ~
 kŠZg—Ðy
ñ ¢]|: XäÛø×$ Âø æø áø•†û Ïö³Öû]
•¨]•ç³e] æ p…^³³í³³fÖ] å]æ…E ñ2gzZ¼ÃpÑy M Œ
Û Žì {z¿4Ð
^–÷m] Ü×ŠÚ oFÖ] å]ˆÂ æ gnƆjÖ] oÊ ]„âF èq^Ú àe] æ oñ^Šß³Ö]æ p„³Ú†³jÖ]æ

!Däß kÓ‰^Û×ŠÚ á] ð¡ÃÖ] oe] à xjËÖ] oÊ ÀÊ^vÖ] oÓu àÓÖ

x¯Žì c¿kZ¤~]gßkZX Š
–ÀF
»TìB‚ƃ Zz e
Zzgt~ÃÒZ

Å
yÒ» ö:WX ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

]gßkZXì ðƒŠg ZzB‚ÆzZe
Zzgt~ÉpX ñ2ÃVzuzŠˆÆkZgzZ¼ˆ
Xì ~4zíxcVâzŠ ñ2ÃVzuzŠ c
¼ŠpžÏƒx ¬¤gzZ ~4~

gzZIÆkZ n kZì g Zæ »+Š „6®
•
á Zz Y ’ ÅkZXì +ŠÝZèa u 0

žì t » kZ w¾X • Zq Zâ Z Å kZ%Z Ô7` Z» ±ÂËXì C
Ù ª *
ƒ aZ » ä2

at
.o
rg

gÃèg
uŠ •
á g Z ZuzŠ » ~
 *™ÑX¼p ÖZ•žìt»kZzgŠ ÌŠ ZgzZ¼Éœ£z¨
_
}uzŠ ËQgzZ}™ÝqÃpÑy M Œ
Û ¿Žžì w® äÕS]%Ð ñÐ0GŽì @
™G@
Å
x¯ LZŽ Åx ÅZ kZÆ:ó •
á \¬hä kZ ÂŒaZÐ LZƒ Š
H «q gzZ ðÃŽ ÿ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

6ì aZÐVñ¯ƒ
 ÞZįZ
 žì ]!
ðƒ?gzZì Å$ì c
â•
Û 6kZÐzzÅu 0
$ *
¨G
S4G
~uzŠq
ZX ’ e *
ƒaZÐ Vzqƒ
 éE
5G
J 7-7»kZ Âì ÑZz ä M ~g
Š q Z xž
\BI
EE
ò g ‡Z ÕäO$Ð g
u
ã%
KZÃ]txEä kZ HÝqÃu 0
x¯ä ú Tžì HÜä ~
G
»›Åu 0
x¯ÆkZžìt #
Ö ´Å›Ð:ó •
á \¬hžD â •
Û~
ò çG.n$™X 1™ ¦~
•gnÆñ‚Æl²~ yŠ u ÜƒÆ #
Ö ªŽ ~„
 zÅVÍßyZ~Y § Z bÑXƒ~

ì Hg ÑÌÃVÍßyZ 2X • ïŠ ½u 0
y MŒ
Û ÃV”Æyâ ›Žì Hg ÑÌÃVÍßyZÐ
X •D™x ÈZ »]zˆÅkZ™ƒ} (
gzZ•HpÑy M Œ
Û ~‚Ž

:¤ÅäÎ6
¡ÃŠ ÑzZ KZgzZ䙊 c
ˆy M Œ
Û

áø!†ÏöÖû] œø†ø Îø àûÚø Ü׉æ än× ä×# Ö] oב ä×# Ö] Ùöç‰ö…ø Ù^Îø Ù^Îø ozßãrÖ] áô ƒô ^ÃÚø àûÂø
‹ôÛûŽ$ Ö] ðô ç•ø àûÚô àöŠøuû]ø Xäñöç• èÛnFÏô Ö ø] Ýçmø ^÷q^i å‚öÖô]æø ‹øfôÖû]ö äô nû Êô ^Ûeô ØÛô³Âø æø
E
-;X9
äñö E
f ç]|: ]„øãFeô ØøÛôÂø p„ô$Ö^eô ÜÓöß%¾ø^Ûø Êø kûÞø^Ò çÖø ^³nø Þû‚% ³Ö] lôç³nö eö o³Êô
ÆkZ}™¿6kZgzZñ7yWŒ
Û ¿Žžì HÜŠ •
á g Zt » ~
 x™ Zg—
ÌÐ Ýzg Å[ ë M Ýzg ÅT Ç} zY c
z ` @
Z yŠÆ#
q
Ö ªÃ+-Zz

Æ ¿kZ Zg vì yá H:ƒ ~ Vzy} g v[ ë M {z ¤
Z X σ {Š c
i
X ( ÜÒ^vÖ] ävv‘ æ •¨]•çe]æ ‚Ûu] å]æ…)ì ﬊pŽ 0

` @
(ZÃ+-ZzÆá Zz"7ÆkZžìt •
'Å䙿6kZgzZ"7Æu 0
yMŒ
Ûª

ªXƒ~ Vzy}g v[ ë M {z¤
Z X σ {Š c
i¹ Ð Ýzg Å[ ë M Ýzg ÅT Ç ñY c
z

Å
yÒ» ö:WX ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

$ ÂñY M0
S4¨GG
5G
 »® gzZ Ýzg {Š c
:
i¹ éE
ZÆy{z¤
ZXì @
;ÝzggŠkZÐgzŠ âZ[ë M

~ yÃTσ {Š c
iÐ Ýzg kZ Ýzg ÅkZ Ç} zY c
z ` @
Ž à +-ZzÆáZz "7Âǃ

™{i Z0
ZŠp »`
ZÆá Zz"7Šp Âì {íft c +-Zz²gzZì ; g ;[ ë M ÑZz äƒ qƒ
tÃ+-Zzž ǃ {Š c
i ˜g$
wq »ÝZŠp Âì wqt »VJÆkZ Z
 ž ǃgŠ¾ž} zY1

at
.o
rg

Ž Ð äƒ~ yÆ [ ë M X • ñƒ :
 » ½c
ŠŽzÆ kZ {zžì ZƒÐzz kZ sÜ`
Z
G
4hI$
-E
Ìs§Å%Z "gzZ q
Zì Cƒ kC{Š c
i Ýzg ~ [ Œ
Û ž , i Z {z´~ kZì ˆ~Š î>XG
Å~gzŠ Å[ ë M n kZÔì Cƒ{Š c
i¿Zz ÷ZÐ kZì Sg k0
Ü zC

Ù qŽžt {zì {g •
áZ
5!ÐzzÅ[ Œ
Û Æ‰
Ü zC
Ù {zì ž[Ð kZŽÐzz
Ýzg~]gßkZ ÂÔÏ} zYƒ÷Z/w åOE

ww
w.
no
or
eh
ida
y


ZÐ [ ë Mž σ KZ {zž Ìs§kZgzZì {g •
á Z Ìs§ÅªñB‚Æ kZ {z´Æ
XƒqÅg ŒZgŠ¾ckZ ÂñYc
Š™SÃË{z¤
Zpì @
VZ {Z
ÿC
Ù

¿6
kZgzZñ 7pÑy M Œ
Û ¿Žžì HÜŠ •
á gZ » ~
 kŠZg—Ð {ñh
'ä Á
òq

,zY ñz } hŽzŠ, ZÃ+-ZzÆkZgzZ ǃ Zƒ ¯ Ðg⎠Ç} zY c
z` @
ZÃkZ} ™
q

ž ǃŠ •
á g Z • ~,¾} hŽt vZ c
žÐ ,™n²{z X $
Ë ™7¨ £ » yZ *Š x ÓžÐ
AO+E}g v
X •núÆ"7pÑy M Œ
Û Æ õF
Žžì HÜŠ •
á g Zt » ~
 kŠZg—ä ÷
ñ Z]|žì HÜÐ ã
ò Zd~Z
Z|Z ¦

¿ŽgzZ• D Yƒs ç{k
ÔgzZŒ Zƒ
 ÆkZ} z1pÑy M Œ
Û {ø*
Ãd
 LZ ¿

Ç} zY¹Ð d
ÆkZgzZ Ç} zYc
VQ/xÆ0
eÆ] Zg,ðŠa~#
Ö ªÃkZ ñZ™¡
G-Š8
pÑy M Œ
Û b§ÏZž ö Ç} zYH—zgŠq
Z »\ !
Çñ 7e
 Mq
Z g
Z
 ™ qzÑ -7
ž

XƒZg7

AO+E
k ÍÌ]!
~uzŠX 7'6ÏZgzZ • bct c \ !
6"7pÑy M Œ
Û Æ õF
AO+ELZ ä \ M 3éZ}
wZ m
ÑkZ \ Mž7„t Â3gxzøÐ +Š~ ÓÑÆb g eà õF
¤
Zž
~ßñtžÐg e kZ\ M X Ï} 7ã™Ì„Š[ ZŽÃ\ M VŒÆvZÉ XЕgxzøÐ [ Z N
AO+Eáe Ñ\ MÐzz kZ Ô•D Y0` ZÆ} •gzZ ä äÕO$ÆKs܈Æ"7ƒqz
ÃõF

LZ „B‚1X • ìg „™g ë¤
~ ¤EZŠ ÂÃkZ \ MÐ kZžOgŠ c
• D XÐ kZ
àûÂø Ùºçû òö³ŠûÚø Üû³Óö³×% ³Òö æø Åõ]…ø Üû ³Óö³×% ³Òö ;ìŠ •
á g Z »g
uX •ìgá„Š[ ZŽ J~(
Ì6
zZ

Å
yÒ» ö:WXZæL°f

b)zbcÆvZ™f

G+G
tV; Xì c
1+ŠgŠ¾ÃyZž ǃwZÎÌ»Vzô„
 ŠgzZV ð3B âÆkZпC
Ù : ýä³³³jô n$ Âô …ø

Å=ðà < : Z ÀÐg eÆ VƒŽ 1X < ÒÃÅäXgzZ v \ M Ð [ÛyZžì gz¢
AO+ELZ \ M ¤
G3O8& ~g ZgŠ Ã õF
ïG
Zó!
X ’ e ÒÃgz¢Åp
g s ™Æ kZ %Z X 7] !

wqZ(gŠTìg {0

i {z J
‰
Ü z kZ gzZÐ Vƒ lzŠ %Ð „Š [ ZŽ KZXÐ N1

at
.o
rg

Æb g e§{Å *ŠpÔǶ :
 »]YgŠ «g c\ M X Ç} ™c\ Mg lZz ¬ŠX Ç} ™

gŠT Ç} 7×w!
z»•
wKZÃ\ MŠpž7¸ Â3g {¾"Ð +ŠÃkZ ä \ MÐ ÓÑ

Zg Z}
XЕg: à {Ð}íf kZ ÌwqZ)*
Æ\ M X fƒŠiuÐ kZg ¯ z [Vc
g ZîZ$

pìØ{ »1 ~(Ð ~(
Ù ]ñgzZì q à Zz äYg*wq¾ *ŠX N 33g6wq LZ
C
G-4E
$
X 7öW :X ðûkZ7Ì]ñˆÆ1T

ww
w.
no
or
eh
ida
y

wŠ »kZVƒ:Š c
t M c
'gμ ňy M Œ
Û Ã¿T
:ì#â ÅyyZk

z
oûÊô ‹ønû Öø p„$ Ö] á$ ]ô Ü×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø Œ
zô ^f à³e] àû³Âø
t» ~
 *™Ñ äk
ñ „0vZ†: hô†ôíøÖû] kônû føÖû^Òø áô!†û ÏöÖû] àøÚô 𺱕ø ä´Êçq
'
.-E
!çEE
{z 7pôÌî~O 8ðà »pÑy M Œ
Û ~»Æ¿Tžì HÜŠ •
á gZ

æ oÚ…]‚Ö] å]… æ xnv‘ &m‚u ]„â Ù^Î æ p„Ú†³jÖ] å]æ…)ìÆyyZk

z

X ( ävv‘ æ ÜÒ^vÖ]
$ ‚Æ yyZk
oG
-I
Ž b§ÏZŠ•ò-Š Zg à {: {žt {zì Ì[m{q
Z~ ¶Š î>XE
B

z
G
p°gŠ¾Å¡~ g
ukZXì @
ƒ {Š c
i ûÒOh$6kZ »vâXì @
ƒ à {Ð u 0
x¯»

~yTž•D â •
Û {ñk

Ù 1ZX 7pôu 0x¯~Tì ZƒŠ •
C
á g Z yyZk

zÃwŠkZžì ðâ •
Û

wi *
~kZÀ5ì CY| (•
'zí~kZ•D YƒMwÈzI ZÆkZì @
YJ 7ˆx¯

Ç'"gzZ ;~ ykZ Cƒ7]zˆ~yTgzZX • D YòÐ ykZvâgzZ •Dƒ

‰gzZì w®ÐŠñ &0ZX •D Yß~kZvâX •D Y-ÐykZÀ5Ôì Cƒ
XƒCƒ: pÑy M Œ
Û ]zˆ~Tì „zyà {ž•D™ÜÐ~
 g—vß

Å
yÒ» ö:WXZæL°f

b)zbcÆvZ™f

:ƒ Î:‡Ðˆy M Œ
Û

áô!†û ÏöÖû] Øøâû ]ø ^m Ü×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø oÓônû ×øÛöÖ] éø‚ønû føÂö àûÂø
]æû †ö e$‚øiøæ åçû ŽöÊû]æ …ô^ãß$Ö]æ Øônû $Ö] ðô ^Þ! àÚô ä´iô æø ø¡iô Ð$ uø åçû ×ûöiû]æø áø!†û ÏöÖû] ]æû ‚ö‰$ çø jøiø øŸ
À5Ò$ ÷ ø ø ø
x™ Zg—äñöG
{D: ^e]çø $ XäÖ á$ ^ô Ê Xäeø]çø $ø ]çû ×örøÃû iøŸæø áçû vö×ô Ëûiö Üû Óö×$ Ãø ³Öø äô ³nû Êô ^³Úø

at
.o
rg

izgz‘
 ]zˆÅkZgzZ ƒ Î:‡Ð pÑy M Œ
Û ß Zz y M Œ
Û ì HÜÐ ~

kZgzZð7Ð i Zz M hZÃkZgzZz™®
•
á Z Åu 0
x¯ì h»kZž 6z™
%OD
]y
M )žz™: Ô~ *Š )!$
» kZgzZáà b #?ž @
z™æE
~ ãçÆ
4
G
É
E
ž
X ( y ZÑZ ™ ° ö§ GZ { Zzg )ì!$
z`
Z Z (
c kZ ( ~

ww
w.
no
or
eh
ida
y

:‡Ð pÑy M Œ
Û X ƒ Î:‡ÐpÑy M Œ
Û ( Z )• ñâ •
Û Š•
á g ZgñZP~Ñ!
u
g

6u 0
y MŒ
Û žì –äv
ò 0ZXì [Š Z s Ütž ƒ Î:‡6kZžt wÍZX • x|zŠÆäÎ

ìt)žt }uzŠXì x Zw{)z*

0
zgÃkZÔ*
™1 s§ÅkZÔ *
;Vƒ 0
s§ÅkZÔ *
·

ä;uÆGž Š
¬Š6] Zg Z'
× ‰ž 6ìg 3g6„‡W ZzÆ•
'u 0
x¯žÐ ê

( 2) ñY Å]zˆÅkZžìt h»kZì _hÅu 0
x¯t ì Lg 3g6igWZzÆ•
'

Ì~ u 0
x¯Špñƒ n
g e
¬g Å[ ZŠ MÐ ] Òªì h»kZž 6z™]zˆÅkZgzZ
äëÃVÍßX:" ä´iôæø ¡øiô Ð$ uø XäÞøçû ×öjûmø hø^jøÓôÖû] Üö âö ^³ßø³nû iø! àø³mû„ô³$ÖR "ìŠ •
á gZŠ
c
â•
Û zÂs§ÅkZ
yâ •
Û »{•
á Š !
Ð ] ³Tªì h»]zˆÅkZž 6• D™]zˆÅkZ {zì ~Š [Â

ÔÐk

½ªz™®
•
á Z ÅkZgz Z ( 3 )ce -7b§ÏZì @
Y J 7x¯ »[8Ð tØTgzZ

x¯ ~
 *™Ñ z™n ƒ ή
•
á Z ÅkZnƒ b§TÐ •
ÑiÔÐ (F
ÔÐk

D e w‰Ã"7Æ kZ r âŠ×zg}g øp• D â •
Û ¬»ä ;ÆkZgzZ ®
•
á Z Åu 0
X D Y7ÐB; Ì} úŠ} haEÆxsZr
 gzZwÎgr
 „B‚gzZ•
&
! Z²Z
}Z
îE
0š½E
Ïg
:
ÌF
 Z yÎF

~zg ò Â ž {g X

XÐ,™: $gŠnƒ~^z»g ÅkZÒÃŽžì ¿Zg ø1î ;Ãu 0
y MŒ
Û žì ¬» ‡ M

‰žì×6kZ…X ³7~ÎZ6Æu 0
yMŒ
Û ñOaž @
ÐN Z´2Z ¸Æ½tƒ

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

$ Ô›T e *
4¨GG
1• D™„ @
à éSE
5G
J 77V;z ën kZ •  ù Ÿ/ÅV”Y VxÆ
kZì @
Y?
Ø 9•
Û »®
•
á Z Åu 0
y MŒ
Û Ð6\ M c
• D Yƒ lz§\ M Ð „@
ÃÅyZ

ÃV”\ MÐ „@
ÃÅyZ1Ô• {Š[ ZŽÆV‘@
ÃKZ {zì @
ƒZ
¬6\ M9•
Û t Â~]gß

at
.o
rg

u 0
y MŒ
Û {zžN Z™~g YFâ6+-ZzÆyZgzZÆyZgzZ ,Š UÐ A
kÆu 0
yMŒ
Û Uƒ
9+
Hgz Z Â7Ð E` ´»tŠ öW tìg6yŠ¤
Å\ M w!
z »kZgzZ Vƒg6Ð äJ 7{ø*
c
¡

~'¹ Y VxÆ ‰ž c
Š UÐ y M Œ
Û ½Uƒ n kZÃ[ ZŽ kZ LZ~D¬ ª
 Z°X ì
Ê
4E
CGa΄Šp\ M¸D J 7Ðb§
VzmôZ c
WZzÆäY6y»zŠ Ån
ì ‚
gyiz Hž õJ/G
lp ( 4 )Xì ë ZЃ
yMŒ
Û è½VŒ ÆvZ1XƒB
g ÌZ ½Å 3B4W ZzÆ~™e Å

Ü~ ] Zg Âz™g¨~ pÆ kZgzZ ( 5)X [ g *~ g
u «Ð kZž 6ð7Ð ~i Zz M

ww
w.
no
or
eh
ida
y

~5Zg k0
}¾X C M 7xÑÐíN}È}÷} Z ;• D â •
Û Š•
á g Z k¼:ó 4hì H

6
Âq
Zq
ZÔì k7
Ðg¨™Öõ ZXì @
YI~5Zg ººÂì @
Y M â »„
 zŠ Ë

g !
g !
»gñZ ë Z ‰Xì c
Š™ ãZz¼ ƒ
 ~ kZ ä ~Xì Cg*6•[ Â ~÷Xì @
™g¨
ÌÐ V2zŠ}¾q
Š 4
}¾~Hì êŠ Z h QЄZz6" ÂgzZ} ™g¨6kZ ž @
ì Hg Zƒ

@
YƒzáOŠ Z@!•D™'!
™Ök0
}¾„
 zŠ ‰}¾}È}÷} ZX Vƒ?f
G
@
™ IÔì ÂzgÃkZÐ} g •
á Z ð$NÂì 4ä™]!
Е~ Ö
ðÃÔì @
™g¨ì @
Î y»Ôì
}¾q
Š 4
}¾~HX @
ƒ7záÌZg f ÂgzZ Vƒ @
™'!
)g fÆx¯ LZЕ~Ôì

~ sfÆ8•g
u¼gzZ~)l¼ 0Æg¨gzZ'D
X| M X Vƒ?f {Š c
i ÌÐ V2zŠ

Z (¹ »kZ~]y
Mžß:£zç ðÃ6]zˆªÔƒe: ~ *Š!$
»kZgzZ ( 6)Xì [ƒgÃè

¿ðÃá$
Æ Vkzg‰žì (Z ÂÇ} zY 1á£z ç » kZ¤
Z ~ *ŠXì ÑZzY£z ç

ÑKq~(ÃëgŠzg bŠ#
Ö Z ~÷Z
 žìŠ •
á g Z» ~
 kŠZg—X} zYƒèZg6V- hÃ
Å
E
Ð kz•
'ÂÏ} Š hg æ¾5.Zù4gzZ szH!
% ZZ
 gzZ Ïìg CYÐ kZ‡Åxs ZX Ï
J&
X(y M Œ
Û ÿL c)äßÚô ^ß¿Ëu] Üã×# Ö] ð^nuŸ] oÊ ]„ÒX Ï} zYƒxzøÐy M Œ
Û ûª

:[ZNz`
Z »y M Œ
Û ‹zˆ

àûÚô ^Ê÷†û uø œø†ø Îø àûÚø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îøø Ù^Îø •õzçû Ãö ŠûÚø àôeû]ô àû³Âø

Å
yÒ» ö:WX ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

̺Öô]ø ͺ†û uø "ÜÖ]" Ùöçû Îö]ø Ÿø ^ãø Öô^%øÚû ]ø†ôŽøÃø eô èößøŠøvøÖû]æø èºßøŠøuø äeôXä×øÊø äô ³×# ³Ö] hô^³jøÒô
wÎgžì e
ZzgЊñ &0vZ†]| Vͺ†ø uø ܺnÚæø ͺ†û ³uø ݺŸøæø ͺ†û ³uø

à ¾nq
Z ä kZ J 7swq
Z »u 0
yMŒ
Û ä T;c
â•
Û Š•
á g Zä~
 vZ

'
h
× ) ì 'Z'Æ V> kŠ ._Æ x™yâ ‡Æ \¬vZ n q
Zt gzZ

at
.o
rg

ž ( ì 7t È Z÷ª) H7t ~ ( c
â•
Û ä~
 \ M cs
 Ÿz

swq
Z çgzZ ì swq
Z xÑ Ôì swq
Z ³ZÉ Ôì swq
Z "ÝZ "
•» ä™Ýq [ Z N'
Z'Æ V>M{È ÑZz "7" ÝZ " b§kZ )ì

X ( òg Z-Zz~ènZ { Zzg ) ( ǃ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X ǃ «[ Z N'Z'ÆV>kŠÃá Zz ä™nq
Zžyâ ‡: Z™t » \¬vZ ( ô= )

;žìŠ •
á g Z~x ÅZ >gÎXì Š
c
â•
Û yÒÌ~ˆy M Œ
Û 6
gîãZz
kŠÜkZÃkZ Çñ M³nq
Z {ÈŽ V^ãø Öô^%øÚû ]ø †ö ŽûÂø Xä×øÊø èô ßøŠøvøÖû^eô ðø ^³qø àû³Úø
X ( 20q Ôx ÅÑZ ) ÇñYc
Š[ Z N »V>

ňy M Œ
Û B‚ÆmÜ Z {ÈŽžì ð‹~ŸptÃ#
Ö Z ä~
 vZwÎg~g
uÑ!
zgq

ÆV>kŠÐ p ÒÆ[ Z Nz`
ZŽ σg Ñnq
Z]zˆÅswC
Ù Æ{szw ÂÇ}™]zˆ
G
(
§3;XE
" ä³×Ö] ܳŠe " ž H7~";ž c
â•
Û ä~
 \ Mžì ~e
Zzg Å öG
Åg
uÏZX σ'
Z'

Z ó ÝZ ž
q
L H7t ~gzZXì swq
ZxÔì swq
Z kÔì swq
Z [É ì swq
Z

į~ g
ukZX ñâ •
Û ‚ª
zŠ Å¢ u 0
vZX "• szwµ Z µ Z xÔw ÔZÉ Ôì sw

X ÜãÖ oFeç_ÊXì ~Ÿp„~(cVß Zzä™]zˆÅu 0

{zžì 7~gz¢t c[ Z N6]zˆÅˆy M Œ
Û ž 5 Ì{g •
á Z ãZzq
ZÐ g
ukZ

ÌÃVßZz ä™]zˆÅszwyZž c
e™ ZÜä g
ugz ZÔì CYÅ„%Œx|p]zˆ

X ( 83@
82m‰5` g
•Zsg ç)X DZvZzX ÇA [ Z N »V>kŠ6swC
Ù

:wZziz`z²»Vñ¸gzZy M Œ
Û

ÄöÊø†û mø äø ×# Ö] á$ ]ô Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø h
zô ^_$ íøÖ] àôeû†øô ÛøÂø àûÂø
E
wÎgžì e
ZzgÐ[
ñ éŒBÄZ0/]|:àmû†ôìø• ä´eô Äö–ømøæø ^Ú÷ ]çø Îû]ø hô^jøÓôÖû]„øãFeô

Å
yÒ» ö:WX ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

VιÐzz Å ( ˆy M Œ
Û ) u 0
[ ÂkZ \¬vZž c
â•
Û Š•
á g Zä ~
vZ

X ( ›) ÇñZ¤

nÃVιgzZ Ç} ™ ™zZÃ
E
G
ÅkZ Xì )*
ÇgzZ yâ •
Û » kZ c VzÈ gzZ[‡ ï
L ©r Å \¬vZˆy M Œ
Û ( ô= )

Ð \¬vZ]zŒ gzZs ZžZÐ kZ b§ÏZì ~g Zˆ@
gzZ ~g ZŠ Ãz Å\¬vZ ~g Zˆ@
gzZ ~g ZŠ Ãz

at
.o
rg

gzZ8
g ÌðûkZԃР±Ë{z { Zp#
Ö ZŽgzZx ¸Žžìê» \¬vZgzZÔì ÉugzZ s ZžZ
Ž ÏÇgm{zB‚ÆkZgzZ Ï} Š ¯g Zˆ@
»kZÃLZ™ ¯ÉZg CZÈy M Œ
Û Ôƒy!
iÌðÃ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Æ kZgzZ X Ç}™—u~ ]y
M gz Z *ŠÃkZ \¬vZ Ôì h» kZÐ wÅäƒvZ x¯
G!OQgzZx ¸Ž @'
ñY~Š Z¤

nÂσÌ6y• MÆV-—¤
Z {zÏ} ™ÉugzZs ZžZÐkZ ï

g ZŠs M Åê kZÆ\¬vZgzZ { ZÍʼn
Ü ZœÅg
ukZ õg @
~g7ÅVâ ›gzZxsZ
Š Z•
Û Zm»yâ ‡ÞZkZÆwZziz`z²žì M{g •
á Z ÌtÐÂÆ"^³Ú÷ ]çø ³Îû]ø"~g
ukZXì

X ( 82@
81m5D ` Ôg
•Zsg ç)X DZvZzXìÐVáQgzZVñ¸É 7Ð

:]»'
ÅVì MgzZVÂgÎm{m{

kZ ~ sf X • ñƒ yÒ ÌbcÆ VÂgÎgzZ Vì M m{ m{ ~ V(u ‰

X •CYÅ `gŠhuPÅŸ

:l Z >g ð^N

oûÊô Ìôãû ÓøÖû] éø…ø çû ‰ö ðø †ø Îø àûÚø Ùø^Îø Ü×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o$ö fôß$Ö] á$ ]ø ‚õnû Ãô ‰ø oûeô]ø à³Âø
ZzgÐ~
e
ñ g}
G1Z]|:èànû jøÃø ÛûröÖû] àønû eø^Úø …ö çû ß%Ö] XäÖø ðø ^•ø]ø èô Ãø ³Ûû³rö³Öû] Ýôçû ³mø

c kZñ 7» >gÎyŠÆ- ¿Ž X c
â•
Û Š•
á gZ ä ~
 vZ wÎgžì
G

9
A-E
X ( .Z]Zú-Z ° ö§ XGZ {Zzg )yxgŠÆV ðš. E
zŠ ÇñYƒ×zggâ

ì9
 om{ ðÃB‚ÆyŠÆ-û >gΞì @
ƒx¥Ðg
ukZ ( ô= )

c
â•
Û gzZì ~Š(F
B‚ƤSä~
 vZwÎg c]zˆÅkZ~yŠkZÐzzÅT

-Œ Z•
'gzZ Ýzg ÅT ǃZa gâm{q
Z~»Ð "7Æ» >gÎyŠÆ-žì
Ýz Š ‹ÑZ 9g
u Z åE˜" ì ¹gzZ „ He
Zzg ~ ug´Ìä Áq Ãg
u kZ X Ïìg J

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

Vì M kŠ ðZ’Z Å» >gÎ ( „ He
Zzg Ìä ›x â ZÃT) ~ g
u ~uzŠ q
Z

X "{ Y \

äÂÅkZX "ÇìgpôÐŽÆw éE
7OŠ {z Çñ7gzZ Çᙊ c
ÃyZŽ "žì ZƒŠg Zz~}g !
Æ
ƒôZB‚ÆÏZgzZì y*~žŽ ~ î~O 8ðZ’ZÆ» >gÎžì –ä g
u±g •
á~

at
.o
rg

»}pgzZ ë›yZÃwŠTgzZX슎ñh ÂZg7»Žà éE
7OŠC
Ù }kZì Š
c
â•
Û yÒ§ZzŽ »»

ƒ: WOLÐŽà éE
7OŠ ËwŠ {z•‰ G yÒ~Vì M ðZ’ZyZ Å»Ž ñYƒ‚¢
r â ŠzwŠ LZÃyZ ñƒD™¢6•
'gzZ¤ {kZ ÅVì M yZ}ÈŽÆvZ b§ÏZX Ç

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X ÇÇgpôÐVKà éE
7OŠ ÌÃyZ \¬vZ8™]zˆÅyZgzZ8™pô~

$W >gÎ
: øG

Ùø ^ Îø Üø ×$ ‰ø æø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o ×$ ‘ø o$ö fô ß$ Ö] á$ ]ø o Þô ˆø Ûö Öû] …õ ^Šø mø àô eô Ø ³Ïô ³Ãû ³Úø àû ³Âø
ðö †ø Îû ^Êø ä´ fô Þûƒø àûÚô Ýø ‚$ Ïøiø ^ Úø Xä Öø†ø Ëô Æö oF Ö^ Ãø iø äô ×# Ö ] äô qû æø ðø ^ Çø jô eû ]ô ‹ mF ðø †ø ³Îø àû ³Úø
G!
â•
Û ä~
 vZwÎgžì e
ZzgÐgñ (0 ÿ¨š ]| V Üû Òö ^ iøçû Úø ‚øßû Âô ^ âø æ

$W >gÎc Ÿg ÅvZ ä T c
ÔÐ N YØŠ™s ç{ k
ÔÆkZ S7
øG
GA-E

™ ° ö§ XGZ { Zzg )z™ J 7k0Æ Vß Zz ä% >gÎ ugI t Z åE<XÅ

X ( y ZÑZ

$W ( Á@
c
Š
â•
Û Ž c "7pÑ øG
ñà ) k0
Æ Vß Zz ä%~ g
ukZ ( ô= )

ÒZgzZX ñYS7>gÎt ~‰
Ü z ~y
MÆkZ k0
ÆáZz ä%žì ¸C
Ù „ È » kZì

t6GÅá Zz äY%žì Yƒ Ìt È ZuzŠpì w©¸ n kZgzZì Œ¸ ä Y f
Ùøçû ‰ö…ø á$ ]ø oûßôÇø×øeø Ùø^Îø |õ^eø…ø oûeô]ø àôeû ðô ^_øÂø àûÂø X ñY0az»]nÅkZtž @
ñYS7]gÎ

b !
g! Z0« VXäröñô]çø uø kûnø –ôÎö …ô^ãø ß$Ö]…ô‚û‘ø oûÊô ‹mF ðø †ø Îø àûÚø Ùø^Îø Ü×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ³‘ø äô ³×# ³Ö]

Æ yŠ {È Ž ;ž c
â•
Û ä~
 vZ wÎgžì â] !
t =ž ¹ä V,Zì e
ZzgÐ ¹@
$W >gÎ b é5{OÅZ Zª ~ õzO 8 ðZ’Z
òg Z-Z { Zzg ) Ç ñâ •
Û ~g7 Dq Å kZ \¬vZ Çñ7øG
E
X ( ÕäS]%

¢LZ Ë >g ð^N
: îœMG

Å
yÒ» ö:WX ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

éø…ø çû ‰ö ðø †ø Îø àûÚø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø •õ çû Ãö ³ŠûÚø àô³eû]ô àû³Âø
áøœ†ø Ïûmø Xäiø^ßøeø †ö Úö ªmø •õ çû Ãö ŠûÚø àöeû]ô áø^Òøæø ]‚û÷eø]ø XZèÎø^Êø äö fû ’ôiö Üû Öø èõ ×ønû Öø Ø( Òö oû³Êô èô Ãø ³Îô ]çø ³Öû]

Ôc
â•
Û ä~
 vZwÎgžì e
ZzgЊñ &0vZ†]|:çè×ønû Öø Ø( Òö oûÊô ^ãø eô

at
.o
rg

n) X Ïñ M 7"
âÅ‘ÃzLLÐZ } ™ J 7§Zz >gÎ] ZgC
Ù ¿Ž
# Z ]| Špž ( • D™yÒ ~zZg
ÃV- Š Zñ™KZ {zž åw©t »Šñ &èE
LE
GA-E

™ ° ö§ XGZ { Zzg )‰f7§Zz >gÎÃ] ZgC
Ù {z gzZ Ô¸ D â•
Û N @
Å kZ
X ( yZÑZ

: ëÓ)NÅZ >g ð^N

ww
w.
no
or
eh
ida
y

oûÊô é÷…ø çû ‰ö á$ ]ô Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø éø³†ø ³mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø
å´‚ônø eô pû„ô$Ö] Õø…ø ^føiø oøâô æø XäÖø†ø Ëô Æö oj#uø Øõqö†ø ³Öô kû³Ãø ³Ëø³•ø è÷mø• áøçû ³%ö×F³$ø áô•†û ³Ïö³Öû]
Åy M Œ
Û Ôž c
â•
Û ä~
 vZwÎgžì e
ZzgÐ{ñk

O1Z]|: Ô×û³³Ûö³³Ö]

Å\¬vZ~ hÆ}È q
Z ä kZì ÅVì M MsÜŽ ä ]gÎq
Z
ø …ø ^³føiø ì >gÎ{zgzZ Š
åô ‚ônø eô pû„ô³Ö$] Õ
c
Šj {zžJ
VŒÔÅlg \~g—

X ( zâ 0ZzðûZzŠ ƒ ZŠ1Zz~ènZz£Z { Zzg ) Ô×ûÛöÖû]

R
Å
&
Q
: ÿGÝêO Z

æø Ømûˆôßûiø ÜùÖ• ðø †ø Ïûmø oj#uø Ýö^ßømûŸø áø^Òø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o$ fôß$Ö] á$ ]ø †õeô^³qø àû³Âø
kZ ~
 vZwÎgž„e
ZzgÐ'
ñ Y ]| : Ô×ûÛöÖû] å´‚ônø eô pû„ôÖ$] Õø…ø ^³føiø
ø …ø ^føiø gzZØmûˆßi Üù Ö] žJ
: Ô×ûÛöÖû] åô ‚ônø eô pû„ôÖ$] Õ
Z
 ¸D Î7J
‰
Ü z

w©» ~
 g—» "7'gÎVâzŠt ¬ Ð äÎÃ] Zg ª f
 | 7
X ( òg Z-Zz~ènZz£Z {Zzg ) å

:&f ðšO!

lõ^mø•ø†ø iø ÜûÖø]ø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø †õ³Úô ^³Âø àô³eûèøfø Ïû³Âö àû³Âø
: Œô^ß$Ö] h( †ø eô ƒöçû Âö ]ø ØûÎöæø Ðô×øËøÖû] h( †ø eô ƒöçû Âö ]ø ØûÎö à$ ³ãö ×ö³%ûÚô †ø ³mö Üû³Öø èø×ø³nû ×$ ³Ö] kô³Öøˆô³Þû]ö

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

7x¥"H c
â•
Û ä~
 vZ wÎgžì e
ZzgÐ%
ñ ¬ 0µ]|

@Š L: éê Z (ž•wV" +Z {z)•ðƒwi *
6ít MŽ ]Zg ` M
X ( ›{Zzg ) "Œ^ß$Ö] h( †ø eô ƒöçû Âö ]ø ØûÎö…æ] Ð×øËøÖû] h( †ø eô ƒöçû Âö ]ø ØûÎö" I”: I
G
vZ ªì f ðšO$J
y
M Ð wÍ Z~ yZž• wV" Ð p ÒkZ 'gÎVâzŠt( ô= )

at
.o
rg

Å«™ÐgzÑ~yZ ävZgzZX ÌÐgzÑÆí!
gzZ ÌÐgzÑÆC
Ù ªÔì ˆà { CÅ\¬
.ŠŽz!
e
Æg "Z VâzŠgzZ Ô• adt c«™ÐgzÑÆnC
Ù c
ÍÔì ¿g|@
{ C"

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X •°Zz °»gz Z ìY
àønû eø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø ÄøÚø †ö nû ‰ô]ø ^Þø]ø ^ßønû eø Ùø^Îø †õÚô ^Âø àôeûèøføÏûÂö àû³Âø
o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø ØøÃø røÊø 麂ømû‚ô•ø èºÛø×û¾öæø xºmû…ô ^ßøjûnø ŽôÆøƒ]ô ðô ]çø ³eûŸø û]æø èô Ëø³vû³rö³Öû]
^mø Ùöçû Ïömøæø Œô^ß$Ö] h( †ø eô ƒöçû Âö ]ø ØûÎöæø Ðô×øËøÖû] h( †ø eô ƒöçû Âö ^øeô ƒöç$ Ãø jømø Üø ×$ ‰øæø äô ³nû ×ø³Âø äö ³×# ³Ö]

žì e
ZzgÐ%
ñ ¬0µ]|: ^Ûøãô×ô %ûÛôeô ƒºç( Ãø jøÚö ƒøç$ Ãø iø ^ÛøÊø ^Ûøãôeô ƒûç$ Ãø iø èøfø Ïû³Âö
$QRgzZ îG
MBQ9NEåB‚Æ ~
MªE
 vZ wÎg ~^q
Z ~
zŠ VâzŠt) yxgŠÆ Y Z ðME
Y~ƒ0
Z JgzZ ˆ M S0
M J7
eZ ( yxgŠÆ îÂO$gzZÜæ¸ x £g•
ígzZÑ `â {C ÐvZ™| 7( &f ðš!) 'gÎVâzŠt ~
 vZ wÎg ˆ
äáZzh
 { CËXß{CÅvZ™| 7'gÎzŠt Ì?µ;Ñ äâ •
Û Š•
á g ZÐ

VÂgÎVâzŠyZŽì 7+Z ¬Š ðÃch
{CÅvZª) à 7{ CéÆyZ

X ( Š ƒ ZŠ1Z {Zzg ) ( •wV"gzZé"t ~¤SkZÔƒéÆ

vZ™| 7&f ðš!ƒ o‚ »}çgzZ ¤ËZ
 ž Zƒx¥Ð g
ukZ ( ô= )
G
Xì 7f ðšO$ ZuzŠ ðÃÌ6kZÉ 4ÐkZceh{ CÅ\¬
èõ ×ønû Öø Ø$ Òö ä´•ô]†ø Êô oFÖ]ô pFæ]ø ]ƒø]ô áø^Òø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o$ö fôß$Ö] á$ ]ø èøŽøñô^Âø àû³Âø
Ðô×øËøÖû] h( †ø eô ƒöçû Âö ]ø ØûÎöæ ‚ûuø]ø äö ×# Ö] ]çø âö ØûÎö ^Ûø ãônû Êô ]ø†ø ÏøÊø ^Ûøãônû Êô &øËøÞø Ü$ $ö äô nû Ë$ Òø ÄøÛøqø

^Ûøãôeô ðö ‚øfûmø å´‚ôŠøqø àûÚô Åø ^_øjø‰û] ^Úø ^Ûøãôeô xöŠøÛûmø Ü$ $ö Œô^³ß$³Ö] h( †ø ³eô ƒöçû ³Âö ]ø Øû³Îöæø
ø Öô]ƒø ØöÃø Ëûmø å´‚ôŠøqø àûÚô ØøføÎû]ø^³Úø æø äF³ãôqûæø æø ä´³‰ô]…ø oF³×³Âø
]|: l]†$ Úø &ø×F$ø Ô

äâ •
Û x Zg M Z
 Ã]ZgC
Ù ž åw©» ~
 vZ wÎgžì e
ZzgÐÈ
ñ ¬

Ü zÆ ¬Š b§T) f

5ÃVð; VâzŠ KZ ÂD Ñ p=6_ LZ c

Å
yÒ» ö:XW ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

ØûÎö …æ]‚uø]ø äö ³³×# ³Ö] ]çø ³âö Øû³Îö gzZ bY6Vð;Q ( • D Yñ5B;VâzŠ
ŸLZ YƒJ
V˜QÔ_7Œô^ß$Ö] h( †ø eô ƒöçû Âö ]ø ØûÎö …æ^Ï×øËø³Öû] h( †ø ³eô ƒöçû ³Âö ]ø

Åt ‚ÆÔ ZògzZ ug I{n gzZ ug IuÔ D¢B; VâzŠ LZ6ug I
V;zM
J
YB;Æ\ M J
V˜6
Ÿ¹!
ˆÆkZ ) D â •
Û qzÑÐ õzO8

at
.o
rg

X ( ›z~g ‡Z { Zzg ) D™iŠ&~
 \ Mt ( D¢B;

ëx ÈZ »kZ Ái Z ÁÔì y‚ M ¹ Â~
 ~tÁ©¿t»¬Ð äÎÃ] Zg ( ô= )

X ñâ •
Û «=Â\¬vZX •C
Ù !
ÐyÒ] »'
ÅkZÔ’ e *
™Ãƒ

:ÏÆZ îG
!M
G

ww
w.
no
or
eh
ida
y

…ô„ôßûÛöÖû] ^eø]ø ^mø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø gõ³Ãû ³Òø àô³eû o( ³eø]ö àû³Âø
ø Ãø Úø oFÖ^Ãø iø äô ×Ö] hô^jøÒô àû³Úô èõ mø! p% ]ø pû…ô‚û³iø]ø
Üö ×øÂû ]ø XäÖöçû ‰ö…ø æø äö ×# Ö] kö×ûÎö [Üö ¿øÂû ]ø Ô
ø Ãø Úø oFÖ^Ãø iø äô ×#Ö] hô^jøÒô àûÚô èõ mø! p% ]ø pû…ô‚ûiø]ø …û „ôßûÛöÖû] ^eø]ø^mø Ùø^³Îø
" kö×ûÎö [Üö ¿øÂû ]ø Ô

ø ßôãû nø Öô Ùø^Îøæø pû…ô‚û‘ø oûÊô hø†ø ³–ø³Êø Ùø^³Îø [ö" Ýçû n%ÏøÖû] o% vøÖû] çø âö Ÿ$]ô äø ³ÖF]ô Ÿø äö ³×# ³Ö]
Ô
yZ ) ä~
 vZwÎgžì e
ZzgÐ ª
ñ 0ëOEQ]| V…ô„ôßûÛöÖû] ^eø]ø ^mø Üö ×ûÃô Öû]
E
E
5.ÅZ1ZRÅ
5.ÅZ1Z} Z ;c
â•
Û Ð yZ ( ñƒ D™¥#Ðg åE
žƒ… Y?Ôg åE
G
'
n²ä ~ ?ì à Zz Ñ{Š c
iÐ ƒ
 k0
} g é£ + e
 M ÏyÃÅvZ [Â

} Z ;c
â•
Û ( g( ) ä~
 \ MXì D{Š c
iÃ~
 wÎgÆkZgzZvZ ;ž H
G
'
E
5.ÅZ1Z
 M ÏyÃÅvZ [žƒ … Y ?Ôg åE
Ñ{Š c
iÐ ƒ
 k0
} g é£ + e

B÷ä\ M  "æ Ýçû n% ÏøÖû] o% vøÖû] çø âö Ÿ$]ô äø ³ÖF]ô Ÿø äö ³×# ³Ö] ";Hn²ä~?ì à Zz
E
5.ÅZ1Z } Z ;c
gzZ ñ M ¬ZñDt N ;g åE
â•
Û ( ~Š l!
á 6[ ZŽ kZ c

Í ) ï^

Xƒug I

äÖ牅 æ ä×#Ö]"ž Hn²¬äª0ëOEQ~[ŽÆwZÎÆ~
 vZwÎg ( ô= )

[ ZŽt( ì à ZzÑ{Š c
i~vZ[ Âe
 M ÏyÞì {Š c
iD»kZÃwÎgÆkZgzZvZ ) "Ü×Â]
LZ ä ª0 ëOEQ Âc
â•
Û wZ΄z {g !
zŠ ä ~
 vZ wÎg Z
 pÔå._Æ2 »Æ [Š Z
yMŒ
Û ÏÆZ U M ª "æ Ýçû n% ÏøÖû] o% vøÖû] çø âö Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø äö ×# Ö]"Â~wì}÷ž c
Š[ ZŽ ._ÆûzD

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

Ô~Š l!
á gzZ ðâ •

Ûd
¦Å[ ZŽ kZ ä ~
 vZ wÎgXì e
 M à Zz Ñ{Š c
iЃ
 ň
&C
@
ƒ~ „B{z ( ì Äcz DÿL Ž ) »ž ï^n kZ éE
5SŸ ä \ MB »yZ~ l!
á kZgzZ

tgzZÔì e
 M Ñ!
{Š c
iЃ
 ÏÆZ îG
! M ~ã M Œ
Û ‹c
Mž Zƒx¥Ð g
ukZwq¾Xì
G

b§Tfgz ÑÅ à ¬ È•
á ÅkZgz Z w¾‹ÌgzZsÝz© ÂÅ\¬vZ ~ kZžn kZ
I-#E
Xì w é5.G
gzZŠ»~kZ {zì ˆÅyÒ

at
.o
rg

:t M ~y
M Å >ÂZ>gÎ

†ôìô! àûÚô áô^jømøŸF û]ø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äö ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø •õ çû Ãö ŠûÚø oû³eô]ø àû³Âø
ZzgÐ~
e
ñ g »ZŠ&1Z]| V Xå^jøËøÒø èõ ×ønû Öø oûÊô ^Ûøãôeô ð†ø Îø àûÚø éô †ø Ïø³føÖû] éô ³…ø çû ³‰ö

ww
w.
no
or
eh
ida
y

~] Zg ËðÃŽ t M zŠ Åy
MÆ{• >gÎ;ž c
â•
Û ä~
 vZ wÎgžì

X ( ›z~g ‡Z { Zzg ) žƒ°»ckZ {zÇñ 7
ÃyZ


Z {z Çá| 7t M ~y
Mt Å{•Ã] Zg ¿ŽžìtC
Ù „ È »g
u( ô= )
G
CO:X(¿ðä
Zžì YƒÌt È ZuzŠX ÇìgpôÐÑC
Ù vZ
kZ Âá| 7t M ¸sÜ~ åE
X DZvZzX ǃ°»„Ú Z c

:]c
M ~y
M ÅyZ/w M

èõ ×ønû Öø Ýö^nø Îô XäÖø gøjô Òö èõ ×ønû Öø oûÊô áø]†ø ÛûÂô Ùô•†ø ìô! ðø †ø Îø àûÚø Ùø^Îø áø^Ë$ Âø àôeû áø^Ûø ³%ûÂö àû³Âø
O“0y
yZ/w KÃ]Zg Ë¿Žž c
â•
Û ä V,Zì e
ZzgÐ y é¨E
ñ ¢]|:

{Zzg ) Ç ñY –[ Z N » i ú Å ] Zg ~g7 c kZ Ç ñ 7]c
M ~y
M Å

X ( òg Z-Z

ÅJ
]gÎ »Ð" š…û Ÿø û]æF lô]çø ÛFŠ$ô Ö] Ðô×ûìø o³Êô á$ ]ô" Š Z%Ð"yZ/w My
M "( ô= )

çz) ¬ Ð ƒ
 Â0Z czZ
 Ã]Zg ~
 vZ wÎgžì ZƒŠg Zz ~ ] c
Zzg 9X • ] c
M
X¸_7]c
M ¸ ( ¬ÌÐä™

gzZÔì Œ6¬Š ìY e
.b§Å qÃg ~y
MÆ{•>gÎÌqÃg ~y
Mt »yZ/w M
G
E
$ ðÅ] Ñ»Xìž~„]c
gzZáZz ä™æ¾O¨~
M׬ŠyZi Zg »¤m{Å qÃg kZ éE
5SŸ
Xì ˆÅ™f b§kZ~qÃgkZ ¬Š ì YtÐy!
iÅVzÈáZz䙊 c
ÃvZ~wqC
Ù

Å
yÒ» ö:XWZæL°f

b)zbcÆvZ™f

ø Þ$]ô ^ßøe$…ø o …^ß$Ö] hø]„øÂø ^ßøÏô Êø Ô
ø Þø^vøfû‰ö ¡÷›ô ^eø ]„øâF køÏû×øìø ^Úø ^ßøe$…ø
Øôìô‚ûiö àûÚø Ô
pû•ô ^ßøm% ^m&•ô ^ßøÚö ^ßøÃû Ûô‰ø ^ßø³Þ$]ô ^³ßø³e$…ø o …õ^’øÞû]ø àûÚô àønû Ûô Öô^¿$ ×Öô ^Úø æø Xäjømûˆø ìû]ø ‚ûÏø³Êø …ø ^³ß$³Ö]
^ßøÊ$ çø iøæø ^ßøiô ^Fn(‰ø ^ß$Âø †û Ë( Òøæø ^ßøeøçû Þöƒö ^ßøÖø†÷ Ëô Æû ^Êø ^ßøe$…ø (^ß$Úø ^FÊø Üû Óöe(†ø eô ]çû ßöÚô ! áû]ø áô^Ûømû¡ô ûÖô

at
.o
rg

ø Þ$]ô (èô ÛønFÏô Öû] Ýøçû mø ^Þøˆôíûiö Ÿøæø Ô
ø ×ô ‰ö…ö oF×Âø ^ßøi$‚øÂø æø ^Úø ^ßøiô !æø ^ßø³e$…ø o…û ]†ø eûŸû] ÄøÚø
Ô
ÂÔH Za7Ñ" •: {g »täÂ;g ÇŠgz6}g ø} Z V•û ^Ãø nû ÛôÖû] Ìö×ô íû³iöŸø
$ )} ™x »…ðÞì klgzZ u 0
S4¨GG
ˆÆ Ï0

i ~EŠ kZ éE
5G
Ð ] !
kZ

äÂÃT;[g} g ø} ZX XÐ [ Z±Æc izŠ… ÂÎ( ì h'ZwzZ b

g ÇŠæ gzZ î×ÌðûV>ª,ZgzZ c
Š™ ZÎg äÂÃkZ—" ÑZ e~c izŠ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

êŠ ]úŠ ÅyZZ {zž ‹Ã~Š ogzZ ¦ZŠq
Z ä ë ;[g}g ø} ZX ǃ7
;[g}g ø} ZX ñ M á yZZë ÂX ƒ ÑyZZ6[g LZ :Íßžì HgzZì
E
+
™gzZg ZŠ ÃzLZ…gzZÔ} Š™gzŠÐëÃVÇZ'
~g ø} åhIB E
ÃVƒk
}g ø
ä »T â •
Û «ƒ
 {z …;[g}g ø } ZgzZ ÔVQÐ *ŠB÷VzÈ g »
ðZÎg ÅyŠÆ#
Ö ª…gzZ Ôì c
â•
Û {°z c yZZ ÿL X3Z ã!
i ÅVßÎg LZ

X Ç}™7s ÜÆ} °zLZ —" X XÐ

gzZ Ôì Ð ~ Vƒ ¬Š &zŠ + FìY ňy M Œ
Û ¬Št Å qÃg ~y
MÆ yZ/w M >gÎ

X DZvZzXìÐzzÅ„] c
M׬ŠyZ¤m{Å qÃgkZ Š
Hn²ž 6

»…ZâÆ ]Zg ~g7 c kZñ 7t Mt Ã] Zg ¿Ž " ž c
â•
Û tŽ ä "
ñ y¢]|

%•Ð~
 g—X σ”Є ~
 vZwÎgäV,Z] !
tžìC
Ù ª"ÇñY–[Z N
ILG
" uŠ •
~¬Æ„ q ¯% ì
á g Zt »y
ñ ¢]|n kZÔ M
È7]!
+ZÐ s§KZ !
ñ ôðÃ

} hðžì Ìt q
ZÐ ~ yZ • ¤g m{Ž Å\¬vZ6)j%0ïG
L !OQ ( {Z
Ã)
G!OQ kZ=g fÆ~
ñeà ï
 vZ wÎg j§Ð ¹gzZ'gßϹÅ[ Z Nz`
Z} (6¿
„Æ™¿LgL gt {zÙ: ¿} (} (ÐzzÅ] Ñqm{ LZvߎž @
Ô• ‰

X ( 5` g
•Zsg ç) ÕÆ]c
Ám{Å\¬vZ

Å
yÒ» ö:XW ZæL°f

b)zbcÆvZ™f

6y!
igzZ¸ D Y¤
™ƒ lƒ" ¸ D™ÑÅc "7u 0
x¯Z
)
ñ M]|
tÔ( ì x¯ »[g}÷t Xì x¯ »[g}÷t) ïoe(…ø Ýö¡øÒø ]„øâF (oûe(…ø Ýö¡Òø ø ]„øâF å@
Yƒ~g Y

gŠËÅX• ‘ ~ ]zˆƒZŠ M ä Y xŽ ì g "Z »]¬yZgzZì w)Z »[ ZŠ M yZ

™0™e Ô 7™0™â{Èžìt sÜžÜ »XX Vƒ @
™7~ #
Ö }
Å+ø*
̱Â

at
.o
rg

[ZŠ MÆ] PŒ
Û ÃLZ ¿Žžì –ä Y 5ßXñ 7x¯ »°z í´ â z ‡ M™0{ÈÉ Ô7
{z ÇAŠÐ {óÅ=z ŸgÃLZŽ gzZ Çìg @
™ ¹F
~A
Z%Æ [ Œ
Û {z X Çìg &܇Ð

X ǃgzŠÐ¹F

[ZŠ M

ww
w.
no
or
eh
ida
y

.gzZÆ‚/zgB‚ÆäZ Âzg ‡z e
e
.~(Å ðÎq
 ˈÆçzgzZ uZz

z:ó 4Šp c
Ížñ 7b§kZì ƒ
 oƉ
Ü z kZŽ Ð ¯kZB‚Æq ËgzZ»§—„
G
E
%OD
z ]nñ¬Š6Øgz°z ]c
MB‚Æ æ¾O¨$z æE
Âì &p{z¤
ZXì ;g ‹u 0
x¯Ã ‰
ó Z³

ztÝ ]c
M X 7i ‚{g e Ìðà ZÎÆkZžì e {C ÐvZ6Ïzz [Z±] c
MgzZ fâ Øg
G
$ Â} z M: *
zg~]zˆŠpgzZ¾vZy46ö¼
X} ™[Åäzg ýÒO¹/

V´ Ñ]†ø ³ãû Ûö³Öû ] Äô³Úø ‚û ³Ûö³Öû ]^³³³eô pFç³³ãø Öû ] pøç ³³Óû ³³•ô Ýô†ø ÇûÛöÖø Ýô ]†ø Çø Öû] lô Ÿø ^uø„% Öø ]æø

kZ )ƒ ;gƒŠ » kZÐ [8žì t ª
q Å]¯Ð ƒ
 c Ô¬ Ë

X ( ƒlg !
ÐV\ M Åkž
Z b§

6(œzZ Ë c
‡ c
ig Ãu 0
x¯X}™: ~¢~ "7ƒ: Š°*
™Š c
Z :
¤

]!
Æ™Èu 0
x¯ Â} zY M 7„]gz¢ðä
ZX} ™: x¯Ð ËyxgŠÆ]zˆXÇg

ÂVƒw'~g !
zg » LZ LZ vß~ …¤
Z} ™ qzÑ{g !
zŠ™| 7fúZˆÆkZQgzZ} ™

m!
b gzZ ~C
Ù ª[ ZŠ Mb Æ ]zˆä Y xXì \zZ -7Ð i Zz M :gz ì aZ -7× M

X •ñ â •
Û Š•
á gZ

[ZŠ M ~C
Ùª

X Æ‚/ zgçz !
Ð x Z •Ze
¸ '
X ñ 7Ðh
?z %F
} ™: ~¢~" 7 '

at
.o
rg

G
X ƒ: VY „ ýÒO¹$/ ì e Ô} ™[Åä zg
X [ g *¬ž 6} ™ ZŠ Z h»[ Z±‹ c
M zØg‹ c
M
× M ƒ60
Z » `wz 1 Å y ›}uzŠ Ë c
ƒ w ÈZ » c

Z
X Ð i Zz M:gz× M
Š q Z Ϲ Å " 7u 0
g
x¯Ð ã ÒZ lpžñ 7Ð ã ÒZ lp
X ì ð M N @
~

'
'
'
'

[ZŠ M m!

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X ì x¯û%à ¬ ÷žÇ g~ wŠ ÑÅu 0

X ì x¯ »TÇ g~ wŠÃð c
ºz fggz Z y •
á EÅk¼ :ó 4h
X Ç g u 0
Ð ] Zçz kz ‚zÃwŠ
q

Z ä ~
 x™ Zg—X ñ 7B‚Æ ]¯gz Z} ™'
D
» ã ç
X ~Šg Z *™| 7Ãe
 M kZ ] Zgx Ó

'
'
'
'

ø Þ$^ôÊø Üû ãö Öø†û Ëô Çûiø áû]ôæø Õø•ö ^³fø Âô Üû ³ãö $Þ^ô³Êø Üû³ãö eû„( ³Ãø ³iö áûœô
køÞû]ø Ô
}È}¾tÂ} Š[ Z±ÃyZ¤
ZvZ} Z VÜönû ÓôvøÖû]ˆö mûˆôÃø ³Öû]
Xì ÑZzÕz] ³Â} Š â •
Û ]n¤
ZgzZ•

X ~Š™ ð™| 7Ãe
 M kZ] Zgq
Zä¦
ñ 0G
Váøçû ³³³Úö †ô³³³³³rû³³³Ûö³³³³Öû] ^³³³³³³³ãø m%]ø Ýøçû ³³³³nø Öû]æ‡ö ^³³³³³³³jøÚû ]æø

X ƒ Yƒ µ ZÐ Vzg ZŠ'Vâ•
Û yŠÆ#
Ö ª ` M ;VñêzZ
I
ì 6y!
iØgèe
 M¤
Z ÕäS5!} Š ¯ ,@
ÆyZÃwŠì ;g™]zˆÅ] c
MX
GLG
" MgzZ} zY0¡gzuwŠ
X ñYi°wŠ Âì ˆ M¤
Z[Z± ì
;g Ít gz Z • ìg â•
Û x¯k¼z :ó 4hŠp c
Íž} Š ¯zázgŠ kZÃVâ »

«=ÂÅ"7B‚Æ[ ZŠ M yZ Ì= Ð x™z ¯ LZ :ó •
á \¬hì

X Ì»gzZÔñâ •
Û

'
'

:X

¡ »u 0
x¯x ÓgzZì n•
Û 6¿C
Ù } z Yƒ ZŠ Z i úÐ T *
™¡ »pÑy M Œ
Û ãZ

Üä ~
ò g ‡Z5Ð ÉgiÉ •g Õy›x ÓÂìg:ƒqv!
f oZ Ìðä
Zìtñn•
Û *


 ˜zª
H: âikZX •g Õƒ
 ƒ: ÑZz"7u 0
y MŒ
Û ðÃ~Vƒ Ç c
àTžì H

yMŒ
Û žì Ìt {i Zz M x ¬q
Z V;zì „g’„Ze~gñZ ´ŠÐ ¹gzZ~ Vâ ›ëV˜
䙊 c
p ÖZÆkZÔì @
Yc
e‰
Ü ×ÃUgp ÖZÆkZXì ;g YŒw‰Ã䙡ÆpÑ

at
.o
rg

@
Y–Ð ,¼6kZ ÂCƒ!
zq
Z¸ Å´Š$
~g ø¤
ZXì @
Y¹] ‡zZ ÍgzZ ~iÎr â ŠÃ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

»¾¾gzZ • zgÃq ¾¾n kZ ì ms§Å„ë!wìC
Ù gzZì n% ZŠ ZC
Ù VŒ1
X(y M Œ
Û bc)á^Ãø jøŠûÛöÖû] äö ×# Ö]æø oFÓjøŽûÛöÖû] äô ×# Ö] oÖø^ôÊø X < {“

¬™ƒ!

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

ZÎÆkZì =°Z[gvZq
ZsÜ´ â » ¶Šh
§zspgzZª
fz] ³Ôyvzœ

»Ózy ZgzZ Ñz spžì ¸t zg 9nÆ }Èn kZX 7´ â » {)z yvz œÌðÃ

at
.o
rg

vZ vߎgzZ}g åÃÏZ sÜ~60
ZgzZ ÂC
Ù Ô~
 qC
Ù gzZÇgB‚Æ[g LZ sܸg

™hgô â z Û{~ òZjKZgzZ ] ÑqÂgzZ • TgÃÐ [ òZgzZ t‘ñOÆ \¬

LZ~yZÆz yv~zy
Zz ~EŠgzZ ðZÎgzª
f {Z ({ Zp{z• Tgzás§Å[òZgzZ t‘
X •ï-Z eÃ\ M

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Âì Le*
™wi *ª
f c
¤gzZÄ M ðÃ6
ˤ
Z[ òZ ëL É â Ô]Ñ»Û{ž <g¨

Xn $ÐyvgzZ ðZÎgzª
f kZ~} Š6gzZ^zZ Å[ òZgzZt‘{zžì eùt

:çâ Є\¬vZsÜ

~ˆy M Œ
Û gzZXì ¬™x *
»ÏZ}g åÃ[g LZsÜ~wqC
Ù {zÃ’ eÃ}È=Z
$ ¹ä\¬vZÃ|ÏZ
gzZ}pйƈy M Œ
Û Xì c
ŒÃVzÈLZÐ,gz Z ûiE

•D â •
Û \¬vZ6x £q
ZÆs Z²Z >gÎX k| 7Ãy*„q
ZsÜÐ~]⠣й
lŠ¤
]Zg yŠ}g (}g *Ð ¬Æ ÏZì ´ â »~iz y• M „ \¬vZžìtžÜ »T
=Zì •à ZzØgz•
'„ ~({zgzZì ~g (ZÆÏZsÜ °zÄZg ‚ » *ŠÔ•ìg™

:É 7]gz¢ÅgzgzZW ZzËc`â ÐkZ
oûÊô ]æû ‚öŠôËû³iö Ÿøæø o àmû‚ôjøÃû ÛöÖû] g% vômö Ÿû ø äÞ$]ô ½è÷nø Ëû³ìö æ$ ^³Â÷ †% ³–ø³iø Üû³Óö³e$…ø çû ³Âö •û ]ö
ø û ]ô ‚ø³Ãû ³eø šô…û Ÿø ]û
àøÚ( gºmû†ôÎø äô ×# ³Ö] kø³Ûø³uû…ø á$ ]ô ½ ^Ã÷ Ûø›øæ$ ^Ê÷çû ìø åö çû Âö •û ]æø ^³ãø uô¡‘
vZgzZ )íígzZ ñƒD Z ¥
¥
zg åÃ[g LZ :zÈ}÷} Z Vàønû ßôŠôvûÛö ³Öû]
Њzu \¬vZ —" ( ì CŠ c
igzZ izˆÐ Šzu *
g å ÃgzZ ËZÎÆ \¬

ÏZ Ìb & Z Å}Ñ çgzZ ) @
™7I ÃVß Zz( ä™ CŠ c
igzZ ) ä™izˆ

,g åÃÏZgzZ Vƒzás§Å\¬vZsÜ}Èžì Cƒ gzZì ðƒÐ
z™ 0
':Š YˆÆb & Z ÅkZ ~o ( ?Z åE<XÅÔ ,™¿6V•Æ ÏZgzZ

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

(Øg Å\¬vZ —" Ô~ ( ª
q ÅÓzyZgzZ ) Ñz spzg åÃÏZgzZ
X ( 56@
54Ôs Z²Z )ì d
Œ
Û ÐVzg »

:ì d
Œ
Û }g ø{Š c
iÌÐVâ Y~g øg ÇŠgz6
Zg ø

7NŠ Ð V\ M ~Š â {ŠŽñÃkZ pì d
Œ
Û ÌÐ Vâ Y ~g ø ] Ñ» Û{Zg ø

at
.o
rg

Xì Š •
á g Z »\¬vZçOX M

àûÚô ä´nû Öø]ô hö†ø Îû]ø àövûÞøæø t äö ŠöËûÞø ä´eô Œöçô‰ûçø iö ^Úø Üö ×øÃû Þøæø áø^ŠøÞûŸô û] ^³ßø³Ïû³×ø³ìø ‚û³Ïø³Öøæø
kZŽÃVÎÎzyZÆkZ•… YëgzZ H ZaÃy¨
ZäëgzZ V‚ômû…ôçø ³Öû] Øô³fûuø
{Š c
i ÌÐ ( yŠ¤
Àg ª) vg˜ Å kZ ÃkZ ëgzZ • Dg*~ wŠÆ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X ( 16Ôt )•d
Œ
Û

Xì Š •
á g Z(~uzŠq
ZgzZ
á Zzä%) kZ {Š c
iÐ?ëgz Z Váøæû †ö ’ôfûiöŸ$ àûÓôÖFæø ÜûÓößûÚô äô nû Öø]ô hö†ø Îû]ø àö³vû³Þøæø
X ( 85Ô§Zz) M
0
NŠ7?p•Dƒd
Œ
Û Ð( ¿

:ƒ ¯ãZgâЬŠz™fÃyZ]
zgzZ]¡KZ

{ŠŽñÃkZ ëpì d
Œ
Û {Š c
i ÌÐ Vâ Y ~g øÐ ëVz³\¬vZ [g Zg øµš

…¸ÐŠ c
Å\¬vZ vߎgzZì ©
0
Ã[g LZ yZ]
z»y¨
Z%Z M
 7NŠÐ V\ M ~Š â
ÅVzgâ Y{z Âì ÑZ e™Šß M 8
iÃyZ]
z LZgzZ *Ã]¡KZ ä VMgzZ • Dƒ { Zz6"gzZ

ÆyZpì C MÃÂ*ŠÕ6灰ÃyZ• Ù ŠÃ[ òZgzZVzq~C
Ù ªgzZ ~Š â sÜb§

vZvß, ZÔD™7kCÃÑgzZ] ¸mZVÂgŠÅ[g LZ {zn kZ•D Yƒñ0
ZwŠ

•ï Š™g©ÐŠ c
Å\¬vZÃVߊ LZvߎ @'
ÆkZgzZ•D YƒgzŠÐ Øg Å\¬

F
!Ð !{Š c
igzZ ðÓ
¯ÅyZgzZ yZ]
zt »yZ ÂÔ• Tg D™]»VzÅg ÇŠgz6LZgzZ

D™Ð V\ M ÅwŠ LZ {@x » VÂgŠÅkZgzZ [ Œ
Û kZÆ\¬vZ v߸gzZì CY Cƒ

gzZ Øg KZ \¬vZ gzZ • C™ ZƒB‚Æ g ÇŠgz6LZ ] YogzZ VâÍu Å yZ gzZ • Tg

• }È{z ¸Xì @
â•
Û ]¾zŠæÅyZ6hñC
Ù ÆÏ0

i {zgzZì Lgzás§ÅyZÐ VÆ'

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

{zgzZXì @
ƒ6=°Z[gvZ[ òZ ëL É â zÛ{sÜgzZsÜñOÆ[ òZgzZt‘Zg –»X
X •Dg åÃÏZsÜgzZ•D™Š c
Ã[g LZ~wqC
Ù

7\¬vZ
:• ïŠ[ZŽ »g åÅ}È é$Si Ñ: •
á ÿO E

ÅÏZ ~ ª
 qC
Ù gzZ6hñC
Ù Æ Ï0

igz Z , g å Ã\¬vZ sÜ{zž ’ e ÃVzÈ Z åE<XÅ

at
.o
rg

Ã[g LZ Â{Èž7etgzZ ,™“
 Z¼~g7Å] c
Z@z ]â ©Zx ÓÆkZgzZ•gzás§

Ô°gÔ *™\¬vZX} ™: ]¾zŠæÅkZgzZ} Š: [ ZŽ »g åmZÃkZ =°Z[gvZgzZ}g å

\¬vZgzZ fâ ÐÏZsÜ{Èžì eùt ÂózŠ~z™ ó â Ðíž•D â •
Û Šp•[ ;z
G
Xì Š •
á g Z »\¬vZX Yƒ7é›S ‹¢ (Z,Š™xzøÃkZ ÌQ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ø Öø^ø³³‰ø]ƒø]ôæø
áô^³Âø •ø ]ƒø]ø Åô]‚$ Ö]éøçø Âû •ø gönû qô]ö ½gºmû†ô³Îø oû³Þ(^ô³³Êø o³ß(³Âø pû•ô ^³³føÂô Ô
Ð\ M}È}÷Z
 gzZ Váæû ‚ö•ö†û mø Üû ãö ×$ Ãø Öø oûeô]çû ßöÚô ©ûnö Öûæø oû³Öô]çû ³fö nû rô³jøŠûnø ×û³Êø
Vƒ ©
™wJà ¬™ ÅáZz ä™ ¬™ X Vƒ d
Œ
Û ~ Â,™wZÎ0}÷
( ï» )6ígzZ 3â ¬Z÷{zž’ e( Ì ÃVzÈ) :ì @
gå= {zZ

X ( 186Ô{•)•g6e
Z å˜{zž @
Og¢zyZZ

7\¬vZ
?'ªÆ•D â •
Û wJ¬™gz¢ :ó •
á ÿ‡ E

à ¬™ ÅkZgzZì êŠ[ ZŽ »g åÅkZ {z Âì @
g åÃ[g LZ Z
 {Èž7—~ kZ

}g åcŠæÃkZgzZ ñZ ¥
¥
Ô ñ;B; t ‚Æ[g {Èž Yƒ7¦

Ù t Xì @
C
â•
Û wJ

tsÜoÑX} ™: ÏgŠ c
Û gzZŠæÅkZ {zgz Z} ™: wJà ¬™ ÅkZÔ}Š: [ZŽ »g åÅkZ {zgzZ

EG
gzZ yZZ eZ6VÂgŠgzZ ] ¸xÅ \¬vZgz Z}g å B‚Æ q çO¸$z ð;gzZ mÜZ {Èžì

¬™gzZ *
g åc T} ™ ¬™gzZ}g å Ã[g LZ cq kZgzZƒ•z½6ÏZ sÜgz Z ¢ o¢
q{z \¬vZ Â’ e ‰â Žì ‡â q{zÐ[g LZÆ™p Ò»_ ZÑyZ {Ȥ
ZÔì âiÃkZ *

~ ^4Ð kZ Âì žâ ä kZ~ ^T} ™: «~ ^kZ¤
Z Ô Çñâ •
Û «ÃkZgz¢

Xì ꊙpô~]y
MÃkZ ckZ c
ì êh
Š

: ÌZ Å ¬™

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

Z z ] ѾXÃ~
 vZ wÎg ä \¬vZž• ˜ ã
ò ˆgà*
Ññ]|0Æ ¬™

g—Æ\¬vZ ?ì He
†Xì x £»n»e
†w¾zi q
Ð Z Z (Ѓ
 ~yZ Zi Z âÐ] Zi q
Ð
O
ñƒ D™¢tgzZ Ôg ÖZ Zg7 Zg7» ¼z Y ZgzZ ~g eÑz ~ b
¬ ÏzZuz ÏÈ Ô ÿÉE
ð•Z~
†èÄ£yZÄ»·ùƃ
e
 kZÔðZ¢z ~MÅgŠÆkZÔì ~g (ZzïÆÏZ¼ƒ
ž

at
.o
rg

~g ‚Å\¬vZÐ p ÒÆÚkZ ~
 ·]|*
¦µšgzZì Ñ!
z dZ~] â £x ÓŽ Ôì
E
E
qC
Ù žì {°‡X •]Ñ»½Ñ ZgzZ] ‡‘ÿL }¢Z nÏZgzZÔ•ëÃ6ƒ
 gz Z+F
ï»~t‘
I
!gzZ ~g ZÎªì Š
H Za cÑT Z h˜ ÕäS5!Xì CY ª³*
c
ï»Ð p ÒÆÑLZ
ªì ÑŽ » åc
ñÇ b§ÏZX ÇñY ŒÐ äe ÆÑÏZ S
c
·(ÃkZ Ô ~g ëg

ww
w.
no
or
eh
ida
y

!]„â oF× ‹ÎæÔÏñYðÎÐ[ ˆÆCŠ c
i c
¶Å|ŠzŠ7zgŠÅkZ *
ƒÝq »|ŠzŠ
kö³Ïû³×ø³ìø ^³³Úø æø þ"Xì c
C]Š „gzZe
†äáZzä™ ZaÆkZÑ»ðÅy¨
Z

Ѓ
 ~ÑkZŽ ǃ„zy¨
ZsÑ ZzaZЃ
 n kZ " áøæû ‚öfö Ãû nø Öô Ÿ$]ô ‹ø³³ÞûŸô û]æø à$ ³rô³Öû]
E
E
ÿL }¢Z \ M n kZ • ëÃÐ ƒ
 ~e
†Á¾èa ~
 ·]| *
¦ :Xƒ ëÃz )Z
z÷á+F
—Æ~
 \ M V˜V˜~ˆy M Œ
Û ÐzzÏZgzZÔ•] Ñ»½Ñ ZgzZ] ‡‘

6gîÆ Ä+F
idy;zì Š
H™f »] âÅZ mÓZ m{6~
 \ MÆ \¬vZgzZ ]Ѿ
pû„ô³Ö$] àø³³vF³³fû ‰ö":ì Š
c
â•
Û ~Y ZuZ >gÎñƒD™™f » ` ZcXì Š
c
â•
Û „†Ã~
 \M
E
oFÖ]ô oF³uæû ^ø³Êø"VŠ
c
â•
Û ~âZ >gÎñƒD™™f »Vß2~y
M Å ` ZcçL«^ÏZQ " å´‚ôfûÃø eô pF†³‰û]ø

~y‡•
Û >gÎñƒD™™f »sÝÅœy M Œ
Ûª
zŠzÚ~(Ѓ
 gzZX " oF³³uæû ]ø^³³Úø å´‚ô³³fû Âø
äô ×# Ö ‚öÛû ³vø³Öû]ø" ;Š
c
â•
Û ~» >gÎgzZ " å´‚ôfû Âø oF×Âø áø^Îø†û ËöÖû] Ùøˆ$ ³Þø pû„$ ³Ö] Õø…ø ^³fø iø " ;Š
c
â•
Û Š•
á gZ

X "h^jøÓôÖû] å´‚ôfûÂø oF×Âø Ùøˆø Þû]ø pû„ôÖ$]

·]| *
±gzZì x £ » e
†— Ð ƒ
 ~ ] â £Æ VzÈžìt x¯Ýq
1m{gzZC
Ù Ž »e
†èa ¬™gzZX • ëÃ6ƒ
 ~ m{ ýLrz kZ ªx â ZÆx £kZ ~

kZ Ôì @
ƒ !
ze ~ e
†í!
zC
Ù ª »}È ( ƒ ¬™ ǪÆ)‰
Ü z D™ ¬™Ð \¬vZ Xì
G!OZgzZÔì » ¬™wqgzZ•z+F
Æ~
 \ MÃï
 ¸~s ™zZzwZj ZÆ~
¨
 vZwÎg n
ZŽ ì » Vƒ ¬™ yZ: Z •
7 •Ð ƒ
 ~ y Z • A äZ •
xŽ Æ VpzŠ ãqzg=g f

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

G!OZ c
Xä~
 \ MŠpÐ\¬vZ~] ‡zZ
X ðâ •
Û SÅyZÃï

Ôì Ð ]Yqzœ£mºgzZ] ‡zZ c
] Ñqm{m»X• N ¬™¼Ð ~ yZ

yZžìt ÂUix ¬q
Z »e
Š ÃZgzZ7zgŠÅVƒ ¬™yZXì òÀÎâÅX•{zF
{Š c
igzZ

ì QðÉg {z~[!
kZgzZÔì @
ƒx¥i§gz ZD»`â Dq KZÐvZgzZ ä™ ¬™Ð

at
.o
rg

 vZ wÎgžì ¸Ø Ð yZžìt U ã ògzZ dm{ ZuzŠq
~
ZgzZ Ô$
Ë ï7Ð }Ž
gŠ¾w) z w° » kZ6»Æ \ MgzZ Ô¶ÕZz zz! gzZ ~•XÐ \¬vZÃu 0
b zg Å

zØg•!gzZn»‹gŠÅ<Z ´ â kZgzZ ~g e Ñz r" Å]Ñ» ~g ‚gzZ KZgzZ Ôå Zƒ c
Y

ww
w.
no
or
eh
ida
y

~ vZwÎg~}ífÆg

uX åŠá7(c\ Mtc
Íž å¢zgŠ¾Ã\ M6
 1g
š
G
E
$ Z~ yZ • pôN ¬™ VzôŽ Å
GL¢E
ï
c ªC
Ù Ð ~ yZž ǃ kC6gîA ÂñY Hæ¾O¨¤

»m¾œÆ ~
 \ MB‚Æ \¬vZgzZ ðÙ M Z}
z ãqzg w¾Æ ~
 \ Mgz Zg ‚•
á » ÞZ
h M zmvZ öÐOuMXì {7×zgq
Ù Ð p ÒkZgzZ Ôì y;'x
Z » ~
 \ MŠpñO¬™g N âC
ÐO
X ê ]Mzug !
z
vZ wÎgt ‚Æ VÇ)g ZŠ™gzZ‘ñ 7LZ
 žì g2Š »gT ¶Zg b
¬ kZ

°Îd
Œ
Ûd
Œ
Û X Vƒ @
‹gz¢ÃyZ N ¬™¼ Å ~
 \ M Âì M µñ» äZ™sg ¬ » ~

Á¾Æ ~
 \ M gzZ • Dƒ WOÐ Vƒ ¬™ Å ~
 \ M {Š c
iÐ q C
Ù {zžì/Š~œ

X Lg7µÃyZ~ÏÙZ}
z Ïg Z}

Åä™ ¬™Ð \¬vZ ä~
 vZwÎg~X# 7hu{zP¬ˆÆžkZ

tZ@¼ ~}g !
ÆkZ c
Ô• ñC[ ZŠ MƬ™ c
• ðâ •
Û yÒ Q'ÅkZgzZì ~Š (F

Ž •gÃèN ¬™ {z~XÏN YÅ `gŠhu {zB‚ÆK
 F
m{q
ZˆÆyZX • ~Š
G!OZ c
X ðâ •
Û SÅXÃï
ÔX~g—Æ\¬vZä ~
 \ M6V´ñZ

:ÑÅkZgzZx £» ¬™

ðö ^Âø ‚% Ö]ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöøçû ‰ö…ø Ùø^Îøø Ù^Îø †zõ nû Žôeø àô³eû áô^³Ûø³Ãû ³ß%³Ö] àô³Âø
áøæû †ö fôÓûjøŠûmø àømû„ôÖ$] á$ ]ô ÜûÓöÖø gûrôjø‰û]ø oûÞôçû Âö •û ö] ÜöÓö³e%…ø Ùø^³Îøæø " œø†ø Îø Ü$ $ö éö•ø ^fø Ãô Öû]çø ³âö
ìe
ZzgÐa
ñ 0yˆ]| : " àømû†ôìô]•ø Üø ß$ãø qø áøçû ×öìö ‚ûnø ‰ø oûiô•ø ^fø Âô àû³Âø

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

•ä ~
 \ M ˆÆ kZ Xì ]Š „Ð ¬™ ; c
â•
Û ä~
 vZ wÎgž
áøæû †ö fôÓûjøŠûmø àømû„ô$Ö] á$ ]ô Üû ÓöÖø gûrôjø‰û]ø oûÞôçû Âö •û ö] Üö Óöe%…ø Ùø^Îøæø "S7e
 Mt6
gîÆ

¬™Ðížì yâ •
Û »[g}g v) " àømû†ôìô]•ø Üø ß$ãø qø áøçû ×öìö ‚ûnø ‰ø oûiô •ø ^føÂô à³Âø
ãZŠ¤

zg: Z-Ð ]Š „~÷vߎ ÔÇVzŠÃ ?gzZ ÇVz™wJ~ Ôùâ gzZz™

at
.o
rg

z ðûZzŠ ƒ ZŠ1Zz ~ènZz£Z { Zzg ) ( ǃ*
Y~3™ƒg Zpz?fÃyZÐ, ™

X ( zâ0Z

g— éE
5SŸX ó ì
ó ]Š „Ь™ ";c
â•
Û ä~
 \ Mžì âZ sÜg
u ÝZ ( ô= )

~uzŠ cV•qgzZVÂgz¢KZ b§T}Èž} ™: wìtðÞìtA »Š •
á g Z kZÆ~

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ÃkZgzZ Š
ƒ[x» {ȈƒwJ¤
ZŽ Ôì ̬™ÒÃq
Z Å b§ÏZ•D™lÃgzZ Ð

žt {zgzZì Îâmºq
Z Å ¬™É X ˆV¨Zg ÌÒÃ{z Âðƒ: wJ¤
ZgzZ Š
ïV»ÒÃ

»}È {zÐ U kZgzZì ]Š „ÐgzZ Ôì ]Š „Šp‹ Z &
{z´Æ äƒaz »ÑÁ”{z
X ÇAgz¢~]y
MÃkZV»Tì ¿klq
Z

vZžì Cƒx¥™ ZÜ] !
t Ð kZ ðâ •
Û ]zˆ6gîÆ•ä ~
 \ Me
 MŽ

Ù Žgz Z g »]Š „à ¬™~ g
C
u ~uzŠ à Zz äƒ `gŠÐ M Ôì ]Š „Ð ¬™q
Š 4
Æ \¬
: é•ø ^føÃô Öû] î% Úö

Xì Š
c
â•
Û

ðö ^Âø ‚% Ö]ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# ³Ö] Ùöçû ³‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø ‹
zõ ³Þø]ø àû³Âø

Ù Ž gzZ g » ]Š „ ¬™ ;c
C
â•
Û ä~
 vZ wÎgžì e
Zzg Ð ñ÷Z ]|
X ( ~ènZ {Zzg )ì

¬™gzZÔ{C
Ù b»Y Zz ÏÈKZgzZÜE

zqí~g—ÆvZì |Å]Š „( ô= )

XìC
Ù ŽgzZ g»]Š „µš¬™n kZÔì ¸í!
zC
Ù ªgzZy
M zwÍ ZgzZÀzzb
»
Ýø†ø Òû]ø ðºonû •ø ‹ønû Öø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îøø Ù^Îø zéø †ø mû†ø âö oûeô]ø àû³Âø

Š•
á g Zä ~
 vZwÎgžì e
ZzgÐ{ñk

Ù 1Z]|: ð^Âø ‚% Ö] àøÚô äô ³×# ³Ö] o³×ø³Âø
C

0Z z ~ènZ { Zzg ) 7m³{Š c
i Ð ¬™ ¿ðÃgzZ q ðÃVŒ Æ vZ ; c
â•
Û
X ( zâ

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

ÝZ »ðÅy¨
Z „ ]Š „gzZìC
Ù ŽgzZ g »]Š „ ¬™ž [ƒx¥t Z
 ( ô= )

Ôì Ëgz Zx H{Š c
iЃ
 „ ¬™~wZjZzwqZÆVâ ¨
Zž ˆƒ³Š lŠp] !
t哄

at
.o
rg

Xì ~ÏZ‰
Ü ¤{Š c
iЃ
 ÅrÃe
ÁzØg Å\¬vZgzZ
Üû ÓößûÚô XäÖø xøjô Êö àûÚø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îøø Ù^Îø †zø³Ûø³Âö àô³eû]ô àû³Âø
àûÚô äô nû Öø]ô g$ uø]ø oûßôÃû mø ^ò÷nû •ø äö ×# Ö] Øøòô ‰ö^Úø æø èô Ûøuû†$ Ö] hö]çø eû]ø XäÖø kûvøjô Êö ðô ^Âø ‚% Ö] hö^³eø
?;c
â•
Û ä~
 vZwÎgžì e
ZzgÐ/
ñ 0vZ†]|: èønø Êô ^Ãø Öû] ÙøªøŠûm% áû]ø

ÃvZgzZX ‰ Á} i ZzgŠÆØg c kZ Š
Á{ i ZzgŠ » ¬™ c TÐ ~

¬™ Ås¬ Ð kZ } Èžì t [8{Š c
iÐ ƒ
 ~ Vƒ ¬™ gzZ Vß ZÎ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X ( ~ènZ { Zzg )7[8{Š c
iÐkZÃ\¬vZ ¬™ ðê, ™

gz Z äsÐ ] ‚gzZ] Ã M m!
z ~C
Ù ªgzZ ~zy
Zz ~EŠx Óì È »s¬( ô= )

ÅvZžì @
™g Ö ZgzZ s Z ‹Z » ]!
kZ 5'{z ì ‡â ¬™ Ås¬ Ð \¬vZ ¿Ž ÂXD
X 7ÃLZÐ 1gzZ¤~(c
KgËgz Z Y{g 7Ì#
Ö s{0

i {z%Æx™gzZ«™
n kZì e
†Á¾¸gzZì {C
Ù b » Y Z 0
ZugzZ r" z ~ b
¬ ï» KZ ¬™ +Z : X Y

cTžì ˆðâ •
Û t~g
u] !
~uzŠXì [8{Š c
iÐ Vƒ ¬™ƒ
 Ã\¬vZ ¬™ Ås¬
Æ ÞZ ïG
L .g9 c kZ Š
M ‰â Ð vZ gzZ ˆƒ ‚|Å ¬™ ÃTª Š
Á{i ZzgŠ » ¬™

Ð{Š c
i ÂÃp ÖZyZÔ•DƒZŠ ZÐy!
iŽì 7x *
»p ÖZ׬™yZÝZgŠ ¬™X ‰ Á} i ZzgŠ

Ôì \ G
gzZÔÅ b zg ÅkZgzZ»Æy¨
Z |Å ¬™ Ôì YY ¹¨
 ‡c
k]» ¬™ {Š c
i

}È Z
 gzZÔì Š
H¨Ð äYÁƬ™ƒ!
Ã䃂ƪkZ~u 0
ugzZ
g
X ñâ •
Û ‚\¬vZX •D Y„Á} i ZzgŠÆØgc kZ ÂñYƒ‚{zÃ
äø ×# Ö] ÙôªøŠûmø Üû Ö$ àûÚø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îøø Ù^Îø éøz†ø mû†ø âö oû³eô]ø àû³Âø

vZŽ ;c
â•
Û ä~
 vZwÎgžì e
ZzgÐ{ñk

Ù 1Z]| Väô nû ×øÂø gû³–ø³Çû³mø
C
X ( ~ènZ {Zzg )ì @
ƒnZg *
\¬vZ6kZ fâ:Ð

žì @
ƒwqt »J
\ !
Vâ Ôƒ@
ƒnZg *
Ðä™: wZÎŽì 7ðÃ~*Š ( ô= )

ž c
Cä g
ukZ Å ~
 vZ wÎgpX • D Y| m
Ì{z Â}™wZÎgzZ fâ ‰
Ü zC
Ù ^¤
Z

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

gzZì @
ƒ nG
Zg *
Ð kZ {z fâ :Ð kZ {È Žžì y!
$ Ú Z6VzÈ gzZ *™z °g (Z \¬vZ
G-G
4
gzZ ¬Š¿ö )gzZ m³Ðƒ
 »}È ~ {óÅvZžì _g *g
u6zZXì @Mg \ ÐZ6`â

at
.o
rg

!ànû Ûôu]†$ Ö] Üøuø…û ]ø^møæø ànû ÛôÖ^ÃÖ] h$ … ^m ‚ÛvÖ] ÔÖ Xì wZÎ
àûÚô äø ×# Ö] ç×ö‰ø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø •zõçû ³Ãö ³ŠûÚø àô³eû]ô àû³Âø
vZ†]| : tô†ø ËøÖû] …ö ^¿øjô Þû]ô éô •ø ^fø Ãô Öû] Øö–øÊû]øæø ÙøªøòŠmö á]ø g% vômö äø ×Ö] á$ ^ôÊø ä´×ô –û³Êø
¬Š ª)ùâ a»kZÐvZ ;c
â•
Ûä~
 vZwÎgžì e
ZzgЊñ &0

¬ŠÐ kZ}ÈÆkZžì [8]!
tÃvZèY ( ñâ •
Û x™z a{zžz™

» ] !
kZ ( ñƒ n
gyQÐ x™Æ \¬vZ ) ;ž c
â•
Û gzZ X 4â gzZ , ™

ww
w.
no
or
eh
ida
y

]Š „ ÅzgŠ dZ Ç ñâ •
Û gzŠ Ð x ™ LZ Ã ã.6gzZ š {zž *
™g OZ
{ Zzg ) ( ì z s§ Å \¬ vZ 6gî: äÕJ& ‚ gzZ : Z b
¬ ~ kZ èY )ì
X ( ~ènZ

:Ž*
gzZq=Å ¬™

^Û$ Úô ÄöËøßûmø ðø ^Âø ‚% Ö] á$ ]ô Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø †zøÛøÂö àôeû]ô àû³Âø
ZzgÐ/
e
ñ 0vZ†]| Vð^Âø ‚% Ö^e äô ×# Ö]•ø ^føÂô Üû Óönû ×øÃø Êø Ùûˆôßûmø ÜûÖø ^Û$ ³Úô æø Ùøˆø ³Þø
Ž Ì~ _Š ZjyZì Cƒq œgzZæ M g » ¬Š ;c
â•
Ûä~
 vZ wÎgžì

» ¬Š zÈ Æ Z}
} Z : X ñƒ 7wi *
ÌZŽ Ì~ yZgzZ• ` ƒ wi *
ñ 0 f çÆ/

ñ 0vZ†ñOÃg
ukZ~µä£Zx âZgzZ )z™x ÈZ

X ( †0f çù£Z {Zzgz ~ènZ { Zzg ) ( ì He
ZzgÐ

Ôì60
ZgzZ {çsÜ»kZÉ ðƒ7wi *
ÌZ¤gzZ šŽžìt È( ô= )

_ƒwi *
¤ c
š ŽgzZX σq œvZY ¶
Z Ô’ e ã™ ¬ŠÐ \¬vZ Ìc«™Ð kZ

‚s¬™ â •
Û gzŠÃkZ \¬vZgzZÔ Ïƒ «*
Ì{zvZY ¶
Z Ô’ e ã™ ¬Š Ìc›ŠÆkZì

X Çñâ •
Û

ܺmû†ôÒø oºnôuø Üû Óöe$…ø á$ ]ô Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ázø^Ûø×û³‰ø àû³Âø
ÐÏ
ñ g ÃyG]| : ]†÷ Ëû‘ô^Ûøâö •$ †ö m$ áû]ø äô mû‚ømø Äø³Êø…ø ]ƒø]ô å´‚ô³fû Âø àû³Úô oû³nôvû³jøŠûmø

'

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

x™gzZ §e
¸zg$
~g ÇŠgz6}g v;ž c
â•
Ûä~
 vZ wÎgžì e
Zzg

žì C M xÑÃkZ Âì @
;B; c`â Ð MÆkZ {È Z
 Ôì ÚÅ

z ~ènZ { Zzg ) ( ì @
â•
Û gz¢ê » äâ •
Û «¼:¼ ) }™:Zz à {ÃyZ

X ( Š ƒ ZŠ1Z

at
.o
rg

^Úø oF×Âø Üû Óö%Ö•ö ]ø Ÿø] Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ³×# ³Ö] Ùöçû ³‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø †zõ ³eô^³qø àû³Âø
á$ ^ôÊø Üû Òö…ô^ãø Þøæø Üû Óö×ô nû Öø oûÊô äø ×# Ö] áøçû Âö ‚ûiø Üû ÓöÎø]‡ø …û ]ø ÜûÓöÖø…% ‚ömøæø Üû Òöæ( ‚öÂø àûÚô Üû Óönû rôßûmö

'

H;c
â•
Û ä~
 vZwÎgžì e
ZzgÐ'
ñ Y]| VàôÚô ©ûÛö Öû] |ö¡ø‰ô ðø ^Âø ‚% Ö]
G
G
'
'
~izgg7½"gzZ }™ ƒ X Zg é£+Ð V7Š }g é£+Ž Vƒ C ¿{z "~

ww
w.
no
or
eh
ida
y

» ðñ ¬ŠèY Ô~ yŠgzZ ~ ]Zg z™ H ¬ŠÐ vZ LZžìt {z X ñÑŠ

X ( {µ°x1Z { Zzg ) ( ì ‰
Ü ¤m{ÅkZ ª)g Ï m{

Æ y• M z }ižƒ6Š ã
Å¢ kZgzZ Ð ðZ• ÅwŠ Ž ì „z ÝZgŠ ¬Š ( ô= )

@
â•
Û «ÃVß Zz`â ÔV•‚ÆgŠ LZ {zgzZ Ô• ~g (Z zïÆ \¬vZ sÜäZ •

}g ‚
KZgzZ ¢kZX Y0
7Ð}~ZÎÆgŠÆkZÔÇñâ •
Û «{zZ
 ÇA „Z
 =gzZÔì

ˆy M Œ
Û ÃTì Cƒ Za ªm{Ž ~ wŠÆ}È Ð kˆZÆr" ï»gzZ Y ZJ

ƪãzg0
Z kZZ
 {ÈðÞì§ZztgzZÔì bzg Å ¬Š {zÔì Š
H¨ÐXX…]†_•]"~
GLš^z c
zx ¬ ~uzŠ ËÅnkZ c
tig ï
c ƒ XÐ Ä MgzZ š ~uzŠ Ëc
ÐúÆÔŠ ËB‚

¬Šµšn kZÔì @
â•
Û wJ¬Š {zžìg2Šx ¬» *™kZ Â} ™ ¬ŠÐ\¬vZ c~
 qm{
Xƒ‚|zbzg Å ¬ŠgzZª
zŠ Å¢zyZZÃXì +˜
gzZg ÏZ (
¹»VzÈyZ

G
!
O
3

Ò
:]c
Z@ þ Ь™

}Èá Zz ä™ ¬Šžì ~gz¢Ô• ~Š Ì]c
Z@¼}g !
ƬŠ ä ~
 vZ wÎg
IF
4&åÃyZ
X OgÃøL G
Üû jöÞû]øæø äø ×# Ö] çÂö •û ]ö Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø †ø mû†ø âö oû³eô]ø àû³Âø
Våõ Ÿ ØÊô ^Æø gõ×ûÎø àûÚô ð÷ ^Âø •ö gönû rôjøŠûmø Ÿø äø ×# Ö] á$ ]ø ]çû Ûö×øÂû ]æø èô eø^qøŸô ]û ^³eô áøçû ³ßö³Îô çû ³Úö
¬™gzZ ùâ Ð vZ Z
 ;c
â•
Û ä~
 vZ wÎgžì e
ZzgÐ {ñk

Ù 1Z ]|
C

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

Š c
gzZßyYgzZ ÔÇñâ •
Û «gzZ Ç} ™wJgz¢{zžz™B‚Æ¢ kZ Âz™

{Zz6"gzZ…¸ÐvZ ( ‰
Ü zƬ™ ) wŠ »T @
™7wJ¬™ ÅkZvZžÅg

X ( ~ènZ {Zzg )ƒ

kZgzZ ’ e *
ƒzás§Å\¬vZ b§~g7 ÃwŠ ‰
Ü zƬ™žìt È ( ô= )

at
.o
rg

ƒ¬™ŽB‚ÆD"gzZ [&
E
Ô’ e D
gy Z ÅqJB‚Æ¢ ñƒ n
g { ó6a™Å

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X σà {Ðb zggzZyY" {zÏ
Üû Òö‚öuø]ø ^Âø •ø ]ƒø]ô Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éøz†ø ³mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø
ÝûˆôÃû nø Öûæø køòû•ô áû]ô oûßôÎû‡ö …û ]ö køòû•ø áû]ô oûßô Ûûuø…û ]ô køòû•ô áû]ô oûÖô†û Ëô Æû] Ü$ ãö ×# ³Ö]ø Øû³Ïö³mø¡Êø
žì e
ZzgÐ{ñk

Ù 1Z]| VXäÖø åø †ôÓûÚö øŸæø ðö ^Žømø^Úø ØöÃø Ëûmø Xä³Þ$]ô Xä³jø×ø³òø³ŠûÚø
C
;vZ} Z "ž¾: b§kZ Â} ™ ¬™ ðÃÐ~?Z
 ;c
â•
Û ä~
 vZwÎg
E
~izg = Âì e ÂgzZ Ôâ •
Û Øg6í Â ì e ÂgzZ Ô} åhIB+E
= Âì e ¤
Z Â

XÇg8
 â KZ~g—ÆvZB‚ÆDgzZx ³Ð s§KZÉ X ó }
ó Š
{ Zzg )nZ™Ð kZ™wZ e gziŽ 7(Z ðÃX Çì e Ž {z Ç} ™{z —"

X ( ~g ‡Z

*™Ø…g LZ {Èžì ¸ Ÿ» » ðZ¢gzZ ~MgzZ Y ZgzZ ~ b
¬žìtÈ ( ô= )

kZÔ} Š™ (Z Âì e ¤
Z ;vZ} Zž¾ : b§kZÔ fâ ~
 q KZÆ[ &
E

gzZ—Ë%Ð

n kZX $
Ë ƒ7¬™g Z0
YL¬™ +Z 2Ôì °oƬ™gzZ e
†Ä£tgz Zì<•
á » =Z~

" X}Š „™~g7Â~
 qt ~÷;Ññ}÷ž} ™n²b§kZÐ s§KZž’ eÃ}È

!ÅkZ™wZ egziŽì 7(Z ðÃÔÇ} ™Ð !gzZ {Š Zg Z LZ {z Ç} ™¼Ž \¬vZ—

XáZ™¼ÐkZs ÜÆ
ðø ^Âø ‚% Ö]†ô%ôÓûnö ×ûÊø ‚ôñô]‚øŽ$ Ö] ‚øßûÂô XäÖø äö ×# Ö] gønû rôjøŠûm$ áû]ø Xå†$ ‰ø àûÚø éøz†ø ³mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø
YEG
V ðG3½5"gzZVE.6
žì etðÃŽžì e
ZzgÐ{ñk

Ù 1Z]| Vðô ^ìø†% Ö] o³Êô
C
43X eÃkZ ÂÔñâ •
: â iÆà qlpgzZs¬ž õJ/G
Û wJ¬™ ÅkZ \¬vZ‰
Ü zÆ
X ( ~ènZ { Zzg )} ™ H{Š c
i ª~

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

zás§Å Z}
„ ‰
Ü zÆ ¤gzZ ã .6sÜvߎžì§ZzgzZ/Št( ô= )

Å Z}
gzZÔì @
ƒ®¹B‚ÆvZ‚Zg »yZÔ• 0Z c ¬™B; ÆyZ‰
Ü z ÏZgzZ•Dƒ

wqC
Ù }È Ž @'ÆkZXì Cƒ Za yYgzZ bzg~ ¬™Ð T @
ƒ7Š OZ {zÃyZ6Øg

ÅkZgzZ x™ÆvZgzZì @
ƒ ~ ¸‚Zg » yZB‚Æ \¬vZ Ô• Dƒ ~Š ¬Æ` â Ð vZ ~

at
.o
rg

vZ wÎgXì Cƒg Z0
Y6gî CgŠ ¬™ ÅyZ n kZ Ôì @
ƒ•z½gzZŠ OZ {Š c
i¹ÃyZ6Øg

vZ {z Ì~VâŠÆà qlpgzZs¬ž’ eÃVzÈžì ~Š e
Z@¸~ g
ukZ ä ~

YEG
V ðG3½5"gzZVE.6
ž ǃÝqx £{zÃyZÐkZÔ,™ ó âgzZ,™ H ¬™ {Š c
iÐ {Š c
iÐ \¬

X σwJÐgîm{¬™ÅyZ ÂÐ,™ ¬™Ð\¬vZ {zZ
 6
ä M 7Æ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

:ƘÅé³~¬™

ǧŠ ‡gzZ ÀëL É â {zgzZ Ôì 'Å£zc~g—Æ \¬vZÐ s§Å}È ¬™

7t Ÿ» »ÕÅkZpì ;g8
 â {zŽ} Š â •
Û «{zÃ}Èá Zz ä™ ¬™œÏZ Âì eÔì
9z x‡{zžì
~ ÏZ ÅÅ}È kZŠp] ‡zZ ÎÉ X} ™~È0
+Z ÅéZpÅ}È w ðAXE

žì Le {zÐzz ÅkZì ~i !
¢Ž ~ PÆy¨
ZpXƒ: ~g7¢8
 â ÅkZžì Cƒ

t Xì êŠ hgÌ*
™ ¬™™ƒ k- â {z Â@
ƒ7(Z Z
 gzZ ÔñYïZ äS¯= {z Vƒ ; g8
 â ~Ž
G
Z
»òzøÅkZ „ ~i !
¢t ÅkZ c
ÍgzZÔ Lg7•» ¬™ ïG
L 3ÅJ{zÐzz ÅTì t{z Åy¨

Xì CY0¯
 !
hö^røjøŠûmö Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø z éø†ø mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø
Ð{ñk

Ù 1Z]|: oûÖô gûrøjøŠûmö Üû ×øÊø löçø Âû •ø ‚ûÎø Ùöçû Ïönø Êø Øûr( Ãø mö ÜûÖø^³Úø Üû ³Òö‚ô³uøŸôø
C
G
'
&‡J
CƒwJÿLE
‰
Ü z kZ N ¬Š ~g é£+ ;ž c
â•
Ûä~
vZ wÎgžì e
Zzg
~žÑì {Èž ( ìt ~i !
¢) ñY1: x »Ð ~i !
¢žJ
Z
•
X ( ›z~g ‡Z { Zzg ) ðƒ7„wJ{z1¶Å ¬™ä

kZ Ôì êŠÅt ŸZ »qJÐzz ÅÏ- âgzZ ~i !
¢kZ {Èžìt È( ô= )
9

k
Îk

Š Øg Å¡Z æOÇZ êNg Zž}™¢ Ôìg ‡â gzZìg ¯ M»gŠÆ kZå {Èž’ e n

kZ • D™Ðg ZCZz mÜ Z} ({zŽ ¬™ ÅVzÈ Ð ¹ LLX σzás§ÅkZgz¢

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

yZ¤
ZÔì @
ƒ=g f m{ »vZ à Z[½gzZ ¹F
cyZö» ¬™kZž CYÅ7wJ~¢Ìn
X N Y{gxzø{zÐÚxkZ ÂñYà™wJ~¢ ¬™ ÅyZ ._ÆY AÅ

:7wJ¬™ÅáZzÜ gzZä3x Zw

at
.o
rg

á$ ]ô Œö^ß$Ö] ^ãø m%]ø^mø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø †ø ³mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø
Ùø^ÏøÊø àønû ×ô ‰ø†û ÛöÖû] ä´eô †ø Úø ]ø ^Ûøeô àønû ßôÚô ©ûÛöÖû]†ø Úø ]ø äø ×# Ö] á$ ]ôæø ^f÷n( ›ø Ÿ$ ]ô ØöføÏûmø øŸ gºn(›ø äø ³×# ³Ö]

Ùø^Îøæø ܺnû ×ô Âø áøçû ×öÛøÃû iø ^Ûøeô oû(Þ]ô ^v÷Öô^‘ø ]çû ×öÛøÂû ]æø lô^fø n(_$ Ö] àøÚô ]çûû ×öÒö Øö‰ö†% Ö]^ãø m%]ø^mø"
†ø ËøŠ$ Ö] Øönû _ômö Øøqö†$ Ö] †ø Òøƒø Ü$ $ö Üû Òö^ßøÎû‡ø …ø ^Úø lô^føn( ›ø àûÚô ]çû ×öÒö çû ßöÚø ! àømû„ô³Ö$] ^³ãø m%]ø^³m

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Xäeö†ø ŽûÚø æø ݺ]†ø uø XäÛöÃø _ûÚø æø h( … ^mø h( … ^mø ðô ^ÛøŠ$ Ö] oÖø]ô äô mû‚ômø ‚$ Ûö³mø †ø ³føÆû]ø &ø³Ãø ³•û]ø
ø Öô]„øÖô hö^røjøŠûmö oÞ#^øÊø Ýô]†ø vøÖû^eô pø„( ³Æöæø ݺ]†ø ³uø X䳊öfø ×û³Úø æø ݺ]†ø ³uø
]| VÔ
sÜ{zì u 0
\¬vZ :Íß ;c
â•
Û ä~
 vZ wÎgžì e
ZzgÐ {ñk

Ù 1Z
C

LZ „zì c
ŠÃVz9LZ¬Ž ~} g !
kZ äkZgzZÔì @
™wJÄu 0

gz Z u 0
ƒ 3 ?;ßÎg} Z "Xì Š •
á g Z »kZ c Vz9Ôì c
ŠÃVzÈ ðñƒ

G
'
¥#ÃyZZ I ZgzZ "wqZ}g é£+Vƒ }Y[p~ ÔÔ™z™¿gzZÔZ½w'
qgzZ w'Ð ~ tig} g ø ? ;ß Zz yZZ} Z " ;žì c
â•
Û ä kZÆ™

Ô» òŠ M ,Z q
Z c
â•
Û ™f ä ~
 g—ˆ Æ kZ X ó ó( ”Ð x ZwgzZ ) ƒ 3

{n Z6w!
Æ kZžì @
Y~ª
 q +Z ( 6x £klË )Æ™^sîŽ

} Z " ;ì @
™ ¬™™ VZB; s§Åy• M gzZì g ½zŠ¤
6VzÀgzZ ŸgzZ •

» kZ Ôì x Zw *
Á
3 » kZžìt ª
qgzZ "gþ ÇŠgz6}÷} Z Ô[g}÷
¬™ ÅòŠ M kZ ÂÔì Zƒúz›»kZÐZ½x ZwgzZì x ZwÌk]»kZÔì x Zw
X ( >k

Ù 1Zù›{Zzg ) σwJù
C

Å kZ gzZ ¬™ Z
 žì ÞZ wZÎt ~ VßŠÆ Vß Zz ä™ ¬™ Ð ¹ ` M ( ô= )
wJ~z™ ¬™ ? : ÜÓöÖø gû³rô³jø‰û]ø oû³Þô çû ³Âö •û ]ö"Ôì {°z»vZ cVß Zzä™ ¬™gzZì h'
qJ

ä™ ¬™ ` M Xì [ ZŽ Zg7 » kZ ~ g
u kZ ?'ƒ 7wJVY N ¬Š ~g ø Q  "óz™
E
gzZ w'ƒ
 {z • ìg XŽ Ô• ìg 8 Ž Ô• ìg 3Ž {zžì yEZ ð½58E• Ä ~ Vß Zz

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

X ñâ •
Û 3g6
wq}g ø\¬vZXì q

:ì ƘÅXN ¬Š {z

‰n kZ ì ³*
gzZ Šzö¹ ÌD» kZ gzZ ì ÑZz äY Z<
Í ¢gzZ ñ
Z " y¨
Z

wÎgXƒ{g Ä »ÏZŠp~kZ ÂN YƒwJ¤
ZŽì 4ä™ÌN ¬Š +ZÐ \¬vZ {z] ‡zZ

at
.o
rg

Xì c
â•
Û IÐVƒ ¬Š+Zä~
 vZ
Üû ÓöŠôËöÞû]ø oF×Âø ]çû Âö ‚ûiø øŸ Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø†zõeô^qø àû³Âø
'
è÷Âø ^‰ø äô ×# Ö] àøÚô ]çû ÏöÊô ]çø iöŸø ÜûÓöÖô]çø Úû ]ø oF×Âø ]çû Âö ‚ûiø Ÿøæø Üû Òö•ô Ÿø æû ]ø oF×Âø ]çû ³Âö ‚û³iø Ÿøæø
vZwÎgžì e
ZzgÐ'
ñ Y]| VÜû ÓöÖø gønû rôjøŠûnø Êø ðº^³_ø³Âø ^³³ãø nû Êô Ùö^³³òø³Šûmö

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Ôz™: ¬Š$
~ hÆŠ ZZ
Yz wâ gzZŠ Ñz Z KZ c
~ hLZ L?c
â•
Û ä~

~³ÆT )á â •
Û wJ\¬vZ ¬Š {z ~g vgzZƒ »qJÅ ¬Š‰
Ü z {z ZŠ I

X ( ›{Zzg ) ( ñY M Ä M ðÃ6Š ZZ
Yzwâ c
Š Ñz Z ~g vc
6?Šp
ÜöÒö‚öuø]ø oß#ÛøjømøŸ Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø †ø mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø
‚ömûˆômøŸ XäÞ$]ôæø ä×öÛøÂø Äø_øÏøÞû]ô lø^Úø ]ƒø]ô Xä$Þ]ô Xänø iô^mø áû]ø ØôfûÎø àûÚô ä´eô Åö‚û³mø øŸæø løçû ³Ûø ³Öû]

'

 vZwÎgžì e
~
ZzgÐ{ñk

Ù 1Z ]| V ]÷†³nû ìø Ÿ$ ]ô Xå†ö ³ÛûÂö àø³Úô ©³Ûö ³Öû]
C
¬™ÐvZ c ä M ]ñ~¢: Ô} ™: ÕÅ]ñKZ ðÃÐ ~ ?;c
â•
Ûä
z Ÿg ÅvZgzZ ) Ç ñYƒ {Ÿ » ¿ÂÏ ñY M ]ñZ
 èY Ô} ™

H„ Y òì YY HÌ¿Ž ÔÇn™7{È ¿ðÃÑZz ä™ÝqØg

n kZ )ìaz» ¹F
gzZ†ŸZ~ „íc kZ Â/Åðñ{ÈgzZ ( ì YY

X ( ›{Zzg ) ( ì t~(
*
™ ¬™gzZ ÕÅ]ñ
lôçû Ûø Öû^eô ]çû Âö ‚ûiøŸø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o³×$ ³‘ø äô ³×# ³Ö] Ùöçû ³‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø ‹
zõ ³Þø] àû³Âø
oûÖô ]†÷ nû ìø éöçnFvøÖû] áø^Òø^Úø oûßô nôuû]ø Ü$ ãö ×# Ö]ø ØûÏönø ×ûÊø ‚$ eöøŸ^n÷ Âô ]•ø áø^Òø àûÛøÊø åö çû ß$³Ûø³jøiøŸæø
 vZwÎgžì e
~
ZzgÐ÷
ñ Z]| VoÖô ]†÷ø nû ìø éö^Êøçø Öû] kôÞø^Òø ]ƒø]ô oûßôÊ$ çø iøæø
ËgzZ )ƒ „sc ¬™ +Z ðä
Z Ôz™: ÕgzZ ¬™ Å]ñvß ?;ž c
â•
Ûä

Z
J
 ;vZ } Z Ô} ™n²V- g—Æ vZ  ( ƒ½zŠ c kZ Ï0
iÐzz

'

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

=Ð *Š ƒ4]ñn }÷Z
 gzZÄg {0

i=ì 4Ï0

i n}÷
X ( ðûZ { Zzg )á
ï VZ

gzZ1 ËŽì ˆðâ •
Û Æ˜Ð ÕgzZ ¬Š kZ Å]ñÝZgŠ~ V(uyZ ( ô= )

at
.o
rg

®çO Xì Ìs
 ZÜÅkZ ~ p ÖZÆ V(u‰Xì CY M 6y!
i™ M ßÐ ã.6
ËðÃÐ~? V ä´eôø Ùˆø Þø†) –öÖô løçû Ûø Öû] Üû Òö‚öuø]ø à$ nø ß$ÛøjømøŸ " •tp ÖZÆe
ZzgÅ÷
ñ Z]|~
ÅƘР¬™gzZ ÕÅ]ñ~ ]gßkZX "}™: ÕÅ]ñÐzz Å1 à Zz äY M 7
ì {0

iJ
Z
 òŠ Mžìtzzë Z ÌÐ kZ ~uzŠgzZÔì s ÜÆÚÅñtžìt Âzzq
Z

]y
M {íf LZ=g fÆ ]¬¤z ] øgzZ » ä™s ™u 0
ÃLZ=g fÆg lZ/Âc kZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ÈÃ} i ZzgŠA kZ ¬™ Å]ñ:Xì Zƒ î3 Zg »ä™Ýq[½h
'
× » \¬vZgzZ†ŸZ~

 }È[Hm{ÆvZ%ZXì {g Ä„{g Äc {È~kZžìC
Z
Ù ªgzZÔì ¬™ Åä™

Ìg¼» ¬™gzZ ÕÅ]ñÐ yZ LLÐzz ÅtØ„ÆÞZÐ ØÂì @M d
Œ
Û Šúñ‰
Ü z »yZ
oÊô o´ù Öôæø kø³Þû]ø šô…û Ÿø ]û æø lô]çø ³ÛF³Š$ Ö]†ø ³›ô^³Êø " ;¬™ Åx äÕhO ÅZmŠ- ]|~ˆy M Œ
Û Xì @
ƒ

Z÷„Âá Zzä™ Za Æy• M z}i} Z :àønû vô×ô ’# Ö^eô oûßôÏûvôÖû]æø ^Û÷×ô ŠûÚö oûßô Ê$ çø iø éô †ø ³ìôŸF û]æø ^³nø Þû‚% ³Ö]

LZ} Š™B‚=gzZÔVƒ {È g ZŠÎ â •
Û Z¾ž~ª
 qkZáVZ=Ô~]y
Mgz Z *ŠÔì Ññ
~vZ} Z : oF×Âû Ÿø û] Ðønû Êô †$ ³Ö] Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø";¬™ Å~
 vZwÎg~‰
Ü z~y
MgzZ "ÆVzÈ(iZ
E
X DZvZz X •Ð¼ÏZ "Vƒbb‚z¨
 ¤» dZ þLG3¢g

[ZŠ MPƬ™

:¬™nLZ¬Ð}uzŠ

kZ fâ n LZÐ \¬vZ¬Âƒ ã™ ¬™ c}uzŠ ËZ
 žìt [Š Zq
Z » ¬™

"Ùg \ "sÜÉ Ô Ïƒ: Åb‚ ` ZwmZ ÂÇ fâ c}uzŠsܤ
ZX c}uzŠˆÆ

g2Š¸ Ì» ~
 vZwÎg n kZÔì 7ƒ
 oc §ËÆÞZ§!
gŠ]!
tgz ZÔσÏÅ

X 帣»»n»e
è †X _â n LZ¬ÂT e*

â•
Û ¬Š c}uzŠ Ë~
 \ MZ
žå
]‚÷uø]ø †ø Òøƒø]ƒø]ô Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø áø^Òø Ùø^Îø g
zõ Ãû Òø àôeû o$ ³eø]ö àû³Âø

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

 ~
Z
 vZwÎgžì e
ZzgЪ
ñ 0! Z]| Vä´ŠôËûßøeô œø‚øeø Xä³Öø ^³Âø ‚ø³Êø
¬™ c ¿kZQÔ _â n LZ¬ÂT e *
™ ¬™ c kZgzZ D â•
Û Š c
ÃË

X ( ~ènZ { Zzg ) D â •
Û

:*
™ ¬™ÆVZB;

at
.o
rg

Üû jöÆû†ø Êø]ƒø^ôÊø ^âø …ôçû ãö ¿öeô åö çû Öö ªøŠûiø øŸæø ÜûÓöË( Òö]ø áôçû _öföeô äø ×# Ö] ç×ö‰ø Ùø^Îø Œ
zõ ^f$Âø àôeû]ô àûÂø
 vZwÎgžì e
~
ZzgÐk
ñ „0vZ†]| VÜûÓöâø çû qöæö ^ãø eô]çû vöŠøÚû ^Êø
zZB; ƒt ‚ cg » V¿žz™ ó â Æ VZB; b§kZÐvZ ;c
â•
Ûä
X ( Š ƒ ZŠ1Z { Zzg )ߢ6}nB; ñƒ`Z Â^™ ¬™Z
 gzZÔz™ ó â:Æ™

ww
w.
no
or
eh
ida
y

wi *
gzZ à Zz ä M Z
~
 vZ wÎgžì @
ƒ x¥Ð V(u ‰~uzŠ ( ô= )

*ŠZ
 gzZÔ¶Cƒs§Åy• M 1 ÅVð; ÂD™ ¬™Ð \¬vZ c äZÃgÚ Ëà Zz äƒ

B; à §gzZ b‚Ëb§T¸ _â Æ ;B; ñ¦ ¸ _â ð>gzZíðÃÅ]y
M c
žì ¸È »g
ukZ Åk
ñ „0vZ†]|~Ýzg ÅkZX ’ e‰âÆ;gzZÆg ,

MgzZÔ ñYžâÆ;ñ¦B; b§ÅVzMt ‚ÆkZ ÂñYžâ ~
y
 qKZÐvZZ

Ø…g Ô• ìg 7à {B; ñƒ“tžB‚Æg¦kZ N Y n¢6-B; ñƒ“ {z~
Xì 5gz¢ÃyZzðû•
'zØg Å*™
^Âø •ø ƒø]ô áø^Òø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø oøôf(ß$Ö] á$ ]ø ä´nû eô]ø àûÂø ‚ømûˆô³mø àô³eû gô³ñô^³Š$ Ö] àû³Âø
G0h
m-ZzLZ¹
ò @
m0T
h
‚ ]|: äô mû‚ønø eô Xäãø qûæø xøŠøÚø äô mû‚ømø ÄøÊø†ø Êø

B; ~
 \ MZ
 ž åg2Š » ~
 vZwÎgž•D™e
ZzgÐñ)v0

Š ƒ ZŠ1Z {Zzg )¸ f
 ¢6ug I {n B; LZ ~ y
M  _â ¬™ Æ VZ
G

§3;XE
X ( öG
Zz

F
ZG d
Œ
Ûd
Œ
Û Ð~
 vZ wÎg *
¢6-B; ~y
M gzZ *
VZB; ~ ¬™ ( ô= )

Xì ðƒ .ßsÜÐ e
Zzgq
Z Å÷
ñ Z ]|ÃyZì Hg ïZÐ kZ ä VÍßXXì "
U

]Z|yZÐ,gzZÔ•~Š™ Š0ÆkZhu( 30)MéE
5SG
Û ~[v bÑä~
ò zâx â Z
Xì Å ãZz|Å.ßÅ

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

:> [z£¬Ð¬™

‚ûmø ÷¡qö…ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø Ùø^Îø ‚õnû føÂö àô³eû èøÖø^³–ø³Êö àû³Âø
Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o( fß$Ö] o×øÂø Ø( ’ømö Üû Öøæø äø ×# Ö] ‚ôÛôvûmø ÜûÖø ä´³iô çF³×³‘ø oû³Êô çû ³Âö

at
.o
rg

å´†ônû ÇøÖô æû ]ø XäÖø Ùø^ÏøÊø åö ^Âø •ø Ü$ $ö ]„øâF Øør$ Âø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^ÏøÊø
o×$ ‘ø o(ô fß$Ö] o×øÂø oû×( ’ømö Ü$ $ö äô nû ×øÂø ðô ^ßø$%Ö]æø ä´e(…ø ‚ônû Ûôvûjøeô ðû ‚øfû nø ×ûÊø ÜûÒö‚öuø]ø o×# ‘ø ]ƒø]ô

vZwÎgž•~zZgD
ñ 0!c]|: ðø ^•ø^Ûøeô ‚öÃû eø çû Âö ‚ûmø Ü$ $ö Ü×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# ³Ö]

6~
 Ñ: Å£ÅvZ: ~TÔÅ ¬™~i úä kZ ‹Ã¿q
Z ä ~

 \ MQX Å~i !
~
¢~¬™ äòŠ M kZ ;ž c
â•
Û ä~
 g—ÂÔ 5ŠzgŠ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

 \ MÆ™¥#ÃòŠ M}uzŠ~ÏŠŽ ñÅkZ c
~
ÐkZgzZ c
š ÃkZä

ÅvZž’ eÃkZ ( ¬Ð ä™ ¬™ ) Âñ 7i úðÃÐ~ ?Z
 ;c
â•
Ûä

Ð vZ ì e Ž ˆ Æ kZ ÔÇŠzgŠ 6~
 wÎgÆ kZQ Ô} ™ zz £
X ( ðûZzŠ ƒ ZŠ1Zz ~ènZ { Zz$â

4Q$ K~y
: èEG
MƬ™

è÷×ønû Öø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø ä×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø ÄøÚø ^ßøqû†ø ìø Ùø^Îø pz( †ônû ÛøßöÖ] †õnû âø ‡ö oûeô]ø àûÂø
ÄöÛôjøŠûmø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø ô ÌøÎøçø Êø èô ×øòøŠûÛøÖû] oÊô x$ Öø]ø ‚ûÎø Øõqö…ø oF×Âø ^ßø³nû iø^ø³Êø

p( ^øeô Ýôçû ÏøÖû] àøÚô غqö…ø Ùø^ÏøÊø Üø jøìø áû]ô gøqøæû ]ø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ³‘ø Ùø^³Ïø³Êø äö ³ßû³Úô
E
'N
.-ƒ
ñ çG
~
-1Z Vgøqøæû ]ø ‚ûÏøÊø ànû Úô ^Feô Üøjøìø áû]ô Xä$Þ^ô Êø (ànû Úô ^Feô Ùø^Îø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^³mø Üö ³jô íû³mø
vZg * Zg ø X†C
Ù !
B‚Æ ~
 vZ wÎg ë~ ] Zgq
Zžì e
ZzgÐ

} 9~
 vZwÎgX å; g8
 â ÐvZÐ b ÒZ} (Ž Zƒ6}Èq
ZÆ
ëä ~
 \ MQXÑG
 *

¥
Ô ‰â »kZ~g—ÆvZgzZ ¬Š ÅkZ™ƒ

ì ó â ä kZŽ ÂÔðÎÇ$gzZ H 9Ø{ » ¬™ ä kZ¤
Z ;ž c
â•
Û Ð VÍß
çX=&gN zZ »Ø{ 9~
 g—Ôž Y7 ä q
ZÐ~ ëX 1Z™ê ä kZ » kZ

Z Â)} ™ »¬™ÆÈ} K~y
¤
M ;c
â•
Û ä~
 \ M ?ì Hi§»äÎ

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

X ( Š ƒ ZŠ1Z {Zzg ) ( 1Z™ðÐvZ'ÂH (Z äkZ
„q
ZÝZgŠ VâzŠtÉ Ô• ÌÆäÎ çX=&NgzZ • ÌÆ ä™ »pÆ»( ô= )

žìt $ÝZ »g
uXì Š
HwEZÃV/„VâzŠ~ÀF
nkZÔ•,¨zŠ Å|

» ¬™C
Ù 6ÏZX â •
Û wJ¬™t ~÷;vZ} ZžìtÈ »T’ e I} KÃ}È6Ø{Ƭ™C
Ù

at
.o
rg

Xì _ Y謄d
kÕÅkZX ’ e*
į{

:„
 ZpgŠ Å ¬™ÌÐVIgLZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

éô †ø ÛûÃö Öû] oÊô Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o$ fôß$Ö] köÞûƒø^jø‰û]ô Ùø^Îø hzô^_$ íøÖû] àôeû †ø Ûø³Âö àû³Âø
ø ñô^Âø •ö oûÊô o$ ìø]ö^mø ^ßøÒû†ô•û]ø Ùø^³Îøæø áøƒô ^ø³Êø
á$ ]ø oûÞô †% Šömø ^Úø è÷Ûø×ô Òø Ùø^ÏøÊø ^ßøŠøßûiø Ÿøæø Ô
E
~iŠq
Z ;ž•D â•
Û yÒÔì e
ZzgÐ[
ñ éŒBÄZ0/]|: ^nø Þû‚% Ö] ^ãø eô oûÖô
N
 \ M ÂÔ„e]i YZÐ~
~
 vZwÎg ÅäY6l cä™{ ç,’ä
(M;c
gzZ *
™ï•
á ~ Vƒ ¬Š KZ Ì… G
â•
Û Š•
á g ZgzZ Ô ~Š â •
Û «]i YZ= ä
é5‡ŸE
(tM Æ™¥#=ä~
Ž» G
 \ M ;ž•D â •
Û/
ñ ]| ?*
Y: wÈÃë
é5‡ŸE

Š ƒ ZŠ1Z { Zzg ) ÇVƒ: èZg~ÂñY~Š}Š *Š ~g ‚núÆkZ=¤
ZÔ¹Ý

X ( ~ènZz

Ð VIgLZ ÌÃVz(¬+Z ÅTì q +Z ¬™ž Zƒx¥Ð g
ukZ ( ô= )

ÅqJV˜ ƒ ; g YÃx £ kl, Z c
c ¿w=,Z Ë{z²‰
Ü z kZ m<!
X ’ e ã™
oìô]ø"Ž c
â•
Û [ æÐÂÆ " o$ ìø]ö"à /
ñ ]|ä~
 vZwÎg~g
ukZXƒyZm{

äV,Z »T) ðƒÙpÎà /
ñ ]|ÐkZXì " ^³³³³n$ãeø "ÀF
Š»TgzZÔì†Å "
ÓÇg !
gzZfg Åx £ Æ ñ/]|Ð g
ukZB‚ÆÏZXì h'Ç!
{z( ì c
â•
Û Ìg ÖZ
Xì•~(
¹ŠpñO{zÔì Q]Š ÞŽ Åq=ÅyZ~ÞZ

:•CƒwJФSŽ N ¬Š {z

ðô †û ÛøÖû] éöçø Âû •ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø ðzô]•ø …û ‚$ ³Ö] o³eô]ø àû³Âø
º ×øÚø ä´‰ôœ…ø ‚øßûÂô èºeø^³rø³jøŠûÚö gô³nû Çø³Öû] †ô³ãû ¿ø³eô äô ³nû ìôŸôø Üô³×ô ³ŠûÛö ³Öû]
^Ûø×$ Òö غÒ( çø Úö Ô

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

ø Öøæø àønû Úô ! ä´eô ØöÒ$ çø Ûö Öû] Ô
ö ×ô ÛøÖû] Ùø^Îø †õnû íøeô äô nû ìôŸôø^³Âø •ø
ZŠg-Z1Z]| : Øô%ûÛôeô Ô
¬™: ¿¸c ð¸LZ Åy›Ë;c
â•
Û ä~
 vZwÎgžì e
ZzgÐ Y ñ
ð¸ËLZ {z Z
 žì K- et ÅT츕
Ûq
Z k0
ÆkZì CƒwJ
54XH¸•
gzZ } ™wJvZ ¬™t ~¾îÂG
Û {z Â} ™ ¬™ hZ ðÃ( : ¿¸) c

at
.o
rg

X ( ›{Zzg ) ñâ•
Û «í» b§ÏZ Ìn}¾

zz m{ Å kZì ™f~ g
u kZ » •
'gzZ qJàSTÅ ¬™: ¿¸ ( ô= )

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Xì {Š c
imÜZ~¬™+ZžìtC
Ù„
lõ]çø Âû •ø &ö×F$ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éøz†ø ³mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø
$ •øŸø ø lº^³eø ^³rø³jøŠûÚö
: Ýôçû ×ö¿ûÛøÖû] éçø Âû •ø æø †ôÊô ^ŠøÛöÖû] éöçø Âû •ø æø ‚ôÖô]çø Öû] éöçø Âû •ø àùãônû Êô Ô

gîm{Ž N ¬Š&;c
â•
Ûä~
 vZwÎgžì e
ZzgÐ{ñk

Ù 1Z]|
C

Å\ !
Vâ ~ hÆŠ ÑzZq
ZXì 7—~qJÅyZX • CƒwJÐ
ÔŠ ƒ ZŠ ! Z òÔ~èFìY) ¬™ Åx¤}ŠÔ¬™ Å+Š6gzZ•
Û )}uzŠ Ô¬™

X ( zâ 0Zò

CƒÐ wŠgzZÐ mÜZ N ¬Štžì ¸ Ìi Zg m{ »q=ÅVƒ ¬Š yZ ( ô= )

ÅwŠgzZÔì @
ƒNwŠ »x¤gzZ +Š6}g œ b§ÏZXìC
Ù ªÂmï »\ !
Vâ cŠ ÑzZX •

Xì ‰
Ü ¤m{ÅrÃØgÅ\¬vZ~lõ]çø Âû •ø ‹ö³Ûûìø Ùø^Îø Üø ×$ ‰øæø äô ³nû ×øÂø äö ³×# ³Ö] o³×$ ³‘ø o( ³fß$³Ö] àû³Âø Œ
zõ ^³f$Âø àô³eû]ô àû³Âø
…ø ‚ô’ûmø oj#uø t( ^vøÖû] éöçø Âû •ø æø †ø ’ôjøßûmø oj# uø Ýôçû ³×ö³¿û³Ûø³Öû] éö³çø ³Âû •ø à$ ³ãö Öø hö^³rø³jøŠûmö
ïôŸø û] éöçø Âû •ø æø œø†ø fû mø oj#uø ˜ômû†ôÛøÖû] éöçø Âû •ø æø ‚øÏøËûmö o³j#uø ‚ô³âô ^³rø³Ûö³Öû] éö³çø ³Âû •ø æø

ïôŸø û] éöçø Âû •ø è÷eø^³qø]ô lô]çø Âû ‚$ Ö] å´„ôâF Åö†ø ³‰û]øæø Ùø^³³Îø Ü$ ³$ö gô³nû Çø³Öû]†ô³ãû ¿ø³eô äô ³³nû ìôŸôø
;c
â•
Ûä~
 vZwÎgžì e
ZzgÐk
ñ „0vZ†]| : gnû ÇøÖû]†ôãû ¿ô³eô

: !$
{z J
Z
 ¬™ Åx¤X • Cƒ wJ6gîm{ N ¬Š Å VñŠ M õ0
Z}
ÓZggzZ ñ M: :Zz yLZÆ^ß{zJ
Z
 ¬™ ÅáZzä™ egzZÔ} C

Åg FgzZ Ô ñYƒ: ØÑÐ *ŠÆƒL{zJ
Z
 ¬™ ÅáZz 䙊 ˜ ~

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

 t Ô ¬™: ¿ ¸ c ð¸ }uzŠ Å ð¸ q
ƒ
Zgz Zƒ: [c
Ë {z J
Z
 ¬™

wJ~¢Ð ƒ
 ~ Vƒ ¬Š yZgzZ c
â•
Û Š•
á gZ ä~
 \ MˆÆäâ •
Û yÒ
G
Ê
X
;
E
§3
X ( .Z] Zú-Z ° öGZ { Zzg )ì ¬™: ¿¸c ð¸Ë¬Š à Zzäƒ
G
SªG
Z ¬™ ( ô= )
ƒ:q+Z ðÃ~wqZÆkZgzZ] Z f Åá Zzä™ ¬™ŠpgzZƒ¬™ îG
G3©8¤

at
.o
rg

Dƒ,Z wqZ c
wZj Z m{‰Æðñ{È pì CƒwJ é$SÀ¬™ Âì Cƒ ú â ~ qJŽ
GL.9gÐzzÅyZž•
Xì @
YƒZa tŸZàS»qJÅ ¬™gzZì CƒzáФSÞZ ï

[ ƒ¬™f » ¬™: ¿¸gzZ ¬™ Åx¤Ð ~ yZì ™f »Vƒ ¬Š ÅVñŠ M õ0
X~ g
ukZ

Ð kZgzZì ~ { Çg !
ÅvZ c
Í {zƒ w'~ yZ {È J
Z
 ž• wqZ,ZŠ ˜ gzZ egzZì

ww
w.
no
or
eh
ida
y

)ÅkZ~ { Zg ÅÞZ ƒŒ
Û gzZ=g f »sÅkZÐ Vƒk
~g FÅðñŠ% b§ÏZXì F
Œ
d
Û

m{̬™ ÅkZ n kZì @
™ðB2Åe
Ñz {z6_Æ~g Fgz ZÔì Cƒaz» ¹F
à©
Xì CƒwJ6gî

:]‡zZzwZjZm{Ƭ™qJ

êãzg0
ZkZgzZmÆá Zzä™ ¬™B‚Æ\¬vZ Â4Š ~Š ã
~qJÅ ¬™

gzZ wZjZ m{¼ {z´Æ kZ Xì Š
c
â•
Û ¨Ð ó ów•Z " gzZ gó ZCZ " ~ˆy M Œ
Û ÃTì @
ƒ
sfzgqXì CY ÅyZÐgîm{ Åe
Áz Øg Å\¬vZ~X• Dƒ, Z Ì] ‡zZ

Xì ðâ •
Û „0
¶
Ðgîm{Å] ‡zZzwZj ZyZä~
 vZwÎg~V(u
o×# ‘ø àûÚø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø èzømø…ô^‰ø àôeû šô^eø†û Ãô Öû] àô³Âø
]|:ºèeø^røjøŠûÚö éºçø Âû •ø Xä×øÊø áø!†û ÏöÖû] Üø jøìø àûÚø æø èºeø ^røjøŠûÚö éºçø Âû •ø Xä³×ø³Êø è÷–ø³mû†ô³Êø
ñ7i ún•
Û {È Ž ;c
â•
Û ä~
 vZ wÎgžì e
ZzgÐt
ñ g ‚0n!
²

yMŒ
Û òŠ M Ž b§ÏZ Ôσ wJ ¬™ ÅkZ Â( }™ ¬™Ð wŠˆÆ kZgzZ )
.•ÅZ {Zzg ) σwJ̬™ÅkZ Â( } ™ ¬™gzZ )} ™ »ˆ
X ( .Z °ãZ çE

Œ
d
Û Ð \¬vZ {È ‰
Ü zÆ]zˆÅu 0
yMŒ
Û gzZ~i ún•
Û ™m{gzZi ú( ô= )
6
{È ¿VâzŠt c
ÍXƒ|Ƀ: ]gßsÜÅ]zˆgzZi úªÆÔì @
ƒx äÕ¹. XÐ kZgz Z F
ŠpÞZ ïG
L .g9 žì •ÅkZ {z} ™ ¬™Ž ÐvZ {È 6»Æ VâzŠ yZ : X • ` ZcÅðñ

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

X}™wL Z »kZÆ| (
ÐM
àønû eø •% †ø mö øŸ ðö ^Âø ‚% Ö] Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ³×# ³Ö] Ùöçû ³‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø ‹
zõ ³Þø]ø àû³Âø
'
yZ f Z ;ž c
â•
Û ä~
 vZwÎgžì e
ZzgÐ÷
ñ Z]| Vèô Úø ^³³ÎøŸô û]æø áô]ƒøŸø û]

at
.o
rg

X ( Š ƒ ZŠ1Zz~ènZ { Zzg )ì Cƒ„wJ Cƒ7Šg ¬™yxgŠÆ#
Ö ‡ZgzZ
hö]çø eû ]ø xöjøËûiö Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ³×# ³Ö] Ùöçû ³‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø èøÚø ^³Úø ]ö oû³eô]ø àû³Âø

'

Øônû fô‰ø oûÊô Íôçû Ëö’% Ö] ðô ^Ïøjô Öû]ô‚øßûÂô àø›ô]çø Úø èô Ãø eø…û ]ø oûÊô ðö ^Âø ‚% Ö] hö^rø³jøŠûmöæø ðô ^³Ûø³Š$ Ö]
ñ â Z1Z]|: èô fø Ãû ÓøÖû]èô mø¨û…ö ‚øßûÂô æø éô çF×’$ Ö] èô Úø ^Îø]ô ‚øßûÂô æø &ônû ÇøÖû] Ùôæû ˆö Þö ‚øßûÂô æø äô ³×# ³Ö]
)
ФS¬™~X• î ñg e ;c
â•
Û ä~
 vZ wÎgžì e
ZzgÐ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

lg !
Ð y• M ‰
Ü z TgzZ ( 2)Ô‰
Ü zÆ k
 ~ Z}
{Zg ( 1)Xì Cƒ wJ
0š±gz Z ( 4 ) Ô‰
t ‚ÆÃvZ îGE
Ü zÆi úgz Z ( 3 ) ( ƒV• »ØggzZ )ƒ „gƒ
.•ÅZ {Zzg )ƒ
X ( .°ãZ çE

àø›ô]çø Úø èö$ø¡$ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ”
zõ ^Î$ æø àôeû èøÃø nû eô…ø àûÂø
Ýöçû Ïönø Êø äö ×# Ö] Ÿ$ ]ô ‚ºuø]ø åö ]†ø møŸ &önû uø èõ m$†ô³eø oû³Êô áöçû ³Óö³mø غ³qö…ø 麳çø ³Âû •ø ^³ãø nû Êô •% †ø ³iöøŸ

'

àûÚô Ýöçû Ïömø غqö…ø æø köfö%ûnø Êø Xäeö^vø‘û]ø äö ßûÂø †ö Ë( nø Êø èºòøÊô XäÃø Úø áöçû Óö³mø غ³qö…ø æø oû³×( ³’ø³möæø
&;c
â•
Û ä~
 vZwÎgžì e
ZzgÐm
ñ ‡z0•g ]| : Ønû ×$ Ö] †ô³ìô!

Ô( σ „ wJ ˜iÑÉ ) σ 7Šg {z ÂñY Å ¬™ ~ yZž• ,Z î ñ

ƒ: ÑZz Ú ŠÐZ ðà ZÎÆ Z}
V˜ ƒ~ y!
Ò k,Z òŠ M ðÞt q
Z

ðÞt }uzŠX ( } ™ ¬™QgzZ )ñ7i ú™ƒ} 9~g—ÆZ}
{zV;z

v¸™hgyZy¶‚ÆkZ Ôƒ ( t ‚Æ` ¯ÅÔŠ )~Š ˜ È Zy¿
( } ™ ¬™ ~ wq kZgz Z )ƒ ; g xŠ"
U
( ~Â3
Æ V7Š ) {z1ÔVƒ‰

ƒZ9~g—ÆvZ ( Æ hg_)~z~y
MÆ] ZgŽ òŠ M {z}ŠX

° >q0Z { Zzg ) ( Ï Vƒ wJgz¢N ¬Št Å VzÈ yZ ÂÔ} ™ ¬™QgzZ )

X ( {µ

è÷Âø ^ŠøÖø Øônû ×$ Ö] oÊô á$ ]ô Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o($ô ³fß$³Ö] kö³Ãû ³Ûô³‰ø Ùø^³Îø †zõ³eô^³qø àû³Âø

'

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

åö ^_øÂû ]ø Ÿ$ ]ô éô †ø ìôŸF û]æø ^nø Þû‚% Ö]†ôÚû ]ø àûÚô ]÷†nû ìø ^ãø nû Êô äø ×# Ö] ÙöªøŠûmø ܺ×ô ŠûÚö غqö…ø ^ãø ÏöÊô ]çø ³möøŸ
ø Öô]ƒøæø åö ^³³³m$]ô
ä ~ž•D â •
Û yÒ ì e
ZzgÐ'
ñ Y]|:çè×ø³nû Öø Ø$ ³Òö Ô
kZ {È ðñŽì ‰
Ü z m{q
Z~] Zg ;žì ”]!
tÐ ~
 vZ wÎg

«gz¢ÃkZ \¬vZ Âfâ ð>gzZí ðÃÅ]y
M *ŠÐ \¬vZ~ ‰
Ü z

at
.o
rg

@
ƒ~] ZgC
Ù x™t »vZÉ 7¤SÅ]Zg m{ Ë~ kZgzZX Ç} Š â •
Û
X ( ›{Zzg )ì

®~ yÒÆz( ~x΢Åg
•Z sg ç) g
u {z Å{ñk

Ù 1Z ]|( ô= )
C

Âì @
Y {g ¹!
zðä~y
M »]Zg Z
 žì Š
c
â•
Û Š•
á g Z~ Tì _ YÅ™f Ð!ZjÆ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

kZ~žÑZz`â ì ðÞì Cƒg åÐ s§ÅyZŠpgzZ•D â •
Û wz4
s§Å *ŠY •\¬vZ
~žÑZz ä™ ¬™Ðíì ðÃÔVz™ê»„ÅkZ~žÑZz• e„ì ðÃÔVz™ «Ã

Ù ~g
C
uÑ!
zgqÅñ'
Y]|žì @
Yƒ³t ~Ýzg Åg
ukZX Vz™wJ ¬™ ÅkZ

Ñ!
zgq X DZvZz Xìz~y
M » ]Zg {zì Š
H™f »‰
Ü z m{TÆ ¬™ qJ~ ]Zg

X •t {z•ñƒx¥] ‡zZzwZjZm{ŽÆqJÅ ¬™ÐV(u

Æk
 ~Š ˜ ÈZyÔyxgŠÆ #
Ö ‡ZgzZ yZ f Z ÔˆÆy M Œ
Û »ÔˆÆ Vzi ún•
Û
i ú~ y!
Ò k,Z Ôƒt ‚Æ V\ M vZ G
îE
0š±‰
Ü z TÔ‰
Ü zÆ wz4
Æ Øg È Zg !
Ô‰
Ü z

gzZÔƒ c
Š hgB‚Ìä V¹‚gz$Z
 ~Š ˜È ZyÔƒ: ÑZzÚ Š ðÃZÎÆZ}
V˜žñ 7
X ~{~y
MÆ]Zg

]Ã²È ZyÔyŠÆ†²gzZ~gŠ ïE
L ^I~X• _ YÅ™f¬6µñLZhu {z
E
E
~•
Û )gz Z ~g F gzZ~Š ˜ çL«^gzZ e çL«^gzZ Ô‰
Ü zÆg žZÆ{ izggzZ~ ®
 ‚m{ Å- gz Z~

Xì ˆðÑŠ µÂm{ÅqJÅVƒ ¬Š~ª
qÆ

É ì 7]gßmZ sÜgzZ p ÖZƬ™ÔÈ » ¬™ž’ e 6g pÅ'Z'] !
tp

`gŠÐ M b§ÏZÔƒ g~Tì I
ZÐ äZŠ ÏZ ZŠ7Ôì _ Y Å™f¬Žì |{z ÅkZ

X’ e¢
™ÌÈ »qJÅ ¬™Ðg
Š q Z à Zzäƒ

:'gßÅkZgzZÈ»äƒwJ¬™

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

GL3ÅJÐ /Zz*
{z f⼎ ÐvZ {Èž• Bt sÜÈ » ¬™ ïG
vßÐ ¹

¾D»} È Ôì .ß ~(¹t X ðƒ7wJ ¬™ž• BÂM7{z¤
Zgz Z ÔñYïÃkZ
E
9zxðÒNƒ{zÐ p ÒÆËKZÉ Ôì ³*
Ôì Ú~qzŠ cX•} ÈÐ ¹Xì w ðANXE
» ~0

zZ}
ƒ Œ
Û g Z M ZgzZ #
Ö Óc X• }È Ð ¹ Ô쎪
zŠ c X• Ð ¹ gzZ

at
.o
rg

»…ÆkZgzZ ~gzŠÐ Z}
g MZ äÓcX• Ð ¹ b§ÅŠ c
i0ZgzZ ` sgzZXìaz

În kZ ÔìC
Ù igzZŽn }÷HgzZì 4n }÷q Hž }Y 7{È Xì @
Y0 :

ì @
ƒs Ì ÞZ ïG
L .À7*
™ «»kZ c
ÔCƒ74c kZŽì ‡â Ð \¬vZq +Z {z ] ‡zZ
Z {È»kZZ
q
 žì Ÿ»t»a™ÅkZs§~uzŠX} Š â•
Û «gz¢ÃkZ {z fâ Ž {ÈC
Ùž

ww
w.
no
or
eh
ida
y

vZ n kZX ñN
ß:B;à {ÃkZ {zÂ} ™ ¬™gzZ ñ;B; ~g—ÆkZ b§Å¨gzZ ` Z
~ ¬™Ž Ôì êŠ â •
Û «„zÃkZ ÂL@
N
ß7xzøÃ}È á Zz ä™ ¬™ {zžì g2Št » \¬

¬Št ÅkZ b§kZgzZ Ôì êŠ â •
Û ê »Vz·•Å]y
M núƬ™ ÅkZ LgzZ óâ ä kZ
4Oh!z[ òZ~*ŠkZžì @
ÆkZ쟎 »] éE
5E
ƒ(Z LgzZ Ôì CY0]y
M {íf c kZ

ÅkZ \¬vZ Âì Cƒ à Zz äƒ wi *
¤gzZÄ M ðÃ6}È áZz ä™ ¬Š kZÐ [ ˆ

ìt È » äƒwJƬ™ wq¾Xì êŠ uzgägzZ š à Zz ä M kZ~ËƬŠ kZ

Ñ!
{gÃè ._Æ Õz DLZ \¬vZ X Lg 7xzøÑZz ä™ ¬™gzZ CY 7VDZg ¬™ ž

kZB‚Æ s
 Ÿz ~(ä ~
 vZ wÎg Xì @
i Zâgz¢ÃkZ b§Ë: ËÐ ~ VÂgß
Xì c
â•
Û yÒÃ|
Üõ×ô ŠûÚö àûÚô ^Úø Ùø^Îø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o$ fôß$Ö] á$ ]ø pz( …ô‚ûíöÖû] áô‚ô³nû Ãô ³‰ø oû³eô]ø àû³Âø
^Ú$ ]ô &õ×F$ø p‚Fuû]ô ^ãø eô äö ×# Ö] åö ^_øÂû ]ø Ÿ$ ]ô Üõuû…ø èöÃø nû _ôÎø øŸæø ܺ$û]ô ^ãø nû Êô ‹ønû Öø éõ çø Âû ‚øeô çû Âö ‚ûmø
àøÚô äö ßûÂø Íø†ô’ûm$ áû]ø ^Ú$ ]ôæø éô †ø ìôŸF û] oÊô XäÖø ^âø †ø ìô‚$ m$ áû]ø ^Ú$ ]ôæø Xäiøçø Âû •ø XäÖø Øør( Ãø ³mö á]ø
ìe
ZzgÐ~
ñ g}
G1Z]| : †ö %øÒû]ø äö ×# Ö] Ùø^Îø†ö %ôÓûÞö ]ƒ÷]ô ]çû Öö^Îø ^ãø ×ø%ûÚô ðô çû Š% Ö]
: ] !
Å{ k
ðÃ~Tì @
™ ¬™ ðÃ{ÈðñŽ ;c
â•
Û ä~
 vZwÎgž

«gz¢qq
Z ðÃÐ~Vzq&ÃkZÐ s§Å\¬vZ ƒ·g s:gzZƒ

ÅkZ c
Ôì @
Yc
Šâ•
Û «B; ÆB; ÃkZ „zì ó â ä kZŽ Âc
Xì Cƒ

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

¬™ kZ 1gzZ ¤ðÃà Zz ä M c
Ôì @
Y c
Š ¯ {íf » kZ~ ]y
M à ¬™

wJ ªC
Ù ž )ìt ] !
 ;Hn²ä/
Z
ñ ôXì CY~Š uzg~[ ˆÆ
,™N ¬Š {Š c
i¹ ë  ( ì Mgz¢¼:¼ ~ [ ˆÆ kZgzZì Cƒ

X ( £Z { Zzg )ì {Š c
iÌÐkZk0
ÆvZ ;c
â•
Û ä~
 vZwÎgXÐ

at
.o
rg

Ð kZ ‰
Ü zC
Ù }È }g ‚¤
Z Xì ã Ã)gzZ •Z Ñ: Z •
»vZžìt È( ô= )

~ Áq ug´X Ïñ M 7¶ðÃ~: Z •

Æ kZ Â}™ê » äâ •
Û «cq
ZC
Ù {zgzZ 4â

Ϲ ~ *Š ä TÃ}È kZ Z
 \¬vZ Ôžì Š
c
â•
Û ~ Tì g
uq
Z Å'
ñ Y ]|

]y
M {íf {”¦~[ ˆÆVƒ ¬ŠyZ ÏVƒðƒ7wJ~ *ŠC
Ù „ Ž ÏVƒÅN ¬Š +Z

ww
w.
no
or
eh
ida
y

;džÐy!
iÅ} ÈÂîâ •
Û «~
: wJ~*Š ¬™ ÌðÃ~÷;l»} ]Vä´ñô^Âø •ö àûÚô ðºonû •ø XäÖø Øûr$ Ãø mö Üû ³Öø Xä³jønû Öø^³mø
sg ç) ( 57mÔ2¢ Ôw é)™ÅZ + ) M D = V » ¬™ C
Ù gz Z ÔCƒ ðƒ
X ( 143@
114mÔ5¢Ôg
•Z

bcÆg lZ

yÒ ×~/Â[ !
Æ tÜÑZ [ÂÆ xsÑZOZŽ [ Â Å {È 0Æg lZ/Â

*
Ññ]|X k| 7ÃyZƒ ; g™ÜÐ Q¢g
•Z sg ç ÌbcÆ kZ VŒ gzZì [ M

:ž•˜0Æg lZz/Âã
ò ˆgà

„gzZ °çÅVzg]gzZ Vƒk
LZÐ \¬vZ ªì g lZ nm{q
Z Å „ ¬Š

Žžìt |Å/ÂÔ•xzFzxiÑ~: M „VâzŠtÉ ÔìÐ~xi ZßÆkZ c
Í/ÂgzZ ‰â

ÐZ6kZB‚ÆspÆx •Z}'ÆkZ ñYƒŠiuÐ} È ¿{h
I*
c
ãâ •
Û *
gzZ { k

Ÿg ÅkZgzZ ~g ZŠÎâ •
Û Å\¬vZgzZ »•ggzŠgzZ•g aÐ kZ c {Ò Mgz ZÔƒ#
Ö Z0

z ôg à Š
X} ™êgzZx ³{z» ðŽ

ÅyZÐ \¬vZ {È • ` ƒŠiu{ k
Ž Âσ ‚ªà Z z/Ât Z
 žìC
Ùª

ZwZ
 b§ÏZgzZXn $Ð x •Z} 'gzZ ZwÅyZž @
ÔÇ}™gz¢Ì¬+Z Å„gzZ °ç

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

äY: k0
ÆkZ c {Ò MgzZk\Zz ôg6{k
ÃkZ ÂÇfâ „gzZ °çÐspÆ[Z±gzZ
X •xzFzxiÑVâzŠt"Z °žì Š
¹6¯ÏZX ǃgz¢Ìx ³»
I
E

 q Åî~O “ ÕäS5!òŠ M ðÞì $
Ë Y ªb§hZÐ wVkZ |Åg lZz/Â
( g0
{zgz Z Ô'ÉP M gzZ}™ qzÑ¿CZ™ õ ðAXF
ZC
Ù i {zZ
 gzZ Ôá 3C
Ù iÐ {Š Zg ZÆ ÉŠp

at
.o
rg

Âñ M Ã~9t ‚]ñgzZ Ôì Cƒ~³ÆC
Ù iŽÑ äƒ ì" gzZ 1“
 ZŠ'.
Þ ‡*
ŽgzZÔñY$yYÅkZ67ÌËžì e {z‰
Ü ÎZgzZÔƒk\Zz ôg6•
w: ÉZ kZ KZÃkZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ÛD

Ù Ìc äÑ º Â}c ä™ º¤
C
ZgzZ Ô}™wEZÐZ {z N C ÐZËZ e c
œZzŠ
G
$ X}™g (Z
S4¨G
L{Ò M Š
${0
i~¤
Zž Ç} ™ê ÌtB‚Æà Štœ~g7{z‰
Ü z kZ éE
5G
X ÇVz™7‰
Ü ×+Z

LZŠp c
ã-Y Z¨Z~ª
 qÅê{È yZZ ïE
L 8™LLžì e 'b§ÏZÇ!

E$E
©
{zgzZì @
ƒg ZË î`Oq ãZZ » kZÐ =ÂÅvZ Z
 pÔì Í™{k
Ð 2 »Æ {g é$OZ øL

gzZ e
ÁzØg ÅvZgzZ ÔÑZ e™uhÃLZÆ™ ãâ •
Û *
Å\ñz ´ â LZ ä ~žì @
™kC

gzZ~G Š
%~ª
 qkZ~¤
ZgzZÔ Š
ƒ •»[ Z±gzZ …ÆkZ~ñOÆŸg ÅkZ
ù [ Z± » ]y
M gzZ ÇVƒ 3Š- Hô â LZ V;zgzZ Ï}g* H6í ~•ˆ Æ kZ

g {oz¢t {zÂì @
n
ƒZa kˆZz„tg0
ZÆkZÐ ÞZ =ÂZ
 nºZX ÇVj™“
 ZŠ'
ÐÙp~({zÃVzg]Vƒk
} (Ð} (
6`â °çÔì *™z°g Z (\ñz´ â Z÷žñƒ

Xì &` ´»C
Ù iÆ{ k
ÃÏZgzZì @
™ ¬+Z Å„gzZ °çÐkZ {zÔì êŠ â •
Û sç

Lgz Z ÇVz™7ãâ •
Û *
Å´ â LZ L[ Zžì @
™ê c {Ò M {zB‚Æ kZ 2

Xì/Â gzZg l Zx *
»¿ÏZÆ} È' X ÇVƒ Y7k0
Æ{k
kZ

:x £+F
— …^ËÇj‰]æ äeçi

» ÏÈ gzZ e
†x £— Ð ƒ
 ~ ] â £Æ ÎHz A=žì [Y Hn²¬
î% ³³³³³³³³³³Úö "„z._Æ~
 ~tŠ •
á g ZÉ Ôì1dZЃ
 »ÏÈgzZe
†èa¬ŠgzZÔì

sÑ Zzx™ ZЃ
 ~wZjZzwqZ ã¨
Z nkZ ( ìC
Ù ŽgzZ g»]Š „gzZ ÏȪ) " å•ø ^³føÃô ³Öû]
àøÚô äô ³×# Ö] o×ø³Âø Ýø†ø ³Òø]ø ðºo³nû •ø ‹ø³³nû Öø Wì [ƒ`gŠ6µñLZŠ •
á g Zt» ~
 vZwÎgXì „ ¬Š

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

X ( ì 7ËgzZ m
³{Š c
iЬŠqðÃVŒÆvZ ) ð^Âø ‚% Ö]
Y
Ü zÆ/Âzg lZgzZ
gzZ #
Ö Z0
ð•ZÐzz ÅkˆZƨgzZ ~g éº1E;X²KZèa {È ‰
ÃLZgzZÔ&7.
Þ ‡Æä3Š-ô â Ðzz ÅÏnÅ{ k
gzZÔì @
ƒ~ª
qÅ䵈Z

z ~g ÕgzZ ÜE
gzZ ÏÈ n kZ Ôì @
™/Âc {Ò M gzZ ‡â „gzZ °ç™1g Zz ægzZ xê

at
.o
rg

ÔCƒ7‰
Ü zÆ ¬Š ~uzŠ Ë{zì Cƒ~‰
Ü zÆ/Âzg lZ ªŽ ÅkˆZÆ~g Zzg]
x £+F
— ~ ] â £ÆÞZ ƒŒ
Û gz Z ]Š „ÅzgŠ dZ ÝZgŠ/Âzg lZ6¯ kZX $
Ë ƒ7É

ze
Ám{ Å\¬vZÉ 7Å„„gzZ °çsÜc VzÈá Zz ä™g lZz/ gzZÔì

Xì ˆð‹]g t
Åg \ ÆkZgzZ›

ww
w.
no
or
eh
ida
y

D™g lZz/Â ‰
Ü zC
Ù ~
 vZ wÎgŠpž ǃx¥Ð XÏN M Ð M hu {z

kZÆ ~
 ]À M ~ Ýzg ÅkZ Š
Hn²¼Ž 0Åg lZz/ ~ VzSÅ6
z Z X¸
Xì $
Ë YªÐã‚ MzzÅg l Z‹ Ò

gzZ Ôì x » » „ Vzg ÕgzZ V ðG3r¬/Âzg lZžì ßgzZ: x¬ „ ¹ wìt ÝZgŠ
Vƒk
Ž x äÕhO ÅZ:Y m
ZžJ
V Œ }È [Hm{ÆvZžìt§ZzXì ]gz¢ÅkZÃ4Z

Å\¬vZž•D™kC{z̈Æ䙼ƒ
žì @
ƒt wq »yZ• Dƒx9zpôÐ
G-Š8
Þ ‡ÃVzi úKZž ö ÿLZgzZ Ô• D™g lZ/Â'
.
Z'
{z n kZ Ôeƒ: ZŠ Z Ç!
h» ÏÈ
X •Bg lZ

vZwÎgžì _g*g
uÅy
ñ !
N]|~" éçF׳’ù³Ö] h^³jÒ "¢~ŠÅŸkZ
vZ} Z ª) ä×# Ö]†ö Ëô Çûjø‰û]ø (ä×# Ö]†ö Ëô Çûjø‰û]ø (ä×# Ö]†ö Ëô Çûjø‰û]ø ;¸ëû%&ˆÆä¢xs »i ú~

ž¸D™kC\ Mž å@
ƒ6
Šã
ÏZg lZt»\ MˆÆi ú( VƒLe°çz„Е~

X DZvZzX Zƒ7ZŠ Z h»i ú

c }9z ÎHgzZ=g f » Øg z ]nc Vzg ÕgzZ V ðG3r¬g lZ z/Âwq¾

Å{Š .ZÐ yZgzZ ¢ z û» ë›yZ \¬vZ Xìaz » ¹F•Z" ~ š
 8z [ Œ
Û ‹ YgŠ

Š q Z {z ¬ Ð ƒ
g
 gzZ X # 7g
Š q Z 0Ð/Âzg lZˆ ÆžkZX ñâ •
Û «= Â

Xì Š
H™f w©» ~
 vZwÎgŠp~[ !
Æg lZz/Â~X# 7

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

:õ{Î Q » ~
 vZwÎg~[!
Æ …^ËÇj‰] æ äeçi
†ö Ëô Çûjø‰ûŸø ø oûÞ(]ô äô ×# Ö]æø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø †ø mû†ø âö oûeô]ø àûÂø
ìe
ZzgÐ{ñk

Ù 1Z]| : é÷†$ Úø àønû Ãô fû ‰ø àûÚô †ø %øÒû]ø Ýôçû nø Öû] oÊô äô nû Öø]ô höçû iö]øæø äø ×# Ö]
C
vZ {Š c
iÐiŠ ( 70),~yŠ~nÅ Z}
";c
â•
Û Š•
á g Zä ~
 vZwÎgž

at
.o
rg

X ( ~g ‡Z {Zzg ) "Vƒ@
™g lZgzZ/Âg—Æ\¬

gÅ»zgŠTÃ}ÈT~}g !
Æ]zƒzw°gzZ ðc
ºz ÑÅ\¬vZ ( ô= )

tèaÃ~
 vZ wÎggzZ ÔÇŒg Zzg]~ e
Šˆt £Y ZŠ ZÃ\ M LZ~zgŠ ÏZ {z ǃ kˆZz

g !
\ MW Zz ÏZÔeƒ: ZŠ Z h»e
Šˆž åLg¨
¸kˆZt6\ M n kZ ¶Ýqw¾zg$
q

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X¸ D â •
Û SÅkZ ÌÃVzuzŠ™ â •
Û g Ö Z »kZgzZX¸D â •
Û g lZz/ÂÚgzZg !
Œö^ß$Ö] ^ãø m%]ø ^mø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^ÎøozÞôˆø Ûö³Öû] †( ³ÆøŸø û] àô³Âø

ZzgÐã
e
ñ'
× ¾Z]| :êé†$ Úø èøñø^ûÚô Ýôçû nø Öû] oÊô äô nû Öø]ô höçû iö]ø oûÞ(^ôÊø äô ×# Ö] o³Öø]ô ]çû ³eö çû ³iö
iŠÎÎ~yŠŠp~Ôz™/Â~g—ÆvZ ;Íß ;c
â•
Û ä~
 vZwÎgžì

X ( ›{ Zzg ) Vƒ@
™/Â~g—ÆkZ
èøñø^ûÚô "~g
ukZgzZ ( {Š c
iÐiŠ,) " é÷†$ Úø àønû Ãô fû ‰ø àûÚô †ø %øÒû]ø"~g
u«( ô= )

 g—:gzÔì {gzõx ¬t»y!
~
i! ²*ŠgzZ•cyÒÆ] ÒsÜÝZgŠ (iŠÎ) " é÷†$ Úø
$ Š Z®Å/Âz g lZÆ
S4¨GG
Å/
ñ 0ZvZ†]|à Zz äƒ `gŠÐ Mž 6X ¶Cƒ {Š c
i ¹ éE
5G
Xì @
ƒC
Ù ªÐg
u

oÊô Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö†ø Öô ‚% ³Ãö ³ßø³Öø ^³ß$³Òö ^³Þ$]ô Ùø^³Îø †zø³Ûø³Âö àô³eû] àô³Âô
wÎgvßëžì e
ZzgÐ/
ñ 0vZ†]| :ïoÖô†û Ëô Æû] h( …ø Ùöçû Ïömø ‹ô×ô rûÛøÖû]

~g—Æ\¬vZiŠÎÎ\ Wž¸f
™g Ñ~Üq
Zq
Z Å ~
 vZ
ø $Þ]ô o$ ×øÂø gûiöæø oÖô†û Ëô ³Æû ] h( …"¸D™n²
} Z ) " …ö çËöÇøÖû] hö]ç$ j$Ö] køÞû]ø Ô

" â•
Ûe
Á6í™ â •
Û wJ/Â~÷gzZ} Š j} Š™s ç= [g}÷
X ( Š óZZŠ1Zz~ènZz£Z { Zzg ) ( ì ÑZzÛ¹gzZ â•
Ûe
Á¹Â—

nzŠgzg•~
 vZ wÎgžì 7t È »yÒ kZÆ/
ñ 0vZ†]| ( ô= )

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

Dƒ â •
Û p=~ >\ Wžìt ÈÉ ¸_7iŠÎ~Üq
ZÝt »/Âzg lZÆ
zás§Å\¬vZg !
g !
~yxgŠÏZ\ WgzZ Lg ~g YÌŸ »’
 ]!
ÔTg¢qÌvßë

ž @
ƒx¥ÂTg D™g ÑÃkZ6gîLZëgzZX Tg D ™Ì/Âzg lZB‚Æ]ÜyZ™ƒ
X DZvZzX Hn²t~g—Æ\¬vZiŠÎä\ W~Üq
Z

at
.o
rg

:!Zi Z »kZÐg lZz/ÂgzZ„(ÅVƒk

]ƒø]ô àøÚô ©ûÛö Öû] á$ ]ô Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø ³†ø ³mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø
áû]ôæø Xäfö ×ûÎø ØøÏô ‘ö †ø ËøÇûjø‰û]æø hø^³iø áû^ô³Êø ä´³fô×û³Îø oû³Êô ðö ]•ø çû ³‰ø èºjøÓû³Þö kû³Þø^³Òø gø³Þøƒû]ø

ww
w.
no
or
eh
ida
y

áøœø…ø Øûeø ¡$Òø" oFÖ^Ãø iø äö ×# Ö]†ø Òøƒø pû„ôÖ$] áöœ†$ Ö] ÜöÓöÖô]„øÊø Xäfø×ûÎø ]çû ×öÃû iø o³j#uø lû•ø ]ƒø•ø ]ƒø
 vZwÎgžì e
~
ZzgÐ{ñk

Ù 1Z]|:"áøçû fö ŠôÓûmø ]çû Þö^Òø^Ú$ Üûãôeôçû ×öÎö oF×Âø
C
{(q
Z6wŠÆkZ~³ÆkZ Âì @
™{ k
ðÃZ
 {Èðñ;c
â•
Û Š•
á g Zä

gzZ °ç~g—Æ\¬vZgzZ Å/ÂÐ {k
kZ ä kZ¤
ZQ Ôì @
Y µ`

äkZ¤
ZgzZÔì @
Yƒs ™»™ƒbZi`{ ( {zÂÅ ¬+Zz{ iZ Å„

ñJ (xŠ~ ~Š Zz ÅVƒk
gzZG {k
h
'
× ñOÆg l Zz/ˆÆ{ k

ã~
 \ M Xì CYY6»žJ
VŒ Ôì CY| (gzZ „( {z ÅwŠ Â
¡$Òø"Ôì c
â•
Û ™f~e
 M kZ ä\¬vZ »Tì „(gzZ8
i {z¸ ;ž c
â•
Û
X ( zâ 0Zz~ènZz£Z { Zzg ) !"áøçû föŠôÓûmø ]çû Þö^Òø^Ú$ Üû ãôeôçû ×öÎö oF×Âø áøœø…ø Øûeø

ñƒ 1i†Ò á^ne Ù^u ^Ò 7æ†Ê^Ò Ý^rÞ] ‚e †µ ÄÎçÚ Ôm] 6nÚ ‚nrÚ á•†ÎDxm†ŽiE
ÅVÍßyZžìtÈ »T "áøçû föŠôÓûmø ]çû Þö^³Òø^³³Ú$ Üû³ãôeôçû ³×ö³Îö oF³³×³Âø áøœø…ø Øû³eø ¡$Òø" ì Š
c
â•
Û

Ðg
uÑ!
zgqÅ ~
 vZ wÎg Xì ˆ M „(gzZ 8
i6VßŠÆ yZÐzz ÅV- g ZŠ™$

 Ìy›É Dƒ 7{ (wŠÆ„ Vz•
Z
Û » sÜÐzz ÅV- g ZŠ™$
gzZ Vƒk
ž Zƒx¥

g l Zz/ÂÐ wŠF {z¤
ZpÔì Cƒ Za ÌЄ
 èÅ{ k
Ì~ wŠÆkZ Âì @
™{ k

ˆÆ{ k
¤
ZpÔì @
Yƒã ZgâgzZ s ™.‚ ïE
L i8wŠgzZì CYƒ »ÌgzZ „(t Âá™
Ôì Sgf('Z'ÌtQ Âìg k(
Ð M63 ZgÆ„ ãâ •
Û *
z Cž c
} ™:g lZz/Â

ÌÅVƒk

žì ] !
ÅÁ$
ð•Ztµš cy›Ëgz ZÔì CYY6wŠ}g7žJ
VŒ

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

XìvZ *
f ¬ZX ñYƒZƒ0
Z „Zƒ0
Z~»ÆkZgzZÔñYY6wŠÆkZ
ðº^_$ ìø Ýø•ø ! oûßôeø Ø% Òö Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ³×# ³Ö] Ùöçû ³‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø ‹
zõ ³Þø] àû³Âø
ä~
 vZwÎgžì e
ZzgÐ÷
ñ Z]| : áçû eö]ç$ j$Ö] àønû ñô^³³_$ ³íø³Öû] †ö ³nû ìøæø
gzZ ( ƒ : l»gzZ æ ðÃLÐ Tì 7ðà ) ì g » æ òŠ M C
Ù ;c
â•
Û

at
.o
rg

\¬vZgzZ Ô,™/Â: À( ˆÆg]z æ)Ž • iZ ¹ {z~ Vzg » æ
X ( òg Z-Zzzâ 0Zz~ènZ {ZzgN YƒqŽgs§Å

Ð kZ0

i•
Û ðà »xŠ M Xì ~ “
uÅòŠ M c
Í Âl»gzZ æžìt È( ô= )

Å´ â LZ™ƒxŠ *
ˆÆ { k
gzZg]z æŽ • ‚lpgzZi Z} (}È {zpX 7I

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X ,™ÝqØgzŸgÅkZ=g fÆg lZ/ÂgzZÔVƒqŽgs§
göñô^j$Ö] Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø •zõçû Ãö ŠûÚø àôeû äô ³×³Ö]‚ô³fû Âø àû³Âø
vZwÎgžì e
ZzgЊñ &0vZ†]| VXäÖøô gøÞûƒøŸø àûÛøÒø gô³Þû„$ ³Ö] àø³Úô

äTì b§Å}ÈkZÇ!
{È g ÕÑZzh
™/ÂÐ {k
;c
â•
Û ä~

G
Ê
§3;XEZzzâ 0Z { Zzg )ƒ: „ H{ k
X ( yZÑZ™° öG

‰gzZ Ô Lg7¹!
îE
0O™Š r ZŠ gzZ WZ ðà » {k
ˆ Æ/ÂEžì t È( ô= )

{k
" ‰
Ü zÆöZa KZ {zž 6ì @
Yƒ{k
" (ZˆÆ/ÂÐVƒk
òŠ Mžì ~] c
Zzg
„Ú Zsܳ»/ž ǃx¥ÐXÏVƒ`gŠÐ MvZY ¶
Zg
Š q Z {zgzZX ( óî%‰Q îG
N!QåMÉMË ôK ðG
Q3MµM ) å
™Š r ZŠÆ„(gzZÌÅ] G
{ÈT
@
É ÔN YØŠ S õ/OE
é5{š!gzZÔN Yƒs ç{k

ž @
ƒ7
Š
Ð
G
É
4E
Q&LZ ð‡3‡ÅZ èE
QZ ꇞN RXì CƒÙpu"ÃkZÐ/ÂÅkZgzZÔì @
X èE
MG
M !LéE
5MÒQ›M 8E
Y0Zg \ gzZ[8»vZ

:g lZj+4 cVß Zzä%

kön(ÛøÖû] ^Úø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø Œ
zõ ^f$Âø àôeû äô ×# Ö]‚ô³fû Âø àû³Âø
æû ]ø ïõ]ø æû ]ø Ý) ]ö æû ]ø hõ]ø àûÚô XäÏövø×ûiø é÷çø Âû •ø †ö ¿ôjøßûmø 'ôç( ÇøjøÛöÖû] Ðômû†ôÇøÖû^Òø Ÿ$]ô †ô³fûÏø³Öû] o³Êô

Øöìô‚ûnö Öø oFÖ^Ãø iø äø ×# Ö] á$ ]ôæø ^ãø nû Êô ^Úø æø ^nø Þû‚% Ö] àøÚô äô nû Öø]ô g$ uø]ø áø^Òø äö jûÏøvôÖø]ƒø^ô³Êø Ðõ³mû‚ô³‘ø
oÖø]ô ðô ^nø uûŸø ]û èømø‚ûâø á$ ]ôæø Ùô^fø rôÖû] Ùø^%øÚû ]ø šô…û Ÿø û] Øôâû ]ø ðô ^Âø •ö àûÚô …ôçû föÏöÖû] Øôâû ]ø oF³×³Âø

vZwÎgžì e
ZzgÐk
ñ „0vZ†]| VÜû³ãö Öø …ö ^³³Ëø³Çû³jø‰ûŸô û] lô]çø ³³Úû Ÿø û]

'

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

[ze ~ c
gŠŽ ì ÏÅ¿kZ Ç!
wVÅ} Š%y¯æ~G;c
â•
Û ä~

Ë c
ð¸ c
\ !
c
Vâžì @
™g OZ {g e " {z Xƒ ; gg å m c Šæ gzZƒ ;g

¬ŠÃkZÐs§ËZ
 Ôãj»]nzØg ñ¬ŠÐ s§Å Ù M „
 zŠ
…•g~*ŠgzZXì @
ƒ[8zm³{Š c
iÐ¥â z*ŠÃkZ {zÂì (j»

at
.o
rg

ì MÐ s§Å\¬vZ [Z NxÚ ZÃVzŠ%ÆGÐzz ÅVƒ ¬Š ÅVß Zz
c yZt@ m{ » Vz0

i cVzŠ%gzZ Xì $
Ë Y ~ŠÐ Vzh N wVÅT
G

§3;XE
X ( yZÑZ™° öG
Z { Zzg )ì ]nñ¬Š
Ø$ qøæø ˆ$ Âø äø ×# Ö] á$ ]ô Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éøz†ø mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø

'

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Ùöçû Ïönø Êø [å´„ôâF oÖô oÞ#]ø h( …ø ^mø Ùöçû Ïönø Êø èô ß$røÖû] oÊô xôÖô^’$ Ö] ‚ôfûÃø ³×û³Öô èøqø…ø ‚$ ³Ö] Äö³Êø†û ³nø Öø
ø Öø Õ
ø ‚ôÖøæø …ô^³ËøÇû³jô ‰û^ô ³³eô
ä~
 vZwÎgžì e
ZzgÐ{ñk

Ù 1Z]|: Ô
C
GE
3O8EÐ s§Å \¬vZ ;c
@
Y c
Š™— xŠ q
ZzgŠ » Ô™Š%Ë~ ï
â•
Û Š•
á gZ
E
G
O
4
7
zz ¾¹F
t ~û%gzZzgŠ}÷ ;g ÇŠgz6} Zžì Ø 7 {È ö E{z ÂÔì
ñ¬Š Æ Š ÑzZ V# ~¾WZz }¾ž ì M [ZŽ ?ðƒ Ð V¹gzZ Ð

X ( £Z { Zzg )ÐzzÅä™]n
G
'
I
54)sÜ™f » ¹F
~zgŠÐ ¬Š ÅŠ ÑzZ~ g
ukZ ( ô= )
}uzŠ:gz Ôì Š
H ÕäSG

»+-Zz6Š ÑzZ hZ (Ð ƒ
 b§T~ Ï0
iX • Cƒq œb§ÏZ ÌN ¬Š ÅyZZ ÿL X3Z
žì hm{ »+-Zz6
Š ÑzZˆÆä%b§ÏZÔìÐ~ øZ•
Û®
 ¤Zz#
Ö }
ÅyZgzZì

¸ » u|ŒB‚Æ yZgzZ #
Ö }
ÅyZˆÆ ä%X •g D™ ¬Š Å]nz Øg c yZ

Xì 3 Zgm{

q :Z Å|q
Z sÜÑ »V(uVâzŠ Å{ñk

Ù 1Z ]|gzZñk„0vZ†]|
C

VßZzä%{zžì ˆ~Š(F
óz[g ‡Z}uzŠgzZŠ ÑzZ~i Z0
Z •q
ZÉ Ôì 7„bŠ
( Ã}j%J
GE
3O8E
•g h ðAXF
ï
gzZÔ~VzG•tÆyZX •g D™N ¬Š ÅØgz]nc
ÅËžì êŠ Z™Ì{@x » kZÃVzÈ ‰LZ LL\¬vZžì @
™n²gT ¶Zg

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

» ë›yZ \¬vZX ðƒ ¹F
t~zgŠgzZ wqÆkZgzZX 5 H~ݬ kZÃ} È ËÐ Vƒ ¬Š

X} Š=ÂÅäVZ {Z
ÃÐyZgzZÔñâ •
Û ‚¢

:g lZ cÝí!x ¬

at
.o
rg

c ] o í!z Ýí!x ¬gzZ n LZ \ Mžì Š
c
Š ¬Ã~
 vZ wÎg ~ˆy M Œ
Û
ø fôÞû„ø³³Öô †û ³³³Ëô ³³Çû³³jø‰û]æø ), ™ H ¬+ ZÅ]ngzZ °çÐ\¬vZªg lZ
àø³nû ßô³Úô ©û³Ûö³×û³Öôæø Ô
G
¤~(
gzZ ~Š(F
~(
ÅkZä~
 vZwÎggzZì ÌcV ðG34$Z문 ( l^ßøÚô ©û³Ûö³Öû]æø
4˜7
~sfhuzŠÅŸkZXì ðâ •
Û yÒ
: õJ/G

ww
w.
no
or
eh
ida
y

àôÚø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø k
zô ³Úô ^³’$ ³Ö] àô³eû éø³•ø ^³fø  àû³Âø
]| VèºßøŠøuø èõ ßøÚô ©ûÚö æø àõÚô ©ûÚö Ø( Óöeô XäÖø gøjô Òö lô^ßøÚô ©ûÛöÖû]æø àønû ßôÚô ©ûÛö ×û ô øÖ †ø Ëø³Çû³jø‰û]
VßZzyZZx ¬{ÈŽ ;c
â•
Ûä~
 vZwÎgžì e
ZzgÐ #
Öñ ™0{Š „

Æ ]gúz Š%ðñC
Ù c kZ Ç fâ ]nÐ \¬vZ c VCZz yZZgzZ
.•ÅZ { Zzg ) ÏñYènq
X ( .Z °ãZ çE
Zq
ZÐ[ ˆ

ìC
Ù ªÔ*
™ ¬Š Å„gzZ ]nÐ \¬vZ c ~Èc
} ÈyZZ ïE
L 8™Ë( ô= )
yZZ ÿL X3Zx ¬ä}ÈËZ
 nkZXì #
Ö }
~(
¹ÅkZgzZyˆZ Z (¹B‚ÆkZž

Ô+ y
M zAÍ Zä kZ"Z °ÂÔÅ ¬Š Å„ÐvZ cyZgz Z Hg lZ c ( ] oñzÝñ)
nt ÅkZ~[ ˆÆq
ZC
Ù n kZÔÅnB‚ÆyZgzZ #
Ö }
ÅyZZ ÿL X3Z „ƒ
 {Š%gzZ {0

i

Ð kZ \¬vZ Ôì Š
ÑÅ3 Zg ÷ » ä¾Æ V>Š Z®Ñn } g øvZ y4 X ÏñY è

ˆy M Œ
Û Ž • {z p ÖZ +4Æ ]nñ¬Š c ] oñz Ýñ 0X}Š =ÂÅä VZ {Z
Ã
Ýöçû Ïömø Ýøçû mø àønû ßô Úô ©ûÛö³×û³Öôæø p$ ‚ø³Öô]çø ³Öôæø oû³Öô†û ³Ëô ³Æû] ^³³ßø³e$…ø ;•‰ G ÜÐx?Zm•Z'Z]|~

ÅVßZzyZZ „x ÓgzZÔ}ŠjÃ\ !
Vâ }÷gzZÔ} Šj=[g} g ø} Z : h^³³³³Šøvô³³³Öû]
X yŠÆ#
Ö ª} Š â •
Û ]n
†ø ËøÇûjø‰û] àôÚø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# ³Ö] Ùöçû ³‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø ðôz]•ø …û ‚$ ³Ö] o³eô]ø àû³Âø
hö^røjøŠûmö àømû„ôÖ$] àøÚô áø^Òø é÷†$ Úø àømû†ôŽûÂô æ$ ^Ã÷ fû ‰ø Ýõçû mø Ø$ Òö lô^ßøÚô ©ûÛöÖû]æø àønû ßôÚô ©ûÛö ×ûÖô
 vZwÎgžì e
~
ZzgÐYñ ZŠgŠ1Z]| : šô…û Ÿø ]û Øöâû ]ø Üûãôeô Ñö‡ø †û möæø Üû ³ãö Öø

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

°çÐ \¬vZ ( iŠ 27)izg C
Ù c ] oñz Ýñx ¬ {È Ž ;c
â•
Ûä

wJN ¬Š ÅX ¨YƒÐ~ VzÈ w=yZÆvZ {zu™ ¬Š Å]ngzZ
.•ÅZ {Zzg )ì MtigÃVß Zz*ŠÐ•
X ( .Z °ã Z çE
'
ÅXgzZÔ•Cƒ

at
.o
rg

œÃyZgzZ „ Zpíz #
Ö }
ÅVzÈ ÆkZžì [8„¹ ]!
t Ã\¬vZ ( ô= )
(
uq
ZX ñYÅÒÃÅä™ ðAXF
Üû ãö Ãö ËøÞû]ø äô ×# Ö] oÖø]ô Œô^ß$Ö] g% uø^øÊø äô ×# ³Ö] Ùö^³nø Âô Ðö³×û³íø³Öû]ø;ì ~g

œ{Š c
iÃt‘ÅkZŽ •} È{z[8{Š c
iÃvZ~VÍßn kZÔì_ »vZt‘ƒ
 Vä³Öô^³nø Ãô ³Öô
E
(

iÅnÆ} ÀÔä3ct‘b§TQ X ( w é)™ÅZ + ) ýN ™ ðAXF
gzZ *
™ë Z•
Û ] c
gzç¸G3µÏ0
( x Zg M z s
Ð\¬vZ b§ÏZ•'gßÅ ã‚g œgzZ#
Ö }
ÅyZ~*Š kZ {)z *
™ ðAXF
 ZgÃyZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

B‚ÆyZgzZ#
Ö }
~(¹ÅyZÐp ÒÆÏ0

i ~zy
Z Ì*
™ ¬Š Å„gzZ]ncVzÈ

ÏñY Mt ‚™Á] !
tZ
 σx¥‰
Ü z kZ~]y
M 7zgŠÅkZgzZÔì n ~(¹
( œHgzZ c
yZZÐ ðZ• ÅwŠgzZ mÜ Z}È 4Ž :X c
™ ðAXF
Zߊ HÃËäg lZÆËž

»T)•D™g !
g !
~] ZgyŠgzZ•D™N ¬Š Å„gzZ]ncV- ÈgzZVzÈáZz

p ÒÆ ]y
M c
ÍgzZ ímÓZ m{Æ ] oñz Ýñx Ó{z ( ì Š
c
C 27 ~ g
ukZ kgÃ

ž•D Yƒw=gz Z[H,Z {zV;Æ\¬vZпkZ LZgzZ• " kÚ‚ì hô^v‘]"Ð
Xì êŠtig \¬vZÃVß Zz*ŠÐ•
'
ÅVƒ ¬Š éZgz ZÔ•CY”N ¬ŠÅyZ

~gz¢ÃkZgzZ #
Ö }
Åg Z0
YC
Ù É y¨
ZC
Ù Â~ *Š kZžì p Ò.
Þ ‡VŒ ] !
tp
( x Zg M »zgŠ
‚õ³fôÒø lô]ƒø Ø( ³Òö oû³³Êô ";ì Š
c
â•
Û ~u 0
uXì [ Z N§»gzZ nÒÃÅä™ ðAXF
g
GE
3O8E
á ZzuÑz¬Xì $
Ë YÅc „yZZ ÿL X3ZsܬŠ Å ï
gzZ]nÐvZp " èºÎø‚ø‘ø gõ›û…ø
GE
GE
3O8E
3O8E
¬Š Å ï
gzZ]nW ZzÆyZ n kZÔ•7.
Þ ‡Æ ï
gzZ]n,™:/ÂÐkZJ
Z

]ncyZˆÆTÔ’ e ã™ ¬Š Å=ÂÅ/ÂgzZ e
Z@WZzÆyZ V; X $
Ë YÅ7Ì
GE
3O8E
Xì „ ZpígzZ n~(¹B‚ê Z *
™ ¬Š¸~hÆyZXn Á{ i Zzg ZŠ » ï
gzZ

:]Üm{Æ…^ËÇj‰] æ äeçi

gzZ ÌZÝZ~ kZž ǃ 1™ä +ø *
Ð kZì ˆÅyÒ |Ž Åg lZz/Â

g lZz/Â~p ÖZƒ
 oXgzZ~y!
iT{È Xì ŪÅwŠgzZÑgzZ pw~Š ã

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

ŠŽz !
Æ kZ Xì wJ.
Þ ‡gzZì g lZ z/ÂÇq
Š 4
ÆvZ Âì Ð wŠ F ¤
Z {z Ô} ™

yÒ •
'
gzZ¤m{ÅyZgzZ•ñâ •
Û SÌ]Ü‰Æ g lZz/Âä ~
 vZwÎg

at
.o
rg

D :# 7~sfhuPÅŸkZXì ðâ •
Û
oûeô]ø oûßô$ø‚$ uø Ùø^Îø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o( fôß$Ö] oÖøçû Úø ‚õmû‡ø àôeû…ô^Šømø àô³eû Ùô¡eø ô àû³Âø
†ö Ëô Çûjø‰û]ø Ùø^Îø àûÚø Ùöçû Ïömø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø XäÞ$]ø pû‚( qø àû³Âø
àøÚô †$ Êø ‚ûÎø áø^Òø áû]ôæø XäÖø†ø Ëô Æö äô nû Öø]ô höçû iö]øæø Ýöçû n%ÏøÖû] o% vøÖû]çø âö Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø pû„ô³$Ö] äø ³×# ³Ö]

-ZzLZäV,ZgzZ HÜÐg (-ZzLZäh
i0g (0wš VÌuûˆ$ ³³³Ö]
Š•
á gZä~
 \ M Ô‹Ð~
 vZwÎg ä V,Zž HÜ 1CÐh
ñ i]|

ww
w.
no
or
eh
ida
y

" X Hg lZz/Â~g—Æ \¬vZB‚Æ p ÖZ y Z ä }È T ;ž c
â•
Û

°çÐvZkZ~) " änû Öø]ô höçû iö]øæø Ýöçû n%ÏøÖû] o% vøÖû]çø âö Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø pû„ô$Ö] äø ×# Ö] †ö Ëô Çûjø‰û]ø
G
jgz¢{È{z Â( Vƒ@
™/Â~g—ÆkZgzZì x ðG3O¢z öO9Ž VƒLe„gzZ

z ~ènZ {Zzg )ƒ H {k
» u ¸ Ð k
 yZy ä kZ p¤
Z Ô Ç ñY c
Š
X ( Š ƒ ZŠ1Z

kZ pÔì Ð ~ Vƒk
{L +F
k
$
¸ Ð Š ˜ È Zy c äX yY ( ô= )

g—Æ\¬vZ=g fÆp ÖZ yZ Ì>% » {k
+F
JgzZ +F
kZ¤
$
Zžì Š
c
â•
Û ~g
u

X ÇñYc
ŠjÌ{z ÂÇ} ™/ÂgzZg lZ~

kZÔM
â •
Û 7%Æx AZzkz Å\¬vZ ~
 vZwÎg]!
Å b§kZžìC
Ù ªÌt

½Ð s§Å\¬vZŠpp ÖZt Æ „
 ZpgŠ Å]ngzZ °çc Vzg …k
ž’ e 'n

»]ngzZ °çÅVƒk
} (} (cVß Zz䙄
 ZpgŠB‚Æp ÖZyZgzZÔ•‰ ñâ •
Û

»p ÖZ sÜg lZžìg pÅÌQ ] !
t pÆØg kZ y!
Û Xì Š
Œ
c
Šâ•
Û êÉ {°z î

XƒÐwŠŽì „zg l Z Çq
Š 4
ÆvZÔì 7x *

ñ i Ìx *

h
» y Z Ô• !
ñ ô}uzŠtÉ Ô• 7 Xñ g q 0h
i ]|xÝ {Š™Š Zi M g•Æ ~
 ]À M h
it
X åc
Šâ •
Û Š Zi M ÌÃyZ ä~
 \ M Ô¸xÝÆ~
 vZwÎg ÌtÔì Š
c
Cà 1x *
»-ZzÆyZgzZì

1C

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

:…^ËÇj‰Ÿ] ‚nù ‰

gz ZÔì c
C" … ³^ËÇj‰Ÿ] ‚nù ‰"ä~
 vZwÎgÃÝq
ZÆg l Z~g
usfzq

XìÝ„(Z {z ÌÐp ÒÆx|zy*LZµšgzZÔì ðâ•
Û yÒ¤à ©)ÅkZ
…ô^ËøÇûjô‰ûŸô ]û ‚ön( ‰ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø Œ
zõ æû ]ø àôeû•ô ]‚$ •ø àûÂø

at
.o
rg

oF×Âø ^Þø]øæø Õø‚öfûÂø ^Þø]øæø oûßô jøÏû³×ø³ìø kø³Þû]ø Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø oû³e(…ø kø³Þû]ø Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø" Ùøçû Ïöiø áû]ø
ø Öø ðö çû eö ]ø köÃû ßø‘ø ^Úø †( •ø àûÚô ø Ôeôƒöçû ³Âö ]ø kö³Ãû ³_ø³jø‰û]^³Úø Õø‚ô³Âû æø æø Õø‚ô³ãû Âø
Ô

ø jôÛøÃû ßôeô
àûÚø æø Ùø^Îø kÞû]ø Ÿ$]ô høçû Þö„% Ö] †ö Ëô Çûmø Ÿø äÞ$^ôÊø oûÖô†û Ëô Æû^Êø oûfôÞû„øeô ðö çû eö ]øæø o$ ×øÂø Ô
èô ß$røÖû] Øôâû ]ø àûÚô çø ãö Êø oøŠôÛûm% áû]ø ØøfûÎø ä´Úô çû mø àûÚô lø^Ûø Êø^ãø eô^ß÷Îô çû Úö …ô^ãø ß$³Ö] àø³Úô ^³ãø Öø^³Îø

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Vèô ß$røÖû] Øôâû ]ø àûÚô çø ãö Êø xøfô’ûm% áû]ø ØøfûÎø lø^ÛøÊø^ãø eô àºÎô çû Úö çø âö æø Øônû ×$ Ö] àøÚô ^ãø Öø^Îø àû³Úø æø
‚³³³³nù ‰" ;ž c
â•
Û Š•
á g Zä ~
 vZwÎgžì e
ZzgÐk
ñ zZ0Š Z”]|

n²V-~g—Æ\¬vZ {Èžìt( g lZ dZЃ
 ª) " …^Ëdzj‰Ÿ]
oF×Âø ^Þø]øæø Õø‚öfûÂø ^Þø]øæø oûßô³jøÏû³×ø³ìø kø³Þû]ø Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø oû³e(…ø kø³Þû]ø Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø" ;} ™

ø Öø ðö çû eö ]ø köÃû ßø‘ø ^Úø †( •ø àûÚô Ô
ø eôƒöçû ³Âö ]ø kö³Ãû ³_ø³jø‰û]^³Úø Õø‚ô³Âû æø æø Õø‚ô³ãû Âø
Ô
ø jô Ûø³Ãû ³ßô³eô
} Z ) " kÞû]ø Ÿ$]ô høçû Þö„% Ö] †ö Ëô Çûmø Ÿø Xä$Þ^ô Êø oûÖô†û Ëô Æû^Êø oûfôÞû„øeô ðö çû eö]øæø o$ ×øÂø Ô
=„ äÂÔ7Šqz´ â ðÃZÎ}¾Ôì ( Ññz´ â ª)[g Z÷„Â;vZ

nƒÐ VZ Â*
zb
¬í J
V˜ gzZ ÔVƒ {È Z¾~ Ô õŠŽ zgz Z c
â•
Û Za
}°z ( Æ~g ZŠÎâ •
Û z®
 ¤Z )gzZ t x
Ð zÇ ( ãZZ ) ñƒGB‚}¾Ç

žVƒ @
™g Z Œ
Û Z ~ ÔÐÑÆg ZŠ™z ¿LZ Vƒ Le {C ~¾X ÇVƒg ì‡6
{k
gz Z XV*â •
Û *
~¾ä ~žVƒ@
™s Z ‹ZgzZ Ô Zi ZâÐ Vz= ä
E+
ZÎ}¾Ô} åhIB E
{k
}÷gzZ}Š â •
Û s ç= Â;Ññz ´ â }÷} ZX G

gzZ mÜZ ä}ÈT ;ž c
â•
Û ä~
 vZwÎg ( 7ðÃÑZzÛÃVƒk

]ÜyZ ª) Hn²t ~g—ÆvZ~{ ËÆyŠB‚Æ¢ÆwŠ

µš {zˆ M ]ñÃkZ¬Ð äƒqzÑ] ZgyŠ ÏZgzZ ( Hg lZB‚Æ
3O8E
t ~g—Ã\¬vZ~{ ËÆ] Zg ä ˤ
Z b§ÏZgzZX ÇñY~ ïGE

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

E
{ Zzg ) ÇñY~ ïG3O8E
µš ÂÎ^{z~ ] Zg kZ¬Ð äƒ ðgz Z Hn²
X ( ~g ‡Z

~ Âq
Z q
ZÆ kZžì ¸C
Ù „ i Zg » ¤à ©) kZ Åg lZ kZ ( ô= )
oûßôjøÏû×øìø køÞû]ø Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø oû³e(…ø kø³Þû]ø Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø "ì Š
Hn²¬Ðƒ
 ì ðƒ~½bzg Åe
†

at
.o
rg

=„äÂÔ7Šqz´ â ðÃZÎ}¾Ôì ( Ññz´ â ª)[g Z÷„Â;vZ} Z ) " Õ‚öfûÂø ^Þø]øæø
Õø‚ôÂû æø æø Õø‚ôãû Âø oF³×³Âø ^³³Þø]øæø ";žì Š
Hn²ˆÆkZ "Vƒ{ÈZ¾~ÔõŠŽzgzZ c
â•
Û Za

gz Zt x
Ð zÇ ( ã ZZ ) ñƒGB‚}¾ÇnƒÐVZ Â*
zb
¬íJ
V˜gzZ : æk³Ãû _ø³jø‰û]^³³Úø

ww
w.
no
or
eh
ida
y

B‚Æs Z ‹ZÆ~gz$KZÐs§Å}Èt "ÇVƒg ì‡6} °z( Æ~g ZŠÎ â•
Û z®
 ¤Z )
ŽÐí:ækÃû ßø³‘ø ^³³Úø †( ³•ø àû³Úô ø Ôeôƒöçû ³Âö ]ø ";ì Š
Hn²Ð MÆkZìh
‰Åt x
Ð zÇ ãZZ

¨¤ » {C ~¾~ [gz ´ â }÷} Zг}'Æ yZÔƒ {Ò MgzZ NƒV„@

ÃgzZ V™
ø Öø ðö çû ³eö ]ø " ;ì Š
Ô
Hn²ˆÆkZXì ˆ„e Ì{ CÅvZB‚Æg]s Z ‹Z~kZ "Vƒ

ø jô Ûø³Ãû ³ßô³³eô
»V-g » ægzZV-g Ç{ k
KZgzZ »] *
ˆZz] â ÅZ}¾~: o³fôÞû„ø³eô ðö çû ³eö ]øæø o$ ³×ø³Âø Ô
}÷} Z : kÞû]ø Ÿ$]ô høçû Þö„% Ö] †ö Ëô Çûmø Ÿø XäÞ$^ôÊø oû³Öô†û ³Ëô ³Æû^³Êø " ;ì Š
Hn²~y
M Ô"Vƒ@
™s Z ‹Z
E
+
}÷ìZ`
}÷Ð x™z 3g LZ Â;Ññz ´ â
„ Â'ÑZz ÛÃVƒk
gzZ Vñ`
Ô} åhIB E{ k
LZgzZ KZ {z=g fÆTƒ‚]ùzÄc{z Ã}ÈyZZ ïE
L 8™Tžìth

X "ì

sÜÃLZ {z ƒ } Y¼ ÌÃt £n ZgzZ ª
°z ÑÅ \¬vZgzZ Ôƒ &Ã|ÅwqZ

ÅwŠÆ kZQgzZ Ç}™kCtâ ·gzZ ÍÇ!
~nçÆ ð>gzZígzZg …k
gz Zg Zzg]
~g lZ kZ ñƒ ñâ •
Û ½Æ~
 vZ wÎgŽ σ¸ iZ ÅkZ~g—Æ\¬vZgzZ i Zz M

Xì Š
¹ÐzzŤSÏZ ó gó lÑZ±"ÃkZXì CƒkC

ž’ eÃäZC
Ù áZzp
g yZZ6~
 \ MˆÆäYVg
utÅ ~
 vZwÎg

t ~g—Æ \¬vZÐ wŠ F {zgz¢iŠ q
Z Ái Z Á~ ] ZggzZ yŠC
Ù ž} ™x ÈZ » kZ {z
45Ð [ ZÔ6~
ò ægr
 ™£Z ` Zu *
Ññ]|f *Z}g øƒØg Å\¬vZX} ™ 1™g lZ
ä *
ò Ññ]| Âð M g
ut ~$Z
 X S7pÑ > ½Ð „yZ~È- Šx‰Zg ZŠ¬w‚

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

yŠŒ ZçO X ÇV’Ѓ
 ~ÀB™Š c
 " …^³³Ë³Ç³j‰Ÿ] ‚³³nù ‰"tž c
ƒ
Š¬Ã®
 )~g7

X z™ 1| 7gz¢iŠq
Z Ái Z Á~] ZgyŠž ðâ •
Û ¤zgzZÔ‹ÐY Cƒ
d
Œ
Ûd
Œ
Û
ðô ^Âø ‚% Ö] å´„ôãFeô çû Âö ‚ûmø áø^Òø XäÞ$]ø Üø×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o(ô fß$Ö] àûÂø ozF ‰çû Úö oûeô]ø àû³Âø

at
.o
rg

(oûß(Úô ä´eô Üö ×øÂû ]ø køÞû]ø ^Úø æø pû†ôÚû ]ø oûÊô oûÊô ]†ø ‰û]ôæø oû×ãû qøæø oûjôòønû _ôìø oûÖô†û Ëô Æû] Ü$ ãö ×# ³Ö]ø "
ø Öô]ƒø Ø% Òöæø pû‚ôÛøÂø æø pø^mø^_øìøæø pû‚( qôæø oû³Öôˆû ³âø o³Öô†û ³Ëô ³Æû] Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø
:"ïp‚ôßûÂô Ô
kZ ~ ~0

zZ}
ÓÇg !
ä~
 vZ wÎgžì e
ZzgÐñ~ÄZ .ñ1Z ]|
D )gzZ Ô} Š™s çg]}÷ æ ~÷ ;vZ} Z ;¸ D™ Hn² b§
gzZ}Š â •
Û s çÃkZƒ Hä ~x » » ã ZŠ *
Ž ( s ÜÆ2 » ÆÄcz

ww
w.
no
or
eh
ida
y

jÃkZƒ Hiz ˆÐuÅ Ÿg ~¾gzZ¬}¾ä ~ Ì~nçTLZ

ŠiuÐí~ t Zè çŽ } Š â •
Û s çÌ{k
{z}÷;vZ}÷} ZX} Š

X Vƒ G РϤgzZÆ™aÎä ~Ž } Š™s çÌ{zgzZƒ ‰ƒ

{zgzZ ÔVƒ ˆƒŠiuÐí {Šg Z š Ž } Š™s çÌN æ~÷;´ â }÷
;´ â }÷} Z )gzZ Vƒ ÅÐ {Š Zg ZÆú1yY ä ~Ž }Š â •
Û s çÌ

X ( ›z~g ‡Z {Zzg )•Åä~N æƒ
 t(žì }YÂ
G
$ Ž~
S4¨G
LZ] ‚ ˆZÆyZÔ¸x9 éE
5G
 rZ„g[8ÆÔZ±;º ZvZ ( ô= )

D™g lZ b§kZ~~0

zZ}
Ó Çg !
ñƒBg Zzg]gzZg » æu@
uÃLZ {zgzZÔ¸t~}g !
~}g !
Æe
†þL8ñZŠ ZÃLZ {Š c
i „ Ú Z {z σÄcÎÅ\¬vZÃTžìt hX Ô¸
Åe
†~ Âq
Zq
ZÆg l Z kZÆ~
 vZ wÎg X "ã ZªŠ1 •Zg VâŒ
Û " ÇŒg Zzg]
G
Xì $Z (
~kZ cV ðG34$ZëgzZÔì ðƒ~½b zg

:]»'

Åg lZ

ž @
ì *
Z™s çÃVƒk
LZÐ \¬vZ Âqçñ» kZgzZ e
¸z n¾ÝZ Åg lZ

{Š c
iä~
 vZ wÎggzZì @
ƒx¥ÌЈy M Œ
Û pÔñY $Ð w!
z z [ Z±Æ yZ {È
*Š kZÃ}È gzZì á
¯
 !
Ì»] »'~EŠ Ϲg lZžì c
eB‚Æ,gzZ s
 Ÿz

X ñâ •
Û ‚¿z¢\¬vZÔì M¼¹ÜÆkZ Ì~

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

…ø ^ËøÇûjô‰ûŸô] ÝøˆôÖø àûÚø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø Œ
zõ ^f$Âø àôeû]ô àû³Âø
&önû uø àûÚô XäÎø‡ø …ø æ$ ^q÷†ø Êø Ü) âø Ø( Òö àûÚô æ$ ^q÷†ø íûÚø Ðõnû •ô Ø( ³Òö àû³Úô Xä³Öø äö ³×# ³Ö] Øø³Ãø ³qø

Š•
á g Zä ~
 vZwÎgžì e
ZzgÐk
ñ „0vZ†]| :ïg³Šôjøvû³møŸø
‡â °çÅVƒk
LZ'Z'Ð \¬vZ ª)} ñxi ÑÃg l Z {È Ž ;c
â•
Û

at
.o
rg

gzZX Ç} Š ¯3 Zg »ä0
ð;ggzZå
Ð ÂgzZ ;C
Ù c kZ \¬vZ Â( ìg

yZ ÃkZgzZ ÔÇ}Š â •
Û «yEZgzZ ÏŠ ¤Æ™gzŠÃ ã.6C
Ù gzZ„C
Ù Å kZ

0ZzŠ ƒ ZŠ1Zz£Z {Zzg ) ǃ: Ìyáz wìÃkZž »XÇ} Š tigÐ Vh§
X ( zâ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Åg lZÉ Ô ì 76"7g lZ ‹ ÜÐ y!
i sÜ{°ztžìg pÅ( ô= )

X ñâ •
Û ‚:ó •
á \¬vZÔì _ YÅs
 Ÿz¬ÅTì6
|
àûÛøÖô oFeçû ›ö Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø†zõŠûeö àôeû äô ×# ³Ö]‚ô³fû Âø àû³Âø
žì e
ZzgЬ
ñ 0vZ† ]| V]†÷ nû %ô Òø ]…÷ ^ËøÇûjô‰û]ô ä´³jô Ëø³nû vô³‘ø oû³Êô ‚ø³qøæø
)*
wqZ LZŽÃ} ÈkZƒug IgzZƒÙp ;ž c
â•
Û Š•
á gZä~
 vZwÎg

g lZ~)*
wqZÆkZžAŠ {z~]y
M ª) ñ0
g lZ {Š c
i¹~
X ( ðûZzzâ 0Z {Zzg ) ( ì `gŠ]{

p ÒÆ|Ž ǃ`gŠg lZ „z6gîÆg lZ Ç~)*
wqZžìg ãZz( ô= )

ŠgzZ ã !
i sÜ Â Çƒ `gŠ¤
Z {z ǃg lZÐ y!
i sÜŽ gz Z X ǃg lZ ÌvZÃgzZ Ð

ä~
 vZwÎg nÏZ ǃ: „ `gŠ Âǃ: .
Þ ‡Æä0
`g Z0
Z¤
ZgzZÔǃ`gŠ6
gîÆg lZ
]{ŽÃkZƒug Igz ZƒÙp :þ " ]†÷ ³nû %ôÒø†ø ³ËøÇû³jø‰û]ô àû³Ûø³Öô oF³³eçû ³›ö " ;ž c
â•
Û 7t~g
ukZ

kZƒug IgzZ Ùp :" ]†÷ nû %ôÒø ]…÷ ^ËøÇûjô ‰û]ô ä´jô Ëønû vô‘ø oûÊô ‚øqøæø àûÛøÖô oFeçû ›ö ";ž c
â•
Û tÉ Ô}™g lZ
Ð; çOakŠt z°‹Zg]|†g ¬g•Å#
Ö ZÔñ0
g lZ {Š c
i¹ ~)*
wqZ LZŽÃ}È

g lZ {Š c
i¹Ð kZ~g—ÆvZžì @
ƒ.
Þ ‡kZŠpg lZ Zg ø;ž‰Câ •
Û {z Ôì w®

gzZ'ä„~g ‚ż
 gzZ]y
MgzZ *ŠÔì ì Y„¹Â» "?î"~g
ukZ X ñYH

lp Z ({zƒ‚Ð ] Ò[pgzZƒ‚g lZ ÇÃ}È Tµš X • ï•
á ~ kZ ?

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

X ñâ •
Û ‚Ðx™zaLZ \¬vZXì ‚¼ „ƒ
 ÃkZgzZì ‚

G!OZ ~g7g lZ
:y â R c ï

g lZ {z ªÔ‰~Š ZÐZ {z Š
H™f » ]»'XÅg lZ ~ V(uVâzŠ Ñ!
zgq

{z´Æ ] »'~Š ZÐZ yZž ǃ x¥Ð g
u sfzgqX ÏVƒ ÝqÄŠ Z•
Û Z á Zz ä™

at
.o
rg

Ðx ¬ƒZ±c #
Ö Z ~g7 {zžìt •
'òÀgzZ ~(¹ q
Z Åg l ZÆVß Zz ä™g lZ

Xì ~t‚ÆÏZ c
Í#
Ö ZJ
#
Ö ªÐˆÆ]ÃzÅ ~
 vZwÎggzZÔì yâ Z
o$ ×øÂø äö ×# Ö] Ùøˆø Þû]ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ozF³‰çû ³Úö oû³eô]ø àû³Âø

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Üûâö æø Üûãö eø„( Ãø Úö äö ×# Ö] áø^Òø ^Úø æø Üû ãônû Êô køÞû]øæø Üû ãö eø „( Ãø nö Öô äö ×# Ö] áø^Òø ^Úø æø o³jô Ú$ Ÿôö àô³nû Þø^³Úø ]ø
]|: èèÛønFÏô Öû] Ýôçû mø oÖø]ô …ø ^ËøÇûjô‰ûŸô û] Üö ãônû Êô köÒû†ø iø kö³nû –ø³Úø ]ƒø^ô ³Êø áøæû †ö ³Ëô ³Çû³jøŠûmø
~÷ä \¬vZ ;c
â•
Û Š•
á gZ ä ~
 vZ wÎgžì e
ZzgÐ ~
ñ ÄZ .ñ1Z
áø^³³Òø ^³³³Úø æø "( Š
c
â•
Û Š•
á g Z~wÎZ >gÎ)N â •
Û wi *
6
í3â ZzŠ c#
Ö Z

vZ ª) "þ áæû †ö Ëô ÇûjøŠûmø Üûâö æø Üûãö eø„( Ãø Úö äö ×# Ö] áø^Òø ^Úø æø Üû ãônû Êô køÞû]øæø Üû ãö eø „( Ãø ³nö Öô äö ³×# ³Ö]
gzZ Ô} Š™wi *
[Z±6yZgzZƒŠŽñyxgŠÆyZ ?ž Ç}™7 (Z \¬
]nz °çgzZÐVƒ D™g lZ {z² Ç}™72~ [Z±¹ZvZ
G
'
} g é£ + c J
#
Ö ª Â óƒ Yg*~ Z
 Q ( c
â•
Û ä \ M ) ( fƒ _â

X ( ~ènZ {Zzg ) ó ƒ Yhg ( yâ Zg•)Ãg lZyxgŠ
äö ³×# Ö] áø^Òø ^Úø æø Üû ãônû Êô køÞû]øæø Üû ³ãö eø „( ³Ãø ³nö Öô äö ³³×# ³Ö] áø^³Òø ^³Úø æø "33Ôe
 M ÅwÎZ >gÎ( ô= )
ìt~gzZ ¬æ»kZì c
Š!Zjä~
 vZwÎg~g
ukZ »T " áøæû †ö Ëô ÇûjøŠûmø Üûâö æø Üûãö eø „( Ãø ³Úö
 \ MJ
~
Z
 Ôì yâ ZÐ[ Z±c #
Ö ZŠŽz » ~
 \ MgzZ] Z f Å ~
 \ MŠp Âq
Zž

g lZ »yZŠp{zì yâ Zaz cyZŽ q ~uzŠgzZX ǃ7wi *
x ¬ [ Z±6yZ •ŠŽñ~ yZ
ƒZ±Ð•g D™g lZgzZЕg _â ]ngzZ °çÅVƒk
LZÐvZt J
Z
 Xì

Å~
 \ M#
Ö ZÐ TÔ劎z » ~
 \ M Špyâ Z q
Z c
ÍXÐ N Y G 7uh Ð x ¬
Ôì 5=g fÆ„ ~
 \ MÃ#
Ö Z Ì{zÔì g lZ »#
Ö ZŠpyâ Z ~uzŠX ˆƒxzøˆÆ] Ãz
g lZtì pôJ
 ` MÐ x ¬ƒZ±ŠŽ z!
ÆVCqZ$
ð•Z#
Ö ZgzZX Çìg ¹!
#
J
Ö ªgzZ

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

X ( 5¢Ôg
•Zsg ç)ì •
'
Å„g l ZÆVzÈá Zzä™

Ý¡‰ø æ éçFב

at
.o
rg

¬Šq
ZÅzgŠsÑ ZgzZ dZ¹à ZzäYÅ~g—Æ\¬vZÝZgŠ " Ý¡‰ æ éçF³×³‘"

Å~ hÆ\ M nÆg Ö ZÆÉÃzgzZ ÕZz ãZZ KZÐ u 0
] Zf Å~
 vZ wÎgŽì

W
ñgzZ} g \ } (gzZì Š
c
Š~u 0
yMŒ
Û Ðs§Å\¬vZŠpÃVzÈ묻kZgzZì CY

ww
w.
no
or
eh
ida
y

;ìŠ •
á g Z »\¬vZXì Š
c
Š~i Z0
Z
çû Ûö×( ‰øæø äô nû ×øÂø ]çû ×% ‘ø]çû ßöÚø ! àømû„ô$Ö] ^ãø m%]ø ^?mF o( fôß$Ö] o×øÂø áøçû ×% ’ømö äö jøÓø³ñôø¡Úø æø äø ³×# ³Ö] á$ ]ô
ß ZzyZZ} Z6
 Ñ•¬Øg º •
~
Û ÆkZgz Z \¬vZ—" : ^÷Ûnû ×ô Šûiø
X ( 56Ô[ Z x
Z >gÎ)z™ 5ŠzgŠ6~
 \ M Ì?

6~
 *™Ñ „ ðí!žì ?Š Å] !
kZt ì ÃyZZ IZ [ æ~`™e
 M kZ

Ñ {z Â7›Ð ~
 x™ Z ÑÃXoogzZg ñÔ Wæì YŸxszŠzgŠB‚Æ mÜZ

ŠzgŠž ðƒ"
U
tÐ`™e
 M kZ] !
~uzŠ YŸ7xszŠzgŠB‚ÆmÜ Z6~
 Ô*™
E$
gz¢t ì ¬Š dZq
ZŽ xsz
*™Ñžì c
â•
Û ¬» ¬Š kZŠpä \¬vZèYì CƒwJgzç¸E

¤g Å\¬vZå6~
 *™Ñ Z
 ž ðƒx¥t ] !
~ŠÐ kZz™ 5xszŠzgŠ6~

•ÝqN ¬ŠhZÐhZgz ZØg ÅV¤•
Û Ã\ MgzZ•Sg Cƒwi *
b§Ålg !
tÁgzZ

ŠptÉ • D™yˆZ ðÃ6
 \ M ™ ŸŠzgŠ „: gzZ 7` ZÆ Vƒ ¬Š ~g ø ~
~
 \M

Xì ]gz¢~g ø

¥#ÃyZZ I Z~ e
 M kZž• ˜ ò ã ˆgà·*
Ññ]|~ sfÆe
 M kZ

( ì ¬ægzZ qçñÝZ »e
 M ¸gz Z ) ,™ 5xsz > [6~
 ÑÆvZ {zžì c
â•
Û Æ™
æø äø ×# Ö] á$ ]ô " ;žì Š
c
â•
Û žg•¬nÆä™ ZayizgzZÌZm{~¬gzZ[ækZp

n ZgzZ kzŠ0

zZ}
( ì ;g Yc
Š¬»»T) > [6~
 Ñ ª " ofôß$Ö] o×øÂø áøçû ×% ’ømö XäjøÓøñôø¡Úø

X î Yƒq
Ñ~¿ug Iz[8kZƯw©CZÃkZ Ì?Ôìg2Šzw©»V¤•
Û u 0

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

ìŠ
Hg (Z nÆ„¬kZÆxsz > [sÜ~ u 0
yMŒ
Û i Z0
Zt »[ægzZ¬

µšX z™Ì?• D™x »t º•
Û ÆkZgzZ Z}
ž Š
¹7ÌnÆ¿dZÐ dZ Ë}uzŠ
XìÐ~÷áÆš
 8x £Æ~
 vZwÎgtgzZÔì i q
Ð Z Z (
¹t»xsz> [

:i»wDZq
ZgzZÈ» ofù ßÖ] o× éçFב

at
.o
rg

ÅV¤•
Û gzZvZ~kZžì @
ƒkCwDZt ÃVÍßÐ ¹~ e
 M kZ Å[ Z x
Z {gÎ

c
Š
â•
Û wEZ „zÌÐÚÅVzÈðñgzZÔì Š
HwEZ » " éçF³×³‘"ÌÐÚ
G
$ Ð }uzŠ ¿»q
Ð sçŽG3µ\¬vZ X ì Z éSE
5G4¨G
ZC
Ù ~ yZÐ p ÒÆ |èÑqX ì
Æ"áøç×ùû’øm÷"™hŽB‚Æ¿ÆV¤•
Û ~e
 M kZÃT)ì @
ƒ¿Ž » > [6~
 vZwÎg

ww
w.
no
or
eh
ida
y

¿TÐVzÈáZzyZZ b§ÏZgzZ Yƒ7¿»ÝñgzZV¤•
Û¦

Ù { z( ì Š
C
H™fÐÂ
X Yƒ7÷» Z}
¦

Ù {zì Š
C
HÐÂÆ" ]ç×% ‘"c_» > [
vZZ
 •D Yw$
pÆ> [Ð%$
ÆÚžì @
Y¹t ÒZ c ä™iÃkZ

Ús§ÅÝñc
À5Z
 gzZ *
™wi *
Øgì @
ƒÈ »kZ ƒÚÅkZ s§Å\¬
Ýz¹ ~pÆ> ðÒWužìt ] !
9{Š c
ipÔ *
™ ¬Š ÅØgÐvZì @
ƒÈ »kZ ƒ
» > [Ã
 yZÔí{Š Zg ZÔg ÑŠg \ ÔØgz•
'ÔÄ[z›A
Z%«gÔzz bæÔp=z *ƒXì

V7 s§ÅVzÈá Zz yZZgzZ s§ÅV¤•
Û ÆkZgzZvZ ÚÅkZ n kZì ~z qx|

Ôσ._Æà ¬ y•
á ÅkZ > [Å\¬vZ6~
 vZ wÎgž ǃt•
Û t%ZXì $
Ë YÅ6gî
X ._ÆwÅyZÐs§ÅÝñgzZ ._Æû%ÆyZÐs§ÅV¤•
Û gzZ

Z (
gzZ li Zâz e
ÁmÓZ m{6~
 Ñ LZ Å\¬vZž ǃt È »e
 M 6¯ kZ

º•
Û gzZì Le *
àÃyZJ
x £+ F
—ÆsÑz Ñgz Z *
™ö*zbæÅyZgzZÔìg ÑŠg \

«ggzZ ] c
Áz s ®Z•i Z•Ð \¬vZ nÆyZgzZ • D™ zz bægzZWz *ƒÅyZ Ì
mÓZ m{Ð \¬vZ n Å\ M gzZ Ôz™„ (Z Ì?ß Zz yZZ} Z X • D™N ¬Š Å] YgŠ

qJzŠúx £gzZ#
Ö â Zz]Š (Åݬ}g7ÔfgÅ] YgŠgzZA
Z%ÔÄ[z›Ôe
Áz¯
X z™ 5xs6\ MgzZz™ ¬Š Å®
Ë

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

:ÌZzÑÅ Ý¡‰ æ éçFב

kZì Š
c
Š¬»xsz > [ÃyZZ I ZB‚Æx ÈZ TgzZžg Z0
•
á Ü~ e
 M kZ

äƒ `gŠÐ M X ì ¿[8÷{zgzZì Ñz ÌZ XÅkZq
Š 4
Æ\¬vZžìC
Ù ªÐ
X •] »'
tgz ZØgXÔígŠ¾cyZZI Z~kZž ǃx¥ÐV(uà Zz

at
.o
rg

:´ )ÆY •~}g !
ÆÝ¡‰ æ éçFב

zŠzgŠ6~
 vZwÎgÐzgÅe
 M kZ Å[ Z x
Z {gΞ•5ã½6
kZY •Æ#
Ö Z

kZ ̣
ò Zx âZ ._Æe
Zzgq
ZgzZ ò w•
á x âZÐ~#
Ö Z[ZQXì n•
Û 6#
Ö ZŠ•
ÛC
Ù 'xs

ww
w.
no
or
eh
ida
y


ZXì Ð~i ú]‚Zz -7pÑŠzgŠˆÆ¾~íZ {ƒÆi úC
Ù ™m{ž• b‡Æ

Ý »Y •}uzŠ ÒZgzZò•1Zx â ZgzZ ò´ â x â ZpX σ: „i úq
Š 4
Æ[ZyZ ÂñYS7

ÆkZpì @
Y M Ìxs6~
 vZwÎg~KÆTì Z
 ZzG¾~ {ƒžìt

Z (
~i úÐäY^gÆTì <
 ug IgzZë ZÉ 7Z
 Zzc
n•
Û -7pÑŠzgŠ Mˆ

vZ wÎg~ zŬÆe
 M kZžì t · Z ã½6kZŠŽz!
Æ s %Z kZ1X ì @
Y {g Ú

TbŠ]Š ÞŪ
 ‚g Å\ M }b§Tì Ðn•
Û b§ÏZ6y›C
Ù 'xsz> [6~

6kZQgzZá| 7iŠq
ZžìtzgŠ ÌŠ ZÐ ÌŠ Z »kZgzZì Š
H绊 Z®gzZ‰
Ü z ËnÆ
˜iÑ6\ M ñ M™f » ~
 vZwÎgZ
 ž ǃx¥ÐXÏN M hu{z‰Ð MXìg ì‡

¹6¯ Åg
Š q Z yZX ÏN M Ì,Ïz JnÆVß Zz 䙄 @
Ã~ kZgzZ ñY5ŠzgŠ

\ M‰
Ü z kZ • Ð }uzŠ Ëc
} ™™f » ~
 \ M ðÃZ
 ž• b‡ÌÆ kZ Y •Ð

»\ Mg !
g !
~x¯Ÿ„q
ZgzZ Ü„q
Z¤
Zžìt ñZgq
ZQì Z
 Zz 'ŠzgŠ6~

 -7ŠzgŠiŠ q
Z ~ ]gßkZžì t ñZg ~uzŠgzZ X ǃ Z
 Zz -7ŠzgŠiŠC
Ù Âñ M ™f

X DZvZzXì Hg (ZÃÏZä>gzZÔǃï-7iŠC
٠gzZ ǃZ
 Zz

:¤{~i q
Ð ZÅpÑŠzgŠ

yZgzZ • ~Š ùg µ Z µ ZÃVßYgzZ V]~ *Š ~Š â kZ ~g ø b§Tä \¬vZ

]ZúŠzg » f ZgzZ]ZŠ „Zb§ÏZ ( „
 vŠ ñ1z8
g ZgŒC
Ù ) • ¿gNÒpÅnZ~

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

vZÔ] ÒÅkZÐwŠmïžìt ¤{ ~i q
Ð Z ÅpÑŠzgŠX • ]»'
gzZ mZpµ Z µ ZÆ
Ýq e
Áz .àSÅ ~
 \ M gzZ [ Œ
Û ãqzgÆ~
 vZ wÎg ØgÃm{ Å \¬

zŠzgŠ » äZC
Ù ž ǃx¥Ìt Ð V(u‰à Zz äƒ `gŠÐ M X ìaz mÓZ m{ » äƒ

Zg f XìoZg7q
Z »V¤•
Û ckZgzZÔXì @
Yc
àJ
~
 vZwÎgB‚Æx *
ÆkZxs

at
.o
rg

Ƴƒ
 gzZVß Zz yÆ\ MgzZ nÆ\ M {ÈV#»vZžñYƒx¥Ã\ M¤
ZÔ,™g¨

ì ‡â nÆ\ M A‡â 7Ú ZÐ \¬vZ n LZÔì Lg @
™'Z'N ¬Š hZÐ hZ n

Q ǃZa/_
÷ »„ZpígzZ›zgŠtÅkZ~wŠÆ\ M ÂÔìr+F
[8»kZtgzZ
1Ò$Ð \ M {È{z »vZ LZ
ÐwVkZXÐŽÐZ b§¾\ M ÂÇñ Mt ‚Æ\ MgzZ éºG

ww
w.
no
or
eh
ida
y

6
kZñ 7xszŠzgŠÐ] Ò6~
 vZwÎgB‚ÆmÜZz yZZ {ÈŽ »vZžì YYŒ
Ã~
 vZwÎggzZX ǃ Hnç»\ MB‚ÆkZ~]y
M z #
Ö ªgz Z σe
ÁÃtÅ\ M

lp H\¬vZÐ{ÈkZžì YYH{ i Z0
Z™ÄgÃ7ÃkZì Ýqx £Ž »š
 8Å\¬vZ

X ǃx™ ÷ »kZ6
kZgzZ ǃ

:Ñ»xszŠzgŠ

\¬vZ~ hÆ~
 vZ wÎgC
Ù „p ¤
ZxszŠzgŠžì ™f .
Þ ‡Ìt ] !
ZVŒ
q
( œÃkZÑ-Z »ä™ ¬Š nÆ}uzŠ Ëb§Tpì ¬Šq
b§ÏZÔì @
ƒ*
™ ðAXF
ZÐ
G
ðà éO›‹¢Ã\ M ÅVî ¬Š ~g øÔ @
ƒ7*
àœÃ] Z f Å\ MÑ»-xszŠzgŠ6~
 vZwÎg

ë » \¬vZ b§TÉ X ]gz¢ HÅV-@ gzZ VÞÆ V»VzMÃVƒ•
á Š !
X 7` ôZ

Ô,™7~g—ÆkZ: Zg 2
»e
†gzZe
†=g fÆÄz£gzZ]Š „ÅkZžì h6VzÈ
b§ÏZ Ôì (Ã„ë œ»kZgzZ Ôì ]gz¢~g øŠp{zÉ (7œðÃÃ\¬vZÐ kZgzZ

ht »] *
ˆZxÆ ~
 \ M 6#
Ö ZgzZ ]â }
: Z95 M Ô ]Ѿz ÍõÆ~
 vZ wÎg

7: Zg 2
» ~g Z ¦
k3+
NgzZt@» ~qi * z ~g ZŠ ÃzgzZ ›z ]o~g—6 M äZžì
œðÃÃ\ M Ñ » kZ Š
Hn²ž 6gz ZX ì Š
HgHi§t »xszŠzgŠ nÆÏZ Ô , ™

»~
 u 0
wÎgÆ kZgzZ ]y
M [ Z NzŸg Å \¬vZ ªnÆ œ„ LZÉ @
ƒ 7*
à

ÝZ »áZz"7gzZì @
Y J 7xszŠzgŠ nÆä™Ýqe
ÁÃm{ÅyZgzZ[ Œ
Û ãqzg

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

Xì @
ƒ¸'Ñ

Æ V¤•
ÛJ
u 0
wÎg LZt@t »xszŠzgŠ}g ø {zžì x™m{ » \¬vZt Q

äƒ `gŠÐ Mž 6 )ì êŠ Z’Ì„
 Zg {Z'~ ug IGÃ\ M »VιgzZì @
Zá=g f

z s ®Z LZ6~
 vZ wÎg Ì~ [ ˆÆxszŠzgŠ kZ}g ø 2 ( ǃx¥Ð g
Š q Z à Zz

at
.o
rg

Xì @
â•
Û †ŸZ~p=z*ƒgzZ] c
Á

:Õm{ÅxszŠzgŠ

-;XБ
» ~qi *z ~g ZŠ ÃzgzZ›z ]o~ #
Ö }
Å ~
 Ym
ÑZ¦™m{gzZx?Z êG Y m
Z

~ (Ð ƒ
 Åä™gHi§»xszŠzgŠ nÆ ä™7: Zg 2
» ~g Z ¦
k3z +
NgzZt@

ww
w.
no
or
eh
ida
y

:Y m
Z Vix HgzZ klÐ ƒ
 ˆÆ\¬vZ Ôì CY–
a
ÅuÑÐ kZžìt Õ
E
4OE
54ÉZ ?{aZzx™ ZÐ ƒ
}g !
Æy Z Z
 •~
 ·]| *
¦ èEG
 ~ yZgz Z• Å„x?Z

ze
ÁmÓZ m{ nÆ yZÐ \¬vZ ª ) ñY 5xszŠzgŠ6yZž Š
c
Š} Š ¬t Ì~
gzZÔ• ` ZÆx™ÃgzZ e
Áz Øg Å\¬vZ Ì{zž Zƒx¥ Â( ñY Å ¬Š ÅäsgzZØg

uшÆkZ ÔN Y ÅN ¬Š dZÐ dZÐ \¬vZW ZzÆyZžì ¸ à ¬x £gzZ h»yZ
G
gzZV1ÃV ðG34$ZgzZVzÈëä ¬kZÆkZž » *™[gì x™ Z (HÔSg7öRðÃnÆ

g *6» t‘Ë{zƒÍ ¬Š » V-klyZ {È Ž c
Š ¯ Í ¬Š » ~
 Ym
ÑZ¦™m{gzZ »VßÎg
Xì Yƒù

:]»'

zbcgzZ]µF
ÅxszŠzgŠ~g
Š q Z

4˜7hu{zˆÆžkZ
gzZ Ôì ˆ~Š (F
ÅxszŠzgŠ6~
 vZ wÎg~XõJ/G

Xì Š
c
â•
Û yÒ»] »'
gzZ¤ÅkZ
o$ ×Fø Âø o×# ‘ø àûÚF Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ø zé†ø mû†ø âö oû³eô]ø àû³Âø
žì e
ZzgÐÅvZèg {k

Ù 1Z]| V]†÷ ŽûÂø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø é÷‚øuô]æø é÷†$ Úø
C
g !
kŠ6kZ \¬vZÔÇ> [iŠq
Z6í{ÈŽ ;c
â•
Û Š•
á g Zä ~
 vZwÎg

X ( ›{ Zzg )ì &> [

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

wÎgÐ s§Å\¬vZÔì Ýz ~(~x|Æ> [žì [YHn²6zZ ( ô= )

@
YH¨Ð> [ÌÃkZì Cƒli Z âz e
ÁmÓZ m{Ž6\ MgzZp=z *ƒŽ Å~
 vZ

@
ƒwEZ » > [ÌnÆkZì @
ƒnçŽ »x™zØgB‚ÆVzÈáZz yZZx ¬gzZì

at
.o
rg

6
} Èá Zz -ŠzgŠ6
 vZ wÎgŽ ÌnÆe
~
ÁzØg kZ~g
ukZ n kZXì
gð —ª ]†÷ ŽûÂø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×ø³‘ø ;ì Š
c
â•
Û Xì ZƒwEZ » > [ì CƒÐs§Å\¬vZ

vZ6
 vZ wÎgžìC
~
Ù ª1Ôì & > [iŠ kŠ \¬vZ6} È áZz -> [iŠ q
Z6
Æ~
 vZ wÎgŽ ǃt•
Û „z~ > [ÅkZ6}È áZz yZZ Ë}uzŠgzZ~ > [Å\¬

x¥Ìt Ð V(u‰à Zz äƒ `gŠÐ M X ǃ~zgŠÆ}È áZzyZZ kZgzZ à ¬x £

ww
w.
no
or
eh
ida
y

¬+Z Å-> [6\ MÐ \¬vZžìt È »-> [ÆVzÈë6~
 vZwÎgž ǃ
kZÉì 7bŠ q :Z ŧZzgz Z|q
ZsܬæzÑ»g
ukZžìC
Ù ªÌt

X,™

ÝqÆVìÁgzZV8gàSª] Z+Å\¬vZŽì êŠ(F
Å ( #ZZ> }Z )¿ug I

ÏZX ìaz mÓZ m{ » äƒgz {¾Ð ] »'Å ãqzg [ Œ
Û Æ~
 vZ wÎgŠpgzZ ä™

Xì ¸ ̬æzÑ»V(uà Zzäƒ`gŠÐ M b§
o×# ‘ø àûÚø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø …õ^nø Þô àôeû éø•ø †û ³eö oû³eô]ø àû³Âø
lõ]çø ×ø‘ø †ø ŽûÂø ^ãø eô äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø ä´ fô×ûÎø àûÚô ^’÷×ô íûÚö é÷³çø ³×³‘ø oû³jô Ú$ ]ö àû³Úô o$ ³×ø³Âø

äö ³ßûÂø ovFÚø æø lõ^ßø³Šøuø †ø ³ŽûÂø ^³ãø eô Xä³³Öø gø³jøÒøæø lõ^³qø…ø •ø †ø ³ŽûÂø ^³ãø eô Xä³³Ãø ³Êø…ø æø
äZŽ Z÷c
â•
Û ä~
 vZwÎgžì e
ZzgÐgñ *0{Š'
1Z :l^F³³n(‰ø†ø ³³ŽûÂø

~,ÆkZgzZÔì &'Z [kŠ6kZ \¬vZÔÇ> [6
íÐ wŠmï

ÆkZgzZ Ôì qV)kŠ~ [ ˆÆkZgzZ Ôì @
™— ZgŠ kŠÆ kZ

X ( ðûZ { Zzg )ì êŠ â •
Û "{k
kŠ

ÆáZz -> [iŠ q
Z6~
 vZ wÎg ~ g
u«à Zz ñ{k

Ù 1Z ]|( ô= )
C

~uzŠ à Zz ñ÷Z ]|ˆ Æ kZ X å™f » äYÇÆ VÂ[kŠ sÜÐ s§Å \¬vZ n

{Š'
1ZgzZÔ Š
c
â•
Û ™f Ì» °çÅVƒk
kŠgzZ ~— ÅVŽgŠ kŠ {z´Æ VÂ[kŠ~ g
u

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

ä Y‘ÆV>kŠ~ wqZY)*
Æ}È kZ {z´Æƒ
 yZ~ g
u ~ŠkZ à Zzñg *0
X ˆð‹Ì]g t
Å

¼Ž ~ g
u ~ŠgzZ ~uzŠ ªÔì t•
Û »,gzZ w) Z sÜt q
Š 4
Æb
¬ kZ

\¬vZž Š
ƒx¥Ìt Ð g
u ~ŠX DZvZzÔì ,Åw)ZÆg
u«{zì Š
c
â•
Û

at
.o
rg

ñY ÈÐ "»mÜ Z " > [6~
 vZ wÎgžì oÑn Æ ä0
,t Ð s§Å

X ( 5` g
•Zsg ç)

:ce-7
pÑŠzgŠ Âñ M {™E
» ~
 *™ÑZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

o$ ×øÂø o×# ‘ø àûÚø æø o$ ×øÂø Ø( ’ønö ×ûÊø å‚øßûÂô lö†û Òôƒö àûÚø Ùø^Îø "
# o$ fôß$Ö] á$ ]ø ‹
zõ ³Þø]ø àû³Âø
o×$ ‘ø é÷‚øuô]æø é÷çFבø o$ ×øÂø o×# ‘ø àûÚø èm]æ… oÊæø ]†÷ ŽûÂø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ³‘ø é÷³†$ ³Úø

:çl^qø…ø •ø †ø ŽûÂø ^ãø eô XäÃø Êø…ø æ$ lõ^òFn( ‰ø †ø ŽûÂø äö ßûÂø ¼$ uøæ$ lõ]çø ×ø‘ø †ø ŽûÂø äô nû ×ø³Âø äö ³×# ³Ö]
6ížceÃkZ ñ M {™E
Z÷t ‚ÆTžì Š •
á gZ » ~
 kŠZg—
ÅkZgzZ ÇÇŠzgŠiŠkŠ6kZ:ó •
áV
êë vZ ÇÇŠzgŠiŠq
Z6íŽgzZÇŠzgŠ

æ ‚³³³³³Û³³³³³u] å]æ…) Ç} ™—ZgŠkŠÆkZgzZ Ç} ™s çN ækŠ
X ( gnƆjÖ] oÊ ]„Ò ävnv‘ oÊ á^fu àe]æ XäÖ ÀË×$ Ö]æ oñ^ŠßÖ]

kZgzZì HÜy*¸ ÌÐ e
Zzg ÅñY Z']|~ (F
ä ñ~gs)´( {Z
Ã)

ì ÅÜg
ut Ð e
Zzg Å ãZdgzZ ǃg”Æ䙊 Zi M xÝkŠ c kZtžì†ŸZ Ú Z~

vZ Ôì &ŠzgŠiŠ kŠ6íŽgzZì &ŠzgŠiŠ kŠ6kZ \¬vZì &ŠzgŠiŠq
Z6펞
%M6ã%
ƒJ!MM æME
èE
M !…îG
ÅkZ \¬vZì &ŠzgŠiŠÎ( 100)6íŽgzZì &ŠzgŠû%Î6kZ:ó •
áV
%MË ¾ é¨ME3E
…ÅZ
Ö ªgzZì ~'ÌÐ 3gzZì ~'ÌÐ t οt ªX • ïŠÉ § éE
#
5‡ÅZ èE
M !…G
îƒJ!M M æME
XÐN â•
Û •»kZB‚ÆVzLyŠÆ

ÇÇŠzgŠiŠ kŠ6펞ì HÜŠ •
á g Zt » ~
 g—Ð ñ{k

Ù 1Z ]|ä ñ~zI)´
C

ŠzgŠiŠg ZD
Ù 6kZ \¬vZ ÇÇŠzgŠiŠ ( 100)Î6íŽgzZXÐCŠzgŠiŠÎ( 100)6kZ \¬vZ
X { ZÍgzZ ÇVƒÙg \yŠÆ#
Ö ªnÆkZ~Ç} ™ CŠ c
i6kZ~tØzGŽgzZÔÐC
VñŠ M õ0
g e ëžì Š
HÜy*tB‚Æp ÖZ ZÐ ñsú0Ý°Z†]|

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

7Ã~
 kŠZg—¤
Z ]gz¢ðÞ @å LgB‚Æ ~
 kŠZg—¿ðÃ: ðÃÐ ~

¢qúúÌ~Ô‰ á p=~ r !
Ë~
 kŠZg—iŠq
Z ñYÅzÅkZ Âñ M

kŠZg—ž Zƒ60
Zt =ž H {>sî Ú ZgzZ S7i ú™ Y V;z ä~
 kŠZg—X Š
ƒ

g—X ¬ŠÃ~
 g—™ Yd
Œ
Û Æ~
 g—Î äzgÐg¦kZ~X ˆ™i Zz6b zg Å ~

at
.o
rg

Ú Z ä \ M ;vZ wÎg c
Hn²ä ~ ?ì ] !
HÝ°Z†c
â•
Û Äc
gŠ™ƒ rg ÃÐ {>ä ~

ä~
 kŠZg—X ˆ™7i Zz6Âb zg Å\ M ( 3 Z éZ}
) }ž Zƒ60
Z=ž H{>sî

sîÚ Z~: Z]ÆkZì c
â•
Û x ÅZq
Z6í~}g !
Æ#
Ö Z ~÷ä:ó •
á VvZž c
â•
Û Š•
á gZ

kŠ nÆkZ:ó •
á VvZÇŠzgŠiŠq
Z6펞 c
â•
Û V- ä:ó •
á VvZžìt x ÅZ {z H{>

ww
w.
no
or
eh
ida
y

XÐN â •
Û s ç{ k
kŠgzZÐKV)

?ì ]!
HÝ°Z†ž c
â•
Û Äc
gŠ ä ~
 kŠZg—žì ~rÏZ~ e
Zzgq
Z

Hž ¹V- ÐígzZ¸ ñ M k0
}÷LƒÌZ Ôc
â•
Û ä~
 g—X HC
Ù ª60
Z CZ ä ~

?ŽgzZ ÇVÙŠzgŠ6kZ~ÇÇŠzgŠ6?Žì c
â•
Û Š•
á g Zt ä:ó •
á VvZ σ7ÙpÐkZ»

X ( pÑŠzgŠbc(nZ °Z˜ ) ÇVÙxs6
kZ~ÇÇxs6

 Æ~
ƒ
 *™ÑizgÆ#
Ö ªáZz"7
pÑŠzgŠ
:ÐVƒd
Œ
Û {Š c

Œô^ß$Ö] oÖøæû ]ø á$ ]ô Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø •õzçû Ãö ³ŠûÚø àô³eû] àô³Âø
—šžìŠ •
á g Z» ~
 kŠZg— Vé÷çFבø o$ ×øÂø Üû ³âö †ö ³%øÒû]ø èô Ûø³nFÏô ³Öû] Ýøçû ³mø oû³eô
{Š c
iÐ ƒ
 Ž ǃ ¿{z d
Œ
Û Ðí {Š c
iÐ ƒ
 Ð ~ VÍß~ #
Ö ª

èm]æ… àÚ ^Ûâ¡Ò ävnv‘ o³Ê á^³fù u à³e] æ p„³Ú†³jÖ] å]æ…)ÇŠzgŠ6í

Äm‚fÖ] ÙçÏÖ] oÊ pæ^íŠÖ] ¼Šeæ gnƆjÖ] oÊ]„Ò hç³Ï³Ã³m à³e oF³‰ç³Ú

X ( ärm†íi o× ݡÓÖ]
E

3ŠE
] Ò~ ?žì HŠ •
á g Zt » ~
 g—Ð ê Zg-Z ~ #$
w¸ä ñ~zI)´ ( {Z
Ã)

t ÌÐ g
u Å÷
ñ Z ]|X ǃ d
Œ
Û {Š c
iÐ ƒ
 ÐíyŠÆ #
Ö ªÀÑZz "7ŠzgŠÐ

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

ÑZz "7ŠzgŠÐ ] Ò6íŽ Çƒ ¿{z d
Œ
Û {Š c
iÐí6µñC
Ù ~#
Ö ªžì HÜŠ •
á gZ

6ížì HÜŠ •
á g Zt » ~
 kŠZg—2ì ; g M y*t Ì~ 3•g
u ÅxzŠ `X ǃ
X ÇñYHwZÎ~}g !
}÷Ð?ÖMMZ’Z~GžnkZÔz™ 5ŠzgŠÐ] Ò

gâ~}ƒ0
ZÆo ZÜ>
Þ yŠÆ#
Ö ª 'ŠzgŠ6ížì HÜ~ g
u ~uzŠq
Z

at
.o
rg

X} ™ 5ŠzgŠÐ ] Ò6ížceÃkZ³~zi Z F
~(¹wqZÆkZžì etŽgzZì

Ð V߃ÆkZ yŠÆ#
Ö ªÑZz ] •{Š c
iÐ ƒ
 Ôì HÜÐ ñ÷Z ]|~ g
ugz Zq
Z
Xì &ŠzgŠ6
í{Š c
i Ѓ
 ~*ŠŽì ¿{zÐ] â£ÅkZgzZ

] ÒÅŠzgŠ6펞 c
â•
Û ä~
 g—žì ÅÜe
ZzgÐ ñ÷Z ]|~‚ZŠ Zi

ww
w.
no
or
eh
ida
y

&žì HÜŠ •
á g Zt » ~
 kŠZg—~ g
uq
Z ä~
ò zI)´X ǃ~t‚Æl²{z u™

X ǃ:t‚ »q Ë{z´Æt‚ÆkZ yŠ TÐVƒ~t‚Æl²ÆvZ yŠÆ#
Ö ªòŠ M

6
zZ}÷Ž {z}ŠÔ} ™{0

iÃ<
 ~÷Ž {zZuzŠX ñU¤Å{Ši¤ËŽ ¿{zq
Z

HÜŠ •
á g Zt » ~
 kŠZg—ÐôZzÆ/
ñ 0Z]|ä ~
ñ zI)´~g
ugzZq
ZX ÇŠzgŠ

gâ~ #
Ö ªn }g v-7ŠzgŠ6ížn kZz™ H+'
× B‚ÆpÑŠzgŠÃÖWKZžì
]|gzZÔìû%Î&g ZlÁÐ ÁÅ]Òžì HÜÐ [¹Z] ¸ä ~
ñ zI)´

X¸D™ c
Cû%Î&ÃÆáLZ Ì{ukŠ„{
kŠZ

:ì @
Yc
àxszŠzgŠ Zg øÃ~
 *™Ñ

oøjô Ú$ ]ö àûÂø oûÞôçû Çö×( fø mö àønû uô^n$ ‰ø è÷Óøòô ×FÚø äô ×# Öô á$ ]ô Ùø^Îø "
# o( fôß$Ö] àôÂø •ôô çû Ãö ŠûÚø àôeû] àô³Âø
ø Š$ Ö]
¹Æ:ó •
á VvZž• D™ÜŠ •
á gZ » ~
 kŠZg—Š&0Z : !Ýø¡

=Ð s§Å#
Ö Z ~÷gzZ• Tg DQ ( ~}i )Ž •,Z º•
ÛÐ
gnƆjÖ] oÊ]„Ò ävnv‘ oÊ á^fu à³e] æ o³ñ^³Šß³Ö] å]æ…)•D àxs

xnv‘ ÜÒ^vÖ] Ù^Îæ ^Ûâ†nÆæ ÜÒ^v³Ö]æ ‚³Û³u] ijm‚³fÖ] Ùç³Ï³Ö] o³Ê•]‡
X ( • ^ß ‰ Ÿ ]

õ
ó zvZx™Z]|ä ñ~zI)´Xì Š
HÜy*t Ðñx Z™/ôŠ¼ÌgzZ ( {Z
Ã)

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

~÷Ž • Tg DQ ~ }i º•
Û ¼Æ:ó •
á VvZžì HÜy*¸ ÌÐ e
Zzg Å

HÜŠ •
á g Zt» ~
 kŠZg—Ð ñ@x â Z]|~(FX •Tg D àJ
íŠzgŠ »#
Ö Z
Åñ÷Z ]|gzZì Lg (k0
}÷ŠzgŠ Zg vG z™ ;g _7ŠzgŠ6íƒ}V˜ ?žì

kZ~gzZì @
Y VJ
íŠzgŠ {zì &ŠzgŠ6í ðÃŽ ì HÜŠ •
á g Zt » ~
 g—Ð g
u

at
.o
rg

X •CYèV)kŠ c kZ {z´ÆkZgzZVƒ&ŠzgŠ6kZ~!$
Æ

:u™e
ñt,™ J 7
pÑŠzgŠ {Š c
iÐ{Š c
i

ø nû ×øÂø éøçF×’$ Ö] †ö %ôÒû]ö oûÞ(]ô äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø kö×ûÎö Ùø^³Îø g
Üû ÓøÊø Ô
zõ ³Ãû ³Òø àô³eû o( ³eø]ö àû³Âø
ø Öø Øö³Ãø ³qû]ø
l$ •û ‡ô áû^ô Êø køòû•ô^Úø Ùø^Îø Äøeû †% Ö] kö×ûÎö køòû•ô^Úø Ùø^ÏøÊø oûiôçF³×³‘ø àû³Úô Ô

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ø $Ö †ºnû ìø çø ãö Êø l$ •û ‡ô áû^ôÊø køòû•ô ^Úø Ùø^Îø Ìø’ûß(Ö] kö³×û³Îö Ô
ø Ö$ †º³nû ìø çø ³ãö Êø
kö×ûÎö(Ô
ø Öø ØöÃø qû]ø kö×ûÎö Ô
ø $Ö †ºnû ìø çø ãö Êø l$ •û ‡ô áû^ôÊø køòû•ô ^³Úø Ùø^³Îø àô³nû %ø×ö³%Ö^³Êø
oûiô çø בø Ô

ø föÞûƒø Ô
ø Öø†ö Ë$ Óømöæø Ô
ø Û% âø oFËÓûiö ]ƒ÷]ô Ùø^Îø ^ãø ×$ ³Òö
n²äª
ñ 0! Z]| : Ô
LZg ZlÅkZ ÂVƒLe 'Ð] ÒŠzgŠ6\ M~~
 vZwÎg c
žH

ä~ì e Y Z¾Ac
â•
Û ä~
 kŠZg—ÔVz™gHXÐ~¬Š] ‡zZ

J(6kZ¤
ZgzZì g (ZNc
â•
Û ä~
 g—Ô ðåaq
ZvZ wÎg c
Hn²

c
â•
Û ä~
 g—X VzŠ™Ûž Hn²ä ~ Âì 4n }¾ Â} Š

ðäzŠ ? Hn²ä ~ì 4{Š c
i n }¾ Â}Š J (¤
ZgzZì g (Z N
n}¾ Â } Š J (Ð kZ¤
ZgzZì g (ZNc
â•
Û ä~
 g—Ô VzŠ™

@
™gHÉ
Ü z}g ‚ LZ~Q ~
 vZwÎg cHn²ä~ì 4 {Š c
i

ñÅ Vz„}g ‚}¾~ ]gßkZ  c
ª
â•
Û ä~
 kŠZg—Ô Vƒ

E
5.ÅZŠ Zi ~ènZ {Zzg ) Ð N Y •Š™ s ç Ì{k
° ~g åE
}¾gzZ 5 éE
CG
$ zî@Atw‡zÁ ÒZz£Z(nZ
X ("C°~z éCEgÅZ ûiE

LegzZì 3g™gH »Vî ¬Š n LZ ‰
Ü z¼ ä ~žt {zì ãZzÂÈ ( {Z
Ã)

m
?‰
Ü z HnÆpÑŠzgŠÐ~ ‰
Ü z ¥kZ LZ ÂVz™ J 7Ð ]ÒpÑŠzgŠžVƒ
I
pÑŠzgŠ‰
Ü z HÐ ~ kZ •Çg™gH] zŠ nÆ`ªzŠ ZgzZ LZ ä ~ äÕO5!X Vz™

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

wÎg c
Hn²ä òŠ M q
Zžì HÜÐ e
Zzgq
Z Å£
ò Zx âZ ä ~
ò z I)´ X Vz™m?nÆ
]gß+Z "c
â•
Û ä~
 g—?÷ ÂVzŠ™gHnÆŠzgŠ6\ MÉ
Ü z}g ‚ LZ~¤
Z ;vZ

/ôŠ¼ä ~
ò zI)´ X ó óÇñâ •
Ûª
ñÅVz„}g ‚Æ]y
MgzZ *Š}¾:ó •
á \¬h~
X VƒÅZZpgŠÅnkZäxñ Z™/ôŠ¼ž7wDZ ðÃ~kZÔì HÜy*»nÏZÐ

at
.o
rg

Âì Œ6WÅ ~
 kŠZg—gzZ6™fÆvZèapÑŠzgŠž• ë ~
ò zI)´

Ðí™f Z÷ÃTžì Š
HÜŠ •
á g Zt » :ó •
á VvZ~g
u ~uzŠ 6ì „ (Zt ~|

VzŠ {Š c
iÐ Vß Zz`â ¬ŠÃkZ~Â( A: ‰
Ü z » ¬ŠÐzz Å™f ] Òª)ƒú â ~`â ¬Š
q{h
IÅ\¬vZÃÉgzÔKZ {ÈZ
 žìt »kZ:
 ";žì –ä hçL8Xbr
 ™X Ç

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ðÅ] ¶ƒ
 ÆkZì @
™e
ñ{z Â6¨
_LZì ‚
gxlà Ÿg Å\¬vZgz Zì @
™~
kZ äs
ò [ ;ß Z†g ZÍg )
•Z
 ÃkZì @
™e
ñ{zì Lgƒ»vZŽ ª äÖ ä×# Ö] á^Ò ä³×# ³Ö á^³Ò
{Zg kZì 7žƒ { Ç MgzZ â Yž c
â•
Û Ô HÁgÆ {gëÜæ ]g c
iWZzÃ/Z† •ªÃ¨

~kZÃLZ] ‡zZx ÓžceÆ~
 ]Ñ»¦6zZÆŠzgŠ#â Æn•
Û Y ZŠ Zˆ]Š „ðÃ~

oÑ »Š°*
™¥VŒc
â•
Û Ôƒ¥Š°¼ nÆkZž Š
Hn²X *
ƒ: w'~qgzZ *
™sÜ

Xó ~
ó kZƒtºgzZƒ3g~8
gÆkZgzZƒyuZ¥gÆkZB‚žð7Ú ZÔ7

`ªzzŠ ZgzZƒ
 pÑŠzgŠž Zƒx¥t Ð u 0
u kZž ñY H: wDZt 6kZ
g

ä VrZžì {g •
á Z~ yxgŠÆu 0
ukZŠp ÂwzZžn kZì Æ{Š c
g
i -7ñOÆ

ìg â •
Û {Š Zg Z »ä™gHnÆpÑŠzgŠÐ~kZ å3g™gH»Vî ¬ŠnÆ]Z f KZ‰
Ü zt

ÃvZ:Z~] c
Zzg ‰Xì C™ ZƒZÐg ±ZÆwZjZÆVÍßqtžìt ]!
~uzŠ¸

yxgŠÆwqZgzZÐ b§ÏZì Š
¹ ¬-ZaZÃg lZ~] c
Zzg ‰gzZì Š
¹ ¬-Z aZ

Æ ] ÑqÆVÍß s %Zt ì Š
c
Š g ZŒ
Û aZ Ð ƒ
 ÃwqZ Z~ g
Š q Z ZÌ~

† •žì Š
HÜÐ hC
Ù bÌZž 6ì @
™ ZƒÐg ±ZÆ] ‡zZgzZÐg ±ZÆ s %Z
E
pÑŠzgŠ] ‡zZx ӞŤzt ~^Æu 0
Üæä•ÆyZà ó{Šç'MîNÏÉZg ð‡$M~ŠŠ_ åOC&/Z

D™N @
¹ÅpÑŠzgŠ~^Æu 0
Üæ{zžì w©¸ Ì»'
» Z LZX , ™ ay

~„

X•

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

ILG
" uÅ ñ ! Q]|~(F
ÜÌgz Zy*¬ÐwZÎÆyZ~Ñ!
ì
ä~
ò gs)´

;D â •
Û Š•
á g ZgzZ D Yƒ} 9~
 kŠZg—Â CYg*] Zg ðåa Z
 ž• ë { z X ì H

at
.o
rg

]ñÔì „g M†Š ZggzZ ˆ M ä˳q]…( D â •
Û g !
g !
ª)z™™f »vZVÍß} Z ;z™™f »vZVÍß} Z "
äÊø•ô ]… gzZ äËø³qô]…ø ;D â •
Û û%zŠ ÌÃkZX ó ì
ó „g M •hÑB‚ÆkZŽB‚ÆVzqƒ
 yZ
;ìŠ •
á g Z »u 0
vZ~Tì {g •
á Zs§ÅÔì ~] ¬i éE
5OÅZz>gÎŽ e
 M Åu 0
yMŒ
Û
èöÊø•ô ]†$ ³³³Ö] ^³³³³ãø Ãö ³³³føjûiø o èËø³³qô]†$ ³³³Ö] Ìöqö†û ³³³³iø Ýøçû ³³³mø
o èºÃø ³•ô^³³ìø ^³³³âø …ö ^³³³’ø³³eû]ø o èºËø³qô]æ$ „õ³òô ³Úø çû ³³m$ h
º çû ³³×ö³³Îö
o

TÔ Ïñ Mgz¢#
Ö ª":ìŠ •
á g Z »\¬vZ™ 3nÅVzqP6
zZžìtÈgzZÀF»T

ww
w.
no
or
eh
ida
y

}g âÆspÆizgkZwŠÐ¹XìgߪŠ Z%ÐkZÔÏá Z e hÃ
 qà Zz¶Š hyŠ
X ( pÑŠzgŠbc) "ÏVƒ„gÌ @ M ÅyZÐzzÅxÑÔÐVƒìguPŠ

:az»qJÅ ¬™pÑŠzgŠ

ðô ^Ûø Š$ Ö] àønû eø ͺçû Îöçû Úø ðø ^Âø ‚% Ö] á$ ]ô Ùø^Îø äö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø hô^_$ íø³Öû] àô³eû †ø ³Ûø³Âö àû³Âø
E
ø n(fôÞø oF×Âø oø×( ’øiö oj$uø ðºonû •ø äö ßûÚô ‚ö³Ãø ³’û³møŸ šô…û Ÿø û]æø
ñ éŒBÄZ0/]| : Ô
[
6
zZì Sg Åg „ yxgŠÆ}igzZ y• M ¬Š ; c
â•
Û ä V,ZÔì e
ZzgÐ

X ( ~ènZ {Zzg ) ñY5:ŠzgŠ6~
 u 0
ÑžJ
Z
$
Ë Y7

¬™žì ˆðâ •
Ûe
Z@ ~ Tì _g *~ sfÆ " ¬™ [ZŠ M " g
u {z( ô= )

Æ\¬vZˆÆkZ ÔÇŠzgŠ6~
 wÎggzZ} ™ zz£Å à ¬vZ¬žceÃá Zz ä™

6~
 wÎg ̈Ƭ™ž Zƒx¥Ð Š •
á g Z kZÆñ/]|X } ™n²~
 q KZ~g—

HÜÐ ã
Š
ò Zg ZŠ yÑ1Z •~ " ad " X ìaz m{ »qJÅ ¬™ {z Ôce 4> [
„gz¢\¬vZ Â{zì ¬™sÑZz dZq
Z~ hÆ~
 wÎgŽ ) pÑŠzgŠž c
â•
Û ä V,Zì

kZgzZ} ™ ¬™~ hÆ ~
 g—Ð \¬vZ ̬ Ð ¬™ KZ {È Z
 Q C1 ì @
â•
Û wJ

ÅyxgŠgzZá™wJ ÂN ¬™ Åy
M z wzZ {zžì ê „¹t Ð x™ÆkZ Â}™ ¬™ˆÆ

D
öRŵ ö"Š Z~qJÅ ¬™kZ Âc
â•
Û ¬»kZì ¬™q
ZžŽ pÑŠzgŠ6~
 *™Ñ „Šp Âä\¬vZèY

X ( g U) 7

1C

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

È> [6~
 wÎgy
M zwzZƬ™Tžce D
gy Z ~g7n kZÔ} Š™Šg ¬™Å}g œkZ

X σwJgz¢vZY ¶
Z {zÏñY

ÆqJÅ ¬™ ä V,ZŽ ) ] !
t ä/
ñ ]|žì 7™f »kZ~ e
Zzg Ñ!
zgq

í úŠ (ZÐûgzZ ñZg KZ¿ðÞì ] !
~
+ZtèapÔ ¶”Ð~
 wÎg ( ðâ •
Û ~}g !

at
.o
rg

Æ wßZ0Æ $ön kZ Ôì $
Ë Y ½]!
+Z „Æ ÍÐ9ÆvZÉ Ô Y™7

X ( 5` g
•Zsg ç)ì ~¬Æ„q ¯%g
ue
Zzgt._

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ÅVß ZE™êЊzgŠ ̉
Ü zÆ™fÆ~
 \M
:•
 hgzZòzø
Øõqö…ø ÌöÞû]ø Üø Æô …ø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zé†øø mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø
îø×øŠÞû] Ü$ $ö áö^–øÚø …ø äô nû ×øÂø Øøìø•ø Øõqö…ø ÌöÞû]ø Üø Æô …ø o$ ×øÂø Ø( ’ømö Üû ×øÊø Xå‚øßû³Âô lö†û ³Òôƒö

Üû ×øÊø ^Ûøâö ‚øuø]ø æû ]ø †ø føÓôÖû] åö ]çø eû]ø åü ‚øßûÂô Õø…ø •û ]ø õ Øqö…ø ÌöÞû]ø Üø Æô …ø æø XäÖø†ø ËøÇû³m% áû]ø Øø³fûÎø
z?f ;c
â•
Û ä~
 wÎgžì e
ZzgÐ{ñk

Ù 1Z]| : èM à$ rø³Öû] åö ø¡ìô‚û³mö
C
:ŠzgŠ ª > [6í ̉
Ü z kZ {zgzZ ñ M ™f Z÷t ‚Æ TòŠ M {zƒg Zp

( ÑZz ]nzØg ) »ypg nÆTòŠ M {zƒg Zpz?f b§ÏZgzZ ÔÇ

»ypg ª) ñYƒ:ê»]nÅkZ¬Ð äg ¦

ÆkZgzZ ñ M·
»]nKZÆ™g lZz/ÂgzZ}Šg Z ¦
~ÙñZ•
Û Z}
z ê{z Ì·ug I

kZq
Z ðÃÐ~ VâzŠ c
\ !
VâÆTòŠ M {zƒg Zpz?fgzZá Z™:ê
( Ã9J (t ‚Æ
: Ýq tŸZ » ¼
 ( Æ™#
Ö }
Å yZ {z gzZ TðAXF
X ( ~ènZ { Zzg )á™

uœ»yZì ¬™$
Å ~g Zpzª
f nÆVñŠ M XÆ n&~ g
ukZ ( ô= )

+4Æ ä™Ýq ]nz ØggzZ e
Ám{ KZ ä \¬vZ n Æ yZžì t x`
™

LZ „ xgxzøÐ kZgzZ ;e 7„ *
™ÝqÃ]nz Øg Å Z}
ä V,ZpÔG ë Z•
Û µZñ
ž ǃx¥Ð g
uà Zz äƒ`gŠÐ MgzZX • •Æ¬™$
„ +Zh$
{zGÔH In

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

ÅvZ Ôì Å ¬™$
J~(Ìä ð}Z LZƒ]| º•
Û +F
[HÆvZ nÆVñzø,Z
]æû †ö –öuû]ö Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø†ø rûÂö àô³eû gô³Ãû ³Òø àû³Âø
ànû Úô ! Ùø^ÏøÊø èønø Þô^%$Ö] èøqø…ø ‚$ Ö] oÏøiø …û ] Ü$ $ö (ànû Úô ! Ùø^Îø èøqø…ø ‚$ Ö] oÏøiø…û ] ^Û$ ×øÊø ^Þø†û –øvøÊø

at
.o
rg

Ùøçû ‰ö…ø ^mø ^ßø×ûÏöÊø †ôfø ßûÛôÖû] àôÂø Ùøˆø Þø Éø†ø Êø ^Û$ ×øÊø ànû Úô ! Ùø^ÏøÊø èø%øÖô^%$Ö]èøqø…ø ‚$ Ö] oÏøiø …û ] Ü$ ³$ö
ø ßûÚô ^ßøÃû Ûô‰ø äô ³×# ³Ö]
Ùø^ÏøÊø oûÖô šø†ø Âø Øønû ñô†ø fûqô á$ ]ô Ùø^ÏøÊø äÃö Ûø ŠûÞø ^ß$Òö ^Úø ª÷nû •ø Ýøçû nø Öû] Ô

‚øÃö eø Ùø^Îø èønø Þô^%$Ö] könû Îô …ø ^Û$ ×øÊø ànû Úô ! kö×ûÏöÊø äÖø†û ËøÇûmö Üû ×øÊø áø^–øÚø …ø Õø…ø •û ]ø àû³Úø ‚ø³Ãö ³eø
ø nû ×øÂø Ø( ’ømö Üû ×øÊø Xå‚øßûÂô lø†û Òôƒö àû³Úø
‚øÃö eø Ùø^Îø èø%øÖô^%$Ö] könû Îô …ø ^Û$ ×øÊø ànû Úô ! kö×ûÏöÊø Ô

ww
w.
no
or
eh
ida
y

]| : ànû Úô ! kö×ûÏöÊø èøß$røÖû] Øôìö‚ûmø Üû ×øÊø ^Ûøâö ‚øuø]ø æû ]ø †ö fûÓôÖû] äô ³mûçø ³eø ]ø Õø…ø •û ]ø àû³Úø
?’0 ª
Ô c
â•
Û ÃVÍßë ä ~
 wÎg yŠ q
Zžì e
ZzgÐ ~
ñ g » Z { çE

6Ÿ
\ M nÆkZ å*
â•
Û Š•
á g Z¼ŽÃ\ M )‰ƒ¢që ?î Y M k0

 QX } M X : c
Z
â•
Û Â3gxŠä \ M 6ZgŠ¬ ÆŸ
Z
 ( X Ñ äY

3gxŠ6ZgŠ}ŠZ
 b§ÏZ } MX : c
â•
Û Q Â3gxŠ6ZgŠ }uzŠ

F
ZnП
\ M™ƒ rg ÃÐkZ Z
 å*
â•
Û Ã\ M¼ŽQÔ} M ;c
â•
Û QÂ

q +Z q
ZÐ \ M ä ë ` M ~
 vZ wÎg c: Hn²ä VÍßë Âñ M

ë} M \ M ` M ‰
Ü zn
gxŠ6ZgŠC
Ù ÆŸ
ª)¸F
 7¬ëŽ ”

V,Z‰ M } M LƒÂÎ"m
6Ÿ
~Z
 ;ž c
Cä\ M ( ¶] !
5t¸
ypgŽ xzø{zƒŠ !
'
z{ n:" äÖø†û ËøÇûmö Üû ×øÊø áø^–øÚø …ø Õø…ø •û ]ø àû³Úø ‚ø³Ãö ³eø "ž ¹ä

ZQ X } K ¹ä~ ԃ:ê»]nÅkZ Ì~kZgzZ ñ0

ug I
Üû×øÊø Xå‚ø³ßû³Âô lø†û ³Òôƒö àû³Úø ‚ø³Ãö ³eø "¹äV,Z Â3gxŠ6zgŠ}uzŠÆŸ
~

{zgz Z ñ M™f Zg vt ‚)‚"gzZ=Â" {zƒŠ !
'
{ n:" Ônû ×øÂø Ø( ’ø³mö
ÆŸ
ä~Z
 Q Ô} M ;¹Ì6kZ ä~ ÔÇ:ŠzgŠ6
?̉
Ü z kZ
‚øuø]ø æû ]ø †ö fûÓôÖû] äô ³mûçø ³eø ]ø Õø…ø •û ]ø àû³Úø ‚ø³Ãö ³eø "ø ¹ä V,Z Â3gxŠ6zgŠ}Š

~zŠyZ c
\ !
VâÆTòŠ M h$
{zƒŠ !
'
z{ n : " èß$røÖû] Øôìö‚ûmø Üû ×øÊø ^Ûø³âö

;{ C

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

èZgÃyZgzZÆ™ #
Ö }
ÅyZ ) {zgzZ N Yƒñh1t ‚ÆkZq
ZÐ

Á ÒZ {Zzg ) } M ;c
â•
Û ~
 \ M Ì6kZ ( ñYƒ: •»¼
 Æ™lp
5k.ÅZ °
X ( Š ‹ÑZ 9w‡zug åG

uà Zz ñ{k
g

Ù 1Z]|«Ð kZŽì „z d
C
Œ
Ûd
Œ
Û Ìy*»g
ukZ ( ô= )

at
.o
rg

ÅyZ ä ~
 wÎggzZ• x?ZmLƒ]|á Zz ä™ ¬™$
ÝZ~kZžì Ú Zt•
Û Ô å»

Xì ¹} K6¬™$

Ù
C

Æt•
Û Ð } hðÆp ÖZ§Zz ¸ »ì } KÆ ~
 wÎggz Z ¬™$
ÅLZƒ ]|
?’0 ª]|B‚
0´ â Ô {ª0'Y ]|Ô ÷Z ]|Ô k„0Z ]|{z´Æ ~
ñ g » Z { çE

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Ð~yZXì Š
He
Zzg~V1ÂZÅg
uÌÐevZèg_g ÒZ0vZ†gzZ_k

£Z

\ Mž¸D™c_Ð~
 vZwÎggzZ¸D™ ¬™$
Lƒ]|žì Ìt~VìZzg‰
vZ wÎg n Æ VñzøÆ n&Ñ!
{gÃè ~ V(uƒ
 yZ X ¸ ë } K \ M Â }} K

g Ö Z » ~g ZÜgzZ èZg *
ð•Z b§T~i Z0
ZƬ™$
+F
JÐ s§ÅLƒ]|gzZ ~

wÎgžì @
ƒx¥Ð kZ 2Xì {k
Z+F
J~}g !
ÆV‘@
ÃVÐyZÝZgŠtÔì Š
H

Ýqx £+F
—{z»š
 8zÑ~dZY 5gz Z *Š ÅV¤•
Û Ðzz Åš
 8Å\¬vZÃ~
vZ
Ü zÆ™fÆ \ Wž} ™êgzZ „@

ÃâZ sÜ~nçÆ 5ZŠ Z Å hÆ \W¿Žžì
J
5" Zƒ ]|}ÒúgzZ x â ZÆ dZ Y 5}g ‚aÆ kZ ÂÇ:ŠzgŠ6\ W
JâZÐ wŠÆ ÿPG

pôÐ „ @
ÃgzZ¨C
Ù ÅnkZ \¬vZ• D Zz} K ÌÐ ~
 vZ wÎg6kZ {zgzZì Ç
¬$

X}Š=ÂÅ5ZŠ ZÅhgzZ ÏÙhÅ ~
 ]ÀWgzZÇg
áû]ø ðô ^ËørøÖû] àøÚô Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ÷¡‰ø†û Úö éøz•ø ^jøÎø àû³Âø
ø Êø Øõqö…ø ‚øßûÂô †ø ³Òøƒû]ö
] !
tžìŠ •
á gZ» ~
 kŠZg— VD"
# Eo$ ×Âø o×( ’ømö¡
zy
Z ) Ç: ŠzgŠ 6í {zgzZ ñY H™f Z÷t ‚Æ òŠ M Ë ì Ð Õ
E
.--ÊZ
X ( ~z éCEgÅZ!‡] pMZzg ~ çG

*™Ñ Ì6]*
ˆZ ãZÆ ~
 *™ÑŽ ì ŠŠ FH~ ÕÆ¿kZ G ( {Z
Ã )

˜À]|žì –~ " æ°Z {™E
" ~/ ö ZÎÅ ó{ukŠ „{
]|X ñ 7: ŠgzŠ6~

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

Ânƒ: Ú ZgzZX ñY J 7: Zizgû%Î&ÁÐ Áž¸ D â •
Û ½Å"7pÑŠzgŠÃÆá

Qì yˆZ Z (¹ » ~
 vZ wÎg [ »ž¸ D™ c
â•
Û \ M X ce ãƒ: ¶ Â~ Äq
Z

at
.o
rg

~ i úŽ å{zI F
{Š c
i~ pÑŠzgŠX ì ]!
Å Cz%" ~(ƒ kÌ~ -ŠzgŠ6\ M
Ô` @
ŠzgŠ2 í!ÆVzuzŠ ¹!
X • w®~ g
Š q ZŽ xsz> [p ÖZ {zˆÆkZgzZì @
Y J 7
D
ÀÉ
!
ïŠ â •
Û qÑs Ü:
 Æäƒëñ» ö-š }uzŠÃp ÖZ ‰É ¸:I Ã\ M ˜À{)z öžO
%Š Z%ÐY §ž•D â •
Û~
ò zI) ÕäO‘
Ð~
 *™ÑgzZ ñÅËgzZì *
hg »îÏMuLz æLOE

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Xì @
YHt : Z Ì6~gzŠ
ø fônû fôuø oF×Âø ý ]‚÷eø]ø ^÷Ûñô]•ø Ü÷ ×$ ‰øæø Ø( ‘ø h( …ø ^mø
Ü´ãô×( Òö Ðô×ûíøÖû] †ônû ìø Ô

Üû Öø ^÷Š×ô rûÚø ݺçû Îø ‹ø×øqø^Úø Ùø^Îø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o( fôß$Ö] àôÂø éøz†ø mû†ø âö oûeô]ø àû³Âø
áø^Òø Ÿ$]ô Ü×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø Üû ãôn(ô fôÞ oF×Âø ]çû ×% ’ømö Üû Öøæø äô nû Êô oFÖ^Ãø iø äø ×# Ö] ]æû †ö ³Òö„û³mø

1Z ]| ÊQÜãö Öø†ø ËøÆø ðø «•ø áû]ôæø Üû ãö eø „$ Âø ðø «•ø áû^ô Êø èô ÛønFÏô Öû] Ýøçû mø 麆ø iô äô ×# Ö] àøÚô Üûãônû ×øÂø
~>kZgzZÆ~>Ëx ¸Ž •D™ÜŠ •
á gZ » ~
 kŠZg— {ñk

Ù
C
σw!
zq
ZyŠÆ#
Ö ª6yZ >t ƒ:ŠzgŠ6~
 ÑÆkZgzZ™f »vZ
$ })zŠ ƒ ZŠ1Z z£Z {Zzg ) } Š [ Z± c
î•iE
}Š™s çÃyZžì g (ZÃvZQ
X ( ~z éCEgÅZ

~ >Ëx ¸Žž• ‰ G Üp ÖZt Ð „ {ñk

Ù 1Z ]|~ g
C
ugzZq
Z ( {Z
Ã)

]‹J
#
Ö ª6yZ Â,Š™„
 {'>¬ Ð ŠzgŠ6~
 ÑgzZ™fÆvZ {zQ Ôì ß

g—~ >kZgz Zì ß~ >Ëx ¸Žžì Š
HÜÐ p ÖZ yZ~ g
ugzZq
ZX Ïìg

HÜŠ •
Š
á g Zt » ~
 kŠZg—ÌÐñ)â Z1Z]|Xì Cƒw!
z6yZ >{z ƒ:ŠzgŠ6~

>{z ÂVƒ} 9JZ¬ÐŠzgŠ6~
 kŠZg—gzZ™fÆvZQ$~>Ëvߎžì

Xì w!
zyŠÆ#
Ö ª

~ >Ëvߎžì Š
HÜŠ •
á g Zt » ~
 kŠZg—ÌÐ ñ~g}
G1Z ]|

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

~„¼
 {zì e σ]‹ÃyZ Â, ™„
 {'>¬ÐŠzgŠ6~
 kŠZg—{zgzZ$

}uzŠ LZ {z¤
Z ªX Ð BŠ {zÃTÆ [ Z NkZz1 N Yƒ 4ZŠ ( Ðzz ÅwqZ LZ )

ëžÏƒ]‹ÅkZ™NŠ[ Z N »pÑŠzgŠÃyZ ÌA
N Y ̃4ZŠ~¼
 Ðzz ÅwqZ

X åJ 7: VYŠzgŠ~>kZä

at
.o
rg

™fÆvZ%Ð >ËvßZ
 žì Š
HÜŠ •
á gZ » ~
 kŠZg—Ð'
ñ Y]|

Ïn+Z ªVƒ`ZÐ 6gâ Yg ZŠ%ñƒ} vˉì (Z žZÆŠzgŠ6~
 g—gzZ
Xì @
Yvr â Š™Ök0
Ægâ Yñƒ} vˉσkC
ø fônû fôuø oF×Âø ý ]‚÷eø]ø ^÷Ûñô]•ø Ü÷ ×$ ‰øæø Ø( ‘ø h( …ø ^mø
Ü´ãô×( Òö Ðô×ûíøÖû] †ônû ìø Ô

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ƒû]ô ‚ºÂô ^Îø Ü×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø ^Ûøßønû eø Ùø^³Îø ‚õz³nû føÂö àô³eû èøÖø^³–ø³Êø àû³Âø
o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^ÏøÊø oûßôÛûuø…û ]æø oûÖô†û Ëô Æû] Ü$ ãö ×# Ö]ø Ùø^ÏøÊø o×# ³’ø³Êø غ³qö…ø Øø³ìø•ø

^Ûøeô äø ×# Ö] ‚ôÛøuû^Êø l$ ‚ûÃø ÏøÊø kønû ×$ ‘ø]ƒø^ô Êø oû×( ’øÛö Öû] ^ãø m%]ø kø×ûrôÂø Ü×$ ‰øæø äô ³nû ×ø³Âø äö ³×# ³Ö]
ø ÖôƒF ‚øÃû eø †ö ìø! غqö…ø o×# ‘ø Ü$ $ö Ùø^Îø äü Âö •û ] Ü$ $ö o$ ×øÂø Ø( ‘øæø äü ³×ö³âû ]ø çø ³âö
äö ×# Ö]‚øÛôvøÊø Ô

Ü×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o% fôß$Ö] äö Öø Ùø^ÏøÊø Ü×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o( fô$ßÖ] o×øÂø o×# ‘øæø
 kŠZg—û%q
~
Z•D â •
Û!
ñ c]| : gûrøiö Åö•û ]ö oû×( ’ø³Ûö³Öû] ^³ãø m%]ø

oû³³³Öô†û ³³³Ëô ³³Æû] Ü$ ³³ãö ×# ³³³Ö]ø" Q S7
i úgzZ ñƒ4ZŠr
 ™q
Z¸â •
Û p=

Ô ~Š™~¢ ;~i úzZ c
â•
Û Š•
á g Zä~
 kŠZg—Å ¬™B‚Æ" XoûßôÛû uø…û ]æø

Qì ƒ
 oÆy•
á ÅkZž 6™£Å :ó •
á VvZ ÂwÍ Z Âñ7i úÂZ

äVrZ ñ M r
 ™gzZq
ZQ• ë!
ñ c]|Ô8
 â ¬™QÔ| 7ŠzgŠ6í
yZ ä ~
 g—X 5ŠzgŠ6~
 kŠZg—gzZ ţŠ:ó •
á VvZ wÍZ

~ènZ {Zzg ) ÏñYÅwJ¬™ ~¾™ ¬™[ Z ~i ú} Z c
â•
Û Š•
á g ZtÐ r
™
Å
I
X ( > ðW½h. Z °Z˜{èðûZzŠ ƒ ZŠ1Z ~zgz

¬™ pÑŠzgŠž• ë ~
ò zI)´X ì Š
H™f ~ ] c
Zzg ]{ Ìy*t ( {Z
Ã)
G
vZ Z’Z Å ¬™žì HÜt ·Z6[ éE
5B-dÆkZ äY fXce *
ƒ~íZgzZ~yxgŠÔ~wzZÆ
Xce*
ƒ»6
ÏZ b§ÏZgzZceãƒÐŠzgŠ6
 kŠZg—QÔzz£Åy•
~
á Åà ¬

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

I
4ÓG
¡
g
G
gzZ ŸŠzgŠ6~
 g—QÔ™ Z’ZB‚Æ£¬Â}™ ¬™ÐvZ ÂZ
 ž•ë òö Z

 kŠZg—~‰
~
Ü zÆŠzgŠgzZ Ô™~íZƬ™Ô~ Ö
Æ Y ¬™ Ô~ wzZÆ ¬™ÃpÑŠzgŠ
Ð
JZ[ sÐyxgŠÆkZgzZ}¾gzZ Ƕ] Zú-Z[ |ÂÐzz ÅkZÔ™ H™fÃbc ö W‘ZÆ
X ( pÑŠzgŠbc) ]†÷ nû %ô Òø ]†÷ nû %ô Òø ^Û÷nû ×ô Šûiø Üø ×$ ‰øæø äõ nû ×øÂø ä×Ö] o×$ ‘ø!ÇñY

at
.o
rg

Ôì k7
pÑŠzgŠk0
Æug IGÆ~
 \ M ¿Ž
:ì êŠ Z’Ã~
 \ M \¬vZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Üö ×( Šømö ‚õuø]ø àûÚô ^Úø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø zéø †ø mû†ø âö oû³eô]ø àû³Âø
wÎgžì e
ZzgÐ{ñk

Ù 1Z]|:Ýøø¡Š$ Ö] äô nû ×øÂø •$ …ö ]ø oûuôæ…ö o$ ×øÂø äö ×# ³Ö] •$ …ø Ÿ$ ]ô
C
:Zz 6í bzg ~÷\¬vZ  ÇÇxs6í ðÃZ
 :ž c
â•
Û ä~
 vZ
G
Ê
;
X
E
§3 Z z Š ƒ ZŠ1Z { Zzg ) VzŠ } Š [ ZŽ » xsÆ kZ ~ž @Ç ñâ •
]Zú-Z ° öG
Û
X ( .Z

b zg 5 Mžì YƒµtÐ" ouôæ…ö o$ ×øÂø äö ×# Ö] •$ …ø Ÿ$ ]ô " p ÖZ ~C
Ù ªÆg
u( ô= )
bzg~Ô Z åLh8EÆ~
 \ M \¬vZ Âì @
™n²xsðÃZ
 ì Sg µ ZÐÔZò ug I

ZÔ $
¤
Ë ƒ79b§Ë] !
tžìC
Ù ªÔ Ã} Š [ ZŽ »xs~
 \ Mž @
ì êŠ N
ßÃug I

à Z e~ kŠZŸug I bzg 5 MiŠ Vzhz™VÅÑ~ yŠq
Zž Ç} 7'â ÂñY 1™tÃkZ
Vƒ ¬: xsz > [6\ M äZ Vzhz™VÅÑÆ\ Mž @
ƒ7(Z yŠ ðÃèYÔì CY à ïgzZ

g Ñ» Ì~ VâŠx ¬gzZÔì Lg JÈ} @
Ü zC

Ù Ì»VßZz ä™n²xs™ƒ¢q~ kŠZ£zg

kZp ¤
Zì |›q
Z *
ƒ {0

i~gJKZ »x?Z :Y m
Z ,i Z {z´X @
ƒ 7ÁÐ Vzg ZD
Ù
bÑŠgzZ›q
Š 4
ƃ
 ]!
âZ pÔ• ZN Zg Å#
Ö Z Y f~}g !
Æ ÎâÅ] §
-;XБ
n kZì Ýq ] §~gJKZÃ~
 Ym
Z¦™m{gzZ x?Z êG Y m
Zžì "
U
ÐÜÑ

@
™n²xsðÃZ
 gzZì Lg à {Ðb zgÔ Zò »\ Mžì Yƒ7b§ËÈt»g
u

» ó ób zg á…g " ä ±g •
á ÒZ6¯ kZX ì êŠ wZ e b zg~ kZ nÆ äZߊ [ ZŽ \¬vZ Âì

Å\¬vZgzZ s§™Ý¬}uzŠzÂF
x ÓÅu 0
b zg Å\ M ~ ug IGžì HyÒt È

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

äZ ðÃZ
 Q ( ì kª + Œ
Û Ç!
]!
t gzZ ) Ôì Sg sz^~ {@xÆ ]“à °z à )
(J
bzg Å\ MÐyf ZÆ\¬vZ Âì ! ðAXF
\ M„
 Zg {Z'c
=g fƸ•
Û {zgzZì @
™n²xs

|æ… •( … "Ã] ZZzzÂãqzgkZ'Ô•ïŠ[ ZŽ »xs~
 \ Mgz Zì CƒzáÌs§kZ

Xì Š
c
â•
Û ¨Ð "

at
.o
rg

wZjZ z ] 5çÆ c i'ݬŽ • M
™vß„zÃ] !
kZžì @
™n²gT ¶Zg b
¬

X ñâ •
Û ‚ÄcÅë›yZ \¬vZX Vƒn
g9
 o¼Ð

gzZ ~Š ¬ \ M Ôì &xs6\ M Ð »mÜZ ÌäZŽžìt x • m{ »g
ukZ

X • Dâ•
Ûe
Á[ ZŽ »xsÆkZ™ƒzáÐ »gzZ bzgÉ 7Ð y!
isÜ6gî~uu

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ï¼ ƒ
 ÂñYï[ ZŽ »\ M sÜA : [ Z Nz`
Z ̼ »xsz > [ƽ/¤
Zžìt§Zz
ø nû ×øÂø Ýöø¡Š$ Ö] X Š
X!äiö^Òø†eøæø äô ×# Ö] èöÛøuû…ø æø o% fôß$Ö]^ãø m%]ø Ô

o$ ×øÂø o×# ‘ø àûÚø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ø zé†ø mû†ø âö oû³eô]ø àû³Âø
žì e
Zzg Ð{ñk

Ù 1Z]|:äü jöÇû×ô eû]ö ^n÷ ñô^Þø o$ ×øÂø o×# ‘ø àûÚø æø äü jöÃû Ûô‰ø pû†ôfûÎø‚øßûÂô
C
xs c
) ÇÇŠzgŠ6í k0
ÆG~÷òŠ M Ž ;c
â•
Û Š•
á gZ ä ~
 vZ wÎg
( = {z  ÇÇÐgzŠ }Ž gzZ ÔÇV’Šp~ {z ( Ç}™n²
ñY c
Š ™ ðAXF
G

§3;XE
X ( yZÑZ™° öG
Z {Zzg ) Ç

„z sÜÃ ~
 \ M =g f Æ V¤•
Û ž ˆƒ x¥,t Ð g
u kZ ( ô= )
( k0
( xszŠzgŠ
¢qV;z {zgzZ} Š ™ ðAXF
Æug IGÃX\¬vZpÔÇÐgzŠ ðÃŽì ! ðAXF
EE
3"
Ãq
ZC
Ù ì [ƒx¥ÌZž 6gz ZÔ• F
 %øL © E
ÃkZ ~
 \ M Â,™n²xsz > [žƒ
X •D â •
Ûe
ÁÌ[ ZŽ

\ M gzZ • D™n²xsz > [g !
Vzg ZD
Ù c
Vzô: ZizgŽ } È {z • ‚lpÄ

»›ÃXÂñYï[ ZŽiŠ „q
Z »xsz > [Æ/~g ‚¤
ZžìthX •D 0
[ ZŽ » ~

Xì ¹äBËXì {Š c
iЪ
zŠÅV˜zŠ „zcyZì ‚{ ¨f ðÃ

g³³³³³³Ö 7• h]ç³³³³q …• ä³³³³³³³³³r³³³³Þ… à³³³³³Ó³³³³³Ú Ý¡³³³³³‰†³³³³³³³`e
ç³³³i‡] h]ç³³³q 1³³³Ó³³³³m ‹³³³³³³³³³³e]†³³³³³³Ú Ý¡³³³³‰ ‚³³³³‘ ä³³³³³³³³Ò

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

û …ô^³³eø æF ä´³³Öô!æø o( ³Ú( Ÿö û] o( ³fôß$³Ö] ‚õ³Û$ ³vø³Úö ^³³³Þø‚ô³³n$‰ø oF³³×³³Âø Ø( ³³‘ø Ü$ ³³ãö ×# ³³Ö]ø
Õ
oF³³•†û ³³iøæø g% ³³vô³iö^³³³³Úø •ø ‚ø³³Âø oF³³³•†û ³³³iøæø g% ³³³vô³³iö^³³³³Ûø³³Òø Üû³³×( ³³‰øæø

Z ¯zÆÅxszŠzgŠ
Z

at
.o
rg

Æm{ m{Ž Å kZ pÔ• … Y [p „ \¬vZ ÃVAV£Å pÑŠzgŠ

X Vƒê0VŒÃyZ•_ƒx¥

ww
w.
no
or
eh
ida
y

:ì CY–
a
ÅuÑÐpÑŠzgŠ
-Í ‘
žG
ê Ym
Z ViklˆÆ\¬vZèYì CY–
a
ÅuÑÐ xszŠzgŠ
E
45Å
45E
47z *
G
4G
5E
Z ?{aZ z x™ ZÐ ƒ
 ~ yZgzZ • Å„ x?Z
±=rZ G
î*9g èEG
é5E
E

5xszŠzgŠ6yZž Š
c
Š ¬t ~}g !
ÆyZ Z
 •~
 —Z wÎg·

x¥ ÂñYÅ ¬™ Åäsz Øgz e
ÁmÓZ m{c ~
 \ M ªñY

ðÃZ
 gzZ Ô• ` ZÆx™ÃgzZ e
Áz Øg Å\¬vZ Ì~
 \ Mž Zƒ
-žGÍ‘
\ MgzZxszŠzgŠ c ~
 *™Ñ îScx?Z ê Y m
Z Ð\¬vZ {È

mÑ ËgzZ t‘ËÍ ¬™t Âì ‡â N ¬™ Å]YgŠ dZÐ dZ c ~

X Çnƒùg *6»x?Z

:ì ~g Z *]Å\¬vZÝZgŠxszŠzgŠ

Å<
 zy M Œ
Û ÔxsZ +ŠgzZ ~g Z *]Å\¬vZÝZgŠ 'ŠzgŠ6~
 *™Ñ

vZ {zgzZì èZg6xsZ+ Š {ÈÑZz-ŠzgŠžì ?Š Å] !
kZtì ã ZŠgŠ

yZŠgŠÌ» kZì BÚt )g fÆ Xžì zz ¸ì }â yˆZ » \¬
XìÍ ¬™ cyZgzZì


þ ?Š Å~g ZŠ ÃzB‚Æ\¬vZ -7
»pÑŠzgŠ

Xì g ÖZ » ~g ZŠ ÃzB‚Æ ~
 wÎgÆ kZgzZ \¬vZ -7» pÑŠzgŠ
vZ {zžì @
™g Ö Z »] !
kZ)g fƬ™ KZgzZ¿LZ ÑZz"7xszŠzgŠ

wÎgÆ\¬vZžìC
Ù ªÔì g ZŠ ÃzgzZ {Zpí » ~
 *™ÑgzZg ZŠ Ãz » \¬

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

Å ÏÈ E ÅkZgzZ ~g ZŠ ÃzB‚Æ „ \¬vZ ÝZgŠ ~g ZŠ ÃzB‚Æ ~

Xì ?Š

:•CY| (]˜ÂÅ~
 \ MÐzzÅpÑŠzgŠ

at
.o
rg

Š q Z Ñ!
g
{gÃèž 6• CY| (] ÄÂÅ ~
 *™ÑÐzz ÅxszŠzgŠ
G
 \ M 6~
 *™Ñžì [ ƒ"
U
Ð
@
ƒ7xszŠzgŠ » V ðG34$QÆ~
c yZgzZ • Dƒzás§Å yZ Ð ¬Æ \¬vZ Ì~
 \ M Âì

\ M ¿V#ž ñYƒx¥Ã~
 \ M¤
Zž <g¨Zg fX • D™N ¬™

yZ0
{gz Z yÆ ~
 \ M Ðzz Å ~
 \ M gzZì @
™N ¬™ c ~

ww
w.
no
or
eh
ida
y

7Ú ZÐ \¬vZ n LZgzZì Lg @
™'Z'N ¬™ hZÐ hZ cVß Zz

wŠÆ ~
 \ M Âìr[8eZ ¸gzZì ‡â c ~
 \ M A‡â

kZ ÌzÂÅ ~
 \ MgzZ ǃZa/_
÷ »„ZpígzZ›zgŠtÅkZ~
£ÅÏñY µ s§Å
Ð ] Ò6~
 \ MB‚Æ mÜ Z z yZZ ¿Ž Z åE

gzZ σe
ÁzgŠtyŠÆ#
Ö ªÅ ~
 \ M 6kZ Âì k7pÑŠzgŠ
Œô^³ß$Ö] oF³³Öæû ]ø á$ ]ô ;žì c
â•
Û ~p ÖZyZg Ö Z »|kZŠpä~
 *™Ñ

{Š c
iЃ
 ~VÍß~#
Ö ª—" : é÷çFבø o$ ×øÂø Üû âö †ö %øÒû]ø èô ÛønFÏô Öû] Ýôçû mø oû³Êô

X ( ~èF
)ÇŠzgŠ6í{Š c
iЃ
 Ž ǃ¿{zd
Œ
Û Ðí

:ì CY| (
݁ ~
 *™Ñ:
 ÆpÑŠzgŠ

ì CY| (
B‚Æ ~
 kŠZg—›gzZ m» {È Ðzz ÅpÑŠzgŠ
gzZ/Š*
Y| (»›gzZ mÐ kZ » kZì @
™N ¬™ c T¿ŽèY

~ {0<Ñ›: AZzB‚Æ~
 *™ÑgzZì "
U
Ð ã¨
Z ]¡

Xì [£
:•Dƒ‚t Ü Z èE
L j8ЊzgŠ‹ Ò

èE
L j8Æ ~
 *™ÑgŠ ÏZ σ ›: AZzB‚Æ ~
 *™ÑgŠT
Xì @
Y8
g~8
gÆ[8BC
Ù èYσ‚! c
;Ðt ÜZ

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

"OZE:
5G
 ÆpÑŠzgŠ
:ì Cƒ‚q éE

 \ M gŠÏZ Ïñ (›gŠTB‚Æ~
~
 \ M:
 Æ pÑŠzgŠ

E 6gîm!
z ~C
Ù ªÅ ~
 \ M gzZ t Ü Z z ] !
á Zz Øg mï6Æ
_
"OZ
"OZ E Å ~
5G
5G
 \ M gzZ ÏA =ÂÅ q éE
i Zg » b #Å]y
M z *Š ~ „ q éE

at
.o
rg

Xì V ©

:ì ` ´»t ÎpÑŠzgŠ

 \ MB‚ÆmÜZ ¦
~

Ù ¬oèYÔì ` ´ »t Î ] ÒÅpÑŠzgŠ
C
ÆH !
y
{z ÂÇ} ™x ÈZ »xszŠzgŠÐ ]Ò¿Ž Z åE<XÅYŸ7pÑŠzgŠ6

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X ¨Yƒ~'
Ðt Î

:ì Cƒ‚ ¹FãZZzãqzgÐ]ÒÅpÑŠzgŠ

»ndZq
ZtèY• Cƒ‚] ªFãZZ z ãqzgÐ ]ÒÅpÑŠzgŠ
@
™ ¬™ c ~
 \ M gzZ @
ƒzás§Å\¬vZ {È ~ kZèYì Ì™f

Æ V¤•
Û ~ kZgzZì Ì[8ÃkZgzZì ¬» \¬vZŽ {z ̬™gzZì
X ‚
.6B
ŠzgŠÐ ] Ò™ƒzás§Å\¬vZ {È Ž n kZì Cƒ ÌðZ ð3E

X ǃ‚m{ƒŒ
Û »\¬vZgzZ]ª F
ã ZZzã qzgÃkZ Çñ 7

:σ‚‰
Ü ÃgÅ ~
 *™Ñ~#
Ö ª:
 ÆpÑŠzgŠ

gzZì CYƒ Za ›Ð ~
 \ M ÐzYpÑŠzgŠž_ƒx¥ Â]!
t

ÏZ~#
Ö ª{Èžì ãZz ÌtÐ ]ZŠ •
á g ZÆ~
 *™ÑgzZì CY| (
Q
澘(Ð kZ Â( ~èF) " ïE
‡ 8MR èE
Q !MüM!MÖN çQ,MÅR " σ›B‚ÆT ǃB‚Æ

Ü ÃggzZ ö Å ~

 kŠZg—yŠÆ #
Ö ªÃ¿Tž σ HÚgzZ
GE
3O8EB‚Æ~
gzZ}™ ¦~ kzŠÁZ ï
 \ M Ãë\¬vZX ñYƒ‚
X ( } M ) ñâ •
Û ‚‰
Ü Ãg Å~
 \M

yÒà)Z »[Z Nz`
ZgzZ]â ÅZá ZzY6
xszŠzgŠ

)´äc
ò ™i·*
Ññ]|g
•Z •0Æ[ Z Nz`
ZgzZ]â ÅZá ZzY6xszŠzgŠ

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

g— ;ž• ˜ ò •]|X Vƒ ꊙÜVŒ ÉР~ kZì HܼŽ Ð {)z ~
ò zI

kZXì $
Ë ƒ5ZŠ Z hÅyZ:gzZì Yƒg Ñ »yZ:ž• ] *
ˆZgŠkZ6#
Ö ZÆ~
 kŠZ
7vZ<YpX å Á{ z Lgy éhÒOÉZ¥g~u 0
LZ ä:ó •
á ÿO E
ŠzgŠ òŠ M {Š c
iÐ {Š c
i ÌA6¯

at
.o
rg

XØŠ â •
Û ]*
ˆZgzZ[ Z Nz`
ZVz%Ì6zZÆ5ZŠ Z hkZÐx™z¯
G
O 6pÑŠzgŠŽ ì H{g •
X • ñƒ ì
á Z s§Å]â ÅZ yZ A wÍZ ä ~
ò zI) äÕO‘
E"%

;•˜ {zçO

ww
w.
no
or
eh
ida
y

:~[ Z NÆpÑŠzgŠ ãU
ƒ!
7vZ
Šp » ~
 kŠZg—gzZ 'ŠzgŠ »V¤•
Û Æ kZ 'ŠzgŠ6{È » :ó •
á ÿO E
O± »Vƒ æÅVß Zz "7ŠzgŠgzZ 'ŠzgŠ6kZ
{À 0
ÃwqZÆ yZgzZ Ô*
ƒ {g é¨E

]n »ŠzgŠ ŠpgzZ Ô *
ƒ s ç » Vƒk
gzZ *
ƒ— » ] YgŠÆ yZgz Z bŠ ¯

[Z N'Z'Åo Z- q
Z ~ wqZ)*
Æ kZgzZ Ôc áZz "7ŠzgŠ *
™Ô

zi Z F~(¹ »wqZÆkZgzZXƒ'
Z'Æh N u QŽ {z Ìo Z-gzZ Ô*
Y–
&N~
}g ‚Æ ]y
M z *ŠÆkZ} Š ¯ ŠzgŠÃVƒ ¬™ ~g ‚ KZ ¿ŽgzZX éE
5ÒG
*™Ñ Ô*
0
] •Ð ] ZçÐzz ÅkZgzZ ÔbŠ SÃVƒ ægzZ e
ñÅVñ»

gzZ *
ƒZ
 Zz »®
 ËÅ ~
 \ MgzZ à
{ ZÍ@•
á ckZyŠÆ#
Ö ª» ~

gzZX *
ƒÝq »ðZÐ WZg *
ÅkZgzZX *
ƒwi *
»Øg ÅkZgzZ Ÿg ÅvZ
&NÆwqZgzZ *
/ÍG
Æ w qZ (‰
Ü zÆ õE
ƒ4ZŠ~t‚Æ l²yŠÆ #
Ö ª

ðZÐ k\ ÅyŠÆ #
Ö ªgzZ *
ƒ‚ » ~¢q6W
øjgzZ D »} ÷
E
9
-O;XE
ƒ‚ »àÜÐv M Åê gzZÔ*
Ô*
Yg *Ъ
œ6o ZÜÿF
L &NgzZ *
ƒ‚
ŠzgŠ gzZ *
ƒ x £ ì‡Æ ‘œcg ZŠ *
gzZ X N » Và ~g ‚¹~ ¼
 gzZ

]Š „gzZ Ôì Cƒ•
'~ wâ Ðzz ÅkZgzZì ]g ÓgzZì > 2ipÑ

 i c ÖWgzZì [8{Š c

iÐ ƒ
q
Š 4
ÆvZ ~ wqZgzZ „ì Â
GG
4hIš!è;gzZLgz Zì
G lˆí[ òZÐ )g fÆ kZgzZ Ôì @
™gzŠ Ã ï
{Š c
iÐ ƒ
 Æ~
 kŠZg—yŠÆ#
Ö ªÑZz"7ŠzgŠžtgzZ• D Y

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f
E
G
E
4$
ÆkZgzZ ÑZz"7ŠzgŠŠpЕ
'ÅkZgzZ ǃd
Œ
Û
Dƒ ü©3 D7gzZd
E
G
E
4$
ÆkZgzZvZgzZÔñYH[ Z NÁ‰Z »pÑŠzgŠÃTì @
ƒ ü©3 Ì{zgzZ•

z ì6V7ŠgzZì gâ—" {zgzZì @
ƒÝq[½~ {Çg !
Å~
 wÎg

VÍßgzZì @
™u 0
Ð8
igzZÐ t ÎÃVߊgzZXì=g f »äƒÝq„

at
.o
rg

»]g c
iÅ ~
 kŠZg—~[ ZpgzZì=g f » äƒ Za ›~ VߊÆ

Ð ~ wqZ +F
aZgzZì Ð ~ wqZ•
'
!
¹ pÑ ŠzgŠ Ôì=g f
{z´ÆkZgzZ 1C ì ¿ÑZz ¶Š œ{Š c
iЃ
 Ð ~VâzŠ *Šz +ŠgzZì

ww
w.
no
or
eh
ida
y

wqZŽg Zf(ZX • áZz ä™ Za Ég~ kZ cg ZfŽ [ Z NÐ ¹
XƒLe *
™Ýq]ZxÆwqZæLJ%{ fgzZƒøw6ä™ ¦ÆVzífÆ

Ã]c
Zzg Å}pyZQˆÆ ä™™f y*à )Zt ~ qzÑÆ[ !
ä~
ò zI) ÕäO‘
" ™™fÃ]c
5E
;ž•˜ˆ õÁG
ZzgyZÔH™fÐ,
4E
O&6ÄZÑÅ]Š „kZ ~ g
7vZžì ?Š èEG
Š q Z yZ "
ŠzgŠ ÔŠzgŠ » :ó •
á ÿO E
Ôì @
ƒ†ŸZ ~ V>mZ gzZ ì @
ƒ (k
kŠ ª) µGZ 6áZz "7
O± » Vƒk
]ZŠ éhO ÅZ±ƒ Yƒ ÌA :X • Dƒ— ] YgŠ Ôì @
ƒ {g é¨E

»w”Æ] Z çOl!ìaz {zžn kZÔ™ H]ÒÅŠzgŠ6] ZŠ é›iOÅZyngzZ
E
kZC
Ù n}¾gzZ »«™Ð ]Z çO¸!ì=g fgzZ »Vƒ «+ 4ì=g fgzZ
Ðs§Ål]çÛFŠÖ]æ àn•…Ÿ] …^³fùq•ŠzgŠ kŠñ 7ÂŽ ~!$
Æ ŠzgŠ

X {)z {)zó Ð
ó s§Åx Z™À5n ZìŠzgŠgzZ
IG
4ÓG
¡
g
;ž•D™Üw¸t» òö Z(gzZq
Z

‹ Z f kZì Yƒ ÑZz œ{Š c
i¿¨
ÃgzZì Yƒ ÑZz ®
 Ë {Š c
iaz ¨
Ã "
7vZ6T~¨ £ÆŠzgŠ6kŠZ
¬ŠzgŠ º •
Û ÆkZgzZ• ¬ŠzgŠ:ó •
á ÿO E
7vZgzZÔ•
tXì c
â•
Û mºB‚Æ"
Œ
Û KZ~]y
M z *ŠÃkZ ä:ó •
á ÿO E

x»x •
á z ð»x Z™Y 1zZt X 7N
v~Tì ]g ˆ+ZgzZìgâ Z (¹

X ( g U)DZvZzÔì [g*¬yÒ»kZž 6Ôì ¬™+F
aZЃ
 ~wqZ ªƒ¬™Š Z%ÐkZh
•
á 1C

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

òÐ „ZeKZÐ kZ™ ;g ) 6pÑŠzgŠnƒJ
V˜ :ì ;g w©

»Z¾ÔÏN M', yZ ~¾ÐN Yƒ}_s ™wqZ}¾gzZ Çñ M
!
4hI4XŠ +F
~ yŠ u éE
5G
JÆ#
Ö ªÏƒÝq Ÿg Å :ó •
á \¬vZ ¨Yƒg ðO3E
X ( 55@
51mÔpÑŠzgŠb
è ci Z fp â ) "ǃ‚ðZ

at
.o
rg

:]Üm{ÆpÑŠzgŠ

u 0
wÎg LZ ä \¬vZì [Y H™fž 6ž• ˜ ò ã ˆgà·*
Ññ]|
 vZ wÎgŠpgzZ c
~
Š¬~ i Z0
Z} g \ gzZ Wí!} (gzZ c
Š¬ÃVzÈ ë » -xszŠzgŠ6~

zgqÃ+ø*
Ž ñâ •
Û yÒ bcgzZ ]»'{zÆkZÐ s§Å„ \¬vZ~ V- ZcZä

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ÆxszŠzgŠ ä ~
 vZ wÎg6ä™Äc
gŠÆxñ Z™/ôQX •`ƒx¥Ð g
Š q Z .‚
G
RÅŸkZˆÆÎ yY~g7 Åg
u ïE
uÅykZ LZX ñâ •
Û ½Ì]Üm{
L 3µJ
!Ðnû Êô çj$Ö] o% Öôæø äö ×Ö]æ •„g YÅ `gŠ~sfÆ™ ¦] c
Zzg
p‚ôâû ]ö Ÿø]ø Ùø^ÏøÊø éø†ø rûÂö àöôeû göÃû Òø oûßônø Ïô Öø Ùøô^Îø oF×nû Öø oûeô]ø àôeû àô³ÛF³uû†$ ³Ö] ‚ô³fû Âø àû³Âø
ø Öø
oÖô ^âø ‚ôâû ^Êø oF×eø kö×ûÏöÊø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø o( fôß$Ö] àøÚô ^³ãø jöÃû ³Ûô³‰ø è÷mø‚û³âø Ô
Ìønû Òø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø ^ßø×ûÏöÊø Üø ×$ ‰øæø äô nû ×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# ³Ö] Ùøçû ³‰ö…ø ^³ßø³Öûªø³‰ø Ùø^³Ïø³Êø
ø nû ×øÂø Üö ×( ŠøÞö Ìønû Òø ^ßøÛø×$ Âø ‚ûÎø äø ×# Ö] á$ ^ôÊø kônû føÖû] Øøâû ]ø Üû Óönû ×øÂø éöçF×’$ Ö]
]çû Ööçû Îö Ùø^Îø Ô
oF×Âø æø Üønû âô ]†ø eû ]ô oF×Âø kønû ×$ ‘ø ^Ûø Òø ‚õÛ$ vøÚö Ùô• oF×Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö oF×Âø Ø( ‘ø Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø

ø $Þ]ô Ünû âô ]†ø eû]ô Ùô!
‚õÛ$ vøÚö Ùô• oF×Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö oF×Âø Õû…ô^eø Ü$ ãö ×# Ö]ø ‚ºnû rôÚ$ ‚ºnû Ûôuø Ô
ø $Þ]ô Ünû âô ]†ø ³eû]ô Ùô! oF³×³Âø æø Üø ³nû âô ]†ø ³eû]ô oF³×³Âø ø kø³Òû…ø ^³eø ^³Ûø³Òø
V‚ºnû rôÚ$ ‚ºnû Ûôuø Ô
Ð5Å! Z 0 Ý°Z†¹ @
~÷ž • D™yÒ Ôì e
Zzg Ð ñöG
g;Z Yg•
" [ ôZŽ ) ðƒÐ {ñ çE
?’0 ª] ‡5
í ä V,Z ( • Ð ~ yZçg ïG
L šG3E

~Ž ( Vƒ ‹ g
u · •q
Z ª)Vz™7jm{q
Z "~ c
â•
ÛÐ

ž c
Cä V,ZX £Šgz¢j{z=Hn²~Ôì ”Ð ~
 vZ wÎg ä
Ãë Ât ä \¬vZž Hn²ñƒ D™wZÎÐ ~
 vZwÎg ä VÍßë

\ M Ð s§Å\¬vZ ª) ,™ 5 b§¾xs6~
 \ M ëž c
ŠC

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

ø nû ×ø³Âø Ýö¡³Š$ Ö]"~¾ëžì c
äô ³×# Ö] èöÛøuû…ø æø o% fôß$³Ö]^³³ãø m%]ø Ô
Š CÃëä~

£Š CÌt…~
 \ M [Z ( ,™ 5xs6
 \ M™È " Xäiö^Òø†ø eø æø
~
;z™ ¹V-c
â•
Û ä~
 \ M Ô,™ 5ù ( ŠzgŠ ) > [6
 \ M ëž
~
oF×Âø æø Üø nû âô ]†ø eû ]ô oF×Âø kønû ×$ ‘ø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô• oF×Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö oF×Âø Ø( ‘ø Ü$ ãö ×# ³Ö]ø

at
.o
rg

ø Þ$]ô Ünû âô ]†ø eû ]ô Ùô!
‚õÛ$ vøÚö Ùô• oF×Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö oF×Âø Õû…ô^eø Ü$ ãö ×# Ö]ø ‚ºnû rôÚ$ ‚ºnû Ûô uø Ô
ø $Þ]ô Ünû âô ]†ø eû]ô Ùô! oF×Âø æø Üø nû âô ]†ø eû ]ô oF×Âø ø køÒû…ø ^eø ^Ûø³Òø
vZ} Z V ‚ºnû rôÚ$ ‚ºnû Ûôuø Ô
ž‰6Vß Zz yÆ·]|gzZ·]| â •
Û Øgz e
ÁgzZ li Zâm{ KZ

6Vß Zz yÆ •Z'Z ]|gzZ6•Z'Z ]|ðâ•
Û Øgz e
ÁgzZ li Zâä

ww
w.
no
or
eh
ida
y

â•
Û wi *
Q'm{ vZ} ZXì ÑZz Ïg )
z ÑgzZg Zz Zw » ö*z£ ÂG

]|N â •
Û wi *
Q'ä ‰ Ô6Vß Zz äZ yÆ·]|gzZ·]|

ÑgzZg Zz Zw »ö*z£ ÂG Ô6Vß Zz äZ yÆ•Z'Z]|gzZ6•Z'
Z

X ( ›z~g ‡Z {Zzg ) "ì ÑZzÏg )

z

ÆžTgzZ b§Tg
ut à b! Z 0Z Ý°Z†ä ñ{ ç?E0 ª]| ( ô= )

Bj·•÷gzZxHÃpÑŠzgŠ kZgzZÃg
ukZ {zžì YYH{i Z0
ZÐ kZ ð‹B‚
?’0 ªžì Ìt ~ e
à ñ b! Z 0Z Ý°Z†g
ut ä {ñ çE
Zzg Åg
u ÏZ Å ~
ò dgzZ Ô¸

X ¶ÑXÅkZ~ wŠÆyZžì @
ƒ { i Z0
Z ÌÐ kZ ¶ð‹ ñƒ D™s Zî »vZš

1C

vZ wÎg wZÎt ~}g !
Æi§ÆŠzgŠ ª > [žìgÃèÌt ~ e
Zzg Å •
ò Åg
uÏZ
E
J
M
-L4‡ÉZ öÐM‘Ç ðQÒ‰}MG
$NóîG
£( R G
é&Mö…E
 Mt Å[ Z x
e
Z >gÎZ
Š
H‰
Ü z kZÐ ~

0M½M&L ÕäM$MË îMÏŠÉZ ì‡S X ðƒ wi *
G
M
#Q åE
-QÍLhQ $ðQ.NÐ…]MË îLG
3N!MK èE
MG
LɇZ
Ð,~}g !
ÆkZì Š
c
Š¬Ž »xsz > [~ e
 M kZ o éS)G
0QÒM‘MZ ðQÒ‰uMZ ðQE
Xì [Y–¬
¬ŽÃë »-> [6~
 \ M ä \¬vZž~[ ZŽÆwZÎkZ ä~
 vZwÎg

~g
ukZ] ÜŽÆ> [ ?,™ 5> [6~
 \ M ë b§¾gzZìi§H »kZì c
Š
!îÖ]ýý‚Û$ vøÚö oF×Âø Ø( ³‘ø Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø ªñâ •
Û S~V(u~uzŠÏ¹Ì{z´ÆkZgzZ
{zž, ™ ¬+ ZgzZ iZÐvZ ëžìti§ » -> [}g ø 6~
 \ Mž Zƒx¥Ð yZ

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f


¦
Ù Ô•tâ ·gzZ Íz ` ZèaŠpëžn kZt X ñâ •
C
Û wi *
Q'gzZÇ > [6~
 \M
&
\¬vZ n kZX Ù7¼~ {Çg !
Å~
 x HÑÆvZgzZ WZ èE
L jBLZž• 7ëÑkZ

z p=Å ~
 \ M ªÔÇ•
'gzZ > [6~
 \ M {zž• D™ iZgzZ ¬+Z~g—Æ
†ŸZ~A
Z%z] YgŠÆq=gzZ~g Ñ™g \ ÔÄPgzØgÔe
Áz li Zâ6~
 \ M Ô*ƒ

at
.o
rg

nç¸ ÌB‚ÆVßZzyÆ~
 \ M 2Ô} i ZâÐ VÆ'm{KZÃ~
 \ MgzZ ñâ •
Û
X ñâ •
Û

:ÕÅ`â "•
'
"ˆÆ"éçFב"Y ¬+Z

~(~x|ÆkZžì [Y c
CgzZì [YHx¯]gz¢g”¬ ~}g !
Æ> [

ww
w.
no
or
eh
ida
y

gzZíY «Z Ôí{Š Zg Z ÔA
Z% «g ÔÄ[z ›ÔÄPg z Øg ÔY zz bæ Ô*ƒz p=Xì Ýz

È »äƒ ó ó•
'" 6{ÈËÐs§Å\¬vZgzZXì ~z qx|» > [ă
 íñ¬™

vZ » ¹F
z†ŸZ'Z'~kZgz Zx ZzŠÆkZgz Z »ÚzígzZe
Áz li Zâg7½c kZžì @
ƒ¸

: ~zqx|Wz » ó ó> [" ÃTì 7x *
»q +Z Ë•
'wq¾XìêÐ s§Å\¬

Æ~
 \ MˆÆä™ ¬+Z Å > [c ~
 vZ wÎg~g—Æ\¬vZÐ p ÒkZXƒ
¬™~g—Æ\¬vZèa pÔSg7¹!
]gz¢ ðÃÅä™ iZgzZ ¬™ ÅØg c
'W Zz

Å{ÈÐ kZ ÔñY Ånzcz n²g !
g !
~ ]Zg „z p ÖZ Zžì ?¸6µñÆwZÎgzZ

pÑŠzgŠ kZ n kZXì ƒ
 o¸ c §gzZ b‚gzZì @
ƒg ÖZ »Ô¾œgzZ Y Zh
”

ˆÅÌiZ Å•
'ˆÆ¬+Z Å > [Ð \¬vZ c w M Å ~
 \ Mgz Z ~
 vZ wÎg~
9O
HwZÎÌ» ê F
Š
ˆÆ •
'gzZ > [ ( ÏVƒ `gŠ d
kŽ ) ~ ] c
Zzg ~uzŠ ‰gzZì

:È» "Ù•"Â~pÑŠzgŠ

H ó óVßZz äZ y " ÀF» kZ ä ë Ôì c
M iŠ g e  » "Ù•"~ pÑŠzgŠ kZ

yZŽ ì @
Y ¹ÃVÍßyZ w M Å¿Ë~ ]ÑEZÆ g
uz y M Œ
Û ™m{gzZ y!
i ! ²Xì

z ]ogzZ ‰
Ü Ãg c
Ôa ~ç‰Ôƒ »¸ggzZ ©mt {pÔVƒ n
g màSB‚Æ VÍß

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

4E
5gB&zZ ¶‚m{ÆuÆkZž‰Ô»®
Ðp ÒƹÑn kZÔ•z èEG
 ¤Zzq nZgzZÔ›

`gŠ g
uŽ Å~
ò °‚q1Z]|Åy*ÏZ6•„ŒZpX •M
ƒpVâzŠÆw M VŒ

ä Z y " Ð"Ù•" VŒ žì @
ƒ x¥Ð yZ • p ÖZ Ž Æ pÑŠzgŠ ~ kZ ì „g Y Å

wÎgÃyZ b§TgzZÔŠ ÑzZz±Å ~
 \ Mgz Z] Z0• Zzi Z Å ~
 \ M ª•Š Z%„ ó á
ó Zz

at
.o
rg

]Z|}uzŠŽ )ì ÝqsÑm{ »•
Ñ~Ï0

igzZáb
z "
Œ
Û àSB‚Æ~
 vZ

vZwÎgžì sÑmºq
Z »yZ Ìtb§ÏZ ( VƒaZÐyZ~zgŠ {zp¤
Zì 7ÝqÃ

Ž {)z] Z0• Zzi Zž @M 7xi Ñt ¦

Ù ÐkZgzZXì @
C
Y5xszŠzgŠ Ì6yZB‚Æ~

ww
w.
no
or
eh
ida
y

wqZáZz yZZgzZ yZZg Z滽ZvZÃÔVƒaZÐ ƒ
 ~#
Ö ZÔ• t Z]Æ"Ù•"Â
XÜû Òö^Ïøiû]ø äô ×# Ö]‚øßûÂô ÜûÓöÚø †ø Òû]ø á$ ]ô Xì ò ¾yZÄìY»Tì6] Ý ãZZgzZ
Åvg )
[8ËLZB4ðÃZ
 Ì~ *Š kZ ~g øž’ e 'V- Ç!
ÃkZ

¯ÅmCZ fê ZgzZvg )
{zŠpÃ7
è ÆkZ Âì @
™7]¸ÎgzZj[ ¨%m{ ðÃ~#
Ö }

áZzyÆyZB÷vg )
yZjtžì Cƒ Ùpt Å4kZgzZ • Dƒá Zz äZ yÆyZ6
vZ wÎg ÌpÑŠzgŠXì Ÿ»~¡t ÝZgŠ »›zmB÷ËÔ,™wEZ ÌwÈz I Z ª

ª³m{Æ~
 \ MB‚Æ~
 \ M ~kZÔì ] ¸ÎgzZjq
Z~ #
Ö }
Å ~

»ug I»Æ ~
 \ M Ð kZgzZ Ôì Ÿ» »›Å ~
 \ Mµš *
™q
ÑÌÃwÈz IZ
E
E
lp ðà *
™c ò¯Åq ð{©!gzZ ½Z6Š ã
ÅkZXì ] !
~¡q
Z Ì*
ƒ lp{Š c

 \ M зw M ~ pÑŠzgŠžì ¸ e Zgq
~
Š 4
Æb
¬ kZ wq¾Xì 7]!
Å ¹zf

Æ •Z'
Z ]|Ð •Z'Z Á M b§ÏZgzZ Ôì Š Z%e
¨fgzZ ] Z0 • Zzi Z ªáZz äZ yÆ
äô ³×# Ö] èöÛø³uû…ø ì Š
c
â•
Û Æ™¥#Ã{0zziÅx?Zm•'Z]|~ˆy M Œ
Û Ôá ZzäZ y

ÏZI Z~e
 M kZÃX•„z•'ZÁ Mµš !‚nû rôÚ$ ‚ºnû Ûô uø äü Þ$žô kônû føÖû] Øøâû ]ø Üû Óönû ×øÂø Xäiö^³Òø†ø ³eøæø
Xì Š
c
â•
Û

ø Þ$]ô ý Ü$ ãö ×#Ö]øy
:º‚nû rôÚ$ ‚ºnû Ûôuø Ô
MzwÍ Z »pÑŠzgŠ

H »6ˆzqVñ*
Š
u 0
gzZug IzŠÆ\¬vZÆ™qzÑÐ Ü$ ãö ×# Ö]ø ÃpÑŠzgŠ
gz ZXì x £ì‡ÆöY • Zx ÓÆ\¬vZ Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø žì Š
HÜÐx[Zg;ZY‰Xì

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

" Ý^`ÊŸ] ð¡³q "ä²
ò Z0Z •X ñYÅ ¬™=g fÆöY • Zx Óž 6ì (Z *
™ ¬™=g fÆkZ

žNЊÉ
Cä V,Zì h
Š.
Þ ‡c DIZŽ ì Åc: H Ã%~(6kZ~
Å ê‡ R ptžì c

wZ ¸ZÆx[ZP~G@
Å} úŠkZQì H"
U
Ð ¹,ÃkZgzZ•DƒZaЊF

q•g ZŠs MÆw) zw°‹ Ìx ÓÅkZx *
ug IzŠtÆ\¬vZˆzqgzZX •KÜÌ

at
.o
rg

Xƒg ZzZwgzZ •»ö*z£Åq
ZC
Ù {z6¯ÅXVƒ] ѾzÍõ{z}g ‚~] Z f ÅTì {z
‡åƒ5Q.L9MëM E
5QBL&E
» ºåG
ðc
ºz Ñgz Z ]zƒ z w° CZ f ÃTì {zˆgzZ
G &‡S 6¯ kZXƒÝq w¾zg$
> [6
·Á MgzZ·*
±n kZì ì Y»w°È•
á gzZw¾zw) ‹ Ì x ÓÂvZ} Zžƒt È
\¬vZ6Vß ZzyÆyZgzZx?ZZ•Z'Z]|~ˆy M Œ
Û Xì ¬+ZЄ•Å-•
'
gzZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Åi q
Ð ZgzZ ¤SÏZ ÅVñ*
VâzŠ yZÆvZ ÌV;zì Š
H™f V˜ »•
'z Øg m{ Å
äô ³³×# ³Ö] èöÛø³uû…ø ì Š
c
â•
Û ã !
iÅV¤•
Û ~Šƒ>gÎXì Š
c
¯x¯Ø{b§ÏZÇ!
Ã4ZÐzz

!‚nû rôÚ$ ‚ºnû Ûô uø äü $Þžô kônû føÖû] Øøâû ]ø Üû Óönû ×øÂø äü iö^Òø†ø eøæø
ø $Þ]ô gzZi ¸ M »pÑŠzgŠÐ Ü$ ãö ×# ÖRnºZ
~(
g0
Z LZx !Z »kZ6XZ‚nû rôÚ$ XZ‚nû Ûôuø Ô

Xì @
Y| (
¾T »pÑŠzgŠÐä™p Ò»e
skZ ÅVÞVâzŠyZgzZì ‚
ge
s
oF×Âø æø Üø nû âô ]†ø eû ]ô oF×Âø kønû ×$ ‘ø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô• oF×Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö oF×Âø Ø( ‘ø Ü$ ãö ×# ³Ö]ø
ø Þ$]ô Ünû âô ]†ø eû ]ô Ùô!
‚õÛ$ vøÚö Ùô• oF×Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö oF×Âø Õû…ô^eø Ü$ ãö ×# Ö]ø ‚ºnû rôÚ$ ‚ºnû Ûô uø Ô
ø Þ$]ô Ünû âô ]†ø eû]ô Ùô! oF×Âø æø Üø nû âô ]†ø eû ]ô oF×Âø ø køÒû…ø ^eø ^Ûø³Òø
sg ç) ‚ºnû rôÚ$ ‚ºnû Ûôuø Ô
X ( Q¢Ôg
•Z

:\PÆpÑŠzgŠw®Ð~
 kŠZg—

·*
Ññ]|g
•Z •ÃyZ • w®{Š c
i¹ \ÆpÑŠzgŠÐ ~
 kŠZg—

Æg "ZÃP Ð ~ yZ VŒ ì c
â•
Û Ü~ pÑŠzgŠ èbc[ Â KZB‚Æ,ä c
ò ™i

X VƒêŠ™ÜB‚
V^÷Ûnû ×ô Š÷iø Üû ×( ‰øæø ä´ Öô! oF×Âø æø o( Ú( Ÿö û] o( fôß$Ö] ‚õÛ$ vø³Úö oF³×³Âø Ø( ³‘ø Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø
'
gzZ6w M Å ~
 \ M gzZ 6öO&Q Ñ ~
 · ( *
¦) ŸŠzgŠ ;vZ } Z
X ( #^ZwÁZ ) Ÿxs[p

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

hø†$ ÏøÛöÖû] ‚øÃø ÏûÛøÖû] äö ÖûˆôÞû]øæ$ ‚õÛ$ vøÚö Ùô• oF×Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö oF×Âø Ø( ‘ø Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø
â•
Û wi *
ŠzgŠ6~
 ·w MgzZ ~
 ·( *
¦)vZ} Z V Õ‚ø³ßû³³Âô
G
zg Z )
) ƒ[ çO«!q
Š 4
}¾Ž à6ä1,ZÃ~
 \ M gzZ

at
.o
rg

X ( ãZd
ø jøÛøuû…ø æø Ô
ø iô çFבø ØûÃø qû] Ü$ ãö ×# ³Ö]ø
^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô• æ$ ‚õÛ$ vøÚö oF×Âø Ô
ø $Þ]ô Üø nû âô ]†ø ³eû]ô o³×ø³Âø ^³ãø jø×û³Ãø ³qø
m{KZ ;vZ} Z : ‚ºnû rôÚ$ ‚ºnû Ûô uø Ô

'

'

gzZ ~
 · ( *
¦) â •
Û wi *
Øg mºKZ gzZ tÁÔ/i Zâ
•Z'
Z ( ]| )N â •
Û wi *
ä ‰6Vß Zz yÆ ~
 \M

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Ú CZ f ~¾ðc
ºzÑgzZì ëÑÆö*z£C
Ù Â6x?Zm

X ( £Z )ì
Voù³³³³³Úô Ÿö û] o( ³³³³³fô$ß³³³³Ö] o³³³³³×ø³³³³Âø äö ³³³³³³³³×# ³³³³Ö] o³³³³³³×# ³³³³³‘øæø

X ( ð¨
) 6Åz m vZ -ò Q Ñ N â •
Û wi *
ŠzgŠ \¬vZ gzZ

'

:xszŠzgŠ¿

VÜû ×( ‰øæø Õû…ô^³eøæø ‚õÛ$ vøÚö Ùô• oF³×³Âø æ$ ‚õ³Û$ ³vø³Úö oF³×³Âø Ø( ³‘ø Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø
· ( *
¦) gzZ ÅzmvZ - · ( *
¦)â •
Û wi *
ŠzgŠ : vZ } Z

X Ÿ xs z •
' gzZ 6 w M Å Åz m vZ -

gzZ ̬™ Å•
'gzZì ̬™ ÅVìÁgzZ VØi Zâm{Ð \¬vZ~xszŠzgŠ kZ

Æg "Z xszŠzgŠt gzZì ¬™ Ìc w M Æ ~
 \ M gzZì ̬™ Åäsªxs~ kZ

XìtxszŠzgŠ¿{Š c
iÌÐkZXì ì Y¹ŠŽ z!
VÜû ³³³³×( ³³³³‰øæ$ ‚õ³³³³Û$ ³³³³vø³³³³Úö oF³³³³³×³³³³Âø Ø( ³³³³³‘ø Ü$ ³³³³³ãö ×# ³³³³³Ö]ø

Xâ•
Û wi *xs z ŠzgŠ 6Åz m vZ -· ( *
¦) vZ } Z

:xszŠzgŠ+F
¿

n kZì @
ƒÂ-7xszŠzgŠ sîû%C
Ù Âñ M ug Ix *
»~
 *™Ñ ÌZ

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

Xì Š
c
Š™m
?t]y‚ M »pÑŠzgŠ
:ëܳ³×$ ³³‰øæø ä´³³³³³Öô• oF³³³×³³Âø æø äô ³³³³³nû ×ø³³³Âø äö ³³³³³³×# ³³³Ö] o³³³³×$ ³³³‘ø
X ñâ •
Û wi *
xszŠzgŠ6
w M Å~
 \ MgzZ6
 \ M \¬vZ
~

at
.o
rg

;ì @
Y–gzZ J 7V- ¿ÐkZ c
: ܳ³³×$ ³³³‰øæø äô ³³³³³³³³nû ×ø³³³³Âø äö ³³³³³³³³×# ³³³³Ö] o³³³³³³×$ ³³³³‘ø

6~
 \ M ñâ•
Û w i *xs z Š zgŠ \ ¬ v Z

ww
w.
no
or
eh
ida
y

zŠzgŠ‹ÜiZŠp {z´ÆxszŠzgŠ!®6
 *™Ñ
~
'''p•M
YGm?Ìxs

\ÆpÑŠzgŠÐ ¹ b§ÏZgzZ • ‰ G ÜVŒ ¿gz Z] ÜŽÆxszŠzgŠ

Æ~
 \ M sÜ6~
 *™Ñ {zž7~È0
tc0#
Ö Zp•w®Ð~
 *™Ñ

6] ÜÆ ¬™gzZì ¬™Ð \¬vZ xszŠzgŠèYÇxszŠzgŠ=g fÆ „ ]Üñƒ ñ C

ÌgzZÐ @g ¬ z Y fƈ gzZ É@
Ôxñ Z™/ô] Z|s sZ}g ø n kZ C™ Zƒ 7~È0
X •w®] Ü

:gzZVƒuѺÖZ~yZ:gzZVƒ: °oÆy•
á Å~
 *™ÑŽ Vƒ, Z] Ü%Z

ñ0
]Ü,Z~ {)z ` @
ŠzgŠ‰V1‰ ÅŠzgŠž 6ƒ<•
á »uÑ~XVƒp ÖZ,Z

yZžì ¸ƒ
 oc V9Á‰} g øgzZ• M
™g Zû {Zg ÅuÑc kÜZx ZúŽ Ô• D Y
Ðñ/ôÆ ~
 \ M c
Ð~
 *™ÑŠpŽ CxszŠzgŠ6~
 *™Ñ=g fÆ ] Ü

ªZz xsz ŠzgŠ Zg øž @
ZÃpÆ ] ÜyZƒ -7xsz ŠzgŠ Ð ] ÜX%Z X • w®

9ñOÆŠzgŠ‹zˆxszŠzgŠ Zg øgzZ ñY0¬™ +4gzZ hZ ÏhZgzZxszŠzgŠ~Vs
ñâ •
Ûe
Á=ÂÅ -xsz ŠzgŠ ~ Vs 9Ã
 ë \¬vZ X ñY 0 ¬™ z ™f ~ Vs
X (} M )

:[ZŠ Mzb)ÆpÑŠzgŠ

J
ÃyZ Vƒ ꊙÜÐ pÑŠzgŠ ÿL & cb)gzZ [ ZŠ M P Æ pÑŠzgŠ ~y
M [ Z

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

X # 7

:[ZŠ M

c
å " sÜ‘ Zg7 ÅzmvZ -ª‘ Ìxsz > [‘ ug IÌZ Z

X} ™: rZ6ó ó í

at
.o
rg

"

'

ŠzgŠ Z
 ªÇg s ™} À z y$
žì ƒ
 oÃá Zz "7pÑŠzgŠ

'

aZgz ZïbŠ J (" ^³³³³³Þ‚³³³³nù ‰" ¬Ðug IÌZÆ ~
 \M

'

Xì [Š ZtckZ ÂñYJ 7nzg•ÃpÑ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X ( ì [Š Z cpÑŠzgŠC
Ù !
gzZ `g {Ði ú)Xì

:b)

Xì n•
Û -7pÑŠzgŠg !
Z~½/
q

Ù žìt<
C
Ø è» ~
ò z DÂñYH™f u 0
x *
»~
 \ Mg !
F~>q
Z¤
Z

Z )žìt î•E
q
!?1Ôì Z
 Zz -7ŠzgŠ6áZzG
gzZáZz ä™™f~g !
Xì ïQì Z
 Zz-7
g !
Z ( ~>
q
IG
$ ~i ú
Xì {z(-7pÑŠzgŠ~y»g Z}uzŠÆí M 壇gS

àømû„ô$Ö] ^ãø m%]ø ^³mø "ñ7e
 Mt¿ c
} z M ug Ix *
»~
 g—~[Z

E
IE
8
ä×Ö] o׳‘"Æy!
i øL 45 E
š ~wŠ LZ " ^÷Ûnû ×ô Šûiø çû Ûö×( ‰øæø äô nû ×øÂø ]çû ×% ‘ø]çû ³ßö³Úø !

'
'

'
'

X ( g UgŠ )áÈ " Ü׉æ än×Â

Xìgâdó gLâçz!
gzZì ^
Y-7
pÑŠzgŠçz"
Í

žG
Ôñ 7: pÑŠzgŠ i4Z6gzZ ËÆx äÕh‡ ÅZ ê À5‹ Z|ÔY m
Z‹ Z|S
"% Z
3G
1`Ò 7çm äÓ×e ‚õÛ$ vøÚö Ùô• oF×Âø Ø( ‘ø Ü$ ³ãö ×# ³Ö^ø³mž: V- }Ô7B p é›SE
X 1C ( g UgŠ )X ‚ç Û$ vøÚö Ùô• oF×Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö oF×Âø Ø( ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø

Xì 6*
™i Zz M—gzZ bŠ•
wÃY ¡
Z‰
Ü z _7pÑŠzgŠžì ~g UgŠ

X c
ò ™i·*
Ññg
•Z •]| "pÑŠzgŠbc"[¶ Š c,h
'
×

'
'

'
1C

¬™ƒ!

b)zbcÆvZ™f

7 ÕäOF
7 ¹™|0
™ ÕäOF
!
Iˆ ÆVzi úžì ÌgŽ(‰ž Zƒx¥Ð kZ

Xì uF
Þ ‡•_7pÑŠzgŠ
.
]‚÷ eø ]ø ^÷ Û ñô]•ø Ü÷×$ ‰ø æø Ø( ‘ø h( …ø ^ mø

ww
w.
no
or
eh
ida
y

at
.o
rg

ø fô nû fô uø oF × Âø
Ü´ãô ×( Òö Ðô ×û íøÖû ] †ô nû ìø Ô

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

b)zbcÆvZ™f

[!

x ©ZÆyZgzZx lZÆ™f


4E
CG
| 7Ãx ©ZÆ yZgzZ x lZÆ™f~ [ !
kZ
KñgzZ x ¬ ÅkZgzZ™fÆ à ¬vZ X õJ/G

at
.o
rg

X •t 9Kñ

ƒ:RÅy!
i~T *
™Š c
Ãà ¬vZÐwìgzZwŠsÜ
X *
™Š c
Ãà ¬vZÐVâzŠy!
igzZwŠ

ƒ: y·Š »wŠs§Å ãçÆyZpVƒ6
y!
i ™fp ÖZª*
™™fÐy!
isÜ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

n«ˆÆkZgzZƒÐ VâzŠy!
igzZ wŠžì ÑZzn~uzŠ™f +4Ð ~VÐyZ

'
'
'

X ÇñY MÐ M yÒ×ï ZvZY ¶
ZƒÐy!
isÜžìtzgŠ ㊠ZgzZƒÐwŠsÜž

x lZÅ ã!
izã—™f

ìžñY H™f b§kZ× M× M Ç!
Ð y!
ižt q
Z• 9zŠ Å™f ã !
iz ã —

£™f c
~˜™fÃkZ†i Zz MÐìžìt n~uzŠ • ë™f ëc
~u™fÃkZ†: i Zz M Ð
X •ë

:x lZÅ~˜™f

:•9&Å~˜™f

y´Z ðÞ 6ñY ÑïÐìÃi Zz MB‚ÆgzigzZ]¸~g7žìt n«

¹ " †`r³Ö] " ~b & Z ňy M Œ
Û ÃkZì êŠyZ f Z c
ì @
Î{Èc
ì @

'

ijʅ " c˜kZY fgzZ ( Çñ M d
kyÒ»kZ à ¬vZY ¶
Zž 6)ì @
Y

x ¬¤
ZntŘ•D™wEZp ÖZÆä`ÔZÔg åÔh
”˜" lç³’³³Ö]
ì s %Z »Y f~ÏZ ƒg¢"gzZƒ~] Ñq

ñ M: ~™ÅVzuzŠp†ÂÐìŽì i Zz M ÑgzZgz${zn~uzŠ Ř

ëY f‰ÃTì ]gß+ F
gz$Ř ]gßt ?
Ø ½
 ÅíÅßž 6

'

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

b)zbcÆvZ™f

X •B~¬ÆugzZ

žŽì ™f {ztvŠp ÖZ !
ƒyxgŠÆh
”˜gzZ ~uŽžì {zn~ŠÅ˜

kZÉ ã: J
uÅä` Zªh
”˜ pñY ò ÂÐu ÅëgzZu
ÄX=A
Û gz Z‰á˜c
w5˜xsZY fÃkZƒÁÐ
Ð ç EZyzŠ~b & Z ňy M Œ

'

at
.o
rg

6gî.B‚Æ_ ZÑ~ŠgzZ ~uzŠ ª'gßVâzŠt Ř ì @
Y H¨
X •^
Y

}uzŠ c
ã yvÙ Z fŠp~ Tì n{z ŘtX ì µ˜ n¶a Ř

Ã]Zg b§TñY M ñ~x Zg MgzZ äÎÆy›Ëc
ƒyvÃy›

'

ww
w.
no
or
eh
ida
y

˜™f {zC
Ù b§ÏZì Cƒ[Zy

’ÅVÍßÐ T *
™Š ZZ ».6$Z e î Ñ

D™¨ÌÐ oG˜ Y f‰ÃT쵘 {zã Y Z j
ZÃV ⠛РT

X•

x ©ZÆ~˜z~u™f

AÄ!
Xì c
â•
Û ¬»çX=E
™f ä {0<Ñ~T•,Z µZñgzZ]Ñq‰~xsZ + Š

b§ÏZì ¬»] Y Z Œ
Û U˜ c x â Z~ VÑg zŠ «ÅY (z [fgzZ ~ VÑg VâzŠ Åò }
ñO~ VÂgßyZ • CY S7U˜ˆÆVzi ún•
Û ~ VâŠÆ ³ÑZÏžŽ & =] Zr

~]ÑqgzZ µZñXb§ÏZì s ÜÆ<Ñ -7× M & =]Zrc
*
™]PŒ
Û ~uƘ
~]gß+Z Â*
™]Y Z Œ
Û ~Vzi úÅ)z×}ì c
Š¬»™f ~uñO Ř ä {0<Ñ

Xì s ÜÆ<Ñ*
™]Y Z Œ
Û ~˜

:ì ^
Y6
gî.w5˜~]Ñqx ¬

¬»™f ÞÉ c
â•
Û 7³Ã~˜ c
~uªnËÅ™f ä<Ñ~µZñz] ÑqX

g lZgzZ Ä ÔË Ô ¬Š Ô *™y M Œ
Û ]zˆ~ µZñz ]Ñqx ¬, Zì ~Š Ì(F
gzZì c
Š
wqZ LZÆ~
 x™ ZÑgzZg
uzy M Œ
Û 5ZŠ Z éZB‚ÆwZŠZ U˜c
VƒUu{)zg » f ZvŠgzZ

Xì "
U
6gî.Ðs s Zgz Zxñ Z™/ôÔžg I

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

: wŘgz Z çOa

gzZ]Š „sÜtÉ 7]Š „gz ZŠ°Šp] Z &

t•'gßgzZ Õ
 Å™f VâzŠugzZ˜
Å
<XÅ• 'gßÅä™ ZŠ ZÆ ö:X Z™f
m»[Z NÉ 7Ð Vh§gzZ VÂgßÔ Vªm»[ Z N Z åE

at
.o
rg

ÅVªyZ Z
 x Z™ñfn kZì @
Y H ZŠ Z ~ VÂgß4Z™fèa ì Ð ]Š „z™f sÜ
¸Ð kZ È ï Z • ]Š „VâzŠ ~uæL°fgzZ ~˜™fž• ë • D™s§Å™f Ú

s§Å™f Z
 gzZƒ~]gßÅu c
ƒ~]gßŘ {Zpì ]Š „{zì Š°žŽ™fžì @
ƒ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ÅyZÐ kZ 7]Š „VâzŠugz Z˜ž• D â•
Û 0Æ yZ {z ÂD™7ÚÅVÂgßyZ
Å
ö:XZ™fuz˜gzZì ™f Â[ Z Ng »gzZ]Š „É 7]Š „gzZŠ°Šp] Z &

ugzZ˜žì CƒtŠ Z%
X •'gßÅ5ZŠ ZÅ

yŠ Ë: Ë{ izgpì [ Z N »p
gÆkZgzZì ]Š „q
Z { izgž-V- wVÅkZ

zz ÅyŠÆ ác
g Z ÂZ [ Z NpƒyŠgzZ ðÃ{z´Æ yZ c
»á c
ƒ »g Z ÂZ yŠ {zì e ǃ ´g Â

Zt Âì [ Z N{Š c
q
iizgÆáž¾t ðä
Zpì MÐzz Åp
g {izg ÇÉ M7Ð

Xì @
Y0®
$
¿{zÐzzÅT ÇñY0{o

ÂŒ[ Z Ng »gzZ]Š „Ã]gßq
Z ËÅu c
˜g0
ZÆ~uz ~˜™f¿ðä
Z b§ÏZ

Å]gßËŠpä <Ñ6µñm{ ˤ
Z%Z ÇñY0®
$
¿»™fB‚Æ}okZQ
$
4O›G
ypgž 6 ǃ {Š c
i[ Z N~§]gßkZQ ƒ ÅyÒ ¤ c
ƒ ~Š (Fc
ƒ ~Š™ èEG
»] ZÔgzZc~ q nZ Å ~
 *™Ñ ¿ðä
Z b§ÏZì [ Z N »Vzizg~·Æug MZ

 !
¯
ðÃB‚Æuz˜Ç¤
Z b§ÏZX ǃ{Š c
iÚÅVâŠx ¬q nZz1[ Z N »kZ ÂÇg { izg

]ZrÔyZ f Z ªì ¬»˜ V˜ }ì M[ Z NÌ6
uz˜ ÑQ ÂñYƒhÑq¤z[ Z N
ÏZX ÇA [ Z N6uÑV;zì ¬»uV˜ b§ÏZ ÇA [ Z N6˜ ÑV; z  ~ {)z & =

žƒt +
 ÅkZgzZñ7¬Š Å ~g ZÎ U˜ ¿q
Z ðà Â'äƒg ZÎ6~g ZÎËòŠ M P b§
ì+
(¯
 !
»[ Z NkZgzZ ÇA [ Z NÌ6˜kZ ÂÐB| 7Ì }uzŠ

˜ b§ÏZ~K) c
ƒ~K{Zpì ^
Y*
t·Ñ!
µ˜ž •tžÜ »x lZ Å™f

c
Š¬ä <ÑV˜ì ^
YV;z t ·Ñ!
”˜gzZì ^
h
Yt ·Ñ!
ñƒD™p Ò»_ ZÑw5

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

Y f‰ì s %Z »Y f~i ZŽÆkZ ƒg¢"gzZƒ~] Ñqx ¬¤
Zpƒ]gz¢ÅkZ c
ƒ
`g { c
ƒ~K{ ZpX • ë ^
Y*
ÞÃkZY f‰gzZ~K`g { c
ƒ~K{Zp• ë ^
Y

Æ_ ZÑÅh
”˜ ,ÅkZ • ïŠg Z Œ
Û^
Y~K`g {gzZ ^
Y*
~KY f‰gz Z~K

Xì „g M ~sf

at
.o
rg

:¬»”
gzZ_ ZÑÅkZgzZi ZŽ »w5˜

U
"
6gî.Ð ¿Æñx Z™/ôgzZ<
 zy M Œ
Û i ZŽ »w5˜~¬ŠÔËÔ Äz]zˆ

<XÅì
cw5˜%Zì *
™g ïZ »¿Æñx Z™/ôgzZ ~
 wΰZ<
 zˆy M Œ
Û *
™g ïZ »kZ Z åE
Xce6gÃ7åŽ •_ ZѼ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

wìt0ÆkZ Â@
™7˜™f ¿Ž }ñYH:«~„˜sÜÙf

'

X 7Ð ~ + ™ Z f { zž *

~‰
Ü zÆäÎ c
(ÅäÎ }¶: ¯
 !
»1z Z j
Z c Ëw5˜
7^
YÌB‚Řw5{)z ÄzË]zˆÅˆy M Œ
Û‰
Ü z,Z Â*
™™f

'

Xì Cƒ1ÃVÍßÐkZèY

¿Ëž @
Vƒw'~…Zâ ˜Àv߉
Ü z Tžƒ: ~‰
Ü z,Z w5˜

Š 4
q
Æ Y f‰~ ‰
Ü z kZžìgŠ c
X ƒ: µZz ñ~ i úÒc
Å
<

'

Xì ;g MÐ MvZY ¶
ZyÒ»kZgzZ7„
 gŠ Ìög D

z½yÒ

gzZ ä±Ð ÔŠ }ƒ60
Z » î1 z Z j
Z ¦½Z ÃV⠛Рw5˜

{)z Vâ 1ÆVâ ›™Íi Zz M Wæzg ñžƒ {çV˜ ~]gßÅk

'

XÐ,™x¥Ã

{)zZ!
gzZ[ !
g }ñYH:ï•
á Ã! Zy

gzZ ËB‚ÆkZ ~uc
ƒ~˜™f

c
ƒííÐ y!
iŽ™f {zª~u™fžìgŠ c
ƒ:B‚Æuñ]Ñ M‰
Ìt ÂÇñYHï•
á Ã{)zZ!
gzZ[ !
g ÌB‚ÆkZ¤
ZƒB‚Æ÷‚

ñYH: ï•
á Ãx » c
q +Z Ë~˜ c
ƒ~u{ ZpB‚Æ™fžt n¾ì ^
Y*
Xƒ^
Y*
c
qN~{0<ÑŽ

'

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

Z ªìB‚Æ ÑLZÆ y¨
¤
ZŠpm» kZƒ60
Z » c
gÐ w5˜
Ìyá¨
¸ » kZgzZ Vƒ BÁ•
á ™ Z f Z (
c
vg )

ÃVß Zz 䙘 ™f vß

'

ƒ 2~ ~g » c
g~gzZÐ ,™p°gzZ bæ ~÷vßÐzz Ř ™fžƒ

sܤ
Z%Z ñY H: g (ZÃ~˜ ™fžì ¸ YZ ~ ]gß+Z Â ÇVî Y

at
.o
rg

[ !
"y Ò » kZž 67~g » c
g•Îz » ~g » c
gžìgŠ c
t ƒ•Îz »Y c
g
X 슎ñ~ "Y c
g
1C

ƒ @
Y ¹g » Y c
g 7Z }Vƒ D Y£ }L6Vß Zz 䙘™f }¤
Z 2
Špt ÂÐ }g » Y c
g = vßž *
™: g (Z n kZ Ø ™f ~ ]gß+Z

ww
w.
no
or
eh
ida
y

yÒ»kZ -4É 7g » c
gvßžì @
ƒtŠ°Ð kZèYì ~g » c
g
X슎ñ~Y c
°Z[ !
Ì

™™<
 6µñkZƒ: "
U
˜™fpƒ"
U
™fÐ~
 *™Ñ6µñT
gZŒ
Û<
 Ø 6§ñkZ vßžƒt {ç1ñY Œ: Â<
 Ø c
*
™˜ ™f

'

™f s ¦ZÐ f~]gß+Z Â-7,rU˜6
§ñÆ[ZÏ}XÐ, Š

Ð,™™™<
 Ø {z ÂÐ ,™˜™fŽ v߉
Ü z kZèY B79Ø

Æ[ZÏgzZ‰
Ü zD YÃ{ÇÏyŠÆ[ZÏ[Z}uzŠgzZ òw•
á x â Z]|gzZ

Š¤
•
á VâzŠÆò•1Z x â Z ]|gzZ • ï Šg Z Œ
Û<
 ÃVzr U˜ ~VâŠ

x c
ZÆ[ZÏž• b‡ÆÏZ ÌVâzŠ·
ò x â Z ]|gzZ òŠ- 1Zx âZ ]|

w®ÅVzrU˜ e
Zzgq
Z ÌÐò•1Zx â ZÉ •e ム,rU˜ ~

c
$
®
ÃVzr U˜•
ò 1Z x â Z ]|6µñkZ ._Æ w¸g•pì

tn kZX H7˜ä ~
 *™Ñ ÌQ å‰
Ü z»˜tèY•ë {h
I*
Ü z kZgzZì {h
I*
c
$
®

mÔ ~z éŒB„íq )X ì aZ Y ØZ ñOƘ ‰
X ( 290

z ÌZ pì [!
Z » kZ Ìb)z bcÆvZ™f [ Ât ŠpgzZì [!
q
Z »xsÑZC
q
Ù ZŽ ]|Y c
g [ ! C1
IF
4&Æ]gz¢
Xì Š
Hù •
á {eÃkZÃøL G

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

b)zbcÆvZ™f

:È»VÂg „Å ò ~g ‡Z5gzZg êZg-Z

E
½}8
U˜ ~[ZÏ{zžì Cƒ b§kZ Ð ]g „Å òö§ )´ ]| ±ÂÅ {gÃè oÑ

at
.o
rg

;ž•D â •
Û 0Æì ,r
oÖ^Ãi äÖçÏÖ †a^¾ ^``qææ äß èm]æ… oâæ ov• Ÿ^Òèºßù‰ äe†`r³Ö]Ÿ^³Îæ "
ÄÊ… á] ÙæŸ] ä³qææ " ÜÒ ]‚â^Ú o× ä×# Ö]æ†fÓ³jÖæ 鳂³Ã³Ö] ]çû ³×ö³Û( ³Óø³jöÖôæø "
gzZŠ
ò - x â Z]|ª" ņŽÖ]•…çÚ o× †’jÏnÊ è‚³e †³Ò„³e lç³’³Ö]

,rÐ i Zz M—Ì~[ZÏb§Å ³ÑZÏž• ë VâzŠ·
ò x â Z]|
Ì~[ZÏž )ì e
Zzgq
Z ÌÐò•1Z WZx â Z]|gzZì <
I

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ì yâ •
ÛC
Ù ªt » à ¬vZ ( ?Š gzZ ) zz Å kZ gzZ ( • <
 , r U˜

yÒðZ (
Åà ¬vZ ?ž @
gzZß™~g72
Ì ?ž @
gz Z " èmŸ]ý é‚ÃÖ] ]ç×ÛÓ³jÖæ"

ª ) w¸¬ ( òr
 ™x â Z ]| ) gzZ ì ~Š e
Z@ »ä kZž 6z™
$
™fÐ i Zz M —žìtzz Åì: ,rU˜ izgÆ[ZÏ
t Z åE<XÅì ®
Å
G
•z˜
m 1` Ôg é5B+ ZŠg êJZg êZg-Z )ì ¬»<ÑV˜ ÇìgŠzöJ
X ( 558

†Ò„Ö^³³e lç³’³Ö] ijʅ)~yÒÆ[ZÏ]Zržì ÅÌä ~
ò g ‡Z5s
 ŸzÅ b§ÏZ
ø e$…$ †û Òöƒû]æø "nÆkZgzZì ¹ ( è‚e
~] Zg „Å] Z|VâzŠyZì Å7Ìe
MÅ " Ô

yZ6V»~uzŠèY ÇñYƒ Za ´Ú~ ]Zg „!"KZ ÅyZ ÂBŠ Z%˜™f ÇЙf¤
Z
<XÅì aZ]hZ «g ª˜V;zƒ¬»™f éM¨GÒŒ!V˜žì Å ô¥ä ]Z|
]hZ «g " Z åE
ñY H™™y%ÐZ V˜ ì Š Z%]hZ «g {zÉ 7Š Z%]hZ «g éM¨GÒŒ!Ð" G
î”$
™¯!
E

½}8
;ž•D â •
Û ~G
î<!
ÑZz çŽB Z[!
Æg êZg-Z[ÂÏZ KZ òö§ )´çOƒ˜}
»Ky%c
l^m^ßq ØnfÎ äÚ^Ûi æ ÜÃÞ ØnÎ ð^‚Ö]æ†Ò„Ö^³e lç³’³Ö] ijʅ 决ӳm سâ

Zg7»kZgzZ ÔV;Xì Š
¹ ?ì {z(¬ŠgzZ™fB‚Æi Zz M—H V èm‡]ˆ³³fÖ]
ì ŠŽñ¬ Z hðÐ äƒ qzÑ Å ] c
„Z [ Â ~ G
îG
!i Z )
~zë yÒ

X ( 255m 5`Xg é5B+ ZŠgêJZg êZg-Z )

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

E
½}8
c w¸ÆM
Ú Z™{zì ãZz ñZg Å òö§ )´0ƬŠz™fB‚Æ i Zz M —VŒ

at
.o
rg

¬Z hðÐ] c
»~ti Z )
yÒZg7»kZž•D â •
Û gzZ•D™wEZÃ!Ö+Æ " ØnÎ"
½}8
§E
Ú Z™ Å kZ gzZ 슎ñ
c
Š } Š {g •
á Z » ä™ qŽg V; z n kZ 7t òö )´ 6M
9 æL°fti Z )
~zër
 ™ŠpgzZ
à ¬vZ Y ¶
Z!Zj » kZž 6• D e ^
Y M
Ú Z™ š ÌÃh
”çLX=E
«g {zÉ 7Š Z% Þ]ß«g ~ G
î”$
™¯!
]hZ «gžì @
ƒ x¥t Ð T Ç ñWÐ M
Xƒ{ç»Ky%c
ñYŒy%&ìŠ Z%]ß

Š Z%ÞÌ{zì ®
$
]hZ «gž c
â•
Û Ž ~[ZÏ]ZrÌäò~g ‡Z5b§ÏZ

Ç ñYƒ Za ng ¬Ì~ ] Zg „Å ò~g ‡Z5:gz ÏñY ÅgÃè sz@
¸ Ì~ kZÉ 7

ww
w.
no
or
eh
ida
y

™fB‚Æ i Zz M — ª˜ ™f ~KÆ™ÈB‚ÆKÃh
”˜ {z •Æ g
uq
ZèY
AÄ!
/]| " ž• D™™ft x|» Tg
u ~uzŠ q
Z µ{zQgzZ • ïŠg Z Œ
Û {z(ÃçX=E
$ x *
-‹E
¿Žž å c
ŠÈÐ VÍßgzZ åY éCE
» T å c
Z´ { F
éq
Z ~˜Íq
ZÆKä ñtzg Ã
G
*
™—i Zz M ( ÐzzË ) " äiç‘ Ä³Ê†³m"c
ì e-7g ÃZ ( Ænx ¬) c
ì e*
™'!
( ~EŠ )

X ( > ½´ â x â Z ¤ñ) ñY M~} F
ékZ™òÐK{zžceÐZ Âì e

Æ™fp¤
Z ) "†Ò„Ö^³³eç³Öæ " ž•˜ ~g ØZZ
ò 5~bÑÅMß«k

~g
ukZ

Ù !
C
ÐK{zžce ÌÃkZ Âì e*
™™fÐi Zz M—gzZgzi {Š c
i ðä
Zžìt È ( ƒB‚

i Zz M—ž7ŠŽñô¥ðÙf~" äiç‘ Ä³Ê†³m"p¤
Zž•D â •
Û~
ò g ‡Z5ˆÆkZ}™

Zƒx¥t Ð kZì Yƒï•
á Ì™f~xÀÆkZpñY H~} F
é Ì{z ƒ *
™™fÐ

KsÜÃh
”˜Ž •ï•
á ~®
 ) ÅVÍßyZtÉ … Y7{z(Ø™f ÌŠp~
ò g ‡Z5ž

]|žì Cƒ"
U
] !
tÐTì ðÎ{Å™ " „Ö^eçÖæ"äVrZ n kZ•B{z(~

$
®
Šp] Z &
x »q
Z¤
Z:gz•ï Šg Z Œ
Û^
YC
Ù !
ÐKÙfB‚Æi Zz M—gzZ˜™f ~
ò g ‡Z5

bÑÅg
uq
Z ~
ò g ‡Z5]|¸Éì Yƒ„
 gŠù bŠ} Š]i YZ ÅkZC
Ù !
ÆKƒ
G-d
Å ~˜™f ~ kZgzZ• D™ÜÃ[ éE
5B ZzZ
Z ¯ÆkZgzZ i ZŽ »˜™fÐáZjÆ1
ò )´~
;ž•D â •
Û Ü{zçOD™7h
Š F
ðÃ

o× Øe lç’³Ö] ijʆ³e †³Ò„³Ö] ‡]ç³q o³×³Â Ù‚³m ]„³â †³`¿³Û³Ö] Ù^³³Î "

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

Ü`Ö ^÷¾^Ïm]æ ànÃÚ^Š×Ö^÷Ûn×Ãi àm‚×Ö ]ø…^`¾] ð^m†Ö] g³ß³jq] ]ƒ] h^³fv³j‰Ÿ]
àÚ änÖ] lç’Ö] È×fm^Ú …]‚ÏÚ oÖ] †Ò„Ö]èÒ†fÖ ÷Ÿ^’m]æ è׳˳dzÖ] 鳂³Î… à³Ú
ØÒ äÖ ‚`Žmæ †níÖ] ð]‚jΟ ^÷f×› æ…‚ÛÖ]æ †rv³Ö]æ †³r³ŽÖ]æ á]ç³nv³Ö]

àÚ ‚Ãe] äÞŸ †Ò„Ö] ð^Ëì] …^jím îñ^ŽÛÖ] ˜Ãeæ äiç‘ ÄÛ‰ ‹e^mæ g›…

at
.o
rg

ä™™fÐi Zz M—g
utžì c
â•
Û ä1 " ènßÖ^e Ð×ÃjÚ]„³âæ ð ^³m†³Ö]
G
Ð M )ƒ [ AZÐ ( } zîŠ ) Y c
g²ì C™ª
ÑŠ6[ éE
5B-dZÉ i ZŽÆ
ÃyZgzZƒ½ÃVßZzG
gzZƒg ÖZ »+Šž @
( •D â •
Û ñƒD™yÒZ
Z ¯

ww
w.
no
or
eh
ida
y

V½gŠ Ô Vâ Z³J
V;zã i Zz M Å™f J
V˜ ñY Hg ZË Ð’Åê
5™e VzßgzZ
à ¬vZ ª )íg » kZ ÌÃVzuzŠgzZ ñY V•
'Å™fÃV ðÒG
Å
~ ö:XZ™fgzZ )Ð,™Y Z M Z ÅkZ Ì{zÐzz ÅTσ(F
Å ( ™fÆ
Y x‰gzZÐ,Š „ZÍ ( ~]y
M izg ) nÆkZ {z( ÐN Yƒw'

»] !
kZ~ÝZgzZì ê{Š c
iÐ Y c
g ë™fèYì HI à C1 ë™f ä

X ( 17 3@
172mÔ 3` Ô{ ‡%)ìB‚Æ+
m

)´gzZ~w5˜ž:ì ~h
”˜ s %Zžì „g eB‚Æs
 ZÜ]g „Å 1
ò )´
9Šp{)z ò~g ‡Z5]|gzZ1
ò
}Š (F
ŘB‚Æi ZzZ—Šp{zèY• b‡ÌÆh
”çLX=E
c
› ÃVߊВ à Zz ê2 ñYƒÝqÃqC
Ù •
'Å™fgz Z N Yƒ {Š c
i {ZÍž @
• ìg

X •DƒÝqB‚Æh
”˜Z
Z ¯{gÃètgzZ ñY

Æò•1Z WZx â Z ]|ì Ì~ VzrZ
Zi Å+Ïs %Z » òЋ[Z b§ÏZ

 Zzc
Z
y%ÃVzrZ
ZiyZ {zgzZ•… â Z
ZiÐb ]Z|[Z}uzŠ•b ,rZ
Ziq
Š 4
ム7,rZ
ZiÐb ~ i úÏž • D â •
Û òy{ è‡)´ 0ÆX kZ • ïŠg Z Œ
Û
;èY•e

ä×# Ö] ÜãÛu… ^ße^v‘] „ì] äeæ Ü`ß ä×ùÖ] o•… èe^v’³Ö] †³%Ò] Ùç³Îç³âæ "

o•… èe^v’Ö] än× ÐËi] ^Ûe Ÿ] „ìçm¡Ê è‚e †nfÓjÖ^e †`rÖ] ០oFÖ^ói
Xì ;g MÐ MvZY ¶
ZyÒx»kZëc
ì aZ™f ~u ?ì Hë™f 1C

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

bž )ì 1äYò •}g øÃw¸ÏZgzZì » /
ñ ôÒZw¸¸gzZ " Ü`ß ä×# Ö]
T ÇñY1Ãq ÏZ Âì ®
$
IrÐ i Zz M—èY ( Âe ãƒ,r

X ( 184m1`t:ZêJZy{è‡~zë)ƒt ·Z »xñ Z™/ôÒZ6

:È»]g „Åy{è‡) ÕäO‘

at
.o
rg

,rÐ i Zz M —èaž Ç ñY 1Èt» ]g „Åòy{ è‡)´ Ì6x £ kZ
$
I™™y%,rZ
ZiÐ g Zl§ V;z Vƒ y%V˜
Åñx Z™/ô6T Z åE<XÅì ®

ÇgzZ ñY 1: Èt »]g „¤
Z ñY H™™Z
 ZzgzZ y%ÃÏZ sÜ Âƒt · Z »e
ÒZ

Ð ~zëz wZ ¸ZÆyZgzZ ÇñYƒ Za ng ¬~ VÂg „Åòy{è‡)´Q ÂñY¹®
$
Ø

ww
w.
no
or
eh
ida
y

;ž•D â •
Û ~~zëÏZ LZy
ò {è‡)´èY ÇñYƒ»Š OZ

ä³Ö]Ÿ)˪ " ÔÖ]„e ä³iç‘ ÄÊ… á]æ سn׳`jÖ]æ x³nfŠjÖ^³e Œ^³e Ÿæ"

ƒB‚Æi Zz M—p¤
Z7`wðÃ~"7( ä×Ö] á^v³f‰) ÄgzZ ( ä׳Ö]Ÿ]
X (@ÃT162mZ `t:ZêJZy{è‡~zë)

Ð~
 \ M ™f V˜7^
Yq
Š 4
Æ•
ò 1Zx âZ(+Zw5˜ž•tžÜ »gÃèoÑ Z åE<XÅ
kZQ ƒ {ç» äYŒy% c
ñY H™™y%Ø ¤
Z V;zgzZƒ: "
UùM˜ pƒ "
U
X ǃ7^
Y˜Ã7Æ} ç

s§Åg
uzy M Œ
Û gzZ ñYHg¨~VÂg „ÅY •ñƒn
gÃ7Ã_ ZÑÑ!
{gÃè

7(Zžc
Ý ¬{¤ÌðÃgzZì ~gz¢~™f ´gp Ò»X•gñZ {z¸ ÂñYH qŽg: À
gzZg
uzy M Œ
Û ²ì Y™ùg ïZ {zy
MƒHñƒn
gpÅÃ_ ZÑ{gÃèg ï Z »w5˜äT

Hg ï Z ä ËTgzZì "
U
w5˜B‚Æ_ ZÑyZÐ s s ZgzZ ug I¿Æ~
 *™Ñ

~˜™f Þs %Z »yZžì ZƒãZzÐVÂg „ÅY •ž 6•Dƒ_ ZѸÃ7ÆkZ

êŠg Z Œ
Û<
 ÐZ }ƒ ‚
g: wì »_ ZÑÅ™f kZ ðÃV˜ ì ~ µZñ, Zs %Z »yZÉ 7
@
™m{B‚ƧñËðÃØ™f b§ÏZ• D™h
Š F
ÅäƒïgzZ<
 kZY fV;z ƒ

m{B‚Æ] ZrÃV⊠kŠ¬ ƶZ ~ f }ƒ: "
U
~ {0<ѤSŧñTƒ
X •ë®
$
Y f‰Ã¤SkZ *

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

b)zbcÆvZ™f

9
:ì ^
Y“
h
”çLX=E

ì ~Š]i YZ ÌŘh
”ª˜™f•ÆVÂgz¢‰gzZ] Ñq‰ä{0<Ñ

X •t{zì ^
Yc
4h
”˜~µZñXì ~Š Ì(F
ÅkZ6V´ñ‰É

]!
tž 6ñY ~Š yZ f ZÐ ] ¸gzZgzi}g7žìt 4‰
Ü z ïŠ yZ f Z

at
.o
rg

y-Ð V;z ì Bi Zz M Å yfñJ
V˜žì _ M ~ yÒ Æ yZ f Z
¸
 gŠgzZß6kZ Z åE<XÅXì Œ6]úŠz™fgzZ© ÂyZ f Z Åyfñ2ì I
|
š s§Åi úÃVÍßÑÐ yZ f Zèa gzZ • D Y0{ZÍ{)z
ÎZ åE<XÅì *

( 1)

Xì4„Ú ZƒyZ f Z~i Zz M œzZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

~vZ} ZVƒ¢q " ýÔnfÖ Ü³ã×ù³³Ö] ÔnfÖ "ª¼‰
Ü zÆ{/gzZ e

X ñY¹¼Ði Zz M œzZ[pgzZ]¸~g7žìt4Ì~kZVƒ¢q

[pgzZ ] ¸~g7 ~ V2Zg ‰
Ü z D Y Ãi úÅ ³ÑZ Ϫ & =] Zr
ä×# Öæ †fÒ] ä×# Ö]†fÒ] ä×# Ö]æ ä×# ÖŸ] äÖ]Ÿ †fÒ] ä×# Ö]†³fÒ] ä³×# ³Ö]"B‚Æi Zz M œzZ

( 2)
( 3)

ˆÆVzi ún•
Û 6
µñkZ2ì <
 w5˜gzZì ]i YZ Åì " ‚ÛvÖ]

X •Z
 ZzÉ {—ñ<
 I,rИ

4gzZ YZ ƒZ (…É ì ^
Yh
”˜ ~] Z Œ
Û z[ÔyÒz÷zÔög D

zkgŠ

ÍÃ] Y Z Œ
Û gzZ Ãz÷záZzG
ž @
ñY à ïi Zz M Ð ]¸~g7 žìt

( 4)

ÌI™g åg » f Zz™f‰{)zr‰
Ü z D ±ÐB‚ÆxsZy=ŠgzZg ñ

( 5)

Xƒ ~g ¤ g6g ñgz Zñ (tØ»V â ›ž @
ì^
Y

Žžì (Z y›ðä
Z n kZì ^
Y Ìh
”˜ ™f •Æ ]gz¢èa
x ¬ÅVâ ›· Mž 6 Lg7y·Š~™fgzZ~ i úgzZƒg D» kz‚z

( 6)

ð;ž @
Xì^
Y ]gz¢ø
 h
”˜ Ì~ ]gß+Z Âì ¸ ª
q
X ñYƒÝqŠ c
ÇÅ\¬vZgzZ q Ë~™fÔi úgzZ ñYƒÝq

60
Z »yvgzZ ! Zy
ËИ™fgzZƒ: 绘gzZuV˜Ì~] Ñqx ¬

(7)

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

Špèa ~ ]gßkZpì ^
Y˜t q
Š 4
ÆY f‰Ì‰
Ü z kZƒ: Ì
Ëš gzZ ]gz¢š n kZ ì ÜZ e ~ ñgzZ úzzš gz Z w‰Ã\ M LZ

7„
 gŠ *
™]zˆz ™f ™™ ` gz Z \ UpÆž{ ] ÑqgzZ ªm{

¹!
y•
á Å~g Î ZgzZÜE

~kZ ÂñYà ïi Zz MÐgzi {Š c

Z~¬Š îS

at
.o
rg

g Ö Z {Š c
i » ~b
¬gzZ ÜE
~ Tì ]Š „+Z „ ¬Š ~g » f ZgzZ Sg 7

Xì c
Š¬»p
ge
¬g {Š c
iÅgñZ Ñ!
{gÃè~kZ nkZì @
ƒ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

9
t ·Ñ!
~]‡zZ‰™fB‚Æi WzZ—ªh
”çLX=E
:ì ^
Y*

{z 7s %Z » Ë~ h
”˜ ™f ~VÂgßÑ!
{gÃèž •t žÜ » ¬Æ h
”˜

‰gzZì ^
Y~ VâzŠK4ZŠzK`g {q
Š 4
Ɖh
”˜ ]gz¢š pì ^
Y t ·Ñ!

ì^
Y~K `g {gzZì Cƒ äw" ÅK~ kZèYì ^
Y*
~K4ZŠ V; Æ] Z|

Æ{gÃè _ ZÑV;zžì ¸ ÌÈ » kZ • w®] Zg „Ž ÅƘÅh
”˜ Ð Y f‰

¤ÅkZÉ ]oÆh
”˜™f s§q
Z òÏß M)´ }ì @
Yƒ {h
I*
c
$
®
˜™f%

bzg ¶ Š )X ÏñY MÐ M vZY ¶
Z,~g7 ÅkZž 6gzZ • D™ÌG@
ÅkZÆ™ÜÃ

; •D â •
Û ò Ïß M)´¸s§~uzŠp ( 140m8` 62mÔ16` ÔãšZ
oÊ ^÷‘ç’ì ð^‚Ö] oÊ ï]†’Ö] áæ‚ÛjÃm ÔÞ^Ú‡ Øâ] àÚ ]÷†³n%Ò p†³iæ"
áæ…‚mŸæ‚jŠiæ ÄÚ^ŠÛÖ] ÔjŠiæ‚jŽmæ ¼Ç×Ö] ܿóm o³ju ijÚ]ç³r³Ö]

"‚rŠÛÖ] oÊ ÔÖƒ áçÒæ ^‚Ö] oÊ lç’Ö] ÄÊ… ànj‚e àne ]çÃÛq Ü`Þ]

KZÃä` ~ ¬Š ä V2ÐdŠÃVÍßÐ ¹Ð ~: â i RZ LZ ?

žì @
ƒÞzgØgŠkZ~ yZž ‚~ VzKì Y îSì 3g ¯ ]Š ¬
¦È$
zŠ ä VrZž … Y7Ã] !
kZ {zgzZ• D YƒÈ gzZ}¾y»
` Ôã šZ bzg )X *
™—i Zz M ~K}uzŠgzZ ¬ŠB‚Æi Zz M—q
Z•Å

X ( 139m Ô8

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

N ¬ŠÐgzigŠkZgzZ å@
YH¾IgŠkZÐ~Vî ¬Š~gzŠÆÏ
ò ß M)´]|

°» c Vß Zz WÎ~ VÂg „ZzŠ yZ ¸ D YƒÈ gzZ }¾ y»Ð T‰CY žâ

2ì ®
$
*
™™fB‚Ƙh
”]gz¢šs§q
Zq
Š 4
ÆÏ
ò ß M)´]|žì QðÉg
Ž ~ kZ Z åE<XÅ•ï Šg Z Œ
Û®
$
g0
ZÆKØ,Z {zVƒD YƒÈy»Ð T˜h
”gŠkZ

at
.o
rg

ƒˆƒ4ZŠ~µ˜gzZƒˆ| (Ð wZŠZuŽì Š Z%i Zz M {zÐ kZì i Zz M—ª]hZ «g

Šp{zÆ䙘™f ñƒ Tg~ wZŠZužì CYƒ ãZz]!
tÐ Vß ZjáZzä M ~ˆ
X •… â aZgzZ4ÃkZÉ •b‡sÜ:

:x Z™ñ•gzZ™fB‚Æi Zz M—~]
)

ww
w.
no
or
eh
ida
y

E
½}8
;ž•D â •
Û ~yÒÆKx ©Z~g êZg-Z[ ÂKZ4
ò ö§ 0·+-ZY ´)´
æ] èÖ^• •^ŽÞ]æ o_íi á] ØnÎæ ^÷Ï×_Ú ð^_Ÿ] å†Ómæ Ù]çŠÖ] änÊ Ý†vmæ"

} Š ( Ãb‚ )gzZì x ZwwZÎ~K " †Ò„e lç‘ ÄÊ… æ†Òƒ änÊŸù] †³Ã³•
{z( bŠÃb‚A
™8
\3Š¤
( ÅVÍß )žì Š
¹gzZì {z( Þ bŠ

ƒ Ãz ™f ~ Xg ÃZ,Z ñZÎgzZ q {”Ë~ K2( 7:gz) ì
C1

êJ Zg êZg-Z ) ì {z(Ì *
™— i Zz M 6™fgzZ g ÃZ ( w‰}uzŠ )

X ( 444@
443m1`g é5B+ ZŠg

:Š ã
Åi ZŽx°Æä™—i Zz M~]
)

Xì6V(usfzgqŠ ã
Å>
Ø Z™ c
Ö wÅä™—i Zz M6
#
™f~]
)

ä ¿Ëž å ;gÎ~KyŠ q
Z ~ž• D â •
Û ñh
m0 T
‚]|
zŠ yZgzZ î Y ?ž c
â•
Û = ä VrZ • ñ/]|{z ¬Š ä ~ ~g â ~è

'

æZ ä ~( • D™'!
B‚Æi Zz M—~KŽ ) î Ñk0
}÷ÃVñŠ M

c
â•
Û V- c
ƒ ñ M Ð V¹ ?ž c
â•
Û V- c
?ƒvßyà ?Y7 ä ñ/]| c
š
U] !
"
tÐ g
Š q ZèYì 9¸gzZì @
ƒ Za g _
ZgzZì Cƒ1ÃVÍßgzZ V-iú~ ]gßkZèY

X DvZzXì Š
c
Š‘œ~KÃMžì

C1

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

•gÆ `¤ ëž Hn²~ [ ZŽ ä VrZƒáZz •gÆ V¹ ?ž

á^Ãʆi ^ÛÓjÃqæ Ÿ èßm‚ÛÖ] Øâ] àÚ ^ÛjßÒçÖ " ;c
â•
Û ä/
ñ ]| •áZz
Æ( {gë)Üæ?¤
Z " Ü׉æ än× ä×# Ö] oב ä×# Ö] Ù牅 ‚rŠÚ oÊ ÜÓi]ç‘]
»n kZƒ•
Û ) ?èa p ) @
™ðî ª êŠ Zwà ?~ ÂDƒá Zz•g

at
.o
rg

— ,i Zz M ~KÅ ~
 wÎg vß ? (žì ]!
Åk\ZVƒ @
™s ç
X ( ~g g >‡) ( ƒìg™'!
Ðgzigziª)ƒD™

~ yZ • ÅyÒ ] â ´gzZ V*¶
P ¬ Ð ä M #
Ö ªä ~
 *™Ñ

gz Z "‚³q^³ŠÛ³Ö] o³Ê l]ç³³‘Ÿ] l†³³`¾æ";žì ðâ •
Û Ìtðrq
ZÐ

'

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X ( ~èF
Ô>‡) ÏN Yƒ—, i Zz M ~VzK

;ž•D â•
Û~
ò g ØZZ5]|~bÑÅg
ukZ

gzZ " Ý]†u†Ò„Ö^eçÖæ ‚rŠÛÖ] oÊ lç’Ö] ÄÊ… á^e ^ßñ^Û× ˜Ãe “Þ‚Îæ"

~ VzKžì c
â•
Û Ðs
 ZÜä ( s ¦Z ñf‰ª ) Y f‰}g ø
mÔ1 0` Ô> ‡ÔZ ¶ Š )ƒ: VY „B‚Æ™fp¤
Zì x Zw *
™— , i Zz M

X ( 17 1

Ëz ÄÔ]zˆÅˆy M Œ
Û ª)™f¤
Zž ‚ì Hx ZwÃä™'!
Ðgzigzi~Kä Y fX

zz ÅkZžƒ¸ È »Y fyZ¤
Zì c
ex ZwÌÃkZ ÂñYHÐ i Zz M—gzZgzigzi Ì( {)z

YZj
ZÃËžì 9Ç!
] !
t ÂQì CYƒµZz ÷¡gzZ ñ~Š ZgzZgzZ~Vzi úÅV- i úÐ
Æ™f ]!
tQ ÂñY *
â ÞìáZz #
Ö w¤
Zpì x Zw ÜZ e ñ~ i úÅV-i úgzZ bŠ

~Kc™fgzZ]zˆi úðä
Zžì "
U
t ~V(uèYì Ã.
Þ ‡Ì0ÆVÂ!
{ z´
 *™ÑiŠ ‰É ì ]i YZ ÅkZ Âì @
~
™Ì] !
~EŠ b IÐ ËV; z {zQì @
YM

0Æ kZ X c
â•
Û 7g ÖZ »×6yZ Â ‹ Ãi Zz M Å VßZz ä™'!
Ð i Zz M — ~ Kä

X VƒêŠG ÜÃV(uzŠsÜ:%g•

6õÑ}!T~
 \ Mž åw©» ~
 wÎgžì yÒ» ñ>ª0'
Y]|

ò: ( b§hZ ) `gÎJ
Z
 0Z 7J
‰
Ü z kZÐ V;z _7i úÅò

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

äYá p=~ y c
c t ZÑZ i ú ) ~
 \ M Â @M ò `gÎZ
 @M
gzZ Y Z¬Z & ~ )xñ Z™/ô( yZgzŠ Æ á
 kZ ) gzZ D Y ƒ } 9 ( c

 \ MgzZ¸ D™ ´ ( 6yZ )gzZ Tg D™'!
~
ÅqY: â i ( #
Ö è
g ÃZ ñ /ô( yZgzŠkZ )žì V- e
Zzg Å~èF
gzZ ( ›9) D â •
Û +Ì

at
.o
rg

X ( [Š ÑZ[ Â >‡) F
gzZ _7

}™]!
b I ðä
Z‰
Ü z kZ ƒ: w'ðÃ~ ]zˆgzZ i úZ
 žì @
ƒx¥Ð g
ukZ

bæ Å ~
 *™Ñ c
© Â~XN Yñ 7
g ÃZ,Z c
ƒ c
M: ~Kc VÂ!
sÜ{zªÆ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Xì Cƒ—Âi Zz M ‰
Ü z_7g ÃZgzZ•^
Yt ƒCYÅ

;žìt x|»g
uq
Z

ÐòŠgu! Z0Z~ ~tK~: âiÆ~
 *™Ñ ä ñ´ â 0ª]|

žJ
VŒNƒ—,i Zz M ÅVâzŠª" ^Û`i]ç‘] kó˳i…^³Ê"óâ nŒ
Û CZ

~{vLZ ~
 \ MžZ
 [,i Zz M ÅyZ~wqkZ ä~
 vZwÎg

D™¥#ô
ñ â 0Z ªgzZ c
U {Š6»} vLZ ä ~
 \ MçO ¸
ä~
 \ M Â" ä×# Ö] Ù糉… ^³m ÔnfÖ"Hn²ä ª
ñ ! ª} Z c
â•
Û }ƒ
wÎg c
ž Hn²ä ª
ñ zŠ™s çzÛ »nŒ
Û LZž H{g •
á Zs§ÅyZ

gzZ î YJZ[ Zž c
â•
Û ÐñŠgu0Z ä ~
 \ Mˆn Z c
Š™s çä~vZ
4ÉZ[  >‡¶ Š ~g g 9)z™ ZŠ ZnŒ
X ( q ðG3E
Û ¹!

{vLZ ~
 *™Ñž ‚Iƒ— gŠkZ~nçÆ*Š~K,i Zz M Å] Z|VâzŠVŒ

Æ kZ pzŠ™s çnŒ
Û JŠ Mž c
â•
Û Ðª
ñ Ân kZ ‰ ™Ã,~g7 Å ðZ±éZg0
ZÆ

Ð i Zz M œzZ c
*
±~Kž7t È »kZ †Z e 76ä™—i Zz M 7Z ä ~
 *™ÑŠŽ z!

79bŠÈx ZwÃVÂ!
Ð i Zz M — c
VÂ!
Þžìt ÈsÜÉ ì ^
Y Þ *
™'!

 ZÜŽì ~gz¢*
s
ƒ¬(Z » ~
 wÎgÆkZ c
à ¬vZ cTì ¦Ñ¬(Zq
Zx ZwèY

*
™—i Zz Mž•M
Èt%ZƒÌ"
U
6gîDŽƒ (Z¬{z2} ™ª
ÑŠ6äƒx ZwB‚Æ

äά»x Zw6kZ Ânç»™f ;g ¶0ÆVÂ!
~EŠ Â]!
t wq¾X ì {z(gz Z[Š Z s Ü

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

ígñZ‰™fz]zˆgzZi ú~yZž•n kZ „ µ]
)èYì ]gz¢Åo ôZ „¹Â~
, Z "äü Ûö‰û] ^`ø nû Êô †ø Òø„ûmöæø Äø³Êø†û ³iö áû]ø äö ³×#³Ö] áøƒô ]ø lôçû ³nö eö oû³Êô "žì ug IŠ •
á g Z »\¬vZž 6Vƒ
OÅZ ) ñY 1x *
g ð3E
» à ¬vZ~ yZgzZ ñY H[Š Z »yZžì c
Š¬ä à ¬vZ Új~ Vzy

at
.o
rg

;ìŠ •
á g Z » à ¬vZ 2 X ( 36e
M
oûÊô oFÃø ‰øæø äü ³Ûö‰û] ^³ãø nû Êô †ø Òø„ûmö áû]ø äô ³×# ³Ö] ‚ø³qô^³³ŠøÚø Äø³ßø³Úø àû³Û$ ³Úô Üö³×ø³¾û]ø àû³Úø æø "
~VzKÅà ¬vZ äTÇƒÝ ªyÙ| (
ÐkZgzZ " èmŸ]ý^³`ø eô]†ø ³³ìø
X ( 1 1 4e
 M {•{gÎ ) ÅÒÃÅä™yZk

zÃyZgzZ HIÐh
x *
»kZ

žt ÆäOZ ÇÆzg7Ðh
 ug Ix *
» à ¬vZ~VzK{z Ç}g eÐÏz kZ Åà ¬vZ Ì¿Ž

ww
w.
no
or
eh
ida
y

™f » à ¬vZ c
ƒ Cƒäw" Åug Ix *
Æà ¬vZÐ Tá ~ i Z0
Z, Zx *
» \¬vZ ðÃ

µZz ñ~]zˆ™fÆVßZzä™]zˆ™f c
~i úÅV- i úÐzzÅT}™~i Z0
Z,Z

Ð i Zz M — '!
Å *Š {z Âq
Zž ¶t zz ÅkZ c
â•
Û IÃVÍßXä /
ñ ]|ž] !
t „g Ôƒ

*
ƒ k0
»} vÆ ~
 *™ÑQ¸Æ~Kc i úvßž å(Z ̉
Ü z {z 2¸ D™

ƒD™—,i Zz M ~KÅ ~
 wÎgvß ?ž•ìg ep ÖZÆ/
ñ ]|Špž 6åpÅÌ
;žì ZƒyÒÌt~}g !
Æ#
Ö ª] â ´~Tg
ut„ggzZ

, i Zz M ~VzKgzZ V‚q^ŠÛ³Ö] o³Ê l]糑Ÿ] l†³`¾
(g
•Z ) N Yƒ—

*™ÑèÑqì #
Ö ´q
ZÐ~] â ´Å#
Ö ª[Œ
Û tèYì Ã.
Þ ‡*
™4ZŠÃ™f~kZ Â

CYÅy M Œ
Û è]zˆz™f~yZ‰ãÍÐVâ Z f Z ,K~: âiÆxñ Z™/ôgzZ~: â iÆ~

*™ ÑÉ ì ;g M ` w©¸ » #
Ö ZJ
 ` M gzZ ¸ D Y ñ7~ ]
) 4Z \gzZ ¶

ž @
å@
Yc
ŠÄg ÌŸ
cá Zz"7
ÄɸD Yñ7Ìg ÃZg0
ZÆK~: â iÆ~

vZ wÎgX Vƒ @
™7g
uq
Z:%g•0ÆkZ VŒ X 1C n VÃVß Zzá
 x Ói Zz M ÅkZ

yZgzZ D ‹g ÃZ LZ ) {z™ƒ} 96T¸ ïŠ ZÅgŸ
c ñyˆ]|~ ~tK~

Wæzg ñ )Ðs§Å ~
 vZwÎg c
¸D™õg ÖZÐs§Å ~
 vZwÎg ( ~g ÃZ
X BŠ "y Ò»Ä " [ !
»xsÑZC
Ù ZŽ [ Âc ,

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

;ž¸D â •
Û ( ™ƒlpÐg ÃZÆyZ ~
 vZwÎggzZ¸D™¨ £( »g ÃZ: Ö#Æ
""
# ä×# Ö] Ù牅 à †ì^Êæ] îÊ^Þ^Ú Œ‚ÏÖ] |æ†e á^Šu ‚³mù©³m ä³×# ³Ö] áZ "
wÎg {zžJ
Z
 •Dâ•
Û G@
gzZŠæ Åy
ñ ˆ=g fÆ s
å ƒ ]|à ¬vZ

z y#Z [ !
>‡Ô ~g g 9) • D™õg ÖZ c
¨£Ð s§Å ~
 vZ

at
.o
rg

X ( ÈZ

xsZ +ŠŠpŽ • $
Ë ƒ ,i Zz M „z {z ÏVƒC
Ù ª, i Zz MŽ ~ VE¶
Å#
Ö ªwq¾

{0

i~]
)gzZ•Sg C M ,i Zz M Å *ŠÐ~Vz$e î ÑÆ]
)· Mž 6Vƒ³#Æ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

—x *
ÆVzg7gzZ +Z
‡LZ LZ ñOÅx *
Æà ¬vZgzZ• D YñÎ} ÈÆŠ !
{Š%Š !
X •D YG

)Ž • gñZ,Ztµš • CY ~Š V1Çs ÜÆ}uzŠ q
ZÐ Vzg oÆK2

Vzg7 ñOÆà ¬vZgzZ% ïkZ¿à Š KZgzZy
·Ô ðZ±„]
)ž c
ÍgzZ • g Zz Za Å¢q

oG˜gzZi Zz M—ž7t ¦

Ù È Z÷X •‰ 0r šZ ù Zg fgzZ œ
C
Z%Æä™ ™zZÃVñ*
Æ

~Kžìt ÈÉ •^
Y>
Ø Z™šÞ~K*
™'!
Ð i Zz Mv!
f oZ c
˜™fB‚Æ

îS79‡*
™"
U
Ö wÐ e
#
ZzgãÉ ‰+Z nÆkZgzZ *
™œzZ i Zz MB‚Æ™f

D ZÅgŸ
c äZð7g ÃZŠp~
 \ MgzZì "
U
Ùñ{6VÂ!
~KÐ ~
 *™Ñ²

9
:ì ^
Yt·Ñ!
Ü zÆ]gz¢h

”çLX=E

Ü z kZÃÃz÷z c

ög D

z kgŠ >ÅDc
™fB‚Æi Zz M— Y f>žìzz ¸

Æi úðÃì k7ÒðÕD Y M~Kv߈ÆyZ f Z }ƒ‰
Ü z»Vzi ú²•B^
Y*

Vzi úyZ Âì 9-7ÒgzZ<
 ˆê, i ú+Z c
ì @
ƒw'~„z™f ðÃì @
ƒ~g OZ

]gßkZ ƒ Za ÷¡c
ñ~i úÅV-i úÐzz ÅT *
™]zˆ c
™fÐgzigziˆUg ¯Æ

dgzZ ög D
z kgŠ ]z ˆ™f ~˜ ~K Â@
ƒ7µZz ñ¤
Zpì ^
Y*
™fÐ i Zz M — ~

”˜]gz¢š s %Z »Y f%Z•^
h
Yt ·Ñ!
t ÂVƒB‚Æi Zz M w5¤
ZígñZ‰{™ Zè
X •sf `gŠáZjPÆY f0ÆkZì ~

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

b)zbcÆvZ™f

;ž•˜(q
Z~›bÑ~
ò zâx â Z]|

ÄʆmŸ äÞ]æ å†nÆæ äÃÛrÖ] Ýçm ‚q^³ŠÛ³Ö] o³Ê lç³’³Ö] ijʅ èâ]†³Ò ä³nÊ
•mçŽjÖ] àÚ änÊ^ÛÖ é]ç×’×Ö Œ^ßÖ] Å^Ûjq]‚ß å†nÆŸæ ܳ׳óe lç³’³Ö]
ÌtÐe
Zzg kZ ª VD Ü×Â] ä×# Ö]æ E àm†Ò]„Ö]æ àn×’ÛÖ] o³×³Âæ ܳãn׳Â

at
.o
rg

i úvßZ
 žt gzZ {z( *
™— i Zz M ~]
)yŠÆ {)z-žì @
ƒx¥
ñY Å: — i Zz M ( B‚Æ ]zˆz™f {)z D ) ̉
Ü z kZ Vƒ ¦c

ZŠ Z …Zâz <
 Ž ) V-i úgzZ VßZz äƒ ¦ ( ~ K ) Ð zz Å kZèY
Vƒw'~Š ZgzZ LZgzZ„z™f vߎ ª) Vß Zz ä™™fgzZ ( Vƒìg™

ww
w.
no
or
eh
ida
y

DZvZz ( ì @
Y7ñ~ ]zˆz™fgzZ Vzi úÅyZgzZì Cƒ÷¡( ÃyZ
Ð .Å
3ÒÉbÑ ¶ Š )
X ( 134m2` ê h ZZò ~z ðE

vß²ì {z(‰
Ü zkZ *
™—i Zz MB‚Æ™fzD~Kž Zƒx¥Ð]g „Å~
ò zâx â Z]|

dÐ gzigzi c
Ãz÷z c
~ ]zˆgzZ„z™f ðà w'~ <
 z ÒðÃVƒ ¦c i ú

kZ n kZì @
Y M ñ~]zˆ™f z i úÅVß Zz ä™™f c
ÅVß Zz"7i úÐzz ÅVz™ Zè
Xì {z(*
™—i Zz M ‰
Ü z

Y*
^
™™fB‚Æi WzZ—~]
)Ðz¥Å~K¬òzë

;žì ~kZì Hg »ä ®
 )ÅY fVz%~46
uÅ ò x Â)´žŽtK¬~zë
ìt[Š Z Ù gzZ V oÖ^Ãi ä×# Ö] †Òƒ †nÆ àÚ lç’Ö] änÊ ÄʆmŸ á] Œ•^ŠÖ]æ
Ô5 ` ÔtK¬ ~zë) ñY Å:— i Zz M ðÃgzZ ZÎÆ™fÆà ¬vZ~Kž

X ( 321m

;žì ~tK¬~zëÏZgzZ
Œ^eŸ è×Ûq Øn×`jÖ]æ xnfŠjÖ^e Ü`i]ç‘] áçÃʆm Ün¿Â ÄÛq å‚ß š^Î "

y4gzZvZ!Z Ñ{zƒ®
 )xk0
Æ÷Zzc
è‡Ë " Ø–Ê] ð^˳ìŸ]æ ä³e

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

~zë)ì aZ Y ØZ %Z 7`wðÃ~ kZ Âñ 7B‚Æ i Zz M — ÃvZ

X ( 315mÔ5`ÔtK¬
4G
¢ ~zë~tK¬2
0E
;žì Š
HÜÐ îG

at
.o
rg

ä×# Ö]‚`• æ é†ÏfÖ] †ì• æ o‰†ÓÖ] èm! é]†Î äjÂ^Ûq ÄÚ é]‚Æ ØÒ •^jÃm Ý^Ú] "
t w©»x â Zq
Z " änßÏÖ] oÊ]„Ò ð^ËìŸ] Ø–ÊŸ]æ äe Œ^eŸ ]÷†`q ^âçvÞ æ
~y
M Å {ÂZ >gÎgzZ ÏÆZ îG
!W™ïB‚Æ ( Vß Zz ) ®
 ) KZ ðC
Ù {zžƒ
G

%Z7`wðÃ~kZ ƒk7U˜] c
MgzZ Å b§kZgzZ'vZßgzZ] c
M
X ( 317mÔ5`ÔtK¬)ì „Y ØZaZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

KZ ÂñYƒ rg ÃÐ i úÅ ðZ
 ~Kx â Zžì ;g Y c
C Ãw©Æ x â Z VŒ

t»Y f‰‰
Ü z kZž ðÎn kZ „¸{Åi úÅ ðì Y™ËzÄ~i Zz M—B‚Æ®
)

i úÅ ðž ðÎ n kZ c
ÐVƒD™]zˆz™fB‚Æi Zz M— ™ïˆÆi ú{zž ǃw©
@
ƒ‰
Ü z »’‰
Ü z » ð2@
77ñ~ {)z i úÅËZ åE<XÅ'ƒ7,i úÒz <
 èa ˆÆ
vZz) ǃ 3g w©»™fB‚Æi Zz M— ‰
Ü z kZ n kZì @ä M’~™f ëgzZí íì
tK¬~zë™f¦½ZB‚Æi Zz M—~Kžˆƒx¥Ð VÂg „yZ]!
âZwq¾

X ( DZ

Xì ^
YÐzgÅ

:˜ æL°fgzZ ~
ò gŠ™)´

;ž•˜~ti Z )
òzë~
ò gŠ™·+-Zƒq)´

•zçÃŠÚ àe] à x$ ‘ ‚Î æ Ý]†u †Ò„Ö^e lç’Ö] ÄÊ… o•^ϳÖ] pæ^³jÊ o³Êæ
Ý¡ŠÖ]æ éçF×’Ö] än× áç×’mæ áç××ãm ‚rŠÚ oÊ ]çÃÛjq] ^Ú÷ çÎ ÄÛ³‰ ä³Þù]
ÜÒ]…]ö ^Úæ Ý¡ŠÖ] än× å‚ã o× ÔÖ]ƒ ^Þ‚ã ^Ú Ù^ÏÊ ÜãnÖ] |]†Ê ]†÷ ³ãq
k×Î á^Ê ‚rŠÛÖ] à Üãq†ì] oj#u ÔÖ]ƒ †Ò„m Ù]‡ ^³Û³Ê à³n‚³jfÚŸ$ ]ô
]‡÷ ]†ju] ÄßÛmŸ ‚rŠÛÖ] oÊ çÖæ †ãrÖ ]^e †Ò„Ö] á] pæ^jËÖ] oÊ …çÒ„³Û³Ö]
†Ò„m á] ä×# Ö]‚rŠFÚ ÄßÚ àÛÚ Ü׳¾] à³Úæ " 1FÖ^Ãi äÖçÎ kvi Ùç삳Ö] à³Â

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

k×Î ÜÓÖçÎ ÌÖ^ím ä߳ ä³×# ³Ö] o³•… •ç³Ã³ŠÚ à³e] ij߳‘æ " äÛ³‰] ^³ãnÊ

áçÓm á] ‡çrm èÏnÏvÖ] Ðm†_³e ä³³nÖ] g³ŠÞç³Ö ‚³r³ŠÛ³Ö] à³Â t]†³ìŸ]
á] ‡çrm ˆñ^rÖ] ØÃËÖ]æ è‚e äÞ^e Œ^ßÖ] Ün×ÃjÖæ änÊ é³•^³fóÖ] ܳâ•^³Ï³jŸ

at
.o
rg

^ÛÒ š†Æ‡çrm á] ‡çrm ˆñ^rÖ] †nÆ]„ÓÊ äÏv×m š†ÇÖ ˆõñ^q †nÆ áç³Ó³m
oÊ æ ‡]çr×Ö ^Û÷n×Ãi Ø–ÊŸ] Ü׉æ än׳ ä³×# ³Ö] o³×³‘ ä³×# ³Ö] Ù糉… Õ†³i
]çÃÊ…]æ åæ‚fÂ] p] änËìæ ^†ù –i ܳӳeù … ç³Â•]" 1FÖ^Ãi äÖçÎ o³Ê Í]†³ÂŸ]

àm‚jÃÛÖ ] g% vmöŸ äÞ]^m†Ö] ä×ì‚m Ÿ á] ènËíÖ]æ èÖ„Ö] èÂ]†–Ö]æ ÜÓrñ]çu
än× äÞ] xnv’Ö] oÊ pæ…^Úæ 1FÖ^Ãi ä×# Ö]†nÆ áç‚m àm„Ö] ànÒ†³ŽÛ³Ö] p]

ww
w.
no
or
eh
ida
y

áç‚iŸ ÜÓÞù] " ÜÓŠËÞ] o× çÃe…] †nfÓjÖ^e Üãi]ç‘] oÃÊ]†Ö Ù^Î Ý¡³ŠÖ]

ÜÖ äÞ] ØÛjvm &m‚vÖ] ÜÓÃÚ äÞ] ^f÷m†Î ^Ã÷ nÛ‰ áç‚i ÜÓÞ] ^f÷ñô^³ÆŸæ ^³Û÷³‘]
†ù römø lç’Ö] ÄÊ… ØÃÖæ éæˆÆ oÊ á^Ò äÞ] pæ… ‚ÏÊ èvF×’Ú ÄʆÖ] oÊ àÓm

ÄÊ…^Ú]æ p‡^ÇÛÖ] oÊ Œ†r³Ö] à³Â o³ãÞ ]„³ãÖæ 肳ì hö†³v³Ö]æ C1 ð÷ ¡e

oÊ Í¡jìŸ]æ svÖ]æ èf_íÖ]æ á]ƒŸ] oÊ ^ÛÒ ˆñ^rÊ †³Ò„³Ö^³e lç³’³Ö]

ð^ße Í¡íÖ] áŸè‚e äe†ãrÖ] á] o× قmŸ ]†÷ `q Ðm†ŽjÖ] †³nfÓ³i •‚³Â
á] oÊ çË×jì] ^ÛÒé¡‘ ÜÒ oÊ ØÃËÖ] Ø‘] o× é‚ñ]‡ è߉ äÞç³Ò á] o³×³Â
^ãÞ] o× قmŸ ÔÖ]ƒ æ ànjÛ׊je Ýœ oÖæ] èÛn׊je †`¿Ö] àÚ Äe…Ÿ] è߉

i Zz M—žì ~y{è‡~zëª " ^Ú÷ ]†u æ] è‚e áçÓm ànjÛ³n׳Šje ç³Ö

~K{zž ‹0Æx ¸q
Z äŠñ &0vZ†]|gzZì x Zw™fB‚Æ
k0
Æ yZ {z • _7pÑŠzgŠgzZÝB‚Æ i Zz M — gzZ • D Yƒ ¦

vß •$
"~gzZ å:i§t ~äâ iÆ~
 \ Mž c
â•
Û ÐyZgzZ‰
G
Š
ˆÆkZ ) c
Š wïÐKÃVÍßyZž ö-8¹¸g !
g !
ä VrZ Vƒ @
™wì

• ˜ ñƒ D™s
 Ÿz ÅXÆ™ qzÑŸ »[ ZŽ z wZÎ~
ò gŠ™)´

]g „tp " è‚ì h†vÖ] •¡e•çvÞ oÊ lç’Ö] ØóÖæ "Xì V-{zì ]g„Ž ÅtiZ )
6
íqÆ ~K¬ 1C
X( 255Ô 5¢)ìˆ~Š™Ð ò •
á omZ=Z ˆƒtÐ A
»ì ß

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

™fB‚Æi Zz M—~KÃ¿Ëžì –~V1ÂÅòzëž¼t?¤
Z (ž

kZgzZ V èmŸ!!!! ÄßÚ àÛ³Ú Ü³×³¾] à³Úæ" ÑZz1 zgž @
ñY»zg:Ðä™
x *
Æ\¬v1 ( ÃVÍß )~ VzKÅ\¬v1Ž ì YƒyÃgzZÝ ªæ¾˜(Ð
}g vÂÜï »VÍßyZ » ñ Š&0Z]|gzZ ñY M:~Ïz Å "ÆzgÐ

at
.o
rg

VÍßyZ » ñ Š&0vZ†]|ž ;VƒH~[ ZŽ ~ÂXì ³ #Æw¸

à ( ÚÅ )˜ kZ ä VÍß yZžì t zz Å kZ  C1 ì "
U
Z ÜïÃ
¤

vZ†]|gzZ ¶] !
t ( ì ]Š „„ ~˜™f sÜžt ª) å1™]Š „

Yžì et gzZì ®
^
$
( Š NZ )tž¸ T e bŠ ½t ÃVÍß Šñ &0

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ƒ^
YÐ:
 Yg {Ëx » ^
Y*
b§TñYƒ^
Y*
Ð:
 Yg {Ëx »

>gÎgzZ Ô *
™uF
ÃgñZ aZ c i ZŽ yÒ » ~
 vZ wÎgž 6Xì @
Y

ÏÈÅ\¬v1: ènËìæ ^Â÷ †–i ÜÓe… ] ç•]"ìŠ •
á g Z »\¬v1Ž~s Z²Z
žì È »vgzZ ~ b
¬ pÆq¨ X "z™ ó â Ð ÏZDq KZgz Zz™

{zgz Zì WæŠ Z%Ð+ 5~" àm‚jÃÛÖ] gv³mŸ"Ôƒ: 4Š »Y c
g~kZ

c
â•
Û Ð Vß Zzìri Zz M—ä ~
 \ Mžì e
Zzg~~g g 9Ž g
u
Dg åÃd
Œ
Û z ˜Â?Dg å7ÃT
¸gzZ}¾ Ë?èYz™ò3
B‚LZ

çO X å: {Z
ÃðÃ~˜VŒžÏƒt( zzÅä™IVŒÂ) ( g
•Z )ƒ

˘~ª
q+ZgzZ åc
M 7~椒k
 gzZ {zçËnçtžì ~z%
( ì CY~±Ð„ŠžðŠÃÔŠ )žðŠq
Z Âk
 gzZì YƒÐ7»¤

ÆVzgâ Y~ µZñ,Z ª)ì Š
H IÐ p~] ZzçÐzz ÏZXì
Tì ^
Y *
™— i Zz MB‚Æ™f wq¾ ( ì Š
H IÌÜZ e p~ V‰

s %ZŽ »Š°~"7U˜ & =‹ ZrgzZì @
ƒ~ egzZ[ÔyZ f Z b§
9ÃyZž @
tŠ ã
Ås %ZèYì ®
$
-7Z çSX=E
™7ª
ÑŠ6]!
kZ {zì
~ kZž 6ì <
 ~ Vzi úX CŠ c
i Å] Zr6÷ÝZÆ i úžì

X'''Âì "
U
Zzgt¤
e
Zž c
â•
Û V-ä~
ò gŠ™)´nkZ쮹e
ZzgtìgŠ c 1C

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

kZs %ZtgzZÐVñszŠ c
•\zZÐxsq
Z~g e Åמì s %Z

òz ë ) • x Zwc
$
®
{z ÂN Y S7Ð VñszŠ ~tž @
™7ª
ÑŠ6
X ( 37 9@
37 8 mÔ 6¢Ô ~K¬ êJ Zt i Z )

~ „˜ Ã]Š „~™f {zh
•
á ž c
Š [ ZŽ » WZÆŠñ &0vZ†]|ä~
ò gŠ™)´

at
.o
rg

] ç•]"e
 M Å*™y M Œ
Û Ôås ÜÆŘV; zž c
Š[ ZŽ » " çÃe…]"g
ugzZ¸B«
AÄ!
ÃçX=E
™fnŠ] !
ZŽ b§ÏZì ]Š „ Y c
g" È »vž c
Š[ ZŽ » " ènËìæ ^Â÷ †–i ÜÓ³e…

2} ™w ì]Š „Ęgz ZŒ«~ „˜ Ã]zˆgzZ™f ªÃkZ ðÞ H I‰
Ü z kZ sÜ

ËИžtc
6µñÆk
 }ƒs ÜÆŘ™f² ¨Y»zgИ™f Ì~ª
 q +Z
Xƒ@
Y M ñ~{)zi úÅ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

:˜æL°fq
Š 4
Æ+
ò $
¬0Z)´

;ž•D â •
Û Ð MÆ™ÜÃ]g „Å~
ò gŠ™)´gzZì HyÒÌä+
ò $
¬0Z)´[ÃXÏZ
†ãrÖ] o× o•^ÏÖ] pæ^jÊ oÊ ^Ú ØÛ³uæ 1C èm†níÖ] oÊ è×òŠÛÖ] …†ù u ‚Îæ

g×› &m•^u]æ †ãrÖ] g×› k–jÎ] &m•^u] Õ^ß³â á] Ù^³Î æ †³–³Û³Ö]

”^³í•Ÿ] Í¡jì^³e Ì×jím ÔÖ]ƒ á^³³e ^³³Û³ãß³ne ij۳r³Ö]æ …]†³‰Ÿ]
Ý^nßÖ] æ] àn×’ÛÖ] pƒù^øiøæ] ð^m†Ö] Ìnì &nu س–³Ê] …]†³‰Ÿ^³Ê Ù]ç³uŸ]æ

oÖF] äi‚ñ^Ê p‚ÃjÖæ ¡Û †%Ò] äÞŸ †Òƒ^Ûù³Ú¡³ì &³nu س–³Ê] 2C †ãrÖ]æ
äÃÛ‰ ͆’mæ †ÓËÖ] oFÖ] äÛâ ÄÛrnÊ †Ò]„Ö] g³×³Î À³Îç³mæ à³nóÚ^³ŠÖ]

tíòzë( ÌäB
ò g+-Zí)´)ÃXkZgzZ : ½^ŽßÖ] ‚mˆm æ ÝçßÖ]•†_mæ
-rE‡òzëgzZì Hk
( ä VrZ )ÃkZXì Š
¹x ZwØ ™f T~ y éCE

’~
G

™f~Xž• Ìg
Š q Z +Zžì c
â•
Û gzZì Hwú6( ˜{Šg¢ª)µ˜
~ yZgzZì (F
Å™f ~ çOa~Xž• Ìg
Š q Z +ZgzZì (F
Ř

E
½}8
X •Š *ZÆg UgŠ ïE
ò g+-Zí)´tíòzë
L 8™òö§ )´tgzZì [ ÂÅB
Ä
A¡E
ì aZtžì ¹ä Y f‰0Æ™f ~˜gzZ "aZ: ZäZ RZ ‰™f ç Zz" žì V- ~tíòzëgzZ
X ( 281mÔ 2¢ÔtæÒZ ºêJZtíòzë)

1C
2C

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

Z Z åE<XÅì @

ƒZÐ ] ‡zZgz Z m¾Z s %Z çaOgzZ˜žì b§kZ r
çOaLƒsp »äY7ñ~’ÅVß Zz äÎgzZi úÅV- i úc
ƒ60
Z »Y c
g

VßZzG
) ¥‚{Z
û˜kZèYXì aZ˜ ƒ: spt Z
 gzZì aZ
wŠ KZ {zÐi§kZ Âì @
™g ZËÃwŠÆ™ Z f ( ™f ~˜ )t gzZì ( ( Ã

at
.o
rg

gzugzZo ¶
gzZì @
™gzŠÃ’gzZ Ç} Š Îs§ÅkZy» CZ Ç} ™„ ÐR

X ( 255mÔ5`g é5B+ ZŠg ) 1C ì @
™ Za

Æ yZžì ãZzt Ç!
Ð ]g „kZ {Š™ÜÅ+
ò $
¬ 0Z)´gzZ B
ò g + -Zí)´

aZÐg ±ZÆm¾Zz ] Ñq‰É ^
Y sÜ:™fB‚Æi Zz M—B‚Æ_ ZÑÌq
Š 4

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ﻘžì ~ﻘvŠp ÖZ !c
ì ~i Zz M—{Š c
igz Z˜!Ìs %Zž Zƒx¥Ìt 2ì
GG
OB&
4
¨
E
žì ãZz ÌÐ ]g „Ñ!
{gÃèž 6ì ^
Yt q
Š 4
ÆY fèG© ‰ÂñY0: :
 »g¢

t gzZ Ôì Cƒ Za ð;~„Ð kZgzZì @
™g ZË ÃwŠ ~˜ ™fgzZì (Ã¥‚ {Z
Ã » kZ
G
&
G
O
B
©
4¨ ‰%ZX˜ w5c
à ©ž:ì Y™gzŠ „˜ !{Š c
iÃg °ZgzZ kz‚z ã-žìC
Ù ª] !
èEG

9Y f
9gzZ oGçLX=E
ƒ: ~˜ ! C2Åðêƒ: ~
 qZ
 •Dâ•
Û {z Ô 7b‡Æh
”çLX=E

X 79h
”˜]gz¢š
9Š Z% ~÷
ƒg0
ZÆÜÑŠzugzZ} Š:g¢ÃË{z ªƒ:µŽžì˜ {zÐh
”çLX=E

Xì 7s %Z »Ë~äƒ^
Y*
ÆkZ ÂñY0µh
”çLX=E
ZçO

:~˜ æL°fgzZ™f øLÅWq
Š 4
Æw
ò •
á Vv0Zx â Z

;ž•D â •
Û ˆÆ™bÑŠ¼0Æ™f >gzZg » f ZzŠ Zgz ZÆx Z™Y 5ßw
ò •
á Vv0Zx â Z
‚Ãe •]…æŸ]æ …^ÒƒŸ] o× ÜãÂ^Ûjq] àÚ ènÊç’Ö] å•^jÃm ^Û³Ö á] k³f$ ]ƒ]æ

Üãn× š]†jÂ] ¡Ê ^Þ†Òƒ ^Ú çâæ èߊÖ] àÚ ^v÷nv‘ ¡‘] 决nÆæ x³f’³Ö]
ÜãÖ h‚Þ Üõñ^Þ æ] Ø’ÛÒ Üâ†ãre pƒªjm ^ÛÚ Õ^ßâ á^Ò á] Ü$ ÔÖ]ƒ oÊ

Š ZgzZz™f™ƒ¦ˆÆ{)zòi úŽ »Y 5ßž [ƒ"
U
tZ
 gzZ V…]†³³³‰Ÿ]

X 281mÔ 2¢ÔtæÒZ ºêJZtí~zë¶ Š2
IF
4&ÅgzZ ðÃÅ b§kZ c
Xƒ:ÃøL G
ä™ Üà aÎgzZä™gzŠÃkz‚zc
¼ÔyZ f Z }

1C
2C

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

ì „z {zgzZì "
U
ÐÄ<
 ÝZ ÅkZì w©» ä™ ( B‚Ƙ)
<XÅì HyÒ ä ëÃT
ZQX 7nZ ‹Z ðÃ6ä™™f b§kZÆ yZ Z åE
¤

äÎ c
"7i ú }ì Cƒ 1И Æ yZ ÃXVƒ vß,Z V;z
™f× Mžì ¸ ïc yZQ Â ( ì @
Y M ñ~’gzZ i úÅ )áZz
4&uòzë!ZjÜæz׶ Š )X , ™
X ( 65mÔîG
0I
G

ww
w.
no
or
eh
ida
y

at
.o
rg

Å
G
4
£
Å~˜æL°f~]
)~ñZgÅw
ò •
á ö+ GZv0Z)´
:ÖW

;žì ~~º òzë

äe †ãrÖ]æ †Ò„Ö] Ð×u ‚Ï àÚ ènÊç’Ö] å•^jÂ]^Û äß ä×Ö] o•… DØò³‰æE

Æ™f~VzK Vèâ]†ÒŸ äÖçÏe Dh^q^ÊE èâ]†Ò änÊ Øâ ‚q^³ŠÛ³Ö] o³Ê

Y7Ð yZ0ÆkZXì w©V; Æx Z™Y 5ß»™f ~˜gzZ Vò

X 7Ô c
â•
Û ~[ ZŽ äVrZ Âì >
Ø Z™ðÃ~kZ Hž
G
4£Å
-+ G
X (w
ò •Z ö Zv0Ñ~«Z òz2 Z¶ Š )Xì HÜæ[pÃ[ ZŽ kZ LZ äVrZˆn Z

:~˜™fq
Š 4
Æ4
ò Ïß M)´[

;ž•D â•
Û ~y
MÆ™c•Æ"ènËìæ ^†–i ÜÓe… ]ç•]"4Ïß M)´[
‚ß ؖÊ] …^`¾Ÿ]æ ð^m†Ö] Íçì ‚ß ؖÊ] ð^ËìŸ] ]çÖ^ÏÊ áæ†ì• Ø’$ Êøæø
Ìnì ]ƒ] ^ÛnÊ †ãrÖ] o× ð^ËìŸ] Üm‚Ïje ÙçÏÖ] ä³ß³Ú oF³Öæ]æ ä³Êç³ì Ý‚³Â

æ ] p…^Î æ] Üñ^Þ æ] o×’Ú çvÞ o× •³m糎i †³ãr³Ö] o³Ê á^³Òæ] ð^³m†³Ö]
ÔÖ]ƒ à¡ì ]ƒ] ^ÛnÊ ð^ËìŸ] o× †ãrÖ] Üm‚Ïjeæ o†• Ü×Ãe سdzjŽÚ
•†›æ] •uçjŠÚ à èŽuçÖ] èÖ]‡] çvÞ æ] Øâ^rÖ] Ün×Ãi ‚’Î änÊ á^³Òæ

æ] àÚ©Ú g×Î o× …憉 Ù^ì•] æ] äŠËÞ oÂ]‚Ö] àÂ ØŠÒ æ] Œ^ÃÞ ç³v³Þ

¹gzZì Å,ä Y f}uzŠgzZ V ÔÖ]ƒ çvÞæ] è‚e à łjfÚ †n˳߳i
g Ö ZgzZƒ sp »Y c
g²ì aZ~ ª
 q kZ ( *
™ ¬Š z™f )í í žì

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

tw¸4gzZ \zZÐkZgzZƒ:60
Z »Y c
g²ì aZ‰
Ü z kZ ( ™f ~˜ ª)

䙘 c
ƒ60
Z »Y c
g²ì xl‰
Ü z kZ6˜ Y ØZ (žñY¹V- )žì
áZz äƒw'~D¦Ñc
á Zzä™]zˆ c
áZz äÎÔ~i úÐzzÅ

~kZgzZƒ à {Ð yZ {z² ǃxl‰
Ü z kZ6Y ØZ˜gzZXì Cƒ÷¡Ã

at
.o
rg

áZzØzZ Ëc
Ã?
Ø Z<
Í gz Z ù
 z Å¿ñƒ ñZ<
Í Ëc
½ÅRYË

Ëc
XƒŠ°*
™gzŠ :ÐÑLZÃáZz ä™ ¬Š c
ƒŠ°*
™gzŠÃózZ Å

ÜkZ c
´gi !
Ю
$
ÅkZÕ$
ËcäàÙpgzZgzäÃwŠÆðñ
X ( 1 40mÔ8¢Ô ã šZ b zg ) ( ì xl6
ØZ˜Q Â)ƒŠŽ ñzzgzZ ðÃ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Dâ•
Û ñƒ D™™f ~ ekZ ÌÃ<
Ø Zè }uzŠÐ!ZjÆ ~
ò zâ)´Ô Ï
ò ß W)´]|2
&nu †Ò„Ö^e †ãrÖ] á] ä³³mæF^³jÊ o³Ê pæç³ß³Ö] Ý^³ÚŸ] ä³³n׳ “³Þ p„³Öù]æ

gâ„Ú oÊ ð^ËìŸ] àÚ Ø–Ê] çâ Øe änÖ] hæ‚ßÚ Åæ†ŽÚ ^n÷ †• …æ„vÚŸ

Ý^ÚŸ] à ànjm]æ†Ö] ‚u]æ ‚Ûu] Ý^ÚŸ] gâ„Ú †a^¾ çâæ oÃÊ^³ŽÖ] Ý^³ÚŸ]
{ Ö^³Ú
oÊ á^ín•^Î ÙçÎ çâæ p…^fÖ] xjÊ oÊ †ru àe] À³Ê^³v³Ö] سϳ߳e Ô
å†Óm knÛÖ] ØŠÆ h^e oÊ äÖçÎæ 霆ÏÖ] ènËnÒ Øñ^ŠÚ èÛq†³i o³Ê ä³mæF^³jÊ
gâ„Ú çâ ^ÛÒ é‡^ßrÖ] ÄÚ oŽÛm àÛÖ äÞ] †â^¿Ö^Ê †Ò„Ö^³e lç³’³Ö] ijʅ

žìt{zì Å ô¥~òzëLZ ä~
ò zâx â Z6
TgzZ V ÷ ^Ï×_ÚŸ ènÃÊ^³ŽÖ]
ì ?z ^
Y sÜ: ™f ~˜ ~ <
Ø èÆ w
ò •
á x â Z ƒ: ú â ¦Ñ ðÃZ

ì äv
ò 0ZƒqÔì <
Ø èC
Ù ª »£Zx â Z ¸gzZì aZЙfí í É

Ð~uÌq
Š 4
ÆyZž )ì Åܸ e
Zzgq
Z ÌÅ´
ò â x â Z~ ~g ]Z

¸~ yÒÆ]Y Z Œ
Û b)ÆòzëLZ Ìä y{è‡gzZ ( ì aZ ~˜
“E
h
Ù ªÂì {z(˜™fžì ¹t~r ÿL [ !
C
Ž ä VrZgzZì Hg (Zw¸

»›
ò •
á ž 6ì 0Æ ä™™fB‚Æ { i » sÜw¸t » yZžì ¸
SÒŒ! ä VrZ gzZ ì Ý
Ô 16¢Ô ãšZ b zg )ì H 7IÐ ™f ~˜ é¨G

;ž•

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

X ( 162m
E
tgzZì H™f ÌØgñZgzZì Åc ÿ}O©!¹J
y
M6˜™fˆÆkZ ä Ï
ò ß M)´]|
èSg •
á ZgzZ Ìs %Z »Y f~ kZ ;Y ØZ c
˜ Xì aZ ]gß´ÃÐ~Y ØZz˜žì H™f Ì
ëñOƬŠ ~˜Q ƒ: ÅðÃ~¬Š ~˜¤
Zq
Š 4
ÆyZžì HÌg Ö Z » ñZg LZ

X ì aZ ¬Š
1C

at
.o
rg

:ÖWÅ~˜™fq
Š 4
Æò 4~z éŒB„£Z±)´

;ž•˜ 4
ò ~z éŒB„£Z±)´

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ä¿ËÖ^Ú …çÓŽÛ×Ö †Ò^ŽÖ]æ …çÒ„Û×Ö †Ò]„Ö] †Òƒ o³Ê o³Þ]†³Ã³ŽÖ] “³Þæø
oÊ è÷Â^Ûq oFÖ^Ãi ä×Ö] †Òƒ h^fvj‰] o× ^Ë÷×ì æ ^Ë÷׉ ð^³Û³×³Ã³Ö] ij۳q]æ

æ Üõñ^Þ o× †Ò„Ö^e Üâ †`q •çŽm á] ùŸ] †nÓÞ †nÆ àÚ ^â†nÆæ ‚q^ŠÛ³Ö]

KZ ) ä ò ãZÄx â ZgzZ : äÏËÖ] gjÒ oÊ …†ÏÚ çâ ^ÛÒ áô•†³Î p…^³Î æ] Øô³’ù³Ú
ì ðâ •
Û ô¥t ~ " …çÓŽÛ×Ö †Ò^ŽÖ]æ …çÒ„Û×Ö †Ò]„Ö] †Òƒ" ( [ Â
Æ,Ë%~ {)z VzKžì q ) Z 6kZ » Y f+y
òG
5!gzZ }nž

gzZ ~i úc
áZz äÎËИÆyZžt1Xì ï*
™™f~^•)

V1ÂÅ}ž 6X ( ì 7„
 gŠ˜Q Â)ƒCƒ÷¡ÃáZz ä™]zˆ
E
X ( g » f ÑZîG
0©r`Ô174mÔ |¡ËÖ] oÎ]†ÛÖ] o× pæ^_v›)ìgÃè~


°È444mÔ1¢Ôg é5B+ ZŠg ¶ Š )ì ÅÜÌä ò
ò •
á +$
¬0Z)´]g „Å b§ÏZ éE
5SG
9gzZoGçLX=E
9{z• D™Üw¸¦)ZŽ ã
70Æh
”çLX=E
ò ZÄ)´žìgŠ c( ™¯!
]hZ «g
9žŽ ì 0Ƙ kZgzZ w5çLX=E
9tÉ
:gzƒ ÁÐ kZ ( ì @
ƒ~ {)z yZ f Zž 6)h
”çLX=E
9
c6kZ Ì{Ò M \¬v1 Y ¶
Z Ôì @
ƒC
Ù ªÐ Vß Zj¬ž 6Ôì ŠŽñs %Z Â~ oGçLX=E
Xì „g M

:˜™fgzZ S
ò{
£Zæg *
Ññ]|
X( 163@
162mÔ16¢Ô ãšZ bzg¶ Š c, ) 5YÅcvZY ¶
Z6kZì aZÚ´ÃÅ™f 1C

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

ÅÝÆÈ- ŠÉ • Ð ~ +'
» ZÆÈ-ŠÝžŽ S
ò{
£Zæg *
Ññ]|

;ž•D â •
Û ~[ ZŽÆwZÎq
Z~tæg òzëLZ {zì @
YŒÃ4ZŠ ã

U
"
˜ V; zì µñ »™f V˜ ì c
â•
Û 6µñkZ ®
$
Ø ä r
ò ™x â Z

SÒŒ!• D YÃi úÅ[ZÏž 67
 gŠ b§C

Ù ™f Ôc
â•
Û 7IØè™f é¨G

at
.o
rg

X ( 595Ôtæg òz ë¶ Š )Xì

:ÖWÅ™f ~˜~]
)q
Š 4
ÆÈ- ŠY f'

»Z
" г³u ç³³â"

7DŠÃ•D™I~]
gzZ D ÕäOF
)[fi úˆŽ x Z™ 5ß

ww
w.
no
or
eh
ida
y

c
ì^
Ytì @
Y7ÁzgØ~KgzZ•D Yƒ ¦vßÐ Tž• D™

?7

;c
Š[ ZŽ ä]| Â

eZ~KZ åE<XÅì –{z(ð™&


ZÃ]ß«g~Kä Y f‰( [ ZŽ )
ƒ yv »K c
} zYƒx ZúÓÇ •
á Óž~ ]gß+Z éuSSÔì ?*
ƒ:

X ( 531@
530mtæg ~zë)X •ƒÌ^
Y~K!*
gzZY •c
˜™fp¤
Z
7 • D ŠÃžì t ‚Æ\ M {zì è]gߎ ~ wZÎ
ƒ ¦vß~ÚÓÆ T• D ÕäOF

c
â•
Û 0Æi Zz M—ª" lç’Ö] ÄÊ…"ä„
ò {
]|~[ ZŽgzZì @
YƒÁzgØgzZ•D Y
7" ªì {z(q
{z(~Kžì s %Z »Y f~ Tì oG˜žŽ "*
äÕOF
Š 4
ÆY f‰tž
7~ kZ²]gß{gÃèä ]| Âì ^
YM
Ú Z™š c
ì
@
Yƒï•
á Ì{)z *
ŠÃB‚Æä ÕäOF

ãƒ~Kžì s %Z »Y f~i Zz M—ª" lç’³Ö] ijʅ"²žÔ•D â •
Û 0ÆkZ Âì

~äƒ^
Y*
c
?)ÆkZ ÂX N Yƒï•
á ÌV×Z'~uzŠB‚ÆÏZZ
 Â7ž c
’e

˜ zh
”˜ kZ s %Z »Y fžì @
ƒx¥t Ð ä™g¨~} :kZgzZì @
Y {g ¹!
—H
7žë V- „
gzZì {z(t ·Ñ!
Ât ì oGè˜Â*
äÕOF
ò {
]|:gzƒ]gz¢šžŽì ~oG

X ÇñYƒx Zwt ·Ñ!
ÂQ ñYƒï•
á Ì{)z *
ŠÃB‚ÆkZZ
 gzZì {z(6{z(~KQ
7VŒÉ Çñ M 7ÃÃ\ M Â(Z ðÃ~kZ ³7Ðg¨[pÃò :ÆyZp
kZ²Ãä äÕOF

X DZvZzX c
Šg Z Œ
Û %Z ?)ñYƒï•
á Ì*
ŠÃ~

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

b)zbcÆvZ™f

:} "z6L ÑgzZyc

c
Ý ¬ Ë6•
w âi *
ÅyZž• Ù ŠÃò :,Z 0ÆY 5߉ÌZ
 vß ‰

{z • D™™f˜™ M vß~ { Õ{ c
K(V#ž• F
 Ð ËZ
 {z Âì ðâ •
Û Wäž

Ô• D ŠÃ{zž• ë V- ™|0
!
ycgzZ^Ñs ÜÆyZgzZ•  qzÑ *
Î} :6yZ

at
.o
rg

\¬v1ÃVÍß,Z Â{)z• D h MÃVâ â¤
LZgz ZVâ â¤

Æ}uzŠq
Z • D Î4ê
VÍßQgzZ• D™ì‡ñZg +Z0ÆË6VÂ!
ð‹”AŠ0ž’ e *
g eÐ ZwÅkZgzZ

\¬v16VIÑgzZ Ôì @
ƒycgz Z^ÑØ{ {"z6gzZ ] !
t ÅyZèÑqX • D ;~

ww
w.
no
or
eh
ida
y

gzZ ä;^ÑÌ{z • D ;~ VzuzŠ] !
ÅËÆïË%vߎgzZì 4'ÒÅ
Üû Òö ðø ^qø áû]ô çû ßöÚø ! àømû„( Ö]^³ãø m%]^³mø ;ìŠ •
á g Z »\¬v1çOX •q
ÑÆ '
Z'
~ãâ •
Û *
Å\¬v1

ïÅkZ Âñ M™á¸ðÃk0
} g vÉÃðä
Z :ß ZzyZZ} Z : èmŸ6 ]ý]çû ßönf$jøÊø ^0³fø ßø³eô к³‰ô^³Êø
ÄÛ‰^Ú ØÓe '‚ùvm á] ^e„Ò ð†ÛÖ^e oFËÒ ;žì ug IŠ •
á gZ » ~
 *™ÑgzZ ( 6Ô]ZÆZ )z™

Xì @
™yÒ( Æïš)Ã] !
ðƒ”C
Ù žì °»¸ cäƒN
ÑÆòŠ M :

;ž HwZÎЄ
ò {
]|äh
%q
Z6
µñgzZq
Z
J43X e ãÎ6»Ð˜gŠ¾ " vZ " [¢~˜ æL°f
i Zz Mžƒ]”+Z H ?õ/G
ÃLZpƒ Â]”V; 7]gz¢ Å]”+Z ;c
â•
Û ~[ ZŽ X} zYÖ
X ñà:Y Z j
Z

;ž• y7Є
ò {
]|h
%gzZq
Z

ÆY c
g kZÔ ÇäY@ZiÔ$
¬¿C
٠Õ[ Zžì Cƒ Za ~wŠ]!
tЙf

i Zz M²Vz™ qzÑ× M ƒ¬¤
Zì ˆÖ i Zz M À ` M ?ìÛD
HÅ «Š

ÆkZ Âì CƒZa Y c
gИ™f ;c
â•
Û ~[ ZŽ X ÇVz™„˜Q ǃœÐ
@
Ðzz Ån%§±%Z7ƒ
 o˜èuF
c kZ1, ™ J 7'wjÑW Zz
X ( 595mÔtæg òzë)ì ƒ
 o*
™ r Z6Y ØZgzZ ´guF
n%w
è Zzi

ÃX• Ä( 12) {g !
ňg » f Z È »yQÉ 7„} ™™f ëž7Èt » „
ò {
]|
9n kZ σ {Š c
9g !
»oGçLX=E
i]gz¢gzZ kz‚zÃh
%h
•
á gzZ ǃ c
â•
Û ¬»"7Z çSX=E
Z sÜ: Zizg
q

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

»Y f~ i Zz M — gzZh
”è™f ‰
Ü zÆ ~
 qgzZ ]gz¢gzZ ¶ˆÖ i Zz M ÅkZ Ân kZ c
â•
Û¬
9Æ~
9gzZì ~h
 q Ë%gzZ ]gz¢š s %ZÉ 7s %Z
”çLX=E
Ãy¨
ZŠp~ToGçLX=E

Z ~
q
ò È- ŠvZ e
ñ *
Ññ]|WZ ?Xì ^
Y*
t·Ñ!
{zƒ1gzZY Z j
ZÃVzuzŠ c
ƒY Z j
Z
;ž•D â •
Û ~[ ZŽÆwZÎ

at
.o
rg

áZz äÎËc
~i úÅ~i ú˪Æì b I*
™Â™fIg0
ZÆK

ww
w.
no
or
eh
ida
y

: Œ6îšz(wdZ gzZ ÞzgØ{Š c
i Ì™f gzZ ƒ : i Z0
Z ñ~ ’ Å
G-©E.Å
X ( 164mÔ 3¢Ô ö Ze
ñ )ƒ
7gzZ™f oG¸Š Z%Ð ÞzgØ{Š c
Tì Cƒ Âi Zz M ~™f ªðÎ{Å{Š c
i n kZì *
äÕOF
i
J43X e *
™7™f™ m m {Š c
ipì Cƒ Za ÌôÍÐ
*
Î 4ê gzZ *
ŠÃ„z îšz(wdZgzZ õ/G
;ž•G ]ÑZÎPäb‚ËÐY ëÑZg ZŠÆkg Z=Zí X •{)z
43X e *
Y™f™|0
^
!
IÆ™ÈV
ÑÔ õJ/G
ƒ ™z Z H˜gzZì ÷™fÐ i Zz M—
»] ÑZÎyZ ÂÔ7ž•^
Yž Y70Æg » f ZÆ‹g ZËs ?7ž c
ì
Xì 5V- Ãb‚[ ZŽ

( [ ZœZ )

ÈB‚ƈ Ë™f Ô’ e *
™7IÐgîËÃËì ^
Y6gîC
Ù ˜ æL°f
c
™|0
!
• c
™|0
!
I~ … c
ƒŠ»{Zpì ÇîÈOŠ Z t :Zz1É 7

( 2D 1)

?ˆ Æ kZì ^
Yƒ ˆ ðÃ]¾™Ö c
™ƒ} 9Ð ]gßgzZ Ë

wì »]!
kZ%Zž• D â •
Û Ð MQÔ• Å7{)zhuPä r
™
.˜gzZƒ: e
e
f ZÃ~i úc
ì*
ËžìB‚ÆoÑkZ i ZŽtžìggz¢
•D â •
Û y ÒA
Z%ƘdZgzZ˜ ÌŠ Z r
 ™?ˆÆkZ X C1 ƒ: oG

{zì ³ÂuÅ ÌŠ Z˜™f : äe†Ïe ‹nÖ àÚ å†nÆ Å^Û‰] †ãrÖ] oFÞ•]æ ;ž

å¡Â]æ Ô( 499mÔ1¢Ôð•Z °¾ ) ÃÍÌ}uzŠ {z´ÆVß ZzB‚žt
ÃyY KZ ] !
~uzŠgzZì !Š Z " ÅK Âq
Z ~ kZ ìg: ] ¸Å% ïi Zz M {Š c
iÐ TiZz M ! ð•Z ª

Xì bŠ1{Š c
iÐ]gz¢

1C

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

s ¸ñ6o ¶
LZ ( 499mÔ1¢Ôò •
á )7uðÃÅÒZp : ÜãÊ^Ê ä³Ö ‚³uŸ
E
G
z öÐO}!Ëžì „zoÑÅi ZŽÆkZ1ì
X Y é<X§©ÅZ/b çOw¾ƒ: ÷¡Ãì*
1C

X •h‹g ZËs

ƒ @
YŒ: {Š°]Š „ÃkZgzZ ñY Å:,6Vß Zz ä™:ªÆì ^
Y

( 4)

at
.o
rg

X| 23D04D 1387ÔÅvZ A·í9[ ZœZX!vZ]t GZ·{ÈX DZvZz•

( 3)

& ¤Å• ~g*,xq
ZÐ~È-Š'» ZžŽ ~
ò OßY·í*
Ññ]|6zZÆò :kZ

X ( 349mÔ1¢Ô òz2 Zí¶ Š c, )슎ñ

?ì HuŘ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ñ•Ôì HuŘÁi Z Ážì s %Z¹~pƘ̊ ZžìgŠ c] !
t VΠ2

n kZsÜtÉ 7b‡Æ˜ {Š c
iÐkZ {z c
Íž7=Zt •D â •
Û ³uŽ c kZx Z™
}• DƒA
%x ©ZÆ{)z ]zˆ{>gzZ t ‰t :gzZ »Vzi ú~ çOagzZ ~˜6kZžì @
ƒ

HuÅ]zˆz™f ëgzZ ñYƒ 9i úÐ Tì Hg ZlŘ ÌŠ Z ÂH˜ ä ˤ
Z~i ú~˜

žn kZ {z •D™³ŽuÅëgzZ˜{z n¾X ñYƒ9]Y Z Œ
Û ~Vzi ú~uÐ kZžì

)´6
XkZ•wZ ¸ZÐ ¹ÆY f~kZ Â온
Ã{zì ~gz¢c¡Åi úŽ˜Z
 Zz

kZÐ yZž c
â•
Û 0ƉgzZì ~Š r~wZ ¸Z ZÆY •gzZXì Å ïä +
ò $
¬0Z
;•˜ 0ÆkZ•‰ V6
ËT{zy
HÆ!
gzZ Š
ƒœ~p°
…æ] Øq… àÚ äe†Ïe àÚ æ] äŠËÞ Å^Û‰] èÊ^íÛÖ] o³Þ•] á] ]„³ãe †³`¾ ‚³Ï³Ê

àÛÚ å†nÆ Å^Û‰] †ãrÖ] oÞ•]æ !Íæ†vÖ] xnv’i •†ù rÚ ^â¡Â]æ àn×q…
] !
tÐckZ : Väö Öø‚$ uŸ ^â¡Â]æ ÙôæŸ] Ì( ’Ö] Øâ^Ò ä³e†³Ï³e ‹³nÖ
( {zì Cƒ 9i úÅ׉i ú~ çOaB‚ÆuT )u ÌŠ Z ÅY ØZž ðƒC
Ùª

ÐkZ ª)Xn ‹ÃzŠ c
ZÐ~Vß Zz k0
q
c
ÑLZŠp ( ~i ú)žìt
9Ìi ú~ çOaˆÆTª)u dZ ÅY ØZgzZ ( Çñ M 7t•
Û ~ i ú~ çOa
Xì Åä{Èg !
g !
 ŸzÅkZž 6Œ: {Š°]Š „ÃÚËÅ™f
s

1C

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

~wŠ „wŠsÜäˤ
Z ª) ,™ oÅszwsÜžìt ( {z $
Ë ƒ7
[fž 6i ú~˜%ÆT)˜ ÌŠ ZgzZ ( ðƒ79i úÅkZ ÂÅ]Y Z Œ
Û
n ‹ ÌÃVzuzŠ {z´Æ Vß Zz k0
gzZ ÌÊpŽ (žt {z Cƒ 79i úÅ

X ( 359mÔ 1¢Ôò •
á ) 7u ðÃŘdZgzZvßÆwzZ•ž 6

at
.o
rg

ÆwzZ ýLr{z´ÆVßZz d
Œ
Û žì ~gz¢ ˜ Ú Z Ái Z Á~ Vzi ú~˜ žìt È » kZ

{z J
Z
 ÌQ ƒéq
Z•p¤
ZáZz wzZ•x Ó¤
Zž7t È » kZX ÃÍÌvß
Æ wzZ ýLržìt ÈÉ X σ: i úÐzz Åäƒ:˜ ÌŠ Z Âñ‹: ÃVß Zz •x ÓkZ
X BÍvß¼ k0
kM

ww
w.
no
or
eh
ida
y

~gz¢žŽ˜ ÌŠ Z~Vzi ú~˜ž•D eV- ÃXÆ™c6kZ +
ò $
¬0Z)´
43X e*
ƒ7~Vzi ú~ çOažŽgzZì Z
 ZzgzZ
}uzŠ {z´ÆVßZzk0
žìt zgŠ ÌŠ Z »kZ õJ/G
~Y ØZ {z ÂBÍÌòŠ M zŠq
Zá Zz k0
Ç!
sܤ
ZɃà: J
ukZŽgzZ ÃÍÌvß
x Z™Y fp°Žt Å çOagzZ˜ Â$
Ë ƒ 79{)z Y (Ô[f }, i ú~˜ Ð Tì 4ZŠ
Åi ú6T )B‚Æ ~˜ æL°f kZž: ìB‚Æäƒ 9Æ {)z Vzi úm» kZ • D™
ðÃÅ] PŒ
Û ÌŠ ZgzZ dZ {zB‚Æ~˜ æL°f +
ò $
¬0Z)´n kZ ( ì 7g Z满èx°gzZ¡

Ìä r
 ™?]|n kZ - ÅËgzZì CƒœzZ¹ i Zz M ÅËèY D â •
Û 7gHu

i Zz M œzZgŠTžì s ¸ñ6o ¶
LZ *
™™fÐ i Zz M—žìt È »T c
â•
Û Ž ~[ ZŽ

X ,™: {Š c
iÐ]gz¢gzZ,™ Ú Zì @
ƒÝqgzugzZo ¶
Ð

áÃVÍßo Z•
Û Z !
£™f~Df •
á i§ ;ž Y7ä ËÐ ~
ò â åZsÑ Z *
Ññ]|

ž 6i Zz M—gzZh
”ª)˜ ä ~
ò â å]|6XkZ ?7c
ì^
Y• D™™ƒ} 9™

VâzŠ i ZŽ Ä°gzZ i ZŽ Æ ( ì ãZz b§hZ Ð VÂ!
VЙƒ} 9gzZDi •
á i§gzZ wZÎ

;ž•˜•ãŠp{z6ËTÆ™™fÃbÑŠÆs§

ì ÇîÈOŠ Z t :Zz1É 7ÈB‚ƈ zgî˘ Îzæ]oˆ:
c
™ƒ} 9Ð ]gßgzZ Ë c
™|0
!
• c
Ī|0
!
I Üc
ƒŠ»{Zp

X ( 1 5 4@
1 5 1 mÔ 5¢Ô òz 2 ZŠ Zæ Z )ì ^
YÐgîC
Ù ™Ö

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

~]
)ä tZ
 žt {zì ŠŽñò :q
Z »îëh
ir
 ™g yZ†?]|~ òz2 Zí
;c
Š[ ZŽ V-ä]| ÂHwZÎ0Ƙw56gî~Š ZÐZgz Z¦½Z
G
kZì @
ƒ"
U
[ éE
5B-dZÉ i ZŽ »™f øLÅWÐÄ·¯%g
Š q ZgzZœy M Œ
Û ([ZœZ)

ÉbÑŠ¼ Æ g
ugzZ <
 zy M Œ
Û ä îëh
i r
 ™ ?]|ˆ Æ

at
.o
rg

Y fgzZY •äVrZ~y*kZgzZØh
Š[ ZŽ ÜæÆƘbÑŠgzZØŠ

Æ™ÜÃò :Æ ~
ò â åZsÑZ·*
Ññ]|~y
MÆ™ÜÌwZ ¸ZÆ
;ž•˜

ww
w.
no
or
eh
ida
y

z1 É 7ÈB‚Æ : zgî˘ Îzæ]oˆ
• c
Ī|0
!
I Üc
ƒŠ»{Zpì ÇîÈOŠ Z t :Z

YÐgîC
^
Ù ™Ö c
™ƒ} 9Ð ]gßgzZ Ë c
™|0
!

X ( 154mÔ5¢Ô òz2 ZŠ ZæZ )Xì
ÄX=A
ç E!
™f%Zì Yƒs %Z~¤ÅkZÐg ±ZÆm¾ZgzZ] ÑqV;
9•m?š ƒ: e
f ZÃ öÐ}!c
Qƒ: oGçLX=E
ì*
˃: Y c
gg•žìt oÑ~
1C
9kZ
4X3 ÅkZgz Z oGçLX=E
¶ Š )Xƒ:,6ug @
Œ: {Š° "
Œ
Û Ãž{] éJ5G
X ( 75@
73mÔ2¢Ôòz2 Zí

VÐr
 ™gâ Z·?]|gzZ r
 ™vZ†·?]|Ôr
 ™t GZ·?]|6ò :kZ
9s %Zž ǃx¥ ¶ ŠÐg¨~ [ ZŽ kZXì –9[ ZœZ ä
]Z|ŽgzZì ~h
”çLX=E
9 {zgzZƒ: ]gz¢ÅkZ²‰
ªh
”çLX=E
Ü z kZ sÜÌ{z• B{z(Ãi Zz M !{Š c
i ª˜h
”
Xì ^
Y*
t ·Ñ!
Â{zã 1Ã{)zV- i úªÃVÍßÐT

;ž•˜~[ ZŽÆwZÎq
Z ã
ò ¢£Z;*
Ññ]|
Šp:gzZƒ: 1ÃV-i úgzZVßZzäÎÐkZžì ^
YJ
ukZ˜ æL°f :
G
Y c
g {z ƒ »Y c
g•Îz¡ƒ: Y c
g åL}¢¤
ZgzZƒsp »Y c
g:gzZƒ-Ã\ M LZ

9pì [ Z Ng » ™f ª
]Z¯!
Ã{)z *
hu c
-0
!
I c
Î c
*
ƒ} 9 }] G
é5J4˜ÅkZgzZ ]gßÅoGçLX=E
XŒ=g fÉŒ:]Š „

1C

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

43X e *
LZ:Ð Tžìt uc˜ æL°fžtžÜ õJ/G
™7{ Zz6ÅkZì 7

g (Z"Qg0
ZÆuH qzÑ Â˜™f ä ˤ
ZgzZƒY Z j
ZÃVzuzŠ:ƒY Z j
ZÃ

X 7#
Ö 56¿kZ Â Š
ƒ•Z ðizˆÐ„Æ ª
q c
ªËpš

Š Zæ Z ) " oFËímŸ^ÛÒ Ìn×ÓjÖ] à èq…^³ì èm…^³njìŸ] †³ndzÖ] …ç³ÚŸ] á^³Ê"

at
.o
rg

X ( 321 m Ô 1¢ Ôx © ÑZ

izˆÐugz Z ñ M o Z•
Û Z~˜Ð„ƪ
q c
ªË¤
Zž ˆƒãZz Ì] !
t Ð [ ZŽ kZ

•Z •gzZÔ®
g
 ) —ã!
ò 1Z *
k
Ññ]|y)F
ÆÈ- ŠÝX 7B pÌQ ñY™
;ž HwZÎäËÐ~
ò gzg –_ åOC&r
 ™£Z2*
Ññ]|”%z•Æc
ò ™i·*
Ññ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

GLÅqgzZ˜ c
Ô *
g âB; 6Vâ Zi™ M ~]
zû%‰~™f ï
ì aZ Y Ø!
™f
7Ô*
?ì ¬H »gñZ {)z*
äÕOF
ŠÃÔ *
Oà @
Ä
E
A !
ì aZИ Y c
gîE
0‹!z1ë™fp¤
ZgzZì ]Š „ƒçX=E
c
Y ØÑ!
{ZpÞZ™f ([ZœZ)
J
'
!
4) *
E4Ó} ~ f @
gzZ èG
é‡ ¢vŠzY c
gi Z à {˜è™f¤
Zp
ƒ {)z Mg ‡gzZ èEG
ò•
á ä~
ò gzg –]|~?ŠˆÆkZXì @
ƒaZÐëæL°fúz1

ª) ]
zp¤
Z ™f ª
 b gzZ " ;• D â •
Û ˆ Æ kZ gzZ Ô HÜ!Zjq
Z Ð
îœ.\š gzZY c
g š g (Z š gzZì x ZwgzZxñèƒ6gîÆ îœ.\Y c
g ( {)zÁzgØ

Z » +
q
ò $
¬ 0Z)´ ä ]
ò |~ ?ŠˆÆ kZ "7B p ( Â)ƒÆ

?]|ÔÞZ e
Á?]|6ò :Æ ~
ò gzg –]|gzZ H7!Zj ZuzŠ
-WB+G
– "9[ ZœZ "ä r
ò ™vZ†·?]|gzZ ígâ?]|Ô „

ò {
öG
E
5Ò7òz ë¶ Š )Xì
X ( 329@
327 mÔîG
0ÒG

zz Å]àgzZ ~g » c

ZÁzgØgzZ]
z ¹!
ì ~h
”˜ s %Zž Zƒx¥ÌtÐ ò :Ñ!
{gÃè
• o ZgŠ¾p ÖZÆ7B pÂƒÆ îœ.\z Ô~g » c
g š Ô ~g (Z š ¤
Z:gzì x Zw ÂQ ƒÐ
x » ðÃc ~I ]àgzZ ~g » c
gèY•ë Z}
spÃkZX <±5òzëo Z)ÆÀ` MgzZ

]àgzZ ~g »Y c
gžì x¥ Â]!
t pì x ZwD Â{zgzZ 7s %ZÃË~ #
Ö wÅä™
"gzZ wŠm» ~I
ÅY c

Zž c
Š hg6\¬v1nç»kZ ä ~
ò gzg –]|n kZì Ð ïGG3OE

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

` Mgz Z 7B p Âì @
™Æ~I ]àgzZ Y c
g%ªg (Z š ¤
ZgzZì @
™x Zw Âì @
™Ðzz
x ZwÃ÷ÆkZÆÈz{Ë%gzZÆ™ú6+
 ÅkZ ¬Š˜ æL°f V˜žìt ïôZ" À
;ž•D â •
Û ~y
MÆ™ï6
XkZ ~
ò È-Šr
 ™Ã·?*
Ññ]|X •”ì
Æ 1C ]â ZoZÆ nm{É 7ÇÌ{zì ¹®
$
Ø ™f ä ËT

at
.o
rg

~ 9] c
Zzg²7pðÃ»ì ®
$
™¯!
˜ ÇX ì ®
$
{z ƒB‚

˜gzZaZ)gzZ aZ r
ò ™?]|™^Ð Mì "

U
yIZz i ZŽ »kZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Æm¾Z z wZjZ {zÎwZÎ » aZ)gzZ aZ ;g ;ž• D â •
Û 0Æ oG
Ü z ˘ ‰

Ü z ËgzZ aZ çOac ËgzZì aZ˜ c Ëì ZÐg ±Z
43X e *
4X3 e*
™7ŠpÃx Zú»kZçì aZ çOa
Z™Ðï» •ËõJ/G
twq¾X õJ/G
ÅyZ% ñ~’ c
~ ÄÔ i úÅVzuzŠÐ˜Æ kZžì Ã.
Þ ‡%Z
E
Å
G
.
45© ZŠ ZæZ ¶ Š )X ñ M:Æ]i YZ
X ( 250@
249mÔ èEG

G
!
O

Ò
5O8E
Æ¢q)
þ 3Æ~˜æL°fÐx Z™y¤gzZY fåG
:wZÎ

5O8EÆ yÎ 0
pÑÂ1™Ôyâ i@Zi {Š Zñ™ 𸠊 Zi R }÷Ð x Z™y¤gzZ Y fåG
Ž ä x Z™È ¤gzZ Xì sf zgqžŽ Y7 wZÎ0Æ ~˜ æL°fB‚Æ _ ZÑä áZz

X •`gŠ~sf Ì] ‚ ½ZPÆyZ•ØŠ] !

Y KZ

žì Ht 6$Z e ƒ Ñ¿q
Zž~}g !
ÆXkZ + ŠY f• D â •
ÛH

[ ZŽÆ kZ ¿ZuzŠgzZ Ôì •$
ÑZz 䙘 è™fgzZì x ZwgzZ ®
$
˜ ™f
ÌÈ-ŠY f~X>Ð¹É 7x ZwgzZ®
$

˜ æL°f Çžì H~

9ÃT~s²YY H7gH: eðûkZì%Z °²oG˜
ñYŒ‰áÃTgzZì oG{zñY ŒoGçLX=E
43X e*
VWZ6»ÐTõJ/G
™˜Ú Z}™m
?ØgŠT•»kZ cTžìt» Y x}g ø g UgzZì‰á{z
X 7B p~kZ ÂñYƒ~g (Z)‰
Ü zË%Zì w‰˜{Š c
iÐ kZƒ:y.6r â ŠgzZn

1C

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

X •ï Šg Z Œ
Û^
YB‚Æ_ ZÑsfzgqØ æL°fƒ
 {z•ï•
á

Xƒ:60
Z »Y c
g ( 1)

Xƒ: ñ~x Zg MÆVß ZzäÎgzZi úÅV-i ú( 2)

Xƒ™fB‚Ƙ‰á%Kg åzm( 3 )

at
.o
rg

Ô~
ò ŠŠ_ åOC&vZ à z{ •
á x â Z]|~X>Ð ¹ªZzHžìtwZÎ[ Z
ZsÑZ *
Ññ]|Ô „
ò {
£Zæg *
Ññ]|Ô ~
ò ò {•
á gâ Z ) äÕO‘ ]|
E
é&O™i · *
Ññg
•Z •]|Ôò VëL!
 ™ k1Z *
r
Ññ]|Ô~
ò âå
G
æL°fq
Š 4
ÆyZ• ï•
á ë)z\¬vZÂg ò ÷?*
Ññ]|gzZr
ò ™

ww
w.
no
or
eh
ida
y

?ì ^
YB‚Æ_ ZÑÑ!
{gÃè˜
æL°f gzZ ?x Zw c
ì^
YB‚ Æ _ ZÑÑ!
{gÃè ~˜ æL°f q
Š 4
Æ\ M 2

»á Zzì •$
ÃkZ Â7¤
ZgzZ7c
ì •$
ÑZz ¶Šg Z Œ
Û^
YÃkZ c
ÑZE™˜
G
E
G
4h.Å
©
yâ i@Zi ö ZX \¬vZ ÁZ b
X ]æ†qçi ]çßnù e ?ì H¬¦Ñ

:[ZŽ »c Z™x‰Zg ZŠ

Xìt{zc
Š[ ZŽŽ ~ekZ ä14•cZ™x‰Zg ZŠ
AÄ!
Æ _ ZÑyZgzZì ^
YÉ ì 7®
$
çX=E
™f ñƒ n
g pÅÃ_ ZÑ{gÃè "
AÄ!
™fB‚
ZƒUÐ wZŠZÓZggzZì 6tŠpÑZz ¶Šg Z Œ
Û •$
Ãá Zz ä™çX=E

x‰Zg ZŠ Y ëÑZg ZŠÔÅ vZ A CZÎ tGZ ·X [Zh!
DZ vZz'''"ì
| 1416B1B4Ô 14•c Z™

y‚Z†?gzZ r
 ™ ZûZ ?Ôr
 ™ sÑZ Šú?]|Ã[ ZŽ Æ r
 ™ t GZ ·?

~g´vZx Z™ Z[ » ?Æ14•c Z™x‰Zg ZŠ[ ZŽ » b§ÏZgzZX c
Šg Z Œ
Û„
 gŠgzZ 9ä r
™

gzZ슎ñÌ& ¤Åí»'#
Ö ZŠr
 ™s ƒ°Z†?*
Ññ]|6
TÔì c
Š Ìär
™
Xì Š
–Ã| 29D 12D 1415[ ZŽt

:ò :»"{hÃZ6›x‰Zg ZŠ

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

Z ñ M [ZŽ zŠ Ð 6›eY { ogŠ ´Šg•Å " { hÃZ ~ [ ZŽ Æ wZÎ {gÃè
q

 ™ ã›vZ ¢?*
r
Ññ]| ZuzŠgzZ » í»'#
Ö ZŠ r
 ™h
•
Û ·?kŠZ ]|[ ZŽ

X k| 7[ZŽ »VâzŠì »í»'
Ö ZŠ
#

at
.o
rg

;[ ZŽ »í»'#
Ö ZŠr
 ™h
•
Û ·?]|
He
ZzgÐ ã
ò ZÄ[ J Zß Z†x â Z ä ò
ò •
á )´ ƒ à {Ð Y Z j
Z Z
 ˜ æL°f "
Å_h
•
Û · X "ì ïtžì

ww
w.
no
or
eh
ida
y

;[ ZŽ »í»'
Ö ZŠr
#
 ™ã ›vZ¢?]|
AÄ!
4É ì ^
Y ƒ:µc {)z öÐO}!gzZ !%Ôì*
ªc ËZ
 çX=E
™f "
AÄ!
^¬>Zð X "ì 6tÑZzì®
$
gzZx Zwõ)çX=E
™f Z åE<XÅ''ì
"{ hÃZÔ6›x‰Zg ZŠ ?Ô ã›vZ¢

:ò :»kg Z=ZíeY


c
ŠV- [ ZŽ »kZÐkg Z=ZíeY•gæg•gzZ *ŠÆyÎ 0
AÄ!
Ë%ZXì ïÉ ì ^
Y s %Z š çX=E
™fž Zƒx¥Ð {gÃè ]Zg „"
»Y c
g c
ƒe
f ZÃVßZz ä™]zˆ c
V- i ú}Ô ¨Yƒ qNÐzz Ång ¬
43X e*
? Ôt GZ · {È X DZvZz•X " õJ/G
™™f× M~ª
 q+Z ƒsp
| 1416B2B4Ôkg Z=ZíeY

Åí»'#
Ö ZŠ r
 ™g yZ†?]|6[ ZŽ kZÆîëh
ir
 ™t GZ·?*
Ññ]|

X슎ñ& ¤

:[ZŽ »Š !
M ßx‰Zg ZŠ

~ŸkZ »Š !
M ßx‰Zg ZŠ•gæÆí»'#
Ö ZŠ +$
°Z+i?*
ÑñkŠZ]|

;c
M [ ZŽt

Y ÂñY Hñƒ n
^
gÃæÃ_ ZÑ{gÃèyZ™f¤
Zž Zƒx¥Ð Ñ!
]g „ "
Ī?
Ø Ð _ ZÑyZ¤
Z ( • `gŠ ~ wZÎ_ ZÑŽ )X q
Š 4
Æ Y fx Óì

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

30Š !
M ßx‰g ZŠ ÔY ëÑZg ZŠ ÔwD Z1X DZ \¬: 4vZz • "ì ®
$
Q
30D05D 1995B| 1415Ô¶Z ~ f

:[ZŽ »Š !
M ßtDÔ²•gæ

 ™{ •
r
á @h
zY*
Ññ]|g
•Z •ÆŠ !
M ßx‰Zg ZŠgzZzÆtDÔ²•gæ

at
.o
rg

;ì c
ŠV- [ ZŽ »kZäí»'
Ö ZŠ
#

)´6äƒ ïÆ™f ¦½Z ~KÉ 6äƒ ~˜ ™fB÷_ ZÑ{gÃè

'
» Z 2ì ÉÃ ÑZz ì ®
$
ÐZ Â''ì c
â•
Û Üq )Z ä òã ZÄ

vZz •Xì sÅÐ ÝÆ ( ì Š
H~ Y K Z ™f i) È-Š ñf

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Š !
M ßx‰g ZŠ ( g
•ZŠ *Z )ÔÅvZ A@h
z Y X DZ

:gz?x‰ZŠ ZæZeY

ä í»'#
Ö ZŠ r
 ™ ~´ Ý°Z s ®Z *
Ññ]|g
•Z •Ægz? x‰ZŠ ZæZeY

;ž c
ŠV-[ ZŽ »wZÎkZ
+ÖgzZ wÅÆá²m<!
ì^
YB‚Æ_ ZÑÑ!
{gÃè oG)˜ æL°f
Xgz?x‰ZŠ ZæZÔÝ°Zs ®Z X •szczg•]Y!ZjÔƒc

:,dxÅuu/ß

eYÔí»'#
Ö ZŠ r
 ™ ðœ

gzZ }Z·?g
•Z •]|,dxÅuu/ß

;ì sfzgq[ ZŽ »yZÔáZzx Zzð •
á îG
0©E^-

AÄ!
™fB‚Æ ozÑz ,Ñ!
zgq
c
ì RY ÑZz ¶ å<X²®
$
c
x ZwÃçX=E
EJ$
Ôì c
Šg Z Œ
Û®
$
z {z(Ø™f, Z äDRZvŠz•
ò 1Zx â Z]|Ô ü Ziz@

ƒ: w®˜ pƒw®Â™f6µñ˪ƒ"
U
˜š Ð <Ñr
 ™Ž
4E
58™² c
tq
Š 4
Æx Z™[Z}uzŠgz Z èEG
â•
Û {z(Ø"
Œ
Û Š N!
6µñ,Z
E
G
!
X DZ : 4vZz Xì w¸¸ q
Š 4
ÆÃE öW -© gzZ ì ^
Y >
Ø Z™š ̘
X x Zzð •
á ÔîG
0©E^-eYxŠ {ÔÅvZ A}Z·

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

t p ÖZ ~y
MÆ kZì c
Š Ì[ ZŽ gzZq
Z~ŸkZ ä í»'#
Ö ZŠ ðœ

gzZ g
•Z •]|
$ 6$ezÑÌ{zgzZì êŠg Z Œ
SÒŒ!Ã~˜™f ¿Ž wq¾
S4¨GG
5G
q‰Šp éE
Û®
$
é¨G
E
0©^- eY xŠ {ÔÅvZ A}Z·X DZ: 4vZz Xì @gzZ
~f J Ôx Zz ð •
á ÔîG

X•

at
.o
rg

| 1415Ô¶Z

]gßÅ@ ]Zk

’ÝZ Å] !
ZŽ ~k

’x ÓÆ yZ • ‰ G Ü] !
ZŽÆ ] Z|XVŒ
ÌŠp„
 Zg {Z'Ð yZ• {0

i Ìx «
y¤zY f}g ‚t J
 ` Mv:Z 2X • _ YÅÜ~

Ž ñYH7Ì¿CZ » •
ò 1Zx âZ]|Špžìt ƒ
 o~y
MÆ[!
kZXì YYY7
Xì w®Ð\
ò M~}g !
ƬŠ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

:¬Š ~˜~KÅ ò •1Zx â Z]|

;žì yÒ»yf í!ÆKÅ •
ò 1Zx â Z]|çO

~Q X Å qzÑi úä r
ò ™x â Z ‰ ò™| 7i úÅY (v߃

Z

KZ ñƒ} 9 ò\ Mž ¬Š ä~ ¶d
Œ
Û Æ äƒ qƒò  c
M :Zz
pˆôrûmø àûÚø ^møæø ]†÷ nû ìø †õnû ìø éô …$ ƒ Ùô^Ïø%ûÛôeô pˆ³r³m àû³Úø ^³mø ;•ìgÈ™ñÃSh ZŠ

Xä×ûìô •û ]øæ ^ãø ßÚô h†Ïm^Úø æø …ô^ß$Ö] àøÚô Õø‚fûÂø áø^ÛÃßÖ] †û qô]ø ]†& •ø †) •ø éô …$ ƒ Ùô^Ïø%ûÛô³eô
ø jô Ûø³uû…ø èøÃø ³‰ô
ÆÑ'
Z'
{g fgzZì êŠíá$
Æí'
Z'
{g fŽ ] Z f {z} Z VÔ

ŽgzZ â •
Û ‚àÜÐv M Å3Ãyˆ}ÈLZXì êŠ ( ZwgzZ )Ñá$

gzZ X ÌÐ ( ÷z w¸) kZì ( ÑZz äàgzZ ) ÑZE™d
Œ
Û Ãv M kZ ¿

X ( 225mÔyû ZŠ . ) â •
Û 4ZŠ~Øg WzKZÐZ
-rè‡2
â ¬Š™zgzg ñƒ _7i úž ¬ŠÃ•
8
ò 1Z] Zgq
Z ä~žì HÜЖ
ò ä~
ò ç,G
;ž•ìg

ø eø ]„øÂø oûßô Îô æø Õ
ø •ø ^føÂô &ûÃø fûiø Ýøçû mø oûßôÛû³uø…û ] hù…
Ýöçû Ïömø Ýøçû mø oûeôçû Þöƒö oÖô†û Ëô Æû]æø Ô
X ÇñVZÃVzÈLZ ²yŠkZ â •
Û 3g6
íg ÇŠgz6
}÷} Z VàÃm •^ã•ûŸø]
} 9 {ZͲ yŠ kZ â •
Û s çÃVƒ æ ~÷gzZ X Ð [ Z± LZ = gzZ

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

b)zbcÆvZ™f

X ( 225mÔyû ZŠ . ) fƒ

~˜¬ŠtÅ ò \ MgzZXì ^
Y™fgzZ ¬Š ~˜~Kq
Š 4
Æ•
ò 1Zx â Z]|ž Zƒx¥Ð kZ
.-tè‡gzZyf í!èY¶„
X åHÌŠ c
gzZ å1ÌÍà ¬Š ÅyZ ä~
ò çG

:žÜ»VÂg „Ñ!
{gÃè

at
.o
rg

˜gzZ6i ZŽÆkZƒw5˜Z
 žt 2ðƒx¥ÎâÅs %ZÐV Âg „Ñ!
{gÃè

»Y fzY •x Ó6äƒ ^
Y*
Æ( ƒCƒ1Ã{)z V- i úc
ƒyvÊpИ Tª) oG

ww
w.
no
or
eh
ida
y

}:
 Yg { Ë c
oG˜ ÏZ ÃVÂg „gzZ x¯Æ yZ • ‰'g „ÅY fX%Z Xì t ·Z
SÒŒ!B÷s
ì @
™~(+Z ÔÅw5™f é¨G
 ZÜ¿ðä
ZgzZ ÇñY Hwú6x ZoZz H
yMŒ
Û w¸t »¿,Z Âì H7³Ã]gßq
Z ËÐ~ çOa™fgzZ˜™f ä {0<ÑV˜

˜ {z~oGè˜É 7g ±Z ðûTì @
Z”Ð ¿gzZ] ZŠ •
á g Z ãZzÆ~
 vZ wÎggzZˆ
O± c
Wæzg é¨E
g Ö Z »+Š V˜gzZ¼ÔyZ f Z Ì{z ƒ˜h
”ž £ŠÈV-c
ƒu ð•Z Åi Zz MŽ

Æú}ì ^
Yt ·Ñ!
Ìt ƒ§{Åä™ Za/_
g0
ZÆVâ ›c
ƒ§{Åä) g6
O±™ Îr{ȉ
»Y f~˜gŠkZ V;zƒ: ]gz¢¦ÑŘ ãZ V˜ %Z {)z *
7^ I6g é¨E
Ü z
¢eßV‹1~ a
J
V;z 5YJ
uTi Zz Mtž• D e{Z
Ãt »kZY f‰Xì s %Z

X 5YVÃyZ•
'Å™fgzZÐN Y0{ZÍ6™fÆkZƒ
 {)z] *
Z³gzZ {)z

\¬v1 Ì{zÐBÍi Zz M Å™f vߎ ¨YƒZa ~VßZzG
}uzŠ!ßz »™f kZ 2

b‡ÌÆh
”˜Æ‹z¢Ë%{zÃ7ÆZ
Z ¯Æb§ÏZÐB™Š c
Â~zgŠ Ë: ËÃ
G
&
G
O
9 ]gz¢š èEG4¨©BÐ ¹pXÆž{ªËš gzZ •
Ї¢‰ {)z Y c
gp¤
ZÃh
”çLX=E

kZì g
uÜ{)z" ] çÃe…] "gzZe
 Kà Zz" †`r³Ö] áæ•"Ã7
è ÆyZ B79̃à {

ÆúÐgzZ +Šg Ö ZÔ¼ÔyZ f Z }• D™ IÃh
”˜ ‰
Ü zÆ]gz¢sÜÐ kZ {z n
9•Æ]gz¢c 䙫ŠÃg °ZßgzZxûÆ¿T c
]gz¢gzZì ^
YÂ ,™h
”çLX=E
Ü z

X 5Y M {Ò M~Ýzgg
uzy M Œ
Û ,ÅXkZ \¬v1Y ¶
ZX ^
Y*

:~ çOac
ì aZ™f ~˜

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

ì HtžgzZݬ ]ù ïE
 žOgŠ c
]!
âZ 0ÆkZ ç…ac
ì aZ˜
L 8™ ðÃZ
aZ çOažì H0Æ~ çOa¤
Z c
ì *
™„ ~˜'ž @
ƒ7t¦

Ù È »kZ Âì aZ˜ž
C
9]zˆÅˆy M Œ
Û Y fx ÓèÑqìg @
™™f ~ çOa'ž7È »kZ Âì
 gzZ• D™ Z çSX=E
Z

at
.o
rg

LÉ ùM˜:gzZì Y™ ¬Šz]zˆz™fííå y¨
Z Â:X •_7íí•D Yë
ÑÉ Xì Lg k7
ííÂì @
™kC^zÝZ
 gzZì k7ùM˜Âƒ„»’c
ƒtØztzf
 ž~ ]gß+Z Z®¸ D™]zˆz™f Ì ùM˜gzZ¸ D™Ì™fí í Šp ~
Z
 *™
ì @
ƒ *
™ ãZzÃw CZ f KZ ŘgzZ çOasÜ È »Y fƒyÒ»½Z Å™f ~˜ c
~u
gzZª¯q
Z Y c
gž• ë ] Z|}uzŠ@'ÆkZgzZì F
gzŠÐ Y c
g ~ çOažì HðÃ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

~ ~ çOaæL°fžŽ • Z
Z ¯}uzŠgzZú~˜ ƒ à {Ð Y c

Z n kZì ‚
gmÐ +

gzZì aZ˜q
Š 4
Ɖžì Š
ƒx¥tÐVß ZjÑ!
{gÃèž 6ì aZ˜n kZX 7
X Y ØZq
Š 4
Ɖ

:Š ã
ŽZ~˜z çOagzZ]ZŠ „

ª) ~ çOa™f x Z™Y f] Z|Ž }ì 6Š ã
ÅmÀÆ g
uz y M Œ
Û s %Zt »Y f
IF
4&ÆyZ•D™yÒ½Z Å ( ä™™fííÐy!
zgqÆg
ugzZˆy M Œ
Û ÃøL G
i
X •mÀsf
Z VÜûÓöÖ$†ºnû ìø çø ãö Êø ðø •†ø ÏøËöÖû] ^âø çû iö©ûiö æø ^âø çû Ëöíûiö áû]ôæø oâô ^Û$ Ãô ßôÊø kôÎF‚ø’$ Ö]æ‚öfû iö áû]ô
¤
ÂzŠÃVzMyZ™ Ö ÃkZ¤
ZgzZì ]!
hZ Âz™C
Ù ªÃ ( ] Zí) ]‡œLZ

X ( 270Ô{•)ì 4{Š c
in}g vt

 ÏZ XƒØ{+
+
¤
Zì YZ¹Ì6´p¤
Zì ; g Yc
e[ Z N{Š c
i »‘œv~e
 M kZ
EE
{z •D™,~ kZ‰gzZ •b‡Æ¤Åv~] ZŠ „x Óîp©$ °v߉ÐzzÅ

Y ØZ~ yZ • ]ZŠ „rŽgzZì aZ „g ÖZ ~ kZ > 2iÔƒi ú{ Zp] ZŠ „è•
Û ž• ët

ñYƒÉgz tØÃVÍß}uzŠž @
bŠ} Š‘œ6´Ð +
 kZ }[ òZ Yg {%Zì aZ

ÃY ØZgzZg Ö Z ] Z|‰p XƒØ{+
¤
Z Ôì YZg ÖZ ~ ]gß+Z Â, Š‘œÃM{z

;žì yâ •
Û Â Ìt»\¬v1ž•D â •
Û {z•B'Z'

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

t Üû ãôe(…ø ‚øßûÂô Üû âö †ö qû]ø Üûãö ×øÊø è÷nø Þô¡øÂø æ$ ]†÷ ‰ô …ô^ãø ß$Ö]æø Øônû Ö$^eô Üû ãö Öø]çø Úû ]ø áøçû ÏöËô ßûmö àømû„ô³Ö$]ø
ay

6´gzZí] ZgyŠwZñZ LZvߎ Váøçû Þöˆø vûmø Üûâö Ÿøæø Üûãônû ×ø³Âø ͺçû ³ìøŸøæø
ǃ7ôggzZ sp ðÃc yZ gzZ ì k0
Æ [gÆ yZ `
Z ïZ • D™

at
.o
rg

X ( 274Ô{•)
IF
4&Æ e
6´Âƒ: +
 Å]àgzZ} z3ŠÆ VÍßì Ø{ +
¤
Z • D â •
Û {z ÃøL G
 M kZ

: kCxÑÑZzh
ž @
ì 4Ì]Zí™ Ö gzZƒÉgz tØÌÃVzgzZž @
ì 4Ì*
™] Zí

t ] !
9p6´Ðzz ÅZ
Z ¯‰gzZì 4vÐzz ÅZ
Z ¯‰q
Š 4
Æ yZ n¾X} ™
E
E
Z ¯{Š c
Z
i „Ãá Zz ¶ŠŠp~Y ØZ kZgzZì aZY ØZîp©$ °~] ‡œz]Zížì Cƒx¥

ww
w.
no
or
eh
ida
y

LgpôÐ ÏqÑÌÑZzh
žt ]!
~uzŠÔQ7Š ZŠ ÅVÍßx ¬ÃkZ Ðzz ÅkZèYX •
9n kZì CƒÉgÃVÍßgz Z~g ÖZÆ‘œèapì
ªÆì YZ Ìbh
+
Š‘œZ çSX=E
Xį{

7{Š c
i Ì60
Z ~ yZgzZì ̤~g ÖZÆ yZgñZ ¦½Z • ÂøZ•
Û wq¾
¤Z Å çOa™fgzZ˜™fÐ kZp• VâzŠ4p¤
Zì aZY ØZ~] ‡œ éMuS…Zâp
E

§
U
èYì ðƒ "
U
¤Å™fí í ã !
iÐ g
u à Zz ó ó ö Z™¯ZíL L: gzZ Cƒ 7"
‡ÀN&
ZyÒ»kZ ë 7ëæL°fÃígzZ ã!
i
¶Ší~]‡œ2X ¨Y M •Æó óêQ E¦ ðQ“NáQQ L L vZY ¶

gzZ ò3
ÅwŠgzZ b & Z ÅÑÌŠp~˜™fèa pì Cƒ {Š c
i b & Z ÅÑLZÆy¨
Z~
~ çOaã —ž79ct VŒ n kZì Æ{Š c
iÐ ~ çOaèã—æL°f ~ ä™ »Æ :gzZ’
G
GOB&
Y fèEG4¨©ž 6ìB‚Æm¾ZZgzZ] ‡zZZm»¤ÅyZÉì aZ˜c
ì aZ
E
E
ì aZ „Y ØZ~g » f Z rîp©$ °Âƒ: e
¬g Å[ òZ Yg {¤
Z V; ìê ¸ 0ÆkZ »
Xì ; g M d
kyÒ»kZ \¬v1Y ¶
ZXì ]gßgzZq
Z {zÉ 7~ çOaã —æL°fŠ Z%ÐkZp

:ê»Y f[0ƤZÅ~˜ã—æL°f

[ZŽ ä ]
ò | 1C ?ëc
ì aZ˜ æL°fž HwZÎäËÐ „
ò {
£Zæg *
Ññ]|

?ŠgzZì aZ ëÐzz ‰gzZì aZ˜Ðzz ËÔzz ðì ¤~ VâzŠ ;c
â•
Û Š•
á g Z~
X *
™™fííB‚Æy!

1C

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

bcgz Zìgñ⃎ ~ŠiÆÇ" ]†÷ ³nû %ôÒø äø ³×ù³Ö]]æû †ö ³³Òöƒû]ö"c
â•
Û ¬»™fÇä\¬hžìt
òzë ¶ Š )X DZ vZz • ÔÆ ]Zx ª gzZ ‰
Ü z gz Z ™f g ±!• Dƒ Z Yg {
X ( 597 mÔtæg

b§VâzŠ™f "ž•D â •
Û ñƒ ïŠ[ ZŽ Ãh
%q
Z ~
ò â åZsÑ Z·*
Ññ]|

at
.o
rg

gzZ c
e™f ~˜ »] Z fÌZg !
g ZD
Ù {g VZÃb‚kZ ä~
ò â å]| "ì @
ƒx¥YZ˜pì Æ
@
ƒx¥ YZ˜ æL°fž c
â•
Û n kZ c
0
Æ{Š c
i c kZ˜ n kZ Ô å._Æ ª
q Å¿kZt
X ( 16mÔ5¢Ôòz2 ZŠ ZæZ )ì

ww
w.
no
or
eh
ida
y

w®Ð Y fÐ ¹ ~ V1 ϹG@
Åò :kZÆ~
ò â å]|gzZ „
ò {
]|
E
Å
G
E
45©.ZŠ ZæZ Ôî0ÒG
á òzëÔtízti Z )
òzëž 6ì
¹ÆY fgzZ Y •Ð ¹ {)z èEG
G5Ò7òzëÔð•

]| } Y xÆÈ- Š Ýgz ZÔòvZ à z { •
á x â Z ]|2ì "
U
gzZC
Ù ª¸ Ð VßZjÐ

gzZ˜™fžì "
U
¸0ÆëgzZ˜™fпÆY xx Ó{)z k
ò 1Z·*
Ññ]|Ô~
ò âå
C
1
ì y‚ MgzZ ™„¹nç»kZ ~ çOac
ì aZ ~˜™fX ¸n
gp Ò»¿gzZ‰
Ü z~ çOa
z™f LZ y›x Ó ã½n:gzì s %Z » ñZggzZ tzf Ô7YZ *
¯X¦Z 4
ÃkZ n kZ
Ü z ËðÃgzZì @

™˜ ‰
Ü z ËðÃÔ• Tg D™g (ZÃVâzŠ çOagzZ w5˜ ~ ¬Šz ]zˆ

X çOa

:à샢gzZëæL°f

c™fÐ y!
ií í gzZ • D™wEZ Â » £™f Y f‰c ~˜ ™fžìgŠ c

†ù ŠÖ] &m•^u] àne ð^Û×ÃÖ] ÄÛq ‚Î";•˜~ãâ ÑZ r •bÑÅ ã!
°Z ¸Z[ÂKZYò aZÝ°Z†£Z)´]| 1C

oÊ á^Òæ ð^m†Ö] àÚ] ]ƒ] Ø–Ê] †`rÖ] áçÓm ‚ÏÊ Ù]çuŸ]æ ”^í•Ÿ] Í¡jì^e Ì×jíÚ ÔÖ]ƒ á^e †³`r³Ö]æ
Ô ã!
°Z ¸Z ) " o×ù’Ú çvÞ o× •mçŽiæ] ð^m†Ö] oŽì] ]ƒ] Ø–Ê] …]†‰Ÿ] áçÓm ‚Î æ àn×Ê^Ç×Ö †nÒ„³i †³`r³Ö]
"
3G
-G
©EE
Ô2¢ÔtæÒZ ÷ êJZtíòzë)X슎ñ~ {)ztíòzë×{Š c
iÉ ]g „Å b§ÏZ X ( 206mÔ 14¢
Ôb *Z ¹Z% Z~z éŒB„) Ô( 255mÔ 5¢Ôð•Z òzë) Ô ( 378 mÔ 6¢Ôt:Z êJ Zti Z )
òzë) Ô ( 281m
Ä
E
E
B
E
Å
E4›.ZÅ ì) Ô ( 174m
òz éG
5©ÒÉ~zÒZ )Ô( 140mÔ8¢ÔãšZ bzg )Ô ( 239mÔ 1¢Ô òö§3 Z ~ ç¸. ZŠ ðšiÅZ !Z·¦G
î% Õä›ÒÉ èG
X슎ñ,gzZê¸0ŤZÅ çOagzZ˜~V1ÂϹÌgzZ b§ÏZÔ ( 389mÔ 1¢Ôï
ò ðG4hÒÉ

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

žŽ •ë ëæL°f ÌÙf kZ Y xgzZY 5ßgzZ•D™wEZ »ëY f‰gzZ ~ ç…aY f‰
ùŸ] ä³³³³³³³³ÖF]Ÿ"Ðwìc
ì @
™ "vZvZwŠ "ž} ™wìV- c
ì CYðÎ[¢6wŠÐwì
ì™f »¯gzZëæL°fT~g
uìgŠ c
p•ë ̯™fY 5ßÙf kZX *
ÎÁ¢Å " ä×Ö]

at
.o
rg

£Ì™ft »x Z™Y 5ßÉ 7¯gzZ ëæL°f »x Z™Y 5ßt Š Z%ÐkZ• ë ¯æL°fÃTx Z™Y fc
]Š „ª]Š „Šp]Z &
Ì]gßtžì ^
YžŽ ì ]gßq
Z Å™f b§Å ~ ç…aã —gzZ

• Á¢ ã —~˜ ¤
Zì ]gßgz Zi§q
Z »™f Ìt b§ÅVÂgß~uzŠÉ 7{Š°
V(u¤ÅTì ¯gzZ ëæL°f „ztž: Ôì @
Y ¹ ŠgÌ à ìÃkZgz Z • Á¢à ìVŒ
Xì ˆÅyÒ~

ww
w.
no
or
eh
ida
y

?ì™f ‚yÊ Z%ÐëæL°f

Ž ì Š c
{z Å \¬v1Ð VÇZ• ÅwŠŠ Z%Ð kZì c
M ~ V(uyÒ »TëæL°f

Å]gŠ Å kZ ~ ÑÅ kZ Ôì ƒ Î ¯q
ZB‚Æ \¬v1 {z ì Sg ’ÌÐ V¤•
Û

tº~ VE¶
ÅkZgzZ ÑÅ\¬v1gzZ *
™„zg¨~ yZ • ~ }iz y• M Ž ~ VE¶

Å\¬v16wŠÆy¨
Zy MC
Ù gzZœC
Ù gzZ•Tg “Z`{zÆÄcЃ ίgzZ¸gzZì *
ƒ

¿YZÐiZC
Ù Zƒ Hc \¬v1gzZq
g @
y M¸*C
Ù ÃkZžì Sg f(
gŠkZ ðZ (z Ñ

Lg~ i *zi ZgÔY iZÐ \¬v1‰
Ü zC
Ù ÑZz 䙄zg¨gz Z™f (ZgzZ Ôì @MÃg lZè.
Þ ‡gzZH
f(
œC
Ù y MC
Ù ãZª¸gzZì SgyZª=ÅkZì Sg t6kZ ÑŽ Å\¬v1y MC
Ù gzZì

X ñâ •
Û ‚ª
zŠt…\¬v1Xì Sg
ëæL°f ª™f dZ kZ y¨
ZÐ Vh§‰à ì c
~ ç…ac
ƒ~˜ £VÂgß4Z Å™f%Z
Xì @
YVJ

:g
ugzZëæL°f

X k| 7
ÃV(u0ÆëæL°f[ Z

†³Ò„³³Ö]†³³nì;c
â•
Û ä~
 vZwÎgžì e
ZzgÐm
ñ ‡z ! Z0Ä]|

Žì {z tig+4gzZì ëŽì {z™f +4: oËÓm^Ú Ñ‡†Ö]†nì æ oËí³Ö]

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

E
ñg”
X ( y éW)ŠÅZŠg Zñ)ì e

at
.o
rg

i0)‚ Z ~zZg q
h
Z ~ kZèYì ®¹ g
ut ì Ì~ ò •gzZ£
ò Z x â Zµg
ut
I-G
4
gZŒ
Ûg
•Z”
„ZzbzÃyZ äg
uY fÐ ¹gzZ•~zZggz$J( VâzŠƒ ö É{ Zpƒ~z°)
5Å! ZÝ°Z†0·{z•D™e
Ì{z• îE
Š
0G4E
ZzgÃg
ukZпTh
i0)‚ Z 2 X 1Cì c
G
E
E‹¢
I
uwq¾Xì c
g
Šg Z Œ
Û R\ÑÃg
u ÅkZ ä ¥0 ¼gzZ ýšG3rÃkZ ä ö- g ZŠìB 1
` Z'
× Æ{0<ÑgzZg
Š q Z ~uzŠÐp ÒÆp %Zì ®tžì ãZzÂ] !
âZ0Æ
~g
u ~uzŠ q
Z yÒ » kZž 67ëã —æL°f Š Z%Ð kZ pì B
g “ _ ~g7 Ð
X슎ñ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

†³³Ò„³Ö] س³–³³Ê];c
â•
Û ä~
 vZwÎgžì e
ZzgÐi
ñ œÈ ¬]|
aZ {z VèÚ^nÏÖ] Ýçm á^Ò ]ƒ] ^Ë÷Õ áçÃf‰ è¿ËvÖ] äÃÛŠmŸ p„Ö] o³Ë³í³Ö]
( 70),[ Z N » kZ izgÆ #
k
Ö ªF
 7Ì•» é$SZ™ÃTì ëæL°f

 Ô¸ Dâ•
Z
Û~
 \ Mž • Câ •
Û i
ñ œÈ ¬ ]|2 X ǃ Zƒ J (
•» é$SZ™gzZ Ç}™ ¦c[ Â[ ˆÃt‘x Ó\¬v1gzZ ǃyŠ »#
Ö ª

wqZ {” ¦x ÓgzZ )ÐN M º•
Û ( áZz ä™ ¦gzZáZz™ wqZ ª)

yZ ( ™NŠ eg kg x Ó{z) \¬v1 ( Ð , ™¢qt ‚Æ \¬v1à eg kggzZ

gzZ íŠÆkZžŽ ) ?ì ˆ{g ¹!
q ðÃ~ wqZÆ¿kZdŠ Çñâ•
ÛÐ

yZ ä ë : [g }g ø } Z ; Ð , ™ n² º •
Û Â ( 7ŠŽ ñ~ eg kg

3gŠ c
ä ëÌŽgzZ H: x¥ä ëÃT~hg7q +Z ðÃÐ ~Vzq

Ã}È kZ LZ A
\¬v1 ÂXì 1™ ¦x Ó »x Ó~eg kggzZ íŠ kZ ä ë

7ðà )&ì pôn ðƒ’+Z ~¾k0
}÷ž Çñâ •
Û Æ™¥#
`y
Z )ì ëæL°f {zgzZ ÇVz™ «`
Z » nkZNŠp~gzZ }Y7ÌÂ(É
2C

X ( 81mÔ10¢ÔZ
Zz²Z …°Z˜x1Z

ì Š Z%„gzZ ƒ ίРkZž 1™³ÃpÆg
u«ä g
ukZpì ®Ìg
ut
G
!ÌnÕ çâæ oÊ ‚’Ö] oFnvm àe ämæ^ÃÚ änÊæ o{Û%nãÖ] Ù^Î 2C X 209@
207mÔ 1¢Ôd
 åE
£-ÊZd
• 1C

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

z ÄÐ y!
iíí c
ì @
Î[¢6wŠB÷wìLZžì ¸ Ø »™f kZ ŠpÃy¨
ZèY

ª _p•D™kCÂ̺ •
Û Ãähy!
igzZ äqÔähuÆkZÉì k7Ë

X DZvZzÔì @
™7g Ñ~¿Ëy¨
ZÃX•gñZ, Z {)zƒ ίgzZ
Ån
ò Èè‡G@
Å kZ ì –0Æ kZ¼ Ž gzZ g
uŽ 0Æ ëæL°f ä {È

at
.o
rg

;• D â •
Û~
ò zâx â ZçOX슎ñÌ~VÂg „

g×ÏÖ^e †Òƒ á^e†• oFÖ^Ãi ä×Ö] †Òƒ æ än× ä×Ö] èÛu… š^n o•^ϳÖ] Ù^³Î
^ã×q]æ …^ÒƒŸ] ÄÊ…] çâæ ^Ûâ‚u] á^ÂçÞ g×ÏÖ] †Òƒ æ á^³Š×³Ö^³e †³Òƒ æ

XäiçFÛF‰ oÊ Xäi^m•æ XäiçÓ×Úæ Xäiæ†fq æ XäÖ¡qæ oFÖ^Ãi ä×Ö] èÛ¿Â oÊ †ÓËÖ]

ww
w.
no
or
eh
ida
y

è‡: îÖ]ýý]„â äe•]†ÛÖ]æ oËíÖ] †Ò„Ö] †nì &m‚vÖ] äßÚæ 䳕…]æ
gzZ Ô » y!
i ZuzŠ™f » wŠ q
Z • 9zŠ Å™fÆ \¬v1ž• D â •
Ûn
ò È

{zgzZì »zgŠ—Ðg » f Zx ÓŽ {zÐ~yZq
ZÔ•9zŠ ÌÅ™fÆwŠ

Vâ • M ÅkZgzZ ] ¿ ÚÅkZgzZ ]zƒÆ kZ Ôw°ÆkZ ÑÅ\¬v1
E

§
™ „~VE¶
Å }i gzZ
Š Z% ™f ¸ Ð g
u Å ö Z ™¯Zí gzZ ì *
X ( 344mÔ2¢Ô›bÑ) ÕZ''ì

:¯ž:ìxã—æL°f V;zì ~gz¢™fV˜

Æy!
isÜŽ ì „z™fž• ë {zž 6ì Hg ï Z »™f ¯ä Y •XžìgŠ c
{0<Ñžì @
ƒt È »kZÉ ì M7[ Z N6¸gzZ¯æL°fž7t È »yZ ƒB‚

µZñ,Z Â{)zAZ ! g y4~ qÃggzZ ] PŒ
Û ~x ª }ì ~Š ½Å ã—æL°f6µZñXä

É 7°» c kZt Âñ7~Š@z qÃgè] ¤c
} ™]z ˆÐ wì%ñhy!
i ðä
Z~

X 7x*
™™fÐwìsÜ%ñhy!
i

:È»Y ØZ~¬™gzZ]zˆz™f

Å
t Á¢à ì c
ã—~˜ ã—~u ¹!
ì Ð wŠm» ö:XWZŠ c
žVƒ [™n²Ì¬t

ì ꊕ
wÃy!
iy¨
Zžì @
ƒ(Zû%¹Xì @
Y¹Š ZgzZÃX•Õ
 gzZ'gßÅ™fsÜ

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

ã—™fgzZ™f à ìX ì @
ƒg¦ »t‘ñO ÅÛ{~ wŠÆkZpì @
Î6wŠ [¢à ì c
g0
ZÆ]zˆz™f kZžì @
ƒ(Z ˜ÀÌ~]gßà Zz™fz]zˆB‚Ƙw5É H Â~ çOa
E$E
©
ÅgzŠ Š c
ÅkZgzZ äÎßÐíà ¬vZ
žŽ Lg7y·Š Ìs§Å™fº ÖZgzZ]zˆøL ì ]!

ÆTì Ü]gßz ^Å™f wÅŠ ZgzZ}g ‚yZ~ ]gß+Z Âì ™f »zgŠ Á„ ¹

at
.o
rg

H qzÑ„zg¨¤
Z~T• DƒŠ ZgzZ ¸gzZ ]gßz ^¸%ZX ì yZh »Š c
gzZ™f bzgg0
Z

Cƒ Ì+ZÅ;‰gzZX ì @
Y µ y·Š s§Å \¬vZ ÂñY H™fÐ ] Ò c
ñY

X •DƒÁ¹vß,ZpÔì CƒÝqÚtÌ%ÆV1¢à ìÔ˜™f] ÒÃyZž•

Ð VÍߪƒ:6´žìt È » Y ØZ ~ ]zˆz™fžce 'ˆÆžkZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Vî ¬™gzZg » f ZÔ™f wq¸N Yñ 7g0
ZÆyžì ~kZ¤Å…Z âž 6ñYH{æ7
¹~]Š „{æ7Ôwq¾X U çOac
VƒU˜{z{ ZpÔN YÅ™¾ÐVÍß] ZŠ „rx Óžì »

gzZg » f Zz™fùÃyZgzZ ñYƒù (F
iÃVzuzŠpXì gzŠ ÌÐ Y c
gtgzZì [Z N{Š c
i

žì Yƒ¸ c kZ ÂñY'agùŠ c
Å\¬vZ~ wŠÆ y¨
ZgzZ ñY c
Î6wqZ(

~Š ¬Æ]zˆgzZg » f Zz™f vߎžt 2,™ c
Yƒq
ÑB‚ÆyZ6gîiB‚B‚Æ(F
Æ]zˆz™fŠ lŠp™ M ~ wj â Æ]zˆz™f {z • 7kâ â Ð ]z ˆz™f wŠÆyZ 7

z™f c
A : wj â (ZÃyZ¤
Z Dƒ7~Š ¬Æ]zˆz™f vߎžì/ŠtgzZ• D Yƒ ~Š ¬

ƒ ÁtØz tzf »yZgz Z M
™7™fÐzz ÅVÇ Ë{z ÂN Y–
Ð ÖWgzZ wj â Æ]Š „

"B‚Æ Vß Zz È Ðzz ÅTì @
ƒ6}uzŠ q
Z ÌW
Z » wŠÆ}uzŠ q
Z 2ì @
Y
rðÙÄgÃæ ÃZ
Z ¯yZ • }Z
ÃÐ ¹ ÌgzZ ~ kZ b§kZì CYƒÈ ÃVÍßÈ
EE
Å[ òZ Yg {}uzŠp7îp©$ °p¤
Z¤ÅkZ Âì @
™6gZ~ {)zKÃ] ZŠ „

kZž 6ì c
Šgzi6™fÖWä g
uzy M Œ
Û Ã7ÆZ
Z ¯4Zì CY| (ÌZ ÅkZÐzz
X ¨ MÐ MvZY ¶
ZyÒ»

''pì @
ƒÝqÐã— ç…aY ØZp¤
Z

Ü z kZ w”» kZpì @

ƒÝq ÌÐ ã— ~up ¤
Z Y ØZ~ {)z™fžtžÜ

VÍß c
ƒ Zƒ´~K™ Z fžƒ: Ì] !
tgzZ ñY H:t ‚ÆVÍß ã —~ut Z
 ìe

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

kZ~]gß+Z ƒLgg0
ZÆ]ïKZ c
ƒZƒc
qusÜc
ƒZƒÑÅt ‚ˆy M Œ
Û t ‚Æ

ì60
Z »Y c
g Ì~ kZgzZì U˜gzZ6´t ‚ÆVÍßÉ 7~Y Ø ZgzZ ðƒ’]Š „Å

¤ÆnnÃVß Zz 䙘™f² îSì ~ÏZ60
Z »Y c
g {Š c
iИ™f~Vpq‰É

60
ZÆY c
g~ ~˜™f~]gß+Z Âìg »Y c
gƒHðÃÔì •$
ƒHðÃÔVƒìg YØŠ

at
.o
rg

QX Bvg )
ÃkZvß²ì @
ƒ‰
Ü zkZ Â60
Z » ~g » c
gXì {@W{Š c
i~~˜™f ñOÆ

H6
VzuzŠ ÅkZ • D™x »q
Z „ƒ
Z
 èYì @
ƒ Á60
Z »Y c
g F
{Š c
i~ V񻦽Z

~Kc
ì Lgg0
ZÆ]ï c
ì w'~™f ñquðä
Z@'
ÆkZXì CY{g¤

gzZ sg çH HgzZì tº~Š c
Å\¬vZù V#žÐ-¸áZzÚ Š Âì ´lñ{

ww
w.
no
or
eh
ida
y

á L Zy
Ìg0
ZÆ]ïgzZƒ ;gÎ{zh
•
á ~]gß+Zžì YƒèÑqÐVƒ T6kZg ZuZ

Yƒ 2~ Y c
g {Š c
igzZ Â~ ]gß+ZgzZƒ 3g™ ½yâ‚ » Ïg )
n LZ~ jpƒ ;g
ÃVÍßžñY Å™¾Ð VÍß]Š „žì ¸ È »Y ØZ~ ]Š „žìt n²

t ÅkZž @
ì Ân kZ Y ØZt gzZí í c
} ™]zˆz™fИ {Zp- : Ø » ]Š „ÅkZ

ä™™fÐ y!
ií í ª~u ã —žì 9Ç!
] !
t %Z ñYƒ:g 2
Å ~g »Y c
g ]Š „

kZžì @
™™f b§ÏZ g
g
 c
º º ~ 5 Zg ðä
Z n kZì Cƒ q :Z Á¹ÃVÍß6

mÜZ~+
¤
Zì Ð+
m»kZ Â~g »Y c
g „ggzZì ¤~kZµšÂƒ: { Ç M ÌðÃ6
•ìg™™f »t&i§žì Š
¬ŠÃVÍ߉}X •A} i ZzgŠganÆY c
g Â7
gzZ• ~g Y wŠ}g øžì @
ƒt wì »yZgzZì Lg @
™•
wЙf à ì“
 Í »J
ÆyZgzZ

˜t ì60
ZŽ » ~g » c
g~™f,Zì ßÇ!
tèÑq• ìg™]Š „Y c
g" gzZ ë™f ë

gzZì wq
Z Ât } ™•
w“
 Í6wŠž• ptÆäƒ ~g Y»:gzZì {Š c
i}ÌÐ
Ôì $
Ë YÅ Zað;~„gzZzÂÐ kZ%ZÔì YhÃz ÌËÆy$
Âì @
™wðÃZ

~g » c
g~yZž•ët˜Àë~} g !
ÆXì Ì~g » f Z,Z60
Z » ~g » c
gžìtn²

y!
ií í ðä
Z%ZX ì @
ƒ60
Z » ~g » c
g {Š c
i~¨£Æ˜ ã—~ yZì 760
Z »

ÅkZªÆ ǃ4™f (Zµš ÂN Yƒ {Ç M vßÐ T} ™: g (Z ]gß+Z ðÃgzZ ñh

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

Çg y·Š Ì6]zˆgzZŠgÌ ª™fp ÖZB‚Æäh y!
iíí {zɃ: ÅŠgÌ sÜw
Ìs§ÅŠgz LZ » kZ¤
ZXÇg y·Š Âs§Å™f p ÖZgzZŠgÌ LZ Ái Z Á c
} ™p Ò » pgzZ

Ây·Š s§Å™f p ÖZ Ái Z Á~ Tì 4˜ ™f {z ÂÐ ã— ~ukZÆ kZ ÂLg 7y·Š
:Å gz Z py
HÆ!
Ž ì Lg
ä \¬vZÿTgzZì á
:
 » ä™ Za ªÅtZ¢Z~ ö XZŠ c

at
.o
rg

VÍß c
ƒB‚ÆVÍß{ZpX •'
Z''gßVâzŠ nÆkZì Zi Z âÐ ª
zŠ ÅŠ c
KZgz Z mÜZ

dZgzZ AÍZ »VÍß, ZÔì Lg ÎB‚Æ\¬vZ wŠ »kZ~ª
 qC
Ù ƒU˜ c
ƒ Uuƒ™¾Ð
-Í ‘
žG
KZÃë\¬vZXA ª
zŠtgŠTÃT~ q nZ ÅyZˆÆyZgzZ• x?Z ê Y m
Z¡+F
X ( } M )} Š™ Ù MЊ c
Ç

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ã—~˜ Âì {æ7 Ð VÍߤ
Z 5ZŠ Z Å{)z ]zˆÔg » f Z rÔ] ZŠ „rž ZƒtžÜ

~˜ gzZ6´ {z 7{æ7 Ð VÍß] ZŠ „Ž pX • 4ZŠ ~ Y ØZgzZ'Z'VâzŠ ã— ~ugzZ
ì @
™]zˆU˜{zì @M ~K‰
Ü zÆ] Zg c
~kòŠ M q
Z }X U˜ c
VƒU çOa{ ZpÔ•4ZŠ

wňy M Œ
Û t ‚ÆVÍߎgzZì 4ZŠ~Y ØZ Ì]Š „t ÅkZì @

¥

t ‚Æ\¬vZ
ÐZvßèYì6´Ì]Š „tÅkZ~]gß+Z Âì w'~~u™fì @
™]zˆZ çOa™

uY ØZ ÇgzZì˜gzZ6´:gzì Y ØZ Â{znƒt :Z »Y ØZ ªZz6Tžt n¾X • ìgNŠ
<XÅXì Cƒ4n Æ m¾Z ‰Ô] ‡z Z ‰]Š „6´gzZ˜ %Zì 4Ð
»g Ö ZgzZ Y ØZ Z åE

gzZ ã—ug0
ZÆ( {)zg » f ZÔ…ZâÔ]zˆ )] ZŠ „gzZì s ¸ñ6q :ZÄ°c
q :Z ÅVÍßm

Ús§Åm¾ZgzZ wZjZ ZgzZ 7{Š°]Š „tgzZX • Õ
 gzZ 'gßÅ5ZŠ Zt ã—˜
ÐO !
UuLgz Z U˜ L5ZŠ Z Å]Š „KZ y›x ÓgzZì ê h ½Z Åq
Z Ë~ yZ ñƒ D™
ì YƒaZÐ~u~˜ æL°f6Y ¯Å[ òZ Yg {pì aZY ØZgzZ ë‘°p¤
Z• D™
DZvZzX

:!Zi Z »yZgzZVxßÐVÂg „ÅY •gzZY f

ZÐzz ÅXgzZ • Cƒ Za VxßÐ X• +Z 'g „ÅY fgzZgñZÐ ¹
q

Ðzz ÅXñY Å„Š y¶
ÅgñZ, ZPžìt ~gz¢n kZì @
Y {g™ÏZX{Š ‚ J¦
Xì Yƒ60
Z » äƒZa.ßðÃ

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

'.ß~kZ7ïqV#ž•ëZ
 Yf

7tŠ Z%~XC
Ù ÐkZ Â7ïq V#ž ǃ –~yZÐBŠ~V1Â\ M

•ë Y f‰ì @
ƒs %Z »Y f~XËžì @
ƒt ÒZÉ ì ƒ
 o)c
{z(x » {zž @
ƒ

at
.o
rg

]gß+Z 7ï‰
Ü z kZ¿V#ž• ë Y f}uzŠgzZì ï¿V#~ ‰
Ü z V#ž
EE
kZB‚Ɖ
Ü zkZpì ^
Yîp©$ °¿tp¤
Zžì @
ƒÚ ZsÜÈ »Y f]ùr
 ™~
G
E
E
Ü zÏZsÜÅ¿kZ {z Â7¤SÅ
¿{zîp©$ °q
Š 4
ÆyZž: •D™ÔÅ[ éE
5B-dZ~‰
ž•b‡ÆkZY f‰Âì c
M ~ V ( u I óº
ó vZ Lˆ
L Æi ún•
Û }Xì @
Ĩ
$
c
{z(

rÌÉ
Ü zkZB‚B‚Ær{zªì ïzy%I» " †fÒ] ä³×³Ö]"ˆÆVzi ún•
Û

ww
w.
no
or
eh
ida
y

rµÆVzi ú~
ò zâx â Z }X •D™h
Š F
ÅkZY f}uzŠp•… â y%c
ïc

;ž•˜0Æs %Z~kZgzZ0Æ™fgzZ

†Ò„Ö]æ †nfÓjÖ^e lç’Ö] ÄÊ… gùvjŠm äÞ] Ì׊Ö] ˜Ãe äÖ^Î^ÛÖ ØnÖ• ]„³â

àe] ØÏÞ æ p†a^¿Ö] ݈u àe] àm†ìªjÛÖ] àÚ äfvj‰] àÛÚ æ èeçjÓÛÖ] gÏÂ

Ý‚Â o× áçÏËjÚ Üâ†nÆæ èÂçfjÛÖ] gâ]„ÛÖ] h^v‘] á] áæ†ì• æ Ù^_e

Åw¸Æx‰( g
u)t V†nfÓjÖ] æ †Ò„Ö^e lç’³Ö] ijʅ h^³fv³j‰]
ï*
™™fgzZ IºvZÐ i Zz M—ˆÆVzi ún•
Û ž•ët Žì ?Š

~C
Ù ªx x

0ZÐ ~ yZì c
Šg Z Œ
Û ïÃkZ ä TÐ ~ + y
OgzZì

}uzŠ {z´ÆyZgz ZЋ[Zž c
â•
Û ä Y f}uzŠgzZ òw8 0ZgzZ • Ì

mÔZ ¢›bÑ ) 7ï*
™— i Zz M ~ ™f gzZ rž • 56kZ Y f
X ( 217

¿Æ~
 vZwÎg äVrZžì c
â•
Û 0Æòw•
á x â Z]|ä~
ò Šâx â ZˆÆkZ

VŒž¶ã™n²] !
âZVŒ p5Y M cÌ6ykZ \¬vZY ¶
ZXì Hw©6½Ã

*
™™fz , rU˜ˆUg ¯ÆVzi ún•
Û žì t ·Z6kZ »Y f}uzŠgzZ Ћ[Zžì Š
–Ž
G-d
äƒy%c
[ éE
5B ZƉ
Ü z kZ {zÉ 7[Z N »™f ~˜ Þž7t È »yZ Â7ï

žì YY¹ù0ÆkZ ÂÅ7h
Š F
ÅkZgzZƒHä ~
 *™ÑÃx »T:gz7b‡Æ

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

LgzZƒHg (Z Lä ~
 *™ÑÃ¿Ëžì ¸ „p°ÂÅïÉ 7[Z Ng » c{z(t
<XŃ Z hg
gzZ ðÃ~ ¿kZªÆ ?ì Y™y›yÃ] Z`
Åì {z( c
$
®
ÿkZ [ Z Z åE

n¾ƒ¯
 !
»÷¡ÅV- i úc
ìz»i útžƒ{ot}Vƒ: ï•
á Æ>
Ø Z™ c
$
®
‡¢

pÇñY0{k
§»¿{zÐzz ÅƘkZ ƒ q N ƒÑŽ ñ M,Z~¿ËZ
 q +ZC
Ù

at
.o
rg

Æ Y f îS» y›ÌËŽX ì ~q] Z`
~(¹ I{z( c
$
®
ÿÑ{z´Æ kZ

X ó ó7y•
áy
è c
á

x â ZgzZ•ïŠg Z Œ
Û^
YÌŠpÃ~˜rz™f ÏZ~ 1C ] Ñqx ¬Ž •ò~zâx â Z¸ ¶ Š

çOX •ìg™ÜÌýZ ÅkZÉ 7„ ^
YsÜq
Š 4
ÆЋz[Z}uzŠgzZ òw•
á

ww
w.
no
or
eh
ida
y

;ž•˜ Ï
ò ß W)´]|

&nu †Ò„Ö^³e †ãrÖ] á] å]æ^³jÊ o³Ê pæç³ß³Ö] Ý^³³ÚŸ] ä³³n׳ “³Þ p„³Ö]æ
gâ„Ú oÊ ð^ËìŸ] àÚ Ø–Ê] çâ Øe änÖ] hæ‚ßÚ Åæ†ŽÚ ^÷†• …æ„v³ÚŸ

à ànjm]æ†Ö] p‚u]æ ‚Ûu] Ý^ÚŸ] gâ„³Ú †³â^³¾ ç³âæ o³Ã³Ê^³ŽÖ] Ý^³ÚŸ]

x â Z V îÖ]ýýp…^fÖ] xjÊ oÊ †ru àe] ÀÊ^³v³Ö] سϳ߳e ÔÖ^³Ú Ý^³ÚŸ]
¦Ñú â ðÃZ
 žt{zì Ås
 ŸzgzZ ô¥ÅqT~~ óWëLZ ä~
ò zâ

¸ »òw•
á x â Zž 6ì aZÐ Y ØZ {zÉ ì ?sÜ: ™f ~˜ ƒ:

äòv0ZƒqgzZ ( ì aZ˜ž )ì ¸ <
Ø èC
Ù ªÌ»£
ò Zx â ZgzZì <
Ø è

aZ˜ž )ì Hܸ w¸q
Z ÌÐ ~Vß ¸zŠÆò´ â x â Z~ ~g ]Z ì
X ( 162m16` ã šZ bzg ) ( ì

йžÐVƒ`™{i Z0
Z\ M n kZ•ŠŽñ'g „VâzŠ Å~
ò zâx â Zt ‚6 M

7?Š Å]!
kZ7
Ü zkZž *
ƒ56]!
kZ~‰
Ü z m{ c
qm{Ë»VÍß
ª
gZŒ
Û {z(gz Z ®
$
~ ]Ñqx ¬Ã¿kZ c
• b‡Æ M
Ú Z™ c
$
®
ÅkZ {z ~ ] ‡zZ x Óž

B‚Æ kZ ¤
Z %Z ì Hw Å™f~ ‰
Ü z kZžì @
ƒ Ú Z sÜÈÉ • ïŠ } Š
X 2C6
Šã
Ř™fÑž: ÔÇñYc
ά6
Šã
Ň¢Q •D Yï‡ ¢}uzŠ
XìHgHÃ]gßz^ËÅ™f:gzZì ðâ •
Û 7Ƙä{0<ÑV˜ª

X¨Y M yÒ6
gñZ}uzŠgzZ‡ ¢vZY ¶
Z

C1
2C

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

{)z]gßËÅkZQÂñYƒ"
U
ÞqðÃZ

:Ç}™7?ŠzyJ'
ÑZzì®
$
c
Y*
^
Ã

at
.o
rg

ÑB‚Æ]gßV#žžì CY½t] !
Ð~}g !
ÆVÂgßzz%Å™fÀ` M
AÄ!
ËšˆÆ kZ ÌQì [ ƒ "
U
çX=E
™f Z
 pX {)z 7"
U
™f ÖWÐ ~
 *™
ì^
Y*gzZ ®
$
Ðzz Å]gßgzZ ïGG304XV#1ì ^
Y ˜ ™fž *
VZ nZ ‹ZtÆzz m{
$
4¨GG
c
ì"
U
Ð~
 *™Ñ ]g߸ž *
™c_tˆÆkZgzZXì ?Š ÅÄIgzZ‰
Ü × éSE
5G
kZQ Âì "
U
̤řf >gzZì "
U
̘ Z
 èYì òOŠ?
Ø gzZ¡sÜ7ž

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ÃkZ X ì)fÆÏZ *
™7y;'z ?Š 7^
Y Å™f >]gßV#žì @
™òúŠt ŽˆÆ
X VƒLe*
™ãZzÐVßVP

{izg ~ yŠÆ|$
c
áž¾ ðÃŽ [ Zì _ƒ "
U
¤ÅVzizg r D

|$
c
áä ~
 *™Ñž7°» Ú ZsÜnÆkZ Âì ®
$
c
7^
Y

]oÆ®
$
ÃkZÉì ®
$
´g {izgizgkZ n kZ å3g7{ izgyŠÆ

Ñ 0Æ V⊠X V; X Ï ƒ*
™ 7 y ;'
z ?Š c äƒ ^
Y*c
Æ{)z +Ï}7^
Y} izg yŠ kZžì c
â•
Û Ðs
 ZÜä~
 Ô*™

X슎ñ?Š Å IVŒèY7^
Y´g { izg~VâŠyZ ÂÔ6§ñ

äž¾ t ðä
Z [ Zì "
U
~ {0<Ѥz (F
Å Vzi úr D
X •®
$
c
7^
YÒ‰
Ü z V#c
-7Ò«g:e c
-7Ò«g ( 20)
{zžìt ~gz¢É 7°» It c kZ Âñ 77ä ~
 *™ÑèY

ì"
UÞ Â¤ÅVzi úrèY}™7?Š6äƒ ^
Y*
Æ kZ
Z[ Zì Y| 7i úrì e‰
¤
Ü zTÐ zgÆt: Z kZ {È » Z}
q
Z [ZX

Ƙ~ g
uz y M Œ
Û 0ÆTì „z {z Âì Yƒ I‰
Ü z ðÃÐ kZ

¦z(] ‡zZgzZ슎ñ~ g
uƘŅZâ~¦z(]‡zZX슎ñ

X •[ Z Ng »gzZ ^
Y, i úr‰
Ü zC
Ù {z´Æ

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

¬0ÆkZ[ Zì ð M (F
Åäî *
3ÃV'¾VzM~ g
uzy M Œ
Û D
P c
bŠ } Š ÃMq
Z gzZ bŠ } Š ÃV'¾Ô VzM‰
Ü zC
Ù Ð zgÆ (F
z
Yƒ
^
 *
™„~]gßÅ{)zá~×6yZ c
*
š6ä3c
bŠ} ŠÃVzM
c
ì®
$
*
™„wâ c
*
î *
3‰
Ü z V#žì H ðä
Z [Zì [ Z Ng »gzZ

at
.o
rg

7°»t n ÆkZ Âå H7„ä ~
 *™Ñ ‰
Ü z kZèYì ^
Y*
}Šì e‰
Ü z Tžì ~h
Š ]i YZ Âä {0<ÑgzZ ~
 *™ÑèY

;σ „z sÜ{z Âì $
Ë ƒ IÐ kZ ]gß c
Ü z ðä

Z %Z z™ c
Š
XƒH Iä<Ñ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ì Yƒ Ii§„zgz Z‰
Ü z „z sÜ~ yZžì » {)z V2ZgÆeì »V¯Zîrwq¸

ƒ"
U
ÞŽƒ@
ά»®
$
gzZ ^
Y*
6q+Z Ë?Š š¿ŽgzZƒŠŽñƘgzZh
Š F,

k0
Æ~
 wÎgÆkZgzZ Z}
g (Z » ^
Y*
gzZ®
$
q
Š 4
ÆkZžìt Ès ™ »kZ Â
X 1Cì @
™[ ‚g Z »xuÑgzZì &~B;LZg (ZtŠp{zÉ 7

: •D ¯ ®
$
c
Y*
^
Ã^
YÇŽgñZ {z

@
™7'!
P0ÆkZ•D ¯^
Y*
c
$
®
Ãq^
YÇËŽ •HgñZ {z[ Z

X Vƒ

{zÐX'gßz Õ
 gzZszøz[ òZ {z• }uzŠgzZœ£• Dƒq
Z DD

x c
Z c w”Æ kZgzZì {Š°]Š „q
Z {izg }X • DƒÝqœ£
5ZŠ Z ÅkZgzZì ]Š „q
Z Ì™f b§ÏZX • n
g wÅszøyŠgzZ

Æ [ òZ gz Z VÂgßz szøyZX • {)z ~˜ ã—gzZ ~u ã—'gßÅ

Vƒ: Z
 Zz c
n•
Û ªVƒ: ~gz¢szøgzZ Õ
 ŽžìgŠ c
] !
âZ 0
*
™ ZatÃgzZ {o* q
Z~<Ñ 'â Z
 ZzgzZ n•
Û ÃszøgzZ VÂgßyZ

[Ž zc
[ Z NÔ¤ÅszøgzZVÂgßVªXb§ÏZXì ®
$

tgzZì

{o»[ Z N c
¤ÅyZ c
'â Z
 ZzÃVÂgßz VªyZÔƒ: "
U
~<Ñ
X 5Y M Ì~Šñ &0vZ†WZvZY ¶
Z,¼ ÅkZ 1C

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

ÃVzizg~ x G
é&OZ}uzŠ {z´Æ VzizgÆ ug MZ ypg }Xì ®
$
´g

~x G
é&OZ}uzŠ {z´Æ yZì "
U
[ Z N{Š c
i »Vzizg~ x G
é&OZ X c
'â n•
Û
gzZ ]z ˆí í ~Vzi ú~u b§T c
´g {o» [ Z N{Š c
iÆ Vzizg

Ãu(Ř c
˜(ÅuV; z¤
Zì Z
 Zz ]zˆ U˜ c x â Z ~ Vzi ú~˜

at
.o
rg

Xì ®
$

tÂñYŒZ
 Zz

ÅkZ:gzZ7"
U
[Ž z c
¤ÅyŠ Ëc
Å^gzZ]gßËV˜b§ÏZ DD
{Š c
i ~ }g !
Æ ^gzZ søkZ b§T~ ]gß+Z ì "
U
Ƙ
c
søkZ b§ÏZXì ®
$
bŠg Z Œ
Û ~gz¢gzZ Z
 ZzÃkZ c
´g {o»[ Z N

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ËÅ5ZŠ Z ÅŠ c
Å \¬vZ }XìtÃz {o¦$
q
Z ÌI®
$
Ã^
Q ƒ"
U
ƘÅkZ:gzZƒ: "
U
[Ž z c
¤ÅkZ²Ã^c
]gß

XìtÃgz Z {o¦$
q
Z ÌtI®
$
Ã^gzZsøkZzzš

pñY3g: {o»[ Z N{Š c
i c
 ZzgzZ n•
Z
Û ^gzZ sø~ ]Š „ˤ
Z DD
Y*
^
¿{zÆã‚gY Z j
Zz1Ì~]gß+Z ¶ :
 » Zj
Z ÅVzuzŠ {z¤
Z
}uzŠ ËÐzzÅ]Š „ CZ f ËKZž êŠ7]i YZtxs ZèY ÇñYƒ


ZŠpŽƒ +Z]gß{z c
ñY ÑZ e ñ~x Zg MÆkZ c
~ ]Š „z™fÆ

´g { izg™ö6yY KZ c
*
™]”~˜zz š }ñYƒ "
U
µn Æ
ñ~ ]Š „z™f i úÅ Ëžìt È » ¶Š Y Z j
ZÃËžìgŠ c
X {)z

ƒeÐ vZ™f wŠ » ˤ
Z pƒ @
7ñ~ x Zg M Æ áZz äÎ c
ƒ µZz
vZ V;z Âì I
¸™ƒegzZƒ @
Yƒ )

b§Åy-™Íx *
b
» \¬vZgzZ

Xì y´Z » ~g ZÜÐy-gzZ ~g ZŠ ÃzB‚Æ\¬vZ *
™™fÔ¢
x *
» \¬

Ë~ ]gß+Z Vƒ ^
Y szøgz Z Õ
 x Ó Å ]Š „ Ë~ ]gßT DD

¸ 'Å™fgzZ ]Š „kZž -vßž ñY H:nç (ZB‚Æ ]gß
Xì CƒZŠ Z]Š „ÐkZžì (Zi§q
Z¸'c
ì ]gßq
Z

,Z:gzZ } Š™eÐ ]Š „z™fÃVÍߎƒ: +Z]gßÅ]Š „z™f Ë DD

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

vZgzZB‚Æx Z •Zz [Š ZɃ äw" Åx *
Æ \¬vZ~ Tƒ~ i Z0
Z
XƒñƒD™p Ò»w°zÑÅ\¬

:ì ~gz¢Ì´gì‡6uÅi ZŽx » ^
Y

ÿ^
YgzZ b Iˤ
Zžì "
U
Š 4
q
Æ xsZ Y fgzZ {0<ÑgzZ 9Ç!
] !
t

at
.o
rg

‰É {z( c
$
®
{z ~ ]gß+Z ÂN Yƒï•
á ‡¢}uzŠ~ kZ c
}ŠzgŠ »<
 ðÃ

{z ®
$
É X ì ®
$
gzZ * „ ¿{z ž 7È t» kZ pXì @
Y ƒ x Zw ] ‡zZ

É {z(x » ^
YgzZ[zqÐ äYïƇ ¢}uzŠ b§ÏZXì ®
$
¸gzZXìŠ NZZ
Zi

Ãx »kZž7Èt»kZp• ïŠg Z Œ
Û®
$
Ãx »kZx Z™Y fgzZÐzzÅTÔì Yƒx Zw

ww
w.
no
or
eh
ida
y

gZŒ
Û^
Y*
x Zz-ZZÃx » ^
Yq
Zž ǃspzp’~{0<Ñ Ât ñYc
Šg Z Œ
Û q Nx Zz-ZZ

}g*gzZì @
Y0:
 »Š c
Å]ñgzZŠ c
Å]y
Mt ì [ Z Ng » *
YÃVzG }ñY c
Š }Š

„yZžñYn kZ6VzGx ¸ðä
ZpX {)z {)zìg ÖZ »mz›B‚ÆVâ ›ñƒ
ÑgzZ 7`wðÃ~ äÎ ~È0
zz Â{)z s Zî }, ™ qzÑwqZ ^
Y*
}uzŠ c
4â Ð

Þ {ç »ä™ÆwqZgzZZ
T
•Z
 p¶ðÎ ~È0
6kZ~ äâ iq
Z ÌŠpä ~
 *™

X ~h
Š]i YZQ Š

]gß+Z Âì @
™,6Vß Zz ä™: c
ì êŠg Z Œ
Û<
 Ãx » ^
Y ËðÃ}¤
Z b§ÏZ

ž ǃ:t È »kZpì YYHÌIÃkZ ƒ{Š c
iŠ Y¤
ZpÇñYc
C XÃkZ Âc
~
ðÃ1ƒ: ï•
á {oßgzZ {@ðÃ~ Tx » ^
Yq
Z¤
ZÉ ˆ~Š} Šg Z Œ
Û^
Y*
q {z6gîEZŠ

},Š™"
U
Ãi ZŽ Æ kZ ngzZ i¸{zžì á
n•
Û » Y fV;z Âì &x Zw c
Y*
^
ÃkZ ¿

ÆV;zÂVƒB^
Y*
ÃC6VziñvßV˜ž•D â •
Û x Z™Y fgzZY •gzZì ^
YC6Vziñ
C6kZgzZ < } iñž, ™C
Ù ªt Ð ¿z w¸LZ {zžì ~gz¢c VÍßg Zf}uzŠgzZY f

»<Ñž @
ì ~gz¢Ìb & Z ÅyZ Â}h
Šg Z Œ
ÛZ
 ZzÃC6Vziñx ¸ðä
Z%Zì ^
Y *

Xìgì‡(KZ¬C
Ù

zzÅHc
ng ¬Ëp@
ƒ7®
$

‘°x » ðÃ

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

b)zbcÆvZ™f

:ì @
Y0®
$
ÐzzgzZËc
Ð

ÃkZ ðä
Zp•DƒïÉ ^
Y‘°wqZÐ ¹žì _ YðCg !
g !
]!
t

ïz <
 t~‰
Ü z ÏZgz Zì ‰
Ü z » ä™ÆkZ ¸ 'ž} Š™m{B‚Æ ‰
Ü z, Z Ë

‘°x » ðÞì @
ƒ(Z L279¤Sʼn
Ü zž• D™h
Š F
x Z™Y f6Š ã
ÅkZ Âì

at
.o
rg

•È zgÐ䙬ÐkZ c
ˆÆ¿m{ËÃ5ZŠ ZÅkZY fZ
 pì @
ƒïÉ ^
Y
Šp IrˆÆi ún•
Û }ñ0
:g Z Œ
Û z »¿}uzŠ Ë¿ {zžì @
ƒt È »yZ~ kZ

ž,Šg Z Œ
Û :z»i úÃkZvßž @
c
Š hgn kZsÜäY f‰pì "
U
Ð~
 *™Ñ

»kZž 6,Š:g Z Œ
ÛZ
 Zz c
 ÃkZvßž @
<
c
Š hgn kZ c
Cƒ7~g7i úÅkZ%ÆkZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ì"
U
Ð ¿Æxñ Z™/ôgzZ ~
 *™ÑtžkÃ]{>} c
X Çñ M \¬vZY ¶
ZÐ M yÒ
*™Ñ •
ò 1Zx âZ ( vZ !
f oZ )ž7Ât È » kZX • ë {z(ÃkZ •
ò 1Zx â Z]|p

{z(*
™ˆUg ¯Æi ú]{>žì @
ƒt È »kZÉ •ï Šg Z Œ
Û®
$
ÿ{”"
U
Ð~

Û :z»i úÃ{>Z
ZikZ ðÞ @
•ëÐzzkZ {zt ì
c
{z(c
Y*
^
ÃkZ‘°{zZ åE<XÅÔ} Šg Z Œ

X ë 7®
$

ž• ë Ž • D™ŠšÃ] !
Å VÍßyZÆ™c ~]{>~
ò z éŒB„)´ ]|

–1Z‰/
ñ ô'» Z]{>¸ž c
â•
Û gzZì c™tžì ¹{z(n kZÃkZ ä•
ò 1Z x â Z ]|

Qgz Zì {z(]{>žì YY ¹ùtQ Âì "
U
ÐZ
ñ ]|gz Z t
ñ zg Ã/]|gzZ &
ñ œ
;ž•D â•
Û Æ™yÒäÂ9Åw¸Æxò â Z]|

០顒Ö] ‚Ãe 决ӳi ^³³ãß³Ó³Ö oF³³j˳m ä´³³e èfv³jŠÚ †³³Ó³ŽÖ] 鳂³r³‰æ

gz Z Våæ†ÓÚ çãÊ änÖ] p•çm |^fÚ ØÒæ èfq]æ æ] è߉ ^ãÞ] áæ‚ÏjÃmè׳ãr³Ö]
IYèYì {z( *
™]{>ˆ Æ i ú1ì ò :6ÏZgzZì ï]{>

ß),ZŽ ¿b IC
Ù gzZÐOg {o» äƒZ
 Zz c
 0Æ kZ vß
<
X ( 27 2mÔ b *Z ¹Z%Z~z éŒB„)ì @
ƒ{z(¿{z Âì á
:
 » ( }o

ä™]{>ˆÆ Vzi úvßy
s !
ÂñY H]{>¤
ZˆÆ i úžì ãZz ] !
Å~
ò z éŒB„)´
ì @
Y0:
 »! Zy

gzZ {oߎ x »C
Ù n kZXÐ,Šg Z Œ
Û %ZZ
 Zzc
q
<
ZÃkZgzZÐ'

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

XÐ µñ,ZÉ ñYc
Šg Z Œ
h
Û {z(gzZ ^
Y*
Ä]{>ž7ÂÈt »kZpXì {z({z Â
ä™:y
s !
™} Šg Z Œ
ÛZ
 Zz c
 ÃkZ vß c
<
ñY0z »]Š „~uzŠ {zÐzz ÅTñY
Ð MÆ {)z yZ f Z c
i ú}]Š „m{ ËZ
 ÃgñZ ^
YÐ ¹ž 6X 'ä™,6Vß Zz

ä™:gzZ•ï Š} Šg Z Œ
Û z»yZ f Z c
i úÿ^
YgzZ b IkZvßy
s !
Âì @
Yc
¯w©»ú

at
.o
rg

°p¤
Zì @
Yƒ ^
Y*
gz Z®
$
™?
Ø Ð x £ LZ ¿{zÐzz ÅT• ” ä™,6Vß Zz

Xì @
ƒïÉ ^
Yx »{z‘

?ì „
 gŠ~{)zyZ f ZsܘH

;ž•˜V- ~cŤZ c
i ZŽÆ˜™fx Z™Y f

ww
w.
no
or
eh
ida
y

wq¾ V svÖ]æ äf_íÖ]æ á]ƒŸ] oÊ ^ÛÒ ˆñ^rÊ †Ò„Ö^e lç’Ö] ijʅ ^³Ú]

Ô255mÔ 5¢Ôò •
á )~ egzZ[gzZyZ f Z‰ì ^
Y*
™—i Zz MB‚Æ™f
X ( 379mÔ6¢Ôt åE
5ŸÅZlJZt i Z )

™f ̉
Ü z Ë%Æ{)z yZ f Zžìt È »[ Â ïE
Ížì Cƒ Za .ßt Ð kZ Â
L 8™ c
‹ZryZ f Z sÜž @
ƒ7t ¦

Ù È »[ Â ïE
C
Y *
™—i Zz MB‚Æ
L 8™VŒèÑqX 7^

{zž ¶~ 7]gz¢ HÃyZ ƒÈt » kZ¤
ZX 7%Æ kZgzZì ^
Y˜ Â~ {)z & =
9ÃyZ f Z
gz Z Yƒ7Ƙ%Ìg¦»Tì ]úŠq
ZgzZ y´Zq
Z ÂyZ f ZèÑq,™"
U
Z çSX=E
9~ kZ
Š Z®ÅyZ • y%c
 Zz „ Zê˜ Â{)z & =‹ZrgzZì "
Z
U
Ð FZ Â*
ƒ »h
”çLX=E
~˜Æ {)z yZ f Z {z Z åE
<XÅ• … â y% c
 Zz Y •Ã˜É 7Â~˜ pì s %Z Â~
Z

— gzZ ]ß«gɘ ™f ~ ] Ñqx ¬Æ™wÑ+ ZÐ kZÉ D™77bÑŠ c äƒ
X •D™"
U
Ãi ZŽÆä™™fB‚Æi Zz M
£Å
gzZ˜ V;z ƒ:ŠŽñú â ¦ÑV˜žì @
ƒ¸ È »[  ïE
L 8™6] â £,Z Z åE

ž•D™7~?ŠÐZì hZi Zz M—{Š c
i~T¼gzZyZ f Z {zgzZì ^
Y™fÐ i Zz M—

"þܳ³³Ó³³³³e… ç³³³³Â•] "tZ
 Âì YZ~i Zz M—{Š c
iÌ{zì™fgzZg åz¬Š~{)z¼¶ Š

»1gzZY j
ZÅ˪Æì ^
YtÌ~V»~uzŠ Â7³#ÆV(u{)z "]ç³Ã³e…]"gzZ

•y%gz ZZ
 ZzŽ • B^
YØ ~ „Vzq Ü{)z yZ f Z sÜ'¤
Z 2X ¶: :

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

"]ç³³³³³³Ã³³³³³³e…]"

u~ti Z )
g

òzëQ •ïŠg Z Œ
Û qNØ6
V´ñ}uzŠ {z´ÅkZgzZ

{z´Æ {)z yZ f Zèažë V- s ™s ™• ïŠ [ ZŽ VY » {)z " Šñ &0Z g
u "gzZ
G
0vZ†É ˜ 7, Z {zèÑqX å H IÃkZ Ìä ñ Š&0vZ†n kZì q N é›S ‹¢˜

at
.o
rg

2H IÃyZ n kZ å 1™]Š „Ę Úèa ä VÍßž• ïŠ [ ZŽ ЧZzÆŠñ &
Ì×jím ÔÖ]ƒ á^e ^Ûãßne ij۳r³Ö]æ;ž ˜VYV-~,ŽZÅ~ çOagzZ˜æL°f {zQ

çOagzZ˜žì b§kZr~( V(uÅ b§) VâzŠyZgzZ VÙ]çuŸ]æ ”^í³•Ÿ] Í¡³jì^³e
X ( 255mÔ5¢Ôò •
á )ì @
ƒZÐ] ‡zZgzZm¾Z½ %Z

ww
w.
no
or
eh
ida
y

tèÑqÔ˜c ËgzZì YZ ã—~uc¿Ë~{)zyZ f Zž ZƒtÈ »kZ H Â
âZ sÜÆ™ÜÃVzq yZ {zXce *
ƒ72~ .ßÐ VÂg „+Z ÅY fZ åE<XÅX 7] !
¦ÑV˜É 7s ÜÆ ¬ÆkZgzZ ` Z'
× ÆpÑg
ugzZˆy M Œ
Û ˜ž• T e *
C] !
Xì ^
Y˜™fV;zƒ: ú â

:È» lç’Ö] ÄÊ…

9~b ˜Z ÅY • ]hZ «g
»kZž 6• ëÃ% ïi Zz MÐ ] ¸~g7ªï»çLX=E

X Çñ M Ì~ˆvZY ¶
ZgzZì [g*̬yÒ

:~b ˜ZÅ$ögzZg
u lç’Ö] ÄÊ…

Å$ögzZ g
Š q ZÉ 7„~ b ˜Z ÅY •gz Z¹sÜptÆ]hZ «ggzZ˜

yzŠÐZƒ ÁÐ ä` Zi Zz M ŽgzZì @
ƒ *
g å gzZ *
` \È »]hZ «g Ì~ b ˜Z
AÄZ
;ž•D â•
Û V-~yZÄgzZ[ !
ò g gx â Z]|X •ë çX=E
~
[ !
kZQX *
™—i Zz MB‚Æ(¼‰
Ü zÆ)x ZwZ VÙ¡âŸ^e lç’Ö] ijʅ

: ^Ã÷ nÛq ^Ûãe áç³ì†³’³m;•D™7Ãg
uÅ÷
ñ Z]|nÆyZÄgzZ
7 ~ VâzŠ {/gzZ e xñ Z™/ô
Ô1¢Ô~g g ) ( ¸ D™— i Zz M ª)¸ D äÕOF
X ( 210@
209m

;žì ~e
Zzgq
Z b§ÏZ

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

áû]ø;ž H%Zt=gzZ ñ M x?ZmLZƒk0
}÷ž c
â•
Û ä~
 vZwÎg

»] !
kZ ( Ã /
ñ ôLZ )~ž : ènf×jÖ ]æ] Ù¡âŸ^e Üãi]ç‘] ]çÃʆm á] †ø ³Úö !

‹ ‚Z [  > ½) ,™— , i Zz M KZ ~ì Ž ª¼{zž VzŠ ¬
X ( {)zŠ ƒ ZŠ1ZÔ~èF
Ô´ â x â Z ¤ í!!Zf

at
.o
rg

Ðe
Zzg sfzgq{i Z0
Z » kZ ?Åù ä xñ Z™/ôzÅ¬Æ i Zz M — ª]hZ «g ÏZ [ Z
;žì e
ZzgÐ~
ñ g}
G1Z]|X , ™
B‚Æ~
 \ M ë V^ì]†‘ svÖ^e ï†’Þ "
# ä×# Ö] Ù牅 ÄÚ^ßq †ì

ww
w.
no
or
eh
ida
y

gzZ ( ›9!Zf ‹ ‚Z [  > ½)¸ D ` c e 랆 b§kZ
Üû ³³³³³³³ãö (Þ]æø " åZƒ´úƳ
ñ 1Z]|6
~g ZÎ~žì yÒ» ÷
ñ Z]|

{/ze ª) cVâzŠxñ Z™/ôgzZ : é†ÛÃÖ]æ svÖ] ^Ã÷ nû Ûôqø ^Û³ãeô áøçû ³ìö†³’û³nø Öø
7L( c
X ( ~g g 9!Zf> ½) "¸D ÕäOF

7Ô\ pÆ" èìø†ø ³‘ø "
ÕäOF
¹ ºèìø†ø ’ø³nãe ÃyZ f Z n kZ•ëöŠi Zz MÐgziÔ*
7tžì @
ìg8
 â ¬Št ‚ÆVÍß~äâ iƵ/
ñ ]|2Xì CY~Š~i Zz M Åä äÕOF
Y
ÏZQgzZ "¸ìg™—i Zz M \ MB‚Æg lZ V…^³ËÇj‰Ÿ^³³e ä³³i糑 ijʅ" ì @M ~kZ¸
7Ðg ÇŠgz6LZgzZ :äe… oÖ] sùÂ";žì ~e
Û ™ ÕäOF

Zzg
X ( 330mÔ 3¢Ô/
ñ 7Z > §) "ÅŠ c

;ž•D â •
Û~
 *™Ñ 2X ( g
•Z]¸)•Æäg åÔä`ZÌpÆ sÂ
7L~eTª)ƒ*
7~Tì {ze aZ :és%Ö]æ s% ÃÖ] svÖ] س–³Ê]"
¼™g ågzZ™ äÕOF
·gzZ *
äÕOF
ƒx¥[pÐ V(u à Zz ä M \¬vZ Y ¶
Z X ( ÝZ [ !
>‡) "( ƒ *
· yp » ã!
Û gzZƒ I
Œ

Ì{z ƒ: {Š 1gzZµ¤
Z Ìh
”˜É ì "
U
q ) Ñ!
Ðg
uz y M Œ
Û w5˜ž ¨Y

xñ Z™/ôgzZпÆ~
 \ MgzZ] ZŠ •
á g ZÆ~
 *™Ñpì s %Z~kZp¤
Zì ^
Y

6™f ~˜ž *
™s %Z Y" gŠkZ ~ ]hZ «ggzZ˜žXРÙx¥Šp\ M Ð ¿Æ

{o*q
Z »i ZŽ x°0Æq ^
Yq
Zžì ®
$
q
ZŠpñYc
Îò :»äƒ^
Y*
gzZ®
$

»xÄ`
ÆäZ™ÏÈ KZ™á ~g (Z LZ ñOÆ\¬vZg (Z »w'z x ZwgzZ ñY 1 ¯
X ñYH[ ‚g Z

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

ÃkZáZzˆpì @
ƒ»ÎâÁ¹s %Z]‡zZ Î
:•Tg D J(

x â Z]|X •ï Š J (ÃkZg »zcÆx âZ Ë1ì @
ƒ»ÎâÁ¹s %Z] ‡zZ Î

at
.o
rg

°%Zä x â Z ËÐ~yZì @
ƒs %ZŽ ~b)¦z•
Û » {)z·
ò x â ZgzZŠ
ò - 1Zx â ZgzZ•
ò 1Z

Xì CƒÅzgŠ Á¹ÎâÅs %ZyxgŠÆyZ Âì Hg (ZÃXTn LZÐ~b)
Ðs§KZ~ hÆXkZQgzZ• D™7™ J m
J (ÃyZY f‰Ð~ VßZzˆp

]gßÅs %Z‰{)z®
$
{z Âì @
ƒ »aZ)gzZ aZ s %ZŽž• D™7bÑŠ,Z

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Xì Zƒ~˜™f „¸nç¸gzZì @
Yƒsp~

w®Ði§RƘðÃ0Ƙ™fB‚Æs
 ZÜЕ
ò 1Zx â Z]|çO
2 Ô {)z ] ZŠ c
i [ Â ÅyZgzZg UÆH Z [Â Å·
ò x â Z Ôòig Zp7)Ô•! Z x â ZµX ˆð0
7
4O$Ã{È ÁÂŽ Å Š
B‚Æ s
 ZÜ0Ƙ ™f Ì}~ yZ N M çlG
ò - 1Z x â Z ]|
9~V2Zg~x c
ZÆ[ZÏ%Z ~g *ÐÃ?Š ðÃ6i ZŽ x°ÆkZ:gzZ ˆð0
7Ƙ
Z çSX=E
43X e ãƒr
ÔŠ
ò -1Zx â Z ]|Ôw
ò •
á x â Z ]|Xì s %Z »Ð‹[Z~XkZ 7ž c
õJ/G
i Zz M—,r~V2Zg6§ñÆ[ZÏž• b‡Æ] !
kZ Ћ[Zg/gzZ·
ò x â Z ]|
pÔÂe ム,r~˜žì ¸ e
Zzg q
Z ÌЕ
ò 1Z x â Z X • y%gzZ ïIÐ
9,r6§ñÆ[ZÏžì ¸ e
Y fƈ pX Âe ãƒ7Z çSX=E
ZzgC
Ù ªÅ òx â Z ]|

Y n kZ Ǿ ™™<
^
 ÂǾ , rÌ¿Ž ~x c
ZÆ[ZÏèaž ðCtzz ÅkZ ä
ó ó,
g™f Z L Lä Y f‰™^Ð M Q 5Yƒ®
$
t Ðzz ÅTX ¨Y c
ŠzgŠ » <
h
 ÿ

{0<ÑV˜žìt È »TÑïX » 䃮
$
Ƙ™f ÞÐ Vì M Ü{)z
Å™f ä {0<ÑV˜ pì y%gzZ ^
Yt ÂV;z c
Š™y%ÙfB‚Æ i Zz M — ä

kZžìgŠ c
] !
t pÔì ®
$
*
™™fÐ i Zz M—™`~ª
 q +Z Âc
â•
Û 7³Ã]gß
9Ð kZ c
1Š Z%µ˜ c
oGçLX=E
ñY Œy%Ø ™f Z
 ì 9‰
Ü z kZ I®
$
~ ]gß


k
’zw¸Æž„q
ZÉ Çƒs ÜÆ<
 zy M Œ
Û sÜ:tÂñY1Š Z%˜™f Þ¤
Z:gzX ñY

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

X ÏN Yªg ±Z" ]Zk

’zwZ ¸ZÆY fLZÐzzÅTž ÇñYc
0
Š §gŠkZ~

at
.o
rg

žì Œt Ž ä Y f‰Ð VÂg „ÅwZ ¸Z ‰ÆY •‰Æs ¦Zž ZƒtžÜ
AÄ!
™f q
Š 4
Æ•
ò 1Z x â Z ]|
x â Z ]|É ì |½ ÜgzZ ß ‡] !
tì ®
$
çX=E
AÄ!
™f•
ò 1Z
6µñ,Z ÂXƒ: "
U
˜1ƒ µñ» ä™™f V˜ Ô• ë ®
$
6µñ, ZÃçX=E
AÄ!
†²x- & =‹Zr._Æw¸g•Æ•
ò 1Zx âZ]| }Xì ®
$
bŠg Z Œ
Û<
 ÃçX=E
™f

qzæ{Š c
iÐ kZ • qzæˆÆ Vzi úJ M J
)¯ úŶZ ~f kŠÐòi úŶZ ~ f âª

ŶZ ~ f ( 13) {¾]Zrt q
Š 4
Æ[Z}uzŠ {)z·
ò x â ZzòŠ- 1Zx â ZgzZX •®
$

É7

x â Z‰
Ü z D Ycϯ úÃ{ÇÏ~[ZÏb§ÏZX •Z
 Zz U˜ˆÆVzi úɪJ
)

ww
w.
no
or
eh
ida
y

U˜ gzZ ïIí q
Š 4
Æ•
ò 1Z x â Zgz Zì ïI,r U˜ q
Š 4
Æ·
ò xâ Zz Š
ò - 1Z

ƒµñ»™f V˜gzZ 7"
U
Ð<
 ˜ ~yZ1• µZñÆ™ftžìtzz ÅkZXì ®
$

ÄX=A
Xì ®
$
*
Yc
Šg Z Œ
Û<
 Ãç E!
™fV;zƒ: "
U
Ð<
 ˜1
ÄX=A
TgzZXì ®
$
ç E!
™fž:ì ®
$
bŠ} Šx £ »<
 Ã<
 )ž ZƒtžÜ »T
„zg¨~s %Zb!
ÆyZgzZ VÂg „ÅyZgzZY Zg M Å+$[ZgzZ wZ ¸ZÆY •}g ø Ìä
AÄ!
ÃçX=E
™f Þs§Å •
ò 1Z x â Z ]|žXì [ g ¦
6zZ yÒ» Tì à6³ÏZ {z ÂH

Xì |½ ÜgzZß *
™[™

:s %Z~¤ZŘ™fÐs %ZÆtzf

zzq
ZÅs %ZkZëc
ì aZh
”˜c
7ž c
ì^
Yh
”˜ª˜9 ™f~] Ñqx ¬ÝZgŠ
ž+
D Î6wŠ Á¢à ì {zgzZì @
ƒ™f6`®~g » f9 ZÆXvZ ê g ] Z|~&žì Ìt
ž+
[pžgŠkZ ̘gzZ¸ D™ c
C˜™f \¬vZ ê g] Z|ˆgzZ ~gŠ ‡@'ÆkZgzZX •
çO ì @
Y| (s %Z ÌÐ s %ZÆtzf L~Y f)ëèa XƒB‚Æ[¢gzZ ] ¸

~˜ h
”ž¸ D â •
Û gzZ¸ ïŠ ßF
Ø ™f {z¸ Ývߎ Ð u|i§ˆgzZtgŠ ‡
]gßÌðÃÅ™f Âtž• ë 0ÆV1¢à ì{zgz Z {)zì {Z
ÃÃVÍßgzZì {Š c

Â]gßà ìt Å™fpX ì¼yZ f Zž 6ì "
U
 é‘SÑÁi Z ÁÌ{zƒ Ìh
”p¤
Z˜ 7
ÏZgzZ•ï Š ßF
Ùf à ìÏZ~«£Æ˜] Z|~& gzZ7ÌÐ~ VÂgßÅ™f

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

ÆkZgzZì {Š c
i~ kZ mÜ ZXì gzŠÐ ~g »Y c
gtž• ë {zgzZ • ï5g ë™f x *
»
9yŠÆ[ZÏgzZŠ Z®Å& =] ZrŽ¸f
 wï'g „{zs ÜƘ™f~¨ £
VzrZ çSX=E
kZ {)z{)zì {z(Ôì ®
$
( h
”˜ª)˜ž¸ë {zÆ™kª6kZ ÂÔ‰0Ðì

tsÜVŒÉ å6Š ã
ÅŠ Áb!
gzZƒs %Zt »+¬gzZY f}g ‚ž7t¦

Ù È»
C

at
.o
rg

)´]|çO X å6Š ã
Åtzf LZs %Z »X¸ Ì,Z +¬gzZY f‰žì Š°*
C
;ž•˜V-0ÆyZ~‚KZy
ò æ5szHZ£Z •

Øâ] ˜Ãe Ù^Î ]„ãÖæ oËíÖ] †Ò„Ö] èn×–Ê] o׳ ق³i èmŸ] á] o³Ë³í³mŸæ

˜ÃfÖ] ‚ß æ |^fÚ æ] è‚e †`rÖ]æ èÛmˆÂ oËíÖ] †³Ò„³Ö] á] Õç³×³ŠÖ]

ww
w.
no
or
eh
ida
y

kZgzZì C™ª
ÑŠ6
äƒaZÆë™fe
 MtžìgŠ c
V Ø–³Ê] †³³`r³Ö]
*
™™f Ð i Zz M — gzZ ì u³™f× Mžì ¹ä u]Z RZ ‰n

Xì aZ˜q
Š 4
ƉgzZì b Ic
ì®
$

;• D â •
Ûy
ò æ5)´ˆÆkZ

•ç’ÏÛÖ]ƒ] äjvi Øñ^›Ÿæ ^ßÞ^Ú‡ oÊ Ý^ÞŸ] àne ä³nÊ Ì׳jí³Ú &³v³e ]„³âæ
Æäâ i}g øctgzZ Vá^Ò Ðõm†› pô^e oFÖ^Ãi ä×# Ö] oÖ] Ù糑ç³Ö] سӳ׳Ö
»ƒ
 ÂÑÝZèY7{Z
à ðÃ~ c kZpì ˆƒB Z~ VÍß

ƒÌÐ j§Tì ( *
™ÝqÃmgzZ [Œ
Û Æ\¬vZ ª) vZ à Z wßz
X ( 281mÔt£Z] Z‚)

ÉÃ c
•$
ÃË6Š ã
ÅkZž7JgŠkZ ~ {0<Ñnç »˜ gzZužt n¾
X {)zi ‚ }Vƒï•
á ,qß ~uzŠ~Tƒ(Zi§{zžt ÆäOZÔñYc
Šg Z Œ
Û {)z

}uzŠ™áÃ]g „ðƒè6
x £q
ZÅžc
Ý ¬Ë
:bŠ hgÃ]g „ðƒè6

._ÆkZ {z Âì Cƒª
q c
§Zz»nm{ ðÃt ‚Æ?c
žgzZݬËLL

ÆkZÉì Cƒ^
Y*
c
x Zwq
Š 4
ÆyZ‘°q{zž @
ƒ7t È »kZ ÂÔì êŠ}Š ò :

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

bzg‚KZ ä òÏß M)´ }Xì @
ƒB‚ÆgñZ ^
Y*
á ZzYB‚Æq kZ m»i ZŽ x°
KÐzz ÅX¸ _â ¬Š~KB‚Æi Zz M— gŠkZŽ ì –0Æ VÍßyZ~ ãšZ

•D â •
Û {z 0ÆyZ¸D YƒÈgzZ}¾y»ž!gŠkZi Zz MgzZ CY0cÅÞgØ~

¶ Š )~Ki Zz M —žt ®
$
~uzŠ Ô¬ŠÐ i Zz M — q
Z • Å ¦È$
zŠ Âä VÍßyZž

at
.o
rg

$
®
c
qN˜ ™fÑž ǃ7¦

Ù t È »Ï
C
ò ß M)´]|pX ( 139mÔ8¢Ôã šZ b zg
• D™"
U
Ãw5˜ Šp{z(~uzŠ:gz • ˜ ._ÆkZì§ZzŽ t ‚ÆyZÉ ì
\ M ~[ ÂkZž 6•D™ÌG @
ŤZ ÅkZÐ p ÒÆm¾Z‰gzZ]‡zZ‰É
XÐN Yïá ZjÆb§VâzŠÆyZÃ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

0ƧZz m{ Ë{zžÐ N Y ï, Z áZjÐ ¹ ~ V1ÂÃ\ M b§ÏZ

Y*
^
Ã^
YkZ™ïB‚Æq ^
YŽ • +Z ,q ´Ãž• M
Î { i Z0
Z\ M™NŠÃTÐVƒ

 c
<
 Zz Ôn•
Z
Û ÃkZvßσïc
b Iq{zž ǃ {oß0Æq kZ Âc
}•îŠ ¯
VƒD™izˆ{Š c
iÐu~ kZ c
ÐVƒ D™«Ã{)z™f~]gßq
Z Ëc
ÑK{— í!

2~.ß™NŠÃVßZj, Z ÂX {)z {)z ǃ 5{)z Y!
Î},q ~uzŠB‚ÆkZ c

t ‚Æ \ M ̬ÝZ 0Æq kZ~k

’ÅkZ c
÷z w¸ÆžgzZ ݬ ÏZh
•
á É Vƒ:
b§VâzŠÆ yZgzZ c
C 0ÆáZjÆ Ï
ò ß M)´]|6gîÆ:%ä {Èž 6ÔñY M

X •Ø5gt ‚Æ\ Má ZjÆ

:ì Yƒä™
ÐY f~]g „Ü

@
• ïŠÉ!Zj ZgðŠ Z c ä™"
U
]!
ZÐ [  ˞• D™Ì(Z LY f
q

.ßt LLÐ kZp,Š™s
 Ÿz ÅXq
Z sÜgzZ ,Š™"
U
Ã]!
Z KZsÜ{zž
q

ZÃkZì Cƒ"
«
U
]!
Žq
Š 4
ê Z c
ì ñZgŽ Åá Zz[ Â0ÆXÏZžì CƒZa

yZ {zèÑqì b‡»i ZŽ x°Æq kZ {z c
Ížì @
YH7~ i Z0
Z,ZÃá ZjÏZ c
ì @
Yc
Š
˜ {zž ñY H7 Ú Z¤
Z Ã]g „ ðƒ èÅ·
ò 0·+-Zƒq x â Z }X σ ^
Y q
Š 4
Æ
;ž•

•zçÃŠÚ àe] à x‘ ‚Îæ Ý]†u †Ò„Ö^e lç’Ö] ÄÊ… o•^ϳÖ] pFæ^³jÊ o³Êæ

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

Ý¡ŠÖ] æ éçF×’Ö] än× áç×’mæ áç××ãm ‚rŠÚ oÊ ]çÃÛjq] ^Ú÷ çÎ ÄÛ³‰ ä³Þ]
ÜÒ]…] ^Úæ Ý¡ŠÖ] än× 崂` o× ÔÖ]ƒ ^Þ ‚` ^Ú Ù^ÏÊ ÜãnÖ] |]†Ê ]†÷ `q
è‡òzë V‚rŠÛÖ] à Üãq†ì] o# ju ÔÖ]ƒ †Ò„m Ù]‡^ÛÊ à³n‚³jfÚŸ]

at
.o
rg

Zzgt Њñ &0vZ†]|gzZì x Zw*
e
™™fÐ i Zz M—žì ~y{
pÑŠgzŠgzZ 䳳׳³Ö] ùŸ] ä³³³Ö]Ÿ Z˜™ƒ¦~Kx ¸q
Zž ‹äVrž
Z ì

7] !
t ~ ug IÇÆ~
 \ Mž c
â•
Û gz Z‰ k0
ÆyZ {z •_7

1C

c
ŠwïÐKÃyZžJ
VŒìg D â •
Û g !
g !
ÔVƒ &•$
»~gzZ ¶
5ŸÅZêJZti Z )
òzë)
X ( 378mÔ 6¢Ôt åE

ww
w.
no
or
eh
ida
y

)´ Ìt i Z )
r
 ™žì @
ƒx¥ ÂñY H r Z6kZÆ™Ü]g „„ âZ Åti Z )
òzë¤
Z
ÂñY c
Š 5Ã]g „à Zzˆê Z¤
ZèÑqÔ• ìg™G @
ÅkZgzZ • ìg} ŠB‚ » y{è‡

ˆÆÏZ {zçO Ô• T e *
™wú6(ÇÅkZÃ]g „Åy{è‡{zžì @
ƒx¥s ™
x¥t Ð g
uz y M Œ
Û ªmÀXb§ÏZX •ï Š[ ZŽ »e
Zzg Å Šñ &0vZ†]|

êJ Zti Z )
òzë]g „~g7 ¶ Š ) • ïŠ [ ZŽ Ì» kZ {z Âì {z(~˜ ™f c
Ížì @
ƒ
5ŸÅZ
QÔk| 7ÃkZì ŠŽñÌ~[ ÂkZ]g „קŠÅkZ 2( 37 9@
378mÔ6¢Ôt åE
áZj }gðŠ Z ]‡zZ ‰ž5Yƒ ãZz b§hZ ] !
t Ð kZ ñY 1NŠÃ!Zj}gðŠ Z kZ

Xì @

 ZÇ!
pzѻy*gzZk

’Ð

»kZÔ¸B{z(Ãä™—i Zz M6
]â £&ñ x Z™/ô

;ž•D â •
Û {zì w®]!
ZЊò „0®~V1‰
q

†Ò„Ö]‚ßÂæ é‡^ßrÖ]‚ß lç’Ö] ÄÊ… áçâ†Óm "
# Ù牅 h^v‘] á^³Ò

*
™—i Zz M ~V´ñ&xñ Z™/ôª[ ôZÆ~
 vZwÎg VÙ^jÏÖ]‚ß³Âæ
Ô1¢Ô wZ} ) ‰
Ü zÆ ðZ ±gzZ ‰
Ü zÆ™f gzZ ‰
Ü zÆ {i » Ô¸ B{z(

X Ïñ M6x £LZ] !
~g7\¬vZY ¶
Z6e
ZzgkZ 1C

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

b)zbcÆvZ™f

X ( 24mÔ8¢Ôã !
g ìgzZ 538m

ƒ*
™]zˆz™f c
ƒ*
™'!
~i Zz M—ƒÌB÷qT{ Zp~ä™—i Zz M~µZñVÐyZ

ãZz Â0ÆkZƒ: ‰
Ü z »ú„
$
„
 Š ÐZ
‰
Ü zÆðZ±Ô¶Hzz ÅkZ¸ B{z(Ã

Ë ƒ"
$
U
Ð7 »¤i Zz M !¸gzZì bŠ} Š§ñÃÔŠ Üïi Zz M !6µñ,Z n kZì

at
.o
rg

D YB‚Æ} Š%ž¸ B{z(n kZ *
™™fÐ i Zz M œzZ c
'!
!‰
Ü zÆ} i »gzZì
43X e 㙄Å]ñKZgzZ]y
~]gß+Z Âì ÑZz ä M Ì6íyŠ (ZžX õJ/G
M KZÃy¨
Z‰
Ü z
ì k7ˆy M Œ
Û Ôì @
™™fB‚Æi Zz M !{Š c
i c
ì @
™'!
!!Ôì @
™œzZi Zz M ¿ðä
Z

Ðzz kZ Ôì CY?
Ø Ð„+4kZ ÌzÂÅVzuzŠÐzz ÅkZ 2σ: ‚„t ÃkZ Â

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X • ï Šg Z Œ
Û {z(ÌÃ]zˆz™fÉ '!
Ð i Zz M — ‰
Ü z D YB‚Æ} i » Ìx Z™Y •

!gzZce *
™g (Z Ùñ{‰
Ü z D YB‚Æ { i »žì ŠŽ ñXt ~ V1 Å}x Ó éE
5SG
t ÌÃVzuzŠgz Z ,™„Å]y
M gzZ ]ñÌŠpž @
ñY Å]zˆz™f:ƒ] !
:B‚Æ i Zz M

X ñYc
Š µñ

B{z(Ø™f {zž7t Š Z%Ð kZ¸B{z(*
™—i Zz M xñ Z™/ô~T§ñZŠ

V†Ò„Ö^e lç’Ö] ÄÊ… áçâ†Óm"DƒV- c
" †Ò„Ö^e †ãrÖ] áçâ†Óm"žDƒV- p ÖZ:gz¸

™f ªì "†Ò„Ö]‚ßÂ"É 7tp ÖZVŒX B{z(Ãä™—i Zz MB‚Æ™f "™fB‚Ƙ
43X e ã™7{)z '!
œzZÉ '!
œzZ ‰
Ü z kZ Âì ;gƒ yÒ }Ô õJ/G
Ð i Zz M — 6§ñÆ
w'~™fgzZ]zˆvß2•g g
 ̉
Ü z kZì ;g Y J 7[} c
,™: Ì™fÐ i Zz M
gzZ[ÔyÒžì {z(n kZƒ
 t *
™]zˆz™fÐ i Zz M !{Š c
i c
'!
!!̉
Ü z kZ Vƒ
ìt ÈÉ ¸ B{z(Ùf ~˜ž7t È » kZì @
7ñgzZ ÷¡~™fÆVzuzŠ
ì"
U
ÌÐ V(u] !
¸gzZß Z e: ñ~ {)z[Æ™i Zz M— ‰
Ü z kZƒ ;gƒ™f ðÞ

Ëz Ī™fž ñY 1Èt Ð ]g „{gÃè¤
Z ÔÏN Y Å7g
Š q Z6kZ \¬vZ Y ¶
Z

"†Ò„³Ö^³e"p ÖZV ŒèYì .ß ~(
¹t•B{z(Ã"7
B‚ƘÃy M Œ
Û ]Y Z Œ
Û gzZ

X •"†Ò„Ö]‚ßÂ"É 7
ÄX=A
Tì ÑZz ä M yÒ Zg7 vZ Y ¶
Zž 6ì "
U
ç E!
™fÐ ¿LZŠpÆ xñ Z™/ô2

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

Ìä Y fgzZì "
U
Ð q )Z igz Z g
uÔy M Œ
Û {z´Æ µZñ·N)˜ ™fž ǃ "
U
Ð

•D â •
Û Ð MÆ™ÜÃw¸ÏZÆŠò „0®Ý°Z£Z)´çOXì 1p¸Ð"†Ò„Ö]‚ß³Â"

Ý^Ú] lç’Ö] ÄÊ… èâ]†Óe p] änÓÖ^³Û³Ö]æ ä³n˳߳v³Ö] k³Ö^³Î ÔÖ]ƒ س%Úæ

at
.o
rg

žì ¹äVßZzÝËâgzZ4b§ÏZgzZ Vé]†Îæ] †Ò„eç³Ö æ 鳇^³ß³r³Ö]
{z(ÌQ )ƒB‚Æ ] Y Z Œ
Û ]zˆ c
™f Ëp¤
Z *
™— i Zz MÐ M Æ { i »
X ( 24mÔ8¢Ôã!
°Z ì) ( ì

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ÂQì {z(„ *
™— i Zz MB‚Æ™f Þž f
 á Èt Ð]Æ {Š „0 ®Y f¤
Z
43X e ムV- ]g „
Æi Zz M !Ì'!
1Ôì {z(Ì,z  *
™— i Zz MB‚Æ ]zˆz™fž õJ/G
EE
qNîp©$ °*
™—i Zz M6™fp¤
Zžì ¸ È »Tì @'Ç!
]g „ ÂVŒ• {z(B‚
»ä™gzŠÐ VÂ!
w‰ÃVÍßgzZì @
Y0:
 »PE

gzZ (F
c VÍß] ‡zZ‰èY7

, ZÉì „{z( Â*
™—i Zz M6VÂ!
~uzŠ‰
Ü zD YB‚Æ{i »pì @
Y0:
 gz Z=g f
AÄ!
ˆÅ™f ¬Žì „zzzgzZì mZ e ñ~„Å]ñz]y
MtèYì {z(ÌçX=E
™f~‰
Ü z
C1

ì ðCb§ÏZ ã½zzÅäƒ {z(Æi Zz M—ª]hZ «gB‚Æ{i » Ìä ~
ò zâx â ZgzZ
3ÒÉg » f ÑZ[ Â )
( 146mÔ ~
ò z ðE

:.ß~kZ•Špžìt˜ž•ëY f‰Z

Í:ŠpÃ] PŒ
Û KZ ~i úJ
Z
$
Ë ƒ7ZŠ ZJ
‰
Ü z kZ Ìi úëq
 4
ÆY f‰

ÆkZ vߎ Âì @
‹Ã\ M LZ ðÃZ
 žìC
Ù ªÇ!
t gzZ Vƒ„
 gŠ y»ÆkZªÆn

ž•˜V- Q0Ƙ] Z|tžìzz ¸gzZ•M
ÍÃ]PŒ
Û ÅkZ Ì{zÐVƒd
Œ
Û

:d
Œ
Û Ç!
Æ kZŽ n ‹ÃVÍß, Z}uzŠžì gŠkZ {z ñYƒ 9i úÐ T˜ Ái Z Á
ø ŠôËûÞø oûÊô Ô
ø e$…$ †û Òöƒû]æø ) ò Š0ZƒqgzZX Vƒ
!ÑZ ( Ô
Æ( ^n& Ëô ìø ð÷ •‚øÞô Xäe$…ø p•F^³Þø ƒû]ô) •Æ G
îG
¡Ê å‡^ßrÖ] ÄÚ †nŠÖ] Ù^u oÊ lçÓŠÖ] Üãß ä×Ö] o•… Ì׊Ö] än× á^Ò^Ú …^jí³Û³Ö]æ h]ç³’³Ö] á] ܳ׳Â]æ C1
Ð×Ãjm ^ÛnÊ å†ÓËÖ ÄÛq]æ 军^íÖ àÓ‰] äÞ]çaæ†â^¾ änÊ ÜÓvÖ]æ ÔÖ]ƒ†nÆŸæ †ÒƒŸæ 霆Ïe ^i÷糑 ijʆ³m
DMPR”(…^ÒƒŸ] h^jÒEé‡^ßrÖ^e

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

;ž•D â •
Û0

+Z LY ØZ: :é^q^ßÛÖ]çâ gm†ÏÖ] äÃÛŠm lç’e áçÓ³m‚³Î ð^³Ë³ìŸ^³Ê

‚ ) ì ]Yo ¸ ÂÔì ©
ÍÃkZ ¿» d
Œ
Û ž ì @
ƒ Ì~ i Zz M
X ( 320mÔ4¢ÔŠ
ò 0ZƒqÔL

at
.o
rg

gz Zì $
Ë ƒ9i ú~ çOaQ ÂVƒZŠ Z 9szwgzZì C™•
wy!
isܤ
Zž•D â •
Û Y •‰gzZ
»˜6kZQ ƒYÍb§hZŠpžƒgŠkZi Zz M Z
 ž•D™V- Y ftp°Å˜ ÁÐ Á

Dâ•
Û {zçOì $
Ë 0?Š Ìg
u à ZzŠñ &0ZvZ†]|cY fyZgz ZXì YYc
ά

ww
w.
no
or
eh
ida
y

7× M äkZ c
Š ‹ÃVâ » LZä¿T : XänÞƒ] ÄÛ‰] àÚ kÊ^ím ܳÖ

;•

X ( 267mÔ2¢ÔZ
Zz²Z …) J 7

uÃ] PŒ
Û KZ ä kZ Âñ‹ÃVâ » LZŽžì ¸ È »Šñ &0vZ†]|VŒ ¶ Š

ì^
Y*
˜{Š c
iÐkZžDC7n kZÃckZY fgzZY •ž ZƒtžÜ X c
ŠwïÐY ØZ

ž c
•$
Ë ƒ9{)zi úÔt ‰Ôt:Ð kZž•D Cn kZg Zlt sÜ{zÉ
EÔì {z(zx Zwc
+-BE
;ž•D â •
Û Æ™ÜÃw¸ÆY xÒZ~ckZòêG0Z)´}X 7
á] èÊ^íÛÖ]æ å†nÆ ÄÛŠm á] †ãrÖ] á] xnv’Ö] á] o× îñ^³ŽÛ³Ö] †³%Ò]æ

o× ènÛŠjÖ^Ò Ð_ßÖ^e Ð×Ãjm^Ú ØÒ ]„Òæ oÞ]æ ‚ßãÖ] ÙçÎ çâæ äŠËÞ ÄÛŠm

oju ð^ß%j‰Ÿ]æ Ñ¡_Ö]æ Ñ^jÃÖ]æ éæ¡jÖ^³e 鳂³r³ŠÖ] hç³qææ èv³ne„³Ö]
Ý^ÚŸ] è‘¡íÖ] oÊæ Íæ†vÖ] x‘ á]æ ÄÏmŸ äŠËÞ ÄÛ³Šm ܳÖæ г׳›ç³Ö

]†÷ ãq áçÓmŸ á¡q… …æ] Øq… ÄÛ‰ &nve èÊ^íÛ³Ö] é³ç³×³‘ o³Ê ð†³Î]ƒ]
ØÓÖ] ÄÛŠm á]†ãrÖ]æ

ñ‹Ã\ M LZžìt -7× MgzZ ñ‹ÃVzuzŠžìt˜žìt 9q
Š 4
ÆY xÒZgzZ

ž 6•n
gmÐ%1Žì 0ÆVzqƒ
 yZ,¸gzZì w¸» ã Zz®x â Z¸gzZ

bŠt:gzZ *
™Š Zi M »xÝgzZ *
YƒZ
 ZzÐ]zˆ»]zˆ{>gzZ -7vZp‰
Ü zD™ %fgâ Y

µZz t :Âc
‹7ÃLZ äkZž~Št :( ~i Z0
Z,Z )Ã~çKZ ä¿Ëž ‚Ô*
™ ]ZgzZ

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

i ú~uZ
 x â Zžì ~ ~z 2 ZžÜgzZVƒG ZŠ Z 9szw( ™hy!
i ) ä kZp¤
Z Ôσ7
E8E
G
©
A
«
G
X
 žì t ˜ ǃ:˜ {z Â[ÐZ òŠ M zŠ q
ƒ
Z V;zžì @
™ ( ~ i Z0
Z ,Z ) ] Pç ~

X ( 336mÔ1¢ÔëZ°Zd) ( Ì{zVƒgzŠŽgzZ[Ì{zVƒd
Œ
Û Ç!
Ž ª) [

Æ䃄
 gŠ y»pS7vZ pä ˤ
Zž ǃ Š
ƒx¥t Ã\ M Ð ]g „{gÃè

at
.o
rg

kZ σ: 9%f ÂS77ÌvvZ pä kZ c
Í Â• Špž S7: ~ i Z0
Z, Z ä kZŠŽ z!

Y f}uzŠpVƒG ZŠ Z 9szwp¤
Z Ôσ: µZz t :σ: 9i úÂσ]Y Z Œ
Û B‚Æi Z0
Z

Qn ÍÌ:Šp¤
Zì ~gz¢~{)zi ú~u„ *
™5ZŠ Z 9ÅszwgzZ *
hÃy!
iž•D â •
Û
zŠ sÜVŒ [ Z X • ë ~ }g !
Æ i ú~˜ 0Ƙ {z ]!
¸gzZ σ 9i ú~uÌ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X VƒêŠÉ0ÆkZ ñZg Å+ ¬

;ž•˜~‚Å "†ãrÖ] áæ•" ò ?Œ
Û )´

ÔÖ]ƒ àne Èje]æ Ù^Î ^ÛÒ ÔŠËÞ ÄÛ‰] p] ÙçÏ³Ö ] o³Ê ijʆ³Ö] áæ• p]

†Ò„Ö^e lç’Ö] ÄÊ… á] o× ]„â Ù• æ èÊ^í³Û³Ö]æ †³ãr³Ö] à³ne p] ¡³nf‰
ø ÖôƒF àønû eø Èôjøeû]æø " ž 6ñ‹ÃÑLZ ª,™:—i Zz M VÅçßÛÚ
" ÷¡nû fô‰ø Ô
i Zz MB‚Æ™fžì @
™ª
ÑŠ6] !
kZtgzZ yxgŠÆØZgzZ˜ ªì ~

X ( 355mÔ7¢Ô?Œ
Û ‚)ì qN*
™—

Æ †ãr³Ö] áæ•äVrZ <g¨w5˜ž:ìŠ Z%oG˜h
”˜»?Œ
Û )´Ði Zz M—VŒ

ŠpˆÆkZÉ [:gzZž7Èt »kZ ƒ ‹ÃyYKZž•˜QG ãZzЫ°ZyzŠ p

;ž•D â •
Û

ø ÖôƒF àønû eø Èôjøeû ]æø ^ãø eô kû³Êô ^³íø³iöøŸæø Ô
ø iô ø¡’ø³eô †û ³ãø rû³iøŸæø ;ž 6ì (Z¬t
Ô
÷ nû fô‰ô
 M kZ {z • ëÃ]hZ «g‰ï»˜%Zì ¬»w5˜~ ¡
e

ø ÖôƒF àø³nû eø Èô³jøeû]æø "ªe
ì c
Š!ZjŽ6
" ¡nû fô‰ø Ô
 M TgzZXì q NÐzgÅ
ä×# Ö] oב ä×# Ö] Ù牅 æ k³Öˆ³ÞZL•˜ V-?
ò Œ
Û )´~ÀF
Æe
 M kZgzZ

ᕆÏÖ^e äiç‘ ÄÊ… äe^v‘^e o׳‘ ]ƒ] á^³Òæ èÓ³Û³e …]ç³jÚ Ü³×³‰æ ä³n׳Â
ä×Ö] Ù^ÏÊ ä´e ð^q àÚæ XäÖˆÞ] àÚæ ᕆÏÖ] ]çfù‰ áçÒ†ŽÛÖ] ÔÖ]ƒ ÄÛ‰]ƒ^Ê

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

ø iô ¡ø’øeô †û ãø rûiøŸøæø ZZ oFÖ^³Ã³i
^ãø eô kûÊô ^íøiöŸøæø Ôiœ†Î áçÒ†ŽÛÖ] ÄÛŠnÊ XXÔ
 q+Ze
ª
 Mt: †ãrÖ] ÔÖ]ƒ †û ãø rûiøŸøæø ᕆÏÖ] ÜãÃÛ‰] Ôe^v³‘] à³Â
xñ Z™/ô~
 \ MZ
 gzZ¸ñƒ|~)(l ~
 \ M²ðƒwi *
~

at
.o
rg

ÍWæ]Y Z Œ
Û tZ
 Q¸D™— i Zz M6y M Œ
Û ]zˆ ¸D J 7i úÃ
G-dI
\¬vZ ¸ D™ê zƒ
 6áZz ä™wi *
ˆy M Œ
Û gzZ6
ˆy M Œ
Û Âf

ÃkZ:gzZ []Y Z Œ
Û 5 M W枉‰‰# 7B‚Ƙ,Z ]Y Z Œ
Û : c
â•
Ûä

,™:˜ b§kZgzZ N ‹y M Œ
Û ]zˆÃyZ ( É ) ³7™ Ö Ðxñ Z™/ô

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Ô10¢Ô?Œ
Û ‚) ( ,™˜B‚Æ wZŠZÉ ¸ ìg™¬ ~
 \ MŽ )

( 343m

ø e$…$ †û ³Òöƒû]æø " ž Zƒx¥ÐkZ
†ãr³Ö] à³ne žì èä?
ò Œ
Û )´] !
Ž~ " ÔŠôËûÞø oû³Êô Ô

«gq
Š 4
ÆyZgzZì ^
Yw5˜q
Š 4
ÆyZ Âåc
Š6e
 M ÏZ Ì!Zj »kZgzZ èjÊ^³í³Û³Ö]æ
ø ŠôËûÞø oûÊô Ô
ø e$…$ †û ³Òöƒû]æø " Ï
˜ •Æ" Ô
ò ß MŠú¦)´¶ Š2 Xì q N˜ï»ª]hZ

;•

Ù^Î †`rÖ] àne†ì] ÅçÞ äÞæ• ^Ûe æ ½†ËÛÖ] lç’Ö] ÄÊ… †ãrÖ^e •]†³Û³Ö]æ
á] •]†ÛÖ] Ý^ÚŸ] Ù^Îæ äŠËÞ ÄÛŠm á] çâ äß oFÖ^Ãi ä×Ö] o³•… Œ^³f à³e]
†û ãø rûiøŸæøø oFÖ^Ãi Ù^Î ^ÛÒ èÊ^í³Û³Ö]æ †³ãr³Ö] à³ne ^³_³‰ç³jÚ †³Ò„³Ö] ijϳm

ø iô ¡ø’ø³eô
kZŽgzZì *
™—i Zz M {Š c
iÐuŠ Z%ИgzZ V^ãø eô kûÊô ^³íø³iöŸøæø Ô
ñ „0vZ†]|gzZì ngzZ q
k
Z Ř {zƒ ÁÐ ( h
”˜ gzZ oG˜)

‰áŠ Z%Ð kZž• D â •
Û xò â Zgz Zn ‹Ã\ M LZžìt {zž• D â •
Û
†û ³³³³³ãø rû³³³³³iøŸøæø ;ì c
â•
Û ä\¬vZž 6ƒyxgŠÆ× Mgz Z˜žì™f
ø iô ø¡’øeô
X ( 154mÔ9¢ÔãšZ bzg ) ^ãø eô kûÊô ^íøiöŸøæø Ô

{ z Š
ƒ ÁŽÐ oG˜ž7t È » kZ N 3:$ èÐ w¸Æk
ñ „0vZ†]|VŒ
ÆugzZ˜ q
Š 4
ÆyZž• T e *
Ct sÜÏ
ò ß M)´ ÂVŒ Xn ÍŠp'žì˜gŠkZ

ì @
ƒqzÑzgŠ ÌŠ Z »˜Ð i Zz M ~˜gŠkZ Ân ÍŠpžì CYƒqzÑÐkZuÅ™f yxgŠ

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

( :J
HyÒt È » k
ñ „0vZ†]|¤
Z:gz ‘ ðAXF
oG˜žì gŠkZzgŠ ~y
M » kZ

{)z›z ~g g Ž‚Å k
ñ „0vZ†]|Q Ân ‹ÃŠpžìt sÜÈ »yZž ñY

at
.o
rg

gzŠi Zz Mžƒ: i Zz M œzZgŠkZpN ‹Ã/
ñ ôž,™˜gŠkZžì ¸ Â{zì "
U
6gî9~
( YZj
ãšZ b zg ÏZŠpyÒ»kZž 6ÔN ™ ðAXF
ZÃ~
 \ M {zgzZ [Wæzg ñžñYJ
gzŠ
ø iôø¡’øeô †û ãø rûiøøŸæø " çOX슎ñ~
;• ˜ Ï
ò ß M)´•Æ"^ãø eô kûÊô ^íøiöøŸæø Ô
Üâ †nÆæ á^fu àe]æ oñ^ŠßÖ]æ p„Ú†jÖ]æ Ü׊Úæ p…^ífÖ] æ ‚Ûu] t†³ì]
èÓÛe ÌjíÚ Ü׉æ än× ä×# Ö] oב ä×# Ö] Ù牅æ kÖˆÞ Ù^Î Œ
z ^³f à³e] à³Â

ww
w.
no
or
eh
ida
y

áçÒ†ŽÛÖ] ÔÖ]ƒ ÄÛ‰ ]ƒ^Ê á•†ÏÖ^e äü iç‘ ÄÊ… äe^v‘^e oב]ƒ] á^³Ó³Ê
éçF×’Ö] än× ä´nfßÖ oFÖ^Ãi ä×# Ö] Ù^ÏÊ ä´³e ð^³q à³Úæ ä³Öˆ³Þ] à³Úæ ᕆ³Ï³Ö]]ç³fù‰
ø iô¡ø’ø³eô †û ³ãø rû³iøŸøæø Ý¡³ŠÖ]æ
]çfùŠnÊ áçÒ†ŽÛÖ] ÄÛŠnÊ Ôiœ†Ï³e p] Ô
] æ„ì ^m oju ᕆÏÖ] ÜãÃÛŠi¡Ê Ôe^v‘] à ^ãø eô kûÊô ^³íø³iöŸøæø á]†³Ï³Ö]

÷ nû fô‰ø Ô
ø Öô]ƒø àø³nû eø ȳ³jøeû]æø Ôß³³Â
0ZgzZ ð¨
Ô~èF
Ô›Ô~g g 9£Zx âZ V¡
gzZ ðƒ wi *
 Mtžì He
e
Zzg Ð k
ñ „0vZ†]|ä {)z yx
i úÃxñ Z™/ô ~
 \MZ
 ¸ ñƒ |~ )(l ~
 vZ wÎg

¸ F
 Wæt Z
 ¸ D™— Ãi Zz MB‚Æ y M Œ
Û ]zˆ¸ D J 7

\¬vZ Âï Š V1ÇÃáZz äÑÆkZgzZá Zz ä™wi *
ÆkZgz Z y M Œ
Û
ø iôø¡’ø³eô †û ³ãø rû³iøøŸæø ) c
‹zˆª( ^ãø eô kûÊô ^³íø³iöøŸæø Ô
â•
Û Ã~
 Ñ L Zä

gzZ ,Š V1ÇÃy M Œ
Û gzZ BÍWæžz™:— i Zz M ( âZ )B‚ƈy M Œ
Û
G
8
Ð~
 \ M {zž öŠ- ÔÃÍ: Ì{zž³7: Ì™ Ö Ç!
Ð xñ Z™/ô

wZŠZ~˜ª) , ™g (Z {Zg ãxgŠgzZ ( ÃJgzZ ) ÙÝqÈy M Œ
Û
X ( 194mÔ15¢Ô ãšZ b zg ) ( Og

Vxß ~g ‚Ð Tì "
U
6gî9Ðk
ñ „0vZ†]|ì‚Ž yxgŠÆY ØZgzZ˜t
Š&0@·1Zx â Z2 X ~‰á˜ž:ì ~oG˜s %Zž Zƒx¥Ìt 2•CYƒgzŠ
3ÅZY ZÁZ
ø ŠôËûÞø oûÊô Ô
ø e$…$ †û Òöƒû]æø " ò ~ ðšEE
;ž•˜ •Æ"Ô

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

t ½~ e
 M kZž• D â •
Ûk
ñ „0vZ†]|ž ( ìtžÜ » T )

gzZ ,™]zˆñƒ Dg egzZ ñƒ D™ ~ b
¬ gzZ× M ~ i ú~užì

E
¡
]Y Z Œ
Û +Z ã xgŠÉ , ™:˜ h
”~ i ú~˜žìt È » ç Z yzŠ
» ò ó`
0ZgzZ@Wä ~
ò Nx âZˆÆkZQgzZ ËÃV-ÇLZž, ™

at
.o
rg

ÄÊ… áæ• ä³nÖ] ņ–jÖ^³eæ …æ‚³’³Ö] o³Ê ]憳҄³m á] †³Ú] ;žì HÜw¸

OgŠ c
~VߊÃ\¬vZžì c
Š¬ä\¬vZ Vð^‚Ö^e |^n’³Ö]æ lç³’³Ö]
7gzZ—i Zz M ¬ŠgzZN Z ¥
X ( sÝÝ ç), ™%ñ ÕäOF
¥
s§ÅkZgzZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

gzZh
”˜ gzZ oG˜ i Zz M — gzZ ]hZ «g Y fž Ç ñYƒ x¥ Â,™g¨[p~ ]g „¤
Z
7 ]zˆgzZ ¬Šz™fŽ gzZ • p~½Æ˜ ¸gzZ • ëÃä äÕOF
7
g Ñ~ w5˜ „zƒ% ñ äÕOF

:"ÜÓŠËÞ] o× ]çÃe…]"g
ugzZ˜™f

yMŒ
Û„
 Zg { Z'ˆ Æ ä™c 6yZ • Cƒ Za VxßÐ X'g „P ÅY f

ãZz b§hZÐzg Åg
uz y M Œ
Û ÎâgzZ |ÅXkZž @
• D™ qŽgs§Åg
uz

@
ƒx¥¸C
Ù „ Ð Tì ŠŽñg
uq
ZsÜ~ g
u{íf}g70Ƙ™fX ñYƒ
43X e ãƒ7à ZŠZ" ~˜žì
vZ wÎg Z
 žì e
ZzgÐ ~
ñ ÄZ Ïñ1Z ]|çO X õJ/G
 ( xñ Z™/ôª) vßgzZ ñƒzás§Å6{ ƒ ç~
Z
 \ MZ
 ž c
†c6{ƒ ç~

 vZwÎg  X c
~
Š™ qzÑI†fÒ] ä×Ö] ( †fÒ] ä×Ö] Ði Zz M—äVrZ ‰ V~~Š Zzq
Z
^÷ÃnÛ‰ áç‚i ÜÓÞ] ^÷fñ^ÆŸæ Ü‘] áç‚iŸ ÜÓÞ] ÜÓ³ŠË³Þ] o³×³Â ]ç³Ã³e…]
7ÃT
¸gzZ}¾? èYz™ ( ã !
$gzZ ) ò3
6
Vâ YKZ VÜÓÃÚ çâæ ^÷fm†Î

;c
â•
Ûä

B‚}g v{zgzZì d
Œ
Û gzZ ÑZzG
 Žƒìgg å Ã] Z f kZ ?É ƒìgg å
X ( 605mÔ2¢Ô ~i é›E.ÅZ[  ~g g 9)ì

9Xì HÜ~›9Ìä›
ò x â ZgzZì He
Zzg(Š¼ä ~
ò g g x â ZÃg
ukZ

rÂ_m
6~—ëZ
 : : ^Þ†fùÒ ^Þç׳ ]ƒ] ^³ß³Ó³Ê"ì c
M V-~e
Zzg ~uzŠq
Z Å~g g

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

oÊ ¼fãÞŸæ ^÷ʆ• ç×ÃÞŸæ ^÷ʆ• ‚³Ã³’³ÞŸ ";ì ~e
Zzg ~ŠX ( ] Zú-Z[ Â ~g g ) "ë
( 6
:gzZ h ðAXF
~—Ë:gzZ _m
76( h N c
r ª)—Ëë : †nfÓjÖ^e ^ßi]ç‘] ^ßóʅ ùŸ] •õ ]æ
ÆkZgzZ‰
Ü z _m
6
~—C
Ù ª) D™—B‚ÆrÃVzi Zz M KZë1D F
Z~ ~Š Zz Ëë

B‚Æi Zz M—ë‰
Ü zD F
Z~~Š ZzÐ~—Ô‰
Ü zí6
zZ
-Í‘´GL ì
Ôº Z îÏOÉZz îÏOÉZ ÑZ!Z ÑMó ß«•
Û ~ áW*
Vg é£G
L c
M V- ~e
Zzg ¶a X ( g;Z[Â ~g g )
[ ~g g ) ¹º Z îÏOÉZ z îÏOÉZ ÑZ!Z ÑB‚Æ— i Zz M gzZ c
Î {È Â à6Ka År òŠ M q
Z Z

at
.o
rg

" ( _7
†fÒ] ä³×³Ö] (†³fÒ] 䳳׳Ö]

X ( Y ¬-Zz™¯Z[ ›Ô]Zú-Z

ww
w.
no
or
eh
ida
y

D F
ZgzZ _m
6V- — xñ Z™/ô6µñÆ6{ ƒ çž Zƒ "
U
t Ð VìZzg Ñ!
{gÃè
&‡¸Dg å ä×Ö] Ÿ] ä³Ö]ŸgzZ †fÒ] ä׳Ö] ™ äÕOF
7 äÕOF
7gzZ¸D Î} ÈÆËzr‰
t ]!
g¨ÿLE
Ü z
» kZ¤
ZX »zg VYgzZ »zgÐ ¿¾gzZq ¾)g fÆ p ÖZ {gÃè ä ~
 *™Ñ6kZžì

•ìg uzgИ Ѥ
ZèYì ßÇ!
[ ZŽt •ìguzgИ ÑžñYc
Št [ ZŽ

i Zz M—Ì~µZñ}uzŠgzZ‰
Ü zD™ú ñx Z™/ôÌ~yZ• ðƒ(̈Æ6{ƒ ç
vZ} ZVƒ¢q VÔnfù Ö Ü³ã×ù³Ö] Ônù fÖ "gzZ ¶ÀZ ôÍ~Š ZzÐ& =rz¼gzZ¸ërÐ
AÂg Z Œ
Û Z »kZì Zƒ¢qcTgzZ 䃢qtèÑq Dg åÐ i Zz M—[pà "Vƒ¢q~

gzi ãZž ¹7t ä ˉ
Ü z kZèÑqì\#B‚Æ\¬vZ ÂtèYce *
ƒnƒvÌ
uËÅ ~
g
 \ M:gzZ •B‚}g vgzZ d
Œ
Û z ˜Â\¬vZXƒìgÈVY¼Ðgzi

ÆÂÆ"]ç³Ã³³e…]"ÏZɃc
Šg Z Œ
Û c™Ã]!
Å "]ç³Ã³³e…]"ä~
 *™Ñžì "
U

 *™Ñ 'g߉t Řž¾t ðä
~
Z• g Cƒ, rÔ•g Cƒ'zˆ U˜ ñƒ Dƒ

Ðg
u¾Y ]Z {zÂì ðÎ~È0
6˜™f6V´ñx Ó{z´ÆkZgzZ•Å IИkZä

[Ž z%ZgzZì%Z "]糳ó³e…]"ì Hðä
ZX z™:˜™fpz™ U˜Â]zˆžƒ¹V-c
ì"
U
Ã]!
Å~
 *™Ñxñ Z™/ôv!
f oZX Zƒ: ¿VY~ˆ6%Z kZžìt wZÎ Âì @
ƒc

X •g Cƒ,rÔ•g Cƒ'zˆU˜ÌˆÆ%ZkZèÑq¸á ZzäZ’

xñ Z™/ôgzZ¿CZŠp » ~
 *™ÑgzZ,™g¨~§ZzgzZ¬Æ"]ç³Ã³e…]"žìtn²

[pìkZxñ Z™/ôXì 6Y ¯ Å "."tÉ 7c[Žz¬tž ǃx¥ÂBŠÃ¿Æ

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

:ZzÐ6žì ¸¨
 ¸gz Z‰
Ü z D YÊ ˜ž åt ‚Æ yZ§Zz Zg7 gzZ¸ ‰™b§hZ
( 6VkagzZ‰
Ü z h ðAXF

Ü z _m
Q•ñ0
â‚Ô¸‰ Vd
Œ
Û Æ{gëÜæɸìg M

ÜZ e~úz^zÝh
'
× zz š Ã\ M LZµš I, rÐgzigzi‰
Ü z D FZÐ6VkagzZ

at
.o
rg

o³×³Â ]ç³Ã³e…]" c
â•
Û ä~
 *™Ñ n kZì „.AŬÆó óZŠg Z L LVŒwq¾Ôì
D Y á1Ì6gîÆ]g Zzõ éM$À¿tˆÆkZX z™ ã‚ M6Vâ YKZª "ܳ³Ó³³³ŠË³³³Þ]

7Â{¾~ß1Ð x Zg MžƒëÃkZ ?gz Zì m1Ðgzigzi¹t ‚Æ\ M ðÞ 6X •
Œ
d
Û gz Zùz ˜\¬vZž¸… YÂÃ] !
kZxñ Z™/ôgzZ ~
 *™Ñ:gzì CƒÒq
ZtgzZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

t ~ kZ• _ƒwi *
t MgzZ 'gÎÎÅy M Œ
Û ~)(lgzZì » {gëÜæ §ZztèY•
ä~
 *™ÑÐp ÖZ yZ Z åE<XÅX {)z {)zìù z ˜{zìB‚}g ví à ¬vZžì Ì
zzš ƒ: ]gz¢Z
 ÂÔ• ^
Y Ìã™Ð x Zg M Â,rgzZ™fy
Mž ~Š™s
 Ÿz Å] !
kZ
•ìg CŠpp ÖZt z™ò3
gzZ ã!
$gzZz™ ã‚ M6zZ LZ Z åE
<XÅXƒ s Z e VY~úÃ\ M LZ

@
‹Ã\ M LZŠp{zÉ @
‹7Ã\¬vZ ÌðÞì }YðÃC
Ù ~˜™f:gz •c .tž
n kZ¸ë ,rùM˜ ~V´ñ,Zèaxñ Z™/ô2ì @
›Ã\ M LZgzZ wŠ LZŠpgzZì
ÅËzrÐ i Zz M× Mžì ^
Y Ìt ~ µZñ,Zž ~Š e Ìt ]gßq
Z ä ~
 \M

D F
ZgzZ _m
6V÷‰
Ü zÆ^ Âë: ̼ÃyZ ~
 *™Ñ¤
Zž å Yƒ Ìt:gz ñY
ž c
Š eä ~
 *™Ñ ÂCY7~ú#
Ö ZÐzz ÅTgzZ @
Y c
Šg Z Œ
Û<
 *
™™f U˜ ‰
Ü z

Xì ^
YÌuñOƘ

KZz™ ã‚ M6
zZ LZžìtÈɃg _7ííž7tpÆ"]糳ó³³e…]"2

Ð kZ c
ƒ Y7~ úÐ Tƒ:˜gŠkZž• ë w5˜ ÃkZß Z e: ~úÃVâ Y

;•D™yÒV- pÆkZ~~g ]Z ìv
ò 0Z)´ž 6} 7*
VZú{Š c
i
úÃV$LZgzZz™ò3: ÜÓŠËÞ] ]æ‚`riŸ ]ç³Ã³e…]
X ( 191m11¢Ô~g ]Z ì) ß Z e:~

gz Z ñYƒË¿ðÃZ
 c
}¾Z
 ˜ÀèY•D™ª
ÑŠp ÖZÆó óT
¸gzZ}¾L 6
L kZgzZ

vZž »zgÐ äÎ} Èä ~
 *™Ñ V- ÂX • D Y ñÎ} ÈÃkZ ƒT
¸Ð VzÃ

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

™ mgzZ} ÈÃT
¸gzZ}¾žì ãZz Âtì @
g åÃT
¸gzZ}¾ ðÞ 6zg å:,ZÃ\¬

Xì @
YZg å

à r â ŠgzZy»Éìµc y$
gzZ¡Åá Zz% ïi Zz Mžt sÜ: i Zz M !+Zµš
5G4]e ƒ ÑgzZ • D Y ñÎ} ÈŽ ~ V5À ` M ì CY 0 ¯
~ Vzæ¾F
 !
»uŠgŠgzZ äÝ

at
.o
rg

ÌcVÍßx ¬B‚Æäh MŒ LZŠpÐVzi Zz M yZ•CYà ï,i Zz M «- ŠŽ yŠ]Zg
]gz¢gzZÜZŠ ðÃc kZ² *
Î} È, Z ]z¢šµš X • ìg 0¯
 !
»Y Z j
ZgzZ 1

gzZ„xË c
ƒ *
)g6ÔŠ c
Ôƒ *
™g Ö Z » +Š V˜ c
ì ]gz¢~ yZ f Z }ƒ: ŠŽñ
~úÃ\ M LZÆ™rgzZ™fÐgzi gzi {Š c
izzš%ÆkZ Â{)zƒŠ°` ´»VÎÎz
X ¶:
 »÷¡~{)zi úÅyZgzZY Z j
ZÃVzuzŠ˜tZ
 îSXì 79ÜZ e

ww
w.
no
or
eh
ida
y

G
G
OB&
©
4
¨
E
:GG§YÒ›G$fèG gzZ"]çÃe…]"g
u

4¨G©OB+ Æg
kZ ~
ò zâx â Z]| X k| 7ÌñZg ÅY fèEG
uÏZgzZ "]çÃe…]"VŒ[Z

;• D â •
Û ~bÑÅg
u

h‚ßÖ] änËÊ ;ž•D â •
Û ~y
M z™ ã‚ MgzZò3"]çÏÊ…]"pÆ"]çÃe…]"

á^Ò ä–Ëì ]ƒ] äÞ^Ê äÃÊ… oÖ] èq^u Å‚i ÜÖ]ƒ] †Ò„Ö^e lç’Ö] ˜Ë³ì o³Ö]

äe l ð^q ^ÛÒ ÄÊ… ÄʆÖ] oÖ] èq^u k• á^Ê äÛn¿Ãiæ 决nÎç³i o³Ê ȳ׳e]

ðÃÅi Zz M—Z
 žì ðÉgs§Å]!
kZ~g
ukZ: V&³m•^³³u]
kZ~i Zz M× MèYXì ( YZ ª) ?*
™-i Zz M ~™f ƒ: ]gz¢

Ði Zz M—Q ƒ]gz¢Åä™™fÐ i Zz M—¤
Z%Zì {Š c
iWz- ÂÅ
43X e*
X ( 346mÔ 2¢Ô›9Z~z‡Z bÑ )ì c
M~ g
Š q ž
Z 6õJ/G
™™f
G
G
:ì ! éE
5B-dZ%Ztì Hwú6
[ éE
5B-dZ Ìä~
ò zâx âZ]|ÃkZì%ZŽ » "]çóe…]"~g
ukZ
Xì 9Ç!
] !
tì {Š c
i- ÂzW~kZžì [zqi Zz M -ž•D â •
Û É c[Ž zž
E©E8E
kZ Âì CY M "i Zz M -"]hZ ú ~¨£Æi Zz M—" lç³’³Ö] ijʅ"OgŠ c
] !
tp

•Æi Zz M pÆ]ßèY ñY HnÃi Zz Mžì @
ƒ¸ ÈÉ } ™:˜ž7t Š Z%Ð
à Z îG<Eq q D

ÝZ f Z L Q
L gzZXì CB‰á˜gzZ w5˜ i Zz Mt ƒ ÁgzZ - Ðh
”˜ i Zz MŽgzZ

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

+Š }ñ M 7]z¢gzZ ðà c
]gz¢Åä™™fÐ i Zz M— Z
 ž c
Š eÌt Ð p ÖZ ó ó«°Z

ì {ð "èq^³u"VŒÔƒ~
 qÅä™ Zað;gzZ c ä™g ZËwŠgzZ’KZƒcg ÖZÆ

~k

’Å~
ò zâx â Z]|sÜtXì [zqi Zz M—Q ƒ]gz¢ðÃÔ~
 qÌðÃpÆT

Xì @
Yc
0
~Vzk

’ÅY fÆ<
Ø ZègzZ´ )x Óã½gzZs ¦ ZY fÉ 7

at
.o
rg

*
™™f "íí" Š Z%Ði Zz M -" lç’Ö] ˜Ëì"äݬ˞7t¦

Ù ÈZ÷
C
E©E8E
ðÞì ãZzÇ!
Ð p ÒÆx|gzZ pLZÈ »]hZ ú žìt ÈÉ Xì 17
¨£Æ ]hZ «g:gz σ b ˜Z m{ Å kZt Âì ©
á ~ pÆ ó í
ó L LÃkZ Lݬ
EEE
Æ ËZ
 \ M HXƒ - c
w5É ƒ: œzZ {Š c
i1ƒ i Zz Mžì ¸ pÆ ]hZ ú©8~

ww
w.
no
or
eh
ida
y

žƒ ëÃkZ ?gzZƒ m1 ™z Z¹ ðÃZ
 c
• D™í í • D™'!
~i Zz M -B‚

vZzXß1#
Ö Ðgzigzi {Š c
ižì @
ƒ¸É ¼ííž @
ƒ7Ât È »kZ Âz™- i Zz M
ä $ åOC&gzZY •Ð¹É 7ä~
ò zâx â ZsÜìáZz "]糳ó³³e…]"Æg
ukZ

X DZ

c
.¬tž•ìg Cs ™s ™p ÖZgzZ§Zz »g
užn kZtgzZì Hwú6. c
[0

;ž•D â •
Û~
ò ŠŠ_ åOC&/Z†•]|}X ci ZŽ x°Æ˜™fgzZ[Ž zž:ì c[0

1ÛÞ 1ñ^Û• äÒ ]†m‡ •çì 1ñ^³`ŠË³Þ†³e ‚³nß³Ò o³Þ^³‰] æ o³Ú†³Þ á^³Ú•†³Ú c]

k`q ‡] ÄßÚ äÒ …]• k³ÖŸ•"]çÃe…]"þ !áçÛ–Ú]… gñ^Æ •†Ò ‚ß³m]ç³ì

z™ ã‚ MgzZò3
6ÑLZVÍß} Z :‡]çq k`q ‡] äÞ k‰] kϳ˳•
6] !
kZ " ]çóe…] "Â~y*kZÔDg å7ÃT
¸gzZ}¾Ë?èY

Y˜žÐzz kZž: åÐzzÅ. *
^
â•
Û I» ~
 \ Mžì @
™ª
ÑŠ

X7

;ž•˜0ÆwÆZÆtgŠ ‡v
ò Z à z{ •
á ]|gzZ
†nÆ çâ †`rÖ] ]„ãe •]†ÛÖ]æ oFÖ^Ãi ä×# Ö] †Ò„³e †³`r³Ö] ä³Ö o³Ï³×³m ^³Ú Ùæ^³Ê
&nu Ü׉æ än× ä×# Ö] oב ä×# Ö] Ù牅 o`Þ^Ú àne æ äßne é^Ê^ßÚ¡Ê ½†Ë³Û³Ö]
AÄ!
•D™SÅçX=E
™f¬Ðƒ
 tgŠ ‡Y x: ÜÓŠËÞ] o× ]ç³Ã³e…] Ù^³Î

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

AÄ!
™ft Ðzz ÏZƒ: o Z•
Û Z~˜žì Š Z%И kZgzZ
°oÆg
ukZ çX=E

X ( kZwÁZ )z™ò3
B‚ÆV$LZžì c
â•
Û ~Tì 7

;ž•D â •
Û {zçOX •ïŠ] !
ZŽŠ¼Æg
ukZ ~
ò ©öO Z†)´]|
ÌnÒ Ý†vm æ] †`rÖ] å†Óm oj#u hçqçÖ ‹³nÖ ]ç³Ã³e…] †³ÚŸ] á] ^³â‚³u]

at
.o
rg

Z~VâzŠyZ VÜãn× †nŠnj×Ö çâ ^ÛÞ] †ÚŸ] á] à ®fßm Äe†³Ö] o³ß³Ã³Úæ
q
G
ùt ñY c
Šg Z Œ
Û x Zw c
{z(Øž öŠ-87c [Ž z%Z VŒžìt [ ZŽ

¬VŒž•D™„Šy¶
Å] !
kZŠppÆ ]ç³³³Ã³³³e…] èÑq ?ì Yƒ
X ( 14m ÔËZ G
î<ò)ì Š
Hc ã‚ M6yZsÜ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

[ZŽ ZuzŠ »g
ukZÆ™ÜáZjŠ¼~G@
Å] !
kZ KZ ä ~
ò ©)´]|ˆÆkZ

;žì c
ŠV-

ZuzŠ l^m]æ†Ö] ˜Ãe Ñ^n‰ än× قm ^ÛÒ^÷›†ËÚ á^Ò Üâ †`q á^e ^³ãnÞ^³$æ
C™ª
ÑŠ] c
Zzg‰6kZž 6 C 1 åo Z•
Û Z~˜Æxñ Z™/ôžìt[ ZŽ

zz ~Šq
Z~y
MÆ™yÒ6kZtZzg¼ˆÆkZQ ~
ò ©]|X •
än× ä×# Ö] oב ä×# Ö] Ù牅 ÜãÃßÛm ÜÖ çÖ äÞ] çâ &Ö^$ äqææ;ž•D eÌ
‚ßÂæ †ËŠÖ] oÊ †Ò„Ö^e lç’Ö] ÄÊ… á] ]çÛâçjÖ än× ܳⅆ³Î سe ܳ׳‰æ
‹nÖæ †m †ÏjÖ^e kf%i ÙçÏÖ]æ ØÃËÖ^e kf$ ^ÛÒ äjnߊÖ] á^Ê áçßŠÚ •çÃ’Ö]
Äñ]…„×Ö ]÷‚‰ äß Ü׉æ än× ä×# Ö] oב ä×# Ö] Ù牅 o`Þ ÔÖ]„×Ê ÔÖ]„³Ò
!^Ï×_Ú †`rÖ] ÄßÚ o× èÖŸ•Ÿ èÚŸ] o× ]÷†nŠniæ
;žìt[ ZŽ ZŠ

g6Vzi Zz M—gzZ˜kZÉ D â •
Û : IÃ ñ x Z™/ô~
 vZwÎg¤
Z

Ü z _m

6r gzZ~^ž D™îzt #
Ö Z à Zz ä M ~ˆ gzZ xñ Z™/ô Â
gzZ ֮ ~
 *™Ñ b§T<
 èYì y% *
™™fB‚Æ i Zz M —

gz Zƒ; gƒx » ðÃt ‚Æ~
 \ M ª)k

½b§ÏZì Cƒ"
U
Ð w¸

X¸ìg™˜h
”ªiZ0
ZizIÐugzZi Zz M—{Š c
i¹ª 1C

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

7Â<
 tèÑqÔì Cƒ"
U
ÌÐ ( ,Š ä™ b§ÏZÃkZ ~
 \M
ÓÉ U åO] ÐZ ä ~
c ã‚ M 6#
Ö Z gzZ c ù Zg åE
 vZ wÎg n kZ Z åE<XÅ

1zg˜™f Þ~kZgzZ H I( ñ0
gZ Œ
Û :<
 ÙfÆi Zz M—#
Ö Zž @
)
X ( 15@
14mÔËZ G
î<ò)ì 7ª
ÑŠ ðÃÅ

at
.o
rg

;ž•˜~Üã×ÛÖ] xjÊ ò ã ¢£ZY
)´]ù

p] ½]†ÊŸ] o× p‚ß ÙçÛvÚ ^÷fñ^ÆŸæ Ü‘] áç‚iŸ ÜÓÞ] &³m‚³u ^³Ú]
ª)o Z•
Û Z~i Zz M—q
Š 4
}÷{z V ^÷fñ^ÆŸæ Ü‘] áç‚iŸ ÜÓÞ] &m‚u
X ( 172m Ô2¢ ÔÜã×ÛÖ] xjÊ)( ì wú6oG˜gzZh
”˜ªizIÐu

ww
w.
no
or
eh
ida
y

;ž•˜0Æg
ukZB
ò g+-Zí)´

ä×# Ö] oב äÖçÏÖ Ý]†u †Ò„Ö^e lç’Ö] ÄÊ… á^e ènÞ^íÖ] oÊ |†‘ k׳Πá^³Ê
äÖçÎ æ ^÷fñ^ÆŸæ Ü‘] ]ç‚iŸ ÔÞ] †Ò„Ö^e äiç‘ ÄÊ… à³Û³Öô ܳ׳‰æ ä³n׳Â

h†Î]æ ð^m†Ö] àÚ ‚Ãe ] äÞŸ oËíÖ] †Ò„³Ö]†³nì ܳ׳‰æ ä³n׳ ä³×# ³Ö] o³×³‘

ª) 1C 6{òzëž¼t?¤
Z : V†–ÛÖ] †`rÖ] o× ÙçÛv³Ú Åç³–³í³×³Ö
\ MèYì x Zw™fÐ i Zz M—žì Å ô¥Å] !
kZ ä ( y{è‡òzë

¸gzZ}¾ Ë?ž¸ D™™fB‚Æi Zz M—Ž c
T
â•
Û ÃVÍßyZ ä ~

ë™f + 4ž c
â•
Û (~ g
u ~uzŠ q
Z ) ä ~
 \ M 2 Dg å 7Ã

[ZŽ ) ~ Âì d
Œ
Û {Š c
iÆ ~ b
¬gzZì gzŠ {Š c
iÐ ~g » Y c
gtèYì

òzë)ƒµgzZ gÃŽ ì wú6˜ kZ x¯ ( » y{è‡)tžVƒ H ( ~
X ( 283@
282m Ô 2¢ ÔtæÒZ ºêJZtí

Ř ™f Þg
ut ;žì –¸ 0Æ g
ukZ Ìä {)z ò
ò •
á )´gzZ {)z ~
ò gŠ™)´

X •`g*¬áZj×ÆY •yZž 6$
Ë ƒ7?Š ÅƘ

;ž•D â •
Û 0Æg
ukZÏ
ò ß M)´¦]|

]çÏÊ…] oßÃÛe p„Ö] ]çÃe…] †Ú] àÚ ^÷Ú]ˆjÖ] • ^ËjŠÛÖ] oãßÖ] á] o× ÙçÛv³Ú

X ¶ ŠÃkZìt ‚6 M {zì [g*¬ò :CZ »y{è‡òzë

1C

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

ut Vlç’Ö] ÄÊ… oÊ èÇÖ^fÛÖ] à oãßÖ] äe •]†Ú Üӊ˳Þ] ]悳ãr³iŸæ
g
Æß Z e:~úÃVâ YKZgzZò3
žŽ " ] çÃe…] †Ú]"žì wú6
] !
kZ

Š Z%¾I~i Zz M—Ð kZžt {zì CƒŠ s4Ž ˜ZoZÐ kZì ~ p
X ( 163m Ô16¢ Ôã šZ bzg )ì

at
.o
rg

˜™f Þ4tì CƒŠ s4ŽÐßZ e:~úÃVâ YKZgzZò3
6Vâ YKZÐ kZ ª

/ôžì ðƒx¥Ð g
ukZ ]!
¸µš ì Š
»zgÐ i Zz M— {Š c
igzZ˜h
”É 7Ð
7gzZ Z]gz¢šÃxñ Z™
XИž:ì Š
»zgÐä ÕäOF
;ž•˜ 0Æg
ukZ ~
ò ò{ •
á gâ Z)´]|

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ÜÓnÖ] h†Î] äÞç‚i p„Ö] ០]÷çÇÖ äÞçÒ änÊ Øe †ãrÖ] àÚ oãßÖ] ä³nÊ ‹³nÖ
à oãßÖ]Ÿ †ŠÖ] ð]ˆq] änËÊ ð^ßÃÖ] oÊ ÜÓŠËÞ] ]çÏ×i¡Ê ‚³m…ç³Ö] سfu à³Ú

TèY콘ž c
e~kZÉì Š
»zg7И~g
ukZ V†ãrÖ]
: ~ úzzš Ã\ M LZ Âì d
Œ
Û ÌÐ vg˜ ~g v{zƒ Dg å ?Ã
Uu™fžì ½ÅkZtÉ ì ^
Y*
˜ž7½t ~ g
u kZ Z åE<XÅ XßZ e

X ( 134m Ô4¢ Ô~g ]Z;)ì ^
YÌ( íí)

;ž•D â •
Û ñƒïŠ[ ZŽ »g
ukZ „
ò {
£Zæg *
Ññ]|

ì c
â•
Û Ã "ÐÊ…"ì „˜™f ÌtgzZ " ÜÓŠËÞ] o׳ ]ç³Ã³e…]"xþ ?Zmw‡
X ( 596mÔtæg òzë) c
â•
Û IÐäh M†

œzZ b§ÅyZ f Z²ì @
Y ÑZ e ‰
Ü z kZ~ 1gzZúÃÑèYì 9z„
 gŠ Ç!
] !
t
Xì Cƒ“
t
É Cƒ7¦

Ù 1ÃÑ~w5˜X ñYÅËzr™ mmÐi Zz M
C

:žÜ» ZŠg Zg
u

;ZƒtžÜ »] Þz @
gzZ "ZŠg Zg
u "ÐVß ZjÑ!
{gÃè

/ôžì @
ƒx¥¸Ð yZ ÂñY à Z eÃ6VìZzgx ÓgzZ y*Æ g
u (³1)
Ð i Zz M ÅgzigziÃVâ Y KZgzZ ‰I| (Ð wZŠZ u ,i Zz M Åxñ Z™

Š•
á g Z¿Æ"]糳ó³³e…]"ä~
 *™ÑÐzzÅTX åc
ŠwZ e~ú

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

E$E
IVŒÂ ñâ •
Û
ÌIgzZÐ w5˜gzZ˜ øL ©ž:ì Ð à ZŠZ" )zg c
GEI
@
™ª
ÑŠ6kZ» "z™ò3
: ]糳ó³³e…]" Špž‰X Z
 Zzc
n•
Û ž:ì éG
5S©©^

7ÿT
ÂXƒ ;gg å™` ÕäOF
¸gzZ {”Ë c
}¾ ðɃ: œzZgŠkZ i Zz M

at
.o
rg

Xì ;g YHIÐoG˜
è VŒ

Ð7»¤Ë˜¸gzZ åµñ» ðZ±gzZ k
 ž HI=ZИgŠkZ

}ŠkZ pXì IpgzZ k`
~ V´ñ,ZÆ ðZ±ž 6Ôì Y0

( [)
(`)

:ZzÐ6{zç{zžì Q] !
t ~VìZzg‰žì @
YHnZ ‹Z6[ ZŽ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

QpÔ å7¹!
{ç »ÔŠ n kZ¸`ƒd
Œ
Û Æ{gëÜægz Z¸ìg M

,Zžì Qgz¢ðÉg Å]!
kZ~g
uèY7gz$ Ú Z[ZŽ ZŠtÌ

Ågzigzi~ V2ZgX ‰
Ü z D M :Zz c
ƒ‰
Ü z D YnÆðZ±{ Zp6V´ñ
µñÔŠ2X ñYƒ: q : Z ÅVâ 1Ã{)zÔŠž @
,™: {)z™fÐi Zz M

KZ {zgzZì @
™ˆ
Ü ¬ÔŠˆÆ “ž Zƒ (Z ; g !
Ôì Y™Ìˆ
Ü ¬™ 0
X DZvZzXì @
™sp~ìÓ

6V÷Vkv~^{zž @
»zg n kZИä ~
 *™Ñžìtzz ¶a

6V$KZž c
â•
Û n kZ Ô -: y%Ãrz™f ~˜ ‰
Ü z D FZgzZ _m

Xì ^
YÌçOaì ^
Y̘ž c
Šg (Zªz™ò3

(Š)

X ˆ~Š} Š]i YZ ÌÅ çOaÉ 7ƘŘ~kZžˆÅyÒtzz,v0 (g)
E$E G
©
6IƘ øL é›S ‹¢g
uÔì t ‚Æ\ M ̧ZzgzZì t ‚Æ\ M y*»g
uwq¾
œzZ~ª
qÅ^zÝgzZV:)sîžì @•
á /ŠgzZì C™ª
ÑŠ6.É C™7ª
ÑŠ

žì @
ƒtÌ~{gzõ}g ø~]gß+ZgzZì @
Yug÷‚gzZÔì C™ Zƒ1ÌÐ] !
X 7ÂZ¾óÍðÃ~žz™]!
Ðx Zg M

»Ž z™:™f ™zZ Ú ZgzZÔz™3g6Vâ YKZžì ¸Š sÐg
ugzZÈÌVŒ

~kZ%ZìC
Ù ª¸ Ç!
Ð p ÖZÆg
ugzZX DZvZz Zƒwú6.¬t ÂÔñàyv

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

9žì ÌwÈZt
9V; zƒ: ]gz¢ðÃÅh
”˜V˜žì ;g YH IÐoGçLX=E
½gzZw‰h
”çLX=E
X DZvZzXì *
™2~1gzZY Z j
ZÃ\ M LZzzšgzZì

c6
kZgzZwÑ+ZЈy M Œ
Û s ÜƘæL°f

Vì M ňy M Œ
Û 0Æ kZ [ Zì _ƒx¥ÎâÅs %ZÐ Vß ZjP Ñ!
{gÃè

at
.o
rg

;žìŠ •
á g Z »\¬vZX k| 7
Ã
Ðg ÇŠgz6LZ ? : àømû‚ôjøÃû ÛöÖû] g% vômöøŸ XäÞ$]ô ½è÷nø Ëûìö æ$ ^Â÷ †% –øiø Üû ³Óö³e$…ø ]çû ³Âö •û ]ö
7I ÃVÍßyZ ( \¬vZ )µš Ì~ Ïæ7gzZ ñƒD Z ¥
¥
Ôùâ N ¬™
X ( 55Ôs Z²Z )•áZzäYg*ÐuŽ @

ww
w.
no
or
eh
ida
y

?ì HÈ» Üï Óöe$…ø ]çû Âö •û ]ö

t È » kZž• D â •
Û ‚èY f‰Ôì @
Y c
0s %Z¼ ~ + ¬0ÆkZ
Š Z%Ð" ÜÓöe$…ø ]çû Âö •û ]ö"pì ¬™sÜŠ Z%ÐkZž•D â •
Û Y f‰gzZz™ÏÈÅ\¬vZžì

Xì g»]Š „Éì ]Š „¬™èYì „ï•
á ~kZ ¬™ ÌQÂñY1Ì]Š „

EMG
¸
:pÆ é‘S ç‰ $M

ì @
Yc
0
Ìx|» ~g ZŠÎâ •
Û ~KÆkZ•Æ•Ôæ•
á pÔ~ b
¬pÆó óG
î”Z¢L L
EG
EG XÅ
< Ôì @
~b
¬sÜpÆq çO¸$ Z åE
ƒÙcg Ö ZgzZ¾IÔØŽìÐ ØÃ% Ëi [ !
q çO¸$gzZ
EG
$ 7Æ
@
ƒ ÌÐ p ÖZgzZ y!
iÔ VzŠ Zg ZgzZ ] »wg ÖZtgz Z Ôì @
Y ¹Ãg Ö ZÆ~ b
¬ q çO¸É
EG
>gÎçO Ôì HÐ y´ZgzZg Ö ZÆ ~ b
¬ÔÜE
pÆ q çO¸$ Ìä + ¬Ð ¹gzZ Xì
EG
‰{)z ZC
Ù ª ÕäSÉE
lZ Î…fg ÖZgz ZÜE

g ÖZ pÆ é‘S 牸M$M ä+ ¬•Æe
 M ÏZÅs Z²Z
D™C
Ù ªÜE

Ô ñƒD™~g Ziz { M Ô ñƒD Z ¥
¥
c kZ~V§F
zŠg ZgzZÔ•D™Ð p ÖZ

@
ƒ˜ Ì~ ~g Ziz { M gzZ äZ ¥
¥
X • D YK wEZ p ÖZ‰ {)z ñƒ D™~ b
¬ Ô ñƒ
G
E$
D™C
Ù ªÜE

gzZ ÜE

g Ö ZgzZÔì @
Yc
0
g ÖZgzZ˜Špg0
ZÆq çO¸ž
ì @
ƒx¥t Ð Tì

g Ö Z » Ï0
âgŠ ª
f KZgzZ ~ b
¬ ~ ]Š „gzZ ¬™ c
Í ÂXì ?Š Řg ÖZ  Â~ {)z ñƒ

Xì @
ƒÌ

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

:˜~pÆ^Â÷ †% –øiø

EG
Ð s Z²Z >gÎÉ 76gî~½sÜ*
ƒï•
á »y´Z c
˜B‚Æ~ b
¬~q çO¸$gzZ
EG
O±çOÔì HyÒ˜c
vZ0ÆWæzg é¨E
y´Z ä+¬p» q çO¸$ÂÏZ~x ÅZ >gÎI

at
.o
rg

;ìŠ •
á g Z » \¬
^ßørFÞû]ø àûòô Öø tè÷nø Ëûìöæ$ ^Â÷ †% –øiø XäÞøçû Âö ‚ûiø †ôvûfø Öû]æø †( føÖû] kôÛF×ö¾ö àûÚ( Üû Óönû r( ßøm% àû³Úø Øû³Îö
yÃÐVzƒ0
ZÆg«gzZk»zŠÈ Vàømû†ôÓôŽ# Ö] àÚô à$ Þøçû ÓößøÖø å´„ô³âF àû³Úô
Ä M kZÃë¤
Zžƒ Dg åÌ{æ7 gzZ Ìñƒ D Z ¥
¥
ÐZ ?Z
 ì @
X

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X ( 63Ôx ÅZ )ÐVƒÐVß Zzä™]gz¢ë ÂáXÐ
EG
\¬vZªì HÌÐ ènÞ¡Â]ÀF
 M kZÅx ÅZ >gÎ
» é‘S çO¸$ä+ ¬gzZY f‰~žg Ie
1C
"´ZÃ
0E
àm†ù ³ŠÚ gzZ ànß×Ã³Ú ;žì HV- ÀF
»kZä‰gzZ ƒDg åÌ6
gî{æ7gzZ ÌîG
G

KÐ ]…÷ ]†‰] æ ^Þ÷¡Â] pÆkZ+¬‰gzZ 2C VƒáZzäg å™ ÖgzZ6´Ã\¬vZª
C
3
HÔ ]÷†ù ‰æ ]÷†`qpÆkZä+ ¬‰gzZ ƒDg åÌ Z…ê ]†‰] …æ] ^Þ÷¡³Â] Ã\¬vZ ª•
C4
»kZ~y M ÅZyÒ‚KZ ~
ò â åZsÑZ *
Ññ]|gzZ "ƒDg åU çOagzZ U˜ Ã\¬vZ "ì

+¬Ð ¹ ÌgzZ b§ÏZ "íí( LgzZ ) D™C
Ù ªÜE
( L ) ";• D™V- ÀF
EG
Ì~ ÜûÓöe$…ø ]çû Âö •û ]ö Æs Z²Z >gÎä+¬‰É Ôì HÐ{)z˜c
y´Z pƃ çO¸$ä
5C

C6
Ð{ñ Š y]|~g ]gŠgzZ •KwEZp ÖZÆ änÞ¡³Âæ ]÷†ù ³‰ 0Æ ènø Ëûìö æ$ ^³Â÷ †% ³–ø³iø
pÆänËìgzZÆ6´pÆ^Â÷ †% –ø³iø : †‰ èönËíÖ]æ ènÞ¡Â Åö†ù –³jÖ]"•D â •
Û {zžì e
Zzg
G
C7
E
ƒ çO¸$ ?žì ¬t ÃVâ ›~T• Ì~ s Z²Z >gÎp ÖZÆ b§kZ "•Æí í
©.ÅZk
X 117mÔA°‚gzZ 146mÔ k
ñ „0Z‚ðk G
é5G

චŠ
I
E
4
É
g
Ó
… ÷ Gy M ÅZC
‚Ô481mÔ1¢Ôy#Z bzg ‚ðyJ f ÑZ k

àÔ 39mÔ 2¢Ô ~
ò z éŒ3E
Ù ZŽ Ô 257mÔ ~z¡ ‚¶ Š

C1
2C

X ( 25mÔ 1¢Ô ug Zæ

X 196mÔy#Z ìYÔ 179mÔ7¢Ô ãšZ bzggzZ 257mÔ ~z¡¶ Š

X 382mÔ y M ÅZyÒ¶ Š 5C

X 139mÔ 2¢ÔM0Z‚¶ Š
©.ÅZk
X 92mÔ 3¢Ôg ]gŠ ¶ Š 7
C X {)z gg-ZÄÔ 169mÔ k G
é5G

චŠ

C
3
4C
C6

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

EE
Åä Z ¥
¥
U˜ {Zpžì ]i YZ Å] !
kZ ~`™e
 M kZ ÂX zg å Ã\¬vZ6gîVâzŠ G
îG
0©8gzZ

U
"
Ð`™e
 M kZ 'gßVâzŠgzZ 7s
 D ðà ¹Z ~ VâzŠƒí í c
ƒ~ ]gß

gzZ ~˜ Y f‰gz Zì aZ „v ¬™žë:t x Z™Y fÂCƒ ÔÅ ¬™ ~˜¤
ZÐ e
 M ÏZX •

at
.o
rg

ZƒHÈ »]%¥yZ ÅY fQgzZX Dƒ: ZÐp ÒÆ¿gzZ‰
Ü z~¤Z Å ¬™ ~u
7L% ðä
7~¬™ž
˜ÌŠ Zɘw5ñƒD Î} ÈgzZ ñ äÕOF
Z ÂQì {z(*
Î} ÈgzZ *
äÕOF
9~ µZñ‰{)zY ‡Z > [gzZ!i *
]¦èÑqX Ïìg: ^
Y Ì{z Â}™ ¬™ ÌB‚Æ
Z çSX=E

¸ pÝq » " ènø Ëûìö æ$ ^Â÷ †% –øiø Üû Óö³e$…ø ]çû ³Âö •û ]ö "¤
Z2X •^
Ytq )Ñ!
gzZ•CYžâ N ¬™

ww
w.
no
or
eh
ida
y

6kZgzZ‰
Ü z _m
6VkvgzZV÷ xñ Z™/ôQ Âì $
Ë ƒ „’gzZ ~usܬ™Ô™fžDƒ
(
]ó~)(l Â`™e
 MtèÑq D Î} ÈÆ ËgzZrVY~ ]‡zZ‰‰
Ü z h ðAXF

ž¶]gz¢HÅp ÖZÆ" ]ç³Ã³e…] "Q 劎ñЬ¬»ˆy M Œ
ÛZ
 ì ðƒwi *
¬Ð

?Qì [ƒx Zwc
qN˜~™fgz Z ¬™Ðzgƈy M Œ
ÛZ
 Dâ•
Û V-ÂQ "z™ò3
6
z Z LZ "
Ì@

¥
y¨
Zžì i§~¡¸ » ¬™žìC
Ù ªÂ] !
t Xƒìg™VY¿#ňy M Œ
Û
G
7x¥ é›S ‹¢tÐ" ä³nËì …æ] ^³³Â÷ †³–³i"sÜžì ¸ sgz Z hZ åE<XÅÔì ‡â Ìíígz Zì
9ž Yƒ
Dâ•
Û tŽ 0Æ% ïi Zz M !¹ªi Zz M—x Z™Y f%ZXì ^
Y*
c
qN*

¥
Z çSX=E

ë 7ÐzzÅ " ènø Ëûìö æ$ ^Â÷ †% ³–ø³iø "Âì ^
Y*
c
{z(Æ~
 qËšgzZ]gz¢š]gßtž•
X •sfzgq{Ž z{z•D â•
Û 6
Y ¯ÅmÀgzZ {Ž z~uzŠÉ
ä Yg*Ðu{z—" : àmû‚ôjøÃû ÛöÖû] g% ³vô³möøŸ Xä³$ÞS "~y
MÆ`™e
 M kZ '
ä Y f‰~ kZ Â?• yÃvßá Zz äYg *Ðu "@
™7I ÃVß Zz
7 ÕäOF
7èažì Hï•
vZgzZg ‡zÐ`â ¬™™ ÕäOF
á ÌtB‚ÆgñZ}uzŠ

Ìt n kZ Sg 7¹!
¬g ÅkZ c
e
ì Cƒx¥¶~WgzZ- ÂÅ\¬

ð]‚³ß³Ö]æ lç³’³Ö] ijʅ 决³Ó³³m";•ë ò ó`
0ZçOXì ï•
á ~kZ
1C
7gzZ *
gz Z "ì {z(*
äÕOF
Î} ÈgzZ *
™—i Zz M ~¬™ V ^³Â‚% Ö] oÊ |^³³n’³Ö]æ
†n%ÓÖ] †`rÖ] ^ãßÚ åçqæ o× ð^³Â‚ö³Ö] o³Ê ð]‚³jŸ]æ"žì ~?Œ
Û‚

X 363mÔ 3¢Ô ~1‚Ô 221mÔ 2¢ÔM0Z¶ Š 1C

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

7gzZ˜{Š c
ÕäOF
*
i~yZ•{Ž zPÆizˆÐu~¬™ : îÖ]ýý|^n’³Ö]æ

~ kZž• D â •
Û ¸ 0Æ ¬™ x Z™Y fÐ ¹ b§ÏZ "ì ( Ì)
7ž•,Zx Z™Y f‰Ð ~ yZgzZì {z(h
7
ÕäOF
ä ÕäOF
”˜ ª*
Î} È*
C1

»kZ \¬vZY ¶
Zž 6• D™m{B‚Ƭ™sÜÃ>
Ø Z™ÅoG˜gzZ

at
.o
rg

X Çñ M ÌyÒ

yMŒ
Û zz ~uzŠ ÅkZ • b‡Y fŽÆ >
Ø Z™Åi Zz M g ZŠgzi {Š c
i~™f z ¬™
ø ŠôËû³Þø oû³³Êô Ô
ø e$…$ †û ³³Òöƒû]æø ì`™e
áæû •ö æ$ è÷Ëønû ìôæ$ ^³Â÷ †% ³–ø³iø Ô
 Mtň

'

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Ã[g LZ™Š c
gzZ Vàønû ×ô Ëô ÇFÖû] àøÚ( àûÓöiøŸæø Ùô^‘øŸF û]æø æ( ‚öÇöÖû^eô Ùôçû Ïø³Öû] àø³Úô †ô³ãû rø³Öû ø]
i Zz M ÑÚÅi Zz M—x •
á Ô ð{g @
™Š c
gzZÔZƒ@
g egzZ Zƒ@
™~ b
¬~wŠ LZ

X ( 205Ôs Z²Z )ƒ:ÐVj¸gzZÐ
ø e$…$ †û ³Òöƒû]æø
‹zˆsÜŠ Z%Йf kZ‚Ð f‰?ì™f ‚yÊ Z%ÐkZì ¬Ž »™f~ Ô
4X3 eÃkZžì ]Y Z Œ
Ì{zž õJ/G
Û Å~ÇŠ Z%Ð kZž•ë Y f‰Ð ~yZQ• f
y M Œ
Û
Æ ]zˆÃx â Z~ kZž • D â•
Û Y f‰ì gz$¹äÂt pñ 7í í B‚Æ x â Z
X •D Yñe[ ZŠ M

Ôr ÔË ÔÄ]zˆ Ô• D™ï•
á Ãg » f Z x Ó~ ¬kZ Y fg/gzZ
E
i$E
§
ö £0ZvZ†Ô]»_Z1Z)´çOX • ï•
á ~¬kZg » f Zx Ó{)zg lZ

'

xnfŠjÖ]æ ð^‚öÖ]]æ ᕆÏÖ] é]†Î àÚ …^ÒƒŸ] oÊ Ý^ ç³â"ž•D â •
Û 4
ò

ËzÄ Ô¬Š Ôy M Œ
Û ]Y Z Œ
Û ì 0Æg » f Zx Ó¬t: ³Óþ Ö]ƒ †nÆæ Øn׳`jÖ]æ
Š:1Z‚Ô ~z™‚Ô ~z¡ ‚Ô~£Z ]Z‚b§ÏZ "• ï•
áƒ
 {)z
2C

{zì ¬Ž »™f~`™e
 M kZžì –B‚Æs
 ZÜä +¬x Ó{)z

pÆ`™e
 M Ôì ï•
á Ã
 {)z ¬™ ÄÔËÔ y M Œ
Û ‹zˆÔg » f Z x Ó
X 5Y M c~g7\¬vZY ¶
Z6x|z

Š•
á g Z » \¬vZž• D™7t ?Š ~Šc >
Ø Z™ c
i ZŽ èx°Æh
”˜
X 92mÔ 2¢Ô ug Z悶 Š

2C

X 226mÔ7¢Ô ?Œ
Û ‚¶ Š

'
1C

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

ø ÖôƒF àønû eø Èôjøeû]æø ^ãø eô kûÊô ^íøiöøŸæø Ô
ø iôø¡’øeô †û ãø rû³iøøŸæø ;ì ug I
KZ : ÷¡nû fô‰ø Ô
ÅyxgŠÆyZÉ - {Š c
i¹:gzZð7Ð i Zz M—{Š c
i¹: ( ¬™ c
)i ú
ª»e
 M ÏZgzZ•f
¬™Y f‰Š Z%Ð> [X ( 110ÔLZu Zµ)z™g (Z {Zg

( 9} Z )zŠÈ "žì ~z¬Æe
 M kZžìt{zXìÜŒ
Û 6kZz

at
.o
rg

kZgzZ "• x *
iZƒ
 c kZzg åÌÐx *
Tzg å™ÈÝg c
zg å™ÈvZ

kZžì "
U
t‚ÅkZÐg
u 92Xì CƒqzÑe
 M Ñ!
{gÃèˆÆ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

9Ìc yZgzZ •f
 ]zˆ~ i úŠ Z%Ð kZ + ¬‰gzZì ¬™Š Z%Ð
" ½n kZì ŠŽñg
™f z ¬™ e
 MtžXì ;gƒt ·Zy
HÆ!
»Y f6kZ éE
5SG
u
 ]zˆgzZ
•D â •
Û {z 7b‡Æ]z¢šÆ˜h
”Y fŽ Z åE<XÅì x ¬Ãƒ

ø iôø¡’øeô †û ãø rûiøŸæø gzZì †ãrÖ] áæ• ~ˆy M Œ
~ ^ãø eô kûÊô ^íøiö …æ] Ô
Ûž

6
V$LZ V ÜÓŠËÞ] o× ]çóe…]"g
uì ¬»˜w5gzZ˜ãxgŠ Ì

zzš n kZXì Š
»zgÐ i Zz M — gzZ˜ h
”Ì~ " z™ ( ã!
$gzZ ) ò3
9
gvjŠm ]„³Ó³â";žì ~M0Z‚ž 6Xì ï)c
ì {z(h
”çLX=E

˜( h
”ª) •gzZ ( ~i Z0
ZÆ) {Èžìtï " ^Ç÷n×e ]÷†³ãqæ ð÷ ]‚³Þ á]
1C
7 ª• M
™ ÕäOF
ò 0Zƒq]|ª( 279mÔ 2¢ÔM0Z‚) ƒ:B‚Æ
X •ï Šg Z Œ
Û {h
I*
gzZï)Ãä™™f

;ž•˜0ÆkZv
ò 0Zƒq]|gzZ
ø iô ¡ø’ø³eô †û ³ãø rû³iøŸø
ÔÃÛŠnÊ ]‚÷m‚• ^÷Þ¡Â] ᕆÏÖ] èñ]†Ïe à³×³Ã³iŸ p] Ô
oju Ôiç‘ ˜ËíiŸ p] ^³³ãø eô kû³Êô ^³³íø³iöŸøæø ÔÞ惩³nÊ áç³Ò†³ŽÛ³Ö]
÷ nû fô‰ø Ô
ø Öô]ƒø àønû eø Èô³jøeû]æø ÔnÞƒ] ij۳ŠiŸ
yMŒ
Û ]zˆ V ^ø_‰æ ^Ïm†› p] ¡
( Y Zj
kZ Ãi Zz M :X N ™ ðAXF
Z »Â[Wæžz™ H:B‚Æ y´Zh
”
gzZh
”˜gzZ y´Z ªVâzŠ ) yZgzZ} Š ð‹: ÌÃVâ » LZžz™- gŠ

^÷nËì †Ò„Ö] áç³Ó³m á] g³v³jŠm ]„³Ó³â "ƒV-]g „ÝZh
•
á ì Å °áZz]zÛ G
î£E
HZg ZŠM0Z]g „t 1C
Xƒ:B‚Ƙh
”~( iZ0
ZÆ)}ÈXƒ™ Ö ™fžìtïª "ê^Çn×e ]÷†ãqæ ÷ ð]‚Þ áçÓmŸ

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

X ( ~d!Zf257mÔ8¢Ô~g ]Z ì)z™g (ZÃ{ Zg ãxgŠÆ( Y ØZ

;ž•D â •
Û Ï
ò ß M)´]|gzZ

èq^vÖ] …‚Î æ] ÈÖ^fÖ] †ãrÖ] áæ• •]†ÛÖ] á] à³nϳϳv³Û³Ö] ˜³Ã³e …^³jì]æ
gz Z V ´äe …çÚ^ÛÖ] oÊ ¡ì]• èq^vÖ] …‚Ïe †ãrÖ]æ Ù‚jÃÛÖ] †³ãr³Ö] áç³Ó³nÊ

at
.o
rg

H IИ T~ˆy M Œ
Û )žì Hg (ZÃ] !
kZ ä x Z™Y f[‰

Ð ]gz¢ c
ìŠ Z% ( ˜ h
”gzZ¾I~˜ ª) Ú!
˜ Ð kZ ( ì Š

9Z åE
<XÅì Š Z%˜ {Š c
i
ª)ì 4ZŠ~Egñâ Šp ƒ˜ ]gz¢g”gzZ w5 çLX=E
X ( 163mÔ16¢ÔãšZ b zg ) ( ì ¬~ˆy M Œ
Û Šp »kZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

b§ÏZ Xì c
Šg Z Œ
Û ¬¦ÑÐ ÂØ w5gzZ˜ ~
 qg” ä +¬z Y fÐ ¹ b§ÏZ
( i Zz M ~g ‡gzZì Z (… c
ˆy M Œ
Û Ð i Zz M ~g7 c ä™ ðAXF
[gz Z¼gzZ & =‹ZrÔyZ f Z

{z(Ãh
”˜ ]gz¢š {z%Z• ïŠg Z Œ
Û^
YÌÃh
”˜ ~ª
 q+Z BÍ~Çž @
Xñ 7
~] ÑqXX • B^
Y~] Ñqx ÓyZh
”˜Ž • Ì,ZY f‰@'n ZgzZ• … â
ÆVß Zz ä™x Zg M gzZ i úÅV-i ú}Xƒ: 1ÃVÍß}uzŠÐ kZ c
Ãá Zz ä™™fŠp
X ñ M: ñ~x Zg M

~)(lt Mtž• D â •
Û {z 0ÆyZì "
U
w5˜Ð X] c
M x ÓyZgzZ

˜{Š c
i‰
Ü zkZž¸,Z] Ñq‰
Ü zkZgzZì "
U
ÐV(u9yÒ»kZž 6•ðƒwi *
”˜Q Â;g @
h
Y60
Z » yvgz Z Zƒ‚„gzZ •
ØÃxsZ Z
 pX å7Æh
”˜gzZ

X ;g7{z(gzZ ^
Y*
‘°]gz¢š

Æ™7hu ( 25)æ~G@
Ƙ™fï
ò ±Ý°Z†+-Z w°)´]|çO
ø ŠôËûÞø oûÊô Ô
ø e$…$ †û Òöƒû]æø Xì c
îÖ] ýý ^Â÷ †% –øiø Ô
Š[ ZŽ »g
ugzZVì M Ñ!
{gÃèˆÆkZ

X •ØŠ[ ZŽ &Æ

ø iô ç×F’øeô †û ãø rû³iøŸøæø ð]†³‰Ÿ] èm^³Ò ènÓ³Ú^³ãÞ] VÙæ Ÿ]
kÖˆÞ ‚Î æ ^ãø eô kûÊô ^íøiöŸøæø Ô
áçÒ†ŽÛÖ] äÃÛŠnÊ á]†ÏÖ^e †ãrm Ü׉æ än× ä×# Ö] oב o³fß³Ö] á^³Ò à³nu
à oãÞ ^ÛÒ èÃm…„×Ö ]‚÷‰ †ãrÖ] Õ†je †Ú^Ê äÖˆÞ] à³Úæ á]†³Ï³Ö] áç³fŠnÊ

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

äô ×# Ö] áôæû •ö àûÚô áøçû Âö ‚ûmø àømû„ô$Ö]]çû f%ŠöiøŸøæø ZZ oFÖ^Ãi ä´ÖçÎ oÊ !ÔÖ„Ö Ý^ß‘Ÿ] g³‰
àe] ÔÖ]ƒ oFÖ] …^•]æ oßÃÛÖ] ]„â Ù]‡‚Î æ XXÜõ×ûÂô †ônû Çøeô ]æ÷ ‚û³Âø äø ³×# ³Ö] ]çû ³f%Šönø Êø
!å†nŠËi oÊ †n%Ò

ÔÖ^Ú în• Ü׉] àe ‚m‡ àe àÛu†Ö]‚f ÜãßÚ àm†ŠËÛÖ] àÚ èÂ^³Û³q á] VoÞ^%Ö]

"]çû jö’ôÞû]øæø

at
.o
rg

†Ò„Ö^e äÖ†Ú] äÞ]æ ᕆÏÖ] 霆ΠÙ^u †Ò]„Ö] o× èmŸ] ]ç×Ûu †³m†³q à³e] æ
äÖ^’i] ämçÏmæ l]ç‘Ÿ] å‚ß Äʆi á] ᕆÏ×Ö ^÷Ûn¿Ãi è˳’³Ö] 儳â o³×³Â

äö Öø ]çû Ãö Ûôjø‰û^Êø áö•†û ÏöÖû] -ø†ôÎö ]ƒø]ôæø "äÖçÏe

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ø iô ¡
ø ’ø³eô †û ³ãø rû³iøŸæø "e
Vb§Å " kÊô ^íøiöŸøæø Ô
 M kZ ÅY Zu Z >gÎÌe
 Mtžìt[ ZŽ ª
1C
gzZ ¸ D™ H] Y Z Œ
Û ùM˜ ~ i ú ~
 *™Ñ Z
 ðƒ wi *
Ü z kZ e

 Mt gz Z ì e
M

ä \¬vZ Â ïŠ V1ÇÃá Zz ä™wi *
ƈy M Œ
Û gzZˆy M Œ
Û ™ÍÈy M Œ
Û Wæ
C3
àûÚô áøçû Âö ‚ûmø àø³mû„ô³$Ö]]çû ³f%ŠöiøŸø "ug IŠ •
á g ZkZÆ\¬vZž 6c
Š ¬»ä™uF
h
˜[ éE
5ÒÉZ åS]
G-dI
\¬vZWæž @
c
â•
Û IÐä™ê zƒ
 ÌÃVG~" Ü×ûÂô †ônû Çøeô ]æ÷ ‚ûÂø äø ×# Ö] ]çû f%Šönø Êø äô ×# ³Ö] áôæû •ö
Y ̘ ï»[ Z n kZ ;g: {çt Ð Wæzg ñ[ Z ª):
^
 tèa [ ZgzZ ,Š: V1ÇÃ
2C

Å+¬žìt »e
 M kZ[ ZŽ ZuzŠgzZXì c
â•
Û {g •
á Z ÌäM
ò 0Z)´s§Å]!
kZ ( ì

Ãe
 M ÏZ ä VrZ • ï•
á Ìk

0Zgz Zh
`
i0 Ý°Z†Š *ZÆ ´
ò â x â Z ~ T®
 )q
Z
™fgzZƒ „gƒ ] Y Z Œ
Û Åˆy M Œ
Û ²ì Hwú6µñgzZ wq kZÆ ( áZz ä™™f ª)™ Z f

Ü z Dƒ ] Y Z Œ

Û gzZƒWňy M Œ
Û ž @
ìŠ
c
Š¬»™fB‚Æ Ú 4CÏZÃá Zz ä™
h

( ÔŠËÞ oÊ Ôe…†Òƒ]æ ) ªe
 Mtžì CƒÌÐkZe
¾Ãw¸kZgzZVƒ:—,i Zz M
yMŒ
ÛZ
 gzZ : ]çû jö’ôÞû]øæø äö Öø ]çû Ãö Ûô jø‰û^Êø áö•†û ³Ïö³Öû] -ø†ô³Îö ]ƒø]ôæø "Ôì µB‚ÆŠ •
á g Z kZÆ\¬vZ
G
c
Št [ ZŽ ZŠäï
ò ±)´gzZ "ƒgg
 gzZ’ÃkZ Â( ñYJ 7{)z[c
) ñYÅÚ M ç¤Åˆ
X •D™ª
ÑŠB‚Æs
 ZÜ6
kZŠpp ÖZáZzˆž 6B‚Ƙh
”ª

X ¶CYJ
gzŠiZz M Å ~
 \ Mɸ:~g ZŽ z[Œ
Û ÂWæ
ø iô ø¡’øeô †û ãø rûiøŸæø " ™ â •
X c
â•
Û ¬»w5˜B‚Æ"kÊô ^íøiöøŸæø Ô
Û IÐh
”˜ª

™f~ wŠ „ wŠ ª,™™fB‚ÆÚÏZ ~ ]gß+Z ƒ ;g Y J 7[ c
ƒ „gƒ y M Œ
Û ]Y ZŒ
ÛZ
ª
X ,™

1C
2C
C
3
4C

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f
1C

ˆÆkZ X ì m{B‚Æ~
 *™Ñ {zì%ZŽ ~e
 M kZž• D â •
Û x Z™Y 5ßžì
;ž•D â•
Û {z X •ØŠ[ZŽzŠÆ"àmû‚ôjøÃû ÛöÖû] g% vômöŸø "äï
ò ±)´]|
éç• Å]†jì]æ] äe …çÚ^ÛÖ] ‡æ^ri äÞ] å†nŠË³i o³Ê x³q]†³Ö] á] ^³Û³â‚³u]

at
.o
rg

äÒ…‚jŠÚ oÊ ÜÒ^vÖ]æ äq^Ú àe] äq†ì] ^Ú å‚m©mæ ņŽÖ] oÊ ^³ãÖ Ø³‘]Ÿ
ÙçÏm äße] ÄÛ‰ ØËÇÚ àe ä×# Ö] ‚f á] äß ä×# Ö] o•… èÚ^ÃÞ oe] à ävv‘ æ
Ù牅 kÃÛ‰ oÞ] Ù^ÏÊ èßrÖ] ànÛm à ˜neŸ] †’ÏÖ] Ô×ò‰] oÞ] Üã×Ö]
oÊ áæ‚jÃm ÝçÎ èÚŸ] å„â oÊ áçÓn‰ ÙçÏm Ü׉æ än׳ ä³×# ³Ö] o³×³‘ ä³×# ³Ö]
†m‚Ïi o× DoÞ^%Ö]E !•]†ÛÖ^e Ü׳Â]ç³âæ o³e^³v³‘ †³nŠË³i ]„³ãÊ ð^³Â‚ö³Ö]

ww
w.
no
or
eh
ida
y

änÊ Ø–ÊŸ] ”ç’íe ð ^‚öÖ]æ †Ò„Ö] oÊŸ ð ^³Â‚ö³Ö] o³Ê èmŸ^³Ê ܳn׳ŠjÖ]
àÚæ ^n& Ëô ìø ð÷ •‚øÞô äü e$…ø p•F^Þø ƒû]ô oFÖ^Ãi Ù^Î]„Öæèe^qŸ] oÖ] h†Î] ä³ÞŸ …]†³‰Ÿ]
!ð^•ö ^ãÞùŸ ^÷Î^Ëi] é¡’Ö] oÊ éƒ^Ãj‰Ÿ^e …]†‰Ÿ] gvj‰] Ü$

gzZƒizIÐ/gñâ {zžìŠ Z%‰â ¬™+ZÐ Y ZŠZžìt‚e Zg ÅkZžìt [ZŽ q
Zª

žì HÜ~ ug´[  KZ ä ÁqgzZ äzâ 0Z‰ì Cƒ ÌÐ g
ukZG@
ÅkZ
E
E
!
C »+
Y N ZŠ ż
 Е~;vZ} Z • ëž ‹ D™ ¬™Ãd
 LZ ä ñÿ¨š 0vZ†
EšE!
¨
ž¸ D â•
Û {zì ‹Ð ~
 vZ wÎg ä ~ž ¹ä ÿ 0vZ† ( ™Ít) Vƒ ‡â û

Åä!
ñ ô‚tèaÐ,™izˆgzZY ZŠZ~¬™ŽÐN YƒZa vß,Z~#
Ö Z kZ d
k

ÝZ ÅTì Š Z%¬™ +ZÐ Y ZŠZžì e Zg‚¸ n kZ )• … Y{Š c
iÂÅkZ {zgzZì

ƘŘh
”Š Z%Ð kZž ) ñY HÌtt ¤
Zžìt [ ZŽ ZuzŠX ( ƒ: "
U
~ <Ñ

× Mžì ¸ ÝZ~ ¬™gzZ ~}g !
Æ™fž: ðƒ wi *
~}g !
Æ ¬™ e
 Mt Â( ì Š Z%
ð÷ •‚ø³Þô äü ³³e$…ø p•F^³³Þø ƒû]ô "žì c
â•
Û ä\¬vZ n kZgzZì d
Œ
Û {Š c
iÆqJtèYñYžâ

á^_nŽÖ] àÚ ä×# Ö^³e ƒç³Â]Z~i úÐzzÏZgzZ "ÅY Z0

ÐíÐg ÇŠgz6LZä kZZ
 V^n&Ëô ìø
E
X ( 394mÔ1¢Ô òz éG
5©ÒÉ~zÒZ )ì ¬™ {f 7ZèYì @
YJ 7× M t·Ñ!
Ünq†Ö]

]ZŠ ‚žìtžÜ » wZÎgzZ Ôì –~ [ ZŽÆ wZÎq
Z ä ï
ò ±)´y*Zg7 t

X ìgz$e
.[ ZŽt

1C

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

]hZ «g~ÖWyZgzZ VòyZgzZ • D™ÂôÆ™f~ VzKžìt w©»Bß
äÞ]"c
þ â•
Û ä)
ò ´~[ ZŽ Â?{z(c
ì^
YtH•_7ä×Ö] Ÿù ] ä³Ö]Ÿ ËB‚Æi Zz M—ª

gz ZÔwZ ¸ZÆY fˆÆkZ "7>
Ø Z™ðÃÌ~qËÐ~yZ V ÔÖ]ƒ àÚ ®• oÊ äja]†ÒŸ
E
òz éG
5©ÒÉ~Š ÒZ )ì c
ŠÉy*Üæ Zg7 6kZÆ™yÒ Ã• ñâ •
Û yÒ Ìä Y fžŽ Z
Z ¯Æ˜

at
.o
rg

X ( 394@
389m Ô1¢ ÔËZ³
Ä
; ž•D â •
Û ò RA Z†*
Ññ]|

†`rÖ] àÚ Ø–Ê] †ù ŠÖ] áçÒ oÊ gm…Ÿ äÞ] Ý^ÏÛÖ] ]„â oÊ Ý]†ÛÖ] è‘¡³ìæ
&m‚vÖ ^÷ÂçßÛÚ ½†ËÛÖ] †`rÖ] áçÒ oÊ gm…Ÿ ]„Òæ èËníÖ]æ ņ³–³j׳Ö

ww
w.
no
or
eh
ida
y

÷¡nÖ• ‚rÞ ÜÖæ å‡]çq o× èÏÊ]çjÚ é†a^¿jÚ…^$Ÿ6 ]æ ÜÓŠËÞ] o׳ ]ç³Ã³e…]

ènÃÊ^ŽÖ] ð^`ÏËÖ]æ áç$‚ùvÛÖ] “Þ ‚Îæ èõ â]†Ò æ] èõ Ú†u o× èu]†³‘ Ù‚³m
oÊ äm^ãßÖ] gu^‘ ÙçÎ än× قmæ ^÷–m] å‡]çq o³×³Â ^³ß³e^³v³‘] ˜³Ã³eæ
äÞ¡Â^e Ð×Ãi^Ú oÊ Ÿ] ènËíÖ! …^ÒƒŸ] oÊ^Þ ‚ß gvjŠÛ³Ö] s³v³Ö] h^³jÒ

á] †a^¿Ö]æ o`jÞ] ½çŠfÛÖ] oÊ ]„Ò èf_íÖ]æ ènf׳jÖ]æ á]ƒŸ^³Ò •ç³’³Ï³Ú

än× áçÖ‚jŠm ÜãÞ] ØnÖ‚e ½†ËÛÖ] †`rÖ ]çâ Ý]†u †³`r³Ö] Ù^³Î à³Ú •]†³Ú
kʆ ‚Îæ &m‚vÖ] XXÜÓŠËÞ] o× ]çÃe…]ZZ Ý¡ŠÖ]æ éçF×’Ö] än× äÖç³Ï³e
^Ï÷×_Ú †`rÖ] oÊŸ ½†ËÛÖ ]†`rÖ] oÊ á^Ò ^Û³Þ] å•æ…æ á] å•æ…æ á^³• o³Ê

èßnß¿Ö] èÖ•Ÿ] àÚ çâ p„Ö] •^uŸ]†fíe èÏnÏvÖ] èÚ†vÖ] kf%i ÌnÒ äÞ] ijÚ
ÜÖ Ýˆj×Ú Ý]ˆjÖ]æ ”ç’íÚ äqæ o× äÂ^Ïm] á] äe•]…] è‚e äÞ] Ù^³Î à³Ú æ
oÊ †nfÓjÖ] &ve oÊ än× è‚fÖ] Ð×›] ^ÛÞ] ÜãÞ] ØnÖ‚e ņ³ŽÖ] o³Ê ‚³ãóm
”ç’íÛÖ] äqçÖ] o× Ðm†_Ö] oÊ äe †`rÖ] ]çÖ^Î †_ËÖ]‚n éçב гm†³›

zspž ZƒtžÜ Vè‚e çãÊ †_ËÖ]‚n oÊ ^Ú]æ oFv•Ÿ]‚n oÊ •…æ ^Û³Þ]
$ çOaИÐzzÅ~g Zi
4¨GG
o× ]çÃe…] &m‚u"µz—šb§ÏZì aZ éSE
5G

oG)˜;ggzZì 7µðÃÌ~ƘÅoG˜ÐzzÅ " ܳ³Ó³³ŠË³³Þ]
Ð/
ñ ôg UMgzZ g
Š q Z ]{ {z Â( ƒ ÁИÆzgŠh
”gzZ ð•ZŽ ª)

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

$öX 7ŠŽñ?Š ðÃB‚Æs
 ZÜ6>
Ø Z™ c
Ö wÅkZgzZì "
#
U

ät.r
 ™gzZ 1C ì Å ô¥Åi ZŽ ÅkZ Ìä Y •‰gzZ›•
á Y •gzZ
ì ïu~g » f Zq
Š 4}g øžì ¹ÐáZjÆo„~ ÝZ [Â

2C

[gzZ¼ÔyZ f Z ‰ƒ Š°( g Ö Z gzZ ) y´Z ~ XÆ g » f Z yZ ñZÎ

at
.o
rg

糳ó³e…]"g
u{zèYì oG˜Š Z%ÐkZì c
Šg Z Œ
Û x ZwØTgzZX {)z

‰ yY\ MÊzgzy•
á Åg
ukZgzZ•D™wÑ+Z Ð" ÜÓŠËÞ] o³×³Â
{z´~}g !
Æǘž:ì _ƒŠg Zz~}g !
ÆoG˜g
utž•

t²ì YY H"
U
ÃÇ#
Ö wùЊ q Mg ¶ Z yZ6#
Ö wŘžt ,i Z

ww
w.
no
or
eh
ida
y

¤SË~˜žìt È » yZì ¹®
$
Ø ä Y fXgzZ • ~

xiÑ ä <ÑÃTñY Hx ZoZ »q +ZgzZ ÔñYH4ZŠÃ ( HgzZ )

Ü z D Y~ 5Zg yŠÆ[ZÏä VrZžìt ?Š ÅkZƒ c

Šg Z Œ
Û7

B‚Æzz mºkZžì ¹gzZì Ht: Z »®
$
6"7rÐ i Zz M —
ÔËZ G
î<ò) ì ®
$
yŠÆ[ZÏgzZ• "
U
IrB‚ƳÑZÏsÜ
X ( 33m

:: i Zñ»wZ ¸Z´nZgzZ`™]c
M Ñ!
{gÃè

ÉñZg KZ 0Æ ¬Š ~˜gz Z˜ æL°f™Ägt ‚ÃVì M {gÃè ä {)z Y •gzZ + ¬

Ü z m{q

ZÃVì M yZ ä ‰gzZì c
Šg Z Œ
Û {z(6¯ ÅVì M 4ZÃh
”˜ ä Y f‰ì ~Š

;ž ZƒtžÜ »wZ ¸Zx ÓyZgzZ HŠzöJ
]Ñqm{gzZ
7~¬ŠŠ Z%ÐkZž c
ÕäOF
XìŠ Z%*
â•
Û ~}g !
Æ"àømû‚ôjøÃû Ûö Öû] g% vômöŸø "
'

c
ƒ: "
U
~<ÑÝZ jì ÐgñZ yZÉ X 7B‚Æi Zz M m» kZ ý

'

Y •‰žìgŠkZ sÜÈÉ •ë {z(c
Y*
^
s ¦ ZY •‰Ã‰á˜žì 7t È »kZ C1

˜~X• ã]g „Ås ¦Z Y f‰gzZì ^
Ytžì c
ŠÈs ™s ™0Æi ZŽÆ‰á˜ Âä

X7,ʼná˜gzZoG
Xì s %Z~äƒaZƘgzZ çOaž Zƒx¥Ð kZ 2C

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

ä <ÑyÒ »X‰â Ãq +Z Ëż
 }Xƒiz ˆÐŠzu¦Ñ~X
vZ c
ž} ™ ¬ŠtðÃc
{)z} Š¼
 ,â c
}Š¼
 cu=vZ c
}H7

]Š „ ¬ŠèYì ¸ e ZggzZ} ™wZÎÐvZ)~ ¬Š c
}h
ŠzgŠ »Ñ=

at
.o
rg

X ñYóâ ÐgzZ ËZÎÆ \¬v Zžì ¸ izˆÐŠzu~ ]Š „gzZì
Q +NGM E
#Q åLG
5MšQ.NÅZ ïE
â•
Û ä \¬vZ VŒ èY
ä Yg*Ð u \¬vZ ó óèE
MG
‰ BL äÆóî!‡S L L;c

uægzZ • Ý ª•-vßáZz äYg*Ð ugzZ D â•
Û 7I ÃVß Zz
Q
Å
I
N
4Q´L çLlQ.NZ ï‰ BL+G
MG
Ëš Z åE<XÅD™7I ÃWæ\¬vZµš ó óèE
E ÆäMîMÏŠÉZ É S L LX •

•ÅVÍß-gzZ Ý ªÔ WæÃVß Zz 䙜zZ i Zz M ~ ¬ŠÆ ?Š o¢

ww
w.
no
or
eh
ida
y

¬™žì ¸È ãZz »`™e
 M n kZì ÕZ (¹ÌŠpi Z *
™ï•
á~

:ŠŽñ~{0<ÑÝZ ÅTžñYc
Š™: 4ZŠÃq +Z Ë~]Š „gzZ

X {)zp ÖZÉÑ}ƒ

9p¤
Z
~Y ZŠZ™™{z(Ã`â ¬™B‚Æw5˜pì Hï•
á ~Y ZŠZ ä Y f‰ÃoGçLX=E

kZ Å Y ZuZ ]gÎ2 ì "
U
B‚ Æ iF
Z Â w5˜ èY ì ß „ Ç!Â *
™ ï•
á
ø ÖôƒF àønû eø Èôjøeû]æø ^ãø eô kûÊô ^íø³iöøŸæø Ô
ø iô ø¡’ø³eô †û ³ãø rû³iøøŸæø "e
ÐV(u90Æ" ÷ ¡nû fô‰ô Ô
W

X ( ›9gzZ ~g g 9)ì ðƒwi *
~}g !
Æi úgzZ ¬™tžì "
U

Šzu¦ÑgzZY ZŠZŠp Â*
ά(ZgzZì ï•
á ~Y ZŠZ˜Þ~¬™žì YY¹ùQ

~ ¬™žì Å7ô¥Å]!
kZ ä ݬ c
žÌËZÎÆVÍß¼Æh
]
gzŠgzZì izˆÐ
7äVrZ Âì Ì–äVMì 4ZŠ~Y ZŠZ c
ÃäÎ} ÈgzZ ä äÕOF
{z(c
Y*
^
̘w5
Xì –

9~]Ñqm{
ï•
á ~Y ZŠZ̉⠬™B‚ÆoGçLX=E
:7

7\~¬™Š Z%ÐY ZŠZž‚tÅ àm‚jÃÛ³Ö] g³v³mŸ ~]Ñqx Ó2
ÕäOF
Ç!
tì *

kZgzZƒÌ¢ÔŠ OZ6\¬vZQ ñYƒg Z_ÔñYƒg6Ž ¿{zC
Ù ì xŠ ƒÆ]¡ã ¨
Z

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

gzZ ~g Z_ ƒ }Y Ìy!
$e
.gzZ ÑZz ]gŠgzZ ´ â ÔÛ{Ô {Zpí CZÃkZƒ Ì›B‚Æ
7•Ç
J6ËZ
 ž 7¬Š ä \ M Xì @äÕOF
Sg (Z " Åy¨
Z ~ ]gßÅ ~g6
zgt ‚ÆkZ {zƒŠg^gzZ {Zpí »kZŽ ì @
YïÐ ¿, Z Z
 ¿{z Âì C7M ¤

 b§ÏZXì @
Z
zg™ƒg Z_b§¾™NŠÃVâ^ Xì @
zg ._ÆŠgŠgzZÄŠ LZgzZì @
7

at
.o
rg

JÂì @
Yƒ k- â Ð [ òZÆ 7zŠ¤
LZgzZì @
Yƒ 2~ ¤Jy¨
Z x ¬ ðÃ
ÃVÍßX b§ÏZX • Ç
SÅkZ Âì @
™ qŽg sçŽG3µ\¬vZ {z Z
 ~ª
 q Å ~g Z_

{zÂN Yƒg6{z Z
 D ; 7B; s§Å)Ë~ ~
 q Ë{zgzZƒ¢o¢6\¬vZ

gzZª
qt ÅkZì CY V"
âJ
ZgzZ ä`É • D 7
zgt ‚Æ\¬vZg (Z" Ì

ww
w.
no
or
eh
ida
y

]gßzª
 q +ZX ì Ðzz ÅŠ OZ6]gŠÅkZgz Zx™z 3gÆkZgzZ ¢6\¬vZ Š c
Û +Z

ì CƒªgzZ] !
ãzg0
_
Z LZŠpÆkZtÉ @
‹7Ã\¬vZg åz { M KZ N ¬Š KZ {z~

qtì Ç
ª
ËÐ V\ Mgz Zy!
iÅkZ™½Zg (Z" ‰
Ü zÆä;B; t ‚Æ\¬vZŽ

\¬vZ ñOÅVzgzZ {zn kZì @
ƒÐzzÅŠ OZz¢o¢6\¬vZgzZ 46Z}
e
.ÅkZ
7c
ì @
7zg™ äÕOF
ìÇ
ÌmÅkZ¤
Z~]gß+ZXì @
™Š c
Û gzZì @

zgÔì @

¥

t ‚Æ
$ *
4¨GG
Xì k
 B‚Æ]¡ã¨
ZgzZÃûéSE
5G
™4ZŠ~Y ZŠZ¬ÃkZ Â
+¬‰É 7"
U
ÌÐ~
 *™Ñ‚t ÅkZQgzZì ]¡èE
L #GŠxs ZèÑq

t ‚Æ\¬vZ ¿q
Zžì YƒùtèYì Ât · ZB‚ÆTÔì ñZg CZ f KZ Å
7™ƒg (Z" gzZ ñzg
gzZ Y f‰=Z} Š™ Z9~ •ÅV>ªÃkZ \¬vZQ ñzg™ äÕOF

{z ÂQ Âì @
™c } z3Š ÃVÍßgzZ ~g » Y c
g¼ ƒ
 t { z¤
Z%Z X • ë ŠzŠ%ÂkZ Y •
X ( 281mÔ 2¢ ÔtæÒZ ºêJZtíòzë)Xì ï•
á ~Y ZŠZ

:t òzt (»e
 M ( ÜÓöe$…ø ]çû Âö •û ]ö)

" ÅuѬ ~ Vì M Å6zZ BZ eÃ6t òz t(Æ e
 M ÏZ™wÅy M Œ
Û Zg f \ M

G
G
G
©G3©8
Û{ »}igzZy• Mžì ˆÅs
 ŸzÅy*Æ© ˆÆkZQ Š
HyÒÃò •Z$
gzZ ö
gzZì ´6#
Ö Ól²LZÉ ´ƒ7m" Ð kZÆ™ Za Ã]Ñ»kZ {zgzZì \¬vZ

6]Ñ»x Ó„zsÜgzZ•¿g~]gŠ„
 Š LZ äkZsÜ] Zg (ZgzZ• !
Å] Ñ»x Ó

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

zÅx ©ZÆkZƒ
 ƃ
 N Zƒ}g (gzZ}g *Ô0
e Ô`gÎÔ]Zg yŠXì ; g™ðZz3â •
Û

Ælzy

z lŽ ~ zÅx ©ZÆ kZ ] Zg yŠgzZ {¨f { ¨f »]Ñ»gzZ • D™lŠ¤
izgz‘
~

]Ñ»Û{ Âì „g Y~ÚÍÚÍÆ ]Ñ»¬z%Z » ÏZgzZX • x¤

u~x » LZ LZB‚

X- ¬»kZ~] Ñ» ðƒÅ Za Å\¬vZžì Yƒb§¾g Z, »] !
kZ ZuzŠ ðÃZÎÆ

at
.o
rg

z•
'!
„e
.gzZ;!
~(•à Zz ä™ Za ÃkZžì @•
á ЊŽ z LZ]Ñ»tQ
o àømû‚ôjøÃû ÛöÖû] g
% vômöøŸ äü Þ$]ô ½è÷nø Ëûìö æ$ ^Â÷ †% ³–ø³iø Üû³Óö³e$…ø ]çû ³Âö •û ]ö;žì ¸ 9gzZ hÂì •à ZzØg

àøÚ( gºmû†ôÎø äô ×# Ö] køÛøuû…ø á$ ]ô ½^Ã÷ Ûø³›øæ$ ^³Ê÷çû ³ìø åü çû ³Âö •û ]æø ^³ãø uôø¡‘û]ô ‚ø³Ãû ³eø šô…û Ÿø û] o³Êô ]æû ‚ö³ŠôËû³iöøŸæø
7IÃVß Zzäg *Ðu{zGíígzZÔ ñƒD Z ¥
¥
z™ Zg åÃg ÇŠgz6LZ : ànû ßôŠôvû³Ûö ³Öû]

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Ð Vß Zz ä™x »( Øg Å \¬vZ —" Ôˆ Æ b & Z ÅkZ z™: Š Y~ }igzZX @

X ( 55Ôs Z²Z )ì d
Œ
Û

\¬vZ Û{z ´ â »qC
Ù Å] Ñ»ª
fz] ³yvz œZ
 žìt È »e
 M kZ

LZsÜ?Âì Ì•Øgz•
'
!
.gzZ;!
e
„zgzZ•] Zg (Zx Ók0
ÆÏZgz Zì „
"´gzZ Z çˆaÃ[g
ËZÎÆ\¬vZgzZÅg ñÎßÐ ÏZ~ª
 qC
Ù ~'hZ6ÓzyZgzZz™ Zg å G
îSG
0E

Ðu \¬vZgz Zì izˆÐŠzu{Š™gHÅ\¬vZ *
hŽ¸g »ÓzyZ Ñz spB‚Æ}uzŠ
<XÅ@
â•
Û 7IÃVß Zz ä™izˆ
vZ *
™q
ÑÃË~ðZ}
Å\¬vZgzZz™Ì6JÐuÑ ?Z åE
<XÅÔì *
~}i Å\¬vZÆ™[ ‚g Z »uÑ ?Z åE
™ 0
'Š Y~ }iuÅkZgzZ ]zŒ Ð \¬

~] )gzZ] Yq F
x ÓKZ™hŽÐ\¬vZsܸg »ÓzyZgzZY YgzspLZgzZ ƒ î:Š Y

D ¯ Ãg ÇŠgz6LZ sÜU%z œ

% » ÓzyZ KZgzZ Y Ygz spvߎ gzZX zg å„Ã\¬vZ sÜ

Xì d
Œ
Û ÆVzg »™ GØgÅ\¬vZgzZ•M
0Nv߸|gŠ•
Å " àmû‚ôjøÃû Ûö³Öû] g% ³vô³möŸø "wq¾Xì yÒ»bÑŠÆ]y
MgzZ© ÂQˆÆ]c
M yZ
ñYÅÏÈÅgz Z ËñOÆ\¬vZžì uÑŠ Z%ÐY ZŠZžì ¸‚à Zz•ÃwŠgzZ„
 gŠ

 M6ÏZgzZì ëuÑÌt ÂñYÅ~g »Y c
e
g~ÏÈÅ\¬vZgzZ~¬™X ñYZg åÃgzZ Ëc

Y c
g" Š Z%Ð kZž• M
 V6³kZŠp\ M ˆ Æ TXì @
™ª
ÑŠ tòz t (»`™
5O8E
çOXì w®ÌÐ +¬gzZY •Y fåG
‰‚¸gzZì Š Z%‰â Ð\¬vZØ{gzZ ÏÈ

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

b)zbcÆvZ™f

;ž•D â •
Û 0Æ"ènø Ëûìö æ$ ^Â÷ †% –øiø ÜûÓöe$…ø ]çû Âö •û ]ö" ò ~gŠ™x â Z

ð^m†ù Ö] ä×ì‚mŸ á] ènËíÖ]æ èÖ„Ö] èÂ]†–Ö]æ ÜÓrñ]çu]çóʅ]æ å悳fÂ] pZ
]çû Âö •û ]ö VoÖ^Ãi ä×# Ö]†nÆ áç‚m àm„Ö] ànÒ†ŽÛÖ] p] àm‚jÃÛÖ] g³v³mŸ ä³Þ]

at
.o
rg

gz Zz™7òZjLZt ‚ÆÏZgzZz™ÏÈÅ\¬vZž•tpÆ Üû ³Óö³³e$…ø
EG
NgzZ ~ b
Q8E
gzZƒ: 4Š » Y c
g ~ TÏÈ +Zì È » G
îG
0M©E
¬ pÆ é‘S 牸M$M

gz Z ËgzZ ÏÈÅgzZ ËZÎÆ\¬vZŽX •WæŠ Z%Ð àømû‚ôjøÃû ÛöÖû] g% vômöŸø
5ŸÅZêJZti Z )

òzë)•Dg åÃ
X ( 378mÔ6¢Ôt åE

;žì ~y M ÅZC
Ù ZŽ‚{Š™yzægzZA
%Å y
ò {vZxÝ*
Ññ]|2

ww
w.
no
or
eh
ida
y

<XÅìg Uzs‘„zgzZì ´ âgzZÛ{ »] Ñ» ~g ‚„\¬vZèa
: ¿¸Z åE
Ô 1¢Ôy M ÅZOZŽ )áZzäg åÃvZ)"à³mû‚ô³jøÃû ³Ûö ³³Öû]"Ôzg åÃÏZ~] Yq
X ( 367 m

ä™uÑ "ànÒ†ŽÚ" áZzäg å ÃvZ)Ð"àmû‚ôjøÃû Ûö³Öû]"Ìä+¬[}uzŠ b§ÏZ

i ZzWœzZ ä~
 *™Ñ~T) g
u9q
Z ~
ò zâx â Z]|žìzz¸ X •nŠ Z%áZz

;•˜ •Æ( ÇñY MÐ M \¬vZY ¶
ZyÒ»kZž 6ì žâ ¬™Ð

( ì ?Š Å]!
kZ~g
ukZª) : ^‚Ö] oÊ lç’Ö] Äʆ³e Œª³eŸ ä³Þ]
X ( 93m Ô2¢Ô›bÑ) 7`wðÃ~ä™—i Zz M~¬™ž

ˆÆkZQ Â( ¨Y MÐ M yÒ»kZž 6ì "
U
¬™B‚Æi Zz M—ŠpÐ ~
 *™ÑZ

‰â ¬™B‚Æi Zz M— ¹ ]gz¢š gzZzzš %Zì Lg ¹!
— H~ äƒ bŽ%Æ‚kZ

X 7ÐzgÅe
 M kZpì Yƒ{z(c
 o*
ƒ
Â6Š ã
Å{Ž zvŠ

ø e$…$ †û Òöƒû]Ë)
»wZ ¸ZàP0Æ(ëÔŠôËûÞø oûÊô Ô
:žÜ

ø ŠôËûÞø oûÊô Ô
ø e$…$ †û Òöƒû]æø e
:ìtžÜ »wZ ¸ZàP0ÆÔ
 M ~uzŠ

ì c
â•
Û gzZ ì c
Š™ m{B÷ i úÃ`™ e
 M kZ ä x Z™Y fgzZ +¬‰ '

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

G
Å‚kZ ÂXì Ú N ç¤~i úŠ Z%ЙfÆg ÇŠgz6LZgz Z " Ô
ë e$…$ †û ³Òöƒû]æø "
Ƙ æL°fÐ e
 M kZgzZ Lg 7mðà » kZÐg » f Z {)z Ëz ÄÐ zg

X Yƒ7„wÑ+Zs Ü

at
.o
rg

kZž• D â •
Û ‰Ð ~ yZ • D™m{B‚Æ i úÃe
 M kZ vߎ '
G
»p‰
Ü z D™]Y Z Œ
Û ž•‰ G yÒ [ ZŠ MÆ Ú N ç¤c ~g ‡gzZx â Z~
G
c
,™Ú N ç¤Ð˜ w5ñƒ D Z ¥
¥
ñƒ Dg eÐ \¬vZgzZ ,™p Ò
G
G
¤ ~)gzZת ~užt
Ú N ç¤Ð˜ w5~ Vzi ú~˜gzZz™Ú N çv
X z™

ww
w.
no
or
eh
ida
y

&‡ ä‡æQ°NãQZ Ë " e
 M kZx Z™Y fgzZ +¬ÒZ '
ÔÃz÷z[Š Z%Йf~ " ëëE

Æ x ÓyZ {zgzZ • f
 Š Z%g » f Z x Ó ¬Š zg lZgzZ Ëz Ä Ôy M Œ
Û ]zˆ

˜V˜%Z ñYHÌ6Ðh
”˜~yZžìt[Š Z »yZž•ë 0

+Š§Ö ZgzZy´Z~X,q Ü{)z¼ÔyZ f Z }ñY7]gz¢Åh
”

]gz¢š gzZì 4gzZ aZ „h
”i Zz M — ]hZ «g V;z Âì @
ƒŠ°

Xì \zZ)Ái Z Ác
{z(˜h
”
¬tì ¬»w5˜T~" Ô
ë e$…$ †û ³³³³³³Òöƒû]æø ž•D â •
Û + ¬gzZY f‰ '
ñYc
Šg Z Œ
Û {z(c
x ZwÐzz Å`™e
 M kZÃh
”˜žZ
 Zzž:ì ~Š •
á gZ
9%Z
~kZèYì qNgzZ {z(t ·Ñ!
˜{Šyvµ˜vŠp Ö!
gzZoGçLX=E

Xì @
7
ñ~{)zi úÅV- i ú}uzŠÐzYkZ c
ì bŠY Z j
ZÃLZ
•û ö ] " b§ÏZì e
 MV " Ô
ë e$…$ †û ³Òöƒû]æø " žì t · Z »Y fgzZ+¬x Ó6kZ '
ø iô ¡
ø ’øeô †û ãø rûiøŸæø " 2 " ènø Ëûìö æ$ ^Â÷ †% –øiø Üû Óöe$…ø ]çû Âö
Èôjøeû ]æø ^ãø eô kûÊô ^íøiöŸøæø Ô
ø ÖôƒF àø³nû eø
¬™Š Z%ÐkZžì "
U
Ìt 2Xì e
 M Vt·Ñ!
Ì" ÷¡nû fô‰ø Ô
G
ÅWæzg ñÉ 7c ƘÅh
”˜ Ѭt Z åE<XÅÌÚ N ç¤gzZì Ì

6Y ¯ Ū
˜ {zž @
åÌn kZ¬t 2X åÐ n¾ÅvÐ VE‚gY Z j
Z
gŠkZ ä\¬vZ n kZX ,Š: V1ÇÃá Zz ä™wi *
ÆkZgzZˆy M Œ
Û

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

G
yMŒ
Û pÔÃÍÃÚ N ç¤~Ç~i úgzZxñ Z™/ôž c
â•
Û ¬»w5˜ ª˜
Ôh
”æL°f n kZ „g: ª
 q {z [ Zèa ñY: J
gzŠ gzŠ i Zz M Å {)z ˆ
]|žì ~M0Z‚çO Ô„g: ¹!
ƘÅB‚Æ i Zz M — ]zˆ

¼Ï‰ ènÞ‚ÛÖ] oÖ]†³q ^³â ^³Û³×³Ê ;žì Š
He
ZzgÌtÐk
ñ „0vZ†

at
.o
rg

¬tÂÅ]óä~
 \ MÃ{gëÜæZ
 Q Vð^• ÔÖƒ pù] ØÃ˳m ÔÖƒ
ÔM0Z‚)z™ ( ]zˆ)ì e b§T (ž ˆ~Š ]i YZt )gzZ Š
ƒŽ‚

X ( 69mÔ3¢

ww
w.
no
or
eh
ida
y

7cáZz ¶Š[c
ä™™fgzZ ~g ‡m»e
 M kZžì Ìt w¸q
ZgzZ '
G
yMŒ
Û Ú N ç¤ c
ƒ ;g Y c
Š[Z
 žì ~}g !
Æ Vß ZzG
 m» kZÉ
ž @
,™™f » \¬vZíígzZ~ wŠ wŠB‚ÆÙñ{‰
Ü z kZ ƒ „gƒ
Å
 Mž • D™7t ?Š {z ~ }g !
e
Æ kZ gz Zƒ: …¸ Ð ö:XWZ ™f {z

 cVß ZzG
g
V;zÂì 0Æ]Y Z Œ
Û "î³Ö] ýýᕆϳÖ] -†³Î]ƒ]æ"
wŠwŠÉ , hg:Ùf „Ç!
ž c
Š¬t ÃVßZz•gg
h
 Q Â嬻•g

žì " àn×Ê^ÇÖ] àÚ à³Ó³iŸæ"?Š6
kZgzZ,™™f »\¬vZíígzZ~

~i úc
Ü zÆ[žì ãZz ~gz$Åw¸kZp X ƒ Yƒ:Ð~Vj¸

G
~ Vì MgzZ ú
™ Î y» B‚ÆzÂ~g7 gzZ xg lñ{~‰
Ü zÆ Ú N ç¤
: VYííp¤
Zƒw'~™f ÌŠp{z¤
Z:gzì™f »‰
Ü zkZ „*
™g¨
zg¨~kZgzZ ú
y M Œ
Û ]z ˆgzZ ú
[gzZ Ïìg7s§Å[zÂÌQ ƒ
vZz ?È H »¬Æä™™fí í ‰
Ü z kZQXì ™f dZ „Šp *
™„

X [ Zh!
DZ

~yZÉ 7Š Z%¦

Ù ÂÔÅw5˜ æL°fÐ Vì M yZž Zƒ¸ ÂÝqÐ wZ ¸Zx ÓyZ
C

Cƒx¥e Zg‚Ž ÅVì M yZ%Zì ]gß^
YgzZ qzæq
Z Å™f ÌŠptgzZì ¬»‰á˜
X VƒêŠ™ÜÃkZì

Ãg ÇŠgz6
LZgz Z : ènø Ëûìö æ$ ^Â÷ †% –øiø Üû Óöe$…ø ]çû Âö •û ]ö"þìte
 M «Ås Z²Z >gÎ '

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

ÃVß Zz äg *Ðu G \¬vZgzZz™ Zg å Ì™¾gz Z Ìñƒ D Z ¥
¥

à 7Š Z%ƘŘ Ñ~ ¬™Ð`™e
 M kZX ( 55Ôs Z²Z ) @
™7I
Xì [g*yÒ×»kZX $
Ë Y

at
.o
rg

äü ³Öø ]çû Ãö Ûô³jø‰û^³³Êø áö!†û ³Ïö³Öû] -ø†ô³Îö ]ƒø]ôæø ;ìte
 M ~ŠgzZe
 M ~uzŠ Ås Z²Z '
ø ŠôËûÞø oû³Êô Ô
ø e$…$ †û ³Òöƒû]æø o áøçû Ûöuø†û iö Üû Óö×$ Ãø Öø ]çû ³jö’ô³Þû]øæø
æ$ è÷Ëønû ìô æ$ ^Â÷ †% –øiø Ô

yMŒ
ÛZ
 gzZ :ëànû ×ô Ëô ÇFÖû] àøÚ( àûÓöiøøŸæø Ùô^‘øŸF û]æø æ( ‚öÇöÖû^eô Ùôçû ÏøÖû] àøÚô †ô³ãû rø³Öû] áøæû •ö
Ãg ÇŠgz6LZ ÂgzZ ñYH3g6?ž @
ƒgg
 gzZ’™ Îy»ÐZ ÂñYJ 7
ˆ
ÄX=A
ÚÅi Zz M—ª ç EZyzŠx •
á Ôð{g @
™Š c
gzZ Zƒ@
g egzZ Zƒ @

¥
~wŠ™Š c

ww
w.
no
or
eh
ida
y

~e
 M « X ( 205@
203Ôs Z²Z )ƒ:Ð~Vj¸gzZB‚Æi Zz M ÑÁ
yMŒ
ÛZ
 žì cV-Çgz ZVß ZzG
½Å ]çû Ãö Ûô jø‰û^Êø áö!†û Ïö³Öû] -ø†ô³Îö ]ƒø]ôæø

Âú
™ Î y»žì ãZz Ç!
Â] !
t gzZ Ô[™ Îy» ÂñY J 7([gzZ )

ŠpÐ ] c
M yZ ÂñY J 7Ð „ i Zz M Ã[gzZÃy M Œ
Û ²ì Yƒ‰
Ü z kZ
G
G
˜²Ð[ÃÚ N ç¤z™f‰
Ü z ÏZ Âvßž Zƒ"
U
™fgzZ]zˆz Ú N ç¤~˜
43X e *
™— i Zz M gŠ¾6™fgzZ ñY J 7ИgŠ¾Ãˆy M Œ
Û pXƒ
ÂõJ/G
kZgzZì cá Zzä™™fŠpgzZ ä‹Ã~g ‡zx â Z½Å " Ô
ë e$…$ †û Òöƒû]æø "
ø e$…$ †û ³³³Òöƒû]æø )e
ìŠ
c
ei§»]z ˆz™fÃ~g ‡gzZ™ Z f~( Ô
 M ~uzŠ
AÄZ yzŠgzZ˜ ¬~`™e
43X e *
™x¥ÃpÆ çX=E
ŠpÀF
ˆÆkZ õJ/G
 M kZ
X ÇñY M~™Š l

:pÆ"†`rÖ] áæ•"gzZ "†`q"

{Š c
iÐuª)o•
Û ZÃqËž•ëáZgx â ZgzZ•Æä™y´ZÔäg åpƘ

˜ X ( 101mÔ] ZŠG)ÐÚ Š c
ƒÐG
 m» kZ { Zp• ë˜Ãä™Vc
úB‚Æ( gzi

kZ Lì c
â•
Û wEZ((ÃÂƘ ~ pÏZ äˆy M Œ
Û X •K ä áZgx â ZŽ pÆ

Ãx?Zm.ñ}Xì @
ƒ ÌÐÚ Š îWm»kZ}gzZì @
ƒÐ i Zz M Ågzi {Š c
im»
Áª)z'zgJ
Z
 Ð3â 7N¦

Ù : é÷†ø ãû qø äø ×# Ö] p†ø Þø oj#uø ÔÖø àøÚô ©û³Þö àû³Öø ;ž ¹ä x ¸
C

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

ÏZ {z : ]†÷ ãû qøæø ]†& ‰ô äö ßûÚô ÐöËô ßû³mö çø ³ãö Êø ;ìŠ •
á g Z(~uzŠq
Z X ( 55>•) BNŠ:Ã\¬vZ ( ™

Ƙwq¾X ( 75-)ì ꊙ ay
ÌîWgzZ {æ7Ð ( tigz wâ ñƒØŠÆ\¬vZ )

Æw¸gzZG
 m»kZ Z
 gzZ• ëÃä™C
Ù ªgzZVc
úÐ ] ¸~g7gz Zo Z•
Û ZÃq Ëp~½
7 \ Ô *
ì @
ƒ *
™— i Zz M ª]hZ «g Ô*
äÕOF
Î {È Ô*
™y´Zžì @
ƒt È Âì @
ƒB‚

at
.o
rg

7 { ZpOg ÌŽ x *
ÕäOF
]¸ð•ZgzZ ~g7 KZ y¨
Zì „q
Z »ƒ
 È *
™— i Zz M c
Og *
ª

ÃkZ}™x » ðÃt ‚ÆVÍß îWÇ!
 gzZ • ë i Zz M ~˜ ÃÏZ Ôá ïÃi Zz MB‚Æ
Z
X •ë¿6´c

ø e$…$ †û ³³Òöƒû]æø " Š
@M » " †`r³Ö] áæ•" Ž ~" ÔŠôËûÞø oû³Êô Ô
ò 0ZƒqxsÑZ •

ww
w.
no
or
eh
ida
y

;ž•˜ 0ƘÔì

‚ÅŠ0Z)´)ì „h
”g Ö Z˜µš V‚m‚ŽÖ] …^`¾Ÿ]çâ †`rÖ] á^Ê
X ( 320m Ô4¢ ÔL

:pÆó óyzŠ L L

Ô6
zZ Ôn ÔÁyzŠ Ôì @
ƒ wEZ~ VsF "áæ•"~ ! ²pì ¡Åt¯ "áæ•"

kZ c
ì ~ZgŠ ÁÐkZ {z" ä³Þæ• ç³â"Xì @
ƒwEZ~VsÆ{z´gzZd
Œ
Û Ôúc
ÐM

Æ\¬vZ c
ZÎÆ\¬vZ " ä×Ö] áæ• àÚ"Ô`Ð MÐkZ {z" äÞæ• oFŽÚ"Ôì ~ZgŠnÐ

pÆkZ F
{Š c
iQ Âì @
Yïó óðL LZ
 B‚ÆyzŠ ªÔì @
Y M " àû³Úô ", »kZZ
 { z´

X •DƒÆZÎgzZ {z´

~]gß+Z ÂñY1Š Z%zgŠ ÁÐyzŠžtq
Z•wÈZzŠÆ †³`r³³Ö] áæ•VŒgzZ
7gzZ} Èž fƒt pÆ kZ
kZ¤
ZXB‚Æ i Zz M ÁÚ/Æ ( ˜ h
”ª) i Zz M — c
ä äÕOF

7%ǃtpÂñY1pÆ)gzZ {z´pÐ
ÂB‚Æi Zz M {z´Æä`c
~i Zz MÆ ñ ÕäOF
43X e *
c
ƒ™f ~ i Zz M ÁÐ } ÈèY õJ/G
ƒB‚Ƙ w5žì ¸ È~ VÂgßVâzŠ
Æ Y f‰É Xƒ: i Zz M — {Š c
i ¹ gzZh
”˜žì „ q
Z È » VâzŠ Xƒ˜ % ñ`

ǃ >% » {z( c
x Zw{z Â} ™˜ {Š c
i ðä
Zž7t È » kZ ªì ~Š •
á g Z ̬t q
Š 4

Ðzz Å ã‚gY Z j
ZQ ¶ :
 »g¢ÆVzuzŠ¤
Z%Z ǃs ÜÆ[Š Z *
™ (Z]gz¢š %Z

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

ø iôø¡’øeô †û ³ãø rû³iøŸæø ¬»e
kûÊô ^íøiöøŸæø Ô
 M ÅY Zu Zž 6ì (ZɃ¬»e
 M kZgzZX ǃq N
7: V÷¡nû fô‰ø Ô
ø ÖôƒF àø³nû eø Èô³jøeû]æø ^³³³ãø eô
Ã{ZgyxgŠÆVâzŠyZÉ× M Ç!
:gzZ³7
¬™ c
i ú™ äÕOF
X ( 110Y Zu Z ) ,™g (Z

B‚Ægzi {Š c
i¹ ~
 *™Ñž• D â •
Û ñk„0Z ]|0Æ e
 M kZgzZ

at
.o
rg

á Zz ä™wi *
ƈy M Œ
Û ™Íi Zz M Å ~
 \ M Wæzg ñ ¸D™ J 7~i úˆy M Œ
Û
Zƒ¬t Ã~
 *™Ñ ÂïŠ V1Çà ( x?ZmLZƒª) ñшy M Œ
Û ŽgzZ ( Ã\¬vZ ª)

:gzZN àY Z j
ZÃ~
 \ M Wæzg ñž, ™]zˆÐi Zz M Ågzi {Š c
i¹ª,™˜ Â:ž

ÃÍ: Ìñ x Z™/ôá Zz "7i úúÆ~
 \ Mž,™]zˆB‚Æi Zz M - gŠkZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X ( ‘Z[ Â ~g g )³7B‚Æi Zz M w5É

( ‘Z[  ~g g ) ðƒwi *
~}g !
Ƭ™e
 Mtž•Câ •
Û ñ iœÈ ¬]|gzZ

~g7gzZì @
ƒx¥ ¸ ÌÐp
gt ‚Ãe
 M ~g7ňy M Œ
Û gzZì „
 gŠÇ!
Ì‚tgzZ
†û ãø rûiøŸøæø snFߊvöÖû] ðö «Ûø‰ûŸø ]û äö ×øÊø]çû Âö ‚ûiø^Ú$ ^m&]ø ½ àøÛFuû†$ Ö] ]çÂö •û ]æô]ø äø ³×³Ö] ]ç³Âö •û ] Øô³Îö ì V-e
M

ø ÖôƒF àønû eø Èôjøeû]æø ^ãø eô kûÊô ^íøiöøŸæø Ô
ø iô ø¡’ø³eô
(~
 9} Z )zŠÈ: ÷¡nû fô‰ø Ô
Ði Zz M—( i úc
) ¬™ KZgzZ•c „ ÏZsÜx *
iZ'Ôzg åÌÐ x *
Tzg å™È " þÝg

"c
zg å™È "vZ "

¬™ q zÑ »e
 M ¶ Š ( 110ÔY ZuZ )z™g (Z { Zg ÅyxgŠÆyZÉB‚Æi Zz M - {Š c
i:gzZz™:
†û ãø rû³iøŸæø " ~e
 M „q
Z ÏZgzZ ÕZ .......4â N ¬Š™ÈÝg c
ùâ N ¬Š™ÈvZ c
žìÐ

ø iô ø¡’ø³³³³³eô
žì x¥Â] !
tgzZì 0Ƭ™ ¹Ze
 Mtžì @
ƒx¥ÐTc
â•
Û ¬» " Ô
g » f ZgzZ ]zˆN ¬Š Ìg0
ZÆ i úèa Xì ÙÌc ¬™  » "Z²Ô öÐOu"~ˆy M Œ
Û

{)z wÙZ ] Zr Ôy M Œ
Û ]zˆ ÔBà >gÎ}Ô• CY S7Ð i Zz M œzZ ‰Ð ~X•
X DZvZz ƒðƒwi *
0Æi útžì 9Ìt0ÆkZ n kZ

AÄZyzŠ
.ߎÐVÂg „ÅY •gzZ7˜ÌŠ ZpÆ çX=E
:!Zi Z»kZì CƒZa

ñ`žìtÈ »kZÉ 7˜ÌŠ Z pÆgä³r³Ö] áæ• ž Zƒx¥ÐcÑ!
{gÃè

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

žìt wZÎq
Z VŒì q
Z È »VâzŠX ÁÚ/Åi Zz M—gzZ ä` c
%ñÎ {ÈgzZ%
˜ ÌŠ Zg Zl{zžìt [ ZŽ » kZX ì Hg ZlÅkZ ƒ ÁÐ i Zz M — c
} ÈÔ ä`gzZh
”˜

ï•
á ~ †³`r³³Ö] áæ• ƒ
 ã: J
˜ï»h
”gzZä Î{Èä`J
Z
 gzZì CƒqzÑÐ

at
.o
rg

 [ÌvßžƒgŠkZ c
Z
n ‹ÃŠpsÜžƒgŠkZ˜ {z { Zpì @
Y ¹˜ ãxgŠÃkZgzZì
( :J
7J
Xìg Ñ~˜ãxgŠ Zg ‚t‘ ðAXF
uÅ} ÈgzZä äÕOF

g*¬yÒ »kZž 6ì szczg•Žì ¨s %Zq
Z 0Ƙ ÌŠ Zgz Z˜gzZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

kZ {zì Cƒ9i ú~˜Ð T˜ {z c
˜ ÌŠ Zžì ŠŽñÌw¸t »]Z|‰~ kZgzZì [
AÄZ yzŠ ä +¬X2Xn ‹ÃŠpžìgŠ
tB‚ÆkZ]‡zZ ‰{z Âì 1Š Z%ãxgŠÐ çX=E
$N
gQG
E
E
E$E.gG
M
.
$
Q
$
N
©
L
©
»˜ ã xgŠž7t È »kZ • Špž óîp îœ c
n ‹Ã\ M LZž ëM h ü ž• ˜ Ì
uªì ï•
á ~‰á˜ÌtÂn‹ÃŠpžá ïi Zz M âZ¤
Zž•T e*
et {zÉìtudZ

»˜ ÌŠ Z6kZp¤
Z• ŠpžB‚Æ i Zz M âZž• D â •
Û Y f‰pì 6zZÐzgŠÆvgzZ
X Ç- 7x »Ð˜gŠkZ~i ú~˜pÇnƒÂ6
gî~½t :Z

:!Zi Z »kZì CƒZa.ߎÐVÂg „Å+¬‰

V⠻ƙ Z fi Zz M Å™f Z
J
 žì –tŽ •Æ " †³³`r³³³Ö] áæ•"ä+¬‰
(
]¸ ãqzggzZ “
 ZŠ c
ª¯æL°f Ð äYƒ WOwìgzZì @
ƒ WOwìÐ kZ Âì )ðAXF
: ðÃgzZ [y» LZ sÜž,™gŠkZ™fž7t ¦

Ù È » +¬yZ ÂXì CYƒÝq
C

{gÃèt Ð kZ Â[: c
[vßgzZ { Zpì ù
Ùf LZ™ Z f q
Z Z
 žì Ú Z sÜÈÉ •

X •DƒÝq} Z
Ã

řf LZZ
 ™ Z fÉ @
ƒ7Š°*
™gH{i Z0
Z »˜ æL°fÈ »Y •zY fž ZƒtžÜ

Æ]z¢gzZÅË%ž•ëgŠkZ c ä™gH{i Z0
ZgzZ• D e{Z
ûkZ•Ãi Zz M
7
;ž•˜~L‚KZ ò ~i Zg+-Zõ)´}Xƒ:™f™ äÕOF
á^Ê äŠËÞ ÄÛŠm äqæ o× äe… †Ò„m á] oFßó۳Ö] Ùç³Ï³Ö] à³Ú †³`r³Ö] áæ•
äŠËÞ ÄÛŠm &nve á^Òƒ] oÞ^Š×Ö] †Ò„Ö]æ oÞ^Š×Ö] †Ò„Ö] Ùç’u •]†ÛÖ]
†Ò„Ö] oÊ éçÎ gqçm Ù^níÖ]†$ ªiæ †Ò„Ö] ÔÖƒ à³Ú Ù^³ní³Ö]†³$ª³jm ä³Þ^³Ê

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

b§kZÃg ÇŠgz6
LZžìtp» ÙçÏÖ] àÚ †`rÖ] áæ• V oÞ^uæ†Ö] of×ÏÖ]

™f ã!
igzZ ñYƒÝq ã!
i™fžìt ÑèYn ‹ÃLZž} ™Š c
ÆwìgzZì @
YƒWOwìЙf,Z Ân ‹ÃÑLZžƒ b§kZZ

m Ô15¢ ÔL‚)ì CƒÝq] ¸ã qzggz Z ¯Ðzz Åä Yƒ WO

at
.o
rg

X ( 108

kZ  ì CYV~V⠻ƙ Z f Z
 i Zz M Å ã—™fžì ¸ѻ ~
ò i Zg)´Ð]g „kZ

:gzZ ðÞ,™ (Z™fž7t ¦

Ù È »kZVŒgzZì CYƒZa ]¸~™f ¯gzZ ãqzgÐ
C

]g „q
Z Å b§ÏZ2Xì {Z
Ãt »kZ •Ãi Zz M Å™f LZZ
 ™ Z fžì *
Ct sÜÉ •

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X •˜ •Å†`rÖ] áæ• çOì Q…~‚Å ò ã›/Z†•)´
c
Mž 6ƒ™f6gîãxgŠÆ˜gzZÄ#žtŠ Z%" Ùôçû ÏøÖû] àø³Úô †ô³`û rø³Öû] áøæû •ö "
ø ÖôƒF àønû eø Èôjøeû ]æø ^ãø eô kûÊô ^íøiöøŸæø Ô
ø iô ø¡’ø³eô †û ³ãø rû³iøŸæø "ì
‚) " ÷¡nû fô‰ø Ô
X ( 176mÔ 4¢Ôã ›

;ž•˜™^Ð M

gzZì @
ƒ WOwìЙf kZèYn Í\ M ÃTžƒi Zz M — gŠkZ ª
Xì CƒÝq] ¸~ãqzgz¯æL°fÐäƒWOÆwì

ø ’øeô †û ãø rûiøŸæø "
;ž•˜•Æ"ëÔiô ¡
7 Â: i úKZgzZ
i úž• ˜Ð MQX z™g (Zi§Ðí:gzZz™ J 7™ äÕOF
XƒÐi Zz M ã xgŠ1× M:ƒ:™g å

;ž•˜Æ™yÒÃÝqÆe
 M ÏZQ

Ð i Zz M ÅzgŠ ‰áÃkZ {)zÜŠ Z gzZ c
ì @
Y J 7y M Œ
Û Ž ~ i úÝÒZ

X ( 96m Ô5¢ Ô㛂)ce-7

™ Z fÐ kZ Âã~y»i Zz M Å™fZ
 žìt È »VÂg „Å b§kZžìt n²
CYƒ Za ]¸~ ã qzggzZ ¯æL°fÐzz ÅkZgzZì @
ƒ WOwìÐ kZžXì @
ƒ {Z
ÊpÃ

:}uzŠ [y» LZ sÜžì ut Ř æL°fž @
ƒ7t ¦

Ù È »]Z|yZÐ kZXì
C

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

ø iôø¡’ø³eô †û ³ãø rû³iøøŸæø "~‚ÅkZ {zÂ@
: 7Ãe
 M Å " kûÊô ^³íø³iöøŸæø Ô
ƒÈt»yZ¤
Z[
YÂt ;g:™f ãxgŠ {z ÂBÍÌvß}uzŠž ˆƒ ! gŠkZ i Zz M¤
Zž] !
tèYX D™
GE
Ã]zˆz™fÆá Zz ä™™f ˤ
ZžìC
Ù ª ÂYXì ŠzŠ%gzZ s ÜÇ!
Æ} @x ÕäS¨g$ zZ
x ÓÅ *Š ~g7J
 ` MÐwz Zžì@•
á õg @
gzZ/ŠX H7*
`gzZ {ÈÌðÃÃkZ Â[vß¼

at
.o
rg

X ì ; g M `J
 ` MÐ~
 *™ÑtgzZì @
™˜gŠ¾x âZ~VzK

:"†ãrÖ] áæ•"e
 M cžÜ

ø ŠôËûÞø oû³Êô Ô
ø e$…$ †û ³Òöƒû]æø " / " è÷nø Ëûìö æ$ ^Â÷ †% –øiø Üû Óö³e$…ø ]çû ³Âö •û ]ö"
æ$ ^Â÷ †% –øiø Ô
ø iô ¡
ø ’øeô †û ãø rûiøŸæø "gzZ " è÷nø Ëûìö
~)(l ª•Vt Mt" ^ãø eô kûÊô ^íøiöŸøæø Ô

'

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X •ðƒwi *
ñYÅ]zˆÅˆy M Œ
ÛZ
 gzZ V]çû jö’ôÞû]øæø äü Öø]çû Ãö Ûôjø‰û^Êø áö•†û ÏöÖû] ðø p†ô³Îö ]ƒø]ôæø "
'
Ì^ q
Z ÂÃ] !
kZgzZì "
U
6gî ãZz „Ð " ƒg g
 gzZ’™ Î y» Â
gzZ ~g ‡²ì YY ‹ ‰
Ü z ÏZ~ ] ¬½Z} (Ã]zˆgzZ\žì &

Xñ 7
[c
} ™]zˆÐgzigzi¿
ø ŠôËûÞø oû³Êô Ô
ø e$…$ †û ³Òöƒû]æø "
p Ò»pž c
C[Š Z »™fÙ Z fgzZ ~g ‡äe
 M "Ô
™fz ]zˆÆ oG˜ % ª ñ` % ñƒ Dg e gzZ ~ b
¬ ñƒ n
g

'

t åZƒ¬t Ž ~]zˆz™fgzZ• Vt Mtžì Š
ƒx¥ÌtgzZX } ™
G-I
d ^
kZ ,™: ê z ïE
O gzZN à: Y Z j
Zg0
ZƬ™gzZ i úÐWæžn kZ Ì
%Z ; g: ̬t  Zƒ Ýq„z •
ØÃxsZ Z
 ž• D â•
Û Y f‰n

Ì[ Z 0ÆkZƒ {ç » VE‚gY Z j
ZÐ Wæzg ñžƒª
 q +Z V ˜
Xì ¬¸

z ™f ñƒ Dg e gz Z ñƒ D Z ¥
¥
n Æ ™ Z f gzZ ~g ‡~ Vì M yZèa
{zž•, ZvßÄì Yƒ ÌB‚Ƙh
” *

¥


Zì ¬»]zˆ

Z {z ì Cƒ ~ äZ ¥
¥
w5 ~ b
¬ Ž ÌQ p• D zg™ ` g Zig Zi

Ô]zˆÆž{ª
qz ªËš gzZ]gz¢Ëš n kZ Cƒ7~ ä`

'

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

b)zbcÆvZ™f

Xce ã™7B‚Æi Zz M—ª˜h
”¬™gzZ™f

9
:BVÅ]gz¢ch
”çLX=E

¨£Æg ñ c
ƒŠ°*
)g6g ñgzZyZ f Z‰*
™y´Z c
슰*
™g ÖZ »+Š }

Ãkz‚zì xWgzZxû»kz‚z ÔƒŠ°*
ài Zz M ÃV- ÇgzZƒ{Š c
i …ƒ *
ÑŠ lŽÃVâ ›~

at
.o
rg

š ~ˆ pƒÐ w5˜ ÂqzÑ c
ñY H§{ Åä) Ãy·Š ª§{ Å ð;gzZ ä™gzŠ

˜h
”~VÂgßx ÓÅ b§kZ ÂñYƒ—i Zz MÐzz ÅŠ c
Û gzZ ÅY • z { MgzZt¤

c
g (Zzp

:ï•
á {)zY Z j
Z c
x ZoZgzZ H}qYg {+Z ðÃg0
ZÆkZªÆì ^
YÉ 7{z(c
x Zw

X ñYƒ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

:ì "
U
Ðg
uzyWŒ
Û Âw5˜

Â~kZì "
U
Ð „g
uà Zz" 糳ó³³e…] "gzZVì M ňy M Œ
Û Šp Ât˜w5;g
i ú~çaO}ce *
ƒ 7˜ ‰
Ü z kZžƒ c
â•
Û Špä <ÑV˜žt ÑZ 7öRÌÅs %Z

‚Å †ãrÖ] áæ• Ž Vƒ@
™7Ã] Zk

’Æ+ ¬Pc,ÅkZ[ Z Š
c
Š™I*
™˜~

;ž•˜~‚KZ ò ÏßWŠú¦)´çOX •D™Ð˜w5

gz Z V†ãrÖ] à򠓥 ÅçÞ äÞæ•^Ûe æ ½†ËÛÖ] lç’Ö] ÄÊ… †ãrÖ^e •]†³Û³Ö]æ

ÁÐ( oG˜) kZŽgzZì *
™— i Zz M ( {Š c
iÐuª)Ð o Z•
Û ZŠ Z%И
X ( 162;9` ãšZ bzg )ì ngz Zq
Z Ř{zƒ

~uzŠq
Z 1x »Ðg "Z VŒn kZì _ Y ÅÌï6kZgzZ Vƒ[ ɬ×gŠ!Zjt
;ž•D â •
Û ò ÏßW)´(

o× ‚ñ]ˆÖ]æ] ÈÖ^fÖ] †ãr³Ö] áæ• •]†³Û³Ö] á] à³nϳϳv³Û³Ö] ˜³Ã³e …^³jì]æ
oÊ ¡ì]• èq^vÖ] …‚Ïe †ãrÖ]æ Ù‚jó۳Ö] †³ãr³Ö] áç³Ó³nÊ èq^³v³Ö]…‚³Î

c
oG˜Ð" †ãrÖ] áæ•"žì Hg (ZÃ] !
kZ ä>‰ Väe…çÚ^Û³Ö]
)ì 4ZŠ~/gñâ Šp Â~
 qg”gzZw5˜ Z åE<XÅìŠ Z%˜Z
ZiÐ ]gz¢
X ( 163m16` ãšZ b zg

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

gzZ p» b§ÏZ ã½gzZì c
Š¬Špä {0<Ñ Â»˜]gz¢g”gzZ w5˜žt È
h
ª™f ãxgŠÆh
”˜gzZçaO~kZž•D™tpÆ" †ãr³Ö] áæ•"{zXì HÌä+ ¬
ÌЧ · zŠg Z P ž ì @
ƒ x¥t ƒ
 o~ y
M X ì Š
c
Š ¬» ‰ágzZ w5˜
ø e$…$ †û ³³Òöƒû]æø "
{Š .ZÐkZ™NŠŠpòŠ WJ 7
–x ¬q
Zž @
ñYHÜÀF» "ëÔŠôËûÞø oû³Êô Ô
1C

at
.o
rg

X n™

;•˜ V-ÀF»kZ~"ã ›‚"‚KZ ò ã ›/Z†)´]|
7ž:™g eg egzZ™ Z ¥
™ äÕOF
†û ³ãø rû³iøŸæø gzZ z™ HŠ c
¥
~wŠÃ[g LZx •
á Ôðgz Z
7Â: i úKZgzZ•˜ •ÆëÔiôø¡’ø³³eô
ã xgŠÉÐí:gzZz™ J 7
™ ÕäOF

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X ( Y ZuZ]gÎgzZs Z²Z >gÎ)z™g (Zi§

Å
5ŸÅZ •]|+ çl©.Zz$ åC+ ZKg
;ž•˜ •Æe
 M ÏZ~‚KZd
ò ZŠúåE

Ð% 1™g 垎Ði Zz M +ZgzZ Zƒ@
g egzZ Zƒ@

¥
~wŠ LZ {g @
™Š c
gzZ
7 {Š c
ä ÕäOF
i n kZ• D â•
Û ò 㢣ZY
)´]|~íqÆkZXƒ Á

·,234; 㢂) }™™f » Z}
U˜ c
UuÐ i Zz M äŠì ð M ƘÅ

X ( {gëÜæ

;ž•˜ •ÆkZ ~
ò â åZsÑ Z *
Ññ]|

ˆgzZ wŠžìt [Š Z Ýq ;ž• ˜QX "B‚Æi Zz M ÁÚÆgzi "
O
ìªƒ× M Ç!
 c
ƒ: oG˜ Ð g ±ZÆ i Zz M gzZƒ spgzZ ÿÉE
~
EE
ÅkZ~ V(uXX ì 7qNîp©$ °˜ƒ w5Lc
gzZÆã —•
w

c
]Zç«géÐzz Ång ¬ ˤ
Z%ZXì oGÐ kZŠ Z%ì ð M Ƙ
H m?ä [ • ËžƒB‚ Æ _ ZÑ yZ {)z ‰
Ü g ^z ]zl «g
]i YZ ƒ&` ´Éƒ }Y: "
Œ
Û Ã˜ kZƒ: ÷¡Ã öÐ}!c
ì*
ËgzZXƒ

EG
&Š 1C
4£ÀG
.n©$c,õJ/G
‚ÅŠ
ò 0ZƒqgzZL‚Å~
ò i Zgx â ZÔyi{‚Ô 1‚ Ô 154mÔ 3¢Ô©ZÔZ‚Ô A°çLG

Hx¯Ð ,b§C
Ù 6˜™f ä VMì $
Ë ïc -ÅkZ~ V1ÂÅY •yZ b§kZX§·{)zL

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

X ( 364my M ÅZyÒ) ( DZvZz )7~kZ {z¸Æ4‡¢ŽèYì

˜kZsÜs %Zž Zƒx¥ÌtÐ kZX •ï Šg Z Œ
Û^
YB‚Æ_ ZÑÃoG˜ò~â å]|

Xƒ]gz¢šoG˜V˜ì ~oG
;ž•D â •
Û ò ÷?]|

at
.o
rg

~vZ™f ª B‚Æi Zz M ÁÚÅi Zz M Ågzi : Ùç³Ï³Ö] à³Ú †³ãr³³Ö] áæ•

Ðgzi¹žìt[Š Z1}™™fÐi Zz Mìg (Z ÌtÃáZzäƒw'

sg ç ) ìg pÅx Z •Z z [Š Z ~ T} ™B‚Æ i Zz M ‰á} ™: ™ m
X ( 166mÔ 4` Ôy M ÅZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

É 7~w5˜s %Zž•M
Î{ i Z0
Z\ MÐkZ•t ‚Æ\ Má ZjPt

lŽ ÃVâ ›c
c ä™[ú%ÃÔŠ c
yZ f Z }ÅgzZ ]gz¢‰
Ü 1gzZ~oG˜ ]gz¢š

-6
XƘ™f ÌäTXì ^
Y>
Ø Z™šÌh
”˜ÐzzÅ+Šg ÖZgzZ nÆäÑŠ

gzZì "
U
6gîDÐg
uzy M Œ
Û w¼˜ž Š
V6ËkZ {zÅ ï[p~kZgzZ à Z eÃ
Xì q )Z »s Ü Zzs sZgzZx Z™/ô6
i ZŽÆkZ

;ž•˜ ò S³• Z •)´çO

ÄÊ… oÊ ð^’Ïj‰ Ÿ]æ èÇÖ^fÛÖ] á] …^nì Ÿ] ‚³ß³Â …^³jí³Û³Ö] á] è׳۳r³Ö^³eæ
†`rÖ] àne o_‰çÖ] èÖ^vÖ]æ ( åæ†ÓÚ åçvÞ æé¡’Ö] oÊ †nfÓjÖ^e lç³’³Ö]
†nÆ ˆñ^q ð^m†Ö] à ènÖ^íÖ] èÞ^Ój‰Ÿ]æ ØÖ„³jÖ]æ ņ³–³jÖ] Ä³Ú ð^³Ë³ìŸ]æ

Í^ŽÓÖ] |…^• àÚ Ðf‰ ‚Îæ Ñ…^ŽÛÖ] …]çÞ] oÊ]„Ò ð^Û×ÃÖ] Ñ^Ëi^e åæ†ÓÚ
†›]çíÖ] äf×Î àÚ Ä×ÏjÖ lç’Ö] ÄÊ †e p‚jfÛÖ]†Ú ^m ‚Î ‚•†ÛÖ] î³nŽÖ] á]

gzi ð•ZgzZ¾I~i Zz Mžìtg Uq
Š 4
ÆY fg ìZó!Vä³nÊ èí³‰]†³Ö]

Y ØZgzZLB‚Æ~ b
¬gzZ ÜE

z q¨gzZX ì {z({)zr~ i úB‚Æ

YÆ>
^
Ø Z™Ëš Y ft · !
ƒ à {Ð Y c
gŽ ( w5L ) ª
 q ãxgŠÆ

] !
t ÐáZjÆ s ¤ bg •
á ¬ gzZX ì ~g ZâÑZ tg xž 6ì

wŠÆ kZž @
ì êŠ ¬» ( h
”˜ ) ]hZ «gÃ~‰L”% •žì _

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

y#Z bzg‚ðyJ f ÑZk

à ) X N Yò{z • `ƒ tZg kz‚zŽg0
ZÆ
X ( 596mZ `

X Ne'!
&ä)
ò ´~]g „kZ

ì {z( ( oGLª) *
Îgzi ð•ZgzZ¾I~i Zz M—q
Š 4
Æg ìZY fž

at
.o
rg

gzZ Ëc
nÆ™ Z fŠpJ
Z
 oGLq
Š 4
Ɖž Zƒx¥t Ð kZX

( ³Z )

~uzŠ q
Z ä ò S)´ž 6ì ^
Y Ì]gz¢š ¶: :
 »g¢nÆ

{ZÍ~#
Ö ªÐzz Å ( h
”˜ ª)˜ž c
CgzZì HÜ!Zj »16kZ(

Ž ~ Vâ »ŠÔ Vz yÆ k0
k M gzZì @
ƒ {Z
ÃÃVzuzŠX • D Y ï{Š c
i

ww
w.
no
or
eh
ida
y

™fˆÆkZQG yÒZ
Z ¯‰{)zì B•
'Å™fÃyZ • Tgvß

žŽì Å,Å b§ÏZ ã½~ kZgzZX ì Åc6kZ ëc
ì aZ˜
Æ)(leYžŽ ã1™)´6kZgzZÔì Å {)z ~
ò ŠâgzZ B
ò g+-Zí)´

%Z ( 30 6@
305mÔZ ` ÔyJ f ÑZk

à )ì ŠŽñ~íq ÌG @
é Z • Š *Z

ÆkZp¤
Zì {z(oG˜ ]gz¢šž• D™I Ã]!
kZ Y fÐ ¹
Xã:g¢ðÃËÐh
”˜kZ

)´gzZX ì t ·Z »Y f6i ZŽ Æ w5˜ž ˆƒx¥t Ð kZ ] !
~uzŠ

ÐkZì q )Z »Y fx Ó6i ZŽn Zžì –t Ž ~}g !
Ƙ ä ò ã ZÄ

( [)

h^fvj‰] o× ^Ë×ì æ^Ë׉ ð^Û׳óÖ] ij۳q] ;ì w5L¸Š Z%ÅyZ Ì
Üâ†ãq •çŽm á] Ÿ] ^â†nÆæ ‚q^ŠÛÖ] o³Ê èÂ^³Û³q oF³Ö^³Ã³i ä³×# ³Ö] †³Òƒ

}nx ÓÆ( s %ZgzZ )g ï Z Ë%: p…^Îæ] o×’Úæ] Üñ^Þ o× †³Ò„³Ö^³e
» \¬vZB‚Æ®
 ) ~ {)z]
)žì ; g q )Z6] !
kZ »+y
OgzZ

áZz"7i úc
~’ÅáZz äÎËИÆyZžt ÑZì ï*
™™f
X ( 444m 1¢Ôò •
á ) ñ M ñ~] Z Œ
Û Åá Zzä™] Z Œ
Û c
~i úÅ

` ´~T•Æ]gz¢Ëž ðƒx¥tÐ ]g „Å òS)´] !

š Žì ^
Yh
”LÌq
Š 4
ÆY fyZì ï•
á Ì*
™gzŠÃ{)z kz‚zgzZ

(`)

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

b)zbcÆvZ™f

X 7b‡Æh
”˜zz

5O8E
:ïÅy¤zY fåG
Æ¢q)
è

ã½Ð ]Zk

’Å{)zîëh
ir
 ™g yZ†?‰]Z|?ÝÆ¢q¢q)

X VƒêŠ™ÜVŒ] ‚ ½ZPÆyZì @
ƒx¥¼¸

at
.o
rg

?ì HIäY •‰Ãä™™fB‚Æ]hZ «g :wZÎ

ìÐ ¼ÅoG˜ ]hZ «gì t•
Û ~ "]hZ «g "gzZ˜ w5žìt :[ ZŽ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X 7Iw5˜gzZì q NŽ
ÄA
?ì HIÃç¡E!
™fˆÆi úäY fÆ‹g Z<
Ø Zè :wZÎ
ÄA
~} g !
Æ äƒ: y%Æ ç¡E!
™f µˆ Æ i úêt »Y fžìt :[ ZŽ
AÄ!
w°)´w•
á ~zâ)´çO 70ÆƘÅçX=E
™f t :ÑZ Z Xì
~™f g
Š q Z ä ] Z|{)z ò4ò •
á )´Ô w•
á ã
ò ZÄx â Z w•
áï
ò ±+-Z
AÄ!
Å™f ÝÒZ ";ž•˜(~uzŠq
ZX ì –^
YÃçX=E
™f ñƒ ïŠ r

sÜÐ ~ yZ Ô oGgzZ Ôw5˜ Ôîp©3E
¬$ëã—™f Ô ¯Ô• x lZg e

4ZŠ~Y ZŠZw5˜ì 4ZŠ•Æ" àm‚jÃÛÖ] g³v³mŸZ " ½†ËÚ †³`q"
-Í ‘
žG
~0

z Z}
è%Ð~
 ]À M ŠpgzZ x?Zz >+ê Y m
Z ]Z|:gz 7

™fÐ ]c
Zzg‰Žžìg ãZz;ž•˜ 2ì YƒŠ°ù *
™s ÜÆ
¯]Š lÉ • wú6~ fñ˜ c
oG˜ ] c
Zzg {zì Cƒx¥Æ˜Å˜

pì ]i YZ ÌÅkZ •´ Â} Š™ m
?oGL •¤
ZÐ n¾Å ` ´Æ

2` ~z2 Zí) ñ M: ñ~{)z’ c
]zˆÔi úÅËV˜ñYH(+Z

X ( 715@
703m

V- [ ZŽ ä VrZ Š
Y7 0Ƙ Ð r
 ™t GZ·?*
Ññ]|?Ækg Z=Zí
AÄ!
Ë%Z ì ïÉ ì ^
Y s %Z š çX=E
™fž Zƒ x¥Ð {gÃè ]g „
Y c
g c
ƒe
f Z ÃVß Zz ä™]z ˆ c
V-i ú } ¨Yƒ qNÐzz Å ng ¬

X ;c
Š

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

?]|6[ ZŽ kZ ) ; ce *
™™f× M ~ ª
q +Z ƒ sp » ~g »

( 슎ñk0
Æ{È~ :tgzZ 9[ ZœZžì –Ìäí»'#
Ö ZŠg yZ†

Ƙ ™fÐ í»'#
Ö ZŠ x Zzð •
á ðœ

gzZ r
 ™} M ·)´]|,dxÅuu/ß

;žì c
ŠÉÌtäVrZ~kZ 5[ ZŽ ×äVrZ Š
HÄc
gŠ~}g !

at
.o
rg

Y c
gg• }Vƒ: ú ZñªÆ• ^
Y VâzŠ V;z ƒ: mµªðÃV˜
ñ¯:Š°"
Œ
Û Ãªñà: e
f ZÃë)z™ Z f öÐ}!ì*
˃:Æ îœ.\
E
6˜ zui ZŽ ~ ]gß+Zƒ: x ZúŽîZE
0‹!ƒ: o Z•
Û Z~˜} ™:,6ug @
‰gzZ ¹aZØ ä DI Z ‰ì s %Z~ ½ZˆÆt · Zz q )Z

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Æ{È~ :t)Xì³»s %ZƱ5gzZt Zzf ZÝZgŠs %ZtgzZÃuä

~y
s !
gzZ Å qzÑïŠpi Z ä {È ™| 7ÃT å~ :¸gzZì ŠŽñk0
X ( å–äVrZŽ à6
³ÏZ Ì

:~˜™fgzZt M ňy M Œ
Û

çðà »ugzZ˜ ~ Vì M yZgzZì Š
c
Š ¬»™f ] Ò~Vì M Ϲ ňy M Œ
Û

™f²Ïƒ ¾‰
Ü z kZ ] Ò ÂX , ™™f » \¬vZÐ ]Òžì Š
c
Š¬ÇÉ c
h
â•
Û7
Å
{Zpƒ~ª
 qÅj
c
Æc
ƒ~ª
q Åäƒ} 9ƒ Uu c
ƒ U˜ {ZpñY H~]gßC
Ù ö:XZ
S5ÒG
¡
Špt ÂñY HÈgzZ mºÃ™fB‚Æ ]gßq
Z Ë c
 qq
ª
Z ˤ
ZX ƒnc
ƒi¸c
ƒ éE
ì @
YƒßÐ ¿Ænq
Z {zžìt ËÅy¨
ZèYì sŠ ZáÆ1zgЙf ] Ò
Xì @
™uLgzZì @
™˜™f L{zì ©
™g (ZÃ]gß~uzŠì @
YÂ ZÐ]gßTn kZ

:t M Çňy M Œ
Û 0Æ™f

yZZ} Z V÷¡nû ‘ô]øæ$ é÷†ø Óûeö åö çû vöf(‰øæ$ o ]†÷ nû %ôÒø]†÷ Òûƒô äø ×# Ö]æ†ö Òöƒû] çßöÚø ! àømû„ô$Ö] ^ãø m%«³mF
 M [Z x
e
Z ) ƒg D™ ÄÅ kZ x •
á Ô ðgzZ z™Š c
Ð ] ÒÃ\¬vZ ß Zz

X ( 42X 41

wÑ+ZÐ e
WkZ äVrZ Â?ëc
ì aZ˜ž Š
Y7 Ð „
ò {
£Zæg *
Ññ]|Z

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

aZ ëÐzz ‰gzZì aZ˜Ðzz Ëzz ðì ¤~ VâzŠ :ž c
â•
Û Š•
á g Z ñƒ D™
ÌŽ~Š•
Û ÆÇ ]†÷ nû %ô Òø]†÷ Òûƒô äø ׳Ö]æ†ö ³ÒöƒûZ "ì c
â•
Û ¬»™fÇä \¬hžìt?ŠgzZì

DZvZz •XÆ ] ZxgzZ ªÔ‰
Ü zgzZ™fg ±!
• Dƒ ZYg { bcgzZ X ì gñâ {zƒ

at
.o
rg

X ( 597~tæg ~zë)
i ú?Z
 Q :t Üû Óöeôçû ßöqö oF×Âø æ$ ]•÷ çû Ãö Îöæ$ ^Û÷nFÎô äø ×# Ö]æ†ö Òöƒû^Êø éøçF×’$ Ö] Üö jönû –øÎø]ƒø^ô³Êø
ƒg D™Š c
Ã\¬vZ ( ~ wqC
Ù )g
 gzZÆgzZ} 9 Â^™~g7 ( sp )
X ( 103e
 M Y ûZ >gÎ)

Š c
Ã\¬vZ~ª
 qC
Ù É 7s ¸ñ6ª
q Åi úsÜŠ c
Å\¬vZžìt È »`™e
M

ww
w.
no
or
eh
ida
y

žì Š
¹~ Tì ŠŽñe
Zzgq
ZÐv
ñ Z†]|~g ]gŠ 0Æ e
WkZXce *

0vZ†]|k0
ÆyZ Âì C™™f™ƒ} 9x ¸q
Zžâ]!
t à Šñ &0vZ†]|

; • D â•
Û \¬vZž ì ‹ ä ëž ¹ ä VrZ ì Ht ž c
â•
Û gzZ ñ M ÅvZ èg Š&
;ž c
â•
Û äŠñ &0vZ†]|  Üû Óöeôçû ßöqö oF×Âø æ$ ]•÷ çû Ãö Îöæ$ ^Û÷nFÎô äø ×# Ö]æ†ö Òöƒû^Êø
È »e
 M kZ : ]÷‚Â^Î oב ^÷Ûñ^Î o×’m á] Øq†Ö] Ä_jŠm ÜÖ]ƒ] å„â^ÛÞ]

ñ7™Ö‚
g7‰
Ü ¤Å"7i ú™ƒ} 9¿ðÃZ
 žìtsÜÂ

Ç!
6ñŠ&0vZ†]|e
ZzgtX ( Ž! Z0Z!Zf 215mÔ 2` Ôg ]gŠ )

ÌQ Â^™~g7i úZ
 žì ŠŽñt6gîs ™~`™e
 MèYì Y Z íZ

Ã\¬vZ~ª
qC
Ù ƒ™4ƒ™Öc
ƒ} 9 î Yƒ: …¸ÐŠ c
Å\¬vZ

Zž It 0ÆŠñ &0vZ†]|ˆÆ yÒ s ™s ™ ãZ Âz™ HŠ c

mºB‚Æi ú{zì ¬Ž »™fÆÆ c
} 9} 9žì c
â•
Û ä Vr

vZègŠ&0vZ†]|èYì ycs ™6
Šñ &0vZ†]|tÂì

X Ù: ÌÃyÒs ™s ™gŠkZƈy M Œ
Û {zž7! ô,Z Â

i úÅgzmgzZq¡~kZž• D â •
Û x Z™Y f‰0ÆTžì +Z e
 M ~uzŠq
Z%Z
oûÊô áøæû †ö Ó$ Ëøjømøæø Üûãôeôçû ßöqö oF×Âø æ$ ]•÷ çû Ãö Îöæ$ ^Û÷nFÎô äø ×# Ö] áøæû †ö Òö„ûmø àø³mû„ô³$ÖZ "ìt`™e
 M {z•x ©ZÆ

ÆÔVƒ} 9Dƒ7…¸ÐŠ c
Å\¬vZ Ì~wqËŽ {z Vš…û Ÿø û]æø lô]çF³ÛF³Š$ Ö] Ðô³×û³ìø

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

~e
 M ÏZ X ( 191e
 M yZ/w M ) "ô•D™„zg¨~ËÅ}iz y• MŽgzZVƒg
 ÔVƒ

• D™x¥Xt +¬‰Ð kZ n kZ 7yÒðà »Ù™ Zg7i úgzZº
 Z•
Û Ð i úèa
X z™ 1| 7g
g
 ƒ: ‰
Ü ¤ Åá
 gzZz™ J 7i ú™Ö ƒ: ‰
Ü ¤ Åi ú™ƒ} 9Z
ž

i úÅgzmÐ e
WÏZ ä +¬‰n kZgzZì ï•
á Ìi úÅgzm~¬Æe
 M kZp¤
Z

at
.o
rg

0vZ†]|gzZì @M Ãê ¹ Ì*
™m{B‚Æ i úsÜÃe
 M kZpì Ho ^Z »

ÅkZ •ÆyZ/w M ÏZ ä VrZgzZ ǃ Ho ^Z » i úÅgzmÐ e
 M kZh
•
á Ìä ñ Š&

;ì ðâ•
Û V-‚

oF×ÃÊ ]÷‚Â^Î Ä_jŠm ÜÖ á]æ ]÷‚Â^ÏÊ ^÷Ûñ^Î Ä_jŠm ÜÖ]ƒ] éç×’Ö] oÊ å„â^Û³Þ]

ww
w.
no
or
eh
ida
y

™Öƒ: ‰
Ü ¤Åäƒ} 9Z
 ì Zƒwi *
~}g !
Æi ú¬t: ä³³fß³q

X ( 110m2`g ]G
gŠ )ñ7™4Â7‰
Ü ¤Åá
¤
ZgzZñ 7
E
M
Q
G
¢
M
4
N} E
M èMðWÒ}‡ ÅZ êN-G
Ð i ú ?Z
 Q îMÏŠÉZz æN°NãQé¡E
Z ¢ éL¡Me
Z à Zz Y ¨
]gÎm»‚kZžt n¾

ôÜ *
™[™‚Å b§ÏZÐ ! ôg;Z Yq
ZgzZì ¹ *
hŽB‚Æ " î Yƒ rg Ã

‚ÅyZ/w M ]gÎä kZ ƒ‹ägzZ ËŽƒH˜™f} 9äËh
•
á ì$
Ë ƒ.ß c
yc
Üö jönû –øÎø]ƒø ô ø]" e
 M ÏZ ÅY ¨
]gÎXì u 0
ðZŠ »Šñ &0vZ†]|ÐTƒHVðVŒÃ

;ì Š
He
ZzgtÐ k
ñ „0vZ†]|•Æ" ä×# Ö]æ†ö Òöƒû^Êø éøçF×’$ Ö]

ÜÏŠÖ]æ †ÏËÖ]æ oßÇÖ]憖vÖ]æ †ËŠÖ] oÊæ†vfÖ]æ†fÖ] oÊ …^ãßÖ]æ Øn׳Ö^³e

^~g«gzZ.~yŠgzZ] Zg : Ù^u ØÒ o×Âæ ènÞ¡ÃÖ]æ †ŠÖ]æ èv’Ö]æ
HŠ c
Ã\¬vZ~ wqC
Ù )6´ c
ƒ Uu~¡gzZ ~g F~LgzZ "~|~
X ( 215@
214mÔ 2`Ôg ]gŠ ) ( z™

c
™ ZÜ~˜™fÐX•+Zt M ‰~ˆy M Œ
Û
SG
!)
:ì @
ƒ"
UèSg •
á Z c
îG

SG
UèSg •
"
á Z c
îG
!) c
™ ZÜ~˜ ™fgzZ ¬™Ð X• QÌ+ ] c
M ‰~ˆy M Œ
Û

Xì @
ƒ

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

;ì Š •
á g Z »\¬vZ

ø ÖôƒF àønû eø Èôjøeû ]æø ^ãø eô kûÊô ^íøiöøŸæø Ô
ø iôø¡’øeô †û ³ãø rû³iøŸæø
gz Z )i úKZgzZ : ÷¡nû fô‰ø Ô

Æ VâzŠ yZB‚Æ i Zz M - {Š c
i:gzZð7B÷i Zz M — {Š c
i ¹ : ( ¬™

X ( 110e
 M Y Zu Z )ß™g (Z { Zg ÅyxgŠ

at
.o
rg

Xì ¬»˜~i Z0
Z ã xgŠgzZ‰á˜š ZÜ~`™e
 M kZ
àøÛôÊø ½]†÷ Òûƒô ‚$ •ø]øæû ]ø Üû Óöñø«eø! Üû Òö†ôÒû„ôÒø äø ×# Ö]æ†ö Òöƒû^Êø Üû ÓöÓø‰ô^³ßø³Ú$ Üû³jönû –ø³Îø]ƒø^ô³Êø
ø ìø àûÚô éô †ø ìôŸF ]û oÊô XäÖø^Úø æø ^nø Þû‚% Ö] oÊô ^ßøiô! «ßøe$…ø Ùöçû Ïöm$ àûÚø Œô^³ß$³Ö]
àûÚ$ Üû ãö ßûÚô æø o Ñõ¡

 Q V…ô^ß$Ö] hø]„øÂø ^ßøÎô æ$ è÷ßøŠøuø éô †ø ìôŸF û] oÊô æ$ è÷ßøŠøuø ^nø Þû‚% Ö] oÊô ^ßøiô ! «ßøe$…ø Ùöçû Ïöm$
Z

ww
w.
no
or
eh
ida
y

HŠ c
Ê Z]
Z î !
Z LZ ?ž 6z™Š c
b§ÏZÃ\¬vZ Â^™}g7 y»g ZÆe ?
sÜŽ ) • , Z ¼ : o z™™fB‚Æ ]”ÌÐ kZÉ ¸ D™

g ÇŠgz6}g ø} Z ( • D™wZÎt sÜÐ \¬vZgzZ • ~g ù Æ„*Š
gzZ @
ƒ 7zðÃnÆkZ~ ]y
M : ,h
Š ( ¼ ƒ
 ) ~ „ *Š…

]y
MgzZ ð>Ì~ *Š …g ÇŠgz6}g ø} Z • ëŽ •,Z v߉
@
200e
 M {• ]gÎ) B XÐ [Z±Æ v M …gzZ â •
Û « ð>Ì~

X ( 201

ƒe {zž åti§ »Wæzg ñ~ qY: â iž• D â •
Û + ¬‰0Æ`™e
 M kZ

¸D™ H7~i Z0
ZtõÃVñ*
g »ÆyZgzZ¸D™yÒV×Z (Å ZŠ ZŠ\!
LZˆÆäY

Š c
ÅkZgzZ ÑgzZ ðZ (Å\¬vZ ñO Åä™yÒ ðZ (Å ZŠ ZŠ \ !
žìt ½Åe
 M kZ Â

LgLg ?Z
 žìt È »`™e
 M kZž• D â •
Û t +¬‰gzZX î Yƒw'~

gzZ tØg !
g !
ò Z c
!
Z Âì m1**^ž 6¸D™Š c
B‚Æ›gzZÉgTÃ\ !
gzZ¸ a

ÌÐ kZÉ ~ i Z0
ZÆ tØgzZ ›Æ b§ÏZ ÌŠ c
Å\¬vZ Âì Lg H~ i Z0
ZÆ ›

˜™fzŬkZžì @
ƒx¥tÐ zg ÅVz‚VâzŠ yZX z™ H~i Z0
ZÆtØgzZ›™| (
oÊ ä³nfŽjÖ] ä³nÊ ‹³³nÖ" ;žì –tŽ äò ìã0
è‡)´•Æ`™e
 M kZgzZì $
Ë ƒÐ

` Ô~1‚) "ì ~ä™™fÐ] ÒÉ 7~˜U~kZ V†Ò„Ö] …^%Ò] oÊ Øe †ãr³Ö]

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

zz ÅTìzz ÏyÃ{zy
M Å77?Š ðÃä VrZ6Tì ñZg KZ ÅyZt ( 361 mÔ3

VâzŠ Åe
 M ÏZÉ ñY 3g: Zzg wÑ+Z ðÃÐ kZ6˜gzZ ñY 1Š Z% ™f ] ÒsÜÐ

ÅkZì YY1Š Z%̘B‚Æ] ÒVŒžì @
ƒx¥tÐ VâzŠì w®Ž ~ Vz‚

X •t{ŽzP

at
.o
rg

`™e
 M ÂN ‹ÃVzuzŠžì @
ƒn kZyÒtõ»Vñ*
g »gzZ V×Z (ÅŠ Z]
Z î !
W

ì H?Š Åä™i Z0
ZÃØgzZ ¢
á ]ÒsÜжŠ} ŠUB‚Æ™fÆŠ Z]
Z î !
M~
X슎ñÌ¿»xñ Z™/ôgzZ ~
 Ô *™ÑŠpgzZ?Š ãZzs§~uzŠ² ?

Š c
Ã+-Zz a‰ìt Š Z%Ð kZžì w®Ð ñk„0vZ†]|Ž‚~uzŠ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

?Š ÌzÑZzˆ »e
 M6‚kZgzZ ,™ HŠ c
Ã\¬vZ™| (ÌÐ kZÉ b§ÏZ• D™
} Z : «ßøe$…ø "•ëž•,Zv߉Q : «ßøe$…ø Ùöçû Ïöm$ àûÚø Œô^ß$Ö] àø³Ûô³Êø " ˆUg ¯ÆkZž 6ì
" ÌÐ zgÆ‚kZ ÂXgó ÇŠgz6}g ø
3G
ë !
Z Ô!
Z c
1ZÔ1ZÐ tØz tzf TèYì @
ƒ"
U
˜ éS›E
Xííž: •ë U˜{z•

Ôo¢Ô] ¸pÝZÆ”ZgzZì c
M » "”Z "ñOÆ"ÒZ "VŒžìtzz~Š

X •tBVPÅkZì ÙnÆVs4ZÂt ~ˆy M Œ
Û gzZ•Æ{)z¶ŠgziJ
XƒD 0
?Ž ~ŠuJ¹'áæ‚ri^Ú ‚•] (³Z)
X [ Z±J¹'h]„ÃÖ] ‚•]

X ( ãÃäâ iÆ] ¸gzZgzi LZZ
 ª)ãJ
gzi LZ'å‚•] È×fm
« £Æg ñ•B‚Æ~
 \ MŽgzZ'…^ËÓÖ] o× ðö •‚$ •ô]ø äÃÚ àm„Ö]æ

( [)
(`)
(Š)

X •o¢~
~kZ•Æï¢{Š c
i¹gzZ] ¸{Š c
i¹pÆTc
M » "‚³•ø]ø"VŒwq¾
MRä+¬n kZ•ŠŽ ñpÆCŠ c
È »kZp•GÐÒZ pÆ å]I
igzZ]Òp¤
Z
ìá
tÐ zgÆVz‚VâzŠ {zì ;g Mt ‚È 9Ž »e
 MgzZì ÔŘ~] Òž7t
X z™yÒB‚Æ›z] ¸{Š c
iÌÐkZ ÂÑÅkZgzZ ðZ (Å\¬vZž

¹»VwŠgzZ ] %¸6VÍ߈ƺ
 Z•
Û Ð e ‹ o~ qY: â ižìt h

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

•D ¯x Z¤
z6ÆK •D™V¸Zl
6
µñÆVzÏvß~äâ ikZ b§Tå@
ƒ~g ¤
z ~ÄˆÆ º
 Z•
Û Ð e ‹ ovß~ qY b§kZ • D™Â>Å ~²•
á z ~ÄX

Y hÔY ZÄX¸ ‰ {g™ƒ m{ c Vzq 4Z ÂyŠÆ*x ªm{¸ D™Â>Å ~²•
á

Z~] *
q
Ò zg ÃZgzZ¸ D™yÒŽzÄ: Zy
¢ÅŠ Z]
Z î !
M LZgzZ VXLZ LZ +gHgzZ

at
.o
rg

(ÅkZgzZ ðâ•
Û b & Z ÌÅe
½kZ äˆy M Œ
Û X¸D™ÒÃÅäYá E¯6}uzŠ
Å
n kZ ðâ •
Ûe
Z@Å•gw'~ ö:X Z™fB‚Ælzy

z lŽ {Š c
iÐkZgzZx ÈZ {Š c
iÐ kZ

žì Y M6x ¬©‰
Ü z kZ lzy

z lŽgzZ ]”~™fgzZ c
Ñ™f ]”ñOÆ™f ] ÒVŒ
*™ÑŠp‚iÅkZgzZ ñYHy´Zx ¬u'»rzËgzZx *
Æ\¬vZgzZ ñYHg (ZØ™f

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X Å7t ‚Æ*ŠÐôÍÅËz#ÔgzZ] Zr6´äxñ Z™/ôÆyZgzZ ~

"gzZ 8~˜™fÐ`™e
3G
éS›E
 M kZgzZì @
Y M ̘~KÆ" ]÷†³Òƒ ‚³•] "wq¾

Ã`™e
 M kZB‚ÆbÑŠ}uzŠ~]oƘ™f ä ò ~ŠŠ_ö/Z† •X ì @
ƒ"
U
X ( 278mÔ 2`Ô l^ÃÛ×ùÖ] èÕ ] )ì H7Ì
½^ãø eô]†ø ìø oûÊô oÃF‰øæø äü Ûö‰û]^ãø nû Êô †ø Òø„ûm% áû]ø äô ×# Ö]‚ørôŠFÚø Äøßø³Ú$ àû³Û$ ³Úô Üö ³×ø³¾û]ø àû³Úø æø
ø òô ³ÖFæ]ö
oÊô Üû ãö Öøæ$ pºˆû ìô^nø Þû‚% Ö] oÊô Üû ãö Öø ½ àønû Ëô ñô«ìøŸ$ ]ô «âø çû ×öìö‚ûm$ áû]ø Üûãö Öø áø^Òø^Úø Ô

vZ~VzKÅ\¬vZŽ ǃݪyÙ| (
ÐkZ Vܺnû ¿ôÂø hº]„ø³Âø éô ³†ø ³ìôŸF û]
ÃVÍß, Z} ™ÒÃÅä™yZk

zÃyZgzZá uzgÐ ™fÆ x *
Æ \¬

~(( Ì)~ *Š c yZ Dg e Dg e1Vƒ4ZŠ~ VzKž å7ƒ
o
X ( 114{•)ì [ Z±Z (( Ì)~]y
M cyZgzZì ª
f

{)zi úgzZ]Š „z™f~VzK{zž ðƒwi *
0Æòg »zŠ·Wæzg ñp¤
Z`™e
 Mt
Å:X
]zˆz i ú ö Z™f ~ VzKÃVÍߎ • M
 M vß {z ~Ò kZ 8p¸ È zgÃVÍßÐ
: i úÑZz•g k0
žì @
™]zˆÐgzigzi¹ ðÃ} X Vƒ D Y0:
 »1 zgÆ{)z

gzigziV;z ðà Âì ;g™]zˆì ;g™™f ðà c
ì ;g uzgÐ i úÐ ¿LZt c
Í Ân| 7

6
kZgzZ} Š uzgÐ ]zˆ c
™f ~˜ÃËzz šðÞì 4ZŠ Ìt ~kZ2Ñ ä™'!
Ð

ä³×³Ö]"™f »x *
Æ\¬vZgzZì ð MÒ Å1 zgÐäYnx *
Æ\¬vZVŒgzZ}™ƒµ

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

~kZgzZì @
Y1Ì~Vzi úx *
»kZÔÌËzÄXì Ìä×Ö]Ÿ] ä³Ö]Ÿ™f »kZì Ì" ä׳Ö]

ðÃ}ƒx¥Ã˲ ¨YH‰
Ü z kZ IÐh
 x *
Æ\¬vZgzZì 4ZŠ Ì]zˆÅˆy M Œ
Û

Ú Š¿:gzZ ñ M ~G
 i Zz M:¤
Z:gzXƒ; g| 7i úðÃ}Ð ¿c
ƒ@
™]zˆ c
ƒ@
™™f U˜
&OB
Ãe
 M ÏZ~bÑŠÆ+i ðE
mvZ G
î*9g ~â åZsÑZ *
Ññ]|n kZX ǃ÷ *
™IQ Â~

at
.o
rg

Š ZæZ )ìg´)˜ yz$
q : ZgzZ7e™f q :Z yz$
™f IžìC
Ù ª;ž• D â•
Û Æ™Ü

X ( 152m5` ~z2 Z
-Í ‘
žG
•ˆÅÜ~ˆy M Œ
Û B‚Æ[g " ^ß³e… "ªY Z0
ÂN ¬™ ϹÅx?Z ê Y m
Z
ÌŠ Z » Y Z0

gzZì Y Y 1 „˜ Š Z%Ð kZ ÂN YG ™fÆ{Ëš ÃY Z0
¤
ZÐ p Ò ~½gzZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

;•D™ ¬™x?ZmxŠ M ]| }ì w5˜t Z]
àøÚô à$ Þøçû ÓößøÖø ^ßøÛûuø†û iøæø ^ßøÖø†û Ëô ³Çû³iø Üû ³Ö$ áû]ôæø èjÓ³‰ ^³ßø³ŠøËö³Þû]ø ^³ßø³Ûû³×ø³¾ø ^³ßø³e$…ø øŸ^³Îø
gz Z HÕ6
Vâ YKZä ë:g ÇŠz6}g ø} Z ;Å ¬Šä VâzŠyZ Vàmû†ô³ŠôíF³Öû]
Ð~Vß ZzäVZyvë GÂ} ™: 3g6ëgzZ ñâ •
Û : ]n~g ø¤
Z
X ( 23s Z²Z )ÐN Yƒ

ˆÅ7wVg•¬™q
ZtXì @
™ª
ÑŠ6kZ » "øŸ^³Îø"ž 6Å ¬™B‚q
Z äVâzŠVŒ
-žGÍ‘
ZÃ\ MB‚ÆY Z0
ÂÏZ(F:gz
Y Z0

™¾vä ËV˜gzZX ÏŽN ¬™ Åx?Z ê Y m
ä x?Zm G
é&O™i]|ž 6~Š J(Ì{Å "^n& Ëô ³ìø"B‚ÆY Z0
ÅkZä\¬vZ(kZ ÂÅ
;ž•D â •
Û \¬vZ0ÆyZ ó â g
Ð\¬vZ
^f÷nû •ø Œö]û†$ Ö] ØøÃø jø•û]æø oûß(Úô Üö¿ûÃø Öû] àøâø æø oûÞ(]ô h( …ø Ùø^Îø o ^n& Ëô ìø ð÷ •‚øÞô äü e$…ø p•F^Þø ƒû]ô
ø ñô«Âø ‚ö³eô àû³Òö]ø Üû³Öøæ$
kZÔ Zg åÃg ÇŠz6LZ6gîvä G
é&O™iZ
 V^n& Ïô •ø h( …ø Ô
gzZ•ˆƒ{¦1Ôgz$Vc
A~÷žìtª
 q ~÷[g}÷} Z Ån²ä

ž Zƒ7(Z LJ
[ Zg ÇŠz6} Zì Š
ƒCÇ!
Ðzz Å9 J (
u Z÷
X ( t M ðZ’ZÅ*%>gÎ)Vƒ;gxzø~gzZƒZg åNä~

Æ Y Z0
n kZ ¶vg å èa VŒ gzZ Å ¬™ ™È " g ÇŠz6}÷} Z " Z
 ~ Vì M yZ
kZ+¬ ?Zg åVYÃu 0
vZ6gîväx?Zmc
™i]|X Š
c
Š J (» " ^³n&Ëô ³ìø"B‚

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

b)zbcÆvZ™f

X •sf `gŠŽ Ô•D â•
Û yÒ]; ŽzPÅ

Y ÅyZ {Š c
i ÅqJÐzz ÅmÜZ CŠ c
igzZì @
ƒ {Š c
i mÜ Z~ ¬™v ( ³Z )

]|ž 6ƒ {Š c
i óŒgzZ mÜ ZgŠTžì 9Ç!
] !
tÔì $
Ë

xiÑc mÜ Z ‰â ¬™~i Zz Mí pì ãZzÐ ¬™p ÖZÆx?Zm G
é&O™i

at
.o
rg

Ð y!
ip¤
Zì ï•
á ~ ¬™6´ ÌŠp *
VZB; t ‚Æ VÍßèY 7
X [g*¬yÒ»kZž 6¾: ̼

i Zz M Ð VÇZ• ÅwŠ ä VrZg0
ZÆ i úgzZ¸ ~ i úž Åvn kZ ¬™ ( [ )

qJÅ ¬™žX • D â •
Û yÒ V- {zzz ÅkZgzZ ñÑ: p ÖZ6y!
ipà ï

ww
w.
no
or
eh
ida
y

„]Š „ñYgzZ[ Zøž @M 7xiÑtÐ kZpÔˆ M ~[ ZøÃyZY Z0
Å

¬™tžì ¸C
Ù ªÉ ƒ žâ ¬™ „ ~ ª
q Åi úgz Z Vƒ} 9 c
Æ~
-Í‘*%]|ä x?Zm G
x?Z é£G
é&O™i]|žZ
 ¶žâ ‰
Ü z kZ ä VrZ
-Í‘*%]| Âñ MÐ V¹tY7ä\ MgzZ ¬Šx ÍztigV; Æ
x?Z é£G
ðö «Žøm$ àûÚø Ñö‡ö †û mø äø ³×# ³Ö] á$ ]ô ½ äô ×# Ö] ‚ôßûÂô àûÚô çø âö kû³Öø^³Îø ;ž Hn²~[ ZŽ ä
ø Þû‚öÖ$ àûÚô oûÖô gûâø h( …ø Ùø^Îø t äü e$…ø ^m$†ôÒø‡ø ^Âø •ø Ô
ø Öô^ßø³âö o hõ^Šøuô †ônû Çøeô
è÷m$…( ƒö Ô

ø Þ$]ô t è÷føn(›ø
vZÔÐs§Å\¬vZ ;•9*%]| V ðô «³Âø ‚% Ö] Äö³nû Ûô ³‰ø Ô
LZ ä x?Zm G
é&O™i( ÏZ Xì êŠ tig Æ [ ˆ%Ôì Le & \¬

â•
Û «Š ÑzZ u 0
= Ð am{ LZ Â;[g}÷} ZÔžâ ¬™Ðg ÇŠgz6
X ( 39@
37yZ/w M ) ( ì ÑZzä™wJN ¬™gzZ ) ÑZzG
N ¬™ „ µš

yZž¸ìg| 7i ú} 9~[ Zøx?Zm G
é&O™i]|žì ~e
 M à ZzˆÆkZ

\ M V˜ žâ ¬ŠV;z äVrZžì @
ƒx¥ÐT~Š]g t
Åd
 Ô™gzZ ~ŠY Z0
ä º•
ÛÃ
-Í‘*% ]|ä
ð M V;z Ìq :Z ÅqJÅ ¬™ÃyZgzZ 1NŠx™z am{ » \¬vZ6x?Z é£G
wìÔ¸ñh1JÌ\ MgzZ ¶Ý!
Sh1Ì~çž žâ™¾n kZ ¬™

X DZvZz

t ZègzZ {’nÆyZgzZ ǃx¥ÐÃVÍßwZÎ »d
 ~‰
Ü z,Zž c
M

(` )

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

Å ¬™v Zg å Ã\¬vZ™¾Ð VÍßn kZ Z åE<XÅX å Y0 :
 » äZ h Z

Å ¬™ U˜ž ðƒ9ÌY Z0

~]gß+Z ÂÅ ¬™~ðË™ƒµ ZÐVÍߪ
X Zg åÃ\¬vZ™¾ÐVÍßž Zƒ9ÌvÂgzZ

at
.o
rg

i Zz M ÅyZÐzz Å9J (pÅÐ ] ¸gzZgzi}g7 ¬™ž ˆÅyÒtzz ¶a ( Š )
ÂÌ~]gß+Z Z åE<XÅX å Yƒt :Z » ¬™ ë6kZž¶_ƒ- gŠkZ
ƒ- „¹ i Zz M ÅyZÐzz Å ~gz$gzZ üpÅ ÂY Z0

ž Zƒ 9ÌY Z0

gzZ•ˆãgzZ {¦1Vc
A~÷ž•?Š6kZp ÖZ LZÆyZž 6¶_

ò 0Z ƒq n kZ h
Š
•
á ‰ƒ CÇ!
Ð zY 9J (w!
Æu}÷

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Ìt • f
 ÍvßÆd
Œ
Û žì @
ƒ ÌB‚Æi Zz M LY ØZž• D â •
Û
Xì [g*¬yÒ»kZž 6ì Y ØZ

:¬™ ~˜Åx?Zm.ñ]|~ˆy M Œ
Û

]|ª žâ ¬™Ð \¬vZ ä VâzŠ x?Zmyzg ; ]|gzZ x?Zm .ñ]|

;ì ¬™t{zgzZ ½} M äx?Zmyzg ;]|gzZ žâ ¬™äx?Zm.ñ

kZÃVzg ZŠuÆkZgzZ yú•
Û ä Âg ÇŠgz6}g ø "¹ä x?Zm.ñ]|

}g ø} ZÔ•ŒQØŪ
zŠzwâgz Z,qÅ“
 izd
i~Ï0
iÅ *Š

ÅyZg ÇŠgz6} g ø } Z Ô N ê
 ÃVÍßt Ð {Zg ~¾žn kZt Hg ÇŠgz6
Z NÑ: yZZJ

‰
Ü zkZtž,Š Î$6VߊÆyZgzZ}Š™]g ¸ª
zŠ
‚ûÎø Ùø^³³Îø ";c
â•
Û ~[ ZŽÆ¬™kZ ä\¬vZX "BNŠ: [ Z±u *
ŠgŠJ

{ Zg ) :ˆÅwJ¬™ÅVâzŠ ?c
â•
Û ä\¬vZ V ^Ûønû Ïô jø‰û^Êø ^ÛøÓöiöçø ³Âû •$ kû³fønû qô]ö
¬ \¬vZ 0Ƭ™ kZ X ( 89@
88Ô÷-) "ƒgxŠ"
U
VâzŠ ?( 6h

? "ž c
â•
Û ~[ ZŽÆ¬™Q "žâ ¬™ä.ñ: o³‰ç³Ú Ù^³³Î"ž•D â •
Û
x?Zm .ñ]|žì @
ƒx¥s ™s ™Ð T "ˆÅwJ ¬™ ÅVâzŠ

X ½} M äx?Zmyzg ;]|Å ¬™ U˜ä

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

b)zbcÆvZ™f

:½Å ¬Š ~˜~ˆy M Œ
Û

;ž•D â •
Û Š•
á g Z \¬vZÐ~
 vZwÎg
ø iøçFבø á$ ]ô ½ Üû ãônû ×øÂø Ø( ‘øæø ^ãø eô Üû ãônû Ò( ˆø iöæø Üû âö †ö ã( _øiö è÷Îø‚ø‘ø Üû ãôÖô]çø Úû ]ø àûÚô „ûìö
Ô
‘œÐVßâÆyZ\ M ( ~
 9} Z ) VÜnû ×ô Âø ĺnû Ûô ‰ø äö ×# Ö]æø ¼Ûãö Ö$ àºÓø³‰ø

at
.o
rg

~g v—" Ô,™íñ¬Š cyZgzZ ,™É H
»yZgzZ ,™u 0
7Z™á

X ( 103Ô/Â>gÎ)ì ¯
 !
»únÆyZ ¬Š

„ U˜ ¬ŠVŒ Âì k
:
 »yjz s
 Zg ÅVߊ c yZ ¬Š ~g vgzZz™ ¬Š c yZ ?ž c
â•
Û VŒ

X ?증:
 »ÙpgzZyjzs
 Zg {zÂñY‹:à ¬ŠJ
Z
 :gzÔσ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

:˜™f »x?ZmŠ ƒ ZŠ]|

;ž•D â •
Û Š•
á g Z \¬vZ0Æx?ZmŠ ƒ ZŠ]|
غÒö ½é÷…ø çû ŽövûÚø †nû _$ Ö]æø o Ñô]†ø •ûŸô û]æø o( ŽôÃø Öû^eô àøvûf(Šømö äü Ãø Úø Ùø^førôÖû]^Þø†û í$ ‰ø ^Þ$]ô
Eg!
( ™ƒq
Ñ )B‚ÆyZ {zž å3g™ç?O ÃVzh N äë—" Vhº]æ$ ]ø äü ³³³³³$Ö
{z ( å 3g™’) ÃVz0

6( b§ÏZ ) gzZ , ™ H ĉ
Ü zÆ x•
á gzZ t ZÑZ

}0

6gzZ h N )ƒ
 tgzZ¸ D Yƒ¦ ( ™ M k0
ÆyZ c ä™ Ä) Ì

X ( 19gzZ 18Ôm>gÎ)¸g ZŠÎâ •
Û ( Æ\¬vZ ª)ÆkZ ( {)z
\¬vZ—" :hº]æ$ ]ø äü ³³$Þ]ô "ž•D â •
Û 0Æx?ZmŠ ƒ ZŠ \¬vZ~e
 M «ÐVì M yZ
ÅvZ à Z qŽggzZš
 Z Í Z Åx?ZmŠ ƒ ZŠ ]|~ Vì M yZgzZ "åÑZz ä™ qŽg „ Z (s§Å

\¬vZ~nçC
Ù {zž åtwq »yZ1¶~ŠžgzZ] ¸à ©)ÃyZ ä\¬vZžì s
 Ÿz
Å\¬vZB‚Æ]
zgzZ tØz tzf ãZ™Ö~ ðZŠÆh N x •
á z ðgzZ¸D™ qŽgs§Å

 gŠ å @
|
Yƒi Zz M ë »yZwj â Zg7ž_7Ãp ÖZxàÆg1i~¢m{ LZgzZ D™ Äz£
CZ~çaNÆyZ™ƒ¦}Æ}Ì} 0

6
gzZ¸D Yƒï•
á ~™fzÄB‚ÆyZ Ìh N gzZ

0
6
z0

†z“
l
 Šž¶¿ghz|@
+Z~ ~qŠgŠ ÅyZgzZi Zz M iÎæF
N% ÅyZ ä\¬vZ D 5çaN
ôÍЙfÆ\¬vZ c~g7Š¤

Šg ZÆyZgzZ¸D Yƒq
ÑB‚ÆyZ c] Yoz™fƒ

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

pB7Ã ÄÅyZ ëpì C™ ÄÅ \¬vZqC
Ù Å]Ñ»žì |q
Zt

X ¶ÀZ

b§Tä \¬vZÃx?ZmŠ ƒ ZŠ ]|X &7ÃyZ ÌðÞ @M 7xiÑt ÐK:}g ø
ðâ •
Û «ÌðZÛ{zÃyZ b§ÏZ åõ¢ziÎÑZzh
™[_
ÃVz0

6gzZ ÑZz ä™xñÃVzh N

at
.o
rg

ž ˆƒx¥b§hZ ] !
t ÌÐ Vì M yZ wq¾X ÙÃ] Yoz ÄÅVzq yZ {zžÔ¶
B‚ÆyZ™ï{)z0

60

Ô h N gzZ¸ D™ÌU˜ ]YogzZ Äz£Ô™fx?ZmŠ ƒ ZŠ ]|
l
Xì @
YïÌ]o»™f¦½ZÐkZgzZ¸D™ H™f

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Cƒ"
U
¬Šz™f ~˜ÐXk| 7Ãg
Š q ZyZ Å ~
 *™Ñ[ ZˆÆˆy M Œ
Û

gzZ¿Æ~
 *™Ñ~hƘ™fgzZ]zˆz¬™
:]ZŠ •
á gZ

žì ŠŽñ{ífxgŠkZ 0Æ™fgzZ ¬Š ~˜ ~ ] ZŠ •
á g ZgzZ¿Æ~
 *™Ñ

*™ÑgzZì CY0[ Â?q
ZÐ] ZŠ •
á g ZgzZVƒ ¬Š Å ~
 *™Ñ sÜÂñY–ÃkZ¤
Z
•K Üä VzgzZ Â=Z¸K „ U˜ ä ~
 \ M {z• w®g » f Z N ¬ŠgŠTÐ ~

1C

Å] !
kZtÉ 79t N YJvßž @X ‰c ½sÜtž I]!
t 0Æx ÓyZgzZ

ÅnkZgzZy M Œ
Û ]zˆsÜVŒnkZX •^
YÌN ¬ŠgzZ™f U˜g0
Zg0
ZÆŠzužì ?Š

Íc
• ` | 7U˜ g !
g !
 *™Ñg » f Zgz Z N ¬ŠŽ Vƒ &ƒ
~
 o *
™ÜÃg » f ZgzZ Vƒ ¬Š
XƒHc_»ä‹Šp c
c
â•
Û 7Iä~
 \ MgzZ•`

:]zˆ~˜

;c
â•
Û ä~
 vZwÎgžì e
ZzgÐ>ñ k

O1Z]|
b§T\¬vZ : ä³e†ãrm ᕆÏÖ^e lç³’³Ö] ೊu o³fßù³×³Ö áƒ] ^³Ú ðõ o³ŽÖô
— gzZB÷ ~i Zz M lp²ì ù
Ãi Zz M Å ~
 *™Ñ (B‚Æ Ïh
I)

X Ç}™7{ûq
Z ÌŠp{È\¬vZY ¶
Z6
] !
kZ 1C

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

[ÂÔ> ½ ) ( @
™7wJÃi Zz M ~uzŠ Ëb§kZ ) ³7ˆy M Œ
Û ~i Zz M

X ( ›9z~g g 9!Zfy M Œ
Û bc

~i Zz M lp~
 ÑÆ\¬vZZ
 1ì ,è¹Ì, zÂi Zz M Å~
 *™ÑžìtÈ

vZ b§TgzZì I gŠTi Zz Mt Ã\¬vZ • D™]zˆÅˆy M Œ
Û ~i Zz M—B‚Æ

at
.o
rg

~T Cƒ7ÝqÃq +Z ÌËq=gzZ Ïh
I Å b§ÏZ Âì @
â•
Û wJÃi Zz M kZ \¬

g » f Z}uzŠ b§ÏZì M]oãZz »]zˆ~˜b§TÐkZXì CY”ŽgzZì Cƒi Zz M

˜™f ZuzŠ ðà ZÎƈy M Œ
Û žce ãƒV- ]g „:gzX • I Ã\¬vZ Ì{zèYX Ì»

ž ÇñYƒx¥Šp Â, ™g¨6kZXì Š
Hg (Z i Z0
ZŽ VŒ gzZ 7I Ã\¬vZ *
™B‚Æ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Xì ^
Y¬Š ~˜gzZ ~˜™f

:*
zggzZ ú
Ã]zˆ» ~
 *™Ñ

6Ÿ
~
 \ M² c
â•
Û V- ‰
Ü z kZ ä ~
 vZ wÎg=žì yÒ » ñŠ&0vZ†]|
;¸â •
Û p=

ëŠñ &0vZ†]| "z™]zˆÅpÑy M Œ
Û t ‚}÷ :ëoù³× œ†³³Î]"

6\ M ˆy M Œ
Û èÑq Vð7*™y M Œ
Û t ‚Æ \ Mž Hn²ä ~ž•
IÐZ~: p†ônû Æø àûÚô äü Ãø Ûø‰û]ø áû]ø g% uô]ö o³Þ(]ô;c
â•
Û ä~
 \ M Âì Š
Zg @
Z
Šñ &0vZ†]|X "V’Èy M Œ
Û Ð }uzŠ Ë{z ´ LZžVƒ @

6e
 M kZ ~ Z
 žJ
VŒ Å qzÑ•7Y ûZ >gÎä ~ž • ë
ø eô ^ßøòûqôæ$ ‚õnû ãôŽøeô èõ Ú$ ]ö Ø( Òö àûÚô ^ßøòûqô ]ƒø]ô Ìønû Óø³Êø"à
QV ]‚÷nû ãô•ø ðô «Öø©öâF oF×Âø Ô
ëgzZÐ, ™Ô{ZÍq
ZÐ #
Ö ZC
Ù ëZ
 ǃwq HyŠ ( Æ#
Ö ª ) kZ

 *™Ñ  ( 41ÔY ûZ ) "Ð ,™Ôc ¶Š „ ZÍ6VÍßyZ ÌN
~

ž • ë Šñ &0vZ†]| " ƒ Y ug \ M [ Z :á¤] ÔfŠu ;c
â•
Ûä

Å~
 \ M : á^Ê…„i å^ßnÂ"žVƒ8 Š H ¬Šs§Å ~
 \ M ä~
X ( ›z~g g!Zfy M ÅZbc> ½) "•
þ „g ·² M @ M

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

b)zbcÆvZ™f

G

gzZ *
™Ú N 礻 ñ x Z™/ô

"7ˆy M Œ
Û Ž ‰ k0
Æ®
 ) Å+`
'~
 *™ÑžìtžÜ »g
uq
Z

;ž c
â•
Û ˆÆxsä~
 \ MX Š
ƒg
 ~g ‡™NŠÃ~
 \ M¸w'~
ä³×ùÖ] h^³jÒ oÖ] ij۳ŠÞ ^³³ßù³Ò ;Hn²~[ ZŽ äVrZ ÂÔ¸ìg™ H ?

at
.o
rg

;c
â•
Û ä~
 \ M  ԸìgÍ( ˆy M Œ
Û )[ÂÅ\¬vZë : oF³Ö^³Ã³³i
x Ó : Ü`ÃÚ oŠËÞ †f‘] á] l†Ú] àÚ ojÚ] àÚ Ø³Ã³q p„³Öù] ä³×# ³Ö ‚³Û³v³Ö]
ÆXñâ •
Û Za Ìvß{z~#
Ö Z ~÷ä T• c \¬vZ kZ´*

ww
w.
no
or
eh
ida
y

!Zfy M ÅZ bc > ½) V¹k0
Æ yZ ~žì Š
c
Š ¬= ~}g !
X ( Š ƒ ZŠ1Z

:(F
Å]zˆ~˜gzZ ~i Zz M lp

;c
â•
Û ä~
 vZwÎgžì e
ZzgÐ[
ñ i ¬0Y Z']|

O'
z™èE#G
× =g fÆVzi Zz M KZÈy M Œ
Û VÜÓi]ç‘^e ᕆÏÖ]]çßmù‡

X ( òg ZŠzzâ 0ZzŠ ƒ ZŠ1Z£Z!Zf> ½)

ì ~Š(F
Å"7ˆy M Œ
Û B‚Æ~i Zz M lpgzZ%F
Ôh
?ä~
 \ M~ug IŠ •
á g Z kZ

X •Cƒ„~˜ {)zh
?gzZ ~i Zz M lpgzZ

:]zˆÅ ~
 \ M~i úÅz
;žì e
ZzgÐñ >k

O1Z]|

V]÷…ç› ˜Ëímæ ]÷…ç› Äʆm Øn×Ö^e Ü×ù‰æ än× ä×# Ö] oב ofßÖ] é ð]†Î kÞ^³Ò
G
¸D â •
Û Ði Zz M—ÂL¶CƒZÚ N ç¤Å ~
 *™Ñ~i úÅ] Zg
X ( Š ƒ ZŠ1Z!ZféZ > [[ !
> ½)Ð i Zz M -LgzZ

x¥\ M Š lŠpÐ V(u à Zz ä M {Ò Mž 6ì ï•
á ÌØ ÌŠ Z i Zz M -žìgŠ c
] !
t
X •M
™

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

G
:y M Œ
Û ‹zˆgzZ Ú N ç¤Å/
ñ ]|gzZ–
ñ 1Z]|

;žì e
ZzgÐ{ñŠ y1Z]|

}g*Ð k0
Æ–
ñ 1Z]|gzZ†C
Ù !
Ü zÆ] Zgû%q

Z ~
 vZwÎg

at
.o
rg

{z} g*Ð k0
Æ/
ñ ]|gzZ¸ìg™]zˆB‚Æi Zz M - ~i úŽ

VâzŠ  R ƒðZ
 Ô¸ìg™]zˆB‚Æi Zz M—gzZ¸w'~i úÌ
( ]Zg ` M )ñ–1Z} Z ;c
â•
Û ä~
 \ M Âñƒ¢q k0
Æ~
 *™Ñ

]|¸ìg| 7*™y M Œ
Û B‚Æi Zz M - ?ÂZg*Ð k0
}g v~
1C

QX å ;g ‹ „ÐZ å ;g™] YoÐ T~ ~
 vZ wÎg c
Hn²ä–
ñ 1Z

ww
w.
no
or
eh
ida
y

yMŒ
Û B‚Æi Zz M—~i ú?åZg *Ðk0
}g v~ž c
â•
Û Ð/
ñ ]|

ÃVÍßñƒ ñÎ~ ~
 vZ wÎg c
Hn²ä ñ/]|X¸ìg| 7ˆ
ñ 1Z ]|™Í'!

ÅVâzŠ ä ~
 \ M å ; g –Ãy-gzZ å ;g ›
C2

/Åi Zz M «Ãi Zz M KZ ?ž c
â•
Û Ð/
ñ ]|gzZz™—¼ i Zz M KZ ?ž c
â•
ÛÐ
X ( ~èF
zŠ ƒ ZŠ1Z!Zf> ½)z™-Zg fÚ

É ¸ìg™x » ^
Y*
?ž c
â•
Û 7t ÃyZ ðâ•
Û 7Ò ðÃ6VâzŠ yZ ä ~
 \M

Pt Xƒ: Ì1ÃËgzZƒ Ýq Ì{Z
à »˜ž @
~h
Š (FÅ wZŠZ u ¶i úÅ ]Zg
Y
t2u c
ì aZ˜žì YÎ{ i Z0
Zt! l¿TÐq
ZÐ TX • R²Å7:%g•hu

È »kZÉn ÍŠpžƒgŠkZsÜi Zz Mžì 7t È »ä ‹Ã\ M LZž Zƒx¥Ì

c
ì aZ n kZ˜~ˆy M Œ
Û ‹zˆž c
â•
Û tŽ äY f‰X ǃ{Z
ÃÃ~g ‡Ð˜žì @
ƒt

kZ Âì @
™]zˆòŠ M q
Z~zèYìgz$] !
t ì CƒŠ°VÃVÍß~kZžì ^
Y

\ M ¿» ~
 *™ÑŠpgzZnç»/
ñ ]|gzZ–
ñ 1Z]|ì @
™ Vc
yÒþ~VÂZg {z‰
Ü z

]gß+ZB‚Æi Zz M - LgzZ¸_7i úB‚Æi Zz M—L~ VÂZgžì [ Mt ‚Æ
~g vÔ¸ìg| 7iú?ž c
â•
Û É ¶îŠ ð‹7iZz M ðÃgzZ¸}9™ƒg
 Ç!
Â?ž c
â•
Û 7V- ,™g¨

1C

X Zƒù *
›ÃñƒD Î:gzfƒD™]PŒ
Û Ði Zz M—¹/
ñ ]|,™g¨

2C

X¶-p¶„g M ÂiZz M ª¶-i Zz M

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

gz$t ì aZ c
ì^
Y˜ 6kZ n kZ • D™ÝqÃvßÐ y M Œ
Û ]zˆž It ~
5O±a™ÍŠpØž @
ì @
™c}Z
ÃLZ y¨
Z {z]zˆ~Òc
ƒ™fÉì ] !
ÐkZìg éE
G
X ñYµy·Šs§ÅpÆkZgzZs§Å™f c
Ú N ç¤gzZ}™ c
YƒWOwì»kZ

:nç._ÆyáÆ{ÈgzZ(F
Å™f6´gzZv

at
.o
rg

; •D â •
Û \¬ug nvZž c
â•
Û ä~
 vZwÎgžì e
ZzgÐ{ñk

Ù 1Z]|
C

oÊ äi†Òƒ oŠËÞ oÊ oÞ†Òƒ á^Ê oÞ†Òƒ ]ƒ] äÃÚ ^Þ]æ oe p‚f àù¾ ‚ß ^³Þ]

Æ}ÈLZ~: Ü`ßÚ †õnì ðôô ¡Ú oÊ äi†Òƒ ðôô ¡Ú oÊ oÞ†Òƒ á] æ o³ŠË³Þ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Âì @
™Š c
= {z Z
 gz Zì ‚
g yáB‚}÷ž 6Vƒ @
™nç(ZB‚
ƒB‚ÆkZ Ç!
~
Š c
( 6gîvñ Z ª)~] Z f KZ= {z¤
Z Z åE<XÅVƒ@
Âì @
™Š c

 )={z¤
ZgzZVƒ@
™Š c
~] Z f KZÃkZ Ì~Âì @

X ( ›z~g g!Zf> ½)Vƒ@
™™f »kZ~®
 )4ÐkZ~

6kZì ‚
góŒgŠTB‚Æg ÇŠgz6LZ {Èž ðƒx¥] !
tÐ g
ukZ

~uzŠX • D â •
Û nç._Æyágz Z ¢ÆkZB‚ÆkZ Ì\¬vZì @
™¢gŠT

—b§ÏZ6kZ Ìã !
$gzZW
ÁÅ\¬vZ Âì @
™Š c
ñ ZÃ\¬vZ {ÈZ
 ž ðƒ"
U
t] !
@
™]!
B‚ÆËì ;g Y~g Zi !
žt q
Z• pzŠÆ䙊 c
~]Z f KZÃ\¬vZXì Cƒ

ZuzŠXì w'B‚Æ\¬vZ~ wŠ wŠgzZXì Zƒ “ZB‚Æ\¬vZ wŠpì ´c
Z9ì

Åäƒ î<E
Oás§ÅVzuzŠ ~ Tƒ @
™™f (Z ªì @
™™f6gî~Š ZÐZ {Èžìt È
E
E
kZ ªîp©$ °™f »kZp~]ï c
ƒ@
™t ‚ÆVÍß Uuc
ƒ@
™~˜™f { ZpƒC7: ]gz¢

‘°ÈVâzŠt ~wìÆ{ȃ:Š°ZzîŠÃVÍß~kZgzZÔƒŠzöJ
uÅ] Z f KZÅ

Ì\¬vZ ƒ @
™™f » \¬vZ ( ™ƒŠzöJ
]Z f KZ ª)~] Z f KZ ª• 4ZŠ~x|Æ

" ä´ŠËÞ o³Ê"~Tì CƒÌÐ g
u~uzŠq
ZG@
ÅkZgzZì @
™Š c
uÅ]Z f KZÃkZ
J

E
!Zf391mÔ1¢Ô òz éG
5©ÒÉ~Š ÒZ ) "ì @
™Š c
ñ ZgzZ Ë={zZ
 ªì c
M » "^÷nÖ^³ì"ñOÆ
GXE
-Ê E.Ë

X ( ö§A Zzg Z çE
íq‚{zž 6• D M Ã5Ð wì kZ J
u Ë ò ï±+-Z w°)´ 2

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f


V]÷†`q çÖæ Ð×íÖ] à ^÷nÖ^³ì p]"•D™yÒ~p ÖZyZÈ» " ä´ŠËÞ oÊ"~ ÿ)EZyÑ

yÑíq‚) "ƒ: VY U˜p¤
Z} ™™f »\¬vZ™–
Ð t‘(žìt È »‘ °)

)
E
÷z gzZ Š •
á g Zz ]úŠ ~ Tì *
™™f t ‚ÆVzuzŠ È » ä™™f ~ ®
 ) gzZ ( ÿ Z
~ kZƒ
 {zXì @
ƒ ~gz¢ *
Y µ y·Š s§ÅVzuzŠ ~ T] ¬½Z x ÓÜ[ÔÃ

at
.o
rg

ñ Z~ VÍß…¸x ¬Ž ì 4ZŠ Ì¿ñ Z~ kZ 2ƒB‚Æ Œz mÜZªÆÔ• ï•
á

N Yƒzás§Åi úgzZ™f Ìvßgz Zž @
ì k7i út ‚ÆVÍß c
ì @
™ U˜™f »\¬vZ

Xì @
™ÒÃÅäÑŠŠ c
Å\¬vZÃVÍßпLZ c
ÍÌt Â

:'ì y7vßžz™Š c
gŠkZÃ\¬vZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

;c
â•
Û ä~
 vZwÎgžì e
ZzgÐñ ~g}
G1Z]|
vßžz™ HÐ] Ò+Z™f »\¬vZ VáçßrÚ ]çÖçÏm o# ju ä×# Ö] †Òƒ]æ †%Ò]
$1ZÔ£Z!Zf37m™f bc) 'ìy7
X ( ÁqÔyx0ZÔ öÐW›G
;žì e
ZzgÐk
ñ „0vZ†]|~g
u~uzŠq
Z

!Zf Ô 37 mÔ™f bc) 'ìg »Y c
g»v߬ožz™™f (Z »\¬vZ

X ( {)z•zãZd

ž Zƒx¥Ìt Ð kZ ;ž• ˜ ò G
é&O™i *
Ññ]|g
•Z •~ {Z
ÃÆV(uyZ
4X3 e: *
gzZ ] ÒkZÉ õJ/G
hgê
zŠ ~(+ZÐ ì y7 c
ìg » Y c
gÆ V¯¸çgzZ V¦o
43X e *
.Z
e
 ÔÇñY¹„ Z
 y7gz ZÔ,Š hg ùZg v™™É0
à ?vßtž õJ/G
™Ð x ÈZ
X ( 38c
37mÔ™f bc) $
Ë ƒ7] !
t~× M ÔñYH™fÐgzigzZÐ] Ò

:~˜™f » ò ãÑp›1Z]|¹@
g•
;žì yÒ» ñ 'Y0Z]|

á^Òæ á^nf’Ö] ÄÚ o# ju †nfÓjÖ^e äiç‘ Äʆm †%Óm oÞŸçíÖ] Ü׊Úçe] á^³Ò
1C ãÑp›1Z]| VáçßrÚ ÔÞ] Øâ^rÖ] p†³m o# ³ju ä³×# ³Ö] †³Òƒ] Ùç³Ï³m
X •¹@
g;ZYg• ò ãÑp›1Z

1C

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

™ft{z™ï ) ÌB‚ÆV”žJ
VŒ¸D™™fB‚Æi Zz M—]{

à ?vßIYžJ
VŒ Ôz™™f » \¬vZž¸ D â•
Û {zgzZ¸ D™ ( ~˜
X ( 458mÔN
 0£Zx â ÕäÉ嘲Z[  ) -: Z- Š

at
.o
rg

*™ÑgzZ *
™—i Zz MB‚Æ™fÉ w5˜~K
:w©» ~

Ð \¬vZ ~ VÂgßVâzŠ Uu U˜ å7w©m{ ðÃ~ ¬Š z ™f » ~
 *™Ñ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

vZ†]| X k| 7
ÃV(uP0ÆkZVŒX¸D™™f »\¬vZgzZ¸_â N ¬Š

;ž•D â •
Û ñ k„0

~ V†nfÓjÖ^e Ü׉æ än× ä×# Ö] oב ä×# Ö] Ù牅 é¡‘ ð^–ÏÞ] ͆Â] kß³Ò
~g g 9!Zf> ½) å ©
™x¥™Íi Zz M Årx !Z »i úÅ ~
 vZ wÎg

X ( ›9z

;• D â •
Û ñ k„0vZ†]|2

‚` o× á^Ò èeçjÓÛÖ] àÚ Œ^ßÖ] ͆’ßm ànu †Ò„Ö^e lç’³Ö] ijʅ á]
 Z•
º
Û Ði ú9•
Û ~äâ iÆ~
 *™Ñ VÜ׉æ än× ä×# Ö] o׳‘ o³fß³Ö]

X ( ›9Ô ~g g 9) åw©»ä™—i Zz MB‚Æ™f‰
Ü zÆ

‰X åg0
ZÆK˜tžt ] !
~uzŠ i ZŽ »™f U˜ q
Z X Iƒ "
U
'!
zŠÐ Vì9 Zzg yZ
ž+
b‡Æ] !
kZÐ zg ÅV(uyZ• Ì~
òC
Ù ªx x

0Z)´q
ZÐ ~X\¬vZ ê gs sZ

¢q)2XEì y%gzZ ïq
Š 4
ÆyZtgzZce ãƒôÍÅ™fgzZrˆÆi ún•
Û ž•
G
G
3§4)Å
Æg êZ ö Z[ ÂÅ ò ~zâ]| Ô ò ã1¬Z· •)´Š *ZÆ)(leYgzZݬžgzZÝÆ
x !ZÆi úžì ãZz ] !
tÐ e
Zzg Å›9gzZ ~g g 9žìtžÜ »X• ˜~íq

Xì y%*
™—i Zz MB‚Æ™f6

‚Ãe †Ò„Ö^e lç’Ö] ÄÊ… èߊÖ] á] x•çi ànv³nvE
³’³Ö] o³Ê èm]憳Ö] 儳â
G
G
4)Å
3
§
X ( 60mÔg » f ÑZ[ Âðg êZ ö Z ) XéçF×’Ö] àÚ ð^`jÞŸ]

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

~½žìt wZÎp• D™wú6½ÃVìZzg yZ w
ò •
á x â Z ]|@'
ÆkZgzZ

™f ‰
Ü z kZž• D â •
Û t Ž x Z™Y fžìgŠ c
Ìt gzZ D™ÔŘ ~
 *™Ñ:gzì ̘
ŠpÆ ~
 *™Ñ Xv!
f oZì ®
$
c
Y*
^
˜ ™fž7Èt » kZ 7ïgz Z y%
kZž• ët{z%Z7y•
á yc
á ÌÆy›x ¬ÉÃÝ ¬ÌËtI®

$
Ãw©É ¿LZ

at
.o
rg

X YY¹7wZug @
gzZïug @
Ãä™: ªX 7ïgzZy%I U˜rgzZ™fƉ
Ü z

kZgzZ ñYHƒ6á Zzä™:gzZug @
™™<
 ÃkZžì ~pÏZ {zì ¹®
$
ä TgzZ

ž•D â •
Û Y f‰@'

ÆkZgz Zì ®
$
'y%z ïØ ]gß*
J (ÐuÅi ZŽÃ
G
Ü zkZ
X DZvZz ì y%c
ï~¨£Æ~u„˜ ï
L ©Er‰

ww
w.
no
or
eh
ida
y

:7y%gzZÆVzi ún•
Û

Dâ•
Ûk
ñ „0vZ†]|žìtzz ÅkZì ÃûIïc
y%Ø Úp

ž Zƒx¥Ìt Ð T å~ äâ iÆ~
 *™Ñ w©»™f ~˜6x !ZÆi ú9•
Û ž•
̉
Ü z kZ¤
Z:gz Ôå ; g: ¹!
w©t ‰
Ü z kZ¸ D™e
Zzgt k
ñ „0vZ†]|‰
Ü zT
MžìtwZÎ[ Z å~äâ iÆ~
y
 *™Ñw©tž¶]z¢HÅìtQ Â@
ƒw©¸

ž²¼ w©tžì w®Ð w
ò •
á x â Z]|Žì {z Â[ZŽ q
Z »kZX Š
c
Š hgVYw©t
ƒ7Š c
ÃËŽ 7Âp ÖZÂä׳Ö] Ÿù] ä³Ö]Ÿc
ržì YƒnZ ‹Zt6
[ ZŽ kZ åc½J

gîvˆÆi úžñY1Èt¤
Zì @
YJ 7g !
g !
]Š ÞÝ,r~Vzi úõ0
: Zizg M

‡ÐkZ ÌtÂ,™g¨6p ÖZÆg
up¶Š°(F
z½Å"7ä׳Ö] ùŸ] ä³Ö]Ÿ c
º ZvZ6
ì ̽t ~ìrU˜%Æh
Š F
Ř Ú ÂñYHwú6½ÃkZ¤
ZÉ Yƒ7x¥
 \ M {)z ËgzZ , r™ftžì @
~
ƒx¥t [ ZŽ „
 gŠ »kZ%ZX ³7U˜ÃVzrž

i úÂQ @
ƒw©EZŠ¤
Z:gzå: EZŠw©tpåÌw©gzZ‰CYS7~äâ iug IÆ

‰~ˆ n kZh
•
á X ,i ú<
 ˆ ÆVzi ú{)zמ 6 @
0
gZ Œ
Û y%~˜ ™fˆ Æ
7~g7 i ú%Æ kZžX} Šg Z Œ
Û :z »i úÿkZ ðÞ ǃ c
Š™uF
ÿkZ ä xñ Z™/ô

X ñ0
gZŒ
Û :z»i ú™f ~˜tž @
ì c
Šg Z Œ
Û {z(ÃkZä Y •‰ÐzzkZgzZ Cƒ

V˜gzZ 7y%˜Úpì ^
YIr6x !ZÆi úž ZƒtžÜ »cÑ!
{gÃè

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

43X e ã™Ìs
õJ/G
 Ÿz ÅkZgzZce *
™uF
LLV;zÐ,Šg Z Œ
Û z»i úÃkZvßžƒ {çt
43X e IÌrˆ Æ i úV;z Âì H®
*™ÑÉ ^
Y q
Zž @
õJ/G
$
gzZ ^
Y*
ÃkZ ðä
Z p
X C1 } Š:g Z Œ
Û^
Y*
ðÃzzšÃ¿Æ~

at
.o
rg

 Zzc
Z
y%qðÃÐzzÅw©EZŠÆ~
 *™Ñ
''pì CYƒ

Lc
ïÔy%¿ðÃÐzz Åw©EZŠÆ~
 *™ÑžOgŠ c
Ì] !
tVŒ

kZgzZs ÜÆkZ~ˆgzZì "
U
Ìg !
ZÐ ~
q
 *™Ñ¿ðä
Zpì @
0
g ZŒ
ÛZ
 Zz

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Ö 56yZ • f
#
™g (Z Ì6gîEZŠáZzˆ¤
Zÿ,Z Â7"
U
Ð~
 \ Mh
Š F
Å

 gzZxi Ñ~<ÑÿËgzZ *
<
™6gîEZŠ™™^
YÃqËgzZx ZoZgzZx ZzŠèYÔ5YÅ7
tZÑZ ðÃ}*
™x ZzŠ6yZ•^
YŽ x »(gzZiZXì t•
Û »y• M z}i~VâzŠ *
™™™— í!

Â}™]zˆ{g 0
Z: Zizg c
q
ñ 7ä×Ö] Ÿù] äF Ö]Ÿc
ñ7g l ( Z 00)g !
ÎðÃc
ñ7å…ZâÆ
?Š ÅkZgzZŒxiÑƒÑ c
{— í!<
 ÿkZ {zž5Yʼn
Ü z kZ #
Ö 5%Z7#
Ö 5ðÃ6kZ
xiÑ6
z Z LZ ðÃÿ( ^
Yq
Z¤
Z%ZŒ<
 ug @
ÃkZ c
} ™#
Ö 56kZ} ™:Žžìt
X ¨Yƒxi Ñt6kZ ÂóÅg { izgÃcC
Ù ~ž} ™g 2

V- }} Š™

:t•
Û ~¿xiуÑgzZ{— í!<
 gzZg 2

ì ¿{z {)z {— í!<
 c
xi уÑXìt t•
Û ~g 2

gzZ¿{— í!<
 c
 Zzxi уÑ
Z

Ô,i ú<
 Ô,i ún•
Û }Xì @
Y HÐ y›á ZzN
™gzZ®
 ,Zr
 ™C
Ù c_»T

+Z Âì ꊙxiÑ 6
zZ LZ Špy›& ì @
ƒ {zg2
gzZ X {)z e n•
Û gzZ > 2i Ô,i úZ
 Zz

6
zZ LZŠpä ~É 7{)z Z
 Zz c
n•
Û 6VzuzŠ¿tžì }Y[pÃ] !
kZ {z~]gß

Xì HxiÑ

àÚ äâ†Ò àÚ äâ†Ò ÔÖ]„×Ê äe Ÿù] é¡’Ö] ÜÏiŸ^ÛÚ äÞ] à¿m á] ènŽì ݇¡e ‹nÖ ÔÖ]ƒ á] äe^³v³‘] ܳãÊæ
E
E
BÄ E4›Å
X þ ( 194mÔ 3¢Ô òö§3 Z ö-G
Z£Z0Šú·! Z+-Zg^~g g9bÑ~g ØZ >•)X ð^`ÏËÖ]

1C

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

b)zbcÆvZ™f

:]o»™fz¬™ U˜Ð~
 *™Ñ

;žì e
ZzgÐñ y!
N]|

;_7¬™t gzZ _7g l Zû%& ÂDƒ rg ÃÐ i ú ~
 vZ wÎg
ÂvZ} Z VÝ]†ÒŸ]æ Ù¡rÖ]]ƒ ^m kÒ…^fi Ý¡ŠÖ] ÔßÚæ Ý¡ŠÖ] kÞ] Üã×# Ö]

at
.o
rg

} ZÔì •
'
!
Z (Âì äs ( Ð] Ã M ÅVzÈ) „ ~¾gzZì ÑZz äs„

X ( ›!Zf> }Z[ Â > ½)á ZzÛÆ] ³gzZ Ïg )

™f z ¬™ {gÃèt ˆ Æ i úÒZ c
6gîEZŠ ~
 \ Mžì "
U
t ] !
ZÐ p ÖZÆ g
q
u

i úKZ ~
 vZwÎgZ
 ž " äi¡‘ à ͆’³Þ]ƒ] " •D â •
Ûy
ñ !
N]|n kZ¸D™

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Å~
 \ M ñ x Z™/ôgzZ åÌ~KgzZ åU˜-7tž ðƒ"
U
t] !
~uzŠX f
ƒrg ÃÐ

ÑŽ • w®g » f ZgzZ N ¬™ +Z ϹˆÆ i úÐ ~
 *™Ñ b§ÏZ Ô¸ f
 ÍÃi Zz M

Ñž HwEZ ~g ZòZ èâ Ì+~ yZgzZ HÜÃyZ ä xñ Z™/ôgz Z • žâ U˜ ä ~
 *™

X {)z¸D™ J 7¬™V# ¸D™x »V#Z
 ž•ñ M p ÖZV- c
¸_7t ~
 *™

x » ðÿðÃZ
 ªì @
ƒwEZ Ìcg Zƒ+t %Zì @
™ª
ÑŠ6x ZzŠ ~g ZòZ+t Â

Æi úC
Ù V#ž• ët ëZ
 }Xì @
ƒwEZ+ » ~g ZòZ èâ ÌV;z Â} ™g !
g !
{Š c
i

gz¢ Ú ZÐ kZ Ái Z Á:gz å @
™ (Zå {zžì @
Y 1 Ìt Š Z%Ð kZ Âå @
™ J 7]Üt ˆ

 \ M g » f ZgzZ N ¬™Ž ˆÆ i ún•
~
Û 2 X • ñ 7g !
Fä kZ ] Ütžì @
ƒ"
U

¬™gzZ™fB‚Æ i Zz M — {Š c
igzZ˜ Ð TVƒ @
™ÜÃzŠ sÜÐ ~ yZ VŒ • w®Ð

Xì Cƒ"
U

; •D â •
Û~
ñ g »Z[-Z1Z]|

͆’ßm ànu ÙçÏm äjÃÛ‰ Ÿù] Ü׉æ än× ä×# Ö] oב ÜÓnfÞ Ì×ì knב^³Ú
xÖ^’e oÞ‚â]æ oÞ†fq]æ oߎÃÞœæ Üã×Ö] ^ã×Ò oeçÞƒ æ p^m^_ì†ËÆ] Üùã×ùÖ]

ä ~: kÞ]Ÿ] ^ãòn‰ ͆’mŸæ ^ãvÖ^’³Ö p‚³ãmŸ Ñ¡³ìŸ]æ Ù^³Û³ÂŸ]
äƒrg Ã{zž ‹Ã~
 \ M ä~ÂS7i úúÆ~
 *™Ñ LZ

ÃívZ } Z Ôâ •
Û s çÃVƒ ægzZ Vƒk
x Ó}÷vZ } Z¸ ët ˆ Æ

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

}Š e
Z@Åt Ü ZiZgzZ ¿(ÃígzZ™ °ˆÅyv}÷gzZ} Š ~—

ðÃgzZ ZÎ}¾ *
¢Ð wqZ} 'gzZ e
Z@ s§Åt Ü Zgz Z wqZ Ô™gzZ
.•ÅZ { Zzg ) Y™7
X ( 111mÔ10¢ÔZ
Zz²Z …°Z˜Ý{Š ‹ Zz‰zÑZz.Z °ãZ çE

¬™ž å Ân kZ ú
g !
g !
t gzZì ”g !
g !
Ð~
 \ M ¬™ Ñ!
{gÃè ä ~
ñ g »Z [- Z1Z ]|

at
.o
rg

XF
:ÃkZ ~
ñ g »Z[-Z1Z]|Â_7
í~
 *™Ñ ¬™t¤
ZèY Uuž: ¶U˜

;žì yÒ»Û
ñ i0vZ†]|
äiç’e ÙçÏm äi¡‘ àÚ Ü×ù‰ ]ƒ] Ü׉æ än× ä×# Ö] o³×³‘ ä³×# ³Ö] Ù糉… á^³Ò
o× çâæ ‚ÛvÖ] äÖæ Ô×ÛÖ] äÖ ( äÖ Ôm†•Ÿ å‚uæ ä×# Ö] Ÿ]ù äÖ]Ÿ o×F³ÂŸ]

ww
w.
no
or
eh
ida
y

èÛÃßÖ] äÖ å^m] ùŸ] ‚fÃÞŸæ ä×# Ö] ùŸ] äFÖ]Ÿ ä×# Ö^e ùŸ] éçù Οæ ÙçuŸ (†m‚Î ®õ• ØÒ
å†ÒçÖæ àm‚Ö] äÖ àn’×íÚ ä×# Ö] ùŸ] äFÖ]Ÿ àŠv³Ö] ð«³ß³%Ö] ä³Öæ س–³Ë³Ö] ä³Öæ

—( ˆÆxs ) ¸D¢xsÐi ú~
 vZwÎgZ
 : á憳Ê^³Ó³³Ö]
Æ\¬vZX îÖ]ýýýä×# Ö]Ÿ]ù ä³Ö]ŸÔ¸D™ J 7] ÜtB‚Æi Zz M
ÅÏZ sÜ( 6] Ñ» ~g7 )gzZ 7q
Ñ ðà » kZì « {z 7Šqðà ZÎ

Vƒk
)ì gŠ ‡6qC
Ù {zgzZì p°ÅnC
Ù c kZ Ôì „•
á Š !
gzZ ã Zx

Šæ Å „ \¬vZ sÜ] ¸Åä™ ( Æ {)z ]Š „)gzZ•g i !
( Ð {)z

vZÔ•D™ÏÈÅÏZë7ëÑÆÏÈgzZŠqðÃZÎÆ\¬vZÔì Ð
p°hZC
Ù c „ ÏZgzZì ac „ ÏZgzZì ÚÐ s§Å „ \¬
ÆÏZ sÜgzZ +ŠÆÏZØ{ Âë7ëÑÆÏÈ ðà ZÎÆ\¬vZ Ôì

X ( ›!Zf> ½) -Z'ÃkZ•
Û »p¤
ZÔ•áZz+ â Ãyâ ‡

ÜÌä g
u[Z}uzŠgzZ {)z ð¨
ÔŠ ƒ ZŠ1ZÔ ~g gB‚Æp ÖZ •z ÁÃg
ukZ

¯» ›k0
}g ø2ì 7ŠŽñ» "B‚Æi Zz M—: oן] äiç³’³e"~yZpì H

ÆpÑ›ä> ½r
 ™h
•
á žì wÈZt~}g !
ÆkZ•7ŠŽñp ÖZtÌ~kZì
s§Å›x â Zp ÖZ "ZZMz "h
•
á c
VƒŠŽñp ÖZt ~Tì ÅÜg
utÐ °,Z Ë

ŠŽñ~" ÝŸ] h^jÒ"Å w
ò •
á x â Zp ÖZÆ" o×Â] ä³iç³’³e"èYì Š
ƒœ{z~ä™[™

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

Æ òw•
á x â Z ]|• ·0 •Z'Z ~zZg q
Z ~• Å kZ p ( 7 1mÔ4¢Ôã âÑZ r •)•

LZ „Š¤
•
á žìC
Ù ªgzZ • ïŠg Z Œ
Û C¹ÃyZ w
ò •
á x â ZgzZ • ÌŠ *Z q
ZÐ ~ VzŠ *Z
X ( DZvZz)• BN
ÅgzZgz$ „ ¹ ÷0•Z'Z $ö[ZÐ ¹ pì }Y [pÊ *Z
G
£-ÊZd
• )
X ( 161@
158mÔ1¢Ôd
 åE

at
.o
rg

žXì HyÒ x|» w¸ÆÛ
ñ i 0vZ†]|ä > ½ ïE
L 8™žì t wÈZ ZŠ

~ ›ÏZçO X¸ D™— i Zz M 6]ÜyZ ~
 *™Ñž • D â •
ÛÛ
ñ i 0vZ†]|
;•D â •
Û {zžì e
ZzgÐÛ
ñ i0vZ†]|
(
(
Ð
O
O
0vZ†Q :> [À'
ÿÓ£Gê ]zm—Z -—ZwÎgy»Û²Z0ZwhM
Š èE
O ŸE

ww
w.
no
or
eh
ida
y

9)¸ D™— Ãi Zz MB‚Æ ] ÜyZ ~
 vZ wÎgž¸ D â•
Û Û
ñ i

X ( > }Zˆ™¯Z[!
Ô218mÔ1¢Ô›

:È»àé ãe Ø×ãmögzZ p~½ÆÙ¡â]

—i Zz M " pÝZÆ"Ù¡â]"X •ñ M p ÖZÆ"éàãe س×ù³ãmö"~e
ZzgkZÆ›

i Zz MC
Ù ˆÆ kZ å @
Y Ñ1 c% ïi Zz M œzZ ‰
Ü zÆÚ Š0
e 6 Ât ¬ •Æ "ä™

ì @
Y ¹n kZ wyÌÃ0
e 6Æõg @
~uzŠ c
«X ( áZg ¶ Š )X Î äY Ñ1c% ï

" o³f’³Ö] س³ãj‰]"ì @

Y¹2X •D e™}Ši Zz MÃ}uzŠq
Z •٠ŠÃkZZ
 vßž

VÍßZ
 : Ù¡ãÖ] 朅 ]ƒ] Œ^ßÖ] Øù³â]"žì @
Y¹2"Å—i Zz M Åäzg „DƒZa ä^ª
Ìc lg !
Ågzi  » ÿO˜X "( 1|0
!
x ZwZ ªG) Å— i Zz M ( 6Ž) ¬Š0
e ( »¶Z ~ f ) ä
(
5Ò£gz ZXì pÅi Zz M Ågzip¸ Ì~kZì Ù
ì @
YHwEZ Ìcì ä׳Ö]Ÿ] ä³Ö]Ÿ ÿG
@
Y ¹Z
 X †ì {æ7 x|»"7B‚Æi ZzW—~ p~Š ã
ÆkZpƒ U˜ c
ƒ Uu{Zp
kZˆy M Œ
Û Xð7ä×Ö]Ÿ]ù äÖ]Ÿ B‚Æi Zz Mžì @
ƒ¸gŠ •ÐkZ Âð7ä×Ö]Ÿ] äÖ]ŸÔZ ðÒÓ…˜žì

Ìc kZgzZX ñYH—x *
»}uzŠ ËZÎÆ\¬vZ6Tì êŠg Z Œ
Û x ZwÌÓ
 ÍÆgâ Y
Zg åx *
»gzZ ËZÎÆ\¬vZ6Tgâ Y{zgzZ :èä×# Ö]†ônû Çø³Öô ä´³eô Ø$ ³âô ]ö ^³Úæ"ì Š
HwEZ RZ ¸

wyZ c ä™— i Zz M gzZ äg åÌ~ V(u b§ÏZ ( {Z
â ) "ì x ZwÌ“
 Í » kZ ñY

;žì e
ZzgÐ/
ñ 0vZ†]|çOXì Š
HwEZÃÂÆ

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

Ü$ ãö ×ùÖ] Ônû f$Öø Ùöçû Ïömø ]÷‚f(×øÚö Ø% ãômö Ü×ù‰æ än× ä×# Ö] o×ù‘ ä³×# ³Ö] Ù糉… k³Ã³Û³‰
ø Öø èøÛøÃû ß(Ö]æø ‚øÛû³vø³Öû] á$ ]ô Ônû f$Öø
¼Æ) ~
 vZwÎg ä~: Ô×ûÛöÖû]æø Ô
4Ó&G~
5E
ÃVß!
ÆuÐ {)z 0

Í ª)G åG
 \ Mž ‹ ~ wq, Z ( Ã

at
.o
rg

Ü$ ³³³³ãö ×ù³³³³³Ö] Ônû f$Öø ;¸ìgÈ~
 \ MX¸ìgg åŽñƒ( ñ˜
ø Öø èøÛøÃû ß(Ö]æø ‚øÛû vøÖû] á$ ]ô Ônû f$Öø
X ( ›9z~g g 9!Zf> ½) Ô×ûÛöÖû]æø Ô

Xì Š
HwEZ» |"Ù¡³³³â] gzZ éس³³ãômö " cäg ågzZ ä™—i Zz M6ŽVŒ

]!
¸gzZ•„ *
™—i Zz M pÝZÆkZpì ÙcVsZp¤
Z »wyZwq¾

[ Z ˆƒx¥]!
tZ
 Xì *
™—i Zz M p~Š ã
Æ{Š â kZžì èÌä" Œ…^³³³³Ê à³³³eZ "

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X •t{zkNŠÃp ÖZgzZ] ÜÆg
u
ØùÒ o× çâæ ‚ÛvÖ] äÖæ Ô×ÛÖ] äÖ ( äÖ Ôm†³•Ÿ 傳uæ ä³×# ³Ö] Ÿù] ä³Ö]Ÿ
äÖæ èÛÃßÖ] äÖ å^m] ùŸ] ‚fÃÞŸæ ä×# Ö] ùŸ] äFÖ]Ÿ ä×# Ö^e ùŸ] éçù Οæ ÙçuŸ (†m‚Î ®õ•
å†ÒçÖæ àm‚Ö] ä³Ö àn’×íÚ ä³×# Ö] Ÿù] äF³³Ö]Ÿ ೊv³Ö] ð«³ß³%Ö] ä³³Öæ س–³Ë³Ö]

ÙC ~
 *™Ñž•D â •
Û Ûi0vZ†]|0Æ] ÜyZ Váæ†Ê^ÓÖ]
ä×#Ö] o×ù‘ ä×# ³Ö] Ù糉… á^³Ò ";•D â •
Û Q¸D™ J 7] ÜtˆÆi ú

g åÃ] ÜyZˆÆi úC
Ù~
vZwÎg V éçFב ØÒ†e• àãe Ø×ùãm Ü×ù‰æ än׳Â
X ( ›9) "¸D™ J 7
( B‚Æi Zz M—ª)™

b§~g7 '!
zŠtÐ V(uà Zz ä M ~ˆgz Z ÌÐ V(u¬Ð kZgzZ ÌÐ g
ukZ

K U˜g » f Ztžt] !
~uzŠÔì ¿CZ » ~
 *™ÑÉ ^
Y~˜™fžt q
Z•CYƒ"
U
X¸D™ Zƒ~„

ZzgÐ ~
e
 *™Ñ {z Ôž• D™e
ZzgÐ x H-Zz LZ ~ )
Z 0 Ý°Z†0G]|‰
;ž¸D™

ø e(…ø Üø ‰û] xf(‰ø " hô †içm á^Ò äÞ]
ØûÎö "æ "ø áæû †ö Êô ^ÓøÖû]^ãø m%]ø^mF Øû³Îö" æ " o×FÂû Ÿø û] Ô
l]†ù Ú &×F$ Œæ‚ùÏÖ] Ô×ÛÖ] á^vf‰ !Ü×ùŠm^Ú ‚³Ã³e Ùç³Ï³mæ " ‚ºuø]ø äö ×#Ö]çø ³âö

áæ†Ê^ÓÖ]^ãm]^m ØÎ (oן] Ôe… ܉] xf‰~
 *™Ñ : äiç‘ ^ãe Äʆm

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

 )¸D™ J 7
Z
i úÅF
zB‚Æ( VÂgÎ&yZ ) ‚uŸ] ä×# Ö]ç³â سΠ…æ]

Ô׳۳Ö] á^³³v³³f‰ ë ( ™f )tg !
&ÂD¢xs( ™ƒrg ÃÐF
zi ú

_7B‚Æi Zz M—Ã] ÜyZgzZ ( u 0
.ì u 0
e
{•
á Š !
Zg ø) Œæ‚ϳÖ]
X ( 253mÔ1¢Ô ð¨
) "¸

at
.o
rg

MßåO)G'z žì c
Mt~VìZzg‰~yZgzZ•ÅÜä ð¨
] c
ZzgŠ¼Åy*kZ

@
352mÔ1¢Ô ð¨
ò )¸ D™ H— gzZ i ZgŠÃi Zz M g !
~Š~
 *™Ñ ª «k

zG
îI
0Å{Z °
i Zz M i ZgŠgzZ i Zz M — Ã] ÜyZg !
~ŠgzZ ¶:— i Zz M på ˜ Ì~û%zŠ «ª X ( 253

;žì ~> ½íq•Æg
ukZX¸D™ J 7
B‚Æ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

çâæ †`rÖ] èn†• o× ØnÖ• &m‚vÖ] oÊ pç×â‚Ö] '‚vÛÖ] înŽÖ] Ù^³Î

: …ç$^ÛÖ] oÊ kf$^Ú †nÆ oÊ Ø–Ê] äßÚ oËíÖ] àÓÖ è`f•¡e ņŽÖ] oÊ ke^$
AÄ!
qzæÆ çX=E
™f ~ g
ukZž• D â •
Û ò ~ŠŠ _ö/Z† •]|
AÄ!
7w®˜ V˜ %Zì "
U
~ <ѵš çX=E
™f gzZì ?Š Å äƒ
X ( 7•íqÔ112mÔ1¢Ô> ½)ì aZ™f× M V;z

4X3 e *
ƒ˜ V;zì "
U
˜ V˜ q
Š 4
Æ~
ò ŠŠ ]|žì ãZz È »]g „
˜ V˜ põJ/G

Ð]g „kZXì aZ™f× MИ~]gß+Zpì ^
Yµš˜p¤
Z ÌV; z7"
U
X ~˜‘°ž:ì ~½Zs %Z »Y fž Zƒx¥Ìt

U
"
˜ÐyZž‰c½hu~g ‚Å b§ÏZ H
?ƒ:

*
™wú6½Ãƒ
 yZ•t ‚Æ\ M p ÖZÆyZgzZ\{”wEZ~yZgzZhu

X 7¼ ZÎÆR•
Û ŠpgzZƒÔ ~gziBsܵšbŠ} Šg Z Œ
Û®
$
c
{z(Ã˜É 7¸QgzZ

~Š@zqÃggzZ•K wqZt ‚ÆVÍßÌc½ÅVÍßä ~
 *™Ñž7—~kZ

ž7ÂtÈ »kZpX¸_7U˜e
 M ðÃLLÌ~Vzi ú2Xì "
U
˜LLÌ
KZ ä ~
 *™Ñ ¶~gz¢½ÅVzq XèÑq c
Š Ί »½6kZ Ug ¯Â¬Š U˜ ÌV˜

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

\ Mž ÇA t ~ V(u Ϲž 6N 2ÌN ¬™gzZ ~h
Š ½Å kZ Ð ug Iy!
i

t »½gzZX {)z {)z Ôz™™f V#Ôð7N ¬™V#~‰
Ü z V#žì ~Š (F
Ã#
Ö Zä~

*™ÑgzZì Sgª
œÌ~䙊 c
gzZð7¬™t ‰
Ü z kZžñY¹ÃVÍßžì Ìi§y‚ M

y‚ M Ç!
Ž • Ì, Z ‰Ð ~ yZ • ñ7U˜gzZ • "
U
ng » f ZgzZ N ¬™Ž Ð ~

at
.o
rg

X Çñ MvZY ¶
Z Ì{Ò MgzZXì [g*̬yÒ¼ »kZž 6X •

Âì S7¬™ U˜ ä~
 \ M¤
ZX¸áZz`â Ð \¬vZ ÂÌŠp ~
 *™Ñy
M
4X3 e •7¬™tžì ½Å] !
kZ b§T~ kZ
Y ÌU˜žì ½ÌÅ]!
^
kZ~ kZ ÂõJ/G
c
›oè •
Û äˤ
Zžì ½tÃ#
Ö Z Ì~kZ *
™˜LL~Vzi ú~ugzZŠ@zqÃg ; g ¹!
ì

ww
w.
no
or
eh
ida
y

{)z qÃgž7~gz¢tgzZì ]i YZ ÌÅkZ ÂÅ—i Zz M6#zÄc
S7U˜ e
 M ðÃÐsp

ãZzgŠkZ Ìi ú~uÅ ~
 *™ÑèYXƒJ 7c½ä~
 *™Ñ {zì "
U
¼Ž ~

X ¸f
 ÍÃkZvßáZzd
Œ
Û Ç!
ž¶Cƒ

µZñ{zgzZ • "
U
U˜ ~Š@z qÃgÆ …ZâÔg » f ZgzZ N ¬™ ¸Ð ~
 *™Ñ 2

Ð M yÒ » kZ \¬vZ Y ¶
Zž 6X Y™7ðÃÌ{Š Zg Z » ä‹ÃVÍß~ yZž • ,Z Ì
X ÇñY M

ŠŽñ½c #
Ö Z~ ZŠ ZC
Ù gzZ ¿C
Ù Æ~
 *™Ñž7̵z — ðÃ~ ] !
kZ

tѤ
ZX ñYc
Š™ IÐ ½kZĘsÜ1NŠÃ˜V˜ž7ÂÈt »kZpXì

Å] !
kZ {zž å~gz¢c ~
 *™Ñ Âì ^
Y*
˜gzZ• ^
Y„í í™fgzZ N ¬™ž å
c ½˜t Z÷èYN 3:žðŠÐ˜ }÷ž ïŠ ½t à xñ Z™/ôgzZ D â •
Û Ìs
 Ÿz
Špä ~
 vZ wÎg @'Æ kZÉ X 7"
U
 Ÿz ðÃ+ZÐ ~
s
 *™ÑèÑqXì

ä~
 *™ÑŠpG @
ÅyZ • D™™f • D™]zˆÔ _â N ¬™ U˜ {zž ¬ŠÃxñ Z™/ô

$
®
c
ì {z(c
ì^
Y*
˜åc½sܘž ItÌQŠŽ z!
ÆVŠ Þ~g ‚yZXì ðâ •
Û

yZ ñOÆ \¬vZg (Z » ^
Y*
z^
Y Ô®
$
žtc
ì p°´Ãt Å®
$
ž 7x¥ Âì

tzgtµš X ,ŠÈ^
Y*
•e&gz Z,Š}Šg Z Œ
Û^
Y•eÿTžì ~Vð; Æ] Z|

x Zwzw'ä VrZž‰g ë¤
~¸Üòg »zŠ·~Tì uÑ„ztgz Z )ì u *
焹

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

b)zbcÆvZ™f

X ( å1á ~Vð;LZg (Z »

ÌU˜ ™fgzZ N ¬™žì ̽t ~ kZì "
U
˜Ž ~ V(u iϹ wq¾

) Â~
 *™Ñ ï Š â •
Û gz¢s
 Ÿz ÅkZ ~
 *™Ñ  @
ƒ qNc
x Zw˜ ¤
Z:gzì ^
Y

Ð~
 \ MçOXì @'Ç!
nçVŒgzZ¸D â •
Û Ì„Šy¶
ÅgñZ \zZ)gzZƒ
o

at
.o
rg

~ž D â •
Û 7Ã#
Ö Z ½ÅkZ ÌQ• "
U
‰â N ¬™gzZ™f U˜ ~ µZñZgzZ Vz%
@'
Æ kZÉ ì q Nc
x Zw˜èYz™:˜ vß ?X³p ÖZ sÜvß ?ž @
Vƒ @
™=Z U˜
[ ƒx¥6gîãZzÐ Tg
u à Zz "ZŠg Z " sÜy
M X • ï Š (F
Å™fÖW]zˆ~˜

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ƈy M Œ
Û ÌQXì _g*¬,ÅT" †`rÖ] áæ•"gzZì c .gzZò3
sÜžì
 yZì "
ƒ
U
U˜¬™z™f îG
S08ZÜÐXhugzZ¿zw¸Vz%Æ~
 *™ÑgzZmÀãZz
à Zzä MˆÆkZ \¬vZY ¶
ZXì 46ÑgzZ ~qÚ N æ:EgzZ ~gziB~(¹G*
™Š'
c
gŠÃ
Ð „<
 zy M Œ
Û sܘž ÇñYƒãZz s ™tÐ ¿Æ{)z É@
Æxñ Z™/ôgzZ V(u

6ËkZŠp\ MˆÆTì "
U
U F
Z ÂÐ0#
Ö ZJ
 ` MgzZ É@
zxñ Z™/ôÉ 7"
U
X •ìgƒ>%Æxxè `

É t™gŠ¾ëÆ™¿#Å™f U˜žÐN YV

TN ¬™‰Å ~
 *™Ñ~]‡zZZgzZ…Zâ
:ì @
ƒ"
U
„˜Ð

¹7t ~ }g !
ê X • w®ÌN ¬™ ã M Œ
Û )~ Vzi úrÐ ~
 *™Ñ

i úÐ \¬vZ ä ~
 *™Ñžì @
ƒ"
U
¸ÐyZÉ X ‰Æ™fgzZ]zˆg•tž YY

Vƒ êŠÉÃg » f ZgzZÃVƒ ¬™ +ZPVŒ ̈ƺ
 Z•
Û Ð i úgzZ• žâ N ¬™ U˜ Ìg0
ZÆ

DÐ~
 *™ÑŠpÉ ^
YU˜Ì¬™ H Âg » f Zz™f ªZzžñY™ÌòŠ M ÑZz=ÌŠ Zq
Zž

;žì yÒ»i
ñ œÈ ¬]|Xì "
U
6gî

¶„g™lˆ~Ã~
 \ M Âc
0
:ŠŽñ6_Ã~
 vZ wÎg ä ~] Zgq
Z

{Çg !
 \ Mž ¬Š ä ~çO Ô ÎY6VzcÆ ~
~
 \ MB; Z÷ž
Å
\ M gzZ¸ ñƒ} 9ug Ic VâzŠÆ ~
 \ M gzZ • mg {>~ ö:WXZ

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

Ô_³í³‰ à³Ú Õ^³³•†³³eƒç³³Â] o³³³Þ] ܳ³ã×ù³³Ö]"Ô¸ìg| 7¬™t~

kÞ] Ôn× ð÷ ^ß$ o’u]Ÿ ÔßÚ ÔeƒçÂ] æ ÔjeçÏ àÚ Ôi^Ê^ó۳eæ

…z,}¾)g fÆ~ŠÛp~¾~vZ} Z V ÔŠËÞ o× knß$] ^Û³Ò
 ) ~÷c
6íŽ Ð wqZ,Z ª)Ð
{C( F=g f »[ Z±6ïG!OZgzZ ®

at
.o
rg

~¾ª)ЕgzZVƒLe{ CÐ[ Z±}¾)g fÆ°ç~¾ÔVƒ‡â
™7©q Zzg Ñ»p°~¾~ÔVƒ‡â { C( Ð…}¾)g fÆØg
Ü ¤z ] ¸âZ ~í: ª)ì Åp°KZ ä Špž 6ì „ (Z  Y

(Z ƒëÑÆy•
á ~¾Ž Vz™p°+Z ~¾žì et n }÷:gzZì

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X ( ›!Zf> ½) "ì Åp°KZŠpäž 6ì „

ÃVƒ ¬™yZ ä xñ Z™/ôgzZ• w®N ¬™ Ϲ ÌgzZ~ Vzi úrÐ ~
 *™Ñ b§ÏZ

V; Æ:ñ ™]|Ý>Z ÅZ!{KZ LL{zÔ¸a ÍÁk
ñ „0vZ†]|}Xì 1ÌÍ

~V1ÂÅg
uŽ • ”N ¬™~{>ª
qÐ ~
 *™Ñ Ìä VrZ Ô¸Dg Z *]Zg
BgÅZ °Y ¬ åNÉZ[ !
²‰c½Ìtž I~}g !
ÆVƒ ¬™ Å] ‡zZ, ZX ( Š ðE
ð¨
)•ŠŽñ

ȇZzG
gz Z • w'~ ] YoB÷\¬vZ • ËÇ!
 \ Mžì Ôg¨Ì] !
~
t
Æ Vƒ ¬™ Å] ‡z Z,Z [ ZX c
0

 q +Z Ã ~
 \ M c
Zƒg*k0
Æ~
 \ M7
eZ

Xì ]!
{ŠƒgzZßgŠ¾‰c½ÅVzuzŠsÜN ¬™tž It ~}g !

t »#
Ö ZJ
 ` M gzZ • 4â N ¬™ U˜ c lg !
ä~
 *™ÑˆÆ Y ‡Z i ú

Æ[É •CY4â N ¬™c lg !
B‚Æi Zz M—É 7B‚Ƙw5žì ;gw©

ñ Z ]|ž 6X žâ ¬™ U˜ä ~
÷
 \ M ˆń
 ZpgŠ Å ¬™Z
 Ð~
 *™Ñ ÌyZgzŠ

*™Ñ V⊠4ZX Š
7µû%q
Z~ äâ iÆ~
 vZ wÎgžìtžÜ »Tì e
ZzgÐ

 vZ wÎg c
~
Hn²™ƒ } 9gzZ ñ M CŒŠ q
Zž¸ ìg â •
Û Š•
á g Z[yŠÆ- ~

Ð uÈwÈz I ZgzZ ‰ƒŠ !
'( Ðzz ŵ] ¸!
gzZ 7ñ~h !
kª)[òZ z wâ }g ø

;žâ ¬™t ™ VZB; „ F
t ä ~
 \ M XN â•
Û ¬™ n } g ø Ð \¬vZX • ìg Á

ÃëvZ} ZÔ} Š öã 0
ÃëvZ} ZÔ} Š öã0
ÃëvZ} Z V^ßøÏô ‰û] Ü$ ãö ×$ Ö](^ßøÏô ‰û] Ü$ ãö ×$ Ö](^ßøÏô ‰û] Ü$ ãö ×$ Ö]"

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

[~
 \ MQ- }uzŠ „g ~g Ylg !
ß q
J
Z ~Š ‚'lg !
[pä \¬vZ "} Š ö ã0
Ð VØg !
 vZ wÎg c
~
Hn²gzZ ñ MB‚Æ ¿}uzŠ q
Z r
 ™ „zž¸ ìg } Š

ÂñY ílg !
ž, ™ ¬™Ð \¬vZ ~
 \ M Ô• ìg [ze [ òZ z wâ gzZ • ìg¤
yk
‚'
~s Z§ZŠ¤

Šg Z}g øvZ} Z V^ßønû ×øÂø Ÿøæø ^ßønû Öø]çuø Ü$ ãö ×$ Ö]" ;ðâ •
Û ¬™t™ VZB;ä~
 \M

at
.o
rg

Ñžì e
ZzgÐv
ñ Z†0'Y]|2 ( 293mÔ1¢›gzZ 137mÔ1¢Ô ~g g ) "‚':6ë

ww
w.
no
or
eh
ida
y

žâ ¬™ ä ~
 *™Ñ ÂX ‰„gzgÐzz ŵŽ Nƒ¢q'gú¼~ #
Ö }
Å ~
 *™
‚'lg !
+Z6ëEvZ} Z : Øqô•†øô nÆ ÷¡q^ …) ^•†ø nÆ ^÷ÃÊ^Þ ^÷Ãm†Ú ^÷òm†Úø ^÷%nÇÚ ^÷%nÆ ^ßω] Ü$ ãö ×ù³Ö]ø";ž
GG
34)Å
Ô 164mÔg êZ ö§ Z ) "ƒ: à Zz ä™yvÔƒ à Zz ´Š œà Zz ä™ Za ã Zig Zƒ à Zz ä™ÏgŠ c
ÛŽ

X ( Š ƒ ZŠ1Z!Zf

:*
™ ¬™ U˜cVzuzŠ » ~
 *™Ñ

;žì e
ZzgÐm
ñ ‡z! Z0Ä]|

Ü$ ãö ×$ Ö ]ø(]÷‚Ãû ‰ø Ìô•û] Ü$ ³ãö ×$ ³Ö]ø;ž ¹gzZ ñÑp=c]Š È~÷~
 *™Ñ
} ZÔ} Š ËÃÄvZ} ZÔ} Š ËÃÄvZ} Z : ]÷‚Ãû ‰ø Ìô•û]EÜ$ ãö ×$ Ö]ø(]÷‚Ãû ‰ø Ìô•û]
GG4)Å
X ( ›9!Zf120mÔg êZ ö§3 Z )} Š ËÃÄvZ

k0
Æ-Zz}÷ ~
 vZ wÎg yŠ q
ZžìtžÜ »Tì e
ZzgÐ^
ñ 0vZ†]|

c
â•
Û wzÚä~
 \ MgzZ H7*
3~#
Ö }
Å ~
 \ M äëçOX ñÑp=y¶g•
\ ä~
 \ MgzZ Š
H7 ã 0
ˆÆkZ N 3Ì,gLä ~
 \ M IÅ7,gLQ

¬™ n }÷Ð \¬vZ Hn²¸ ñƒ} ñx Î Å ~g ZÎÅ ~
 \ M Ž ä -Zz}÷Q
;ðâ •
Û ¬™tä ~
 \ M ÂÔ <
tig¼Ž äÂ7ZvZ} V(Üû ãö Ûûuø…û ]æø Üûãö Öø†û Ëô Æû]æø Üûãö jøÎû‡ø …ø ^Ûø nû Êô Õû…ô^eø Ü$ ãö ×$ Ö]ø
9!Zf]Zú-Z[Â > ½) â •
Û 3g6yZgzZ} ŠjÃyZ â •
Û•
'~kZì c
Š
X(›

Ð ¹ä~
 \ M b§ÏZX ðƒ-gzZ ”ä VâzŠd
 \ !
gzZ ¶U˜ ¬™t Å ~
 *™Ñ

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

{zÂñYH ¦ÃVzƒ ¬™yZsܤ
ZÔXN ¬™t ‚ÆyZ cVÍß}uzŠgzZVz•
Û )ÔVzg F
X ‰U˜N ¬™ ~g ‚tÅ ~
 \ MgzZEYVÊ Z®ÅVz%Ì

at
.o
rg

VÍß » ~
 *™Ñ~]‡zZÆä¯KgzZ ðZ±Ô^
g !
g !
¬™Vziñ™ïÐxñ Z™/ôÉ Ô‰â N ¬™t ‚Æ
:-7
N ¬™ ~˜~! ZgzZ -7

ÔÌt ‚ÆVÍßgzZ • žâ N ¬™ ~˜ Ì! Z~ ]‡zZÆðZ±ä ~
 *™Ñ

D ¯~tK~ {gëÜæçOX •žâ N ¬™ Ì~]gßÅÄgzZVziñ™ïÐxñ Z™/ôÉ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

t™ïƒ
 gzZ¸ìg ‹ ™ VZ VZ6Vð+LZ {)zß~
 *™Ñ™ïB‚Æxñ Z™/ô‰
Ü z
>y
ÆH Z
>`
é<X+ÅZ

M
.;E
çG
Ë

X¸ìg| 7
g !
g !
~i Z0
Z׬™Ä
ЇÉ
ž
N
ÆäOS
íÑ
ê‡ Z
EEM
ç«L“Q é¡E
g é}M $E
ÑZè

7 í ðà {z´ Æ ]y
M vZ } Z
}Š j à + `
' gzZ g »Z Â :

\ M gzZ à M:Æ™g 0
ÔŠž @
H qzÑ *
ŠÅtçä xñ Z™/ô6µñÆ [Z x
Z {zç

: \ c
3¼ ä~
 \ MgzZxñ Z™/ôÐ yŠ&gzZ¸q
Ñ~äŠÅtçÌŠp%Y~

\ M ™NŠ ª
 qt ÅúgzZ uȸ w'~ ðZ5xñ Z™/ôB‚Æ ·zñÌQpÔ å
ÑZ H
y
>`
é<X+ÅZ
z

I4݁
øG
Z

g ȄZ

yZ

X¸_7p ÖZtg !
g !~

:‡ XNЇÉ
ê Z

ì Å „ ]y
M ' Ï0

i µš vZ } Z

}Š j à + `
' gzZ g »Z :

X¸ët ~[ ZŽ xñ Z™/ô¸_âÄ׬™ Ñ!
{gÃèt~
 \ MZ
Â
]÷‚³³Û³³v³³Ú ]糳ó³m^³³³e à³³³m„³³³Ö] à³³³v³³³Þ

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

b)zbcÆvZ™f

]÷‚³³e] ^³³³ß³³nϳ³e ^³³³Ú •^³³³³`r³³³Ö] o³³³×³³³Â

ì ų Å ~
 · ä VM • {z ë

1C

Ð , ™ Š ˜ å • {0
i ë J
Z

çOÔ¸ _â ~ ]gßÅÄÌN ¬™gzZ {z ´Æ ¬™ {gÃè ~
 \ M‰
Ü z DŠÅtç2

at
.o
rg

•ìgŠÅtç~
 \ Mž ¬Š ä ~6µñÆ[ Z x
Z {zçž c
â•
Û ä[
ñ i ¬0Y Z']|

ìg| 7N ¬™t ~g ÃZ ~
 \ MgzZX å 3g Ö äg ½zŠ¤

ÆèÃgâ Z_Æ ~
 \ MgzZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

^³³³³ß³³m‚³³jâ] ^³³³³Ú k³³³³Þ]Ÿ ç³³³Ö Üù³³³`ö ×ù³³³Ö]
^³³³³³ß³³³n×ù³³³‘Ÿ æ ^³³³³³ß³³³³Î‚ù³³³³’³³³³i Ÿ æ

X•

^³³³³³ß³³³n׳³³Â èß³³³nÓ³³³‰ à³³³³Öˆ³³³³³Þ^³³³³³³Ê
^³³³³³³³³³ß³³³³³nΟ á] Ý]‚³³³³³³ÎŸ] k³³³³³³³³eù æ

^³³³³³ß³³³n׳³³Â ]ç³³³Ç³³³³e ‚³³³³Î oF³³³³³ÖæŸ] áù]

^³³³³³³³³³³³³³³³ß³³³³³³³³³ne] èß³³³³³³³³³³jÊ æ•]…] ]ƒ]

:e
Z@ ë Â ïŠ : e
Z@ \ M ¤
Z vZ } Z

ë[ Z:Ô_7
i ú:gzZ ï Š‘œ:gzZÔD 0

gz Z Ô • â•
Û wi *( yEZ z yj¯ )P6
}g ø  ñY ƒ ƒç ~g ø ( Ð ÔŠ )¤
Z
gzZ •
Û » ) yZ µš ÔÔ [
g xŠ "
U
à VñŠ
…vßt Z
 gzZÔHÕ6ëä VÍß ( uæ

XÐ,™g ï Zë ÂÐ,™{Š Zg Z »% Z e~Ž
( 398mÔ1¢~g g )

Æg ÃZ}uzŠ ) Ó
Z Ó
Z Â~y
M ª" ^ßne]^ßne]^³ãe ä³i糑 ijʅ"žì ~e
Zzg ~uzŠq
ZgzZ

X ( 589m1¢Ô~g g )¸_7g(B‚Æ—i Zz M {Š c
i ( ~¨ £
X 61kÔ 1¢Ô ~g g¶ Š

1C

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

b)zbcÆvZ™f

;ž•D â •
Û/
ñ 0vZ†]|

r })(—C
Ù ÂDƒ~^~3ZzÐ{/c
e c
Š ˜Z
~
 vZwÎg
ä×# Ö] Ÿ] äÖ]Ÿ"¸ë] ÜtQgzZ¸ëº ZvZû%&ñƒ_m
6
( {)z

at
.o
rg

(†m‚Î ®õ• ØùÒ o× çâæ ‚Ûv³Ö] ä³Öæ Ô׳۳Ö] ä³Ö ( ä³Ö Ôm†³•Ÿ 傳uæ
†’Þæ å‚Âæ ä×ùÖ] Ñ‚‘(áæ‚Ú^u ^ßeù †Ö áæ‚q^³‰ á悳e^³Â áç³fñ^³i áç³fñ!

X ( ›9z~g g 9!Zf]Zú-Z[  > ½) "å‚uæ h]ˆuŸ] ݈âæ å‚fÂ

,rtžVY• D â •
Û Â„ A
™Í6V´ñx ÓyZ ,rÅ ~
 \ M ñ /0vZ†]|

 HÆ ~
Z
 *™Ñžì Ìt ~ e
Zzgq
ZX å: h
”Ôåw5˜t %Z ‰B‚Ƙ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X ( Š ƒ ZŠ1Z!ZfG¬Znc
g¶ Š ) ëvZy4ÂD FZnZ
 gzZ ëº ZvZ Â_m
6V-h N
9{z%Z•g CƒÌ~ˆ{)zrU˜ž Zƒx¥ÌÐkZ
X ‰CƒB‚Æw5çLX=E
 ~g$
Z
{z瞸 D â •
Û[
ñ æ0/]|žì e
ZzgÐ k
ñ „0vZ†]|

gzZì g ZD
Ù q
ZŠ Z®Åg ñž Zƒ x¥t à ~
 \ M gzZ ÅÃs§ÅWæä ~
 vZ wÎg
G
p=~îE
0O¢ LZX ñƒé,J™NŠÃŠ Z®¾gzZ ãâ ‚zu"ÆVâ ›Â/ZÎ&y›

Å7V- k

¦Å ¬™ Å ~
 \ M ä ›9gzZ Å ¬™B‚Æ~ b
¬ e
.™ƒ cg‚gzZ ñÑ
^Ú lô! Üù ãö ×ùÖ] (oßiù‚Âæ ^Ú oÖˆrÞ] Üùãö ×ùÖ] ä´³eù†³e Ìjãm سór³Ê ä³m‚³m ‚ù³Ú ܳ$
oÊ ‚fÃiŸ Ý¡‰Ÿ] àÚ èe^’óÖ] 儳â Ô׳ãi á] ÔÞù] Üù ³ãö ×ù³Ö] (o³ß³iù‚³Âæ
à åü ¨]•… ¼Ï‰ oju è×fÏÖ] ØfÏjŠÚ äm‚m]•& ^Ú ä´eù†³e Ìjãm Ù]‡^³Û³Ê š…Ÿ]

Ù^Îæ ä´ñ]…æ àÚ äÚˆjÖ] Ü$ änfÓßÚ oF× å^ÏÖ^Ê äñ]•… „ì^Ê †Óeçe] åü ^i^Ê änfÓß³Ú
*™Ñ ) VÕ‚Âæ^Ú ÔÖˆrßn‰ äÞ^Ê Ôe… Ôi‚• ^ßÚ Õ^ËÒ ä×# Ö] oùfÞ ^m
G
gzZ äg å Ãg ÇŠgz6LZgzZ Hi ZgŠÃVð; Q ( ñƒzg‚™ M 0
ZÆ îE
0O¢ ~

ÔVƒ @
™„
 ZpgŠ Åä™ Zg7 Ã{°z}¾Ð•~vZ} Z ÔžÑ ä™Š c
Û

t Åxs Z ÿL X3Z ¤
Z vZ } Z Ô} Š â •
Û Zg7 ÐZ å HÐ í {°z Ž ä ÂvZ } Z
k
J

Š~
 vZ wÎgX σ: }ÏÈ ~¾6}i ñzg ˆƒ uh ®
)

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

6Vð+žJ
VŒìg D™Š c
Û Ð [g LZ™ƒ cg‚ñƒñ;B;

c
VZÃgŠ e Å ~
 \ M ä VrZ ñ M ñ & œ–1Z ]|:X ˆ¤
gŠ eÐ
gzZ‰ òB‚Æ~
 \ MÐúQ c
Š wZ e6Vð+Æ~
 \ MgzZ

b ÒZ ¹ Ðg ÇŠgz6LZ ä \ M ì °» ' ~
 ÑÆvZ } Z Ô Hn²

at
.o
rg

Ô›9)ì HÐ \ M ä kZŽ Ç}™ Zg7 Ã{°z kZ G \¬vZ Å ~g Ziz
X ( ™Z >g΂zŠ •Z[ Âz~i é›E.ÅZ[  ~g g 9gzZ 93mÔ2¢
G
xñ Z™/ôp ÖZƬ™Q *
Y» ~
 *™Ñg0
ZÆîE
0O¢gzZ‰
Ü z » ~g ZizŠ c
Û gzZª

qÅk

ww
w.
no
or
eh
ida
y

[™yÒ ¬XƒB‚Æ i Zz M — gzZ˜ ¬™t Å ~
 *™Ñ²ì Yƒ‰
Ü z ÏZµš *
™Š c
»
E
SÅkZg (Z" Âì @
Yƒ çOŽ{!y¨
ZZ
 žì ÌËz]¡ ã¨
Zì Ì{@xtžVƒ

Zƒ 3Š ðÃÌZ
 k0
Æw£g Ëì @
zg™NŠÃVâ ~ª
 q Å ã.6
ž¶ ŠÃa X • Ç

7 ._Æ ã.6KZ Âì @M y¨
ÐÆ ã¨
Z ]¡gzZ {0<ÑŽ ì @
™Š c
Û ì @

zg™ ÕäOF
Z

B; t ‚Æ \¬vZ {z Z
 ~ª
q Å ~g6JgzZì @
Yƒg6ÌZ
 y¨
Z Ôì ._
7X • CYòSÅkZžì @
»kZ~]gß+Zì @
zg™ äÕOF
ƒ Ì(ZgzZì @
7zg Âì @
;
7gzZ *
ÕäOF
ªãzg0
ZgzZ] !
LZŠpÆkZtÉ Ôì @
_
‹ *
zg CZÃ\¬vZ {zž @
ƒ7t È
6
\¬vZgzZ 46Z}
e
.ÆkZtgzZì CYƒC
Ù ªÐY ¡
 Z {)zV\ MgzZy!
i™½ZŽì Cƒ
Xì @
™Š c
Û gzZì @


¥

t ‚Æ\¬vZ ñOÆVzgzZ {zn kZì @
ƒÐzz Å¢zgŠu

i Zz M •pÆ"Ìjâ"~¹gzZ•ñ M p ÖZÆ"Ìjãm Ù]‡^Ú gzZ Ìjãm ØÃrÊ"~g
ukZ

ñ „]|~–
k
k
 ä~
 ]À M : …^’ÞŸ^³e Ìjâ] VÙ^³Î"X *
šÐi Zz M—Ô *
g åÔbŠ

Š c
Û ÐkZ äg åô â LZ ä™ ¬™Ñ : Ìjãm س³³³Ã³³³³³r³³³³³Ê "ƒ šÔzŠi Zz MÃg »Z c

â•
ÛÐ
3™gzZ ( g
Ì~ V1 ~uzŠ Ź *
š Ð i Zz M— ªp¸Æ ýG
•Z ]¸¶ Š )X ä™

vZgzZ ZpÆkZ Vð^‚% Ö^e ä×# Ö^e &nÇjŠm æ xn’m å^ßÃÚ";ž•D â •
Û ò ~zâx â Zgz Z•ŠŽñ
h^fv³j‰] ä³nÊæ" ;ž•˜ ~
ò zâx â Z]|•Æg
ukZ "•Æ䙊 c
Û ~¬™Ð\¬

ukZgzZ : ð^‚öÖ] oÊ lç’Ö] Äʆe ŒªeŸ äÞ]æ änÊ àm‚nÖ] ÄÊ… æ ð^‚öÖ] oÊ è×fÏÖ] Ù^³fϳj‰]
g
—i Zz M ~¬™žt 2Ô Ì*
VZB; ~¬™gzZì ï‰â ¬™™ƒcg‚žì ?Š Å]!
kZ~

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

b)zbcÆvZ™f

X ( 93mÔ 2¢Ô›bÑ ) "7`wðÃ~ä™

:N ¬Š$
U˜cV>ªgzZWæzg ñÅ ~
 *™Ñ

9Ì~ª
&gzZN ¬™ Z çSX=E
qÅi úÐ~
 *™Ñ
 Ì!i *
Z
]¦gzZ•"
U
N ¬ åNE

ˆ Æ qÃg ~ «g ~uzŠ Å ð~ ] Ñq J,Z Â Cƒ wi *
6Vâ ›Y š gzZ ¤ ðÃ

at
.o
rg

[Z ‰
Ü zƤgzZ¸ _7U˜ N ¬™t ~
 \ MgzZ¸ _â N ¬™ ~
 \ M } 9} 9

ƃ
 i§tgzZ • $
Ë Y S7ˆÆqÃgÆ«g ~uzŠ~ i úÅ ðN ¬™ Å b§ÏZ Ì

Xì ^
Yq
Š 4

 *™Ñ ä ÷Œ
~
Û WæZ
 çO•ÅN ¬Š$
U˜ ä ~
 \ M Ì%Æi ú

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Wæzg ñgzZ ~ŠÄg6Vð+Æ~
 \ M ~a
zZ Å.
zZ~ª
 q Å{>gzZ ðàY Z j
Z JÃ

\ MZ
 gzZ c
UÐ6~
 \ MÃ~ a
zZgzZ N M ðƒ ChzŠ ðƒ¸Z
 ÃÒ
ñ Ã]|gzZìg ¨

;Å ¬™ ÂÅ »i úä~

]çÞ^Òæ Ù^Î Üãn×Â^•]ƒ] Üãn× ÐùŽÊ l]†ù Ú &×F$ •m†³Ï³eô Ôn׳ Üù ³ã×# ³Ö]
oe^e Ôn× Üùã×# Ö] (oÛ‰ Ü$ (èe^rjŠÚ •¡fÖ] ÔÖ]ƒ oÊ éç‚Ö] áù] á憳m
àe ènÚ]æ èfj àe‚nÖçÖ]æ èÃne… àe èfn•æ èóne… à³e èfjóe Ôn׳Âæ س`q

} ZÔáñÃ÷Œ
Û vZ} ZÔá ñÃ÷Œ
Û vZ} Z : ¼nÃÚ oe] àe èfϳ æ Ì׳ì
¸B{zèY ~g*t•
á ¹6÷Œ
Û ¬™tž• ë ~ ZzgXáñÃ÷Œ
Û vZ

ä~
 \ MQ (ž• ë ~ ZzgˆÆkZ )ì CƒwJ ¬™~àkZž

Ô•g 0Ž Ô•g 0EÔ61ZvZ} Z ¹ä ~
 \ M Ôn x *
Æq
Z q
Z
x *
ä~
 \ MÆXX)á ñÃûG3š!! Z0µÔî0ðZÔE06z
[ Ô> }Z [  ÔYçß Z [  ~g g ) ( ñƒ O~ g$
k
ƒ
tn
X ( Š •Z[›9zY m
ÑZg
Š q Z

tž Zƒx¥‰ ugÐ {)z© VYgzZ ~g *VYt •
á 6Wæzg ñtQt ¶: U˜ ¬Š$
t¤
Z

Ìä xñ Z™/ôb§kZX ‰ [ŠgzZ‰ƒlñ{™ÍWæzg ñž¶U˜gŠkZgzZ ¶U˜ ¬Š$

ŠŽñ~ V1Â Åg
uŽ Ô• ~Š N ¬$
ÌÃVâ ›Ý ªÉ • žâ N ¬$
c VÍ߉

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

~Š ¬Š$
ÃözZ ›

i0GgzZX Å ¬™$
c >Š y0)‚ Z äÅvZ ègÄ }X •
EÅ ~zg Z äñh
G
G
34 )
289mÔg êZ ö§ Z[  ) [äVÍßn kZ‰„U˜ N ¬Š$
{zX NƒÌwJN ¬Š$
{zgzZ

X ( ›Ô ~g g 9!Zf290@

:]o» ¬™ U˜Ð~
 \ M~‰
Ü zy
M Ç!

at
.o
rg

]>Z] Zh~
 \ MZ
 ¬ŠÃ~
 *™Ñ ä ~ž• 9 ñ iœÈ ¬ ]|

~ @'
B; CZ ~
 \ M Ô å ã0
~ T å Zƒ 3g @'Z (q
Z k0
Æ~
 \ M ¸ 2~

ww
w.
no
or
eh
ida
y

;¸D™ H ¬™tgzZ D¢6
ug I{nB;CZQ D1e
VgÅ]ñvZ} Z Vlçû ÛøÖû] lô]†ø Óø‰øæø lôEçû ÛøÖû] lô]†ø ÛøÆø oF×Âø o³ß(³Âô ]ø Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø
G
G
34)Å
§
2 ( zâ 0Z z ~èF
!ZfÔ127mÔg êZ ö Z [ Â ¶ Š ) â •
Û Šæ ~÷‰
Ü zÆ
‚ßjŠÚ çâæ Ü×ù‰æ än× ä×ùÖ] o×ù‘ oùfßùÖ] kÃÚk;•Câ •
Ûi
ñ œÈ ¬]|
 *™Ñ :o×FŸ] ÐnʆÖ^e oßÏvÖ]æ oßÛu…]æ oÖ†ËÆ] Üù ã×ùÖ] Ùçϳm o$ ³Ö]
~
t ~ª
q Å ( ñƒÆ ñÎ#KZÐJ
}÷ª) ñƒ ñ·=

B‚Æ ZZ =g= gz Z â •
Û 3g6ígzZ} Š j= vZ } Z ÔE
¸ ìg| 7¬™
G
G
4§3 )Å
X ( ›9z~g g 9!ZfÔ127 mÔg êZ ö Z[ Â )}Š 5

:g lZ U˜» ~
 *™Ñ

;ž•ë/
ñ 0vZ†]|
hù… ÙçÏm ‹Ö^rÛÖ] oÊ Ü×ù‰æ än× ä×# Ö] o×ù‘ ä×# Ö] Ù糉†³Ö ‚$ ³Ãö ³ßø³Öø ^³ß³Ò áZ
Å~
 vZwÎgë : é†ù Ú èñ^Ú…çËÇÖ] h]çù jÖ] kÞ] ÔÞù] o× giæ oֆ˳Æ]
Ô¸ D™ ¹tû%Î{z¸ D™g ÑÃg lZ Å ~
 vZ wÎg ~ >q
Z

ä™wJ/ÂgzZ ÑZzÛ„ µšâ •
Û wJ/Â~÷gzZ} Šj=g ÇŠgz6

kZ å U˜ g lZt ( zâ 0ZgzZŠ ƒ ZŠ1Z Ô~èF
Ô£Z!Zf/pZ [ !
> ½ )ì ÑZz
X¸ M
™g ÑÃkZ {zÂn

;žì e
ZzgÐñ ãJx Z]|

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

*™Ñ~ VoŽm†Â o× ^Þ]æ Ü×ù‰æ än× ä×# Ö] o×ù‘ ofßùÖ] 霆ΠÄÛ‰] k³ß³Ò

Ô ð¨
ò ) ¶Cƒ ù~: {Ñ!
~²¶=
~ ª
 q +Z ] P Œ
Û Å~

X ( 157mÔ1¢

at
.o
rg

;ž åÌtq
Z~yZi7b)PÐi
ñ œÈ ¬]|ä®
ñ ! Z0vZ†]|
ØÃËm á^Ò ÔÖ]ƒ ØùÒ VkÖ^Î †ãrm Ý] é ð]†ÏÖ^e †Šùm á^Ò äiœ†³Î á^³Ò ÌnÒ
G
G
gz Z UuÚ N ç¤{zH¶tÚ N ç¤Å ~
 *™Ñ V†ãq ^Ûe… æ†ù ‰] ^Ûeù… á^Ò ‚Î
G
Ú N ç¤ Å b§C
Ù c
â•
Û äñÈ ¬ ]| ?¸ D™ H U˜ c
¸ D™™¾

ww
w.
no
or
eh
ida
y

( ™Ít) Ô¸ D™ H U˜ LgzZ ¸ D™ H™¾gzZ Uu L¸ D™
x Ó VèÉ †ÚŸ] oÊ ØÃq p„Ö] ä×# Ö ‚ÛvÖ];ž c
â•
Û ä®
ñ ! Z0vZ†]|
ì ~Š™ ( ã ‚ M ) qZ•
Û Ýz ~ +Š ä T • c ] Z f kZ =°

X ( 120mÔy M ÅZbc[Z1Zy
M Ô2¢Ô~èF)

Å~
 *™ÑgzZ˜~Vƒ ¬™gzZ]zˆz™f »xñ Z™/ô
:G @
ŘÆyZÐs§
;žì yÒ»÷
ñ Z]|

ä VrZ ‰ƒ ¦vß k0
Æ yZ gzZ ¸ Æ ~ y LZ ñ .ñ1Z ]|

ñƒ¢q~ #
Ö }
Å ~
 vZ wÎg ¿q
Z H qzÑ *
‹™| 7ˆy M Œ
Û
vßgzZ • Æ~ y ñ .ñ1Zžì ] !
ÅÀ: ~
 vZ wÎg c
Hn²gzZ

ÂÔì H qzÑ *
‹ 7Z™| 7ˆy M Œ
Û ä VrZgz Z • ñƒ ¦k0
Æ yZ
: ðÃÐ ~ yZ=žzŠ è(+Z=žƒ M
™t ?H c
â•
Û ä~
 \M

Ã~
 \ M ðÃÐ ~ yZž c
Š è(+ZÃ~
 \ M ä ¿kZnNŠ
G
ð†³Ï³³m ä³³³Þ] ;c
â•
Û gzZ”Ú N ç¤Å ñ .ñ1Z]|ä~
 \ MgzZ eNŠ7

| 7ˆy M Œ
Û ~L‰x?ZmŠ ƒ ZŠtž : •¨]• Ù•†nÚ]ˆÚ à³Ú …^³Úˆ³Ú o³×³Â
X ( 360mÔ 9¢ÔZ
Zz²Z …°Z˜Œó{Š ‹ZÔx1Z { Zzg )•ìg

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

Ñ~}g !
Ƭ™ƒZŠ MgzZ ¬™B‚Ƙw5~K
:Š •
á gZ» ~
 *™

;ž•ëD
ñ 0!c]|

at
.o
rg

žâ ¬™tQgzZ S7i úgzZ c
M ¿q
Z7
eZž¸Æ ~
 vZ wÎgizgq
Z
vZwÎg™Ít X â •
Û 3g6
ígzZ}Š j=vZ} Z : oßô Ûûuø…ûû ]æø oûÖô†û Ëô Æû] Ü$ ãö ×# ³Ö]ø

çâ ^Ûe ä×# Ö] ‚Ûu^Ê l‚ÃÏÊ knב ]ƒ] o×( ’øÛöÖû]^ãø m%]ø kø×û³r$ ³Âø ;c
â•
Û ä~

( Æ™uF
[ ZŠ MƬ™ ) ä?áZz"7i ú} Z V äü •] Ü$ $ö o$ ×øÂø Ø( ‘æ äü ×â]

ww
w.
no
or
eh
ida
y

¬™ˆ Æ i ú) Âð7i ú ?Z
 ( c
â•
Û ä~
 \ M ˆ Æ kZQ ) Å ~¢
ÔÙŠzgŠ6ígzZz™yÒì ëÑÆkZ {zž 6Y zz£Å\¬vZgzZ ( ¹c

gzZ ñ M ¿}uzŠq
ZˆÆkZž•ë!
ñ c]| X ùâ Ð\¬vZQ

ä~
 \ M Â5ŠzgŠ6~
 *™ÑgzZ ÅyÒ Y zz£ˆÆ i úS7i ú
ÅwJ8
 â ¬™áZz"7i ú} Z Vg³³r³i Å•] o³³×ù³³’³³Û³³Ö]^³³³³ãm];c
â•
Û
X ( ð¨
gzZŠ ƒ ZŠ1ZÔ ~èF
!Zf~
 #ZZ> }Z[ !
> ½) 5Y

~ ª Z
 ä ¿¬çO‰U˜g » f ZÔ N ¬™tž ¨Yƒx¥ Â,™g¨[p~ g
ukZ
Â~i ú} Zž~Ši Zz M ä~
 *™Ñ  " oßÛu…]æ oÖ†ËÆ] Üù ³ã×ù³Ö]"žñ7p ÖZgŠkZsÜ
]Ü׬™tÆ¿kZ ä!
ñ c! ôñƒÆ k0
Æ~
 \ MgzZ ~
 \ M ÂÅ ~¢ä

kZxñ Z™/ô: ÂLg w'~ ¬™í í¿{z¤
Z:gz Å~¢äž c
â•
Û Ân kZ¸n Í

åÌgzŠ} gŠ¿{z 2X Å~¢ä žD â •
Û t ÃkZ ~
 *™Ñ:gzZ D™Š c
gzZ F
à ¬™Å
Ü$"žì c
M Ìt~VìZzg‰É Ô ~i úE
} Z "o×ù’ÛÖ]^³ãmù]";ž ï Š: i Zz M ~
 *™Ñ:gz
G
Å
G
34)
( ~èF
zzâ 0ZÔŠ ƒ ZŠ1Z!ZfÔ101mÔg êZ ö§ Z[¶ Š ) c
šÃkZä~
 *™ÑQ " Xå^³³³Â•
ž¶œzZ âZi Zz M ÔÅ ¬™ U˜™ÖV;zgzZ å6, ü ¿{zž ðƒx¥] !
t b§hZÐT

åJ 7„ U˜ pÑŠzgŠgzZY zz£ˆÆi úä ¿}uzŠQX 1Íà ¬™ ÅkZ ä ~
 *™Ñ

g¨X 5Y ÅwJ ¬™ Ô8
â ¬™ ~i ú} Zž Zg åÃyZ ä ~
 *™ÑgzZ ‹ä xñ Z™/ô Ân kZ

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

*
ƒ pÑŠzgŠgzZ Y zz£~ ¬™ž c
e Ât ~ [ZŠ M Æ ¬™Ã¿¬ ä ~
 *™Ñ VŒ <
43X e
ÃkZ ä ~
 *™Ñ S7Y zz£pÑŠzgŠ U˜ ä ¿TgzZ c
â•
Û 7IР䙘 põJ/G
X 5YÅwJùâ ¬™ž c
â•
Û É H7IИÌ

at
.o
rg

;ž ‹ñƒ_â ¬™tÿq
Z ä~
 *™Ñž•ë {ñh
']|
ø $Þ^øeô Ô
ø ×öòø³‰û]ø oû³(Þ]ô Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø
Üû Öø pû„ô$Ö] ‚öÛø’$ Ö] ‚öuøûŸø ] køÞû]ø Ÿ$ ]ô äø Öø]ôøŸ ä×# Ö] køÞû]ø Ô
zzkZVƒ@
™wZÎЕ~vZ} Z V‚uø]ø ]÷çËöÒö äü $Öø àÓömø Üû Öøæø ‚ûÖøçû mö Üû³Öøæø ‚û³×ô ³mø
kZ Â:žì i *" gzZ « (Z Â7ëÑÆ ÏÈ ðà ZÎ}¾ì vZ žÐ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

(ä~
 *™Ñ™Ít) 7Ž ðûkZgz Z »ä ËÐZ:gzZ »ÃËä
Vh^q] äe o•ö ]ƒ]æ oF_Â] äe Øò‰ö]ƒ] p„Ö] ܿŸ] ܉^e äø ³×# ³Ö]^³Â•;ž c
â•
Û
wZÎ)g fÆkZÐ \¬vZ Z
 ž žâ ¬™B‚ÆWZÌZ,Z ä ¿kZ

\¬vZ {z Âì CYžâ ¬™)g fÆkZZ
 gzZì @
™ Zg7wZÎ{zÂì @
YH

!Zf\¬vZY • Z[  > ½¶ Š ) ( ì CƒwJÒZ ¬™ {z ª)ì @
â•
Û wJ

X ( Š ƒ ZŠ1Zz~èF

¬™gzZ™f ~˜kZÆkZ ä~
 *™ÑÔ ‹äxñ Z™/ôz ~
 *™Ñà ¬™ Åá Zz¬™kZVŒ
X ÅG @
É Å7h
Š F
ðÃÅ

;žì e
ZzgÐ%
ñ ¬0µ]|

-ÊZzf ÃX~}g !
äü ³$Þ]" ;c
â•
Û ì @
Y¹+Š éE
CE
ÆòŠ M q
Zä ~
 vZwÎg

• ëñ%¬ 0µ]|gzZ "ì ÑZz 䙊 c
Û ( Ã\¬vZ )t —" Vå]æù ]

ÃkZ : äü iç‘ Äʆmæ ð^‚öÖ]æ ᕆÏÖ^e ä×# Ö]†Òƒ †%Ó³m á^³Ò äü ³Þ] ÔÖ]ƒæ ;ž

¬™gzZB‚Æy M Œ
Û Ð] Ò{zž å@
Y¹~Š c
Û ª " å]æù ] äü ³Þ$Z "ÐzzÏZ

mÔ3¢Ô/
ñ 7Z > § ) å @
™ H— Ãi Zz M KZgzZ å @
™™f » \¬vZB‚Æ
X ( 322

;žì e
ZzgÐ'
ñ Y]|

G$
Ù Š H Âñ M k0
Æv M kZë Â@Š v M q
Z~ üG3©E
ä ëž•ë {z

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

Åèª) òŠ M =ž• ìg} Š i Zz M Ðg0
ZÆG~
 vZ wÎgž•

ñ'Y ]|Ô ~Š} ŠÐ +
Y ÅcÆGÃ~
 \ M ä VÍß ÂzŠ} Š ( lÑ

{zÂ: †Ò„Ö^e äiç‘ Äʆm á^Ò p„³Ö] ç³â]ƒ^³Ê"¬ŠÐg¨~Z
 ž•ë

at
.o
rg

;137mÔ1¢Z
Z|Z ¦Š ƒ ZŠ1Z ) "å @
™—B‚Æ™f Ãi Zz M KZŽ åòŠ M „z
4Ó7
X ( 321mÔ3¢Ô/
ñ 7Z > § ;338mÔ2¢ÔY 1zÑZîG
0G

;žì e
ZzgÐ~
ñ Œƒf1Z]|

xùÖ] ‚³Î"Ôñ M k0
Æ¿, Zq
Zë †B‚Æ~
 *™Ñ]Zgq
Zë
i Z~¬™Ž V Üjì á] gqæ] VÜ×ù‰æ än× ä×# Ö] o×ù‘ oùfßùÖ] Ù^ÏÊ è×òŠÛ³Ö] o³Ê

ww
w.
no
or
eh
ida
y

»¤
Z HZ
 Zz ( ÃqJÅ ¬™ ) c
â•
Û ä~
 *™Ñ Âå ;g™~g Ziz b ÒZu

\ M Ô} ™ »B‚Æ q ¾~
 vZ wÎg c
ž Hn²ä ¿q
Z ÂX H

~g Ziz { M Å¿kZèa ( Š ƒ ZŠ1Z!Zf > ½) "B‚Æ } M " c
â•
Û ä~

Ñ Ìñƒ Dg *Ð 65 Zgž ¶B‚Æ i Zz M gŠkZgzZ ¶„g} Š ð‹
X 1ÍÃ~g Ziz{ M ÅkZ ä/
ñ ôÆ~
 \ MgzZ ~
 *™

:]zˆB‚Æi Zz M—gzZN ¬™ ~˜~K

;žì e
ZzgÐ÷
ñ Z]|

Æi úä kZ å ;g| 7i ú¿q
ZgzZ å ´~KB‚Æ ~
 *™Ñ~
á^ßùvÖ] kÞ] ùŸ] äÖ]Ÿ ‚Ûv³Ö] ÔÖ áù^³e ÔÖª³‰] o³Þù] Üù ³ã×ù³Ö]"Ôžâ ¬™tˆ

Ýçnù Î^m oùu ^m Ý]†ÒŸ]æ Ù¡³r³Ö]]ƒ ^³m š…Ÿ]æ lçF³ÛF³ŠÖ] ijm‚³e á^³ßù³Û³Ö]

•n}¾=°x ÓžÐzz kZVƒ@
™wZÎЕ~vZ c
: Ô׳³ò³³³‰]
ä™yˆZ „ ¹ Ô ÑZz ä™.„ ¹ Â7ëÑÆ ÏÈ ðà ZÎ}¾
G 9
x ðG
O3¢ c
öO c
Ô´ â Æ „z Ïg )
} Z Ôì ÑZz ä™ Za »}iz Vâ • MgzZ ÔÑZz

äÛ‰^e ä³×# ³Ö] ^³Â•ö " ;c
â•
Û ( ä~
 *™Ñ™Ít) "Vƒ@
™wZÎЕ~
Ð\¬vZ ä¿kZ : o_Â] äe Øò‰]ƒ]æ h^q] äe o• ]ƒ] p„Öù] ܳ¿³ÂŸ]
ÐZ \¬vZ Âì CY Å ¬Š)g fÆ kZ Z
 ž žâ ¬™=g fÆWZ ÌZ kZ

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

@
™ Zg7 wZÎ {z Âì @
Y H wZÎ Ð =g f Æ kZ Z
 gzZ ì @
™ wJ
X ( \¬vZY • Z[  > ½Ôð¨
zŠ ƒ ZŠ1ZÔ~èF) "ì

t2ÅŠ c
äxñ Z™/ôgz Z”ä ~
 *™ÑŽ Å ¬™ U˜ä ¿kZž Zƒx¥ÌtÐg
ukZ
X Å7h
Š F
ÅG@
ä~
 *™ÑX å;g8
 â ¬™~„Kž

at
.o
rg

:¸D™7Ìg¦»äƒ®
$
ƘæL°f ñ x Z™/ô
;žì e
ZzgÐ{ñh
'

]|

yMŒ
Û ¿q
ZžVƒ 8 Š HV;z ÂZƒ4ZŠ~Kc i úÅY (~ yŠq
Z

wÎg c
Hn²ä ~Xì ;g™—Ãi Zz M KZgzZ " äiç‘ Äʆmæ"ì ; g| 7*™

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Þ "( 7) c
.
â•
Û ä~
 \ M ?Ð}7g »Y c
gÿkZ\ M H:~
 vZ
ä™qŽg ( s§Å™fÐêgzZs§Å\¬vZ )ðí!É : gnßÚ à³Ú©³Ú

œ†³³³Î~ "Ìñ ~ÄZ .ñ1ZgzZ (ž•D â •
Û {ñh
'
]|ˆÆkZ )X "ì ÑZz
i ú" ä´iœ†Ïe ÄÛùŠjm Ü×ù‰æ än× ä×# Ö] oב ä×#Ö] Ù牅 ØÃrÊ äü ³i糑 ijʆ³mæ
Q Ô " ìg F
 Ã]?WŒ
Û Åy Z ~
 vZ wÎggzZ¸ ìg™]zˆ— i Zz óE
&~
kÞ] ÔÞ] Õ‚ã•] oÞù] Üù ã×ùÖZ "Ñ ä™ ¬™tgzZÆ~
ñ ÄZ .ñ1Z]|

} Z : ‚u] ]÷çËÒ äÖ àÓm ÜÖæ ‚Öçm ÜÖ æ ‚×m ÜÖ ]÷‚Û‘ ]÷‚u] kÞ] Ÿ] äÖ] Ÿ ä×# ³Ö]
ÏÈ ðà ZÎ}¾ì vZ žVƒ @
¯ { ZÍ ( 6g Z Œ
Û ZzŠ NZ kZ LZ )Õ~vZ

»kZgzZ »äËÐZ:gzZ »ÃËäkZ:žì i *" z« (Z Â7ëÑÆ
$ ä kZž c
4¨GG
â•
Û ä~
 vZ wÎg ( ™Ít ) " 7Ž ðÃ
Ð \¬vZ éS5E
G
kZ \¬vZ Âì @
Y HwZÎB‚nZ Z
 ž HwZÎ)g fÆx *
,ZÆkZ

wJà ¬™ kZ \¬vZ Âì CY žâ ¬™ )g fn Z Z
 gzZì @
™ Zg7 ÃwZÎ

wÎg c
ž Hn²Ð ~
 *™Ñ ä ~ž• ë {ñh
']|Ô• D â •
Û

 .ñ1ZÐZ ”~ ( hÆ~
J
ñ ÄZ .ñ1Z ) ]!
ŽÐ \ M ä ~ ~
 vZ

t» ~
 \ MJ
.
ñ ñ1Z ä ~çO"V; "ž c
â•
Û ä~
 \ M ?VzŠ à
F }÷ ?Ð yŠÆ ` Mž ¹ä VrZ ( ñƒ lp¹ {z)  c
Š àŠ •
á gZ

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

Y • Z[ ÂpÑ > ½)ì c
àJ
íŠ •
á g Zt » ~
 vZ wÎg ä ?žƒ ð¸
X ( +ig!Zf\¬vZ

ﻘ ~ {)zKxñ Z™/ôžì CYƒx¥b§hZ] !
t Ð kZ , ™g¨~ g
u ~g7 kZ

T{ñh
'
]|n kZ¸ ë 7®
$
z^
Y*
Ã{)z]zˆgz Zg » f Zz™f ÌB‚Æi Zz M—ª

at
.o
rg

B‚Æi Zz M— gŠkZžì ; g™7Â Y c
gtž Y7 Ú Z sÜ0ÆyZ¸ … T7Ã!
ñô
Ã~˜™fxñ Z™/ô¤
ZXì ¶ðí!t 7ž c
â•
Û ä~
 *™Ñ~ [ZŽn Zì ;g™]zˆ

X 7Âw'~®
$
c
x » qNz ^
Y*
¿t~
 vZwÎg c
ž y7V- ÂQ ë ^
Y*
c
$
®

H7„ wZÎt 0Æ yZ =Z¸ … T {ñh
']|èa Ã~
ñ ÄZ .ñ1Z ]|ž, ™g¨Q

ww
w.
no
or
eh
ida
y

kZt gzZ žâ U˜ ̬™ ä VrZˆn Z 2• !
ñ ôg;Z YÉ 7¬otž åx¥ÃyZèY

Í:Šp{z [ZŽ » ~
 \ MQgzZwZÎ » {ñh
']|QgzZŠ •
á gZ » ~
 *™Ñž¸6A ÃgŠ

X å„~K¼ƒ
 tgzZ ðà] !
~g ‚tÃyZ ä{ñh
'
Én
-ÊZzfvZ†]|
{zgzZ¸ Tg k0
Æ R ¸ ‰ ƒ d~ ‚Ž • ! ôq
Z ñ+Š éE
CE
-ÊZzf¸ D™lgz6ÅyZ b§hZ ¹
R Ðzz ,¸ ‰ƒy›™¾Ð VßZz y+
ñ Š éE
CE
y{zQçO X ‰~ŠÃyZ ä kZŽ Bá,q x Ó{z ä R gzZ¸ ‰ƒg ZÜÐ yZ Vâ gzZ

+ZX J hzZ™ ¯ gŠ e ÅñŠ M gzZ J0
!
ȵ »ñŠ MÆ™} •zŠÃgŠ ež† ~ ª
 q +Z Ð
} 76} i ZzgŠÆ ~
 \ M gzZ ñƒ¢q~ #
Ö }
Å ~
 *™Ñ™ M {gëÜæ ~ª
q

kZžìg »Y c
g ¿tž ¹ä/
ñ ]|X¸D™™fB‚Æi Zz M—Ð ] Ò¹gzZ¸Tg

zt¤

Ð\¬vZtÉ ( 7) : ànâ]æù Ÿ] ‚u] çâ Øe";c
â•
Û ä~
 vZwÎggzZXì @
™™f b§
Ýzg Å r Zl
‰
Ü zÆ ] Zg ä ~
 *™Ñ ÂZƒ wÙZ » yZ Z
 "ì Ð ~ Vß Zz ä™~g Zi

Ñ~ @D
q
ÅyZ/
ñ ]|gzZñ–1Z ]|B‚Æ ~
 \ WgzZ H®ŠÐ ug IB; LZ~
kZ~vZ} Z V äß š…^Ê ^øn•]… äß knŠÚ] oÞù] Üù ã×# Ö] "c
â•
Û ä~
 vZwÎgˆÆ®ŠX¸
x¥ÌÐ kZX ( 322m3`ñ/7Z > §¶ Š c, ) "YƒèZgÐ yZ ÌÂVƒèZgÐ

ä~
 *™ÑpåÐzzÅY c
g60
ZÉ å:6˜™f ÌnZ ‹Z » xñ Z™/ôgzZ/
ñ ]|ž Zƒ
Ä
A !
E4˜Z Í ZçX=E
~g Zizt¤
Ð \¬vZ ª èG
™f ƒ à {Ð Y c
g˜ ™f Z
 ž c
egzZ ðâ •
Ûh
Š F
Å yZ

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

b)zbcÆvZ™f

Xì #
Ö ´ÅVß Zzä™

;žì e
ZzgÐzÅgŠ Z0Z]|2

Ù !
C
Ð ]gz¢Ë~
 *™Ñ ] Zgq
Z å @
™~g ZNa Å ~
 *™Ñ~

ëÐ k0
Æ òŠ M , Z q
Z ‰
Ü z D YgzZ ZñÐB; ™NŠ=gzZ ñ M ò

at
.o
rg

th
•
á ž c
â•
Û ä~
 *™Ñ Âì ;g| 7Ð i Zz M— Èy M Œ
Û Ž }g*

Ât ~
 vZ wÎg c
Hn²ä~ž• ë ñqgŠ Z0Z ]|Ôƒ @
™~g »Y c
g
 \ M ( ì Yƒg »Y c
~
gðYt Â)ì k7U˜ ˆy M Œ
Û gzZì k7i ú

ì g »Y c
g yÞ ) M
 V7b§~g7 Ã]!
kZ vß ?ž c
â•
Û ~[ ZŽ ä

ww
w.
no
or
eh
ida
y

b§ÅÑ~ ?:gzZì C M kz: k0
}g vèY 7yÃgzZì ¬oyÃgzZ

Ë] Zg q
Z ~
 \ M Qž • ë ñ qgŠ Z 0Z ]|X ( ì $
Ë ƒ„
 Z•
Û

ñB; Z÷Q ~
 \ M Âå @
™~g ZNa Å ~
 \ M ~gzZ†c ~
q

ä ~  å ;g| 7ˆy M Œ
Û U˜ Ž Zƒg* Zg ø6òŠ M ,Z q
ZgzZØŠ ^™

l†¿ßÊ h]æ] ä³Þ] ¡³Ò"c
â•
Û ä~
 \ M ÂÔƒ;g™~g »Y c
gtt•
á ž Hn²
qŽg {Š c
i¹( s§Å\¬vZ )tÉ 7¦

Ù (Z "àm•^rfÖ]æƒ ä×# Ö]‚f ]ƒ^Ê
C
-ÊZzfvZ†{z¬Š ä~•ë ñ qgŠ Z]|Xì ÑZzä™
{Zzg )¸ñ+Š éE
CE
B|Å
-G
X ( 39mÔ9¢ÔZ
Zz²Z …°Z˜ ÷ ZwYg!Ygz£Z

;žì He
ZzgÐ@
ñ 0Dä~iz%

sùi†i ojùu ÑçŠÖ] Øâ] †fùÓnÊ ‚rŠÛÖ] Øâ] †fùÓnÊ äfùÎ oÊ †fùÓm †Û³Â á^³Ò
ÌKI Z6rkZër~ÐLZ ( ~Öx c
Z )/
ñ ]| V]÷†³nfÓi o³³ß³Ú

~Š ÒZ ) ÞZ ôÍÐ i Zz M ÅrÖZg7ž ‚”ìrÌg Zi !
RZ Âër
E
X ( 393Ô1¢Ôòz éG
5©ÒÉ

g Zi !
ž'Yƒ—gŠkZ,rÅKRZQ ¶îŠ ð‹~Kž¶—gŠ¾rÅ ñ /]|

K¼ƒ
 t {)z & =] ZrgzZ ÞZ ôÍÐ i Zz M ÅrÖZg7 ™ Vi Zz M ~ {)z V¤x Óª
Y c
g6Ëž ðƒ"
U
t ] !
ZÐ V(uÑ!
q
{gÃèX • CY½J
 ` Mgz Z‰CYƒ™Ö~

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

xñ Z™/ôžt ]!
~uzŠX … Y7ê
qÅwŠÆËëì x » » ~
 *™ÑsÜò :» ~g »

™f z ]zˆ~˜žt ] !
~ŠX¸ B^
Y*
~ {)zKÃkZ {z:gzZ¸ B7®
$
Ø™f
X ¶:¯
 !
»1c {)z~i úªÆì ^
YÌ~K

:¬™B‚Æi Zz M—ª˜h
”» ñ /]|

at
.o
rg

ž ¬Š~ äâ iÆà ‚µÃ/
ñ ]|yŠq
Z ä ~žì yÒ»h
ñ m0T

‚]|
Y
Y
Ë V7J
VZ
VâzŠž¶gŠ eâZ6\ MX •ìg ZæH°LæH°Lñƒê} Àà ©
Äʆ³³m"X ¶$

V\ M Å\ MgzZ ¶—i Zz M Å\ MB‚Æg lZ " ä´m‚$ ì o× á^Î]†ãi å^ßnÂæ …^ËÇj‰Ÿ^e äi糑

yŠÆ` M¸È
ñ 0k„]|+
YN ZŠ Å\ MgzZ "¸ìg˲ M6Vzg ÄgVâzŠÐ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

;Å ¬™ ä ( /
ñ ]| ) äVrZ

Œ^ßÖ]^•æ ^Â‚Ê äeù… oÖ] sùÂæ ð^ÛŠÖ] oÖ] äm‚m^ÃÊ]… è×fϳÖ] سfϳjŠÚ ç³âæ

Åy• MÃVð;LZgzZ¸ñƒGìs§Å‚( /
ñ ]|ª) {zgzZ Vä³Ã³Ú
7t ‚Æg ÇŠgz6LZgzZ¸ñƒñVZs§
[pª)•ìg™Š c
Û ™ äÕOF

Æ yZ Ìä VÍßgzZ Å ¬™ ä VrZçO ( • ìg Z ¥
¥

B‚Æ i Zz M—
^Þù] Üã×# Ö]"¹gzZ 1ñB;»k
ñ „]|ä/
ñ ]|ˆÆkZX "Å ¬™B‚

=g fÆRÆ~
 wÎg}¾ëvZ} Z " ÔnÖ] ÔÖ牅 Üù Ãeô ij˳ŽjŠÞ
]|ž• ë ~zZg ( • D Zz™ ¬Š ª) • D™Ô®
 ËЕÐ
¸ìg™ ¬Š k
ñ „]|gzZìg} 9~UÆ/
ñ ]|'
Z'J
k

Šk
ñ „
X ( 331@
330m3` Ôñ /7Z > §)¸~g Y²WÐV\WVâzŠ ÅyZgzZ


¥

B‚Æ i ZzW— ª¶B‚Æ"i ZzW—" ]hZ «g {z žâ ¬ŠŽ ä /
ñ ]|~ e
Zzg kZ
7Ðg ÇŠgz6LZª"éäe… oFÖ] sù³Âæ"žìŠŽñÌt~e
"sùÂ"ÅŠ c
Û ™ äÕOF

ZzgkZ2¸ìg
7Ð\¬vZžì ¸È »T( g
7~! ²
B‚Æi ZzW—™ ÕäOF
•Z] ¸) •ëÃä ÕäOF

X ÅŠ c
Û

:~˜æL°f »x Z™/ôgzZ/
ñ 0vZ†]|

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

b)zbcÆvZ™f

;žì yÒ» ò {Oi]|

Xäiç‘ ^÷ÃÊ]… †fù Óm é†ì¤] ð^ŽÃÖ] é¡‘ àÚ Í†’Þ] ]ƒ] †Û³Â à³e ä³×³Ö]‚³fÂ
: Zz( y™ƒrg Ã)ÐY (i úZ
/
ñ 0vZ†]| VäÖ ˆßÚ Ø삳m o³jùu
õg @) D Yƒ 4ZŠ ~ yJ
VŒ D™rÐ i Zz M — 'Z'{z ¸ ìg M

at
.o
rg

X ( 389mÔ5¢Ô™ X0Z

;žì e
ZzgÐ[
ñ æ0/]|

\ M •ìgÈ " †fÒ] ä×ùÖ] …æ] ä×ùÖ] Ÿù] äÖ]Ÿ "{zž ¬ŠÃxñ Z™/ôäVrZ

¸Ôì ¸ž Š
HÄc
gŠÐ \ M X nÅ~[g Ôì ¸Ôì ¸ž c
â•
Ûä

ww
w.
no
or
eh
ida
y

+ )• g Z,gzZ I Z {Š c
iÆ kZ ñ x Z™/ôgzZÝ» ò ¾c
â•
Û ?ì q HX ì
X ( 294mÔ3¢Ô/7Z > § ;207mÔ1¢Ôw é)™ÅZ

9Ì]gz¢šY f‰
ï Šg Z Œ
Û^
YVYÃ~ fñ)oGçLX=E
?•

Ð yZZ
 •ë ^
YÌÃh
”˜Æ¦Ñ ú â ËšgzZ ~ fñ)]gz¢šY fй

Ž [Š Z »™fÐi Zz M ÁÚÅi Zz M—ªì c
M¬» " †³`r³Ö] áæ•" ~ˆy M Œ
Û žì @
YY7
ø iôø¡’ø³eô †û ³ãø rû³iøŸæø " 2ì c
2 Xì ¬»w5˜ª" ^ãø eô kûÊô ^íø³iöøŸæø Ô
eäˆy M Œ
Ûž

] !
kZˆÆkZQ Š
»zgÐoG˜Ì~kZX z™ò3
6Vâ YKZž " Üû ÓöŠôËöÞû]ø oF×Âø ]çû Ãö ³eø…]"
X ñYc
Šg Z Œ
Û^
YÌ]gz¢š~ fñ)oG˜žì CY{g ¹!
öRHÅ
˜ž7tÈ »kZ Z åE<XÅXì ~Š •
á g Z¬» " †³`r³Ö] áæ•"ž•ïŠt {z[ ZŽ »kZ

>gÎ~g7tÉ Ì " †`r³Ö] áæ• "ž•D â •
Û Ìt0ÆkZ {z 2ì x Zwc
{z(c
q Nh
”
ø iô ø¡’øeô †û ³ãø rû³iøøŸæø "žŽ‚mZgzZXì V
¬tžì x¥] !
tÂ0Æ " ^ãø eô kûÊô ^íøiöøŸæø Ô
s§Åg ñ~ ]gßÅh
”˜ž å6Š ã
ÅÅsÜÉ Xì q Nh
”˜ž å: Ân kZ
G-I
d ^
Vzi ú~ {gëÜægzZ Š
T
Þ {çt Z
 ˆÆ]ópX åhÑ{ç » ê z ïE
O gzZ ã ‚gY Z j
ZÐ
6µñÆ ³ÑZÏgzZ¼~ {/z e gzZÑ äYØŠ Ì\gzZ Zƒ qzÑÌbŠ} Š yZ f Z c

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

zg ñZ
 žt {z ì c ]Ñq mº¬tž Zƒ x¥Ð T`Z ôÍ h N Ð & =è] Zr

Ž ò Ïß MŠú¦)´p¤
Zì c] Ñq,Z¬t ƒ{ç» ã‚gY Z j
ZÃxs ZÈ *
›ÐWæ

at
.o
rg

;ž•˜0Æe
 M kZ Ì{zpB7„
 gŠ]gz¢šÃoG˜ž
o× ð^ße èìçŠßÚ oâ ØnÎæ èÓÛvÚ àm†%ÒŸ] Ý¡Ò än–jÏm^Ú o׳ èmŸ?]æ
än× ä×# Ö] o×ù‘ oùfßÖ] à Œ^f àe] à Üi^u oe] àe]æ ämæ•†Ú àe] äü q†ì]^Ú
ÄÛŠmŸ oju ˜ËímŸæ ]÷‚m‚• ]÷†`q †`rmŸ áªe ¼‰çjÖ^e ÜÓi †Ú] Ü׉æ
1C

t Ÿ» »x¯Æe
ÒZÅY f : ÔÖ]ƒ ¼Ï‰ èßm‚ÛÖ] oÖ]†q ^â ^Û×Ê ä³nÞƒ]
0Zž 6ì c™e
 Mtžì Š
¹gz Zì c™)gzZœe
 Mtž C2 ì

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Ž Ã~
 vZ wÎgž He
ZzgÐ k
ñ „0vZ†]|ä ?q ! Z0ZtzŠ%

LZžƒ i Zz M - +Z: gzZƒh
”˜ :ž å Š
c
Š ¬»˜ ‰ágzZ w5

Ž‚¬tÂðâ •
Û ]óÃ{gëÜæä~
 \ MZ
 :} Š ð‹: ÌÃVâ »

X ( 195mÔ15¢ÔãšZ bzg ) Š
ƒ

ž ˆ~Š ]i YZ ÅkZˆÆ]óžì ÅÜÌÐ k
ñ „0vZ†äM0Z‚Å b§ÏZgzZ

»kZž7t È » kZ ( 69mÔ3¢ÔM0Z‚¶ Š ) ,™]zˆB‚Ƙ ì e b§T
: ̬„g:ª
 q{ zZ
 åŠ
c
Š¬tÐzzŪ
 qTžìtÈÉ Š
ƒc™Ç!
¬

» ã‚gY Z j
ZÐzzŘ™fgzZ]zˆÅy M Œ
Û žVƒ7gŠ] Ñq,Z cVâ ›ÌZ
 gzZX ;g

X ǃ¬¸ ÌQƒ{ç

 q +Z m»kZž• ët 0Æì ¬»w5˜ ~XVì M yZ {zžtžÜ
ª
G-dI
,Z Z
 gzZƒŠŽñ{ç » ê z ïE
O ^gzZ ã‚gY Z j
Z ~h
”˜ V˜ ì m{B‚Æ V»+ZgzZ

wú6
ã !
$gzZ.ÃkZg
uà Zz"]ç³³³Ã³³³³e…]"„g ¹!
Xì ^
YÌoG˜Q ÂVƒ: ] Ñq
»^gzZk
 tž•D â •
Û {z2Xì ãZzÐÂÆ"Üû ÓöŠôËöÞû]ø oF×Âø ]çû Ãö eø…]"Špž 6X •D â•
Û
úæF
N% Ã^gzZì Yƒ "
U
{Š yvcáZz 䙘 Šp  c
”˜ ~ µZñ,Z å µñ
h
X ( 207mÔ 4¢Ôg ]gŠ¶ Š )슎ñB‚Æ,e
Zzgt~g ]gŠ‚Åï
ò ±)´

ìt{z쟻Ž »x¯žìtÈ»)
ò ´ÉìtñZgÅyZ c
Å ô¥6kZ äY fÒZž7tÈ»kZ

1C
2C

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

b)zbcÆvZ™f

Xì YàyvÃyZ™ Îr Zu»Vâ ›ÔŠ c
ì @
Y0:
 »h
¯

:ì aZÉì ^
Y™f Ì]gz¢šB‚Æi Zz M—

aZÉ ^
YÃì™g å gzZ i Zz M— ]ß«g ªï»˜ ÌÆ ~
 qz ]gz¢š Y fŽ

X •ïŠg Z Œ
Û

at
.o
rg

Xì {Š c
iú~˜ž•ë {z

Ðzz ÅkZgzZì CYi Zz M Å™f J
V˜ ì BÃV»x ÓyZ•
'Ř

'
'

X •X{ZÍ]{

Xì Lgg ZË‚fgzZwŠÐkZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

{Š c
i‰
Ü z kZZ
Z ¯Æb§ÏZgzZ • CYƒ «Š ] Ý ã^gzZ kz‚zÐ kZ
C1
X ƒ™fB‚Æi Zz M—ªï»˜žZ
 •D YƒÝq{Š c

'
'

:bcÆ]zˆz™fB‚Ƙh
”

bÑŠ}uzŠ {z • b‡Æ¤Z Å™fÐ i Zz M— gzZﻘ Åz ]gz¢š Y fŽ

X •D™7ÌÃe
 M kZ ňy M Œ
Û {z´Æ
z™™f b§kZ »\¬vZ  V ]÷†Òûƒô ‚$ •ø]ø æû ]ø Üû Òö ðö «eø ! Üû Òö†ôÒû„ôÒø äø ×# ³Ö]æ†ö ³Òöƒû^³Êø
@200Ô{•)z™ H™f JÌÐ kZÉ ¸ D™ HŠ c
Ê Z]
Z ƒ !
M ?ž 6

X ( 201

@
ƒx¥˜h
”gzZ]hZ «gÐ X• _ M +ZtZzggzZhuŽ ~ ],ñƒ}g*2

{z2•D™7ÌÃ{)z"o³×Â] ä³³iç³’³e" ¬™Å ~
 *™ÑŠpgzZ ¬™ Å/
ñ ]|ž 6ì

X •D™7ÌÃV(uà Zzä M ~sf
»íg »kZž 6ì (Z ÑZz䙄Šy¶
Åx »(gzZí " ä´ ×Â^ËÒ †níÖ] o× Ùù]‚³Ö]"
vZy4c
© ÂÝB‚ÆkZvߎgzZì Bi Zz M J
V˜~]hZ «ggzZ˜gzZX "ÑZzä™
¹Z% Z~z éŒB„Ô444mÔ1¢Ôò •
á Ô 281mÔ 2¢Ô G
îG
!æÒZ ºZtí ~zëÔ 119mÔ ~z éŒB„Ô 172mÔ 3¢Ô > ‡% ¶ Š

™f »Z
Z ¯Æ~˜™f~ Vz‚gzZ}Ã{z´ÆZ
Z ¯yZ~ {)zy#Z bzg Ô ãšZ bzg b§kZ Ô 190mÔ b *Z

Xì c

1C

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

wÎgžì e
ZzgÐ ~
ñ g}
G1Z ]|2X ÇA ÐZ Ì[Z N » kZÐvÎ6kZ c
Ð}

;ž c
â•
Û ä~
 vZ

: èÚ^nÏÖ] Ýçm äü Ö ‚ã• ùŸ] ®º• Ÿæ ‹
º Þ]Ÿæ à' q áƒù©ÛÖ] lç‘ p‚Úö ÄÛ³ŠmŸ
Ö ªƒ
#
 {zƒqÌŽ c
gzZXc
ƒy ¨
Z {Zpì ù
ÌŽÃi Zz M ð•Z Åyf í!

at
.o
rg

Zzg ~uzŠ q
e
Z ( yZ f ÑZ [ !
> ½Ô~g g 9)Ð F {ZÍ c kZ yŠÆ

X ( Š ƒ ZŠ1Z!Zf> ½¶ Š ) Ï} Š „ZÍqF
gzZÈC
Ù ckZžì ~
c kZ ,q x Ó] ZŠ ) z ] @
mz] *
Z³gzZ÷ZzXJ
V;zì Bi Zz M Åy¤ í!J
V˜ ª

Ð i Zz M—e
.yZ f Zžì Š°ã ÑŠ(F
tÃyf í!~g
uÏZXÐ,Š „ZÍyŠÆ#
Ö ª

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X Vƒ{Š c
i{ ZÍÆyZZ cyZž @
,™ ¹

;c
â•
Û ä~
 vZwÎgž•ëÄ
ñ 0™]|

…‚Ú æ] †r• æ] †ru àÚ ä´ Ö^Û•æ ä´ßnÛm à àÚ of#Ö Ÿ] ofù ×m ܳ׳ŠÚ à³Ú^³Ú

ÆkZ Âì HŽy›ÌðÃZ
 V ^ßãö âF æ ^ßãö âF àÚ š…Ÿ] Ä_Ïßi o³ju
kZžJ
VŒ Ô•ë Žƒ
 ¢e c
gz Z|
 gŠƒß{ZpqC
Ù ÅN !
N ZŠ

N !
Æ kZ ª) Ð s§kZ gzZ ( Ð s§N ZŠÆ kZ ª) Ð s§

0Z z ~èF
!Zf > ½)ì CYƒ ( ï•
á ~ kZ ª) »}ix Ó ( Ð s§
X ( zâ


Z Y Z b
Z Y ¡
 Z LZÆy¨
ZÉ q q
Zq
ZC
Ù Å *Š ]@
mz ]ZŠ )É 7~¾ žÍ]Ñ»t

ƒ qzÑ[Âz [ ˆgzZ σ 0
'#
Ö ªZ
 gz Z • D™ eg kgB‚Æ Ùñ{ÃwZ ¸Zz wdZÆ
yÒÃwZ ¸ZzwdZ {Š™eg kggzZpôLZ LZgzZ8Š „ZÍ._Æh,q~g ‚tÂÇñY

ÃV(uzŠ Å ~
 *™Ñ VŒ%ZXì ŠŽñ~yÒÆ#
Ö ªyÒZg7» kZž 6Ð, ™

X •D™Ü

gzZ•D Yv¸ ]»ÉÃgzZvâÐ]zˆz™f
:•D Y M º •
Û

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

b)zbcÆvZ™f

;žìŠ •
á g Z» ~
 *™Ñ

B‚Æ ( i Zz M— ) ULÃ]PŒ
Û KZ Âñ 7i ú‰
Ü zÆ] Zg ðÃŽ Ð ~ ?

Ã] PŒ
F
Û ÅkZgzZ•D Yƒq
Ñ~i úº •
Û B‚ÆyZèY,™ J 7
i úB‚Æ kZ ƒ
 • ] » ðñŽ k0
k M Æ ~g ‡gzZ ~ Vî ZƒgzZ •

at
.o
rg

ÐyLZ)g fÆ]Z Œ
Û ~˜KZ ~g ‡tgzZ•F
 ]Z Œ
Û ÅkZgzZ•_7
~z2 Z ) • ï Š –ÃVâ -¿ugzZ V†ÉÃÐ Š¤
Šg ZÆ y LZgzZ

X ( 177mZ ` ~«Z

ww
w.
no
or
eh
ida
y

˜¸gzZ ñYVi Zz M Å~g ‡J
V; zžì YYc
–‰
Ü zkZÃVâ -ÐVâ Z yÆk0
kM

Xì h
”

;žì e
ZzgÐvZèg ~g}
G1Z]|

ë V^÷ì]†‘ svÖ^e ï†’Þ Ü×ù‰æ än× ä×# Ö] o×ù‘ ä×# Ö] Ù牅 Ä³Ú ^³ß³q†³ì
7LnÆeë†B‚Æ~
X ( ›9!Zf> ½)¸D™ c
äÕOF
 vZwÎg

;ž c
â•
Û ä~
 vZwÎgž•D™e
ZzgÐ\ !
L ZT
ñ —Z0Š Ü]|

á] o³³e^³³v³³‘]†³³³Ú• á] "ž c
â•
Û ¬=gzZ ñ M x?ZmLZƒk0

LZ {zžVzŠ¬( Ã/ôLZ )~ž " ènf×jÖ] æ] Ù¡âŸ^e Ü`i]糑]]ç³Ã³Ê†³m
X ( ~èF
z´ â x â Z ¤ í!!Zf> ½)X , ™—,i Zz M ~쎪)¼

;žì e
ZzgÐ÷
ñ Z]|

svÖ] ^ÃnÛq ^Ûãe áç솒³nÖ Ü³ãÞ]æ" å´úƳ
ñ 1Z]|6~g ZÎ~
7nÆ( VâzŠ ) {/ze ªnÆVâzŠxñ Z™/ôgzZ "é†ÛÃÖ]æ
¸D äÕOF
X ( ~g g!Zf> Z‡)

ž • Dâ•
Û Y • ‰ 6Š ã
 Å X • +Z ]c
Zzg Ð ¹ gzZ b§ ÏZ
ÏZX ì Cƒ~h
”˜ úgzZì aZÐ ~u™f úz1ƒ à {Ї ¢¤
Z˜™fž

•Dƒx3
wŠÐ kZÔì ({Z
ÃÃVzuzŠÐ kZžt }•D™yÒŽZ
Z ¯}uzŠ {z b§
ÄA
äju^f‰ "!‚g LZ ~
ò ©ö Z†*
Ññ]|çOX •M
ƒÝq~]gßÅh
”˜Ì{zÔ

b)zbcÆvZ™f

x © ZÆyZgzZx lZÆ™f

yZgzZÐyZ•g
Š q Z 9t;•D â •
Û ˆÆä™Üg
Š q ZŠ¼0Ð~L™f~" †ÓËÖ]
M<ZÜÐ g
îG
Š q Z Ü
»kZ~ kZÉ ì 7M
Ú Z™ÅnË~ ~L™fžì @
ƒC
Ù ªt èMg •
á Z c
G
7~™f ~uŽ ì|@
+Z Åä™x3
ÃVߊ ~ ~˜ ™f²ƒ: VYgzZì M[ éE
5B-dZ c
i ZŽ
X ( ËZîG
08ò) "ì

at
.o
rg

G-d
”˜
:ì öR~g7Åx¯zcÌ~[ éE
5B Zzi ZŽÆh

G
”˜wq¾
n kZ슎ñöR~g7Åx¯zcÌ~ ½Z c
[ éE
5B-dZz i ZŽÆh

(g¢ÃVÍßÐkZ¤
ZV; X 7„x¯ Â~w5˜gzZOgo ZÃy!
iz¯LZ Ì0ÆkZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Xce )zgÐTÇñYƒ~ fñ˜{zÂì

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

[!

Z ¯ÆyZgzZ™fÖW
Z

at
.o
rg

G@
z (FÅ yZ ~ g
uz y M Œ
Û gzZ ì x » ug I¹ x ªz Š ZZ » ÖWÅvZ ™f

X •tZ
Z ¯PÆÖWyZ•ñƒyÒbcйgzZ

ãqzgzã ZZtgzZì Cƒ~g Ò M ÅVߊ~X•r !
{zÖWÅ™f

'

X •DƒzágzZbâs§Å\¬vZ[¨ÐzzÅyZ

'

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X •k
=g f » ¹F

Xì CYƒ(F
ÅÞZ™f ÌÃVÍß}uzŠÐzzÅyZ

Cƒ‚#
Ö /Z6ÞZ™fgzZ • CY| (6ÅVºÁÐzYÖWyZ

'
'

ÅwŠgzZŠ c
Å\¬vZÃVÍß…¸~ VŽñã qzggzZ™fÆ VÍßwŠ r
™

Xì CYƒÝq ~g ZË

& Ñq
>ëLG
ZC
Ù {zì CYƒ ¦ígzZg⯎ Ð + ™ Z f x ÓÆ™f >
Å
ö:XZ ™f mÜ Zèø
 gzZ Š Z¦Zèø
 Ãq
ZC
Ù Ð zz Å Tì ÀZ Ý~

'
'

Xì CƒÝq égz Z cÎg~

tÐ +
 ZgâgzZ+
 qzg ÅyZì @
ƒwz 4»V¤•
Û ã ZgâgzZ ãqzg6ÖWyZ
%N{Š c
X •k
:
 »+
 8zyEZÆVߊgzZgâæF
igzZÖW

'

$Ðg ZzÆy-zÑy¨
Z)g fÆX•³gzZg yã qzg {z™fÖW

'

VÇZ'ÅyZgzZì @
â•
Û „Å>ñ»ÑgzZì @
ƒlp\¬vZЙfÖW

'

ÆVZñ~Sizg {z Çìg @
ƒq
Ñ~ yZŽ X • r !
Ƽ
 ™f ÖW

'

Xì Y

Xì êŠw$
ÐV>Ã

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

X ǃ-gâ~Vznê ZgzZ fƒ6VzŸ

 nÆågz ZÐ N YúÆ} }kZ {z ǃ Z}nÆ+ ™ Z f
¼

XЕg~V¨!
gzZVâ {Ñ!
Ƽ
 gzZ fƒ4ZŠ~

'

bczZ
Z ¯Ð ¹ÌgzZ {z´ÆkZ~ g
Š q Z •‰ G™fZ
Z ¯PtÆ™fÖW

at
.o
rg

X Çñ MÐ M \¬vZY ¶
ZyÒ¼ »T•ñƒyÒ

:ì @
Yƒ)

ЙfÖWyb

yZ {zì ÔŠÝZgzZ ~Š ã
»y¨
ZŽ y-gzZ•Z
Z ¯Ð ¹~ÖWÅ™fžtžÜ

Ðä·.Ë: Ëžì Cƒt ÒÃð•Z ÅkZ n kZì @
Yƒ)
b
ЙfÖW™NŠÃZ
Z ¯

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ì b #z] •gzZ«™Å+
¨
Z~XñYH »ÃV±gzZVzg yyZgzZ™fÖW

:••Õ{gzZ]
)œ
Z%Æ™fÖW

»wqZz tÜ ZÆŠ Z•
Û ZgzZY ’gzZ«™ÅöãqzgÆVâ ›žì { ZÍ õg @
òsZ

ä™x »~ˆC
Ù Æ xsZ + ŠÐ œ
Z%yZgzZì Zƒ~ VƒÕ{gzZ]
)œ
Z% ã qzg 4ZÉ H
X HÝqÃb zgÅ~g ÇÌ6
z ò ¾gzZvZ ìmÔyˆZzt ÜZÔ¢zyZZäVß Zz
C&æçO
ÆVƒÕ{gzZ œ
Z%4Z ƒ
 ƃ
 • }g ¦
ïG!OZ ÖgzZ #
Ö Z + Š åOE
I
5Ÿ\£Z¦X òï•
á x â ZÔ òãU
³ ZŠëÔòvZ à z { •
á x â Z }• Cc
 F
š
ÆmôZgzZ8
•
Û X Ï’x â Z ÔòåG

Ôò ~ Ââ *
̇*
Ññ]|È- Šx‰Zg ZŠ ã!
òÔvZŠ ZæZ Y q]|Iå˜WY S Z •á Zz ä±B‚

ZsÑ Z *
Ññ#
Ö ÑZœ]| ó òãæ£Z @]| Ô:
ò Z •]|Ô òS{
£Zæg *
Ññ]|
vZ G
î*9g ãæ`
' òc
™f·*
Ññ]|g
•Z •gzZ òk1Z·*
Ññ]|®
 ) —ã !
gzZ ò~â å

òÔCZÎg-Z† *
Ññ]|+ å˜ÎZ x â ZÆ uu/ßÆ yÎ 0
á Zz ä ±Ð môZ gzZ X \¬
*
Ññ]|ò <ÃgzZ ð
ò gFY q ]|Ô pÑÂ1™ug Ir
 ™s²ò{ •
á /· *
Ññ]|
X {)z{)zr
ò ™}Z·Y q

Vs9Ì` M gzZ ¶ð0
 F
š
~ VƒÕ{gzZ œ
Z%4Z ä VM• vß„z ƒ
t

Z%4ZŽ • vß„zt • D ±s ÜÆmôZgzZŠ~zŠ· Vzg ZŠbÆuÑz¬]Z|Ž ~
œ

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

X •Cc
 F
š
Æ

?ìо{çÃxsZy=Š

xsZ y=Š VFÆ kZgzZ y-Ž • •Õ{gzZ œ
Z%Æ™f ÖW¸žìt n¾

1 0
Ãi Zg kZ ä VrZgzZ • D™kC{ç{Š c
i¹ {zÐ yZgzZ • C~ V\ M ÅŠ~zŠ·

at
.o
rg

vZ3 Zg M Ð t ÜZ òs Zxs Z y•
á z•
Û uxŠ {FÆxsZÐ V˜ • kî ; gz 0
{z ¸ ¹Zžì

c
Š } ŠÆ ™È ç M Ìã!
Û ~(Ð ~(Ž X • Dƒg » „ 3 ñƒ fg ~ 8
Œ
gÆ \¬

•Tg D Î ~i !
Å] ³gzZ yYz wâ nÆ«™zY ’Åxs ZŽ • vß{z ¸gzZ• D™

Ѓ
 Æ V!¤ ~g EZ à Zz äƒ s ÜÆ Vâ ›~ xs Z ݬ} g7 Ž • vß {z ¸gzZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ŠÌzŠ·VFÆy-n kZ•^z»g ~(Ѓ
 nÆxsZy=ŠyZgzZ•³ #{Š c
i
Å:X
»Ãkg ZægzZ VƒogŠ yZgzZ™f ÖWgzZ œ
Z%Æ ö Z™f)g fÆ VšZ LZxs Z È =Š {)z
V>ªyZgzZ•hZzÐVƒÕ{gzZVÎ î ; gz0
yZ•ÇkgŠgz Zkg ZæŽ •D™ÒÃÅä™

gzZ œ
Z%Æ™f ÖW4ZgzZ x Z™ñ5ßÔ s¦{"z6{Š c
iÐ ƒ
 gzZì c
Î: ¶
™u @
ä
X •yZŠ¤

uzy.6-ÆkZgzZy-ÐX•D™~} g !
Ækg ZæyZgzZVƒÕ{

:/i ‚ ã-nÆä™ »Ã™fÖW

D™/i ‚Å b§ b§- ÆkZgzZ y-nÆä™ »ÃVƒÕ{gzZ™f ÖW

y-gzZ •D™ Za x JzZgzZ u“0Æ™fÖWgzZ™fÐ Vâ ·V.g0
ZÆVâ ›•

Æ\¬vZÃVÍß)g fÆe
Zzg] {ðc
Ðe
ZzgãË{zžì Ìtî ZŠq
ZÐ~î ZŠÆ
-!
žE
vZ†]|Ž ì Ìe
Zzg {z ê Ô"q
ZÐ ~ VìZzg yZì êŠ UÐ { Zg ÅŠ c
ÅkZgzZ™f

ì +Ze
Zzgq
Z {z~{íf}g7Æg
ugzZì CYÅ[™s§Å\¬ÅvZègŠ&0
Xì @
YHwEZ {"z6
g•s ÜÆ™fÖWÃT

ÅkZgzZe
Zzg[™s§Å ñ Š&0vZ†]|
:w

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

§Š ÅkZ ?ì HwÅ kZgzZ ?ì ´Ãe
Zzg [™s§ÅŠñ &0vZ†]|

XìtžÜ» WZ[™s§ÅŠñ &0vZ†]|Xì ]gz¢Å,

} i ZzgŠÆñŠ&0vZ†IÐòi úëžì yÒ »ñk„0vZ†]|

1Z ]|yŠ q
Z¸ ñ M~K™ƒB‚ê ZgzZ¸ Æ~g OZÆ yZ6

at
.o
rg

7ž c
†ñŠ&0vZ†ž Y7Ð ëgzZ ñ M ( ñƒ ñZ<
Í ) ñ~ÄZ .ñ

ä ë ÌZ ÌZž ¹ä ñ~ÄZ .ñ1Z Âñ M òŠñ &0Z Z
 7¹ä ë ?
ÆyZgzZì ù™|0
!
ô( (( )~g OZÆi úŽì ¬ŠÃ®
 )q
Z

{z ¼rû%Î ( 100)žì HŽ ì ¿q
Z~ ôC
Ù • Vc
è~ Vð;

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ë ä׳Ö] Ÿ] ä³Ö]Ÿ {z¼ä׳Ö] Ÿ] ä³Ö]Ÿ g !
Ξì HQ•ërg !
Î ( 100)

]|Z
 • ë vZ y4{z ì @
™e
Z@ Åì vZ y4 b§ÏZQ •
ÃVß Zz ô q
Z ( Ð ~ VòyZ ) ä VrZ Âã ÃK ñŠ&0vZ†

rÅ\¬vZ6yZ•Vc
ètž ¹ä VrZ ?ì ;gƒ Htž c
â•
Û ™ƒ¥#
LZÆ ÄgzZ ËzrñO ? c
â•
Û ä Šñ &0Z • ìg ™ ÄgzZ Ëz

7ùŸÌ¼ÐV>~g v\¬vZžVƒðŸ»kZ~Âz™g ÑÃVƒk

wÎg ÌZ‰ 7~•
 h?„¢gŠ¾~
 ·#
Ö Z} Z6?k\ZÔ Ç} ™

} ÀÆ~
 vZ wÎgJ
ÌZgzZ• ŠŽñ]{~?[ ôZÆ~
 vZ

6j§,Z ?h
•
á Ô L I7@'
ÆwEZÆ~
 \ MgzZ ñƒ7äZ6
{i ZzgŠ » „Ze ?Q c
ì ÑZz e
Z@{Š c
igz Z {•{Š c
iÐi§Æ~
 ·Žƒ

X ( 60m1` òg ZŠò)ƒáZz%Å
Å
G

.
A
4E
5Òg& zZ 133m9Ô¢.Z êE
+Z øG
ZgzZ 221 m3Ô¢Ôt Zi°Z†'{z´Æòg ZŠ ò

Q;g Xì 7à {Ð üÌ& §ðÃp슎 ñWZtÐt§ZÌ~~
ò iŽ 0Z)´

^Ñ6ñŠ&0Z ]|W
Zt Âc
žì ?Š Å]!
kZŽì ŠŽñAvÌg0
ZÆQÆkZ Â

gzZw5LÐ z¥Æg
uz y M Œ
Û èYì wú6ûm{q
Zg ï Z »ñŠ&0Z]| c
ì Y Z íZz
G
zy M Œ
Û ! ôg;ZY‰Šñ &0vZ†]|žì eùtQ Âì "
U
[ éE
5B-dZzi ZŽ »™fÖW

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

X ,™¿#Åg
u

»ˆy M Œ
Û 0ÆkZƒ"
U
*
ƒw'gzZi ZŽ »qT
:wßZ

at
.o
rg

G

Ëc
]gßËÅkZQÂñYƒ"
U
*
ƒw'c
[ éE
5B-dZzi ZŽ »qTžì [Yc

Ð z¥Å{0<ÑgzZˆy M Œ
Û Šp I®
$
c
x Zw c
Y*
^
ÆyJ'z ?Šo¢Ë%Ãzb
zŠ•
Û

X Vƒ @
™7Ãx £q
Z sÜƈ y M Œ
Û 0Æ kZ VŒ gzZì ®
$
~Š NZ q
ZgzZ ^
Y*
{Š c
ig e Ð ~ yZ ¸ D Yá 0
~ Vzygâ YŽ n Æ {)z|ŠzŠgzZ “
 Í~ [²çO

ww
w.
no
or
eh
ida
y

• D Y0J M ƒ
 t  Gµ Z µ ZÃ{Š â z3
ÆVzg e yZ ñÇÔ.
z ZgzZ ~–Ôƒ¸ szc
}åc
ZIx ZwÉgzZ w'É6Š ã
Å] é)6XOÂ: »æLZ ä V1²~x lZ yZÆVzgâ Y

'gúgzZ N 3Š%sÜ“
 Í »kZ †^ {0

iÐ ùÆkZgzZ ñYH %f¤
ZÃVzgâ Y‰
z^
Y*
Š 4
q
ÆyZ *
Š Ñú16zZÆyZgzZ *
ƒg ZÎ6"ÅVzgâ YÆ~g ZΉb§ÏZ N 3:

áUŠ•
Û Ãq
Zq
Z~yZž ðâ•
Ûe
Z@Ã~
 *™Ñ ä \¬vZ0ÆyZ ÂX {)z{)zåx Zw
» wZÎ}g v{zžz™c_Ð yZgz Zì c
ZIx Zwä \¬vZþР~ yZžg7 Ð yZ™
G
dË[ ZŽ
;ž c
â•
Û Š•
á g Z ä\¬vZ X N`: õÁ&N " ¾ÆbZ¡,ŠÐyJ'z?Š [c
Ýô]ø Ýø†$ uø àômû†ø Òø„$ Ö] ð5 Øû³Îö ½ àônû ßø$û]ˆôÃû ÛøÖû] àøÚô æø àônû ßø$û] áô^û–$ Ö] àøÚô s³qõ]æø ‡û ]ø èønø ßô ³ÛF³$ø
o àønû Îô ‚ô‘F ÜûjößûÒö áû]ô Üõ×ûÃô eô oûÞôçû òöf(Þø ½ àônû nø %øÞûŸö û] Ýö^uø…û ]ø äô nû ×øÂø kû×øÛø jø•û] ^Ú$ ]ø àô³nû nø %øÞûŸö û]
^Ú$ ]ø àônû nø %øÞûŸö û] Ýô]ø Ýø†$ uø àômû†ø Òø„$ Ö] ð5 ØûÎö ½ àônû ßø³$û] †ô³Ïø³føÖû] àø³Úô æø àô³nû ßø³$û] Øô³eôŸô û] àø³Úô æø
t ]„øãFeô äö ×# Ö] ÜöÓö‘# æø ƒû]ô ðø •‚øãø •ö Üû jößûÒö Ýû]ø ½ àônû nø %øÞûŸö û] Ýö^uø…û ]ø äô ³nû ×ø³Âø kû³×ø³Ûø³jø•û]
äø ×# Ö] á$ ]ô ½ Üõ×ûÂô †ônû Çøeô Œø^ß$Ö] Ø$ –ônö Ö( ^e÷„ôÒø äô ×# Ö] o×øÂø p†F³jøÊû] àô³Û$ ³Úô Üö ³×ø³¾û]ø àû³Ûø³Êø

( {Š â z 3
)Ð~nŃÔßÃV©J M ÅV- 0
a :ëànû Ûô×ô ¿# Ö] Ýøçû Ïø³Öû] p‚ô³ãû møŸ
Æ VâzŠ yZ ä \¬vZžg7 Ð yZ Ô zŠ ( {Š â z3)Ð~ nÅ ~–gzZ zŠ

ì ~3gÆ( ~–zƒ) {Š â VâzŠŽÃa kZ c
Ã{Š âÆVâzŠ c
•Gx Zw3

Å.
zZzŠ ( {Š â z3) b§ÏZgzZƒF ( ~òúŠ LZ ) ?¤
Z î CB‚Æ?Š=

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

ä \¬vZ3
ÆVâzŠžg7 Ð yZ ÔÐ ~nÅñÇzŠgzZ • Ð ~n

Æ( ñÇgzZ ï
zZ ) {Š â VâzŠ yZŽ Ãa kZ c
Ã{Š â ÆVâzŠ yZ c
• G x Zw

ÐkZ : åc
Š¬»kZ »ä \¬vZZ
 ¸¢q‰
Ü z kZ ?Hì ~3g

Ë%}™{ZeÃVÍß{zž @
ñ0
!
yc^Ñ6\¬vZŽì yÃݪ™| (

at
.o
rg

X ( 144X 143 x ÅÑZ ) êŠ7e
Z@ÃV>ª\¬vZ—" ÔÆD

Hw'ÃaÆùÆyZgzZ {Š â z3
ÆyZgzZVzgâ YyZ ¹Z ä \¬vZZ
 žìtžÜ »kZ

i ZŽ Ä°gzZ#
Ö w6Š Z•
Û Z‰gzZY Z b
Z‰Æ4ZQ ÂM
™7tòúŠ »#
Ö wÅËÐ~yZì

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ž c
â•
Û ~y
Mì CYƒx Zw~g ZÎ6‰gzZì @
Yƒ ^
Y*
*
3»‰ž ? Zƒ ~g ¤Ð V¹¬»
E
)g fÆ yc L Ñ¡Æ ?Š z•dË%Ž Ô • M
ƒ yÃvßÝ ªgzZ G
î*™3ÅZ xzøÐ yZ

Ž Yƒ7ðÃÝ ª™| (Ð kZµš X êŠ 7e
Z@ÃV>ª,Z \¬vZ •ìg™{ZeÃVÍß
ì @
™yÒb)ßgzZë!
ÃVÍߊŽ z!
Æ䃄
 Š ·Ð ïzDgzZñ0
!
yc6\¬vZ

Z@Ð kZƒ à|0
e
!
#6xÕ,ZgzZƒ Åg (Z ð˜egŠkZ ä ¿Tì @
™{ZeÃyZgzZ
G
O
X$
Ë YÅ7ü¢ ÂÅä0

:å6
q¾g ïZ »Å\¬vZègŠ&0Z]|

g ï Z »yZ ?å6q¾g ï Z » ñ Š&0vZ†]|žìtwZÎ~ÝzgÅVì M Ñ!
{gÃè

_m
ÆPzŠ ~ {0<Ñ{)z Ëz ÄB‚Æ ¥Š°èY 79‡t  å6Š°¥
G
z éS¨GÒO›!~ {g•g
Š q Z ïE
U
b§Å `gÎñƒ
L 3µvŠz b ôÌÐñŠ&0Z ]|ŠpÉ ì "
4O›!Š°ËzÄÔ ÕäS}G
3O!
Xì w®B‚ÆÄ7‚ ZB‚Æ èEG

:~˜™fgzZÅ\¬vZègŠ&0Z]|

ì"
U
ÐÄg
Š q ZgzZˆy M Œ
Û Šp Âw5LèY79Ìt Âì6˜g ï Z¤
ZgzZ

m{ÆyZž 6¸ D™˜™f ÌŠpŠñ &0vZ†]|É ì [ g ¦
¬ yÒ » kZž 6
GI
ÅN
ò 0x â Z]| Ôò ï±x â Z]|çOXì @

ƒx¥Ðe
ZzgÅ ò •0 þG3©^bZz1ZŠ¤
•
á
;žì HÜÌä~
ò ©tZ†*
Ññ]|ÐyZgzZ•D â •
Û ÜÐ" ‚âˆÖ]"[Â

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

†Ò„Ö] à oF`ßm á^Ò ä×# Ö]‚f á] áçÛˆm àm„Ö] ðŸ©â Ù^³Î سñ]æ o³e] à³Â
0vZ†ž•D™òúŠŽ vßt VänÊ ä×# Ö] †Òƒ ùŸ] ¼ùÎ ^÷Š×rÚ k³ŠÖ^³q^³Ú
´~ >ËB‚ÆyZ~ ÌZ
 èÑq¸ D™ H IЙf ñ Š&
E
X ( 394mwzZ ` ~z éG
5©ÒÉ~zÒZ )¸D™™f »\¬vZ~kZ {z

at
.o
rg

0vZ†]|v!
f oZž Y M 7Ì~g¦Æ Ë ÂtèYì „ ~˜ ™f VŒ Š Z%Йf
Å
Å W
Z kZt ÝZgŠÉ ì ¿i§gzZ {o» V-OŠgzZg ñØ{ ÂtèY¸ ”
Æ ö:XZ™fñŠ&

1Z ]| å Hg ï Z6Vß Zz ä™~L™f ä \ Mž å Š
c
;~ VÍß0ÆyZŽ ì h
Š F
EG
Йf >ðÃÅyZgzZ¸ D™~˜™fŠp Â{zÉ ì ßtžÔ ÅûG3Ò›$gzZh
Š F
Å WZ kZ äòbZz

ww
w.
no
or
eh
ida
y

¸D™˜™f ªì – "†`rÖ]"B‚Æ"†Òƒ"ät
ò Z†*
Ññ]|žìzz¸X ¶: à {
GO8
Ãe
ZzgkZÅb
ò Zz1Z]|~" Øn×ãjÖ] æ x³nfŠjÖ] س–³Ê "!‚g LZ Ìä òö§)
´]|gzZ

6
~L™fÐkZ Ìäï
ò ±x âZŠpgzZì 1„ ~L™fŠ Z%Ð"þ †³³³Òƒ"ÌäVrZì HÜ
X ( ËZîG
08 éE
5O_)ì HwÑ+Z

:Å\¬vZègŠ&0vZ†]|gzZ™f >

Zz ÌZ Å™fÖWèY79Ìt Âå6™f >g ï Z »ñŠ&0Z]|žì HÑZzì

G
ÅbZz1Z ]|É ì ÑZz ä M yÒ » kZ \¬vZ Y ¶
Zž 6ì "
U
Ðg
uz y M Œ
Û [ éE
5B-d
G
G
Å õzO¢ kZ~ V/zŠ ä bZz1Z ]|gzZì ŠŽñh
Š F
Å õzO ¢ kZ~ kZ Â,™„zg¨~ e
Zzg

X ì [g ¦

¬yÒ»kZž 6ðâ •
Ûh
Š F

:•C~V\ M Åy-™fÖW

ì CqŽ {Š c
iЃ
 ~V\ M Åy-žì yÒt »ñŠ&0vZ†]|Šp2

ä VrZž• D™e
ZzgÐ ñŠ&0vZ†]|òy™0/]|çO X • ™f ÖW{z

;c
â•
Û

oFi^Ê Üãßne цËm á] Ä_jŠm Ü×Ê ÜãßjËnÖ †Ò„Ö] Øâ^³e Í^³_³Ö á^³_³nŽÖ] áZ
†Ò„Ö] Øâ] Ý^ÏÊ]ç×jjÎ] ojùu Üãßne pF†Æ^³Ê ^³nÞ‚³Ö] á憳҄³m èõ ϳ׳u o³×³Â

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

ž @
ì @
Î6Š¤

Šg ZÆVß Zzä™™f >y- V ]çΆù ËjnÊ Üãßne ]æˆrvÊ
kZ {z ) : X } Š™ »Ã>ug IkZ ÅyZ™wZ e ~ öâ i M b§ËÃyZ
UÐ>)ÃyZž¶C
Ù !
Ð]gŠÅkZ]!
t( gzZ Zƒ7[ x»~ÒÃ
G
G.O* çG
.O* ( ÃyZ ™
gzZ Vz®ŠÆ *ŠŽ c
M k0
Æ®
 ) +Z q
Z {zQ } Š™çE

at
.o
rg

: M {zžJ
VŒ ~Š wZ e ^Y yxgŠÆ yZ ä y- ¶w'~ VÂ!

( nÆp
g i !
Ð ðZ±ÃyZ )gzZ‰ JZá Zz™f >( ™NŠt )} 7±~
G
* çG.O* ( ™JZÐ ™f >) {z b§kZ : ‰ ƒ bq yxgŠÆ yZ
‰ ƒ çG.OE

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X ( 196mÔ å˜²Z[  )
G
'»y-6yZž• D â •
Û yÒÃÌZ Å™f ÖW)g fÆ õzO¢ kZñŠ&0Z ]|

UÃVÍßЙfÖW{zžì @
ƒ~ ÒÃkZå y-gzZ•³Æ«™{zgzZì ¸7

~V\ M ÅkZ™fÖWgzZì @
ƒ)
b
Ð>Å™f y-žˆƒx¥Ì]!
tÐkZ X} Š

•³ o¢gzZ pônÆvÐ y-™fÖWž ðƒx¥Ì] !
t Ð kZgzZ • C

Xì @
™ÒÃÅä™ú6™fÖW{zÐX•dgñÆy-ÖWÅ *Š@'
ÆkZ

G
G
OB&
©
4
¨
E
:Y Zg M ÅY fèG 0ÆŠñ &0ZWZ

E4O›!gzZì ^
Y ~L™f~<ÑZ
 wq¾
Y Ì™f >gzZËz ÄB‚Æg ZlèG
^

~˜™f >Ð s§KZÆ™i Z0
ZÃÃg
uz y M Œ
Û Šñ &0vZ†]|žì eùtQÔì
G
&
G
4¨©OBÐ
kZQ c
ì c
Šg Z Œ
Û ] {ðÂc
ÃWZ kZ ä Y f èEG
¹žìzz ¸X N Î ò :»®
$
6
Xì ÅÒÃÅä™;6
x £ÇÆkZÃe
Zzg

:[ ZŽÐW
ZkZ » t
ò iZ)
r
 ™~gŠ™)´]|

èÏnÏvÖ] Ðm†_e ä³nÖ] g³ŠÞç³Ö ‚³r³ŠÛ³Ö] à³Â t]†³ìŸ] ;ž•D â •
Û {z

0vZ†]|: è‚e Œ^ßÖ] Ün×ÃjÖæ änÊ é•^fÃÖ] Üâ•^ÏjŸ áçÓm á]‡]çre
ä VrZžìtzz ÅkZ ƒ"
U
6gîªZz¤
Z ÜïÐKÃVÍßyZ »Šñ &

bŠ ½t ÃVÍßyZgzZ ( ì ]Š „„˜ ™f sÜž ) å 1™]Š „Ø kZ

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

Zti Z )
òzë ) ( ì ®
$
Ôì ]Š „„˜ Úž ´g {ot)ž 劰
5ŸÅZêJ
X ( 37 9@
378mÔ6¢Ôt åE
1C

:W
Z » Šñ &0Z]|q
Š 4
Æï
ò ±x â Z_ åOC&g•

š…^³ÃÚ ä³içf$ †m‚ϳi o³×³Â •ç³Ã³ŠÚ à³e] à³Â †³$Ÿ]„³â ;ž•D â •
Û {z

at
.o
rg

0Z W
Zt : š…^ÃjÖ]‚ß èÚ‚ùÏÚ oâæ èÚ‚ÏjÛÖ] èje^%Ö] 醳n%Ó³Ö] &³m•^³uŸ^³e
G
Z ( gzZ 7„ "
¤
U
ÂwzZ )Њñ &
U
"
t ÂñYƒ Ì"
U
å¨G3ÅZz nÁ!
k
]gßÅng ¬gzZì ng ”ì [ g *¬ yÒ »XÐ g
Š q Z Ϲ {”
E
X ( 394mÔ2¢Ô òz éG
5©ÒÉ~zÒZ ) σßF
à (·¯%g
Š q Z ) 4Z~

ww
w.
no
or
eh
ida
y

{zÅbZz1Z]|Ð"‚âˆÖ]"[ÂÅN
ò 0x â Z]|ch

Š F
ÅWZ kZ äï
ò ±x â ZˆÆkZ

vZ†]|ž¸ D™òúŠtŽ ¶ðâ•
Û ~h
Š F
ÅVÍßyZ ä bZz1Z ]|Žì ÅÜe
Zzg

Xì [g*¬yÒ»kZž 6Ôåc
â•
Û IÐ~˜™fÃVÍßäŠñ &0
G
§O8
:ñZgÅòö )´0ÆŠñ &0Z W1
G
G
Ä
5Ò<X-ÊZz UZ a!‚g LZ òö§O8)´]|ž• D â •
Û öVOA Z†*
Ññ]|
~ ÿG
‚âˆÖ] h^jÒ oÊ^Ú ØnÖ‚e ke^³$†³nÆ •ç³Ã³ŠÚ à³e] à³Â سϳÞ^³Ú;ž•˜

•çÃŠÚ àe ä×Ö]‚f á] áçÛˆm àm„Ö] ðŸ©â Ù^Î äÞ] Øñ]æ oe] oÖ] ‚³ß³ŠÖ^³e
0vZ†Žt V †`q p] ä×Ö] †ÒƒŸ] ^÷Š×rÚ äjŠÖ^q^Ú †Ò„Ö] àÚ o`ß³m á^³Ò
B‚Æ•~ 嘲Z[žìt ÅkZ?ŠÔ7"
U
ì @
YHÜЊñ &

òúŠŽ vßtžì w®Ð bZz1Z ( Š¤
•
á m{ÆŠñ &0vZ†]|Šp )
79t èÑq )¸ D™ IÐ ( ~˜ ™f ª) ™fŠñ &0Zž • D™

( ~˜ ™f ª)™f ~ kZ {z ´~ >ËÌZ
 B‚Æ yZ ~ ( èY
X ( 7 mÔËZ G
î< éE
5O_)¸D™ H

:ñZg Å4
ò Ïß MŠú)´¬g•0ÆŠñ &0Z WZ

U
"
Zzgt¤
e
Zž c
â•
Û nkZX 79e
Zzgtq
Š 4
ÆyZžì ãZzb§hZ]!
tÐ p ÖZyZÆ~
ò gŠ™)´
''ÂñYƒ

1C

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

š†Ê o×Âæ àn$‚vÛÖ] èÛñŸ] àÚ Á^˳v³Ö] ‚³ß³Â x³’³mŸWž•D â •
Û {z
^ÛÚ äß oFÖ^Ãi ä×# Ö] o•… äßÚ †`rÖ] lçf$ o× قm^Ú š…^óÚç³â ä³jv³‘

at
.o
rg

p ™( W
Zt) VÈÖ^fÖ] †`rÖ] o× ÙçÛv³Ú æ] Á^³Ë³v³Ö] à³Ú ‚³u]憳nÆ å]æ…
& Zg
Šp ÂñY 1™tÌ9ÃkZ nÁ!
ZgzZ 79q
¤
Š 4
Æ$ åOC[
u
AÄ!
ì ( CZ”gzZ ) ng ç ( e
Zzgt) Ð VìZzg Å çX=E
™f w®Ð Šñ &0Z
7 ÕäOF
7 ª) Ú!
wú6™f ( ™ ÕäOF
˜ t Q c
( 79¦

Ù *
C
™ wJ » T )

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X ( 163mÔ 16¢Ôã šZ bzg‚)ì
A™Å
:ñZg Å ò ãæ£Z@*
Ññ]| êEZz[²Z •0ÆŠñ &0Z WZ
A™Å
V(uP0Æ™fÖW~
ò È-Š ãæ£Z @*
Ññ]| êEZz[²Z •
pëÆyZgzZ ] c
Zzgt ;ž• D â •
Û ñƒ ïŠ [ ZŽ » WZ kZÆ™™fÃ

™f ä\ MŽ ] c
Zzg {zÅòg ZŠ~¨£ÆyZ•Ä]¬¯%Å ø)zT
E
G
 ìB
gw HÔì ðâ •
Û
Ô•7m þ©3O!> ZzgÆkZgzZì s ¸ñ{zžZ

îSÔσßF
Ä Ñ!
{gÃèg
Š q Z ÂÇñYH£g ç¤
Z n kZ•> pp¤
Z
&O¸ÅyZ™f]c
Üû Óöeôçû ßöqö oF×Âø æ$ ]•÷ çû Ãö Îöæ$ ^Û÷nFÎô äø ×# Ö]]æ†ö Òöƒû^Êø (• åG
M t :ž
Z Z

åö çû vöf(‰øæ$ o ]†÷ nû %ôÒø]†÷ Òûƒô äø ×# Ö]]æ†ö Òöƒû] çßöÚø ! àø³mû„ô³Ö$] ^³ãø m%«³mF Dá]†³Û³Â Ù• (èmŸ]E
÷ nû ‘ô]øæ$ é÷†ø ³³Óû³eö
ZgzZÔì @
¤
ƒ]o»ƒ
 Š ZÐZgzZ q ½ZÐX{)z( [Z x
Z ) ¡
 ) kZ ä V~™zŠC
®
Ù q ðÞì eIt ÂñY à ïÅ ¦]gßðÃ

Ôå<•
á » y¸o Z•
Û Z~ kZgzZ ˆð0
7~]Š X: âižŽ Å{@x+Z~

{>â X Ã] Ý b I Å kZ gzZ ™¯!
q ½Z Ñž: H IÃkZ 6Y ¯ kZ
G
Ôì,ÂÌ6y M Œ
Û Ú N ç¤~e
ZzgkZÔ • â•
Û g¨~VìZzgVÐ6] Zg „

gzZqÜ] c
M H ÂñY H (Z¤
ZgzZì $
Ë ƒ ~g Y Ƙ Þ~ kZ HQ
-²+ZHðÃ~kZ¤
¡žŽ ñ éE
CG
ZgzZ ?Çñ M 7xiÑs Ü »Äg
Š q Z
)X DZvZz σ wúƘt 6
{”
ªm{ Ë~™f ²Â$
Ë ƒg ïZ
40mÔxzŠ¢ÔxsÑZ •] !
¯ ) Y 137 0{“ f 22ÔÈ - Š !ó ]£ Z @s s Z

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

( 6[ ¯Ô 64@

ZzgkZŠpžŽì Cƒx¥„zzzq
e
Z ÅkZq
Š 4
Æ{ÈÂñYƒ"
U
Zzgt¤
e
Z

Åò ‰
Ü zt èÑq ¸ ìg™™f Ði ZzW—gzZ ¸ Æ ~g OZÆò¯ úvßtžìC
Ù ªÐ
µZz ñ~Vzi úÅVÍßgzZg _
ZÐzz Å™fÆ yZ~ Tå»g OZÆi úgzZ ä™ ZŠ Z~

at
.o
rg

X DZvZzÔå60
Z »äƒ

G!OZ
:„ZpíB‚Æ0ï

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Æ™fÖWgz Z˜™fÃTWZ {z "c
9)[™s§ÅŠñ &0vZ†]|žìt
G!OZ ·W²Ôì ;g Y HwEZ {"z6g•s Ü
™f ÖWÔVñ» ´ŠÐ „¬ Š Z•
Û Z ÒZÆ ï
Å
ì c
Š™…¸Ð ö:XW ZæL°fÃyZ ä{)zg M Ï~zÔ~zKgzZVŠw‰›Å *ŠgzZ•M ¸gzŠÐ
9N
1ŸF
¿k QC
Ù vß, Zžìzz ¸ ñYïZg é¹H
Ð {)z™f i úb§Ë: Ëž•T e¸ {zgzZ

]Ñq,Z Ô• Š Zi MÐ Vñ» ´ŠÃyZŽ Ô• D™wJÃkZgzZ • ë {Zz { Zz6VÂ!
Å
G!OZ Â~
(F
Å™fÖWgzZ™fÃyZ Dg ¸Q6wqZ ´ŠÃ0 ïG!OZž¶t „ZpíB‚Æ0ï
•Ù ŠÃVÍßXžì 飲gO CZtzgt ~8
gÆ4zŠxsZ ä VÍ߉@'
ÆkZpï Š
Å:XW °
Å
™fÖWgzZ ö ZæL fÐVâ ·V.Æb§b§{zÃyZ•‰ƒbâ s§Å ö:XW ZŠ c
gzZ+Š {zž
X •È zgÐ

:ì CƒB‚ÆÑ]!
¨%e
ÒZÅx Zú

5OÅZx Zúž•ìgƒlp6kZ {zgzZ
5OÅZx ZúèÑqÔ•B‚}÷k éE
ÑLZe
ÒZÅk éE
G
ƒÅVÍß6VigzZVâ Zpî~O ¢yZ Âc
žìzz¸XB‚ÆyZž:ì CƒB‚Æ] !
¨%Å

D 3Š r !
Ƽ
 ~ i" ÃyZŽ6yZ c
• ïŠ ]» ¼
 6wqZ y‚ M ÂPŽ ì Cƒ

]gß+Z • <
 «gJ Mgz Z®
$
ôzZ F«g ( 20) äž ñY ¹t Ð VÍߤ
Z }X •
G
3O!Æxñ Z™/ôgzZ +”Zg ñ#{z ~
5 4 "Æ~œ,ðŠa Âÿ{”"
U
Ð iFZ ÂgzZ îªG©E
zÍ%žñYc
å<X²t¤
ZÃðZæÆ+ŠŠ .x *
ÏZ@'
ÆkZgz ZÐ, Š hg6ìÆ"yZZ {ç
ì~{)z]g ˆc
Š ð^NgzZx ZwDkZ ¦

Ù {zÂì x ZwgzZŠ ð^N«o»šgzZ ^
C
Y*
Ö i 5Åš
#

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

tžì ¸zz ÅkZì @
Q @

&
ðe ä·.c ä¯w'Ãx ZwÏZ {zÉ @
ƒ7ÑZz ähgÃ

™} Š 8
g ´ŠÃkZ {zpXì @
ƒ ðZæ »Ñ] !
¨%ñOÆ ö XWZ x ©ZgzZ *Š ñOÆ+ Š
J-‹!
5OÅZx Zúvߎž• Î {i Z0
ZÐ kZXì @
™èE. 6´Š" ÃÑLZ
ЙfÖWgzZvZ™fÃk éE
X •ìgƒ>%Æx`
èE±N{ngzZxÕ
è gŠ¾{zÂ•È zg

at
.o
rg

:ǃyÃÝ ªæ¾˜(
ÐkZÆzgЊ c
gzZ™fÆ\¬vZŽ

Å
M • ݪ} (¹ {z• È zgÐ ö:XWZ™fÃVÍßÐ Vâ · z V.Zvߎµš
y
Å
~}g !
ÆVÍß,ZXì ÂzgÐ ö:XWZŠ c
ÃVÍß6x *
Æ+ŠŽ ?ì YƒyÃÝ ªæ¾˜(Ð kZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

;ìŠ •
á g Z »\¬vZ
gz Z V^ãø eô]†ø ìø oûÊô oÃF‰øæø äü Ûö‰û] ^ãnû Êô †ø Òø„ûmö áû]ø äô ×# Ö]‚ørôŠFÚø ÄøßøÚ$ àûÛ$ Úô Üö×ø³¾û]ø àû³Úø æø
»x *
Æ\¬vZ V;zžÆzgÐ kZÃVzKÅvZŽ ǃyÃݪ澘(Ð kZ
X ( 114{•)}™ôÃÅä™yZk

zÆyZgz Z ñYH™f

Å
:ì )zgÐ ö:WX ZæL°fÃVÍßs@ÝZ »y-

ê6VߊÆyZgzZ} Š uzgЙfÆ\¬vZÃVÍß{zžì ¸ s@ÝZ »y-

 gzZ Vz q Å *Š {zì @
r
™lÃÅ b§ b§{z c w”ÆÑkZ Ô} -Z e } Š6Æ
I
Ô• wY+4ÆkZ Ì,qgz M¹gzZÚÓöÔì @
ª ÃVÍß~yZÆ™+'
× Ã] Z ðAXgÅZ
vZ ñOÆ \¬vZ vßžn kZ Ôì @
™2~ yZÃVÍß{z • wdZ îG
0OµÑgzZZ
•îG
0O楑
ƒ w'~ Š c
Å t‘ñOÆ \¬vZ wŠÆ yZ gzZ N ¯ Zzg ~
 q Ô éhI±NÂÃt‘Å \¬
;žìŠ •
á g Z »\¬vZçOX N Y
†ôŠônû Ûø Öû]æø †ôÛûíøÖû] oÊô ðø «–øÇûfø Öû]æø éøæø ]‚øÃø Öû] Üö Óößønû eø ÄøÎô çû m% áû]ø àö_6 nû Ž$ Ö] ‚ömû†ô³mö ^³Ûø ³Þ$]ô
Le¸ Ây-: áøçû ãö jøßûÚö ÜûjöÞû]ø Øûãø Êø t éô çF×’$ Ö] àôÂø æø äô ×# Ö]†ôÒûƒô àûÂø Üû ³Òö‚$ ³’ö³møæø
?gzZ}Š wZ e (az) •gzZ #ŠyxgŠ} g v)g fÆñŽgzZ[ ZÑžì
X ( 91B{Z
â )Ѓ Y M i !
ÐyZ Ì[Z ?H ÂÆzgÐi úgzZ™fÆ\¬vZÃ

;ìŠ •
á g Z »\¬vZ2

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

ø òô ÖF æ]ö ½ äô ×# Ö]†ø Òûƒô Üû ãö ŠFÞû^øÊø àö_6 nû Ž$ Ö] Üö ãônû ×øÂø ƒøçø vûjø‰û]ô
á$ ]ôŸ^ø› àô_6 nû Ž$ Ö] höˆû uô Ô
ä kZ :ì Š
ƒ™y-6( V¦o)yZ :áøæû †ö ŠôíFÖû] Üö âö àô_6 nû Ž$ Ö] høˆû uô

„ Kg 0
Åy-ßÍ• Kg 0
Åy-v߸ì c
Š >™f » \¬vZ ¹Z
X ( 19B!Š W>gÎ)ì à Zz( äƒ Š !
'
gz Z ) äVZyv

at
.o
rg

:°»«™cy¨
Z

ì°{z „Š c
Å \¬vZgzZì Š c
ÅkZgz Z \¬vZƒõÝZ » y¨
Zž7—~ kZ
G
X
4
O
|m
õž Æy-{z ñYƒxzøÐ kZ¿Žì Y {gpôÐ V1wÆy-y¨
Z~T
Å
„Š c
Å\¬vZgzZÔì HhZzB‚Æ ö:WXZæL°f ÃÑz fgx ÓÅÏ0

i ä xs Zµš Ôì @
Y

ww
w.
no
or
eh
ida
y

h{Zg Ly¨
Zžì @
ƒt {Z
ûTX îŠ äƒ7{ Zz6" LÐ VzÝZ ÅÏ0

iÃy¨
Z
Š c
Å\¬vZ¿ŽgzZì gwe ÃkZŠ c
Å\¬vZ Âì CYƒl»ðÃL¤
Z Y7xÐ

ÅÑñZðÃkZgzZì ©
¯ y CZ y-~Tì @
Y0kyZk

zq
Z wŠ » kZ Zƒ…¸Ð
Xì ꊙŠ !
'z{ n™ Î6{Zg

:£Š r z•
Û Ã™f øLÅW

Ùf øLÅWc kZgzZ OgŠ c
gzZ ,™Š c
Ã\¬vZ]{ ÌŠp{zž’ eÃVâ ›Z åE<XÅ
GO Å
ì C™ ö Fö:WXZè›c
~XgzZì Cƒ Za Š c
Å\¬vZ~XÔ -ÔÃÖWyZgzZ ,Š rz•
Û
Å
X • 9zŠ ~(~(ÅÖWyZ ,™g©Ð ö:WXZè›c
ÃVßŠÆ yZ™wïÐ êÃVÍß {zgzZ
vZ™fgzZ ä™Ýq ~qŸg Å\¬vZgzZ ðZ (z ÑÅ \¬vZ~X• {zÖWÅnq
Z

gzZ ] *
Ò Æ {)z c izŠ gzZ ¼
 ]y
M gzZ bcÆ {)z tÜ Z ŒgzZ ] 5ç ŒgzZ i úgzZ

x ¬ÃÖW+Z• D Y ñ2b)gzZ j§gîÆÏÈÅ\¬vZ~XgzZ•Dƒ} ™E

Å
)Y ià ö:WX Zè›c
~ Xì {z n~uzŠ ÅÖWgzZ • ë DÖW c
ÖW(gzZ d~ b ˜Z
ë™f ÖW~ b ˜Z x ¬ÃyZ • ÖWÅ {)z Äz Ë™fÆ \¬vZ ÖWt Ôì @
Y c
z
ÖW4ZgzZì @
Y Hbâ s§Å™fÆkZgzZ ÏÈ Å \¬vZÃVÍß)g fÆ DÖWX •

ÅVߊ)g fÆ™fÖWgzZ™fgzZXì @
YH ZatØ»Š c
gzZ™fÆ\¬vZ~VzÈ)g fÆ

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

GO
:Å )g fÆyZgzZì Cƒ~g Ò M

~ ö WXZ›è c
Xì @
ƒr z•
Û Ã ö WXZèæL°fÐzzÅyZgzZÔì Cƒ ö F

wZjZgzZ

at
.o
rg

wZ ¸ZÆxsZ ñfgzZY •0Æ™fÖW

Gd
Å
kZ Ì+Š êL ¬ ðÞì "
U
gzZ ãZzgŠkZÐ g
uz y M Œ
Û [ éE
5B- Zz i ZŽ »™f ÖW
Gd
Ô>{z ÂñYƒ ï•
á x» ^
Y*
ðä
ZB‚Æ™f ÖW%Z ÔY™7g ïZÐ [ éE
5B- Z z i ZŽ Æ
C&
u 0
*
Ï~hð~° }g7Æx'
× iž 6Ôì CYƒ^
Y*
ÐzYx » ^
Y*
kZÉ 7™f øL ÒE

ww
w.
no
or
eh
ida
y

sÜx Z™Y fz Y •b§ÏZ Ôì @
Yƒ u 0
*
{ Zg7 ÐzYq u 0
*
kZ ÂñYï[ %
}q
Xì @
Yƒï•
á x»^
Y*
gzZß~>T•ï Šg Z Œ
Û^
Y*
Ùf >
è ÅnÏZ

:™f øLÅWgzZŠ
ò 0Zƒq]|

Š
Y7 }g !
Æ™f >gzZ™f ¦½Z ~KZ
Ð Š
ò 0Zƒq ]|ž 6

;c
â•
Û ~[ ZŽ äVrZ
ÜÖ ]ƒ] gvjŠÚ àŠu ð^‚Ö]æ †Ò„Ö]æ 霆ÏÖ] o× Å^ÛjqŸ] ä×# Ö ‚³Û³v³Ö]
è‚e ä´ e á†jÎ] Ÿæ èÂ憎ÛÖ] l^³Â^³Û³jqŸ^³Ò è÷fi]… é÷³•^³Â ÔÖƒF „³í³jm
G
ÃkZ²ì ¿{h
IgzZ YZ *
ƒ¦6¬Šz™fgzZy M Œ
Û èÚ N ç¤Ôv:Z Vé†Ó³ß³Ú
G!
z q ½Z kZ: gzZ Ô• Dƒ ] ¬½Z qzæž 6ñY c
¯ : { çO,-o ]Š ¬ +Z
Ô22¢ ÔŠ
ò 0Z òzë) ñYƒ ï•
á x » Z'gzZ {”
®
$
B‚ Æ >
X ( 522m

y%gzZ Z
 Zz n•
Û B‚ÆyZ ª • ] ¬½ZÆ Vzi úÜÏgzZ- Š Z%зzæ] ¬½Z

:ŠŽñ~{0<ÑÝZ ðÃÅX•wqZ {zŠ Z%Ð{”
®
$
gzZ ñYH:nç6] ¬½Z

z Y Zj
Zt Âì CY 0 :
 »Y Zj
Z ÅVÍß>ðä
Z b§ÏZ ñY Œ+ŠgzZ [ Z N§»ÃyZgz Zƒ
X σ^
Y*
Ì>{zÐzzÅkZgzZì ^
Y*
bŠ1

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

:™f >gzZv
ò Z à z{ •
á x â Z]|
;ž•D â •
Ûv
ò Z à z{ •
á x â Z]|

èßnÓŠÖ]æ èÛu†Ö] g×rm àm†Ò]ƒ ànfÆ]… ànÛ׊ÛÖ] Å^³Û³jq] á] Ô•Ÿ

at
.o
rg

ÆtzfztØ»Vâ ›žì 7µz—ðÃ~kZ VäÓñ¡ÛÖ] àÚ h†ù ϳmæ
GE
4»]z Øg Å\¬vZ *
3G
ꊙd
Œ
Û Æ V¤•
Û gzZì mà ï
™™f™ƒ ¦B‚
X ( 71mÔ2¢Ô¾]ZvZ Á )ì

:™f >gzZ~
ò zŠ_ åOC&/Z†•]|

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Ä
»~
ò zŠ_ö/Z†•]|~" †Ó˳Ö] èu^³³fù‰"!‚g LZ ~
ò ©öA Z†*
Ññ]|

{zì HÜÆ™ÀF
~! ²ÐÏg Ã" •]†³ÛÖ] o³Ö] ‚m†³³Û³Ö] سn‘ç³i" !‚gÆyZy*q
Z

;•D â •
Û

‹³Ö^rÛÖ] oÊ †Ò„Ö Å^³Û³jqŸ]æ é³æ¡³jÖ]æ †³Ò„³Ö^³e ᡳŸ]æ †³`r³Ö]

c™fgz Z]zˆz™fB‚Æy´ZgzZ™g å VÅæ†ŽÚ æ ˆñ^³q ‚³q^³ŠÛ³Ö]æ
òtZ† *
Ññ]|ˆÆ kZ X ì qzægzZ ^
Y ~]
)gzZ ÖW *
ƒ ‰Z
îG<ò )ì c
â•
Û Üy*ÜægzZ ×~ŸkZ » ~
ò zŠ_ö/Z† •ä
X ( 31@
30mÔËZ

:™f øLÅWgzZò 4Bg+-Zí)´]|

™f ÖW~ kZ Š
HwZÎsîq
ZÐ 4
ò Bg +-Zí)´]|žì ~tíòzë

;žìtžÜ»kZì Š
HwZÎŽ 0Ð

D™~˜ æL°fÆ™ì‡~]
) ôÆ™fžì ]Š ¬Žt ÅBß] Z|

ÌZ
ŸgzZ x¯: Ãg ¬ ~ kZì ;g M ` V; Æ yZ i§t ±gŠ ±X •
œzZgzZ -7Z
Ÿtž• D™nZ ‹Zv߉6yZ• _7Ð i Zz M œzZ
Â?ì ._Æ<ÑnZ ‹Zt »yZ H ÂÔ7^
Y~]
) *
™™fÐ i Zz M

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

‚ÏÊ ‚ñ^’ÏÖ] •^ŽÞ]æ ä´e †`rÖ]æ †Ò„Ö] Ð׳u^³Úù ^³Ê";c
â•
Û ~[ ZŽ äVrZ

äi†Òƒ ð¡Ú oÊ oÞ †Òƒ á]æ çvÞ †`rÖ] g×› o–jÎ]^Ú &m‚vÖ] o³Ê ð^³q
æ äq^Ú àe]æ oñ^Šß³Ö]æ p„Ú†i æ Ü׊Úæ p…^ífÖ] å]æ… äßÚ †nì ð¡³Ú o³Ê

gz Z™f ~˜gz Z ôÆ™fžt ;g ¹!
Ô ÕZ ýxnv‘ •^߉^e åçvße ‚Ûu] å]æ…

at
.o
rg

x¥*
ƒ[£»yZÐ kZ켎 ~ g
u ( 0ÆyZ ) Â-7»Z
Ÿ

~g g ÃkZ óì
ó íY 5 °M™f Y 5°ã™f yZz " ì c
M~g
už 6Ôì @
ƒ
He
Zzg B‚ Æ Š ‹Z 9ä £Z b§ ÏZ gzZ zâ 0Z Ô ð¨
Ô~èF
Ô›
!æÒZ ºêJZG
!<Z òz2 Z )ì
X ( 281@
279mÔ2¢Ô G
îG
îG

ww
w.
no
or
eh
ida
y

:ïÅ ò ï±)´

;ž•˜~Y Z’Z Å "†ÓËÖ] èrnjÞ"!‚g LZï
ò ±ƒq)´]|
†Ò„Ö] Ð×u ‚Ï àÚ änÊç’Ö] é•^ŠÖ] å•^jÂ] ^³Û³Â ä³×# ³Ö] ÔÚ†³Ò] k³Öª³‰

åæ†ÓÚ ÔÖ]ƒ Øâæ Øn×`jÖ^e lç’Ö] Ä³Ê…æ ‚³q^³ŠÛ³Ö] o³Ê ä³e †³`r³Ö]æ

žì ]Š ¬Žt ÅBß] Z|žì HwZÎä ?} Š] ³»\¬vZ VŸæ]
i Zz M œzZgzZ•D™~˜ æL°f~yZgzZ•D™ÂôÆ™f~]
){z
?7ž c
ì {z(tH •_7"ä×ùÖ] Ÿù] äÖF]Ÿ"Ð

h^fvj‰] o–jÏi &m•^u] l•…æ ‚³Îæ ÔÖ]ƒ à³Ú ®õ³• o³Ê èâ]†³ÒŸ ä³Þ] ([ZœZ)
á] ^Ûãßne ÄÛrÖ]æ ä´e …]†‰Ÿ] h^fvj‰] o–jÏi &m•^u]æ †Ò„Ö^e †³`r³Ö]

Ø%Ûe pæçßÖ] ÄÛq ^ÛÒ ”^í•Ÿ]æ Ù]çuŸ] Í¡³jì^³e Ì׳jí³m ÔÖ]ƒ

É 7>
Ø Z™ðÃ~qËÐ~kZžìt[ ZŽ »kZ Vî³³³Ö]ý ÔÖ]ƒ
+Z g
Š q Z ‰gzZì ï~˜ ™fžìt Ÿ» »X• hu +Z ‰
¦~ V(u ÅnVâzŠ yZgzZì ï™fvgz Z ~ çOažì Ÿ» »X•

ž 6ì Ð p ÒÆ wZj Z ZgzZ m¾Z Zs %Ztž ǃ b§kZ
E
m2¢Ô~z éG
5©ÒÉ~zÒZ ) î³³³³³Ö]''H ¦b§kZä ~
ò zâ ( x â Z]| )

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

X ( 397@
389

: •^
Yt ·Ñ!
ôÆ~˜æL°f~{)z]
)

G
KZ ò+$
¬0Z) ÕäO‘çOX • ^
Yt é¨E$OÑ!
ÖWgzZ ôƘ æL°f~ {)z]
)wq¾

at
.o
rg

;ž•˜~ò •!
szHZ "…^jvÛÖ]•…"[Â

o× ^Ë×ìæ ^Ë׉ ð^Û×ÃÖ] ÄÛq] oÞ]†ÃŽÖ] Ý^ÚŸ] à pçÛvÖ] èn•^³u o³Êæ
o× Üâ†`q •çù Žm ᜠùŸ] ^â†nÆæ ‚q^ŠÛÖ] oÊ èÂ^ÛrÖ] †Òƒ h^fv³j‰]

xžì Š
HÜÐã
ò ZÄx â Z]|~~êíqgz Z Vp…^Îæ] Ø) ’Ú æ] Üñ^³Þ
Æ™f øLÅW~ V» ~uzŠgzZ]
) » Y f ( x Ó+y
OgzZ }n) îz

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Æ˘ » +™ Z fžÆ]gßkZ ñZÎì ( t ·ZgzZ ) q ) Z6äƒ ï
G
~ VÂgß+Z Â)á Z e ñ~ ( yÒgzZ ) Ú N ç¤ÅËc
i úÅ ~i úc
x Zg M
GB+Å
Y˜ æL°f
X ( 444mÔ1¢Ôò •!
szHZg é5 ZŠg ) ( 7^

{ "z6
N
Ñs ÜÆÈ-Š ñf

( v!
f oZ ) {zž• ëgzZ • D™{ "z6N
Ñs ÜÆÈ- Š ñf'» Z v߉
æL°f sÜÈ- Š ñf] Z|Xì ycgzZY Z í Z6yZt X • ³#Æ™f øLÅWgzZpÑŠzgŠz™f
G
è Wgz Z˜
5B-dZzi ZŽÆpÑŠzgŠgzZ™fÖ
Ùf øLÅWgzZpÑŠzgŠz™få {zÉ 7„b‡Æ[ éE
G-d
ÆkZë @
ì ãZz[p[ éE
5B Zz i ZŽ » kZÐ ÷z w¸ÆyZp¤
ZX •ìg D zÌ)Yi
kZ[ZX Vƒ:g DÆ.ßËÌvßx ¬ž @
Vƒ@
™ÜÃwZjZgzZ wZ ¸Z¼Æ]Z|yZ0

X k| 7
ÃwZjZgzZwZ ¸ZÆ] Z|yZ0Æ

Å™f ~˜~]
)q
Š 4
Æv
ò Ze
ñ?*
Ññ]|
:>

[ZŽ Â ?ì „
 gŠ *
™™fIg0
ZÆKž Š
HwZÎÐ v
ò Ze
ñ?*
Ññ]|

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

;c
â•
Û äVrZ~

’ÅáZzäÎËc
i úÅ~i ú˪Æì b I*
™Â™fI0
ZÆK

ñ )ƒ: Œ6¦z(ÁdZgzZ ÞzgØ{Š c
e
i Ì™fgzZƒ: i Z0
Z ñ~
G©E.Å
X ( 164mÔ3¢Ô ö- Z

at
.o
rg

:ïÅ~
ò â åZsÑZ·*
Ññ]|#
Ö ÑZœ

oZ•
Û !
£™f ~Df •
á & §ž Š
HwZÎÐ ~
ò â åZsÑZ·*
Ññ]|#
Ö ÑZœ
E
ò â å]| ?7c
ì^
Y•D™™ƒ} 9™áÃVÍß
gzZÔì c
Š[ ZŽ ÿ}O ©!»wZÎkZä~

ww
w.
no
or
eh
ida
y

;ž•D â •
Û ~y
MÆ™ƒIc~g76kZ
G
GG304Xzgî˘ ïG
G
5O©!B‚Æ ï
L 3“zæ‹oˆ :
ÇîÈOŠ Z t : Zz1É 7åG

c
™ƒ} 9Ð ]gßgzZ Ëc
™|0
!
• c
Ī|0
!
IÔÜc
ƒŠ»{Zpì

X ( 154@
151mÔ5¢Ôòz2 ZŠ ZæZ )ì ^
YÐgîC
Ù ƒ™Ö

:˜æL°f0
ZÆK» ò „{
£Zæg *
Ññ]| ã!
gx â Z

[ g*~ [ !
Æ~˜ æL°f ò :0Æ~˜™f » „
ò {
£Zæg *
Ññ]| ã !
gx â Z
ÄX=A
»³ðZ’Z »yZ ä_
ò ÷Ô¬*
Ññ]|X¸D™ç E!
™fJ
/y
M ÌŠpkŠZ]|gzZì
ìtžÜ »kZX ñƒ³Ð V
ò`
'vZŠ ZæZ Y q]|Ýí.ÅZ÷Z Y S Z •{z²ì –§Zz
~KgzZ HçzgzZ`Z\ M ÂH½zSÄ{g !
˜™fÃ\ M Z
 är
ò ™Y qkŠZ]|ž

~ÚÍ}uzŠ¸ w'~x » LZ r
ò ™vZŠ ZæZ Y q]|dZ~˜Íq

Z‰ á p=
ÄX=A
]mZ z Ô™fˆÆ "7…ZâÆzgzZ ñƒ} 9 Y \ M
ò {

]|Ð M Ôc
Š™ q zÑç E!

;ž•D â •
Û

AÄ!
ÂZƒ#
Ö }
¢qZ
 Ãð¶] ¸~y$
åYZ † H qzÑçX=E
™f ä ~y
M
O !Z (ðÉH™f (Z Âä ?žÑ äâ •
Xƒ ÑZz ä™t éhI
Ûr
ò ™Y q]|

zz ðÃ:gzZ ;e7Y ÃähgLQ ˆƒ›=B‚Ƙ æL°fÐ yŠ kZ

X ( 49@
48mÔæ
ò °Z >™E
) ðƒx¥ÅƘÅkZ¦Ñ

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

:{ Õ{ÅpÑ{{

™ðZ’ZÆ "xi ˆÆ g§z <Ñ " [  KZ c
ò ™i·*
ÑñkŠZ ]|g
•Z •

;ž•D â •
Û~

yZgzZ à ©Ð à ©~ Vzh
%Æ yZ ~gzŠÆ „
ò {
]|Š •
á g ÑZ Ú

at
.o
rg

,ZÆzž ¬Š ÃVÍß| 7yZ Ç!
Ð ¹ ä ~ X¸ <
 ÇÌ| 7
¡ ]|ž åt wq »g§gzZX ¬Š Á (Z ÌÃVz(‰ž¸È0
{ çOakåOG

y

M ! ðŠJ‚k• ~kZìg•ó ó[ Ñ@
"J ¥
x ¬Ž d
Œ
Û Æ{ Õ{Å

c
ÎN ZœÅ " ä³×Ö] ä³×³Ö]"ÆVzi Zz M ZñO{z¸D™ c
ðŠ} À~

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X ( 4@
3mÔg§z<Ñ )¸D™
G-d
(
:XG
Å
B
;ž•˜~"þ[ éE
è f øL W~]
)"!‚g LZ ê »'#
5 Z » ~˜™
Ö ZŠ öÀO$˜Z†*
Ññ]|
t~ y Ò q
Z ä g » {( kZ Ð Š
ò ‡r
 ™ ïG
E3O…·~g ‡xsÑZ œ]|
~uzŠ ÅT å ( [ Ñ@
)E
Ù Žq
Z „ k0
Æ { Õ{ Å {{
ž ‹ ñƒ D â •
Û
³z {èˆLZ » ~
ò z0
» ¼·*
Ññ]|~KkZ ¶Kq
Z s§
@
Yƒ qzÑ~˜ æL°f ÌÐ { Õ{ЈƑ
 ÛÃ] Zg Ôåx ªB÷
Ÿù]ý (ä³×Ö]Ÿù] ä³³Ö]Ÿc~g7ÐWZÆTÌÐKà Zz¼
ò *
Ññ]|gzZ

Ž ñ~( [ Ñ@
)E
Ù Ž~ËÆT¶ÀZ ôÍÐV1¢ÅvZvZgzZ 䳳׳³Ö]
ßZ ÀZ
ž Š
0t Ìw©EZŠ »yZgzZ ñƒWOÐ~˜™f kZ Ì! ðŠ

~]
)) D Î {È »vZvZB‚Æ [¢Ð y!
i ñƒ Dg â ÂDg â 6
G
X ( 40@
39mÔ[ éE
5B-dZ » ~˜™fÖW

:~˜æL°f »k
ò 1Z·{ •
á *
Ññ]|V®
 )ã!

;ž•˜ ñƒï Š[ ZŽ »âÆkZÃh
%q
Zk
ò 1Z·{ •
á *
Ññ]|
ù ]"Q ÄzŠ ä׳Ö] Ÿù] ä³Ö]ŸXì èß¹ä?g ZlÅ™f
"Q Äg e" ä׳Ö] Ÿ
åì ~gz¢6g§{pÅ]z'gzZWgzZÈ z ] ¸~ƒ
 Äb " vZ v
ó Z

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

·{ •
á *
Ññ]| V®
 ) ã !
Ô ] !
¯z ] ZŠ •
á g Z )ƒ: uF
ìg x Zñ
X ( 135mÔk
ò 1Z

;ž•D â •
Ûã
ò ˆgà·*
Ññ]|2

 á Zz ä™x » ~ ]úŠ ´Š kZ ~g ø ( c
ƒ
â•
Û äk
ò 1Z · *
Ññ]| )

at
.o
rg

sÜÑ » å
 Æ Vo) —ž ’ e bŠ Œb§hZ ] !
t ÃVÍß

 F
š
z½KZgzZ b & Z KZÐ=g fÆkZÉì 7„*
CgzZ *
àÃVzuzŠ
<XÅXì Š°Ì
Hx ÈZ {Š c
i ¹ » q'~™f gzZ D~: â iÆ å
 Z åE
Džì ~gz¢ÌtQì 7̼ Â
%Æx ÈZÆvZ™fgzZ+ŠDñY

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Z@k
e

iÆyZgzZ ñƒ n
g ÕZzÐ Vz(LZÆ{ Zg kZ q'~™fz
-Í‘
žG
vZ wÎg Ô xñ Z™/ôgzZ åe
Z@ k

iÆvZ Ô™f z D» x?Z ê Y m
Z Xƒ ãZôz

ÏZX¸ D â •
Û ã Zô~g7 ~g7 ÅyZ ~
 g—gzZ¸ f
™™f z DÐ ~

~ ðÉggzZ ãZôÅyZgzZ D™ 1™f z DÐ Vz(LZ vßÆ: â iC
Ù b§

wYÆy-:gz•` ZÆãZôÅVz(LZëÌ` M „,ZX D 0
Š
C1
X ì60
Z Z (
»äYú~

ÅyZgzZ¸ ‰ƒ³Ð „
ò {
kŠZ]|~: â iÆd¨
 ¤ òk1Z·*
ÑñkŠZ]|

ÌŠp{z 2Cñƒi WÑÆyZgzZ ñƒ³Ð ~
ò gzg –£Z2*
ÑñkŠZ]|ˆÆ] Ãz

¸ ÌÃVß Zz®
 ) —gzZ¸D C™f ¸ ÌÃ+h
%LZgzZ ¸ D™~˜™f Ä( 12) {g !
[Â KZ c
ò ™i· *
Ññ]|g
•Z • X ZÐ Vz(Æ {Zg kZ™ft {zž¸ ïŠ (F

P Æ [ ¯q
ZÆ ~ŠŠ ]| " ;ž • D â •
Û ~ "] !
ZŽ Æ ]ŸZ ‹Z 6®
 )— "
C
3

Xì {”T~K
 kÆ~ŠŠ]|gzZ Š
–x *
ÆV.g »Æ] ZñŽ Vƒ@
™Ü}L
„gƒ]äÐÌZŽÐ¸Å¶Šw‚q
Zq
Z}g v;zm³gzZ2zŠ}÷

X1•c Z™: {•
Û )~ßñ.
Þ W!
•
®
á ÑZg ZŠÔ 93mÔ k
ò 1Z·{•
á ] ª“¶ Š c,

X~
ò z0

ZdZ1Z¦*
Ññ]|³¸ "]
þ úŠ ´Š ÅyZgzZk
ò 1Z·*
Ññ]| "¶ Š c,

X• k
ò 1Z·*
Ññ]|Š Z%Ð ~ŠŠ]|

1C
C2
C
3

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

VÂ!
P~ ñâ •
Û «h
'
× =ÂgzZ ñâ •
Û wJ\¬vZXìC
Ù !
Ðk

’{zì
X VƒLe *
Z™wzKî<E
OÂÅyx™\ M s§Å

•gzZ = Æ™ ¦„
 z Å VÍß yZ Æ ô LZ LZ
1C

ìg™[ Z c
•`™qzÑ™fŽžKà r
 ™g
•Z

D

at
.o
rg

X •` hg c

ÃkZì @
Yc
eŽˆÆ³ÃyZgzZ•³Ž}uzŠ

D

V˜ Å A
kh
]
gzZ ã ZôÅyZ • A
kŽ ~ œ

%C
Ù

D

X 7c
•ì g { m

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Xì ]gz¢V˜

[Z¢¹Â7¤
J
Z7c
ƒw'~½z™f ÌŠp ?

{g !
ÃXžìtŠ Z%г ZÔzŠ™ qzÑ™ƒxŠ *
6êÅ

D

äVrZgzZ7c
•D™ Zg7Ð~È0
{z•ˆðCÄ

™NŠÃVß Zz ä™™fÐ m?KZŠp c
ì H™b7 Ð ë
X•Ð,g Zz•Æ™Äc
gŠÐ¿C
ÙC
Ù Ôì H qzÑ

B‚Æ ,g Zz •0Æ •C
Ù C
Ù Ð Vzœ

% LZ
» ä™: Zzg k0
Ær
 ™g
•Z •gzZ}÷ ~g Z *g »

D

Xƒx ÈZ

ñZg« q
Zq
Z {zžz™{Š â M ÃyZ• ìg™ Ä{g !
™fŽ

D

Xì *
™{0

i » Vzq &žÜ »å
 }g v;2zŠ}÷

D

X ,g Z *™ Yg7

È0
» ½z™fÃyZgzZ ÜïC
Ù !
c VªÔ VgzZ ½D™f
Ô30 @29 mÔ] !
ZŽ Æ ] ŸZ ‹Z 6®
 ) — ) *

X (K
 k!Zf

E:X\I
•c
ò ™i·*
Ññ]|g
•Z •Š Z%Ð g
•Z ÷
1C

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

Ä{g !
tgzZì ™fƒ»»ˆŠ Z%Ð Ä( 12) {g !
žt q
Z Vƒ&~gz¢ô=ÅVÂ!
zŠVŒ

[ g*Ì~ [ ¯Æk
ò 1Z·*
ÑñkŠZ ]|™f » kZž 6X • DƒB‚Æ[¢gzZ˜

ä ×FùÖ ]Ÿù ] ä ÖF ]Ÿ "
" ä ×ù Ö ] ùŸ ] "
" ä×Fù Ö ] ä ×Fù Ö ] "

û%ÎzŠ
û%Îg e
û%Îb

at
.o
rg

"

X •t{zÔì

~ wj â kZ ¶œ

% »™f ÖWžŽ {Õ{ Åg= Zg {zžìt Š Z%Ð - Æg7 ñZgž] !
~uzŠ

X ,g Z *yŠ:e

ww
w.
no
or
eh
ida
y

:™f >gzZ˜™f~Vœ

%KàZz@

(
:XG
°
Dâ•
Û ~"~˜ æL f ÖW" !‚g LZ ê »'#
Ö ZŠ öÀO$˜Z† *
Ññ]|+ @ÎZ x â Z

 ™ k1Z· *
r
ÑñkŠZ ]|G¬Z ýÒhÅZ >ÎZ >Z x â Z ä VÍßX

;ž•

"Vœ

%"Kà Zz@ž ‹FZ p!
äg » { (kZÐyZì ¬Š: â i » ~
ò z0
»

w'~ …ZâÆ z™JZ ƒ
 ˜À~ ‘
y
M vßž å w©å ~

žŽ ) J
äƒ ~9®
 ) Åò³Ð Ik

Š ~hðÐ yZ f Z ÅògzZ D Yƒ
˜À~~˜ æL°f~} æ M'
gzZ~öC
Ù !
gzZ~KvßÒZ ( ¶Cƒ~g \Z
]|ì ¬Š~Y 1960gzZY 1959ÌŠpäg » {(kZ ©t X D Yƒw'

®) Åò³Ð yZ f Z Åòž ~: â iÆ ~

ò z0
» r
 ™Š- · *
Ññ
æL°fÆ(KZ KZvß °»~Kà Zz@+-Zx Âœ

%{ŠJ
äƒ} 9

ƒyZ1C

Ù !
¼gz Z¸Dƒg0
ZÆK¼Ð~yZ¸Tgw'~~˜
E
G
æL°f øLÅW) å Lg é5B+EÍÐ ~˜ æL°fz Zg ‚ »C
Ù !
Æ kZgzZ KÐ i Zz M Å
X ( 42@
41mÔ~˜

:yÈ: åBÑZtŠ ZæZ {Õ{K

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

(
:G
~Š ) 34¢cZ™ "r , Z " )-â ž • D â•
Û ê X»'#
Ö ZŠ V˜Z† *
Ññ]|
E
Ö » îÏOƒ åO$ ~z4s ƒ°Z†? "yÈ: åBÑZtŠ ZæZ { Õ{ " yZ>y*q
Z ~| 1420Ô à zÑZ
`ZÃz ]Ñq ZÆ {Õ{~: â iÆ ~
ò â åZsÑZ *
Ññ#
Ö ÑZœkŠZ ]|~ Tì

]|~ kZ "{þ Õ{ RZ] Ñ©"Xì c
â•
Û ì‡yZÄ~f q
Z~y*kZ•ñâ •
Û ™f -

at
.o
rg

; •D â •
Ûr
 ™s ƒ°Z†?

x¯D¨
 ¤gzZ {Õ{èRZ¼gzZX¸Tg _7nz~Kv߈Æòi ú
`gÎQ¸ Dƒ"~ ~˜ æL°f vß¼gzZ¸ Tg w'~ ]zˆÅu 0
X å@
ƒqzÑ•gæ6

å

ww
w.
no
or
eh
ida
y

;ž•D â •
Ûk

’~"™fÖW"!‚g LZ ~
ò z4r
 ™tzg ÷Y q]|#
Ö ÑZb
zZp]|B‚B‚Æ]| ¸D â •
Û ™fˆÆzi úZ
~
ò â å]|

c
â•
Û 7IÐ kZ\ MgzZ¸D™ c
Š™ qzÑ™f Ì] Z|}uzŠgzZr
ò ™

X ( ~˜ æL°f øLÅW¶ Š c,Ô3mÔ™fÖW)¸D™

AÄ!
™f »'
» Z {)zò ãæ£Z@¦*
Ññ]|
: çX=E

æL°f ~K{zžVƒ [™™f¬ yÒ » ñZg Å ã
ò æ£Z @]| 0Æ ~˜ æL°f

X <±5Ì¿»'» Z}uzŠgzZ »yZVŒ•B^
YÃ~˜

]|Ô„
ò {
]|'» Z}g ø;•D â •
Û c
ò ™i·*
Ññ]|g
•Z •çO
AÄ!
0 Y S Z •²J
: â iíZ çX=E
™f '» Z {)z ã
ò æ ]|gzZ yYR Ô ~
ò g= Zg
ÃkZã J
VŒ ëÐ q Tž¸ D â •
Û 6{7 gzZ¸ D™ H¸`

;@
Ôx Z™Y #Æ yZgzZ c
ò ™i·*
Ññ]|g
•Z • ]|) ?,Š hg

X ( wÍ Zz516mÔ ~
ò â ·-Š-·*
Ññ]|

Ä
A
=
X
:*
2ç E!
™fÃVÍß »'
» Z {)zò ãæ]|

3!
4¨GÒO›G
Ä( 12) {g !
szcgzZg•Æˆ ÃèEG
LZÈ-Š ñf'» ZgzZ ã
ò æ *
Ññ]|

( 274@
270™) Ôg§z <Ñ[Â Å ~
ò â å]|¶ Š c ,X¸ D™ c
2~˜è™f

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

p ÒÆx|{z¸ D 2i§Ž »™f ]Z|x ÓtgzZXì [ g*Ì~] ,¬yÒ »kZ 2

 ™DZ†*
r
Ññ]|gzZVƒ ꊙܙf
i§{Š™½» ã
ò æ ]|VŒpå „q
ZÐ
(
:XG
Xì c
Š™ÉÃszžZ ¶ZgŠpi§sfzgqä ê »'
Ö ZŠ
#
g !
3pÑŠzgŠQg !
12mÜZ {gÎÔg !
3pÑ:Z Ôg !
3pÑŠzgŠ¬ Ð ™f

û%200

=
=

û%600

=

Xâ•
Û gëÐÄc
ä×# Ö] Ÿù] äÖF]Ÿ
ä×# Ö] ùŸ]

ww
w.
no
or
eh
ida
y

û%400

at
.o
rg

ñY Å ¬ŠgzZ ñY c
à[Z N » kZÕl b Zzg Z Åg
ò § Y xLZ™| 7
gâ LZ gzZ â •
Û u 0
Ð vZ)û}÷Üê Z õWÄ ¬z ug nvZ } Zž

( Ä13À ) û%100

=

ä×# Ö] ö ä×# Ö]
ä×# Ö]

N ZŠ Zƒ mï!Z ÑÐ »™ q s§kZ ÃuÔì nÆ y¬
N !
»

:™wïÐ »ä ~à ZÎâ]ž} ™wìV- gzZ ñYá 6ñ &

ñ
g ;ßž c
Í ñY ðÎ6»[¢ÅvZ äÆOZ ™h ÂÃ÷‚ V; zQ c
Š wZ e 1

Æ»ä ~ÛÅà ¬vZžìg wìV- gzZì @
Î[¢Ð} h‰
ŠqŽèYÆ à ¬vZ ñZÎ7[8Z÷ ðÃpÆvZ äÆOZ!Z ÑX 1| h Çg0
Z
N ZŠ ÃuÔ ñY ðÎ [¢ÅvZ ÆäOZ 6»ˆ Æ kZ Xì @
ƒ [8ì @
ƒ

wìgzZ ñY ðÎ [¢6»™ VZÃu É ñY c
Yá: s§Åñ &

ñ

ñY ðÎ [¢ÅvZævZQX Vƒ;g| h Ç~ wŠÃ›Å ö ¬vZžìg Vªû%zŠX ñY ¹B‚nZ [¢%û%~uzŠgz Zƒ [¢6vZ ÌZ¬ ª
~g !
] Z f ÌZû% 100VZi Z ˆ X ñY Å ~g7 Ä6Æ™g Ñg !
Z ÃvZævZ
q

„q
Zû%q
Z~‚ 24: ZizgX ñY H6wìgz Zi§ÏZ™f » ó v
ó Z "\¬

y

MžìtÂ4ñYH™ft™ÖVâ Zig ec
Vâ ZizŠÔz¥‚çz!
~*

1™‰
Ü z Ë[fc
)Ô×Ôòi úˆ Ânƒ: ‰
Ü z kZ¤
Z:gzX ñY H~

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

Ôm+Z {ukŠãæ£Z @¦ *
ÑñkŠZ ]|xsÑZ •{Šñ•
Û S) ñY

!ó ]DZ†·¢ZX ( Y 1355Ô \zÑZ ~Š )10Qgñ

:½zSÅ~˜æL°f Å ò :Z •

»\ MÐ 4ZgzZ¸Š¤
•
á Æ~
ò Ââ *
̇*
Ññ]|~
ò È- ŠŒŠú*
Ññ]|:Z •

at
.o
rg

yZ · w©z szcpÔ ¶³ ]i YZ~ VÎVzg eÃ\ M Ð s§ÅyZgzZ åmk& Z
A™Å
Ìä r
ò ™vZŠ ZæZ Y q ]|Y !Z”% êEZz [²Z •]|ògzZ숟~ ] Z|

Yq]|Š •
á g ZŸ »\ MôZzšgzZôZß!
wq¾X ¶ðâ•
Û «ÄÜz]i YZÆ)*
ÑZz=g &

ªÄ{Ši ZzŠÃyZ T e ´g ~g Y Éz™f {°‡!
ŽÃ+h
%yZ LZ Ì\ M Xì (J
r
ò ™

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X ( 248@
246ÔmÔ:
ò Z •]§ )X¸D™ c
â•
Û ½™f ~˜Ä{g !
ƈŸ

E
4&Š·xÝÑ*
3
:™fÖ
è WgzZ ~
ò g ðFG
Ññ]|Y 1zÑZ ` Zu

;ž•D â •
Ûk

’~™f øLÅWy*LZëëh
ir
 ™;Z£Zg •ƒq *
Ññ]|

\ M ~ wâ zg§gq
’Å:
ò Z •]|• }g*Ð ~vZY 1zZ'» Z \ M

Ãã
ò æ ]|X¸”%Æ S
ò •vZD *
Ññ]| Ù• M ÔH ZŠ Zg ZŠ™à Vä
Æ\ M ~
ò gƒÑ Z£Z *
Ññ]| X Zi ZâÐ ÄÜ~Ÿ LZ ä \ M
&
C: Zizg~g ð3E
&Š { Õ{ Å\ M ¸ i WÑÆ \ MgzZ¸hZzÐ ;ðZŠ
øL ÒE
F4G
4&Š ~DY q~ ] § ö ZÎÅ\ M X ¶Cƒ™f
3E
G
[fi úi Zˆ ;• ˜ ~
ò g ðF
Â>Ř æL°f ~K._ÆtgŠ ‡i§: Zizg ]| ( IÐ Y ()

|z^ŸtgzZ Dƒï•
á ÌŠp~ kZì @
Y¹™fI&Ô¸D™ c
â•
Û
ug MZ ypgX ¶Cƒ Å4æä ã½>t Lg ~g Yg2$
(C
Ù ~


k
Š ~hð6
x !ZÆ™f CYÅÔÅ™f Äq
ZˆÆ«gg eC
Ù Å ôzZ F
i ú~
X ( Y ¡h
) Cƒ¬ŠQgzZK Z%

:™fÖ
è WgzZ ~
ò gƒÑZ£Z*
Ññ]|‘Z •Y 1zÑZx â Z

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

;ž•˜Ð M ~y*LZëëh
i;Z£Zg •ƒq *
Ññ]|

at
.o
rg

\ M ~%C
Ù „
 (z +Š¸Ð ~vZ Y 1zZ'
» ZÆgzŠ kZ ~
ò gƒÑ ]|
G
-8™Zt·#
Ñ]|~ g§\ M X ðâ •
Û ðÉg Åx?Zz G
îG
0B-ÊZ é£E
Ö Zä
4&Š·xÝ
3E
G
hZzÐ ;èE
L !ZŠÆ~gƒÑ]|Y 1ÔY f;g ZD
Ù Ô¸ i WÐ ~
ò g ðF
AÄ!
@
Dâ•
Û x ÈZ »çX=E
™f [fi úˆÃ] ZÔC
Ù \ M6i§Æ•LZX ñƒ

ì‡ÖW Å ™f ((Ð ]i YZ KZ gz Z X ðâ •
Û x Zñ6kZ ä \ M /

gzZ [²{z´Æ yz u 0Ì` M v :Z ~D¬ŸÆ \ M X N Zz™

X ÕZ''ì ~g Yx ÈZ »™fÖWgzZ•ì‡•Õ{~´ ˜àg-

ww
w.
no
or
eh
ida
y

:ò ãæ`
'c
™i·*
Ññ]|g
•Z •

Vc
ú b§Å `gÎ~ *Š ~g7 ,Å òG
é&O™i· *
Ññg
•Z •kŠZ ]|~”%

x â ZÆg§z <Ñ{zXƒ: ãT ãY ,Åk
ò ŠZ ]|~T7(Z˜Í ðà » *ŠXì

d»yZ~*Š ~g7gzZ¸„
 6
uÆkg ZægzZ®
 )—{zÔ¸Y ZÇzU%ÆY xzY fÔ¸

Å\ MgzZ] ZŠ ÃZz] x] ZŠ ¬z t Ü ZÔ] Ѿz bcÆ\ M Xì ;g’gzZ ;;ãqzggzZ

ÅyZgzZì –¼ ¹ ä VßZz™6~išŠgzZ ›z GB‚Æ~
 wÎgÆ kZgzZ \¬vZ

g›EgzZ Ô¬ » ~
p
 wÎgÆkZgz Z \¬vZŽ GX • ˆèÁÂx6] § ö ZÎ

ìY kZ VŒ X ÇÇgmZ•gzZ›ÌÐ ƒ ;ÆkZgzZ pÑŠzgŠgzZ™fÆ\¬vZ {zƒ ÑZz
X <±5ÛzGЃ ;ÆkZgzZ›zGÐpÑŠzgŠgzZ™f Å,

?c
M yvжÅq¾~kg Zæ

]ª“Æ•]|Ìä ~C
Ù b~z0
+-Z i*
Ññb§Å] Z|}uzŠ
t
4D " ~ ] § Åg
x *
Æ "Y 1zZ !
õG/E
ò •Z •]|] ª“t gzZ • G ¦

4E
&OZ ÅkZX • ` ¾Ð
` M " žì Š •
á g Z »g
ò •Z •]|~ >, ðiG

„g M 7Ð ¶Å Ï0

i „Õ{ ÏZ ƒ
 {)z & Z7Z ~g ‚~ kg Zæ }g ø

Ö ª ÂN Y ƒ »á Zz ì vZ vZ ~ }i ¤
#
Zž ì c
M~g
u Ôì

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

~VÍßëX Lg7%G WZ ñY1е Â" „X{Zpx *
»vZX 5Y M

ÇñY 1Ð ] ÒV˜ x *
»vZX ƒ J (ÃeÆ ä™vZvZX ;g 7mÜZ

u ÒgzŠ~ä âi¬ì ~g\å…]~îz_Š Zj™f »vZX ǃ:ŽV;z
g
4Dt) ¶C™ Zƒ™ Z fŠ Z®q
X ( 124mÔY 1zZ !
õG/E
Z Å¥~

at
.o
rg

:` ´»îgzZT
r

ž•˜ 0Æg
ò •Z •]|~y*LZ ~

ò z0

ZdZ1Z *
Ññ]|
ì™f » öÅ•¬vZ ` ´»îžì ¢Z÷ ;•D â•
Ûk

’~[¯}uzŠq
Z

]|X ( 173mÔg
ò •Z •]§ ) Vƒ ;gQ~V”V”•Æ/_

ÏZgzZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

äƒ Za yâ Zz ðZ σ] ÒÎÅpÑŠzgŠgzZ™fžì/Š;c
â•
Û äò •
X ( 400mÔ c
ò ™i *
Ññg
•Z •]| )ì=g f » «gÆT
rgzZ

™fÖWgzZg
ò •Z •]|

¡g
Å r z•
Û Æ VƒÕ{gzZ ä™{0

iÃíÑ Å™f ~/~y
M { çOakåOG
•Z •]|

»VKgz Zg _
Z~ˆ´ŠC
Ù ž¶ˆÁb§hZ] !
t6\ M Ô¸ ñƒzáÐgîm{s§
\¬vZgzZš
 F
z b & Z ` ´u Zz»kZgzZì ¶ÅmB‚Æ\¬vZgzZ mÜZzz ÅkZìgziŽ

gzZ¸ D™ H^ » V”gzŠ ÔgzŠŠŽz!
Æ ~gzmJkŠZ ]|n kZ Xì ] ÒÅ™fÆ
Å
ãZzgŠkZ ] !
t gzZ H Za ÃVâ Zz6Æ ö:WXZ G~ÚÍC
Ù Æ*Š ä i Z¢iÎÆ kŠZ ]|
0Æ~˜ æL°f øLÅWgzZ˜ æL°fÆk
ò ŠZ ]|ë@
X Sg 7¹!
öRðÃÅg ï ZÐ kZžì
X VƒêŠ™7'Š ÞP:%g•

:~˜™f >~Š !
M ßx‰Zg ZŠ Åg
ò •Z •]|

+$
°Z+i?*
Ññ]| äòG
é&O™i·*
Ññg
•Z •~Y 1980._| 1400Ôypg

ypg ä VÍßÐ ¹gzZ ¶ðâ •
Û ì‡>k& ZgzZ m
F
~Š !
M ßÔx‰Zg ZŠ•gæÆr
™

]| ~T ðâ •
Û•
Ñä Y xgzZY fy¤Vz%~ kZX å Hs MZ·Zg7 »ug MZ

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

Å
( +-Zg U) {Èä ö •¬vZX¸ñÑp=Ì„
ò {
ŒŠú?]|gzZ é
ò IŒà z?*
Ññ

…» VÍßVzg ZD
Ù ~ q ½Z kZX Zƒï•
á ~ q ½Z ãqzg ug IkZž ðâ •
Û ‚]Š Xt ÌÃ

?*
Ññ]|X ‰CY ÈÈ) c #
Ö }
gzZ qË~ kZ ÌÐ &

ÇZg œ

%—X å @
ƒ
G
:(
~#
Ö }
Å k
ò ŠZ ]|Ìê X»'#
Ö ZŠ r
 ™ /Z yˆZ *
Ññ]|gzZ r
 ™+$
°Z +i

at
.o
rg

X¸ q
ÑÌr
 ™{•
á à zY q÷Z ~œ

%ÆàT
Þ ~q ½Z ãqzggzZ m
F
kZgzZX¸Tg

 t gzZ • ŠŽñ~Š Z®ÅVzg ZD
ƒ
Ù {ZÍvÆq ½Z ãqzg kZ Ì` M žìt n¾
&

]|~˜ æL°f kZgzZ ¶Cƒ~˜™
è f øL ÒE
Æ×i ú: Zizg~q ½Z ãqzgkZž•{ZÍ6kZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

 ™ /Z yˆZ *
r
Ññ]|gzZ r
 ™ +$
°Z +i ?*
Ññ]|Ô„
ò {
dZ Šú?kŠZ
(
:G
5O8E‰{)zr
 ™òŒà z?*
Ññ]|gzZ ê X»'#
Ö ZŠ
¸DƒŠŽ ñÌx Z™ñfgzZy¤åG
X¸D™˜ æL°fŠpÉ
ò •Z •]|i Wѽ³• Z·ËZ e ]|~}g !

g
Æypg ÏZÆò•]|

c
y*zyž,g Z*~ yÎ 0
ypgq
Z ]
ò |ž åg ZÜZ »yÎ 0
IZÐ w‚ F;ž• ˜

+i ?Ÿ»{Š c
iÔ‰bq Vc
g ZØŠ à â c
ã â ‡Ôå7~'ÆVEÎ 0
 *
ƒ
Y<Ñ}w
•Z •[ ·ÑZ Ú[  ) ñY Zg Z *~KÅ•gæÆ yZ ypgž å » r
g
 ™+$
°Z

X ( 58mÔ ~Š0
» c
ò ™i·*
Ññ]|

‡z ]w y*LZ ~
ò â ·-Š- ·*
Ññ]|~}g !
Æ q ½Z m
F
z ãqzg kZ

;ž•˜~

E
x‰Zg ZŠÆà °Z îÏOƒ åO$r
 ™+ $
°Z+ i?]|gzZã Š !
M ßW {g !

qzÑug I{ â ]Z|]Š Xz =Â!
X ; g x ª~ ( 2•ãß » Á)Š !

Ð „ ypg qzÑ]GZ|Ž X¸ ‰ƒ qzÑ ) V;z „ ¬ Ð äƒ
!
4¨E½5š~
ÐÎõ 0
Š Z®Å èEG
{‚~y
MgzZ ¶d
Œ
Û ÆÎzŠŠ Z®ÅyZ¸Œ

ÅyZ~{‚~y
MgzZ¸d
Œ
Û ÆÎõ0
~qzÑ] Z|Œ)Ô ˆƒizI

kZ å~g YŸ »Ägzæ M ÅVñŠ M Vz%: ZizgX ¶ˆ| (ÐÎ{gGŠ Z®

t 6¯ Å {Ž zk
¦
*
‰LZ på » ~¢qÆ ug I {â }g7 x ³ » {g » *

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

7 \¬vZ Ômƒ : ~g7 Âzig M
« =ÂÅ s MZ Æ {‚~y
M ä : •
á ÿO E
G
C+z ØggzZ å ;gƒ yé Ž » ] »'
„gƒ lg !
Ž Å] G
é5ÒOE
zg Zâ Z V;z X ~Š â •
Û
¬Š¼Ž äV\ M ~C
Ù ªë @
ì YƒHÃí!
gÃ,ZíÂuZgŠ Z »kZX ¶
X 7ec¯{@
ÃkZ ÌÉ©ÅkZ

at
.o
rg

>@ZpyyŠV M ]gßgq¤

ww
w.
no
or
eh
ida
y

>@ZpVåZgli *
žßZªp
gzZì ;gËc
gŠq
Z »gâ c
Íž åt {z Zƒî6»WòG
& ªŽ „ Ù ŠÃ©kZ
G
E
zZ ÿ¨!3X • sz^~àZ ðO“ÅkZ =Âø
 }Èq]Š XÆ\¬Z}

Ýç³Î ‚³Ã³Ï³³mŸ;ì ò Z¤

Š•
á g ZŽ » ~
 ]À M}g !
Æ+™ Z f X çI.¿$ð

Üãn× kÖˆÞæ èÛu†Ö] ÜãjnŽÆ æ èÓ³ñ¡³Û³Ö] ܳãjËù³u Ÿ] ä³×# ³Ö] á憳҄³m
Å
º•
Û Â•ä
 c ö:XW ZæL°f vß¼Z
 Vå‚ß àÚ oÊ ä×# Ö] Üâ†Òƒæ èßnÓŠÖ]
GE
34»]Xì g7
G
gzZÔì Cƒwi *
6yZ ï
 J eÃyZØgÔ• f
 wZ e Z=
Í »yZ
X ( 196mÔ> ½m 5) • D â •
Û Ð V¤•
Û Æ k0
LZ™f » yZ \¬vZ

fÈ k M Å]nÌÃ{ (z¥‰í™NŠ& å; gƒ {@xV\ M ?» kZ
îp± ”g Zâ ZÆ ]zˆz™f izg: ³X å[ ³ »] “zg Zâ ZÆ ug I{ â X ¶
3!z g©Ã c
ð}Å Vߊ {Š%ÄÅ à °Z îÏOƒEåO$ •]|gzZ ¸ ìg™g ðOE
X ¶„g™

ð~ 9 z vg ~Š½ Ð VzÃ

{h
Š Ã
G
*Š ~g ‚ž å Le Y X å @M Ãgûz ^ … Zg7 Ð ›[ ZÑîpI$ M• kZ
X CYá ^ ðÅN,g ·Å ·" ª
zŠkZgzZ C M ƒVŒ
ì

;g

Z {zZ
0

ƒ

VxgŠ

t'

Vw

]Š Xz

ñÍ
' ¾
5.E
&gŠ VZ åG

” pZg VZg ZÎ h
M
-ä ( Üæ s4) r
 ™ ûE©EBÄZ†*
Ññ/ *
izg »ug Iypg}g7 Æà °ZîÏOƒEåO$•]|

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

Xì @
YH `gŠžÜ»] Ñ©Æizgz‘
 V ŒX ì H
G
E
!
š
4¨½5 Ô@
YµyZp,Šˆ4G{gGÆi úÔ ¶CƒyZ f Zˆ4kŠÆg žZ
èEG
!
4¨E½5š)
Æ•gæC
Ù !
ÐKc èEG
gz Z å @
ƒ~Kx OZ » ~g žZz ~Hc
³ ÔCƒ ³ gzZ • {i ZzgŠ » ŒÆ ]|W J M ñh ‚X ~ ö

at
.o
rg

a ‰~9z ÏZ @
Yƒ qzÑÐ „ˆÆ [fxW »] Z|á Zz äƒ

[pÌ» Vß Zz ä™xŠ6#c
ã 0
gzZ ÔD™Ìb ¶Z » ¡Æ *™y M Œ
Û

ww
w.
no
or
eh
ida
y

*
ÑñôzZ F
X Cƒ qzÑi úWâñ h ‚gz Z CƒyZ f Z ÅY (W 9X kÈgzi
E
[pŽ ÔN J 7( • m
³Æ îÏOƒ åO$ •]|Ž ) ä {ëh
i r
 ™ yG
$
4hG
èEG
>gÎˆÆ r Z•
Û Ð i úd
Œ
Û ÆW kŠñ h ‚X • _7!gzZ s ™

¬Š ( ¶)fÆ r
 ™ ˜Z†*
Ññ i©Ž ) Cƒ ¬Š sîgzZ CY S7pÑ

]|Ô CYžâ =Âze
Z@gzZ ð>Å]y
M z *ŠÔ”gzíc #
Ö Z ~g7~
x ÈZ „¹ » ¬Š Å«™Ð VKx ÓÅ<Ñ}wÐ ¬Æà °Z îÏOƒEåO$

*
Ññt i©) CY S7g
uoÅxszŠzgŠ¬ˆÆº
 Z•
Û Ð ¬ŠX @
ƒ

kZxszŠzgŠ~ i Z0
Z mºLZ {zgzZ ¶)fÆ~Š !
M Š Z%r
 ™+-Z ¥

yZ ‰ á p={zÑ
 , ™*X @
Y M]
z ÌÃVß ZzG
ž _7b§

[ÂQgzZ ( „g)fÆ Vß Zz &

z ñZg r
 ™ /Z yˆZ *
Ññ[ » ˆ Æ
ˆ Æ kZ Ô LgŸt J
W {g Š
ñ h ‚] Zg ÔCY S7pÑŠzgŠ bc

cÑÏZö»KX D Yƒw'~]zˆ‰gzZ D™x Zg M ] Z|‰
]zˆKZ ] Z|Ð ¹gzZ å ;g Y ‹ˆy M Œ
Û (]‚ õ0
XåŠ
3g à {

~HÃVß Zz äÎW zŠ ZÎgzZ @
Y µ yZp,Š c ~HW zŠ ]Zg

XDâ•
Û

gzZÔCƒyZ f Z6äYƒ»H‰
Ü zX º‰
Ü zà *
3gzZzc
ÍÔ@
Yc
Š VZ c

{z´Æyj
jZ~ TÔ Cƒ!i *
]¦~ i úÅò Ôi úˆ 4kŠÆkZ

c
á Zz ä M 6 ˆ Æò i úÔCƒ ¬Š m{g• c «™Å<Ñ}w

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

E
|Š M •z ÁŸ»TD™grÐ óîÏOƒ åO$•]|y¶áZzäƒÁg

ÒZˆ Æò i úX ( å Š
| (¹ xW~ x c
Z ~y
M ) Lg ~g Y J
] y7Ô

~ ]Ñ©~Š ZÐZ LZ™JZ d
Œ
Û Æ W J M ñ h ‚ Ô D™x Zg M ] Z|
E
s¦z u|Å à °Z îÏOƒ åO$„{
ŒŠú?]|W {g Š
X D Yƒ w'
1C

at
.o
rg

žÜ »Vzk

½yZ ä ]Z|‰)X Cƒk

½d
Œ
Û Æ‚|Š M 6qçñÆ
X ( IÅpô=g fÆg eg kg_¼gzZ HÌ-

¬ˆÆº
 Z•
Û Ð×X Cƒ®
 ) W ðJ egzZyZ f Z Å×W zŠ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ЬŠ ( ¶)fÆr
 ™˜Z†*
ÑñŽ )X Cƒ¬ŠsîQgzZ @
ƒy›Zp »
AÄ!
]Z|¹!
Ô D™˜™f {zì ]i YZ ÅçX=E
™fÃ] Z|XÔ @
ƒ™f™ƒrg Ã
Æ)gz Z Cƒi úÅ)W õ 0
ñh ‚X Tgw'~] Ñ©z ]¤KZ

~ {‚~y
M X CY S7[ Â~ >Å]|J
¬‚|Š M Ð [fˆ
I
-o Å
~g » Å[fi úˆ Æ kZ ðƒ qzÑ ó óêGZ w¾ Z " ™ƒ » ó óu ðÒ)ÅZ Š •
á gZ "
ˆ Æ )yŠ Æ- X Tg w'~ g lZ z ¬Š J
g žZ gz Z CYƒ qzÑ
^ÞŸøçÚø æø ^Þ ‚ô³nù ‰ oF³×³Âø Ø( ³‘ø Ü$ ³ãö ×# ³ÖR ) pÑŠzgŠû%( 80) ÏZ¬Ð[Â

X @
YHx ZoZ » D^÷Ûnû ×ô Šûiø Üû×( ‰ø æø äô Ö• æø o(ô Ú( ö Ÿû] o( fôß$Ö] áô‚ôÛ$ vøÚö
Y (z)gzZ ~ Üųˆ Æ [f{z´Æ Vzi úVv0
Å à °Z îÏOƒEåO$ •]|Ã:”~grˆ Æò 2 ~ V<ň Æ

Äc
gŠ¼ c
Ô@
ƒ *
™nzcn²¼Ã¿T{z´ÆkZÔ@
Yï§ñ»]g c
i

ßx‰Zg ZŠ g
u f *Z r
 ™£Zk

*
2
ÑñX @
Y c
Š‰
Ü z µ Z ÃkZ @
ƒ *

]i YZ Åg
u~ VBµ Z µ ZzŠÃ®
 )q
Z Åx Z™Y f6q
’ÅŠ !
M
]|ˆÆòi úyŠÆÏX IÅ «Ì, •7ZgzZ ˆðâ •
Û Ø%Ì
·Z xç Úg
ugzZ ˆÅ ÄM Å xi xi gzZ gLÐ s çŽG3µ óîÏOƒEåO$ •

GE
G!OÑZîG
X •[ ø
ŠÐx *
Æ" ï
0;X§¢÷Zñ"~^·,[ Zk

1C

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

!
•[ ·ÑZ Ú [ Â ) ˆ ~Š ]i YZ Å ] ÕähÒh ™ ‹ +ŠÎÑ!
ÚgzZ
X ( 63@
59mÔg
ò •Z

;ž•˜~"ypg » ò •" y*LZ ~C
Ù b~z0

 ™AZ†*
r
Ññ

x¥i§Ã] Z|XÔǃy›Zp »ˆÆVžž @
ƒy´Z „ Dƒ»i ú

at
.o
rg

•ËÃXÔǃ™fQ Ô•g _7pÑŠzgŠ ]Z|† Ô³(Ð M Â{zì

X •gÑ ~] Ñ©LZ]Z|¹!
Ô,™™f Â{zÔì B]i YZÅ™fÐ

&
C
Ò
:™f øL EÅ: ZizgV;Æ•]|

ww
w.
no
or
eh
ida
y

(
:G
Ñ çOar
 ™[·ÑZ Ú ~±ž • D â •
Ûk

’ê X»'#
Ö ZŠ öÀO$˜Z† *
Ññ]|
¡ ãæ`
t»å ~: â iÆög D
V; Æm
+Z { çOakåOG
'òG
é&O™i·*
Ññ]|g
•Z •uZ ˜'

{#kZ ÂD ‹ p=~{# c"6zZJ
W {g Š
ã½Ð W ] ‚ ð㽞 åw©

D™™f ._Æ] Ñ©LZ™ M ]Z|ZyZgzŠ kZ6XX •gbV×"~öC
Ù !
Æ
X ( 56mÔ~˜æL°f øLÅW)X¸

&
Ò
C
E
:™f øL g ZzßÅ ò •]|

(
:G
;ž•D â •
Ûk

’Ð M ê X»'#
Ö ZŠ öÀO$˜Z†*
Ññ]|

kZgzZ Tg Œ„~KJ
[fÐ)ž åw©» ò•]|Ã-C
Ù

ÒZ~XTg~K„B‚Æ]|̳z +h
%vßZyZgzŠ
ÃVÍßÒZ »>kZÔ ¶Sg ãÍKЙfÆyZgzZ Tg w'~ ~˜ æL°f

tØÌvßÆg ZŽ z [Œ
Û n kZ• D™~È0
ÅkZå ò•]|ž åD

ƒq
Ñ¥z{E
‚ ZйÌÐóÈ
ó -Šx‰Zg ZŠ "¸D™•
Ñ~kZÐ
¡ „{
¹ ~ >kZå Ìm
+Z { çOakåOG
ŒŠú?kŠZ ]|Ô D Y
gzZ ¶Cƒ w‚ Zg7 ~K>Ř æL°f ~g Zzßt X D â •
Û•
ÑÐ x ÈZ

~ kZ ðÃ: ðÃÒZÐ ~x Z™y¤gzZ Y xz Y f'
» ZÆ y*zy }g7
X ( 57 mÔ ~˜ æL°f øLÅW) @
™•
Ñgz¢

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f
G
G
O›3!
Ò
4
¨
E
:¸ï Š(F
Å™f ¦½ZÃèG LZ ò •]|

3!
4¨GÒO›G
LZ òg
•Z •]|
(F
ÅŠ ZZÆ™f ÖWgzZ™f ¦½Z ÌÃèEG4Ó]OágzZ èEG
1C
%M" ;ž• ˜ Ãh
Zì ƒ
¤
 o¹ ~ >~g v™f » V2zŠ "~æLE
%q
ZçO X¸ ïŠ

at
.o
rg

µ Z ƒYƒ:gz ZX} ™ c
YƒÅ q ½Z]gßðÃV;zì q
Z y Zg vXƒe]gßðÃÅ q ½Z
%M"~kZžì ƒ
žƒ]gßðÃ+ZpX •M
 M Ìó ó~æLE
 o¹ˆÆ[fX ,™ Hµ Z
v:ZŸ »™fŽ ~y õFAO² ~gzg –~Õ„â J M ~÷Xƒ:Â*
ÐzzÅ{)z^Æ\ M

X ( í89Ô¶Z ~ f 41)ì 4Š {Š c
iÃÒÃų~kZX ;g ~g Y

 o¹ ,™ HN Z™fž m?Å°°Z†~ßñ";• D â •
ƒ
Ûk

’~â}uzŠq
Z

ww
w.
no
or
eh
ida
y

VƒD™„N Z[ xZ {)zŠ- ~g ‡?ž å ;g™t Ðzz ÅoèÆ\ MЬÂ~1ì

ã æ`
' c
™i·*
Ññg
•Z •]| ) ",™ 1™„N Zƒ
 žì ƒ
 o m
?t wq¾XÐ
X ( 457 Ô403mÔx Z™ñ#ÆyZgzZ

:(F
ÅŠ ZZzx ªÆ™fÖWÃkg ZæIZ» •]|

;ž•D â •
Ûk

’g
ò •Z •]|

V2zŠ Vƒ Lg ÌHVƒ Lg qÃkg Zæ I ZÐ ¹ ÃTžì/ŠZ÷

Ì~¥X Oggz¢~•gænƒÒÃΙf » \¬vZž c
Š Ì\ Yä

\ Mž,Š â •
Û Ð kZ ƒ™ Z f ðÃ~ VßZzmÆ\ MgzZƒ: Y =Z ÁÐ Á

cŠ 6) ,™ 1™gz¢™fƒ: `w »¥Ð TÔgzŠÐ¥™ M ~ {#Æ
X ( 364mÔx Z™ñ#ê ZgzZ ã
ò æ`
'c
™f·*
Ññg
•Z •]| ) ( Y76

™f øLÅWB‚Æ\WgzZ]Š ÈÅ ò ÷?*
Ññ]|
:W6x ªÆ
;ž•D â •
Û ~7•m
\ W g
ò •Z •]|

Xìx *
Ȉq
ZÆÖZ

1C

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

?¶ë Z Ì]Š ÈÅr
 ™?èY Zƒ *
Y~•gæÆr
 ™ Ã?wzZ

gÖZ ¹ „ Ù ŠÃ G
é&O™i¸ ñƒ g
 6ð0
ge ~ª
 q Å ür
™
LZ ä r
 ™?X ;g ¨
6ð0
g e Å'Z'k0
Æy Z G
é&O™i‚q
Z H] çOl!
‰žt gzZÐ s§Å #
Ö ÓX Ð s§Å¥X]c
D „ ¹ Å•gæ

at
.o
rg

}g ø n Æ% Z eŠ Y¡g ZŠ { Z 9Æ Vz)Ô @
ƒ 7Š°» yZ Â -7¥

]× b
Ϲ ÅkZ ä r
 ™ ?X • Dƒ 4ZŠ™0 D¨
¤~•gæ

Æ„ \ M ] ÑD Ztž ¹gzZ ”W~g ‚Ð x ÈZ} (ä G
é&O™i X N C

@
Yƒt•
Û ¹Z hð¼~]gßX •D M 7ÃVß Zzkg Zæƒ
 ëX 7VŒ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

É kg Zæžñƒ] !
Š} (
ÆkZ~| 1382& Z7 ZÆVŒ }g øì

~ & Z7Z }g ø ™} Š } Š •Z 9ÃVÍß ‰ä VÍß ³#Æ xsZ

Xì ] ÒÅvZ™f ` ´u Zz»ƒ
 yZ Âq
Š 4
}÷Hq
Ñ

:oèx *
Æ~
ò g´Š- ·*
Ññ]|gzZ Ã
ò ·?]|

6gîÆ ãJŠŠ c
Ãy*kZ ä ~ˆÆ î) æO¾$îÂO$Q " ž• ˜ ò•]|Ð M

VâzŠ y*uœ{z´Æ}pàSŽ ‘ µ Z µ Zà }Š%vZgâ~g´ *
ÑñgzZ r
 ™?
G
w é›E4]IZ~ ] c
½gzZ µ Â" Ô Ag" Ð +Š Å¥ÔîVz‚
Û Z izgÆkg Zæ

X åt~

Cƒ ¶¹ ÅvZ ™f ~ kg Zæžì t ~ ‚f }÷Ð w‚ F0Æ
EG
" ~ ‰ ÂÐ íÑ kZÉ xznÉ ì „g Y
}÷Ž Vƒ 8 Š ]gßÅç«O3E

Š Z%K„•
á xEObÔx‰Zg ZŠkg Zæg•Æy*zyì u *
ç¹q
Š 4
Ð] »'Å4Z¸[ÑZx â Z Ì~u|{z ¶Åä'
» ZXY Z’Z Å{)zŠ !
M

w‚ FÃy*kZ~ •ìg^J
[ ZŠŽz!
ÆVî Zð³#~g ‚kg Zæt

twìZ÷Vƒ;g qgzZ H Uk

½Uk

’#
Ö }
Å+'
» ZgzZákg ZæI ZÐ
I
Û î<E
OÂs§ÅkZ ]Z|‰\ Mžì
xEC
Ù bX ǃ {Š c
i æ%O¸gzZÆÂN â •

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

` ÒZ [ » 0Æ x‰Zg ZŠgzZ Vƒ[ x»~ {Š Zg Z LZ~zgŠ Ë~ Â~

Ð LZ ÌgzZ Vƒ [ ™n² Uk

’Uk

½; g !
Ðr
 ™q·~g ‡]|

¹Ð VKVz‚
Û Z izgÆkg Zæ Vƒ Lg @
™záÃkg Zæ I ZáZzp
gm
sÜ]gßÅ î XÐ VKž ìt wì Z÷Xì Sg BíÃË„

at
.o
rg

vZ Z
 ÏñYƒ »*Š ÂÇìg: ðÃÑZzh
 x *
»vZ Z
 ì ] ÒÅvZ™f

" kg Zæ Âì ì‡Ð kZ ŠŽz » *Š ~g ‚žì ]¸âZ Åx *
u 0
Æ \¬
x *
u 0
Æ\¬vZX 7Ì{¢~¨£Æc
gŠ~¨ £Æ*Š ~g ‚}g e
]yZ}g ø ~: â iÆ'
» ZX ìC
Ù ª{z ǃ 4Š A ~DgzZ Y ’ ÅyZÃ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

[ZgzZ 7—Ð \ M {zì „g Î] ÒÅ+ ™ Z f z Ú[ ôZ ~ kg Zæ
X ³ #Æx *
u 0
kZžV¼V- ¤
ZÉ ÔìC
Ù ªÌ{zì ˆƒ ¶Î~ kZ
kZJ
Z
 Ô7t~/Š}÷•Dƒ4ZŠ~kg ZæÐVâ ·V.

ÆyZ™ƒy¶}÷Ž¸ Tg]{vß,Z Â; g~gzg –x ª » {g » *
y¶Æ•gæÐ+
YÆ•gæI Zx ªpå)f}÷Âx OZ »Å
ä3

™fÆ yZ6yk}÷ˆ Æ i úÅ ð¸ Tg s$
{zgzZX å @
ƒ~: {
Ð ÒÃųm³žVƒ ù
~ Õ ~÷gzZ å Lggz¢J
‚q
ZŸ»

}÷X ì CYƒgz¢: Zizgg ZlÅ 25Ô201ƒ:p ¤
Z g Zl{z Å + ™ Z f

Ì~: â iÆ ÕgzZ ¶CY VJ
ù
Î ZÎ Â~: â iÆ x ªÆgzg –

Åk

’:Ã{g » *
kZX ì CYƒyŠÆ-ˆÆ)Š Z®Åk• :ežVƒ

|
.- Z °â }÷¿ðà 6r
 ™ Ã?c
6\ M Åk

½: ]Š ¬
{Š c
ià çG

CYƒ Za {Š c
i ÌZ Åy*kZ6zZÆkg Zæ I Zh
•
á Â qB‚Æ s
 Ÿz
Þ Z ß Z "[Â ÅmvZ G
.
î*9g ³ 0Z ƒq ~ ™f bc!‚g Æ {g » *
kZ
Ð y-~ X• ‰ G ÜZ
Z ¯d
Œ
Û Æ ( 100) ÎÆ ™f Ð" ïG
E3{ÅZ

Xì a
ÅŠ YzŽ} g ‚ „ WZ ã - • ˆÅ™f {Ž z Ϲ Å «™

Áž• x¥{Š c
iÌÐíÃ\ M ] Ñq ðZ’Z ÅK„•
á ÔxEC
Ù bÔx‰Zg ZŠ

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

t Ð ] »'Å „ yZ ì ðƒ Y Z’Z Å yZ Vð; Æ ™f ƒôZ Úr
™

žX »Ø{Œm<!
ì ` Z¹ »Vî ¬Š {g » *
t •ìg^J
[ Z kg Zæ
vZÔ“r
 ™g
•Z •]| )x?Zz •Xì ´ñ\
Vî 0
~gÍ

X ( )(l 1975Þâ 30

at
.o
rg

! ZŽÆ~
ò g´Š- ·*
Ññ]|gzZ Ã
ò ·?]|
:]‚ ½ZÆoè

ww
w.
no
or
eh
ida
y

X c
M [ ZŽt»r
ò ™Ã?~[ ZŽÆâkZ}÷"ž•D â •

Û ò •]|
Å
E
G+
3O!r
ÔîG
0O¢°!
M§w•\¬vZ é5EšG
 ™g
•Z •]|x ç.> Z oz$
;M»'
zvZ G
î*9gz ix?Z

1ˆƒ ]ªž à -Z (gzZ àÆ yáz îz s Ü¢âZ)*
x™ » \ M

gzZ ]Š ¬ ty
Ç!
] 5ç „ x ÓÆ xz$V M Ð i ZgŠž²žì t |

¹!
z ìZŠ nÆvZ »£ÃZÃyZ \¬vZX • D M ÃÐ ¼Å„ ]â Z™

vßÁ•
á ™ Z f,Z¼ˆÆäƒwßz)*
ò Z¤
»]|'''X Og

z™f™{g~x‰Zg ZŠž²¼ 랸 D™ ¹t Ь gzZì mÐí i
x »t v:Z [Z å ꊙ «ŠÆ™g± » ›•
Û x°gzZ ~g F KZ~, ™É

ݬzŠŽÐ~VñLZ ñâ •
Û «! x» \¬vZžN â •
Û ¬Šì c
Š™ qzÑ

ËZ e nÆ ä2Éz™fgzZ í!
zC
Ù ª b & Z ä ¢ZÃVâzŠ yZ • ñƒ
X ] ZÔ| 1395¶Z ~f 14÷{È Xì HŠ4Ær
 ™tZ†

;c
â•
Ûk

’~[ ZŽ ä~
ò g´Š-·*
Ññ]|
4Ó‘ nÃZzMYgŠ \¬vZ «g g
ð éE
5G
•Z •]|g ð{šÅZ { åE˜y
¢ ò Z¤
xz$
M»'

;M»'
vZ G
î*9gzix?Z

*
Ññ]|X J 7ÌŠp { g !
zŠ c
‹É c
Š ug I[ ¯ » \ M ä Ž·xm
³

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

H™f ä ~ÌV;z åŠ
x‰Zg ZŠ nÆ]g c
iz]Š ÈÅr
ò ™Ã·?

» ògØÅ 1óC ð
ó sZÔ²•gæ { E
‚ Z " X å c
M {™E
» kZ Ìã !
iž c
â•
ÛX

Ìg¨6{gtzÛD
nÆ䙿gzZ Š
c
‹ug I[ ¯~>kZ åk°Z

ãZz Ì{zfƒA
%ò}ŽÐg Zâ Zz] »'ÅvZ™fì ãZzÇ!
Â] !
X Zƒ

at
.o
rg

Å { Õ{ q
ZB‚Æ•gæžX å @
™ ¹t å n Æ °ˆÅ kZ~gzZ •
Xì ]gz¢

X •D â •
Ûk

’~[ZŽÆâ}uzŠq
ZÆŸkZ {ukŠ~g´Š-·*
ÑñkŠZ]|
rg Ã¥Ž ì ]gz¢ÌÅ{ Õ{q
ZB‚Æ { ogŠC
Ù ž ¶Ålg Z ¦
n kZ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

» Z}
X ,™ Ì#
Ö ‡Z n Æ ÑkZž²¼ gzZ Vƒ hZz Ð kZ Vƒ

»kZß kZ ˆÅÛD
Å™f ¦½ZgzZ q ½ZÆ+™ Z f é ZpÅ\ Mžì]
X ( 165@
144m7•Ôm
\ M )Ô~g´Š-·X ¨YƒÌb ¶Z

:™fÖ
è WgzZ ò ãˆgà·*
Ññ]|

Zƒx¥™ ZÜÐ g
ukZ ;ž• ˜~ ô=Åg
uq
Z ò ãˆgà·*
Ññ]|

ô=Åg
u ~uzŠq
ZgzZ • ]»'m{Åä™™f™ƒ ¦(q
ZÆVzȼÆ\¬vZž

ÅkZ *
™Š c
ÃvZB‚Æ mÜ Z™Ö(q
Z » VzÈ¼Æ \¬vZž Zƒx¥;ž• D â •
Û~

cVzÈ,Zt ‚ÆV¤•
Û m{LZ \¬vZgzZìI¾Ã\¬vZ *
™Äz£ÅkZ *
™'!
X ( 32@
28mÔ5¢Ôg
•Zsg ç)Üû ãö ßûÚô ^ßø×ûÃø qø] Ü$ ãö ×# Ö]øÔì @
â•
Û g ÖZ » Ÿg KZ

:Ýq »]‚½Z {gÃè

X Zƒt Ýq »] !
ZŽÆy Zgz Z ] !
¯Æò •]|gz Z ] ‚ ½Z {gÃè

Æb #zb & Z Å+
¨
ZgzZ ðZæÆ™fÆkZgzZ \¬vZg
•Z •]|

'

¶Š r z•
Û ÃyZgzZx ªÆÖWkZgzZ¸D â •
Û ÂÙfÖWŠpkŠZ]|

'

X ¸ íG
n

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

X ¸ D ™ HÌ4z]
~g7 gz Z ÒÃ[pnÆ

ƒ ~g YgzZ ì‡ÖWÅ™f ~ kg Zæ } (} (Ð 4z]
Å kŠZ ]|

'

kZB‚Æ \ M gzZ ÅG@
Å ò •]|ä È -Š ñf'» Z Æ ‰
Ü z kZ

'

XI

at
.o
rg

X c
z)YiÙfÖWgzZ ñƒq
Ñ~4z]

Ë ƒ b & Z 9ÅVÍßÐ íÑ„ {Õ{gzZ™fž• 56] !
$
kZ'» Z}g ø
Xì ]gz¢AzZgzZh
”Åš
 F
zb & Z KZŠpnê Z nkZì

'

E
G
¢
O
45Ãkg ZæIZ
:ì ]gz¢Å•go Z{Š c
iÐVzk

ÑgzZ èEG

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ä ò ÷?]|gzZ g
•Z •]|ž ˆƒx¥Ìt Ð ]‚ ½Z {gÃè ]!

ž• Dƒ4ZŠ n kZ sÜŠ *ZgzZƱ‰~ kg Zæž åH/Šä VrZÉ å1 0
Ãi Zg kZ

h —Ãt ÜZgzZZ
•ÆY CÔ,™ Za Š YzŽ~Y CÔN Zz™B@
Ù ,Š™ 0
E
'
Š YzŽ~•gæ{z
yZ: @
ƒ7*
™ÝqDÑ »VñyZX {)z {)z ,Š wïÃx Z •Z z [Š ZÐ VßŠÆ Y C, Š
g ZŠ {Z 9ôZß!
c
 Zg { Z'


ÆxsZ È =ŠÔVz){zÉ N J 7ÃY C{zžì @
ƒtÑ»VzŠ *Z

ŽgzZ• Tg D™ÒÃg7 ½Å% Z eŽgzZŠ Y~Vâ ›³•Z 9Ð Vz){zgzZ• Dƒ

 •Z 9Ð xs Z È =ŠôZzš c
f
ôZß !
Ìx â ZÆ]
)‰žì Š
| (gŠkZ · M Š Y

FgzZì Y™ÃkZ ÌÑZz=㊠Zq
Zžì ] !
?+ZtgzZX •ñƒ¶ÐZÆyZ {zgz Z•
, Z {zžì „
 ZpgŠ: ZqŠgŠÐkg ZæIZ îSÐ Vâ ›x ÓZ åE<XÅì [ƒ/Š»kZ6V»
X •D™ÒÃnÆä™ ZaŽzÑ~kg ZægzZx ¸zoŽ •go ZÐ{E
‚ ZzY CgzZVÍß

:yTÅVzk

ÑgzZVz@

ì YYc
â i MÐVh§ZÃkZ7i§q
Z ðÃnÆyTÅVzk

ÑgzZVz@

X •D eV*¶
gzZ j§PÆ+ TÆyZVŒÔ

›gz Z 4zŠÐ yZ ?• yÃvßá Zz ¶Š `ŽjÃyZ ?ì Hg Çizg » yZ

B‚Æ VÍßÁ+Š A » yZgzZì ›Ð ¾ÃyZgzZ • D™vßyÃ

'

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

x Z™ñfgzZÉ
ò @
sÔÉ
ò @
Ôxñ Z™/ôÔs sZg0
ZÆVÍßU¬vß,Z

'

XÐ, Š ` ZzgÃwqZÉÑgzZuÑ6
x *
Æ›z]oÂc
{z

'

X •D™ Za~Š OZ"6

at
.o
rg

wŠÆyZÐ,™ÒÃÅ% ï »›z GÅ ~
 *™Ñ6x *
Æ© Âc '

›• ä
 vߎB‚ÆyZgzZÐVƒ ~g ¬gzZ à {Ð x Z •Zz[Š Z ÌŠp

[Š Z z x Z •ZÆ s s Z {)z xñ Z™/ôgzZ ~
 *™Ñ ÌwŠÆyZ • n
g
X fĈ {

Ð

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Å
ö:XZ™fgzZ ä™— x *
Æ\¬vZpÐ,™— x *
»Vzg7gzZ VßZz *Š {z

'

X σ]ÐÃyZÐ

Ð ! x»gzZ ìÅVâ ›gzZxsZ I ZgzZ lpÐ ìÅxs Z y=ŠgzZ¬IZ
'
E
G
OÙ¢ gzZÑÅk

ÑC
٠Ã
 ë\¬vZXÐVƒVÑ*
~«™ÐŠ Yz•Æ èEG45C
( }W )XÇg

:™fÖW~È- Šx‰Zg ZŠ

;ž•D â •
Ûk

’~y*LZîëh
ir
 ™£Zg •ƒq *
Ññ]|

*
Ññ]|g
•Z •gzZ ?ÆÈ -Šx‰Zg ZŠ „{
ŒzŠú?*
Ññ]|

x ÈZ »™f ÖW~|z^å X ¸ Ð ~ Y #m{Æ ò ãæ`
' G
é&O™i
9 Kx ª »\ M ~È -Šx‰Zg ZŠ¸ D â •
i úÅò: Zizg V˜ å @
ƒ~ îG
0ŸF
Û

)xâ k

æ X ¶{ Õ{ CQ ¹q
Z ŠŽ z » \ M X å @
ƒ x ÈZ »™f >ˆ Æ

z dsîw©ø
 Ì~ ] Ï~y
M Æ Ï0

i " ;• ˜ È-Š x‰Zg ZŠ

g ZŽ z [Œ
Û X ;g ~g Y ÌŸ »™f ÖWgzZÉ H
z÷z •g Cƒ ÌÖWk& Z
G
G
!
O
3
4Ó]Oáz èEG
4¨Ò› zZ kg Zæ[ !
'‡5Ð èEG
g Z~XX G Ìg \ ZÆi ZgŠgzŠgzZ

X ( 10mÔÈ- Šx‰Zg ZŠ)-â )ìg D â •
Û Ì[ æ~]¬½ZgzZNƒÌ

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

„g CY ~ŠzÂ'Z'6V‡VâzŠ™fz DVŒ Ð x ª ñZ’ZÆ kZžì ¤St Åx‰Zg ZŠ
©$E
¡ ãæxsÑZ •]|Xì
Z Ë%J
gzŠÆ{ çOakåOG
~g ‚z ~g YŸ•
'
!
tÆw{Zz q éŒG
¡ •]| ;g
?]| ) r
 ™?]|pŠ
Mg :z w{Z~ kZˆÆÔg Å{ çOakåOG
9 K{Çx ªéZgzZ åŠ
ZîG
q
0ŸF
ƒqzÑQŸug ItˆÆäY M VŒÆ( {ukŠS{
Šú

at
.o
rg

ž åŠ
| (
gŠkZ qŽg+
YÅr
 ™?]|Ð Vß‚{gGkŠOŠ Zgz Z ¶ˆ0{ Õ{x
9K
X ( 12@
11mÈ-Šx‰Zg ZŠ)-â ) ¶„g ô͉
Ü z!Ð~0

zZ}
™fîG
0ŸF

0Æ~˜™fÖW~]
)

ww
w.
no
or
eh
ida
y

(
O :XG
É
ò :ÿ æ» ê »'
Ö ZŠr
#
 ™g yZ†*
Ññ]|

Ññ]|?Æ kg Z=ZíeY
¹Æ¢q)Ž í»'#
Ö ZŠ r
 ™g éG
5OkÅZ†?*
Æ<
 zy M Œ
Û Ã~LæL°fÖWgzZ UŠ ZÐZzƒ½ZB‚Æw5˜~]
)äVrZX • ?} (
~~z2 Zíò :{zgzZì H"
U
Üæ B‚ÆòzëwZ ¸ZÆx Z™ñfgzZxsZ ñ•gzZ mÀ

ÅyZ \¬vZX • {0

iJ
[ Zv:Z í»'#
Ö ZŠ r
 ™?]|gzZì [ M6x ¬©™¾

[ ZŽt »r
 ™?]|X ñâ •
Ûe
Á=ÂÅäVZ {Z
à ´ŠÃVâ ›x ÓgzZÃëÐ Ï0

i
X VƒêŠ™ÜÃ]‚ ½ZPsÜÐyZVŒì Œ6],{¾ã½
ÿL X3Z b§ÅÀ5žì Cƒ x¥(FÅ ~¢q ~™f øLÅWÐ g
u kZ
'

ŽAzÐ ØgkZ ̹Zž @
ce ã™[zlˆÅÖW+Z ÌÃxsZ

ÖWÅk

½z÷z Š Z%Ð ÖWyZž ñY H:µX ì Cƒ wi *
6ÖWyZ
Xì gÃè ê îG<ZÜÐ M ~ u 0g
u kZ X ì ?Š š Ht èY•

ø Þøæû ‚öÛ( vømöæø Ô
ø Þøçû ×ö×( ãø möæø Ô
ø Þøæû †ö f(Óømöæø Ô
ø Þøçû vö³f(Šømö
ÐkZ ÔÞøçû ×öòøŠûmøæø Ô
Ì÷z >~zgŠ ~â U
V; X ì C
Ù ª]o» {)z ËgzZrÔ Ä™f ¦½Z

+Z g
utž79Ìwìt 2X 7B p eZ ÂVƒ~¬Æ™f ÖW
™fÆÆ „,Z 'X ƒ: p » q ½Z ~ Xì ~} g !
Æ™f ÖW

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

LZ u 0
uC
g
Ù „ X ì ?Š š ÌHñZúŠèY Vƒ ‰ µ ä™

x¥™ ZÜxÀtÐg
uy
MÉì ï•
á ÃÖWnVâzŠÐzzÅxÀzt :Z

X¸‰ ƒï•
á ~ >kZ UpŽ¸ vß„z~™f >kZ ÂÝZžì @
ƒ
ÂHn²*
ƒï•
á 6gî~p) »VÍß, Z~ ~0

z Z}
{ Çg !
ä V¤•
ÛZ

at
.o
rg

XЕg7xzøÌvß,Z ÏãÃ
 Øgž Zƒ~0

zZ}
Š •
á gZ
G
G
5O©!B‚ƈzgîËLïG
ì ÇîÈOŠ Zt: Zz1É 7åG
L 3“zæ]oi Zˆ

'

ww
w.
no
or
eh
ida
y

Xì ^
YÐgîC
Ù ''Ð]gßgzZ Ëc
™|0
!
IÜc
ƒŠ»{Zp
ÄA
ç¡E!
™f%Zì Yƒs %Z~¤Z ÅkZÐg ±ZÆm¾Zz] ÑqV;
QÔƒ: oG˜ •m
?š Ôƒ: e
f ZÃ öÐO}!z ì*
˃: c
gg•žì oÑt ~

'

9 kZ
4X3 Å kZ gzZ oGçLX=E
¶ Š n Æ , ) X Œ: Š°"
Œ
Û Ãž{ ] éJ5G

X ( 7 15@
703mxzŠ ` ~z2 Zí

:áZz"0
!
ycgzZ^Ñ6
È- Š ñf

gŠ¾tž • Î {i Z0
Z Ð yZ• t ‚Æ \ M wZ ¸Zgz Z wZj ZÆ È- Š ñf'» Z

½*ŠŽ •,ZvßL ÑgzZݪÔ3g" ‰ÌŠŽ z!
ÆVŠ Þ??yZžì ycgzZ^Ñ
gzZ 7^
Y ~˜ æL°f øLÅWgzZ ~˜ æL°f q
Š 4
Æ È -Š ñf'» Zž • D™ { "z6t ~
Æ~
 wÎgÆ kZgzZ \¬vZÈ- Š ñf'
» ZèÑq• ³ #Æ pÑŠzgŠgzZ™f {zv!
f oZ
AO\
øLÅWgzZ ~˜ æL°f X¸ áZz ä;ÃpÑŠzgŠgzZ ™fB‚B‚Æ D{z ¸ Ô¬ 4gzZ õF
Gd
gzZ kg Zægz Z]
)Æ yZ Ì` M gz Z¸ ï¬Æ kZ ÌŠpgzZ b‡Æ [ éE
5B- Z z i ZŽ Æ ~˜ æL°f

X •ìg™4z]
nÆr z•
Û Æ™fzD{zÌ` MgzZì ;gƒ™f » \¬vZ~VƒÕ{

X »¦Z D

DC X » ¦Z D
0Йf øLÅWŠŽ z!ÆVŠ Þ ? ? yZ vß ‰
;ž•ëtaÆä™ÁÌZ ÅvZ™f øLÅWÐVߊÆVÍßgzZ•

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

C& b§ kZ  ‰ƒ ¦ vß ¼6gî ¹·Z¤
øL ÒE
Z "
 gŠ *

š s§ Å kZgzZŠ ZZ »™f øLÅW1ì ^
Y™f

b)zbcÆvZ™f

"7

at
.o
rg

ÐVz"z6Æ b§kZ ë @
ì sŠ ZáÆ ‰
Ü z q MbŠ [ ZŽ » kZžì ] !
{ŠƒgŠkZt
yZÃVÍßgzZ• D™Š ZZ »™f øLÅW]Z|Ž .VƒêŠÉ¼ Ì0ÆkZ§{ ÅäXÃx Zú
IF
4&Æ ] Z|yZÔ• ïŠ ]úŠgzZ (FÅ •
bc {zgzZ ÌZ Å™f øLÅWÃøL G
Ñ~ ÖW
Ýqà ] ZxzZ
Z ¯Æ™f øLÅW k éE
5OÅZ x Zúž @
• ‰ K y Ò~ g
uz yWŒ
Û Ž • Dƒ
>™}Š (F
z ]úŠ™šÃVÍß s§Å™f øLÅWžì @
YH nZ ‹Zt6] Z|yZÙ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

<XÅì ®
Ð kZ Z åE
$
t*
™x Zñ6j§kZQgzZ ì >
Ø Z™~ kZ7„
 gŠt*
™Š ZZ »
…Z‡Z à Z ¦Z D

• D™kªÃ™¯Z øLÅWà Z ¦Z D
{zì kª?Š Ť2gzZce*
™[AZ

x Zñ6kZQgzZ *
™ ZŠ ZÃ yZ B‚ Æ ®
 )gzZ *
šÃVÍß a Æ …Zâ b§ T ž6
ñYH·_~ Ýzg Åg
uz yWŒ
Û »wßZ kZ¤
ZèÑqì ®
$
gzZ {z(V; ÆY •*
™g (Z
kª*
™kª6…Z‡Z à Z ¦Z D

Ù¯Z øLÅWà Z ¦Z D

žì CYƒãZz6y¨
Z][ZÐC
Ù ] !

t» ]Z|,ZÉ ì ;g Y»zgЙfÆ kZgzZ \¬vZ sÜ:ÃVÍß6Y ¯ ÅTì tg ÖZ ì

Xì @
™ÌÏ?Åäƒ)
b
ЙfÆ\¬vZ¿i§

:È»…Z‡Zà Z¦Z D

] â ©Z Æ \¬vZ b§ ÏZ ì c
Š ¬» "7
i ú b§TÃVzÈ LZ ä \¬vZ

ÒgzZ <
 ÔZ
 ZzÔ n•
Û Ð~ Xì Œ6
Š Z•
Û Z¼ ¬»i úpì ÌvZ™f ¬q
Z Ð~

Æy {z´ÆKc
~K6gZ c
6
gî ~Š ZÐZ•'gßzŠ Å ä™ ZŠ ZìÆi úgzZ•

i ún•
ÛJ
V˜žì Cƒ x¥] !
t…~ Ýzg Åžg Ig
Š q ZÔ ì @
YH ZŠ ZìkZg0
Z

ä~
 \ WÃ…ZâgzZVžgzZ c
â•
Û ZŠ ZB‚Æ ®
 )~Kä~
 \ WÃkZ Âì m»

B‚ Æ ®
 )~
 \ Wà yZgzZ å ¿¸ Ì» xñ Z™/ôgzZ ¸ D â •
Û ZŠ Z6
gî ~Š ZÐZ

Å<Ñ Â,™ ZŠ ZB‚Æ ®
 )Ãi úÒvß¼¤
Zžì @
ƒZa t wZÎ[ ZÔ¸ D â •
Û 7ZŠ Z

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

w¸t»>
Ø Z™pì {z(*
™ (Zž c
â•
Û ä òs ¦ Z ñ•~}g !
ÆkZ Âì H¬»kZÐz¥
G
5O©!B‚Æ{ŦZ D
¿t A
ƒB‚Æ ¦Z D
®
 )t ÅÒ¤
Zžì c
â•
Û åG

ÃkZÉ 7Þ

at
.o
rg

0Æ ¦Z D

gzZì ^
Y-7B‚Æ ®
 ) i úÅÒQ ƒ: ¦Z D

ZgzZ7à {Ð >
¤
Ø Z™
:• D â •
Û ~‹ZY ´Z ò ã ¢£Z;) äÕO‘
o³Ê^³ÛÒ é†³³%Ó³Ö^³³e ð^³³`ϳ˳Ö] 决³ŠÊæ^÷³³–³Ã³e ܳ㖳óeç³Â‚³m á]ç³âæ
àÚ oFÖæ] èf¾]çÛÖ]æ Ý^Û³jâŸ^³e o³Â]‚³jÖ]†³nŠË³iæ k³×³Î!!!!!XXènÚ^³ŽÖ]"

äf•]æ èÇ×Ö] oÖ] h†Î] ÙæŸ] áŸ(oFËímŸ^ÛÒ é†%ÓÖ]æ•‚³Ã³Ö^³e^³â†³nŠË³i

( 80X78m7` ‹ZY ´Z ) oÞ^%Ö] áæ•^ãe

ww
w.
no
or
eh
ida
y

¦Z D

Y •gzZì *
šÃ}uzŠq
ZÈ »kZgzZì Ð ¶·[!
¦Z D

žìtžÜ»VÂg „yZ

²• ë ¦Z D
ÐS ,™ ZŠ Z vß {Š c
i™ƒ ¦Ã x » Ë ª • D™B‚ Æ ] Ò‚Å
E
!
öW -š t èYì 4 {Š c
i *
™B‚Æ x ZñgzZ x ÈZ‚Å ¦Z D

ž• D â •
Û ò 㢣Z;*
Ññ
E!
à Z¦Z D

ž•D â •
ÛZ
 x Z™ñ•Z®•4{Š c
iÐg ±Z ~½~«£Æ öW -šá Zz] Ò

]gßÅ®
 )™ƒ¦B‚Æx ZñgzZx ÈZÃi úÒžì @
ƒtÈ »kZ Âì {z(t…Z‡Z

]úŠg0
Z Æ x ÈZèY ñYc
šÃVÍßa Æ x » kZQgzZƒ ] ÒÅVÍßž ñYH ZŠ Z ~
X •] ;Ž z¼ ÅkZgzZì ®
$
gzZ {z(¿i§(Z Âì @
YWÌbŠ

Æi ún•
Û ¹xÅkZ ÂÇñYH ZŠ Z~]gßÅ®
 ) ÌÃÒZ
 žìtzzq
Z

¿i§Æ~
 \ WgzZB‚Æ i úÒž:ì m{B‚Æi ún•
Û ¹ Z ®
 )gzZì CƒB‚

{z(6
gîÆ ¦Z D
q
Š 4
Æ Y •‰B‚Æ ®
 )i úÅÒ6Y ¯ ÅTì @
ƒx¥¸ Ð

}g !
Æ …Z âž ì t žÜ» T• D â •
Ûk

’~ ‹Z Y ´Z ò 㢣Z;*
Ññ

ä™ ZŠ Z6
gî~Š ZÐZ~ygzZce *
™ ZŠ Z6
gî~Š ZÐZÃ…Z âžìt {zì c
W¼Ž ~g
Š q Z~

ìŠ ZÐZgzZ Y ØZ~ …ZâÝZž Zƒt x¥Ð TÔÆ ä™ ZŠ Z~K¨® ì [ Z N{Š c
i~

Ýq6
gîï» Y ØZgzZŠ ZÐZèa~ygzZ ñYH ZŠ ZÃi úÒ6gî ~Š ZÐZgzZ µ Z ÐVÍß ª

Æi ún•
Û gzZ ì ðW¤Å ä™ ZŠ Zg0
Z ÆyÃ…Zâ~žg I g
Š q Zžì zz ¸ ì @
ƒ

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

Æ®
 )Ã…Zâž Zƒt x¥Ð kZì ¬» ä™ ZŠ Z~Ka kZì q ½ZgzZg ÖZ ÝZg0
Z

q ½ZgzZg Ö Z~ kZ @
Yc
0
7Y ØZgzZŠ ZÐZ~]gßÅ®
 )èYì ÝZ s Üt*
™ ZŠ ZB‚
:7à {Ð>
Ø Z™t*
™ ZŠ Zs ÜÆÝZÅkZÃ…ZâgzZì ÝZs ÜtgzZì

Ø–Ê] knfÖ] oÊ^`×ÃÊ àÓm ÜÖŸ]æ•]†ËÞ]æ ð^ËìŸ]^ãnÊ Ø‘Ÿ^Ê ØÊ]çßÖ]^³Úù ]æ

at
.o
rg

oÊ^ã×ÃÊ Ø–ÊŸ^Ê Å^Û³jqŸ]æ…^³`¾Ÿ] o³×³Â^³â ð^³ß³e o³jÖ] 鳡³’³Ö] áù^³Ê
X ( 78m7 `‹ZY ´Z ) èâæ†ÓÚ ØÊ]çßÖ] oÊ èÂ^ÛrÖ] á] kf%Ê‚q^ŠÛÖ]

³0Z ò 㢣Z;*
Ññ~‹ZY ´Z?ŠgzZzz ~ŠÅäƒ{z(Æ®
 ) Å…Zâ

¸D â •
Û ZŠ Z~y~
 \ WÃ…Z âgz Zòž åti§» ~
 \ Wž•D â•
Ûk

’ÐáZjÆò

ww
w.
no
or
eh
ida
y

B‚Æ®
 )~K~
 \W7Zž åti§» ~
 \W0ÆøZ•
Û gzZÆg±ËñZÎ
<XÅ ¸ D â •
Û ZŠ Z
B‚ Æ ®
 )Ã øZ•
Û ž 6ì <
 t*
™ ZŠ Z6
gî ~Š ZÐZÃ ògzZ …Z â Z åE
gî~Š ZÐZå ä~
 \ WÔ 5ZŠ Z ÅògzZ …ZâèYì {— ¸<
 *
™ ZŠ Z
 ÌtZ åE<XÅÅ6
<
/ôgzZ Æ <
 *
™ ZŠ Z » …Zâ6gZ Z®6gZž : ñYH ZŠ Z6
gî ~Š ZÐZ7Zž ì

ì {z(B‚Æ ®
 ) i úÒq
Š 4
Æ Y f}g ø6Y ¯ Å Tì s ÜÆ ¿ÆñY #gzZ ñ
Åä™ ZŠ Z6gî~Š ZÐZÉ ˆ~Š7Ì(F
Åä™ ZŠ ZÆ…Z â6
gZ~žg Ig
Š q ZgzZÔ

;ì ˆ~Š(F

Åç_jÖ]æ àߊÖ] ØÃÊ"
# ofßÖ] p‚â á^ÒæXX•^ÃÛ³Ö]•]‡" oÊ ÜnÎ àe] Ù^Îæ
o³Ê ˜³ñ]†³Ë³Ö] Ø³Ã³Ê á^³³Ò ä³³m‚³â á]^³³Û³³Ò š…^³³³Ã³³ÖŸ] k³³nfÖ] o³³Ê
á]^ÛÒ é‚Ò©Ú è߉^`nÊ •]†ËÞŸ] á^ÓÊDTOoÖF]M àÚEb] š…^ÃÖŸ]‚rŠÛÖ]

oÊ èÂ^ÛrÖ] å†ÓjÊ än× èf¾]çÛÖ é‚Ò©³Ú èß³‰ ˜³ñ]†³Ë³Ö] o³Ê èÂ^³Û³r³Ö]
ð^³Ë×í³Ö] س۳ ͡³ìæ 鳂³Òç³Û³Ö] èß³ŠÖ] Í¡³ì^³³`Þç³Ó³Ö سÊ]ç³ß³Ö]
X ( 78m7` ‹ZY ´Z ) èe^v’Ö]æ

 ) ÅÒž åcetÂ*
®
ƒÃ7ÆbÑŠgzZ ] ;Ž z {Š™yÒ Åäƒ {z(Æ®
 ) ÅÒ

ÒÐ~
 \ Wg0
ZÆ g
Š q Z p@
Y¹®
$
Ãx Zñ6kZgzZ CY ~Šg Z Œ
Û {z(t :ÑZ Z

Å…Zâ Þä Y •6Y ¯ ÅT ( 78m7 ` ‹Z Y ´Z ) ì "
U
;§ Z ÌB‚Æ ®
 )i ú

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

G
5O©!B‚Æ{ŦZ D
¦Z D

Z Z®Ôì c
¤
â•
Û åG

î
 ) Å…ZâäVrZÉ c
Šg Z Œ
Û 7{z(î
)

vßMB‚Æ x ZñgzZ x ÈZ ªÔσ {z(B‚Æ ®
 ) i úÒ~ ]gßkZ ÂñY ð0
U
"
 ) Å …ZâÐ~
®
 \ W6i§kZèY7à {Ð >
Ø Z™ *
™ (ZQÂVƒ q
Ѥ
Z

at
.o
rg

Xì s ÜÆ` Z'
× Æ<ÑtgzZ7
E
½}8
:• D â •
Û òö§ ) äÕO‘çO

å†Óm p] á^–Ú… t…^ì èÂ^Ûre Åç_jÖ]Ÿæ†içÖ] o×’mŸæ(…‚³Ö] o³Ê Ù^³Î
o³Ê^³Û³Ò‚³u]ç³e èóe…] p‚³jϳm á^³e o³Â]‚³jÖ] س³nf‰ o³³×³³Âç³³Ö ÔÖƒ

K: ZŠ ZB‚Æ®
 ){z´ÆypgÒgzZ F
zž c
â•
Û ~g UgŠ V……‚³³³³³³³³Ö]

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ó ó, ™ ZŠ Zi ú~Y Z M Z Åq
ZòŠ Wg e ªƒ6gîƦZ D

Zì {z(tgzZN Y
¤

:• D â •
Ûò
ò •
á ) ÕäO‘gzZ

änÊ‚u]çe è$¡$æ å†Óm¡Ê‚u]çe ànß$]æ]‚u]çe‚u]æ ð]‚jÎ]^Ú] oÚ^ŽÖ] Ù^Îæ

&gzZ7 {z(*
™ Y Z MZ Å òŠ W q
Z »VñŠ WzŠ cq
Z wq¾ VÍ¡ì

X ( 79m7 `‹ZY ´Z!Zf)ì s %Z~ä™Y Z M Z ÅòŠ Wq
Z »VñŠ W
:• D â •
Ûk

’ÃÝÆY •}uzŠr
ò ™ã ¢£Z;) äÕO‘b§ÏZ

èÛñŸ] ‹³Û• àÂæ á^³–Ú… o³ÊŸ] Åç³_³jÖ] o³×ù³’³mŸæ è‘¡³í³Ö] o³Êæ
oÂ]‚jÖ] Ønf‰ o× á^Ò]ƒ] å†Óm^ÛÞ] èÂ^Ûr³Ö^³e Åç³_³jÖ] á] o³Šì†³ŠÖ]
á]æ(änÊ Ì×jì]‚u]çe è%×$ p‚jÎ]]ƒ]æ å†ÓmŸ‚³u]ç³e‚³u]æ pF‚³jÎ]ç³Ö^³Ú]
å†Óm á^–Ú… t…^ì†içÖ] oÊ ð]‚jΟ]æ^÷³Î^³Ë³i] 决҂³u]ç³e èóe…] p‚³jÎ]

Ønf‰ o× á^Ò]ƒ] èÂ^ÛrÖ^e Åç_jÖ] á]]„â Ø‘]æ å†ÓmŸ p…æ‚ÏÖ]†³Òƒæ

ypg1N Yñ 7
: (®
 ) !
)Òžì ~žÜgz ]V决³Ó³i o³³Â]‚³³jÖ]
8E
 ì {z( ‰
Z
Ü z kZ ®
 ) Òž ì w®Ðòög–Z [ÑZ ÒgzZ~
Y Z M Z Åq
Z&Z
 gzZ7{z( ÂÅY Z MZ Åq
Z ä q
Z¤
Z :ƒž¦Z D

g•

Åq
Z ( òŠ W )g e¤
ZgzZ ( 7c
ì {z(c
Wž ) ì s %Z~ kZQ Â, ™

ÅF
z {z´Æ ypggzZ ì {z( ( Òi ú®
 )!
) t ·Ñ!
QÂ,™ Y Z MZ

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

ŬÆ>
Ø Z™ )gzZ7{z(žì H™f ä ~gzŠgz Zì {z(*
™Y Z MZ~i ú

Y ´Z ) ì {z(Q ÂVƒÆ ¦Z D

g• Z
 ÒB‚Æ ®
 )žì t ÝZ (

X ( 81m7` ‹Z

]gßkZ sÜt7{z(t :ÑZ Z®
 ) ÅÒž ðƒ ãZz ] !
t ÐVÂg „Ñ!
{gÃè ÅY •

at
.o
rg

{zÃ7ÆyZèY7{z(®
 ) ÅÒq
Š 4
ÆY •‰pÔ ñY ð0
¦Z D
Z
 žì ~

çO7b‡Æ kZ {z6Y ¯ ÅTì ]o» ®
 ) Å ÒÐ~
 \W~ T• g
Š q Z

:ž•D â •
Ûk

’ò 㢣Z;*
Ññ

ww
w.
no
or
eh
ida
y

ènu^Þ oÊ èÚ^Î]æ á]ƒ]†nÇe èÂ^Ûre]çב]ƒ]^Ú]‚n`ŽÖ]…‚’×Ö Ø³‘Ÿ] o³Êæ
è%×F$ Ý^ÚŸ] pç‰ á^Ò á] oÞ]ç×vÖ] èÛñŸ] ‹Û• Ù^Îæ 决ӳmŸ‚³r³ŠÛ³Ö]

Å*Zgœ Vå†ÓmŸ x‘Ÿ]æ îñ^ŽÛÖ] Ì×jì] Äe…Ÿ] oÊæ Ñ^ËiŸ^e å†ÓmŸ
yZ f Z%( i úÅ…Zâ )B‚Æ®
 ) vßZ
 wq¾ ;ì ~ÝÑZ[Â
[ÑZ ÒgzZ7{z(( ®
 )t)Q ³7
~ äÃq
ZÆKÆ G
î%‡ZgzZ

t·Ñ!
7 {z( • òŠ W & {z´ Æ x âZ¤
Z ž c
â•
Û äò ãZÖ
Æ®
 ))žì t 9gzZ ì s %Z » Y x~( ]gßÅVñŠ W )g egzZ
X ( 81mÔ7` Ô‹ZY ´Z )ì 7{z(( i úÅÒB‚

{z(Ù¯Z øLÅWà Z ¦Z D

™ ¯Š ã
ÃwßZ Tžì Cƒ ãZz ] !
t~ Ýzg ÅVÂg „Ñ!
{gÃè

ì {z(t q
Š 4
Æ ‰ì s %Z » Y •~ …Z‡Z à Z ¦Z D
ª wßZ kZŠpì ; g Yc
Šg Z Œ
Û

{z(Ã ®
 ) Å …Z â ñƒ D™g ±Z »{ Å ¦Z D
Y •Ž p• ïŠg Z Œ
Û^
Y ÐZ ‰gzZ

Æ …Z â¿» ~
 \ Wžì ;g Y¹a kZ w¸» >
Ø Z™ ÂñY1Ã] !
ÅyZ¤
Z• ïŠg Z Œ
Û

w®„6gî~Š ZÐZ Ì(F
Å…ZâgzZ¸ D™ c
â•
Û ZŠ Z6gî~Š ZÐZ7Zž å¸ ˜À~}g !
Ì®
 ) Å…ZâÐ~
 \ W ; §Zp7w®Ð~
 \ W(F
Å…Zâ6gZgzZì

D Î{ Å ¦Z D

~ kZ Y •É @
Y¹7{z(t :ÑZ Zî
 ) Å …Zâa kZ ì "
U

Æ …Zâžì _g ¦
~ Iâ‚Å ¦Z D

gzZ7>
Ø Z™~ kZQ Â7B‚Æ ¦Z D

ZgzZ•
¤

ì ¹xÅkZB‚Æn•
Û gzZì ÝZs ÜtgzZ *
™ ZŠ Z™ƒ ¦B‚Æx ÈZgzZ *
šÃVÍßa

Z ¯ÆyZgzZ™f øLÅW[ !
Z

b)zbcÆvZ™f

…Zâ¤
Z pì @
YH¨Ð …Z‡!
¦Z D

ÃÏZgzZ ì _g Zõ Z s ÜgzZ {z(*
™ (Z6Y ¯ ÅT

…Zâ B‚ Æ ¦Z D

6
gî ¦½Z~ ]gß kZQ Â슎ñ} (FÅ ä™ ZŠ Z™ƒ ¦Ã
CYÅ ZŠ ZB‚Æ®
 )q
Š 4
Æ] Z|‰žŽ ~Y ‡Z }ì 4É 7{z(Ì*
™ ZŠ ZÃ

5ZŠ ZÅkZ~VÂgßVâzŠwq¾ì @
YH ZŠ Z6gZ&ì ¬Šq
Ztq
Š 4
ƉgzZì

at
.o
rg

Å kZ Ð zz kZ Z®ìŠŽñ~ g
Š q Z (FÅ kZgzZ ì CY ð0
¦Z D

~ kZ ˜iÑÂì Cƒ
B‚ÆVñ»rc
…ZâyZwßZ »…Z‡!
¦Z D

ž ðƒ ãZz ]!
tZ®Ô7b‡Ìðû>
Ø Z™

ˤ
Zpƒ: "
U
(F
ÅkZ6gZgzZƒ"
U
Ð~
 \ W*
™6gî~Š ZÐZÃXì m{
E
]gßà ZzgZ t éE
5‹$ Z » wßZ kZQÂì "
U
6gZ Ð~
 \W(FÅx » r

Xì ] !
 o*
ƒ
ð•ZgzZÕuZu*
™6

ww
w.
no
or
eh
ida
y

: t•
Û ~™¯Z øLÅWà Z¦Z D

gzZ…Z‡Zà Z¦Z D

…Z‡Z à Z ¦Z D

žì CYWt ‚™Á] !
tˆÆs
 Ÿz ÅwßZÆ…Z‡Z à Z ¦Z D

Xì @
Yc
0
t•
Û ãZz¹~™¯ZÖWà Z¦Z D

gzZ
G
b§ÏZ슕
Ûq
Z »¬kZ ÒgzZì Ð ¬Æi úþÒO›$ »…Z‡Z à Z ¦Z D

žìt t•
Ûª

ÅkZ ÂñYH™} Š ]úŠÃVÍßgzZx ZñgzZx ÈZ ÌÃ…Zâ¤
Z Z®ìŠ•
Ûq
Z »¬kZ Ìn•
Û
G
Å 5ZŠ Z Å ¬kZgzZ ì B‚Æ™f þÒO›$ »™¯Z ÖWà Z ¦Z D

²ì CWxi Ñ Ð n•
Û ¹x

ÐXž7ÌŠ Z•
Û ZÆkZ b§Åi úZ
 ZzÔn•
Û gz Z슎ñ(F
~]gßC
Ù ¦½ZgzZ ~Š ZÐZ
X 7„
 gŠ *
™kª6…Z‡Z à Z¦Z D

Ù¯ZÖWà Z¦Z D
Z®ñWxi ѹxÅkZ

~Š ZÐZ ÅXì m{B‚ÆVñ» ryZ sÜt …Z‡Z à Z ¦Z D

žì t t•
Û ZuzŠ

kZ Â} ™ ZŠ ZÃyZ6gZ ðä
ZQgzZƒ:ŠŽñ(F
ÅyZ6gZgzZƒ ˆ~Š (F
6gî
uz yWŒ
g
Û Â~ ]gßà Zz™¯Z ÖWà Z ¦Z D

gzZ슎ñöRŃIz c aÆ Y f~

ä™Ýqä6gZ Z®ìŠŽñ(F
Åä™™f6gZ {z´Ægî~Š ZÐZŠp~

Xì YYHÝqùÃ]µF
gzZbcyZ:¤

zÔσ~gz¢Â¦Z D

aÆ </