You are on page 1of 15

,M+h&pksVh 1%& iksV nwn ikrj ruk]igjh tke; lksu lukA dkUgk dkUgk rksj nqgkbZ]viwjc

ns[ks u tkbZA eq[k euksgj gksaB jaxh]Qwys xqyky dey laxhA ykspu tqxy Hkaojk vdkjk]eanihekrs uhik;ikjkA Vsijk ds dFkk iwNk >uk]dktj /kuql tksj; enukA 2%& vgk js uo tkscu vfHkjkekA
1

vksek my>. rkjkA yky xky lqX?kj efu dqaMy]vkB dqan: v/ktkbZA HkkSag Hkaoj]ukd ds lqX?kjrk ns[k lqvk gj ytkbZA 2 . NwV~Vk dsl fn[k. rl dgs uh tk.u xfr eq[k ru egd miek vfr lqX?kj ckuhAA nw nwn Nqv.y cq>ks tkuhA u. gkjkA ftlus lqes: mij feymbl pkanfcuk ped.tl ns[k.]NSvks vuqie BkekA gfju gfFkuh lkse lksu dey dks.

u l:iAA dey lgh nquksa pju lksfHkr]pky gfFkuh lekuA lksu dsjk tkaW?k flag dfUkgk]mij goss es: lekuAA es: mij nw dey Qwys]fcuk uky vksgj :fp ik.u ds jklsLojh lqx?kjrk yk ikghAA 3%& Ekk/ko dk dbcs lqX?kj :i] gko.fo|kifr dgs lqX?kj xksjh] rksyk vkus dksu ikghA dalnyu ujk. vks rks mvr /kwiA drd tru fcf/k yku inkjFk]ns[kyk u.A 3 .

u c.]vks uh cuk. gkj /kkj cg.u dks.j uh vk.d dey nw tksfr jsA 4 .AA gksaB dqan:] nkaWr njeh cht] jfo lfl mx. iklA jkgw nwfjgk jbFks fu. xjklAA gfju u.efue. la/kkuA yykV mij mxs nl yV]dsfy djFks e/kqikuAA 4%& nw igj ds rhj pank ns[ksa].y]dkenso gko. xaxk]rHks dey uh lq[kk.

Qwys xqyky Qwy lsanwj yksV. dke Hkwi jsA dgs fo|kifr jloUrh ikgh ts djgh cM+ iwu jsA 5%& Pkank ds lkj ysds eq[k xf<+l]ns[k. vatksjA 5 . pfdr pdksjA vapjk ys iksaN vefjr cksgkbl]nlksfnlkgks.s] viwjc fcf/k fujeku jsA mYVk lksudsjk rjh lksfHkr Fky dey ds :Ik jsA rHks lqX?kj ?kqaW?k: ckts]ekuks txk. ikarh xteksrh jsA vkt tkr ns[ks ifr.k.

h ekykAA lqX?kj eq[k lqX?kj vkaf[k]vksek dktj vkaWt.A 6 .]dfugk ykikrj cukblA Hkkx tkgh dke /kj jkf[kl]f=cyh ukjek vj>kblA 6%& dksu fcf/k cukbl lq/kkeq[kh ckykA viwjc :Ik eukst eaxy]f=Hkqou fct.tqxtqx ds cw<+kfcf/k uhjl]fnydkfeuh dksu xf<+lA :Ik l:Ik eksyk dgs vlaHko]vka[kh gj ykxs jfglA Hkkjh pwrj ek jsax uh ld.

kfuuA Lkksuukj lkgh lqX?kj ltuh]fcf/k gkFkvkiu cukbuA gfFkuh lkgh jsaxr gko. gko. rhuHkqou ckap.klkAA rhu cku enu Hkst.kfjul. jktdqekjhA 7 .uAA 7%& Mxj ekTkkr ns[ksa lgfju ltuh cqf/k.]ykxr gko. nw ckuA fcf/k cM+fuBqj cs/ks cj jfld eyk lkSais rksj u.A cksj~jh fcy ek]jkaok ukj ukfxu fudfyl fi.duddey ekaW> dkylkaWi chtdey [katu [ksy.

dBku . lksu ekykA eksgk. ltuh]vkiu nw ikaW[k QSyk.seu clhAA vkt eksyk fnf[kl ckyk]ts gko. dksj.AA 8%& Pkwanh gko. vaf/k.tsgj ikbl lqgkfxu ltuh]ikfxl inkjFk pkjhAA uhyk lkjh ru ek ifgjs]flj ds pwanh gko.A vksek Hkaojk jl fi.k. eksjks ekulehBh]dkedfjl vksdj gokykrAA 8 .u dey dksu ifr.kj lkgh]eq[k rksj iwue llhA u.].

] dsoy dktj iklkAA igj lgh x: nwn Nwvr]xyk xteksrh ds gkjkA dke la[k Hkj lksu laHkq ek <kjr xaxk ds /kkjkAA 9 .lgt lqX?kj iaWM+jh jax]jksV jksV nwn Qy fljhA lksu ukj ek cM+ fcijhr Qjs go. tksM+h fxjhAA 9%&Lktuh vi:Ik ns[ks jkekA Lkksu ukj ds lgkjk ys mbl]fu%dyad pan/kkekAA dey vkaW[kh ek dktj vkaWt.]HkkSag fcHkx fcyklkA pdksj tksM+h eyk fof/k ckaW/k.

ijs lcks ns[ks]dksUgksa dgs vkiu tqxrh fcls[ksA 10 . HkaWojk]dksUgksa dgs uhgh pjs pdksjkA lal.d xksih tu gs vuqjkxhAA 10%& Lkksuukj ljkstuh ]nksuk ek mbl ftlus pkaWnuhA dksUgksa dgs dkbZ fNfil]dksUgksa dgs uh cknj <fdlA dkUgksa dgs ?kwe.ij.kx tkds lkS tx djgh]lks ikgh tu cM+HkkxhA fo|kifr dgs xksdqyuk.

y] Pkky yk Mjkds gfFkuh yqdkbl cuoklAA lqUnjh !dj eksj djk xksBckr] vksdj ikNw rSa tkrA rksyk Mjkds lcks /kqfjgk ijkbu]rSa dkyk gl MjkrA nwn Mjkds deydyh ty Hkhrj]?k?kjh vkxh lekrA 11 .korh yk cM+ iwu iwuoku ikcsA 11%& Pkwanh yk Mjkds paojh yqdkbl igjh ds xqQk] Ekq[k yk Mjkds pank yqdkbl vxkl A Uk.fo|kifr dgs xkcs]xq.u gfju Mfjl]lwj Mjkbl dks.

njeh ]ufjgj djs vxkl ckl]laHkq ch[kihbl gVkrA HkqtkMjkds fp[kykyqdk.s gko.A drdk tru dj drdk fcfprj fcf/k rksyk ns.].]djdsikNw viu vaf/k.kjA 12 .s lcks enu ds gs ijrkiAA 12%& jkek vm lqX?kj fn[k.A lqUnj cnu ek lsUnqj fcUnq]dfj.k dslds fnl HkkjA pank lw:t lax m. uky]dksiydkais dj MjkrA dfo ls[kj dgr gko.

]Qsj Qsj fn[k tk.papu u. uh yqdk.AA 13%& Lkgt ijlu eq[k]ns fgjns lq[k]ykspu rjy rjaxA vxkl irky cls]dbls esy]pank dey nquksa laxA fcf/kcukbl jkek nwlj yNeh leku rqyuk fujekuA 13 .A ekuksa iou isyds dey Qwy Hkaojk lesr myVk.AA mUur mjkst yk vapjk yqdk. lksHkk ik.u frjNk fugkjs]dktj vkat.A drdks tru dj ys xksjh rSagj]fgeky.

A dugksa blus dFks ]es: gj vpy gs pky dgkaW ik.nwn eaMy fljh ns[k ]lqes: ytkds vkus yax tk.A dfUkgk yk ns[k ds VwVtkgh dds fcf/k fpUrkdfjlA uhyMksj etcwr tku jkaok jkaok yk vksek QalkfnlA 14 .

15 .