You are on page 1of 5

ugkr ukjh 1%& dkfeuh djs luku ]djs lukuA ns[ks yk fgjns ek ekjs ikaWpksa ckuAA pwanh fxjs

ty/kkjk] fxjs ty/kkjkA eaqgw pank ds Mj jkso; vaf/k;kjkAA nwn lqX?kj djsok] lqX?kj djsokA viu dqy feygh]vkus dksu nsokAA rsdj ladk Hkqtikl]ladk HkqtiklA cka/k fnl gs mf<+;k tkgh vxklAA Hkhxs clu ru ykxs]clu ru ykxsA eqfueu ds ekul ek eueFk tkxsAA
1

dgs fo|kifr xkc ]fo|kifr xkcA xquefr /kfu yk iquer tu ikcAA 2%& vkt eksj cj lqHk fnu gsykA dkfeuh ns[ks luku ds csykAA panh ys fxjs ty/kkjk]ty/kkjkA cknj cjlk; eksrh ds gkjkAA cnu iksaN; cusdu cusduA ekat; iksaN; lksu ds njiuAA mgkaW m, gs nwn tksjk]nwn tksjkA iyV fcBk, dud dVksjkAA lk;k ukjk f<Yyk dfjl]dfjlA
2

fo|kifr dgs cj ckaWps uh fjghlAA

3%& Ukgkds tkor ns[k; xksjhA dfr ys vkful :Ik /kuh pksjhAA dsl fupks; cksgk; ty/kkjkA pwanh fxjs ekuks eksrh ds gkjkAA Hkhats pwanh gkos cM+ lksHkkA Hkaojk dey ?ksjs e/kqyksHkkAA uhj fujatu u;u jkrkA lsanwj eafMr ekuks iadt ikrkAA
3

lty phj jgs Ik;ks/kj lhekA lksu ukj ekuks iM+fxl ghekAA vks yqdk; cj pkg; nsgkA vki NksM+ fngh >u usgkAA blus jl uh ikcks vmjkA blus yxs jks, fxjs ty/kkjkAA 4%&Ukgkds rhj vkbl deyeq[kh jk/kk] lEeq[k nsf[kl dkUgkA xq: lax ykt /kfu rjh eqagw] dbls ns[k; tkukAA l[kh gs vi:Ik prqjh xksjhA tYnh jsaxr lcks ys v?kqokbl] vkM+ gksds eqM+h eksjhAA
4

eksrh ds gkj rksM+ ds QsafdlA fdfgl gkj VwVfxl VksjhAA lcks>u ,d ,dBu chus ladsys] L;ke njl ysos /kuh NksjhAA Uk;u pdksj dkUg eq[k pank cj] djs vefjr jlikuk NksjhAA nquksa njlu dj jl ijlkbu] dfo fo|kifr yk gs Hkku NksjhAA