You are on page 1of 7

Kingdom Hearts 1.

5 HD Remix ปล่อย Screenshot ชุดแรกออกมาให้ชมก ันแล้ว

หลังจากทีท
่ าง Square Enix ได ้ทาการsbobetประกาศเกม Kingdom Hearts 1.5 HD Remix ทีเ่ ป็ นการ
นา Kingdom Hearts (the Final Mix version) และ Kingdom Hearts Re: Chain of
Memories ร่วมถึง Cutscene จาก Kingdom Hearts 358/2 Days มาทาการรีมาสเตอร์ในรูปแบบ
HD ลงสู่ PS3 พร ้อมซัพพอร์ตกับระบบ Trophy ไปเมือ
่ งาน Tokyo Game Show 2012 ทีผ
่ า่ นมา ล่าสุดsbo
ก็ได ้เผย Screenshot ชุดแรกจากตัวเกมออกมาให ้ชมกันแล ้ว เราไปชมกันเลยจ ้า
Kingdom Hearts (the Final Mix version)

.

.

Kingdom Hearts Re: Chain of Memories .

.

Cutscene จาก Kingdom Hearts 358/2 Days .

Kingdom Hearts 1.5 HD Remix มีกาหนดวางจาหน่ายในปี 2013 บนเครือ ่ ง PS3 .