You are on page 1of 26

Edward De Bono merupakan seorang tokoh ahli fikir yang sangat terkenal di dunia.

Beliaumemperkenalkan beberapa jenis pemikiran dan menjadi bahan rujukan utama ahli fikir masa kini. Beliau merupakan ahli fikir terkemuka yang telah menghasilkan puluhan buah buku yang telah diterjemahkan ke dalam 37 bahasa . Beliau juga telah dije mput untuk menyampaikan syarahan di 54 buah negara. Beliau adalah pengasas pemikiran lateral yangmenganggap kreativiti sebagai tingkah laku yang menghasilkan maklumat dalam sistemo t a k d a n d i t e r je ma h k a n me l a l u i p e r g e r a k a n d a n t i n g k a h l a k u s e s e o r a n g i n d iv i d u menggunakan rangkaian neural dalam otak. Daripada pertimbangan sedemikian wujudlah pemikiran lateral, pemikiran selari dan sebagainya.E d wa r d D e B o n o ( 1 9 9 3 ) t e l a h me n g g u n a k a n p e n d e k a t a n C OR T T H I N K I NG PROG RAM dalam membina perkembangan dan kecerdasan pemikiran kanak-kanak. Teoriini bertujuan mengukur tahap perkembangan otak kanak-kanak mengikut peringkat umur dan kebolehan diri kanak-kanak. Menurut Edward De Bono, kreativiti seseorang individuwujud di dalam diri seseorang individu tanpa disedari oleh individu manusia itu sendiri. PEMERINGKATAN PEMIKIRAN EDWARD DE BONO Bagaimana Kita Boleh Berfikir ? Semasa berfikir, otak bertindak dengan usaha untuk memahami ransang an luar yangditerima oleh deria. Selepas itu,otak menukar ransangan ke dalam bentuk konsep, membuattafsiran dan bertindak balas berdasarkan pengalaman yang sedia ada dalam ingatan.Wujudnya Pemikiran.... Pemikiran merupakan suatu proses membina ilmu dan kefahaman yang melibatkan aktivitimental murid-murid, merupakan satu aktiviti mental dalam proses penyelesaian masalah.yang mana merupakan keupayaan otak dalam pelbagai kemahiran berfikir.Proses PemikiranBerlaku satu proses bagaimana otak kanan manusia berfikir secara kreatif dan bahagian kiri berfikir secara kritis. Sebagai rumusan, pemikiran ialah satu usaha otak man usia untuk m e n c a r i m a k l u m a t d a n m e n c a p a i k e p u t u s a n y a n g p a l i n g w a j a r . Edward de Bon o (1995) menyatakan, terdapat 5 premis yang menyebabkan kreativitise bagai kebolehan yang perlu dimiliki oleh individu, organisasi dan masyarakat.Antaranya ialah: Untuk perubahan dan pembaikan. Untuk menyelesaikan masalah. Untuk memberi nilai dan peluang baharu.

Untuk masa depan. Untuk motivasi.Bagi peringkat kanak-kanak,Edward De Bono telah mencipta cara untuk mengesankebolehan kanak-kanak melalui beberapa teori tertentu.

Edward De Bono telah mempopularkan teori beliau berasaskan kepada dua asas pemikiranutama iaitu Lateral Thinking PO - The Provocative Operation Six Thinking Hats Water Logic (and flowscapes) CoRT thinking for teaching thinking in schools2.1. PEMIKIRAN MENDATAR Pemikiran mendatar juga dikenali sebagai " Lateral Thinking" yang diperkenalkan oleh Dr Ed wa r d De B o n o . M e n u r u t Dr E d w a r d D e B o n o , Pemikiran Lateral ialah satu cara penyelesaian masalah dengan menggunakan daya imaginasi bu kan secara logik atautradisional. Ia adalah pemikiran yang menitikberatberatkan pelbagai jenis jawapan dan iadigunakan untuk lari daripada idea-idea yang sudah lama dan sudah biasa diamalkan. Padamasa yang sama ia juga bertujuan melepaskan diri daripada cengkaman persepsipersepsil a p u k u n t u k m e n c a r i d a n m e n c i p t a i d e a i d e a b a r u . Dari segi definisi pemikiran lateral membawa maksud cara menyelesaikan masalah denganmenggunakan daya imaginasi (bukan dengan menggunakan logik atau cara-cara pemikiranyang biasa) sehingga dapat menghasilkan pelbagai pendekatan yang kelihatan luar biasa( k a d a n g k a d a n g a g a k l u a r b i a s a s e d i k i t ) t e t a p i a m a t b e r k e s a n . Dari segi definisi pemikiran lateral membawa maksud cara menyelesaikan masalah denganmenggunakan daya imaginasi (bukan dengan menggunakan logik atau cara-cara pemikiranyang biasa) sehingga dapat menghasilkan pelbagai pendekatan yang kelihatan luar biasa(kadang-kadang agak luar biasa sedikit) tetapi amat berkesan.Pemikiran lateral ini diasaskan oleh Dr Edward de Bono yang juga merupakan seorang pakar dalam bidang perubatan dan pemikiran. Beliau memperkenalkan corak berfikir jenisini setelah mendapati terdapat banyak halangan pada corak pemikiran konvensional. Ia bukan bertujuan menyingkirkan corak pemikiran yang sedia ada tetapi ia merupakan

satuc o r a k p e mi k i r a n ya n g c u b a me n c a r i j a l a n t e r p a n t a s d a n s e me ma n g n ya i a b e r ja ya menyelesaikan masalah bukan sahaja menepati kriteria yang dikehendaki tetapi ia amat berkesan. Pemikirannya dapat dirumuskan dalam kata-kata di bawah: Kita tidak akan dapat menggali lubang-lubang baru di tempat-tempat lain kalau kita asyik menggali lubang yang ada supaya lebih dalam lagi (Ainon Mohd & Abdullah Hassan,1996).Terdapat beberapa banyak kepentingan pemikiran lateral antaranya ialah:1. Pembinaan Idea Baru.2. Pembaharuan Dalam Perkembangan Produksi Dan Sistem Pemasaran.3. Penyelesaian Masalah dan Membuat Keputusan.4. Pengkajian Data Daripada Pelbagai Sudut Untuk Mendapatkan Maklumat Berguna.5. Dr Edward de Bono telah memperkenalkan banyak teori berdasarkan pemikiran lateral.Beliau juga menyarankan banyak alat berfikir untuk mengatasi sesuatu permasalahandengan lebih cekap dan efisien lagi. Dalam CoRT Cognitive Research Trust iaitu salah satuteknik alat berfikir yang telah diperkenalkan oleh Dr Edward de Bono. Beliau telahmemperkenalkan beberapa alat berfikir. Antaranya ialah: 1. PMI ( Plus , Minus , Interesting )PMI ialah perkara-perkara yang baik , buruk dan menarik.PMI adalah bertujuan untuk meluaskan persepsi.PMI memaksa seseorang berhenti dan berfikir sejenak sebelum cepat-cepat membuatkeputusan .2. AGO ( Aims , Goals , Objectives )AGO adalah matlamat , tujuan dan objektif .AGO dapat meluaskan sudut pandangan .AGO dapat membantu dalam mengingatkan tujuan asal.AGO juga dapat membantu seseorang berfikir secara terfokus.

3. APC ( Alternatives , Possibilities , Choice )APC merupakan alternatif , kemungknan dan pilihan .APC membolehkan seseorang melihat perkara yang sama dari pelbagai sudut pandangan.APC membuatkan seseorang memikirkan beberapa tindakan yang patut dibuat .APC membolehkan seseorang mencari cara lain bagi menyelesaikan masalah yangsama,4. CAF ( Consider All Factors )CAF adalah mengambil kira semua faktor.CAF digunakan oleh seseorang untuk meluaskan sudut pandangan .CAF dapat membantu seseorang mengarahkan minda ke semua arah yang penting.5. OPV ( Other Peoples Views )OPV adalah pandangan orang lain .OPV dapat

membantu seseorang untuk memahami sudut pandangan orang lain.OPV juga dapat membantu seseorang dalam meluaskan lagi pandangannya.6. C&S ( Consequence and Sequel )C&S ialah kesan dan akibatnya .C&S dapat membantu seseorang melihat jauh ke hadapan .C&S digunakan untuk sseorang membuat penilaian .7. FIP ( First Important Periorities )FIP adalah keutamaan-keutamaan yang perlu diutamakan atau didahulukan .FIP juga mengingatkan seseorang mengambil kira perkaraperkara yang penting.FIP dapat membantu seseorang untuk berfikir secara terfokus.Formula di atas dapat dijelaskan seperti gambar rajah di bawah :

Beliau telahmemperkenalkan beberapa alat berfikir. Antaranya ialah: 1. PMI ( Plus , Minus , Interesting )PMI ialah perkara-perkara yang baik , buruk dan menarik.PMI adalah bertujuan untuk meluaskan persepsi.PMI memaksa seseorang berhenti dan berfikir sejenak sebelum cepat-cepat membuatkeputusan .2. AGO ( Aims , Goals , Objectives )AGO adalah matlamat , tujuan dan objektif .AGO dapat meluaskan sudut pandangan .AGO dapat membantu dalam mengingatkan tujuan asal.AGO juga dapat membantu seseorang berfikir secara terfokus.

3. APC ( Alternatives , Possibilities , Choice )APC merupakan alternatif , kemungknan dan pilihan .APC membolehkan seseorang melihat perkara yang sama dari pelbagai sudut pandangan.APC membuatkan seseorang memikirkan beberapa tindakan yang patut dibuat .APC membolehkan seseorang mencari cara lain bagi menyelesaikan masalah yangsama,4. CAF ( Consider All Factors )CAF adalah mengambil kira semua faktor.CAF digunakan oleh seseorang untuk meluaskan sudut pandangan .CAF dapat membantu seseorang mengarahkan minda ke semua arah yang penting.5. OPV ( Other Peoples Views )OPV adalah pandangan orang lain .OPV dapat membantu seseorang untuk memahami sudut pandangan orang lain.OPV juga dapat membantu seseorang dalam meluaskan lagi pandangannya.6. C&S ( Consequence and Sequel )C&S ialah kesan dan akibatnya .C&S dapat membantu seseorang melihat jauh ke hadapan .C&S digunakan untuk sseorang membuat penilaian .7. FIP ( First Important Periorities )FIP adalah keutamaan-keutamaan yang perlu diutamakan atau didahulukan .FIP juga mengingatkan seseorang mengambil kira perkaraperkara yang penting.FIP dapat membantu seseorang untuk berfikir secara terfokus.Formula di atas dapat dijelaskan seperti gambar rajah di bawah F a k t o r e n d o g e n me n u r u t P r o f . M a d ya B a k h t i a r M a n s o r b e r ma k s u d f a k t o r d a l a ma n semenjak individu dalam kandungan hingga lahir ( pembawaan dan keturunan ). Bakamenurut Haliza Hamzah dan Joy N. Samuel dalam buku Perkembangan Kanak-kanak pulamerujuk kepada ciri-ciri biologi, atau gen-gen yang diperturunkan melalui ibu bapa kepadaa n a k a n a k n ya . T a mb a h a n p u l a , t r a i t ya n g d i wa r i s i a n a k a n a k d a r i p a d a i b u b a p a mengandungi gengen tersebut. Maka, ia akan menguasai perkembangan manusia danadal ah unik dan berbeza bagi setiap individu. Namun, tidak dapat dinafikan bahawa pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh faktor genetik indiv idu tersebut,misalnya saiz dan bentuk badan, ketinggian, rambut dan warna mata. Di sini pengaruhgenetik memainkan peranan penting apabila ibu bapa tinggi, a nakanak mereka jugamengalami perkembangan yang pesat dan agak tinggi daripada kanakkanak sebayam e r e k a . M e n u r u t b u k u P s i k o l o g i K a n a k k a n a k h a s i l d a p a t a n d a r i l a m a n web http://www.pts.com.my, kemahiran kanak-kanak menggunakan jari juga merupakancontoh yang dipengaruhi oleh faktor biologi di mana kanakkanak yang mengalamimasalah otak sering kali tidak dapat menggunakan jari mereka. Di samping itu, ibu bapad a p a t me mp e n g a r u h i p e r k e mb a n g a n k o g n i t i f k a n a k k a n a k d e n g a n me mi n d a h k a n pengetahuan berkenaan maklumat dan buday a dalam menunjuk ajar mereka melaluitingkah laku ibu bapa itu sendiri. Se

bagai contoh, apabila kanak-kanak menghadapimasalah, mereka mempunyai tendensi bercakap sendirian bagi menyelesaikan masalah ituFaktor eksogen menurut Prof. Madya bakhtiar Mansor pula ialah faktor dari luar individu( pengalaman dari persekitaran ). Persekitaran pula merujuk kepada semua pengalamanseseorang individu yang akan hadapi rumah, bersama jiran, sekolah dan masyarakat dimana dia berada. Persekitaran juga termasuk pengalaman sebelum dan selepas kelahiran.Persekitaran sebelum lahir merangkumi pemakanan dan kesiha tan dan gaya hidup ibu.Sebagai contoh, ibu merokok semasa anak di dalam kandungan , rawatan yang diterima ibuserta usia dan keadaan emosi ibu semasa anak dalam kandungannya. Pemakanan, taraf sosio ekonomi, tahap pendidikan keluarga, rakan sebaya, sekolah, masyarakat, tempatibadat, media dan persekitaran dunia adalah antara penyumbang kepada pengalamanselepas kelahiran seseorang individu. Menurut model ekologi Bronfenbrenner, peringkat-

peringkat persekitaran yang mempengaruhi individu terbahagi kepada lima peringkat, iaitu peringkat mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem dan kronosistem.Lapisan mikrosistem, merupakan lapisan persekitaran dala man yang merujuk kepadaaktiviti dan interaksi yang melibatkan hubun gan secara langsung. Kebanyakan kanak-kanak, mikrosistem mungkin terhad kepada hubungan dengan keluarga sahaja. Persekitarantersebut akan berkembang ke arah yang lebih kompleks seperti yang sering berlaku di pusatasuhan taska, tadika, pergaulan rakan sebaya dan pemerhatian dalam aktiviti permainannya.Pada peringkat ini, kanakkanak tidak hanya terpengaruh dengan individu-individu dalamkategori mikrosistem semata-mata. Mereka juga turut terkesan dengan perwatakan biologidan sosialnya sendiri seperti tabiat, perwatakan fizikal, pembawa an dan bakat dalam berinteraksi antara dua individu berlainan dalam satu kelompok yang sama.Lapisan mesosistem pula terletak di lapisan kedua yang merujuk kepada hubungan dalamand i k a l a n g a n m i k r o s i s t e m s e p e r t i h u b u n g a n d i r u m a h , s e k o l a h d a n r a k a n s e b a y a . Bronfenbrenner berpendapat bahawa lapisan ini mempunyai hubungan yang kuat denganl a p i s a n mi k r o s i s t e m. I a b o l e h me n i n g k a t a p a b i l a a d a n ya s o k o n g a n d a n k e s t a b i l a n mikrosistem.Lapisan eksosistem pula menerangkan perbezaaan dengan peringkat lapisan yang lain.Dalam peringkat ini, kanakkanak atau remaja adalah bukan terletak di dalam lapisan ini,t e t a p i s e c a r a t i d a k l a n g s u n g o r g a n i s a s i t e r s e b u t s e p e r t i k e l u a r g a d a n s a u d a r a ma r a mempengaruhi perkembangan mereka.L a p i s a n ma k r o s i s t e m p u l a m e r u p a k a n s a t u k o n t e k s b u d a ya a t a u k e l a s s o s i a l ya n g terkandung mikrosistem, mesosistem, dan eksosistem. . Ia adalah ideologi yang benar- benar luas dan menentukan tentang bagaimana anak-anak perlu diuruskan, apa yang patutdianggap pada diri mereka dan apa matlamat yang perlu mereka usaha dan capai akhirnya.Dengan ini, di antara sesebuah budaya dengan budaya lain selalunya berbeza kerana setiaps a t u n y a m e m p u n y a i p e n d i r i a n a t a u c o r a k b u d a y a t e r s e n d i r i . Lapisan terakhir pula adalah lapisan kronosistem. Lapisan ini merupakan peringkat yang

menekankan bahawa perubahan pada seseorang atau konteks perkembangan ekologinya boleh memberi kesan terhadap perkembangan emosinya. Sebagai co ntohnya, kehadirananak baru dalam sesebuah keluarga akan membawa kepada perubahan dan memberi kesankepada perkembangan kanakkanak.6 K E S I M P U L A N ..7 B I B L I O G R A F I [1]Haliza Hamzah, Joy N. Samuel,Rafidah Kastawi : Perkembangan Kanak-kanak (KualaLumpur: Kumpulan Budiman, 2008), hlm. 9.[2]Haliza Hamzah, Joy N. Samuel,Rafidah Kastawi : Perkembangan Kanak-kanak (KualaL u m p u r : K u m p u l a n B u d i m a n , 2 0 0 8 ) , h l m . 1 0 . [3]Buku Panduan Ulangkaji Ilmu Pendidikan untuk Kursus Perguruan Lepasan Ijazah Dr.R a g b i r K a u r A / P J o g i n d e r S i n g h

xplore

Edward Charles Francis Publius de Bono dilahirkan di Malta pada 19 Mei 1933. Bapanya, Yusuf,Profesor Perubatan, dan telah dianugerahkan CBE. Ibunya, Josephine, adalah salah satu wartawanwanita pertama yang menulis untuk The Times of Malta. Edward belajar di Kolej St Edward di Malta.Digelar 'genius', beliau lulus pada usia 15. De Bono kemudian mendapat ijazah perubatan dariUniversity of Malta. Dia adalah seorang Scholar Rhodes di Christ Church, Oxford, England di manabeliau mendapat ijazah MA dalam bidang psikologi dan fisiologi di samping menjadi ahli sukan yangberminat. Perhatikan rekod berkanu, pergi dari Oxford ke London, jarak 113 kilometer danmenyeberangi 33 kunci dalam 33 jam. Dia bermain Polo untuk Universiti Oxford dengan orang kurangupaya daripada 2. Beliau juga mempunyai Ph.D. ijazah dan D.Phil satu. Ijazah dalam Perubatan dariTrinity College, Cambridge, D.Des. darjah (Doktor Design) dari Royal Melbourne Institute of Technology, dan LL.D. ijazah dari University of Dundee. De Bono adalah ahli Persatuan PenyelidikanPerubatan dan Athenaeum Club.Beliau telah memegang jawatan fakulti di universiti-universiti Oxford, Cambridge, London danHarvard. Beliau adalah seorang profesor di Malta, Pretoria, Central England dan Dublin CityUniversity. de Bono memegang Profesor Da Vinci kerusi Berfikir di Universiti Teknologi Memajukan diPhoenix, Amerika Syarikat. [1] Beliau adalah salah satu daripada 27 Duta bagi Tahun Kreativiti danInovasi 2009 Eropah. [2] Beliau telah dicalonkan untuk Hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 2005.De Bono dahulunya berkahwin dengan Josephine Hall White, dengan siapa dia mempunyai dua oranganak lelaki. Beliau terus perjalanan memberikan seminar mengenai kerjanya dan menulis. Beliautinggal di Malta dan memiliki sebuah apartmen di Piccadilly, London (penduduk sebelumnya yangtermasuk Victoria William Gladstone Perdana menteri dan penyair Lord Byron).Pada tahun 1969, de Bono mengasaskan Penyelidikan Kognitif Trust (Cort). Pada tahun 1979, beliaubersama-diasaskan Edward de Bono Sekolah Pemikiran.Beliau telah menulis 82 buku dengan terjemahan ke dalam 41 bahasa. Beliau telah diajar kaedahpemikiran beliau kepada agensi-agensi kerajaan, pelanggan korporat, organisasi dan individu,persendirian atau awam dalam sesi kumpulan. Beliau telah mula menubuhkan Pusat Dunia PemikiranBaru, yang berpangkalan di Malta, yang beliau sifatkan sebagai "jenis Palang Merah intelektual".Pada tahun 1995, beliau mencipta filem dokumentari futuristik, 2040: Kemungkinan oleh Edward deBono, kuliah yang direka untuk menyediakan penonton penonton yang dikeluarkan daripadapembekuan kriogenik untuk masyarakat kontemporari (2040).Beliau juga dilihat oleh sesetengah pihak sebagai seorang ahli falsafah dan dia dimasukkan ke dalambuku bertajuk Falsafah & falsafah Malta oleh ahli falsafah, ahli ilmu agama dan pendakwah MarkMontebello.Edward de Bono telah membangunkan pelbagai teknik pemikiran, yang menekankan pemikiransebagai kemahiran learnable dan perbuatan sengaja. Teknik De Bono yang digunakan dalam syarikat-syarikat seperti IBM dan DuPont. Agensi menawarkan kursus-kursus latihan korporat berdasarkanteknik seperti berfikir di luar kotak.[Sunting] Kerja [Sunting] Pemikiran lateralKonsep utama Edward de Bono ini adalah bahawa pemikiran logik, linear dan kritikal mempunyai hadkerana ia berdasarkan hujah. Pemikiran tradisional proses kritikal Plato, Aristotle dan Socrates adalahreductive, direka untuk menghapuskan

semua tetapi kebenaran. Dalam banyak buku-buku de Bonoitu, beliau menyeru untuk keperluan yang lebih penting untuk pemikiran kreatif sebagai satu caramembina walaupun yang sengaja direka. Dalam buku pertama de Bono itu, Mekanisme Fikiran,beliau menulis kepentingan mengganggu corak dominan yang disukai oleh reka bentuk otak manusia,dalam usaha untuk memudahkan kebolehan kreatif yang berpotensi. Banyak model spekulatif deBono dari era itu tentang bagaimana otak bekerja telah membuktikan kewajaran oleh penyelidikanotak kemudian.Pemikiran lateral, (literal, sisi berfikir) menggunakan pelbagai tindakan provokasi untuk menghasutidea yang bebas daripada andaian sebelum ini dikunci. Teknik pemikiran lateral yang paling terkenaladalah "perkataan rawak." Ciptaan perkataan "PO" oleh de Bono, (bermaksud Operasi provokatif, juga berkaitan dengan puisi dan hipotesis) memberi notis bahawa apa yang akan mengikuti tidakdimaksudkan sebagai karut, tetapi bertujuan untuk mengaitkan kepada subjek di tangan. Pelbagaipemikiran provokatif tindakan sisi, (seperti melarikan diri, rangsangan baru, pembalikan, dll) telahdireka dengan sengaja beralih andaian perceptional untuk tujuan menjana pemerhatian danpandangan tentang subjek.Pemikiran lateral adalah berbeza dari persepsi biasa kita mengenai kreativiti dan inovasi, dan iaadalah lebih berbeza dari logik tulen menegak dan imaginasi mendatar tulen:Pemikiran semata-mata mendatar dikenali sebagai berkhayal. Fantasi. Mistisisme. Pemikir semata-mata mendatar mempunyai seribu idea tetapi meletakkan tidak seorang pun daripada mereka kedalam tindakan. Dia melihat gambar besar dan semua kemungkinan tetapi mempunyai minat yangsedikit dalam linear, pelaksanaan langkah-demilangkah.Pemikiran semata-mata menegak membawa kepada keakuran pematuhan, dan rasa palsupengetahuan. (Salah kerana ia sering hanya hafalan dalam menyamar. Pelajar tahu apa yang perludilakukan tanpa memahami mengapa.) Pemikir semata-mata menegak adalah nitpemilih, Legalissatu, pantat ketat.[Sunting] pengajaran Langsung berfikirDe Bono mencadangkan bahawa kebanyakan masalah dalam pemikiran adalah persepsi. Lebihbanyak kesilapan yang dibuat oleh melompat ke kesimpulan yang salah terlalu awal berbandingdengan berfikir tidak rasional sekali faktor dikenali.Edward de Bono memutuskan bahawa "Operacy" adalah kunci, (satu lagi perkataan baru yang diatelah dicipta, yang berkaitan dengan literasi dan numerasi.) Kreativiti harus boleh dihasilkan ataspermintaan. Pembentukan dan reka bentuk dari idea-idea baru tidak boleh sekadar dibiarkanpeluang. Kerana pendapat ini, de Bono terus untuk mencipta cara-cara untuk mengajar pemikirankreatif sebagai kemahiran berasingan. Strategi pengajaran Bekas termasuk kursus lengkap yang telahditerima pakai sebagai kurikulum untuk kanak-kanak, dengan versi kemudian disesuaikan untukorang dewasa. Ini perhatian ramai termasuk mengarahkan alat di bawah nama-nama Cort, kemudian sebagai DATT, Masterthinker siri, dan Pemikiran yang paling digunakan secara meluas Topi Enam. Diaterus mencuba dengan sistem baru seperti Kod de Bono.Semua alat berfikir beroperasi dengan mengarahkan perhatian kepada pelbagai aspek dan faktortopik di tangan untuk tempoh masa yang singkat beberapa minit. Pelbagai alat (dengan akronim yangsama mereka) sering digabungkan bersama-sama dalam siri tiba pada penyelesaian praktikal.Sebagai contoh, selepas membuat senarai Memandangkan Faktor Semua, (CAF) pemikir memilihkeutamaan selepas melakukan FIP (Pertama Keutamaan Penting). Kemudian, OPV (View GolonganLain ') digunakan untuk membantu pelaksanaan idea. Alat ini menggesa pemikir untukmenyenaraikan orang (atau jenis orang) yang akan dipengaruhi oleh idea yang dicadangkan. Pemikirkemudiannya dikehendaki untuk membayangkan apa kesan idea bahawa akan ada pada setiaporang-orang yang berbeza supaya kebimbangan mereka boleh dijangka dan answered.WNew! Click the words above to edit and view alternate translations. DismissGoogle Translate for Business:Translator ToolkitWebsite TranslatorGlobal Edward Charles FrancisPublius de Bono dilahirkan di Malta pada 19 Mei 1933. Bapanya, Yusuf,

Profesor Perubatan, dantelah dianugerahkan CBE. Ibunya, Josephine, adalah salah satu wartawan wanita pertama yangmenulis untuk The Times of Malta. Edward belajar di Kolej St Edward di Malta. Digelar 'genius', beliaululus pada usia 15. De Bono kemudian mendapat ijazah perubatan dari University of Malta. Diaadalah seorang Scholar Rhodes di Christ Church, Oxford, England di mana beliau mendapat ijazah MAdalam bidang psikologi dan fisiologi di samping menjadi ahli sukan yang berminat. Perhatikan rekodberkanu, pergi dari Oxford ke London, jarak 113 kilometer dan menyeberangi 33 kunci dalam 33 jam.Dia bermain Polo untuk Universiti Oxford dengan orang kurang upaya daripada 2. Beliau jugamempunyai Ph.D. ijazah dan D.Phil satu. Ijazah dalam Perubatan dari Trinity College, Cambridge,D.Des. darjah (Doktor Design) dari Royal Melbourne Institute of Technology, dan LL.D. ijazah dariUniversity of Dundee. De Bono adalah ahli Persatuan Penyelidikan Perubatan dan Athenaeum Club.Beliau telah memegang jawatan fakulti di universitiuniversiti Oxford, Cambridge, London danHarvard. Beliau adalah seorang profesor di Malta, Pretoria, Central England dan Dublin CityUniversity. de Bono memegang Profesor Da Vinci kerusi Berfikir di Universiti Teknologi Memajukan diPhoenix, Amerika Syarikat. [1] Beliau adalah salah satu daripada 27 Duta bagi Tahun Kreativiti danInovasi 2009 Eropah. [2] Beliau telah dicalonkan untuk Hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 2005.De Bono dahulunya berkahwin dengan Josephine Hall White, dengan siapa dia mempunyai dua oranganak lelaki. Beliau terus perjalanan memberikan seminar mengenai kerjanya dan menulis. Beliautinggal di Malta dan memiliki sebuah apartmen di Piccadilly, London (penduduk sebelumnya yangtermasuk Victoria William Gladstone Perdana menteri dan penyair Lord Byron).Pada tahun 1969, de Bono mengasaskan Penyelidikan Kognitif Trust (Cort). Pada tahun 1979, beliaubersama-diasaskan Edward de Bono Sekolah Pemikiran.Beliau telah menulis 82 buku dengan terjemahan ke dalam 41 bahasa. Beliau telah diajar kaedahpemikiran beliau kepada agensi-agensi kerajaan, pelanggan korporat, organisasi dan individu,persendirian atau awam dalam sesi kumpulan. Beliau telah mula menubuhkan Pusat Dunia PemikiranBaru, yang berpangkalan di Malta, yang beliau sifatkan sebagai "jenis Palang Merah intelektual". Edward de Bono Download or Print Add To Collection 0 READS 0 READCASTS 0 EMBED VIEWS Document Owner Controls Edit Upload Revision Delete

This document is: Pro Stats

Public

Private

Published by Jue Nida

Search TIP Press Ctrl-F to search anywhere in the document. Info and Rating Category: Uncategorized. Rating: Upload 11/09/2012 Date: Downloads: 0 Copyright: Attribution Noncommercial Tags: This document has no tags. More From This User

5 p. Edward de Bono Jue Nida 0 Reads

5 p. tugasan edward de bono 2 Jue Nida 32 Reads

1 p. cerita kanak-kanak Jue Nida 2 Reads Leave a Comment

Submit Characters: 400

About About Scribd Blog Join our team! Contact Us Premium Premium Reader Scribd Store Advertise with us Get started AdChoices Support Help FAQ Press Partners Publishers Developers / API Legal Terms Privacy
Copyright Copyright 2012 Scribd Inc. Language: English