You are on page 1of 2

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY MẠNG

LƯỚI VIETTEL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN CHẠY LIÊN ĐỘNG CÓ TẢI CUỐI CÙNG Số: 01/Viettel-Beta/2011
Hôm nay, ngày /
TT Thiết bị được nghiệm thu Máy phát điện công suất 2250KVA

/ 2012 hội đồng tổ chức tiến hành nghiệm thu hệ thống sau:
Ký hiệu Số seri Động cơ: 527107795 Đầu phát: WA574962-1110 Động cơ: 527107793 Đầu phát: WA575002-1110 Hãng, nước SX ĐV SL

− Động cơ do hãng MTU
− − −

1

MTU 2250

2

Máy phát điện công suất 2250KVA

MTU 2250

sản xuất tại Đức Đầu phát do hãng Marathon sản xuất tại Mỹ Động cơ do hãng MTU sản xuất tại Đức Đầu phát do hãng Marathon sản xuất tại Mỹ

Máy

1

Máy

1

Thời gian nghiệm thu: - Bắt đầu: ngày tháng năm 2012 - Kết thúc: ngày tháng năm 2012 Tại: Công ty Mạng lưới Viettel. Hội đồng nghiệm thu bao gồm: − Phó Giám đốc Công ty (đơn vị sử dụng): − Đại diện Phòng Kỹ thuật Công ty (đơn vị sử dụng): − Đại diện nhà cung cấp thiết bị: Ông Phan Thanh – Giám đốc công ty BETA Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành: 1. Kiểm tra các hồ sơ bàn giao, tài liệu kỹ thuật:

− Hồ sơ tài lại kỹ thuật: Tài liệu cấu hình hệ thống. − Hướng dẫn vận hành thiết bị: Tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống. − Tài liệu về tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng khi lắp đặt, kiểm tra và nghiệm thu: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. − Các biên bản bàn giao, biên bản test thiết bị trên hệ thống: Biên bản bàn giao hang hóa, biên bản nghiệm thu thiết bị tại địa điểm lắp đặt. 2. Kiểm tra, đánh giá tổng thể các thiết bị trong hợp đồng: − Chỉ tiêu kỹ thuật theo thiết kế danh định. − Chỉ tiêu kỹ thuật theo hợp đồng − Chỉ tiêu đo kiểm thực tế đạt được (theo kết quả trên hệ thống) − Kiểm tra đánh giá độ ổn định/năng lực của các thiết bị khi đưa vào sử dụng đạt yêu cầu. − Tỉ lệ lỗi của các thiết bị của hợp đồng trong quá trình lắp đặt chạy thử đến thời gian kiểm tra thực tế đạt. 3. Đánh giá, Kiến nghị: − Đối với dịch vụ hậu mãi: Yêu cầu thời gian đội ngũ kỹ thuật của nhà cung cấp có mặt tại hiện trường khi có điện thoại yêu cầu xử lý sự cố không chậm hơn cam kết như trong hợp đồng là 4 giờ.
BM.06/QT.00.KCS.02 Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 1/2

Kết luận: − Đề nghị cho nghiệm thu tổng thể các thiết bị trong hợp đồng CÔNG TY MẠNG LỨOI VIETTEL GIÁM ĐỐC PHÒNG CƠ ĐIỆN TTKV1 NHÀ CUNG CẤP BM.02 Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 2/2 .KCS.4.06/QT.00.