You are on page 1of 3

வைளயாகிற

களா? களா ெபர அர ஊழ வவகாரதி மேமாக உ!சந திமற க க$டன '(திலி. தி ர( ெச.ய-பட அைன( உ. நவ.9 - 2ஜி ஜி ெபர ஊழ வவகார தி.நவ '(திலி நவ.ம/க0 மதிய அர ஏல உ!சந திமற ெவ2ள3கிழைமய4 ெவ2ள3கிழைமய4 க நடதாத( ெதாட.

வத(. மதிய அர எ/கள( உதர6 ட வைளயாகிற( என உ!சந தி மற 2008  க ஆ$ ஊழ வா. ெத.பாக க$டன ெத.வத(.

நட=த(.ைதகளா நைடெப9ற நட=த(. 2ஜி ஜி ெபர இ(ெதாட.

உதரவட(. ர( ெச.ம/க0 'திதாக க-பதி ெகா$டத9 உ!சந திமற கைமயாக வம. ெச. கி ப-ரவ.பான அைனைத? உ!சந திமற க$ வழ கட=த 7த(. அ=த ெப<மள6 உ. அர அைன( உ. நடதவைல.ய-பட மா4 உதரவட(. உ.த(. 7த(. ஆனா இ-ப7 அைத ஏல நட( இ@த7 மதிய அர.த(. ஒ(கீ 7 கி. ந திமற அைன( ஆனா.ம/க0  ஏல ெபர வ9பைனைய மதிய அர உதர6-ப7 நடதவைல.ம/க2 2ேததிய4 ேததிய4 ர( ெச.

த(. எபத9கான எ/கள( Dகா=திர ஜி.எ . சி/வ (அர) அர) ெசயபதவைல உதர6ட உ2ள( என எ பைத வைளயாகிற .சி த(.சி/வ. ஜி. எ/கள( ெதள3வாக உதரைவ ந /க2 CறD7?. CறD7?. எ .

க2 அம.

ராதாகி<Eண ந திபதிக2 Cறின. ேக. எ .வாய ேக.எ .

. Cறின.

த பாவள3 பன..

நவப.

19ேததிய4 ேததிய4 அதகட வசார ைண நைடெப4கிற(. அர தன( ெசயபா றி( வளக அள3க ேவ$ 22 ெதாைலெதாட. நைடெப4கிற(. அ-ேபா( அர.

' ெதாைலெதாட.

7<=த(. அைன( 22 ெதாைலெதாட.' என ேசைவ- ந திமற பதிகள3 அறி64தி?2ள(. இைவ அைன( ஏல நைடெபற ேவ$. ேவ$. அறி64தி?2ள(. உ.ம ர( ெச.ய-ப 7<=த(.

' வட/க0 2ஜி ஜி ெபரதி9கான உ.ம .

ள-பட(.அள3க நடவ7ைக எக ேவ$ .ம ர( . ஜி ெபர உ. இதபன. 2ஜி ப-ரவ. 2ேததி ேததி ேம9ெகா2ள-பட( ஜி ஊழ வழ ேம9ெகா2ள-பட(.

வகவைல என அம. 2ஜி வசாரைண பலDைற நட=(2ள(. ஆனா கட=த 10 மாத/களாக மதிய அர ஏலDைற றி( ஏ ெத. நட=(2ள(.

Gதியாக6 உதரைவ உண.வாய ேக2வ க7த எ@-பய(. எ@-பய(.

6 Gதியாக6 ெசயபதிவ<வதாக ெசயபதிவ<வதாக ந /க2 நபேனா எ/க2( எ/க2(ந திமற) ிமற) எ4 அம.

இ<-பH நவப.வாய ேவதைன?ட Cறிய(. ேததி திடமிட-பட Cறிய(.

ெசாலிசிட. Cறிய(.த என ஜிஎ எ மH மI தான உ!சந திமற Cத Cறிய(. 12ேததி ெபர ஏல ஏல வவர ெஜன ர ஏலD76 இ( உ/க2 ெச.

எ . வவர/கைள தா நடகிற( D76தா 122 உ.ம/ என ஆஜரான ஏ.’ 7ரா.எ .சா=திேயா ெச. ஏ.=(ைரய Cறியேபா(. 7ரா. ப.ய-பட ேவ$ அரதர-ப ‘7ரா. Cறியேபா( ர( றி( ெதாடரலா கள3 ெமாைப என மதிய ந திமற டாடா ேசைவ என அள3தா.

அள3தா..

. Cறிய(. Cறிய(. நி4வனைத ேச.

க நி4வன/க2 வசாரைணயேபாேத. க$7த(. வசாரைணயேபாேத தாக மதிய ேம9க$டவா4 அர அரைச க$7த(. இ=திய ெசJல.

ஆபேரட.

ேமJ 170 ெமகா ெஹ.க2 ச/க (சிஓஏஐ) சிஓஏஐ).

வட ந திமற அறி 64த ேவ$ ேசைவ அள3 தன3யா. ஏல ேக ெதாைல ப-ரவ.

சிஓஏஐ. ெகா$ட(. ெகா$ட(. ஆ. ெகா$ட(. 2008 உ. ெச.ய-படன.ம 83 ெமகா ெஹ. சிஓஏஐ ஜிஎ எ ேபசி நி4வன/கள3 2ேததிய4 ேததிய4 122 உ. தைலைம தைலைம அைம-' ஆ.ம.ய-படன.ம/க2 ர( எ4 ெச.  ஆ$ இர ைட ெதாழிNப உ. இைவ அைன( ஏல நடத ேவ$  எ4 சிஓஏஐ அைம-' ேக  ெகா$ட(.

ட(.ய ேவ$ என சிஓஏஐ Cறிய(. Cறிய(. இதைன? ர( ெச. ெபர டாடா @ம தி9 தர-பட( தர-பட(. .

நவப.

12ேததி ேததி ெஹ.

 பாரதி நைடெப4 ெபர ஏலதி 1800 ெமகா ஏ.

ஏ.ெட.

வ/ வ7ேயாகா ப/ேக9கிறன. ஐ7யா ேவாடாேபா.ெட ஐ7யா. ேவாடாேபா ெடநா. ஆகிய 5 நி4 வன/க2 ப/ேக9கிறன. ஜிஎ எ ேசைவயாள. ெடலி வ/ .

களான பாரதி ஏ.

ஏ.ெட.

ஐ7யா ேவாடாேபா நி4வன/க2 சா.ெட ஐ7யா.

வலி?4(கிற(.ம/க0ட ெஹ.மைத ர( ெச. 12 உ. டாடா @ம நி4வன/க0 தர-பட ஜிஎ எ அைலக9ைற உ.ய 2008  இ=த ஆ$7 அைம-' 2ஜிகான ஜிகான வலி?4(கிற(.ப சிஓஏஐ ந திமறதி ஆஜரா கிற(. கிற(.

 ெஹ.

ய-பட(. ராசா அவசர இதன3ைடேய “2ஜி ஜி அைல க9ைற ஒ(கீ 7 வ$ண-ப தார.6 ெமகா ெச.மதி 83.ய-பட(. டாடா6 ஒ(கீ  2ஜி ஜி உ. ெச.

க0 உ.ம/கைள ேவகமாக தர ேவ$ என Dனா2 ெதாைல ெதாட.

'(ைற அைம!ச.

ராசா நி. ஆ. ஆ.

-ப=திததாக (ைறய Dனா2 அதிகா.Oதரா. ேக. ேக. Oதரா சிபஐ சிபஐ சிற-' ந திபதி ெதாைலெதாட.

ைசன3யட Cறினா.ப. ப.'(ைறய Dனா2 ஓ. ஓ.

. Cறினா.

. உ4-பனரான (ெதாழி Nப) Nப) அவ.

ந திமறதி தன( வாPலைத அள3ைகய.ம/ க0கான (?ஏஎ எ) ?ஏஎ எ) வ$ண- ப/க2 ெதாைலெதாட. அள3ைகய ஒேர சீரான பயபா ேசைவ உ.

அ-ேபா( ‘Dதலி பவ.'(ைற வ=தன. Dதலி வ< வ=தன.

 DH.ராசா பதவ காலதி மா9ற-ப ட(.ைம’ DH. ஆ. இ=த ெகா2ைக ெதாட.ைம ெகா2ைக ஆ. ட(.

வதி பர!சைன இைல. கைள ததி உ2ள நி4வன/க0 உடன7யாக அள3க ேவ$ எ4 ராசா அவசர-பதினா.ம/ கைள. இைல. ஆனா உ.

என Oதரா Cறினா.

Cறினா..

நறி த கத ..

.