You are on page 1of 13

ทีมงาน Play บุกงานเปิ ดต ัว Hitman: Absolution ที่ St.

Game Café ประเทศสงิ ค์โปร์

Game Café ภายในห ้าง The Cathey Cineplex ใจกลางย่าน Bugis ภายในงานเริม ่ บรรยากาศอย่างเป็ นกันเองพร ้อมกับเซอร์ไพรซ์ เปิ ดตัวแขกรับเชิญพิเศษ Mr. Xbox360 และ PC สาวกฮิตแมนห้ามพลาด! ก ันทุกแพลตฟอร์มทงเวอร์ช ั้ น ////// ภาพบรรยากาศงานเปิ ดต ัวเกม Hitman: Absolution ////// . Robert Marchesi อาร์ตไดเร็ก เตอร์เกม Hitman: Absolution ทีมพัฒนาเกมจาก IO Interactive มาเป็ นตัวแทนบรรยายเปิ ดตัวเกมและ ่ มวลชน ไม่วา่ จะเป็ น ความเถือ นาเสนอสิง่ ทีน ่ ่าสนใจมากมายของ Hitman: Absolution แก่เหล่าสือ ่ นดิบ ที่ ่ สุดเข ้มข ้นทีถ ซ่อนเร ้นในเงามืดของ Agent 47. AI ทีถ ่ ก ู อัพเกรดมาอย่างชาญฉลาด พวกมันไม่ใช่ AI ่ สารกันได ้ มีความคิด มี สมัยก่อนทีจ ่ ะยืนทือ ่ ๆ โง่ ให ้สอยเล่นได ้ง่ายๆ เหมือนสมัยก่อน แต่พวกมันสามารถสือ การวางแผน ถ ้าคุณไม่เฉียบและวางแผนให ้ดีพอ พวกมันก็พร ้อมทีจ ่ ะกลุ ้มรุมประเคนกระสุนใส่คณ ุ ไม่ยงั ้ ซึง่ ความสุดยอดทัง้ หมดนี้ เตรียมระเบิดความม ันสใ์ ห้ก ับเหล่าผูเ้ ล่นทวโลก ่ั ในว ันที่ 20 พศจิกายนนี้ พร้อม ่ ั PS3. อาวุธsboและ เทคโนโลยีลก ู เล่นใหม่ๆ ทีถ ่ ก ู จัดมาให ้เล่นอย่างเต็มสูบ. เรือ ่ งราวและฉากแอ็กชัน ่ ก ู ออกแบบมาได ้อย่างเสมือนจริง. ระบบเสียงทีถ ่ ก ู ออกแบบมาอย่างละเมียดละมุนและบ่งบอกถึงอันตรายในทุกย่างก ้าว.เมือ ่ วันที่ 27 กันยายน 2555 ทีผ ่ า่ นมาทางนิตยสาร play ได ้รับคาเชิญsbobetจากทาง CD GAMER และ Bandai Namco ให ้ร่วมเดินทางไปงานแถลงข่าวเปิ ดตัวเกม Hitman: Absolution ทีป ่ ระเทศสิงค์โปร์ ื่ มวลชนในเอเชียเป็ นครัง้ แรก มีสอ ื่ มวลชนจากต่างประเทศเข ้าร่วมการ ซึง่ งานนี้ถอ ื ว่าเป็ นการเปิ ดตัวเกมแก่สอ เปิ ดตัวครัง้ นี้มากมาย อาทิ มาเลเซีย ฟิ ลป ิ ปิ นส์ สิงค์โปร์ และประเทศไทย เพือ ่ เข ้าร่วมงานแถลงข่าวและ ่ มวลชนได ้เล่นก่อนใครเฉพาะภายในงานนี้เท่านัน ทดลองเล่นเกมทีถ ่ ก ู จัดเตรียมมาให ้สือ ้ งานนี้ถก ู จัดขึน ้ ทีร่ ้าน St.

สถานทีจ ่ ัดงาน St. Game Café ภายในห ้างThe Cathey Cineplex .

ป้ ายอีเวนท์งานทีถ ่ ก ู อุบไว ้ วันเริม ่ งานถึงจะได ้เห็น .

อีกหนึง่ ป้ ายทีโ่ ชว์หล่อพี่ Agent 47 โดยเฉพาะ .

Robert Marchesi พรีเซนท์เกมด ้วยตัวเองเลยทีเดียว ่ มวลชนได ้ทดลองเล่น มีแค่ 2 เครือ ห ้องเทสเกมสาหรับให ้สือ ่ งเท่านั น ้ ต ้องต่อคิวกันเล่น .งานนี้อาร์ตไดเร็คเตอร์ Mr.

่ สัมภาษณ์เจาะลึกตัวต่อตัวกว่าครึง่ ชัว่ โมง งานนี้เปิ ดโอกาสให ้สือ ใครอยากอ่านบทสัมภาษณ์ตด ิ ตามได ้ในนิตยาร play และ Futuregamer ฉบับเดือนพฤศจิกายนนี้ได ้เลย .

Contract Mode ลองเล่นแล ้วมีตด ิ งอมแงม ่ ต่างประเทศ Mr.Roberto ถ่ายรูปร่วมกับเหล่าสือ ///// Screenshot สวยๆ จากเกม Hitman: Absolution ///// .

เนียนเป็ นคนสวน เดินดุม ่ ๆ ปนกับเค ้าไปซะงัน ้ โดนจับได ้แบบนี้ ต ้องสวมบทโหดแล ้วมัง้ เนีย ่ .

เป็ นเจ ้าหน ้าทีท ่ าความสะอาดทีด ่ โู หดสุดละมัง้ เนี่ย เดียวเอ็งโดนไขควงในมือข ้า สอยแน่ๆ .